Toro TimeCutter ZS 3200 Riding Mower User manual

Toro TimeCutter ZS 3200 Riding Mower User manual

Rekisteröi tuotteesi osoitteessa www.Toro.com.

Käännös alkuperäisestä tekstistä (FI)

Form No. 3375-699 Rev A

TimeCutter

®

ZS 3200 -ajoleikkuri

Mallinro: 74385—Sarjanro: 313000001 tai suurempi

G015307

*3375-699* A

Tämä kone on ajettava vaakatasoleikkuri, joka on tarkoitettu kotikäyttöön asuinalueille. Se on tarkoitettu pääasiassa viheralueiden ruohonleikkuuseen. Sitä ei ole tarkoitettu pensaiden leikkuuseen tai ruohon tai muun kasvuston leikkuuseen teiden varsilla eikä maatalouskäyttöön.

Tämä tuote on asiaankuuluvien eurooppalaisten direktiivien mukainen. Lisätietoja on erillisessä tuotekohtaisessa vaatimustenmukaisuusvakuutuksessa.

Tässä käyttöoppaassa esiintyvä varoitusmerkintä (Kuva 2)

ilmaisee uhkaa, josta saattaa olla seurauksena vakava tapaturma tai jopa kuolema, jos suositellut varotoimenpiteet laiminlyödään.

Kuva 2

1.

Varoitusmerkintä.

Johdanto

Lue nämä tiedot huolellisesti, jotta oppisit käyttämään ja huoltamaan laitetta asianmukaisesti sekä välttämään tapaturmia ja tuotevaurioita. Olet itse vastuussa tuotteen asianmukaisesta ja turvallisesta käytöstä.

Voit ottaa yhteyden Toroon suoraan osoitteessa www.Toro.com, jos tarvitset tietoja tuotteista, lisävarusteista tai lähimmästä jälleenmyyjästä tai haluat rekisteröidä tuotteesi.

Aina kun tarvitset huoltoa, alkuperäisiä Toro-varaosia tai lisätietoja, ota yhteys valtuutettuun huoltoliikkeeseen tai

Toron asiakaspalveluun. Ota tällöin tuotteen malli- ja

sarjanumerot valmiiksi esiin. Kuva 1 näyttää laitteen malli ja

sarjanumeron sijainnin. Kirjoita numerot annettuun tilaan.

1

Kuva 1

Istuimen alla

1.

Malli- ja sarjanumerokilpi

Kirjoita tuotteen malli- ja sarjanumerot alla olevaan tilaan:

Mallinro:

Sarjanro:

© 2012—The Toro® Company

8111 Lyndale Avenue South

Bloomington, MN 55420

G 014523

Lisäksi tässä käyttöoppaassa käytetään kahta seuraavaa termiä tietojen korostamiseksi.

Tärkeää

kiinnittää huomiota mekaanisiin erikoistietoihin ja

Huomautus

korostaa erityishuomion ansaitsevia yleistietoja.

2

Sisältö

Johdanto ....................................................................... 2

Turvaohjeet ................................................................... 3

Ajettavien vaakatasoleikkurien turvallinen käyttö................................................................. 3

Turvalliset käyttötavat .............................................. 3

Toro-ajoleikkurien turvallisuus .................................. 5

Malli 74385............................................................. 5

Kaltevuuskaavio ..................................................... 6

Turva- ja ohjetarrat ................................................. 7

Laitteen yleiskatsaus ......................................................10

Ohjauslaitteet ........................................................10

Käyttö .........................................................................11

Muista aina turvallisuus ...........................................11

Käynnistysvalmistelut .............................................13

Moottorin käynnistys ..............................................14

Terien käyttö..........................................................15

Turvajärjestelmän testaus ........................................15

Moottorin sammutus ..............................................16

Ajaminen ..............................................................16

Koneen pysäytys ....................................................17

Leikkuukorkeuden säätö..........................................17

Istuimen säätö........................................................18

Liikkeenohjausvipujen säätö ....................................18

Koneen työntäminen käsin ......................................18

Suuntain................................................................19

Muunto sivulle poistoon..........................................19

Käyttövihjeitä .......................................................20

Kunnossapito ...............................................................22

Kunnossapitotaulukko ...............................................22

Huoltoa edeltävät toimenpiteet ....................................22

Istuimen nosto.......................................................22

Voitelu .....................................................................22

Laakereiden rasvaus ................................................22

Moottorin huolto ......................................................23

Ilmanpuhdistimen huolto ........................................23

Moottoriöljyn huolto ..............................................24

Sytytystulpan huolto ...............................................26

Puhallinkotelon puhdistus .......................................27

Toron WWW-sivusto osoitteessa www.Toro.com.

Painettu Yhdysvalloissa.

Kaikki oikeudet pidätetään

Polttoainejärjestelmän huolto ......................................27

Polttoaineputken suodattimen vaihto ........................27

Sähköjärjestelmän huolto ...........................................28

Akun lataus ...........................................................28

Sulakkeiden huolto .................................................29

Vetojärjestelmän huolto .............................................30

Rengaspaineen tarkistus ..........................................30

Sähköjarrun vapautus..............................................30

Leikkurin huolto ........................................................30

Leikkuuterien huolto...............................................30

Leikkuupöydän tasaus .............................................32

Leikkurin irrotus ....................................................34

Leikkurin hihnan huolto ..........................................35

Leikkurin asennus...................................................36

Suuntaimen vaihto..................................................36

Puhdistus .................................................................37

Leikkurin alapuolen pesu .........................................37

Varastointi ...................................................................38

Puhdistus ja varastointi............................................38

Vianetsintä ...................................................................39

Kaaviot .......................................................................41

Turvaohjeet

Ajettavien vaakatasoleikkurien turvallinen käyttö

Tämä kone täyttää tai ylittää valmistushetkellä voimassa olevat eurooppalaiset standardit. Laitteen epäasianmukainen käyttö tai huolto voi kuitenkin aiheuttaa tapaturman. Vähennä loukkaantumisriskiä noudattamalla näitä turvallisuusohjeita ja huomioimalla aina varoitusmerkki, joka tarkoittaa

VAROITUSTA, VAARAA tai HENGENVAARAA –

”henkilöturvallisuusohjeet”. Ohjeiden noudattamatta jättäminen saattaa johtaa henkilövahinkoon tai kuolemaan.

Turvalliset käyttötavat

Seuraavat ohjeet ovat EN-standardista EN 836:1997.

Tämä tuote voi katkaista jalan tai käden sekä singota esineitä. Noudata aina kaikkia turvallisuusohjeita vakavan loukkaantumisen tai kuoleman välttämiseksi.

Koulutus

Lue ohjeet huolellisesti. Tutustu ohjauslaitteisiin ja laitteen asianmukaiseen käyttöön.

Älä koskaan anna lasten tai näihin ohjeisiin perehtymättömien henkilöiden käyttää ruohonleikkuria.

Paikalliset säännökset saattavat asettaa rajoituksia käyttäjän iälle.

Älä koskaan leikkaa ruohoa, kun lähistöllä on ihmisiä

(varsinkin lapsia) tai lemmikkieläimiä.

Muista, että käyttäjä vastaa muille ihmisille tai heidän omaisuudelleen aiheutuneista vahingoista.

Älä kuljeta mukana matkustajia.

Kaikkien konetta ajavien tulee hankkia ammattitaitoista ja käytännöllistä opastusta. Opastuksen tulee painottaa seuraavia seikkoja:

– Ajoleikkureilla on työskenneltävä huolellisesti ja keskittyneesti.

– Rinteessä luisuvaa ajoleikkuria ei saada takaisin hallintaan painamalla jarrua. Hallinnan menettämisen yleisimmät syyt ovat

◊ pyörien riittämätön pito

◊ liian suuri ajonopeus

◊ puutteellinen jarrutus

◊ konetyypin sopimattomuus tehtävään

◊ piittaamattomuus maaperän ominaisuuksista, varsinkin kaltevuudesta

◊ virheellinen kiinnitys tai kuorman jakauma.

3

Valmistelut

Käytä aina ruohoa leikatessa tukevia kenkiä ja pitkiä housuja aina. Älä käytä laitetta avojaloin tai avoimissa sandaaleissa.

Tarkasta huolellisesti alue, jolla laitetta on tarkoitus käyttää, ja poista kaikki esineet, jotka se voi singota.

Vaara - Polttoaine on erittäin tulenarkaa.

– Säilytä polttoaine tarkoitukseen suunnitelluissa astioissa.

– Täytä polttoainesäiliö aina ulkona äläkä tupakoi täyttäessäsi polttoainesäiliötä.

– Lisää polttoaine ennen moottorin käynnistämistä.

Älä koskaan irrota polttoainesäiliön korkkia tai lisää polttoainetta moottorin ollessa käynnissä tai lämmin.

– Jos polttoainetta roiskuu, älä yritä käynnistää moottoria vaan siirrä kone pois alueelta, jolla on polttoaineroiskeita. Vältä luomasta minkäänlaisia kipinälähteitä, ennen kuin polttoainehöyryt ovat hälvenneet.

– Asenna kaikki polttoainesäiliöt ja säiliöiden korkit huolellisesti.

Vaihda vialliset äänenvaimentimet.

Tarkasta aina ennen käyttöä silmämääräisesti, että terät, terien pultit ja leikkuujärjestelmä eivät ole kuluneet tai vaurioituneet. Vaihda kuluneet tai vaurioituneet terät ja pultit sarjoissa, jotta tasapaino säilyy.

Ole varovainen käsitellessäsi moniteräisiä koneita, sillä yhden terän kääntäminen saattaa kääntää myös muita teriä.

Käyttö

Ole tarkkaavainen, hidasta ja ole varovainen kääntyessäsi.

Katso taaksesi ja sivuillesi ennen kuin muutat suuntaa.

Älä käytä moottoria ahtaissa tiloissa, joihin voi kertyä vaarallista häkäkaasua.

Leikkaa ruohoa vain päivänvalossa tai hyvässä keinovalaistuksessa.

Vapauta kaikki terien kiinnikkeet ja vaihda vapaalle ennen moottorin käynnistämistä.

Älä käytä rinteillä, joiden kaltevuus on yli 15 astetta.

Muista, että turvallista rinnettä ei ole. Ruohorinteillä ajettaessa on oltava erityisen varovainen. Ehkäise kaatuminen seuraavilla tavoilla:

– Älä käynnistä tai pysähdy äkillisesti ajaessasi ylä- tai alamäkeen.

– Pidä koneen nopeus alhaisena rinteillä ja jyrkissä käännöksissä.

– Varo töyssyjä, kuoppia ja muita piileviä vaaroja.

Ole varovainen vetäessäsi kuormia.

– Käytä vain hyväksyttyjä vetoaisan kiinnityskohtia.

– Käytä vain turvallisesti hallittavissa olevia kuormia.

– Älä tee jyrkkiä käännöksiä. Ole varovainen peruuttaessasi.

Varo liikennettä, kun ylität tien tai työskentelet tien lähistöllä.

Pysäytä terien pyörintä, ennen kuin ylität muun kuin ruohopinnan.

Kun käytät lisälaitteita, älä koskaan ohjaa leikkuujätteen poistoa ihmisiä kohti tai päästä ketään koneen lähelle käytön aikana.

Älä koskaan käytä konetta, jonka suojukset ovat vaurioituneet tai jossa ei ole suojalaitteita.

Älä muuta moottorin kierrosnopeuden säätimen asetuksia tai käytä moottoria ylikierroksilla. Moottorin käyttäminen ylikierroksilla lisää henkilövahingon riskiä.

Ennen käyttäjän paikalta poistumista

– Vapauta voimanulosotto ja laske lisälaitteet alas.

– Vaihda vapaalle ja kytke seisontajarru.

– Pysäytä moottori ja irrota virta-avain.

Kytke lisälaitteiden käyttö pois, sammuta moottori ja irrota sytytystulpan johto/johdot tai irrota virta-avain

– ennen tukkeuman poistamista tai tukoksen poistamista suppilosta

– ennen ruohonleikkurin tarkastamista, puhdistamista tai huoltamista

– vieraaseen esineeseen osumisen jälkeen. Tarkista, onko ruohonleikkurissa vaurioita, ja korjaa ne ennen laitteen käynnistämistä ja käyttämistä

– jos kone alkaa täristä epänormaalisti (tarkista heti).

Kytke lisälaitteiden käyttö pois, kun konetta siirretään tai kun se ei ole käytössä.

Sammuta moottori ja kytke lisälaitteen käyttö pois

– ennen polttoainesäiliön täyttämistä

– ennen ruohonkerääjän irrottamista

– ennen korkeuden säätämistä, paitsi jos säätö voidaan tehdä kuljettajan istuimelta käsin.

Pienennä kaasuasetusta moottorin pysäytyksen aikana, ja jos moottorissa on sulkuventtiili, katkaise polttoaineen syöttö, kun lopetat leikkaamisen.

Salamanisku voi aiheuttaa vakavan loukkaantumisen tai hengenvaaran. Jos alueella on ukonilma, konetta ei saa käyttää. Tällöin on hakeuduttava suojaan.

Kunnossapito ja varastointi

Huolehdi, että mutterit, pultit ja ruuvit ovat tiukalla, jotta laitetta on turvallista käyttää.

Älä säilytä laitetta, jonka säiliössä on polttoainetta, sisätiloissa, jossa kaasut voivat joutua kosketuksiin avotulen tai kipinän kanssa.

Anna moottorin jäähtyä, ennen kuin varastoit koneen suljettuun tilaan.

Puhdista moottori, äänenvaimennin, akkutila ja polttoaineen säilytysalue ruohosta, lehdistä tai liiallisesta rasvasta palovaaran vähentämiseksi.

4

Tarkista säännöllisesti, ettei ruohonkerääjässä ole kulumia tai vaurioita.

Vaihda kuluneet tai vaurioituneet osat turvallisuuden parantamiseksi.

Tyhjennä polttoainesäiliö ulkona.

Jos kone on pysäköitävä, varastoitava tai jätettävä ilman valvontaa, laske leikkuuvälineet alas.

Toro-ajoleikkurien turvallisuus

Seuraavassa luettelossa on Toro-tuotteita koskevia turvaohjeita ja muita turvallisuustietoja, jotka on syytä tietää ja jotka eivät sisälly CEN-standardiin.

Moottorin pakokaasu sisältää hiilimonoksidia, joka on hajuton ja myrkyllinen kaasu ja voi aiheuttaa hengenvaaran. Älä käytä moottoria sisällä tai suljetussa tilassa.

Pidä kädet, jalat, hiukset ja löysät vaatteet poissa lisälaitteen poistoalueelta, leikkurin alapuolelta ja kaikista liikkuvista osista moottorin ollessa käynnissä.

Älä kosketa laitteen tai lisälaitteiden osia, jotka voivat olla kuumia käytön jäljiltä. Anna niiden jäähtyä ennen kuin yrität huoltaa, säätää tai korjata niitä.

Akkuhappo on myrkyllistä ja syövyttävää. Älä päästä iholle, silmiin tai vaatteille. Suojaa kasvot, silmät ja vaatteet akkua käsitellessäsi.

Akkukaasut voivat räjähtää. Pidä savukkeet, kipinät ja avotuli poissa akun lähettyviltä.

Käytä vain aitoja Toro-varaosia. Näin varmistat, että kone pysyy alkuperäisten standardien mukaisena.

Käytä vain Toron hyväksymiä lisälaitteita.

Varo ojia, koloja, kiviä, notkoja ja nousuja, jotka muuttavat käyttökulmaa, sillä kone saattaa kaatua epätasaisessa maastossa.

Vältä äkkilähtöjä leikatessasi ruohoa ylämäkeen, koska leikkuri saattaa kaatua taaksepäin.

Huomaa, että pito saattaa kadota alamäessä. Painon siirtyminen etupyörille saattaa aiheuttaa vetopyörien luisumisen ja jarrujen ja ohjauksen menetyksen.

Vältä äkillistä käynnistämistä tai pysäyttämistä rinteessä.

Jos renkaiden pito heikkenee, kytke terät pois käytöstä ja jatka hitaasti rinnettä alas.

Saat koneesta vakaamman noudattamalla valmistajan pyöräpainoista tai vastapainoista antamia suosituksia.

Ole erittäin varovainen käyttäessäsi ruohonkerääjiä tai muita lisälaitteita. Ne voivat vaikuttaa koneen vakauteen ja aiheuttaa hallinnan menetyksen.

Malli 74385

Ääniteho

Tämän laitteen taattu äänitehon taso on 100 dBA, johon sisältyy epävarmuusarvo (K) 1 dBA.

Äänitehon taso on määritetty standardissa ISO 11094 kuvatun menettelyn mukaisesti.

Äänenpaine

Tämän laitteen äänenpainetaso käyttäjän korvan kohdalla on

89 dBA, johon sisältyy epävarmuusarvo (K) 1 dBA.

Äänenpainetaso on määritetty standardissa EN 836 määritetyn menettelyn mukaisesti.

Käyttö rinteillä

Älä leikkaa ruohoa rinteillä, joiden kaltevuus on yli

15 astetta.

Älä leikkaa ruohoa pudotusten, ojien, jyrkkien penkkojen tai veden lähettyvillä. Renkaiden lipeäminen reunojen yli saattaa kaataa koneen, mistä voi olla seurauksena vakava loukkaantuminen tai kuolema.

Älä leikkaa ruohoa rinteillä ruohon ollessa märkää.

Liukkaissa olosuhteissa pito vähenee, mikä saattaa aiheuttaa luisumista ja laitteen hallinnan menetyksen.

Älä muuta nopeutta tai suuntaa äkillisesti.

Käytä pudotusten, ojien, jyrkkien penkkojen tai veden lähettyvillä työnnettävää ruohonleikkuria ja/tai käsikäyttöistä trimmeriä.

Vähennä rinteissä nopeutta ja ole äärimmäisen varovainen.

Poista leikkuualueelta kaikki esteet kuten kivet, puiden oksat jne. tai merkitse ne. Korkea ruoho voi peittää esteet.

Värinä

Vasemmalle kädelle mitattu värinätaso = 2,2 m/s 2

Oikealle kädelle mitattu värinätaso = 1,9 m/s 2

Epävarmuusarvo (K) = 1,1 m/s 2

Mitatut arvot on määritetty standardissa EN 836 määritetyn menettelyn mukaisesti.

Koko vartalon värinä

Mitattu värinätaso = 0,38 m/s 2

Epävarmuusarvo (K) = 0,19 m/s

2

Mitatut arvot on määritetty standardissa EN 836 kuvatun menettelyn mukaisesti (istuen ja seisten ajettavat leikkurit).

5

Kaltevuuskaavio

G01 1841

Kuva 3

Tätä sivua voidaan kopioida henkilökohtaiseen käyttöön.

1.

Konetta voidaan käyttää turvallisesti rinteissä, joiden enimmäiskaltevuus on

15 astetta

. Määritä rinteiden jyrkkyys kaltevuuskaavion avulla ennen koneen käyttöä.

Älä käytä konetta rinteillä, joiden kaltevuus on yli 15 astetta.

Taita arkki rinteen kaltevuutta vastaavaa viivaa pitkin.

2.

Kohdista tämä reuna pystysuoran pinnan kanssa (esim. puu, rakennus, aidanpylväs tai tanko).

3.

Esimerkki rinteen kaltevuuden vertaamisesta taitettuun reunaan.

6

Turva- ja ohjetarrat

Turva- ja ohjetarrat on sijoitettu hyvin näkyville paikoille mahdollisten vaara-alueiden lähettyville. Korvaa vioittuneet tai kadonneet tarrat uusilla.

93-7009

1.

Vaara: älä käytä ruohonleikkuria suuntain ylhäällä tai ilman suuntainta. Pidä suuntain paikallaan.

2.

Jalkojen ja käsien loukkaantumisvaara, leikkuuterä: pysy etäällä liikkuvista osista.

106-8717

1.

Lue käyttöohjeet ennen korjaamista tai huoltamista.

2.

Tarkista rengaspaineet 25 käyttötunnin välein.

3.

Rasvaa 25 käyttötunnin välein.

4.

Moottori

121-2989

1.

Ohitusvipuasento koneen työntämistä varten

2.

Ohitusvipuasento koneen käyttöä varten

114-1606

1.

Takertumisvaara, hihna: pidä kaikki suojukset paikoillaan.

110-6691

1.

Esineiden sinkoutumisvaara: pidä sivulliset turvallisen matkan päässä koneesta.

2.

Esineiden sinkoutumisvaara ruohonleikkurista: älä käytä konetta ilman suuntainta, poistolevyä tai ruohonkeräysjärjestelmää.

3.

Jalkojen ja käsien loukkaantumisvaara: pysy etäällä liikkuvista osista.

Valmistajan merkki

1.

Osoittaa, että terän on valmistanut alkuperäinen laitevalmistaja.

7

Akkusymbolit

Akussa on joitain tai kaikki näistä symboleista

1.

Räjähdysvaara

2.

Ei tulta, liekkejä eikä tupakointia.

3.

Syövyttävien nesteiden

/ kemiallisten palovammojen vaara

4.

Käytä silmäsuojaimia

5.

Lue

käyttöopas

.

6.

Pidä sivulliset turvallisen matkan päässä akusta.

7.

Käytä silmäsuojaimia: räjähtävät kaasut voivat sokeuttaa ja aiheuttaa muita vammoja.

8.

Akkuhappo voi sokeuttaa tai aiheuttaa vakavia syöpymiä.

9.

Huuhtele silmät heti vedellä ja hankkiudu heti lääkärin hoitoon.

10.

Sisältää lyijyä, ei saa hävittää tavallisen jätteen mukana.

1.

Leikkuukorkeus

120-5469

1.

Pysäköintiasento

2.

Nopea

3.

Hidas

119-8814

4.

Vapaa

5.

Peruutus

1.

Pysäköintiasento

2.

Nopea

3.

Hidas

119-8815

4.

Vapaa

5.

Peruutus

1.

Alhainen nopeus

120-5468

2.

Suuri nopeus

8

120-2239

1.

Vaara: lue

käyttöopas.

2.

Vaara: lue käyttöohjeet ennen korjaamista tai huoltamista.

Siirrä liikkeenohjausvivut pysäköintiasentoon (jarru), irrota virta-avain ja sytytystulpan johto.

3.

Loukkaantumisvaara, leikkuuterä; takertumisvaara, hihna: pysy etäällä liikkuvista osista ja pidä kaikki suojukset ja suojalevyt paikoillaan.

4.

Esineiden sinkoutumisvaara: pidä sivulliset turvallisen matkan päässä koneesta, poista roskat ennen käyttöä ja pidä suuntain paikallaan.

5.

Vaara: älä käytä moniosaisia ramppeja. Käytä täysleveää ramppia konetta kuljetettaessa.

6.

Renkaiden pidon tai hallinnan menetyksen vaara rinteissä: vapauta teräkytkin (voimanulosotto) ja jatka hitaasti rinnettä alas.

7.

Sivullisten loukkaantumisvaara peruutettaessa: älä kuljeta matkustajia. Katso peruuttaessasi taakse- ja alaspäin.

8.

Kaatumisvaara: älä leikkaa ruohoa rinteissä, joiden kaltevuus on yli 15 astetta. Vältä äkillisiä ja jyrkkiä käännöksiä rinteissä.

1.

Rikastin

2.

Nopea

3.

Portaaton säätö

121-0771

4.

Hidas

5.

Voimanulosotto (PTO), teräkytkin

9

Laitteen yleiskatsaus

3

4 5 6 3 7

1

2

10

8

G020268

13

1.

Jalkatuki

2.

Leikkuukorkeusvipu

3.

Liikkeenohjausvivut

4.

Smart Speed -vipu

11

12

5.

Ohjauspaneeli

6.

Kuljettajan istuin

7.

Takakäyttöpyörä

8.

Polttoainesäiliön korkki

14

Kuva 4

9.

Suuntain

10.

Moottori

11.

Pesuliitäntä

12.

Leikkuupöytä

7

9

13.

Etukääntöpyörä

14.

Moottorinsuojus

Ohjauslaitteet

Tutustu kaikkiin ohjauslaitteisiin, ennen kuin käynnistät

moottorin ja käytät konetta (Kuva 4 ja Kuva 5).

1.

Kaasu/rikastin

2.

Virtalukko

Kuva 5

Ohjauspaneeli

3.

Teräkytkin

(voimanulosotto)

10

Virtalukko

Virtalukossa on kolme asentoa: Pysäytys, Käynnissä ja

Käynnistys. Virta-avain kääntyy Käynnistys-asentoon ja palautuu vapautettaessa Käynnissä-asentoon. Kun avain käännetään Pysäytys-asentoon, moottori sammuu. Irrota kuitenkin avain aina koneelta poistuessasi, jotta konetta ei

vahingossa käynnistettäisi (Kuva 5).

Kaasu-/rikastinvipu

Kaasua ja rikastinta säädetään samalla ohjausvivulla. Kaasulla säädetään moottorin nopeutta, ja siinä on portaaton säätö hitaalta nopealle. Kytke rikastin siirtämällä vipu

Nopea-asetuksen ohi, kunnes se pysähtyy (Kuva 5).

Teräkytkin (voimanulosotto)

Teräkytkin, joka on merkitty voimanulosoton (PTO) kuvakkeella, kytkee ja vapauttaa voimansiirron leikkuuteriin

(Kuva 5).

Liikkeenohjausvivut ja pysäköintiasento

Liikkeenohjausvivut ohjaavat erillisiä napamoottoreita nopeuden mukaan. Vivun siirtäminen eteen- tai taaksepäin kääntää saman puoleista pyörää eteen- tai taaksepäin. Pyörän nopeus riippuu siitä, miten paljon vipua siirretään. Siirrä liikkeenohjausvivut keskeltä ulospäin pysäköintiasentoon ja

poistu koneesta (Kuva 16). Siirrä liikkeenohjausvivut aina

pysäköintiasentoon, kun pysäytät koneen tai jätät sen ilman valvontaa.

Smart Speed

-ohjausjärjestelmän vipu

Smart Speed™ -ohjausjärjestelmän vipu sijaitsee kuljettajan istuimen alapuolella. Sen avulla kuljettaja voi valita kahdesta

nopeusalueesta nopean tai hitaan (Kuva 6).

1.

Smart Speed -vipu

Polttoaineen tarkistusikkuna

Koneen vasemmalla sivulla sijaitsevasta tarkistusikkunasta

voidaan tarkistaa, onko polttoainesäiliössä bensiiniä (Kuva 7).

G014521

Kuva 6

1

Kuva 7

1.

Polttoaineen tarkistusikkuna

1

G 014475

Käyttö

Huomaa:

Koneen vasen ja oikea puoli määritellään normaalista käyttöasennosta käsin.

Muista aina turvallisuus

Käyttöturvallisuus

Lue huolellisesti kaikki turvallisuusohjeet ja perehdy merkintöihin. Nämä tiedot auttavat suojaamaan sinua, perhettäsi, lemmikkejäsi ja sivullisia loukkaantumiselta.

HENGENVAARA

Käyttö märällä ruoholla tai jyrkillä rinteillä saattaa aiheuttaa luisumista ja koneen hallinnan menetyksen.

Renkaiden lipeäminen reunojen yli saattaa kaataa koneen, mistä voi olla seurauksena vakava loukkaantuminen tai kuolema.

Jos renkaiden pito menetetään, konetta ei voida ohjata.

Noudata seuraavia ohjeita hallinnan säilyttämiseksi ja kaatumisen ehkäisemiseksi.

• Älä leikkaa ruohoa pudotusten tai vesialueiden lähellä.

• Älä leikkaa ruohoa rinteillä, joiden kaltevuus on yli 15 astetta.

• Vähennä rinteissä nopeutta ja ole äärimmäisen varovainen.

• Kun leikkaat ruohoa rinteissä, aja rinteessä vähitellen alhaalta ylöspäin.

• Älä muuta nopeutta tai suuntaa äkillisesti.

• Kun muutat suuntaa rinteessä, käännä konetta ylöspäin. Kääntyminen alaspäin rinteessä heikentää pitoa.

• Lisälaitteet muuttavat koneen ajo-ominaisuuksia. Ole erityisen varovainen, kun käytät lisälaitteita koneen kanssa.

Leikkuukorkeuden säätövipu

Leikkuukorkeuden säätövivun avulla kuljettaja voi laskea ja nostaa leikkuupöytää istualtaan. Kun vipua siirretään ylös kuljettajaa kohti, leikkuupöytä nousee maasta, ja kun vipua siirretään alas kuljettajasta poispäin, leikkuupöytä laskee maahan. Säädä leikkuukorkeutta vain koneen ollessa

paikallaan (Kuva 20).

11

1.

Turvallinen alue – käytä

TimeCutter-leikkuria tällä alueella

2.

Käytä pudotusten tai veden lähettyvillä työnnettävää ruohonleikkuria ja/tai käsikäyttöistä trimmeriä.

Kuva 8

3.

Vesi

Polttoaineturvallisuus

HENGENVAARA

Tietyissä oloissa bensiini on hyvin tulenarkaa ja räjähdysherkkää. Bensiinin aiheuttama tulipalo tai räjähdys voi aiheuttaa palovammoja ja omaisuusvahinkoja.

• Täytä polttoainesäiliö ulkona avoimessa tilassa, kun moottori on jäähtynyt. Läikkynyt bensiini tulee pyyhkiä pois.

• Älä täytä polttoainesäiliötä suljetussa perävaunussa.

• Polttoainesäiliötä ei saa täyttää aivan täyteen.

Lisää bensiiniä säiliöön, kunnes bensiini ulottuu täyttökaulan alaosaan. Säiliöön jäävä tyhjä tila sallii bensiinin laajenemisen.

• Älä tupakoi bensiiniä käsitellessäsi ja pysy kaukana avotulesta tai paikoista, joissa kipinä voi sytyttää bensiinihöyryt.

• Bensiiniä tulee säilyttää sille hyväksytyssä säiliössä, joka on pidettävä poissa lasten ulottuvilta. Älä osta bensiiniä enempää kuin 30 päivän tarpeeseen.

• Käytä vain, kun pakokaasujärjestelmä on kokonaisuudessaan paikallaan ja toimii oikein.

HENGENVAARA

Polttoainesäiliön täytön aikana saattaa tietyissä olosuhteissa purkautua staattista sähköä, joka sytyttää bensiinihöyryt. Bensiinin aiheuttama tulipalo tai räjähdys voi aiheuttaa palovammoja ja omaisuusvahinkoja.

• Bensiiniastiat tulee aina asettaa maahan pois ajoneuvosta ennen tankkaamista.

• Bensiiniastioita ei saa täyttää ajoneuvon sisällä tai kuorma-auton tai perävaunun lavalla, sillä sisämatot tai muoviset lavan päällysteet saattavat eristää astian ja hidastaa staattisen sähkön purkautumista.

• Poista polttoainekäyttöiset laitteet kuorma-autosta tai perävaunusta ja tankkaa laite, kun sen pyörillä on kosketus maahan, mikäli tämä on käytännössä mahdollista.

• Jos se ei ole mahdollista, tankkaa tällainen laite kannettavasta astiasta kuorma-auton tai perävaunun lavalla mieluummin kuin bensiinin jakelupistoolilla.

• Jos jakelupistoolia on käytettävä, pidä pistoolia polttoainesäiliön reunaa tai astian aukkoa vasten koko tankkaamisen ajan.

VAARA

Bensiini on haitallista tai tappavaa nieltynä.

Pitkäaikainen altistuminen höyryille voi aiheuttaa vakavan tapaturman ja sairauksia.

• Vältä höyryjen hengittämistä.

• Pidä kasvot etäällä jakelupistoolista ja polttoainesäiliöstä tai lisäaineaukosta.

• Älä päästä polttoainetta silmiin tai iholle.

Tietoa turvajärjestelmästä

VAARA

Jos turvakytkimet ovat irronneet tai vaurioituneet, kone saattaa toimia odottamattomalla tavalla ja aiheuttaa henkilövahinkoja.

• Älä kajoa turvakytkimiin.

• Tarkista turvakytkimien toimivuus päivittäin ja vaihda mahdolliset vaurioituneet kytkimet ennen koneen käyttämistä.

Turvajärjestelmä huolehtii siitä, että moottori käynnistyy vain, kun:

Terät on vapautettu.

Liikkeenohjausvivut ovat pysäköintiasennossa.

12

Lisäksi turvajärjestelmä pysäyttää moottorin, jos liikkeenohjausvivut eivät ole pysäköintiasennossa ja kuljettaja nousee istuimelta.

Käynnistysvalmistelut

Suositeltu polttoaine

Moottori toimii parhaiten, kun käytetään vain puhdasta ja uutta lyijytöntä bensiiniä, jonka tieoktaaniluku

(pumppuoktaaniluku) on vähintään 87 (RON + MON

/ 2).

Happipitoisia lisäaineita (enintään 10 % etanolia tai 15 %

MTBE:tä) sisältävää polttoainetta voidaan käyttää.

Etanoliseosbensiiniä, jossa on enemmän kuin 10 tilavuusprosenttia etanolia (kuten E15 tai E85),

ei saa

käyttää. Tämä voi aiheuttaa toimintaongelmia tai moottorivaurioita, joita takuu ei kata.

Metanolia sisältävää bensiiniä

ei saa

käyttää.

Polttoainetta

ei saa

säilyttää talven yli polttoainesäiliössä tai -astioissa, ellei polttoaineeseen ole lisätty stabilointiainetta.

Bensiiniin

ei saa

lisätä öljyä.

Stabilointi-/lisäaineen käyttö

Polttoaineen stabilointi-/lisäaineen käytöllä on seuraavia etuja:

Se pitää bensiinin tuoreena korkeintaan 90 päivän varastoinnin ajan. Pitempiaikaiseen varastointiin suositellaan polttoainesäiliön tyhjentämistä.

Se puhdistaa moottoria käytön aikana..

Se estää liimamaisen hartsin kerääntymisen polttoainejärjestelmään, mikä vaikeuttaisi käynnistämistä.

Lisää bensiiniin oikea määrä stabilointi-/lisäainetta.

Huomaa:

Stabilointi-/lisäaine toimii tehokkaimmin, kun se sekoitetaan tuoreeseen bensiiniin. Käytä stabilointiainetta aina, jottei polttoainejärjestelmään kerääntyisi hartsimaisia jäämiä.

Polttoainesäiliön täyttö

Varmista, että moottori on sammutettu ja että liikkeenohjausvivut ovat pysäköintiasennossa. Säiliön enimmäistilavuus on noin 11 l.

Tärkeää:

Älä täytä polttoainesäiliötä liian täyteen. Täytä säiliö täyttöaukon kaulan alaosaan asti. Säiliöön jäävä tyhjä tila sallii polttoaineen laajentumisen. Täyttäminen liian täyteen voi aiheuttaa polttoainevuodon tai vaurioittaa moottoria tai päästöjärjestelmää.

1.

Puhdista polttoainesäiliön korkin ympäristö ja irrota korkki.

Huomaa:

Polttoaineen tarkistusikkunan kautta voidaan tarkistaa ennen säiliön täyttöä, miten paljon

säiliössä on bensiiniä (Kuva 9).

2.

Kaada

hitaasti

lyijytöntä bensiiniä säiliöön, kunnes se

ulottuu täyttökaulan alaosaan asti (Kuva 9).

1

2

3

G014474

6 5

1.

Polttoainesäiliön korkki

2.

Täyttöaukko

3.

Täyttökaula

Kuva 9

4.

Täyttökaulan alaosa,

TÄYTÄ VAIN TÄHÄN

ASTI

5.

Polttoaineen tarkistusikkuna

6.

Polttoainesäiliö

G014895

4

1

1.

Täyttöaukko

2.

Täyttökaulan alaosa,

TÄYTÄ VAIN TÄHÄN

ASTI

3

Kuva 10

3.

Polttoaine

4.

Polttoaineen laajenemistila.

2

4

Tärkeää:

Älä täytä polttoainesäiliötä liian täyteen. Täytä säiliö täyttöaukon kaulan alaosaan asti. Säiliöön jäävä tyhjä tila sallii polttoaineen laajentumisen. Täyttäminen liian täyteen voi aiheuttaa polttoainevuodon tai vaurioittaa moottoria tai päästöjärjestelmää.

3.

Asenna polttoainesäiliön korkki huolellisesti paikalleen ja kiristä, kunnes se naksahtaa. Pyyhi läikkynyt bensiini pois.

Moottorin öljymäärän tarkistus

Tarkista moottorin kampikammion öljymäärä ennen moottorin käynnistämistä ja koneen käyttämistä. Katso

13

moottorin huoltoa käsittelevän osan kohta Moottorin

öljymäärän tarkistus.

Moottorin käynnistys

1.

Istuudu istuimelle ja siirrä liikkeenohjausvivut ulospäin pysäköintiasentoon.

2.

Vapauta terät siirtämällä teräkytkin Pois-asentoon

(Kuva 11).

1.

Ohjauspaneeli

Kuva 11

2.

Teräkytkin: Pois-asento

3.

Jos käynnistät kylmää moottoria, siirrä kaasuvipu

rikastin-asentoon (Kuva 12).

Huomaa:

Lämmin tai kuuma moottori ei välttämättä tarvitse rikastusta.

1.

Ohjauspaneeli

2.

Kaasu-/rikastinvipu: rikastin-asento

3.

Rikastin

Kuva 12

4.

Nopea

5.

Portaaton säätö

6.

Hidas

4.

Aktivoi käynnistin kääntämällä virta-avain

Käynnistys-asentoon. Kun moottori käynnistyy,

vapauta avain (Kuva 13).

Tärkeää:

Älä käytä käynnistintä kerralla yli 10 sekunnin ajan. Jos moottori ei käynnisty, odota

60 sekunnin ajan käynnistysyritysten välillä.

Näiden ohjeiden laiminlyönti saattaa vaurioittaa käynnistintä.

14

1.

Ohjauspaneeli

Kuva 14

2.

Teräkytkin: Päällä-asento

1.

Ohjauspaneeli

2.

Virta-avain: Käynnissäasento

3.

Virta-avain: Käynnistysasento

Kuva 13

4.

Pois

5.

Käynnissä

6.

Käynnistys

Terien vapautus

Siirrä teräkytkin Pois-asentoon ja vapauta terät painamalla

teräkytkin alas (Kuva 15).

5.

Kun moottori on käynnistynyt, siirrä kaasuvipu

Nopea-asentoon (Kuva 12). Jos moottori sammuu tai

yskii, siirrä kaasuvipu muutamaksi sekunniksi takaisin rikastin-asentoon. Toista tarvittaessa.

Terien käyttö

Teräkytkin, joka on merkitty voimanulosoton (PTO) kuvakkeella, kytkee ja vapauttaa voimansiirron leikkuuteriin.

Tällä kytkimellä ohjataan voimansiirtoa lisälaitteisiin, kuten leikkuupöytiin ja leikkuuteriin, jotka ottavat virtaa moottorista.

Kuva 15

2.

Teräkytkin: Pois

1.

Ohjauspaneeli

Terien kytkentä

Tärkeää:

Älä kytke teriä teriä, jos kone on pysäköity pitkään ruohikkoon. Muutoin hihnat tai kytkin saattavat vaurioitua.

1.

Vapauta liikkeenohjausvivut ja aseta kone vapaalle.

2.

Siirrä kaasuvipu nopealle.

Huomaa:

Kytke terät aina kaasuvivun ollessa

Nopea-asennossa.

3.

Siirrä teräkytkin Päällä-asentoon ja kytke terät vetämällä

teräkytkintä ylös (Kuva 14).

Turvajärjestelmän testaus

Tarkista turvajärjestelmän toimivuus aina ennen koneen käyttöä. Jos turvajärjestelmä ei toimi alla kuvatulla tavalla, se on välittömästi korjautettava valtuutetussa huoltoliikkeessä.

1.

Istu istuimella, aseta liikkeenohjausvivut pysäköintiasentoon ja siirrä teräkytkin Päällä-asentoon.

Yritä käynnistää moottori. Moottori ei saa käynnistyä.

2.

Istu istuimella ja siirrä teräkytkin Pois-asentoon.

Siirrä jompikumpi liikkeenohjausvipu keskelle, lukitsemattomaan asentoon. Yritä käynnistää moottori. Moottori ei saa käynnistyä. Toista toisella liikkeenohjausvivulla.

3.

Istu istuimella, siirrä teräkytkin Pois-asentoon ja lukitse liikkeenohjausvivut pysäköintiasentoon. Käynnistä moottori. Kun moottori on käynnissä, kytke teräkytkin ja nouse hieman istuimelta. Moottorin tulee sammua.

15

4.

Istu istuimella, siirrä teräkytkin Pois-asentoon ja lukitse liikkeenohjausvivut pysäköintiasentoon.

Käynnistä moottori. Kun moottori on käynnissä, siirrä liikkeenohjausvivut keskelle lukitsemattomaan asentoon, kytke teräkytkin ja nouse hieman istuimelta.

Moottorin pitäisi sammua.

Moottorin sammutus

1.

Vapauta terät siirtämällä teräkytkin Pois-asentoon

(Kuva 15).

2.

Siirrä kaasuvipu Nopea-asentoon (Kuva 13).

3.

Käännä virta-avain Pois-asentoon (Kuva 12) ja irrota

avain.

Ajaminen

Konetta ajettaessa on hyödyllistä ymmärtää, miten paikallaan kääntyvä leikkuri toimii. Käyttöpyörät pyörivät itsenäisesti akselien hydraulimoottorien voimasta. Tämän ansiosta toinen puoli voi pyöriä taaksepäin toisen puolen pyöriessä eteenpäin, jolloin kone pyörii paikallaan kääntymisen sijaan. Tämä parantaa huomattavasti koneen ohjattavuutta mutta saattaa vaatia jonkin verran totuttelua uudelta käyttäjältä.

VAARA

Kone voi pyöriä paikallaan hyvin nopeasti. Käyttäjä voi menettää koneen hallinnan, mikä voi johtaa henkilö- tai omaisuusvahinkoihin.

• Ole varovainen kääntyessäsi.

• Hidasta konetta ennen jyrkkiä käännöksiä.

Kaasuvivulla säädetään moottorin pyörintänopeutta (1/min).

Aseta kaasuvipu Nopea-asentoon, jolloin suorituskyky on parhaimmillaan. Koneen käyttö täydellä kaasulla on suositeltavaa useimmissa tapauksissa.

Kuva 16

1.

Pysäköintiasento (jarru) 3.

Eteenpäin

2.

Lukitsematon keskiasento 4.

Taaksepäin

Smart Speed

-ohjausjärjestelmän käyttö

Smart Speed™ -ohjausjärjestelmän vipu sijaitsee kuljettajan

istuimen alapuolella (Kuva 17). Sen avulla kuljettaja voi valita

kahdesta ajonopeusalueesta nopean tai hitaan.

1

16

G 014475

1.

Smart Speed -vipu

Kuva 17

Nopeuden vaihto:

1.

Siirrä liikkeenohjausvivut vapaalle ja ulospäin pysäköintiasentoon. Vapauta teräkytkin.

VAARA

Jos irrotat otteesi liikkeenohjausvivuista koneen ollessa liikkeessä, saatat menettää koneen hallinnan, mikä voi johtaa loukkaantumiseen.

Pysäytä aina kone ja siirrä liikkeenohjausvivut pysäköintiasentoon, ennen kuin säädät Smart

Speed™ -ohjausjärjestelmää.

2.

Säädä vipu haluamaasi asentoon.

Eteenpäin

1.

Siirrä liikkeenohjausvivut keskelle, lukitsemattomaan asentoon.

2.

Kun haluat ajaa eteenpäin, työnnä liikkeenohjausvipuja

hitaasti eteenpäin (Kuva 16).

Kuva 19

G008953

Jos haluat ajaa suoraan, siirrä molempia

liikkeenohjausvipuja yhtä paljon (Kuva 19).

Jos haluat kääntyä, vapauta liikkeenohjausvipua suuntaan, johon haluat kääntyä.

Kun haluat pysähtyä, paina liikkeenohjausvivut vapaalle.

Kuva 18

G008952

Koneen pysäytys

Kun haluat pysäyttää koneen, siirrä liikkeenohjausvivut vapaalle ja ulospäin pysäköintiasentoon. Vapauta teräkytkin, varmista että kaasu on nopealla ja käännä virta-avain

Pysäytys-asentoon. Muista irrottaa virta-avain virtalukosta.

VAARA

Lapset tai sivulliset voivat loukkaantua, jos he siirtävät tai yrittävät käyttää leikkuria sen ollessa ilman valvontaa.

Muista irrottaa virta-avain ja siirtää liikkeenohjausvivut ulospäin pysäköintiasentoon, kun jätät koneen ilman valvontaa vaikka vain muutamaksi minuutiksi.

Jos haluat ajaa suoraan, siirrä molempia

liikkeenohjausvipuja yhtä paljon (Kuva 16).

Jos haluat kääntyä, vapauta liikkeenohjausvipua

suuntaan, johon haluat kääntyä (Kuva 16).

Mitä enemmän liikkeenohjausvipuja siirretään, sitä nopeammin kone liikkuu kyseiseen suuntaan.

Kun haluat pysähtyä, vedä liikkeenohjausvivut vapaalle.

Leikkuukorkeuden säätö

Leikkuukorkeutta säädetään vivulla, joka sijaitsee kuljettajan

istuimen oikealla puolella (Kuva 20).

Taaksepäin

1.

Siirrä liikkeenohjausvivut keskelle, lukitsemattomaan asentoon.

2.

Kun haluat ajaa taaksepäin, katso taakse- ja alaspäin ja

vedä liikkeenohjausvipuja hitaasti taaksepäin (Kuva 19).

17

Liikkeenohjausvipujen säätö

Korkeuden säätö

Liikkeenohjausvipuja voidaan säätää korkeammalle tai matalammalle kuljettajan mieltymysten mukaan.

1.

Irrota kaksi pulttia, jotka kiinnittävät ohjausvivun

ohjausvarren akseliin (Kuva 22).

2.

Siirrä ohjausvipu seuraavien aukkojen kohdalle.

Kiinnitä vipu kahdella pultilla (Kuva 22).

1

2

3

4

1.

Leikkuukorkeusvipu

2.

Leikkuukorkeusasennot

Kuva 20

3.

114 mm, kuljetusasento

Huomaa:

114 mm:n kuljetusasento on korkein

leikkuukorkeusasento tai leikkuukorkeus (Kuva 20).

1.

Siirrä vipu haluamaasi leikkuuasentoon vetämällä vipua ylös- ja sisäänpäin.

2.

Kun vipu on haluamassasi kohdassa, laske vipua hitaasti alas, kunnes se kytkeytyy leikkuuasentoon.

Istuimen säätö

1.

Nosta istuin ja löysää säätöpultteja juuri sen verran, että

istuinta voidaan siirtää (Kuva 21).

1.

Säätöpultti

1

Kuva 21

G 014477

2.

Siirrä istuin haluamallesi kohdalle ja kiristä pultit.

G014970

1.

Ohjausvarren akseli

2.

Ohjausvipu

Kuva 22

3.

Lovettu, ylempi aukko

4.

Pultti

3.

Toista säätö vastakkaiselle ohjausvivulle.

Kallistuksen säätö

Liikkeenohjausvipuja voidaan kallistaa pitkittäissuunnassa kuljettajan mieltymysten mukaan.

1.

Löysää ylempää pulttia, joka kiinnittää ohjausvivun ohjausvarren akseliin.

2.

Löysää alempaa pulttia juuri sen verran, että ohjausvipu

kääntyy pitkittäissuunnassa (Kuva 22). Kiinnitä

ohjausvipu uuteen asentoon kiristämällä molemmat pultit.

3.

Toista säätö vastakkaiselle ohjausvivulle.

Koneen työntäminen käsin

Tärkeää:

Työnnä konetta aina käsin Älä koskaan hinaa konetta, koska se voi vaurioitua.

Tässä koneessa on sähköinen jarrumekanismi. Konetta työnnettäessä virta-avaimen on oltava Käynnissä-asennossa.

Jotta sähköjarru voitaisiin vapauttaa, akun on oltava ladattu ja toiminnassa.

Koneen työntäminen

1.

Pysäköi kone tasaiselle alustalle ja vapauta teräkytkin.

2.

Siirrä liikkeenohjausvivut ulospäin pysäköintiasentoon, sammuta moottori ja odota, että kaikki liikkuvat osat pysähtyvät, ennen kuin poistut käyttäjän paikalta.

3.

Paikanna ohitusvivut rungossa moottorin molemmilla puolilla.

18

4.

Siirrä ohitusvipuja eteenpäin aukon läpi ja lukitse ne

paikoilleen kuvan mukaisesti (Kuva 23). Tee samat

vaiheet molempien vipujen kohdalla.

5.

Siirrä liikkeenohjausvivut sisäänpäin vapaa-asentoon ja käännä virta-avain Käynnissä-asentoon. Älä käynnistä konetta.

Konetta voidaan nyt työntää käsin.

3

1.

Ohitusvivun sijainti

2.

Vivun asento koneen käyttöä varten

Kuva 23

1 2 g017303

3.

Vivun asento koneen työntämistä varten

6.

Varmista lopuksi, että avain on käännetty takaisin

Pysäytys-asentoon, jotta akun lataus ei purkautuisi.

Jos kone ei liiku, sähköjarru voi olla edelleen kytkettynä.

Tarvittaessa sähköjarru voidaan vapauttaa käsin. Katso vetojärjestelmän huoltoa käsittelevän osan kohta

Sähköjarrun vapautus (sivu 30).

Koneen käyttö

Siirrä ohitusvipuja taaksepäin aukon läpi ja lukitse ne

paikoilleen kuvan mukaisesti (Kuva 23). Tee samat vaiheet

molempien vipujen kohdalla.

Suuntain

Leikkurissa on kääntyvä suuntain, joka levittää leikkuujätteen sivulle ja alas nurmeen päin.

HENGENVAARA

Ellei suuntainta, poistolevyä tai ruohonkerääjää ole asennettu, käyttäjä tai sivulliset voivat joutua kosketuksiin terien kanssa tai heitä kohti voi sinkoutua leikkuujätettä. Teräkosketus tai ulossinkoutuva jäte voi aiheuttaa loukkaantumisen tai kuoleman.

• Älä koskaan irrota suuntainta leikkurista, sillä se ohjaa materiaalin nurmea kohti. Jos suuntain vaurioituu, vaihda se heti.

• Älä koskaan pane käsiä tai jalkoja leikkurin alle.

• Siirrä aina teräkytkin Pois-asentoon ja käännä virta-avain Pysäytys-asentoon ennen poistoalueen tai leikkuuterien puhdistamista.

Irrota myös virta-avain ja irrota sytytystulpan johto.

Muunto sivulle poistoon

Tämän koneen mukana toimitettu leikkuupöytä ja leikkuuterät on suunniteltu optimaaliseen leikkuujätteen levitykseen.

Sivulle poiston tehokkuutta voidaan parantaa vaihtamalla levitysterien tilalle tavalliset vakioleikkuuterät, joita on saatavana valtuutetulta Toro-jälleenmyyjältä. Jotta levitystulos olisi mahdollisimman hyvä, asenna koneeseen aina mukana toimitetut levitysterät, kun vaihdat takaisin levitystoimintoon.

Poistolevyn irrotus sivulle poistoa varten

1.

Pysäköi kone tasaiselle alustalle ja vapauta teräkytkin.

2.

Siirrä liikkeenohjausvivut ulospäin pysäköintiasentoon, sammuta moottori, irrota virta-avain ja odota, että kaikki liikkuvat osat pysähtyvät, ennen kuin poistut käyttäjän paikalta.

3.

Irrota siipimutteri ja pultti, joilla levy on kiinnitetty

(Kuva 24). Säilytä kaikki osat myöhempää käyttöä

varten.

19

Smart Speed

-ohjausjärjestelmän käyttö

Smart Speed™ -ohjausjärjestelmän vipu sijaitsee kuljettajan istuimen alapuolella. Sen avulla kuljettaja voi valita nopeusalueeksi nopean tai hitaan. Hitaan nopeuden asetuksesta on hyötyä, kun konetta ohjataan ahtaissa paikoissa tai huolellista leikkuuta vaativilla alueilla. Hitaan nopeuden asetuksella voidaan myös parantaa leikkuujälkeä silloin, kun konetta halutaan käyttää suurella kaasulla ja terien nopeudella, sillä ajonopeutta voidaan alentaa tarpeen mukaan.

Kuva 24

4.

Saranatappi

5.

Siipimutteri

Ruohon leikkaus ensimmäisen kerran

Varmista, ettei leikkuri leikkaa nurmen mahdollisia epätasaisia kohtia paljaaksi, leikkaamalla ruoho hieman tavallista pidemmäksi. Aikaisemmin käytetty leikkuukorkeus on kuitenkin yleensä sopivin. Kun leikattava ruoho on yli

15 cm:n pituista, ruoho kannattaa leikata kahteen kertaan hyvän leikkuujäljen varmistamiseksi.

1.

Suuntain

2.

Poistolevy

3.

Alareuna

4.

Irrota saranatappi, joka kiinnittää levyn leikkuupöytään

(Kuva 24).

5.

Nosta levy irti leikkuupöydästä.

6.

Laske suuntain heittoaukon päälle.

Tärkeää:

Varmista, että leikkurissa on kääntyvä suuntain, joka levittää leikkuujätteen sivulle ja alas nurmeen päin, kun sivuheittotila on käytössä.

Poistolevyn asennus levitystä varten

1.

Pysäköi kone tasaiselle alustalle ja vapauta teräkytkin.

2.

Siirrä liikkeenohjausvivut ulospäin pysäköintiasentoon, sammuta moottori, irrota virta-avain ja odota, että kaikki liikkuvat osat pysähtyvät, ennen kuin poistut käyttäjän paikalta.

3.

Nosta suuntain ja aseta poistolevy aukon päälle leikkurin alareunaan ja työnnä se etusaranaan

(Kuva 24).

4.

Asenna saranatappi saranaan (Kuva 24).

5.

Kiinnitä poistolevy leikkuriin siipimutterilla (Kuva 24).

6.

Laske suuntain heittoaukon päälle.

Käyttövihjeitä

Kaasun Nopea-asetus

Leikkuujälki ja ilmanvaihto ovat parhaimmillaan, kun moottoria käytetään Nopea-asetuksella. Ilman on kierrettävä leikkuupöydän alla, jotta ruoho saataisiin leikattua huolellisesti.

Älä siis säädä leikkuukorkeutta niin alas, että leikkaamaton ruoho ympäröi leikkuria kokonaan. Huolehdi, että leikkurin toinen sivu on leikatun nurmen päällä, jolloin leikkuriin pääsee ilmaa.

Leikkaa 1/3 ruohonkorresta

Ruohonkorren pituudesta kannattaa leikata vain noin 1/3.

Suuremman määrän leikkaamista ei suositella, ellei ruoho ole harvaa tai ole myöhäinen syksy, jolloin ruoho kasvaa hitaammin.

Leikkuusuunta

Vaihtele leikkuusuuntaa, jotta ruoho pysyy pystyssä. Tämä helpottaa myös leikkuujätteen levittämistä, joka puolestaan edistää maatumista ja lannoitusta.

Leikkaa sopivin aikavälein

Ruoho kannattaa yleensä leikata neljän päivän välein. Ruohon kasvunopeus kuitenkin vaihtelee. Koska leikkuukorkeus on hyvä pitää samana, leikkaa ruoho useammin alkukeväällä.

Vähennä leikkuukertoja keskikesällä, jolloin ruohon kasvu hidastuu. Jos ruohoa ei jostain syystä voida leikata pitkähköön aikaan, käytä ensin korkeaa leikkuukorkeutta. Leikkaa ruoho sitten uudelleen parin päivän kuluttua alemmalla korkeusasetuksella.

Varo leikkaamasta ruohoa liian lyhyeksi

Jos leikkurin leikkuuleveys on leveämpi kuin ennen käyttämässäsi leikkurissa, nosta leikkuukorkeutta, jotta et leikkaisi epätasaista nurmea liian lyhyeksi.

Pitkä ruoho

Jos ruohon annetaan kasvaa hieman normaalia pidemmäksi tai se on hyvin kosteaa, leikkaa ruoho tavallista korkeammalla leikkuukorkeudella. Leikkaa ruoho sitten uudelleen normaalia, alempaa asetusta käyttäen.

20

Pysäytettäessä

Jos koneen liike eteenpäin on pysäytettävä kesken leikkuun, nurmikolle saattaa pudota kasa leikkuujätettä. Jotta näin ei kävisi, siirry aiemmin leikatulle alueelle terät kytkettyinä.

Pidä leikkuukoneen alapuoli puhtaana

Poista leikkuujätteet ja lika leikkurin alapuolelta aina käytön jälkeen. Jos leikkurin sisälle kertyy ruohoa, leikkuujäljestä tulee ennen pitkää epätyydyttävä.

Terän huolto

Pidä terä terävänä koko leikkuukauden ajan. Terävä terä leikkaa ruohon siistimmin ruohonkorsia repimättä.

Repeytymien vuoksi ruohon reunat muuttuvat ruskeiksi, mikä heikentää kasvua ja altistaa kasvisairauksille. Tarkista päivittäin, että leikkuuterät ovat terävät ja että ne eivät ole kuluneet tai vaurioituneet. Viilaa mahdolliset lovet pois ja teroita terät tarpeen mukaan. Jos terä on vaurioitunut tai kulunut, vaihda se aitoon Toro-vaihtoterään.

21

Kunnossapito

Huomaa:

Koneen vasen ja oikea puoli määritellään normaalista käyttöasennosta käsin.

Kunnossapitotaulukko

Huoltoväli

Aina ennen käyttöä tai päivittäin

Jokaisen käytön jälkeen

25 käyttötunnin välein

100 käyttötunnin välein

200 käyttötunnin välein

500 käyttötunnin välein

Ennen varastointia

Huoltotoimenpide

• Tarkista turvajärjestelmä.

• Tarkista, ettei ilmanpuhdistimessa ole likaisia, löystyneitä tai vaurioituneita osia.

• Tarkista moottoriöljyn määrä.

• Tarkista ilmanotto- ja jäähdytystilat ja puhdista ne tarvittaessa.

• Tarkista leikkuuterät.

• Tarkista, ettei suuntaimessa ole vaurioita.

• Puhdista leikkuukotelo.

• Rasvaa kaikki voitelukohdat.

• Huolla paperipanos (useammin erittäin pölyisissä ja likaisissa olosuhteissa).

• Tarkista rengaspaine.

• Tarkista, ettei hihnoissa ole kulumia tai murtumia.

• Vaihda paperipanos (useammin erittäin pölyisissä ja likaisissa olosuhteissa).

• Vaihda moottoriöljy ja suodatin.

• Puhdista puhallinkotelo (useammin erittäin likaisissa tai pölyisissä olosuhteissa).

• Vaihda polttoaineputken suodatin.

• Tarkista sytytystulpan kunto ja kärkiväli.

• Vaihda sytytystulppa.

• Lataa akku ja irrota akun kaapelit.

• Tee kaikki yllä mainitut huoltotoimenpiteet ennen varastointia.

• Maalaa kuluneet pinnat.

Tärkeää:

Lisää huoltotoimenpiteitä on moottorin käyttöohjeessa.

VAROITUS

Jos jätät avaimen virtalukkoon, joku voi vahingossa käynnistää moottorin ja vahingoittaa vakavasti lähellä olijoita.

Irrota avain virtalukosta ja irrota sytytystulpan johto ennen huoltotoimenpiteitä. Työnnä johto sivuun, jotta se ei pääse vahingossa koskettamaan sytytystulppaa.

Huoltoa edeltävät toimenpiteet

Istuimen nosto

Varmista, että liikkeenohjausvivut on lukittu pysäköintiasentoon. Nosta istuinta eteenpäin.

Istuinta nostamalla päästään käsiksi seuraaviin osiin:

Sarjanumerokilpi

Huoltotarra

Istuimen säätöpultit

Polttoainesuodatin

Akku ja akun kaapelit

Voitelu

Laakereiden rasvaus

Huoltoväli:

25 käyttötunnin välein—Rasvaa kaikki voitelukohdat.

Rasvatyyppi:

Litiumpohjainen yleisrasva nro 2

1.

Pysäköi kone tasaiselle alustalle ja vapauta teräkytkin.

2.

Siirrä liikkeenohjausvivut ulospäin pysäköintiasentoon, sammuta moottori, irrota virta-avain ja odota, että kaikki liikkuvat osat pysähtyvät, ennen kuin poistut käyttäjän paikalta.

3.

Puhdista rasvanipat (Kuva 25 ja Kuva 26) rievulla.

Varmista, että kaikki maaliläiskät tulevat hangatuiksi pois nipasta (nipoista).

22

1

Kuva 25

1.

Etukääntöpyörän rengas

G014522

Moottorin huolto

Ilmanpuhdistimen huolto

Huoltoväli:

Aina ennen käyttöä tai päivittäin—Tarkista, ettei ilmanpuhdistimessa ole likaisia, löystyneitä tai vaurioituneita osia.

Koneen ilmanpuhdistimessa on vaihdettava suuritiheyksinen paperipanos. Tarkista ilmanpuhdistin päivittäin tai ennen koneen käynnistystä. Tarkista, ettei ilmanpuhdistinjärjestelmän ympärille ole kertynyt likaa tai roskia. Pidä alue puhtaana. Tarkista myös, etteivät osat ole löystyneet tai vaurioituneet. Vaihda kaikki taipuneet tai vaurioituneet ilmanpuhdistimen osat.

Huomaa:

Jos ilmanpuhdistimessa on löystyneitä tai vaurioituneita osia, moottoriin saattaa koneen käytön aikana päästä suodattamatonta ilmaa, joka aiheuttaa ennenaikaista kulumista ja vikoja.

Huomaa:

Puhdista ilmanpuhdistin useammin, mikäli olosuhteet ovat erittäin likaiset tai pölyiset

G 014524

Kuva 26

Sijaitsee istuinkaukalon alapuolella

1.

Lue käyttöohjeet ennen korjaamista tai huoltamista.

2.

Tarkista rengaspaineet

25 käyttötunnin välein.

3.

Rasvaa 25 käyttötunnin välein.

4.

Moottori

4.

Liitä voitelupistooli kuhunkin nippaan (Kuva 25 ja

Kuva 26). Pumppaa rasvaa nippoihin, kunnes rasvaa

alkaa tihkua laakereista.

5.

Pyyhi pois liika rasva.

1

4

3

2

Kuva 27

1.

Nupit, ilmanpuhdistimen suojus

3.

Paperipanos

2.

Ilmanpuhdistimen suojus 4.

Ilmanpuhdistimen kanta

23

Paperipanoksen huolto

Huoltoväli:

25 käyttötunnin välein—Huolla paperipanos

(useammin erittäin pölyisissä ja likaisissa olosuhteissa).

100 käyttötunnin välein—Vaihda paperipanos

(useammin erittäin pölyisissä ja likaisissa olosuhteissa).

1.

Irrota ilmanpuhdistimen suojus (Kuva 27).

2.

Irrota ilmanpuhdistimen panos ja kumitiiviste

(Kuva 27).

3.

Irrota paperipanoksesta lika naputtamalla sen laskostettua puolta varovasti. Älä pese paperipanosta tai puhdista sitä paineilmalla, jotta se ei vaurioituisi. Vaihda panos, jos se on likainen, taipunut tai vaurioitunut.

Käsittele uusia panoksia varovasti. Älä käytä panosta, jos sen kumitiiviste on viallinen.

4.

Puhdista kaikki ilmanpuhdistimen osat niihin kertyneestä liasta ja poista roskat. Älä päästä likaa kaasuttimeen.

5.

Asenna ilmanpuhdistimen panos niin, että laskostettu puoli tulee ulospäin, ja aseta kumitiiviste

ilmanpuhdistimen kannan reunoja vasten (Kuva 27).

6.

Asenna ilmanpuhdistimen suojus paikalleen ja kiinnitä

se kahdella nupilla (Kuva 27).

Moottoriöljyn huolto

Öljylaatu:

pesevä öljy (API-huoltoluokitus SG, SH, SJ tai korkeampi).

Kampikammion tilavuus:

1,5 litraa, kun suodatin on vaihdettu.

Viskositeetti:

Katso seuraava taulukko.

F

L

3

3

G014532

1.

Mittatikku

2.

Täyttöputki

Kuva 29

3.

Öljymäärä

Kuva 28

G005176

Moottorin öljymäärän tarkistus

Huoltoväli:

Aina ennen käyttöä tai päivittäin—Tarkista moottoriöljyn määrä.

1.

Pysäköi kone tasaiselle alustalle, vapauta teräkytkin, sammuta moottori ja irrota virta-avain virtalukosta.

2.

Varmista, että moottori on pysähtynyt ja jäähtynyt, jotta

öljy on ehtinyt valua öljypohjaan.

3.

Puhdista öljyntäyttökorkin/mittatikun ympäristö ennen korkin irrottamista, jotta moottoriin ei pääse likaa, leikkuujätteitä tai muita roskia.

4.

Irrota öljyntäyttökorkki/mittatikku ja pyyhi öljy pois.

Aseta mittatikku takaisin ja paina se tukevasti paikalleen

(Kuva 29).

5.

Irrota mittatikku ja tarkista öljymäärä. (Kuva 29).

Öljyn pinnan on ulotuttava mittatikun

F

-merkkiin saakka.

6.

Jos öljyä on liian vähän, lisää oikeantyyppistä öljyä mittatikun

F

-merkkiin saakka. Tarkista öljymäärä aina mittatikun avulla, ennen kuin lisäät öljyä.

Huomaa:

Huolehdi, että kampikammiossa on aina oikea määrä öljyä, jotta moottorin liiallinen kuluminen ja vauriot voitaisiin välttää. Älä koskaan käytä moottoria, jos öljyn pinta ulottuu mittatikun L-merkin alapuolelle tai F-merkin yläpuolelle.

Öljyn ja suodattimen vaihto

Huoltoväli:

100 käyttötunnin välein—Vaihda moottoriöljy ja suodatin.

Lisää öljyä, jonka huoltoluokitus on SG, SH, SJ tai korkeampi viskositeettitaulukon määritysten mukaisesti.

Vaihda öljy ja suodatin, kun moottori on vielä lämmin.

Öljy on notkeampaa ja kuljettaa mukanaan enemmän epäpuhtauksia. Varmista, että moottori on vaakasuorassa, kun

öljyä lisätään, tarkistetaan tai vaihdetaan.

Vaihda öljy ja suodatin seuraavasti:

1.

Pysäköi kone siten, että valutuspuoli on hieman vastakkaista puolta alempana, jotta kaikki öljy valuu pois.

2.

Vapauta teräkytkin ja siirrä liikkeenohjausvivut ulospäin pysäköintiasentoon.

24

3.

Sammuta moottori, irrota avain ja odota, että kaikki liikkuvat osat ovat pysähtyneet, ennen kuin poistut käyttäjän paikalta.

4.

Puhdista alue tyhjennysventtiilin ympärillä ja koneen rungossa. Paikanna öljyn tyhjennysletku ja liu'uta se

tyhjennysventtiilin ylle (Kuva 30).

2

4

1

3

1

1

1

G014536

1

G014535

3

1.

Öljyn tyhjennysletku

2.

Tyhjennysventtiili

Kuva 30

3.

Rungon pääty

4.

Öljynsuodatin

5.

Aseta öljyn tyhjennysletkun vastakkainen pää rungon

päädyn ylle (Kuva 30).

6.

Aseta astia tyhjennysletkun alapuolelle koneen alle

kuvan mukaisesti (Kuva 31).

1.

Öljyn tyhjennysventtiili

2.

Koneen runko

3.

Öljyn tyhjennysletku

Kuva 31

4.

Astia

5.

Öljynsuodatin

7.

Avaa tyhjennysventtiili kiertämällä sitä 1/4 kierrosta

vastapäivään ja anna öljyn valua astiaan (Kuva 31).

Irrota öljyntäyttökorkki/mittatikku (Kuva 29).

8.

Varaa riittävästi aikaa, jotta kaikki öljy ehtii valumaan.

9.

Irrota vanha suodatin ja pyyhi asennusalusta puhtaaksi

(Kuva 31).

10.

Kun kaikki öljy on valunut ulos, sulje öljyn tyhjennysventtiili. Irrota öljyn tyhjennysletku ja pyyhi

ylimääräinen öljy rungosta (Kuva 31).

Huomaa:

Toimita käytetty öljy jälleenkäsittelylaitoksen hävitettäväksi.

11.

Aseta uusi vaihtosuodatin matalaan astiaan avoin pää ylöspäin. Kaada uutta, oikeantyyppistä öljyä keskellä olevaan kierteitettyyn aukkoon. Lopeta kaataminen, kun öljyn pinta yltää kierteiden alareunaan. Anna

öljyn imeytyä suodatinmateriaaliin minuutista kahteen minuuttiin.

12.

Sivele ohut kerros puhdasta öljyä uuden suodattimen kumitiivisteelle.

13.

Asenna uusi öljynsuodatin asennusalustaan. Käännä

öljynsuodatinta myötäpäivään, kunnes kumitiiviste koskettaa asennusalustaa. Kiristä sitten suodatinta vielä

2/3–1 kierrosta (Kuva 32).

25

4.

Irrota sytytystulppa ja metallinen aluslaatta.

1

1

2

3

G005177

Kuva 32

3.

Istukka

1.

Öljynsuodatin

2.

Tiiviste

G014537

14.

Kaada hitaasti noin 80 % määritetystä öljymäärästä

täyttöputkeen (Kuva 29).

15.

Asenna öljyntäyttökorkki/mittatikku ja paina se

tukevasti paikalleen (Kuva 29).

16.

Tarkista öljymäärä (Kuva 29). Katso kohta Moottorin

öljymäärän tarkistus.

17.

Lisää öljyä hitaasti niin, että öljyn pinta nousee täynnä-merkin tasalle.

18.

Asenna öljyntäyttökorkki/mittatikku ja paina se

tukevasti paikalleen (Kuva 29).

Sytytystulpan huolto

Huoltoväli:

200 käyttötunnin välein—Tarkista sytytystulpan kunto ja kärkiväli.

500 käyttötunnin välein—Vaihda sytytystulppa.

Sytytystulppa on RFI-yhteensopiva. Myös vastaavia muunmerkkisiä tulppia voidaan käyttää. Sytytystulpan suositeltu vaihtoväli on 500 tuntia.

Tyyppi: Champion XC12YC (tai vastaava)

Kärkiväli: 0,76 mm

Sytytystulpan irrotus

Tärkeää:

Puhdista sytytystulpan ympäristö, jotta moottoriin ei pääse sitä vaurioittavaa likaa.

Huomaa:

Sytytystulppaan pääsee parhaiten käsiksi, kun puhallinkotelo on irrotettu puhdistusta varten (katso

Puhallinkotelon puhdistus (sivu 27)).

1.

Vapauta teräkytkin, siirrä liikkeenohjausvivut ulospäin pysäköintiasentoon, sammuta moottori ja irrota virta-avain.

2.

Irrota sytytystulpan johto (Kuva 33).

3.

Puhdista sytytystulpan ympärillä oleva syvennys.

Huomaa:

Koska sytytystulpan ympärillä on syvennys, tehokkain puhdistustapa on puhaltaa onteloon paineilmaa.

Kuva 33

1.

Sytytystulpan ja johdon sijainti

Sytytystulpan tarkistus

1.

Tarkastele sytytystulpan keskikohtaa (Kuva 34). Jos

näet eristeessä vaaleanruskeata tai harmaata, moottori toimii moitteettomasti. Jos eriste on mustunut, ilmanpuhdistin on yleensä likainen.

Tärkeää:

Sytytystulppaa ei saa koskaan puhdistaa. Sytytystulppa tulee vaihtaa aina, kun eriste on mustunut, kun elektrodit ovat kuluneet tai kun tulpassa on öljykalvo tai murtumia.

2.

Varmista langallisen rakotulkin avulla, että keski- ja

sivuelektrodien kärkiväli on oikea (Kuva 34). Taivuta sivuelektrodia (Kuva 34), jos kärkiväli ei ole oikea.

1.

Keskielektrodin eriste

Kuva 34

3.

0,76 mm:n kärkiväli (kuva ei mittakaavassa)

2.

Sivuelektrodi

Sytytystulpan asennus

Tärkeää:

Varmista, että sytytystulpan kärkiväli on asetettu oikein.

1.

Asenna sytytystulppa moottoriin.

2.

Kiristä sytytystulppa momenttiin 27 N·m.

3.

Paina johto sytytystulppaan (Kuva 33).

26

Puhallinkotelon puhdistus

Jotta jäähdytys toimisi riittävän tehokkaasti, varmista, että säleikkö, jäähdytysrivat ja muut moottorin ulkoiset pinnat ovat aina puhtaat.

Irrota puhallinkotelo ja mahdolliset muut suojukset kerran vuodessa tai 100 käyttötunnin välein (useammin erittäin likaisissa tai pölyisissä olosuhteissa). Puhdista jäähdytysrivat ja ulkoiset pinnat tarvittaessa. Muista asentaa suojukset takaisin paikoilleen. Kiristä puhallinkotelon ruuvit momenttiin

7,5 N·m.

Tärkeää:

Jos moottoria käytetään säleikkö tukkeutuneena, likaisilla tai tukkeutuneilla jäähdytysrivoilla tai ilman suojuksia, ylikuumeneminen voi vaurioittaa moottoria.

Polttoainejärjestelmän huolto

HENGENVAARA

Tietyissä oloissa bensiini on hyvin tulenarkaa ja räjähdysherkkää. Bensiinin aiheuttama tulipalo tai räjähdys voi aiheuttaa palovammoja ja omaisuusvahinkoja.

• Kaikki polttoaineeseen liittyvät huoltotoimenpiteet on suoritettava vasta, kun moottori on jäähtynyt. Tyhjennys tulee suorittaa ulkona avoimessa tilassa. Läikkynyt bensiini tulee pyyhkiä pois.

• Bensiinisäiliötä tyhjennettäessä ei saa tupakoida, ja tyhjennys tulee suorittaa kaukana avotulesta tai paikoista, joissa kipinä voi sytyttää bensiinihöyryt.

Polttoaineputken suodattimen vaihto

Huoltoväli:

100 käyttötunnin välein—Vaihda polttoaineputken suodatin.

Älä asenna likaista suodatinta, jos se on irrotettu polttoaineputkesta.

1.

Pysäköi kone tasaiselle alustalle ja vapauta teräkytkin.

2.

Siirrä liikkeenohjausvivut ulospäin pysäköintiasentoon, sammuta moottori, irrota virta-avain ja odota, että kaikki liikkuvat osat pysähtyvät, ennen kuin poistut käyttäjän paikalta.

3.

Nosta istuin ja paikanna polttoainesuodatin kuvan

mukaisesti (Kuva 35).

27

Sähköjärjestelmän huolto

1

2

3

VAARA

KALIFORNIA

Lakiesityksen 65 mukainen varoitus

Akun liitännät, navat ja niihin liittyvät lisävarusteet sisältävät lyijyä ja lyijy-yhdisteitä, joiden tiedetään aiheuttavan syöpää ja haittaavan lisääntymistä. Pese kädet, kun olet käsitellyt akkua.

5

G017302

4

Kuva 35

1.

Polttoaineputki säiliöstä 4.

Polttoaineletku moottoriin

2.

Polttoaineputken suodatin 5.

Letkunkiristin

3.

Kulkusuunnan nuoli

4.

Purista letkunkiristimien päitä yhteen ja liu’uta niitä

poispäin suodattimesta (Kuva 35).

5.

Irrota suodatin polttoaineletkusta.

6.

Asenna uusi suodatin niin, että kulkusuunnan nuoli tulee polttoainesäiliöstä päin ja osoittaa moottoriin päin.

Kiinnitä suodatin paikalleen siirtämällä letkukiristimet

lähelle sitä (Kuva 35).

Akun lataus

Akun irrotus

VAARA

Akun navat tai metallityökalut voivat aiheuttaa oikosulun koskettaessaan koneen metalliosia, mistä voi seurata kipinöitä. Kipinät voivat saada akun kaasut räjähtämään ja aiheuttaa siten henkilövahingon.

• Kun irrotat tai asennat akun, älä anna akun napojen koskettaa koneen metalliosia.

• Älä anna metallityökalujen aiheuttaa oikosulkua akun napojen ja koneen metalliosien välille.

1.

Pysäköi kone tasaiselle alustalle ja vapauta teräkytkin.

2.

Siirrä liikkeenohjausvivut ulospäin pysäköintiasentoon, sammuta moottori, irrota virta-avain ja odota, että kaikki liikkuvat osat pysähtyvät, ennen kuin poistut käyttäjän paikalta.

3.

Nosta istuin, jotta pääset käsiksi akkuun.

4.

Irrota negatiivinen (musta) maakaapeli akun navasta

(Kuva 36). Säilytä kaikki kiinnikkeet.

VAARA

Akun kaapeleiden virheellinen asennus voi vahingoittaa konetta ja kaapeleita aiheuttaen kipinöitä. Kipinät voivat saada akun kaasut räjähtämään ja aiheuttaa siten henkilövahingon.

• Irrota aina akun miinuskaapeli

(musta) ennen pluskaapelin (punainen) irrottamista.

• Kytke aina akun pluskaapeli (punainen) ennen miinuskaapelia (musta).

28

5.

Vedä kumisuojusta ylös punaista pluskaapelia pitkin.

Irrota pluskaapeli (punainen) akun navasta (Kuva 36).

Säilytä kaikki kiinnikkeet.

6.

Irrota akun pidike (Kuva 36) ja nosta akku pois

akkualustalta.

3

2

6

5

1

4

7

G005072

Kuva 36

1.

2.

Akku

Akun plusnapa

5.

Akun miinusnapa

6.

Siipimutteri, aluslaatta ja pultti

3.

Pultti, aluslaatta ja mutteri 7.

Akun pidike

4.

Navan suojus

Akun lataus

Huoltoväli:

Ennen varastointia—Lataa akku ja irrota akun kaapelit.

1.

Irrota akku alustasta. Katso Akun irrotus.

2.

Lataa akkua 6–10 A:n virralla vähintään yhden tunnin ajan. Älä lataa akkua liikaa.

3.

Kun akku on ladattu täyteen, irrota laturi sähköliitännästä. Irrota sitten laturin johtimet akun

navoista (Kuva 37).

Huomaa:

Älä käytä konetta, kun akkua ei ole kytketty.

Se voi aiheuttaa sähkövaurioita.

Akun asennus

1.

Aseta akku alustalle (Kuva 36).

2.

Asenna pluskaapeli (punainen) akun plusnapaan (+) käyttämällä aiemmin irrotettuja kiinnikkeitä.

3.

Asenna miinuskaapeli akun miinusnapaan (–) käyttämällä aiemmin irrotettuja kiinnikkeitä.

4.

Vedä punainen suojus positiivisen (punaisen) akun navan päälle.

5.

Kiinnitä akku pidikkeellä (Kuva 36).

6.

Laske istuin alas.

Sulakkeiden huolto

Sähköjärjestelmä on suojattu sulakkeilla. Huoltoa ei tarvita.

Jos sulake kuitenkin palaa, tarkista osa/virtapiiri toimintavian tai oikosulun varalta.

Sulake:

Päävirta F1 – 30 A, kahvatyyppinen

Latauspiiri F2 – 25 A, kahvatyyppinen

1.

Irrota ruuvit, joilla ohjauspaneeli on kiinni koneessa.

Säilytä kaikki kiinnikkeet.

2.

Nosta ohjauspaneeli ylös, niin pääset käsiksi

pääjohdinsarjaan ja sulakerasiaan (Kuva 38).

3.

Vaihda sulake vetämällä ensin vanha sulake irti

(Kuva 38).

25

30

25

30

1

1.

Akun plusnapa

2.

Akun miinusnapa

Kuva 37

3.

Punainen laturin johdin (+)

4.

Musta laturin johdin (–)

1.

Päävirta – 30 A

2

G014540

Kuva 38

2.

Latauspiiri – 25 A

4.

Palauta ohjauspaneeli normaaliasentoon. Kiinnitä paneeli koneeseen aiemmin irrotetuilla ruuveilla.

29

Vetojärjestelmän huolto

Rengaspaineen tarkistus

Huoltoväli:

25 käyttötunnin välein—Tarkista rengaspaine.

Pidä etu- ja takarenkaiden rengaspaine ohjeiden mukaisena.

Epätasainen rengaspaine saattaa tehdä leikkuujäljestä

epätasaisen. Tarkista paine venttiilin varresta (Kuva 39).

Tarkista paine, kun renkaat ovat kylmät, jotta painelukema olisi mahdollisimman tarkka.

Katso renkaiden valmistajan suosittelema enimmäispaine kääntöpyörien renkaiden sivusta.

Täytä vetävien takapyörien renkaat paineeseen 83 kPa (12 psi).

1.

Venttiilinvarsi

Kuva 39

Sähköjarrun vapautus

Sähköjarru voidaan vapauttaa käsin kääntämällä nostovarsia eteenpäin. Kun sähköjarru on aktivoitunut, jarru palautuu.

Vapauta jarru:

1

Leikkurin huolto

Leikkuuterien huolto

Pidä terät terävinä koko leikkuukauden ajan. Terävät terät leikkaavat ruohon siistimmin ruohonkorsia repimättä.

Repeytymien vuoksi ruohon reunat muuttuvat ruskeiksi, mikä heikentää kasvua ja altistaa kasvisairauksille.

Tarkista päivittäin, että leikkuuterät ovat terävät ja että ne eivät ole kuluneet tai vaurioituneet. Viilaa mahdolliset lovet pois ja teroita terät tarpeen mukaan. Jos terä on vaurioitunut tai kulunut, vaihda se aitoon Toro-vaihtoterään. Jotta terien teroitus ja vaihto kävisi vaivattomasti, käytettävissä on hyvä olla muutamia vaihtoteriä.

VAARA

Kulunut tai vaurioitunut terä voi rikkoutua ja terän pala voi sinkoutua käyttäjään tai ohikulkijaan aiheuttaen vakavan loukkaantumisen tai kuoleman.

• Terä on tarkistettava säännöllisesti kulumisen ja vaurioiden varalta.

• Kulunut tai vaurioitunut terä on vaihdettava.

Ennen terien tarkastusta tai huoltoa

Pysäköi kone tasaiselle alustalle, vapauta teräkytkin ja siirrä liikkeenohjausvivut ulospäin pysäköintiasentoon. Pysäytä moottori ja irrota virta-avain.

Terien tarkastus

Huoltoväli:

Aina ennen käyttöä tai päivittäin—Tarkista leikkuuterät.

1.

Tarkasta leikkuusärmät (Kuva 41). Jos särmät eivät

ole teräviä tai niissä on lovia, irrota terät ja teroita ne.

Katso kohta Terien teroitus.

2.

Tarkista terät, etenkin kupera alue (Kuva 41). Jos

havaitset vähäisiäkään vaurioita, kulumia tai uria

tällä alueella (kohta 3, Kuva 41), asenna uusi terä

välittömästi.

G015000

Kuva 40

1.

Jarrun nostovarsi sähköjarrun ohjausyksikössä

1.

Paikanna sähköjarrun akseli, johon jarrun nostovarret yhdistyvät.

2.

Vapauta jarru kääntämällä akselia eteenpäin.

1.

Leikkuusärmä

2.

Kupera alue

30

Kuva 41

3.

Kulumisjälkiä/urautumista

4.

Vaurio

Taipuneiden terien tarkistus

Huomaa:

Koneen on oltava tasaisella alustalla seuraavaa toimenpidettä varten.

1.

Nosta leikkuupöytä ylimpään leikkuukorkeusasentoon, joka on myös kuljetusasento.

2.

Käytä pehmustettuja paksuja suojakäsineitä tai muita soveltuvia käsisuojaimia. Käännä terää hitaasti sopivaan asentoon, jossa etäisyys leikkuusärmästä tasaiseen alustaan voidaan mitata.

3

2

1

G009681

Kuva 44

1.

Terä, aiemmin mitattu puoli

2.

Aiemmin käytetty mittausasento

3.

Terän vastakkainen puoli siirretään mittausasentoon

5.

Mittaa etäisyys terän kärjestä tasaiseen alustaan. Ero saa olla enintään 3 mm.

1

2

3

G009679

1.

Leikkuupöytä

2.

Karan kotelo

Kuva 42

3.

Terä

3.

Mittaa etäisyys terän kärjestä tasaiseen alustaan.

1

1

G009680

3

2

Kuva 45

1.

Vastakkaisen terän särmä mittausasennossa

2.

Tasainen alusta

3.

Toinen mitattu etäisyys terän ja alustan välillä (B)

3

2

Kuva 43

1.

Terä mittausasennossa

2.

Tasainen alusta

3.

Mitattu etäisyys terän ja alustan välillä (A)

G009680

4.

Käännä samaa terää 180 astetta niin, että vastakkainen leikkuusärmä on samassa asennossa.

VAARA

Taipunut tai vaurioitunut terä voi rikkoutua ja aiheuttaa vakavan loukkaantumisen tai kuoleman lähellä olijoille.

• Taipunut tai vaurioitunut terä on aina vaihdettava uuteen.

• Älä hio tai tee teräviä lovia terän särmiin tai pintoihin.

A.

Jos A:n ja B:n välinen ero on suurempi kuin 3 mm, vaihda terä uuteen. Katso kohdat Terien irrotus ja Terien asennus.

Huomaa:

Jos taipuneen terän tilalle vaihdetaan uusi ja mittaustulos on edelleen yli 3 mm, terän kara saattaa olla taipunut. Ota yhteys valtuutettuun

Toro-jälleenmyyjään.

B.

Jos ero on hyväksytyissä rajoissa, siirry seuraavaan terään.

Toista toimenpide kullekin terälle.

31

Terien irrotus

Terä on vaihdettava, jos se on osunut kiinteään esineeseen, jos se on epätasapainossa tai jos se on taipunut. Käytä aina aitoja Toro-vaihtoteriä koneen parhaan suorituskyvyn ja turvallisuuden varmistamiseksi. Muiden valmistajien vaihtoterien käyttö saattaa aiheuttaa sen, että kone ei ole enää turvallisuusstandardien mukainen.

Tartu terän päähän liinan tai paksun hansikkaan avulla. Irrota teräpultti, jousialuslaatta, terän jäykistäjä ja terä kara-akselista

(Kuva 46).

Terien asennus

1.

Asenna terä kara-akseliin (Kuva 46).

Tärkeää:

Terän kuperan puolen on osoitettava ylöspäin leikkurin sisäpuolta kohti, jotta leikkuujäljestä tulee kunnollinen.

2.

Asenna terän jäykistäjä, jousialuslaatta (kovera puoli terää kohden) ja teräpultti kiertämällä pulttia

myötäpäivään (Kuva 46).

3.

Kiristä teräpultti momenttiin 47–88 N·m.

5

1.

Terän siipialue

2.

Terä

3.

Jousialuslaatta

3

4

1

2

G015292

Kuva 46

4.

Teräpultti

5.

Terän jäykistäjä

Leikkuupöydän tasaus

Varmista, että leikkuupöytä on vaakasuorassa, aina leikkuria asentaessasi tai jos nurmikon leikkuujälki ei ole tasainen.

Ennen tasausta on tarkistettava, ettei leikkuupöydässä ole taipuneita teriä. Kaikki taipuneet terät on irrotettava ja vaihdettava. Ennen kuin jatkat, katso kohta Taipuneiden terien tarkistus.

Leikkuupöytä on tasattava ensin sivusuunnassa, minkä jälkeen voidaan säätää pitkittäiskaltevuutta.

Vaatimukset:

Koneen on oltava tasaisella alustalla.

Kaikkien neljän renkaan ilmanpaineen on oltava oikea.

Katso vetojärjestelmän huoltoa käsittelevän osan kohta

Rengaspaineen tarkistus.

Terien teroitus

1.

Viilaa leikkuusärmä teräväksi terän molemmista

päistä (Kuva 47). Säilytä alkuperäinen kulma. Terä

säilyttää tasapainonsa, kun molemmista leikkuusärmistä poistetaan materiaalia yhtä paljon.

Kuva 47

1.

Teroita alkuperäiseen kulmaan

Sivusuuntainen tasaus

1.

Pysäköi kone tasaiselle alustalle ja vapauta teräkytkin.

2.

Siirrä liikkeenohjausvivut ulospäin pysäköintiasentoon, sammuta moottori, irrota virta-avain ja odota, että kaikki liikkuvat osat pysähtyvät, ennen kuin poistut käyttäjän paikalta.

3.

Siirrä leikkuukorkeuden säätövipu keskimmäiseen asentoon.

4.

Käännä teriä varovasti niin, että ne ovat kaikki

sivuttaissuunnassa (Kuva 49).

2.

Tarkista terän tasapaino asettamalla se terän tasaimeen

(Kuva 48). Jos terä pysyy vaaka-asennossa, se on

tasapainossa ja sitä voidaan käyttää. Jos terä ei ole tasapainossa, viilaa sitä vähän vain siipialueelta

(Kuva 47). Toista, kunnes terä on tasapainossa.

1.

Terä

Kuva 48

2.

Tasain

32

1

G014630

3

9.

Löysää kannattimessa olevaa takaosan lukkomutteria

(Kuva 50).

2

3

1

4

4

1.

Terä sivusuunnassa

2.

Terän siipialue

Kuva 49

3.

Ulkoleikkuusärmät

4.

Mittaa tästä etäisyys terän kärjestä tasaiseen alustaan

5.

Mittaa ulkoleikkuusärmien ja tasaisen pinnan väliltä

(Kuva 49). Jos molemmat mitat eivät ole 5 mm:n sisällä

toisistaan, säätö on tarpeen. Jatka sitten toimenpidettä.

6.

Tue leikkuupöydän paino asettamalla puukappaleet leikkuupöydän reunojen alle.

Huomaa:

Älä aseta tukia nurmisuojarullien alle, jos leikkuupöydässä on sellaiset.

7.

Siirry koneen vasemmalle puolelle. Tarkista, onko sivuosan lukkopultti kiinteässä vai lovetussa asennossa

(Kuva 50).

8.

Jos sivuosan lukkopultti on kiinteässä asennossa, irrota se sekä sivuosan lukkomutteri kiinteästä asennosta ja

asenna ne lovettuun säätöasentoon (Kuva 50).

Jos pultti on lovetussa asennossa, lukkopulttia ja sivuosan lukkomutteria ei ole tarpeen irrottaa.

G014633

4

2

G015324

1.

Kannatin

2.

Takaosan lukkomutteri

Kuva 51

3.

Sivuosan lukkomutteri, lovettu asento

4.

Säätölovet

10.

Löysää kannattimessa olevaa sivuosan lukkomutteria juuri sen verran, että kannatinta voidaan säätää

(Kuva 51). Mittaa tarvittava säädön määrä hitsatun

kannattimen lovien avulla. Jokainen lovi vastaa 6 mm:ä,

ja jokainen yksittäinen sivu vastaa 3 mm:ä (Kuva 52).

Säädä leikkuupöytä sopivalle korkeudelle.

1

2

3

1

4

2

1.

Kannatin

2.

Lovettu säätöasento

3.

Kiinteä asento

Kuva 50

4.

Sivuosan lukkomutteri

5.

Sivuosan lukkopultti

1.

6 mm

Kuva 52

2.

3 mm

G015325

11.

Pysäytä leikkuupöytä säädettyyn asentoon ja kiinnitä se kiristämällä kannattimessa oleva takaosan lukkomutteri

(Kuva 51). Kiristä kannattimessa olevaa sivuosan

lukkomutteria.

12.

Tasaa leikkuupöytä tarkistamalla terän kaltevuus pituussuunnassa. Katso

Terän pituussuuntaisen kaltevuuden säätö (sivu 33).

Terän pituussuuntaisen kaltevuuden säätö

Terän pituussuuntainen kaltevuus on tarkistettava aina ennen leikkurin asennusta. Jos leikkurin etupää on yli 7,9 mm

33

alempana kuin leikkurin takapää, säädä terän kaltevuutta seuraavien ohjeiden mukaisesti:

1.

Pysäköi kone tasaiselle alustalle ja vapauta teräkytkin.

2.

Siirrä liikkeenohjausvivut ulospäin pysäköintiasentoon, sammuta moottori, irrota virta-avain ja odota, että kaikki liikkuvat osat pysähtyvät, ennen kuin poistut käyttäjän paikalta.

3.

Siirrä leikkuukorkeuden säätövipu keskimmäiseen asentoon.

Huomaa:

Tarkista ja säädä terän sivusuuntainen tasaus, jos et ole tarkistanut asetusta. Katso kohta

Leikkurin sivusuuntainen tasaus.

4.

Käännä teriä varovasti niin, että ne ovat

pituussuuntaisesti (Kuva 53).

1

2

G014631

Kuva 53

2

1.

Terä pituussuunnassa

2.

Mittaa tästä etäisyys terän kärjestä tasaiseen alustaan

5.

Mittaa etäisyys etuterän kärjestä tasaiseen alustaan

ja takaterän kärjestä tasaiseen alustaan (Kuva 53).

Jos etuterän kärki ei ole 1,6–7,9 mm alempana kuin takaterän kärki, säädä etuosan lukkomutteria.

6.

Säädä terän pituussuuntaista kaltevuutta kiertämällä

leikkurin etuosassa olevaa säätömutteria (Kuva 54).

3

1

2

Kuva 54

3.

Lukkomutteri

G014634

1.

Säätötanko

2.

Säätölohko

7.

Nosta leikkurin etupäätä kiristämällä säätömutteria.

Laske leikkurin etupäätä löysäämällä säätömutteria.

8.

Tarkista pituussuuntainen kaltevuus uudelleen säädön jälkeen. Jatka mutterin säätämistä, kunnes etuterän kärki on 1,6–7,9 mm alempana kuin takaterän kärki

(Kuva 53).

9.

Kun terän pituussuuntainen kaltevuus on kunnossa, tarkista leikkurin sivusuuntainen tasaus uudelleen.

Katso kohta Leikkurin sivusuuntainen tasaus.

Leikkurin irrotus

1.

Pysäköi kone tasaiselle alustalle ja vapauta teräkytkin.

2.

Siirrä liikkeenohjausvivut ulospäin pysäköintiasentoon, sammuta moottori, irrota virta-avain ja odota, että kaikki liikkuvat osat pysähtyvät, ennen kuin poistut käyttäjän paikalta.

3.

Laske leikkuukorkeuden säätövipu alimpaan asentoon.

4.

Irrota leikkurin hihna moottorin hihnapyörästä. Katso

vaihe 4 kohdassa Leikkurin hihnan vaihto (sivu 35).

5.

Irrota sokka etutukitangosta ja irrota tanko

leikkuupöydän kannattimesta (Kuva 55). Laske

leikkuupöydän etuosa varovasti maahan.

34

3

1

2

G014635

Kuva 55

3.

Leikkuupöydän kannatin 1.

Etutukitanko

2.

Lukkomutteri

6.

Nosta leikkuupöytä ja kannattimet irti takanostovarresta. Laske leikkuri maahan

varovasti (Kuva 56).

Leikkurin hihnan huolto

Hihnojen tarkastus

Huoltoväli:

25 käyttötunnin välein—Tarkista, ettei hihnoissa ole kulumia tai murtumia.

Tarkista, ettei hihnoissa ole murtumia, rispaantuneita reunoja, palojälkiä tai muita vaurioita. Vaihda vaurioituneet hihnat.

Leikkurin hihnan vaihto

Kuluneen hihnan merkkejä ovat vinkuminen hihnan pyöriessä, terien lipsuminen ruohoa leikattaessa, rispaantuneet reunat, palojäljet ja murtumat. Vaihda leikkurin hihna, jos jokin näistä tiloista ilmenee.

1.

Pysäköi kone tasaiselle alustalle ja vapauta teräkytkin.

2.

Siirrä liikkeenohjausvivut ulospäin pysäköintiasentoon, sammuta moottori, irrota virta-avain ja odota, että kaikki liikkuvat osat pysähtyvät, ennen kuin poistut käyttäjän paikalta.

3.

Aseta leikkuukorkeudeksi alin leikkuuasento (38 mm).

4.

Vapauta kiristinpyörän jännitys irrottamalla kiristinpyörän jousi leikkuupöydän koukusta jousen irrotustyökalun avulla (Toro-osanro 92-5771). Irrota

sitten hihna hihnapyöriltä (Kuva 57).

VAARA

Asennettuna jousessa on jännitys, ja se saattaa aiheuttaa henkilövahinkoja.

Ole varovainen, kun irrotat hihnaa.

1

G015338

Kuva 56

3.

Takanostovarsi 1.

Leikkuupöytä

2.

Kannatin

7.

Irrota leikkurin hihna moottorin hihnapyörästä liu’uttamalla leikkuupöytää taaksepäin.

8.

Liu’uta leikkuupöytä pois koneen alta.

Huomaa:

Säilytä kaikki osat myöhempää käyttöä varten.

35

3

2

5

4

1

VAARA

Jos heittoaukko ei ole peitossa, leikkuri saattaa singota esineitä käyttäjän tai sivullisten suuntaan, mistä voi olla seurauksena vakava tapaturma.

Seurauksena voi olla myös kosketus terään.

Älä koskaan käytä konetta ilman suuntainta, poistolevyä tai ruohonkeräysjärjestelmää.

1.

Paikanna kuvassa näytetyt kohteet (Kuva 58).

2

3

4

6

5

6

4

G015129

Kuva 57

1.

Kiristinpyörä

2.

Leikkurin hihna

3.

Ulommainen hihnapyörä

4.

Jousi

5.

Moottorin hihnapyörä

6.

Jousen irrotustyökalu

5.

Asenna uusi hihna moottorin ja leikkurin hihnapyörien

ympäri (Kuva 57).

6.

Asenna kiristinpyörän jousi leikkuupöydän koukkuun jousen irrotustyökalun avulla (Toro-osanro 92-5771), jolloin kiristinpyörä ja leikkurin hihna jännittyvät

(Kuva 57).

Leikkurin asennus

1.

Pysäköi kone tasaiselle alustalle ja vapauta teräkytkin.

2.

Siirrä liikkeenohjausvivut ulospäin pysäköintiasentoon, sammuta moottori, irrota virta-avain ja odota, että kaikki liikkuvat osat pysähtyvät, ennen kuin poistut käyttäjän paikalta.

3.

Liu'uta leikkuri koneen alle.

4.

Laske leikkuukorkeuden säätövipu alimpaan asentoon.

5.

Nosta leikkuupöydän takaosaa ja ohjaa kannattimet

takanostovarren päälle (Kuva 56).

6.

Kiinnitä etutukitanko leikkuupöytään liitintapilla ja

sokalla (Kuva 55).

7.

Asenna leikkurin hihna moottorin hihnapyörään. Katso

vaihe 4 kohdassa Leikkurin hihnan vaihto (sivu 35).

Suuntaimen vaihto

Huoltoväli:

Aina ennen käyttöä tai päivittäin—Tarkista, ettei suuntaimessa ole vaurioita.

7

1

G014636

1.

Leikkuupöytä

2.

Suuntain

3.

Suuntaimen kannake

4.

Tanko

Kuva 58

5.

Jousi

6.

Mutteri (3/8 tuumaa)

7.

Lyhyt pidike

2.

Irrota mutteri (3/8 tuumaa) tangosta leikkurin alta

(Kuva 58).

3.

Liu'uta tanko ulos lyhyestä pidikkeestä, jousesta ja

suuntaimesta (Kuva 58). Irrota vaurioitunut tai kulunut

suuntain.

4.

Vaihda suuntain (Kuva 58).

5.

Liu'uta tangon suora pää suuntaimen takakannakkeen läpi.

6.

Aseta jousi päätylangat alaspäin tankoon ja suuntaimen kannakkeiden väliin. Liu'uta tanko suuntaimen toisen

kannakkeen läpi (Kuva 58).

7.

Työnnä tanko suuntaimen edessä leikkuupöydässä olevaan lyhyeen pidikkeeseen. Kiinnitä tangon takapää

leikkuriin mutterilla (3/8 tuumaa) (Kuva 58).

Tärkeää:

Suuntaimen on oltava jousikuormitettuna ala-asennossa. Nosta suuntain ylös ja testaa, että napsahtaa ala-asentoon.

36

Puhdistus

Leikkurin alapuolen pesu

Huoltoväli:

Jokaisen käytön jälkeen—Puhdista leikkuukotelo.

Pese leikkurin alapuoli aina käytön jälkeen, jotta ruohoa ei pääse kertymään ja jotta leikkuujäte hajaantuu paremmin.

1.

Pysäköi kone tasaiselle alustalle ja vapauta teräkytkin.

2.

Siirrä liikkeenohjausvivut ulospäin pysäköintiasentoon, sammuta moottori, irrota virta-avain ja odota, että kaikki liikkuvat osat pysähtyvät, ennen kuin poistut käyttäjän paikalta.

3.

Kiinnitä letkuliitin leikkurin pesuliitännän päähän ja

käännä vesi suurelle paineelle (Kuva 59).

Huomaa:

Levitä vaseliinia pesuliitännän

O-renkaaseen, jotta liitin liukuu paremmin ja suojaa

O-rengasta.

VAARA

Rikkoutunut tai puuttuva pesuliitäntä voi aiheuttaa esineiden ulossinkoutumista tai teräkosketuksen. Teräkosketus tai ulossinkoutuva jäte voi aiheuttaa loukkaantumisen tai kuoleman.

• Vaihda rikkoutunut tai puuttuva pesuliitäntä välittömästi, ennen kuin käytät leikkuria uudelleen.

• Käsiä tai jalkoja ei saa koskaan laittaa leikkurin alle tai sen aukkojen läpi.

1.

Pesuliitäntä

2.

Letku

Kuva 59

3.

O-rengas

4.

Liitin

4.

Laske leikkuri alimpaan leikkuukorkeuteen.

5.

Istuudu istuimelle ja käynnistä moottori. Kytke teräkytkin ja anna leikkurin käydä 1–3 minuuttia.

6.

Vapauta teräkytkin, pysäytä moottori ja irrota virta-avain. Odota, kunnes kaikki liikkuvat osat ovat pysähtyneet.

7.

Käännä vesi pois päältä ja irrota liitin pesuliitännästä.

Huomaa:

Jos leikkuri ei puhdistu yhdellä pesukerralla, liota sitä ja anna sen seistä 30 minuutin ajan. Toista sitten toimenpide.

8.

Käytä leikkuria vielä 1–3 minuuttia, jotta ylimääräinen vesi tulee ulos.

37

Varastointi

Puhdistus ja varastointi

1.

Vapauta teräkytkin, siirrä liikkeenohjausvivut ulospäin pysäköintiasentoon, sammuta moottori ja irrota virta-avain.

2.

Irrota ruohon jäämät, lika ja rasva koneen kaikista ulkoisista osista, etenkin moottorista. Puhdista lika ja roskat moottorin sylinterinkannen rivoista ja tuulettimen kotelosta.

Tärkeää:

Kone voidaan pestä miedolla pesuaineella ja vedellä. Älä pese konetta painepesurilla. Älä käytä vettä ylen määrin,

älä etenkään kojetaulun, moottorin ja hydraulipumppujen läheisyydessä.

3.

Huolla ilmanpuhdistin. Katso moottorin huoltoa käsittelevän osan kohta Ilmanpuhdistimen huolto.

4.

Rasvaa kone. Katso kohta Voitelu.

5.

Vaihda kampikammioöljy ja suodatin. Katso moottorin huoltoa käsittelevän osan kohta Moottoriöljyn huolto.

6.

Tarkista rengaspaineet. Katso vetojärjestelmän huoltoa käsittelevän osan kohta Rengaspaineen tarkistus.

7.

Lataa akku. Katso sähköjärjestelmän huoltoa käsittelevän osan kohta Akun huolto.

8.

Tarkista terien kunto. Katso leikkurin huoltoa käsittelevän osan kohta Leikkuuterien huolto.

9.

Valmistele kone varastointia varten, jos sitä ei ole tarkoitus käyttää yli kuukauteen. Valmistele kone varastointia varten seuraavasti.

10.

Lisää polttoainesäiliöön öljypohjaista stabilointi-

/lisäainetta. Noudata stabilointiaineen valmistajan sekoitusohjeita. Älä käytä alkoholipohjaista stabilointiainetta (etanolia tai metanolia).

Huomaa:

Stabilointi-/lisäaine toimii tehokkaimmin, kun se sekoitetaan tuoreeseen bensiiniin ja kun sitä käytetään jatkuvasti.

Käytä moottoria, jotta lisäaineinen polttoaine kiertää koko polttoainejärjestelmässä (viisi minuuttia).

Sammuta moottori, anna sen jäähtyä ja tyhjennä polttoainesäiliö.

Käynnistä moottori uudelleen ja anna sen käydä, kunnes se sammuu.

Käytä rikastinta. Käynnistä moottori ja käytä sitä, kunnes se ei käynnisty enää uudelleen.

Hävitä polttoaine asianmukaisesti. Kierrätä se paikallisten säädösten mukaan.

Tärkeää:

Älä säilytä lisäaineistettua bensiiniä

90 päivää kauempaa.

11.

Irrota sytytystulpat ja tarkista niiden kunto.

Katso moottorin huoltoa käsittelevän osan kohta

Sytytystulpan huolto. Kun sytytystulppa (-tulpat) on irrotettu moottorista, kaada kaksi ruokalusikallista moottoriöljyä sytytystulpan reikään. Kierrätä moottoria käynnistimellä, jotta öljy leviää sylinterin sisään. Asenna sytytystulppa tai -tulpat. Älä asenna sytytystulpan

(-tulppien) johtoa.

12.

Puhdista lika ja roskat leikkurin päältä.

13.

Kaavi ruoho ja lika leikkurin alta ja pese leikkuri sitten vesiletkulla.

14.

Tarkista käyttöhihnan ja leikkurin hihnan kunto.

15.

Tarkista ja kiristä kaikki pultit, mutterit ja ruuvit. Korjaa tai vaihda kaikki kuluneet tai vaurioituneet osat.

16.

Maalaa kaikki naarmuuntuneet tai paljaat metallipinnat.

Maalia on saatavissa valtuutetusta huoltoliikkeestä.

17.

Varastoi kone puhtaaseen, kuivaan autotalliin tai varastotilaan. Poista avain virtalukosta ja pane se talteen. Peitä kone suojataksesi sen ja pitääksesi sen puhtaana.

38

Vianetsintä

Ongelma

Moottori ylikuumenee.

Käynnistin ei pyöritä

Moottori ei käynnisty, käynnistyy huonosti tai ei pysy käynnissä.

Moottori menettää tehoaan.

Mahdollinen syy Korjaustoimenpiteet

1. Moottori on ylikuormitettu.

1. Vähennä ajonopeutta.

2. Kampikammiossa on liian vähän öljyä.

2. Lisää öljyä kampikammioon.

3. Moottorin puhallinkotelon alla olevat jäähdytysrivat ja ilmakanavat ovat tukossa.

3. Poista tukkeumat jäähdytysrivoista ja ilmakanavista.

4. Ilmanpuhdistin on likainen.

5. Polttoainejärjestelmässä on likaa, vettä tai vanhentunutta polttoainetta.

4. Puhdista tai vaihda ilmanpuhdistimen panos.

5. Ota yhteys valtuutettuun huoltoliikkeeseen

1. Teräkytkin on kytkettynä.

2. Liikkeenohjausvivut eivät ole pysäköintiasennossa.

3. Akussa ei ole latausta.

4. Sähköliitännät ovat ruostuneet tai löystyneet.

5. Sulake on palanut.

6. Rele tai kytkin on vaurioitunut.

1. Siirrä teräkytkin vapautettuun asentoon.

2. Siirrä liikkeenohjausvivut ulospäin pysäköintiasentoon.

3. Lataa akku.

4. Tarkista, että sähköliitäntöjen kosketus on kunnossa.

5. Vaihda sulake.

6. Ota yhteys valtuutettuun huoltoliikkeeseen.

1. Polttoainesäiliö on tyhjä.

1. Täytä polttoainesäiliö.

2. Rikastin ei ole käytössä.

3. Ilmanpuhdistin on likainen.

4. Sytytystulpan johto on löysällä tai irronnut.

5. Sytytystulppa on syöpynyt tai likainen, tai sen kärkiväli on väärä.

6. Polttoainesuodattimessa on likaa.

7. Polttoainejärjestelmässä on likaa, vettä tai vanhentunutta polttoainetta.

2. Siirrä rikastimen vipu Päällä-asentoon.

3. Puhdista tai vaihda ilmanpuhdistimen panos.

4. Asenna sytytystulpan johto.

5. Asenna uusi sytytystulppa, jonka kärkiväli on oikea.

6. Vaihda polttoainesuodatin.

7. Ota yhteys valtuutettuun huoltoliikkeeseen.

8. Polttoainesäiliössä on vääränlaista polttoainetta.

8. Tyhjennä säiliö ja täytä se oikeantyyppisellä polttoaineella.

9. Kampikammiossa on liian vähän öljyä.

9. Lisää öljyä kampikammioon.

1. Moottori on ylikuormitettu.

1. Vähennä ajonopeutta.

2. Ilmanpuhdistin on likainen.

2. Puhdista ilmanpuhdistimen panos.

3. Kampikammiossa on liian vähän öljyä.

3. Lisää öljyä kampikammioon.

4. Moottorin puhallinkotelon alla olevat jäähdytysrivat ja ilmakanavat ovat tukossa.

4. Poista tukkeumat jäähdytysrivoista ja ilmakanavista.

5. Sytytystulppa on syöpynyt tai likainen, tai sen kärkiväli on väärä.

5. Asenna uusi sytytystulppa, jonka kärkiväli on oikea.

6. Polttoainesäiliön ilmareikä on tukossa.

6. Ota yhteys valtuutettuun huoltoliikkeeseen.

7. Polttoainesuodattimessa on likaa.

8. Polttoainejärjestelmässä on likaa, vettä tai vanhentunutta polttoainetta.

9. Polttoainesäiliössä on vääränlaista polttoainetta.

7. Vaihda polttoainesuodatin.

8. Ota yhteys valtuutettuun huoltoliikkeeseen.

9. Tyhjennä säiliö ja täytä se oikeantyyppisellä polttoaineella.

39

Kone ei liiku.

Ongelma

Epänormaali värinä.

Epätasainen leikkuukorkeus.

Terät eivät pyöri.

Mahdollinen syy

1. Ohitusventtiilit ovat auki..

2. Vetohihnat ovat kuluneet, löysällä tai rikkinäiset.

3. Vetohihnat ovat irti hihnapyöriltä.

4. Vaihteisto ei toimi.

1. Moottorin kiinnityspultit ovat löysällä.

2. Moottorin hihnapyörä, kiristinpyörä tai terän hihnapyörä on löysällä.

3. Moottorin hihnapyörä on vaurioitunut.

4. Leikkuuterä(t) on taipunut / ovat taipuneet tai epätasapainossa.

5. Terän kiinnityspultti on löysällä.

6. Terän kara on taipunut.

1. Terät ovat tylsiä.

2. Leikkuuterät ovat taipuneet.

3. Leikkuri ei ole tasassa.

4. Nurmisuojapyörää ei ole asetettu oikein.

5. Leikkurin alapuoli on likainen.

6. Väärä rengaspaine.

7. Terän kara on taipunut.

Korjaustoimenpiteet

1. Sulje hinausventtiilit.

2. Ota yhteys valtuutettuun huoltoliikkeeseen.

3. Ota yhteys valtuutettuun huoltoliikkeeseen.

4. Ota yhteys valtuutettuun huoltoliikkeeseen.

1. Kiristä moottorin kiinnityspultit.

2. Kiristä löysä pyörä.

3. Ota yhteys valtuutettuun huoltoliikkeeseen.

4. Asenna uusi leikkuuterä(t).

5. Kiristä terän kiinnityspultti.

6. Ota yhteys valtuutettuun huoltoliikkeeseen.

1. Teroita terä(t).

2. Asenna uusi leikkuuterä(t).

3. Tasaa leikkuri sivusuunnassa ja pituussuunnassa.

4. Säädä nurmisuojapyörän korkeutta.

5. Puhdista leikkurin alapuoli.

6. Aseta oikea rengaspaine.

7. Ota yhteys valtuutettuun huoltoliikkeeseen.

1. Asenna uusi käyttöhihna.

1. Käyttöhihna on kulunut, löysällä tai rikkinäinen.

2. Käyttöhihna on irti hihnapyörältä.

3. Voimanulosoton (PTO) kytkin tai sähköinen PTO-kytkin on viallinen.

4. Leikkurin hihna on kulunut, löysällä tai rikkinäinen.

2. Asenna käyttöhihna ja tarkista, että säätöakselit ja hihnaohjaimet ovat oikeassa asennossa.

3. Ota yhteys valtuutettuun huoltoliikkeeseen.

4. Asenna uusi leikkurin hihna.

40

Kaaviot

G014644

Kytkentäkaavio (Rev. A)

41

Huomautuksia:

42

Kansainväliset jakelijat

Jakelija: Maa: Puhelinnumero:

Atlantis Su ve Sulama Sisstemleri Lt Turkki

Balama Prima Engineering Equip.

Hongkong

B-Ray Corporation

Casco Sales Company

Korea

Puerto Rico

Ceres S.A.

CSSC Turf Equipment (pvt) Ltd.

Cyril Johnston & Co.

Costa Rica

Sri Lanka

Pohjois-Irlanti

Meksiko Equiver

Femco S.A.

G.Y.K. Company Ltd.

Geomechaniki of Athens

Guatemala

Japani

Kreikka

Kiina Guandong Golden Star

Hako Ground and Garden

Hako Ground and Garden

Hayter Limited (U.K.)

Hydroturf Int. Co Dubai

Hydroturf Egypt LLC

Irriamc

Irrigation Products Int'l Pvt Ltd.

Jean Heybroek b.v.

Ruotsi

Norja

Yhdistynyt kuningaskunta

Arabiemiirikuntien liitto 97 14 347 9479

Egypti 202 519 4308

Portugali

Intia

Alankomaat

90 216 344 86 74

852 2155 2163

82 32 551 2076

787 788 8383

506 239 1138

94 11 2746100

44 2890 813 121

52 55 539 95444

502 442 3277

81 726 325 861

30 10 935 0054

86 20 876 51338

46 35 10 0000

47 22 90 7760

44 1279 723 444

351 21 238 8260

86 22 83960789

31 30 639 4611

Jakelija:

Maquiver S.A.

Maruyama Mfg. Co. Inc.

Agrolanc Kft

Mountfield a.s.

Maa:

Kolumbia

Japani

Puhelinnumero:

57 1 236 4079

81 3 3252 2285

Unkari 36 27 539 640

Tšekin tasavalta 420 255 704 220

Munditol S.A.

Oslinger Turf Equipment SA

Oy Hako Ground and Garden Ab Suomi

Parkland Products Ltd.

Argentiina

Ecuador

54 11 4 821 9999

593 4 239 6970

358 987 00733

Uusi-Seelanti 64 3 34 93760

Prato Verde S.p.A.

Prochaska & Cie

RT Cohen 2004 Ltd.

Riversa

Sc Svend Carlsen A/S

Italia

Itävalta

Israel

Espanja

39 049 9128 128

43 1 278 5100

972 986 17979

34 9 52 83 7500

Solvert S.A.S.

Spypros Stavrinides Limited

Tanska

Ranska

Kypros

45 66 109 200

33 1 30 81 77 00

357 22 434131

Surge Systems India Limited

T-Markt Logistics Ltd.

Toro Australia

Toro Europe NV

Intia

Unkari

Australia

Belgia

91 1 292299901

36 26 525 500

61 3 9580 7355

32 14 562 960

Eurooppalainen tietosuojailmoitus

Toron keräämät tiedot

Toro Warranty Company (Toro) huolehtii asiakkaiden tietosuojasta. Takuuvaatimusten käsittelyä ja mahdollisia tuotteiden takaisinkutsukampanjoita varten pyydämme, että asiakkaat lähettävät henkilötiedot suoraan Torolle tai paikalliselle Toro-jälleenmyyjälle.

Toro-takuujärjestelmä toimii yhdysvaltalaisilla palvelimilla, eivätkä yhdysvaltalaiset tietosuojalait välttämättä tarjoa samanlaista suojaa kuin vastaavat lait asiakkaan omassa maassa.

ANTAMALLA HENKILÖTIEDOT TOROLLE ASIAKAS SUOSTUU SIIHEN, ETTÄ NÄITÄ TIETOJA KÄSITELLÄÄN TÄSSÄ TIETOSUOJAILMOITUKSESSA

KUVATULLA TAVALLA.

Tapa, jolla Toro käyttää tietoja

Toro voi käyttää henkilötietoja takuuvaatimusten käsittelyyn, yhteydenottoihin mahdollisissa tuotteiden takaisinkutsukampanjoissa ja muissa mahdollisissa tarkoituksissa, joista kerrotaan erikseen. Toro voi jakaa tietoja Toron sisaryhtiöille, jälleenmyyjille ja muille liiketoimintakumppaneille näiden tarkoitusten yhteydessä. Toro ei myy asiakkaiden henkilötietoja muille yhtiöille. Toro pidättää oikeuden luovuttaa henkilötietoja lain määräämiin tarkoituksiin tai asiaankuuluvien viranomaisten pyynnöstä, Toron järjestelmien toiminnan varmistamiseksi tai Toron turvallisuuden tai muiden käyttäjien turvallisuuden varmistamiseksi.

Henkilötietojen säilytys

Henkilötietoja säilytetään niin kauan kuin niitä tarvitaan niiden alkuperäiseen tarkoitukseen tai muihin asianmukaisiin tarkoituksiin (kuten viranomaismääräysten noudattamiseksi) tai lain määräämän ajan.

Toron vakuutus asiakkaiden henkilötietojen tietosuojasta

Toro pyrkii säilyttämään henkilötietojen tietosuojan kohtuullisten varotoimien avulla. Lisäksi se pyrkii huolehtimaan tietojen tarkkuudesta ja paikkansapitävyydestä.

Henkilötietojen käyttö ja korjaus

Jos haluat tarkistaa henkilötietosi tai korjata niitä, lähetä sähköpostia osoitteeseen [email protected]

Australian kuluttajalainsäädäntö

Australialaiset asiakkaat voivat saada lisätietoja Australian kuluttajalainsäädännöstä pakkauksen sisällä olevasta materiaalista tai paikalliselta

Toro-jälleenmyyjältä.

374-0269 Rev F

Toron takuu ja

Toro GTS -käynnistystakuu

Ehdot ja takuunalaiset tuotteet

Toro Company ja sen sisaryhtiö Toro Warranty Company antavat yhteisen sopimuksensa mukaisesti alkuperäiselle ostajalle 1 takuun korjata alla ilmoitettu Toro-tuote, jos siinä ilmenee materiaali- tai valmistusvikoja tai jos Toro GTS (Guaranteed to Start) -käynnistystakuun piiriin kuuluva laite ei käynnisty ensimmäisellä tai toisella vedolla, edellyttäen, että

käyttöoppaassa

kuvatuista säännöllisistä huoltotoimenpiteistä on huolehdittu.

Tuotteille annetaan seuraavat takuuajat ostopäivästä lukien:

Tuotteet

Työnnettävät ruohonleikkurit

Valettu leikkuupöytä

Takuuaika

Moottori

Akku

Teräsleikkuupöytä

Moottori

5 vuotta kotikäytössä 2

90 päivää kaupallisessa käytössä

5 vuoden GTS-takuu, kotikäytössä 3

2 vuotta

2 vuotta kotikäytössä 2

90 päivää kaupallisessa käytössä

2 vuoden GTS-takuu, kotikäytössä 3

TimeMaster-leikkurit 3 vuotta kotikäytössä 2

90 päivää kaupallisessa käytössä

Moottori 3 vuoden GTS-takuu, kotikäytössä 3

Akku 2 vuotta

Sähkökäyttöiset kannettavat laitteet 2 vuotta kotikäytössä

2

Ei takuuta kaupallisessa käytössä

Lumilingot

Yksivaiheinen 2 vuotta kotikäytössä 2

45 päivää kaupallisessa käytössä

Moottori

Kaksivaiheinen

2 vuoden GTS-takuu, kotikäytössä 3

3 vuotta kotikäytössä 2

• Suppilo, suppilon suuntain ja siipipyörän kotelon suojus

Sähkökäyttöiset lumilingot

45 päivää kaupallisessa käytössä

Elinikäinen (vain alkuperäinen omistaja)

5

2 vuotta kotikäytössä 2

Ei takuuta kaupallisessa käytössä

Kaikki seuraavat ajoleikkurit

• Moottori

Akku

Katso moottorin valmistajan takuu

2 vuotta kotikäytössä 2

Lisälaitteet 2 vuotta kotikäytössä 2

Ajoleikkurit ja puutarhatraktorit (DH) 2 vuotta kotikäytössä 2

4

90 päivää kaupallisessa käytössä

Ajoleikkurit ja puutarhatraktorit (XLS) 3 vuotta kotikäytössä 2

TimeCutter

90 päivää kaupallisessa käytössä

3 vuotta kotikäytössä 2

90 päivää kaupallisessa käytössä

TITAN-leikkurit

• Runko

Z Master -leikkurit: 2000-sarja

Runko

3 vuotta tai 240 tuntia 5

Elinikäinen (vain alkuperäinen omistaja) 6

4 vuotta tai 500 tuntia 5

Elinikäinen (vain alkuperäinen omistaja) 6

1 Alkuperäinen ostaja on henkilö, joka alun perin osti Toro-tuotteen.

2 Kotikäyttö tarkoittaa tuotteen käyttöä samalla tontilla, jolla asiakkaan koti sijaitsee. Käyttöä useammassa kuin yhdessä paikassa pidetään kaupallisena käyttönä, johon sovelletaan kaupalliseen käyttöön annettua takuuta.

3 Toro GTS -käynnistystakuu ei kata kaupallisessa käytössä olevia tuotteita.

4 Joillakin Toro-tuotteissa käytetyillä moottoreilla on moottorin valmistajan antama takuu.

5 Kumpi tahansa ilmenee ensin.

6 Elinikäinen takuu: Jos koneen päärakenteen muodostava runko (joka koostuu yhteen hitsatuista osista ja johon moottorin kaltaiset muut osat kiinnitetään) halkeaa tai murtuu normaalikäytössä, se korjataan tai vaihdetaan Toron harkinnan mukaan takuun puitteissa maksutta osien ja työn osalta. Takuu ei kata rungon vaurioitumista väärinkäytön tai ruostumisen edellyttämien korjausten laiminlyönnin seurauksena.

Takuu kattaa osat ja työn, mutta kuljetuskustannukset ovat asiakkaan vastuulla.

Takuu voidaan evätä, jos tuntilaskuri on irrotettu, siihen on tehty muutoksia tai jos sitä on muuten peukaloitu.

Omistajan vastuut

Toro-tuotetta on huollettava

käyttöoppaan

huolto-ohjeiden mukaisesti.

Tällaisen kunnossapidon kustannuksista vastaa omistaja huollon suorittajasta riippumatta.

Takuuhuollon ohjeet

Jos epäilet, että Toro-tuotteessasi on materiaali- tai valmistusvirhe, toimi näin:

1.

Ota yhteys tuotteen myyjään huollon järjestämiseksi. Jos et voi jostain syystä ottaa yhteyttä tuotteen myyjään, ota yhteys mihin tahansa valtuutettuun Toro-jälleenmyyjään. Katso oheinen jakelijaluettelo.

2.

Vie laite ja ostotodistus (ostokuitti) huoltoliikkeeseen. Jos et ole tyytyväinen huoltoliikkeen arvioon tai saamaasi palveluun, ota yhteys Toroon:

Toro Customer Care Department, RLC Division

Toro Warranty Company

8111 Lyndale Avenue South

Bloomington, MN 55420-1196

001–952–948–4707

Takuun ulkopuoliset kohteet ja viat

Tämä takuu ei kata seuraavia:

Määräaikaishuolto tai kuluvat osat, kuten terät, roottorilavat, kaavinterät, hihnat, polttoaine, voiteluaineet, öljynvaihdot, sytytystulpat, ilmarenkaat, kaapeli/vivusto tai jarrujen säätö

Laitteet tai osat, joita on muutettu tai käytetty väärin, tai jotka on vaihdettava tai korjattava onnettomuuksien tai asianmukaisen huollon laiminlyönnin vuoksi.

Korjaukset, jotka johtuvat vanhan polttoaineen (yli kuukauden ikäisen) käytöstä tai siitä, että laitetta ei ole valmisteltu oikein, ennen kuin se on jätetty käyttämättömäksi yli kuukauden ajaksi

Kaikki näiden takuiden piiriin kuuluvat korjaukset on suoritettava valtuutetussa Toro-huoltoliikkeessä, ja niissä saa käyttää vain Toron hyväksymiä varaosia.

Yleiset ehdot

Ostajaa suojaavat maakohtaiset lait. Tämä takuu ei rajoita ostajan lakisääteisiä oikeuksia.

374-0268 Rev E

Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Related manuals