Toro TimeCutter ZS 4200S Riding Mower User manual

Toro TimeCutter ZS 4200S Riding Mower User manual
Form No. 3375-736 Rev A
TimeCutter® ZS 4200S -ajoleikkuri
Mallinro: 74389—Sarjanro: 313000001 tai suurempi
Rekisteröi tuotteesi osoitteessa www.Toro.com.
Käännös alkuperäisestä tekstistä (FI)
*3375-736* A
Tämä kone on ajettava vaakatasoleikkuri, joka on tarkoitettu
kotikäyttöön asuinalueille. Se on tarkoitettu pääasiassa
viheralueiden ruohonleikkuuseen. Sitä ei ole tarkoitettu
pensaiden leikkuuseen tai ruohon tai muun kasvuston
leikkuuseen teiden varsilla eikä maatalouskäyttöön.
Mallinro:
Sarjanro:
Tämä tuote on asiaankuuluvien eurooppalaisten direktiivien
mukainen. Lisätietoja on erillisessä tuotekohtaisessa
vaatimustenmukaisuusvakuutuksessa.
Tässä käyttöoppaassa esiintyvä varoitusmerkintä (Kuva 2)
ilmaisee uhkaa, josta saattaa olla seurauksena vakava
tapaturma tai jopa kuolema, jos suositellut varotoimenpiteet
laiminlyödään.
Bruttohevosvoima
Moottorin valmistaja on mitannut tämän moottorin
brutto- tai nettohevosvoiman laboratoriossa SAE J1940:n
mukaisesti. Tämän luokan leikkurin moottorin todellinen
hevosvoimamäärä on huomattavasti alhaisempi, koska se
on säädetty turvallisuuteen, päästöihin ja käyttöön liittyvien
vaatimusten mukaisesti.
Kuva 2
1. Varoitusmerkintä.
Osoitteessa www.Toro.com on lisätietoja ajoleikkurimalleista.
Lisäksi tässä käyttöoppaassa käytetään kahta seuraavaa
termiä tietojen korostamiseksi. Tärkeää kiinnittää huomiota
mekaanisiin erikoistietoihin ja Huomautus korostaa
erityishuomion ansaitsevia yleistietoja.
Johdanto
Sisältö
Lue nämä tiedot huolellisesti, jotta oppisit käyttämään
ja huoltamaan laitetta asianmukaisesti sekä välttämään
tapaturmia ja tuotevaurioita. Olet itse vastuussa tuotteen
asianmukaisesta ja turvallisesta käytöstä.
Johdanto ....................................................................... 2
Turvaohjeet ................................................................... 3
Ajettavien vaakatasoleikkurien turvallinen
käyttö................................................................. 3
Turvalliset käyttötavat .............................................. 3
Toro-ajoleikkurien turvallisuus .................................. 5
Malli 74389............................................................. 5
Kaltevuuskaavio ..................................................... 6
Turva- ja ohjetarrat ................................................. 7
Laitteen yleiskatsaus ......................................................11
Ohjauslaitteet ........................................................11
Käyttö .........................................................................12
Muista aina turvallisuus ...........................................12
Käynnistysvalmistelut .............................................14
Moottorin käynnistys ..............................................15
Terien käyttö..........................................................16
Turvajärjestelmän testaus ........................................16
Moottorin sammutus ..............................................17
Ajaminen ..............................................................17
Koneen pysäytys ....................................................18
Leikkuukorkeuden säätö..........................................18
Nurmisuojarullien säätö ..........................................19
Istuimen säätö........................................................19
Liikkeenohjausvipujen säätö ....................................19
Koneen työntäminen käsin ......................................20
Suuntain................................................................20
Muunto sivulle poistoon (mallit, joissa on 107 cm:n
leikkuupöydät)....................................................21
Käyttövihjeitä .......................................................22
Kunnossapito ...............................................................24
Kunnossapitotaulukko ...............................................24
Huoltoa edeltävät toimenpiteet ....................................25
Voit ottaa yhteyden Toroon suoraan osoitteessa
www.Toro.com, jos tarvitset tietoja tuotteista, lisävarusteista
tai lähimmästä jälleenmyyjästä tai haluat rekisteröidä tuotteesi.
Aina kun tarvitset huoltoa, alkuperäisiä Toro-varaosia tai
lisätietoja, ota yhteys valtuutettuun huoltoliikkeeseen tai
Toron asiakaspalveluun. Ota tällöin tuotteen malli- ja
sarjanumerot valmiiksi esiin. Kuva 1 näyttää laitteen malli ja
sarjanumeron sijainnin. Kirjoita numerot annettuun tilaan.
1
G014523
Kuva 1
Istuimen alla
1. Malli- ja sarjanumerokilpi
Kirjoita tuotteen malli- ja sarjanumerot alla olevaan tilaan:
© 2012—The Toro® Company
8111 Lyndale Avenue South
Bloomington, MN 55420
2
Toron WWW-sivusto osoitteessa www.Toro.com.
Painettu Yhdysvalloissa.
Kaikki oikeudet pidätetään
Turvaohjeet
Istuimen nosto.......................................................25
Voitelu .....................................................................25
Laakereiden rasvaus ................................................25
Moottorin huolto ......................................................26
Ilmanpuhdistimen huolto ........................................26
Moottoriöljyn huolto ..............................................26
Sytytystulpan huolto ...............................................28
Puhallinkotelon puhdistus .......................................29
Polttoainejärjestelmän huolto ......................................30
Polttoaineputken suodattimen vaihto ........................30
Sähköjärjestelmän huolto ...........................................31
Akun lataus ...........................................................31
Sulakkeiden huolto .................................................32
Vetojärjestelmän huolto .............................................32
Rengaspaineen tarkistus ..........................................32
Sähköjarrun vapautus..............................................32
Leikkurin huolto ........................................................33
Leikkuuterien huolto...............................................33
Leikkuupöydän tasaus .............................................35
Leikkurin irrotus ....................................................37
Leikkurin hihnan huolto ..........................................38
Leikkurin asennus...................................................39
Suuntaimen vaihto..................................................39
Puhdistus .................................................................40
Leikkurin alapuolen pesu .........................................40
Varastointi ...................................................................41
Puhdistus ja varastointi............................................41
Vianetsintä ...................................................................42
Kaaviot .......................................................................44
Ajettavien vaakatasoleikkurien
turvallinen käyttö
Tämä kone täyttää tai ylittää valmistushetkellä voimassa olevat
eurooppalaiset standardit. Laitteen epäasianmukainen käyttö
tai huolto voi kuitenkin aiheuttaa tapaturman. Vähennä
loukkaantumisriskiä noudattamalla näitä turvallisuusohjeita
ja huomioimalla aina varoitusmerkki, joka tarkoittaa
VAROITUSTA, VAARAA tai HENGENVAARAA –
”henkilöturvallisuusohjeet”. Ohjeiden noudattamatta
jättäminen saattaa johtaa henkilövahinkoon tai kuolemaan.
Turvalliset käyttötavat
Seuraavat ohjeet ovat EN-standardista EN 836:1997.
Tämä tuote voi katkaista jalan tai käden sekä singota
esineitä. Noudata aina kaikkia turvallisuusohjeita vakavan
loukkaantumisen tai kuoleman välttämiseksi.
Koulutus
• Lue ohjeet huolellisesti. Tutustu ohjauslaitteisiin ja
laitteen asianmukaiseen käyttöön.
• Älä koskaan anna lasten tai näihin ohjeisiin
perehtymättömien henkilöiden käyttää ruohonleikkuria.
Paikalliset säännökset saattavat asettaa rajoituksia
käyttäjän iälle.
• Älä koskaan leikkaa ruohoa, kun lähistöllä on ihmisiä
(varsinkin lapsia) tai lemmikkieläimiä.
• Muista, että käyttäjä vastaa muille ihmisille tai heidän
omaisuudelleen aiheutuneista vahingoista.
• Älä kuljeta mukana matkustajia.
• Kaikkien konetta ajavien tulee hankkia ammattitaitoista
ja käytännöllistä opastusta. Opastuksen tulee painottaa
seuraavia seikkoja:
– Ajoleikkureilla on työskenneltävä huolellisesti ja
keskittyneesti.
– Rinteessä luisuvaa ajoleikkuria ei saada takaisin
hallintaan painamalla jarrua. Hallinnan menettämisen
yleisimmät syyt ovat
◊ pyörien riittämätön pito
◊ liian suuri ajonopeus
◊ puutteellinen jarrutus
◊ konetyypin sopimattomuus tehtävään
◊ piittaamattomuus maaperän ominaisuuksista,
varsinkin kaltevuudesta
◊ virheellinen kiinnitys tai kuorman jakauma.
3
Valmistelut
• Varo liikennettä, kun ylität tien tai työskentelet tien
• Käytä aina ruohoa leikatessa tukevia kenkiä ja pitkiä
•
•
•
•
•
•
housuja aina. Älä käytä laitetta avojaloin tai avoimissa
sandaaleissa.
Tarkasta huolellisesti alue, jolla laitetta on tarkoitus
käyttää, ja poista kaikki esineet, jotka se voi singota.
Vaara - Polttoaine on erittäin tulenarkaa.
– Säilytä polttoaine tarkoitukseen suunnitelluissa
astioissa.
– Täytä polttoainesäiliö aina ulkona äläkä tupakoi
täyttäessäsi polttoainesäiliötä.
– Lisää polttoaine ennen moottorin käynnistämistä.
Älä koskaan irrota polttoainesäiliön korkkia tai lisää
polttoainetta moottorin ollessa käynnissä tai lämmin.
– Jos polttoainetta roiskuu, älä yritä käynnistää
moottoria vaan siirrä kone pois alueelta, jolla on
polttoaineroiskeita. Vältä luomasta minkäänlaisia
kipinälähteitä, ennen kuin polttoainehöyryt ovat
hälvenneet.
– Asenna kaikki polttoainesäiliöt ja säiliöiden korkit
huolellisesti.
Vaihda vialliset äänenvaimentimet.
Tarkasta aina ennen käyttöä silmämääräisesti, että terät,
terien pultit ja leikkuujärjestelmä eivät ole kuluneet tai
vaurioituneet. Vaihda kuluneet tai vaurioituneet terät ja
pultit sarjoissa, jotta tasapaino säilyy.
Ole varovainen käsitellessäsi moniteräisiä koneita, sillä
yhden terän kääntäminen saattaa kääntää myös muita teriä.
•
•
•
•
•
•
Käyttö
•
• Ole tarkkaavainen, hidasta ja ole varovainen kääntyessäsi.
•
•
•
•
•
•
Katso taaksesi ja sivuillesi ennen kuin muutat suuntaa.
Älä käytä moottoria ahtaissa tiloissa, joihin voi kertyä
vaarallista häkäkaasua.
Leikkaa ruohoa vain päivänvalossa tai hyvässä
keinovalaistuksessa.
Vapauta kaikki terien kiinnikkeet ja vaihda vapaalle ennen
moottorin käynnistämistä.
Älä käytä rinteillä, joiden kaltevuus on yli 15 astetta.
Muista, että turvallista rinnettä ei ole. Ruohorinteillä
ajettaessa on oltava erityisen varovainen. Ehkäise
kaatuminen seuraavilla tavoilla:
– Älä käynnistä tai pysähdy äkillisesti ajaessasi ylä- tai
alamäkeen.
– Pidä koneen nopeus alhaisena rinteillä ja jyrkissä
käännöksissä.
– Varo töyssyjä, kuoppia ja muita piileviä vaaroja.
Ole varovainen vetäessäsi kuormia.
– Käytä vain hyväksyttyjä vetoaisan kiinnityskohtia.
– Käytä vain turvallisesti hallittavissa olevia kuormia.
– Älä tee jyrkkiä käännöksiä. Ole varovainen
peruuttaessasi.
•
•
lähistöllä.
Pysäytä terien pyörintä, ennen kuin ylität muun kuin
ruohopinnan.
Kun käytät lisälaitteita, älä koskaan ohjaa leikkuujätteen
poistoa ihmisiä kohti tai päästä ketään koneen lähelle
käytön aikana.
Älä koskaan käytä konetta, jonka suojukset ovat
vaurioituneet tai jossa ei ole suojalaitteita.
Älä muuta moottorin kierrosnopeuden säätimen asetuksia
tai käytä moottoria ylikierroksilla. Moottorin käyttäminen
ylikierroksilla lisää henkilövahingon riskiä.
Ennen käyttäjän paikalta poistumista
– Vapauta voimanulosotto ja laske lisälaitteet alas.
– Vaihda vapaalle ja kytke seisontajarru.
– Pysäytä moottori ja irrota virta-avain.
Kytke lisälaitteiden käyttö pois, sammuta moottori ja
irrota sytytystulpan johto/johdot tai irrota virta-avain
– ennen tukkeuman poistamista tai tukoksen
poistamista suppilosta
– ennen ruohonleikkurin tarkastamista, puhdistamista
tai huoltamista
– vieraaseen esineeseen osumisen jälkeen. Tarkista,
onko ruohonleikkurissa vaurioita, ja korjaa ne ennen
laitteen käynnistämistä ja käyttämistä
– jos kone alkaa täristä epänormaalisti (tarkista heti).
Kytke lisälaitteiden käyttö pois, kun konetta siirretään tai
kun se ei ole käytössä.
Sammuta moottori ja kytke lisälaitteen käyttö pois
– ennen polttoainesäiliön täyttämistä
– ennen ruohonkerääjän irrottamista
– ennen korkeuden säätämistä, paitsi jos säätö voidaan
tehdä kuljettajan istuimelta käsin.
Pienennä kaasuasetusta moottorin pysäytyksen aikana, ja
jos moottorissa on sulkuventtiili, katkaise polttoaineen
syöttö, kun lopetat leikkaamisen.
Salamanisku voi aiheuttaa vakavan loukkaantumisen tai
hengenvaaran. Jos alueella on ukonilma, konetta ei saa
käyttää. Tällöin on hakeuduttava suojaan.
Kunnossapito ja varastointi
• Huolehdi, että mutterit, pultit ja ruuvit ovat tiukalla, jotta
•
•
•
4
laitetta on turvallista käyttää.
Älä säilytä laitetta, jonka säiliössä on polttoainetta,
sisätiloissa, jossa kaasut voivat joutua kosketuksiin
avotulen tai kipinän kanssa.
Anna moottorin jäähtyä, ennen kuin varastoit koneen
suljettuun tilaan.
Puhdista moottori, äänenvaimennin, akkutila ja
polttoaineen säilytysalue ruohosta, lehdistä tai liiallisesta
rasvasta palovaaran vähentämiseksi.
• Varo ojia, koloja, kiviä, notkoja ja nousuja, jotka muuttavat
• Tarkista säännöllisesti, ettei ruohonkerääjässä ole kulumia
käyttökulmaa, sillä kone saattaa kaatua epätasaisessa
maastossa.
tai vaurioita.
• Vaihda kuluneet tai vaurioituneet osat turvallisuuden
• Vältä äkkilähtöjä leikatessasi ruohoa ylämäkeen, koska
parantamiseksi.
leikkuri saattaa kaatua taaksepäin.
• Tyhjennä polttoainesäiliö ulkona.
• Huomaa, että pito saattaa kadota alamäessä. Painon
• Jos kone on pysäköitävä, varastoitava tai jätettävä ilman
siirtyminen etupyörille saattaa aiheuttaa vetopyörien
luisumisen ja jarrujen ja ohjauksen menetyksen.
valvontaa, laske leikkuuvälineet alas.
• Vältä äkillistä käynnistämistä tai pysäyttämistä rinteessä.
Toro-ajoleikkurien turvallisuus
Jos renkaiden pito heikkenee, kytke terät pois käytöstä ja
jatka hitaasti rinnettä alas.
Seuraavassa luettelossa on Toro-tuotteita koskevia turvaohjeita
ja muita turvallisuustietoja, jotka on syytä tietää ja jotka eivät
sisälly CEN-standardiin.
• Saat koneesta vakaamman noudattamalla valmistajan
• Moottorin pakokaasu sisältää hiilimonoksidia, joka
• Ole erittäin varovainen käyttäessäsi ruohonkerääjiä tai
pyöräpainoista tai vastapainoista antamia suosituksia.
muita lisälaitteita. Ne voivat vaikuttaa koneen vakauteen
ja aiheuttaa hallinnan menetyksen.
on hajuton ja myrkyllinen kaasu ja voi aiheuttaa
hengenvaaran. Älä käytä moottoria sisällä tai suljetussa
tilassa.
Malli 74389
• Pidä kädet, jalat, hiukset ja löysät vaatteet poissa
lisälaitteen poistoalueelta, leikkurin alapuolelta ja kaikista
liikkuvista osista moottorin ollessa käynnissä.
Äänenpaine
• Älä kosketa laitteen tai lisälaitteiden osia, jotka voivat olla
kuumia käytön jäljiltä. Anna niiden jäähtyä ennen kuin
yrität huoltaa, säätää tai korjata niitä.
Tämän laitteen äänenpainetaso käyttäjän korvan kohdalla on
88 dB(A), johon sisältyy epävarmuusarvo (K) 1 dB(A).
• Akkuhappo on myrkyllistä ja syövyttävää. Älä päästä
Äänitehon taso on määritetty standardissa EN 836 määritetyn
menettelyn mukaisesti.
iholle, silmiin tai vaatteille. Suojaa kasvot, silmät ja
vaatteet akkua käsitellessäsi.
• Akkukaasut voivat räjähtää. Pidä savukkeet, kipinät ja
Ääniteho
avotuli poissa akun lähettyviltä.
Tämän laitteen taattu äänitehon taso on 100 dBA, johon
sisältyy epävarmuusarvo (K) 1 dBA.
• Käytä vain aitoja Toro-varaosia. Näin varmistat, että kone
pysyy alkuperäisten standardien mukaisena.
Äänitehon taso on määritetty standardissa ISO 11094 kuvatun
menettelyn mukaisesti.
• Käytä vain Toron hyväksymiä lisälaitteita.
Käyttö rinteillä
Värinä
• Älä leikkaa ruohoa rinteillä, joiden kaltevuus on yli
Oikealle kädelle mitattu värinätaso = 2,5 m/s2
15 astetta.
• Älä leikkaa ruohoa pudotusten, ojien, jyrkkien penkkojen
Vasemmalle kädelle mitattu värinätaso = 2,7 m/s2
tai veden lähettyvillä. Renkaiden lipeäminen reunojen yli
saattaa kaataa koneen, mistä voi olla seurauksena vakava
loukkaantuminen tai kuolema.
Epävarmuusarvo (K) = 1,4 m/s2
Mitatut arvot on määritetty standardissa EN 836 määritetyn
menettelyn mukaisesti.
• Älä leikkaa ruohoa rinteillä ruohon ollessa märkää.
Liukkaissa olosuhteissa pito vähenee, mikä saattaa
aiheuttaa luisumista ja laitteen hallinnan menetyksen.
Koko vartalon värinä
• Älä muuta nopeutta tai suuntaa äkillisesti.
Mitattu värinätaso = 0,30 m/s2
• Käytä pudotusten, ojien, jyrkkien penkkojen tai
Epävarmuusarvo (K) = 0,15 m/s2
veden lähettyvillä työnnettävää ruohonleikkuria ja/tai
käsikäyttöistä trimmeriä.
Mitatut arvot on määritetty standardissa EN 836 kuvatun
menettelyn mukaisesti (istuen ja seisten ajettavat leikkurit).
• Vähennä rinteissä nopeutta ja ole äärimmäisen varovainen.
• Poista leikkuualueelta kaikki esteet kuten kivet, puiden
oksat jne. tai merkitse ne. Korkea ruoho voi peittää esteet.
5
Kaltevuuskaavio
G011841
Kuva 3
Tätä sivua voidaan kopioida henkilökohtaiseen käyttöön.
1. Konetta voidaan käyttää turvallisesti rinteissä, joiden enimmäiskaltevuus on 15 astetta. Määritä rinteiden jyrkkyys
kaltevuuskaavion avulla ennen koneen käyttöä. Älä käytä konetta rinteillä, joiden kaltevuus on yli 15 astetta. Taita arkki
rinteen kaltevuutta vastaavaa viivaa pitkin.
2. Kohdista tämä reuna pystysuoran pinnan kanssa (esim. puu, rakennus, aidanpylväs tai tanko).
3. Esimerkki rinteen kaltevuuden vertaamisesta taitettuun reunaan.
6
Turva- ja ohjetarrat
Turva- ja ohjetarrat on sijoitettu hyvin näkyville paikoille mahdollisten vaara-alueiden lähettyville. Korvaa
vioittuneet tai kadonneet tarrat uusilla.
93-7009
1. Vaara: älä käytä ruohonleikkuria suuntain ylhäällä tai ilman
suuntainta. Pidä suuntain paikallaan.
2. Jalkojen ja käsien loukkaantumisvaara, leikkuuterä: pysy
etäällä liikkuvista osista.
110-6691
1. Esineiden sinkoutumisvaara: pidä sivulliset turvallisen
matkan päässä koneesta.
2. Esineiden sinkoutumisvaara ruohonleikkurista: älä
käytä konetta ilman suuntainta, poistolevyä tai
ruohonkeräysjärjestelmää.
3. Jalkojen ja käsien loukkaantumisvaara: pysy etäällä
liikkuvista osista.
Valmistajan merkki
1. Osoittaa, että terän on valmistanut alkuperäinen
laitevalmistaja.
112-9840
1. Lue käyttöopas.
3. Irrota virta-avain ja lue
ohjeet ennen korjaamista
tai huoltamista.
2. Leikkuukorkeus
105-7015
Mallit, joissa on 107 cm:n leikkuupöydät
114-1606
1. Takertumisvaara, hihna: pidä kaikki suojukset paikoillaan.
106-8717
1. Lue käyttöohjeet ennen korjaamista tai huoltamista.
2. Tarkista rengaspaineet 25 käyttötunnin välein.
3. Rasvaa 25 käyttötunnin välein.
4. Moottori
7
119-8814
1. Pysäköintiasento
4. Vapaa
2. Nopea
5. Peruutus
3. Hidas
121-2989
1. Ohitusvipuasento koneen
työntämistä varten
2. Ohitusvipuasento koneen
käyttöä varten
119-8815
1. Pysäköintiasento
4. Vapaa
2. Nopea
5. Peruutus
3. Hidas
Akkusymbolit
Akussa on joitain tai kaikki näistä symboleista
1. Räjähdysvaara
6. Pidä sivulliset turvallisen
matkan päässä akusta.
2. Ei tulta, liekkejä eikä
tupakointia.
7. Käytä silmäsuojaimia:
räjähtävät kaasut voivat
sokeuttaa ja aiheuttaa
muita vammoja.
3. Syövyttävien nesteiden
/ kemiallisten
palovammojen vaara
8. Akkuhappo voi sokeuttaa
tai aiheuttaa vakavia
syöpymiä.
4. Käytä silmäsuojaimia
5. Lue käyttöopas.
120-5469
1. Leikkuukorkeus
8
9. Huuhtele silmät heti
vedellä ja hankkiudu heti
lääkärin hoitoon.
10. Sisältää lyijyä, ei saa
hävittää tavallisen jätteen
mukana.
120-5468
1. Alhainen nopeus
2. Suuri nopeus
120-2239
1. Vaara: lue käyttöopas.
5. Vaara: älä käytä moniosaisia ramppeja. Käytä täysleveää
ramppia konetta kuljetettaessa.
2. Vaara: lue käyttöohjeet ennen korjaamista tai huoltamista.
Siirrä liikkeenohjausvivut pysäköintiasentoon (jarru), irrota
virta-avain ja sytytystulpan johto.
6. Renkaiden pidon tai hallinnan menetyksen vaara rinteissä:
vapauta teräkytkin (voimanulosotto) ja jatka hitaasti rinnettä
alas.
3. Loukkaantumisvaara, leikkuuterä; takertumisvaara, hihna:
pysy etäällä liikkuvista osista ja pidä kaikki suojukset ja
suojalevyt paikoillaan.
7. Sivullisten loukkaantumisvaara peruutettaessa: älä kuljeta
matkustajia. Katso peruuttaessasi taakse- ja alaspäin.
4. Esineiden sinkoutumisvaara: pidä sivulliset turvallisen
matkan päässä koneesta, poista roskat ennen käyttöä ja pidä
suuntain paikallaan.
8. Kaatumisvaara: älä leikkaa ruohoa rinteissä, joiden kaltevuus
on yli 15 astetta. Vältä äkillisiä ja jyrkkiä käännöksiä rinteissä.
9
121-0771
1. Rikastin
2. Nopea
4. Hidas
5. Voimanulosotto (PTO), teräkytkin
3. Portaaton säätö
10
Laitteen yleiskatsaus
4
3
5
3
9
6
8
2
7
1
10
2
g020181
11
Kuva 4
1. Suuntain
4. Leikkuukorkeusvipu
7. Jalkatuki
10. Moottori
2. Takakäyttöpyörä
5. Kuljettajan istuin
8. Polttoainesäiliön korkki
11. Etukääntöpyörät
3. Liikkeenohjausvivut
6. Smart Speed™ -vipu
9. Ohjauspaneeli
Ohjauslaitteet
kuitenkin avain aina koneelta poistuessasi, jotta konetta ei
vahingossa käynnistettäisi (Kuva 5).
Tutustu kaikkiin ohjauslaitteisiin, ennen kuin käynnistät
moottorin ja käytät konetta (Kuva 4 ja Kuva 5).
Kaasu-/rikastinvipu
Kaasua ja rikastinta säädetään samalla ohjausvivulla. Kaasulla
säädetään moottorin nopeutta, ja siinä on portaaton
säätö hitaalta nopealle. Kytke rikastin siirtämällä vipu
Nopea-asetuksen ohi, kunnes se pysähtyy (Kuva 5).
Teräkytkin (voimanulosotto)
Teräkytkin, joka on merkitty voimanulosoton (PTO)
kuvakkeella, kytkee ja vapauttaa voimansiirron leikkuuteriin
(Kuva 5).
Liikkeenohjausvivut ja pysäköintiasento
Kuva 5
Ohjauspaneeli
1. Kaasu/rikastin
Liikkeenohjausvivut ohjaavat erillisiä napamoottoreita
nopeuden mukaan. Vivun siirtäminen eteen- tai taaksepäin
kääntää saman puoleista pyörää eteen- tai taaksepäin. Pyörän
nopeus riippuu siitä, miten paljon vipua siirretään. Siirrä
liikkeenohjausvivut keskeltä ulospäin pysäköintiasentoon ja
poistu koneesta (Kuva 16). Siirrä liikkeenohjausvivut aina
pysäköintiasentoon, kun pysäytät koneen tai jätät sen ilman
valvontaa.
3. Teräkytkin
(voimanulosotto)
2. Virtalukko
Virtalukko
Virtalukossa on kolme asentoa: Pysäytys, Käynnissä ja
Käynnistys. Virta-avain kääntyy Käynnistys-asentoon ja
palautuu vapautettaessa Käynnissä-asentoon. Kun avain
käännetään Pysäytys-asentoon, moottori sammuu. Irrota
11
Smart Speed™ -ohjausjärjestelmän
vipu
Käyttö
Smart Speed™ -ohjausjärjestelmän vipu sijaitsee kuljettajan
istuimen alapuolella. Sen avulla kuljettaja voi valita
nopeusalueeksi nopean tai hitaan (Kuva 6).
Huomaa: Koneen vasen ja oikea puoli määritellään
normaalista käyttöasennosta käsin.
Muista aina turvallisuus
Käyttöturvallisuus
Lue huolellisesti kaikki turvallisuusohjeet ja perehdy
merkintöihin. Nämä tiedot auttavat suojaamaan sinua,
perhettäsi, lemmikkejäsi ja sivullisia loukkaantumiselta.
1
HENGENVAARA
Käyttö märällä ruoholla tai jyrkillä rinteillä
saattaa aiheuttaa luisumista ja koneen hallinnan
menetyksen.
G014475
Kuva 6
1. Smart Speed -vipu
Renkaiden lipeäminen reunojen yli saattaa
kaataa koneen, mistä voi olla seurauksena vakava
loukkaantuminen tai kuolema.
Polttoaineen tarkistusikkuna
Jos renkaiden pito menetetään, konetta ei voida
ohjata.
Koneen vasemmalla sivulla sijaitsevasta tarkistusikkunasta
voidaan tarkistaa, onko polttoainesäiliössä bensiiniä (Kuva 7).
Noudata seuraavia ohjeita hallinnan säilyttämiseksi
ja kaatumisen ehkäisemiseksi.
• Älä leikkaa ruohoa pudotusten tai vesialueiden
lähellä.
G014521
• Älä leikkaa ruohoa rinteillä, joiden kaltevuus on
yli 15 astetta.
• Vähennä rinteissä nopeutta ja ole äärimmäisen
varovainen.
• Kun leikkaat ruohoa rinteissä, aja rinteessä
vähitellen alhaalta ylöspäin.
1
• Älä muuta nopeutta tai suuntaa äkillisesti.
Kuva 7
• Kun muutat suuntaa rinteessä, käännä konetta
ylöspäin. Kääntyminen alaspäin rinteessä
heikentää pitoa.
1. Polttoaineen tarkistusikkuna
Leikkuukorkeuden säätövipu
• Lisälaitteet muuttavat koneen
ajo-ominaisuuksia. Ole erityisen varovainen,
kun käytät lisälaitteita koneen kanssa.
Leikkuukorkeuden säätövivun avulla kuljettaja voi laskea
ja nostaa leikkuupöytää istualtaan. Kun vipua siirretään
ylös kuljettajaa kohti, leikkuupöytä nousee maasta, ja kun
vipua siirretään alas kuljettajasta poispäin, leikkuupöytä
laskee maahan. Säädä leikkuukorkeutta vain koneen ollessa
paikallaan (Kuva 20).
12
HENGENVAARA
Polttoainesäiliön täytön aikana saattaa tietyissä
olosuhteissa purkautua staattista sähköä, joka
sytyttää bensiinihöyryt. Bensiinin aiheuttama
tulipalo tai räjähdys voi aiheuttaa palovammoja ja
omaisuusvahinkoja.
• Bensiiniastiat tulee aina asettaa maahan pois
ajoneuvosta ennen tankkaamista.
• Bensiiniastioita ei saa täyttää ajoneuvon sisällä
tai kuorma-auton tai perävaunun lavalla, sillä
sisämatot tai muoviset lavan päällysteet saattavat
eristää astian ja hidastaa staattisen sähkön
purkautumista.
• Poista polttoainekäyttöiset laitteet
kuorma-autosta tai perävaunusta ja tankkaa
laite, kun sen pyörillä on kosketus maahan,
mikäli tämä on käytännössä mahdollista.
• Jos se ei ole mahdollista, tankkaa tällainen
laite kannettavasta astiasta kuorma-auton tai
perävaunun lavalla mieluummin kuin bensiinin
jakelupistoolilla.
• Jos jakelupistoolia on käytettävä, pidä pistoolia
polttoainesäiliön reunaa tai astian aukkoa vasten
koko tankkaamisen ajan.
Kuva 8
1. Turvallinen alue – käytä
TimeCutter-leikkuria tällä
alueella
2. Käytä pudotusten tai
veden lähettyvillä
työnnettävää
ruohonleikkuria ja/tai
käsikäyttöistä trimmeriä.
3. Vesi
Polttoaineturvallisuus
HENGENVAARA
VAARA
Tietyissä oloissa bensiini on hyvin tulenarkaa
ja räjähdysherkkää. Bensiinin aiheuttama
tulipalo tai räjähdys voi aiheuttaa palovammoja ja
omaisuusvahinkoja.
Bensiini on haitallista tai tappavaa nieltynä.
Pitkäaikainen altistuminen höyryille voi aiheuttaa
vakavan tapaturman ja sairauksia.
• Vältä höyryjen hengittämistä.
• Pidä kasvot etäällä jakelupistoolista ja
polttoainesäiliöstä tai lisäaineaukosta.
• Älä päästä polttoainetta silmiin tai iholle.
• Täytä polttoainesäiliö ulkona avoimessa tilassa,
kun moottori on jäähtynyt. Läikkynyt bensiini
tulee pyyhkiä pois.
• Älä täytä polttoainesäiliötä suljetussa
perävaunussa.
Tietoa turvajärjestelmästä
• Polttoainesäiliötä ei saa täyttää aivan täyteen.
Lisää bensiiniä säiliöön, kunnes bensiini ulottuu
täyttökaulan alaosaan. Säiliöön jäävä tyhjä tila
sallii bensiinin laajenemisen.
VAARA
Jos turvakytkimet ovat irronneet tai vaurioituneet,
kone saattaa toimia odottamattomalla tavalla ja
aiheuttaa henkilövahinkoja.
• Älä kajoa turvakytkimiin.
• Tarkista turvakytkimien toimivuus päivittäin
ja vaihda mahdolliset vaurioituneet kytkimet
ennen koneen käyttämistä.
• Älä tupakoi bensiiniä käsitellessäsi ja pysy
kaukana avotulesta tai paikoista, joissa kipinä
voi sytyttää bensiinihöyryt.
• Bensiiniä tulee säilyttää sille hyväksytyssä
säiliössä, joka on pidettävä poissa lasten
ulottuvilta. Älä osta bensiiniä enempää kuin 30
päivän tarpeeseen.
Turvajärjestelmä huolehtii siitä, että moottori käynnistyy vain,
kun:
• Terät on vapautettu.
• Liikkeenohjausvivut ovat pysäköintiasennossa.
• Käytä vain, kun pakokaasujärjestelmä on
kokonaisuudessaan paikallaan ja toimii oikein.
13
Lisäksi turvajärjestelmä pysäyttää moottorin, jos
liikkeenohjausvivut eivät ole pysäköintiasennossa ja kuljettaja
nousee istuimelta.
2. Kaada hitaasti lyijytöntä bensiiniä säiliöön, kunnes se
ulottuu täyttökaulan alaosaan asti (Kuva 9).
1
2
Käynnistysvalmistelut
3
Suositeltu polttoaine
1. Moottori toimii parhaiten, kun käytetään vain puhdasta
ja uutta lyijytöntä bensiiniä, jonka tieoktaaniluku
(pumppuoktaaniluku) on vähintään 87 (RON + MON
/ 2).
2. Happipitoisia lisäaineita (enintään 10 % etanolia tai
15 % MTBE:tä) sisältävää polttoainetta voidaan käyttää.
3. Etanoliseosbensiiniä, jossa on enemmän kuin 10
tilavuusprosenttia etanolia (kuten E15 tai E85), ei
saa käyttää. Tämä voi aiheuttaa toimintaongelmia tai
moottorivaurioita, joita takuu ei kata.
4. Metanolia sisältävää bensiiniä ei saa käyttää.
5. Polttoainetta ei saa säilyttää talven yli polttoainesäiliössä
tai -astioissa, ellei polttoaineeseen ole lisätty
stabilointiainetta.
6. Bensiiniin ei saa lisätä öljyä.
4
G014474
6
5
Kuva 9
1. Polttoainesäiliön korkki
2. Täyttöaukko
4. Täyttökaulan alaosa,
TÄYTÄ VAIN TÄHÄN
ASTI
5. Polttoaineen
tarkistusikkuna
3. Täyttökaula
Stabilointi-/lisäaineen käyttö
1
Polttoaineen stabilointi-/lisäaineen käytöllä on seuraavia etuja:
• Se pitää bensiinin tuoreena korkeintaan 90 päivän
varastoinnin ajan. Pitempiaikaiseen varastointiin
suositellaan polttoainesäiliön tyhjentämistä.
• Se puhdistaa moottoria käytön aikana..
• Se estää liimamaisen hartsin kerääntymisen
polttoainejärjestelmään, mikä vaikeuttaisi käynnistämistä.
4
2
G014895
Lisää bensiiniin oikea määrä stabilointi-/lisäainetta.
3
Huomaa: Stabilointi-/lisäaine toimii tehokkaimmin, kun
se sekoitetaan tuoreeseen bensiiniin. Käytä stabilointiainetta
aina, jottei polttoainejärjestelmään kerääntyisi hartsimaisia
jäämiä.
Kuva 10
Polttoainesäiliön täyttö
Varmista, että moottori on sammutettu ja että
liikkeenohjausvivut ovat pysäköintiasennossa. Säiliön
enimmäistilavuus on noin 11 l.
1. Täyttöaukko
3. Polttoaine
2. Täyttökaulan alaosa,
TÄYTÄ VAIN TÄHÄN
ASTI
4. Polttoaineen
laajenemistila.
Tärkeää: Älä täytä polttoainesäiliötä liian
täyteen. Täytä säiliö täyttöaukon kaulan
alaosaan asti. Säiliöön jäävä tyhjä tila sallii
polttoaineen laajentumisen. Ylitäyttö voi aiheuttaa
polttoainevuodon tai vaurioittaa moottoria.
Tärkeää: Älä täytä polttoainesäiliötä liian täyteen.
Täytä säiliö täyttöaukon kaulan alaosaan asti. Säiliöön
jäävä tyhjä tila sallii polttoaineen laajentumisen.
Ylitäyttö voi aiheuttaa polttoainevuodon tai vaurioittaa
moottoria tai päästöjärjestelmää.
1. Puhdista polttoainesäiliön korkin ympäristö ja irrota
korkki.
3. Asenna polttoainesäiliön korkki huolellisesti paikalleen
ja kiristä, kunnes se naksahtaa. Pyyhi läikkynyt bensiini
pois.
Moottorin öljymäärän tarkistus
Huomaa: Polttoaineen tarkistusikkunan kautta
voidaan tarkistaa ennen säiliön täyttöä, miten paljon
säiliössä on bensiiniä (Kuva 9).
Tarkista moottorin kampikammion öljymäärä ennen
moottorin käynnistämistä ja koneen käyttämistä. Katso
14
moottorin huoltoa käsittelevän osan kohta Moottorin
öljymäärän tarkistus.
Moottorin käynnistys
1. Istuudu istuimelle ja siirrä liikkeenohjausvivut ulospäin
pysäköintiasentoon.
2. Vapauta terät siirtämällä teräkytkin Pois-asentoon
(Kuva 11).
Kuva 12
Kuva 11
1. Ohjauspaneeli
2. Teräkytkin: Pois-asento
1. Ohjauspaneeli
4. Nopea
2. Kaasu-/rikastinvipu:
rikastin-asento
3. Rikastin
5. Portaaton säätö
6. Hidas
4. Aktivoi käynnistin kääntämällä virta-avain
Käynnistys-asentoon. Kun moottori käynnistyy,
vapauta avain (Kuva 13).
3. Jos käynnistät kylmää moottoria, siirrä kaasuvipu
rikastin-asentoon (Kuva 12).
Huomaa: Lämmin tai kuuma moottori ei välttämättä
tarvitse rikastusta.
Tärkeää: Älä käytä käynnistintä kerralla yli 10
sekunnin ajan. Jos moottori ei käynnisty, odota
60 sekunnin ajan käynnistysyritysten välillä.
Näiden ohjeiden laiminlyönti saattaa vaurioittaa
käynnistintä.
15
Kuva 14
1. Ohjauspaneeli
Kuva 13
1. Ohjauspaneeli
4. Pois
2. Virta-avain: Käynnissäasento
3. Virta-avain: Käynnistysasento
5. Käynnissä
2. Teräkytkin: Päällä-asento
Terien vapautus
Siirrä teräkytkin Pois-asentoon ja vapauta terät painamalla
teräkytkin alas (Kuva 15).
6. Käynnistys
5. Kun moottori on käynnistynyt, siirrä kaasuvipu
Nopea-asentoon (Kuva 12). Jos moottori sammuu tai
yskii, siirrä kaasuvipu muutamaksi sekunniksi takaisin
rikastin-asentoon. Toista tarvittaessa.
Terien käyttö
Teräkytkin, joka on merkitty voimanulosoton (PTO)
kuvakkeella, kytkee ja vapauttaa voimansiirron leikkuuteriin.
Tällä kytkimellä ohjataan voimansiirtoa lisälaitteisiin, kuten
leikkuupöytiin ja leikkuuteriin, jotka ottavat virtaa moottorista.
Kuva 15
1. Ohjauspaneeli
2. Teräkytkin: Pois
Terien kytkentä
Tärkeää: Älä kytke teriä teriä, jos kone on pysäköity
pitkään ruohikkoon. Muutoin hihnat tai kytkin saattavat
vaurioitua.
Turvajärjestelmän testaus
Tarkista turvajärjestelmän toimivuus aina ennen koneen
käyttöä. Jos turvajärjestelmä ei toimi alla kuvatulla tavalla, se
on välittömästi korjautettava valtuutetussa huoltoliikkeessä.
1. Vapauta liikkeenohjausvivut ja aseta kone vapaalle.
2. Siirrä kaasuvipu nopealle.
1. Istu istuimella, aseta liikkeenohjausvivut
pysäköintiasentoon ja siirrä teräkytkin Päällä-asentoon.
Yritä käynnistää moottori. Moottori ei saa käynnistyä.
Huomaa: Kytke terät aina kaasuvivun ollessa
Nopea-asennossa.
2. Istu istuimella ja siirrä teräkytkin Pois-asentoon.
Siirrä jompikumpi liikkeenohjausvipu keskelle,
lukitsemattomaan asentoon. Yritä käynnistää
moottori. Moottori ei saa käynnistyä. Toista toisella
liikkeenohjausvivulla.
3. Siirrä teräkytkin Päällä-asentoon ja kytke terät vetämällä
teräkytkintä ylös (Kuva 14).
3. Istu istuimella, siirrä teräkytkin Pois-asentoon ja lukitse
liikkeenohjausvivut pysäköintiasentoon. Käynnistä
moottori. Kun moottori on käynnissä, kytke teräkytkin
ja nouse hieman istuimelta. Moottorin tulee sammua.
16
4. Istu istuimella, siirrä teräkytkin Pois-asentoon ja
lukitse liikkeenohjausvivut pysäköintiasentoon.
Käynnistä moottori. Kun moottori on käynnissä,
siirrä liikkeenohjausvivut keskelle lukitsemattomaan
asentoon, kytke teräkytkin ja nouse hieman istuimelta.
Moottorin pitäisi sammua.
Moottorin sammutus
1. Vapauta terät siirtämällä teräkytkin Pois-asentoon
(Kuva 15).
2. Siirrä kaasuvipu puolikaasun ja täyden kaasun välille
(Kuva 12).
3. Käännä virta-avain Pysäytys-asentoon (Kuva 13) ja
irrota avain.
Ajaminen
Konetta ajettaessa on hyödyllistä ymmärtää, miten paikallaan
kääntyvä leikkuri toimii. Käyttöpyörät pyörivät itsenäisesti
akselien hydraulimoottorien voimasta. Tämän ansiosta toinen
puoli voi pyöriä taaksepäin toisen puolen pyöriessä eteenpäin,
jolloin kone pyörii paikallaan kääntymisen sijaan. Tämä
parantaa huomattavasti koneen ohjattavuutta mutta saattaa
vaatia jonkin verran totuttelua uudelta käyttäjältä.
Kuva 16
VAARA
Kone voi pyöriä paikallaan hyvin nopeasti. Käyttäjä
voi menettää koneen hallinnan, mikä voi johtaa
henkilö- tai omaisuusvahinkoihin.
1. Pysäköintiasento (jarru)
3. Eteenpäin
2. Lukitsematon keskiasento
4. Taaksepäin
Smart Speed™ -ohjausjärjestelmän
käyttö
• Ole varovainen kääntyessäsi.
Smart Speed™ -ohjausjärjestelmän vipu sijaitsee kuljettajan
istuimen alapuolella (Kuva 17). Sen avulla kuljettaja voi valita
ajonopeusalueeksi nopean tai hitaan.
• Hidasta konetta ennen jyrkkiä käännöksiä.
Kaasuvivulla säädetään moottorin pyörintänopeutta (1/min).
Aseta kaasuvipu Nopea-asentoon, jolloin suorituskyky
on parhaimmillaan. Koneen käyttö täydellä kaasulla on
suositeltavaa useimmissa tapauksissa.
1
G014475
Kuva 17
1. Smart Speed -vipu
Nopeuden vaihto:
1. Siirrä liikkeenohjausvivut vapaalle ja ulospäin
pysäköintiasentoon. Vapauta teräkytkin.
17
VAARA
Jos irrotat otteesi liikkeenohjausvivuista
koneen ollessa liikkeessä, saatat menettää
koneen hallinnan, mikä voi johtaa
loukkaantumiseen.
Pysäytä aina kone ja siirrä liikkeenohjausvivut
pysäköintiasentoon, ennen kuin säädät Smart
Speed™ -ohjausjärjestelmää.
2. Säädä vipu haluamaasi asentoon.
Eteenpäin
G008953
1. Siirrä liikkeenohjausvivut keskelle, lukitsemattomaan
asentoon.
Kuva 19
2. Kun haluat ajaa eteenpäin, työnnä liikkeenohjausvipuja
hitaasti eteenpäin (Kuva 16).
Jos haluat ajaa suoraan, siirrä molempia
liikkeenohjausvipuja yhtä paljon (Kuva 19).
Jos haluat kääntyä, vapauta liikkeenohjausvipua
suuntaan, johon haluat kääntyä.
Kun haluat pysähtyä, paina liikkeenohjausvivut vapaalle.
Koneen pysäytys
Kun haluat pysäyttää koneen, siirrä liikkeenohjausvivut
vapaalle ja ulospäin pysäköintiasentoon. Vapauta teräkytkin,
varmista että kaasu on nopealla ja käännä virta-avain
Pysäytys-asentoon. Muista irrottaa virta-avain virtalukosta.
VAARA
Lapset tai sivulliset voivat loukkaantua, jos he
siirtävät tai yrittävät käyttää leikkuria sen ollessa
ilman valvontaa.
G008952
Kuva 18
Muista irrottaa virta-avain ja siirtää
liikkeenohjausvivut ulospäin pysäköintiasentoon,
kun jätät koneen ilman valvontaa vaikka vain
muutamaksi minuutiksi.
Jos haluat ajaa suoraan, siirrä molempia
liikkeenohjausvipuja yhtä paljon (Kuva 16).
Jos haluat kääntyä, vapauta liikkeenohjausvipua
suuntaan, johon haluat kääntyä (Kuva 16).
Leikkuukorkeuden säätö
Mitä enemmän liikkeenohjausvipuja siirretään, sitä
nopeammin kone liikkuu kyseiseen suuntaan.
Leikkuukorkeutta säädetään vivulla, joka sijaitsee kuljettajan
istuimen oikealla puolella (Kuva 20).
Kun haluat pysähtyä, vedä liikkeenohjausvivut vapaalle.
Taaksepäin
1. Siirrä liikkeenohjausvivut keskelle, lukitsemattomaan
asentoon.
2. Kun haluat ajaa taaksepäin, katso taakse- ja alaspäin ja
vedä liikkeenohjausvipuja hitaasti taaksepäin (Kuva 19).
18
4
3
1
2
3
2
1
g019929
5
Kuva 21
1. Nurmisuojarulla
4. Ylempi reikä:
leikkuupöydän
leikkuukorkeusasento
63 mm tai sitä matalampi
2. Alempi reikä:
leikkuupöydän
leikkuukorkeusasento
76 mm tai sitä korkeampi
5. Pultti
G015319
Kuva 20
1. Leikkuukorkeusvipu
3. Laippamutteri
3. 115 mm, kuljetusasento
2. Leikkuukorkeusasennot
Istuimen säätö
1. Siirrä vipu haluamaasi leikkuuasentoon vetämällä vipua
ylös- ja sisäänpäin.
Istuin siirtyy eteen- ja taaksepäin. Säädä istuin siten, että pystyt
ohjaamaan konetta parhaiten ja asentosi on mahdollisimman
mukava.
2. Kun vipu on haluamassasi kohdassa, laske vipua hitaasti
alas, kunnes se kytkeytyy leikkuuasentoon.
Kuljetusasento on korkein leikkuukorkeusasento tai
leikkuukorkeus 115 mm (Kuva 20).
1. Nosta istuin ja löysää säätöpultteja juuri sen verran, että
istuinta voidaan siirtää (Kuva 22).
Nurmisuojarullien säätö
Leikkuukorkeutta säädettäessä on suositeltavaa samalla säätää
nurmisuojarullien korkeus.
1
Huomaa: Säädä nurmisuojarullia siten, että ne eivät kosketa
maata normaaleilla tasaisilla leikkuualueilla.
1. Vapauta teräkytkin (voimanulosotto), lukitse
liikkeenohjausvivut vapaalle ja kytke seisontajarru.
2. Sammuta moottori, irrota avain ja odota, että kaikki
liikkuvat osat ovat pysähtyneet, ennen kuin poistut
käyttäjän paikalta.
3. Säädä nurmisuojarullat johonkin seuraavista asennoista:
G014477
Kuva 22
• Ylempi reikä: käytä tätä asentoa, kun leikkuupöydän
leikkuukorkeusasennoksi on asetettu 63 mm tai sitä
matalampi asento (Kuva 21).
1. Säätöpultti
• Alempi reikä: käytä tätä asentoa, kun leikkuupöydän
2. Siirrä istuin haluamallesi kohdalle ja kiristä pultit.
leikkuukorkeusasennoksi on asetettu 76 mm tai sitä
korkeampi asento (Kuva 21).
Liikkeenohjausvipujen säätö
Korkeuden säätö
Liikkeenohjausvipuja voidaan säätää korkeammalle tai
matalammalle kuljettajan mieltymysten mukaan.
19
5. Siirrä liikkeenohjausvivut sisäänpäin vapaa-asentoon ja
käännä virta-avain Käynnissä-asentoon. Älä käynnistä
konetta.
1. Irrota kaksi pulttia, jotka kiinnittävät ohjausvivun
ohjausvarren akseliin (Kuva 23).
2. Siirrä ohjausvipu seuraavien aukkojen kohdalle.
Kiinnitä vipu kahdella pultilla (Kuva 23).
1
Konetta voidaan nyt työntää käsin.
3
2
3
4
G014970
Kuva 23
1. Ohjausvarren akseli
3. Lovettu, ylempi aukko
2. Ohjausvipu
4. Pultti
1
3. Toista säätö vastakkaiselle ohjausvivulle.
2
g017303
Kuva 24
1. Ohitusvipujen sijainnit
Kallistuksen säätö
3. Vivun asento koneen
työntämistä varten
2. Vivun asento koneen
käyttöä varten
Liikkeenohjausvipuja voidaan kallistaa pitkittäissuunnassa
kuljettajan mieltymysten mukaan.
1. Löysää ylempää pulttia, joka kiinnittää ohjausvivun
ohjausvarren akseliin.
6. Varmista lopuksi, että avain on käännetty takaisin
Pysäytys-asentoon, jotta akun lataus ei purkautuisi.
2. Löysää alempaa pulttia juuri sen verran, että ohjausvipu
kääntyy pitkittäissuunnassa (Kuva 23). Kiinnitä
ohjausvipu uuteen asentoon kiristämällä molemmat
pultit.
Jos kone ei liiku, sähköjarru voi olla edelleen kytkettynä.
Tarvittaessa sähköjarru voidaan vapauttaa käsin. Katso
vetojärjestelmän huoltoa käsittelevän osan kohta
Sähköjarrun vapautus (sivu 32).
3. Toista säätö vastakkaiselle ohjausvivulle.
Koneen käyttö
Koneen työntäminen käsin
Siirrä ohitusvipuja taaksepäin aukon läpi ja lukitse ne
paikoilleen kuvan mukaisesti (Kuva 24). Tee samat vaiheet
molempien vipujen kohdalla.
Tärkeää: Työnnä konetta aina käsin Älä koskaan hinaa
konetta, koska se voi vaurioitua.
Tässä koneessa on sähköinen jarrumekanismi. Konetta
työnnettäessä virta-avaimen on oltava Käynnissä-asennossa.
Jotta sähköjarru voitaisiin vapauttaa, akun on oltava ladattu ja
toiminnassa.
Suuntain
Leikkurissa on kääntyvä suuntain, joka levittää leikkuujätteen
sivulle ja alas nurmeen päin.
Koneen työntäminen
1. Pysäköi kone tasaiselle alustalle ja vapauta teräkytkin.
2. Siirrä liikkeenohjausvivut ulospäin pysäköintiasentoon,
sammuta moottori ja odota, että kaikki liikkuvat osat
pysähtyvät, ennen kuin poistut käyttäjän paikalta.
3. Paikanna ohitusvivut rungossa moottorin molemmilla
puolilla.
4. Siirrä ohitusvipuja eteenpäin aukon läpi ja lukitse ne
paikoilleen kuvan 23 mukaisesti (Kuva 24). Tee samat
vaiheet molempien vipujen kohdalla.
20
G009660
HENGENVAARA
1
Ellei suuntainta, poistolevyä tai ruohonkerääjää
ole asennettu, käyttäjä tai sivulliset voivat joutua
kosketuksiin terien kanssa tai heitä kohti voi
sinkoutua leikkuujätettä. Teräkosketus tai
ulossinkoutuva jäte voi aiheuttaa loukkaantumisen
tai kuoleman.
2
3
• Älä koskaan irrota suuntainta leikkurista, sillä se
ohjaa materiaalin nurmea kohti. Jos suuntain
vaurioituu, vaihda se heti.
• Älä koskaan pane käsiä tai jalkoja leikkurin alle.
4
• Siirrä aina teräkytkin Pois-asentoon ja
käännä virta-avain Pysäytys-asentoon ennen
poistoalueen tai leikkuuterien puhdistamista.
Irrota myös virta-avain ja irrota sytytystulpan
johto.
5
Kuva 25
Muunto sivulle poistoon
(mallit, joissa on 107 cm:n
leikkuupöydät)
1. Hattumutteri (1/4 tuumaa)
4. Käännä levyä ylös
2. Poistolevy
5. Irrota levy
3. Pultti (1/4 × 2-1/2 tuumaa)
4. Irrota poistolevy.
5. Nosta suuntainta ylös ja paikanna suuntaimen
kääntötangossa oleva lukkomutteri. Irrota nykyinen
ohut mutteri (3/8 tuumaa).
Tämän koneen mukana toimitettu leikkuupöytä ja leikkuuterät
on suunniteltu optimaaliseen leikkuujätteen levitykseen ja
sivulle poistoon.
6. Asenna ohjauslevy esiin tulleeseen kääntötankoon
(Kuva 26). Kiinnitä ohjauslevy leikkuriin olemassa
olevalla ohuella mutterilla (3/8 tuumaa).
Poistolevyn irrotus sivulle poistoa
varten
Huomaa: Ohjauslevy on toimitettu koneen mukana
irto-osana.
1. Pysäköi kone tasaiselle alustalle ja vapauta teräkytkin.
2. Siirrä liikkeenohjausvivut ulospäin pysäköintiasentoon,
sammuta moottori, irrota virta-avain ja odota, että
kaikki liikkuvat osat pysähtyvät, ennen kuin poistut
käyttäjän paikalta.
3. Irrota kaksi pulttia ja mutteria, jotka kiinnittävät
poistolevyn leikkuriin (Kuva 25).
1
2
3
G005667
Kuva 26
1. Saranatappi
3. Nykyinen ohut mutteri (3/8
tuumaa)
2. Ohjauslevy (alun perin
toimitettu koneen mukana)
7. Kiristä kiinnike momenttiin 7–9 N·m.
8. Laske suuntain heittoaukon päälle.
21
Käyttövihjeitä
Tärkeää: Varmista, että leikkurissa on kääntyvä
suuntain, joka levittää leikkuujätteen sivulle ja alas
nurmeen päin, kun sivuheittotila on käytössä.
Kaasun Nopea-asetus
Poistolevyn asennus levitystä varten
Leikkuujälki ja ilmanvaihto ovat parhaimmillaan, kun
moottoria käytetään Nopea-asetuksella. Ilmaa tarvitaan,
jotta ruoho saataisiin leikattua huolellisesti. Älä siis säädä
leikkuukorkeutta liian alas ja älä anna leikkaamattoman
ruohon ympäröidä leikkuria kokonaan. Huolehdi, että
leikkurin toinen sivu on leikatun nurmen päällä, jolloin
leikkuriin pääsee ilmaa.
1. Pysäköi kone tasaiselle alustalle ja vapauta teräkytkin.
2. Irrota ohjauslevy koneesta (Kuva 26).
3. Siirrä liikkeenohjausvivut ulospäin pysäköintiasentoon,
sammuta moottori, irrota virta-avain ja odota, että
kaikki liikkuvat osat pysähtyvät, ennen kuin poistut
käyttäjän paikalta.
Smart Speed™ -ohjausjärjestelmän
käyttö
4. Nosta suuntainta ja liu’uta poistolevyn yläosassa
olevat kielekkeet suuntaimen alla olevaan tukitankoon.
Käännä poistolevy alas aukon päälle ja leikkurin
alemman reunan päälle (Kuva 27).
Smart Speed™ -ohjausjärjestelmän vipu sijaitsee kuljettajan
istuimen alapuolella. Sen avulla kuljettaja voi valita
nopeusalueeksi nopean tai hitaan. Hitaan nopeuden
asetuksesta on hyötyä, kun konetta ohjataan ahtaissa paikoissa
tai huolellista leikkuuta vaativilla alueilla. Hitaan nopeuden
asetuksella voidaan myös parantaa leikkuujälkeä silloin, kun
konetta halutaan käyttää suurella kaasulla ja terien nopeudella,
sillä ajonopeutta voidaan alentaa tarpeen mukaan.
Ruohon leikkaus ensimmäisen kerran
Varmista, ettei leikkuri leikkaa nurmen mahdollisia epätasaisia
kohtia paljaaksi, leikkaamalla ruoho hieman tavallista
pidemmäksi. Aikaisemmin käytetty leikkuukorkeus on
kuitenkin yleensä sopivin. Kun leikattava ruoho on yli
15 cm:n pituista, ruoho kannattaa leikata kahteen kertaan
hyvän leikkuujäljen varmistamiseksi.
Leikkaa 1/3 ruohonkorresta
Ruohonkorren pituudesta kannattaa leikata vain noin 1/3.
Suuremman määrän leikkaamista ei suositella, ellei ruoho
ole harvaa tai ole myöhäinen syksy, jolloin ruoho kasvaa
hitaammin.
Leikkuusuunta
Vaihtele leikkuusuuntaa, jotta ruoho pysyy pystyssä. Tämä
helpottaa myös leikkuujätteen levittämistä, joka puolestaan
edistää maatumista ja lannoitusta.
Kuva 27
1. Poistolevy
3. Pultti (1/4 × 2-1/2 tuumaa)
2. Hattumutteri (1/4 tuumaa)
Leikkaa sopivin aikavälein
5. Kiinnitä poistolevy leikkurin alareunaan kahdella
pultilla (1/4 × 2-1/2 tuumaa) ja kahdella hattumutterilla
(1/4 tuumaa) kuvan mukaisesti (Kuva 27).
Ruoho kannattaa yleensä leikata neljän päivän välein. Ruohon
kasvunopeus kuitenkin vaihtelee. Koska leikkuukorkeus on
hyvä pitää samana, leikkaa ruoho useammin alkukeväällä.
Vähennä leikkuukertoja keskikesällä, jolloin ruohon kasvu
hidastuu. Jos ruohoa ei jostain syystä voida leikata pitkähköön
aikaan, käytä ensin korkeaa leikkuukorkeutta. Leikkaa
ruoho sitten uudelleen parin päivän kuluttua alemmalla
korkeusasetuksella.
Huomaa: Älä kiristä muttereita liikaa; tämä voi
vääristää levyä niin, että se koskettaa leikkuuteriä.
22
Varo leikkaamasta ruohoa liian lyhyeksi
Jos leikkurin leikkuuleveys on leveämpi kuin ennen
käyttämässäsi leikkurissa, nosta leikkuukorkeutta, jotta et
leikkaisi epätasaista nurmea liian lyhyeksi.
Pitkä ruoho
Jos ruohon annetaan kasvaa hieman normaalia pidemmäksi
tai se on hyvin kosteaa, leikkaa ruoho tavallista korkeammalla
leikkuukorkeudella. Leikkaa ruoho sitten uudelleen normaalia,
alempaa asetusta käyttäen.
Pysäytettäessä
Jos koneen liike eteenpäin on pysäytettävä kesken leikkuun,
nurmikolle saattaa pudota kasa leikkuujätettä. Jotta näin ei
kävisi, siirry aiemmin leikatulle alueelle terät kytkettyinä tai
vapauta leikkuupöytä eteenpäin ajaessasi.
Pidä leikkuukoneen alapuoli puhtaana
Poista leikkuujätteet ja lika leikkurin alapuolelta aina käytön
jälkeen. Jos leikkurin sisälle kertyy ruohoa, leikkuujäljestä
tulee ennen pitkää epätyydyttävä.
Terän huolto
Pidä terä terävänä koko leikkuukauden ajan. Terävä
terä leikkaa ruohon siistimmin ruohonkorsia repimättä.
Repeytymien vuoksi ruohon reunat muuttuvat ruskeiksi,
mikä heikentää kasvua ja altistaa kasvisairauksille. Tarkista
päivittäin, että leikkuuterät ovat terävät ja että ne eivät ole
kuluneet tai vaurioituneet. Viilaa mahdolliset lovet pois ja
teroita terät tarpeen mukaan. Jos terä on vaurioitunut tai
kulunut, vaihda se aitoon Toro-vaihtoterään.
23
Kunnossapito
Huomaa: Koneen vasen ja oikea puoli määritellään normaalista käyttöasennosta käsin.
Kunnossapitotaulukko
Huoltoväli
Huoltotoimenpide
Aina ennen käyttöä tai
päivittäin
•
•
•
•
•
•
Tarkista turvajärjestelmä.
Tarkista, ettei ilmanpuhdistimessa ole likaisia, löystyneitä tai vaurioituneita osia.
Tarkista moottoriöljyn määrä.
Tarkista ilmanotto- ja jäähdytystilat ja puhdista ne tarvittaessa.
Tarkista leikkuuterät.
Tarkista, ettei suuntaimessa ole vaurioita.
Jokaisen käytön jälkeen
• Puhdista leikkuupöydän kotelo.
25 käyttötunnin välein
•
•
•
•
Rasvaa kaikki voitelukohdat.
Huolla paperipanos (useammin erittäin pölyisissä ja likaisissa olosuhteissa).
Tarkista rengaspaine.
Tarkista, ettei hihnoissa ole kulumia tai murtumia.
100 käyttötunnin välein
•
•
•
•
Vaihda paperipanos (useammin erittäin pölyisissä ja likaisissa olosuhteissa).
Vaihda moottoriöljy ja suodatin.
Puhdista puhallinkotelo (useammin erittäin likaisissa tai pölyisissä olosuhteissa).
Vaihda polttoaineputken suodatin.
200 käyttötunnin välein
• Tarkista sytytystulpan kunto ja kärkiväli.
500 käyttötunnin välein
• Vaihda sytytystulppa.
Ennen varastointia
• Lataa akku ja irrota akun kaapelit.
• Tee kaikki yllä mainitut huoltotoimenpiteet ennen varastointia.
• Maalaa kuluneet pinnat.
Tärkeää: Lisää huoltotoimenpiteitä on moottorin käyttöohjeessa.
VAROITUS
Jos jätät avaimen virtalukkoon, joku voi vahingossa käynnistää moottorin ja vahingoittaa vakavasti lähellä
olijoita.
Irrota avain virtalukosta ja irrota sytytystulpan johto ennen huoltotoimenpiteitä. Työnnä johto sivuun, jotta
se ei pääse vahingossa koskettamaan sytytystulppaa.
24
Huoltoa edeltävät
toimenpiteet
Voitelu
Istuimen nosto
Huoltoväli: 25 käyttötunnin välein—Rasvaa kaikki
voitelukohdat.
Varmista, että liikkeenohjausvivut on lukittu
pysäköintiasentoon. Nosta istuinta eteenpäin.
Rasvatyyppi: Litiumpohjainen yleisrasva nro 2
Laakereiden rasvaus
1. Pysäköi kone tasaiselle alustalle ja vapauta teräkytkin.
Istuinta nostamalla päästään käsiksi seuraaviin osiin:
2. Siirrä liikkeenohjausvivut ulospäin pysäköintiasentoon,
sammuta moottori, irrota virta-avain ja odota, että
kaikki liikkuvat osat pysähtyvät, ennen kuin poistut
käyttäjän paikalta.
• Sarjanumerokilpi
• Huoltotarra
• Istuimen säätöpultit
3. Puhdista rasvanipat (Kuva 28 ja Kuva 29) rievulla.
Varmista, että kaikki maaliläiskät tulevat hangatuiksi
pois nipasta (nipoista).
• Polttoainesuodatin
• Akku ja akun kaapelit
1
G014522
Kuva 28
1. Etukääntöpyörän rengas
Kuva 29
Sijaitsee istuinkaukalon alapuolella
1. Lue käyttöohjeet
ennen korjaamista tai
huoltamista.
2. Tarkista rengaspaineet
25 käyttötunnin välein.
3. Rasvaa 25 käyttötunnin
välein.
4. Moottori
4. Liitä voitelupistooli kuhunkin nippaan (Kuva 28 ja
Kuva 29). Pumppaa rasvaa nippoihin, kunnes rasvaa
alkaa tihkua laakereista.
5. Pyyhi pois liika rasva.
25
Moottorin huolto
panos, jos se on likainen, taipunut tai vaurioitunut.
Käsittele uusia panoksia varovasti. Älä käytä panosta,
jos sen kumitiiviste on viallinen.
Ilmanpuhdistimen huolto
4. Puhdista kaikki ilmanpuhdistimen osat niihin
kertyneestä liasta ja poista roskat. Älä päästä likaa
kaasuttimeen.
Huoltoväli: Aina ennen käyttöä tai päivittäin—Tarkista,
ettei ilmanpuhdistimessa ole likaisia,
löystyneitä tai vaurioituneita osia.
5. Asenna ilmanpuhdistimen panos niin, että
laskostettu puoli tulee ulospäin, ja aseta kumitiiviste
ilmanpuhdistimen kannan reunoja vasten (Kuva 30).
Koneen ilmanpuhdistimessa on vaihdettava suuritiheyksinen
paperipanos. Tarkista ilmanpuhdistin päivittäin
tai ennen koneen käynnistystä. Tarkista, ettei
ilmanpuhdistinjärjestelmän ympärille ole kertynyt likaa tai
roskia. Pidä alue puhtaana. Tarkista myös, etteivät osat
ole löystyneet tai vaurioituneet. Vaihda kaikki taipuneet tai
vaurioituneet ilmanpuhdistimen osat.
6. Asenna ilmanpuhdistimen suojus paikalleen ja kiinnitä
se kahdella nupilla (Kuva 30).
Moottoriöljyn huolto
Öljylaatu: pesevä öljy (API-huoltoluokitus, SG, SH, SJ tai
korkeampi)
Huomaa: Jos ilmanpuhdistimessa on löystyneitä tai
vaurioituneita osia, moottoriin saattaa koneen käytön aikana
päästä suodattamatonta ilmaa, joka aiheuttaa ennenaikaista
kulumista ja vikoja.
Kampikammion tilavuus: 1,5 litraa, kun suodatin on
vaihdettu
Huomaa: Puhdista ilmanpuhdistin useammin, mikäli
olosuhteet ovat erittäin likaiset tai pölyiset
Viskositeetti: Katso seuraava taulukko.
G014524
1
4
G005176
Kuva 31
3
2
Kuva 30
1. Nupit, ilmanpuhdistimen
suojus
3. Paperipanos
Moottorin öljymäärän tarkistus
2. Ilmanpuhdistimen suojus
4. Ilmanpuhdistimen kanta
Huoltoväli: Aina ennen käyttöä tai päivittäin—Tarkista
moottoriöljyn määrä.
1. Pysäköi kone tasaiselle alustalle, vapauta teräkytkin,
sammuta moottori ja irrota virta-avain virtalukosta.
Paperipanoksen huolto
2. Varmista, että moottori on pysähtynyt ja jäähtynyt, jotta
öljy on ehtinyt valua öljypohjaan.
Huoltoväli: 25 käyttötunnin välein—Huolla paperipanos
(useammin erittäin pölyisissä ja likaisissa
olosuhteissa).
3. Puhdista öljyntäyttökorkin/mittatikun ympäristö ennen
korkin irrottamista, jotta moottoriin ei pääse likaa,
leikkuujätteitä tai muita roskia.
100 käyttötunnin välein—Vaihda paperipanos
(useammin erittäin pölyisissä ja likaisissa olosuhteissa).
4. Irrota öljyntäyttökorkki/mittatikku ja pyyhi öljy pois.
Aseta mittatikku takaisin ja paina se tukevasti paikalleen
(Kuva 32).
1. Irrota ilmanpuhdistimen suojus (Kuva 30).
2. Irrota ilmanpuhdistimen panos ja kumitiiviste
(Kuva 30).
3. Irrota paperipanoksesta lika naputtamalla sen
laskostettua puolta varovasti. Älä pese paperipanosta tai
puhdista sitä paineilmalla, jotta se ei vaurioituisi. Vaihda
26
3. Sammuta moottori, irrota avain ja odota, että kaikki
liikkuvat osat ovat pysähtyneet, ennen kuin poistut
käyttäjän paikalta.
1
4. Puhdista alue tyhjennysventtiilin ympärillä ja koneen
rungossa. Paikanna öljyn tyhjennysletku ja liu'uta se
tyhjennysventtiilin ylle (Kuva 33).
2
F
3
G005068
L
3
Kuva 32
1. Mittatikku
3. Öljymäärä
2. Täyttöputki
5. Irrota mittatikku ja tarkista öljymäärä. (Kuva 32).
Kuva 33
Öljyn pinnan on ulotuttava mittatikun F-merkkiin
saakka.
6. Jos öljyä on liian vähän, lisää oikeantyyppistä öljyä
mittatikun F-merkkiin saakka. Tarkista öljymäärä aina
mittatikun avulla, ennen kuin lisäät öljyä.
1. Öljyn tyhjennysletku
3. Rungon pääty
2. Tyhjennysventtiili
4. Öljynsuodatin
5. Aseta öljyn tyhjennysletkun vastakkainen pää rungon
päädyn ylle (Kuva 33).
Huomaa: Huolehdi, että kampikammiossa on aina
oikea määrä öljyä, jotta moottorin liiallinen kuluminen
ja vauriot voitaisiin välttää. Älä koskaan käytä
moottoria, jos öljyn pinta ulottuu mittatikun L-merkin
alapuolelle tai F-merkin yläpuolelle.
6. Aseta astia tyhjennysletkun alapuolelle koneen alle
kuvan mukaisesti (Kuva 34).
Öljyn ja suodattimen vaihto
Huoltoväli: 100 käyttötunnin välein—Vaihda moottoriöljy
ja suodatin.
Lisää öljyä, jonka huoltoluokitus on SG, SH, SJ tai korkeampi
viskositeettitaulukon määritysten mukaisesti.
Vaihda öljy ja suodatin, kun moottori on vielä lämmin.
Öljy on notkeampaa ja kuljettaa mukanaan enemmän
epäpuhtauksia. Varmista, että moottori on vaakasuorassa, kun
öljyä lisätään, tarkistetaan tai vaihdetaan.
Vaihda öljy ja suodatin seuraavasti:
1. Pysäköi kone siten, että valutuspuoli on hieman
vastakkaista puolta alempana, jotta kaikki öljy valuu
pois.
2. Vapauta teräkytkin ja siirrä liikkeenohjausvivut ulospäin
pysäköintiasentoon.
27
3
2
1
G005177
Kuva 35
1. Öljynsuodatin
3. Istukka
2. Tiiviste
14. Kaada hitaasti noin 80 % määritetystä öljymäärästä
täyttöputkeen (Kuva 32).
15. Asenna öljyntäyttökorkki/mittatikku ja paina se
tukevasti paikalleen (Kuva 32).
Kuva 34
1. Öljyn tyhjennysventtiili
4. Astia
2. Koneen runko
5. Öljynsuodatin
16. Tarkista öljymäärä (Kuva 32). Katso kohta Moottorin
öljymäärän tarkistus.
3. Öljyn tyhjennysletku
17. Lisää öljyä hitaasti niin, että öljyn pinta nousee
täynnä-merkin tasalle.
7. Avaa tyhjennysventtiili kiertämällä sitä 1/4 kierrosta
vastapäivään ja anna öljyn valua astiaan (Kuva 34).
Irrota öljyntäyttökorkki/mittatikku (Kuva 32).
18. Asenna öljyntäyttökorkki/mittatikku ja paina se
tukevasti paikalleen (Kuva 32).
8. Varaa riittävästi aikaa, jotta kaikki öljy ehtii valumaan.
Sytytystulpan huolto
9. Irrota vanha suodatin ja pyyhi asennusalusta puhtaaksi
(Kuva 34).
Huoltoväli: 200 käyttötunnin välein—Tarkista sytytystulpan
kunto ja kärkiväli.
10. Kun kaikki öljy on valunut ulos, sulje öljyn
tyhjennysventtiili. Irrota öljyn tyhjennysletku ja pyyhi
ylimääräinen öljy rungosta (Kuva 34).
500 käyttötunnin välein—Vaihda sytytystulppa.
Sytytystulppa on RFI-yhteensopiva. Myös vastaavia
muunmerkkisiä tulppia voidaan käyttää. Sytytystulpan
suositeltu vaihtoväli on 500 tuntia.
Huomaa: Toimita käytetty öljy jälleenkäsittelylaitoksen hävitettäväksi.
Tyyppi: Champion XC12YC (tai vastaava)
11. Aseta uusi vaihtosuodatin matalaan astiaan avoin pää
ylöspäin. Kaada uutta, oikeantyyppistä öljyä keskellä
olevaan kierteitettyyn aukkoon. Lopeta kaataminen,
kun öljyn pinta yltää kierteiden alareunaan. Anna
öljyn imeytyä suodatinmateriaaliin minuutista kahteen
minuuttiin.
Kärkiväli: 0,76 mm
Sytytystulpan irrotus
12. Sivele ohut kerros puhdasta öljyä uuden suodattimen
kumitiivisteelle.
1. Vapauta teräkytkin, siirrä liikkeenohjausvivut ulospäin
pysäköintiasentoon, sammuta moottori ja irrota
virta-avain.
13. Asenna uusi öljynsuodatin asennusalustaan. Käännä
öljynsuodatinta myötäpäivään, kunnes kumitiiviste
koskettaa asennusalustaa. Kiristä sitten suodatinta vielä
2/3–1 kierrosta (Kuva 35).
2. Vedä sytytystulpan johto irti (Kuva 36). Puhdista
sytytystulpan ympäristö, jotta moottoriin ei pääse sitä
vaurioittavaa likaa.
Huomaa: Koska sytytystulpan ympärillä on syvennys,
tehokkain puhdistustapa on puhaltaa onteloon
paineilmaa. Sytytystulppaan pääsee parhaiten käsiksi,
kun puhallinkotelo on irrotettu puhdistusta varten.
3. Irrota sytytystulppa ja metallinen aluslaatta.
28
Puhallinkotelon puhdistus
1
Jotta jäähdytys toimisi riittävän tehokkaasti, varmista, että
säleikkö, jäähdytysrivat ja muut moottorin ulkoiset pinnat
ovat aina puhtaat.
Irrota puhallinkotelo ja mahdolliset muut suojukset kerran
vuodessa tai 100 käyttötunnin välein (useammin erittäin
likaisissa tai pölyisissä olosuhteissa). Puhdista jäähdytysrivat ja
ulkoiset pinnat tarvittaessa. Muista asentaa suojukset takaisin
paikoilleen. Kiristä puhallinkotelon ruuvit momenttiin
7,5 N·m.
Tärkeää: Jos moottoria käytetään säleikkö
tukkeutuneena, likaisilla tai tukkeutuneilla
jäähdytysrivoilla tai ilman suojuksia, ylikuumeneminen
voi vaurioittaa moottoria.
G014537
Kuva 36
1. Sytytystulpan ja johdon sijainti
Sytytystulpan tarkistus
1. Tarkastele sytytystulpan keskikohtaa (Kuva 37). Jos
näet eristeessä vaaleanruskeata tai harmaata, moottori
toimii moitteettomasti. Jos eriste on mustunut,
ilmanpuhdistin on yleensä likainen.
Tärkeää: Sytytystulppaa ei saa koskaan
puhdistaa. Sytytystulppa tulee vaihtaa aina, kun
eriste on mustunut, kun elektrodit ovat kuluneet
tai kun tulpassa on öljykalvo tai murtumia.
2. Tarkista keski- ja sivuelektrodien kärkiväli (Kuva 37).
Taivuta sivuelektrodia (Kuva 37), jos kärkiväli ei ole
oikea.
Kuva 37
1. Keskielektrodin eriste
3. Kärkiväli (ei
mittakaavassa)
2. Sivuelektrodi
Sytytystulpan asennus
1. Asenna sytytystulppa. Varmista, että kärkiväli on
asetettu oikein.
2. Kiristä sytytystulppa momenttiin 41 N·m.
3. Paina johto sytytystulppaan (Kuva 36).
29
Polttoainejärjestelmän
huolto
HENGENVAARA
Tietyissä oloissa bensiini on hyvin tulenarkaa
ja räjähdysherkkää. Bensiinin aiheuttama
tulipalo tai räjähdys voi aiheuttaa palovammoja ja
omaisuusvahinkoja.
1
2
3
• Kaikki polttoaineeseen liittyvät
huoltotoimenpiteet on suoritettava vasta,
kun moottori on jäähtynyt. Tyhjennys tulee
suorittaa ulkona avoimessa tilassa. Läikkynyt
bensiini tulee pyyhkiä pois.
5
G017302
4
Kuva 38
• Bensiinisäiliötä tyhjennettäessä ei saa
tupakoida, ja tyhjennys tulee suorittaa kaukana
avotulesta tai paikoista, joissa kipinä voi sytyttää
bensiinihöyryt.
1. Polttoaineputki säiliöstä
4. Polttoaineletku moottoriin
2. Polttoaineputken suodatin
5. Letkunkiristin
3. Kulkusuunnan nuoli
Polttoaineputken suodattimen
vaihto
4. Purista letkunkiristimien päitä yhteen ja liu’uta niitä
poispäin suodattimesta (Kuva 38).
5. Irrota suodatin polttoaineletkuista.
Huoltoväli: 100 käyttötunnin välein—Vaihda
polttoaineputken suodatin.
6. Asenna uusi suodatin niin, että kulkusuunnan nuoli
tulee polttoainesäiliöstä päin ja osoittaa moottoriin päin.
Kiinnitä suodatin paikalleen siirtämällä letkukiristimet
lähelle sitä (Kuva 38).
Älä asenna likaista suodatinta, jos se on irrotettu
polttoaineputkesta.
1. Pysäköi kone tasaiselle alustalle ja vapauta teräkytkin.
2. Siirrä liikkeenohjausvivut ulospäin pysäköintiasentoon,
sammuta moottori, irrota virta-avain ja odota, että
kaikki liikkuvat osat pysähtyvät, ennen kuin poistut
käyttäjän paikalta.
3. Paikanna polttoainesuodatin moottorin sivulta kuvan
mukaisesti (Kuva 38).
30
Sähköjärjestelmän
huolto
5. Vedä kumisuojusta ylös punaista pluskaapelia pitkin.
Irrota pluskaapeli (punainen) akun navasta (Kuva 39).
Säilytä kaikki kiinnikkeet.
6. Irrota akun pidike (Kuva 39) ja nosta akku pois
akkualustalta.
VAARA
3
KALIFORNIA
Lakiesityksen 65 mukainen varoitus
Akun liitännät, navat ja niihin liittyvät
lisävarusteet sisältävät lyijyä ja lyijy-yhdisteitä,
joiden tiedetään aiheuttavan syöpää ja
haittaavan lisääntymistä. Pese kädet, kun
olet käsitellyt akkua.
2
6
5
1
7
4
Akun lataus
Akun irrotus
G005072
VAARA
Kuva 39
Akun navat tai metallityökalut voivat aiheuttaa
oikosulun koskettaessaan koneen metalliosia,
mistä voi seurata kipinöitä. Kipinät voivat saada
akun kaasut räjähtämään ja aiheuttaa siten
henkilövahingon.
1. Akku
5. Akun miinusnapa
2. Akun plusnapa
6. Siipimutteri, aluslaatta ja
pultti
3. Pultti, aluslaatta ja mutteri
7. Akun pidike
4. Navan suojus
• Kun irrotat tai asennat akun, älä anna akun
napojen koskettaa koneen metalliosia.
Akun lataus
• Älä anna metallityökalujen aiheuttaa oikosulkua
akun napojen ja koneen metalliosien välille.
Huoltoväli: Ennen varastointia—Lataa akku ja irrota akun
kaapelit.
1. Irrota akku alustasta. Katso Akun irrotus.
2. Lataa akkua 6–10 A:n virralla vähintään yhden tunnin
ajan. Älä lataa akkua liikaa.
3. Kun akku on ladattu täyteen, irrota laturi
sähköliitännästä. Irrota sitten laturin johtimet akun
navoista (Kuva 40).
1. Pysäköi kone tasaiselle alustalle ja vapauta teräkytkin.
2. Siirrä liikkeenohjausvivut ulospäin pysäköintiasentoon,
sammuta moottori, irrota virta-avain ja odota, että
kaikki liikkuvat osat pysähtyvät, ennen kuin poistut
käyttäjän paikalta.
3. Nosta istuin, jotta pääset käsiksi akkuun.
4. Irrota negatiivinen (musta) maakaapeli akun navasta
(Kuva 39). Säilytä kaikki kiinnikkeet.
VAARA
Akun kaapeleiden virheellinen asennus
voi vahingoittaa konetta ja kaapeleita
aiheuttaen kipinöitä. Kipinät voivat saada
akun kaasut räjähtämään ja aiheuttaa siten
henkilövahingon.
• Irrota aina akun miinuskaapeli
(musta) ennen pluskaapelin (punainen)
irrottamista.
Kuva 40
• Kytke aina akun pluskaapeli (punainen)
ennen miinuskaapelia (musta).
31
1. Akun plusnapa
3. Punainen laturin johdin (+)
2. Akun miinusnapa
4. Musta laturin johdin (–)
Vetojärjestelmän huolto
Huomaa: Älä käytä konetta, kun akkua ei ole kytketty.
Se voi aiheuttaa sähkövaurioita.
Rengaspaineen tarkistus
Akun asennus
1. Aseta akku alustalle (Kuva 39).
Huoltoväli: 25 käyttötunnin välein—Tarkista rengaspaine.
2. Asenna pluskaapeli (punainen) akun plusnapaan (+)
käyttämällä aiemmin irrotettuja kiinnikkeitä.
3. Asenna miinuskaapeli akun miinusnapaan (–)
käyttämällä aiemmin irrotettuja kiinnikkeitä.
Pidä etu- ja takarenkaiden rengaspaine ohjeiden mukaisena.
Epätasainen rengaspaine saattaa tehdä leikkuujäljestä
epätasaisen. Tarkista paine venttiilin varresta (Kuva 42).
Tarkista paine, kun renkaat ovat kylmät, jotta painelukema
olisi mahdollisimman tarkka.
4. Vedä punainen suojus positiivisen (punaisen) akun
navan päälle.
Katso renkaiden valmistajan suosittelema enimmäispaine
kääntöpyörien renkaiden sivusta.
5. Kiinnitä akku pidikkeellä (Kuva 39).
Täytä takakäyttöpyörien renkaat paineeseen 82 kPa (12 psi).
6. Laske istuin alas.
Sulakkeiden huolto
Sähköjärjestelmä on suojattu sulakkeilla. Huoltoa ei tarvita.
Jos sulake kuitenkin palaa, tarkista osa/virtapiiri toimintavian
tai oikosulun varalta.
Sulake:
Kuva 42
• Päävirta F1 – 30 A, kahvatyyppinen
1. Venttiilinvarsi
• Latauspiiri F2 – 25 A, kahvatyyppinen
1. Irrota ruuvit, joilla ohjauspaneeli on kiinni koneessa.
Säilytä kaikki kiinnikkeet.
Sähköjarrun vapautus
2. Nosta ohjauspaneeli ylös, niin pääset käsiksi
pääjohdinsarjaan ja sulakerasiaan (Kuva 41).
Sähköjarru voidaan vapauttaa käsin kääntämällä nostovarsia
eteenpäin. Kun sähköjarru on aktivoitunut, jarru palautuu.
3. Vaihda sulake vetämällä ensin vanha sulake irti
(Kuva 41).
Vapauta jarru:
1
30
25
30
1
25
2
G014921
Kuva 41
1. Päävirta – 30 A
G015000
Kuva 43
2. Latauspiiri – 25 A
1. Jarrun nostovarsi sähköjarrun ohjausyksikössä
4. Palauta ohjauspaneeli normaaliasentoon. Kiinnitä
paneeli koneeseen aiemmin irrotetuilla ruuveilla.
1. Paikanna sähköjarrun akseli, johon jarrun nostovarret
yhdistyvät.
2. Vapauta jarru kääntämällä akselia eteenpäin.
32
Leikkurin huolto
Taipuneiden terien tarkistus
Huomaa: Koneen on oltava tasaisella alustalla seuraavaa
toimenpidettä varten.
Leikkuuterien huolto
1. Nosta leikkuupöytä ylimpään leikkuukorkeusasentoon,
joka on myös kuljetusasento.
Pidä terät terävinä koko leikkuukauden ajan. Terävät terät
leikkaavat ruohon siistimmin ruohonkorsia repimättä.
Repeytymien vuoksi ruohon reunat muuttuvat ruskeiksi, mikä
heikentää kasvua ja altistaa kasvisairauksille.
2. Käytä pehmustettuja paksuja suojakäsineitä tai muita
soveltuvia käsisuojaimia. Käännä terää hitaasti sopivaan
asentoon, jossa etäisyys leikkuusärmästä tasaiseen
alustaan voidaan mitata.
Tarkista päivittäin, että leikkuuterät ovat terävät ja että ne
eivät ole kuluneet tai vaurioituneet. Viilaa mahdolliset lovet
pois ja teroita terät tarpeen mukaan. Jos terä on vaurioitunut
tai kulunut, vaihda se aitoon Toro-vaihtoterään. Jotta terien
teroitus ja vaihto kävisi vaivattomasti, käytettävissä on hyvä
olla muutamia vaihtoteriä.
1
VAARA
2
3
Kulunut tai vaurioitunut terä voi rikkoutua ja terän
pala voi sinkoutua käyttäjään tai ohikulkijaan
aiheuttaen vakavan loukkaantumisen tai kuoleman.
• Terä on tarkistettava säännöllisesti kulumisen ja
vaurioiden varalta.
• Kulunut tai vaurioitunut terä on vaihdettava.
G014972
Kuva 45
1. Leikkuupöytä
3. Terä
2. Karan kotelo
3. Mittaa etäisyys terän kärjestä tasaiseen alustaan.
Ennen terien tarkastusta tai huoltoa
Pysäköi kone tasaiselle alustalle, vapauta teräkytkin ja siirrä
liikkeenohjausvivut ulospäin pysäköintiasentoon. Pysäytä
moottori ja irrota virta-avain.
Terien tarkastus
1
Huoltoväli: Aina ennen käyttöä tai päivittäin—Tarkista
leikkuuterät.
G014973
1. Tarkasta leikkuusärmät (Kuva 44). Jos särmät eivät
ole teräviä tai niissä on lovia, irrota terät ja teroita ne.
Katso kohta Terien teroitus.
3
2
Kuva 46
2. Tarkista terät, etenkin kupera alue (Kuva 44). Jos
havaitset vähäisiäkään vaurioita, kulumia tai uria
tällä alueella (kohta 3, Kuva 44), asenna uusi terä
välittömästi.
1. Terä mittausasennossa
2. Tasainen alusta
3. Mitattu etäisyys terän ja alustan välillä (A)
4. Käännä samaa terää 180 astetta niin, että vastakkainen
leikkuusärmä on samassa asennossa.
Kuva 44
1. Leikkuusärmä
3. Kulumisjälkiä/urautumista
2. Kupera alue
4. Vaurio
33
Terien irrotus
Terä on vaihdettava, jos se on osunut kiinteään esineeseen,
jos se on epätasapainossa tai jos se on taipunut. Käytä
aina aitoja Toro-vaihtoteriä koneen parhaan suorituskyvyn
ja turvallisuuden varmistamiseksi. Muiden valmistajien
vaihtoterien käyttö saattaa aiheuttaa sen, että kone ei ole enää
turvallisuusstandardien mukainen.
3
2
1
Tartu terän päähän liinan tai paksun hansikkaan avulla. Irrota
teräpultti, jousialuslaatta, terän jäykistäjä ja terä kara-akselista
(Kuva 49).
G014974
Kuva 47
1. Terä, aiemmin mitattu puoli
2. Aiemmin käytetty mittausasento
3. Terän vastakkainen puoli siirretään mittausasentoon
5. Mittaa etäisyys terän kärjestä tasaiseen alustaan. Ero
saa olla enintään 3 mm.
Kuva 49
1
1. Terän siipialue
4. Teräpultti
2. Terä
5. Terän jäykistäjä
3. Jousialuslaatta
G014973
3
2
Terien teroitus
Kuva 48
1. Viilaa leikkuusärmä teräväksi terän molemmista
päistä (Kuva 50). Säilytä alkuperäinen kulma. Terä
säilyttää tasapainonsa, kun molemmista leikkuusärmistä
poistetaan materiaalia yhtä paljon.
1. Vastakkaisen terän särmä mittausasennossa
2. Tasainen alusta
3. Toinen mitattu etäisyys terän ja alustan välillä (B)
VAARA
Taipunut tai vaurioitunut terä voi rikkoutua
ja aiheuttaa vakavan loukkaantumisen tai
kuoleman lähellä olijoille.
• Taipunut tai vaurioitunut terä on aina
vaihdettava uuteen.
• Älä hio tai tee teräviä lovia terän särmiin
tai pintoihin.
Kuva 50
1. Teroita alkuperäiseen kulmaan
2. Tarkista terän tasapaino asettamalla se terän tasaimeen
(Kuva 51). Jos terä pysyy vaaka-asennossa, se on
tasapainossa ja sitä voidaan käyttää. Jos terä ei
ole tasapainossa, viilaa sitä vähän vain siipialueelta
(Kuva 50). Toista, kunnes terä on tasapainossa.
A. Jos A:n ja B:n välinen ero on suurempi kuin 3 mm,
vaihda terä uuteen. Katso kohdat Terien irrotus
ja Terien asennus.
Huomaa: Jos taipuneen terän tilalle vaihdetaan
uusi ja mittaustulos on edelleen yli 3 mm, terän
kara saattaa olla taipunut. Ota yhteys valtuutettuun
Toro-huoltoliikkeeseen.
B. Jos ero on hyväksytyissä rajoissa, siirry seuraavaan
terään.
Kuva 51
1. Terä
Toista toimenpide kullekin terälle.
34
2. Tasain
Terien asennus
1
2
1. Asenna terä kara-akseliin (Kuva 49).
Tärkeää: Terän kuperan puolen on osoitettava
ylöspäin leikkurin sisäpuolta kohti, jotta
leikkuujäljestä tulee kunnollinen.
G009682
3
3
2. Asenna terän jäykistäjä, jousialuslaatta (kovera puoli
terää kohden) ja teräpultti (Kuva 49).
2
3. Kiristä teräpultti momenttiin 47–88 N·m.
4
Leikkuupöydän tasaus
4
Kuva 52
Leikkuupöydät, joissa on kaksi terää
Varmista, että leikkuupöytä on vaakasuorassa, aina leikkuria
asentaessasi tai jos nurmikon leikkuujälki ei ole tasainen.
Ennen tasausta on tarkistettava, ettei leikkuupöydässä ole
taipuneita teriä. Kaikki taipuneet terät on irrotettava ja
vaihdettava. Ennen kuin jatkat, katso kohta Taipuneiden
terien tarkistus.
1. Terät sivusuunnassa
2. Terän siipialue
Leikkuupöytä on tasattava ensin sivusuunnassa, minkä jälkeen
voidaan säätää pitkittäiskaltevuutta.
3. Ulkoleikkuusärmät
4. Mittaa tästä etäisyys
terän kärjestä tasaiseen
alustaan
5. Mittaa ulkoleikkuusärmien ja tasaisen pinnan väliltä
(Kuva 52). Jos molemmat mitat eivät ole 5 mm:n sisällä
toisistaan, säätö on tarpeen. Jatka sitten toimenpidettä.
Vaatimukset:
6. Tue leikkuupöydän paino asettamalla puukappaleet
leikkuupöydän reunojen alle.
• Koneen on oltava tasaisella alustalla.
• Kaikkien renkaiden ilmanpaineen on oltava oikea.
Huomaa: Älä aseta tukia nurmisuojarullien alle, jos
leikkuupöydässä on sellaiset.
Katso vetojärjestelmän huoltoa käsittelevän osan kohta
Rengaspaineen tarkistus.
7. Siirry koneen vasemmalle puolelle. Tarkista, onko
sivuosan lukkopultti kiinteässä vai lovetussa asennossa
(Kuva 53).
Sivusuuntainen tasaus
1. Pysäköi kone tasaiselle alustalle ja vapauta teräkytkin.
8. Jos sivuosan lukkopultti on kiinteässä asennossa, irrota
se sekä sivuosan lukkomutteri kiinteästä asennosta ja
asenna ne lovettuun säätöasentoon (Kuva 53).
2. Siirrä liikkeenohjausvivut ulospäin pysäköintiasentoon,
sammuta moottori, irrota virta-avain ja odota, että
kaikki liikkuvat osat pysähtyvät, ennen kuin poistut
käyttäjän paikalta.
Jos pultti on lovetussa asennossa, lukkopulttia ja
sivuosan lukkomutteria ei ole tarpeen irrottaa.
3. Siirrä leikkuukorkeuden säätövipu keskimmäiseen
asentoon.
G015323
4. Käännä teriä varovasti niin, että ne ovat sivusuuntaisesti
(Kuva 52 ).
5
1
4
3
2
Kuva 53
1. Kannatin
2. Lovettu säätöasento
3. Kiinteä asento
35
4. Sivuosan lukkomutteri
5. Sivuosan lukkopultti
9. Löysää kannattimessa olevaa takaosan lukkomutteria
(Kuva 54).
alempana kuin leikkurin takapää, säädä terän kaltevuutta
seuraavien ohjeiden mukaisesti:
1. Pysäköi kone tasaiselle alustalle ja vapauta teräkytkin.
2. Siirrä liikkeenohjausvivut ulospäin pysäköintiasentoon,
sammuta moottori, irrota virta-avain ja odota, että
kaikki liikkuvat osat pysähtyvät, ennen kuin poistut
käyttäjän paikalta.
1
3
3. Siirrä leikkuukorkeuden säätövipu keskimmäiseen
asentoon.
Huomaa: Tarkista ja säädä terän sivusuuntainen
tasaus, jos et ole tarkistanut asetusta. Katso kohta
Leikkurin sivusuuntainen tasaus.
4
2
4. Käännä teriä varovasti niin, että ne ovat
pituussuuntaisesti (Kuva 56).
G015324
Kuva 54
1. Kannatin
2. Takaosan lukkomutteri
3. Sivuosan lukkomutteri,
lovettu asento
4. Säätölovet
2
1
G009658
10. Löysää kannattimessa olevaa sivuosan lukkomutteria
juuri sen verran, että kannatinta voidaan säätää
(Kuva 54). Mittaa tarvittava säädön määrä hitsatun
kannattimen lovien avulla. Jokainen lovi vastaa 6 mm:ä,
ja jokainen yksittäinen sivu vastaa 3 mm:ä (Kuva 55).
Säädä leikkuupöytä sopivalle korkeudelle.
2
Kuva 56
Leikkuupöydät, joissa on kaksi terää
1. Pituussuuntaiset terät
2. Mittaa tästä etäisyys terän kärjestä tasaiseen alustaan
1
5. Mittaa etäisyys etuterän kärjestä tasaiseen alustaan
ja takaterän kärjestä tasaiseen alustaan (Kuva 56).
Jos etuterän kärki ei ole 1,6–7,9 mm alempana kuin
takaterän kärki, säädä etuosan lukkomutteria.
2
6. Säädä terän pituussuuntaista kaltevuutta kiertämällä
leikkurin etuosassa olevaa säätömutteria (Kuva 57).
G015325
Kuva 55
1. 6 mm
2. 3 mm
11. Pysäytä leikkuupöytä säädettyyn asentoon ja kiinnitä
uusi asento kiristämällä kannattimessa oleva sivuosan
lukkomutteri (Kuva 54). Kiristä kannattimessa olevaa
takaosan lukkomutteria.
12. Tasaa leikkuupöytä tarkistamalla terän kaltevuus
pituussuunnassa. Katso kohta Terän pituussuuntaisen
kaltevuuden säätö.
Terän pituussuuntaisen kaltevuuden
säätö
Terän pituussuuntainen kaltevuus on tarkistettava aina ennen
leikkurin asennusta. Jos leikkurin etupää on yli 7,9 mm
36
3
3
1
1
2
2
G014634
Kuva 57
1. Säätötanko
2. Säätölohko
3. Lukkomutteri
G014635
Kuva 58
7. Nosta leikkurin etupäätä kiristämällä säätömutteria.
Laske leikkurin etupäätä löysäämällä säätömutteria.
1. Etutukitanko
8. Tarkista pituussuuntainen kaltevuus uudelleen säädön
jälkeen. Jatka mutterin säätämistä, kunnes etuterän
kärki on 1,6–7,9 mm alempana kuin takaterän kärki
(Kuva 56).
3. Leikkuupöydän kannatin
2. Lukkomutteri
5. Nosta leikkuupöytä ja kannattimet irti
takanostovarresta. Laske leikkuri maahan
varovasti (Kuva 59).
9. Kun terän pituussuuntainen kaltevuus on kunnossa,
tarkista leikkurin sivusuuntainen tasaus uudelleen.
Katso kohta Leikkurin sivusuuntainen tasaus.
Leikkurin irrotus
1. Pysäköi kone tasaiselle alustalle ja vapauta teräkytkin.
2. Siirrä liikkeenohjausvivut ulospäin pysäköintiasentoon,
sammuta moottori, irrota virta-avain ja odota, että
kaikki liikkuvat osat pysähtyvät, ennen kuin poistut
käyttäjän paikalta.
2
2
3
3. Laske leikkuukorkeuden säätövipu alimpaan asentoon.
4. Irrota sokka etutukitangosta ja irrota tanko
leikkuupöydän kannattimesta (Kuva 58). Laske
leikkuupöydän etuosa varovasti maahan.
1
G005077
Kuva 59
1. Leikkuupöytä
3. Takanostovarsi
2. Kannatin
6. Irrota leikkurin hihna moottorin hihnapyörästä
liu’uttamalla leikkuupöytää taaksepäin.
7. Liu’uta leikkuupöytä pois koneen alta.
Huomaa: Säilytä kaikki osat myöhempää käyttöä
varten.
37
Leikkurin hihnan huolto
2
Hihnojen tarkastus
5
Huoltoväli: 25 käyttötunnin välein—Tarkista, ettei hihnoissa
ole kulumia tai murtumia.
1
3
Tarkista, ettei hihnoissa ole murtumia, rispaantuneita reunoja,
palojälkiä tai muita vaurioita. Vaihda vaurioituneet hihnat.
4
3
Leikkurin hihnan vaihto
Kuluneen hihnan merkkejä ovat vinkuminen hihnan
pyöriessä, terien lipsuminen ruohoa leikattaessa, rispaantuneet
reunat, palojäljet ja murtumat. Vaihda leikkurin hihna, jos
jokin näistä tiloista ilmenee.
4
1. Pysäköi kone tasaiselle alustalle ja vapauta teräkytkin.
2. Siirrä liikkeenohjausvivut ulospäin pysäköintiasentoon,
sammuta moottori, irrota virta-avain ja odota, että
kaikki liikkuvat osat pysähtyvät, ennen kuin poistut
käyttäjän paikalta.
G014930
6
Kuva 60
Leikkuupöydät, joissa on kaksi terää
1. Kiristinpyörä
3. Aseta leikkuukorkeudeksi alin leikkuuasento (38 mm).
4. Vapauta kiristinpyörän jännitys irrottamalla
kiristinpyörän jousi leikkuupöydän koukusta jousen
irrotustyökalun avulla (Toro-osanro 92-5771). Irrota
sitten hihna hihnapyöriltä (Kuva 60).
4. Jousi
2. Leikkurin hihna
5. Moottorin hihnapyörä
3. Ulommainen hihnapyörä
6. Jousen irrotustyökalu
5. Asenna uusi hihna moottorin ja leikkurin hihnapyörien
ympäri (Kuva 60).
VAARA
6. Asenna kiristinpyörän jousi leikkuupöydän koukkuun
jousen irrotustyökalun avulla (Toro-osanro 92-5771),
jolloin kiristinpyörä ja leikkurin hihna jännittyvät
(Kuva 60).
Asennettuna jousessa on jännitys, ja se saattaa
aiheuttaa henkilövahinkoja.
Ole varovainen, kun irrotat hihnaa.
38
Leikkurin asennus
3
4
1. Pysäköi kone tasaiselle alustalle ja vapauta teräkytkin.
5
2. Siirrä liikkeenohjausvivut ulospäin pysäköintiasentoon,
sammuta moottori, irrota virta-avain ja odota, että
kaikki liikkuvat osat pysähtyvät, ennen kuin poistut
käyttäjän paikalta.
6
3. Liu'uta leikkuri koneen alle.
2
4. Laske leikkuukorkeuden säätövipu alimpaan asentoon.
7
5. Nosta leikkuupöydän takaosaa ja ohjaa kannattimet
takanostovarren päälle (Kuva 59).
1
6. Kiinnitä etutukitanko leikkuupöytään liitintapilla ja
sokalla (Kuva 58).
7. Asenna leikkurin hihna moottorin hihnapyörään.
Katso kohta Leikkurin hihnan vaihto.
G005192
Kuva 61
1. Leikkuupöytä
5. Jousi
Suuntaimen vaihto
2. Suuntain
6. Mutteri (3/8 tuumaa)
3. Suuntaimen kannake
7. Lyhyt pidike
Huoltoväli: Aina ennen käyttöä tai päivittäin—Tarkista, ettei
suuntaimessa ole vaurioita.
4. Tanko
2. Irrota mutteri (3/8 tuumaa) tangosta leikkurin alta
(Kuva 61).
VAARA
Jos heittoaukko ei ole peitossa, leikkuri saattaa
singota esineitä käyttäjän tai sivullisten suuntaan,
mistä voi olla seurauksena vakava tapaturma.
Seurauksena voi olla myös kosketus terään.
3. Liu'uta tanko ulos lyhyestä pidikkeestä, jousesta ja
suuntaimesta (Kuva 61). Irrota vaurioitunut tai kulunut
suuntain.
Älä koskaan käytä konetta ilman suuntainta,
poistolevyä tai ruohonkeräysjärjestelmää.
5. Liu'uta tangon suora pää suuntaimen takakannakkeen
läpi.
Tarkista suuntain vaurioiden varalta aina ennen käyttöä.
Vaihda vaurioituneet osat ennen käyttöä.
6. Aseta jousi päätylangat alaspäin tankoon ja suuntaimen
kannakkeiden väliin. Liu'uta tanko suuntaimen toisen
kannakkeen läpi (Kuva 61).
4. Vaihda suuntain (Kuva 61).
1. Paikanna kuvassa näytetyt kohteet (Kuva 61).
7. Työnnä tanko suuntaimen edessä leikkuupöydässä
olevaan lyhyeen pidikkeeseen. Kiinnitä tangon takapää
leikkuriin mutterilla (3/8 tuumaa) (Kuva 61).
Tärkeää: Suuntaimen on oltava jousikuormitettuna ala-asennossa. Nosta suuntain ylös ja testaa,
että napsahtaa ala-asentoon.
39
Puhdistus
VAARA
Rikkoutunut tai puuttuva pesuliitäntä voi
aiheuttaa esineiden ulossinkoutumista
tai teräkosketuksen. Teräkosketus
tai ulossinkoutuva jäte voi aiheuttaa
loukkaantumisen tai kuoleman.
Leikkurin alapuolen pesu
Huoltoväli: Jokaisen käytön jälkeen—Puhdista
leikkuupöydän kotelo.
• Vaihda rikkoutunut tai puuttuva
pesuliitäntä välittömästi, ennen kuin käytät
leikkuria uudelleen.
Pese leikkurin alapuoli aina käytön jälkeen, jotta ruohoa ei
pääse kertymään ja jotta leikkuujäte hajaantuu paremmin.
1. Pysäköi kone tasaiselle alustalle ja vapauta teräkytkin.
• Käsiä tai jalkoja ei saa koskaan laittaa
leikkurin alle tai sen aukkojen läpi.
2. Siirrä liikkeenohjausvivut ulospäin pysäköintiasentoon,
sammuta moottori, irrota virta-avain ja odota, että
kaikki liikkuvat osat pysähtyvät, ennen kuin poistut
käyttäjän paikalta.
3. Kiinnitä letkuliitin leikkurin pesuliitännän päähän ja
käännä vesi suurelle paineelle (Kuva 62).
Huomaa: Levitä vaseliinia pesuliitännän
O-renkaaseen, jotta liitin liukuu paremmin ja suojaa
O-rengasta.
Kuva 62
1. Pesuliitäntä
3. O-rengas
2. Letku
4. Liitin
4. Laske leikkuri alimpaan leikkuukorkeuteen.
5. Istuudu istuimelle ja käynnistä moottori. Kytke
teräkytkin ja anna leikkurin käydä 1–3 minuuttia.
6. Vapauta teräkytkin, pysäytä moottori ja irrota
virta-avain. Odota, kunnes kaikki liikkuvat osat ovat
pysähtyneet.
7. Käännä vesi pois päältä ja irrota liitin pesuliitännästä.
Huomaa: Jos leikkuri ei puhdistu yhdellä pesukerralla,
liota sitä ja anna sen seistä 30 minuutin ajan. Toista
sitten toimenpide.
8. Käytä leikkuria vielä 1–3 minuuttia, jotta ylimääräinen
vesi tulee ulos.
40
Varastointi
Sytytystulpan huolto. Kun sytytystulppa (-tulpat) on
irrotettu moottorista, kaada kaksi ruokalusikallista
moottoriöljyä sytytystulpan reikään. Kierrätä moottoria
käynnistimellä, jotta öljy leviää sylinterin sisään. Asenna
sytytystulppa tai -tulpat. Älä asenna sytytystulpan
(-tulppien) johtoa.
Puhdistus ja varastointi
1. Vapauta teräkytkin, siirrä liikkeenohjausvivut ulospäin
pysäköintiasentoon, sammuta moottori ja irrota
virta-avain.
12. Puhdista lika ja roskat leikkurin päältä.
2. Irrota ruohon jäämät, lika ja rasva koneen kaikista
ulkoisista osista, etenkin moottorista. Puhdista
lika ja roskat moottorin sylinterinkannen rivoista ja
tuulettimen kotelosta.
13. Kaavi ruoho ja lika leikkurin alta ja pese leikkuri sitten
vesiletkulla.
14. Tarkista käyttöhihnan ja leikkurin hihnan kunto.
15. Tarkista ja kiristä kaikki pultit, mutterit ja ruuvit. Korjaa
tai vaihda kaikki kuluneet tai vaurioituneet osat.
Tärkeää: Kone voidaan pestä miedolla
pesuaineella ja vedellä. Älä pese konetta
painepesurilla. Älä käytä vettä ylen määrin, älä
etenkään ohjauspaneelin lähellä, istuimen alla tai
moottorin ja hydraulipumppujen läheisyydessä.
16. Maalaa kaikki naarmuuntuneet tai paljaat metallipinnat.
Maalia on saatavissa valtuutetusta huoltoliikkeestä.
17. Varastoi kone puhtaaseen, kuivaan autotalliin tai
varastotilaan. Poista avain virtalukosta ja pane se
talteen. Peitä kone suojataksesi sen ja pitääksesi sen
puhtaana.
3. Huolla ilmanpuhdistin. Katso moottorin huoltoa
käsittelevän osan kohta Ilmanpuhdistimen huolto.
4. Rasvaa kone. Katso kohta Voitelu.
5. Vaihda kampikammioöljy ja suodatin. Katso moottorin
huoltoa käsittelevän osan kohta Moottoriöljyn huolto.
6. Tarkista rengaspaineet. Katso vetojärjestelmän huoltoa
käsittelevän osan kohta Rengaspaineen tarkistus.
7. Lataa akku. Katso sähköjärjestelmän huoltoa
käsittelevän osan kohta Akun huolto.
8. Tarkista terien kunto. Katso leikkurin huoltoa
käsittelevän osan kohta Leikkuuterien huolto.
9. Valmistele kone varastointia varten, jos sitä ei ole
tarkoitus käyttää yli kuukauteen. Valmistele kone
varastointia varten seuraavasti.
10. Lisää polttoainesäiliöön öljypohjaista stabilointi/lisäainetta. Noudata stabilointiaineen valmistajan
sekoitusohjeita. Älä käytä alkoholipohjaista
stabilointiainetta (etanolia tai metanolia).
Huomaa: Stabilointi-/lisäaine toimii tehokkaimmin,
kun se sekoitetaan tuoreeseen bensiiniin ja kun sitä
käytetään jatkuvasti.
Käytä moottoria, jotta lisäaineinen polttoaine kiertää
koko polttoainejärjestelmässä (viisi minuuttia).
Sammuta moottori, anna sen jäähtyä ja tyhjennä
polttoainesäiliö.
Käynnistä moottori uudelleen ja anna sen käydä,
kunnes se sammuu.
Käytä rikastinta. Käynnistä moottori ja käytä sitä,
kunnes se ei käynnisty enää uudelleen.
Hävitä polttoaine asianmukaisesti. Kierrätä se
paikallisten säädösten mukaan.
Tärkeää: Älä säilytä lisäaineistettua bensiiniä
90 päivää kauempaa.
11. Irrota sytytystulpat ja tarkista niiden kunto.
Katso moottorin huoltoa käsittelevän osan kohta
41
Vianetsintä
Ongelma
Moottori ylikuumenee.
Mahdollinen syy
1. Moottori on ylikuormitettu.
1. Vähennä ajonopeutta.
2. Kampikammiossa on liian vähän öljyä.
3. Moottorin puhallinkotelon alla olevat
jäähdytysrivat ja ilmakanavat ovat
tukossa.
4. Ilmanpuhdistin on likainen.
2. Lisää öljyä kampikammioon.
3. Poista tukkeumat jäähdytysrivoista ja
ilmakanavista.
5. Polttoainejärjestelmässä on likaa, vettä
tai vanhentunutta polttoainetta.
Käynnistin ei pyöritä
Moottori ei käynnisty, käynnistyy huonosti
tai ei pysy käynnissä.
Moottori menettää tehoaan.
Korjaustoimenpiteet
4. Puhdista tai vaihda ilmanpuhdistimen
panos.
5. Ota yhteys valtuutettuun
huoltoliikkeeseen
1. Teräkytkin on kytkettynä.
1. Siirrä teräkytkin vapautettuun
asentoon.
2. Liikkeenohjausvivut eivät ole
pysäköintiasennossa.
3. Akussa ei ole latausta.
4. Sähköliitännät ovat ruostuneet tai
löystyneet.
5. Sulake on palanut.
6. Rele tai kytkin on vaurioitunut.
2. Siirrä liikkeenohjausvivut ulospäin
pysäköintiasentoon.
3. Lataa akku.
4. Tarkista, että sähköliitäntöjen kosketus
on kunnossa.
5. Vaihda sulake.
6. Ota yhteys valtuutettuun
huoltoliikkeeseen.
1. Polttoainesäiliö on tyhjä.
1. Täytä polttoainesäiliö.
2. Rikastin ei ole käytössä.
3. Ilmanpuhdistin on likainen.
2. Siirrä rikastimen vipu Päällä-asentoon.
3. Puhdista tai vaihda ilmanpuhdistimen
panos.
4. Asenna sytytystulpan johto.
4. Sytytystulpan johto on löysällä tai
irronnut.
5. Sytytystulppa on syöpynyt tai likainen,
tai sen kärkiväli on väärä.
6. Polttoainesuodattimessa on likaa.
7. Polttoainejärjestelmässä on likaa, vettä
tai vanhentunutta polttoainetta.
8. Polttoainesäiliössä on vääränlaista
polttoainetta.
9. Kampikammiossa on liian vähän öljyä.
5. Asenna uusi sytytystulppa, jonka
kärkiväli on oikea.
6. Vaihda polttoainesuodatin.
7. Ota yhteys valtuutettuun
huoltoliikkeeseen.
8. Tyhjennä säiliö ja täytä se
oikeantyyppisellä polttoaineella.
9. Lisää öljyä kampikammioon.
1. Moottori on ylikuormitettu.
1. Vähennä ajonopeutta.
2. Ilmanpuhdistin on likainen.
3. Kampikammiossa on liian vähän öljyä.
4. Moottorin puhallinkotelon alla olevat
jäähdytysrivat ja ilmakanavat ovat
tukossa.
5. Sytytystulppa on syöpynyt tai likainen,
tai sen kärkiväli on väärä.
6. Polttoainesäiliön ilmareikä on tukossa.
2. Puhdista ilmanpuhdistimen panos.
3. Lisää öljyä kampikammioon.
4. Poista tukkeumat jäähdytysrivoista ja
ilmakanavista.
7. Polttoainesuodattimessa on likaa.
8. Polttoainejärjestelmässä on likaa, vettä
tai vanhentunutta polttoainetta.
9. Polttoainesäiliössä on vääränlaista
polttoainetta.
42
5. Asenna uusi sytytystulppa, jonka
kärkiväli on oikea.
6. Ota yhteys valtuutettuun
huoltoliikkeeseen.
7. Vaihda polttoainesuodatin.
8. Ota yhteys valtuutettuun
huoltoliikkeeseen.
9. Tyhjennä säiliö ja täytä se
oikeantyyppisellä polttoaineella.
Ongelma
Kone ei liiku.
Mahdollinen syy
1. Ohitusventtiilit ovat auki..
1. Sulje hinausventtiilit.
2. Vetohihnat ovat kuluneet, löysällä tai
rikkinäiset.
3. Vetohihnat ovat irti hihnapyöriltä.
2. Ota yhteys valtuutettuun
huoltoliikkeeseen.
3. Ota yhteys valtuutettuun
huoltoliikkeeseen.
4. Ota yhteys valtuutettuun
huoltoliikkeeseen.
4. Vaihteisto ei toimi.
Epänormaali värinä.
1. Moottorin kiinnityspultit ovat löysällä.
1. Kiristä moottorin kiinnityspultit.
2. Moottorin hihnapyörä, kiristinpyörä tai
terän hihnapyörä on löysällä.
3. Moottorin hihnapyörä on vaurioitunut.
2. Kiristä löysä pyörä.
4. Leikkuuterä(t) on taipunut / ovat
taipuneet tai epätasapainossa.
5. Terän kiinnityspultti on löysällä.
6. Terän kara on taipunut.
Epätasainen leikkuukorkeus.
3. Ota yhteys valtuutettuun
huoltoliikkeeseen.
4. Asenna uusi leikkuuterä(t).
5. Kiristä terän kiinnityspultti.
6. Ota yhteys valtuutettuun
huoltoliikkeeseen.
1. Terät ovat tylsiä.
1. Teroita terä(t).
2. Leikkuuterät ovat taipuneet.
3. Leikkuri ei ole tasassa.
2. Asenna uusi leikkuuterä(t).
3. Tasaa leikkuri sivusuunnassa ja
pituussuunnassa.
4. Säädä nurmisuojapyörän korkeutta.
4. Nurmisuojapyörää ei ole asetettu
oikein.
5. Leikkurin alapuoli on likainen.
6. Väärä rengaspaine.
7. Terän kara on taipunut.
Terät eivät pyöri.
Korjaustoimenpiteet
5. Puhdista leikkurin alapuoli.
6. Aseta oikea rengaspaine.
7. Ota yhteys valtuutettuun
huoltoliikkeeseen.
1. Käyttöhihna on kulunut, löysällä tai
rikkinäinen.
1. Asenna uusi käyttöhihna.
2. Käyttöhihna on irti hihnapyörältä.
2. Asenna käyttöhihna ja tarkista, että
säätöakselit ja hihnaohjaimet ovat
oikeassa asennossa.
3. Ota yhteys valtuutettuun
huoltoliikkeeseen.
4. Asenna uusi leikkurin hihna.
3. Voimanulosoton (PTO) kytkin tai
sähköinen PTO-kytkin on viallinen.
4. Leikkurin hihna on kulunut, löysällä tai
rikkinäinen.
43
Kaaviot
G014644
Kytkentäkaavio (Rev. A)
44
Huomautuksia:
45
Huomautuksia:
46
Kansainväliset jakelijat
Jakelija:
Maa:
Puhelinnumero:
Atlantis Su ve Sulama Sisstemleri Lt
Balama Prima Engineering Equip.
B-Ray Corporation
Casco Sales Company
Ceres S.A.
CSSC Turf Equipment (pvt) Ltd.
Cyril Johnston & Co.
Equiver
Femco S.A.
G.Y.K. Company Ltd.
Geomechaniki of Athens
Guandong Golden Star
Hako Ground and Garden
Hako Ground and Garden
Hayter Limited (U.K.)
Turkki
Hongkong
Korea
Puerto Rico
Costa Rica
Sri Lanka
Pohjois-Irlanti
Meksiko
Guatemala
Japani
Kreikka
Kiina
Ruotsi
Norja
Yhdistynyt
kuningaskunta
Arabiemiirikuntien liitto
Egypti
Portugali
Intia
Alankomaat
90 216 344 86 74
852 2155 2163
82 32 551 2076
787 788 8383
506 239 1138
94 11 2746100
44 2890 813 121
52 55 539 95444
502 442 3277
81 726 325 861
30 10 935 0054
86 20 876 51338
46 35 10 0000
47 22 90 7760
44 1279 723 444
Hydroturf Int. Co Dubai
Hydroturf Egypt LLC
Irriamc
Irrigation Products Int'l Pvt Ltd.
Jean Heybroek b.v.
97 14 347 9479
202 519 4308
351 21 238 8260
86 22 83960789
31 30 639 4611
Jakelija:
Maa:
Puhelinnumero:
Kolumbia
57 1 236 4079
Maquiver S.A.
Japani
81 3 3252 2285
Maruyama Mfg. Co. Inc.
Unkari
36 27 539 640
Agrolanc Kft
Tšekin tasavalta 420 255 704 220
Mountfield a.s.
Argentiina
54 11 4 821 9999
Munditol S.A.
Ecuador
593 4 239 6970
Oslinger Turf Equipment SA
358 987 00733
Oy Hako Ground and Garden Ab Suomi
Parkland Products Ltd.
Uusi-Seelanti 64 3 34 93760
Italia
39 049 9128 128
Prato Verde S.p.A.
Itävalta
43 1 278 5100
Prochaska & Cie
Israel
972 986 17979
RT Cohen 2004 Ltd.
Riversa
Espanja
34 9 52 83 7500
Tanska
45 66 109 200
Sc Svend Carlsen A/S
Ranska
33 1 30 81 77 00
Solvert S.A.S.
Kypros
357 22 434131
Spypros Stavrinides Limited
Surge Systems India Limited
T-Markt Logistics Ltd.
Toro Australia
Toro Europe NV
Intia
Unkari
Australia
Belgia
91 1 292299901
36 26 525 500
61 3 9580 7355
32 14 562 960
Eurooppalainen tietosuojailmoitus
Toron keräämät tiedot
Toro Warranty Company (Toro) huolehtii asiakkaiden tietosuojasta. Takuuvaatimusten käsittelyä ja mahdollisia tuotteiden takaisinkutsukampanjoita varten
pyydämme, että asiakkaat lähettävät henkilötiedot suoraan Torolle tai paikalliselle Toro-jälleenmyyjälle.
Toro-takuujärjestelmä toimii yhdysvaltalaisilla palvelimilla, eivätkä yhdysvaltalaiset tietosuojalait välttämättä tarjoa samanlaista suojaa kuin vastaavat
lait asiakkaan omassa maassa.
ANTAMALLA HENKILÖTIEDOT TOROLLE ASIAKAS SUOSTUU SIIHEN, ETTÄ NÄITÄ TIETOJA KÄSITELLÄÄN TÄSSÄ TIETOSUOJAILMOITUKSESSA
KUVATULLA TAVALLA.
Tapa, jolla Toro käyttää tietoja
Toro voi käyttää henkilötietoja takuuvaatimusten käsittelyyn, yhteydenottoihin mahdollisissa tuotteiden takaisinkutsukampanjoissa ja muissa
mahdollisissa tarkoituksissa, joista kerrotaan erikseen. Toro voi jakaa tietoja Toron sisaryhtiöille, jälleenmyyjille ja muille liiketoimintakumppaneille
näiden tarkoitusten yhteydessä. Toro ei myy asiakkaiden henkilötietoja muille yhtiöille. Toro pidättää oikeuden luovuttaa henkilötietoja lain
määräämiin tarkoituksiin tai asiaankuuluvien viranomaisten pyynnöstä, Toron järjestelmien toiminnan varmistamiseksi tai Toron turvallisuuden tai
muiden käyttäjien turvallisuuden varmistamiseksi.
Henkilötietojen säilytys
Henkilötietoja säilytetään niin kauan kuin niitä tarvitaan niiden alkuperäiseen tarkoitukseen tai muihin asianmukaisiin tarkoituksiin (kuten
viranomaismääräysten noudattamiseksi) tai lain määräämän ajan.
Toron vakuutus asiakkaiden henkilötietojen tietosuojasta
Toro pyrkii säilyttämään henkilötietojen tietosuojan kohtuullisten varotoimien avulla. Lisäksi se pyrkii huolehtimaan tietojen tarkkuudesta ja
paikkansapitävyydestä.
Henkilötietojen käyttö ja korjaus
Jos haluat tarkistaa henkilötietosi tai korjata niitä, lähetä sähköpostia osoitteeseen [email protected]
Australian kuluttajalainsäädäntö
Australialaiset asiakkaat voivat saada lisätietoja Australian kuluttajalainsäädännöstä pakkauksen sisällä olevasta materiaalista tai paikalliselta
Toro-jälleenmyyjältä.
374-0269 Rev F
Toron takuu
ja
Toro GTS -käynnistystakuu
Ehdot ja takuunalaiset tuotteet
Toro Company ja sen sisaryhtiö Toro Warranty Company antavat yhteisen
sopimuksensa mukaisesti alkuperäiselle ostajalle1 takuun korjata alla
ilmoitettu Toro-tuote, jos siinä ilmenee materiaali- tai valmistusvikoja tai
jos Toro GTS (Guaranteed to Start) -käynnistystakuun piiriin kuuluva
laite ei käynnisty ensimmäisellä tai toisella vedolla, edellyttäen, että
käyttöoppaassa kuvatuista säännöllisistä huoltotoimenpiteistä on
huolehdittu.
4Joillakin
5Kumpi
Toro-tuotteissa käytetyillä moottoreilla on moottorin valmistajan antama takuu.
tahansa ilmenee ensin.
6Elinikäinen
takuu: Jos koneen päärakenteen muodostava runko (joka koostuu yhteen hitsatuista
osista ja johon moottorin kaltaiset muut osat kiinnitetään) halkeaa tai murtuu normaalikäytössä,
se korjataan tai vaihdetaan Toron harkinnan mukaan takuun puitteissa maksutta osien ja työn
osalta. Takuu ei kata rungon vaurioitumista väärinkäytön tai ruostumisen edellyttämien korjausten
laiminlyönnin seurauksena.
Tuotteille annetaan seuraavat takuuajat ostopäivästä lukien:
Takuu kattaa osat ja työn, mutta kuljetuskustannukset ovat asiakkaan
vastuulla.
Tuotteet
Työnnettävät ruohonleikkurit
•Valettu leikkuupöytä
Takuu voidaan evätä, jos tuntilaskuri on irrotettu, siihen on tehty muutoksia
tai jos sitä on muuten peukaloitu.
Takuuaika
5 vuotta kotikäytössä2
90 päivää kaupallisessa käytössä
•Moottori
5 vuoden GTS-takuu,
kotikäytössä3
•Akku
2 vuotta
•Teräsleikkuupöytä
2 vuotta kotikäytössä2
90 päivää kaupallisessa käytössä
•Moottori
2 vuoden GTS-takuu,
kotikäytössä3
TimeMaster-leikkurit
3 vuotta kotikäytössä2
90 päivää kaupallisessa käytössä
•Moottori
3 vuoden GTS-takuu,
kotikäytössä3
•Akku
2 vuotta
Sähkökäyttöiset kannettavat laitteet 2 vuotta kotikäytössä2
Ei takuuta kaupallisessa käytössä
Lumilingot
•Yksivaiheinen
2 vuotta kotikäytössä2
45 päivää kaupallisessa käytössä
•Moottori
2 vuoden GTS-takuu,
kotikäytössä3
•Kaksivaiheinen
3 vuotta kotikäytössä2
45 päivää kaupallisessa käytössä
•Suppilo, suppilon suuntain ja
Elinikäinen (vain alkuperäinen
siipipyörän kotelon suojus
omistaja)5
2 vuotta kotikäytössä2
Sähkökäyttöiset lumilingot
Ei takuuta kaupallisessa käytössä
Kaikki seuraavat ajoleikkurit
•Moottori
Katso moottorin valmistajan takuu4
•Akku
2 vuotta kotikäytössä2
•Lisälaitteet
2 vuotta kotikäytössä2
Ajoleikkurit ja puutarhatraktorit (DH) 2 vuotta kotikäytössä2
90 päivää kaupallisessa käytössä
Ajoleikkurit ja puutarhatraktorit (XLS) 3 vuotta kotikäytössä2
90 päivää kaupallisessa käytössä
3 vuotta kotikäytössä2
TimeCutter
90 päivää kaupallisessa käytössä
TITAN-leikkurit
3 vuotta tai 240 tuntia5
•Runko
Elinikäinen (vain alkuperäinen
omistaja)6
Z Master -leikkurit: 2000-sarja
4 vuotta tai 500 tuntia5
•Runko
Elinikäinen (vain alkuperäinen
omistaja)6
1Alkuperäinen
ostaja on henkilö, joka alun perin osti Toro-tuotteen.
2Kotikäyttö
tarkoittaa tuotteen käyttöä samalla tontilla, jolla asiakkaan koti sijaitsee. Käyttöä
useammassa kuin yhdessä paikassa pidetään kaupallisena käyttönä, johon sovelletaan
kaupalliseen käyttöön annettua takuuta.
3Toro
Omistajan vastuut
Toro-tuotetta on huollettava käyttöoppaan huolto-ohjeiden mukaisesti.
Tällaisen kunnossapidon kustannuksista vastaa omistaja huollon
suorittajasta riippumatta.
Takuuhuollon ohjeet
Jos epäilet, että Toro-tuotteessasi on materiaali- tai valmistusvirhe, toimi
näin:
1. Ota yhteys tuotteen myyjään huollon järjestämiseksi. Jos et
voi jostain syystä ottaa yhteyttä tuotteen myyjään, ota yhteys
mihin tahansa valtuutettuun Toro-jälleenmyyjään. Katso oheinen
jakelijaluettelo.
2. Vie laite ja ostotodistus (ostokuitti) huoltoliikkeeseen. Jos et ole
tyytyväinen huoltoliikkeen arvioon tai saamaasi palveluun, ota
yhteys Toroon:
Toro Customer Care Department, RLC Division
Toro Warranty Company
8111 Lyndale Avenue South
Bloomington, MN 55420-1196
001–952–948–4707
Takuun ulkopuoliset kohteet ja viat
Tämä takuu ei kata seuraavia:
•
Määräaikaishuolto tai kuluvat osat, kuten terät, roottorilavat,
kaavinterät, hihnat, polttoaine, voiteluaineet, öljynvaihdot,
sytytystulpat, ilmarenkaat, kaapeli/vivusto tai jarrujen säätö
•
Laitteet tai osat, joita on muutettu tai käytetty väärin, tai jotka on
vaihdettava tai korjattava onnettomuuksien tai asianmukaisen huollon
laiminlyönnin vuoksi.
•
Korjaukset, jotka johtuvat vanhan polttoaineen (yli kuukauden ikäisen)
käytöstä tai siitä, että laitetta ei ole valmisteltu oikein, ennen kuin se
on jätetty käyttämättömäksi yli kuukauden ajaksi
•
Kaikki näiden takuiden piiriin kuuluvat korjaukset on suoritettava
valtuutetussa Toro-huoltoliikkeessä, ja niissä saa käyttää vain Toron
hyväksymiä varaosia.
Yleiset ehdot
Ostajaa suojaavat maakohtaiset lait. Tämä takuu ei rajoita ostajan
lakisääteisiä oikeuksia.
GTS -käynnistystakuu ei kata kaupallisessa käytössä olevia tuotteita.
374-0268 Rev E
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Related manuals

Download PDF

advertisement