Toro TimeMaster 76cm Lawn Mower User manual

Toro TimeMaster 76cm Lawn Mower User manual
Form No. 3387-821 Rev A
TimeMaster-ruohonleikkuri (76 cm)
Mallinro: 20975—Sarjanro: 315000001 tai suurempi
Mallinro: 20977—Sarjanro: 315000001 tai suurempi
Käyttöopas
Johdanto
Tämä työnnettävä vaakatasoleikkuri on tarkoitettu
kotikäyttöön. Se on tarkoitettu pääasiassa
asuinkiinteistöjen viheralueiden ruohonleikkuuseen.
Sitä ei ole tarkoitettu pensaiden leikkuuseen eikä
maatalouskäyttöön.
Lue nämä tiedot huolellisesti, jotta opit käyttämään
ja huoltamaan laitetta asianmukaisesti sekä välttämään
tapaturmia ja laitevaurioita. Olet vastuussa tuotteen
asianmukaisesta ja turvallisesta käytöstä.
Voit ottaa yhteyden Toroon suoraan osoitteessa
www.Toro.com, jos tarvitset tietoja tuotteista, lisävarusteista
tai lähimmästä jälleenmyyjästä tai haluat rekisteröidä tuotteesi.
Aina kun tarvitset huoltoa, alkuperäisiä Toro-varaosia
tai lisätietoja, ota yhteys valtuutettuun huoltoliikkeeseen
tai Toron asiakaspalveluun. Ota tällöin laitteesi malli- ja
sarjanumerot valmiiksi esiin. Kuva 1 osoittaa laitteen malli- ja
sarjanumeron sijainnin. Kirjoita numerot annettuun tilaan.
Kuva 2
1. Varoitusmerkintä
Tässä käyttöoppaassa käytetään kahta termiä tietojen
korostamiseksi. Tärkeää kiinnittää huomiota mekaanisiin
erikoistietoihin ja Huomautus korostaa erityishuomion
ansaitsevia yleistietoja.
Tämä tuote on asiaankuuluvien eurooppalaisten direktiivien
mukainen. Lisätietoja on erillisessä tuotekohtaisessa
vaatimustenmukaisuusvakuutuksessa.
Mallit, joiden moottoreiden hevosvoima on ilmoitettu:
moottorin valmistaja on mitannut moottorin
bruttohevosvoiman laboratorio-olosuhteissa SAE J1940:n
mukaisesti. Tämän luokan ruohonleikkurin moottorin
todellinen hevosvoima on huomattavasti alhaisempi, koska se
on säädetty turvallisuuteen, päästöihin ja käyttöön liittyvien
vaatimusten mukaisesti.
Älä muuta moottorin asetuksia tai kierrosnopeussäätimen
nopeutta, sillä tämä saattaa heikentää laitteen turvallisuutta ja
aiheuttaa henkilövahinkoja.
Sisältö
G017280
1
Kuva 1
1. Malli- ja sarjanumerokilpi
Mallinro:
Sarjanro:
Tässä käyttöoppaassa esiintyvä varoitusmerkintä (Kuva
2) ilmaisee uhkaa, josta saattaa olla seurauksena vakava
tapaturma tai jopa kuolema, jos suositellut varotoimenpiteet
laiminlyödään.
© 2014—The Toro® Company
8111 Lyndale Avenue South
Bloomington, MN 55420
Rekisteröi tuotteesi osoitteessa
www.Toro.com.
Johdanto ....................................................................... 1
Turvaohjeet ................................................................... 2
Yleisiä ruohonleikkurin turvaohjeita........................... 2
Äänenpaine ............................................................ 3
Ääniteho ............................................................... 3
Käden/käsivarren värinä .......................................... 4
Turva- ja ohjetarrat ................................................. 4
Käyttöönotto ................................................................ 6
1 Kahvan kokoaminen ............................................. 6
2 Terän ohjaustangon asennus................................... 7
3 Öljyn lisääminen moottoriin ................................... 7
4 Akun lataus .......................................................... 7
5 Ruohonkeräimen kokoaminen ................................ 8
Laitteen yleiskatsaus ....................................................... 9
Tekniset tiedot ....................................................... 9
Käyttö .........................................................................10
Polttoainesäiliön täyttö ............................................10
Moottorin öljymäärän tarkistus.................................10
Leikkuukorkeuden säätö..........................................11
Kahvan korkeuden säätö .........................................12
Käännös alkuperäisestä tekstistä (FI)
Painettu Yhdysvalloissa
Kaikki oikeudet pidätetään *3387-821* A
Koulutus
Moottorin käynnistys ..............................................12
Itsevetolaitteiston käyttö..........................................12
Moottorin sammutus ..............................................13
Terän kytkentä .......................................................13
Terän vapautus.......................................................13
Teränpysäytysjärjestelmän toiminnan tarkistus............14
Leikkuujätteiden kierrättäminen ...............................14
Leikkuujätteiden kerääminen ruohonkeräimeen.................................................................15
Leikkuujätteiden heittäminen sivulle..........................15
Käyttövihjeitä .......................................................16
Kunnossapito ...............................................................17
Kunnossapitotaulukko ...............................................17
Valmistelu huoltoa varten ........................................17
Ilmansuodattimen huolto ........................................18
Moottoriöljyn vaihto...............................................18
Akun lataus ...........................................................19
Sulakkeen vaihto ....................................................20
Akun vaihto...........................................................20
Itsevetolaitteiston säätö ...........................................20
Terän käyttöjärjestelmän huolto................................21
Leikkuuterien huolto...............................................21
Koneen alaosan puhdistaminen ................................24
Varastointi ...................................................................25
Yleisiä tietoja .........................................................25
Polttoainejärjestelmän valmistelu ..............................25
Moottorin valmistelu ..............................................25
Laitteen käyttöönotto varastoinnin jälkeen .................25
• Lue ohjeet huolellisesti. Tutustu ohjauslaitteisiin ja
•
•
•
laitteen asianmukaiseen käyttöön.
Älä anna lasten tai näihin ohjeisiin perehtymättömien
henkilöiden käyttää konetta. Paikalliset säännökset
saattavat asettaa rajoituksia käyttäjän iälle.
Muista, että käyttäjä vastaa muille ihmisille tai heidän
omaisuudelleen aiheutuneista vahingoista.
Ymmärrä koneessa tai ohjeissa käytettyjen kuvien
selitykset.
Bensiini
VAARA – Bensiini on erittäin tulenarkaa. Noudata seuraavia
varo-ohjeita:
• Säilytä polttoaine tarkoitukseen suunnitelluissa astioissa.
• Täytä polttoainesäiliö aina ulkona äläkä tupakoi
täyttäessäsi polttoainesäiliötä.
• Lisää polttoaine ennen moottorin käynnistämistä. Älä
koskaan irrota polttoainesäiliön korkkia tai lisää bensiiniä
moottorin ollessa käynnissä tai lämmin.
• Jos bensiiniä roiskuu, älä yritä käynnistää moottoria
vaan siirrä laite pois alueelta, jolla on bensiiniroiskeita.
Vältä luomasta minkäänlaisia kipinälähteitä, ennen kuin
bensiinihöyryt ovat hälvenneet.
• Asenna polttoainesäiliöiden ja muiden säiliöiden korkit
huolellisesti.
Turvaohjeet
Valmistelut
• Käytä aina ruohoa leikatessa tukevia liukastumisen estäviä
Tämä kone on suunniteltu standardin EN ISO 5395:2013
mukaisesti.
•
Ruohonleikkurin asiaton käyttö tai huolto voi aiheuttaa
tapaturman tai kuoleman. Vähennä tapaturmariskiä
noudattamalla näitä turvaohjeita.
•
Parhaan mahdollisen turvallisuuden ja hyvän
suorituskyvyn takaamiseksi sekä laitetuntemuksen
hankkimiseksi on tärkeää, että kaikki ruohonleikkurin
käyttäjät lukevat tämän käyttöoppaan ja omaksuvat sen
tiedot ennen laitteen käyttämistä. Erityistä huomiota
on kiinnitettävä turvaohjeen varoitusmerkintään
(Kuva 2), joka tarkoittaa Varoitusta, Vaaraa tai
Hengenvaaraa – ”henkilöturvallisuusohjeet”. Lue ja
omaksu nämä ohjeet, sillä ne käsittelevät turvallisuutta.
Ohjeiden noudattamatta jättäminen saattaa johtaa
henkilövahinkoon.
•
kenkiä ja pitkiä housuja. Älä käytä laitetta avojaloin tai
avoimissa sandaaleissa.
Tarkasta huolellisesti alue, jolla laitetta on tarkoitus
käyttää, ja poista kaikki kivet, kepit, johdot ja muut esineet.
Tarkista aina ennen käyttöä silmämääräisesti, että
suojukset ja suojalaitteet, kuten suuntainlevyt ja/tai
ruohonkeräimet ovat paikoillaan ja toimivat oikein.
Tarkasta aina ennen käyttöä silmämääräisesti, että terät,
teräpultit ja leikkuujärjestelmä eivät ole kuluneet tai
vaurioituneet. Vaihda kuluneet tai vaurioituneet terät ja
pultit sarjoissa, jotta tasapaino säilyy.
Käynnistys
• Älä kallista konetta moottorin käynnistyksen aikana, ellei
konetta ole tarpeen kallistaa käynnistystä varten. Kallista
tällöin vain sen verran kuin on aivan välttämätöntä ja
nosta vain sitä osaa, joka on käyttäjästä poispäin.
Käynnistä moottori huolellisesti ohjeiden mukaan jalat
kaukana terästä. Älä myöskään seiso heittosuppilon
edessä.
Yleisiä ruohonleikkurin
turvaohjeita
•
Tämä leikkuulaite voi katkaista jalan tai käden sekä singota
esineitä. Seuraavien turvaohjeiden noudattamatta jättäminen
saattaa aiheuttaa vakavan loukkaantumisen tai kuoleman.
Käyttö
• Älä koskaan leikkaa ruohoa, kun lähistöllä on ihmisiä
(varsinkin lapsia) tai lemmikkieläimiä.
2
• Anna moottorin jäähtyä, ennen kuin varastoit koneen
• Leikkaa ruohoa vain päivänvalossa tai hyvässä
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
suljettuun tilaan.
keinovalaistuksessa.
Pidä silmällä monttuja ja muita piileviä vaaroja.
Älä laita käsiä tai jalkoja pyörivien osien lähelle tai alle.
Älä mene koskaan heittoaukon eteen.
Älä nosta tai kanna ruohonleikkuria moottorin ollessa
käynnissä.
Ole erittäin varovainen vaihtaessasi suuntaa tai vetäessäsi
kävellen ohjattavaa ruohonleikkuria itseäsi kohti.
Käytä laitetta kävellen, älä juokse.
Rinteet:
– Älä yritä leikata ruohoa jyrkissä rinteissä.
– Noudata erittäin suurta varovaisuutta rinteillä.
– Leikkaa rinteet poikittaissuunnassa – ei ylös ja alas.
Ole erittäin varovainen vaihtaessasi suuntaa rinteillä.
– Varo, että jalkasi eivät luista rinteissä.
Vähennä nopeutta rinteissä ja ennen jyrkkiä käännöksiä,
jotta kone ei kaadu tai menetä ohjattavuuttaan.
Pysäytä terä, jos konetta on kallistettava ylitettäessä muita
kuin ruohoalustoja ja kuljetettaessa leikattavalle alueelle
ja sieltä pois.
Älä käytä moottoria ahtaissa tiloissa, joihin voi kertyä
vaarallista häkää ja muita pakokaasuja.
Sammuta moottori
– aina, kun poistut laitteen luota.
– ennen polttoainesäiliön täyttämistä
– ennen ruohonkerääjän irrottamista
– ennen korkeuden säätämistä, paitsi jos säätö voidaan
tehdä kuljettajan istuimelta käsin.
Sammuta moottori ja irrota sytytystulpan johto
– ennen tukkeuman poistamista tai tukoksen
poistamista suppilosta
– ennen koneen tarkastamista, puhdistamista tai
huoltamista.
– Jos kone osuu vieraaseen esineeseen, tarkasta,
onko koneessa vaurioita ja korjaa ne ennen koneen
käynnistämistä ja käyttämistä.
– jos laite alkaa täristä epänormaalisti (tarkista heti).
Salamanisku voi aiheuttaa vakavan loukkaantumisen tai
hengenvaaran. Jos alueella on ukonilma, konetta ei saa
käyttää. Tällöin on hakeuduttava suojaan.
Varo liikennettä, kun ylität tien tai työskentelet tien
lähistöllä.
• Puhdista moottori, äänenvaimennin, akkutila ja bensiinin
säilytysalue ruohosta, lehdistä tai liiallisesta rasvasta
palovaaran vähentämiseksi.
• Tarkista ruohonkerääjän osat ja heittosuppilon suojus
säännöllisesti ja vaihda ne tarvittaessa valmistajan
suosittelemiin varaosiin.
• Vaihda kuluneet tai vaurioituneet osat turvallisuuden
parantamiseksi.
• Vaihda vialliset äänenvaimentimet.
• Tyhjennä polttoainesäiliö ulkona.
• Älä muuta moottorin kierrosnopeuden säätimen asetuksia
tai käytä moottoria ylikierroksilla. Moottorin käyttäminen
ylikierroksilla lisää henkilövahingon riskiä.
• Varo koneen säädön aikana, että sormet eivät jää jumiin
leikkurin liikkuvien terien ja kiinteiden osien väliin.
• Varmista hyvä suorituskyky ja turvallisuus
hankkimalla ainoastaan alkuperäisiä Toro-varaosia
ja -lisävarusteita. Älä käytä muiden valmistajien
osia ja lisävarusteita, sillä ne voivat aiheuttaa
turvallisuusriskin.
Kuljetus
• Ole varovainen lastatessasi konetta perävaunuun tai
kuorma-autoon.
• Käytä täysleveää ramppia lastatessasi konetta perävaunuun
tai kuorma-autoon.
• Kiinnitä kone tiukasti hihnoilla, ketjuilla, kaapeleilla
tai köysillä. Etu- ja takahihnat on suunnattava alas- ja
ulospäin koneesta.
Äänenpaine
Tämän laitteen äänenpainetaso käyttäjän korvan kohdalla on
89 dB(A), johon sisältyy epävarmuusarvo (K) 1 dB(A).
Äänenpainetaso on määritetty standardissa EN ISO 5395:2013
kuvatun menettelyn mukaisesti.
Ääniteho
Tämän laitteen taattu äänitehon taso on 100 dB(A), johon
sisältyy epävarmuusarvo (K) 1 dB(A).
Äänitehon taso on määritetty standardissa ISO 11094 kuvatun
menettelyn mukaisesti.
Kunnossapito ja varastointi
• Huolehdi, että mutterit, pultit ja ruuvit ovat tiukalla, jotta
•
•
VAROITUS
laitetta on turvallista käyttää.
Älä pese konetta painepesulaitteilla.
Älä säilytä laitetta, jonka säiliössä on bensiiniä, sisätiloissa,
jossa kaasut voivat joutua kosketuksiin avotulen tai
kipinän kanssa.
Pitkäaikainen melualtistus konetta käyttäessä voi
aiheuttaa kuulovaurioita.
Käytä kunnollisia kuulosuojaimia, kun käytät
konetta pitkiä aikoja kerrallaan.
3
Käden/käsivarren värinä
VAROITUS
Pitkäaikainen värinäaltistus konetta käyttäessä voi
aiheuttaa käsien ja ranteiden puutumista.
Oikealle kädelle mitattu värinätaso = 7,5 m/s2
Vasemmalle kädelle mitattu värinätaso = 5,5 m/s2
Käytä värinää vaimentavia käsineitä, kun käytät
konetta pitkiä aikoja kerrallaan.
Epävarmuusarvo (K) = 3,0 m/s2
Mitatut arvot on määritetty standardissa EN ISO 5395:2013
kuvatun menettelyn mukaisesti.
Turva- ja ohjetarrat
Tärkeää: Turva- ja ohjetarrat on sijoitettu mahdollisesti vaarallisten alueiden lähelle. Vaihda vaurioituneet tarrat.
Valmistajan merkki
1. Osoittaa, että terän on valmistanut alkuperäinen
laitevalmistaja.
104-7953
Vain sähkökäynnistimellä varustettu malli
1. Vaara – lue lisätietoja akun latauksesta käyttöoppaasta. Sisältää lyijyä, ei saa hävittää tavallisen jätteen mukana.
2. Lue käyttöopas.
108-9751
Vain sähkökäynnistimellä varustettu malli
1. Moottorin pysäytys
3. Moottorin käynnistys
2. Moottori – käynnissä
112-8760
1. Esineiden sinkoutumisvaara – pidä sivulliset turvallisen
matkan päässä koneesta.
2. Jalkojen ja käsien loukkaantumisvaara – pysy etäällä
liikkuvista osista.
4
120-9570
1. Vaara: pysy etäällä liikkuvista osista. Pidä kaikki suojukset
ja suojalevyt paikoillaan.
131–4514
1. Vaara – lue käyttöopas.
2. Käsien ja jalkojen loukkaantumisvaara, leikkuuterä –
pysy etäällä liikkuvista osista ja pidä kaikki suojukset ja
suojalevyt paikoillaan.
3. Käsien ja jalkojen loukkaantumisvaara, leikkuuterä – irrota
sytytystulpan johto ja lue ohjeet ennen kunnostus- tai
huoltotöitä.
4. Esineiden sinkoutumisvaara – pidä sivulliset turvallisen
matkan päässä koneesta, sammuta moottori ennen
kuin poistut käyttäjän paikalta ja poista roskat ennen
ruohonleikkuuta.
5. Käsien ja jalkojen loukkaantumisvaara, leikkuuterä
— älä käytä konetta rinteessä ylös- tai alaspäin vaan
sivuittaissuunnassa ja katso taaksepäin peruuttaessasi.
131-0894
Vedon säätö
1. Huom.: Lue Käyttöopas – 1) Löysää nuppia kääntämällä
sitä vastapäivään, 2) Pienennä vetoa vetämällä kaapeleita
poispäin moottorista tai lisää vetoa työntämällä kaapeleita
moottoria kohti, 3) Kiristä nuppi kääntämällä sitä
myötäpäivään.
5
Käyttöönotto
1
Tärkeää: Irrota ja hävitä moottorin muovisuojus.
1
Kahvan kokoaminen
Mitään osia ei tarvita
Ohjeet
VAARA
Jos kahva kootaan tai suoristetaan väärin, kaapelit
saattavat vahingoittua. Tällöin ruohonleikkuria ei
ole turvallista käyttää.
G016551
Kuva 4
1. Kahvan lukitusvipu
• Älä vahingoita kaapeleita, kun suoristat kahvaa.
• Jos kaapeli on vaurioitunut, ota yhteys
valtuutettuun huoltoliikkeeseen.
2. Vapauta kahvan lukitusvipu (Kuva 4).
3. Vedä kahvaa taaksepäin ja lukitse sen asento (Kuva 4).
1. Käännä yläkahvaa siten, että se asettuu yhteen
alakahvan kanssa (Kuva 3), ja lukitse ylempi kahva
paikalleen kiristämällä molemmat nupit (Kuva 4).
2
1
G016547
Kuva 3
1. Yläkahva
2. Nuppi (2)
6
2
Terän ohjaustangon asennus
Mitään osia ei tarvita
Ohjeet
Asenna terän ohjaustanko yläkahvaan (Kuva 5).
G017514
Kuva 6
3. Pyyhi mittatikku puhtaalla liinalla.
4. Aseta mittatikku öljyntäyttöputkeen ja ruuvaa sitä
kiinni, kunnes se pysähtyy.
5. Irrota mittatikku ja tarkista öljymäärä mittatikusta.
Katso Kuva 7.
G017217
Kuva 5
Kuva 7
1. Öljyä on liian vähän: lisää
öljyä kampikammioon.
3
3. Öljyn taso on oikea.
2. Öljyä on liikaa: poista öljyä
kampikammiosta.
Öljyn lisääminen moottoriin
• Jos öljyä on liian vähän, lisää öljyntäyttöputkeen
Vaiheeseen tarvittavat osat:
• Jos öljyä on liikaa, valuta ylimääräistä öljyä, kunnes
0,59 l
hitaasti pieni määrä öljyä ja toista sitten vaiheet
3–5, kunnes öljyn määrä on oikea (Kuva 7).
öljyn määrä on mittatikun mukaan oikea. Lisätietoa
ylimääräisen öljyn tyhjentämisestä on kohdassa
Moottoriöljyn vaihto (sivu 18).
Moottoriöljy
Ohjeet
Tärkeää: Jos kampikammiossa on liikaa
tai liian vähän öljyä moottoria käytettäessä,
moottori voi vaurioitua.
Tärkeää: Laitteen moottorissa ei ole öljyä
toimitettaessa. Täytä moottori öljyllä ennen moottorin
käynnistämistä.
6. Asenna mittatikku käsin tukevasti paikalleen.
1. Siirrä laite tasaiselle alustalle.
2. Poista mittatikku (Kuva 6) ja kaada öljyä
öljyntäyttöputkeen noin kolmen neljäsosan verran
kampikammion tilavuudesta.
Huomaa: Tilavuus: 0,59 l, tyyppi: SAE 30, puhdistava
öljy, jonka API-huoltoluokitus on SF, SG, SH, SJ, SL
tai korkeampi.
7
4
Akun lataus
Mitään osia ei tarvita
Ohjeet
Vain sähkökäynnistimellä varustettu malli
Katso Akun lataus (sivu 19).
5
g027216
Ruohonkeräimen kokoaminen
Mitään osia ei tarvita
Ohjeet
Kuva 9
1. Liu’uta ruohonkeräin metallikehikon päälle kuvan
mukaisesti (Kuva 8).
3. Ripusta keräimen yläkanava rungon päälle ja
sivukanavat rungon sivuille (Kuva 9).
1
g027215
2
3
Kuva 8
1. Kahva
2. Runko
3. Ruohonkeräin
Huomaa: Älä liu’uta keräintä kahvan päälle (Kuva 8).
2. Ripusta keräimen pohjakanava rungon pohjaan (Kuva
9).
8
Laitteen yleiskatsaus
3
8
6
2
1
10
7
9
5
4
4
3
11
12
2
g017218
13
1
Kuva 11
Yläkahva
14
15
g027508
17
1. Vetoavun kahva
3. Terän ohjaustanko
2. Terän ohjaustangon lukko
4. Virtalukko
16
Kuva 10
1. Sivuheittokanavan
suuntain
10. Itsevetolaitteiston
säätönuppi
2. Sytytystulppa
11. Akku (ei kuvassa, vain
sähkökäynnistimellä
varustettu malli)
3. Mittatikku/öljyntäyttöputki
(ei kuvassa)
12. Takaleikkuukorkeusvipu
4. Narukäynnistimen kahva
5. Polttoainesäiliön korkki
6. Kahvan lukitusvipu
13. Takaheittokanavan
suuntain
14. Sulake
15. Ilmansuodatin
7. Kahvan nuppi (2)
16. Pesuportti
8. Yläkahva
17. Etuleikkuukorkeusvipu
1
2
9. Virtalukko
4
3
g017219
Kuva 12
1. Ruohonkeräin
3. Sivuheittosuppilo
2. Takaheittokanavan suojus
(asennettu)
4. Akkulaturi (vain
sähkökäynnistimellä
varustettu malli)
Tekniset tiedot
Malli
9
Paino
Pituus
Leveys
Korkeus
20975
62 kg
163 cm
81 cm
112 cm
20977
65 kg
163 cm
81 cm
112 cm
Käyttö
Polttoainesäiliön täyttö
HENGENVAARA
Bensiini on erittäin tulenarkaa ja räjähdysherkkää.
Bensiinin aiheuttama tulipalo tai räjähdys voi
aiheuttaa palovammoja.
6 mm (1/4 inch)
• Aseta säiliö ja/tai laite suoraan maahan ennen
polttoaineen lisäystä. Älä aseta niitä ajoneuvoon
tai minkään esineen päälle. Muutoin staattinen
purkaus voi sytyttää bensiinin.
• Täytä polttoainesäiliö ulkona, moottorin ollessa
kylmänä. Pyyhi läikkynyt polttoaine pois.
• Älä käsittele bensiiniä tupakoidessasi tai
avotulen tai kipinöiden lähellä.
g027509
Kuva 13
• Säilytä bensiiniä sille hyväksytyssä säiliössä ja
poissa lasten ulottuvilta.
Moottorin öljymäärän tarkistus
• Moottori toimii parhaiten, kun käytetään vain puhdasta ja
uutta (korkeintaan 30 päivää vanhaa) lyijytöntä bensiiniä,
jonka tieoktaaniluku (pumppuoktaaniluku) on vähintään
87 (RON + MON / 2).
Huoltoväli: Aina ennen käyttöä tai päivittäin
Tilavuus: 0,59 l, tyyppi: SAE 30, puhdistava öljy, jonka
API-huoltoluokitus on SF, SG, SH, SJ, SL tai korkeampi.
• Happipitoisia lisäaineita (enintään 10 % etanolia tai 15 %
MTBE:tä) sisältävää polttoainetta voidaan käyttää.
1. Siirrä laite tasaiselle alustalle.
• Etanoli: Enintään 10 % etanolia (bensiinin ja etanolin
2. Irrota mittatikku (Kuva 14).
seosta) tai 15 % MTBE:tä (metyyli-tertiääri-butyylieetteriä)
sisältävää polttoainetta voidaan käyttää. Etanoli ja MTBE
eivät ole sama asia. Bensiiniä, jonka tilavuudesta on
enemmän kuin 15 % (E15) etanolia, ei ole hyväksytty
käyttöön. Älä käytä bensiiniä, jonka tilavuudesta
enemmän kuin 10 % on etanolia (kuten 15 % etanolia
sisältävä E15, 20 % etanolia sisältävä E20 tai enintään
85 % etanolia sisältävä E85). Muun kuin hyväksytyn
bensiinin käyttö voi aiheuttaa toimintaongelmia ja/tai
moottorivaurioita, joita takuu ei ehkä kata.
• Metanolia sisältävää bensiiniä ei saa käyttää.
• Polttoainetta ei saa säilyttää talven yli polttoainesäiliössä
tai -astioissa, ellei polttoaineeseen ole lisätty
stabilointiainetta.
G017514
• Bensiiniin ei saa lisätä öljyä.
Kuva 14
Täytä polttoainesäiliö tuoreella, matalaoktaanisella
lyijyttömällä bensiinillä (Kuva 13).
3. Pyyhi mittatikku puhtaalla liinalla.
Tärkeää: Käynnistysongelmien vähentämiseksi lisää
polttoaineeseen polttoaineen stabilointiainetta ympäri
vuoden. Sekoita stabilointiaine alle 30 päivää vanhaan
bensiiniin.
4. Aseta mittatikku öljyntäyttöputkeen ja ruuvaa sitä
kiinni, kunnes se pysähtyy.
5. Irrota mittatikku ja tarkista öljymäärä. Katso Kuva 15.
10
3
2
1
4
5
6
7
Kuva 15
1. Öljyä on liian vähän: lisää
öljyä kampikammioon.
3. Öljyn taso on oikea.
2. Öljyä on liikaa: poista öljyä
kampikammiosta.
• Jos öljyä on liian vähän, lisää öljyntäyttöputkeen
hitaasti pieni määrä öljyä ja toista sitten vaiheet
3–5, kunnes öljyn määrä on oikea (Kuva 7).
• Jos öljyä on liikaa, valuta ylimääräistä öljyä, kunnes
G017634
öljyn määrä on mittatikun mukaan oikea. Lisätietoa
ylimääräisen öljyn tyhjentämistä on kohdassa
Moottoriöljyn vaihto (sivu 18).
Kuva 16
Etuleikkuukorkeusvipu
1.
2.
3.
4.
Tärkeää: Jos kampikammiossa on liikaa
tai liian vähän öljyä moottoria käytettäessä,
moottori voi vaurioitua.
6. Asenna mittatikku käsin tukevasti paikalleen.
A = 10,8 cm
B = 9,5 cm
C = 8,3 cm
D = 7,0 cm
Leikkuukorkeuden säätö
1
VAARA
5. E = 5,7 cm
6. F = 4,4 cm
7. G = 3,2 cm
2
3
4
5
6
7
Leikkuukorkeutta säädettäessä kädet ja jalat
saattavat joutua kosketuksiin liikkuvien terien
kanssa, mikä voi aiheuttaa vakavia vammoja.
• Sammuta moottori ja odota, kunnes kaikki
liikkuvat osat ovat pysähtyneet.
• Älä laita sormia kotelon alle säätäessäsi
leikkuukorkeutta.
Säädä leikkuukorkeus halutuksi. Katso Kuva 16 ja Kuva 17.
Huomaa: Laitetta nostetaan siirtämällä etu- ja
takaleikkuukorkeusvipuja eteenpäin. Laitetta lasketaan
siirtämällä leikkuukorkeusvipuja taaksepäin. Aseta etu- ja
takapyörät samalle korkeudelle, elleivät erityisolosuhteet
edellytä toisin. Katso Käyttövihjeitä (sivu 16).
G017635
Kuva 17
Takaleikkuukorkeusvipu
1.
2.
3.
4.
11
A = 10,8 cm
B = 9,5 cm
C = 8,3 cm
D = 7,0 cm
5. E = 5,7 cm
6. F = 4,4 cm
7. G = 3,2 cm
Kahvan korkeuden säätö
Kahvaa voidaan nostaa ja laskea käyttäjälle mukavimpaan
asentoon.
1. Vapauta kahvan lukitustapit vetämällä kahvan
lukitusvipua taaksepäin (Kuva 18).
1
2
G017516
Kuva 19
3
• Narukäynnistimen kahva:
G016488
Kuva 18
1. Kahvan lukitusvipu
1. Käännä virta-avain Ajo-asentoon (Kuva 19).
3. Lovet
2. Vedä narukäynnistimen kahvaa hitaasti taaksepäin,
kunnes tunnet vastuksen. Vetäise sitten
voimakkaasti. Päästä naru kelautumaan hitaasti
takaisin.
2. Kahvan lukitustappi (2)
2. Käännä kahvaa ja kohdista haluttu kahvatuen lovi
kahvan lukitustappeihin. Katso Kuva 18.
Itsevetolaitteiston käyttö
3. Lukitse kahva paikalleen vapauttamalla kahvan
lukitusvipu.
Moottorin käynnistys
Itsevetolaitteistoa käytetään kävelemällä ja pitämällä käsiä
yläkahvalla ja kyynärpäitä sivuilla, jolloin laite liikkuu
automaattisesti oikeaa vauhtia (Kuva 20).
Vakiomalli
Huomaa: Laitteen itsevetoa voidaan käyttää terät kytkettyinä
tai vapautettuina.
Vedä narukäynnistimen kahvaa hitaasti, kunnes tunnet
vastuksen. Vetäise sitten voimakkaasti. Päästä naru
kelautumaan hitaasti takaisin.
Huomaa: Jos laite ei käynnisty usean yrityksen jälkeen, ota
yhteys valtuutettuun huoltoliikkeeseen.
Sähkökäynnistimellä varustettu malli
Sähkökäynnistimellä varustetun mallin moottori voidaan
käynnistää virta-avaimella tai narukäynnistimen kahvalla.
G017595
Kuva 20
• Virta-avain:Käännä virta-avain Käynnistys-asentoon ja
pidä se siinä (Kuva 19). Kun moottori käynnistyy, vapauta
avain.
Huomaa: Käytä vetoavun kahvaa silloin, kun tarvitset
enemmän hallintaa kuin mitä itsevetolaitteistoa yksin
käytettäessä on.
Tärkeää: Älä yritä käynnistää moottoria, jos terän
ohjaustanko on kytkettynä. Muutoin sulake saattaa
palaa.
Huomaa: Älä pidä virta-avainta Käynnistys-asennossa
yli viiden sekunnin ajan, jotta käynnistysmoottorissa ei
tapahdu oikosulkua.
12
Moottorin sammutus
Terän kytkentä
Vakiomalli
Kun moottori käynnistetään, terät eivät pyöri. Terät on
kytkettävä leikkuuta varten.
1. Vedä terän ohjaustangon lukko taaksepäin
teränohjaustankoon (Kuva 23).
Paina vaihtokytkin (Kuva 21) Pysäytys-asentoon ja pidä sitä
siinä, kunnes moottori sammuu.
1
2
g016484
Kuva 23
G017636
Kuva 21
1. Terän ohjaustangon lukko
2. Terän ohjaustanko
2. Vedä terän ohjaustanko hitaasti taaksepäin kahvaan
(Kuva 23).
Sähkökäynnistimellä varustettu malli
3. Pidä terän ohjaustankoa kahvaa vasten (Kuva 24).
1. Käännä avain Pois-asentoon (Kuva 22).
g016485
Kuva 24
Terän vapautus
G017517
Vapauta terän ohjaustanko (Kuva 25).
Kuva 22
2. Kun moottori sammuu, irrota virta-avain ja ota se
mukaasi, kun poistut laitteen luota.
G017596
Kuva 25
Tärkeää: Kun vapautat terän ohjaustangon, terien
pitäisi pysähtyä kolmen sekunnin kuluessa. Jos ne eivät
pysähdy, lopeta laitteen käyttö välittömästi ja ota yhteys
valtuutettuun huoltoliikkeeseen.
13
Teränpysäytysjärjestelmän
toiminnan tarkistus
Leikkuujätteiden
kierrättäminen
Tarkista ennen jokaista käyttökertaa, että terät
pysähtyvät kolmen sekunnin kuluessa terän ohjaustangon
vapauttamisesta.
Laitteessa on valmiina ominaisuus kierrättää ruoho- ja lehtijäte
takaisin nurmelle. Laitteen valmistelu kierrätystä varten:
• Jos leikkuriin on asennettu sivuheittosuppilo, irrota
se ja laske sivuheittokanavan suuntain. Katso kohta
Sivuheittosuppilon irrotus (sivu 16).
Ruohonkeräimen käyttö
Huoltoväli: Aina ennen käyttöä tai päivittäin
• Jos laitteeseen on asennettu ruohonkeräin, irrota se.
Katso kohta Ruohonkeräimen irrotus (sivu 15).
Teränpysäytysjärjestelmä voidaan tarkistaa ruohonkeräimen
avulla.
1. Irrota takaheittokanavan suojus.
2. Asenna tyhjä ruohonkeräin laitteeseen.
3. Käynnistä moottori.
4. Kytke terät.
• Jos takaheittokanavan suojusta ei ole asennettu,
tartu sen kahvaan, nosta takasuuntainta ja asenna se
takaheittosuppiloon siten, että salpa loksahtaa paikalleen.
Katso Kuva 26.
1
Huomaa: Ruohonkeräimen pitäisi alkaa pullistua
merkiksi siitä, että terät pyörivät.
5. Katso keräintä ja vapauta samalla terän ohjaustanko.
Huomaa: Jos keräin ei tyhjene kolmen
sekunnin kuluessa terän ohjaustangon vapauttamisesta,
teränpysäytysjärjestelmän kunto voi olla heikkenemässä.
Jos tähän ei puututa, laitteen käyttö voi olla vaarallista.
Anna laite valtuutetun huoltoliikkeen tarkastettavaksi ja
huollettavaksi.
6. Sammuta moottori ja odota, kunnes kaikki liikkuvat
osat ovat pysähtyneet.
G016490
2
3
Kuva 26
Ilman ruohonkeräintä
1. Takasuuntain
1. Siirrä laite päällystetylle pinnalle tuulettomaan paikkaan.
2. Aseta kaikkien neljän pyörän leikkuukorkeusasetukseksi
89 mm.
3. Rutista puolikas sanomalehtisivu palloksi, joka mahtuu
laitteen alle (halkaisija noin 7,5 cm).
4. Aseta sanomalehtipallo laitteen eteen noin 13 cm:n
päähän.
5. Käynnistä moottori.
6. Kytke terät.
7. Vapauta terän ohjaustanko ja aloita kolmen sekunnin
laskenta.
8. Työnnä laite nopeasti sanomalehden yli kolmannen
sekunnin kohdalla.
9. Sammuta moottori ja odota, kunnes kaikki liikkuvat
osat ovat pysähtyneet.
10. Mene laitteen eteen ja tarkasta sanomalehtipallo.
3. Takaheittokanavan suojus
(asennettuna)
2. Takaheittokanavan
suojuksen asennus
VAARA
Varmista ennen leikkuujätteiden kierrätystä,
että takaheittokanavan suojus on paikallaan.
Älä koskaan kytke teriä, ellei takaheittokanavan
suojusta tai ruohonkeräintä ole asennettu.
Huomaa: Jos sanomalehtipallo ei mennyt laitteen alle,
toista vaiheet 4–10.
11. Jos sanomalehtipallo on purkautunut tai silppuuntunut,
terät eivät pysähtyneet oikein, joten laitteen käyttö
voi olla vaarallista. Ota yhteys valtuutettuun
huoltoliikkeeseen.
14
Leikkuujätteiden kerääminen
ruohonkeräimeen
1
2
Käytä ruohonkeräintä, jos haluat kerätä ruoho- ja lehtijätteet
nurmikolta.
VAARA
Jos ruohonkeräin on kulunut, pieniä kiviä tai
muuta vastaavaa jätettä voi sinkoutua käyttäjään
tai sivullisiin päin, mikä voi johtaa vakavaan
henkilövahinkoon tai kuolemaan.
Tarkasta ruohonkeräin säännöllisesti. Jos keräin on
vaurioitunut, asenna uusi Toro-ruohonkeräin.
G016513
Kuva 28
1. Keräimen tanko
Jos leikkuriin on asennettu sivuheittosuppilo, irrota se ennen
leikkuujätteiden keräämistä. Katso kohta Sivuheittosuppilon
irrotus (sivu 16).
2. Lovi (2)
4. Laske takasuuntainta, kunnes se on ruohonkeräimen
päällä.
VAARA
Ruohonkeräimen irrotus
Terät ovat teräviä, ja niiden koskettaminen voi
aiheuttaa vakavan henkilövahingon.
Ruohonkeräin irrotetaan tekemällä edellä mainitut
ruohonkeräimen asennusvaiheet käänteisessä järjestyksessä.
Sammuta moottori ja odota, että kaikki liikkuvat
osat ovat pysähtyneet, ennen kuin poistut käyttäjän
paikalta.
Leikkuujätteiden heittäminen
sivulle
Ruohonkeräimen asennus
Käytä sivuheittojärjestelmää erittäin pitkän ruohon
leikkaamiseen.
1. Nosta takasuuntain ylös ja pidä sitä ylhäällä (Kuva 27).
1
Jos laitteeseen on asennettu ruohonkeräin, irrota se ja asenna
takaheittokanavan suojus (katso kohta Ruohonkeräimen
irrotus (sivu 15)) ennen leikkuujätteiden heittämistä sivulle.
Tärkeää: Varmista, että takaheittokanavan suojus on
paikallaan ennen leikkuujätteiden kierrätystä (Kuva 26).
VAARA
Terä on terävä, ja sen koskettaminen voi aiheuttaa
vakavia henkilövahinkoja.
3
G017408
Sammuta moottori ja odota, että kaikki liikkuvat
osat ovat pysähtyneet, ennen kuin poistut käyttäjän
paikalta.
2
Kuva 27
1. Takasuuntain
3. Salpa
Sivuheittosuppilon asennus
2. Takaheittokanavan suojus
Tee seuraavat pitäen suppiloa oikeassa kädessä:
2. Irrota takaheittokanavan suojus painamalla salpaa alas
peukalolla ja vetämällä suojus irti laitteesta (Kuva 27).
1. Avaa sivuheittokanavan suuntain (Kuva 29).
3. Aseta keräimen tanko kahvan juuressa oleviin loviin ja
keinuta keräintä edestakaisin, jotta tanko asettuu lovien
pohjaan. Katso Kuva 28.
15
Käyttövihjeitä
1
Yleisiä leikkuuvinkkejä
• Poista alueelta irtonaiset kepit, oksat, kivet, johdot, narut
•
•
•
2
•
ja muut jätteet, joihin terät voivat osua.
Älä anna terien iskeytyä kiinteisiin esineisiin. Älä koskaan
aja ruohonleikkurilla tarkoituksella minkään esineen yli.
Jos laite törmää esteeseen tai alkaa täristä, sammuta
moottori välittömästi, irrota sytytystulpan johto ja tarkasta
laite vaurioiden varalta.
Jotta ruohonleikkuri toimisi parhaalla mahdollisella
tavalla, asenna uudet mallikohtaiset Toro-vaihtoterät
ennen leikkuukauden alkamista.
Vaihda terät tarvittaessa Toro-vaihtoteriin.
Ruohon leikkaaminen
• Leikkaa vain noin kolmasosa ruohon pituudesta
G017521
Kuva 29
1. Sivuheittokanavan
suuntain
2. Sivuheittosuppilo
•
2. Asenna sivuheittosuppilo kuvien Kuva 29 ja Kuva 30
mukaisesti ja sulje suuntain suppilon päälle.
•
•
G017522
Kuva 30
•
Sivuheittosuppilon irrotus
Sivuheittosuppilo irrotetaan tekemällä edellä mainitut
sivuheittosuppilon asennusvaiheet käänteisessä järjestyksessä.
kerrallaan. Älä leikkaa ruohoa 51 mm:n asetusta
lyhyemmäksi, paitsi jos ruoho on harvaa tai on myöhäinen
syksy, jolloin ruohon kasvu alkaa hidastua.
Leikattaessa yli 15 cm korkeaa ruohoa leikkaa ensin
korkeimmalla leikkuukorkeuden asetuksella ja kävele
hitaasti. Leikkaa sen jälkeen matalammalla asetuksella,
jotta nurmikosta tulee hyvän näköinen. Jos ruoho on liian
pitkää, laite saattaa tukkeutua ja moottori pysähtyä.
Vaihda leikkuusuuntaa. Tällöin leikkuujätteet hajaantuvat
ruohikolle tasaisesti ja lannoittavat hyvin.
Jos leikattu nurmikko ei näytä hyvältä, kokeile seuraavia
toimenpiteitä tai jotain niistä:
– Vaihda terät tai teroituta ne.
– Kävele hitaammin leikatessasi.
– Nosta laitteen leikkuukorkeutta.
– Kulje aina osaksi edellisen leikkuukaistan päällä; älä
leikkaa kokonaan uutta kaistaa.
– Aseta etupyörien leikkuukorkeus yhtä pykälää
takapyörien leikkuukorkeutta alemmaksi.
– Leikkaa ruoho useammin.
Leikkaa vain kuivaa ruohoa tai lehtiä. Kostea ruoho ja
lehdet paakkuuntuvat nurmikolle ja voivat tukkia laitteen
tai pysäyttää moottorin.
VAARA
Kostean ruohon tai lehtien leikkaaminen
voi aiheuttaa vakavan loukkaantumisen, jos
liukastut ja kosketat terää. Leikkaa vain ruohon
ollessa kuivaa.
Lehtien leikkaaminen
• Kun lehtien peittämä nurmikko on leikattu, tarkista,
että vähintään puolet nurmikosta näkyy lehtisilpun läpi.
Lehdet on ehkä leikattava uudelleen.
16
• Jos lehtiä on nurmikolla yli 13 cm, aseta etuosan
•
leikkuukorkeus yhtä tai kahta pykälää korkeammalle kuin
takaosan leikkuukorkeus.
Hidasta leikkuunopeutta, jos laite ei leikkaa lehtiä
tarpeeksi hienoksi.
Kunnossapito
Huomaa: Koneen vasen ja oikea puoli määritellään normaalista käyttöasennosta käsin.
Kunnossapitotaulukko
Huoltoväli
5 ensimmäisen käyttötunnin
jälkeen
Huoltotoimenpide
• Vaihda moottoriöljy.
Aina ennen käyttöä tai
päivittäin
•
•
•
•
•
Tarkista moottoriöljyn määrä.
Tarkista teränpysäytysjärjestelmän toiminta.
Tarkista ilmanpuhdistin ja puhdista tai vaihda se tarvittaessa.
Tarkista leikkuuterät.
Puhdista koneen alaosa.
25 käyttötunnin välein
• Lataa akku (vain sähkökäynnistimellä varustettu malli).
50 käyttötunnin välein
• Vaihda moottoriöljy.
• Huolla terän käyttöjärjestelmä.
Ennen varastointia
• Lataa akku (vain sähkökäynnistimellä varustettu malli).
• Tyhjennä polttoainesäiliö ennen korjauksia ohjeiden mukaan ja ennen vuosittaista
varastointia.
Vuosittain
• Huolla ilmansuodatin. Vaihda ilmansuodatin useammin, jos käyttöolosuhteet ovat
pölyiset.
• Vaihda moottoriöljy.
• Vaihda terät tai teroituta ne (useammin, jos terien särmät tylsyvät nopeasti).
• Tarkista sytytystulppa (Champion RC12YC, NGK BKR5SE-11 tai vastaava). Katso
ohjeet moottorin käyttöoppaasta.
• Lisää huoltotoimenpiteitä on moottorin käyttöoppaassa.
Tärkeää: Lisää huoltotoimenpiteitä on moottorin käyttöoppaassa.
Valmistelu huoltoa varten
1. Sammuta moottori ja odota, kunnes kaikki liikkuvat
osat ovat pysähtyneet.
2. Irrota sytytystulpan johto sytytystulpasta (Kuva 31).
G017520
1
Kuva 31
1. Sytytystulpan johto
Tärkeää: Ennen kuin kallistat laitetta öljyn tai
terien vaihtoa varten, anna polttoainesäiliön käydä
tyhjäksi normaalissa käytössä. Jos leikkuria on
17
Moottoriöljyn vaihto
kallistettava ennen polttoaineen loppumista, poista
polttoaine käsipumpulla. Kallista kone kyljelleen
aina siten, että ilmansuodatin osoittaa ylöspäin.
Huoltoväli: 5 ensimmäisen käyttötunnin jälkeen
50 käyttötunnin välein
VAARA
Vuosittain
Konetta kallistettaessa saattaa valua
polttoainetta. Bensiini on tulenarkaa
ja räjähdysherkkää ja voi aiheuttaa
henkilövahingon.
Tilavuus: 0,59 l, tyyppi: SAE 30, puhdistava öljy, jonka
API-huoltoluokitus on SF, SG, SH, SJ, SL tai korkeampi.
1. Varmista, että polttoainesäiliössä on vain vähän
polttoainetta tai ei yhtään, jotta polttoainetta ei vuotaisi,
kun leikkuri kallistetaan kyljelleen.
Ilmansuodattimen huolto
2. Lämmitä öljy ennen vaihtoa käyttämällä moottoria
muutaman minuutin ajan.
Huoltoväli: Vuosittain
Aina ennen käyttöä tai päivittäin
Huomaa: Lämmin öljy juoksee paremmin ja kuljettaa
enemmän epäpuhtauksia.
1. Löysää kiinnikettä ja irrota kansi (Kuva 32).
3. Irrota johto sytytystulpasta. Katso Valmistelu huoltoa
varten (sivu 17).
1
4. Kallista leikkuri kyljelleen siten, että mittatikku osoittaa
alaspäin ja yläkahva on maassa.
2
5. Aseta öljyn tyhjennysastia mittatikun alle.
6. Irrota mittatikku ja anna käytetyn öljyn valua astiaan
(Kuva 33).
3
4
G017216
Kuva 32
G017281
1. Kansi
2. Kiinnitin
3. Suodatin
4. Alusta
Kuva 33
7. Kun käytetty öljy on tyhjentynyt, palauta leikkuri
käyttöasentoon.
2. Irrota ja tarkista suodatin.
• Vaihda suodatin, jos se on vaurioitunut tai öljyn tai
8. Poista mittatikku (Kuva 34) ja kaada öljyä
öljyntäyttöputkeen noin kolmen neljäsosan verran
kampikammion tilavuudesta.
polttoaineen kastelema.
• Jos suodatin on likainen, napauta sitä kovaa
pintaa vasten useita kertoja tai puhdista roskat
puhaltamalla alle 207 kPa:n (30 psi) paineilmaa
suodattimen sisäpuolelta ulospäin.
Huomaa: Tilavuus: 0,59 l, tyyppi: SAE 30, puhdistava
öljy, jonka API-huoltoluokitus on SF, SG, SH, SJ, SL
tai korkeampi.
Huomaa: Älä harjaa tai puhalla likaa suodattimen
ulkopuolelta, sillä tällöin lika työntyy kuituihin.
3. Puhdista ilmansuodattimen runko ja kansi kostealla
liinalla.
Tärkeää: Älä päästä likaa ilma-aukkoon.
4. Asenna suodatin alustaan.
5. Asenna kansi ja ruuvaa kiinnike huolellisesti.
18
Akun lataus
Huoltoväli: 25 käyttötunnin välein
Ennen varastointia
Vain sähkökäynnistimellä varustettu malli
VAARA
Akun liitännät, navat ja niihin liittyvät lisävarusteet
sisältävät lyijyä ja lyijy-yhdisteitä, joiden tiedetään
aiheuttavan syöpää ja haittaavan lisääntymistä.
Pese kädet, kun olet käsitellyt akkua.
G017514
Lataa akkua aluksi 24 tuntia, sitten kuukausittain (25
käynnistyksen välein) tai tarpeen mukaan. Käytä laturia aina
suojatussa tilassa ja lataa akku huoneenlämmössä (22 °C), jos
mahdollista.
Kuva 34
9. Pyyhi mittatikku puhtaalla liinalla.
Huomaa: Laite on varustettu laturin latausjärjestelmällä.
10. Aseta mittatikku öljyntäyttöputkeen ja ruuvaa sitä
kiinni, kunnes se pysähtyy.
1. Kytke laturi johdinsarjaan, joka sijaitsee virta-avaimen
alla (Kuva 36).
11. Irrota mittatikku ja tarkista öljymäärä mittatikusta.
Katso Kuva 35.
Kuva 35
1. Öljyä on liian vähän: lisää
öljyä kampikammioon.
3. Öljyn taso on oikea.
G017518
2. Öljyä on liikaa: poista öljyä
kampikammiosta.
Kuva 36
• Jos öljyä on liian vähän, lisää öljyntäyttöputkeen
2. Kytke laturi pistorasiaan.
hitaasti pieni määrä öljyä ja toista sitten vaiheet
9–11, kunnes öljyn määrä on oikea (Kuva 35).
Huomaa: Akkulaturissa saattaa olla kaksivärinen
merkkivalonäyttö, joka ilmaisee seuraavat latauksen tilat:
• Jos öljyä on liikaa, valuta ylimääräistä öljyä, kunnes
• Punainen valo ilmaisee, että laturi lataa akkua.
öljyn määrä on mittatikun mukaan oikea. Lisätietoa
ylimääräisen öljyn tyhjentämisestä on kohdassa
Moottoriöljyn vaihto (sivu 18).
• Vihreä valo ilmaisee, että akku on täysin latautunut tai
että laturi on irrotettu akusta.
Tärkeää: Jos kampikammiossa on liikaa
tai liian vähän öljyä moottoria käytettäessä,
moottori voi vaurioitua.
• Vuoronperään punaisena ja vihreänä vilkkuva valo
ilmaisee, että akku on lähes täysin latautunut. Tämä tila
kestää vain muutaman minuutin, ennen kuin akku on
täysin latautunut.
12. Asenna mittatikku käsin tukevasti paikalleen.
Huomaa: Kun akku ei enää lataudu, kierrätä lyijyakku
paikallisten säännösten mukaisesti.
13. Kierrätä käytetty öljy.
19
Sulakkeen vaihto
Itsevetolaitteiston säätö
Vain sähkökäynnistimellä varustettu malli
Säädä itsevetolaitteisto aina, kun asennat uuden
itsevetolaitteiston kaapelin tai jos itsevetolaitteiston säädössä
tuntuu olevan vikaa.
Jos akku ei lataudu tai moottori ei käynnisty
sähkökäynnistimellä, sulake voi olla palanut. Vaihda
se 40 ampeerin laattasulakkeeseen.
1. Löysää kaapelin säätöä kääntämällä säätönuppia
vastapäivään (Kuva 38).
Tärkeää: Laitetta ei voi käynnistää sähkökäynnistimellä
eikä akkua voi ladata, jos toimivaa sulaketta ei ole
asennettu.
1. Avaa suljettu sulakepidin ja vaihda sulake (Kuva 37).
1
Kuva 38
g016487
Kuva 37
1. Sulakepidin
2. Sulje sulakepidikkeen kansi ja varmista, että se on
tiukasti kiinni.
1. Kahva (vasemmanpuoleinen)
4. Kiristä säätöä kääntämällä
nuppia myötäpäivään.
2. Säätönuppi
5. Löysää säätöä
kääntämällä nuppia
vastapäivään.
3. Itsevetolaitteiston kaapeli
2. Säädä kaapelin jännitystä (Kuva 38) vetämällä sitä
taaksepäin tai työntämällä sitä eteenpäin ja pitämällä
kyseisessä asennossa.
Akun vaihto
Vain sähkökäynnistimellä varustettu malli
Huomaa: Lisää vetoa työntämällä kaapelia moottoria
kohti. Pienennä vetoa vetämällä kaapelia poispäin
moottorista.
Ota yhteys valtuutettuun huoltoliikkeeseen.
3. Kiristä kaapelin säätöä kääntämällä säätönuppia
myötäpäivään.
Huomaa: Kiristä nuppi tiukasti käsin.
20
Terän käyttöjärjestelmän
huolto
Leikkuuterien huolto
Huoltoväli: 50 käyttötunnin välein
Tärkeää: Terien asentamiseen tarvitaan momenttiavain.
Jos sinulla ei ole momenttiavainta tai et halua suorittaa
toimenpidettä itse, ota yhteys valtuutettuun
huoltoliikkeeseen.
Huoltoväli: Vuosittain
1. Löysää hihnan suojapaneelin kaksi ruuvia ja irrota
paneeli (Kuva 39).
3
4
Tarkista terien terävyys sekä mahdolliset kulumat ja vauriot
aina bensiinin loppuessa. Katso kohta Terien tarkastus (sivu
22). Jos terän särmä on tylsä tai uurteinen, teroituta terä tai
vaihda se uuteen. Jos terä on kulunut, taipunut, vaurioitunut
tai halkeillut, vaihda se välittömästi aitoon Toro-vaihtoterään.
2
5
HENGENVAARA
1
Kulunut tai vaurioitunut terä voi rikkoutua ja terän
pala voi sinkoutua käyttäjään tai ohikulkijaan päin
aiheuttaen vakavan henkilövahingon tai kuoleman.
6
• Terät on tarkistettava säännöllisesti kulumisen
ja vaurioiden varalta.
7
8
• Kulunut tai vaurioitunut terä on vaihdettava.
g019641
Kuva 39
1. Hihnan kiristysjousi
5. Terän käyttöhihna
2. Säätöpultti
6. Seinä
3. Rako
7. Hihnan suojus
4. Säätömutteri
8. Hihnan suojapaneeli
Huomaa: Pidä terät terävinä koko leikkuukauden ajan.
Terävät terät leikkaavat ruohon siistimmin ruohonkorsia
repimättä. Repeytymien vuoksi ruohon reunat muuttuvat
ruskeiksi, mikä heikentää kasvua ja altistaa kasvisairauksille.
Leikkuuterien huollon valmistelu
2. Harjaa tai puhalla suojuksen sisällä ja osien ympärillä
olevat roskat pois.
1. Lukitse kahva pystyasentoon (Kuva 40). Katso kohta
Kahvan korkeuden säätö (sivu 12).
3. Pidä 0,26 mm:n rakotulkkia, paperinpalaa tai
muistilappua seinää vasten ja liu’uta se alas hihnan
kiristysjousen taakse (Kuva 39).
1
Huomaa: Jos rakotulkin ja jousen väliin jää näkyvä
rako, kiristä säätöpulttia ja mutteria, kunnes paperia voi
juuri ja juuri liu’uttaa raossa (Kuva 39).
Tärkeää: Älä kiristä säätöpulttia liikaa, sillä se voi
vahingoittaa terän käyttöhihnaa.
4. Asenna hihnan suojapaneeli paikalleen.
g027217
Kuva 40
1. Pystyasentoon lukittu kahva
2. Kallista laite kyljelleen siten, että ilmansuodatin osoittaa
ylöspäin ja yläkahva on maassa.
21
VAARA
1
2
Terät ovat teräviä, ja niiden koskettaminen voi
aiheuttaa vakavan henkilövahingon.
• Irrota johto sytytystulpasta.
B
• Käytä käsineitä, kun huollat terää.
Terien tarkastus
Huoltoväli: Aina ennen käyttöä tai päivittäin
1. Tarkasta leikkuusärmät (Kuva 41). Jos särmät eivät
ole teräviä tai niissä on lovia, irrota terät ja teroituta
tai vaihda ne.
B
g016532
3
2. Tarkasta terien lavat ja etenkin kupera alue (Kuva 41).
Kuva 42
1. Leikkuupöydän etuosa
3. Leikkuuterän
leikkuusärmän ja tasaisen
vaakasuoran pinnan
välinen etäisyys
2. Kohtien A ja B mitat
g017223
Kuva 41
1. Leikkuusärmä
3. Kulumisjälkiä/urautumista
2. Kupera alue
4. Halkeama
2. Mittaa tasaisen pinnan ja leikkuuterien leikkuusärmän
väliset etäisyydet kohdista A ja B (Kuva 42) ja kirjaa
mitat ylös.
3. Käännä teriä siten, että niiden vastakkaiset päät ovat
kohdissa A ja B.
Huomaa: Jos havaitset vähäisiäkään vaurioitumisen,
kulumisen tai urautumisen merkkejä tällä alueella (Kuva
41), vaihda terä välittömästi uuteen.
4. Toista mittaukset vaiheessa 2 ja kirjaa mitat ylös.
Huomaa: Jos vaiheissa 2 ja 4 mitattujen etäisyyksien
A ja B ero on yli 3 mm, terä on taipunut ja se on
vaihdettava. Katso kohdat Terien irrotus (sivu 22) ja
Terien asennus (sivu 23).
HENGENVAARA
Jos terän annetaan kulua, siiven ja terän
tasaisen osan väliin muodostuu ura. Terästä
voi lopulta irrota pala, joka voi sinkoutua
kotelon alta ja johtaa käyttäjän tai sivullisten
vakavaan loukkaantumiseen.
VAARA
Taipunut tai vaurioitunut terä voi rikkoutua
ja johtaa käyttäjän tai sivullisten vakavaan
loukkaantumiseen tai kuolemaan.
• Terä on tarkistettava säännöllisesti
kulumisen ja vaurioiden varalta.
• Taipunut tai vaurioitunut terä on aina
vaihdettava uuteen.
• Älä yritä suoristaa taipunutta terää tai
hitsata murtunutta tai haljennutta terää.
• Terän särmiä tai pintoja ei saa hioa, eikä
niihin saa tehdä teräviä lovia.
• Kulunut tai vaurioitunut terä on
vaihdettava.
Terien irrotus
3. Tarkista, että terät eivät ole taipuneet. Katso kohta
Taipuneiden terien tarkistus (sivu 22).
Terät on vaihdettava, jos laite osuu kiinteään esineeseen tai jos
terä on epätasapainossa tai taipunut. Käytä ainoastaan aitoja
Toro-vaihtoteriä.
Taipuneiden terien tarkistus
1. Tue terät puun kappaleella ja kierrä teräpulttia
vastapäivään kuvan mukaisesti (Kuva 43).
1. Käännä teriä, kunnes niiden asento on kuvan mukainen
(Kuva 42).
22
2. Tue terät levyillä ja kierrä teräpulttia momenttiavaimella
myötäpäivään kuvan mukaisesti (Kuva 45). Kiristä
teräpultti momenttiin 82 N∙m.
Tärkeää: 82 N·m:iin kiristetty pultti on erittäin
tiukalla. Aseta painosi avaimen taakse ja kiristä
pultti tiukkaan. Tätä pulttia on hyvin vaikea
kiristää liian kireälle.
Kuva 43
2. Irrota kaikki terät kuvan mukaisesti (Kuva 44).
1
2
3
g016537
Kuva 45
3. Käännä asennettua terää 1/4 kierrosta, kunnes se
on pystysuuntaisesti, ja asenna toinen terä kuten
ensimmäinenkin (katso vaihe 1).
Huomaa: Terien on oltava kohtisuorassa toisiinsa
nähden, eli niiden tulee muodostaa käänteinen T kuvan
mukaisesti (Kuva 46).
G016530
4
Kuva 44
1. Kara (2)
3. Terä (2)
2. Terän ohjain (2)
4. Teräpultti (2)
1
3. Tarkista terän ohjainten nastat kulumisen ja vaurioiden
varalta.
Terien asennus
G016536
1. Asenna ensimmäinen terä kiinnikkeillä vaakasuuntaan
kuvan mukaisesti (Kuva 44).
Kuva 46
Huomaa: Kiristä pultti sormin.
1. Terä (2)
Tärkeää: Suuntaa terien käyrät päät laitteen
koteloa kohti.
Varmista, että terän ohjaimen kohoumat asettuvat
ohjainta vastaavan karan pään painaumiin ja että
terän ohjaimen toisella puolella olevat nastat
asettuvat ohjainta vastaavan terän aukkoihin.
4. Kiristä toinen terä. Katso vaihe (2).
5. Käännä teriä käsin täydet 360 astetta ja varmista,
etteivät ne kosketa toisiaan.
23
Huomaa: Jos terät koskettavat toisiaan, niitä ei ole
asennettu oikein. Toista vaiheet 1–3 ja varmista, etteivät
terät kosketa toisiaan.
VAARA
Rikkoutunut tai puuttuva pesuliitäntä voi
aiheuttaa esineiden ulossinkoutumista
tai teräkosketuksen. Teräkosketus
tai ulossinkoutuva jäte voi aiheuttaa
loukkaantumisen tai kuoleman.
VAARA
Terien väärä asennus voi johtaa koneen
vaurioitumiseen tai käyttäjän tai sivullisten
loukkaantumiseen.
• Rikkoutunut tai puuttuva pesuliitäntä
on vaihdettava välittömästi, ennen kuin
laitetta käytetään uudelleen.
Koneen alaosan
puhdistaminen
• Käsiä tai jalkoja ei saa koskaan laittaa
koneen alle tai sen aukkojen läpi.
Huoltoväli: Aina ennen käyttöä tai päivittäin—Puhdista
koneen alaosa.
1. Siirrä laite tasaiselle alustalle.
2. Sammuta moottori ja odota, että kaikki liikkuvat osat
ovat pysähtyneet, ennen kuin poistut käyttäjän paikalta.
3. Säädä laitteeseen alin leikkuukorkeus.
4. Kiinnitä letku pesuliitäntään ja käännä vesi suurelle
paineelle (Kuva 47).
Huomaa: Levitä vaseliinia pesuliitännän
O-renkaaseen, jotta liitin liukuu paremmin ja suojaa
O-rengasta.
Kuva 47
1. Pesuliitäntä
3. O-rengas
2. Letku
4. Liitin
5. Käynnistä moottori, kytke terän ohjausvipu ja anna
koneen käydä 1–3 minuuttia.
6. Vapauta terän ohjausvipu, sammuta moottori ja odota,
että kaikki liikkuvat osat pysähtyvät.
7. Sammuta veden tulo ja irrota liitin pesuliitännästä.
Huomaa: Jos laite ei puhdistu yhdellä pesukerralla,
liota sitä ja anna sen seistä 30 minuutin ajan. Toista
sitten toimenpide.
8. Käytä laitetta vielä 1–3 minuuttia terät kytkettynä, jotta
vesi valuu pois.
24
Varastointi
2. Käynnistä moottori uudelleen.
3. Anna moottorin käydä, kunnes se pysähtyy. Kun et
enää saa moottoria käyntiin, se on tarpeeksi kuiva.
Varastoi laite viileään, puhtaaseen ja kuivaan paikkaan.
Yleisiä tietoja
Moottorin valmistelu
1. Tee suositellut vuosittaiset huoltotoimenpiteet. Katso
kohta Kunnossapito (sivu 17).
1. Vaihda moottoriöljy, kun moottori on vielä lämmin.
Katso kohta Moottoriöljyn vaihto (sivu 18).
2. Puhdista laitteen alaosa. Katso kohta Koneen alaosan
puhdistaminen (sivu 24).
2. Irrota sytytystulppa.
3. Lisää öljykannulla noin 30 ml moottoriöljyä moottoriin
sytytystulpan aukon kautta.
3. Poista lika ja roskat moottorin ulkoisista osista,
vanteista ja laitteen päältä.
4. Vedä narukäynnistintä hitaasti useita kertoja, jotta öljy
leviää kaikkialle sylinteriin.
4. Tarkista terien kunto. Katso kohta Terien tarkastus
(sivu 22).
5. Asenna sytytystulppa, mutta älä kytke johtoa tulppaan.
Kiinnitä johto siten, ettei se ole pääse kosketukseen
sytytystulpan kanssa.
5. Huolla ilmansuodatin. Katso kohta Ilmansuodattimen
huolto (sivu 18).
6. Kiristä kaikki mutterit, pultit ja ruuvit.
Laitteen käyttöönotto
varastoinnin jälkeen
7. Maalaa kaikki ruostuneet tai lohkeilleet maalipinnat
maalilla, jota on saatavissa valtuutetusta huoltoliikkeestä.
8. Lataa akkua 24 tunnin ajan. Irrota sitten akkulaturin
johto ja siirrä laite lämmittämättömään varastoon.
Jos joudut varastoimaan laitetta lämmitetyssä tilassa,
lataa akku 90 päivän välein (vain sähkökäynnistimellä
varustettu malli)
1. Suorista kahva. Katso kohta Kahvan korkeuden säätö
(sivu 12).
2. Tarkista ja kiristä kaikki kiinnikkeet.
3. Irrota sytytystulppa ja pyöritä moottoria nopeasti
käynnistimen avulla, jotta liika öljy poistuu sylinteristä.
9. Taita kahva varastointiasentoon. Katso Kahvan
korkeuden säätö (sivu 12).
4. Tarkista sytytystulppa ja vaihda se, jos se on likainen,
kulunut tai haljennut. Katso ohjeet moottorin
käyttöoppaasta.
Polttoainejärjestelmän
valmistelu
5. Asenna sytytystulppa ja kiristä se suositeltuun 20 Nm:n
momenttiin.
VAARA
6. Tee tarvittavat huoltotoimenpiteet. Katso kohta
Kunnossapito (sivu 17).
Bensiini voi höyrystyä, jos sitä säilytetään pitkiä
aikoja, ja räjähtää, jos se joutuu kosketuksiin
avotulen kanssa.
7. Tarkista moottorin öljymäärä. Katso kohta Moottorin
öljymäärän tarkistus (sivu 10).
• Älä varastoi bensiiniä pitkiksi ajoiksi.
8. Lisää polttoainesäiliöön uutta bensiiniä. Katso kohta
Polttoainesäiliön täyttö (sivu 10).
• Älä varastoi laitetta suljettuun tilaan avotulen
läheisyyteen, jos polttoainesäiliössä tai
kaasuttimessa on bensiiniä. (Ei esim.
pannuhuoneeseen tai kaasulla toimivan
vedenlämmittimen ikiliekin läheisyyteen.)
9. Lataa akku (vain sähkökäynnistimellä varustettu malli).
Katso kohta Akun lataus (sivu 19).
10. Kytke johto sytytystulppaan.
• Anna moottorin jäähtyä, ennen kuin varastoit
koneen suljettuun tilaan.
Lisää polttoaineeseen stabilointiainetta moottorin valmistajan
ohjeiden mukaan vuoden viimeisellä polttoainesäiliön
täyttökerralla. Tyhjennä polttoainesäiliö leikattuasi ruohon
viimeisen kerran ennen laitteen varastointia.
1. Käytä laitetta, kunnes moottori pysähtyy polttoaineen
loppumisen vuoksi.
25
Huomautuksia:
26
Kansainväliset jakelijat
Jakelija:
Maa:
Puhelinnumero:
Jakelija:
Maa:
Agrolanc Kft
Balama Prima Engineering Equip.
B-Ray Corporation
Unkari
Hongkong
Korea
36 27 539 640
852 2155 2163
82 32 551 2076
Maquiver S.A.
Maruyama Mfg. Co. Inc.
Mountfield a.s.
Casco Sales Company
Puerto Rico
787 788 8383
Mountfield a.s.
Kolumbia
Japani
Tšekin
tasavalta
Slovakia
Ceres S.A.
Costa Rica
506 239 1138
Munditol S.A.
Argentiina
CSSC Turf Equipment (pvt) Ltd.
Cyril Johnston & Co.
Cyril Johnston & Co.
Sri Lanka
Pohjois-Irlanti
Irlanti
94 11 2746100
44 2890 813 121
44 2890 813 121
Venäjä
Ecuador
Suomi
Equiver
Femco S.A.
ForGarder OU
Meksiko
Guatemala
Viro
52 55 539 95444
502 442 3277
372 384 6060
Norma Garden
Oslinger Turf Equipment SA
Oy Hako Ground and Garden
Ab
Parkland Products Ltd.
Perfetto
Pratoverde SRL.
G.Y.K. Company Ltd.
Geomechaniki of Athens
Golf international Turizm
Guandong Golden Star
Hako Ground and Garden
Japani
Kreikka
Turkki
Kiina
Ruotsi
81 726 325 861
30 10 935 0054
90 216 336 5993
86 20 876 51338
46 35 10 0000
Prochaska & Cie
RT Cohen 2004 Ltd.
Riversa
Lely Turfcare
Solvert S.A.S.
Itävalta
Israel
Espanja
Tanska
Ranska
Hako Ground and Garden
Hayter Limited (U.K.)
47 22 90 7760
44 1279 723 444
Spypros Stavrinides Limited
Surge Systems India Limited
Kypros
Intia
97 14 347 9479
T-Markt Logistics Ltd.
Unkari
36 26 525 500
Hydroturf Egypt LLC
Irrimac
Irrigation Products Int'l Pvt Ltd.
Norja
Yhdistynyt
kuningaskunta
Arabiemiirikuntien
liitto
Egypti
Portugali
Intia
64 3 34 93760
48 61 8 208 416
39 049 9128
128
43 1 278 5100
972 986 17979
34 9 52 83 7500
45 66 109 200
33 1 30 81 77
00
357 22 434131
91 1 292299901
Toro Australia
Toro Europe NV
Valtech
Australia
Belgia
Marokko
Jean Heybroek b.v.
Alankomaat
202 519 4308
351 21 238 8260
0091 44 2449
4387
31 30 639 4611
Victus Emak
Puola
61 3 9580 7355
32 14 562 960
212 5 3766
3636
48 61 823 8369
Hydroturf Int. Co Dubai
Uusi-Seelanti
Puola
Italia
Puhelinnumero:
57 1 236 4079
81 3 3252 2285
420 255 704
220
420 255 704
220
54 11 4 821
9999
7 495 411 61 20
593 4 239 6970
358 987 00733
Eurooppalainen tietosuojailmoitus
Toron keräämät tiedot
Toro Warranty Company (Toro) huolehtii asiakkaiden tietosuojasta. Takuuvaatimusten käsittelyä ja mahdollisia tuotteiden takaisinkutsukampanjoita varten
pyydämme, että asiakkaat lähettävät henkilötiedot suoraan Torolle tai paikalliselle Toro-jälleenmyyjälle.
Toro-takuujärjestelmä toimii yhdysvaltalaisilla palvelimilla, eivätkä yhdysvaltalaiset tietosuojalait välttämättä tarjoa samanlaista suojaa kuin vastaavat
lait asiakkaan omassa maassa.
ANTAMALLA HENKILÖTIEDOT TOROLLE ASIAKAS SUOSTUU SIIHEN, ETTÄ NÄITÄ TIETOJA KÄSITELLÄÄN TÄSSÄ TIETOSUOJAILMOITUKSESSA
KUVATULLA TAVALLA.
Tapa, jolla Toro käyttää tietoja
Toro voi käyttää henkilötietoja takuuvaatimusten käsittelyyn, yhteydenottoihin mahdollisissa tuotteiden takaisinkutsukampanjoissa ja muissa
mahdollisissa tarkoituksissa, joista kerrotaan erikseen. Toro voi jakaa tietoja Toron sisaryhtiöille, jälleenmyyjille ja muille liiketoimintakumppaneille
näiden tarkoitusten yhteydessä. Toro ei myy asiakkaiden henkilötietoja muille yhtiöille. Toro pidättää oikeuden luovuttaa henkilötietoja lain
määräämiin tarkoituksiin tai asiaankuuluvien viranomaisten pyynnöstä, Toron järjestelmien toiminnan varmistamiseksi tai Toron turvallisuuden tai
muiden käyttäjien turvallisuuden varmistamiseksi.
Henkilötietojen säilytys
Henkilötietoja säilytetään niin kauan kuin niitä tarvitaan niiden alkuperäiseen tarkoitukseen tai muihin asianmukaisiin tarkoituksiin (kuten
viranomaismääräysten noudattamiseksi) tai lain määräämän ajan.
Toron vakuutus asiakkaiden henkilötietojen tietosuojasta
Toro pyrkii säilyttämään henkilötietojen tietosuojan kohtuullisten varotoimien avulla. Lisäksi se pyrkii huolehtimaan tietojen tarkkuudesta ja
paikkansapitävyydestä.
Henkilötietojen käyttö ja korjaus
Jos haluat tarkistaa henkilötietosi tai korjata niitä, lähetä sähköpostia osoitteeseen [email protected]
Australian kuluttajalainsäädäntö
Australialaiset asiakkaat voivat saada lisätietoja Australian kuluttajalainsäädännöstä pakkauksen sisällä olevasta materiaalista tai paikalliselta
Toro-jälleenmyyjältä.
374-0269 Rev H
Kotikäyttöön tarkoitetut
tuotteet
Toron takuu
ja
Toro GTS -käynnistystakuu
Ehdot ja takuunalaiset tuotteet
Toro Company ja sen sisaryhtiö Toro Warranty Company antavat yhteisen
sopimuksensa mukaisesti alkuperäiselle ostajalle1 takuun korjata alla ilmoitettu
Toro-tuote, jos siinä ilmenee materiaali- tai valmistusvikoja tai jos Toro GTS
(Guaranteed to Start) -käynnistystakuun piiriin kuuluva laite ei käynnisty ensimmäisellä
tai toisella vedolla, edellyttäen, että käyttöoppaassa kuvatuista säännöllisistä
huoltotoimenpiteistä on huolehdittu.
1.
Ota yhteys tuotteen myyjään huollon järjestämiseksi. Jos et voi jostain syystä
ottaa yhteyttä tuotteen myyjään, ota yhteys mihin tahansa valtuutettuun
Toro-jälleenmyyjään. Katso oheinen jakelijaluettelo.
2.
Vie laite ja ostotodistus (ostokuitti) huoltoliikkeeseen. Jos et ole tyytyväinen
huoltoliikkeen arvioon tai saamaasi palveluun, ota yhteys Toroon:
Toro Customer Care Department, RLC Division
Toro Warranty Company
Tuotteille annetaan seuraavat takuuajat ostopäivästä lukien:
Tuotteet
Työnnettävät ruohonleikkurit
•Valettu leikkuupöytä
Takuuaika
•Akku
•Teräsleikkuupöytä
•Moottori
TimeMaster-leikkurit
•Moottori
•Akku
Sähkökäyttöiset kannettavat laitteet
Lumilingot
•Yksivaiheinen
•Moottori
•Kaksivaiheinen
•Suppilo, suppilon suuntain ja
siipipyörän kotelon suojus
Sähkökäyttöiset lumilingot
Kaikki seuraavat ajoleikkurit
•Moottori
•Akku
•Lisälaitteet
Ajoleikkurit ja puutarhatraktorit (DH)
Ajoleikkurit ja puutarhatraktorit (XLS)
TITAN-leikkurit
•Runko
1Alkuperäinen
5 vuotta kotikäytössä2
90 päivää kaupallisessa käytössä
5 vuoden GTS-takuu,
kotikäytössä3
2 vuotta
2 vuotta kotikäytössä2
30 päivää kaupallisessa käytössä
2 vuoden GTS-takuu,
kotikäytössä3
3 vuotta kotikäytössä2
90 päivää kaupallisessa käytössä
3 vuoden GTS-takuu,
kotikäytössä3
2 vuotta
2 vuotta kotikäytössä2
Ei takuuta kaupallisessa käytössä
2 vuotta kotikäytössä2
45 päivää kaupallisessa käytössä
2 vuoden GTS-takuu,
kotikäytössä3
3 vuotta kotikäytössä2
45 päivää kaupallisessa käytössä
Elinikäinen (vain alkuperäinen omistaja)5
Katso moottorin valmistajan takuu4
2 vuotta kotikäytössä2
2 vuotta kotikäytössä2
2 vuotta kotikäytössä2
30 päivää kaupallisessa käytössä
3 vuotta kotikäytössä2
30 päivää kaupallisessa käytössä
3 vuotta kotikäytössä2
30 päivää kaupallisessa käytössä
3 vuotta tai 240 tuntia5
Elinikäinen (vain alkuperäinen omistaja)6
ostaja on henkilö, joka alun perin osti Toro-tuotteen.
GTS -käynnistystakuu ei kata kaupallisessa käytössä olevia tuotteita.
4Joillakin
5Kumpi
Takuun ulkopuoliset kohteet ja viat
Muita nimenomaisia takuita ei ole, lukuun ottamatta joitain tuotteita koskevia moottoriin
tai moottorin päästöjen rajoitusjärjestelmiin liittyviä takuita. Tämä takuu ei kata
seuraavia:
•
•
•
•
•
•
2 vuotta kotikäytössä2
Ei takuuta kaupallisessa käytössä
2Kotikäyttö tarkoittaa tuotteen käyttöä samalla tontilla, jolla asiakkaan koti sijaitsee. Käyttöä
useammassa kuin yhdessä paikassa pidetään kaupallisena käyttönä, johon sovelletaan kaupalliseen
käyttöön annettua takuuta.
3Toro
Bloomington, MN 55420-1196
001–952–948–4707
•Moottori
TimeCutter
8111 Lyndale Avenue South
Toro-tuotteissa käytetyillä moottoreilla on moottorin valmistajan antama takuu.
•
•
Määräaikaishuolto tai varaosat, kuten suodattimet, polttoaine, voiteluaineet,
öljynvaihdot, sytytystulpat, ilmansuodattimet, terien teroitus, kuluneet terät,
kaapelin/vivuston säädöt sekä jarrujen ja kytkinten säädöt
Normaalin kulumisen seurauksena vioittuneet osat
Laitteet tai osat, joita on muutettu, käytetty väärin tai laiminlyöty, tai jotka
on vaihdettava tai korjattava onnettomuuksien tai asianmukaisen huollon
laiminlyönnin vuoksi
Nouto- ja toimituskulut
Muun kuin valtuutetun Toro-huoltoliikkeen tekemät korjaukset tai korjausyritykset
Korjaukset, jotka johtuvat suositellun polttoainemenettelyn laiminlyönnistä
(lisäohjeita on käyttöoppaassa)
–
Epäpuhtauksien poistaminen polttoainejärjestelmästä
–
Vanhan polttoaineen (yli kuukauden vanhan) tai yli 10 % etanolia tai yli
15 % MTBE:tä sisältävän polttoaineen käyttö
–
Polttoainejärjestelmän tyhjentämättä jättäminen ennen yli kuukauden
pituisia käyttökatkoja
Korjaukset tai säädöt, joilla pyritään korjaamaan seuraavista tekijöistä johtuvia
käynnistysvaikeuksia:
–
Asianmukaisten huoltotoimenpiteiden tai suositellun polttoainemenettelyn
laiminlyönti
–
Leikkurin terän osuminen esteeseen
Erityisolosuhteet, joissa käynnistys voi edellyttää useampaa kuin kahta vetoa:
–
Ensimmäinen käynnistyskerta yli kolmen kuukauden pituisen käyttökatkon
tai varastoinnin jälkeen
–
Käynnistys alhaisessa lämpötilassa, esimerkiksi varhain keväällä tai
myöhään syksyllä
–
Väärä käynnistystapa – jos yksikön käynnistyksessä on ongelmia, varmista
käyttöoppaasta, että käytät oikeaa käynnistystapaa. Näin voidaan ehkä
välttää tarpeeton käynti valtuutetussa Toro-huoltoliikkeessä.
Yleiset ehdot
Ostajaa suojaavat maakohtaiset lait. Tämä takuu ei rajoita ostajan lakisääteisiä
oikeuksia.
tahansa ilmenee ensin.
6Elinikäinen
takuu: Jos koneen päärakenteen muodostava runko (joka koostuu yhteen hitsatuista
osista ja johon moottorin kaltaiset muut osat kiinnitetään) halkeaa tai murtuu normaalikäytössä,
se korjataan tai vaihdetaan Toron harkinnan mukaan takuun puitteissa maksutta osien ja työn
osalta. Takuu ei kata rungon vaurioitumista väärinkäytön tai ruostumisen edellyttämien korjausten
laiminlyönnin seurauksena.
Takuu voidaan evätä, jos tuntilaskuri on irrotettu, siihen on tehty muutoksia tai jos sitä
on muuten peukaloitu.
Omistajan vastuut
Toro-tuotetta on huollettava käyttöoppaan huolto-ohjeiden mukaisesti. Tällaisen
kunnossapidon kustannuksista vastaa omistaja huollon suorittajasta riippumatta.
Takuuhuollon ohjeet
Jos epäilet, että Toro-tuotteessasi on materiaali- tai valmistusvirhe, toimi näin:
374-0268 Rev F
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Related manuals

Download PDF

advertisement