Toro TimeMaster 76cm Lawn Mower User manual

Toro TimeMaster 76cm Lawn Mower User manual
Form No. 3375-255 Rev A
TimeMaster-ruohonleikkuri (76 cm)
Mallinro: 20975—Sarjanro: 313000001 tai suurempi
Mallinro: 20977—Sarjanro: 313000001 tai suurempi
Käyttöopas
Johdanto
Tämä työnnettävä vaakatasoleikkuri on tarkoitettu
kotikäyttöön. Se on tarkoitettu pääasiassa
asuinkiinteistöjen viheralueiden ruohonleikkuuseen.
Sitä ei ole tarkoitettu pensaiden leikkuuseen eikä
maatalouskäyttöön.
Lue nämä tiedot huolellisesti, jotta opit käyttämään
ja huoltamaan laitetta asianmukaisesti sekä välttämään
tapaturmia ja laitevaurioita. Olet vastuussa tuotteen
asianmukaisesta ja turvallisesta käytöstä.
Voit ottaa yhteyden Toroon suoraan osoitteessa
www.Toro.com, jos tarvitset tietoja tuotteista, lisävarusteista
tai lähimmästä jälleenmyyjästä tai haluat rekisteröidä tuotteesi.
Aina kun tarvitset huoltoa, alkuperäisiä Toro-varaosia
tai lisätietoja, ota yhteys valtuutettuun huoltoliikkeeseen
tai Toron asiakaspalveluun. Ota tällöin laitteesi malli- ja
sarjanumerot valmiiksi esiin. Kuva 1 osoittaa laitteen malli- ja
sarjanumeron sijainnin. Kirjoita numerot annettuun tilaan.
Kuva 2
1. Varoitusmerkintä
Tässä käyttöoppaassa käytetään kahta termiä tietojen
korostamiseksi. Tärkeää kiinnittää huomiota mekaanisiin
erikoistietoihin ja Huomautus korostaa erityishuomion
ansaitsevia yleistietoja.
Tämä tuote on asiaankuuluvien eurooppalaisten direktiivien
mukainen. Lisätietoja on erillisessä tuotekohtaisessa
vaatimustenmukaisuusvakuutuksessa.
Mallit, joiden moottoreiden hevosvoima on ilmoitettu:
moottorin valmistaja on mitannut moottorin
bruttohevosvoiman laboratorio-olosuhteissa SAE J1940:n
mukaisesti. Tämän luokan ruohonleikkurin moottorin
todellinen hevosvoima on huomattavasti alhaisempi, koska se
on säädetty turvallisuuteen, päästöihin ja käyttöön liittyvien
vaatimusten mukaisesti.
Älä muuta moottorin asetuksia tai kierrosnopeussäätimen
nopeutta, sillä tämä saattaa heikentää laitteen turvallisuutta ja
aiheuttaa henkilövahinkoja.
Sisältö
G017280
1
Kuva 1
1. Malli- ja sarjanumerokilpi
Mallinro:
Sarjanro:
Tässä käyttöoppaassa esiintyvä varoitusmerkintä (Kuva 2)
ilmaisee uhkaa, josta saattaa olla seurauksena vakava
tapaturma tai jopa kuolema, jos suositellut varotoimenpiteet
laiminlyödään.
© 2012—The Toro® Company
8111 Lyndale Avenue South
Bloomington, MN 55420
Rekisteröi tuotteesi osoitteessa
www.Toro.com.
Johdanto ....................................................................... 1
Yleisiä ruohonleikkurin turvaohjeita........................... 2
Äänenpaine ............................................................ 3
Ääniteho ............................................................... 3
Käden/käsivarren värinä .......................................... 3
Turva- ja ohjetarrat ................................................. 4
Käyttöönotto ................................................................ 5
1 Kahvan kokoaminen ............................................. 5
2 Terän ohjaustangon asennus................................... 5
3 Öljyn lisääminen moottoriin ................................... 5
4 Akun lataus .......................................................... 6
Laitteen yleiskatsaus ....................................................... 7
Tekniset tiedot ....................................................... 7
Käyttö .......................................................................... 8
Polttoainesäiliön täyttö ............................................. 8
Moottorin öljymäärän tarkistus.................................. 8
Leikkuukorkeuden säätö........................................... 9
Kahvan korkeuden säätö .........................................10
Moottorin käynnistys ..............................................10
Itsevetolaitteiston käyttö..........................................10
Käännös alkuperäisestä tekstistä (FI)
Painettu Yhdysvalloissa
Kaikki oikeudet pidätetään *3375-255* A
Koulutus
Moottorin sammutus ..............................................11
Terän kytkentä .......................................................11
Terän vapautus.......................................................11
Teränpysäytysjärjestelmän toiminnan tarkistus............12
Leikkuujätteiden kierrättäminen ...............................12
Leikkuujätteiden kerääminen ruohonkeräimeen.................................................................13
Leikkuujätteiden heittäminen sivulle..........................13
Käyttövihjeitä .......................................................14
Kunnossapito ...............................................................16
Kunnossapitotaulukko ...............................................16
Valmistelu huoltoa varten ........................................16
Ilmansuodattimen huolto ........................................17
Moottoriöljyn vaihto...............................................17
Akun lataus ...........................................................18
Sulakkeen vaihto ....................................................19
Akun vaihto...........................................................19
Itsevetolaitteiston kaapelin säätö...............................20
Terän käyttöjärjestelmän huolto................................20
Leikkuuterien huolto...............................................21
Laitteen alapuolen pesu ...........................................23
Varastointi ...................................................................24
Yleisiä tietoja .........................................................24
Polttoainejärjestelmän valmistelu ..............................24
Moottorin valmistelu ..............................................25
Laitteen käyttöönotto varastoinnin jälkeen .................25
• Lue ohjeet huolellisesti. Tutustu ohjauslaitteisiin ja
laitteen asianmukaiseen käyttöön.
• Älä koskaan anna lasten tai näihin ohjeisiin
perehtymättömien henkilöiden käyttää leikkuria.
Paikalliset säännökset saattavat asettaa rajoituksia
käyttäjän iälle.
• Muista, että käyttäjä vastaa muille ihmisille tai heidän
omaisuudelleen aiheutuneista vahingoista.
• Ymmärrä ruohonleikkurissa tai ohjeissa käytettyjen
kuvien selitykset.
Bensiini
VAARA! Bensiini on erittäin tulenarkaa. Noudata seuraavia
varo-ohjeita:
• Säilytä polttoaine tarkoitukseen suunnitelluissa astioissa.
• Täytä polttoainesäiliö aina ulkona äläkä tupakoi
täyttäessäsi polttoainesäiliötä.
• Lisää polttoaine ennen moottorin käynnistämistä. Älä
koskaan irrota polttoainesäiliön korkkia tai lisää bensiiniä
moottorin ollessa käynnissä tai lämmin.
• Jos bensiiniä roiskuu, älä yritä käynnistää moottoria
vaan siirrä ruohonleikkuri pois alueelta, jolla on
bensiiniroiskeita. Vältä luomasta minkäänlaisia
kipinälähteitä, ennen kuin bensiinihöyryt ovat hälvenneet.
Turvaohjeet
• Asenna polttoainesäiliöiden ja muiden säiliöiden korkit
Ruohonleikkurin asiaton käyttö tai huolto voi aiheuttaa
tapaturman tai kuoleman. Vähennä tapaturmariskiä
noudattamalla näitä turvaohjeita.
huolellisesti.
Valmistelut
Toro on suunnitellut ja testannut tämän laitteen siten,
että sen käyttö on turvallista, mutta seuraavien ohjeiden
laiminlyöminen saattaa aiheuttaa henkilövahingon.
• Käytä aina ruohoa leikatessa tukevia kenkiä ja pitkiä
housuja aina. Älä käytä laitetta avojaloin tai avoimissa
sandaaleissa.
Parhaan mahdollisen turvallisuuden ja hyvän
suorituskyvyn takaamiseksi sekä laitetuntemuksen
hankkimiseksi on tärkeää, että kaikki ruohonleikkurin
käyttäjät lukevat tämän käyttöoppaan ja omaksuvat sen
tiedot ennen laitteen käyttämistä. Erityistä huomiota
on kiinnitettävä turvaohjeen varoitusmerkintään
(Kuva 2), joka tarkoittaa Varoitusta, Vaaraa tai
Hengenvaaraa – ”henkilöturvallisuusohjeet”. Lue ja
omaksu nämä ohjeet, sillä ne käsittelevät turvallisuutta.
Ohjeiden noudattamatta jättäminen saattaa johtaa
henkilövahinkoon.
• Tarkasta huolellisesti alue, jolla laitetta on tarkoitus
käyttää, ja poista kaikki kivet, kepit, johdot ja muut esineet.
• Tarkista aina ennen käyttöä silmämääräisesti, että
suojukset ja suojalaitteet, kuten suuntainlevyt ja/tai
ruohonkeräimet ovat paikoillaan ja toimivat oikein.
• Tarkasta aina ennen käyttöä silmämääräisesti, että terät,
terien pultit ja leikkuujärjestelmä eivät ole kuluneet tai
vaurioituneet. Vaihda kuluneet tai vaurioituneet terät ja
pultit sarjoissa, jotta tasapaino säilyy.
Käynnistys
Yleisiä ruohonleikkurin
turvaohjeita
• Älä kallista ruohonleikkuria moottorin käynnistyksen
aikana, ellei leikkurin käynnistäminen vaadi kallistamista.
Kallista tällöin vain sen verran kuin on aivan välttämätöntä
ja nosta vain sitä osaa, joka on käyttäjästä poispäin.
Seuraavat ohjeet on mukailtu EN 836:n pohjalta.
Tämä leikkuulaite voi katkaista jalan tai käden sekä singota
esineitä. Seuraavien turvaohjeiden noudattamatta jättäminen
saattaa aiheuttaa vakavan loukkaantumisen tai kuoleman.
• Käynnistä moottori huolellisesti ohjeiden mukaan jalat
kaukana terästä. Älä myöskään seiso heittosuppilon
edessä.
2
Käyttö
• Älä pese laitetta painepesulaitteilla.
• Älä säilytä laitetta, jonka säiliössä on bensiiniä, sisätiloissa,
• Älä koskaan leikkaa ruohoa, kun lähistöllä on ihmisiä
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
(varsinkin lapsia) tai lemmikkieläimiä.
Leikkaa ruohoa vain päivänvalossa tai hyvässä
keinovalaistuksessa.
Pidä silmällä monttuja ja muita piileviä vaaroja.
Älä laita käsiä tai jalkoja pyörivien osien lähelle tai alle.
Älä mene koskaan heittoaukon eteen.
Älä nosta tai kanna ruohonleikkuria moottorin ollessa
käynnissä.
Ole erittäin varovainen vaihtaessasi suuntaa tai vetäessäsi
kävellen ohjattavaa ruohonleikkuria itseäsi kohti.
Käytä laitetta kävellen, älä juokse.
Rinteet:
– Älä yritä leikata ruohoa jyrkissä rinteissä.
– Noudata erittäin suurta varovaisuutta rinteillä.
– Leikkaa rinteet poikittaissuunnassa – ei ylös ja alas.
Ole erittäin varovainen vaihtaessasi suuntaa rinteillä.
– Varo, että jalkasi eivät luista rinteissä.
Vähennä nopeutta rinteissä ja ennen jyrkkiä käännöksiä,
jotta kone ei kaadu tai menetä ohjattavuuttaan.
Pysäytä terä, jos ruohonleikkuria on kallistettava
ylitettäessä muita kuin ruohopintoja ja kuljetettaessa
leikattavalle alueelle ja sieltä pois.
Älä käytä moottoria ahtaissa tiloissa, joihin voi kertyä
vaarallista häkäkaasua.
Sammuta moottori
– aina kun poistut ruohonleikkurin luota
– ennen polttoainesäiliön täyttämistä
– ennen ruohonkerääjän irrottamista
– ennen korkeuden säätämistä, paitsi jos säätö voidaan
tehdä kuljettajan istuimelta käsin.
Sammuta moottori ja irrota sytytystulpan johto
– ennen tukkeuman poistamista tai tukoksen
poistamista suppilosta
– ennen ruohonleikkurin tarkastamista, puhdistamista
tai huoltamista
– jos ruohonleikkuri osuu vieraaseen esineeseen
(tarkasta, onko leikkurissa vaurioita ja korjaa ne ennen
leikkurin käynnistämistä ja käyttämistä)
– jos ruohonleikkuri alkaa täristä epänormaalisti
(tarkasta heti).
Salamanisku voi aiheuttaa vakavan loukkaantumisen tai
hengenvaaran. Jos alueella on ukonilma, konetta ei saa
käyttää. Tällöin on hakeuduttava suojaan.
Varo liikennettä, kun ylität tien tai työskentelet tien
lähistöllä.
jossa kaasut voivat joutua kosketuksiin avotulen tai
kipinän kanssa.
• Anna moottorin jäähtyä, ennen kuin varastoit koneen
suljettuun tilaan.
• Puhdista moottori, äänenvaimennin, akkutila ja bensiinin
säilytysalue ruohosta, lehdistä tai liiallisesta rasvasta
palovaaran vähentämiseksi.
• Tarkista ruohonkerääjän osat ja heittosuppilon suojus
säännöllisesti ja vaihda ne tarvittaessa valmistajan
suosittelemiin varaosiin.
• Vaihda kuluneet tai vaurioituneet osat turvallisuuden
parantamiseksi.
• Vaihda vialliset äänenvaimentimet.
• Tyhjennä polttoainesäiliö ulkona.
• Älä muuta moottorin kierrosnopeuden säätimen asetuksia
tai käytä moottoria ylikierroksilla. Moottorin käyttäminen
ylikierroksilla lisää henkilövahingon riskiä.
• Varo ruohonleikkuria säätäessäsi, etteivät sormet jää
jumiin ruohonleikkurin liikkuvien terien ja kiinteiden
osien väliin.
• Varmista hyvä suorituskyky ja turvallisuus
hankkimalla ainoastaan alkuperäisiä Toro-varaosia
ja -lisävarusteita. Älä käytä muiden valmistajien
osia ja lisävarusteita, sillä ne voivat aiheuttaa
turvallisuusriskin.
Äänenpaine
Tämän laitteen äänenpainetaso käyttäjän korvan kohdalla on
89 dB(A), johon sisältyy epävarmuusarvo (K) 1 dB(A).
Äänenpainetaso on määritetty standardissa EN 836 määritetyn
menettelyn mukaisesti.
Ääniteho
Tämän laitteen taattu äänitehon taso on 100 dB(A), johon
sisältyy epävarmuusarvo (K) 1 dB(A).
Äänitehon taso on määritetty standardissa ISO 11094 kuvatun
menettelyn mukaisesti.
Käden/käsivarren värinä
Oikealle kädelle mitattu värinätaso = 7,5 m/s
Vasemmalle kädelle mitattu värinätaso = 5,5 m/s
Kunnossapito ja varastointi
Epävarmuusarvo (K) = 3,0 m/s2
• Huolehdi, että mutterit, pultit ja ruuvit ovat tiukalla, jotta
Mitatut arvot on määritetty standardissa EN 836 kuvatun
menettelyn mukaisesti.
laitetta on turvallista käyttää.
3
Turva- ja ohjetarrat
Tärkeää: Turva- ja ohjetarrat on sijoitettu mahdollisesti vaarallisten alueiden lähelle. Vaihda vaurioituneet tarrat.
Valmistajan merkki
1. Osoittaa, että terän on valmistanut alkuperäinen
laitevalmistaja.
104-7953
Vain sähkökäynnistimellä varustettu malli
1. Vaara – lue lisätietoja akun latauksesta käyttöoppaasta. Sisältää lyijyä, ei saa hävittää tavallisen jätteen mukana.
2. Lue käyttöopas.
108-9751
Vain sähkökäynnistimellä varustettu malli
1. Moottorin pysäytys
114-7982
1. Vaara – lue käyttöopas.
3. Moottorin käynnistys
2. Esineiden sinkoutumisvaara – pidä sivulliset turvallisen
matkan päässä koneesta.
2. Moottori – käynnissä
3. Käsien ja jalkojen loukkaantumisvaara, leikkuuterä – irrota
sytytystulpan johto ja lue ohjeet ennen kunnostus- tai
huoltotöitä.
4. Jalkojen ja käsien loukkaantumisvaara, leikkuuterä – pysy
etäällä liikkuvista osista.
5. Käsien ja jalkojen silpoutumisvaara, leikkuuterä —
laitetta ei saa käyttää rinteessä ylös- tai alaspäin vaan
sivuittaissuunnassa. Sammuta moottori ennen kuin poistut
ohjaajan paikalta ja katso taaksepäin peruuttaessasi.
120-9570
112-8760
1. Vaara: pysy etäällä liikkuvista osista. Pidä kaikki suojukset
ja suojalevyt paikoillaan.
1. Esineiden sinkoutumisvaara – pidä sivulliset turvallisen
matkan päässä koneesta.
2. Jalkojen ja käsien loukkaantumisvaara – pysy etäällä
liikkuvista osista.
4
Käyttöönotto
1
Tärkeää: Irrota ja hävitä moottorin muovisuojus.
1
Kahvan kokoaminen
Mitään osia ei tarvita
Ohjeet
VAARA
Jos kahva kootaan tai suoristetaan väärin, kaapelit
saattavat vahingoittua. Tällöin ruohonleikkuria ei
ole turvallista käyttää.
G016551
Kuva 4
1. Kahvan lukitusvipu
• Älä vahingoita kaapeleita, kun suoristat kahvaa.
• Jos kaapeli on vaurioitunut, ota yhteys
valtuutettuun huoltoliikkeeseen.
2. Vapauta kahvan lukitusvipu (Kuva 4).
3. Vedä kahvaa taaksepäin ja lukitse sen asento (Kuva 4).
1. Käännä yläkahvaa siten, että se asettuu yhteen
alakahvan kanssa (Kuva 3), ja lukitse ylempi kahva
paikalleen kiristämällä molemmat nupit (Kuva 4).
2
2
Terän ohjaustangon asennus
1
Mitään osia ei tarvita
Ohjeet
Asenna terän ohjaustanko yläkahvaan (Kuva 5).
G016547
Kuva 3
1. Yläkahva
2. Nuppi (2)
G017217
Kuva 5
5
3
Öljyn lisääminen moottoriin
Kuva 7
Vaiheeseen tarvittavat osat:
0,59 l
1. Öljyä on liian vähän: lisää
öljyä kampikammioon.
Moottoriöljy
3. Öljyn taso on oikea.
2. Öljyä on liikaa: poista öljyä
kampikammiosta.
Ohjeet
• Jos öljyä on liian vähän, lisää öljyntäyttöputkeen
Tärkeää: Laitteen moottorissa ei ole öljyä
toimitettaessa. Täytä moottori öljyllä ennen moottorin
käynnistämistä.
hitaasti pieni määrä öljyä ja toista sitten vaiheet
3–5, kunnes öljyn määrä on oikea (Kuva 7).
• Jos öljyä on liikaa, valuta ylimääräistä öljyä, kunnes
1. Siirrä laite tasaiselle alustalle.
öljyn määrä on mittatikun mukaan oikea. Lisätietoa
ylimääräisen öljyn tyhjentämisestä on kohdassa
Moottoriöljyn vaihto (sivu 17).
2. Poista mittatikku (Kuva 6) ja kaada öljyä
öljyntäyttöputkeen noin kolmen neljäsosan verran
kampikammion tilavuudesta.
Tärkeää: Jos kampikammiossa on liikaa
tai liian vähän öljyä moottoria käytettäessä,
moottori voi vaurioitua.
Huomaa: Tilavuus: 0,59 l, tyyppi: SAE 30, puhdistava
öljy, jonka API-huoltoluokitus on SF, SG, SH, SJ, SL
tai korkeampi.
6. Asenna mittatikku käsin tukevasti paikalleen.
4
Akun lataus
Mitään osia ei tarvita
Ohjeet
Vain sähkökäynnistimellä varustettu malli
G017514
Katso Akun lataus (sivu 18).
Kuva 6
3. Pyyhi mittatikku puhtaalla liinalla.
4. Aseta mittatikku öljyntäyttöputkeen ja ruuvaa sitä
kiinni, kunnes se pysähtyy.
5. Irrota mittatikku ja tarkista öljymäärä mittatikusta.
Katso Kuva 7.
6
Laitteen yleiskatsaus
3
8
2
1
6
7
9
5
4
4
3
10
2
11
g017218
1
12
Kuva 9
Yläkahva
13
14
g016439
16
1. Vetoavun kahva
3. Terän ohjaustanko
2. Terän ohjaustangon lukko
4. Virtalukko
15
1
Kuva 8
1. Sivuheittokanavan
suuntain
2. Sytytystulppa
10. Akku (ei kuvassa, vain
sähkökäynnistimellä
varustettu malli)
3. Mittatikku/öljyntäyttöputki
(ei kuvassa)
11. Takaleikkuukorkeusvipu
4. Narukäynnistimen kahva
12. Takaheittokanavan
suuntain
13. Sulake
14. Ilmansuodatin
5. Polttoainesäiliön korkki
6. Kahvan lukitusvipu
2
9. Virtalukko
7. Kahvan nuppi (2)
15. Pesuportti
8. Yläkahva
16. Etuleikkuukorkeusvipu
4
3
g017219
Kuva 10
1. Ruohonkeräin
3. Sivuheittosuppilo
2. Takaheittokanavan suojus
(asennettu)
4. Akkulaturi (vain
sähkökäynnistimellä
varustettu malli)
Tekniset tiedot
Malli
7
Paino
Pituus
Leveys
Korkeus
20975
62 kg
163 cm
81 cm
112 cm
20977
65 kg
163 cm
81 cm
112 cm
Käyttö
Polttoainesäiliön täyttö
HENGENVAARA
Bensiini on erittäin tulenarkaa ja räjähdysherkkää.
Bensiinin aiheuttama tulipalo tai räjähdys voi
aiheuttaa palovammoja.
1/4 inch (6 mm)
• Aseta säiliö ja/tai ruohonleikkuri maahan ennen
polttoaineen lisäystä. Älä aseta niitä ajoneuvoon
tai minkään esineen päälle. Muutoin staattinen
purkaus voi sytyttää bensiinin.
• Täytä polttoainesäiliö ulkona, moottorin ollessa
kylmänä. Pyyhi läikkynyt polttoaine pois.
G017515
Kuva 11
• Älä käsittele bensiiniä tupakoidessasi tai
avotulen tai kipinöiden lähellä.
• Säilytä bensiiniä sille hyväksytyssä säiliössä ja
poissa lasten ulottuvilta.
2. Täytä polttoainesäiliö siten, että vähintään 6 mm kaulan
alaosasta jää tyhjäksi, jotta bensiinillä on tilaa laajentua
(Kuva 11).
• Moottori toimii parhaiten, kun käytetään vain puhdasta
3. Asenna polttoainesäiliön korkki paikalleen ja kiristä se
käsin.
ja uutta lyijytöntä bensiiniä, jonka tieoktaaniluku
(pumppuoktaaniluku) on vähintään 87 (RON + MON
/ 2).
Moottorin öljymäärän tarkistus
• Happipitoisia lisäaineita (enintään 10 % etanolia tai 15 %
Huoltoväli: Aina ennen käyttöä tai päivittäin
MTBE:tä) sisältävää polttoainetta voidaan käyttää.
Tilavuus: 0,59 l, tyyppi: SAE 30, puhdistava öljy, jonka
API-huoltoluokitus on SF, SG, SH, SJ, SL tai korkeampi.
• Etanoliseosbensiiniä, jossa on enemmän kuin 10
tilavuusprosenttia etanolia (kuten E15 tai E85), ei
saa käyttää. Tämä voi aiheuttaa toimintaongelmia tai
moottorivaurioita, joita takuu ei kata.
1. Siirrä laite tasaiselle alustalle.
2. Irrota mittatikku (Kuva 12).
• Metanolia sisältävää bensiiniä ei saa käyttää.
• Polttoainetta ei saa säilyttää talven yli polttoainesäiliössä
tai -astioissa, ellei polttoaineeseen ole lisätty
stabilointiainetta.
• Bensiiniin ei saa lisätä öljyä.
Tärkeää: Käynnistysongelmien vähentämiseksi lisää
polttoaineeseen polttoaineen stabilointiainetta ympäri
vuoden. Sekoita stabilointiaine alle 30 päivää vanhaan
bensiiniin.
1. Puhdista polttoainesäiliön korkin ympäristö ja irrota
korkki (Kuva 11).
G017514
Kuva 12
3. Pyyhi mittatikku puhtaalla liinalla.
4. Aseta mittatikku öljyntäyttöputkeen ja ruuvaa sitä
kiinni, kunnes se pysähtyy.
5. Irrota mittatikku ja tarkista öljymäärä. Katso Kuva 13.
8
3
2
1
4
5
6
7
Kuva 13
1. Öljyä on liian vähän: lisää
öljyä kampikammioon.
3. Öljyn taso on oikea.
2. Öljyä on liikaa: poista öljyä
kampikammiosta.
• Jos öljyä on liian vähän, lisää öljyntäyttöputkeen
hitaasti pieni määrä öljyä ja toista sitten vaiheet
3–5, kunnes öljyn määrä on oikea (Kuva 7).
• Jos öljyä on liikaa, valuta ylimääräistä öljyä, kunnes
G017634
öljyn määrä on mittatikun mukaan oikea. Lisätietoa
ylimääräisen öljyn tyhjentämistä on kohdassa
Moottoriöljyn vaihto (sivu 17).
Kuva 14
Etuleikkuukorkeusvipu
1.
2.
3.
4.
Tärkeää: Jos kampikammiossa on liikaa
tai liian vähän öljyä moottoria käytettäessä,
moottori voi vaurioitua.
6. Asenna mittatikku käsin tukevasti paikalleen.
A = 10,8 cm
B = 9,5 cm
C = 8,3 cm
D = 7,0 cm
Leikkuukorkeuden säätö
1
VAARA
5. E = 5,7 cm
6. F = 4,4 cm
7. G = 3,2 cm
2
3
4
5
6
7
Leikkuukorkeutta säädettäessä kädet ja jalat
saattavat joutua kosketuksiin liikkuvien terien
kanssa, mikä voi aiheuttaa vakavia vammoja.
• Sammuta moottori ja odota, kunnes kaikki
liikkuvat osat ovat pysähtyneet.
• Älä laita sormia kotelon alle säätäessäsi
leikkuukorkeutta.
Säädä leikkuukorkeus halutuksi. Katso Kuva 14 ja Kuva 15.
Huomaa: Laitetta nostetaan siirtämällä etu- ja
takaleikkuukorkeusvipuja eteenpäin. Laitetta lasketaan
siirtämällä leikkuukorkeusvipuja taaksepäin. Aseta etu- ja
takapyörät samalle korkeudelle, elleivät erityisolosuhteet
edellytä toisin. Katso Käyttövihjeitä (sivu 14).
G017635
Kuva 15
Takaleikkuukorkeusvipu
1.
2.
3.
4.
9
A = 10,8 cm
B = 9,5 cm
C = 8,3 cm
D = 7,0 cm
5. E = 5,7 cm
6. F = 4,4 cm
7. G = 3,2 cm
Kahvan korkeuden säätö
Kahvaa voidaan nostaa ja laskea käyttäjälle mukavimpaan
asentoon.
1. Vapauta kahvan lukitustapit vetämällä kahvan
lukitusvipua taaksepäin (Kuva 16).
1
2
G017516
Kuva 17
3
• Narukäynnistimen kahva:
G016488
Kuva 16
1. Kahvan lukitusvipu
1. Käännä virta-avain Ajo-asentoon (Kuva 17).
3. Lovet
2. Vedä narukäynnistimen kahvaa hitaasti taaksepäin,
kunnes tunnet vastuksen. Vetäise sitten
voimakkaasti. Päästä naru kelautumaan hitaasti
takaisin.
2. Kahvan lukitustappi (2)
2. Käännä kahvaa ja kohdista haluttu kahvatuen lovi
kahvan lukitustappeihin. Katso Kuva 16.
Itsevetolaitteiston käyttö
3. Lukitse kahva paikalleen vapauttamalla kahvan
lukitusvipu.
Moottorin käynnistys
Itsevetolaitteistoa käytetään kävelemällä ja pitämällä käsiä
yläkahvalla ja kyynärpäitä sivuilla, jolloin laite liikkuu
automaattisesti oikeaa vauhtia (Kuva 18).
Vakiomalli
Huomaa: Laitteen itsevetoa voidaan käyttää terät kytkettyinä
tai vapautettuina.
Vedä narukäynnistimen kahvaa hitaasti, kunnes tunnet
vastuksen. Vetäise sitten voimakkaasti. Päästä naru
kelautumaan hitaasti takaisin.
Huomaa: Jos laite ei käynnisty usean yrityksen jälkeen, ota
yhteys valtuutettuun huoltoliikkeeseen.
Sähkökäynnistimellä varustettu malli
Sähkökäynnistimellä varustetun mallin moottori voidaan
käynnistää virta-avaimella tai narukäynnistimen kahvalla.
G017595
Kuva 18
• Virta-avain:Käännä virta-avain Käynnistys-asentoon ja
pidä se siinä (Kuva 17). Kun moottori käynnistyy, vapauta
avain.
Huomaa: Käytä vetoavun kahvaa silloin, kun tarvitset
enemmän hallintaa kuin mitä itsevetolaitteistoa yksin
käytettäessä on.
Tärkeää: Älä yritä käynnistää moottoria, jos terän
ohjaustanko on kytkettynä. Muutoin sulake saattaa
palaa.
Huomaa: Älä pidä virta-avainta Käynnistys-asennossa
yli viiden sekunnin ajan, jotta käynnistysmoottorissa ei
tapahdu oikosulkua.
10
Moottorin sammutus
Terän kytkentä
Vakiomalli
Kun moottori käynnistetään, terät eivät pyöri. Terät on
kytkettävä leikkuuta varten.
1. Vedä terän ohjaustangon lukko taaksepäin
teränohjaustankoon (Kuva 21).
Paina vaihtokytkin (Kuva 19) Pysäytys-asentoon ja pidä sitä
siinä, kunnes moottori sammuu.
1
2
g016484
Kuva 21
G017636
Kuva 19
1. Terän ohjaustangon lukko
2. Terän ohjaustanko
2. Vedä terän ohjaustanko hitaasti taaksepäin kahvaan
(Kuva 21).
Sähkökäynnistimellä varustettu malli
3. Pidä terän ohjaustankoa kahvaa vasten (Kuva 22).
1. Käännä avain Pois-asentoon (Kuva 20).
g016485
Kuva 22
Terän vapautus
G017517
Vapauta terän ohjaustanko (Kuva 23).
Kuva 20
2. Kun moottori sammuu, irrota virta-avain ja ota se
mukaasi, kun poistut laitteen luota.
G017596
Kuva 23
Tärkeää: Kun vapautat terän ohjaustangon, terien
pitäisi pysähtyä kolmen sekunnin kuluessa. Jos ne eivät
pysähdy, lopeta laitteen käyttö välittömästi ja ota yhteys
valtuutettuun huoltoliikkeeseen.
11
Teränpysäytysjärjestelmän
toiminnan tarkistus
Leikkuujätteiden
kierrättäminen
Tarkista ennen jokaista käyttökertaa, että terät
pysähtyvät kolmen sekunnin kuluessa terän ohjaustangon
vapauttamisesta.
Laitteessa on valmiina ominaisuus kierrättää ruoho- ja lehtijäte
takaisin nurmelle. Laitteen valmistelu kierrätystä varten:
• Jos leikkuriin on asennettu sivuheittosuppilo, irrota
se ja laske sivuheittokanavan suuntain. Katso kohta
Sivuheittosuppilon irrotus (sivu 14).
Ruohonkeräimen käyttö
Huoltoväli: Aina ennen käyttöä tai päivittäin
• Jos laitteeseen on asennettu ruohonkeräin, irrota se.
Katso kohta Ruohonkeräimen irrotus (sivu 13).
Teränpysäytysjärjestelmä voidaan tarkistaa ruohonkeräimen
avulla.
1. Irrota takaheittokanavan suojus.
2. Asenna tyhjä ruohonkeräin laitteeseen.
3. Käynnistä moottori.
4. Kytke terät.
• Jos takaheittokanavan suojusta ei ole asennettu,
tartu sen kahvaan, nosta takasuuntainta ja asenna se
takaheittosuppiloon siten, että salpa loksahtaa paikalleen.
Katso Kuva 24.
1
Huomaa: Ruohonkeräimen pitäisi alkaa pullistua
merkiksi siitä, että terät pyörivät.
5. Katso keräintä ja vapauta samalla terän ohjaustanko.
Huomaa: Jos keräin ei tyhjene kolmen
sekunnin kuluessa terän ohjaustangon vapauttamisesta,
teränpysäytysjärjestelmän kunto voi olla heikkenemässä.
Jos tähän ei puututa, laitteen käyttö voi olla vaarallista.
Anna laite valtuutetun huoltoliikkeen tarkastettavaksi ja
huollettavaksi.
6. Sammuta moottori ja odota, kunnes kaikki liikkuvat
osat ovat pysähtyneet.
G016490
2
3
Kuva 24
Ilman ruohonkeräintä
1. Takasuuntain
1. Siirrä laite päällystetylle pinnalle tuulettomaan paikkaan.
2. Aseta kaikkien neljän pyörän leikkuukorkeusasetukseksi
89 mm.
3. Rutista puolikas sanomalehtisivu palloksi, joka mahtuu
laitteen alle (halkaisija noin 7,5 cm).
4. Aseta sanomalehtipallo laitteen eteen noin 13 cm:n
päähän.
5. Käynnistä moottori.
6. Kytke terät.
7. Vapauta terän ohjaustanko ja aloita kolmen sekunnin
laskenta.
8. Työnnä laite nopeasti sanomalehden yli kolmannen
sekunnin kohdalla.
9. Sammuta moottori ja odota, kunnes kaikki liikkuvat
osat ovat pysähtyneet.
10. Mene laitteen eteen ja tarkasta sanomalehtipallo.
3. Takaheittokanavan suojus
(asennettuna)
2. Takaheittokanavan
suojuksen asennus
VAARA
Varmista ennen leikkuujätteiden kierrätystä,
että takaheittokanavan suojus on paikallaan.
Älä koskaan kytke teriä, ellei takaheittokanavan
suojusta tai ruohonkeräintä ole asennettu.
Huomaa: Jos sanomalehtipallo ei mennyt laitteen alle,
toista vaiheet 4–10.
11. Jos sanomalehtipallo on purkautunut tai silppuuntunut,
terät eivät pysähtyneet oikein, joten laitteen käyttö
voi olla vaarallista. Ota yhteys valtuutettuun
huoltoliikkeeseen.
12
Leikkuujätteiden kerääminen
ruohonkeräimeen
1
2
Käytä ruohonkeräintä, jos haluat kerätä ruoho- ja lehtijätteet
nurmikolta.
VAARA
Jos ruohonkeräin on kulunut, pieniä kiviä tai
muuta vastaavaa jätettä voi sinkoutua käyttäjään
tai sivullisiin päin, mikä voi johtaa vakavaan
henkilövahinkoon tai kuolemaan.
Tarkasta ruohonkeräin säännöllisesti. Jos keräin on
vaurioitunut, asenna uusi Toro-ruohonkeräin.
G016513
Kuva 26
1. Keräimen tanko
Jos leikkuriin on asennettu sivuheittosuppilo, irrota
se ennen leikkuujätteiden keräämistä. Katso kohta
Sivuheittosuppilon irrotus (sivu 14).
2. Lovi (2)
4. Laske takasuuntainta, kunnes se on ruohonkeräimen
päällä.
VAARA
Ruohonkeräimen irrotus
Terät ovat teräviä, ja niiden koskettaminen voi
aiheuttaa vakavan henkilövahingon.
Ruohonkeräin irrotetaan tekemällä edellä mainitut
ruohonkeräimen asennusvaiheet käänteisessä järjestyksessä.
Sammuta moottori ja odota, että kaikki liikkuvat
osat ovat pysähtyneet, ennen kuin poistut käyttäjän
paikalta.
Leikkuujätteiden heittäminen
sivulle
Ruohonkeräimen asennus
Käytä sivuheittojärjestelmää erittäin pitkän ruohon
leikkaamiseen.
1. Nosta takasuuntain ylös ja pidä sitä ylhäällä (Kuva 25).
1
Jos laitteeseen on asennettu ruohonkeräin, irrota
se ja asenna takaheittokanavan suojus (katso kohta
Ruohonkeräimen irrotus (sivu 13)) ennen leikkuujätteiden
heittämistä sivulle.
Tärkeää: Varmista, että takaheittokanavan suojus on
paikallaan ennen leikkuujätteiden kierrätystä (Kuva 24).
VAARA
3
Terä on terävä, ja sen koskettaminen voi aiheuttaa
vakavia henkilövahinkoja.
G017408
Sammuta moottori ja odota, että kaikki liikkuvat
osat ovat pysähtyneet, ennen kuin poistut käyttäjän
paikalta.
2
Kuva 25
1. Takasuuntain
3. Salpa
2. Takaheittokanavan suojus
Sivuheittosuppilon asennus
Tee seuraavat pitäen suppiloa oikeassa kädessä:
2. Irrota takaheittokanavan suojus painamalla salpaa alas
peukalolla ja vetämällä suojus irti laitteesta (Kuva 25).
1. Avaa sivuheittokanavan suuntain (Kuva 27).
3. Aseta keräimen tanko kahvan juuressa oleviin loviin ja
keinuta keräintä edestakaisin, jotta tanko asettuu lovien
pohjaan. Katso Kuva 26.
13
Käyttövihjeitä
1
Yleisiä leikkuuvinkkejä
• Poista alueelta irtonaiset kepit, oksat, kivet, johdot, narut
•
•
•
2
•
ja muut jätteet, joihin terät voivat osua.
Älä anna terien iskeytyä kiinteisiin esineisiin. Älä koskaan
aja ruohonleikkurilla tarkoituksella minkään esineen yli.
Jos laite törmää esteeseen tai alkaa täristä, sammuta
moottori välittömästi, irrota sytytystulpan johto ja tarkasta
laite vaurioiden varalta.
Jotta ruohonleikkuri toimisi parhaalla mahdollisella
tavalla, asenna uudet mallikohtaiset Toro-vaihtoterät
ennen leikkuukauden alkamista.
Vaihda terät tarvittaessa Toro-vaihtoteriin.
Ruohon leikkaaminen
• Leikkaa vain noin kolmasosa ruohon pituudesta
G017521
Kuva 27
1. Sivuheittokanavan
suuntain
2. Sivuheittosuppilo
•
2. Asenna sivuheittosuppilo kuvien Kuva 27 ja
Kuva 28 mukaisesti ja sulje suuntain suppilon päälle.
•
•
G017522
Kuva 28
•
Sivuheittosuppilon irrotus
Sivuheittosuppilo irrotetaan tekemällä edellä mainitut
sivuheittosuppilon asennusvaiheet käänteisessä järjestyksessä.
kerrallaan. Älä leikkaa ruohoa 51 mm:n asetusta
lyhyemmäksi, paitsi jos ruoho on harvaa tai on myöhäinen
syksy, jolloin ruohon kasvu alkaa hidastua.
Leikattaessa yli 15 cm korkeaa ruohoa leikkaa ensin
korkeimmalla leikkuukorkeuden asetuksella ja kävele
hitaasti. Leikkaa sen jälkeen matalammalla asetuksella,
jotta nurmikosta tulee hyvän näköinen. Jos ruoho on liian
pitkää, laite saattaa tukkeutua ja moottori pysähtyä.
Vaihda leikkuusuuntaa. Tällöin leikkuujätteet hajaantuvat
ruohikolle tasaisesti ja lannoittavat hyvin.
Jos leikattu nurmikko ei näytä hyvältä, kokeile seuraavia
toimenpiteitä tai jotain niistä:
– Vaihda terät tai teroituta ne.
– Kävele hitaammin leikatessasi.
– Nosta laitteen leikkuukorkeutta.
– Kulje aina osaksi edellisen leikkuukaistan päällä; älä
leikkaa kokonaan uutta kaistaa.
– Aseta etupyörien leikkuukorkeus yhtä pykälää
takapyörien leikkuukorkeutta alemmaksi.
– Leikkaa ruoho useammin.
Leikkaa vain kuivaa ruohoa tai lehtiä. Kostea ruoho ja
lehdet paakkuuntuvat nurmikolle ja voivat tukkia laitteen
tai pysäyttää moottorin.
VAARA
Kostean ruohon tai lehtien leikkaaminen
voi aiheuttaa vakavan loukkaantumisen, jos
liukastut ja kosketat terää. Leikkaa vain ruohon
ollessa kuivaa.
Lehtien leikkaaminen
• Kun lehtien peittämä nurmikko on leikattu, tarkista,
että vähintään puolet nurmikosta näkyy lehtisilpun läpi.
Lehdet on ehkä leikattava uudelleen.
14
• Jos lehtiä on nurmikolla yli 13 cm, aseta etuosan
leikkuukorkeus yhtä tai kahta pykälää korkeammalle kuin
takaosan leikkuukorkeus.
• Hidasta leikkuunopeutta, jos ruohonleikkuri ei leikkaa
lehtiä tarpeeksi hienoksi.
15
Kunnossapito
Huomaa: Koneen vasen ja oikea puoli määritellään normaalista käyttöasennosta käsin.
Kunnossapitotaulukko
Huoltotoimenpide
Huoltoväli
5 ensimmäisen käyttötunnin
jälkeen
• Vaihda moottoriöljy.
Aina ennen käyttöä tai
päivittäin
•
•
•
•
•
Tarkista moottoriöljyn määrä.
Tarkista teränpysäytysjärjestelmän toiminta.
Tarkista ilmanpuhdistin ja puhdista tai vaihda se tarvittaessa.
Tarkista leikkuuterät.
Pese laitteen alapuoli.
25 käyttötunnin välein
• Lataa akku (vain sähkökäynnistimellä varustettu malli).
50 käyttötunnin välein
• Vaihda moottoriöljy.
• Huolla terän käyttöjärjestelmä.
Ennen varastointia
• Lataa akku (vain sähkökäynnistimellä varustettu malli).
• Tyhjennä polttoainesäiliö ennen korjauksia ohjeiden mukaan ja ennen vuosittaista
varastointia.
Vuosittain
• Huolla ilmansuodatin. Vaihda ilmansuodatin useammin, jos käyttöolosuhteet ovat
pölyiset.
• Vaihda moottoriöljy.
• Vaihda terät tai teroituta ne (useammin, jos terien särmät tylsyvät nopeasti).
• Tarkista sytytystulppa (Champion RC12YC, NGK BKR5SE-11 tai vastaava). Katso
ohjeet moottorin käyttöoppaasta.
• Lisää huoltotoimenpiteitä on moottorin käyttöoppaassa.
Tärkeää: Lisää huoltotoimenpiteitä on moottorin käyttöoppaassa.
Valmistelu huoltoa varten
poista polttoaine käsipumpulla. Kallista leikkuri
kyljelleen aina siten, että ilmansuodatin osoittaa
ylöspäin.
1. Sammuta moottori ja odota, kunnes kaikki liikkuvat
osat ovat pysähtyneet.
2. Irrota sytytystulpan johto sytytystulpasta (Kuva 29).
VAARA
Laitetta kallistettaessa saattaa valua
polttoainetta. Bensiini on tulenarkaa
ja räjähdysherkkää ja voi aiheuttaa
henkilövahingon.
G017520
1
Kuva 29
1. Sytytystulpan johto
Tärkeää: Ennen kuin kallistat leikkuria öljyn
tai terien vaihtoa varten, anna polttoainesäiliön
käydä tyhjäksi normaalissa käytössä. Jos leikkuria
on kallistettava ennen polttoaineen loppumista,
16
Ilmansuodattimen huolto
Moottoriöljyn vaihto
Huoltoväli: Vuosittain
Huoltoväli: 5 ensimmäisen käyttötunnin jälkeen
Aina ennen käyttöä tai päivittäin
50 käyttötunnin välein
1. Löysää kiinnikettä ja irrota ilmansuodattimen kansi
(Kuva 30).
Vuosittain
Tilavuus: 0,59 l, tyyppi: SAE 30, puhdistava öljy, jonka
API-huoltoluokitus on SF, SG, SH, SJ, SL tai korkeampi.
1
1. Varmista, että polttoainesäiliössä on vain vähän
polttoainetta tai ei yhtään, jotta polttoainetta ei vuotaisi,
kun leikkuri kallistetaan kyljelleen.
2
2. Lämmitä öljy ennen vaihtoa käyttämällä moottoria
muutaman minuutin ajan.
Huomaa: Lämmin öljy juoksee paremmin ja kuljettaa
enemmän epäpuhtauksia.
3
3. Irrota johto sytytystulpasta. Katso
Valmistelu huoltoa varten (sivu 16).
4
4. Kallista leikkuri kyljelleen siten, että mittatikku osoittaa
alaspäin ja yläkahva on maassa.
G017216
5. Aseta öljyn tyhjennysastia mittatikun alle.
6. Irrota mittatikku ja anna käytetyn öljyn valua astiaan
(Kuva 31).
Kuva 30
1. Kansi
2. Kiinnitin
3. Suodatin
4. Alusta
2. Irrota ja tarkista suodatin.
• Vaihda suodatin, jos se on vaurioitunut tai öljyn tai
polttoaineen kastelema.
• Jos suodatin on likainen, napauta sitä kovaa
pintaa vasten useita kertoja tai puhdista roskat
puhaltamalla alle 207 kPa:n (30 psi) paineilmaa
suodattimen sisäpuolelta ulospäin.
G017281
Kuva 31
Huomaa: Älä harjaa tai puhalla likaa suodattimen
ulkopuolelta, sillä tällöin lika työntyy kuituihin.
7. Kun käytetty öljy on tyhjentynyt, palauta leikkuri
käyttöasentoon.
3. Puhdista ilmansuodattimen runko ja kansi kostealla
liinalla. Älä päästä likaa ilma-aukkoon.
8. Poista mittatikku (Kuva 32) ja kaada öljyä
öljyntäyttöputkeen noin kolmen neljäsosan verran
kampikammion tilavuudesta.
4. Asenna suodatin alustaan.
5. Asenna kansi ja ruuvaa kiinnike huolellisesti.
Huomaa: Tilavuus: 0,59 l, tyyppi: SAE 30, puhdistava
öljy, jonka API-huoltoluokitus on SF, SG, SH, SJ, SL
tai korkeampi.
17
Akun lataus
Huoltoväli: 25 käyttötunnin välein
Ennen varastointia
Vain sähkökäynnistimellä varustettu malli
VAARA
Akun liitännät, navat ja niihin liittyvät lisävarusteet
sisältävät lyijyä ja lyijy-yhdisteitä, joiden tiedetään
aiheuttavan syöpää ja haittaavan lisääntymistä.
Pese kädet, kun olet käsitellyt akkua.
G017514
Lataa akkua aluksi 24 tuntia, sitten kuukausittain (25
käynnistyksen välein) tai tarpeen mukaan. Käytä laturia aina
suojatussa tilassa ja lataa akku huoneenlämmössä (22 °C), jos
mahdollista.
Kuva 32
9. Pyyhi mittatikku puhtaalla liinalla.
Huomaa: Laite on varustettu laturin latausjärjestelmällä.
10. Aseta mittatikku öljyntäyttöputkeen ja ruuvaa sitä
kiinni, kunnes se pysähtyy.
1. Kytke laturi johdinsarjaan, joka sijaitsee virta-avaimen
alla (Kuva 34).
11. Irrota mittatikku ja tarkista öljymäärä mittatikusta.
Katso Kuva 33.
Kuva 33
1. Öljyä on liian vähän: lisää
öljyä kampikammioon.
3. Öljyn taso on oikea.
G017518
2. Öljyä on liikaa: poista öljyä
kampikammiosta.
Kuva 34
• Jos öljyä on liian vähän, lisää öljyntäyttöputkeen
2. Kytke laturi pistorasiaan.
hitaasti pieni määrä öljyä ja toista sitten vaiheet
9–11, kunnes öljyn määrä on oikea (Kuva 33).
Huomaa: Akkulaturissa saattaa olla kaksivärinen
merkkivalonäyttö, joka ilmaisee seuraavat latauksen tilat:
• Jos öljyä on liikaa, valuta ylimääräistä öljyä, kunnes
öljyn määrä on mittatikun mukaan oikea. Lisätietoa
ylimääräisen öljyn tyhjentämisestä on kohdassa
Moottoriöljyn vaihto (sivu 17).
• Punainen valo ilmaisee, että laturi lataa akkua.
Tärkeää: Jos kampikammiossa on liikaa
tai liian vähän öljyä moottoria käytettäessä,
moottori voi vaurioitua.
• Vuoronperään punaisena ja vihreänä vilkkuva valo
• Vihreä valo ilmaisee, että akku on täysin latautunut tai
että laturi on irrotettu akusta.
ilmaisee, että akku on lähes täysin latautunut. Tämä tila
kestää vain muutaman minuutin, ennen kuin akku on
täysin latautunut.
12. Asenna mittatikku käsin tukevasti paikalleen.
Huomaa: Kun akku ei enää lataudu, kierrätä lyijyakku
paikallisten säännösten mukaisesti.
13. Kierrätä käytetty öljy.
18
Sulakkeen vaihto
1
Vain sähkökäynnistimellä varustettu malli
Jos akku ei lataudu tai moottori ei käynnisty
sähkökäynnistimellä, sulake voi olla palanut. Vaihda
se 40 ampeerin laattasulakkeeseen.
Tärkeää: Laitetta ei voi käynnistää sähkökäynnistimellä
eikä akkua voi ladata, jos toimivaa sulaketta ei ole
asennettu.
G017523
1. Avaa suljettu sulakepidin ja vaihda sulake (Kuva 35).
1
Kuva 36
1. Takasuuntaimen ja lukitusvivun kokoonpano
8. Irrota akun kansi.
9. Irrota johtimet akusta.
10. Irrota akku ja kierrätä se.
Huomaa: Kierrätä akku kansallisten ja paikallisten
määräysten mukaisesti.
g016487
Kuva 35
1. Sulakepidin
Uuden akun asennus
2. Sulje sulakepidikkeen kansi ja varmista, että se on
tiukasti kiinni.
1. Puhdista leikkuukotelon akkualue.
2. Aseta uusi akku paikalleen leikkuukoteloon.
3. Kytke johdot uuteen akkuun.
Akun vaihto
Huomaa: Varmista, että musta (miinus) johto
kytketään miinusnapaan (–) ja punainen (plus) johto
kytketään plusnapaan (+).
Vain sähkökäynnistimellä varustettu malli
Vanhan akun irrotus
4. Asenna akun kansi paikalleen.
1. Hanki vaihtoakku valtuutetulta varaosamyyjältä.
Huomaa: Varmista, että kansi asettuu oikein
johdinsarjan päälle.
2. Irrota hihnasuojus. Katso ohjeita kohdan
Terän käyttöjärjestelmän huolto (sivu 20) vaiheesta 1.
3. Irrota takaheittokanavan suojus.
5. Asenna takasuuntaimen ja lukitusvivun kokoonpano
laitteeseen.
4. Siirrä kahva pystyasentoon.
6. Nosta kahva pystyasentoon.
5. Irrota neljä pientä pulttia, joilla takasuuntaimen
ja kahvan lukitusvivun kokoonpano on kiinnitetty
paikalleen.
7. Kiinnitä suojus neljällä pienellä pultilla, jotka irrotettiin
vaiheessa 5 vanhaa akkua irrotettaessa.
8. Asenna takaheittokanavan suojus.
6. Taita kahva kokonaan eteen.
9. Palauta kahva käyttöasentoon.
7. Irrota takasuuntaimen ja lukitusvivun kokoonpano
(Kuva 36).
19
Itsevetolaitteiston kaapelin
säätö
Terän käyttöjärjestelmän
huolto
Säädä itsevetolaitteiston kaapeli aina, kun asennat uuden
itsevetolaitteiston kaapelin tai jos itsevetolaitteiston säädössä
tuntuu olevan vikaa.
Huoltoväli: 50 käyttötunnin välein
1. Löysää hihnan suojapaneelin kaksi ruuvia ja irrota
paneeli (Kuva 39).
1. Löysää kaapelin tuen mutteria (Kuva 37).
3
4
2
5
1
6
7
Kuva 37
8
g019641
Kuva 39
2. Vedä kaapelin vaippaa alas (leikkuria kohti), kunnes
kaapelissa ei ole enää löysää (Kuva 38).
1. Hihnan kiristysjousi
5. Terän käyttöhihna
2. Säätöpultti
6. Seinä
3. Rako
7. Hihnan suojus
4. Säätömutteri
8. Hihnan suojapaneeli
2. Harjaa tai puhalla suojuksen sisällä ja osien ympärillä
olevat roskat pois.
3. Pidä 0,255 mm:n rakotulkkia, paperinpalaa tai
muistilappua seinää vasten ja liu’uta se alas hihnan
kiristysjousen taakse (Kuva 39).
Kuva 38
Huomaa: Jos rakotulkin ja jousen väliin jää näkyvä
rako, kiristä säätöpulttia ja mutteria, kunnes paperia voi
juuri ja juuri liu’uttaa raossa (Kuva 39).
3. Kiristä kaapelin tuen mutteri.
Tärkeää: Älä kiristä säätöpulttia liikaa, sillä se voi
vahingoittaa terän käyttöhihnaa.
4. Asenna hihnan suojapaneeli paikalleen.
20
Leikkuuterien huolto
VAARA
Terät ovat teräviä, ja niiden koskettaminen voi
aiheuttaa vakavan henkilövahingon.
Huoltoväli: Vuosittain
Tärkeää: Terien asentamiseen tarvitaan momenttiavain.
Jos sinulla ei ole momenttiavainta tai et halua suorittaa
toimenpidettä itse, ota yhteys valtuutettuun
huoltoliikkeeseen.
• Irrota johto sytytystulpasta.
• Käytä käsineitä, kun huollat terää.
Tarkista terien terävyys sekä mahdolliset kulumat
ja vauriot aina bensiinin loppuessa. Katso kohta
Terien tarkastus (sivu 21). Jos terän särmä on tylsä tai
uurteinen, teroituta terä tai vaihda se uuteen. Jos terä on
kulunut, taipunut, vaurioitunut tai halkeillut, vaihda se
välittömästi aitoon Toro-vaihtoterään.
Terien tarkastus
Huoltoväli: Aina ennen käyttöä tai päivittäin
1. Tarkasta leikkuusärmät (Kuva 41). Jos särmät eivät
ole teräviä tai niissä on lovia, irrota terät ja teroituta
tai vaihda ne.
HENGENVAARA
2. Tarkista itse terät ja etenkin kupera alue (Kuva 41). Jos
havaitset vähäisiäkään vaurioitumisen, kulumisen tai
urautumisen merkkejä tällä alueella (Kuva 41), vaihda
terä välittömästi uuteen.
Kulunut tai vaurioitunut terä voi rikkoutua ja terän
pala voi sinkoutua käyttäjään tai ohikulkijaan päin
aiheuttaen vakavan henkilövahingon tai kuoleman.
• Terät on tarkistettava säännöllisesti kulumisen
ja vaurioiden varalta.
• Kulunut tai vaurioitunut terä on vaihdettava.
Huomaa: Pidä terät terävinä koko leikkuukauden ajan.
Terävät terät leikkaavat ruohon siistimmin ruohonkorsia
repimättä. Repeytymien vuoksi ruohon reunat muuttuvat
ruskeiksi, mikä heikentää kasvua ja altistaa kasvisairauksille.
g017223
Kuva 41
Leikkuuterien huollon valmistelu
1. Lukitse kahva pystyasentoon (Kuva 40). Katso kohta
Kahvan korkeuden säätö (sivu 10).
1. Leikkuusärmä
3. Kulumisjälkiä/urautumista
2. Kupera alue
4. Halkeama
HENGENVAARA
Jos terän annetaan kulua, siiven ja terän
tasaisen osan väliin muodostuu ura. Terästä
voi lopulta irrota pala, joka voi sinkoutua
kotelon alta ja johtaa käyttäjän tai sivullisten
vakavaan loukkaantumiseen.
1
• Terä on tarkistettava säännöllisesti
kulumisen ja vaurioiden varalta.
• Älä yritä suoristaa taipunutta terää tai
hitsata murtunutta tai haljennutta terää.
• Kulunut tai vaurioitunut terä on
vaihdettava.
3. Tarkista, että terät eivät ole taipuneet. Katso kohta
Taipuneiden terien tarkistus (sivu 21).
G016519
Taipuneiden terien tarkistus
Kuva 40
1. Käännä teriä, kunnes niiden asento on kuvan mukainen
(Kuva 42).
1. Pystyasentoon lukittu kahva
2. Kallista laite kyljelleen siten, että ilmansuodatin osoittaa
ylöspäin ja yläkahva on maassa.
21
1
2
B
B
g016532
3
Kuva 43
Kuva 42
1. Leikkuupöydän etuosa
3. Leikkuuterän
leikkuusärmän ja tasaisen
vaakasuoran pinnan
välinen etäisyys
2. Irrota kaikki terät kuvan mukaisesti (Kuva 44).
2. Mittaa tasaisen pinnan ja leikkuuterien leikkuusärmän
väliset etäisyydet kohdista A ja B (Kuva 42) ja kirjaa
mitat ylös.
2
1
2. Kohtien A ja B mitat
3
3. Käännä teriä siten, että niiden vastakkaiset päät ovat
kohdissa A ja B.
4. Toista mittaukset vaiheessa 2 ja kirjaa mitat ylös.
Huomaa: Jos vaiheissa 2 ja 4 mitattujen etäisyyksien
A ja B ero on yli 3 mm, terä on taipunut ja se on
vaihdettava. Katso kohdat Terien irrotus (sivu 22) ja
Terien asennus (sivu 22).
G016530
4
Kuva 44
VAARA
Taipunut tai vaurioitunut terä voi rikkoutua
ja johtaa käyttäjän tai sivullisten vakavaan
loukkaantumiseen tai kuolemaan.
1. Kara (2)
3. Terä (2)
2. Terän ohjain (2)
4. Teräpultti (2)
3. Tarkista terän ohjainten nastat kulumisen ja vaurioiden
varalta.
• Taipunut tai vaurioitunut terä on aina
vaihdettava uuteen.
• Terän särmiä tai pintoja ei saa hioa, eikä
niihin saa tehdä teräviä lovia.
Terien asennus
1. Asenna ensimmäinen terä kiinnikkeillä vaakasuuntaan
kuvan mukaisesti (Kuva 44).
Terien irrotus
Huomaa: Kiristä pultti sormin.
Terät on vaihdettava, jos laite osuu kiinteään esineeseen tai jos
terä on epätasapainossa tai taipunut. Käytä ainoastaan aitoja
Toro-vaihtoteriä.
Tärkeää: Suuntaa terien käyrät päät laitteen
koteloa kohti.
Varmista, että terän ohjaimen kohoumat asettuvat
ohjainta vastaavan karan pään painaumiin ja että
terän ohjaimen toisella puolella olevat nastat
asettuvat ohjainta vastaavan terän aukkoihin.
1. Tue terät puun kappaleella ja kierrä teräpulttia
vastapäivään kuvan mukaisesti (Kuva 43).
22
Huomaa: Jos terät koskettavat toisiaan, niitä ei ole
asennettu oikein. Toista vaiheet 1–3 ja varmista, etteivät
terät kosketa toisiaan.
2. Tue terät levyillä ja kierrä teräpulttia momenttiavaimella
myötäpäivään kuvan mukaisesti (Kuva 45). Kiristä
teräpultti momenttiin 82 N∙m.
Tärkeää: 82 N·m:iin kiristetty pultti on erittäin
tiukalla. Aseta painosi avaimen taakse ja kiristä
pultti tiukkaan. Tätä pulttia on hyvin vaikea
kiristää liian kireälle.
VAARA
Terien väärä asennus voi johtaa koneen
vaurioitumiseen tai käyttäjän tai sivullisten
loukkaantumiseen.
Laitteen alapuolen pesu
Huoltoväli: Aina ennen käyttöä tai päivittäin—Pese laitteen
alapuoli.
1. Siirrä laite tasaiselle alustalle.
2. Sammuta moottori ja odota, että kaikki liikkuvat osat
ovat pysähtyneet, ennen kuin poistut käyttäjän paikalta.
3. Säädä laitteeseen alin leikkuukorkeus.
4. Kiinnitä letku pesuliitäntään ja käännä vesi suurelle
paineelle (Kuva 47).
Huomaa: Levitä vaseliinia pesuliitännän
O-renkaaseen, jotta liitin liukuu paremmin ja suojaa
O-rengasta.
g016537
Kuva 45
3. Käännä asennettua terää 1/4 kierrosta, kunnes se
on pystysuuntaisesti, ja asenna toinen terä kuten
ensimmäinenkin (katso vaihe 1).
Huomaa: Terien on oltava kohtisuorassa toisiinsa
nähden, eli niiden tulee muodostaa käänteinen T kuvan
mukaisesti (Kuva 46).
1
Kuva 47
1. Pesuliitäntä
3. O-rengas
2. Letku
4. Liitin
5. Käynnistä moottori, kytke terän ohjausvipu ja anna
koneen käydä 1–3 minuuttia.
6. Vapauta terän ohjausvipu, sammuta moottori ja odota,
että kaikki liikkuvat osat pysähtyvät.
g01 6536
Kuva 46
7. Sammuta veden tulo ja irrota liitin pesuliitännästä.
1. Terä (2)
Huomaa: Jos laite ei puhdistu yhdellä pesukerralla,
liota sitä ja anna sen seistä 30 minuutin ajan. Toista
sitten toimenpide.
4. Kiristä toinen terä. Katso vaihe (2).
5. Käännä teriä käsin täydet 360 astetta ja varmista,
etteivät ne kosketa toisiaan.
8. Käytä laitetta vielä 1–3 minuuttia terät kytkettynä, jotta
vesi valuu pois.
23
Varastointi
VAARA
Rikkoutunut tai puuttuva pesuliitäntä voi
aiheuttaa esineiden ulossinkoutumista
tai teräkosketuksen. Teräkosketus
tai ulossinkoutuva jäte voi aiheuttaa
loukkaantumisen tai kuoleman.
Varastoi laite viileään, puhtaaseen ja kuivaan paikkaan.
Yleisiä tietoja
1. Tee suositellut vuosittaiset huoltotoimenpiteet. Katso
kohta Kunnossapito (sivu 16).
• Rikkoutunut tai puuttuva pesuliitäntä
on vaihdettava välittömästi, ennen kuin
laitetta käytetään uudelleen.
2. Puhdista laitteen alaosa. Katso kohta
Laitteen alapuolen pesu (sivu 23).
3. Poista lika ja roskat moottorin ulkoisista osista,
vanteista ja laitteen päältä.
• Käsiä tai jalkoja ei saa koskaan laittaa
laitteen alle tai sen aukkojen läpi.
4. Tarkista terien kunto. Katso kohta
Terien tarkastus (sivu 21).
5. Huolla ilmansuodatin. Katso kohta
Ilmansuodattimen huolto (sivu 17).
6. Kiristä kaikki mutterit, pultit ja ruuvit.
7. Maalaa kaikki ruostuneet tai lohkeilleet maalipinnat
maalilla, jota on saatavissa valtuutetusta huoltoliikkeestä.
8. Lataa akkua 24 tunnin ajan. Irrota sitten akkulaturin
johto ja siirrä laite lämmittämättömään varastoon.
Jos joudut varastoimaan laitetta lämmitetyssä tilassa,
lataa akku 90 päivän välein (vain sähkökäynnistimellä
varustettu malli)
9. Taita kahva varastointiasentoon. Katso
Kahvan korkeuden säätö (sivu 10).
Polttoainejärjestelmän
valmistelu
VAARA
Bensiini voi höyrystyä, jos sitä säilytetään pitkiä
aikoja, ja räjähtää, jos se joutuu kosketuksiin
avotulen kanssa.
• Älä varastoi bensiiniä pitkiksi ajoiksi.
• Älä varastoi laitetta suljettuun tilaan avotulen
läheisyyteen, jos polttoainesäiliössä tai
kaasuttimessa on bensiiniä. (Ei esim.
pannuhuoneeseen tai kaasulla toimivan
vedenlämmittimen ikiliekin läheisyyteen.)
• Anna moottorin jäähtyä, ennen kuin varastoit
koneen suljettuun tilaan.
Lisää polttoaineeseen stabilointiainetta moottorin valmistajan
ohjeiden mukaan vuoden viimeisellä polttoainesäiliön
täyttökerralla. Tyhjennä polttoainesäiliö leikattuasi ruohon
viimeisen kerran ennen laitteen varastointia.
1. Käytä laitetta, kunnes moottori pysähtyy polttoaineen
loppumisen vuoksi.
2. Käynnistä moottori uudelleen.
24
3. Anna moottorin käydä, kunnes se pysähtyy. Kun et
enää saa moottoria käyntiin, se on tarpeeksi kuiva.
Moottorin valmistelu
1. Vaihda moottoriöljy, kun moottori on vielä lämmin.
Katso kohta Moottoriöljyn vaihto (sivu 17).
2. Irrota sytytystulppa.
3. Lisää öljykanisterista noin 30 ml moottoriöljyä
moottoriin sytytystulpan aukon kautta.
4. Vedä narukäynnistintä hitaasti useita kertoja, jotta öljy
leviää kaikkialle sylinteriin.
5. Asenna sytytystulppa, mutta älä kytke johtoa tulppaan.
Kiinnitä johto siten, ettei se ole pääse kosketukseen
sytytystulpan kanssa.
Laitteen käyttöönotto
varastoinnin jälkeen
1. Suorista kahva. Katso kohta
Kahvan korkeuden säätö (sivu 10).
2. Tarkista ja kiristä kaikki kiinnikkeet.
3. Irrota sytytystulppa ja pyöritä moottoria nopeasti
käynnistimen avulla, jotta liika öljy poistuu sylinteristä.
4. Tarkista sytytystulppa ja vaihda se, jos se on
likainen, kulunut tai haljennut. Katso ohjeet moottorin
käyttöoppaasta.
5. Asenna sytytystulppa ja kiristä se suositeltuun 20 N·m:n
momenttiin.
6. Tee tarvittavat huoltotoimenpiteet. Katso kohta
Kunnossapito (sivu 16).
7. Tarkista moottorin öljymäärä. Katso kohta
Moottorin öljymäärän tarkistus (sivu 8).
8. Lisää polttoainesäiliöön uutta bensiiniä. Katso kohta
Polttoainesäiliön täyttö (sivu 8).
9. Lataa akku (vain sähkökäynnistimellä varustettu malli).
Katso kohta Akun lataus (sivu 18).
10. Kytke johto sytytystulppaan.
25
Huomautuksia:
26
Kansainväliset jakelijat
Jakelija:
Maa:
Puhelinnumero:
Atlantis Su ve Sulama Sisstemleri Lt
Balama Prima Engineering Equip.
B-Ray Corporation
Casco Sales Company
Ceres S.A.
CSSC Turf Equipment (pvt) Ltd.
Cyril Johnston & Co.
Equiver
Femco S.A.
G.Y.K. Company Ltd.
Geomechaniki of Athens
Guandong Golden Star
Hako Ground and Garden
Hako Ground and Garden
Hayter Limited (U.K.)
Turkki
Hongkong
Korea
Puerto Rico
Costa Rica
Sri Lanka
Pohjois-Irlanti
Meksiko
Guatemala
Japani
Kreikka
Kiina
Ruotsi
Norja
Yhdistynyt
kuningaskunta
Arabiemiirikuntien liitto
Egypti
Portugali
Intia
Alankomaat
90 216 344 86 74
852 2155 2163
82 32 551 2076
787 788 8383
506 239 1138
94 11 2746100
44 2890 813 121
52 55 539 95444
502 442 3277
81 726 325 861
30 10 935 0054
86 20 876 51338
46 35 10 0000
47 22 90 7760
44 1279 723 444
Hydroturf Int. Co Dubai
Hydroturf Egypt LLC
Irriamc
Irrigation Products Int'l Pvt Ltd.
Jean Heybroek b.v.
97 14 347 9479
202 519 4308
351 21 238 8260
86 22 83960789
31 30 639 4611
Jakelija:
Maa:
Puhelinnumero:
Kolumbia
57 1 236 4079
Maquiver S.A.
Japani
81 3 3252 2285
Maruyama Mfg. Co. Inc.
Unkari
36 27 539 640
Agrolanc Kft
Tšekin tasavalta 420 255 704 220
Mountfield a.s.
Argentiina
54 11 4 821 9999
Munditol S.A.
Ecuador
593 4 239 6970
Oslinger Turf Equipment SA
358 987 00733
Oy Hako Ground and Garden Ab Suomi
Parkland Products Ltd.
Uusi-Seelanti 64 3 34 93760
Italia
39 049 9128 128
Prato Verde S.p.A.
Itävalta
43 1 278 5100
Prochaska & Cie
Israel
972 986 17979
RT Cohen 2004 Ltd.
Riversa
Espanja
34 9 52 83 7500
Tanska
45 66 109 200
Sc Svend Carlsen A/S
Ranska
33 1 30 81 77 00
Solvert S.A.S.
Kypros
357 22 434131
Spypros Stavrinides Limited
Surge Systems India Limited
T-Markt Logistics Ltd.
Toro Australia
Toro Europe NV
Intia
Unkari
Australia
Belgia
91 1 292299901
36 26 525 500
61 3 9580 7355
32 14 562 960
Eurooppalainen tietosuojailmoitus
Toron keräämät tiedot
Toro Warranty Company (Toro) huolehtii asiakkaiden tietosuojasta. Takuuvaatimusten käsittelyä ja mahdollisia tuotteiden takaisinkutsukampanjoita varten
pyydämme, että asiakkaat lähettävät henkilötiedot suoraan Torolle tai paikalliselle Toro-jälleenmyyjälle.
Toro-takuujärjestelmä toimii yhdysvaltalaisilla palvelimilla, eivätkä yhdysvaltalaiset tietosuojalait välttämättä tarjoa samanlaista suojaa kuin vastaavat
lait asiakkaan omassa maassa.
ANTAMALLA HENKILÖTIEDOT TOROLLE ASIAKAS SUOSTUU SIIHEN, ETTÄ NÄITÄ TIETOJA KÄSITELLÄÄN TÄSSÄ TIETOSUOJAILMOITUKSESSA
KUVATULLA TAVALLA.
Tapa, jolla Toro käyttää tietoja
Toro voi käyttää henkilötietoja takuuvaatimusten käsittelyyn, yhteydenottoihin mahdollisissa tuotteiden takaisinkutsukampanjoissa ja muissa
mahdollisissa tarkoituksissa, joista kerrotaan erikseen. Toro voi jakaa tietoja Toron sisaryhtiöille, jälleenmyyjille ja muille liiketoimintakumppaneille
näiden tarkoitusten yhteydessä. Toro ei myy asiakkaiden henkilötietoja muille yhtiöille. Toro pidättää oikeuden luovuttaa henkilötietoja lain
määräämiin tarkoituksiin tai asiaankuuluvien viranomaisten pyynnöstä, Toron järjestelmien toiminnan varmistamiseksi tai Toron turvallisuuden tai
muiden käyttäjien turvallisuuden varmistamiseksi.
Henkilötietojen säilytys
Henkilötietoja säilytetään niin kauan kuin niitä tarvitaan niiden alkuperäiseen tarkoitukseen tai muihin asianmukaisiin tarkoituksiin (kuten
viranomaismääräysten noudattamiseksi) tai lain määräämän ajan.
Toron vakuutus asiakkaiden henkilötietojen tietosuojasta
Toro pyrkii säilyttämään henkilötietojen tietosuojan kohtuullisten varotoimien avulla. Lisäksi se pyrkii huolehtimaan tietojen tarkkuudesta ja
paikkansapitävyydestä.
Henkilötietojen käyttö ja korjaus
Jos haluat tarkistaa henkilötietosi tai korjata niitä, lähetä sähköpostia osoitteeseen [email protected]
Australian kuluttajalainsäädäntö
Australialaiset asiakkaat voivat saada lisätietoja Australian kuluttajalainsäädännöstä pakkauksen sisällä olevasta materiaalista tai paikalliselta
Toro-jälleenmyyjältä.
374-0269 Rev F
Toron takuu
ja
Toro GTS -käynnistystakuu
Ehdot ja takuunalaiset tuotteet
Toro Company ja sen sisaryhtiö Toro Warranty Company antavat yhteisen
sopimuksensa mukaisesti alkuperäiselle ostajalle1 takuun korjata alla
ilmoitettu Toro-tuote, jos siinä ilmenee materiaali- tai valmistusvikoja tai
jos Toro GTS (Guaranteed to Start) -käynnistystakuun piiriin kuuluva
laite ei käynnisty ensimmäisellä tai toisella vedolla, edellyttäen, että
käyttöoppaassa kuvatuista säännöllisistä huoltotoimenpiteistä on
huolehdittu.
4Joillakin
5Kumpi
Toro-tuotteissa käytetyillä moottoreilla on moottorin valmistajan antama takuu.
tahansa ilmenee ensin.
6Elinikäinen
takuu: Jos koneen päärakenteen muodostava runko (joka koostuu yhteen hitsatuista
osista ja johon moottorin kaltaiset muut osat kiinnitetään) halkeaa tai murtuu normaalikäytössä,
se korjataan tai vaihdetaan Toron harkinnan mukaan takuun puitteissa maksutta osien ja työn
osalta. Takuu ei kata rungon vaurioitumista väärinkäytön tai ruostumisen edellyttämien korjausten
laiminlyönnin seurauksena.
Tuotteille annetaan seuraavat takuuajat ostopäivästä lukien:
Takuu kattaa osat ja työn, mutta kuljetuskustannukset ovat asiakkaan
vastuulla.
Tuotteet
Työnnettävät ruohonleikkurit
•Valettu leikkuupöytä
Takuu voidaan evätä, jos tuntilaskuri on irrotettu, siihen on tehty muutoksia
tai jos sitä on muuten peukaloitu.
Takuuaika
5 vuotta kotikäytössä2
90 päivää kaupallisessa käytössä
•Moottori
5 vuoden GTS-takuu,
kotikäytössä3
•Akku
2 vuotta
•Teräsleikkuupöytä
2 vuotta kotikäytössä2
90 päivää kaupallisessa käytössä
•Moottori
2 vuoden GTS-takuu,
kotikäytössä3
TimeMaster-leikkurit
3 vuotta kotikäytössä2
90 päivää kaupallisessa käytössä
•Moottori
3 vuoden GTS-takuu,
kotikäytössä3
•Akku
2 vuotta
Sähkökäyttöiset kannettavat laitteet 2 vuotta kotikäytössä2
Ei takuuta kaupallisessa käytössä
Lumilingot
•Yksivaiheinen
2 vuotta kotikäytössä2
45 päivää kaupallisessa käytössä
•Moottori
2 vuoden GTS-takuu,
kotikäytössä3
•Kaksivaiheinen
3 vuotta kotikäytössä2
45 päivää kaupallisessa käytössä
•Suppilo, suppilon suuntain ja
Elinikäinen (vain alkuperäinen
siipipyörän kotelon suojus
omistaja)5
2 vuotta kotikäytössä2
Sähkökäyttöiset lumilingot
Ei takuuta kaupallisessa käytössä
Kaikki seuraavat ajoleikkurit
•Moottori
Katso moottorin valmistajan takuu4
•Akku
2 vuotta kotikäytössä2
•Lisälaitteet
2 vuotta kotikäytössä2
Ajoleikkurit ja puutarhatraktorit (DH) 2 vuotta kotikäytössä2
90 päivää kaupallisessa käytössä
Ajoleikkurit ja puutarhatraktorit (XLS) 3 vuotta kotikäytössä2
90 päivää kaupallisessa käytössä
3 vuotta kotikäytössä2
TimeCutter
90 päivää kaupallisessa käytössä
TITAN-leikkurit
3 vuotta tai 240 tuntia5
•Runko
Elinikäinen (vain alkuperäinen
omistaja)6
Z Master -leikkurit: 2000-sarja
4 vuotta tai 500 tuntia5
•Runko
Elinikäinen (vain alkuperäinen
omistaja)6
1Alkuperäinen
ostaja on henkilö, joka alun perin osti Toro-tuotteen.
2Kotikäyttö
tarkoittaa tuotteen käyttöä samalla tontilla, jolla asiakkaan koti sijaitsee. Käyttöä
useammassa kuin yhdessä paikassa pidetään kaupallisena käyttönä, johon sovelletaan
kaupalliseen käyttöön annettua takuuta.
3Toro
Omistajan vastuut
Toro-tuotetta on huollettava käyttöoppaan huolto-ohjeiden mukaisesti.
Tällaisen kunnossapidon kustannuksista vastaa omistaja huollon
suorittajasta riippumatta.
Takuuhuollon ohjeet
Jos epäilet, että Toro-tuotteessasi on materiaali- tai valmistusvirhe, toimi
näin:
1. Ota yhteys tuotteen myyjään huollon järjestämiseksi. Jos et
voi jostain syystä ottaa yhteyttä tuotteen myyjään, ota yhteys
mihin tahansa valtuutettuun Toro-jälleenmyyjään. Katso oheinen
jakelijaluettelo.
2. Vie laite ja ostotodistus (ostokuitti) huoltoliikkeeseen. Jos et ole
tyytyväinen huoltoliikkeen arvioon tai saamaasi palveluun, ota
yhteys Toroon:
Toro Customer Care Department, RLC Division
Toro Warranty Company
8111 Lyndale Avenue South
Bloomington, MN 55420-1196
001–952–948–4707
Takuun ulkopuoliset kohteet ja viat
Tämä takuu ei kata seuraavia:
•
Määräaikaishuolto tai kuluvat osat, kuten terät, roottorilavat,
kaavinterät, hihnat, polttoaine, voiteluaineet, öljynvaihdot,
sytytystulpat, ilmarenkaat, kaapeli/vivusto tai jarrujen säätö
•
Laitteet tai osat, joita on muutettu tai käytetty väärin, tai jotka on
vaihdettava tai korjattava onnettomuuksien tai asianmukaisen huollon
laiminlyönnin vuoksi
•
Korjaukset, jotka johtuvat vanhan polttoaineen (yli kuukauden ikäisen)
käytöstä tai siitä, että laitetta ei ole valmisteltu oikein ennen kuin se
on jätetty käyttämättä yli kuukauden ajaksi
•
Kaikki näiden takuiden piiriin kuuluvat korjaukset on suoritettava
valtuutetussa Toro-huoltoliikkeessä, ja niissä saa käyttää vain Toron
hyväksymiä varaosia.
Yleiset ehdot
Ostajaa suojaavat maakohtaiset lait. Tämä takuu ei rajoita ostajan
lakisääteisiä oikeuksia.
GTS -käynnistystakuu ei kata kaupallisessa käytössä olevia tuotteita.
374-0268 Rev E
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Related manuals

Download PDF

advertisement