Toro 53cm Super Recycler Lawnmower User manual

Toro 53cm Super Recycler Lawnmower User manual
Form No. 3354-884 Rev A
53 cm Super Recycler®-plæneklipper
Modelnr. 20794—Serienr. 260000001 og højere
Modelnr. 20796—Serienr. 260000001 og højere
Betjeningsvejledning
Indledning
Læs denne vejledning omhyggeligt, så du kan lære at betjene
og vedligeholde produktet korrekt samt undgå personog produktskade. Det er dit ansvar at betjene produktet
korrekt og sikkert.
Du kan kontakte Toro direkte på www.Toro.com for at få
oplysninger om produkter og tilbehør, hjælp til at finde en
forhandler og for at registrere dit produkt.
Når du har brug for service, originale Toro-dele eller
yderligere oplysninger, bedes du kontakte en autoriseret
serviceforhandler eller Toros kundeservice samt have
produktets model- og serienummer parat. Figur 1 viser
model- og serienummerets placering på produktet.
For så vidt angår modeller med et angivet antal hestekræfter
er motorens nominelle bruttohestekræfter fastsat af
motorfabrikanten på et laboratorium i henhold til
SAE J1940. På grund af de ændringer, der er foretaget for at
overholde diverse sikkerheds-, emissions- og driftskrav, vil
motorerne på denne plæneklippertype reelt have betydeligt
færre hestekræfter.
Sikkerhed
Ukorrekt brug eller vedligeholdelse af denne
plæneklipper kan medføre personskade. Følg disse
sikkerhedsanvisninger for at mindske risikoen for at
komme til skade.
Toro har konstrueret og afprøvet denne plæneklipper med
henblik på, at den skulle være rimeligt sikker at bruge, men
hvis følgende anvisninger ikke følges, kan det medføre
personskade.
Figur 1
1.
Model- og serienummerplade
Skriv produktets model- og serienummer på linjerne
herunder.
Modelnr.
Serienr.
Denne betjeningsvejledning beskriver potentielle risici
og indeholder sikkerhedsmeddelelser, der angives med
advarselssymbolet (Figur 2). Dette angiver en farekilde, der
kan medføre alvorlig personskade eller død, hvis du ikke
følger de anbefalede forholdsregler.
Advarselssymbol
Denne betjeningsvejledning bruger to ord til at fremhæve
oplysninger. Vigtigt henleder opmærksomheden på
særlige mekaniske oplysninger, og Bemærk angiver generel
information, som det er værd at lægge særligt mærke til.
© 2006—The Toro® Company
8111 Lyndale Avenue South
Bloomington, MN 55420
Generelt om sikkerhed og
plæneklippere
Følgende anvisninger er tilpasset fra ISO-standard 5395.
Denne plæneklipper er i stand til at afskære hænder
og fødder samt udslynge genstande. Hvis følgende
sikkerhedsanvisninger ikke følges, kan det medføre alvorlig
personskade eller død.
Figur 2
1.
Med henblik på at sikre maksimal sikkerhed, bedste
ydeevne og opnå viden om produktet er det af
afgørende betydning, at du og enhver anden, der
betjener plæneklipperen, læser og forstår indholdet i
denne vejledning, før motoren overhovedet startes.
Vær især opmærksom på advarselssymbolet (Figur 2),
som betyder Forsigtig, Advarsel eller Fare – “personlig
sikkerhedsanvisning.” Læs og forstå denne anvisning,
fordi den har med sikkerhed at gøre. Hvis anvisningen
ikke overholdes, kan det medføre personskade.
Uddannelse
• Læs anvisningerne omhyggeligt. Lær
betjeningsanordningerne og udstyrets korrekte
brug at kende.
Registrer dit produkt på www.Toro.com
Oversættelse af original (DA)
Trykt i USA.
Alle rettigheder forbeholdes
• Lad aldrig børn eller andre personer, der ikke kender
denne vejledning, bruge plæneklipperen. Der kan
være nationale bestemmelser, der sætter grænser for
brugerens alder.
•
• Husk på, at operatøren eller brugeren er ansvarlig for
ulykker eller risici, der måtte påføres andre mennesker
eller ejendom.
den mere end højst nødvendigt, og du skal kun hæve
den del, der vender væk fra operatørsiden.
Start forsigtigt benzinmotoren eller elmotoren som
beskrevet i vejledningen, og hold fødderne på god
afstand af kniven(e) og ikke foran udblæsningsrøret.
Betjening
• Klip aldrig græs, når der er mennesker (især børn) eller
• Forstå forklaringerne på alle piktogrammer, der er brugt
kæledyr i nærheden.
på plæneklipperen eller i vejledningerne.
• Klip kun græs i dagslys eller i godt, kunstigt lys.
• Vær opmærksom på huller i terrænet samt andre skjulte
Benzin
ADVARSEL – Benzin er meget brandfarlig. Træf følgende
forholdsregler:
•
• Opbevar brændstof i beholdere, der er specielt
konstrueret til formålet.
•
•
• Påfyld kun brændstof udendørs. Der må ikke ryges
under påfyldning af brændstof.
• Fyld brændstof på, før du starter motoren. Fjern aldrig
•
•
dækslet til brændstoftanken, og påfyld aldrig benzin,
mens motoren kører, eller når motoren er varm.
• Hvis du spilder benzin, skal du ikke forsøge at starte
motoren men flytte plæneklipperen væk fra det sted,
hvor brændstoffet er spildt, og undgå at foretage dig
noget, der kan antænde benzindampene, før de er
spredt.
• Sæt alle dæksler til brændstoftank og beholdere
forsvarligt på igen.
•
Forberedelser
• Bær altid svært fodtøj og lange benklæder, når du
klipper græs. Betjen ikke udstyret, når du går med bare
fødder eller med åbne sandaler.
•
• Undersøg nøje området, hvor udstyret skal anvendes,
og fjern alle sten, pinde, ledninger, ben og andre
fremmedlegemer.
• Foretag altid en visuel undersøgelse før start for at
•
kontrollere, at afskærmninger og sikkerhedsanordninger
som f.eks. deflektorer og/eller græsfang er på plads og
fungerer korrekt.
•
• Før brug skal du altid se efter, om knivene, knivboltene
og skæreknivenheden er slidte eller beskadigede.
Udskift slidte eller beskadigede knive og bolte sætvis for
at bevare afbalanceringen.
Start
• Udkobl alle kniv- og drivkoblinger og sæt plæneklipperen
•
i frigear, før du starter motoren.
• Du skal ikke vippe plæneklipperen, når du starter
benzinmotoren eller elmotoren, medmindre den skal
vippes for at kunne startes. I så fald skal du ikke vippe
2
risici.
Anbring ikke hænder og fødder i nærheden af eller
under roterende dele. Hold dig altid på afstand af
udblæsningsåbningen.
Løft og bær aldrig en plæneklipper, mens motoren kører.
Vær ekstra forsigtig, når du bakker eller trækker en
håndplæneklipper imod dig.
Gå, løb aldrig.
Skråninger:
– Anvend ikke maskinen på meget stejle skrænter.
– Vær ekstra forsigtig på skråninger.
– Klip græsset på tværs af skråninger, aldrig op og
ned ad dem, og vær ekstra forsigtig, når du vender
på skråninger.
– Vær altid sikker på, at du har et godt fodfæste på
skråninger.
Gashåndtaget skal være stillet i det lave
hastighedsområde, når traktionskoblingen tilkobles, især
i høje gear. Reducer hastigheden på skråninger og når
du drejer skarpt for at forhindre, at maskinen vælter,
eller du mister kontrollen over den.
Stop kniven, hvis det er nødvendigt at vippe
plæneklipperen for at passere arealer, hvor der ikke er
græs, samt når plæneklipperen transporteres til og fra
det areal, hvor du skal slå græs.
Lad ikke motoren køre i et uventileret rum, hvor der
kan samles farlige kuliltedampe.
Stop motoren
– når du forlader plæneklipperen.
– før du fylder brændstof på.
– før græsfanget fjernes.
– før du foretager højdejusteringer, medmindre
justeringen kan foretages derfra, hvor operatøren
befinder sig.
Stop motoren, og frakobl tændrørskablet
– før du fjerner tilstopninger eller renser en tilstoppet
udblæsning.
– før du efterser, rengør eller arbejder på
plæneklipperen.
Lydeffekt
– efter at du har ramt et fremmedlegeme, skal du
efterse plæneklipperen for skader og udbedre disse,
før du starter og betjener plæneklipperen igen.
Maskinen har et ækvivalent, kontinuerligt A-vægtet
lydeffektniveau på 98 dBA, baseret på målinger af identiske
maskiner i henhold til standarden EN 11094.
– hvis plæneklipperen begynder at ryste unormalt
(undersøg årsagen med det samme).
Vibration, hænder/arme
• Hold øje med trafikken, når du krydser eller kører i
nærheden af veje.
Maskinen overstiger ikke et vibrationsniveau for
hænder/arme på 7,0 m/s2, baseret på målinger af identiske
maskiner i henhold til standarden EN 1033.
Vedligeholdelse og opbevaring
• Hold alle møtrikker, bolte og skruer tilspændte for at
sikre, at udstyret er i sikker driftsmæssig stand.
Sikkerheds- og instruktionsmærkater
• Brug ikke højtryksrensningsudstyr på maskinen.
• Opbevar aldrig udstyret med benzin i tanken og i en
Vigtigt: Sikkerheds- og instruktionsmærkaterne er
placeret tæt på potentielle risikoområder. Udskift
beskadigede mærkater.
bygning, hvor dampe kan komme i kontakt med åben
ild eller gnister.
• Lad motoren køle af før opbevaring på et lukket sted.
• Mindsk brandfaren ved at holde motoren, lydpotten,
batterirummet og benzinopbevaringsområdet fri for
græs, blade eller for meget fedt.
• Efterse græsfangets komponenter og udblæsnings-
Producentens mærke
skærmen hyppigt, og udskift dem med producentens
anbefalede dele, når det er nødvendigt.
1. Indikerer, at kniven er identiceret som en reservedel fra
producenten af originalmaskinen.
• Udskift af sikkerhedsmæssige årsager slidte eller
beskadigede dele.
• Udskift defekte lydpotter.
• Hvis brændstoftanken skal tømmes, skal dette foregå
udendørs.
• Lav ikke om på motorens regulatorindstillinger, og kør
ikke motoren ved for høj hastighed. Brug af motoren
med for høje omdrejningstal kan øge risikoen for
personskade.
• I forbindelse med plæneklippere med flere skæreknive
skal du være forsigtig, da blot én roterende skærekniv
kan få de øvrige skæreknive til at rotere.
94-8072
• Vær forsigtig, når du justerer plæneklipperen, så du
ikke får fingrene ind mellem de roterende knive og
plæneklipperens faste dele.
• Køb kun ægte Toro-reservedele og -tilbehør for at
sikre den bedste ydeevne og sikkerhed. Anvend
ikke dele, der er mærket passer til; de kan udgøre
en sikkerhedsrisiko.
Lydtryk
Denne maskine har et ækvivalent, kontinuerligt A-vægtet
lydtryk ved operatørens øre på 89 dBA, baseret på målinger
af identiske maskiner i henhold til normerne EN 11094 og
EN 836.
3
104-7908
1.
Advarsel – betjen ikke plæneklipperen uden bagudblæsningsdækslet eller græsopsamleren monteret. Betjen ikke
plæneklipperen uden sideudblæsningsdækslet eller deektoren
monteret.
104-7909
3.
1.
Advarsel – læs Betjeningsvejledningen.
2.
Fare for udslyngede genstande – hold sikker 4.
afstand til maskinen.
Fare for udslyngede genstande fra
plæneklipperen – hold deektoren på
plads.
Fare for at skære sig/amputation af hænder
eller fødder med plæneklipperens kniv –
hold afstand til bevægelige dele.
5.
Fare for at skære sig/amputation af hænder
eller fødder med plæneklipperens kniv –
klip ikke op og ned ad skråninger, men
på tværs. Stop motoren, før du forlader
betjeningspositionen, og se bagud, når du
bakker.
104-7953
1.
2.
Advarsel – læs Betjeningsvejledningen for at få oplysninger om opladning af batteriet. Indeholder bly, må ikke kasseres.
Læs Betjeningsvejledningen.
4
3. Monter boltene og det øverste håndtags knapper,
således at knapperne sidder udvendigt på håndtaget, og
spænd så knapperne så meget, som du kan (Figur 4).
108-4791
Kun model 20796
Opsætning
Figur 4
4. Drej håndtaget bagud (Figur 5).
Vigtigt: Fjern og bortskaf det beskyttende
plaststykke, der dækker motoren.
1. Udfoldning af håndtaget
Hvis håndtaget ikke sammenfoldes og udfoldes
korrekt, kan kablerne blive beskadiget, hvilket gør,
at det ikke er sikkert at betjene plæneklipperen.
• Pas på ikke at beskadige kablerne, når du folder
håndtaget sammen eller folder det ud.
• Hvis et kabel bliver beskadiget, bedes du
kontakte en autoriseret serviceforhandler.
1. Fjern det øverste håndtags knapper og bolte fra posen
med løse dele.
2. Flyt forsigtigt det øverste håndtag fremad, og placer
enderne over det nederste håndtag, så de flugter med og
passer ind i hinanden; (Figur 3).
Figur 5
5. Monter håndtagsbeslagene (Figur 6) på siderne af det
nederste håndtag.
Figur 3
5
Figur 8
Bemærk: Fjern den midlertidige mærkat fra
batteridækslet.
Figur 6
1.
Håndtagsbeslag (2)
2. Monter sikringen i sikringsholderen som vist (Figur 9).
2. Påfyldning af motorolie
Plæneklipperen leveres ikke med motorolie påfyldt.
1. Tag målepinden ud (Figur 7).
Figur 9
Bemærk: Plæneklipperen leveres med en sikring i
pakken til ejeren og en anden sikring i batterikassen.
4. Opladning af batteriet
Kun model 20796
Oplad batteriet i 24 timer. Se Opladning af batteriet under
Vedligeholdelse.
Figur 7
2. Hæld langsomt olie i oliepåfyldningsrøret, indtil
oliestanden når op til linjen Full (fuld) på målepinden
(Figur 7). Fyld ikke for meget på. (Påfyld maks.:
0,77 l, type: SAE 30W selvrensende olie med
API-serviceklassifikation SF, SG, SH, SJ, SL eller
højere.)
3. Sæt målepinden helt i.
Vigtigt: Skift motorolien efter de første 5
driftstimer; skift den derefter en gang om året. Se
Skift af motorolien.
3. Montering af sikringen
Kun model 20796
Plæneklipperen leveres med en 40 A sikring, der beskytter
den elektriske starter.
Vigtigt: Du kan ikke starte plæneklipperen med den
elektriske starter eller oplade batteriet, hvis sikringen
ikke er monteret.
1. Åbn clipsen i begge ender af batteridækslet, og tag det
af (Figur 8).
6
Produktoversigt
Betjening
Opfyldning af brændstoftanken
Benzin er ekstremt brandfarlig og eksplosiv. En
brand eller eksplosion forårsaget af benzin kan give
dig eller andre forbrændinger.
• For at forhindre at benzinen bliver antændt af en
statisk elektricitetsudladning skal beholderen
og/eller plæneklipperen placeres direkte på
jorden, før tanken fyldes, ikke i et køretøj eller
på en anden genstand.
• Fyld tanken udendørs, mens motoren er kold.
Tør eventuel spildt benzin op.
• Håndter ikke benzin, mens du ryger eller i
nærheden af åben ild eller gnister.
• Opbevar benzin i en godkendt brændstofbeholder
og utilgængeligt for børn.
Figur 10
8.
Øverste håndtag
Traktionsforstærkningshåndtag 9.
10.
Bøjle til knivens kraftudtag
11.
Tilbageslagsstarthåndtag
Øvre og nedre
12.
håndtagsknapper (4)
6. Batteri (kun model 20796;
13.
ikke vist)
7. Brændstofdæksel
14.
1.
2.
3.
4.
5.
Sideudblæsning
Luftlter
Tipper
Tændrør
Klippehøjdehåndtag (4)
Fyld brændstoftanken med frisk, blyfri, almindelig benzin
fra en af de større benzinselskabers tankstationer (Figur 12).
Vigtigt: For at mindske evt. startproblemer den
følgende sæson skal du komme brændstofstabilisator i
benzinen hele sæsonen. Den skal blandes med benzin,
der ikke er mere end 30 dage gammel.
Oliepåfyldning/målepind
Elektrisk starter (kun model
20796)
Figur 11
1.
Græsopsamler
3.
2.
Sideudblæsningsrør
4.
Batterioplader (kun model
20796)
Bagudblæsningsdæksel
(monteret)
Figur 12
7
Kontrol af motoroliestanden
2. Tag målepinden ud, og kontroller oliestanden
(Figur 13). Hvis oliestanden er under mærket Add
(påfyld) på målepinden, skal du langsomt hælde olie i
påfyldningsrøret, indtil oliestanden når op til mærket
Full (fuld) på oliepinden. Fyld ikke for meget på.
(Påfyld maks.: 0,77 l, type: SAE 30W selvrensende olie
med API-serviceklassifikation SF, SG, SH, SJ, SL eller
højere.)
1. Tag målepinden ud, tør den af, og sæt den helt i igen
(Figur 13).
3. Sæt målepinden i.
Figur 13
Justering af klippehøjden
Når du justerer klippehøjden, kan du komme i kontakt med den roterende kniv, hvilket kan medføre alvorlig
personskade.
• Stop motoren, og vent, til alle bevægelige dele er standset.
• Sæt ikke hænderne ind under plæneklipperhuset, når du justerer klippehøjden.
Hvis motoren lige har kørt, er lydpotten meget varm, og den kan forårsage alvorlige forbrændinger. Hold
afstand til den varme lydpotte.
Juster klippehøjden som ønsket. Indstil alle fire hjul til samme højde.
Bemærk: Plæneklipperen hæves ved at flytte alle 4 klippehøjdehåndtag fremad; plæneklipperen sænkes ved at flytte
dem alle bagud (Figur 14).
8
Figur 14
Justering af håndtagets højde
Du kan hæve eller sænke håndtaget, så det står i en position,
der er behagelig for dig.
1. Afmonter de nedre håndtagsknapper, der fastgør den
nederste del af håndtagets stænger til håndtagsbeslagene
(Figur 15).
Figur 16
1.
2.
Højeste position
Midterste position (valgfrit
hul)
3.
Laveste position
3. Monter de nedre håndtagsknapper, og spænd dem så
stramt, du kan (Figur 17).
Figur 15
2. Sæt en bolt gennem et af hullerne i hvert håndtagsbeslag,
så håndtaget kommer til at stå i den ønskede position
(Figur 16).
Figur 17
Start af motoren
1. Tryk tipperen helt ind med tommelfingeren 3 gange,
og hold den hver gang inde i et sekund, før du slipper
den igen (Figur 18).
9
Figur 18
Bemærk: Hvis lufttemperaturen er under 13 °C, skal
du trykke tipperen helt ind 5 gange.
Figur 21
Standsning af motoren
2. Hold bøjlen til knivens kraftudtag helt op mod
håndtaget (Figur 19).
1. Slip bøjlen til knivens kraftudtag (Figur 22).
Figur 19
Figur 22
3. Start motoren, enten ved hjælp af tændingsnøglen (kun
model 20796) eller tilbageslagsstarteren (Figur 20).
2. Når motoren er standset, skal du tage tændingsnøglen
ud, når du forlader plæneklipperen.
Findeling af afklippet
Plæneklipperen er fra fabrikken klar til at findele græs- eller
bladafklippet, så det forsvinder ned i plænen igen.
Hvis græsopsamleren er monteret på plæneklipperen, skal
du afmontere den (se Afmontering af græsopsamleren),
før afklippet findeles. Hvis sideudblæsningsrøret
sidder på plæneklipperen, skal du afmontere det
og låse sideudblæsningspladen (se Afmontering af
sideudblæsningsrøret), før afklippet findeles.
Figur 20
4. Hvis plæneklipperen ikke starter efter 1 eller 2 træk
(eller inden for 5 sekunder, hvis du bruger den elektriske
starter – kun model 20796), skal du trykke på tipperen 1
eller 2 gange til og så prøve at starte igen.
Vigtigt: Kontroller, at bagudblæsningsdækslet sidder
på plads, før du findeler afklippet (Figur 23).
Bemærk: Hvis plæneklipperen stadig ikke starter,
bedes du kontakte en autoriseret serviceforhandler.
Brug af selvkørselsdrevet
Du betjener selvkørselsdrevet ved ganske enkelt at gå med
hænderne på det øverste håndtag og albuerne langs siden af
kroppen. Så holder plæneklipperen automatisk trit med dig.
Figur 23
Opsamling af afklippet
Brug græsopsamleren, når du ønsker at opsamle græs- og
bladafklippet fra plænen.
10
Bemærk: Det nedre snorestyr udløser startsnoren,
når du trækker i tilbageslagsstarthåndtaget.
En slidt græsopsamler kan medføre, at småsten
og andet lignende affald kastes i retning mod
operatøren eller omkringstående og forårsager
alvorlig personskade eller død for operatøren eller
omkringstående.
4. Monter opsamleren på den stang, som bagpladen sidder
på (Figur 26).
Efterse græsopsamleren hyppigt. Monter en ny
Toro-græsopsamler, hvis den er beskadiget.
Hvis sideudblæsningsrøret sidder på plæneklipperen,
skal du afmontere det og låse sideudblæsningspladen (se
Afmontering af sideudblæsningsrøret), før afklippet blæses i
opsamleren.
Kniven er skarp. Berøring af kniven kan medføre
alvorlig personskade.
Stop motoren, og vent, til alle bevægelige dele er
standset, før du forlader betjeningspositionen.
Montering af græsopsamleren
1. Løft bagpladen, og hold den oppe (Figur 24).
Figur 26
5. Sænk bagpladen (Figur 27).
Figur 24
2. Fjern bagudblæsningsdækslet (Figur 24).
3. Før startsnoren rundt om det nedre snorestyr (Figur 25).
Figur 27
Afmontering af græsopsamleren
Græsopsamleren afmonteres ved at gennemføre
ovenstående arbejdsgang i omvendt rækkefølge.
Sideudblæsning af afklippet
Figur 25
Brug sideudblæsningen, når du klipper meget højt græs.
11
Hvis græsopsamleren er monteret på plæneklipperen, skal
du afmontere den og isætte bagudblæsningsdækslet (se
Afmontering af græsopsamleren), før afklippet blæses ud
gennem sideudblæsningen.
Vigtigt: Kontroller, at bagudblæsningsdækslet sidder
på plads, før du findeler afklippet (Figur 28).
Figur 31
Afmontering af sideudblæsningsrøret
Sideudblæsningsrøret afmonteres ved at gennemføre
ovenstående arbejdsgang i omvendt rækkefølge.
Vigtigt: Lås sideudblæsningspladen, når du har
lukket den (Figur 32).
Figur 28
Kniven er skarp. Berøring af kniven kan medføre
alvorlig personskade.
Stop motoren, og vent, til alle bevægelige dele er
standset, før du forlader betjeningspositionen.
Figur 32
Tip vedrørende betjening
Montering af sideudblæsningsrøret
Generelle tips om plæneklipning
• Ryd området for pinde, sten, ledninger, grene og andet
1. Lås sideudblæsningspladen op (Figur 29).
•
•
Figur 29
2. Løft sideudblæsningspladen for at åbne den (Figur 30).
•
•
affald, som kniven evt. kunne ramme.
Undgå at ramme faste genstande med kniven. Klip
aldrig med vilje hen over en genstand.
Hvis plæneklipperen rammer en genstand eller begynder
at ryste, skal du omgående stoppe motoren, tage
tændrørskablet af tændrøret og efterse plæneklipperen
for skader.
Monter en ny kniv før klippesæsonens start for at opnå
den bedst mulige ydeevne.
Udskift kniven med en ny Toro-kniv, når det er
nødvendigt.
Klipning af græs
• Klip kun ca. en tredjedel af græsstråets længde
Figur 30
3. Monter sideudblæsningsrøret, og fæld pladen ned på
røret (Figur 31).
•
12
af ad gangen. Klip ikke længere ned end til
51 mm-indstillingen, medmindre græsbevoksningen
er spredt, eller det er sent på efteråret, hvor græssets
væksthastighed begynder at aftage. Se Justering af
klippehøjden.
Når du klipper græs, der er mere end 15 cm højt, skal
du anvende den højeste klippehøjdeindstilling og gå
langsommere; klip derefter græsset igen ved en lavere
indstilling, så plænen kommer til at se smukkest ud.
Hvis græsset er for højt, kan plæneklipperen blive
tilstoppet, og det kan medføre, at motoren sætter ud.
• Klip kun tørt græs eller blade. Vådt græs og blade har
– Slå græsset hyppigere.
en tendens til at klumpe sig sammen i haven og kan
forårsage, at plæneklipperen tilstoppes, eller at motoren
sætter ud.
– Lad klippebanerne overlappe i stedet for at klippe
en fuld bane for hver omgang.
– Indstil klippehøjden på forhjulene en position
lavere end på baghjulene. Indstil f.eks. forhjulene til
60 mm og baghjulene til 70 mm.
Vådt græs eller blade kan forårsage alvorlig
personskade, hvis du glider og kommer i
berøring med kniven. Benyt kun plæneklipperen
under tørre forhold.
Klipning af blade
• Når du har klippet plænen, skal du sikre dig, at halvdelen
af plænen kan ses gennem det øverste dække af findelte
blade. Du er muligvis nødt til at køre hen over bladene
mere end én gang.
• Skift klipperetning. Dette medvirker til at sprede det
afklippede græs ud over hele plænen, så den gødes
jævnt.
• Hvis der ligger mere end 13 cm blade på plænen, skal
• Hvis den færdigklippede plæne ikke ser tilfredsstillende
forhjulenes klippehøjde indstilles en position eller to
højere end baghjulenes klippehøjde.
ud, kan du forsøge en eller flere af følgende ting:
– Udskift kniven, eller få den slebet.
• Sæt klippehastigheden ned, hvis plæneklipperen ikke
klipper bladene fint nok.
– Gå langsommere, når du slår græs.
– Hæv klippehøjden på plæneklipperen.
Vedligeholdelse
Bemærk: Maskinens venstre og højre side er som set fra den normale betjeningsposition.
Skema over anbefalet vedligeholdelse
Vedligeholdelsesintervaller
Vedligeholdelsesprocedure
Efter de første 5 timer
• Skift motorolien.
Hver anvendelse eller
dagligt
• Kontroller motoroliestanden.
• Kontroller, at motoren stopper inden 3 sekunder efter, at du har sluppet bøjlen
til knivens kraftudtag.
• Fjern græsafklip og snavs fra plæneklipperens underside.
For hver 25 timer
• Oplad batteriet (kun model 20796).
• Smør baghjulenes tandhjul.
• Udskift kniven, eller få den slebet (oftere hvis skæret hurtigt bliver sløvt).
For hver 50 timer
• Udskift motorolien (hyppigere under støvede forhold).
For hver 100 timer
• Udskift tændrøret (se motormanualen).
Før opbevaring
Årlig
• Tøm brændstoftanken som anvist, før du udfører reparationer eller stiller
plæneklipperen væk for vinteren.
• Oplad batteriet (kun model 20796).
• Udskift luftlteret (oftere under støvede driftsforhold).
• Kontroller tændrøret (se motormanualen).
• Se Motorvejledningen for at få oplysninger om evt. yderligere
vedligeholdelsesarbejder, der skal udføres årligt.
Vigtigt: Se Motorvejledningen for at få oplysninger om yderligere vedligeholdelsesarbejde.
13
Klargøring til vedligeholdelsesarbejde
1. Gør de ting, der skal gøres, før der udføres
vedligeholdelsesarbejde; se Klargøring til
vedligeholdelsesarbejde.
1. Stop motoren, og vent, til alle bevægelige dele er
standset.
2. Afmonter de skruer, der holder luftfilterdækslet (Figur
34).
Hvis du lader nøglen sidde i tændingen, kan
andre personer utilsigtet komme til at starte
motoren og forårsage alvorlig personskade på
dig eller omkringstående personer.
Fjern nøglen fra tændingslåsen, før du udfører
vedligeholdelsesarbejde på plæneklipperen,
transporterer den eller stiller den til opbevaring.
2. Kobl tændrørskablet fra tændrøret (Figur 33), før du
udfører nogen form for vedligeholdelsesarbejde.
Figur 34
1.
2.
Skruer
Luftlterdæksel
3.
4.
Skumforlter
Papirluftlter
3. Afmonter dækslet, og rengør det omhyggeligt.
4. Afmonter skumforfilteret.
5. Vask forfilteret med et mildt rengøringsmiddel og vand,
og lad det derefter tørre.
6. Afmonter papirluftfilteret, og kassér det.
Figur 33
1.
Vigtigt: Forøg ikke at rengøre et papirluftfilter.
Holder til tændrørskabel
7. Sæt det nye papirluftfilter i skumforfilteret.
3. Når du har udført vedligeholdelsesarbejdet, skal du igen
koble tændrørskablet til tændrøret.
8. Monter luftfilterets komponenter.
Vigtigt: Før du tipper plæneklipperen for at
skifte olie eller udskifte kniven, skal du lade
brændstoftanken løbe tør ved almindelig brug.
Hvis du er nødt til at tippe plæneklipperen, før den
løber tør for brændstof, skal du fjerne brændstoffet
med en håndpumpe. Tip altid plæneklipperen over
på siden med luftfilteret opad.
9. Monter dækslet, og spænd det fast.
Skift af motorolien
Skift motorolien efter de første 5 driftstimer; skift den
derefter en gang om året.
Lad motoren køre i nogle få minutter for at varme olien op,
før du skifter den. Varm olie flyder lettere og fører flere
forureningsstoffer med sig ud.
Når du tipper plæneklipperen, kan der løbe
brændstof ud. Benzin er brandfarlig, eksplosiv
og kan forårsage personskade.
1. Gør de ting, der skal gøres, før der udføres
vedligeholdelsesarbejde; se Klargøring til
vedligeholdelsesarbejde.
Lad motoren køre tør, eller fjern benzinen med
en håndpumpe. Tøm aldrig tanken med en
hævert.
2. Tag målepinden ud (Figur 35).
Vedligeholdelse af luftlteret
Rengør forfilteret, og udskift papirluftfilteret en gang om
året eller for hver 25 driftstimer. Udskift papirluftfilteret
hyppigere under støvede driftsforhold.
14
Bemærk: Motoren er udstyret med en
vekselstrømsgenerator. Når motoren kører, medvirker dette
til at holde batteriet opladet i klippesæsonen.
1. Slut opladeren til plæneklipperens ledningsnet neden
for tændingsnøglen (Figur 38).
Vigtigt: Brug kun den oplader, der følger med
plæneklipperen.
Figur 35
3. Tip plæneklipperen over på siden med luftfilteret opad,
så olien kan løbe ud gennem oliepåfyldningsrøret (Figur
36).
Figur 38
2. Sæt opladeren i en stikkontakt.
Når batteriet ikke længere kan oplades, skal du aflevere
blysyrebatteriet til genbrug eller bortskaffe det i henhold
til gældende retningslinjer.
Udskiftning af sikringen
Figur 36
Kun model 20796
4. Hæld langsomt olie i oliepåfyldningsrøret, indtil
oliestanden når op til linjen Full (fuld) på målepinden
(Figur 37). Fyld ikke for meget på. (Påfyld
maks.: 0,77 l, type: SAE 30W selvrensende olie med
API-serviceklassifikation SF, SG, SH, SJ, SL eller
højere.)
Hvis batteriet ikke lader, eller motoren ikke tørner, når den
elektriske starter aktiveres, kan sikringen være sprunget.
Udskift den med en propsikring på 40 A. Se afsnittet
Montering af sikringen under Klargøring.
Smøring af hjulenes tandhjul
Smør begge de bageste hjul med fedt en gang om året.
1. Aftør smøreniplerne lige inden for baghjulene med en
ren klud (Figur 39).
Figur 37
5. Sæt målepinden helt i.
6. Bortskaf den brugte olie på korrekt vis på et lokalt
genbrugsanlæg.
Opladning af batteriet
Figur 39
2. Sæt en fedtpistol på først den ene og derefter den
anden nippel, og indsprøjt forsigtigt 2 eller 3 pumpeslag
litiumbaseret universalfedt nr. 2 i hver.
Kun model 20796
Oplad batteriet i 24 timer første gang og derefter kun efter
behov. Brug altid opladeren på et overdækket sted, og oplad
batteriet ved stuetemperatur (22 °C), såfremt det er muligt.
15
Udskiftning af kniven
Vigtigt: En bolt, der er spændt med et moment
på 82 Nm, sidder meget stramt. Mens du holder
kniven fast med en træklods, skal du lægge al din
vægt bag skralde- eller momentnøglen og spænde
bolten godt fast. Denne bolt er meget vanskelig
at overspænde.
Vigtigt: Du skal bruge en momentnøgle for at
kunne montere kniven korrekt. Hvis du ikke har
en momentnøgle eller ikke føler dig tryg ved at
udføre dette arbejde, kan du kontakte en autoriseret
serviceforhandler.
Rengøring af plæneklipperen
Efterse kniven, hver gang du løber tør for benzin. Hvis
kniven beskadiges eller revner, skal den straks udskiftes.
Hvis knivens skær bliver sløvt eller får hakker, skal den
slibes eller udskiftes.
Plæneklipperen kan løsgøre materiale, der sidder
fast under plæneklipperhuset.
Kniven er skarp. Berøring af kniven kan medføre
alvorlig personskade.
• Bær beskyttelsesbriller.
• Bliv altid i betjeningspositionen (bag håndtaget).
Bær handsker, når du udfører service på kniven.
• Lad ikke andre personer komme ind på
1. Kobl tændrørskablet fra tændrøret. Se Klargøring til
vedligeholdelsesarbejde.
2. Tip plæneklipperen over på siden med luftfilteret opad.
3. Brug en træklods til at holde kniven fast (Figur 40).
klippeområdet.
1. Mens plæneklipperen står på en plan flade og motoren
kører, skal du sprøjte en vandstråle ind foran det højre
baghjul (Figur 41).
Vandet vil sprøjte ind på knivens bane, så afklippet
skylles væk.
Figur 41
2. Når der ikke kommer mere afklip ud, skal du lukke for
vandet og flytte plæneklipperen til et tørt sted.
3. Lad motoren køre i nogle få minutter for at tørre huset,
så det ikke ruster.
Figur 40
4. Afmonter kniven, men gem alle monteringsbolte og
-møtrikker.
5. Monter den nye kniv og alle monteringsboltene og
-møtrikkerne.
Vigtigt: Placer knivens krumme ender, så de
peger opad mod plæneklipperens hus.
6. Brug en momentnøgle til at tilspænde knivbolten
med et moment på 82 Nm.
16
Opbevaring
Foldning af håndtaget
1. Afmonter de nedre håndtagsknapper, og løsn de
nedre håndtagsbeslag fra den nederste ende af begge
håndtagets sider (Figur 42).
Opbevar plæneklipperen på et køligt, rent og tørt sted.
Hvis du lader nøglen sidde i tændingen, kan andre
personer utilsigtet komme til at starte motoren
og forårsage alvorlig personskade på dig eller
omkringstående personer.
Fjern nøglen fra tændingslåsen, før du udfører
vedligeholdelsesarbejde på plæneklipperen,
transporterer den eller stiller den til opbevaring.
Figur 42
Klargøring af plæneklipperen
til opbevaring
Bemærk: Monter de nedre håndtagsknapper på
boltene i håndtaget, så de ikke bliver væk.
2. Drej håndtaget fremad (Figur 43).
Vigtigt: Før kablerne til ydersiden af
håndtagsknapperne, når du folder det øverste
håndtag.
Benzindampe kan eksplodere.
• Benzin må ikke opbevares i mere end 30 dage.
• Opbevar ikke plæneklipperen på et lukket sted i
nærheden af åben ild.
• Lad motoren køle af, før den stilles til opbevaring.
1. Tilsæt brændstofstabilisator til brændstoffet som
foreskrevet af motorfabrikanten ved årets sidste
påfyldning.
2. Lad plæneklipperen køre, indtil motoren stopper, fordi
den løber tør for brændstof.
3. Tip motoren, og start den igen.
4. Lad motoren køre, indtil den stopper. Når du ikke
længere kan starte motoren, er den løbet tilstrækkeligt
tør.
5. Kobl tændrørskablet fra tændrøret, og sæt det på
kabelholderen.
6. Fjern tændrøret, hæld 30 ml olie ned i tændrørshullet,
og træk langsomt i startsnoren flere gange for at fordele
olien i hele cylinderen, så denne ikke ruster i løbet af
vinteren.
Figur 43
3. Du kan se, hvordan håndtaget foldes ud under
Udfoldning af håndtaget.
7. Sæt tændrøret løst i.
8. Spænd alle møtrikker, bolte og skruer.
9. Oplad batteriet i 24 timer (kun model 20796). Frakobl
derefter batteriopladeren, og stil plæneklipperen et
uopvarmet sted. Hvis du opbevarer plæneklipperen på
et opvarmet sted, skal du oplade batteriet efter hver
90 dage.
17
Ibrugtagning af plæneklipperen efter opbevaring
1. Fjern tændrøret, og tørn motoren hurtigt ved hjælp
af starteren for at blæse den overskydende olie ud af
cylinderen.
2. Monter tændrøret, og spænd det med en momentnøgle
til 20 Nm.
3. Oplad batteriet (kun model 20796).
4. Sæt tændrørskablet på tændrøret.
18
The Toro Warranty
Conditions and Products Covered
Instructions for Obtaining Warranty Service
The Toro® Company and its afliate, Toro Warranty Company,
pursuant to an agreement between them, jointly promises to the
original purchaser* to repair any Toro Product used for normal
residential purposes* if defective in materials or workmanship.
The following time periods apply from the date of original
purchase:
If you think that your Toro Product contains a defect in materials
or workmanship, follow this procedure:
1. Contact your seller to arrange service of the product. If for
any reason it is impossible for you to contact your seller,
you may contact any Toro Authorized Distributor to arrange
service.
2. Bring the product and your proof of purchase (sales receipt)
to your seller or the Service Dealer.
If for any reason you are dissatised with the Service Dealer’s
analysis or with the assistance provided, contact the Toro
importer or contact us at:
Products
Walk Power Mowers
Rear Engine Riders
Lawn & Garden Tractors
Electric Hand Held Products
Snowthrowers
Consumer Zero Turn
Warranty Period
2-year limited warranty
2-year limited warranty
2-year limited warranty
2-year limited warranty
2-year limited warranty
2-year limited warranty
* “Original purchaser” means use the person who originally
purchased Toro products.
* “Normal residential purposes”means use of the product on
the same lot as your home. Use at more than one location is
considered commercial use, and the commercial use warranty
would apply.
Limited Warranty for Commercial Use
Toro Consumer Products and attachments used for commercial,
institutional, or rental use are warranted against defects in
materials or workmanship for the following time periods from
the date of original purchase:
Products
Walk Power Mowers
Rear Engine Riders
Lawn & Garden Tractors
Electric Hand Held Products
Snowthrowers
Consumer Zero Turn
Warranty Period
90 day warranty
90 day warranty
90 day warranty
90 day warranty
90 day warranty
45 day warranty
Customer Care Department, Consumer Division
Toro Warranty Company
8111 Lyndale Avenue South
Bloomington, MN 55420-1196
Manager: Technical Product Support: 001-952-887-8248
See attached Distributor List
Owner Responsibilities
You must maintain your Toro Product by following the
maintenance procedures described in the operator’s manual.
Such routine maintenance, whether performed by a dealer or by
you, is at your expense.
Items and Conditions Not Covered
This express warranty does not cover:
• Cost of regular maintenance service or parts, such as lters,
fuel, lubricants, tune-up parts, blade sharpening, brake and
clutch adjustments.
• Any product or part which has been altered or misused
or required replacement or repair due to normal wear,
accidents, or lack of proper maintenance.
• Repairs necessary due to improper fuel, contaminants in the
fuel system, or failure to properly prepare the fuel system
prior to any period of non-use over three months.
• Engine and transmission. These are covered by the
appropriate manufacturer’s guarantees with separate terms
and conditions.
All repairs covered by this warranty must be performed by an
Authorized Toro Service Dealer using Toro approved replacement
parts.
General Conditions
The purchaser is covered by the national laws of each country.
The rights to which the purchaser is entitled with the support of
these laws are not restricted by this warranty.
374-0101 Rev A
International Distributor List—Consumer Products
Distributor:
Atlantis Su ve Sulama Sisstemleri Lt
Balama Prima Engineering Equip
B-Ray Corporation
Casco Sales Company
Ceres S.A
CSSC Turf Equipment (pvt) Ltd
Cyril Johnston & Co
Equiver
Femco S.A.
G.Y.K. Company ltd.
Geomechaniki of Athens
Guandong Golden Star
Hako Gorund and Garden
Hydroturf Int. Co
Hydroturf Egypt LLC
Ibea S.p.A.
Irriamc
Jean Heybroek b.v.
Lely (U.K. ) Limited
Maquiver S.A.
Maruyama Mfg. Co. Inc.
Metra Kft
Mounteld a.s.
Munditol S.A.
Oslinger Turf Equipment SA
Oy Hako Ground and Garden Ab
Parkland Products Ltd
Prochaska & Cie
RT Cohen 2004 Ltd
Riversa
Roth Motorgerate GmBh & Co
Sc Svend Carlsen A/S
Solvert S.A.S
Spypros Stavrinides Limited
Surge Systems India Limited
T-Markt Logistics Ltd
Toro Australia
Toro Europe BVBA
Country:
Turkey
Hong Kong
Korea
Puerto Rico
Costa Rica
Sri Lanka
Nothern Ireland
Mexico
Guatemala
Japan
Greece
China
Sweden
Dubai United Arab Emirates
Egypt
Italy
Portugal
Netherlands
United Kingdom
Columbia
Japan
Hungary
Czech Republic
Argentina
Ecuador
Finland
New Zealand
Austria
Israel
Spain
Germany
Denmark
France
Cyprus
India
Hungary
Australia
Belgium
374-0102 Rev A
Phone Number:
90 216 344 86 74
852 2155 2163
82 32 551 2076
787 788 8383
506 239 1138
94 11 2746100
44 2890 813 121
52 55 539 95444
502 442 3277
81 726 325 861
30 10 935 0054
86 20 876 51338
46 35 10 0000
97 14 347 9479
202 519 4308
39 0331 853611
351 21 238 8260
31 30 639 4611
44 1480 226 800
57 1 236 4079
81 3 3252 2285
36 1 326 3880
420 255 704 220
54 11 4 821 9999
593 4 239 6970
358 987 00733
64 3 34 93760
43 1 278 5100
972 986 17979
34 9 52 83 7500
49 7144 2050
45 66 109 200
33 1 30 81 77 00
357 22 434131
91 1 292299901
36 26 525 500
61 3 9580 7355
32 14 562 960
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement