Toro 48cm Super Recycler Lawn Mower, 48cm Super Bagger Lawn Mower User manual

Toro 48cm Super Recycler Lawn Mower, 48cm Super Bagger Lawn Mower User manual

Super Bagger -ruohonleikkuri, 48 cm

Form No. 3376-626 Rev A

Mallinro: 20835—Sarjanro: 313000001 tai suurempi

Mallinro: 20836—Sarjanro: 313000001 tai suurempi

Käyttöopas

Johdanto

Tämä työnnettävä vaakatasoleikkuri on tarkoitettu kotikäyttöön. Se on tarkoitettu pääasiassa asuinkiinteistöjen viheralueiden ruohonleikkuuseen.

Sitä ei ole tarkoitettu pensaiden leikkuuseen eikä maatalouskäyttöön.

Lue nämä tiedot huolellisesti, jotta opit käyttämään ja huoltamaan laitetta asianmukaisesti sekä välttämään tapaturmia ja tuotevaurioita. Olet itse vastuussa tuotteen asianmukaisesta ja turvallisesta käytöstä.

Voit ottaa yhteyden Toroon suoraan osoitteessa www.Toro.com, jos tarvitset tietoja tuotteista, lisävarusteista tai lähimmästä jälleenmyyjästä tai haluat rekisteröidä tuotteesi.

Aina kun tarvitset huoltoa, alkuperäisiä Toro-varaosia tai lisätietoja, ota yhteys valtuutettuun huoltoliikkeeseen tai

Toron asiakaspalveluun. Ota tällöin tuotteesi malli- ja

sarjanumerot valmiiksi esiin. Kuva 1 osoittaa laitteen malli- ja

sarjanumeron sijainnin.

tapaturma tai jopa kuolema, jos suositellut varotoimenpiteet laiminlyödään.

1.

Varoitusmerkintä

Kuva 2

Tässä käyttöoppaassa käytetään kahta termiä tietojen korostamiseksi.

Tärkeää

kiinnittää huomiota mekaanisiin erikoistietoihin ja

Huomautus

korostaa erityishuomion ansaitsevia yleistietoja.

Tämä tuote on asiaankuuluvien eurooppalaisten direktiivien mukainen. Lisätietoja on erillisessä tuotekohtaisessa vaatimustenmukaisuusvakuutuksessa.

Mallit, joiden moottoreiden hevosvoima on ilmoitettu: moottorin valmistaja on mitannut moottorin bruttohevosvoiman laboratorio-olosuhteissa SAE J1940:n mukaisesti. Tämän luokan ruohonleikkurin moottorin todellinen hevosvoima on huomattavasti alhaisempi, koska se on säädetty turvallisuuteen, päästöihin ja käyttöön liittyvien vaatimusten mukaisesti.

Älä muuta moottorin asetuksia tai kierrosnopeussäätimen nopeutta, sillä tämä saattaa heikentää laitteen turvallisuutta ja aiheuttaa henkilövahinkoja.

Sisältö

Mallinro:

Sarjanro:

Tässä käyttöoppaassa esiintyvä varoitusmerkintä (Kuva 2)

ilmaisee uhkaa, josta saattaa olla seurauksena vakava

© 2013—The Toro® Company

8111 Lyndale Avenue South

Bloomington, MN 55420

Kuva 1

1.

Malli- ja sarjanumerokilpi

Kirjoita tuotteen malli- ja sarjanumerot alla olevaan tilaan:

Rekisteröi tuotteesi osoitteessa www.Toro.com.

Johdanto ....................................................................... 1

Yleisiä ruohonleikkurin turvaohjeita........................... 2

Äänenpaine ............................................................ 3

Ääniteho ............................................................... 3

Käden–käsivarren värinä .......................................... 3

Turva- ja ohjetarrat ................................................. 4

Käyttöönotto ................................................................ 5

1 Kahvan suoristaminen ........................................... 5

2 Narukäynnistimen asennus naruohjaimeen ............... 5

3 Öljyn lisääminen moottoriin ................................... 6

Laitteen yleiskatsaus ....................................................... 7

Tekniset tiedot ....................................................... 7

Käyttö .......................................................................... 7

Polttoainesäiliön täyttö ............................................. 7

Moottorin öljymäärän tarkistus.................................. 8

Leikkuukorkeuden säätö........................................... 8

Käännös alkuperäisestä tekstistä (FI)

Painettu Tšekin tasavallassa

Kaikki oikeudet pidätetään

*3376-626* A

Kahvan korkeuden säätö .......................................... 8

Moottorin käynnistys ............................................... 9

Itsevetolaitteiston käyttö........................................... 9

Moottorin sammutus ............................................... 9

Leikkuujätteiden kierrättäminen ...............................10

Leikkuujätteiden kerääminen ruohonkeräimeen.................................................................10

Leikkuujätteiden heitto taaksepäin ............................11

Käyttövihjeitä .......................................................11

Kunnossapito ...............................................................12

Kunnossapitotaulukko ...............................................12

Valmistelu huoltoa varten ........................................12

Ilmanpuhdistimen huolto ........................................12

Moottoriöljyn vaihto...............................................13

Sytytystulpan huolto ...............................................14

Terän vaihto ..........................................................14

Laitteen kotelon alapuolen puhdistus.........................15

Varastointi ...................................................................16

Laitteen valmistelu varastointia varten .......................16

Kahvan taittaminen ................................................16

Laitteen käyttöönotto varastoinnin jälkeen .................16

Turvaohjeet

Ruohonleikkurin virheellinen käyttö tai huolto saattaa aiheuttaa loukkaantumisen. Vähennä tapaturmariskiä noudattamalla näitä turvaohjeita.

Toro on suunnitellut ja testannut tämän ruohonleikkurin siten, että sen käyttö olisi turvallista, mutta seuraavien ohjeiden noudattamatta jättäminen saattaa aiheuttaa henkilövahingon.

Maksimiturvallisuuden ja hyvän suorituskyvyn takaamiseksi sekä tuotetuntemuksen hankkimiseksi on tärkeää, että kaikki ruohonleikkurin käyttäjät lukevat tämän käyttöoppaan ja omaksuvat sen tiedot ennen moottorin käynnistämistä. Erityistä huomiota on kiinnitettävä turvaohjeen varoitusmerkintään

Kuva 2 joka tarkoittaa Varoitusta, Vaaraa tai

Hengenvaaraa – ”henkilöturvallisuusohjeet”. Lue ja omaksu nämä ohjeet, sillä ne käsittelevät turvallisuutta.

Ohjeiden noudattamatta jättäminen saattaa johtaa henkilövahinkoon.

Yleisiä ruohonleikkurin turvaohjeita

Seuraavat ohjeet on mukailtu EN 836:n pohjalta.

Tämä leikkuulaite voi katkaista jalan tai käden sekä singota esineitä. Seuraavien turvaohjeiden noudattamatta jättäminen saattaa aiheuttaa vakavan loukkaantumisen tai kuoleman.

Koulutus

Lue ohjeet huolellisesti. Tutustu ohjauslaitteisiin ja laitteen asianmukaiseen käyttöön.

Älä koskaan anna lasten tai näihin ohjeisiin perehtymättömien henkilöiden käyttää leikkuria.

Paikalliset säännökset saattavat asettaa rajoituksia käyttäjän iälle.

Muista, että käyttäjä vastaa muille ihmisille tai heidän omaisuudelleen aiheutuneista vahingoista.

Ymmärrä ruohonleikkurissa tai ohjeissa käytettyjen kuvien selitykset.

Bensiini

VAARA

Bensiini on tulenarkaa. Noudata seuraavia varo-ohjeita:

• Säilytä polttoaine tarkoitukseen suunnitelluissa astioissa.

• Täytä polttoainesäiliö aina ulkona äläkä tupakoi täyttäessäsi polttoainesäiliötä.

• Lisää polttoaine ennen moottorin käynnistämistä. Älä koskaan irrota polttoainesäiliön korkkia tai lisää bensiiniä moottorin ollessa käynnissä tai lämmin.

• Jos bensiiniä roiskuu, älä yritä käynnistää moottoria vaan siirrä laite pois alueelta, jolla on bensiiniroiskeita. Vältä luomasta minkäänlaisia kipinälähteitä, ennen kuin bensiinihöyryt ovat hälvenneet.

• Asenna polttoainesäiliöiden ja muiden säiliöiden korkit huolellisesti.

Valmistelut

Käytä aina ruohoa leikatessa tukevia kenkiä ja pitkiä housuja aina. Älä käytä laitetta avojaloin tai avoimissa sandaaleissa.

Tarkasta huolellisesti alue, jolla laitetta on tarkoitus käyttää, ja poista kaikki kivet, kepit, johdot, puruluut ja muut esineet.

Tarkista aina ennen käyttöä silmämääräisesti, että suojukset ja suojalaitteet, kuten suuntainlevyt ja/tai ruohonkeräimet ovat paikoillaan ja toimivat oikein.

Tarkasta aina ennen käyttöä silmämääräisesti, että terät, terien pultit ja leikkuujärjestelmä eivät ole kuluneet tai vaurioituneet. Vaihda kuluneet tai vaurioituneet terät ja pultit sarjoissa, jotta tasapaino säilyy.

Käynnistys

Käynnistä moottori huolellisesti ohjeiden mukaan jalat kaukana terästä. Älä myöskään seiso heittosuppilon edessä.

Käyttö

Älä koskaan leikkaa ruohoa, kun lähistöllä on ihmisiä

(varsinkin lapsia) tai lemmikkieläimiä.

2

Leikkaa ruohoa vain päivänvalossa tai hyvässä keinovalaistuksessa.

Pidä silmällä monttuja ja muita piileviä vaaroja.

Älä laita käsiä tai jalkoja pyörivien osien lähelle tai alle.

Älä mene koskaan heittoaukon eteen.

Älä nosta tai kanna laitetta moottorin ollessa käynnissä.

Ole erittäin varovainen vaihtaessasi suuntaa tai vetäessäsi leikkuria itseäsi kohti.

Käytä laitetta kävellen, älä juokse.

Rinteet:

– Älä yritä leikata ruohoa jyrkissä rinteissä.

– Noudata erittäin suurta varovaisuutta rinteillä.

– Leikkaa rinteet poikittaissuunnassa – ei ylös ja alas.

Ole erittäin varovainen vaihtaessasi suuntaa rinteillä.

– Varo, että jalkasi eivät luista rinteissä.

Vähennä nopeutta rinteissä ja ennen jyrkkiä käännöksiä, jotta kone ei kaadu tai menetä ohjattavuuttaan.

Pysäytä terät, jos konetta on kallistettava ylitettäessä muita kuin ruohoalustoja ja kuljetettaessa laitetta.

Älä käytä moottoria ahtaissa tiloissa, joihin voi kertyä vaarallista häkäkaasua.

Sammuta moottori

– aina, kun poistut laitteen luota.

– ennen polttoainesäiliön täyttämistä

– ennen ruohonkerääjän irrottamista

– ennen korkeuden säätämistä, paitsi jos säätö voidaan tehdä kuljettajan istuimelta käsin.

Sammuta moottori ja irrota sytytystulpan johto

– ennen tukkeuman poistamista tai tukoksen poistamista suppilosta

– ennen laitteen tarkastamista, puhdistamista tai huoltamista.

– Jos laite osuu vieraaseen esineeseen, tarkasta, onko laitteessa vaurioita ja korjaa ne ennen laitteen käynnistämistä ja käyttämistä.

– jos laite alkaa täristä epänormaalisti (tarkista heti).

Salamanisku voi aiheuttaa vakavan loukkaantumisen tai hengenvaaran. Jos alueella on ukonilma, konetta ei saa käyttää. Tällöin on hakeuduttava suojaan.

Varo liikennettä, kun ylität tien tai työskentelet tien lähistöllä.

Älä pese laitetta painepesulaitteilla.

Älä säilytä laitetta, jonka säiliössä on bensiiniä, sisätiloissa, jossa kaasut voivat joutua kosketuksiin avotulen tai kipinän kanssa.

Anna moottorin jäähtyä, ennen kuin varastoit koneen suljettuun tilaan.

Puhdista moottori, äänenvaimennin, akkutila ja bensiinin säilytysalue ruohosta, lehdistä tai liiallisesta rasvasta palovaaran vähentämiseksi.

Tarkista ruohonkerääjän osat ja heittosuppilon suojus säännöllisesti ja vaihda ne tarvittaessa valmistajan suosittelemiin varaosiin.

Vaihda kuluneet tai vaurioituneet osat turvallisuuden parantamiseksi.

Vaihda vialliset äänenvaimentimet.

Tyhjennä polttoainesäiliö ulkona.

Älä muuta moottorin kierrosnopeuden säätimen asetuksia tai käytä moottoria ylikierroksilla. Moottorin käyttäminen ylikierroksilla lisää henkilövahingon riskiä.

Varo leikkuria säätäessäsi, etteivät sormet jää jumiin leikkurin liikkuvien terien ja kiinteiden osien väliin.

Varmista hyvä suorituskyky ja turvallisuus hankkimalla ainoastaan alkuperäisiä Toro-varaosia ja -lisävarusteita. Älä käytä

muiden valmistajien

osia ja lisävarusteita, sillä ne voivat aiheuttaa turvallisuusriskin.

Äänenpaine

Tämän laitteen äänenpainetaso käyttäjän korvan kohdalla on 86 dB(A), johon sisältyy epävarmuusarvo (K) 1 dB(A).

Äänenpainetaso on määritetty standardissa EN 836 määritetyn menettelyn mukaisesti.

Ääniteho

Tämän laitteen taattu äänitehon taso on 96 dBA, johon sisältyy epävarmuusarvo (K) 1 dB(A). Äänitehon taso on määritetty standardissa ISO 11094 kuvatun menettelyn mukaisesti.

Käden–käsivarren värinä

Vasemmalle kädelle mitattu värinätaso = 4,8 m/s 2

Oikealle kädelle mitattu värinätaso = 5,5 m/s 2

Epävarmuusarvo (K) = 2,2 m/s 2

Mitatut arvot on määritetty standardissa EN 836 määritetyn menettelyn mukaisesti.

Kunnossapito ja varastointi

Huolehdi, että mutterit, pultit ja ruuvit ovat tiukalla, jotta laitetta on turvallista käyttää.

3

Turva- ja ohjetarrat

Tärkeää:

Turva- ja ohjetarrat on sijoitettu mahdollisesti vaarallisten alueiden lähelle. Vaihda vaurioituneet tarrat.

Valmistajan merkki

1.

Osoittaa, että terän on valmistanut alkuperäinen laitevalmistaja.

114-7982

1.

Vaara – lue

käyttöopas

.

2.

Esineiden sinkoutumisvaara – pidä sivulliset turvallisen matkan päässä koneesta.

3.

Käsien ja jalkojen silpoutumisvaara, leikkuuterä — irrota virta-avain ja lue ohjeet ennen korjaamista tai huoltamista.

4.

Jalkojen ja käsien loukkaantumisvaara, leikkuuterä – pysy etäällä liikkuvista osista.

5.

Käsien ja jalkojen silpoutumisvaara, leikkuuterä — laitetta ei saa käyttää rinteessä ylös- tai alaspäin vaan sivuittaissuunnassa. Sammuta moottori ennen kuin poistut ohjaajan paikalta ja katso taaksepäin peruuttaessasi.

112-8760

1.

Esineiden sinkoutumisvaara – pidä sivulliset turvallisen matkan päässä koneesta.

2.

Jalkojen ja käsien loukkaantumisvaara – pysy etäällä liikkuvista osista.

119–2283

1.

Leikkuukorkeuden asetukset

1.

Lukitus

112-8867

2.

Auki

4

Käyttöönotto

4.

Kierrä kahvaa taaksepäin käyttöasentoon ja lukitse kahva halutulle korkeudelle. Katso

Kahvan korkeuden säätö (sivu 8).

1

Kahvan suoristaminen

Mitään osia ei tarvita

2

Narukäynnistimen asennus naruohjaimeen

Ohjeet

VAARA

Jos kahva taitetaan tai suoristetaan väärin, kaapelit saattavat vahingoittua. Tällöin ruohonleikkuria ei ole turvallista käyttää.

• Älä vahingoita kaapeleita, kun taitat tai suoristat kahvaa.

• Jos kaapeli on vaurioitunut, ota yhteyttä valtuutettuun huoltoliikkeeseen.

1.

Löysää kahvan nupit (kuva 3).

Mitään osia ei tarvita

Ohjeet

Tärkeää:

Narukäynnistin on asennettava naruohjaimeen.

Pidä terän ohjaustankoa yläkahvaa vasten ja vedä

narukäynnistin kahvassa olevan naruohjaimen läpi (Kuva 5).

1.

Narukäynnistin

Kuva 5

2.

Naruohjain

G020721

Kuva 3

1.

Kahvan nupit

2.

Liikuta yläkahvaa varovasti eteenpäin, kunnes kahvan puoliskot ovat linjassa ja asettuvat yhteen kuvan 4 mukaisesti.

Kuva 4

3.

Kiristä kahvan nupit tiukasti käsin.

G020722

5

3

Öljyn lisääminen moottoriin

Mitään osia ei tarvita

Ohjeet

Tärkeää:

Laitteen moottorissa ei ole öljyä toimitettaessa. Täytä moottori öljyllä ennen moottorin käynnistämistä.

1.

Siirrä laite tasaiselle alustalle.

2.

Poista mittatikku (Kuva 6) ja kaada öljyä

öljyntäyttöputkeen noin kolmen neljäsosan verran kampikammion tilavuudesta.

Huomaa:

Tilavuus: 0,59 l, tyyppi: puhdistava SAE 30tai SAE 10W-30 -öljy, jonka API-huoltoluokitus on SF,

SG, SH, SJ, SL tai korkeampi.

ylimääräisen öljyn tyhjentämisestä on kohdassa

Moottoriöljyn vaihto (sivu 13).

Tärkeää:

Jos kampikammiossa on liikaa tai liian vähän öljyä moottoria käytettäessä, moottori voi vaurioitua.

6.

Asenna mittatikku tukevasti paikalleen.

Tärkeää:

Vaihda moottoriöljy viiden ensimmäisen käyttötunnin

jälkeen ja sitten vuosittain. Katso

Moottoriöljyn vaihto (sivu 13).

Kuva 6

1.

Öljyä on enimmäismäärä.

3.

Öljyä on liian vähän – lisää

öljyä kampikammioon.

2.

Öljyä on liikaa – poista

öljyä kampikammiosta.

3.

Pyyhi mittatikku puhtaalla liinalla.

4.

Asenna mittatikku öljyntäyttöputkeen,

mutta älä ruuvaa sitä kiinni.

5.

Irrota mittatikku ja tarkista öljymäärä mittatikusta

(Kuva 6).

Jos öljyä on liian vähän, lisää öljyntäyttöputkeen

hitaasti pieni määrä öljyä ja toista sitten vaiheet –5,

kunnes öljyn määrä on oikea.

Jos öljyä on liikaa, valuta ylimääräistä öljyä, kunnes

öljyn määrä on mittatikun mukaan oikea. Lisätietoa

6

Laitteen yleiskatsaus

Kuva 7

1.

2.

3.

4.

Yläkahva

Vetoavun kahva

Terän ohjaustanko

Ruohonkeräin

8.

Ilmansuodatin

9.

Sytytystulppa

10.

Täyttöputki/mittatikku

11.

Keräimen valitsimen vipu

(vain malli 20836)

5.

Takasuuntaimen luukku 12.

Leikkuukorkeusvipu (2)

6.

Polttoainesäiliön korkki

7.

Pesuportti (ei kuvassa, vain malli 20836)

13.

Narukäynnistimen kahva

Tekniset tiedot

Malli

20835

Paino

38 kg

Pituus

152 cm

Leveys

53 cm

Korkeus

109 cm

20836 39 kg 152 cm 53 cm 109 cm

Käyttö

Polttoainesäiliön täyttö

HENGENVAARA

Bensiini on erittäin tulenarkaa ja räjähdysherkkää.

Bensiinin aiheuttama tulipalo tai räjähdys voi aiheuttaa palovammoja.

• Aseta säiliö ja/tai laite suoraan maahan ennen polttoaineen lisäystä. Älä aseta niitä ajoneuvoon tai minkään esineen päälle. Muutoin staattinen purkaus voi sytyttää bensiinin.

• Täytä polttoainesäiliö ulkona, moottorin ollessa kylmänä. Pyyhi läikkynyt polttoaine pois.

• Älä käsittele bensiiniä tupakoidessasi tai avotulen tai kipinöiden lähellä.

• Säilytä bensiiniä sille hyväksytyssä säiliössä ja poissa lasten ulottuvilta.

Moottori toimii parhaiten, kun käytetään vain puhdasta ja uutta lyijytöntä bensiiniä, jonka tieoktaaniluku

(pumppuoktaaniluku) on vähintään 87 (RON + MON

/ 2).

Happipitoisia lisäaineita (enintään 10 % etanolia tai 15 %

MTBE:tä) sisältävää polttoainetta voidaan käyttää.

Etanoliseosbensiiniä, jossa on enemmän kuin 10 tilavuusprosenttia etanolia (kuten E15 tai E85),

ei saa

käyttää. Tämä voi aiheuttaa toimintaongelmia tai moottorivaurioita, joita takuu ei kata.

Metanolia sisältävää bensiiniä

ei saa

käyttää.

Polttoainetta

ei saa

säilyttää talven yli polttoainesäiliössä tai -astioissa, ellei polttoaineeseen ole lisätty stabilointiainetta.

Bensiiniin

ei saa

lisätä öljyä.

Täytä polttoainesäiliö tuoreella, matalaoktaanisella

lyijyttömällä bensiinillä (Kuva 8).

Tärkeää:

Käynnistysongelmien vähentämiseksi lisää polttoaineeseen polttoaineen stabilointiainetta ympäri vuoden. Sekoita stabilointiaine alle 30 päivää vanhaan bensiiniin.

Kuva 8

7

Moottorin öljymäärän tarkistus

Huoltoväli:

Aina ennen käyttöä tai päivittäin—Tarkista moottoriöljyn määrä.

Huomaa:

Tilavuus: 0,59 l, tyyppi: puhdistava SAE 30- tai

SAE 10W-30 -öljy, jonka API-huoltoluokitus on SF, SG, SH,

SJ, SL tai korkeampi.

1.

Siirrä laite tasaiselle alustalle.

2.

Irrota mittatikku (Kuva 9).

Leikkuukorkeuden säätö

VAARA

Leikkuukorkeutta säädettäessä kädet ja jalat saattavat joutua kosketuksiin liikkuvan terän kanssa, mikä voi aiheuttaa vakavia vammoja.

• Sammuta moottori ja odota, kunnes kaikki liikkuvat osat ovat pysähtyneet.

• Älä laita sormia kotelon alle säätäessäsi leikkuukorkeutta.

VAROITUS

Jos moottori on juuri sammutettu, äänenvaimennin on kuuma ja voi aiheuttaa vakavia palovammoja.

Pysy etäällä kuumasta äänenvaimentimesta.

Säädä leikkuukorkeus halutuksi.

Huomaa:

Nosta laitetta siirtämällä kumpaakin leikkuukorkeusvipua eteenpäin ja laske laitetta siirtämällä niitä

taaksepäin (Kuva 10).

Kuva 9

1.

Öljyä on enimmäismäärä.

3.

Öljyä on liian vähän – lisää

öljyä kampikammioon.

2.

Öljyä on liikaa – poista

öljyä kampikammiosta.

Kuva 10

3.

Pyyhi mittatikku puhtaalla liinalla.

4.

Asenna mittatikku öljyntäyttöputkeen,

mutta älä ruuvaa sitä kiinni.

5.

Irrota mittatikku ja tarkista öljymäärä mittatikusta

(Kuva 9).

Jos öljyä on liian vähän, lisää öljyntäyttöputkeen

hitaasti pieni määrä öljyä ja toista sitten vaiheet 3–5,

kunnes öljyn määrä on oikea.

Jos öljyä on liikaa, valuta ylimääräistä öljyä, kunnes

öljyn määrä on mittatikun mukaan oikea. Lisätietoa ylimääräisen öljyn tyhjentämisestä on kohdassa

Moottoriöljyn vaihto (sivu 13).

Tärkeää:

Jos kampikammiossa on liikaa tai liian vähän öljyä moottoria käytettäessä, moottori voi vaurioitua.

6.

Asenna mittatikku tukevasti paikalleen.

1.

Leikkuukorkeusvipu

Huomaa:

Keskimääräiset leikkuukorkeusasetukset: A =

25 mm; B = 38 mm; C = 51 mm; D = 64 mm; E = 83 mm;

F = 95 mm; G = 108 mm.

Kahvan korkeuden säätö

Yläkahvan voi laskea tai nostaa käyttäjälle mukavaan asentoon.

Käännä kahvan lukkoa, siirrä kahvaa (käytettävissä on kolme

asentoa) ja lukitse kahva paikalleen (Kuva 11).

8

1.

Kahvan lukko

Kuva 11

2.

Kahvan asennot

Moottorin käynnistys

1.

Pidä terän ohjaustankoa (Kuva 12) kahvaa vasten.

Kuva 13

Huomaa:

Jos laite ei käynnisty usean yrityksen jälkeen, ota yhteys valtuutettuun huoltoliikkeeseen.

Itsevetolaitteiston käyttö

Itsevetolaitteistoa käytetään kävelemällä ja pitämällä käsiä yläkahvan päällä ja kyynärpäitä sivuilla, jolloin laite liikkuu

automaattisesti oikeaa vauhtia (Kuva 14).

Kuva 12

1.

Terän ohjaustanko

2.

Vedä narukäynnistimen kahvasta (Kuva 13).

Kuva 14

Moottorin sammutus

Huoltoväli:

Aina ennen käyttöä tai päivittäin—Varmista, että terä pysähtyy kolmen sekunnin kuluessa terän ohjaustangon vapauttamisesta.

Sammuta moottori vapauttamalla terän ohjaustanko

(Kuva 15).

Tärkeää:

Kun vapautat terän ohjaustangon, moottorin ja terän pitäisi pysähtyä 3 sekunnin kuluessa. Jos ne eivät pysähdy, lopeta laitteen käyttö välittömästi ja ota yhteys valtuutettuun huoltoliikkeeseen.

9

Kuva 15

Leikkuujätteiden kerääminen ruohonkeräimeen

Käytä ruohonkeräintä, jos haluat kerätä ruoho- ja lehtijätteet nurmikolta.

VAARA

Jos ruohonkeräin on kulunut, pieniä kiviä tai muuta vastaavaa jätettä voi sinkoutua käyttäjään tai sivulliseen päin, mikä voi johtaa vakavaan henkilövahinkoon tai kuolemaan.

Tarkasta ruohonkeräin säännöllisesti. Jos keräin on vaurioitunut, asenna uusi Toro-ruohonkeräin.

Leikkuujätteiden kierrättäminen

Vain malli 20836

Laitteessa on valmiina ominaisuus kierrättää ruoho- ja lehtijäte takaisin nurmelle.

Huomaa:

Ruohonkeräin voi olla kiinni laitteessa leikkuujätteiden kierrätyksen aikana.

Kun haluat kierrättää leikkuujätteet, siirrä keräimen valitsimen vipu

kierrätysasentoon

(Kuva 16).

VAARA

Terä on terävä, ja sen koskettaminen voi aiheuttaa vakavia henkilövahinkoja.

Sammuta moottori ja odota, että kaikki liikkuvat osat ovat pysähtyneet, ennen kuin poistut käyttäjän paikalta.

1.

Sammuta moottori ja odota, kunnes kaikki liikkuvat osat ovat pysähtyneet.

2.

Asenna ruohonkeräin. Katso kohta

Ruohonkeräimen irrotus (sivu 11) ja siirrä ke-

räimen valitsimen vipu

keräysasentoon

kuvan

mukaisesti (Kuva 16) (vain malli 20836).

Ruohonkeräimen asennus

1.

Sammuta moottori ja odota, kunnes kaikki liikkuvat osat ovat pysähtyneet.

2.

Nosta takaluukku ylös ja pidä sitä ylhäällä, asenna

keräin loviin ja laske takaluukku alas (Kuva 17).

1.

Kierrätysasento

Kuva 16

2.

Keräysasento

10

Kuva 17

Ruohonkeräimen irrotus

1.

Sammuta moottori ja odota, kunnes kaikki liikkuvat osat ovat pysähtyneet.

2.

Nosta ruohonkeräintä ylös ja poispäin kahvasta.

Huomaa:

Kallista ruohonkeräintä hieman taaksepäin, mikä estää kerättyjen leikkuujätteiden putoamisen.

Leikkuujätteiden heitto taaksepäin

Käytä takaheittojärjestelmää erittäin pitkän ruohon leikkaamiseen.

Huomaa:

Jos ruohonkeräin on kiinni laitteessa, irrota

se (katso kohta Ruohonkeräimen irrotus (sivu 11)) ennen

leikkuujätteiden heittoa taaksepäin. Keräimen valitsimen vivun on oltava

keräysasennossa

kuvan mukaisesti (Kuva 16)

(vain malli 20836).

VAARA

Terä on terävä, ja sen koskettaminen voi aiheuttaa vakavia henkilövahinkoja.

Sammuta moottori ja odota, että kaikki liikkuvat osat ovat pysähtyneet, ennen kuin poistut käyttäjän paikalta.

Käyttövihjeitä

Yleisiä leikkuuvinkkejä

Siivoa alueelta kepit, kivet, johdot, oksat ja muut jätteet, joihin terä saattaisi osua.

Älä iske terää kiinteisiin esineisiin. Älä koskaan aja ruohonleikkurilla tarkoituksella minkään esineen yli.

Jos laite törmää esteeseen tai alkaa täristä, sammuta moottori välittömästi, irrota sytytystulpan johto ja tarkasta laite vaurioiden varalta.

Jotta ruohonleikkuri toimisi parhaalla mahdollisella tavalla, asenna uusi terä ennen leikkuukauden alkamista.

Vaihda terä tarvittaessa Toro-vaihtoterään.

Ruohon leikkaaminen

Leikkaa vain noin kolmasosa ruohon pituudesta kerrallaan. Älä leikkaa ruohoa 51 mm:n asetusta lyhyemmäksi, paitsi jos ruoho on harvaa tai on myöhäinen syksy, jolloin ruohon kasvu alkaa hidastua. Katso

Leikkuukorkeuden säätö (sivu 8).

Leikattaessa yli 15 cm korkeaa ruohoa leikkaa ensin korkeimmalla leikkuukorkeuden asetuksella ja kävele hitaasti. Leikkaa sen jälkeen matalammalla asetuksella, jotta nurmikosta tulee hyvän näköinen. Jos ruoho on liian pitkää, laite saattaa tukkeutua ja moottori pysähtyä.

Leikkaa vain kuivaa ruohoa tai lehtiä. Kostea ruoho ja lehdet paakkuuntuvat nurmikolle ja voivat tukkia laitteen tai pysäyttää moottorin.

VAARA

Kostea ruoho tai lehdet voivat aiheuttaa vakavan loukkaantumisen, jos liukastut ja kosketat terää.

Leikkaa vain ruohon ollessa kuivaa.

Vaihda leikkuusuuntaa. Tällöin leikkuujätteet hajaantuvat ruohikolle tasaisesti ja lannoittavat hyvin.

Jos leikattu nurmikko ei näytä hyvältä, kokeile seuraavia toimenpiteitä tai jotain niistä:

– Vaihda terä tai teroita se.

– Kävele hitaammin leikatessasi.

– Nosta laitteen leikkuukorkeutta.

– Leikkaa ruoho useammin.

– Kulje aina osaksi edellisen leikkuukaistan päällä; älä leikkaa kokonaan uutta kaistaa.

– Aseta etupyörien leikkuukorkeus yhtä pykälää takapyörien leikkuukorkeutta alemmaksi. Säädä eturenkaiden korkeudeksi esimerkiksi 51 mm ja takarenkaiden korkeudeksi 64 mm.

Lehtien leikkaaminen

Kun nurmikko on leikattu, tarkista, että puolet ruohosta näkyy lehtikerroksen läpi. Joudut ehkä leikkaamaan lehdet vielä kerran tai useamminkin.

Jos lehtiä on nurmikolla yli 13 cm, aseta etuosan leikkuukorkeus yhtä tai kahta pykälää korkeammalle kuin takaosan leikkuukorkeus.

Hidasta leikkuunopeutta, jos laite ei leikkaa lehtiä tarpeeksi hienoksi.

11

Kunnossapito

Huomaa:

Koneen vasen ja oikea puoli määritellään normaalista käyttöasennosta käsin.

Kunnossapitotaulukko

Huoltotoimenpide Huoltoväli

5 ensimmäisen käyttötunnin jälkeen

• Vaihda moottoriöljy.

Aina ennen käyttöä tai päivittäin

Jokaisen käytön jälkeen

100 käyttötunnin välein

Ennen varastointia

Vuosittain

• Tarkista moottoriöljyn määrä.

• Varmista, että terä pysähtyy kolmen sekunnin kuluessa terän ohjaustangon vapauttamisesta.

• Puhdista laitteen kotelon alaosa.

• Huolla sytytystulppa.

• Tyhjennä polttoainesäiliö ennen korjauksia ohjeiden mukaan ja ennen vuosittaista varastointia.

• Puhdista ilmansuodatin (useammin, jos käyttöolosuhteet ovat pölyiset).

• Vaihda moottoriöljy.

• Vaihda terä tai teroituta se (useammin, jos terä tylsyy nopeasti).

• Lisää vuosittaisia huoltotoimenpiteitä on moottorin käyttöoppaassa.

Valmistelu huoltoa varten

1.

Sammuta moottori ja odota, kunnes kaikki liikkuvat osat ovat pysähtyneet.

2.

Irrota sytytystulpan johto sytytystulpasta (Kuva 18)

ennen huoltotöiden suorittamista.

Kuva 18

1.

Sytytystulpan johto

3.

Kytke sytytystulpan johto sytytystulppaan huoltotöiden jälkeen.

Tärkeää:

Ennen kuin kallistat laitetta öljyn tai terän vaihtoa varten, anna polttoainesäiliön käydä tyhjäksi normaalissa käytössä. Jos laitetta on kallistettava ennen polttoaineen loppumista, poista polttoaine käsipumpulla. Kallista laite kyljelleen aina siten, että mittatikku osoittaa alaspäin.

VAARA

Laitetta kallistettaessa saattaa valua polttoainetta. Bensiini on tulenarkaa ja räjähdysherkkää ja voi aiheuttaa henkilövahingon.

Käytä moottoria, kunnes bensiini loppuu, tai poista bensiini käsipumpulla, ei koskaan lapolla.

Ilmanpuhdistimen huolto

Huoltoväli:

Vuosittain

1.

Paina ilmanpuhdistimen suojuksessa olevat salvat alas

(Kuva 19).

12

2.

Lämmitä öljy ennen vaihtoa käyttämällä moottoria muutaman minuutin ajan.

Huomaa:

Lämmin öljy juoksee paremmin ja kuljettaa enemmän epäpuhtauksia.

3.

Irrota sytytystulpan johto sytytystulpasta (katso kohta

Valmistelu huoltoa varten (sivu 12)).

4.

Valuta käytetty öljy öljyntäyttöputken läpi tyhjennysastiaan kallistamalla laite kyljelleen siten, että

mittatikku osoittaa alaspäin (Kuva 20).

1.

Salvat

Kuva 19

3.

Vaahtomuovinen esisuodatin

2.

Paperinen ilmansuodatin

2.

Avaa suojus.

3.

Irrota paperinen ilmansuodatin ja vaahtomuovinen

esisuodatin (Kuva 19).

4.

Tarkista vaahtomuovinen esisuodatin ja vaihda se, jos se on vaurioitunut tai erittäin likainen.

5.

Tarkista paperinen ilmansuodatin.

A.

Vaihda suodatin, jos se on vaurioitunut tai öljyn tai polttoaineen kastelema.

B.

Jos paperinen ilmansuodatin on likainen, napauta sitä kovaa pintaa vasten useita kertoja tai puhalla paineilmaa (alle 207 kPa (30 psi)) suodattimen moottorin puoleisen sivun läpi.

Huomaa:

Älä harjaa likaa irti suodattimesta, sillä harjaaminen työntää lian kuituihin.

6.

Poista lika ilmanpuhdistimen rungosta ja suojuksesta kostealla liinalla.

Älä pyyhi likaa ilmakanavaan.

7.

Asenna vaahtomuovinen esisuodatin ja paperinen ilmansuodatin ilmanpuhdistimeen.

8.

Asenna kansi.

Moottoriöljyn vaihto

Huoltoväli:

5 ensimmäisen käyttötunnin jälkeen

Vuosittain

1.

Siirrä laite tasaiselle alustalle.

Kuva 20

5.

Kun öljy on tyhjentynyt, palauta laite käyttöasentoon.

6.

Kaada öljyä öljyntäyttöputkeen noin kolmen neljäsosan verran kampikammion tilavuudesta.

Huomaa:

Tilavuus: 0,59 l, tyyppi: puhdistava SAE 30tai SAE 10W-30 -öljy, jonka API-huoltoluokitus on SF,

SG, SH, SJ, SL tai korkeampi.

7.

Pyyhi mittatikku puhtaalla liinalla.

8.

Asenna mittatikku öljyntäyttöputkeen,

mutta älä ruuvaa sitä kiinni.

9.

Irrota mittatikku ja tarkista öljymäärä mittatikusta

(Kuva 21).

13

5.

Aseta sytytystulpan kärkiväliksi 0,76 mm. Katso

Kuva 22.

1.

Keskielektrodin eriste

Kuva 22

3.

Kärkiväli (ei mittakaavassa)

2.

Sivuelektrodi

Kuva 21

1.

Öljyä on enimmäismäärä.

3.

Öljyä on liian vähän – lisää

öljyä kampikammioon.

2.

Öljyä on liikaa – poista

öljyä kampikammiosta.

Jos öljyä on liian vähän, lisää öljyntäyttöputkeen

hitaasti pieni määrä öljyä ja toista sitten vaiheet –9,

kunnes öljyn määrä on oikea.

Jos öljyä on liikaa, valuta ylimääräistä öljyä, kunnes

öljyn määrä on mittatikun mukaan oikea. Lisätietoa ylimääräisen öljyn tyhjentämisestä on kohdassa

Moottoriöljyn vaihto (sivu 13).

Tärkeää:

Jos kampikammiossa on liikaa tai liian vähän öljyä moottoria käytettäessä, moottori voi vaurioitua.

10.

Asenna mittatikku tukevasti paikalleen.

11.

Kierrätä käytetty öljy asianmukaisesti.

Sytytystulpan huolto

Huoltoväli:

100 käyttötunnin välein

Käytä

Champion RN9YC

-sytytystulppaa tai vastaavaa.

1.

Sammuta moottori ja odota, kunnes kaikki liikkuvat osat ovat pysähtyneet.

2.

Irrota johto sytytystulpasta (Kuva 18).

3.

Puhdista sytytystulpan ympäristö.

4.

Irrota sytytystulppa sylinterinkannesta.

Tärkeää:

Vaihda viallinen tai likainen sytytystulppa. Älä puhdista elektrodeja, koska niistä voi irrota sylinteriin karstaa, jolloin moottori voi vaurioitua.

6.

Asenna sytytystulppa ja tiiviste.

7.

Kiristä sytytystulppa momenttiin 20 N·m.

8.

Kytke johto sytytystulppaan.

Terän vaihto

Huoltoväli:

Vuosittain

Tärkeää:

Terän asentamiseen tarvitaan momenttiavain

.

Jos sinulla ei ole momenttiavainta tai et halua suorittaa toimenpidettä itse, ota yhteys valtuutettuun huoltoliikkeeseen.

Tarkista terä aina bensiinin loppuessa. Jos terä vaurioituu tai murtuu, vaihda se heti. Jos terä on tylsä tai uurteinen, teroituta terä tai vaihda se uuteen.

VAARA

Terä on terävä, ja sen koskettaminen voi aiheuttaa vakavia henkilövahinkoja.

Käytä käsineitä, kun huollat terää.

1.

Irrota sytytystulpan johto sytytystulpasta (katso

Valmistelu huoltoa varten (sivu 12)).

2.

Kallista laite kyljelleen (Kuva 23) siten, että mittatikku

osoittaa alaspäin.

Kuva 23

14

3.

Tue terä puun kappaleella.

4.

Irrota terä kääntämällä teräpulttia vastapäivään.

Huomaa:

Säilytä kaikki kiinnitystarvikkeet.

5.

Asenna uusi terä vaiheessa 4 irrotetuilla

kiinnitystarvikkeilla.

6.

Kiristä teräpultti momenttiavaimella 82 N·m:n tiukkuuteen.

Tärkeää:

82 N·m:iin kiristetty pultti on erittäin tiukalla. Pidä terää paikoillaan puun kappaleella, aseta painosi räikän tai vääntötyökalun taakse ja kiristä pultti hyvin. Tätä pulttia on hyvin vaikea kiristää liian kireälle.

Laitteen kotelon alapuolen puhdistus

Huoltoväli:

Jokaisen käytön jälkeen

Laitteen kotelon alaosan puhdistus ilman pesuporttia (vain malli 20835)

VAARA

Leikkuujätettä saattaa irrota laitteen kotelon alta.

• Käytä silmäsuojaimia.

• Pysy käyttäjän paikalla (kahvan takana), kun moottori on käynnissä.

• Älä päästä sivullisia alueelle.

1.

Käytä moottoria tasaisella ja päällystetyllä alustalla ja

ruiskuta vettä oikean takapyörän eteen (Kuva 24).

Laitteen kotelon alaosan puhdistus pesuporttia käyttämällä (vain malli

20836)

VAARA

Leikkuujätettä saattaa irrota laitteen kotelon alta.

• Käytä silmäsuojaimia.

• Pysy käyttäjän paikalla (kahvan takana), kun moottori on käynnissä.

• Älä päästä sivullisia alueelle.

1.

Laske laite alimpaan leikkuukorkeuden asetukseen.

Katso Leikkuukorkeuden säätö (sivu 8).

2.

Siirrä laite tasaiselle päällystetylle pinnalle.

3.

Kiinnitä vesipisteeseen liitetty puutarhaletku laitteen

kotelon pesuporttiin (Kuva 25).

Kuva 25

Kuva 24

4.

Avaa vedensyöttö.

5.

Käynnistä moottori ja anna sen käydä, kunnes laitteen kotelon alta ei enää tule leikkuujätettä.

6.

Sammuta moottori.

7.

Katkaise vedensyöttö ja irrota puutarhaletku laitteesta.

8.

Käynnistä moottori ja anna sen käydä muutaman minuutin ajan, jotta kotelo kuivuu.

Huomaa:

Vesi roiskuu terän reitille ja poistaa leikkuujätteet.

2.

Kun leikkuujätettä ei enää tule ulos, lopeta ruiskutus ja siirrä laite kuivalle alueelle.

3.

Käytä moottoria muutaman minuutin ajan, jotta laitteen kotelo kuivuu.

15

Varastointi

Varastoi laite viileään, puhtaaseen ja kuivaan paikkaan.

Laitteen valmistelu varastointia varten

VAARA

Bensiinihöyryt voivat räjähtää.

• Älä säilytä bensiiniä 30 päivää kauempaa.

• Älä varastoi laitetta suljettuun tilaan lähelle avotulta.

• Anna moottorin jäähtyä ennen varastointia.

1.

Lisää polttoaineeseen stabilointiainetta moottorin valmistajan ohjeiden mukaan vuoden viimeisellä polttoainesäiliön täyttökerralla.

2.

Käytä laitetta, kunnes moottori pysähtyy polttoaineen loppumisen vuoksi.

3.

Käynnistä moottori uudelleen.

4.

Anna moottorin käydä, kunnes se pysähtyy. Kun et enää saa moottoria käyntiin, se on tarpeeksi kuiva.

5.

Irrota johto sytytystulpasta.

6.

Irrota sytytystulppa, lisää 30 ml öljyä sytytystulpan aukkoon ja vedä narukäynnistintä hitaasti useita kertoja, jotta öljy leviää kaikkialle sylinteriin ja estää sylinterin ruostumisen varastoinnin aikana.

7.

Aseta sytytystulppa löysästi paikalleen.

8.

Kiristä kaikki mutterit, pultit ja ruuvit.

Kahvan taittaminen

1.

Käännä kahvaa eteenpäin (kuva 26).

Tärkeää:

Vie kaapelit kahvan nuppien ulkopuolelle, kun taitat yläkahvaa.

2.

Suorista kahva kohdan

1 Kahvan suoristaminen (sivu 5) mukaisesti.

Laitteen käyttöönotto varastoinnin jälkeen

1.

Tarkista ja kiristä kaikki kiinnikkeet.

2.

Irrota sytytystulppa ja pyöritä moottoria nopeasti, jotta liika öljy poistuu sylinteristä.

3.

Asenna sytytystulppa ja kiristä se momenttiavaimella momenttiin 20 N·m.

4.

Tee tarvittavat huoltotoimenpiteet. Katso kohta

Valmistelu huoltoa varten (sivu 12).

5.

Tarkista moottorin öljymäärä. Katso kohta

Moottorin öljymäärän tarkistus (sivu 8).

6.

Täytä polttoainesäiliö uudella bensiinillä, katso kohta

Polttoainesäiliön täyttö (sivu 7).

7.

Kytke johto sytytystulppaan.

16

Huomautuksia:

17

Huomautuksia:

18

Kansainväliset jakelijat

Jakelija: Maa: Puhelinnumero:

Atlantis Su ve Sulama Sisstemleri Lt Turkki

Balama Prima Engineering Equip.

Hongkong

B-Ray Corporation

Casco Sales Company

Korea

Puerto Rico

Ceres S.A.

CSSC Turf Equipment (pvt) Ltd.

Cyril Johnston & Co.

Costa Rica

Sri Lanka

Pohjois-Irlanti

Meksiko Equiver

Femco S.A.

G.Y.K. Company Ltd.

Geomechaniki of Athens

Guatemala

Japani

Kreikka

Kiina Guandong Golden Star

Hako Ground and Garden

Hako Ground and Garden

Hayter Limited (U.K.)

Hydroturf Int. Co Dubai

Hydroturf Egypt LLC

Irrimac

Irrigation Products Int'l Pvt Ltd.

Jean Heybroek b.v.

Ruotsi

Norja

Yhdistynyt kuningaskunta

Arabiemiirikuntien liitto 97 14 347 9479

Egypti 202 519 4308

Portugali

Intia

Alankomaat

90 216 344 86 74

852 2155 2163

82 32 551 2076

787 788 8383

506 239 1138

94 11 2746100

44 2890 813 121

52 55 539 95444

502 442 3277

81 726 325 861

30 10 935 0054

86 20 876 51338

46 35 10 0000

47 22 90 7760

44 1279 723 444

351 21 238 8260

86 22 83960789

31 30 639 4611

Jakelija:

Maquiver S.A.

Maruyama Mfg. Co. Inc.

Agrolanc Kft

Mountfield a.s.

Maa:

Kolumbia

Japani

Puhelinnumero:

57 1 236 4079

81 3 3252 2285

Unkari 36 27 539 640

Tšekin tasavalta 420 255 704 220

Munditol S.A.

Oslinger Turf Equipment SA

Oy Hako Ground and Garden Ab Suomi

Parkland Products Ltd.

Argentiina

Ecuador

54 11 4 821 9999

593 4 239 6970

358 987 00733

Uusi-Seelanti 64 3 34 93760

Prato Verde S.p.A.

Prochaska & Cie

RT Cohen 2004 Ltd.

Riversa

Sc Svend Carlsen A/S

Italia

Itävalta

Israel

Espanja

39 049 9128 128

43 1 278 5100

972 986 17979

34 9 52 83 7500

Solvert S.A.S.

Spypros Stavrinides Limited

Tanska

Ranska

Kypros

45 66 109 200

33 1 30 81 77 00

357 22 434131

Surge Systems India Limited

T-Markt Logistics Ltd.

Toro Australia

Toro Europe NV

Intia

Unkari

Australia

Belgia

91 1 292299901

36 26 525 500

61 3 9580 7355

32 14 562 960

Eurooppalainen tietosuojailmoitus

Toron keräämät tiedot

Toro Warranty Company (Toro) huolehtii asiakkaiden tietosuojasta. Takuuvaatimusten käsittelyä ja mahdollisia tuotteiden takaisinkutsukampanjoita varten pyydämme, että asiakkaat lähettävät henkilötiedot suoraan Torolle tai paikalliselle Toro-jälleenmyyjälle.

Toro-takuujärjestelmä toimii yhdysvaltalaisilla palvelimilla, eivätkä yhdysvaltalaiset tietosuojalait välttämättä tarjoa samanlaista suojaa kuin vastaavat lait asiakkaan omassa maassa.

ANTAMALLA HENKILÖTIEDOT TOROLLE ASIAKAS SUOSTUU SIIHEN, ETTÄ NÄITÄ TIETOJA KÄSITELLÄÄN TÄSSÄ TIETOSUOJAILMOITUKSESSA

KUVATULLA TAVALLA.

Tapa, jolla Toro käyttää tietoja

Toro voi käyttää henkilötietoja takuuvaatimusten käsittelyyn, yhteydenottoihin mahdollisissa tuotteiden takaisinkutsukampanjoissa ja muissa mahdollisissa tarkoituksissa, joista kerrotaan erikseen. Toro voi jakaa tietoja Toron sisaryhtiöille, jälleenmyyjille ja muille liiketoimintakumppaneille näiden tarkoitusten yhteydessä. Toro ei myy asiakkaiden henkilötietoja muille yhtiöille. Toro pidättää oikeuden luovuttaa henkilötietoja lain määräämiin tarkoituksiin tai asiaankuuluvien viranomaisten pyynnöstä, Toron järjestelmien toiminnan varmistamiseksi tai Toron turvallisuuden tai muiden käyttäjien turvallisuuden varmistamiseksi.

Henkilötietojen säilytys

Henkilötietoja säilytetään niin kauan kuin niitä tarvitaan niiden alkuperäiseen tarkoitukseen tai muihin asianmukaisiin tarkoituksiin (kuten viranomaismääräysten noudattamiseksi) tai lain määräämän ajan.

Toron vakuutus asiakkaiden henkilötietojen tietosuojasta

Toro pyrkii säilyttämään henkilötietojen tietosuojan kohtuullisten varotoimien avulla. Lisäksi se pyrkii huolehtimaan tietojen tarkkuudesta ja paikkansapitävyydestä.

Henkilötietojen käyttö ja korjaus

Jos haluat tarkistaa henkilötietosi tai korjata niitä, lähetä sähköpostia osoitteeseen [email protected]

Australian kuluttajalainsäädäntö

Australialaiset asiakkaat voivat saada lisätietoja Australian kuluttajalainsäädännöstä pakkauksen sisällä olevasta materiaalista tai paikalliselta

Toro-jälleenmyyjältä.

374-0269 Rev F

Toron takuu ja

Toro GTS -käynnistystakuu

Ehdot ja takuunalaiset tuotteet

Toro Company ja sen sisaryhtiö Toro Warranty Company antavat yhteisen sopimuksensa mukaisesti alkuperäiselle ostajalle 1 takuun korjata alla ilmoitettu Toro-tuote, jos siinä ilmenee materiaali- tai valmistusvikoja tai jos Toro GTS (Guaranteed to Start) -käynnistystakuun piiriin kuuluva laite ei käynnisty ensimmäisellä tai toisella vedolla, edellyttäen, että

käyttöoppaassa

kuvatuista säännöllisistä huoltotoimenpiteistä on huolehdittu.

Tuotteille annetaan seuraavat takuuajat ostopäivästä lukien:

Tuotteet

Työnnettävät ruohonleikkurit

Valettu leikkuupöytä

Takuuaika

Moottori

Akku

Teräsleikkuupöytä

Moottori

5 vuotta kotikäytössä 2

90 päivää kaupallisessa käytössä

5 vuoden GTS-takuu, kotikäytössä 3

2 vuotta

2 vuotta kotikäytössä 2

90 päivää kaupallisessa käytössä

2 vuoden GTS-takuu, kotikäytössä 3

TimeMaster-leikkurit 3 vuotta kotikäytössä 2

90 päivää kaupallisessa käytössä

Moottori 3 vuoden GTS-takuu, kotikäytössä 3

Akku 2 vuotta

Sähkökäyttöiset kannettavat laitteet 2 vuotta kotikäytössä

2

Ei takuuta kaupallisessa käytössä

Lumilingot

Yksivaiheinen 2 vuotta kotikäytössä 2

45 päivää kaupallisessa käytössä

Moottori

Kaksivaiheinen

2 vuoden GTS-takuu, kotikäytössä 3

3 vuotta kotikäytössä 2

• Suppilo, suppilon suuntain ja siipipyörän kotelon suojus

Sähkökäyttöiset lumilingot

45 päivää kaupallisessa käytössä

Elinikäinen (vain alkuperäinen omistaja)

5

2 vuotta kotikäytössä 2

Ei takuuta kaupallisessa käytössä

Kaikki seuraavat ajoleikkurit

• Moottori

Akku

Katso moottorin valmistajan takuu

2 vuotta kotikäytössä 2

Lisälaitteet 2 vuotta kotikäytössä 2

Ajoleikkurit ja puutarhatraktorit (DH) 2 vuotta kotikäytössä 2

4

90 päivää kaupallisessa käytössä

Ajoleikkurit ja puutarhatraktorit (XLS) 3 vuotta kotikäytössä 2

TimeCutter

90 päivää kaupallisessa käytössä

3 vuotta kotikäytössä 2

90 päivää kaupallisessa käytössä

TITAN-leikkurit

• Runko

Z Master -leikkurit: 2000-sarja

Runko

3 vuotta tai 240 tuntia 5

Elinikäinen (vain alkuperäinen omistaja) 6

4 vuotta tai 500 tuntia 5

Elinikäinen (vain alkuperäinen omistaja) 6

1 Alkuperäinen ostaja on henkilö, joka alun perin osti Toro-tuotteen.

2 Kotikäyttö tarkoittaa tuotteen käyttöä samalla tontilla, jolla asiakkaan koti sijaitsee. Käyttöä useammassa kuin yhdessä paikassa pidetään kaupallisena käyttönä, johon sovelletaan kaupalliseen käyttöön annettua takuuta.

3 Toro GTS -käynnistystakuu ei kata kaupallisessa käytössä olevia tuotteita.

4 Joillakin Toro-tuotteissa käytetyillä moottoreilla on moottorin valmistajan antama takuu.

5 Kumpi tahansa ilmenee ensin.

6 Elinikäinen takuu: Jos koneen päärakenteen muodostava runko (joka koostuu yhteen hitsatuista osista ja johon moottorin kaltaiset muut osat kiinnitetään) halkeaa tai murtuu normaalikäytössä, se korjataan tai vaihdetaan Toron harkinnan mukaan takuun puitteissa maksutta osien ja työn osalta. Takuu ei kata rungon vaurioitumista väärinkäytön tai ruostumisen edellyttämien korjausten laiminlyönnin seurauksena.

Takuu kattaa osat ja työn, mutta kuljetuskustannukset ovat asiakkaan vastuulla.

Takuu voidaan evätä, jos tuntilaskuri on irrotettu, siihen on tehty muutoksia tai jos sitä on muuten peukaloitu.

Omistajan vastuut

Toro-tuotetta on huollettava

käyttöoppaan

huolto-ohjeiden mukaisesti.

Tällaisen kunnossapidon kustannuksista vastaa omistaja huollon suorittajasta riippumatta.

Takuuhuollon ohjeet

Jos epäilet, että Toro-tuotteessasi on materiaali- tai valmistusvirhe, toimi näin:

1.

Ota yhteys tuotteen myyjään huollon järjestämiseksi. Jos et voi jostain syystä ottaa yhteyttä tuotteen myyjään, ota yhteys mihin tahansa valtuutettuun Toro-jälleenmyyjään. Katso oheinen jakelijaluettelo.

2.

Vie laite ja ostotodistus (ostokuitti) huoltoliikkeeseen. Jos et ole tyytyväinen huoltoliikkeen arvioon tai saamaasi palveluun, ota yhteys Toroon:

Toro Customer Care Department, RLC Division

Toro Warranty Company

8111 Lyndale Avenue South

Bloomington, MN 55420-1196

001–952–948–4707

Takuun ulkopuoliset kohteet ja viat

Tämä takuu ei kata seuraavia:

Määräaikaishuolto tai kuluvat osat, kuten terät, roottorilavat, kaavinterät, hihnat, polttoaine, voiteluaineet, öljynvaihdot, sytytystulpat, ilmarenkaat, kaapeli/vivusto tai jarrujen säätö

Laitteet tai osat, joita on muutettu tai käytetty väärin, tai jotka on vaihdettava tai korjattava onnettomuuksien tai asianmukaisen huollon laiminlyönnin vuoksi

Korjaukset, jotka johtuvat vanhan polttoaineen (yli kuukauden ikäisen) käytöstä tai siitä, että laitetta ei ole valmisteltu oikein ennen kuin se on jätetty käyttämättä yli kuukauden ajaksi

Kaikki näiden takuiden piiriin kuuluvat korjaukset on suoritettava valtuutetussa Toro-huoltoliikkeessä, ja niissä saa käyttää vain Toron hyväksymiä varaosia.

Yleiset ehdot

Ostajaa suojaavat maakohtaiset lait. Tämä takuu ei rajoita ostajan lakisääteisiä oikeuksia.

374-0268 Rev E

Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project