Toro TimeCutter ZS 4200S Riding Mower User manual

Toro TimeCutter ZS 4200S Riding Mower User manual

Form No. 3381-471 Rev A

TimeCutter

®

ZS 4200S -ajoleikkuri

Mallinro: 74389—Sarjanro: 314000001 tai suurempi

Rekisteröi tuotteesi osoitteessa www.Toro.com.

Käännös alkuperäisestä tekstistä (FI)

*3381-471* A

VAARA

KALIFORNIA

Lakiesityksen 65 mukainen varoitus

Tämä tuote sisältää kemikaaleja, jotka

Kalifornian osavaltion tietojen mukaan aiheuttavat syöpää, synnynnäisiä epämuodostumia tai lisääntymiseen liittyvää haittaa.

Tämän tuotteen moottorin tuottamat pakokaasut sisältävät kemikaaleja, jotka Kalifornian osavaltion tietojen mukaan aiheuttavat syöpää, synnynnäisiä epämuodostumia tai muuta lisääntymiseen liittyvää haittaa.

VAARA

Alkuperäisten vakio-osien tai lisävarusteiden poistaminen saattaa vaikuttaa koneen toimintaan ja turvallisuuteen sekä takuun voimassaoloon.

Muiden kuin alkuperäisten Toro-osien käyttö saattaa johtaa vakavaan tapaturmaan tai kuolemaan. Valtuuttamattomien muutosten tekeminen moottoriin tai polttoaine- tai ilmastointijärjestelmään saattaa olla säännösten vastaista.

Vaihda kaikki osat, mukaan lukien muun muassa renkaat, hihnat, terät ja polttoainejärjestelmän osat, alkuperäisiin Toro-osiin.

Tämä kone on ajettava vaakatasoleikkuri, joka on tarkoitettu kotikäyttöön asuinalueille. Se on tarkoitettu pääasiassa viheralueiden ruohonleikkuuseen. Sitä ei ole tarkoitettu pensaiden leikkuuseen tai ruohon tai muun kasvuston leikkuuseen teiden varsilla eikä maatalouskäyttöön.

Tämä tuote on asiaankuuluvien eurooppalaisten direktiivien mukainen. Lisätietoja on erillisessä tuotekohtaisessa vaatimustenmukaisuusvakuutuksessa.

Bruttohevosvoima

Moottorin valmistaja on mitannut tämän moottorin brutto- tai nettohevosvoiman laboratoriossa SAE J1940:n mukaisesti. Tämän luokan leikkurin moottorin todellinen hevosvoimamäärä on huomattavasti alhaisempi, koska se on säädetty turvallisuuteen, päästöihin ja käyttöön liittyvien vaatimusten mukaisesti.

Osoitteessa www.Toro.com on lisätietoja ajoleikkurimalleista.

Tämä kipinäsytytysjärjestelmä on Kanadan

ICES-002-standardin mukainen.

Tärkeää:

Tässä moottorissa ei ole kipinänsammuttimella varustettua äänenvaimenninta. Kalifornian laki

(California Public Resource Code Section 4442) kieltää tämän moottorin käytön metsissä, pensaikoissa tai ruohikkoalueilla. Muissa maissa ja valtioissa voi olla vastaavia rajoituksia.

Johdanto

Lue nämä tiedot huolellisesti, jotta oppisit käyttämään ja huoltamaan laitetta asianmukaisesti sekä välttämään tapaturmia ja tuotevaurioita. Olet itse vastuussa tuotteen asianmukaisesta ja turvallisesta käytöstä.

Voit ottaa yhteyden Toroon suoraan osoitteessa www.Toro.com, jos tarvitset tietoja tuotteista, lisävarusteista tai lähimmästä jälleenmyyjästä tai haluat rekisteröidä tuotteesi.

Aina kun tarvitset huoltoa, alkuperäisiä Toro-varaosia tai lisätietoja, ota yhteys valtuutettuun huoltoliikkeeseen tai

Toron asiakaspalveluun. Ota tällöin tuotteen malli- ja

sarjanumerot valmiiksi esiin. Kuva 1 näyttää laitteen malli ja

sarjanumeron sijainnin. Kirjoita numerot annettuun tilaan.

1

G 014523

Kuva 1

Istuimen alla

1.

Malli- ja sarjanumerokilpi

Kirjoita tuotteen malli- ja sarjanumerot alla olevaan tilaan:

© 2013—The Toro® Company

8111 Lyndale Avenue South

Bloomington, MN 55420

2

Toron WWW-sivusto osoitteessa www.Toro.com.

Painettu Yhdysvalloissa.

Kaikki oikeudet pidätetään

Mallinro:

Sarjanro:

Tässä käyttöoppaassa esiintyvä varoitusmerkintä (Kuva

2) ilmaisee uhkaa, josta saattaa olla seurauksena vakava

tapaturma tai jopa kuolema, jos suositellut varotoimenpiteet laiminlyödään.

1.

Varoitusmerkintä.

Kuva 2

Tässä käyttöoppaassa käytetään kahta termiä tietojen korostamiseksi.

Tärkeää

kiinnittää huomiota mekaanisiin erikoistietoihin ja

Huomautus

korostaa erityishuomion ansaitsevia yleistietoja.

Sisältö

Johdanto ....................................................................... 2

Turvaohjeet ................................................................... 4

Turvalliset käyttötavat .............................................. 4

Toro-leikkurin turvallisuus........................................ 6

Malli 74389............................................................. 7

Kaltevuuskaavio ..................................................... 8

Turva- ja ohjetarrat ................................................. 9

Laitteen yleiskatsaus ......................................................12

Ohjauslaitteet ........................................................12

Käyttö .........................................................................14

Polttoaineen lisäys ..................................................14

Moottorin öljymäärän tarkistus.................................15

Uuden koneen sisäänajo ..........................................15

Muista aina turvallisuus ...........................................15

Moottorin käynnistys ..............................................16

Terien käyttö..........................................................17

Turvajärjestelmän testaus ........................................18

Moottorin pysäytys .................................................18

Ajaminen ..............................................................18

Koneen pysäytys ....................................................20

Leikkuukorkeuden säätö..........................................20

Istuimen säätö........................................................20

Liikkeenohjausvipujen säätö ....................................21

Koneen työntäminen käsin ......................................21

Muunto sivulle poistoon (mallit, joissa on 107 cm:n leikkuupöydät)....................................................22

Muunto sivulle poistoon (mallit, joissa on 127 cm:n leikkuupöydät)....................................................23

Käyttövihjeitä .......................................................24

Kunnossapito ...............................................................26

Kunnossapitotaulukko ...............................................26

Huoltoa edeltävät toimenpiteet ....................................27

Istuimen nosto.......................................................27

Voitelu .....................................................................27

Laakereiden rasvaus ................................................27

Moottorin huolto ......................................................28

Ilmanpuhdistimen huolto ........................................28

Moottoriöljyn huolto ..............................................28

Sytytystulpan huolto ...............................................30

Jäähdytysjärjestelmän puhdistus ...............................31

Puhallinkotelon puhdistus .......................................31

Polttoainejärjestelmän huolto ......................................32

Polttoaineputken suodattimen vaihto ........................32

Sähköjärjestelmän huolto ...........................................33

Akun lataus ...........................................................33

Sulakkeiden huolto .................................................34

Vetojärjestelmän huolto .............................................35

Rengaspaineen tarkistus ..........................................35

Sähköjarrun vapautus..............................................35

Leikkurin huolto ........................................................36

Leikkuuterien huolto...............................................36

Leikkuupöydän tasaus .............................................38

Leikkurin irrotus ....................................................41

Leikkurin asennus...................................................42

Suuntaimen vaihto..................................................42

Leikkurin hihnan huolto..............................................43

Hihnojen tarkastus .................................................43

Leikkurin hihnan vaihto ..........................................43

Puhdistus .................................................................44

Leikkurin alapuolen pesu .........................................44

Varastointi ...................................................................45

Puhdistus ja varastointi............................................45

Vianetsintä ...................................................................46

Kaaviot .......................................................................48

3

Turvaohjeet

Ruohonleikkurin asiaton käyttö tai huolto voi aiheuttaa tapaturman tai kuoleman. Vähennä tapaturmariskiä noudattamalla näitä turvaohjeita.

Toro on suunnitellut ja testannut tämän ruohonleikkurin siten, että sen käyttö on turvallista, mutta seuraavien ohjeiden noudattamatta jättäminen saattaa aiheuttaa henkilövahingon.

Parhaan mahdollisen turvallisuuden ja hyvän suorituskyvyn takaamiseksi sekä laitetuntemuksen hankkimiseksi on tärkeää, että kaikki ruohonleikkurin käyttäjät lukevat tämän käyttöoppaan ja omaksuvat sen tiedot ennen laitteen käyttämistä. Erityistä huomiota on kiinnitettävä turvaohjeen varoitusmerkintään

(Kuva 2), joka tarkoittaa Varoitusta, Vaaraa tai

Hengenvaaraa – ”henkilöturvallisuusohjeet”. Lue ja omaksu nämä ohjeet, sillä ne käsittelevät turvallisuutta.

Ohjeiden noudattamatta jättäminen saattaa johtaa henkilövahinkoon.

Turvalliset käyttötavat

Seuraavat ohjeet on otettu standardista EN836:1997.

Koulutus

Lue

käyttöopas

ja muu koulutusmateriaali.

Huomaa:

Jos käyttäjä tai mekaanikko ei ymmärrä oppaan kieltä, omistajan on selitettävä hänelle sen sisältö.

Tutustu laitteen turvallisen käytön ohjeisiin, ohjauslaitteisiin ja turvamerkintöihin.

Kaikille käyttäjille ja mekaanikoille on annettava asianmukainen koulutus. Omistaja vastaa käyttäjien koulutuksesta.

Älä anna lapsien tai kouluttamattomien henkilöiden käyttää tai huoltaa laitetta.

Huomaa:

Paikalliset säännökset saattavat asettaa rajoituksia käyttäjän iälle.

• Omistaja/käyttäjä voi estää itselleen tai muille henkilöille tai omaisuudelle aiheutuneet vahingot ja on siksi vastuussa niistä.

Valmistelut

Tutki maasto, jotta voit arvioida, mitä lisälaitteita ja varusteita työn turvallinen suorittaminen edellyttää. Käytä vain valmistajan hyväksymiä lisälaitteita ja varusteita.

Pukeudu asianmukaisesti. Käytä kypärää, suojalaseja, pitkiä housuja, turvakenkiä, käsineitä ja kuulonsuojainta.

Tärkeää:

Pitkät hiukset, löysät vaatteet ja roikkuvat korut voivat takertua liikkuviin osiin.

Tarkasta alue, jolla laitetta on tarkoitus käyttää, ja varmista, että kaikki esineet poistetaan koneen tieltä ennen käyttöä.

Ole erityisen huolellinen käsitellessäsi polttoaineita. Ne ovat tulenarkoja, ja niiden höyryt räjähtävät herkästi.

– Käytä hyväksyttyä säiliötä.

– Älä irrota polttoainesäiliön korkkia tai lisää polttoainetta moottorin ollessa käynnissä. Anna moottorin jäähtyä ennen polttoaineen lisäämistä.

Älä tupakoi koneen lähettyvillä moottorin ollessa käynnissä.

– Älä täytä tai tyhjennä koneen polttoainesäiliötä sisätiloissa.

Tarkista, että käyttäjän pitokytkimet, turvakytkimet ja kilvet ovat paikoillaan ja toimivat oikein. Älä käytä konetta, mikäli ne eivät toimi kunnolla.

Käyttö

Salamanisku voi aiheuttaa vakavan loukkaantumisen tai hengenvaaran. Jos alueella on ukonilma, konetta ei saa käyttää. Tällöin on hakeuduttava suojaan.

Älä käytä moottoria suljetussa tilassa.

Käytä konetta vain hyvin valaistuilla alueilla, jotta pystyt välttämään kolot ja piilevät vaarat.

Varmista ennen moottorin käynnistämistä, että kaikki käyttöpyörät ovat vapaalla ja seisontajarru on kytketty.

Käynnistä moottori vain käyttäjän paikalta.

Varmista konetta käytettäessä, että se on vakaalla alustalla.

Kiinnitä tähän erityistä huomiota peruuttaessasi.

Huomaa:

Liukas alusta voi aiheuttaa liukastumisen.

Hidasta ja ole erityisen varovainen rinteillä. Aja rinteillä sivusuuntaan. Nurmiolosuhteet voivat heikentää koneen vakautta. Ole varovainen käyttäessäsi konetta pudotusten lähellä.

Hidasta ja ole varovainen kääntyessäsi sekä muuttaessasi suuntaa mäissä.

Älä nosta leikkuupöytää terien pyöriessä.

Älä käytä konetta, jos PTO-suojus tai muut turvalaitteet eivät ole tiukasti paikallaan. Varmista, että kaikki turvalaitteet ovat paikoillaan, ne on säädetty oikein ja ne toimivat oikein.

Älä käytä konetta, jos heittokanavan suuntain on ylhäällä tai irrotettu tai jos sitä on muunnettu, ellei ruohonkerääjä ole käytössä.

4

Älä muuta moottorin kierrosnopeuden säätimen asetuksia tai käytä moottoria ylikierroksilla.

Pysähdy tasaiselle maalle, kytke käyttöpyörät pois käytöstä, kytke käsijarru päälle (jos on) ja sammuta moottori aina, ennen kuin poistut käyttäjän paikalta, myös kerääjien tyhjentämistä tai tukoksen suppilosta poistamista varten.

Pysäytä laitteet ja tarkasta terät, mikäli kone osuu esineisiin tai tärisee epätavallisesti. Suorita tarvittavat korjaukset ennen koneen käytön jatkamista.

Älä pane käsiä tai jalkoja leikkuuyksikköön.

Katso taakse ja alas ennen peruuttamista ja varmista, että reitti on vapaa.

Pidä lemmikit ja sivulliset etäällä käytössä olevasta koneesta.

Hidasta ja ole varovainen kääntyessäsi sekä teitä ja jalkakäytäviä ylittäessäsi. Pysäytä terät, jos et leikkaa ruohoa.

Katso, mihin suuntaan leikkuujäte poistuu ja huolehdi, ettei tässä suunnassa ole ihmisiä.

Älä käytä leikkuria alkoholin tai huumausaineiden vaikutuksen alaisena.

Ole varovainen lastatessasi konetta perävaunuun tai kuorma-autoon ja niistä pois.

Ole varovainen lähestyessäsi kulmia, joissa on huono näkyvyys, pensaita, puita tai muita näköesteitä.

Polttoaineiden turvallinen käsittely

Vältä loukkaantumiset ja omaisuusvahingot käsittelemällä bensiiniä erittäin varovasti. Bensiini on erittäin tulenarkaa ja sen höyryt ovat räjähdysherkkiä.

Sammuta savukkeet, sikarit, piiput ja muut sytytyslähteet.

Käytä vain hyväksyttyä polttoaineastiaa.

Älä irrota polttoainesäiliön korkkia tai lisää polttoainetta moottorin ollessa käynnissä.

Anna moottorin jäähtyä ennen polttoaineen lisäämistä.

Älä täytä koneen polttoainesäiliötä sisätiloissa.

Älä säilytä konetta tai polttoainesäiliötä tilassa, jossa on avotuli, kipinöitä tai varmistusliekki (esimerkiksi vedenlämmitin tai muu vastaava laite).

Älä täytä astioita ajoneuvon sisällä, kuorma-autossa tai perävaunun lavalla, jossa on muovipäällyste. Aseta astiat maahan ja pois ajoneuvon läheltä ennen polttoaineen lisäämistä.

Poista laite kuorma-autosta tai perävaunusta ja tankkaa laite, kun sen pyörillä on kosketus maahan. Jos se ei ole mahdollista, tankkaa tällainen laite mieluummin kannettavasta astiasta kuin polttoaineen jakelupistoolilla.

Pidä pistoolia polttoainesäiliön reunaa tai astian aukkoa vasten koko tankkaamisen ajan. Älä käytä polttoainepistoolin aukilukituskytkintä.

Jos polttoainetta on roiskunut vaatteille, vaihda vaatteet välittömästi.

Älä täytä polttoainesäiliötä liian täyteen. Asenna polttoainesäiliön korkki ja kiristä se huolellisesti.

Kunnossapito ja varastointi

Kytke käyttöpyörät pois käytöstä, kytke seisontajarru, sammuta moottori ja irrota virta-avain tai sytytystulpan johto. Odota ennen säätämistä, puhdistamista tai korjaamista, että kaikki osat pysähtyvät kokonaan.

Poista ruoho ja leikkuujäte leikkuuyksiköstä, käyttöpyöristä, äänenvaimentimista ja moottorista tulipalon estämiseksi.

Puhdista öljy- ja polttoaineroiskeet.

Anna moottorin jäähtyä ennen koneen varastointia.

Älä säilytä polttoainetta lähellä avotulta tai tyhjennä polttoainesäiliötä sisätiloissa.

Älä anna tehtävään kouluttamattomien henkilöiden huoltaa konetta.

Tue osat tarvittaessa pukkien avulla.

Vapauta paine huolellisesti osista, joihin on varastoitunut energiaa.

Irrota akku tai vedä johto irti sytytystulpasta ennen minkäänlaisia huoltotoimia. Irrota kaapeli ensin miinusnavasta ja vasta sitten plusnavasta. Kytke kaapeli ensin plusnapaan ja vasta sitten miinusnapaan.

Ole varovainen, kun tarkastat teriä. Kiedo terän (terien) ympärille esimerkiksi kangas tai käytä käsineitä ja ole varovainen, kun huollat teriä. Älä suorista tai hitsaa teriä, vaan vaihda ne.

Pidä kädet ja jalat poissa liikkuvista osista. Älä tee säätöjä moottorin ollessa käynnissä, jos mahdollista.

Pidä kaikki osat hyvässä kunnossa ja kaikkien laitteiden kiinnitykset tiukalla. Vaihda kaikki kuluneet tai vaurioituneet tarrat.

Kuljetus

Ole varovainen lastatessasi konetta perävaunuun tai kuorma-autoon.

Käytä täysleveää ramppia lastatessasi konetta perävaunuun tai kuorma-autoon.

Kiinnitä kone tiukasti hihnoilla, ketjuilla, kaapeleilla tai köysillä. Etu- ja takahihnat on suunnattava alas- ja ulospäin koneesta.

5

Toro-leikkurin turvallisuus

Seuraavassa luettelossa on erityisesti Toro-tuotteita koskevia turvaohjeita ja muita turvallisuustietoja, jotka käyttäjän on tunnettava.

Tämä tuote voi katkaista jalan tai käden sekä singota esineitä. Noudata aina kaikkia turvallisuusohjeita vakavan loukkaantumisen tai kuoleman välttämiseksi.

Tämä tuote on tarkoitettu ruohon leikkaamiseen ja kierrättämiseen tai leikatun ruohon keräämiseen, kun se on varustettu ruohonkerääjällä. Muu käyttö voi olla vaarallista käyttäjälle ja sivullisille.

Yleinen käyttö

Varmista ennen ruohonleikkuuta, että alueella ei ole sivullisia. Pysäytä kone, jos alueelle tulee ihmisiä.

Älä kosketa laitteen tai lisälaitteiden osia, jotka voivat olla kuumia käytön jäljiltä. Anna kaikkien osien jäähtyä, ennen kuin yrität huoltaa, säätää tai korjata konetta.

Käytä vain Toron hyväksymiä lisälaitteita. Takuu saattaa raueta, jos käytetään lisälaitteita, joita Toro ei ole hyväksynyt.

Tarkista vapaa alikulkukorkeus (esim. puiden oksat, porttikäytävät, sähkölinjat) ennen kuin ajat minkään kohteen alitse. Varo osumasta kohteeseen.

Hidasta vauhtia ennen kääntymistä ja noudata varovaisuutta.

Ole varovainen ajaessasi reunakiveysten, kivien, puunjuurien ja muiden esteiden yli.

Katso taakse ja alas ennen peruuttamista ja varmista, että reitti on vapaa. Ole erityisen varovainen peruuttaessasi.

Käytä ohjauslaitteita tasaisella liikkeellä ja riuhtomatta.

Kun lastaat konetta, käytä täysleveää ramppia, joka on leveämpi kuin koneen runko.

Älä kuljeta matkustajia.

Älä kuljeta koneessa esineitä.

Käyttö rinteillä

Kaikilla rinteillä ja kaltevilla pinnoilla on oltava erityisen varovainen. Jos tunnet olosi epävarmaksi rinteessä, älä leikkaa sitä.

Poista leikkuualueelta kaikki esteet, kuten kivet, puiden oksat jne.

Varo koloja, uria ja töyssyjä.

Huomaa:

Korkea ruoho voi peittää esteet.

Älä leikkaa ruohoa pudotusten, ojien tai vallien lähettyvillä.

Huomaa:

Kone voi kaatua yllättäen, jos pyörä menee törmän tai ojan reunan yli tai jos reuna sortuu.

Ole erityisen varovainen käyttäessäsi ruohonkerääjiä tai muita lisälaitteita.

Huomaa:

Ne voivat vaikuttaa koneen vakauteen.

Liiku rinteillä hitaasti ja vähän kerrallaan.

Älä muuta nopeutta tai suuntaa äkillisesti.

Leikkaa rinteet sivuttaissuunnassa.

Älä leikkaa ruohoa rinteillä, joiden kaltevuus on yli

15 astetta.

Hinausturvallisuus

Älä kiinnitä hinattavaa laitetta muualle koneeseen kuin vetokoukkuun.

• Noudata valmistajan suosituksia, jotka koskevat hinattavien laitteiden painoa ja rinteillä vetämistä.

Hinauspaino ei saa olla suurempi kuin koneen, käyttäjän ja lisäpainojen yhteispaino. Käytä lisälaitteen asiakirjoissa tai vetolaitteen

käyttöoppaassa

määritettyjä vastapainoja tai pyöräpainoja.

Älä koskaan anna lasten tai muiden henkilöiden olla hinattavan laitteen sisällä tai päällä.

Rinteissä hinattavan laitteen paino voi johtaa pidon menetykseen, kaatumisriskin kasvuun ja ajoneuvon hallinnan menetykseen. Vähennä hinattavan laitteen painoa ja hidasta vauhtia.

Pysäytysmatka kasvaa hinatun kuorman painon kasvaessa.

Aja hitaasti ja varaa pysähtymiseen lisää etäisyyttä.

• Tee leveitä käännöksiä, jotta lisälaite ei koskettaisi konetta.

Huolto

Älä säilytä konetta tai polttoaineastiaa sisätiloissa, joissa on avotuli, esimerkiksi vedenlämmitin tai tulisija.

Pidä pultit ja mutterit, varsinkin terien kiinnityspultit, tiukalla.

Älä koskaan poista tai peukaloi turvalaitteita. Tarkista säännöllisesti, että ne toimivat asianmukaisesti. Älä koskaan yritä muuttaa turvalaitteiden käyttötarkoitusta tai vähentää turvalaitteen tarjoamaa suojaa.

Suojaa Toro-laitteistoinvestointi ja huolehdi sen toiminnasta käyttämällä alkuperäisiä Toro-varaosia.

6

Toro toimittaa luotettavia varaosia, jotka on suunniteltu erityisen tarkasti laitteidemme teknisten määritysten mukaisesti. Vaadi alkuperäisiä Toro-varaosia ja voit olla huoletta.

Tarkista jarrujen toiminta usein. Säädä ja huolla tarvittaessa.

Malli 74389

Äänenpaine

Tämän laitteen äänenpainetaso käyttäjän korvan kohdalla on

88 dB(A), johon sisältyy epävarmuusarvo (K) 1 dB(A).

Äänitehon taso on määritetty standardissa EN 836 määritetyn menettelyn mukaisesti.

Ääniteho

Tämän laitteen taattu äänitehon taso on 100 dB(A). Lukemaan sisältyy epävarmuusarvo (K) 1 dB(A).

Äänitehon taso on määritetty standardissa ISO 11094 kuvatun menettelyn mukaisesti.

Värinä

Oikealle kädelle mitattu värinätaso = 2,5 m/s

2

Vasemmalle kädelle mitattu värinätaso = 2,7 m/s

2

Epävarmuusarvo (K) = 1,4 m/s

2

Mitatut arvot on määritetty standardissa EN 836 määritetyn menettelyn mukaisesti.

Koko vartalon värinä

Mitattu värinätaso = 0,30 m/s

2

Epävarmuusarvo (K) = 0,15 m/s

2

Mitatut arvot on määritetty standardissa EN 836 kuvatun menettelyn mukaisesti (istuen ja seisten ajettavat leikkurit).

7

Kaltevuuskaavio

G01 1841

Kuva 3

Tätä sivua voidaan kopioida henkilökohtaiseen käyttöön.

1.

Konetta voidaan käyttää turvallisesti rinteissä, joiden enimmäiskaltevuus on

15 astetta

. Määritä rinteiden jyrkkyys kaltevuuskaavion avulla ennen koneen käyttöä.

Älä käytä konetta rinteillä, joiden kaltevuus on yli 15 astetta.

Taita arkki rinteen kaltevuutta vastaavaa viivaa pitkin.

2.

Kohdista tämä reuna pystysuoran pinnan kanssa (esim. puu, rakennus, aidanpylväs tai tanko).

3.

Esimerkki rinteen kaltevuuden vertaamisesta taitettuun reunaan.

8

Turva- ja ohjetarrat

Turva- ja ohjetarrat on sijoitettu hyvin näkyville paikoille mahdollisten vaara-alueiden lähettyville. Korvaa vioittuneet tai kadonneet tarrat uusilla.

93-7009

1.

Vaara: älä käytä ruohonleikkuria suuntain ylhäällä tai ilman suuntainta. Pidä suuntain paikallaan.

2.

Jalkojen ja käsien loukkaantumisvaara, leikkuuterä: pysy etäällä liikkuvista osista.

Valmistajan merkki

1.

Osoittaa, että terän on valmistanut alkuperäinen laitevalmistaja.

110-6691

1.

Esineiden sinkoutumisvaara: pidä sivulliset turvallisen matkan päässä koneesta.

2.

Esineiden sinkoutumisvaara ruohonleikkurista: älä käytä konetta ilman suuntainta, poistolevyä tai ruohonkeräysjärjestelmää.

3.

Jalkojen ja käsien loukkaantumisvaara: pysy etäällä liikkuvista osista.

105-7015

Mallit, joissa on 107 cm:n leikkuupöydät

1.

Lue

käyttöopas

.

2.

Leikkuukorkeus

112-9840

3.

Irrota virta-avain ja lue ohjeet ennen korjaamista tai huoltamista.

114-1606

1.

Takertumisvaara, hihna: pidä kaikki suojukset paikoillaan.

106-8717

1.

Lue käyttöohjeet ennen korjaamista tai huoltamista.

2.

Tarkista rengaspaineet 25 käyttötunnin välein.

3.

Rasvaa 25 käyttötunnin välein.

4.

Moottori

9

1.

Pysäköintiasento

2.

Nopea

3.

Hidas

119-8814

4.

Vapaa

5.

Peruutus

121-2989

1.

Ohitusvipuasento koneen työntämistä varten

2.

Ohitusvipuasento koneen käyttöä varten

1.

Pysäköintiasento

2.

Nopea

3.

Hidas

119-8815

4.

Vapaa

5.

Peruutus

Akkusymbolit

Akussa on joitain tai kaikki näistä symboleista

1.

Räjähdysvaara

2.

Ei tulta, liekkejä eikä tupakointia.

3.

Syövyttävien nesteiden

/ kemiallisten palovammojen vaara

4.

Käytä silmäsuojaimia

5.

Lue

käyttöopas

.

6.

Pidä sivulliset turvallisen matkan päässä akusta.

7.

Käytä silmäsuojaimia: räjähtävät kaasut voivat sokeuttaa ja aiheuttaa muita vammoja.

8.

Akkuhappo voi sokeuttaa tai aiheuttaa vakavia syöpymiä.

9.

Huuhtele silmät heti vedellä ja hankkiudu heti lääkärin hoitoon.

10.

Sisältää lyijyä, ei saa hävittää tavallisen jätteen mukana.

1.

Leikkuukorkeus

120-5469

10

1.

Hidas (viimeistely ja hinaus)

130-0780

2.

Nopea (leikkuu ja siirtyminen)

1.

Lue

käyttöopas

130-6877

2.

Hinausaisan enimmäisvetopaino on

36 kg.

120-2239

1.

Vaara: lue

käyttöopas.

2.

Vaara: lue käyttöohjeet ennen korjaamista tai huoltamista.

Siirrä liikkeenohjausvivut pysäköintiasentoon (jarru), irrota virta-avain ja sytytystulpan johto.

3.

Loukkaantumisvaara, leikkuuterä; takertumisvaara, hihna: pysy etäällä liikkuvista osista ja pidä kaikki suojukset ja suojalevyt paikoillaan.

4.

Esineiden sinkoutumisvaara: pidä sivulliset turvallisen matkan päässä koneesta, poista roskat ennen käyttöä ja pidä suuntain paikallaan.

5.

Vaara: älä käytä moniosaisia ramppeja. Käytä täysleveää ramppia konetta kuljetettaessa.

6.

Renkaiden pidon tai hallinnan menetyksen vaara rinteissä: vapauta teräkytkin (voimanulosotto) ja jatka hitaasti rinnettä alas.

7.

Sivullisten loukkaantumisvaara peruutettaessa: älä kuljeta matkustajia. Katso peruuttaessasi taakse- ja alaspäin.

8.

Kaatumisvaara: älä leikkaa ruohoa rinteissä, joiden kaltevuus on yli 15 astetta. Vältä äkillisiä ja jyrkkiä käännöksiä rinteissä.

11

1.

Rikastin

2.

Nopea

3.

Portaaton säätö

Laitteen yleiskatsaus

121-0771

4.

Hidas

5.

Voimanulosotto (PTO), teräkytkin

1.

Suuntain

2.

Takakäyttöpyörä

3.

Liikkeenohjausvivut

4.

Leikkuukorkeusvipu

5.

Kuljettajan istuin

6.

Smart Speed

-vipu

Kuva 4

7.

Jalkatuki

8.

Moottori

9.

Polttoainesäiliön korkki

10.

Ohjauspaneeli

11.

Moottorinsuojus

12.

Etukääntöpyörät

Ohjauslaitteet

Tutustu kaikkiin ohjauslaitteisiin, ennen kuin käynnistät

moottorin ja käytät konetta (Kuva 4 ja Kuva 5).

12

Smart Speed

-ohjausjärjestelmän vipu

Smart Speed™ -ohjausjärjestelmän vipu sijaitsee kuljettajan istuimen alapuolella. Sen avulla kuljettaja voi valita

nopeusalueeksi nopean tai hitaan (Kuva 6).

1

1.

Kaasu/rikastin

2.

Virtalukko

Kuva 5

Ohjauspaneeli

3.

Teräkytkin

(voimanulosotto)

Kuva 6

G 014475

1.

Smart Speed -vipu

Virtalukko

Virtalukossa on kolme asentoa: Pysäytys, Käynnissä ja

Käynnistys. Virta-avain kääntyy Käynnistys-asentoon ja palautuu vapautettaessa Käynnissä-asentoon. Kun avain käännetään Pysäytys-asentoon, moottori sammuu. Irrota kuitenkin avain aina koneelta poistuessasi, jotta konetta ei

vahingossa käynnistettäisi (Kuva 5).

Kaasu-/rikastinvipu

Kaasua ja rikastinta säädetään samalla ohjausvivulla. Kaasulla säädetään moottorin nopeutta, ja siinä on portaaton säätö hitaalta nopealle. Kytke rikastin siirtämällä vipu

Nopea-asetuksen ohi, kunnes se pysähtyy (Kuva 5).

Teräkytkin (voimanulosotto)

Teräkytkin, joka on merkitty voimanulosoton (PTO) kuvakkeella, kytkee ja vapauttaa voimansiirron leikkuuteriin

(Kuva 5).

Liikkeenohjausvivut ja pysäköintiasento

Liikkeenohjausvivut ohjaavat erillisiä napamoottoreita nopeuden mukaan. Vivun siirtäminen eteen- tai taaksepäin kääntää saman puoleista pyörää eteen- tai taaksepäin. Pyörän nopeus riippuu siitä, miten paljon vipua siirretään. Siirrä liikkeenohjausvivut keskeltä ulospäin pysäköintiasentoon ja

poistu koneesta (Kuva 17). Siirrä liikkeenohjausvivut aina

pysäköintiasentoon, kun pysäytät koneen tai jätät sen ilman valvontaa.

Polttoaineen tarkistusikkuna

Koneen vasemmalla sivulla sijaitsevasta tarkistusikkunasta

voidaan tarkistaa, onko polttoainesäiliössä bensiiniä (Kuva 7).

G014521

1

Kuva 7

1.

Polttoaineen tarkistusikkuna

Leikkuukorkeusvipu

Leikkuukorkeusvivun avulla kuljettaja voi laskea ja nostaa leikkuupöytää istualtaan. Kun vipua siirretään ylös kuljettajaa kohti, leikkuupöytä nousee maasta, ja kun vipua siirretään alas kuljettajasta poispäin, leikkuupöytä laskee maahan. Säädä

leikkuukorkeutta vain koneen ollessa paikallaan (Kuva 21).

13

Käyttö

Huomaa:

Koneen vasen ja oikea puoli määritellään normaalista käyttöasennosta käsin.

Polttoaineen lisäys

Moottori toimii parhaiten, kun käytetään vain puhdasta ja uutta (korkeintaan 30 päivää vanhaa) lyijytöntä bensiiniä, jonka tieoktaaniluku (pumppuoktaaniluku) on vähintään

87 (RON + MON / 2).

Etanoli

: Enintään 10 % etanolia (bensiinin ja etanolin seosta) tai 15 % MTBE:tä (metyyli-tertiääri-butyylieetteriä) sisältävää polttoainetta voidaan käyttää. Etanoli ja

MTBE eivät ole sama asia. Bensiiniä, jonka tilavuudesta enemmän kuin 15 % (E15) on etanolia, ei ole hyväksytty käyttöön.

Älä käytä bensiiniä, jonka tilavuudesta enemmän kuin 10 % on etanolia

(kuten 15 % etanolia sisältävä E15, 20 % etanolia sisältävä E20 tai enintään

85 % etanolia sisältävä E85). Muun kuin hyväksytyn bensiinin käyttö voi aiheuttaa toimintaongelmia ja/tai moottorivaurioita, joita takuu ei ehkä kata.

Metanolia sisältävää bensiiniä

ei saa

käyttää.

Polttoainetta

ei saa

säilyttää talven yli polttoainesäiliössä tai -astioissa, ellei polttoaineeseen ole lisätty stabilointiainetta.

Bensiiniin

ei saa

lisätä öljyä.

HENGENVAARA

Tietyissä oloissa bensiini on hyvin tulenarkaa ja räjähdysherkkää. Bensiinin aiheuttama tulipalo tai räjähdys voi aiheuttaa palovammoja ja omaisuusvahinkoja.

• Täytä polttoainesäiliö ulkona avoimessa tilassa, kun moottori on jäähtynyt. Läikkynyt bensiini tulee pyyhkiä pois.

• Älä täytä polttoainesäiliötä suljetussa perävaunussa.

• Polttoainesäiliötä ei saa täyttää aivan täyteen.

Lisää bensiiniä polttoainesäiliöön, kunnes pinta on 6–13 mm täyttökaulan alareunan alapuolella. Säiliöön jäävä tyhjä tila sallii bensiinin laajenemisen.

• Älä tupakoi bensiiniä käsitellessäsi ja pysy kaukana avotulesta tai paikoista, joissa kipinä voi sytyttää bensiinihöyryt.

• Bensiiniä tulee säilyttää sille hyväksytyssä säiliössä, joka on pidettävä poissa lasten ulottuvilta. Älä osta bensiiniä enempää kuin 30 päivän tarpeeseen.

• Käytä vain, kun pakokaasujärjestelmä on kokonaisuudessaan paikallaan ja toimii oikein.

HENGENVAARA

Polttoainesäiliön täytön aikana saattaa tietyissä olosuhteissa purkautua staattista sähköä, joka sytyttää bensiinihöyryt. Bensiinin aiheuttama tulipalo tai räjähdys voi aiheuttaa palovammoja ja omaisuusvahinkoja.

• Bensiiniastiat tulee aina asettaa maahan pois ajoneuvosta ennen tankkaamista.

• Bensiiniastioita ei saa täyttää ajoneuvon sisällä tai kuorma-auton tai perävaunun lavalla, sillä sisämatot tai muoviset lavan päällysteet saattavat eristää astian ja hidastaa staattisen sähkön purkautumista.

• Poista polttoainekäyttöiset laitteet kuorma-autosta tai perävaunusta ja tankkaa laite, kun sen pyörillä on kosketus maahan, mikäli tämä on käytännössä mahdollista.

• Jos se ei ole mahdollista, tankkaa tällainen laite kannettavasta astiasta kuorma-auton tai perävaunun lavalla mieluummin kuin bensiinin jakelupistoolilla.

• Jos jakelupistoolia on käytettävä, pidä pistoolia polttoainesäiliön reunaa tai astian aukkoa vasten koko tankkaamisen ajan.

VAARA

Bensiini on haitallista tai tappavaa nieltynä.

Pitkäaikainen altistuminen höyryille voi aiheuttaa vakavan tapaturman ja sairauksia.

• Vältä höyryjen hengittämistä.

• Pidä kasvot etäällä jakelupistoolista ja polttoainesäiliöstä tai lisäainepullon aukosta.

• Vältä ihokosketusta. Pese roiskeet pois saippualla ja vedellä.

Stabilointi-/lisäaineen käyttö

Polttoaineen stabilointi-/lisäaineen käytöllä on seuraavia etuja:

Se pitää bensiinin tuoreena korkeintaan 90 päivän varastoinnin ajan. Pitempiaikaiseen varastointiin suositellaan polttoainesäiliön tyhjentämistä.

Se puhdistaa moottoria käytön aikana.

Se estää liimamaisen hartsin kerääntymisen polttoainejärjestelmään, mikä vaikeuttaisi käynnistämistä.

Tärkeää:

Älä käytä metanolia tai etanolia sisältäviä lisäaineita.

Lisää bensiiniin oikea määrä stabilointi-/lisäainetta.

14

Huomaa:

Stabilointi-/lisäaine toimii tehokkaimmin, kun se sekoitetaan tuoreeseen bensiiniin. Käytä stabilointiainetta aina, jottei polttoainejärjestelmään kerääntyisi hartsimaisia jäämiä.

Polttoainesäiliön täyttö

Varmista, että moottori on sammutettu ja että liikkeenohjausvivut ovat pysäköintiasennossa.

Tärkeää:

Älä täytä polttoainesäiliötä liian täyteen.

Täytä säiliö täyttöaukon kaulan alaosaan asti. Säiliöön jäävä tyhjä tila sallii polttoaineen laajentumisen.

Ylitäyttö voi aiheuttaa polttoainevuodon tai vaurioittaa moottoria tai päästöjärjestelmää.

1.

Puhdista polttoainesäiliön korkin ympäristö ja irrota korkki.

Huomaa:

Polttoaineen tarkistusikkunan kautta voidaan tarkistaa ennen säiliön täyttöä, miten paljon

säiliössä on bensiiniä (Kuva 8).

2.

Kaada

hitaasti

bensiiniä säiliöön, kunnes se ulottuu

täyttökaulan alaosaan asti (Kuva 8).

1

2

3

G014895

4

1

3

Kuva 9

1.

Täyttöaukko

2.

Täyttökaulan alaosa

(täytä vain tähän asti)

3.

Polttoaine

4.

Polttoaineen laajenemistila

2

3.

Asenna polttoainesäiliön korkki huolellisesti paikalleen ja kiristä, kunnes se naksahtaa.

Moottorin öljymäärän tarkistus

Tarkista moottorin kampikammion öljymäärä ennen moottorin käynnistämistä ja koneen käyttämistä. Katso kohta

Moottorin öljymäärän tarkistus (sivu 28).

4

G014474

6

5

1.

Polttoainesäiliön korkki

2.

Täyttöaukko

3.

Täyttökaula

Kuva 8

4.

Täyttökaulan alaosa

(täytä vain tähän asti)

5.

Polttoaineen tarkistusikkuna

6.

Polttoainesäiliön pääty

Uuden koneen sisäänajo

Uusissa moottoreissa täyden voiman saavuttaminen kestää jonkin aikaa. Uuden ruohonleikkurin leikkuupöydissä ja vetojärjestelmissä on enemmän moottoria kuormittavaa kitkaa. Sisäänajo kestää 40–50 tuntia, kunnes uudet koneet saavuttavat täyden voiman ja parhaan suorituskyvyn.

Muista aina turvallisuus

Käyttöturvallisuus

Lue huolellisesti kaikki turvallisuusohjeet ja perehdy merkintöihin. Nämä tiedot auttavat suojaamaan sinua, perhettäsi, lemmikkejäsi ja sivullisia loukkaantumiselta.

15

HENGENVAARA

Käyttö märällä ruoholla tai jyrkillä rinteillä saattaa aiheuttaa luisumista ja koneen hallinnan menetyksen.

Renkaiden lipeäminen reunojen yli saattaa kaataa koneen, mistä voi olla seurauksena vakava loukkaantuminen, hukkumisvaara tai kuolema.

Jos renkaiden pito menetetään, konetta ei voida ohjata.

Noudata seuraavia ohjeita hallinnan säilyttämiseksi ja kaatumisen ehkäisemiseksi.

• Älä leikkaa ruohoa pudotusten tai vesialueiden lähellä.

• Älä leikkaa ruohoa rinteillä, joiden kaltevuus on yli 15 astetta.

• Vähennä rinteissä nopeutta ja ole äärimmäisen varovainen.

• Kun leikkaat ruohoa rinteissä, aja rinteessä vähitellen alhaalta ylöspäin.

• Älä muuta nopeutta tai suuntaa äkillisesti.

• Kun muutat suuntaa rinteessä, käännä konetta ylöspäin. Kääntyminen alaspäin rinteessä heikentää pitoa.

• Lisälaitteet muuttavat koneen ajo-ominaisuuksia. Ole erityisen varovainen, kun käytät lisälaitteita koneen kanssa.

VAROITUS

Tämä kone tuottaa 85 dB(A):n ylittävän äänitason käyttäjän korvan korkeudelle ja voi aiheuttaa kuulovamman pitkäaikaisessa käytössä.

Käytä kuulosuojaimia käyttäessäsi konetta.

Silmiä, korvia, jalkoja ja päätä suojaavien varusteiden käyttö on suositeltavaa.

1 2

1.

Käytä suojalaseja

G009027

Kuva 11

2.

Käytä kuulonsuojaimia

Tietoa turvajärjestelmästä

VAARA

Jos turvakytkimet ovat irronneet tai vaurioituneet, kone saattaa toimia odottamattomalla tavalla ja aiheuttaa henkilövahinkoja.

• Älä kajoa turvakytkimiin.

• Tarkista turvakytkimien toimivuus päivittäin ja vaihda mahdolliset vaurioituneet kytkimet ennen koneen käyttämistä.

Turvajärjestelmä huolehtii siitä, että moottori käynnistyy vain, kun:

Terät on vapautettu.

Liikkeenohjausvivut ovat pysäköintiasennossa.

Lisäksi turvajärjestelmä pysäyttää moottorin, jos liikkeenohjausvivut eivät ole pysäköintiasennossa ja kuljettaja nousee istuimelta.

Kuva 10

1.

Turvallinen alue – käytä

TimeCutter-leikkuria tällä alueella

2.

Käytä pudotusten tai veden lähettyvillä työnnettävää ruohonleikkuria ja/tai käsikäyttöistä trimmeriä.

3.

Vesi

Moottorin käynnistys

1.

Istuudu istuimelle ja siirrä liikkeenohjausvivut ulospäin pysäköintiasentoon.

2.

Vapauta terät siirtämällä teräkytkin Pois-asentoon

(Kuva 12).

16

1.

Ohjauspaneeli

Kuva 12

2.

Teräkytkin: Pois-asento

3.

Vedä rikastimen vipu ylös ennen kylmän moottorin

käynnistystä (Kuva 13).

Huomaa:

Lämmin tai kuuma moottori ei välttämättä tarvitse rikastusta.

1.

Ohjauspaneeli

2.

Kaasuvipu

3.

Nopea

Kuva 13

4.

Portaaton säätö

5.

Hidas

6.

Rikastimen vipu

4.

Aktivoi käynnistin kääntämällä virta-avain

Käynnistys-asentoon (Kuva 14).

Huomaa:

Kun moottori käynnistyy, vapauta avain.

Tärkeää:

Älä käytä käynnistintä kerralla yli 10 sekunnin ajan. Jos moottori ei käynnisty, odota

60 sekunnin ajan käynnistysyritysten välillä.

Näiden ohjeiden laiminlyönti saattaa vaurioittaa käynnistintä.

1.

Ohjauspaneeli

2.

Virta-avain: Käynnissäasento

3.

Virta-avain: Käynnistysasento

4.

Pysäytys

Kuva 14

5.

Käynnissä

6.

Käynnistys

7.

Rikastimen vipu

5.

Kun moottori on käynnistynyt, paina rikastimen vipu

alas (Kuva 14).

Huomaa:

Jos moottori sammuu tai yskii, vedä rikastimen vipu uudelleen ylös ja anna moottorin käydä muutaman sekunnin ajan. Paina sitten rikastimen vipu alas. Toista tarvittaessa.

Terien käyttö

Teräkytkin, joka on merkitty voimanulosoton (PTO) kuvakkeella, kytkee ja vapauttaa voimansiirron leikkuuteriin.

Tällä kytkimellä ohjataan voimansiirtoa lisälaitteisiin, kuten leikkuupöytiin ja leikkuuteriin, jotka ottavat virtaa moottorista.

Terien kytkentä

Tärkeää:

Älä kytke teriä teriä, jos kone on pysäköity pitkään ruohikkoon. Muutoin hihnat tai kytkin saattavat vaurioitua.

1.

Vapauta liikkeenohjausvivut ja aseta kone vapaalle.

2.

Siirrä kaasuvipu nopealle.

Huomaa:

Kytke terät aina kaasuvivun ollessa

Nopea-asennossa.

3.

Siirrä teräkytkin Päällä-asentoon ja kytke terät vetämällä

teräkytkintä ylös (Kuva 15).

17

1.

Ohjauspaneeli

Kuva 15

2.

Teräkytkin: Päällä-asento

Terien vapautus

Siirrä teräkytkin Pois-asentoon ja vapauta terät painamalla

teräkytkin alas (Kuva 16).

8.

Käynnistä moottori.

9.

Kun moottori on käynnissä, kytke teräkytkin ja nouse hieman istuimelta.

Huomaa:

Moottorin pitäisi sammua.

10.

Istu istuimella, siirrä teräkytkin Pois-asentoon ja lukitse liikkeenohjausvivut pysäköintiasentoon.

11.

Käynnistä moottori.

12.

Kun moottori on käynnissä, siirrä liikkeenohjausvivut keskelle lukitsemattomaan asentoon, kytke teräkytkin ja nouse hieman istuimelta.

Huomaa:

Moottorin pitäisi sammua.

Moottorin pysäytys

1.

Vapauta terät siirtämällä teräkytkin Pois-asentoon

(Kuva 16).

2.

Siirrä kaasuvipu Nopea-asentoon (Kuva 13).

3.

Käännä virta-avain Pysäytys-asentoon (Kuva 14) ja

irrota avain.

1.

Ohjauspaneeli

Kuva 16

2.

Teräkytkin: Pois

Turvajärjestelmän testaus

Tarkista turvajärjestelmän toimivuus aina ennen koneen käyttöä. Jos turvajärjestelmä ei toimi alla kuvatulla tavalla, se on välittömästi korjautettava valtuutetussa huoltoliikkeessä.

1.

Istu istuimella, aseta liikkeenohjausvivut pysäköintiasentoon ja siirrä teräkytkin Päällä-asentoon.

2.

Yritä käynnistää moottori. Moottori ei saa käynnistyä.

3.

Istu istuimella ja siirrä teräkytkin Pois-asentoon.

4.

Siirrä jompikumpi liikkeenohjausvipu keskelle, lukitsemattomaan asentoon.

5.

Yritä käynnistää moottori. Moottori ei saa käynnistyä.

6.

Toista toisella liikkeenohjausvivulla.

7.

Istu istuimella, siirrä teräkytkin Pois-asentoon ja lukitse liikkeenohjausvivut pysäköintiasentoon.

Ajaminen

Konetta ajettaessa on hyödyllistä ymmärtää, miten paikallaan kääntyvä leikkuri toimii. Käyttöpyörät pyörivät itsenäisesti akselien hydraulimoottorien voimasta. Tämän ansiosta toinen puoli voi pyöriä taaksepäin toisen puolen pyöriessä eteenpäin, jolloin kone pyörii paikallaan kääntymisen sijaan. Tämä parantaa huomattavasti koneen ohjattavuutta mutta saattaa vaatia jonkin verran totuttelua uudelta käyttäjältä.

VAARA

Kone voi pyöriä paikallaan hyvin nopeasti. Käyttäjä voi menettää koneen hallinnan, mikä voi johtaa henkilö- tai omaisuusvahinkoihin.

• Ole varovainen kääntyessäsi.

• Hidasta konetta ennen jyrkkiä käännöksiä.

Kaasuvivulla säädetään moottorin pyörintänopeutta (1/min).

Aseta kaasuvipu Nopea-asentoon, jolloin suorituskyky on parhaimmillaan. Koneen käyttö täydellä kaasulla on suositeltavaa useimmissa tapauksissa.

18

VAARA

Jos irrotat otteesi liikkeenohjausvivuista koneen ollessa liikkeessä, saatat menettää koneen hallinnan, mikä voi johtaa loukkaantumiseen.

Pysäytä aina kone ja siirrä liikkeenohjausvivut pysäköintiasentoon, ennen kuin säädät Smart

Speed™ -ohjausjärjestelmää.

2.

Säädä vipu haluamaasi asentoon.

Eteenpäin ajo

1.

Siirrä liikkeenohjausvivut keskelle, lukitsemattomaan asentoon.

2.

Kun haluat ajaa eteenpäin, työnnä liikkeenohjausvipuja

hitaasti eteenpäin (Kuva 17).

Kuva 17

1.

Pysäköintiasento (jarru) 3.

Eteenpäin

2.

Lukitsematon keskiasento 4.

Taaksepäin

Smart Speed

™ -järjestelmän käyttö

Ohjausjärjestelmä

Smart Speed™ -ohjausjärjestelmän vipu sijaitsee kuljettajan

istuimen alapuolella (Kuva 18). Sen avulla kuljettaja voi valita

ajonopeusalueeksi nopean tai hitaan.

1

G008952

Kuva 19

Jos haluat ajaa suoraan, siirrä molempia

liikkeenohjausvipuja yhtä paljon (Kuva 17).

Jos haluat kääntyä, vapauta liikkeenohjausvipua

suuntaan, johon haluat kääntyä (Kuva 17).

Mitä enemmän liikkeenohjausvipuja siirretään, sitä nopeammin kone liikkuu kyseiseen suuntaan.

Kun haluat pysähtyä, vedä liikkeenohjausvivut vapaalle.

G 014475

1.

Smart Speed -vipu

Kuva 18

Nopeuden vaihto:

1.

Siirrä liikkeenohjausvivut vapaalle ja ulospäin pysäköintiasentoon. Vapauta teräkytkin.

19

Taaksepäin ajo

1.

Siirrä liikkeenohjausvivut keskelle, lukitsemattomaan asentoon.

2.

Kun haluat ajaa taaksepäin, katso taakse- ja alaspäin ja

vedä liikkeenohjausvipuja hitaasti taaksepäin (Kuva 20).

2

3

1

G 015319

1.

Leikkuukorkeusvipu

2.

Leikkuukorkeusasennot

Kuva 21

3.

115 mm, kuljetusasento

Kuva 20

G008953

Jos haluat ajaa suoraan, siirrä molempia

liikkeenohjausvipuja yhtä paljon (Kuva 20).

Jos haluat kääntyä, vapauta liikkeenohjausvipua suuntaan, johon haluat kääntyä.

Kun haluat pysähtyä, paina liikkeenohjausvivut vapaalle.

1.

Siirrä vipu haluamaasi leikkuuasentoon vetämällä vipua ylös- ja sisäänpäin.

2.

Kun vipu on haluamassasi kohdassa, laske vipua hitaasti alas, kunnes se kytkeytyy leikkuuasentoon.

Huomaa:

Kuljetusasento on korkein leikkuukorkeusasento

tai leikkuukorkeus (115 mm) (Kuva 21).

Istuimen säätö

Istuin siirtyy eteen- ja taaksepäin. Säädä istuin siten, että pystyt ohjaamaan konetta parhaiten ja asentosi on mahdollisimman mukava.

Koneen pysäytys

Kun haluat pysäyttää koneen, siirrä liikkeenohjausvivut vapaalle ja ulospäin pysäköintiasentoon. Vapauta teräkytkin, varmista että kaasu on nopealla ja käännä virta-avain

Pysäytys-asentoon.

Huomaa:

Muista irrottaa virta-avain virtalukosta.

VAARA

Lapset tai sivulliset voivat loukkaantua, jos he siirtävät tai yrittävät käyttää leikkuria sen ollessa ilman valvontaa.

Muista irrottaa virta-avain ja siirtää liikkeenohjausvivut ulospäin pysäköintiasentoon, kun jätät koneen ilman valvontaa vaikka vain muutamaksi minuutiksi.

Mallit, joissa on 107 cm:n leikkuupöydät

1.

Nosta istuin ja löysää säätöpultteja juuri sen verran, että

istuinta voidaan siirtää (Kuva 22).

Leikkuukorkeuden säätö

Leikkuukorkeutta säädetään vivulla, joka sijaitsee kuljettajan

istuimen oikealla puolella (Kuva 21).

20

1

2

3

4

1

G014970

1.

Ohjausvarren akseli

2.

Ohjausvipu

Kuva 24

3.

Lovettu, ylempi aukko

4.

Pultti

1.

Säätöpultti

Kuva 22

G 014477

2.

Siirrä istuin haluamallesi kohdalle ja kiristä pultit.

Mallit, joissa on 127 cm:n leikkuupöydät

Istu kuljettajan istuimella, nosta istuimen säätövipua hieman ja siirrä istuinta eteen- tai taaksepäin haluamaasi kohtaan

(Kuva 23).

4.

Toista säätö vastakkaiselle ohjausvivulle.

Kallistuksen säätö

Liikkeenohjausvipuja voidaan kallistaa pitkittäissuunnassa kuljettajan mieltymysten mukaan.

1.

Löysää ylempää pulttia, joka kiinnittää ohjausvivun ohjausvarren akseliin.

2.

Löysää alempaa pulttia juuri sen verran, että ohjausvipu

kääntyy pitkittäissuunnassa (Kuva 24). Kiinnitä

ohjausvipu uuteen asentoon kiristämällä molemmat pultit.

3.

Toista säätö vastakkaiselle ohjausvivulle.

1

Koneen työntäminen käsin

Tärkeää:

Työnnä konetta aina käsin Älä koskaan hinaa konetta, koska se voi vaurioitua.

Tässä koneessa on sähköinen jarrumekanismi. Konetta työnnettäessä virta-avaimen on oltava Käynnissä-asennossa.

Jotta sähköjarru voitaisiin vapauttaa, akun on oltava ladattu ja toiminnassa.

G014969

Kuva 23

Liikkeenohjausvipujen säätö

Korkeuden säätö

Liikkeenohjausvipuja voidaan säätää korkeammalle tai matalammalle kuljettajan mieltymysten mukaan.

1.

Irrota kaksi pulttia, jotka kiinnittävät ohjausvivun

ohjausvarren akseliin (Kuva 24).

2.

Siirrä ohjausvipu seuraavien aukkojen kohdalle.

3.

Kiinnitä vipu kahdella pultilla (Kuva 24).

Koneen työntäminen

1.

Pysäköi kone tasaiselle alustalle ja vapauta teräkytkin.

2.

Siirrä liikkeenohjausvivut ulospäin pysäköintiasentoon, sammuta moottori ja odota, että kaikki liikkuvat osat pysähtyvät, ennen kuin poistut käyttäjän paikalta.

3.

Paikanna ohitusvivut rungossa moottorin molemmilla puolilla.

4.

Siirrä ohitusvipuja eteenpäin aukon läpi ja lukitse ne

paikoilleen painamalla alas (Kuva 25).

Huomaa:

Tee samat vaiheet jokaisen vivun kohdalla.

5.

Siirrä liikkeenohjausvivut sisäänpäin vapaa-asentoon ja käännä virta-avain Käynnissä-asentoon.

Huomaa:

Älä käynnistä konetta.

Huomaa:

Konetta voidaan nyt työntää käsin.

21

G009660

3

1

2

3

4

1.

Ohitusvipujen sijainnit

Kuva 25

1 2 g017303

3.

Vivun asento koneen työntämistä varten

2.

Vivun asento koneen käyttöä varten

6.

Varmista lopuksi, että avain on käännetty takaisin

Pysäytys-asentoon, jotta akun lataus ei purkautuisi.

Huomaa:

Jos kone ei liiku, sähköjarru voi olla edelleen kytkettynä. Tarvittaessa sähköjarru voidaan vapauttaa käsin.

Katso kohta Sähköjarrun vapautus (sivu 35).

Koneen käyttö

Siirrä ohitusvipuja taaksepäin aukon läpi ja lukitse ne

paikoilleen kuvan mukaisesti (Kuva 25).

Huomaa:

Tee samat vaiheet jokaisen vivun kohdalla.

Muunto sivulle poistoon

(mallit, joissa on 107 cm:n leikkuupöydät)

Tämän koneen mukana toimitettu leikkuupöytä ja leikkuuterät on suunniteltu optimaaliseen leikkuujätteen levitykseen ja sivulle poistoon.

Poistolevyn irrotus sivulle poistoa varten

1.

Pysäköi kone tasaiselle alustalle ja vapauta teräkytkin.

2.

Siirrä liikkeenohjausvivut ulospäin pysäköintiasentoon, sammuta moottori, irrota virta-avain ja odota, että kaikki liikkuvat osat pysähtyvät, ennen kuin poistut käyttäjän paikalta.

3.

Irrota kaksi pulttia ja mutteria, jotka kiinnittävät

poistolevyn leikkuriin (Kuva 26).

5

Kuva 26

1.

Hattumutteri (1/4 tuumaa) 4.

Käännä levyä ylös

2.

Poistolevy 5.

Irrota levy

3.

Pultti (1/4 × 2-1/2 tuumaa)

4.

Irrota poistolevy.

5.

Nosta suuntainta ylös ja paikanna suuntaimen kääntötangossa oleva lukkomutteri.

6.

Irrota nykyinen ohut mutteri (3/8 tuumaa).

7.

Asenna ohjauslevy esiin tulleeseen kääntötankoon

(Kuva 27).

Huomaa:

Kiinnitä ohjauslevy leikkuriin olemassa olevalla ohuella mutterilla (3/8 tuumaa).

Huomaa:

Ohjauslevy on toimitettu koneen mukana irto-osana.

2

1

3

G005667

1.

Saranatappi

Kuva 27

3.

Nykyinen ohut mutteri (3/8 tuumaa)

2.

Ohjauslevy (alun perin toimitettu koneen mukana)

22

8.

Kiristä kiinnike momenttiin 7–9 N·m.

9.

Laske suuntain heittoaukon päälle.

Tärkeää:

Varmista, että leikkurissa on kääntyvä suuntain, joka levittää leikkuujätteen sivulle ja alas nurmeen päin, kun sivuheittotila on käytössä.

Muunto sivulle poistoon

(mallit, joissa on 127 cm:n leikkuupöydät)

Tämän koneen mukana toimitettu leikkuupöytä ja leikkuuterät on suunniteltu optimaaliseen leikkuujätteen levitykseen ja sivulle poistoon.

Poistolevyn asennus levitystä varten

1.

Pysäköi kone tasaiselle alustalle ja vapauta teräkytkin.

2.

Siirrä liikkeenohjausvivut ulospäin pysäköintiasentoon, sammuta moottori, irrota virta-avain ja odota, että kaikki liikkuvat osat pysähtyvät, ennen kuin poistut käyttäjän paikalta.

3.

Irrota ohjauslevy leikkuupöydästä (Kuva 27).

4.

Nosta suuntainta ja liu’uta poistolevyn yläosassa olevat kielekkeet suuntaimen alla olevaan tukitankoon.

5.

Käännä poistolevy alas aukon päälle ja leikkurin

alemman reunan päälle (Kuva 28).

Oikeanpuoleisen levittimen irrotus sivulle poistoa varten

1.

Pysäköi kone tasaiselle alustalle ja vapauta teräkytkin.

2.

Siirrä liikkeenohjausvivut ulospäin pysäköintiasentoon, sammuta moottori, irrota virta-avain ja odota, että kaikki liikkuvat osat pysähtyvät, ennen kuin poistut käyttäjän paikalta.

3.

Irrota oikeanpuoleinen leikkuuterä. Katso kohta Terien irrotus (sivu 37).

4.

Irrota kaksi nuppia ja jousialuslaattaa, jotka kiinnittävät

oikeanpuoleisen levittimen leikkuriin (Kuva 29).

Kuva 28

1.

Poistolevy

2.

Hattumutteri (1/4 tuumaa)

3.

Pultti (1/4 × 2-1/2 tuumaa)

6.

Kiinnitä poistolevy leikkurin alareunaan kahdella pultilla (1/4 × 2-1/2 tuumaa) ja kahdella hattumutterilla

(1/4 tuumaa) kuvan mukaisesti (Kuva 28).

Huomaa:

Älä kiristä muttereita liikaa; tämä voi vääristää levyä niin, että se koskettaa leikkuuteriä.

23

1.

Nuppi

2.

Jousialuslaatta

Kuva 29

3.

Levittimen tappi tulee ulos leikkurista

5.

Irrota oikeanpuoleinen levitin ja laske suuntain

heittoaukon päälle kuvien mukaisesti (Kuva 29 ja Kuva

30).

1

2

3

G015321

Kuva 31

1.

Pultti (5/16 × 3/4 tuumaa) 3.

Lukkomutteri

(5/16 tuumaa)

2.

Ohjauslevy

1.

Oikea levitin

2.

Jousialuslaatta ja nuppi

Kuva 30

3.

Heittoaukko

6.

Asenna kiinnikkeet leikkurin yläosassa oleviin reikiin, jotta niistä ei lennä roskia.

VAARA

Leikkurissa olevien avoimien reikien kautta lentää roskia, mikä voi johtaa vakavaan loukkaantumiseen.

• Älä koskaan käytä leikkuria ilman, että leikkuukotelon kaikkiin reikiin on asennettu suojukset.

• Asenna suojukset asennusaukkoihin, kun irrotat levittimen.

7.

Asenna oikeanpuoleinen leikkuuterä. Katso kohta

Terien asennus (sivu 38).

8.

Nosta suuntain ylös. Asenna kaksi pulttia (5/16 × 3/4 tuumaa) leikkuupöydän aukon reunassa oleviin reikiin.

9.

Asenna ohjauslevy leikkuupöytään (Kuva 31).

Huomaa:

Kiinnitä ohjauslevy leikkuupöytään kahdella lukkomutterilla (5/16 tuumaa).

Huomaa:

Ohjauslevy on toimitettu koneen mukana irto-osana.

10.

Kiristä kiinnikkeet momenttiin 7–9 N·m.

11.

Laske suuntain heittoaukon päälle.

Tärkeää:

Varmista, että leikkurissa on kääntyvä suuntain, joka levittää leikkuujätteen sivulle ja alas nurmeen päin, kun sivuheittotila on käytössä.

Oikeanpuoleisen levittimen asennus levitystä varten

1.

Pysäköi kone tasaiselle alustalle ja vapauta teräkytkin.

2.

Siirrä liikkeenohjausvivut ulospäin pysäköintiasentoon, sammuta moottori, irrota virta-avain ja odota, että kaikki liikkuvat osat pysähtyvät, ennen kuin poistut käyttäjän paikalta.

3.

Irrota ohjauslevy leikkuupöydästä (Kuva 31).

4.

Irrota oikeanpuoleinen leikkuuterä. Katso kohta Terien irrotus (sivu 37).

5.

Aseta oikeanpuoleinen levitin leikkuupöydän alle ja kiinnitä se kahdella nupilla ja jousialuslaatalla (kovera

puoli leikkuriin päin) kuvien mukaisesti (Kuva 29 ja

Kuva 30).

Tärkeää:

Varmista, että kieleke, joka on kauimmaisena oikeanpuoleisen levittimen oikealla sivulla, on leikkurin ulkopuolella ja samalla tasolla leikkurin pinnan kanssa.

6.

Asenna oikeanpuoleinen leikkuuterä. Katso kohta

Terien asennus (sivu 38).

Käyttövihjeitä

Kaasun Nopea-asetuksen käyttö

Leikkuujälki ja ilmanvaihto ovat parhaimmillaan, kun moottoria käytetään Nopea-asetuksella. Ilmaa tarvitaan, jotta ruoho saataisiin leikattua huolellisesti. Älä siis säädä leikkuukorkeutta liian alas ja älä anna leikkaamattoman ruohon ympäröidä leikkuria kokonaan. Huolehdi, että

24

leikkurin toinen sivu on leikatun nurmen päällä, jolloin leikkuriin pääsee ilmaa.

Smart Speed

™ -järjestelmän käyttö

Ohjausjärjestelmä

Smart Speed™ -ohjausjärjestelmän vipu sijaitsee kuljettajan istuimen alapuolella. Sen avulla kuljettaja voi valita nopeusalueeksi nopean tai hitaan. Hitaan nopeuden asetuksesta on hyötyä, kun konetta ohjataan ahtaissa paikoissa tai huolellista leikkuuta vaativilla alueilla. Hitaan nopeuden asetuksella voidaan myös parantaa leikkuujälkeä silloin, kun konetta halutaan käyttää suurella kaasulla ja terien nopeudella, sillä ajonopeutta voidaan alentaa tarpeen mukaan.

leikkuukorkeudella. Leikkaa ruoho sitten uudelleen normaalia, alempaa asetusta käyttäen.

Pysäytys

Jos koneen liike eteenpäin on pysäytettävä kesken leikkuun, nurmikolle saattaa pudota kasa leikkuujätettä. Jotta näin ei kävisi, siirry aiemmin leikatulle alueelle terät kytkettyinä tai vapauta leikkuupöytä eteenpäin ajaessasi.

Leikkuukoneen alapuolen puhtaanapito

Poista leikkuujätteet ja lika leikkurin alapuolelta aina käytön jälkeen. Jos leikkurin sisälle kertyy ruohoa, leikkuujäljestä tulee ennen pitkää epätyydyttävä.

Ruohon leikkaus ensimmäisen kerran

Varmista, ettei leikkuri leikkaa nurmen mahdollisia epätasaisia kohtia paljaaksi, leikkaamalla ruoho hieman tavallista pidemmäksi. Aikaisemmin käytetty leikkuukorkeus on kuitenkin yleensä sopivin. Kun leikattava ruoho on yli

15 cm:n pituista, ruoho kannattaa leikata kahteen kertaan hyvän leikkuujäljen varmistamiseksi.

1/3:n leikkaus ruohonkorresta

Ruohonkorren pituudesta kannattaa leikata vain noin 1/3.

Suuremman määrän leikkaamista ei suositella, ellei ruoho ole harvaa tai ole myöhäinen syksy, jolloin ruoho kasvaa hitaammin.

Leikkuusuunta

Vaihtele leikkuusuuntaa, jotta ruoho pysyy pystyssä. Tämä helpottaa myös leikkuujätteen levittämistä, joka puolestaan edistää maatumista ja lannoitusta.

Terien huolto

Pidä terä terävänä koko leikkuukauden ajan. Terävä terä leikkaa ruohon siistimmin ruohonkorsia repimättä.

Repeytymien vuoksi ruohon reunat muuttuvat ruskeiksi, mikä heikentää kasvua ja altistaa kasvisairauksille. Tarkista aina käytön jälkeen, että leikkuuterät ovat terävät ja että ne eivät ole kuluneet tai vaurioituneet. Viilaa mahdolliset lovet pois ja teroita terät tarpeen mukaan. Jos terä on vaurioitunut tai kulunut, vaihda se aitoon Toro-vaihtoterään.

Leikkaaminen sopivin aikavälein

Ruoho kannattaa yleensä leikata neljän päivän välein. Ruohon kasvunopeus kuitenkin vaihtelee. Koska leikkuukorkeus on hyvä pitää samana, leikkaa ruoho useammin alkukeväällä.

Vähennä leikkuukertoja keskikesällä, jolloin ruohon kasvu hidastuu. Jos ruohoa ei jostain syystä voida leikata pitkähköön aikaan, käytä ensin korkeaa leikkuukorkeutta. Leikkaa ruoho sitten uudelleen parin päivän kuluttua alemmalla korkeusasetuksella.

Varo leikkaamasta ruohoa liian lyhyeksi

Jos leikkurin leikkuuleveys on leveämpi kuin ennen käyttämässäsi leikkurissa, nosta leikkuukorkeutta, jotta et leikkaisi epätasaista nurmea liian lyhyeksi.

Pitkän ruohon leikkaaminen

Jos ruohon annetaan kasvaa hieman normaalia pidemmäksi tai se on hyvin kosteaa, leikkaa ruoho tavallista korkeammalla

25

Kunnossapito

Huomaa:

Koneen vasen ja oikea puoli määritellään normaalista käyttöasennosta käsin.

Kunnossapitotaulukko

Huoltoväli

Aina ennen käyttöä tai päivittäin

Jokaisen käytön jälkeen

25 käyttötunnin välein

100 käyttötunnin välein

200 käyttötunnin välein

500 käyttötunnin välein

Ennen varastointia

Huoltotoimenpide

• Tarkista turvajärjestelmän toiminta.

• Tarkista, ettei ilmanpuhdistimessa ole likaisia, löystyneitä tai vaurioituneita osia.

• Tarkista moottoriöljyn määrä.

• Puhdista ilmanottoritilä.

• Tarkista leikkuuterät.

• Tarkista, ettei suuntaimessa ole vaurioita.

• Puhdista leikkuupöydän kotelo.

• Rasvaa kaikki voitelukohdat.

• Huolla paperipanos (useammin erittäin pölyisissä ja likaisissa olosuhteissa).

• Tarkista rengaspaine.

• Tarkista, ettei hihnassa ole kulumia tai murtumia.

• Vaihda paperipanos (useammin erittäin pölyisissä ja likaisissa olosuhteissa).

• Vaihda moottoriöljy ja moottoriöljyn suodatin.

• Puhdista puhallinkotelo (useammin erittäin likaisissa tai pölyisissä olosuhteissa).

• Vaihda polttoaineputken suodatin..

• Tarkista sytytystulpan kunto ja kärkiväli.

• Vaihda sytytystulppa.

• Lataa akku ja irrota akun kaapelit.

• Tee kaikki yllä mainitut huoltotoimenpiteet ennen varastointia.

• Maalaa kuluneet pinnat.

Tärkeää:

Lisää huoltotoimenpiteitä on moottorin käyttöohjeessa.

VAROITUS

Jos jätät avaimen virtalukkoon, joku voi vahingossa käynnistää moottorin ja vahingoittaa vakavasti lähellä olijoita.

Irrota avain virtalukosta ja irrota sytytystulpan johto ennen huoltotoimenpiteitä. Työnnä johto sivuun, jotta se ei pääse vahingossa koskettamaan sytytystulppaa.

26

Huoltoa edeltävät toimenpiteet

Istuimen nosto

Varmista, että liikkeenohjausvivut on lukittu pysäköintiasentoon, ja nosta istuinta eteenpäin.

Istuinta nostamalla päästään käsiksi seuraaviin osiin:

Sarjanumerokilpi

Huoltotarra

Istuimen säätöpultit

Polttoainesuodatin

Akku ja akun kaapelit

Voitelu

Laakereiden rasvaus

Huoltoväli:

25 käyttötunnin välein—Rasvaa kaikki voitelukohdat.

Rasvatyyppi:

Litiumpohjainen yleisrasva nro 2

1.

Pysäköi kone tasaiselle alustalle ja vapauta teräkytkin.

2.

Siirrä liikkeenohjausvivut ulospäin pysäköintiasentoon, sammuta moottori, irrota virta-avain ja odota, että kaikki liikkuvat osat pysähtyvät, ennen kuin poistut käyttäjän paikalta.

3.

Puhdista rasvanipat (Kuva 32 ja Kuva 33) rievulla.

Huomaa:

Varmista, että kaikki maaliläiskät tulevat hangatuiksi pois nipasta (nipoista).

1

Kuva 32

1.

Etukääntöpyörän rengas

G014522

27

Kuva 33

Sijaitsee istuinkaukalon alapuolella

1.

Lue käyttöohjeet ennen korjaamista tai huoltamista

2.

Tarkista rengaspaineet

25 käyttötunnin välein

3.

Rasvaa 25 käyttötunnin välein

4.

Moottori

4.

Liitä voitelupistooli kuhunkin nippaan (Kuva 32 ja

Kuva 33).

5.

Pumppaa rasvaa nippoihin, kunnes rasvaa alkaa tihkua laakereista.

Moottorin huolto

Ilmanpuhdistimen huolto

Huoltoväli:

Aina ennen käyttöä tai päivittäin—Tarkista, ettei ilmanpuhdistimessa ole likaisia, löystyneitä tai vaurioituneita osia.

Koneen ilmanpuhdistimessa on vaihdettava suuritiheyksinen paperipanos. Tarkista ilmanpuhdistin päivittäin tai ennen koneen käynnistystä. Tarkista, ettei ilmanpuhdistinjärjestelmän ympärille ole kertynyt likaa tai roskia. Pidä alue puhtaana. Tarkista myös, etteivät osat ole löystyneet tai vaurioituneet. Vaihda kaikki taipuneet tai vaurioituneet ilmanpuhdistimen osat.

Huomaa:

Jos ilmanpuhdistimessa on löystyneitä tai vaurioituneita osia, moottoriin saattaa koneen käytön aikana päästä suodattamatonta ilmaa, joka aiheuttaa ennenaikaista kulumista ja vikoja.

Huomaa:

Puhdista ilmanpuhdistin useammin, mikäli olosuhteet ovat erittäin likaiset tai pölyiset.

se on likainen, taipunut tai vaurioitunut. Käsittele uusia panoksia varovasti. Älä käytä panosta, jos sen kumitiiviste on viallinen.

4.

Puhdista kaikki ilmanpuhdistimen osat niihin kertyneestä liasta ja poista roskat.

Huomaa:

Älä päästä likaa kaasuttimeen.

5.

Asenna ilmanpuhdistimen panos niin, että laskostettu puoli tulee ulospäin, ja aseta kumitiiviste

ilmanpuhdistimen kannan reunoja vasten (Kuva 34).

6.

Asenna ilmanpuhdistimen suojus ja kiinnitä se kahdella

nupilla (Kuva 34).

Moottoriöljyn huolto

Öljylaatu:

pesevä öljy (API-huoltoluokitus, SG, SH, SJ tai korkeampi)

Kampikammion tilavuus:

1,5 litraa, kun suodatin on vaihdettu

Viskositeetti:

Katso seuraava taulukko.

G005176

Kuva 35

Kuva 34

1.

Nupit, ilmanpuhdistimen suojus

3.

Paperipanos

2.

Ilmanpuhdistimen suojus 4.

Ilmanpuhdistimen kanta

Paperipanoksen huolto

Huoltoväli:

25 käyttötunnin välein—Huolla paperipanos

(useammin erittäin pölyisissä ja likaisissa olosuhteissa).

100 käyttötunnin välein—Vaihda paperipanos

(useammin erittäin pölyisissä ja likaisissa olosuhteissa).

1.

Irrota ilmanpuhdistimen suojus (Kuva 34).

2.

Irrota ilmanpuhdistimen panos ja kumitiiviste (Kuva

34).

3.

Irrota paperipanoksesta lika naputtamalla sen laskostettua puolta varovasti.

Huomaa:

Älä pese paperipanosta tai puhdista sitä paineilmalla, jotta se ei vaurioituisi. Vaihda panos, jos

Moottorin öljymäärän tarkistus

Huoltoväli:

Aina ennen käyttöä tai päivittäin—Tarkista moottoriöljyn määrä.

1.

Pysäköi kone tasaiselle alustalle, vapauta teräkytkin, sammuta moottori ja irrota virta-avain virtalukosta.

2.

Varmista, että moottori on pysähtynyt ja jäähtynyt, jotta

öljy on ehtinyt valua öljypohjaan.

3.

Puhdista öljyntäyttökorkin ja mittatikun ympäristö ennen korkin irrottamista, jotta moottoriin ei pääse likaa, leikkuujätteitä tai muita roskia.

4.

Irrota öljyntäyttökorkki ja mittatikku ja pyyhi öljy pois.

5.

Aseta mittatikku takaisin ja paina se tukevasti paikalleen

(Kuva 36).

28

1.

Pysäköi kone siten, että valutuspuoli on hieman vastakkaista puolta alempana, jotta kaikki öljy valuu pois.

2.

Vapauta teräkytkin ja siirrä liikkeenohjausvivut ulospäin pysäköintiasentoon.

3.

Sammuta moottori, irrota avain ja odota, että kaikki liikkuvat osat ovat pysähtyneet, ennen kuin poistut käyttäjän paikalta.

4.

Puhdista alue tyhjennysventtiilin ympärillä ja koneen rungossa.

5.

Paikanna öljyn tyhjennysletku ja liu’uta se

tyhjennysventtiilin ylle (Kuva 37).

F

3

G005068

3

L

1.

Mittatikku

2.

Täyttöputki

Kuva 36

3.

Moottoriöljyn määrä

6.

Irrota mittatikku ja tarkista öljymäärä (Kuva 36).

Huomaa:

Öljyn pinnan on ulotuttava mittatikun

F

-merkkiin saakka.

7.

Jos öljyä on liian vähän, lisää oikeantyyppistä öljyä mittatikun

F

-merkkiin saakka.

Huomaa:

Tarkista öljymäärä aina mittatikun avulla, ennen kuin lisäät öljyä.

Huomaa:

Huolehdi, että kampikammiossa on aina oikea määrä öljyä, jotta moottorin liiallinen kuluminen ja vauriot voitaisiin välttää. Älä koskaan käytä moottoria, jos öljyn pinta ulottuu mittatikun L-merkin alapuolelle tai F-merkin yläpuolelle.

Moottoriöljyn ja moottoriöljyn suodattimen vaihto

Huoltoväli:

100 käyttötunnin välein—Vaihda moottoriöljy ja moottoriöljyn suodatin.

Lisää öljyä, jonka huoltoluokitus on SG, SH, SJ tai korkeampi viskositeettitaulukon määritysten mukaisesti.

Vaihda moottoriöljy ja moottoriöljyn suodatin, kun moottori on vielä lämmin. Öljy on notkeampaa ja kuljettaa mukanaan enemmän epäpuhtauksia. Varmista, että moottori on vaakasuorassa, kun öljyä lisätään, tarkistetaan tai vaihdetaan.

Vaihda öljy ja suodatin seuraavasti:

1.

Öljyn tyhjennysletku

2.

Tyhjennysventtiili

Kuva 37

3.

Rungon pääty

4.

Moottoriöljyn suodatin

6.

Aseta öljyn tyhjennysletkun vastakkainen pää rungon

päädyn ylle (Kuva 37).

7.

Aseta astia tyhjennysletkun alapuolelle koneen alle

(Kuva 38).

29

1

2

3

G005177

Kuva 39

3.

Istukka

1.

Öljynsuodatin

2.

Tiiviste

1.

Öljyn tyhjennysventtiili

2.

Koneen runko

3.

Öljyn tyhjennysletku

Kuva 38

4.

Astia

5.

Öljynsuodatin

8.

Avaa tyhjennysventtiili kiertämällä sitä 1/4 kierrosta

vastapäivään ja anna öljyn valua astiaan (Kuva 38).

9.

Irrota öljyntäyttökorkki ja mittatikku (Kuva 36).

10.

Varaa riittävästi aikaa, jotta kaikki öljy ehtii valumaan.

11.

Irrota vanha suodatin ja pyyhi asennusalusta puhtaaksi

(Kuva 38).

12.

Kun kaikki öljy on valunut ulos, sulje öljyn tyhjennysventtiili.

13.

Irrota öljyn tyhjennysletku ja pyyhi ylimääräinen öljy

rungosta (Kuva 38).

Huomaa:

Toimita käytetty öljy jälleenkäsittelylaitoksen hävitettäväksi.

14.

Aseta uusi vaihtosuodatin matalaan astiaan avoin pää ylöspäin.

15.

Kaada uutta, oikeantyyppistä öljyä keskellä olevaan kierteitettyyn aukkoon.

Huomaa:

Lopeta kaataminen, kun öljyn pinta yltää kierteiden alareunaan. Anna öljyn imeytyä suodatinmateriaaliin minuutista kahteen minuuttiin.

16.

Sivele ohut kerros puhdasta öljyä uuden suodattimen kumitiivisteelle.

17.

Asenna uusi öljynsuodatin asennusalustaan.

18.

Käännä öljynsuodatinta myötäpäivään, kunnes kumitiiviste koskettaa asennusalustaa. Kiristä sitten

suodatinta vielä 2/3–1 kierrosta (Kuva 39).

19.

Kaada hitaasti noin 80 % määritetystä öljymäärästä

täyttöputkeen (Kuva 36).

20.

Asenna öljyntäyttökorkki ja mittatikku ja paina se

tukevasti paikalleen (Kuva 36).

21.

Tarkista öljymäärä (Kuva 36). Katso kohta Moottorin

öljymäärän tarkistus (sivu 28).

22.

Lisää öljyä hitaasti siten, että sitä on Full-merkkiin asti.

23.

Asenna öljyntäyttökorkki ja mittatikku ja paina se

tukevasti paikalleen (Kuva 36).

Sytytystulpan huolto

Huoltoväli:

200 käyttötunnin välein—Tarkista sytytystulpan kunto ja kärkiväli.

500 käyttötunnin välein—Vaihda sytytystulppa.

Sytytystulppa on RFI-yhteensopiva. Myös vastaavia muunmerkkisiä tulppia voidaan käyttää. Sytytystulpan suositeltu vaihtoväli on 500 tuntia.

Tyyppi:

Champion XC12YC (tai vastaava)

Kärkiväli: 0,76 mm

Sytytystulpan irrotus

1.

Vapauta teräkytkin, siirrä liikkeenohjausvivut ulospäin pysäköintiasentoon, sammuta moottori ja irrota virta-avain.

2.

Vedä sytytystulpan johto irti (Kuva 40).

3.

Puhdista sytytystulpan ympäristö, jotta moottoriin ei pääse sitä vaurioittavaa likaa.

Huomaa:

Koska sytytystulpan ympärillä on syvennys, tehokkain puhdistustapa on puhaltaa onteloon paineilmaa. Sytytystulppaan pääsee parhaiten käsiksi, kun puhallinkotelo on irrotettu puhdistusta varten.

4.

Irrota sytytystulppa ja metallinen aluslaatta.

30

1

16 ft-lb

22 N-m

G014537

Kuva 40

1.

Sytytystulpan ja johdon sijainti

G010687

Kuva 42

Sytytystulpan tarkistus

Tärkeää:

Älä puhdista sytytystulppia. Sytytystulppa tulee vaihtaa aina, kun eriste on mustunut, kun elektrodit ovat kuluneet tai kun tulpassa on öljykalvo tai murtumia.

Jos näet eristeessä vaaleanruskeata tai harmaata, moottori toimii moitteettomasti. Jos eriste on mustunut, ilmanpuhdistin on yleensä likainen.

Säädä kärkiväliksi 0,76 mm.

1

2

Kuva 41

G008794

Jäähdytysjärjestelmän puhdistus

Puhdista ilmanottoritilä ruohosta ja roskista aina ennen käyttöä.

1.

Vapauta teräkytkin, lukitse ohjausvivut vapaalle ja kytke seisontajarru.

2.

Sammuta moottori, irrota avain ja odota, että kaikki liikkuvat osat ovat pysähtyneet, ennen kuin poistut käyttäjän paikalta.

3.

Irrota ilmanottoritilä, ilmanpuhdistimen suojus ja tuulettimen kotelo.

4.

Puhdista osat roskista ja ruohosta.

5.

Asenna ilmanottoritilä, ilmanpuhdistimen suojus ja tuulettimen kotelo.

Sytytystulpan asennus

Kiristä sytytystulpat momenttiin 22 N·m.

Puhallinkotelon puhdistus

Jotta jäähdytys toimisi riittävän tehokkaasti, varmista, että säleikkö, jäähdytysrivat ja muut moottorin ulkoiset pinnat ovat aina puhtaat.

Irrota puhallinkotelo ja mahdolliset muut jäähdytyssuojukset kerran vuodessa tai 100 käyttötunnin välein (useammin erittäin likaisissa tai pölyisissä olosuhteissa). Puhdista jäähdytysrivat ja ulkoiset pinnat tarvittaessa. Muista asentaa jäähdytyssuojukset takaisin paikoilleen. Kiristä puhallinkotelon ruuvit momenttiin 7,5 N·m.

Tärkeää:

Jos moottoria käytetään säleikkö tukkeutuneena, likaisilla tai tukkeutuneilla jäähdytysrivoilla tai ilman suojuksia, ylikuumeneminen voi vaurioittaa moottoria.

31

Polttoainejärjestelmän huolto

HENGENVAARA

Tietyissä oloissa bensiini on hyvin tulenarkaa ja räjähdysherkkää. Bensiinin aiheuttamasta tulipalosta tai räjähdyksestä voi tulla palovammoja ja omaisuusvahinkoja.

• Kaikki polttoaineeseen liittyvät huoltotoimenpiteet on suoritettava vasta, kun moottori on jäähtynyt. Tyhjennys tulee suorittaa ulkona avoimessa tilassa. Läikkynyt bensiini tulee pyyhkiä pois.

• Bensiinisäiliötä tyhjennettäessä ei saa tupakoida, ja tyhjennys tulee suorittaa kaukana avotulesta tai paikoista, joissa kipinä voi sytyttää bensiinihöyryt.

Polttoaineputken suodattimen vaihto

Huoltoväli:

100 käyttötunnin välein—Vaihda polttoaineputken suodatin..

Älä asenna likaista suodatinta, jos se on irrotettu polttoaineputkesta.

1.

Pysäköi kone tasaiselle alustalle ja vapauta teräkytkin.

2.

Siirrä liikkeenohjausvivut ulospäin pysäköintiasentoon, sammuta moottori, irrota virta-avain ja odota, että kaikki liikkuvat osat pysähtyvät, ennen kuin poistut käyttäjän paikalta.

3.

Paikanna moottorin sivulla oleva polttoainesuodatin

(Kuva 43).

1

2

3

5

G017302

4

1.

Polttoaineletku säiliöstä

2.

Rivisuodatin

3.

Kulkusuunnan nuoli

Kuva 43

4.

Polttoaineletku moottoriin

5.

Letkunkiristin

4.

Purista letkunkiristimien päitä yhteen ja liu’uta niitä

poispäin suodattimesta (Kuva 43).

5.

Irrota suodatin polttoaineletkuista.

6.

Asenna uusi suodatin niin, että kulkusuunnan nuoli tulee polttoainesäiliöstä päin ja osoittaa moottoriin päin.

7.

Kiinnitä suodatin paikalleen siirtämällä letkukiristimet

lähelle sitä (Kuva 43).

32

Sähköjärjestelmän huolto

VAARA

KALIFORNIA

Lakiesityksen 65 mukainen varoitus

Akun liitännät, navat ja niihin liittyvät lisävarusteet sisältävät lyijyä ja lyijy-yhdisteitä, joiden tiedetään aiheuttavan syöpää ja haittaavan lisääntymistä. Pese kädet, kun olet käsitellyt akkua.

5.

Vedä kumisuojusta ylös punaista pluskaapelia pitkin.

6.

Irrota pluskaapeli (punainen) akun navasta (Kuva 44).

Huomaa:

Säilytä kaikki kiinnikkeet.

7.

Irrota akun pidike (Kuva 44) ja nosta akku pois

akkualustalta.

3

2

6

5

1

7

Akun lataus

Akun irrotus

VAARA

Akun navat tai metallityökalut voivat aiheuttaa oikosulun koskettaessaan koneen metalliosia, mistä voi seurata kipinöitä. Kipinät voivat saada akun kaasut räjähtämään ja aiheuttaa siten henkilövahingon.

• Kun irrotat tai asennat akun, älä anna akun napojen koskettaa koneen metalliosia.

• Älä anna metallityökalujen aiheuttaa oikosulkua akun napojen ja koneen metalliosien välille.

1.

Pysäköi kone tasaiselle alustalle ja vapauta teräkytkin.

2.

Siirrä liikkeenohjausvivut ulospäin pysäköintiasentoon, sammuta moottori, irrota virta-avain ja odota, että kaikki liikkuvat osat pysähtyvät, ennen kuin poistut käyttäjän paikalta.

3.

Nosta istuin, jotta pääset käsiksi akkuun.

4.

Irrota miinusmaakaapeli (musta) akun navasta (Kuva

44).

Huomaa:

Säilytä kaikki kiinnikkeet.

VAARA

Akun kaapeleiden virheellinen asennus voi vahingoittaa konetta ja kaapeleita sekä aiheuttaa kipinöitä. Kipinät voivat saada akun kaasut räjähtämään ja aiheuttaa siten henkilövahingon.

• Irrota aina akun miinuskaapeli

(musta) ennen pluskaapelin (punainen) irrottamista.

• Kytke aina akun pluskaapeli (punainen) ennen miinuskaapelia (musta).

4

G005072

Kuva 44

1.

2.

Akku

Akun plusnapa (+)

5.

Akun miinusnapa (–)

6.

Siipimutteri, aluslaatta ja pultti

3.

Pultti, aluslaatta ja mutteri 7.

Akun pidike

4.

Navan suojus

Akun lataus

Huoltoväli:

Ennen varastointia—Lataa akku ja irrota akun kaapelit.

1.

Irrota akku alustasta. Katso kohta Akun irrotus (sivu

33).

2.

Lataa akkua 6–10 A:n virralla vähintään yhden tunnin ajan.

Huomaa:

Älä lataa akkua liikaa.

3.

Kun akku on ladattu täyteen, irrota laturi sähköliitännästä. Irrota sitten laturin johtimet akun

navoista (Kuva 45).

33

1.

Akun plusnapa (+)

2.

Akun miinusnapa (–)

Kuva 45

3.

Punainen laturin johdin (+)

4.

Musta laturin johdin (–)

Huomaa:

Älä käytä konetta, kun akkua ei ole kytketty.

Se voi aiheuttaa sähkövaurioita.

Sulakkeiden huolto

Sähköjärjestelmä on suojattu sulakkeilla. Huoltoa ei tarvita.

Jos sulake kuitenkin palaa, tarkista osa/virtapiiri toimintavian tai oikosulun varalta.

Sulaketyyppi:

Päävirta F1 – 30 A, kahvatyyppinen

• Latauspiiri F2 – 25 A, kahvatyyppinen

1.

Irrota ruuvit, joilla ohjauspaneeli on kiinni koneessa.

Huomaa:

Säilytä kaikki kiinnikkeet.

2.

Nosta ohjauspaneeli ylös, niin pääset käsiksi

pääjohdinsarjaan ja sulakerasiaan (Kuva 46).

3.

Vaihda sulake vetämällä ensin vanha sulake irti (Kuva

46).

Akun asennus

1.

Aseta akku alustalle (Kuva 44).

2.

Asenna pluskaapeli (punainen) akun plusnapaan (+) käyttämällä aiemmin irrotettuja kiinnikkeitä.

3.

Asenna miinuskaapeli akun miinusnapaan (–) käyttämällä aiemmin irrotettuja kiinnikkeitä.

4.

Vedä punainen suojus positiivisen (punaisen) akun navan päälle.

5.

Kiinnitä akku pidikkeellä (Kuva 44).

6.

Laske istuin alas.

25

30

25

30

1

1.

Päävirta – 30 A

2

G014921

Kuva 46

2.

Latauspiiri – 25 A

4.

Palauta ohjauspaneeli normaaliasentoon.

Huomaa:

Kiinnitä paneeli koneeseen aiemmin irrotetuilla ruuveilla.

34

Vetojärjestelmän huolto

Rengaspaineen tarkistus

Huoltoväli:

25 käyttötunnin välein—Tarkista rengaspaine.

Pidä etu- ja takarenkaiden rengaspaine ohjeiden mukaisena.

Epätasainen rengaspaine saattaa tehdä leikkuujäljestä

epätasaisen. Tarkista paine venttiilin varresta (Kuva 47).

Tarkista paine, kun renkaat ovat kylmät, jotta painelukema olisi mahdollisimman tarkka.

Katso renkaiden valmistajan suosittelema enimmäispaine kääntöpyörien renkaiden sivusta.

Täytä vetävien takapyörien renkaat paineeseen 0,82 bar.

Sähköjarrun vapautus

Sähköjarru vapautuu kääntämällä nostovarsia eteenpäin käsin.

Kun sähköjarru on aktivoitunut, jarru palautuu.

Vapauta jarru:

1.

Paikanna sähköjarrun akseli, johon jarrun nostovarret

yhdistyvät (Kuva 48).

2.

Vapauta jarru kääntämällä akselia eteenpäin.

1

1.

Venttiilinvarsi

Kuva 47

G015000

Kuva 48

1.

Jarrun nostovarsi sähköjarrun ohjausyksikössä

35

Leikkurin huolto

Leikkuuterien huolto

Pidä terät terävinä koko leikkuukauden ajan. Terävät terät leikkaavat ruohon siistimmin ruohonkorsia repimättä.

Repeytymien vuoksi ruohon reunat muuttuvat ruskeiksi, mikä heikentää kasvua ja altistaa kasvisairauksille.

Tarkista päivittäin, että leikkuuterät ovat terävät ja että ne eivät ole kuluneet tai vaurioituneet. Viilaa mahdolliset lovet pois ja teroita terät tarpeen mukaan. Jos terä on vaurioitunut tai kulunut, vaihda se aitoon Toro-vaihtoterään. Jotta terien teroitus ja vaihto kävisi vaivattomasti, käytettävissä on hyvä olla muutamia vaihtoteriä.

VAARA

Kulunut tai vaurioitunut terä voi rikkoutua ja terän pala voi sinkoutua käyttäjään tai ohikulkijaan aiheuttaen vakavan loukkaantumisen tai kuoleman.

• Terä on tarkistettava säännöllisesti kulumisen ja vaurioiden varalta.

• Kulunut tai vaurioitunut terä on vaihdettava.

Ennen terien tarkastusta tai huoltoa

Pysäköi kone tasaiselle alustalle, vapauta teräkytkin, siirrä liikkeenohjausvivut ulospäin pysäköintiasentoon, sammuta moottori ja irrota virta-avain.

1.

Leikkuusärmä

2.

Kupera alue

Kuva 49

3.

Kulumisjälkiä/urautumista

4.

Vaurio

Taipuneiden terien tarkistus

Huomaa:

Koneen on oltava tasaisella alustalla seuraavaa toimenpidettä varten.

1.

Nosta leikkuupöytä ylimpään leikkuukorkeusasentoon, joka on myös kuljetusasento.

2.

Käytä pehmustettuja paksuja suojakäsineitä tai muita soveltuvia käsisuojaimia. Käännä terää hitaasti sopivaan asentoon, jossa etäisyys leikkuusärmästä tasaiseen

alustaan voidaan mitata (Kuva 50).

1

2

3

Terien tarkastus

Huoltoväli:

Aina ennen käyttöä tai päivittäin—Tarkista leikkuuterät.

1.

Tarkasta leikkuusärmät (Kuva 49).

Huomaa:

Jos särmät eivät ole teräviä tai niissä on

lovia, irrota terät ja teroita ne. Katso kohta Terien teroitus (sivu 38).

2.

Tarkasta terät, etenkin kupera alue (Kuva 49).

Huomaa:

Jos havaitset vähäisiäkään vaurioita,

kulumia tai uria tällä alueella (kohta 3, Kuva 49), asenna

uusi terä välittömästi.

1.

Leikkuupöytä

2.

Karan kotelo

Kuva 50

3.

Terä

G014972

36

3.

Mittaa etäisyys terän kärjestä tasaiseen alustaan (Kuva

51).

1

1

3

2

Kuva 51

1.

Terä mittausasennossa

2.

Tasainen alusta

3.

Mitattu etäisyys terän ja alustan välillä (A)

G014973

G014973

3

2

Kuva 53

1.

Vastakkaisen terän särmä mittausasennossa

2.

Tasainen alusta

3.

Toinen mitattu etäisyys terän ja alustan välillä (B)

4.

Käännä samaa terää 180 astetta niin, että vastakkainen

leikkuusärmä on samassa asennossa (Kuva 52).

3

2

1

G014974

Kuva 52

1.

Terä, aiemmin mitattu puoli

2.

Aiemmin käytetty mittausasento

3.

Terän vastakkainen puoli siirretään mittausasentoon

5.

Mittaa etäisyys terän kärjestä tasaiseen alustaan (Kuva

53).

Huomaa:

Ero saa olla enintään 3 mm.

A.

Jos A:n ja B:n välinen ero on suurempi kuin 3 mm,

vaihda terä uuteen. Katso kohdat Terien irrotus

(sivu 37) ja Terien asennus (sivu 38).

Huomaa:

Jos taipuneen terän tilalle vaihdetaan uusi ja mittaustulos on edelleen yli 3 mm, terän kara saattaa olla taipunut. Ota yhteys valtuutettuun

Toro-jälleenmyyjään.

B.

Jos ero on hyväksytyissä rajoissa, siirry seuraavaan terään.

Toista toimenpide kullekin terälle.

Terien irrotus

Terä on vaihdettava, jos se on osunut kiinteään esineeseen, jos se on epätasapainossa tai jos se on taipunut. Käytä aina aitoja Toro-vaihtoteriä koneen parhaan suorituskyvyn ja turvallisuuden varmistamiseksi. Muiden valmistajien vaihtoterien käyttö saattaa aiheuttaa sen, että kone ei ole enää turvallisuusstandardien mukainen.

1.

Tartu terän päähän liinan tai paksun hansikkaan avulla.

2.

Irrota teräpultti, jousialuslaatta, terän jäykistäjä ja terä

kara-akselista (Kuva 54).

37

Terien asennus

1.

Asenna terä kara-akseliin (Kuva 54).

Tärkeää:

Terän kuperan puolen on osoitettava ylöspäin leikkurin sisäpuolta kohti, jotta leikkuujäljestä tulee kunnollinen.

2.

Asenna terän jäykistäjä, jousialuslaatta (kovera puoli

terää kohden) ja teräpultti (Kuva 54).

3.

Kiristä teräpultti momenttiin 47–88 N m.

1.

Terän siipialue

2.

Terä

3.

Jousialuslaatta

Kuva 54

4.

Teräpultti

5.

Terän jäykistäjä (vain

107 cm:n leikkuupöydät)

Terien teroitus

1.

Viilaa leikkuusärmä teräväksi terän molemmista päistä

(Kuva 55).

Huomaa:

Säilytä alkuperäinen kulma.

Huomaa:

Terä säilyttää tasapainonsa, kun molemmista leikkuusärmistä poistetaan materiaalia yhtä paljon.

Leikkuupöydän tasaus

Varmista, että leikkuupöytä on vaakasuorassa aina leikkuria asentaessasi tai jos nurmikon leikkuujälki ei ole tasainen.

Ennen tasausta on tarkistettava, ettei leikkuupöydässä ole taipuneita teriä. Kaikki taipuneet terät on irrotettava ja

vaihdettava. Katso kohta Taipuneiden terien tarkistus (sivu

36) ennen kuin jatkat.

Leikkuupöytä on tasattava ensin sivusuunnassa, minkä jälkeen voidaan säätää pituussuuntaista kaltevuutta.

Vaatimukset:

Koneen on oltava tasaisella alustalla.

Kaikkien neljän renkaan ilmanpaineen on oltava oikea.

Katso kohta Rengaspaineen tarkistus (sivu 35).

Kuva 55

1.

Teroita alkuperäiseen kulmaan

2.

Tarkista terän tasapaino asettamalla se terän tasaimeen

(Kuva 56).

Huomaa:

Jos terä pysyy vaaka-asennossa, se on tasapainossa ja sitä voidaan käyttää.

Huomaa:

Jos terä ei ole tasapainossa, viilaa sitä vähän

vain siipialueelta (Kuva 55).

Sivusuuntainen tasaus

1.

Pysäköi kone tasaiselle alustalle ja vapauta teräkytkin.

2.

Siirrä liikkeenohjausvivut ulospäin pysäköintiasentoon, sammuta moottori, irrota virta-avain ja odota, että kaikki liikkuvat osat pysähtyvät, ennen kuin poistut käyttäjän paikalta.

3.

Siirrä leikkuukorkeuden säätövipu keskimmäiseen asentoon.

4.

Käännä teriä varovasti niin, että ne ovat kaikki

sivuttaissuunnassa (Kuva 57 ja Kuva 58).

1.

Terä

Kuva 56

2.

Tasain

3.

Toista, kunnes terä on tasapainossa.

38

3

2

1

G009682

3 kiinteästä asennosta ja asenna ne lovettuun

säätöasentoon (Kuva 59).

Huomaa:

Jos pultti on lovetussa asennossa, lukkopulttia ja sivuosan lukkomutteria ei ole tarpeen irrottaa.

G015323

2

5

4

4

Kuva 57

Leikkuupöydät, joissa on kaksi terää

1.

Terät sivusuunnassa

2.

Terän siipialue

3.

Ulkoleikkuusärmät

4.

Mittaa tästä etäisyys terän kärjestä tasaiseen alustaan

G005278

1

2

3

4

1.

Ripustuskorvake

2.

Lovettu säätöasento

3.

Kiinteä asento

3

2

Kuva 59

4.

Sivuosan lukkomutteri

5.

Sivuosan lukkopultti

9.

Löysää kannattimessa olevaa takaosan lukkomutteria

(Kuva 60).

3 1

2

4

4

Kuva 58

Leikkuupöydät, joissa on kolme terää

1.

Terät sivusuunnassa

2.

Terän siipialue

3.

Ulkoleikkuusärmät

4.

Mittaa tästä etäisyys terän kärjestä tasaiseen alustaan

3

1

5.

Mittaa ulkoleikkuusärmien ja tasaisen pinnan väliltä

(Kuva 57 ja Kuva 58).

Huomaa:

Jos molemmat mitat eivät ole 5 mm:n sisällä toisistaan, säätö on tarpeen. Jatka sitten toimenpidettä.

6.

Tue leikkuupöydän paino asettamalla puukappaleet leikkuupöydän reunojen alle.

Huomaa:

Älä aseta tukia nurmisuojarullien alle, jos leikkuupöydässä on sellaiset.

7.

Siirry koneen vasemmalle puolelle.

8.

Tarkista, onko sivuosan lukkopultti kiinteässä vai

lovetussa asennossa (Kuva 59).

Huomaa:

Jos sivuosan lukkopultti on kiinteässä asennossa, irrota se sekä sivuosan lukkomutteri

4

2

G015324

1.

Kannatin

2.

Takaosan lukkomutteri

Kuva 60

3.

Sivuosan lukkomutteri, lovettu asento

4.

Säätölovet

10.

Löysää kannattimessa olevaa sivuosan lukkomutteria

juuri sen verran, että kannatinta voidaan säätää (Kuva

60).

11.

Mittaa tarvittava säädön määrä hitsatun kannattimen lovien avulla.

Huomaa:

Jokainen lovi vastaa 6,35 mm:ä, ja jokainen

yksittäinen sivu vastaa 3,2 mm:ä (Kuva 61).

12.

Säädä leikkuupöytä sopivalle korkeudelle.

39

2

1

G009658

1

2

2

1.

6,35 mm

G015325

Kuva 61

2.

3,2 mm

13.

Pysäytä leikkuupöytä säädettyyn asentoon ja kiristä kannattimen sivuosan lukkomutteri uuden asennon

kiinnitystä varten (Kuva 60).

14.

Kiristä kannattimessa olevaa takaosan lukkomutteria.

15.

Tasaa leikkuupöytä tarkistamalla terän kaltevuus

pituussuunnassa. Katso Terän pituussuuntaisen kaltevuuden säätö (sivu 40).

Terän pituussuuntaisen kaltevuuden säätö

Terän pituussuuntainen kaltevuus on tarkistettava aina ennen leikkurin asennusta. Jos leikkurin etupää on yli 7,9 mm alempana kuin leikkurin takapää, säädä terän kaltevuutta seuraavien ohjeiden mukaisesti:

1.

Pysäköi kone tasaiselle alustalle ja vapauta teräkytkin.

2.

Siirrä liikkeenohjausvivut ulospäin pysäköintiasentoon, sammuta moottori, irrota virta-avain ja odota, että kaikki liikkuvat osat pysähtyvät, ennen kuin poistut käyttäjän paikalta.

3.

Siirrä leikkuukorkeuden säätövipu keskimmäiseen asentoon.

Huomaa:

Tarkista ja säädä terän sivusuuntainen tasaus, jos et ole tarkistanut asetusta. Katso kohta

Sivusuuntainen tasaus (sivu 38).

4.

Käännä teriä varovasti niin, että ne ovat

pituussuuntaisesti (Kuva 62 ja Kuva 63).

Kuva 62

Leikkuupöydät, joissa on kaksi terää

1.

Pituussuuntaiset terät

2.

Mittaa tästä etäisyys terän kärjestä tasaiseen alustaan

3

2

1

2

G009659

Kuva 63

Leikkuupöydät, joissa on kolme terää

3

1.

Pituussuuntaiset terät 3.

Mittaa tästä etäisyys terän kärjestä tasaiseen alustaan

2.

Ulkoleikkuusärmät

5.

Mittaa etäisyys etuterän kärjestä tasaiseen alustaan ja

takaterän kärjestä tasaiseen alustaan (Kuva 62 ja Kuva

63).

Huomaa:

Jos etuterän kärki ei ole 1,6–7,9 mm alempana kuin takaterän kärki, säädä etuosan lukkomutteria.

6.

Säädä terän pituussuuntaista kaltevuutta kiertämällä

leikkurin etuosassa olevaa säätömutteria (Kuva 64).

40

3

1

2

Kuva 64

3.

Lukkomutteri

G014634

1.

Säätötanko

2.

Säätölohko

7.

Nosta leikkurin etupäätä kiristämällä säätömutteria.

8.

Laske leikkurin etupäätä löysäämällä säätömutteria.

9.

Tarkista pituussuuntainen kaltevuus uudelleen säädön jälkeen. Jatka mutterin säätämistä, kunnes etuterän

kärki on 1,6–7,9 mm takaterän kärkeä alempana (Kuva

62 ja Kuva 63).

10.

Kun terän pituussuuntainen kaltevuus on kunnossa, tarkista leikkurin sivusuuntainen tasaus uudelleen.

Katso kohta Sivusuuntainen tasaus (sivu 38).

Leikkurin irrotus

1.

Pysäköi kone tasaiselle alustalle ja vapauta teräkytkin.

2.

Siirrä liikkeenohjausvivut ulospäin pysäköintiasentoon, sammuta moottori, irrota virta-avain ja odota, että kaikki liikkuvat osat pysähtyvät, ennen kuin poistut käyttäjän paikalta.

3.

Laske leikkuukorkeuden säätövipu alimpaan asentoon.

4.

Irrota sokkanaula etutukitangosta ja irrota tanko

leikkuupöydän kannattimesta (Kuva 65).

3

1

2

G014635

Kuva 65

3.

Leikkuupöydän kannatin 1.

Etutukitanko

2.

Lukkomutteri

5.

Laske leikkuupöydän etuosa varovasti maahan.

6.

Nosta leikkuupöytä ja kannattimet irti takanostovarresta. Laske leikkuri maahan

varovasti (Kuva 66).

1

G005077

Kuva 66

3.

Takanostovarsi 1.

Leikkuupöytä

2.

Kannatin

7.

Irrota leikkurin hihna moottorin hihnapyörästä liu’uttamalla leikkuupöytää taaksepäin.

8.

Liu’uta leikkuupöytä pois koneen alta.

Huomaa:

Säilytä kaikki osat myöhempää käyttöä varten.

41

Leikkurin asennus

1.

Pysäköi kone tasaiselle alustalle ja vapauta teräkytkin.

2.

Siirrä liikkeenohjausvivut ulospäin pysäköintiasentoon, sammuta moottori, irrota virta-avain ja odota, että kaikki liikkuvat osat pysähtyvät, ennen kuin poistut käyttäjän paikalta.

3.

Liu'uta leikkuri koneen alle.

4.

Laske leikkuukorkeuden säätövipu alimpaan asentoon.

5.

Nosta leikkuupöydän takaosaa ja ohjaa kannattimet

takanostovarren päälle (Kuva 66).

6.

Kiinnitä etutukitanko leikkuupöytään liitintapilla ja

sokkanaulalla (Kuva 65).

7.

Asenna leikkurin hihna moottorin hihnapyörään.

Suuntaimen vaihto

Huoltoväli:

Aina ennen käyttöä tai päivittäin—Tarkista, ettei suuntaimessa ole vaurioita.

VAARA

Jos heittoaukko ei ole peitossa, leikkuri saattaa singota esineitä käyttäjän tai sivullisten suuntaan, mistä voi olla seurauksena vakava tapaturma.

Seurauksena voi olla myös kosketus terään.

Älä koskaan käytä konetta ilman suuntainta, poistolevyä tai ruohonkeräysjärjestelmää.

Tarkista suuntain vaurioiden varalta aina ennen käyttöä.

Vaihda vaurioituneet osat ennen käyttöä.

1.

Irrota mutteri (3/8 tuumaa) tangosta leikkurin alta

(Kuva 67).

2

3

1

7

4

5

6

1.

Leikkuupöytä

2.

Suuntain

3.

Suuntaimen kannake

4.

Tanko

G005192

Kuva 67

5.

Jousi

6.

Mutteri (3/8 tuumaa)

7.

Lyhyt pidike

2.

Liu’uta tanko ulos lyhyestä pidikkeestä, jousesta ja

suuntaimesta (Kuva 67).

3.

Irrota vaurioitunut tai kulunut suuntain.

4.

Vaihda suuntain (Kuva 67).

5.

Liu’uta tangon suora pää suuntaimen takakannakkeen läpi.

6.

Aseta jousi päätylangat alaspäin tankoon ja suuntaimen kannakkeiden väliin.

7.

Liu’uta tanko suuntaimen toisen kannakkeen läpi (Kuva

67).

8.

Työnnä tanko suuntaimen edessä leikkuupöydässä olevaan lyhyeen pidikkeeseen.

9.

Kiinnitä tangon takaosa leikkuriin mutterilla

(3/8 tuumaa) kuvan mukaisesti (Kuva 67).

Tärkeää:

Suuntaimen on oltava jousikuormitettuna ala-asennossa. Nosta suuntain ylös ja testaa, että se napsahtaa ala-asentoon.

42

Leikkurin hihnan huolto

Hihnojen tarkastus

Huoltoväli:

25 käyttötunnin välein—Tarkista, ettei hihnassa ole kulumia tai murtumia.

Tarkista, ettei hihnoissa ole murtumia, rispaantuneita reunoja, palojälkiä tai muita vaurioita. Vaihda vaurioituneet hihnat.

Leikkurin hihnan vaihto

Kuluneen hihnan merkkejä ovat vinkuminen hihnan pyöriessä, terien lipsuminen ruohoa leikattaessa, rispaantuneet reunat, palojäljet ja murtumat. Vaihda leikkurin hihna, jos jokin näistä tiloista ilmenee.

1.

Pysäköi kone tasaiselle alustalle ja vapauta teräkytkin.

2.

Siirrä liikkeenohjausvivut ulospäin pysäköintiasentoon, sammuta moottori, irrota virta-avain ja odota, että kaikki liikkuvat osat pysähtyvät, ennen kuin poistut käyttäjän paikalta.

3.

Aseta leikkuukorkeudeksi alin leikkuuasento (38 mm).

4.

Vapauta kiristinpyörän jännitys irrottamalla kiristinpyörän jousi leikkuupöydän koukusta jousen irrotustyökalun avulla. Irrota sitten hihna hihnapyöriltä

(Kuva 68).

VAARA

Asennettuna jousessa on jännitys, ja se saattaa aiheuttaa henkilövahinkoja.

Ole varovainen, kun irrotat hihnaa.

4

G014930

6

Kuva 68

Leikkuupöydät, joissa on kaksi terää

1.

Kiristinpyörä

2.

Leikkurin hihna

3.

Ulommainen hihnapyörä

4.

Jousi

5.

Moottorin hihnapyörä

6.

Jousen irrotustyökalu

5.

Asenna uusi hihna moottorin ja leikkurin hihnapyörien

ympäri (Kuva 68).

6.

Asenna kiristinpyörän jousi leikkuupöydän koukkuun jousen irrotustyökalun avulla, jolloin kiristinpyörä ja

leikkurin hihna jännittyvät (Kuva 68).

43

Puhdistus

Leikkurin alapuolen pesu

Huoltoväli:

Jokaisen käytön jälkeen—Puhdista leikkuupöydän kotelo.

Pese leikkurin alapuoli aina käytön jälkeen, jotta ruohoa ei pääse kertymään ja jotta leikkuujäte hajaantuu paremmin.

1.

Pysäköi kone tasaiselle alustalle ja vapauta teräkytkin.

2.

Siirrä liikkeenohjausvivut ulospäin pysäköintiasentoon, sammuta moottori, irrota virta-avain ja odota, että kaikki liikkuvat osat pysähtyvät, ennen kuin poistut käyttäjän paikalta.

3.

Kiinnitä letkuliitin leikkurin pesuliitännän päähän ja

käännä vesi suurelle paineelle (Kuva 69).

Huomaa:

Levitä vaseliinia pesuliitännän

O-renkaaseen, jotta liitin liukuu paremmin ja suojaa

O-rengasta.

VAARA

Rikkoutunut tai puuttuva pesuliitäntä voi aiheuttaa esineiden ulossinkoutumista tai teräkosketuksen. Teräkosketus tai ulossinkoutuva jäte voi aiheuttaa loukkaantumisen tai kuoleman.

• Vaihda rikkoutunut tai puuttuva pesuliitäntä välittömästi, ennen kuin käytät leikkuria uudelleen.

• Käsiä tai jalkoja ei saa koskaan laittaa leikkurin alle tai sen aukkojen läpi.

1.

Pesuliitäntä

2.

Letku

Kuva 69

3.

O-rengas

4.

Liitin

4.

Laske leikkuri alimpaan leikkuukorkeuteen.

5.

Istuudu istuimelle ja käynnistä moottori.

6.

Kytke teräkytkin (voimanulosotto) ja anna leikkurin käydä 1–3 minuuttia.

7.

Vapauta terän ohjausvipu, sammuta moottori, irrota avain virtalukosta ja odota, että kaikki liikkuvat osat pysähtyvät.

8.

Käännä vesi pois päältä ja irrota liitin pesuliitännästä.

Huomaa:

Jos leikkuri ei puhdistu yhdellä pesukerralla, liota sitä ja anna sen seistä 30 minuutin ajan. Toista sitten toimenpide.

9.

Käytä leikkuria vielä 1–3 minuuttia, jotta vesi valuu pois.

44

Varastointi

Puhdistus ja varastointi

1.

Vapauta teräkytkin, siirrä liikkeenohjausvivut ulospäin pysäköintiasentoon, sammuta moottori ja irrota virta-avain.

2.

Irrota ruohon jäämät, lika ja rasva koneen kaikista ulkoisista osista, etenkin moottorista. Puhdista lika ja roskat moottorin sylinterinkannen rivoista ja tuulettimen kotelosta.

Tärkeää:

Kone voidaan pestä miedolla pesuaineella ja vedellä. Älä pese konetta painepesurilla. Älä käytä vettä ylen määrin, älä etenkään ohjauspaneelin lähellä, istuimen alla tai moottorin ja hydraulipumppujen läheisyydessä.

3.

Huolla ilmanpuhdistin. Katso kohta Ilmanpuhdistimen huolto (sivu 28).

4.

Rasvaa kone. Katso kohta Voitelu (sivu 27).

5.

Vaihda kampikammioöljy ja suodatin. Katso kohta

Moottoriöljyn huolto (sivu 28).

6.

Tarkista rengaspaine. Katso kohta Rengaspaineen tarkistus (sivu 35).

7.

Lataa akku. Katso kohta Akun lataus (sivu 33).

8.

Tarkista terien kunto. Katso kohta Leikkuuterien huolto (sivu 36).

9.

Valmistele kone varastointia varten, jos sitä ei ole tarkoitus käyttää yli kuukauteen. Valmistele kone varastointia varten seuraavasti.

10.

Lisää polttoainesäiliöön öljypohjaista stabilointi-

/lisäainetta. Noudata stabilointiaineen valmistajan sekoitusohjeita. Älä käytä alkoholipohjaista stabilointiainetta (etanolia tai metanolia).

Huomaa:

Stabilointi-/lisäaine toimii tehokkaimmin, kun se sekoitetaan tuoreeseen bensiiniin ja kun sitä käytetään jatkuvasti.

Käytä moottoria, jotta lisäaineinen polttoaine kiertää koko polttoainejärjestelmässä (viisi minuuttia).

Sammuta moottori, anna sen jäähtyä ja tyhjennä polttoainesäiliö.

Käynnistä moottori uudelleen ja anna sen käydä, kunnes se sammuu.

Käytä rikastinta. Käynnistä moottori ja käytä sitä, kunnes se ei käynnisty enää uudelleen.

Hävitä polttoaine asianmukaisesti. Kierrätä se paikallisten säädösten mukaan.

Tärkeää:

Älä säilytä lisäaineistettua bensiiniä

90 päivää kauempaa.

11.

Irrota sytytystulpat ja tarkista niiden kunto. Katso

kohta Sytytystulpan huolto (sivu 30). Kun sytytystulppa

(-tulpat) on irrotettu moottorista, kaada kaksi ruokalusikallista moottoriöljyä sytytystulpan reikään.

Kierrätä moottoria käynnistimellä, jotta öljy leviää sylinterin sisään. Asenna sytytystulppa tai -tulpat. Älä asenna sytytystulpan (-tulppien) johtoa.

12.

Puhdista lika ja roskat leikkurin päältä.

13.

Kaavi ruoho ja lika leikkurin alta ja pese leikkuri sitten vesiletkulla.

14.

Tarkista käyttöhihnan ja leikkurin hihnan kunto.

15.

Tarkista ja kiristä kaikki pultit, mutterit ja ruuvit. Korjaa tai vaihda kaikki kuluneet tai vaurioituneet osat.

16.

Maalaa kaikki naarmuuntuneet tai paljaat metallipinnat.

Maalia on saatavissa valtuutetusta huoltoliikkeestä.

17.

Varastoi kone puhtaaseen, kuivaan autotalliin tai varastotilaan. Poista avain virtalukosta ja pane se talteen. Peitä kone suojataksesi sen ja pitääksesi sen puhtaana.

45

Vianetsintä

Ongelma

Moottori ylikuumenee.

Käynnistin ei pyöritä.

Moottori ei käynnisty, käynnistyy huonosti tai ei pysy käynnissä.

Kone ei liiku.

Epänormaali värinä.

Mahdollinen syy

1. Ohitusventtiilit ovat auki..

2. Vetohihnat ovat kuluneet, löysällä tai rikkinäiset.

3. Vetohihnat ovat irti hihnapyöriltä.

4. Vaihteisto ei toimi.

1. Moottorin kiinnityspultit ovat löysällä.

2. Moottorin hihnapyörä, kiristinpyörä tai terän hihnapyörä on löysällä.

3. Moottorin hihnapyörä on vaurioitunut.

Korjaustoimenpiteet

1. Moottori on ylikuormitettu.

1. Vähennä ajonopeutta.

2. Kampikammiossa on liian vähän öljyä.

2. Lisää öljyä kampikammioon.

3. Moottorin puhallinkotelon alla olevat jäähdytysrivat ja ilmakanavat ovat tukossa.

3. Poista tukkeumat jäähdytysrivoista ja ilmakanavista.

4. Ilmanpuhdistin on likainen.

5. Polttoainejärjestelmässä on likaa, vettä tai vanhentunutta polttoainetta.

4. Puhdista tai vaihda ilmanpuhdistimen panos.

5. Ota yhteys valtuutettuun huoltoliikkeeseen

1. Teräkytkin on kytkettynä.

2. Liikkeenohjausvivut eivät ole pysäköintiasennossa.

3. Akussa ei ole latausta.

4. Sähköliitännät ovat ruostuneet tai löystyneet.

5. Sulake on palanut.

6. Rele tai kytkin on vaurioitunut.

1. Siirrä teräkytkin vapautettuun asentoon.

2. Siirrä liikkeenohjausvivut ulospäin pysäköintiasentoon.

3. Lataa akku.

4. Tarkista, että sähköliitäntöjen kosketus on kunnossa.

5. Vaihda sulake.

6. Ota yhteys valtuutettuun huoltoliikkeeseen.

1. Polttoainesäiliö on tyhjä.

1. Täytä polttoainesäiliö.

2. Rikastin ei ole käytössä.

3. Ilmanpuhdistin on likainen.

4. Sytytystulpan johto on löysällä tai irronnut.

5. Sytytystulppa on syöpynyt tai likainen, tai sen kärkiväli on väärä.

6. Polttoainesuodattimessa on likaa.

7. Polttoainejärjestelmässä on likaa, vettä tai vanhentunutta polttoainetta.

2. Siirrä rikastimen vipu Päällä-asentoon.

3. Puhdista tai vaihda ilmanpuhdistimen panos.

4. Asenna sytytystulpan johto.

5. Asenna uusi sytytystulppa, jonka kärkiväli on oikea.

6. Vaihda polttoainesuodatin.

7. Ota yhteys valtuutettuun huoltoliikkeeseen.

8. Polttoainesäiliössä on vääränlaista polttoainetta.

8. Tyhjennä säiliö ja täytä se oikeantyyppisellä polttoaineella.

9. Kampikammiossa on liian vähän öljyä.

9. Lisää öljyä kampikammioon.

1. Sulje hinausventtiilit.

2. Ota yhteys valtuutettuun huoltoliikkeeseen.

3. Ota yhteys valtuutettuun huoltoliikkeeseen.

4. Ota yhteys valtuutettuun huoltoliikkeeseen.

1. Kiristä moottorin kiinnityspultit.

2. Kiristä löysä pyörä.

3. Ota yhteys valtuutettuun huoltoliikkeeseen.

4. Asenna uusi leikkuuterä(t).

4. Leikkuuterä(t) on taipunut / ovat taipuneet tai epätasapainossa.

5. Terän kiinnityspultti on löysällä.

6. Terän kara on taipunut.

5. Kiristä terän kiinnityspultti.

6. Ota yhteys valtuutettuun huoltoliikkeeseen.

46

Ongelma

Epätasainen leikkuukorkeus.

Terät eivät pyöri.

Mahdollinen syy

1. Terät ovat tylsiä.

2. Leikkuuterät ovat taipuneet.

3. Leikkuri ei ole tasassa.

4. Nurmisuojapyörää ei ole asetettu oikein.

5. Leikkurin alapuoli on likainen.

6. Väärä rengaspaine.

7. Terän kara on taipunut.

Korjaustoimenpiteet

1. Teroita terä(t).

2. Asenna uusi leikkuuterä(t).

3. Tasaa leikkuri sivusuunnassa ja pituussuunnassa.

4. Säädä nurmisuojapyörän korkeutta.

5. Puhdista leikkurin alapuoli.

6. Aseta oikea rengaspaine.

7. Ota yhteys valtuutettuun huoltoliikkeeseen.

1. Asenna uusi käyttöhihna.

1. Käyttöhihna on kulunut, löysällä tai rikkinäinen.

2. Käyttöhihna on irti hihnapyörältä.

3. Voimanulosoton (PTO) kytkin tai sähköinen PTO-kytkin on viallinen.

4. Leikkurin hihna on kulunut, löysällä tai rikkinäinen.

2. Asenna käyttöhihna ja tarkista, että säätöakselit ja hihnaohjaimet ovat oikeassa asennossa.

3. Ota yhteys valtuutettuun huoltoliikkeeseen.

4. Asenna uusi leikkurin hihna.

47

Kaaviot

G014644

Kytkentäkaavio (Rev. A)

48

Huomautuksia:

49

Huomautuksia:

50

Kansainväliset jakelijat

Jakelija: Maa: Puhelinnumero:

Agrolanc Kft Unkari

Balama Prima Engineering Equip.

Hongkong

B-Ray Corporation

Casco Sales Company

Korea

Puerto Rico

Ceres S.A.

CSSC Turf Equipment (pvt) Ltd.

Cyril Johnston & Co.

Costa Rica

Sri Lanka

Pohjois-Irlanti

Cyril Johnston & Co.

Equiver

Femco S.A.

ForGarder OU

G.Y.K. Company Ltd.

Geomechaniki of Athens

Golf international Turizm

Guandong Golden Star

Hako Ground and Garden

Hako Ground and Garden

Hayter Limited (U.K.)

Hydroturf Int. Co Dubai

Hydroturf Egypt LLC

Irrimac

Irrigation Products Int'l Pvt Ltd.

Jean Heybroek b.v.

36 27 539 640

852 2155 2163

82 32 551 2076

787 788 8383

506 239 1138

94 11 2746100

44 2890 813 121

Irlanti

Meksiko

Guatemala

Viro

Japani

Kreikka

Turkki

Kiina

Ruotsi

44 2890 813 121

52 55 539 95444

502 442 3277

372 384 6060

81 726 325 861

30 10 935 0054

90 216 336 5993

86 20 876 51338

46 35 10 0000

Norja

Yhdistynyt

47 22 90 7760

44 1279 723 444 kuningaskunta

Arabiemiirikuntien liitto 97 14 347 9479

Egypti

Portugali

Intia

Alankomaat

202 519 4308

351 21 238 8260

0091 44 2449 4387

31 30 639 4611

Jakelija:

Maquiver S.A.

Maruyama Mfg. Co. Inc.

Mountfield a.s.

Mountfield a.s.

Munditol S.A.

Norma Garden

Oslinger Turf Equipment SA

Maa:

Kolumbia

Japani

Puhelinnumero:

57 1 236 4079

81 3 3252 2285

Tšekin tasavalta 420 255 704 220

Slovakia 420 255 704 220

Argentiina

Venäjä

Ecuador

54 11 4 821 9999

7 495 411 61 20

593 4 239 6970

Oy Hako Ground and Garden Ab Suomi

Parkland Products Ltd.

Uusi-Seelanti

358 987 00733

64 3 34 93760

Perfetto

Pratoverde SRL.

Puola

Italia

48 61 8 208 416

39 049 9128 128

Prochaska & Cie

RT Cohen 2004 Ltd.

Riversa

Lely Turfcare

Solvert S.A.S.

Spypros Stavrinides Limited

Surge Systems India Limited

Itävalta

Israel

Espanja

Tanska

Ranska

Kypros

Intia

43 1 278 5100

972 986 17979

34 9 52 83 7500

45 66 109 200

33 1 30 81 77 00

357 22 434131

91 1 292299901

T-Markt Logistics Ltd.

Toro Australia

Toro Europe NV

Valtech

Victus Emak

Unkari

Australia

Belgia

Marokko

Puola

36 26 525 500

61 3 9580 7355

32 14 562 960

212 5 3766 3636

48 61 823 8369

Eurooppalainen tietosuojailmoitus

Toron keräämät tiedot

Toro Warranty Company (Toro) huolehtii asiakkaiden tietosuojasta. Takuuvaatimusten käsittelyä ja mahdollisia tuotteiden takaisinkutsukampanjoita varten pyydämme, että asiakkaat lähettävät henkilötiedot suoraan Torolle tai paikalliselle Toro-jälleenmyyjälle.

Toro-takuujärjestelmä toimii yhdysvaltalaisilla palvelimilla, eivätkä yhdysvaltalaiset tietosuojalait välttämättä tarjoa samanlaista suojaa kuin vastaavat lait asiakkaan omassa maassa.

ANTAMALLA HENKILÖTIEDOT TOROLLE ASIAKAS SUOSTUU SIIHEN, ETTÄ NÄITÄ TIETOJA KÄSITELLÄÄN TÄSSÄ TIETOSUOJAILMOITUKSESSA

KUVATULLA TAVALLA.

Tapa, jolla Toro käyttää tietoja

Toro voi käyttää henkilötietoja takuuvaatimusten käsittelyyn, yhteydenottoihin mahdollisissa tuotteiden takaisinkutsukampanjoissa ja muissa mahdollisissa tarkoituksissa, joista kerrotaan erikseen. Toro voi jakaa tietoja Toron sisaryhtiöille, jälleenmyyjille ja muille liiketoimintakumppaneille näiden tarkoitusten yhteydessä. Toro ei myy asiakkaiden henkilötietoja muille yhtiöille. Toro pidättää oikeuden luovuttaa henkilötietoja lain määräämiin tarkoituksiin tai asiaankuuluvien viranomaisten pyynnöstä, Toron järjestelmien toiminnan varmistamiseksi tai Toron turvallisuuden tai muiden käyttäjien turvallisuuden varmistamiseksi.

Henkilötietojen säilytys

Henkilötietoja säilytetään niin kauan kuin niitä tarvitaan niiden alkuperäiseen tarkoitukseen tai muihin asianmukaisiin tarkoituksiin (kuten viranomaismääräysten noudattamiseksi) tai lain määräämän ajan.

Toron vakuutus asiakkaiden henkilötietojen tietosuojasta

Toro pyrkii säilyttämään henkilötietojen tietosuojan kohtuullisten varotoimien avulla. Lisäksi se pyrkii huolehtimaan tietojen tarkkuudesta ja paikkansapitävyydestä.

Henkilötietojen käyttö ja korjaus

Jos haluat tarkistaa henkilötietosi tai korjata niitä, lähetä sähköpostia osoitteeseen [email protected]

Australian kuluttajalainsäädäntö

Australialaiset asiakkaat voivat saada lisätietoja Australian kuluttajalainsäädännöstä pakkauksen sisällä olevasta materiaalista tai paikalliselta

Toro-jälleenmyyjältä.

374-0269 Rev H

Toron takuu ja

Toro GTS -käynnistystakuu

Ehdot ja takuunalaiset tuotteet

Toro Company ja sen sisaryhtiö Toro Warranty Company antavat yhteisen sopimuksensa mukaisesti alkuperäiselle ostajalle 1 takuun korjata alla ilmoitettu

Toro-tuote, jos siinä ilmenee materiaali- tai valmistusvikoja tai jos Toro GTS

(Guaranteed to Start) -käynnistystakuun piiriin kuuluva laite ei käynnisty ensimmäisellä tai toisella vedolla, edellyttäen, että

käyttöoppaassa

kuvatuista säännöllisistä huoltotoimenpiteistä on huolehdittu.

Tuotteille annetaan seuraavat takuuajat ostopäivästä lukien:

Tuotteet

Työnnettävät ruohonleikkurit

Valettu leikkuupöytä

Takuuaika

Moottori

Moottori

TimeMaster-leikkurit

Akku

Teräsleikkuupöytä

Moottori

Akku

Sähkökäyttöiset kannettavat laitteet

5 vuotta kotikäytössä 2

90 päivää kaupallisessa käytössä

5 vuoden GTS-takuu, kotikäytössä 3

2 vuotta

2 vuotta kotikäytössä 2

30 päivää kaupallisessa käytössä

2 vuoden GTS-takuu, kotikäytössä 3

3 vuotta kotikäytössä 2

90 päivää kaupallisessa käytössä

3 vuoden GTS-takuu, kotikäytössä 3

2 vuotta

2 vuotta kotikäytössä 2

Ei takuuta kaupallisessa käytössä

Lumilingot

Yksivaiheinen

Moottori

Kaksivaiheinen

Suppilo, suppilon suuntain ja siipipyörän kotelon suojus

Sähkökäyttöiset lumilingot

2 vuotta kotikäytössä 2

45 päivää kaupallisessa käytössä

2 vuoden GTS-takuu, kotikäytössä 3

3 vuotta kotikäytössä 2

45 päivää kaupallisessa käytössä

Elinikäinen (vain alkuperäinen omistaja) 5

2 vuotta kotikäytössä 2

Ei takuuta kaupallisessa käytössä

Kaikki seuraavat ajoleikkurit

Moottori

• Akku

Lisälaitteet

Ajoleikkurit ja puutarhatraktorit (DH)

Ajoleikkurit ja puutarhatraktorit (XLS)

TimeCutter

TITAN-leikkurit

• Runko

Katso moottorin valmistajan takuu

2 vuotta kotikäytössä

2 vuotta kotikäytössä

2 vuotta kotikäytössä

2

2

2

30 päivää kaupallisessa käytössä

3 vuotta kotikäytössä 2

30 päivää kaupallisessa käytössä

3 vuotta kotikäytössä 2

30 päivää kaupallisessa käytössä

4

3 vuotta tai 240 tuntia 5

Elinikäinen (vain alkuperäinen omistaja) 6

1 Alkuperäinen ostaja on henkilö, joka alun perin osti Toro-tuotteen.

2 Kotikäyttö tarkoittaa tuotteen käyttöä samalla tontilla, jolla asiakkaan koti sijaitsee. Käyttöä useammassa kuin yhdessä paikassa pidetään kaupallisena käyttönä, johon sovelletaan kaupalliseen käyttöön annettua takuuta.

3 Toro GTS -käynnistystakuu ei kata kaupallisessa käytössä olevia tuotteita.

4 Joillakin Toro-tuotteissa käytetyillä moottoreilla on moottorin valmistajan antama takuu.

5 Kumpi tahansa ilmenee ensin.

6 Elinikäinen takuu: Jos koneen päärakenteen muodostava runko (joka koostuu yhteen hitsatuista osista ja johon moottorin kaltaiset muut osat kiinnitetään) halkeaa tai murtuu normaalikäytössä, se korjataan tai vaihdetaan Toron harkinnan mukaan takuun puitteissa maksutta osien ja työn osalta. Takuu ei kata rungon vaurioitumista väärinkäytön tai ruostumisen edellyttämien korjausten laiminlyönnin seurauksena.

Takuu voidaan evätä, jos tuntilaskuri on irrotettu, siihen on tehty muutoksia tai jos sitä on muuten peukaloitu.

Kotikäyttöön tarkoitetut tuotteet

Omistajan vastuut

Toro-tuotetta on huollettava

käyttöoppaan

huolto-ohjeiden mukaisesti. Tällaisen kunnossapidon kustannuksista vastaa omistaja huollon suorittajasta riippumatta.

Takuuhuollon ohjeet

Jos epäilet, että Toro-tuotteessasi on materiaali- tai valmistusvirhe, toimi näin:

1.

Ota yhteys tuotteen myyjään huollon järjestämiseksi. Jos et voi jostain syystä ottaa yhteyttä tuotteen myyjään, ota yhteys mihin tahansa valtuutettuun

Toro-jälleenmyyjään. Katso oheinen jakelijaluettelo.

2.

Vie laite ja ostotodistus (ostokuitti) huoltoliikkeeseen. Jos et ole tyytyväinen huoltoliikkeen arvioon tai saamaasi palveluun, ota yhteys Toroon:

Toro Customer Care Department, RLC Division

Toro Warranty Company

8111 Lyndale Avenue South

Bloomington, MN 55420-1196

001–952–948–4707

Takuun ulkopuoliset kohteet ja viat

Muita nimenomaisia takuita ei ole, lukuun ottamatta joitain tuotteita koskevia moottoriin tai moottorin päästöjen rajoitusjärjestelmiin liittyviä takuita. Tämä takuu ei kata seuraavia:

Määräaikaishuolto tai varaosat, kuten suodattimet, polttoaine, voiteluaineet,

öljynvaihdot, sytytystulpat, ilmansuodattimet, terien teroitus, kuluneet terät, kaapelin/vivuston säädöt sekä jarrujen ja kytkinten säädöt

Normaalin kulumisen seurauksena vioittuneet osat

Laitteet tai osat, joita on muutettu, käytetty väärin tai laiminlyöty, tai jotka on vaihdettava tai korjattava onnettomuuksien tai asianmukaisen huollon laiminlyönnin vuoksi

Nouto- ja toimituskulut

Muun kuin valtuutetun Toro-huoltoliikkeen tekemät korjaukset tai korjausyritykset

Korjaukset, jotka johtuvat suositellun polttoainemenettelyn laiminlyönnistä

(lisäohjeita on

käyttöoppaassa

)

Epäpuhtauksien poistaminen polttoainejärjestelmästä

Vanhan polttoaineen (yli kuukauden vanhan) tai yli 10 % etanolia tai yli

15 % MTBE:tä sisältävän polttoaineen käyttö

– Polttoainejärjestelmän tyhjentämättä jättäminen ennen yli kuukauden pituisia käyttökatkoja

Korjaukset tai säädöt, joilla pyritään korjaamaan seuraavista tekijöistä johtuvia käynnistysvaikeuksia:

– Asianmukaisten huoltotoimenpiteiden tai suositellun polttoainemenettelyn laiminlyönti

– Leikkurin terän osuminen esteeseen

Erityisolosuhteet, joissa käynnistys voi edellyttää useampaa kuin kahta vetoa:

– Ensimmäinen käynnistyskerta yli kolmen kuukauden pituisen käyttökatkon tai varastoinnin jälkeen

Käynnistys alhaisessa lämpötilassa, esimerkiksi varhain keväällä tai myöhään syksyllä

Väärä käynnistystapa – jos yksikön käynnistyksessä on ongelmia, varmista

käyttöoppaasta

, että käytät oikeaa käynnistystapaa. Näin voidaan ehkä välttää tarpeeton käynti valtuutetussa Toro-huoltoliikkeessä.

Yleiset ehdot

Ostajaa suojaavat maakohtaiset lait. Tämä takuu ei rajoita ostajan lakisääteisiä oikeuksia.

374-0268 Rev F

Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Related manuals