Toro 50cm Mulching/Rear Bagging Lawn Mower User manual

Toro 50cm Mulching/Rear Bagging Lawn Mower User manual
Form No. 3388-403 Rev A
Leikkuujätteen levittävä / taakse keräävä 50 cm:n
ruohonleikkuri
Mallinro: 29639—Sarjanro: 315000001 tai suurempi
Käyttöopas
Johdanto
Tämä työnnettävä vaakatasoleikkuri on tarkoitettu
kotikäyttöön tai kaupalliseen ammattikäyttöön. Se on
tarkoitettu pääasiassa asuinkiinteistöjen ja kaupallisten
kiinteistöjen viheralueiden ruohonleikkuuseen.
Sitä ei ole tarkoitettu pensaiden leikkuuseen eikä
maatalouskäyttöön.
Lue nämä tiedot huolellisesti, jotta opit käyttämään
ja huoltamaan laitetta asianmukaisesti sekä välttämään
tapaturmia ja tuotevaurioita. Olet vastuussa tuotteen
asianmukaisesta ja turvallisesta käytöstä.
Voit ottaa yhteyden Toroon suoraan osoitteessa
www.Toro.com, jos tarvitset tietoja tuotteista, lisävarusteista
tai lähimmästä jälleenmyyjästä tai haluat rekisteröidä tuotteesi.
Aina kun tarvitset huoltoa, alkuperäisiä Toro-varaosia
tai lisätietoja, ota yhteys valtuutettuun huoltoliikkeeseen
tai Toron asiakaspalveluun. Ota tällöin laitteesi malli- ja
sarjanumerot valmiiksi esiin. Kuva 1 näyttää laitteen malli- ja
sarjanumerojen sijainnin. Kirjoita numerot annettuun tilaan.
Kuva 2
1. Varoitusmerkintä
Tässä käyttöoppaassa käytetään kahta termiä tietojen
korostamiseksi. Tärkeää kiinnittää huomiota mekaanisiin
erikoistietoihin ja Huomautus korostaa erityishuomion
ansaitsevia yleistietoja.
Tämä tuote on asiaankuuluvien eurooppalaisten direktiivien
mukainen. Lisätietoja on erillisessä tuotekohtaisessa
vaatimustenmukaisuusvakuutuksessa.
Nettovääntö: Moottorin valmistaja on mitannut tämän
moottorin brutto- tai nettoväännön laboratoriossa SAE
J1940:n mukaisesti. Tämän luokan leikkurin moottorin
todellinen vääntö on huomattavasti alhaisempi, koska se
on säädetty turvallisuuteen, päästöihin ja käyttöön liittyvien
vaatimusten mukaisesti. Osoitteessa www.Toro.com on
lisätietoja leikkurimalleista.
Älä muuta moottorin asetuksia tai kierrosnopeussäätimen
nopeutta, sillä tämä saattaa heikentää laitteen turvallisuutta ja
aiheuttaa henkilövahinkoja.
Sisältö
Kuva 1
1. Malli- ja sarjanumerokilpi
Mallinro:
Sarjanro:
Tässä käyttöoppaassa esiintyvä varoitusmerkintä (Kuva
2) ilmaisee uhkaa, josta saattaa olla seurauksena vakava
tapaturma tai jopa kuolema, jos suositellut varotoimenpiteet
laiminlyödään.
© 2014—The Toro® Company
8111 Lyndale Avenue South
Bloomington, MN 55420
Rekisteröi tuotteesi osoitteessa
www.Toro.com.
Johdanto ....................................................................... 1
Turvaohjeet ................................................................... 2
Yleisiä ruohonleikkurin turvaohjeita........................... 2
Äänenpaine ............................................................ 3
Ääniteho ................................................................ 3
Värinä, käsi/käsivarsi ............................................... 3
Turva- ja ohjetarrat ................................................. 4
Käyttöönotto ................................................................ 5
1 Kahvan asennus.................................................... 5
2 Narukäynnistimen asennus naruohjaimeen ............... 5
3 Öljyn lisääminen moottoriin ................................... 5
4 Ruohonkeräimen kokoaminen ................................ 6
Laitteen yleiskatsaus ....................................................... 7
Tekniset tiedot ....................................................... 7
Käyttö .......................................................................... 8
Polttoainesäiliön täyttö ............................................. 8
Moottoriöljyn määrän tarkistus.................................. 8
Leikkuukorkeuden säätö........................................... 9
Moottorin käynnistys ............................................... 9
Itsevetolaitteiston käyttö..........................................10
Käännös alkuperäisestä tekstistä (FI)
Painettu Yhdysvalloissa
Kaikki oikeudet pidätetään *3388-403* A
• Muista, että käyttäjä vastaa muille ihmisille tai heidän
Moottorin sammutus ..............................................10
Leikkuujätteiden kierrättäminen ...............................10
Leikkuujätteiden kerääminen ruohonkeräimeen.................................................................10
Leikkuujätteiden poisto ...........................................11
Käyttövihjeitä .......................................................11
Kunnossapito ...............................................................13
Kunnossapitotaulukko ...............................................13
Valmistelu huoltoa varten ........................................13
Ilmanpuhdistimen vaihto.........................................13
Moottoriöljyn vaihto...............................................14
Sytytystulpan huolto ...............................................15
Terän vaihto ..........................................................15
Itsevetolaitteiston vaijerin säätö ................................16
Laitteen alapuolen puhdistaminen.............................16
Varastointi ...................................................................17
Laitteen valmistelu varastointia varten .......................17
Kahvan taittaminen ................................................17
Laitteen käyttöönotto varastoinnin jälkeen .................17
•
omaisuudelleen aiheutuneista vahingoista.
Ymmärrä koneessa tai ohjeissa käytettyjen kuvien
selitykset.
Bensiini
Turvaohjeet
VAARA – Bensiini on erittäin tulenarkaa. Noudata seuraavia
varo-ohjeita:
• Säilytä polttoaine tarkoitukseen suunnitelluissa astioissa.
• Täytä polttoainesäiliö aina ulkona äläkä tupakoi
täyttäessäsi polttoainesäiliötä.
• Lisää polttoaine ennen moottorin käynnistämistä. Älä
koskaan irrota polttoainesäiliön korkkia tai lisää bensiiniä
moottorin ollessa käynnissä tai lämmin.
• Jos bensiiniä roiskuu, älä yritä käynnistää moottoria
vaan siirrä laite pois alueelta, jolla on bensiiniroiskeita.
Vältä luomasta minkäänlaisia kipinälähteitä, ennen kuin
bensiinihöyryt ovat hälvenneet.
• Asenna polttoainesäiliöiden ja muiden säiliöiden korkit
huolellisesti.
Tämä kone on suunniteltu standardin EN ISO 5395:2013
mukaisesti.
Valmistelut
• Käytä aina ruohoa leikatessa tukevia liukastumisen estäviä
Ruohonleikkurin asiaton käyttö tai huolto voi aiheuttaa
tapaturman tai kuoleman. Vähennä tapaturmariskiä
noudattamalla näitä turvaohjeita.
•
Parhaan mahdollisen turvallisuuden, suorituskyvyn
ja laitetuntemuksen kannalta on tärkeää, että kaikki
ruohonleikkurin käyttäjät lukevat tämän käyttöoppaan
ja omaksuvat sen tiedot ennen laitteen käyttämistä.
Erityistä huomiota on kiinnitettävä turvaohjeen
varoitusmerkintään Kuva 2 joka tarkoittaa Varoitusta,
Vaaraa tai Hengenvaaraa – ”henkilöturvallisuusohjeet”.
Lue ja omaksu nämä ohjeet, sillä ne käsittelevät
turvallisuutta. Ohjeiden noudattamatta jättäminen
saattaa johtaa henkilövahinkoon.
•
•
kenkiä ja pitkiä housuja. Älä käytä laitetta avojaloin tai
avoimissa sandaaleissa.
Tarkasta huolellisesti alue, jolla laitetta on tarkoitus
käyttää, ja poista kaikki kivet, kepit, johdot ja muut esineet.
Tarkista aina ennen käyttöä silmämääräisesti, että
suojukset ja suojalaitteet, kuten suuntainlevyt ja/tai
ruohonkeräimet ovat paikoillaan ja toimivat oikein.
Tarkasta aina ennen käyttöä silmämääräisesti, että terät,
teräpultit ja leikkuujärjestelmä eivät ole kuluneet tai
vaurioituneet. Vaihda kuluneet tai vaurioituneet terät ja
pultit sarjoissa, jotta tasapaino säilyy.
Käynnistys
Yleisiä ruohonleikkurin
turvaohjeita
• Älä kallista konetta moottorin käynnistyksen aikana, ellei
Tämä leikkuulaite voi katkaista jalan tai käden sekä singota
esineitä. Seuraavien turvaohjeiden noudattamatta jättäminen
saattaa aiheuttaa vakavan loukkaantumisen tai kuoleman.
•
Koulutus
Käyttö
• Lue ohjeet huolellisesti. Tutustu ohjauslaitteisiin ja
• Älä koskaan leikkaa ruohoa, kun lähistöllä on ihmisiä
laitteen asianmukaiseen käyttöön.
•
• Älä anna lasten tai näihin ohjeisiin perehtymättömien
henkilöiden käyttää konetta. Paikalliset säännökset
saattavat asettaa rajoituksia käyttäjän iälle.
•
•
2
konetta ole tarpeen kallistaa käynnistystä varten. Kallista
tällöin vain sen verran kuin on aivan välttämätöntä ja
nosta vain sitä osaa, joka on käyttäjästä poispäin.
Käynnistä moottori huolellisesti ohjeiden mukaan jalat
kaukana terästä. Älä myöskään seiso heittosuppilon
edessä.
(varsinkin lapsia) tai lemmikkieläimiä.
Leikkaa ruohoa vain päivänvalossa tai hyvässä
keinovalaistuksessa.
Pidä silmällä monttuja ja muita piileviä vaaroja.
Älä laita käsiä tai jalkoja pyörivien osien lähelle tai alle.
Älä mene koskaan heittoaukon eteen.
• Älä nosta tai kanna ruohonleikkuria moottorin ollessa
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
• Tarkista ruohonkerääjän osat ja heittosuppilon suojus
käynnissä.
Ole erittäin varovainen vaihtaessasi suuntaa tai vetäessäsi
kävellen ohjattavaa ruohonleikkuria itseäsi kohti.
Käytä laitetta kävellen, älä juokse.
Rinteet:
– Älä yritä leikata ruohoa jyrkissä rinteissä.
– Noudata erittäin suurta varovaisuutta rinteillä.
– Leikkaa rinteet poikittaissuunnassa – ei ylös ja alas.
Ole erittäin varovainen vaihtaessasi suuntaa rinteillä.
– Varo, että jalkasi eivät luista rinteissä.
Vähennä nopeutta rinteissä ja ennen jyrkkiä käännöksiä,
jotta kone ei kaadu tai menetä ohjattavuuttaan.
Pysäytä terä, jos konetta on kallistettava ylitettäessä muita
kuin ruohoalustoja ja kuljetettaessa leikattavalle alueelle
ja sieltä pois.
Älä käytä moottoria ahtaissa tiloissa, joihin voi kertyä
vaarallista häkää ja muita pakokaasuja.
Sammuta moottori
– aina, kun poistut laitteen luota.
– ennen polttoainesäiliön täyttämistä
– ennen ruohonkerääjän irrottamista
– ennen korkeuden säätämistä, paitsi jos säätö voidaan
tehdä kuljettajan istuimelta käsin.
Sammuta moottori ja irrota sytytystulpan johto
– ennen tukkeuman poistamista tai tukoksen
poistamista suppilosta
– ennen koneen tarkastamista, puhdistamista tai
huoltamista.
– Jos kone osuu vieraaseen esineeseen, tarkasta,
onko koneessa vaurioita ja korjaa ne ennen koneen
käynnistämistä ja käyttämistä.
– jos laite alkaa täristä epänormaalisti (tarkista heti).
Salamanisku voi aiheuttaa vakavan loukkaantumisen tai
hengenvaaran. Jos alueella on ukonilma, konetta ei saa
käyttää. Tällöin on hakeuduttava suojaan.
Varo liikennettä, kun ylität tien tai työskentelet tien
lähistöllä.
•
•
•
•
•
•
Kuljetus
• Ole varovainen lastatessasi konetta perävaunuun tai
•
•
Tämän laitteen äänenpainetaso käyttäjän korvan kohdalla
on 90 dB(A), johon sisältyy epävarmuusarvo (K) 1 dB(A).
Äänenpainetaso on määritetty standardissa EN ISO 5395:2013
kuvatun menettelyn mukaisesti.
Ääniteho
Tämän laitteen taattu äänitehon taso on 98 dB(A), johon
sisältyy epävarmuusarvo (K) 1 dB(A). Äänitehon taso on
määritetty standardissa ISO 11094 kuvatun menettelyn
mukaisesti.
VAROITUS
Pitkäaikainen melualtistus konetta käyttäessä voi
aiheuttaa kuulovaurioita.
• Huolehdi, että mutterit, pultit ja ruuvit ovat tiukalla, jotta
•
•
kuorma-autoon.
Käytä täysleveää ramppia lastatessasi konetta perävaunuun
tai kuorma-autoon.
Kiinnitä kone tiukasti hihnoilla, ketjuilla, kaapeleilla
tai köysillä. Etu- ja takahihnat on suunnattava alas- ja
ulospäin koneesta.
Äänenpaine
Kunnossapito ja varastointi
•
•
säännöllisesti ja vaihda ne tarvittaessa valmistajan
suosittelemiin varaosiin.
Vaihda kuluneet tai vaurioituneet osat turvallisuuden
parantamiseksi.
Vaihda vialliset äänenvaimentimet.
Tyhjennä polttoainesäiliö ulkona.
Älä muuta moottorin kierrosnopeuden säätimen asetuksia
tai käytä moottoria ylikierroksilla. Moottorin käyttäminen
ylikierroksilla lisää henkilövahingon riskiä.
Varo koneen säädön aikana, että sormet eivät jää jumiin
leikkurin liikkuvien terien ja kiinteiden osien väliin.
Varmista hyvä suorituskyky ja turvallisuus
hankkimalla ainoastaan alkuperäisiä Toro-varaosia
ja -lisävarusteita. Älä käytä muiden valmistajien
osia ja lisävarusteita, sillä ne voivat aiheuttaa
turvallisuusriskin.
laitetta on turvallista käyttää.
Älä pese konetta painepesulaitteilla.
Älä säilytä laitetta, jonka säiliössä on bensiiniä, sisätiloissa,
jossa kaasut voivat joutua kosketuksiin avotulen tai
kipinän kanssa.
Anna moottorin jäähtyä, ennen kuin varastoit koneen
suljettuun tilaan.
Puhdista moottori, äänenvaimennin, akkutila ja bensiinin
säilytysalue ruohosta, lehdistä tai liiallisesta rasvasta
palovaaran vähentämiseksi.
Käytä kunnollisia kuulosuojaimia, kun käytät
konetta pitkiä aikoja kerrallaan.
Värinä, käsi/käsivarsi
Tämän laitteen värinätaso on kummassakin
kädessä/käsivarressa enintään 3,6 m/s2Kummankin
käden värinätasoon sisältyy epävarmuusarvo (K) 1,8 m/s2
Mitatut arvot on määritetty standardissa EN ISO 5395:2013
kuvatun menettelyn mukaisesti.
3
VAROITUS
Pitkäaikainen värinäaltistus konetta käyttäessä voi
aiheuttaa käsien ja ranteiden puutumista.
Käytä värinää vaimentavia käsineitä, kun käytät
konetta pitkiä aikoja kerrallaan.
Turva- ja ohjetarrat
Tärkeää: Turva- ja ohjetarrat on sijoitettu mahdollisesti vaarallisten alueiden lähelle. Vaihda vaurioituneet tarrat.
Valmistajan merkki
1. Osoittaa, että terän on valmistanut alkuperäinen
laitevalmistaja.
117-4143
1. Vaara – lue käyttöopas.
2. Esineiden sinkoutumisvaara – pidä sivulliset turvallisen
matkan päässä koneesta.
3. Käsien ja jalkojen loukkaantumisvaara, leikkuuterä – irrota
sytytystulpan johto ja lue ohjeet ennen kunnostus- tai
huoltotöitä.
4. Käsien ja jalkojen loukkaantumisvaara, leikkuuterä –
pysy etäällä liikkuvista osista ja pidä kaikki suojukset ja
suojalevyt paikoillaan.
112-8760
1. Esineiden sinkoutumisvaara – pidä sivulliset turvallisen
matkan päässä koneesta.
2. Jalkojen ja käsien loukkaantumisvaara – pysy etäällä
liikkuvista osista.
5. Käsien ja jalkojen loukkaantumisvaara, leikkuuterä – älä aja
rinteitä ylös ja alas, vaan aina poikkisuunnassa. Pysäytä
leikkuri, sammuta moottori ja poista roskat ennen käyttöä.
Katso peruuttaessasi taakse- ja alaspäin.
117-9368
1. Oikea öljymäärä
4
Käyttöönotto
2
1
Narukäynnistimen asennus
naruohjaimeen
Kahvan asennus
Mitään osia ei tarvita
Mitään osia ei tarvita
Ohjeet
Ohjeet
Tärkeää: Narukäynnistin on asennettava
naruohjaimeen.
VAARA
Pidä terän ohjaustankoa yläkahvaa vasten ja vedä
narukäynnistin kahvassa olevan naruohjaimen läpi (Kuva 5).
Jos kahva taitetaan tai suoristetaan väärin, kaapelit
saattavat vahingoittua. Tällöin ruohonleikkuria ei
ole turvallista käyttää.
• Älä vahingoita kaapeleita, kun taitat tai suoristat
kahvaa.
• Jos kaapeli on vaurioitunut, ota yhteyttä
valtuutettuun huoltoliikkeeseen.
1. Löysää kahvan nupit (Kuva 3).
Tärkeää: Vie kaapelit kahvan ulkopuolelle, kun
asennat kahvaa.
Kuva 5
1. Narukäynnistin
2. Naruohjain
3
Kuva 3
Öljyn lisääminen moottoriin
1. Kahvan nuppi (2)
2. Siirrä kahva käyttöasentoon (Kuva 4).
Mitään osia ei tarvita
Ohjeet
Tärkeää: Laitteen moottorissa ei ole öljyä
toimitettaessa. Täytä moottori öljyllä ennen moottorin
käynnistämistä.
1. Siirrä laite tasaiselle alustalle.
2. Poista mittatikku (Kuva 6) ja kaada öljyä
öljyntäyttöputkeen noin kolmen neljäsosan verran
kampikammion tilavuudesta.
Kuva 4
Huomaa: Tilavuus: 0,59 l, tyyppi: puhdistava SAE
30- tai SAE 10W-30 -öljy, jonka API-huoltoluokitus on
SF, SG, SH, SJ, SL tai korkeampi.
3. Kiristä kahvan nupit tiukasti käsin (Kuva 3).
5
4
Ruohonkeräimen kokoaminen
Mitään osia ei tarvita
Kuva 6
Ohjeet
1. Liu’uta ruohonkeräin metallikehikon päälle kuvan
mukaisesti (Kuva 8).
3. Pyyhi mittatikku puhtaalla liinalla.
4. Asenna mittatikku öljyntäyttöputkeen, mutta älä
ruuvaa sitä kiinni.
1
5. Irrota mittatikku ja tarkista öljymäärä mittatikusta
(Kuva 7).
• Jos öljyä on liian vähän, lisää öljyntäyttöputkeen
hitaasti pieni määrä öljyä, odota kolme minuuttia
ja toista sitten vaiheet 3–5, kunnes öljyn määrä on
oikea.
• Jos öljyä on liikaa, valuta ylimääräistä öljyä, kunnes
öljyn määrä on oikea. Lisätietoa ylimääräisen öljyn
tyhjentämisestä on kohdassa Moottoriöljyn vaihto
(sivu 14).
g027257
Tärkeää: Jos kampikammiossa on liikaa
tai liian vähän öljyä moottoria käytettäessä,
moottori voi vaurioitua.
2
3
Kuva 8
1. Kahva
2. Runko
3. Ruohonkeräin
Huomaa: Älä liu’uta keräintä kahvan päälle (Kuva 8).
2. Ripusta keräimen pohjakanava rungon pohjaan (Kuva
9).
Kuva 7
1. Liian vähän öljyä
3. Öljyn määrä on oikea
2. Liian paljon öljyä
6. Asenna mittatikku öljyntäyttöputkeen tukevasti.
Tärkeää: Vaihda moottoriöljy viiden ensimmäisen
käyttötunnin jälkeen ja sitten vuosittain. Katso
kohta Moottoriöljyn vaihto (sivu 14).
6
Laitteen yleiskatsaus
Kuva 10
1. Sytytystulppa
6. Ruohonkeräin
2. Öljyntäyttö/mittatikku (ei
kuvassa)
7. Polttoainesäiliön korkki
3. Narukäynnistimen kahva
8. Leikkuukorkeusvivut (4)
4. Terän ohjaustanko
9. Ilmansuodatin
5. Itsevetolaitteiston tanko
g027258
Kuva 9
3. Ripusta keräimen yläkanava rungon päälle ja
sivukanavat rungon sivuille (Kuva 9).
Kuva 11
1. Takaheittokanavan suuntain (lisävarusteena saatava
lisälaite, Toro-osanro 89964)
Tekniset tiedot
Malli
29639
7
Paino
34 kg
Pituus
144 cm
Leveys
54 cm
Korkeus
99 cm
Käyttö
Polttoainesäiliön täyttö
HENGENVAARA
1 cm (1/2 inch)
Bensiini on erittäin tulenarkaa ja räjähdysherkkää.
Bensiinin aiheuttama tulipalo tai räjähdys voi
aiheuttaa palovammoja.
• Aseta säiliö ja/tai laite suoraan maahan ennen
polttoaineen lisäystä. Älä aseta niitä ajoneuvoon
tai minkään esineen päälle. Muutoin staattinen
purkaus voi sytyttää bensiinin.
g027529
• Täytä polttoainesäiliö ulkona, moottorin ollessa
kylmänä. Pyyhi läikkynyt polttoaine pois.
Kuva 12
• Älä käsittele bensiiniä tupakoidessasi tai
avotulen tai kipinöiden lähellä.
Moottoriöljyn määrän tarkistus
• Säilytä bensiiniä sille hyväksytyssä säiliössä ja
poissa lasten ulottuvilta.
Huoltoväli: Aina ennen käyttöä tai päivittäin
Tärkeää: Laitteen moottorissa ei ole öljyä
toimitettaessa. Täytä moottori öljyllä ennen moottorin
käynnistämistä.
• Moottori toimii parhaiten, kun käytetään vain puhdasta ja
uutta (korkeintaan 30 päivää vanhaa) lyijytöntä bensiiniä,
jonka tieoktaaniluku (pumppuoktaaniluku) on vähintään
87 (RON + MON / 2).
1. Siirrä laite tasaiselle alustalle.
• Happipitoisia lisäaineita (enintään 10 % etanolia tai 15 %
2. Poista mittatikku (Kuva 13) ja kaada öljyä
öljyntäyttöputkeen noin kolmen neljäsosan verran
kampikammion tilavuudesta.
MTBE:tä) sisältävää polttoainetta voidaan käyttää.
• Etanoli: Enintään 10 % etanolia (bensiinin ja etanolin
seosta) tai 15 % MTBE:tä (metyyli-tertiääri-butyylieetteriä)
sisältävää polttoainetta voidaan käyttää. Etanoli ja MTBE
eivät ole sama asia. Bensiiniä, jonka tilavuudesta on
enemmän kuin 15 % (E15) etanolia, ei ole hyväksytty
käyttöön. Älä käytä bensiiniä, jonka tilavuudesta
enemmän kuin 10 % on etanolia (kuten 15 % etanolia
sisältävä E15, 20 % etanolia sisältävä E20 tai enintään
85 % etanolia sisältävä E85). Muun kuin hyväksytyn
bensiinin käyttö voi aiheuttaa toimintaongelmia ja/tai
moottorivaurioita, joita takuu ei ehkä kata.
Huomaa: Tilavuus: 0,59 l, tyyppi: puhdistava SAE
30- tai SAE 10W-30 -öljy, jonka API-huoltoluokitus on
SF, SG, SH, SJ, SL tai korkeampi.
• Metanolia sisältävää bensiiniä ei saa käyttää.
• Polttoainetta ei saa säilyttää talven yli polttoainesäiliössä
tai -astioissa, ellei polttoaineeseen ole lisätty
stabilointiainetta.
Kuva 13
• Bensiiniin ei saa lisätä öljyä.
3. Pyyhi mittatikku puhtaalla liinalla.
Täytä polttoainesäiliö tuoreella, matalaoktaanisella
lyijyttömällä bensiinillä (Kuva 12).
4. Asenna mittatikku öljyntäyttöputkeen, mutta älä
ruuvaa sitä kiinni.
Tärkeää: Käynnistysongelmien vähentämiseksi lisää
polttoaineeseen polttoaineen stabilointiainetta ympäri
vuoden. Sekoita stabilointiaine alle 30 päivää vanhaan
bensiiniin.
5. Irrota mittatikku ja tarkista öljymäärä mittatikusta
(Kuva 14).
• Jos öljyä on liian vähän, lisää öljyntäyttöputkeen
hitaasti pieni määrä öljyä, odota kolme minuuttia
8
ja toista sitten vaiheet 3–5, kunnes öljyn määrä on
oikea.
• Jos öljyä on liikaa, valuta ylimääräistä öljyä, kunnes
öljyn määrä on oikea. Lisätietoa ylimääräisen öljyn
tyhjentämisestä on kohdassa Moottoriöljyn vaihto
(sivu 14).
Tärkeää: Jos kampikammiossa on liikaa
tai liian vähän öljyä moottoria käytettäessä,
moottori voi vaurioitua.
Kuva 14
1. Liian vähän öljyä
3. Öljyn määrä on oikea
G020273
2. Liian paljon öljyä
Kuva 15
1. Laitteen nosto
6. Asenna mittatikku öljyntäyttöputkeen tukevasti.
Tärkeää: Vaihda moottoriöljy viiden ensimmäisen
käyttötunnin jälkeen ja sitten vuosittain. Katso
kohta Moottoriöljyn vaihto (sivu 14).
2. Laitteen laskeminen
Huomaa: Leikkuukorkeusasetukset ovat 25 mm, 38 mm,
51 mm, 64 mm, 76 mm, 89 mm ja 102 mm.
Moottorin käynnistys
Leikkuukorkeuden säätö
1. Pidä terän ohjaustankoa (Kuva 16) kahvaa vasten.
VAARA
Leikkuukorkeutta säädettäessä kädet ja jalat
saattavat joutua kosketuksiin liikkuvan terän
kanssa, mikä voi aiheuttaa vakavia vammoja.
• Sammuta moottori ja odota, kunnes kaikki
liikkuvat osat ovat pysähtyneet.
• Älä laita sormia kotelon alle säätäessäsi
leikkuukorkeutta.
Kuva 16
1. Terän ohjaustanko
VAROITUS
2. Vedä narukäynnistimen kahvasta (Kuva 17).
Jos moottori on juuri sammutettu, äänenvaimennin
on kuuma ja voi aiheuttaa vakavia palovammoja.
Pysy etäällä kuumasta äänenvaimentimesta.
Säädä leikkuukorkeus halutuksi. Aseta kaikki pyörät samalle
korkeudelle.
Huomaa: Laitetta nostetaan siirtämällä kaikkia
leikkuukorkeusvipuja eteenpäin ja lasketaan siirtämällä niitä
kaikkia taaksepäin (Kuva 15).
Kuva 17
Huomaa: Jos laite ei käynnisty usean yrityksen
jälkeen, ota yhteys valtuutettuun huoltoliikkeeseen.
9
Itsevetolaitteiston käyttö
Leikkuujätteiden
kierrättäminen
Käytä itsevetolaitteistoa painamalla itsevetolaitteiston tankoa
(Kuva 18) kahvaa vasten ja pitämällä sitä painettuna (Kuva 19).
Laitteessa on valmiina ominaisuus kierrättää ruoho- ja lehtijäte
takaisin nurmelle.
Jos ruohonkeräin on kiinni laitteessa, irrota se. Katso kohta
Ruohonkeräimen irrotus (sivu 11) ennen leikkuujätteiden
kierrätystä.
Leikkuujätteiden kerääminen
ruohonkeräimeen
Kuva 18
1. Itsevetolaitteiston tanko
Käytä ruohonkeräintä, jos haluat kerätä ruoho- ja lehtijätteet
nurmikolta.
VAARA
Jos ruohonkeräin on kulunut, pieniä kiviä tai
muuta vastaavaa jätettä voi sinkoutua käyttäjään
tai sivullisiin päin, mikä voi johtaa vakavaan
henkilövahinkoon tai kuolemaan.
Kuva 19
Tarkasta ruohonkeräin säännöllisesti. Jos keräin on
vaurioitunut, asenna uusi Toro-ruohonkeräin.
Lopeta itsevetolaitteiston käyttö vapauttamalla
itsevetolaitteiston tanko.
VAARA
Huomaa: Itsevetolaitteistolla on kiinteä enimmäisnopeus.
Hidasta ajonopeutta pitämällä itsevetolaitteiston tankoa
kauempana kahvasta.
Terä on terävä, ja sen koskettaminen voi aiheuttaa
vakavia henkilövahinkoja.
Sammuta moottori ja odota, että kaikki liikkuvat
osat ovat pysähtyneet, ennen kuin poistut käyttäjän
paikalta.
Moottorin sammutus
Huoltoväli: Aina ennen käyttöä tai päivittäin
Ruohonkeräimen asennus
Sammuta moottori vapauttamalla terän ohjaustanko (Kuva
20).
1. Nosta takasuuntain ylös (Kuva 21).
Tärkeää: Kun vapautat terän ohjaustangon,
moottorin ja terän pitäisi pysähtyä kolmen sekunnin
kuluessa. Jos ne eivät pysähdy kunnolla, lopeta
laitteen käyttö välittömästi ja ota yhteys valtuutettuun
huoltoliikkeeseen.
Kuva 20
Kuva 21
1. Takasuuntain
2. Asenna ruohonkeräimen kahva kahvan tukien loviin
(Kuva 21).
10
Ruohonkeräimen irrotus
1. Nosta takasuuntain ylös (Kuva 21).
2. Nosta ruohonkeräimen kahva irti kahvan tukien lovista
ja irrota keräin laitteesta.
3. Sulje takasuuntain.
G020691
Leikkuujätteiden poisto
Kuva 24
Käytä takaheittokanavan suuntainta (lisävarusteena saatava
lisälaite, Toro-osanro 89964) erittäin pitkän ruohon
leikkaamiseen.
Takaheittokanavan suuntaimen irrotus
Takaheittokanavan suuntain irrotetaan toistamalla edellä
kuvatut vaiheet käänteisessä järjestyksessä.
Takaheittokanavan suuntaimen
asennus
Käyttövihjeitä
1. Jos laitteeseen on asennettu keräin, irrota se. Katso
kohta Ruohonkeräimen irrotus (sivu 11).
Yleisiä leikkuuvinkkejä
2. Nosta takasuuntain ylös ja pidä sitä ylhäällä (Kuva 22).
• Siivoa alueelta kepit, kivet, johdot, oksat ja muut jätteet,
•
•
•
•
joihin terä saattaisi osua.
Älä iske terää kiinteisiin esineisiin. Älä koskaan aja
ruohonleikkurilla tarkoituksella minkään esineen yli.
Jos laite törmää esteeseen tai alkaa täristä, sammuta
moottori välittömästi, irrota sytytystulpan johto ja tarkasta
laite vaurioiden varalta.
Jotta ruohonleikkuri toimisi parhaalla mahdollisella
tavalla, asenna uusi terä ennen leikkuukauden alkamista.
Vaihda terä tarvittaessa Toro-vaihtoterään.
Ruohon leikkaaminen
G020689
• Leikkaa vain noin kolmasosa ruohon pituudesta
Kuva 22
3. Aseta takaheittokanavan suuntaimen kieleke
takasuuntaimen oikeanpuoleiseen aukkoon (Kuva 23).
•
•
kerrallaan. Älä leikkaa ruohoa 51 mm:n asetusta
lyhyemmäksi, paitsi jos ruoho on harvaa tai on myöhäinen
syksy, jolloin ruohon kasvu alkaa hidastua. Katso
Leikkuukorkeuden säätö (sivu 9).
Leikattaessa yli 15 cm korkeaa ruohoa leikkaa ensin
korkeimmalla leikkuukorkeuden asetuksella ja kävele
hitaasti. Leikkaa sen jälkeen matalammalla asetuksella,
jotta nurmikosta tulee hyvän näköinen. Jos ruoho on liian
pitkää, laite saattaa tukkeutua ja moottori pysähtyä.
Leikkaa vain kuivaa ruohoa tai lehtiä. Kostea ruoho ja
lehdet paakkuuntuvat nurmikolle ja voivat tukkia laitteen
tai pysäyttää moottorin.
G020690
VAARA
Kuva 23
Kostea ruoho tai lehdet voivat aiheuttaa vakavan
loukkaantumisen, jos liukastut ja kosketat terää.
Leikkaa vain ruohon ollessa kuivaa.
4. Aseta takaheittokanavan suuntaimen tappi laitteen
loviin (Kuva 24).
• Vaihda leikkuusuuntaa. Tällöin leikkuujätteet hajaantuvat
•
11
ruohikolle tasaisesti ja lannoittavat hyvin.
Jos leikattu nurmikko ei näytä hyvältä, kokeile yhtä tai
useampaa seuraavista toimenpiteistä:
– Vaihda terä tai teroita se.
– Kävele hitaammin leikatessasi.
– Nosta laitteen leikkuukorkeutta.
– Leikkaa ruoho useammin.
– Kulje aina osaksi edellisen leikkuukaistan päällä; älä
leikkaa kokonaan uutta kaistaa.
– Aseta etupyörien leikkuukorkeus yhtä pykälää
takapyörien leikkuukorkeutta alemmaksi. Säädä
eturenkaiden korkeudeksi esimerkiksi 51 mm ja
takarenkaiden korkeudeksi 64 mm.
Lehtien leikkaaminen
• Kun nurmikko on leikattu, tarkista, että puolet ruohosta
näkyy lehtikerroksen läpi. Joudut ehkä leikkaamaan lehdet
vielä kerran tai useamminkin.
• Jos lehtiä on nurmikolla yli 13 cm, aseta etuosan
leikkuukorkeus yhtä tai kahta pykälää korkeammalle kuin
takaosan leikkuukorkeus.
• Hidasta leikkuunopeutta, jos laite ei leikkaa lehtiä
tarpeeksi hienoksi.
12
Kunnossapito
Huomaa: Koneen vasen ja oikea puoli määritellään normaalista käyttöasennosta käsin.
Kunnossapitotaulukko
Huoltotoimenpide
Huoltoväli
5 ensimmäisen käyttötunnin
jälkeen
• Vaihda moottoriöljy.
Aina ennen käyttöä tai
päivittäin
• Tarkista moottoriöljyn määrä.
• Varmista, että terä pysähtyy kolmen sekunnin kuluessa terän ohjaustangon
vapauttamisesta.
Jokaisen käytön jälkeen
• Poista leikkuujätteet ja lika laitteen alapuolelta.
100 käyttötunnin välein
• Tarkista sytytystulppa ja vaihda se tarvittaessa.
Ennen varastointia
• Tyhjennä polttoainesäiliö ennen korjauksia ohjeiden mukaan ja ennen vuosittaista
varastointia.
• Puhdista jäähdytysjärjestelmä; poista leikkuujätteet, roskat ja lika moottorin
jäähdytysrivoista ja käynnistimestä. Puhdista järjestelmä tavallista useammin
likaisissa tai roskaisissa olosuhteissa.
Vuosittain
• Vaihda ilmansuodatin. Vaihda ilmansuodatin useammin, jos käyttöolosuhteet ovat
pölyiset.
• Vaihda moottoriöljy.
• Vaihda terä tai teroituta se (useammin, jos terä tylsyy nopeasti).
VAARA
Valmistelu huoltoa varten
Konetta kallistettaessa saattaa valua
polttoainetta. Bensiini on tulenarkaa
ja räjähdysherkkää ja voi aiheuttaa
henkilövahingon.
1. Sammuta moottori ja odota, kunnes kaikki liikkuvat
osat ovat pysähtyneet.
2. Irrota sytytystulpan johto sytytystulpasta (Kuva 25)
ennen huoltotöiden suorittamista.
Käytä moottoria, kunnes bensiini loppuu,
tai poista bensiini käsipumpulla, ei koskaan
lapolla.
Tärkeää: Kallista laite kyljelleen aina siten, että
mittatikku osoittaa alaspäin.
Ilmanpuhdistimen vaihto
Huoltoväli: Vuosittain
1. Paina ilmanpuhdistimen suojuksessa olevat salvat alas
(Kuva 26).
G017308
Kuva 25
1. Sytytystulpan johto
3. Kytke sytytystulpan johto sytytystulppaan huoltotöiden
jälkeen.
Kuva 26
1. Salvat
2. Avaa suojus.
13
3. Irrota paperinen ilmansuodatin ja vaahtomuovinen
esisuodatin (Kuva 27).
Kuva 28
Kuva 27
1. Paperinen ilmansuodatin
2. Vaahtomuovinen
esisuodatin
7. Valuta käytetty öljy öljyntäyttöputken läpi öljyn
tyhjennysastiaan kallistamalla laite kyljelleen siten, että
öljyntäyttöputki osoittaa alaspäin (Kuva 29).
4. Tarkista vaahtomuovinen esisuodatin ja vaihda se, jos
se on vaurioitunut tai erittäin likainen.
5. Tarkista paperinen ilmansuodatin.
A. Vaihda suodatin, jos se on vaurioitunut tai öljyn
tai polttoaineen kastelema.
B.
Jos paperinen ilmansuodatin on likainen, napauta
sitä kovaa pintaa vasten useita kertoja tai puhalla
paineilmaa (alle 2,07 bar) suodattimen moottorin
puoleisen sivun läpi.
Kuva 29
Huomaa: Älä harjaa likaa irti suodattimesta, sillä
harjaaminen työntää lian kuituihin.
8. Kun öljy on tyhjentynyt, palauta laite käyttöasentoon.
6. Poista lika ilmanpuhdistimen rungosta ja suojuksesta
kostealla liinalla. Älä pyyhi likaa ilmakanavaan.
9. Kaada öljyä kampikammioon noin kolmen neljäsosan
verran kampikammion tilavuudesta.
7. Asenna vaahtomuovinen esisuodatin ja paperinen
ilmansuodatin ilmanpuhdistimeen.
Huomaa: Tilavuus: 0,59 l, tyyppi: puhdistava SAE
30- tai SAE 10W-30 -öljy, jonka API-huoltoluokitus on
SF, SG, SH, SJ, SL tai korkeampi.
8. Asenna kansi.
10. Anna öljyn asettua kolmen minuutin ajan.
Moottoriöljyn vaihto
11. Pyyhi mittatikku puhtaalla liinalla.
12. Asenna mittatikku öljyntäyttöputkeen, mutta älä
ruuvaa sitä kiinni.
Huoltoväli: 5 ensimmäisen käyttötunnin jälkeen
Vuosittain
13. Irrota mittatikku ja tarkista öljymäärä mittatikusta
(Kuva 30).
1. Siirrä laite tasaiselle alustalle.
2. Varmista, että polttoainesäiliössä on vain vähän tai ei
yhtään polttoainetta, jotta polttoainetta ei vuotaisi, kun
laite kallistetaan kyljelleen.
• Jos öljyä on liian vähän, lisää öljyntäyttöputkeen
hitaasti pieni määrä öljyä, odota kolme minuuttia
ja toista sitten vaiheet 11–13, kunnes öljyn määrä
on oikea.
3. Lämmitä öljy ennen vaihtoa käyttämällä moottoria
muutaman minuutin ajan.
• Jos öljyä on liikaa, valuta ylimääräistä öljyä, kunnes
öljyn määrä on oikea. Lisätietoa ylimääräisen öljyn
tyhjentämisestä on kohdassa Moottoriöljyn vaihto
(sivu 14).
Huomaa: Lämmin öljy juoksee paremmin ja kuljettaa
enemmän epäpuhtauksia.
4. Irrota johto sytytystulpasta. Katso kohta Valmistelu
huoltoa varten (sivu 13).
Tärkeää: Jos kampikammiossa on liikaa
tai liian vähän öljyä moottoria käytettäessä,
moottori voi vaurioitua.
5. Aseta öljyn tyhjennysastia laitteen sille sivulle, joka on
lähimpänä öljyntäyttöputkea.
6. Irrota mittatikku öljyntäyttöputkesta (Kuva 28).
14
Terän vaihto
Huoltoväli: Vuosittain
Tärkeää: Terän asentamiseen tarvitaan momenttiavain.
Jos sinulla ei ole momenttiavainta tai et halua
suorittaa toimenpidettä itse, ota yhteys valtuutettuun
huoltoliikkeeseen.
Kuva 30
1. Liian vähän öljyä
3. Öljyn määrä on oikea
Tarkista terä aina bensiinin loppuessa. Jos terä vaurioituu
tai murtuu, vaihda se heti. Jos terä on tylsä tai uurteinen,
teroituta terä tai vaihda se uuteen.
2. Liian paljon öljyä
14. Asenna mittatikku öljyntäyttöputkeen tukevasti.
VAARA
15. Toimita käytetty öljy paikallisen jälleenkäsittelylaitoksen
hävitettäväksi.
Terä on terävä, ja sen koskettaminen voi aiheuttaa
vakavia henkilövahinkoja.
• Irrota johto sytytystulpasta.
• Käytä käsineitä, kun huollat terää.
Sytytystulpan huolto
Huoltoväli: 100 käyttötunnin välein
1. Irrota sytytystulpan johto sytytystulpasta. Katso
Valmistelu huoltoa varten (sivu 13).
Sytytystulppa on tarkistettava 100 käyttötunnin välein. Käytä
Champion RN9YC -sytytystulppaa tai vastaavaa.
2. Kallista laite kyljelleen siten, että mittatikku osoittaa
alaspäin.
1. Sammuta moottori ja odota, kunnes kaikki liikkuvat
osat ovat pysähtyneet.
3. Tue terä puun kappaleella.
2. Irrota johto sytytystulpasta.
4. Irrota terä (kääntämällä teräpulttia vastapäivään) ja
säilytä kaikki kiinnitystarvikkeet.
3. Puhdista sytytystulpan ympäristö.
5. Asenna uusi terä (kääntämällä teräpulttia myötäpäivään)
ja kaikki kiinnitystarvikkeet (Kuva 32).
4. Irrota sytytystulppa sylinterinkannesta.
Tärkeää: Vaihda viallinen tai likainen
sytytystulppa. Älä puhdista sytytystulpan yläosaa,
koska siitä voi irrota sylinteriin karstaa, jolloin
moottori voi vaurioitua.
5. Aseta sytytystulpan kärkiväliksi 0,76 mm (Kuva 31).
Kuva 31
1. Sivuelektrodi
2. Keskielektrodi
3. Kärkiväli (ei mittakaavassa)
Kuva 32
Tärkeää: Suuntaa terän käyrät päät laitteen
koteloa kohti.
6. Asenna sytytystulppa ja tiiviste.
7. Kiristä sytytystulppa momenttiin 20 N·m.
6. Kiristä teräpultti momenttiavaimella 82 N·m:n
tiukkuuteen.
8. Kytke johto sytytystulppaan.
Tärkeää: 82 N·m:iin kiristetty pultti on erittäin
tiukalla. Pidä terää paikoillaan puun kappaleella,
15
Laitteen alapuolen
puhdistaminen
aseta painosi räikän tai vääntötyökalun taakse ja
kiristä pultti hyvin. Tätä pulttia on hyvin vaikea
kiristää liian kireälle.
Huoltoväli: Jokaisen käytön jälkeen
Itsevetolaitteiston vaijerin
säätö
VAARA
Leikkuujätettä saattaa irrota laitteen alta.
Säädä itsevetolaitteiston kaapeli aina, kun asennat uuden
itsevetolaitteiston kaapelin tai jos itsevetolaitteiston säädössä
tuntuu olevan vikaa.
• Käytä silmäsuojaimia.
• Pysy käyttäjän paikalla (kahvan takana), kun
moottori on käynnissä.
1. Löysää kaapelin tuen mutteria (Kuva 33).
• Älä päästä sivullisia alueelle.
1. Käytä moottoria tasaisella ja päällystetyllä alustalla ja
ruiskuta vettä oikean takapyörän eteen (Kuva 34).
Vesi roiskuu terän reitille ja poistaa leikkuujätteet.
Kuva 34
Kuva 33
1. 25–38 mm
4. Kaapelin tuen mutteri
2. Itsevetolaitteiston tanko
5. Kaapelin tuki
2. Kun leikkuujätettä ei enää tule ulos, lopeta ruiskutus ja
siirrä laite kuivalle alueelle.
3. Käytä moottoria muutaman minuutin ajan, jotta
kotelon alapuoli kuivuu. Näin se ei pääse ruostumaan.
3. Kaapelin vaippa
2. Pidä itsevetolaitteiston tankoa 25–38 mm:n etäisyydellä
kahvasta (Kuva 33).
3. Vedä kaapelin vaippaa alas (laitetta kohti), kunnes
kaapelissa ei ole enää löysyyttä (Kuva 33).
4. Kiristä kaapelin tuen mutteri.
5. Vapauta itsevetolaitteiston tanko ja varmista, että
kaapeli jää löysälle.
Huomaa: Kaapelin on oltava löysällä
itsevetolaitteiston tangon ollessa vapautetussa
asennossa, sillä muutoin laite saattaa liikkua, kun tanko
vapautetaan.
16
Varastointi
1. Löysää kahvan nuppeja, kunnes kahva liikkuu vapaasti
(Kuva 35).
Varastoi laite viileään, puhtaaseen ja kuivaan paikkaan.
Laitteen valmistelu
varastointia varten
Kuva 35
VAARA
1. Kahvan nuppi (2)
Bensiinihöyryt voivat räjähtää.
• Älä säilytä bensiiniä 30 päivää kauempaa.
• Älä varastoi laitetta suljettuun tilaan lähelle
avotulta.
• Anna moottorin jäähtyä ennen varastointia.
2. Siirrä kahvaa eteenpäin kuvan mukaisesti (Kuva 35).
1. Lisää polttoaineeseen stabilointiainetta moottorin
valmistajan ohjeiden mukaan vuoden viimeisellä
polttoainesäiliön täyttökerralla.
Kuva 36
2. Hävitä käyttämätön polttoaine asianmukaisesti.
Kierrätä se paikallisten säädösten mukaan tai käytä sitä
autossasi.
Huomaa: Polttoainesäiliössä oleva vanha polttoaine
on suurin syy käynnistysongelmiin. Älä varastoi
stabilointiaineetonta polttoainetta yli 30 päivää
kauempaa äläkä varastoi lisäaineistettua polttoainetta
90 päivää kauempaa.
Laitteen käyttöönotto
varastoinnin jälkeen
1. Tarkista ja kiristä kaikki kiinnikkeet.
3. Käytä laitetta, kunnes moottori pysähtyy polttoaineen
loppumisen vuoksi.
2. Irrota sytytystulppa ja pyöritä moottoria nopeasti
käynnistimen avulla, jotta liika öljy poistuu sylinteristä.
4. Käynnistä moottori uudelleen.
3. Asenna sytytystulppa ja kiristä se momenttiavaimella
momenttiin 20 Nm.
5. Anna moottorin käydä, kunnes se pysähtyy. Kun et
enää saa moottoria käyntiin, se on tarpeeksi kuiva.
4. Tee tarvittavat huoltotoimenpiteet. Katso kohta
Valmistelu huoltoa varten (sivu 13).
6. Irrota johto sytytystulpasta.
5. Tarkista moottorin öljymäärä. Katso kohta
Moottoriöljyn määrän tarkistus (sivu 8).
7. Irrota sytytystulppa, lisää 30 ml öljyä sytytystulpan
aukkoon ja vedä narukäynnistintä hitaasti useita
kertoja, jotta öljy leviää kaikkialle sylinteriin ja estää
sylinterin ruostumisen varastoinnin aikana.
6. Täytä polttoainesäiliö uudella bensiinillä, katso kohta
Polttoainesäiliön täyttö (sivu 8).
8. Aseta sytytystulppa löysästi paikalleen.
7. Kytke johto sytytystulppaan.
9. Kiristä kaikki mutterit, pultit ja ruuvit.
Kahvan taittaminen
VAARA
Jos kahva taitetaan tai suoristetaan väärin, kaapelit
saattavat vahingoittua. Tällöin ruohonleikkuria ei
ole turvallista käyttää.
• Älä vahingoita kaapeleita, kun taitat tai suoristat
kahvaa.
• Jos kaapeli on vaurioitunut, ota yhteyttä
valtuutettuun huoltoliikkeeseen.
17
Huomautuksia:
18
Kansainväliset jakelijat
Jakelija:
Maa:
Puhelinnumero:
Jakelija:
Maa:
Agrolanc Kft
Balama Prima Engineering Equip.
B-Ray Corporation
Unkari
Hongkong
Korea
36 27 539 640
852 2155 2163
82 32 551 2076
Maquiver S.A.
Maruyama Mfg. Co. Inc.
Mountfield a.s.
Casco Sales Company
Puerto Rico
787 788 8383
Mountfield a.s.
Kolumbia
Japani
Tšekin
tasavalta
Slovakia
Ceres S.A.
Costa Rica
506 239 1138
Munditol S.A.
Argentiina
CSSC Turf Equipment (pvt) Ltd.
Cyril Johnston & Co.
Cyril Johnston & Co.
Sri Lanka
Pohjois-Irlanti
Irlanti
94 11 2746100
44 2890 813 121
44 2890 813 121
Venäjä
Ecuador
Suomi
Equiver
Femco S.A.
ForGarder OU
Meksiko
Guatemala
Viro
52 55 539 95444
502 442 3277
372 384 6060
Norma Garden
Oslinger Turf Equipment SA
Oy Hako Ground and Garden
Ab
Parkland Products Ltd.
Perfetto
Pratoverde SRL.
G.Y.K. Company Ltd.
Geomechaniki of Athens
Golf international Turizm
Guandong Golden Star
Hako Ground and Garden
Japani
Kreikka
Turkki
Kiina
Ruotsi
81 726 325 861
30 10 935 0054
90 216 336 5993
86 20 876 51338
46 35 10 0000
Prochaska & Cie
RT Cohen 2004 Ltd.
Riversa
Lely Turfcare
Solvert S.A.S.
Itävalta
Israel
Espanja
Tanska
Ranska
Hako Ground and Garden
Hayter Limited (U.K.)
Norja
Yhdistynyt
kuningaskunta
Arabiemiirikuntien
liitto
Egypti
Portugali
Intia
47 22 90 7760
44 1279 723 444
Spypros Stavrinides Limited
Surge Systems India Limited
Kypros
Intia
64 3 34 93760
48 61 8 208 416
39 049 9128
128
43 1 278 5100
972 986 17979
34 9 52 83 7500
45 66 109 200
33 1 30 81 77
00
357 22 434131
91 1 292299901
97 14 347 9479
T-Markt Logistics Ltd.
Unkari
36 26 525 500
202 519 4308
351 21 238 8260
0091 44 2449
4387
31 30 639 4611
Toro Australia
Toro Europe NV
Valtech
Australia
Belgia
Marokko
Victus Emak
Puola
61 3 9580 7355
32 14 562 960
212 5 3766
3636
48 61 823 8369
Hydroturf Int. Co Dubai
Hydroturf Egypt LLC
Irrimac
Irrigation Products Int'l Pvt
Ltd.
Jean Heybroek b.v.
Alankomaat
Uusi-Seelanti
Puola
Italia
Puhelinnumero:
57 1 236 4079
81 3 3252 2285
420 255 704
220
420 255 704
220
54 11 4 821
9999
7 495 411 61 20
593 4 239 6970
358 987 00733
Eurooppalainen tietosuojailmoitus
Toron keräämät tiedot
Toro Warranty Company (Toro) huolehtii asiakkaiden tietosuojasta. Takuuvaatimusten käsittelyä ja mahdollisia tuotteiden takaisinkutsukampanjoita varten
pyydämme, että asiakkaat lähettävät henkilötiedot suoraan Torolle tai paikalliselle Toro-jälleenmyyjälle.
Toro-takuujärjestelmä toimii yhdysvaltalaisilla palvelimilla, eivätkä yhdysvaltalaiset tietosuojalait välttämättä tarjoa samanlaista suojaa kuin vastaavat
lait asiakkaan omassa maassa.
ANTAMALLA HENKILÖTIEDOT TOROLLE ASIAKAS SUOSTUU SIIHEN, ETTÄ NÄITÄ TIETOJA KÄSITELLÄÄN TÄSSÄ TIETOSUOJAILMOITUKSESSA
KUVATULLA TAVALLA.
Tapa, jolla Toro käyttää tietoja
Toro voi käyttää henkilötietoja takuuvaatimusten käsittelyyn, yhteydenottoihin mahdollisissa tuotteiden takaisinkutsukampanjoissa ja muissa
mahdollisissa tarkoituksissa, joista kerrotaan erikseen. Toro voi jakaa tietoja Toron sisaryhtiöille, jälleenmyyjille ja muille liiketoimintakumppaneille
näiden tarkoitusten yhteydessä. Toro ei myy asiakkaiden henkilötietoja muille yhtiöille. Toro pidättää oikeuden luovuttaa henkilötietoja lain
määräämiin tarkoituksiin tai asiaankuuluvien viranomaisten pyynnöstä, Toron järjestelmien toiminnan varmistamiseksi tai Toron turvallisuuden tai
muiden käyttäjien turvallisuuden varmistamiseksi.
Henkilötietojen säilytys
Henkilötietoja säilytetään niin kauan kuin niitä tarvitaan niiden alkuperäiseen tarkoitukseen tai muihin asianmukaisiin tarkoituksiin (kuten
viranomaismääräysten noudattamiseksi) tai lain määräämän ajan.
Toron vakuutus asiakkaiden henkilötietojen tietosuojasta
Toro pyrkii säilyttämään henkilötietojen tietosuojan kohtuullisten varotoimien avulla. Lisäksi se pyrkii huolehtimaan tietojen tarkkuudesta ja
paikkansapitävyydestä.
Henkilötietojen käyttö ja korjaus
Jos haluat tarkistaa henkilötietosi tai korjata niitä, lähetä sähköpostia osoitteeseen [email protected]
Australian kuluttajalainsäädäntö
Australialaiset asiakkaat voivat saada lisätietoja Australian kuluttajalainsäädännöstä pakkauksen sisällä olevasta materiaalista tai paikalliselta
Toro-jälleenmyyjältä.
374-0269 Rev H
Kotikäyttöön tarkoitetut
tuotteet
Toron takuu
ja
Toro GTS -käynnistystakuu
Ehdot ja takuunalaiset tuotteet
Omistajan vastuut
Toro Company ja sen sisaryhtiö Toro Warranty Company antavat yhteisen
sopimuksensa mukaisesti alkuperäiselle ostajalle1 takuun korjata alla ilmoitettu
Toro-tuote, jos siinä ilmenee materiaali- tai valmistusvikoja tai jos Toro GTS
(Guaranteed to Start) -käynnistystakuun piiriin kuuluva laite ei käynnisty ensimmäisellä
tai toisella vedolla, edellyttäen, että käyttöoppaassa kuvatuista säännöllisistä
huoltotoimenpiteistä on huolehdittu.
Toro-tuotetta on huollettava käyttöoppaan huolto-ohjeiden mukaisesti. Tällaisen
kunnossapidon kustannuksista vastaa omistaja huollon suorittajasta riippumatta.
Takuuhuollon ohjeet
Jos epäilet, että Toro-tuotteessasi on materiaali- tai valmistusvirhe, toimi näin:
Tuotteille annetaan seuraavat takuuajat ostopäivästä lukien:
1.
Tuotteet
Työnnettävät ruohonleikkurit
•Valettu leikkuupöytä
Ota yhteys tuotteen myyjään huollon järjestämiseksi. Jos et voi jostain syystä
ottaa yhteyttä tuotteen myyjään, ota yhteys mihin tahansa valtuutettuun
Toro-jälleenmyyjään. Katso oheinen jakelijaluettelo.
2.
Vie laite ja ostotodistus (ostokuitti) huoltoliikkeeseen. Jos et ole tyytyväinen
huoltoliikkeen arvioon tai saamaasi palveluun, ota yhteys Toroon:
•Moottori
•Akku
Takuuaika
5 vuotta kotikäytössä2
90 päivää kaupallisessa käytössä
5 vuoden GTS-takuu,
kotikäytössä3
2 vuotta
•Teräsleikkuupöytä
2 vuotta kotikäytössä2
30 päivää kaupallisessa käytössä
•Moottori
2 vuoden GTS-takuu,
kotikäytössä3
TimeMaster-leikkurit
•Akku
3 vuotta kotikäytössä2
90 päivää kaupallisessa käytössä
3 vuoden GTS-takuu,
kotikäytössä3
2 vuotta
Sähkökäyttöiset kannettavat laitteet
ja työnnettävät ruohonleikkurit
2 vuotta kotikäytössä2
Ei takuuta kaupallisessa käytössä
•Moottori
Lumilingot
•Yksivaiheinen
•Moottori
•Kaksivaiheinen
•Suppilo, suppilon suuntain ja
siipipyörän kotelon suojus
Sähkökäyttöiset lumilingot
Toro Customer Care Department, RLC Division
Toro Warranty Company
8111 Lyndale Avenue South
Bloomington, MN 55420-1196
001–952–948–4707
2 vuotta kotikäytössä2
45 päivää kaupallisessa käytössä
2 vuoden GTS-takuu,
kotikäytössä3
3 vuotta kotikäytössä2
45 päivää kaupallisessa käytössä
Elinikäinen (vain alkuperäinen omistaja)5
Takuun ulkopuoliset kohteet ja viat
Muita nimenomaisia takuita ei ole, lukuun ottamatta joitain tuotteita koskevia moottoriin
tai moottorin päästöjen rajoitusjärjestelmiin liittyviä takuita. Tämä takuu ei kata
seuraavia:
•
•
•
•
•
•
2 vuotta kotikäytössä2
Ei takuuta kaupallisessa käytössä
Kaikki seuraavat ajoleikkurit
•Moottori
•Akku
•Lisälaitteet
Katso moottorin valmistajan
2 vuotta kotikäytössä2
2 vuotta kotikäytössä2
Ajoleikkurit ja puutarhatraktorit (DH)
2 vuotta kotikäytössä2
30 päivää kaupallisessa käytössä
Ajoleikkurit ja puutarhatraktorit (XLS)
3 vuotta kotikäytössä2
30 päivää kaupallisessa käytössä
TimeCutter
3 vuotta kotikäytössä2
30 päivää kaupallisessa käytössä
TITAN-leikkurit
•Runko
3 vuotta tai 240 tuntia5
Elinikäinen (vain alkuperäinen omistaja)6
1Alkuperäinen
takuu4
GTS -käynnistystakuu ei kata kaupallisessa käytössä olevia tuotteita.
4Joillakin
5Kumpi
•
Normaalin kulumisen seurauksena vioittuneet osat
Laitteet tai osat, joita on muutettu, käytetty väärin tai laiminlyöty, tai jotka
on vaihdettava tai korjattava onnettomuuksien tai asianmukaisen huollon
laiminlyönnin vuoksi
Nouto- ja toimituskulut
Muun kuin valtuutetun Toro-huoltoliikkeen tekemät korjaukset tai korjausyritykset
Korjaukset, jotka johtuvat suositellun polttoainemenettelyn laiminlyönnistä
(lisäohjeita on käyttöoppaassa)
–
Epäpuhtauksien poistaminen polttoainejärjestelmästä
–
Vanhan polttoaineen (yli kuukauden vanhan) tai yli 10 % etanolia tai yli
15 % MTBE:tä sisältävän polttoaineen käyttö
–
Polttoainejärjestelmän tyhjentämättä jättäminen ennen yli kuukauden
pituisia käyttökatkoja
Korjaukset tai säädöt, joilla pyritään korjaamaan seuraavista tekijöistä johtuvia
käynnistysvaikeuksia:
–
Asianmukaisten huoltotoimenpiteiden tai suositellun polttoainemenettelyn
laiminlyönti
–
Leikkurin terän osuminen esteeseen
Erityisolosuhteet, joissa käynnistys voi edellyttää useampaa kuin kahta vetoa:
–
Ensimmäinen käynnistyskerta yli kolmen kuukauden pituisen käyttökatkon
tai varastoinnin jälkeen
–
Käynnistys alhaisessa lämpötilassa, esimerkiksi varhain keväällä tai
myöhään syksyllä
–
Väärä käynnistystapa – jos yksikön käynnistyksessä on ongelmia, varmista
käyttöoppaasta, että käytät oikeaa käynnistystapaa. Näin voidaan ehkä
välttää tarpeeton käynti valtuutetussa Toro-huoltoliikkeessä.
ostaja on henkilö, joka alun perin osti Toro-tuotteen.
2Kotikäyttö tarkoittaa tuotteen käyttöä samalla tontilla, jolla asiakkaan koti sijaitsee. Käyttöä
useammassa kuin yhdessä paikassa pidetään kaupallisena käyttönä, johon sovelletaan kaupalliseen
käyttöön annettua takuuta.
3Toro
•
Määräaikaishuolto tai varaosat, kuten suodattimet, polttoaine, voiteluaineet,
öljynvaihdot, sytytystulpat, ilmansuodattimet, terien teroitus, kuluneet terät,
kaapelin/vivuston säädöt sekä jarrujen ja kytkinten säädöt
Toro-tuotteissa käytetyillä moottoreilla on moottorin valmistajan antama takuu.
Yleiset ehdot
Ostajaa suojaavat maakohtaiset lait. Tämä takuu ei rajoita ostajan lakisääteisiä
oikeuksia.
tahansa ilmenee ensin.
6Elinikäinen
takuu: Jos koneen päärakenteen muodostava runko (joka koostuu yhteen hitsatuista
osista ja johon moottorin kaltaiset muut osat kiinnitetään) halkeaa tai murtuu normaalikäytössä,
se korjataan tai vaihdetaan Toron harkinnan mukaan takuun puitteissa maksutta osien ja työn
osalta. Takuu ei kata rungon vaurioitumista väärinkäytön tai ruostumisen edellyttämien korjausten
laiminlyönnin seurauksena.
Takuu voidaan evätä, jos tuntilaskuri on irrotettu, siihen on tehty muutoksia tai jos sitä
on muuten peukaloitu.
374-0268 Rev G
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Related manuals

Download PDF

advertisement