Toro 53cm Super Bagger Lawn Mower User manual

Toro 53cm Super Bagger Lawn Mower User manual
Form No. 3381-130 Rev A
Super Bagger -ruohonleikkuri, 53 cm
Mallinro: 20897—Sarjanro: 314000001 tai suurempi
Käyttöopas
Johdanto
Tämä työnnettävä vaakatasoleikkuri on tarkoitettu
kotikäyttöön. Se on tarkoitettu pääasiassa
asuinkiinteistöjen viheralueiden ruohonleikkuuseen.
Sitä ei ole tarkoitettu pensaiden leikkuuseen eikä
maatalouskäyttöön.
Lue nämä tiedot huolellisesti, jotta opit käyttämään
ja huoltamaan laitetta asianmukaisesti sekä välttämään
tapaturmia ja tuotevaurioita. Olet itse vastuussa tuotteen
asianmukaisesta ja turvallisesta käytöstä.
Voit ottaa yhteyden Toroon suoraan osoitteessa
www.Toro.com, jos tarvitset tietoja tuotteista, lisävarusteista
tai lähimmästä jälleenmyyjästä tai haluat rekisteröidä tuotteesi.
Aina kun tarvitset huoltoa, alkuperäisiä Toro-varaosia tai
lisätietoja, ota yhteys valtuutettuun huoltoliikkeeseen tai
Toron asiakaspalveluun. Ota tällöin tuotteesi malli- ja
sarjanumerot valmiiksi esiin. Kuva 1 osoittaa laitteen malli- ja
sarjanumeron sijainnin.
Kuva 2
1. Varoitusmerkintä
Tässä käyttöoppaassa käytetään kahta termiä tietojen
korostamiseksi. Tärkeää kiinnittää huomiota mekaanisiin
erikoistietoihin ja Huomautus korostaa erityishuomion
ansaitsevia yleistietoja.
Tämä tuote on asiaankuuluvien eurooppalaisten direktiivien
mukainen. Lisätietoja on erillisessä tuotekohtaisessa
vaatimustenmukaisuusvakuutuksessa.
Mallit, joiden moottoreiden hevosvoima on ilmoitettu:
moottorin valmistaja on mitannut moottorin
bruttohevosvoiman laboratorio-olosuhteissa SAE J1940:n
mukaisesti. Tämän luokan ruohonleikkurin moottorin
todellinen hevosvoima on huomattavasti alhaisempi, koska se
on säädetty turvallisuuteen, päästöihin ja käyttöön liittyvien
vaatimusten mukaisesti.
Älä muuta moottorin asetuksia tai kierrosnopeussäätimen
nopeutta, sillä tämä saattaa heikentää laitteen turvallisuutta ja
aiheuttaa henkilövahinkoja.
Sisältö
Kuva 1
1. Malli- ja sarjanumerokilpi
Kirjoita tuotteen malli- ja sarjanumerot alla olevaan tilaan:
Mallinro:
Sarjanro:
Tässä käyttöoppaassa esiintyvä varoitusmerkintä (Kuva
2) ilmaisee uhkaa, josta saattaa olla seurauksena vakava
tapaturma tai jopa kuolema, jos suositellut varotoimenpiteet
laiminlyödään.
© 2013—The Toro® Company
8111 Lyndale Avenue South
Bloomington, MN 55420
Rekisteröi tuotteesi osoitteessa
www.Toro.com.
Johdanto ....................................................................... 1
Yleisiä ruohonleikkurin turvaohjeita........................... 2
Äänenpaine ............................................................ 3
Ääniteho ............................................................... 3
Käden/käsivarren värinä .......................................... 3
Turva- ja ohjetarrat ................................................. 4
Käyttöönotto ................................................................ 5
1 Kahvan suoristaminen ........................................... 5
2 Narukäynnistimen asennus naruohjaimeen ............... 5
3 Öljyn lisääminen moottoriin ................................... 6
4 Leikkuujätteen heittosuojuksen tai
ruohonkeräimen asennus ...................................... 6
Laitteen yleiskatsaus ....................................................... 8
Tekniset tiedot ....................................................... 8
Käyttö .......................................................................... 9
Polttoainesäiliön täyttö ............................................. 9
Moottorin öljymäärän tarkistus.................................. 9
Leikkuukorkeuden säätö..........................................10
Moottorin käynnistys ..............................................10
Itsevetolaitteiston käyttö..........................................11
Terän kytkentä .......................................................11
Käännös alkuperäisestä tekstistä (FI)
Painettu Yhdysvalloissa
Kaikki oikeudet pidätetään *3381-130* A
• Älä koskaan anna lasten tai näihin ohjeisiin
Terän vapautus.......................................................11
Teränpysäytysjärjestelmän toiminnan tarkistus............11
Moottorin sammutus ..............................................12
Leikkuujätteiden levitys ...........................................12
Leikkuujätteiden kerääminen ruohonkeräimeen.................................................................12
Leikkuujätteiden heittäminen sivulle..........................14
Käyttövihjeitä .......................................................14
Kunnossapito ...............................................................15
Kunnossapitotaulukko ...............................................15
Valmistelu huoltoa varten ........................................15
Ilmansuodattimen huolto ........................................16
Moottoriöljyn vaihto...............................................16
Yläkahvan voitelu ...................................................17
Itsevetolaitteiston säätö ...........................................18
Terän vaihto ..........................................................18
Teränpysäytysjärjestelmän suojuksen
puhdistus...........................................................19
Laitteen kotelon alapuolen puhdistus.........................19
Varastointi ...................................................................20
Laitteen valmistelu varastointia varten .......................20
Kahvan taittaminen ................................................20
Laitteen käyttöönotto varastoinnin jälkeen .................21
•
•
perehtymättömien henkilöiden käyttää leikkuria.
Paikalliset säännökset saattavat asettaa rajoituksia
käyttäjän iälle.
Muista, että käyttäjä vastaa muille ihmisille tai heidän
omaisuudelleen aiheutuneista vahingoista.
Ymmärrä ruohonleikkurissa tai ohjeissa käytettyjen
kuvien selitykset.
Bensiini
VAARA
Bensiini on tulenarkaa. Noudata seuraavia
varo-ohjeita:
• Säilytä polttoaine tarkoitukseen suunnitelluissa
astioissa.
• Täytä polttoainesäiliö aina ulkona äläkä tupakoi
täyttäessäsi polttoainesäiliötä.
• Lisää polttoaine ennen moottorin
käynnistämistä. Älä koskaan irrota
polttoainesäiliön korkkia tai lisää bensiiniä
moottorin ollessa käynnissä tai lämmin.
• Jos bensiiniä roiskuu, älä yritä käynnistää
moottoria vaan siirrä laite pois alueelta, jolla on
bensiiniroiskeita. Vältä luomasta minkäänlaisia
kipinälähteitä, ennen kuin bensiinihöyryt ovat
hälvenneet.
• Asenna polttoainesäiliöiden ja muiden säiliöiden
korkit huolellisesti.
Turvaohjeet
Ruohonleikkurin asiaton käyttö tai huolto voi aiheuttaa
tapaturman tai kuoleman. Vähennä tapaturmariskiä
noudattamalla näitä turvaohjeita.
Toro on suunnitellut ja testannut tämän laitteen siten,
että sen käyttö on turvallista, mutta seuraavien ohjeiden
laiminlyöminen saattaa aiheuttaa henkilövahingon.
Parhaan mahdollisen turvallisuuden, suorituskyvyn
ja laitetuntemuksen kannalta on tärkeää, että kaikki
ruohonleikkurin käyttäjät lukevat tämän käyttöoppaan
ja omaksuvat sen tiedot ennen laitteen käyttämistä.
Erityistä huomiota on kiinnitettävä turvaohjeen
varoitusmerkintään (Kuva 2), joka tarkoittaa Varoitusta,
Vaaraa tai Hengenvaaraa – ”henkilöturvallisuusohjeet”.
Lue ja omaksu nämä ohjeet, sillä ne käsittelevät
turvallisuutta. Ohjeiden noudattamatta jättäminen
saattaa johtaa henkilövahinkoon.
Valmistelut
• Käytä aina ruohoa leikatessa tukevia kenkiä ja pitkiä
•
•
•
Yleisiä ruohonleikkurin
turvaohjeita
housuja aina. Älä käytä laitetta avojaloin tai avoimissa
sandaaleissa.
Tarkasta huolellisesti alue, jolla laitetta on tarkoitus
käyttää, ja poista kaikki kivet, kepit, johdot ja muut esineet.
Tarkista aina ennen käyttöä silmämääräisesti, että
suojukset ja suojalaitteet, kuten suuntainlevyt ja/tai
ruohonkeräimet ovat paikoillaan ja toimivat oikein.
Tarkasta aina ennen käyttöä silmämääräisesti, että terät,
teräpultit ja leikkuujärjestelmä eivät ole kuluneet tai
vaurioituneet. Vaihda kuluneet tai vaurioituneet terät ja
pultit sarjoissa, jotta tasapaino säilyy.
Seuraavat ohjeet on mukailtu EN 836:n pohjalta.
Käynnistys
Tämä leikkuulaite voi katkaista jalan tai käden sekä singota
esineitä. Seuraavien turvaohjeiden noudattamatta jättäminen
saattaa aiheuttaa vakavan loukkaantumisen tai kuoleman.
Käynnistä moottori huolellisesti ohjeiden mukaan jalat
kaukana terästä. Älä myöskään seiso heittosuppilon edessä.
Koulutus
Käyttö
• Lue ohjeet huolellisesti. Tutustu ohjauslaitteisiin ja
• Älä koskaan leikkaa ruohoa, kun lähistöllä on ihmisiä
laitteen asianmukaiseen käyttöön.
(varsinkin lapsia) tai lemmikkieläimiä.
2
• Leikkaa ruohoa vain päivänvalossa tai hyvässä
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
• Älä säilytä laitetta, jonka säiliössä on bensiiniä, sisätiloissa,
keinovalaistuksessa.
Pidä silmällä monttuja ja muita piileviä vaaroja.
Älä laita käsiä tai jalkoja pyörivien osien lähelle tai alle.
Älä mene koskaan heittoaukon eteen.
Älä nosta tai kanna ruohonleikkuria moottorin ollessa
käynnissä.
Ole erittäin varovainen vaihtaessasi suuntaa tai vetäessäsi
kävellen ohjattavaa ruohonleikkuria itseäsi kohti.
Käytä laitetta kävellen, älä juokse.
Rinteet:
– Älä yritä leikata ruohoa jyrkissä rinteissä.
– Noudata erittäin suurta varovaisuutta rinteillä.
– Leikkaa rinteet poikittaissuunnassa – ei ylös ja alas.
Ole erittäin varovainen vaihtaessasi suuntaa rinteillä.
– Varo, että jalkasi eivät luista rinteissä.
Vähennä nopeutta rinteissä ja ennen jyrkkiä käännöksiä,
jotta kone ei kaadu tai menetä ohjattavuuttaan.
Pysäytä terä, jos ruohonleikkuria on kallistettava
ylitettäessä muita kuin ruohopintoja ja kuljetettaessa
leikattavalle alueelle ja sieltä pois.
Älä käytä moottoria ahtaissa tiloissa, joihin voi kertyä
vaarallista häkäkaasua.
Sammuta moottori
– aina kun poistut ruohonleikkurin luota
– ennen polttoainesäiliön täyttämistä
– ennen ruohonkerääjän irrottamista
– ennen korkeuden säätämistä, paitsi jos säätö voidaan
tehdä kuljettajan istuimelta käsin.
Sammuta moottori ja irrota sytytystulpan johto
– ennen tukkeuman poistamista tai tukoksen
poistamista suppilosta
– ennen ruohonleikkurin tarkastamista, puhdistamista
tai huoltamista
– jos ruohonleikkuri osuu vieraaseen esineeseen
(tarkasta, onko leikkurissa vaurioita ja korjaa ne ennen
leikkurin käynnistämistä ja käyttämistä)
– jos ruohonleikkuri alkaa täristä epänormaalisti
(tarkasta heti).
Salamanisku voi aiheuttaa vakavan loukkaantumisen tai
hengenvaaran. Jos alueella on ukonilma, konetta ei saa
käyttää. Tällöin on hakeuduttava suojaan.
Varo liikennettä, kun ylität tien tai työskentelet tien
lähistöllä.
jossa kaasut voivat joutua kosketuksiin avotulen tai
kipinän kanssa.
• Anna moottorin jäähtyä, ennen kuin varastoit koneen
suljettuun tilaan.
• Vähennä palovaaraa puhdistamalla moottori,
äänenvaimennin, akkutila ja bensiinin säilytysalue
ruohosta, lehdistä ja liiallisesta rasvasta.
• Tarkista ruohonkerääjän osat ja heittosuppilon suojus
säännöllisesti ja vaihda ne tarvittaessa valmistajan
suosittelemiin varaosiin.
• Vaihda kuluneet tai vaurioituneet osat turvallisuuden
parantamiseksi.
• Vaihda vialliset äänenvaimentimet.
• Tyhjennä polttoainesäiliö ulkona.
• Älä muuta moottorin kierrosnopeuden säätimen asetuksia
tai käytä moottoria ylikierroksilla. Moottorin käyttäminen
ylikierroksilla lisää henkilövahingon riskiä.
• Varo ruohonleikkuria säätäessäsi, etteivät sormet jää
jumiin ruohonleikkurin liikkuvien terien ja kiinteiden
osien väliin.
• Varmista hyvä suorituskyky ja turvallisuus
hankkimalla ainoastaan alkuperäisiä Toro-varaosia
ja -lisävarusteita. Älä käytä muiden valmistajien
osia ja lisävarusteita, sillä ne voivat aiheuttaa
turvallisuusriskin.
Äänenpaine
Tämän laitteen äänenpainetaso käyttäjän korvan kohdalla on
90 dB(A), johon sisältyy epävarmuusarvo (K) 1 dB(A).
Äänenpainetaso on määritetty standardissa EN 836 määritetyn
menettelyn mukaisesti.
Ääniteho
Tämän laitteen taattu äänitehon taso on 98 dB(A), johon
sisältyy epävarmuusarvo (K) 1 dB(A).
Äänitehon taso on määritetty standardissa ISO 11094 kuvatun
menettelyn mukaisesti.
Käden/käsivarren värinä
Oikealle kädelle mitattu värinätaso = 5,0 m/s2
Vasemmalle kädelle mitattu värinätaso = 5,2 m/s2
Kunnossapito ja varastointi
Epävarmuusarvo (K) = 2,1 m/s2
• Huolehdi, että mutterit, pultit ja ruuvit ovat tiukalla, jotta
Mitatut arvot on määritetty standardissa EN 836 kuvatun
menettelyn mukaisesti.
•
laitetta on turvallista käyttää.
Älä pese laitetta painepesulaitteilla.
3
Turva- ja ohjetarrat
Tärkeää: Turva- ja ohjetarrat on sijoitettu mahdollisesti vaarallisten alueiden lähelle. Vaihda vaurioituneet tarrat.
Valmistajan merkki
1. Osoittaa, että terän on valmistanut alkuperäinen
laitevalmistaja.
114-7982
1. Vaara – lue käyttöopas.
2. Esineiden sinkoutumisvaara – pidä sivulliset turvallisen
matkan päässä koneesta.
3. Käsien ja jalkojen loukkaantumisvaara, leikkuuterä – irrota
sytytystulpan johto ja lue ohjeet ennen kunnostus- tai
huoltotöitä.
4. Jalkojen ja käsien loukkaantumisvaara, leikkuuterä – pysy
etäällä liikkuvista osista.
5. Käsien ja jalkojen silpoutumisvaara, leikkuuterä —
laitetta ei saa käyttää rinteessä ylös- tai alaspäin vaan
sivuittaissuunnassa. Sammuta moottori ennen kuin poistut
ohjaajan paikalta ja katso taaksepäin peruuttaessasi.
110-9457
1. Moottorin kytkin – pois
3. Lukitsematon
2. Moottorin kytkin – päällä
4. Lukittu
119-3796
1. Kytke terä painamalla painiketta.
2. Vedä kahvan sanka kahvaan.
112-8760
1. Esineiden sinkoutumisvaara – pidä sivulliset turvallisen
matkan päässä koneesta.
2. Jalkojen ja käsien loukkaantumisvaara – pysy etäällä
liikkuvista osista.
4
Käyttöönotto
Tärkeää: Irrota ja hävitä moottorin muovisuojus.
1
Kahvan suoristaminen
Mitään osia ei tarvita
Ohjeet
1. Siirrä kahvaa taaksepäin ja pidä yläkahvaa paikallaan
(Kuva 3).
121–2370
1. Kahva yläasennossa
3. Polkimen sijainti
2. Kahva ala-asennossa
Kuva 3
Huomaa: Kahva napsahtaa paikalleen.
2. Kiristä yläkahvan nuppi mahdollisimman kireälle (Kuva
4).
G020803
Kuva 4
5
2
Narukäynnistimen asennus
naruohjaimeen
Mitään osia ei tarvita
Ohjeet
Tärkeää: Asenna narukäynnistin naruohjaimeen, jotta
moottori voidaan käynnistää turvallisesti ja helposti aina
laitetta käytettäessä.
Vedä narukäynnistin kahvassa olevan naruohjaimen läpi
(Kuva 5).
Kuva 6
3. Pyyhi mittatikku puhtaalla liinalla.
4. Asenna mittatikku öljyntäyttöputkeen, mutta älä
ruuvaa sitä kiinni.
5. Irrota mittatikku ja tarkista öljymäärä mittatikusta.
Katso Kuva 6.
Kuva 5
1. Narukäynnistin
• Jos öljyä on liian vähän, lisää öljyntäyttöputkeen
2. Naruohjain
hitaasti pieni määrä öljyä, odota kolme minuuttia
ja toista sitten vaiheet 3–5, kunnes öljyn määrä on
oikea kuvan mukaisesti (Kuva 14).
3
• Jos öljyä on liikaa, valuta ylimääräistä öljyä, kunnes
öljyn määrä on oikea kuvan mukaisesti (Kuva 14).
Lisätietoa ylimääräisen öljyn tyhjentämisestä on
kohdassa Moottoriöljyn vaihto (sivu 16).
Öljyn lisääminen moottoriin
Tärkeää: Jos kampikammiossa on liikaa tai liian
vähän öljyä moottoria käytettäessä, moottori voi
vaurioitua.
Mitään osia ei tarvita
6. Asenna mittatikku öljyntäyttöputkeen tukevasti.
Ohjeet
Tärkeää: Vaihda moottoriöljy viiden ensimmäisen
käyttötunnin jälkeen ja sitten vuosittain. Katso
Moottoriöljyn vaihto (sivu 16).
Tärkeää: Laitteen moottorissa ei ole öljyä
toimitettaessa. Täytä moottorin kampikammio öljyllä
ennen moottorin käynnistämistä.
1. Siirrä laite tasaiselle alustalle.
2. Poista mittatikku (Kuva 6) ja kaada öljyä
öljyntäyttöputkeen noin kolmen neljäsosan verran
kampikammion tilavuudesta.
Huomaa: Tilavuus: 0,55 l, tyyppi: SAE 30, puhdistava
öljy, jonka API-huoltoluokitus on SF, SG, SH, SJ, SL
tai korkeampi.
6
4
Leikkuujätteen heittosuojuksen tai ruohonkeräimen
asennus
Mitään osia ei tarvita
Ohjeet
Leikkuujätteen heittosuojus (leikkuujätteen kierrätykseen tai
sivulle heittoon) tai ruohonkeräin on asennettava oikein, sillä
muutoin moottori ei käynnisty.
Kuva 8
Laitteessa on turvakytkin, joka estää laitetta toimimasta,
jos leikkuujätteen heittosuojusta tai ruohonkeräintä ei ole
asennettu. Kytkin sijaitsee laitteen takana ylhäällä oikealla
olevan kanavan alaosassa. Näin laitetta estetään heittämästä
leikkuujätettä käyttäjän päälle taka-aukon kautta.
2. Paina vivun painiketta peukalolla ja työnnä heittosuojus
kokonaan aukkoon (Kuva 9).
Leikkuujätteen heittosuojuksen vivun yläreunan on oltava
kokonaan kanavan alaosan sisällä, jotta kytkin havaitsisi
heittosuojuksen (Kuva 7).
Kuva 9
3. Vapauta vivun painike ja varmista, että vivun yläreuna
on kokonaan kytkinkanavan sisällä (Kuva 10). Jos
vivun yläreuna ei ole kokonaan kytkinkanavassa,
laite ei käynnisty.
Kuva 7
1. Heittosuojuksen vivun yläreuna kytkinkanavassa
1. Asenna leikkuujätteen heittosuojus laitteeseen, jos sitä
ei vielä ole asennettu (Kuva 8).
7
Laitteen yleiskatsaus
4
3
5
6
7
8
9
2
10
1
Kuva 10
Huomaa: Jos kytkin ei lukitu kunnolla, irrota
sytytystulpan johto ja tarkista, onko kanavassa roskaa.
Poista tarvittaessa roskat.
11
13
12
G012240
Kuva 11
1. Leikkuukorkeusvipu (4)
8. Yläkahvan nuppi (2)
2. Öljyntäyttö/mittatikku (ei
kuvassa)
9. Polttoainesäiliön korkki
3. Narukäynnistimen kahva
10. Poljin
4. Terän ohjaustanko
11. Polttoaineventtiili
5. Yläkahva
6. Terän ohjauspainike
12. Ilmansuodatin
13. Sytytystulppa
7. Virtalukko
Kuva 12
1. Ruohonkeräin
3. Leikkuujätteen
heittosuojus (asennettu
laitteeseen)
2. Sivuheittosuppilo
Tekniset tiedot
Malli
20897
8
Paino
34 kg
Pituus
159 cm
Leveys
56 cm
Korkeus
110 cm
Käyttö
Polttoainesäiliön täyttö
Suositeltu polttoaine:
• Moottori toimii parhaiten, kun käytetään vain puhdasta ja
uutta (korkeintaan 30 päivää vanhaa) lyijytöntä bensiiniä,
jonka tieoktaaniluku (pumppuoktaaniluku) on vähintään
87 (RON + MON / 2).
Kuva 13
• Etanoli: Enintään 10 % etanolia (bensiinin ja etanolin
seosta) tai 15 % MTBE:tä (metyyli-tertiääri-butyylieetteriä)
sisältävää polttoainetta voidaan käyttää. Etanoli ja MTBE
eivät ole sama asia. Bensiiniä, jonka tilavuudesta on
enemmän kuin 15 % (E15) etanolia, ei ole hyväksytty
käyttöön. Älä käytä bensiiniä, jonka tilavuudesta
enemmän kuin 10 % on etanolia (kuten 15 % etanolia
sisältävä E15, 20 % etanolia sisältävä E20 tai enintään
85 % etanolia sisältävä E85). Muun kuin hyväksytyn
bensiinin käyttö voi aiheuttaa toimintaongelmia ja/tai
moottorivaurioita, joita takuu ei ehkä kata.
2. Täytä polttoainesäiliö siten, että vähintään 1 cm kaulan
alaosasta jää tyhjäksi, jotta bensiinillä on tilaa laajentua.
3. Asenna polttoainesäiliön korkki paikalleen ja kiristä se
käsin.
Moottorin öljymäärän tarkistus
Huoltoväli: Aina ennen käyttöä tai päivittäin
Huomaa: Tilavuus: 0,55 l, tyyppi: SAE 30, puhdistava öljy,
jonka API-huoltoluokitus on SF, SG, SH, SJ, SL tai korkeampi.
1. Siirrä laite tasaiselle alustalle.
2. Irrota mittatikku (Kuva 14).
• Metanolia sisältävää bensiiniä ei saa käyttää.
• Polttoainetta ei saa säilyttää talven yli polttoainesäiliössä
tai -astioissa, ellei polttoaineeseen ole lisätty
stabilointiainetta.
• Bensiiniin ei saa lisätä öljyä.
Tärkeää: Käynnistysongelmien vähentämiseksi lisää
polttoaineeseen polttoaineen stabilointiainetta ympäri
vuoden. Sekoita stabilointiaine alle 30 päivää vanhaan
bensiiniin. Käytä moottoria, kunnes bensiini loppuu,
ennen koneen varastoimista yli 30 päivän ajaksi.
Älä käytä muita polttoaineen lisäaineita kuin
stabilointiainetta tai varastointia parantavaa ainetta. Älä
käytä alkoholipohjaisia stabilointiaineita, kuten etanolia,
metanolia tai isopropanolia.
HENGENVAARA
Bensiini on erittäin tulenarkaa ja räjähdysherkkää.
Bensiinin aiheuttama tulipalo tai räjähdys voi
aiheuttaa palovammoja.
• Aseta säiliö ja/tai laite suoraan maahan ennen
polttoaineen lisäystä. Älä aseta niitä ajoneuvoon
tai minkään esineen päälle. Muutoin staattinen
purkaus voi sytyttää bensiinin.
Kuva 14
• Täytä polttoainesäiliö ulkona, moottorin ollessa
kylmänä. Pyyhi läikkynyt polttoaine pois.
3. Pyyhi mittatikku puhtaalla liinalla.
4. Asenna mittatikku öljyntäyttöputkeen, mutta älä
ruuvaa sitä kiinni.
5. Irrota mittatikku ja tarkista öljymäärä mittatikusta.
Katso Kuva 14.
• Jos öljyä on liian vähän, lisää öljyntäyttöputkeen
hitaasti pieni määrä öljyä, odota kolme minuuttia
• Älä käsittele bensiiniä tupakoidessasi tai
avotulen tai kipinöiden lähellä.
• Säilytä bensiiniä sille hyväksytyssä säiliössä ja
poissa lasten ulottuvilta.
1. Puhdista polttoainesäiliön korkin ympäristö ja irrota
korkki (Kuva 13).
9
Moottorin käynnistys
ja toista sitten vaiheet 3–5, kunnes öljyn määrä on
oikea kuvan mukaisesti (Kuva 6).
Tärkeää: Laitteen turvakytkin estää moottoria
käynnistymästä, jos laitteeseen ei ole asennettu
leikkuujätteen heittosuojusta tai ruohonkeräintä.
• Jos öljyä on liikaa, valuta ylimääräistä öljyä, kunnes
öljyn määrä on oikea kuvan mukaisesti (Kuva 6).
Lisätietoa ylimääräisen öljyn tyhjentämisestä on
kohdassa Moottoriöljyn vaihto (sivu 16).
1. Asenna laitteeseen leikkuujätteen heittosuojus (Kuva
16) tai ruohonkeräin (Kuva 17).
Tärkeää: Jos kampikammiossa on liikaa tai liian
vähän öljyä moottoria käytettäessä, moottori voi
vaurioitua.
6. Asenna mittatikku öljyntäyttöputkeen tukevasti.
Leikkuukorkeuden säätö
VAARA
Leikkuukorkeutta säädettäessä kädet ja jalat
saattavat joutua kosketuksiin liikkuvan terän
kanssa, mikä voi aiheuttaa vakavia vammoja.
• Sammuta moottori ja odota, kunnes kaikki
liikkuvat osat ovat pysähtyneet.
Kuva 16
• Älä laita sormia kotelon alle säätäessäsi
leikkuukorkeutta.
Säädä leikkuukorkeus halutuksi. Aseta etupyörät samalle
korkeudelle kuin takapyörät (Kuva 15).
Huomaa: Laitetta nostetaan siirtämällä kaikkia
leikkuukorkeusvipuja eteenpäin ja lasketaan siirtämällä niitä
kaikkia taaksepäin.
Kuva 17
2. Käännä polttoaineventtiilin vipu Päällä-asentoon (Kuva
20).
Kuva 15
Kuva 18
Huomaa: Leikkuukorkeusasetukset ovat 25 mm, 35 mm,
44 mm, 54 mm, 64 mm, 73 mm, 83 mm, 92 mm ja 102 mm.
3. Vedä narukäynnistintä (Kuva 19).
10
Terän vapautus
Vapauta terän ohjaustanko (Kuva 22).
Kuva 19
Huomaa: Jos laite ei edelleenkään käynnisty, ota
yhteys valtuutettuun huoltoliikkeeseen.
Itsevetolaitteiston käyttö
Itsevetolaitteistoa käytetään kävelemällä ja pitämällä käsiä
yläkahvan päällä ja kyynärpäitä sivuilla, jolloin laite liikkuu
automaattisesti oikeaa vauhtia.
Kuva 22
Terän kytkentä
Tärkeää: Kun vapautat terän ohjaustangon, terän
pitäisi pysähtyä kolmen sekunnin kuluessa. Jos se ei
pysähdy kunnolla, lopeta laitteen käyttö välittömästi ja
ota yhteys valtuutettuun huoltoliikkeeseen.
Kun moottori käynnistetään, terä ei käänny. Terä on
kytkettävä leikkuuta varten.
1. Paina terän ohjauspainiketta ja vedä terän ohjaustanko
kahvaan (Kuva 20).
Teränpysäytysjärjestelmän
toiminnan tarkistus
Tarkasta terän ohjaustanko ennen jokaista käyttökertaa ja
varmista, että teränpysäytysjärjestelmä toimii oikein.
Ruohonkeräimen käyttö
Huoltoväli: Aina ennen käyttöä tai päivittäin
Teränpysäytysjärjestelmä voidaan testata toisella tavalla
ruohonkeräimen avulla.
Kuva 20
1. Asenna tyhjä ruohonkeräin laitteeseen.
2. Käynnistä moottori.
2. Pidä terän ohjaustankoa kahvaa vasten (Kuva 21).
3. Kytke terä.
Huomaa: Ruohonkeräimen pitäisi alkaa pullistua
merkiksi siitä, että terä on kytketty ja että se kiertää.
4. Vapauta terän ohjaustanko.
Huomaa: Jos keräin ei tyhjene heti, terä pyörii
edelleen. Teränpysäytysjärjestelmän kunto voi olla
huonontumassa. Jos tähän ei puututa, ruohonleikkurin
käyttö voi olla vaarallista. Anna laite valtuutetun
huoltoliikkeen tarkastettavaksi ja huollettavaksi.
5. Sammuta moottori ja odota, kunnes kaikki liikkuvat
osat ovat pysähtyneet.
Kuva 21
11
Ilman ruohonkeräintä
1. Siirrä laite päällystetylle pinnalle tuulettomaan paikkaan.
2. Aseta kaikkien neljän pyörän leikkuukorkeusasetukseksi
89 mm.
3. Rutista puolikas sanomalehtisivu palloksi, joka mahtuu
laitteen kotelon alle (halkaisija noin 76 mm).
4. Aseta sanomalehtipallo laitteen eteen noin 13 cm:n
päähän.
5. Käynnistä moottori.
6. Kytke terä.
7. Työnnä leikkuri välittömästi sanomalehtipallon päälle.
8. Vapauta terän ohjaustanko.
Kuva 23
9. Sammuta moottori ja odota, kunnes kaikki liikkuvat
osat ovat pysähtyneet.
1. Heittosuojuksen vivun yläreuna kytkinkanavassa
10. Mene laitteen eteen ja tarkasta sanomalehtipallo.
Leikkuujätteiden kerääminen
ruohonkeräimeen
• Jos sanomalehtipallo ei mennyt laitteen alle, toista
vaiheet 4–10.
• Jos sanomalehtipallo on purkautunut tai
silppuuntunut, terä ei pysähtynyt oikein, jolloin
laitteen käyttö voi olla vaarallista. Ota yhteys
valtuutettuun huoltoliikkeeseen.
Käytä ruohonkeräintä, jos haluat kerätä ruoho- ja lehtijätteet
nurmikolta.
VAARA
Moottorin sammutus
Jos ruohonkeräin on kulunut, pieniä kiviä tai
muuta vastaavaa jätettä voi sinkoutua käyttäjään
tai sivullisiin päin ja aiheuttaa henkilövahingon tai
kuoleman.
Muussa tapauksessa pidä virtalukko Pysäytys-asennossa,
kunnes moottori pysähtyy.
Tärkeää: Kun vapautat terän ohjaustangon, moottorin
ja terän pitäisi pysähtyä 3 sekunnin kuluessa. Jos ne
eivät pysähdy, lopeta laitteen käyttö välittömästi ja ota
yhteys valtuutettuun huoltoliikkeeseen.
Tarkasta ruohonkeräin säännöllisesti. Jos keräin on
vaurioitunut, asenna uusi Toro-ruohonkeräin.
Jos sivuheittosuppilo on kiinni laitteessa, irrota se ja lukitse
sivuheittoluukku. Katso Sivuheittosuppilon irrotus (sivu 14)
ennen leikkuujätteiden keräämistä.
Leikkuujätteiden levitys
Laitteessa on valmiina ominaisuus, joka levittää ruoho- ja
lehtijätteen takaisin nurmelle.
VAARA
Terä on terävä, ja sen koskettaminen voi aiheuttaa
vakavia henkilövahinkoja.
Jos ruohonkeräin on kiinni laitteessa, irrota se (katso kohta
Ruohonkeräimen irrotus (sivu 13)) ennen leikkuujätteiden
levitystä. Jos sivuheittosuppilo on kiinni laitteessa, irrota se
ja lukitse sivuheittoluukku. Katso kohta Sivuheittosuppilon
irrotus (sivu 14) ennen leikkuujätteiden levitystä.
Sammuta moottori ja odota, että kaikki liikkuvat
osat ovat pysähtyneet, ennen kuin poistut käyttäjän
paikalta.
Tärkeää: Laitteen turvakytkin estää moottoria
käynnistymästä, jos laitteeseen ei ole asennettu
leikkuujätteen heittosuojusta (Kuva 23).
Ruohonkeräimen asennus
1. Irrota leikkuujätteen heittosuojus (Kuva 24).
Asenna leikkuujätteen heittosuojus kuvan mukaisesti (Kuva
23).
12
Ruohonkeräimen irrotus
1. Vie narukäynnistin alemman naruohjaimen ympäri
(Kuva 27).
Kuva 24
Kuva 27
2. Vie narukäynnistin alemman naruohjaimen ympäri
(Kuva 25).
2. Nosta ruohonkeräimen kahva laitteen yläosan urista ja
irrota keräin laitteesta (Kuva 28).
G010270
Kuva 25
Kuva 28
Huomaa: Alempi naruohjain vapauttaa
narukäynnistimen, kun narukäynnistimen kahvaa
vedetään.
3. Asenna ruohonkeräimen kahva laitteen yläosassa
oleviin uriin (Kuva 26).
3. Asenna leikkuujätteen heittosuojus (Kuva 29).
Tärkeää: Laitteen turvakytkin estää moottoria
käynnistymästä, jos laitteeseen ei ole asennettu
ruohonkeräintä.
Kuva 29
Kuva 26
13
Sivuheittosuppilon irrotus
Leikkuujätteiden heittäminen
sivulle
Sivuheittosuppilo irrotetaan tekemällä äskeiset vaiheet
käänteisessä järjestyksessä.
Käytä sivuheittojärjestelmää erittäin pitkän ruohon
leikkaamiseen.
Tärkeää: Lukitse sivuheittoluukku sulkemisen jälkeen
(Kuva 33).
Jos ruohonkeräin on kiinni laitteessa, irrota se (katso kohta
Ruohonkeräimen irrotus (sivu 13)) ennen leikkuujätteiden
heittoa sivulle.
Tärkeää: Laitteen turvakytkin estää moottoria
käynnistymästä, jos laitteeseen ei ole asennettu
leikkuujätteen heittosuojusta. Katso kohta
Leikkuujätteiden levitys (sivu 12).
Kuva 33
Sivuheittosuppilon asennus
1. Avaa sivuheittoluukun lukitus (Kuva 30).
Käyttövihjeitä
Yleisiä leikkuuvinkkejä
• Siivoa alueelta kepit, kivet, johdot, oksat ja muut jätteet,
•
Kuva 30
•
2. Avaa sivuheittoluukku (Kuva 31).
•
•
joihin terä saattaisi osua.
Älä iske terää kiinteisiin esineisiin. Älä koskaan aja
ruohonleikkurilla tarkoituksella minkään esineen yli.
Jos laite törmää esteeseen tai alkaa täristä, sammuta
moottori välittömästi, irrota sytytystulpan johto ja tarkasta
laite vaurioiden varalta.
Jotta ruohonleikkuri toimisi parhaalla mahdollisella
tavalla, asenna uusi terä ennen leikkuukauden alkamista.
Vaihda terä tarvittaessa Toro-vaihtoterään.
Ruohon leikkaaminen
• Leikkaa vain noin kolmasosa ruohon pituudesta
Kuva 31
3. Asenna sivuheittosuppilo ja sulje luukku suppilon
päälle (Kuva 32).
•
•
kerrallaan. Älä leikkaa ruohoa 51 mm:n asetusta
lyhyemmäksi, paitsi jos ruoho on harvaa tai on myöhäinen
syksy, jolloin ruohon kasvu alkaa hidastua. Katso kohta
Leikkuukorkeuden säätö (sivu 10).
Leikattaessa yli 15 cm korkeaa ruohoa leikkaa ensin
korkeimmalla leikkuukorkeuden asetuksella ja kävele
hitaasti. Leikkaa sen jälkeen matalammalla asetuksella,
jotta nurmikosta tulee hyvän näköinen. Jos ruoho on liian
pitkää, laite saattaa tukkeutua ja moottori pysähtyä.
Leikkaa vain kuivaa ruohoa tai lehtiä. Kostea ruoho ja
lehdet paakkuuntuvat nurmikolle ja voivat tukkia laitteen
tai pysäyttää moottorin.
VAARA
Kostea ruoho tai lehdet voivat aiheuttaa vakavan
loukkaantumisen, jos liukastut ja kosketat terää.
Leikkaa vain ruohon ollessa kuivaa.
• Huomioi palovaara erittäin kuivissa olosuhteissa, noudata
Kuva 32
kaikkia paikallisia palovaroituksia ja pidä laite puhtaana
kuivasta ruohosta ja lehdistä.
14
• Vaihda leikkuusuuntaa. Tällöin leikkuujätteet hajaantuvat
•
eturenkaiden korkeudeksi esimerkiksi 51 mm ja
takarenkaiden korkeudeksi 64 mm.
ruohikolle tasaisesti ja lannoittavat hyvin.
Jos leikattu nurmikko ei näytä hyvältä, kokeile seuraavia
toimenpiteitä tai jotain niistä:
– Vaihda terä tai teroita se.
– Kävele hitaammin leikatessasi.
– Nosta laitteen leikkuukorkeutta.
– Leikkaa ruoho useammin.
– Kulje aina osaksi edellisen leikkuukaistan päällä; älä
leikkaa kokonaan uutta kaistaa.
– Aseta etupyörien leikkuukorkeus yhtä pykälää
takapyörien leikkuukorkeutta alemmaksi. Säädä
Lehtien leikkaaminen
• Kun nurmikko on leikattu, tarkista, että puolet ruohosta
näkyy lehtikerroksen läpi. Joudut ehkä leikkaamaan lehdet
vielä kerran tai useamminkin.
• Jos lehtiä on nurmikolla yli 13 cm, aseta etuosan
leikkuukorkeus yhtä tai kahta pykälää korkeammalle kuin
takaosan leikkuukorkeus.
• Hidasta leikkuunopeutta, jos laite ei leikkaa lehtiä
tarpeeksi hienoksi.
Kunnossapito
Huomaa: Koneen vasen ja oikea puoli määritellään normaalista käyttöasennosta käsin.
Kunnossapitotaulukko
Huoltoväli
5 ensimmäisen käyttötunnin
jälkeen
Huoltotoimenpide
• Vaihda moottoriöljy.
Aina ennen käyttöä tai
päivittäin
• Tarkista moottoriöljyn määrä.
• Tarkista teränpysäytysjärjestelmän toiminta.
• Varmista, että terä pysähtyy kolmen sekunnin kuluessa terän ohjaustangon
vapauttamisesta.
• Tarkista, ettei ilmanpuhdistimessa ole likaa tai vaurioita. Puhdista tai vaihda se
tarvittaessa.
Jokaisen käytön jälkeen
• Poista leikkuujätteet ja lika laitteen kotelon alapuolelta.
25 käyttötunnin välein
Ennen varastointia
Vuosittain
• Puhdista teränpysäytysjärjestelmän suojus.
• Tyhjennä polttoainesäiliö ennen korjauksia ohjeiden mukaan ja ennen vuosittaista
varastointia.
•
•
•
•
•
Puhdista tai vaihda ilmansuodatin (useammin, jos käyttöolosuhteet ovat pölyiset).
Vaihda moottoriöljy.
Voitele yläkahva.
Vaihda terä tai teroituta se (useammin, jos terä tylsyy nopeasti).
Lisää vuosittaisia huoltotoimenpiteitä on moottorin käyttöoppaassa.
Tärkeää: Lisää huoltotoimenpiteitä on moottorin käyttöohjeessa.
Valmistelu huoltoa varten
1. Sammuta moottori ja odota, kunnes kaikki liikkuvat
osat ovat pysähtyneet.
2. Irrota sytytystulpan johto sytytystulpasta (Kuva 34)
ennen huoltotöiden suorittamista.
Kuva 34
3. Kytke sytytystulpan johto sytytystulppaan huoltotöiden
jälkeen.
15
Tärkeää: Ennen kuin kallistat laitetta öljyn tai
terän vaihtoa varten, anna polttoainesäiliön käydä
tyhjäksi normaalissa käytössä. Jos laitetta on
kallistettava ennen polttoaineen loppumista, poista
polttoaine käsipumpulla. Kallista laite kyljelleen
aina siten, että mittatikku osoittaa alaspäin.
5. Jos ilmansuodatin on likainen, napauta sitä kovaa
pintaa vasten useita kertoja tai puhalla paineilmaa (alle
2,07 bar) suodattimen moottorin puoleisen sivun läpi.
Huomaa: Älä harjaa likaa irti suodattimesta, sillä
harjaaminen työntää lian kuituihin.
6. Poista lika ilmanpuhdistimen rungosta ja suojuksesta
kostealla liinalla. Älä pyyhi likaa ilmakanavaan.
VAARA
7. Asenna suodatin ilmanpuhdistimeen.
Laitetta kallistettaessa saattaa valua
polttoainetta. Bensiini on tulenarkaa
ja räjähdysherkkää ja voi aiheuttaa
henkilövahingon.
8. Sulje suojus.
Moottoriöljyn vaihto
Käytä moottoria, kunnes bensiini loppuu,
tai poista bensiini käsipumpulla, ei koskaan
lapolla.
Huoltoväli: 5 ensimmäisen käyttötunnin jälkeen
Vuosittain
1. Siirrä laite tasaiselle alustalle.
2. Varmista, että polttoainesäiliössä on vain vähän tai ei
yhtään polttoainetta, jotta polttoainetta ei vuotaisi, kun
laite kallistetaan kyljelleen.
Ilmansuodattimen huolto
Huoltoväli: Aina ennen käyttöä tai päivittäin
3. Lämmitä öljy ennen vaihtoa käyttämällä moottoria
muutaman minuutin ajan.
Vuosittain
1. Paina ilmanpuhdistimen suojuksessa olevat salvat alas
(Kuva 35).
Huomaa: Lämmin öljy juoksee paremmin ja kuljettaa
enemmän epäpuhtauksia.
4. Irrota johto sytytystulpasta. Katso Valmistelu huoltoa
varten (sivu 15).
5. Aseta öljyn tyhjennysastia laitteen sille sivulle, joka on
lähimpänä öljyntäyttöputkea.
6. Irrota mittatikku öljyntäyttöputkesta (Kuva 37).
Kuva 35
1. Salvat
2. Avaa suojus.
Kuva 37
3. Irrota ilmansuodatin (Kuva 36).
7. Valuta käytetty öljy öljyntäyttöputken läpi öljyn
tyhjennysastiaan kallistamalla laite kyljelleen siten, että
öljyntäyttöputki osoittaa alaspäin (Kuva 38).
Kuva 36
Kuva 38
4. Vaihda suodatin, jos se on vaurioitunut tai öljyn tai
polttoaineen kastelema.
16
8. Kun öljy on tyhjentynyt, palauta laite käyttöasentoon.
Yläkahvan voitelu
9. Kaada öljyä kampikammioon noin kolmen neljäsosan
verran kampikammion tilavuudesta.
Huoltoväli: Vuosittain
Voitele yläkahvan vasen ja oikea puoli alhaisen viskositeetin
silikonisuihkeella.
Huomaa: Tilavuus: 0,55 l, tyyppi: SAE 30, puhdistava
öljy, jonka API-huoltoluokitus on SF, SG, SH, SJ, SL
tai korkeampi.
1. Suihkuta voiteluainetta kahvan sisäosan muoviselle
ulkopinnalle (Kuva 40).
10. Pyyhi mittatikku puhtaalla liinalla.
11. Asenna mittatikku öljyntäyttöputkeen, mutta älä
ruuvaa sitä kiinni.
12. Irrota mittatikku ja tarkista öljymäärä mittatikusta
(Kuva 39).
Kuva 40
Huomaa: Suuntaa suihke pullon mukana toimitetun
pillin avulla.
2. Työnnä yläkahva kokonaan alas ja suihkuta
voiteluainetta kahvan ulko-osan muoviselle sisäpinnalle
(Kuva 41).
Kuva 39
Kuva 41
• Jos öljyä on liian vähän, lisää öljyntäyttöputkeen
hitaasti pieni määrä öljyä, odota kolme minuuttia
ja toista sitten vaiheet 10–12, kunnes öljyn pinta
nousee mittatikun Full-merkin tasalle.
• Jos öljyä on liikaa, valuta ylimääräistä öljyä, kunnes
öljyn määrä on oikea kuvan mukaisesti (Kuva 39).
Tärkeää: Jos kampikammiossa on liikaa tai liian
vähän öljyä moottoria käytettäessä, moottori voi
vaurioitua.
13. Asenna mittatikku öljyntäyttöputkeen tukevasti.
14. Toimita käytetty öljy paikallisen jälleenkäsittelylaitoksen
hävitettäväksi.
17
Itsevetolaitteiston säätö
Jos laitteen itsevetolaitteisto ei toimi oikein, säädä
itsevetolaitteiston kaapelia.
1. Löysää kaapelin pidikkeen mutteri (Kuva 42).
Kuva 44
1. Kaapelin pidike
2. Kaapelin vaippa
Tärkeää: Kun siirrät kaapelin vaippaa ylöspäin,
ajonopeus laskee. Kun siirrät kaapelin vaippaa
alaspäin, ajonopeus kasvaa.
5. Kiristä mutteri tiukkaan.
6. Käynnistä leikkuri ja tarkista säädöt.
Huomaa: Jos itsevetolaitteiston säädöt eivät ole
oikeat, toista nämä toimenpiteet.
Kuva 42
1. Kaapelin pidike
Terän vaihto
2. Vedä yläkahva mahdollisimman taakse.
Huoltoväli: Vuosittain
Huomaa: Jos kahva ei liiku esteettä, katso kohta
Yläkahvan voitelu (sivu 17).
Tärkeää: Terän asentamiseen tarvitaan momenttiavain.
Jos sinulla ei ole momenttiavainta tai et halua
suorittaa toimenpidettä itse, ota yhteys valtuutettuun
huoltoliikkeeseen.
3. Vedä kaapelin vaippaa alas, kunnes näkyvissä olevassa
kaapelissa ei ole enää löysää (Kuva 43).
Tarkista terä aina bensiinin loppuessa. Jos terä vaurioituu
tai murtuu, vaihda se heti. Jos terä on tylsä tai uurteinen,
teroituta ja tasapainotuta terä tai vaihda se uuteen.
VAARA
Terä on terävä, ja sen koskettaminen voi aiheuttaa
vakavia henkilövahinkoja.
Käytä käsineitä, kun huollat terää.
1. Katso kohta Valmistelu huoltoa varten (sivu 15).
Kuva 43
2. Kallista laite kyljelleen siten, että mittatikku osoittaa
alaspäin.
1. Näkyvissä oleva kaapeli
3. Irrota kaksi teräpulttia ja jäykistäjä (Kuva 45).
4. Työnnä kaapelin vaippaa 3 mm ylöspäin.
Huomaa: Voit asettaa viivaimen mustan
kaapelipidikkeen yläsivua vasten ja mitata, kuinka kauas
kaapelin vaipan yläpää liikkuu (Kuva 44).
18
Kuva 45
Kuva 46
1. Teräpultit
4. Terän ohjain
1. Teräpultit
4. Terän ohjain
2. Jäykistäjä
5. Nurmisuojalevy
2. Jäykistäjä
5. Nurmisuojalevy
3. Terä
6. Teränpysäytysjärjestelmän
suojus
3. Terä
6. Teränpysäytysjärjestelmän
suojus
4. Irrota terä (Kuva 45).
4. Irrota terä (Kuva 46).
5. Asenna uusi terä (Kuva 45).
5. Irrota terän ohjain ja nurmisuojalevy (Kuva 46).
6. Irrota teränpysäytysjärjestelmän suojus (Kuva 46).
Tärkeää: Suuntaa terän käyrät päät
leikkuukoteloa kohti.
7. Harjaa tai puhalla suojuksen sisällä ja osien ympärillä
olevat roskat pois.
6. Asenna jäykistin, jonka irrotit vaiheessa 3.
8. Asenna aiemmin irrotettu teränpysäytysjärjestelmän
suojus.
7. Asenna teräpultit.
Huomaa: Kiristä teräpultit momenttiin 20–37 N·m.
9. Asenna aiemmin irrotettu terän ohjain ja
nurmisuojalevy.
Teränpysäytysjärjestelmän
suojuksen puhdistus
10. Asenna terä, jäykistin ja kaksi teräpulttia, jotka irrotit
aiemmin (Kuva 46).
11. Asenna teräpultit.
Huoltoväli: 25 käyttötunnin välein
Huomaa: Kiristä teräpultit momenttiin 20–37 N·m.
1. Irrota sytytystulpan johto sytytystulpasta. Katso kohta
Valmistelu huoltoa varten (sivu 15).
2. Kallista laite kyljelleen siten, että mittatikku osoittaa
alaspäin.
Laitteen kotelon alapuolen
puhdistus
3. Irrota kaksi teräpulttia ja jäykistäjä (Kuva 46).
Huoltoväli: Jokaisen käytön jälkeen
VAARA
Leikkuujätettä saattaa irrota laitteen kotelon alta.
• Käytä silmäsuojaimia.
• Pysy käyttäjän paikalla (kahvan takana), kun
moottori on käynnissä.
• Älä päästä sivullisia alueelle.
Parhaiden tulosten saamiseksi puhdista laitteen kotelon
alapuoli pian leikkuun lopettamisen jälkeen.
1. Laske laite alimpaan leikkuukorkeuden asetukseen.
Katso Leikkuukorkeuden säätö (sivu 10).
2. Siirrä laite tasaiselle päällystetylle pinnalle.
19
Varastointi
3. Ruiskuta vettä oikean takapyörän eteen moottorin
käydessä ja terän ollessa kytkettynä (Kuva 49).
Varastoi laite viileään, puhtaaseen ja kuivaan paikkaan.
Laitteen valmistelu
varastointia varten
Kuva 47
VAARA
Bensiinihöyryt voivat räjähtää.
Huomaa: Vesi roiskuu terän reitille ja poistaa
leikkuujätteet.
• Älä säilytä bensiiniä 30 päivää kauempaa.
4. Kun leikkuujätettä ei enää tule ulos, lopeta ruiskutus ja
siirrä laite kuivalle alueelle.
• Älä varastoi laitetta suljettuun tilaan lähelle
avotulta.
5. Käytä moottoria muutaman minuutin ajan terä
kytkettynä, jotta kotelo kuivuu. Näin se ei pääse
ruostumaan.
• Anna moottorin jäähtyä ennen varastointia.
1. Lisää polttoaineeseen stabilointiainetta moottorin
valmistajan ohjeiden mukaan vuoden viimeisellä
polttoainesäiliön täyttökerralla.
2. Hävitä käyttämätön polttoaine asianmukaisesti.
Kierrätä se paikallisten säädösten mukaan tai käytä sitä
autossasi.
Huomaa: Polttoainesäiliössä oleva vanha polttoaine
on suurin syy käynnistysongelmiin. Älä varastoi
stabilointiaineetonta polttoainetta yli 30 päivää
kauempaa äläkä varastoi lisäaineistettua polttoainetta
90 päivää kauempaa.
3. Käytä laitetta, kunnes moottori pysähtyy polttoaineen
loppumisen vuoksi.
4. Käynnistä moottori uudelleen.
5. Anna moottorin käydä, kunnes se pysähtyy. Kun et
enää saa moottoria käyntiin, se on tarpeeksi kuiva.
6. Irrota johto sytytystulpasta.
7. Irrota sytytystulppa, lisää 30 ml öljyä sytytystulpan
aukkoon ja vedä narukäynnistintä hitaasti useita kertoja,
jotta öljy leviää kaikkialle sylinteriin ja estää sylinterin
ruostumisen varastoinnin aikana.
8. Aseta sytytystulppa löysästi paikalleen.
9. Kiristä kaikki mutterit, pultit ja ruuvit.
Kahvan taittaminen
Pystyasento
1. Paina poljinta jalalla ja pidä se alhaalla (Kuva 48).
20
Laitteen käyttöönotto
varastoinnin jälkeen
1. Tarkista ja kiristä kaikki kiinnikkeet.
2. Irrota sytytystulppa ja pyöritä moottoria nopeasti
käynnistimen avulla, jotta liika öljy poistuu sylinteristä.
3. Asenna sytytystulppa ja kiristä se momenttiavaimella
momenttiin 20 N·m.
Kuva 48
4. Tee tarvittavat huoltotoimenpiteet. Katso kohta
Valmistelu huoltoa varten (sivu 15).
2. Siirrä kahva pystyasentoon (Kuva 49).
5. Tarkista moottorin öljymäärä. Katso kohta Moottorin
öljymäärän tarkistus (sivu 9).
6. Täytä polttoainesäiliö uudella bensiinillä, katso kohta
Polttoainesäiliön täyttö (sivu 9).
7. Kytke johto sytytystulppaan.
G020809
Kuva 49
Etuasento
1. Kun kahva on pystyasennossa, paina poljinta jalalla ja
pidä se alhaalla.
2. Siirrä kahva kokonaan eteen ja löysää yläkahvan nuppia
(Kuva 50).
Kuva 50
3. Suorista kahva kohdan 1 Kahvan suoristaminen (sivu
5) mukaisesti.
21
Huomautuksia:
22
Kansainväliset jakelijat
Jakelija:
Maa:
Puhelinnumero:
Agrolanc Kft
Balama Prima Engineering Equip.
B-Ray Corporation
Casco Sales Company
Ceres S.A.
CSSC Turf Equipment (pvt) Ltd.
Cyril Johnston & Co.
Cyril Johnston & Co.
Equiver
Femco S.A.
ForGarder OU
G.Y.K. Company Ltd.
Geomechaniki of Athens
Golf international Turizm
Guandong Golden Star
Hako Ground and Garden
Hako Ground and Garden
Hayter Limited (U.K.)
Unkari
Hongkong
Korea
Puerto Rico
Costa Rica
Sri Lanka
Pohjois-Irlanti
Irlanti
Meksiko
Guatemala
Viro
Japani
Kreikka
Turkki
Kiina
Ruotsi
Norja
Yhdistynyt
kuningaskunta
Arabiemiirikuntien liitto
Egypti
Portugali
Intia
Alankomaat
Hydroturf Int. Co Dubai
Hydroturf Egypt LLC
Irrimac
Irrigation Products Int'l Pvt Ltd.
Jean Heybroek b.v.
Jakelija:
Maa:
36 27 539 640
852 2155 2163
82 32 551 2076
787 788 8383
506 239 1138
94 11 2746100
44 2890 813 121
44 2890 813 121
52 55 539 95444
502 442 3277
372 384 6060
81 726 325 861
30 10 935 0054
90 216 336 5993
86 20 876 51338
46 35 10 0000
47 22 90 7760
44 1279 723 444
Puhelinnumero:
Kolumbia
57 1 236 4079
Maquiver S.A.
Japani
81 3 3252 2285
Maruyama Mfg. Co. Inc.
Tšekin tasavalta 420 255 704 220
Mountfield a.s.
420 255 704 220
Mountfield a.s.
Slovakia
Argentiina
54 11 4 821 9999
Munditol S.A.
Venäjä
7 495 411 61 20
Norma Garden
Ecuador
593 4 239 6970
Oslinger Turf Equipment SA
358 987 00733
Oy Hako Ground and Garden Ab Suomi
Parkland Products Ltd.
Uusi-Seelanti 64 3 34 93760
Puola
48 61 8 208 416
Perfetto
Italia
39 049 9128 128
Pratoverde SRL.
Itävalta
43 1 278 5100
Prochaska & Cie
Israel
972 986 17979
RT Cohen 2004 Ltd.
Riversa
Espanja
34 9 52 83 7500
Tanska
45 66 109 200
Lely Turfcare
Ranska
33 1 30 81 77 00
Solvert S.A.S.
Kypros
357 22 434131
Spypros Stavrinides Limited
Intia
91 1 292299901
Surge Systems India Limited
97 14 347 9479
202 519 4308
351 21 238 8260
0091 44 2449 4387
31 30 639 4611
T-Markt Logistics Ltd.
Toro Australia
Toro Europe NV
Valtech
Victus Emak
Unkari
Australia
Belgia
Marokko
Puola
36 26 525 500
61 3 9580 7355
32 14 562 960
212 5 3766 3636
48 61 823 8369
Eurooppalainen tietosuojailmoitus
Toron keräämät tiedot
Toro Warranty Company (Toro) huolehtii asiakkaiden tietosuojasta. Takuuvaatimusten käsittelyä ja mahdollisia tuotteiden takaisinkutsukampanjoita varten
pyydämme, että asiakkaat lähettävät henkilötiedot suoraan Torolle tai paikalliselle Toro-jälleenmyyjälle.
Toro-takuujärjestelmä toimii yhdysvaltalaisilla palvelimilla, eivätkä yhdysvaltalaiset tietosuojalait välttämättä tarjoa samanlaista suojaa kuin vastaavat
lait asiakkaan omassa maassa.
ANTAMALLA HENKILÖTIEDOT TOROLLE ASIAKAS SUOSTUU SIIHEN, ETTÄ NÄITÄ TIETOJA KÄSITELLÄÄN TÄSSÄ TIETOSUOJAILMOITUKSESSA
KUVATULLA TAVALLA.
Tapa, jolla Toro käyttää tietoja
Toro voi käyttää henkilötietoja takuuvaatimusten käsittelyyn, yhteydenottoihin mahdollisissa tuotteiden takaisinkutsukampanjoissa ja muissa
mahdollisissa tarkoituksissa, joista kerrotaan erikseen. Toro voi jakaa tietoja Toron sisaryhtiöille, jälleenmyyjille ja muille liiketoimintakumppaneille
näiden tarkoitusten yhteydessä. Toro ei myy asiakkaiden henkilötietoja muille yhtiöille. Toro pidättää oikeuden luovuttaa henkilötietoja lain
määräämiin tarkoituksiin tai asiaankuuluvien viranomaisten pyynnöstä, Toron järjestelmien toiminnan varmistamiseksi tai Toron turvallisuuden tai
muiden käyttäjien turvallisuuden varmistamiseksi.
Henkilötietojen säilytys
Henkilötietoja säilytetään niin kauan kuin niitä tarvitaan niiden alkuperäiseen tarkoitukseen tai muihin asianmukaisiin tarkoituksiin (kuten
viranomaismääräysten noudattamiseksi) tai lain määräämän ajan.
Toron vakuutus asiakkaiden henkilötietojen tietosuojasta
Toro pyrkii säilyttämään henkilötietojen tietosuojan kohtuullisten varotoimien avulla. Lisäksi se pyrkii huolehtimaan tietojen tarkkuudesta ja
paikkansapitävyydestä.
Henkilötietojen käyttö ja korjaus
Jos haluat tarkistaa henkilötietosi tai korjata niitä, lähetä sähköpostia osoitteeseen [email protected]
Australian kuluttajalainsäädäntö
Australialaiset asiakkaat voivat saada lisätietoja Australian kuluttajalainsäädännöstä pakkauksen sisällä olevasta materiaalista tai paikalliselta
Toro-jälleenmyyjältä.
374-0269 Rev H
Kotikäyttöön tarkoitetut tuotteet
Toron takuu
ja
Toro GTS -käynnistystakuu
Ehdot ja takuunalaiset tuotteet
Toro Company ja sen sisaryhtiö Toro Warranty Company antavat yhteisen
sopimuksensa mukaisesti alkuperäiselle ostajalle1 takuun korjata alla ilmoitettu
Toro-tuote, jos siinä ilmenee materiaali- tai valmistusvikoja tai jos Toro GTS
(Guaranteed to Start) -käynnistystakuun piiriin kuuluva laite ei käynnisty
ensimmäisellä tai toisella vedolla, edellyttäen, että käyttöoppaassa kuvatuista
säännöllisistä huoltotoimenpiteistä on huolehdittu.
Takuuhuollon ohjeet
Jos epäilet, että Toro-tuotteessasi on materiaali- tai valmistusvirhe, toimi näin:
1.
Ota yhteys tuotteen myyjään huollon järjestämiseksi. Jos et voi jostain syystä
ottaa yhteyttä tuotteen myyjään, ota yhteys mihin tahansa valtuutettuun
Toro-jälleenmyyjään. Katso oheinen jakelijaluettelo.
2.
Vie laite ja ostotodistus (ostokuitti) huoltoliikkeeseen. Jos et ole tyytyväinen
huoltoliikkeen arvioon tai saamaasi palveluun, ota yhteys Toroon:
Tuotteille annetaan seuraavat takuuajat ostopäivästä lukien:
Tuotteet
Työnnettävät ruohonleikkurit
•Valettu leikkuupöytä
Takuuaika
Toro Customer Care Department, RLC Division
Toro Warranty Company
5 vuotta kotikäytössä2
90 päivää kaupallisessa käytössä
5 vuoden GTS-takuu,
kotikäytössä3
2 vuotta
•Moottori
•Akku
•Teräsleikkuupöytä
2 vuotta kotikäytössä2
30 päivää kaupallisessa käytössä
•Moottori
2 vuoden GTS-takuu,
kotikäytössä3
TimeMaster-leikkurit
3 vuotta kotikäytössä2
90 päivää kaupallisessa käytössä
3 vuoden GTS-takuu,
kotikäytössä3
2 vuotta
•Moottori
•Akku
Sähkökäyttöiset kannettavat laitteet
Lumilingot
•Yksivaiheinen
2 vuotta kotikäytössä2
Ei takuuta kaupallisessa käytössä
2 vuotta kotikäytössä2
45 päivää kaupallisessa käytössä
2 vuoden GTS-takuu,
kotikäytössä3
•Moottori
•Kaksivaiheinen
•Suppilo, suppilon suuntain ja
siipipyörän kotelon suojus
3 vuotta kotikäytössä2
45 päivää kaupallisessa käytössä
Elinikäinen (vain alkuperäinen omistaja)5
8111 Lyndale Avenue South
Bloomington, MN 55420-1196
001–952–948–4707
Takuun ulkopuoliset kohteet ja viat
Muita nimenomaisia takuita ei ole, lukuun ottamatta joitain tuotteita koskevia
moottoriin tai moottorin päästöjen rajoitusjärjestelmiin liittyviä takuita. Tämä takuu
ei kata seuraavia:
•
•
•
•
•
•
2 vuotta kotikäytössä2
Ei takuuta kaupallisessa käytössä
Sähkökäyttöiset lumilingot
Kaikki seuraavat ajoleikkurit
•Moottori
•Akku
•Lisälaitteet
Katso moottorin valmistajan takuu4
2 vuotta kotikäytössä2
2 vuotta kotikäytössä2
Ajoleikkurit ja puutarhatraktorit (DH)
2 vuotta kotikäytössä2
30 päivää kaupallisessa käytössä
Ajoleikkurit ja puutarhatraktorit (XLS)
3 vuotta kotikäytössä2
30 päivää kaupallisessa käytössä
•
•
Määräaikaishuolto tai varaosat, kuten suodattimet, polttoaine, voiteluaineet,
öljynvaihdot, sytytystulpat, ilmansuodattimet, terien teroitus, kuluneet terät,
kaapelin/vivuston säädöt sekä jarrujen ja kytkinten säädöt
Normaalin kulumisen seurauksena vioittuneet osat
Laitteet tai osat, joita on muutettu, käytetty väärin tai laiminlyöty, tai jotka
on vaihdettava tai korjattava onnettomuuksien tai asianmukaisen huollon
laiminlyönnin vuoksi
Nouto- ja toimituskulut
Muun kuin valtuutetun Toro-huoltoliikkeen tekemät korjaukset tai
korjausyritykset
Korjaukset, jotka johtuvat suositellun polttoainemenettelyn laiminlyönnistä
(lisäohjeita on käyttöoppaassa)
–
Epäpuhtauksien poistaminen polttoainejärjestelmästä
–
Vanhan polttoaineen (yli kuukauden vanhan) tai yli 10 % etanolia tai yli
15 % MTBE:tä sisältävän polttoaineen käyttö
–
Polttoainejärjestelmän tyhjentämättä jättäminen ennen yli kuukauden
pituisia käyttökatkoja
Korjaukset tai säädöt, joilla pyritään korjaamaan seuraavista tekijöistä johtuvia
käynnistysvaikeuksia:
–
Asianmukaisten huoltotoimenpiteiden tai suositellun polttoainemenettelyn
laiminlyönti
–
Leikkurin terän osuminen esteeseen
Erityisolosuhteet, joissa käynnistys voi edellyttää useampaa kuin kahta vetoa:
TimeCutter
3 vuotta
30 päivää kaupallisessa käytössä
–
Ensimmäinen käynnistyskerta yli kolmen kuukauden pituisen käyttökatkon
tai varastoinnin jälkeen
TITAN-leikkurit
•Runko
3 vuotta tai 240 tuntia5
Elinikäinen (vain alkuperäinen omistaja)6
–
Käynnistys alhaisessa lämpötilassa, esimerkiksi varhain keväällä tai
myöhään syksyllä
–
Väärä käynnistystapa – jos yksikön käynnistyksessä on ongelmia,
varmista käyttöoppaasta, että käytät oikeaa käynnistystapaa. Näin
voidaan ehkä välttää tarpeeton käynti valtuutetussa Toro-huoltoliikkeessä.
1Alkuperäinen
kotikäytössä2
ostaja on henkilö, joka alun perin osti Toro-tuotteen.
2Kotikäyttö
tarkoittaa tuotteen käyttöä samalla tontilla, jolla asiakkaan koti sijaitsee. Käyttöä
useammassa kuin yhdessä paikassa pidetään kaupallisena käyttönä, johon sovelletaan
kaupalliseen käyttöön annettua takuuta.
3Toro
GTS -käynnistystakuu ei kata kaupallisessa käytössä olevia tuotteita.
4Joillakin
5Kumpi
Yleiset ehdot
Ostajaa suojaavat maakohtaiset lait. Tämä takuu ei rajoita ostajan lakisääteisiä
oikeuksia.
Toro-tuotteissa käytetyillä moottoreilla on moottorin valmistajan antama takuu.
tahansa ilmenee ensin.
6Elinikäinen
takuu: Jos koneen päärakenteen muodostava runko (joka koostuu yhteen hitsatuista
osista ja johon moottorin kaltaiset muut osat kiinnitetään) halkeaa tai murtuu normaalikäytössä,
se korjataan tai vaihdetaan Toron harkinnan mukaan takuun puitteissa maksutta osien ja työn
osalta. Takuu ei kata rungon vaurioitumista väärinkäytön tai ruostumisen edellyttämien korjausten
laiminlyönnin seurauksena.
Takuu voidaan evätä, jos tuntilaskuri on irrotettu, siihen on tehty muutoksia tai jos
sitä on muuten peukaloitu.
Omistajan vastuut
Toro-tuotetta on huollettava käyttöoppaan huolto-ohjeiden mukaisesti. Tällaisen
kunnossapidon kustannuksista vastaa omistaja huollon suorittajasta riippumatta.
374-0268 Rev F
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement