Toro 1800 Power Curve Snowthrower User manual

Toro 1800 Power Curve Snowthrower User manual
Form No. 3350-235 Rev B
1800 Power Curve®
Sneeuwruimer
Modelnr. 38026–24000001 en hoger
Gebruikershandleiding
Vertaling van de oorspronkelijke instructies (NL)
Inhoud
Inleiding . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Veiligheid . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Veilige bediening van de Toro Sneeuwruimer . . .
Geluidsdruk . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Geluidsvermogen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Trilling . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Veiligheids- en instructiestickers . . . . . . . . . . . . .
Montage . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Bovenste handgreep en krukas van
afvoer monteren . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Afvoer monteren . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Voor ingebruikname . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Gebruiksaanwijzing . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Starten en stoppen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Tips voor bediening en gebruik . . . . . . . . . . . . . .
Onderhoud . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
De sneeuwruimer smeren . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
De schraper vervangen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
De rotor vervangen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
De grote riem vervangen . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
De kleine riem vervangen . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Stalling . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Blz.
2
3
4
5
5
5
5
6
1
1516
Figuur 1
6
7
7
8
8
8
9
9
10
10
11
12
12
1. Locatie van het modelnummer en het serienummer
U kunt het modelnummer en het serienummer noteren in
de ruimte hieronder:
Modelnr.:
Serienr.:
In deze handleiding is een systeem gebruikt om mogelijke
gevaren aan te duiden en u te attenderen op bijzondere
aanwijzingen om lichamelijk (mogelijk dodelijk) letsel
van u en anderen te voorkomen. De termen Gevaar,
Waarschuwing en Voorzichtig duiden de mate van het
risico aan. Ga als regel altijd uiterst voorzichtig te werk.
Inleiding
Gevaar duidt op een zeer gevaarlijke situatie die ernstig
letsel of de dood tot gevolg zal hebben wanneer de
veiligheidsvoorschriften niet in acht worden genomen.
Lees deze handleiding zorgvuldig, zodat u weet hoe u de
machine op de juiste wijze kunt gebruiken en onderhouden. De informatie in deze handleiding kan u en
anderen helpen letsel en schade te voorkomen. Hoewel
Toro veilige producten ontwerpt en fabriceert, blijft u
verantwoordelijk voor het juiste en veilige gebruik van de
machine.
Waarschuwing duidt op een gevaarlijke situatie die
ernstig letsel of de dood tot gevolg kan hebben wanneer
de veiligheidsvoorschriften niet in acht worden genomen.
Voorzichtig duidt op een gevaarlijke situatie die licht
letsel tot gevolg kan hebben wanneer de veiligheidsvoorschriften niet in acht worden genomen.
U kunt rechtstreeks contact met Toro opnemen op
www.Toro.com om informatie over producten en
accessoires te verkrijgen, een dealer te vinden of uw
product te registreren.
Er worden in deze handleiding nog twee woorden gebruikt
om u op belangrijke informatie te wijzen. Belangrijk
attendeert u op bijzondere technische informatie en
Opmerking: duidt algemene informatie aan die uw
bijzondere aandacht verdient.
Als u service, originele Toro-onderdelen of aanvullende
informatie nodig hebt, kunt u contact opnemen met een
erkende Service Dealer of met de klantenservice van Toro. U
dient hierbij altijd het modelnummer en het serienummer
van het product te vermelden. De locatie van het plaatje met
het modelnummer en het serienummer van het product is
aangegeven op figuur 1.
W 2005 door The Toro Company
8111 Lyndale Avenue South
Bloomington, MN 55420-1196
2
U kunt contact met ons opnemen op www.Toro.com
Alle rechten voorbehouden
Gedrukt in de VS
Veiligheid
•
Deze sneeuwruimer voldoet minstens aan
ISO-norm 8437, van kracht op het moment van
productie.
• Bij gebruik van een machine die wordt aangedreven
door een motor, bestaat de kans dat u een voorwerp in
uw ogen krijgt. Draag daarom altijd een veiligheidsbril
of een oogscherm als u de sneeuwruimer gebruikt,
afstelt of repareert.
Lees altijd deze handleiding en zorg ervoor dat u
deze begrijpt voordat u de machine start.
Dit is het veiligheidssymbool. Het wordt
gebruikt om uw attent te maken op mogelijk
risico’s op lichamelijk letsel. Houd u aan alle
veiligheidsberichten bij dit symbool teneinde
lichamelijk of zelfs dodelijk letsel te voorkomen.
Onjuist gebruik of onderhoud van de
sneeuwruimer kan letsel veroorzaken. Om dit
risico te verminderen, dient u zich aan de
volgende instructies te houden.
•
Zorg ervoor dat de ventilatiegaten altijd vrij van
rommel blijven.
•
Voordat u de machine in gebruik stelt, moet de u
de voedingskabels en snoeren controleren op
beschadiging of slijtage.
Gebruiksaanwijzing
De volgende instructies zijn ontleend aan
ANSI/OPEI-norm B71.3–1995, ISO-norm 8437:1989
en de Europese normen EN 786:1996 en
EN 60335-2-91:2002:
•
Houd handen en voeten uit de buurt van
draaiende delen. Blijf altijd uit de buurt van de
afvoeropening.
•
Trek de stekker van de sneeuwruimer uit het stopcontact voordat u de machine gaat controleren,
schoonmaken of andere werkzaamheden gaat
uitvoeren, of als u deze niet gebruikt.
•
Als kabels of snoeren beschadigd raken tijdens
het gebruik, moet u onmiddellijk de stekker uit het
stopcontact trekken. Raak kabels of snoeren
niet aan voordat u de stekker uit het stopcontact hebt getrokken.
•
U mag de machine niet gebruiken als een snoer
of kabel is beschadigd of versleten.
•
Houd snoeren uit de buurt van de rotorbladen.
•
De voedingsbron voor de machine moet een
netvoedingsapparaat met een uitschakelstroom
van maximaal 30 mA zijn.
•
Wees uiterste voorzichtig bij het oversteken van
een grindpad, voetpad, of weg. Let op het verkeer
en verborgen gevaren.
•
Ga nooit sneeuw ruimen op een oppervlak dat is
bedekt met steenslag of grind. Deze machine
mag uitsluitend worden gebruikt op een verhard
oppervlak.
•
Als u een vreemd voorwerp heeft geraakt, moet u
de motor afzetten, de sneeuwruimer grondig
controleren op eventuele beschadigingen en alle
benodigde reparaties uitvoeren voordat u de
machine weer in gebruik neemt.
•
Als de machine abnormaal begint te trillen, moet
u de motor afzetten en onmiddellijk nagaan wat
de oorzaak daarvan is. Trillingen duiden meestal
op problemen.
Instructie
•
•
Lees deze handleiding aandachtig door. Zorg
ervoor dat u door en door vertrouwd raakt met de
bedieningsorganen en weet hoe u de machine
moet gebruiken. Zorg ervoor dat u weet hoe u de
machine kunt stoppen en de bedieningsorganen
snel kunt uitschakelen.
Laat kinderen nooit de sneeuwruimer bedienen.
Laat volwassenen de machine nooit bedienen
zonder dat zij een grondige instructie hebben
gekregen.
•
Houd iedereen (met name kinderen) en
huisdieren weg uit het werkgebied.
•
Wees voorzichtig om te voorkomen dat u
wegglijdt of valt.
Voor ingebruikname
•
Het gebied waar u de sneeuwruimer wilt
gebruiken, dient u grondig te controleren.
Verwijder alle deurmatten, sleden, planken,
draden en andere vreemde voorwerpen.
•
Laat de bedieningshendel los om de rotorbladen
uit te schakelen, voordat u de motor start.
•
Draag altijd geschikte winterkleding als u de
sneeuwruimer gebruikt. Schoenen zorgen ervoor
dat u steviger staat op een glad oppervlak.
•
Probeer nooit de machine af te stellen terwijl de
motor loopt, behalve als dit specifiek wordt
aanbevolen door Toro.
Wacht totdat de motor en de sneeuwruimer zich
hebben aangepast aan de buitentemperatuur,
alvorens te beginnen met sneeuw ruimen.
3
•
Zet de motor af voordat u de bedieningspositie
verlaat, de afvoer ontstopt en de machine
repareert, afstelt of controleert.
Veilige bediening van de Toro
Sneeuwruimer
•
Als u de sneeuwruimer reinigt, repareert of
controleert, moet u ervoor zorgen dat de
rotorbladen en alle bewegende onderdelen tot
stilstand zijn gekomen.
De volgende lijst bevat veiligheidsinstructies die
specifiek zijn toegesneden op Toro-producten, naast
andere veiligheidsinstructies waarvan u op de hoogte
moet zijn.
•
Ga nooit sneeuw ruimen op hellingen. Ga zeer
zorgvuldig te werk als u van richting verandert op
een helling. Probeer nooit sneeuw te ruimen op
een steile helling.
•
•
Gebruik de machine niet als goede schermen,
schilden of andere beveiligingsmiddelen
ontbreken.
Draaiende rotorbladen kunnen letsel
veroorzaken aan vingers of handen. Blijf
achter de handgrepen en kom niet in de buurt van
de afvoeropening als u de sneeuwruimer
gebruikt. Houd kleding, gezicht, handen,
voeten en andere lichaamsdelen uit de buurt
van bewegende of draaiende onderdelen.
•
Gebruik de sneeuwruimer nooit in de buurt van
glazen wanden, auto’s, puigevels en steile
hellingen zonder dat de sneeuwafvoer in de
correcte hoek is geplaatst. Zorg ervoor dat
kinderen en huisdieren uit de buurt blijven.
•
Voordat u de sneeuwruimer afstelt, reinigt,
repareert en controleert, of voordat u de afvoer
ontstopt, moet u de motor afzetten en wachten
totdat alle bewegende onderdelen tot
stilstand zijn gekomen.
•
Let erop dat u niet in een te hoog tempo sneeuw
ruimt, omdat anders de machine overbelast kan
raken.
•
Verwijder verstoppingen uit de afvoer met een
stok. Doe dit niet met uw handen.
•
•
Kijk achterom en wees voorzichtig als u
achteruitloopt met de sneeuwruimer.
Voordat u de bedieningspositie verlaat, moet u
de motor afzetten en wachten totdat alle bewegende onderdelen tot stilstand zijn gekomen.
•
Richt de afvoer nooit op omstanders en laat
niemand voor de machine komen.
•
Draag geen losse kleding die kunnen worden
gegrepen door bewegende onderdelen.
•
Gebruik de machine uitsluitend als het zicht of de
verlichting goed is. Zorg ervoor dat u altijd stevig
staat en houd de handgreep goed vast. Loop
stapvoets; nooit rennen.
•
Als veiligheidsschermen, veiligheidsvoorzieningen
of stickers beschadigd, onleesbaar of verdwenen
zijn, moet u deze herstellen of vervangen,
voordat u de machine gaat gebruiken. Draai ook
lossen bevestigingen vast.
•
Gebruik de sneeuwruimer niet op een dak.
•
Verricht onderhoudswerkzaamheden uitsluitend
volgens de instructies in deze handleiding.
Alvorens onderhouds-, reparatie- of afstelwerkzaamheden uit te voeren, moet u de motor
afzetten en de stekker uit het stopcontact
trekken. Indien belangrijke reparaties nodig zijn,
moet u contact opnemen met een erkende
Toro-dealer.
•
Gebruik ter vervanging uitsluitend originele
onderdelen en accessoires van Toro.
Onderhoud en stalling
•
Controleer regelmatig of alle bevestigingen stevig
vastzitten zodat de machine steeds veilig kan
worden gebruikt.
•
Raadpleeg altijd deze gebruikershandleiding voor
belangrijke informatie als u de sneeuwruimer voor
een lange periode wilt opslaan.
•
Zorg ervoor dat de veiligheids- en instructiestickers in goede staat zijn, en vervang ze indien
nodig.
4
Geluidsdruk
Trilling
Deze machine oefent een geluidsdruk van 89 dBA uit op
het gehoor van de gebruiker, gebaseerd op metingen bij
identieke machines volgens procedures zoals vastgelegd
in Richtlijn 98/37/EG.
Deze machine heeft een maximaal trillingsniveau van
2,26 m/s2 op de handen en armen, gebaseerd op metingen
bij identieke machines volgens procedures zoals
vastgelegd in Richtlijn 98/37/EG.
Geluidsvermogen
Deze machine heeft een geluidsniveau van 104 dBA,
gebaseerd op metingen bij identieke machines volgens
procedures zoals vastgelegd in Richtlijn 2000/14/EG.
Veiligheids- en instructiestickers
Veiligheids- en instructiestickers zijn gemakkelijk zichtbaar voor de gebruiker en bevinden
zich bij plaatsen waar gevaar kan ontstaan. Vervang alle beschadigde of verdwenen
stickers.
107-3040
1. Rotorblad kan handen en voeten snijden/amputeren; boor kan
handen en voeten snijden/amputeren – Houd omstanders op
een veilige afstand van de sneeuwruimer.
107-3324
1. Dubbel geïsoleerd
2. Machine kan voorwerpen uitwerpen; rotorblad kan handen en voeten snijden/amputeren; boor kan handen en voeten snijden/amputeren –
Lees de Gebruikershandleiding en houd omstanders op een veilige afstand van de sneeuwruimer.
3. Gevaar voor elektrische schok – Gebruik geen beschadigd snoer; trek de stekker uit het stopcontact en lees de instructies alvorens serviceof onderhoudswerkzaamheden uit te voeren.
5
Montage
5. Druk de bovenste buizen samen en beweeg deze naar
beneden totdat de montagegaten in de boven- en
onderbuizen recht tegenover elkaar staan (Fig. 2).
Opmerking: De aanduidingen links en rechts zijn steeds
gezien vanuit de positie van degene die de sneeuwruimer
bedient.
6. Plaats de bevestigingsplaat op de buizen (Fig. 3).
2
4
Bovenste handgreep en krukas
van afvoer monteren
1
3
1. Zet de sneeuwruimer op zijn wielen en plaats de
bovenste handgreep.
2. Controleer de open binnenleiding; als deze is
beschadigd mag u de handgreep niet monteren. Neem
contact op met een erkende Service Dealer.
1532
Figuur 3
Voorzichtig
1. Bevestigingsplaat
2. Scherm
De binnenleiding kan tijdens de assemblage van
de sneeuwruimer beschadigd raken, waardoor de
gebruiker ernstig letsel kan oplopen bij het
sneeuw ruimen.
3. Krukas van afvoer
4. Overbrenging
7. Houd de gaten in de bevestigingsplaat recht tegenover
de gaten in de boven- en onderbuizen.
8. Steek het uiteinde van de krukas van de afvoer door
het gat in het scherm.
• Ga voorzichtig te werk bij de assemblage van
de sneeuwruimer om beschadiging van de
elektrische bedrading te voorkomen.
• Als de bedrading is beschadigd, mag u de
sneeuwruimer niet assembleren. Neem contact
op met een erkende Service Dealer.
9. Draai langzaam aan de stang van de krukas totdat het
platte uiteinde in de gleuf in de overbrenging valt.
Druk vervolgens de krukas stevig in de overbrenging
totdat die vastklikt (Figuren 3 en 4).
3. Plaats de rechtse bovenbuis op het uiteinde van de
rechtse onderbuis (Fig. 2).
1
2
SAMENDRUKKEN
1
1533
Figuur 4
1. Krukas van afvoer
2. Overbrenging van krukas
van afvoer
2
10. Zet de boven- en onderbuizen vast aan de
bevestigingsplaat met 2 machineschroeven en 2
borgmoeren.
1531
Figuur 2
1. Bovenbuis
Opmerking: Zorg ervoor dat de schroefkoppen op de
buitenkant van de bevestigingsplaat zitten. Pas op dat u
de elektrische bedrading niet beschadigt als u de
schroeven indraait. Als de bedrading de gaten blokkeert,
moet u de draden met een stompe drevel (1/8-inch)
voorzichtig langs de gaten leiden.
2. Onderbuis
4. Steek de linkse bovenbuis in het uiteinde van de linkse
onderbuis (Fig. 2).
6
Voor ingebruikname
Afvoer monteren
1. Plaats de geleider op de afvoer en houd de
montagegaten recht tegenover elkaar (Fig. 5).
Om veilig en efficiënt met uw sneeuwruimer te werken,
dient u uitsluitend een snoer te gebruiken dat geschikt is
voor gebruik buitenshuis. Gebruik uitsluitend een 2,5 mm2
snoer met een lengte van maximaal 25 m.
1
5
Waarschuwing
6
Contact met water kan een elektrische schok
veroorzaken die lichamelijk letsel of de dood tot
gevolg kan hebben.
2
Raak de stekker of de machine niet aan met natte
handen of als u in water staat.
4
3
Opmerking: Om de voorkomen dat het snoer losraakt
tijdens het gebruik, moet u dit vastbinden aan de lus in de
bovenste handgreep voordat u het snoer aansluit op de
sneeuwruimer (Fig. 6).
1534
Figuur 5
1. Geleider van afvoer
2. Afvoer
3. Rubberen ring (2)
4. Rijtuigbouten (2)
5. Metalen ring (2)
6. Borgmoer (2)
2
2. Houd de gaten recht tegenover elkaar en plaats aan
beide zijde een rubberen ring tussen de geleider en de
afvoer (Fig. 5).
1
3. Bevestig de geleider aan de afvoer met 2 rijtuigbouten,
2 metalen ringen en 2 borgmoeren.
1.535a
Figuur 6
1. Snoer
Opmerking: Zorg ervoor dat de vierkante kragen op de
rijtuigbouten gealigneerd zijn met het vierkant aan de
binnenkant van de afvoer. Plaats de metalen ringen op de
buitenkant van de geleider zoals wordt getoond in Figuur
5. Draai de bouten niet te vast aan.
2. Lus
Waarschuwing
Het elektriciteitssnoer kan beschadigd raken en
een schok of brand veroorzaken.
Controleer het snoer grondig voordat u de
sneeuwruimer gaat gebruiken. Als het snoer is
beschadigd, mag u de sneeuwruimer niet
gebruiken. Een beschadigd snoer moet u
onmiddellijk repareren of vervangen. Neem
contact op met een erkende Service Dealer als u
hulp nodig heeft.
7
Gebruiksaanwijzing
• Om de afvoer af te stellen, draai u de krukas van de
afvoer naar rechts om de afvoer naar links te bewegen
en naar links om deze naar rechts te bewegen.
Controleer de conditie van de sneeuwruimer voordat u
deze in gebruik neemt, en zorg ervoor dat de rotor vrij kan
draaien.
Opmerking: De krukas maakt geluid als u deze draait.
Dit is normaal.
Om de hoogte van de sneeuwstroom af te stellen, moet u
de hendel van de geleider hoger of lager zetten (Fig. 8).
Starten en stoppen
1
1. Om de rotor te starten, drukt u op de bedieningsstang
(Fig. 7).
1
1516
1.535a
Figuur 7
Figuur 8
1. Bedieningsstang
1. Hendel van de geleider
2. Om de rotor af te zetten, laat u de bedieningsstang los.
Waarschuwing
Tips voor bediening en gebruik
De sneeuwruimer kan via een opening tussen de
afvoer en de geleider sneeuw en voorwerpen in de
richting van de gebruiker werpen. Hierdoor kan
ernstig lichamelijk letsel ontstaan.
Waarschuwing
Als de sneeuwruimer tijdens het gebruik een
voorwerp raakt, bestaat de kans dat dit in de
richting van de gebruiker of de omstanders wordt
geslingerd. Hierdoor kan ernstig lichamelijk letsel
ontstaan.
• Druk de geleider niet te ver naar voren om te
voorkomen dat er een opening tussen de afvoer
en de geleider ontstaat.
• Draai de borgmoeren waarmee de geleider is
bevestigd, niet te vast aan.
Zorg ervoor dat er zich in het werkgebied geen
voorwerpen bevinden die de rotorbladen kunnen
oppikken en wegwerpen.
• Begin met sneeuw ruimen bij het stopcontact en werk
vervolgens naar buiten toe. Blaas naar voren en
achteren, niet van en naar het stopcontact.
• Houd kinderen en huisdieren altijd weg uit het
werkgebied.
• Als u keert aan het einde van een baan, moet u over
het snoer stappen en de sneeuwruimer draaien.
• Houd het werkgebied vrij van stenen, speelgoed of
andere objecten die de rotorbladen kunnen wegwerpen. Deze voorwerpen kunnen zijn bedekt met een
laag sneeuw waardoor u ze niet opmerkt. Als de
sneeuwruimer een voorwerp raakt, moet u deze
afzetten, de stekker uit het stopcontact trekken, het
obstakel verwijderen en de machine controleren op
beschadigingen.
• Laat de banen elkaar steeds overlappen en laat, indien
mogelijk, de sneeuwruimer de sneeuw met de wind
mee uitstoten.
8
• Bij koude weersomstandigheden en tijdens
sneeuwbuien kunnen sommige bedieningsorganen en
bewegende onderdelen bevriezen. Indien een
bedieningsorgaan tijdens het gebruik problemen
oplevert, moet u de motor afzetten, de stekker uit het
stopcontact trekken en de machine controleren op
bevroren delen. Gebruik geen buitensporige kracht
om bevroren bedieningsorganen in werking te
stellen. Zorg ervoor dat alle bedieningsorganen en
bewegende onderdelen onbelemmerd kunnen werken
voordat u gaat sneeuw ruimen.
• Om een dikke sneeuwbank te verwijderen, moet u de
sneeuwruimer bij de primaire en secundaire handgreep
optillen (Fig. 9) en op de sneeuwbank plaatsen. Maak
gebruik van het gewicht van de sneeuwruimer om de
sneeuwbank te verwijderen; beweeg hierbij de
machine naar voren en naar achteren.
1
• Als de sneeuwruimer gebruikt, moet u de wielen
2,5 cm van het plaveisel houden door de machine naar
voren te kantelen. Dit voorkomt dat er sneeuw
aankoekt aan de wielen.
2
• Nadat de sneeuw is geruimd, moet u de motor een paar
minuten laten draaien om te voorkomen dat bewegende
onderdelen bevriezen. Vervolgens moet u de motor
afzetten, wachten totdat alle bewegende onderdelen tot
stilstand zijn gekomen, en ijs en sneeuw van de machine
verwijderen. Draai de krukas van de afvoer een paar keer
rond om de sneeuw te verwijderen.
1516
Figuur 9
1. Primaire handgreep
Onderhoud
2. Secundaire handgreep
Belangrijk Alle elektrische reparaties mogen
uitsluitend worden verricht door een erkende Service
Dealer.
• Als u sneeuw ruimt op traptreden, moet u de
sneeuwruimer vasthouden bij de primaire en
secundaire handgreep en een slingerende of vegende
beweging maken.
Opmerking: De aanduidingen links en rechts zijn steeds
gezien vanuit de positie van degene die de sneeuwruimer
bedient.
Waarschuwing
Waarschuwing
Als de secundaire handgreep wordt gebruikt, mag
de afvoer nooit zijn gericht naar de gebruiker of
omstanders. De sneeuwruimer kan voorwerpen
uitwerpen en ernstig lichamelijk letsel
veroorzaken.
Als het snoer is aangesloten op de sneeuwruimer,
bestaat de kans dat iemand per ongeluk de
sneeuwruimer in werking stelt terwijl u
onderhoudswerkzaamheden uitvoert, waardoor u
ernstig letsel kunt oplopen.
Als de secundaire handgreep wordt gebruikt,
moet de afvoer altijd zijn afgekeerd van de plaats
van de omstanders of de gebruiker.
Trek de stekker uit het stopcontact voordat u
onderhoudswerkzaamheden verricht.
• Houd het snoer uit de buurt van obstakels, scherpe
voorwerpen en alle bewegende onderdelen. Trek niet
abrupt aan het snoer en behandel deze niet op een
verkeerde manier. Controleer het snoer geregeld op
beschadigingen die een elektrische schok kunnen
veroorzaken. Als het snoer is beschadigd, moet u dit
vervangen.
De sneeuwruimer smeren
U hoeft de sneeuwruimer niet te smeren; alle lagers zijn in
de fabriek gesmeerd en hebben tijdens de levensduur van
de machine geen smering meer nodig.
9
De schraper vervangen
2. Draai de rotoras (linkse draad) rechtsom met een
5/16-inch inbussleutel terwijl u de rotor vasthoudt
(Fig. 12).
De schraper bevindt zich aan de onderkant van het
rotorhuis zoals wordt getoond in Figuur 10.
2
1
2
2
1
Figuur 12
1517
1. Rotoras
Figuur 10
1. Schraper
1538
2. Schroef
2. Rotor
Opmerking: U moet soms met een hamer op de
inbussleutel tikken om de rotoras los te krijgen. Plaats
een stok of een hamersteel in de rotor om te
voorkomen dat deze gaat draaien.
1. Verwijder de 2 schroeven waarmee de schraper is
bevestigd aan de sneeuwruimer (Fig. 10).
2. Monteer de nieuwe schraper en zet deze stevig vast
met 2 schroeven.
Opmerking: Als u de rotoras niet kunt verwijderen door
de rotor vast te houden, moet u de linkerkap en de ski
weghalen (Fig. 13).
De rotor vervangen
1. Verwijder de 3 schroeven waarmee de rechterkap en de
ski zijn bevestigd aan het frame van de sneeuwruimer
(Fig. 11).
1
2
1539
Figuur 13
1. Linkerkap
2. Ski
2
3
1
3. Houd de zeskantige moer vast met een 7/8-inch sleutel
terwijl u de rotoras losdraait (Fig. 14).
1537
Figuur 11
1. Rechterkap
2. Schroef
3. Ski
1
1525
Figuur 14
1. Zeskantige moer
4. Houd de rotor vast en trek de rotoras naar buiten.
5. Verwijder de rotor.
10
6. Houd de linkerkant van de nieuw rotor recht voor het
verbindingsstuk.
3. Haal de veer van de spanpoelie van de arm van de
spanpoelie (Fig. 16).
Opmerking: De drie verdikkingen op het uiteinde van
de rotor moeten zich recht tegenover de sleuven op het
verbindingsstuk bevinden (Fig. 15).
1
1
2
4
1526
Figuur 16
1. Veer van spanpoelie
3
2
4. Draai de rotor met uw linkerhand terwijl u de riem met
uw rechterhand van de grote poelie af schuift (Fig. 17).
1518
Figuur 15
1. Verbindingsstuk
2. Verdikking
3. Sleuf
2. Arm van spanpoelie
1
4. Zeskantige moer van
aandrijfas
2
Opmerking: Als u het verbindingstuk op de
zeskantige moer monteert, moeten de lipjes van het
verbindingsstuk naar de binnenkant zijn gekeerd.
1527
7. Schuif de rechterkant van de rotor in de montagestand.
Figuur 17
8. Steek de rotoras door de rotor en zorg ervoor dat de as
in het lager aan de rechterkant zit.
1. Grote poelie
2. Riem
9. Zet de as vast met een torsie van minstens 14 Nm.
5. Schuif de nieuwe riem op de kleine poelie (Fig. 18).
1
10. Plaats de kap en de ski terug.
2
De grote riem vervangen
1. Verwijder de 3 schroeven waarmee de linker zijplaat is
bevestigd aan het frame van de sneeuwruimer (Fig. 13).
2. Verwijder de zijplaat en de ski.
3
1528
Voorzichtig
Figuur 18
1. Arm van spanpoelie
2. Spanpoelie
De veer van de spanpoelie kan in uw gezicht
schieten als u deze verwijdert, en lichamelijk
letsel veroorzaken.
3. Kleine poelie
6. Til de arm van de spanpoelie omhoog en schuif de
riem onder spanpoelie (Fig. 18).
Draag een veiligheidsbril als u met de veer van de
spanpoelie werkt.
11
7. Draai de rotor met uw linkerhand terwijl u de riem met
uw rechterhand op de grote poelie schuift (Fig. 19).
6. Verwijder de kleine riem en gooi deze weg (Fig. 20).
7. Schuif de 2 ringen op de bout en steek de bout door de
kleine poelie.
Opmerking: Let erop dat de bout in de lagers in de
kleine poelie zit.
8. Plaats de nieuwe riem op de kleine poelie.
9. Schuif de riem op de poelie van de motoras (Fig. 20).
10. Draai de bout vast met een torsie van 2,8 to 3,4 Nm.
Draai de bout niet te vast aan.
1529
Figuur 19
Opmerking: De bout, de boutkop en de ringen moeten
vlak tegen de kleine poelie aan liggen.
8. Monteer de veer van de spanpoelie (Fig. 16) en let
erop dat de riem over de spanpoelie loopt.
11. Schuif de grote riem op de kleine poelie (Fig. 19). Zie
De Grote riem vervangen, stappen 5 tot en met 9,
blz. 11.
9. Monteer de linkerkap en de ski met de 3 schroeven.
De kleine riem vervangen
Stalling
1. Verwijder de schroeven waarmee de linker zijplaat en
de ski zijn bevestigd aan het frame van de
sneeuwruimer (Fig. 13).
1. Stel de sneeuwruimer een paar minuten in werking om
alle sneeuw op de machine te verwijderen.
2. Trek het snoer uit de sneeuwruimer.
2. Verwijder de zijplaat en de ski.
3. Controleer het snoer grondig op tekenen van slijtage of
beschadiging. Vervang het snoer als dit versleten of
beschadigd is.
3. Schuif de grote riem voorzichtig van de kleine poelie
(Fig. 17).
Opmerking: Zie De Grote riem vervangen, stappen 2
en 3, blz. 11.
4. Controleer de sneeuwruimer zorgvuldig op losse,
versleten of beschadigde onderdelen. Voor reparatie of
herstel van onderdelen kunt u contact opnemen met
een erkende Service dealer.
4. Verwijder de bout van de kleine poelie (linkse draad)
door de bout linksom te draaien.
5. Bewaar het snoer bij de sneeuwruimer.
5. Verwijder de 2 ringen en de kleine poelie (Fig. 20).
6. Sla de sneeuwruimer op in een schone en droge
ruimte.
5
4
3
2
1
1530
Figuur 20
1. Bout (linkse draad)
2. Ringen
3. Kleine poelie
4. Kleine riem
5. Poelie van motoras
12
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement