Toro 1800 Power Curve Snowthrower User manual

Toro 1800 Power Curve Snowthrower User manual

1800 Power Curve

®

Sneeuwruimer

Modelnr. 38026–24000001 en hoger

Form No. 3350-235 Rev B

Gebruikershandleiding

Vertaling van de oorspronkelijke instructies (NL)

Inhoud

Inleiding . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Veiligheid . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Veilige bediening van de Toro Sneeuwruimer . . .

Geluidsdruk . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Geluidsvermogen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Trilling . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Veiligheids- en instructiestickers . . . . . . . . . . . . .

Montage . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Bovenste handgreep en krukas van afvoer monteren . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Afvoer monteren

Voor ingebruikname

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Gebruiksaanwijzing . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Starten en stoppen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Tips voor bediening en gebruik

Onderhoud

. . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

De sneeuwruimer smeren

De schraper vervangen

. . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

De rotor vervangen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

De grote riem vervangen . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

De kleine riem vervangen

Stalling

. . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Blz.

2

3

4

5

5

5

5

6

9

10

10

11

12

12

8

9

8

8

6

7

7

Inleiding

Lees deze handleiding zorgvuldig, zodat u weet hoe u de machine op de juiste wijze kunt gebruiken en onderhouden. De informatie in deze handleiding kan u en anderen helpen letsel en schade te voorkomen. Hoewel

Toro veilige producten ontwerpt en fabriceert, blijft u verantwoordelijk voor het juiste en veilige gebruik van de machine.

U kunt rechtstreeks contact met Toro opnemen op www.Toro.com om informatie over producten en accessoires te verkrijgen, een dealer te vinden of uw product te registreren.

Als u service, originele Toro-onderdelen of aanvullende informatie nodig hebt, kunt u contact opnemen met een erkende Service Dealer of met de klantenservice van Toro. U dient hierbij altijd het modelnummer en het serienummer van het product te vermelden. De locatie van het plaatje met het modelnummer en het serienummer van het product is aangegeven op figuur 1.

1

1516

Figuur 1

1. Locatie van het modelnummer en het serienummer

U kunt het modelnummer en het serienummer noteren in de ruimte hieronder:

Modelnr.:

Serienr.:

In deze handleiding is een systeem gebruikt om mogelijke gevaren aan te duiden en u te attenderen op bijzondere aanwijzingen om lichamelijk (mogelijk dodelijk) letsel van u en anderen te voorkomen. De termen

Gevaar

,

Waarschuwing

en

Voorzichtig

duiden de mate van het risico aan. Ga als regel altijd uiterst voorzichtig te werk.

Gevaar

duidt op een zeer gevaarlijke situatie die ernstig letsel of de dood tot gevolg

zal

hebben wanneer de veiligheidsvoorschriften niet in acht worden genomen.

Waarschuwing

duidt op een gevaarlijke situatie die ernstig letsel of de dood tot gevolg

kan

hebben wanneer de veiligheidsvoorschriften niet in acht worden genomen.

Voorzichtig

duidt op een gevaarlijke situatie die licht letsel tot gevolg kan hebben wanneer de veiligheidsvoorschriften niet in acht worden genomen.

Er worden in deze handleiding nog twee woorden gebruikt om u op belangrijke informatie te wijzen.

Belangrijk

attendeert u op bijzondere technische informatie en

Opmerking:

duidt algemene informatie aan die uw bijzondere aandacht verdient.

W

2005 door The Toro Company

8111 Lyndale Avenue South

Bloomington, MN 55420-1196

2

U kunt contact met ons opnemen op www.Toro.com

Alle rechten voorbehouden

Gedrukt in de VS

Veiligheid

Deze sneeuwruimer voldoet minstens aan

ISO-norm 8437, van kracht op het moment van productie.

Lees altijd deze handleiding en zorg ervoor dat u deze begrijpt voordat u de machine start.

Dit is het veiligheidssymbool. Het wordt gebruikt om uw attent te maken op mogelijk risico’s op lichamelijk letsel. Houd u aan alle veiligheidsberichten bij dit symbool teneinde lichamelijk of zelfs dodelijk letsel te voorkomen.

Onjuist gebruik of onderhoud van de sneeuwruimer kan letsel veroorzaken. Om dit risico te verminderen, dient u zich aan de volgende instructies te houden.

De volgende instructies zijn ontleend aan

ANSI/OPEI-norm B71.3–1995, ISO-norm 8437:1989 en de Europese normen EN 786:1996 en

EN 60335-2-91:2002:

Instructie

Lees deze handleiding aandachtig door. Zorg ervoor dat u door en door vertrouwd raakt met de bedieningsorganen en weet hoe u de machine moet gebruiken. Zorg ervoor dat u weet hoe u de machine kunt stoppen en de bedieningsorganen snel kunt uitschakelen.

Laat kinderen nooit de sneeuwruimer bedienen.

Laat volwassenen de machine nooit bedienen zonder dat zij een grondige instructie hebben gekregen.

Houd iedereen (met name kinderen) en huisdieren weg uit het werkgebied.

Wees voorzichtig om te voorkomen dat u wegglijdt of valt.

Voor ingebruikname

Het gebied waar u de sneeuwruimer wilt gebruiken, dient u grondig te controleren.

Verwijder alle deurmatten, sleden, planken, draden en andere vreemde voorwerpen.

Laat de bedieningshendel los om de rotorbladen uit te schakelen, voordat u de motor start.

Draag altijd geschikte winterkleding als u de sneeuwruimer gebruikt. Schoenen zorgen ervoor dat u steviger staat op een glad oppervlak.

Probeer nooit de machine af te stellen terwijl de motor loopt, behalve als dit specifiek wordt aanbevolen door Toro.

Wacht totdat de motor en de sneeuwruimer zich hebben aangepast aan de buitentemperatuur, alvorens te beginnen met sneeuw ruimen.

Bij gebruik van een machine die wordt aangedreven door een motor, bestaat de kans dat u een voorwerp in uw ogen krijgt. Draag daarom altijd een veiligheidsbril of een oogscherm als u de sneeuwruimer gebruikt, afstelt of repareert.

Zorg ervoor dat de ventilatiegaten altijd vrij van rommel blijven.

Voordat u de machine in gebruik stelt, moet de u de voedingskabels en snoeren controleren op beschadiging of slijtage.

Gebruiksaanwijzing

Houd handen en voeten uit de buurt van draaiende delen. Blijf altijd uit de buurt van de afvoeropening.

Trek de stekker van de sneeuwruimer uit het stopcontact voordat u de machine gaat controleren, schoonmaken of andere werkzaamheden gaat uitvoeren, of als u deze niet gebruikt.

Als kabels of snoeren beschadigd raken tijdens het gebruik, moet u onmiddellijk de stekker uit het stopcontact trekken.

Raak kabels of snoeren niet aan voordat u de stekker uit het stopcontact hebt getrokken.

U mag de machine niet gebruiken als een snoer of kabel is beschadigd of versleten.

Houd snoeren uit de buurt van de rotorbladen.

De voedingsbron voor de machine moet een netvoedingsapparaat met een uitschakelstroom van maximaal 30 mA zijn.

Wees uiterste voorzichtig bij het oversteken van een grindpad, voetpad, of weg. Let op het verkeer en verborgen gevaren.

Ga nooit sneeuw ruimen op een oppervlak dat is bedekt met steenslag of grind. Deze machine mag uitsluitend worden gebruikt op een verhard oppervlak.

Als u een vreemd voorwerp heeft geraakt, moet u de motor afzetten, de sneeuwruimer grondig controleren op eventuele beschadigingen en alle benodigde reparaties uitvoeren voordat u de machine weer in gebruik neemt.

Als de machine abnormaal begint te trillen, moet u de motor afzetten en onmiddellijk nagaan wat de oorzaak daarvan is. Trillingen duiden meestal op problemen.

3

Zet de motor af voordat u de bedieningspositie verlaat, de afvoer ontstopt en de machine repareert, afstelt of controleert.

Als u de sneeuwruimer reinigt, repareert of controleert, moet u ervoor zorgen dat de rotorbladen en alle bewegende onderdelen tot stilstand zijn gekomen.

Ga nooit sneeuw ruimen op hellingen. Ga zeer zorgvuldig te werk als u van richting verandert op een helling. Probeer nooit sneeuw te ruimen op een steile helling.

Gebruik de machine niet als goede schermen, schilden of andere beveiligingsmiddelen ontbreken.

Gebruik de sneeuwruimer nooit in de buurt van glazen wanden, auto’s, puigevels en steile hellingen zonder dat de sneeuwafvoer in de correcte hoek is geplaatst. Zorg ervoor dat kinderen en huisdieren uit de buurt blijven.

Let erop dat u niet in een te hoog tempo sneeuw ruimt, omdat anders de machine overbelast kan raken.

Kijk achterom en wees voorzichtig als u achteruitloopt met de sneeuwruimer.

Richt de afvoer nooit op omstanders en laat niemand voor de machine komen.

Gebruik de machine uitsluitend als het zicht of de verlichting goed is. Zorg ervoor dat u altijd stevig staat en houd de handgreep goed vast. Loop stapvoets; nooit rennen.

Onderhoud en stalling

Controleer regelmatig of alle bevestigingen stevig vastzitten zodat de machine steeds veilig kan worden gebruikt.

Raadpleeg altijd deze gebruikershandleiding voor belangrijke informatie als u de sneeuwruimer voor een lange periode wilt opslaan.

Zorg ervoor dat de veiligheids- en instructiestickers in goede staat zijn, en vervang ze indien nodig.

Veilige bediening van de Toro

Sneeuwruimer

De volgende lijst bevat veiligheidsinstructies die specifiek zijn toegesneden op Toro-producten, naast andere veiligheidsinstructies waarvan u op de hoogte moet zijn.

Draaiende rotorbladen kunnen letsel veroorzaken aan vingers of handen.

Blijf achter de handgrepen en kom niet in de buurt van de afvoeropening als u de sneeuwruimer gebruikt.

Houd kleding, gezicht, handen, voeten en andere lichaamsdelen uit de buurt van bewegende of draaiende onderdelen.

Voordat u de sneeuwruimer afstelt, reinigt, repareert en controleert, of voordat u de afvoer ontstopt,

moet u de motor afzetten en wachten totdat alle bewegende onderdelen tot stilstand zijn gekomen

.

Verwijder verstoppingen uit de afvoer met een stok.

Doe dit niet met uw handen

.

Voordat

u de bedieningspositie verlaat, moet u de motor afzetten en wachten totdat alle bewegende onderdelen tot stilstand zijn gekomen.

Draag geen losse kleding die kunnen worden gegrepen door bewegende onderdelen.

Als veiligheidsschermen, veiligheidsvoorzieningen of stickers beschadigd, onleesbaar of verdwenen zijn, moet u deze herstellen of vervangen, voordat u de machine gaat gebruiken. Draai ook lossen bevestigingen vast.

Gebruik de sneeuwruimer

niet

op een dak.

Verricht onderhoudswerkzaamheden uitsluitend volgens de instructies in deze handleiding.

Alvorens onderhouds-, reparatie- of afstelwerkzaamheden uit te voeren, moet u de motor afzetten en de stekker uit het stopcontact trekken. Indien belangrijke reparaties nodig zijn, moet u contact opnemen met een erkende

Toro-dealer.

Gebruik ter vervanging uitsluitend originele onderdelen en accessoires van Toro.

4

Geluidsdruk

Deze machine oefent een geluidsdruk van 89 dBA uit op het gehoor van de gebruiker, gebaseerd op metingen bij identieke machines volgens procedures zoals vastgelegd in Richtlijn 98/37/EG.

Geluidsvermogen

Deze machine heeft een geluidsniveau van 104 dBA, gebaseerd op metingen bij identieke machines volgens procedures zoals vastgelegd in Richtlijn 2000/14/EG.

Veiligheids- en instructiestickers

Trilling

Deze machine heeft een maximaal trillingsniveau van

2,26 m/s

2

op de handen en armen, gebaseerd op metingen bij identieke machines volgens procedures zoals vastgelegd in Richtlijn 98/37/EG.

Veiligheids- en instructiestickers zijn gemakkelijk zichtbaar voor de gebruiker en bevinden zich bij plaatsen waar gevaar kan ontstaan. Vervang alle beschadigde of verdwenen stickers.

107-3040

1. Rotorblad kan handen en voeten snijden/amputeren; boor kan handen en voeten snijden/amputeren – Houd omstanders op een veilige afstand van de sneeuwruimer.

107-3324

1. Dubbel geïsoleerd

2. Machine kan voorwerpen uitwerpen; rotorblad kan handen en voeten snijden/amputeren; boor kan handen en voeten snijden/amputeren –

Lees de

Gebruikershandleiding

en houd omstanders op een veilige afstand van de sneeuwruimer.

3. Gevaar voor elektrische schok – Gebruik geen beschadigd snoer; trek de stekker uit het stopcontact en lees de instructies alvorens serviceof onderhoudswerkzaamheden uit te voeren.

5

Montage

Opmerking:

De aanduidingen links en rechts zijn steeds gezien vanuit de positie van degene die de sneeuwruimer bedient.

Bovenste handgreep en krukas van afvoer monteren

1.

Zet de sneeuwruimer op zijn wielen en plaats de bovenste handgreep.

2.

Controleer de open binnenleiding; als deze is beschadigd mag u de handgreep niet monteren. Neem contact op met een erkende Service Dealer.

Voorzichtig

De binnenleiding kan tijdens de assemblage van de sneeuwruimer beschadigd raken, waardoor de gebruiker ernstig letsel kan oplopen bij het sneeuw ruimen.

Ga voorzichtig te werk bij de assemblage van de sneeuwruimer om beschadiging van de elektrische bedrading te voorkomen.

Als de bedrading is beschadigd, mag u de sneeuwruimer niet assembleren. Neem contact op met een erkende Service Dealer.

3.

Plaats de rechtse bovenbuis

op

het uiteinde van de rechtse onderbuis (Fig. 2).

5.

Druk de bovenste buizen samen en beweeg deze naar beneden totdat de montagegaten in de boven- en onderbuizen recht tegenover elkaar staan (Fig. 2).

6.

Plaats de bevestigingsplaat op de buizen (Fig. 3).

2

1

4

3

1. Bevestigingsplaat

2. Scherm

Figuur 3

3. Krukas van afvoer

4. Overbrenging

1532

7.

Houd de gaten in de bevestigingsplaat recht tegenover de gaten in de boven- en onderbuizen.

8.

Steek het uiteinde van de krukas van de afvoer door het gat in het scherm.

9.

Draai

langzaam

aan de stang van de krukas totdat het platte uiteinde in de gleuf in de overbrenging valt.

Druk vervolgens de krukas stevig in de overbrenging totdat die vastklikt (Figuren 3 en 4).

1

SAMENDRUKKEN

2

1531

1. Bovenbuis

Figuur 2

2. Onderbuis

4.

Steek de linkse bovenbuis

in

het uiteinde van de linkse onderbuis (Fig. 2).

2

1. Krukas van afvoer

1

1533

Figuur 4

2. Overbrenging van krukas van afvoer

10.

Zet de boven- en onderbuizen vast aan de bevestigingsplaat met 2 machineschroeven en 2 borgmoeren.

Opmerking:

Zorg ervoor dat de schroefkoppen op de buitenkant van de bevestigingsplaat zitten.

Pas op dat u de elektrische bedrading niet beschadigt als u de schroeven indraait.

Als de bedrading de gaten blokkeert, moet u de draden met een stompe drevel (1/8-inch) voorzichtig langs de gaten leiden.

6

Afvoer monteren

1.

Plaats de geleider op de afvoer en houd de montagegaten recht tegenover elkaar (Fig. 5).

1

5

6

2

Voor ingebruikname

Om veilig en efficiënt met uw sneeuwruimer te werken, dient u uitsluitend een snoer te gebruiken dat geschikt is voor gebruik buitenshuis. Gebruik uitsluitend een 2,5 mm

2 snoer met een lengte van maximaal 25 m.

Waarschuwing

Contact met water kan een elektrische schok veroorzaken die lichamelijk letsel of de dood tot gevolg kan hebben.

Raak de stekker of de machine niet aan met natte handen of als u in water staat.

Opmerking:

Om de voorkomen dat het snoer losraakt tijdens het gebruik, moet u dit vastbinden aan de lus in de bovenste handgreep voordat u het snoer aansluit op de sneeuwruimer (Fig. 6).

4

3

1. Geleider van afvoer

2. Afvoer

3. Rubberen ring (2)

1534

Figuur 5

4. Rijtuigbouten (2)

5. Metalen ring (2)

6. Borgmoer (2)

2.

Houd de gaten recht tegenover elkaar en plaats aan beide zijde een rubberen ring tussen de geleider en de afvoer (Fig. 5).

3.

Bevestig de geleider aan de afvoer met 2 rijtuigbouten,

2 metalen ringen en 2 borgmoeren.

Opmerking:

Zorg ervoor dat de vierkante kragen op de rijtuigbouten gealigneerd zijn met het vierkant aan de binnenkant van de afvoer. Plaats de metalen ringen op de buitenkant van de geleider zoals wordt getoond in Figuur

5.

Draai de bouten niet te vast aan.

1. Snoer

2

1

Figuur 6

2. Lus

1.535a

Waarschuwing

Het elektriciteitssnoer kan beschadigd raken en een schok of brand veroorzaken.

Controleer het snoer grondig voordat u de sneeuwruimer gaat gebruiken. Als het snoer is beschadigd, mag u de sneeuwruimer niet gebruiken. Een beschadigd snoer moet u onmiddellijk repareren of vervangen. Neem contact op met een erkende Service Dealer als u hulp nodig heeft.

7

Gebruiksaanwijzing

Controleer de conditie van de sneeuwruimer voordat u deze in gebruik neemt, en zorg ervoor dat de rotor vrij kan draaien.

Starten en stoppen

1.

Om de rotor te starten, drukt u op de bedieningsstang

(Fig. 7).

Om de afvoer af te stellen, draai u de krukas van de afvoer naar rechts om de afvoer naar links te bewegen en naar links om deze naar rechts te bewegen.

Opmerking:

De krukas maakt geluid als u deze draait.

Dit is normaal.

Om de hoogte van de sneeuwstroom af te stellen, moet u de hendel van de geleider hoger of lager zetten (Fig. 8).

1

1

1516

1.535a

Figuur 7

1. Bedieningsstang

2.

Om de rotor af te zetten, laat u de bedieningsstang los.

Tips voor bediening en gebruik

Waarschuwing

Als de sneeuwruimer tijdens het gebruik een voorwerp raakt, bestaat de kans dat dit in de richting van de gebruiker of de omstanders wordt geslingerd. Hierdoor kan ernstig lichamelijk letsel ontstaan.

Zorg ervoor dat er zich in het werkgebied geen voorwerpen bevinden die de rotorbladen kunnen oppikken en wegwerpen.

Houd kinderen en huisdieren altijd weg uit het werkgebied.

Houd het werkgebied vrij van stenen, speelgoed of andere objecten die de rotorbladen kunnen wegwerpen. Deze voorwerpen kunnen zijn bedekt met een laag sneeuw waardoor u ze niet opmerkt. Als de sneeuwruimer een voorwerp raakt, moet u deze afzetten, de stekker uit het stopcontact trekken, het obstakel verwijderen en de machine controleren op beschadigingen.

1. Hendel van de geleider

Figuur 8

Waarschuwing

De sneeuwruimer kan via een opening tussen de afvoer en de geleider sneeuw en voorwerpen in de richting van de gebruiker werpen. Hierdoor kan ernstig lichamelijk letsel ontstaan.

Druk de geleider niet te ver naar voren om te voorkomen dat er een opening tussen de afvoer en de geleider ontstaat.

Draai de borgmoeren waarmee de geleider is bevestigd, niet te vast aan.

Begin met sneeuw ruimen bij het stopcontact en werk vervolgens naar buiten toe. Blaas naar voren en achteren, niet van en naar het stopcontact.

Als u keert aan het einde van een baan, moet u over het snoer stappen en de sneeuwruimer draaien.

Laat de banen elkaar steeds overlappen en laat, indien mogelijk, de sneeuwruimer de sneeuw met de wind mee uitstoten.

8

Om een dikke sneeuwbank te verwijderen, moet u de sneeuwruimer bij de primaire en secundaire handgreep optillen (Fig. 9) en op de sneeuwbank plaatsen. Maak gebruik van het gewicht van de sneeuwruimer om de sneeuwbank te verwijderen; beweeg hierbij de machine naar voren en naar achteren.

1

2

1. Primaire handgreep

1516

Figuur 9

2. Secundaire handgreep

Als u sneeuw ruimt op traptreden, moet u de sneeuwruimer vasthouden bij de primaire en secundaire handgreep en een slingerende of vegende beweging maken.

Waarschuwing

Als de secundaire handgreep wordt gebruikt, mag de afvoer nooit zijn gericht naar de gebruiker of omstanders. De sneeuwruimer kan voorwerpen uitwerpen en ernstig lichamelijk letsel veroorzaken.

Als de secundaire handgreep wordt gebruikt, moet de afvoer altijd zijn afgekeerd van de plaats van de omstanders of de gebruiker.

Houd het snoer uit de buurt van obstakels, scherpe voorwerpen en alle bewegende onderdelen. Trek niet abrupt aan het snoer en behandel deze niet op een verkeerde manier. Controleer het snoer geregeld op beschadigingen die een elektrische schok kunnen veroorzaken. Als het snoer is beschadigd, moet u dit vervangen.

Bij koude weersomstandigheden en tijdens sneeuwbuien kunnen sommige bedieningsorganen en bewegende onderdelen bevriezen. Indien een bedieningsorgaan tijdens het gebruik problemen oplevert, moet u de motor afzetten, de stekker uit het stopcontact trekken en de machine controleren op bevroren delen.

Gebruik geen buitensporige kracht om bevroren bedieningsorganen in werking te stellen.

Zorg ervoor dat alle bedieningsorganen en bewegende onderdelen onbelemmerd kunnen werken voordat u gaat sneeuw ruimen.

Als de sneeuwruimer gebruikt, moet u de wielen

2,5 cm van het plaveisel houden door de machine naar voren te kantelen. Dit voorkomt dat er sneeuw aankoekt aan de wielen.

Nadat de sneeuw is geruimd, moet u de motor een paar minuten laten draaien om te voorkomen dat bewegende onderdelen bevriezen. Vervolgens moet u de motor afzetten, wachten totdat alle bewegende onderdelen tot stilstand zijn gekomen, en ijs en sneeuw van de machine verwijderen. Draai de krukas van de afvoer een paar keer rond om de sneeuw te verwijderen.

Onderhoud

Belangrijk

Alle elektrische reparaties mogen uitsluitend worden verricht door een erkende Service

Dealer.

Opmerking:

De aanduidingen links en rechts zijn steeds gezien vanuit de positie van degene die de sneeuwruimer bedient.

Waarschuwing

Als het snoer is aangesloten op de sneeuwruimer, bestaat de kans dat iemand per ongeluk de sneeuwruimer in werking stelt terwijl u onderhoudswerkzaamheden uitvoert, waardoor u ernstig letsel kunt oplopen.

Trek de stekker uit het stopcontact voordat u onderhoudswerkzaamheden verricht.

De sneeuwruimer smeren

U hoeft de sneeuwruimer niet te smeren; alle lagers zijn in de fabriek gesmeerd en hebben tijdens de levensduur van de machine geen smering meer nodig.

9

De schraper vervangen

De schraper bevindt zich aan de onderkant van het rotorhuis zoals wordt getoond in Figuur 10.

2.

Draai de rotoras (linkse draad) rechtsom met een

5/16-inch inbussleutel terwijl u de rotor vasthoudt

(Fig. 12).

2

2

1

Figuur 10

2. Schroef

1517

1. Schraper

1.

Verwijder de 2 schroeven waarmee de schraper is bevestigd aan de sneeuwruimer (Fig. 10).

2.

Monteer de nieuwe schraper en zet deze stevig vast met 2 schroeven.

De rotor vervangen

1.

Verwijder de 3 schroeven waarmee de rechterkap en de ski zijn bevestigd aan het frame van de sneeuwruimer

(Fig. 11).

1

Figuur 12

2. Rotor

2

1538

1. Rotoras

Opmerking:

U moet soms met een hamer op de inbussleutel tikken om de rotoras los te krijgen. Plaats een stok of een hamersteel in de rotor om te voorkomen dat deze gaat draaien.

Opmerking:

Als u de rotoras niet kunt verwijderen door de rotor vast te houden, moet u de linkerkap en de ski weghalen (Fig. 13).

1. Rechterkap

2. Schroef

1

Figuur 11

3. Ski

3

2

1537

2

Figuur 13

2. Ski

1

1539

1. Linkerkap

3.

Houd de zeskantige moer vast met een 7/8-inch sleutel terwijl u de rotoras losdraait (Fig. 14).

1

1525

Figuur 14

1. Zeskantige moer

4.

Houd de rotor vast en trek de rotoras naar buiten.

5.

Verwijder de rotor.

10

6.

Houd de linkerkant van de nieuw rotor recht voor het verbindingsstuk.

Opmerking:

De drie verdikkingen op het uiteinde van de rotor moeten zich recht tegenover de sleuven op het verbindingsstuk bevinden (Fig. 15).

3.

Haal de veer van de spanpoelie van de arm van de spanpoelie (Fig. 16).

2

1

1

4

1. Verbindingsstuk

2. Verdikking

3. Sleuf

3

2

1518

Figuur 15

4. Zeskantige moer van aandrijfas

Opmerking:

Als u het verbindingstuk op de zeskantige moer monteert, moeten de lipjes van het verbindingsstuk naar de

binnenkant

zijn gekeerd.

7.

Schuif de rechterkant van de rotor in de montagestand.

8.

Steek de rotoras door de rotor en zorg ervoor dat de as in het lager aan de rechterkant zit.

9.

Zet de as vast met een torsie van minstens 14 Nm.

10.

Plaats de kap en de ski terug.

De grote riem vervangen

1.

Verwijder de 3 schroeven waarmee de linker zijplaat is bevestigd aan het frame van de sneeuwruimer (Fig. 13).

2.

Verwijder de zijplaat en de ski.

Voorzichtig

De veer van de spanpoelie kan in uw gezicht schieten als u deze verwijdert, en lichamelijk letsel veroorzaken.

Draag een veiligheidsbril als u met de veer van de spanpoelie werkt.

1. Veer van spanpoelie

Figuur 16

2. Arm van spanpoelie

1526

4.

Draai de rotor met uw linkerhand terwijl u de riem met uw rechterhand van de grote poelie af schuift (Fig. 17).

1

2

1527

1. Grote poelie

Figuur 17

2. Riem

5.

Schuif de nieuwe riem op de kleine poelie (Fig. 18).

1

2

1. Arm van spanpoelie

2. Spanpoelie

Figuur 18

3. Kleine poelie

1528

3

6.

Til de arm van de spanpoelie omhoog en schuif de riem onder spanpoelie (Fig. 18).

11

7.

Draai de rotor met uw linkerhand terwijl u de riem met uw rechterhand op de grote poelie schuift (Fig. 19).

1529

Figuur 19

8.

Monteer de veer van de spanpoelie (Fig. 16) en let erop dat de riem over de spanpoelie loopt.

9.

Monteer de linkerkap en de ski met de 3 schroeven.

De kleine riem vervangen

1.

Verwijder de schroeven waarmee de linker zijplaat en de ski zijn bevestigd aan het frame van de sneeuwruimer (Fig. 13).

2.

Verwijder de zijplaat en de ski.

3.

Schuif de grote riem voorzichtig van de kleine poelie

(Fig. 17).

Opmerking:

Zie De Grote riem vervangen, stappen 2 en 3, blz. 11.

4.

Verwijder de bout van de kleine poelie (linkse draad) door de bout linksom te draaien.

5.

Verwijder de 2 ringen en de kleine poelie (Fig. 20).

5

1

4

3

2

1530

1. Bout (linkse draad)

2. Ringen

3. Kleine poelie

Figuur 20

4. Kleine riem

5. Poelie van motoras

6.

Verwijder de kleine riem en gooi deze weg (Fig. 20).

7.

Schuif de 2 ringen op de bout en steek de bout door de kleine poelie.

Opmerking:

Let erop dat de bout in de lagers in de kleine poelie zit.

8.

Plaats de nieuwe riem op de kleine poelie.

9.

Schuif de riem op de poelie van de motoras (Fig. 20).

10.

Draai de bout vast met een torsie van 2,8 to 3,4 Nm.

Draai de bout niet te vast aan.

Opmerking:

De bout, de boutkop en de ringen moeten vlak tegen de kleine poelie aan liggen.

11.

Schuif de grote riem op de kleine poelie (Fig. 19). Zie

De Grote riem vervangen, stappen 5 tot en met 9, blz. 11.

Stalling

1.

Stel de sneeuwruimer een paar minuten in werking om alle sneeuw op de machine te verwijderen.

2.

Trek het snoer uit de sneeuwruimer.

3.

Controleer het snoer grondig op tekenen van slijtage of beschadiging. Vervang het snoer als dit versleten of beschadigd is.

4.

Controleer de sneeuwruimer zorgvuldig op losse, versleten of beschadigde onderdelen. Voor reparatie of herstel van onderdelen kunt u contact opnemen met een erkende Service dealer.

5.

Bewaar het snoer bij de sneeuwruimer.

6.

Sla de sneeuwruimer op in een schone en droge ruimte.

12

Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement