Toro TimeCutter ZS 5000 Riding Mower, TimeCutter ZS 4200 Riding Mower User manual

Toro TimeCutter ZS 5000 Riding Mower, TimeCutter ZS 4200 Riding Mower User manual
Form No. 3375-711 Rev A
TimeCutter® ZS 4200- ja ZS 5000
-ajoleikkuri
Mallinro: 74386—Sarjanro: 313000001 tai suurempi
Mallinro: 74387—Sarjanro: 313000001 tai suurempi
Rekisteröi tuotteesi osoitteessa www.Toro.com.
Käännös alkuperäisestä tekstistä (FI)
*3375-711* A
Tämä kone on ajettava vaakatasoleikkuri, joka on tarkoitettu
kotikäyttöön asuinalueille. Se on tarkoitettu pääasiassa
viheralueiden ruohonleikkuuseen. Sitä ei ole tarkoitettu
pensaiden leikkuuseen tai ruohon tai muun kasvuston
leikkuuseen teiden varsilla eikä maatalouskäyttöön.
Mallinro:
Sarjanro:
Tämä tuote on asiaankuuluvien eurooppalaisten direktiivien
mukainen. Lisätietoja on erillisessä tuotekohtaisessa
vaatimustenmukaisuusvakuutuksessa.
Tässä käyttöoppaassa esiintyvä varoitusmerkintä (Kuva 2)
ilmaisee uhkaa, josta saattaa olla seurauksena vakava
tapaturma tai jopa kuolema, jos suositellut varotoimenpiteet
laiminlyödään.
Bruttohevosvoima
Moottorin valmistaja on mitannut tämän moottorin
brutto- tai nettohevosvoiman laboratoriossa SAE J1940:n
mukaisesti. Tämän luokan leikkurin moottorin todellinen
hevosvoimamäärä on huomattavasti alhaisempi, koska se
on säädetty turvallisuuteen, päästöihin ja käyttöön liittyvien
vaatimusten mukaisesti.
Kuva 2
1. Varoitusmerkintä.
Osoitteessa www.Toro.com on lisätietoja ajoleikkurimalleista.
Lisäksi tässä käyttöoppaassa käytetään kahta seuraavaa
termiä tietojen korostamiseksi. Tärkeää kiinnittää huomiota
mekaanisiin erikoistietoihin ja Huomautus korostaa
erityishuomion ansaitsevia yleistietoja.
Johdanto
Sisältö
Lue nämä tiedot huolellisesti, jotta oppisit käyttämään
ja huoltamaan laitetta asianmukaisesti sekä välttämään
tapaturmia ja tuotevaurioita. Olet itse vastuussa tuotteen
asianmukaisesta ja turvallisesta käytöstä.
Johdanto ....................................................................... 2
Turvaohjeet ................................................................... 3
Ajettavien vaakatasoleikkurien turvallinen
käyttö................................................................. 3
Turvalliset käyttötavat .............................................. 3
Toro-ajoleikkurien turvallisuus .................................. 5
Malli 74386............................................................. 5
Malli 74387............................................................. 5
Kaltevuuskaavio ..................................................... 7
Turva- ja ohjetarrat ................................................. 8
Laitteen yleiskatsaus ......................................................14
Ohjauslaitteet ........................................................15
Käyttö .........................................................................16
Muista aina turvallisuus ...........................................16
Käynnistysvalmistelut .............................................18
Moottorin käynnistys ..............................................19
Terien käyttö..........................................................20
Turvajärjestelmän testaus ........................................20
Moottorin sammutus ..............................................21
Ajaminen ..............................................................21
Koneen pysäytys ....................................................22
Leikkuukorkeuden säätö..........................................22
Nurmisuojarullien säätö (42 tuuman
leikkuupöydät)....................................................23
Nurmisuojarullien säätö (50 tuuman
leikkuupöydät)....................................................23
Istuimen säätö........................................................24
Liikkeenohjausvipujen säätö ....................................24
Koneen työntäminen käsin ......................................24
Suuntain................................................................25
Muunto sivulle poistoon (mallit, joissa on 107 cm:n
leikkuupöydät)....................................................25
Voit ottaa yhteyden Toroon suoraan osoitteessa
www.Toro.com, jos tarvitset tietoja tuotteista, lisävarusteista
tai lähimmästä jälleenmyyjästä tai haluat rekisteröidä tuotteesi.
Aina kun tarvitset huoltoa, alkuperäisiä Toro-varaosia tai
lisätietoja, ota yhteys valtuutettuun huoltoliikkeeseen tai
Toron asiakaspalveluun. Ota tällöin tuotteen malli- ja
sarjanumerot valmiiksi esiin. Kuva 1 näyttää laitteen malli ja
sarjanumeron sijainnin. Kirjoita numerot annettuun tilaan.
1
G014523
Kuva 1
Istuimen alla
1. Malli- ja sarjanumerokilpi
Kirjoita tuotteen malli- ja sarjanumerot alla olevaan tilaan:
© 2012—The Toro® Company
8111 Lyndale Avenue South
Bloomington, MN 55420
2
Toron WWW-sivusto osoitteessa www.Toro.com.
Painettu Yhdysvalloissa.
Kaikki oikeudet pidätetään
Turvaohjeet
Muunto sivulle poistoon (mallit, joissa on 127 cm:n
leikkuupöydät)....................................................27
Käyttövihjeitä .......................................................28
Kunnossapito ...............................................................30
Kunnossapitotaulukko ...............................................30
Huoltoa edeltävät toimenpiteet ....................................31
Istuimen nosto.......................................................31
Voitelu .....................................................................31
Laakereiden rasvaus ................................................31
Moottorin huolto ......................................................32
Ilmanpuhdistimen huolto ........................................32
Moottoriöljyn huolto ..............................................32
Sytytystulpan huolto ...............................................34
Jäähdytysjärjestelmän puhdistus ...............................35
Polttoainejärjestelmän huolto ......................................36
Polttoaineputken suodattimen vaihto ........................36
Sähköjärjestelmän huolto ...........................................37
Akun lataus ...........................................................37
Sulakkeiden huolto .................................................38
Vetojärjestelmän huolto .............................................38
Rengaspaineen tarkistus ..........................................38
Sähköjarrun vapautus..............................................38
Leikkurin huolto ........................................................39
Leikkuuterien huolto...............................................39
Leikkuupöydän tasaus .............................................41
Leikkurin irrotus ....................................................43
Leikkurin hihnan huolto ..........................................44
Leikkurin asennus...................................................45
Suuntaimen vaihto..................................................45
Puhdistus .................................................................46
Leikkurin alapuolen pesu .........................................46
Varastointi ...................................................................47
Puhdistus ja varastointi............................................47
Vianetsintä ...................................................................49
Kaaviot .......................................................................51
Ajettavien vaakatasoleikkurien
turvallinen käyttö
Tämä kone täyttää tai ylittää valmistushetkellä voimassa olevat
eurooppalaiset standardit. Laitteen epäasianmukainen käyttö
tai huolto voi kuitenkin aiheuttaa tapaturman. Vähennä
loukkaantumisriskiä noudattamalla näitä turvallisuusohjeita
ja huomioimalla aina varoitusmerkki, joka tarkoittaa
VAROITUSTA, VAARAA tai HENGENVAARAA –
”henkilöturvallisuusohjeet”. Ohjeiden noudattamatta
jättäminen saattaa johtaa henkilövahinkoon tai kuolemaan.
Turvalliset käyttötavat
Seuraavat ohjeet ovat EN-standardista EN 836:1997.
Tämä tuote voi katkaista jalan tai käden sekä singota
esineitä. Noudata aina kaikkia turvallisuusohjeita vakavan
loukkaantumisen tai kuoleman välttämiseksi.
Koulutus
• Lue ohjeet huolellisesti. Tutustu ohjauslaitteisiin ja
laitteen asianmukaiseen käyttöön.
• Älä koskaan anna lasten tai näihin ohjeisiin
perehtymättömien henkilöiden käyttää ruohonleikkuria.
Paikalliset säännökset saattavat asettaa rajoituksia
käyttäjän iälle.
• Älä koskaan leikkaa ruohoa, kun lähistöllä on ihmisiä
(varsinkin lapsia) tai lemmikkieläimiä.
• Muista, että käyttäjä vastaa muille ihmisille tai heidän
omaisuudelleen aiheutuneista vahingoista.
• Älä kuljeta mukana matkustajia.
• Kaikkien konetta ajavien tulee hankkia ammattitaitoista
ja käytännöllistä opastusta. Opastuksen tulee painottaa
seuraavia seikkoja:
– Ajoleikkureilla on työskenneltävä huolellisesti ja
keskittyneesti.
– Rinteessä luisuvaa ajoleikkuria ei saada takaisin
hallintaan painamalla jarrua. Hallinnan menettämisen
yleisimmät syyt ovat
◊ pyörien riittämätön pito
◊ liian suuri ajonopeus
◊ puutteellinen jarrutus
◊ konetyypin sopimattomuus tehtävään
◊ piittaamattomuus maaperän ominaisuuksista,
varsinkin kaltevuudesta
◊ virheellinen kiinnitys tai kuorman jakauma.
3
Valmistelut
• Varo liikennettä, kun ylität tien tai työskentelet tien
• Käytä aina ruohoa leikatessa tukevia kenkiä ja pitkiä
•
•
•
•
•
•
housuja aina. Älä käytä laitetta avojaloin tai avoimissa
sandaaleissa.
Tarkasta huolellisesti alue, jolla laitetta on tarkoitus
käyttää, ja poista kaikki esineet, jotka se voi singota.
Vaara - Polttoaine on erittäin tulenarkaa.
– Säilytä polttoaine tarkoitukseen suunnitelluissa
astioissa.
– Täytä polttoainesäiliö aina ulkona äläkä tupakoi
täyttäessäsi polttoainesäiliötä.
– Lisää polttoaine ennen moottorin käynnistämistä.
Älä koskaan irrota polttoainesäiliön korkkia tai lisää
polttoainetta moottorin ollessa käynnissä tai lämmin.
– Jos polttoainetta roiskuu, älä yritä käynnistää
moottoria vaan siirrä kone pois alueelta, jolla on
polttoaineroiskeita. Vältä luomasta minkäänlaisia
kipinälähteitä, ennen kuin polttoainehöyryt ovat
hälvenneet.
– Asenna kaikki polttoainesäiliöt ja säiliöiden korkit
huolellisesti.
Vaihda vialliset äänenvaimentimet.
Tarkasta aina ennen käyttöä silmämääräisesti, että terät,
terien pultit ja leikkuujärjestelmä eivät ole kuluneet tai
vaurioituneet. Vaihda kuluneet tai vaurioituneet terät ja
pultit sarjoissa, jotta tasapaino säilyy.
Ole varovainen käsitellessäsi moniteräisiä koneita, sillä
yhden terän kääntäminen saattaa kääntää myös muita teriä.
•
•
•
•
•
•
Käyttö
•
• Ole tarkkaavainen, hidasta ja ole varovainen kääntyessäsi.
•
•
•
•
•
•
Katso taaksesi ja sivuillesi ennen kuin muutat suuntaa.
Älä käytä moottoria ahtaissa tiloissa, joihin voi kertyä
vaarallista häkäkaasua.
Leikkaa ruohoa vain päivänvalossa tai hyvässä
keinovalaistuksessa.
Vapauta kaikki terien kiinnikkeet ja vaihda vapaalle ennen
moottorin käynnistämistä.
Älä käytä rinteillä, joiden kaltevuus on yli 15 astetta.
Muista, että turvallista rinnettä ei ole. Ruohorinteillä
ajettaessa on oltava erityisen varovainen. Ehkäise
kaatuminen seuraavilla tavoilla:
– Älä käynnistä tai pysähdy äkillisesti ajaessasi ylä- tai
alamäkeen.
– Pidä koneen nopeus alhaisena rinteillä ja jyrkissä
käännöksissä.
– Varo töyssyjä, kuoppia ja muita piileviä vaaroja.
Ole varovainen vetäessäsi kuormia.
– Käytä vain hyväksyttyjä vetoaisan kiinnityskohtia.
– Käytä vain turvallisesti hallittavissa olevia kuormia.
– Älä tee jyrkkiä käännöksiä. Ole varovainen
peruuttaessasi.
•
•
lähistöllä.
Pysäytä terien pyörintä, ennen kuin ylität muun kuin
ruohopinnan.
Kun käytät lisälaitteita, älä koskaan ohjaa leikkuujätteen
poistoa ihmisiä kohti tai päästä ketään koneen lähelle
käytön aikana.
Älä koskaan käytä konetta, jonka suojukset ovat
vaurioituneet tai jossa ei ole suojalaitteita.
Älä muuta moottorin kierrosnopeuden säätimen asetuksia
tai käytä moottoria ylikierroksilla. Moottorin käyttäminen
ylikierroksilla lisää henkilövahingon riskiä.
Ennen käyttäjän paikalta poistumista
– Vapauta voimanulosotto ja laske lisälaitteet alas.
– Vaihda vapaalle ja kytke seisontajarru.
– Pysäytä moottori ja irrota virta-avain.
Kytke lisälaitteiden käyttö pois, sammuta moottori ja
irrota sytytystulpan johto/johdot tai irrota virta-avain
– ennen tukkeuman poistamista tai tukoksen
poistamista suppilosta
– ennen ruohonleikkurin tarkastamista, puhdistamista
tai huoltamista
– vieraaseen esineeseen osumisen jälkeen. Tarkista,
onko ruohonleikkurissa vaurioita, ja korjaa ne ennen
laitteen käynnistämistä ja käyttämistä
– jos kone alkaa täristä epänormaalisti (tarkista heti).
Kytke lisälaitteiden käyttö pois, kun konetta siirretään tai
kun se ei ole käytössä.
Sammuta moottori ja kytke lisälaitteen käyttö pois
– ennen polttoainesäiliön täyttämistä
– ennen ruohonkerääjän irrottamista
– ennen korkeuden säätämistä, paitsi jos säätö voidaan
tehdä kuljettajan istuimelta käsin.
Pienennä kaasuasetusta moottorin pysäytyksen aikana, ja
jos moottorissa on sulkuventtiili, katkaise polttoaineen
syöttö, kun lopetat leikkaamisen.
Salamanisku voi aiheuttaa vakavan loukkaantumisen tai
hengenvaaran. Jos alueella on ukonilma, konetta ei saa
käyttää. Tällöin on hakeuduttava suojaan.
Kunnossapito ja varastointi
• Huolehdi, että mutterit, pultit ja ruuvit ovat tiukalla, jotta
•
•
•
4
laitetta on turvallista käyttää.
Älä säilytä laitetta, jonka säiliössä on polttoainetta,
sisätiloissa, jossa kaasut voivat joutua kosketuksiin
avotulen tai kipinän kanssa.
Anna moottorin jäähtyä, ennen kuin varastoit koneen
suljettuun tilaan.
Puhdista moottori, äänenvaimennin, akkutila ja
polttoaineen säilytysalue ruohosta, lehdistä tai liiallisesta
rasvasta palovaaran vähentämiseksi.
• Tarkista säännöllisesti, ettei ruohonkerääjässä ole kulumia
•
•
•
• Vältä äkkilähtöjä leikatessasi ruohoa ylämäkeen, koska
tai vaurioita.
Vaihda kuluneet tai vaurioituneet osat turvallisuuden
parantamiseksi.
Tyhjennä polttoainesäiliö ulkona.
Jos kone on pysäköitävä, varastoitava tai jätettävä ilman
valvontaa, laske leikkuuvälineet alas.
•
•
•
Toro-ajoleikkurien turvallisuus
•
Seuraavassa luettelossa on Toro-tuotteita koskevia turvaohjeita
ja muita turvallisuustietoja, jotka on syytä tietää ja jotka eivät
sisälly CEN-standardiin.
• Moottorin pakokaasu sisältää hiilimonoksidia, joka
on hajuton ja myrkyllinen kaasu ja voi aiheuttaa
hengenvaaran. Älä käytä moottoria sisällä tai suljetussa
tilassa.
• Pidä kädet, jalat, hiukset ja löysät vaatteet poissa
lisälaitteen poistoalueelta, leikkurin alapuolelta ja kaikista
liikkuvista osista moottorin ollessa käynnissä.
• Älä kosketa laitteen tai lisälaitteiden osia, jotka voivat olla
kuumia käytön jäljiltä. Anna niiden jäähtyä ennen kuin
yrität huoltaa, säätää tai korjata niitä.
• Akkuhappo on myrkyllistä ja syövyttävää. Älä päästä
iholle, silmiin tai vaatteille. Suojaa kasvot, silmät ja
vaatteet akkua käsitellessäsi.
• Akkukaasut voivat räjähtää. Pidä savukkeet, kipinät ja
avotuli poissa akun lähettyviltä.
• Käytä vain aitoja Toro-varaosia. Näin varmistat, että kone
pysyy alkuperäisten standardien mukaisena.
• Käytä vain Toron hyväksymiä lisälaitteita.
leikkuri saattaa kaatua taaksepäin.
Huomaa, että pito saattaa kadota alamäessä. Painon
siirtyminen etupyörille saattaa aiheuttaa vetopyörien
luisumisen ja jarrujen ja ohjauksen menetyksen.
Vältä äkillistä käynnistämistä tai pysäyttämistä rinteessä.
Jos renkaiden pito heikkenee, kytke terät pois käytöstä ja
jatka hitaasti rinnettä alas.
Saat koneesta vakaamman noudattamalla valmistajan
pyöräpainoista tai vastapainoista antamia suosituksia.
Ole erittäin varovainen käyttäessäsi ruohonkerääjiä tai
muita lisälaitteita. Ne voivat vaikuttaa koneen vakauteen
ja aiheuttaa hallinnan menetyksen.
Malli 74386
Äänenpaine
Tämän laitteen äänenpainetaso käyttäjän korvan kohdalla on
89 dBA, johon sisältyy epävarmuusarvo (K) 1 dBA.
Äänitehon taso on määritetty standardissa EN 836 määritetyn
menettelyn mukaisesti.
Ääniteho
Tämän laitteen taattu äänitehon taso on 100 dBA, johon
sisältyy epävarmuusarvo (K) 1 dBA.
Äänitehon taso on määritetty standardissa ISO 11094 kuvatun
menettelyn mukaisesti.
Värinä
Oikealle kädelle mitattu värinätaso = 1,3 m/s2
Käyttö rinteillä
Vasemmalle kädelle mitattu värinätaso = 1,3 m/s2
• Älä leikkaa ruohoa rinteillä, joiden kaltevuus on yli
Epävarmuusarvo (K) = 0,7 m/s2
•
•
•
•
•
•
•
15 astetta.
Älä leikkaa ruohoa pudotusten, ojien, jyrkkien penkkojen
tai veden lähettyvillä. Renkaiden lipeäminen reunojen yli
saattaa kaataa koneen, mistä voi olla seurauksena vakava
loukkaantuminen tai kuolema.
Älä leikkaa ruohoa rinteillä ruohon ollessa märkää.
Liukkaissa olosuhteissa pito vähenee, mikä saattaa
aiheuttaa luisumista ja laitteen hallinnan menetyksen.
Älä muuta nopeutta tai suuntaa äkillisesti.
Käytä pudotusten, ojien, jyrkkien penkkojen tai
veden lähettyvillä työnnettävää ruohonleikkuria ja/tai
käsikäyttöistä trimmeriä.
Vähennä rinteissä nopeutta ja ole äärimmäisen varovainen.
Poista leikkuualueelta kaikki esteet kuten kivet, puiden
oksat jne. tai merkitse ne. Korkea ruoho voi peittää esteet.
Varo ojia, koloja, kiviä, notkoja ja nousuja, jotka muuttavat
käyttökulmaa, sillä kone saattaa kaatua epätasaisessa
maastossa.
Mitatut arvot on määritetty standardissa EN 836 määritetyn
menettelyn mukaisesti.
Koko vartalon värinä
Mitattu värinätaso = 0,33 m/s2
Epävarmuusarvo (K) = 0,16 m/s2
Mitatut arvot on määritetty standardissa EN 836 kuvatun
menettelyn mukaisesti (istuen ja seisten ajettavat leikkurit).
Malli 74387
Äänenpaine
Tämän laitteen äänenpainetaso käyttäjän korvan kohdalla on
94 dB(A), johon sisältyy epävarmuusarvo (K) 1 dB(A).
Äänitehon taso on määritetty standardissa EN 836 määritetyn
menettelyn mukaisesti.
5
Ääniteho
Tämän laitteen taattu äänitehon taso on 105 dB(A). Lukemaan
sisältyy epävarmuusarvo (K) 1 dB(A).
Äänitehon taso on määritetty standardissa ISO 11094 kuvatun
menettelyn mukaisesti.
Värinä
Oikealle kädelle mitattu värinätaso = 1,9 m/s2
Vasemmalle kädelle mitattu värinätaso = 2,8 m/s2
Epävarmuusarvo (K) = 1,4 m/s2
Mitatut arvot on määritetty standardissa EN 836 määritetyn
menettelyn mukaisesti.
Koko vartalon värinä
Mitattu värinätaso = 0,37 m/s2
Epävarmuusarvo (K) = 0,19 m/s2
Mitatut arvot on määritetty standardissa EN 836 kuvatun
menettelyn mukaisesti (istuen ja seisten ajettavat leikkurit).
6
Kaltevuuskaavio
G011841
Kuva 3
Tätä sivua voidaan kopioida henkilökohtaiseen käyttöön.
1. Konetta voidaan käyttää turvallisesti rinteissä, joiden enimmäiskaltevuus on 15 astetta. Määritä rinteiden jyrkkyys
kaltevuuskaavion avulla ennen koneen käyttöä. Älä käytä konetta rinteillä, joiden kaltevuus on yli 15 astetta. Taita arkki
rinteen kaltevuutta vastaavaa viivaa pitkin.
2. Kohdista tämä reuna pystysuoran pinnan kanssa (esim. puu, rakennus, aidanpylväs tai tanko).
3. Esimerkki rinteen kaltevuuden vertaamisesta taitettuun reunaan.
7
Turva- ja ohjetarrat
Turva- ja ohjetarrat on sijoitettu hyvin näkyville paikoille mahdollisten vaara-alueiden lähettyville. Korvaa
vioittuneet tai kadonneet tarrat uusilla.
93-7009
1. Vaara: älä käytä ruohonleikkuria suuntain ylhäällä tai ilman
suuntainta. Pidä suuntain paikallaan.
2. Jalkojen ja käsien loukkaantumisvaara, leikkuuterä: pysy
etäällä liikkuvista osista.
Valmistajan merkki
105-7015
Mallit, joissa on 107 cm:n leikkuupöydät
1. Osoittaa, että terän on valmistanut alkuperäinen
laitevalmistaja.
106-8717
1. Lue käyttöohjeet ennen korjaamista tai huoltamista.
2. Tarkista rengaspaineet 25 käyttötunnin välein.
3. Rasvaa 25 käyttötunnin välein.
4. Moottori
99-3943
Mallit, joissa on 127 cm:n leikkuupöydät
1. Moottori
110-6691
1. Esineiden sinkoutumisvaara: pidä sivulliset turvallisen
matkan päässä koneesta.
2. Esineiden sinkoutumisvaara ruohonleikkurista: älä
käytä konetta ilman suuntainta, poistolevyä tai
ruohonkeräysjärjestelmää.
3. Jalkojen ja käsien loukkaantumisvaara: pysy etäällä
liikkuvista osista.
8
112-9840
1. Lue käyttöopas.
3. Irrota virta-avain ja lue
ohjeet ennen korjaamista
tai huoltamista.
2. Leikkuukorkeus
114-1606
1. Takertumisvaara, hihna: pidä kaikki suojukset paikoillaan.
120-5469
1. Leikkuukorkeus
119-8814
1. Pysäköintiasento
4. Vapaa
2. Nopea
5. Peruutus
3. Hidas
119-8815
1. Pysäköintiasento
4. Vapaa
2. Nopea
5. Peruutus
3. Hidas
120-5470
1. Leikkuukorkeus
9
121-2989
1. Ohitusvipuasento koneen
työntämistä varten
2. Ohitusvipuasento koneen
käyttöä varten
Akkusymbolit
Akussa on joitain tai kaikki näistä symboleista
1. Räjähdysvaara
6. Pidä sivulliset turvallisen
matkan päässä akusta.
2. Ei tulta, liekkejä eikä
tupakointia.
7. Käytä silmäsuojaimia:
räjähtävät kaasut voivat
sokeuttaa ja aiheuttaa
muita vammoja.
3. Syövyttävien nesteiden
/ kemiallisten
palovammojen vaara
8. Akkuhappo voi sokeuttaa
tai aiheuttaa vakavia
syöpymiä.
4. Käytä silmäsuojaimia
5. Lue käyttöopas.
9. Huuhtele silmät heti
vedellä ja hankkiudu heti
lääkärin hoitoon.
10. Sisältää lyijyä, ei saa
hävittää tavallisen jätteen
mukana.
10
120-5468
1. Alhainen nopeus
2. Suuri nopeus
120-2239
1. Vaara: lue käyttöopas.
5. Vaara: älä käytä moniosaisia ramppeja. Käytä täysleveää
ramppia konetta kuljetettaessa.
2. Vaara: lue käyttöohjeet ennen korjaamista tai huoltamista.
Siirrä liikkeenohjausvivut pysäköintiasentoon (jarru), irrota
virta-avain ja sytytystulpan johto.
6. Renkaiden pidon tai hallinnan menetyksen vaara rinteissä:
vapauta teräkytkin (voimanulosotto) ja jatka hitaasti rinnettä
alas.
3. Loukkaantumisvaara, leikkuuterä; takertumisvaara, hihna:
pysy etäällä liikkuvista osista ja pidä kaikki suojukset ja
suojalevyt paikoillaan.
7. Sivullisten loukkaantumisvaara peruutettaessa: älä kuljeta
matkustajia. Katso peruuttaessasi taakse- ja alaspäin.
4. Esineiden sinkoutumisvaara: pidä sivulliset turvallisen
matkan päässä koneesta, poista roskat ennen käyttöä ja pidä
suuntain paikallaan.
8. Kaatumisvaara: älä leikkaa ruohoa rinteissä, joiden kaltevuus
on yli 15 astetta. Vältä äkillisiä ja jyrkkiä käännöksiä rinteissä.
11
121-0772
1. Nopea
4. Rikastin
2. Portaaton säätö
5. Voimanulosotto (PTO), teräkytkin
3. Hidas
12
121-0773
1. Nopea
4. Rikastin
2. Portaaton säätö
5. Voimanulosotto (PTO), teräkytkin
3. Hidas
13
Laitteen yleiskatsaus
4
3
5
9
6
G01491 1
8
2
7
10
1
11
2
12
Kuva 4
Mallit, joissa on 107 cm:n leikkuupöydät
1. Suuntain
4. Leikkuukorkeusvipu
2. Takakäyttöpyörä
5. Kuljettajan istuin
8. Polttoainesäiliön korkki
11. Moottorinsuojus
3. Liikkeenohjausvivut
6. Smart Speed™ -vipu
9. Ohjauspaneeli
12. Etukääntöpyörä
3
7. Jalkatuki
10. Moottori
4
2
11
10
12
G014910
5
1
9
6
15
14
13
7
8
Kuva 5
Mallit, joissa on 127 cm:n leikkuupöydät
1. Jalkavipu
5. Smart Speed™ -vipu
9. Jalkatuki
2. Leikkuukorkeusvipu
6. Leikkuupöytä
10. Polttoainesäiliön korkki
14. Takakäyttöpyörä
3. Liikkeenohjausvivut
7. Nurmisuojarulla
11. Moottori
15. Moottorinsuojus
4. Kuljettajan istuin (käsinojat
lisävarusteena)
8. Etukääntöpyörä
12. Ohjauspaneeli
14
13. Suuntain
Liikkeenohjausvivut ja pysäköintiasento
Ohjauslaitteet
Tutustu kaikkiin ohjauslaitteisiin, ennen kuin käynnistät
moottorin ja käytät konetta (Kuva 4, Kuva 5 ja Kuva 6).
Liikkeenohjausvivut ohjaavat erillisiä napamoottoreita
nopeuden mukaan. Vivun siirtäminen eteen- tai taaksepäin
kääntää saman puoleista pyörää eteen- tai taaksepäin. Pyörän
nopeus riippuu siitä, miten paljon vipua siirretään. Siirrä
liikkeenohjausvivut keskeltä ulospäin pysäköintiasentoon ja
poistu koneesta (Kuva 17). Siirrä liikkeenohjausvivut aina
pysäköintiasentoon, kun pysäytät koneen tai jätät sen ilman
valvontaa.
Smart Speed™ -ohjausjärjestelmän
vipu
Smart Speed™ -ohjausjärjestelmän vipu sijaitsee kuljettajan
istuimen alapuolella. Sen avulla kuljettaja voi valita
nopeusalueeksi nopean tai hitaan (Kuva 7).
Kuva 6
Ohjauspaneeli
1. Kaasuvipu
3. Teräkytkin
(voimanulosotto)
2. Virtalukko
4. Rikastin
1
G014475
Kuva 7
Virtalukko
1. Smart Speed -vipu
Virtalukossa on kolme asentoa: Pysäytys, Käynnissä ja
Käynnistys. Virta-avain kääntyy Käynnistys-asentoon ja
palautuu vapautettaessa Käynnissä-asentoon. Kun avain
käännetään Pysäytys-asentoon, moottori sammuu. Irrota
kuitenkin avain aina koneelta poistuessasi, jotta konetta ei
vahingossa käynnistettäisi (Kuva 6).
Polttoaineen tarkistusikkuna
Koneen vasemmalla sivulla sijaitsevasta tarkistusikkunasta
voidaan tarkistaa, onko polttoainesäiliössä bensiiniä (Kuva 8).
Kaasuvipu
Kaasulla säädetään moottorin nopeutta, ja siinä on portaaton
säätö hitaalta nopealle (Kuva 6).
G014521
Rikastimen vipu
Vedä rikastimen vipua ylös, kunnes se pysähtyy
rikastusasentoon (Kuva 6). Paina rikastimen vipu alas
moottorin normaalin käytön asentoon.
Teräkytkin (voimanulosotto)
1
Kuva 8
Teräkytkin, joka on merkitty voimanulosoton (PTO)
kuvakkeella, kytkee ja vapauttaa voimansiirron leikkuuteriin
(Kuva 6).
1. Polttoaineen tarkistusikkuna
15
Leikkuukorkeuden säätövipu
Käyttö
Leikkuukorkeuden säätövivun avulla kuljettaja voi laskea
ja nostaa leikkuupöytää istualtaan. Kun vipua siirretään
ylös kuljettajaa kohti, leikkuupöytä nousee maasta, ja kun
vipua siirretään alas kuljettajasta poispäin, leikkuupöytä
laskee maahan. Säädä leikkuukorkeutta vain koneen ollessa
paikallaan (Kuva 21).
Huomaa: Koneen vasen ja oikea puoli määritellään
normaalista käyttöasennosta käsin.
Muista aina turvallisuus
Käyttöturvallisuus
Lue huolellisesti kaikki turvallisuusohjeet ja perehdy
merkintöihin. Nämä tiedot auttavat suojaamaan sinua,
perhettäsi, lemmikkejäsi ja sivullisia loukkaantumiselta.
HENGENVAARA
Käyttö märällä ruoholla tai jyrkillä rinteillä
saattaa aiheuttaa luisumista ja koneen hallinnan
menetyksen.
Renkaiden lipeäminen reunojen yli saattaa
kaataa koneen, mistä voi olla seurauksena vakava
loukkaantuminen tai kuolema.
Jos renkaiden pito menetetään, konetta ei voida
ohjata.
Noudata seuraavia ohjeita hallinnan säilyttämiseksi
ja kaatumisen ehkäisemiseksi.
• Älä leikkaa ruohoa pudotusten tai vesialueiden
lähellä.
• Älä leikkaa ruohoa rinteillä, joiden kaltevuus on
yli 15 astetta.
• Vähennä rinteissä nopeutta ja ole äärimmäisen
varovainen.
• Kun leikkaat ruohoa rinteissä, aja rinteessä
vähitellen alhaalta ylöspäin.
• Älä muuta nopeutta tai suuntaa äkillisesti.
• Kun muutat suuntaa rinteessä, käännä konetta
ylöspäin. Kääntyminen alaspäin rinteessä
heikentää pitoa.
• Lisälaitteet muuttavat koneen
ajo-ominaisuuksia. Ole erityisen varovainen,
kun käytät lisälaitteita koneen kanssa.
16
HENGENVAARA
Polttoainesäiliön täytön aikana saattaa tietyissä
olosuhteissa purkautua staattista sähköä, joka
sytyttää bensiinihöyryt. Bensiinin aiheuttama
tulipalo tai räjähdys voi aiheuttaa palovammoja ja
omaisuusvahinkoja.
• Bensiiniastiat tulee aina asettaa maahan pois
ajoneuvosta ennen tankkaamista.
• Bensiiniastioita ei saa täyttää ajoneuvon sisällä
tai kuorma-auton tai perävaunun lavalla, sillä
sisämatot tai muoviset lavan päällysteet saattavat
eristää astian ja hidastaa staattisen sähkön
purkautumista.
• Poista polttoainekäyttöiset laitteet
kuorma-autosta tai perävaunusta ja tankkaa
laite, kun sen pyörillä on kosketus maahan,
mikäli tämä on käytännössä mahdollista.
• Jos se ei ole mahdollista, tankkaa tällainen
laite kannettavasta astiasta kuorma-auton tai
perävaunun lavalla mieluummin kuin bensiinin
jakelupistoolilla.
• Jos jakelupistoolia on käytettävä, pidä pistoolia
polttoainesäiliön reunaa tai astian aukkoa vasten
koko tankkaamisen ajan.
Kuva 9
1. Turvallinen alue – käytä
TimeCutter-leikkuria tällä
alueella
2. Käytä pudotusten tai
veden lähettyvillä
työnnettävää
ruohonleikkuria ja/tai
käsikäyttöistä trimmeriä.
3. Vesi
Polttoaineturvallisuus
HENGENVAARA
VAARA
Tietyissä oloissa bensiini on hyvin tulenarkaa
ja räjähdysherkkää. Bensiinin aiheuttama
tulipalo tai räjähdys voi aiheuttaa palovammoja ja
omaisuusvahinkoja.
Bensiini on haitallista tai tappavaa nieltynä.
Pitkäaikainen altistuminen höyryille voi aiheuttaa
vakavan tapaturman ja sairauksia.
• Vältä höyryjen hengittämistä.
• Pidä kasvot etäällä jakelupistoolista ja
polttoainesäiliöstä tai lisäaineaukosta.
• Älä päästä polttoainetta silmiin tai iholle.
• Täytä polttoainesäiliö ulkona avoimessa tilassa,
kun moottori on jäähtynyt. Läikkynyt bensiini
tulee pyyhkiä pois.
• Älä täytä polttoainesäiliötä suljetussa
perävaunussa.
Tietoa turvajärjestelmästä
• Polttoainesäiliötä ei saa täyttää aivan täyteen.
Lisää bensiiniä säiliöön, kunnes bensiini ulottuu
täyttökaulan alaosaan. Säiliöön jäävä tyhjä tila
sallii bensiinin laajenemisen.
VAARA
Jos turvakytkimet ovat irronneet tai vaurioituneet,
kone saattaa toimia odottamattomalla tavalla ja
aiheuttaa henkilövahinkoja.
• Älä kajoa turvakytkimiin.
• Tarkista turvakytkimien toimivuus päivittäin
ja vaihda mahdolliset vaurioituneet kytkimet
ennen koneen käyttämistä.
• Älä tupakoi bensiiniä käsitellessäsi ja pysy
kaukana avotulesta tai paikoista, joissa kipinä
voi sytyttää bensiinihöyryt.
• Bensiiniä tulee säilyttää sille hyväksytyssä
säiliössä, joka on pidettävä poissa lasten
ulottuvilta. Älä osta bensiiniä enempää kuin 30
päivän tarpeeseen.
Turvajärjestelmä huolehtii siitä, että moottori käynnistyy vain,
kun:
• Terät on vapautettu.
• Liikkeenohjausvivut ovat pysäköintiasennossa.
• Käytä vain, kun pakokaasujärjestelmä on
kokonaisuudessaan paikallaan ja toimii oikein.
17
Lisäksi turvajärjestelmä pysäyttää moottorin, jos
liikkeenohjausvivut eivät ole pysäköintiasennossa ja kuljettaja
nousee istuimelta.
2. Kaada hitaasti lyijytöntä bensiiniä säiliöön, kunnes se
ulottuu täyttökaulan alaosaan asti (Kuva 10).
1
2
Käynnistysvalmistelut
3
Suositeltu polttoaine
1. Moottori toimii parhaiten, kun käytetään vain puhdasta
ja uutta lyijytöntä bensiiniä, jonka tieoktaaniluku
(pumppuoktaaniluku) on vähintään 87 (RON + MON
/ 2).
2. Happipitoisia lisäaineita (enintään 10 % etanolia tai
15 % MTBE:tä) sisältävää polttoainetta voidaan käyttää.
3. Etanoliseosbensiiniä, jossa on enemmän kuin 10
tilavuusprosenttia etanolia (kuten E15 tai E85), ei
saa käyttää. Tämä voi aiheuttaa toimintaongelmia tai
moottorivaurioita, joita takuu ei kata.
4. Metanolia sisältävää bensiiniä ei saa käyttää.
5. Polttoainetta ei saa säilyttää talven yli polttoainesäiliössä
tai -astioissa, ellei polttoaineeseen ole lisätty
stabilointiainetta.
6. Bensiiniin ei saa lisätä öljyä.
4
G014474
6
5
Kuva 10
1. Polttoainesäiliön korkki
2. Täyttöaukko
4. Täyttökaulan alaosa,
TÄYTÄ VAIN TÄHÄN
ASTI
5. Polttoaineen
tarkistusikkuna
3. Täyttökaula
Stabilointi-/lisäaineen käyttö
1
Polttoaineen stabilointi-/lisäaineen käytöllä on seuraavia etuja:
• Se pitää bensiinin tuoreena korkeintaan 90 päivän
varastoinnin ajan. Pitempiaikaiseen varastointiin
suositellaan polttoainesäiliön tyhjentämistä.
• Se puhdistaa moottoria käytön aikana..
• Se estää liimamaisen hartsin kerääntymisen
polttoainejärjestelmään, mikä vaikeuttaisi käynnistämistä.
4
2
G014895
Lisää bensiiniin oikea määrä stabilointi-/lisäainetta.
3
Huomaa: Stabilointi-/lisäaine toimii tehokkaimmin, kun
se sekoitetaan tuoreeseen bensiiniin. Käytä stabilointiainetta
aina, jottei polttoainejärjestelmään kerääntyisi hartsimaisia
jäämiä.
Kuva 11
Polttoainesäiliön täyttö
Varmista, että moottori on sammutettu ja että
liikkeenohjausvivut ovat pysäköintiasennossa. Säiliön
enimmäistilavuus on noin 11 l.
1. Täyttöaukko
3. Polttoaine
2. Täyttökaulan alaosa,
TÄYTÄ VAIN TÄHÄN
ASTI
4. Polttoaineen
laajenemistila.
Tärkeää: Älä täytä polttoainesäiliötä liian
täyteen. Täytä säiliö täyttöaukon kaulan
alaosaan asti. Säiliöön jäävä tyhjä tila sallii
polttoaineen laajentumisen. Ylitäyttö voi aiheuttaa
polttoainevuodon tai vaurioittaa moottoria.
Tärkeää: Älä täytä polttoainesäiliötä liian täyteen.
Täytä säiliö täyttöaukon kaulan alaosaan asti. Säiliöön
jäävä tyhjä tila sallii polttoaineen laajentumisen.
Ylitäyttö voi aiheuttaa polttoainevuodon tai vaurioittaa
moottoria tai päästöjärjestelmää.
1. Puhdista polttoainesäiliön korkin ympäristö ja irrota
korkki.
3. Asenna polttoainesäiliön korkki huolellisesti paikalleen
ja kiristä, kunnes se naksahtaa. Pyyhi läikkynyt bensiini
pois.
Moottorin öljymäärän tarkistus
Huomaa: Polttoaineen tarkistusikkunan kautta
voidaan tarkistaa ennen säiliön täyttöä, miten paljon
säiliössä on bensiiniä (Kuva 10).
Tarkista moottorin kampikammion öljymäärä ennen
moottorin käynnistämistä ja koneen käyttämistä. Katso
18
moottorin huoltoa käsittelevän osan kohta Moottorin
öljymäärän tarkistus.
Moottorin käynnistys
1. Istuudu istuimelle ja siirrä liikkeenohjausvivut ulospäin
pysäköintiasentoon.
2. Vapauta terät siirtämällä teräkytkin Pois-asentoon
(Kuva 12).
Kuva 13
4. Portaaton säätö
2. Kaasuvipu
5. Hidas
3. Nopea
6. Rikastimen vipu
4. Aktivoi käynnistin kääntämällä virta-avain
Käynnistys-asentoon. Kun moottori käynnistyy,
vapauta avain (Kuva 14).
Kuva 12
1. Ohjauspaneeli
1. Ohjauspaneeli
2. Teräkytkin: Pois-asento
Tärkeää: Älä käytä käynnistintä kerralla yli 10
sekunnin ajan. Jos moottori ei käynnisty, odota
60 sekunnin ajan käynnistysyritysten välillä.
Näiden ohjeiden laiminlyönti saattaa vaurioittaa
käynnistintä.
3. Vedä rikastimen vipu ylös ennen kylmän moottorin
käynnistystä (Kuva 13).
Huomaa: Lämmin tai kuuma moottori ei välttämättä
tarvitse rikastusta.
19
Kuva 15
1. Ohjauspaneeli
2. Teräkytkin: Päällä-asento
Kuva 14
1. Ohjauspaneeli
5. Käynnissä
2. Virta-avain: Käynnissäasento
3. Virta-avain: Käynnistysasento
4. Pois
6. Käynnistys
Terien vapautus
7. Rikastimen vipu
Siirrä teräkytkin Pois-asentoon ja vapauta terät painamalla
teräkytkin alas (Kuva 16).
5. Kun moottori on käynnistynyt, paina rikastimen vipu
alas (Kuva 14). Jos moottori sammuu tai yskii, vedä
rikastimen vipu uudelleen ylös ja anna moottorin käydä
muutaman sekunnin ajan. Paina sitten rikastimen vipu
alas. Toista tarvittaessa.
Terien käyttö
Teräkytkin, joka on merkitty voimanulosoton (PTO)
kuvakkeella, kytkee ja vapauttaa voimansiirron leikkuuteriin.
Tällä kytkimellä ohjataan voimansiirtoa lisälaitteisiin, kuten
leikkuupöytiin ja leikkuuteriin, jotka ottavat virtaa moottorista.
Terien kytkentä
Tärkeää: Älä kytke teriä teriä, jos kone on pysäköity
pitkään ruohikkoon. Muutoin hihnat tai kytkin saattavat
vaurioitua.
Kuva 16
1. Ohjauspaneeli
2. Teräkytkin: Pois
1. Vapauta liikkeenohjausvivut ja aseta kone vapaalle.
2. Siirrä kaasuvipu nopealle.
Turvajärjestelmän testaus
Huomaa: Kytke terät aina kaasuvivun ollessa
Nopea-asennossa.
Tarkista turvajärjestelmän toimivuus aina ennen koneen
käyttöä. Jos turvajärjestelmä ei toimi alla kuvatulla tavalla, se
on välittömästi korjautettava valtuutetussa huoltoliikkeessä.
3. Siirrä teräkytkin Päällä-asentoon ja kytke terät vetämällä
teräkytkintä ylös (Kuva 15).
1. Istu istuimella, aseta liikkeenohjausvivut
pysäköintiasentoon ja siirrä teräkytkin Päällä-asentoon.
Yritä käynnistää moottori. Moottori ei saa käynnistyä.
20
2. Istu istuimella ja siirrä teräkytkin Pois-asentoon.
Siirrä jompikumpi liikkeenohjausvipu keskelle,
lukitsemattomaan asentoon. Yritä käynnistää
moottori. Moottori ei saa käynnistyä. Toista toisella
liikkeenohjausvivulla.
3. Istu istuimella, siirrä teräkytkin Pois-asentoon ja lukitse
liikkeenohjausvivut pysäköintiasentoon. Käynnistä
moottori. Kun moottori on käynnissä, kytke teräkytkin
ja nouse hieman istuimelta. Moottorin tulee sammua.
4. Istu istuimella, siirrä teräkytkin Pois-asentoon ja
lukitse liikkeenohjausvivut pysäköintiasentoon.
Käynnistä moottori. Kun moottori on käynnissä,
siirrä liikkeenohjausvivut keskelle lukitsemattomaan
asentoon, kytke teräkytkin ja nouse hieman istuimelta.
Moottorin pitäisi sammua.
Moottorin sammutus
1. Vapauta terät siirtämällä teräkytkin Pois-asentoon
(Kuva 16).
2. Siirrä kaasuvipu Nopea-asentoon (Kuva 13).
3. Käännä virta-avain Pysäytys-asentoon (Kuva 14) ja
irrota avain.
Kuva 17
Ajaminen
Konetta ajettaessa on hyödyllistä ymmärtää, miten paikallaan
kääntyvä leikkuri toimii. Käyttöpyörät pyörivät itsenäisesti
akselien hydraulimoottorien voimasta. Tämän ansiosta toinen
puoli voi pyöriä taaksepäin toisen puolen pyöriessä eteenpäin,
jolloin kone pyörii paikallaan kääntymisen sijaan. Tämä
parantaa huomattavasti koneen ohjattavuutta mutta saattaa
vaatia jonkin verran totuttelua uudelta käyttäjältä.
1. Pysäköintiasento (jarru)
3. Eteenpäin
2. Lukitsematon keskiasento
4. Taaksepäin
Smart Speed™ -ohjausjärjestelmän
käyttö
Smart Speed™ -ohjausjärjestelmän vipu sijaitsee kuljettajan
istuimen alapuolella (Kuva 18). Sen avulla kuljettaja voi valita
ajonopeusalueeksi nopean tai hitaan.
VAARA
Kone voi pyöriä paikallaan hyvin nopeasti. Käyttäjä
voi menettää koneen hallinnan, mikä voi johtaa
henkilö- tai omaisuusvahinkoihin.
1
• Ole varovainen kääntyessäsi.
• Hidasta konetta ennen jyrkkiä käännöksiä.
Kaasuvivulla säädetään moottorin pyörintänopeutta (1/min).
Aseta kaasuvipu Nopea-asentoon, jolloin suorituskyky
on parhaimmillaan. Koneen käyttö täydellä kaasulla on
suositeltavaa useimmissa tapauksissa.
G014475
Kuva 18
1. Smart Speed -vipu
Nopeuden vaihto:
1. Siirrä liikkeenohjausvivut vapaalle ja ulospäin
pysäköintiasentoon. Vapauta teräkytkin.
21
VAARA
Jos irrotat otteesi liikkeenohjausvivuista
koneen ollessa liikkeessä, saatat menettää
koneen hallinnan, mikä voi johtaa
loukkaantumiseen.
Pysäytä aina kone ja siirrä liikkeenohjausvivut
pysäköintiasentoon, ennen kuin säädät Smart
Speed™ -ohjausjärjestelmää.
2. Säädä vipu haluamaasi asentoon.
Eteenpäin
G008953
1. Siirrä liikkeenohjausvivut keskelle, lukitsemattomaan
asentoon.
Kuva 20
2. Kun haluat ajaa eteenpäin, työnnä liikkeenohjausvipuja
hitaasti eteenpäin (Kuva 17).
Jos haluat ajaa suoraan, siirrä molempia
liikkeenohjausvipuja yhtä paljon (Kuva 20).
Jos haluat kääntyä, vapauta liikkeenohjausvipua
suuntaan, johon haluat kääntyä.
Kun haluat pysähtyä, paina liikkeenohjausvivut vapaalle.
Koneen pysäytys
Kun haluat pysäyttää koneen, siirrä liikkeenohjausvivut
vapaalle ja ulospäin pysäköintiasentoon. Vapauta teräkytkin,
varmista että kaasu on nopealla ja käännä virta-avain
Pysäytys-asentoon. Muista irrottaa virta-avain virtalukosta.
VAARA
Lapset tai sivulliset voivat loukkaantua, jos he
siirtävät tai yrittävät käyttää leikkuria sen ollessa
ilman valvontaa.
G008952
Kuva 19
Muista irrottaa virta-avain ja siirtää
liikkeenohjausvivut ulospäin pysäköintiasentoon,
kun jätät koneen ilman valvontaa vaikka vain
muutamaksi minuutiksi.
Jos haluat ajaa suoraan, siirrä molempia
liikkeenohjausvipuja yhtä paljon (Kuva 17).
Jos haluat kääntyä, vapauta liikkeenohjausvipua
suuntaan, johon haluat kääntyä (Kuva 17).
Leikkuukorkeuden säätö
Mitä enemmän liikkeenohjausvipuja siirretään, sitä
nopeammin kone liikkuu kyseiseen suuntaan.
Leikkuukorkeutta säädetään vivulla, joka sijaitsee kuljettajan
istuimen oikealla puolella (Kuva 21).
Kun haluat pysähtyä, vedä liikkeenohjausvivut vapaalle.
Taaksepäin
1. Siirrä liikkeenohjausvivut keskelle, lukitsemattomaan
asentoon.
2. Kun haluat ajaa taaksepäin, katso taakse- ja alaspäin ja
vedä liikkeenohjausvipuja hitaasti taaksepäin (Kuva 20).
22
4
3
1
2
3
2
1
g019929
5
Kuva 22
1. Nurmisuojarulla
4. Ylempi reikä:
leikkuupöydän
leikkuukorkeusasento
63 mm tai sitä matalampi
2. Alempi reikä:
leikkuupöydän
leikkuukorkeusasento
76 mm tai sitä korkeampi
5. Pultti
G015319
Kuva 21
1. Leikkuukorkeusvipu
3. Laippamutteri
3. 115 mm, kuljetusasento
2. Leikkuukorkeusasennot
Nurmisuojarullien säätö (50
tuuman leikkuupöydät)
1. Siirrä vipu haluamaasi leikkuuasentoon vetämällä vipua
ylös- ja sisäänpäin.
2. Kun vipu on haluamassasi kohdassa, laske vipua hitaasti
alas, kunnes se kytkeytyy leikkuuasentoon.
Leikkuukorkeutta säädettäessä on suositeltavaa samalla säätää
nurmisuojarullien korkeus.
Kuljetusasento on korkein leikkuukorkeusasento tai
leikkuukorkeus 115 mm (Kuva 21).
Huomaa: Säädä nurmisuojarullia siten, että ne eivät kosketa
maata normaaleilla tasaisilla leikkuualueilla.
1. Vapauta teräkytkin (voimanulosotto), lukitse
liikkeenohjausvivut vapaalle ja kytke seisontajarru.
Nurmisuojarullien säätö (42
tuuman leikkuupöydät)
2. Sammuta moottori, irrota avain ja odota, että kaikki
liikkuvat osat ovat pysähtyneet, ennen kuin poistut
käyttäjän paikalta.
Leikkuukorkeutta säädettäessä on suositeltavaa samalla säätää
nurmisuojarullien korkeus.
3. Säädä nurmisuojarullat kuvassa Kuva 23 osoitetulla
tavalla lähimmän leikkuukorkeusasennon mukaan.
Huomaa: Säädä nurmisuojarullia siten, että ne eivät kosketa
maata normaaleilla tasaisilla leikkuualueilla.
4
1. Vapauta teräkytkin (voimanulosotto), lukitse
liikkeenohjausvivut vapaalle ja kytke seisontajarru.
2. Sammuta moottori, irrota avain ja odota, että kaikki
liikkuvat osat ovat pysähtyneet, ennen kuin poistut
käyttäjän paikalta.
G010233
3. Säädä nurmisuojarullat johonkin seuraavista asennoista:
• Ylempi reikä: käytä tätä asentoa, kun leikkuupöydän
3
leikkuukorkeusasennoksi on asetettu 63 mm tai sitä
matalampi asento (Kuva 22).
1
• Alempi reikä: käytä tätä asentoa, kun leikkuupöydän
2
Kuva 23
leikkuukorkeusasennoksi on asetettu 76 mm tai sitä
korkeampi asento (Kuva 22).
23
1. Nurmisuojarulla
3. Laippamutteri
2. Pultti
4. Reikien etäisyys
Istuimen säätö
1. Irrota kaksi pulttia, jotka kiinnittävät ohjausvivun
ohjausvarren akseliin (Kuva 26).
Istuin siirtyy eteen- ja taaksepäin. Säädä istuin siten, että pystyt
ohjaamaan konetta parhaiten ja asentosi on mahdollisimman
mukava.
2. Siirrä ohjausvipu seuraavien aukkojen kohdalle.
Kiinnitä vipu kahdella pultilla (Kuva 26).
1
Mallit, joissa on 107 cm:n leikkuupöydät
2
3
1. Nosta istuin ja löysää säätöpultteja juuri sen verran, että
istuinta voidaan siirtää (Kuva 24).
4
G014970
1
Kuva 26
1. Ohjausvarren akseli
3. Lovettu, ylempi aukko
2. Ohjausvipu
4. Pultti
3. Toista säätö vastakkaiselle ohjausvivulle.
Kallistuksen säätö
Liikkeenohjausvipuja voidaan kallistaa pitkittäissuunnassa
kuljettajan mieltymysten mukaan.
G014477
Kuva 24
1. Löysää ylempää pulttia, joka kiinnittää ohjausvivun
ohjausvarren akseliin.
1. Säätöpultti
2. Löysää alempaa pulttia juuri sen verran, että ohjausvipu
kääntyy pitkittäissuunnassa (Kuva 26). Kiinnitä
ohjausvipu uuteen asentoon kiristämällä molemmat
pultit.
2. Siirrä istuin haluamallesi kohdalle ja kiristä pultit.
Mallit, joissa on 127 cm:n leikkuupöydät
Istu kuljettajan istuimella, nosta istuimen säätövipua hieman
ja siirrä istuinta eteen- tai taaksepäin haluamaasi kohtaan
(Kuva 25).
3. Toista säätö vastakkaiselle ohjausvivulle.
Koneen työntäminen käsin
Tärkeää: Työnnä konetta aina käsin Älä koskaan hinaa
konetta, koska se voi vaurioitua.
1
Tässä koneessa on sähköinen jarrumekanismi. Konetta
työnnettäessä virta-avaimen on oltava Käynnissä-asennossa.
Jotta sähköjarru voitaisiin vapauttaa, akun on oltava ladattu ja
toiminnassa.
Koneen työntäminen
G014969
1. Pysäköi kone tasaiselle alustalle ja vapauta teräkytkin.
Kuva 25
2. Siirrä liikkeenohjausvivut ulospäin pysäköintiasentoon,
sammuta moottori ja odota, että kaikki liikkuvat osat
pysähtyvät, ennen kuin poistut käyttäjän paikalta.
Liikkeenohjausvipujen säätö
3. Paikanna ohitusvivut rungossa moottorin molemmilla
puolilla.
Korkeuden säätö
4. Siirrä ohitusvipuja eteenpäin aukon läpi ja lukitse ne
paikoilleen kuvan 23 mukaisesti (Kuva 27). Tee samat
vaiheet molempien vipujen kohdalla.
Liikkeenohjausvipuja voidaan säätää korkeammalle tai
matalammalle kuljettajan mieltymysten mukaan.
24
5. Siirrä liikkeenohjausvivut sisäänpäin vapaa-asentoon ja
käännä virta-avain Käynnissä-asentoon. Älä käynnistä
konetta.
HENGENVAARA
Ellei suuntainta, poistolevyä tai ruohonkerääjää
ole asennettu, käyttäjä tai sivulliset voivat joutua
kosketuksiin terien kanssa tai heitä kohti voi
sinkoutua leikkuujätettä. Teräkosketus tai
ulossinkoutuva jäte voi aiheuttaa loukkaantumisen
tai kuoleman.
Konetta voidaan nyt työntää käsin.
3
• Älä koskaan irrota suuntainta leikkurista, sillä se
ohjaa materiaalin nurmea kohti. Jos suuntain
vaurioituu, vaihda se heti.
• Älä koskaan pane käsiä tai jalkoja leikkurin alle.
1
2
• Siirrä aina teräkytkin Pois-asentoon ja
käännä virta-avain Pysäytys-asentoon ennen
poistoalueen tai leikkuuterien puhdistamista.
Irrota myös virta-avain ja irrota sytytystulpan
johto.
g017303
Kuva 27
1. Ohitusvipujen sijainnit
Muunto sivulle poistoon
(mallit, joissa on 107 cm:n
leikkuupöydät)
3. Vivun asento koneen
työntämistä varten
2. Vivun asento koneen
käyttöä varten
Tämän koneen mukana toimitettu leikkuupöytä ja leikkuuterät
on suunniteltu optimaaliseen leikkuujätteen levitykseen ja
sivulle poistoon.
6. Varmista lopuksi, että avain on käännetty takaisin
Pysäytys-asentoon, jotta akun lataus ei purkautuisi.
Jos kone ei liiku, sähköjarru voi olla edelleen kytkettynä.
Tarvittaessa sähköjarru voidaan vapauttaa käsin. Katso
vetojärjestelmän huoltoa käsittelevän osan kohta
Sähköjarrun vapautus (sivu 38).
Poistolevyn irrotus sivulle poistoa
varten
1. Pysäköi kone tasaiselle alustalle ja vapauta teräkytkin.
2. Siirrä liikkeenohjausvivut ulospäin pysäköintiasentoon,
sammuta moottori, irrota virta-avain ja odota, että
kaikki liikkuvat osat pysähtyvät, ennen kuin poistut
käyttäjän paikalta.
Koneen käyttö
Siirrä ohitusvipuja taaksepäin aukon läpi ja lukitse ne
paikoilleen kuvan mukaisesti (Kuva 27). Tee samat vaiheet
molempien vipujen kohdalla.
3. Irrota kaksi pulttia ja mutteria, jotka kiinnittävät
poistolevyn leikkuriin (Kuva 28).
Suuntain
Leikkurissa on kääntyvä suuntain, joka levittää leikkuujätteen
sivulle ja alas nurmeen päin.
25
G009660
Tärkeää: Varmista, että leikkurissa on kääntyvä
suuntain, joka levittää leikkuujätteen sivulle ja alas
nurmeen päin, kun sivuheittotila on käytössä.
1
Poistolevyn asennus levitystä varten
2
1. Pysäköi kone tasaiselle alustalle ja vapauta teräkytkin.
3
2. Siirrä liikkeenohjausvivut ulospäin pysäköintiasentoon,
sammuta moottori, irrota virta-avain ja odota, että
kaikki liikkuvat osat pysähtyvät, ennen kuin poistut
käyttäjän paikalta.
3. Nosta suuntainta ja liu’uta poistolevyn yläosassa
olevat kielekkeet suuntaimen alla olevaan tukitankoon.
Käännä poistolevy alas aukon päälle ja leikkurin
alemman reunan päälle (Kuva 30).
4
5
Kuva 28
1. Hattumutteri (1/4 tuumaa)
4. Käännä levyä ylös
2. Poistolevy
5. Irrota levy
3. Pultti (1/4 × 2-1/2 tuumaa)
4. Irrota poistolevy.
5. Nosta suuntainta ylös ja paikanna suuntaimen
kääntötangossa oleva lukkomutteri. Irrota nykyinen
ohut mutteri (3/8 tuumaa).
6. Asenna ohjauslevy esiin tulleeseen kääntötankoon
(Kuva 29). Kiinnitä ohjauslevy leikkuriin olemassa
olevalla ohuella mutterilla (3/8 tuumaa).
Huomaa: Ohjauslevy on toimitettu koneen mukana
irto-osana.
Kuva 30
1
1. Poistolevy
2
3. Pultti (1/4 × 2-1/2 tuumaa)
2. Hattumutteri (1/4 tuumaa)
3
4. Kiinnitä poistolevy leikkurin alareunaan kahdella
pultilla (1/4 × 2-1/2 tuumaa) ja kahdella hattumutterilla
(1/4 tuumaa) kuvan mukaisesti (Kuva 30).
G005667
Kuva 29
1. Saranatappi
3. Nykyinen ohut mutteri (3/8
tuumaa)
Huomaa: Älä kiristä muttereita liian tiukalle,
koska levy saattaisi vääristyä niin, että se koskettaa
leikkuuteriä.
2. Ohjauslevy (alun perin
toimitettu koneen mukana)
7. Kiristä kiinnike momenttiin 7–9 N·m.
8. Laske suuntain heittoaukon päälle.
26
Muunto sivulle poistoon
(mallit, joissa on 127 cm:n
leikkuupöydät)
1
Tämän koneen mukana toimitettu leikkuupöytä ja leikkuuterät
on suunniteltu optimaaliseen leikkuujätteen levitykseen ja
sivulle poistoon.
2
4
Oikeanpuoleisen levittimen irrotus
sivulle poistoa varten
3
1. Pysäköi kone tasaiselle alustalle ja vapauta teräkytkin.
2. Siirrä liikkeenohjausvivut ulospäin pysäköintiasentoon,
sammuta moottori, irrota virta-avain ja odota, että
kaikki liikkuvat osat pysähtyvät, ennen kuin poistut
käyttäjän paikalta.
1
3. Irrota oikeanpuoleinen leikkuuterä. Katso lisätietoja
leikkurin huoltoa käsittelevästä osasta.
G006475
4. Irrota kaksi nuppia ja jousialuslaattaa, jotka kiinnittävät
oikeanpuoleisen levittimen leikkuriin (Kuva 31).
Kuva 32
1. Oikea levitin
2. Jousialuslaatta ja nuppi
3. Heittoaukko
4. Kieleke (jätettävä leikkurin
ulkopuolelle)
6. Asenna kiinnikkeet leikkurin yläosassa oleviin reikiin,
jotta niistä ei lennä roskia.
VAARA
Leikkurissa olevien avoimien reikien kautta
lentää roskia, mikä voi johtaa vakavaan
loukkaantumiseen.
Kuva 31
1. Nuppi
• Älä koskaan käytä leikkuria ilman,
että leikkuukotelon kaikkiin reikiin on
asennettu suojukset.
3. Levittimen tappi tulee ulos
leikkurista
2. Jousialuslaatta
• Asenna suojukset asennusaukkoihin, kun
irrotat levittimen.
5. Irrota oikeanpuoleinen levitin ja laske suuntain
heittoaukon päälle kuvien mukaisesti (Kuva 32 ja
Kuva 31).
7. Asenna oikeanpuoleinen leikkuuterä. Katso lisätietoja
leikkurin huoltoa käsittelevästä osasta.
8. Nosta suuntain ylös. Asenna kaksi pulttia (5/16 × 3/4
tuumaa) leikkuupöydän aukon reunassa oleviin reikiin.
9. Asenna ohjauslevy leikkuupöytään Kuva 33. Kiinnitä
ohjauslevy leikkuupöytään kahdella lukkomutterilla
(5/16 tuumaa).
Huomaa: Ohjauslevy on toimitettu koneen mukana
irto-osana.
27
leikkurin toinen sivu on leikatun nurmen päällä, jolloin
leikkuriin pääsee ilmaa.
1
Smart Speed™ -ohjausjärjestelmän
käyttö
2
3
Smart Speed™ -ohjausjärjestelmän vipu sijaitsee kuljettajan
istuimen alapuolella. Sen avulla kuljettaja voi valita
nopeusalueeksi nopean tai hitaan. Hitaan nopeuden
asetuksesta on hyötyä, kun konetta ohjataan ahtaissa paikoissa
tai huolellista leikkuuta vaativilla alueilla. Hitaan nopeuden
asetuksella voidaan myös parantaa leikkuujälkeä silloin, kun
konetta halutaan käyttää suurella kaasulla ja terien nopeudella,
sillä ajonopeutta voidaan alentaa tarpeen mukaan.
G015321
Kuva 33
1. Pultti (5/16 × 3/4 tuumaa)
3. Lukkomutteri
(5/16 tuumaa)
2. Ohjauslevy
Ruohon leikkaus ensimmäisen kerran
Varmista, ettei leikkuri leikkaa nurmen mahdollisia epätasaisia
kohtia paljaaksi, leikkaamalla ruoho hieman tavallista
pidemmäksi. Aikaisemmin käytetty leikkuukorkeus on
kuitenkin yleensä sopivin. Kun leikattava ruoho on yli
15 cm:n pituista, ruoho kannattaa leikata kahteen kertaan
hyvän leikkuujäljen varmistamiseksi.
10. Kiristä kiinnikkeet momenttiin 7–9 N·m.
11. Laske suuntain heittoaukon päälle.
Tärkeää: Varmista, että leikkurissa on kääntyvä
suuntain, joka levittää leikkuujätteen sivulle ja alas
nurmeen päin, kun sivuheittotila on käytössä.
Oikeanpuoleisen levittimen asennus
levitystä varten
Leikkaa 1/3 ruohonkorresta
Ruohonkorren pituudesta kannattaa leikata vain noin 1/3.
Suuremman määrän leikkaamista ei suositella, ellei ruoho
ole harvaa tai ole myöhäinen syksy, jolloin ruoho kasvaa
hitaammin.
1. Pysäköi kone tasaiselle alustalle ja vapauta teräkytkin.
2. Siirrä liikkeenohjausvivut ulospäin pysäköintiasentoon,
sammuta moottori, irrota virta-avain ja odota, että
kaikki liikkuvat osat pysähtyvät, ennen kuin poistut
käyttäjän paikalta.
Leikkuusuunta
3. Irrota ohjauslevy leikkuupöydästä (Kuva 33).
Vaihtele leikkuusuuntaa, jotta ruoho pysyy pystyssä. Tämä
helpottaa myös leikkuujätteen levittämistä, joka puolestaan
edistää maatumista ja lannoitusta.
4. Irrota oikeanpuoleinen leikkuuterä. Katso lisätietoja
leikkurin huoltoa käsittelevästä osasta.
5. Aseta oikeanpuoleinen levitin leikkuupöydän alle ja
kiinnitä se kahdella nupilla ja jousialuslaatalla (kovera
puoli leikkuriin päin) kuvien mukaisesti (Kuva 31 ja
Kuva 32).
Leikkaa sopivin aikavälein
Ruoho kannattaa yleensä leikata neljän päivän välein. Ruohon
kasvunopeus kuitenkin vaihtelee. Koska leikkuukorkeus on
hyvä pitää samana, leikkaa ruoho useammin alkukeväällä.
Vähennä leikkuukertoja keskikesällä, jolloin ruohon kasvu
hidastuu. Jos ruohoa ei jostain syystä voida leikata pitkähköön
aikaan, käytä ensin korkeaa leikkuukorkeutta. Leikkaa
ruoho sitten uudelleen parin päivän kuluttua alemmalla
korkeusasetuksella.
Tärkeää: Varmista, että kieleke, joka on
kauimmaisena oikeanpuoleisen levittimen oikealla
sivulla, on leikkurin ulkopuolella ja samalla tasolla
leikkurin pinnan kanssa.
6. Asenna oikeanpuoleinen leikkuuterä. Katso lisätietoja
leikkurin huoltoa käsittelevästä osasta.
Varo leikkaamasta ruohoa liian lyhyeksi
Käyttövihjeitä
Jos leikkurin leikkuuleveys on leveämpi kuin ennen
käyttämässäsi leikkurissa, nosta leikkuukorkeutta, jotta et
leikkaisi epätasaista nurmea liian lyhyeksi.
Kaasun Nopea-asetus
Leikkuujälki ja ilmanvaihto ovat parhaimmillaan, kun
moottoria käytetään Nopea-asetuksella. Ilmaa tarvitaan,
jotta ruoho saataisiin leikattua huolellisesti. Älä siis säädä
leikkuukorkeutta liian alas ja älä anna leikkaamattoman
ruohon ympäröidä leikkuria kokonaan. Huolehdi, että
Pitkä ruoho
Jos ruohon annetaan kasvaa hieman normaalia pidemmäksi
tai se on hyvin kosteaa, leikkaa ruoho tavallista korkeammalla
28
leikkuukorkeudella. Leikkaa ruoho sitten uudelleen normaalia,
alempaa asetusta käyttäen.
Pysäytettäessä
Jos koneen liike eteenpäin on pysäytettävä kesken leikkuun,
nurmikolle saattaa pudota kasa leikkuujätettä. Jotta näin ei
kävisi, siirry aiemmin leikatulle alueelle terät kytkettyinä tai
vapauta leikkuupöytä eteenpäin ajaessasi.
Pidä leikkuukoneen alapuoli puhtaana
Poista leikkuujätteet ja lika leikkurin alapuolelta aina käytön
jälkeen. Jos leikkurin sisälle kertyy ruohoa, leikkuujäljestä
tulee ennen pitkää epätyydyttävä.
Terän huolto
Pidä terä terävänä koko leikkuukauden ajan. Terävä
terä leikkaa ruohon siistimmin ruohonkorsia repimättä.
Repeytymien vuoksi ruohon reunat muuttuvat ruskeiksi, mikä
heikentää kasvua ja altistaa kasvisairauksille. Tarkista aina
käytön jälkeen, että leikkuuterät ovat terävät ja että ne eivät
ole kuluneet tai vaurioituneet. Viilaa mahdolliset lovet pois
ja teroita terät tarpeen mukaan. Jos terä on vaurioitunut tai
kulunut, vaihda se aitoon Toro-vaihtoterään.
29
Kunnossapito
Huomaa: Koneen vasen ja oikea puoli määritellään normaalista käyttöasennosta käsin.
Kunnossapitotaulukko
Huoltoväli
8 ensimmäisen käyttötunnin
jälkeen
Huoltotoimenpide
• Vaihda moottoriöljy.
Aina ennen käyttöä tai
päivittäin
•
•
•
•
•
Tarkista turvajärjestelmä.
Tarkista moottoriöljyn määrä.
Puhdista ilmanottoritilä.
Tarkista leikkuuterät.
Tarkista, ettei suuntaimessa ole vaurioita.
Jokaisen käytön jälkeen
• Puhdista leikkuupöydän kotelo.
25 käyttötunnin välein
• Rasvaa kaikki voitelukohdat.
• Tarkista rengaspaine.
• Tarkista, ettei hihnoissa ole kulumia tai murtumia.
100 käyttötunnin välein
•
•
•
•
200 käyttötunnin välein
• Vaihda paperipanos (useammin pölyisissä ja likaisissa olosuhteissa).
• Vaihda öljynsuodatin (useammin pölyisissä ja likaisissa olosuhteissa).
Ennen varastointia
Huolla paperipanos (useammin pölyisissä ja likaisissa olosuhteissa).
Vaihda moottoriöljy (useammin pölyisissä ja likaisissa olosuhteissa).
Tarkista sytytystulpat.
Vaihda polttoaineputken suodatin.
• Lataa akku ja irrota akun kaapelit.
• Tee kaikki yllä mainitut huoltotoimenpiteet ennen varastointia.
• Maalaa kuluneet pinnat.
Tärkeää: Lisää huoltotoimenpiteitä on moottorin käyttöohjeessa.
VAROITUS
Jos jätät avaimen virtalukkoon, joku voi vahingossa käynnistää moottorin ja vahingoittaa vakavasti lähellä
olijoita.
Irrota avain virtalukosta ja irrota sytytystulpan johto ennen huoltotoimenpiteitä. Työnnä johto sivuun, jotta
se ei pääse vahingossa koskettamaan sytytystulppaa.
30
Huoltoa edeltävät
toimenpiteet
Voitelu
Istuimen nosto
Huoltoväli: 25 käyttötunnin välein—Rasvaa kaikki
voitelukohdat.
Varmista, että liikkeenohjausvivut on lukittu
pysäköintiasentoon. Nosta istuinta eteenpäin.
Rasvatyyppi: Litiumpohjainen yleisrasva nro 2
Laakereiden rasvaus
1. Pysäköi kone tasaiselle alustalle ja vapauta teräkytkin.
Istuinta nostamalla päästään käsiksi seuraaviin osiin:
2. Siirrä liikkeenohjausvivut ulospäin pysäköintiasentoon,
sammuta moottori, irrota virta-avain ja odota, että
kaikki liikkuvat osat pysähtyvät, ennen kuin poistut
käyttäjän paikalta.
• Sarjanumerokilpi
• Huoltotarra
• Istuimen säätöpultit
3. Puhdista rasvanipat (Kuva 34 ja Kuva 35) rievulla.
Varmista, että kaikki maaliläiskät tulevat hangatuiksi
pois nipasta (nipoista).
• Polttoainesuodatin
• Akku ja akun kaapelit
1
G014522
Kuva 34
1. Etukääntöpyörän rengas
Kuva 35
Sijaitsee istuinkaukalon alapuolella
1. Lue käyttöohjeet
ennen korjaamista tai
huoltamista.
2. Tarkista rengaspaineet
25 käyttötunnin välein.
3. Rasvaa 25 käyttötunnin
välein.
4. Moottori
4. Liitä voitelupistooli kuhunkin nippaan (Kuva 34 ja
Kuva 35). Pumppaa rasvaa nippoihin, kunnes rasvaa
alkaa tihkua laakereista.
5. Pyyhi pois liika rasva.
31
Moottorin huolto
Tärkeää: Älä koskaan puhdista paperipanosta
paineilmalla tai nesteillä, kuten liuotinaineella,
bensiinillä tai paloöljyllä. Paperipanos on
vaihdettava, jos se on vaurioitunut tai jos sitä ei
voida puhdistaa kunnolla.
Ilmanpuhdistimen huolto
Huomaa: Huolla ilmanpuhdistin useammin (muutaman
tunnin välein), jos käyttöolosuhteet ovat erittäin pölyiset tai
hiekkaiset.
Moottoriöljyn huolto
Suodatinpanoksen irrotus
Öljylaatu: pesevä öljy (API-huoltoluokitus SF, SG, SH, SJ
tai SL).
1. Pysäköi kone tasaiselle alustalle ja vapauta
voimanulosotto (PTO).
Kampikammion tilavuus:
2. Siirrä liikkeenohjausvivut jarruasentoon, sammuta
moottori, irrota virta-avain ja odota, että kaikki liikkuvat
osat pysähtyvät, ennen kuin poistut käyttäjän paikalta.
3. Puhdista ilmanpuhdistimen suojuksen ympäristö,
jotta likaa ei pääse moottoriin aiheuttamaan vahinkoa.
Nosta suojus ja irrota letkukiristin, joka kiinnittää
ilmanpuhdistinjärjestelmän moottoriin (Kuva 36).
Malli
Öljynsuodattimen
kanssa
Ilman öljynsuodatinta
74386
1,5 l
1,7 l
74387
1,8 l
2,1 l
Viskositeetti: Katso seuraava taulukko.
SAE V iscosity Grades
4. Löysää letkukiristintä ja irrota paperipanos (Kuva 36).
SAE 40
SAE 30
2
SAE 10W
– 30/ SAE 10W
– 40
1
SAE 5W
– 20
°F -20
°C -30
3
0
-20
20
-10
32
0
40
60
10
80
20
100
30
40
STARTING TEMPERATURE RANGE ANTICIPATED BEFORE NEXT OIL CHANGE
g017470
Kuva 37
Huomaa: Moniasteöljyjen (5W-20, 10W-30 ja 10W-40)
käyttö lisää öljyn kulutusta. Tarkista öljymäärä useammin,
kun käytät niitä.
G014908
Moottorin öljymäärän tarkistus
Kuva 36
1. Suojus
Huoltoväli: Aina ennen käyttöä tai päivittäin
3. Letkunkiristin
Huomaa: Tarkista öljymäärä moottorin ollessa kylmä.
2. Paperipanos
VAARA
Suodatinpanoksen puhdistus
Kosketus kuumiin osiin voi aiheuttaa tapaturman.
Huoltoväli: 100 käyttötunnin välein—Huolla paperipanos
(useammin pölyisissä ja likaisissa
olosuhteissa).
Pidä kädet, jalat, kasvot, vaatteet ja muut
ruumiinosat etäällä äänenvaimentimesta ja muista
kuumista osista.
200 käyttötunnin välein/Vuosittain (kumpi saavutetaan
ensin)—Vaihda paperipanos (useammin pölyisissä ja
likaisissa olosuhteissa).
Tärkeää: Älä laita kampikammioon liikaa öljyä, sillä
moottori voi vahingoittua. Älä käytä moottoria öljyn
ollessa L-merkin alapuolella, sillä moottori saattaa
vahingoittua.
1. Naputa panosta kevyesti tasaista pintaa vasten, jotta
pöly ja lika irtoavat siitä.
1. Pysäköi kone tasaiselle alustalle, vapauta teräkytkin,
sammuta moottori, kytke seisontajarru ja irrota
virta-avain virtalukosta.
2. Tarkista, ettei panos ole repeytynyt, ettei siinä ole
öljykalvoa ja ettei tiiviste ole vaurioitunut.
32
2. Varmista, että moottori on pysähtynyt ja jäähtynyt, jotta
öljy on ehtinyt valua öljypohjaan.
2. Vapauta voimanulosotto (PTO), lukitse
liikkeenohjausvivut vapaalle ja kytke seisontajarru.
3. Puhdista öljyntäyttökorkin/mittatikun ympäristö ennen
korkin irrottamista, jotta moottoriin ei pääse likaa,
leikkuujätteitä tai muita roskia.
3. Sammuta moottori, irrota avain ja odota, että kaikki
liikkuvat osat ovat pysähtyneet, ennen kuin poistut
käyttäjän paikalta (Kuva 39).
4. Sammuta moottori, irrota avain ja odota, että kaikki
liikkuvat osat ovat pysähtyneet, ennen kuin poistut
käyttäjän paikalta (Kuva 38).
1
3
6
1
2
3
4
5
6
2
4
5
7
G014971
Kuva 39
8
9
10
G008792
Kuva 38
Moottoriöljyn vaihto
Huoltoväli: 8 ensimmäisen käyttötunnin jälkeen—Vaihda
moottoriöljy.
100 käyttötunnin välein—Vaihda moottoriöljy
(useammin pölyisissä ja likaisissa olosuhteissa).
Huomaa: Toimita käytetty öljy jälleenkäsittelylaitoksen
hävitettäväksi.
1. Pysäköi kone siten, että valutuspuoli on hieman
vastakkaista puolta alempana, jotta kaikki öljy valuu
pois.
33
4. Kaada hitaasti noin 80 % määritetystä öljymäärästä
täyttöputkeen ja lisää hitaasti siten, että sitä on
Full-merkkiin asti (Kuva 40).
1
3
1
2
3
4
2
4
5
5
6
6
3/4
G008796
Kuva 40
G008748
Kuva 41
Moottorin öljynsuodattimen vaihto
Huomaa: Varmista, että öljynsuodattimen tiiviste
koskettaa moottoria. Käännä sitä sitten vielä 3/4
kierrosta.
Huoltoväli: 200 käyttötunnin välein—Vaihda öljynsuodatin
(useammin pölyisissä ja likaisissa
olosuhteissa).
3. Lisää kampikammioon uutta oikeanlaatuista öljyä.
Katso kohta Öljyn vaihto.
Huomaa: Vaihda moottorin öljynsuodatin useammin, jos
käyttöolosuhteet ovat erittäin pölyiset tai hiekkaiset.
Sytytystulpan huolto
1. Tyhjennä öljy moottorista. Katso kohta Moottoriöljyn
vaihto.
Huoltoväli: 100 käyttötunnin välein—Tarkista sytytystulpat.
2. Vaihda moottorin öljynsuodatin (Kuva 41).
Varmista, että keski- ja sivuelektrodien kärkiväli on
oikea, ennen kuin asennat sytytystulpan. Irrota ja asenna
sytytystulppa käyttäen apuna sytytystulpan avainta ja tarkista
ja säädä kärkiväli kärkivälin työkalulla/rakotulkilla. Asenna
tarvittaessa uudet sytytystulpat.
Tyyppi: NGK BPR4ES (tai vastaava)
Kärkiväli: 0,76 mm
34
Sytytystulppien irrotus
Sytytystulpan asennus
1. Vapauta voimanulosotto (PTO), lukitse
liikkeenohjausvivut vapaalle ja kytke seisontajarru.
Kiristä sytytystulpat momenttiin 22 N·m.
2. Sammuta moottori, irrota avain ja odota, että kaikki
liikkuvat osat ovat pysähtyneet, ennen kuin poistut
käyttäjän paikalta.
16 ft-lb
22 N-m
Kuva 42
G010687
Huomaa: Koska sytytystulpan ympärillä on syvennys,
tehokkain puhdistustapa on puhaltaa onteloon
paineilmaa. Sytytystulppaan pääsee parhaiten käsiksi,
kun puhallinkotelo on irrotettu puhdistusta varten.
Kuva 44
Jäähdytysjärjestelmän
puhdistus
Sytytystulpan tarkistus
Tärkeää: Sytytystulppia ei saa puhdistaa. Sytytystulppa
tulee vaihtaa aina, kun eriste on mustunut, kun elektrodit
ovat kuluneet tai kun tulpassa on öljykalvo tai murtumia.
Puhdista ilmanottoritilä ruohosta ja roskista aina ennen
käyttöä.
Jos näet eristeessä vaaleanruskeata tai harmaata, moottori
toimii moitteettomasti. Jos eriste on mustunut, ilmanpuhdistin
on yleensä likainen.
1. Vapauta teräkytkin, lukitse ohjausvivut vapaalle ja kytke
seisontajarru.
2. Sammuta moottori, irrota avain ja odota, että kaikki
liikkuvat osat ovat pysähtyneet, ennen kuin poistut
käyttäjän paikalta.
Säädä kärkiväli 0,76 mm:iin.
1
2
3. Irrota ilmanottoritilä, ilmanpuhdistimen suojus ja
tuulettimen kotelo.
4. Puhdista osat roskista ja ruohosta.
5. Asenna ilmanottoritilä, ilmanpuhdistimen suojus ja
tuulettimen kotelo.
G008794
Kuva 43
35
Polttoainejärjestelmän
huolto
HENGENVAARA
Tietyissä oloissa bensiini on hyvin tulenarkaa
ja räjähdysherkkää. Bensiinin aiheuttama
tulipalo tai räjähdys voi aiheuttaa palovammoja ja
omaisuusvahinkoja.
1
2
3
• Kaikki polttoaineeseen liittyvät
huoltotoimenpiteet on suoritettava vasta,
kun moottori on jäähtynyt. Tyhjennys tulee
suorittaa ulkona avoimessa tilassa. Läikkynyt
bensiini tulee pyyhkiä pois.
5
4
g017471
Kuva 45
• Bensiinisäiliötä tyhjennettäessä ei saa
tupakoida, ja tyhjennys tulee suorittaa kaukana
avotulesta tai paikoista, joissa kipinä voi sytyttää
bensiinihöyryt.
1. Polttoaineputki säiliöstä
4. Polttoaineletku moottoriin
2. Polttoaineputken suodatin
5. Letkunkiristin
3. Kulkusuunnan nuoli
Polttoaineputken suodattimen
vaihto
4. Purista letkunkiristimien päitä yhteen ja liu’uta niitä
poispäin suodattimesta (Kuva 45).
5. Irrota suodatin polttoaineletkuista.
Huoltoväli: 100 käyttötunnin välein—Vaihda
polttoaineputken suodatin.
6. Asenna uusi suodatin niin, että kulkusuunnan nuoli
tulee polttoainesäiliöstä päin ja osoittaa moottoriin päin.
Kiinnitä suodatin paikalleen siirtämällä letkukiristimet
lähelle sitä (Kuva 45).
Älä asenna likaista suodatinta, jos se on irrotettu
polttoaineputkesta.
1. Pysäköi kone tasaiselle alustalle ja vapauta teräkytkin.
2. Siirrä liikkeenohjausvivut ulospäin pysäköintiasentoon,
sammuta moottori, irrota virta-avain ja odota, että
kaikki liikkuvat osat pysähtyvät, ennen kuin poistut
käyttäjän paikalta.
3. Paikanna polttoainesuodatin moottorin sivulta kuvan
mukaisesti (Kuva 45).
36
Sähköjärjestelmän
huolto
5. Vedä kumisuojusta ylös punaista pluskaapelia pitkin.
Irrota pluskaapeli (punainen) akun navasta (Kuva 46).
Säilytä kaikki kiinnikkeet.
6. Irrota akun pidike (Kuva 46) ja nosta akku pois
akkualustalta.
VAARA
3
KALIFORNIA
Lakiesityksen 65 mukainen varoitus
Akun liitännät, navat ja niihin liittyvät
lisävarusteet sisältävät lyijyä ja lyijy-yhdisteitä,
joiden tiedetään aiheuttavan syöpää ja
haittaavan lisääntymistä. Pese kädet, kun
olet käsitellyt akkua.
2
6
5
1
7
4
Akun lataus
Akun irrotus
G005072
VAARA
Kuva 46
Akun navat tai metallityökalut voivat aiheuttaa
oikosulun koskettaessaan koneen metalliosia,
mistä voi seurata kipinöitä. Kipinät voivat saada
akun kaasut räjähtämään ja aiheuttaa siten
henkilövahingon.
1. Akku
5. Akun miinusnapa
2. Akun plusnapa
6. Siipimutteri, aluslaatta ja
pultti
3. Pultti, aluslaatta ja mutteri
7. Akun pidike
4. Navan suojus
• Kun irrotat tai asennat akun, älä anna akun
napojen koskettaa koneen metalliosia.
Akun lataus
• Älä anna metallityökalujen aiheuttaa oikosulkua
akun napojen ja koneen metalliosien välille.
Huoltoväli: Ennen varastointia—Lataa akku ja irrota akun
kaapelit.
1. Irrota akku alustasta. Katso Akun irrotus.
2. Lataa akkua 6–10 A:n virralla vähintään yhden tunnin
ajan. Älä lataa akkua liikaa.
3. Kun akku on ladattu täyteen, irrota laturi
sähköliitännästä. Irrota sitten laturin johtimet akun
navoista (Kuva 47).
1. Pysäköi kone tasaiselle alustalle ja vapauta teräkytkin.
2. Siirrä liikkeenohjausvivut ulospäin pysäköintiasentoon,
sammuta moottori, irrota virta-avain ja odota, että
kaikki liikkuvat osat pysähtyvät, ennen kuin poistut
käyttäjän paikalta.
3. Nosta istuin, jotta pääset käsiksi akkuun.
4. Irrota negatiivinen (musta) maakaapeli akun navasta
(Kuva 46). Säilytä kaikki kiinnikkeet.
VAARA
Akun kaapeleiden virheellinen asennus
voi vahingoittaa konetta ja kaapeleita
aiheuttaen kipinöitä. Kipinät voivat saada
akun kaasut räjähtämään ja aiheuttaa siten
henkilövahingon.
• Irrota aina akun miinuskaapeli
(musta) ennen pluskaapelin (punainen)
irrottamista.
Kuva 47
• Kytke aina akun pluskaapeli (punainen)
ennen miinuskaapelia (musta).
37
1. Akun plusnapa
3. Punainen laturin johdin (+)
2. Akun miinusnapa
4. Musta laturin johdin (–)
Vetojärjestelmän huolto
Huomaa: Älä käytä konetta, kun akkua ei ole kytketty.
Se voi aiheuttaa sähkövaurioita.
Rengaspaineen tarkistus
Akun asennus
1. Aseta akku alustalle (Kuva 46).
Huoltoväli: 25 käyttötunnin välein—Tarkista rengaspaine.
2. Asenna pluskaapeli (punainen) akun plusnapaan (+)
käyttämällä aiemmin irrotettuja kiinnikkeitä.
3. Asenna miinuskaapeli akun miinusnapaan (–)
käyttämällä aiemmin irrotettuja kiinnikkeitä.
Pidä etu- ja takarenkaiden rengaspaine ohjeiden mukaisena.
Epätasainen rengaspaine saattaa tehdä leikkuujäljestä
epätasaisen. Tarkista paine venttiilin varresta (Kuva 49).
Tarkista paine, kun renkaat ovat kylmät, jotta painelukema
olisi mahdollisimman tarkka.
4. Vedä punainen suojus positiivisen (punaisen) akun
navan päälle.
Katso renkaiden valmistajan suosittelema enimmäispaine
kääntöpyörien renkaiden sivusta.
5. Kiinnitä akku pidikkeellä (Kuva 46).
Täytä takakäyttöpyörien renkaat paineeseen 82 kPa (12 psi).
6. Laske istuin alas.
Sulakkeiden huolto
Sähköjärjestelmä on suojattu sulakkeilla. Huoltoa ei tarvita.
Jos sulake kuitenkin palaa, tarkista osa/virtapiiri toimintavian
tai oikosulun varalta.
Sulake:
Kuva 49
• Päävirta F1 – 30 A, kahvatyyppinen
1. Venttiilinvarsi
• Latauspiiri F2 – 25 A, kahvatyyppinen
1. Irrota ruuvit, joilla ohjauspaneeli on kiinni koneessa.
Säilytä kaikki kiinnikkeet.
Sähköjarrun vapautus
2. Nosta ohjauspaneeli ylös, niin pääset käsiksi
pääjohdinsarjaan ja sulakerasiaan (Kuva 48).
Sähköjarru voidaan vapauttaa käsin kääntämällä nostovarsia
eteenpäin. Kun sähköjarru on aktivoitunut, jarru palautuu.
3. Vaihda sulake vetämällä ensin vanha sulake irti
(Kuva 48).
Vapauta jarru:
1
30
25
30
1
25
2
G014921
Kuva 48
1. Päävirta – 30 A
G015000
Kuva 50
2. Latauspiiri – 25 A
1. Jarrun nostovarsi sähköjarrun ohjausyksikössä
4. Palauta ohjauspaneeli normaaliasentoon. Kiinnitä
paneeli koneeseen aiemmin irrotetuilla ruuveilla.
1. Paikanna sähköjarrun akseli, johon jarrun nostovarret
yhdistyvät.
2. Vapauta jarru kääntämällä akselia eteenpäin.
38
Leikkurin huolto
Taipuneiden terien tarkistus
Huomaa: Koneen on oltava tasaisella alustalla seuraavaa
toimenpidettä varten.
Leikkuuterien huolto
1. Nosta leikkuupöytä ylimpään leikkuukorkeusasentoon,
joka on myös kuljetusasento.
Pidä terät terävinä koko leikkuukauden ajan. Terävät terät
leikkaavat ruohon siistimmin ruohonkorsia repimättä.
Repeytymien vuoksi ruohon reunat muuttuvat ruskeiksi, mikä
heikentää kasvua ja altistaa kasvisairauksille.
2. Käytä pehmustettuja paksuja suojakäsineitä tai muita
soveltuvia käsisuojaimia. Käännä terää hitaasti sopivaan
asentoon, jossa etäisyys leikkuusärmästä tasaiseen
alustaan voidaan mitata.
Tarkista päivittäin, että leikkuuterät ovat terävät ja että ne
eivät ole kuluneet tai vaurioituneet. Viilaa mahdolliset lovet
pois ja teroita terät tarpeen mukaan. Jos terä on vaurioitunut
tai kulunut, vaihda se aitoon Toro-vaihtoterään. Jotta terien
teroitus ja vaihto kävisi vaivattomasti, käytettävissä on hyvä
olla muutamia vaihtoteriä.
1
VAARA
2
3
Kulunut tai vaurioitunut terä voi rikkoutua ja terän
pala voi sinkoutua käyttäjään tai ohikulkijaan
aiheuttaen vakavan loukkaantumisen tai kuoleman.
• Terä on tarkistettava säännöllisesti kulumisen ja
vaurioiden varalta.
• Kulunut tai vaurioitunut terä on vaihdettava.
G014972
Kuva 52
1. Leikkuupöytä
2. Karan kotelo
Ennen terien tarkastusta tai huoltoa
Pysäköi kone tasaiselle alustalle, vapauta teräkytkin ja siirrä
liikkeenohjausvivut ulospäin pysäköintiasentoon. Pysäytä
moottori ja irrota virta-avain.
Terien tarkastus
Huoltoväli: Aina ennen käyttöä tai päivittäin—Tarkista
leikkuuterät.
1. Tarkasta leikkuusärmät (Kuva 51). Jos särmät eivät
ole teräviä tai niissä on lovia, irrota terät ja teroita ne.
Katso kohta Terien teroitus.
2. Tarkista terät, etenkin kupera alue (Kuva 51). Jos
havaitset vähäisiäkään vaurioita, kulumia tai uria
tällä alueella (kohta 3, Kuva 51), asenna uusi terä
välittömästi.
Kuva 51
1. Leikkuusärmä
3. Kulumisjälkiä/urautumista
2. Kupera alue
4. Vaurio
39
3. Terä
3. Mittaa etäisyys terän kärjestä tasaiseen alustaan.
VAARA
Taipunut tai vaurioitunut terä voi rikkoutua
ja aiheuttaa vakavan loukkaantumisen tai
kuoleman lähellä olijoille.
• Taipunut tai vaurioitunut terä on aina
vaihdettava uuteen.
• Älä hio tai tee teräviä lovia terän särmiin
tai pintoihin.
1
G014973
3
A. Jos A:n ja B:n välinen ero on suurempi kuin 3 mm,
vaihda terä uuteen. Katso kohdat Terien irrotus
ja Terien asennus.
2
Kuva 53
Huomaa: Jos taipuneen terän tilalle vaihdetaan
uusi ja mittaustulos on edelleen yli 3 mm, terän
kara saattaa olla taipunut. Ota yhteys valtuutettuun
Toro-huoltoliikkeeseen.
1. Terä mittausasennossa
2. Tasainen alusta
3. Mitattu etäisyys terän ja alustan välillä (A)
B.
4. Käännä samaa terää 180 astetta niin, että vastakkainen
leikkuusärmä on samassa asennossa.
Jos ero on hyväksytyissä rajoissa, siirry seuraavaan
terään.
Toista toimenpide kullekin terälle.
Terien irrotus
Terä on vaihdettava, jos se on osunut kiinteään esineeseen,
jos se on epätasapainossa tai jos se on taipunut. Käytä
aina aitoja Toro-vaihtoteriä koneen parhaan suorituskyvyn
ja turvallisuuden varmistamiseksi. Muiden valmistajien
vaihtoterien käyttö saattaa aiheuttaa sen, että kone ei ole enää
turvallisuusstandardien mukainen.
3
2
1
G014974
Kuva 54
Tartu terän päähän liinan tai paksun hansikkaan avulla. Irrota
teräpultti, jousialuslaatta, terän jäykistäjä ja terä kara-akselista
(Kuva 56).
1. Terä, aiemmin mitattu puoli
2. Aiemmin käytetty mittausasento
3. Terän vastakkainen puoli siirretään mittausasentoon
5. Mittaa etäisyys terän kärjestä tasaiseen alustaan. Ero
saa olla enintään 3 mm.
1
Kuva 56
G014973
1. Terän siipialue
4. Teräpultti
2. Terä
5. Terän jäykistäjä (vain
mallit, joissa on 107 cm:n
leikkuupöydät)
3
2
3. Jousialuslaatta
Kuva 55
1. Vastakkaisen terän särmä mittausasennossa
2. Tasainen alusta
3. Toinen mitattu etäisyys terän ja alustan välillä (B)
Terien teroitus
1. Viilaa leikkuusärmä teräväksi terän molemmista
päistä (Kuva 57). Säilytä alkuperäinen kulma. Terä
40
säilyttää tasapainonsa, kun molemmista leikkuusärmistä
poistetaan materiaalia yhtä paljon.
2. Siirrä liikkeenohjausvivut ulospäin pysäköintiasentoon,
sammuta moottori, irrota virta-avain ja odota, että
kaikki liikkuvat osat pysähtyvät, ennen kuin poistut
käyttäjän paikalta.
3. Siirrä leikkuukorkeuden säätövipu keskimmäiseen
asentoon.
4. Käännä teriä varovasti niin, että ne ovat kaikki
sivuttaissuunnassa (Kuva 59 ja Kuva 60).
Kuva 57
1. Teroita alkuperäiseen kulmaan
1
2
2. Tarkista terän tasapaino asettamalla se terän tasaimeen
(Kuva 58). Jos terä pysyy vaaka-asennossa, se on
tasapainossa ja sitä voidaan käyttää. Jos terä ei
ole tasapainossa, viilaa sitä vähän vain siipialueelta
(Kuva 57). Toista, kunnes terä on tasapainossa.
G009682
3
3
2
4
Kuva 58
1. Terä
2. Tasain
4
Kuva 59
Leikkuupöydät, joissa on kaksi terää
Terien asennus
1. Terät sivusuunnassa
2. Terän siipialue
1. Asenna terä kara-akseliin (Kuva 56).
3. Ulkoleikkuusärmät
4. Mittaa tästä etäisyys
terän kärjestä tasaiseen
alustaan
Tärkeää: Terän kuperan puolen on osoitettava
ylöspäin leikkurin sisäpuolta kohti, jotta
leikkuujäljestä tulee kunnollinen.
G005278
2. Asenna terän jäykistäjä, jousialuslaatta (kovera puoli
terää kohden) ja teräpultti (Kuva 56).
2
3. Kiristä teräpultti momenttiin 47–88 N·m.
Leikkuupöydän tasaus
3
3
1
2
Varmista, että leikkuupöytä on vaakasuorassa, aina leikkuria
asentaessasi tai jos nurmikon leikkuujälki ei ole tasainen.
4
Ennen tasausta on tarkistettava, ettei leikkuupöydässä ole
taipuneita teriä. Kaikki taipuneet terät on irrotettava ja
vaihdettava. Ennen kuin jatkat, katso kohta Taipuneiden
terien tarkistus.
4
Kuva 60
Leikkuupöydät, joissa on kolme terää
Leikkuupöytä on tasattava ensin sivusuunnassa, minkä jälkeen
voidaan säätää pitkittäiskaltevuutta.
1. Terät sivusuunnassa
2. Terän siipialue
Vaatimukset:
• Koneen on oltava tasaisella alustalla.
• Kaikkien renkaiden ilmanpaineen on oltava oikea.
3. Ulkoleikkuusärmät
4. Mittaa tästä etäisyys
terän kärjestä tasaiseen
alustaan
5. Mittaa ulkoleikkuusärmien ja tasaisen pinnan väliltä
(Kuva 59 ja Kuva 60). Jos molemmat mitat eivät ole
5 mm:n sisällä toisistaan, säätö on tarpeen. Jatka sitten
toimenpidettä.
Katso vetojärjestelmän huoltoa käsittelevän osan kohta
Rengaspaineen tarkistus.
Sivusuuntainen tasaus
6. Tue leikkuupöydän paino asettamalla puukappaleet
leikkuupöydän reunojen alle.
1. Pysäköi kone tasaiselle alustalle ja vapauta teräkytkin.
41
Huomaa: Älä aseta tukia nurmisuojarullien alle, jos
leikkuupöydässä on sellaiset.
ja jokainen yksittäinen sivu vastaa 3 mm:ä (Kuva 63).
Säädä leikkuupöytä sopivalle korkeudelle.
7. Siirry koneen vasemmalle puolelle. Tarkista, onko
sivuosan lukkopultti kiinteässä vai lovetussa asennossa
(Kuva 61).
8. Jos sivuosan lukkopultti on kiinteässä asennossa, irrota
se sekä sivuosan lukkomutteri kiinteästä asennosta ja
asenna ne lovettuun säätöasentoon (Kuva 61).
1
Jos pultti on lovetussa asennossa, sivuosan lukkopulttia
ja lukkomutteria ei ole tarpeen irrottaa.
2
G015323
G015325
Kuva 63
5
1. 6 mm
2. 3 mm
1
11. Pysäytä leikkuupöytä säädettyyn asentoon ja kiinnitä
uusi asento kiristämällä kannattimessa oleva sivuosan
lukkomutteri (Kuva 62). Kiristä kannattimessa olevaa
takaosan lukkomutteria.
4
3
12. Tasaa leikkuupöytä tarkistamalla terän kaltevuus
pituussuunnassa. Katso kohta Terän pituussuuntaisen
kaltevuuden säätö.
2
Kuva 61
1. Kannatin
2. Lovettu säätöasento
4. Sivuosan lukkomutteri
5. Sivuosan lukkopultti
Terän pituussuuntaisen kaltevuuden
säätö
3. Kiinteä asento
Terän pituussuuntainen kaltevuus on tarkistettava aina ennen
leikkurin asennusta. Jos leikkurin etupää on yli 7,9 mm
alempana kuin leikkurin takapää, säädä terän kaltevuutta
seuraavien ohjeiden mukaisesti:
9. Löysää kannattimessa olevaa takaosan lukkomutteria
(Kuva 62).
1. Pysäköi kone tasaiselle alustalle ja vapauta teräkytkin.
2. Siirrä liikkeenohjausvivut ulospäin pysäköintiasentoon,
sammuta moottori, irrota virta-avain ja odota, että
kaikki liikkuvat osat pysähtyvät, ennen kuin poistut
käyttäjän paikalta.
1
3
3. Siirrä leikkuukorkeuden säätövipu keskimmäiseen
asentoon.
Huomaa: Tarkista ja säädä terän sivusuuntainen
tasaus, jos et ole tarkistanut asetusta. Katso kohta
Leikkurin sivusuuntainen tasaus.
4
2
4. Käännä teriä varovasti niin, että ne ovat
pituussuuntaisesti (Kuva 64 ja Kuva 65).
G015324
Kuva 62
1. Kannatin
2. Takaosan lukkomutteri
3. Sivuosan lukkomutteri,
lovettu asento
4. Säätölovet
10. Löysää kannattimessa olevaa sivuosan lukkomutteria
juuri sen verran, että kannatinta voidaan säätää
(Kuva 62). Mittaa tarvittava säädön määrä hitsatun
kannattimen lovien avulla. Jokainen lovi vastaa 6 mm:ä,
42
2
1
G009658
2
3
Kuva 64
Leikkuupöydät, joissa on kaksi terää
1. Pituussuuntaiset terät
2. Mittaa tästä etäisyys terän kärjestä tasaiseen alustaan
1
2
G014634
3
Kuva 66
1. Säätötanko
2. Säätölohko
2
1
7. Nosta leikkurin etupäätä kiristämällä säätömutteria.
Laske leikkurin etupäätä löysäämällä säätömutteria.
2
8. Tarkista pituussuuntainen kaltevuus uudelleen säädön
jälkeen. Jatka mutterin säätämistä, kunnes etuterän
kärki on 1,6–7,9 mm alempana kuin takaterän kärki
(Kuva 64 ja Kuva 65).
3
G009659
Kuva 65
Leikkuupöydät, joissa on kolme terää
1. Pituussuuntaiset terät
3. Lukkomutteri
9. Kun terän pituussuuntainen kaltevuus on kunnossa,
tarkista leikkurin sivusuuntainen tasaus uudelleen.
Katso kohta Leikkurin sivusuuntainen tasaus.
3. Mittaa tästä etäisyys
terän kärjestä tasaiseen
alustaan
2. Ulkoleikkuusärmät
Leikkurin irrotus
5. Mittaa etäisyys etuterän kärjestä tasaiseen alustaan
ja takaterän kärjestä tasaiseen alustaan (Kuva 64 ja
Kuva 65). Jos etuterän kärki ei ole 1,6–7,9 mm
alempana kuin takaterän kärki, säädä etuosan
lukkomutteria.
1. Pysäköi kone tasaiselle alustalle ja vapauta teräkytkin.
2. Siirrä liikkeenohjausvivut ulospäin pysäköintiasentoon,
sammuta moottori, irrota virta-avain ja odota, että
kaikki liikkuvat osat pysähtyvät, ennen kuin poistut
käyttäjän paikalta.
6. Säädä terän pituussuuntaista kaltevuutta kiertämällä
leikkurin etuosassa olevaa säätömutteria (Kuva 66).
3. Laske leikkuukorkeuden säätövipu alimpaan asentoon.
4. Irrota sokka etutukitangosta ja irrota tanko
leikkuupöydän kannattimesta (Kuva 67). Laske
leikkuupöydän etuosa varovasti maahan.
43
Leikkurin hihnan huolto
Hihnojen tarkastus
Huoltoväli: 25 käyttötunnin välein—Tarkista, ettei hihnoissa
ole kulumia tai murtumia.
Tarkista, ettei hihnoissa ole murtumia, rispaantuneita reunoja,
palojälkiä tai muita vaurioita. Vaihda vaurioituneet hihnat.
Leikkurin hihnan vaihto
3
1
Kuluneen hihnan merkkejä ovat vinkuminen hihnan
pyöriessä, terien lipsuminen ruohoa leikattaessa, rispaantuneet
reunat, palojäljet ja murtumat. Vaihda leikkurin hihna, jos
jokin näistä tiloista ilmenee.
2
1. Pysäköi kone tasaiselle alustalle ja vapauta teräkytkin.
2. Siirrä liikkeenohjausvivut ulospäin pysäköintiasentoon,
sammuta moottori, irrota virta-avain ja odota, että
kaikki liikkuvat osat pysähtyvät, ennen kuin poistut
käyttäjän paikalta.
G014635
Kuva 67
1. Etutukitanko
3. Aseta leikkuukorkeudeksi alin leikkuuasento (38 mm).
3. Leikkuupöydän kannatin
2. Lukkomutteri
4. Vapauta kiristinpyörän jännitys irrottamalla
kiristinpyörän jousi leikkuupöydän koukusta jousen
irrotustyökalun avulla (Toro-osanro 92-5771). Irrota
sitten hihna hihnapyöriltä (Kuva 69 ja Kuva 70).
5. Nosta leikkuupöytä ja kannattimet irti
takanostovarresta. Laske leikkuri maahan
varovasti (Kuva 68).
VAARA
Asennettuna jousessa on jännitys, ja se saattaa
aiheuttaa henkilövahinkoja.
Ole varovainen, kun irrotat hihnaa.
2
2
3
1
G005077
Kuva 68
1. Leikkuupöytä
3. Takanostovarsi
2. Kannatin
6. Irrota leikkurin hihna moottorin hihnapyörästä
liu’uttamalla leikkuupöytää taaksepäin.
7. Liu’uta leikkuupöytä pois koneen alta.
Huomaa: Säilytä kaikki osat myöhempää käyttöä
varten.
44
6. Asenna kiristinpyörän jousi leikkuupöydän koukkuun
jousen irrotustyökalun avulla (Toro-osanro 92-5771),
jolloin kiristinpyörä ja leikkurin hihna jännittyvät
(Kuva 69 ja Kuva 70).
2
5
Leikkurin asennus
1
3
1. Pysäköi kone tasaiselle alustalle ja vapauta teräkytkin.
4
2. Siirrä liikkeenohjausvivut ulospäin pysäköintiasentoon,
sammuta moottori, irrota virta-avain ja odota, että
kaikki liikkuvat osat pysähtyvät, ennen kuin poistut
käyttäjän paikalta.
3
3. Liu'uta leikkuri koneen alle.
4. Laske leikkuukorkeuden säätövipu alimpaan asentoon.
5. Nosta leikkuupöydän takaosaa ja ohjaa kannattimet
takanostovarren päälle (Kuva 68).
4
G014930
6
6. Kiinnitä etutukitanko leikkuupöytään liitintapilla ja
sokalla (Kuva 67).
Kuva 69
Leikkuupöydät, joissa on kaksi terää
1. Kiristinpyörä
7. Asenna leikkurin hihna moottorin hihnapyörään.
Katso kohta Leikkurin hihnan vaihto.
4. Jousi
2. Leikkurin hihna
5. Moottorin hihnapyörä
3. Ulommainen hihnapyörä
6. Jousen irrotustyökalu
3
Suuntaimen vaihto
Huoltoväli: Aina ennen käyttöä tai päivittäin—Tarkista, ettei
suuntaimessa ole vaurioita.
5
2
1
VAARA
3
Jos heittoaukko ei ole peitossa, leikkuri saattaa
singota esineitä käyttäjän tai sivullisten suuntaan,
mistä voi olla seurauksena vakava tapaturma.
Seurauksena voi olla myös kosketus terään.
Älä koskaan käytä konetta ilman suuntainta,
poistolevyä tai ruohonkeräysjärjestelmää.
Tarkista suuntain vaurioiden varalta aina ennen käyttöä.
Vaihda vaurioituneet osat ennen käyttöä.
1. Paikanna kuvassa näytetyt kohteet (Kuva 71).
4
G014931
6
Kuva 70
Leikkuupöydät, joissa on kolme terää
1. Kiristinpyörä
4. Jousi
2. Leikkurin hihna
5. Moottorin hihnapyörä
3. Ulommainen hihnapyörä
6. Jousen irrotustyökalu
5. Asenna uusi hihna moottorin ja leikkurin hihnapyörien
ympäri (Kuva 70).
45
3
Puhdistus
4
Leikkurin alapuolen pesu
5
6
Huoltoväli: Jokaisen käytön jälkeen—Puhdista
leikkuupöydän kotelo.
Pese leikkurin alapuoli aina käytön jälkeen, jotta ruohoa ei
pääse kertymään ja jotta leikkuujäte hajaantuu paremmin.
2
7
1. Pysäköi kone tasaiselle alustalle ja vapauta teräkytkin.
2. Siirrä liikkeenohjausvivut ulospäin pysäköintiasentoon,
sammuta moottori, irrota virta-avain ja odota, että
kaikki liikkuvat osat pysähtyvät, ennen kuin poistut
käyttäjän paikalta.
1
G005192
3. Kiinnitä letkuliitin leikkurin pesuliitännän päähän ja
käännä vesi suurelle paineelle (Kuva 72).
Kuva 71
1. Leikkuupöytä
5. Jousi
2. Suuntain
6. Mutteri (3/8 tuumaa)
3. Suuntaimen kannake
7. Lyhyt pidike
Huomaa: Levitä vaseliinia pesuliitännän
O-renkaaseen, jotta liitin liukuu paremmin ja suojaa
O-rengasta.
4. Tanko
2. Irrota mutteri (3/8 tuumaa) tangosta leikkurin alta
(Kuva 71).
3. Liu'uta tanko ulos lyhyestä pidikkeestä, jousesta ja
suuntaimesta (Kuva 71). Irrota vaurioitunut tai kulunut
suuntain.
4. Vaihda suuntain (Kuva 71).
5. Liu'uta tangon suora pää suuntaimen takakannakkeen
läpi.
6. Aseta jousi päätylangat alaspäin tankoon ja suuntaimen
kannakkeiden väliin. Liu'uta tanko suuntaimen toisen
kannakkeen läpi (Kuva 71).
7. Työnnä tanko suuntaimen edessä leikkuupöydässä
olevaan lyhyeen pidikkeeseen. Kiinnitä tangon takapää
leikkuriin mutterilla (3/8 tuumaa) (Kuva 71).
Kuva 72
Tärkeää: Suuntaimen on oltava jousikuormitettuna ala-asennossa. Nosta suuntain ylös ja testaa,
että napsahtaa ala-asentoon.
1. Pesuliitäntä
3. O-rengas
2. Letku
4. Liitin
4. Laske leikkuri alimpaan leikkuukorkeuteen.
5. Istuudu istuimelle ja käynnistä moottori. Kytke
teräkytkin ja anna leikkurin käydä 1–3 minuuttia.
6. Vapauta teräkytkin, pysäytä moottori ja irrota
virta-avain. Odota, kunnes kaikki liikkuvat osat ovat
pysähtyneet.
7. Käännä vesi pois päältä ja irrota liitin pesuliitännästä.
Huomaa: Jos leikkuri ei puhdistu yhdellä pesukerralla,
liota sitä ja anna sen seistä 30 minuutin ajan. Toista
sitten toimenpide.
8. Käytä leikkuria vielä 1–3 minuuttia, jotta ylimääräinen
vesi tulee ulos.
46
Varastointi
VAARA
Rikkoutunut tai puuttuva pesuliitäntä voi
aiheuttaa esineiden ulossinkoutumista
tai teräkosketuksen. Teräkosketus
tai ulossinkoutuva jäte voi aiheuttaa
loukkaantumisen tai kuoleman.
Puhdistus ja varastointi
1. Vapauta teräkytkin, siirrä liikkeenohjausvivut ulospäin
pysäköintiasentoon, sammuta moottori ja irrota
virta-avain.
• Vaihda rikkoutunut tai puuttuva
pesuliitäntä välittömästi, ennen kuin käytät
leikkuria uudelleen.
2. Irrota ruohon jäämät, lika ja rasva koneen kaikista
ulkoisista osista, etenkin moottorista. Puhdista
lika ja roskat moottorin sylinterinkannen rivoista ja
tuulettimen kotelosta.
• Käsiä tai jalkoja ei saa koskaan laittaa
leikkurin alle tai sen aukkojen läpi.
Tärkeää: Kone voidaan pestä miedolla
pesuaineella ja vedellä. Älä pese konetta
painepesurilla. Älä käytä vettä ylen määrin, älä
etenkään ohjauspaneelin lähellä, istuimen alla tai
moottorin ja hydraulipumppujen läheisyydessä.
3. Huolla ilmanpuhdistin. Katso moottorin huoltoa
käsittelevän osan kohta Ilmanpuhdistimen huolto.
4. Rasvaa kone. Katso kohta Voitelu.
5. Vaihda kampikammioöljy ja suodatin. Katso moottorin
huoltoa käsittelevän osan kohta Moottoriöljyn huolto.
6. Tarkista rengaspaineet. Katso vetojärjestelmän huoltoa
käsittelevän osan kohta Rengaspaineen tarkistus.
7. Lataa akku. Katso sähköjärjestelmän huoltoa
käsittelevän osan kohta Akun huolto.
8. Tarkista terien kunto. Katso leikkurin huoltoa
käsittelevän osan kohta Leikkuuterien huolto.
9. Valmistele kone varastointia varten, jos sitä ei ole
tarkoitus käyttää yli kuukauteen. Valmistele kone
varastointia varten seuraavasti.
10. Lisää polttoainesäiliöön öljypohjaista stabilointi/lisäainetta. Noudata stabilointiaineen valmistajan
sekoitusohjeita. Älä käytä alkoholipohjaista
stabilointiainetta (etanolia tai metanolia).
Huomaa: Stabilointi-/lisäaine toimii tehokkaimmin,
kun se sekoitetaan tuoreeseen bensiiniin ja kun sitä
käytetään jatkuvasti.
Käytä moottoria, jotta lisäaineinen polttoaine kiertää
koko polttoainejärjestelmässä (viisi minuuttia).
Sammuta moottori, anna sen jäähtyä ja tyhjennä
polttoainesäiliö.
Käynnistä moottori uudelleen ja anna sen käydä,
kunnes se sammuu.
Käytä rikastinta. Käynnistä moottori ja käytä sitä,
kunnes se ei käynnisty enää uudelleen.
Hävitä polttoaine asianmukaisesti. Kierrätä se
paikallisten säädösten mukaan.
Tärkeää: Älä säilytä lisäaineistettua bensiiniä
30 päivää kauempaa.
11. Irrota sytytystulpat ja tarkista niiden kunto.
Katso moottorin huoltoa käsittelevän osan kohta
47
Sytytystulpan huolto. Kun sytytystulppa (-tulpat) on
irrotettu moottorista, kaada kaksi ruokalusikallista
moottoriöljyä sytytystulpan reikään. Kierrätä moottoria
käynnistimellä, jotta öljy leviää sylinterin sisään. Asenna
sytytystulppa tai -tulpat. Älä asenna sytytystulpan
(-tulppien) johtoa.
12. Puhdista lika ja roskat leikkurin päältä.
13. Kaavi ruoho ja lika leikkurin alta ja pese leikkuri sitten
vesiletkulla.
14. Tarkista käyttöhihnan ja leikkurin hihnan kunto.
15. Tarkista ja kiristä kaikki pultit, mutterit ja ruuvit. Korjaa
tai vaihda kaikki kuluneet tai vaurioituneet osat.
16. Maalaa kaikki naarmuuntuneet tai paljaat metallipinnat.
Maalia on saatavissa valtuutetusta huoltoliikkeestä.
17. Varastoi kone puhtaaseen, kuivaan autotalliin tai
varastotilaan. Poista avain virtalukosta ja pane se
talteen. Peitä kone suojataksesi sen ja pitääksesi sen
puhtaana.
48
Vianetsintä
Ongelma
Moottori ylikuumenee.
Mahdollinen syy
1. Moottori on ylikuormitettu.
1. Vähennä ajonopeutta.
2. Kampikammiossa on liian vähän öljyä.
3. Moottorin puhallinkotelon alla olevat
jäähdytysrivat ja ilmakanavat ovat
tukossa.
4. Ilmanpuhdistin on likainen.
2. Lisää öljyä kampikammioon.
3. Poista tukkeumat jäähdytysrivoista ja
ilmakanavista.
5. Polttoainejärjestelmässä on likaa, vettä
tai vanhentunutta polttoainetta.
Käynnistin ei pyöritä
Moottori ei käynnisty, käynnistyy huonosti
tai ei pysy käynnissä.
Kone ei liiku.
4. Puhdista tai vaihda ilmanpuhdistimen
panos.
5. Ota yhteys valtuutettuun
huoltoliikkeeseen
1. Teräkytkin on kytkettynä.
1. Siirrä teräkytkin vapautettuun
asentoon.
2. Liikkeenohjausvivut eivät ole
pysäköintiasennossa.
3. Akussa ei ole latausta.
4. Sähköliitännät ovat ruostuneet tai
löystyneet.
5. Sulake on palanut.
6. Rele tai kytkin on vaurioitunut.
2. Siirrä liikkeenohjausvivut ulospäin
pysäköintiasentoon.
3. Lataa akku.
4. Tarkista, että sähköliitäntöjen kosketus
on kunnossa.
5. Vaihda sulake.
6. Ota yhteys valtuutettuun
huoltoliikkeeseen.
1. Polttoainesäiliö on tyhjä.
1. Täytä polttoainesäiliö.
2. Rikastin ei ole käytössä.
3. Ilmanpuhdistin on likainen.
2. Siirrä rikastimen vipu Päällä-asentoon.
3. Puhdista tai vaihda ilmanpuhdistimen
panos.
4. Asenna sytytystulpan johto.
4. Sytytystulpan johto on löysällä tai
irronnut.
5. Sytytystulppa on syöpynyt tai likainen,
tai sen kärkiväli on väärä.
6. Polttoainesuodattimessa on likaa.
7. Polttoainejärjestelmässä on likaa, vettä
tai vanhentunutta polttoainetta.
8. Polttoainesäiliössä on vääränlaista
polttoainetta.
9. Kampikammiossa on liian vähän öljyä.
5. Asenna uusi sytytystulppa, jonka
kärkiväli on oikea.
6. Vaihda polttoainesuodatin.
7. Ota yhteys valtuutettuun
huoltoliikkeeseen.
8. Tyhjennä säiliö ja täytä se
oikeantyyppisellä polttoaineella.
9. Lisää öljyä kampikammioon.
1. Ohitusventtiilit ovat auki..
1. Sulje hinausventtiilit.
2. Vetohihnat ovat kuluneet, löysällä tai
rikkinäiset.
3. Vetohihnat ovat irti hihnapyöriltä.
2. Ota yhteys valtuutettuun
huoltoliikkeeseen.
3. Ota yhteys valtuutettuun
huoltoliikkeeseen.
4. Ota yhteys valtuutettuun
huoltoliikkeeseen.
4. Vaihteisto ei toimi.
Epänormaali värinä.
Korjaustoimenpiteet
1. Moottorin kiinnityspultit ovat löysällä.
1. Kiristä moottorin kiinnityspultit.
2. Moottorin hihnapyörä, kiristinpyörä tai
terän hihnapyörä on löysällä.
3. Moottorin hihnapyörä on vaurioitunut.
2. Kiristä löysä pyörä.
4. Leikkuuterä(t) on taipunut / ovat
taipuneet tai epätasapainossa.
5. Terän kiinnityspultti on löysällä.
6. Terän kara on taipunut.
49
3. Ota yhteys valtuutettuun
huoltoliikkeeseen.
4. Asenna uusi leikkuuterä(t).
5. Kiristä terän kiinnityspultti.
6. Ota yhteys valtuutettuun
huoltoliikkeeseen.
Ongelma
Epätasainen leikkuukorkeus.
Mahdollinen syy
1. Terät ovat tylsiä.
1. Teroita terä(t).
2. Leikkuuterät ovat taipuneet.
3. Leikkuri ei ole tasassa.
2. Asenna uusi leikkuuterä(t).
3. Tasaa leikkuri sivusuunnassa ja
pituussuunnassa.
4. Säädä nurmisuojapyörän korkeutta.
4. Nurmisuojapyörää ei ole asetettu
oikein.
5. Leikkurin alapuoli on likainen.
6. Väärä rengaspaine.
7. Terän kara on taipunut.
Terät eivät pyöri.
Korjaustoimenpiteet
5. Puhdista leikkurin alapuoli.
6. Aseta oikea rengaspaine.
7. Ota yhteys valtuutettuun
huoltoliikkeeseen.
1. Käyttöhihna on kulunut, löysällä tai
rikkinäinen.
1. Asenna uusi käyttöhihna.
2. Käyttöhihna on irti hihnapyörältä.
2. Asenna käyttöhihna ja tarkista, että
säätöakselit ja hihnaohjaimet ovat
oikeassa asennossa.
3. Ota yhteys valtuutettuun
huoltoliikkeeseen.
4. Asenna uusi leikkurin hihna.
3. Voimanulosoton (PTO) kytkin tai
sähköinen PTO-kytkin on viallinen.
4. Leikkurin hihna on kulunut, löysällä tai
rikkinäinen.
50
Kaaviot
G014644
Kytkentäkaavio (Rev. A)
51
Huomautuksia:
52
Huomautuksia:
53
Huomautuksia:
54
Kansainväliset jakelijat
Jakelija:
Maa:
Puhelinnumero:
Atlantis Su ve Sulama Sisstemleri Lt
Balama Prima Engineering Equip.
B-Ray Corporation
Casco Sales Company
Ceres S.A.
CSSC Turf Equipment (pvt) Ltd.
Cyril Johnston & Co.
Equiver
Femco S.A.
G.Y.K. Company Ltd.
Geomechaniki of Athens
Guandong Golden Star
Hako Ground and Garden
Hako Ground and Garden
Hayter Limited (U.K.)
Turkki
Hongkong
Korea
Puerto Rico
Costa Rica
Sri Lanka
Pohjois-Irlanti
Meksiko
Guatemala
Japani
Kreikka
Kiina
Ruotsi
Norja
Yhdistynyt
kuningaskunta
Arabiemiirikuntien liitto
Egypti
Portugali
Intia
Alankomaat
90 216 344 86 74
852 2155 2163
82 32 551 2076
787 788 8383
506 239 1138
94 11 2746100
44 2890 813 121
52 55 539 95444
502 442 3277
81 726 325 861
30 10 935 0054
86 20 876 51338
46 35 10 0000
47 22 90 7760
44 1279 723 444
Hydroturf Int. Co Dubai
Hydroturf Egypt LLC
Irriamc
Irrigation Products Int'l Pvt Ltd.
Jean Heybroek b.v.
97 14 347 9479
202 519 4308
351 21 238 8260
86 22 83960789
31 30 639 4611
Jakelija:
Maa:
Puhelinnumero:
Kolumbia
57 1 236 4079
Maquiver S.A.
Japani
81 3 3252 2285
Maruyama Mfg. Co. Inc.
Unkari
36 27 539 640
Agrolanc Kft
Tšekin tasavalta 420 255 704 220
Mountfield a.s.
Argentiina
54 11 4 821 9999
Munditol S.A.
Ecuador
593 4 239 6970
Oslinger Turf Equipment SA
358 987 00733
Oy Hako Ground and Garden Ab Suomi
Parkland Products Ltd.
Uusi-Seelanti 64 3 34 93760
Italia
39 049 9128 128
Prato Verde S.p.A.
Itävalta
43 1 278 5100
Prochaska & Cie
Israel
972 986 17979
RT Cohen 2004 Ltd.
Riversa
Espanja
34 9 52 83 7500
Tanska
45 66 109 200
Sc Svend Carlsen A/S
Ranska
33 1 30 81 77 00
Solvert S.A.S.
Kypros
357 22 434131
Spypros Stavrinides Limited
Surge Systems India Limited
T-Markt Logistics Ltd.
Toro Australia
Toro Europe NV
Intia
Unkari
Australia
Belgia
91 1 292299901
36 26 525 500
61 3 9580 7355
32 14 562 960
Eurooppalainen tietosuojailmoitus
Toron keräämät tiedot
Toro Warranty Company (Toro) huolehtii asiakkaiden tietosuojasta. Takuuvaatimusten käsittelyä ja mahdollisia tuotteiden takaisinkutsukampanjoita varten
pyydämme, että asiakkaat lähettävät henkilötiedot suoraan Torolle tai paikalliselle Toro-jälleenmyyjälle.
Toro-takuujärjestelmä toimii yhdysvaltalaisilla palvelimilla, eivätkä yhdysvaltalaiset tietosuojalait välttämättä tarjoa samanlaista suojaa kuin vastaavat
lait asiakkaan omassa maassa.
ANTAMALLA HENKILÖTIEDOT TOROLLE ASIAKAS SUOSTUU SIIHEN, ETTÄ NÄITÄ TIETOJA KÄSITELLÄÄN TÄSSÄ TIETOSUOJAILMOITUKSESSA
KUVATULLA TAVALLA.
Tapa, jolla Toro käyttää tietoja
Toro voi käyttää henkilötietoja takuuvaatimusten käsittelyyn, yhteydenottoihin mahdollisissa tuotteiden takaisinkutsukampanjoissa ja muissa
mahdollisissa tarkoituksissa, joista kerrotaan erikseen. Toro voi jakaa tietoja Toron sisaryhtiöille, jälleenmyyjille ja muille liiketoimintakumppaneille
näiden tarkoitusten yhteydessä. Toro ei myy asiakkaiden henkilötietoja muille yhtiöille. Toro pidättää oikeuden luovuttaa henkilötietoja lain
määräämiin tarkoituksiin tai asiaankuuluvien viranomaisten pyynnöstä, Toron järjestelmien toiminnan varmistamiseksi tai Toron turvallisuuden tai
muiden käyttäjien turvallisuuden varmistamiseksi.
Henkilötietojen säilytys
Henkilötietoja säilytetään niin kauan kuin niitä tarvitaan niiden alkuperäiseen tarkoitukseen tai muihin asianmukaisiin tarkoituksiin (kuten
viranomaismääräysten noudattamiseksi) tai lain määräämän ajan.
Toron vakuutus asiakkaiden henkilötietojen tietosuojasta
Toro pyrkii säilyttämään henkilötietojen tietosuojan kohtuullisten varotoimien avulla. Lisäksi se pyrkii huolehtimaan tietojen tarkkuudesta ja
paikkansapitävyydestä.
Henkilötietojen käyttö ja korjaus
Jos haluat tarkistaa henkilötietosi tai korjata niitä, lähetä sähköpostia osoitteeseen [email protected]
Australian kuluttajalainsäädäntö
Australialaiset asiakkaat voivat saada lisätietoja Australian kuluttajalainsäädännöstä pakkauksen sisällä olevasta materiaalista tai paikalliselta
Toro-jälleenmyyjältä.
374-0269 Rev F
Toron takuu
ja
Toro GTS -käynnistystakuu
Ehdot ja takuunalaiset tuotteet
Toro Company ja sen sisaryhtiö Toro Warranty Company antavat yhteisen
sopimuksensa mukaisesti alkuperäiselle ostajalle1takuun korjata alla ilmoitettu
Toro-tuote, jos siinä ilmenee materiaali- tai valmistusvikoja tai jos Toro GTS
(Guaranteed to Start) -käynnistystakuun saanut laite ei käynnisty ensimmäisellä
tai toisella vedolla, edellyttäen, että käyttöoppaassa kuvatuista säännöllisistä
huoltotoimenpiteistä on huolehdittu.
4Joillakin
5Kumpi
Toro-tuotteissa käytetyillä moottoreilla on moottorin valmistajan antama takuu.
tahansa ilmenee ensin.
6Elinikäinen
takuu: Jos koneen päärakenteen muodostava runko (joka koostuu yhteen hitsatuista
osista ja johon moottorin kaltaiset muut osat kiinnitetään) halkeaa tai murtuu normaalikäytössä,
se korjataan tai vaihdetaan Toron harkinnan mukaan takuun puitteissa maksutta osien ja työn
osalta. Takuu ei kata rungon vaurioitumista väärinkäytön tai ruostumisen edellyttämien korjausten
laiminlyönnin seurauksena.
Tuotteille annetaan seuraavat takuuajat ostopäivästä lukien:
Takuu kattaa osat ja työn, mutta kuljetuskustannukset ovat asiakkaan vastuulla.
Tuotteet
Työnnettävät ruohonleikkurit
•Valettu leikkuupöytä
•Moottori
•Akku
•Teräsleikkuupöytä
•Moottori
TimeMaster-leikkurit
•Moottori
•Akku
Sähkökäyttöiset kannettavat laitteet
Lumilingot
•Yksivaiheinen
•Moottori
•Kaksivaiheinen
•Suppilo, suppilon suuntain ja
siipipyörän kotelon suojus
Sähkökäyttöiset lumilingot
Kaikki seuraavat ajoleikkurit
•Moottori
•Akku
•Lisälaitteet
Ajoleikkurit ja puutarhatraktorit (DH)
Ajoleikkurit ja puutarhatraktorit (XLS)
TimeCutter
TITAN-leikkurit
•Runko
Z Master -leikkurit: 2000-sarja
•Runko
1Alkuperäinen
Takuuaika
5 vuotta kotikäytössä2
90 päivää kaupallisessa käytössä
5 vuoden GTS-takuu,
kotikäytössä3
2 vuotta
2 vuotta kotikäytössä2
90 päivää kaupallisessa käytössä
2 vuoden GTS-takuu,
kotikäytössä3
3 vuotta kotikäytössä2
90 päivää kaupallisessa käytössä
3 vuoden GTS-takuu,
kotikäytössä3
2 vuotta
2 vuotta kotikäytössä2
Ei takuuta kaupallisessa käytössä
Takuu voidaan evätä, jos tuntilaskuri on irrotettu, siihen on tehty muutoksia tai jos
sitä on muuten peukaloitu.
Omistajan vastuut
Toro-tuotetta on huollettava käyttöoppaan huolto-ohjeiden mukaisesti. Tällaisen
kunnossapidon kustannuksista vastaa omistaja huollon suorittajasta riippumatta.
Takuuhuollon ohjeet
Jos epäilet, että Toro-tuotteessasi on materiaali- tai valmistusvirhe, toimi näin:
1.
Ota yhteys tuotteen myyjään huollon järjestämiseksi. Jos et voi jostain syystä
ottaa yhteyttä tuotteen myyjään, ota yhteys mihin tahansa valtuutettuun
Toro-jälleenmyyjään. Katso oheinen jakelijaluettelo.
2.
Vie laite ja ostotodistus (ostokuitti) huoltoliikkeeseen. Jos et ole tyytyväinen
huoltoliikkeen arvioon tai saamaasi palveluun, ota yhteys Toroon:
Toro Customer Care Department, RLC Division
2 vuotta kotikäytössä2
45 päivää kaupallisessa käytössä
2 vuoden GTS-takuu,
kotikäytössä3
3 vuotta kotikäytössä2
45 päivää kaupallisessa käytössä
Elinikäinen (vain alkuperäinen omistaja)5
2 vuotta kotikäytössä2
Ei takuuta kaupallisessa käytössä
Katso moottorin valmistajan takuu4
2 vuotta kotikäytössä2
2 vuotta kotikäytössä2
2 vuotta kotikäytössä2
90 päivää kaupallisessa käytössä
3 vuotta kotikäytössä2
90 päivää kaupallisessa käytössä
3 vuotta kotikäytössä2
90 päivää kaupallisessa käytössä
3 vuotta tai 240 tuntia5
Elinikäinen (vain alkuperäinen omistaja)6
4 vuotta tai 500 tuntia5
Elinikäinen (vain alkuperäinen omistaja)6
ostaja on henkilö, joka alun perin osti Toro-tuotteen.
Toro Warranty Company
8111 Lyndale Avenue South
Bloomington, MN 55420-1196
001–952–948–4707
Takuun ulkopuoliset kohteet ja viat
Tämä takuu ei kata seuraavia:
•
•
•
•
Määräaikaishuolto tai kuluvat osat, kuten terät, roottorilavat, kaavinterät,
hihnat, polttoaine, voiteluaineet, öljynvaihdot, sytytystulpat, ilmarenkaat,
kaapeli/vivusto tai jarrujen säätö
Laitteet tai osat, joita on muutettu tai käytetty väärin, tai jotka on vaihdettava tai
korjattava onnettomuuksien tai asianmukaisen huollon laiminlyönnin vuoksi.
Korjaukset, jotka johtuvat vanhan polttoaineen (yli kuukauden ikäisen)
käytöstä tai siitä, että laitetta ei ole valmisteltu oikein, ennen kuin se on jätetty
käyttämättömäksi yli kuukauden ajaksi
Kaikki näiden takuiden piiriin kuuluvat korjaukset on suoritettava valtuutetussa
Toro-huoltoliikkeessä, ja niissä saa käyttää vain Toron hyväksymiä varaosia.
Yleiset ehdot
Ostajaa suojaavat maakohtaiset lait. Tämä takuu ei rajoita ostajan lakisääteisiä
oikeuksia.
2Kotikäyttö
tarkoittaa tuotteen käyttöä samalla tontilla, jolla asiakkaan koti sijaitsee. Käyttöä
useammassa kuin yhdessä paikassa pidetään kaupallisena käyttönä, johon sovelletaan
kaupalliseen käyttöön annettua takuuta.
3Toro
GTS -käynnistystakuu ei kata kaupallisessa käytössä olevia tuotteita.
374-0268 Rev E
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Related manuals

Download PDF

advertisement