Toro TimeCutter ZS 5000 Riding Mower, TimeCutter ZS 4200 Riding Mower User manual

Toro TimeCutter ZS 5000 Riding Mower, TimeCutter ZS 4200 Riding Mower User manual
Form No. 3371-701 Rev B
TimeCutter® ZS 4200- ja ZS 5000
-ajoleikkuri
Mallinro: 74386—Sarjanro: 312000001 tai suurempi
Mallinro: 74387—Sarjanro: 312000001 tai suurempi
Jos haluat rekisteröidä tuotteen tai ladata käyttöoppaan tai osaluettelon veloituksetta, mene osoitteeseen
www.Toro.com.
Käännös alkuperäisestä tekstistä (FI)
Tämä kone on ajettava vaakatasoleikkuri, joka on
tarkoitettu kotikäyttöön asuinalueille. Se on tarkoitettu
pääasiassa viheralueiden ruohonleikkuuseen. Sitä
ei ole tarkoitettu pensaiden leikkuuseen tai ruohon
tai muun kasvuston leikkuuseen teiden varsilla eikä
maatalouskäyttöön.
Tässä käyttöoppaassa esiintyvä varoitusmerkintä
(Kuva 2) ilmaisee uhkaa, josta saattaa olla seurauksena
vakava tapaturma tai jopa kuolema, jos suositellut
varotoimenpiteet laiminlyödään.
Tämä tuote on asianmukaisten eurooppalaisten
direktiivien mukainen. Lisätietoja on erillisessä
tuotekohtaisessa vaatimustenmukaisuusvakuutuksessa.
Kuva 2
1. Varoitusmerkintä.
Lisäksi tässä käyttöoppaassa käytetään kahta seuraavaa
termiä tietojen korostamiseksi. Tärkeää kiinnittää
huomiota mekaanisiin erikoistietoihin ja Huomautus
korostaa erityishuomion ansaitsevia yleistietoja.
Johdanto
Lue nämä tiedot huolellisesti, jotta oppisit käyttämään
ja huoltamaan laitetta asianmukaisesti sekä välttämään
tapaturmia ja tuotevaurioita. Olet itse vastuussa tuotteen
asianmukaisesta ja turvallisesta käytöstä.
Sisältö
Jos tarvitset tietoja tuotteista, lisävarusteista tai
lähimmästä jälleenmyyjästä tai haluat rekisteröidä
tuotteen, voit ottaa yhteyden Toroon suoraan osoitteessa
www.Toro.com.
Johdanto ...................................................................... 2
Turvaohjeet.................................................................. 3
Ajettavien kelaleikkureiden turvallinen
käyttö ............................................................... 3
Turvalliset käyttötavat........................................... 3
Toro Ajoleikkurien turvallisuus ............................. 5
Malli 74386........................................................... 5
Malli 74387........................................................... 6
Kaltevuuskaavio................................................... 7
Turva- ja ohjetarrat............................................... 8
Laitteen yleiskatsaus ................................................... 14
Ohjauslaitteet ..................................................... 15
Käyttö........................................................................ 16
Muista aina turvallisuus....................................... 16
Käynnistysvalmistelut......................................... 18
Moottorin käynnistys.......................................... 19
Terien käyttö ...................................................... 20
Turvajärjestelmän testaus.................................... 20
Moottorin sammutus.......................................... 21
Ajaminen............................................................ 21
Koneen pysäytys................................................. 22
Leikkuukorkeuden säätö..................................... 22
Nurmisuojarullien säätö, 42 tuuman
leikkuupöydät ................................................. 23
Nurmisuojarullien säätö, 127 cm
leikkuupöydät ................................................. 23
Istuimen säätö .................................................... 24
Liikkeenohjausvipujen säätö ............................... 24
Koneen työntäminen käsin ................................. 24
Suuntain............................................................. 25
Muunto sivulle poistoon (mallit, joissa on
107 cm:n leikkuupöydät) ................................. 25
Muunto sivulle poistoon (mallit, joissa on
127 cm:n leikkuupöydät) ................................. 27
Aina kun tarvitset huoltoa, alkuperäisiä Toro-varaosia
tai lisätietoja, ota yhteys valtuutettuun huoltoliikkeeseen
tai Toron asiakaspalveluun. Ota tällöin tuotteesi malli
ja sarjanumerot valmiiksi esiin. Kuva 1 näyttää laitteen
malli ja sarjanumeron sijainnin. Kirjoita numerot
annettuun tilaan.
1
G014523
Kuva 1
Istuimen alla
1. Malli- ja sarjanumerokilpi
Kirjoita tuotteen malli- ja sarjanumerot alla olevaan
tilaan:
Mallinro:
Sarjanro:
© 2013—The Toro® Company
8111 Lyndale Avenue South
Bloomington, MN 55420
2
Toron WWW-sivusto osoitteessa www.Toro.com.
Painettu Yhdysvalloissa.
Kaikki oikeudet pidätetään
Turvaohjeet
Käyttövihjeitä..................................................... 28
Kunnossapito............................................................. 30
Kunnossapitotaulukko ........................................... 30
Huoltoa edeltävät toimenpiteet ............................... 31
Istuimen nosto ................................................... 31
Voitelu ................................................................... 31
Laakereiden rasvaus............................................ 31
Moottorin huolto ................................................... 32
Ilmanpuhdistimen huolto ................................... 32
Moottoriöljyn huolto .......................................... 32
Sytytystulpan huolto ........................................... 34
Jäähdytysjärjestelmän puhdistus.......................... 35
Polttoainejärjestelmän huolto ................................. 36
Polttoaineputken suodattimen vaihto .................. 36
Sähköjärjestelmän huolto........................................ 37
Akun lataus ........................................................ 37
Sulakkeiden huolto ............................................. 38
Vetojärjestelmän huolto.......................................... 38
Rengaspaineen tarkistus...................................... 38
Sähköjarrun vapautus ......................................... 38
Leikkurin huolto..................................................... 39
Leikkuuterien huolto .......................................... 39
Leikkuupöydän tasaus......................................... 41
Leikkurin irrotus ................................................ 44
Leikkurin hihnan huolto ..................................... 45
Leikkurin asennus............................................... 46
Suuntaimen vaihto.............................................. 46
Puhdistus ............................................................... 47
Leikkurin alapuolen pesu .................................... 47
Varastointi.................................................................. 48
Puhdistus ja varastointi ....................................... 48
Vianetsintä ................................................................. 49
Kaaviot ...................................................................... 51
Ajettavien kelaleikkureiden
turvallinen käyttö
Tämä kone täyttää tai ylittää valmistushetkellä
voimassa olevat eurooppalaiset standardit. Laitteen
epäasianmukainen käyttö tai huolto voi kuitenkin
aiheuttaa tapaturman. Vähennä loukkaantumisriskiä
noudattamalla näitä turvallisuusohjeita ja
huomioimalla aina varoitusmerkki, joka tarkoittaa
VAROITUSTA, VAARAA tai HENGENVAARAA –
”henkilöturvallisuusohjeet”. Ohjeiden noudattamatta
jättäminen saattaa johtaa henkilövahinkoon tai
kuolemaan.
Turvalliset käyttötavat
Seuraavat ohjeet ovat EN-standardista EN 836:1997.
Tämä tuote voi katkaista jalan tai käden sekä singota
esineitä. Noudata aina kaikkia turvallisuusohjeita
vakavan loukkaantumisen tai kuoleman välttämiseksi.
Koulutus
• Lue ohjeet huolellisesti. Tutustu ohjauslaitteisiin ja
laitteen asianmukaiseen käyttöön.
• Älä koskaan anna lasten tai näihin ohjeisiin
perehtymättömien henkilöiden käyttää
ruohonleikkuria. Paikalliset säännökset saattavat
asettaa rajoituksia käyttäjän iälle.
• Älä koskaan leikkaa ruohoa, kun lähistöllä on ihmisiä
(varsinkin lapsia) tai lemmikkieläimiä.
• Muista, että käyttäjä vastaa muille ihmisille tai heidän
omaisuudelleen aiheutuneista vahingoista.
• Älä kuljeta mukana matkustajia.
• Kaikkien konetta ajavien tulee hankkia
ammattitaitoista ja käytännöllistä opastusta.
Opastuksen tulee painottaa seuraavia seikkoja:
– Ajoleikkureilla on työskenneltävä huolellisesti ja
keskittyneesti.
– Rinteessä luisuvaa ajoleikkuria ei saada takaisin
hallintaan painamalla jarrua. Hallinnan
menettämisen yleisimmät syyt ovat
◊ pyörien riittämätön pito
◊ liian suuri ajonopeus
◊ puutteellinen jarrutus
◊ konetyypin sopimattomuus tehtävään
◊ piittaamattomuus maaperän ominaisuuksista,
varsinkin kaltevuudesta
3
– Älä käynnistä tai pysähdy äkillisesti ajaessasi ylätai alamäkeen.
◊ virheellinen kiinnitys tai kuorman jakauma.
Valmistelut
– Pidä koneen nopeus alhaisena rinteillä ja jyrkissä
käännöksissä.
• Käytä aina ruohoa leikatessa tukevia kenkiä ja pitkiä
housuja aina. Älä käytä laitetta avojaloin tai avoimissa
sandaaleissa.
• Tarkasta huolellisesti alue, jolla laitetta on tarkoitus
käyttää, ja poista kaikki esineet, jotka se voi singota.
• Vaara - Polttoaine on erittäin tulenarkaa.
– Säilytä polttoaine tarkoitukseen suunnitelluissa
astioissa.
– Täytä polttoainesäiliö aina ulkona äläkä tupakoi
täyttäessäsi polttoainesäiliötä.
– Lisää polttoaine ennen moottorin käynnistämistä.
Älä koskaan irrota polttoainesäiliön korkkia tai
lisää polttoainetta moottorin ollessa käynnissä tai
lämmin.
– Jos polttoainetta roiskuu, älä yritä käynnistää
moottoria vaan siirrä kone pois alueelta, jolla on
polttoaineroiskeita. Vältä luomasta minkäänlaisia
kipinälähteitä, ennen kuin polttoainehöyryt ovat
hälvenneet.
– Asenna kaikki polttoainesäiliöt ja säiliöiden korkit
huolellisesti.
• Vaihda vialliset äänenvaimentimet.
• Tarkasta aina ennen käyttöä silmämääräisesti, että
terät, terien pultit ja leikkuujärjestelmä eivät ole
kuluneet tai vaurioituneet. Vaihda kuluneet tai
vaurioituneet terät ja pultit sarjoissa, jotta tasapaino
säilyy.
• Ole varovainen käsitellessäsi moniteräisiä koneita,
sillä yhden terän kääntäminen saattaa kääntää myös
muita teriä.
– Varo töyssyjä, kuoppia ja muita piileviä vaaroja.
• Ole varovainen vetäessäsi kuormia.
– Käytä vain hyväksyttyjä vetoaisan kiinnityskohtia.
– Käytä vain turvallisesti hallittavissa olevia
kuormia.
– Älä tee jyrkkiä käännöksiä. Ole varovainen
peruuttaessasi.
• Varo liikennettä, kun ylität tien tai työskentelet tien
lähistöllä.
• Pysäytä terien pyörintä, ennen kuin ylität muun kuin
ruohopinnan.
• Kun käytät lisälaitteita, älä koskaan ohjaa
leikkuujätteen poistoa ihmisiä kohti tai päästä ketään
koneen lähelle käytön aikana.
• Älä koskaan käytä konetta, jonka suojukset ovat
vaurioituneet tai jossa ei ole suojalaitteita.
• Älä muuta moottorin kierrosnopeuden säätimen
asetuksia tai käytä moottoria ylikierroksilla.
Moottorin käyttäminen ylikierroksilla lisää
henkilövahingon riskiä.
• Ennen käyttäjän paikalta poistumista
– Vapauta voimanulosotto ja laske lisälaitteet alas.
– Vaihda vapaalle ja kytke seisontajarru.
– Pysäytä moottori ja irrota virta-avain.
• Kytke lisälaitteiden käyttö pois, sammuta moottori ja
irrota sytytystulpan johto/johdot tai irrota virta-avain
– ennen tukkeuman poistamista tai tukoksen
poistamista suppilosta
Käyttö
• Ole tarkkaavainen, hidasta ja ole varovainen
kääntyessäsi. Katso taaksesi ja sivuillesi ennen kuin
muutat suuntaa.
• Älä käytä moottoria ahtaissa tiloissa, joihin voi kertyä
vaarallista häkäkaasua.
• Leikkaa ruohoa vain päivänvalossa tai hyvässä
keinovalaistuksessa.
• Vapauta kaikki terien kiinnikkeet ja vaihda vapaalle
ennen moottorin käynnistämistä.
• Älä käytä rinteillä, joiden kaltevuus on yli 15 astetta.
• Muista, että turvallista rinnettä ei ole. Ruohorinteillä
ajettaessa on oltava erityisen varovainen. Ehkäise
kaatuminen seuraavilla tavoilla:
– ennen ruohonleikkurin tarkistamista,
puhdistamista tai huoltamista
– vieraaseen esineeseen osumisen jälkeen. Tarkista,
onko ruohonleikkurissa vaurioita ja korjaa ne
ennen laitteen käynnistämistä ja käyttämistä;
– jos kone alkaa täristä epänormaalisti (tarkista
heti).
• Kytke lisälaitteiden käyttö pois, kun konetta siirretään
tai kun se ei ole käytössä.
• Sammuta moottori ja kytke lisälaitteen käyttö pois
– ennen polttoainesäiliön täyttämistä
– ennen ruohonkerääjän irrottamista
4
– ennen korkeuden säätämistä, paitsi jos säätö
voidaan tehdä kuljettajan istuimelta käsin.
• Käytä vain aitoja Toro-varaosia. Näin varmistat,
että kone pysyy alkuperäisten valmistusstandardien
mukaisena.
• Käytä vain Toron hyväksymiä lisälaitteita.
• Pienennä kaasuasetusta moottorin pysäytyksen
aikana, ja jos moottorissa on sulkuventtiili, katkaise
polttoaineen syöttö, kun lopetat leikkaamisen.
Käyttö rinteillä
• Salamanisku voi aiheuttaa vakavan loukkaantumisen
tai hengenvaaran. Jos alueella on ukonilma, konetta
ei saa käyttää. Tällöin on hakeuduttava suojaan.
• Älä leikkaa ruohoa rinteillä, joiden kaltevuus on yli
15 astetta.
• Älä leikkaa ruohoa pudotusten, ojien, jyrkkien
penkkojen tai veden lähettyvillä. Renkaiden
lipeäminen reunojen yli saattaa kaataa koneen,
mistä voi olla seurauksena vakava loukkaantuminen,
hukkumisvaara tai kuolema.
• Älä leikkaa ruohoa rinteillä ruohon ollessa märkää.
Liukkaissa olosuhteissa pito vähenee, mikä saattaa
aiheuttaa luisumista ja laitteen hallinnan menetyksen.
• Älä muuta nopeutta tai suuntaa äkillisesti.
• Käytä pudotusten, ojien, jyrkkien penkkojen tai
veden lähettyvillä työnnettävää ruohonleikkuria ja/tai
käsikäyttöistä trimmeriä.
• Vähennä rinteissä nopeutta ja ole äärimmäisen
varovainen.
• Poista leikkuualueelta kaikki esteet kuten kivet,
puiden oksat jne. tai merkitse ne. Korkea ruoho voi
peittää esteet.
• Varo ojia, koloja, kiviä, notkoja ja nousuja, jotka
muuttavat käyttökulmaa, sillä kone saattaa kaatua
epätasaisessa maastossa.
• Vältä äkkilähtöjä leikatessasi ruohoa ylämäkeen,
koska leikkuri saattaa kaatua taaksepäin.
• Huomaa, että pito saattaa kadota alamäessä. Painon
siirtyminen etupyörille saattaa aiheuttaa vetopyörien
luisumisen ja jarrujen ja ohjauksen menetyksen.
• Vältä äkillistä käynnistämistä tai pysäyttämistä
rinteessä. Jos renkaiden pito heikkenee, kytke terät
pois käytöstä ja jatka hitaasti rinnettä alas.
• Saat koneesta vakaamman noudattamalla valmistajan
pyöräpainoista tai vastapainoista antamia suosituksia.
• Ole erittäin varovainen käyttäessäsi ruohonkerääjiä
tai muita lisälaitteita. Ne voivat vaikuttaa koneen
vakauteen ja aiheuttaa hallinnan menetyksen.
Kunnossapito ja varastointi
• Huolehdi, että mutterit, pultit ja ruuvit ovat tiukalla,
jotta laitetta on turvallista käyttää.
• Älä säilytä laitetta, jonka säiliössä on polttoainetta,
sisätiloissa, jossa kaasut voivat joutua kosketuksiin
avotulen tai kipinän kanssa.
• Anna moottorin jäähtyä, ennen kuin varastoit koneen
suljettuun tilaan.
• Puhdista moottori, äänenvaimennin, akkutila ja
polttoaineen säilytysalue ruohosta, lehdistä tai
liiallisesta rasvasta palovaaran vähentämiseksi.
• Tarkista säännöllisesti, ettei ruohonkerääjässä ole
kulumia tai vaurioita.
• Vaihda kuluneet tai vaurioituneet osat turvallisuuden
parantamiseksi.
• Tyhjennä polttoainesäiliö ulkona.
• Jos kone on pysäköitävä, varastoitava tai jätettävä
ilman valvontaa, laske leikkuuvälineet alas.
Toro Ajoleikkurien turvallisuus
Seuraavassa luettelossa on Toro-tuotteita koskevia
turvaohjeita ja muita turvallisuustietoja, jotka on syytä
tietää ja jotka eivät sisälly CEN-standardiin.
• Moottorin pakokaasu sisältää hiilimonoksidia, joka
on hajuton ja myrkyllinen kaasu ja voi aiheuttaa
hengenvaaran. Älä käytä moottoria sisällä tai
suljetussa tilassa.
• Pidä kädet, jalat, hiukset ja löysät vaatteet poissa
lisälaitteen poistoalueelta, leikkurin alapuolelta ja
kaikista liikkuvista osista moottorin ollessa käynnissä.
• Älä kosketa laitteen tai lisälaitteiden osia, jotka voivat
olla kuumia käytön jäljiltä. Anna niiden jäähtyä ennen
kuin yrität huoltaa, säätää tai korjata niitä.
Malli 74386
• Akkuhappo on myrkyllistä ja syövyttävää. Älä päästä
iholle, silmiin tai vaatteille. Suojaa kasvot, silmät ja
vaatteet akkua käsitellessäsi.
Äänenpaine
Tämän laitteen äänenpainetaso käyttäjän korvan kohdalla
on 100 dB(A), johon sisältyy epävarmuusarvo (K)
1 dB(A).
• Akkukaasut voivat räjähtää. Pidä savukkeet, kipinät
ja avotuli poissa akun lähettyviltä.
5
Äänenpainetaso on määritetty standardissa EN 836
kuvatun menettelyn mukaisesti.
Mitatut arvot on määritetty standardissa EN 836
määritetyn menettelyn mukaisesti.
Ääniteho
Koko vartalon värinä
Tämän laitteen taattu äänitehon taso on 89 dB(A), johon
sisältyy epävarmuusarvo (K) 1 dB(A).
Mitattu värinätaso = 0,37 m/s2
Epävarmuusarvo (K) = 0,19 m/s2
Äänitehon taso on määritetty standardissa ISO 11094
kuvatun menettelyn mukaisesti.
Mitatut arvot on määritetty standardissa EN 836
kuvatun menettelyn mukaisesti (istuen ja seisten ajettavat
leikkurit).
Värinä
Oikealle kädelle mitattu värinätaso = 1,3 m/s2
Vasemmalle kädelle mitattu värinätaso = 1,3 m/s2
Epävarmuusarvo (K) = 0,7 m/s2
Mitatut arvot on määritetty standardissa EN 836
määritetyn menettelyn mukaisesti.
Koko vartalon värinä
Mitattu värinätaso = 0,33 m/s2
Epävarmuusarvo (K) = 0,16 m/s2
Mitatut arvot on määritetty standardissa EN 836
kuvatun menettelyn mukaisesti (istuen ja seisten ajettavat
leikkurit).
Malli 74387
Äänenpaine
Tämän laitteen äänenpainetaso käyttäjän korvan kohdalla
on 94 dB(A), johon sisältyy epävarmuusarvo (K)
1 dB(A).
Äänenpainetaso on määritetty standardissa EN 836
kuvatun menettelyn mukaisesti.
Ääniteho
Tämän laitteen taattu äänitehon taso on 105 dB(A).
Lukemaan sisältyy epävarmuusarvo (K) 1 dB(A).
Äänitehon taso on määritetty standardissa ISO 11094
kuvatun menettelyn mukaisesti.
Värinä
Oikealle kädelle mitattu värinätaso = 1,9 m/s2
Vasemmalle kädelle mitattu värinätaso = 2,8 m/s2
Epävarmuusarvo (K) = 1,4 m/s2
6
Kaltevuuskaavio
G011841
Kuva 3
Tätä sivua voidaan kopioida henkilökohtaiseen käyttöön.
1. Konetta voidaan käyttää turvallisesti rinteissä, joiden enimmäiskaltevuus on 15 astetta. Määritä rinteiden jyrkkyys
kaltevuuskaavion avulla ennen koneen käyttöä. Älä käytä konetta rinteillä, joiden kaltevuus on yli 15 astetta. Taita arkki
rinteen kaltevuutta vastaavaa viivaa pitkin.
2. Kohdista tämä reuna pystysuoran pinnan kanssa (esim. puu, rakennus, aidanpylväs tai tanko).
3. Esimerkki rinteen kaltevuuden vertaamisesta taitettuun reunaan.
7
Turva- ja ohjetarrat
Turva- ja ohjetarrat on sijoitettu hyvin näkyville paikoille mahdollisten vaara-alueiden lähettyville.
Korvaa vioittuneet tai kadonneet tarrat uusilla.
93-7009
1. Vaara: älä käytä ruohonleikkuria suuntain ylhäällä tai ilman
suuntainta. Pidä suuntain paikallaan.
2. Jalkojen ja käsien loukkaantumisvaara, leikkuuterä: pysy
etäällä liikkuvista osista.
Valmistajan merkki
105-7015
Mallit, joissa on 107 cm:n leikkuupöydät
1. Osoittaa, että terän on valmistanut alkuperäinen
laitevalmistaja.
106-8717
1. Lue käyttöohjeet ennen korjaamista tai huoltamista.
2. Tarkista rengaspaineet 25 käyttötunnin välein.
3. Rasvaa 25 käyttötunnin välein.
4. Moottori
99-3943
Mallit, joissa on 127 cm:n leikkuupöydät
1. Moottori
110-6691
1. Esineiden sinkoutumisvaara: pidä sivulliset turvallisen
matkan päässä koneesta.
2. Esineiden sinkoutumisvaara ruohonleikkurista: älä
käytä konetta ilman suuntainta, poistolevyä tai
ruohonkeräysjärjestelmää.
3. Jalkojen ja käsien loukkaantumisvaara: pysy etäällä
liikkuvista osista.
8
112-9840
1. Lue käyttöopas.
3. Irrota virta-avain ja lue
ohjeet ennen korjaamista
tai huoltamista.
2. Leikkuukorkeus
114-1606
1. Takertumisvaara, hihna: pidä kaikki suojukset paikoillaan.
120-5469
1. Leikkuukorkeus
119-8814
1. Pysäköintiasento
4. Vapaa
2. Nopea
5. Peruutus
3. Hidas
119-8815
1. Pysäköintiasento
4. Vapaa
2. Nopea
5. Peruutus
3. Hidas
120-5470
1. Leikkuukorkeus
9
121-2989
1. Ohitusvipuasento koneen
työntämistä varten
2. Ohitusvipuasento koneen
käyttöä varten
Akkusymbolit
Akussa on joitain tai kaikki näistä symboleista
1. Räjähdysvaara
6. Pidä sivulliset turvallisen
matkan päässä akusta.
2. Ei tulta, liekkejä eikä
tupakointia.
7. Käytä silmäsuojaimia:
räjähtävät kaasut voivat
sokeuttaa ja aiheuttaa
muita vammoja.
3. Syövyttävien nesteiden
/ kemiallisten
palovammojen vaara
8. Akkuhappo voi sokeuttaa
tai aiheuttaa vakavia
syöpymiä.
4. Käytä silmäsuojaimia
5. Lue käyttöopas.
9. Huuhtele silmät heti
vedellä ja hankkiudu heti
lääkärin hoitoon.
10. Sisältää lyijyä, ei saa
hävittää tavallisen jätteen
mukana.
10
120-5468
1. Alhainen nopeus
2. Suuri nopeus
120-2239
1. Vaara: lue käyttöopas.
5. Vaara: älä käytä moniosaisia ramppeja. Käytä täysleveää
ramppia konetta kuljetettaessa.
2. Vaara: lue käyttöohjeet ennen korjaamista tai huoltamista.
Siirrä liikkeenohjausvivut pysäköintiasentoon (jarru), irrota
virta-avain ja sytytystulpan johto.
6. Renkaiden pidon tai hallinnan menetyksen vaara rinteissä:
vapauta teräkytkin (voimanulosotto) ja jatka hitaasti rinnettä
alas.
3. Loukkaantumisvaara, leikkuuterä; takertumisvaara, hihna:
pysy etäällä liikkuvista osista ja pidä kaikki suojukset ja
suojalevyt paikoillaan.
7. Sivullisten loukkaantumisvaara peruutettaessa: älä kuljeta
matkustajia. Katso peruuttaessasi taakse- ja alaspäin.
4. Esineiden sinkoutumisvaara: pidä sivulliset turvallisen
matkan päässä koneesta, poista roskat ennen käyttöä ja pidä
suuntain paikallaan.
8. Kaatumisvaara: älä leikkaa ruohoa rinteissä, joiden kaltevuus
on yli 15 astetta. Vältä äkillisiä ja jyrkkiä käännöksiä rinteissä.
11
121-0772
1. Nopea
4. Rikastin
2. Portaaton säätö
5. Voimanulosotto (PTO), teräkytkin
3. Hidas
12
121-0773
1. Nopea
4. Rikastin
2. Portaaton säätö
5. Voimanulosotto (PTO), teräkytkin
3. Hidas
13
Laitteen yleiskatsaus
4
3
5
9
6
G01491 1
8
2
7
10
1
11
2
12
Kuva 4
Mallit, joissa on 107 cm:n leikkuupöydät
1. Suuntain
4. Leikkuukorkeusvipu
2. Takakäyttöpyörä
5. Kuljettajan istuin
8. Polttoainesäiliön korkki
11. Moottorinsuojus
3. Liikkeenohjausvivut
6. Smart Speed™ -vipu
9. Ohjauspaneeli
12. Etukääntöpyörä
3
7. Jalkatuki
10. Moottori
4
2
11
10
12
G014910
5
1
9
6
15
14
13
7
8
Kuva 5
Mallit, joissa on 127 cm:n leikkuupöydät
1. Jalkavipu
5. Smart Speed™ -vipu
2. Leikkuukorkeusvipu
6. Leikkuupöytä
10. Polttoainesäiliön korkki
9. Jalkatuki
14. Takakäyttöpyörä
3. Liikkeenohjausvivut
7. Nurmisuojarulla
11. Moottori
15. Moottorinsuojus
4. Kuljettajan istuin (käsinojat
lisävarusteena)
8. Etukääntöpyörä
12. Ohjauspaneeli
14
13. Suuntain
Liikkeenohjausvivut ja pysäköintiasento
Ohjauslaitteet
Tutustu kaikkiin ohjauslaitteisiin, ennen kuin käynnistät
moottorin ja käytät konetta (Kuva 4, Kuva 5 ja Kuva 6).
Liikkeenohjausvivut ohjaavat erillisiä napamoottoreita
nopeuden mukaan. Vivun siirtäminen eteen- tai
taaksepäin kääntää saman puoleista pyörää eteentai taaksepäin. Pyörän nopeus riippuu siitä, miten
paljon vipua siirretään. Siirrä liikkeenohjausvivut
keskeltä ulospäin pysäköintiasentoon ja poistu
koneesta (Kuva 17). Siirrä liikkeenohjausvivut aina
pysäköintiasentoon, kun pysäytät koneen tai jätät sen
ilman valvontaa.
Smart Speed™ -ohjausjärjestelmän
vipu
Smart Speed™ -ohjausjärjestelmän vipu sijaitsee
kuljettajan istuimen alapuolella. Sen avulla kuljettaja voi
valita nopeusalueeksi nopean tai hitaan (Kuva 7).
Kuva 6
Ohjauspaneeli
1
1. Kaasuvipu
3. Teräkytkin
(voimanulosotto)
2. Virtalukko
4. Rikastin
Virtalukko
G014475
Kuva 7
Virtalukossa on kolme asentoa: Pysäytys, Käynnissä ja
Käynnistys. Virta-avain kääntyy Käynnistys-asentoon ja
palautuu vapautettaessa Käynnissä-asentoon. Kun avain
käännetään Pysäytys-asentoon, moottori sammuu. Irrota
kuitenkin avain aina koneelta poistuessasi, jotta konetta
ei vahingossa käynnistettäisi (Kuva 6).
1. Smart Speed -vipu
Polttoaineen tarkistusikkuna
Koneen vasemmalla sivulla sijaitsevasta
tarkistusikkunasta voidaan tarkistaa, onko
polttoainesäiliössä bensiiniä (Kuva 8).
Kaasuvipu
Kaasulla säädetään moottorin nopeutta, ja siinä on
portaaton säätö hitaalta nopealle (Kuva 6).
G014521
Rikastimen vipu
Vedä rikastimen vipua ylös, kunnes se pysähtyy
rikastusasentoon (Kuva 6). Paina rikastimen vipu alas
moottorin normaalin käytön asentoon.
Teräkytkin (voimanulosotto)
1
Teräkytkin, joka on merkitty voimanulosoton (PTO)
kuvakkeella, kytkee ja vapauttaa voimansiirron
leikkuuteriin (Kuva 6).
Kuva 8
1. Polttoaineen tarkistusikkuna
15
Leikkuukorkeuden säätövipu
Käyttö
Leikkuukorkeuden säätövivun avulla kuljettaja voi laskea
ja nostaa leikkuupöytää istualtaan. Kun vipua siirretään
ylös kuljettajaa kohti, leikkuupöytä nousee maasta, ja kun
vipua siirretään alas kuljettajasta poispäin, leikkuupöytä
laskee maahan. Säädä leikkuukorkeutta vain koneen
ollessa paikallaan (Kuva 21).
Huomaa: Koneen vasen ja oikea puoli määritellään
normaalista käyttöasennosta käsin.
Muista aina turvallisuus
Käyttöturvallisuus
Lue huolellisesti kaikki turvallisuusohjeet ja perehdy
merkintöihin. Nämä tiedot auttavat suojaamaan sinua,
perhettäsi, lemmikkejäsi ja sivullisia loukkaantumiselta.
HENGENVAARA
Käyttö märällä ruoholla tai jyrkillä rinteillä
saattaa aiheuttaa luisumista ja koneen hallinnan
menetyksen.
Renkaiden lipeäminen reunojen yli saattaa
kaataa koneen, mistä voi olla seurauksena vakava
loukkaantuminen tai kuolema.
Jos renkaiden pito menetetään, konetta ei voida
ohjata.
Noudata seuraavia ohjeita hallinnan säilyttämiseksi
ja kaatumisen ehkäisemiseksi.
• Älä leikkaa ruohoa pudotusten tai vesialueiden
lähellä.
• Älä leikkaa ruohoa rinteillä, joiden kaltevuus on
yli 15 astetta.
• Vähennä rinteissä nopeutta ja ole äärimmäisen
varovainen.
• Kun leikkaat ruohoa rinteissä, aja rinteessä
vähitellen alhaalta ylöspäin.
• Älä muuta nopeutta tai suuntaa äkillisesti.
• Kun muutat suuntaa rinteessä, käännä konetta
ylöspäin. Kääntyminen alaspäin rinteessä
heikentää pitoa.
• Lisälaitteet muuttavat koneen
ajo-ominaisuuksia. Ole erityisen varovainen,
kun käytät lisälaitteita koneen kanssa.
16
HENGENVAARA
Polttoainesäiliön täytön aikana saattaa tietyissä
olosuhteissa purkautua staattista sähköä, joka
sytyttää bensiinihöyryt. Bensiinin aiheuttama
tulipalo tai räjähdys voi aiheuttaa palovammoja ja
omaisuusvahinkoja.
• Bensiiniastiat tulee aina asettaa maahan pois
ajoneuvosta ennen tankkaamista.
• Bensiiniastioita ei saa täyttää ajoneuvon sisällä
tai kuorma-auton tai perävaunun lavalla,
sillä sisämatot tai muoviset lavan päällysteet
saattavat eristää astian ja hidastaa staattisen
sähkön purkautumista.
• Poista polttoainekäyttöiset laitteet
kuorma-autosta tai perävaunusta ja tankkaa
laite, kun sen pyörillä on kosketus maahan,
mikäli tämä on käytännössä mahdollista.
• Jos se ei ole mahdollista, tankkaa tällainen
laite kannettavasta astiasta kuorma-auton tai
perävaunun lavalla mieluummin kuin bensiinin
jakelupistoolilla.
• Jos jakelupistoolia on käytettävä, pidä pistoolia
polttoainesäiliön reunaa tai astian aukkoa
vasten koko tankkaamisen ajan.
Kuva 9
1. Turvallinen alue – käytä
TimeCutter-leikkuria tällä
alueella
2. Käytä pudotusten tai
veden lähettyvillä
työnnettävää
ruohonleikkuria ja/tai
käsikäyttöistä trimmeriä.
3. Vesi
Polttoaineturvallisuus
HENGENVAARA
VAARA
Tietyissä oloissa bensiini on hyvin tulenarkaa
ja räjähdysherkkää. Bensiinin aiheuttama
tulipalo tai räjähdys voi aiheuttaa palovammoja ja
omaisuusvahinkoja.
Bensiini on haitallista tai tappavaa nieltynä.
Pitkäaikainen altistuminen höyryille voi aiheuttaa
vakavan tapaturman ja sairauksia.
• Vältä höyryjen hengittämistä.
• Pidä kasvot etäällä jakelupistoolista ja
polttoainesäiliöstä tai lisäaineaukosta.
• Älä päästä polttoainetta silmiin tai iholle.
• Täytä polttoainesäiliö ulkona avoimessa tilassa,
kun moottori on jäähtynyt. Läikkynyt bensiini
tulee pyyhkiä pois.
• Älä täytä polttoainesäiliötä suljetussa
perävaunussa.
Tietoa turvajärjestelmästä
• Polttoainesäiliötä ei saa täyttää aivan täyteen.
Lisää bensiiniä säiliöön, kunnes bensiini
ulottuu täyttökaulan alaosaan. Säiliöön jäävä
tyhjä tila sallii bensiinin laajenemisen.
VAARA
Jos turvakytkimet ovat irronneet tai vaurioituneet,
kone saattaa toimia odottamattomalla tavalla ja
aiheuttaa henkilövahinkoja.
• Älä kajoa turvakytkimiin.
• Tarkista turvakytkimien toimivuus päivittäin
ja vaihda mahdolliset vaurioituneet kytkimet
ennen koneen käyttämistä.
• Älä tupakoi bensiiniä käsitellessäsi ja pysy
kaukana avotulesta tai paikoista, joissa kipinä
voi sytyttää bensiinihöyryt.
• Bensiiniä tulee säilyttää sille hyväksytyssä
säiliössä, joka on pidettävä poissa lasten
ulottuvilta. Älä osta bensiiniä enempää kuin
30 päivän tarpeeseen.
Turvajärjestelmä huolehtii siitä, että moottori käynnistyy
vain, kun:
• Terät on vapautettu.
• Liikkeenohjausvivut ovat pysäköintiasennossa.
• Käytä vain, kun pakokaasujärjestelmä on
kokonaisuudessaan paikallaan ja toimii oikein.
17
Lisäksi turvajärjestelmä pysäyttää moottorin, jos
liikkeenohjausvivut eivät ole pysäköintiasennossa ja
kuljettaja nousee istuimelta.
aiheuttaa polttoainevuodon tai vaurioittaa
moottoria tai päästöjärjestelmää.
1. Puhdista polttoainesäiliön korkin ympäristö ja irrota
korkki.
Käynnistysvalmistelut
Huomaa: Polttoaineen tarkistusikkunan kautta
voidaan tarkistaa ennen säiliön täyttöä, miten paljon
säiliössä on bensiiniä (Kuva 10).
Suositeltu polttoaine
1. Moottori toimii parhaiten, kun käytetään vain
puhdasta ja uutta lyijytöntä bensiiniä, jonka
tieoktaaniluku (pumppuoktaaniluku) on vähintään
87 (RON + MON / 2).
2. Happipitoisia lisäaineita (enintään 10 % etanolia
tai 15 % MTBE:tä) sisältävää polttoainetta voidaan
käyttää.
3. Etanoliseosbensiiniä, jossa on enemmän kuin 10
tilavuusprosenttia etanolia (kuten E15 tai E85), ei
saa käyttää. Tämä voi aiheuttaa toimintaongelmia
tai moottorivaurioita, joita takuu ei kata.
4. Metanolia sisältävää bensiiniä ei saa käyttää.
5. Polttoainetta ei saa säilyttää talven yli
polttoainesäiliössä tai -astioissa, ellei polttoaineeseen
ole lisätty stabilointiainetta.
6. Bensiiniin ei saa lisätä öljyä.
2. Kaada hitaasti lyijytöntä bensiiniä säiliöön, kunnes
se ulottuu täyttökaulan alaosaan asti (Kuva 10).
1
2
3
4
G014474
6
5
Kuva 10
Stabilointi-/lisäaineen käyttö
1. Polttoainesäiliön korkki
Polttoaineen stabilointi-/lisäaineen käytöllä on seuraavia
etuja:
• Se pitää bensiinin tuoreena korkeintaan 30 päivän
varastoinnin ajan. Pitempiaikaiseen varastointiin
suositellaan polttoainesäiliön tyhjentämistä.
• Se puhdistaa moottoria käytön aikana..
• Se estää liimamaisen hartsin kerääntymisen
polttoainejärjestelmään, mikä vaikeuttaisi
käynnistämistä.
2. Täyttöaukko
3. Täyttökaula
4. Täyttökaulan alaosa,
TÄYTÄ VAIN TÄHÄN
ASTI
5. Polttoaineen
tarkistusikkuna
6. Polttoaine
1
4
2
G014895
Lisää bensiiniin oikea määrä stabilointi-/lisäainetta.
Huomaa: Stabilointi-/lisäaine toimii tehokkaimmin,
kun se sekoitetaan tuoreeseen bensiiniin. Käytä
stabilointiainetta aina, jottei polttoainejärjestelmään
kerääntyisi hartsimaisia jäämiä.
3
Kuva 11
Polttoainesäiliön täyttö
Varmista, että moottori on sammutettu ja että
liikkeenohjausvivut ovat pysäköintiasennossa. Säiliön
enimmäistilavuus on noin 11 l.
1. Täyttöaukko
3. Polttoaine
2. Täyttökaulan alaosa,
TÄYTÄ VAIN TÄHÄN
ASTI
4. Polttoaineen
laajenemistila.
Tärkeää: Älä täytä polttoainesäiliötä liian
täyteen. Täytä säiliö täyttöaukon kaulan
alaosaan asti. Säiliöön jäävä tyhjä tila sallii
polttoaineen laajentumisen. Täyttäminen liian
Tärkeää: Älä täytä polttoainesäiliötä liian
täyteen. Täytä säiliö täyttöaukon kaulan alaosaan
asti. Säiliöön jäävä tyhjä tila sallii polttoaineen
laajentumisen. Täyttäminen liian täyteen voi
18
täyteen voi aiheuttaa polttoainevuodon tai
vaurioittaa moottoria tai päästöjärjestelmää.
3. Asenna polttoainesäiliön korkki huolellisesti
paikalleen ja kiristä, kunnes se naksahtaa. Pyyhi
läikkynyt bensiini pois.
Moottorin öljymäärän tarkistus
Tarkista moottorin kampikammion öljymäärä ennen
moottorin käynnistämistä ja koneen käyttämistä. Katso
moottorin huoltoa käsittelevän osan kohta Moottorin
öljymäärän tarkistus.
Moottorin käynnistys
1. Istuudu istuimelle ja siirrä liikkeenohjausvivut
ulospäin pysäköintiasentoon.
2. Vapauta terät siirtämällä teräkytkin Pois-asentoon
(Kuva 12).
Kuva 13
1. Ohjauspaneeli
4. Portaaton säätö
2. Kaasuvipu
5. Hidas
3. Nopea
6. Rikastimen vipu
4. Aktivoi käynnistin kääntämällä virta-avain
Käynnistys-asentoon. Kun moottori käynnistyy,
vapauta avain (Kuva 14).
Tärkeää: Älä käytä käynnistintä kerralla yli
10 sekunnin ajan. Jos moottori ei käynnisty,
odota 60 sekunnin ajan käynnistysyritysten
välillä. Näiden ohjeiden laiminlyönti saattaa
vaurioittaa käynnistintä.
Kuva 12
1. Ohjauspaneeli
2. Teräkytkin: Pois-asento
3. Vedä rikastimen vipu ylös ennen kylmän moottorin
käynnistystä (Kuva 13).
Huomaa: Lämmin tai kuuma moottori ei
välttämättä tarvitse rikastusta.
19
Kuva 15
1. Ohjauspaneeli
2. Teräkytkin: Päällä-asento
Kuva 14
1. Ohjauspaneeli
5. Käynnissä
2. Virta-avain: Käynnissäasento
3. Virta-avain: Käynnistysasento
4. Pois
6. Käynnistys
Terien vapautus
7. Rikastimen vipu
Siirrä teräkytkin Pois-asentoon ja vapauta terät
painamalla teräkytkin alas (Kuva 16).
5. Kun moottori on käynnistynyt, paina rikastimen
vipu alas (Kuva 14). Jos moottori sammuu tai
yskii, vedä rikastimen vipu uudelleen ylös ja anna
moottorin käydä muutaman sekunnin ajan. Paina
sitten rikastimen vipu alas. Toista tarvittaessa.
Terien käyttö
Teräkytkin, joka on merkitty voimanulosoton (PTO)
kuvakkeella, kytkee ja vapauttaa voimansiirron
leikkuuteriin. Tällä kytkimellä ohjataan voimansiirtoa
lisälaitteisiin, kuten leikkuupöytiin ja leikkuuteriin, jotka
ottavat virtaa moottorista.
Terien kytkentä
Kuva 16
Tärkeää: Älä kytke teriä teriä, jos kone on
pysäköity pitkään ruohikkoon. Muutoin hihnat tai
kytkin saattavat vaurioitua.
1. Ohjauspaneeli
1. Vapauta liikkeenohjausvivut ja aseta kone vapaalle.
2. Teräkytkin: Pois
Turvajärjestelmän testaus
2. Siirrä kaasuvipu nopealle.
Tarkista turvajärjestelmän toimivuus aina ennen koneen
käyttöä. Jos turvajärjestelmä ei toimi alla kuvatulla
tavalla, se on välittömästi korjautettava valtuutetussa
huoltoliikkeessä.
Huomaa: Kytke terät aina kaasuvivun ollessa
Nopea-asennossa.
3. Siirrä teräkytkin Päällä-asentoon ja kytke terät
vetämällä teräkytkintä ylös (Kuva 15).
20
1. Istu istuimella, aseta liikkeenohjausvivut
pysäköintiasentoon ja siirrä teräkytkin
Päällä-asentoon. Yritä käynnistää moottori.
Moottori ei saa käynnistyä.
2. Istu istuimella ja siirrä teräkytkin Pois-asentoon.
Siirrä jompikumpi liikkeenohjausvipu keskelle,
lukitsemattomaan asentoon. Yritä käynnistää
moottori. Moottori ei saa käynnistyä. Toista toisella
liikkeenohjausvivulla.
3. Istu istuimella, siirrä teräkytkin Pois-asentoon ja
lukitse liikkeenohjausvivut pysäköintiasentoon.
Käynnistä moottori. Kun moottori on käynnissä,
kytke teräkytkin ja nouse hieman istuimelta.
Moottorin tulee sammua.
4. Istu istuimella, siirrä teräkytkin Pois-asentoon ja
lukitse liikkeenohjausvivut pysäköintiasentoon.
Käynnistä moottori. Kun moottori on käynnissä,
siirrä liikkeenohjausvivut keskelle lukitsemattomaan
asentoon, kytke teräkytkin ja nouse hieman
istuimelta. Moottorin pitäisi sammua.
Moottorin sammutus
Kuva 17
1. Vapauta terät siirtämällä teräkytkin Pois-asentoon
(Kuva 16).
1. Pysäköintiasento (jarru)
3. Eteenpäin
2. Lukitsematon keskiasento
4. Taaksepäin
2. Siirrä kaasuvipu Nopea-asentoon (Kuva 13).
3. Käännä virta-avain Pysäytys-asentoon (Kuva 14) ja
irrota avain.
Smart Speed™ -ohjausjärjestelmän
käyttö
Ajaminen
Smart Speed™ -ohjausjärjestelmän vipu sijaitsee
kuljettajan istuimen alapuolella (Kuva 18). Sen avulla
kuljettaja voi valita ajonopeusalueeksi nopean tai hitaan.
Konetta ajettaessa on hyödyllistä ymmärtää, miten
paikallaan kääntyvä leikkuri toimii. Käyttöpyörät
pyörivät itsenäisesti akselien hydraulimoottorien
voimasta. Tämän ansiosta toinen puoli voi pyöriä
taaksepäin toisen puolen pyöriessä eteenpäin, jolloin
kone pyörii paikallaan kääntymisen sijaan. Tämä
parantaa huomattavasti koneen ohjattavuutta mutta
saattaa vaatia jonkin verran totuttelua uudelta käyttäjältä.
1
VAARA
Kone voi pyöriä paikallaan hyvin nopeasti. Käyttäjä
voi menettää koneen hallinnan, mikä voi johtaa
henkilö- tai omaisuusvahinkoihin.
G014475
Kuva 18
• Ole varovainen kääntyessäsi.
1. Smart Speed -vipu
• Hidasta konetta ennen jyrkkiä käännöksiä.
Nopeuden vaihto:
Kaasuvivulla säädetään moottorin pyörintänopeutta
(1/min). Aseta kaasuvipu Nopea-asentoon, jolloin
suorituskyky on parhaimmillaan. Koneen käyttö täydellä
kaasulla on suositeltavaa useimmissa tapauksissa.
1. Siirrä liikkeenohjausvivut vapaalle ja ulospäin
pysäköintiasentoon. Vapauta teräkytkin.
21
VAARA
Jos irrotat otteesi liikkeenohjausvivuista koneen
ollessa liikkeessä, saatat menettää koneen
hallinnan, mikä voi johtaa loukkaantumiseen.
Pysäytä aina kone ja siirrä liikkeenohjausvivut
pysäköintiasentoon, ennen kuin säädät Smart
Speed™ -ohjausjärjestelmää.
2. Säädä vipu haluamaasi asentoon.
Eteenpäin
1. Siirrä liikkeenohjausvivut keskelle, lukitsemattomaan
asentoon.
2. Kun haluat ajaa eteenpäin, työnnä
liikkeenohjausvipuja hitaasti eteenpäin (Kuva 17 ja
Kuva 19).
G008953
Kuva 20
Jos haluat ajaa suoraan, siirrä molempia
liikkeenohjausvipuja yhtä paljon (Kuva 20).
Jos haluat kääntyä, vapauta liikkeenohjausvipua
suuntaan, johon haluat kääntyä.
Kun haluat pysähtyä, paina liikkeenohjausvivut
vapaalle.
Koneen pysäytys
Kun haluat pysäyttää koneen, siirrä liikkeenohjausvivut
vapaalle ja ulospäin pysäköintiasentoon. Vapauta
teräkytkin, varmista että kaasu on nopealla ja käännä
virta-avain Pysäytys-asentoon. Muista irrottaa
virta-avain virtalukosta.
VAARA
G008952
Kuva 19
Lapset tai sivulliset voivat loukkaantua, jos he
siirtävät tai yrittävät käyttää leikkuria sen ollessa
ilman valvontaa.
Jos haluat ajaa suoraan, siirrä molempia
liikkeenohjausvipuja yhtä paljon (Kuva 17).
Muista irrottaa virta-avain ja siirtää
liikkeenohjausvivut ulospäin pysäköintiasentoon,
kun jätät koneen ilman valvontaa vaikka vain
muutamaksi minuutiksi.
Jos haluat kääntyä, vapauta liikkeenohjausvipua
suuntaan, johon haluat kääntyä (Kuva 17).
Mitä enemmän liikkeenohjausvipuja siirretään, sitä
nopeammin kone liikkuu kyseiseen suuntaan.
Leikkuukorkeuden säätö
Kun haluat pysähtyä, vedä liikkeenohjausvivut
vapaalle.
Leikkuukorkeutta säädetään vivulla, joka sijaitsee
kuljettajan istuimen oikealla puolella (Kuva 21).
Taaksepäin
1. Siirrä liikkeenohjausvivut keskelle, lukitsemattomaan
asentoon.
2. Kun haluat ajaa taaksepäin, katso taakse- ja alaspäin
ja vedä liikkeenohjausvipuja hitaasti taaksepäin
(Kuva 20).
22
4
3
1
2
3
2
1
g019929
5
Kuva 22
1. Nurmisuojarulla
4. Ylempi reikä:
leikkuupöydän
leikkuukorkeusasento
63 mm tai sitä matalampi
2. Alempi reikä:
leikkuupöydän
leikkuukorkeusasento
76 mm tai sitä korkeampi
5. Pultti
G015319
Kuva 21
1. Leikkuukorkeusvipu
3. Laippamutteri
3. 115 mm, kuljetusasento
2. Leikkuukorkeusasennot
Nurmisuojarullien säätö,
127 cm leikkuupöydät
1. Siirrä vipu haluamaasi leikkuuasentoon vetämällä
vipua ylös- ja sisäänpäin.
2. Kun vipu on haluamassasi kohdassa, laske vipua
hitaasti alas, kunnes se kytkeytyy leikkuuasentoon.
Leikkuukorkeutta säädettäessä on suositeltavaa samalla
säätää nurmisuojarullien korkeus.
Kuljetusasento on korkein leikkuukorkeusasento tai
leikkuukorkeus 115 mm (Kuva 21).
Huomaa: Säädä nurmisuojarullia siten, että ne eivät
kosketa maata normaaleilla tasaisilla leikkuualueilla.
1. Vapauta teräkytkin (voimanulosotto), lukitse
liikkeenohjausvivut vapaalle ja kytke seisontajarru.
Nurmisuojarullien säätö, 42
tuuman leikkuupöydät
Leikkuukorkeutta säädettäessä on suositeltavaa samalla
säätää nurmisuojarullien korkeus.
2. Sammuta moottori, irrota avain ja odota, että kaikki
liikkuvat osat ovat pysähtyneet, ennen kuin poistut
käyttäjän paikalta.
Huomaa: Säädä nurmisuojarullia siten, että ne eivät
kosketa maata normaaleilla tasaisilla leikkuualueilla.
3. Säädä nurmisuojarullat kuvassa 23 osoitetulla tavalla
lähimmän leikkuukorkeusasennon mukaan.
4
1. Vapauta teräkytkin (voimanulosotto), lukitse
liikkeenohjausvivut vapaalle ja kytke seisontajarru.
2. Sammuta moottori, irrota avain ja odota, että kaikki
liikkuvat osat ovat pysähtyneet, ennen kuin poistut
käyttäjän paikalta.
G010233
3. Säädä nurmisuojarullat johonkin seuraavista
asennoista:
3
• Ylempi reikä: käytä tätä asentoa, kun
leikkuupöydän leikkuukorkeusasennoksi on
asetettu 63 mm tai sitä matalampi asento (kuva
22).
1
2
Kuva 23
• Alempi reikä: käytä tätä asentoa, kun
leikkuupöydän leikkuukorkeusasennoksi on
asetettu 76 mm tai sitä korkeampi asento (kuva
22).
23
1. Nurmisuojarulla
3. Laippamutteri
2. Pultti
4. Reikien etäisyys
Istuimen säätö
Liikkeenohjausvipujen säätö
Istuin siirtyy eteen- ja taaksepäin. Säädä istuin siten,
että pystyt ohjaamaan konetta parhaiten ja asentosi on
mahdollisimman mukava.
Korkeuden säätö
Liikkeenohjausvipuja voidaan säätää korkeammalle tai
matalammalle kuljettajan mieltymysten mukaan.
1. Irrota kaksi pulttia, jotka kiinnittävät ohjausvivun
ohjausvarren akseliin (Kuva 26).
2. Siirrä ohjausvipu seuraavien aukkojen kohdalle.
Kiinnitä vipu kahdella pultilla (Kuva 26).
Mallit, joissa on 107 cm:n
leikkuupöydät
1. Nosta istuin ja löysää säätöpultteja juuri sen verran,
että istuinta voidaan siirtää (Kuva 24).
1
2
3
4
1
G014970
Kuva 26
1. Ohjausvarren akseli
3. Lovettu, ylempi aukko
2. Ohjausvipu
4. Pultti
3. Toista säätö vastakkaiselle ohjausvivulle.
G014477
Kuva 24
Kallistuksen säätö
1. Säätöpultti
Liikkeenohjausvipuja voidaan kallistaa
pitkittäissuunnassa kuljettajan mieltymysten
mukaan.
1. Löysää ylempää pulttia, joka kiinnittää ohjausvivun
ohjausvarren akseliin.
2. Löysää alempaa pulttia juuri sen verran, että
ohjausvipu kääntyy pitkittäissuunnassa (Kuva 26).
Kiinnitä ohjausvipu uuteen asentoon kiristämällä
molemmat pultit.
3. Toista säätö vastakkaiselle ohjausvivulle.
2. Siirrä istuin haluamallesi kohdalle ja kiristä pultit.
Mallit, joissa on 127 cm:n
leikkuupöydät
Istu kuljettajan istuimella, nosta istuimen säätövipua
hieman ja siirrä istuinta eteen- tai taaksepäin haluamaasi
kohtaan (Kuva 25).
Koneen työntäminen käsin
1
Tärkeää: Työnnä konetta aina käsin Älä koskaan
hinaa konetta, koska se voi vaurioitua.
Tässä koneessa on sähköinen jarrumekanismi.
Konetta työnnettäessä virta-avaimen on oltava
Käynnissä-asennossa. Jotta sähköjarru voitaisiin
vapauttaa, akun on oltava ladattu ja toiminnassa.
G014969
Kuva 25
Koneen työntäminen
1. Pysäköi kone tasaiselle alustalle ja vapauta teräkytkin.
2. Siirrä liikkeenohjausvivut ulospäin
pysäköintiasentoon, sammuta moottori ja
24
odota, että kaikki liikkuvat osat pysähtyvät, ennen
kuin poistut käyttäjän paikalta.
HENGENVAARA
4. Siirrä ohitusvipuja eteenpäin aukon läpi ja lukitse
ne paikoilleen kuvan 23 mukaisesti (Kuva 27). Tee
samat vaiheet molempien vipujen kohdalla.
Ellei suuntainta, poistolevyä tai ruohonkerääjää
ole asennettu, käyttäjä tai sivulliset voivat joutua
kosketuksiin terien kanssa tai heitä kohti voi
sinkoutua leikkuujätettä. Teräkosketus tai
ulossinkoutuva jäte voi aiheuttaa loukkaantumisen
tai kuoleman.
5. Siirrä liikkeenohjausvivut sisäänpäin vapaa-asentoon
ja käännä virta-avain Käynnissä-asentoon. Älä
käynnistä konetta.
• Älä koskaan irrota suuntainta leikkurista, sillä
se ohjaa materiaalin nurmea kohti. Jos suuntain
vaurioituu, vaihda se heti.
3. Paikanna ohitusvivut rungossa moottorin
molemmilla puolilla.
• Älä koskaan pane käsiä tai jalkoja leikkurin alle.
Konetta voidaan nyt työntää käsin.
• Siirrä aina teräkytkin Pois-asentoon ja
käännä virta-avain Pysäytys-asentoon ennen
poistoalueen tai leikkuuterien puhdistamista.
Irrota myös virta-avain ja irrota sytytystulpan
johto.
3
Muunto sivulle poistoon
(mallit, joissa on 107 cm:n
leikkuupöydät)
Tätä leikkuupöytää voidaan käyttää sivupoistotilassa.
Poistolevy on irrotettava sivupoistotilaa varten.
1
2
g017303
Kuva 27
1. Ohitusvipujen sijainnit
Poistolevyn irrotus sivulle poistoa
varten
3. Vivun asento koneen
työntämistä varten
1. Pysäköi kone tasaiselle alustalle ja vapauta teräkytkin.
2. Vivun asento koneen
käyttöä varten
2. Siirrä liikkeenohjausvivut ulospäin
pysäköintiasentoon, sammuta moottori,
irrota virta-avain ja odota, että kaikki liikkuvat osat
pysähtyvät, ennen kuin poistut käyttäjän paikalta.
6. Varmista lopuksi, että avain on käännetty takaisin
Pysäytys-asentoon, jotta akun lataus ei purkautuisi.
3. Irrota kaksi pulttia ja mutteria, jotka kiinnittävät
poistolevyn leikkuriin (Kuva 28).
Jos kone ei liiku, sähköjarru voi olla edelleen kytkettynä.
Tarvittaessa sähköjarru voidaan vapauttaa käsin. Katso
vetojärjestelmän huoltoa käsittelevän osan kohta
Sähköjarrun vapautus (sivu 38).
Koneen käyttö
Siirrä ohitusvipuja taaksepäin aukon läpi ja lukitse ne
paikoilleen kuvan mukaisesti (Kuva 27). Tee samat
vaiheet molempien vipujen kohdalla.
Suuntain
Leikkurissa on kääntyvä suuntain, joka levittää
leikkuujätteen sivulle ja alas nurmeen päin.
25
Poistolevyn asennus levitystä varten
G009660
1
1. Pysäköi kone tasaiselle alustalle ja vapauta teräkytkin.
2
2. Siirrä liikkeenohjausvivut ulospäin
pysäköintiasentoon, sammuta moottori,
irrota virta-avain ja odota, että kaikki liikkuvat osat
pysähtyvät, ennen kuin poistut käyttäjän paikalta.
3
3. Nosta suuntainta ja liu’uta poistolevyn yläosassa
olevat kielekkeet suuntaimen alla olevaan
tukitankoon. Käännä poistolevy alas aukon päälle ja
leikkurin alemman reunan päälle (Kuva 30).
4
5
Kuva 28
1. Hattumutteri (1/4 tuuma)
4. Käännä levyä ylös
2. Poistolevy
5. Irrota levy
3. Pultti (1/4 x 2-1/2")
4. Irrota poistolevy.
5. Nosta suuntainta ylös ja paikanna suuntaimen
kääntötangossa oleva lukkomutteri. Irrota nykyinen
ohut mutteri (3/8 tuuma).
6. Asenna ohjauslevy esiin tulleeseen kääntötankoon
(Kuva 29). Kiinnitä ohjauslevy leikkuriin olemassa
olevalla ohuella mutterilla (3/8 tuuma).
Kuva 30
1. Poistolevy
3. Pultti (1/4 x 2-1/2 tuumaa)
2. Hattumutteri (1/4 tuuma)
1
2
4. Kiinnitä poistolevy leikkurin alareunaan kahdella
pultilla (1/4 x 2-1/2 tuumaa) ja kahdella
hattumutterilla (1/4 tuuma) kuvan mukaisesti
(Kuva 30).
3
G005667
Kuva 29
Huomaa: Älä kiristä muttereita liian tiukalle,
koska levy saattaisi vääristyä niin, että se koskettaa
leikkuuteriä.
7. Kiristä kiinnike momenttiin 7–9 N·m.
8. Laske suuntain heittoaukon päälle.
Tärkeää: Varmista, että leikkurissa on
kääntyvä suuntain, joka levittää leikkuujätteen
sivulle ja alas nurmeen päin, kun sivuheittotila
on käytössä.
26
Muunto sivulle poistoon
(mallit, joissa on 127 cm:n
leikkuupöydät)
1
Tätä leikkuupöytää voidaan käyttää sivupoistotilassa.
Poistolevy on irrotettava sivupoistotilaa varten.
2
4
Oikeanpuoleisen levittimen irrotus
sivulle poistoa varten
3
1. Pysäköi kone tasaiselle alustalle ja vapauta teräkytkin.
2. Siirrä liikkeenohjausvivut ulospäin
pysäköintiasentoon, sammuta moottori,
irrota virta-avain ja odota, että kaikki liikkuvat osat
pysähtyvät, ennen kuin poistut käyttäjän paikalta.
1
3. Irrota oikeanpuoleinen leikkuuterä. Katso lisätietoja
leikkurin huoltoa käsittelevästä osasta.
G006475
4. Irrota kaksi nuppia ja jousialuslaattaa, jotka
kiinnittävät oikeanpuoleisen levittimen leikkuriin
(Kuva 31).
Kuva 32
1. Oikea levitin
2. Jousialuslaatta ja nuppi
3. Heittoaukko
4. Kieleke (jätettävä leikkurin
ulkopuolelle)
6. Asenna kiinnikkeet leikkurin yläosassa oleviin
reikiin, jotta niistä ei lennä roskia.
VAARA
Leikkurissa olevien avoimien reikien kautta
lentää roskia, mikä voi johtaa vakavaan
loukkaantumiseen.
Kuva 31
1. Nuppi
• Älä koskaan käytä leikkuria ilman, että
leikkuukotelon kaikkiin reikiin on asennettu
suojukset.
3. Levittimen tappi tulee ulos
leikkurista
2. Jousialuslaatta
• Asenna suojukset asennusaukkoihin, kun
irrotat levittimen.
5. Irrota oikeanpuoleinen levitin ja laske suuntain
heittoaukon päälle kuvien mukaisesti (Kuva 32 ja
Kuva 31).
7. Asenna oikeanpuoleinen leikkuuterä. Katso
lisätietoja leikkurin huoltoa käsittelevästä osasta.
8. Nosta suuntain ylös. Asenna kaksi pulttia (5/16 x
3/4 tuuma) leikkuupöydän aukon reunassa oleviin
reikiin.
9. Asenna ohjauslevy leikkuupöytään kahdella pultilla
(5/16 x 3/4 tuuma) ja kahdella lukkomutterilla
(5/16 tuuma)Kuva 33.
27
Älä siis säädä leikkuukorkeutta liian alas ja älä
anna leikkaamattoman ruohon ympäröidä leikkuria
kokonaan. Huolehdi, että leikkurin toinen sivu on
leikatun nurmen päällä, jolloin leikkuriin pääsee ilmaa.
1
2
Smart Speed™ -ohjausjärjestelmän
käyttö
3
Smart Speed™ -ohjausjärjestelmän vipu sijaitsee
kuljettajan istuimen alapuolella. Sen avulla kuljettaja
voi valita nopeusalueeksi nopean tai hitaan. Hitaan
nopeuden asetuksesta on hyötyä, kun konetta ohjataan
ahtaissa paikoissa tai huolellista leikkuuta vaativilla
alueilla. Hitaan nopeuden asetuksella voidaan myös
parantaa leikkuujälkeä silloin, kun konetta halutaan
käyttää suurella kaasulla ja terien nopeudella, sillä
ajonopeutta voidaan alentaa tarpeen mukaan.
G015321
Kuva 33
1. Pultti (5/16 x 3/4 tuuma)
3. Lukkomutteri (5/16 tuuma)
2. Ohjauslevy
10. Kiristä kiinnikkeet momenttiin 7–9 N·m.
11. Laske suuntain heittoaukon päälle.
Ruohon leikkaus ensimmäisen kerran
Tärkeää: Varmista, että leikkurissa on
kääntyvä suuntain, joka levittää leikkuujätteen
sivulle ja alas nurmeen päin, kun sivuheittotila
on käytössä.
Varmista, ettei leikkuri leikkaa nurmen mahdollisia
epätasaisia kohtia paljaaksi, leikkaamalla ruoho
hieman tavallista pidemmäksi. Aikaisemmin käytetty
leikkuukorkeus on kuitenkin yleensä sopivin. Kun
leikattava ruoho on yli 15 cm:n pituista, ruoho
kannattaa leikata kahteen kertaan hyvän leikkuujäljen
varmistamiseksi.
Oikeanpuoleisen levittimen asennus
levitystä varten
1. Pysäköi kone tasaiselle alustalle ja vapauta teräkytkin.
2. Siirrä liikkeenohjausvivut ulospäin
pysäköintiasentoon, sammuta moottori,
irrota virta-avain ja odota, että kaikki liikkuvat osat
pysähtyvät, ennen kuin poistut käyttäjän paikalta.
Leikkaa 1/3 ruohonkorresta
Ruohonkorren pituudesta kannattaa leikata vain noin
1/3. Suuremman määrän leikkaamista ei suositella, ellei
ruoho ole harvaa tai ole myöhäinen syksy, jolloin ruoho
kasvaa hitaammin.
3. Irrota oikeanpuoleinen leikkuuterä. Katso lisätietoja
leikkurin huoltoa käsittelevästä osasta.
4. Aseta oikeanpuoleinen levitin leikkuupöytään ja
kiinnitä se kahdella nupilla ja jousialuslaatalla (kovera
puoli leikkuriin päin) kuvien mukaisesti (Kuva 31 ja
Kuva 32).
Leikkuusuunta
Vaihtele leikkuusuuntaa, jotta ruoho pysyy pystyssä.
Tämä helpottaa myös leikkuujätteen levittämistä, joka
puolestaan edistää maatumista ja lannoitusta.
Tärkeää: Varmista, että kieleke, joka on
kauimmaisena oikeanpuoleisen levittimen
oikealla sivulla, on leikkurin ulkopuolella ja
samalla tasolla leikkurin pinnan kanssa.
Leikkaa sopivin aikavälein
Ruoho kannattaa yleensä leikata neljän päivän välein.
Ruohon kasvunopeus kuitenkin vaihtelee. Koska
leikkuukorkeus on hyvä pitää samana, leikkaa ruoho
useammin alkukeväällä. Vähennä leikkuukertoja
keskikesällä, jolloin ruohon kasvu hidastuu. Jos ruohoa
ei jostain syystä voida leikata pitkähköön aikaan,
käytä ensin korkeaa leikkuukorkeutta. Leikkaa ruoho
sitten uudelleen parin päivän kuluttua alemmalla
korkeusasetuksella.
5. Asenna oikeanpuoleinen leikkuuterä. Katso
lisätietoja leikkurin huoltoa käsittelevästä osasta.
Käyttövihjeitä
Kaasun Nopea-asetus
Leikkuujälki ja ilmanvaihto ovat parhaimmillaan,
kun moottoria käytetään Nopea-asetuksella. Ilmaa
tarvitaan, jotta ruoho saataisiin leikattua huolellisesti.
28
Varo leikkaamasta ruohoa liian
lyhyeksi
Jos leikkurin leikkuuleveys on leveämpi kuin ennen
käyttämässäsi leikkurissa, nosta leikkuukorkeutta, jotta
et leikkaisi epätasaista nurmea liian lyhyeksi.
Pitkä ruoho
Jos ruohon annetaan kasvaa hieman normaalia
pidemmäksi tai se on hyvin kosteaa, leikkaa ruoho
tavallista korkeammalla leikkuukorkeudella. Leikkaa
ruoho sitten uudelleen normaalia, alempaa asetusta
käyttäen.
Pysäytettäessä
Jos koneen liike eteenpäin on pysäytettävä kesken
leikkuun, nurmikolle saattaa pudota kasa leikkuujätettä.
Jotta näin ei kävisi, siirry aiemmin leikatulle alueelle
terät kytkettyinä.
Pidä leikkuukoneen alapuoli puhtaana
Poista leikkuujätteet ja lika leikkurin alapuolelta aina
käytön jälkeen. Jos leikkurin sisälle kertyy ruohoa,
leikkuujäljestä tulee ennen pitkää epätyydyttävä.
Terän huolto
Pidä terä terävänä koko leikkuukauden ajan. Terävä
terä leikkaa ruohon siistimmin ruohonkorsia repimättä.
Repeytymien vuoksi ruohon reunat muuttuvat ruskeiksi,
mikä heikentää kasvua ja altistaa kasvisairauksille.
Tarkista päivittäin, että leikkuuterät ovat terävät ja
että ne eivät ole kuluneet tai vaurioituneet. Viilaa
mahdolliset lovet pois ja teroita terät tarpeen mukaan.
Jos terä on vaurioitunut tai kulunut, vaihda se aitoon
Toro-vaihtoterään.
29
Kunnossapito
Huomaa: Koneen vasen ja oikea puoli määritellään normaalista käyttöasennosta käsin.
Kunnossapitotaulukko
Huoltoväli
8 ensimmäisen käyttötunnin
jälkeen
Huoltotoimenpide
• Vaihda moottoriöljy.
Aina ennen käyttöä tai
päivittäin
•
•
•
•
•
•
25 käyttötunnin välein
• Rasvaa kaikki voitelukohdat.
• Tarkista rengaspaine.
• Tarkista, ettei hihnoissa ole kulumia tai murtumia.
100 käyttötunnin välein
•
•
•
•
200 käyttötunnin välein
• Vaihda paperipanos (useammin pölyisissä ja likaisissa olosuhteissa).
• Vaihda öljynsuodatin (useammin pölyisissä ja likaisissa olosuhteissa).
Ennen varastointia
Tarkista turvajärjestelmä.
Tarkista moottoriöljyn määrä.
Puhdista ilmanottoritilä.
Tarkista leikkuuterät.
Tarkista, ettei suuntaimessa ole vaurioita.
Puhdista leikkuukotelo.
Huolla paperipanos (useammin pölyisissä ja likaisissa olosuhteissa).
Vaihda moottoriöljy. (useammin pölyisissä ja likaisissa olosuhteissa).
Tarkista sytytystulpat.
Vaihda polttoaineputken suodatin.
• Lataa akku ja irrota akun kaapelit.
• Tee kaikki yllä mainitut huoltotoimenpiteet ennen varastointia.
• Maalaa kuluneet pinnat.
Tärkeää: Lisää huoltotoimenpiteitä on moottorin käyttöohjeessa.
VAROITUS
Jos jätät avaimen virtalukkoon, joku voi vahingossa käynnistää moottorin ja vahingoittaa vakavasti lähellä
olijoita.
Irrota avain virtalukosta ja irrota sytytystulpan johto ennen huoltotoimenpiteitä. Työnnä johto sivuun, jotta
se ei pääse vahingossa koskettamaan sytytystulppaa.
30
Huoltoa edeltävät
toimenpiteet
Voitelu
Istuimen nosto
Huoltoväli: 25 käyttötunnin välein—Rasvaa kaikki
voitelukohdat.
Varmista, että liikkeenohjausvivut on lukittu
pysäköintiasentoon. Nosta istuinta eteenpäin.
Rasvatyyppi: Litiumpohjainen yleisrasva nro 2
Laakereiden rasvaus
1. Pysäköi kone tasaiselle alustalle ja vapauta teräkytkin.
Istuinta nostamalla päästään käsiksi seuraaviin osiin:
2. Siirrä liikkeenohjausvivut ulospäin
pysäköintiasentoon, sammuta moottori,
irrota virta-avain ja odota, että kaikki liikkuvat osat
pysähtyvät, ennen kuin poistut käyttäjän paikalta.
• Sarjanumerokilpi
• Huoltotarra
• Istuimen säätöpultit
3. Puhdista rasvanipat (Kuva 34 ja Kuva 35) rievulla.
Varmista, että kaikki maaliläiskät tulevat hangatuiksi
pois nipasta (nipoista).
• Polttoainesuodatin
• Akku ja akun kaapelit
1
G014522
Kuva 34
1. Etukääntöpyörän rengas
Kuva 35
Sijaitsee istuinkaukalon alapuolella
1. Lue käyttöohjeet
ennen korjaamista tai
huoltamista.
2. Tarkista rengaspaineet
25 käyttötunnin välein.
3. Rasvaa 25 käyttötunnin
välein.
4. Moottori
4. Liitä voitelupistooli kuhunkin nippaan (Kuva 34 ja
Kuva 35). Pumppaa rasvaa nippoihin, kunnes rasvaa
alkaa tihkua laakereista.
5. Pyyhi pois liika rasva.
31
Moottorin huolto
1. Naputa panosta kevyesti tasaista pintaa vasten, jotta
pöly ja lika irtoavat siitä.
2. Tarkista, ettei panos ole repeytynyt, ettei siinä ole
öljykalvoa ja ettei tiiviste ole vaurioitunut.
Ilmanpuhdistimen huolto
Tärkeää: Älä koskaan puhdista paperipanosta
paineilmalla tai nesteillä, kuten liuotinaineella,
bensiinillä tai paloöljyllä. Paperipanos on
vaihdettava, jos se on vaurioitunut tai jos sitä ei
voida puhdistaa kunnolla.
Huomaa: Jos käyttöolosuhteet ovat erittäin pölyiset
tai hiekkaiset, huolla ilmanpuhdistin muutaman tunnin
välein.
Suodatinpanoksen irrotus
1. Pysäköi kone tasaiselle alustalle ja vapauta
voimanulosotto (PTO).
Moottoriöljyn huolto
2. Siirrä liikkeenohjausvivut jarruasentoon, sammuta
moottori, irrota virta-avain ja odota, että kaikki
liikkuvat osat pysähtyvät, ennen kuin poistut
käyttäjän paikalta.
Öljylaatu: pesevä öljy (API-huoltoluokitus SF, SG, SH,
SJ tai SL).
Kampikammion tilavuus:
3. Puhdista ilmanpuhdistimen suojuksen ympäristö,
jotta likaa ei pääse moottoriin aiheuttamaan vahinkoa.
Nosta suojus ja irrota letkukiristin, joka kiinnittää
ilmanpuhdistinjärjestelmän moottoriin (Kuva 36).
Malli
Öljynsuodattimen
kanssa
Ilman öljynsuodatinta
74386
1,5 l
1,7 l
74387
1,8 l
2,1 l
Viskositeetti: Katso seuraava taulukko.
4. Löysää letkukiristintä ja irrota paperipanos (Kuva 36).
SAE V iscosity Grades
SAE 40
2
1
SAE 30
SAE 10W
– 30/ SAE 10W
– 40
3
SAE 5W
– 20
°F -20
°C -30
0
-20
20
-10
32
0
40
60
10
80
20
100
30
40
STARTING TEMPERATURE RANGE ANTICIPATED BEFORE NEXT OIL CHANGE
g017470
Kuva 37
Huomaa: Moniasteöljyjen (5W-20, 10W-30 ja
10W-40) käyttö lisää öljyn kulutusta. Tarkista öljymäärä
useammin, kun käytät niitä.
G014908
Kuva 36
1. Suojus
3. Letkunkiristin
Moottorin öljymäärän tarkistus
2. Paperipanos
Huoltoväli: Aina ennen käyttöä tai päivittäin
Huomaa: Tarkista öljymäärä moottorin ollessa kylmä.
Suodatinpanoksen puhdistus
VAARA
Huoltoväli: 100 käyttötunnin välein—Huolla
paperipanos (useammin pölyisissä ja
likaisissa olosuhteissa).
Kosketus kuumiin osiin voi aiheuttaa tapaturman.
Pidä kädet, jalat, kasvot, vaatteet ja muut
ruumiinosat etäällä äänenvaimentimesta ja muista
kuumista osista.
200 käyttötunnin välein/Vuosittain
(kumpi saavutetaan ensin)—Vaihda
paperipanos (useammin pölyisissä ja
likaisissa olosuhteissa).
Tärkeää: Älä laita kampikammioon liikaa öljyä,
sillä moottori voi vahingoittua. Älä käytä moottoria
32
öljyn ollessa L-merkin alapuolella, sillä moottori
saattaa vahingoittua.
100 käyttötunnin välein—Vaihda
moottoriöljy. (useammin pölyisissä ja
likaisissa olosuhteissa).
1. Pysäköi kone tasaiselle alustalle, vapauta teräkytkin,
sammuta moottori, kytke seisontajarru ja irrota
virta-avain virtalukosta.
Huomaa: Toimita käytetty öljy jälleenkäsittelylaitoksen
hävitettäväksi.
2. Varmista, että moottori on pysähtynyt ja jäähtynyt,
jotta öljy on ehtinyt valua öljypohjaan.
1. Pysäköi kone siten, että valutuspuoli on hieman
vastakkaista puolta alempana, jotta kaikki öljy valuu
pois.
3. Puhdista öljyntäyttökorkin/mittatikun ympäristö
ennen korkin irrottamista, jotta moottoriin ei pääse
likaa, leikkuujätteitä tai muita roskia.
2. Vapauta voimanulosotto (PTO), lukitse
liikkeenohjausvivut vapaalle ja kytke seisontajarru.
4. Sammuta moottori, irrota avain ja odota, että kaikki
liikkuvat osat ovat pysähtyneet, ennen kuin poistut
käyttäjän paikalta (Kuva 38).
1
2
3
4
6
7
3. Sammuta moottori, irrota avain ja odota, että kaikki
liikkuvat osat ovat pysähtyneet, ennen kuin poistut
käyttäjän paikalta (Kuva 39).
5
1
2
3
4
5
6
G014971
8
9
10
Kuva 39
G008792
Kuva 38
Moottoriöljyn vaihto
Huoltoväli: 8 ensimmäisen käyttötunnin
jälkeen—Vaihda moottoriöljy.
33
4. Kaada hitaasti noin 80 % määritetystä öljymäärästä
täyttöputkeen ja lisää hitaasti siten, että sitä on
Full-merkkiin asti (Kuva 40).
1
3
1
2
3
4
2
4
5
5
6
6
3/4
G008796
Kuva 40
G008748
Kuva 41
Moottorin öljynsuodattimen vaihto
Huomaa: Varmista, että öljynsuodattimen tiiviste
koskettaa moottoria. Käännä sitä sitten vielä 3/4
kierrosta.
Huoltoväli: 200 käyttötunnin välein—Vaihda
öljynsuodatin (useammin pölyisissä ja
likaisissa olosuhteissa).
3. Lisää kampikammioon uutta oikeanlaatuista öljyä.
Katso kohta Öljyn vaihto.
Huomaa: Vaihda moottorin öljynsuodatin useammin,
jos käyttöolosuhteet ovat erittäin pölyiset tai hiekkaiset.
Sytytystulpan huolto
1. Tyhjennä öljy moottorista. Katso kohta
Moottoriöljyn vaihto.
Huoltoväli: 100 käyttötunnin välein—Tarkista
sytytystulpat.
2. Vaihda moottorin öljynsuodatin (Kuva 41).
Varmista, että keski- ja sivuelektrodien kärkiväli on
oikea, ennen kuin asennat sytytystulpan. Irrota ja
asenna sytytystulppa käyttäen apuna sytytystulpan
avainta ja tarkista ja säädä kärkiväli kärkivälin
työkalulla/rakotulkilla. Asenna tarvittaessa uudet
sytytystulpat.
Tyyppi: NGK BPR4ES (tai vastaava)
Kärkiväli: 0,76 mm
34
Sytytystulppien irrotus
1. Vapauta voimanulosotto (PTO), lukitse
liikkeenohjausvivut vapaalle ja kytke seisontajarru.
2. Sammuta moottori, irrota avain ja odota, että kaikki
liikkuvat osat ovat pysähtyneet, ennen kuin poistut
käyttäjän paikalta.
16 ft-lb
22 N-m
G010687
Kuva 42
Kuva 44
Huomaa: Koska sytytystulpan ympärillä on
syvennys, tehokkain puhdistustapa on puhaltaa
onteloon paineilmaa. Sytytystulppaan pääsee
parhaiten käsiksi, kun puhallinkotelo on irrotettu
puhdistusta varten.
Jäähdytysjärjestelmän
puhdistus
Puhdista ilmanottoritilä ruohosta ja roskista aina ennen
käyttöä.
Sytytystulpan tarkistus
1. Vapauta teräkytkin, lukitse ohjausvivut vapaalle ja
kytke seisontajarru.
Tärkeää: Sytytystulppia ei saa puhdistaa.
Sytytystulppa tulee vaihtaa aina, kun eriste on
mustunut, kun elektrodit ovat kuluneet tai kun
tulpassa on öljykalvo tai murtumia.
2. Sammuta moottori, irrota avain ja odota, että kaikki
liikkuvat osat ovat pysähtyneet, ennen kuin poistut
käyttäjän paikalta.
Jos näet eristeessä vaaleanruskeata tai harmaata,
moottori toimii moitteettomasti. Jos eriste on mustunut,
ilmanpuhdistin on yleensä likainen.
3. Irrota ilmanottoritilä, ilmanpuhdistimen suojus ja
tuulettimen kotelo.
4. Puhdista osat roskista ja ruohosta.
Säädä kärkiväli 0,76 mm:iin.
1
5. Asenna ilmanottoritilä, ilmanpuhdistimen suojus ja
tuulettimen kotelo.
2
G008794
Kuva 43
Sytytystulpan asennus
Kiristä sytytystulpat momenttiin 22 N·m.
35
Polttoainejärjestelmän
huolto
HENGENVAARA
Tietyissä oloissa bensiini on hyvin tulenarkaa
ja räjähdysherkkää. Bensiinin aiheuttama
tulipalo tai räjähdys voi aiheuttaa palovammoja ja
omaisuusvahinkoja.
1
2
3
• Kaikki polttoaineeseen liittyvät
huoltotoimenpiteet on suoritettava vasta,
kun moottori on jäähtynyt. Tyhjennys tulee
suorittaa ulkona avoimessa tilassa. Läikkynyt
bensiini tulee pyyhkiä pois.
5
4
g017471
Kuva 45
• Bensiinisäiliötä tyhjennettäessä ei saa
tupakoida, ja tyhjennys tulee suorittaa kaukana
avotulesta tai paikoista, joissa kipinä voi sytyttää
bensiinihöyryt.
1. Polttoaineputki säiliöstä
4. Polttoaineletku moottoriin
2. Polttoaineputken suodatin
5. Letkunkiristin
3. Kulkusuunnan nuoli
Polttoaineputken suodattimen
vaihto
4. Purista letkunkiristimien päitä yhteen ja liu’uta niitä
poispäin suodattimesta (Kuva 45).
5. Irrota suodatin polttoaineletkuista.
Huoltoväli: 100 käyttötunnin välein—Vaihda
polttoaineputken suodatin.
6. Asenna uusi suodatin niin, että kulkusuunnan nuoli
tulee polttoainesäiliöstä päin ja osoittaa moottoriin
päin. Kiinnitä suodatin paikalleen siirtämällä
letkukiristimet lähelle sitä (Kuva 45).
Älä asenna likaista suodatinta, jos se on irrotettu
polttoaineputkesta.
1. Pysäköi kone tasaiselle alustalle ja vapauta teräkytkin.
2. Siirrä liikkeenohjausvivut ulospäin
pysäköintiasentoon, sammuta moottori,
irrota virta-avain ja odota, että kaikki liikkuvat osat
pysähtyvät, ennen kuin poistut käyttäjän paikalta.
3. Paikanna polttoainesuodatin moottorin sivulta kuvan
mukaisesti (Kuva 45).
36
Sähköjärjestelmän
huolto
3
2
6
5
1
7
Akun lataus
Akun irrotus
VAARA
4
Akun navat tai metallityökalut voivat aiheuttaa
oikosulun koskettaessaan koneen metalliosia,
mistä voi seurata kipinöitä. Kipinät voivat saada
akun kaasut räjähtämään ja aiheuttaa siten
henkilövahingon.
G005072
Kuva 46
• Kun irrotat tai asennat akun, älä anna akun
napojen koskettaa koneen metalliosia.
• Älä anna metallityökalujen aiheuttaa oikosulkua
akun napojen ja koneen metalliosien välille.
1. Akku
5. Akun miinusnapa
2. Akun plusnapa
6. Siipimutteri, aluslaatta ja
pultti
3. Pultti, aluslaatta ja mutteri
7. Akun pidike
4. Navan suojus
1. Pysäköi kone tasaiselle alustalle ja vapauta teräkytkin.
2. Siirrä liikkeenohjausvivut ulospäin
pysäköintiasentoon, sammuta moottori,
irrota virta-avain ja odota, että kaikki liikkuvat osat
pysähtyvät, ennen kuin poistut käyttäjän paikalta.
Akun lataus
Huoltoväli: Ennen varastointia—Lataa akku ja irrota
akun kaapelit.
3. Nosta istuin, jotta pääset käsiksi akkuun.
1. Irrota akku alustasta. Katso Akun irrotus.
4. Irrota negatiivinen (musta) maakaapeli akun navasta
(Kuva 46). Säilytä kaikki kiinnikkeet.
2. Lataa akkua 6–10 A:n virralla vähintään yhden tunnin
ajan. Älä lataa akkua liikaa.
VAARA
3. Kun akku on ladattu täyteen, irrota laturi
sähköliitännästä. Irrota sitten laturin johtimet akun
navoista (Kuva 47).
Akun kaapeleiden virheellinen asennus voi
vahingoittaa konetta ja kaapeleita aiheuttaen
kipinöitä. Kipinät voivat saada akun kaasut
räjähtämään ja aiheuttaa siten henkilövahingon.
• Irrota aina akun miinuskaapeli (musta)
ennen pluskaapelin (punainen) irrottamista.
• Kytke aina akun pluskaapeli (punainen)
ennen miinuskaapelia (musta).
5. Vedä kumisuojusta ylös punaista pluskaapelia pitkin.
Irrota pluskaapeli (punainen) akun navasta (Kuva 46).
Säilytä kaikki kiinnikkeet.
Kuva 47
6. Irrota akun pidike (Kuva 46) ja nosta akku pois
akkualustalta.
1. Akun plusnapa
3. Punainen laturin johdin (+)
2. Akun miinusnapa
4. Musta laturin johdin (–)
Huomaa: Älä käytä konetta, kun akkua ei ole
kytketty. Se voi aiheuttaa sähkövaurioita.
37
Vetojärjestelmän huolto
Akun asennus
1. Aseta akku alustalle (Kuva 46).
Rengaspaineen tarkistus
2. Asenna pluskaapeli (punainen) akun plusnapaan (+)
käyttämällä aiemmin irrotettuja kiinnikkeitä.
Huoltoväli: 25 käyttötunnin välein—Tarkista
rengaspaine.
3. Asenna miinuskaapeli akun miinusnapaan (–)
käyttämällä aiemmin irrotettuja kiinnikkeitä.
Pidä etu- ja takarenkaiden rengaspaine ohjeiden
mukaisena. Epätasainen rengaspaine saattaa tehdä
leikkuujäljestä epätasaisen. Tarkista paine venttiilin
varresta (Kuva 49). Tarkista paine, kun renkaat ovat
kylmät, jotta painelukema olisi mahdollisimman tarkka.
4. Vedä punainen suojus positiivisen (punaisen) akun
navan päälle.
5. Kiinnitä akku pidikkeellä (Kuva 46).
6. Laske istuin alas.
Katso renkaiden valmistajan suosittelema enimmäispaine
kääntöpyörien renkaiden sivusta.
Sulakkeiden huolto
Täytä takakäyttöpyörien renkaat paineeseen 0,82 bar.
Sähköjärjestelmä on suojattu sulakkeilla. Huoltoa ei
tarvita. Jos sulake kuitenkin palaa, tarkista osa/virtapiiri
toimintavian tai oikosulun varalta.
Sulake:
• Päävirta F1 – 30 A, kahvatyyppinen
• Latauspiiri F2 – 25 A, kahvatyyppinen
1. Irrota ruuvit, joilla ohjauspaneeli on kiinni koneessa.
Säilytä kaikki kiinnikkeet.
Kuva 49
1. Venttiilinvarsi
2. Nosta ohjauspaneeli ylös, niin pääset käsiksi
pääjohdinsarjaan ja sulakerasiaan (Kuva 48).
Sähköjarrun vapautus
3. Vaihda sulake vetämällä ensin vanha sulake irti
(Kuva 48).
Sähköjarru voidaan vapauttaa käsin kääntämällä
nostovarsia eteenpäin. Kun sähköjarru on aktivoitunut,
jarru palautuu.
Vapauta jarru:
1
30
25
30
1
25
2
G014921
Kuva 48
1. Päävirta – 30 A
2. Latauspiiri – 25 A
4. Palauta ohjauspaneeli normaaliasentoon. Kiinnitä
paneeli koneeseen aiemmin irrotetuilla ruuveilla.
G015000
Kuva 50
1. Jarrun nostovarsi sähköjarrun ohjausyksikössä
38
1. Paikanna sähköjarrun akseli, johon jarrun nostovarret
yhdistyvät.
Leikkurin huolto
2. Vapauta jarru kääntämällä akselia eteenpäin.
Leikkuuterien huolto
Pidä terät terävinä koko leikkuukauden ajan. Terävät terät
leikkaavat ruohon siistimmin ruohonkorsia repimättä.
Repeytymien vuoksi ruohon reunat muuttuvat ruskeiksi,
mikä heikentää kasvua ja altistaa kasvisairauksille.
Tarkista päivittäin, että leikkuuterät ovat terävät ja
että ne eivät ole kuluneet tai vaurioituneet. Viilaa
mahdolliset lovet pois ja teroita terät tarpeen mukaan.
Jos terä on vaurioitunut tai kulunut, vaihda se aitoon
Toro-vaihtoterään. Jotta terien teroitus ja vaihto kävisi
vaivattomasti, käytettävissä on hyvä olla muutamia
vaihtoteriä.
VAARA
Kulunut tai vaurioitunut terä voi rikkoutua ja terän
pala voi sinkoutua käyttäjään tai ohikulkijaan
aiheuttaen vakavan loukkaantumisen tai kuoleman.
• Terä on tarkistettava säännöllisesti kulumisen ja
vaurioiden varalta.
• Kulunut tai vaurioitunut terä on vaihdettava.
Ennen terien tarkastusta tai huoltoa
Pysäköi kone tasaiselle alustalle, vapauta teräkytkin ja
siirrä liikkeenohjausvivut ulospäin pysäköintiasentoon.
Pysäytä moottori ja irrota virta-avain.
Terien tarkastus
Huoltoväli: Aina ennen käyttöä tai päivittäin—Tarkista
leikkuuterät.
1. Tarkasta leikkuusärmät (Kuva 51). Jos särmät eivät
ole teräviä tai niissä on lovia, irrota terät ja teroita ne.
Katso kohta Terien teroitus.
2. Tarkista terät, etenkin kupera alue (Kuva 51). Jos
havaitset vähäisiäkään vaurioita, kulumia tai uria
tällä alueella (kohta 3, Kuva 51), asenna uusi terä
välittömästi.
39
3. Mittaa etäisyys terän kärjestä tasaiseen alustaan.
1
Kuva 51
G014973
1. Leikkuusärmä
3. Kulumisjälkiä/urautumista
2. Kupera alue
4. Vaurio
3
2
Kuva 53
1. Terä mittausasennossa
2. Tasainen alusta
3. Mitattu etäisyys terän ja alustan välillä (A)
Taipuneiden terien tarkistus
Huomaa: Koneen on oltava tasaisella alustalla
seuraavaa toimenpidettä varten.
4. Käännä samaa terää 180 astetta niin, että vastakkainen
leikkuusärmä on samassa asennossa.
1. Nosta leikkuupöytä ylimpään leikkuukorkeusasentoon, joka on myös kuljetusasento.
2. Käytä pehmustettuja paksuja suojakäsineitä tai muita
soveltuvia käsisuojaimia. Käännä terää hitaasti
sopivaan asentoon, jossa etäisyys leikkuusärmästä
tasaiseen alustaan voidaan mitata.
3
2
1
G014974
Kuva 54
1
1. Terä, aiemmin mitattu puoli
2
3
2. Aiemmin käytetty mittausasento
3. Terän vastakkainen puoli siirretään mittausasentoon
G014972
Kuva 52
1. Leikkuupöytä
5. Mittaa etäisyys terän kärjestä tasaiseen alustaan. Ero
saa olla enintään 3 mm.
3. Terä
2. Karan kotelo
1
G014973
3
2
Kuva 55
1. Vastakkaisen terän särmä mittausasennossa
2. Tasainen alusta
3. Toinen mitattu etäisyys terän ja alustan välillä (B)
40
Terien teroitus
VAARA
1. Viilaa leikkuusärmä teräväksi terän molemmista
päistä (Kuva 57). Säilytä alkuperäinen kulma.
Terä säilyttää tasapainonsa, kun molemmista
leikkuusärmistä poistetaan materiaalia yhtä paljon.
Taipunut tai vaurioitunut terä voi rikkoutua
ja aiheuttaa vakavan loukkaantumisen tai
kuoleman lähellä olijoille.
• Taipunut tai vaurioitunut terä on aina
vaihdettava uuteen.
• Älä hio tai tee teräviä lovia terän särmiin tai
pintoihin.
Kuva 57
A. Jos A:n ja B:n välinen ero on suurempi kuin
3 mm, vaihda terä uuteen. Katso kohdat Terien
irrotus ja Terien asennus.
1. Teroita alkuperäiseen kulmaan
Huomaa: Jos taipuneen terän tilalle vaihdetaan
uusi ja mittaustulos on edelleen yli 3 mm,
terän kara saattaa olla taipunut. Ota yhteys
valtuutettuun Toro-huoltoliikkeeseen.
2. Tarkista terän tasapaino asettamalla se terän
tasaimeen (Kuva 58). Jos terä pysyy vaaka-asennossa,
se on tasapainossa ja sitä voidaan käyttää. Jos terä ei
ole tasapainossa, viilaa sitä vähän vain siipialueelta
(Kuva 57). Toista, kunnes terä on tasapainossa.
B. Jos ero on hyväksytyissä rajoissa, siirry seuraavaan
terään.
Toista toimenpide kullekin terälle.
Terien irrotus
Kuva 58
1. Terä
Terä on vaihdettava, jos se on osunut kiinteään
esineeseen, jos se on epätasapainossa tai jos se on
taipunut. Käytä aina aitoja Toro-vaihtoteriä parhaan
suorituskyvyn ja turvallisuuden varmistamiseksi. Muiden
valmistajien vaihtoterien käyttö saattaa aiheuttaa sen, että
kone ei ole enää turvallisuusstandardien mukainen.
2. Tasain
Terien asennus
1. Asenna terä kara-akseliin (Kuva 56).
Tärkeää: Terän kuperan puolen on osoitettava
ylöspäin leikkurin sisäpuolta kohti, jotta
leikkuujäljestä tulee kunnollinen.
Tartu terän päähän liinan tai paksun hansikkaan avulla.
Irrota teräpultti, jousialuslaatta, terän jäykistäjä ja terä
kara-akselista (Kuva 56).
2. Asenna terän jäykistäjä, jousialuslaatta (kovera puoli
terää kohden) ja teräpultti (Kuva 56).
3. Kiristä teräpultti momenttiin 47–88 N·m.
Leikkuupöydän tasaus
Varmista, että leikkuupöytä on vaakasuorassa, aina
leikkuria asentaessasi tai jos nurmikon leikkuujälki ei ole
tasainen.
Kuva 56
1. Terän siipialue
4. Teräpultti
2. Terä
5. Terän jäykistäjä (vain
mallit, joissa on 107 cm:n
leikkuupöydät)
Ennen tasausta on tarkistettava, ettei leikkuupöydässä ole
taipuneita teriä. Kaikki taipuneet terät on irrotettava ja
vaihdettava. Ennen kuin jatkat, katso kohta Taipuneiden
terien tarkistus.
Leikkuupöytä on tasattava ensin sivusuunnassa, minkä
jälkeen voidaan säätää pitkittäiskaltevuutta.
3. Jousialuslaatta
41
Vaatimukset:
G005278
• Koneen on oltava tasaisella alustalla.
• Kaikkien renkaiden ilmanpaineen on oltava oikea.
Katso vetojärjestelmän huoltoa käsittelevän osan
kohta Rengaspaineen tarkistus.
2
3
3
Sivusuuntainen tasaus
1
2
1. Pysäköi kone tasaiselle alustalle ja vapauta teräkytkin.
4
2. Siirrä liikkeenohjausvivut ulospäin
pysäköintiasentoon, sammuta moottori,
irrota virta-avain ja odota, että kaikki liikkuvat osat
pysähtyvät, ennen kuin poistut käyttäjän paikalta.
4
Kuva 60
Leikkuupöydät, joissa on kolme terää
1. Terät sivusuunnassa
2. Terän siipialue
3. Siirrä leikkuukorkeuden säätövipu keskimmäiseen
asentoon.
4. Käännä teriä varovasti niin, että ne ovat kaikki
sivuttaissuunnassa (Kuva 59 ja Kuva 60).
5. Mittaa ulkoleikkuusärmien ja tasaisen pinnan väliltä
(Kuva 59 ja Kuva 60). Jos molemmat mitat eivät ole
5 mm:n sisällä toisistaan, säätö on tarpeen. Jatka
sitten toimenpidettä.
1
2
3. Ulkoleikkuusärmät
4. Mittaa tästä etäisyys
terän kärjestä tasaiseen
alustaan
G009682
3
3
6. Tue leikkuupöydän paino asettamalla puukappaleet
leikkuupöydän reunojen alle.
2
Huomaa: Älä aseta tukia nurmisuojarullien alle, jos
leikkuupöydässä on sellaiset.
4
7. Siirry koneen vasemmalle puolelle. Irrota sivuosan
lukkopultti ja lukkomutteri kiinteästä asennosta ja
asenna ne lovettuun taka-asennusaukkoon (Kuva 61).
4
Kuva 59
Leikkuupöydät, joissa on kaksi terää
1. Terät sivusuunnassa
2. Terän siipialue
G015323
3. Ulkoleikkuusärmät
4. Mittaa tästä etäisyys
terän kärjestä tasaiseen
alustaan
5
1
4
3
2
Kuva 61
1. Kannatin
2. Lovettu säätöasento
4. Sivuosan lukkomutteri
5. Sivuosan lukkopultti
3. Kiinteä asento
8. Löysää kannattimessa olevaa takaosan lukkomutteria
(Kuva 62).
42
7,9 mm alempana kuin leikkurin takapää, säädä terän
kaltevuutta seuraavien ohjeiden mukaisesti:
1. Pysäköi kone tasaiselle alustalle ja vapauta teräkytkin.
2. Siirrä liikkeenohjausvivut ulospäin
pysäköintiasentoon, sammuta moottori,
irrota virta-avain ja odota, että kaikki liikkuvat osat
pysähtyvät, ennen kuin poistut käyttäjän paikalta.
1
3
3. Siirrä leikkuukorkeuden säätövipu keskimmäiseen
asentoon.
4
2
Huomaa: Tarkista ja säädä terän sivusuuntainen
tasaus, jos et ole tarkistanut asetusta. Katso kohta
Leikkurin sivusuuntainen tasaus.
G015324
Kuva 62
1. Kannatin
2. Takaosan lukkomutteri
4. Käännä teriä varovasti niin, että ne ovat
pituussuuntaisesti (Kuva 64 ja Kuva 65).
3. Sivuosan lukkomutteri,
lovettu asento
4. Säätölovet
2
9. Löysää kannattimessa olevaa sivuosan lukkomutteria
juuri sen verran, että kannatinta voidaan säätää
(Kuva 62). Mittaa tarvittava säädön määrä hitsatun
kannattimen lovien avulla. Jokainen lovi vastaa
6 mm:ä, ja jokainen yksittäinen sivu vastaa 3 mm:ä
(Kuva 63). Säädä leikkuupöytä sopivalle korkeudelle.
1
G009658
2
Kuva 64
Leikkuupöydät, joissa on kaksi terää
1. Pituussuuntaiset terät
2. Mittaa tästä etäisyys terän kärjestä tasaiseen alustaan
1
3
2
2
G015325
Kuva 63
1. 6 mm
2. 3 mm
1
10. Pysäytä leikkuupöytä säädettyyn asentoon ja kiinnitä
uusi asento kiristämällä kannattimessa oleva sivuosan
lukkomutteri (Kuva 62). Kiristä kannattimessa olevaa
takaosan lukkomutteria.
2
3
G009659
Kuva 65
Leikkuupöydät, joissa on kolme terää
1. Pituussuuntaiset terät
11. Tasaa leikkuupöytä tarkistamalla terän
kaltevuus pituussuunnassa. Katso kohta
Terän pituussuuntaisen kaltevuuden säätö.
3. Mittaa tästä etäisyys
terän kärjestä tasaiseen
alustaan
2. Ulkoleikkuusärmät
5. Mittaa etäisyys etuterän kärjestä tasaiseen alustaan
ja takaterän kärjestä tasaiseen alustaan (Kuva 64 ja
Kuva 65). Jos etuterän kärki ei ole 1,6–7,9 mm
alempana kuin takaterän kärki, säädä etuosan
lukkomutteria.
Terän pituussuuntaisen kaltevuuden
säätö
Terän pituussuuntainen kaltevuus on tarkistettava aina
ennen leikkurin asennusta. Jos leikkurin etupää on yli
43
6. Säädä terän pituussuuntaista kaltevuutta kiertämällä
leikkurin etuosassa olevaa säätömutteria (Kuva 66).
3
3
1
2
1
2
G014634
Kuva 66
1. Säätötanko
2. Säätölohko
G014635
3. Lukkomutteri
Kuva 67
1. Etutukitanko
3. Leikkuupöydän kannatin
2. Lukkomutteri
7. Nosta leikkurin etupäätä kiristämällä säätömutteria.
Laske leikkurin etupäätä löysäämällä säätömutteria.
5. Nosta leikkuupöytä ja kannattimet irti
takanostovarresta. Laske leikkuri maahan
varovasti (Kuva 68).
8. Tarkista pituussuuntainen kaltevuus uudelleen
säädön jälkeen. Jatka mutterin säätämistä, kunnes
etuterän kärki on 1,6–7,9 mm alempana kuin
takaterän kärki (Kuva 64 ja Kuva 65).
9. Kun terän pituussuuntainen kaltevuus on kunnossa,
tarkista leikkurin sivusuuntainen tasaus uudelleen.
Katso kohta Leikkurin sivusuuntainen tasaus.
Leikkurin irrotus
1. Pysäköi kone tasaiselle alustalle ja vapauta teräkytkin.
2
2
3
2. Siirrä liikkeenohjausvivut ulospäin
pysäköintiasentoon, sammuta moottori,
irrota virta-avain ja odota, että kaikki liikkuvat osat
pysähtyvät, ennen kuin poistut käyttäjän paikalta.
1
3. Laske leikkuukorkeuden säätövipu alimpaan
asentoon.
G005077
Kuva 68
4. Irrota sokka etutukitangosta ja irrota tanko
leikkuupöydän kannattimesta (Kuva 67). Laske
leikkuupöydän etuosa varovasti maahan.
1. Leikkuupöytä
3. Takanostovarsi
2. Kannatin
6. Irrota leikkurin hihna moottorin hihnapyörästä
liu’uttamalla leikkuupöytää taaksepäin.
7. Liu’uta leikkuupöytä pois koneen alta.
Huomaa: Säilytä kaikki osat myöhempää käyttöä
varten.
44
Leikkurin hihnan huolto
2
Hihnojen tarkastus
5
Huoltoväli: 25 käyttötunnin välein—Tarkista, ettei
hihnoissa ole kulumia tai murtumia.
1
3
Tarkista, ettei hihnoissa ole murtumia, rispaantuneita
reunoja, palojälkiä tai muita vaurioita. Vaihda
vaurioituneet hihnat.
4
3
Leikkurin hihnan vaihto
Kuluneen hihnan merkkejä ovat vinkuminen hihnan
pyöriessä, terien lipsuminen ruohoa leikattaessa,
rispaantuneet reunat, palojäljet ja murtumat. Vaihda
leikkurin hihna, jos jokin näistä tiloista ilmenee.
4
G014930
6
1. Pysäköi kone tasaiselle alustalle ja vapauta teräkytkin.
Kuva 69
Leikkuupöydät, joissa on kaksi terää
2. Siirrä liikkeenohjausvivut ulospäin
pysäköintiasentoon, sammuta moottori,
irrota virta-avain ja odota, että kaikki liikkuvat osat
pysähtyvät, ennen kuin poistut käyttäjän paikalta.
1. Kiristinpyörä
3. Aseta leikkuukorkeudeksi alin leikkuuasento
(38 mm).
4. Jousi
2. Leikkurin hihna
5. Moottorin hihnapyörä
3. Ulommainen hihnapyörä
6. Jousen irrotustyökalu
4. Vapauta kiristinpyörän jännitys irrottamalla
kiristinpyörän jousi leikkuupöydän koukusta jousen
irrotustyökalun avulla (Toro-osanro 92-5771). Irrota
sitten hihna hihnapyöriltä (Kuva 69 ja Kuva 70).
3
5
2
1
3
VAARA
Asennettuna jousessa on jännitys, ja se saattaa
aiheuttaa henkilövahinkoja.
Ole varovainen, kun irrotat hihnaa.
4
G014931
6
Kuva 70
Leikkuupöydät, joissa on kolme terää
1. Kiristinpyörä
45
4. Jousi
2. Leikkurin hihna
5. Moottorin hihnapyörä
3. Ulommainen hihnapyörä
6. Jousen irrotustyökalu
5. Asenna uusi hihna moottorin ja leikkurin
hihnapyörien ympäri (Kuva 70).
3
4
6. Asenna kiristinpyörän jousi leikkuupöydän koukkuun
jousen irrotustyökalun avulla (Toro-osanro 92-5771),
jolloin kiristinpyörä ja leikkurin hihna jännittyvät
(Kuva 69 ja Kuva 70).
5
6
Leikkurin asennus
2
7
1. Pysäköi kone tasaiselle alustalle ja vapauta teräkytkin.
2. Siirrä liikkeenohjausvivut ulospäin
pysäköintiasentoon, sammuta moottori,
irrota virta-avain ja odota, että kaikki liikkuvat osat
pysähtyvät, ennen kuin poistut käyttäjän paikalta.
1
G005192
Kuva 71
3. Liu'uta leikkuri koneen alle.
1. Leikkuupöytä
4. Laske leikkuukorkeuden säätövipu alimpaan
asentoon.
5. Nosta leikkuupöydän takaosaa ja ohjaa kannattimet
takanostovarren päälle (Kuva 68).
5. Jousi
2. Suuntain
6. Mutteri (3/8 tuuma)
3. Suuntaimen kannake
7. Lyhyt pidike
4. Tanko
6. Kiinnitä etutukitanko leikkuupöytään liitintapilla ja
sokalla (Kuva 67).
2. Irrota mutteri (3/8 tuumaa) tangosta leikkurin alta
(Kuva 71).
7. Asenna leikkurin hihna moottorin hihnapyörään.
Katso kohta Leikkurin hihnan vaihto.
3. Liu'uta tanko ulos lyhyestä pidikkeestä, jousesta
ja suuntaimesta (Kuva 71). Irrota vaurioitunut tai
kulunut suuntain.
Suuntaimen vaihto
4. Vaihda suuntain (Kuva 71).
Huoltoväli: Aina ennen käyttöä tai päivittäin—Tarkista,
ettei suuntaimessa ole vaurioita.
5. Liu'uta tangon suora pää suuntaimen takakannakkeen
läpi.
6. Aseta jousi päätylangat alaspäin tankoon ja
suuntaimen kannakkeiden väliin. Liu'uta tanko
suuntaimen toisen kannakkeen läpi (Kuva 71).
VAARA
Jos heittoaukko ei ole peitossa, leikkuri saattaa
singota esineitä käyttäjän tai sivullisten suuntaan,
mistä voi olla seurauksena vakava tapaturma.
Seurauksena voi olla myös kosketus terään.
7. Työnnä tanko suuntaimen edessä leikkuupöydässä
olevaan lyhyeen pidikkeeseen. Kiinnitä tangon
takapää leikkuriin mutterilla (3/8 tuumaa) (Kuva 71).
Älä koskaan käytä konetta ilman suuntainta,
poistolevyä tai ruohonkeräysjärjestelmää.
Tärkeää: Suuntaimen on oltava
jousikuormitettuna ala-asennossa. Nosta
suuntain ylös ja testaa, että napsahtaa
ala-asentoon.
Tarkista suuntain vaurioiden varalta aina ennen käyttöä.
Vaihda vaurioituneet osat ennen käyttöä.
1. Paikanna kuvassa näytetyt kohteet (Kuva 71).
46
Puhdistus
VAARA
Rikkoutunut tai puuttuva pesuliitäntä voi
aiheuttaa esineiden ulossinkoutumista
tai teräkosketuksen. Teräkosketus
tai ulossinkoutuva jäte voi aiheuttaa
loukkaantumisen tai kuoleman.
Leikkurin alapuolen pesu
Huoltoväli: Aina ennen käyttöä tai päivittäin—Puhdista
leikkuukotelo.
Pese leikkurin alapuoli aina käytön jälkeen, jotta ruohoa
ei pääse kertymään ja jotta leikkuujäte hajaantuu
paremmin.
1. Pysäköi kone tasaiselle alustalle ja vapauta teräkytkin.
2. Siirrä liikkeenohjausvivut ulospäin
pysäköintiasentoon, sammuta moottori,
irrota virta-avain ja odota, että kaikki liikkuvat osat
pysähtyvät, ennen kuin poistut käyttäjän paikalta.
3. Kiinnitä letkuliitin leikkurin pesuliitännän päähän ja
käännä vesi suurelle paineelle (Kuva 72).
• Vaihda rikkoutunut tai puuttuva pesuliitäntä
välittömästi, ennen kuin käytät leikkuria
uudelleen.
• Käsiä tai jalkoja ei saa koskaan laittaa
leikkurin alle tai sen aukkojen läpi.
Huomaa: Levitä vaseliinia pesuliitännän
O-renkaaseen, jotta liitin liukuu paremmin ja suojaa
O-rengasta.
Kuva 72
1. Pesuliitäntä
3. O-rengas
2. Letku
4. Liitin
4. Laske leikkuri alimpaan leikkuukorkeuteen.
5. Istuudu istuimelle ja käynnistä moottori. Kytke
teräkytkin ja anna leikkurin käydä 1–3 minuuttia.
6. Vapauta teräkytkin, pysäytä moottori ja irrota
virta-avain. Odota, kunnes kaikki liikkuvat osat ovat
pysähtyneet.
7. Käännä vesi pois päältä ja irrota liitin pesuliitännästä.
Huomaa: Jos leikkuri ei puhdistu yhdellä
pesukerralla, liota sitä ja anna sen seistä 30 minuutin
ajan. Toista sitten toimenpide.
8. Käytä leikkuria vielä 1–3 minuuttia, jotta ylimääräinen
vesi tulee ulos.
47
Varastointi
Hävitä polttoaine asianmukaisesti. Kierrätä se
paikallisten säädösten mukaan.
Puhdistus ja varastointi
Tärkeää: Älä säilytä lisäaineistettua bensiiniä
30 päivää kauempaa.
1. Vapauta teräkytkin, siirrä liikkeenohjausvivut
ulospäin pysäköintiasentoon, sammuta moottori ja
irrota virta-avain.
2. Irrota ruohon jäämät, lika ja rasva koneen kaikista
ulkoisista osista, etenkin moottorista. Puhdista
lika ja roskat moottorin sylinterinkannen rivoista ja
tuulettimen kotelosta.
11. Irrota sytytystulpat ja tarkista niiden kunto.
Katso moottorin huoltoa käsittelevän osan kohta
Sytytystulpan huolto. Kun sytytystulppa (-tulpat) on
irrotettu moottorista, kaada kaksi ruokalusikallista
moottoriöljyä sytytystulpan reikään. Kierrätä
moottoria käynnistimellä, jotta öljy leviää sylinterin
sisään. Asenna sytytystulppa tai -tulpat. Älä asenna
sytytystulpan (-tulppien) johtoa.
Tärkeää: Kone voidaan pestä miedolla
pesuaineella ja vedellä. Älä pese konetta
painepesurilla. Älä käytä vettä ylen määrin,
älä etenkään ohjauspaneelin lähellä, istuimen
alla tai moottorin ja hydraulipumppujen
läheisyydessä.
3. Huolla ilmanpuhdistin. Katso moottorin huoltoa
käsittelevän osan kohta Ilmanpuhdistimen huolto.
4. Rasvaa kone. Katso kohta Voitelu.
5. Vaihda kampikammioöljy ja suodatin. Katso
moottorin huoltoa käsittelevän osan kohta
Moottoriöljyn huolto.
6. Tarkista rengaspaineet. Katso vetojärjestelmän
huoltoa käsittelevän osan kohta Rengaspaineen
tarkistus.
7. Lataa akku. Katso sähköjärjestelmän huoltoa
käsittelevän osan kohta Akun huolto.
8. Tarkista terien kunto. Katso leikkurin huoltoa
käsittelevän osan kohta Leikkuuterien huolto.
9. Valmistele kone varastointia varten, jos sitä ei ole
tarkoitus käyttää yli kuukauteen. Valmistele kone
varastointia varten seuraavasti.
10. Lisää polttoainesäiliöön öljypohjaista
stabilointi-/lisäainetta. Noudata stabilointiaineen
valmistajan sekoitusohjeita. Älä käytä
alkoholipohjaista stabilointiainetta (etanolia
tai metanolia).
12. Puhdista lika ja roskat leikkurin päältä.
13. Kaavi ruoho ja lika leikkurin alta ja pese leikkuri
sitten vesiletkulla.
14. Tarkista käyttöhihnan ja leikkurin hihnan kunto.
15. Tarkista ja kiristä kaikki pultit, mutterit ja ruuvit.
Korjaa tai vaihda kaikki kuluneet tai vaurioituneet
osat.
16. Maalaa kaikki naarmuuntuneet tai paljaat
metallipinnat. Maalia on saatavissa valtuutetusta
huoltoliikkeestä.
17. Varastoi kone puhtaaseen, kuivaan autotalliin tai
varastotilaan. Poista avain virtalukosta ja pane se
talteen. Peitä kone suojataksesi sen ja pitääksesi sen
puhtaana.
Huomaa: Stabilointi-/lisäaine toimii
tehokkaimmin, kun se sekoitetaan tuoreeseen
bensiiniin ja kun sitä käytetään jatkuvasti.
Käytä moottoria, jotta lisäaineinen polttoaine kiertää
koko polttoainejärjestelmässä (viisi minuuttia).
Sammuta moottori, anna sen jäähtyä ja tyhjennä
polttoainesäiliö.
Käynnistä moottori uudelleen ja anna sen käydä,
kunnes se sammuu.
Käytä rikastinta. Käynnistä moottori ja käytä sitä,
kunnes se ei käynnisty enää uudelleen.
48
Vianetsintä
Ongelma
Moottori ylikuumenee.
Mahdollinen syy
1. Moottori on ylikuormitettu.
1. Vähennä ajonopeutta.
2. Kampikammiossa on liian vähän öljyä.
3. Moottorin puhallinkotelon alla olevat
jäähdytysrivat ja ilmakanavat ovat
tukossa.
4. Ilmanpuhdistin on likainen.
2. Lisää öljyä kampikammioon.
3. Poista tukkeumat jäähdytysrivoista ja
ilmakanavista.
5. Polttoainejärjestelmässä on likaa, vettä
tai vanhentunutta polttoainetta.
Käynnistin ei pyöritä
Moottori ei käynnisty, käynnistyy huonosti
tai ei pysy käynnissä.
Moottori menettää tehoaan.
Korjaustoimenpiteet
4. Puhdista tai vaihda ilmanpuhdistimen
panos.
5. Ota yhteys valtuutettuun
huoltoliikkeeseen
1. Teräkytkin on kytkettynä.
1. Siirrä teräkytkin vapautettuun
asentoon.
2. Liikkeenohjausvivut eivät ole
pysäköintiasennossa.
3. Akussa ei ole latausta.
4. Sähköliitännät ovat ruostuneet tai
löystyneet.
5. Sulake on palanut.
6. Rele tai kytkin on vaurioitunut.
2. Siirrä liikkeenohjausvivut ulospäin
pysäköintiasentoon.
3. Lataa akku.
4. Tarkista, että sähköliitäntöjen kosketus
on kunnossa.
5. Vaihda sulake.
6. Ota yhteys valtuutettuun
huoltoliikkeeseen.
1. Polttoainesäiliö on tyhjä.
1. Täytä polttoainesäiliö.
2. Rikastin ei ole käytössä.
3. Ilmanpuhdistin on likainen.
2. Siirrä rikastimen vipu Päällä-asentoon.
3. Puhdista tai vaihda ilmanpuhdistimen
panos.
4. Asenna sytytystulpan johto.
4. Sytytystulpan johto on löysällä tai
irronnut.
5. Sytytystulppa on syöpynyt tai likainen,
tai sen kärkiväli on väärä.
6. Polttoainesuodattimessa on likaa.
7. Polttoainejärjestelmässä on likaa, vettä
tai vanhentunutta polttoainetta.
8. Polttoainesäiliössä on vääränlaista
polttoainetta.
9. Kampikammiossa on liian vähän öljyä.
5. Asenna uusi sytytystulppa, jonka
kärkiväli on oikea.
6. Vaihda polttoainesuodatin.
7. Ota yhteys valtuutettuun
huoltoliikkeeseen.
8. Tyhjennä säiliö ja täytä se
oikeantyyppisellä polttoaineella.
9. Lisää öljyä kampikammioon.
1. Moottori on ylikuormitettu.
1. Vähennä ajonopeutta.
2. Ilmanpuhdistin on likainen.
3. Kampikammiossa on liian vähän öljyä.
4. Moottorin puhallinkotelon alla olevat
jäähdytysrivat ja ilmakanavat ovat
tukossa.
5. Sytytystulppa on syöpynyt tai likainen,
tai sen kärkiväli on väärä.
6. Polttoainesäiliön ilmareikä on tukossa.
2. Puhdista ilmanpuhdistimen panos.
3. Lisää öljyä kampikammioon.
4. Poista tukkeumat jäähdytysrivoista ja
ilmakanavista.
7. Polttoainesuodattimessa on likaa.
8. Polttoainejärjestelmässä on likaa, vettä
tai vanhentunutta polttoainetta.
9. Polttoainesäiliössä on vääränlaista
polttoainetta.
49
5. Asenna uusi sytytystulppa, jonka
kärkiväli on oikea.
6. Ota yhteys valtuutettuun
huoltoliikkeeseen.
7. Vaihda polttoainesuodatin.
8. Ota yhteys valtuutettuun
huoltoliikkeeseen.
9. Tyhjennä säiliö ja täytä se
oikeantyyppisellä polttoaineella.
Ongelma
Kone ei liiku.
Mahdollinen syy
1. Ohitusventtiilit ovat auki.
1. Sulje hinausventtiilit.
2. Vetohihnat ovat kuluneet, löysällä tai
rikkinäiset.
3. Vetohihnat ovat irti hihnapyöriltä.
2. Ota yhteys valtuutettuun
huoltoliikkeeseen.
3. Ota yhteys valtuutettuun
huoltoliikkeeseen.
4. Ota yhteys valtuutettuun
huoltoliikkeeseen.
4. Vaihteisto ei toimi.
Epänormaali värinä.
1. Moottorin kiinnityspultit ovat löysällä.
1. Kiristä moottorin kiinnityspultit.
2. Moottorin hihnapyörä, kiristinpyörä tai
terän hihnapyörä on löysällä.
3. Moottorin hihnapyörä on vaurioitunut.
2. Kiristä löysä pyörä.
4. Leikkuuterä(t) on taipunut / ovat
taipuneet tai epätasapainossa.
5. Terän kiinnityspultti on löysällä.
6. Terän kara on taipunut.
Epätasainen leikkuukorkeus.
3. Ota yhteys valtuutettuun
huoltoliikkeeseen.
4. Asenna uusi leikkuuterä(t).
5. Kiristä terän kiinnityspultti.
6. Ota yhteys valtuutettuun
huoltoliikkeeseen.
1. Terät ovat tylsiä.
1. Teroita terä(t).
2. Leikkuuterät ovat taipuneet.
3. Leikkuri ei ole tasassa.
2. Asenna uusi leikkuuterä(t).
3. Tasaa leikkuri sivusuunnassa ja
pituussuunnassa.
4. Säädä nurmisuojapyörän korkeutta.
4. Nurmisuojapyörää ei ole asetettu
oikein.
5. Leikkurin alapuoli on likainen.
6. Väärä rengaspaine.
7. Terän kara on taipunut.
Terät eivät pyöri.
Korjaustoimenpiteet
5. Puhdista leikkurin alapuoli.
6. Aseta oikea rengaspaine.
7. Ota yhteys valtuutettuun
huoltoliikkeeseen.
1. Käyttöhihna on kulunut, löysällä tai
rikkinäinen.
1. Asenna uusi käyttöhihna.
2. Käyttöhihna on irti hihnapyörältä.
2. Asenna käyttöhihna ja tarkista, että
säätöakselit ja hihnaohjaimet ovat
oikeassa asennossa.
3. Ota yhteys valtuutettuun
huoltoliikkeeseen.
4. Asenna uusi leikkurin hihna.
3. Voimanulosoton (PTO) kytkin tai
sähköinen PTO-kytkin on viallinen.
4. Leikkurin hihna on kulunut, löysällä tai
rikkinäinen.
50
Kaaviot
G014644
Kytkentäkaavio (Rev. A)
51
Huomautuksia:
52
Huomautuksia:
53
Eurooppalainen tietosuojailmoitus
Toron keräämät tiedot
Toro Warranty Company (Toro) huolehtii asiakkaiden tietosuojasta. Takuuvaatimusten käsittelyä ja mahdollisia tuotteiden takaisinkutsukampanjoita varten
pyydämme, että asiakkaat lähettävät henkilötiedot suoraan Torolle tai paikalliselle Toro-jälleenmyyjälle.
Toro-takuujärjestelmä toimii yhdysvaltalaisilla palvelimilla, eivätkä yhdysvaltalaiset tietosuojalait välttämättä tarjoa samanlaista suojaa kuin vastaavat
lait asiakkaan omassa maassa.
ANTAMALLA HENKILÖTIEDOT TOROLLE ASIAKAS SUOSTUU SIIHEN, ETTÄ NÄITÄ TIETOJA KÄSITELLÄÄN TÄSSÄ TIETOSUOJAILMOITUKSESSA
KUVATULLA TAVALLA.
Tapa, jolla Toro käyttää tietoja
Toro voi käyttää henkilötietoja takuuvaatimusten käsittelyyn ja yhteydenottoihin mahdollisissa tuotteiden takaisinkutsukampanjoissa. Toro voi jakaa
tietoja Toron sisaryhtiöille, jälleenmyyjille ja muille liiketoimintakumppaneille näiden tarkoitusten yhteydessä. Takuuta varten annettuja henkilötietoja
ei käytetä markkinointiin eikä niitä luovuteta tai myydä muille yhtiöille markkinointitarkoituksiin. Toro pidättää oikeuden luovuttaa henkilötietoja
lain määräämiin tarkoituksiin tai asiaankuuluvien viranomaisten pyynnöstä, järjestelmien toiminnan varmistamiseksi tai Toron turvallisuuden tai
muiden käyttäjien turvallisuuden varmistamiseksi.
Henkilötietojen säilytys
Henkilötietoja säilytetään niin kauan kuin niitä tarvitaan niiden alkuperäiseen tarkoitukseen tai muihin asianmukaisiin tarkoituksiin (kuten
viranomaismääräysten noudattamiseksi) tai lain määräämän ajan.
Toron vakuutus asiakkaiden henkilötietojen tietosuojasta
Toro pyrkii säilyttämään henkilötietojen tietosuojan kohtuullisten varotoimien avulla. Lisäksi se pyrkii huolehtimaan tietojen tarkkuudesta ja
paikkansapitävyydestä.
Henkilötietojen käyttö ja korjaus
Jos haluat tarkistaa henkilötietosi tai korjata niitä, lähetä sähköpostia osoitteeseen [email protected]
374-0282 Rev A
Kansainvälinen jakelijaluettelo
Jakelija:
Atlantis Su ve Sulama Sisstemleri Lt
Balama Prima Engineering Equip.
B-Ray Corporation
Casco Sales Company
Ceres S.A.
CSSC Turf Equipment (pvt) Ltd.
Cyril Johnston & Co.
Equiver
Femco S.A.
G.Y.K. Company Ltd.
Geomechaniki of Athens
Guandong Golden Star
Hako Ground and Garden
Hako Ground and Garden
Hayter Limited (U.K.)
Maa:
Turkki
Hongkong
Korea
Puerto Rico
Costa Rica
Sri Lanka
Pohjois-Irlanti
Meksiko
Guatemala
Japani
Kreikka
Kiina
Ruotsi
Norja
Yhdistynyt kuningaskunta
Puhelinnumero:
90 216 344 86 74
852 2155 2163
82 32 551 2076
787 788 8383
506 239 1138
94 11 2746100
44 2890 813 121
52 55 539 95444
502 442 3277
81 726 325 861
30 10 935 0054
86 20 876 51338
46 35 10 0000
47 22 90 7760
44 1279 723 444
Hydroturf Int. Co Dubai
Hydroturf Egypt LLC
Ibea S.P.A.
Irriamc
Irrigation Products Int'l Pvt Ltd.
Jean Heybroek b.v.
Maquiver S.A.
Maruyama Mfg. Co. Inc.
Metra Kft
Mountfield a.s.
Munditol S.A.
Oslinger Turf Equipment SA
Oy Hako Ground and Garden Ab
Parkland Products Ltd.
Prochaska & Cie
RT Cohen 2004 Ltd.
Riversa
Sc Svend Carlsen A/S
Solvert S.A.S.
Spypros Stavrinides Limited
Surge Systems India Limited
T-Markt Logistics Ltd.
Toro Australia
Toro Europe NV
Arabiemiirikuntien liitto
Egypti
Italia
Portugali
Intia
Alankomaat
Kolumbia
Japani
Unkari
Tšekin tasavalta
Argentiina
Ecuador
Suomi
Uusi-Seelanti
Itävalta
Israel
Espanja
Tanska
Ranska
Kypros
Intia
Unkari
Australia
Belgia
97 14 347 9479
202 519 4308
39 0331 853611
351 21 238 8260
86 22 83960789
31 30 639 4611
57 1 236 4079
81 3 3252 2285
36 1 326 3880
420 255 704 220
54 11 4 821 9999
593 4 239 6970
358 987 00733
64 3 34 93760
43 1 278 5100
972 986 17979
34 9 52 83 7500
45 66 109 200
33 1 30 81 77 00
357 22 434131
91 1 292299901
36 26 525 500
61 3 9580 7355
32 14 562 960
374-0269 Rev C
Toron takuu
Ehdot ja takuunalaiset tuotteet
The Toro Company ja sen sisaryhtiö Toro Warranty Company antavat
yhteisen sopimuksensa mukaisesti alkuperäiselle ostajalle* takuun
korjata tässä luetellut Toro-tuotteet, jos niissä ilmenee materiaali- tai
valmistusvikoja.
Omistajan vastuut
Toro-laitetta on huollettava käyttöoppaan huolto-ohjeiden mukaisesti.
Tällaisen kunnossapidon kustannuksista vastaa omistaja huollon
suorittajasta riippumatta.
Takuuhuollon ohjeet
Tuotteille annetaan seuraavat takuuajat ostopäivästä lukien:
Tuotteet
Työnnettävät ruohonleikkurit
•Valettu leikkuupöytä
•Moottori
•Teräsleikkuupöytä
•Moottori
Takuuaika
Jos uskot, että Toro-tuotteessasi on materiaali- tai valmistusvirhe, toimi
seuraavasti:
5 vuotta kotikäytössä2
45 päivää kaupallisessa käytössä
5 vuoden GTS-takuu
Katso moottorin valmistajan takuu1
2 vuotta kotikäytössä2
45 päivää kaupallisessa käytössä
2 vuoden GTS-käynnistystakuu
Katso moottorin valmistajan takuu1
1.
Ota yhteys tuotteen myyjään huollon järjestämiseksi. Jos et voi
jostain syystä ottaa yhteyttä tuotteen myyjään, ota yhteys mihin
tahansa valtuutettuun Toro-jälleenmyyjään.
2.
Vie laite ja ostotodistus (ostokuitti) huoltoliikkeeseen. Jos et ole
tyytyväinen huoltoliikkeen arvioon tai saamaasi palveluun, ota yhteys
Toroon:
Customer Care Department, RLC Division
The Toro Company
8111 Lyndale Avenue South
Bloomington, MN 55420-1196
Päällikkö: Tekninen tuotetuki: 001–952–887–8248
Sähkökäyttöiset kannettavat laitteet 2 vuoden rajoitettu takuu
Lumilingot
•Yksivaiheinen
•Kaksivaiheinen
•Sähkötoiminen
Kaikki seuraavat ajoleikkurit
•Moottori
•Lisälaitteet
Takamoottoriset ajoleikkurit
Ajoleikkurit ja puutarhatraktorit
TimeCutter Z -leikkurit
TITAN-leikkurit
•Runko
TITAN MX -leikkurit
•Runko
Z Master -leikkurit: 2000-sarja
•Runko
2 vuotta kotikäytössä2
45 päivää kaupallisessa käytössä
2 vuotta kotikäytössä2
45 päivää kaupallisessa käytössä
2 vuotta kotikäytössä2
Katso oheinen jakelijaluettelo
Takuun ulkopuoliset kohteet ja viat
Katso moottorin valmistajan takuu1
1 vuosi, vain osat
1 vuosi
Tämä takuu ei kata seuraavia:
•
Määräaikaishuolto tai kuluvat osat, esim. terät, roottorilavat,
kaavinterät, hihnat, polttoaine, voiteluaineet, öljynvaihdot,
sytytystulpat, kaapeli/vivusto tai jarrujen säätö
•
Laitteet tai osat, joita on muutettu tai käytetty väärin, tai jotka on
vaihdettava tai korjattava onnettomuuksien tai asianmukaisen huollon
laiminlyönnin vuoksi.
•
Korjaukset, jotka johtuvat vanhan polttoaineen (yli kuukauden ikäisen)
käytöstä tai siitä, että laitetta ei ole valmisteltu oikein, ennen kuin se
on jätetty käyttämättömäksi yli kuukauden ajaksi
•
Moottori ja vaihteisto. Näihin sovelletaan asianmukaisen valmistajan
takuita ja niiden erillisiä takuuehtoja.
kotikäytössä2
2 vuotta
90 päivää kaupallisessa käytössä
2 vuotta kotikäytössä2
90 päivää kaupallisessa käytössä
3 vuotta kotikäytössä2
30 päivää kaupallisessa käytössä
3 vuotta tai 240 tuntia3
Elinikäinen (vain alkuperäinen
omistaja)4
3 vuotta tai 400 tuntia3
Elinikäinen (vain alkuperäinen
omistaja)4
5 vuotta tai 1 200 tuntia3
Elinikäinen (vain alkuperäinen
omistaja)4
Kaikki näiden takuiden piiriin kuuluvat korjaukset on suoritettava
valtuutetussa Toro-huoltoliikkeessä, ja niissä saa käyttää vain Toron
hyväksymiä varaosia.
Yleiset ehdot
* Alkuperäinen ostaja on henkilö, joka alun perin osti Toro-tuotteen.
1Joillakin
Toro-tuotteissa käytetyillä moottoreilla on moottorin valmistajan antama takuu.
Ostajaa suojaavat maakohtaiset lait. Tämä takuu ei rajoita ostajan
lakisääteisiä oikeuksia.
2Kotikäyttö
tarkoittaa tuotteen käyttöä samalla tontilla, jolla asiakkaan koti sijaitsee. Käyttöä
useammassa kuin yhdessä paikassa pidetään kaupallisena käyttönä, johon sovelletaan
kaupalliseen käyttöön annettua takuuta.
3Kumpi
tahansa ilmenee ensin.
4Elinikäinen
takuu: Jos koneen päärakenteen muodostava runko (joka koostuu yhteen hitsatuista
osista ja johon moottorin kaltaiset muut osat kiinnitetään) halkeaa tai murtuu normaalikäytössä,
se korjataan tai vaihdetaan Toron harkinnan mukaan takuun puitteissa maksutta osien ja työn
osalta. Takuu ei kata rungon vaurioitumista väärinkäytön tai ruostumisen edellyttämien korjausten
laiminlyönnin seurauksena.
Takuu kattaa osat ja työn, mutta kuljetuskustannukset ovat asiakkaan
vastuulla.
Takuu voidaan evätä, jos tuntilaskuri on irrotettu, siihen on tehty muutoksia
tai jos sitä on muuten peukaloitu.
374-0268 Rev C
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Related manuals

Download PDF

advertisement