Toro 50cm Mulching/Rear Bagging Lawn Mower User manual

Toro 50cm Mulching/Rear Bagging Lawn Mower User manual
Form No. 3381-393 Rev A
Leikkuujätteen levittävä / taakse keräävä 50 cm:n
ruohonleikkuri
Mallinro: 29639—Sarjanro: 314000001 tai suurempi
Käyttöopas
Johdanto
Tämä työnnettävä vaakatasoleikkuri on tarkoitettu
kotikäyttöön tai kaupalliseen ammattikäyttöön. Se on
tarkoitettu pääasiassa asuinkiinteistöjen ja kaupallisten
kiinteistöjen viheralueiden ruohonleikkuuseen.
Sitä ei ole tarkoitettu pensaiden leikkuuseen eikä
maatalouskäyttöön.
Lue nämä tiedot huolellisesti, jotta opit käyttämään
ja huoltamaan laitetta asianmukaisesti sekä välttämään
tapaturmia ja tuotevaurioita. Olet vastuussa tuotteen
asianmukaisesta ja turvallisesta käytöstä.
Voit ottaa yhteyden Toroon suoraan osoitteessa
www.Toro.com, jos tarvitset tietoja tuotteista, lisävarusteista
tai lähimmästä jälleenmyyjästä tai haluat rekisteröidä tuotteesi.
Aina kun tarvitset huoltoa, alkuperäisiä Toro-varaosia
tai lisätietoja, ota yhteys valtuutettuun huoltoliikkeeseen
tai Toron asiakaspalveluun. Ota tällöin laitteesi malli- ja
sarjanumerot valmiiksi esiin. Kuva 1 näyttää laitteen malli- ja
sarjanumerojen sijainnin. Kirjoita numerot annettuun tilaan.
Kuva 2
1. Varoitusmerkintä
Tässä käyttöoppaassa käytetään kahta termiä tietojen
korostamiseksi. Tärkeää kiinnittää huomiota mekaanisiin
erikoistietoihin ja Huomautus korostaa erityishuomion
ansaitsevia yleistietoja.
Tämä tuote on asiaankuuluvien eurooppalaisten direktiivien
mukainen. Lisätietoja on erillisessä tuotekohtaisessa
vaatimustenmukaisuusvakuutuksessa.
Mallit, joiden moottoreiden hevosvoima on ilmoitettu:
moottorin valmistaja on mitannut moottorin
bruttohevosvoiman laboratorio-olosuhteissa SAE J1940:n
mukaisesti. Tämän luokan ruohonleikkurin moottorin
todellinen hevosvoima on huomattavasti alhaisempi, koska se
on säädetty turvallisuuteen, päästöihin ja käyttöön liittyvien
vaatimusten mukaisesti.
Älä muuta moottorin asetuksia tai kierrosnopeussäätimen
nopeutta, sillä tämä saattaa heikentää laitteen turvallisuutta ja
aiheuttaa henkilövahinkoja.
Sisältö
Kuva 1
1. Malli- ja sarjanumerokilpi
Mallinro:
Sarjanro:
Tässä käyttöoppaassa esiintyvä varoitusmerkintä (Kuva
2) ilmaisee uhkaa, josta saattaa olla seurauksena vakava
tapaturma tai jopa kuolema, jos suositellut varotoimenpiteet
laiminlyödään.
© 2014—The Toro® Company
8111 Lyndale Avenue South
Bloomington, MN 55420
Rekisteröi tuotteesi osoitteessa
www.Toro.com.
Johdanto ....................................................................... 1
Yleisiä ruohonleikkurin turvaohjeita........................... 2
Äänenpaine ............................................................ 3
Ääniteho ................................................................ 3
Värinä, käsi/käsivarsi ............................................... 3
Turva- ja ohjetarrat ................................................. 4
Käyttöönotto ................................................................ 5
1 Kahvan asennus.................................................... 5
2 Narukäynnistimen asennus naruohjaimeen ............... 5
3 Öljyn lisääminen moottoriin ................................... 5
Laitteen yleiskatsaus ....................................................... 6
Tekniset tiedot ....................................................... 6
Käyttö .......................................................................... 7
Polttoainesäiliön täyttö ............................................. 7
Moottorin öljymäärän tarkistus.................................. 7
Leikkuukorkeuden säätö........................................... 8
Moottorin käynnistys ............................................... 8
Itsevetolaitteiston käyttö........................................... 9
Moottorin sammutus ............................................... 9
Leikkuujätteiden kierrättäminen ................................ 9
Käännös alkuperäisestä tekstistä (FI)
Painettu Yhdysvalloissa
Kaikki oikeudet pidätetään *3381-393* A
• Muista, että käyttäjä vastaa muille ihmisille tai heidän
Leikkuujätteiden kerääminen ruohonkeräimeen ........... 9
Leikkuujätteiden poisto ...........................................10
Käyttövihjeitä .......................................................10
Kunnossapito ...............................................................12
Kunnossapitotaulukko ...............................................12
Valmistelu huoltoa varten ........................................12
Ilmanpuhdistimen vaihto.........................................12
Moottoriöljyn vaihto...............................................13
Sytytystulpan huolto ...............................................14
Terän vaihto ..........................................................14
Itsevetolaitteiston kaapelin säätö...............................15
Laitteen kotelon alapuolen puhdistus.........................15
Varastointi ...................................................................16
Laitteen valmistelu varastointia varten .......................16
Kahvan taittaminen ................................................16
Laitteen käyttöönotto varastoinnin jälkeen .................16
•
omaisuudelleen aiheutuneista vahingoista.
Ymmärrä ruohonleikkurissa tai ohjeissa käytettyjen
kuvien selitykset.
Bensiini
VAARA
Bensiini on tulenarkaa. Noudata seuraavia
varo-ohjeita:
• Säilytä polttoaine tarkoitukseen suunnitelluissa
astioissa.
• Täytä polttoainesäiliö aina ulkona äläkä tupakoi
täyttäessäsi polttoainesäiliötä.
• Lisää polttoaine ennen moottorin
käynnistämistä. Älä koskaan irrota
polttoainesäiliön korkkia tai lisää bensiiniä
moottorin ollessa käynnissä tai lämmin.
• Jos bensiiniä roiskuu, älä yritä käynnistää
moottoria vaan siirrä laite pois alueelta, jolla on
bensiiniroiskeita. Vältä luomasta minkäänlaisia
kipinälähteitä, ennen kuin bensiinihöyryt ovat
hälvenneet.
• Asenna polttoainesäiliöiden ja muiden säiliöiden
korkit huolellisesti.
Turvaohjeet
Ruohonleikkurin asiaton käyttö tai huolto voi aiheuttaa
tapaturman tai kuoleman. Vähennä tapaturmariskiä
noudattamalla näitä turvaohjeita.
Toro on suunnitellut ja testannut tämän ruohonleikkurin
siten, että sen käyttö on turvallista, mutta seuraavien ohjeiden
noudattamatta jättäminen saattaa aiheuttaa henkilövahingon.
Parhaan mahdollisen turvallisuuden, suorituskyvyn
ja laitetuntemuksen kannalta on tärkeää, että kaikki
ruohonleikkurin käyttäjät lukevat tämän käyttöoppaan
ja omaksuvat sen tiedot ennen laitteen käyttämistä.
Erityistä huomiota on kiinnitettävä turvaohjeen
varoitusmerkintään Kuva 2 joka tarkoittaa Varoitusta,
Vaaraa tai Hengenvaaraa – ”henkilöturvallisuusohjeet”.
Lue ja omaksu nämä ohjeet, sillä ne käsittelevät
turvallisuutta. Ohjeiden noudattamatta jättäminen
saattaa johtaa henkilövahinkoon.
Valmistelut
• Käytä aina ruohoa leikatessa tukevia kenkiä ja pitkiä
•
•
Yleisiä ruohonleikkurin
turvaohjeita
•
Seuraavat ohjeet on mukailtu EN 836:n pohjalta.
housuja aina. Älä käytä laitetta avojaloin tai avoimissa
sandaaleissa.
Tarkasta huolellisesti alue, jolla laitetta on tarkoitus
käyttää, ja poista kaikki kivet, kepit, johdot, puruluut ja
muut esineet.
Tarkista aina ennen käyttöä silmämääräisesti, että
suojukset ja suojalaitteet, kuten suuntainlevyt ja/tai
ruohonkeräimet ovat paikoillaan ja toimivat oikein.
Tarkasta aina ennen käyttöä silmämääräisesti, että terät,
terien pultit ja leikkuujärjestelmä eivät ole kuluneet tai
vaurioituneet. Vaihda kuluneet tai vaurioituneet terät ja
pultit sarjoissa, jotta tasapaino säilyy.
Tämä leikkuulaite voi katkaista jalan tai käden sekä singota
esineitä. Seuraavien turvaohjeiden noudattamatta jättäminen
saattaa aiheuttaa vakavan loukkaantumisen tai kuoleman.
Käynnistys
Koulutus
Käynnistä moottori huolellisesti ohjeiden mukaan jalat
kaukana terästä. Älä myöskään seiso heittosuppilon edessä.
• Lue ohjeet huolellisesti. Tutustu ohjauslaitteisiin ja
Käyttö
laitteen asianmukaiseen käyttöön.
• Älä koskaan anna lasten tai näihin ohjeisiin
• Älä koskaan leikkaa ruohoa, kun lähistöllä on ihmisiä
perehtymättömien henkilöiden käyttää leikkuria.
Paikalliset säännökset saattavat asettaa rajoituksia
käyttäjän iälle.
•
•
2
(varsinkin lapsia) tai lemmikkieläimiä.
Leikkaa ruohoa vain päivänvalossa tai hyvässä
keinovalaistuksessa.
Pidä silmällä monttuja ja muita piileviä vaaroja.
• Anna moottorin jäähtyä, ennen kuin varastoit koneen
• Älä laita käsiä tai jalkoja pyörivien osien lähelle tai alle.
suljettuun tilaan.
Älä mene koskaan heittoaukon eteen.
• Älä nosta tai kanna laitetta moottorin ollessa käynnissä.
• Ole erittäin varovainen vaihtaessasi suuntaa tai vetäessäsi
• Puhdista moottori, äänenvaimennin, akkutila ja bensiinin
säilytysalue ruohosta, lehdistä tai liiallisesta rasvasta
palovaaran vähentämiseksi.
leikkuria itseäsi kohti.
• Tarkista ruohonkerääjän osat ja heittosuppilon suojus
• Käytä laitetta kävellen, älä juokse.
• Rinteet:
säännöllisesti ja vaihda ne tarvittaessa valmistajan
suosittelemiin varaosiin.
– Älä yritä leikata ruohoa jyrkissä rinteissä.
• Vaihda kuluneet tai vaurioituneet osat turvallisuuden
parantamiseksi.
– Noudata erittäin suurta varovaisuutta rinteillä.
– Leikkaa rinteet poikittaissuunnassa – ei ylös ja alas.
Ole erittäin varovainen vaihtaessasi suuntaa rinteillä.
• Vaihda vialliset äänenvaimentimet.
– Varo, että jalkasi eivät luista rinteissä.
• Älä muuta moottorin kierrosnopeuden säätimen asetuksia
• Tyhjennä polttoainesäiliö ulkona.
tai käytä moottoria ylikierroksilla. Moottorin käyttäminen
ylikierroksilla lisää henkilövahingon riskiä.
• Vähennä nopeutta rinteissä ja ennen jyrkkiä käännöksiä,
jotta kone ei kaadu tai menetä ohjattavuuttaan.
• Ole varovainen käsitellessäsi moniteräisiä laitteita, sillä
• Pysäytä terät, jos konetta on kallistettava ylitettäessä muita
yhden terän kääntäminen saattaa kääntää myös muita teriä.
kuin ruohoalustoja ja kuljetettaessa laitetta.
• Varo leikkuria säätäessäsi, etteivät sormet jää jumiin
• Älä käytä moottoria ahtaissa tiloissa, joihin voi kertyä
leikkurin liikkuvien terien ja kiinteiden osien väliin.
vaarallista häkäkaasua.
• Varmista hyvä suorituskyky ja turvallisuus
• Sammuta moottori
hankkimalla ainoastaan alkuperäisiä Toro-varaosia
ja -lisävarusteita. Älä käytä muiden valmistajien
osia ja lisävarusteita, sillä ne voivat aiheuttaa
turvallisuusriskin.
– aina, kun poistut laitteen luota.
– ennen polttoainesäiliön täyttämistä
– ennen ruohonkerääjän irrottamista
– ennen korkeuden säätämistä, paitsi jos säätö voidaan
tehdä kuljettajan istuimelta käsin.
Äänenpaine
• Sammuta moottori ja irrota sytytystulpan johto
Tämän laitteen äänenpainetaso käyttäjän korvan kohdalla
on 90 dB(A), johon sisältyy epävarmuusarvo (K) 1 dB(A).
Äänenpainetaso on määritetty standardissa EN 836 määritetyn
menettelyn mukaisesti.
– ennen tukkeuman poistamista tai tukoksen
poistamista suppilosta.
– ennen laitteen tarkastamista, puhdistamista tai
huoltamista.
Ääniteho
– Jos laite osuu vieraaseen esineeseen, tarkasta, onko
laitteessa vaurioita ja korjaa ne ennen laitteen
käynnistämistä ja käyttämistä.
Tämän laitteen taattu äänitehon taso on 98 dB(A), johon
sisältyy epävarmuusarvo (K) 1 dB(A). Äänitehon taso on
määritetty standardissa ISO 11094 määritetyn menettelyn
mukaisesti.
– jos laite alkaa täristä epänormaalisti (tarkista heti).
• Salamanisku voi aiheuttaa vakavan loukkaantumisen tai
hengenvaaran. Jos alueella on ukonilma, konetta ei saa
käyttää. Tällöin on hakeuduttava suojaan.
Värinä, käsi/käsivarsi
• Varo liikennettä, kun ylität tien tai työskentelet tien
Tämän laitteen värinätaso on kummassakin
kädessä/käsivarressa enintään 3,6 m/s2Kummankin
käden värinätasoon sisältyy epävarmuusarvo (K) 1,8 m/s2
Mitatut arvot on määritetty standardissa EN 836 määritetyn
menettelyn mukaisesti.
lähistöllä.
Kunnossapito ja varastointi
• Huolehdi, että mutterit, pultit ja ruuvit ovat tiukalla, jotta
laitetta on turvallista käyttää.
• Älä pese laitetta painepesulaitteilla.
• Älä säilytä laitetta, jonka säiliössä on bensiiniä, sisätiloissa,
jossa kaasut voivat joutua kosketuksiin avotulen tai
kipinän kanssa.
3
Turva- ja ohjetarrat
Tärkeää: Turva- ja ohjetarrat on sijoitettu mahdollisesti vaarallisten alueiden lähelle. Vaihda vaurioituneet tarrat.
Valmistajan merkki
1. Osoittaa, että terän on valmistanut alkuperäinen
laitevalmistaja.
117-4143
1. Vaara – lue käyttöopas.
2. Esineiden sinkoutumisvaara – pidä sivulliset turvallisen
matkan päässä koneesta.
3. Käsien ja jalkojen loukkaantumisvaara, leikkuuterä – irrota
sytytystulpan johto ja lue ohjeet ennen kunnostus- tai
huoltotöitä.
4. Käsien ja jalkojen loukkaantumisvaara, leikkuuterä –
pysy etäällä liikkuvista osista ja pidä kaikki suojukset ja
suojalevyt paikoillaan.
112-8760
1. Esineiden sinkoutumisvaara – pidä sivulliset turvallisen
matkan päässä koneesta.
2. Jalkojen ja käsien loukkaantumisvaara – pysy etäällä
liikkuvista osista.
5. Käsien ja jalkojen loukkaantumisvaara, leikkuuterä – älä aja
rinteitä ylös ja alas, vaan aina poikkisuunnassa. Pysäytä
leikkuri, sammuta moottori ja poista roskat ennen käyttöä.
Katso peruuttaessasi taakse- ja alaspäin.
117-9368
1. Oikea öljymäärä
4
Käyttöönotto
2
1
Narukäynnistimen asennus
naruohjaimeen
Kahvan asennus
Mitään osia ei tarvita
Mitään osia ei tarvita
Ohjeet
Ohjeet
Tärkeää: Narukäynnistin on asennettava
naruohjaimeen.
VAARA
Pidä terän ohjaustankoa yläkahvaa vasten ja vedä
narukäynnistin kahvassa olevan naruohjaimen läpi (Kuva 5).
Jos kahva taitetaan tai suoristetaan väärin, kaapelit
saattavat vahingoittua. Tällöin ruohonleikkuria ei
ole turvallista käyttää.
• Älä vahingoita kaapeleita, kun taitat tai suoristat
kahvaa.
• Jos kaapeli on vaurioitunut, ota yhteyttä
valtuutettuun huoltoliikkeeseen.
1. Löysää kahvan nupit (Kuva 3).
Tärkeää: Vie kaapelit kahvan ulkopuolelle, kun
asennat kahvaa.
Kuva 5
1. Narukäynnistin
2. Naruohjain
3
Kuva 3
Öljyn lisääminen moottoriin
1. Kahvan nuppi (2)
2. Siirrä kahva käyttöasentoon (Kuva 4).
Mitään osia ei tarvita
Ohjeet
Tärkeää: Laitteen moottorissa ei ole öljyä
toimitettaessa. Täytä moottori öljyllä ennen moottorin
käynnistämistä.
1. Siirrä laite tasaiselle alustalle.
2. Poista mittatikku (Kuva 6) ja kaada öljyä
öljyntäyttöputkeen noin kolmen neljäsosan verran
kampikammion tilavuudesta.
Kuva 4
Huomaa: Tilavuus: 0,59 l, tyyppi: puhdistava SAE
30- tai SAE 10W-30 -öljy, jonka API-huoltoluokitus on
SF, SG, SH, SJ, SL tai korkeampi.
3. Kiristä kahvan nupit tiukasti käsin (Kuva 3).
5
Laitteen yleiskatsaus
Kuva 6
3. Pyyhi mittatikku puhtaalla liinalla.
4. Asenna mittatikku öljyntäyttöputkeen, mutta älä
ruuvaa sitä kiinni.
5. Irrota mittatikku ja tarkista öljymäärä mittatikusta
(Kuva 7).
• Jos öljyä on liian vähän, lisää öljyntäyttöputkeen
hitaasti pieni määrä öljyä, odota kolme minuuttia
ja toista sitten vaiheet 3–5, kunnes öljyn määrä on
oikea.
Kuva 8
• Jos öljyä on liikaa, valuta ylimääräistä öljyä, kunnes
1. Sytytystulppa
6. Ruohonkeräin
öljyn määrä on oikea. Lisätietoa ylimääräisen öljyn
tyhjentämisestä on kohdassa Moottoriöljyn vaihto
(sivu 13).
2. Öljyntäyttö/mittatikku (ei
kuvassa)
7. Polttoainesäiliön korkki
3. Narukäynnistimen kahva
8. Leikkuukorkeusvivut (4)
Tärkeää: Jos kampikammiossa on liikaa
tai liian vähän öljyä moottoria käytettäessä,
moottori voi vaurioitua.
4. Terän ohjaustanko
9. Ilmansuodatin
5. Itsevetolaitteiston tanko
Kuva 7
1. Liian vähän öljyä
3. Öljyn määrä on oikea
Kuva 9
2. Liian paljon öljyä
1. Takaheittokanavan suuntain (lisävarusteena saatava
lisälaite, Toro-osa 89964)
6. Asenna mittatikku öljyntäyttöputkeen tukevasti.
Tärkeää: Vaihda moottoriöljy viiden ensimmäisen
käyttötunnin jälkeen ja sitten vuosittain. Katso
kohta Moottoriöljyn vaihto (sivu 13).
Tekniset tiedot
Malli
29639
6
Paino
34 kg
Pituus
144 cm
Leveys
54 cm
Korkeus
145 cm
Käyttö
Polttoainesäiliön täyttö
Suositeltu polttoaine:
• Moottori toimii parhaiten, kun käytetään vain puhdasta ja
uutta (korkeintaan 30 päivää vanhaa) lyijytöntä bensiiniä,
jonka tieoktaaniluku (pumppuoktaaniluku) on vähintään
87 (RON + MON / 2).
1
• Etanoli: Enintään 10 % etanolia (bensiinin ja etanolin
seosta) tai 15 % MTBE:tä (metyyli-tertiääri-butyylieetteriä)
sisältävää polttoainetta voidaan käyttää. Etanoli ja MTBE
eivät ole sama asia. Bensiiniä, jonka tilavuudesta on
enemmän kuin 15 % (E15) etanolia, ei ole hyväksytty
käyttöön. Älä käytä bensiiniä, jonka tilavuudesta
enemmän kuin 10 % on etanolia (kuten 15 % etanolia
sisältävä E15, 20 % etanolia sisältävä E20 tai enintään
85 % etanolia sisältävä E85). Muun kuin hyväksytyn
bensiinin käyttö voi aiheuttaa toimintaongelmia ja/tai
moottorivaurioita, joita takuu ei ehkä kata.
G020479
Kuva 10
1. 6 mm
2. Täytä polttoainesäiliö siten, että vähintään 6 mm kaulan
alaosasta jää tyhjäksi, jotta bensiinillä on tilaa laajentua.
3. Asenna polttoainesäiliön korkki paikalleen ja kiristä se
käsin.
• Metanolia sisältävää bensiiniä ei saa käyttää.
• Polttoainetta ei saa säilyttää talven yli polttoainesäiliössä
tai -astioissa, ellei polttoaineeseen ole lisätty
stabilointiainetta.
Moottorin öljymäärän tarkistus
• Bensiiniin ei saa lisätä öljyä.
Huoltoväli: Aina ennen käyttöä tai päivittäin
Tärkeää: Käynnistysongelmien vähentämiseksi lisää
polttoaineeseen polttoaineen stabilointiainetta ympäri
vuoden. Sekoita stabilointiaine alle 30 päivää vanhaan
bensiiniin. Käytä moottoria, kunnes bensiini loppuu,
ennen koneen varastoimista yli 30 päivän ajaksi.
Älä käytä muita polttoaineen lisäaineita kuin
stabilointiainetta tai varastointia parantavaa ainetta. Älä
käytä alkoholipohjaisia stabilointiaineita, kuten etanolia,
metanolia tai isopropanolia.
Tärkeää: Laitteen moottorissa ei ole öljyä
toimitettaessa. Täytä moottori öljyllä ennen moottorin
käynnistämistä.
1. Siirrä laite tasaiselle alustalle.
2. Poista mittatikku (Kuva 11) ja kaada öljyä
öljyntäyttöputkeen noin kolmen neljäsosan verran
kampikammion tilavuudesta.
Huomaa: Tilavuus: 0,59 l, tyyppi: puhdistava SAE
30- tai SAE 10W-30 -öljy, jonka API-huoltoluokitus on
SF, SG, SH, SJ, SL tai korkeampi.
HENGENVAARA
Bensiini on erittäin tulenarkaa ja räjähdysherkkää.
Bensiinin aiheuttama tulipalo tai räjähdys voi
aiheuttaa palovammoja.
• Aseta säiliö ja/tai laite suoraan maahan ennen
polttoaineen lisäystä. Älä aseta niitä ajoneuvoon
tai minkään esineen päälle. Muutoin staattinen
purkaus voi sytyttää bensiinin.
• Täytä polttoainesäiliö ulkona, moottorin ollessa
kylmänä. Pyyhi läikkynyt polttoaine pois.
Kuva 11
• Älä käsittele bensiiniä tupakoidessasi tai
avotulen tai kipinöiden lähellä.
3. Pyyhi mittatikku puhtaalla liinalla.
4. Asenna mittatikku öljyntäyttöputkeen, mutta älä
ruuvaa sitä kiinni.
5. Irrota mittatikku ja tarkista öljymäärä mittatikusta
(Kuva 12).
• Säilytä bensiiniä sille hyväksytyssä säiliössä ja
poissa lasten ulottuvilta.
1. Puhdista polttoainesäiliön korkin ympäristö ja irrota
korkki (Kuva 10).
7
• Jos öljyä on liian vähän, lisää öljyntäyttöputkeen
hitaasti pieni määrä öljyä, odota kolme minuuttia
ja toista sitten vaiheet 3–5, kunnes öljyn määrä on
oikea.
• Jos öljyä on liikaa, valuta ylimääräistä öljyä, kunnes
öljyn määrä on oikea. Lisätietoa ylimääräisen öljyn
tyhjentämisestä on kohdassa Moottoriöljyn vaihto
(sivu 13).
Tärkeää: Jos kampikammiossa on liikaa
tai liian vähän öljyä moottoria käytettäessä,
moottori voi vaurioitua.
Kuva 12
1. Liian vähän öljyä
G020273
3. Öljyn määrä on oikea
Kuva 13
2. Liian paljon öljyä
1. Laitteen nosto
6. Asenna mittatikku öljyntäyttöputkeen tukevasti.
2. Laitteen laskeminen
Huomaa: Leikkuukorkeusasetukset ovat 25 mm, 38 mm,
51 mm, 64 mm, 76 mm, 89 mm ja 102 mm.
Tärkeää: Vaihda moottoriöljy viiden ensimmäisen
käyttötunnin jälkeen ja sitten vuosittain. Katso
kohta Moottoriöljyn vaihto (sivu 13).
Moottorin käynnistys
1. Pidä terän ohjaustankoa (Kuva 14) kahvaa vasten.
Leikkuukorkeuden säätö
VAARA
Leikkuukorkeutta säädettäessä kädet ja jalat
saattavat joutua kosketuksiin liikkuvan terän
kanssa, mikä voi aiheuttaa vakavia vammoja.
• Sammuta moottori ja odota, kunnes kaikki
liikkuvat osat ovat pysähtyneet.
Kuva 14
• Älä laita sormia kotelon alle säätäessäsi
leikkuukorkeutta.
1. Terän ohjaustanko
2. Vedä narukäynnistimen kahvasta (Kuva 15).
VAROITUS
Jos moottori on juuri sammutettu, äänenvaimennin
on kuuma ja voi aiheuttaa vakavia palovammoja.
Pysy etäällä kuumasta äänenvaimentimesta.
Säädä leikkuukorkeus halutuksi. Aseta kaikki pyörät samalle
korkeudelle.
Kuva 15
Huomaa: Laitetta nostetaan siirtämällä kaikkia
leikkuukorkeusvipuja eteenpäin ja lasketaan siirtämällä niitä
kaikkia taaksepäin (Kuva 13).
Huomaa: Jos laite ei käynnisty usean yrityksen
jälkeen, ota yhteys valtuutettuun huoltoliikkeeseen.
8
Itsevetolaitteiston käyttö
Leikkuujätteiden
kierrättäminen
Käytä itsevetolaitteistoa painamalla itsevetolaitteiston tankoa
(Kuva 16) kahvaa vasten ja pitämällä sitä painettuna (Kuva 17).
Laitteessa on valmiina ominaisuus kierrättää ruoho- ja lehtijäte
takaisin nurmelle.
Jos ruohonkeräin on kiinni laitteessa, irrota se. Katso kohta
Ruohonkeräimen irrotus (sivu 10) ennen leikkuujätteiden
kierrätystä.
Leikkuujätteiden kerääminen
ruohonkeräimeen
Kuva 16
1. Itsevetolaitteiston tanko
Käytä ruohonkeräintä, jos haluat kerätä ruoho- ja lehtijätteet
nurmikolta.
VAARA
Jos ruohonkeräin on kulunut, pieniä kiviä tai
muuta vastaavaa jätettä voi sinkoutua käyttäjään
tai sivullisiin päin ja aiheuttaa henkilövahingon tai
kuoleman.
Kuva 17
Tarkasta ruohonkeräin säännöllisesti. Jos keräin on
vaurioitunut, asenna uusi Toro-ruohonkeräin.
Lopeta itsevetolaitteiston käyttö vapauttamalla
itsevetolaitteiston tanko.
VAARA
Huomaa: Itsevetolaitteistolla on kiinteä enimmäisnopeus.
Hidasta ajonopeutta pitämällä itsevetolaitteiston tankoa
kauempana kahvasta.
Terä on terävä, ja sen koskettaminen voi aiheuttaa
vakavia henkilövahinkoja.
Sammuta moottori ja odota, että kaikki liikkuvat
osat ovat pysähtyneet, ennen kuin poistut käyttäjän
paikalta.
Moottorin sammutus
Huoltoväli: Aina ennen käyttöä tai päivittäin
Ruohonkeräimen asennus
Sammuta moottori vapauttamalla terän ohjaustanko (Kuva
18).
1. Nosta takasuuntain ylös (Kuva 19).
Tärkeää: Kun vapautat terän ohjaustangon,
moottorin ja terän pitäisi pysähtyä kolmen sekunnin
kuluessa. Jos ne eivät pysähdy kunnolla, lopeta
laitteen käyttö välittömästi ja ota yhteys valtuutettuun
huoltoliikkeeseen.
Kuva 18
Kuva 19
1. Takasuuntain
2. Asenna ruohonkeräimen kahva kahvan tukien loviin
(Kuva 19).
9
Ruohonkeräimen irrotus
1. Nosta takasuuntain ylös (Kuva 19).
2. Nosta ruohonkeräimen kahva irti kahvan tukien lovista
ja irrota keräin laitteesta.
3. Sulje takasuuntain.
G020691
Leikkuujätteiden poisto
Kuva 22
Käytä takaheittokanavan suuntainta (lisävarusteena
saatava lisälaite, Toro-osa 89964) erittäin pitkän ruohon
leikkaamiseen.
Takaheittokanavan suuntaimen irrotus
Takaheittokanavan suuntain irrotetaan toistamalla edellä
kuvatut vaiheet käänteisessä järjestyksessä.
Takaheittokanavan suuntaimen
asennus
Käyttövihjeitä
1. Jos laitteeseen on asennettu keräin, irrota se. Katso
kohta Ruohonkeräimen irrotus (sivu 10).
Yleisiä leikkuuvinkkejä
2. Nosta takasuuntain ylös ja pidä sitä ylhäällä (Kuva 20).
• Siivoa alueelta kepit, kivet, johdot, oksat ja muut jätteet,
•
•
•
•
joihin terä saattaisi osua.
Älä iske terää kiinteisiin esineisiin. Älä koskaan aja
ruohonleikkurilla tarkoituksella minkään esineen yli.
Jos laite törmää esteeseen tai alkaa täristä, sammuta
moottori välittömästi, irrota sytytystulpan johto ja tarkasta
laite vaurioiden varalta.
Jotta ruohonleikkuri toimisi parhaalla mahdollisella
tavalla, asenna uusi terä ennen leikkuukauden alkamista.
Vaihda terä tarvittaessa Toro-vaihtoterään.
Ruohon leikkaaminen
G020689
• Leikkaa vain noin kolmasosa ruohon pituudesta
Kuva 20
3. Aseta takaheittokanavan suuntaimen kieleke
takasuuntaimen oikeanpuoleiseen aukkoon (Kuva 21).
•
•
kerrallaan. Älä leikkaa ruohoa 51 mm:n asetusta
lyhyemmäksi, paitsi jos ruoho on harvaa tai on myöhäinen
syksy, jolloin ruohon kasvu alkaa hidastua. Katso
Leikkuukorkeuden säätö (sivu 8).
Leikattaessa yli 15 cm korkeaa ruohoa leikkaa ensin
korkeimmalla leikkuukorkeuden asetuksella ja kävele
hitaasti. Leikkaa sen jälkeen matalammalla asetuksella,
jotta nurmikosta tulee hyvän näköinen. Jos ruoho on liian
pitkää, laite saattaa tukkeutua ja moottori pysähtyä.
Leikkaa vain kuivaa ruohoa tai lehtiä. Kostea ruoho ja
lehdet paakkuuntuvat nurmikolle ja voivat tukkia laitteen
tai pysäyttää moottorin.
G020690
VAARA
Kuva 21
Kostea ruoho tai lehdet voivat aiheuttaa vakavan
loukkaantumisen, jos liukastut ja kosketat terää.
Leikkaa vain ruohon ollessa kuivaa.
4. Aseta takaheittokanavan suuntaimen tappi laitteen
loviin (Kuva 22).
• Vaihda leikkuusuuntaa. Tällöin leikkuujätteet hajaantuvat
•
10
ruohikolle tasaisesti ja lannoittavat hyvin.
Jos leikattu nurmikko ei näytä hyvältä, kokeile seuraavia
toimenpiteitä tai jotain niistä:
– Vaihda terä tai teroita se.
– Kävele hitaammin leikatessasi.
– Nosta laitteen leikkuukorkeutta.
– Leikkaa ruoho useammin.
– Kulje aina osaksi edellisen leikkuukaistan päällä; älä
leikkaa kokonaan uutta kaistaa.
– Aseta etupyörien leikkuukorkeus yhtä pykälää
takapyörien leikkuukorkeutta alemmaksi. Aseta
etupyörät esim. asetukseen 51 mm ja takapyörät
asetukseen 64 mm.
Lehtien leikkaaminen
• Kun nurmikko on leikattu, tarkista, että puolet ruohosta
näkyy lehtikerroksen läpi. Joudut ehkä leikkaamaan lehdet
vielä kerran tai useamminkin.
• Jos lehtiä on nurmikolla yli 13 cm, aseta etuosan
leikkuukorkeus yhtä tai kahta pykälää korkeammalle kuin
takaosan leikkuukorkeus.
• Hidasta leikkuunopeutta, jos laite ei leikkaa lehtiä
tarpeeksi hienoksi.
11
Kunnossapito
Huomaa: Koneen vasen ja oikea puoli määritellään normaalista käyttöasennosta käsin.
Kunnossapitotaulukko
Huoltotoimenpide
Huoltoväli
5 ensimmäisen käyttötunnin
jälkeen
• Vaihda moottoriöljy.
Aina ennen käyttöä tai
päivittäin
• Tarkista moottoriöljyn määrä.
• Varmista, että terä pysähtyy kolmen sekunnin kuluessa terän ohjaustangon
vapauttamisesta.
Jokaisen käytön jälkeen
• Poista leikkuujätteet ja lika laitteen alapuolelta.
100 käyttötunnin välein
• Tarkista sytytystulppa ja vaihda se tarvittaessa.
Ennen varastointia
• Tyhjennä polttoainesäiliö ennen korjauksia ohjeiden mukaan ja ennen vuosittaista
varastointia.
• Puhdista jäähdytysjärjestelmä; poista leikkuujätteet, roskat ja lika moottorin
jäähdytysrivoista ja käynnistimestä. Puhdista järjestelmä tavallista useammin
likaisissa tai roskaisissa olosuhteissa.
Vuosittain
• Vaihda ilmansuodatin. Vaihda ilmansuodatin useammin, jos käyttöolosuhteet ovat
pölyiset.
• Vaihda moottoriöljy.
• Vaihda terä tai teroituta se (useammin, jos terä tylsyy nopeasti).
VAARA
Valmistelu huoltoa varten
Laitetta kallistettaessa saattaa valua
polttoainetta. Bensiini on tulenarkaa
ja räjähdysherkkää ja voi aiheuttaa
henkilövahingon.
1. Sammuta moottori ja odota, kunnes kaikki liikkuvat
osat ovat pysähtyneet.
2. Irrota sytytystulpan johto sytytystulpasta (Kuva 23)
ennen huoltotöiden suorittamista.
Käytä moottoria, kunnes bensiini loppuu,
tai poista bensiini käsipumpulla, ei koskaan
lapolla.
Tärkeää: Kallista laite kyljelleen aina siten, että
mittatikku osoittaa alaspäin.
Ilmanpuhdistimen vaihto
Huoltoväli: Vuosittain
1. Paina ilmanpuhdistimen suojuksessa olevat salvat alas
(Kuva 24).
G017308
Kuva 23
1. Sytytystulpan johto
3. Kytke sytytystulpan johto sytytystulppaan huoltotöiden
jälkeen.
Kuva 24
1. Salvat
2. Avaa suojus.
12
3. Irrota paperinen ilmansuodatin ja vaahtomuovinen
esisuodatin (Kuva 25).
Kuva 26
Kuva 25
1. Paperinen ilmansuodatin
2. Vaahtomuovinen
esisuodatin
7. Valuta käytetty öljy öljyntäyttöputken läpi öljyn
tyhjennysastiaan kallistamalla laite kyljelleen siten, että
öljyntäyttöputki osoittaa alaspäin (Kuva 27).
4. Tarkista vaahtomuovinen esisuodatin ja vaihda se, jos
se on vaurioitunut tai erittäin likainen.
5. Tarkista paperinen ilmansuodatin.
A. Vaihda suodatin, jos se on vaurioitunut tai öljyn
tai polttoaineen kastelema.
B.
Jos paperinen ilmansuodatin on likainen, napauta
sitä kovaa pintaa vasten useita kertoja tai puhalla
paineilmaa (alle 2,07 bar) suodattimen moottorin
puoleisen sivun läpi.
Kuva 27
Huomaa: Älä harjaa likaa irti suodattimesta, sillä
harjaaminen työntää lian kuituihin.
8. Kun öljy on tyhjentynyt, palauta laite käyttöasentoon.
6. Poista lika ilmanpuhdistimen rungosta ja suojuksesta
kostealla liinalla. Älä pyyhi likaa ilmakanavaan.
9. Kaada öljyä kampikammioon noin kolmen neljäsosan
verran kampikammion tilavuudesta.
7. Asenna vaahtomuovinen esisuodatin ja paperinen
ilmansuodatin ilmanpuhdistimeen.
Huomaa: Tilavuus: 0,59 l, tyyppi: puhdistava SAE
30- tai SAE 10W-30 -öljy, jonka API-huoltoluokitus on
SF, SG, SH, SJ, SL tai korkeampi.
8. Asenna kansi.
10. Anna öljyn asettua kolmen minuutin ajan.
Moottoriöljyn vaihto
11. Pyyhi mittatikku puhtaalla liinalla.
Huoltoväli: 5 ensimmäisen käyttötunnin jälkeen
12. Asenna mittatikku öljyntäyttöputkeen, mutta älä
ruuvaa sitä kiinni.
Vuosittain
13. Irrota mittatikku ja tarkista öljymäärä mittatikusta
(Kuva 28).
1. Siirrä laite tasaiselle alustalle.
2. Varmista, että polttoainesäiliössä on vain vähän tai ei
yhtään polttoainetta, jotta polttoainetta ei vuotaisi, kun
laite kallistetaan kyljelleen.
• Jos öljyä on liian vähän, lisää öljyntäyttöputkeen
hitaasti pieni määrä öljyä, odota kolme minuuttia
ja toista sitten vaiheet 11–13, kunnes öljyn määrä
on oikea.
3. Lämmitä öljy ennen vaihtoa käyttämällä moottoria
muutaman minuutin ajan.
• Jos öljyä on liikaa, valuta ylimääräistä öljyä, kunnes
öljyn määrä on oikea. Lisätietoa ylimääräisen öljyn
tyhjentämisestä on kohdassa Moottoriöljyn vaihto
(sivu 13).
Huomaa: Lämmin öljy juoksee paremmin ja kuljettaa
enemmän epäpuhtauksia.
4. Irrota johto sytytystulpasta. Katso kohta Valmistelu
huoltoa varten (sivu 12).
Tärkeää: Jos kampikammiossa on liikaa
tai liian vähän öljyä moottoria käytettäessä,
moottori voi vaurioitua.
5. Aseta öljyn tyhjennysastia laitteen sille sivulle, joka on
lähimpänä öljyntäyttöputkea.
6. Irrota mittatikku öljyntäyttöputkesta (Kuva 26).
13
Terän vaihto
Huoltoväli: Vuosittain
Tärkeää: Terän asentamiseen tarvitaan momenttiavain.
Jos sinulla ei ole momenttiavainta tai et halua
suorittaa toimenpidettä itse, ota yhteys valtuutettuun
huoltoliikkeeseen.
Kuva 28
1. Liian vähän öljyä
3. Öljyn määrä on oikea
Tarkista terä aina bensiinin loppuessa. Jos terä vaurioituu
tai murtuu, vaihda se heti. Jos terä on tylsä tai uurteinen,
teroituta terä tai vaihda se uuteen.
2. Liian paljon öljyä
14. Asenna mittatikku öljyntäyttöputkeen tukevasti.
VAARA
15. Toimita käytetty öljy paikallisen jälleenkäsittelylaitoksen
hävitettäväksi.
Terä on terävä, ja sen koskettaminen voi aiheuttaa
vakavia henkilövahinkoja.
• Irrota johto sytytystulpasta.
• Käytä käsineitä, kun huollat terää.
Sytytystulpan huolto
Huoltoväli: 100 käyttötunnin välein
1. Irrota sytytystulpan johto sytytystulpasta. Katso
Valmistelu huoltoa varten (sivu 12).
Sytytystulppa on tarkistettava 100 käyttötunnin välein. Käytä
Champion RN9YC -sytytystulppaa tai vastaavaa.
2. Kallista laite kyljelleen siten, että mittatikku osoittaa
alaspäin.
1. Sammuta moottori ja odota, kunnes kaikki liikkuvat
osat ovat pysähtyneet.
3. Tue terä puun kappaleella.
2. Irrota johto sytytystulpasta.
4. Irrota terä (kääntämällä teräpulttia vastapäivään) ja
säilytä kaikki kiinnitystarvikkeet.
3. Puhdista sytytystulpan ympäristö.
5. Asenna uusi terä (kääntämällä teräpulttia myötäpäivään)
ja kaikki kiinnitystarvikkeet (Kuva 30).
4. Irrota sytytystulppa sylinterinkannesta.
Tärkeää: Vaihda viallinen tai likainen
sytytystulppa. Älä puhdista sytytystulpan yläosaa,
koska siitä voi irrota sylinteriin karstaa, jolloin
moottori voi vaurioitua.
5. Aseta sytytystulpan kärkiväliksi 0,76 mm (Kuva 29).
Kuva 29
1. Sivuelektrodi
2. Keskielektrodi
3. Kärkiväli (ei mittakaavassa)
Kuva 30
Tärkeää: Suuntaa terän käyrät päät laitteen
koteloa kohti.
6. Asenna sytytystulppa ja tiiviste.
7. Kiristä sytytystulppa momenttiin 20 N·m.
6. Kiristä teräpultti momenttiavaimella 82 N·m:n
tiukkuuteen.
8. Kytke johto sytytystulppaan.
Tärkeää: 82 N·m:iin kiristetty pultti on erittäin
tiukalla. Pidä terää paikoillaan puun kappaleella,
14
Laitteen kotelon alapuolen
puhdistus
aseta painosi räikän tai vääntötyökalun taakse ja
kiristä pultti hyvin. Tätä pulttia on hyvin vaikea
kiristää liian kireälle.
Huoltoväli: Jokaisen käytön jälkeen
Itsevetolaitteiston kaapelin
säätö
VAARA
Leikkuujätettä saattaa irrota laitteen kotelon alta.
Säädä itsevetolaitteiston kaapeli aina, kun asennat uuden
itsevetolaitteiston kaapelin tai jos itsevetolaitteiston säädössä
tuntuu olevan vikaa.
• Käytä silmäsuojaimia.
• Pysy käyttäjän paikalla (kahvan takana), kun
moottori on käynnissä.
1. Löysää kaapelin tuen mutteria (Kuva 31).
• Älä päästä sivullisia alueelle.
1. Käytä moottoria tasaisella ja päällystetyllä alustalla ja
ruiskuta vettä oikean takapyörän eteen (Kuva 32).
Vesi roiskuu terän reitille ja poistaa leikkuujätteet.
Kuva 32
Kuva 31
1. 25–38 mm
4. Kaapelin tuen mutteri
2. Itsevetolaitteiston tanko
5. Kaapelin tuki
2. Kun leikkuujätettä ei enää tule ulos, lopeta ruiskutus ja
siirrä laite kuivalle alueelle.
3. Käytä moottoria muutaman minuutin ajan, jotta kotelo
kuivuu. Näin se ei pääse ruostumaan.
3. Kaapelin vaippa
2. Pidä itsevetolaitteiston tankoa 25–38 mm:n etäisyydellä
kahvasta (Kuva 31).
3. Vedä kaapelin vaippaa alas (laitetta kohti), kunnes
kaapelissa ei ole enää löysyyttä (Kuva 31).
4. Kiristä kaapelin tuen mutteri.
5. Vapauta tanko ja varmista, että kaapeli jää löysälle.
Huomaa: Kaapelin on oltava löysällä
itsevetolaitteiston tangon ollessa vapautetussa
asennossa, sillä muutoin laite saattaa liikkua, kun tanko
vapautetaan.
15
Varastointi
1. Löysää kahvan nuppeja, kunnes kahva liikkuu vapaasti
(Kuva 33).
Varastoi laite viileään, puhtaaseen ja kuivaan paikkaan.
Laitteen valmistelu
varastointia varten
Kuva 33
VAARA
1. Kahvan nuppi (2)
Bensiinihöyryt voivat räjähtää.
• Älä säilytä bensiiniä 30 päivää kauempaa.
• Älä varastoi laitetta suljettuun tilaan lähelle
avotulta.
• Anna moottorin jäähtyä ennen varastointia.
2. Siirrä kahvaa eteenpäin kuvan mukaisesti (Kuva 33).
1. Lisää polttoaineeseen stabilointiainetta moottorin
valmistajan ohjeiden mukaan vuoden viimeisellä
polttoainesäiliön täyttökerralla.
Kuva 34
2. Hävitä käyttämätön polttoaine asianmukaisesti.
Kierrätä se paikallisten säädösten mukaan tai käytä sitä
autossasi.
Huomaa: Polttoainesäiliössä oleva vanha polttoaine
on suurin syy käynnistysongelmiin. Älä varastoi
stabilointiaineetonta polttoainetta yli 30 päivää
kauempaa äläkä varastoi lisäaineistettua polttoainetta
90 päivää kauempaa.
Laitteen käyttöönotto
varastoinnin jälkeen
1. Tarkista ja kiristä kaikki kiinnikkeet.
3. Käytä laitetta, kunnes moottori pysähtyy polttoaineen
loppumisen vuoksi.
2. Irrota sytytystulppa ja pyöritä moottoria nopeasti
käynnistimen avulla, jotta liika öljy poistuu sylinteristä.
4. Käynnistä moottori uudelleen.
3. Asenna sytytystulppa ja kiristä se momenttiavaimella
momenttiin 20 Nm.
5. Anna moottorin käydä, kunnes se pysähtyy. Kun et
enää saa moottoria käyntiin, se on tarpeeksi kuiva.
4. Tee tarvittavat huoltotoimenpiteet. Katso kohta
Valmistelu huoltoa varten (sivu 12).
6. Irrota johto sytytystulpasta.
7. Irrota sytytystulppa, lisää 30 ml öljyä sytytystulpan
aukkoon ja vedä narukäynnistintä hitaasti useita
kertoja, jotta öljy leviää kaikkialle sylinteriin ja estää
sylinterin ruostumisen varastoinnin aikana.
5. Tarkista moottorin öljymäärä. Katso kohta Moottorin
öljymäärän tarkistus (sivu 7).
8. Aseta sytytystulppa löysästi paikalleen.
7. Kytke johto sytytystulppaan.
6. Täytä polttoainesäiliö uudella bensiinillä, katso kohta
Polttoainesäiliön täyttö (sivu 7).
9. Kiristä kaikki mutterit, pultit ja ruuvit.
Kahvan taittaminen
VAARA
Jos kahva taitetaan tai suoristetaan väärin, kaapelit
saattavat vahingoittua. Tällöin ruohonleikkuria ei
ole turvallista käyttää.
• Älä vahingoita kaapeleita, kun taitat tai suoristat
kahvaa.
• Jos kaapeli on vaurioitunut, ota yhteyttä
valtuutettuun huoltoliikkeeseen.
16
Huomautuksia:
17
Huomautuksia:
18
Kansainväliset jakelijat
Jakelija:
Maa:
Puhelinnumero:
Agrolanc Kft
Balama Prima Engineering Equip.
B-Ray Corporation
Casco Sales Company
Ceres S.A.
CSSC Turf Equipment (pvt) Ltd.
Cyril Johnston & Co.
Cyril Johnston & Co.
Equiver
Femco S.A.
ForGarder OU
G.Y.K. Company Ltd.
Geomechaniki of Athens
Golf international Turizm
Guandong Golden Star
Hako Ground and Garden
Hako Ground and Garden
Hayter Limited (U.K.)
Unkari
Hongkong
Korea
Puerto Rico
Costa Rica
Sri Lanka
Pohjois-Irlanti
Irlanti
Meksiko
Guatemala
Viro
Japani
Kreikka
Turkki
Kiina
Ruotsi
Norja
Yhdistynyt
kuningaskunta
Arabiemiirikuntien liitto
Egypti
Portugali
Intia
Alankomaat
Hydroturf Int. Co Dubai
Hydroturf Egypt LLC
Irrimac
Irrigation Products Int'l Pvt Ltd.
Jean Heybroek b.v.
Jakelija:
Maa:
36 27 539 640
852 2155 2163
82 32 551 2076
787 788 8383
506 239 1138
94 11 2746100
44 2890 813 121
44 2890 813 121
52 55 539 95444
502 442 3277
372 384 6060
81 726 325 861
30 10 935 0054
90 216 336 5993
86 20 876 51338
46 35 10 0000
47 22 90 7760
44 1279 723 444
Puhelinnumero:
Kolumbia
57 1 236 4079
Maquiver S.A.
Japani
81 3 3252 2285
Maruyama Mfg. Co. Inc.
Tšekin tasavalta 420 255 704 220
Mountfield a.s.
420 255 704 220
Mountfield a.s.
Slovakia
Argentiina
54 11 4 821 9999
Munditol S.A.
Venäjä
7 495 411 61 20
Norma Garden
Ecuador
593 4 239 6970
Oslinger Turf Equipment SA
358 987 00733
Oy Hako Ground and Garden Ab Suomi
Parkland Products Ltd.
Uusi-Seelanti 64 3 34 93760
Puola
48 61 8 208 416
Perfetto
Italia
39 049 9128 128
Pratoverde SRL.
Itävalta
43 1 278 5100
Prochaska & Cie
Israel
972 986 17979
RT Cohen 2004 Ltd.
Riversa
Espanja
34 9 52 83 7500
Tanska
45 66 109 200
Lely Turfcare
Ranska
33 1 30 81 77 00
Solvert S.A.S.
Kypros
357 22 434131
Spypros Stavrinides Limited
Intia
91 1 292299901
Surge Systems India Limited
97 14 347 9479
202 519 4308
351 21 238 8260
0091 44 2449 4387
31 30 639 4611
T-Markt Logistics Ltd.
Toro Australia
Toro Europe NV
Valtech
Victus Emak
Unkari
Australia
Belgia
Marokko
Puola
36 26 525 500
61 3 9580 7355
32 14 562 960
212 5 3766 3636
48 61 823 8369
Eurooppalainen tietosuojailmoitus
Toron keräämät tiedot
Toro Warranty Company (Toro) huolehtii asiakkaiden tietosuojasta. Takuuvaatimusten käsittelyä ja mahdollisia tuotteiden takaisinkutsukampanjoita varten
pyydämme, että asiakkaat lähettävät henkilötiedot suoraan Torolle tai paikalliselle Toro-jälleenmyyjälle.
Toro-takuujärjestelmä toimii yhdysvaltalaisilla palvelimilla, eivätkä yhdysvaltalaiset tietosuojalait välttämättä tarjoa samanlaista suojaa kuin vastaavat
lait asiakkaan omassa maassa.
ANTAMALLA HENKILÖTIEDOT TOROLLE ASIAKAS SUOSTUU SIIHEN, ETTÄ NÄITÄ TIETOJA KÄSITELLÄÄN TÄSSÄ TIETOSUOJAILMOITUKSESSA
KUVATULLA TAVALLA.
Tapa, jolla Toro käyttää tietoja
Toro voi käyttää henkilötietoja takuuvaatimusten käsittelyyn, yhteydenottoihin mahdollisissa tuotteiden takaisinkutsukampanjoissa ja muissa
mahdollisissa tarkoituksissa, joista kerrotaan erikseen. Toro voi jakaa tietoja Toron sisaryhtiöille, jälleenmyyjille ja muille liiketoimintakumppaneille
näiden tarkoitusten yhteydessä. Toro ei myy asiakkaiden henkilötietoja muille yhtiöille. Toro pidättää oikeuden luovuttaa henkilötietoja lain
määräämiin tarkoituksiin tai asiaankuuluvien viranomaisten pyynnöstä, Toron järjestelmien toiminnan varmistamiseksi tai Toron turvallisuuden tai
muiden käyttäjien turvallisuuden varmistamiseksi.
Henkilötietojen säilytys
Henkilötietoja säilytetään niin kauan kuin niitä tarvitaan niiden alkuperäiseen tarkoitukseen tai muihin asianmukaisiin tarkoituksiin (kuten
viranomaismääräysten noudattamiseksi) tai lain määräämän ajan.
Toron vakuutus asiakkaiden henkilötietojen tietosuojasta
Toro pyrkii säilyttämään henkilötietojen tietosuojan kohtuullisten varotoimien avulla. Lisäksi se pyrkii huolehtimaan tietojen tarkkuudesta ja
paikkansapitävyydestä.
Henkilötietojen käyttö ja korjaus
Jos haluat tarkistaa henkilötietosi tai korjata niitä, lähetä sähköpostia osoitteeseen [email protected]
Australian kuluttajalainsäädäntö
Australialaiset asiakkaat voivat saada lisätietoja Australian kuluttajalainsäädännöstä pakkauksen sisällä olevasta materiaalista tai paikalliselta
Toro-jälleenmyyjältä.
374-0269 Rev H
Kotikäyttöön tarkoitetut tuotteet
Toron takuu
ja
Toro GTS -käynnistystakuu
Ehdot ja takuunalaiset tuotteet
Toro Company ja sen sisaryhtiö Toro Warranty Company antavat yhteisen
sopimuksensa mukaisesti alkuperäiselle ostajalle1 takuun korjata alla ilmoitettu
Toro-tuote, jos siinä ilmenee materiaali- tai valmistusvikoja tai jos Toro GTS
(Guaranteed to Start) -käynnistystakuun piiriin kuuluva laite ei käynnisty
ensimmäisellä tai toisella vedolla, edellyttäen, että käyttöoppaassa kuvatuista
säännöllisistä huoltotoimenpiteistä on huolehdittu.
Takuuhuollon ohjeet
Jos epäilet, että Toro-tuotteessasi on materiaali- tai valmistusvirhe, toimi näin:
1.
Ota yhteys tuotteen myyjään huollon järjestämiseksi. Jos et voi jostain syystä
ottaa yhteyttä tuotteen myyjään, ota yhteys mihin tahansa valtuutettuun
Toro-jälleenmyyjään. Katso oheinen jakelijaluettelo.
2.
Vie laite ja ostotodistus (ostokuitti) huoltoliikkeeseen. Jos et ole tyytyväinen
huoltoliikkeen arvioon tai saamaasi palveluun, ota yhteys Toroon:
Tuotteille annetaan seuraavat takuuajat ostopäivästä lukien:
Tuotteet
Työnnettävät ruohonleikkurit
•Valettu leikkuupöytä
Takuuaika
Toro Customer Care Department, RLC Division
Toro Warranty Company
5 vuotta kotikäytössä2
90 päivää kaupallisessa käytössä
5 vuoden GTS-takuu,
kotikäytössä3
2 vuotta
•Moottori
•Akku
•Teräsleikkuupöytä
2 vuotta kotikäytössä2
30 päivää kaupallisessa käytössä
•Moottori
2 vuoden GTS-takuu,
kotikäytössä3
TimeMaster-leikkurit
3 vuotta kotikäytössä2
90 päivää kaupallisessa käytössä
3 vuoden GTS-takuu,
kotikäytössä3
2 vuotta
•Moottori
•Akku
Sähkökäyttöiset kannettavat laitteet
Lumilingot
•Yksivaiheinen
2 vuotta kotikäytössä2
Ei takuuta kaupallisessa käytössä
2 vuotta kotikäytössä2
45 päivää kaupallisessa käytössä
2 vuoden GTS-takuu,
kotikäytössä3
•Moottori
•Kaksivaiheinen
•Suppilo, suppilon suuntain ja
siipipyörän kotelon suojus
3 vuotta kotikäytössä2
45 päivää kaupallisessa käytössä
Elinikäinen (vain alkuperäinen omistaja)5
8111 Lyndale Avenue South
Bloomington, MN 55420-1196
001–952–948–4707
Takuun ulkopuoliset kohteet ja viat
Muita nimenomaisia takuita ei ole, lukuun ottamatta joitain tuotteita koskevia
moottoriin tai moottorin päästöjen rajoitusjärjestelmiin liittyviä takuita. Tämä takuu
ei kata seuraavia:
•
•
•
•
•
•
2 vuotta kotikäytössä2
Ei takuuta kaupallisessa käytössä
Sähkökäyttöiset lumilingot
Kaikki seuraavat ajoleikkurit
•Moottori
•Akku
•Lisälaitteet
Katso moottorin valmistajan takuu4
2 vuotta kotikäytössä2
2 vuotta kotikäytössä2
Ajoleikkurit ja puutarhatraktorit (DH)
2 vuotta kotikäytössä2
30 päivää kaupallisessa käytössä
Ajoleikkurit ja puutarhatraktorit (XLS)
3 vuotta kotikäytössä2
30 päivää kaupallisessa käytössä
•
•
Määräaikaishuolto tai varaosat, kuten suodattimet, polttoaine, voiteluaineet,
öljynvaihdot, sytytystulpat, ilmansuodattimet, terien teroitus, kuluneet terät,
kaapelin/vivuston säädöt sekä jarrujen ja kytkinten säädöt
Normaalin kulumisen seurauksena vioittuneet osat
Laitteet tai osat, joita on muutettu, käytetty väärin tai laiminlyöty, tai jotka
on vaihdettava tai korjattava onnettomuuksien tai asianmukaisen huollon
laiminlyönnin vuoksi
Nouto- ja toimituskulut
Muun kuin valtuutetun Toro-huoltoliikkeen tekemät korjaukset tai
korjausyritykset
Korjaukset, jotka johtuvat suositellun polttoainemenettelyn laiminlyönnistä
(lisäohjeita on käyttöoppaassa)
–
Epäpuhtauksien poistaminen polttoainejärjestelmästä
–
Vanhan polttoaineen (yli kuukauden vanhan) tai yli 10 % etanolia tai yli
15 % MTBE:tä sisältävän polttoaineen käyttö
–
Polttoainejärjestelmän tyhjentämättä jättäminen ennen yli kuukauden
pituisia käyttökatkoja
Korjaukset tai säädöt, joilla pyritään korjaamaan seuraavista tekijöistä johtuvia
käynnistysvaikeuksia:
–
Asianmukaisten huoltotoimenpiteiden tai suositellun polttoainemenettelyn
laiminlyönti
–
Leikkurin terän osuminen esteeseen
Erityisolosuhteet, joissa käynnistys voi edellyttää useampaa kuin kahta vetoa:
TimeCutter
3 vuotta
30 päivää kaupallisessa käytössä
–
Ensimmäinen käynnistyskerta yli kolmen kuukauden pituisen käyttökatkon
tai varastoinnin jälkeen
TITAN-leikkurit
•Runko
3 vuotta tai 240 tuntia5
Elinikäinen (vain alkuperäinen omistaja)6
–
Käynnistys alhaisessa lämpötilassa, esimerkiksi varhain keväällä tai
myöhään syksyllä
–
Väärä käynnistystapa – jos yksikön käynnistyksessä on ongelmia,
varmista käyttöoppaasta, että käytät oikeaa käynnistystapaa. Näin
voidaan ehkä välttää tarpeeton käynti valtuutetussa Toro-huoltoliikkeessä.
1Alkuperäinen
kotikäytössä2
ostaja on henkilö, joka alun perin osti Toro-tuotteen.
2Kotikäyttö
tarkoittaa tuotteen käyttöä samalla tontilla, jolla asiakkaan koti sijaitsee. Käyttöä
useammassa kuin yhdessä paikassa pidetään kaupallisena käyttönä, johon sovelletaan
kaupalliseen käyttöön annettua takuuta.
3Toro
GTS -käynnistystakuu ei kata kaupallisessa käytössä olevia tuotteita.
4Joillakin
5Kumpi
Yleiset ehdot
Ostajaa suojaavat maakohtaiset lait. Tämä takuu ei rajoita ostajan lakisääteisiä
oikeuksia.
Toro-tuotteissa käytetyillä moottoreilla on moottorin valmistajan antama takuu.
tahansa ilmenee ensin.
6Elinikäinen
takuu: Jos koneen päärakenteen muodostava runko (joka koostuu yhteen hitsatuista
osista ja johon moottorin kaltaiset muut osat kiinnitetään) halkeaa tai murtuu normaalikäytössä,
se korjataan tai vaihdetaan Toron harkinnan mukaan takuun puitteissa maksutta osien ja työn
osalta. Takuu ei kata rungon vaurioitumista väärinkäytön tai ruostumisen edellyttämien korjausten
laiminlyönnin seurauksena.
Takuu voidaan evätä, jos tuntilaskuri on irrotettu, siihen on tehty muutoksia tai jos
sitä on muuten peukaloitu.
Omistajan vastuut
Toro-tuotetta on huollettava käyttöoppaan huolto-ohjeiden mukaisesti. Tällaisen
kunnossapidon kustannuksista vastaa omistaja huollon suorittajasta riippumatta.
374-0268 Rev F
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Related manuals

Download PDF

advertisement