Toro 48cm Super Recycler Lawn Mower, 48cm Super Bagger Lawn Mower User manual

Toro 48cm Super Recycler Lawn Mower, 48cm Super Bagger Lawn Mower User manual

Super Bagger -ruohonleikkuri, 48 cm

Form No. 3367-476 Rev A

Mallinro: 20835—Sarjanro: 311000001 tai suurempi

Mallinro: 20836—Sarjanro: 311000001 tai suurempi

Käyttöopas

Johdanto

Tämä työnnettävä vaakatasoleikkuri on tarkoitettu kotikäyttöön. Se on tarkoitettu pääasiassa asuinkiinteistöjen viheralueiden ruohonleikkuuseen. Sitä ei ole tarkoitettu pensaiden leikkuuseen eikä maatalouskäyttöön.

Lue nämä tiedot huolellisesti, jotta opit käyttämään ja huoltamaan laitetta asianmukaisesti sekä välttämään tapaturmia ja tuotevaurioita. Olet itse vastuussa tuotteen asianmukaisesta ja turvallisesta käytöstä.

Jos tarvitset tietoja tuotteista, lisävarusteista tai lähimmästä jälleenmyyjästä tai haluat rekisteröidä tuotteen, voit ottaa yhteyden Toroon suoraan osoitteessa www.Toro.com.

Aina kun tarvitset huoltoa, alkuperäisiä Toro-varaosia tai lisätietoja, ota yhteys valtuutettuun huoltoliikkeeseen tai Toron asiakaspalveluun. Ota tällöin tuotteesi malli-

ja sarjanumerot valmiiksi esiin. Kuva 1 osoittaa laitteen

malli- ja sarjanumeron sijainnin. Kirjoita numerot annettuun tilaan.

vakava tapaturma tai jopa kuolema, jos suositellut varotoimenpiteet laiminlyödään.

1.

Varoitusmerkintä

Kuva 2

Tässä käyttöoppaassa käytetään kahta termiä tietojen korostamiseksi.

Tärkeää

kiinnittää huomiota mekaniikkaan liittyviin erikoistietoihin ja

Huomautus

korostaa erityishuomion ansaitsevia yleistietoja.

Tämä tuote on asiaankuuluvien eurooppalaisten direktiivien mukainen. Lisätietoja on erillisessä tuotekohtaisessa vaatimustenmukaisuusvakuutuksessa.

Mallit, joiden moottoreiden hevosvoima on ilmoitettu: moottorin valmistaja on mitannut moottorin bruttohevosvoiman laboratorio-olosuhteissa

SAE J1940:n mukaisesti. Tämän luokan ruohonleikkurin moottorin todellinen hevosvoima on huomattavasti alhaisempi, koska se on säädetty turvallisuuteen, päästöihin ja käyttöön liittyvien vaatimusten mukaisesti.

Älä muuta moottorin asetuksia tai kierrosnopeussäätimen nopeutta, sillä tämä saattaa heikentää laitteen turvallisuutta ja aiheuttaa henkilövahinkoja.

Kuva 1

1.

Malli- ja sarjanumerokilpi

Mallinro:

Sarjanro:

Tässä käyttöoppaassa esiintyvä varoitusmerkintä

(Kuva 2) ilmaisee uhkaa, josta saattaa olla seurauksena

© 2011—The Toro® Company

8111 Lyndale Avenue South

Bloomington, MN 55420

Turvaohjeet

Ruohonleikkurin asiaton käyttö tai huolto voi aiheuttaa tapaturman tai kuoleman. Vähennä tapaturmariskiä noudattamalla näitä turvaohjeita.

Toro on suunnitellut ja testannut tämän ruohonleikkurin siten, että sen käyttö on turvallista, mutta seuraavien ohjeiden noudattamatta jättäminen saattaa aiheuttaa henkilövahingon.

Parhaan mahdollisen turvallisuuden ja hyvän suorituskyvyn takaamiseksi sekä laitetuntemuksen hankkimiseksi on tärkeää, että kaikki ruohonleikkurin käyttäjät lukevat tämän käyttöoppaan ja omaksuvat sen tiedot

Rekisteröi tuotteesi osoitteessa www.Toro.com.

Käännös alkuperäisestä tekstistä (FI)

Painettu Yhdysvalloissa

Kaikki oikeudet pidätetään

ennen laitteen käyttämistä. Erityistä huomiota on kiinnitettävä turvaohjeen varoitusmerkintään

Kuva 2 joka tarkoittaa Varoitusta, Vaaraa tai

Hengenvaaraa – ”henkilöturvallisuusohjeet”.

Lue ja omaksu nämä ohjeet, sillä ne käsittelevät turvallisuutta. Ohjeiden noudattamatta jättäminen saattaa johtaa henkilövahinkoon.

Yleisiä ruohonleikkurin turvaohjeita

Seuraavat ohjeet on mukailtu EN 836:n pohjalta.

Tämä leikkuulaite voi katkaista jalan tai käden sekä singota esineitä. Seuraavien turvaohjeiden noudattamatta jättäminen saattaa aiheuttaa vakavan loukkaantumisen tai kuoleman.

Koulutus

• Lue ohjeet huolellisesti. Tutustu ohjauslaitteisiin ja laitteen asianmukaiseen käyttöön.

• Älä koskaan anna lasten tai näihin ohjeisiin perehtymättömien henkilöiden käyttää leikkuria.

Paikalliset säännökset saattavat asettaa rajoituksia käyttäjän iälle.

• Muista, että käyttäjä vastaa muille ihmisille tai heidän omaisuudelleen aiheutuneista vahingoista.

• Ymmärrä ruohonleikkurissa tai ohjeissa käytettyjen kuvien selitykset.

Bensiini

VAARA

– Bensiini on erittäin tulenarkaa. Noudata seuraavia varo-ohjeita:

• Säilytä polttoaine tarkoitukseen suunnitelluissa astioissa.

• Täytä polttoainesäiliö aina ulkona äläkä tupakoi täyttäessäsi polttoainesäiliötä.

• Lisää polttoaine ennen moottorin käynnistämistä.

Älä koskaan irrota polttoainesäiliön korkkia tai lisää bensiiniä moottorin ollessa käynnissä tai lämmin.

• Jos bensiiniä roiskuu, älä yritä käynnistää moottoria vaan siirrä ruohonleikkuri pois alueelta, jolla on bensiiniroiskeita. Vältä luomasta minkäänlaisia kipinälähteitä, ennen kuin bensiinihöyryt ovat hälvenneet.

• Asenna polttoainesäiliöiden ja muiden säiliöiden korkit huolellisesti.

Valmistelut

• Käytä aina ruohoa leikatessa tukevia kenkiä ja pitkiä housuja aina. Älä käytä laitetta avojaloin tai avoimissa sandaaleissa.

• Tarkasta huolellisesti alue, jolla laitetta on tarkoitus käyttää, ja poista kaikki kivet, kepit, johdot ja muut esineet.

• Tarkista aina ennen käyttöä silmämääräisesti, että suojukset ja suojalaitteet, kuten suuntainlevyt ja/tai ruohonkeräimet ovat paikoillaan ja toimivat oikein.

• Tarkasta aina ennen käyttöä silmämääräisesti, että terät, teräpultit ja leikkuujärjestelmä eivät ole kuluneet tai vaurioituneet. Vaihda kuluneet tai vaurioituneet terät ja pultit sarjoissa, jotta tasapaino säilyy.

Käynnistys

• Älä kallista ruohonleikkuria moottorin käynnistyksen aikana, ellei leikkuria täydy kallistaa käynnistystä varten. Kallista tällöin vain sen verran kuin on aivan välttämätöntä ja nosta vain sitä osaa, joka on käyttäjästä poispäin.

• Käynnistä moottori huolellisesti ohjeiden mukaan jalat kaukana terästä. Älä myöskään seiso heittosuppilon edessä.

Käyttö

• Älä koskaan leikkaa ruohoa, kun lähistöllä on ihmisiä

(varsinkin lapsia) tai lemmikkieläimiä.

• Leikkaa ruohoa vain päivänvalossa tai hyvässä keinovalaistuksessa.

• Pidä silmällä monttuja ja muita piileviä vaaroja.

• Älä laita käsiä tai jalkoja pyörivien osien lähelle tai alle. Älä mene koskaan heittoaukon eteen.

• Älä nosta tai kanna ruohonleikkuria moottorin ollessa käynnissä.

• Ole erittäin varovainen vaihtaessasi suuntaa tai vetäessäsi kävellen ohjattavaa ruohonleikkuria itseäsi kohti.

• Käytä laitetta kävellen, älä juokse.

• Rinteet:

– Älä yritä leikata ruohoa jyrkissä rinteissä.

– Noudata erittäin suurta varovaisuutta rinteillä.

– Leikkaa rinteessä poikittaissuunnassa, älä koskaan ylös ja alas, ja noudata erittäin suurta varovaisuutta vaihtaessasi suuntaa rinteillä.

– Varo, että jalkasi eivät luista rinteissä.

2

• Vähennä nopeutta rinteissä ja ennen jyrkkiä käännöksiä, jotta kone ei kaadu tai menetä ohjattavuuttaan.

• Pysäytä terä, jos ruohonleikkuria on kallistettava ylitettäessä muita kuin ruohopintoja ja kuljetettaessa leikattavalle alueelle ja sieltä pois.

• Älä käytä moottoria ahtaissa tiloissa, joihin voi kertyä vaarallista häkäkaasua.

• Sammuta moottori

– aina kun poistut ruohonleikkurin luota

– ennen polttoainesäiliön täyttämistä

– ennen ruohonkerääjän irrottamista

– ennen korkeuden säätämistä, paitsi jos säätö voidaan tehdä kuljettajan istuimelta käsin.

• Sammuta moottori ja irrota sytytystulpan johto

– ennen tukkeuman poistamista tai tukoksen poistamista suppilosta

– ennen ruohonleikkurin tarkastamista, puhdistamista tai huoltamista

– jos ruohonleikkuri osuu vieraaseen esineeseen

(tarkasta, onko leikkurissa vaurioita ja korjaa ne ennen leikkurin käynnistämistä ja käyttämistä)

– jos ruohonleikkuri alkaa täristä epänormaalisti

(tarkasta heti).

• Salamanisku voi aiheuttaa vakavan loukkaantumisen tai hengenvaaran. Jos alueella on ukonilma, konetta ei saa käyttää. Tällöin on hakeuduttava suojaan.

• Varo liikennettä, kun ylität tien tai työskentelet tien lähistöllä.

Kunnossapito ja varastointi

• Huolehdi, että mutterit, pultit ja ruuvit ovat tiukalla, jotta laitetta on turvallista käyttää.

• Älä pese konetta painepesulaitteilla.

• Älä säilytä laitetta, jonka säiliössä on bensiiniä, sisätiloissa, jossa kaasut voivat joutua kosketuksiin avotulen tai kipinän kanssa.

• Anna moottorin jäähtyä, ennen kuin varastoit koneen suljettuun tilaan.

• Puhdista moottori, äänenvaimennin, akkutila ja bensiinin säilytysalue ruohosta, lehdistä tai liiallisesta rasvasta palovaaran vähentämiseksi.

• Tarkista ruohonkerääjän osat ja heittosuppilon suojus säännöllisesti ja vaihda ne tarvittaessa valmistajan suosittelemiin varaosiin.

• Vaihda kuluneet tai vaurioituneet osat turvallisuuden parantamiseksi.

• Vaihda vialliset äänenvaimentimet.

• Tyhjennä polttoainesäiliö ulkona.

• Älä muuta moottorin kierrosnopeuden säätimen asetuksia tai käytä moottoria ylikierroksilla.

Moottorin käyttäminen ylikierroksilla lisää henkilövahingon riskiä.

• Varo ruohonleikkuria säätäessäsi, etteivät sormet jää jumiin ruohonleikkurin liikkuvien terien ja kiinteiden osien väliin.

Varmista hyvä suorituskyky ja turvallisuus hankkimalla ainoastaan aitoja Toro-varaosia ja

-lisävarusteita. Älä käytä

muiden valmistajien

osia ja lisävarusteita, sillä ne voivat aiheuttaa turvallisuusriskin.

Äänenpaine

Tämän laitteen äänenpainetaso käyttäjän korvan kohdalla on 86 dBA, johon sisältyy epävarmuusarvo (K) 1 dBA.

Äänenpainetaso on määritetty standardissa EN 836 määritetyn menettelyn mukaisesti.

Ääniteho

Tämän laitteen taattu äänitehon taso on 96 dBA, johon sisältyy epävarmuusarvo (K) 1 dBA. Äänitehon taso on määritetty standardissa ISO 11094 määritetyn menettelyn mukaisesti.

Värinä, käsi/käsivarsi

Vasemmalle kädelle mitattu värinätaso = 4,8 m/s 2

Oikealle kädelle mitattu värinätaso = 5,5 m/s 2

Epävarmuusarvo (K) = 2,2 m/s 2

Mitatut arvot on määritetty standardissa EN 836 määritetyn menettelyn mukaisesti.

3

Turva- ja ohjetarrat

Tärkeää:

Turva- ja ohjetarrat on sijoitettu mahdollisesti vaarallisten alueiden lähelle. Vaihda vaurioituneet tarrat.

Valmistajan merkki

1.

Osoittaa, että terän on valmistanut alkuperäinen laitevalmistaja.

114-7982

1.

Vaara – lue

käyttöopas

.

2.

Esineiden sinkoutumisvaara – pidä sivulliset turvallisen matkan päässä koneesta.

3.

Käsien ja jalkojen loukkaantumisvaara, leikkuuterä – irrota sytytystulpan johto ja lue ohjeet ennen kunnostus- tai huoltotöitä.

4.

Jalkojen ja käsien loukkaantumisvaara, leikkuuterä – pysy etäällä liikkuvista osista.

5.

Käsien ja jalkojen silpoutumisvaara, leikkuuterä — laitetta ei saa käyttää rinteessä ylös- tai alaspäin vaan sivuittaissuunnassa. Sammuta moottori ennen kuin poistut ohjaajan paikalta ja katso taaksepäin peruuttaessasi.

1.

Leikkuukorkeus

119-2283

112-8760

1.

Esineiden sinkoutumisvaara – pidä sivulliset turvallisen matkan päässä koneesta.

2.

Jalkojen ja käsien loukkaantumisvaara – pysy etäällä liikkuvista osista.

1.

Lukitus

112-8867

2.

Auki

4

Käyttöönotto

3. Kiristä kahvan nupit tiukasti käsin (Kuva 3).

4. Kierrä kahvaa taaksepäin käyttöasentoon ja lukitse kahva halutulle korkeudelle. Katso Käyttö-luvun

Kahvan korkeuden säätö -kohtaa.

1

Kahvan suoristaminen

Mitään osia ei tarvita

2

Öljyn lisääminen moottoriin

Mitään osia ei tarvita

Ohjeet

VAARA

Jos kahva taitetaan tai suoristetaan väärin, kaapelit saattavat vahingoittua. Tällöin ruohonleikkuria ei ole turvallista käyttää.

• Älä vahingoita kaapeleita, kun taitat tai suoristat kahvaa.

• Jos kaapeli on vaurioitunut, ota yhteyttä valtuutettuun huoltoliikkeeseen.

1. Löysää yläkahvan nupit (Kuva 3).

Ohjeet

Tärkeää:

Ruohonleikkurin moottorissa ei ole

öljyä toimitettaessa. Täytä moottori öljyllä ennen moottorin käynnistämistä.

Tilavuus: 0,59 l, tyyppi: puhdistava SAE 30- tai SAE

10W-30 -öljy, jonka API-huoltoluokitus on SF, SG, SH,

SJ, SL tai korkeampi.

1. Siirrä leikkuri tasaiselle alustalle.

2. Irrota mittatikku (Kuva 5).

Kuva 3

1.

Kahvan nupit

2. Liikuta yläkahvaa varovasti eteenpäin, kunnes kahvan puoliskot ovat linjassa ja asettuvat yhteen kuvan

mukaisesti (Kuva 4).

Kuva 4

Kuva 5

1.

Öljyä on enimmäismäärä.

3.

Öljyä on liian vähän – lisää

öljyä kampikammioon.

2.

Öljyä on liikaa – poista

öljyä kampikammiosta.

3. Lisää öljyä

hitaasti

täyttöaukkoon, odota muutama minuutti ja tarkista öljymäärä mittatikun avulla: pyyhi mittatikku ensin puhtaaksi ja aseta sitten

5

öljyntäyttökorkki täyttöaukkoon

ruuvaamatta

sitä

kiinni (Kuva 5).

Huomaa:

Lisää moottorin kampikammioon

öljyä, kunnes moottoriöljyn määrä on mittatikun

mukaan oikea (Kuva 5). Jos lisäät öljyä liikaa, poista

ylimääräinen öljy Moottoriöljyn vaihto -kohdan ohjeiden mukaan.

4. Asenna mittatikku ja kiristä se sormin tiukkaan.

Tärkeää:

Vaihda moottoriöljy viiden ensimmäisen käyttötunnin

jälkeen ja sitten vuosittain. Katso kohta Moottoriöljyn vaihto.

Laitteen yleiskatsaus

1.

Itsevetolaitteiston tanko

2.

Vetoavun kahva

3.

Terän ohjaustanko

4.

Ruohonkeräin

5.

Takaluukku

6.

Polttoainesäiliön korkki

7.

Pesuportti (ei kuvassa)

Kuva 6

8.

Ilmansuodatin

9.

Sytytystulppa

10.

Öljyntäyttö/mittatikku

11.

Kierrätys-/keräysvipu

12.

Leikkuukorkeusvipu

13.

Narukäynnistimen kahva

Tekniset tiedot

Malli

20835

20836

Paino

38 kg

39 kg

Pituus

152 cm

152 cm

Leveys

53 cm

53 cm

Korkeus

109 cm

109 cm

6

Käyttö

Polttoainesäiliön täyttö

HENGENVAARA

Bensiini on erittäin tulenarkaa ja räjähdysherkkää.

Bensiinin aiheuttama tulipalo tai räjähdys voi aiheuttaa palovammoja.

• Aseta säiliö ja/tai ruohonleikkuri maahan ennen polttoaineen lisäystä. Älä aseta niitä ajoneuvoon tai minkään esineen päälle. Muutoin staattinen purkaus voi sytyttää bensiinin.

• Täytä polttoainesäiliö ulkona, moottorin ollessa kylmänä. Pyyhi läikkynyt polttoaine pois.

• Älä käsittele bensiiniä tupakoidessasi tai avotulen tai kipinöiden lähellä.

• Säilytä bensiiniä sille hyväksytyssä säiliössä ja poissa lasten ulottuvilta.

Täytä polttoainesäiliö tuoreella, lyijyttömällä bensiinillä,

jonka oktaaniluku on noin 87 (Kuva 7).

Tärkeää:

Älä käytä E85- tai E20-polttoainetta.

Vaihtoehtoiset polttoaineet, jotka sisältävät paljon alkoholia, voivat vaikeuttaa käynnistämistä, huonontaa moottorin tehoa ja vaurioittaa moottoria.

Tärkeää:

Käynnistysongelmien vähentämiseksi lisää polttoaineeseen polttoaineen stabilointiainetta ympäri vuoden. Sekoita stabilointiaine alle

30 päivää vanhaan bensiiniin.

Moottorin öljymäärän tarkistus

Huoltoväli:

Aina ennen käyttöä tai päivittäin

1. Siirrä leikkuri tasaiselle alustalle.

2. Irrota mittatikku ja pyyhi se puhtaalla liinalla.

3. Aseta mittatikku öljyntäyttöaukkoon

ruuvaamatta

sitä kiinni.

4. Poista mittatikku ja tarkista öljymäärä.

5. Tarkista öljymäärä mittatikusta alla olevan kuvan

mukaan (Kuva 8).

Kuva 8

1.

Öljyä on enimmäismäärä.

3.

Öljyä on liian vähän – lisää

öljyä kampikammioon.

2.

Öljyä on liikaa – poista

öljyä kampikammiosta.

Kuva 7

6. Jos öljyä on liian vähän, lisää öljyä

hitaasti

täyttöaukkoon, odota muutama minuutti ja tarkista

öljymäärä mittatikun avulla: pyyhi mittatikku ensin puhtaaksi ja aseta sitten öljyntäyttökorkki täyttöaukkoon

ruuvaamatta

sitä kiinni.

Huomaa:

Tilavuus: 0,59 l, tyyppi: puhdistava SAE

30- tai SAE 10W-30 -öljy, jonka API-huoltoluokitus on SF, SG, SH, SJ, SL tai korkeampi.

Huomaa:

Lisää moottorin kampikammioon

öljyä, kunnes moottoriöljyn määrä on mittatikun

mukaan oikea (Kuva 8). Jos lisäät öljyä liikaa, poista

ylimääräinen öljy Moottoriöljyn vaihto -kohdan ohjeiden mukaan.

7. Asenna mittatikku ja kiristä se sormin tiukkaan.

Tärkeää:

Vaihda moottoriöljy viiden ensimmäisen käyttötunnin

jälkeen ja sitten vuosittain. Katso kohta Moottoriöljyn vaihto.

7

Leikkuukorkeuden säätö

VAARA

Leikkuukorkeutta säädettäessä kädet ja jalat saattavat joutua kosketuksiin liikkuvan terän kanssa, mikä voi aiheuttaa vakavia vammoja.

• Sammuta moottori ja odota, kunnes kaikki liikkuvat osat ovat pysähtyneet.

• Älä laita sormia kotelon alle säätäessäsi leikkuukorkeutta.

VAROITUS

Jos moottori on juuri sammutettu, äänenvaimennin on kuuma ja voi aiheuttaa vakavia palovammoja.

Pysy etäällä kuumasta äänenvaimentimesta.

Säädä leikkuukorkeus halutuksi.

Huomaa:

Nosta leikkuria siirtämällä leikkuukorkeusvipua eteenpäin ja laske leikkuria

siirtämällä leikkuukorkeusvipua taaksepäin (Kuva 9).

Kahvan korkeuden säätö

Kahvaa voidaan nostaa ja laskea käyttäjälle mukavimpaan asentoon.

Käännä kahvan lukkoa, siirrä kahvaa (käytettävissä on

kolme asentoa) ja lukitse kahva paikalleen (Kuva 10).

1.

Kahvan lukko

Kuva 10

2.

Kahvan asennot

Moottorin käynnistys

1. Pidä terän ohjaustankoa (Kuva 11) kahvaa vasten.

1.

Leikkuukorkeusvipu

Kuva 9

Huomaa:

Keskimääräiset leikkuukorkeusasetukset: A

= 25 mm; B = 38 mm; C = 51 mm; D = 64 mm; E =

83 mm; F = 95 mm; G = 108 mm.

8

Itsevetolaitteiston käyttö

Itsevetolaitteistoa käytetään kävelemällä ja pitämällä käsiä yläkahvan päällä ja kyynärpäitä sivuilla, jolloin ruohonleikkuri liikkuu automaattisesti oikeaa vauhtia

(Kuva 13).

1.

Terän ohjaustanko

Kuva 11

2. Vedä narukäynnistimen kahvasta (Kuva 12).

Kuva 12

Huomaa:

Jos leikkuri ei käynnisty usean yrityksen jälkeen, ota yhteys valtuutettuun huoltoliikkeeseen.

Kuva 13

Lopeta itsevetolaitteiston käyttö vapauttamalla itsevetolaitteiston tanko.

Huomaa:

Itsevetolaitteistolla on kiinteä enimmäisnopeus. Hidasta ajonopeutta pitämällä itsevetolaitteiston tankoa kauempana kahvasta.

Moottorin sammutus

Huoltoväli:

Aina ennen käyttöä tai päivittäin

Sammuta moottori vapauttamalla terän ohjaustanko

(Kuva 14).

Tärkeää:

Kun vapautat terän ohjaustangon, moottorin ja terän pitäisi pysähtyä 3 sekunnin kuluessa. Jos ne eivät pysähdy kunnolla, lopeta leikkurin käyttö välittömästi ja ota yhteys valtuutettuun huoltoliikkeeseen.

Kuva 14

9

Leikkuujätteiden kierrättäminen

Vain malli 20836

Ruohonleikkurissa on valmiina ominaisuus kierrättää ruoho- ja lehtijäte takaisin nurmelle.

Huomaa:

Ruohonkeräin voi olla kiinni leikkurissa leikkuujätteiden kierrätyksen aikana.

1. Sammuta moottori ja odota, kunnes kaikki liikkuvat osat ovat pysähtyneet.

2. Paina kierrätys-/keräysvivun päällä olevaa painiketta ja siirrä vipu

kierrätysasentoon

(vain malli 20836)

(Kuva 15).

Leikkuujätteiden kerääminen ruohonkeräimeen

Käytä ruohonkeräintä, jos haluat kerätä ruoho- ja lehtijätteet nurmikolta.

VAARA

Jos ruohonkeräin on kulunut, pienet kivet ja muut jätteet saattavat lentää käyttäjän tai sivullisen suuntaan ja aiheuttaa vakavia henkilövahinkoja tai kuoleman käyttäjälle tai sivullisille.

Tarkasta ruohonkeräin säännöllisesti. Jos keräin on vaurioitunut, asenna uusi Toro-ruohonkeräin.

1.

Kierrätysasento

Kuva 15

2.

Keräysasento

VAARA

Terä on terävä, ja sen koskettaminen voi aiheuttaa vakavia henkilövahinkoja.

Sammuta moottori ja odota, että kaikki liikkuvat osat ovat pysähtyneet, ennen kuin poistut käyttäjän paikalta.

1. Sammuta moottori ja odota, kunnes kaikki liikkuvat osat ovat pysähtyneet.

2. Kun haluat kerätä leikkuujätteet ruohonkeräimeen, asenna ruohonkeräin (katso kohta Ruohonkeräimen asennus). Paina kierrätys-/keräysvivun päällä olevaa painiketta ja siirrä vipu

keräysasentoon

(vain malli

20836) (Kuva 15).

Ruohonkeräimen asennus

1. Sammuta moottori ja odota, kunnes kaikki liikkuvat osat ovat pysähtyneet.

2. Nosta takaluukku ylös ja pidä sitä ylhäällä, asenna

keräin loviin ja laske takaluukku alas (Kuva 16).

10

Kuva 16

Ruohonkeräimen irrotus

1. Sammuta moottori ja odota, kunnes kaikki liikkuvat osat ovat pysähtyneet.

2. Nosta ruohonkeräintä ylös ja poispäin kahvasta.

Huomaa:

Kallista ruohonkeräintä hieman taaksepäin, mikä estää kerättyjen leikkuujätteiden putoamisen.

Leikkuujätteiden heitto taaksepäin

Käytä takaheittojärjestelmää erittäin pitkän ruohon leikkaamiseen.

Jos ruohonkeräin on kiinni leikkurissa, irrota se (katso kohta Ruohonkeräimen irrotus) ennen leikkuujätteiden

heittoa taaksepäin (Kuva 17).

Kuva 17

Huomaa:

Kierrätys-/keräysvivun on oltava

keräysasennossa

(Kuva 15).

VAARA

Terä on terävä, ja sen koskettaminen voi aiheuttaa vakavia henkilövahinkoja.

Sammuta moottori ja odota, että kaikki liikkuvat osat ovat pysähtyneet, ennen kuin poistut käyttäjän paikalta.

Käyttövihjeitä

Yleisiä leikkuuvinkkejä

• Siivoa alueelta kepit, kivet, johdot, oksat ja muut jätteet, joihin terä saattaisi osua.

• Älä iske terää kiinteisiin esineisiin. Älä koskaan aja ruohonleikkurilla tahallasi minkään esteen yli.

• Jos ruohonleikkuri törmää esteeseen tai alkaa täristä, sammuta moottori välittömästi, irrota sytytystulpan johto ja tarkasta leikkuri vaurioiden varalta.

• Jotta ruohonleikkuri toimisi parhaalla mahdollisella tavalla, asenna uusi terä ennen leikkuukauden alkamista.

• Vaihda terä tarvittaessa Toro-vaihtoterään.

Ruohon leikkaaminen

• Leikkaa vain noin kolmasosa ruohon pituudesta kerrallaan. Älä leikkaa ruohoa 51 mm:n asetusta lyhyemmäksi, paitsi jos ruoho on harvaa tai on myöhäinen syksy, jolloin ruohon kasvu alkaa hidastua. Katso kohta Leikkuukorkeuden säätö.

• Leikattaessa yli 15 cm korkeaa ruohoa leikkaa ensin korkeimmalla leikkuukorkeuden asetuksella ja kävele hitaasti. Leikkaa sen jälkeen matalammalla asetuksella, jotta nurmikosta tulee hyvän näköinen.

Jos ruoho on liian pitkää, leikkuri saattaa tukkeutua ja moottori pysähtyä.

• Leikkaa vain kuivaa ruohoa tai lehtiä. Kostea ruoho ja lehdet paakkuuntuvat nurmikolle ja voivat tukkia ruohonleikkurin tai pysäyttää moottorin.

VAARA

Kostea ruoho tai lehdet voivat aiheuttaa vakavan loukkaantumisen, jos liukastut ja kosketat terää.

Leikkaa vain ruohon ollessa kuivaa.

• Vaihda leikkuusuuntaa. Tällöin leikkuujätteet hajaantuvat ruohikolle tasaisesti ja lannoittavat hyvin.

• Jos leikattu nurmikko ei näytä hyvältä, kokeile seuraavia toimenpiteitä tai jotain niistä:

11

– Vaihda terä tai teroituta se.

– Kävele hitaammin leikatessasi.

– Nosta ruohonleikkurin leikkuukorkeutta.

– Leikkaa ruoho useammin.

– Kulje aina osaksi edellisen leikkuukaistan päällä;

älä leikkaa kokonaan uutta kaistaa.

– Aseta etupyörien leikkuukorkeus yhtä pykälää takapyörien leikkuukorkeutta alemmaksi. Säädä eturenkaiden korkeudeksi esimerkiksi 51 mm ja takarenkaiden korkeudeksi 64 mm.

Lehtien leikkaaminen

• Kun nurmikko on leikattu, tarkista, että puolet ruohosta näkyy lehtikerroksen läpi. Joudut ehkä leikkaamaan lehdet vielä kerran tai useamminkin.

• Jos lehtiä on nurmikolla yli 13 cm, aseta etuosan leikkuukorkeus yhtä tai kahta pykälää korkeammalle kuin takaosan leikkuukorkeus.

• Hidasta leikkuunopeutta, jos ruohonleikkuri ei leikkaa lehtiä tarpeeksi hienoksi.

12

Kunnossapito

Huomaa:

Koneen vasen ja oikea puoli määritellään normaalista käyttöasennosta käsin.

Kunnossapitotaulukko

Huoltotoimenpide Huoltoväli

5 ensimmäisen käyttötunnin jälkeen

• Vaihda moottoriöljy.

Aina ennen käyttöä tai päivittäin

100 käyttötunnin välein

Ennen varastointia

Vuosittain

• Tarkista moottoriöljyn määrä.

• Varmista, että terä pysähtyy kolmen sekunnin kuluessa terän ohjaustangon vapauttamisesta.

• Poista leikkuujätteet ja lika leikkurin alapuolelta.

• Poista leikkuujätteet ja lika leikkurin alapuolelta.

• Tarkista sytytystulppa ja vaihda se tarvittaessa.

• Tyhjennä polttoainesäiliö ennen korjauksia ohjeiden mukaan ja ennen vuosittaista varastointia.

• Puhdista jäähdytysjärjestelmä; poista leikkuujätteet, roskat ja lika moottorin jäähdytysrivoista ja käynnistimestä. Puhdista järjestelmä tavallista useammin likaisissa tai roskaisissa olosuhteissa.

• Vaihda ilmansuodatin. Vaihda ilmansuodatin useammin, jos käyttöolosuhteet ovat pölyiset.

• Vaihda moottoriöljy.

• Vaihda terä tai teroituta se (useammin, jos terä tylsyy nopeasti).

Valmistelu huoltoa varten

1. Sammuta moottori ja odota, kunnes kaikki liikkuvat osat ovat pysähtyneet.

2. Irrota sytytystulpan johto sytytystulpasta (Kuva 18)

ennen huoltotöiden suorittamista.

VAARA

Leikkuria kallistettaessa saattaa valua polttoainetta. Bensiini on tulenarkaa ja räjähdysherkkää ja voi aiheuttaa henkilövahingon.

Käytä moottoria, kunnes bensiini loppuu, tai poista bensiini käsipumpulla, ei koskaan lapolla.

Tärkeää:

Kallista leikkuri kyljelleen aina siten, että mittatikku osoittaa alaspäin.

Ilmanpuhdistimen vaihto

Huoltoväli:

Vuosittain

1. Paina ilmanpuhdistimen suojuksessa olevat salvat

alas (Kuva 19).

1.

Sytytystulpan johto

Kuva 18

3. Kytke sytytystulpan johto sytytystulppaan huoltotöiden jälkeen.

13

2. Lämmitä öljy ennen vaihtoa käyttämällä moottoria muutaman minuutin ajan.

Huomaa:

Lämmin öljy juoksee paremmin ja kuljettaa enemmän epäpuhtauksia.

3. Irrota johto sytytystulpasta. Katso kohta Valmistelu huoltoa varten.

4. Irrota mittatikku.

5. Valuta käytetty öljy öljyntäyttöputken läpi kallistamalla leikkuri kyljelleen siten, että mittatikku

osoittaa alaspäin (Kuva 20).

1.

Salvat

Kuva 19

3.

Vaahtomuovinen esisuodatin

2.

Paperinen ilmansuodatin

2. Avaa suojus.

3. Irrota paperinen ilmansuodatin ja vaahtomuovinen

esisuodatin (Kuva 19).

4. Tarkista vaahtomuovinen esisuodatin ja vaihda se, jos se on vaurioitunut tai erittäin likainen.

5. Tarkista paperinen ilmansuodatin.

A. Vaihda suodatin, jos se on vaurioitunut tai öljyn tai polttoaineen kastelema.

B. Jos paperinen ilmansuodatin on likainen, napauta sitä kovaa pintaa vasten useita kertoja tai puhalla paineilmaa (alle 207 kPa (30 psi)) suodattimen moottorin puoleisen sivun läpi.

Huomaa:

Älä harjaa likaa irti suodattimesta, sillä harjaaminen työntää lian kuituihin.

6. Poista lika ilmanpuhdistimen rungosta ja suojuksesta kostealla liinalla.

Älä pyyhi likaa ilmakanavaan.

7. Asenna vaahtomuovinen esisuodatin ja paperinen ilmansuodatin ilmanpuhdistimeen.

8. Asenna kansi.

Moottoriöljyn vaihto

Huoltoväli:

5 ensimmäisen käyttötunnin jälkeen

Vuosittain

1. Varmista, että polttoainesäiliössä on vain vähän polttoainetta tai ei yhtään, jotta polttoainetta ei vuotaisi, kun leikkuri kallistetaan kyljelleen.

Kuva 20

6. Palauta leikkuri käyttöasentoon.

7. Lisää öljyä

hitaasti

täyttöaukkoon, odota muutama minuutti ja tarkista öljymäärä mittatikun avulla: pyyhi mittatikku ensin puhtaaksi ja aseta sitten

öljyntäyttökorkki täyttöaukkoon

ruuvaamatta

sitä kiinni.

Huomaa:

Tilavuus: 0,59 l, tyyppi: puhdistava SAE

30- tai SAE 10W-30 -öljy, jonka API-huoltoluokitus on SF, SG, SH, SJ, SL tai korkeampi.

Huomaa:

Lisää moottorin kampikammioon

öljyä, kunnes moottoriöljyn määrä on mittatikun

mukaan oikea (Kuva 21). Jos lisäät öljyä liikaa, poista

ylimääräinen öljy kohdan 5 ohjeiden mukaan.

14

Kuva 22

1.

Keskielektrodin eriste

2.

Sivuelektrodi

3.

Kärkiväli (ei mittakaavassa)

Kuva 21

1.

Öljyä on enimmäismäärä.

3.

Öljyä on liian vähän – lisää

öljyä kampikammioon.

2.

Öljyä on liikaa – poista

öljyä kampikammiosta.

8. Asenna mittatikku ja kiristä se sormin tiukkaan.

9. Toimita käytetty öljy paikallisen jälleenkäsittelylaitoksen hävitettäväksi.

Sytytystulpan huolto

Huoltoväli:

100 käyttötunnin välein

Sytytystulppa on tarkistettava 100 käyttötunnin välein.

Käytä

Champion RN9YC

-sytytystulppaa tai vastaavaa.

1. Sammuta moottori ja odota, kunnes kaikki liikkuvat osat ovat pysähtyneet.

2. Irrota johto sytytystulpasta.

3. Puhdista sytytystulpan ympäristö.

4. Irrota sytytystulppa sylinterinkannesta.

Tärkeää:

Vaihda viallinen tai likainen sytytystulppa. Älä puhdista elektrodeja, koska niistä voi irrota sylinteriin karstaa, jolloin moottori voi vaurioitua.

5. Aseta sytytystulpan kärkiväliksi 0,76 mm (Kuva 22).

6. Asenna sytytystulppa ja tiiviste.

7. Kiristä sytytystulppa momenttiin 20 N·m.

8. Kytke johto sytytystulppaan.

Terän vaihto

Huoltoväli:

Vuosittain

Tärkeää:

Terän asentamiseen tarvitaan momenttiavain

. Jos sinulla ei ole momenttiavainta tai et halua suorittaa toimenpidettä itse, ota yhteys valtuutettuun huoltoliikkeeseen.

Tarkista terä aina bensiinin loppuessa. Jos terä vaurioituu tai murtuu, vaihda se heti. Jos terä on tylsä tai uurteinen, teroituta terä tai vaihda se uuteen.

VAARA

Terä on terävä, ja sen koskettaminen voi aiheuttaa vakavia henkilövahinkoja.

• Irrota johto sytytystulpasta.

• Käytä käsineitä, kun huollat terää.

1. Irrota sytytystulpan johto sytytystulpasta. Katso kohta Valmistelu huoltoa varten.

2. Kallista ruohonleikkuri kyljelleen siten, että ilmansuodatin osoittaa ylöspäin.

3. Tue terä puun kappaleella.

4. Irrota terä (kääntämällä teräpulttia vastapäivään) ja säilytä kaikki kiinnitystarvikkeet.

5. Asenna uusi terä (kääntämällä teräpulttia

myötäpäivään) ja kaikki kiinnitystarvikkeet (Kuva 23).

15

Kuva 23

Tärkeää:

Suuntaa terän käyrät päät leikkuukoteloa kohti.

6.

Kiristä teräpultti momenttiavaimella 82 N·m:n tiukkuuteen.

Tärkeää:

82 N·m:iin kiristetty pultti on erittäin tiukalla. Pidä terää paikoillaan puun kappaleella, aseta painosi räikän tai vääntötyökalun taakse ja kiristä pultti hyvin. Tätä pulttia on hyvin vaikea kiristää liian kireälle.

Leikkurin puhdistus

Huoltoväli:

Aina ennen käyttöä tai päivittäin

Vain malli 20835

VAARA

Leikkuri saattaa irrottaa ainetta leikkuukotelon alta.

• Käytä silmäsuojaimia.

• Pysy käyttäjän paikalla (kahvan takana), kun moottori on käynnissä.

• Älä päästä sivullisia alueelle.

1. Käytä moottoria tasaisella ja päällystetyllä alustalla ja

ruiskuta vettä oikean takapyörän eteen (Kuva 24).

Huomaa:

Vesi roiskuu terän reitille ja puhdistaa leikkuujätteet.

Kuva 24

Leikkurin puhdistus

Huoltoväli:

Aina ennen käyttöä tai päivittäin

Vain malli 20836

VAARA

Leikkuri saattaa irrottaa ainetta leikkuukotelon alta.

• Käytä silmäsuojaimia.

• Pysy käyttäjän paikalla (kahvan takana), kun moottori on käynnissä.

• Älä päästä sivullisia alueelle.

Parhaiden tulosten saamiseksi puhdista leikkuri pian leikkuun lopettamisen jälkeen.

1. Laske leikkuri alimpaan leikkuukorkeuden asetukseen. Katso kohta Leikkuukorkeuden säätö.

2. Siirrä leikkuri tasaiselle päällystetylle pinnalle.

3. Kiinnitä vesipisteeseen liitetty puutarhaletku

leikkurin kotelon pesuporttiin (Kuva 25).

1.

Pesuportti

Kuva 25

4. Avaa vedensyöttö.

5. Käynnistä moottori ja anna sen käydä, kunnes leikkuukotelon alta ei enää tule leikkuujätettä.

6. Sammuta moottori.

7. Katkaise vedensyöttö ja irrota puutarhaletku leikkurista.

8. Käynnistä moottori ja anna sen käydä muutaman minuutin ajan, jotta kotelo kuivuu.

2. Kun leikkuujätettä ei enää tule ulos, lopeta ruiskutus ja siirrä leikkuri kuivalle alueelle.

3. Käytä moottoria muutama minuutti, jotta leikkuukotelo kuivuu.

16

Varastointi

Varastoi leikkuri viileään, puhtaaseen ja kuivaan paikkaan.

Leikkurin valmistelu varastointia varten

VAARA

Bensiinihöyryt voivat räjähtää.

• Älä säilytä bensiiniä 30 päivää kauempaa.

• Älä varastoi leikkuria suljettuun tilaan lähelle avotulta.

• Anna moottorin jäähtyä ennen varastointia.

1. Lisää polttoaineeseen stabilointiainetta moottorin valmistajan ohjeiden mukaan vuoden viimeisellä polttoainesäiliön täyttökerralla.

2. Käytä leikkuria, kunnes moottori pysähtyy bensiinin loppumisen vuoksi.

3. Käynnistä moottori uudelleen.

4. Anna moottorin käydä, kunnes se pysähtyy. Kun et enää saa moottoria käyntiin, se on tarpeeksi kuiva.

5. Irrota johto sytytystulpasta.

6. Irrota sytytystulppa, lisää 30 ml öljyä sytytystulpan aukkoon ja vedä narukäynnistintä

hitaasti

useita kertoja, jotta öljy leviäisi kaikkialle sylinteriin ja estäisi sylinterin ruostumisen varastoinnin aikana.

7. Asenna sytytystulppa ja kiristä se momenttiin

20 N·m.

8. Kiristä kaikki mutterit, pultit ja ruuvit.

Kahvan taittaminen

1. Käännä kahvaa eteenpäin (Kuva 26).

Tärkeää:

Vie kaapelit kahvan nuppien ulkopuolelle, kun taitat yläkahvaa.

Kuva 26

2. Kahvan suoristamisesta on tietoja käyttöönottoa käsittelevän osan kohdassa Kahvan suoristaminen.

17

Vianetsintä

Ongelma

Moottori ei käynnisty.

Moottori käynnistyy huonosti tai menettää tehoa.

Moottori käy epätasaisesti.

Ruohonleikkuri tai moottori tärisee liikaa.

Leikkuujälki on epätasaista.

Leikkurin itsevetolaitteisto ei toimi.

Mahdollinen syy Korjaustoimenpiteet

1. Johtoa ei ole kytketty sytytystulppaan.

1. Kytke johto sytytystulppaan.

2. Polttoainesäiliön korkin ilmareikä on tukossa.

3. Sytytystulppa on syöpynyt tai likainen, tai sen kärkiväli on väärä.

4. Polttoainesäiliö on tyhjä, tai polttoainejärjestelmässä on vanhentunutta polttoainetta.

2. Puhdista polttoainesäiliön korkin ilmareikä tai vaihda korkki.

3. Tarkista sytytystulppa ja säädä kärkiväliä tarvittaessa. Vaihda sytytystulppa, jos se on syöpynyt, likainen tai murtunut.

4. Tyhjennä ja/tai täytä säiliö uudella bensiinillä. Jos vika ei korjaannu, ota yhteys valtuutettuun huoltoliikkeeseen.

1. Polttoainesäiliön korkin ilmareikä on tukossa.

2. Ilmansuodatinpanos on likainen, ja se heikentää ilmavirtausta.

1. Puhdista polttoainesäiliön korkin ilmareikä tai vaihda korkki.

2. Puhdista ilmansuodattimen esipuhdistin ja/tai vaihda paperinen ilmansuodatin.

3. Puhdista kotelon alaosa.

3. Ruohonleikkurin kotelon alaosassa on leikkuujätettä ja likaa.

4. Sytytystulppa on syöpynyt tai likainen, tai sen kärkiväli on väärä.

5. Moottoriöljyä on liian vähän tai liian paljon, tai öljy on erittäin likaista.

6. Polttoainesäiliössä on vanhentunutta polttoainetta.

4. Tarkista sytytystulppa ja säädä kärkiväliä tarvittaessa. Vaihda sytytystulppa, jos se on syöpynyt, likainen tai murtunut.

5. Tarkista moottoriöljy. Vaihda öljy, jos se on likaista; lisää tai poista öljyä niin, että sitä on mittatikun Full-merkkiin saakka.

6. Tyhjennä ja/tai täytä säiliö uudella bensiinillä.

1. Johtoa ei ole kytketty sytytystulppaan.

1. Kytke johto sytytystulppaan.

2. Sytytystulppa on syöpynyt tai likainen, tai sen kärkiväli on väärä.

3. Ilmansuodatinpanos on likainen, ja se heikentää ilmavirtausta.

2. Tarkista sytytystulppa ja säädä kärkiväliä tarvittaessa. Vaihda sytytystulppa, jos se on syöpynyt, likainen tai murtunut.

3. Puhdista ilmansuodattimen esipuhdistin ja/tai vaihda paperinen ilmansuodatin.

1. Puhdista kotelon alaosa.

1. Ruohonleikkurin kotelon alaosassa on leikkuujätettä ja likaa.

2. Moottorin kiinnityspultit ovat löysällä.

3. Terän kiinnitysmutterit ovat löysällä.

4. Terä on taipunut tai se ei ole tasapainossa.

2. Kiristä moottorin kiinnityspultit.

3. Kiristä terän kiinnitysmutterit.

4. Tasapainota terä. Jos terä on taipunut, vaihda se.

1. Leikkaat aina samansuuntaisesti.

2. Kaikki neljä pyörää eivät ole samalla korkeudella.

3. Ruohonleikkurin kotelon alaosassa on leikkuujätettä ja likaa.

4. Terä on tylsä.

1. Hihnakotelon alla on likaa.

2. Itsevetolaitteiston vaijeria ei ole säädetty tai se on vaurioitunut.

1. Vaihda leikkuusuuntaa.

2. Aseta kaikki neljä pyörää samalle korkeudelle.

3. Puhdista kotelon alaosa.

4. Teroita ja tasapainota terä.

1. Puhdista lika hihnakotelon alta.

2. Säädä itsevetolaitteiston vaijeri. Vaihda vaijeri tarvittaessa.

18

Jakelija:

Atlantis Su ve Sulama Sisstemleri Lt

Balama Prima Engineering Equip.

B-Ray Corporation

Casco Sales Company

Ceres S.A.

CSSC Turf Equipment (pvt) Ltd.

Cyril Johnston & Co.

Equiver

Femco S.A.

G.Y.K. Company Ltd.

Geomechaniki of Athens

Guandong Golden Star

Hako Ground and Garden

Hako Ground and Garden

Hayter Limited (U.K.)

Hydroturf Int. Co Dubai

Hydroturf Egypt LLC

Ibea S.P.A.

Irriamc

Irrigation Products Int'l Pvt Ltd.

Jean Heybroek b.v.

Lely (U.K.) Limited

Maquiver S.A.

Maruyama Mfg. Co. Inc.

Metra Kft

Mountfield a.s.

Munditol S.A.

Oslinger Turf Equipment SA

Oy Hako Ground and Garden Ab

Parkland Products Ltd.

Prochaska & Cie

RT Cohen 2004 Ltd.

Riversa

Roth Motorgerate GmbH & Co.

Sc Svend Carlsen A/S

Solvert S.A.S.

Spypros Stavrinides Limited

Surge Systems India Limited

T-Markt Logistics Ltd.

Toro Australia

Toro Europe BVBA

Kansainväliset jakelijat

Maa:

Turkki

Hongkong

Korea

Puerto Rico

Costa Rica

Sri Lanka

Pohjois-Irlanti

Meksiko

Guatemala

Japani

Kreikka

Kiina

Ruotsi

Norja

Yhdistynyt kuningaskunta

Arabiemiirikuntien liitto

Egypti

Italia

Portugali

Intia

Alankomaat

Yhdistynyt kuningaskunta

Kolumbia

Japani

Unkari

Tšekin tasavalta

Argentiina

Ecuador

Suomi

Uusi-Seelanti

Itävalta

Israel

Espanja

Saksa

Tanska

Ranska

Kypros

Intia

Unkari

Australia

Belgia

Puhelinnumero:

90 216 344 86 74

852 2155 2163

82 32 551 2076

787 788 8383

506 239 1138

94 11 2746100

44 2890 813 121

52 55 539 95444

502 442 3277

81 726 325 861

30 10 935 0054

86 20 876 51338

46 35 10 0000

47 22 90 7760

44 1279 723 444

97 14 347 9479

202 519 4308

39 0331 853611

351 21 238 8260

86 22 83960789

31 30 639 4611

44 1480 226 800

57 1 236 4079

81 3 3252 2285

36 1 326 3880

420 255 704 220

54 11 4 821 9999

593 4 239 6970

358 987 00733

64 3 34 93760

43 1 278 5100

972 986 17979

34 9 52 83 7500

49 7144 2050

45 66 109 200

33 1 30 81 77 00

357 22 434131

91 1 292299901

36 26 525 500

61 3 9580 7355

32 14 562 960

374-0269 Rev A

Toron takuu

Ehdot ja takuunalaiset tuotteet

The Toro Company ja sen sisaryhtiö Toro Warranty Company antavat yhteisen sopimuksensa mukaisesti alkuperäiselle ostajalle* takuun korjata tässä luetellut Toro-tuotteet, jos niissä ilmenee materiaali- tai valmistusvikoja.

Tuotteille annetaan seuraavat takuuajat ostopäivästä lukien:

Tuotteet

Työnnettävät ruohonleikkurit

Teräsleikkuupöytä

Lumilingot

Yksivaiheinen

• Kaksivaiheinen

Takuuaika

Kahden vuoden rajoitettu takuu

90 päivää kaupallisessa käytössä

2 vuotta kotikäytössä 2

• Moottori

2 vuoden GTS-takuu

Katso moottorin valmistajan takuu 1

Voimansiirto 3 vuotta

Sähkökäyttöiset kannettavat laitteet Kahden vuoden rajoitettu takuu

Kahden vuoden rajoitettu takuu

45 päivää kaupallisessa käytössä

2 vuotta kotikäytössä

2

45 päivää kaupallisessa käytössä

2 vuotta kotikäytössä 2

2 vuotta kotikäytössä

2

Sähkötoiminen

Kaikki alla olevat yksiköt

Moottori

Akku

Katso moottorin valmistajan takuu

90 päivää Osat ja työ

1 vuosi Vain osat

1

Lisätarvikkeet

Takamoottoriset ajoleikkurit

1 vuosi

90 päivää kaupallisessa käytössä

2 vuotta kotikäytössä 2

Ajoleikkurit ja puutarhatraktorit

TimeCutter Z -leikkurit

TITAN-leikkurit

Runko

90 päivää kaupallisessa käytössä

2 vuotta kotikäytössä

2

30 päivää kaupallisessa käytössä

3 vuotta kotikäytössä 2

3 vuotta tai 240 tuntia 3

Elinikäinen (vain alkuperäinen omistaja)

4

TITAN MX -leikkurit

Runko

3 vuotta tai 400 tuntia 3

Elinikäinen (vain alkuperäinen omistaja) 4

* Alkuperäinen ostaja on henkilö, joka alun perin osti Toro-tuotteen.

1 Joillakin Toro-tuotteissa käytetyillä moottoreilla on moottorin valmistajan antama takuu.

2

Kotikäyttö tarkoittaa tuotteen käyttöä samalla tontilla, missä kotisi sijaitsee. Käyttöä useammassa kuin yhdessä paikassa pidetään kaupallisena käyttönä, johon sovelletaan kaupalliseen käyttöön annettua takuuta.

3 Kumpi tahansa ilmenee ensin.

4 Elinikäinen takuu: Jos koneen päärakenteen muodostava runko (joka koostuu yhteen hitsatuista osista ja johon moottorin kaltaiset muut osat kiinnitetään) halkeaa tai murtuu normaalikäytössä, se korjataan tai vaihdetaan Toron harkinnan mukaan takuun puitteissa maksutta osien ja työn osalta. Takuu ei kata rungon vaurioitumista väärinkäytön tai ruostumisen edellyttämien korjausten laiminlyönnin seurauksena.

Takuu kattaa osat ja työn, mutta kuljetuskustannukset ovat asiakkaan vastuulla.

Takuu voidaan evätä, jos tuntilaskuri on irrotettu, siihen on tehty muutoksia tai jos sitä on näkyvästi peukaloitu.

Omistajan vastuut

Toro-laitetta on huollettava

käyttöoppaan

huolto-ohjeiden mukaisesti.

Tällaisen kunnossapidon kustannuksista vastaa omistaja huollon suorittajasta riippumatta.

Takuuhuollon ohjeet

Jos uskot, että Toro-tuotteessasi on materiaali- tai valmistusvirhe, toimi seuraavasti:

1.

Ota yhteys tuotteen myyjään huollon järjestämiseksi. Jos et voi jostain syystä ottaa yhteyttä tuotteen myyjään, ota yhteys mihin tahansa valtuutettuun Toro-jälleenmyyjään.

2.

Vie laite ja ostotodistus (ostokuitti) huoltoliikkeeseen. Jos et ole tyytyväinen huoltoliikkeen arvioon tai saamaasi palveluun, ota yhteys

Toroon:

Customer Care Department, RLC Division

The Toro Company

8111 Lyndale Avenue South

Bloomington, MN 55420-1196

Päällikkö: Tekninen tuotetuki: 001–952–887–8248

Katso oheinen jakelijaluettelo

Takuun ulkopuoliset kohteet ja viat

Tämä takuu ei kata seuraavia:

Määräaikaishuolto tai kuluvat osat, esim. terät, roottorilavat, kaavinterät, hihnat, polttoaine, voiteluaineet, öljynvaihdot, sytytystulpat, kaapeli/vivusto tai jarrujen säätö.

Laitteet tai osat, joita on muutettu tai käytetty väärin, tai jotka on vaihdettava tai korjattava onnettomuuksien tai asianmukaisen huollon laiminlyönnin vuoksi

Korjaukset, jotka johtuvat vanhan polttoaineen (yli kuukauden ikäisen) käytöstä tai siitä, että laitetta ei ole valmisteltu oikein ennen kuin se on jätetty käyttämättä yli kuukauden ajaksi.

Moottori ja vaihteisto. Niihin sovelletaan asianmukaisen valmistajan takuita ja niiden erillisiä takuuehtoja.

Kaikki näiden takuiden piiriin kuuluvat korjaukset on suoritettava valtuutetussa Toro-huoltoliikkeessä, ja niissä saa käyttää vain Toron hyväksymiä varaosia.

Yleiset ehdot

Ostajaa suojaavat maakohtaiset lait. Tämä takuu ei rajoita ostajan lakisääteisiä oikeuksia.

374-0268 Rev B

Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement