Toro TimeCutter ZS 3200 Riding Mower User manual

Toro TimeCutter ZS 3200 Riding Mower User manual

Form No. 3371-689 Rev B

TimeCutter

®

ZS 3200 -ajoleikkuri

Mallinro: 74385—Sarjanro: 312000001 tai suurempi

G015307

Jos haluat rekisteröidä tuotteen tai ladata käyttöoppaan tai osaluettelon veloituksetta, mene osoitteeseen www.Toro.com.

Käännös alkuperäisestä tekstistä (FI)

Tämä kone on ajettava vaakatasoleikkuri, joka on tarkoitettu kotikäyttöön asuinalueille. Se on tarkoitettu pääasiassa viheralueiden ruohonleikkuuseen. Sitä ei ole tarkoitettu pensaiden leikkuuseen tai ruohon tai muun kasvuston leikkuuseen teiden varsilla eikä maatalouskäyttöön.

Tämä tuote on asianmukaisten eurooppalaisten direktiivien mukainen. Lisätietoja on erillisessä tuotekohtaisessa vaatimustenmukaisuusvakuutuksessa.

Tässä käyttöoppaassa esiintyvä varoitusmerkintä

(Kuva 2) ilmaisee uhkaa, josta saattaa olla seurauksena

vakava tapaturma tai jopa kuolema, jos suositellut varotoimenpiteet laiminlyödään.

Kuva 2

1.

Varoitusmerkintä.

Johdanto

Lue nämä tiedot huolellisesti, jotta oppisit käyttämään ja huoltamaan laitetta asianmukaisesti sekä välttämään tapaturmia ja tuotevaurioita. Olet itse vastuussa tuotteen asianmukaisesta ja turvallisesta käytöstä.

Jos tarvitset tietoja tuotteista, lisävarusteista tai lähimmästä jälleenmyyjästä tai haluat rekisteröidä tuotteen, voit ottaa yhteyden Toroon suoraan osoitteessa www.Toro.com.

Aina kun tarvitset huoltoa, alkuperäisiä Toro-varaosia tai lisätietoja, ota yhteys valtuutettuun huoltoliikkeeseen tai Toron asiakaspalveluun. Ota tällöin tuotteesi malli

ja sarjanumerot valmiiksi esiin. Kuva 1 näyttää laitteen

malli ja sarjanumeron sijainnin. Kirjoita numerot annettuun tilaan.

1

Kuva 1

Istuimen alla

1.

Malli- ja sarjanumerokilpi

G 014523

Kirjoita tuotteen malli- ja sarjanumerot alla olevaan tilaan:

Mallinro:

Sarjanro:

© 2013—The Toro® Company

8111 Lyndale Avenue South

Bloomington, MN 55420

Lisäksi tässä käyttöoppaassa käytetään kahta seuraavaa termiä tietojen korostamiseksi.

Tärkeää

kiinnittää huomiota mekaanisiin erikoistietoihin ja

Huomautus

korostaa erityishuomion ansaitsevia yleistietoja.

2

Sisältö

Johdanto ...................................................................... 2

Turvaohjeet.................................................................. 3

Ajettavien kelaleikkureiden turvallinen käyttö ............................................................... 3

Turvalliset käyttötavat........................................... 3

Toro Ajoleikkurien turvallisuus ............................. 5

Malli 74385........................................................... 5

Kaltevuuskaavio ................................................... 7

Turva- ja ohjetarrat ............................................... 8

Laitteen yleiskatsaus ................................................... 12

Ohjauslaitteet ..................................................... 12

Käyttö........................................................................ 14

Muista aina turvallisuus....................................... 14

Käynnistysvalmistelut......................................... 15

Moottorin käynnistys.......................................... 16

Terien käyttö ...................................................... 17

Turvajärjestelmän testaus.................................... 18

Moottorin sammutus .......................................... 18

Ajaminen............................................................ 18

Koneen pysäytys................................................. 20

Leikkuukorkeuden säätö ..................................... 20

Istuimen säätö .................................................... 20

Liikkeenohjausvipujen säätö ............................... 21

Koneen työntäminen käsin ................................. 21

Suuntain ............................................................. 21

Muunto sivulle poistoon ..................................... 22

Käyttövihjeitä..................................................... 23

Kunnossapito............................................................. 25

Kunnossapitotaulukko ........................................... 25

Huoltoa edeltävät toimenpiteet ............................... 25

Istuimen nosto ................................................... 25

Voitelu ................................................................... 25

Laakereiden rasvaus............................................ 25

Moottorin huolto ................................................... 26

Toron WWW-sivusto osoitteessa www.Toro.com.

Painettu Yhdysvalloissa.

Kaikki oikeudet pidätetään

Ilmanpuhdistimen huolto ................................... 26

Moottoriöljyn huolto .......................................... 27

Sytytystulpan huolto ........................................... 29

Puhallinkotelon puhdistus .................................. 30

Polttoainejärjestelmän huolto ................................. 30

Polttoaineputken suodattimen vaihto .................. 30

Sähköjärjestelmän huolto........................................ 31

Akun lataus ........................................................ 31

Sulakkeiden huolto ............................................. 32

Vetojärjestelmän huolto.......................................... 33

Rengaspaineen tarkistus...................................... 33

Sähköjarrun vapautus ......................................... 33

Leikkurin huolto..................................................... 34

Leikkuuterien huolto .......................................... 34

Leikkuupöydän tasaus......................................... 36

Leikkurin irrotus ................................................ 38

Leikkurin hihnan huolto ..................................... 39

Leikkurin asennus............................................... 39

Suuntaimen vaihto.............................................. 40

Puhdistus ............................................................... 41

Leikkurin alapuolen pesu .................................... 41

Varastointi.................................................................. 42

Puhdistus ja varastointi ....................................... 42

Vianetsintä ................................................................. 43

Kaaviot ...................................................................... 45

Turvaohjeet

Ajettavien kelaleikkureiden turvallinen käyttö

Tämä kone täyttää tai ylittää valmistushetkellä voimassa olevat eurooppalaiset standardit. Laitteen epäasianmukainen käyttö tai huolto voi kuitenkin aiheuttaa tapaturman. Vähennä loukkaantumisriskiä noudattamalla näitä turvallisuusohjeita ja huomioimalla aina varoitusmerkki, joka tarkoittaa

VAROITUSTA, VAARAA tai HENGENVAARAA –

”henkilöturvallisuusohjeet”. Ohjeiden noudattamatta jättäminen saattaa johtaa henkilövahinkoon tai kuolemaan.

Turvalliset käyttötavat

Seuraavat ohjeet ovat EN-standardista EN 836:1997.

Tämä tuote voi katkaista jalan tai käden sekä singota esineitä. Noudata aina kaikkia turvallisuusohjeita vakavan loukkaantumisen tai kuoleman välttämiseksi.

Koulutus

• Lue ohjeet huolellisesti. Tutustu ohjauslaitteisiin ja laitteen asianmukaiseen käyttöön.

• Älä koskaan anna lasten tai näihin ohjeisiin perehtymättömien henkilöiden käyttää ruohonleikkuria. Paikalliset säännökset saattavat asettaa rajoituksia käyttäjän iälle.

• Älä koskaan leikkaa ruohoa, kun lähistöllä on ihmisiä

(varsinkin lapsia) tai lemmikkieläimiä.

• Muista, että käyttäjä vastaa muille ihmisille tai heidän omaisuudelleen aiheutuneista vahingoista.

• Älä kuljeta mukana matkustajia.

• Kaikkien konetta ajavien tulee hankkia ammattitaitoista ja käytännöllistä opastusta.

Opastuksen tulee painottaa seuraavia seikkoja:

– Ajoleikkureilla on työskenneltävä huolellisesti ja keskittyneesti.

– Rinteessä luisuvaa ajoleikkuria ei saada takaisin hallintaan painamalla jarrua. Hallinnan menettämisen yleisimmät syyt ovat

◊ pyörien riittämätön pito

◊ liian suuri ajonopeus

◊ puutteellinen jarrutus

◊ konetyypin sopimattomuus tehtävään

◊ piittaamattomuus maaperän ominaisuuksista, varsinkin kaltevuudesta

3

◊ virheellinen kiinnitys tai kuorman jakauma.

Valmistelut

• Käytä aina ruohoa leikatessa tukevia kenkiä ja pitkiä housuja aina. Älä käytä laitetta avojaloin tai avoimissa sandaaleissa.

• Tarkasta huolellisesti alue, jolla laitetta on tarkoitus käyttää, ja poista kaikki esineet, jotka se voi singota.

• Vaara - Polttoaine on erittäin tulenarkaa.

– Säilytä polttoaine tarkoitukseen suunnitelluissa astioissa.

– Täytä polttoainesäiliö aina ulkona äläkä tupakoi täyttäessäsi polttoainesäiliötä.

– Lisää polttoaine ennen moottorin käynnistämistä.

Älä koskaan irrota polttoainesäiliön korkkia tai lisää polttoainetta moottorin ollessa käynnissä tai lämmin.

– Jos polttoainetta roiskuu, älä yritä käynnistää moottoria vaan siirrä kone pois alueelta, jolla on polttoaineroiskeita. Vältä luomasta minkäänlaisia kipinälähteitä, ennen kuin polttoainehöyryt ovat hälvenneet.

– Asenna kaikki polttoainesäiliöt ja säiliöiden korkit huolellisesti.

• Vaihda vialliset äänenvaimentimet.

• Tarkasta aina ennen käyttöä silmämääräisesti, että terät, terien pultit ja leikkuujärjestelmä eivät ole kuluneet tai vaurioituneet. Vaihda kuluneet tai vaurioituneet terät ja pultit sarjoissa, jotta tasapaino säilyy.

• Ole varovainen käsitellessäsi moniteräisiä koneita, sillä yhden terän kääntäminen saattaa kääntää myös muita teriä.

Käyttö

• Ole tarkkaavainen, hidasta ja ole varovainen kääntyessäsi. Katso taaksesi ja sivuillesi ennen kuin muutat suuntaa.

• Älä käytä moottoria ahtaissa tiloissa, joihin voi kertyä vaarallista häkäkaasua.

• Leikkaa ruohoa vain päivänvalossa tai hyvässä keinovalaistuksessa.

• Vapauta kaikki terien kiinnikkeet ja vaihda vapaalle ennen moottorin käynnistämistä.

• Älä käytä rinteillä, joiden kaltevuus on yli 15 astetta.

• Muista, että turvallista rinnettä ei ole. Ruohorinteillä ajettaessa on oltava erityisen varovainen. Ehkäise kaatuminen seuraavilla tavoilla:

– Älä käynnistä tai pysähdy äkillisesti ajaessasi ylätai alamäkeen.

– Pidä koneen nopeus alhaisena rinteillä ja jyrkissä käännöksissä.

– Varo töyssyjä, kuoppia ja muita piileviä vaaroja.

• Ole varovainen vetäessäsi kuormia.

– Käytä vain hyväksyttyjä vetoaisan kiinnityskohtia.

– Käytä vain turvallisesti hallittavissa olevia kuormia.

– Älä tee jyrkkiä käännöksiä. Ole varovainen peruuttaessasi.

• Varo liikennettä, kun ylität tien tai työskentelet tien lähistöllä.

• Pysäytä terien pyörintä, ennen kuin ylität muun kuin ruohopinnan.

• Kun käytät lisälaitteita, älä koskaan ohjaa leikkuujätteen poistoa ihmisiä kohti tai päästä ketään koneen lähelle käytön aikana.

• Älä koskaan käytä konetta, jonka suojukset ovat vaurioituneet tai jossa ei ole suojalaitteita.

• Älä muuta moottorin kierrosnopeuden säätimen asetuksia tai käytä moottoria ylikierroksilla.

Moottorin käyttäminen ylikierroksilla lisää henkilövahingon riskiä.

• Ennen käyttäjän paikalta poistumista

– Vapauta voimanulosotto ja laske lisälaitteet alas.

– Vaihda vapaalle ja kytke seisontajarru.

– Pysäytä moottori ja irrota virta-avain.

• Kytke lisälaitteiden käyttö pois, sammuta moottori ja irrota sytytystulpan johto/johdot tai irrota virta-avain

– ennen tukkeuman poistamista tai tukoksen poistamista suppilosta

– ennen ruohonleikkurin tarkistamista, puhdistamista tai huoltamista

– vieraaseen esineeseen osumisen jälkeen. Tarkista, onko ruohonleikkurissa vaurioita ja korjaa ne ennen laitteen käynnistämistä ja käyttämistä;

– jos kone alkaa täristä epänormaalisti (tarkista heti).

• Kytke lisälaitteiden käyttö pois, kun konetta siirretään tai kun se ei ole käytössä.

• Sammuta moottori ja kytke lisälaitteen käyttö pois

– ennen polttoainesäiliön täyttämistä

– ennen ruohonkerääjän irrottamista

4

– ennen korkeuden säätämistä, paitsi jos säätö voidaan tehdä kuljettajan istuimelta käsin.

• Pienennä kaasuasetusta moottorin pysäytyksen aikana, ja jos moottorissa on sulkuventtiili, katkaise polttoaineen syöttö, kun lopetat leikkaamisen.

• Salamanisku voi aiheuttaa vakavan loukkaantumisen tai hengenvaaran. Jos alueella on ukonilma, konetta ei saa käyttää. Tällöin on hakeuduttava suojaan.

Kunnossapito ja varastointi

• Huolehdi, että mutterit, pultit ja ruuvit ovat tiukalla, jotta laitetta on turvallista käyttää.

• Älä säilytä laitetta, jonka säiliössä on polttoainetta, sisätiloissa, jossa kaasut voivat joutua kosketuksiin avotulen tai kipinän kanssa.

• Anna moottorin jäähtyä, ennen kuin varastoit koneen suljettuun tilaan.

• Puhdista moottori, äänenvaimennin, akkutila ja polttoaineen säilytysalue ruohosta, lehdistä tai liiallisesta rasvasta palovaaran vähentämiseksi.

• Tarkista säännöllisesti, ettei ruohonkerääjässä ole kulumia tai vaurioita.

• Vaihda kuluneet tai vaurioituneet osat turvallisuuden parantamiseksi.

• Tyhjennä polttoainesäiliö ulkona.

• Jos kone on pysäköitävä, varastoitava tai jätettävä ilman valvontaa, laske leikkuuvälineet alas.

Toro Ajoleikkurien turvallisuus

Seuraavassa luettelossa on Toro-tuotteita koskevia turvaohjeita ja muita turvallisuustietoja, jotka on syytä tietää ja jotka eivät sisälly CEN-standardiin.

• Moottorin pakokaasu sisältää hiilimonoksidia, joka on hajuton ja myrkyllinen kaasu ja voi aiheuttaa hengenvaaran. Älä käytä moottoria sisällä tai suljetussa tilassa.

• Pidä kädet, jalat, hiukset ja löysät vaatteet poissa lisälaitteen poistoalueelta, leikkurin alapuolelta ja kaikista liikkuvista osista moottorin ollessa käynnissä.

• Älä kosketa laitteen tai lisälaitteiden osia, jotka voivat olla kuumia käytön jäljiltä. Anna niiden jäähtyä ennen kuin yrität huoltaa, säätää tai korjata niitä.

• Akkuhappo on myrkyllistä ja syövyttävää. Älä päästä iholle, silmiin tai vaatteille. Suojaa kasvot, silmät ja vaatteet akkua käsitellessäsi.

• Akkukaasut voivat räjähtää. Pidä savukkeet, kipinät ja avotuli poissa akun lähettyviltä.

• Käytä vain aitoja Toro-varaosia. Näin varmistat, että kone pysyy alkuperäisten valmistusstandardien mukaisena.

• Käytä vain Toron hyväksymiä lisälaitteita.

Käyttö rinteillä

• Älä leikkaa ruohoa rinteillä, joiden kaltevuus on yli

15 astetta.

• Älä leikkaa ruohoa pudotusten, ojien, jyrkkien penkkojen tai veden lähettyvillä. Renkaiden lipeäminen reunojen yli saattaa kaataa koneen, mistä voi olla seurauksena vakava loukkaantuminen, hukkumisvaara tai kuolema.

• Älä leikkaa ruohoa rinteillä ruohon ollessa märkää.

Liukkaissa olosuhteissa pito vähenee, mikä saattaa aiheuttaa luisumista ja laitteen hallinnan menetyksen.

• Älä muuta nopeutta tai suuntaa äkillisesti.

• Käytä pudotusten, ojien, jyrkkien penkkojen tai veden lähettyvillä työnnettävää ruohonleikkuria ja/tai käsikäyttöistä trimmeriä.

• Vähennä rinteissä nopeutta ja ole äärimmäisen varovainen.

• Poista leikkuualueelta kaikki esteet kuten kivet, puiden oksat jne. tai merkitse ne. Korkea ruoho voi peittää esteet.

• Varo ojia, koloja, kiviä, notkoja ja nousuja, jotka muuttavat käyttökulmaa, sillä kone saattaa kaatua epätasaisessa maastossa.

• Vältä äkkilähtöjä leikatessasi ruohoa ylämäkeen, koska leikkuri saattaa kaatua taaksepäin.

• Huomaa, että pito saattaa kadota alamäessä. Painon siirtyminen etupyörille saattaa aiheuttaa vetopyörien luisumisen ja jarrujen ja ohjauksen menetyksen.

• Vältä äkillistä käynnistämistä tai pysäyttämistä rinteessä. Jos renkaiden pito heikkenee, kytke terät pois käytöstä ja jatka hitaasti rinnettä alas.

• Saat koneesta vakaamman noudattamalla valmistajan pyöräpainoista tai vastapainoista antamia suosituksia.

• Ole erittäin varovainen käyttäessäsi ruohonkerääjiä tai muita lisälaitteita. Ne voivat vaikuttaa koneen vakauteen ja aiheuttaa hallinnan menetyksen.

Malli 74385

Ääniteho

Tämän laitteen taattu äänitehon taso on 100 dB(A).

Lukemaan sisältyy epävarmuusarvo (K) 1 dB(A).

5

Äänitehon taso on määritetty standardissa ISO 11094 kuvatun menettelyn mukaisesti.

Äänenpaine

Tämän laitteen äänenpainetaso käyttäjän korvan kohdalla on 87 dB(A). Lukemaan sisältyy epävarmuusarvo (K)

1 dB(A).

Äänenpainetaso on määritetty standardissa EN 836 kuvatun menettelyn mukaisesti.

Värinä

Vasemmalle kädelle mitattu värinätaso = 2,2 m/s 2

Oikealle kädelle mitattu värinätaso = 1,9 m/s 2

Epävarmuusarvo (K) = 1,1 m/s

2

Mitatut arvot on määritetty standardissa EN 836 määritetyn menettelyn mukaisesti.

Koko vartalon värinä

Mitattu värinätaso = 0,38 m/s

2

Epävarmuusarvo (K) = 0,19 m/s 2

Mitatut arvot on määritetty standardissa EN 836 kuvatun menettelyn mukaisesti (istuen ja seisten ajettavat leikkurit).

6

Kaltevuuskaavio

G01 1841

Kuva 3

Tätä sivua voidaan kopioida henkilökohtaiseen käyttöön.

1.

Konetta voidaan käyttää turvallisesti rinteissä, joiden enimmäiskaltevuus on

15 astetta

. Määritä rinteiden jyrkkyys kaltevuuskaavion avulla ennen koneen käyttöä.

Älä käytä konetta rinteillä, joiden kaltevuus on yli 15 astetta.

Taita arkki rinteen kaltevuutta vastaavaa viivaa pitkin.

2.

Kohdista tämä reuna pystysuoran pinnan kanssa (esim. puu, rakennus, aidanpylväs tai tanko).

3.

Esimerkki rinteen kaltevuuden vertaamisesta taitettuun reunaan.

7

Turva- ja ohjetarrat

Turva- ja ohjetarrat on sijoitettu hyvin näkyville paikoille mahdollisten vaara-alueiden lähettyville.

Korvaa vioittuneet tai kadonneet tarrat uusilla.

93-7009

1.

Vaara: älä käytä ruohonleikkuria suuntain ylhäällä tai ilman suuntainta. Pidä suuntain paikallaan.

2.

Jalkojen ja käsien loukkaantumisvaara, leikkuuterä: pysy etäällä liikkuvista osista.

1.

Pysäköintiasento

2.

Nopea

3.

Hidas

119-8814

4.

Vapaa

5.

Peruutus

106-8717

1.

Lue käyttöohjeet ennen korjaamista tai huoltamista.

2.

Tarkista rengaspaineet 25 käyttötunnin välein.

3.

Rasvaa 25 käyttötunnin välein.

4.

Moottori

1.

Pysäköintiasento

2.

Nopea

3.

Hidas

119-8815

4.

Vapaa

5.

Peruutus

110-6691

1.

Esineiden sinkoutumisvaara: pidä sivulliset turvallisen matkan päässä koneesta.

2.

Esineiden sinkoutumisvaara ruohonleikkurista: älä käytä konetta ilman suuntainta, poistolevyä tai ruohonkeräysjärjestelmää.

3.

Jalkojen ja käsien loukkaantumisvaara: pysy etäällä liikkuvista osista.

114-1606

1.

Takertumisvaara, hihna: pidä kaikki suojukset paikoillaan.

8

1.

Leikkuukorkeus

120-5469

Akkusymbolit

Akussa on joitain tai kaikki näistä symboleista

1.

Räjähdysvaara

2.

Ei tulta, liekkejä eikä tupakointia.

3.

Syövyttävien nesteiden

/ kemiallisten palovammojen vaara

4.

Käytä silmäsuojaimia

5.

Lue

käyttöopas

.

6.

Pidä sivulliset turvallisen matkan päässä akusta.

7.

Käytä silmäsuojaimia: räjähtävät kaasut voivat sokeuttaa ja aiheuttaa muita vammoja.

8.

Akkuhappo voi sokeuttaa tai aiheuttaa vakavia syöpymiä.

9.

Huuhtele silmät heti vedellä ja hankkiudu heti lääkärin hoitoon.

10.

Sisältää lyijyä, ei saa hävittää tavallisen jätteen mukana.

121-2989

1.

Ohitusvipuasento koneen työntämistä varten

2.

Ohitusvipuasento koneen käyttöä varten

Valmistajan merkki

1.

Osoittaa, että terän on valmistanut alkuperäinen laitevalmistaja.

9

1.

Alhainen nopeus

120-5468

2.

Suuri nopeus

120-2239

1.

Vaara: lue

käyttöopas.

2.

Vaara: lue käyttöohjeet ennen korjaamista tai huoltamista.

Siirrä liikkeenohjausvivut pysäköintiasentoon (jarru), irrota virta-avain ja sytytystulpan johto.

3.

Loukkaantumisvaara, leikkuuterä; takertumisvaara, hihna: pysy etäällä liikkuvista osista ja pidä kaikki suojukset ja suojalevyt paikoillaan.

4.

Esineiden sinkoutumisvaara: pidä sivulliset turvallisen matkan päässä koneesta, poista roskat ennen käyttöä ja pidä suuntain paikallaan.

5.

Vaara: älä käytä moniosaisia ramppeja. Käytä täysleveää ramppia konetta kuljetettaessa.

6.

7.

Renkaiden pidon tai hallinnan menetyksen vaara rinteissä: vapauta teräkytkin (voimanulosotto) ja jatka hitaasti rinnettä alas.

Sivullisten loukkaantumisvaara peruutettaessa: älä kuljeta matkustajia. Katso peruuttaessasi taakse- ja alaspäin.

8.

Kaatumisvaara: älä leikkaa ruohoa rinteissä, joiden kaltevuus on yli 15 astetta. Vältä äkillisiä ja jyrkkiä käännöksiä rinteissä.

10

1.

Rikastin

2.

Nopea

3.

Portaaton säätö

121-0771

4.

Hidas

5.

Voimanulosotto (PTO), teräkytkin

11

Laitteen yleiskatsaus

10

G017233

1.

Jalkatuki

2.

Leikkuukorkeusvipu

3.

Liikkeenohjausvivut

4.

Smart Speed -vipu

14

5.

Ohjauspaneeli

6.

Kuljettajan istuin

7.

Takakäyttöpyörä

8.

Polttoainesäiliön korkki

Kuva 4

9.

Suuntain

10.

Moottori

11.

Pesuliitäntä

12.

Leikkuupöytä

13.

Etukääntöpyörä

14.

Moottorinsuojus

Ohjauslaitteet

Tutustu kaikkiin ohjauslaitteisiin, ennen kuin käynnistät

moottorin ja käytät konetta (Kuva 4 ja Kuva 5).

1.

Kaasu/rikastin

2.

Virtalukko

Kuva 5

Ohjauspaneeli

3.

Teräkytkin

(voimanulosotto)

Virtalukko

Virtalukossa on kolme asentoa: Pysäytys, Käynnissä ja

Käynnistys. Virta-avain kääntyy Käynnistys-asentoon ja palautuu vapautettaessa Käynnissä-asentoon. Kun avain käännetään Pysäytys-asentoon, moottori sammuu. Irrota kuitenkin avain aina koneelta poistuessasi, jotta konetta

ei vahingossa käynnistettäisi (Kuva 5).

Kaasu-/rikastinvipu

Kaasua ja rikastinta säädetään samalla ohjausvivulla.

Kaasulla säädetään moottorin nopeutta, ja siinä on portaaton säätö hitaalta nopealle. Kytke rikastin siirtämällä vipu Nopea-asetuksen ohi, kunnes se

pysähtyy (Kuva 5).

Teräkytkin (voimanulosotto)

Teräkytkin, joka on merkitty voimanulosoton (PTO) kuvakkeella, kytkee ja vapauttaa voimansiirron

leikkuuteriin (Kuva 5).

Liikkeenohjausvivut ja pysäköintiasento

Liikkeenohjausvivut ohjaavat erillisiä napamoottoreita nopeuden mukaan. Vivun siirtäminen eteen- tai taaksepäin kääntää saman puoleista pyörää eteen-

12

tai taaksepäin. Pyörän nopeus riippuu siitä, miten paljon vipua siirretään. Siirrä liikkeenohjausvivut keskeltä ulospäin pysäköintiasentoon ja poistu

koneesta (Kuva 16). Siirrä liikkeenohjausvivut aina

pysäköintiasentoon, kun pysäytät koneen tai jätät sen ilman valvontaa.

Smart Speed

-ohjausjärjestelmän vipu

Smart Speed™ -ohjausjärjestelmän vipu sijaitsee kuljettajan istuimen alapuolella. Sen avulla kuljettaja voi

valita nopeusalueeksi nopean tai hitaan (Kuva 6).

ylös kuljettajaa kohti, leikkuupöytä nousee maasta, ja kun vipua siirretään alas kuljettajasta poispäin, leikkuupöytä laskee maahan. Säädä leikkuukorkeutta vain koneen

ollessa paikallaan (Kuva 20).

1

G 014475

1.

Smart Speed -vipu

Kuva 6

Polttoaineen tarkistusikkuna

Koneen vasemmalla sivulla sijaitsevasta tarkistusikkunasta voidaan tarkistaa, onko

polttoainesäiliössä bensiiniä (Kuva 7).

G014521

1

Kuva 7

1.

Polttoaineen tarkistusikkuna

Leikkuukorkeuden säätövipu

Leikkuukorkeuden säätövivun avulla kuljettaja voi laskea ja nostaa leikkuupöytää istualtaan. Kun vipua siirretään

13

Käyttö

Huomaa:

Koneen vasen ja oikea puoli määritellään normaalista käyttöasennosta käsin.

Muista aina turvallisuus

Käyttöturvallisuus

Lue huolellisesti kaikki turvallisuusohjeet ja perehdy merkintöihin. Nämä tiedot auttavat suojaamaan sinua, perhettäsi, lemmikkejäsi ja sivullisia loukkaantumiselta.

HENGENVAARA

Käyttö märällä ruoholla tai jyrkillä rinteillä saattaa aiheuttaa luisumista ja koneen hallinnan menetyksen.

Renkaiden lipeäminen reunojen yli saattaa kaataa koneen, mistä voi olla seurauksena vakava loukkaantuminen tai kuolema.

Jos renkaiden pito menetetään, konetta ei voida ohjata.

Noudata seuraavia ohjeita hallinnan säilyttämiseksi ja kaatumisen ehkäisemiseksi.

• Älä leikkaa ruohoa pudotusten tai vesialueiden lähellä.

• Älä leikkaa ruohoa rinteillä, joiden kaltevuus on yli 15 astetta.

• Vähennä rinteissä nopeutta ja ole äärimmäisen varovainen.

• Kun leikkaat ruohoa rinteissä, aja rinteessä vähitellen alhaalta ylöspäin.

• Älä muuta nopeutta tai suuntaa äkillisesti.

• Kun muutat suuntaa rinteessä, käännä konetta ylöspäin. Kääntyminen alaspäin rinteessä heikentää pitoa.

• Lisälaitteet muuttavat koneen ajo-ominaisuuksia. Ole erityisen varovainen, kun käytät lisälaitteita koneen kanssa.

1.

Turvallinen alue – käytä

TimeCutter-leikkuria tällä alueella

2.

Käytä pudotusten tai veden lähettyvillä työnnettävää ruohonleikkuria ja/tai käsikäyttöistä trimmeriä.

Kuva 8

3.

Vesi

Polttoaineturvallisuus

HENGENVAARA

Tietyissä oloissa bensiini on hyvin tulenarkaa ja räjähdysherkkää. Bensiinin aiheuttama tulipalo tai räjähdys voi aiheuttaa palovammoja ja omaisuusvahinkoja.

• Täytä polttoainesäiliö ulkona avoimessa tilassa, kun moottori on jäähtynyt. Läikkynyt bensiini tulee pyyhkiä pois.

• Älä täytä polttoainesäiliötä suljetussa perävaunussa.

• Polttoainesäiliötä ei saa täyttää aivan täyteen.

Lisää bensiiniä säiliöön, kunnes bensiini ulottuu täyttökaulan alaosaan. Säiliöön jäävä tyhjä tila sallii bensiinin laajenemisen.

• Älä tupakoi bensiiniä käsitellessäsi ja pysy kaukana avotulesta tai paikoista, joissa kipinä voi sytyttää bensiinihöyryt.

• Bensiiniä tulee säilyttää sille hyväksytyssä säiliössä, joka on pidettävä poissa lasten ulottuvilta. Älä osta bensiiniä enempää kuin

30 päivän tarpeeseen.

• Käytä vain, kun pakokaasujärjestelmä on kokonaisuudessaan paikallaan ja toimii oikein.

14

HENGENVAARA

Polttoainesäiliön täytön aikana saattaa tietyissä olosuhteissa purkautua staattista sähköä, joka sytyttää bensiinihöyryt. Bensiinin aiheuttama tulipalo tai räjähdys voi aiheuttaa palovammoja ja omaisuusvahinkoja.

• Bensiiniastiat tulee aina asettaa maahan pois ajoneuvosta ennen tankkaamista.

• Bensiiniastioita ei saa täyttää ajoneuvon sisällä tai kuorma-auton tai perävaunun lavalla, sillä sisämatot tai muoviset lavan päällysteet saattavat eristää astian ja hidastaa staattisen sähkön purkautumista.

• Poista polttoainekäyttöiset laitteet kuorma-autosta tai perävaunusta ja tankkaa laite, kun sen pyörillä on kosketus maahan, mikäli tämä on käytännössä mahdollista.

• Jos se ei ole mahdollista, tankkaa tällainen laite kannettavasta astiasta kuorma-auton tai perävaunun lavalla mieluummin kuin bensiinin jakelupistoolilla.

• Jos jakelupistoolia on käytettävä, pidä pistoolia polttoainesäiliön reunaa tai astian aukkoa vasten koko tankkaamisen ajan.

VAARA

Bensiini on haitallista tai tappavaa nieltynä.

Pitkäaikainen altistuminen höyryille voi aiheuttaa vakavan tapaturman ja sairauksia.

• Vältä höyryjen hengittämistä.

• Pidä kasvot etäällä jakelupistoolista ja polttoainesäiliöstä tai lisäaineaukosta.

• Älä päästä polttoainetta silmiin tai iholle.

Tietoa turvajärjestelmästä

VAARA

Jos turvakytkimet ovat irronneet tai vaurioituneet, kone saattaa toimia odottamattomalla tavalla ja aiheuttaa henkilövahinkoja.

• Älä kajoa turvakytkimiin.

• Tarkista turvakytkimien toimivuus päivittäin ja vaihda mahdolliset vaurioituneet kytkimet ennen koneen käyttämistä.

Turvajärjestelmä huolehtii siitä, että moottori käynnistyy vain, kun:

• Terät on vapautettu.

• Liikkeenohjausvivut ovat pysäköintiasennossa.

Lisäksi turvajärjestelmä pysäyttää moottorin, jos liikkeenohjausvivut eivät ole pysäköintiasennossa ja kuljettaja nousee istuimelta.

Käynnistysvalmistelut

Suositeltu polttoaine

1. Moottori toimii parhaiten, kun käytetään vain puhdasta ja uutta lyijytöntä bensiiniä, jonka tieoktaaniluku (pumppuoktaaniluku) on vähintään

87 (RON + MON / 2).

2. Happipitoisia lisäaineita (enintään 10 % etanolia tai 15 % MTBE:tä) sisältävää polttoainetta voidaan käyttää.

3. Etanoliseosbensiiniä, jossa on enemmän kuin 10 tilavuusprosenttia etanolia (kuten E15 tai E85),

ei saa

käyttää. Tämä voi aiheuttaa toimintaongelmia tai moottorivaurioita, joita takuu ei kata.

4. Metanolia sisältävää bensiiniä

ei saa

käyttää.

5. Polttoainetta

ei saa

säilyttää talven yli polttoainesäiliössä tai -astioissa, ellei polttoaineeseen ole lisätty stabilointiainetta.

6. Bensiiniin

ei saa

lisätä öljyä.

Stabilointi-/lisäaineen käyttö

Polttoaineen stabilointi-/lisäaineen käytöllä on seuraavia etuja:

• Se pitää bensiinin tuoreena korkeintaan 30 päivän varastoinnin ajan. Pitempiaikaiseen varastointiin suositellaan polttoainesäiliön tyhjentämistä.

• Se puhdistaa moottoria käytön aikana..

• Se estää liimamaisen hartsin kerääntymisen polttoainejärjestelmään, mikä vaikeuttaisi käynnistämistä.

Lisää bensiiniin oikea määrä stabilointi-/lisäainetta.

Huomaa:

Stabilointi-/lisäaine toimii tehokkaimmin, kun se sekoitetaan tuoreeseen bensiiniin. Käytä stabilointiainetta aina, jottei polttoainejärjestelmään kerääntyisi hartsimaisia jäämiä.

Polttoainesäiliön täyttö

Varmista, että moottori on sammutettu ja että liikkeenohjausvivut ovat pysäköintiasennossa. Säiliön enimmäistilavuus on noin 11 l.

Tärkeää:

Älä täytä polttoainesäiliötä liian täyteen. Täytä säiliö täyttöaukon kaulan alaosaan asti. Säiliöön jäävä tyhjä tila sallii polttoaineen laajentumisen. Täyttäminen liian täyteen voi

15

aiheuttaa polttoainevuodon tai vaurioittaa moottoria tai päästöjärjestelmää.

1. Puhdista polttoainesäiliön korkin ympäristö ja irrota korkki.

Huomaa:

Polttoaineen tarkistusikkunan kautta voidaan tarkistaa ennen säiliön täyttöä, miten paljon

säiliössä on bensiiniä (Kuva 9).

2. Kaada

hitaasti

lyijytöntä bensiiniä säiliöön, kunnes

se ulottuu täyttökaulan alaosaan asti (Kuva 9).

1

2

3

4

täyteen voi aiheuttaa polttoainevuodon tai vaurioittaa moottoria tai päästöjärjestelmää.

3. Asenna polttoainesäiliön korkki huolellisesti paikalleen ja kiristä, kunnes se naksahtaa. Pyyhi läikkynyt bensiini pois.

Moottorin öljymäärän tarkistus

Tarkista moottorin kampikammion öljymäärä ennen moottorin käynnistämistä ja koneen käyttämistä. Katso moottorin huoltoa käsittelevän osan kohta Moottorin

öljymäärän tarkistus.

Moottorin käynnistys

1. Istuudu istuimelle ja siirrä liikkeenohjausvivut ulospäin pysäköintiasentoon.

2. Vapauta terät siirtämällä teräkytkin Pois-asentoon

(Kuva 11).

G014474

6

5

1.

Polttoainesäiliön korkki

2.

Täyttöaukko

Kuva 9

4.

Täyttökaulan alaosa,

TÄYTÄ VAIN TÄHÄN

ASTI

5.

Polttoaineen tarkistusikkuna

3.

Täyttökaula

1

4

G014895

2

1.

Täyttöaukko

2.

Täyttökaulan alaosa,

TÄYTÄ VAIN TÄHÄN

ASTI

3

Kuva 10

3.

Polttoaine

4.

Polttoaineen laajenemistila.

Tärkeää:

Älä täytä polttoainesäiliötä liian täyteen. Täytä säiliö täyttöaukon kaulan alaosaan asti. Säiliöön jäävä tyhjä tila sallii polttoaineen laajentumisen. Täyttäminen liian

16

1.

Ohjauspaneeli

Kuva 11

2.

Teräkytkin: Pois-asento

3. Jos käynnistät kylmää moottoria, siirrä kaasuvipu

rikastin-asentoon (Kuva 12).

Huomaa:

Lämmin tai kuuma moottori ei välttämättä tarvitse rikastusta.

1.

Ohjauspaneeli

2.

Kaasu-/rikastinvipu: rikastin-asento

3.

Rikastin

Kuva 12

4.

Nopea

5.

Portaaton säätö

6.

Hidas

4. Aktivoi käynnistin kääntämällä virta-avain

Käynnistys-asentoon. Kun moottori käynnistyy,

vapauta avain (Kuva 13).

Tärkeää:

Älä käytä käynnistintä kerralla yli

10 sekunnin ajan. Jos moottori ei käynnisty, odota 60 sekunnin ajan käynnistysyritysten välillä. Näiden ohjeiden laiminlyönti saattaa vaurioittaa käynnistintä.

1.

Ohjauspaneeli

2.

Virta-avain: Käynnissäasento

3.

Virta-avain: Käynnistysasento

Kuva 13

4.

Pois

5.

Käynnissä

6.

Käynnistys

5. Kun moottori on käynnistynyt, siirrä kaasuvipu

Nopea-asentoon (Kuva 12). Jos moottori sammuu

tai yskii, siirrä kaasuvipu muutamaksi sekunniksi takaisin rikastin-asentoon. Toista tarvittaessa.

Terien käyttö

Teräkytkin, joka on merkitty voimanulosoton (PTO) kuvakkeella, kytkee ja vapauttaa voimansiirron leikkuuteriin. Tällä kytkimellä ohjataan voimansiirtoa lisälaitteisiin, kuten leikkuupöytiin ja leikkuuteriin, jotka ottavat virtaa moottorista.

Terien kytkentä

Tärkeää:

Älä kytke teriä teriä, jos kone on pysäköity pitkään ruohikkoon. Muutoin hihnat tai kytkin saattavat vaurioitua.

1. Vapauta liikkeenohjausvivut ja aseta kone vapaalle.

2. Siirrä kaasuvipu nopealle.

Huomaa:

Kytke terät aina kaasuvivun ollessa

Nopea-asennossa.

3. Siirrä teräkytkin Päällä-asentoon ja kytke terät

vetämällä teräkytkintä ylös (Kuva 14).

17

1.

Ohjauspaneeli

Terien vapautus

Siirrä teräkytkin Pois-asentoon ja vapauta terät

painamalla teräkytkin alas (Kuva 15).

1.

Ohjauspaneeli

Kuva 14

2.

Teräkytkin: Päällä-asento

Kuva 15

2.

Teräkytkin: Pois

Turvajärjestelmän testaus

Tarkista turvajärjestelmän toimivuus aina ennen koneen käyttöä. Jos turvajärjestelmä ei toimi alla kuvatulla tavalla, se on välittömästi korjautettava valtuutetussa huoltoliikkeessä.

1. Istu istuimella, aseta liikkeenohjausvivut pysäköintiasentoon ja siirrä teräkytkin

Päällä-asentoon. Yritä käynnistää moottori.

Moottori ei saa käynnistyä.

2. Istu istuimella ja siirrä teräkytkin Pois-asentoon.

Siirrä jompikumpi liikkeenohjausvipu keskelle, lukitsemattomaan asentoon. Yritä käynnistää moottori. Moottori ei saa käynnistyä. Toista toisella liikkeenohjausvivulla.

3. Istu istuimella, siirrä teräkytkin Pois-asentoon ja lukitse liikkeenohjausvivut pysäköintiasentoon.

Käynnistä moottori. Kun moottori on käynnissä, kytke teräkytkin ja nouse hieman istuimelta.

Moottorin tulee sammua.

4. Istu istuimella, siirrä teräkytkin Pois-asentoon ja lukitse liikkeenohjausvivut pysäköintiasentoon.

Käynnistä moottori. Kun moottori on käynnissä, siirrä liikkeenohjausvivut keskelle lukitsemattomaan asentoon, kytke teräkytkin ja nouse hieman istuimelta. Moottorin pitäisi sammua.

Moottorin sammutus

1. Vapauta terät siirtämällä teräkytkin Pois-asentoon

(Kuva 15).

2. Siirrä kaasuvipu Nopea-asentoon (Kuva 13).

3. Käännä virta-avain Pois-asentoon (Kuva 12) ja

irrota avain.

Ajaminen

Konetta ajettaessa on hyödyllistä ymmärtää, miten paikallaan kääntyvä leikkuri toimii. Käyttöpyörät pyörivät itsenäisesti akselien hydraulimoottorien voimasta. Tämän ansiosta toinen puoli voi pyöriä taaksepäin toisen puolen pyöriessä eteenpäin, jolloin kone pyörii paikallaan kääntymisen sijaan. Tämä parantaa huomattavasti koneen ohjattavuutta mutta saattaa vaatia jonkin verran totuttelua uudelta käyttäjältä.

VAARA

Kone voi pyöriä paikallaan hyvin nopeasti. Käyttäjä voi menettää koneen hallinnan, mikä voi johtaa henkilö- tai omaisuusvahinkoihin.

• Ole varovainen kääntyessäsi.

• Hidasta konetta ennen jyrkkiä käännöksiä.

Kaasuvivulla säädetään moottorin pyörintänopeutta

(1/min). Aseta kaasuvipu Nopea-asentoon, jolloin suorituskyky on parhaimmillaan. Koneen käyttö täydellä kaasulla on suositeltavaa useimmissa tapauksissa.

18

VAARA

Jos irrotat otteesi liikkeenohjausvivuista koneen ollessa liikkeessä, saatat menettää koneen hallinnan, mikä voi johtaa loukkaantumiseen.

Pysäytä aina kone ja siirrä liikkeenohjausvivut pysäköintiasentoon, ennen kuin säädät Smart

Speed™ -ohjausjärjestelmää.

2. Säädä vipu haluamaasi asentoon.

Eteenpäin

1. Siirrä liikkeenohjausvivut keskelle, lukitsemattomaan asentoon.

2. Kun haluat ajaa eteenpäin, työnnä

liikkeenohjausvipuja hitaasti eteenpäin (Kuva 16 ja

Kuva 18).

Kuva 16

1.

Pysäköintiasento (jarru) 3.

Eteenpäin

2.

Lukitsematon keskiasento 4.

Taaksepäin

Smart Speed

-ohjausjärjestelmän käyttö

Smart Speed™ -ohjausjärjestelmän vipu sijaitsee

kuljettajan istuimen alapuolella (Kuva 17). Sen avulla

kuljettaja voi valita ajonopeusalueeksi nopean tai hitaan.

1

G 014475

1.

Smart Speed -vipu

Kuva 17

Nopeuden vaihto:

1. Siirrä liikkeenohjausvivut vapaalle ja ulospäin pysäköintiasentoon. Vapauta teräkytkin.

G008952

Kuva 18

Jos haluat ajaa suoraan, siirrä molempia

liikkeenohjausvipuja yhtä paljon (Kuva 16 ja

Kuva 18).

Jos haluat kääntyä, vapauta liikkeenohjausvipua

suuntaan, johon haluat kääntyä (Kuva 16 ja

Kuva 18).

Mitä enemmän liikkeenohjausvipuja siirretään, sitä nopeammin kone liikkuu kyseiseen suuntaan.

Kun haluat pysähtyä, vedä liikkeenohjausvivut vapaalle.

19

Taaksepäin

1. Siirrä liikkeenohjausvivut keskelle, lukitsemattomaan asentoon.

2. Kun haluat ajaa taaksepäin, katso taakse- ja alaspäin ja vedä liikkeenohjausvipuja hitaasti taaksepäin

(Kuva 19).

Kuva 19

G008953

Jos haluat ajaa suoraan, siirrä molempia

liikkeenohjausvipuja yhtä paljon (Kuva 19).

Jos haluat kääntyä, vapauta liikkeenohjausvipua suuntaan, johon haluat kääntyä.

Kun haluat pysähtyä, paina liikkeenohjausvivut vapaalle.

Koneen pysäytys

Kun haluat pysäyttää koneen, siirrä liikkeenohjausvivut vapaalle ja ulospäin pysäköintiasentoon. Vapauta teräkytkin, varmista että kaasu on nopealla ja käännä virta-avain Pysäytys-asentoon. Muista irrottaa virta-avain virtalukosta.

VAARA

Lapset tai sivulliset voivat loukkaantua, jos he siirtävät tai yrittävät käyttää leikkuria sen ollessa ilman valvontaa.

Muista irrottaa virta-avain ja siirtää liikkeenohjausvivut ulospäin pysäköintiasentoon, kun jätät koneen ilman valvontaa vaikka vain muutamaksi minuutiksi.

Leikkuukorkeuden säätö

Leikkuukorkeutta säädetään vivulla, joka sijaitsee

kuljettajan istuimen oikealla puolella (Kuva 20).

1.

Leikkuukorkeusvipu

2.

Leikkuukorkeusasennot

Kuva 20

3.

115 mm, kuljetusasento

1. Siirrä vipu haluamaasi leikkuuasentoon vetämällä vipua ylös- ja sisäänpäin.

2. Kun vipu on haluamassasi kohdassa, laske vipua hitaasti alas, kunnes se kytkeytyy leikkuuasentoon.

Kuljetusasento on korkein leikkuukorkeusasento tai leikkuukorkeus

115

mm (Kuva 20).

Istuimen säätö

1. Nosta istuin ja löysää säätöpultteja juuri sen verran,

että istuinta voidaan siirtää (Kuva 21).

1

G 014477

Kuva 21

1.

Säätöpultti

2. Siirrä istuin haluamallesi kohdalle ja kiristä pultit.

20

Liikkeenohjausvipujen säätö

Korkeuden säätö

Liikkeenohjausvipuja voidaan säätää korkeammalle tai matalammalle kuljettajan mieltymysten mukaan.

1. Irrota kaksi pulttia, jotka kiinnittävät ohjausvivun

ohjausvarren akseliin (Kuva 22).

2. Siirrä ohjausvipu seuraavien aukkojen kohdalle.

Kiinnitä vipu kahdella pultilla (Kuva 22).

1

2

3

4

2. Siirrä liikkeenohjausvivut ulospäin pysäköintiasentoon, sammuta moottori ja odota, että kaikki liikkuvat osat pysähtyvät, ennen kuin poistut käyttäjän paikalta.

3. Paikanna ohitusvivut rungossa moottorin molemmilla puolilla.

4. Siirrä ohitusvipuja eteenpäin aukon läpi ja lukitse ne

paikoilleen kuvan mukaisesti (Kuva 23). Tee samat

vaiheet molempien vipujen kohdalla.

5. Siirrä liikkeenohjausvivut sisäänpäin vapaa-asentoon ja käännä virta-avain Käynnissä-asentoon. Älä käynnistä konetta.

Konetta voidaan nyt työntää käsin.

3

G014970

1.

Ohjausvarren akseli

2.

Ohjausvipu

Kuva 22

3.

Lovettu, ylempi aukko

4.

Pultti

3. Toista säätö vastakkaiselle ohjausvivulle.

Kallistuksen säätö

Liikkeenohjausvipuja voidaan kallistaa pitkittäissuunnassa kuljettajan mieltymysten mukaan.

1. Löysää ylempää pulttia, joka kiinnittää ohjausvivun ohjausvarren akseliin.

2. Löysää alempaa pulttia juuri sen verran, että

ohjausvipu kääntyy pitkittäissuunnassa (Kuva 22).

Kiinnitä ohjausvipu uuteen asentoon kiristämällä molemmat pultit.

3. Toista säätö vastakkaiselle ohjausvivulle.

Koneen työntäminen käsin

Tärkeää:

Työnnä konetta aina käsin Älä koskaan hinaa konetta, koska se voi vaurioitua.

Tässä koneessa on sähköinen jarrumekanismi.

Konetta työnnettäessä virta-avaimen on oltava

Käynnissä-asennossa. Jotta sähköjarru voitaisiin vapauttaa, akun on oltava ladattu ja toiminnassa.

Koneen työntäminen

1. Pysäköi kone tasaiselle alustalle ja vapauta teräkytkin.

1.

Ohitusvivun sijainti

2.

Vivun asento koneen käyttöä varten

Kuva 23

1 2 g017303

3.

Vivun asento koneen työntämistä varten

6. Varmista lopuksi, että avain on käännetty takaisin

Pysäytys-asentoon, jotta akun lataus ei purkautuisi.

Jos kone ei liiku, sähköjarru voi olla edelleen kytkettynä.

Tarvittaessa sähköjarru voidaan vapauttaa käsin. Katso vetojärjestelmän huoltoa käsittelevän osan kohta

Sähköjarrun vapautus (sivu 33).

Koneen käyttö

Siirrä ohitusvipuja taaksepäin aukon läpi ja lukitse ne

paikoilleen kuvan mukaisesti (Kuva 23). Tee samat

vaiheet molempien vipujen kohdalla.

Suuntain

Leikkurissa on kääntyvä suuntain, joka levittää leikkuujätteen sivulle ja alas nurmeen päin.

21

HENGENVAARA

Ellei suuntainta, poistolevyä tai ruohonkerääjää ole asennettu, käyttäjä tai sivulliset voivat joutua kosketuksiin terien kanssa tai heitä kohti voi sinkoutua leikkuujätettä. Teräkosketus tai ulossinkoutuva jäte voi aiheuttaa loukkaantumisen tai kuoleman.

• Älä koskaan irrota suuntainta leikkurista, sillä se ohjaa materiaalin nurmea kohti. Jos suuntain vaurioituu, vaihda se heti.

• Älä koskaan pane käsiä tai jalkoja leikkurin alle.

• Siirrä aina teräkytkin Pois-asentoon ja käännä virta-avain Pysäytys-asentoon ennen poistoalueen tai leikkuuterien puhdistamista.

Irrota myös virta-avain ja irrota sytytystulpan johto.

Muunto sivulle poistoon

Tätä leikkuupöytää voidaan käyttää sivupoistotilassa.

Poistolevy on irrotettava sivupoistotilaa varten.

Poistolevyn irrotus sivulle poistoa varten

1. Pysäköi kone tasaiselle alustalle ja vapauta teräkytkin.

2. Siirrä liikkeenohjausvivut ulospäin pysäköintiasentoon, sammuta moottori, irrota virta-avain ja odota, että kaikki liikkuvat osat pysähtyvät, ennen kuin poistut käyttäjän paikalta.

3. Irrota siipimutteri ja pultti, joilla levy on kiinnitetty

(Kuva 24). Säilytä kaikki osat myöhempää käyttöä

varten.

1.

Suuntain

2.

Poistolevy

3.

Alareuna

Kuva 24

4.

Saranatappi

5.

Siipimutteri

4. Irrota saranatappi, joka kiinnittää levyn

leikkuupöytään (Kuva 24).

5. Nosta levy irti leikkuupöydästä.

6. Laske suuntain heittoaukon päälle.

Tärkeää:

Varmista, että leikkurissa on kääntyvä suuntain, joka levittää leikkuujätteen sivulle ja alas nurmeen päin, kun sivuheittotila on käytössä.

Poistolevyn asennus levitystä varten

1. Pysäköi kone tasaiselle alustalle ja vapauta teräkytkin.

2. Siirrä liikkeenohjausvivut ulospäin pysäköintiasentoon, sammuta moottori, irrota virta-avain ja odota, että kaikki liikkuvat osat pysähtyvät, ennen kuin poistut käyttäjän paikalta.

3. Nosta suuntain ja aseta poistolevy aukon päälle leikkurin alareunaan ja työnnä se etusaranaan

(Kuva 25).

22

1.

Suuntain

2.

Poistolevy

3.

Alareuna

Kuva 25

4.

Saranatappi

5.

Siipimutteri

4. Asenna saranatappi saranaan (Kuva 25).

5. Kiinnitä poistolevy leikkuriin siipimutterilla

(Kuva 25).

6. Laske suuntain heittoaukon päälle.

Käyttövihjeitä

Kaasun Nopea-asetus

Leikkuujälki ja ilmanvaihto ovat parhaimmillaan, kun moottoria käytetään Nopea-asetuksella. Ilmaa tarvitaan, jotta ruoho saataisiin leikattua huolellisesti.

Älä siis säädä leikkuukorkeutta liian alas ja älä anna leikkaamattoman ruohon ympäröidä leikkuria kokonaan. Huolehdi, että leikkurin toinen sivu on leikatun nurmen päällä, jolloin leikkuriin pääsee ilmaa.

Smart Speed

-ohjausjärjestelmän käyttö

Smart Speed™ -ohjausjärjestelmän vipu sijaitsee kuljettajan istuimen alapuolella. Sen avulla kuljettaja voi valita nopeusalueeksi nopean tai hitaan. Hitaan nopeuden asetuksesta on hyötyä, kun konetta ohjataan ahtaissa paikoissa tai huolellista leikkuuta vaativilla alueilla. Hitaan nopeuden asetuksella voidaan myös parantaa leikkuujälkeä silloin, kun konetta halutaan käyttää suurella kaasulla ja terien nopeudella, sillä ajonopeutta voidaan alentaa tarpeen mukaan.

Ruohon leikkaus ensimmäisen kerran

Varmista, ettei leikkuri leikkaa nurmen mahdollisia epätasaisia kohtia paljaaksi, leikkaamalla ruoho hieman tavallista pidemmäksi. Aikaisemmin käytetty leikkuukorkeus on kuitenkin yleensä sopivin. Kun leikattava ruoho on yli 15 cm:n pituista, ruoho kannattaa leikata kahteen kertaan hyvän leikkuujäljen varmistamiseksi.

Leikkaa 1/3 ruohonkorresta

Ruohonkorren pituudesta kannattaa leikata vain noin

1/3. Suuremman määrän leikkaamista ei suositella, ellei ruoho ole harvaa tai ole myöhäinen syksy, jolloin ruoho kasvaa hitaammin.

Leikkuusuunta

Vaihtele leikkuusuuntaa, jotta ruoho pysyy pystyssä.

Tämä helpottaa myös leikkuujätteen levittämistä, joka puolestaan edistää maatumista ja lannoitusta.

Leikkaa sopivin aikavälein

Ruoho kannattaa yleensä leikata neljän päivän välein.

Ruohon kasvunopeus kuitenkin vaihtelee. Koska leikkuukorkeus on hyvä pitää samana, leikkaa ruoho useammin alkukeväällä. Vähennä leikkuukertoja keskikesällä, jolloin ruohon kasvu hidastuu. Jos ruohoa ei jostain syystä voida leikata pitkähköön aikaan, käytä ensin korkeaa leikkuukorkeutta. Leikkaa ruoho sitten uudelleen parin päivän kuluttua alemmalla korkeusasetuksella.

Varo leikkaamasta ruohoa liian lyhyeksi

Jos leikkurin leikkuuleveys on leveämpi kuin ennen käyttämässäsi leikkurissa, nosta leikkuukorkeutta, jotta et leikkaisi epätasaista nurmea liian lyhyeksi.

Pitkä ruoho

Jos ruohon annetaan kasvaa hieman normaalia pidemmäksi tai se on hyvin kosteaa, leikkaa ruoho tavallista korkeammalla leikkuukorkeudella. Leikkaa ruoho sitten uudelleen normaalia, alempaa asetusta käyttäen.

Pysäytettäessä

Jos koneen liike eteenpäin on pysäytettävä kesken leikkuun, nurmikolle saattaa pudota kasa leikkuujätettä.

Jotta näin ei kävisi, siirry aiemmin leikatulle alueelle terät kytkettyinä.

23

Pidä leikkuukoneen alapuoli puhtaana

Poista leikkuujätteet ja lika leikkurin alapuolelta aina käytön jälkeen. Jos leikkurin sisälle kertyy ruohoa, leikkuujäljestä tulee ennen pitkää epätyydyttävä.

Terän huolto

Pidä terä terävänä koko leikkuukauden ajan. Terävä terä leikkaa ruohon siistimmin ruohonkorsia repimättä.

Repeytymien vuoksi ruohon reunat muuttuvat ruskeiksi, mikä heikentää kasvua ja altistaa kasvisairauksille.

Tarkista päivittäin, että leikkuuterät ovat terävät ja että ne eivät ole kuluneet tai vaurioituneet. Viilaa mahdolliset lovet pois ja teroita terät tarpeen mukaan.

Jos terä on vaurioitunut tai kulunut, vaihda se aitoon

Toro-vaihtoterään.

24

Kunnossapito

Huomaa:

Koneen vasen ja oikea puoli määritellään normaalista käyttöasennosta käsin.

Kunnossapitotaulukko

Huoltoväli

Aina ennen käyttöä tai päivittäin

25 käyttötunnin välein

100 käyttötunnin välein

200 käyttötunnin välein

500 käyttötunnin välein

Ennen varastointia

Huoltotoimenpide

• Tarkista turvajärjestelmä.

• Tarkista, ettei ilmanpuhdistimessa ole likaisia, löystyneitä tai vaurioituneita osia.

• Tarkista moottoriöljyn määrä.

• Tarkista ilmanotto- ja jäähdytystilat ja puhdista ne tarvittaessa.

• Tarkista leikkuuterät.

• Tarkista, ettei suuntaimessa ole vaurioita.

• Puhdista leikkuukotelo.

• Rasvaa kaikki voitelukohdat.

• Huolla paperipanos (useammin erittäin pölyisissä ja likaisissa olosuhteissa).

• Tarkista rengaspaine.

• Tarkista, ettei hihnoissa ole kulumia tai murtumia.

• Vaihda paperipanos (useammin erittäin pölyisissä ja likaisissa olosuhteissa).

• Vaihda moottoriöljy ja suodatin.

• Puhdista puhallinkotelo (useammin erittäin likaisissa tai pölyisissä olosuhteissa).

• Vaihda polttoaineputken suodatin.

• Tarkista sytytystulpan kunto ja kärkiväli.

• Vaihda sytytystulppa.

• Lataa akku ja irrota akun kaapelit.

• Tee kaikki yllä mainitut huoltotoimenpiteet ennen varastointia.

• Maalaa kuluneet pinnat.

Tärkeää:

Lisää huoltotoimenpiteitä on moottorin käyttöohjeessa.

VAROITUS

Jos jätät avaimen virtalukkoon, joku voi vahingossa käynnistää moottorin ja vahingoittaa vakavasti lähellä olijoita.

Irrota avain virtalukosta ja irrota sytytystulpan johto ennen huoltotoimenpiteitä. Työnnä johto sivuun, jotta se ei pääse vahingossa koskettamaan sytytystulppaa.

Huoltoa edeltävät toimenpiteet

Voitelu

Istuimen nosto

Varmista, että liikkeenohjausvivut on lukittu pysäköintiasentoon. Nosta istuinta eteenpäin.

Istuinta nostamalla päästään käsiksi seuraaviin osiin:

• Sarjanumerokilpi

• Huoltotarra

• Istuimen säätöpultit

• Polttoainesuodatin

• Akku ja akun kaapelit

Laakereiden rasvaus

Huoltoväli:

25 käyttötunnin välein—Rasvaa kaikki voitelukohdat.

Rasvatyyppi:

Litiumpohjainen yleisrasva nro 2

1. Pysäköi kone tasaiselle alustalle ja vapauta teräkytkin.

2. Siirrä liikkeenohjausvivut ulospäin pysäköintiasentoon, sammuta moottori, irrota virta-avain ja odota, että kaikki liikkuvat osat pysähtyvät, ennen kuin poistut käyttäjän paikalta.

3. Puhdista rasvanipat (Kuva 26 ja Kuva 27) rievulla.

Varmista, että kaikki maaliläiskät tulevat hangatuiksi pois nipasta (nipoista).

25

Kuva 26

1.

Etukääntöpyörän rengas

1

G014522

Kuva 27

Sijaitsee istuinkaukalon alapuolella

1.

Lue käyttöohjeet ennen korjaamista tai huoltamista.

2.

Tarkista rengaspaineet

25 käyttötunnin välein.

3.

Rasvaa 25 käyttötunnin välein.

4.

Moottori

4. Liitä voitelupistooli kuhunkin nippaan (Kuva 26 ja

Kuva 27). Pumppaa rasvaa nippoihin, kunnes rasvaa

alkaa tihkua laakereista.

5. Pyyhi pois liika rasva.

Moottorin huolto

Ilmanpuhdistimen huolto

Huoltoväli:

Aina ennen käyttöä tai päivittäin—Tarkista, ettei ilmanpuhdistimessa ole likaisia, löystyneitä tai vaurioituneita osia.

Koneen ilmanpuhdistimessa on vaihdettava suuritiheyksinen paperipanos. Tarkista ilmanpuhdistin päivittäin tai ennen koneen käynnistystä. Tarkista, ettei ilmanpuhdistinjärjestelmän ympärille ole kertynyt likaa tai roskia. Pidä alue puhtaana. Tarkista myös, etteivät osat ole löystyneet tai vaurioituneet. Vaihda kaikki taipuneet tai vaurioituneet ilmanpuhdistimen osat.

Huomaa:

Jos ilmanpuhdistimessa on löystyneitä tai vaurioituneita osia, moottoriin saattaa koneen käytön aikana päästä suodattamatonta ilmaa, joka aiheuttaa ennenaikaista kulumista ja vikoja.

Huomaa:

Puhdista ilmanpuhdistin useammin, mikäli olosuhteet ovat erittäin likaiset tai pölyiset

G 014524

1

4

3

2

Kuva 28

1.

Nupit, ilmanpuhdistimen suojus

3.

Paperipanos

2.

Ilmanpuhdistimen suojus 4.

Ilmanpuhdistimen kanta

26

Paperipanoksen huolto

Huoltoväli:

25 käyttötunnin välein—Huolla paperipanos (useammin erittäin pölyisissä ja likaisissa olosuhteissa).

100 käyttötunnin välein—Vaihda paperipanos (useammin erittäin pölyisissä ja likaisissa olosuhteissa).

1. Irrota ilmanpuhdistimen suojus (Kuva 28).

2. Irrota ilmanpuhdistimen panos ja kumitiiviste

(Kuva 28).

3. Irrota paperipanoksesta lika naputtamalla sen laskostettua puolta varovasti. Älä pese paperipanosta tai puhdista sitä paineilmalla, jotta se ei vaurioituisi.

Vaihda panos, jos se on likainen, taipunut tai vaurioitunut. Käsittele uusia panoksia varovasti. Älä käytä panosta, jos sen kumitiiviste on viallinen.

4. Puhdista kaikki ilmanpuhdistimen osat niihin kertyneestä liasta ja poista roskat. Älä päästä likaa kaasuttimeen.

5. Asenna ilmanpuhdistimen panos niin, että laskostettu puoli tulee ulospäin, ja aseta kumitiiviste

ilmanpuhdistimen kannan reunoja vasten (Kuva 28).

6. Asenna ilmanpuhdistimen suojus paikalleen ja

kiinnitä se kahdella nupilla (Kuva 28).

Moottoriöljyn huolto

Öljylaatu:

pesevä öljy (API-huoltoluokitus, SG, SH, SJ tai korkeampi)

Kampikammion tilavuus:

1,5 litraa, kun suodatin on vaihdettu

Viskositeetti:

Katso seuraava taulukko.

F

L

1.

Mittatikku

2.

Täyttöputki

3

3

Kuva 30

3.

Öljymäärä

G014532

Kuva 29

G005176

Moottorin öljymäärän tarkistus

Huoltoväli:

Aina ennen käyttöä tai päivittäin—Tarkista moottoriöljyn määrä.

1. Pysäköi kone tasaiselle alustalle, vapauta teräkytkin, sammuta moottori ja irrota virta-avain virtalukosta.

2. Varmista, että moottori on pysähtynyt ja jäähtynyt, jotta öljy on ehtinyt valua öljypohjaan.

3. Puhdista öljyntäyttökorkin/mittatikun ympäristö ennen korkin irrottamista, jotta moottoriin ei pääse likaa, leikkuujätteitä tai muita roskia.

4. Irrota öljyntäyttökorkki/mittatikku ja pyyhi öljy pois. Aseta mittatikku takaisin ja paina se tukevasti

paikalleen (Kuva 30).

5. Irrota mittatikku ja tarkista öljymäärä. (Kuva 30).

Öljyn pinnan on ulotuttava mittatikun

F

-merkkiin saakka.

6. Jos öljyä on liian vähän, lisää oikeantyyppistä öljyä mittatikun

F

-merkkiin saakka. Tarkista öljymäärä aina mittatikun avulla, ennen kuin lisäät öljyä.

Huomaa:

Huolehdi, että kampikammiossa on aina oikea määrä öljyä, jotta moottorin liiallinen kuluminen ja vauriot voitaisiin välttää. Älä koskaan käytä moottoria, jos öljyn pinta ulottuu mittatikun

L-merkin alapuolelle tai F-merkin yläpuolelle.

Öljyn ja suodattimen vaihto

Huoltoväli:

100 käyttötunnin välein—Vaihda moottoriöljy ja suodatin.

Lisää öljyä, jonka huoltoluokitus on SG, SH, SJ tai korkeampi viskositeettitaulukon määritysten mukaisesti.

Vaihda öljy ja suodatin, kun moottori on vielä lämmin. Öljy on notkeampaa ja kuljettaa mukanaan enemmän epäpuhtauksia. Varmista, että moottori on vaakasuorassa, kun öljyä lisätään, tarkistetaan tai vaihdetaan.

Vaihda öljy ja suodatin seuraavasti:

27

1. Pysäköi kone siten, että valutuspuoli on hieman vastakkaista puolta alempana, jotta kaikki öljy valuu pois.

2. Vapauta teräkytkin ja siirrä liikkeenohjausvivut ulospäin pysäköintiasentoon.

3. Sammuta moottori, irrota avain ja odota, että kaikki liikkuvat osat ovat pysähtyneet, ennen kuin poistut käyttäjän paikalta.

4. Puhdista alue tyhjennysventtiilin ympärillä ja koneen rungossa. Paikanna öljyn tyhjennysletku ja liu'uta se

tyhjennysventtiilin ylle (Kuva 31).

2 4

1

3

1

1

1

G014536

1

1.

Öljyn tyhjennysventtiili

2.

Koneen runko

3.

Öljyn tyhjennysletku

Kuva 32

4.

Astia

5.

Öljynsuodatin

3

G014535

1.

Öljyn tyhjennysletku

2.

Tyhjennysventtiili

Kuva 31

3.

Rungon pääty

4.

Öljynsuodatin

5. Aseta öljyn tyhjennysletkun vastakkainen pää rungon

päädyn ylle (Kuva 31).

6. Aseta astia tyhjennysletkun alapuolelle koneen alle

kuvan mukaisesti (Kuva 32).

7. Avaa tyhjennysventtiili kiertämällä sitä 1/4 kierrosta

vastapäivään ja anna öljyn valua astiaan (Kuva 32).

Irrota öljyntäyttökorkki/mittatikku (Kuva 30).

8. Varaa riittävästi aikaa, jotta kaikki öljy ehtii valumaan.

9. Irrota vanha suodatin ja pyyhi asennusalusta

puhtaaksi (Kuva 32).

10. Kun kaikki öljy on valunut ulos, sulje öljyn tyhjennysventtiili. Irrota öljyn tyhjennysletku ja pyyhi

ylimääräinen öljy rungosta (Kuva 32).

Huomaa:

Toimita käytetty öljy jälleenkäsittelylaitoksen hävitettäväksi.

11. Aseta uusi vaihtosuodatin matalaan astiaan avoin pää ylöspäin. Kaada uutta, oikeantyyppistä öljyä keskellä olevaan kierteitettyyn aukkoon. Lopeta kaataminen, kun öljyn pinta yltää kierteiden alareunaan. Anna

öljyn imeytyä suodatinmateriaaliin minuutista kahteen minuuttiin.

12. Sivele ohut kerros puhdasta öljyä uuden suodattimen kumitiivisteelle.

13. Asenna uusi öljynsuodatin asennusalustaan. Käännä

öljynsuodatinta myötäpäivään, kunnes kumitiiviste koskettaa asennusalustaa. Kiristä sitten suodatinta

vielä 2/3–1 kierrosta (Kuva 33).

28

1

2

3 parhaiten käsiksi, kun puhallinkotelo on irrotettu puhdistusta varten.

3. Irrota sytytystulppa ja metallinen aluslaatta.

1

G005177

Kuva 33

3.

Istukka

1.

Öljynsuodatin

2.

Tiiviste

Sytytystulpan huolto

Huoltoväli:

200 käyttötunnin välein—Tarkista sytytystulpan kunto ja kärkiväli.

500 käyttötunnin välein—Vaihda sytytystulppa.

Sytytystulppa on RFI-yhteensopiva. Myös vastaavia muunmerkkisiä tulppia voidaan käyttää. Sytytystulpan suositeltu vaihtoväli on 500 tuntia.

Tyyppi: Champion XC12YC (tai vastaava)

Kärkiväli: 0,76 mm

Kuva 34

1.

Sytytystulpan ja johdon sijainti

G014537

14. Kaada hitaasti noin 80 % määritetystä öljymäärästä

täyttöputkeen (Kuva 30).

15. Asenna öljyntäyttökorkki/mittatikku ja paina se

tukevasti paikalleen (Kuva 30).

16. Tarkista öljymäärä (Kuva 30). Katso kohta Moottorin

öljymäärän tarkistus.

17. Lisää öljyä hitaasti niin, että öljyn pinta nousee täynnä-merkin tasalle.

18. Asenna öljyntäyttökorkki/mittatikku ja paina se

tukevasti paikalleen (Kuva 30).

Sytytystulpan tarkistus

1. Tarkastele sytytystulpan keskikohtaa (Kuva 35).

Jos näet eristeessä vaaleanruskeata tai harmaata, moottori toimii moitteettomasti. Jos eriste on mustunut, ilmanpuhdistin on yleensä likainen.

Tärkeää:

Sytytystulppaa ei saa koskaan puhdistaa. Sytytystulppa tulee vaihtaa aina, kun eriste on mustunut, kun elektrodit ovat kuluneet tai kun tulpassa on öljykalvo tai murtumia.

2. Tarkista keski- ja sivuelektrodien kärkiväli (Kuva 35).

Taivuta sivuelektrodia (Kuva 35), jos kärkiväli ei ole

oikea.

Sytytystulpan irrotus

1. Vapauta teräkytkin, siirrä liikkeenohjausvivut ulospäin pysäköintiasentoon, sammuta moottori ja irrota virta-avain.

2. Vedä sytytystulpan johto irti (Kuva 34). Puhdista

sytytystulpan ympäristö, jotta moottoriin ei pääse sitä vaurioittavaa likaa.

Huomaa:

Koska sytytystulpan ympärillä on syvennys, tehokkain puhdistustapa on puhaltaa onteloon paineilmaa. Sytytystulppaan pääsee

1.

Keskielektrodin eriste

Kuva 35

3.

Kärkiväli (ei mittakaavassa)

2.

Sivuelektrodi

Sytytystulpan asennus

1. Asenna sytytystulppa. Varmista, että kärkiväli on asetettu oikein.

29

2. Kiristä sytytystulppa momenttiin 41 N·m.

3. Paina johto sytytystulppaan (Kuva 34).

Puhallinkotelon puhdistus

Jotta jäähdytys toimisi riittävän tehokkaasti, varmista, että säleikkö, jäähdytysrivat ja muut moottorin ulkoiset pinnat ovat aina puhtaat.

Irrota puhallinkotelo ja mahdolliset muut suojukset kerran vuodessa tai 100 käyttötunnin välein (useammin erittäin likaisissa tai pölyisissä olosuhteissa). Puhdista jäähdytysrivat ja ulkoiset pinnat tarvittaessa. Muista asentaa suojukset takaisin paikoilleen. Kiristä puhallinkotelon ruuvit momenttiin 7,5 N·m.

Tärkeää:

Jos moottoria käytetään säleikkö tukkeutuneena, likaisilla tai tukkeutuneilla jäähdytysrivoilla tai ilman suojuksia, ylikuumeneminen voi vaurioittaa moottoria.

Polttoainejärjestelmän huolto

HENGENVAARA

Tietyissä oloissa bensiini on hyvin tulenarkaa ja räjähdysherkkää. Bensiinin aiheuttama tulipalo tai räjähdys voi aiheuttaa palovammoja ja omaisuusvahinkoja.

• Kaikki polttoaineeseen liittyvät huoltotoimenpiteet on suoritettava vasta, kun moottori on jäähtynyt. Tyhjennys tulee suorittaa ulkona avoimessa tilassa. Läikkynyt bensiini tulee pyyhkiä pois.

• Bensiinisäiliötä tyhjennettäessä ei saa tupakoida, ja tyhjennys tulee suorittaa kaukana avotulesta tai paikoista, joissa kipinä voi sytyttää bensiinihöyryt.

Polttoaineputken suodattimen vaihto

Huoltoväli:

100 käyttötunnin välein—Vaihda polttoaineputken suodatin.

Älä asenna likaista suodatinta, jos se on irrotettu polttoaineputkesta.

1. Pysäköi kone tasaiselle alustalle ja vapauta teräkytkin.

2. Siirrä liikkeenohjausvivut ulospäin pysäköintiasentoon, sammuta moottori, irrota virta-avain ja odota, että kaikki liikkuvat osat pysähtyvät, ennen kuin poistut käyttäjän paikalta.

3. Nosta istuin ja paikanna polttoainesuodattimet

(Kuva 36).

30

1

2

3

5

G017302

4

Kuva 36

1.

Polttoaineputki säiliöstä 4.

Polttoaineletku moottoriin

2.

Polttoaineputken suodatin 5.

Letkunkiristin

3.

Kulkusuunnan nuoli

4. Purista letkunkiristimien päitä yhteen ja liu’uta niitä

poispäin suodattimesta (Kuva 36).

5. Irrota suodatin polttoaineletkusta.

6. Asenna uusi suodatin niin, että kulkusuunnan nuoli tulee polttoainesäiliöstä päin ja osoittaa moottoriin päin. Kiinnitä suodatin paikalleen siirtämällä

letkukiristimet lähelle sitä (Kuva 36).

Sähköjärjestelmän huolto

Akun lataus

Akun irrotus

VAARA

Akun navat tai metallityökalut voivat aiheuttaa oikosulun koskettaessaan koneen metalliosia, mistä voi seurata kipinöitä. Kipinät voivat saada akun kaasut räjähtämään ja aiheuttaa siten henkilövahingon.

• Kun irrotat tai asennat akun, älä anna akun napojen koskettaa koneen metalliosia.

• Älä anna metallityökalujen aiheuttaa oikosulkua akun napojen ja koneen metalliosien välille.

1. Pysäköi kone tasaiselle alustalle ja vapauta teräkytkin.

2. Siirrä liikkeenohjausvivut ulospäin pysäköintiasentoon, sammuta moottori, irrota virta-avain ja odota, että kaikki liikkuvat osat pysähtyvät, ennen kuin poistut käyttäjän paikalta.

3. Nosta istuin, jotta pääset käsiksi akkuun.

4. Irrota negatiivinen (musta) maakaapeli akun navasta

(Kuva 37). Säilytä kaikki kiinnikkeet.

VAARA

Akun kaapeleiden virheellinen asennus voi vahingoittaa konetta ja kaapeleita aiheuttaen kipinöitä. Kipinät voivat saada akun kaasut räjähtämään ja aiheuttaa siten henkilövahingon.

• Irrota aina akun miinuskaapeli (musta) ennen pluskaapelin (punainen) irrottamista.

• Kytke aina akun pluskaapeli (punainen) ennen miinuskaapelia (musta).

5. Vedä kumisuojusta ylös punaista pluskaapelia pitkin.

Irrota pluskaapeli (punainen) akun navasta (Kuva 37).

Säilytä kaikki kiinnikkeet.

6. Irrota akun pidike (Kuva 37) ja nosta akku pois

akkualustalta.

31

4

3

2

6

5

1

7

Akun asennus

1. Aseta akku alustalle (Kuva 37).

2. Asenna pluskaapeli (punainen) akun plusnapaan (+) käyttämällä aiemmin irrotettuja kiinnikkeitä.

3. Asenna miinuskaapeli akun miinusnapaan (–) käyttämällä aiemmin irrotettuja kiinnikkeitä.

4. Vedä punainen suojus positiivisen (punaisen) akun navan päälle.

5. Kiinnitä akku pidikkeellä (Kuva 37).

6. Laske istuin alas.

G005072

Kuva 37

1.

Akku 5.

Akun miinusnapa

2.

Akun plusnapa 6.

Siipimutteri, aluslaatta ja pultti

3.

Pultti, aluslaatta ja mutteri 7.

Akun pidike

4.

Navan suojus

Akun lataus

Huoltoväli:

Ennen varastointia—Lataa akku ja irrota akun kaapelit.

1. Irrota akku alustasta. Katso Akun irrotus.

2. Lataa akkua 6–10 A:n virralla vähintään yhden tunnin ajan. Älä lataa akkua liikaa.

3. Kun akku on ladattu täyteen, irrota laturi sähköliitännästä. Irrota sitten laturin johtimet akun

navoista (Kuva 38).

Sulakkeiden huolto

Sähköjärjestelmä on suojattu sulakkeilla. Huoltoa ei tarvita. Jos sulake kuitenkin palaa, tarkista osa/virtapiiri toimintavian tai oikosulun varalta.

Sulake:

• Päävirta F1 – 30 A, kahvatyyppinen

• Latauspiiri F2 – 25 A, kahvatyyppinen

1. Irrota ruuvit, joilla ohjauspaneeli on kiinni koneessa.

Säilytä kaikki kiinnikkeet.

2. Nosta ohjauspaneeli ylös, niin pääset käsiksi

pääjohdinsarjaan ja sulakerasiaan (Kuva 39).

3. Vaihda sulake vetämällä ensin vanha sulake irti

(Kuva 39).

25

30

25

30

1

1.

Päävirta – 30 A

2

G014540

Kuva 39

2.

Latauspiiri – 25 A

1.

Akun plusnapa

2.

Akun miinusnapa

Kuva 38

3.

Punainen laturin johdin (+)

4.

Musta laturin johdin (–)

4. Palauta ohjauspaneeli normaaliasentoon. Kiinnitä paneeli koneeseen aiemmin irrotetuilla ruuveilla.

Huomaa:

Älä käytä konetta, kun akkua ei ole kytketty. Se voi aiheuttaa sähkövaurioita.

32

Vetojärjestelmän huolto

Rengaspaineen tarkistus

Huoltoväli:

25 käyttötunnin välein—Tarkista rengaspaine.

Pidä etu- ja takarenkaiden rengaspaine ohjeiden mukaisena. Epätasainen rengaspaine saattaa tehdä leikkuujäljestä epätasaisen. Tarkista paine venttiilin

varresta (Kuva 40). Tarkista paine, kun renkaat ovat

kylmät, jotta painelukema olisi mahdollisimman tarkka.

Katso renkaiden valmistajan suosittelema enimmäispaine kääntöpyörien renkaiden sivusta.

Täytä takakäyttöpyörien renkaat paineeseen 0,82 bar.

1. Paikanna sähköjarrun akseli, johon jarrun nostovarret yhdistyvät.

2. Vapauta jarru kääntämällä akselia eteenpäin.

Kuva 40

1.

Venttiilinvarsi

Sähköjarrun vapautus

Sähköjarru voidaan vapauttaa käsin kääntämällä nostovarsia eteenpäin. Kun sähköjarru on aktivoitunut, jarru palautuu.

Vapauta jarru:

1

G015000

Kuva 41

1.

Jarrun nostovarsi sähköjarrun ohjausyksikössä

33

Leikkurin huolto

Leikkuuterien huolto

Pidä terät terävinä koko leikkuukauden ajan. Terävät terät leikkaavat ruohon siistimmin ruohonkorsia repimättä.

Repeytymien vuoksi ruohon reunat muuttuvat ruskeiksi, mikä heikentää kasvua ja altistaa kasvisairauksille.

Tarkista päivittäin, että leikkuuterät ovat terävät ja että ne eivät ole kuluneet tai vaurioituneet. Viilaa mahdolliset lovet pois ja teroita terät tarpeen mukaan.

Jos terä on vaurioitunut tai kulunut, vaihda se aitoon

Toro-vaihtoterään. Jotta terien teroitus ja vaihto kävisi vaivattomasti, käytettävissä on hyvä olla muutamia vaihtoteriä.

VAARA

Kulunut tai vaurioitunut terä voi rikkoutua ja terän pala voi sinkoutua käyttäjään tai ohikulkijaan aiheuttaen vakavan loukkaantumisen tai kuoleman.

• Terä on tarkistettava säännöllisesti kulumisen ja vaurioiden varalta.

• Kulunut tai vaurioitunut terä on vaihdettava.

Ennen terien tarkastusta tai huoltoa

Pysäköi kone tasaiselle alustalle, vapauta teräkytkin ja siirrä liikkeenohjausvivut ulospäin pysäköintiasentoon.

Pysäytä moottori ja irrota virta-avain.

1.

Leikkuusärmä

2.

Kupera alue

1

2

3

Kuva 42

3.

Kulumisjälkiä/urautumista

4.

Vaurio

Taipuneiden terien tarkistus

Huomaa:

Koneen on oltava tasaisella alustalla seuraavaa toimenpidettä varten.

1. Nosta leikkuupöytä ylimpään leikkuukorkeusasentoon, joka on myös kuljetusasento.

2. Käytä pehmustettuja paksuja suojakäsineitä tai muita soveltuvia käsisuojaimia. Käännä terää hitaasti sopivaan asentoon, jossa etäisyys leikkuusärmästä tasaiseen alustaan voidaan mitata.

Terien tarkastus

Huoltoväli:

Aina ennen käyttöä tai päivittäin—Tarkista leikkuuterät.

1. Tarkasta leikkuusärmät (Kuva 42). Jos särmät eivät

ole teräviä tai niissä on lovia, irrota terät ja teroita ne.

Katso kohta Terien teroitus.

2. Tarkista terät, etenkin kupera alue (Kuva 42). Jos

havaitset vähäisiäkään vaurioita, kulumia tai uria

tällä alueella (kohta 3, Kuva 42), asenna uusi terä

välittömästi.

1.

Leikkuupöytä

2.

Karan kotelo

Kuva 43

3.

Terä

G009679

34

3. Mittaa etäisyys terän kärjestä tasaiseen alustaan.

1

3

2

Kuva 44

1.

Terä mittausasennossa

2.

Tasainen alusta

3.

Mitattu etäisyys terän ja alustan välillä (A)

G009680

4. Käännä samaa terää 180 astetta niin, että vastakkainen leikkuusärmä on samassa asennossa.

3

2

1

G009681

Kuva 45

1.

Terä, aiemmin mitattu puoli

2.

Aiemmin käytetty mittausasento

3.

Terän vastakkainen puoli siirretään mittausasentoon

VAARA

Taipunut tai vaurioitunut terä voi rikkoutua ja aiheuttaa vakavan loukkaantumisen tai kuoleman lähellä olijoille.

• Taipunut tai vaurioitunut terä on aina vaihdettava uuteen.

• Älä hio tai tee teräviä lovia terän särmiin tai pintoihin.

A. Jos A:n ja B:n välinen ero on suurempi kuin

3 mm, vaihda terä uuteen. Katso kohdat Terien irrotus ja Terien asennus.

Huomaa:

Jos taipuneen terän tilalle vaihdetaan uusi ja mittaustulos on edelleen yli 3 mm, terän kara saattaa olla taipunut. Ota yhteys valtuutettuun Toro-huoltoliikkeeseen.

B. Jos ero on hyväksytyissä rajoissa, siirry seuraavaan terään.

Toista toimenpide kullekin terälle.

Terien irrotus

Terä on vaihdettava, jos se on osunut kiinteään esineeseen, jos se on epätasapainossa tai jos se on taipunut. Käytä aina aitoja Toro-vaihtoteriä parhaan suorituskyvyn ja turvallisuuden varmistamiseksi. Muiden valmistajien vaihtoterien käyttö saattaa aiheuttaa sen, että kone ei ole enää turvallisuusstandardien mukainen.

Tartu terän päähän liinan tai paksun hansikkaan avulla.

Irrota teräpultti, jousialuslaatta, terän jäykistäjä ja terä

kara-akselista (Kuva 47).

5. Mittaa etäisyys terän kärjestä tasaiseen alustaan. Ero saa olla enintään 3 mm.

1

5

1

G009680

3

2

Kuva 46

1.

Vastakkaisen terän särmä mittausasennossa

2.

Tasainen alusta

3.

Toinen mitattu etäisyys terän ja alustan välillä (B)

1.

Terän siipialue

2.

Terä

3.

Jousialuslaatta

3

4

Terien teroitus

2

G015292

Kuva 47

4.

Teräpultti

5.

Terän jäykistäjä

1. Viilaa leikkuusärmä teräväksi terän molemmista

päistä (Kuva 48). Säilytä alkuperäinen kulma.

35

Terä säilyttää tasapainonsa, kun molemmista leikkuusärmistä poistetaan materiaalia yhtä paljon.

Kuva 48

1.

Teroita alkuperäiseen kulmaan

2. Tarkista terän tasapaino asettamalla se terän

tasaimeen (Kuva 49). Jos terä pysyy vaaka-asennossa,

se on tasapainossa ja sitä voidaan käyttää. Jos terä ei ole tasapainossa, viilaa sitä vähän vain siipialueelta

(Kuva 48). Toista, kunnes terä on tasapainossa.

Sivusuuntainen tasaus

1. Pysäköi kone tasaiselle alustalle ja vapauta teräkytkin.

2. Siirrä liikkeenohjausvivut ulospäin pysäköintiasentoon, sammuta moottori, irrota virta-avain ja odota, että kaikki liikkuvat osat pysähtyvät, ennen kuin poistut käyttäjän paikalta.

3. Siirrä leikkuukorkeuden säätövipu keskimmäiseen asentoon.

4. Käännä teriä varovasti niin, että ne ovat kaikki

sivuttaissuunnassa (Kuva 50).

1

G014630

3

2

1.

Terä

Kuva 49

2.

Tasain

Terien asennus

1. Asenna terä kara-akseliin (Kuva 47).

Tärkeää:

Terän kuperan puolen on osoitettava ylöspäin leikkurin sisäpuolta kohti, jotta leikkuujäljestä tulee kunnollinen.

2. Asenna terän jäykistäjä, jousialuslaatta (kovera puoli

terää kohden) ja teräpultti (Kuva 47).

3. Kiristä teräpultti momenttiin 47–88 N·m.

4

4

Kuva 50

Leikkuupöydät, joissa on OneBlade-terä

1.

Terä sivusuunnassa

2.

Terän siipialue

3.

Ulkoleikkuusärmät

4.

Mittaa tästä etäisyys terän kärjestä tasaiseen alustaan

Leikkuupöydän tasaus

Varmista, että leikkuupöytä on vaakasuorassa, aina leikkuria asentaessasi tai jos nurmikon leikkuujälki ei ole tasainen.

Ennen tasausta on tarkistettava, ettei leikkuupöydässä ole taipuneita teriä. Kaikki taipuneet terät on irrotettava ja vaihdettava. Ennen kuin jatkat, katso kohta Taipuneiden terien tarkistus.

Leikkuupöytä on tasattava ensin sivusuunnassa, minkä jälkeen voidaan säätää pitkittäiskaltevuutta.

Vaatimukset:

• Koneen on oltava tasaisella alustalla.

• Kaikkien renkaiden ilmanpaineen on oltava oikea.

Katso vetojärjestelmän huoltoa käsittelevän osan kohta Rengaspaineen tarkistus.

5. Mittaa ulkoleikkuusärmien ja tasaisen pinnan väliltä

(Kuva 50). Jos molemmat mitat eivät ole 5 mm:n

sisällä toisistaan, säätö on tarpeen. Jatka sitten toimenpidettä.

6. Tue leikkuupöydän paino asettamalla puukappaleet leikkuupöydän reunojen alle.

Huomaa:

Älä aseta tukia nurmisuojarullien alle, jos leikkuupöydässä on sellaiset.

7. Siirry koneen vasemmalle puolelle. Irrota sivuosan lukkopultti ja lukkomutteri kiinteästä asennosta ja asenna ne lovettuun taka-asennusaukkoon. Jätä ne

hieman löysälle (Kuva 51).

36

G015323

5

1

1

2

4

1.

Kannatin

2.

Lovettu säätöasento

3.

Kiinteä asento

3

2

Kuva 51

4.

Sivuosan lukkomutteri

5.

Sivuosan lukkopultti

8. Löysää kannattimessa olevaa takaosan lukkomutteria juuri sen verran, että kannatinta voidaan siirtää

(Kuva 52).

3

G014633

1

4

2

1.

Kannatin

2.

Takaosan lukkomutteri

Kuva 52

3.

Sivuosan lukkomutteri, lovettu asento

4.

Säätölovet

9. Mittaa tarvittava säädön määrä hitsatun kannattimen lovien avulla. Jokainen lovi vastaa 6 mm:ä, ja

jokainen yksittäinen sivu vastaa 3 mm:ä (Kuva 53).

Säädä leikkuupöytä sopivalle korkeudelle.

1.

6 mm

Kuva 53

2.

3 mm

G015325

10. Pysäytä leikkuupöytä säädettyyn asentoon ja kiinnitä se kiristämällä kannattimessa oleva takaosan

lukkomutteri (Kuva 52). Kiristä kannattimessa olevaa

sivuosan lukkomutteria.

11. Tasaa leikkuupöytä tarkistamalla terän kaltevuus pituussuunnassa. Katso kohta

Terän pituussuuntaisen kaltevuuden säätö.

Terän pituussuuntaisen kaltevuuden säätö

Terän pituussuuntainen kaltevuus on tarkistettava aina ennen leikkurin asennusta. Jos leikkurin etupää on yli

7,9 mm alempana kuin leikkurin takapää, säädä terän kaltevuutta seuraavien ohjeiden mukaisesti:

1. Pysäköi kone tasaiselle alustalle ja vapauta teräkytkin.

2. Siirrä liikkeenohjausvivut ulospäin pysäköintiasentoon, sammuta moottori, irrota virta-avain ja odota, että kaikki liikkuvat osat pysähtyvät, ennen kuin poistut käyttäjän paikalta.

3. Siirrä leikkuukorkeuden säätövipu keskimmäiseen asentoon.

Huomaa:

Tarkista ja säädä terän sivusuuntainen tasaus, jos et ole tarkistanut asetusta. Katso kohta

Leikkurin sivusuuntainen tasaus.

4. Käännä teriä varovasti niin, että ne ovat

pituussuuntaisesti (Kuva 54).

37

1

2

G014631

Kuva 54

2

1.

Terä pituussuunnassa

2.

Mittaa tästä etäisyys terän kärjestä tasaiseen alustaan

5. Mittaa etäisyys etuterän kärjestä tasaiseen alustaan

ja takaterän kärjestä tasaiseen alustaan (Kuva 54).

Jos etuterän kärki ei ole 1,6–7,9 mm alempana kuin takaterän kärki, säädä etuosan lukkomutteria.

6. Säädä terän pituussuuntaista kaltevuutta kiertämällä

leikkurin etuosassa olevaa säätömutteria (Kuva 55).

Leikkurin irrotus

1. Pysäköi kone tasaiselle alustalle ja vapauta teräkytkin.

2. Siirrä liikkeenohjausvivut ulospäin pysäköintiasentoon, sammuta moottori, irrota virta-avain ja odota, että kaikki liikkuvat osat pysähtyvät, ennen kuin poistut käyttäjän paikalta.

3. Laske leikkuukorkeuden säätövipu alimpaan asentoon.

4. Irrota sokka etutukitangosta ja irrota tanko

leikkuupöydän kannattimesta (Kuva 56). Laske

leikkuupöydän etuosa varovasti maahan.

3

1

2

3

G014635

Kuva 56

3.

Leikkuupöydän kannatin 1.

Etutukitanko

2.

Lukkomutteri

1

2

Kuva 55

3.

Lukkomutteri

G014634

1.

Säätötanko

2.

Säätölohko

7. Nosta leikkurin etupäätä kiristämällä säätömutteria.

Laske leikkurin etupäätä löysäämällä säätömutteria.

8. Tarkista pituussuuntainen kaltevuus uudelleen säädön jälkeen. Jatka mutterin säätämistä, kunnes etuterän kärki on 1,6–7,9 mm alempana kuin

takaterän kärki (Kuva 54).

9. Kun terän pituussuuntainen kaltevuus on kunnossa, tarkista leikkurin sivusuuntainen tasaus uudelleen.

Katso kohta Leikkurin sivusuuntainen tasaus.

5. Nosta leikkuupöytä ja kannattimet irti takanostovarresta. Laske leikkuri maahan

varovasti (Kuva 57).

38

irrotustyökalun avulla (Toro-osanro 92-5771). Irrota

sitten hihna hihnapyöriltä (Kuva 58).

VAARA

Asennettuna jousessa on jännitys, ja se saattaa aiheuttaa henkilövahinkoja.

Ole varovainen, kun irrotat hihnaa.

2

5

3

1

G015338

Kuva 57

3.

Takanostovarsi

1

1.

Leikkuupöytä

2.

Kannatin

4

6. Irrota leikkurin hihna moottorin hihnapyörästä liu’uttamalla leikkuupöytää taaksepäin.

7. Liu’uta leikkuupöytä pois koneen alta.

Huomaa:

Säilytä kaikki osat myöhempää käyttöä varten.

Leikkurin hihnan huolto

Hihnojen tarkastus

Huoltoväli:

25 käyttötunnin välein—Tarkista, ettei hihnoissa ole kulumia tai murtumia.

Tarkista, ettei hihnoissa ole murtumia, rispaantuneita reunoja, palojälkiä tai muita vaurioita. Vaihda vaurioituneet hihnat.

Leikkurin hihnan vaihto

Kuluneen hihnan merkkejä ovat vinkuminen hihnan pyöriessä, terien lipsuminen ruohoa leikattaessa, rispaantuneet reunat, palojäljet ja murtumat. Vaihda leikkurin hihna, jos jokin näistä tiloista ilmenee.

1. Pysäköi kone tasaiselle alustalle ja vapauta teräkytkin.

2. Siirrä liikkeenohjausvivut ulospäin pysäköintiasentoon, sammuta moottori, irrota virta-avain ja odota, että kaikki liikkuvat osat pysähtyvät, ennen kuin poistut käyttäjän paikalta.

3. Aseta leikkuukorkeudeksi alin leikkuuasento

(38 mm).

4. Vapauta kiristinpyörän jännitys irrottamalla kiristinpyörän jousi leikkuupöydän koukusta jousen

6

4

G015129

Kuva 58

1.

Kiristinpyörä

2.

Leikkurin hihna

3.

Ulommainen hihnapyörä

4.

Jousi

5.

Moottorin hihnapyörä

6.

Jousen irrotustyökalu

5. Asenna uusi hihna moottorin ja leikkurin

hihnapyörien ympäri (Kuva 58).

6. Asenna kiristinpyörän jousi leikkuupöydän koukkuun jousen irrotustyökalun avulla (Toro-osanro 92-5771), jolloin kiristinpyörä ja leikkurin hihna jännittyvät

(Kuva 58).

Leikkurin asennus

1. Pysäköi kone tasaiselle alustalle ja vapauta teräkytkin.

2. Siirrä liikkeenohjausvivut ulospäin pysäköintiasentoon, sammuta moottori, irrota virta-avain ja odota, että kaikki liikkuvat osat pysähtyvät, ennen kuin poistut käyttäjän paikalta.

3. Liu'uta leikkuri koneen alle.

4. Laske leikkuukorkeuden säätövipu alimpaan asentoon.

39

5. Nosta leikkuupöydän takaosaa ja ohjaa kannattimet

takanostovarren päälle (Kuva 57).

6. Kiinnitä etutukitanko leikkuupöytään liitintapilla ja

sokalla (Kuva 56).

7. Asenna leikkurin hihna moottorin hihnapyörään.

Katso kohta Leikkurin hihnan vaihto.

Suuntaimen vaihto

Huoltoväli:

Aina ennen käyttöä tai päivittäin—Tarkista, ettei suuntaimessa ole vaurioita.

VAARA

Jos heittoaukko ei ole peitossa, leikkuri saattaa singota esineitä käyttäjän tai sivullisten suuntaan, mistä voi olla seurauksena vakava tapaturma.

Seurauksena voi olla myös kosketus terään.

Älä koskaan käytä konetta ilman suuntainta, poistolevyä tai ruohonkeräysjärjestelmää.

1. Paikanna kuvassa näytetyt kohteet (Kuva 59).

2

3

4

6

5

6. Aseta jousi päätylangat alaspäin tankoon ja suuntaimen kannakkeiden väliin. Liu'uta tanko

suuntaimen toisen kannakkeen läpi (Kuva 59).

7. Työnnä tanko suuntaimen edessä leikkuupöydässä olevaan lyhyeen pidikkeeseen. Kiinnitä tangon

takapää leikkuriin mutterilla (3/8 tuumaa) (Kuva 59).

Tärkeää:

Suuntaimen on oltava jousikuormitettuna ala-asennossa. Nosta suuntain ylös ja testaa, että napsahtaa ala-asentoon.

7

1

G014636

1.

Leikkuupöytä

2.

Suuntain

3.

Suuntaimen kannake

4.

Tanko

Kuva 59

5.

Jousi

6.

Mutteri (3/8 tuuma)

7.

Lyhyt pidike

2. Irrota mutteri (3/8 tuumaa) tangosta leikkurin alta

(Kuva 59).

3. Liu'uta tanko ulos lyhyestä pidikkeestä, jousesta

ja suuntaimesta (Kuva 59). Irrota vaurioitunut tai

kulunut suuntain.

4. Vaihda suuntain (Kuva 59).

5. Liu'uta tangon suora pää suuntaimen takakannakkeen läpi.

40

Puhdistus

Leikkurin alapuolen pesu

Huoltoväli:

Aina ennen käyttöä tai päivittäin—Puhdista leikkuukotelo.

Pese leikkurin alapuoli aina käytön jälkeen, jotta ruohoa ei pääse kertymään ja jotta leikkuujäte hajaantuu paremmin.

1. Pysäköi kone tasaiselle alustalle ja vapauta teräkytkin.

2. Siirrä liikkeenohjausvivut ulospäin pysäköintiasentoon, sammuta moottori, irrota virta-avain ja odota, että kaikki liikkuvat osat pysähtyvät, ennen kuin poistut käyttäjän paikalta.

3. Kiinnitä letkuliitin leikkurin pesuliitännän päähän ja

käännä vesi suurelle paineelle (Kuva 60).

Huomaa:

Levitä vaseliinia pesuliitännän

O-renkaaseen, jotta liitin liukuu paremmin ja suojaa

O-rengasta.

VAARA

Rikkoutunut tai puuttuva pesuliitäntä voi aiheuttaa esineiden ulossinkoutumista tai teräkosketuksen. Teräkosketus tai ulossinkoutuva jäte voi aiheuttaa loukkaantumisen tai kuoleman.

• Vaihda rikkoutunut tai puuttuva pesuliitäntä välittömästi, ennen kuin käytät leikkuria uudelleen.

• Käsiä tai jalkoja ei saa koskaan laittaa leikkurin alle tai sen aukkojen läpi.

1.

Pesuliitäntä

2.

Letku

Kuva 60

3.

O-rengas

4.

Liitin

4. Laske leikkuri alimpaan leikkuukorkeuteen.

5. Istuudu istuimelle ja käynnistä moottori. Kytke teräkytkin ja anna leikkurin käydä 1–3 minuuttia.

6. Vapauta teräkytkin, pysäytä moottori ja irrota virta-avain. Odota, kunnes kaikki liikkuvat osat ovat pysähtyneet.

7. Käännä vesi pois päältä ja irrota liitin pesuliitännästä.

Huomaa:

Jos leikkuri ei puhdistu yhdellä pesukerralla, liota sitä ja anna sen seistä 30 minuutin ajan. Toista sitten toimenpide.

8. Käytä leikkuria vielä 1–3 minuuttia, jotta ylimääräinen vesi tulee ulos.

41

Varastointi

Puhdistus ja varastointi

1. Vapauta teräkytkin, siirrä liikkeenohjausvivut ulospäin pysäköintiasentoon, sammuta moottori ja irrota virta-avain.

2. Irrota ruohon jäämät, lika ja rasva koneen kaikista ulkoisista osista, etenkin moottorista. Puhdista lika ja roskat moottorin sylinterinkannen rivoista ja tuulettimen kotelosta.

Tärkeää:

Kone voidaan pestä miedolla pesuaineella ja vedellä. Älä pese konetta painepesurilla. Älä käytä vettä ylen määrin,

älä etenkään kojetaulun, moottorin ja hydraulipumppujen läheisyydessä.

3. Huolla ilmanpuhdistin. Katso moottorin huoltoa käsittelevän osan kohta Ilmanpuhdistimen huolto.

4. Rasvaa kone. Katso kohta Voitelu.

5. Vaihda kampikammioöljy ja suodatin. Katso moottorin huoltoa käsittelevän osan kohta

Moottoriöljyn huolto.

6. Tarkista rengaspaineet. Katso vetojärjestelmän huoltoa käsittelevän osan kohta Rengaspaineen tarkistus.

7. Lataa akku. Katso sähköjärjestelmän huoltoa käsittelevän osan kohta Akun huolto.

8. Tarkista terien kunto. Katso leikkurin huoltoa käsittelevän osan kohta Leikkuuterien huolto.

9. Valmistele kone varastointia varten, jos sitä ei ole tarkoitus käyttää yli kuukauteen. Valmistele kone varastointia varten seuraavasti.

10. Lisää polttoainesäiliöön öljypohjaista stabilointi-/lisäainetta. Noudata stabilointiaineen valmistajan sekoitusohjeita. Älä käytä alkoholipohjaista stabilointiainetta (etanolia tai metanolia).

Huomaa:

Stabilointi-/lisäaine toimii tehokkaimmin, kun se sekoitetaan tuoreeseen bensiiniin ja kun sitä käytetään jatkuvasti.

Käytä moottoria, jotta lisäaineinen polttoaine kiertää koko polttoainejärjestelmässä (viisi minuuttia).

Sammuta moottori, anna sen jäähtyä ja tyhjennä polttoainesäiliö.

Käynnistä moottori uudelleen ja anna sen käydä, kunnes se sammuu.

Käytä rikastinta. Käynnistä moottori ja käytä sitä, kunnes se ei käynnisty enää uudelleen.

Hävitä polttoaine asianmukaisesti. Kierrätä se paikallisten säädösten mukaan.

Tärkeää:

Älä säilytä lisäaineistettua bensiiniä

30 päivää kauempaa.

11. Irrota sytytystulpat ja tarkista niiden kunto.

Katso moottorin huoltoa käsittelevän osan kohta

Sytytystulpan huolto. Kun sytytystulppa (-tulpat) on irrotettu moottorista, kaada kaksi ruokalusikallista moottoriöljyä sytytystulpan reikään. Kierrätä moottoria käynnistimellä, jotta öljy leviää sylinterin sisään. Asenna sytytystulppa tai -tulpat. Älä asenna sytytystulpan (-tulppien) johtoa.

12. Puhdista lika ja roskat leikkurin päältä.

13. Kaavi ruoho ja lika leikkurin alta ja pese leikkuri sitten vesiletkulla.

14. Tarkista käyttöhihnan ja leikkurin hihnan kunto.

15. Tarkista ja kiristä kaikki pultit, mutterit ja ruuvit.

Korjaa tai vaihda kaikki kuluneet tai vaurioituneet osat.

16. Maalaa kaikki naarmuuntuneet tai paljaat metallipinnat. Maalia on saatavissa valtuutetusta huoltoliikkeestä.

17. Varastoi kone puhtaaseen, kuivaan autotalliin tai varastotilaan. Poista avain virtalukosta ja pane se talteen. Peitä kone suojataksesi sen ja pitääksesi sen puhtaana.

42

Vianetsintä

Ongelma

Moottori ylikuumenee.

Käynnistin ei pyöritä

Moottori ei käynnisty, käynnistyy huonosti tai ei pysy käynnissä.

Moottori menettää tehoaan.

Mahdollinen syy Korjaustoimenpiteet

1. Moottori on ylikuormitettu.

1. Vähennä ajonopeutta.

2. Kampikammiossa on liian vähän öljyä.

2. Lisää öljyä kampikammioon.

3. Moottorin puhallinkotelon alla olevat jäähdytysrivat ja ilmakanavat ovat tukossa.

3. Poista tukkeumat jäähdytysrivoista ja ilmakanavista.

4. Ilmanpuhdistin on likainen.

5. Polttoainejärjestelmässä on likaa, vettä tai vanhentunutta polttoainetta.

4. Puhdista tai vaihda ilmanpuhdistimen panos.

5. Ota yhteys valtuutettuun huoltoliikkeeseen

1. Teräkytkin on kytkettynä.

2. Liikkeenohjausvivut eivät ole pysäköintiasennossa.

3. Akussa ei ole latausta.

4. Sähköliitännät ovat ruostuneet tai löystyneet.

5. Sulake on palanut.

6. Rele tai kytkin on vaurioitunut.

1. Siirrä teräkytkin vapautettuun asentoon.

2. Siirrä liikkeenohjausvivut ulospäin pysäköintiasentoon.

3. Lataa akku.

4. Tarkista, että sähköliitäntöjen kosketus on kunnossa.

5. Vaihda sulake.

6. Ota yhteys valtuutettuun huoltoliikkeeseen.

1. Polttoainesäiliö on tyhjä.

1. Täytä polttoainesäiliö.

2. Rikastin ei ole käytössä.

3. Ilmanpuhdistin on likainen.

4. Sytytystulpan johto on löysällä tai irronnut.

5. Sytytystulppa on syöpynyt tai likainen, tai sen kärkiväli on väärä.

6. Polttoainesuodattimessa on likaa.

7. Polttoainejärjestelmässä on likaa, vettä tai vanhentunutta polttoainetta.

2. Siirrä rikastimen vipu Päällä-asentoon.

3. Puhdista tai vaihda ilmanpuhdistimen panos.

4. Asenna sytytystulpan johto.

5. Asenna uusi sytytystulppa, jonka kärkiväli on oikea.

6. Vaihda polttoainesuodatin.

7. Ota yhteys valtuutettuun huoltoliikkeeseen.

8. Polttoainesäiliössä on vääränlaista polttoainetta.

8. Tyhjennä säiliö ja täytä se oikeantyyppisellä polttoaineella.

9. Kampikammiossa on liian vähän öljyä.

9. Lisää öljyä kampikammioon.

1. Moottori on ylikuormitettu.

1. Vähennä ajonopeutta.

2. Ilmanpuhdistin on likainen.

2. Puhdista ilmanpuhdistimen panos.

3. Kampikammiossa on liian vähän öljyä.

3. Lisää öljyä kampikammioon.

4. Moottorin puhallinkotelon alla olevat jäähdytysrivat ja ilmakanavat ovat tukossa.

4. Poista tukkeumat jäähdytysrivoista ja ilmakanavista.

5. Sytytystulppa on syöpynyt tai likainen, tai sen kärkiväli on väärä.

5. Asenna uusi sytytystulppa, jonka kärkiväli on oikea.

6. Polttoainesäiliön ilmareikä on tukossa.

6. Ota yhteys valtuutettuun huoltoliikkeeseen.

7. Polttoainesuodattimessa on likaa.

8. Polttoainejärjestelmässä on likaa, vettä tai vanhentunutta polttoainetta.

9. Polttoainesäiliössä on vääränlaista polttoainetta.

7. Vaihda polttoainesuodatin.

8. Ota yhteys valtuutettuun huoltoliikkeeseen.

9. Tyhjennä säiliö ja täytä se oikeantyyppisellä polttoaineella.

43

Kone ei liiku.

Ongelma

Epänormaali värinä.

Epätasainen leikkuukorkeus.

Terät eivät pyöri.

Mahdollinen syy

1. Ohitusventtiilit ovat auki.

2. Vetohihnat ovat kuluneet, löysällä tai rikkinäiset.

3. Vetohihnat ovat irti hihnapyöriltä.

4. Vaihteisto ei toimi.

1. Moottorin kiinnityspultit ovat löysällä.

2. Moottorin hihnapyörä, kiristinpyörä tai terän hihnapyörä on löysällä.

3. Moottorin hihnapyörä on vaurioitunut.

4. Leikkuuterä(t) on taipunut / ovat taipuneet tai epätasapainossa.

5. Terän kiinnityspultti on löysällä.

6. Terän kara on taipunut.

1. Terät ovat tylsiä.

2. Leikkuuterät ovat taipuneet.

3. Leikkuri ei ole tasassa.

4. Nurmisuojapyörää ei ole asetettu oikein.

5. Leikkurin alapuoli on likainen.

6. Väärä rengaspaine.

7. Terän kara on taipunut.

Korjaustoimenpiteet

1. Sulje hinausventtiilit.

2. Ota yhteys valtuutettuun huoltoliikkeeseen.

3. Ota yhteys valtuutettuun huoltoliikkeeseen.

4. Ota yhteys valtuutettuun huoltoliikkeeseen.

1. Kiristä moottorin kiinnityspultit.

2. Kiristä löysä pyörä.

3. Ota yhteys valtuutettuun huoltoliikkeeseen.

4. Asenna uusi leikkuuterä(t).

5. Kiristä terän kiinnityspultti.

6. Ota yhteys valtuutettuun huoltoliikkeeseen.

1. Teroita terä(t).

2. Asenna uusi leikkuuterä(t).

3. Tasaa leikkuri sivusuunnassa ja pituussuunnassa.

4. Säädä nurmisuojapyörän korkeutta.

5. Puhdista leikkurin alapuoli.

6. Aseta oikea rengaspaine.

7. Ota yhteys valtuutettuun huoltoliikkeeseen.

1. Asenna uusi käyttöhihna.

1. Käyttöhihna on kulunut, löysällä tai rikkinäinen.

2. Käyttöhihna on irti hihnapyörältä.

3. Voimanulosoton (PTO) kytkin tai sähköinen PTO-kytkin on viallinen.

4. Leikkurin hihna on kulunut, löysällä tai rikkinäinen.

2. Asenna käyttöhihna ja tarkista, että säätöakselit ja hihnaohjaimet ovat oikeassa asennossa.

3. Ota yhteys valtuutettuun huoltoliikkeeseen.

4. Asenna uusi leikkurin hihna.

44

Kaaviot

G014644

Kytkentäkaavio (Rev. A)

45

Eurooppalainen tietosuojailmoitus

Toron keräämät tiedot

Toro Warranty Company (Toro) huolehtii asiakkaiden tietosuojasta. Takuuvaatimusten käsittelyä ja mahdollisia tuotteiden takaisinkutsukampanjoita varten pyydämme, että asiakkaat lähettävät henkilötiedot suoraan Torolle tai paikalliselle Toro-jälleenmyyjälle.

Toro-takuujärjestelmä toimii yhdysvaltalaisilla palvelimilla, eivätkä yhdysvaltalaiset tietosuojalait välttämättä tarjoa samanlaista suojaa kuin vastaavat lait asiakkaan omassa maassa.

ANTAMALLA HENKILÖTIEDOT TOROLLE ASIAKAS SUOSTUU SIIHEN, ETTÄ NÄITÄ TIETOJA KÄSITELLÄÄN TÄSSÄ TIETOSUOJAILMOITUKSESSA

KUVATULLA TAVALLA.

Tapa, jolla Toro käyttää tietoja

Toro voi käyttää henkilötietoja takuuvaatimusten käsittelyyn ja yhteydenottoihin mahdollisissa tuotteiden takaisinkutsukampanjoissa. Toro voi jakaa tietoja Toron sisaryhtiöille, jälleenmyyjille ja muille liiketoimintakumppaneille näiden tarkoitusten yhteydessä. Takuuta varten annettuja henkilötietoja ei käytetä markkinointiin eikä niitä luovuteta tai myydä muille yhtiöille markkinointitarkoituksiin. Toro pidättää oikeuden luovuttaa henkilötietoja lain määräämiin tarkoituksiin tai asiaankuuluvien viranomaisten pyynnöstä, järjestelmien toiminnan varmistamiseksi tai Toron turvallisuuden tai muiden käyttäjien turvallisuuden varmistamiseksi.

Henkilötietojen säilytys

Henkilötietoja säilytetään niin kauan kuin niitä tarvitaan niiden alkuperäiseen tarkoitukseen tai muihin asianmukaisiin tarkoituksiin (kuten viranomaismääräysten noudattamiseksi) tai lain määräämän ajan.

Toron vakuutus asiakkaiden henkilötietojen tietosuojasta

Toro pyrkii säilyttämään henkilötietojen tietosuojan kohtuullisten varotoimien avulla. Lisäksi se pyrkii huolehtimaan tietojen tarkkuudesta ja paikkansapitävyydestä.

Henkilötietojen käyttö ja korjaus

Jos haluat tarkistaa henkilötietosi tai korjata niitä, lähetä sähköpostia osoitteeseen [email protected]

374-0282 Rev A

Jakelija:

Atlantis Su ve Sulama Sisstemleri Lt

Balama Prima Engineering Equip.

B-Ray Corporation

Casco Sales Company

Ceres S.A.

CSSC Turf Equipment (pvt) Ltd.

Cyril Johnston & Co.

Equiver

Femco S.A.

G.Y.K. Company Ltd.

Geomechaniki of Athens

Guandong Golden Star

Hako Ground and Garden

Hako Ground and Garden

Hayter Limited (U.K.)

Hydroturf Int. Co Dubai

Hydroturf Egypt LLC

Ibea S.P.A.

Irriamc

Irrigation Products Int'l Pvt Ltd.

Jean Heybroek b.v.

Maquiver S.A.

Maruyama Mfg. Co. Inc.

Metra Kft

Mountfield a.s.

Munditol S.A.

Oslinger Turf Equipment SA

Oy Hako Ground and Garden Ab

Parkland Products Ltd.

Prochaska & Cie

RT Cohen 2004 Ltd.

Riversa

Sc Svend Carlsen A/S

Solvert S.A.S.

Spypros Stavrinides Limited

Surge Systems India Limited

T-Markt Logistics Ltd.

Toro Australia

Toro Europe NV

Kansainvälinen jakelijaluettelo

Maa:

Turkki

Hongkong

Korea

Puerto Rico

Costa Rica

Sri Lanka

Pohjois-Irlanti

Meksiko

Guatemala

Japani

Kreikka

Kiina

Ruotsi

Norja

Yhdistynyt kuningaskunta

Arabiemiirikuntien liitto

Egypti

Italia

Portugali

Intia

Alankomaat

Kolumbia

Japani

Unkari

Tšekin tasavalta

Argentiina

Ecuador

Suomi

Uusi-Seelanti

Itävalta

Israel

Espanja

Tanska

Ranska

Kypros

Intia

Unkari

Australia

Belgia

Puhelinnumero:

90 216 344 86 74

852 2155 2163

82 32 551 2076

787 788 8383

506 239 1138

94 11 2746100

44 2890 813 121

52 55 539 95444

502 442 3277

81 726 325 861

30 10 935 0054

86 20 876 51338

46 35 10 0000

47 22 90 7760

44 1279 723 444

97 14 347 9479

202 519 4308

39 0331 853611

351 21 238 8260

86 22 83960789

31 30 639 4611

57 1 236 4079

81 3 3252 2285

36 1 326 3880

420 255 704 220

54 11 4 821 9999

593 4 239 6970

358 987 00733

64 3 34 93760

43 1 278 5100

972 986 17979

34 9 52 83 7500

45 66 109 200

33 1 30 81 77 00

357 22 434131

91 1 292299901

36 26 525 500

61 3 9580 7355

32 14 562 960

374-0269 Rev C

Toron takuu

Ehdot ja takuunalaiset tuotteet

The Toro Company ja sen sisaryhtiö Toro Warranty Company antavat yhteisen sopimuksensa mukaisesti alkuperäiselle ostajalle* takuun korjata tässä luetellut Toro-tuotteet, jos niissä ilmenee materiaali- tai valmistusvikoja.

Tuotteille annetaan seuraavat takuuajat ostopäivästä lukien:

Tuotteet

Työnnettävät ruohonleikkurit

Valettu leikkuupöytä

Takuuaika

Moottori

Teräsleikkuupöytä

Moottori

5 vuotta kotikäytössä 2

45 päivää kaupallisessa käytössä

5 vuoden GTS-takuu

Katso moottorin valmistajan takuu 1

2 vuotta kotikäytössä 2

45 päivää kaupallisessa käytössä

2 vuoden GTS-käynnistystakuu

Katso moottorin valmistajan takuu 1

Sähkökäyttöiset kannettavat laitteet 2 vuoden rajoitettu takuu

Lumilingot

Yksivaiheinen

Kaksivaiheinen

Sähkötoiminen

2 vuotta kotikäytössä 2

45 päivää kaupallisessa käytössä

2 vuotta kotikäytössä 2

45 päivää kaupallisessa käytössä

2 vuotta kotikäytössä 2

Kaikki seuraavat ajoleikkurit

Moottori

Lisälaitteet

Takamoottoriset ajoleikkurit

Ajoleikkurit ja puutarhatraktorit

TimeCutter Z -leikkurit

TITAN-leikkurit

Runko

TITAN MX -leikkurit

Runko

Z Master -leikkurit: 2000-sarja

• Runko

Katso moottorin valmistajan takuu 1

1 vuosi, vain osat

1 vuosi

2 vuotta kotikäytössä 2

90 päivää kaupallisessa käytössä

2 vuotta kotikäytössä 2

90 päivää kaupallisessa käytössä

3 vuotta kotikäytössä 2

30 päivää kaupallisessa käytössä

3 vuotta tai 240 tuntia 3

Elinikäinen (vain alkuperäinen omistaja) 4

3 vuotta tai 400 tuntia 3

Elinikäinen (vain alkuperäinen omistaja) 4

5 vuotta tai 1 200 tuntia 3

Elinikäinen (vain alkuperäinen omistaja) 4

* Alkuperäinen ostaja on henkilö, joka alun perin osti Toro-tuotteen.

1 Joillakin Toro-tuotteissa käytetyillä moottoreilla on moottorin valmistajan antama takuu.

2 Kotikäyttö tarkoittaa tuotteen käyttöä samalla tontilla, jolla asiakkaan koti sijaitsee. Käyttöä useammassa kuin yhdessä paikassa pidetään kaupallisena käyttönä, johon sovelletaan kaupalliseen käyttöön annettua takuuta.

3 Kumpi tahansa ilmenee ensin.

4 Elinikäinen takuu: Jos koneen päärakenteen muodostava runko (joka koostuu yhteen hitsatuista osista ja johon moottorin kaltaiset muut osat kiinnitetään) halkeaa tai murtuu normaalikäytössä, se korjataan tai vaihdetaan Toron harkinnan mukaan takuun puitteissa maksutta osien ja työn osalta. Takuu ei kata rungon vaurioitumista väärinkäytön tai ruostumisen edellyttämien korjausten laiminlyönnin seurauksena.

Takuu kattaa osat ja työn, mutta kuljetuskustannukset ovat asiakkaan vastuulla.

Takuu voidaan evätä, jos tuntilaskuri on irrotettu, siihen on tehty muutoksia tai jos sitä on muuten peukaloitu.

Omistajan vastuut

Toro-laitetta on huollettava

käyttöoppaan

huolto-ohjeiden mukaisesti.

Tällaisen kunnossapidon kustannuksista vastaa omistaja huollon suorittajasta riippumatta.

Takuuhuollon ohjeet

Jos uskot, että Toro-tuotteessasi on materiaali- tai valmistusvirhe, toimi seuraavasti:

1.

Ota yhteys tuotteen myyjään huollon järjestämiseksi. Jos et voi jostain syystä ottaa yhteyttä tuotteen myyjään, ota yhteys mihin tahansa valtuutettuun Toro-jälleenmyyjään.

2.

Vie laite ja ostotodistus (ostokuitti) huoltoliikkeeseen. Jos et ole tyytyväinen huoltoliikkeen arvioon tai saamaasi palveluun, ota yhteys

Toroon:

Customer Care Department, RLC Division

The Toro Company

8111 Lyndale Avenue South

Bloomington, MN 55420-1196

Päällikkö: Tekninen tuotetuki: 001–952–887–8248

Katso oheinen jakelijaluettelo

Takuun ulkopuoliset kohteet ja viat

Tämä takuu ei kata seuraavia:

Määräaikaishuolto tai kuluvat osat, esim. terät, roottorilavat, kaavinterät, hihnat, polttoaine, voiteluaineet, öljynvaihdot, sytytystulpat, kaapeli/vivusto tai jarrujen säätö

Laitteet tai osat, joita on muutettu tai käytetty väärin, tai jotka on vaihdettava tai korjattava onnettomuuksien tai asianmukaisen huollon laiminlyönnin vuoksi.

Korjaukset, jotka johtuvat vanhan polttoaineen (yli kuukauden ikäisen) käytöstä tai siitä, että laitetta ei ole valmisteltu oikein, ennen kuin se on jätetty käyttämättömäksi yli kuukauden ajaksi

Moottori ja vaihteisto. Näihin sovelletaan asianmukaisen valmistajan takuita ja niiden erillisiä takuuehtoja.

Kaikki näiden takuiden piiriin kuuluvat korjaukset on suoritettava valtuutetussa Toro-huoltoliikkeessä, ja niissä saa käyttää vain Toron hyväksymiä varaosia.

Yleiset ehdot

Ostajaa suojaavat maakohtaiset lait. Tämä takuu ei rajoita ostajan lakisääteisiä oikeuksia.

374-0268 Rev C

Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Related manuals