Toro 53cm Super Bagger Lawn Mower User manual

Toro 53cm Super Bagger Lawn Mower User manual

Super Bagger -ruohonleikkuri, 53 cm

Form No. 3392-415 Rev A

Mallinro: 20899—Sarjanro: 315000001 tai suurempi

Käyttöopas

Johdanto

Tämä työnnettävä vaakatasoleikkuri on tarkoitettu kotikäyttöön. Se on tarkoitettu pääasiassa asuinkiinteistöjen viheralueiden ruohonleikkuuseen.

Sitä ei ole tarkoitettu pensaiden leikkuuseen eikä maatalouskäyttöön.

Lue nämä tiedot huolellisesti, jotta opit käyttämään ja huoltamaan laitetta asianmukaisesti sekä välttämään tapaturmia ja tuotevaurioita. Olet itse vastuussa tuotteen asianmukaisesta ja turvallisesta käytöstä.

Voit ottaa yhteyden Toroon suoraan osoitteessa www.Toro.com, jos tarvitset tietoja tuotteista, lisävarusteista tai lähimmästä jälleenmyyjästä tai haluat rekisteröidä tuotteesi.

Aina kun tarvitset huoltoa, alkuperäisiä Toro-varaosia tai lisätietoja, ota yhteys valtuutettuun huoltoliikkeeseen tai

Toron asiakaspalveluun. Ota tällöin tuotteesi malli- ja sarjanumerot valmiiksi esiin.

Kuva 1

osoittaa laitteen malli- ja sarjanumeron sijainnin.

1.

Varoitusmerkintä

Kuva 2

Tässä käyttöoppaassa käytetään kahta termiä tietojen korostamiseksi.

Tärkeää

kiinnittää huomiota mekaanisiin erikoistietoihin ja

Huomautus

korostaa erityishuomion ansaitsevia yleistietoja.

Tämä tuote on asiaankuuluvien eurooppalaisten direktiivien mukainen. Lisätietoja on erillisessä tuotekohtaisessa vaatimustenmukaisuusvakuutuksessa.

Nettovääntö:

Moottorin valmistaja on mitannut tämän moottorin brutto- tai nettoväännön laboratoriossa SAE

J1940:n mukaisesti. Tämän luokan leikkurin moottorin todellinen vääntö on huomattavasti alhaisempi, koska se on säädetty turvallisuuteen, päästöihin ja käyttöön liittyvien vaatimusten mukaisesti. Osoitteessa www.Toro.com on lisätietoja leikkurimalleista.

Älä muuta moottorin asetuksia tai kierrosnopeussäätimen nopeutta, sillä tämä saattaa heikentää laitteen turvallisuutta ja aiheuttaa henkilövahinkoja.

Sisältö

Mallinro:

Sarjanro:

Tässä käyttöoppaassa esiintyvä varoitusmerkintä (

2

Kuva

) ilmaisee uhkaa, josta saattaa olla seurauksena vakava tapaturma tai jopa kuolema, jos suositellut varotoimenpiteet laiminlyödään.

© 2015—The Toro® Company

8111 Lyndale Avenue South

Bloomington, MN 55420

Kuva 1

1.

Malli- ja sarjanumerokilpi

Kirjoita tuotteen malli- ja sarjanumerot alla olevaan tilaan:

Rekisteröi tuotteesi osoitteessa www.Toro.com.

Johdanto ....................................................................... 1

Turvaohjeet ................................................................... 2

Yleisiä ruohonleikkurin turvaohjeita........................... 2

Äänenpaine ............................................................ 3

Ääniteho ............................................................... 3

Käden/käsivarren värinä .......................................... 4

Turva- ja ohjetarrat ................................................. 4

Käyttöönotto ................................................................ 5

1 Kahvan suoristaminen ........................................... 5

2 Narukäynnistimen asennus naruohjaimeen ............... 5

3 Öljyn lisääminen moottoriin ................................... 6

4 Leikkuujätteen heittosuojuksen tai ruohonkeräimen asennus ...................................... 6

5 Ruohonkeräimen kokoaminen ................................ 8

Laitteen yleiskatsaus ....................................................... 9

Tekniset tiedot ....................................................... 9

Käyttö .......................................................................... 9

Polttoainesäiliön täyttö ............................................. 9

Moottorin öljymäärän tarkistus.................................10

Leikkuukorkeuden säätö..........................................10

Yläkahvan korkeuden säätö......................................11

Käännös alkuperäisestä tekstistä (FI)

Painettu Yhdysvalloissa

Kaikki oikeudet pidätetään

*3392-415* A

Moottorin käynnistys ..............................................11

Itsevetolaitteiston käyttö..........................................12

Moottorin sammutus ..............................................12

Leikkuujätteiden levitys ...........................................12

Leikkuujätteiden kerääminen ruohonkeräimeen.................................................................12

Leikkuujätteiden heittäminen sivulle..........................14

Käyttövihjeitä .......................................................15

Kunnossapito ...............................................................16

Kunnossapitotaulukko ...............................................16

Valmistelu huoltoa varten ........................................16

Ilmansuodattimen huolto ........................................16

Moottoriöljyn vaihto...............................................17

Yläkahvan voitelu ...................................................18

Itsevetolaitteiston säätö ...........................................18

Terän vaihto ..........................................................19

Laitteen kotelon alapuolen puhdistus.........................20

Varastointi ...................................................................20

Laitteen valmistelu varastointia varten .......................20

Kahvan taittaminen ................................................20

Laitteen käyttöönotto varastoinnin jälkeen .................21

Turvaohjeet

Tämä kone on suunniteltu standardin EN ISO 5395:2013 mukaisesti.

Ruohonleikkurin asiaton käyttö tai huolto voi aiheuttaa tapaturman tai kuoleman. Vähennä tapaturmariskiä noudattamalla näitä turvaohjeita.

Toro on suunnitellut ja testannut tämän laitteen siten, että sen käyttö on turvallista, mutta seuraavien ohjeiden laiminlyöminen saattaa aiheuttaa henkilövahingon.

Parhaan mahdollisen turvallisuuden, suorituskyvyn ja laitetuntemuksen kannalta on tärkeää, että kaikki ruohonleikkurin käyttäjät lukevat tämän käyttöoppaan ja omaksuvat sen tiedot ennen laitteen käyttämistä.

Erityistä huomiota on kiinnitettävä turvaohjeen

varoitusmerkintään ( Kuva 2 ), joka tarkoittaa Varoitusta,

Vaaraa tai Hengenvaaraa – ”henkilöturvallisuusohjeet”.

Lue ja omaksu nämä ohjeet, sillä ne käsittelevät turvallisuutta. Ohjeiden noudattamatta jättäminen saattaa johtaa henkilövahinkoon.

Yleisiä ruohonleikkurin turvaohjeita

Tämä leikkuulaite voi katkaista jalan tai käden sekä singota esineitä. Seuraavien turvaohjeiden noudattamatta jättäminen saattaa aiheuttaa vakavan loukkaantumisen tai kuoleman.

Koulutus

Lue ohjeet huolellisesti. Tutustu ohjauslaitteisiin ja laitteen asianmukaiseen käyttöön.

Älä anna lasten tai näihin ohjeisiin perehtymättömien henkilöiden käyttää konetta. Paikalliset säännökset saattavat asettaa rajoituksia käyttäjän iälle.

Muista, että käyttäjä vastaa muille ihmisille tai heidän omaisuudelleen aiheutuneista vahingoista.

Ymmärrä koneessa tai ohjeissa käytettyjen kuvien selitykset.

Bensiini

VAARA

– Bensiini on erittäin tulenarkaa. Noudata seuraavia varo-ohjeita:

Säilytä polttoaine tarkoitukseen suunnitelluissa astioissa.

Täytä polttoainesäiliö aina ulkona äläkä tupakoi täyttäessäsi polttoainesäiliötä.

Lisää polttoaine ennen moottorin käynnistämistä. Älä koskaan irrota polttoainesäiliön korkkia tai lisää bensiiniä moottorin ollessa käynnissä tai lämmin.

Jos bensiiniä roiskuu, älä yritä käynnistää moottoria vaan siirrä laite pois alueelta, jolla on bensiiniroiskeita.

Vältä luomasta minkäänlaisia kipinälähteitä, ennen kuin bensiinihöyryt ovat hälvenneet.

Asenna polttoainesäiliöiden ja muiden säiliöiden korkit huolellisesti.

Valmistelut

Käytä aina ruohoa leikatessa tukevia liukastumisen estäviä kenkiä ja pitkiä housuja. Älä käytä laitetta avojaloin tai avoimissa sandaaleissa.

Tarkasta huolellisesti alue, jolla laitetta on tarkoitus käyttää, ja poista kaikki kivet, kepit, johdot ja muut esineet.

Tarkista aina ennen käyttöä silmämääräisesti, että suojukset ja suojalaitteet, kuten suuntainlevyt ja/tai ruohonkeräimet ovat paikoillaan ja toimivat oikein.

Tarkasta aina ennen käyttöä silmämääräisesti, että terät, teräpultit ja leikkuujärjestelmä eivät ole kuluneet tai vaurioituneet. Vaihda kuluneet tai vaurioituneet terät ja pultit sarjoissa, jotta tasapaino säilyy.

Käynnistys

Älä kallista konetta moottorin käynnistyksen aikana, ellei konetta ole tarpeen kallistaa käynnistystä varten. Kallista tällöin vain sen verran kuin on aivan välttämätöntä ja nosta vain sitä osaa, joka on käyttäjästä poispäin.

Käynnistä moottori huolellisesti ohjeiden mukaan jalat kaukana terästä. Älä myöskään seiso heittosuppilon edessä.

Käyttö

Älä koskaan leikkaa ruohoa, kun lähistöllä on ihmisiä

(varsinkin lapsia) tai lemmikkieläimiä.

Leikkaa ruohoa vain päivänvalossa tai hyvässä keinovalaistuksessa.

Pidä silmällä monttuja ja muita piileviä vaaroja.

2

Älä laita käsiä tai jalkoja pyörivien osien lähelle tai alle.

Älä mene koskaan heittoaukon eteen.

Älä nosta tai kanna ruohonleikkuria moottorin ollessa käynnissä.

Ole erittäin varovainen vaihtaessasi suuntaa tai vetäessäsi kävellen ohjattavaa ruohonleikkuria itseäsi kohti.

Käytä laitetta kävellen, älä juokse.

Rinteet:

– Älä yritä leikata ruohoa jyrkissä rinteissä.

– Noudata erittäin suurta varovaisuutta rinteillä.

– Leikkaa rinteet poikittaissuunnassa – ei ylös ja alas.

Ole erittäin varovainen vaihtaessasi suuntaa rinteillä.

– Varo, että jalkasi eivät luista rinteissä.

Vähennä nopeutta rinteissä ja ennen jyrkkiä käännöksiä, jotta kone ei kaadu tai menetä ohjattavuuttaan.

Pysäytä terä, jos konetta on kallistettava ylitettäessä muita kuin ruohoalustoja ja kuljetettaessa leikattavalle alueelle ja sieltä pois.

Älä käytä moottoria ahtaissa tiloissa, joihin voi kertyä vaarallista häkää ja muita pakokaasuja.

Sammuta moottori

– aina, kun poistut laitteen luota.

– ennen polttoainesäiliön täyttämistä

– ennen ruohonkerääjän irrottamista

– ennen korkeuden säätämistä, paitsi jos säätö voidaan tehdä kuljettajan istuimelta käsin.

Sammuta moottori ja irrota sytytystulpan johto

– ennen tukkeuman poistamista tai tukoksen poistamista suppilosta

– ennen koneen tarkastamista, puhdistamista tai huoltamista.

– Jos kone osuu vieraaseen esineeseen, tarkasta, onko koneessa vaurioita ja korjaa ne ennen koneen käynnistämistä ja käyttämistä.

– jos laite alkaa täristä epänormaalisti (tarkista heti).

Salamanisku voi aiheuttaa vakavan loukkaantumisen tai hengenvaaran. Jos alueella on ukonilma, konetta ei saa käyttää. Tällöin on hakeuduttava suojaan.

Varo liikennettä, kun ylität tien tai työskentelet tien lähistöllä.

Kunnossapito ja varastointi

Huolehdi, että mutterit, pultit ja ruuvit ovat tiukalla, jotta laitetta on turvallista käyttää.

• Älä pese konetta painepesulaitteilla.

Älä säilytä laitetta, jonka säiliössä on bensiiniä, sisätiloissa, jossa kaasut voivat joutua kosketuksiin avotulen tai kipinän kanssa.

Anna moottorin jäähtyä, ennen kuin varastoit koneen suljettuun tilaan.

Puhdista moottori, äänenvaimennin, akkutila ja bensiinin säilytysalue ruohosta, lehdistä tai liiallisesta rasvasta palovaaran vähentämiseksi.

Tarkista ruohonkerääjän osat ja heittosuppilon suojus säännöllisesti ja vaihda ne tarvittaessa valmistajan suosittelemiin varaosiin.

Vaihda kuluneet tai vaurioituneet osat turvallisuuden parantamiseksi.

Vaihda vialliset äänenvaimentimet.

Tyhjennä polttoainesäiliö ulkona.

Älä muuta moottorin kierrosnopeuden säätimen asetuksia tai käytä moottoria ylikierroksilla. Moottorin käyttäminen ylikierroksilla lisää henkilövahingon riskiä.

Varo koneen säädön aikana, että sormet eivät jää jumiin leikkurin liikkuvien terien ja kiinteiden osien väliin.

Varmista hyvä suorituskyky ja turvallisuus hankkimalla ainoastaan alkuperäisiä Toro-varaosia ja -lisävarusteita. Älä käytä muiden valmistajien osia ja lisävarusteita, sillä ne voivat aiheuttaa turvallisuusriskin.

Kuljetus

Ole varovainen lastatessasi konetta perävaunuun tai kuorma-autoon.

Käytä täysleveää ramppia lastatessasi konetta perävaunuun tai kuorma-autoon.

Kiinnitä kone tiukasti hihnoilla, ketjuilla, kaapeleilla tai köysillä. Etu- ja takahihnat on suunnattava alas- ja ulospäin koneesta.

Äänenpaine

Tämän laitteen äänenpainetaso käyttäjän korvan kohdalla on

89 dB(A), johon sisältyy epävarmuusarvo (K) 1 dB(A).

Äänenpainetaso on määritetty standardissa EN ISO 5395:2013 kuvatun menettelyn mukaisesti.

Ääniteho

Tämän laitteen taattu äänitehon taso on 98 dB(A), johon sisältyy epävarmuusarvo (K) 1 dB(A).

Äänitehon taso on määritetty standardissa ISO 11094 kuvatun menettelyn mukaisesti.

VAROITUS

Pitkäaikainen melualtistus konetta käyttäessä voi aiheuttaa kuulovaurioita.

Käytä kunnollisia kuulosuojaimia, kun käytät konetta pitkiä aikoja kerrallaan.

3

Käden/käsivarren värinä

Oikealle kädelle mitattu värinätaso = 3.8 m/s 2

Vasemmalle kädelle mitattu värinätaso = 4.1 m/s 2

Epävarmuusarvo (K) = 2,1 m/s 2

Mitatut arvot on määritetty standardissa EN ISO 5395:2013 kuvatun menettelyn mukaisesti.

VAROITUS

Pitkäaikainen värinäaltistus konetta käyttäessä voi aiheuttaa käsien ja ranteiden puutumista.

Käytä värinää vaimentavia käsineitä, kun käytät konetta pitkiä aikoja kerrallaan.

Turva- ja ohjetarrat

Tärkeää:

Turva- ja ohjetarrat on sijoitettu mahdollisesti vaarallisten alueiden lähelle. Vaihda vaurioituneet tarrat.

Valmistajan merkki

1.

Osoittaa, että terän on valmistanut alkuperäinen laitevalmistaja.

110-9457

1.

Moottorin kytkin – pois

2.

Moottorin kytkin – päällä

3.

Lukitsematon

4.

Lukittu

114-2820

1.

Vaara – lue

käyttöopas

.

2.

Esineiden sinkoutumisvaara – pidä sivulliset turvallisen matkan päässä koneesta.

3.

Esineiden sinkoutumisvaara – älä käytä ruohonleikkuria ilman takaheittokanavan suojusta tai ruohonkeräintä. Älä käytä leikkuria ilman sivuheittokanavan suojusta tai suppilon suuntainta.

4.

Jalkojen ja käsien loukkaantumisvaara, leikkuuterä – pysy etäällä liikkuvista osista.

5.

Käsien ja jalkojen silpoutumisvaara, leikkuuterä – irrota virta-avain ja lue ohjeet ennen korjaamista tai huoltamista.

6.

Käsien ja jalkojen silpoutumisvaara, leikkuuterä – laitetta ei saa käyttää rinteessä ylös- tai alaspäin vaan sivuittaissuunnassa.

Sammuta moottori ennen kuin poistut ohjaajan paikalta ja katso taaksepäin peruuttaessasi.

112-8760

1.

Esineiden sinkoutumisvaara – pidä sivulliset turvallisen matkan päässä koneesta.

2.

Jalkojen ja käsien loukkaantumisvaara – pysy etäällä liikkuvista osista.

4

1.

Kahva yläasennossa

2.

Kahva ala-asennossa

121–2370

3.

Polkimen sijainti

Käyttöönotto

Tärkeää:

Irrota ja hävitä moottorin muovisuojus.

1

Kahvan suoristaminen

Mitään osia ei tarvita

Ohjeet

1.

Siirrä kahvaa taaksepäin ja pidä yläkahvaa paikallaan

( Kuva 3 ).

Kuva 3

Huomaa:

Kahva napsahtaa paikalleen.

2.

Kiristä yläkahvan nuppi mahdollisimman kireälle ( Kuva

4

).

Kuva 4

G020803

5

2

Narukäynnistimen asennus naruohjaimeen

Mitään osia ei tarvita

Ohjeet

Tärkeää:

Asenna narukäynnistin naruohjaimeen, jotta moottori voidaan käynnistää turvallisesti ja helposti aina laitetta käytettäessä.

Vedä narukäynnistin kahvassa olevan naruohjaimen läpi

( Kuva 5 ).

Kuva 6

1.

Narukäynnistin

Kuva 5

2.

Naruohjain

3

Öljyn lisääminen moottoriin

Mitään osia ei tarvita

Ohjeet

Tärkeää:

Laitteen moottorissa ei ole öljyä toimitettaessa. Täytä moottorin kampikammio öljyllä ennen moottorin käynnistämistä.

1.

Siirrä laite tasaiselle alustalle.

2.

Poista mittatikku ( Kuva 6

) ja kaada öljyä

öljyntäyttöputkeen noin kolmen neljäsosan verran kampikammion tilavuudesta.

Huomaa:

Tilavuus: 0,55 l, tyyppi: SAE 30, puhdistava

öljy, jonka API-huoltoluokitus on SF, SG, SH, SJ, SL tai korkeampi.

3.

Pyyhi mittatikku puhtaalla liinalla.

4.

Asenna mittatikku öljyntäyttöputkeen,

mutta älä ruuvaa sitä kiinni

.

5.

Irrota mittatikku ja tarkista öljymäärä mittatikusta.

Katso

Kuva 6

.

Jos öljyä on liian vähän, lisää öljyntäyttöputkeen hitaasti pieni määrä öljyä, odota kolme minuuttia ja toista sitten vaiheet

3 – 5 , kunnes öljyn määrä on

oikea kuvan mukaisesti ( Kuva 16

).

Jos öljyä on liikaa, valuta ylimääräistä öljyä, kunnes

öljyn määrä on oikea kuvan mukaisesti ( Kuva 16

).

Lisätietoa ylimääräisen öljyn tyhjentämisestä on kohdassa

Moottoriöljyn vaihto (sivu 17)

.

Tärkeää:

Jos kampikammiossa on liikaa tai liian vähän öljyä moottoria käytettäessä, moottori voi vaurioitua.

6.

Asenna mittatikku öljyntäyttöputkeen tukevasti.

Tärkeää:

Vaihda moottoriöljy viiden ensimmäisen käyttötunnin jälkeen ja sitten vuosittain. Katso

Moottoriöljyn vaihto (sivu 17)

.

6

4

Leikkuujätteen heittosuojuksen tai ruohonkeräimen asennus

Mitään osia ei tarvita

Ohjeet

Leikkuujätteen heittosuojus (leikkuujätteen kierrätykseen tai sivulle heittoon) tai ruohonkeräin on asennettava oikein, sillä muutoin

moottori ei käynnisty

.

Laitteessa on turvakytkin, joka estää laitetta toimimasta, jos leikkuujätteen heittosuojusta tai ruohonkeräintä ei ole asennettu. Kytkin sijaitsee laitteen takana ylhäällä oikealla olevan kanavan alaosassa. Näin laitetta estetään heittämästä leikkuujätettä käyttäjän päälle taka-aukon kautta.

Leikkuujätteen heittosuojuksen vivun yläreunan on oltava

kokonaan kanavan alaosan sisällä

, jotta kytkin havaitsisi

heittosuojuksen ( Kuva 7

).

Kuva 8

2.

Paina vivun painiketta peukalolla ja työnnä heittosuojus

kokonaan aukkoon ( Kuva 9 ).

Kuva 7

1.

Heittosuojuksen vivun yläreuna kytkinkanavassa

1.

Asenna leikkuujätteen heittosuojus laitteeseen, jos sitä ei vielä ole asennettu (

Kuva 8 ).

Kuva 9

3.

Vapauta vivun painike ja varmista, että vivun yläreuna on kokonaan kytkinkanavan sisällä (

Kuva 10

).

Jos vivun yläreuna ei ole kokonaan kytkinkanavassa, laite ei käynnisty.

7

2.

Ripusta keräimen pohjakanava rungon pohjaan ( Kuva

12 ).

Kuva 10

Huomaa:

Jos vipu ei lukitu kunnolla, irrota sytytystulpan johto ja tarkista, onko kanavassa roskaa.

Poista tarvittaessa roskat.

5

Ruohonkeräimen kokoaminen

Mitään osia ei tarvita

Ohjeet

1.

Liu’uta ruohonkeräin metallikehikon päälle kuvan

mukaisesti ( Kuva 11

).

1 g027157

Kuva 12

3.

Ripusta keräimen yläkanava rungon päälle ja

sivukanavat rungon sivuille ( Kuva 12

).

2 g027156

3

Kuva 11

3.

Ruohonkeräin 1.

Kahva

2.

Runko

Huomaa:

Älä liu’uta keräintä kahvan päälle ( Kuva 11

).

8

Laitteen yleiskatsaus

4

1

2

3

7

8

6

5

9

10

G012244

Kuva 13

1.

Leikkuukorkeusvipu (4)

2.

Öljyntäyttö/mittatikku (ei kuvassa)

6.

Yläkahvan nuppi

7.

Polttoainesäiliön korkki

3.

Narukäynnistimen kahva 8.

Poljin

4.

Terän ohjaustanko

5.

Yläkahva

9.

Ilmansuodatin

10.

Sytytystulppa

1.

Ruohonkeräin

2.

Sivuheittosuppilo

Kuva 14

3.

Leikkuujätteen heittosuojus (asennettu laitteeseen)

Tekniset tiedot

Malli

20897

Paino

36 kg

Pituus

159 cm

Leveys

56 cm

Korkeus

110 cm

Käyttö

Polttoainesäiliön täyttö

Suositeltu polttoaine:

Moottori toimii parhaiten, kun käytetään vain puhdasta ja uutta (korkeintaan 30 päivää vanhaa) lyijytöntä bensiiniä, jonka tieoktaaniluku (pumppuoktaaniluku) on vähintään

87 (RON + MON / 2).

Etanoli

: Enintään 10 % etanolia (bensiinin ja etanolin seosta) tai 15 % MTBE:tä (metyyli-tertiääri-butyylieetteriä) sisältävää polttoainetta voidaan käyttää. Etanoli ja MTBE eivät ole sama asia. Bensiiniä, jonka tilavuudesta on enemmän kuin 15 % (E15) etanolia, ei ole hyväksytty käyttöön.

Älä käytä bensiiniä, jonka tilavuudesta enemmän kuin 10 % on etanolia

(kuten 15 % etanolia sisältävä E15, 20 % etanolia sisältävä E20 tai enintään

85 % etanolia sisältävä E85). Muun kuin hyväksytyn bensiinin käyttö voi aiheuttaa toimintaongelmia ja/tai moottorivaurioita, joita takuu ei ehkä kata.

Metanolia sisältävää bensiiniä

ei saa

käyttää.

Polttoainetta

ei saa

säilyttää talven yli polttoainesäiliössä tai -astioissa, ellei polttoaineeseen ole lisätty stabilointiainetta.

Bensiiniin

ei saa

lisätä öljyä.

Tärkeää:

Käynnistysongelmien vähentämiseksi lisää polttoaineeseen polttoaineen stabilointiainetta ympäri vuoden. Sekoita stabilointiaine alle 30 päivää vanhaan bensiiniin. Käytä moottoria, kunnes bensiini loppuu, ennen koneen varastoimista yli 30 päivän ajaksi.

Älä käytä muita polttoaineen lisäaineita kuin stabilointiainetta tai varastointia parantavaa ainetta. Älä käytä alkoholipohjaisia stabilointiaineita, kuten etanolia, metanolia tai isopropanolia.

HENGENVAARA

Bensiini on erittäin tulenarkaa ja räjähdysherkkää.

Bensiinin aiheuttama tulipalo tai räjähdys voi aiheuttaa palovammoja.

• Aseta säiliö ja/tai laite suoraan maahan ennen polttoaineen lisäystä. Älä aseta niitä ajoneuvoon tai minkään esineen päälle. Muutoin staattinen purkaus voi sytyttää bensiinin.

• Täytä polttoainesäiliö ulkona, moottorin ollessa kylmänä. Pyyhi läikkynyt polttoaine pois.

• Älä käsittele bensiiniä tupakoidessasi tai avotulen tai kipinöiden lähellä.

• Säilytä bensiiniä sille hyväksytyssä säiliössä ja poissa lasten ulottuvilta.

• Älä kallista konetta kyljelleen, jos säiliössä on polttoainetta.

9

1.

Puhdista polttoainesäiliön korkin ympäristö ja irrota korkki (

Kuva 15 ).

1 cm (1/2 inch)

Kuva 15

g02821 1

5.

Irrota mittatikku ja tarkista öljymäärä mittatikusta.

Katso

Kuva 16 .

Jos öljyä on liian vähän, lisää öljyntäyttöputkeen hitaasti pieni määrä öljyä, odota kolme minuuttia ja toista sitten vaiheet

3 – 5 , kunnes öljyn määrä on

oikea kuvan mukaisesti ( Kuva 6 ).

Jos öljyä on liikaa, valuta ylimääräistä öljyä, kunnes

öljyn määrä on oikea kuvan mukaisesti ( Kuva 6 ).

Lisätietoa ylimääräisen öljyn tyhjentämisestä on kohdassa

Moottoriöljyn vaihto (sivu 17)

.

Tärkeää:

Jos kampikammiossa on liikaa tai liian vähän öljyä moottoria käytettäessä, moottori voi vaurioitua.

6.

Asenna mittatikku öljyntäyttöputkeen tukevasti.

2.

Täytä polttoainesäiliö siten, että vähintään 1 cm kaulan alaosasta jää tyhjäksi, jotta bensiinillä on tilaa laajentua.

3.

Asenna polttoainesäiliön korkki paikalleen ja kiristä se käsin.

Moottorin öljymäärän tarkistus

Huoltoväli:

Aina ennen käyttöä tai päivittäin

Huomaa:

Tilavuus: 0,55 l, tyyppi: SAE 30, puhdistava öljy, jonka API-huoltoluokitus on SF, SG, SH, SJ, SL tai korkeampi.

1.

Siirrä laite tasaiselle alustalle.

2.

Irrota mittatikku ( Kuva 16

).

Leikkuukorkeuden säätö

VAARA

Leikkuukorkeutta säädettäessä kädet ja jalat saattavat joutua kosketuksiin liikkuvan terän kanssa, mikä voi aiheuttaa vakavia vammoja.

• Sammuta moottori ja odota, kunnes kaikki liikkuvat osat ovat pysähtyneet.

• Pysy etäällä kuumasta äänenvaimentimesta.

• Älä laita sormia kotelon alle säätäessäsi leikkuukorkeutta.

Säädä leikkuukorkeus halutuksi. Aseta etupyörät samalle korkeudelle kuin takapyörät (

Kuva 17 ).

Huomaa:

Laitetta nostetaan siirtämällä kaikkia leikkuukorkeusvipuja eteenpäin ja lasketaan siirtämällä niitä kaikkia taaksepäin.

Kuva 16

3.

Pyyhi mittatikku puhtaalla liinalla.

4.

Asenna mittatikku öljyntäyttöputkeen,

mutta älä ruuvaa sitä kiinni

.

10

Kuva 17

Huomaa:

Leikkuukorkeusasetukset ovat 25 mm, 35 mm,

44 mm, 54 mm, 64 mm, 73 mm, 83 mm, 92 mm ja 102 mm.

Yläkahvan korkeuden säätö

Yläkahvan voi laskea tai nostaa käyttäjälle mukavaan asentoon.

Huomaa:

Yläkahvaa ei voi nostaa alakahvan kulmaa korkeammalle.

1.

Löysää yläkahvan nuppia ( Kuva 18

).

Moottorin käynnistys

VAARA

Kone pitää kovaa ääntä, mikä voi vahingoittaa kuuloa.

Käytä kuulonsuojaimia.

Tärkeää:

Laitteen turvakytkin estää moottoria käynnistymästä, jos laitteeseen ei ole asennettu leikkuujätteen heittosuojusta tai ruohonkeräintä.

1.

Asenna laitteeseen leikkuujätteen heittosuojus ( Kuva

21 ) tai ruohonkeräin ( Kuva 22

).

Kuva 18

2.

Siirrä yläkahva haluttuun asentoon (

Kuva 19 ).

Kuva 21

Kuva 19

3.

Kiristä yläkahvan nuppi mahdollisimman kireälle ( Kuva

20 ).

Kuva 20

Kuva 22

2.

Käännä polttoaineventtiilin vipu Päällä-asentoon ( Kuva

23 ).

11

Kuva 23

3.

Pidä terän ohjaustankoa kahvaa vasten ja vedä

narukäynnistimestä ( Kuva 24

).

Kuva 24

1.

Terän ohjaustanko

Huomaa:

Jos laite ei edelleenkään käynnisty, ota yhteys valtuutettuun huoltoliikkeeseen.

Itsevetolaitteiston käyttö

Itsevetolaitteistoa käytetään kävelemällä ja pitämällä käsiä yläkahvan päällä ja kyynärpäitä sivuilla, jolloin laite liikkuu automaattisesti oikeaa vauhtia.

Moottorin sammutus

Sammuta moottori vapauttamalla terän ohjaustanko (

Kuva

25 ).

VAROITUS

Kun vapautat terän ohjaustangon, moottorin ja terän pitäisi pysähtyä 3 sekunnin kuluessa. Jos ne eivät pysähdy, lopeta laitteen käyttö välittömästi ja ota yhteys valtuutettuun huoltoliikkeeseen.

Leikkuujätteiden levitys

Laitteessa on valmiina ominaisuus, joka levittää ruoho- ja lehtijätteen takaisin nurmelle.

Jos ruohonkeräin on kiinni laitteessa, irrota se (katso kohta

Ruohonkeräimen irrotus (sivu 13)

) ennen leikkuujätteiden levitystä. Jos sivuheittosuppilo on kiinni laitteessa, irrota se ja lukitse sivuheittoluukku. Katso kohta

Sivuheittosuppilon irrotus (sivu 14)

ennen leikkuujätteiden levitystä.

Tärkeää:

Laitteen turvakytkin estää moottoria käynnistymästä, jos laitteeseen ei ole asennettu

leikkuujätteen heittosuojusta ( Kuva 26

).

Asenna leikkuujätteen heittosuojus kuvan mukaisesti ( Kuva

26 ).

Kuva 26

1.

Heittosuojuksen vivun yläreuna kytkinkanavassa

Kuva 25

12

Leikkuujätteiden kerääminen ruohonkeräimeen

Käytä ruohonkeräintä, jos haluat kerätä ruoho- ja lehtijätteet nurmikolta.

VAARA

Jos ruohonkeräin on kulunut, pieniä kiviä tai muuta vastaavaa jätettä voi sinkoutua käyttäjään tai sivullisiin päin, mikä voi johtaa vakavaan henkilövahinkoon tai kuolemaan.

Tarkasta ruohonkeräin säännöllisesti. Jos keräin on vaurioitunut, asenna uusi Toro-ruohonkeräin.

Jos sivuheittosuppilo on kiinni laitteessa, irrota se ja lukitse sivuheittoluukku. Katso

Sivuheittosuppilon irrotus (sivu 14)

ennen leikkuujätteiden keräämistä.

VAARA

Terä on terävä, ja sen koskettaminen voi aiheuttaa vakavia henkilövahinkoja.

Sammuta moottori ja odota, että kaikki liikkuvat osat ovat pysähtyneet, ennen kuin poistut käyttäjän paikalta.

Ruohonkeräimen asennus

1.

Irrota leikkuujätteen heittosuojus ( Kuva 27

).

Tärkeää:

Laitteen turvakytkin estää moottoria käynnistymästä, jos laitteeseen ei ole asennettu ruohonkeräintä.

Kuva 29

Ruohonkeräimen irrotus

1.

Vie narukäynnistin alemman naruohjaimen ympäri

( Kuva 30 ).

Kuva 27

2.

Vie narukäynnistin alemman naruohjaimen ympäri

( Kuva 28 ).

Kuva 30

2.

Nosta ruohonkeräimen kahva laitteen yläosan urista ja

irrota keräin laitteesta ( Kuva 31

).

Kuva 28

Huomaa:

Alempi naruohjain vapauttaa narukäynnistimen, kun narukäynnistimen kahvaa vedetään.

3.

Asenna ruohonkeräimen kahva laitteen yläosassa oleviin uriin (

Kuva 29 ).

G010270

Kuva 31

3.

Asenna leikkuujätteen heittosuojus (

Kuva 32 ).

13

Kuva 34

3.

Asenna sivuheittosuppilo ja sulje luukku suppilon

päälle ( Kuva 35

).

Kuva 32

Leikkuujätteiden heittäminen sivulle

Käytä sivuheittojärjestelmää erittäin pitkän ruohon leikkaamiseen.

Jos ruohonkeräin on kiinni laitteessa, irrota se (katso kohta

Ruohonkeräimen irrotus (sivu 13)

) ennen leikkuujätteiden heittoa sivulle.

Tärkeää:

Laitteen turvakytkin estää moottoria käynnistymästä, jos laitteeseen ei ole asennettu leikkuujätteen heittosuojusta. Katso kohta

Leikkuujätteiden levitys (sivu 12)

.

Sivuheittosuppilon asennus

1.

Avaa sivuheittoluukun lukitus (

Kuva 33 ).

Kuva 35

Sivuheittosuppilon irrotus

Sivuheittosuppilo irrotetaan tekemällä äskeiset vaiheet käänteisessä järjestyksessä.

Tärkeää:

Lukitse sivuheittoluukku sulkemisen jälkeen

( Kuva 36 ).

Kuva 33

2.

Avaa sivuheittoluukku (

Kuva 34 ).

Kuva 36

14

Käyttövihjeitä

Ruohon leikkaaminen

VAARA

Taittunut, vaurioitunut tai irtonainen terä voi irrota koneesta ja vahingoittaa sinua tai lähellä olijoita.

• Siivoa alueelta kepit, kivet, johdot, oksat ja muut jätteet, joihin terä saattaisi osua.

• Älä iske terää kiinteisiin esineisiin. Älä koskaan aja ruohonleikkurilla tarkoituksella minkään esineen yli.

• Jos laite törmää esteeseen tai alkaa täristä, sammuta moottori välittömästi, irrota sytytystulpan johto ja tarkasta laite vaurioiden varalta.

• Ole varovainen terää tarkastettaessa/huollettaessa. Se on terävä ja voi viiltää haavoja.

• Keep the blade bolt tight and replace the blade every mowing season with a genuine Toro replacement blade.

• Leikkaa vain noin kolmasosa ruohon pituudesta kerrallaan. Älä leikkaa ruohoa 51 mm:n asetusta lyhyemmäksi, paitsi jos ruoho on harvaa tai on myöhäinen syksy, jolloin ruohon kasvu alkaa hidastua. Katso

Leikkuukorkeuden säätö (sivu 10)

.

Leikattaessa yli 15 cm korkeaa ruohoa leikkaa ensin korkeimmalla leikkuukorkeuden asetuksella ja kävele hitaasti. Leikkaa sen jälkeen matalammalla asetuksella, jotta nurmikosta tulee hyvän näköinen. Jos ruoho on liian pitkää, laite saattaa tukkeutua ja moottori pysähtyä.

Leikkaa vain kuivaa ruohoa tai lehtiä. Kostea ruoho ja lehdet paakkuuntuvat nurmikolle ja voivat tukkia laitteen tai pysäyttää moottorin.

VAARA

Kostea ruoho tai lehdet voivat aiheuttaa vakavan loukkaantumisen, jos liukastut ja kosketat terää.

Leikkaa vain ruohon ollessa kuivaa.

Huomioi palovaara erittäin kuivissa olosuhteissa, noudata kaikkia paikallisia palovaroituksia ja pidä laite puhtaana kuivasta ruohosta ja lehdistä.

Vaihda leikkuusuuntaa. Tällöin leikkuujätteet hajaantuvat ruohikolle tasaisesti ja lannoittavat hyvin.

Jos leikattu nurmikko ei näytä hyvältä, kokeile yhtä tai useampaa seuraavista toimenpiteistä:

– Vaihda terä tai teroita se.

– Kävele hitaammin leikatessasi.

– Nosta laitteen leikkuukorkeutta.

– Leikkaa ruoho useammin.

– Kulje aina osaksi edellisen leikkuukaistan päällä; älä leikkaa kokonaan uutta kaistaa.

– Aseta etupyörien leikkuukorkeus yhtä pykälää takapyörien leikkuukorkeutta alemmaksi. Säädä eturenkaiden korkeudeksi esimerkiksi 51 mm ja takarenkaiden korkeudeksi 64 mm.

Lehtien leikkaaminen

Kun nurmikko on leikattu, tarkista, että puolet ruohosta näkyy lehtikerroksen läpi. Joudut ehkä leikkaamaan lehdet vielä kerran tai useamminkin.

Jos lehtiä on nurmikolla yli 13 cm, aseta etuosan leikkuukorkeus yhtä tai kahta pykälää korkeammalle kuin takaosan leikkuukorkeus.

Hidasta leikkuunopeutta, jos laite ei leikkaa lehtiä tarpeeksi hienoksi.

15

Kunnossapito

Huomaa:

Koneen vasen ja oikea puoli määritellään normaalista käyttöasennosta käsin.

Kunnossapitotaulukko

Huoltotoimenpide Huoltoväli

5 ensimmäisen käyttötunnin jälkeen

• Vaihda moottoriöljy.

Aina ennen käyttöä tai päivittäin

Jokaisen käytön jälkeen

Ennen varastointia

Vuosittain

• Tarkista moottoriöljyn määrä.

• Varmista, että terä pysähtyy kolmen sekunnin kuluessa terän ohjaustangon vapauttamisesta.

• Tarkista, ettei ilmanpuhdistimessa ole likaa tai vaurioita. Puhdista tai vaihda se tarvittaessa.

• Poista leikkuujätteet ja lika laitteen kotelon alapuolelta.

• Tyhjennä polttoainesäiliö ennen korjauksia ohjeiden mukaan ja ennen vuosittaista varastointia.

• Puhdista tai vaihda ilmansuodatin (useammin, jos käyttöolosuhteet ovat pölyiset).

• Vaihda moottoriöljy.

• Voitele yläkahva.

• Vaihda terä tai teroituta se (useammin, jos terä tylsyy nopeasti).

• Lisää vuosittaisia huoltotoimenpiteitä on moottorin käyttöoppaassa.

Tärkeää:

Lisää huoltotoimenpiteitä on moottorin käyttöoppaassa.

Valmistelu huoltoa varten

1.

Sammuta moottori ja odota, kunnes kaikki liikkuvat osat ovat pysähtyneet.

2.

Irrota sytytystulpan johto sytytystulpasta ( Kuva 37

) ennen huoltotöiden suorittamista.

Kuva 37

VAARA

Konetta kallistettaessa saattaa valua polttoainetta. Bensiini on tulenarkaa ja räjähdysherkkää ja voi aiheuttaa henkilövahingon.

Käytä moottoria, kunnes bensiini loppuu, tai poista bensiini käsipumpulla, ei koskaan lapolla.

Ilmansuodattimen huolto

Huoltoväli:

Aina ennen käyttöä tai päivittäin

Vuosittain

1.

Paina ilmanpuhdistimen suojuksessa olevat salvat alas

( Kuva 38 ).

3.

Kytke sytytystulpan johto sytytystulppaan huoltotöiden jälkeen.

Tärkeää:

Ennen kuin kallistat laitetta öljyn tai terän vaihtoa varten, anna polttoainesäiliön käydä tyhjäksi normaalissa käytössä. Jos laitetta on kallistettava ennen polttoaineen loppumista, poista polttoaine käsipumpulla. Kallista laite kyljelleen aina siten, että mittatikku osoittaa alaspäin.

Kuva 38

1.

Salvat

16

2.

Avaa suojus.

3.

Irrota ilmansuodatin (

Kuva 39 ).

Kuva 40

7.

Valuta käytetty öljy öljyntäyttöputken läpi öljyn tyhjennysastiaan kallistamalla laite kyljelleen siten, että

öljyntäyttöputki osoittaa alaspäin (

Kuva 41 ).

Kuva 39

4.

Vaihda suodatin, jos se on vaurioitunut tai öljyn tai polttoaineen kastelema.

5.

Jos ilmansuodatin on likainen, napauta sitä kovaa pintaa vasten useita kertoja tai puhalla paineilmaa (alle

2,07 bar) suodattimen moottorin puoleisen sivun läpi.

Huomaa:

Älä harjaa likaa irti suodattimesta, sillä harjaaminen työntää lian kuituihin.

6.

Poista lika ilmanpuhdistimen rungosta ja suojuksesta kostealla liinalla.

Älä pyyhi likaa ilmakanavaan.

7.

Asenna suodatin ilmanpuhdistimeen.

8.

Sulje suojus.

Moottoriöljyn vaihto

Huoltoväli:

5 ensimmäisen käyttötunnin jälkeen

Vuosittain

1.

Siirrä laite tasaiselle alustalle.

2.

Varmista, että polttoainesäiliössä on vain vähän tai ei yhtään polttoainetta, jotta polttoainetta ei vuotaisi, kun laite kallistetaan kyljelleen.

3.

Lämmitä öljy ennen vaihtoa käyttämällä moottoria muutaman minuutin ajan.

Huomaa:

Lämmin öljy juoksee paremmin ja kuljettaa enemmän epäpuhtauksia.

4.

Irrota johto sytytystulpasta. Katso

Valmistelu huoltoa varten (sivu 16)

.

5.

Aseta öljyn tyhjennysastia laitteen sille sivulle, joka on lähimpänä öljyntäyttöputkea.

6.

Irrota mittatikku öljyntäyttöputkesta ( Kuva 40 ).

Kuva 41

8.

Kun öljy on tyhjentynyt, palauta laite käyttöasentoon.

9.

Kaada öljyä kampikammioon noin kolmen neljäsosan verran kampikammion tilavuudesta.

Huomaa:

Tilavuus: 0,55 l, tyyppi: SAE 30, puhdistava

öljy, jonka API-huoltoluokitus on SF, SG, SH, SJ, SL tai korkeampi.

10.

Pyyhi mittatikku puhtaalla liinalla.

11.

Asenna mittatikku öljyntäyttöputkeen,

mutta älä ruuvaa sitä kiinni

.

12.

Irrota mittatikku ja tarkista öljymäärä mittatikusta

( Kuva 42 ).

17

Huomaa:

Suuntaa suihke pullon mukana toimitetun pillin avulla.

2.

Työnnä yläkahva kokonaan alas ja suihkuta voiteluainetta kahvan ulko-osan muoviselle sisäpinnalle

( Kuva 44 ).

Kuva 44

Kuva 42

Jos öljyä on liian vähän, lisää öljyntäyttöputkeen hitaasti pieni määrä öljyä, odota kolme minuuttia ja toista sitten vaiheet

10 – 12

, kunnes öljyn pinta nousee mittatikun

Full

-merkin tasalle.

Jos öljyä on liikaa, valuta ylimääräistä öljyä, kunnes

öljyn määrä on oikea kuvan mukaisesti ( Kuva 42 ).

Tärkeää:

Jos kampikammiossa on liikaa tai liian vähän öljyä moottoria käytettäessä, moottori voi vaurioitua.

13.

Asenna mittatikku öljyntäyttöputkeen tukevasti.

14.

Toimita käytetty öljy paikallisen jälleenkäsittelylaitoksen hävitettäväksi.

Yläkahvan voitelu

Huoltoväli:

Vuosittain

Voitele yläkahvan vasen ja oikea puoli alhaisen viskositeetin silikonisuihkeella.

1.

Suihkuta voiteluainetta kahvan sisäosan muoviselle ulkopinnalle (

Kuva 43 ).

Itsevetolaitteiston säätö

Jos laitteen itsevetolaitteisto ei toimi oikein, säädä itsevetolaitteiston kaapelia.

1.

Löysää kaapelin pidikkeen mutteri (

Kuva 45 ).

Kuva 45

1.

Kaapelin pidike

2.

Vedä yläkahva mahdollisimman taakse.

Huomaa:

Jos kahva ei liiku esteettä, katso kohta

Yläkahvan voitelu (sivu 18)

.

3.

Vedä kaapelin vaippaa alas, kunnes näkyvissä olevassa kaapelissa ei ole enää löysää (

Kuva 46 ).

Kuva 43

18

Kuva 46

1.

Näkyvissä oleva kaapeli

4.

Työnnä kaapelin vaippaa 3 mm ylöspäin.

Huomaa:

Voit asettaa viivaimen mustan kaapelipidikkeen yläsivua vasten ja mitata, kuinka kauas

kaapelin vaipan yläpää liikkuu ( Kuva 47 ).

VAARA

Terä on terävä, ja sen koskettaminen voi aiheuttaa vakavia henkilövahinkoja.

Käytä käsineitä, kun huollat terää.

1.

Irrota sytytystulpan johto sytytystulpasta. Katso

Valmistelu huoltoa varten (sivu 16)

.

2.

Kallista laite kyljelleen siten, että mittatikku osoittaa alaspäin.

3.

Tue terä puun kappaleella ( Kuva 48

).

1.

Kaapelin pidike

Kuva 47

2.

Kaapelin vaippa

Tärkeää:

Kun siirrät kaapelin vaippaa ylöspäin, ajonopeus laskee. Kun siirrät kaapelin vaippaa alaspäin, ajonopeus kasvaa.

5.

Kiristä mutteri tiukkaan.

6.

Käynnistä leikkuri ja tarkista säädöt.

Huomaa:

Jos itsevetolaitteiston säädöt eivät ole oikeat, toista nämä toimenpiteet.

Terän vaihto

Huoltoväli:

Vuosittain

Tärkeää:

Terän asentamiseen tarvitaan momenttiavain.

Jos sinulla ei ole momenttiavainta tai et halua suorittaa toimenpidettä itse, ota yhteys valtuutettuun huoltoliikkeeseen.

Tarkista terä aina bensiinin loppuessa. Jos terä vaurioituu tai murtuu, vaihda se heti. Jos terä on tylsä tai uurteinen, teroituta ja tasapainotuta terä tai vaihda se uuteen.

19

Kuva 48

4.

Irrota terä ja säästä kaikki kiinnitystarvikkeet (

Kuva 48

).

5.

Asenna uusi terä ja kaikki kiinnitystarvikkeet (

Kuva 49

).

Kuva 49

Tärkeää:

Suuntaa terän käyrät päät laitteen koteloa kohti.

6.

Kiristä teräpultti momenttiavaimella 82 N·m:n tiukkuuteen.

Tärkeää:

82 N·m:iin kiristetty pultti on erittäin tiukalla. Pidä terää paikoillaan puun kappaleella, aseta painosi räikän tai vääntötyökalun taakse ja kiristä pultti hyvin. Tätä pulttia on hyvin vaikea kiristää liian kireälle.

Laitteen kotelon alapuolen puhdistus

Huoltoväli:

Jokaisen käytön jälkeen

VAARA

Leikkuujätettä saattaa irrota laitteen kotelon alta.

• Käytä silmäsuojaimia.

• Pysy käyttäjän paikalla (kahvan takana), kun moottori on käynnissä.

• Älä päästä sivullisia alueelle.

Parhaiden tulosten saamiseksi puhdista laitteen kotelon alapuoli pian leikkuun lopettamisen jälkeen.

1.

Laske laite alimpaan leikkuukorkeuden asetukseen.

Katso

Leikkuukorkeuden säätö (sivu 10)

.

2.

Siirrä laite tasaiselle päällystetylle pinnalle.

3.

Ruiskuta vettä oikean takapyörän eteen moottorin käydessä ja terän ollessa kytkettynä (Kuva 49).

Kuva 50

Huomaa:

Vesi roiskuu terän reitille ja poistaa leikkuujätteet.

4.

Kun leikkuujätettä ei enää tule ulos, lopeta ruiskutus ja siirrä laite kuivalle alueelle.

5.

Käytä moottoria muutaman minuutin ajan terä kytkettynä, jotta kotelo kuivuu. Näin se ei pääse ruostumaan.

Varastointi

Varastoi laite viileään, puhtaaseen ja kuivaan paikkaan.

Laitteen valmistelu varastointia varten

VAARA

Bensiinihöyryt voivat räjähtää.

• Älä säilytä bensiiniä 30 päivää kauempaa.

• Älä varastoi laitetta suljettuun tilaan lähelle avotulta.

• Anna moottorin jäähtyä ennen varastointia.

1.

Lisää polttoaineeseen stabilointiainetta moottorin valmistajan ohjeiden mukaan vuoden viimeisellä polttoainesäiliön täyttökerralla.

2.

Hävitä käyttämätön polttoaine asianmukaisesti.

Kierrätä se paikallisten säädösten mukaan tai käytä sitä autossasi.

Huomaa:

Polttoainesäiliössä oleva vanha polttoaine on suurin syy käynnistysongelmiin. Älä varastoi stabilointiaineetonta polttoainetta yli 30 päivää kauempaa äläkä varastoi lisäaineistettua polttoainetta

90 päivää kauempaa.

3.

Käytä laitetta, kunnes moottori pysähtyy polttoaineen loppumisen vuoksi.

4.

Käynnistä moottori uudelleen.

5.

Anna moottorin käydä, kunnes se pysähtyy. Kun et enää saa moottoria käyntiin, se on tarpeeksi kuiva.

6.

Irrota johto sytytystulpasta.

7.

Irrota sytytystulppa, lisää 30 ml öljyä sytytystulpan aukkoon ja vedä narukäynnistintä hitaasti useita kertoja, jotta öljy leviää kaikkialle sylinteriin ja estää sylinterin ruostumisen varastoinnin aikana.

8.

Aseta sytytystulppa löysästi paikalleen.

9.

Kiristä kaikki mutterit, pultit ja ruuvit.

Kahvan taittaminen

Pystyasento

1.

Paina poljinta jalalla ja pidä se alhaalla (

Kuva 51

).

20

Kuva 51

2.

Siirrä kahva pystyasentoon (

Kuva 52

).

Laitteen käyttöönotto varastoinnin jälkeen

1.

Tarkista ja kiristä kaikki kiinnikkeet.

2.

Poista ylimääräinen öljy sylinteristä irrottamalla sytytystulppa ja vetämällä narukäynnistimen kahvasta, jolloin moottori pyörii nopeasti.

3.

Asenna sytytystulppa ja kiristä se momenttiavaimella momenttiin 20 Nm.

4.

Tee tarvittavat huoltotoimenpiteet. Katso kohta

Kunnossapito (sivu 16)

.

5.

Tarkista moottorin öljymäärä. Katso kohta

Moottorin

öljymäärän tarkistus (sivu 10)

.

6.

Täytä polttoainesäiliö uudella bensiinillä, katso kohta

Polttoainesäiliön täyttö (sivu 9)

.

7.

Kytke johto sytytystulppaan.

G020809

Kuva 52

Etuasento

1.

Kun kahva on pystyasennossa, paina poljinta jalalla ja pidä se alhaalla.

2.

Siirrä kahva kokonaan eteen ja löysää yläkahvan nuppia

( Kuva 53 ).

Kuva 53

3.

Suorista kahva kohdan

1 Kahvan suoristaminen (sivu

5)

mukaisesti.

21

Huomautuksia:

22

Kansainväliset jakelijat

Jakelija: Maa:

Agrolanc Kft Unkari

Balama Prima Engineering Equip.

Hongkong

B-Ray Corporation Korea

Casco Sales Company Puerto Rico

Ceres S.A.

CSSC Turf Equipment (pvt) Ltd.

Cyril Johnston & Co.

Cyril Johnston & Co.

Equiver

Femco S.A.

ForGarder OU

Costa Rica

Sri Lanka

Pohjois-Irlanti

Irlanti

Meksiko

Guatemala

Viro

G.Y.K. Company Ltd.

Geomechaniki of Athens

Golf international Turizm

Guandong Golden Star

Hako Ground and Garden

Hako Ground and Garden

Hayter Limited (U.K.)

Hydroturf Int. Co Dubai

Hydroturf Egypt LLC

Irrimac

Irrigation Products Int'l Pvt Ltd.

Jean Heybroek b.v.

Japani

Kreikka

Turkki

Kiina

Ruotsi

Norja

Yhdistynyt kuningaskunta

Arabiemiirikuntien liitto

Egypti

Portugali

Intia

Alankomaat

Puhelinnumero:

36 27 539 640

852 2155 2163

82 32 551 2076

787 788 8383

506 239 1138

94 11 2746100

44 2890 813 121

44 2890 813 121

52 55 539 95444

502 442 3277

372 384 6060

81 726 325 861

30 10 935 0054

90 216 336 5993

86 20 876 51338

46 35 10 0000

47 22 90 7760

44 1279 723 444

97 14 347 9479

202 519 4308

351 21 238 8260

0091 44 2449

4387

31 30 639 4611

Jakelija:

Maquiver S.A.

Maruyama Mfg. Co. Inc.

Mountfield a.s.

Mountfield a.s.

Munditol S.A.

Norma Garden

Oslinger Turf Equipment SA

Oy Hako Ground and Garden

Ab

Parkland Products Ltd.

Perfetto

Pratoverde SRL.

Prochaska & Cie

RT Cohen 2004 Ltd.

Riversa

Lely Turfcare

Solvert S.A.S.

Spypros Stavrinides Limited

Surge Systems India Limited

T-Markt Logistics Ltd.

Toro Australia

Toro Europe NV

Valtech

Victus Emak

Maa:

Kolumbia

Japani

Tšekin tasavalta

Slovakia

Argentiina

Venäjä

Ecuador

Suomi

Uusi-Seelanti 64 3 34 93760

Puola 48 61 8 208 416

Italia 39 049 9128

128

Itävalta

Israel

43 1 278 5100

972 986 17979

Espanja

Tanska

Ranska

Kypros

Intia

34 9 52 83 7500

45 66 109 200

33 1 30 81 77

00

357 22 434131

91 1 292299901

Unkari

Puhelinnumero:

57 1 236 4079

81 3 3252 2285

420 255 704

220

420 255 704

220

54 11 4 821

9999

7 495 411 61 20

593 4 239 6970

358 987 00733

Australia

Belgia

Marokko

Puola

36 26 525 500

61 3 9580 7355

32 14 562 960

212 5 3766

3636

48 61 823 8369

Eurooppalainen tietosuojailmoitus

Toron keräämät tiedot

Toro Warranty Company (Toro) huolehtii asiakkaiden tietosuojasta. Takuuvaatimusten käsittelyä ja mahdollisia tuotteiden takaisinkutsukampanjoita varten pyydämme, että asiakkaat lähettävät henkilötiedot suoraan Torolle tai paikalliselle Toro-jälleenmyyjälle.

Toro-takuujärjestelmä toimii yhdysvaltalaisilla palvelimilla, eivätkä yhdysvaltalaiset tietosuojalait välttämättä tarjoa samanlaista suojaa kuin vastaavat lait asiakkaan omassa maassa.

ANTAMALLA HENKILÖTIEDOT TOROLLE ASIAKAS SUOSTUU SIIHEN, ETTÄ NÄITÄ TIETOJA KÄSITELLÄÄN TÄSSÄ TIETOSUOJAILMOITUKSESSA

KUVATULLA TAVALLA.

Tapa, jolla Toro käyttää tietoja

Toro voi käyttää henkilötietoja takuuvaatimusten käsittelyyn, yhteydenottoihin mahdollisissa tuotteiden takaisinkutsukampanjoissa ja muissa mahdollisissa tarkoituksissa, joista kerrotaan erikseen. Toro voi jakaa tietoja Toron sisaryhtiöille, jälleenmyyjille ja muille liiketoimintakumppaneille näiden tarkoitusten yhteydessä. Toro ei myy asiakkaiden henkilötietoja muille yhtiöille. Toro pidättää oikeuden luovuttaa henkilötietoja lain määräämiin tarkoituksiin tai asiaankuuluvien viranomaisten pyynnöstä, Toron järjestelmien toiminnan varmistamiseksi tai Toron turvallisuuden tai muiden käyttäjien turvallisuuden varmistamiseksi.

Henkilötietojen säilytys

Henkilötietoja säilytetään niin kauan kuin niitä tarvitaan niiden alkuperäiseen tarkoitukseen tai muihin asianmukaisiin tarkoituksiin (kuten viranomaismääräysten noudattamiseksi) tai lain määräämän ajan.

Toron vakuutus asiakkaiden henkilötietojen tietosuojasta

Toro pyrkii säilyttämään henkilötietojen tietosuojan kohtuullisten varotoimien avulla. Lisäksi se pyrkii huolehtimaan tietojen tarkkuudesta ja paikkansapitävyydestä.

Henkilötietojen käyttö ja korjaus

Jos haluat tarkistaa henkilötietosi tai korjata niitä, lähetä sähköpostia osoitteeseen [email protected]

Australian kuluttajalainsäädäntö

Australialaiset asiakkaat voivat saada lisätietoja Australian kuluttajalainsäädännöstä pakkauksen sisällä olevasta materiaalista tai paikalliselta

Toro-jälleenmyyjältä.

374-0269 Rev H

Toron takuu ja

Toro GTS -käynnistystakuu

Kotikäyttöön tarkoitetut tuotteet

Ehdot ja takuunalaiset tuotteet

Toro Company ja sen sisaryhtiö Toro Warranty Company antavat yhteisen sopimuksensa mukaisesti alkuperäiselle ostajalle 1 takuun korjata alla ilmoitettu

Toro-tuote, jos siinä ilmenee materiaali- tai valmistusvikoja tai jos Toro GTS

(Guaranteed to Start) -käynnistystakuun piiriin kuuluva laite ei käynnisty ensimmäisellä tai toisella vedolla, edellyttäen, että

käyttöoppaassa

kuvatuista säännöllisistä huoltotoimenpiteistä on huolehdittu.

Tuotteille annetaan seuraavat takuuajat ostopäivästä lukien:

Tuotteet

Työnnettävät ruohonleikkurit

Valettu leikkuupöytä

Takuuaika

Moottori

Moottori

TimeMaster-leikkurit

Akku

Teräsleikkuupöytä

Moottori

Akku

Sähkökäyttöiset kannettavat laitteet ja työnnettävät ruohonleikkurit

5 vuotta kotikäytössä 2

90 päivää kaupallisessa käytössä

5 vuoden GTS-takuu, kotikäytössä 3

2 vuotta

2 vuotta kotikäytössä 2

30 päivää kaupallisessa käytössä

2 vuoden GTS-takuu, kotikäytössä 3

3 vuotta kotikäytössä 2

90 päivää kaupallisessa käytössä

3 vuoden GTS-takuu, kotikäytössä 3

2 vuotta

2 vuotta kotikäytössä 2

Ei takuuta kaupallisessa käytössä

Omistajan vastuut

Toro-tuotetta on huollettava

käyttöoppaan

huolto-ohjeiden mukaisesti. Tällaisen kunnossapidon kustannuksista vastaa omistaja huollon suorittajasta riippumatta.

Takuuhuollon ohjeet

Jos epäilet, että Toro-tuotteessasi on materiaali- tai valmistusvirhe, toimi näin:

1.

Ota yhteys tuotteen myyjään huollon järjestämiseksi. Jos et voi jostain syystä ottaa yhteyttä tuotteen myyjään, ota yhteys mihin tahansa valtuutettuun

Toro-jälleenmyyjään. Katso oheinen jakelijaluettelo.

2.

Vie laite ja ostotodistus (ostokuitti) huoltoliikkeeseen. Jos et ole tyytyväinen huoltoliikkeen arvioon tai saamaasi palveluun, ota yhteys Toroon:

Toro Customer Care Department, RLC Division

Toro Warranty Company

8111 Lyndale Avenue South

Bloomington, MN 55420-1196

001–952–948–4707

Takuun ulkopuoliset kohteet ja viat

Lumilingot

• Yksivaiheinen

• Moottori

Kaksivaiheinen

Suppilo, suppilon suuntain ja siipipyörän kotelon suojus

Sähkökäyttöiset lumilingot

Kaikki seuraavat ajoleikkurit

• Moottori

Akku

• Lisälaitteet

Ajoleikkurit ja puutarhatraktorit (DH)

Ajoleikkurit ja puutarhatraktorit (XLS)

TimeCutter

TITAN-leikkurit

Runko

2 vuotta kotikäytössä 2

45 päivää kaupallisessa käytössä

2 vuoden GTS-takuu, kotikäytössä 3

3 vuotta kotikäytössä 2

45 päivää kaupallisessa käytössä

Elinikäinen (vain alkuperäinen omistaja) 5

2 vuotta kotikäytössä 2

Ei takuuta kaupallisessa käytössä

Katso moottorin valmistajan takuu 4

2 vuotta kotikäytössä 2

2 vuotta kotikäytössä 2

2 vuotta kotikäytössä 2

30 päivää kaupallisessa käytössä

3 vuotta kotikäytössä 2

30 päivää kaupallisessa käytössä

3 vuotta kotikäytössä 2

30 päivää kaupallisessa käytössä

3 vuotta tai 240 tuntia 5

Elinikäinen (vain alkuperäinen omistaja) 6

1 Alkuperäinen ostaja on henkilö, joka alun perin osti Toro-tuotteen.

2 Kotikäyttö tarkoittaa tuotteen käyttöä samalla tontilla, jolla asiakkaan koti sijaitsee. Käyttöä useammassa kuin yhdessä paikassa pidetään kaupallisena käyttönä, johon sovelletaan kaupalliseen käyttöön annettua takuuta.

Muita nimenomaisia takuita ei ole, lukuun ottamatta joitain tuotteita koskevia moottoriin tai moottorin päästöjen rajoitusjärjestelmiin liittyviä takuita. Tämä takuu ei kata seuraavia:

Määräaikaishuolto tai varaosat, kuten suodattimet, polttoaine, voiteluaineet,

öljynvaihdot, sytytystulpat, ilmansuodattimet, terien teroitus, kuluneet terät, kaapelin/vivuston säädöt sekä jarrujen ja kytkinten säädöt

Normaalin kulumisen seurauksena vioittuneet osat

Laitteet tai osat, joita on muutettu, käytetty väärin tai laiminlyöty, tai jotka on vaihdettava tai korjattava onnettomuuksien tai asianmukaisen huollon laiminlyönnin vuoksi

Nouto- ja toimituskulut

Muun kuin valtuutetun Toro-huoltoliikkeen tekemät korjaukset tai korjausyritykset

Korjaukset, jotka johtuvat suositellun polttoainemenettelyn laiminlyönnistä

(lisäohjeita on

käyttöoppaassa

)

Epäpuhtauksien poistaminen polttoainejärjestelmästä

Vanhan polttoaineen (yli kuukauden vanhan) tai yli 10 % etanolia tai yli

15 % MTBE:tä sisältävän polttoaineen käyttö

– Polttoainejärjestelmän tyhjentämättä jättäminen ennen yli kuukauden pituisia käyttökatkoja

Korjaukset tai säädöt, joilla pyritään korjaamaan seuraavista tekijöistä johtuvia käynnistysvaikeuksia:

– Asianmukaisten huoltotoimenpiteiden tai suositellun polttoainemenettelyn laiminlyönti

– Leikkurin terän osuminen esteeseen

Erityisolosuhteet, joissa käynnistys voi edellyttää useampaa kuin kahta vetoa:

– Ensimmäinen käynnistyskerta yli kolmen kuukauden pituisen käyttökatkon tai varastoinnin jälkeen

Käynnistys alhaisessa lämpötilassa, esimerkiksi varhain keväällä tai myöhään syksyllä

Väärä käynnistystapa – jos yksikön käynnistyksessä on ongelmia, varmista

käyttöoppaasta

, että käytät oikeaa käynnistystapaa. Näin voidaan ehkä välttää tarpeeton käynti valtuutetussa Toro-huoltoliikkeessä.

3 Toro GTS -käynnistystakuu ei kata kaupallisessa käytössä olevia tuotteita.

4 Joillakin Toro-tuotteissa käytetyillä moottoreilla on moottorin valmistajan antama takuu.

Yleiset ehdot

Ostajaa suojaavat maakohtaiset lait. Tämä takuu ei rajoita ostajan lakisääteisiä oikeuksia.

5 Kumpi tahansa ilmenee ensin.

6 Elinikäinen takuu: Jos koneen päärakenteen muodostava runko (joka koostuu yhteen hitsatuista osista ja johon moottorin kaltaiset muut osat kiinnitetään) halkeaa tai murtuu normaalikäytössä, se korjataan tai vaihdetaan Toron harkinnan mukaan takuun puitteissa maksutta osien ja työn osalta. Takuu ei kata rungon vaurioitumista väärinkäytön tai ruostumisen edellyttämien korjausten laiminlyönnin seurauksena.

Takuu voidaan evätä, jos tuntilaskuri on irrotettu, siihen on tehty muutoksia tai jos sitä on muuten peukaloitu.

374-0268 Rev G

Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project