Toro TimeMaster 76cm Lawn Mower User manual

Toro TimeMaster 76cm Lawn Mower User manual
Form No. 3398-262 Rev B
TimeMaster®-ruohonleikkuri
(76 cm)
Mallinro: 20976—Sarjanro: 400000000 tai suurempi
Mallinro: 20978—Sarjanro: 400000000 tai suurempi
Käyttöopas
Johdanto
Tämä työnnettävä vaakatasoleikkuri on tarkoitettu
kotikäyttöön. Se on tarkoitettu pääasiassa
asuinkiinteistöjen viheralueiden ruohonleikkuuseen.
Sitä ei ole tarkoitettu pensaiden leikkuuseen eikä
maatalouskäyttöön.
Lue nämä tiedot huolellisesti, jotta opit käyttämään ja
huoltamaan laitetta asianmukaisesti sekä välttämään
tapaturmia ja tuotevaurioita. Olet itse vastuussa
tuotteen asianmukaisesta ja turvallisesta käytöstä.
Voit ottaa yhteyden Toroon suoraan osoitteessa
www.Toro.com, jos tarvitset tietoja tuotteista ja
lisävarusteista, lähimmästä jälleenmyyjästä tai jos
haluat rekisteröidä tuotteesi.
Aina kun tarvitset huoltoa, alkuperäisiä Toro-varaosia
tai lisätietoja, ota yhteys valtuutettuun
huoltoliikkeeseen tai Toron asiakaspalveluun.
Ota tällöin laitteesi malli- ja sarjanumerot valmiiksi
esiin. Kuva 1 osoittaa laitteen malli- ja sarjanumeron
sijainnin. Kirjoita numerot annettuun tilaan.
g000502
Kuva 2
Varoitusmerkintä
Tässä käyttöoppaassa käytetään kahta termiä
tietojen korostamiseksi. Tärkeää kiinnittää huomiota
mekaanisiin erikoistietoihin ja Huomautus korostaa
erityishuomion ansaitsevia yleistietoja.
Tämä tuote on asiaankuuluvien eurooppalaisten
direktiivien mukainen. Lisätietoja on erillisessä tuotekohtaisessa vaatimustenmukaisuusvakuutuksessa.
Nettovääntö: Moottorin valmistaja on mitannut tämän
moottorin brutto- tai nettoväännön laboratoriossa SAE
J1940:n mukaisesti. Tämän luokan leikkurin moottorin
todellinen vääntö on huomattavasti alhaisempi, koska
se on säädetty turvallisuuteen, päästöihin ja käyttöön
liittyvien vaatimusten mukaisesti. Osoitteessa
www.Toro.com on lisätietoja leikkurimalleista.
Sisältö
g017280
Kuva 1
1. Malli- ja sarjanumeron sijainti
Mallinro:
Sarjanro:
Tässä käyttöoppaassa esiintyvä varoitusmerkintä
(Kuva 2) ilmaisee vaaratilannetta, josta saattaa olla
seurauksena vakava tapaturma tai jopa kuolema, jos
suositellut varotoimenpiteet laiminlyödään.
© 2017—The Toro® Company
8111 Lyndale Avenue South
Bloomington, MN 55420
Rekisteröi tuotteesi osoitteessa
www.Toro.com.
Johdanto ................................................................... 1
Turvaohjeet ............................................................... 2
Yleinen turvallisuus............................................. 2
Turva- ja ohjetarrat ............................................. 3
Käyttöönotto ............................................................. 5
1 Kahvan kokoaminen ........................................ 5
2 Terän ohjaustangon asennus ........................... 6
3 Öljyn lisääminen moottoriin .............................. 6
4 Akun lataus...................................................... 6
5 Ruohonkeräimen kokoaminen ......................... 7
Laitteen yleiskatsaus ................................................ 8
Tekniset tiedot .................................................... 9
Käyttö ....................................................................... 9
Ennen käyttöä ....................................................... 9
Turvallisuus ennen käyttöä ................................. 9
Polttoainesäiliön täyttö...................................... 10
Moottorin öljymäärän tarkistus.......................... 10
Kahvan korkeuden säätö ...................................11
Leikkuukorkeuden säätö....................................11
Käytön aikana ..................................................... 12
Turvallisuus käytön aikana................................ 12
Moottorin käynnistys......................................... 13
Käännös alkuperäisestä tekstistä (FI)
Painettu Meksikossa
Kaikki oikeudet pidätetään *3398-262* B
Turvaohjeet
Itsevetolaitteiston käyttö ................................... 13
Moottorin sammutus ......................................... 14
Terien kytkentä ................................................. 14
Terien vapautus ................................................ 14
Teränpysäytysjärjestelmän toiminnan
tarkistus ........................................................ 14
Leikkuujätteiden kierrättäminen........................ 15
Leikkuujätteiden kerääminen ruohonkeräimeen............................................................. 16
Leikkuujätteiden heittäminen sivulle ................. 16
Käyttövihjeitä ................................................... 17
Käytön jälkeen ..................................................... 18
Turvallisuus käytön jälkeen............................... 18
Laitteen alapuolen puhdistaminen .................... 18
Kunnossapito .......................................................... 19
Kunnossapitotaulukko ......................................... 19
Turvallisuus huollon aikana............................... 19
Valmistelu huoltoa varten.................................. 19
Ilmansuodattimen huolto .................................. 20
Moottoriöljyn vaihto........................................... 20
Akun lataus....................................................... 21
Sulakkeen vaihtaminen .................................... 22
Akun vaihto....................................................... 22
Itsevetolaitteiston säätö .................................... 23
Terän käyttöjärjestelmän huolto ........................ 23
Terien huolto..................................................... 24
Taipuneiden terien tarkistus .............................. 25
Terien irrotus..................................................... 25
Terien asennus ................................................. 26
Varastointi ............................................................... 27
Yleisiä tietoja .................................................... 27
Polttoainejärjestelmän valmistelu ..................... 27
Moottorin valmistelu.......................................... 28
Laitteen käyttöönotto varastoinnin
jälkeen .......................................................... 28
Tämä kone on suunniteltu standardin
EN ISO 5395:2013 mukaisesti.
Yleinen turvallisuus
Tämä tuote voi katkaista jalan tai käden sekä singota
esineitä. Noudata aina kaikkia turvallisuusohjeita,
jotta vakavilta loukkaantumisilta vältytään.
Tuotteen käyttäminen muuhun kuin sen aiottuun
käyttötarkoitukseen voi olla vaarallista käyttäjälle ja
sivullisille.
• Lue ja sisäistä tämän käyttöoppaan sisältö ennen
moottorin käynnistämistä.
• Älä laita käsiä tai jalkoja koneen liikkuvien osien
lähelle.
• Älä käytä konetta ilman paikallaan olevia ja
toimivia suojuksia ja muita suojalaitteita.
• Älä mene heittoaukkojen eteen. Pidä sivulliset
turvallisen matkan päässä koneesta.
• Älä päästä lapsia käyttöalueelle. Älä koskaan
anna konetta lasten käyttöön.
• Pysäytä kone ja sammuta moottori ennen
huoltoa, polttoainesäiliön täyttämistä ja tukoksen
poistamista koneesta.
Laitteen asiaton käyttö tai huolto voi aiheuttaa
tapaturman. Vähennä loukkaantumisriskiä
noudattamalla näitä turvallisuusohjeita ja
kiinnittämällä aina huomiota varoitusmerkkiin, joka
tarkoittaa varoitusta, vaaraa tai hengenvaaraa –
henkilöturvallisuusohjeet. Ohjeiden noudattamatta
jättäminen saattaa johtaa henkilövahinkoon tai
kuolemaan.
Lisää turvallisuusohjeita on tämän oppaan eri
kohdissa.
2
Turva- ja ohjetarrat
Turva- ja ohjetarrat on sijoitettu hyvin näkyville paikoille mahdollisten vaara-alueiden
lähettyville. Korvaa vioittuneet tai kadonneet tarrat uusilla.
decaloemmarkt
Valmistajan merkki
1. Tämä merkki osoittaa, että terän on valmistanut
alkuperäinen laitevalmistaja.
decal104-7953
104-7953
Vain sähkökäynnistimellä varustettu malli
1. Vaara – lue lisätietoja akun latauksesta käyttöoppaasta. Sisältää lyijyä, ei saa hävittää tavallisen jätteen mukana.
2. Lue käyttöopas.
decal108-9751
108-9751
Vain sähkökäynnistimellä varustettu malli
1. Moottori – pysäytys
(sammutus)
3. Moottorin käynnistys
2. Moottori – käynnissä
decal112-8760
112-8760
1. Esineiden sinkoutumisvaara – pidä sivulliset turvallisen
matkan päässä koneesta.
2. Jalkojen ja käsien loukkaantumisvaara – pysy etäällä
liikkuvista osista.
decal120-9570
120-9570
1. Vaara: Pysy etäällä liikkuvista osista. Pidä kaikki suojukset
ja suojalevyt paikoillaan.
3
decal131-4514b
131-4514
1. Vaara – lue käyttöopas.
2. Käsien ja jalkojen loukkaantumisvaara, leikkuuterä –
pysy etäällä liikkuvista osista ja pidä kaikki suojukset ja
suojalevyt paikoillaan.
3. Käsien ja jalkojen loukkaantumisvaara, leikkuuterä – irrota
sytytystulpan johto ja lue ohjeet ennen kunnostus- tai
huoltotöitä.
4. Esineiden sinkoutumisvaara – pidä sivulliset turvallisen
matkan päässä koneesta, sammuta moottori ennen
kuin poistut käyttäjän paikalta ja poista roskat ennen
ruohonleikkuuta.
5. Käsien ja jalkojen loukkaantumisvaara, leikkuuterä
– älä käytä konetta rinteessä ylös- tai alaspäin vaan
sivuttaissuunnassa ja katso taaksepäin peruuttaessasi.
decal132-4470
132-4470
Vedon säätö
1. Huom.: Lue käyttöopas.
1) Löysää nuppia
kääntämällä sitä
vastapäivään.
2) Pienennä vetoa
vetämällä kaapeleita
poispäin moottorista tai
lisää vetoa työntämällä
kaapeleita moottoria
kohti. 3) Kiristä
nuppi kääntämällä sitä
myötäpäivään.
4
2. Lisätietoja vedon säädöstä
saa skannaamalla
QR-koodin.
Käyttöönotto
Tärkeää: Irrota ja hävitä moottorin muovisuojus
ja muut konetta suojaavat muovit ja kääreet.
Tärkeää: Älä laita avainta sähkökäynnistimeen
ennen kuin olet valmis käynnistämään moottorin,
jotta moottori ei käynnisty vahingossa (vain
sähkökäynnistimellä varustettu malli).
1
Kahvan kokoaminen
Mitään osia ei tarvita
g016551
Kuva 4
Ohjeet
1. Kahvan lukitusvipu
VAARA
3.
Jos kahva kootaan tai suoristetaan väärin,
kaapelit saattavat vahingoittua. Tällöin
ruohonleikkuria ei ole turvallista käyttää.
• Älä vahingoita kaapeleita, kun suoristat
kahvaa.
• Jos kaapeli on vaurioitunut, ota yhteys
valtuutettuun huoltoliikkeeseen.
1.
Käännä yläkahvaa siten, että se asettuu yhteen
alakahvan kanssa (Kuva 3), ja lukitse ylempi
kahva paikalleen kiristämällä molemmat nupit
(Kuva 4).
g016547
Kuva 3
1. Yläkahva
2.
2. Nuppi (2)
Vapauta kahvan lukitusvipu (Kuva 4).
5
Vedä kahvaa taaksepäin ja lukitse sen asento
(Kuva 4).
2
1.
Siirrä laite tasaiselle alustalle.
2.
Irrota mittatikku pyörittämällä korkkia
vastapäivään ja vetämällä mittatikku ulos (Kuva
6).
Terän ohjaustangon
asennus
Mitään osia ei tarvita
Ohjeet
Asenna terän ohjaustanko yläkahvaan (Kuva 5).
g193261
Kuva 6
1. Full (täysi)
3. Matala
2. Korkea
3.
Kaada öljyä öljyntäyttöputkeen varovasti
noin kolmen neljäsosan verran moottorin
tilavuudesta.
4.
Anna öljyn asettua moottorissa kolmen minuutin
ajan.
5.
Pyyhi mittatikku puhtaalla liinalla.
6.
Työnnä mittatikku öljyntäyttöputkeen ja vedä se
takaisin ulos.
7.
Katso öljymäärä mittatikusta (Kuva 6).
g017217
Kuva 5
3
Öljyn lisääminen moottoriin
• Jos mittatikku näyttää liian matalan
öljymäärän, lisää öljyntäyttöputkeen
varovasti pieni määrä öljyä, odota kolme
minuuttia ja toista sitten vaiheet 5–7, kunnes
öljyn määrä on mittatikun mukaan oikea.
Mitään osia ei tarvita
Ohjeet
• Jos mittatikku näyttää liian suuren
öljymäärän, valuta ylimääräistä öljyä, kunnes
öljyn määrä on mittatikun mukaan oikea.
Katso Moottoriöljyn vaihto (sivu 20).
Tärkeää: Laitteen moottorissa ei ole valmiiksi
öljyä, mutta sen mukana toimitetaan öljypullo.
Täytä moottori öljyllä ennen moottorin
käynnistämistä.
Tärkeää: Jos moottorissa on liikaa tai liian
vähän öljyä moottoria käytettäessä, moottori
voi vaurioitua.
Moottoriöljyn laatuvaatimukset
Moottorin öljytilavuus
0,53 l
Öljyn viskositeetti
Puhdistava SAE 30- tai SAE
10W-30 -öljy
API-huoltoluokitus
SJ tai korkeampi
8.
Asenna mittatikku öljyntäyttöputkeen tukevasti.
Tärkeää: Vaihda moottoriöljy viiden ensimmäisen
käyttötunnin jälkeen ja sitten vuosittain. Katso
Moottoriöljyn vaihto (sivu 20).
6
2.
4
Ripusta keräimen pohjakanava rungon pohjaan
(Kuva 8).
Akun lataus
Mitään osia ei tarvita
Ohjeet
Vain sähkökäynnistimellä varustettu malli
Katso Akun lataus (sivu 21).
5
Ruohonkeräimen
kokoaminen
Mitään osia ei tarvita
Ohjeet
1.
g027216
Kuva 8
Liu’uta ruohonkeräin rungon päälle kuvan
mukaisesti (Kuva 7).
3.
g027215
Kuva 7
1. Kahva
2. Runko
3. Ruohonkeräin
Huomaa: Älä liu’uta keräintä kahvan päälle
(Kuva 7).
7
Ripusta keräimen yläkanava rungon päälle ja
sivukanavat rungon sivuille (Kuva 8).
Laitteen yleiskatsaus
g191981
Kuva 10
Yläkahva
1. Itsevetolaitteiston
säätönuppi
4. Terän ohjaustanko
2. Vetoavun kahva
5. Virta-avain (vain
sähkökäynnistimellä
varustettu malli)
3. Terän ohjaustangon lukko
6. Virtalukko (vain
sähkökäynnistimellä
varustettu malli) tai
vaihtokytkin (vain
vakiomalli)
g191969
Kuva 9
1. Sivuheittoluukku
9. Virtalukko (vain
sähkökäynnistimellä
varustettu malli) tai
vaihtokytkin (vain
vakiomalli)
2. Sytytystulppa
10. Akku (vain
sähkökäynnistimellä
varustettu malli; ei
kuvassa)
3. Narukäynnistimen kahva
11. Takaluukku
4. Öljyntäyttö/mittatikku
12. Takaleikkuukorkeusvipu
5. Kahvan lukitusvipu
13. Sulake
6. Kahvan nuppi (2)
14. Ilmansuodatin
7. Itsevetolaitteiston
säätönuppi
15. Pesuportti
8. Yläkahva
16. Etuleikkuukorkeusvipu
g017219
Kuva 11
8
1. Ruohonkeräin
3. Sivuheittosuppilo
2. Takaheittokanavan suojus
(asennettu)
4. Akkulaturi (vain
sähkökäynnistimellä
varustettu malli)
Tekniset tiedot
Malli
20976
Paino
Pituus
Leveys
Korkeus
Huomaa: Koneen vasen ja oikea puoli määritellään
normaalista käyttöasennosta käsin.
65 kg
163 cm
20978
Käyttö
81 cm
112 cm
68 kg
Ennen käyttöä
Turvallisuus ennen käyttöä
Yleinen turvallisuus
• Tutustu laitteen turvallisen käytön ohjeisiin,
•
•
•
•
ohjauslaitteisiin ja turvamerkintöihin.
Varmista, että kaikki suojukset ja turvalaitteet,
kuten luukut tai ruohonkerääjät, ovat paikoillaan ja
että ne toimivat oikein.
Tarkasta aina, että terät, teräpultit ja
leikkuujärjestelmä eivät ole kuluneet tai
vaurioituneet.
Tarkasta laitteen käyttöalue ja poista siltä kaikki
esineet, joita kone voi singota.
Leikkuukorkeutta säädettäessä kädet ja jalat
saattavat joutua kosketuksiin liikkuvan terän
kanssa, mikä voi aiheuttaa vakavia vammoja.
– Sammuta moottori, irrota virta-avain (vain
sähkökäynnistimellä varustettu malli) ja odota,
kunnes kaikki liikkuvat osat ovat pysähtyneet.
– Älä laita sormia kotelon alle säätäessäsi
leikkuukorkeutta.
Polttoaineturvallisuus
HENGENVAARA
Polttoaine on hyvin tulenarkaa ja
räjähdysherkkää. Polttoaineen aiheuttama
tulipalo tai räjähdys voi aiheuttaa
palovammoja ja omaisuusvahinkoja.
• Aseta säiliö tai laite suoraan maahan
ennen polttoaineen lisäystä. Älä aseta niitä
ajoneuvoon tai minkään esineen päälle.
Muutoin staattinen purkaus voi sytyttää
polttoaineen.
• Täytä polttoainesäiliö ulkona avoimessa
tilassa, kun moottori on jäähtynyt. Pyyhi
läikkynyt polttoaine pois.
• Älä käsittele polttoainetta tupakoidessasi
tai avotulen tai kipinöiden lähellä.
• Polttoainetta tulee säilyttää hyväksytyssä
polttoaineastiassa, joka tulee pitää poissa
lasten ulottuvilta.
9
Tärkeää: Kone on varustettu premiumpolttoainesäiliöllä, jonka vaahtomuovisisäke
estää polttoaineen kierron. Älä koskaan
irrota vaahtomuovielementtiä, sillä sen avulla
moottori saa käytetyksi kaiken polttoaineen
säiliöstä (Kuva 13).
VAARA
Polttoaine on haitallista tai tappavaa nieltynä.
Pitkäaikainen altistuminen höyryille voi
aiheuttaa vakavan tapaturman ja sairauksia.
• Vältä höyryjen hengittämistä.
• Pidä kasvot ja kädet etäällä
jakelupistoolista ja polttoainesäiliöstä.
• Älä päästä polttoainetta silmiin tai iholle.
Polttoainesäiliön täyttö
• Moottori toimii parhaiten, kun käytetään vain
puhdasta ja uutta lyijytöntä bensiiniä, jonka
tieoktaaniluku (pumppuoktaaniluku) on vähintään
87 (RON + MON / 2).
• Happipitoisia lisäaineita (enintään 10 % etanolia
tai 15 % MTBE:tä) sisältävää polttoainetta voidaan
käyttää.
g197639
Kuva 13
• Etanoliseosbensiiniä, jossa on enemmän kuin 10
1. Vaahtomuovisisäke
tilavuusprosenttia etanolia (kuten E15 tai E85), ei
saa käyttää. Tämä voi aiheuttaa toimintaongelmia
tai moottorivaurioita, joita takuu ei ehkä kata.
2.
• Metanolia sisältävää bensiiniä ei saa käyttää.
• Polttoainetta ei saa säilyttää talven yli
polttoainesäiliössä tai -astioissa, ellei
polttoaineeseen ole lisätty stabilointiainetta.
Moottorin öljymäärän
tarkistus
• Bensiiniin ei saa lisätä öljyä.
Täytä polttoainesäiliö tuoreella, matalaoktaanisella
lyijyttömällä bensiinillä.
Tärkeää: Käynnistysongelmia voi
vähentää lisäämällä bensiiniin polttoaineen
stabilointiainetta ympäri vuoden. Sekoita
stabilointiaine alle 30 päivää vanhaan bensiiniin.
1.
Aseta polttoainesäiliön korkki paikalleen ja
kiristä se huolellisesti käsin.
Puhdista polttoainesäiliön korkin ympäristö ja
irrota korkki (Kuva 12).
g197784
Kuva 12
1. Älä täytä polttoainesäiliötä yli polttoainesäiliön kaulan
alaosan.
10
1.
Siirrä laite tasaiselle alustalle.
2.
Irrota mittatikku pyörittämällä korkkia
vastapäivään ja vetämällä mittatikku ulos (Kuva
14).
g191982
Kuva 15
1. Kahvan lukitusvipu
g193261
1. Full (täysi)
3. Lovet
2. Kahvan lukitustappi (2)
Kuva 14
3. Matala
2. Korkea
2.
Käännä kahvaa ja kohdista haluttu kahvatuen
lovi kahvan lukitustappeihin. Katso Kuva 15.
3.
Pyyhi mittatikku puhtaalla liinalla.
3.
4.
Työnnä mittatikku öljyntäyttöputkeen ja vedä se
takaisin ulos.
Lukitse kahva paikalleen vapauttamalla kahvan
lukitusvipu.
5.
Katso öljymäärä mittatikusta (Kuva 14).
Leikkuukorkeuden säätö
• Jos mittatikku näyttää liian alhaisen öljy-
VAROITUS
määrän (Kuva 14), lisää öljyntäyttöputkeen
varovasti pieni määrä puhdistavaa SAE
30- tai SAE 10W-30 -öljyä, odota kolme
minuuttia ja toista sitten vaiheet 3–5,
kunnes öljyn määrä on mittatikun mukaan
oikea. Öljytyypistä on lisätietoja kohdassa
Moottoriöljyn vaihto (sivu 20).
Jos moottori on juuri sammutettu,
äänenvaimennin on kuuma ja voi aiheuttaa
vakavia palovammoja.
Pysy etäällä kuumasta äänenvaimentimesta.
Säädä leikkuukorkeus halutuksi. Katso Kuva 16 ja
Kuva 17.
• Jos mittatikku näyttää liian suuren öljymäärän
(Kuva 14), valuta ylimääräistä öljyä, kunnes
öljyn määrä on mittatikun mukaan oikea.
Katso Moottoriöljyn vaihto (sivu 20).
Huomaa: Laitetta nostetaan siirtämällä etuja takaleikkuukorkeusvipuja eteenpäin. Laitetta
lasketaan siirtämällä leikkuukorkeusvipuja taaksepäin.
Aseta kaikki pyörät samalle korkeudelle, elleivät
erityisolosuhteet edellytä toisin. Katso Käyttövihjeitä
(sivu 17).
Tärkeää: Jos moottorissa on liikaa tai liian
vähän öljyä moottoria käytettäessä, moottori
voi vaurioitua.
6.
Asenna mittatikku öljyntäyttöputkeen tukevasti.
Kahvan korkeuden säätö
Kahvaa voidaan nostaa ja laskea käyttäjälle
mukavimpaan asentoon.
1.
Vapauta kahvan lukitustapit vetämällä kahvan
lukitusvipua taaksepäin (Kuva 15).
11
Käytön aikana
Turvallisuus käytön aikana
Yleinen turvallisuus
• Pukeudu asianmukaisesti. Käytä silmäsuojaimia,
•
•
g017634
Kuva 16
Etuleikkuukorkeusvipu
1.
2.
3.
4.
A: 10,8 cm
B: 9,5 cm
C: 8,3 cm
D: 7,0 cm
•
5. E: 5,7 cm
6. F: 4,4 cm
7. G: 3,2 cm
•
•
•
•
•
•
•
g017635
Kuva 17
Takaleikkuukorkeusvipu
1.
2.
3.
4.
A: 10,8 cm
B: 9,5 cm
C: 8,3 cm
D: 7,0 cm
5. E: 5,7 cm
6. F: 4,4 cm
7. G: 3,2 cm
•
•
•
12
tukevia liukastumisen estäviä kenkiä ja
kuulosuojaimia. Pidä pitkät hiukset kiinni ja
varmista, etteivät vaatteet roiku. Älä käytä koruja.
Älä käytä konetta sairaana, väsyneenä tai
alkoholin tai huumaavien aineiden vaikutuksen
alaisena.
Terä on terävä, ja sen koskettaminen voi aiheuttaa
vakavia henkilövahinkoja. Ennen kuin poistut
käyttäjän paikalta, sammuta moottori, irrota
virta-avain (vain sähkökäynnistimellä varustettu
malli) ja odota, kunnes kaikki liikkuvat osat ovat
pysähtyneet.
Kun vapautat terän ohjaustangon, moottorin täytyy
sammua ja terän pysähtyä kolmen sekunnin
kuluessa. Jos näin ei tapahdu, lopeta laitteen
käyttö välittömästi ja ota yhteys valtuutettuun
huoltoliikkeeseen.
Katso alas ja taakse aina ennen kuin konetta
liikutetaan taaksepäin.
Käytä laitetta vain, kun näkyvyys on hyvä ja kun
sääolosuhteet ovat hyvät. Älä käytä konetta
ukonilman aikana.
Kostea ruoho tai lehdet voivat aiheuttaa vakavan
loukkaantumisen, jos liukastut ja kosketat terää.
Vältä leikkaamasta ruohoa märissä olosuhteissa.
Ole erityisen varovainen lähestyessäsi kulmia,
joissa on huono näkyvyys, pensaita, puita tai muita
esteitä, jotka voivat haitata näkyvyyttä.
Varo kuoppia, uria, töyssyjä, kiviä ja muita piileviä
vaaroja. Epätasaisessa maastossa on helppo
kompastua ja kaatua.
Pysäytä laitteet ja tarkasta terät, mikäli kone osuu
esteeseen tai tärisee epätavallisesti. Suorita
tarvittavat korjaukset ennen koneen käytön
jatkamista.
Ennen kuin poistut käyttäjän paikalta,
sammuta moottori, irrota virta-avain (vain
sähkökäynnistimellä varustettu malli) ja odota,
kunnes kaikki liikkuvat osat ovat pysähtyneet.
Jos moottori on juuri sammutettu, äänenvaimennin
on kuuma ja voi aiheuttaa vakavia palovammoja.
Pysy etäällä kuumasta äänenvaimentimesta.
Tarkista ruohonkerääjän osat ja heittosuppilon
suojus säännöllisesti ja vaihda ne tarvittaessa
valmistajan suosittelemiin varaosiin.
Käytä vain The Toro® Companyn hyväksymiä
lisälaitteita ja varusteita.
Turvallisuus rinteissä
• Leikkaa rinteet poikittaissuunnassa – ei ylös ja
alas. Ole erittäin varovainen vaihtaessasi suuntaa
rinteillä.
• Älä yritä leikata ruohoa jyrkissä rinteissä.
Epävakaalla alustalla on helppo liukastua ja
kaatua.
• Ole varovainen leikatessasi ruohoa pudotusten,
ojien tai vallien lähettyvillä.
Moottorin käynnistys
Vakiomalli
g017516
Kuva 18
Vedä narukäynnistimen kahvaa hitaasti, kunnes
tunnet vastuksen. Vetäise sitten voimakkaasti. Päästä
naru kelautumaan hitaasti takaisin.
• Narukäynnistimen kahva:
Huomaa: Jos laite ei käynnisty usean yrityksen
1.
Käännä virta-avain KÄYNNISSÄ-asentoon
(Kuva 18).
2.
Vedä narukäynnistimen kahvaa hitaasti
taaksepäin, kunnes tunnet vastuksen.
Vetäise sitten voimakkaasti. Päästä naru
kelautumaan hitaasti takaisin.
jälkeen, ota yhteys valtuutettuun huoltoliikkeeseen.
Sähkökäynnistimellä varustettu
malli
Sähkökäynnistimellä varustetun mallin
moottori voidaan käynnistää virta-avaimella tai
narukäynnistimen kahvalla.
Itsevetolaitteiston käyttö
Itsevetolaitteistoa käytetään kävelemällä ja pitämällä
käsiä yläkahvalla ja kyynärpäitä sivuilla, jolloin laite
liikkuu automaattisesti oikeaa vauhtia (Kuva 19).
• Virta-avain:Käännä virta-avain Käynnistysasentoon ja pidä se siinä (Kuva 18). Kun moottori
käynnistyy, vapauta avain.
Huomaa: Laitteen itsevetoa voidaan käyttää terät
Tärkeää: Älä yritä käynnistää moottoria, jos
terän ohjaustanko on kytkettynä. Muutoin
sulake saattaa palaa.
kytkettyinä tai vapautettuina.
Huomaa: Älä pidä virta-avainta Käynnistysasennossa yli viiden sekunnin ajan, jotta
käynnistysmoottorissa ei tapahdu oikosulkua.
g193359
Kuva 19
Huomaa: Käytä vetoavun kahvaa silloin, kun tarvitset
enemmän hallintaa kuin mitä itsevetolaitteistoa yksin
käytettäessä on.
13
Moottorin sammutus
Vakiomalli
Paina vaihtokytkin (Kuva 20) PYSÄYTYS-asentoon ja
pidä sitä siinä, kunnes moottori sammuu.
g016484
Kuva 22
1. Terän ohjaustangon lukko
2.
3.
g017636
2. Terän ohjaustanko
Vedä terän ohjaustanko hitaasti taaksepäin
kahvaan (Kuva 22).
Pidä terän ohjaustankoa kahvaa vasten (Kuva
23).
Kuva 20
1. Vaihtokytkin
Sähkökäynnistimellä varustettu
malli
1.
g193334
Käännä virta-avain PYSÄYTYS-asentoon (Kuva
21).
Kuva 23
Terien vapautus
Vapauta terän ohjaustanko (Kuva 24).
g193345
Kuva 24
g017517
Kuva 21
2.
Tärkeää: Kun vapautat terän ohjaustangon,
terien pitäisi pysähtyä kolmen sekunnin
kuluessa. Jos ne eivät pysähdy, lopeta laitteen
käyttö välittömästi ja ota yhteys valtuutettuun
huoltoliikkeeseen.
Kun moottori sammuu, irrota virta-avain ja ota
se mukaasi, kun poistut laitteen luota.
Terien kytkentä
Teränpysäytysjärjestelmän
toiminnan tarkistus
Kun moottori käynnistetään, terät eivät pyöri. Terät on
kytkettävä leikkuuta varten.
1.
Vedä terän ohjaustangon lukko taaksepäin
teränohjaustankoon (Kuva 22).
Huoltoväli: Aina ennen käyttöä tai päivittäin
14
Leikkuujätteiden
kierrättäminen
Tarkista, että terät pysähtyvät kolmen sekunnin
kuluessa terän ohjaustangon vapauttamisesta.
Ruohonkeräimen käyttö
Laitteessa on valmiina ominaisuus kierrättää ruohoja lehtijäte takaisin nurmelle. Laitteen valmistelu
kierrätystä varten:
Teränpysäytysjärjestelmä voidaan tarkistaa
ruohonkeräimen avulla.
1.
Irrota takaheittokanavan suojus.
2.
Asenna tyhjä ruohonkeräin laitteeseen.
3.
Käynnistä moottori.
4.
Kytke terät.
• Jos koneeseen on asennettu sivuheittosuppilo,
irrota se ja laske sivuheittoluukku alas. Katso
kohta Sivuheittosuppilon irrotus (sivu 17).
• Jos laitteeseen on asennettu ruohonkeräin, irrota
se. Katso kohta Ruohonkeräimen irrotus (sivu 16).
Huomaa: Ruohonkeräimen pitäisi alkaa
pullistua merkiksi siitä, että terät pyörivät.
5.
• Jos takaheittokanavan suojusta ei ole asennettu,
tartu sen kahvaan, nosta takaluukku ylös ja
asenna se takaheittosuppiloon siten, että salpa
loksahtaa paikalleen. Katso Kuva 25.
Katso keräintä ja vapauta samalla terän
ohjaustanko.
Huomaa: Jos keräin ei tyhjene kolmen
sekunnin kuluessa terän ohjaustangon
vapauttamisesta, teränpysäytysjärjestelmän
kunto voi olla heikkenemässä. Jos tähän ei
puututa, laitteen käyttö voi olla vaarallista. Anna
laite valtuutetun huoltoliikkeen tarkastettavaksi
ja huollettavaksi.
6.
Sammuta moottori ja odota, kunnes kaikki
liikkuvat osat ovat pysähtyneet.
Ilman ruohonkeräintä
1.
Siirrä laite päällystetylle pinnalle tuulettomaan
paikkaan.
2.
Aseta kaikkien neljän pyörän leikkuukorkeusasetukseksi 89 mm.
3.
Rutista puolikas sanomalehtisivu palloksi, joka
mahtuu laitteen kotelon alle (halkaisija noin
76 mm).
4.
Aseta sanomalehtipallo laitteen eteen noin
13 cm:n päähän.
5.
Käynnistä moottori.
6.
Kytke terät.
7.
Vapauta terän ohjaustanko ja aloita kolmen
sekunnin laskenta.
8.
Työnnä laite nopeasti sanomalehden yli
kolmannen sekunnin kohdalla.
9.
Sammuta moottori ja odota, kunnes kaikki
liikkuvat osat ovat pysähtyneet.
10.
g016490
Kuva 25
1. Takaluukku
2. Takaheittokanavan suojus
VAARA
Koneen käyttö leikkuujätteiden kierrätykseen
ilman paikallaan olevaa suojusta saattaa
singota esineitä käyttäjän tai sivullisten
suuntaan. Seurauksena voi olla myös
kosketus teriin. Ulossinkoutuvat esineet
tai teräkosketus voivat aiheuttaa vakavan
loukkaantumisen tai kuoleman.
Varmista ennen leikkuujätteiden kierrätystä,
että takaheittokanavan suojus on
paikallaan. Älä koskaan kytke teriä,
ellei takaheittokanavan suojusta tai
ruohonkeräintä ole asennettu koneeseen.
Mene laitteen eteen ja tarkasta sanomalehtipallo.
Huomaa: Jos sanomalehtipallo ei mennyt
laitteen alle, toista vaiheet 4–10.
11.
3. Takaheittokanavan suojus
asennettu
Jos sanomalehtipallo on purkautunut tai
silppuuntunut, terät eivät pysähtyneet oikein,
joten laitteen käyttö voi olla vaarallista. Ota
yhteys valtuutettuun huoltoliikkeeseen.
15
Leikkuujätteiden kerääminen ruohonkeräimeen
Käytä ruohonkeräintä, jos haluat kerätä ruoho- ja
lehtijätteet nurmikolta.
Jos leikkuriin on asennettu sivuheittosuppilo, irrota
se ennen leikkuujätteiden keräämistä. Katso kohta
Sivuheittosuppilon irrotus (sivu 17).
Ruohonkeräimen asennus
1.
Nosta takaluukku ylös ja pidä sitä ylhäällä (Kuva
26).
g016513
Kuva 27
1. Keräimen tanko
4.
2. Lovi (2)
Laske takaluukkua, kunnes se on
ruohonkeräimen päällä.
Ruohonkeräimen irrotus
Ruohonkeräin irrotetaan tekemällä kohdan
Ruohonkeräimen asennus (sivu 16) vaiheet
käänteisessä järjestyksessä.
Leikkuujätteiden
heittäminen sivulle
g017408
Kuva 26
1. Takaluukku
3. Salpa
2. Takaheittokanavan suojus
2.
Irrota takaheittokanavan suojus painamalla
salpaa alas peukalolla ja vetämällä suojus irti
laitteesta (Kuva 26).
3.
Aseta keräimen tanko kahvan juuressa oleviin
loviin ja keinuta keräintä edestakaisin, jotta
tanko asettuu lovien pohjaan. Katso Kuva 27.
Käytä sivuheittojärjestelmää erittäin pitkän ruohon
leikkaamiseen.
Jos laitteeseen on asennettu ruohonkeräin, irrota
se ja asenna takaheittokanavan suojus (katso
kohta Ruohonkeräimen irrotus (sivu 16)) ennen
leikkuujätteiden heittämistä sivulle.
Tärkeää: Varmista, että takaheittokanavan suojus
on paikallaan ennen leikkuujätteiden kierrätystä
(Kuva 25).
Sivuheittosuppilon asennus
1.
16
Avaa sivuheittoluukku (Kuva 28).
• Älä anna terien iskeytyä kiinteisiin esineisiin.
Älä koskaan aja ruohonleikkurilla tarkoituksella
minkään esineen yli.
• Jos laite törmää esteeseen tai alkaa täristä,
sammuta moottori välittömästi, irrota avain (jos
varusteena), irrota sytytystulpan johto ja tarkasta
laite vaurioiden varalta.
• Jotta ruohonleikkuri toimisi parhaalla mahdollisella
tavalla, asenna uudet terät ennen leikkuukauden
alkamista.
• Vaihda terät tarvittaessa Toro-vaihtoteriin.
Ruohon leikkaaminen
• Leikkaa vain noin kolmasosa ruohon pituudesta
kerrallaan. Älä leikkaa ruohoa 51 mm:n asetusta
lyhyemmäksi, paitsi jos ruoho on harvaa tai on
myöhäinen syksy, jolloin ruohon kasvu alkaa
hidastua.
• Leikattaessa yli 15 cm korkeaa ruohoa leikkaa
g017521
ensin korkeimmalla leikkuukorkeuden asetuksella
ja kävele hitaasti. Leikkaa sen jälkeen
matalammalla asetuksella, jotta nurmikosta tulee
hyvän näköinen. Jos ruoho on liian pitkää, laite
saattaa tukkeutua ja moottori pysähtyä.
Kuva 28
1. Sivuheittoluukku
2.
2. Sivuheittosuppilo
Asenna sivuheittosuppilo kuvien mukaisesti
(Kuva 28 ja Kuva 29) ja sulje luukku suppilon
päälle.
• Kostea ruoho ja lehdet paakkuuntuvat nurmikolle
ja voivat tukkia laitteen tai pysäyttää moottorin.
Vältä leikkaamasta ruohoa märissä olosuhteissa.
• Huomioi palovaara erittäin kuivissa olosuhteissa,
noudata kaikkia paikallisia palovaroituksia ja pidä
laite puhtaana kuivasta ruohosta ja lehdistä.
• Vaihda leikkuusuuntaa. Tällöin leikkuujätteet
hajaantuvat ruohikolle tasaisesti ja lannoittavat
hyvin.
• Jos leikattu nurmikko ei näytä hyvältä, kokeile
seuraavia toimenpiteitä tai jotain niistä:
– Vaihda terät tai teroituta ne.
– Kävele hitaammin leikatessasi.
g017522
Kuva 29
– Nosta laitteen leikkuukorkeutta.
– Leikkaa ruoho useammin.
– Kulje aina osaksi edellisen leikkuukaistan
päällä; älä leikkaa kokonaan uutta kaistaa.
Sivuheittosuppilon irrotus
Sivuheittosuppilo irrotetaan tekemällä kohdan
Sivuheittosuppilon asennus (sivu 16) vaiheet
käänteisessä järjestyksessä.
Lehtien leikkaaminen
• Kun nurmikko on leikattu, tarkista, että puolet
ruohosta näkyy lehtikerroksen läpi. Joudut ehkä
leikkaamaan lehdet vielä kerran tai useamminkin.
Käyttövihjeitä
• Jos nurmikolla on lehtiä yli 13 cm:n kerros, leikkaa
ensin korkeammalla leikkuukorkeudella ja sitten
uudestaan halutulla leikkuukorkeudella.
Yleisiä leikkuuvinkkejä
• Hidasta leikkuunopeutta, jos laite ei leikkaa lehtiä
• Tarkasta laitteen käyttöalue ja poista siltä kaikki
tarpeeksi hienoksi.
esineet, joita kone voi singota.
17
Käytön jälkeen
Turvallisuus käytön jälkeen
Yleinen turvallisuus
• Ehkäise tulipalovaara puhdistamalla kone
ruohosta ja leikkuujätteistä. Puhdista öljy- ja
polttoaineroiskeet.
• Anna moottorin jäähtyä, ennen kuin varastoit
laitteen suljettuun tilaan.
• Älä säilytä konetta tai polttoainesäiliötä tilassa,
jossa on avotuli, kipinöitä tai varmistusliekki
(esimerkiksi vedenlämmitin tai muu vastaava
laite).
g003934
Kuva 30
1. Pesuliitäntä
3. O-rengas
2. Letku
4. Liitin
Kuljetusturvallisuus
• Irrota virta-avain (jos varusteena), ennen kuin
5.
Käynnistä moottori, kytke terän ohjausvipu ja
anna koneen käydä 1–3 minuuttia niin, että terät
pyörivät.
6.
Vapauta terän ohjausvipu, sammuta moottori
ja odota, kunnes kaikki liikkuvat osat ovat
pysähtyneet.
7.
Sammuta veden tulo ja irrota liitin
pesuliitännästä.
lastaat koneen kuljettamista varten.
• Ole varovainen lastatessasi konetta.
• Kiinnitä kone niin, ettei se liiku.
Laitteen alapuolen
puhdistaminen
Huomaa: Jos laite ei puhdistu yhdellä
pesukerralla, liota sitä ja anna sen seistä
30 minuutin ajan. Toista sitten toimenpide.
Huoltoväli: Aina ennen käyttöä tai päivittäin
1.
Siirrä laite tasaiselle alustalle.
2.
Sammuta moottori ja odota, että kaikki liikkuvat
osat ovat pysähtyneet, ennen kuin poistut
käyttäjän paikalta.
3.
Laske laite alimpaan leikkuukorkeuden
asetukseen. Katso kohta Leikkuukorkeuden
säätö (sivu 11).
4.
Kiinnitä letku pesuliitäntään ja käännä vesi
suurelle paineelle (Kuva 30).
8.
Käytä laitetta vielä 1–3 minuuttia terät kytkettynä,
jotta vesi valuu pois.
VAARA
Rikkoutunut tai puuttuva pesuliitäntä voi
aiheuttaa esineiden ulossinkoutumista
tai teräkosketuksen. Teräkosketus
tai ulossinkoutuva jäte voi aiheuttaa
loukkaantumisen tai kuoleman.
Huomaa: Levitä vaseliinia pesuliitännän
O-renkaaseen, jotta liitin liukuu paremmin ja
suojaa O-rengasta.
• Rikkoutunut tai puuttuva pesuliitäntä
on vaihdettava välittömästi, ennen kuin
laitetta käytetään uudelleen.
• Käsiä tai jalkoja ei saa koskaan laittaa
koneen alle tai sen aukkojen läpi.
18
Kunnossapito
Kunnossapitotaulukko
Huoltoväli
5 ensimmäisen käyttötunnin
jälkeen
Huoltotoimenpide
• Vaihda moottoriöljy.
Aina ennen käyttöä tai
päivittäin
•
•
•
•
Tarkista teräjarrukytkimen toiminta.
Poista leikkuujätteet ja lika laitteen alapuolelta.
Tarkista ilmansuodatin ja puhdista tai vaihda se tarvittaessa.
Tarkista leikkuuterät.
25 käyttötunnin välein
• Lataa akkua 24 tuntia (vain sähkökäynnistimellä varustettu malli).
50 käyttötunnin välein
• Puhdista ilmansuodatin. Puhdista se useammin, jos käyttöolosuhteet ovat pölyiset.
• Vaihda moottoriöljy.
• Huolla terän käyttöjärjestelmä.
200 käyttötunnin välein
• Vaihda ilmansuodatin. Vaihda ilmansuodatin useammin, jos käyttöolosuhteet ovat
pölyiset.
Vuosittain
• Huolla ilmansuodatin. Huolla ilmansuodatin useammin, jos käyttöolosuhteet ovat
pölyiset.
• Vaihda moottoriöljy.
• Huolla terät.
Vuosittain tai ennen
varastointia
• Lataa akku (vain sähkökäynnistimellä varustettu malli).
• Tyhjennä polttoainesäiliö ennen korjauksia ohjeiden mukaan ja ennen vuosittaista
varastointia.
Tärkeää: Lisää huoltotoimenpiteitä on moottorin käyttöoppaassa.
Varaosia saa valtuutetusta huoltoliikkeestä tai osoitteesta www.torodealer.com (vain Yhdysvalloissa olevat
asiakkaat). Moottorin osia on saatavana vain valtuutetuista huoltoliikkeistä.
Turvallisuus huollon aikana Valmistelu huoltoa varten
• Irrota sytytystulpan johto sytytystulpasta ja irrota
1.
Sammuta moottori, irrota virta-avain (jos
varusteena) ja odota, kunnes kaikki liikkuvat
osat ovat pysähtyneet.
2.
Irrota sytytystulpan johto sytytystulpasta (Kuva
31).
virta-avain (vain sähkökäynnistimellä varustettu
malli) ennen huoltotöiden suorittamista.
• Käytä käsineitä ja silmäsuojaimia konetta
huoltaessasi.
• Terä on terävä, ja sen koskettaminen voi aiheuttaa
vakavia henkilövahinkoja. Käytä käsineitä, kun
huollat terää.
• Älä koskaan peukaloi turvalaitteita. Tarkista
säännöllisesti, että ne toimivat asianmukaisesti.
• Konetta kallistettaessa saattaa valua polttoainetta.
Polttoaine on tulenarkaa ja räjähdysherkkää ja
voi aiheuttaa henkilövahingon. Käytä moottoria,
kunnes polttoaine loppuu, tai poista polttoaine
käsipumpulla, älä koskaan lapolla.
• Käytä vain aitoja Toro-varaosia ja -lisävarusteita,
jotta kone toimisi parhaalla mahdollisella tavalla
ja sen turvasertifiointi pysyisi voimassa. Muiden
valmistajien varaosat ja lisävarusteet voivat
osoittautua vaarallisiksi, ja niiden käyttö voi johtaa
tuotteen takuun raukeamiseen.
g191983
Kuva 31
1. Sytytystulpan johto
19
3.
Kytke sytytystulpan johto sytytystulppaan
huoltotöiden jälkeen.
Tärkeää: Ennen kuin kallistat laitetta
öljyn tai terien vaihtoa varten, anna
polttoainesäiliön käydä tyhjäksi normaalissa
käytössä. Jos laitetta on kallistettava ennen
polttoaineen loppumista, poista polttoaine
käsipumpulla. Kallista laite kyljelleen aina
siten, että mittatikku osoittaa alaspäin.
VAARA
Konetta kallistettaessa saattaa valua
polttoainetta. Polttoaine on tulenarkaa
ja räjähdysherkkää ja voi aiheuttaa
henkilövahingon.
g017216
Kuva 32
Käytä moottoria, kunnes polttoaine loppuu, tai
poista polttoaine käsipumpulla, älä koskaan
lapolla.
1. Kansi
2. Kiinnitin
Ilmansuodattimen huolto
2.
Huoltoväli: Aina ennen käyttöä tai päivittäin—Tarkista
ilmansuodatin ja puhdista tai vaihda
se tarvittaessa.
50 käyttötunnin välein—Puhdista ilmansuodatin.
Puhdista se useammin, jos käyttöolosuhteet
ovat pölyiset.
Vuosittain—Huolla ilmansuodatin. Huolla
ilmansuodatin useammin, jos käyttöolosuhteet
ovat pölyiset.
1.
200 käyttötunnin välein—Vaihda ilmansuodatin.
Vaihda ilmansuodatin useammin, jos
käyttöolosuhteet ovat pölyiset.
3.
Löysää kiinnikettä ja irrota ilmansuodattimen
kansi (Kuva 32).
4.
5.
3. Suodatin
4. Alusta
Irrota ja tarkista suodatin.
• Vaihda suodatin, jos se on vaurioitunut tai
öljyn tai polttoaineen kastelema.
• Jos suodatin on likainen, napauta sitä kovaa
pintaa vasten useita kertoja tai puhdista
roskat puhaltamalla alle 207 kPa:n (30
psi) paineilmaa suodattimen sisäpuolelta
ulospäin.
Huomaa: Älä harjaa tai puhalla likaa
suodattimen ulkopuolelta, sillä tällöin lika
työntyy kuituihin.
Puhdista ilmansuodattimen runko ja
kansi kostealla liinalla. Älä päästä likaa
ilma-aukkoon.
Asenna suodatin alustaan.
Asenna kansi ja ruuvaa kiinnike huolellisesti.
Moottoriöljyn vaihto
Huoltoväli: 5 ensimmäisen käyttötunnin jälkeen
50 käyttötunnin välein
Vuosittain
Huomaa: Lämmitä öljy ennen vaihtoa käyttämällä
moottoria muutaman minuutin ajan. Lämmin
öljy juoksee paremmin ja kuljettaa enemmän
epäpuhtauksia.
Moottoriöljyn laatuvaatimukset
20
Moottorin öljytilavuus
0,53 l
Öljyn viskositeetti
Puhdistava SAE 30- tai SAE
10W-30 -öljy
API-huoltoluokitus
SJ tai korkeampi
9.
1.
Siirrä laite tasaiselle alustalle.
2.
Katso kohta Valmistelu huoltoa varten (sivu 19).
3.
Irrota mittatikku pyörittämällä korkkia
vastapäivään ja vetämällä mittatikku ulos (Kuva
33).
10.
Työnnä mittatikku öljyntäyttöputkeen ja vedä se
takaisin ulos.
Katso öljymäärä mittatikusta (Kuva 33).
• Jos mittatikku näyttää liian alhaisen
öljymäärän, lisää öljyntäyttöputkeen
varovasti pieni määrä öljyä, odota kolme
minuuttia ja toista sitten vaiheet 8–10,
kunnes öljyn määrä on mittatikun mukaan
oikea.
• Jos öljyä on mittatikun mukaan liikaa, valuta
ylimääräistä öljyä, kunnes öljyn määrä on
mittatikun mukaan oikea.
11.
Asenna mittatikku öljyntäyttöputkeen tukevasti.
12.
Kierrätä käytetty öljy asianmukaisesti.
Akun lataus
Vain sähkökäynnistimellä
varustettu malli
Huoltoväli: 25 käyttötunnin välein
g193261
Vuosittain tai ennen varastointia
Kuva 33
1. Full (täysi)
VAARA
3. Matala
2. Korkea
4.
KALIFORNIA
Lakiesityksen 65 mukainen varoitus
Akun liitännät, navat ja niihin liittyvät
lisävarusteet sisältävät lyijyä ja
lyijy-yhdisteitä, joiden tiedetään
aiheuttavan syöpää ja haittaavan
lisääntymistä. Pese kädet, kun olet
käsitellyt näitä osia.
Valuta käytetty öljy öljyntäyttöputkesta
kallistamalla leikkuri kyljelleen siten, että
ilmansuodatin osoittaa ylöspäin (Kuva 34).
Lataa akkua aluksi 24 tuntia, sitten kuukausittain
(25 käynnistyksen välein) tai tarpeen mukaan.
Käytä laturia aina suojatussa tilassa ja lataa akku
huoneenlämmössä (noin 22 °C), jos mahdollista.
Huomaa: Laitetta ei ole varustettu laturin
g017281
latausjärjestelmällä.
Kuva 34
1.
5.
Kun öljy on tyhjentynyt, palauta laite
käyttöasentoon.
6.
Kaada öljyä öljyntäyttöputkeen varovasti
noin kolmen neljäsosan verran moottorin
tilavuudesta.
7.
Anna öljyn asettua moottorissa kolmen minuutin
ajan.
8.
Pyyhi mittatikku puhtaalla liinalla.
21
Kytke laturi johdinsarjaan, joka sijaitsee
virta-avaimen alla (Kuva 35).
g017518
Kuva 35
g020856
Kuva 36
2.
1. Sulakepidin
Kytke laturi pistorasiaan.
Huomaa: Kun akku ei enää lataudu, kierrätä
2.
tai hävitä lyijyakku paikallisten säännösten
mukaisesti
Sulje sulakepidikkeen kansi ja varmista, että se
on tiukasti kiinni.
Huomaa: Akkulaturissa saattaa olla kaksivärinen
merkkivalonäyttö, joka ilmaisee seuraavat latauksen
tilat:
Akun vaihto
• Punainen valo ilmaisee, että laturi lataa akkua.
Vain sähkökäynnistimellä varustettu malli
• Vihreä valo ilmaisee, että akku on täysin latautunut
Vanhan akun irrotus
tai että laturi on irrotettu akusta.
1.
Hanki vaihtoakku valtuutetulta Torovaraosamyyjältä.
2.
Irrota hihnasuojus. Katso ohjeita kohdan Terän
käyttöjärjestelmän huolto (sivu 23) vaiheesta 1.
3.
Irrota takaheittokanavan suojus.
4.
Siirrä kahva pystyasentoon.
Vain sähkökäynnistimellä
varustettu malli
5.
Irrota neljä pientä pulttia, joilla takaluukun ja
kahvan lukitusvivun kokoonpano on kiinnitetty
paikalleen.
Jos akku ei lataudu tai moottori ei käynnisty
sähkökäynnistimellä, sulake voi olla palanut. Vaihda
tilalle 40 ampeerin laattasulake.
6.
Taita kahva kokonaan eteen.
7.
Irrota takaluukun ja kahvan lukitusvivun
kokoonpano (Kuva 37).
• Vuoronperään punaisena ja vihreänä vilkkuva valo
ilmaisee, että akku on lähes täysin latautunut.
Tämä tila kestää vain muutaman minuutin, ennen
kuin akku on täysin latautunut.
Sulakkeen vaihtaminen
Tärkeää: Laitetta ei voi käynnistää
sähkökäynnistimellä eikä akkua voi ladata,
jos toimivaa sulaketta ei ole asennettu.
1.
Avaa suljettu sulakepidin ja vaihda sulake (Kuva
36).
22
1.
Löysää kaapelin säätöä kääntämällä
säätönuppia vastapäivään (Kuva 38).
g017523
Kuva 37
1. Takaluukun ja kahvan lukitusvivun kokoonpano
g027231
Kuva 38
8.
Irrota akun kansi.
9.
Irrota johtimet akusta.
10.
4. Kiristä säätöä kääntämällä
nuppia myötäpäivään.
2. Säätönuppi
5. Löysää säätöä
kääntämällä nuppia
vastapäivään.
Irrota akku ja kierrätä se.
Huomaa: Kierrätä akku kansallisten ja
paikallisten määräysten mukaisesti.
3. Itsevetolaitteiston kaapeli
2.
Uuden akun asennus
1.
1. Kahva (vasemmanpuoleinen)
Puhdista koneen kotelo akkua ympäröivältä
alueelta.
2.
Aseta uusi akku paikalleen koneen koteloon.
3.
Kytke johdot uuteen akkuun.
Huomaa: Lisää vetoa työntämällä kaapelia
moottoria kohti. Pienennä vetoa vetämällä
kaapelia poispäin moottorista.
3.
Huomaa: Varmista, että musta (miinus) johto
kytketään miinusnapaan (–) ja punainen (plus)
johto kytketään plusnapaan (+).
4.
Säädä kaapelin jännitystä (Kuva 38) vetämällä
sitä taaksepäin tai työntämällä sitä eteenpäin ja
pitämällä kyseisessä asennossa.
Kiristä kaapelien säätöä kääntämällä
säätönuppia myötäpäivään.
Huomaa: Kiristä nuppi tiukasti käsin.
Asenna akun kansi paikalleen.
Terän käyttöjärjestelmän
huolto
Huomaa: Varmista, että kansi asettuu oikein
johdinsarjan päälle.
5.
Asenna takaluukun ja kahvan lukitusvivun
kokoonpano koneeseen.
6.
Nosta kahva pystyasentoon.
7.
Kiinnitä suojus neljällä pienellä pultilla, jotka
irrotettiin kohdan Vanhan akun irrotus (sivu 22)
vaiheessa 5.
8.
Asenna takaheittokanavan suojus.
9.
Palauta kahva käyttöasentoon.
Huoltoväli: 50 käyttötunnin välein
1.
Itsevetolaitteiston säätö
Säädä itsevetolaitteisto aina, kun asennat uuden
itsevetolaitteiston kaapelin tai jos itsevetolaitteiston
säädössä tuntuu olevan vikaa.
23
Irrota terän käyttöjärjestelmän suojus (Kuva 39).
Tärkeää: Terien asentamiseen tarvitaan
momenttiavain. Jos sinulla ei ole momenttiavainta
tai et halua suorittaa toimenpidettä itse, ota yhteys
valtuutettuun huoltoliikkeeseen.
Tarkasta terät aina polttoaineen loppuessa. Jos
terät ovat vaurioituneet tai lohjenneet, vaihda ne
välittömästi. Jos terän särmät ovat tylsät tai uurteiset,
teroituta ja tasapainotuta terät tai vaihda ne uuteen.
HENGENVAARA
Kulunut tai vaurioitunut terä voi rikkoutua
ja terän pala voi sinkoutua käyttäjään tai
ohikulkijaan päin, mikä voi aiheuttaa vakavan
henkilövahingon tai kuoleman.
• Terät on tarkistettava säännöllisesti
kulumisen ja vaurioiden varalta.
• Kulunut tai vaurioitunut terä on
vaihdettava.
g016491
Kuva 39
1. Pultit
2. Suojus
2.
Harjaa tai puhalla suojuksen sisällä ja osien
ympärillä olevat roskat pois.
3.
Pidä 0,25 mm:n rakotulkkia, paperinpalaa tai
muistilappua seinää vasten ja liu’uta se alas
hihnan kiristysjousen taakse.
Huomaa: Pidä terät terävinä koko leikkuukauden
ajan. Terävät terät leikkaavat ruohon siistimmin
ruohonkorsia repimättä.
Huomaa: Jos rakotulkin ja jousen väliin jää
näkyvä rako, kiristä säätöpulttia ja mutteria,
kunnes paperia voi juuri ja juuri liu’uttaa raossa
(Kuva 40).
Leikkuuterien huollon valmistelu
1.
Lukitse kahva pystyasentoon (Kuva 41). Katso
kohta Kahvan korkeuden säätö (sivu 11).
g017221
Kuva 40
1. Hihnan kiristysjousi
4. Säätömutteri
2. Säätöpultti
5. Terän käyttöhihna
3. Rako
6. Seinä
g025927
Kuva 41
Tärkeää: Älä kiristä säätöpulttia liikaa, sillä
4.
se voi vahingoittaa terän käyttöhihnaa.
1. Pystyasentoon lukittu kahva
Asenna aiemmin irrottamasi terän
käyttöjärjestelmän suojus.
2.
Kallista kone kyljelleen siten, että mittatikku
osoittaa alaspäin ja yläkahva on maassa.
Terien huolto
Terien tarkastus
Huoltoväli: Vuosittain
Huoltoväli: Aina ennen käyttöä tai päivittäin
24
1.
Tarkasta leikkuusärmät (Kuva 42). Jos särmät
eivät ole teräviä tai niissä on lovia, irrota terät ja
teroituta tai vaihda ne.
g017223
Kuva 42
1. Leikkuusärmä
3. Kulumisjälkiä/urautumista
2. Kupera alue
4. Halkeama
2.
Tarkista itse terät ja etenkin kupera alue (Kuva
42). Jos havaitset vähäisiäkään vaurioitumisen,
kulumisen tai urautumisen merkkejä tällä
alueella, vaihda terä välittömästi uuteen.
g016532
Kuva 43
1. Leikkuupöydän etuosa
HENGENVAARA
2. Kohtien A ja B mitat
Jos terän annetaan kulua, siiven ja
terän tasaisen osan väliin muodostuu
ura. Terästä voi lopulta irrota pala,
joka voi sinkoutua kotelon alta ja
johtaa käyttäjän tai sivullisten vakavaan
loukkaantumiseen.
• Terä on tarkistettava säännöllisesti
kulumisen ja vaurioiden varalta.
2.
Mittaa tasaisen pinnan ja leikkuuterien
leikkuusärmän väliset etäisyydet kohdista A ja
B (Kuva 43) ja kirjaa mitat ylös.
3.
Käännä teriä siten, että niiden vastakkaiset päät
ovat kohdissa A ja B (Kuva 43).
4.
Toista vaiheen 2 mittaukset ja kirjaa mitat.
Huomaa: Jos vaiheissa 2 ja 4 mitattujen
etäisyyksien A ja B ero on yli 3 mm, terä on
taipunut ja se on vaihdettava. Katso Terien
irrotus (sivu 25) ja Terien asennus (sivu 26).
• Älä yritä suoristaa taipunutta terää
tai hitsata murtunutta tai haljennutta
terää.
• Kulunut tai vaurioitunut terä on
vaihdettava.
3.
VAARA
Taipunut tai vaurioitunut terä voi rikkoutua
ja johtaa käyttäjän tai sivullisten vakavaan
loukkaantumiseen tai kuolemaan.
Tarkista, että terät eivät ole taipuneet. Katso
kohta Taipuneiden terien tarkistus (sivu 25).
• Taipunut tai vaurioitunut terä on aina
vaihdettava uuteen.
Taipuneiden terien tarkistus
1.
3. Leikkuuterän
leikkuusärmän ja tasaisen
vaakasuoran pinnan
välinen etäisyys
Käännä terät kuvan mukaiseen asentoon (Kuva
43).
• Terän särmiä tai pintoja ei saa hioa, eikä
niihin saa tehdä teräviä lovia.
Terien irrotus
Terät on vaihdettava, jos laite osuu kiinteään
esineeseen tai jos terä on epätasapainossa tai
taipunut. Käytä ainoastaan aitoja Toro-vaihtoteriä.
1.
25
Tue terät puun kappaleella ja kierrä teräpulttia
vastapäivään kuvan mukaisesti (Kuva 44).
2.
Tue terät levyillä ja kierrä teräpulttia
momenttiavaimella myötäpäivään kuvan
mukaisesti (Kuva 46). Kiristä teräpultti
momenttiin 82 N·m.
Tärkeää: 82 N m:n momenttiin kiristetty
pultti on erittäin tiukalla. Aseta painosi
avaimen taakse ja kiristä pultti tiukkaan. Tätä
pulttia on hyvin vaikea kiristää liian kireälle.
g016527
Kuva 44
2.
Irrota kaikki terät kuvan mukaisesti (Kuva 45).
g016537
Kuva 46
3.
Huomaa: Terien on oltava kohtisuorassa
toisiinsa nähden, eli niiden tulee muodostaa
käänteinen T kuvan mukaisesti (Kuva 47).
g016530
Kuva 45
1. Kara (2)
3. Terä (2)
2. Terän ohjain (2)
4. Teräpultti (2)
3.
Käännä asennettua terää 1/4 kierrosta, kunnes
se on pystysuuntaisesti, ja asenna toinen terä
kuten ensimmäinenkin (katso vaihe 1).
Tarkista terän ohjainten nastat kulumisen ja
vaurioiden varalta.
Terien asennus
1.
Asenna ensimmäinen terä kiinnikkeillä
vaakasuuntaan kuvan mukaisesti (Kuva 45).
g016536
Kuva 47
Huomaa: Kiristä pultti sormin.
1. Terä (2)
Tärkeää: Suuntaa terien käyrät päät laitteen
koteloa kohti. Varmista, että terän ohjaimen
kohoumat asettuvat ohjainta vastaavan
karan pään painaumiin ja että terän ohjaimen
toisella puolella olevat nastat asettuvat
ohjainta vastaavan terän aukkoihin.
26
4.
Kiristä toinen terä. Katso vaihe (2).
5.
Käännä teriä käsin täydet 360 astetta ja
varmista, etteivät ne kosketa toisiaan.
Varastointi
Huomaa: Jos terät koskettavat toisiaan, niitä
ei ole asennettu oikein. Toista vaiheet 1–3
niin monta kertaa, etteivät terät enää kosketa
toisiaan.
Varastoi laite viileään, puhtaaseen ja kuivaan
paikkaan.
VAARA
Yleisiä tietoja
Terien väärä asennus voi johtaa koneen
vaurioitumiseen tai käyttäjän tai sivullisten
loukkaantumiseen.
Ole varovainen, kun asennat teriä.
1.
Tee suositellut vuosittaiset huoltotoimenpiteet.
Katso kohta Kunnossapito (sivu 19).
2.
Puhdista laitteen alaosa. Katso kohta Laitteen
alapuolen puhdistaminen (sivu 18).
3.
Poista lika ja roskat moottorin ulkoisista osista,
vanteista ja laitteen päältä.
4.
Tarkista terien kunto. Katso kohta Terien
tarkastus (sivu 24).
5.
Huolla ilmansuodatin. Katso kohta
Ilmansuodattimen huolto (sivu 20).
6.
Kiristä kaikki mutterit, pultit ja ruuvit.
7.
Maalaa kaikki ruostuneet tai lohkeilleet
maalipinnat maalilla, jota on saatavissa
valtuutetusta huoltoliikkeestä.
8.
Vain sähkökäynnistimellä varustettu
malli: Lataa akkua 24 tunnin ajan. Irrota
sitten akkulaturin johto ja varastoi leikkuri
lämmittämättömään tilaan. Jos joudut
varastoimaan laitetta lämmitetyssä tilassa, lataa
akku 90 päivän välein.
9.
Taita kahva varastointiasentoon. Katso Kahvan
korkeuden säätö (sivu 11).
Polttoainejärjestelmän
valmistelu
VAARA
Polttoaine voi höyrystyä, jos sitä säilytetään
pitkiä aikoja, ja räjähtää, jos se joutuu
kosketuksiin avotulen kanssa.
• Älä varastoi polttoainetta pitkiksi ajoiksi.
• Älä varastoi laitetta suljettuun
tilaan avotulen läheisyyteen, jos
polttoainesäiliössä tai kaasuttimessa on
polttoainetta. (Ei esim. pannuhuoneeseen
tai kaasulla toimivan vedenlämmittimen
ikiliekin läheisyyteen.)
• Anna moottorin jäähtyä, ennen kuin
varastoit koneen suljettuun tilaan.
Lisää polttoaineeseen stabilointiainetta moottorin
valmistajan ohjeiden mukaan vuoden viimeisellä
polttoainesäiliön täyttökerralla. Tyhjennä
27
polttoainesäiliö leikattuasi ruohon viimeisen kerran
ennen laitteen varastointia.
1.
Käytä laitetta, kunnes moottori sammuu
polttoaineen loppumisen vuoksi.
2.
Käynnistä moottori uudelleen ja anna sen käydä,
kunnes se sammuu. Kun et enää saa moottoria
käyntiin, se on tarpeeksi kuiva.
Moottorin valmistelu
1.
Vaihda moottoriöljy, kun moottori on vielä
lämmin. Katso kohta Moottoriöljyn vaihto (sivu
20).
2.
Irrota johto sytytystulpasta ja irrota virta-avain
(vain sähkökäynnistimellä varustettu malli).
3.
Irrota sytytystulppa.
4.
Lisää öljykannulla noin 30 ml moottoriöljyä
moottoriin sytytystulpan aukon kautta.
5.
Vedä narukäynnistintä hitaasti useita kertoja,
jotta öljy leviää kaikkialle sylinteriin.
6.
Asenna sytytystulppa, mutta älä kytke johtoa
tulppaan. Kiinnitä johto siten, ettei se ole pääse
kosketukseen sytytystulpan kanssa.
Laitteen käyttöönotto
varastoinnin jälkeen
1.
Suorista kahva. Katso kohta Kahvan korkeuden
säätö (sivu 11).
2.
Tarkista ja kiristä kaikki kiinnikkeet.
3.
Irrota sytytystulppa ja pyöritä moottoria nopeasti
käynnistimen avulla, jotta liika öljy poistuu
sylinteristä.
4.
Tarkista sytytystulppa ja vaihda se, jos se on
likainen, kulunut tai haljennut. Katso ohjeet
moottorin käyttöoppaasta.
5.
Asenna sytytystulppa ja kiristä se suositeltuun
20 N·m:n momenttiin.
6.
Tee tarvittavat huoltotoimenpiteet. Katso kohta
Kunnossapito (sivu 19).
7.
Tarkista moottorin öljymäärä. Katso kohta
Moottorin öljymäärän tarkistus (sivu 10).
8.
Täytä polttoainesäiliö uudella polttoaineella.
Katso kohta Polttoainesäiliön täyttö (sivu 10).
9.
Vain sähkökäynnistimellä varustettu malli:
Lataa akku. Katso kohta Akun lataus (sivu 21).
10.
Kytke johto sytytystulppaan.
28
Huomautuksia:
Huomautuksia:
Eurooppalainen tietosuojailmoitus
Toron keräämät tiedot
Toro Warranty Company (Toro) huolehtii asiakkaiden tietosuojasta. Takuuvaatimusten käsittelyä ja mahdollisia tuotteiden takaisinkutsukampanjoita varten
pyydämme, että asiakkaat lähettävät henkilötiedot suoraan Torolle tai paikalliselle Toro-jälleenmyyjälle.
Toro-takuujärjestelmä toimii yhdysvaltalaisilla palvelimilla, eivätkä yhdysvaltalaiset tietosuojalait välttämättä tarjoa samanlaista suojaa kuin vastaavat
lait asiakkaan omassa maassa.
ANTAMALLA HENKILÖTIEDOT TOROLLE ASIAKAS SUOSTUU SIIHEN, ETTÄ NÄITÄ TIETOJA KÄSITELLÄÄN TÄSSÄ TIETOSUOJAILMOITUKSESSA
KUVATULLA TAVALLA.
Tapa, jolla Toro käyttää tietoja
Toro voi käyttää henkilötietoja takuuvaatimusten käsittelyyn, yhteydenottoihin mahdollisissa tuotteiden takaisinkutsukampanjoissa ja muissa
mahdollisissa tarkoituksissa, joista kerrotaan erikseen. Toro voi jakaa tietoja Toron sisaryhtiöille, jälleenmyyjille ja muille liiketoimintakumppaneille
näiden tarkoitusten yhteydessä. Toro ei myy asiakkaiden henkilötietoja muille yhtiöille. Toro pidättää oikeuden luovuttaa henkilötietoja lain
määräämiin tarkoituksiin tai asiaankuuluvien viranomaisten pyynnöstä, Toron järjestelmien toiminnan varmistamiseksi tai Toron turvallisuuden tai
muiden käyttäjien turvallisuuden varmistamiseksi.
Henkilötietojen säilytys
Henkilötietoja säilytetään niin kauan kuin niitä tarvitaan niiden alkuperäiseen tarkoitukseen tai muihin asianmukaisiin tarkoituksiin (kuten
viranomaismääräysten noudattamiseksi) tai lain määräämän ajan.
Toron vakuutus asiakkaiden henkilötietojen tietosuojasta
Toro pyrkii säilyttämään henkilötietojen tietosuojan kohtuullisten varotoimien avulla. Lisäksi se pyrkii huolehtimaan tietojen tarkkuudesta ja
paikkansapitävyydestä.
Henkilötietojen käyttö ja korjaus
Jos haluat tarkistaa henkilötietosi tai korjata niitä, lähetä sähköpostia osoitteeseen [email protected]
Australian kuluttajalainsäädäntö
Australialaiset asiakkaat voivat saada lisätietoja Australian kuluttajalainsäädännöstä pakkauksen sisällä olevasta materiaalista tai paikalliselta
Toro-jälleenmyyjältä.
374-0282 Rev C
Kotikäyttöön tarkoitetut
tuotteet
Toron takuu
ja
Toro GTS -käynnistystakuu
Ehdot ja takuunalaiset tuotteet
Toro Company ja sen sisaryhtiö Toro Warranty Company antavat yhteisen
sopimuksensa mukaisesti takuun korjata alla ilmoitettu Toro-tuote, jos siinä
ilmenee materiaali- tai valmistusvikoja tai jos Toro GTS (Guaranteed to
Start) -käynnistystakuun piiriin kuuluva laite ei käynnisty ensimmäisellä tai
toisella vedolla, edellyttäen, että käyttöoppaassa kuvatuista säännöllisistä
huoltotoimenpiteistä on huolehdittu.
Tuotteille annetaan seuraavat takuuajat alkuperäisestä ostopäivästä lukien:
Tuotteet
Työnnettävät ruohonleikkurit
•Valettu leikkuupöytä
Jos epäilet, että Toro-tuotteessasi on materiaali- tai valmistusvirhe, toimi
näin:
1.
Ota yhteys tuotteen myyjään huollon järjestämiseksi. Jos et voi jostain
syystä ottaa yhteyttä tuotteen myyjään, ota yhteys mihin tahansa
valtuutettuun Toro-jälleenmyyjään. Etsi Toro-jälleenmyyjä osoitteessa
http://www.toro.com/en-us/locator/pages/default.aspx.
2.
Vie laite ja ostotodistus (ostokuitti) huoltoliikkeeseen. Jos et ole
tyytyväinen huoltoliikkeen arvioon tai saamaasi palveluun, ota yhteys
Toroon:
Takuuaika
5 vuotta kotikäytössä2
90 päivää kaupallisessa käytössä
– Moottori
5 vuoden GTS-takuu, kotikäytössä3
– Akku
2 vuotta
•Teräsleikkuupöytä
2 vuotta kotikäytössä2
30 päivää kaupallisessa käytössä
– Moottori
2 vuoden GTS-takuu, kotikäytössä3
TimeMaster-leikkurit
3 vuotta kotikäytössä2
90 päivää kaupallisessa käytössä
•Moottori
3 vuoden GTS-takuu, kotikäytössä3
•Akku
2 vuotta
Sähkökäyttöiset kannettavat laitteet 2 vuotta kotikäytössä2
ja sähkökäyttöiset työnnettävät
Ei takuuta kaupallisessa käytössä
ruohonleikkurit
Kaikki seuraavat ajoleikkurit
•Moottori
Katso moottorin valmistajan takuu4
•Akku
2 vuotta kotikäytössä2
•Lisälaitteet
2 vuotta kotikäytössä2
Ajoleikkurit ja puutarhatraktorit (DH) 2 vuotta kotikäytössä2
30 päivää kaupallisessa käytössä
3 vuotta kotikäytössä2
TimeCutter
30 päivää kaupallisessa käytössä
•Moottori
3 vuotta kotikäytössä2
2 vuotta tai 300 tuntia kaupallisessa
käytössä 5
3 vuotta tai 300 tuntia5
TimeCutter HD
•Moottori
3 vuotta tai 300 tuntia kaupallisessa
käytössä 5
1Alkuperäinen
Takuuhuollon ohjeet
Toro Warranty Company
Toro Customer Care Department, RLC Division
8111 Lyndale Avenue South
Bloomington, MN 55420-1196
001–952–948–4707
Takuun ulkopuoliset kohteet ja viat
Muita nimenomaisia takuita ei ole, lukuun ottamatta joitain tuotteita koskevia
moottoriin tai moottorin päästöjen rajoitusjärjestelmiin liittyviä takuita. Tämä
takuu ei kata seuraavia:
•
Määräaikaishuolto tai varaosat, kuten suodattimet, polttoaine,
voiteluaineet, öljynvaihdot, sytytystulpat, ilmansuodattimet, terien
teroitus, kuluneet terät, kaapelin/vivuston säädöt sekä jarrujen ja
kytkinten säädöt
•
•
Normaalin kulumisen seurauksena vioittuneet osat
Tuotteet tai osat, joita on muutettu, käytetty väärin, jätetty
huoltamatta tai jotka on vaihdettava tai korjattava onnettomuuden tai
asianmukaisen huollon laiminlyönnin vuoksi
•
•
Nouto- ja toimituskulut
•
Korjaukset, jotka johtuvat suositellun polttoainemenettelyn
laiminlyönnistä (lisäohjeita on käyttöoppaassa)
ostaja on henkilö, joka alun perin osti Toro-tuotteen.
Muun kuin valtuutetun Toro-huoltoliikkeen tekemät korjaukset tai
korjausyritykset
–
Epäpuhtauksien poistaminen polttoainejärjestelmästä
–
Vanhan polttoaineen (yli kuukauden vanhan) tai yli 10 % etanolia
tai yli 15 % MTBE:tä sisältävän polttoaineen käyttö
–
Polttoainejärjestelmän tyhjentämättä jättäminen ennen yli
kuukauden pituisia käyttökatkoja
2Kotikäyttö
tarkoittaa tuotteen käyttöä samalla tontilla, missä kotisi sijaitsee. Käyttöä useammassa
kuin yhdessä paikassa pidetään kaupallisena käyttönä, johon sovelletaan kaupalliseen käyttöön
annettua takuuta.
3Toro
GTS -käynnistystakuu ei kata kaupallisessa käytössä olevia tuotteita.
4Joillakin
5Kumpi
•
Toro-tuotteissa käytetyillä moottoreilla on moottorin valmistajan antama takuu.
Korjaukset tai säädöt, joilla pyritään korjaamaan seuraavista tekijöistä
johtuvia käynnistysvaikeuksia:
–
Asianmukaisten huoltotoimenpiteiden tai suositellun
polttoainemenettelyn laiminlyönti
–
Leikkurin terän osuminen esteeseen
tahansa ilmenee ensin.
Takuu voidaan evätä, jos tuntilaskuri on irrotettu, siihen on tehty muutoksia
tai jos sitä on näkyvästi peukaloitu.
Omistajan vastuut
Toro-tuotetta on huollettava käyttöoppaan huolto-ohjeiden mukaisesti.
Tällaisen kunnossapidon kustannuksista vastaa omistaja huollon
suorittajasta riippumatta.
•
Erityisolosuhteet, joissa käynnistys voi edellyttää useampaa kuin kahta
vetoa:
–
Ensimmäinen käynnistyskerta yli kolmen kuukauden pituisen
käyttökatkon tai varastoinnin jälkeen
–
Käynnistys alhaisessa lämpötilassa, esimerkiksi varhain keväällä
tai myöhään syksyllä
–
Väärä käynnistystapa – jos yksikön käynnistyksessä on ongelmia,
varmista käyttöoppaasta, että käytät oikeaa käynnistystapaa.
Näin voidaan ehkä välttää tarpeeton käynti valtuutetussa
Toro-huoltoliikkeessä.
Yleiset ehdot
Ostajaa suojaavat maakohtaiset lait. Tämä takuu ei rajoita ostajan
lakisääteisiä oikeuksia.
374-0268 Rev K
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Related manuals

Download PDF

advertisement