Toro 53cm Super Bagger Lawn Mower User manual

Toro 53cm Super Bagger Lawn Mower User manual

Super Bagger -ruohonleikkuri, 53 cm

Form No. 3381-140 Rev A

Mallinro: 20899—Sarjanro: 314000001 tai suurempi

Käyttöopas

Johdanto

Tämä työnnettävä vaakatasoleikkuri on tarkoitettu kotikäyttöön. Se on tarkoitettu pääasiassa asuinkiinteistöjen viheralueiden ruohonleikkuuseen.

Sitä ei ole tarkoitettu pensaiden leikkuuseen eikä maatalouskäyttöön.

Lue nämä tiedot huolellisesti, jotta opit käyttämään ja huoltamaan laitetta asianmukaisesti sekä välttämään tapaturmia ja tuotevaurioita. Olet itse vastuussa tuotteen asianmukaisesta ja turvallisesta käytöstä.

Voit ottaa yhteyden Toroon suoraan osoitteessa www.Toro.com, jos tarvitset tietoja tuotteista, lisävarusteista tai lähimmästä jälleenmyyjästä tai haluat rekisteröidä tuotteesi.

Aina kun tarvitset huoltoa, alkuperäisiä Toro-varaosia tai lisätietoja, ota yhteys valtuutettuun huoltoliikkeeseen tai

Toron asiakaspalveluun. Ota tällöin tuotteesi malli- ja

sarjanumerot valmiiksi esiin. Kuva 1 osoittaa laitteen malli- ja

sarjanumeron sijainnin.

1.

Varoitusmerkintä

Kuva 2

Tässä käyttöoppaassa käytetään kahta termiä tietojen korostamiseksi.

Tärkeää

kiinnittää huomiota mekaanisiin erikoistietoihin ja

Huomautus

korostaa erityishuomion ansaitsevia yleistietoja.

Tämä tuote on asiaankuuluvien eurooppalaisten direktiivien mukainen. Lisätietoja on erillisessä tuotekohtaisessa vaatimustenmukaisuusvakuutuksessa.

Mallit, joiden moottoreiden hevosvoima on ilmoitettu: moottorin valmistaja on mitannut moottorin bruttohevosvoiman laboratorio-olosuhteissa SAE J1940:n mukaisesti. Tämän luokan ruohonleikkurin moottorin todellinen hevosvoima on huomattavasti alhaisempi, koska se on säädetty turvallisuuteen, päästöihin ja käyttöön liittyvien vaatimusten mukaisesti.

Älä muuta moottorin asetuksia tai kierrosnopeussäätimen nopeutta, sillä tämä saattaa heikentää laitteen turvallisuutta ja aiheuttaa henkilövahinkoja.

Sisältö

Mallinro:

Sarjanro:

Tässä käyttöoppaassa esiintyvä varoitusmerkintä (Kuva

2) ilmaisee uhkaa, josta saattaa olla seurauksena vakava

tapaturma tai jopa kuolema, jos suositellut varotoimenpiteet laiminlyödään.

© 2013—The Toro® Company

8111 Lyndale Avenue South

Bloomington, MN 55420

Kuva 1

1.

Malli- ja sarjanumerokilpi

Kirjoita tuotteen malli- ja sarjanumerot alla olevaan tilaan:

Rekisteröi tuotteesi osoitteessa www.Toro.com.

Johdanto ....................................................................... 1

Yleisiä ruohonleikkurin turvaohjeita........................... 2

Äänenpaine ............................................................ 3

Ääniteho ............................................................... 3

Käden/käsivarren värinä .......................................... 3

Turva- ja ohjetarrat ................................................. 4

Käyttöönotto ................................................................ 5

1 Kahvan suoristaminen ........................................... 5

2 Narukäynnistimen asennus naruohjaimeen ............... 5

3 Öljyn lisääminen moottoriin ................................... 5

4 Leikkuujätteen heittosuojuksen tai ruohonkeräimen asennus ...................................... 6

Laitteen yleiskatsaus ....................................................... 8

Tekniset tiedot ....................................................... 8

Käyttö .......................................................................... 8

Polttoainesäiliön täyttö ............................................. 8

Moottorin öljymäärän tarkistus.................................. 9

Leikkuukorkeuden säätö........................................... 9

Yläkahvan korkeuden säätö......................................10

Moottorin käynnistys ..............................................10

Itsevetolaitteiston käyttö..........................................11

Käännös alkuperäisestä tekstistä (FI)

Painettu Yhdysvalloissa

Kaikki oikeudet pidätetään

*3381-140* A

Moottorin sammutus ..............................................11

Leikkuujätteiden levitys ...........................................11

Leikkuujätteiden kerääminen ruohonkeräimeen.................................................................11

Leikkuujätteiden heittäminen sivulle..........................13

Käyttövihjeitä .......................................................13

Kunnossapito ...............................................................14

Kunnossapitotaulukko ...............................................14

Valmistelu huoltoa varten ........................................14

Ilmansuodattimen huolto ........................................15

Moottoriöljyn vaihto...............................................15

Yläkahvan voitelu ...................................................16

Itsevetolaitteiston säätö ...........................................17

Terän vaihto ..........................................................17

Laitteen kotelon alapuolen puhdistus.........................18

Varastointi ...................................................................19

Laitteen valmistelu varastointia varten .......................19

Kahvan taittaminen ................................................19

Laitteen käyttöönotto varastoinnin jälkeen .................20

Turvaohjeet

Ruohonleikkurin asiaton käyttö tai huolto voi aiheuttaa tapaturman tai kuoleman. Vähennä tapaturmariskiä noudattamalla näitä turvaohjeita.

Toro on suunnitellut ja testannut tämän laitteen siten, että sen käyttö on turvallista, mutta seuraavien ohjeiden laiminlyöminen saattaa aiheuttaa henkilövahingon.

Parhaan mahdollisen turvallisuuden, suorituskyvyn ja laitetuntemuksen kannalta on tärkeää, että kaikki ruohonleikkurin käyttäjät lukevat tämän käyttöoppaan ja omaksuvat sen tiedot ennen laitteen käyttämistä.

Erityistä huomiota on kiinnitettävä turvaohjeen

varoitusmerkintään (Kuva 2), joka tarkoittaa Varoitusta,

Vaaraa tai Hengenvaaraa – ”henkilöturvallisuusohjeet”.

Lue ja omaksu nämä ohjeet, sillä ne käsittelevät turvallisuutta. Ohjeiden noudattamatta jättäminen saattaa johtaa henkilövahinkoon.

Yleisiä ruohonleikkurin turvaohjeita

Seuraavat ohjeet on mukailtu EN 836:n pohjalta.

Tämä leikkuulaite voi katkaista jalan tai käden sekä singota esineitä. Seuraavien turvaohjeiden noudattamatta jättäminen saattaa aiheuttaa vakavan loukkaantumisen tai kuoleman.

Koulutus

Lue ohjeet huolellisesti. Tutustu ohjauslaitteisiin ja laitteen asianmukaiseen käyttöön.

Älä koskaan anna lasten tai näihin ohjeisiin perehtymättömien henkilöiden käyttää leikkuria.

Paikalliset säännökset saattavat asettaa rajoituksia käyttäjän iälle.

Muista, että käyttäjä vastaa muille ihmisille tai heidän omaisuudelleen aiheutuneista vahingoista.

Ymmärrä ruohonleikkurissa tai ohjeissa käytettyjen kuvien selitykset.

Bensiini

VAARA

Bensiini on tulenarkaa. Noudata seuraavia varo-ohjeita:

• Säilytä polttoaine tarkoitukseen suunnitelluissa astioissa.

• Täytä polttoainesäiliö aina ulkona äläkä tupakoi täyttäessäsi polttoainesäiliötä.

• Lisää polttoaine ennen moottorin käynnistämistä. Älä koskaan irrota polttoainesäiliön korkkia tai lisää bensiiniä moottorin ollessa käynnissä tai lämmin.

• Jos bensiiniä roiskuu, älä yritä käynnistää moottoria vaan siirrä laite pois alueelta, jolla on bensiiniroiskeita. Vältä luomasta minkäänlaisia kipinälähteitä, ennen kuin bensiinihöyryt ovat hälvenneet.

• Asenna polttoainesäiliöiden ja muiden säiliöiden korkit huolellisesti.

Valmistelut

Käytä aina ruohoa leikatessa tukevia kenkiä ja pitkiä housuja aina. Älä käytä laitetta avojaloin tai avoimissa sandaaleissa.

Tarkasta huolellisesti alue, jolla laitetta on tarkoitus käyttää, ja poista kaikki kivet, kepit, johdot ja muut esineet.

Tarkista aina ennen käyttöä silmämääräisesti, että suojukset ja suojalaitteet, kuten suuntainlevyt ja/tai ruohonkeräimet ovat paikoillaan ja toimivat oikein.

Tarkasta aina ennen käyttöä silmämääräisesti, että terät, teräpultit ja leikkuujärjestelmä eivät ole kuluneet tai vaurioituneet. Vaihda kuluneet tai vaurioituneet terät ja pultit sarjoissa, jotta tasapaino säilyy.

Käynnistys

Käynnistä moottori huolellisesti ohjeiden mukaan jalat kaukana terästä. Älä myöskään seiso heittosuppilon edessä.

Käyttö

Älä koskaan leikkaa ruohoa, kun lähistöllä on ihmisiä

(varsinkin lapsia) tai lemmikkieläimiä.

Leikkaa ruohoa vain päivänvalossa tai hyvässä keinovalaistuksessa.

2

Pidä silmällä monttuja ja muita piileviä vaaroja.

• Älä laita käsiä tai jalkoja pyörivien osien lähelle tai alle.

Älä mene koskaan heittoaukon eteen.

Älä nosta tai kanna ruohonleikkuria moottorin ollessa käynnissä.

Ole erittäin varovainen vaihtaessasi suuntaa tai vetäessäsi kävellen ohjattavaa ruohonleikkuria itseäsi kohti.

Käytä laitetta kävellen, älä juokse.

Rinteet:

– Älä yritä leikata ruohoa jyrkissä rinteissä.

– Noudata erittäin suurta varovaisuutta rinteillä.

– Leikkaa rinteet poikittaissuunnassa – ei ylös ja alas.

Ole erittäin varovainen vaihtaessasi suuntaa rinteillä.

– Varo, että jalkasi eivät luista rinteissä.

Vähennä nopeutta rinteissä ja ennen jyrkkiä käännöksiä, jotta kone ei kaadu tai menetä ohjattavuuttaan.

Pysäytä terä, jos ruohonleikkuria on kallistettava ylitettäessä muita kuin ruohopintoja ja kuljetettaessa leikattavalle alueelle ja sieltä pois.

Älä käytä moottoria ahtaissa tiloissa, joihin voi kertyä vaarallista häkäkaasua.

Sammuta moottori

– aina kun poistut ruohonleikkurin luota

– ennen polttoainesäiliön täyttämistä

– ennen ruohonkerääjän irrottamista

– ennen korkeuden säätämistä, paitsi jos säätö voidaan tehdä kuljettajan istuimelta käsin.

Sammuta moottori ja irrota sytytystulpan johto

– ennen tukkeuman poistamista tai tukoksen poistamista suppilosta

– ennen ruohonleikkurin tarkastamista, puhdistamista tai huoltamista

– jos ruohonleikkuri osuu vieraaseen esineeseen

(tarkasta, onko leikkurissa vaurioita ja korjaa ne ennen leikkurin käynnistämistä ja käyttämistä)

– jos ruohonleikkuri alkaa täristä epänormaalisti

(tarkasta heti).

Salamanisku voi aiheuttaa vakavan loukkaantumisen tai hengenvaaran. Jos alueella on ukonilma, konetta ei saa käyttää. Tällöin on hakeuduttava suojaan.

Varo liikennettä, kun ylität tien tai työskentelet tien lähistöllä.

Kunnossapito ja varastointi

Huolehdi, että mutterit, pultit ja ruuvit ovat tiukalla, jotta laitetta on turvallista käyttää.

Älä pese laitetta painepesulaitteilla.

Älä säilytä laitetta, jonka säiliössä on bensiiniä, sisätiloissa, jossa kaasut voivat joutua kosketuksiin avotulen tai kipinän kanssa.

Anna moottorin jäähtyä, ennen kuin varastoit koneen suljettuun tilaan.

Vähennä palovaaraa puhdistamalla moottori,

äänenvaimennin, akkutila ja bensiinin säilytysalue ruohosta, lehdistä ja liiallisesta rasvasta.

Tarkista ruohonkerääjän osat ja heittosuppilon suojus säännöllisesti ja vaihda ne tarvittaessa valmistajan suosittelemiin varaosiin.

Vaihda kuluneet tai vaurioituneet osat turvallisuuden parantamiseksi.

Vaihda vialliset äänenvaimentimet.

Tyhjennä polttoainesäiliö ulkona.

Älä muuta moottorin kierrosnopeuden säätimen asetuksia tai käytä moottoria ylikierroksilla. Moottorin käyttäminen ylikierroksilla lisää henkilövahingon riskiä.

Varo ruohonleikkuria säätäessäsi, etteivät sormet jää jumiin ruohonleikkurin liikkuvien terien ja kiinteiden osien väliin.

Varmista hyvä suorituskyky ja turvallisuus hankkimalla ainoastaan alkuperäisiä Toro-varaosia ja -lisävarusteita. Älä käytä

muiden valmistajien

osia ja lisävarusteita, sillä ne voivat aiheuttaa turvallisuusriskin.

Äänenpaine

Tämän laitteen äänenpainetaso käyttäjän korvan kohdalla on

89 dB(A), johon sisältyy epävarmuusarvo (K) 1 dB(A).

Äänenpainetaso on määritetty standardissa EN 836 määritetyn menettelyn mukaisesti.

Ääniteho

Tämän laitteen taattu äänitehon taso on 98 dB(A), johon sisältyy epävarmuusarvo (K) 1 dB(A).

Äänitehon taso on määritetty standardissa ISO 11094 kuvatun menettelyn mukaisesti.

Käden/käsivarren värinä

Oikealle kädelle mitattu värinätaso = 3.8 m/s 2

Vasemmalle kädelle mitattu värinätaso = 4.1 m/s 2

Epävarmuusarvo (K) = 2,1 m/s 2

Mitatut arvot on määritetty standardissa EN 836 kuvatun menettelyn mukaisesti.

3

Turva- ja ohjetarrat

Tärkeää:

Turva- ja ohjetarrat on sijoitettu mahdollisesti vaarallisten alueiden lähelle. Vaihda vaurioituneet tarrat.

Valmistajan merkki

1.

Osoittaa, että terän on valmistanut alkuperäinen laitevalmistaja.

114-7982

1.

Vaara – lue

käyttöopas

.

2.

Esineiden sinkoutumisvaara – pidä sivulliset turvallisen matkan päässä koneesta.

3.

Käsien ja jalkojen loukkaantumisvaara, leikkuuterä – irrota sytytystulpan johto ja lue ohjeet ennen kunnostus- tai huoltotöitä.

4.

Jalkojen ja käsien loukkaantumisvaara, leikkuuterä – pysy etäällä liikkuvista osista.

5.

Käsien ja jalkojen silpoutumisvaara, leikkuuterä — laitetta ei saa käyttää rinteessä ylös- tai alaspäin vaan sivuittaissuunnassa. Sammuta moottori ennen kuin poistut ohjaajan paikalta ja katso taaksepäin peruuttaessasi.

110-9457

1.

Moottorin kytkin – pois

2.

Moottorin kytkin – päällä

3.

Lukitsematon

4.

Lukittu

112-8760

1.

Esineiden sinkoutumisvaara – pidä sivulliset turvallisen matkan päässä koneesta.

2.

Jalkojen ja käsien loukkaantumisvaara – pysy etäällä liikkuvista osista.

1.

Kahva yläasennossa

2.

Kahva ala-asennossa

121–2370

3.

Polkimen sijainti

4

Käyttöönotto

Tärkeää:

Irrota ja hävitä moottorin muovisuojus.

1

Kahvan suoristaminen

Mitään osia ei tarvita

Ohjeet

1.

Siirrä kahvaa taaksepäin ja pidä yläkahvaa paikallaan

(Kuva 3).

2

Narukäynnistimen asennus naruohjaimeen

Mitään osia ei tarvita

Ohjeet

Tärkeää:

Asenna narukäynnistin naruohjaimeen, jotta moottori voidaan käynnistää turvallisesti ja helposti aina laitetta käytettäessä.

Vedä narukäynnistin kahvassa olevan naruohjaimen läpi

(Kuva 5).

Kuva 3

1.

Narukäynnistin

Kuva 5

2.

Naruohjain

Huomaa:

Kahva napsahtaa paikalleen.

2.

Kiristä yläkahvan nuppi mahdollisimman kireälle (Kuva

4).

3

Öljyn lisääminen moottoriin

Mitään osia ei tarvita

Kuva 4

G020803

Ohjeet

Tärkeää:

Laitteen moottorissa ei ole öljyä toimitettaessa. Täytä moottorin kampikammio öljyllä ennen moottorin käynnistämistä.

1.

Siirrä laite tasaiselle alustalle.

2.

Poista mittatikku (Kuva 6) ja kaada öljyä

öljyntäyttöputkeen noin kolmen neljäsosan verran kampikammion tilavuudesta.

Huomaa:

Tilavuus: 0,55 l, tyyppi: SAE 30, puhdistava

öljy, jonka API-huoltoluokitus on SF, SG, SH, SJ, SL tai korkeampi.

5

4

Leikkuujätteen heittosuojuksen tai ruohonkeräimen asennus

Mitään osia ei tarvita

Kuva 6

3.

Pyyhi mittatikku puhtaalla liinalla.

4.

Asenna mittatikku öljyntäyttöputkeen,

mutta älä ruuvaa sitä kiinni

.

5.

Irrota mittatikku ja tarkista öljymäärä mittatikusta.

Katso Kuva 6.

Jos öljyä on liian vähän, lisää öljyntäyttöputkeen hitaasti pieni määrä öljyä, odota kolme minuuttia

ja toista sitten vaiheet 3–5, kunnes öljyn määrä on

oikea kuvan mukaisesti (Kuva 14).

Jos öljyä on liikaa, valuta ylimääräistä öljyä, kunnes

öljyn määrä on oikea kuvan mukaisesti (Kuva 14).

Lisätietoa ylimääräisen öljyn tyhjentämisestä on

kohdassa Moottoriöljyn vaihto (sivu 15).

Tärkeää:

Jos kampikammiossa on liikaa tai liian vähän öljyä moottoria käytettäessä, moottori voi vaurioitua.

6.

Asenna mittatikku öljyntäyttöputkeen tukevasti.

Tärkeää:

Vaihda moottoriöljy viiden ensimmäisen käyttötunnin

jälkeen ja sitten vuosittain. Katso

Moottoriöljyn vaihto (sivu 15).

Ohjeet

Leikkuujätteen heittosuojus (leikkuujätteen kierrätykseen tai sivulle heittoon) tai ruohonkeräin on asennettava oikein, sillä muutoin

moottori ei käynnisty

.

Laitteessa on turvakytkin, joka estää laitetta toimimasta, jos leikkuujätteen heittosuojusta tai ruohonkeräintä ei ole asennettu. Kytkin sijaitsee laitteen takana ylhäällä oikealla olevan kanavan alaosassa. Näin laitetta estetään heittämästä leikkuujätettä käyttäjän päälle taka-aukon kautta.

Leikkuujätteen heittosuojuksen vivun yläreunan on oltava

kokonaan kanavan alaosan sisällä

, jotta kytkin havaitsisi

heittosuojuksen (Kuva 7).

Kuva 7

1.

Heittosuojuksen vivun yläreuna kytkinkanavassa

1.

Asenna leikkuujätteen heittosuojus laitteeseen, jos sitä

ei vielä ole asennettu (Kuva 8).

6

Kuva 8

2.

Paina vivun painiketta peukalolla ja työnnä heittosuojus

kokonaan aukkoon (Kuva 9).

Kuva 10

Huomaa:

Jos kytkin ei lukitu kunnolla, irrota sytytystulpan johto ja tarkista, onko kanavassa roskaa.

Poista tarvittaessa roskat.

Kuva 9

3.

Vapauta vivun painike ja varmista, että vivun yläreuna

on kokonaan kytkinkanavan sisällä (Kuva 10).

Jos vivun yläreuna ei ole kokonaan kytkinkanavassa, laite ei käynnisty.

7

Laitteen yleiskatsaus

4

1

2

3

7

8

6

5

9

10

G012244

Kuva 11

1.

Leikkuukorkeusvipu (4)

2.

Öljyntäyttö/mittatikku (ei kuvassa)

6.

Yläkahvan nuppi

7.

Polttoainesäiliön korkki

3.

Narukäynnistimen kahva 8.

Poljin

4.

Terän ohjaustanko

5.

Yläkahva

9.

10.

Ilmansuodatin

Sytytystulppa

1.

Ruohonkeräin

2.

Sivuheittosuppilo

Kuva 12

3.

Leikkuujätteen heittosuojus (asennettu laitteeseen)

Tekniset tiedot

Malli

20897

Paino

36 kg

Pituus

159 cm

Leveys

56 cm

Korkeus

110 cm

Käyttö

Polttoainesäiliön täyttö

Suositeltu polttoaine:

Moottori toimii parhaiten, kun käytetään vain puhdasta ja uutta (korkeintaan 30 päivää vanhaa) lyijytöntä bensiiniä, jonka tieoktaaniluku (pumppuoktaaniluku) on vähintään

87 (RON + MON / 2).

Etanoli

: Enintään 10 % etanolia (bensiinin ja etanolin seosta) tai 15 % MTBE:tä (metyyli-tertiääri-butyylieetteriä) sisältävää polttoainetta voidaan käyttää. Etanoli ja MTBE eivät ole sama asia. Bensiiniä, jonka tilavuudesta on enemmän kuin 15 % (E15) etanolia, ei ole hyväksytty käyttöön.

Älä käytä bensiiniä, jonka tilavuudesta enemmän kuin 10 % on etanolia

(kuten 15 % etanolia sisältävä E15, 20 % etanolia sisältävä E20 tai enintään

85 % etanolia sisältävä E85). Muun kuin hyväksytyn bensiinin käyttö voi aiheuttaa toimintaongelmia ja/tai moottorivaurioita, joita takuu ei ehkä kata.

Metanolia sisältävää bensiiniä

ei saa

käyttää.

Polttoainetta

ei saa

säilyttää talven yli polttoainesäiliössä tai -astioissa, ellei polttoaineeseen ole lisätty stabilointiainetta.

Bensiiniin

ei saa

lisätä öljyä.

Tärkeää:

Käynnistysongelmien vähentämiseksi lisää polttoaineeseen polttoaineen stabilointiainetta ympäri vuoden. Sekoita stabilointiaine alle 30 päivää vanhaan bensiiniin. Käytä moottoria, kunnes bensiini loppuu, ennen koneen varastoimista yli 30 päivän ajaksi.

Älä käytä muita polttoaineen lisäaineita kuin stabilointiainetta tai varastointia parantavaa ainetta. Älä käytä alkoholipohjaisia stabilointiaineita, kuten etanolia, metanolia tai isopropanolia.

HENGENVAARA

Bensiini on erittäin tulenarkaa ja räjähdysherkkää.

Bensiinin aiheuttama tulipalo tai räjähdys voi aiheuttaa palovammoja.

• Aseta säiliö ja/tai laite suoraan maahan ennen polttoaineen lisäystä. Älä aseta niitä ajoneuvoon tai minkään esineen päälle. Muutoin staattinen purkaus voi sytyttää bensiinin.

• Täytä polttoainesäiliö ulkona, moottorin ollessa kylmänä. Pyyhi läikkynyt polttoaine pois.

• Älä käsittele bensiiniä tupakoidessasi tai avotulen tai kipinöiden lähellä.

• Säilytä bensiiniä sille hyväksytyssä säiliössä ja poissa lasten ulottuvilta.

• Älä kallista konetta kyljelleen, jos säiliössä on polttoainetta.

8

1.

Puhdista polttoainesäiliön korkin ympäristö ja irrota

korkki (Kuva 13).

Kuva 13

5.

Irrota mittatikku ja tarkista öljymäärä mittatikusta.

Katso Kuva 14.

Jos öljyä on liian vähän, lisää öljyntäyttöputkeen hitaasti pieni määrä öljyä, odota kolme minuuttia

ja toista sitten vaiheet 3–5, kunnes öljyn määrä on

oikea kuvan mukaisesti (Kuva 6).

Jos öljyä on liikaa, valuta ylimääräistä öljyä, kunnes

öljyn määrä on oikea kuvan mukaisesti (Kuva 6).

Lisätietoa ylimääräisen öljyn tyhjentämisestä on

kohdassa Moottoriöljyn vaihto (sivu 15).

Tärkeää:

Jos kampikammiossa on liikaa tai liian vähän öljyä moottoria käytettäessä, moottori voi vaurioitua.

6.

Asenna mittatikku öljyntäyttöputkeen tukevasti.

2.

Täytä polttoainesäiliö siten, että vähintään 1 cm kaulan alaosasta jää tyhjäksi, jotta bensiinillä on tilaa laajentua.

3.

Asenna polttoainesäiliön korkki paikalleen ja kiristä se käsin.

Moottorin öljymäärän tarkistus

Huoltoväli:

Aina ennen käyttöä tai päivittäin

Huomaa:

Tilavuus: 0,55 l, tyyppi: SAE 30, puhdistava öljy, jonka API-huoltoluokitus on SF, SG, SH, SJ, SL tai korkeampi.

1.

Siirrä laite tasaiselle alustalle.

2.

Irrota mittatikku (Kuva 14).

Leikkuukorkeuden säätö

VAARA

Leikkuukorkeutta säädettäessä kädet ja jalat saattavat joutua kosketuksiin liikkuvan terän kanssa, mikä voi aiheuttaa vakavia vammoja.

• Sammuta moottori ja odota, kunnes kaikki liikkuvat osat ovat pysähtyneet.

• Pysy etäällä kuumasta äänenvaimentimesta.

• Älä laita sormia kotelon alle säätäessäsi leikkuukorkeutta.

Säädä leikkuukorkeus halutuksi. Aseta etupyörät samalle

korkeudelle kuin takapyörät (Kuva 15).

Huomaa:

Laitetta nostetaan siirtämällä kaikkia leikkuukorkeusvipuja eteenpäin ja lasketaan siirtämällä niitä kaikkia taaksepäin.

Kuva 14

3.

Pyyhi mittatikku puhtaalla liinalla.

4.

Asenna mittatikku öljyntäyttöputkeen,

mutta älä ruuvaa sitä kiinni

.

9

Kuva 15

Huomaa:

Leikkuukorkeusasetukset ovat 25 mm, 35 mm,

44 mm, 54 mm, 64 mm, 73 mm, 83 mm, 92 mm ja 102 mm.

Yläkahvan korkeuden säätö

Yläkahvan voi laskea tai nostaa käyttäjälle mukavaan asentoon.

Huomaa:

Yläkahvaa ei voi nostaa alakahvan kulmaa korkeammalle.

1.

Löysää yläkahvan nuppia (Kuva 16).

Tärkeää:

Laitteen turvakytkin estää moottoria käynnistymästä, jos laitteeseen ei ole asennettu leikkuujätteen heittosuojusta tai ruohonkeräintä.

1.

Asenna laitteeseen leikkuujätteen heittosuojus (Kuva

19) tai ruohonkeräin (Kuva 20).

Kuva 16

2.

Siirrä yläkahva haluttuun asentoon (Kuva 17).

Kuva 19

Kuva 17

Kuva 20

3.

Kiristä yläkahvan nuppi mahdollisimman kireälle (Kuva

18).

2.

Käännä polttoaineventtiilin vipu Päällä-asentoon (Kuva

21).

Kuva 18

Moottorin käynnistys

VAARA

Kone pitää kovaa ääntä, mikä voi vahingoittaa kuuloa.

Käytä kuulonsuojaimia.

10

Kuva 21

3.

Pidä terän ohjaustankoa kahvaa vasten ja vedä

narukäynnistimestä (Kuva 22).

Tärkeää:

Laitteen turvakytkin estää moottoria käynnistymästä, jos laitteeseen ei ole asennettu

leikkuujätteen heittosuojusta (Kuva 24).

Asenna leikkuujätteen heittosuojus kuvan mukaisesti (Kuva

24).

Kuva 22

1.

Terän ohjaustanko

Huomaa:

Jos laite ei edelleenkään käynnisty, ota yhteys valtuutettuun huoltoliikkeeseen.

Itsevetolaitteiston käyttö

Itsevetolaitteistoa käytetään kävelemällä ja pitämällä käsiä yläkahvan päällä ja kyynärpäitä sivuilla, jolloin laite liikkuu automaattisesti oikeaa vauhtia.

Moottorin sammutus

Sammuta moottori vapauttamalla terän ohjaustanko (Kuva

23).

Kuva 24

1.

Heittosuojuksen vivun yläreuna kytkinkanavassa

Kuva 23

VAROITUS

Kun vapautat terän ohjaustangon, moottorin ja terän pitäisi pysähtyä 3 sekunnin kuluessa. Jos ne eivät pysähdy, lopeta laitteen käyttö välittömästi ja ota yhteys valtuutettuun huoltoliikkeeseen.

Leikkuujätteiden levitys

Laitteessa on valmiina ominaisuus, joka levittää ruoho- ja lehtijätteen takaisin nurmelle.

Jos ruohonkeräin on kiinni laitteessa, irrota se (katso kohta

Ruohonkeräimen irrotus (sivu 12)) ennen leikkuujätteiden

levitystä. Jos sivuheittosuppilo on kiinni laitteessa, irrota se

ja lukitse sivuheittoluukku. Katso kohta Sivuheittosuppilon irrotus (sivu 13) ennen leikkuujätteiden levitystä.

Leikkuujätteiden kerääminen ruohonkeräimeen

Käytä ruohonkeräintä, jos haluat kerätä ruoho- ja lehtijätteet nurmikolta.

VAARA

Jos ruohonkeräin on kulunut, pieniä kiviä tai muuta vastaavaa jätettä voi sinkoutua käyttäjään tai sivullisiin päin ja aiheuttaa henkilövahingon tai kuoleman.

Tarkasta ruohonkeräin säännöllisesti. Jos keräin on vaurioitunut, asenna uusi Toro-ruohonkeräin.

Jos sivuheittosuppilo on kiinni laitteessa, irrota se ja lukitse

sivuheittoluukku. Katso Sivuheittosuppilon irrotus (sivu 13)

ennen leikkuujätteiden keräämistä.

VAARA

Terä on terävä, ja sen koskettaminen voi aiheuttaa vakavia henkilövahinkoja.

Sammuta moottori ja odota, että kaikki liikkuvat osat ovat pysähtyneet, ennen kuin poistut käyttäjän paikalta.

Ruohonkeräimen asennus

1.

Irrota leikkuujätteen heittosuojus (Kuva 25).

11

Ruohonkeräimen irrotus

1.

Vie narukäynnistin alemman naruohjaimen ympäri

(Kuva 28).

Kuva 25

2.

Vie narukäynnistin alemman naruohjaimen ympäri

(Kuva 26).

Kuva 28

2.

Nosta ruohonkeräimen kahva laitteen yläosan urista ja

irrota keräin laitteesta (Kuva 29).

Kuva 26

Huomaa:

Alempi naruohjain vapauttaa narukäynnistimen, kun narukäynnistimen kahvaa vedetään.

3.

Asenna ruohonkeräimen kahva laitteen yläosassa

oleviin uriin (Kuva 27).

Tärkeää:

Laitteen turvakytkin estää moottoria käynnistymästä, jos laitteeseen ei ole asennettu ruohonkeräintä.

G010270

Kuva 29

3.

Asenna leikkuujätteen heittosuojus (Kuva 30).

Kuva 30

Kuva 27

12

Leikkuujätteiden heittäminen sivulle

Käytä sivuheittojärjestelmää erittäin pitkän ruohon leikkaamiseen.

Jos ruohonkeräin on kiinni laitteessa, irrota se (katso kohta

Ruohonkeräimen irrotus (sivu 12)) ennen leikkuujätteiden

heittoa sivulle.

Tärkeää:

Laitteen turvakytkin estää moottoria käynnistymästä, jos laitteeseen ei ole asennettu leikkuujätteen heittosuojusta. Katso kohta

Leikkuujätteiden levitys (sivu 11).

Sivuheittosuppilon asennus

1.

Avaa sivuheittoluukun lukitus (Kuva 31).

Sivuheittosuppilon irrotus

Sivuheittosuppilo irrotetaan tekemällä äskeiset vaiheet käänteisessä järjestyksessä.

Tärkeää:

Lukitse sivuheittoluukku sulkemisen jälkeen

(Kuva 34).

Kuva 34

Kuva 31

2.

Avaa sivuheittoluukku (Kuva 32).

Kuva 32

3.

Asenna sivuheittosuppilo ja sulje luukku suppilon

päälle (Kuva 33).

Kuva 33

Käyttövihjeitä

Ruohon leikkaaminen

VAARA

Taittunut, vaurioitunut tai irtonainen terä voi irrota koneesta ja vahingoittaa sinua tai lähellä olijoita.

• Siivoa alueelta kepit, kivet, johdot, oksat ja muut jätteet, joihin terä saattaisi osua.

• Älä iske terää kiinteisiin esineisiin. Älä koskaan aja ruohonleikkurilla tarkoituksella minkään esineen yli.

• Jos laite törmää esteeseen tai alkaa täristä, sammuta moottori välittömästi, irrota sytytystulpan johto ja tarkasta laite vaurioiden varalta.

• Ole varovainen terää tarkastettaessa/huollettaessa. Se on terävä ja voi viiltää haavoja.

• Keep the blade bolt tight and replace the blade every mowing season with a genuine Toro replacement blade.

Leikkaa vain noin kolmasosa ruohon pituudesta kerrallaan. Älä leikkaa ruohoa 51 mm:n asetusta lyhyemmäksi, paitsi jos ruoho on harvaa tai on myöhäinen syksy, jolloin ruohon kasvu alkaa hidastua. Katso kohta

Leikkuukorkeuden säätö (sivu 9).

Leikattaessa yli 15 cm korkeaa ruohoa leikkaa ensin korkeimmalla leikkuukorkeuden asetuksella ja kävele hitaasti. Leikkaa sen jälkeen matalammalla asetuksella, jotta nurmikosta tulee hyvän näköinen. Jos ruoho on liian pitkää, laite saattaa tukkeutua ja moottori pysähtyä.

Leikkaa vain kuivaa ruohoa tai lehtiä. Kostea ruoho ja lehdet paakkuuntuvat nurmikolle ja voivat tukkia laitteen tai pysäyttää moottorin.

13

VAARA

Kostea ruoho tai lehdet voivat aiheuttaa vakavan loukkaantumisen, jos liukastut ja kosketat terää.

Leikkaa vain ruohon ollessa kuivaa.

Huomioi palovaara erittäin kuivissa olosuhteissa, noudata kaikkia paikallisia palovaroituksia ja pidä laite puhtaana kuivasta ruohosta ja lehdistä.

Vaihda leikkuusuuntaa. Tällöin leikkuujätteet hajaantuvat ruohikolle tasaisesti ja lannoittavat hyvin.

Jos leikattu nurmikko ei näytä hyvältä, kokeile seuraavia toimenpiteitä tai jotain niistä:

– Vaihda terä tai teroita se.

– Kävele hitaammin leikatessasi.

– Nosta laitteen leikkuukorkeutta.

– Leikkaa ruoho useammin.

– Kulje aina osaksi edellisen leikkuukaistan päällä; älä leikkaa kokonaan uutta kaistaa.

– Aseta etupyörien leikkuukorkeus yhtä pykälää takapyörien leikkuukorkeutta alemmaksi. Säädä eturenkaiden korkeudeksi esimerkiksi 51 mm ja takarenkaiden korkeudeksi 64 mm.

Lehtien leikkaaminen

Kun nurmikko on leikattu, tarkista, että puolet ruohosta näkyy lehtikerroksen läpi. Joudut ehkä leikkaamaan lehdet vielä kerran tai useamminkin.

Jos lehtiä on nurmikolla yli 13 cm, aseta etuosan leikkuukorkeus yhtä tai kahta pykälää korkeammalle kuin takaosan leikkuukorkeus.

Hidasta leikkuunopeutta, jos laite ei leikkaa lehtiä tarpeeksi hienoksi.

Kunnossapito

Huomaa:

Koneen vasen ja oikea puoli määritellään normaalista käyttöasennosta käsin.

Kunnossapitotaulukko

Huoltotoimenpide Huoltoväli

5 ensimmäisen käyttötunnin jälkeen

• Vaihda moottoriöljy.

Aina ennen käyttöä tai päivittäin

Jokaisen käytön jälkeen

Ennen varastointia

Vuosittain

• Tarkista moottoriöljyn määrä.

• Varmista, että terä pysähtyy kolmen sekunnin kuluessa terän ohjaustangon vapauttamisesta.

• Tarkista, ettei ilmanpuhdistimessa ole likaa tai vaurioita. Puhdista tai vaihda se tarvittaessa.

• Poista leikkuujätteet ja lika laitteen kotelon alapuolelta.

• Tyhjennä polttoainesäiliö ennen korjauksia ohjeiden mukaan ja ennen vuosittaista varastointia.

• Puhdista tai vaihda ilmansuodatin (useammin, jos käyttöolosuhteet ovat pölyiset).

• Vaihda moottoriöljy.

• Voitele yläkahva.

• Vaihda terä tai teroituta se (useammin, jos terä tylsyy nopeasti).

• Lisää vuosittaisia huoltotoimenpiteitä on moottorin käyttöoppaassa.

Tärkeää:

Lisää huoltotoimenpiteitä on moottorin käyttöohjeessa.

Valmistelu huoltoa varten

1.

Sammuta moottori ja odota, kunnes kaikki liikkuvat osat ovat pysähtyneet.

2.

Irrota sytytystulpan johto sytytystulpasta (Kuva 35)

ennen huoltotöiden suorittamista.

Kuva 35

14

3.

Kytke sytytystulpan johto sytytystulppaan huoltotöiden jälkeen.

Tärkeää:

Ennen kuin kallistat laitetta öljyn tai terän vaihtoa varten, anna polttoainesäiliön käydä tyhjäksi normaalissa käytössä. Jos laitetta on kallistettava ennen polttoaineen loppumista, poista polttoaine käsipumpulla. Kallista laite kyljelleen aina siten, että mittatikku osoittaa alaspäin.

VAARA

Laitetta kallistettaessa saattaa valua polttoainetta. Bensiini on tulenarkaa ja räjähdysherkkää ja voi aiheuttaa henkilövahingon.

Käytä moottoria, kunnes bensiini loppuu, tai poista bensiini käsipumpulla, ei koskaan lapolla.

Ilmansuodattimen huolto

Huoltoväli:

Aina ennen käyttöä tai päivittäin

Vuosittain

1.

Paina ilmanpuhdistimen suojuksessa olevat salvat alas

(Kuva 36).

5.

Jos ilmansuodatin on likainen, napauta sitä kovaa pintaa vasten useita kertoja tai puhalla paineilmaa (alle

2,07 bar) suodattimen moottorin puoleisen sivun läpi.

Huomaa:

Älä harjaa likaa irti suodattimesta, sillä harjaaminen työntää lian kuituihin.

6.

Poista lika ilmanpuhdistimen rungosta ja suojuksesta kostealla liinalla.

Älä pyyhi likaa ilmakanavaan.

7.

Asenna suodatin ilmanpuhdistimeen.

8.

Sulje suojus.

Moottoriöljyn vaihto

Huoltoväli:

5 ensimmäisen käyttötunnin jälkeen

Vuosittain

1.

Siirrä laite tasaiselle alustalle.

2.

Varmista, että polttoainesäiliössä on vain vähän tai ei yhtään polttoainetta, jotta polttoainetta ei vuotaisi, kun laite kallistetaan kyljelleen.

3.

Lämmitä öljy ennen vaihtoa käyttämällä moottoria muutaman minuutin ajan.

Huomaa:

Lämmin öljy juoksee paremmin ja kuljettaa enemmän epäpuhtauksia.

4.

Irrota johto sytytystulpasta. Katso Valmistelu huoltoa varten (sivu 14).

5.

Aseta öljyn tyhjennysastia laitteen sille sivulle, joka on lähimpänä öljyntäyttöputkea.

6.

Irrota mittatikku öljyntäyttöputkesta (Kuva 38).

Kuva 36

1.

Salvat

2.

Avaa suojus.

3.

Irrota ilmansuodatin (Kuva 37).

Kuva 38

7.

Valuta käytetty öljy öljyntäyttöputken läpi öljyn tyhjennysastiaan kallistamalla laite kyljelleen siten, että

öljyntäyttöputki osoittaa alaspäin (Kuva 39).

Kuva 37

4.

Vaihda suodatin, jos se on vaurioitunut tai öljyn tai polttoaineen kastelema.

15

Kuva 39

8.

Kun öljy on tyhjentynyt, palauta laite käyttöasentoon.

9.

Kaada öljyä kampikammioon noin kolmen neljäsosan verran kampikammion tilavuudesta.

Huomaa:

Tilavuus: 0,55 l, tyyppi: SAE 30, puhdistava

öljy, jonka API-huoltoluokitus on SF, SG, SH, SJ, SL tai korkeampi.

10.

Pyyhi mittatikku puhtaalla liinalla.

11.

Asenna mittatikku öljyntäyttöputkeen,

mutta älä ruuvaa sitä kiinni

.

12.

Irrota mittatikku ja tarkista öljymäärä mittatikusta

(Kuva 40).

Yläkahvan voitelu

Huoltoväli:

Vuosittain

Voitele yläkahvan vasen ja oikea puoli alhaisen viskositeetin silikonisuihkeella.

1.

Suihkuta voiteluainetta kahvan sisäosan muoviselle

ulkopinnalle (Kuva 41).

Kuva 41

Huomaa:

Suuntaa suihke pullon mukana toimitetun pillin avulla.

2.

Työnnä yläkahva kokonaan alas ja suihkuta voiteluainetta kahvan ulko-osan muoviselle sisäpinnalle

(Kuva 42).

Kuva 40

Jos öljyä on liian vähän, lisää öljyntäyttöputkeen hitaasti pieni määrä öljyä, odota kolme minuuttia

ja toista sitten vaiheet 10–12, kunnes öljyn pinta

nousee mittatikun

Full

-merkin tasalle.

Jos öljyä on liikaa, valuta ylimääräistä öljyä, kunnes

öljyn määrä on oikea kuvan mukaisesti (Kuva 40).

Tärkeää:

Jos kampikammiossa on liikaa tai liian vähän öljyä moottoria käytettäessä, moottori voi vaurioitua.

13.

Asenna mittatikku öljyntäyttöputkeen tukevasti.

14.

Toimita käytetty öljy paikallisen jälleenkäsittelylaitoksen hävitettäväksi.

16

Kuva 42

Itsevetolaitteiston säätö

Jos laitteen itsevetolaitteisto ei toimi oikein, säädä itsevetolaitteiston kaapelia.

1.

Löysää kaapelin pidikkeen mutteri (Kuva 43).

1.

Kaapelin pidike

Kuva 45

2.

Kaapelin vaippa

Tärkeää:

Kun siirrät kaapelin vaippaa ylöspäin, ajonopeus laskee. Kun siirrät kaapelin vaippaa alaspäin, ajonopeus kasvaa.

5.

Kiristä mutteri tiukkaan.

6.

Käynnistä leikkuri ja tarkista säädöt.

Huomaa:

Jos itsevetolaitteiston säädöt eivät ole oikeat, toista nämä toimenpiteet.

Kuva 43

1.

Kaapelin pidike

2.

Vedä yläkahva mahdollisimman taakse.

Huomaa:

Jos kahva ei liiku esteettä, katso kohta

Yläkahvan voitelu (sivu 16).

3.

Vedä kaapelin vaippaa alas, kunnes näkyvissä olevassa

kaapelissa ei ole enää löysää (Kuva 44).

Kuva 44

1.

Näkyvissä oleva kaapeli

4.

Työnnä kaapelin vaippaa 3 mm ylöspäin.

Huomaa:

Voit asettaa viivaimen mustan kaapelipidikkeen yläsivua vasten ja mitata, kuinka kauas

kaapelin vaipan yläpää liikkuu (Kuva 45).

Terän vaihto

Huoltoväli:

Vuosittain

Tärkeää:

Terän asentamiseen tarvitaan momenttiavain

.

Jos sinulla ei ole momenttiavainta tai et halua suorittaa toimenpidettä itse, ota yhteys valtuutettuun huoltoliikkeeseen.

Tarkista terä aina bensiinin loppuessa. Jos terä vaurioituu tai murtuu, vaihda se heti. Jos terä on tylsä tai uurteinen, teroituta ja tasapainotuta terä tai vaihda se uuteen.

VAARA

Terä on terävä, ja sen koskettaminen voi aiheuttaa vakavia henkilövahinkoja.

Käytä käsineitä, kun huollat terää.

1.

Irrota sytytystulpan johto sytytystulpasta. Katso

Valmistelu huoltoa varten (sivu 14).

2.

Kallista laite kyljelleen siten, että mittatikku osoittaa alaspäin.

3.

Tue terä puun kappaleella (Kuva 46).

17

Kuva 46

4.

Irrota terä ja säästä kaikki kiinnitystarvikkeet (Kuva 46).

5.

Asenna uusi terä ja kaikki kiinnitystarvikkeet (Kuva 47).

Laitteen kotelon alapuolen puhdistus

Huoltoväli:

Jokaisen käytön jälkeen

VAARA

Leikkuujätettä saattaa irrota laitteen kotelon alta.

• Käytä silmäsuojaimia.

• Pysy käyttäjän paikalla (kahvan takana), kun moottori on käynnissä.

• Älä päästä sivullisia alueelle.

Parhaiden tulosten saamiseksi puhdista laitteen kotelon alapuoli pian leikkuun lopettamisen jälkeen.

1.

Laske laite alimpaan leikkuukorkeuden asetukseen.

Katso Leikkuukorkeuden säätö (sivu 9).

2.

Siirrä laite tasaiselle päällystetylle pinnalle.

3.

Ruiskuta vettä oikean takapyörän eteen moottorin käydessä ja terän ollessa kytkettynä (Kuva 49).

Kuva 47

Tärkeää:

Suuntaa terän käyrät päät laitteen koteloa kohti.

6.

Kiristä teräpultti momenttiavaimella 82 N·m:n tiukkuuteen.

Tärkeää:

82 N·m:iin kiristetty pultti on erittäin tiukalla. Pidä terää paikoillaan puun kappaleella, aseta painosi räikän tai vääntötyökalun taakse ja kiristä pultti hyvin. Tätä pulttia on hyvin vaikea kiristää liian kireälle.

18

Kuva 48

Huomaa:

Vesi roiskuu terän reitille ja poistaa leikkuujätteet.

4.

Kun leikkuujätettä ei enää tule ulos, lopeta ruiskutus ja siirrä laite kuivalle alueelle.

5.

Käytä moottoria muutaman minuutin ajan terä kytkettynä, jotta kotelo kuivuu. Näin se ei pääse ruostumaan.

Varastointi

Varastoi laite viileään, puhtaaseen ja kuivaan paikkaan.

Laitteen valmistelu varastointia varten

VAARA

Bensiinihöyryt voivat räjähtää.

• Älä säilytä bensiiniä 30 päivää kauempaa.

• Älä varastoi laitetta suljettuun tilaan lähelle avotulta.

• Anna moottorin jäähtyä ennen varastointia.

1.

Lisää polttoaineeseen stabilointiainetta moottorin valmistajan ohjeiden mukaan vuoden viimeisellä polttoainesäiliön täyttökerralla.

2.

Hävitä käyttämätön polttoaine asianmukaisesti.

Kierrätä se paikallisten säädösten mukaan tai käytä sitä autossasi.

Huomaa:

Polttoainesäiliössä oleva vanha polttoaine on suurin syy käynnistysongelmiin. Älä varastoi stabilointiaineetonta polttoainetta yli 30 päivää kauempaa äläkä varastoi lisäaineistettua polttoainetta

90 päivää kauempaa.

3.

Käytä laitetta, kunnes moottori pysähtyy polttoaineen loppumisen vuoksi.

4.

Käynnistä moottori uudelleen.

5.

Anna moottorin käydä, kunnes se pysähtyy. Kun et enää saa moottoria käyntiin, se on tarpeeksi kuiva.

6.

Irrota johto sytytystulpasta.

7.

Irrota sytytystulppa, lisää 30 ml öljyä sytytystulpan aukkoon ja vedä narukäynnistintä hitaasti useita kertoja, jotta öljy leviää kaikkialle sylinteriin ja estää sylinterin ruostumisen varastoinnin aikana.

8.

Aseta sytytystulppa löysästi paikalleen.

9.

Kiristä kaikki mutterit, pultit ja ruuvit.

2.

Siirrä kahva pystyasentoon (Kuva 50).

G020809

Kuva 49

Kuva 50

Etuasento

1.

Kun kahva on pystyasennossa, paina poljinta jalalla ja pidä se alhaalla.

2.

Siirrä kahva kokonaan eteen ja löysää yläkahvan nuppia

(Kuva 51).

Kuva 51

Kahvan taittaminen

Pystyasento

1.

Paina poljinta jalalla ja pidä se alhaalla (Kuva 49).

3.

Suorista kahva kohdan 1 Kahvan suoristaminen (sivu

5) mukaisesti.

19

Laitteen käyttöönotto varastoinnin jälkeen

1.

Tarkista ja kiristä kaikki kiinnikkeet.

2.

Irrota sytytystulppa ja pyöritä moottoria nopeasti käynnistimen avulla, jotta liika öljy poistuu sylinteristä.

3.

Asenna sytytystulppa ja kiristä se momenttiavaimella momenttiin 20 N·m.

4.

Tee tarvittavat huoltotoimenpiteet. Katso kohta

Valmistelu huoltoa varten (sivu 14).

5.

Tarkista moottorin öljymäärä. Katso kohta Moottorin

öljymäärän tarkistus (sivu 9).

6.

Täytä polttoainesäiliö uudella bensiinillä, katso kohta

Polttoainesäiliön täyttö (sivu 8).

7.

Kytke johto sytytystulppaan.

20

Huomautuksia:

21

Huomautuksia:

22

Kansainväliset jakelijat

Jakelija: Maa: Puhelinnumero:

Agrolanc Kft Unkari

Balama Prima Engineering Equip.

Hongkong

B-Ray Corporation

Casco Sales Company

Korea

Puerto Rico

Ceres S.A.

CSSC Turf Equipment (pvt) Ltd.

Cyril Johnston & Co.

Costa Rica

Sri Lanka

Pohjois-Irlanti

Cyril Johnston & Co.

Equiver

Femco S.A.

ForGarder OU

G.Y.K. Company Ltd.

Geomechaniki of Athens

Golf international Turizm

Guandong Golden Star

Hako Ground and Garden

Hako Ground and Garden

Hayter Limited (U.K.)

Hydroturf Int. Co Dubai

Hydroturf Egypt LLC

Irrimac

Irrigation Products Int'l Pvt Ltd.

Jean Heybroek b.v.

36 27 539 640

852 2155 2163

82 32 551 2076

787 788 8383

506 239 1138

94 11 2746100

44 2890 813 121

Irlanti

Meksiko

Guatemala

Viro

Japani

Kreikka

Turkki

Kiina

Ruotsi

44 2890 813 121

52 55 539 95444

502 442 3277

372 384 6060

81 726 325 861

30 10 935 0054

90 216 336 5993

86 20 876 51338

46 35 10 0000

Norja

Yhdistynyt

47 22 90 7760

44 1279 723 444 kuningaskunta

Arabiemiirikuntien liitto 97 14 347 9479

Egypti

Portugali

Intia

Alankomaat

202 519 4308

351 21 238 8260

0091 44 2449 4387

31 30 639 4611

Jakelija:

Maquiver S.A.

Maruyama Mfg. Co. Inc.

Mountfield a.s.

Mountfield a.s.

Munditol S.A.

Norma Garden

Oslinger Turf Equipment SA

Maa:

Kolumbia

Japani

Puhelinnumero:

57 1 236 4079

81 3 3252 2285

Tšekin tasavalta 420 255 704 220

Slovakia 420 255 704 220

Argentiina

Venäjä

Ecuador

54 11 4 821 9999

7 495 411 61 20

593 4 239 6970

Oy Hako Ground and Garden Ab Suomi

Parkland Products Ltd.

Uusi-Seelanti

358 987 00733

64 3 34 93760

Perfetto

Pratoverde SRL.

Puola

Italia

48 61 8 208 416

39 049 9128 128

Prochaska & Cie

RT Cohen 2004 Ltd.

Riversa

Lely Turfcare

Solvert S.A.S.

Spypros Stavrinides Limited

Surge Systems India Limited

Itävalta

Israel

Espanja

Tanska

Ranska

Kypros

Intia

43 1 278 5100

972 986 17979

34 9 52 83 7500

45 66 109 200

33 1 30 81 77 00

357 22 434131

91 1 292299901

T-Markt Logistics Ltd.

Toro Australia

Toro Europe NV

Valtech

Victus Emak

Unkari

Australia

Belgia

Marokko

Puola

36 26 525 500

61 3 9580 7355

32 14 562 960

212 5 3766 3636

48 61 823 8369

Eurooppalainen tietosuojailmoitus

Toron keräämät tiedot

Toro Warranty Company (Toro) huolehtii asiakkaiden tietosuojasta. Takuuvaatimusten käsittelyä ja mahdollisia tuotteiden takaisinkutsukampanjoita varten pyydämme, että asiakkaat lähettävät henkilötiedot suoraan Torolle tai paikalliselle Toro-jälleenmyyjälle.

Toro-takuujärjestelmä toimii yhdysvaltalaisilla palvelimilla, eivätkä yhdysvaltalaiset tietosuojalait välttämättä tarjoa samanlaista suojaa kuin vastaavat lait asiakkaan omassa maassa.

ANTAMALLA HENKILÖTIEDOT TOROLLE ASIAKAS SUOSTUU SIIHEN, ETTÄ NÄITÄ TIETOJA KÄSITELLÄÄN TÄSSÄ TIETOSUOJAILMOITUKSESSA

KUVATULLA TAVALLA.

Tapa, jolla Toro käyttää tietoja

Toro voi käyttää henkilötietoja takuuvaatimusten käsittelyyn, yhteydenottoihin mahdollisissa tuotteiden takaisinkutsukampanjoissa ja muissa mahdollisissa tarkoituksissa, joista kerrotaan erikseen. Toro voi jakaa tietoja Toron sisaryhtiöille, jälleenmyyjille ja muille liiketoimintakumppaneille näiden tarkoitusten yhteydessä. Toro ei myy asiakkaiden henkilötietoja muille yhtiöille. Toro pidättää oikeuden luovuttaa henkilötietoja lain määräämiin tarkoituksiin tai asiaankuuluvien viranomaisten pyynnöstä, Toron järjestelmien toiminnan varmistamiseksi tai Toron turvallisuuden tai muiden käyttäjien turvallisuuden varmistamiseksi.

Henkilötietojen säilytys

Henkilötietoja säilytetään niin kauan kuin niitä tarvitaan niiden alkuperäiseen tarkoitukseen tai muihin asianmukaisiin tarkoituksiin (kuten viranomaismääräysten noudattamiseksi) tai lain määräämän ajan.

Toron vakuutus asiakkaiden henkilötietojen tietosuojasta

Toro pyrkii säilyttämään henkilötietojen tietosuojan kohtuullisten varotoimien avulla. Lisäksi se pyrkii huolehtimaan tietojen tarkkuudesta ja paikkansapitävyydestä.

Henkilötietojen käyttö ja korjaus

Jos haluat tarkistaa henkilötietosi tai korjata niitä, lähetä sähköpostia osoitteeseen [email protected]

Australian kuluttajalainsäädäntö

Australialaiset asiakkaat voivat saada lisätietoja Australian kuluttajalainsäädännöstä pakkauksen sisällä olevasta materiaalista tai paikalliselta

Toro-jälleenmyyjältä.

374-0269 Rev H

Toron takuu ja

Toro GTS -käynnistystakuu

Ehdot ja takuunalaiset tuotteet

Toro Company ja sen sisaryhtiö Toro Warranty Company antavat yhteisen sopimuksensa mukaisesti alkuperäiselle ostajalle 1 takuun korjata alla ilmoitettu Toro-tuote, jos siinä ilmenee materiaali- tai valmistusvikoja tai jos Toro GTS (Guaranteed to Start) -käynnistystakuun piiriin kuuluva laite ei käynnisty ensimmäisellä tai toisella vedolla, edellyttäen, että

käyttöoppaassa

kuvatuista säännöllisistä huoltotoimenpiteistä on huolehdittu.

Tuotteille annetaan seuraavat takuuajat ostopäivästä lukien:

Tuotteet

Työnnettävät ruohonleikkurit

Valettu leikkuupöytä

Takuuaika

• Moottori

5 vuotta kotikäytössä 2

90 päivää kaupallisessa käytössä

5 vuoden GTS-takuu, kotikäytössä 3

2 vuotta • Akku

Teräsleikkuupöytä

TimeMaster-leikkurit

Moottori

Moottori

2 vuotta kotikäytössä 2

30 päivää kaupallisessa käytössä

2 vuoden GTS-takuu, kotikäytössä 3

3 vuotta kotikäytössä 2

90 päivää kaupallisessa käytössä

3 vuoden GTS-takuu, kotikäytössä 3

2 vuotta • Akku

Sähkökäyttöiset kannettavat laitteet 2 vuotta kotikäytössä 2

Ei takuuta kaupallisessa käytössä

Lumilingot

• Yksivaiheinen

Moottori

2 vuotta kotikäytössä 2

45 päivää kaupallisessa käytössä

2 vuoden GTS-takuu, kotikäytössä 3

Kaksivaiheinen

Suppilo, suppilon suuntain ja siipipyörän kotelon suojus

3 vuotta kotikäytössä 2

45 päivää kaupallisessa käytössä

Elinikäinen (vain alkuperäinen omistaja) 5

Sähkökäyttöiset lumilingot 2 vuotta kotikäytössä 2

Ei takuuta kaupallisessa käytössä

Kaikki seuraavat ajoleikkurit

• Moottori

Akku

Lisälaitteet

Katso moottorin valmistajan takuu

2 vuotta kotikäytössä

2 vuotta kotikäytössä

2

2

4

Ajoleikkurit ja puutarhatraktorit (DH) 2 vuotta kotikäytössä 2

30 päivää kaupallisessa käytössä

Ajoleikkurit ja puutarhatraktorit (XLS) 3 vuotta kotikäytössä 2

30 päivää kaupallisessa käytössä

TimeCutter

3 vuotta kotikäytössä 2

30 päivää kaupallisessa käytössä

TITAN-leikkurit

• Runko

3 vuotta tai 240 tuntia 5

Elinikäinen (vain alkuperäinen omistaja) 6

1 Alkuperäinen ostaja on henkilö, joka alun perin osti Toro-tuotteen.

2 Kotikäyttö tarkoittaa tuotteen käyttöä samalla tontilla, jolla asiakkaan koti sijaitsee. Käyttöä useammassa kuin yhdessä paikassa pidetään kaupallisena käyttönä, johon sovelletaan kaupalliseen käyttöön annettua takuuta.

3 Toro GTS -käynnistystakuu ei kata kaupallisessa käytössä olevia tuotteita.

4 Joillakin Toro-tuotteissa käytetyillä moottoreilla on moottorin valmistajan antama takuu.

5 Kumpi tahansa ilmenee ensin.

6 Elinikäinen takuu: Jos koneen päärakenteen muodostava runko (joka koostuu yhteen hitsatuista osista ja johon moottorin kaltaiset muut osat kiinnitetään) halkeaa tai murtuu normaalikäytössä, se korjataan tai vaihdetaan Toron harkinnan mukaan takuun puitteissa maksutta osien ja työn osalta. Takuu ei kata rungon vaurioitumista väärinkäytön tai ruostumisen edellyttämien korjausten laiminlyönnin seurauksena.

Kotikäyttöön tarkoitetut tuotteet

Takuu voidaan evätä, jos tuntilaskuri on irrotettu, siihen on tehty muutoksia tai jos sitä on muuten peukaloitu.

Omistajan vastuut

Toro-tuotetta on huollettava

käyttöoppaan

huolto-ohjeiden mukaisesti.

Tällaisen kunnossapidon kustannuksista vastaa omistaja huollon suorittajasta riippumatta.

Takuuhuollon ohjeet

Jos epäilet, että Toro-tuotteessasi on materiaali- tai valmistusvirhe, toimi näin:

1.

Ota yhteys tuotteen myyjään huollon järjestämiseksi. Jos et voi jostain syystä ottaa yhteyttä tuotteen myyjään, ota yhteys mihin tahansa valtuutettuun Toro-jälleenmyyjään. Katso oheinen jakelijaluettelo.

2.

Vie laite ja ostotodistus (ostokuitti) huoltoliikkeeseen. Jos et ole tyytyväinen huoltoliikkeen arvioon tai saamaasi palveluun, ota yhteys Toroon:

Toro Customer Care Department, RLC Division

Toro Warranty Company

8111 Lyndale Avenue South

Bloomington, MN 55420-1196

001–952–948–4707

Takuun ulkopuoliset kohteet ja viat

Muita nimenomaisia takuita ei ole, lukuun ottamatta joitain tuotteita koskevia moottoriin tai moottorin päästöjen rajoitusjärjestelmiin liittyviä takuita. Tämä takuu ei kata seuraavia:

Määräaikaishuolto tai varaosat, kuten suodattimet, polttoaine, voiteluaineet, öljynvaihdot, sytytystulpat, ilmansuodattimet, terien teroitus, kuluneet terät, kaapelin/vivuston säädöt sekä jarrujen ja kytkinten säädöt

Normaalin kulumisen seurauksena vioittuneet osat

Laitteet tai osat, joita on muutettu, käytetty väärin tai laiminlyöty, tai jotka on vaihdettava tai korjattava onnettomuuksien tai asianmukaisen huollon laiminlyönnin vuoksi

Nouto- ja toimituskulut

Muun kuin valtuutetun Toro-huoltoliikkeen tekemät korjaukset tai korjausyritykset

Korjaukset, jotka johtuvat suositellun polttoainemenettelyn laiminlyönnistä (lisäohjeita on

käyttöoppaassa

)

– Epäpuhtauksien poistaminen polttoainejärjestelmästä

– Vanhan polttoaineen (yli kuukauden vanhan) tai yli 10 % etanolia tai yli 15 % MTBE:tä sisältävän polttoaineen käyttö

– Polttoainejärjestelmän tyhjentämättä jättäminen ennen yli kuukauden pituisia käyttökatkoja

Korjaukset tai säädöt, joilla pyritään korjaamaan seuraavista tekijöistä johtuvia käynnistysvaikeuksia:

– Asianmukaisten huoltotoimenpiteiden tai suositellun polttoainemenettelyn laiminlyönti

– Leikkurin terän osuminen esteeseen

Erityisolosuhteet, joissa käynnistys voi edellyttää useampaa kuin kahta vetoa:

– Ensimmäinen käynnistyskerta yli kolmen kuukauden pituisen käyttökatkon tai varastoinnin jälkeen

– Käynnistys alhaisessa lämpötilassa, esimerkiksi varhain keväällä tai myöhään syksyllä

– Väärä käynnistystapa – jos yksikön käynnistyksessä on ongelmia, varmista

käyttöoppaasta

, että käytät oikeaa käynnistystapaa. Näin voidaan ehkä välttää tarpeeton käynti valtuutetussa Toro-huoltoliikkeessä.

Yleiset ehdot

Ostajaa suojaavat maakohtaiset lait. Tämä takuu ei rajoita ostajan lakisääteisiä oikeuksia.

374-0268 Rev F

Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project