Toro TimeCutter ZS 3200 Riding Mower User manual

Toro TimeCutter ZS 3200 Riding Mower User manual
Form No. 3369-863 Rev A
TimeCutter® ZS 3200 -ajoleikkuri
Mallinro: 74385—Sarjanro: 311000001 tai suurempi
G015307
Jos haluat rekisteröidä tuotteen tai ladata käyttöoppaan tai osaluettelon veloituksetta, mene osoitteeseen
www.Toro.com.
Käännös alkuperäisestä tekstistä (FI)
Tämä kone on ajettava vaakatasoleikkuri, joka on
tarkoitettu kotikäyttöön asuinalueille. Se on tarkoitettu
pääasiassa viheralueiden ruohonleikkuuseen. Sitä
ei ole tarkoitettu pensaiden leikkuuseen tai ruohon
tai muun kasvuston leikkuuseen teiden varsilla eikä
maatalouskäyttöön.
Tässä käyttöoppaassa esiintyvä varoitusmerkintä
(Kuva 2) ilmaisee uhkaa, josta saattaa olla seurauksena
vakava tapaturma tai jopa kuolema, jos suositellut
varotoimenpiteet laiminlyödään.
Tämä tuote on asiaankuuluvien eurooppalaisten
direktiivien mukainen. Lisätietoja on erillisessä
tuotekohtaisessa vaatimustenmukaisuusvakuutuksessa.
Kuva 2
1. Varoitusmerkintä.
Lisäksi tässä käyttöoppaassa käytetään kahta seuraavaa
termiä tietojen korostamiseksi. Tärkeää kiinnittää
huomiota mekaanisiin erikoistietoihin ja Huomautus
korostaa erityishuomion ansaitsevia yleistietoja.
Johdanto
Lue nämä tiedot huolellisesti, jotta oppisit käyttämään
ja huoltamaan laitetta asianmukaisesti sekä välttämään
tapaturmia ja tuotevaurioita. Olet itse vastuussa tuotteen
asianmukaisesta ja turvallisesta käytöstä.
Sisältö
Jos tarvitset tietoja tuotteista, lisävarusteista tai
lähimmästä jälleenmyyjästä tai haluat rekisteröidä
tuotteen, voit ottaa yhteyden Toroon suoraan osoitteessa
www.Toro.com.
Johdanto ...................................................................... 2
Turvaohjeet.................................................................. 3
Ajettavien kelaleikkureiden turvallinen
käyttö ............................................................... 3
Turvalliset käyttötavat........................................... 3
Toro Ajoleikkurien turvallisuus ............................. 5
Malli 74385........................................................... 5
Kaltevuuskaavio................................................... 7
Turva- ja ohjetarrat............................................... 8
Laitteen yleiskatsaus ................................................... 12
Ohjauslaitteet ..................................................... 12
Käyttö........................................................................ 13
Muista aina turvallisuus....................................... 13
Käynnistysvalmistelut......................................... 15
Moottorin käynnistys.......................................... 16
Terien käyttö ...................................................... 17
Turvajärjestelmän testaus.................................... 17
Moottorin sammutus.......................................... 18
Ajaminen............................................................ 18
Koneen pysäytys................................................. 19
Leikkuukorkeuden säätö..................................... 19
Istuimen säätö .................................................... 20
Liikkeenohjausvipujen säätö ............................... 20
Koneen työntäminen käsin ................................. 20
Suuntain............................................................. 21
Muunto sivulle poistoon ..................................... 21
Käyttövihjeitä..................................................... 22
Kunnossapito............................................................. 24
Kunnossapitotaulukko ........................................... 24
Huoltoa edeltävät toimenpiteet ............................... 24
Istuimen nosto ................................................... 24
Voitelu ................................................................... 25
Laakereiden rasvaus............................................ 25
Moottorin huolto ................................................... 25
Aina kun tarvitset huoltoa, alkuperäisiä Toro-varaosia
tai lisätietoja, ota yhteys valtuutettuun huoltoliikkeeseen
tai Toron asiakaspalveluun. Ota tällöin tuotteesi malli
ja sarjanumerot valmiiksi esiin. Kuva 1 näyttää laitteen
malli ja sarjanumeron sijainnin. Kirjoita numerot
annettuun tilaan.
1
G014523
Kuva 1
Istuimen alla
1. Malli- ja sarjanumerokilpi
Kirjoita tuotteen malli- ja sarjanumerot alla olevaan
tilaan:
Mallinro:
Sarjanro:
© 2011—The Toro® Company
8111 Lyndale Avenue South
Bloomington, MN 55420
2
Toron WWW-sivusto osoitteessa www.Toro.com.
Painettu Yhdysvalloissa.
Kaikki oikeudet pidätetään
Turvaohjeet
Ilmanpuhdistimen huolto ................................... 25
Moottoriöljyn huolto .......................................... 26
Sytytystulpan huolto ........................................... 28
Puhallinkotelon puhdistus .................................. 29
Polttoainejärjestelmän huolto ................................. 29
Polttoaineputken suodattimen vaihto .................. 29
Päästösuodattimen huolto .................................. 30
Sähköjärjestelmän huolto........................................ 30
Akun lataus ........................................................ 30
Sulakkeiden huolto ............................................. 31
Vetojärjestelmän huolto.......................................... 32
Rengaspaineen tarkistus...................................... 32
Sähköjarrun vapautus ......................................... 32
Leikkurin huolto..................................................... 33
Leikkuuterien huolto .......................................... 33
Leikkuupöydän tasaus......................................... 35
Leikkurin irrotus ................................................ 38
Leikkurin hihnan huolto ..................................... 38
Leikkurin asennus............................................... 39
Suuntaimen vaihto.............................................. 39
Puhdistus ............................................................... 40
Leikkurin alapuolen pesu .................................... 40
Varastointi.................................................................. 41
Puhdistus ja varastointi ....................................... 41
Vianetsintä ................................................................. 43
Kaaviot ...................................................................... 45
Ajettavien kelaleikkureiden
turvallinen käyttö
Tämä kone täyttää tai ylittää valmistushetkellä
voimassa olevat eurooppalaiset standardit. Laitteen
epäasianmukainen käyttö tai huolto voi kuitenkin
aiheuttaa tapaturman. Vähennä loukkaantumisriskiä
noudattamalla näitä turvallisuusohjeita ja
huomioimalla aina varoitusmerkki, joka tarkoittaa
VAROITUSTA, VAARAA tai HENGENVAARAA –
”henkilöturvallisuusohjeet”. Ohjeiden noudattamatta
jättäminen saattaa johtaa henkilövahinkoon tai
kuolemaan.
Turvalliset käyttötavat
Seuraavat ohjeet ovat EN-standardista EN 836:1997.
Tämä tuote voi katkaista jalan tai käden sekä singota
esineitä. Noudata aina kaikkia turvallisuusohjeita
vakavan loukkaantumisen tai kuoleman välttämiseksi.
Koulutus
• Lue ohjeet huolellisesti. Tutustu ohjauslaitteisiin ja
laitteen asianmukaiseen käyttöön.
• Älä koskaan anna lasten tai näihin ohjeisiin
perehtymättömien henkilöiden käyttää
ruohonleikkuria. Paikalliset säännökset saattavat
asettaa rajoituksia käyttäjän iälle.
• Älä koskaan leikkaa ruohoa, kun lähistöllä on ihmisiä
(varsinkin lapsia) tai lemmikkieläimiä.
• Muista, että käyttäjä vastaa muille ihmisille tai heidän
omaisuudelleen aiheutuneista vahingoista.
• Älä kuljeta mukana matkustajia.
• Kaikkien konetta ajavien tulee hankkia
ammattitaitoista ja käytännöllistä opastusta.
Opastuksen tulee painottaa seuraavia seikkoja:
– Ajoleikkureilla on työskenneltävä huolellisesti ja
keskittyneesti.
– Rinteessä luisuvaa ajoleikkuria ei saada takaisin
hallintaan painamalla jarrua. Hallinnan
menettämisen yleisimmät syyt ovat
◊ pyörien riittämätön pito
◊ liian suuri ajonopeus
◊ puutteellinen jarrutus
◊ konetyypin sopimattomuus tehtävään
◊ piittaamattomuus maaperän ominaisuuksista,
varsinkin kaltevuudesta
3
– Älä käynnistä tai pysähdy äkillisesti ajaessasi ylätai alamäkeen.
◊ virheellinen kiinnitys tai kuorman jakauma.
Valmistelut
– Pidä koneen nopeus alhaisena rinteillä ja jyrkissä
käännöksissä.
• Käytä aina ruohoa leikatessa tukevia kenkiä ja pitkiä
housuja aina. Älä käytä laitetta avojaloin tai avoimissa
sandaaleissa.
• Tarkasta huolellisesti alue, jolla laitetta on tarkoitus
käyttää, ja poista kaikki esineet, jotka se voi singota.
• Vaara - Polttoaine on erittäin tulenarkaa.
– Säilytä polttoaine tarkoitukseen suunnitelluissa
astioissa.
– Täytä polttoainesäiliö aina ulkona äläkä tupakoi
täyttäessäsi polttoainesäiliötä.
– Lisää polttoaine ennen moottorin käynnistämistä.
Älä koskaan irrota polttoainesäiliön korkkia tai
lisää polttoainetta moottorin ollessa käynnissä tai
lämmin.
– Jos polttoainetta roiskuu, älä yritä käynnistää
moottoria vaan siirrä kone pois alueelta, jolla on
polttoaineroiskeita. Vältä luomasta minkäänlaisia
kipinälähteitä, ennen kuin polttoainehöyryt ovat
hälvenneet.
– Asenna kaikki polttoainesäiliöt ja säiliöiden korkit
huolellisesti.
• Vaihda vialliset äänenvaimentimet.
• Tarkasta aina ennen käyttöä silmämääräisesti, että
terät, terien pultit ja leikkuujärjestelmä eivät ole
kuluneet tai vaurioituneet. Vaihda kuluneet tai
vaurioituneet terät ja pultit sarjoissa, jotta tasapaino
säilyy.
• Ole varovainen käsitellessäsi moniteräisiä koneita,
sillä yhden terän kääntäminen saattaa kääntää myös
muita teriä.
– Varo töyssyjä, kuoppia ja muita piileviä vaaroja.
• Ole varovainen vetäessäsi kuormia.
– Käytä vain hyväksyttyjä vetoaisan kiinnityskohtia.
– Käytä vain turvallisesti hallittavissa olevia
kuormia.
– Älä tee jyrkkiä käännöksiä. Ole varovainen
peruuttaessasi.
• Varo liikennettä, kun ylität tien tai työskentelet tien
lähistöllä.
• Pysäytä terien pyörintä, ennen kuin ylität muun kuin
ruohopinnan.
• Kun käytät lisälaitteita, älä koskaan ohjaa
leikkuujätteen poistoa ihmisiä kohti tai päästä ketään
koneen lähelle käytön aikana.
• Älä koskaan käytä konetta, jonka suojukset ovat
vaurioituneet tai jossa ei ole suojalaitteita.
• Älä muuta moottorin kierrosnopeuden säätimen
asetuksia tai käytä moottoria ylikierroksilla.
Moottorin käyttäminen ylikierroksilla lisää
henkilövahingon riskiä.
• Ennen käyttäjän paikalta poistumista
– Vapauta voimanulosotto ja laske lisälaitteet alas.
– Vaihda vapaalle ja kytke seisontajarru.
– Pysäytä moottori ja irrota virta-avain.
• Kytke lisälaitteiden käyttö pois, sammuta moottori ja
irrota sytytystulpan johto/johdot tai irrota virta-avain
– ennen tukkeuman poistamista tai tukoksen
poistamista suppilosta
Käyttö
• Ole tarkkaavainen, hidasta ja ole varovainen
kääntyessäsi. Katso taaksesi ja sivuillesi ennen kuin
muutat suuntaa.
• Älä käytä moottoria ahtaissa tiloissa, joihin voi kertyä
vaarallista häkäkaasua.
• Leikkaa ruohoa vain päivänvalossa tai hyvässä
keinovalaistuksessa.
• Vapauta kaikki terien kiinnikkeet ja vaihda vapaalle
ennen moottorin käynnistämistä.
• Älä käytä rinteillä, joiden kaltevuus on yli 15 astetta.
• Muista, että turvallista rinnettä ei ole. Ruohorinteillä
ajettaessa on oltava erityisen varovainen. Ehkäise
kaatuminen seuraavilla tavoilla:
– ennen ruohonleikkurin tarkistamista,
puhdistamista tai huoltamista
– vieraaseen esineeseen osumisen jälkeen. Tarkista,
onko ruohonleikkurissa vaurioita ja korjaa ne
ennen laitteen käynnistämistä ja käyttämistä;
– jos kone alkaa täristä epänormaalisti (tarkista
heti).
• Kytke lisälaitteiden käyttö pois, kun konetta siirretään
tai kun se ei ole käytössä.
• Sammuta moottori ja kytke lisälaitteen käyttö pois
– ennen polttoainesäiliön täyttämistä
– ennen ruohonkerääjän irrottamista
4
– ennen korkeuden säätämistä, paitsi jos säätö
voidaan tehdä kuljettajan istuimelta käsin.
• Käytä vain aitoja Toro-varaosia. Näin varmistat,
että kone pysyy alkuperäisten valmistusstandardien
mukaisena.
• Pienennä kaasuasetusta moottorin pysäytyksen
aikana, ja jos moottorissa on sulkuventtiili, katkaise
polttoaineen syöttö, kun lopetat leikkaamisen.
• Käytä vain Toron hyväksymiä lisälaitteita.
• Salamanisku voi aiheuttaa vakavan loukkaantumisen
tai hengenvaaran. Jos alueella on ukonilma, konetta
ei saa käyttää. Tällöin on hakeuduttava suojaan.
Käyttö rinteillä
Kunnossapito ja varastointi
• Älä leikkaa ruohoa pudotusten, ojien, jyrkkien
penkkojen tai veden lähettyvillä. Renkaiden
lipeäminen reunojen yli saattaa kaataa koneen, mistä
voi olla seurauksena vakava loukkaantuminen tai
kuolema.
• Älä leikkaa ruohoa rinteillä, joiden kaltevuus on yli
15 astetta.
• Huolehdi, että mutterit, pultit ja ruuvit ovat tiukalla,
jotta laitetta on turvallista käyttää.
• Älä säilytä laitetta, jonka säiliössä on polttoainetta,
sisätiloissa, jossa kaasut voivat joutua kosketuksiin
avotulen tai kipinän kanssa.
• Älä leikkaa ruohoa rinteillä ruohon ollessa märkää.
Liukkaissa olosuhteissa pito vähenee, mikä saattaa
aiheuttaa luisumista ja laitteen hallinnan menetyksen.
• Anna moottorin jäähtyä, ennen kuin varastoit koneen
suljettuun tilaan.
• Älä muuta nopeutta tai suuntaa äkillisesti.
• Puhdista moottori, äänenvaimennin, akkutila ja
polttoaineen säilytysalue ruohosta, lehdistä tai
liiallisesta rasvasta palovaaran vähentämiseksi.
• Käytä pudotusten, ojien, jyrkkien penkkojen tai
veden lähettyvillä työnnettävää ruohonleikkuria ja/tai
käsikäyttöistä trimmeriä.
• Tarkista säännöllisesti, ettei ruohonkerääjässä ole
kulumia tai vaurioita.
• Vähennä rinteissä nopeutta ja ole äärimmäisen
varovainen.
• Vaihda kuluneet tai vaurioituneet osat turvallisuuden
parantamiseksi.
• Poista leikkuualueelta kaikki esteet kuten kivet,
puiden oksat jne. tai merkitse ne. Korkea ruoho voi
peittää esteet.
• Tyhjennä polttoainesäiliö ulkona.
• Jos kone on pysäköitävä, varastoitava tai jätettävä
ilman valvontaa, laske leikkuuvälineet alas.
• Varo ojia, koloja, kiviä, notkoja ja nousuja, jotka
muuttavat käyttökulmaa, sillä kone saattaa kaatua
epätasaisessa maastossa.
Toro Ajoleikkurien turvallisuus
• Vältä äkkilähtöjä leikatessasi ruohoa ylämäkeen,
koska leikkuri saattaa kaatua taaksepäin.
Seuraavassa luettelossa on Toro-tuotteita koskevia
turvaohjeita ja muita turvallisuustietoja, jotka on syytä
tietää ja jotka eivät sisälly CEN-standardiin.
• Huomaa, että pito saattaa kadota alamäessä. Painon
siirtyminen etupyörille saattaa aiheuttaa vetopyörien
luisumisen ja jarrujen ja ohjauksen menetyksen.
• Moottorin pakokaasu sisältää hiilimonoksidia, joka
on hajuton ja myrkyllinen kaasu ja voi aiheuttaa
hengenvaaran. Älä käytä moottoria sisällä tai
suljetussa tilassa.
• Vältä äkillistä käynnistämistä tai pysäyttämistä
rinteessä. Jos renkaiden pito heikkenee, kytke terät
pois käytöstä ja jatka hitaasti rinnettä alas.
• Saat koneesta vakaamman noudattamalla valmistajan
pyöräpainoista tai vastapainoista antamia suosituksia.
• Pidä kädet, jalat, hiukset ja löysät vaatteet poissa
lisälaitteen poistoalueelta, leikkurin alapuolelta ja
kaikista liikkuvista osista moottorin ollessa käynnissä.
• Ole erittäin varovainen käyttäessäsi ruohonkerääjiä
tai muita lisälaitteita. Ne voivat vaikuttaa koneen
vakauteen ja aiheuttaa hallinnan menetyksen.
• Älä kosketa laitteen tai lisälaitteiden osia, jotka voivat
olla kuumia käytön jäljiltä. Anna niiden jäähtyä ennen
kuin yrität huoltaa, säätää tai korjata niitä.
Malli 74385
• Akkuhappo on myrkyllistä ja syövyttävää. Älä päästä
iholle, silmiin tai vaatteille. Suojaa kasvot, silmät ja
vaatteet akkua käsitellessäsi.
Äänenpaine
Tämän laitteen taattu äänitehon taso on 89 dBA, johon
sisältyy epävarmuusarvo (K) 1 dBA.
• Akkukaasut voivat räjähtää. Pidä savukkeet, kipinät
ja avotuli poissa akun lähettyviltä.
5
Äänitehon taso on määritetty standardissa ISO 11094
kuvatun menettelyn mukaisesti.
Ääniteho
Tämän laitteen äänenpainetaso käyttäjän korvan kohdalla
on 100 dBA, johon sisältyy epävarmuusarvo (K) 1 dBA.
Äänitehon taso on määritetty standardissa EN 836
määritetyn menettelyn mukaisesti.
Värinä
Vasemmalle kädelle mitattu värinätaso = 2,2 m/s2
Oikealle kädelle mitattu värinätaso = 1,9 m/s2
Epävarmuusarvo (K) = 1,1 m/s2
Mitatut arvot on määritetty standardissa EN 836
määritetyn menettelyn mukaisesti.
Koko vartalo Värinä
Mitattu värinätaso = 0,38 m/s2
Epävarmuusarvo (K) = 0,19 m/s2
Mitatut arvot on määritetty standardissa EN 836
kuvatun menettelyn mukaisesti (istuen ja seisten ajettavat
leikkurit).
6
Kaltevuuskaavio
G011841
Kuva 3
Tätä sivua voidaan kopioida henkilökohtaiseen käyttöön.
1. Konetta voidaan käyttää turvallisesti rinteissä, joiden enimmäiskaltevuus on 15 astetta. Määritä rinteiden jyrkkyys
kaltevuuskaavion avulla ennen koneen käyttöä. Älä käytä konetta rinteillä, joiden kaltevuus on yli 15 astetta. Taita arkki
rinteen kaltevuutta vastaavaa viivaa pitkin.
2. Kohdista tämä reuna pystysuoran pinnan kanssa (esim. puu, rakennus, aidanpylväs tai tanko).
3. Esimerkki rinteen kaltevuuden vertaamisesta taitettuun reunaan.
7
Turva- ja ohjetarrat
Turva- ja ohjetarrat on sijoitettu hyvin näkyville paikoille mahdollisten vaara-alueiden lähettyville.
Korvaa vioittuneet tai kadonneet tarrat uusilla.
114-1606
1. Takertumisvaara – hihna. Pidä kaikki suojukset paikoillaan.
110-6691
1. Esineiden sinkoutumisvaara – pidä sivulliset turvallisen
matkan päässä koneesta.
2. Esineiden sinkoutumisvaara ruohonleikkurista –
älä käytä konetta ilman suuntainta, poistolevyä tai
ruohonkeräysjärjestelmää.
93-7009
1. Vaara – älä käytä ruohonleikkuria suuntain ylhäällä tai ilman
suuntainta. Pidä suuntain paikallaan.
3. Jalkojen ja käsien loukkaantumisvaara – pysy etäällä
liikkuvista osista.
2. Jalkojen ja käsien loukkaantumisvaara, leikkuuterä – pysy
etäällä liikkuvista osista.
Valmistajan merkki
1. Osoittaa, että terän on valmistanut alkuperäinen
laitevalmistaja.
119-8814
1. Pysäköintiasento
4. Vapaa
2. Nopea
5. Peruutus
3. Hidas
106-8717
1. Lue käyttöohjeet ennen korjaamista tai huoltamista.
2. Tarkista rengaspaineet 25 käyttötunnin välein.
3. Rasvaa 25 käyttötunnin välein.
4. Moottori
119-8815
1. Pysäköintiasento
4. Vapaa
2. Nopea
5. Peruutus
3. Hidas
8
Akkusymbolit
Akussa on joitain tai kaikki näistä symboleista
1. Räjähdysvaara
6. Pidä sivulliset turvallisen
matkan päässä akusta.
2. Ei tulta, liekkejä eikä
tupakointia.
7. Käytä silmäsuojaimia –
räjähtävät kaasut voivat
sokeuttaa ja aiheuttaa
muita vammoja.
3. Syövyttävien nesteiden
/ kemiallisten
palovammojen vaara
8. Akkuhappo voi sokeuttaa
tai aiheuttaa vakavia
syöpymiä.
4. Käytä silmäsuojaimia
5. Lue käyttöopas.
120-5469
1. Leikkuukorkeus
120-5465
1. Ohitusvipuasento koneen
työntämistä varten
2. Ohitusvipuasento koneen
käyttöä varten
9
9. Huuhtele silmät heti
vedellä ja hankkiudu heti
lääkärin hoitoon.
10. Sisältää lyijyä, ei saa
hävittää tavallisen jätteen
mukana.
120-5468
1. Alhainen nopeus
2. Suuri nopeus
119-3468
1. Rikastin
5. Voimanulosotto (PTO), teräkytkin joissakin malleissa
2. Nopea
6. Teräkytkin – Pois
3. Portaaton säätö
7. Teräkytkin – Päällä
4. Hidas
10
120-2239
1. Vaara – lue käyttöopas.
5. Vaara – älä käytä moniosaisia ramppeja. Käytä täysleveää
ramppia konetta kuljetettaessa.
2. Vaara – lue käyttöohjeet ennen korjaamista tai huoltamista.
Siirrä liikkeenohjausvivut pysäköintiasentoon (jarru), irrota
virta-avain ja sytytystulpan johto.
6. Renkaiden pidon tai hallinnan menetyksen vaara rinteissä –
vapauta teräkytkin (voimanulosotto) ja jatka hitaasti rinnettä
alas.
3. Loukkaantumisvaara, leikkuuterä; takertumisvaara, hihna
– pysy etäällä liikkuvista osista ja pidä kaikki suojukset ja
suojalevyt paikoillaan.
7. Sivullisten loukkaantumisvaara peruutettaessa – älä kuljeta
matkustajia. Katso peruuttaessasi taakse- ja alaspäin.
4. Esineiden sinkoutumisvaara – pidä sivulliset turvallisen
matkan päässä koneesta, poista roskat ennen käyttöä ja pidä
suuntain paikallaan.
8. Kaatumisvaara – älä leikkaa ruohoa rinteissä, joiden kaltevuus
on yli 15 astetta. Vältä äkillisiä ja jyrkkiä käännöksiä rinteissä.
11
Laitteen yleiskatsaus
G017233
10
14
Kuva 4
1. Jalkatuki
5. Ohjauspaneeli
2. Leikkuukorkeusvipu
6. Kuljettajan istuin
3. Liikkeenohjausvivut
7. Takakäyttöpyörä
11. Pesuliitäntä
4. Smart Speed -vipu
8. Polttoainesäiliön korkki
12. Leikkuupöytä
9. Suuntain
10. Moottori
Ohjauslaitteet
14. Moottorinsuojus
kuitenkin avain aina koneelta poistuessasi, jotta konetta
ei vahingossa käynnistettäisi (Kuva 5).
Tutustu kaikkiin ohjauslaitteisiin, ennen kuin käynnistät
moottorin ja käytät konetta (Kuva 4 ja Kuva 5).
2
13. Etukääntöpyörä
Kaasu-/rikastinvipu
3
Kaasua ja rikastinta säädetään samalla ohjausvivulla.
Kaasulla säädetään moottorin nopeutta, ja siinä on
portaaton säätö hitaalta nopealle. Kytke rikastin
siirtämällä vipu Nopea-asetuksen ohi, kunnes se
pysähtyy (Kuva 5).
1
Teräkytkin (voimanulosotto)
Teräkytkin, joka on merkitty voimanulosoton (PTO)
kuvakkeella, kytkee ja vapauttaa voimansiirron
leikkuuteriin (Kuva 5).
G014517
Kuva 5
Ohjauspaneeli
1. Kaasu/rikastin
3. Teräkytkin
(voimanulosotto)
Liikkeenohjausvivut ja pysäköintiasento
2. Virtalukko
Liikkeenohjausvivut ohjaavat erillisiä napamoottoreita
nopeuden mukaan. Vivun siirtäminen eteen- tai
taaksepäin kääntää samanpuoleista pyörää eteentai taaksepäin. Pyörän nopeus riippuu siitä, miten
paljon vipua siirretään. Siirrä liikkeenohjausvivut
keskeltä ulospäin pysäköintiasentoon ja poistu
koneesta (Kuva 16). Siirrä liikkeenohjausvivut aina
Virtalukko
Virtalukossa on kolme asentoa: Pysäytys, Käynnissä ja
Käynnistys. Virta-avain kääntyy Käynnistys-asentoon ja
palautuu vapautettaessa Käynnissä-asentoon. Kun avain
käännetään Pysäytys-asentoon, moottori sammuu. Irrota
12
Käyttö
pysäköintiasentoon, kun pysäytät koneen tai jätät sen
ilman valvontaa.
Huomaa: Koneen vasen ja oikea puoli määritellään
normaalista käyttöasennosta käsin.
Smart Speed™ -ohjausjärjestelmän
vipu
Muista aina turvallisuus
Smart Speed™ -ohjausjärjestelmän vipu sijaitsee
kuljettajan istuimen alapuolella. Sen avulla kuljettaja voi
valita nopeusalueeksi nopean tai hitaan (Kuva 6).
Käyttöturvallisuus
Lue huolellisesti kaikki turvallisuusohjeet ja perehdy
merkintöihin. Nämä tiedot auttavat suojaamaan sinua,
perhettäsi, lemmikkejäsi ja sivullisia loukkaantumiselta.
1
HENGENVAARA
Käyttö märällä ruoholla tai jyrkillä rinteillä
saattaa aiheuttaa luisumista ja koneen hallinnan
menetyksen.
Renkaiden lipeäminen reunojen yli saattaa
kaataa koneen, mistä voi olla seurauksena vakava
loukkaantuminen tai kuolema.
G014475
Kuva 6
1. Smart Speed -vipu
Jos renkaiden pito menetetään, konetta ei voida
ohjata.
Polttoaineen tarkistusikkuna
Noudata seuraavia ohjeita hallinnan säilyttämiseksi
ja kaatumisen ehkäisemiseksi.
Koneen vasemmalla sivulla sijaitsevasta
tarkistusikkunasta voidaan tarkistaa, onko
polttoainesäiliössä bensiiniä (Kuva 7).
• Älä leikkaa ruohoa pudotusten tai vesialueiden
lähellä.
• Älä leikkaa ruohoa rinteillä, joiden kaltevuus on
yli 15 astetta.
G014521
• Vähennä rinteissä nopeutta ja ole äärimmäisen
varovainen.
• Kun leikkaat ruohoa rinteissä, aja rinteessä
vähitellen alhaalta ylöspäin.
• Älä muuta nopeutta tai suuntaa äkillisesti.
• Kun muutat suuntaa rinteessä, käännä konetta
ylöspäin. Kääntyminen alaspäin rinteessä
heikentää pitoa.
1
Kuva 7
• Lisälaitteet muuttavat koneen
ajo-ominaisuuksia. Ole erityisen varovainen,
kun käytät lisälaitteita koneen kanssa.
1. Polttoaineen tarkistusikkuna
Leikkuukorkeuden säätövipu
Leikkuukorkeuden säätövivun avulla kuljettaja voi laskea
ja nostaa leikkuupöytää istualtaan. Kun vipua siirretään
ylös kuljettajaa kohti, leikkuupöytä nousee maasta, ja kun
vipua siirretään alas kuljettajasta poispäin, leikkuupöytä
laskee maahan. Säädä leikkuukorkeutta vain koneen
ollessa paikallaan (Kuva 20).
13
HENGENVAARA
Polttoainesäiliön täytön aikana saattaa tietyissä
olosuhteissa purkautua staattista sähköä, joka
sytyttää bensiinihöyryt. Bensiinin aiheuttama
tulipalo tai räjähdys voi aiheuttaa palovammoja ja
omaisuusvahinkoja.
• Bensiiniastiat tulee aina asettaa maahan pois
ajoneuvosta ennen tankkaamista.
• Bensiiniastioita ei saa täyttää ajoneuvon sisällä
tai kuorma-auton tai perävaunun lavalla,
sillä sisämatot tai muoviset lavan päällysteet
saattavat eristää astian ja hidastaa staattisen
sähkön purkautumista.
• Poista polttoainekäyttöiset laitteet
kuorma-autosta tai perävaunusta ja tankkaa
laite, kun sen pyörillä on kosketus maahan,
mikäli tämä on käytännössä mahdollista.
• Jos se ei ole mahdollista, tankkaa tällainen
laite kannettavasta astiasta kuorma-auton tai
perävaunun lavalla mieluummin kuin bensiinin
jakelupistoolilla.
• Jos jakelupistoolia on käytettävä, pidä pistoolia
polttoainesäiliön reunaa tai astian aukkoa
vasten koko tankkaamisen ajan.
Kuva 8
1. Turvallinen alue – käytä
TimeCutter-leikkuria
2. Käytä pudotusten tai
veden lähettyvillä
työnnettävää
ruohonleikkuria ja/tai
käsikäyttöistä trimmeriä.
3. Vesi
Polttoaineturvallisuus
HENGENVAARA
Tietyissä oloissa bensiini on hyvin tulenarkaa
ja räjähdysherkkää. Bensiinin aiheuttama
tulipalo tai räjähdys voi aiheuttaa palovammoja ja
omaisuusvahinkoja.
VAARA
Bensiini on haitallista tai tappavaa nieltynä.
Pitkäaikainen altistuminen höyryille voi aiheuttaa
vakavan tapaturman ja sairauksia.
• Vältä höyryjen hengittämistä.
• Pidä kasvot etäällä jakelupistoolista ja
polttoainesäiliöstä tai lisäaineaukosta.
• Älä päästä polttoainetta silmiin tai iholle.
• Täytä polttoainesäiliö ulkona avoimessa tilassa,
kun moottori on jäähtynyt. Läikkynyt bensiini
tulee pyyhkiä pois.
• Älä täytä polttoainesäiliötä suljetussa
perävaunussa.
• Polttoainesäiliötä ei saa täyttää aivan täyteen.
Lisää bensiiniä säiliöön, kunnes bensiini
ulottuu täyttökaulan alaosaan. Säiliöön jäävä
tyhjä tila sallii bensiinin laajenemisen.
Tietoa turvajärjestelmästä
VAARA
Jos turvakytkimet ovat irronneet tai vaurioituneet,
kone saattaa toimia odottamattomalla tavalla ja
aiheuttaa henkilövahinkoja.
• Älä kajoa turvakytkimiin.
• Tarkista turvakytkimien toimivuus päivittäin
ja vaihda mahdolliset vaurioituneet kytkimet
ennen koneen käyttämistä.
• Älä tupakoi bensiiniä käsitellessäsi ja pysy
kaukana avotulesta tai paikoista, joissa kipinä
voi sytyttää bensiinihöyryt.
• Bensiiniä tulee säilyttää sille hyväksytyssä
säiliössä, joka on pidettävä poissa lasten
ulottuvilta. Älä osta bensiiniä enempää kuin
30 päivän tarpeeseen.
Turvajärjestelmä huolehtii siitä, että moottori käynnistyy
vain, kun:
• Terät on vapautettu.
• Liikkeenohjausvivut ovat pysäköintiasennossa.
• Käytä vain, kun pakokaasujärjestelmä on
kokonaisuudessaan paikallaan ja toimii oikein.
14
Polttoainesäiliön täyttö
Lisäksi turvajärjestelmä pysäyttää moottorin, jos
liikkeenohjausvivut eivät ole pysäköintiasennossa ja
kuljettaja nousee istuimelta.
Varmista, että moottori on sammutettu ja että
liikkeenohjausvivut ovat pysäköintiasennossa. Säiliön
enimmäistilavuus on noin 11 l.
Käynnistysvalmistelut
Tärkeää: Älä täytä polttoainesäiliötä liian
täyteen. Täytä säiliö täyttöaukon kaulan alaosaan
asti. Säiliöön jäävä tyhjä tila sallii polttoaineen
laajentumisen. Täyttäminen liian täyteen voi
aiheuttaa polttoainevuodon tai vaurioittaa
moottoria tai päästöjärjestelmää.
Suositeltu polttoaine
Käytä LYIJYTÖNTÄ bensiiniä, joka sopii käytettäväksi
autoissa (vähintään 87 oktaania). Lyijyllistä bensiiniä
voidaan käyttää, jos lyijytöntä ei ole saatavilla.
1. Puhdista polttoainesäiliön korkin ympäristö ja irrota
korkki.
Tärkeää: Älä koskaan käytä metanolia, metanolia
sisältävää bensiiniä tai bensiinin ja alkoholin
seosta, jonka etanolipitoisuus on yli 10 %, koska
polttoainejärjestelmä saattaa vaurioitua. Bensiiniin
ei saa sekoittaa öljyä.
Huomaa: Polttoaineen tarkistusikkunan kautta
voidaan tarkistaa ennen säiliön täyttöä, miten paljon
säiliössä on bensiiniä (Kuva 9).
2. Kaada hitaasti lyijytöntä bensiiniä säiliöön, kunnes
se ulottuu täyttökaulan alaosaan asti (Kuva 9).
Stabilointi-/lisäaineen käyttö
1
Polttoaineen stabilointi-/lisäaineen käytöllä on seuraavia
etuja:
2
• Se pitää bensiinin tuoreena korkeintaan 30 päivän
varastoinnin ajan. Pitempiaikaiseen varastointiin
suositellaan polttoainesäiliön tyhjentämistä.
3
• Se puhdistaa moottoria käytön aikana..
4
• Se estää liimamaisen hartsin kerääntymisen
polttoainejärjestelmään, mikä vaikeuttaisi
käynnistämistä.
Lisää bensiiniin oikea määrä stabilointi-/lisäainetta.
Huomaa: Stabilointi-/lisäaine toimii tehokkaimmin,
kun se sekoitetaan tuoreeseen bensiiniin. Käytä
stabilointiainetta aina, jottei polttoainejärjestelmään
kerääntyisi hartsimaisia jäämiä.
G014474
6
5
Kuva 9
1. Polttoainesäiliön korkki
Bensiinin ja alkoholin seokset
2. Täyttöaukko
Moottorin valmistaja hyväksyy bensiinin ja alkoholin
seoksen (tilavuudesta enintään 10 % etyylialkoholia ja
90 % lyijytöntä bensiiniä) käytön koneen polttoaineena.
Muita bensiinin ja alkoholin seoksia, kuten E85:tä, ei
voida käyttää.
3. Täyttökaula
Bensiinin ja eetterin seokset
Moottorin valmistaja hyväksyy metyylitertiääributyylieetterin (MTBE) ja lyijyttömän bensiinin seosten
(tilavuudesta enintään 15 % MTBE:tä) käytön koneen
polttoaineena. Muita bensiinin ja eetterin seoksia ei
voida käyttää.
15
4. Täyttökaulan alaosa,
TÄYTÄ VAIN TÄHÄN
ASTI
5. Polttoaineen
tarkistusikkuna
1
3. Jos käynnistät kylmää moottoria, siirrä kaasuvipu
rikastin-asentoon (Kuva 12).
4
Huomaa: Lämmin tai kuuma moottori ei
välttämättä tarvitse rikastusta.
1
2
G014895
3
Kuva 10
1. Täyttöaukko
3. Polttoaine
2. Täyttökaulan alaosa,
TÄYTÄ VAIN TÄHÄN
ASTI
4. Tyhjä tila polttoaineen
laajenemista varten
3
Tärkeää: Älä täytä polttoainesäiliötä liian
täyteen. Täytä säiliö täyttöaukon kaulan
alaosaan asti. Säiliöön jäävä tyhjä tila sallii
polttoaineen laajentumisen. Täyttäminen liian
täyteen voi aiheuttaa polttoainevuodon tai
vaurioittaa moottoria tai päästöjärjestelmää.
G014459
4
2
5
3. Asenna polttoainesäiliön korkki huolellisesti
paikalleen ja kiristä, kunnes se naksahtaa. Pyyhi
läikkynyt bensiini pois.
6
Moottorin öljymäärän tarkistus
Kuva 12
Tarkista moottorin kampikammion öljymäärä ennen
moottorin käynnistämistä ja koneen käyttämistä. Katso
moottorin huoltoa käsittelevän osan kohta Moottorin
öljymäärän tarkistus.
1. Ohjauspaneeli
4. Nopea
2. Kaasu-/rikastinvipu –
rikastin-asento
3. Rikastin
5. Portaaton säätö
Moottorin käynnistys
4. Aktivoi käynnistin kääntämällä virta-avain
Käynnistys-asentoon. Kun moottori käynnistyy,
vapauta avain (Kuva 13).
1. Istuudu istuimelle ja siirrä liikkeenohjausvivut
ulospäin pysäköintiasentoon.
Tärkeää: Älä käytä käynnistintä kerralla yli
10 sekunnin ajan. Jos moottori ei käynnisty,
odota 60 sekunnin ajan käynnistysyritysten
välillä. Näiden ohjeiden laiminlyönti saattaa
vaurioittaa käynnistintä.
2. Vapauta terät siirtämällä teräkytkin Pois-asentoon
(Kuva 11).
2
G014458
1
Kuva 11
1. Ohjauspaneeli
6. Hidas
2. Teräkytkin – Pois-asento
16
2
3
2
1
1
4
5
G014460
G014461
6
Kuva 14
2. Teräkytkin – Päällä-asento
1. Ohjauspaneeli
Kuva 13
1. Ohjauspaneeli
4. Pois
2. Virta-avain –
Käynnissä-asento
5. Käynnissä
3. Virta-avain –
Käynnistys-asento
6. Käynnistys
Terien vapautus
Siirrä teräkytkin Pois-asentoon ja vapauta terät
painamalla teräkytkin alas (Kuva 15).
5. Kun moottori on käynnistynyt, siirrä kaasuvipu
Nopea-asentoon (Kuva 12). Jos moottori sammuu
tai yskii, siirrä kaasuvipu muutamaksi sekunniksi
takaisin rikastin-asentoon. Toista tarvittaessa.
2
Terien käyttö
G014520
Teräkytkin, joka on merkitty voimanulosoton (PTO)
kuvakkeella, kytkee ja vapauttaa voimansiirron
leikkuuteriin. Tällä kytkimellä ohjataan voimansiirtoa
lisälaitteisiin, kuten leikkuupöytiin ja leikkuuteriin, jotka
ottavat virtaa moottorista.
1
Kuva 15
1. Ohjauspaneeli
2. Teräkytkin – Pois
Turvajärjestelmän testaus
Terien kytkentä
Tarkista turvajärjestelmän toimivuus aina ennen koneen
käyttöä. Jos turvajärjestelmä ei toimi alla kuvatulla
tavalla, se on välittömästi korjautettava valtuutetussa
huoltoliikkeessä.
Tärkeää: Älä kytke teriä teriä, jos kone on
pysäköity pitkään ruohikkoon. Muutoin hihnat tai
kytkin saattavat vaurioitua.
1. Vapauta liikkeenohjausvivut ja aseta kone vapaalle.
1. Istu istuimella, aseta liikkeenohjausvivut
pysäköintiasentoon ja siirrä teräkytkin
Päällä-asentoon. Yritä käynnistää moottori.
Moottori ei saa käynnistyä.
2. Siirrä kaasuvipu nopealle.
Huomaa: Kytke terät aina kaasuvivun ollessa
Nopea-asennossa.
2. Istu istuimella ja siirrä teräkytkin Pois-asentoon.
Siirrä jompikumpi liikkeenohjausvipu keskelle,
lukitsemattomaan asentoon. Yritä käynnistää
moottori. Moottori ei saa käynnistyä. Toista toisella
liikkeenohjausvivulla.
3. Siirrä teräkytkin Päällä-asentoon ja kytke terät
vetämällä teräkytkintä ylös (Kuva 14).
3. Istu istuimella, siirrä teräkytkin Pois-asentoon ja
lukitse liikkeenohjausvivut pysäköintiasentoon.
Käynnistä moottori. Kun moottori on käynnissä,
17
kytke teräkytkin ja nouse hieman istuimelta.
Moottorin tulee sammua.
4. Istu istuimella, siirrä teräkytkin Pois-asentoon ja
lukitse liikkeenohjausvivut pysäköintiasentoon.
Käynnistä moottori. Kun moottori on käynnissä,
siirrä liikkeenohjausvivut keskelle lukitsemattomaan
asentoon, kytke teräkytkin ja nouse hieman
istuimelta. Moottorin pitäisi sammua.
Moottorin sammutus
1. Vapauta terät siirtämällä teräkytkin Pois-asentoon
(Kuva 15).
2. Siirrä kaasuvipu Nopea-asentoon (Kuva 13).
3. Käännä virta-avain Pois-asentoon (Kuva 12) ja
irrota avain.
Ajaminen
Konetta ajettaessa on hyödyllistä ymmärtää, miten
paikallaan kääntyvä leikkuri toimii. Käyttöpyörät
pyörivät itsenäisesti akselien hydraulimoottorien
voimasta. Tämän ansiosta toinen puoli voi pyöriä
taaksepäin toisen puolen pyöriessä eteenpäin, jolloin
kone pyörii paikallaan kääntymisen sijaan. Tämä
parantaa huomattavasti koneen ohjattavuutta mutta
saattaa vaatia jonkin verran totuttelua uudelta käyttäjältä.
Kuva 16
1. Pysäköintiasento (jarru)
3. Eteenpäin
2. Lukitsematon keskiasento
4. Taaksepäin
Smart Speed™ -ohjausjärjestelmän
käyttö
VAARA
Kone voi pyöriä paikallaan hyvin nopeasti. Käyttäjä
voi menettää koneen hallinnan, mikä voi johtaa
henkilö- tai omaisuusvahinkoihin.
Smart Speed™ -ohjausjärjestelmän vipu sijaitsee
kuljettajan istuimen alapuolella (Kuva 17). Sen avulla
kuljettaja voi valita ajonopeusalueeksi nopean tai hitaan.
• Ole varovainen kääntyessäsi.
• Hidasta konetta ennen jyrkkiä käännöksiä.
Kaasuvivulla säädetään moottorin pyörintänopeutta
(1/min). Aseta kaasuvipu Nopea-asentoon, jolloin
suorituskyky on parhaimmillaan. Koneen käyttö täydellä
kaasulla on suositeltavaa useimmissa tapauksissa.
1
G014475
Kuva 17
1. Smart Speed -vipu
Nopeuden vaihto:
1. Siirrä liikkeenohjausvivut vapaalle ja ulospäin
pysäköintiasentoon. Vapauta teräkytkin.
18
VAARA
Jos irrotat otteesi liikkeenohjausvivuista koneen
ollessa liikkeessä, saatat menettää koneen
hallinnan, mikä voi johtaa loukkaantumiseen.
Pysäytä aina kone ja siirrä liikkeenohjausvivut
pysäköintiasentoon, ennen kuin säädät Smart
Speed™ -ohjausjärjestelmää.
2. Säädä vipu haluamaasi asentoon.
Eteenpäin
1. Siirrä liikkeenohjausvivut keskelle, lukitsemattomaan
asentoon.
2. Kun haluat ajaa eteenpäin, työnnä
liikkeenohjausvipuja hitaasti eteenpäin (Kuva 16).
G008953
Kuva 19
Jos haluat ajaa suoraan, siirrä molempia
liikkeenohjausvipuja yhtä paljon (Kuva 19).
Jos haluat kääntyä, vapauta liikkeenohjausvipua
suuntaan, johon haluat kääntyä.
Kun haluat pysähtyä, paina liikkeenohjausvivut
vapaalle.
Koneen pysäytys
Kun haluat pysäyttää koneen, siirrä liikkeenohjausvivut
vapaalle ja ulospäin pysäköintiasentoon. Vapauta
teräkytkin, varmista että kaasu on nopealla ja käännä
virta-avain Pysäytys-asentoon. Muista irrottaa
virta-avain virtalukosta.
G008952
VAARA
Kuva 18
Lapset tai sivulliset voivat loukkaantua, jos he
siirtävät tai yrittävät käyttää leikkuria sen ollessa
ilman valvontaa.
Jos haluat ajaa suoraan, siirrä molempia
liikkeenohjausvipuja yhtä paljon (Kuva 16).
Muista irrottaa virta-avain ja siirtää
liikkeenohjausvivut ulospäin pysäköintiasentoon,
kun jätät koneen ilman valvontaa vaikka vain
muutamaksi minuutiksi.
Jos haluat kääntyä, vapauta liikkeenohjausvipua
suuntaan, johon haluat kääntyä (Kuva 16).
Mitä enemmän liikkeenohjausvipuja siirretään, sitä
nopeammin kone liikkuu kyseiseen suuntaan.
Leikkuukorkeuden säätö
Kun haluat pysähtyä, vedä liikkeenohjausvivut
vapaalle.
Leikkuukorkeutta säädetään vivulla, joka sijaitsee
kuljettajan istuimen oikealla puolella (Kuva 20).
Taaksepäin
1. Siirrä liikkeenohjausvivut keskelle, lukitsemattomaan
asentoon.
2. Kun haluat ajaa taaksepäin, katso taakse- ja alaspäin
ja vedä liikkeenohjausvipuja hitaasti taaksepäin
(Kuva 19).
19
Liikkeenohjausvipujen säätö
Korkeuden säätö
Liikkeenohjausvipuja voidaan säätää korkeammalle tai
matalammalle kuljettajan mieltymysten mukaan.
1. Irrota kaksi pulttia, jotka kiinnittävät ohjausvivun
ohjausvarren akseliin (Kuva 22).
2. Siirrä ohjausvipu seuraavien aukkojen kohdalle.
Kiinnitä vipu kahdella pultilla (Kuva 22).
1
2
3
4
Kuva 20
1. Leikkuukorkeusvipu
3. 115 mm, kuljetusasento
2. Leikkuukorkeusasennot
G014970
Kuva 22
1. Siirrä vipu haluamaasi leikkuuasentoon vetämällä
vipua ylös- ja sisäänpäin.
2. Kun vipu on haluamassasi kohdassa, laske vipua
hitaasti alas, kunnes se kytkeytyy leikkuuasentoon.
1. Ohjausvarren akseli
3. Lovettu, ylempi aukko
2. Ohjausvipu
4. Pultti
3. Toista säätö vastakkaiselle ohjausvivulle.
Kuljetusasento on korkein leikkuukorkeusasento tai
leikkuukorkeus 115 mm (Kuva 20).
Kallistuksen säätö
Liikkeenohjausvipuja voidaan kallistaa
pitkittäissuunnassa kuljettajan mieltymysten
mukaan.
1. Löysää ylempää pulttia, joka kiinnittää ohjausvivun
ohjausvarren akseliin.
2. Löysää alempaa pulttia juuri sen verran, että
ohjausvipu kääntyy pitkittäissuunnassa (Kuva 22).
Kiinnitä ohjausvipu uuteen asentoon kiristämällä
molemmat pultit.
3. Toista säätö vastakkaiselle ohjausvivulle.
Istuimen säätö
1. Nosta istuin ja löysää säätöpultteja juuri sen verran,
että istuinta voidaan siirtää (Kuva 21).
1
Koneen työntäminen käsin
Tärkeää: Työnnä konetta aina käsin Älä koskaan
hinaa konetta, koska se voi vaurioitua.
Tässä koneessa on sähköinen jarrumekanismi.
Konetta työnnettäessä virta-avaimen on oltava
Käynnissä-asennossa. Jotta sähköjarru voitaisiin
vapauttaa, akun on oltava ladattu ja toiminnassa.
G014477
Kuva 21
1. Säätöpultti
Koneen työntäminen
1. Pysäköi kone tasaiselle alustalle ja vapauta teräkytkin.
2. Siirrä liikkeenohjausvivut ulospäin
pysäköintiasentoon, sammuta moottori ja
2. Siirrä istuin haluamallesi kohdalle ja kiristä pultit.
20
odota, että kaikki liikkuvat osat pysähtyvät, ennen
kuin poistut käyttäjän paikalta.
3. Nosta istuin ja paikanna ohitusvivut rungosta akun
takaa.
4. Vapauta napamoottorit lukitsemalla ohitusvivut
paikoilleen: siirrä niitä eteenpäin ja sitten ulospäin
kuvan mukaisesti (Kuva 23). Toista sama
kummallekin vivulle.
5. Laske istuin, siirrä liikkeenohjausvivut sisäänpäin
vapaalle ja käännä virta-avain Käynnissä-asentoon.
Älä käynnistä konetta.
Konetta voidaan nyt työntää käsin.
2
HENGENVAARA
Ellei suuntainta, poistolevyä tai ruohonkerääjää
ole asennettu, käyttäjä tai sivulliset voivat joutua
kosketuksiin terien kanssa tai heitä kohti voi
sinkoutua leikkuujätettä. Teräkosketus tai
ulossinkoutuva jäte voi aiheuttaa loukkaantumisen
tai kuoleman.
• Älä koskaan irrota suuntainta leikkurista, sillä
se ohjaa materiaalin nurmea kohti. Jos suuntain
vaurioituu, vaihda se heti.
• Älä koskaan pane käsiä tai jalkoja leikkurin alle.
• Siirrä aina teräkytkin Pois-asentoon ja
käännä virta-avain Pysäytys-asentoon ennen
poistoalueen tai leikkuuterien puhdistamista.
Irrota myös virta-avain ja irrota sytytystulpan
johto.
3
Muunto sivulle poistoon
1
Tämän koneen mukana toimitettu leikkuupöytä
ja leikkuuterät on suunniteltu optimaaliseen
leikkuujätteen levitykseen. Sivulle poiston tehokkuutta
voidaan parantaa vaihtamalla levitysterien tilalle
tavalliset vakioleikkuuterät, joita on saatavana
valtuutetulta Toro-jälleenmyyjältä. Jotta levitystulos
olisi mahdollisimman hyvä, asenna koneeseen aina
mukana toimitetut levitysterät, kun vaihdat takaisin
levitystoimintoon.
G014479
Kuva 23
1. Ohitusvipujen sijainnit
Poistolevyn irrotus sivulle poistoa
varten
3. Vivun asento koneen
työntämistä varten
2. Vivun asento koneen
käyttöä varten
Huomaa: Jos koneessa on lisälaitteena kerääjä,
koneeseen on asennettava vakioterät keräystoimintoa
varten. Katso oikea osanumero yltä.
6. Varmista lopuksi, että avain on käännetty takaisin
Pysäytys-asentoon, jotta akun lataus ei purkautuisi.
1. Pysäköi kone tasaiselle alustalle ja vapauta teräkytkin.
Jos kone ei liiku, sähköjarru voi olla edelleen kytkettynä.
Tarvittaessa sähköjarru voidaan vapauttaa käsin. Katso
vetojärjestelmän huoltoa käsittelevän osan kohta
Sähköjarrun vapautus (sivu 32).
2. Siirrä liikkeenohjausvivut ulospäin
pysäköintiasentoon, sammuta moottori,
irrota virta-avain ja odota, että kaikki liikkuvat osat
pysähtyvät, ennen kuin poistut käyttäjän paikalta.
Koneen käyttö
3. Irrota siipimutteri ja pultti, joilla levy on kiinnitetty
(Kuva 24). Säilytä kaikki osat myöhempää käyttöä
varten.
Kytke napamoottorit siirtämällä ohitusvipuja sisäänpäin
ja työntämällä ne takaisin vaakasuuntaiseen uraan
(Kuva 23).
Suuntain
Leikkurissa on kääntyvä suuntain, joka levittää
leikkuujätteen sivulle ja alas nurmeen päin.
21
Kuva 24
Kuva 25
1. Suuntain
4. Saranatappi
1. Suuntain
4. Saranatappi
2. Poistolevy
5. Siipimutteri
2. Poistolevy
5. Siipimutteri
3. Alareuna
3. Alareuna
4. Irrota saranatappi, joka kiinnittää levyn
leikkuupöytään (Kuva 24).
4. Asenna saranatappi saranaan (Kuva 25).
5. Nosta levy irti leikkuupöydästä.
5. Kiinnitä poistolevy leikkuriin siipimutterilla
(Kuva 25).
6. Laske suuntain heittoaukon päälle.
6. Laske suuntain heittoaukon päälle.
Tärkeää: Varmista, että leikkurissa on
kääntyvä suuntain, joka levittää leikkuujätteen
sivulle ja alas nurmeen päin, kun sivuheittotila
on käytössä.
Käyttövihjeitä
Kaasun Nopea-asetus
2. Siirrä liikkeenohjausvivut ulospäin
pysäköintiasentoon, sammuta moottori,
irrota virta-avain ja odota, että kaikki liikkuvat osat
pysähtyvät, ennen kuin poistut käyttäjän paikalta.
Leikkuujälki ja ilmanvaihto ovat parhaimmillaan,
kun moottoria käytetään Nopea-asetuksella. Ilmaa
tarvitaan, jotta ruoho saataisiin leikattua huolellisesti.
Älä siis säädä leikkuukorkeutta liian alas ja älä
anna leikkaamattoman ruohon ympäröidä leikkuria
kokonaan. Huolehdi, että leikkurin toinen sivu on
leikatun nurmen päällä, jolloin leikkuriin pääsee ilmaa.
3. Nosta suuntain ja aseta poistolevy aukon päälle
leikkurin alareunaan ja työnnä se etusaranaan
(Kuva 25).
Smart Speed™ -ohjausjärjestelmän
käyttö
Poistolevyn asennus levitystä varten
1. Pysäköi kone tasaiselle alustalle ja vapauta teräkytkin.
Smart Speed™ -ohjausjärjestelmän vipu sijaitsee
kuljettajan istuimen alapuolella. Sen avulla kuljettaja
voi valita nopeusalueeksi nopean tai hitaan. Hitaan
nopeuden asetuksesta on hyötyä, kun konetta ohjataan
ahtaissa paikoissa tai huolellista leikkuuta vaativilla
alueilla. Hitaan nopeuden asetuksella voidaan myös
parantaa leikkuujälkeä silloin, kun konetta halutaan
käyttää suurella kaasulla ja terien nopeudella, sillä
ajonopeutta voidaan alentaa tarpeen mukaan.
22
Ruohon leikkaus ensimmäisen kerran
Pidä leikkuukoneen alapuoli puhtaana
Varmista, ettei leikkuri leikkaa nurmen mahdollisia
epätasaisia kohtia paljaaksi, leikkaamalla ruoho
hieman tavallista pidemmäksi. Aikaisemmin käytetty
leikkuukorkeus on kuitenkin yleensä sopivin. Kun
leikattava ruoho on yli 15 cm:n pituista, ruoho
kannattaa leikata kahteen kertaan hyvän leikkuujäljen
varmistamiseksi.
Poista leikkuujätteet ja lika leikkurin alapuolelta aina
käytön jälkeen. Jos leikkurin sisälle kertyy ruohoa,
leikkuujäljestä tulee ennen pitkää epätyydyttävä.
Terän huolto
Pidä terä terävänä koko leikkuukauden ajan. Terävä
terä leikkaa ruohon siistimmin ruohonkorsia repimättä.
Repeytymien vuoksi ruohon reunat muuttuvat ruskeiksi,
mikä heikentää kasvua ja altistaa kasvisairauksille.
Tarkista päivittäin, että leikkuuterät ovat terävät ja
että ne eivät ole kuluneet tai vaurioituneet. Viilaa
mahdolliset lovet pois ja teroita terät tarpeen mukaan.
Jos terä on vaurioitunut tai kulunut, vaihda se aitoon
Toro-vaihtoterään.
Leikkaa 1/3 ruohonkorresta
Ruohonkorren pituudesta kannattaa leikata vain noin
1/3. Suuremman määrän leikkaamista ei suositella, ellei
ruoho ole harvaa tai ole myöhäinen syksy, jolloin ruoho
kasvaa hitaammin.
Leikkuusuunta
Vaihtele leikkuusuuntaa, jotta ruoho pysyy pystyssä.
Tämä helpottaa myös leikkuujätteen levittämistä, joka
puolestaan edistää maatumista ja lannoitusta.
Leikkaa sopivin aikavälein
Ruoho kannattaa yleensä leikata neljän päivän välein.
Ruohon kasvunopeus kuitenkin vaihtelee. Koska
leikkuukorkeus on hyvä pitää samana, leikkaa ruoho
useammin alkukeväällä. Vähennä leikkuukertoja
keskikesällä, jolloin ruohon kasvu hidastuu. Jos ruohoa
ei jostain syystä voida leikata pitkähköön aikaan,
käytä ensin korkeaa leikkuukorkeutta. Leikkaa ruoho
sitten uudelleen parin päivän kuluttua alemmalla
korkeusasetuksella.
Varo leikkaamasta ruohoa liian
lyhyeksi
Jos leikkurin leikkuuleveys on leveämpi kuin ennen
käyttämässäsi leikkurissa, nosta leikkuukorkeutta, jotta
et leikkaisi epätasaista nurmea liian lyhyeksi.
Pitkä ruoho
Jos ruohon annetaan kasvaa hieman normaalia
pidemmäksi tai se on hyvin kosteaa, leikkaa ruoho
tavallista korkeammalla leikkuukorkeudella. Leikkaa
ruoho sitten uudelleen normaalia, alempaa asetusta
käyttäen.
Pysäytettäessä
Jos koneen liike eteenpäin on pysäytettävä kesken
leikkuun, nurmikolle saattaa pudota kasa leikkuujätettä.
Jotta näin ei kävisi, siirry aiemmin leikatulle alueelle
terät kytkettyinä.
23
Kunnossapito
Huomaa: Koneen vasen ja oikea puoli määritellään normaalista käyttöasennosta käsin.
Kunnossapitotaulukko
Huoltoväli
Huoltotoimenpide
Aina ennen käyttöä tai
päivittäin
•
•
•
•
•
•
•
Tarkista turvajärjestelmä.
Tarkista, ettei ilmanpuhdistimessa ole likaisia, löystyneitä tai vaurioituneita osia.
Tarkista moottoriöljyn määrä.
Tarkista ilmanotto- ja jäähdytystilat ja puhdista ne tarvittaessa.
Tarkista leikkuuterät.
Tarkista, ettei suuntaimessa ole vaurioita.
Puhdista leikkuukotelo.
25 käyttötunnin välein
•
•
•
•
Rasvaa kaikki voitelukohdat.
Huolla paperipanos (useammin erittäin pölyisissä ja likaisissa olosuhteissa).
Tarkista rengaspaine.
Tarkista, ettei hihnoissa ole kulumia tai murtumia.
100 käyttötunnin välein
•
•
•
•
•
Vaihda paperipanos (useammin erittäin pölyisissä ja likaisissa olosuhteissa).
Vaihda moottoriöljy ja suodatin.
Puhdista puhallinkotelo (useammin erittäin likaisissa tai pölyisissä olosuhteissa).
Vaihda polttoaineputken suodatin.
Tarkista päästösuodatin.
200 käyttötunnin välein
• Tarkista sytytystulpan kunto ja kärkiväli.
500 käyttötunnin välein
• Vaihda sytytystulppa.
Ennen varastointia
• Lataa akku ja irrota akun kaapelit.
• Tee kaikki yllä mainitut huoltotoimenpiteet ennen varastointia.
• Maalaa kuluneet pinnat.
Tärkeää: Lisää huoltotoimenpiteitä on moottorin käyttöohjeessa.
VAROITUS
Jos jätät avaimen virtalukkoon, joku voi vahingossa käynnistää moottorin ja vahingoittaa vakavasti lähellä
olijoita.
Irrota avain virtalukosta ja irrota sytytystulpan johto ennen huoltotoimenpiteitä. Työnnä johto sivuun, jotta
se ei pääse vahingossa koskettamaan sytytystulppaa.
Huoltoa edeltävät
toimenpiteet
• Polttoainesuodatin
• Akku ja akun kaapelit
Istuimen nosto
Varmista, että liikkeenohjausvivut on lukittu
pysäköintiasentoon. Nosta istuinta eteenpäin.
Istuinta nostamalla päästään käsiksi seuraaviin osiin:
• Sarjanumerokilpi
• Huoltotarra
• Istuimen säätöpultit
24
Voitelu
Moottorin huolto
Laakereiden rasvaus
Ilmanpuhdistimen huolto
Huoltoväli: 25 käyttötunnin välein—Rasvaa kaikki
voitelukohdat.
Huoltoväli: Aina ennen käyttöä tai päivittäin—Tarkista,
ettei ilmanpuhdistimessa ole likaisia,
löystyneitä tai vaurioituneita osia.
Rasvatyyppi: Litiumpohjainen yleisrasva nro 2
Koneen ilmanpuhdistimessa on vaihdettava
suuritiheyksinen paperipanos. Tarkista ilmanpuhdistin
päivittäin tai ennen koneen käynnistystä. Tarkista, ettei
ilmanpuhdistinjärjestelmän ympärille ole kertynyt likaa
tai roskia. Pidä alue puhtaana. Tarkista myös, etteivät
osat ole löystyneet tai vaurioituneet. Vaihda kaikki
taipuneet tai vaurioituneet ilmanpuhdistimen osat.
1. Pysäköi kone tasaiselle alustalle ja vapauta teräkytkin.
2. Siirrä liikkeenohjausvivut ulospäin
pysäköintiasentoon, sammuta moottori,
irrota virta-avain ja odota, että kaikki liikkuvat osat
pysähtyvät, ennen kuin poistut käyttäjän paikalta.
3. Puhdista rasvanipat (Kuva 26 ja Kuva 27) rievulla.
Varmista, että kaikki maaliläiskät tulevat hangatuiksi
pois nipasta (nipoista).
Huomaa: Jos ilmanpuhdistimessa on löystyneitä tai
vaurioituneita osia, moottoriin saattaa koneen käytön
aikana päästä suodattamatonta ilmaa, joka aiheuttaa
ennenaikaista kulumista ja vikoja.
Huomaa: Puhdista ilmanpuhdistin useammin, mikäli
olosuhteet ovat erittäin likaiset tai pölyiset
1
G014524
1
G014522
Kuva 26
4
1. Etukääntöpyörän rengas
3
2
Kuva 28
Kuva 27
Sijaitsee istuinkaukalon alapuolella
1. Lue käyttöohjeet
ennen korjaamista tai
huoltamista.
2. Tarkista rengaspaineet
25 käyttötunnin välein.
1. Nupit, ilmanpuhdistimen
suojus
3. Paperipanos
2. Ilmanpuhdistimen suojus
4. Ilmanpuhdistimen kanta
Paperipanoksen huolto
Huoltoväli: 25 käyttötunnin välein—Huolla
paperipanos (useammin erittäin
pölyisissä ja likaisissa olosuhteissa).
3. Rasvaa 25 käyttötunnin
välein.
4. Moottori
100 käyttötunnin välein—Vaihda
paperipanos (useammin erittäin
pölyisissä ja likaisissa olosuhteissa).
4. Liitä voitelupistooli kuhunkin nippaan (Kuva 26 ja
Kuva 27). Pumppaa rasvaa nippoihin, kunnes rasvaa
alkaa tihkua laakereista.
1. Irrota ilmanpuhdistimen suojus (Kuva 28).
2. Irrota ilmanpuhdistimen panos ja kumitiiviste
(Kuva 28).
5. Pyyhi pois liika rasva.
25
3. Irrota paperipanoksesta lika naputtamalla sen
laskostettua puolta varovasti. Älä pese paperipanosta
tai puhdista sitä paineilmalla, jotta se ei vaurioituisi.
Vaihda panos, jos se on likainen, taipunut tai
vaurioitunut. Käsittele uusia panoksia varovasti. Älä
käytä panosta, jos sen kumitiiviste on viallinen.
4. Puhdista kaikki ilmanpuhdistimen osat niihin
kertyneestä liasta ja poista roskat. Älä päästä likaa
kaasuttimeen.
5. Asenna ilmanpuhdistimen panos niin, että
laskostettu puoli tulee ulospäin, ja aseta kumitiiviste
ilmanpuhdistimen kannan reunoja vasten (Kuva 28).
6. Asenna ilmanpuhdistimen suojus paikalleen ja
kiinnitä se kahdella nupilla (Kuva 28).
1
2
F
3
Moottoriöljyn huolto
L
Öljylaatu: pesevä öljy (API-huoltoluokitus, SG, SH, SJ
tai korkeampi)
Kampikammion tilavuus: 1,5 litraa, kun suodatin on
vaihdettu
1. Mittatikku
Viskositeetti: Katso seuraava taulukko.
2. Täyttöputki
G014532
3
Kuva 30
3. Öljymäärä
5. Irrota mittatikku ja tarkista öljymäärä. (Kuva 30).
Öljyn pinnan on ulotuttava mittatikun F-merkkiin
saakka.
6. Jos öljyä on liian vähän, lisää oikeantyyppistä öljyä
mittatikun F-merkkiin saakka. Tarkista öljymäärä
aina mittatikun avulla, ennen kuin lisäät öljyä.
Huomaa: Huolehdi, että kampikammiossa on
aina oikea määrä öljyä, jotta moottorin liiallinen
kuluminen ja vauriot voitaisiin välttää. Älä koskaan
käytä moottoria, jos öljyn pinta ulottuu mittatikun
L-merkin alapuolelle tai F-merkin yläpuolelle.
G005176
Kuva 29
Moottorin öljymäärän tarkistus
Öljyn ja suodattimen vaihto
Huoltoväli: Aina ennen käyttöä tai päivittäin—Tarkista
moottoriöljyn määrä.
1. Pysäköi kone tasaiselle alustalle, vapauta teräkytkin,
sammuta moottori ja irrota virta-avain virtalukosta.
2. Varmista, että moottori on pysähtynyt ja jäähtynyt,
jotta öljy on ehtinyt valua öljypohjaan.
3. Puhdista öljyntäyttökorkin/mittatikun ympäristö
ennen korkin irrottamista, jotta moottoriin ei pääse
likaa, leikkuujätteitä tai muita roskia.
4. Irrota öljyntäyttökorkki/mittatikku ja pyyhi öljy
pois. Aseta mittatikku takaisin ja paina se tukevasti
paikalleen (Kuva 30).
Huoltoväli: 100 käyttötunnin välein—Vaihda
moottoriöljy ja suodatin.
Lisää öljyä, jonka huoltoluokitus on SG, SH, SJ tai
korkeampi viskositeettitaulukon määritysten mukaisesti.
Vaihda öljy ja suodatin, kun moottori on vielä
lämmin. Öljy on notkeampaa ja kuljettaa mukanaan
enemmän epäpuhtauksia. Varmista, että moottori
on vaakasuorassa, kun öljyä lisätään, tarkistetaan tai
vaihdetaan.
Vaihda öljy ja suodatin seuraavasti:
26
1. Käynnistä moottori ja anna sen käydä, kunnes
se on lämmin. Näin öljy lämpenee ja muuttuu
juoksevammaksi.
1
5
1
2. Pysäköi kone siten, että valutuspuoli on hieman
vastakkaista puolta alempana, jotta kaikki öljy valuu
pois.
1
3. Vapauta teräkytkin ja siirrä liikkeenohjausvivut
ulospäin pysäköintiasentoon.
1
3
4. Sammuta moottori, irrota avain ja odota, että kaikki
liikkuvat osat ovat pysähtyneet, ennen kuin poistut
käyttäjän paikalta.
G014536
2
5. Puhdista alue tyhjennysventtiilin ympärillä ja koneen
rungossa. Paikanna öljyn tyhjennysletku ja liu'uta se
tyhjennysventtiilin ylle (Kuva 31).
4
4
2
Kuva 32
1
1. Öljyn tyhjennysventtiili
4. Astia
2. Koneen runko
5. Öljynsuodatin
3. Öljyn tyhjennysletku
8. Avaa tyhjennysventtiili kiertämällä sitä 1/4 kierrosta
vastapäivään ja anna öljyn valua astiaan (Kuva 32).
Irrota öljyntäyttökorkki/mittatikku (Kuva 30).
G014535
9. Varaa riittävästi aikaa, jotta kaikki öljy ehtii valumaan.
10. Irrota vanha suodatin ja pyyhi asennusalusta
puhtaaksi (Kuva 32).
3
11. Kun kaikki öljy on valunut ulos, sulje öljyn
tyhjennysventtiili. Irrota öljyn tyhjennysletku ja pyyhi
ylimääräinen öljy rungosta (Kuva 32).
Kuva 31
1. Öljyn tyhjennysletku
3. Rungon pääty
2. Tyhjennysventtiili
4. Öljynsuodatin
Huomaa: Toimita käytetty öljy
jälleenkäsittelylaitoksen hävitettäväksi.
12. Aseta uusi vaihtosuodatin matalaan astiaan avoin pää
ylöspäin. Kaada uutta, oikeantyyppistä öljyä keskellä
olevaan kierteitettyyn aukkoon. Lopeta kaataminen,
kun öljyn pinta yltää kierteiden alareunaan. Anna
öljyn imeytyä suodatinmateriaaliin minuutista
kahteen minuuttiin.
6. Aseta öljyn tyhjennysletkun vastakkainen pää rungon
päädyn ylle (Kuva 31).
7. Aseta astia tyhjennysletkun alapuolelle koneen alle
kuvan mukaisesti (Kuva 32).
13. Sivele ohut kerros puhdasta öljyä uuden suodattimen
kumitiivisteelle.
14. Asenna uusi öljynsuodatin asennusalustaan. Käännä
öljynsuodatinta myötäpäivään, kunnes kumitiiviste
koskettaa asennusalustaa. Kiristä sitten suodatinta
vielä 2/3–1 kierrosta (Kuva 33).
27
parhaiten käsiksi, kun puhallinkotelo on irrotettu
puhdistusta varten.
3. Irrota sytytystulppa ja metallinen aluslaatta.
3
2
1
1
G005177
Kuva 33
3. Istukka
1. Öljynsuodatin
2. Tiiviste
G014537
15. Kaada hitaasti noin 80 % määritetystä öljymäärästä
täyttöputkeen (Kuva 30).
Kuva 34
1. Sytytystulpan ja johdon sijainti
16. Asenna öljyntäyttökorkki/mittatikku ja paina se
tukevasti paikalleen (Kuva 30).
17. Tarkista öljymäärä (Kuva 30). Katso kohta Moottorin
öljymäärän tarkistus.
Sytytystulpan tarkistus
1. Tarkastele sytytystulpan keskikohtaa (Kuva 35).
Jos näet eristeessä vaaleanruskeata tai harmaata,
moottori toimii moitteettomasti. Jos eriste on
mustunut, ilmanpuhdistin on yleensä likainen.
18. Lisää öljyä hitaasti niin, että öljyn pinta nousee
täynnä-merkin tasalle.
19. Asenna öljyntäyttökorkki/mittatikku ja paina se
tukevasti paikalleen (Kuva 30).
Tärkeää: Sytytystulppaa ei saa koskaan
puhdistaa. Sytytystulppa tulee vaihtaa aina, kun
eriste on mustunut, kun elektrodit ovat kuluneet
tai kun tulpassa on öljykalvo tai murtumia.
Sytytystulpan huolto
Huoltoväli: 200 käyttötunnin välein—Tarkista
sytytystulpan kunto ja kärkiväli.
2. Tarkista keski- ja sivuelektrodien kärkiväli (Kuva 35).
Taivuta sivuelektrodia (Kuva 35), jos kärkiväli ei ole
oikea.
500 käyttötunnin välein—Vaihda
sytytystulppa.
Sytytystulppa on RFI-yhteensopiva. Myös vastaavia
muun merkkisiä tulppia voidaan käyttää. Sytytystulpan
suositeltu vaihtoväli on 500 tuntia.
Tyyppi: Champion XC12YC (tai vastaava)
Kärkiväli: 0,76 mm
Sytytystulpan irrotus
Kuva 35
1. Vapauta teräkytkin, siirrä liikkeenohjausvivut
ulospäin pysäköintiasentoon, sammuta moottori ja
irrota virta-avain.
1. Keskielektrodin eriste
3. Kärkiväli (ei
mittakaavassa)
2. Sivuelektrodi
2. Vedä sytytystulpan johto irti (Kuva 34). Puhdista
sytytystulpan ympäristö, jotta moottoriin ei pääse sitä
vaurioittavaa likaa.
Sytytystulpan asennus
Huomaa: Koska sytytystulpan ympärillä on
syvennys, tehokkain puhdistustapa on puhaltaa
onteloon paineilmaa. Sytytystulppaan pääsee
1. Asenna sytytystulppa. Varmista, että kärkiväli on
asetettu oikein.
28
Polttoainejärjestelmän
huolto
2. Kiristä sytytystulppa momenttiin 41 Nm.
3. Paina johto sytytystulppaan (Kuva 34).
Puhallinkotelon puhdistus
HENGENVAARA
Jotta jäähdytys toimisi riittävän tehokkaasti, varmista,
että säleikkö, jäähdytysrivat ja muut moottorin ulkoiset
pinnat ovat aina puhtaat.
Tietyissä oloissa bensiini on hyvin tulenarkaa
ja räjähdysherkkää. Bensiinin aiheuttama
tulipalo tai räjähdys voi aiheuttaa palovammoja ja
omaisuusvahinkoja.
Irrota puhallinkotelo ja mahdolliset muut suojukset
kerran vuodessa tai 100 käyttötunnin välein (useammin
erittäin likaisissa tai pölyisissä olosuhteissa). Puhdista
jäähdytysrivat ja ulkoiset pinnat tarvittaessa. Muista
asentaa suojukset takaisin paikoilleen. Kiristä
puhallinkotelon ruuvit momenttiin 7,5 N·m.
• Kaikki polttoaineeseen liittyvät
huoltotoimenpiteet on suoritettava vasta,
kun moottori on jäähtynyt. Tyhjennys tulee
suorittaa ulkona avoimessa tilassa. Läikkynyt
bensiini tulee pyyhkiä pois.
• Bensiinisäiliötä tyhjennettäessä ei saa
tupakoida, ja tyhjennys tulee suorittaa kaukana
avotulesta tai paikoista, joissa kipinä voi sytyttää
bensiinihöyryt.
Tärkeää: Jos moottoria käytetään säleikkö
tukkeutuneena, likaisilla tai tukkeutuneilla
jäähdytysrivoilla tai ilman suojuksia,
ylikuumeneminen voi vaurioittaa moottoria.
Polttoaineputken suodattimen
vaihto
Huoltoväli: 100 käyttötunnin välein—Vaihda
polttoaineputken suodatin.
Älä asenna likaista suodatinta, jos se on irrotettu
polttoaineputkesta.
1. Pysäköi kone tasaiselle alustalle ja vapauta teräkytkin.
2. Siirrä liikkeenohjausvivut ulospäin
pysäköintiasentoon, sammuta moottori,
irrota virta-avain ja odota, että kaikki liikkuvat osat
pysähtyvät, ennen kuin poistut käyttäjän paikalta.
3. Nosta istuin ja paikanna polttoainesuodattimet
(Kuva 36).
29
Sähköjärjestelmän
huolto
G014689
VAARA
1
4
KALIFORNIA
Lakiesityksen 65 mukainen varoitus
Akun liitännät, navat ja niihin liittyvät
lisävarusteet sisältävät lyijyä ja lyijy-yhdisteitä,
joiden tiedetään aiheuttavan syöpää ja
haittaavan lisääntymistä. Pese kädet, kun
olet käsitellyt näitä osia.
5
6
2
8
3
7
Akun lataus
Kuva 36
1. T-liitin, huohotinputki
5. Polttoaineputken suodatin
2. Päästösuodatin (vain
tietyissä malleissa)
6. Kulkusuunnan nuoli
3. Avoin portti
7. Polttoaineletku moottoriin
4. Polttoaineputki säiliöstä
8. Letkukiristin
Akun irrotus
VAARA
Akun navat tai metallityökalut voivat aiheuttaa
oikosulun koskettaessaan koneen metalliosia,
mistä voi seurata kipinöitä. Kipinät voivat saada
akun kaasut räjähtämään ja aiheuttaa siten
henkilövahingon.
4. Purista letkuliittimien päitä yhteen ja liu’uta niitä
poispäin suodattimesta (Kuva 36).
5. Irrota suodatin polttoaineletkuista.
6. Asenna uusi suodatin niin, että kulkusuunnan nuoli
tulee polttoainesäiliöstä päin ja osoittaa moottoriin
päin. Kiinnitä suodatin paikalleen siirtämällä
letkukiristimet lähelle sitä (Kuva 36).
• Kun irrotat tai asennat akun, älä anna akun
napojen koskettaa koneen metalliosia.
Päästösuodattimen huolto
1. Pysäköi kone tasaiselle alustalle ja vapauta teräkytkin.
• Älä anna metallityökalujen aiheuttaa oikosulkua
akun napojen ja koneen metalliosien välille.
2. Siirrä liikkeenohjausvivut ulospäin
pysäköintiasentoon, sammuta moottori,
irrota virta-avain ja odota, että kaikki liikkuvat osat
pysähtyvät, ennen kuin poistut käyttäjän paikalta.
Huoltoväli: 100 käyttötunnin välein/Vuosittain (kumpi
saavutetaan ensin)
Huomaa: CARB-yhteensopivat mallit on varustettu
huoltovapaalla päästösuodatinkotelolla, eikä niissä ole
huollettavaa päästösuodatinta. Tätä toimenpidettä ei
tarvitse suorittaa näille malleille.
3. Nosta istuin, jotta pääset käsiksi akkuun.
4. Irrota negatiivinen (musta) maakaapeli akun navasta
(Kuva 37). Säilytä kaikki kiinnikkeet.
Joissakin koneissa on päästösuodatin (Kuva 36), joka
on liitetty polttoainesäiliön huohotinputkessa olevaan
T-liittimeen. Suodatin on varustettu avoimella portilla.
Suodatin on tarkastettava säännöllisesti. Vaihda suodatin,
jos se on likainen tai tukossa.
VAARA
Akun kaapeleiden virheellinen asennus voi
vahingoittaa konetta ja kaapeleita aiheuttaen
kipinöitä. Kipinät voivat saada akun kaasut
räjähtämään ja aiheuttaa siten henkilövahingon.
• Irrota aina akun miinuskaapeli (musta)
ennen pluskaapelin (punainen) irrottamista.
• Kytke aina akun pluskaapeli (punainen)
ennen miinuskaapelia (musta).
30
5. Vedä kumisuojusta ylös punaista pluskaapelia pitkin.
Irrota pluskaapeli (punainen) akun navasta (Kuva 37).
Säilytä kaikki kiinnikkeet.
6. Irrota akun pidike (Kuva 37) ja nosta akku pois
akkualustalta.
2 6
5
3
1
Kuva 38
7
1. Akun plusnapa
3. Punainen laturin johdin (+)
2. Akun miinusnapa
4. Musta laturin johdin (–)
Huomaa: Älä käytä konetta, kun akkua ei ole
kytketty. Se voi aiheuttaa sähkövaurioita.
4
Akun asennus
1. Aseta akku alustalle (Kuva 37).
G005072
2. Asenna pluskaapeli (punainen) akun plusnapaan (+)
käyttämällä aiemmin irrotettuja kiinnikkeitä.
Kuva 37
1. Akku
5. Akun miinusnapa
2. Akun plusnapa
6. Siipimutteri, aluslaatta ja
pultti
3. Pultti, aluslaatta ja mutteri
7. Akun pidike
3. Asenna miinuskaapeli akun miinusnapaan (–)
käyttämällä aiemmin irrotettuja kiinnikkeitä.
4. Vedä punainen suojus positiivisen (punaisen) akun
navan päälle.
4. Navan suojus
5. Kiinnitä akku pidikkeellä (Kuva 37).
Akun lataus
6. Laske istuin alas.
Huoltoväli: Ennen varastointia—Lataa akku ja irrota
akun kaapelit.
Sulakkeiden huolto
1. Irrota akku alustasta. Katso Akun irrotus.
Sähköjärjestelmä on suojattu sulakkeilla. Huoltoa ei
tarvita. Jos sulake kuitenkin palaa, tarkista osa/virtapiiri
toimintavian tai oikosulun varalta.
2. Lataa akkua 6–10 A:n virralla vähintään yhden tunnin
ajan. Älä lataa akkua liikaa.
Sulake:
3. Kun akku on ladattu täyteen, irrota laturi
sähköliitännästä. Irrota sitten laturin johtimet akun
navoista (Kuva 38).
• Päävirta F1 – 30 A, kahvatyyppinen
• Latauspiiri F2 – 25 A, kahvatyyppinen
1. Irrota ruuvit, joilla ohjauspaneeli on kiinni koneessa.
Säilytä kaikki kiinnikkeet.
2. Nosta ohjauspaneeli ylös, niin pääset käsiksi
pääjohdinsarjaan ja sulakerasiaan (Kuva 39).
3. Vaihda sulake vetämällä ensin vanha sulake irti
(Kuva 39).
31
Vetojärjestelmän huolto
Rengaspaineen tarkistus
30
Huoltoväli: 25 käyttötunnin välein—Tarkista
rengaspaine.
25
30
Pidä etu- ja takarenkaiden rengaspaine ohjeiden
mukaisena. Epätasainen rengaspaine saattaa tehdä
leikkuujäljestä epätasaisen. Tarkista paine venttiilin
varresta (Kuva 40). Tarkista paine, kun renkaat ovat
kylmät, jotta painelukema olisi mahdollisimman tarkka.
1
25
2
G014540
Katso renkaiden valmistajan suosittelema enimmäispaine
kääntöpyörien renkaiden sivusta.
Kuva 39
1. Päävirta – 30 A
2. Latauspiiri – 25 A
Täytä takakäyttöpyörien renkaat paineeseen 82 kPa
(12 psi).
4. Palauta ohjauspaneeli normaaliasentoon. Kiinnitä
paneeli koneeseen aiemmin irrotetuilla ruuveilla.
Kuva 40
1. Venttiilinvarsi
Sähköjarrun vapautus
Sähköjarru voidaan vapauttaa käsin kääntämällä
nostovarsia eteenpäin. Kun sähköjarru on aktivoitunut,
jarru palautuu.
Vapauta jarru:
1
G015000
Kuva 41
1. Jarrun nostovarsi sähköjarrun ohjausyksikössä
32
1. Paikanna sähköjarrun akseli, johon jarrun nostovarret
yhdistyvät.
Leikkurin huolto
2. Vapauta jarru kääntämällä akselia eteenpäin.
Leikkuuterien huolto
Pidä terät terävinä koko leikkuukauden ajan. Terävät terät
leikkaavat ruohon siistimmin ruohonkorsia repimättä.
Repeytymien vuoksi ruohon reunat muuttuvat ruskeiksi,
mikä heikentää kasvua ja altistaa kasvisairauksille.
Tarkista päivittäin, että leikkuuterät ovat terävät ja
että ne eivät ole kuluneet tai vaurioituneet. Viilaa
mahdolliset lovet pois ja teroita terät tarpeen mukaan.
Jos terä on vaurioitunut tai kulunut, vaihda se aitoon
Toro-vaihtoterään. Jotta terien teroitus ja vaihto kävisi
vaivattomasti, käytettävissä on hyvä olla muutamia
vaihtoteriä.
VAARA
Kulunut tai vaurioitunut terä voi rikkoutua ja terän
pala voi sinkoutua käyttäjään tai ohikulkijaan
aiheuttaen vakavan loukkaantumisen tai kuoleman.
• Terä on tarkistettava säännöllisesti kulumisen ja
vaurioiden varalta.
• Kulunut tai vaurioitunut terä on vaihdettava.
Ennen terien tarkastusta tai huoltoa
Pysäköi kone tasaiselle alustalle, vapauta teräkytkin ja
siirrä liikkeenohjausvivut ulospäin pysäköintiasentoon.
Pysäytä moottori ja irrota virta-avain.
Terien tarkastus
Huoltoväli: Aina ennen käyttöä tai päivittäin—Tarkista
leikkuuterät.
1. Tarkasta leikkuusärmät (Kuva 42). Jos särmät eivät
ole teräviä tai niissä on lovia, irrota terät ja teroita ne.
Katso kohta Terien teroitus.
2. Tarkista terät, etenkin kupera alue (Kuva 42). Jos
havaitset vähäisiäkään vaurioita, kulumia tai uria
tällä alueella (kohta 3, Kuva 42), asenna uusi terä
välittömästi.
33
3. Mittaa etäisyys terän kärjestä tasaiseen alustaan.
1
Kuva 42
G009680
1. Leikkuusärmä
3. Kulumisjälkiä/urautumista
2. Kupera alue
4. Vaurio
3
2
Kuva 44
1. Terä mittausasennossa
2. Tasainen alusta
3. Mitattu etäisyys terän ja alustan välillä (A)
Taipuneiden terien tarkistus
Huomaa: Koneen on oltava tasaisella alustalla
seuraavaa toimenpidettä varten.
4. Käännä samaa terää 180 astetta niin, että vastakkainen
leikkuusärmä on samassa asennossa.
1. Nosta leikkuupöytä ylimpään leikkuukorkeusasentoon, joka on myös kuljetusasento.
2. Käytä pehmustettuja paksuja suojakäsineitä tai muita
soveltuvia käsisuojaimia. Käännä terää hitaasti
sopivaan asentoon, jossa etäisyys leikkuusärmästä
tasaiseen alustaan voidaan mitata.
3
2
1
G009681
Kuva 45
1
1. Terä, aiemmin mitattu puoli
2
3
2. Aiemmin käytetty mittausasento
3. Terän vastakkainen puoli siirretään mittausasentoon
G009679
Kuva 43
1. Leikkuupöytä
5. Mittaa etäisyys terän kärjestä tasaiseen alustaan. Ero
saa olla enintään 3 mm.
3. Terä
2. Karan kotelo
1
G009680
3
2
Kuva 46
1. Vastakkaisen terän särmä mittausasennossa
2. Tasainen alusta
3. Toinen mitattu etäisyys terän ja alustan välillä (B)
34
Terä säilyttää tasapainonsa, kun molemmista
leikkuusärmistä poistetaan materiaalia yhtä paljon.
VAARA
Taipunut tai vaurioitunut terä voi rikkoutua
ja aiheuttaa vakavan loukkaantumisen tai
kuoleman lähellä olijoille.
• Taipunut tai vaurioitunut terä on aina
vaihdettava uuteen.
• Älä hio tai tee teräviä lovia terän särmiin tai
pintoihin.
Kuva 48
1. Teroita alkuperäiseen kulmaan
A. Jos A:n ja B:n välinen ero on suurempi kuin
3 mm, vaihda terä uuteen. Katso kohdat Terien
irrotus ja Terien asennus.
2. Tarkista terän tasapaino asettamalla se terän
tasaimeen (Kuva 49). Jos terä pysyy vaaka-asennossa,
se on tasapainossa ja sitä voidaan käyttää. Jos terä ei
ole tasapainossa, viilaa sitä vähän vain siipialueelta
(Kuva 48). Toista, kunnes terä on tasapainossa.
Huomaa: Jos taipuneen terän tilalle vaihdetaan
uusi ja mittaustulos on edelleen yli 3 mm,
terän kara saattaa olla taipunut. Ota yhteys
valtuutettuun Toro-huoltoliikkeeseen.
B. Jos ero on hyväksytyissä rajoissa, siirry seuraavaan
terään.
Kuva 49
Toista toimenpide kullekin terälle.
1. Terä
Terien irrotus
Terä on vaihdettava, jos se on osunut kiinteään
esineeseen, jos se on epätasapainossa tai jos se on
taipunut. Käytä aina aitoja Toro-vaihtoteriä parhaan
suorituskyvyn ja turvallisuuden varmistamiseksi. Muiden
valmistajien vaihtoterien käyttö saattaa aiheuttaa sen, että
kone ei ole enää turvallisuusstandardien mukainen.
2. Tasain
Terien asennus
1. Asenna terä kara-akseliin (Kuva 47).
Tärkeää: Terän kuperan puolen on osoitettava
ylöspäin leikkurin sisäpuolta kohti, jotta
leikkuujäljestä tulee kunnollinen.
Tartu terän päähän liinan tai paksun hansikkaan avulla.
Irrota teräpultti, jousialuslaatta, terän jäykistäjä ja terä
kara-akselista (Kuva 47).
2. Asenna terän jäykistäjä, jousialuslaatta (kovera puoli
terää kohden) ja teräpultti (Kuva 47).
3. Kiristä teräpultti momenttiin 47–88 Nm.
Leikkuupöydän tasaus
1
5
Varmista, että leikkuupöytä on vaakasuorassa, aina
leikkuria asentaessasi tai jos nurmikon leikkuujälki ei ole
tasainen.
3
Ennen tasausta on tarkistettava, ettei leikkuupöydässä ole
taipuneita teriä. Kaikki taipuneet terät on irrotettava ja
vaihdettava. Ennen kuin jatkat, katso kohta Taipuneiden
terien tarkistus.
2
4
G015292
Kuva 47
1. Terän siipialue
4. Teräpultti
2. Terä
5. Terän jäykistäjä
Leikkuupöytä on tasattava ensin sivusuunnassa, minkä
jälkeen voidaan säätää pitkittäiskaltevuutta.
3. Jousialuslaatta
Vaatimukset:
• Koneen on oltava tasaisella alustalla.
Terien teroitus
• Kaikkien renkaiden ilmanpaineen on oltava oikea.
Katso vetojärjestelmän huoltoa käsittelevän osan
kohta Rengaspaineen tarkistus.
1. Viilaa leikkuusärmä teräväksi terän molemmista
päistä (Kuva 48). Säilytä alkuperäinen kulma.
35
Sivusuuntainen tasaus
G015323
1. Pysäköi kone tasaiselle alustalle ja vapauta teräkytkin.
2. Siirrä liikkeenohjausvivut ulospäin
pysäköintiasentoon, sammuta moottori,
irrota virta-avain ja odota, että kaikki liikkuvat osat
pysähtyvät, ennen kuin poistut käyttäjän paikalta.
5
1
3. Siirrä leikkuukorkeuden säätövipu keskimmäiseen
asentoon.
4. Käännä teriä varovasti niin, että ne ovat kaikki
sivuttaissuunnassa (Kuva 50).
1
4
3
2
Kuva 51
G014630
1. Kannatin
2. Lovettu säätöasento
3
4. Sivuosan lukkomutteri
5. Sivuosan lukkopultti
3. Kiinteä asento
8. Löysää kannattimessa olevaa takaosan lukkomutteria
juuri sen verran, että kannatinta voidaan siirtää
(Kuva 52).
2
4
G014633
4
Kuva 50
Leikkuupöydät, joissa on OneBlade-terä
1. Terä sivusuunnassa
2. Terän siipialue
1
3
3. Ulkoleikkuusärmät
4. Mittaa tästä etäisyys
terän kärjestä tasaiseen
alustaan
4
5. Mittaa ulkoleikkuusärmien ja tasaisen pinnan väliltä
(Kuva 50). Jos molemmat mitat eivät ole 5 mm:n
sisällä toisistaan, säätö on tarpeen. Jatka sitten
toimenpidettä.
2
Kuva 52
1. Kannatin
6. Tue leikkuupöydän paino asettamalla puukappaleet
leikkuupöydän reunojen alle.
2. Takaosan lukkomutteri
Huomaa: Älä aseta tukia nurmisuojarullien alle, jos
leikkuupöydässä on sellaiset.
3. Sivuosan lukkomutteri,
lovettu asento
4. Säätölovet
9. Mittaa tarvittava säädön määrä hitsatun kannattimen
lovien avulla. Jokainen lovi vastaa 6 mm:ä, ja
jokainen yksittäinen sivu vastaa 3 mm:ä (Kuva 53).
Säädä leikkuupöytä sopivalle korkeudelle.
7. Siirry koneen vasemmalle puolelle. Irrota sivuosan
lukkopultti ja lukkomutteri kiinteästä asennosta ja
asenna ne lovettuun taka-asennusaukkoon. Jätä ne
hieman löysälle (Kuva 51).
36
1
2
G014631
1
2
G015325
Kuva 53
1. 6 mm
2
2. 3 mm
Kuva 54
1. Terä pituussuunnassa
10. Pysäytä leikkuupöytä säädettyyn asentoon ja
kiinnitä se kiristämällä kannattimessa oleva takaosan
lukkomutteri (Kuva 52). Kiristä kannattimessa olevaa
sivuosan lukkomutteria.
2. Mittaa tästä etäisyys terän kärjestä tasaiseen alustaan
5. Mittaa etäisyys etuterän kärjestä tasaiseen alustaan
ja takaterän kärjestä tasaiseen alustaan (Kuva 54).
Jos etuterän kärki ei ole 1,6–7,9 mm alempana kuin
takaterän kärki, säädä etuosan lukkomutteria.
6. Säädä terän pituussuuntaista kaltevuutta kiertämällä
leikkurin etuosassa olevaa säätömutteria (Kuva 55).
11. Tasaa leikkuupöytä tarkistamalla terän
kaltevuus pituussuunnassa. Katso kohta
Terän pituussuuntaisen kaltevuuden säätö.
Terän pituussuuntaisen kaltevuuden
säätö
Terän pituussuuntainen kaltevuus on tarkistettava aina
ennen leikkurin asennusta. Jos leikkurin etupää on yli
7,9 mm alempana kuin leikkurin takapää, säädä terän
kaltevuutta seuraavien ohjeiden mukaisesti:
1. Pysäköi kone tasaiselle alustalle ja vapauta teräkytkin.
2. Siirrä liikkeenohjausvivut ulospäin
pysäköintiasentoon, sammuta moottori,
irrota virta-avain ja odota, että kaikki liikkuvat osat
pysähtyvät, ennen kuin poistut käyttäjän paikalta.
3
1
3. Siirrä leikkuukorkeuden säätövipu keskimmäiseen
asentoon.
2
G014634
Huomaa: Tarkista ja säädä terän sivusuuntainen
tasaus, jos et ole tarkistanut asetusta. Katso kohta
Leikkurin sivusuuntainen tasaus.
Kuva 55
1. Säätötanko
2. Säätölohko
4. Käännä teriä varovasti niin, että ne ovat
pituussuuntaisesti (Kuva 54).
3. Lukkomutteri
7. Nosta leikkurin etupäätä kiristämällä säätömutteria.
Laske leikkurin etupäätä löysäämällä säätömutteria.
8. Tarkista pituussuuntainen kaltevuus uudelleen
säädön jälkeen. Jatka mutterin säätämistä, kunnes
etuterän kärki on 1,6–7,9 mm alempana kuin
takaterän kärki (Kuva 54).
9. Kun terän pituussuuntainen kaltevuus on kunnossa,
tarkista leikkurin sivusuuntainen tasaus uudelleen.
Katso kohta Leikkurin sivusuuntainen tasaus.
37
Leikkurin irrotus
1. Pysäköi kone tasaiselle alustalle ja vapauta teräkytkin.
2. Siirrä liikkeenohjausvivut ulospäin
pysäköintiasentoon, sammuta moottori,
irrota virta-avain ja odota, että kaikki liikkuvat osat
pysähtyvät, ennen kuin poistut käyttäjän paikalta.
3. Laske leikkuukorkeuden säätövipu alimpaan
asentoon.
2
2
3
4. Irrota sokka etutukitangosta ja irrota tanko
leikkuupöydän kannattimesta (Kuva 56). Laske
leikkuupöydän etuosa varovasti maahan.
1
G015338
Kuva 57
1. Leikkuupöytä
3. Takanostovarsi
2. Kannatin
6. Irrota leikkurin hihna moottorin hihnapyörästä
liu'uttamalla leikkuupöytää taaksepäin.
7. Liu'uta leikkuupöytä pois koneen alta.
Huomaa: Säilytä kaikki osat myöhempää käyttöä
varten.
3
1
2
Leikkurin hihnan huolto
Hihnojen tarkastus
Huoltoväli: 25 käyttötunnin välein—Tarkista, ettei
hihnoissa ole kulumia tai murtumia.
G014635
Kuva 56
1. Etutukitanko
Tarkista, ettei hihnoissa ole murtumia, rispaantuneita
reunoja, palojälkiä tai muita vaurioita. Vaihda
vaurioituneet hihnat.
3. Leikkuupöydän kannatin
2. Lukkomutteri
Leikkurin hihnan vaihto
5. Nosta leikkuupöytä ja kannattimet irti
takanostovarresta. Laske leikkuri maahan
varovasti (Kuva 57).
Kuluneen hihnan merkkejä ovat vinkuminen hihnan
pyöriessä, terien lipsuminen ruohoa leikattaessa,
rispaantuneet reunat, palojäljet ja murtumat. Vaihda
leikkurin hihna, jos jokin näistä tiloista ilmenee.
1. Pysäköi kone tasaiselle alustalle ja vapauta teräkytkin.
2. Siirrä liikkeenohjausvivut ulospäin
pysäköintiasentoon, sammuta moottori,
irrota virta-avain ja odota, että kaikki liikkuvat osat
pysähtyvät, ennen kuin poistut käyttäjän paikalta.
3. Aseta leikkuukorkeudeksi alin leikkuuasento
(38 mm).
4. Vapauta kiristinpyörän jännitys irrottamalla
kiristinpyörän jousi leikkuupöydän koukusta jousen
38
irrotustyökalun avulla (Toro-osanro 92-5771). Irrota
sitten hihna hihnapyöriltä (Kuva 58).
5. Nosta leikkuupöydän takaosaa ja ohjaa kannattimet
takanostovarren päälle (Kuva 57).
6. Kiinnitä etutukitanko leikkuupöytään liitintapilla ja
sokalla (Kuva 56).
VAARA
Asennettuna jousessa on jännitys, ja se saattaa
aiheuttaa henkilövahinkoja.
7. Asenna leikkurin hihna moottorin hihnapyörään.
Katso kohta Leikkurin hihnan vaihto.
Ole varovainen, kun irrotat hihnaa.
Suuntaimen vaihto
5
2
Huoltoväli: Aina ennen käyttöä tai päivittäin—Tarkista,
ettei suuntaimessa ole vaurioita.
3
VAARA
1
Jos heittoaukko ei ole peitossa, leikkuri saattaa
singota esineitä käyttäjän tai sivullisten suuntaan,
mistä voi olla seurauksena vakava tapaturma.
Seurauksena voi olla myös kosketus terään.
4
Älä koskaan käytä konetta ilman suuntainta,
poistolevyä tai ruohonkeräysjärjestelmää.
1. Paikanna kuvassa näytetyt kohteet (Kuva 59).
2
3
6
4
4
6
G015129
Kuva 58
1. Kiristinpyörä
5
4. Jousi
2. Leikkurin hihna
5. Moottorin hihnapyörä
3. Ulommainen hihnapyörä
6. Jousen irrotustyökalu
7
5. Asenna uusi hihna moottorin ja leikkurin
hihnapyörien ympäri (Kuva 58).
1
6. Asenna kiristinpyörän jousi leikkuupöydän koukkuun
jousen irrotustyökalun avulla (Toro-osanro 92-5771),
jolloin kiristinpyörä ja leikkurin hihna jännittyvät
(Kuva 58).
G014636
Kuva 59
1. Leikkuupöytä
5. Jousi
2. Suuntain
6. Mutteri (3/8 tuuma)
3. Suuntaimen kannake
7. Lyhyt pidike
4. Tanko
Leikkurin asennus
2. Irrota mutteri (3/8 tuumaa) tangosta leikkurin alta
(Kuva 59).
1. Pysäköi kone tasaiselle alustalle ja vapauta teräkytkin.
2. Siirrä liikkeenohjausvivut ulospäin
pysäköintiasentoon, sammuta moottori,
irrota virta-avain ja odota, että kaikki liikkuvat osat
pysähtyvät, ennen kuin poistut käyttäjän paikalta.
3. Liu'uta tanko ulos lyhyestä pidikkeestä, jousesta
ja suuntaimesta (Kuva 59). Irrota vaurioitunut tai
kulunut suuntain.
3. Liu'uta leikkuri koneen alle.
4. Vaihda suuntain (Kuva 59).
4. Laske leikkuukorkeuden säätövipu alimpaan
asentoon.
5. Liu'uta tangon suora pää suuntaimen takakannakkeen
läpi.
39
Puhdistus
6. Aseta jousi päätylangat alaspäin tankoon ja
suuntaimen kannakkeiden väliin. Liu'uta tanko
suuntaimen toisen kannakkeen läpi (Kuva 59).
Leikkurin alapuolen pesu
7. Työnnä tanko suuntaimen edessä leikkuupöydässä
olevaan lyhyeen pidikkeeseen. Kiinnitä tangon
takapää leikkuriin mutterilla (3/8 tuumaa) (Kuva 59).
Huoltoväli: Aina ennen käyttöä tai päivittäin—Puhdista
leikkuukotelo.
Pese leikkurin alapuoli aina käytön jälkeen, jotta ruohoa
ei pääse kertymään ja jotta leikkuujäte hajaantuu
paremmin.
1. Pysäköi kone tasaiselle alustalle ja vapauta teräkytkin.
2. Siirrä liikkeenohjausvivut ulospäin
pysäköintiasentoon, sammuta moottori,
irrota virta-avain ja odota, että kaikki liikkuvat osat
pysähtyvät, ennen kuin poistut käyttäjän paikalta.
3. Kiinnitä letkuliitin leikkurin pesuliitännän päähän ja
käännä vesi suurelle paineelle (Kuva 60).
Tärkeää: Suuntaimen on oltava
jousikuormitettuna ala-asennossa. Nosta
suuntain ylös ja testaa, että napsahtaa
ala-asentoon.
Huomaa: Levitä vaseliinia pesuliitännän
O-renkaaseen, jotta liitin liukuu paremmin ja suojaa
O-rengasta.
Kuva 60
1. Pesuliitäntä
3. O-rengas
2. Letku
4. Liitin
4. Aseta leikkuri alimpaan leikkuukorkeuteen.
5. Istuudu istuimelle ja käynnistä moottori. Kytke
teräkytkin ja anna leikkurin käydä 1–3 minuuttia.
6. Vapauta teräkytkin, pysäytä moottori ja irrota
virta-avain. Odota, kunnes kaikki liikkuvat osat ovat
pysähtyneet.
7. Käännä vesi pois päältä ja irrota liitin pesuliitännästä.
Huomaa: Jos leikkuri ei puhdistu yhdellä
pesukerralla, liota sitä ja anna sen seistä 30 minuutin
ajan. Toista sitten toimenpide.
8. Käytä leikkuria vielä 1–3 minuuttia, jotta ylimääräinen
vesi tulee ulos.
40
Varastointi
VAARA
Rikkoutunut tai puuttuva pesuliitäntä voi
aiheuttaa esineiden ulossinkoutumista
tai teräkosketuksen. Teräkosketus
tai ulossinkoutuva jäte voi aiheuttaa
loukkaantumisen tai kuoleman.
Puhdistus ja varastointi
1. Vapauta teräkytkin, siirrä liikkeenohjausvivut
ulospäin pysäköintiasentoon, sammuta moottori ja
irrota virta-avain.
2. Irrota ruohon jäämät, lika ja rasva koneen kaikista
ulkoisista osista, etenkin moottorista. Puhdista
lika ja roskat moottorin sylinterinkannen rivoista ja
tuulettimen kotelosta.
• Vaihda rikkoutunut tai puuttuva pesuliitäntä
välittömästi, ennen kuin käytät leikkuria
uudelleen.
• Käsiä tai jalkoja ei saa koskaan laittaa
leikkurin alle tai sen aukkojen läpi.
Tärkeää: Kone voidaan pestä miedolla
pesuaineella ja vedellä. Älä pese konetta
painepesurilla. Älä käytä vettä ylen määrin,
älä etenkään kojetaulun, moottorin ja
hydraulipumppujen läheisyydessä.
3. Huolla ilmanpuhdistin. Katso moottorin huoltoa
käsittelevän osan kohta Ilmanpuhdistimen huolto.
4. Rasvaa kone. Katso kohta Voitelu.
5. Vaihda kampikammioöljy ja suodatin. Katso
moottorin huoltoa käsittelevän osan kohta
Moottoriöljyn huolto.
6. Tarkista rengaspaineet. Katso vetojärjestelmän
huoltoa käsittelevän osan kohta Rengaspaineen
tarkistus.
7. Lataa akku. Katso sähköjärjestelmän huoltoa
käsittelevän osan kohta Akun huolto.
8. Tarkista terien kunto. Katso leikkurin huoltoa
käsittelevän osan kohta Leikkuuterien huolto.
9. Valmistele kone varastointia varten, jos sitä ei ole
tarkoitus käyttää yli kuukauteen. Valmistele kone
varastointia varten seuraavasti.
10. Lisää polttoainesäiliöön öljypohjaista
stabilointi-/lisäainetta. Noudata stabilointiaineen
valmistajan sekoitusohjeita. Älä käytä
alkoholipohjaista stabilointiainetta (etanolia
tai metanolia).
Huomaa: Stabilointi-/lisäaine toimii
tehokkaimmin, kun se sekoitetaan tuoreeseen
bensiiniin ja kun sitä käytetään jatkuvasti.
Käytä moottoria, jotta lisäaineinen polttoaine kiertää
koko polttoainejärjestelmässä (viisi minuuttia).
Sammuta moottori, anna sen jäähtyä ja tyhjennä
polttoainesäiliö.
Käynnistä moottori uudelleen ja anna sen käydä,
kunnes se sammuu.
Käytä rikastinta. Käynnistä moottori ja käytä sitä,
kunnes se ei käynnisty enää uudelleen.
41
Hävitä polttoaine asianmukaisesti. Kierrätä se
paikallisten säädösten mukaan.
Tärkeää: Älä säilytä lisäaineistettua bensiiniä
30 päivää kauempaa.
11. Irrota sytytystulpat ja tarkista niiden kunto.
Katso moottorin huoltoa käsittelevän osan kohta
Sytytystulpan huolto. Kun sytytystulppa (-tulpat) on
irrotettu moottorista, kaada kaksi ruokalusikallista
moottoriöljyä sytytystulpan reikään. Kierrätä
moottoria käynnistimellä, jotta öljy leviää sylinterin
sisään. Asenna sytytystulppa tai -tulpat. Älä asenna
sytytystulpan (-tulppien) johtoa.
12. Puhdista lika ja roskat leikkurin päältä.
13. Kaavi ruoho ja lika leikkurin alta ja pese leikkuri
sitten vesiletkulla.
14. Tarkista käyttöhihnan ja leikkurin hihnan kunto.
15. Tarkista ja kiristä kaikki pultit, mutterit ja ruuvit.
Korjaa tai vaihda kaikki kuluneet tai vaurioituneet
osat.
16. Maalaa kaikki naarmuuntuneet tai paljaat
metallipinnat. Maalia on saatavissa valtuutetusta
huoltoliikkeestä.
17. Varastoi kone puhtaaseen, kuivaan autotalliin tai
varastotilaan. Poista avain virtalukosta ja pane se
talteen. Peitä kone suojataksesi sen ja pitääksesi sen
puhtaana.
42
Vianetsintä
Ongelma
Moottori ylikuumenee.
Mahdollinen syy
1. Moottori on ylikuormitettu.
1. Vähennä ajonopeutta.
2. Kampikammiossa on liian vähän öljyä.
3. Moottorin puhallinkotelon alla olevat
jäähdytysrivat ja ilmakanavat ovat
tukossa.
4. Ilmanpuhdistin on likainen.
2. Lisää öljyä kampikammioon.
3. Poista tukkeumat jäähdytysrivoista ja
ilmakanavista.
5. Polttoainejärjestelmässä on likaa, vettä
tai vanhentunutta polttoainetta.
Käynnistin ei pyöritä
Moottori ei käynnisty, käynnistyy huonosti
tai ei pysy käynnissä.
Moottori menettää tehoaan.
Korjaustoimenpiteet
4. Puhdista tai vaihda ilmanpuhdistimen
panos.
5. Ota yhteys valtuutettuun
huoltoliikkeeseen
1. Teräkytkin on kytkettynä.
1. Siirrä teräkytkin vapautettuun
asentoon.
2. Liikkeenohjausvivut eivät ole
pysäköintiasennossa.
3. Akussa ei ole latausta.
4. Sähköliitännät ovat ruostuneet tai
löystyneet.
5. Sulake on palanut.
6. Rele tai kytkin on vaurioitunut.
2. Siirrä liikkeenohjausvivut ulospäin
pysäköintiasentoon.
3. Lataa akku.
4. Tarkista, että sähköliitäntöjen kosketus
on kunnossa.
5. Vaihda sulake.
6. Ota yhteys valtuutettuun
huoltoliikkeeseen.
1. Polttoainesäiliö on tyhjä.
1. Täytä polttoainesäiliö.
2. Rikastin ei ole käytössä.
3. Ilmanpuhdistin on likainen.
2. Siirrä rikastinvipu Päällä-asentoon.
3. Puhdista tai vaihda ilmanpuhdistimen
panos.
4. Asenna sytytystulpan johto.
4. Sytytystulpan johto on löysällä tai
irronnut.
5. Sytytystulppa on syöpynyt tai likainen,
tai sen kärkiväli on väärä.
6. Polttoainesuodattimessa on likaa.
7. Polttoainejärjestelmässä on likaa, vettä
tai vanhentunutta polttoainetta.
8. Polttoainesäiliössä on vääränlaista
polttoainetta.
9. Kampikammiossa on liian vähän öljyä.
5. Asenna uusi sytytystulppa, jonka
kärkiväli on oikea.
6. Vaihda polttoainesuodatin
7. Ota yhteys valtuutettuun
huoltoliikkeeseen.
8. Tyhjennä säiliö ja täytä se
oikeantyyppisellä polttoaineella.
9. Lisää öljyä kampikammioon.
1. Moottori on ylikuormitettu.
1. Vähennä ajonopeutta.
2. Ilmanpuhdistin on likainen.
3. Kampikammiossa on liian vähän öljyä.
4. Moottorin puhallinkotelon alla olevat
jäähdytysrivat ja ilmakanavat ovat
tukossa.
5. Sytytystulppa on syöpynyt tai likainen,
tai sen kärkiväli on väärä.
6. Polttoainesäiliön ilmareikä on tukossa.
2. Puhdista ilmanpuhdistimen panos.
3. Lisää öljyä kampikammioon.
4. Poista tukkeumat jäähdytysrivoista ja
ilmakanavista.
7. Polttoainesuodattimessa on likaa.
8. Polttoainejärjestelmässä on likaa, vettä
tai vanhentunutta polttoainetta.
9. Polttoainesäiliössä on vääränlaista
polttoainetta.
43
5. Asenna uusi sytytystulppa, jonka
kärkiväli on oikea.
6. Ota yhteys valtuutettuun
huoltoliikkeeseen.
7. Vaihda polttoainesuodatin.
8. Ota yhteys valtuutettuun
huoltoliikkeeseen.
9. Tyhjennä säiliö ja täytä se
oikeantyyppisellä polttoaineella.
Ongelma
Kone ei liiku.
Mahdollinen syy
1. Ohitusventtiilit ovat auki.
1. Sulje hinausventtiilit.
2. Vetohihnat ovat kuluneet, löysällä tai
rikkinäiset.
3. Vetohihnat ovat irti hihnapyöriltä.
2. Ota yhteys valtuutettuun
huoltoliikkeeseen.
3. Ota yhteys valtuutettuun
huoltoliikkeeseen.
4. Ota yhteys valtuutettuun
huoltoliikkeeseen.
4. Vaihteisto ei toimi.
Epänormaali värinä.
1. Moottorin kiinnityspultit ovat löysällä.
1. Kiristä moottorin kiinnityspultit.
2. Moottorin hihnapyörä, kiristinpyörä tai
terän hihnapyörä on löysällä.
3. Moottorin hihnapyörä on vaurioitunut.
2. Kiristä löysä pyörä.
4. Leikkuuterä(t) on taipunut / ovat
taipuneet tai epätasapainossa.
5. Terän kiinnityspultti on löysällä.
6. Terän kara on taipunut.
Epätasainen leikkuukorkeus.
3. Ota yhteys valtuutettuun
huoltoliikkeeseen.
4. Asenna uusi leikkuuterä(t).
5. Kiristä terän kiinnityspultti.
6. Ota yhteys valtuutettuun
huoltoliikkeeseen.
1. Terät ovat tylsiä.
1. Teroita terä(t).
2. Leikkuuterät ovat taipuneet.
3. Leikkuri ei ole tasassa.
2. Asenna uusi leikkuuterä(t).
3. Tasaa leikkuri sivusuunnassa ja
pituussuunnassa.
4. Säädä nurmisuojapyörän korkeutta.
4. Nurmisuojapyörää ei ole asetettu
oikein.
5. Leikkurin alapuoli on likainen.
6. Väärä rengaspaine.
7. Terän kara on taipunut.
Terät eivät pyöri.
Korjaustoimenpiteet
5. Puhdista leikkurin alapuoli.
6. Aseta oikea rengaspaine.
7. Ota yhteys valtuutettuun
huoltoliikkeeseen.
1. Käyttöhihna on kulunut, löysällä tai
rikkinäinen.
1. Asenna uusi käyttöhihna.
2. Käyttöhihna on irti hihnapyörältä.
2. Asenna käyttöhihna ja tarkista, että
säätöakselit ja hihnaohjaimet ovat
oikeassa asennossa.
3. Ota yhteys valtuutettuun
huoltoliikkeeseen.
4. Asenna uusi leikkurin hihna.
3. Voimanulosoton (PTO) kytkin tai
sähköinen PTO-kytkin on viallinen.
4. Leikkurin hihna on kulunut, löysällä tai
rikkinäinen.
44
Kaaviot
G014644
Kytkentäkaavio (Rev. A)
45
Huomautuksia:
46
Kansainväliset jakelijat
Jakelija:
Atlantis Su ve Sulama Sisstemleri Lt
Balama Prima Engineering Equip.
B-Ray Corporation
Casco Sales Company
Ceres S.A.
CSSC Turf Equipment (pvt) Ltd.
Cyril Johnston & Co.
Equiver
Femco S.A.
G.Y.K. Company Ltd.
Geomechaniki of Athens
Guandong Golden Star
Hako Ground and Garden
Hako Ground and Garden
Hayter Limited (U.K.)
Hydroturf Int. Co Dubai
Hydroturf Egypt LLC
Ibea S.P.A.
Irriamc
Irrigation Products Int'l Pvt Ltd.
Jean Heybroek b.v.
Lely (U.K.) Limited
Maquiver S.A.
Maruyama Mfg. Co. Inc.
Metra Kft
Mountfield a.s.
Munditol S.A.
Oslinger Turf Equipment SA
Oy Hako Ground and Garden Ab
Parkland Products Ltd.
Prochaska & Cie
RT Cohen 2004 Ltd.
Riversa
Sc Svend Carlsen A/S
Solvert S.A.S.
Spypros Stavrinides Limited
Surge Systems India Limited
T-Markt Logistics Ltd.
Toro Australia
Toro Europe BVBA
Maa:
Turkki
Hongkong
Korea
Puerto Rico
Costa Rica
Sri Lanka
Pohjois-Irlanti
Meksiko
Guatemala
Japani
Kreikka
Kiina
Ruotsi
Norja
Yhdistynyt kuningaskunta
Arabiemiirikuntien liitto
Egypti
Italia
Portugali
Intia
Alankomaat
Yhdistynyt kuningaskunta
Kolumbia
Japani
Unkari
Tšekin tasavalta
Argentiina
Ecuador
Suomi
Uusi-Seelanti
Itävalta
Israel
Espanja
Tanska
Ranska
Kypros
Intia
Unkari
Australia
Belgia
Puhelinnumero:
90 216 344 86 74
852 2155 2163
82 32 551 2076
787 788 8383
506 239 1138
94 11 2746100
44 2890 813 121
52 55 539 95444
502 442 3277
81 726 325 861
30 10 935 0054
86 20 876 51338
46 35 10 0000
47 22 90 7760
44 1279 723 444
97 14 347 9479
202 519 4308
39 0331 853611
351 21 238 8260
86 22 83960789
31 30 639 4611
44 1480 226 800
57 1 236 4079
81 3 3252 2285
36 1 326 3880
420 255 704 220
54 11 4 821 9999
593 4 239 6970
358 987 00733
64 3 34 93760
43 1 278 5100
972 986 17979
34 9 52 83 7500
45 66 109 200
33 1 30 81 77 00
357 22 434131
91 1 292299901
36 26 525 500
61 3 9580 7355
32 14 562 960
374-0269 Rev B
Toron takuu
Ehdot ja takuunalaiset tuotteet
The Toro Company ja sen sisaryhtiö Toro Warranty Company antavat
yhteisen sopimuksensa mukaisesti alkuperäiselle ostajalle* takuun
korjata tässä luetellut Toro-tuotteet, jos niissä ilmenee materiaali- tai
valmistusvikoja.
Omistajan vastuut
Toro-laitetta on huollettava käyttöoppaan huolto-ohjeiden mukaisesti.
Tällaisen kunnossapidon kustannuksista vastaa omistaja huollon
suorittajasta riippumatta.
Takuuhuollon ohjeet
Tuotteille annetaan seuraavat takuuajat ostopäivästä lukien:
Tuotteet
Työnnettävät ruohonleikkurit
•Teräsleikkuupöytä
Takuuaika
Kahden vuoden rajoitettu takuu
90 päivää kaupallisessa käytössä
2 vuotta kotikäytössä2
•Moottori
2 vuoden GTS-käynnistystakuu
Katso moottorin valmistajan takuu1
•Voimansiirto
3 vuotta
Sähkökäyttöiset kannettavat laitteet Kahden vuoden rajoitettu takuu
Lumilingot
Kahden vuoden rajoitettu takuu
•Yksivaiheinen
45 päivää kaupallisessa käytössä
2 vuotta kotikäytössä2
•Kaksivaiheinen
45 päivää kaupallisessa käytössä
2 vuotta kotikäytössä2
2 vuotta kotikäytössä2
•Sähkötoiminen
Kaikki alla olevat yksiköt
•Moottori
Katso moottorin valmistajan takuu1
•Akku
90 päivää, osat ja työ
1 vuosi, vain osat
•Lisätarvikkeet
1 vuosi
Takamoottoriset ajoleikkurit
90 päivää kaupallisessa käytössä
2 vuotta kotikäytössä2
Ajoleikkurit ja puutarhatraktorit
90 päivää kaupallisessa käytössä
2 vuotta kotikäytössä2
30 päivää kaupallisessa käytössä
TimeCutter Z -leikkurit
3 vuotta kotikäytössä2
TITAN-leikkurit
3 vuotta tai 240 tuntia3
•Runko
Elinikäinen (vain alkuperäinen
omistaja)4
TITAN MX -leikkurit
3 vuotta tai 400 tuntia3
•Runko
Elinikäinen (vain alkuperäinen
omistaja)4
*Alkuperäinen ostaja on henkilö, joka alun perin osti Toro-tuotteen.
1Joillakin
Toro-tuotteissa käytetyillä moottoreilla on moottorin valmistajan antama takuu.
2Kotikäyttö
tarkoittaa tuotteen käyttöä samalla tontilla, jolla kotisi sijaitsee. Käyttöä useammassa
kuin yhdessä paikassa pidetään kaupallisena käyttönä, johon sovelletaan kaupalliseen käyttöön
annettua takuuta.
Jos uskot, että Toro-tuotteessasi on materiaali- tai valmistusvirhe, toimi
seuraavasti:
1.
Ota yhteys tuotteen myyjään huollon järjestämiseksi. Jos et voi
jostain syystä ottaa yhteyttä tuotteen myyjään, ota yhteys mihin
tahansa valtuutettuun Toro-jälleenmyyjään.
2.
Vie laite ja ostotodistus (ostokuitti) huoltoliikkeeseen. Jos et ole
tyytyväinen huoltoliikkeen arvioon tai saamaasi palveluun, ota yhteys
Toroon:
Customer Care Department, RLC Division
The Toro Company
8111 Lyndale Avenue South
Bloomington, MN 55420-1196
Päällikkö: Tekninen tuotetuki: 001–952–887–8248
Katso oheinen jakelijaluettelo
Takuun ulkopuoliset kohteet ja viat
Tämä takuu ei kata seuraavia:
•
Määräaikaishuolto tai kuluvat osat, esim. terät, roottorilavat,
kaavinterät, hihnat, polttoaine, voiteluaineet, öljynvaihdot,
sytytystulpat, kaapeli/vivusto tai jarrujen säätö
•
Laitteet tai osat, joita on muutettu tai käytetty väärin, tai jotka on
vaihdettava tai korjattava onnettomuuksien tai asianmukaisen huollon
laiminlyönnin vuoksi.
•
Korjaukset, jotka johtuvat vanhan polttoaineen (yli kuukauden ikäisen)
käytöstä tai siitä, että laitetta ei ole valmisteltu oikein, ennen kuin se
on jätetty käyttämättömäksi yli kuukauden ajaksi
•
Moottori ja vaihteisto. Näihin sovelletaan asianmukaisen valmistajan
takuita ja niiden erillisiä takuuehtoja.
Kaikki näiden takuiden piiriin kuuluvat korjaukset on suoritettava
valtuutetussa Toro-huoltoliikkeessä, ja niissä saa käyttää vain Toron
hyväksymiä varaosia.
Yleiset ehdot
3Kumpi
tahansa ilmenee ensin.
4Elinikäinen
takuu: Jos koneen päärakenteen muodostava runko (joka koostuu yhteen hitsatuista
osista ja johon moottorin kaltaiset muut osat kiinnitetään) halkeaa tai murtuu normaalikäytössä,
se korjataan tai vaihdetaan Toron harkinnan mukaan takuun puitteissa maksutta osien ja työn
osalta. Takuu ei kata rungon vaurioitumista väärinkäytön tai ruostumisen edellyttämien korjausten
laiminlyönnin seurauksena.
Ostajaa suojaavat maakohtaiset lait. Tämä takuu ei rajoita ostajan
lakisääteisiä oikeuksia.
Takuu kattaa osat ja työn, mutta kuljetuskustannukset ovat asiakkaan
vastuulla.
Takuu voidaan evätä, jos tuntilaskuri on irrotettu, siihen on tehty muutoksia
tai jos sitä on muuten peukaloitu.
374-0268 Rev B
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Related manuals

Download PDF

advertisement