Toro 48cm Super Bagger Lawn Mower User manual

Toro 48cm Super Bagger Lawn Mower User manual
Form No. 3392-969 Rev A
Super Bagger -ruohonleikkuri, 48 cm
Mallinro: 20835—Sarjanro: 315000001 tai suurempi
Mallinro: 20836—Sarjanro: 315000001 tai suurempi
Käyttöopas
Johdanto
tapaturma tai jopa kuolema, jos suositellut varotoimenpiteet
laiminlyödään.
Tämä työnnettävä vaakatasoleikkuri on tarkoitettu
kotikäyttöön. Se on tarkoitettu pääasiassa
asuinkiinteistöjen viheralueiden ruohonleikkuuseen.
Sitä ei ole tarkoitettu pensaiden leikkuuseen eikä
maatalouskäyttöön.
Lue nämä tiedot huolellisesti, jotta opit käyttämään
ja huoltamaan laitetta asianmukaisesti sekä välttämään
tapaturmia ja tuotevaurioita. Olet itse vastuussa tuotteen
asianmukaisesta ja turvallisesta käytöstä.
Voit ottaa yhteyden Toroon suoraan osoitteessa
www.Toro.com, jos tarvitset tietoja tuotteista, lisävarusteista
tai lähimmästä jälleenmyyjästä tai haluat rekisteröidä tuotteesi.
Aina kun tarvitset huoltoa, alkuperäisiä Toro-varaosia tai
lisätietoja, ota yhteys valtuutettuun huoltoliikkeeseen tai
Toron asiakaspalveluun. Ota tällöin tuotteesi malli- ja
sarjanumerot valmiiksi esiin. Kuva 1 osoittaa laitteen malli- ja
sarjanumeron sijainnin.
Kuva 2
1. Varoitusmerkintä
Tässä käyttöoppaassa käytetään kahta termiä tietojen
korostamiseksi. Tärkeää kiinnittää huomiota mekaanisiin
erikoistietoihin ja Huomautus korostaa erityishuomion
ansaitsevia yleistietoja.
Tämä tuote on asiaankuuluvien eurooppalaisten direktiivien
mukainen. Lisätietoja on erillisessä tuotekohtaisessa
vaatimustenmukaisuusvakuutuksessa.
Nettovääntö: Moottorin valmistaja on mitannut tämän
moottorin brutto- tai nettoväännön laboratoriossa SAE
J1940:n mukaisesti. Tämän luokan leikkurin moottorin
todellinen vääntö on huomattavasti alhaisempi, koska se
on säädetty turvallisuuteen, päästöihin ja käyttöön liittyvien
vaatimusten mukaisesti. Osoitteessa www.Toro.com on
lisätietoja leikkurimalleista.
Älä muuta moottorin asetuksia tai kierrosnopeussäätimen
nopeutta, sillä tämä saattaa heikentää laitteen turvallisuutta ja
aiheuttaa henkilövahinkoja.
Sisältö
Kuva 1
1. Malli- ja sarjanumerokilpi
Kirjoita tuotteen malli- ja sarjanumerot alla olevaan tilaan:
Mallinro:
Sarjanro:
Tässä käyttöoppaassa esiintyvä varoitusmerkintä (Kuva
2) ilmaisee uhkaa, josta saattaa olla seurauksena vakava
© 2015—The Toro® Company
8111 Lyndale Avenue South
Bloomington, MN 55420
Rekisteröi tuotteesi osoitteessa
www.Toro.com.
Johdanto ....................................................................... 1
Turvaohjeet ................................................................... 2
Yleisiä ruohonleikkurin turvaohjeita........................... 2
Äänenpaine ............................................................ 3
Ääniteho ............................................................... 3
Käden–käsivarren värinä .......................................... 4
Turva- ja ohjetarrat ................................................. 4
Käyttöönotto ................................................................ 5
1 Kahvan suoristaminen ........................................... 5
2 Narukäynnistimen asennus naruohjaimeen ............... 5
3 Öljyn lisääminen moottoriin ................................... 6
4 Ruohonkeräimen kokoaminen ................................ 6
Laitteen yleiskatsaus ....................................................... 7
Tekniset tiedot ....................................................... 7
Käyttö .......................................................................... 8
Polttoainesäiliön täyttö ............................................. 8
Käännös alkuperäisestä tekstistä (FI)
Painettu Tšekin tasavallassa
Kaikki oikeudet pidätetään *3392-969* A
Koulutus
Moottorin öljymäärän tarkistus.................................. 8
Leikkuukorkeuden säätö........................................... 9
Kahvan korkeuden säätö .......................................... 9
Moottorin käynnistys ..............................................10
Itsevetolaitteiston käyttö..........................................10
Moottorin sammutus ..............................................10
Leikkuujätteiden kierrättäminen ...............................11
Leikkuujätteiden kerääminen ruohonkeräimeen.................................................................11
Leikkuujätteiden heitto taaksepäin ............................12
Käyttövihjeitä .......................................................12
Kunnossapito ...............................................................13
Kunnossapitotaulukko ...............................................13
Valmistelu huoltoa varten ........................................13
Ilmanpuhdistimen huolto ........................................14
Moottoriöljyn vaihto...............................................14
Sytytystulpan huolto ...............................................15
Terän vaihto ..........................................................15
Koneen alaosan puhdistaminen ................................16
Varastointi ...................................................................17
Laitteen valmistelu varastointia varten .......................17
Kahvan taittaminen ................................................17
Laitteen käyttöönotto varastoinnin jälkeen .................17
• Lue ohjeet huolellisesti. Tutustu ohjauslaitteisiin ja
•
•
•
laitteen asianmukaiseen käyttöön.
Älä anna lasten tai näihin ohjeisiin perehtymättömien
henkilöiden käyttää konetta. Paikalliset säännökset
saattavat asettaa rajoituksia käyttäjän iälle.
Muista, että käyttäjä vastaa muille ihmisille tai heidän
omaisuudelleen aiheutuneista vahingoista.
Ymmärrä koneessa tai ohjeissa käytettyjen kuvien
selitykset.
Bensiini
VAARA – Bensiini on erittäin tulenarkaa. Noudata seuraavia
varo-ohjeita:
• Säilytä polttoaine tarkoitukseen suunnitelluissa astioissa.
• Täytä polttoainesäiliö aina ulkona äläkä tupakoi
täyttäessäsi polttoainesäiliötä.
• Lisää polttoaine ennen moottorin käynnistämistä. Älä
koskaan irrota polttoainesäiliön korkkia tai lisää bensiiniä
moottorin ollessa käynnissä tai lämmin.
• Jos bensiiniä roiskuu, älä yritä käynnistää moottoria
vaan siirrä laite pois alueelta, jolla on bensiiniroiskeita.
Vältä luomasta minkäänlaisia kipinälähteitä, ennen kuin
bensiinihöyryt ovat hälvenneet.
• Asenna polttoainesäiliöiden ja muiden säiliöiden korkit
huolellisesti.
Turvaohjeet
Tämä kone on suunniteltu standardin EN ISO 5395:2013
mukaisesti.
Ruohonleikkurin virheellinen käyttö tai huolto saattaa
aiheuttaa loukkaantumisen. Vähennä tapaturmariskiä
noudattamalla näitä turvaohjeita.
Valmistelut
• Käytä aina ruohoa leikatessa tukevia liukastumisen estäviä
Toro on suunnitellut ja testannut tämän ruohonleikkurin siten,
että sen käyttö olisi turvallista, mutta seuraavien ohjeiden
noudattamatta jättäminen saattaa aiheuttaa henkilövahingon.
•
•
Maksimiturvallisuuden ja hyvän suorituskyvyn
takaamiseksi sekä tuotetuntemuksen hankkimiseksi on
tärkeää, että kaikki ruohonleikkurin käyttäjät lukevat
tämän käyttöoppaan ja omaksuvat sen tiedot ennen
moottorin käynnistämistä. Erityistä huomiota on
kiinnitettävä turvaohjeen varoitusmerkintään Kuva 2
joka tarkoittaa Varoitusta, Vaaraa tai Hengenvaaraa
– ”henkilöturvallisuusohjeet”. Lue ja omaksu
nämä ohjeet, sillä ne käsittelevät turvallisuutta.
Ohjeiden noudattamatta jättäminen saattaa johtaa
henkilövahinkoon.
•
kenkiä ja pitkiä housuja. Älä käytä laitetta avojaloin tai
avoimissa sandaaleissa.
Tarkasta huolellisesti alue, jolla laitetta on tarkoitus
käyttää, ja poista kaikki kivet, kepit, johdot ja muut esineet.
Tarkista aina ennen käyttöä silmämääräisesti, että
suojukset ja suojalaitteet, kuten suuntainlevyt ja/tai
ruohonkeräimet ovat paikoillaan ja toimivat oikein.
Tarkasta aina ennen käyttöä silmämääräisesti, että terät,
teräpultit ja leikkuujärjestelmä eivät ole kuluneet tai
vaurioituneet. Vaihda kuluneet tai vaurioituneet terät ja
pultit sarjoissa, jotta tasapaino säilyy.
Käynnistys
• Älä kallista konetta moottorin käynnistyksen aikana, ellei
Yleisiä ruohonleikkurin
turvaohjeita
•
Tämä leikkuulaite voi katkaista jalan tai käden sekä singota
esineitä. Seuraavien turvaohjeiden noudattamatta jättäminen
saattaa aiheuttaa vakavan loukkaantumisen tai kuoleman.
konetta ole tarpeen kallistaa käynnistystä varten. Kallista
tällöin vain sen verran kuin on aivan välttämätöntä ja
nosta vain sitä osaa, joka on käyttäjästä poispäin.
Käynnistä moottori huolellisesti ohjeiden mukaan jalat
kaukana terästä. Älä myöskään seiso heittosuppilon
edessä.
Käyttö
• Älä koskaan leikkaa ruohoa, kun lähistöllä on ihmisiä
(varsinkin lapsia) tai lemmikkieläimiä.
2
• Anna moottorin jäähtyä, ennen kuin varastoit koneen
• Leikkaa ruohoa vain päivänvalossa tai hyvässä
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
suljettuun tilaan.
keinovalaistuksessa.
Pidä silmällä monttuja ja muita piileviä vaaroja.
Älä laita käsiä tai jalkoja pyörivien osien lähelle tai alle.
Älä mene koskaan heittoaukon eteen.
Älä nosta tai kanna ruohonleikkuria moottorin ollessa
käynnissä.
Ole erittäin varovainen vaihtaessasi suuntaa tai vetäessäsi
kävellen ohjattavaa ruohonleikkuria itseäsi kohti.
Käytä laitetta kävellen, älä juokse.
Rinteet:
– Älä yritä leikata ruohoa jyrkissä rinteissä.
– Noudata erittäin suurta varovaisuutta rinteillä.
– Leikkaa rinteet poikittaissuunnassa – ei ylös ja alas.
Ole erittäin varovainen vaihtaessasi suuntaa rinteillä.
– Varo, että jalkasi eivät luista rinteissä.
Vähennä nopeutta rinteissä ja ennen jyrkkiä käännöksiä,
jotta kone ei kaadu tai menetä ohjattavuuttaan.
Pysäytä terä, jos konetta on kallistettava ylitettäessä muita
kuin ruohoalustoja ja kuljetettaessa leikattavalle alueelle
ja sieltä pois.
Älä käytä moottoria ahtaissa tiloissa, joihin voi kertyä
vaarallista häkää ja muita pakokaasuja.
Sammuta moottori
– aina, kun poistut laitteen luota.
– ennen polttoainesäiliön täyttämistä
– ennen ruohonkerääjän irrottamista
– ennen korkeuden säätämistä, paitsi jos säätö voidaan
tehdä kuljettajan istuimelta käsin.
Sammuta moottori ja irrota sytytystulpan johto
– ennen tukkeuman poistamista tai tukoksen
poistamista suppilosta
– ennen koneen tarkastamista, puhdistamista tai
huoltamista.
– Jos kone osuu vieraaseen esineeseen, tarkasta,
onko koneessa vaurioita ja korjaa ne ennen koneen
käynnistämistä ja käyttämistä.
– jos laite alkaa täristä epänormaalisti (tarkista heti).
Salamanisku voi aiheuttaa vakavan loukkaantumisen tai
hengenvaaran. Jos alueella on ukonilma, konetta ei saa
käyttää. Tällöin on hakeuduttava suojaan.
Varo liikennettä, kun ylität tien tai työskentelet tien
lähistöllä.
• Puhdista moottori, äänenvaimennin, akkutila ja bensiinin
säilytysalue ruohosta, lehdistä tai liiallisesta rasvasta
palovaaran vähentämiseksi.
• Tarkista ruohonkerääjän osat ja heittosuppilon suojus
säännöllisesti ja vaihda ne tarvittaessa valmistajan
suosittelemiin varaosiin.
• Vaihda kuluneet tai vaurioituneet osat turvallisuuden
parantamiseksi.
• Vaihda vialliset äänenvaimentimet.
• Tyhjennä polttoainesäiliö ulkona.
• Älä muuta moottorin kierrosnopeuden säätimen asetuksia
tai käytä moottoria ylikierroksilla. Moottorin käyttäminen
ylikierroksilla lisää henkilövahingon riskiä.
• Varo koneen säädön aikana, että sormet eivät jää jumiin
leikkurin liikkuvien terien ja kiinteiden osien väliin.
• Varmista hyvä suorituskyky ja turvallisuus
hankkimalla ainoastaan alkuperäisiä Toro-varaosia
ja -lisävarusteita. Älä käytä muiden valmistajien
osia ja lisävarusteita, sillä ne voivat aiheuttaa
turvallisuusriskin.
Kuljetus
• Ole varovainen lastatessasi konetta perävaunuun tai
kuorma-autoon.
• Käytä täysleveää ramppia lastatessasi konetta perävaunuun
tai kuorma-autoon.
• Kiinnitä kone tiukasti hihnoilla, ketjuilla, kaapeleilla
tai köysillä. Etu- ja takahihnat on suunnattava alas- ja
ulospäin koneesta.
Äänenpaine
Tämän laitteen äänenpainetaso käyttäjän korvan kohdalla
on 86 dB(A), johon sisältyy epävarmuusarvo (K) 1 dB(A).
Äänenpainetaso on määritetty standardissa EN ISO 5395:2013
kuvatun menettelyn mukaisesti.
Ääniteho
Tämän laitteen taattu äänitehon taso on 96 dBA, johon sisältyy
epävarmuusarvo (K) 1 dB(A). Äänitehon taso on määritetty
standardissa ISO 11094 kuvatun menettelyn mukaisesti.
Kunnossapito ja varastointi
• Huolehdi, että mutterit, pultit ja ruuvit ovat tiukalla, jotta
•
•
VAROITUS
laitetta on turvallista käyttää.
Älä pese konetta painepesulaitteilla.
Älä säilytä laitetta, jonka säiliössä on bensiiniä, sisätiloissa,
jossa kaasut voivat joutua kosketuksiin avotulen tai
kipinän kanssa.
Pitkäaikainen melualtistus konetta käyttäessä voi
aiheuttaa kuulovaurioita.
Käytä kunnollisia kuulosuojaimia, kun käytät
konetta pitkiä aikoja kerrallaan.
3
Käden–käsivarren värinä
VAROITUS
Pitkäaikainen värinäaltistus konetta käyttäessä voi
aiheuttaa käsien ja ranteiden puutumista.
Vasemmalle kädelle mitattu värinätaso = 4,8 m/s2
Oikealle kädelle mitattu värinätaso = 5,5 m/s2
Käytä värinää vaimentavia käsineitä, kun käytät
konetta pitkiä aikoja kerrallaan.
Epävarmuusarvo (K) = 2,2 m/s2
Mitatut arvot on määritetty standardissa EN ISO 5395:2013
kuvatun menettelyn mukaisesti.
Turva- ja ohjetarrat
Tärkeää: Turva- ja ohjetarrat on sijoitettu mahdollisesti vaarallisten alueiden lähelle. Vaihda vaurioituneet tarrat.
Valmistajan merkki
1. Osoittaa, että terän on valmistanut alkuperäinen
laitevalmistaja.
131–4514
1. Vaara – lue käyttöopas.
2. Käsien ja jalkojen loukkaantumisvaara, leikkuuterä –
pysy etäällä liikkuvista osista ja pidä kaikki suojukset ja
suojalevyt paikoillaan.
3. Käsien ja jalkojen loukkaantumisvaara, leikkuuterä – irrota
sytytystulpan johto ja lue ohjeet ennen kunnostus- tai
huoltotöitä.
4. Esineiden sinkoutumisvaara – pidä sivulliset turvallisen
matkan päässä koneesta, sammuta moottori ennen
kuin poistut käyttäjän paikalta ja poista roskat ennen
ruohonleikkuuta.
5. Käsien ja jalkojen loukkaantumisvaara, leikkuuterä
— älä käytä konetta rinteessä ylös- tai alaspäin vaan
sivuittaissuunnassa ja katso taaksepäin peruuttaessasi.
112-8760
1. Esineiden sinkoutumisvaara – pidä sivulliset turvallisen
matkan päässä koneesta.
2. Jalkojen ja käsien loukkaantumisvaara – pysy etäällä
liikkuvista osista.
112-8867
1. Lukitus
2. Auki
119–2283
1. Leikkuukorkeuden asetukset
4
Käyttöönotto
4. Kierrä kahvaa taaksepäin käyttöasentoon ja lukitse
kahva halutulle korkeudelle. Katso Kahvan korkeuden
säätö (sivu 9).
1
2
Kahvan suoristaminen
Mitään osia ei tarvita
Narukäynnistimen asennus
naruohjaimeen
Ohjeet
Mitään osia ei tarvita
VAARA
Ohjeet
Jos kahva taitetaan tai suoristetaan väärin, kaapelit
saattavat vahingoittua. Tällöin ruohonleikkuria ei
ole turvallista käyttää.
Tärkeää: Narukäynnistin on asennettava
naruohjaimeen.
Pidä terän ohjaustankoa yläkahvaa vasten ja vedä
narukäynnistin kahvassa olevan naruohjaimen läpi (Kuva 5).
• Älä vahingoita kaapeleita, kun taitat tai suoristat
kahvaa.
• Jos kaapeli on vaurioitunut, ota yhteyttä
valtuutettuun huoltoliikkeeseen.
1. Löysää kahvan nupit (kuva 3).
Kuva 5
1. Narukäynnistin
G020721
Kuva 3
1. Kahvan nupit
2. Liikuta yläkahvaa varovasti eteenpäin, kunnes kahvan
puoliskot ovat linjassa ja asettuvat yhteen kuvan 4
mukaisesti.
G020722
Kuva 4
3. Kiristä kahvan nupit tiukasti käsin.
5
2. Naruohjain
ylimääräisen öljyn tyhjentämisestä on kohdassa
Moottoriöljyn vaihto (sivu 14).
3
Tärkeää: Jos kampikammiossa on liikaa
tai liian vähän öljyä moottoria käytettäessä,
moottori voi vaurioitua.
Öljyn lisääminen moottoriin
6. Asenna mittatikku tukevasti paikalleen.
Mitään osia ei tarvita
Tärkeää: Vaihda moottoriöljy viiden ensimmäisen
käyttötunnin jälkeen ja sitten vuosittain. Katso
Moottoriöljyn vaihto (sivu 14).
Ohjeet
Tärkeää: Laitteen moottorissa ei ole öljyä
toimitettaessa. Täytä moottori öljyllä ennen moottorin
käynnistämistä.
4
1. Siirrä laite tasaiselle alustalle.
2. Poista mittatikku (Kuva 6) ja kaada öljyä
öljyntäyttöputkeen noin kolmen neljäsosan verran
kampikammion tilavuudesta.
Ruohonkeräimen kokoaminen
Mitään osia ei tarvita
Huomaa: Tilavuus: 0,59 l, tyyppi: puhdistava SAE
30- tai SAE 10W-30 -öljy, jonka API-huoltoluokitus on
SF, SG, SH, SJ, SL tai korkeampi.
Ohjeet
1. Liu’uta ruohonkeräin metallikehikon päälle kuvan
mukaisesti (Kuva 7).
1
g027257
Kuva 6
1. Öljyä on enimmäismäärä.
2
3. Öljyä on liian vähän – lisää
öljyä kampikammioon.
3
Kuva 7
1. Kahva
2. Runko
2. Öljyä on liikaa – poista
öljyä kampikammiosta.
3. Ruohonkeräin
Huomaa: Älä liu’uta keräintä kahvan päälle (Kuva 7).
3. Pyyhi mittatikku puhtaalla liinalla.
4. Asenna mittatikku öljyntäyttöputkeen, mutta älä
ruuvaa sitä kiinni.
2. Ripusta keräimen pohjakanava rungon pohjaan (Kuva
8).
5. Irrota mittatikku ja tarkista öljymäärä mittatikusta
(Kuva 6).
• Jos öljyä on liian vähän, lisää öljyntäyttöputkeen
hitaasti pieni määrä öljyä ja toista sitten vaiheet –5,
kunnes öljyn määrä on oikea.
• Jos öljyä on liikaa, valuta ylimääräistä öljyä, kunnes
öljyn määrä on mittatikun mukaan oikea. Lisätietoa
6
Laitteen yleiskatsaus
Kuva 9
1. Yläkahva
2. Vetoavun kahva
8. Ilmansuodatin
9. Sytytystulppa
3. Terän ohjaustanko
10. Täyttöputki/mittatikku
4. Ruohonkeräin
11. Keräimen valitsimen vipu
(vain malli 20836)
5. Takasuuntaimen luukku
12. Leikkuukorkeusvipu (2)
6. Polttoainesäiliön korkki
13. Narukäynnistimen kahva
g027258
Kuva 8
7. Pesuportti (ei kuvassa,
vain malli 20836)
3. Ripusta keräimen yläkanava rungon päälle ja
sivukanavat rungon sivuille (Kuva 8).
Tekniset tiedot
Malli
7
Paino
Pituus
Leveys
Korkeus
20835
38 kg
152 cm
53 cm
109 cm
20836
39 kg
152 cm
53 cm
109 cm
Käyttö
Polttoainesäiliön täyttö
HENGENVAARA
Bensiini on erittäin tulenarkaa ja räjähdysherkkää.
Bensiinin aiheuttama tulipalo tai räjähdys voi
aiheuttaa palovammoja.
• Aseta säiliö ja/tai laite suoraan maahan ennen
polttoaineen lisäystä. Älä aseta niitä ajoneuvoon
tai minkään esineen päälle. Muutoin staattinen
purkaus voi sytyttää bensiinin.
Kuva 10
Moottorin öljymäärän tarkistus
• Täytä polttoainesäiliö ulkona, moottorin ollessa
kylmänä. Pyyhi läikkynyt polttoaine pois.
Huoltoväli: Aina ennen käyttöä tai päivittäin—Tarkista
moottoriöljyn määrä.
• Älä käsittele bensiiniä tupakoidessasi tai
avotulen tai kipinöiden lähellä.
Huomaa: Tilavuus: 0,59 l, tyyppi: puhdistava SAE 30- tai
SAE 10W-30 -öljy, jonka API-huoltoluokitus on SF, SG, SH,
SJ, SL tai korkeampi.
1. Siirrä laite tasaiselle alustalle.
2. Irrota mittatikku (Kuva 11).
• Säilytä bensiiniä sille hyväksytyssä säiliössä ja
poissa lasten ulottuvilta.
• Moottori toimii parhaiten, kun käytetään vain puhdasta ja
uutta (korkeintaan 30 päivää vanhaa) lyijytöntä bensiiniä,
jonka tieoktaaniluku (pumppuoktaaniluku) on vähintään
87 (RON + MON / 2).
• Happipitoisia lisäaineita (enintään 10 % etanolia tai 15 %
MTBE:tä) sisältävää polttoainetta voidaan käyttää.
• Etanoli: Enintään 10 % etanolia (bensiinin ja etanolin
seosta) tai 15 % MTBE:tä (metyyli-tertiääri-butyylieetteriä)
sisältävää polttoainetta voidaan käyttää. Etanoli ja MTBE
eivät ole sama asia. Bensiiniä, jonka tilavuudesta on
enemmän kuin 15 % (E15) etanolia, ei ole hyväksytty
käyttöön. Älä käytä bensiiniä, jonka tilavuudesta
enemmän kuin 10 % on etanolia (kuten 15 % etanolia
sisältävä E15, 20 % etanolia sisältävä E20 tai enintään
85 % etanolia sisältävä E85). Muun kuin hyväksytyn
bensiinin käyttö voi aiheuttaa toimintaongelmia ja/tai
moottorivaurioita, joita takuu ei ehkä kata.
• Metanolia sisältävää bensiiniä ei saa käyttää.
• Polttoainetta ei saa säilyttää talven yli polttoainesäiliössä
tai -astioissa, ellei polttoaineeseen ole lisätty
stabilointiainetta.
Kuva 11
• Bensiiniin ei saa lisätä öljyä.
1. Öljyä on enimmäismäärä.
Täytä polttoainesäiliö tuoreella, matalaoktaanisella
lyijyttömällä bensiinillä (Kuva 10).
2. Öljyä on liikaa – poista
öljyä kampikammiosta.
Tärkeää: Käynnistysongelmien vähentämiseksi lisää
polttoaineeseen polttoaineen stabilointiainetta ympäri
vuoden. Sekoita stabilointiaine alle 30 päivää vanhaan
bensiiniin.
3. Öljyä on liian vähän – lisää
öljyä kampikammioon.
3. Pyyhi mittatikku puhtaalla liinalla.
4. Asenna mittatikku öljyntäyttöputkeen, mutta älä
ruuvaa sitä kiinni.
5. Irrota mittatikku ja tarkista öljymäärä mittatikusta
(Kuva 11).
8
Kahvan korkeuden säätö
• Jos öljyä on liian vähän, lisää öljyntäyttöputkeen
hitaasti pieni määrä öljyä ja toista sitten vaiheet 3–5,
kunnes öljyn määrä on oikea.
Yläkahvan voi laskea tai nostaa käyttäjälle mukavaan asentoon.
• Jos öljyä on liikaa, valuta ylimääräistä öljyä, kunnes
Käännä kahvan lukkoa, siirrä kahvaa (käytettävissä on kolme
asentoa) ja lukitse kahva paikalleen (Kuva 13).
öljyn määrä on mittatikun mukaan oikea. Lisätietoa
ylimääräisen öljyn tyhjentämisestä on kohdassa
Moottoriöljyn vaihto (sivu 14).
Tärkeää: Jos kampikammiossa on liikaa
tai liian vähän öljyä moottoria käytettäessä,
moottori voi vaurioitua.
6. Asenna mittatikku tukevasti paikalleen.
Leikkuukorkeuden säätö
VAARA
Leikkuukorkeutta säädettäessä kädet ja jalat
saattavat joutua kosketuksiin liikkuvan terän
kanssa, mikä voi aiheuttaa vakavia vammoja.
• Sammuta moottori ja odota, kunnes kaikki
liikkuvat osat ovat pysähtyneet.
• Älä laita sormia kotelon alle säätäessäsi
leikkuukorkeutta.
Kuva 13
VAROITUS
1. Kahvan lukko
Jos moottori on juuri sammutettu, äänenvaimennin
on kuuma ja voi aiheuttaa vakavia palovammoja.
Pysy etäällä kuumasta äänenvaimentimesta.
Säädä leikkuukorkeus halutuksi.
Huomaa: Nosta laitetta siirtämällä kumpaakin
leikkuukorkeusvipua eteenpäin ja laske laitetta siirtämällä niitä
taaksepäin (Kuva 12).
Kuva 12
1. Leikkuukorkeusvipu
Huomaa: Keskimääräiset leikkuukorkeusasetukset: A =
25 mm; B = 38 mm; C = 51 mm; D = 64 mm; E = 83 mm;
F = 95 mm; G = 108 mm.
9
2. Kahvan asennot
Itsevetolaitteiston käyttö
Moottorin käynnistys
1. Pidä terän ohjaustankoa (Kuva 14) kahvaa vasten.
Itsevetolaitteistoa käytetään kävelemällä ja pitämällä käsiä
yläkahvan päällä ja kyynärpäitä sivuilla, jolloin laite liikkuu
automaattisesti oikeaa vauhtia (Kuva 16).
Kuva 16
Moottorin sammutus
Huoltoväli: Aina ennen käyttöä tai päivittäin—Varmista, että
terä pysähtyy kolmen sekunnin kuluessa
terän ohjaustangon vapauttamisesta.
Kuva 14
1. Terän ohjaustanko
Sammuta moottori vapauttamalla terän ohjaustanko (Kuva
17).
Tärkeää: Kun vapautat terän ohjaustangon, moottorin
ja terän pitäisi pysähtyä kolmen sekunnin kuluessa. Jos
ne eivät pysähdy, lopeta laitteen käyttö välittömästi ja ota
yhteys valtuutettuun huoltoliikkeeseen.
2. Vedä narukäynnistimen kahvasta (Kuva 15).
Kuva 15
Kuva 17
Huomaa: Jos laite ei käynnisty usean yrityksen
jälkeen, ota yhteys valtuutettuun huoltoliikkeeseen.
10
Leikkuujätteiden
kierrättäminen
VAARA
Terä on terävä, ja sen koskettaminen voi aiheuttaa
vakavia henkilövahinkoja.
Vain malli 20836
Sammuta moottori ja odota, että kaikki liikkuvat
osat ovat pysähtyneet, ennen kuin poistut käyttäjän
paikalta.
Laitteessa on valmiina ominaisuus kierrättää ruoho- ja lehtijäte
takaisin nurmelle.
Huomaa: Ruohonkeräin voi olla kiinni laitteessa
leikkuujätteiden kierrätyksen aikana.
1. Sammuta moottori ja odota, kunnes kaikki liikkuvat
osat ovat pysähtyneet.
Kun haluat kierrättää leikkuujätteet, siirrä keräimen valitsimen
vipu kierrätysasentoon (Kuva 18).
2. Asenna ruohonkeräin. Katso kohta Ruohonkeräimen
irrotus (sivu 11) ja siirrä keräimen valitsimen vipu
keräysasentoon kuvan mukaisesti (Kuva 18) (vain
malli 20836).
Ruohonkeräimen asennus
1. Sammuta moottori ja odota, kunnes kaikki liikkuvat
osat ovat pysähtyneet.
2. Nosta takaluukku ylös ja pidä sitä ylhäällä, asenna
keräin loviin ja laske takaluukku alas (Kuva 19).
Kuva 18
1. Kierrätysasento
2. Keräysasento
Leikkuujätteiden kerääminen
ruohonkeräimeen
Käytä ruohonkeräintä, jos haluat kerätä ruoho- ja lehtijätteet
nurmikolta.
Kuva 19
VAARA
Jos ruohonkeräin on kulunut, pieniä kiviä tai
muuta vastaavaa jätettä voi sinkoutua käyttäjään
tai sivullisiin päin, mikä voi johtaa vakavaan
henkilövahinkoon tai kuolemaan.
Ruohonkeräimen irrotus
1. Sammuta moottori ja odota, kunnes kaikki liikkuvat
osat ovat pysähtyneet.
Tarkasta ruohonkeräin säännöllisesti. Jos keräin on
vaurioitunut, asenna uusi Toro-ruohonkeräin.
2. Nosta ruohonkeräintä ylös ja poispäin kahvasta.
Huomaa: Kallista ruohonkeräintä hieman taaksepäin,
mikä estää kerättyjen leikkuujätteiden putoamisen.
11
Leikkuujätteiden heitto
taaksepäin
• Vaihda leikkuusuuntaa. Tällöin leikkuujätteet hajaantuvat
ruohikolle tasaisesti ja lannoittavat hyvin.
• Jos leikattu nurmikko ei näytä hyvältä, kokeile yhtä tai
Käytä takaheittojärjestelmää erittäin pitkän ruohon
leikkaamiseen.
useampaa seuraavista toimenpiteistä:
– Vaihda terä tai teroita se.
Huomaa: Jos ruohonkeräin on kiinni laitteessa, irrota
se (katso kohta Ruohonkeräimen irrotus (sivu 11)) ennen
leikkuujätteiden heittoa taaksepäin. Keräimen valitsimen
vivun on oltava keräysasennossa kuvan mukaisesti (Kuva
18) (vain malli 20836).
– Kävele hitaammin leikatessasi.
– Nosta laitteen leikkuukorkeutta.
– Leikkaa ruoho useammin.
– Kulje aina osaksi edellisen leikkuukaistan päällä; älä
leikkaa kokonaan uutta kaistaa.
VAARA
– Aseta etupyörien leikkuukorkeus yhtä pykälää
takapyörien leikkuukorkeutta alemmaksi. Säädä
eturenkaiden korkeudeksi esimerkiksi 51 mm ja
takarenkaiden korkeudeksi 64 mm.
Terä on terävä, ja sen koskettaminen voi aiheuttaa
vakavia henkilövahinkoja.
Sammuta moottori ja odota, että kaikki liikkuvat
osat ovat pysähtyneet, ennen kuin poistut käyttäjän
paikalta.
Lehtien leikkaaminen
Käyttövihjeitä
• Kun nurmikko on leikattu, tarkista, että puolet ruohosta
Yleisiä leikkuuvinkkejä
• Jos lehtiä on nurmikolla yli 13 cm, aseta etuosan
näkyy lehtikerroksen läpi. Joudut ehkä leikkaamaan lehdet
vielä kerran tai useamminkin.
• Siivoa alueelta kepit, kivet, johdot, oksat ja muut jätteet,
leikkuukorkeus yhtä tai kahta pykälää korkeammalle kuin
takaosan leikkuukorkeus.
joihin terä saattaisi osua.
• Älä iske terää kiinteisiin esineisiin. Älä koskaan aja
• Hidasta leikkuunopeutta, jos laite ei leikkaa lehtiä
ruohonleikkurilla tarkoituksella minkään esineen yli.
tarpeeksi hienoksi.
• Jos laite törmää esteeseen tai alkaa täristä, sammuta
moottori välittömästi, irrota sytytystulpan johto ja tarkasta
laite vaurioiden varalta.
• Jotta ruohonleikkuri toimisi parhaalla mahdollisella
tavalla, asenna uusi terä ennen leikkuukauden alkamista.
• Vaihda terä tarvittaessa Toro-vaihtoterään.
Ruohon leikkaaminen
• Leikkaa vain noin kolmasosa ruohon pituudesta
kerrallaan. Älä leikkaa ruohoa 51 mm:n asetusta
lyhyemmäksi, paitsi jos ruoho on harvaa tai on myöhäinen
syksy, jolloin ruohon kasvu alkaa hidastua. Katso
Leikkuukorkeuden säätö (sivu 9).
• Leikattaessa yli 15 cm korkeaa ruohoa leikkaa ensin
korkeimmalla leikkuukorkeuden asetuksella ja kävele
hitaasti. Leikkaa sen jälkeen matalammalla asetuksella,
jotta nurmikosta tulee hyvän näköinen. Jos ruoho on liian
pitkää, laite saattaa tukkeutua ja moottori pysähtyä.
• Leikkaa vain kuivaa ruohoa tai lehtiä. Kostea ruoho ja
lehdet paakkuuntuvat nurmikolle ja voivat tukkia laitteen
tai pysäyttää moottorin.
VAARA
Kostea ruoho tai lehdet voivat aiheuttaa vakavan
loukkaantumisen, jos liukastut ja kosketat terää.
Leikkaa vain ruohon ollessa kuivaa.
12
Kunnossapito
Huomaa: Koneen vasen ja oikea puoli määritellään normaalista käyttöasennosta käsin.
Kunnossapitotaulukko
Huoltotoimenpide
Huoltoväli
5 ensimmäisen käyttötunnin
jälkeen
• Vaihda moottoriöljy.
Aina ennen käyttöä tai
päivittäin
• Tarkista moottoriöljyn määrä.
• Varmista, että terä pysähtyy kolmen sekunnin kuluessa terän ohjaustangon
vapauttamisesta.
Jokaisen käytön jälkeen
• Puhdista laitteen kotelon alapuoli.
100 käyttötunnin välein
• Huolla sytytystulppa.
Ennen varastointia
Vuosittain
• Tyhjennä polttoainesäiliö ennen korjauksia ohjeiden mukaan ja ennen vuosittaista
varastointia.
•
•
•
•
Puhdista ilmansuodatin (useammin, jos käyttöolosuhteet ovat pölyiset).
Vaihda moottoriöljy.
Vaihda terä tai teroituta se (useammin, jos terä tylsyy nopeasti).
Lisää vuosittaisia huoltotoimenpiteitä on moottorin käyttöoppaassa.
VAARA
Valmistelu huoltoa varten
Konetta kallistettaessa saattaa valua
polttoainetta. Bensiini on tulenarkaa
ja räjähdysherkkää ja voi aiheuttaa
henkilövahingon.
1. Sammuta moottori ja odota, kunnes kaikki liikkuvat
osat ovat pysähtyneet.
2. Irrota sytytystulpan johto sytytystulpasta (Kuva 20)
ennen huoltotöiden suorittamista.
Käytä moottoria, kunnes bensiini loppuu,
tai poista bensiini käsipumpulla, ei koskaan
lapolla.
Kuva 20
1. Sytytystulpan johto
3. Kytke sytytystulpan johto sytytystulppaan huoltotöiden
jälkeen.
Tärkeää: Ennen kuin kallistat laitetta öljyn tai
terän vaihtoa varten, anna polttoainesäiliön käydä
tyhjäksi normaalissa käytössä. Jos laitetta on
kallistettava ennen polttoaineen loppumista, poista
polttoaine käsipumpulla. Kallista laite kyljelleen
aina siten, että mittatikku osoittaa alaspäin.
13
Ilmanpuhdistimen huolto
Moottoriöljyn vaihto
Huoltoväli: Vuosittain
Huoltoväli: 5 ensimmäisen käyttötunnin jälkeen
1. Paina ilmanpuhdistimen suojuksessa olevat salvat alas
(Kuva 21).
Vuosittain
1. Siirrä laite tasaiselle alustalle.
2. Lämmitä öljy ennen vaihtoa käyttämällä moottoria
muutaman minuutin ajan.
Huomaa: Lämmin öljy juoksee paremmin ja kuljettaa
enemmän epäpuhtauksia.
3. Irrota sytytystulpan johto sytytystulpasta (katso kohta
Valmistelu huoltoa varten (sivu 13)).
4. Valuta käytetty öljy öljyntäyttöputken läpi
tyhjennysastiaan kallistamalla laite kyljelleen siten, että
mittatikku osoittaa alaspäin (Kuva 22).
Kuva 21
3. Vaahtomuovinen
esisuodatin
1. Salvat
2. Paperinen ilmansuodatin
2. Avaa suojus.
3. Irrota paperinen ilmansuodatin ja vaahtomuovinen
esisuodatin (Kuva 21).
Kuva 22
4. Tarkista vaahtomuovinen esisuodatin ja vaihda se, jos
se on vaurioitunut tai erittäin likainen.
5. Tarkista paperinen ilmansuodatin.
5. Kun öljy on tyhjentynyt, palauta laite käyttöasentoon.
A. Vaihda suodatin, jos se on vaurioitunut tai öljyn
tai polttoaineen kastelema.
B.
6. Kaada öljyä öljyntäyttöputkeen noin kolmen neljäsosan
verran kampikammion tilavuudesta.
Jos paperinen ilmansuodatin on likainen, napauta
sitä kovaa pintaa vasten useita kertoja tai puhalla
paineilmaa (alle 2,07 bar) suodattimen moottorin
puoleisen sivun läpi.
Huomaa: Tilavuus: 0,59 l, tyyppi: puhdistava SAE
30- tai SAE 10W-30 -öljy, jonka API-huoltoluokitus on
SF, SG, SH, SJ, SL tai korkeampi.
7. Pyyhi mittatikku puhtaalla liinalla.
Huomaa: Älä harjaa likaa irti suodattimesta, sillä
harjaaminen työntää lian kuituihin.
8. Asenna mittatikku öljyntäyttöputkeen, mutta älä
ruuvaa sitä kiinni.
6. Poista lika ilmanpuhdistimen rungosta ja suojuksesta
kostealla liinalla. Älä pyyhi likaa ilmakanavaan.
9. Irrota mittatikku ja tarkista öljymäärä mittatikusta
(Kuva 23).
7. Asenna vaahtomuovinen esisuodatin ja paperinen
ilmansuodatin ilmanpuhdistimeen.
8. Asenna kansi.
14
5. Aseta sytytystulpan kärkiväliksi 0,76 mm. Katso Kuva
24.
Kuva 24
1. Keskielektrodin eriste
3. Kärkiväli (ei
mittakaavassa)
2. Sivuelektrodi
6. Asenna sytytystulppa ja tiiviste.
7. Kiristä sytytystulppa momenttiin 20 N·m.
Kuva 23
1. Öljyä on enimmäismäärä.
8. Kytke johto sytytystulppaan.
3. Öljyä on liian vähän – lisää
öljyä kampikammioon.
Terän vaihto
2. Öljyä on liikaa – poista
öljyä kampikammiosta.
Huoltoväli: Vuosittain
Tärkeää: Terän asentamiseen tarvitaan momenttiavain.
Jos sinulla ei ole momenttiavainta tai et halua
suorittaa toimenpidettä itse, ota yhteys valtuutettuun
huoltoliikkeeseen.
• Jos öljyä on liian vähän, lisää öljyntäyttöputkeen
hitaasti pieni määrä öljyä ja toista sitten vaiheet –9,
kunnes öljyn määrä on oikea.
• Jos öljyä on liikaa, valuta ylimääräistä öljyä, kunnes
Tarkista terä aina bensiinin loppuessa. Jos terä vaurioituu
tai murtuu, vaihda se heti. Jos terä on tylsä tai uurteinen,
teroituta terä tai vaihda se uuteen.
öljyn määrä on mittatikun mukaan oikea. Lisätietoa
ylimääräisen öljyn tyhjentämisestä on kohdassa
Moottoriöljyn vaihto (sivu 14).
VAARA
Tärkeää: Jos kampikammiossa on liikaa
tai liian vähän öljyä moottoria käytettäessä,
moottori voi vaurioitua.
Terä on terävä, ja sen koskettaminen voi aiheuttaa
vakavia henkilövahinkoja.
10. Asenna mittatikku tukevasti paikalleen.
Käytä käsineitä, kun huollat terää.
11. Kierrätä käytetty öljy asianmukaisesti.
1. Irrota sytytystulpan johto sytytystulpasta. Katso kohta
Valmistelu huoltoa varten (sivu 13).
Sytytystulpan huolto
2. Kallista laite kyljelleen (Kuva 25) siten, että mittatikku
osoittaa alaspäin.
Huoltoväli: 100 käyttötunnin välein
Käytä Champion RN9YC -sytytystulppaa tai vastaavaa.
1. Sammuta moottori ja odota, kunnes kaikki liikkuvat
osat ovat pysähtyneet.
2. Irrota johto sytytystulpasta (Kuva 20).
3. Puhdista sytytystulpan ympäristö.
4. Irrota sytytystulppa sylinterinkannesta.
Tärkeää: Vaihda viallinen tai likainen
sytytystulppa. Älä puhdista elektrodeja, koska
niistä voi irrota sylinteriin karstaa, jolloin moottori
voi vaurioitua.
Kuva 25
15
Koneen alaosan puhdistaminen
pesuporttia käyttämällä (vain malli
20836)
3. Tue terä puun kappaleella.
4. Irrota terä kääntämällä teräpulttia vastapäivään.
Huomaa: Säilytä kaikki kiinnitystarvikkeet.
5. Asenna uusi terä vaiheessa 4 irrotetuilla
kiinnitystarvikkeilla.
VAARA
Leikkuujätettä saattaa irrota laitteen alta.
6. Kiristä teräpultti momenttiavaimella 82 N·m:n
tiukkuuteen.
• Käytä silmäsuojaimia.
• Pysy käyttäjän paikalla (kahvan takana), kun
moottori on käynnissä.
Tärkeää: 82 N·m:iin kiristetty pultti on erittäin
tiukalla. Pidä terää paikoillaan puun kappaleella,
aseta painosi räikän tai vääntötyökalun taakse ja
kiristä pultti hyvin. Tätä pulttia on hyvin vaikea
kiristää liian kireälle.
• Älä päästä sivullisia alueelle.
1. Laske laite alimpaan leikkuukorkeuden asetukseen.
Katso Leikkuukorkeuden säätö (sivu 9).
Koneen alaosan
puhdistaminen
2. Siirrä laite tasaiselle päällystetylle pinnalle.
3. Kiinnitä vesipisteeseen liitetty puutarhaletku
pesuporttiin (Kuva 27).
Huoltoväli: Jokaisen käytön jälkeen
Koneen alaosan puhdistaminen ilman
pesuporttia (vain malli 20835)
VAARA
Leikkuujätettä saattaa irrota laitteen alta.
• Käytä silmäsuojaimia.
• Pysy käyttäjän paikalla (kahvan takana), kun
moottori on käynnissä.
• Älä päästä sivullisia alueelle.
Kuva 27
1. Käytä moottoria tasaisella ja päällystetyllä alustalla ja
ruiskuta vettä oikean takapyörän eteen (Kuva 26).
4. Avaa vedensyöttö.
5. Käynnistä moottori ja anna sen käydä, kunnes laitteen
alta ei enää tule leikkuujätettä.
6. Sammuta moottori.
7. Katkaise vedensyöttö ja irrota puutarhaletku laitteesta.
Kuva 26
8. Käynnistä moottori ja anna sen käydä muutaman
minuutin ajan, jotta koneen alapuoli kuivuu.
Huomaa: Vesi roiskuu terän reitille ja poistaa
leikkuujätteet.
2. Kun leikkuujätettä ei enää tule ulos, lopeta ruiskutus ja
siirrä laite kuivalle alueelle.
3. Käynnistä moottori ja anna sen käydä muutaman
minuutin ajan, jotta koneen alapuoli kuivuu.
16
Varastointi
5. Tarkista moottorin öljymäärä. Katso kohta Moottorin
öljymäärän tarkistus (sivu 8).
Varastoi laite viileään, puhtaaseen ja kuivaan paikkaan.
6. Täytä polttoainesäiliö uudella bensiinillä, katso kohta
Polttoainesäiliön täyttö (sivu 8).
Laitteen valmistelu
varastointia varten
7. Kytke johto sytytystulppaan.
VAARA
Bensiinihöyryt voivat räjähtää.
• Älä säilytä bensiiniä 30 päivää kauempaa.
• Älä varastoi laitetta suljettuun tilaan lähelle
avotulta.
• Anna moottorin jäähtyä ennen varastointia.
1. Lisää polttoaineeseen stabilointiainetta moottorin
valmistajan ohjeiden mukaan vuoden viimeisellä
polttoainesäiliön täyttökerralla.
2. Käytä laitetta, kunnes moottori pysähtyy polttoaineen
loppumisen vuoksi.
3. Käynnistä moottori uudelleen.
4. Anna moottorin käydä, kunnes se pysähtyy. Kun et
enää saa moottoria käyntiin, se on tarpeeksi kuiva.
5. Irrota johto sytytystulpasta.
6. Irrota sytytystulppa, lisää 30 ml öljyä sytytystulpan
aukkoon ja vedä narukäynnistintä hitaasti useita kertoja,
jotta öljy leviää kaikkialle sylinteriin ja estää sylinterin
ruostumisen varastoinnin aikana.
7. Aseta sytytystulppa löysästi paikalleen.
8. Kiristä kaikki mutterit, pultit ja ruuvit.
Kahvan taittaminen
1. Käännä kahvaa eteenpäin (kuva 26).
Tärkeää: Vie kaapelit kahvan nuppien
ulkopuolelle, kun taitat yläkahvaa.
2. Suorista kahva kohdan 1 Kahvan suoristaminen (sivu
5) mukaisesti.
Laitteen käyttöönotto
varastoinnin jälkeen
1. Tarkista ja kiristä kaikki kiinnikkeet.
2. Poista ylimääräinen öljy sylinteristä irrottamalla
sytytystulppa ja vetämällä narukäynnistimen kahvasta,
jolloin moottori pyörii nopeasti.
3. Asenna sytytystulppa ja kiristä se momenttiavaimella
momenttiin 20 Nm.
4. Tee tarvittavat huoltotoimenpiteet. Katso kohta
Kunnossapito (sivu 13).
17
Huomautuksia:
18
Kansainväliset jakelijat
Jakelija:
Maa:
Puhelinnumero:
Jakelija:
Maa:
Agrolanc Kft
Balama Prima Engineering Equip.
B-Ray Corporation
Unkari
Hongkong
Korea
36 27 539 640
852 2155 2163
82 32 551 2076
Maquiver S.A.
Maruyama Mfg. Co. Inc.
Mountfield a.s.
Casco Sales Company
Puerto Rico
787 788 8383
Mountfield a.s.
Kolumbia
Japani
Tšekin
tasavalta
Slovakia
Ceres S.A.
Costa Rica
506 239 1138
Munditol S.A.
Argentiina
CSSC Turf Equipment (pvt) Ltd.
Cyril Johnston & Co.
Cyril Johnston & Co.
Sri Lanka
Pohjois-Irlanti
Irlanti
94 11 2746100
44 2890 813 121
44 2890 813 121
Venäjä
Ecuador
Suomi
Equiver
Femco S.A.
ForGarder OU
Meksiko
Guatemala
Viro
52 55 539 95444
502 442 3277
372 384 6060
Norma Garden
Oslinger Turf Equipment SA
Oy Hako Ground and Garden
Ab
Parkland Products Ltd.
Perfetto
Pratoverde SRL.
G.Y.K. Company Ltd.
Geomechaniki of Athens
Golf international Turizm
Guandong Golden Star
Hako Ground and Garden
Japani
Kreikka
Turkki
Kiina
Ruotsi
81 726 325 861
30 10 935 0054
90 216 336 5993
86 20 876 51338
46 35 10 0000
Prochaska & Cie
RT Cohen 2004 Ltd.
Riversa
Lely Turfcare
Solvert S.A.S.
Itävalta
Israel
Espanja
Tanska
Ranska
Hako Ground and Garden
Hayter Limited (U.K.)
47 22 90 7760
44 1279 723 444
Spypros Stavrinides Limited
Surge Systems India Limited
Kypros
Intia
97 14 347 9479
T-Markt Logistics Ltd.
Unkari
36 26 525 500
Hydroturf Egypt LLC
Irrimac
Irrigation Products Int'l Pvt Ltd.
Norja
Yhdistynyt
kuningaskunta
Arabiemiirikuntien
liitto
Egypti
Portugali
Intia
64 3 34 93760
48 61 8 208 416
39 049 9128
128
43 1 278 5100
972 986 17979
34 9 52 83 7500
45 66 109 200
33 1 30 81 77
00
357 22 434131
91 1 292299901
Toro Australia
Toro Europe NV
Valtech
Australia
Belgia
Marokko
Jean Heybroek b.v.
Alankomaat
202 519 4308
351 21 238 8260
0091 44 2449
4387
31 30 639 4611
Victus Emak
Puola
61 3 9580 7355
32 14 562 960
212 5 3766
3636
48 61 823 8369
Hydroturf Int. Co Dubai
Uusi-Seelanti
Puola
Italia
Puhelinnumero:
57 1 236 4079
81 3 3252 2285
420 255 704
220
420 255 704
220
54 11 4 821
9999
7 495 411 61 20
593 4 239 6970
358 987 00733
Eurooppalainen tietosuojailmoitus
Toron keräämät tiedot
Toro Warranty Company (Toro) huolehtii asiakkaiden tietosuojasta. Takuuvaatimusten käsittelyä ja mahdollisia tuotteiden takaisinkutsukampanjoita varten
pyydämme, että asiakkaat lähettävät henkilötiedot suoraan Torolle tai paikalliselle Toro-jälleenmyyjälle.
Toro-takuujärjestelmä toimii yhdysvaltalaisilla palvelimilla, eivätkä yhdysvaltalaiset tietosuojalait välttämättä tarjoa samanlaista suojaa kuin vastaavat
lait asiakkaan omassa maassa.
ANTAMALLA HENKILÖTIEDOT TOROLLE ASIAKAS SUOSTUU SIIHEN, ETTÄ NÄITÄ TIETOJA KÄSITELLÄÄN TÄSSÄ TIETOSUOJAILMOITUKSESSA
KUVATULLA TAVALLA.
Tapa, jolla Toro käyttää tietoja
Toro voi käyttää henkilötietoja takuuvaatimusten käsittelyyn, yhteydenottoihin mahdollisissa tuotteiden takaisinkutsukampanjoissa ja muissa
mahdollisissa tarkoituksissa, joista kerrotaan erikseen. Toro voi jakaa tietoja Toron sisaryhtiöille, jälleenmyyjille ja muille liiketoimintakumppaneille
näiden tarkoitusten yhteydessä. Toro ei myy asiakkaiden henkilötietoja muille yhtiöille. Toro pidättää oikeuden luovuttaa henkilötietoja lain
määräämiin tarkoituksiin tai asiaankuuluvien viranomaisten pyynnöstä, Toron järjestelmien toiminnan varmistamiseksi tai Toron turvallisuuden tai
muiden käyttäjien turvallisuuden varmistamiseksi.
Henkilötietojen säilytys
Henkilötietoja säilytetään niin kauan kuin niitä tarvitaan niiden alkuperäiseen tarkoitukseen tai muihin asianmukaisiin tarkoituksiin (kuten
viranomaismääräysten noudattamiseksi) tai lain määräämän ajan.
Toron vakuutus asiakkaiden henkilötietojen tietosuojasta
Toro pyrkii säilyttämään henkilötietojen tietosuojan kohtuullisten varotoimien avulla. Lisäksi se pyrkii huolehtimaan tietojen tarkkuudesta ja
paikkansapitävyydestä.
Henkilötietojen käyttö ja korjaus
Jos haluat tarkistaa henkilötietosi tai korjata niitä, lähetä sähköpostia osoitteeseen [email protected]
Australian kuluttajalainsäädäntö
Australialaiset asiakkaat voivat saada lisätietoja Australian kuluttajalainsäädännöstä pakkauksen sisällä olevasta materiaalista tai paikalliselta
Toro-jälleenmyyjältä.
374-0269 Rev H
Kotikäyttöön tarkoitetut
tuotteet
Toron takuu
ja
Toro GTS -käynnistystakuu
Ehdot ja takuunalaiset tuotteet
Omistajan vastuut
Toro Company ja sen sisaryhtiö Toro Warranty Company antavat yhteisen
sopimuksensa mukaisesti alkuperäiselle ostajalle1 takuun korjata alla ilmoitettu
Toro-tuote, jos siinä ilmenee materiaali- tai valmistusvikoja tai jos Toro GTS
(Guaranteed to Start) -käynnistystakuun piiriin kuuluva laite ei käynnisty ensimmäisellä
tai toisella vedolla, edellyttäen, että käyttöoppaassa kuvatuista säännöllisistä
huoltotoimenpiteistä on huolehdittu.
Toro-tuotetta on huollettava käyttöoppaan huolto-ohjeiden mukaisesti. Tällaisen
kunnossapidon kustannuksista vastaa omistaja huollon suorittajasta riippumatta.
Takuuhuollon ohjeet
Jos epäilet, että Toro-tuotteessasi on materiaali- tai valmistusvirhe, toimi näin:
Tuotteille annetaan seuraavat takuuajat ostopäivästä lukien:
1.
Tuotteet
Työnnettävät ruohonleikkurit
•Valettu leikkuupöytä
Ota yhteys tuotteen myyjään huollon järjestämiseksi. Jos et voi jostain syystä
ottaa yhteyttä tuotteen myyjään, ota yhteys mihin tahansa valtuutettuun
Toro-jälleenmyyjään. Katso oheinen jakelijaluettelo.
2.
Vie laite ja ostotodistus (ostokuitti) huoltoliikkeeseen. Jos et ole tyytyväinen
huoltoliikkeen arvioon tai saamaasi palveluun, ota yhteys Toroon:
•Moottori
•Akku
Takuuaika
5 vuotta kotikäytössä2
90 päivää kaupallisessa käytössä
5 vuoden GTS-takuu,
kotikäytössä3
2 vuotta
•Teräsleikkuupöytä
2 vuotta kotikäytössä2
30 päivää kaupallisessa käytössä
•Moottori
2 vuoden GTS-takuu,
kotikäytössä3
TimeMaster-leikkurit
•Akku
3 vuotta kotikäytössä2
90 päivää kaupallisessa käytössä
3 vuoden GTS-takuu,
kotikäytössä3
2 vuotta
Sähkökäyttöiset kannettavat laitteet
ja työnnettävät ruohonleikkurit
2 vuotta kotikäytössä2
Ei takuuta kaupallisessa käytössä
•Moottori
Lumilingot
•Yksivaiheinen
•Moottori
•Kaksivaiheinen
•Suppilo, suppilon suuntain ja
siipipyörän kotelon suojus
Sähkökäyttöiset lumilingot
Toro Customer Care Department, RLC Division
Toro Warranty Company
8111 Lyndale Avenue South
Bloomington, MN 55420-1196
001–952–948–4707
2 vuotta kotikäytössä2
45 päivää kaupallisessa käytössä
2 vuoden GTS-takuu,
kotikäytössä3
3 vuotta kotikäytössä2
45 päivää kaupallisessa käytössä
Elinikäinen (vain alkuperäinen omistaja)5
Takuun ulkopuoliset kohteet ja viat
Muita nimenomaisia takuita ei ole, lukuun ottamatta joitain tuotteita koskevia moottoriin
tai moottorin päästöjen rajoitusjärjestelmiin liittyviä takuita. Tämä takuu ei kata
seuraavia:
•
•
•
•
•
•
2 vuotta kotikäytössä2
Ei takuuta kaupallisessa käytössä
Kaikki seuraavat ajoleikkurit
•Moottori
•Akku
•Lisälaitteet
Katso moottorin valmistajan
2 vuotta kotikäytössä2
2 vuotta kotikäytössä2
Ajoleikkurit ja puutarhatraktorit (DH)
2 vuotta kotikäytössä2
30 päivää kaupallisessa käytössä
Ajoleikkurit ja puutarhatraktorit (XLS)
3 vuotta kotikäytössä2
30 päivää kaupallisessa käytössä
TimeCutter
3 vuotta kotikäytössä2
30 päivää kaupallisessa käytössä
TITAN-leikkurit
•Runko
3 vuotta tai 240 tuntia5
Elinikäinen (vain alkuperäinen omistaja)6
1Alkuperäinen
takuu4
GTS -käynnistystakuu ei kata kaupallisessa käytössä olevia tuotteita.
4Joillakin
5Kumpi
•
Normaalin kulumisen seurauksena vioittuneet osat
Laitteet tai osat, joita on muutettu, käytetty väärin tai laiminlyöty, tai jotka
on vaihdettava tai korjattava onnettomuuksien tai asianmukaisen huollon
laiminlyönnin vuoksi
Nouto- ja toimituskulut
Muun kuin valtuutetun Toro-huoltoliikkeen tekemät korjaukset tai korjausyritykset
Korjaukset, jotka johtuvat suositellun polttoainemenettelyn laiminlyönnistä
(lisäohjeita on käyttöoppaassa)
–
Epäpuhtauksien poistaminen polttoainejärjestelmästä
–
Vanhan polttoaineen (yli kuukauden vanhan) tai yli 10 % etanolia tai yli
15 % MTBE:tä sisältävän polttoaineen käyttö
–
Polttoainejärjestelmän tyhjentämättä jättäminen ennen yli kuukauden
pituisia käyttökatkoja
Korjaukset tai säädöt, joilla pyritään korjaamaan seuraavista tekijöistä johtuvia
käynnistysvaikeuksia:
–
Asianmukaisten huoltotoimenpiteiden tai suositellun polttoainemenettelyn
laiminlyönti
–
Leikkurin terän osuminen esteeseen
Erityisolosuhteet, joissa käynnistys voi edellyttää useampaa kuin kahta vetoa:
–
Ensimmäinen käynnistyskerta yli kolmen kuukauden pituisen käyttökatkon
tai varastoinnin jälkeen
–
Käynnistys alhaisessa lämpötilassa, esimerkiksi varhain keväällä tai
myöhään syksyllä
–
Väärä käynnistystapa – jos yksikön käynnistyksessä on ongelmia, varmista
käyttöoppaasta, että käytät oikeaa käynnistystapaa. Näin voidaan ehkä
välttää tarpeeton käynti valtuutetussa Toro-huoltoliikkeessä.
ostaja on henkilö, joka alun perin osti Toro-tuotteen.
2Kotikäyttö tarkoittaa tuotteen käyttöä samalla tontilla, jolla asiakkaan koti sijaitsee. Käyttöä
useammassa kuin yhdessä paikassa pidetään kaupallisena käyttönä, johon sovelletaan kaupalliseen
käyttöön annettua takuuta.
3Toro
•
Määräaikaishuolto tai varaosat, kuten suodattimet, polttoaine, voiteluaineet,
öljynvaihdot, sytytystulpat, ilmansuodattimet, terien teroitus, kuluneet terät,
kaapelin/vivuston säädöt sekä jarrujen ja kytkinten säädöt
Toro-tuotteissa käytetyillä moottoreilla on moottorin valmistajan antama takuu.
Yleiset ehdot
Ostajaa suojaavat maakohtaiset lait. Tämä takuu ei rajoita ostajan lakisääteisiä
oikeuksia.
tahansa ilmenee ensin.
6Elinikäinen
takuu: Jos koneen päärakenteen muodostava runko (joka koostuu yhteen hitsatuista
osista ja johon moottorin kaltaiset muut osat kiinnitetään) halkeaa tai murtuu normaalikäytössä,
se korjataan tai vaihdetaan Toron harkinnan mukaan takuun puitteissa maksutta osien ja työn
osalta. Takuu ei kata rungon vaurioitumista väärinkäytön tai ruostumisen edellyttämien korjausten
laiminlyönnin seurauksena.
Takuu voidaan evätä, jos tuntilaskuri on irrotettu, siihen on tehty muutoksia tai jos sitä
on muuten peukaloitu.
374-0268 Rev G
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement