Toro 50cm Mulching/Rear Bagging Lawn Mower User manual

Toro 50cm Mulching/Rear Bagging Lawn Mower User manual

Form No. 3376-652 Rev A

Leikkuujätteen levittävä / taakse keräävä 50 cm:n ruohonleikkuri

Mallinro: 29639—Sarjanro: 313000001 tai suurempi

Käyttöopas

Johdanto

Tämä työnnettävä vaakatasoleikkuri on tarkoitettu kotikäyttöön tai kaupalliseen ammattikäyttöön. Se on tarkoitettu pääasiassa asuinkiinteistöjen ja kaupallisten kiinteistöjen viheralueiden ruohonleikkuuseen.

Sitä ei ole tarkoitettu pensaiden leikkuuseen eikä maatalouskäyttöön.

Lue nämä tiedot huolellisesti, jotta opit käyttämään ja huoltamaan laitetta asianmukaisesti sekä välttämään tapaturmia ja tuotevaurioita. Olet vastuussa tuotteen asianmukaisesta ja turvallisesta käytöstä.

Voit ottaa yhteyden Toroon suoraan osoitteessa www.Toro.com, jos tarvitset tietoja tuotteista, lisävarusteista tai lähimmästä jälleenmyyjästä tai haluat rekisteröidä tuotteesi.

Aina kun tarvitset huoltoa, alkuperäisiä Toro-varaosia tai lisätietoja, ota yhteys valtuutettuun huoltoliikkeeseen tai Toron asiakaspalveluun. Ota tällöin laitteesi malli- ja

sarjanumerot valmiiksi esiin. Kuva 1 näyttää laitteen malli- ja

sarjanumerojen sijainnin. Kirjoita numerot annettuun tilaan.

1.

Varoitusmerkintä

Kuva 2

Tässä käyttöoppaassa käytetään kahta termiä tietojen korostamiseksi.

Tärkeää

kiinnittää huomiota mekaanisiin erikoistietoihin ja

Huomautus

korostaa erityishuomion ansaitsevia yleistietoja.

Tämä tuote on asiaankuuluvien eurooppalaisten direktiivien mukainen. Lisätietoja on erillisessä tuotekohtaisessa vaatimustenmukaisuusvakuutuksessa.

Mallit, joiden moottoreiden hevosvoima on ilmoitettu: moottorin valmistaja on mitannut moottorin bruttohevosvoiman laboratorio-olosuhteissa SAE J1940:n mukaisesti. Tämän luokan ruohonleikkurin moottorin todellinen hevosvoima on huomattavasti alhaisempi, koska se on säädetty turvallisuuteen, päästöihin ja käyttöön liittyvien vaatimusten mukaisesti.

Älä muuta moottorin asetuksia tai kierrosnopeussäätimen nopeutta, sillä tämä saattaa heikentää laitteen turvallisuutta ja aiheuttaa henkilövahinkoja.

Sisältö

Mallinro:

Sarjanro:

© 2013—The Toro® Company

8111 Lyndale Avenue South

Bloomington, MN 55420

Kuva 1

1.

Malli- ja sarjanumerokilpi

Tässä käyttöoppaassa esiintyvä varoitusmerkintä (Kuva 2)

ilmaisee uhkaa, josta saattaa olla seurauksena vakava tapaturma tai jopa kuolema, jos suositellut varotoimenpiteet laiminlyödään.

Rekisteröi tuotteesi osoitteessa www.Toro.com.

Johdanto ....................................................................... 1

Yleisiä ruohonleikkurin turvaohjeita........................... 2

Äänenpaine ............................................................ 3

Ääniteho ................................................................ 3

Värinä, käsi/käsivarsi ............................................... 3

Turva- ja ohjetarrat ................................................. 4

Käyttöönotto ................................................................ 5

1 Kahvan asennus.................................................... 5

2 Narukäynnistimen asennus naruohjaimeen ............... 5

3 Öljyn lisääminen moottoriin ................................... 5

Laitteen yleiskatsaus ....................................................... 6

Tekniset tiedot ....................................................... 6

Käyttö .......................................................................... 7

Polttoainesäiliön täyttö ............................................. 7

Moottorin öljymäärän tarkistus.................................. 7

Leikkuukorkeuden säätö........................................... 8

Moottorin käynnistys ............................................... 8

Itsevetolaitteiston käyttö........................................... 9

Moottorin sammutus ............................................... 9

Leikkuujätteiden kierrättäminen ................................ 9

Käännös alkuperäisestä tekstistä (FI)

Painettu Yhdysvalloissa

Kaikki oikeudet pidätetään

*3376-652* A

Leikkuujätteiden kerääminen ruohonkeräimeen ........... 9

Leikkuujätteiden poisto ...........................................10

Käyttövihjeitä .......................................................10

Kunnossapito ...............................................................12

Kunnossapitotaulukko ...............................................12

Valmistelu huoltoa varten ........................................12

Ilmanpuhdistimen vaihto.........................................12

Moottoriöljyn vaihto...............................................13

Sytytystulpan huolto ...............................................14

Terän vaihto ..........................................................14

Itsevetolaitteiston kaapelin säätö...............................15

Laitteen kotelon alapuolen puhdistus.........................15

Varastointi ...................................................................16

Laitteen valmistelu varastointia varten .......................16

Kahvan taittaminen ................................................16

Laitteen käyttöönotto varastoinnin jälkeen .................16

Turvaohjeet

Ruohonleikkurin asiaton käyttö tai huolto voi aiheuttaa tapaturman tai kuoleman. Vähennä tapaturmariskiä noudattamalla näitä turvaohjeita.

Toro on suunnitellut ja testannut tämän ruohonleikkurin siten, että sen käyttö on turvallista, mutta seuraavien ohjeiden noudattamatta jättäminen saattaa aiheuttaa henkilövahingon.

Parhaan mahdollisen turvallisuuden, suorituskyvyn ja laitetuntemuksen kannalta on tärkeää, että kaikki ruohonleikkurin käyttäjät lukevat tämän käyttöoppaan ja omaksuvat sen tiedot ennen laitteen käyttämistä.

Erityistä huomiota on kiinnitettävä turvaohjeen

varoitusmerkintään Kuva 2 joka tarkoittaa Varoitusta,

Vaaraa tai Hengenvaaraa – ”henkilöturvallisuusohjeet”.

Lue ja omaksu nämä ohjeet, sillä ne käsittelevät turvallisuutta. Ohjeiden noudattamatta jättäminen saattaa johtaa henkilövahinkoon.

Yleisiä ruohonleikkurin turvaohjeita

Seuraavat ohjeet on mukailtu EN 836:n pohjalta.

Tämä leikkuulaite voi katkaista jalan tai käden sekä singota esineitä. Seuraavien turvaohjeiden noudattamatta jättäminen saattaa aiheuttaa vakavan loukkaantumisen tai kuoleman.

Koulutus

Lue ohjeet huolellisesti. Tutustu ohjauslaitteisiin ja laitteen asianmukaiseen käyttöön.

Älä koskaan anna lasten tai näihin ohjeisiin perehtymättömien henkilöiden käyttää leikkuria.

Paikalliset säännökset saattavat asettaa rajoituksia käyttäjän iälle.

Muista, että käyttäjä vastaa muille ihmisille tai heidän omaisuudelleen aiheutuneista vahingoista.

Ymmärrä ruohonleikkurissa tai ohjeissa käytettyjen kuvien selitykset.

Bensiini

VAARA

Bensiini on tulenarkaa. Noudata seuraavia varo-ohjeita:

• Säilytä polttoaine tarkoitukseen suunnitelluissa astioissa.

• Täytä polttoainesäiliö aina ulkona äläkä tupakoi täyttäessäsi polttoainesäiliötä.

• Lisää polttoaine ennen moottorin käynnistämistä. Älä koskaan irrota polttoainesäiliön korkkia tai lisää bensiiniä moottorin ollessa käynnissä tai lämmin.

• Jos bensiiniä roiskuu, älä yritä käynnistää moottoria vaan siirrä laite pois alueelta, jolla on bensiiniroiskeita. Vältä luomasta minkäänlaisia kipinälähteitä, ennen kuin bensiinihöyryt ovat hälvenneet.

• Asenna polttoainesäiliöiden ja muiden säiliöiden korkit huolellisesti.

Valmistelut

Käytä aina ruohoa leikatessa tukevia kenkiä ja pitkiä housuja aina. Älä käytä laitetta avojaloin tai avoimissa sandaaleissa.

Tarkasta huolellisesti alue, jolla laitetta on tarkoitus käyttää, ja poista kaikki kivet, kepit, johdot, puruluut ja muut esineet.

Tarkista aina ennen käyttöä silmämääräisesti, että suojukset ja suojalaitteet, kuten suuntainlevyt ja/tai ruohonkeräimet ovat paikoillaan ja toimivat oikein.

Tarkasta aina ennen käyttöä silmämääräisesti, että terät, terien pultit ja leikkuujärjestelmä eivät ole kuluneet tai vaurioituneet. Vaihda kuluneet tai vaurioituneet terät ja pultit sarjoissa, jotta tasapaino säilyy.

Käynnistys

Käynnistä moottori huolellisesti ohjeiden mukaan jalat kaukana terästä. Älä myöskään seiso heittosuppilon edessä.

Käyttö

Älä koskaan leikkaa ruohoa, kun lähistöllä on ihmisiä

(varsinkin lapsia) tai lemmikkieläimiä.

Leikkaa ruohoa vain päivänvalossa tai hyvässä keinovalaistuksessa.

Pidä silmällä monttuja ja muita piileviä vaaroja.

2

Älä laita käsiä tai jalkoja pyörivien osien lähelle tai alle.

Älä mene koskaan heittoaukon eteen.

Älä nosta tai kanna laitetta moottorin ollessa käynnissä.

Ole erittäin varovainen vaihtaessasi suuntaa tai vetäessäsi leikkuria itseäsi kohti.

Käytä laitetta kävellen, älä juokse.

Rinteet:

– Älä yritä leikata ruohoa jyrkissä rinteissä.

– Noudata erittäin suurta varovaisuutta rinteillä.

– Leikkaa rinteet poikittaissuunnassa – ei ylös ja alas.

Ole erittäin varovainen vaihtaessasi suuntaa rinteillä.

– Varo, että jalkasi eivät luista rinteissä.

Vähennä nopeutta rinteissä ja ennen jyrkkiä käännöksiä, jotta kone ei kaadu tai menetä ohjattavuuttaan.

Pysäytä terät, jos konetta on kallistettava ylitettäessä muita kuin ruohoalustoja ja kuljetettaessa laitetta.

Älä käytä moottoria ahtaissa tiloissa, joihin voi kertyä vaarallista häkäkaasua.

Sammuta moottori

– aina, kun poistut laitteen luota.

– ennen polttoainesäiliön täyttämistä

– ennen ruohonkerääjän irrottamista

– ennen korkeuden säätämistä, paitsi jos säätö voidaan tehdä kuljettajan istuimelta käsin.

Sammuta moottori ja irrota sytytystulpan johto

– ennen tukkeuman poistamista tai tukoksen poistamista suppilosta.

– ennen laitteen tarkastamista, puhdistamista tai huoltamista.

– Jos laite osuu vieraaseen esineeseen, tarkasta, onko laitteessa vaurioita ja korjaa ne ennen laitteen käynnistämistä ja käyttämistä.

– jos laite alkaa täristä epänormaalisti (tarkista heti).

Salamanisku voi aiheuttaa vakavan loukkaantumisen tai hengenvaaran. Jos alueella on ukonilma, konetta ei saa käyttää. Tällöin on hakeuduttava suojaan.

Varo liikennettä, kun ylität tien tai työskentelet tien lähistöllä.

Anna moottorin jäähtyä, ennen kuin varastoit koneen suljettuun tilaan.

Puhdista moottori, äänenvaimennin, akkutila ja bensiinin säilytysalue ruohosta, lehdistä tai liiallisesta rasvasta palovaaran vähentämiseksi.

Tarkista ruohonkerääjän osat ja heittosuppilon suojus säännöllisesti ja vaihda ne tarvittaessa valmistajan suosittelemiin varaosiin.

Vaihda kuluneet tai vaurioituneet osat turvallisuuden parantamiseksi.

Vaihda vialliset äänenvaimentimet.

Tyhjennä polttoainesäiliö ulkona.

Älä muuta moottorin kierrosnopeuden säätimen asetuksia tai käytä moottoria ylikierroksilla. Moottorin käyttäminen ylikierroksilla lisää henkilövahingon riskiä.

Ole varovainen käsitellessäsi moniteräisiä laitteita, sillä yhden terän kääntäminen saattaa kääntää myös muita teriä.

Varo leikkuria säätäessäsi, etteivät sormet jää jumiin leikkurin liikkuvien terien ja kiinteiden osien väliin.

Varmista hyvä suorituskyky ja turvallisuus hankkimalla ainoastaan alkuperäisiä Toro-varaosia ja -lisävarusteita. Älä käytä

muiden valmistajien

osia ja lisävarusteita, sillä ne voivat aiheuttaa turvallisuusriskin.

Äänenpaine

Tämän laitteen äänenpainetaso käyttäjän korvan kohdalla on 90 dB(A), johon sisältyy epävarmuusarvo (K) 1 dB(A).

Äänenpainetaso on määritetty standardissa EN 836 määritetyn menettelyn mukaisesti.

Ääniteho

Tämän laitteen taattu äänitehon taso on 98 dB(A), johon sisältyy epävarmuusarvo (K) 1 dB(A). Äänitehon taso on määritetty standardissa ISO 11094 määritetyn menettelyn mukaisesti.

Värinä, käsi/käsivarsi

Tämän laitteen värinätaso on kummassakin kädessä/käsivarressa enintään 3,6 m/s 2 Kummankin käden värinätasoon sisältyy epävarmuusarvo (K) 1,8 m/s 2

Mitatut arvot on määritetty standardissa EN 836 määritetyn menettelyn mukaisesti.

Kunnossapito ja varastointi

Huolehdi, että mutterit, pultit ja ruuvit ovat tiukalla, jotta laitetta on turvallista käyttää.

Älä pese laitetta painepesulaitteilla.

Älä säilytä laitetta, jonka säiliössä on bensiiniä, sisätiloissa, jossa kaasut voivat joutua kosketuksiin avotulen tai kipinän kanssa.

3

Turva- ja ohjetarrat

Tärkeää:

Turva- ja ohjetarrat on sijoitettu mahdollisesti vaarallisten alueiden lähelle. Vaihda vaurioituneet tarrat.

Valmistajan merkki

1.

Osoittaa, että terän on valmistanut alkuperäinen laitevalmistaja.

112-8760

1.

Esineiden sinkoutumisvaara – pidä sivulliset turvallisen matkan päässä koneesta.

2.

Jalkojen ja käsien loukkaantumisvaara – pysy etäällä liikkuvista osista.

117-4143

1.

Vaara – lue

käyttöopas

.

2.

Esineiden sinkoutumisvaara – pidä sivulliset turvallisen matkan päässä koneesta.

3.

Käsien ja jalkojen loukkaantumisvaara, leikkuuterä – irrota sytytystulpan johto ja lue ohjeet ennen kunnostus- tai huoltotöitä.

4.

Käsien ja jalkojen loukkaantumisvaara, leikkuuterä – pysy etäällä liikkuvista osista ja pidä kaikki suojukset ja suojalevyt paikoillaan.

5.

Käsien ja jalkojen loukkaantumisvaara, leikkuuterä – älä aja rinteitä ylös ja alas, vaan aina poikkisuunnassa. Pysäytä leikkuri, sammuta moottori ja poista roskat ennen käyttöä.

Katso peruuttaessasi taakse- ja alaspäin.

1.

Oikea öljymäärä

117-9368

4

Käyttöönotto

1

Kahvan asennus

2

Narukäynnistimen asennus naruohjaimeen

Mitään osia ei tarvita

Ohjeet

VAARA

Jos kahva taitetaan tai suoristetaan väärin, kaapelit saattavat vahingoittua. Tällöin ruohonleikkuria ei ole turvallista käyttää.

• Älä vahingoita kaapeleita, kun taitat tai suoristat kahvaa.

• Jos kaapeli on vaurioitunut, ota yhteyttä valtuutettuun huoltoliikkeeseen.

1.

Löysää kahvan nupit (Kuva 3).

Tärkeää:

Vie kaapelit kahvan ulkopuolelle, kun asennat kahvaa.

Mitään osia ei tarvita

Ohjeet

Tärkeää:

Narukäynnistin on asennettava naruohjaimeen.

Pidä terän ohjaustankoa yläkahvaa vasten ja vedä

narukäynnistin kahvassa olevan naruohjaimen läpi (Kuva 5).

1.

Narukäynnistin

Kuva 5

2.

Naruohjain

Kuva 3

1.

Kahvan nuppi (2)

2.

Siirrä kahva käyttöasentoon (Kuva 4).

Kuva 4

3.

Kiristä kahvan nupit tiukasti käsin (Kuva 3).

3

Öljyn lisääminen moottoriin

Mitään osia ei tarvita

Ohjeet

Tärkeää:

Laitteen moottorissa ei ole öljyä toimitettaessa. Täytä moottori öljyllä ennen moottorin käynnistämistä.

1.

Siirrä laite tasaiselle alustalle.

2.

Poista mittatikku (Kuva 6) ja kaada öljyä

öljyntäyttöputkeen noin kolmen neljäsosan verran kampikammion tilavuudesta.

Huomaa:

Tilavuus: 0,59 l, tyyppi: puhdistava SAE

30- tai SAE 10W-30 -öljy, jonka API-huoltoluokitus on

SF, SG, SH, SJ, SL tai korkeampi.

5

Laitteen yleiskatsaus

Kuva 6

3.

Pyyhi mittatikku puhtaalla liinalla.

4.

Asenna mittatikku öljyntäyttöputkeen, mutta

älä

ruuvaa sitä kiinni.

5.

Irrota mittatikku ja tarkista öljymäärä mittatikusta

(Kuva 7).

Jos öljyä on liian vähän, lisää öljyntäyttöputkeen hitaasti pieni määrä öljyä, odota kolme minuuttia

ja toista sitten vaiheet 3–5, kunnes öljyn määrä on

oikea.

Jos öljyä on liikaa, valuta ylimääräistä öljyä, kunnes öljyn määrä on oikea. Lisätietoa ylimääräisen öljyn tyhjentämisestä on kohdassa

Moottoriöljyn vaihto (sivu 13).

Tärkeää:

Jos kampikammiossa on liikaa tai liian vähän öljyä moottoria käytettäessä, moottori voi vaurioitua.

Kuva 8

1.

Sytytystulppa

2.

Öljyntäyttö/mittatikku (ei kuvassa)

6.

Ruohonkeräin

7.

Polttoainesäiliön korkki

3.

Narukäynnistimen kahva 8.

Leikkuukorkeusvivut (4)

4.

Terän ohjaustanko

5.

Itsevetolaitteiston tanko

9.

Ilmansuodatin

1.

Liian vähän öljyä

2.

Liian paljon öljyä

Kuva 7

3.

Öljyn määrä on oikea

Kuva 9

1.

Takaheittokanavan suuntain (lisävarusteena saatava lisälaite, Toro-osa 89964)

6.

Asenna mittatikku öljyntäyttöputkeen tukevasti.

Tärkeää:

Vaihda moottoriöljy viiden ensimmäisen käyttötunnin jälkeen

ja sitten vuosittain. Katso

kohta Moottoriöljyn vaihto (sivu 13).

Tekniset tiedot

Malli

29639

Paino

34 kg

Pituus

144 cm

Leveys

54 cm

Korkeus

145 cm

6

Käyttö

Polttoainesäiliön täyttö

HENGENVAARA

Bensiini on erittäin tulenarkaa ja räjähdysherkkää.

Bensiinin aiheuttama tulipalo tai räjähdys voi aiheuttaa palovammoja.

• Aseta säiliö ja/tai laite suoraan maahan ennen polttoaineen lisäystä. Älä aseta niitä ajoneuvoon tai minkään esineen päälle. Muutoin staattinen purkaus voi sytyttää bensiinin.

• Täytä polttoainesäiliö ulkona, moottorin ollessa kylmänä. Pyyhi läikkynyt polttoaine pois.

• Älä käsittele bensiiniä tupakoidessasi tai avotulen tai kipinöiden lähellä.

• Säilytä bensiiniä sille hyväksytyssä säiliössä ja poissa lasten ulottuvilta.

Moottori toimii parhaiten, kun käytetään vain puhdasta ja uutta lyijytöntä bensiiniä, jonka tieoktaaniluku

(pumppuoktaaniluku) on vähintään 87 (RON + MON

/ 2).

Happipitoisia lisäaineita (enintään 10 % etanolia tai 15 %

MTBE:tä) sisältävää polttoainetta voidaan käyttää.

Etanoliseosbensiiniä, jossa on enemmän kuin 10 tilavuusprosenttia etanolia (kuten E15 tai E85),

ei saa

käyttää. Tämä voi aiheuttaa toimintaongelmia tai moottorivaurioita, joita takuu ei kata.

Metanolia sisältävää bensiiniä

ei saa

käyttää.

Polttoainetta

ei saa

säilyttää talven yli polttoainesäiliössä tai -astioissa, ellei polttoaineeseen ole lisätty stabilointiainetta.

Bensiiniin

ei saa

lisätä öljyä.

Tärkeää:

Käynnistysongelmien vähentämiseksi lisää polttoaineeseen polttoaineen stabilointiainetta ympäri vuoden. Sekoita stabilointiaine alle 30 päivää vanhaan bensiiniin.

1.

Puhdista polttoainesäiliön korkin ympäristö ja irrota

korkki (Kuva 10).

1.

6 mm

Kuva 10

G020479

1

2.

Täytä polttoainesäiliö siten, että vähintään 6 mm kaulan alaosasta jää tyhjäksi, jotta bensiinillä on tilaa laajentua.

3.

Asenna polttoainesäiliön korkki paikalleen ja kiristä se käsin.

Moottorin öljymäärän tarkistus

Huoltoväli:

Aina ennen käyttöä tai päivittäin

Tärkeää:

Laitteen moottorissa ei ole öljyä toimitettaessa. Täytä moottori öljyllä ennen moottorin käynnistämistä.

1.

Siirrä laite tasaiselle alustalle.

2.

Poista mittatikku (Kuva 11) ja kaada öljyä

öljyntäyttöputkeen noin kolmen neljäsosan verran kampikammion tilavuudesta.

Huomaa:

Tilavuus: 0,59 l, tyyppi: puhdistava SAE

30- tai SAE 10W-30 -öljy, jonka API-huoltoluokitus on

SF, SG, SH, SJ, SL tai korkeampi.

Kuva 11

3.

Pyyhi mittatikku puhtaalla liinalla.

4.

Asenna mittatikku öljyntäyttöputkeen, mutta

älä

ruuvaa sitä kiinni.

5.

Irrota mittatikku ja tarkista öljymäärä mittatikusta

(Kuva 12).

7

Jos öljyä on liian vähän, lisää öljyntäyttöputkeen hitaasti pieni määrä öljyä, odota kolme minuuttia

ja toista sitten vaiheet 3–5, kunnes öljyn määrä on

oikea.

Jos öljyä on liikaa, valuta ylimääräistä öljyä, kunnes öljyn määrä on oikea. Lisätietoa ylimääräisen öljyn tyhjentämisestä on kohdassa

Moottoriöljyn vaihto (sivu 13).

Tärkeää:

Jos kampikammiossa on liikaa tai liian vähän öljyä moottoria käytettäessä, moottori voi vaurioitua.

1.

Liian vähän öljyä

2.

Liian paljon öljyä

Kuva 12

3.

Öljyn määrä on oikea

1.

Laitteen nosto

G020273

Kuva 13

2.

Laitteen laskeminen

6.

Asenna mittatikku öljyntäyttöputkeen tukevasti.

Tärkeää:

Vaihda moottoriöljy viiden ensimmäisen käyttötunnin jälkeen

ja sitten vuosittain. Katso

kohta Moottoriöljyn vaihto (sivu 13).

Huomaa:

Leikkuukorkeusasetukset ovat 25 mm, 38 mm,

51 mm, 64 mm, 76 mm, 89 mm ja 102 mm.

Moottorin käynnistys

1.

Pidä terän ohjaustankoa (Kuva 14) kahvaa vasten.

Leikkuukorkeuden säätö

VAARA

Leikkuukorkeutta säädettäessä kädet ja jalat saattavat joutua kosketuksiin liikkuvan terän kanssa, mikä voi aiheuttaa vakavia vammoja.

• Sammuta moottori ja odota, kunnes kaikki liikkuvat osat ovat pysähtyneet.

• Älä laita sormia kotelon alle säätäessäsi leikkuukorkeutta.

1.

Terän ohjaustanko

Kuva 14

2.

Vedä narukäynnistimen kahvasta (Kuva 15).

VAROITUS

Jos moottori on juuri sammutettu, äänenvaimennin on kuuma ja voi aiheuttaa vakavia palovammoja.

Pysy etäällä kuumasta äänenvaimentimesta.

Säädä leikkuukorkeus halutuksi. Aseta kaikki pyörät samalle korkeudelle.

Huomaa:

Laitetta nostetaan siirtämällä kaikkia leikkuukorkeusvipuja eteenpäin ja lasketaan siirtämällä niitä

kaikkia taaksepäin (Kuva 13).

Kuva 15

Huomaa:

Jos laite ei käynnisty usean yrityksen jälkeen, ota yhteys valtuutettuun huoltoliikkeeseen.

8

Itsevetolaitteiston käyttö

Käytä itsevetolaitteistoa painamalla itsevetolaitteiston tankoa

(Kuva 16) kahvaa vasten ja pitämällä sitä painettuna (Kuva 17).

Leikkuujätteiden kierrättäminen

Laitteessa on valmiina ominaisuus kierrättää ruoho- ja lehtijäte takaisin nurmelle.

Jos ruohonkeräin on kiinni laitteessa, irrota se. Katso kohta

Ruohonkeräimen irrotus (sivu 10) ennen leikkuujätteiden

kierrätystä.

Kuva 16

1.

Itsevetolaitteiston tanko

Kuva 17

Leikkuujätteiden kerääminen ruohonkeräimeen

Käytä ruohonkeräintä, jos haluat kerätä ruoho- ja lehtijätteet nurmikolta.

VAARA

Jos ruohonkeräin on kulunut, pieniä kiviä tai muuta vastaavaa jätettä voi sinkoutua käyttäjään tai sivulliseen päin, mikä voi johtaa vakavaan henkilövahinkoon tai kuolemaan.

Tarkasta ruohonkeräin säännöllisesti. Jos keräin on vaurioitunut, asenna uusi Toro-ruohonkeräin.

Lopeta itsevetolaitteiston käyttö vapauttamalla itsevetolaitteiston tanko.

Huomaa:

Itsevetolaitteistolla on kiinteä enimmäisnopeus.

Hidasta ajonopeutta pitämällä itsevetolaitteiston tankoa kauempana kahvasta.

Moottorin sammutus

Huoltoväli:

Aina ennen käyttöä tai päivittäin

Sammuta moottori vapauttamalla terän ohjaustanko

(Kuva 18).

Tärkeää:

Kun vapautat terän ohjaustangon, moottorin ja terän pitäisi pysähtyä kolmen sekunnin kuluessa. Jos ne eivät pysähdy kunnolla, lopeta laitteen käyttö välittömästi ja ota yhteys valtuutettuun huoltoliikkeeseen.

VAARA

Terä on terävä, ja sen koskettaminen voi aiheuttaa vakavia henkilövahinkoja.

Sammuta moottori ja odota, että kaikki liikkuvat osat ovat pysähtyneet, ennen kuin poistut käyttäjän paikalta.

Ruohonkeräimen asennus

1.

Nosta takasuuntain ylös (Kuva 19).

Kuva 18

9

Kuva 19

1.

Takasuuntain

2.

Asenna ruohonkeräimen kahva kahvan tukien loviin

(Kuva 19).

Ruohonkeräimen irrotus

1.

Nosta takasuuntain ylös (Kuva 19).

2.

Nosta ruohonkeräimen kahva irti kahvan tukien lovista ja irrota keräin laitteesta.

3.

Sulje takasuuntain.

Leikkuujätteiden poisto

Käytä takaheittokanavan suuntainta (lisävarusteena saatava lisälaite, Toro-osa 89964) erittäin pitkän ruohon leikkaamiseen.

Takaheittokanavan suuntaimen asennus

1.

Jos laitteeseen on asennettu keräin, irrota se. Katso

kohta Ruohonkeräimen irrotus (sivu 10).

2.

Nosta takasuuntain ylös ja pidä sitä ylhäällä (Kuva 20).

Kuva 20

3.

Aseta takaheittokanavan suuntaimen kieleke

takasuuntaimen oikeanpuoleiseen aukkoon (Kuva 21).

G020690

Kuva 21

G020689

4.

Aseta takaheittokanavan suuntaimen tappi laitteen

loviin (Kuva 22).

G020691

Kuva 22

Takaheittokanavan suuntaimen irrotus

Takaheittokanavan suuntain irrotetaan toistamalla edellä kuvatut vaiheet käänteisessä järjestyksessä.

Käyttövihjeitä

Yleisiä leikkuuvinkkejä

Siivoa alueelta kepit, kivet, johdot, oksat ja muut jätteet, joihin terä saattaisi osua.

Älä iske terää kiinteisiin esineisiin. Älä koskaan aja ruohonleikkurilla tarkoituksella minkään esineen yli.

Jos laite törmää esteeseen tai alkaa täristä, sammuta moottori välittömästi, irrota sytytystulpan johto ja tarkasta laite vaurioiden varalta.

Jotta ruohonleikkuri toimisi parhaalla mahdollisella tavalla, asenna uusi terä ennen leikkuukauden alkamista.

Vaihda terä tarvittaessa Toro-vaihtoterään.

Ruohon leikkaaminen

Leikkaa vain noin kolmasosa ruohon pituudesta kerrallaan. Älä leikkaa ruohoa 51 mm:n asetusta lyhyemmäksi, paitsi jos ruoho on harvaa tai on myöhäinen syksy, jolloin ruohon kasvu alkaa hidastua. Katso

Leikkuukorkeuden säätö (sivu 8).

Leikattaessa yli 15 cm korkeaa ruohoa leikkaa ensin korkeimmalla leikkuukorkeuden asetuksella ja kävele hitaasti. Leikkaa sen jälkeen matalammalla asetuksella, jotta nurmikosta tulee hyvän näköinen. Jos ruoho on liian pitkää, laite saattaa tukkeutua ja moottori pysähtyä.

Leikkaa vain kuivaa ruohoa tai lehtiä. Kostea ruoho ja lehdet paakkuuntuvat nurmikolle ja voivat tukkia laitteen tai pysäyttää moottorin.

VAARA

Kostea ruoho tai lehdet voivat aiheuttaa vakavan loukkaantumisen, jos liukastut ja kosketat terää.

Leikkaa vain ruohon ollessa kuivaa.

Vaihda leikkuusuuntaa. Tällöin leikkuujätteet hajaantuvat ruohikolle tasaisesti ja lannoittavat hyvin.

Jos leikattu nurmikko ei näytä hyvältä, kokeile seuraavia toimenpiteitä tai jotain niistä:

10

– Vaihda terä tai teroita se.

– Kävele hitaammin leikatessasi.

– Nosta laitteen leikkuukorkeutta.

– Leikkaa ruoho useammin.

– Kulje aina osaksi edellisen leikkuukaistan päällä; älä leikkaa kokonaan uutta kaistaa.

– Aseta etupyörien leikkuukorkeus yhtä pykälää takapyörien leikkuukorkeutta alemmaksi. Aseta etupyörät esim. asetukseen 51 mm ja takapyörät asetukseen 64 mm.

Lehtien leikkaaminen

Kun nurmikko on leikattu, tarkista, että puolet ruohosta näkyy lehtikerroksen läpi. Joudut ehkä leikkaamaan lehdet vielä kerran tai useamminkin.

Jos lehtiä on nurmikolla yli 13 cm, aseta etuosan leikkuukorkeus yhtä tai kahta pykälää korkeammalle kuin takaosan leikkuukorkeus.

Hidasta leikkuunopeutta, jos laite ei leikkaa lehtiä tarpeeksi hienoksi.

11

Kunnossapito

Huomaa:

Koneen vasen ja oikea puoli määritellään normaalista käyttöasennosta käsin.

Kunnossapitotaulukko

Huoltotoimenpide Huoltoväli

5 ensimmäisen käyttötunnin jälkeen

• Vaihda moottoriöljy.

Aina ennen käyttöä tai päivittäin

Jokaisen käytön jälkeen

100 käyttötunnin välein

Ennen varastointia

Vuosittain

• Tarkista moottoriöljyn määrä.

• Varmista, että terä pysähtyy kolmen sekunnin kuluessa terän ohjaustangon vapauttamisesta.

• Poista leikkuujätteet ja lika laitteen alapuolelta.

• Tarkista sytytystulppa ja vaihda se tarvittaessa.

• Tyhjennä polttoainesäiliö ennen korjauksia ohjeiden mukaan ja ennen vuosittaista varastointia.

• Puhdista jäähdytysjärjestelmä; poista leikkuujätteet, roskat ja lika moottorin jäähdytysrivoista ja käynnistimestä. Puhdista järjestelmä tavallista useammin likaisissa tai roskaisissa olosuhteissa.

• Vaihda ilmansuodatin. Vaihda ilmansuodatin useammin, jos käyttöolosuhteet ovat pölyiset.

• Vaihda moottoriöljy.

• Vaihda terä tai teroituta se (useammin, jos terä tylsyy nopeasti).

Valmistelu huoltoa varten

1.

Sammuta moottori ja odota, kunnes kaikki liikkuvat osat ovat pysähtyneet.

2.

Irrota sytytystulpan johto sytytystulpasta (Kuva 23)

ennen huoltotöiden suorittamista.

VAARA

Laitetta kallistettaessa saattaa valua polttoainetta. Bensiini on tulenarkaa ja räjähdysherkkää ja voi aiheuttaa henkilövahingon.

Käytä moottoria, kunnes bensiini loppuu, tai poista bensiini käsipumpulla, ei koskaan lapolla.

Tärkeää:

Kallista laite kyljelleen aina siten, että mittatikku osoittaa alaspäin.

Ilmanpuhdistimen vaihto

Huoltoväli:

Vuosittain

1.

Paina ilmanpuhdistimen suojuksessa olevat salvat alas

(Kuva 24).

Kuva 23

G017308

1.

Sytytystulpan johto

3.

Kytke sytytystulpan johto sytytystulppaan huoltotöiden jälkeen.

Kuva 24

1.

Salvat

2.

Avaa suojus.

12

3.

Irrota paperinen ilmansuodatin ja vaahtomuovinen

esisuodatin (Kuva 25).

Kuva 26

Kuva 25

1.

Paperinen ilmansuodatin 2.

Vaahtomuovinen esisuodatin 7.

Valuta käytetty öljy öljyntäyttöputken läpi öljyn tyhjennysastiaan kallistamalla laite kyljelleen siten, että

öljyntäyttöputki osoittaa alaspäin (Kuva 27).

4.

Tarkista vaahtomuovinen esisuodatin ja vaihda se, jos se on vaurioitunut tai erittäin likainen.

5.

Tarkista paperinen ilmansuodatin.

A.

Vaihda suodatin, jos se on vaurioitunut tai öljyn tai polttoaineen kastelema.

B.

Jos paperinen ilmansuodatin on likainen, napauta sitä kovaa pintaa vasten useita kertoja tai puhalla paineilmaa (alle 2,07 bar) suodattimen moottorin puoleisen sivun läpi.

Huomaa:

Älä harjaa likaa irti suodattimesta, sillä harjaaminen työntää lian kuituihin.

6.

Poista lika ilmanpuhdistimen rungosta ja suojuksesta kostealla liinalla.

Älä pyyhi likaa ilmakanavaan.

7.

Asenna vaahtomuovinen esisuodatin ja paperinen ilmansuodatin ilmanpuhdistimeen.

8.

Asenna kansi.

Moottoriöljyn vaihto

Huoltoväli:

5 ensimmäisen käyttötunnin jälkeen

Vuosittain

1.

Siirrä laite tasaiselle alustalle.

2.

Varmista, että polttoainesäiliössä on vain vähän tai ei yhtään polttoainetta, jotta polttoainetta ei vuotaisi, kun laite kallistetaan kyljelleen.

3.

Lämmitä öljy ennen vaihtoa käyttämällä moottoria muutaman minuutin ajan.

Huomaa:

Lämmin öljy juoksee paremmin ja kuljettaa enemmän epäpuhtauksia.

4.

Irrota johto sytytystulpasta. Katso

kohta Valmistelu huoltoa varten (sivu 12).

5.

Aseta öljyn tyhjennysastia laitteen sille sivulle, joka on lähimpänä öljyntäyttöputkea.

6.

Irrota mittatikku öljyntäyttöputkesta (Kuva 26).

Kuva 27

8.

Kun öljy on tyhjentynyt, palauta laite käyttöasentoon.

9.

Kaada öljyä kampikammioon noin kolmen neljäsosan verran kampikammion tilavuudesta.

Huomaa:

Tilavuus: 0,59 l, tyyppi: puhdistava SAE

30- tai SAE 10W-30 -öljy, jonka API-huoltoluokitus on

SF, SG, SH, SJ, SL tai korkeampi.

10.

Anna öljyn asettua kolmen minuutin ajan.

11.

Pyyhi mittatikku puhtaalla liinalla.

12.

Asenna mittatikku öljyntäyttöputkeen, mutta

älä

ruuvaa sitä kiinni.

13.

Irrota mittatikku ja tarkista öljymäärä mittatikusta

(Kuva 28).

Jos öljyä on liian vähän, lisää öljyntäyttöputkeen hitaasti pieni määrä öljyä, odota kolme minuuttia

ja toista sitten vaiheet 11–13, kunnes öljyn määrä

on oikea.

Jos öljyä on liikaa, valuta ylimääräistä öljyä, kunnes öljyn määrä on oikea. Lisätietoa ylimääräisen öljyn tyhjentämisestä on kohdassa

Moottoriöljyn vaihto (sivu 13).

Tärkeää:

Jos kampikammiossa on liikaa tai liian vähän öljyä moottoria käytettäessä, moottori voi vaurioitua.

13

1.

Liian vähän öljyä

2.

Liian paljon öljyä

Kuva 28

3.

Öljyn määrä on oikea

14.

Asenna mittatikku öljyntäyttöputkeen tukevasti.

15.

Toimita käytetty öljy paikallisen jälleenkäsittelylaitoksen hävitettäväksi.

Sytytystulpan huolto

Huoltoväli:

100 käyttötunnin välein

Sytytystulppa on tarkistettava 100 käyttötunnin välein. Käytä

Champion RN9YC

-sytytystulppaa tai vastaavaa.

1.

Sammuta moottori ja odota, kunnes kaikki liikkuvat osat ovat pysähtyneet.

2.

Irrota johto sytytystulpasta.

3.

Puhdista sytytystulpan ympäristö.

4.

Irrota sytytystulppa sylinterinkannesta.

Tärkeää:

Vaihda viallinen tai likainen sytytystulppa. Älä puhdista sytytystulpan yläosaa, koska siitä voi irrota sylinteriin karstaa, jolloin moottori voi vaurioitua.

5.

Aseta sytytystulpan kärkiväliksi 0,76 mm (Kuva 29).

Terän vaihto

Huoltoväli:

Vuosittain

Tärkeää:

Terän asentamiseen tarvitaan momenttiavain

.

Jos sinulla ei ole momenttiavainta tai et halua suorittaa toimenpidettä itse, ota yhteys valtuutettuun huoltoliikkeeseen.

Tarkista terä aina bensiinin loppuessa. Jos terä vaurioituu tai murtuu, vaihda se heti. Jos terä on tylsä tai uurteinen, teroituta terä tai vaihda se uuteen.

VAARA

Terä on terävä, ja sen koskettaminen voi aiheuttaa vakavia henkilövahinkoja.

• Irrota johto sytytystulpasta.

• Käytä käsineitä, kun huollat terää.

1.

Irrota sytytystulpan johto sytytystulpasta. Katso

Valmistelu huoltoa varten (sivu 12).

2.

Kallista laite kyljelleen siten, että mittatikku osoittaa alaspäin.

3.

Tue terä puun kappaleella.

4.

Irrota terä (kääntämällä teräpulttia vastapäivään) ja säilytä kaikki kiinnitystarvikkeet.

5.

Asenna uusi terä (kääntämällä teräpulttia myötäpäivään)

ja kaikki kiinnitystarvikkeet (Kuva 30).

Kuva 29

1.

Sivuelektrodi

2.

Keskielektrodi

3.

Kärkiväli (ei mittakaavassa)

6.

Asenna sytytystulppa ja tiiviste.

7.

Kiristä sytytystulppa momenttiin 20 N·m.

8.

Kytke johto sytytystulppaan.

14

Kuva 30

Tärkeää:

Suuntaa terän käyrät päät laitteen koteloa kohti.

6.

Kiristä teräpultti momenttiavaimella 82 N·m:n tiukkuuteen.

Tärkeää:

82 N·m:iin kiristetty pultti on erittäin tiukalla. Pidä terää paikoillaan puun kappaleella,

aseta painosi räikän tai vääntötyökalun taakse ja kiristä pultti hyvin. Tätä pulttia on hyvin vaikea kiristää liian kireälle.

Itsevetolaitteiston kaapelin säätö

Säädä itsevetolaitteiston kaapeli aina, kun asennat uuden itsevetolaitteiston kaapelin tai jos itsevetolaitteiston säädössä tuntuu olevan vikaa.

1.

Löysää kaapelin tuen mutteria (Kuva 31).

Laitteen kotelon alapuolen puhdistus

Huoltoväli:

Jokaisen käytön jälkeen

VAARA

Leikkuujätettä saattaa irrota laitteen kotelon alta.

• Käytä silmäsuojaimia.

• Pysy käyttäjän paikalla (kahvan takana), kun moottori on käynnissä.

• Älä päästä sivullisia alueelle.

1.

Käytä moottoria tasaisella ja päällystetyllä alustalla ja ruiskuta vettä

oikean

takapyörän eteen (Kuva 32).

Vesi roiskuu terän reitille ja poistaa leikkuujätteet.

1.

25–38 mm

2.

Itsevetolaitteiston tanko

3.

Kaapelin vaippa

Kuva 31

4.

Kaapelin tuen mutteri

5.

Kaapelin tuki

2.

Pidä itsevetolaitteiston tankoa 25–38 mm:n etäisyydellä

kahvasta (Kuva 31).

3.

Vedä kaapelin vaippaa alas (laitetta kohti), kunnes

kaapelissa ei ole enää löysyyttä (Kuva 31).

4.

Kiristä kaapelin tuen mutteri.

5.

Vapauta tanko ja varmista, että kaapeli jää löysälle.

Huomaa:

Kaapelin on oltava löysällä itsevetolaitteiston tangon ollessa vapautetussa asennossa, sillä muutoin laite saattaa liikkua, kun tanko vapautetaan.

Kuva 32

2.

Kun leikkuujätettä ei enää tule ulos, lopeta ruiskutus ja siirrä laite kuivalle alueelle.

3.

Käytä moottoria muutaman minuutin ajan, jotta kotelo kuivuu. Näin se ei pääse ruostumaan.

15

Varastointi

Varastoi laite viileään, puhtaaseen ja kuivaan paikkaan.

1.

Löysää kahvan nuppeja, kunnes kahva liikkuu vapaasti

(Kuva 33).

Laitteen valmistelu varastointia varten

VAARA

Bensiinihöyryt voivat räjähtää.

• Älä säilytä bensiiniä 30 päivää kauempaa.

• Älä varastoi laitetta suljettuun tilaan lähelle avotulta.

• Anna moottorin jäähtyä ennen varastointia.

1.

Lisää polttoaineeseen stabilointiainetta moottorin valmistajan ohjeiden mukaan vuoden viimeisellä polttoainesäiliön täyttökerralla.

2.

Hävitä käyttämätön polttoaine asianmukaisesti.

Kierrätä se paikallisten säädösten mukaan tai käytä sitä autossasi.

Huomaa:

Polttoainesäiliössä oleva vanha polttoaine on suurin syy käynnistysongelmiin. Älä varastoi stabilointiaineetonta polttoainetta yli 30 päivää kauempaa äläkä varastoi lisäaineistettua polttoainetta

90 päivää kauempaa.

3.

Käytä laitetta, kunnes moottori pysähtyy polttoaineen loppumisen vuoksi.

4.

Käynnistä moottori uudelleen.

5.

Anna moottorin käydä, kunnes se pysähtyy. Kun et enää saa moottoria käyntiin, se on tarpeeksi kuiva.

6.

Irrota johto sytytystulpasta.

7.

Irrota sytytystulppa, lisää 30 ml öljyä sytytystulpan aukkoon ja vedä narukäynnistintä

hitaasti

useita kertoja, jotta öljy leviää kaikkialle sylinteriin ja estää sylinterin ruostumisen varastoinnin aikana.

8.

Aseta sytytystulppa löysästi paikalleen.

9.

Kiristä kaikki mutterit, pultit ja ruuvit.

Kahvan taittaminen

VAARA

Jos kahva taitetaan tai suoristetaan väärin, kaapelit saattavat vahingoittua. Tällöin ruohonleikkuria ei ole turvallista käyttää.

• Älä vahingoita kaapeleita, kun taitat tai suoristat kahvaa.

• Jos kaapeli on vaurioitunut, ota yhteyttä valtuutettuun huoltoliikkeeseen.

1.

Kahvan nuppi (2)

Kuva 33

2.

Siirrä kahvaa eteenpäin kuvan mukaisesti (Kuva 33).

Kuva 34

Laitteen käyttöönotto varastoinnin jälkeen

1.

Tarkista ja kiristä kaikki kiinnikkeet.

2.

Irrota sytytystulppa ja pyöritä moottoria nopeasti käynnistimen avulla, jotta liika öljy poistuu sylinteristä.

3.

Asenna sytytystulppa ja kiristä se momenttiavaimella momenttiin 20 N·m.

4.

Tee tarvittavat huoltotoimenpiteet. Katso kohta

Valmistelu huoltoa varten (sivu 12).

5.

Tarkista moottorin öljymäärä. Katso kohta

Moottorin öljymäärän tarkistus (sivu 7).

6.

Täytä polttoainesäiliö uudella bensiinillä, katso kohta

Polttoainesäiliön täyttö (sivu 7).

7.

Kytke johto sytytystulppaan.

16

Huomautuksia:

17

Huomautuksia:

18

Kansainväliset jakelijat

Jakelija: Maa: Puhelinnumero:

Atlantis Su ve Sulama Sisstemleri Lt Turkki

Balama Prima Engineering Equip.

Hongkong

B-Ray Corporation

Casco Sales Company

Korea

Puerto Rico

Ceres S.A.

CSSC Turf Equipment (pvt) Ltd.

Cyril Johnston & Co.

Costa Rica

Sri Lanka

Pohjois-Irlanti

Meksiko Equiver

Femco S.A.

G.Y.K. Company Ltd.

Geomechaniki of Athens

Guatemala

Japani

Kreikka

Kiina Guandong Golden Star

Hako Ground and Garden

Hako Ground and Garden

Hayter Limited (U.K.)

Hydroturf Int. Co Dubai

Hydroturf Egypt LLC

Irrimac

Irrigation Products Int'l Pvt Ltd.

Jean Heybroek b.v.

Ruotsi

Norja

Yhdistynyt kuningaskunta

Arabiemiirikuntien liitto 97 14 347 9479

Egypti 202 519 4308

Portugali

Intia

Alankomaat

90 216 344 86 74

852 2155 2163

82 32 551 2076

787 788 8383

506 239 1138

94 11 2746100

44 2890 813 121

52 55 539 95444

502 442 3277

81 726 325 861

30 10 935 0054

86 20 876 51338

46 35 10 0000

47 22 90 7760

44 1279 723 444

351 21 238 8260

86 22 83960789

31 30 639 4611

Jakelija:

Maquiver S.A.

Maruyama Mfg. Co. Inc.

Agrolanc Kft

Mountfield a.s.

Maa:

Kolumbia

Japani

Puhelinnumero:

57 1 236 4079

81 3 3252 2285

Unkari 36 27 539 640

Tšekin tasavalta 420 255 704 220

Munditol S.A.

Oslinger Turf Equipment SA

Oy Hako Ground and Garden Ab Suomi

Parkland Products Ltd.

Argentiina

Ecuador

54 11 4 821 9999

593 4 239 6970

358 987 00733

Uusi-Seelanti 64 3 34 93760

Prato Verde S.p.A.

Prochaska & Cie

RT Cohen 2004 Ltd.

Riversa

Sc Svend Carlsen A/S

Italia

Itävalta

Israel

Espanja

39 049 9128 128

43 1 278 5100

972 986 17979

34 9 52 83 7500

Solvert S.A.S.

Spypros Stavrinides Limited

Tanska

Ranska

Kypros

45 66 109 200

33 1 30 81 77 00

357 22 434131

Surge Systems India Limited

T-Markt Logistics Ltd.

Toro Australia

Toro Europe NV

Intia

Unkari

Australia

Belgia

91 1 292299901

36 26 525 500

61 3 9580 7355

32 14 562 960

Eurooppalainen tietosuojailmoitus

Toron keräämät tiedot

Toro Warranty Company (Toro) huolehtii asiakkaiden tietosuojasta. Takuuvaatimusten käsittelyä ja mahdollisia tuotteiden takaisinkutsukampanjoita varten pyydämme, että asiakkaat lähettävät henkilötiedot suoraan Torolle tai paikalliselle Toro-jälleenmyyjälle.

Toro-takuujärjestelmä toimii yhdysvaltalaisilla palvelimilla, eivätkä yhdysvaltalaiset tietosuojalait välttämättä tarjoa samanlaista suojaa kuin vastaavat lait asiakkaan omassa maassa.

ANTAMALLA HENKILÖTIEDOT TOROLLE ASIAKAS SUOSTUU SIIHEN, ETTÄ NÄITÄ TIETOJA KÄSITELLÄÄN TÄSSÄ TIETOSUOJAILMOITUKSESSA

KUVATULLA TAVALLA.

Tapa, jolla Toro käyttää tietoja

Toro voi käyttää henkilötietoja takuuvaatimusten käsittelyyn, yhteydenottoihin mahdollisissa tuotteiden takaisinkutsukampanjoissa ja muissa mahdollisissa tarkoituksissa, joista kerrotaan erikseen. Toro voi jakaa tietoja Toron sisaryhtiöille, jälleenmyyjille ja muille liiketoimintakumppaneille näiden tarkoitusten yhteydessä. Toro ei myy asiakkaiden henkilötietoja muille yhtiöille. Toro pidättää oikeuden luovuttaa henkilötietoja lain määräämiin tarkoituksiin tai asiaankuuluvien viranomaisten pyynnöstä, Toron järjestelmien toiminnan varmistamiseksi tai Toron turvallisuuden tai muiden käyttäjien turvallisuuden varmistamiseksi.

Henkilötietojen säilytys

Henkilötietoja säilytetään niin kauan kuin niitä tarvitaan niiden alkuperäiseen tarkoitukseen tai muihin asianmukaisiin tarkoituksiin (kuten viranomaismääräysten noudattamiseksi) tai lain määräämän ajan.

Toron vakuutus asiakkaiden henkilötietojen tietosuojasta

Toro pyrkii säilyttämään henkilötietojen tietosuojan kohtuullisten varotoimien avulla. Lisäksi se pyrkii huolehtimaan tietojen tarkkuudesta ja paikkansapitävyydestä.

Henkilötietojen käyttö ja korjaus

Jos haluat tarkistaa henkilötietosi tai korjata niitä, lähetä sähköpostia osoitteeseen [email protected]

Australian kuluttajalainsäädäntö

Australialaiset asiakkaat voivat saada lisätietoja Australian kuluttajalainsäädännöstä pakkauksen sisällä olevasta materiaalista tai paikalliselta

Toro-jälleenmyyjältä.

374-0269 Rev F

Toron takuu ja

Toro GTS -käynnistystakuu

Ehdot ja takuunalaiset tuotteet

Toro Company ja sen sisaryhtiö Toro Warranty Company antavat yhteisen sopimuksensa mukaisesti alkuperäiselle ostajalle 1 takuun korjata alla ilmoitettu Toro-tuote, jos siinä ilmenee materiaali- tai valmistusvikoja tai jos Toro GTS (Guaranteed to Start) -käynnistystakuun piiriin kuuluva laite ei käynnisty ensimmäisellä tai toisella vedolla, edellyttäen, että

käyttöoppaassa

kuvatuista säännöllisistä huoltotoimenpiteistä on huolehdittu.

Tuotteille annetaan seuraavat takuuajat ostopäivästä lukien:

Tuotteet

Työnnettävät ruohonleikkurit

Valettu leikkuupöytä

TimeMaster-leikkurit

Moottori

Akku

Teräsleikkuupöytä

Moottori

Moottori

Suppilo, suppilon suuntain ja siipipyörän kotelon suojus

Sähkökäyttöiset lumilingot

Takuuaika

5 vuotta kotikäytössä 2

90 päivää kaupallisessa käytössä

5 vuoden GTS-takuu, kotikäytössä 3

2 vuotta

2 vuotta kotikäytössä 2

90 päivää kaupallisessa käytössä

2 vuoden GTS-takuu, kotikäytössä 3

3 vuotta kotikäytössä 2

90 päivää kaupallisessa käytössä

3 vuoden GTS-takuu, kotikäytössä 3

2 vuotta

Akku

Sähkökäyttöiset kannettavat laitteet 2 vuotta kotikäytössä 2

Ei takuuta kaupallisessa käytössä

Lumilingot

Yksivaiheinen

• Moottori

2 vuotta kotikäytössä 2

45 päivää kaupallisessa käytössä

2 vuoden GTS-takuu, kotikäytössä 3

Kaksivaiheinen 3 vuotta kotikäytössä 2

45 päivää kaupallisessa käytössä

Elinikäinen (vain alkuperäinen omistaja) 5

2 vuotta kotikäytössä 2

Ei takuuta kaupallisessa käytössä

Kaikki seuraavat ajoleikkurit

Moottori

• Akku

Lisälaitteet

Katso moottorin valmistajan takuu

2 vuotta kotikäytössä

2 vuotta kotikäytössä

2

2

4

Ajoleikkurit ja puutarhatraktorit (DH) 2 vuotta kotikäytössä 2

90 päivää kaupallisessa käytössä

Ajoleikkurit ja puutarhatraktorit (XLS) 3 vuotta kotikäytössä 2

90 päivää kaupallisessa käytössä

TimeCutter 3 vuotta kotikäytössä 2

90 päivää kaupallisessa käytössä

TITAN-leikkurit

Runko

Z Master -leikkurit: 2000-sarja

Runko

3 vuotta tai 240 tuntia 5

Elinikäinen (vain alkuperäinen omistaja) 6

4 vuotta tai 500 tuntia 5

Elinikäinen (vain alkuperäinen omistaja) 6

1 Alkuperäinen ostaja on henkilö, joka alun perin osti Toro-tuotteen.

2 Kotikäyttö tarkoittaa tuotteen käyttöä samalla tontilla, jolla asiakkaan koti sijaitsee. Käyttöä useammassa kuin yhdessä paikassa pidetään kaupallisena käyttönä, johon sovelletaan kaupalliseen käyttöön annettua takuuta.

3 Toro GTS -käynnistystakuu ei kata kaupallisessa käytössä olevia tuotteita.

4 Joillakin Toro-tuotteissa käytetyillä moottoreilla on moottorin valmistajan antama takuu.

5 Kumpi tahansa ilmenee ensin.

6 Elinikäinen takuu: Jos koneen päärakenteen muodostava runko (joka koostuu yhteen hitsatuista osista ja johon moottorin kaltaiset muut osat kiinnitetään) halkeaa tai murtuu normaalikäytössä, se korjataan tai vaihdetaan Toron harkinnan mukaan takuun puitteissa maksutta osien ja työn osalta. Takuu ei kata rungon vaurioitumista väärinkäytön tai ruostumisen edellyttämien korjausten laiminlyönnin seurauksena.

Takuu kattaa osat ja työn, mutta kuljetuskustannukset ovat asiakkaan vastuulla.

Takuu voidaan evätä, jos tuntilaskuri on irrotettu, siihen on tehty muutoksia tai jos sitä on muuten peukaloitu.

Omistajan vastuut

Toro-tuotetta on huollettava

käyttöoppaan

huolto-ohjeiden mukaisesti.

Tällaisen kunnossapidon kustannuksista vastaa omistaja huollon suorittajasta riippumatta.

Takuuhuollon ohjeet

Jos epäilet, että Toro-tuotteessasi on materiaali- tai valmistusvirhe, toimi näin:

1.

Ota yhteys tuotteen myyjään huollon järjestämiseksi. Jos et voi jostain syystä ottaa yhteyttä tuotteen myyjään, ota yhteys mihin tahansa valtuutettuun Toro-jälleenmyyjään. Katso oheinen jakelijaluettelo.

2.

Vie laite ja ostotodistus (ostokuitti) huoltoliikkeeseen. Jos et ole tyytyväinen huoltoliikkeen arvioon tai saamaasi palveluun, ota yhteys Toroon:

Toro Customer Care Department, RLC Division

Toro Warranty Company

8111 Lyndale Avenue South

Bloomington, MN 55420-1196

001–952–948–4707

Takuun ulkopuoliset kohteet ja viat

Tämä takuu ei kata seuraavia:

Määräaikaishuolto tai kuluvat osat, kuten terät, roottorilavat, kaavinterät, hihnat, polttoaine, voiteluaineet, öljynvaihdot, sytytystulpat, ilmarenkaat, kaapeli/vivusto tai jarrujen säätö

Laitteet tai osat, joita on muutettu tai käytetty väärin, tai jotka on vaihdettava tai korjattava onnettomuuksien tai asianmukaisen huollon laiminlyönnin vuoksi

Korjaukset, jotka johtuvat vanhan polttoaineen (yli kuukauden ikäisen) käytöstä tai siitä, että laitetta ei ole valmisteltu oikein ennen kuin se on jätetty käyttämättä yli kuukauden ajaksi

Kaikki näiden takuiden piiriin kuuluvat korjaukset on suoritettava valtuutetussa Toro-huoltoliikkeessä, ja niissä saa käyttää vain Toron hyväksymiä varaosia.

Yleiset ehdot

Ostajaa suojaavat maakohtaiset lait. Tämä takuu ei rajoita ostajan lakisääteisiä oikeuksia.

374-0268 Rev E

Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Related manuals