Toro TimeCutter ZS 5000 Riding Mower, TimeCutter ZS 4200 Riding Mower User manual

Toro TimeCutter ZS 5000 Riding Mower, TimeCutter ZS 4200 Riding Mower User manual
Form No. 3381-447 Rev A
TimeCutter® ZS 4200- ja ZS 5000
-ajoleikkuri
Mallinro: 74386—Sarjanro: 314000001 tai suurempi
Mallinro: 74387—Sarjanro: 314000001 tai suurempi
Rekisteröi tuotteesi osoitteessa www.Toro.com.
Käännös alkuperäisestä tekstistä (FI)
*3381-447* A
VAARA
VAARA
Alkuperäisten vakio-osien tai lisävarusteiden
poistaminen saattaa vaikuttaa koneen toimintaan
ja turvallisuuteen sekä takuun voimassaoloon.
Muiden kuin alkuperäisten Toro-osien käyttö
saattaa johtaa vakavaan tapaturmaan tai
kuolemaan. Valtuuttamattomien muutosten
tekeminen moottoriin tai polttoaine- tai
ilmastointijärjestelmään saattaa olla säännösten
vastaista.
KALIFORNIA
Lakiesityksen 65 mukainen varoitus
Tämä tuote sisältää kemikaaleja, jotka
Kalifornian osavaltion tietojen mukaan
aiheuttavat syöpää, synnynnäisiä
epämuodostumia tai lisääntymiseen
liittyvää haittaa.
Tämän tuotteen moottorin tuottamat
pakokaasut sisältävät kemikaaleja,
jotka Kalifornian osavaltion tietojen
mukaan aiheuttavat syöpää, synnynnäisiä
epämuodostumia tai muuta lisääntymiseen
liittyvää haittaa.
Vaihda kaikki osat, mukaan lukien muun muassa
renkaat, hihnat, terät ja polttoainejärjestelmän osat,
alkuperäisiin Toro-osiin.
Johdanto
Tämä kone on ajettava vaakatasoleikkuri, joka on tarkoitettu
kotikäyttöön asuinalueille. Se on tarkoitettu pääasiassa
viheralueiden ruohonleikkuuseen. Sitä ei ole tarkoitettu
pensaiden leikkuuseen tai ruohon tai muun kasvuston
leikkuuseen teiden varsilla eikä maatalouskäyttöön.
Lue nämä tiedot huolellisesti, jotta oppisit käyttämään
ja huoltamaan laitetta asianmukaisesti sekä välttämään
tapaturmia ja tuotevaurioita. Olet itse vastuussa tuotteen
asianmukaisesta ja turvallisesta käytöstä.
Tämä tuote on asiaankuuluvien eurooppalaisten direktiivien
mukainen. Lisätietoja on erillisessä tuotekohtaisessa
vaatimustenmukaisuusvakuutuksessa.
Voit ottaa yhteyden Toroon suoraan osoitteessa
www.Toro.com, jos tarvitset tietoja tuotteista, lisävarusteista
tai lähimmästä jälleenmyyjästä tai haluat rekisteröidä tuotteesi.
Bruttohevosvoima
Aina kun tarvitset huoltoa, alkuperäisiä Toro-varaosia tai
lisätietoja, ota yhteys valtuutettuun huoltoliikkeeseen tai
Toron asiakaspalveluun. Ota tällöin tuotteen malli- ja
sarjanumerot valmiiksi esiin. Kuva 1 näyttää laitteen malli ja
sarjanumeron sijainnin. Kirjoita numerot annettuun tilaan.
Moottorin valmistaja on mitannut tämän moottorin
brutto- tai nettohevosvoiman laboratoriossa SAE J1940:n
mukaisesti. Tämän luokan leikkurin moottorin todellinen
hevosvoimamäärä on huomattavasti alhaisempi, koska se
on säädetty turvallisuuteen, päästöihin ja käyttöön liittyvien
vaatimusten mukaisesti.
1
Osoitteessa www.Toro.com on lisätietoja ajoleikkurimalleista.
Tämä tuote on asianmukaisten eurooppalaisten direktiivien
mukainen. Lisätietoja on erillisessä tuotekohtaisessa
vaatimustenmukaisuusvakuutuksessa.
Tämä kipinäsytytysjärjestelmä on Kanadan
ICES-002-standardin mukainen.
Tärkeää: Tässä moottorissa ei ole kipinänsammuttimella varustettua äänenvaimenninta. Kalifornian laki
(California Public Resource Code Section 4442) kieltää
tämän moottorin käytön metsissä, pensaikoissa tai
ruohikkoalueilla. Muissa maissa ja valtioissa voi olla
vastaavia rajoituksia.
G014523
Kuva 1
Istuimen alla
1. Malli- ja sarjanumerokilpi
Kirjoita tuotteen malli- ja sarjanumerot alla olevaan tilaan:
© 2013—The Toro® Company
8111 Lyndale Avenue South
Bloomington, MN 55420
2
Toron WWW-sivusto osoitteessa www.Toro.com.
Painettu Yhdysvalloissa.
Kaikki oikeudet pidätetään
Muunto sivulle poistoon (mallit, joissa on 127 cm:n
leikkuupöydät)....................................................27
Käyttövihjeitä .......................................................29
Kunnossapito ...............................................................30
Kunnossapitotaulukko ...............................................30
Huoltoa edeltävät toimenpiteet ....................................31
Istuimen nosto.......................................................31
Voitelu .....................................................................31
Laakereiden rasvaus ................................................31
Moottorin huolto ......................................................32
Ilmanpuhdistimen huolto ........................................32
Moottoriöljyn huolto ..............................................32
Sytytystulpan huolto ...............................................34
Jäähdytysjärjestelmän puhdistus ...............................35
Polttoainejärjestelmän huolto ......................................36
Polttoaineputken suodattimen vaihto ........................36
Sähköjärjestelmän huolto ...........................................37
Akun lataus ...........................................................37
Sulakkeiden huolto .................................................38
Vetojärjestelmän huolto .............................................39
Rengaspaineen tarkistus ..........................................39
Sähköjarrun vapautus..............................................39
Leikkurin huolto ........................................................39
Leikkuuterien huolto...............................................39
Leikkuupöydän tasaus .............................................42
Leikkurin irrotus ....................................................44
Leikkurin asennus...................................................45
Suuntaimen vaihto..................................................45
Leikkurin hihnan huolto..............................................46
Hihnojen tarkastus .................................................46
Leikkurin hihnan vaihto ..........................................46
Puhdistus .................................................................48
Leikkurin alapuolen pesu .........................................48
Varastointi ...................................................................49
Puhdistus ja varastointi............................................49
Vianetsintä ...................................................................50
Kaaviot .......................................................................52
Mallinro:
Sarjanro:
Tässä käyttöoppaassa esiintyvä varoitusmerkintä (Kuva
2) ilmaisee uhkaa, josta saattaa olla seurauksena vakava
tapaturma tai jopa kuolema, jos suositellut varotoimenpiteet
laiminlyödään.
Kuva 2
1. Varoitusmerkintä.
Tässä käyttöoppaassa käytetään kahta termiä tietojen
korostamiseksi. Tärkeää kiinnittää huomiota mekaanisiin
erikoistietoihin ja Huomautus korostaa erityishuomion
ansaitsevia yleistietoja.
Sisältö
Johdanto ....................................................................... 2
Turvaohjeet ................................................................... 4
Turvalliset käyttötavat .............................................. 4
Toro-leikkurin turvallisuus........................................ 6
Malli 74386............................................................. 7
Malli 74387............................................................. 7
Kaltevuuskaavio ..................................................... 8
Turva- ja ohjetarrat ................................................. 9
Laitteen yleiskatsaus ......................................................15
Ohjauslaitteet ........................................................16
Käyttö .........................................................................17
Polttoaineen lisäys ..................................................17
Moottorin öljymäärän tarkistus.................................19
Uuden koneen sisäänajo ..........................................19
Muista aina turvallisuus ...........................................19
Moottorin käynnistys ..............................................20
Terien käyttö..........................................................21
Turvajärjestelmän testaus ........................................22
Moottorin pysäytys .................................................22
Ajaminen ..............................................................22
Koneen pysäytys ....................................................24
Leikkuukorkeuden säätö..........................................24
Nurmisuojarullien säätö (107 cm
leikkuupöydät)....................................................24
Nurmisuojarullien säätö (127 cm
leikkuupöydät)....................................................24
Istuimen säätö........................................................25
Liikkeenohjausvipujen säätö ....................................25
Koneen työntäminen käsin ......................................26
Muunto sivulle poistoon (mallit, joissa on 107 cm:n
leikkuupöydät)....................................................26
3
Turvaohjeet
Valmistelut
• Tutki maasto, jotta voit arvioida, mitä lisälaitteita ja
Ruohonleikkurin asiaton käyttö tai huolto voi aiheuttaa
tapaturman tai kuoleman. Vähennä tapaturmariskiä
noudattamalla näitä turvaohjeita.
•
Toro on suunnitellut ja testannut tämän ruohonleikkurin
siten, että sen käyttö on turvallista, mutta seuraavien ohjeiden
noudattamatta jättäminen saattaa aiheuttaa henkilövahingon.
•
Parhaan mahdollisen turvallisuuden ja hyvän
suorituskyvyn takaamiseksi sekä laitetuntemuksen
hankkimiseksi on tärkeää, että kaikki ruohonleikkurin
käyttäjät lukevat tämän käyttöoppaan ja omaksuvat sen
tiedot ennen laitteen käyttämistä. Erityistä huomiota
on kiinnitettävä turvaohjeen varoitusmerkintään
(Kuva 2), joka tarkoittaa Varoitusta, Vaaraa tai
Hengenvaaraa – ”henkilöturvallisuusohjeet”. Lue ja
omaksu nämä ohjeet, sillä ne käsittelevät turvallisuutta.
Ohjeiden noudattamatta jättäminen saattaa johtaa
henkilövahinkoon.
•
Turvalliset käyttötavat
•
Seuraavat ohjeet on otettu standardista EN 836:1997.
Koulutus
varusteita työn turvallinen suorittaminen edellyttää. Käytä
vain valmistajan hyväksymiä lisälaitteita ja varusteita.
Pukeudu asianmukaisesti. Käytä kypärää, suojalaseja,
pitkiä housuja, turvakenkiä, käsineitä ja kuulonsuojainta.
Tärkeää: Pitkät hiukset, löysät vaatteet ja roikkuvat
korut voivat takertua liikkuviin osiin.
Tarkasta alue, jolla laitetta on tarkoitus käyttää, ja varmista,
että kaikki esineet poistetaan koneen tieltä ennen käyttöä.
Ole erityisen huolellinen käsitellessäsi polttoaineita. Ne
ovat tulenarkoja, ja niiden höyryt räjähtävät herkästi.
– Käytä hyväksyttyä säiliötä.
– Älä irrota polttoainesäiliön korkkia tai lisää
polttoainetta moottorin ollessa käynnissä. Anna
moottorin jäähtyä ennen polttoaineen lisäämistä.
Älä tupakoi koneen lähettyvillä moottorin ollessa
käynnissä.
– Älä täytä tai tyhjennä koneen polttoainesäiliötä
sisätiloissa.
Tarkista, että käyttäjän pitokytkimet, turvakytkimet ja
kilvet ovat paikoillaan ja toimivat oikein. Älä käytä
konetta, mikäli ne eivät toimi kunnolla.
Käyttö
• Lue käyttöopas ja muu koulutusmateriaali.
• Salamanisku voi aiheuttaa vakavan loukkaantumisen tai
Huomaa: Jos käyttäjä tai mekaanikko ei ymmärrä
oppaan kieltä, omistajan on selitettävä hänelle sen sisältö.
•
•
• Tutustu laitteen turvallisen käytön ohjeisiin,
ohjauslaitteisiin ja turvamerkintöihin.
• Kaikille käyttäjille ja mekaanikoille on annettava
•
asianmukainen koulutus. Omistaja vastaa käyttäjien
koulutuksesta.
• Älä anna lapsien tai kouluttamattomien henkilöiden
•
käyttää tai huoltaa laitetta.
Huomaa: Paikalliset säännökset saattavat asettaa
rajoituksia käyttäjän iälle.
•
• Omistaja/käyttäjä voi estää itselleen tai muille henkilöille
tai omaisuudelle aiheutuneet vahingot ja on siksi vastuussa
niistä.
•
•
•
•
4
hengenvaaran. Jos alueella on ukonilma, konetta ei saa
käyttää. Tällöin on hakeuduttava suojaan.
Älä käytä moottoria suljetussa tilassa.
Käytä konetta vain hyvin valaistuilla alueilla, jotta pystyt
välttämään kolot ja piilevät vaarat.
Varmista ennen moottorin käynnistämistä, että kaikki
käyttöpyörät ovat vapaalla ja seisontajarru on kytketty.
Käynnistä moottori vain käyttäjän paikalta.
Varmista konetta käytettäessä, että se on vakaalla alustalla.
Kiinnitä tähän erityistä huomiota peruuttaessasi.
Huomaa: Liukas alusta voi aiheuttaa liukastumisen.
Hidasta ja ole erityisen varovainen rinteillä. Aja rinteillä
sivusuuntaan. Nurmiolosuhteet voivat heikentää koneen
vakautta. Ole varovainen käyttäessäsi konetta pudotusten
lähellä.
Hidasta ja ole varovainen kääntyessäsi sekä muuttaessasi
suuntaa mäissä.
Älä nosta leikkuupöytää terien pyöriessä.
Älä käytä konetta, jos PTO-suojus tai muut turvalaitteet
eivät ole tiukasti paikallaan. Varmista, että kaikki
turvalaitteet ovat paikoillaan, ne on säädetty oikein ja ne
toimivat oikein.
Älä käytä konetta, jos heittokanavan suuntain on ylhäällä
tai irrotettu tai jos sitä on muunnettu, ellei ruohonkerääjä
ole käytössä.
• Älä muuta moottorin kierrosnopeuden säätimen asetuksia
• Jos polttoainetta on roiskunut vaatteille, vaihda vaatteet
tai käytä moottoria ylikierroksilla.
välittömästi.
• Pysähdy tasaiselle maalle, kytke käyttöpyörät pois käytöstä,
• Älä täytä polttoainesäiliötä liian täyteen. Asenna
kytke käsijarru päälle (jos on) ja sammuta moottori aina,
ennen kuin poistut käyttäjän paikalta, myös kerääjien
tyhjentämistä tai tukoksen suppilosta poistamista varten.
polttoainesäiliön korkki ja kiristä se huolellisesti.
Kunnossapito ja varastointi
• Pysäytä laitteet ja tarkasta terät, mikäli kone osuu esineisiin
• Kytke käyttöpyörät pois käytöstä, kytke seisontajarru,
tai tärisee epätavallisesti. Suorita tarvittavat korjaukset
ennen koneen käytön jatkamista.
sammuta moottori ja irrota virta-avain tai sytytystulpan
johto. Odota ennen säätämistä, puhdistamista tai
korjaamista, että kaikki osat pysähtyvät kokonaan.
• Älä pane käsiä tai jalkoja leikkuuyksikköön.
• Katso taakse ja alas ennen peruuttamista ja varmista, että
• Poista ruoho ja leikkuujäte leikkuuyksiköstä,
reitti on vapaa.
käyttöpyöristä, äänenvaimentimista ja moottorista
tulipalon estämiseksi.
• Pidä lemmikit ja sivulliset etäällä käytössä olevasta
koneesta.
• Puhdista öljy- ja polttoaineroiskeet.
• Hidasta ja ole varovainen kääntyessäsi sekä teitä ja
• Anna moottorin jäähtyä ennen koneen varastointia.
jalkakäytäviä ylittäessäsi. Pysäytä terät, jos et leikkaa
ruohoa.
• Älä säilytä polttoainetta lähellä avotulta tai tyhjennä
polttoainesäiliötä sisätiloissa.
• Katso, mihin suuntaan leikkuujäte poistuu ja huolehdi,
ettei tässä suunnassa ole ihmisiä.
• Älä anna tehtävään kouluttamattomien henkilöiden
huoltaa konetta.
• Älä käytä leikkuria alkoholin tai huumausaineiden
vaikutuksen alaisena.
• Tue osat tarvittaessa pukkien avulla.
• Ole varovainen lastatessasi konetta perävaunuun tai
• Vapauta paine huolellisesti osista, joihin on varastoitunut
kuorma-autoon ja niistä pois.
energiaa.
• Ole varovainen lähestyessäsi kulmia, joissa on huono
• Irrota akku tai vedä johto irti sytytystulpasta ennen
näkyvyys, pensaita, puita tai muita näköesteitä.
minkäänlaisia huoltotoimia. Irrota kaapeli ensin
miinusnavasta ja vasta sitten plusnavasta. Kytke kaapeli
ensin plusnapaan ja vasta sitten miinusnapaan.
Polttoaineiden turvallinen käsittely
• Ole varovainen, kun tarkastat teriä. Kiedo terän (terien)
• Vältä loukkaantumiset ja omaisuusvahingot käsittelemällä
ympärille esimerkiksi kangas tai käytä käsineitä ja ole
varovainen, kun huollat teriä. Älä suorista tai hitsaa teriä,
vaan vaihda ne.
bensiiniä erittäin varovasti. Bensiini on erittäin tulenarkaa
ja sen höyryt ovat räjähdysherkkiä.
• Sammuta savukkeet, sikarit, piiput ja muut sytytyslähteet.
• Käytä vain hyväksyttyä polttoaineastiaa.
• Älä irrota polttoainesäiliön korkkia tai lisää polttoainetta
• Pidä kädet ja jalat poissa liikkuvista osista. Älä tee säätöjä
moottorin ollessa käynnissä, jos mahdollista.
• Pidä kaikki osat hyvässä kunnossa ja kaikkien laitteiden
moottorin ollessa käynnissä.
kiinnitykset tiukalla. Vaihda kaikki kuluneet tai
vaurioituneet tarrat.
• Anna moottorin jäähtyä ennen polttoaineen lisäämistä.
• Älä täytä koneen polttoainesäiliötä sisätiloissa.
• Älä säilytä konetta tai polttoainesäiliötä tilassa, jossa
Kuljetus
on avotuli, kipinöitä tai varmistusliekki (esimerkiksi
vedenlämmitin tai muu vastaava laite).
• Ole varovainen lastatessasi konetta perävaunuun tai
kuorma-autoon.
• Älä täytä astioita ajoneuvon sisällä, kuorma-autossa tai
• Käytä täysleveää ramppia lastatessasi konetta perävaunuun
perävaunun lavalla, jossa on muovipäällyste. Aseta astiat
maahan ja pois ajoneuvon läheltä ennen polttoaineen
lisäämistä.
tai kuorma-autoon.
• Kiinnitä kone tiukasti hihnoilla, ketjuilla, kaapeleilla
tai köysillä. Etu- ja takahihnat on suunnattava alas- ja
ulospäin koneesta.
• Poista laite kuorma-autosta tai perävaunusta ja tankkaa
laite, kun sen pyörillä on kosketus maahan. Jos se ei
ole mahdollista, tankkaa tällainen laite mieluummin
kannettavasta astiasta kuin polttoaineen jakelupistoolilla.
• Pidä pistoolia polttoainesäiliön reunaa tai astian
aukkoa vasten koko tankkaamisen ajan. Älä käytä
polttoainepistoolin aukilukituskytkintä.
5
Toro-leikkurin turvallisuus
Käyttö rinteillä
Seuraavassa luettelossa on erityisesti Toro-tuotteita koskevia
turvaohjeita ja muita turvallisuustietoja, jotka käyttäjän on
tunnettava.
Kaikilla rinteillä ja kaltevilla pinnoilla on oltava erityisen
varovainen. Jos tunnet olosi epävarmaksi rinteessä, älä leikkaa
sitä.
• Poista leikkuualueelta kaikki esteet, kuten kivet, puiden
oksat jne.
• Varo koloja, uria ja töyssyjä.
Tämä tuote voi katkaista jalan tai käden sekä singota
esineitä. Noudata aina kaikkia turvallisuusohjeita vakavan
loukkaantumisen tai kuoleman välttämiseksi.
Tämä tuote on tarkoitettu ruohon leikkaamiseen ja
kierrättämiseen tai leikatun ruohon keräämiseen, kun se on
varustettu ruohonkerääjällä. Muu käyttö voi olla vaarallista
käyttäjälle ja sivullisille.
•
Yleinen käyttö
•
• Varmista ennen ruohonleikkuuta, että alueella ei ole
sivullisia. Pysäytä kone, jos alueelle tulee ihmisiä.
•
•
•
•
• Älä kosketa laitteen tai lisälaitteiden osia, jotka voivat olla
kuumia käytön jäljiltä. Anna kaikkien osien jäähtyä, ennen
kuin yrität huoltaa, säätää tai korjata konetta.
• Käytä vain Toron hyväksymiä lisälaitteita. Takuu
saattaa raueta, jos käytetään lisälaitteita, joita Toro ei ole
hyväksynyt.
Huomaa: Korkea ruoho voi peittää esteet.
Älä leikkaa ruohoa pudotusten, ojien tai vallien
lähettyvillä.
Huomaa: Kone voi kaatua yllättäen, jos pyörä menee
törmän tai ojan reunan yli tai jos reuna sortuu.
Ole erityisen varovainen käyttäessäsi ruohonkerääjiä tai
muita lisälaitteita.
Huomaa: Ne voivat vaikuttaa koneen vakauteen.
Liiku rinteillä hitaasti ja vähän kerrallaan.
Älä muuta nopeutta tai suuntaa äkillisesti.
Leikkaa rinteet sivuttaissuunnassa.
Älä leikkaa ruohoa rinteillä, joiden kaltevuus on yli
15 astetta.
Hinausturvallisuus
• Tarkista vapaa alikulkukorkeus (esim. puiden oksat,
porttikäytävät, sähkölinjat) ennen kuin ajat minkään
kohteen alitse. Varo osumasta kohteeseen.
• Älä kiinnitä hinattavaa laitetta muualle koneeseen kuin
• Hidasta vauhtia ennen kääntymistä ja noudata
•
varovaisuutta.
• Ole varovainen ajaessasi reunakiveysten, kivien,
puunjuurien ja muiden esteiden yli.
• Katso taakse ja alas ennen peruuttamista ja varmista, että
reitti on vapaa. Ole erityisen varovainen peruuttaessasi.
•
• Käytä ohjauslaitteita tasaisella liikkeellä ja riuhtomatta.
•
• Kun lastaat konetta, käytä täysleveää ramppia, joka on
leveämpi kuin koneen runko.
• Älä kuljeta matkustajia.
•
• Älä kuljeta koneessa esineitä.
•
vetokoukkuun.
Noudata valmistajan suosituksia, jotka koskevat
hinattavien laitteiden painoa ja rinteillä vetämistä.
Hinauspaino ei saa olla suurempi kuin koneen, käyttäjän
ja lisäpainojen yhteispaino. Käytä lisälaitteen asiakirjoissa
tai vetolaitteen käyttöoppaassa määritettyjä vastapainoja tai
pyöräpainoja.
Älä koskaan anna lasten tai muiden henkilöiden olla
hinattavan laitteen sisällä tai päällä.
Rinteissä hinattavan laitteen paino voi johtaa pidon
menetykseen, kaatumisriskin kasvuun ja ajoneuvon
hallinnan menetykseen. Vähennä hinattavan laitteen
painoa ja hidasta vauhtia.
Pysäytysmatka kasvaa hinatun kuorman painon kasvaessa.
Aja hitaasti ja varaa pysähtymiseen lisää etäisyyttä.
Tee leveitä käännöksiä, jotta lisälaite ei koskettaisi konetta.
Huolto
• Älä säilytä konetta tai polttoaineastiaa sisätiloissa, joissa
•
•
•
6
on avotuli, esimerkiksi vedenlämmitin tai tulisija.
Pidä pultit ja mutterit, varsinkin terien kiinnityspultit,
tiukalla.
Älä koskaan poista tai peukaloi turvalaitteita. Tarkista
säännöllisesti, että ne toimivat asianmukaisesti. Älä
koskaan yritä muuttaa turvalaitteiden käyttötarkoitusta tai
vähentää turvalaitteen tarjoamaa suojaa.
Suojaa Toro-laitteistoinvestointi ja huolehdi sen
toiminnasta käyttämällä alkuperäisiä Toro-varaosia.
Malli 74387
Toro toimittaa luotettavia varaosia, jotka on suunniteltu
erityisen tarkasti laitteidemme teknisten määritysten
mukaisesti. Vaadi alkuperäisiä Toro-varaosia ja voit olla
huoletta.
Äänenpaine
• Tarkista jarrujen toiminta usein. Säädä ja huolla
Tämän laitteen äänenpainetaso käyttäjän korvan kohdalla on
94 dB(A), johon sisältyy epävarmuusarvo (K) 1 dB(A).
tarvittaessa.
Malli 74386
Äänitehon taso on määritetty standardissa EN 836 määritetyn
menettelyn mukaisesti.
Äänenpaine
Ääniteho
Tämän laitteen äänenpainetaso käyttäjän korvan kohdalla on
89 dBA, johon sisältyy epävarmuusarvo (K) 1 dBA.
Tämän laitteen taattu äänitehon taso on 105 dB(A). Lukemaan
sisältyy epävarmuusarvo (K) 1 dB(A).
Äänitehon taso on määritetty standardissa EN 836 määritetyn
menettelyn mukaisesti.
Äänitehon taso on määritetty standardissa ISO 11094 kuvatun
menettelyn mukaisesti.
Ääniteho
Värinä
Tämän laitteen taattu äänitehon taso on 100 dB(A). Lukemaan
sisältyy epävarmuusarvo (K) 1 dB(A).
Oikealle kädelle mitattu värinätaso = 1,9 m/s2
Vasemmalle kädelle mitattu värinätaso = 2,8 m/s2
Äänitehon taso on määritetty standardissa ISO 11094 kuvatun
menettelyn mukaisesti.
Epävarmuusarvo (K) = 1,4 m/s2
Mitatut arvot on määritetty standardissa EN 836 määritetyn
menettelyn mukaisesti.
Värinä
Oikealle kädelle mitattu värinätaso = 1,3 m/s2
Vasemmalle kädelle mitattu värinätaso = 1,3
Epävarmuusarvo (K) = 0,7
Koko vartalon värinä
m/s2
Mitattu värinätaso = 0,37 m/s2
m/s2
Epävarmuusarvo (K) = 0,19 m/s2
Mitatut arvot on määritetty standardissa EN 836 määritetyn
menettelyn mukaisesti.
Mitatut arvot on määritetty standardissa EN 836 kuvatun
menettelyn mukaisesti (istuen ja seisten ajettavat leikkurit).
Koko vartalon värinä
Mitattu värinätaso = 0,33 m/s2
Epävarmuusarvo (K) = 0,16 m/s2
Mitatut arvot on määritetty standardissa EN 836 kuvatun
menettelyn mukaisesti (istuen ja seisten ajettavat leikkurit).
7
Kaltevuuskaavio
G011841
Kuva 3
Tätä sivua voidaan kopioida henkilökohtaiseen käyttöön.
1. Konetta voidaan käyttää turvallisesti rinteissä, joiden enimmäiskaltevuus on 15 astetta. Määritä rinteiden jyrkkyys
kaltevuuskaavion avulla ennen koneen käyttöä. Älä käytä konetta rinteillä, joiden kaltevuus on yli 15 astetta. Taita arkki
rinteen kaltevuutta vastaavaa viivaa pitkin.
2. Kohdista tämä reuna pystysuoran pinnan kanssa (esim. puu, rakennus, aidanpylväs tai tanko).
3. Esimerkki rinteen kaltevuuden vertaamisesta taitettuun reunaan.
8
Turva- ja ohjetarrat
Turva- ja ohjetarrat on sijoitettu hyvin näkyville paikoille mahdollisten vaara-alueiden lähettyville. Korvaa
vioittuneet tai kadonneet tarrat uusilla.
93-7009
1. Vaara: älä käytä ruohonleikkuria suuntain ylhäällä tai ilman
suuntainta. Pidä suuntain paikallaan.
2. Jalkojen ja käsien loukkaantumisvaara, leikkuuterä: pysy
etäällä liikkuvista osista.
Valmistajan merkki
105-7015
Mallit, joissa on 107 cm:n leikkuupöydät
1. Osoittaa, että terän on valmistanut alkuperäinen
laitevalmistaja.
106-8717
1. Lue käyttöohjeet ennen korjaamista tai huoltamista.
2. Tarkista rengaspaineet 25 käyttötunnin välein.
3. Rasvaa 25 käyttötunnin välein.
4. Moottori
99-3943
Mallit, joissa on 127 cm:n leikkuupöydät
1. Moottori
110-6691
1. Esineiden sinkoutumisvaara: pidä sivulliset turvallisen
matkan päässä koneesta.
2. Esineiden sinkoutumisvaara ruohonleikkurista: älä
käytä konetta ilman suuntainta, poistolevyä tai
ruohonkeräysjärjestelmää.
3. Jalkojen ja käsien loukkaantumisvaara: pysy etäällä
liikkuvista osista.
9
112-9840
1. Lue käyttöopas.
3. Irrota virta-avain ja lue
ohjeet ennen korjaamista
tai huoltamista.
2. Leikkuukorkeus
114-1606
1. Takertumisvaara, hihna: pidä kaikki suojukset paikoillaan.
120-5469
1. Leikkuukorkeus
119-8814
1. Pysäköintiasento
4. Vapaa
2. Nopea
5. Peruutus
3. Hidas
119-8815
1. Pysäköintiasento
4. Vapaa
2. Nopea
5. Peruutus
3. Hidas
120-5470
1. Leikkuukorkeus
10
130-0780
1. Hidas (viimeistely ja
hinaus)
2. Nopea (leikkuu ja
siirtyminen)
121-2989
1. Ohitusvipuasento koneen
työntämistä varten
2. Ohitusvipuasento koneen
käyttöä varten
Akkusymbolit
Akussa on joitain tai kaikki näistä symboleista
1. Räjähdysvaara
6. Pidä sivulliset turvallisen
matkan päässä akusta.
2. Ei tulta, liekkejä eikä
tupakointia.
7. Käytä silmäsuojaimia:
räjähtävät kaasut voivat
sokeuttaa ja aiheuttaa
muita vammoja.
3. Syövyttävien nesteiden
/ kemiallisten
palovammojen vaara
8. Akkuhappo voi sokeuttaa
tai aiheuttaa vakavia
syöpymiä.
4. Käytä silmäsuojaimia
5. Lue käyttöopas.
130-6877
1. Lue käyttöopas
9. Huuhtele silmät heti
vedellä ja hankkiudu heti
lääkärin hoitoon.
10. Sisältää lyijyä, ei saa
hävittää tavallisen jätteen
mukana.
11
2. Hinausaisan
enimmäisvetopaino on
36 kg.
120-2239
1. Vaara: lue käyttöopas.
5. Vaara: älä käytä moniosaisia ramppeja. Käytä täysleveää
ramppia konetta kuljetettaessa.
2. Vaara: lue käyttöohjeet ennen korjaamista tai huoltamista.
Siirrä liikkeenohjausvivut pysäköintiasentoon (jarru), irrota
virta-avain ja sytytystulpan johto.
6. Renkaiden pidon tai hallinnan menetyksen vaara rinteissä:
vapauta teräkytkin (voimanulosotto) ja jatka hitaasti rinnettä
alas.
3. Loukkaantumisvaara, leikkuuterä; takertumisvaara, hihna:
pysy etäällä liikkuvista osista ja pidä kaikki suojukset ja
suojalevyt paikoillaan.
7. Sivullisten loukkaantumisvaara peruutettaessa: älä kuljeta
matkustajia. Katso peruuttaessasi taakse- ja alaspäin.
4. Esineiden sinkoutumisvaara: pidä sivulliset turvallisen
matkan päässä koneesta, poista roskat ennen käyttöä ja pidä
suuntain paikallaan.
8. Kaatumisvaara: älä leikkaa ruohoa rinteissä, joiden kaltevuus
on yli 15 astetta. Vältä äkillisiä ja jyrkkiä käännöksiä rinteissä.
12
121-0772
1. Nopea
4. Rikastin
2. Portaaton säätö
5. Voimanulosotto (PTO), teräkytkin
3. Hidas
13
121-0773
1. Nopea
4. Rikastin
2. Portaaton säätö
5. Voimanulosotto (PTO), teräkytkin
3. Hidas
14
Laitteen yleiskatsaus
4
3
5
9
6
G01491 1
8
2
7
10
1
11
2
12
Kuva 4
Mallit, joissa on 107 cm:n leikkuupöydät
1. Suuntain
4. Leikkuukorkeusvipu
2. Takakäyttöpyörä
5. Kuljettajan istuin
8. Polttoainesäiliön korkki
11. Moottorinsuojus
3. Liikkeenohjausvivut
6. Smart Speed™ -vipu
9. Ohjauspaneeli
12. Etukääntöpyörä
3
7. Jalkatuki
10. Moottori
4
2
11
10
12
G014910
5
1
9
6
15
14
13
7
8
Kuva 5
Mallit, joissa on 127 cm:n leikkuupöydät
1. Jalkakäyttöinen vipu
5. Smart Speed™ -vipu
9. Jalkatuki
2. Leikkuukorkeusvipu
6. Leikkuupöytä
10. Polttoainesäiliön korkki
14. Takakäyttöpyörä
3. Liikkeenohjausvivut
7. Nurmisuojarulla
11. Moottori
15. Moottorinsuojus
4. Kuljettajan istuin (käsinojat
lisävarusteena)
8. Etukääntöpyörä
12. Ohjauspaneeli
15
13. Suuntain
Liikkeenohjausvivut ja pysäköintiasento
Ohjauslaitteet
Tutustu kaikkiin ohjauslaitteisiin, ennen kuin käynnistät
moottorin ja käytät konetta (Kuva 4, Kuva 5 ja Kuva 6).
Liikkeenohjausvivut ohjaavat erillisiä napamoottoreita
nopeuden mukaan. Vivun siirtäminen eteen- tai taaksepäin
kääntää saman puoleista pyörää eteen- tai taaksepäin. Pyörän
nopeus riippuu siitä, miten paljon vipua siirretään. Siirrä
liikkeenohjausvivut keskeltä ulospäin pysäköintiasentoon ja
poistu koneesta (Kuva 18). Siirrä liikkeenohjausvivut aina
pysäköintiasentoon, kun pysäytät koneen tai jätät sen ilman
valvontaa.
Smart Speed™ -ohjausjärjestelmän
vipu
Smart Speed™ -ohjausjärjestelmän vipu sijaitsee kuljettajan
istuimen alapuolella. Sen avulla kuljettaja voi valita
nopeusalueeksi nopean tai hitaan (Kuva 7).
Kuva 6
Ohjauspaneeli
1. Kaasuvipu
3. Teräkytkin
(voimanulosotto)
2. Virtalukko
4. Rikastin
1
G014475
Kuva 7
Virtalukko
1. Smart Speed -vipu
Virtalukossa on kolme asentoa: Pysäytys, Käynnissä ja
Käynnistys. Virta-avain kääntyy Käynnistys-asentoon ja
palautuu vapautettaessa Käynnissä-asentoon. Kun avain
käännetään Pysäytys-asentoon, moottori sammuu. Irrota
kuitenkin avain aina koneelta poistuessasi, jotta konetta ei
vahingossa käynnistettäisi (Kuva 6).
Polttoaineen tarkistusikkuna
Koneen vasemmalla sivulla sijaitsevasta tarkistusikkunasta
voidaan tarkistaa, onko polttoainesäiliössä bensiiniä (Kuva 8).
Kaasuvipu
Kaasulla säädetään moottorin nopeutta, ja siinä on portaaton
säätö hitaalta nopealle (Kuva 6).
G014521
Rikastimen vipu
Vedä rikastimen vipua ylös, kunnes se pysähtyy
rikastusasentoon (Kuva 6). Paina rikastimen vipu alas
moottorin normaalin käytön asentoon.
Teräkytkin (voimanulosotto)
1
Kuva 8
Teräkytkin, joka on merkitty voimanulosoton (PTO)
kuvakkeella, kytkee ja vapauttaa voimansiirron leikkuuteriin
(Kuva 6).
1. Polttoaineen tarkistusikkuna
16
Leikkuukorkeusvipu
Käyttö
Leikkuukorkeusvivun avulla kuljettaja voi laskea ja nostaa
leikkuupöytää istualtaan. Kun vipua siirretään ylös kuljettajaa
kohti, leikkuupöytä nousee maasta, ja kun vipua siirretään
alas kuljettajasta poispäin, leikkuupöytä laskee maahan. Säädä
leikkuukorkeutta vain koneen ollessa paikallaan (Kuva 22).
Huomaa: Koneen vasen ja oikea puoli määritellään
normaalista käyttöasennosta käsin.
Polttoaineen lisäys
• Moottori toimii parhaiten, kun käytetään vain puhdasta ja
•
•
•
•
uutta (korkeintaan 30 päivää vanhaa) lyijytöntä bensiiniä,
jonka tieoktaaniluku (pumppuoktaaniluku) on vähintään
87 (RON + MON / 2).
Etanoli: Enintään 10 % etanolia (bensiinin ja etanolin
seosta) tai 15 % MTBE:tä (metyyli-tertiääri-butyylieetteriä)
sisältävää polttoainetta voidaan käyttää. Etanoli ja
MTBE eivät ole sama asia. Bensiiniä, jonka tilavuudesta
enemmän kuin 15 % (E15) on etanolia, ei ole hyväksytty
käyttöön. Älä käytä bensiiniä, jonka tilavuudesta
enemmän kuin 10 % on etanolia (kuten 15 % etanolia
sisältävä E15, 20 % etanolia sisältävä E20 tai enintään
85 % etanolia sisältävä E85). Muun kuin hyväksytyn
bensiinin käyttö voi aiheuttaa toimintaongelmia ja/tai
moottorivaurioita, joita takuu ei ehkä kata.
Metanolia sisältävää bensiiniä ei saa käyttää.
Polttoainetta ei saa säilyttää talven yli polttoainesäiliössä
tai -astioissa, ellei polttoaineeseen ole lisätty
stabilointiainetta.
Bensiiniin ei saa lisätä öljyä.
HENGENVAARA
Tietyissä oloissa bensiini on hyvin tulenarkaa
ja räjähdysherkkää. Bensiinin aiheuttama
tulipalo tai räjähdys voi aiheuttaa palovammoja ja
omaisuusvahinkoja.
• Täytä polttoainesäiliö ulkona avoimessa tilassa,
kun moottori on jäähtynyt. Läikkynyt bensiini
tulee pyyhkiä pois.
• Älä täytä polttoainesäiliötä suljetussa
perävaunussa.
• Polttoainesäiliötä ei saa täyttää aivan täyteen.
Lisää bensiiniä polttoainesäiliöön, kunnes
pinta on 6–13 mm täyttökaulan alareunan
alapuolella. Säiliöön jäävä tyhjä tila sallii
bensiinin laajenemisen.
• Älä tupakoi bensiiniä käsitellessäsi ja pysy
kaukana avotulesta tai paikoista, joissa kipinä
voi sytyttää bensiinihöyryt.
• Bensiiniä tulee säilyttää sille hyväksytyssä
säiliössä, joka on pidettävä poissa lasten
ulottuvilta. Älä osta bensiiniä enempää kuin 30
päivän tarpeeseen.
• Käytä vain, kun pakokaasujärjestelmä on
kokonaisuudessaan paikallaan ja toimii oikein.
17
stabilointiainetta aina, jottei polttoainejärjestelmään
kerääntyisi hartsimaisia jäämiä.
HENGENVAARA
Polttoainesäiliön täytön aikana saattaa tietyissä
olosuhteissa purkautua staattista sähköä, joka
sytyttää bensiinihöyryt. Bensiinin aiheuttama
tulipalo tai räjähdys voi aiheuttaa palovammoja ja
omaisuusvahinkoja.
• Bensiiniastiat tulee aina asettaa maahan pois
ajoneuvosta ennen tankkaamista.
• Bensiiniastioita ei saa täyttää ajoneuvon sisällä
tai kuorma-auton tai perävaunun lavalla, sillä
sisämatot tai muoviset lavan päällysteet saattavat
eristää astian ja hidastaa staattisen sähkön
purkautumista.
• Poista polttoainekäyttöiset laitteet
kuorma-autosta tai perävaunusta ja tankkaa
laite, kun sen pyörillä on kosketus maahan,
mikäli tämä on käytännössä mahdollista.
• Jos se ei ole mahdollista, tankkaa tällainen
laite kannettavasta astiasta kuorma-auton tai
perävaunun lavalla mieluummin kuin bensiinin
jakelupistoolilla.
• Jos jakelupistoolia on käytettävä, pidä pistoolia
polttoainesäiliön reunaa tai astian aukkoa vasten
koko tankkaamisen ajan.
Polttoainesäiliön täyttö
Varmista, että moottori on sammutettu ja että
liikkeenohjausvivut ovat pysäköintiasennossa.
Tärkeää: Älä täytä polttoainesäiliötä liian täyteen.
Täytä säiliö täyttöaukon kaulan alaosaan asti. Säiliöön
jäävä tyhjä tila sallii polttoaineen laajentumisen.
Ylitäyttö voi aiheuttaa polttoainevuodon tai vaurioittaa
moottoria tai päästöjärjestelmää.
1. Puhdista polttoainesäiliön korkin ympäristö ja irrota
korkki.
Huomaa: Polttoaineen tarkistusikkunan kautta
voidaan tarkistaa ennen säiliön täyttöä, miten paljon
säiliössä on bensiiniä (Kuva 9).
2. Kaada hitaasti bensiiniä säiliöön, kunnes se ulottuu
täyttökaulan alaosaan asti (Kuva 9).
1
2
3
4
VAARA
Bensiini on haitallista tai tappavaa nieltynä.
Pitkäaikainen altistuminen höyryille voi aiheuttaa
vakavan tapaturman ja sairauksia.
• Vältä höyryjen hengittämistä.
• Pidä kasvot etäällä jakelupistoolista ja
polttoainesäiliöstä tai lisäainepullon aukosta.
• Vältä ihokosketusta. Pese roiskeet pois
saippualla ja vedellä.
G014474
6
5
Kuva 9
Stabilointi-/lisäaineen käyttö
1. Polttoainesäiliön korkki
4. Täyttökaulan alaosa (täytä
vain tähän asti)
2. Täyttöaukko
5. Polttoaineen
tarkistusikkuna
6. Polttoainesäiliön pääty
3. Täyttökaula
Polttoaineen stabilointi-/lisäaineen käytöllä on seuraavia etuja:
• Se pitää bensiinin tuoreena korkeintaan 90 päivän
varastoinnin ajan. Pitempiaikaiseen varastointiin
suositellaan polttoainesäiliön tyhjentämistä.
• Se puhdistaa moottoria käytön aikana.
• Se estää liimamaisen hartsin kerääntymisen
polttoainejärjestelmään, mikä vaikeuttaisi käynnistämistä.
Tärkeää: Älä käytä metanolia tai etanolia sisältäviä
lisäaineita.
Lisää bensiiniin oikea määrä stabilointi-/lisäainetta.
Huomaa: Stabilointi-/lisäaine toimii tehokkaimmin,
kun se sekoitetaan tuoreeseen bensiiniin. Käytä
18
1
HENGENVAARA
4
Käyttö märällä ruoholla tai jyrkillä rinteillä
saattaa aiheuttaa luisumista ja koneen hallinnan
menetyksen.
2
G014895
Renkaiden lipeäminen reunojen yli saattaa
kaataa koneen, mistä voi olla seurauksena vakava
loukkaantuminen, hukkumisvaara tai kuolema.
3
Jos renkaiden pito menetetään, konetta ei voida
ohjata.
Kuva 10
1. Täyttöaukko
3. Polttoaine
Noudata seuraavia ohjeita hallinnan säilyttämiseksi
ja kaatumisen ehkäisemiseksi.
• Älä leikkaa ruohoa pudotusten tai vesialueiden
lähellä.
• Älä leikkaa ruohoa rinteillä, joiden kaltevuus on
yli 15 astetta.
• Vähennä rinteissä nopeutta ja ole äärimmäisen
varovainen.
• Kun leikkaat ruohoa rinteissä, aja rinteessä
vähitellen alhaalta ylöspäin.
• Älä muuta nopeutta tai suuntaa äkillisesti.
• Kun muutat suuntaa rinteessä, käännä konetta
ylöspäin. Kääntyminen alaspäin rinteessä
heikentää pitoa.
• Lisälaitteet muuttavat koneen
ajo-ominaisuuksia. Ole erityisen varovainen,
kun käytät lisälaitteita koneen kanssa.
2. Täyttökaulan alaosa (täytä 4. Polttoaineen
laajenemistila
vain tähän asti)
3. Asenna polttoainesäiliön korkki huolellisesti paikalleen
ja kiristä, kunnes se naksahtaa.
Moottorin öljymäärän tarkistus
Tarkista moottorin kampikammion öljymäärä ennen
moottorin käynnistämistä ja koneen käyttämistä. Katso kohta
Moottorin öljymäärän tarkistus (sivu 32).
Uuden koneen sisäänajo
Uusissa moottoreissa täyden voiman saavuttaminen kestää
jonkin aikaa. Uuden ruohonleikkurin leikkuupöydissä ja
vetojärjestelmissä on enemmän moottoria kuormittavaa
kitkaa. Sisäänajo kestää 40–50 tuntia, kunnes uudet koneet
saavuttavat täyden voiman ja parhaan suorituskyvyn.
Muista aina turvallisuus
Käyttöturvallisuus
Lue huolellisesti kaikki turvallisuusohjeet ja perehdy
merkintöihin. Nämä tiedot auttavat suojaamaan sinua,
perhettäsi, lemmikkejäsi ja sivullisia loukkaantumiselta.
Kuva 11
1. Turvallinen alue – käytä
TimeCutter-leikkuria tällä
alueella
2. Käytä pudotusten tai
veden lähettyvillä
työnnettävää
ruohonleikkuria ja/tai
käsikäyttöistä trimmeriä.
19
3. Vesi
VAROITUS
Tämä kone tuottaa 85 dB(A):n ylittävän äänitason
käyttäjän korvan korkeudelle ja voi aiheuttaa
kuulovamman pitkäaikaisessa käytössä.
Käytä kuulosuojaimia käyttäessäsi konetta.
Silmiä, korvia, jalkoja ja päätä suojaavien varusteiden käyttö
on suositeltavaa.
1
2
G009027
Kuva 12
1. Käytä suojalaseja
Kuva 13
2. Käytä kuulonsuojaimia
1. Ohjauspaneeli
Tietoa turvajärjestelmästä
2. Teräkytkin: Pois-asento
3. Vedä rikastimen vipu ylös ennen kylmän moottorin
käynnistystä (Kuva 14).
VAARA
Huomaa: Lämmin tai kuuma moottori ei välttämättä
tarvitse rikastusta.
Jos turvakytkimet ovat irronneet tai vaurioituneet,
kone saattaa toimia odottamattomalla tavalla ja
aiheuttaa henkilövahinkoja.
• Älä kajoa turvakytkimiin.
• Tarkista turvakytkimien toimivuus päivittäin
ja vaihda mahdolliset vaurioituneet kytkimet
ennen koneen käyttämistä.
Turvajärjestelmä huolehtii siitä, että moottori käynnistyy vain,
kun:
• Terät on vapautettu.
• Liikkeenohjausvivut ovat pysäköintiasennossa.
Lisäksi turvajärjestelmä pysäyttää moottorin, jos
liikkeenohjausvivut eivät ole pysäköintiasennossa ja kuljettaja
nousee istuimelta.
Moottorin käynnistys
1. Istuudu istuimelle ja siirrä liikkeenohjausvivut ulospäin
pysäköintiasentoon.
Kuva 14
2. Vapauta terät siirtämällä teräkytkin Pois-asentoon
(Kuva 13).
1. Ohjauspaneeli
4. Portaaton säätö
2. Kaasuvipu
5. Hidas
3. Nopea
6. Rikastimen vipu
4. Aktivoi käynnistin kääntämällä virta-avain
Käynnistys-asentoon (Kuva 15).
Huomaa: Kun moottori käynnistyy, vapauta avain.
20
Huomaa: Kytke terät aina kaasuvivun ollessa
Nopea-asennossa.
Tärkeää: Älä käytä käynnistintä kerralla yli 10
sekunnin ajan. Jos moottori ei käynnisty, odota
60 sekunnin ajan käynnistysyritysten välillä.
Näiden ohjeiden laiminlyönti saattaa vaurioittaa
käynnistintä.
3. Siirrä teräkytkin Päällä-asentoon ja kytke terät vetämällä
teräkytkintä ylös (Kuva 16).
Kuva 16
1. Ohjauspaneeli
2. Teräkytkin: Päällä-asento
Kuva 15
1. Ohjauspaneeli
5. Käynnissä
2. Virta-avain: Käynnissäasento
3. Virta-avain: Käynnistysasento
4. Pois
6. Käynnistys
Terien vapautus
Siirrä teräkytkin Pois-asentoon ja vapauta terät painamalla
teräkytkin alas (Kuva 17).
7. Rikastimen vipu
5. Kun moottori on käynnistynyt, paina rikastimen vipu
alas (Kuva 15).
Huomaa: Jos moottori sammuu tai yskii, vedä
rikastimen vipu uudelleen ylös ja anna moottorin käydä
muutaman sekunnin ajan. Paina sitten rikastimen vipu
alas. Toista tarvittaessa.
Terien käyttö
Teräkytkin, joka on merkitty voimanulosoton (PTO)
kuvakkeella, kytkee ja vapauttaa voimansiirron leikkuuteriin.
Tällä kytkimellä ohjataan voimansiirtoa lisälaitteisiin, kuten
leikkuupöytiin ja leikkuuteriin, jotka ottavat virtaa moottorista.
Terien kytkentä
Kuva 17
1. Ohjauspaneeli
Tärkeää: Älä kytke teriä teriä, jos kone on pysäköity
pitkään ruohikkoon. Muutoin hihnat tai kytkin saattavat
vaurioitua.
1. Vapauta liikkeenohjausvivut ja aseta kone vapaalle.
2. Siirrä kaasuvipu nopealle.
21
2. Teräkytkin: Pois
Turvajärjestelmän testaus
VAARA
Kone voi pyöriä paikallaan hyvin nopeasti. Käyttäjä
voi menettää koneen hallinnan, mikä voi johtaa
henkilö- tai omaisuusvahinkoihin.
Tarkista turvajärjestelmän toimivuus aina ennen koneen
käyttöä. Jos turvajärjestelmä ei toimi alla kuvatulla tavalla, se
on välittömästi korjautettava valtuutetussa huoltoliikkeessä.
1. Istu istuimella, aseta liikkeenohjausvivut
pysäköintiasentoon ja siirrä teräkytkin Päällä-asentoon.
• Ole varovainen kääntyessäsi.
• Hidasta konetta ennen jyrkkiä käännöksiä.
2. Yritä käynnistää moottori. Moottori ei saa käynnistyä.
Kaasuvivulla säädetään moottorin pyörintänopeutta (1/min).
Aseta kaasuvipu Nopea-asentoon, jolloin suorituskyky
on parhaimmillaan. Koneen käyttö täydellä kaasulla on
suositeltavaa useimmissa tapauksissa.
3. Istu istuimella ja siirrä teräkytkin Pois-asentoon.
4. Siirrä jompikumpi liikkeenohjausvipu keskelle,
lukitsemattomaan asentoon.
5. Yritä käynnistää moottori. Moottori ei saa käynnistyä.
6. Toista toisella liikkeenohjausvivulla.
7. Istu istuimella, siirrä teräkytkin Pois-asentoon ja lukitse
liikkeenohjausvivut pysäköintiasentoon.
8. Käynnistä moottori.
9. Kun moottori on käynnissä, kytke teräkytkin ja nouse
hieman istuimelta.
Huomaa: Moottorin pitäisi sammua.
10. Istu istuimella, siirrä teräkytkin Pois-asentoon ja lukitse
liikkeenohjausvivut pysäköintiasentoon.
11. Käynnistä moottori.
12. Kun moottori on käynnissä, siirrä liikkeenohjausvivut
keskelle lukitsemattomaan asentoon, kytke teräkytkin ja
nouse hieman istuimelta.
Huomaa: Moottorin pitäisi sammua.
Moottorin pysäytys
1. Vapauta terät siirtämällä teräkytkin Pois-asentoon
(Kuva 17).
Kuva 18
2. Siirrä kaasuvipu hitaalle.
3. Laske moottorin nopeus joutokäyntinopeudelle.
Huomaa: Käytä joutokäyntinopeudella noin yhden
minuutin ajan.
4. Käännä virta-avain Pysäytys-asentoon (Kuva 15) ja
irrota avain.
1. Pysäköintiasento (jarru)
3. Eteenpäin
2. Lukitsematon keskiasento
4. Taaksepäin
Smart Speed™ -järjestelmän käyttö
Ohjausjärjestelmä
Ajaminen
Smart Speed™ -ohjausjärjestelmän vipu sijaitsee kuljettajan
istuimen alapuolella (Kuva 19). Sen avulla kuljettaja voi valita
ajonopeusalueeksi nopean tai hitaan.
Konetta ajettaessa on hyödyllistä ymmärtää, miten paikallaan
kääntyvä leikkuri toimii. Käyttöpyörät pyörivät itsenäisesti
akselien hydraulimoottorien voimasta. Tämän ansiosta toinen
puoli voi pyöriä taaksepäin toisen puolen pyöriessä eteenpäin,
jolloin kone pyörii paikallaan kääntymisen sijaan. Tämä
parantaa huomattavasti koneen ohjattavuutta mutta saattaa
vaatia jonkin verran totuttelua uudelta käyttäjältä.
22
1
G014475
Kuva 19
1. Smart Speed -vipu
Nopeuden vaihto:
G008952
1. Siirrä liikkeenohjausvivut vapaalle ja ulospäin
pysäköintiasentoon. Vapauta teräkytkin.
Kuva 20
VAARA
Jos haluat ajaa suoraan, siirrä molempia
liikkeenohjausvipuja yhtä paljon (Kuva 18).
Jos irrotat otteesi liikkeenohjausvivuista
koneen ollessa liikkeessä, saatat menettää
koneen hallinnan, mikä voi johtaa
loukkaantumiseen.
Jos haluat kääntyä, vapauta liikkeenohjausvipua
suuntaan, johon haluat kääntyä (Kuva 18).
Mitä enemmän liikkeenohjausvipuja siirretään, sitä
nopeammin kone liikkuu kyseiseen suuntaan.
Pysäytä aina kone ja siirrä liikkeenohjausvivut
pysäköintiasentoon, ennen kuin säädät Smart
Speed™ -ohjausjärjestelmää.
Kun haluat pysähtyä, vedä liikkeenohjausvivut vapaalle.
Taaksepäin ajo
2. Säädä vipu haluamaasi asentoon.
1. Siirrä liikkeenohjausvivut keskelle, lukitsemattomaan
asentoon.
Eteenpäin ajo
2. Kun haluat ajaa taaksepäin, katso taakse- ja alaspäin ja
vedä liikkeenohjausvipuja hitaasti taaksepäin (Kuva 21).
1. Siirrä liikkeenohjausvivut keskelle, lukitsemattomaan
asentoon.
2. Kun haluat ajaa eteenpäin, työnnä liikkeenohjausvipuja
hitaasti eteenpäin (Kuva 18).
G008953
Kuva 21
Jos haluat ajaa suoraan, siirrä molempia
liikkeenohjausvipuja yhtä paljon (Kuva 21).
23
Nurmisuojarullien säätö
(107 cm leikkuupöydät)
Jos haluat kääntyä, vapauta liikkeenohjausvipua
suuntaan, johon haluat kääntyä.
Kun haluat pysähtyä, paina liikkeenohjausvivut vapaalle.
Leikkuukorkeutta säädettäessä on suositeltavaa samalla säätää
nurmisuojarullien korkeus.
Koneen pysäytys
Huomaa: Säädä nurmisuojarullia siten, että ne eivät kosketa
maata normaaleilla tasaisilla leikkuualueilla.
Kun haluat pysäyttää koneen, siirrä liikkeenohjausvivut
vapaalle ja ulospäin pysäköintiasentoon. Vapauta teräkytkin,
varmista että kaasu on nopealla ja käännä virta-avain
Pysäytys-asentoon.
1. Vapauta teräkytkin (voimanulosotto), lukitse
liikkeenohjausvivut vapaalle ja kytke seisontajarru.
2. Sammuta moottori, irrota avain ja odota, että kaikki
liikkuvat osat ovat pysähtyneet, ennen kuin poistut
käyttäjän paikalta.
Huomaa: Muista irrottaa virta-avain virtalukosta.
VAARA
3. Säädä nurmisuojarullat johonkin seuraavista asennoista:
Lapset tai sivulliset voivat loukkaantua, jos he
siirtävät tai yrittävät käyttää leikkuria sen ollessa
ilman valvontaa.
• Ylempi reikä: käytä tätä asentoa, kun leikkuupöydän
Muista irrottaa virta-avain ja siirtää
liikkeenohjausvivut ulospäin pysäköintiasentoon,
kun jätät koneen ilman valvontaa vaikka vain
muutamaksi minuutiksi.
• Alempi reikä: käytä tätä asentoa, kun leikkuupöydän
leikkuukorkeusasennoksi on asetettu 63 mm tai sitä
matalampi asento (Kuva 23).
leikkuukorkeusasennoksi on asetettu 76 mm tai sitä
korkeampi asento (Kuva 23).
4
Leikkuukorkeuden säätö
Leikkuukorkeutta säädetään vivulla, joka sijaitsee kuljettajan
istuimen oikealla puolella (Kuva 22).
3
2
3
g019929
1
1
5
Kuva 23
2
1. Nurmisuojarulla
4. Ylempi reikä:
leikkuupöydän
leikkuukorkeusasento
63 mm tai sitä matalampi
2. Alempi reikä:
leikkuupöydän
leikkuukorkeusasento
76 mm tai sitä korkeampi
5. Pultti
3. Laippamutteri
G015319
Nurmisuojarullien säätö
(127 cm leikkuupöydät)
Kuva 22
1. Leikkuukorkeusvipu
3. 115 mm, kuljetusasento
Leikkuukorkeutta säädettäessä on suositeltavaa samalla säätää
nurmisuojarullien korkeus.
2. Leikkuukorkeusasennot
Huomaa: Säädä nurmisuojarullia siten, että ne eivät kosketa
maata normaaleilla tasaisilla leikkuualueilla.
1. Siirrä vipu haluamaasi leikkuuasentoon vetämällä vipua
ylös- ja sisäänpäin.
1. Vapauta teräkytkin (voimanulosotto), lukitse
liikkeenohjausvivut vapaalle ja kytke seisontajarru.
2. Kun vipu on haluamassasi kohdassa, laske vipua hitaasti
alas, kunnes se kytkeytyy leikkuuasentoon.
2. Sammuta moottori, irrota avain ja odota, että kaikki
liikkuvat osat ovat pysähtyneet, ennen kuin poistut
käyttäjän paikalta.
Huomaa: Kuljetusasento on korkein leikkuukorkeusasento
tai leikkuukorkeus (115 mm) (Kuva 22).
24
3. Säädä nurmisuojarullat (Kuva 24) lähimmän
leikkuukorkeusasennon mukaan.
4
1
G010233
3
G014969
Kuva 26
1
2
Kuva 24
1. Nurmisuojarulla
3. Laippamutteri
2. Pultti
4. Reikien etäisyys
Liikkeenohjausvipujen säätö
Korkeuden säätö
Istuimen säätö
Liikkeenohjausvipuja voidaan säätää korkeammalle tai
matalammalle kuljettajan mieltymysten mukaan.
Istuin siirtyy eteen- ja taaksepäin. Säädä istuin siten, että pystyt
ohjaamaan konetta parhaiten ja asentosi on mahdollisimman
mukava.
1. Irrota kaksi pulttia, jotka kiinnittävät ohjausvivun
ohjausvarren akseliin (Kuva 27).
2. Siirrä ohjausvipu seuraavien aukkojen kohdalle.
Mallit, joissa on 107 cm:n leikkuupöydät
3. Kiinnitä vipu kahdella pultilla (Kuva 27).
1. Nosta istuin ja löysää säätöpultteja juuri sen verran, että
istuinta voidaan siirtää (Kuva 25).
1
2
3
4
1
G014970
Kuva 27
1. Ohjausvarren akseli
3. Lovettu, ylempi aukko
2. Ohjausvipu
4. Pultti
4. Toista säätö vastakkaiselle ohjausvivulle.
G014477
Kallistuksen säätö
Kuva 25
Liikkeenohjausvipuja voidaan kallistaa pitkittäissuunnassa
kuljettajan mieltymysten mukaan.
1. Säätöpultti
1. Löysää ylempää pulttia, joka kiinnittää ohjausvivun
ohjausvarren akseliin.
2. Siirrä istuin haluamallesi kohdalle ja kiristä pultit.
2. Löysää alempaa pulttia juuri sen verran, että ohjausvipu
kääntyy pitkittäissuunnassa (Kuva 27). Kiinnitä
ohjausvipu uuteen asentoon kiristämällä molemmat
pultit.
Mallit, joissa on 127 cm:n leikkuupöydät
Istu kuljettajan istuimella, nosta istuimen säätövipua hieman
ja siirrä istuinta eteen- tai taaksepäin haluamaasi kohtaan
(Kuva 26).
25
Koneen käyttö
3. Toista säätö vastakkaiselle ohjausvivulle.
Siirrä ohitusvipuja taaksepäin aukon läpi ja lukitse ne
paikoilleen kuvan mukaisesti (Kuva 28).
Koneen työntäminen käsin
Huomaa: Tee samat vaiheet jokaisen vivun kohdalla.
Tärkeää: Työnnä konetta aina käsin Älä koskaan hinaa
konetta, koska se voi vaurioitua.
Tässä koneessa on sähköinen jarrumekanismi. Konetta
työnnettäessä virta-avaimen on oltava Käynnissä-asennossa.
Jotta sähköjarru voitaisiin vapauttaa, akun on oltava ladattu ja
toiminnassa.
Muunto sivulle poistoon
(mallit, joissa on 107 cm:n
leikkuupöydät)
Koneen työntäminen
1. Pysäköi kone tasaiselle alustalle ja vapauta teräkytkin.
Tämän koneen mukana toimitettu leikkuupöytä ja leikkuuterät
on suunniteltu optimaaliseen leikkuujätteen levitykseen ja
sivulle poistoon.
2. Siirrä liikkeenohjausvivut ulospäin pysäköintiasentoon,
sammuta moottori ja odota, että kaikki liikkuvat osat
pysähtyvät, ennen kuin poistut käyttäjän paikalta.
Poistolevyn irrotus sivulle poistoa
varten
1. Pysäköi kone tasaiselle alustalle ja vapauta teräkytkin.
3. Paikanna ohitusvivut rungossa moottorin molemmilla
puolilla.
2. Siirrä liikkeenohjausvivut ulospäin pysäköintiasentoon,
sammuta moottori, irrota virta-avain ja odota, että
kaikki liikkuvat osat pysähtyvät, ennen kuin poistut
käyttäjän paikalta.
4. Siirrä ohitusvipuja eteenpäin aukon läpi ja lukitse ne
paikoilleen painamalla alas (Kuva 28).
Huomaa: Tee samat vaiheet jokaisen vivun kohdalla.
3. Irrota kaksi pulttia ja mutteria, jotka kiinnittävät
poistolevyn leikkuriin (Kuva 29).
5. Siirrä liikkeenohjausvivut sisäänpäin vapaa-asentoon ja
käännä virta-avain Käynnissä-asentoon.
G009660
Huomaa: Älä käynnistä konetta.
1
Huomaa: Konetta voidaan nyt työntää käsin.
3
2
3
4
5
1
2
Kuva 29
g017303
Kuva 28
1. Ohitusvipujen sijainnit
3. Vivun asento koneen
työntämistä varten
1. Hattumutteri (1/4 tuumaa)
4. Käännä levyä ylös
2. Poistolevy
5. Irrota levy
3. Pultti (1/4 × 2-1/2 tuumaa)
2. Vivun asento koneen
käyttöä varten
4. Irrota poistolevy.
5. Nosta suuntainta ylös ja paikanna suuntaimen
kääntötangossa oleva lukkomutteri.
6. Varmista lopuksi, että avain on käännetty takaisin
Pysäytys-asentoon, jotta akun lataus ei purkautuisi.
6. Irrota nykyinen ohut mutteri (3/8 tuumaa).
Huomaa: Jos kone ei liiku, sähköjarru voi olla edelleen
kytkettynä. Tarvittaessa sähköjarru voidaan vapauttaa käsin.
Katso kohta Sähköjarrun vapautus (sivu 39).
7. Asenna ohjauslevy esiin tulleeseen kääntötankoon
(Kuva 30).
26
Huomaa: Kiinnitä ohjauslevy leikkuriin olemassa
olevalla ohuella mutterilla (3/8 tuumaa).
Huomaa: Ohjauslevy on toimitettu koneen mukana
irto-osana.
1
2
3
G005667
Kuva 30
1. Saranatappi
3. Nykyinen ohut mutteri
(3/8 tuumaa)
2. Ohjauslevy (alun perin
toimitettu koneen mukana)
Kuva 31
8. Kiristä kiinnike momenttiin 7–9 Nm.
1. Poistolevy
9. Laske suuntain heittoaukon päälle.
3. Pultti (1/4 × 2-1/2 tuumaa)
2. Hattumutteri (1/4 tuumaa)
Tärkeää: Varmista, että leikkurissa on kääntyvä
suuntain, joka levittää leikkuujätteen sivulle ja alas
nurmeen päin, kun sivuheittotila on käytössä.
6. Kiinnitä poistolevy leikkurin alareunaan kahdella
pultilla (1/4 × 2-1/2 tuumaa) ja kahdella hattumutterilla
(1/4 tuumaa) kuvan mukaisesti (Kuva 31).
Poistolevyn asennus levitystä varten
Huomaa: Älä kiristä muttereita liikaa; tämä voi
vääristää levyä niin, että se koskettaa leikkuuteriä.
1. Pysäköi kone tasaiselle alustalle ja vapauta teräkytkin.
2. Siirrä liikkeenohjausvivut ulospäin pysäköintiasentoon,
sammuta moottori, irrota virta-avain ja odota, että
kaikki liikkuvat osat pysähtyvät, ennen kuin poistut
käyttäjän paikalta.
Muunto sivulle poistoon
(mallit, joissa on 127 cm:n
leikkuupöydät)
3. Irrota ohjauslevy leikkuupöydästä (Kuva 30).
4. Nosta suuntainta ja liu’uta poistolevyn yläosassa olevat
kielekkeet suuntaimen alla olevaan tukitankoon.
Tämän koneen mukana toimitettu leikkuupöytä ja leikkuuterät
on suunniteltu optimaaliseen leikkuujätteen levitykseen ja
sivulle poistoon.
5. Käännä poistolevy alas aukon päälle ja leikkurin
alemman reunan päälle (Kuva 31).
Oikeanpuoleisen levittimen irrotus
sivulle poistoa varten
1. Pysäköi kone tasaiselle alustalle ja vapauta teräkytkin.
2. Siirrä liikkeenohjausvivut ulospäin pysäköintiasentoon,
sammuta moottori, irrota virta-avain ja odota, että
kaikki liikkuvat osat pysähtyvät, ennen kuin poistut
käyttäjän paikalta.
3. Irrota oikeanpuoleinen leikkuuterä. Katso kohta Terien
irrotus (sivu 41).
27
4. Irrota kaksi nuppia ja jousialuslaattaa, jotka kiinnittävät
oikeanpuoleisen levittimen leikkuriin (Kuva 32).
VAARA
Leikkurissa olevien avoimien reikien kautta
lentää roskia, mikä voi johtaa vakavaan
loukkaantumiseen.
• Älä koskaan käytä leikkuria ilman,
että leikkuukotelon kaikkiin reikiin on
asennettu suojukset.
• Asenna suojukset asennusaukkoihin, kun
irrotat levittimen.
7. Asenna oikeanpuoleinen leikkuuterä. Katso kohta
Terien asennus (sivu 41).
Kuva 32
1. Nuppi
8. Nosta suuntain ylös. Asenna kaksi pulttia (5/16 ×
3/4 tuumaa) leikkuupöydän aukon reunassa oleviin
reikiin.
3. Levittimen tappi tulee ulos
leikkurista
2. Jousialuslaatta
9. Asenna ohjauslevy leikkuupöytään (Kuva 34).
Huomaa: Kiinnitä ohjauslevy leikkuupöytään
kahdella lukkomutterilla (5/16 tuumaa).
5. Irrota oikeanpuoleinen levitin ja laske suuntain
heittoaukon päälle kuvien mukaisesti (Kuva 32 ja Kuva
33).
Huomaa: Ohjauslevy on toimitettu koneen mukana
irto-osana.
1
2
3
G015321
Kuva 34
1. Pultti (5/16 × 3/4 tuumaa)
3. Lukkomutteri
(5/16 tuumaa)
2. Ohjauslevy
10. Kiristä kiinnikkeet momenttiin 7–9 Nm.
11. Laske suuntain heittoaukon päälle.
Tärkeää: Varmista, että leikkurissa on kääntyvä
suuntain, joka levittää leikkuujätteen sivulle ja alas
nurmeen päin, kun sivuheittotila on käytössä.
Kuva 33
1. Oikea levitin
2. Jousialuslaatta ja nuppi
3. Heittoaukko
Oikeanpuoleisen levittimen asennus
levitystä varten
6. Asenna kiinnikkeet leikkurin yläosassa oleviin reikiin,
jotta niistä ei lennä roskia.
1. Pysäköi kone tasaiselle alustalle ja vapauta teräkytkin.
2. Siirrä liikkeenohjausvivut ulospäin pysäköintiasentoon,
sammuta moottori, irrota virta-avain ja odota, että
kaikki liikkuvat osat pysähtyvät, ennen kuin poistut
käyttäjän paikalta.
3. Irrota ohjauslevy leikkuupöydästä (Kuva 34).
28
Leikkaaminen sopivin aikavälein
4. Irrota oikeanpuoleinen leikkuuterä. Katso kohta Terien
irrotus (sivu 41).
5. Aseta oikeanpuoleinen levitin leikkuupöydän alle ja
kiinnitä se kahdella nupilla ja jousialuslaatalla (kovera
puoli leikkuriin päin) kuvien mukaisesti (Kuva 32 ja
Kuva 33).
Ruoho kannattaa yleensä leikata neljän päivän välein. Ruohon
kasvunopeus kuitenkin vaihtelee. Koska leikkuukorkeus on
hyvä pitää samana, leikkaa ruoho useammin alkukeväällä.
Vähennä leikkuukertoja keskikesällä, jolloin ruohon kasvu
hidastuu. Jos ruohoa ei jostain syystä voida leikata pitkähköön
aikaan, käytä ensin korkeaa leikkuukorkeutta. Leikkaa
ruoho sitten uudelleen parin päivän kuluttua alemmalla
korkeusasetuksella.
Tärkeää: Varmista, että kieleke, joka on
kauimmaisena oikeanpuoleisen levittimen oikealla
sivulla, on leikkurin ulkopuolella ja samalla tasolla
leikkurin pinnan kanssa.
6. Asenna oikeanpuoleinen leikkuuterä. Katso kohta
Terien asennus (sivu 41).
Varo leikkaamasta ruohoa liian lyhyeksi
Jos leikkurin leikkuuleveys on leveämpi kuin ennen
käyttämässäsi leikkurissa, nosta leikkuukorkeutta, jotta et
leikkaisi epätasaista nurmea liian lyhyeksi.
Käyttövihjeitä
Kaasun Nopea-asetuksen käyttö
Pitkän ruohon leikkaaminen
Leikkuujälki ja ilmanvaihto ovat parhaimmillaan, kun
moottoria käytetään Nopea-asetuksella. Ilmaa tarvitaan,
jotta ruoho saataisiin leikattua huolellisesti. Älä siis säädä
leikkuukorkeutta liian alas ja älä anna leikkaamattoman
ruohon ympäröidä leikkuria kokonaan. Huolehdi, että
leikkurin toinen sivu on leikatun nurmen päällä, jolloin
leikkuriin pääsee ilmaa.
Jos ruohon annetaan kasvaa hieman normaalia pidemmäksi
tai se on hyvin kosteaa, leikkaa ruoho tavallista korkeammalla
leikkuukorkeudella. Leikkaa ruoho sitten uudelleen normaalia,
alempaa asetusta käyttäen.
Pysäytys
Jos koneen liike eteenpäin on pysäytettävä kesken leikkuun,
nurmikolle saattaa pudota kasa leikkuujätettä. Jotta näin ei
kävisi, siirry aiemmin leikatulle alueelle terät kytkettyinä tai
vapauta leikkuupöytä eteenpäin ajaessasi.
Smart Speed™ -järjestelmän käyttö
Ohjausjärjestelmä
Smart Speed™ -ohjausjärjestelmän vipu sijaitsee kuljettajan
istuimen alapuolella. Sen avulla kuljettaja voi valita
nopeusalueeksi nopean tai hitaan. Hitaan nopeuden
asetuksesta on hyötyä, kun konetta ohjataan ahtaissa paikoissa
tai huolellista leikkuuta vaativilla alueilla. Hitaan nopeuden
asetuksella voidaan myös parantaa leikkuujälkeä silloin, kun
konetta halutaan käyttää suurella kaasulla ja terien nopeudella,
sillä ajonopeutta voidaan alentaa tarpeen mukaan.
Leikkuukoneen alapuolen puhtaanapito
Poista leikkuujätteet ja lika leikkurin alapuolelta aina käytön
jälkeen. Jos leikkurin sisälle kertyy ruohoa, leikkuujäljestä
tulee ennen pitkää epätyydyttävä.
Terien huolto
Ruohon leikkaus ensimmäisen kerran
Pidä terä terävänä koko leikkuukauden ajan. Terävä
terä leikkaa ruohon siistimmin ruohonkorsia repimättä.
Repeytymien vuoksi ruohon reunat muuttuvat ruskeiksi, mikä
heikentää kasvua ja altistaa kasvisairauksille. Tarkista aina
käytön jälkeen, että leikkuuterät ovat terävät ja että ne eivät
ole kuluneet tai vaurioituneet. Viilaa mahdolliset lovet pois
ja teroita terät tarpeen mukaan. Jos terä on vaurioitunut tai
kulunut, vaihda se aitoon Toro-vaihtoterään.
Varmista, ettei leikkuri leikkaa nurmen mahdollisia epätasaisia
kohtia paljaaksi, leikkaamalla ruoho hieman tavallista
pidemmäksi. Aikaisemmin käytetty leikkuukorkeus on
kuitenkin yleensä sopivin. Kun leikattava ruoho on yli
15 cm:n pituista, ruoho kannattaa leikata kahteen kertaan
hyvän leikkuujäljen varmistamiseksi.
1/3:n leikkaus ruohonkorresta
Ruohonkorren pituudesta kannattaa leikata vain noin 1/3.
Suuremman määrän leikkaamista ei suositella, ellei ruoho
ole harvaa tai ole myöhäinen syksy, jolloin ruoho kasvaa
hitaammin.
Leikkuusuunta
Vaihtele leikkuusuuntaa, jotta ruoho pysyy pystyssä. Tämä
helpottaa myös leikkuujätteen levittämistä, joka puolestaan
edistää maatumista ja lannoitusta.
29
Kunnossapito
Huomaa: Koneen vasen ja oikea puoli määritellään normaalista käyttöasennosta käsin.
Kunnossapitotaulukko
Huoltoväli
8 ensimmäisen käyttötunnin
jälkeen
Huoltotoimenpide
• Vaihda moottoriöljy.
Aina ennen käyttöä tai
päivittäin
•
•
•
•
•
Tarkista turvajärjestelmän toiminta.
Tarkista moottoriöljyn määrä.
Puhdista ilmanottoritilä.
Tarkista leikkuuterät.
Tarkista, ettei suuntaimessa ole vaurioita.
Jokaisen käytön jälkeen
• Puhdista leikkuupöydän kotelo.
25 käyttötunnin välein
• Rasvaa kaikki voitelukohdat.
• Tarkista rengaspaine.
• Tarkista, ettei hihnassa ole kulumia tai murtumia.
100 käyttötunnin välein
•
•
•
•
200 käyttötunnin välein
• Vaihda paperipanos (useammin pölyisissä ja likaisissa olosuhteissa).
• Vaihda öljynsuodatin (useammin pölyisissä ja likaisissa olosuhteissa).
Ennen varastointia
Huolla paperipanos (useammin pölyisissä ja likaisissa olosuhteissa).
Vaihda moottoriöljy (useammin pölyisissä ja likaisissa olosuhteissa).
Tarkista sytytystulpat.
Vaihda polttoaineputken suodatin.
• Lataa akku ja irrota akun kaapelit.
• Tee kaikki yllä mainitut huoltotoimenpiteet ennen varastointia.
• Maalaa kuluneet pinnat.
Tärkeää: Lisää huoltotoimenpiteitä on moottorin käyttöohjeessa.
VAROITUS
Jos jätät avaimen virtalukkoon, joku voi vahingossa käynnistää moottorin ja vahingoittaa vakavasti lähellä
olijoita.
Irrota avain virtalukosta ja irrota sytytystulpan johto ennen huoltotoimenpiteitä. Työnnä johto sivuun, jotta
se ei pääse vahingossa koskettamaan sytytystulppaa.
30
Huoltoa edeltävät
toimenpiteet
Voitelu
Istuimen nosto
Huoltoväli: 25 käyttötunnin välein—Rasvaa kaikki
voitelukohdat.
Varmista, että liikkeenohjausvivut on lukittu
pysäköintiasentoon, ja nosta istuinta eteenpäin.
Rasvatyyppi: Litiumpohjainen yleisrasva nro 2
Laakereiden rasvaus
1. Pysäköi kone tasaiselle alustalle ja vapauta teräkytkin.
Istuinta nostamalla päästään käsiksi seuraaviin osiin:
2. Siirrä liikkeenohjausvivut ulospäin pysäköintiasentoon,
sammuta moottori, irrota virta-avain ja odota, että
kaikki liikkuvat osat pysähtyvät, ennen kuin poistut
käyttäjän paikalta.
• Sarjanumerokilpi
• Huoltotarra
• Istuimen säätöpultit
3. Puhdista rasvanipat (Kuva 35 ja Kuva 36) rievulla.
• Polttoainesuodatin
Huomaa: Varmista, että kaikki maaliläiskät tulevat
hangatuiksi pois nipasta (nipoista).
• Akku ja akun kaapelit
1
G014522
Kuva 35
1. Etukääntöpyörän rengas
Kuva 36
Sijaitsee istuinkaukalon alapuolella
1. Lue käyttöohjeet ennen
3. Rasvaa 25 käyttötunnin
korjaamista tai huoltamista
välein
2. Tarkista rengaspaineet
25 käyttötunnin välein
4. Moottori
4. Liitä voitelupistooli kuhunkin nippaan (Kuva 35 ja
Kuva 36).
5. Pumppaa rasvaa nippoihin, kunnes rasvaa alkaa tihkua
laakereista.
31
Moottorin huolto
Tärkeää: Älä puhdista paperipanosta paineilmalla
tai nesteillä, kuten liuotinaineella, bensiinillä tai
paloöljyllä. Paperipanos on vaihdettava, jos se
on vaurioitunut tai jos sitä ei voida puhdistaa
kunnolla.
Ilmanpuhdistimen huolto
Huomaa: Huolla ilmanpuhdistin useammin (muutaman
tunnin välein), jos käyttöolosuhteet ovat erittäin pölyiset tai
hiekkaiset.
Moottoriöljyn huolto
Suodatinpanoksen irrotus
Öljylaatu: pesevä öljy (API-huoltoluokitus SF, SG, SH, SJ
tai SL).
1. Pysäköi kone tasaiselle alustalle ja vapauta teräkytkin
(PTO).
Kampikammion tilavuus:
2. Siirrä liikkeenohjausvivut jarruasentoon, sammuta
moottori, irrota virta-avain ja odota, että kaikki liikkuvat
osat pysähtyvät, ennen kuin poistut käyttäjän paikalta.
3. Puhdista ilmanpuhdistimen suojuksen ympäristö, jotta
likaa ei pääse moottoriin aiheuttamaan vahinkoa.
Malli
Öljynsuodattimen
kanssa
Ilman öljynsuodatinta
74386
1,5 l
1,7 l
74387
1,8 l
2,1 l
Viskositeetti: Katso seuraava taulukko.
4. Nosta suojus ja irrota letkukiristin, joka kiinnittää
ilmanpuhdistinjärjestelmän moottoriin (Kuva 37).
SAE V iscosity Grades
5. Löysää letkukiristintä ja irrota paperipanos (Kuva 37).
SAE 40
SAE 30
2
SAE 10W
– 30/ SAE 10W
– 40
1
SAE 5W
– 20
°F -20
°C -30
3
0
-20
20
-10
32
0
40
60
10
80
20
100
30
40
STARTING TEMPERATURE RANGE ANTICIPATED BEFORE NEXT OIL CHANGE
g017470
Kuva 38
Huomaa: Moniasteöljyjen (5W-20, 10W-30 ja 10W-40)
käyttö lisää öljyn kulutusta. Tarkista öljymäärä useammin,
kun käytät niitä.
G014908
Moottorin öljymäärän tarkistus
Kuva 37
1. Suojus
Huoltoväli: Aina ennen käyttöä tai päivittäin
3. Letkunkiristin
Huomaa: Tarkista öljymäärä moottorin ollessa kylmä.
2. Paperipanos
VAARA
Paperipanoksen puhdistus:
Kosketus kuumiin osiin voi aiheuttaa tapaturman.
Huoltoväli: 100 käyttötunnin välein—Huolla paperipanos
(useammin pölyisissä ja likaisissa
olosuhteissa).
Pidä kädet, jalat, kasvot, vaatteet ja muut
ruumiinosat etäällä äänenvaimentimesta ja muista
kuumista osista.
200 käyttötunnin välein/Vuosittain (kumpi saavutetaan
ensin)—Vaihda paperipanos (useammin pölyisissä ja
likaisissa olosuhteissa).
Tärkeää: Älä laita kampikammioon liikaa öljyä, sillä
moottori voi vahingoittua. Älä käytä moottoria öljyn
ollessa L-merkin alapuolella, sillä moottori saattaa
vahingoittua.
1. Naputa panosta kevyesti tasaista pintaa vasten, jotta
pöly ja lika irtoavat siitä.
1. Pysäköi kone tasaiselle alustalle, vapauta teräkytkin,
sammuta moottori, kytke seisontajarru ja irrota
virta-avain virtalukosta.
2. Tarkista, ettei panos ole repeytynyt, ettei siinä ole
öljykalvoa ja ettei tiiviste ole vaurioitunut.
32
Moottoriöljyn vaihto
2. Varmista, että moottori on pysähtynyt ja jäähtynyt, jotta
öljy on ehtinyt valua öljypohjaan.
Huoltoväli: 8 ensimmäisen käyttötunnin jälkeen—Vaihda
moottoriöljy.
3. Puhdista öljyntäyttökorkin ja mittatikun ympäristö
ennen korkin irrottamista, jotta moottoriin ei pääse
likaa, leikkuujätteitä tai muita roskia (Kuva 39).
100 käyttötunnin välein—Vaihda moottoriöljy
(useammin pölyisissä ja likaisissa olosuhteissa).
4. Sammuta moottori, irrota avain ja odota, että kaikki
liikkuvat osat ovat pysähtyneet, ennen kuin poistut
käyttäjän paikalta.
1
Huomaa: Toimita käytetty öljy jälleenkäsittelylaitoksen
hävitettäväksi.
1. Pysäköi kone siten, että valutuspuoli on hieman
vastakkaista puolta alempana, jotta kaikki öljy valuu
pois.
2
2. Vapauta voimanulosotto, lukitse liikkeenohjausvivut
vapaalle ja kytke seisontajarru.
3
4
6
7
8
9
3. Sammuta moottori, irrota avain ja odota, että kaikki
liikkuvat osat ovat pysähtyneet, ennen kuin poistut
käyttäjän paikalta (Kuva 40).
5
1
2
3
4
5
6
10
G008792
Kuva 39
G014971
Kuva 40
33
Moottorin öljynsuodattimen vaihto
4. Kaada hitaasti noin 80 % määritetystä öljymäärästä
täyttöputkeen ja lisää hitaasti siten, että sitä on
Full-merkkiin asti (Kuva 41).
1
Huoltoväli: 200 käyttötunnin välein—Vaihda öljynsuodatin
(useammin pölyisissä ja likaisissa
olosuhteissa).
2
Huomaa: Vaihda moottorin öljynsuodatin useammin, jos
käyttöolosuhteet ovat erittäin pölyiset tai hiekkaiset.
1. Tyhjennä öljy moottorista. Katso kohta Moottoriöljyn
vaihto (sivu 33).
2. Vaihda moottorin öljynsuodatin (Kuva 42).
3
4
5
6
1
2
3
4
G008796
Kuva 41
5
6
3/4
G008748
Kuva 42
Huomaa: Varmista, että öljynsuodattimen tiiviste
koskettaa moottoria. Käännä sitä sitten vielä 3/4
kierrosta.
3. Täytä kampikammio sopivalla, uudella öljyllä. Katso
kohta Moottoriöljyn vaihto (sivu 33).
Sytytystulpan huolto
Huoltoväli: 100 käyttötunnin välein—Tarkista sytytystulpat.
Varmista, että keski- ja sivuelektrodien kärkiväli on
oikea, ennen kuin asennat sytytystulpan. Irrota ja asenna
sytytystulppa käyttäen apuna sytytystulpan avainta ja tarkista
ja säädä kärkiväli kärkivälin työkalulla/rakotulkilla. Asenna
tarvittaessa uudet sytytystulpat.
Tyyppi: NGK BPR4ES (tai vastaava)
34
Sytytystulpan asennus
Kärkiväli: 0,76 mm
Kiristä sytytystulpat momenttiin 22 Nm.
Sytytystulpan irrotus
1. Vapauta voimanulosotto, lukitse liikkeenohjausvivut
vapaalle ja kytke seisontajarru.
2. Sammuta moottori, irrota avain ja odota, että kaikki
liikkuvat osat ovat pysähtyneet, ennen kuin poistut
käyttäjän paikalta.
16 ft-lb
22 N-m
Kuva 43
G010687
Kuva 45
Huomaa: Koska sytytystulpan ympärillä on syvennys,
tehokkain puhdistustapa on puhaltaa onteloon
paineilmaa. Sytytystulppaan pääsee parhaiten käsiksi,
kun puhallinkotelo on irrotettu puhdistusta varten.
Jäähdytysjärjestelmän
puhdistus
Sytytystulpan tarkistus
Puhdista ilmanottoritilä ruohosta ja roskista aina ennen
käyttöä.
Tärkeää: Älä puhdista sytytystulppia. Sytytystulppa
tulee vaihtaa aina, kun eriste on mustunut, kun elektrodit
ovat kuluneet tai kun tulpassa on öljykalvo tai murtumia.
1. Vapauta teräkytkin, lukitse ohjausvivut vapaalle ja kytke
seisontajarru.
Jos näet eristeessä vaaleanruskeata tai harmaata, moottori
toimii moitteettomasti. Jos eriste on mustunut, ilmanpuhdistin
on yleensä likainen.
2. Sammuta moottori, irrota avain ja odota, että kaikki
liikkuvat osat ovat pysähtyneet, ennen kuin poistut
käyttäjän paikalta.
Säädä kärkiväliksi 0,76 mm.
1
3. Irrota ilmanottoritilä, ilmanpuhdistimen suojus ja
tuulettimen kotelo.
2
4. Puhdista osat roskista ja ruohosta.
5. Asenna ilmanottoritilä, ilmanpuhdistimen suojus ja
tuulettimen kotelo.
G008794
Kuva 44
35
Polttoainejärjestelmän
huolto
HENGENVAARA
Tietyissä oloissa bensiini on hyvin tulenarkaa
ja räjähdysherkkää. Bensiinin aiheuttamasta
tulipalosta tai räjähdyksestä voi tulla palovammoja
ja omaisuusvahinkoja.
1
2
3
• Kaikki polttoaineeseen liittyvät
huoltotoimenpiteet on suoritettava vasta,
kun moottori on jäähtynyt. Tyhjennys tulee
suorittaa ulkona avoimessa tilassa. Läikkynyt
bensiini tulee pyyhkiä pois.
5
4
g017471
Kuva 46
• Bensiinisäiliötä tyhjennettäessä ei saa
tupakoida, ja tyhjennys tulee suorittaa kaukana
avotulesta tai paikoista, joissa kipinä voi sytyttää
bensiinihöyryt.
1. Polttoaineletku säiliöstä
2. Rivisuodatin
3. Kulkusuunnan nuoli
4. Polttoaineletku moottoriin
5. Letkunkiristin
Polttoaineputken suodattimen
vaihto
4. Purista letkuliittimien päitä yhteen ja liu’uta niitä
poispäin suodattimesta (Kuva 46).
Huoltoväli: 100 käyttötunnin välein—Vaihda
polttoaineputken suodatin.
6. Asenna uusi suodatin niin, että kulkusuunnan nuoli
tulee polttoainesäiliöstä päin ja osoittaa moottoriin
päin.
5. Irrota suodatin polttoaineletkuista.
Älä asenna likaista suodatinta, jos se on irrotettu
polttoaineputkesta.
7. Kiinnitä suodatin paikalleen siirtämällä letkukiristimet
lähelle sitä (Kuva 46).
1. Pysäköi kone tasaiselle alustalle ja vapauta teräkytkin.
2. Siirrä liikkeenohjausvivut ulospäin pysäköintiasentoon,
sammuta moottori, irrota virta-avain ja odota, että
kaikki liikkuvat osat pysähtyvät, ennen kuin poistut
käyttäjän paikalta.
3. Paikanna moottorin sivulla oleva polttoainesuodatin
(Kuva 46).
36
Sähköjärjestelmän
huolto
5. Vedä kumisuojusta ylös punaista pluskaapelia pitkin.
6. Irrota pluskaapeli (punainen) akun navasta (Kuva 47).
Huomaa: Säilytä kaikki kiinnikkeet.
7. Irrota akun pidike (Kuva 47) ja nosta akku pois
akkualustalta.
VAARA
KALIFORNIA
Lakiesityksen 65 mukainen varoitus
Akun liitännät, navat ja niihin liittyvät
lisävarusteet sisältävät lyijyä ja lyijy-yhdisteitä,
joiden tiedetään aiheuttavan syöpää ja
haittaavan lisääntymistä. Pese kädet, kun
olet käsitellyt akkua.
3
2
6
5
1
7
Akun lataus
4
Akun irrotus
VAARA
Akun navat tai metallityökalut voivat aiheuttaa
oikosulun koskettaessaan koneen metalliosia,
mistä voi seurata kipinöitä. Kipinät voivat saada
akun kaasut räjähtämään ja aiheuttaa siten
henkilövahingon.
• Kun irrotat tai asennat akun, älä anna akun
napojen koskettaa koneen metalliosia.
• Älä anna metallityökalujen aiheuttaa oikosulkua
akun napojen ja koneen metalliosien välille.
G005072
Kuva 47
1. Akku
5. Akun miinusnapa (–)
2. Akun plusnapa (+)
6. Siipimutteri, aluslaatta ja
pultti
3. Pultti, aluslaatta ja mutteri
7. Akun pidike
4. Navan suojus
1. Pysäköi kone tasaiselle alustalle ja vapauta teräkytkin.
Akun lataus
2. Siirrä liikkeenohjausvivut ulospäin pysäköintiasentoon,
sammuta moottori, irrota virta-avain ja odota, että
kaikki liikkuvat osat pysähtyvät, ennen kuin poistut
käyttäjän paikalta.
Huoltoväli: Ennen varastointia—Lataa akku ja irrota akun
kaapelit.
1. Irrota akku alustasta. Katso kohta Akun irrotus (sivu
37).
3. Nosta istuin, jotta pääset käsiksi akkuun.
2. Lataa akkua 6–10 A:n virralla vähintään yhden tunnin
ajan.
4. Irrota miinusmaakaapeli (musta) akun navasta (Kuva
47).
Huomaa: Älä lataa akkua liikaa.
Huomaa: Säilytä kaikki kiinnikkeet.
3. Kun akku on ladattu täyteen, irrota laturi
sähköliitännästä. Irrota sitten laturin johtimet akun
navoista (Kuva 48).
VAARA
Akun kaapeleiden virheellinen asennus
voi vahingoittaa konetta ja kaapeleita sekä
aiheuttaa kipinöitä. Kipinät voivat saada
akun kaasut räjähtämään ja aiheuttaa siten
henkilövahingon.
• Irrota aina akun miinuskaapeli
(musta) ennen pluskaapelin (punainen)
irrottamista.
• Kytke aina akun pluskaapeli (punainen)
ennen miinuskaapelin (musta) kytkemistä.
37
30
25
30
1
25
Kuva 48
1. Akun plusnapa (+)
3. Punainen laturin johdin (+)
2. Akun miinusnapa (–)
4. Musta laturin johdin (–)
2
G014921
Kuva 49
1. Päävirta – 30 A
Huomaa: Älä käytä konetta, kun akkua ei ole kytketty.
Se voi aiheuttaa sähkövaurioita.
2. Latauspiiri – 25 A
4. Palauta ohjauspaneeli normaaliasentoon.
Huomaa: Kiinnitä paneeli koneeseen aiemmin
irrotetuilla ruuveilla.
Akun asennus
1. Aseta akku alustalle (Kuva 47).
2. Asenna pluskaapeli (punainen) akun plusnapaan (+)
käyttämällä aiemmin irrotettuja kiinnikkeitä.
3. Asenna miinuskaapeli akun miinusnapaan (–)
käyttämällä aiemmin irrotettuja kiinnikkeitä.
4. Vedä punainen suojus positiivisen (punaisen) akun
navan päälle.
5. Kiinnitä akku pidikkeellä (Kuva 47).
6. Laske istuin alas.
Sulakkeiden huolto
Sähköjärjestelmä on suojattu sulakkeilla. Huoltoa ei tarvita.
Jos sulake kuitenkin palaa, tarkista osa/virtapiiri toimintavian
tai oikosulun varalta.
Sulaketyyppi:
• Päävirta F1 – 30 A, kahvatyyppinen
• Latauspiiri F2 – 25 A, kahvatyyppinen
1. Irrota ruuvit, joilla ohjauspaneeli on kiinni koneessa.
Huomaa: Säilytä kaikki kiinnikkeet.
2. Nosta ohjauspaneeli ylös, niin pääset käsiksi
pääjohdinsarjaan ja sulakerasiaan (Kuva 49).
3. Vaihda sulake vetämällä ensin vanha sulake irti (Kuva
49).
38
Vetojärjestelmän huolto
Leikkurin huolto
Rengaspaineen tarkistus
Leikkuuterien huolto
Huoltoväli: 25 käyttötunnin välein—Tarkista rengaspaine.
Pidä terät terävinä koko leikkuukauden ajan. Terävät terät
leikkaavat ruohon siistimmin ruohonkorsia repimättä.
Repeytymien vuoksi ruohon reunat muuttuvat ruskeiksi, mikä
heikentää kasvua ja altistaa kasvisairauksille.
Pidä etu- ja takarenkaiden rengaspaine ohjeiden mukaisena.
Epätasainen rengaspaine saattaa tehdä leikkuujäljestä
epätasaisen. Tarkista paine venttiilin varresta (Kuva 50).
Tarkista paine, kun renkaat ovat kylmät, jotta painelukema
olisi mahdollisimman tarkka.
Tarkista päivittäin, että leikkuuterät ovat terävät ja että ne
eivät ole kuluneet tai vaurioituneet. Viilaa mahdolliset lovet
pois ja teroita terät tarpeen mukaan. Jos terä on vaurioitunut
tai kulunut, vaihda se aitoon Toro-vaihtoterään. Jotta terien
teroitus ja vaihto kävisi vaivattomasti, käytettävissä on hyvä
olla muutamia vaihtoteriä.
Katso renkaiden valmistajan suosittelema enimmäispaine
kääntöpyörien renkaiden sivusta.
Täytä vetävien takapyörien renkaat paineeseen 0,82 bar.
VAARA
Kulunut tai vaurioitunut terä voi rikkoutua ja terän
pala voi sinkoutua käyttäjään tai ohikulkijaan
aiheuttaen vakavan loukkaantumisen tai kuoleman.
• Terä on tarkistettava säännöllisesti kulumisen ja
vaurioiden varalta.
Kuva 50
• Kulunut tai vaurioitunut terä on vaihdettava.
1. Venttiilinvarsi
Ennen terien tarkastusta tai huoltoa
Sähköjarrun vapautus
Pysäköi kone tasaiselle alustalle, vapauta teräkytkin, siirrä
liikkeenohjausvivut ulospäin pysäköintiasentoon, sammuta
moottori ja irrota virta-avain.
Sähköjarru vapautuu kääntämällä nostovarsia eteenpäin käsin.
Kun sähköjarru on aktivoitunut, jarru palautuu.
Terien tarkastus
Vapauta jarru:
1. Paikanna sähköjarrun akseli, johon jarrun nostovarret
yhdistyvät (Kuva 51).
Huoltoväli: Aina ennen käyttöä tai päivittäin—Tarkista
leikkuuterät.
2. Vapauta jarru kääntämällä akselia eteenpäin.
1. Tarkasta leikkuusärmät (Kuva 52).
1
Huomaa: Jos särmät eivät ole teräviä tai niissä on
lovia, irrota terät ja teroita ne. Katso kohta Terien
teroitus (sivu 41).
2. Tarkasta terät, etenkin kupera alue (Kuva 52).
Huomaa: Jos havaitset vähäisiäkään vaurioita,
kulumia tai uria tällä alueella (kohta 3, Kuva 52), asenna
uusi terä välittömästi.
G015000
Kuva 51
1. Jarrun nostovarsi sähköjarrun ohjausyksikössä
39
3. Mittaa etäisyys terän kärjestä tasaiseen alustaan (Kuva
54).
1
Kuva 52
1. Leikkuusärmä
3. Kulumisjälkiä/urautumista
2. Kupera alue
4. Vaurio
G014973
3
2
Kuva 54
Taipuneiden terien tarkistus
1. Terä mittausasennossa
2. Tasainen alusta
3. Mitattu etäisyys terän ja alustan välillä (A)
Huomaa: Koneen on oltava tasaisella alustalla seuraavaa
toimenpidettä varten.
1. Nosta leikkuupöytä ylimpään leikkuukorkeusasentoon,
joka on myös kuljetusasento.
4. Käännä samaa terää 180 astetta niin, että vastakkainen
leikkuusärmä on samassa asennossa (Kuva 55).
2. Käytä pehmustettuja paksuja suojakäsineitä tai muita
soveltuvia käsisuojaimia. Käännä terää hitaasti sopivaan
asentoon, jossa etäisyys leikkuusärmästä tasaiseen
alustaan voidaan mitata (Kuva 53).
3
1
1
2
G014974
2
Kuva 55
3
1. Terä, aiemmin mitattu puoli
G014972
2. Aiemmin käytetty mittausasento
Kuva 53
1. Leikkuupöytä
3. Terän vastakkainen puoli siirretään mittausasentoon
3. Terä
2. Karan kotelo
5. Mittaa etäisyys terän kärjestä tasaiseen alustaan (Kuva
56).
Huomaa: Ero saa olla enintään 3 mm.
40
1
G014973
3
2
Kuva 57
Kuva 56
1. Vastakkaisen terän särmä mittausasennossa
2. Tasainen alusta
3. Toinen mitattu etäisyys terän ja alustan välillä (B)
4. Teräpultti
2. Terä
5. Terän jäykistäjä (vain
107 cm:n leikkuupöydät)
3. Jousialuslaatta
A. Jos A:n ja B:n välinen ero on suurempi kuin 3 mm,
vaihda terä uuteen. Katso kohdat Terien irrotus
(sivu 41) ja Terien asennus (sivu 41).
Terien teroitus
1. Viilaa leikkuusärmä teräväksi terän molemmista päistä
(Kuva 58).
Huomaa: Jos taipuneen terän tilalle vaihdetaan
uusi ja mittaustulos on edelleen yli 3 mm, terän
kara saattaa olla taipunut. Ota yhteys valtuutettuun
Toro-jälleenmyyjään.
B.
1. Terän siipialue
Huomaa: Säilytä alkuperäinen kulma.
Huomaa: Terä säilyttää tasapainonsa, kun
molemmista leikkuusärmistä poistetaan materiaalia
yhtä paljon.
Jos ero on hyväksytyissä rajoissa, siirry seuraavaan
terään.
Toista toimenpide kullekin terälle.
Terien irrotus
Kuva 58
Terä on vaihdettava, jos se on osunut kiinteään esineeseen,
jos se on epätasapainossa tai jos se on taipunut. Käytä
aina aitoja Toro-vaihtoteriä koneen parhaan suorituskyvyn
ja turvallisuuden varmistamiseksi. Muiden valmistajien
vaihtoterien käyttö saattaa aiheuttaa sen, että kone ei ole enää
turvallisuusstandardien mukainen.
1. Teroita alkuperäiseen kulmaan
2. Tarkista terän tasapaino asettamalla se terän tasaimeen
(Kuva 59).
1. Tartu terän päähän liinan tai paksun hansikkaan avulla.
Huomaa: Jos terä pysyy vaaka-asennossa, se on
tasapainossa ja sitä voidaan käyttää.
2. Irrota teräpultti, jousialuslaatta, terän jäykistäjä ja terä
kara-akselista (Kuva 57).
Huomaa: Jos terä ei ole tasapainossa, viilaa sitä vähän
vain siipialueelta (Kuva 58).
Kuva 59
1. Terä
2. Tasain
3. Toista, kunnes terä on tasapainossa.
Terien asennus
1. Asenna terä kara-akseliin (Kuva 57).
41
Tärkeää: Terän kuperan puolen on osoitettava
ylöspäin leikkurin sisäpuolta kohti, jotta
leikkuujäljestä tulee kunnollinen.
G005278
2
2. Asenna terän jäykistäjä, jousialuslaatta (kovera puoli
terää kohden) ja teräpultti (Kuva 57).
3
3. Kiristä teräpultti momenttiin 47–88 Nm.
3
Leikkuupöydän tasaus
Varmista, että leikkuupöytä on vaakasuorassa aina leikkuria
asentaessasi tai jos nurmikon leikkuujälki ei ole tasainen.
1
2
4
Ennen tasausta on tarkistettava, ettei leikkuupöydässä ole
taipuneita teriä. Kaikki taipuneet terät on irrotettava ja
vaihdettava. Katso kohta Taipuneiden terien tarkistus (sivu
40) ennen kuin jatkat.
4
Kuva 61
Leikkuupöydät, joissa on kolme terää
1. Terät sivusuunnassa
2. Terän siipialue
Leikkuupöytä on tasattava ensin sivusuunnassa, minkä jälkeen
voidaan säätää pituussuuntaista kaltevuutta.
Vaatimukset:
• Koneen on oltava tasaisella alustalla.
• Kaikkien neljän renkaan ilmanpaineen on oltava oikea.
Katso kohta Rengaspaineen tarkistus (sivu 39).
3. Ulkoleikkuusärmät
4. Mittaa tästä etäisyys
terän kärjestä tasaiseen
alustaan
5. Mittaa ulkoleikkuusärmien ja tasaisen pinnan väliltä
(Kuva 60 ja Kuva 61).
Huomaa: Jos molemmat mitat eivät ole 5 mm:n sisällä
toisistaan, säätö on tarpeen. Jatka sitten toimenpidettä.
Sivusuuntainen tasaus
6. Tue leikkuupöydän paino asettamalla puukappaleet
leikkuupöydän reunojen alle.
1. Pysäköi kone tasaiselle alustalle ja vapauta teräkytkin.
2. Siirrä liikkeenohjausvivut ulospäin pysäköintiasentoon,
sammuta moottori, irrota virta-avain ja odota, että
kaikki liikkuvat osat pysähtyvät, ennen kuin poistut
käyttäjän paikalta.
7. Siirry koneen vasemmalle puolelle.
3. Siirrä leikkuukorkeuden säätövipu keskimmäiseen
asentoon.
8. Tarkista, onko sivuosan lukkopultti kiinteässä vai
lovetussa asennossa (Kuva 62).
Huomaa: Älä aseta tukia nurmisuojarullien alle, jos
leikkuupöydässä on sellaiset.
4. Käännä teriä varovasti niin, että ne ovat kaikki
sivuttaissuunnassa (Kuva 60 ja Kuva 61).
Huomaa: Jos sivuosan lukkopultti on kiinteässä
asennossa, irrota se sekä sivuosan lukkomutteri
kiinteästä asennosta ja asenna ne lovettuun
säätöasentoon (Kuva 62).
1
2
Huomaa: Jos pultti on lovetussa asennossa,
lukkopulttia ja sivuosan lukkomutteria ei ole tarpeen
irrottaa.
G009682
3
3
2
4
4
Kuva 60
Leikkuupöydät, joissa on kaksi terää
1. Terät sivusuunnassa
2. Terän siipialue
3. Ulkoleikkuusärmät
4. Mittaa tästä etäisyys
terän kärjestä tasaiseen
alustaan
42
G015323
5
1
1
2
G015325
4
3
Kuva 64
2
1. 6,35 mm
Kuva 62
1. Ripustuskorvake
4. Sivuosan lukkomutteri
2. Lovettu säätöasento
5. Sivuosan lukkopultti
2. 3,2 mm
13. Pysäytä leikkuupöytä säädettyyn asentoon ja kiristä
kannattimen sivuosan lukkomutteri uuden asennon
kiinnitystä varten (Kuva 63).
3. Kiinteä asento
14. Kiristä kannattimessa olevaa takaosan lukkomutteria.
9. Löysää kannattimessa olevaa takaosan lukkomutteria
(Kuva 63).
15. Tasaa leikkuupöytä tarkistamalla terän kaltevuus
pituussuunnassa. Katso Terän pituussuuntaisen
kaltevuuden säätö (sivu 43).
Terän pituussuuntaisen kaltevuuden
säätö
1
3
Terän pituussuuntainen kaltevuus on tarkistettava aina ennen
leikkurin asennusta. Jos leikkurin etupää on yli 7,9 mm
alempana kuin leikkurin takapää, säädä terän kaltevuutta
seuraavien ohjeiden mukaisesti:
4
1. Pysäköi kone tasaiselle alustalle ja vapauta teräkytkin.
2
2. Siirrä liikkeenohjausvivut ulospäin pysäköintiasentoon,
sammuta moottori, irrota virta-avain ja odota, että
kaikki liikkuvat osat pysähtyvät, ennen kuin poistut
käyttäjän paikalta.
G015324
Kuva 63
1. Kannatin
2. Takaosan lukkomutteri
3. Sivuosan lukkomutteri,
lovettu asento
4. Säätölovet
3. Siirrä leikkuukorkeuden säätövipu keskimmäiseen
asentoon.
Huomaa: Tarkista ja säädä terän sivusuuntainen
tasaus, jos et ole tarkistanut asetusta. Katso kohta
Sivusuuntainen tasaus (sivu 42).
10. Löysää kannattimessa olevaa sivuosan lukkomutteria
juuri sen verran, että kannatinta voidaan säätää (Kuva
63).
4. Käännä teriä varovasti niin, että ne ovat
pituussuuntaisesti (Kuva 65 ja Kuva 66).
11. Mittaa tarvittava säädön määrä hitsatun kannattimen
lovien avulla.
Huomaa: Jokainen lovi vastaa 6,35 mm:ä, ja jokainen
yksittäinen sivu vastaa 3,2 mm:ä (Kuva 64).
12.
Säädä leikkuupöytä sopivalle korkeudelle.
43
2
1
G009658
2
3
Kuva 65
Leikkuupöydät, joissa on kaksi terää
1. Pituussuuntaiset terät
2. Mittaa tästä etäisyys terän kärjestä tasaiseen alustaan
1
2
G014634
3
Kuva 67
1. Säätötanko
2. Säätölohko
2
3. Lukkomutteri
7. Nosta leikkurin etupäätä kiristämällä säätömutteria.
1
G009659
2
8. Laske leikkurin etupäätä löysäämällä säätömutteria.
3
9. Tarkista pituussuuntainen kaltevuus uudelleen säädön
jälkeen. Jatka mutterin säätämistä, kunnes etuterän
kärki on 1,6–7,9 mm takaterän kärkeä alempana (Kuva
65 ja Kuva 66).
Kuva 66
Leikkuupöydät, joissa on kolme terää
1. Pituussuuntaiset terät
10. Kun terän pituussuuntainen kaltevuus on kunnossa,
tarkista leikkurin sivusuuntainen tasaus uudelleen.
Katso kohta Sivusuuntainen tasaus (sivu 42).
3. Mittaa tästä etäisyys
terän kärjestä tasaiseen
alustaan
2. Ulkoleikkuusärmät
Leikkurin irrotus
5. Mittaa etäisyys etuterän kärjestä tasaiseen alustaan ja
takaterän kärjestä tasaiseen alustaan (Kuva 65 ja Kuva
66).
1. Pysäköi kone tasaiselle alustalle ja vapauta teräkytkin.
2. Siirrä liikkeenohjausvivut ulospäin pysäköintiasentoon,
sammuta moottori, irrota virta-avain ja odota, että
kaikki liikkuvat osat pysähtyvät, ennen kuin poistut
käyttäjän paikalta.
Huomaa: Jos etuterän kärki ei ole 1,6–7,9 mm
alempana kuin takaterän kärki, säädä etuosan
lukkomutteria.
3. Laske leikkuukorkeuden säätövipu alimpaan asentoon.
6. Säädä terän pituussuuntaista kaltevuutta kiertämällä
leikkurin etuosassa olevaa säätömutteria (Kuva 67).
4. Irrota sokkanaula etutukitangosta ja irrota tanko
leikkuupöydän kannattimesta (Kuva 68).
44
Leikkurin asennus
1. Pysäköi kone tasaiselle alustalle ja vapauta teräkytkin.
2. Siirrä liikkeenohjausvivut ulospäin pysäköintiasentoon,
sammuta moottori, irrota virta-avain ja odota, että
kaikki liikkuvat osat pysähtyvät, ennen kuin poistut
käyttäjän paikalta.
3. Liu'uta leikkuri koneen alle.
4. Laske leikkuukorkeuden säätövipu alimpaan asentoon.
5. Nosta leikkuupöydän takaosaa ja ohjaa kannattimet
takanostovarren päälle (Kuva 69).
3
1
6. Kiinnitä etutukitanko leikkuupöytään liitintapilla ja
sokkanaulalla (Kuva 68).
2
7. Asenna leikkurin hihna moottorin hihnapyörään.
Katso kohta Leikkurin hihnan vaihto (sivu 46).
Suuntaimen vaihto
G014635
Huoltoväli: Aina ennen käyttöä tai päivittäin—Tarkista, ettei
suuntaimessa ole vaurioita.
Kuva 68
1. Etutukitanko
3. Leikkuupöydän kannatin
2. Lukkomutteri
VAARA
Jos heittoaukko ei ole peitossa, leikkuri saattaa
singota esineitä käyttäjän tai sivullisten suuntaan,
mistä voi olla seurauksena vakava tapaturma.
Seurauksena voi olla myös kosketus terään.
5. Laske leikkuupöydän etuosa varovasti maahan.
6. Nosta leikkuupöytä ja kannattimet irti
takanostovarresta. Laske leikkuri maahan
varovasti (Kuva 69).
Älä koskaan käytä konetta ilman suuntainta,
poistolevyä tai ruohonkeräysjärjestelmää.
Tarkista suuntain vaurioiden varalta aina ennen käyttöä.
Vaihda vaurioituneet osat ennen käyttöä.
1. Irrota mutteri (3/8 tuumaa) tangosta leikkurin alta
(Kuva 70).
2
2
3
1
G005077
Kuva 69
1. Leikkuupöytä
3. Takanostovarsi
2. Kannatin
7. Irrota leikkurin hihna moottorin hihnapyörästä
liu’uttamalla leikkuupöytää taaksepäin.
8. Liu’uta leikkuupöytä pois koneen alta.
Huomaa: Säilytä kaikki osat myöhempää käyttöä
varten.
45
3
Leikkurin hihnan huolto
4
Hihnojen tarkastus
5
6
Huoltoväli: 25 käyttötunnin välein—Tarkista, ettei hihnassa
ole kulumia tai murtumia.
Tarkista, ettei hihnoissa ole murtumia, rispaantuneita reunoja,
palojälkiä tai muita vaurioita. Vaihda vaurioituneet hihnat.
2
7
Leikkurin hihnan vaihto
1
Kuluneen hihnan merkkejä ovat vinkuminen hihnan
pyöriessä, terien lipsuminen ruohoa leikattaessa, rispaantuneet
reunat, palojäljet ja murtumat. Vaihda leikkurin hihna, jos
jokin näistä tiloista ilmenee.
G005192
Kuva 70
1. Leikkuupöytä
5. Jousi
1. Pysäköi kone tasaiselle alustalle ja vapauta teräkytkin.
2. Suuntain
6. Mutteri (3/8 tuumaa)
3. Suuntaimen kannake
7. Lyhyt pidike
2. Siirrä liikkeenohjausvivut ulospäin pysäköintiasentoon,
sammuta moottori, irrota virta-avain ja odota, että
kaikki liikkuvat osat pysähtyvät, ennen kuin poistut
käyttäjän paikalta.
4. Tanko
3. Aseta leikkuukorkeudeksi alin leikkuuasento (38 mm).
2. Liu’uta tanko ulos lyhyestä pidikkeestä, jousesta ja
suuntaimesta (Kuva 70).
4. Vapauta kiristinpyörän jännitys irrottamalla
kiristinpyörän jousi leikkuupöydän koukusta jousen
irrotustyökalun avulla. Irrota sitten hihna hihnapyöriltä
(Kuva 71 ja Kuva 72).
3. Irrota vaurioitunut tai kulunut suuntain.
4. Vaihda suuntain (Kuva 70).
5. Liu’uta tangon suora pää suuntaimen takakannakkeen
läpi.
VAARA
6. Aseta jousi päätylangat alaspäin tankoon ja suuntaimen
kannakkeiden väliin.
Asennettuna jousessa on jännitys, ja se saattaa
aiheuttaa henkilövahinkoja.
7. Liu’uta tanko suuntaimen toisen kannakkeen läpi (Kuva
70).
Ole varovainen, kun irrotat hihnaa.
8. Työnnä tanko suuntaimen edessä leikkuupöydässä
olevaan lyhyeen pidikkeeseen.
9. Kiinnitä tangon takaosa leikkuriin mutterilla
(3/8 tuumaa) kuvan mukaisesti (Kuva 70).
Tärkeää: Suuntaimen on oltava jousikuormitettuna ala-asennossa. Nosta suuntain ylös ja testaa,
että se napsahtaa ala-asentoon.
46
6. Asenna kiristinpyörän jousi leikkuupöydän koukkuun
jousen irrotustyökalun avulla, jolloin kiristinpyörä ja
leikkurin hihna jännittyvät (Kuva 71 ja Kuva 72).
2
5
1
3
4
3
4
G014930
6
Kuva 71
Leikkuupöydät, joissa on kaksi terää
1. Kiristinpyörä
4. Jousi
2. Leikkurin hihna
5. Moottorin hihnapyörä
3. Ulommainen hihnapyörä
6. Jousen irrotustyökalu
3
5
2
1
3
4
G014931
6
Kuva 72
Leikkuupöydät, joissa on kolme terää
1. Kiristinpyörä
4. Jousi
2. Leikkurin hihna
5. Moottorin hihnapyörä
3. Ulommainen hihnapyörä
6. Jousen irrotustyökalu
5. Asenna uusi hihna moottorin ja leikkurin hihnapyörien
ympäri (Kuva 72).
47
Puhdistus
VAARA
Rikkoutunut tai puuttuva pesuliitäntä voi
aiheuttaa esineiden ulossinkoutumista
tai teräkosketuksen. Teräkosketus
tai ulossinkoutuva jäte voi aiheuttaa
loukkaantumisen tai kuoleman.
Leikkurin alapuolen pesu
Huoltoväli: Jokaisen käytön jälkeen—Puhdista
leikkuupöydän kotelo.
Pese leikkurin alapuoli aina käytön jälkeen, jotta ruohoa ei
pääse kertymään ja jotta leikkuujäte hajaantuu paremmin.
• Vaihda rikkoutunut tai puuttuva
pesuliitäntä välittömästi, ennen kuin käytät
leikkuria uudelleen.
1. Pysäköi kone tasaiselle alustalle ja vapauta teräkytkin.
• Käsiä tai jalkoja ei saa koskaan laittaa
leikkurin alle tai sen aukkojen läpi.
2. Siirrä liikkeenohjausvivut ulospäin pysäköintiasentoon,
sammuta moottori, irrota virta-avain ja odota, että
kaikki liikkuvat osat pysähtyvät, ennen kuin poistut
käyttäjän paikalta.
3. Kiinnitä letkuliitin leikkurin pesuliitännän päähän ja
käännä vesi suurelle paineelle (Kuva 73).
Huomaa: Levitä vaseliinia pesuliitännän
O-renkaaseen, jotta liitin liukuu paremmin ja suojaa
O-rengasta.
Kuva 73
1. Pesuliitäntä
3. O-rengas
2. Letku
4. Liitin
4. Laske leikkuri alimpaan leikkuukorkeuteen.
5. Istuudu istuimelle ja käynnistä moottori.
6. Kytke teräkytkin (voimanulosotto) ja anna leikkurin
käydä 1–3 minuuttia.
7. Vapauta terän ohjausvipu, sammuta moottori, irrota
avain virtalukosta ja odota, että kaikki liikkuvat osat
pysähtyvät.
8. Käännä vesi pois päältä ja irrota liitin pesuliitännästä.
Huomaa: Jos leikkuri ei puhdistu yhdellä pesukerralla,
liota sitä ja anna sen seistä 30 minuutin ajan. Toista
sitten toimenpide.
9. Käytä leikkuria vielä 1–3 minuuttia, jotta vesi valuu
pois.
48
Varastointi
(-tulpat) on irrotettu moottorista, kaada kaksi
ruokalusikallista moottoriöljyä sytytystulpan reikään.
Kierrätä moottoria käynnistimellä, jotta öljy leviää
sylinterin sisään. Asenna sytytystulppa tai -tulpat. Älä
asenna sytytystulpan (-tulppien) johtoa.
Puhdistus ja varastointi
1. Vapauta teräkytkin, siirrä liikkeenohjausvivut ulospäin
pysäköintiasentoon, sammuta moottori ja irrota
virta-avain.
13. Puhdista lika ja roskat leikkurin päältä.
14. Kaavi ruoho ja lika leikkurin alta ja pese leikkuri sitten
vesiletkulla.
2. Irrota ruohon jäämät, lika ja rasva koneen kaikista
ulkoisista osista, etenkin moottorista.
15. Tarkista käyttöhihnan ja leikkurin hihnan kunto.
3. Puhdista lika ja roskat moottorin sylinterinkannen
rivoista ja tuulettimen kotelosta.
16. Tarkista ja kiristä kaikki pultit, mutterit ja ruuvit. Korjaa
tai vaihda kaikki kuluneet tai vaurioituneet osat.
Tärkeää: Kone voidaan pestä miedolla
pesuaineella ja vedellä. Älä pese konetta
painepesurilla. Älä käytä vettä ylen määrin, älä
etenkään ohjauspaneelin lähellä, istuimen alla tai
moottorin ja hydraulipumppujen läheisyydessä.
17. Maalaa kaikki naarmuuntuneet tai paljaat metallipinnat.
Maalia on saatavissa valtuutetusta huoltoliikkeestä.
18. Varastoi kone puhtaaseen, kuivaan autotalliin tai
varastotilaan. Poista avain virtalukosta ja pane se
talteen. Peitä kone suojataksesi sen ja pitääksesi sen
puhtaana.
4. Huolla ilmanpuhdistin. Katso kohta Ilmanpuhdistimen
huolto (sivu 32).
5. Rasvaa kone. Katso kohta Voitelu (sivu 31).
6. Vaihda kampikammioöljy ja suodatin. Katso kohta
Moottoriöljyn huolto (sivu 32).
7. Tarkista rengaspaine. Katso kohta Rengaspaineen
tarkistus (sivu 39).
8. Lataa akku. Katso kohta Akun lataus (sivu 37).
9. Tarkista terien kunto. Katso kohta Leikkuuterien
huolto (sivu 39).
10. Valmistele kone varastointia varten, jos sitä ei ole
tarkoitus käyttää yli kuukauteen. Valmistele kone
varastointia varten seuraavasti.
11. Lisää polttoainesäiliöön öljypohjaista stabilointi/lisäainetta. Noudata stabilointiaineen valmistajan
sekoitusohjeita. Älä käytä alkoholipohjaista
stabilointiainetta (etanolia tai metanolia).
Huomaa: Stabilointi-/lisäaine toimii tehokkaimmin,
kun se sekoitetaan tuoreeseen bensiiniin ja kun sitä
käytetään jatkuvasti.
Käytä moottoria, jotta lisäaineinen polttoaine kiertää
koko polttoainejärjestelmässä (viisi minuuttia).
Sammuta moottori, anna sen jäähtyä ja tyhjennä
polttoainesäiliö.
Käynnistä moottori uudelleen ja anna sen käydä,
kunnes se sammuu.
Käytä rikastinta. Käynnistä moottori ja käytä sitä,
kunnes se ei käynnisty enää uudelleen.
Hävitä polttoaine asianmukaisesti. Kierrätä se
paikallisten säädösten mukaan.
Tärkeää: Älä säilytä lisäaineistettua bensiiniä
30 päivää kauempaa.
12. Irrota sytytystulpat ja tarkista niiden kunto. Katso
kohta Sytytystulpan huolto (sivu 34). Kun sytytystulppa
49
Vianetsintä
Ongelma
Moottori ylikuumenee.
Mahdollinen syy
1. Moottori on ylikuormitettu.
1. Vähennä ajonopeutta.
2. Kampikammiossa on liian vähän öljyä.
3. Moottorin puhallinkotelon alla olevat
jäähdytysrivat ja ilmakanavat ovat
tukossa.
4. Ilmanpuhdistin on likainen.
2. Lisää öljyä kampikammioon.
3. Poista tukkeumat jäähdytysrivoista ja
ilmakanavista.
5. Polttoainejärjestelmässä on likaa, vettä
tai vanhentunutta polttoainetta.
Käynnistin ei pyöritä.
Moottori ei käynnisty, käynnistyy huonosti
tai ei pysy käynnissä.
Kone ei liiku.
4. Puhdista tai vaihda ilmanpuhdistimen
panos.
5. Ota yhteys valtuutettuun
huoltoliikkeeseen
1. Teräkytkin on kytkettynä.
1. Siirrä teräkytkin vapautettuun
asentoon.
2. Liikkeenohjausvivut eivät ole
pysäköintiasennossa.
3. Akussa ei ole latausta.
4. Sähköliitännät ovat ruostuneet tai
löystyneet.
5. Sulake on palanut.
6. Rele tai kytkin on vaurioitunut.
2. Siirrä liikkeenohjausvivut ulospäin
pysäköintiasentoon.
3. Lataa akku.
4. Tarkista, että sähköliitäntöjen kosketus
on kunnossa.
5. Vaihda sulake.
6. Ota yhteys valtuutettuun
huoltoliikkeeseen.
1. Polttoainesäiliö on tyhjä.
1. Täytä polttoainesäiliö.
2. Rikastin ei ole käytössä.
3. Ilmanpuhdistin on likainen.
2. Siirrä rikastimen vipu Päällä-asentoon.
3. Puhdista tai vaihda ilmanpuhdistimen
panos.
4. Asenna sytytystulpan johto.
4. Sytytystulpan johto on löysällä tai
irronnut.
5. Sytytystulppa on syöpynyt tai likainen,
tai sen kärkiväli on väärä.
6. Polttoainesuodattimessa on likaa.
7. Polttoainejärjestelmässä on likaa, vettä
tai vanhentunutta polttoainetta.
8. Polttoainesäiliössä on vääränlaista
polttoainetta.
9. Kampikammiossa on liian vähän öljyä.
5. Asenna uusi sytytystulppa, jonka
kärkiväli on oikea.
6. Vaihda polttoainesuodatin.
7. Ota yhteys valtuutettuun
huoltoliikkeeseen.
8. Tyhjennä säiliö ja täytä se
oikeantyyppisellä polttoaineella.
9. Lisää öljyä kampikammioon.
1. Ohitusventtiilit ovat auki.
1. Sulje hinausventtiilit.
2. Vetohihnat ovat kuluneet, löysällä tai
rikkinäiset.
3. Vetohihnat ovat irti hihnapyöriltä.
2. Ota yhteys valtuutettuun
huoltoliikkeeseen.
3. Ota yhteys valtuutettuun
huoltoliikkeeseen.
4. Ota yhteys valtuutettuun
huoltoliikkeeseen.
4. Vaihteisto ei toimi.
Epänormaali värinä.
Korjaustoimenpiteet
1. Moottorin kiinnityspultit ovat löysällä.
1. Kiristä moottorin kiinnityspultit.
2. Moottorin hihnapyörä, kiristinpyörä tai
terän hihnapyörä on löysällä.
3. Moottorin hihnapyörä on vaurioitunut.
2. Kiristä löysä pyörä.
4. Leikkuuterä(t) on taipunut / ovat
taipuneet tai epätasapainossa.
5. Terän kiinnityspultti on löysällä.
6. Terän kara on taipunut.
50
3. Ota yhteys valtuutettuun
huoltoliikkeeseen.
4. Asenna uusi leikkuuterä(t).
5. Kiristä terän kiinnityspultti.
6. Ota yhteys valtuutettuun
huoltoliikkeeseen.
Ongelma
Epätasainen leikkuukorkeus.
Mahdollinen syy
1. Terät ovat tylsiä.
1. Teroita terä(t).
2. Leikkuuterät ovat taipuneet.
3. Leikkuri ei ole tasassa.
2. Asenna uusi leikkuuterä(t).
3. Tasaa leikkuri sivusuunnassa ja
pituussuunnassa.
4. Säädä nurmisuojapyörän korkeutta.
4. Nurmisuojapyörää ei ole asetettu
oikein.
5. Leikkurin alapuoli on likainen.
6. Väärä rengaspaine.
7. Terän kara on taipunut.
Terät eivät pyöri.
Korjaustoimenpiteet
5. Puhdista leikkurin alapuoli.
6. Aseta oikea rengaspaine.
7. Ota yhteys valtuutettuun
huoltoliikkeeseen.
1. Käyttöhihna on kulunut, löysällä tai
rikkinäinen.
1. Asenna uusi käyttöhihna.
2. Käyttöhihna on irti hihnapyörältä.
2. Asenna käyttöhihna ja tarkista, että
säätöakselit ja hihnaohjaimet ovat
oikeassa asennossa.
3. Ota yhteys valtuutettuun
huoltoliikkeeseen.
4. Asenna uusi leikkurin hihna.
3. Voimanulosoton (PTO) kytkin tai
sähköinen PTO-kytkin on viallinen.
4. Leikkurin hihna on kulunut, löysällä tai
rikkinäinen.
51
Kaaviot
G014644
Kytkentäkaavio (Rev. A)
52
Huomautuksia:
53
Huomautuksia:
54
Kansainväliset jakelijat
Jakelija:
Maa:
Puhelinnumero:
Agrolanc Kft
Balama Prima Engineering Equip.
B-Ray Corporation
Casco Sales Company
Ceres S.A.
CSSC Turf Equipment (pvt) Ltd.
Cyril Johnston & Co.
Cyril Johnston & Co.
Equiver
Femco S.A.
ForGarder OU
G.Y.K. Company Ltd.
Geomechaniki of Athens
Golf international Turizm
Guandong Golden Star
Hako Ground and Garden
Hako Ground and Garden
Hayter Limited (U.K.)
Unkari
Hongkong
Korea
Puerto Rico
Costa Rica
Sri Lanka
Pohjois-Irlanti
Irlanti
Meksiko
Guatemala
Viro
Japani
Kreikka
Turkki
Kiina
Ruotsi
Norja
Yhdistynyt
kuningaskunta
Arabiemiirikuntien liitto
Egypti
Portugali
Intia
Alankomaat
Hydroturf Int. Co Dubai
Hydroturf Egypt LLC
Irrimac
Irrigation Products Int'l Pvt Ltd.
Jean Heybroek b.v.
Jakelija:
Maa:
36 27 539 640
852 2155 2163
82 32 551 2076
787 788 8383
506 239 1138
94 11 2746100
44 2890 813 121
44 2890 813 121
52 55 539 95444
502 442 3277
372 384 6060
81 726 325 861
30 10 935 0054
90 216 336 5993
86 20 876 51338
46 35 10 0000
47 22 90 7760
44 1279 723 444
Puhelinnumero:
Kolumbia
57 1 236 4079
Maquiver S.A.
Japani
81 3 3252 2285
Maruyama Mfg. Co. Inc.
Tšekin tasavalta 420 255 704 220
Mountfield a.s.
420 255 704 220
Mountfield a.s.
Slovakia
Argentiina
54 11 4 821 9999
Munditol S.A.
Venäjä
7 495 411 61 20
Norma Garden
Ecuador
593 4 239 6970
Oslinger Turf Equipment SA
358 987 00733
Oy Hako Ground and Garden Ab Suomi
Parkland Products Ltd.
Uusi-Seelanti 64 3 34 93760
Puola
48 61 8 208 416
Perfetto
Italia
39 049 9128 128
Pratoverde SRL.
Itävalta
43 1 278 5100
Prochaska & Cie
Israel
972 986 17979
RT Cohen 2004 Ltd.
Riversa
Espanja
34 9 52 83 7500
Tanska
45 66 109 200
Lely Turfcare
Ranska
33 1 30 81 77 00
Solvert S.A.S.
Kypros
357 22 434131
Spypros Stavrinides Limited
Intia
91 1 292299901
Surge Systems India Limited
97 14 347 9479
202 519 4308
351 21 238 8260
0091 44 2449 4387
31 30 639 4611
T-Markt Logistics Ltd.
Toro Australia
Toro Europe NV
Valtech
Victus Emak
Unkari
Australia
Belgia
Marokko
Puola
36 26 525 500
61 3 9580 7355
32 14 562 960
212 5 3766 3636
48 61 823 8369
Eurooppalainen tietosuojailmoitus
Toron keräämät tiedot
Toro Warranty Company (Toro) huolehtii asiakkaiden tietosuojasta. Takuuvaatimusten käsittelyä ja mahdollisia tuotteiden takaisinkutsukampanjoita varten
pyydämme, että asiakkaat lähettävät henkilötiedot suoraan Torolle tai paikalliselle Toro-jälleenmyyjälle.
Toro-takuujärjestelmä toimii yhdysvaltalaisilla palvelimilla, eivätkä yhdysvaltalaiset tietosuojalait välttämättä tarjoa samanlaista suojaa kuin vastaavat
lait asiakkaan omassa maassa.
ANTAMALLA HENKILÖTIEDOT TOROLLE ASIAKAS SUOSTUU SIIHEN, ETTÄ NÄITÄ TIETOJA KÄSITELLÄÄN TÄSSÄ TIETOSUOJAILMOITUKSESSA
KUVATULLA TAVALLA.
Tapa, jolla Toro käyttää tietoja
Toro voi käyttää henkilötietoja takuuvaatimusten käsittelyyn, yhteydenottoihin mahdollisissa tuotteiden takaisinkutsukampanjoissa ja muissa
mahdollisissa tarkoituksissa, joista kerrotaan erikseen. Toro voi jakaa tietoja Toron sisaryhtiöille, jälleenmyyjille ja muille liiketoimintakumppaneille
näiden tarkoitusten yhteydessä. Toro ei myy asiakkaiden henkilötietoja muille yhtiöille. Toro pidättää oikeuden luovuttaa henkilötietoja lain
määräämiin tarkoituksiin tai asiaankuuluvien viranomaisten pyynnöstä, Toron järjestelmien toiminnan varmistamiseksi tai Toron turvallisuuden tai
muiden käyttäjien turvallisuuden varmistamiseksi.
Henkilötietojen säilytys
Henkilötietoja säilytetään niin kauan kuin niitä tarvitaan niiden alkuperäiseen tarkoitukseen tai muihin asianmukaisiin tarkoituksiin (kuten
viranomaismääräysten noudattamiseksi) tai lain määräämän ajan.
Toron vakuutus asiakkaiden henkilötietojen tietosuojasta
Toro pyrkii säilyttämään henkilötietojen tietosuojan kohtuullisten varotoimien avulla. Lisäksi se pyrkii huolehtimaan tietojen tarkkuudesta ja
paikkansapitävyydestä.
Henkilötietojen käyttö ja korjaus
Jos haluat tarkistaa henkilötietosi tai korjata niitä, lähetä sähköpostia osoitteeseen [email protected]
Australian kuluttajalainsäädäntö
Australialaiset asiakkaat voivat saada lisätietoja Australian kuluttajalainsäädännöstä pakkauksen sisällä olevasta materiaalista tai paikalliselta
Toro-jälleenmyyjältä.
374-0269 Rev H
Kotikäyttöön tarkoitetut tuotteet
Toron takuu
ja
Toro GTS -käynnistystakuu
Ehdot ja takuunalaiset tuotteet
Toro Company ja sen sisaryhtiö Toro Warranty Company antavat yhteisen
sopimuksensa mukaisesti alkuperäiselle ostajalle1 takuun korjata alla ilmoitettu
Toro-tuote, jos siinä ilmenee materiaali- tai valmistusvikoja tai jos Toro GTS
(Guaranteed to Start) -käynnistystakuun piiriin kuuluva laite ei käynnisty
ensimmäisellä tai toisella vedolla, edellyttäen, että käyttöoppaassa kuvatuista
säännöllisistä huoltotoimenpiteistä on huolehdittu.
1.
Ota yhteys tuotteen myyjään huollon järjestämiseksi. Jos et voi jostain syystä
ottaa yhteyttä tuotteen myyjään, ota yhteys mihin tahansa valtuutettuun
Toro-jälleenmyyjään. Katso oheinen jakelijaluettelo.
2.
Vie laite ja ostotodistus (ostokuitti) huoltoliikkeeseen. Jos et ole tyytyväinen
huoltoliikkeen arvioon tai saamaasi palveluun, ota yhteys Toroon:
Toro Customer Care Department, RLC Division
Toro Warranty Company
Tuotteille annetaan seuraavat takuuajat ostopäivästä lukien:
Tuotteet
Työnnettävät ruohonleikkurit
•Valettu leikkuupöytä
Takuuaika
•Akku
•Teräsleikkuupöytä
•Moottori
TimeMaster-leikkurit
•Moottori
•Akku
Sähkökäyttöiset kannettavat laitteet
Lumilingot
•Yksivaiheinen
•Moottori
•Kaksivaiheinen
•Suppilo, suppilon suuntain ja
siipipyörän kotelon suojus
Sähkökäyttöiset lumilingot
Kaikki seuraavat ajoleikkurit
•Moottori
•Akku
•Lisälaitteet
Ajoleikkurit ja puutarhatraktorit (DH)
Ajoleikkurit ja puutarhatraktorit (XLS)
TITAN-leikkurit
•Runko
1Alkuperäinen
5 vuotta kotikäytössä2
90 päivää kaupallisessa käytössä
5 vuoden GTS-takuu,
kotikäytössä3
2 vuotta
2 vuotta kotikäytössä2
30 päivää kaupallisessa käytössä
2 vuoden GTS-takuu,
kotikäytössä3
3 vuotta kotikäytössä2
90 päivää kaupallisessa käytössä
3 vuoden GTS-takuu,
kotikäytössä3
2 vuotta
2 vuotta kotikäytössä2
Ei takuuta kaupallisessa käytössä
2 vuotta kotikäytössä2
45 päivää kaupallisessa käytössä
2 vuoden GTS-takuu,
kotikäytössä3
3 vuotta kotikäytössä2
45 päivää kaupallisessa käytössä
Elinikäinen (vain alkuperäinen omistaja)5
Katso moottorin valmistajan takuu4
2 vuotta kotikäytössä2
2 vuotta kotikäytössä2
2 vuotta kotikäytössä2
30 päivää kaupallisessa käytössä
3 vuotta kotikäytössä2
30 päivää kaupallisessa käytössä
3 vuotta kotikäytössä2
30 päivää kaupallisessa käytössä
3 vuotta tai 240 tuntia5
Elinikäinen (vain alkuperäinen omistaja)6
•
•
•
•
•
Määräaikaishuolto tai varaosat, kuten suodattimet, polttoaine, voiteluaineet,
öljynvaihdot, sytytystulpat, ilmansuodattimet, terien teroitus, kuluneet terät,
kaapelin/vivuston säädöt sekä jarrujen ja kytkinten säädöt
Normaalin kulumisen seurauksena vioittuneet osat
Laitteet tai osat, joita on muutettu, käytetty väärin tai laiminlyöty, tai jotka
on vaihdettava tai korjattava onnettomuuksien tai asianmukaisen huollon
laiminlyönnin vuoksi
Nouto- ja toimituskulut
Muun kuin valtuutetun Toro-huoltoliikkeen tekemät korjaukset tai
korjausyritykset
Korjaukset, jotka johtuvat suositellun polttoainemenettelyn laiminlyönnistä
(lisäohjeita on käyttöoppaassa)
–
Epäpuhtauksien poistaminen polttoainejärjestelmästä
–
Vanhan polttoaineen (yli kuukauden vanhan) tai yli 10 % etanolia tai yli
15 % MTBE:tä sisältävän polttoaineen käyttö
–
Polttoainejärjestelmän tyhjentämättä jättäminen ennen yli kuukauden
pituisia käyttökatkoja
•
•
Korjaukset tai säädöt, joilla pyritään korjaamaan seuraavista tekijöistä johtuvia
käynnistysvaikeuksia:
–
Asianmukaisten huoltotoimenpiteiden tai suositellun polttoainemenettelyn
laiminlyönti
–
Leikkurin terän osuminen esteeseen
Erityisolosuhteet, joissa käynnistys voi edellyttää useampaa kuin kahta vetoa:
–
Ensimmäinen käynnistyskerta yli kolmen kuukauden pituisen käyttökatkon
tai varastoinnin jälkeen
–
Käynnistys alhaisessa lämpötilassa, esimerkiksi varhain keväällä tai
myöhään syksyllä
–
Väärä käynnistystapa – jos yksikön käynnistyksessä on ongelmia,
varmista käyttöoppaasta, että käytät oikeaa käynnistystapaa. Näin
voidaan ehkä välttää tarpeeton käynti valtuutetussa Toro-huoltoliikkeessä.
ostaja on henkilö, joka alun perin osti Toro-tuotteen.
GTS -käynnistystakuu ei kata kaupallisessa käytössä olevia tuotteita.
5Kumpi
•
2 vuotta
Ei takuuta kaupallisessa käytössä
tarkoittaa tuotteen käyttöä samalla tontilla, jolla asiakkaan koti sijaitsee. Käyttöä
useammassa kuin yhdessä paikassa pidetään kaupallisena käyttönä, johon sovelletaan
kaupalliseen käyttöön annettua takuuta.
4Joillakin
Takuun ulkopuoliset kohteet ja viat
Muita nimenomaisia takuita ei ole, lukuun ottamatta joitain tuotteita koskevia
moottoriin tai moottorin päästöjen rajoitusjärjestelmiin liittyviä takuita. Tämä takuu
ei kata seuraavia:
kotikäytössä2
2Kotikäyttö
3Toro
Bloomington, MN 55420-1196
001–952–948–4707
•Moottori
TimeCutter
8111 Lyndale Avenue South
Toro-tuotteissa käytetyillä moottoreilla on moottorin valmistajan antama takuu.
Yleiset ehdot
Ostajaa suojaavat maakohtaiset lait. Tämä takuu ei rajoita ostajan lakisääteisiä
oikeuksia.
tahansa ilmenee ensin.
6Elinikäinen
takuu: Jos koneen päärakenteen muodostava runko (joka koostuu yhteen hitsatuista
osista ja johon moottorin kaltaiset muut osat kiinnitetään) halkeaa tai murtuu normaalikäytössä,
se korjataan tai vaihdetaan Toron harkinnan mukaan takuun puitteissa maksutta osien ja työn
osalta. Takuu ei kata rungon vaurioitumista väärinkäytön tai ruostumisen edellyttämien korjausten
laiminlyönnin seurauksena.
Takuu voidaan evätä, jos tuntilaskuri on irrotettu, siihen on tehty muutoksia tai jos
sitä on muuten peukaloitu.
Omistajan vastuut
Toro-tuotetta on huollettava käyttöoppaan huolto-ohjeiden mukaisesti. Tällaisen
kunnossapidon kustannuksista vastaa omistaja huollon suorittajasta riippumatta.
Takuuhuollon ohjeet
Jos epäilet, että Toro-tuotteessasi on materiaali- tai valmistusvirhe, toimi näin:
374-0268 Rev F
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Related manuals

Download PDF

advertisement