Toro TimeCutter ZS 4200S Riding Mower User manual

Toro TimeCutter ZS 4200S Riding Mower User manual
Form No. 3371-726 Rev B
TimeCutter® ZS 4200S -ajoleikkuri
Mallinro: 74389—Sarjanro: 312000001 tai suurempi
Jos haluat rekisteröidä tuotteen tai ladata käyttöoppaan tai osaluettelon veloituksetta, mene osoitteeseen
www.Toro.com.
Käännös alkuperäisestä tekstistä (FI)
Tämä kone on ajettava vaakatasoleikkuri, joka on
tarkoitettu kotikäyttöön asuinalueille. Se on tarkoitettu
pääasiassa viheralueiden ruohonleikkuuseen. Sitä
ei ole tarkoitettu pensaiden leikkuuseen tai ruohon
tai muun kasvuston leikkuuseen teiden varsilla eikä
maatalouskäyttöön.
Tässä käyttöoppaassa esiintyvä varoitusmerkintä
(Kuva 2) ilmaisee uhkaa, josta saattaa olla seurauksena
vakava tapaturma tai jopa kuolema, jos suositellut
varotoimenpiteet laiminlyödään.
Tämä tuote on asianmukaisten eurooppalaisten
direktiivien mukainen. Lisätietoja on erillisessä
tuotekohtaisessa vaatimustenmukaisuusvakuutuksessa.
Kuva 2
1. Varoitusmerkintä.
Lisäksi tässä käyttöoppaassa käytetään kahta seuraavaa
termiä tietojen korostamiseksi. Tärkeää kiinnittää
huomiota mekaanisiin erikoistietoihin ja Huomautus
korostaa erityishuomion ansaitsevia yleistietoja.
Johdanto
Lue nämä tiedot huolellisesti, jotta oppisit käyttämään
ja huoltamaan laitetta asianmukaisesti sekä välttämään
tapaturmia ja tuotevaurioita. Olet itse vastuussa tuotteen
asianmukaisesta ja turvallisesta käytöstä.
Sisältö
Jos tarvitset tietoja tuotteista, lisävarusteista tai
lähimmästä jälleenmyyjästä tai haluat rekisteröidä
tuotteen, voit ottaa yhteyden Toroon suoraan osoitteessa
www.Toro.com.
Johdanto ...................................................................... 2
Turvaohjeet.................................................................. 3
Ajettavien kelaleikkureiden turvallinen
käyttö ............................................................... 3
Turvalliset käyttötavat........................................... 3
Toro Ajoleikkurien turvallisuus ............................. 5
Malli 74389........................................................... 6
Kaltevuuskaavio................................................... 7
Turva- ja ohjetarrat............................................... 8
Laitteen yleiskatsaus ................................................... 12
Ohjauslaitteet ..................................................... 12
Käyttö........................................................................ 13
Muista aina turvallisuus....................................... 13
Käynnistysvalmistelut......................................... 15
Moottorin käynnistys.......................................... 16
Terien käyttö ...................................................... 17
Turvajärjestelmän testaus.................................... 17
Moottorin sammutus.......................................... 18
Ajaminen............................................................ 18
Koneen pysäytys................................................. 19
Leikkuukorkeuden säätö..................................... 19
Nurmisuojarullien säätö, 107 cm
leikkuupöydät ................................................. 20
Istuimen säätö .................................................... 20
Liikkeenohjausvipujen säätö ............................... 20
Koneen työntäminen käsin ................................. 21
Suuntain............................................................. 21
Muunto sivulle poistoon mallit, joissa on
107 cm:n leikkuupöydät .................................. 22
Käyttövihjeitä..................................................... 23
Kunnossapito............................................................. 25
Kunnossapitotaulukko ........................................... 25
Huoltoa edeltävät toimenpiteet ............................... 26
Istuimen nosto ................................................... 26
Aina kun tarvitset huoltoa, alkuperäisiä Toro-varaosia
tai lisätietoja, ota yhteys valtuutettuun huoltoliikkeeseen
tai Toron asiakaspalveluun. Ota tällöin tuotteesi malli
ja sarjanumerot valmiiksi esiin. Kuva 1 näyttää laitteen
malli ja sarjanumeron sijainnin. Kirjoita numerot
annettuun tilaan.
1
G014523
Kuva 1
Istuimen alla
1. Malli- ja sarjanumerokilpi
Kirjoita tuotteen malli- ja sarjanumerot alla olevaan
tilaan:
Mallinro:
Sarjanro:
© 2013—The Toro® Company
8111 Lyndale Avenue South
Bloomington, MN 55420
2
Toron WWW-sivusto osoitteessa www.Toro.com.
Painettu Yhdysvalloissa.
Kaikki oikeudet pidätetään
Turvaohjeet
Voitelu ................................................................... 26
Laakereiden rasvaus............................................ 26
Moottorin huolto ................................................... 27
Ilmanpuhdistimen huolto ................................... 27
Moottoriöljyn huolto .......................................... 27
Sytytystulpan huolto ........................................... 29
Puhallinkotelon puhdistus .................................. 30
Polttoainejärjestelmän huolto ................................. 31
Polttoaineputken suodattimen vaihto .................. 31
Sähköjärjestelmän huolto........................................ 32
Akun lataus ........................................................ 32
Sulakkeiden huolto ............................................. 33
Vetojärjestelmän huolto.......................................... 33
Rengaspaineen tarkistus...................................... 33
Sähköjarrun vapautus ......................................... 33
Leikkurin huolto..................................................... 34
Leikkuuterien huolto .......................................... 34
Leikkuupöydän tasaus......................................... 36
Leikkurin irrotus ................................................ 38
Leikkurin hihnan huolto ..................................... 39
Leikkurin asennus............................................... 40
Suuntaimen vaihto.............................................. 40
Puhdistus ............................................................... 41
Leikkurin alapuolen pesu .................................... 41
Varastointi.................................................................. 42
Puhdistus ja varastointi ....................................... 42
Vianetsintä ................................................................. 44
Kaaviot ...................................................................... 46
Ajettavien kelaleikkureiden
turvallinen käyttö
Tämä kone täyttää tai ylittää valmistushetkellä
voimassa olevat eurooppalaiset standardit. Laitteen
epäasianmukainen käyttö tai huolto voi kuitenkin
aiheuttaa tapaturman. Vähennä loukkaantumisriskiä
noudattamalla näitä turvallisuusohjeita ja
huomioimalla aina varoitusmerkki, joka tarkoittaa
VAROITUSTA, VAARAA tai HENGENVAARAA –
”henkilöturvallisuusohjeet”. Ohjeiden noudattamatta
jättäminen saattaa johtaa henkilövahinkoon tai
kuolemaan.
Turvalliset käyttötavat
Seuraavat ohjeet ovat EN-standardista EN 836:1997.
Tämä tuote voi katkaista jalan tai käden sekä singota
esineitä. Noudata aina kaikkia turvallisuusohjeita
vakavan loukkaantumisen tai kuoleman välttämiseksi.
Koulutus
• Lue ohjeet huolellisesti. Tutustu ohjauslaitteisiin ja
laitteen asianmukaiseen käyttöön.
• Älä koskaan anna lasten tai näihin ohjeisiin
perehtymättömien henkilöiden käyttää
ruohonleikkuria. Paikalliset säännökset saattavat
asettaa rajoituksia käyttäjän iälle.
• Älä koskaan leikkaa ruohoa, kun lähistöllä on ihmisiä
(varsinkin lapsia) tai lemmikkieläimiä.
• Muista, että käyttäjä vastaa muille ihmisille tai heidän
omaisuudelleen aiheutuneista vahingoista.
• Älä kuljeta mukana matkustajia.
• Kaikkien konetta ajavien tulee hankkia
ammattitaitoista ja käytännöllistä opastusta.
Opastuksen tulee painottaa seuraavia seikkoja:
– Ajoleikkureilla on työskenneltävä huolellisesti ja
keskittyneesti.
– Rinteessä luisuvaa ajoleikkuria ei saada takaisin
hallintaan painamalla jarrua. Hallinnan
menettämisen yleisimmät syyt ovat
◊ renkaiden riittämätön pito
◊ liian suuri ajonopeus
◊ puutteellinen jarrutus
◊ konetyypin sopimattomuus tehtävään
◊ piittaamattomuus maaperän ominaisuuksista,
varsinkin kaltevuudesta
3
– Älä käynnistä tai pysähdy äkillisesti ajaessasi ylätai alamäkeen.
◊ virheellinen kiinnitys tai kuorman jakauma.
Valmistelut
– Pidä koneen nopeus alhaisena rinteillä ja jyrkissä
käännöksissä.
• Käytä aina ruohoa leikatessa tukevia kenkiä ja pitkiä
housuja aina. Älä käytä laitetta avojaloin tai avoimissa
sandaaleissa.
• Tarkasta huolellisesti alue, jolla laitetta on tarkoitus
käyttää, ja poista kaikki esineet, jotka se voi singota.
• Vaara - Polttoaine on erittäin tulenarkaa.
– Säilytä polttoaine tarkoitukseen suunnitelluissa
astioissa.
– Täytä polttoainesäiliö aina ulkona äläkä tupakoi
täyttäessäsi polttoainesäiliötä.
– Lisää polttoaine ennen moottorin käynnistämistä.
Älä koskaan irrota polttoainesäiliön korkkia tai
lisää polttoainetta moottorin ollessa käynnissä tai
lämmin.
– Jos polttoainetta roiskuu, älä yritä käynnistää
moottoria vaan siirrä kone pois alueelta, jolla on
polttoaineroiskeita. Vältä luomasta minkäänlaisia
kipinälähteitä, ennen kuin polttoainehöyryt ovat
hälvenneet.
– Asenna kaikki polttoainesäiliöt ja säiliöiden korkit
huolellisesti.
• Vaihda vialliset äänenvaimentimet.
• Tarkasta aina ennen käyttöä silmämääräisesti, että
terät, terien pultit ja leikkuujärjestelmä eivät ole
kuluneet tai vaurioituneet. Vaihda kuluneet tai
vaurioituneet terät ja pultit sarjoissa, jotta tasapaino
säilyy.
• Ole varovainen käsitellessäsi moniteräisiä koneita,
sillä yhden terän kääntäminen saattaa kääntää myös
muita teriä.
– Varo töyssyjä, kuoppia ja muita piileviä vaaroja.
• Ole varovainen vetäessäsi kuormia.
– Käytä vain hyväksyttyjä vetoaisan kiinnityskohtia.
– Käytä vain turvallisesti hallittavissa olevia
kuormia.
– Älä tee jyrkkiä käännöksiä. Ole varovainen
peruuttaessasi.
• Varo liikennettä, kun ylität tien tai työskentelet tien
lähistöllä.
• Pysäytä terien pyörintä, ennen kuin ylität muun kuin
ruohopinnan.
• Kun käytät lisälaitteita, älä koskaan ohjaa
leikkuujätteen poistoa ihmisiä kohti tai päästä ketään
koneen lähelle käytön aikana.
• Älä koskaan käytä konetta, jonka suojukset ovat
vaurioituneet tai jossa ei ole suojalaitteita.
• Älä muuta moottorin kierrosnopeuden säätimen
asetuksia tai käytä moottoria ylikierroksilla.
Moottorin käyttäminen ylikierroksilla lisää
henkilövahingon riskiä.
• Ennen käyttäjän paikalta poistumista
– Vapauta voimanulosotto ja laske lisälaitteet alas.
– Vaihda vapaalle ja kytke seisontajarru.
– Pysäytä moottori ja irrota virta-avain.
• Kytke lisälaitteiden käyttö pois, sammuta moottori ja
irrota sytytystulpan johto/johdot tai irrota virta-avain
– ennen tukkeuman poistamista tai tukoksen
poistamista suppilosta
Käyttö
• Ole tarkkaavainen, hidasta ja ole varovainen
kääntyessäsi. Katso taaksesi ja sivuillesi ennen kuin
muutat suuntaa.
• Älä käytä moottoria ahtaissa tiloissa, joihin voi kertyä
vaarallista häkäkaasua.
• Leikkaa ruohoa vain päivänvalossa tai hyvässä
keinovalaistuksessa.
• Vapauta kaikki terien kiinnikkeet ja vaihda vapaalle
ennen moottorin käynnistämistä.
• Älä käytä rinteillä, joiden kaltevuus on yli 15 astetta.
• Muista, että turvallista rinnettä ei ole. Ruohorinteillä
ajettaessa on oltava erityisen varovainen. Ehkäise
kaatuminen seuraavilla tavoilla:
– ennen ruohonleikkurin tarkistamista,
puhdistamista tai huoltamista
– vieraaseen esineeseen osumisen jälkeen. Tarkista,
onko ruohonleikkurissa vaurioita ja korjaa ne
ennen laitteen käynnistämistä ja käyttämistä;
– jos kone alkaa täristä epänormaalisti (tarkista
heti).
• Kytke lisälaitteiden käyttö pois, kun konetta siirretään
tai kun se ei ole käytössä.
• Sammuta moottori ja kytke lisälaitteen käyttö pois
– ennen polttoainesäiliön täyttämistä
– ennen ruohonkerääjän irrottamista
4
– ennen korkeuden säätämistä, paitsi jos säätö
voidaan tehdä kuljettajan istuimelta käsin.
• Käytä vain aitoja Toro-varaosia. Näin varmistat,
että kone pysyy alkuperäisten valmistusstandardien
mukaisena.
• Pienennä kaasuasetusta moottorin pysäytyksen
aikana, ja jos moottorissa on sulkuventtiili, katkaise
polttoaineen syöttö, kun lopetat leikkaamisen.
• Käytä vain Toron hyväksymiä lisälaitteita.
• Salamanisku voi aiheuttaa vakavan loukkaantumisen
tai hengenvaaran. Jos alueella on ukonilma, konetta
ei saa käyttää. Tällöin on hakeuduttava suojaan.
Käyttö rinteillä
Kunnossapito ja varastointi
• Älä leikkaa ruohoa pudotusten, ojien, jyrkkien
penkkojen tai veden lähettyvillä. Renkaiden
lipeäminen reunojen yli saattaa kaataa koneen,
mistä voi olla seurauksena vakava loukkaantuminen,
hukkumisvaara tai kuolema.
• Älä leikkaa ruohoa rinteillä, joiden kaltevuus on yli
15 astetta.
• Huolehdi, että mutterit, pultit ja ruuvit ovat tiukalla,
jotta laitetta on turvallista käyttää.
• Älä säilytä laitetta, jonka säiliössä on polttoainetta,
sisätiloissa, jossa kaasut voivat joutua kosketuksiin
avotulen tai kipinän kanssa.
• Älä leikkaa ruohoa rinteillä ruohon ollessa märkää.
Liukkaissa olosuhteissa pito vähenee, mikä saattaa
aiheuttaa luisumista ja laitteen hallinnan menetyksen.
• Anna moottorin jäähtyä, ennen kuin varastoit koneen
suljettuun tilaan.
• Älä muuta nopeutta tai suuntaa äkillisesti.
• Puhdista moottori, äänenvaimennin, akkutila ja
polttoaineen säilytysalue ruohosta, lehdistä tai
liiallisesta rasvasta palovaaran vähentämiseksi.
• Käytä pudotusten, ojien, jyrkkien penkkojen tai
veden lähettyvillä työnnettävää ruohonleikkuria ja/tai
käsikäyttöistä trimmeriä.
• Tarkista säännöllisesti, ettei ruohonkerääjässä ole
kulumia tai vaurioita.
• Vähennä rinteissä nopeutta ja ole äärimmäisen
varovainen.
• Vaihda kuluneet tai vaurioituneet osat turvallisuuden
parantamiseksi.
• Poista leikkuualueelta kaikki esteet kuten kivet,
puiden oksat jne. tai merkitse ne. Korkea ruoho voi
peittää esteet.
• Tyhjennä polttoainesäiliö ulkona.
• Jos kone on pysäköitävä, varastoitava tai jätettävä
ilman valvontaa, laske leikkuuvälineet alas.
• Varo ojia, koloja, kiviä, notkoja ja nousuja, jotka
muuttavat käyttökulmaa, sillä kone saattaa kaatua
epätasaisessa maastossa.
Toro Ajoleikkurien turvallisuus
• Vältä äkkilähtöjä leikatessasi ruohoa ylämäkeen,
koska leikkuri saattaa kaatua taaksepäin.
Seuraavassa luettelossa on Toro-tuotteita koskevia
turvaohjeita ja muita turvallisuustietoja, jotka on syytä
tietää ja jotka eivät sisälly CEN-standardiin.
• Huomaa, että pito saattaa kadota alamäessä. Painon
siirtyminen etupyörille saattaa aiheuttaa vetopyörien
luisumisen ja jarrujen ja ohjauksen menetyksen.
• Moottorin pakokaasu sisältää hiilimonoksidia, joka
on hajuton ja myrkyllinen kaasu ja voi aiheuttaa
hengenvaaran. Älä käytä moottoria sisällä tai
suljetussa tilassa.
• Vältä äkillistä käynnistämistä tai pysäyttämistä
rinteessä. Jos renkaiden pito heikkenee, kytke terät
pois käytöstä ja jatka hitaasti rinnettä alas.
• Pidä kädet, jalat, hiukset ja löysät vaatteet poissa
lisälaitteen poistoalueelta, leikkurin alapuolelta ja
kaikista liikkuvista osista moottorin ollessa käynnissä.
• Saat koneesta vakaamman noudattamalla valmistajan
pyöräpainoista tai vastapainoista antamia suosituksia.
• Ole erittäin varovainen käyttäessäsi ruohonkerääjiä
tai muita lisälaitteita. Ne voivat vaikuttaa koneen
vakauteen ja aiheuttaa hallinnan menetyksen.
• Älä kosketa laitteen tai lisälaitteiden osia, jotka voivat
olla kuumia käytön jäljiltä. Anna niiden jäähtyä ennen
kuin yrität huoltaa, säätää tai korjata niitä.
• Akkuhappo on myrkyllistä ja syövyttävää. Älä päästä
iholle, silmiin tai vaatteille. Suojaa kasvot, silmät ja
vaatteet akkua käsitellessäsi.
• Akkukaasut voivat räjähtää. Pidä savukkeet, kipinät
ja avotuli poissa akun lähettyviltä.
5
Malli 74389
Äänenpaine
Tämän laitteen taattu äänenpainetaso on 88 dBA, johon
sisältyy epävarmuusarvo (K) 1 dBA.
Äänenpainetaso on määritetty standardissa EN 836
kuvatun menettelyn mukaisesti.
Ääniteho
Tämän laitteen äänitehon taso käyttäjän korvan kohdalla
on 100 dBA, johon sisältyy epävarmuusarvo (K) 1 dBA.
Äänitehon taso on määritetty standardissa ISO 11094
kuvatun menettelyn mukaisesti.
Värinä
Oikealle kädelle mitattu värinätaso = 2,5 m/s2
Vasemmalle kädelle mitattu värinätaso = 2,7 m/s2
Epävarmuusarvo (K) = 1,4 m/s2
Mitatut arvot on määritetty standardissa EN 836
määritetyn menettelyn mukaisesti.
Koko vartalon värinä
Mitattu värinätaso = 0,30 m/s2
Epävarmuusarvo (K) = 0,15 m/s2
Mitatut arvot on määritetty standardissa EN 836
kuvatun menettelyn mukaisesti (istuen ja seisten ajettavat
leikkurit).
6
Kaltevuuskaavio
G011841
Kuva 3
Tätä sivua voidaan kopioida henkilökohtaiseen käyttöön.
1. Konetta voidaan käyttää turvallisesti rinteissä, joiden enimmäiskaltevuus on 15 astetta. Määritä rinteiden jyrkkyys
kaltevuuskaavion avulla ennen koneen käyttöä. Älä käytä konetta rinteillä, joiden kaltevuus on yli 15 astetta. Taita arkki
rinteen kaltevuutta vastaavaa viivaa pitkin.
2. Kohdista tämä reuna pystysuoran pinnan kanssa (esim. puu, rakennus, aidanpylväs tai tanko).
3. Esimerkki rinteen kaltevuuden vertaamisesta taitettuun reunaan.
7
Turva- ja ohjetarrat
Turva- ja ohjetarrat on sijoitettu hyvin näkyville paikoille mahdollisten vaara-alueiden lähettyville.
Korvaa vioittuneet tai kadonneet tarrat uusilla.
93-7009
1. Vaara: älä käytä ruohonleikkuria suuntain ylhäällä tai ilman
suuntainta. Pidä suuntain paikallaan.
106-8717
2. Jalkojen ja käsien loukkaantumisvaara, leikkuuterä: pysy
etäällä liikkuvista osista.
1. Lue käyttöohjeet ennen korjaamista tai huoltamista.
2. Tarkista rengaspaineet 25 käyttötunnin välein.
3. Rasvaa 25 käyttötunnin välein.
4. Moottori
Valmistajan merkki
1. Osoittaa, että terän on valmistanut alkuperäinen
laitevalmistaja.
110-6691
1. Esineiden sinkoutumisvaara: pidä sivulliset turvallisen
matkan päässä koneesta.
2. Esineiden sinkoutumisvaara ruohonleikkurista: älä
käytä konetta ilman suuntainta, poistolevyä tai
ruohonkeräysjärjestelmää.
3. Jalkojen ja käsien loukkaantumisvaara: pysy etäällä
liikkuvista osista.
105-7015
Mallit, joissa on 107 cm:n leikkuupöydät
112-9840
1. Lue käyttöopas.
2. Leikkuukorkeus
8
3. Irrota virta-avain ja lue
ohjeet ennen korjaamista
tai huoltamista.
114-1606
1. Takertumisvaara, hihna: pidä kaikki suojukset paikoillaan.
119-8814
1. Pysäköintiasento
4. Vapaa
2. Nopea
5. Peruutus
3. Hidas
120-5469
1. Leikkuukorkeus
119-8815
1. Pysäköintiasento
4. Vapaa
2. Nopea
5. Peruutus
3. Hidas
121-2989
1. Ohitusvipuasento koneen
työntämistä varten
9
2. Ohitusvipuasento koneen
käyttöä varten
Akkusymbolit
Akussa on joitain tai kaikki näistä symboleista
1. Räjähdysvaara
6. Pidä sivulliset turvallisen
matkan päässä akusta.
2. Ei tulta, liekkejä eikä
tupakointia.
7. Käytä silmäsuojaimia:
räjähtävät kaasut voivat
sokeuttaa ja aiheuttaa
muita vammoja.
3. Syövyttävien nesteiden
/ kemiallisten
palovammojen vaara
8. Akkuhappo voi sokeuttaa
tai aiheuttaa vakavia
syöpymiä.
4. Käytä silmäsuojaimia
5. Lue käyttöopas.
9. Huuhtele silmät heti
vedellä ja hankkiudu heti
lääkärin hoitoon.
10. Sisältää lyijyä, ei saa
hävittää tavallisen jätteen
mukana.
120-5468
1. Alhainen nopeus
2. Suuri nopeus
10
120-2239
1. Vaara: lue käyttöopas.
5. Vaara: älä käytä moniosaisia ramppeja. Käytä täysleveää
ramppia konetta kuljetettaessa.
2. Vaara: lue käyttöohjeet ennen korjaamista tai huoltamista.
Siirrä liikkeenohjausvivut pysäköintiasentoon (jarru), irrota
virta-avain ja sytytystulpan johto.
6. Renkaiden pidon tai hallinnan menetyksen vaara rinteissä:
vapauta teräkytkin (voimanulosotto) ja jatka hitaasti rinnettä
alas.
3. Loukkaantumisvaara, leikkuuterä; takertumisvaara, hihna:
pysy etäällä liikkuvista osista ja pidä kaikki suojukset ja
suojalevyt paikoillaan.
7. Sivullisten loukkaantumisvaara peruutettaessa: älä kuljeta
matkustajia. Katso peruuttaessasi taakse- ja alaspäin.
4. Esineiden sinkoutumisvaara: pidä sivulliset turvallisen
matkan päässä koneesta, poista roskat ennen käyttöä ja pidä
suuntain paikallaan.
8. Kaatumisvaara: älä leikkaa ruohoa rinteissä, joiden kaltevuus
on yli 15 astetta. Vältä äkillisiä ja jyrkkiä käännöksiä rinteissä.
121-0771
1. Rikastin
2. Nopea
4. Hidas
5. Voimanulosotto (PTO), teräkytkin
3. Portaaton säätö
11
Laitteen yleiskatsaus
4
3
5
9
6
G014526
8
2
7
1
10
2
11
Kuva 4
1. Suuntain
4. Leikkuukorkeusvipu
7. Jalkatuki
10. Moottori
2. Takakäyttöpyörä
5. Kuljettajan istuin
8. Polttoainesäiliön korkki
11. Etukääntöpyörä
3. Liikkeenohjausvivut
6. Smart Speed™ -vipu
9. Ohjauspaneeli
Ohjauslaitteet
käännetään Pysäytys-asentoon, moottori sammuu. Irrota
kuitenkin avain aina koneelta poistuessasi, jotta konetta
ei vahingossa käynnistettäisi (Kuva 5).
Tutustu kaikkiin ohjauslaitteisiin, ennen kuin käynnistät
moottorin ja käytät konetta (Kuva 4 ja Kuva 5).
Kaasu-/rikastinvipu
Kaasua ja rikastinta säädetään samalla ohjausvivulla.
Kaasulla säädetään moottorin nopeutta, ja siinä on
portaaton säätö hitaalta nopealle. Kytke rikastin
siirtämällä vipu Nopea-asetuksen ohi, kunnes se
pysähtyy (Kuva 5).
Teräkytkin (voimanulosotto)
Teräkytkin, joka on merkitty voimanulosoton (PTO)
kuvakkeella, kytkee ja vapauttaa voimansiirron
leikkuuteriin (Kuva 5).
Kuva 5
Ohjauspaneeli
1. Kaasu/rikastin
Liikkeenohjausvivut ja pysäköintiasento
3. Teräkytkin
(voimanulosotto)
Liikkeenohjausvivut ohjaavat erillisiä napamoottoreita
nopeuden mukaan. Vivun siirtäminen eteen- tai
taaksepäin kääntää saman puoleista pyörää eteentai taaksepäin. Pyörän nopeus riippuu siitä, miten
paljon vipua siirretään. Siirrä liikkeenohjausvivut
keskeltä ulospäin pysäköintiasentoon ja poistu
koneesta (Kuva 16). Siirrä liikkeenohjausvivut aina
pysäköintiasentoon, kun pysäytät koneen tai jätät sen
ilman valvontaa.
2. Virtalukko
Virtalukko
Virtalukossa on kolme asentoa: Pysäytys, Käynnissä ja
Käynnistys. Virta-avain kääntyy Käynnistys-asentoon ja
palautuu vapautettaessa Käynnissä-asentoon. Kun avain
12
Smart Speed™ -ohjausjärjestelmän
vipu
Käyttö
Smart Speed™ -ohjausjärjestelmän vipu sijaitsee
kuljettajan istuimen alapuolella. Sen avulla kuljettaja voi
valita nopeusalueeksi nopean tai hitaan (Kuva 6).
Huomaa: Koneen vasen ja oikea puoli määritellään
normaalista käyttöasennosta käsin.
Muista aina turvallisuus
Käyttöturvallisuus
Lue huolellisesti kaikki turvallisuusohjeet ja perehdy
merkintöihin. Nämä tiedot auttavat suojaamaan sinua,
perhettäsi, lemmikkejäsi ja sivullisia loukkaantumiselta.
1
HENGENVAARA
Käyttö märällä ruoholla tai jyrkillä rinteillä
saattaa aiheuttaa luisumista ja koneen hallinnan
menetyksen.
G014475
Kuva 6
1. Smart Speed -vipu
Renkaiden lipeäminen reunojen yli saattaa
kaataa koneen, mistä voi olla seurauksena vakava
loukkaantuminen tai kuolema.
Polttoaineen tarkistusikkuna
Jos renkaiden pito menetetään, konetta ei voida
ohjata.
Koneen vasemmalla sivulla sijaitsevasta
tarkistusikkunasta voidaan tarkistaa, onko
polttoainesäiliössä bensiiniä (Kuva 7).
Noudata seuraavia ohjeita hallinnan säilyttämiseksi
ja kaatumisen ehkäisemiseksi.
• Älä leikkaa ruohoa pudotusten tai vesialueiden
lähellä.
G014521
• Älä leikkaa ruohoa rinteillä, joiden kaltevuus on
yli 15 astetta.
• Vähennä rinteissä nopeutta ja ole äärimmäisen
varovainen.
• Kun leikkaat ruohoa rinteissä, aja rinteessä
vähitellen alhaalta ylöspäin.
• Älä muuta nopeutta tai suuntaa äkillisesti.
1
Kuva 7
• Kun muutat suuntaa rinteessä, käännä konetta
ylöspäin. Kääntyminen alaspäin rinteessä
heikentää pitoa.
1. Polttoaineen tarkistusikkuna
• Lisälaitteet muuttavat koneen
ajo-ominaisuuksia. Ole erityisen varovainen,
kun käytät lisälaitteita koneen kanssa.
Leikkuukorkeuden säätövipu
Leikkuukorkeuden säätövivun avulla kuljettaja voi laskea
ja nostaa leikkuupöytää istualtaan. Kun vipua siirretään
ylös kuljettajaa kohti, leikkuupöytä nousee maasta, ja kun
vipua siirretään alas kuljettajasta poispäin, leikkuupöytä
laskee maahan. Säädä leikkuukorkeutta vain koneen
ollessa paikallaan (Kuva 20).
13
HENGENVAARA
Polttoainesäiliön täytön aikana saattaa tietyissä
olosuhteissa purkautua staattista sähköä, joka
sytyttää bensiinihöyryt. Bensiinin aiheuttama
tulipalo tai räjähdys voi aiheuttaa palovammoja ja
omaisuusvahinkoja.
• Bensiiniastiat tulee aina asettaa maahan pois
ajoneuvosta ennen tankkaamista.
• Bensiiniastioita ei saa täyttää ajoneuvon sisällä
tai kuorma-auton tai perävaunun lavalla,
sillä sisämatot tai muoviset lavan päällysteet
saattavat eristää astian ja hidastaa staattisen
sähkön purkautumista.
• Poista polttoainekäyttöiset laitteet
kuorma-autosta tai perävaunusta ja tankkaa
laite, kun sen pyörillä on kosketus maahan,
mikäli tämä on käytännössä mahdollista.
• Jos se ei ole mahdollista, tankkaa tällainen
laite kannettavasta astiasta kuorma-auton tai
perävaunun lavalla mieluummin kuin bensiinin
jakelupistoolilla.
• Jos jakelupistoolia on käytettävä, pidä pistoolia
polttoainesäiliön reunaa tai astian aukkoa
vasten koko tankkaamisen ajan.
Kuva 8
1. Turvallinen alue – käytä
TimeCutter-leikkuria tällä
alueella
2. Käytä pudotusten tai
veden lähettyvillä
työnnettävää
ruohonleikkuria ja/tai
käsikäyttöistä trimmeriä.
3. Vesi
Polttoaineturvallisuus
HENGENVAARA
VAARA
Tietyissä oloissa bensiini on hyvin tulenarkaa
ja räjähdysherkkää. Bensiinin aiheuttama
tulipalo tai räjähdys voi aiheuttaa palovammoja ja
omaisuusvahinkoja.
Bensiini on haitallista tai tappavaa nieltynä.
Pitkäaikainen altistuminen höyryille voi aiheuttaa
vakavan tapaturman ja sairauksia.
• Vältä höyryjen hengittämistä.
• Pidä kasvot etäällä jakelupistoolista ja
polttoainesäiliöstä tai lisäaineaukosta.
• Älä päästä polttoainetta silmiin tai iholle.
• Täytä polttoainesäiliö ulkona avoimessa tilassa,
kun moottori on jäähtynyt. Läikkynyt bensiini
tulee pyyhkiä pois.
• Älä täytä polttoainesäiliötä suljetussa
perävaunussa.
Tietoa turvajärjestelmästä
• Polttoainesäiliötä ei saa täyttää aivan täyteen.
Lisää bensiiniä säiliöön, kunnes bensiini
ulottuu täyttökaulan alaosaan. Säiliöön jäävä
tyhjä tila sallii bensiinin laajenemisen.
VAARA
Jos turvakytkimet ovat irronneet tai vaurioituneet,
kone saattaa toimia odottamattomalla tavalla ja
aiheuttaa henkilövahinkoja.
• Älä kajoa turvakytkimiin.
• Tarkista turvakytkimien toimivuus päivittäin
ja vaihda mahdolliset vaurioituneet kytkimet
ennen koneen käyttämistä.
• Älä tupakoi bensiiniä käsitellessäsi ja pysy
kaukana avotulesta tai paikoista, joissa kipinä
voi sytyttää bensiinihöyryt.
• Bensiiniä tulee säilyttää sille hyväksytyssä
säiliössä, joka on pidettävä poissa lasten
ulottuvilta. Älä osta bensiiniä enempää kuin
30 päivän tarpeeseen.
Turvajärjestelmä huolehtii siitä, että moottori käynnistyy
vain, kun:
• Terät on vapautettu.
• Liikkeenohjausvivut ovat pysäköintiasennossa.
• Käytä vain, kun pakokaasujärjestelmä on
kokonaisuudessaan paikallaan ja toimii oikein.
14
Lisäksi turvajärjestelmä pysäyttää moottorin, jos
liikkeenohjausvivut eivät ole pysäköintiasennossa ja
kuljettaja nousee istuimelta.
aiheuttaa polttoainevuodon tai vaurioittaa
moottoria tai päästöjärjestelmää.
1. Puhdista polttoainesäiliön korkin ympäristö ja irrota
korkki.
Käynnistysvalmistelut
Huomaa: Polttoaineen tarkistusikkunan kautta
voidaan tarkistaa ennen säiliön täyttöä, miten paljon
säiliössä on bensiiniä (Kuva 9).
Suositeltu polttoaine
• Moottori toimii parhaiten, kun käytetään vain
puhdasta ja uutta lyijytöntä bensiiniä, jonka
tieoktaaniluku (pumppuoktaaniluku) on vähintään
87 (RON + MON / 2).
• Happipitoisia lisäaineita (enintään 10 % etanolia
tai 15 % MTBE:tä) sisältävää polttoainetta voidaan
käyttää.
• Etanoliseosbensiiniä, jossa on enemmän kuin 10
tilavuusprosenttia etanolia (kuten E15 tai E85), ei
saa käyttää. Tämä voi aiheuttaa toimintaongelmia
tai moottorivaurioita, joita takuu ei kata.
• Metanolia sisältävää bensiiniä ei saa käyttää.
• Polttoainetta ei saa säilyttää talven yli
polttoainesäiliössä tai -astioissa, ellei polttoaineeseen
ole lisätty stabilointiainetta.
• Bensiiniin ei saa lisätä öljyä.
2. Kaada hitaasti lyijytöntä bensiiniä säiliöön, kunnes
se ulottuu täyttökaulan alaosaan asti (Kuva 9).
1
2
3
4
G014474
6
5
Kuva 9
Stabilointi-/lisäaineen käyttö
1. Polttoainesäiliön korkki
Polttoaineen stabilointi-/lisäaineen käytöllä on seuraavia
etuja:
• Se pitää bensiinin tuoreena korkeintaan 90 päivän
varastoinnin ajan. Pitempiaikaiseen varastointiin
suositellaan polttoainesäiliön tyhjentämistä.
• Se puhdistaa moottoria käytön aikana..
• Se estää liimamaisen hartsin kerääntymisen
polttoainejärjestelmään, mikä vaikeuttaisi
käynnistämistä.
2. Täyttöaukko
4. Täyttökaulan alaosa,
TÄYTÄ VAIN TÄHÄN
ASTI
5. Polttoaineen
tarkistusikkuna
3. Täyttökaula
1
4
2
G014895
Lisää bensiiniin oikea määrä stabilointi-/lisäainetta.
Huomaa: Stabilointi-/lisäaine toimii tehokkaimmin,
kun se sekoitetaan tuoreeseen bensiiniin. Käytä
stabilointiainetta aina, jottei polttoainejärjestelmään
kerääntyisi hartsimaisia jäämiä.
3
Kuva 10
Polttoainesäiliön täyttö
Varmista, että moottori on sammutettu ja että
liikkeenohjausvivut ovat pysäköintiasennossa. Säiliön
enimmäistilavuus on noin 11 l.
1. Täyttöaukko
3. Polttoaine
2. Täyttökaulan alaosa,
TÄYTÄ VAIN TÄHÄN
ASTI
4. Polttoaineen
laajenemistila.
Tärkeää: Älä täytä polttoainesäiliötä liian
täyteen. Täytä säiliö täyttöaukon kaulan
alaosaan asti. Säiliöön jäävä tyhjä tila sallii
polttoaineen laajentumisen. Täyttäminen liian
Tärkeää: Älä täytä polttoainesäiliötä liian
täyteen. Täytä säiliö täyttöaukon kaulan alaosaan
asti. Säiliöön jäävä tyhjä tila sallii polttoaineen
laajentumisen. Täyttäminen liian täyteen voi
15
täyteen voi aiheuttaa polttoainevuodon tai
vaurioittaa moottoria tai päästöjärjestelmää.
3. Asenna polttoainesäiliön korkki huolellisesti
paikalleen ja kiristä, kunnes se naksahtaa. Pyyhi
läikkynyt bensiini pois.
Moottorin öljymäärän tarkistus
Tarkista moottorin kampikammion öljymäärä ennen
moottorin käynnistämistä ja koneen käyttämistä. Katso
moottorin huoltoa käsittelevän osan kohta Moottorin
öljymäärän tarkistus.
Moottorin käynnistys
1. Istuudu istuimelle ja siirrä liikkeenohjausvivut
ulospäin pysäköintiasentoon.
2. Vapauta terät siirtämällä teräkytkin Pois-asentoon
(Kuva 11).
Kuva 12
1. Ohjauspaneeli
4. Nopea
2. Kaasuvipu
5. Portaaton säätö
3. Rikastin
6. Hidas
4. Aktivoi käynnistin kääntämällä virta-avain
Käynnistys-asentoon. Kun moottori käynnistyy,
vapauta avain (Kuva 13).
Tärkeää: Älä käytä käynnistintä kerralla yli
10 sekunnin ajan. Jos moottori ei käynnisty,
odota 60 sekunnin ajan käynnistysyritysten
välillä. Näiden ohjeiden laiminlyönti saattaa
vaurioittaa käynnistintä.
Kuva 11
1. Ohjauspaneeli
2. Teräkytkin: Pois-asento
3. Jos käynnistät kylmää moottoria, siirrä kaasuvipu
rikastin-asentoon (Kuva 12).
Huomaa: Lämmin tai kuuma moottori ei
välttämättä tarvitse rikastusta.
16
Kuva 14
1. Ohjauspaneeli
Kuva 13
1. Ohjauspaneeli
4. Pysäytys
2. Virta-avain –
Käynnistys-asento
5. Käynnissä
3. Virta-avain –
Käynnissä-asento
6. Käynnistys
2. Teräkytkin: Päällä-asento
Terien vapautus
Siirrä teräkytkin Pois-asentoon ja vapauta terät
painamalla teräkytkin alas (Kuva 15).
5. Kun moottori on käynnistynyt, siirrä kaasuvipu
Nopea-asentoon (Kuva 13). Jos moottori sammuu
tai yskii, siirrä kaasuvipu muutamaksi sekunniksi
takaisin rikastin-asentoon. Toista tarvittaessa.
Terien käyttö
Teräkytkin, joka on merkitty voimanulosoton (PTO)
kuvakkeella, kytkee ja vapauttaa voimansiirron
leikkuuteriin. Tällä kytkimellä ohjataan voimansiirtoa
lisälaitteisiin, kuten leikkuupöytiin ja leikkuuteriin, jotka
ottavat virtaa moottorista.
Kuva 15
1. Ohjauspaneeli
Terien kytkentä
2. Teräkytkin: Pois
Turvajärjestelmän testaus
Tärkeää: Älä kytke teriä teriä, jos kone on
pysäköity pitkään ruohikkoon. Muutoin hihnat tai
kytkin saattavat vaurioitua.
Tarkista turvajärjestelmän toimivuus aina ennen koneen
käyttöä. Jos turvajärjestelmä ei toimi alla kuvatulla
tavalla, se on välittömästi korjautettava valtuutetussa
huoltoliikkeessä.
1. Vapauta liikkeenohjausvivut ja aseta kone vapaalle.
2. Siirrä kaasuvipu nopealle.
1. Istu istuimella, aseta liikkeenohjausvivut
pysäköintiasentoon ja siirrä teräkytkin
Päällä-asentoon. Yritä käynnistää moottori.
Moottori ei saa käynnistyä.
Huomaa: Kytke terät aina kaasuvivun ollessa
Nopea-asennossa.
3. Siirrä teräkytkin Päällä-asentoon ja kytke terät
vetämällä teräkytkintä ylös (Kuva 14).
2. Istu istuimella ja siirrä teräkytkin Pois-asentoon.
Siirrä jompikumpi liikkeenohjausvipu keskelle,
lukitsemattomaan asentoon. Yritä käynnistää
moottori. Moottori ei saa käynnistyä. Toista toisella
liikkeenohjausvivulla.
17
3. Istu istuimella, siirrä teräkytkin Pois-asentoon ja
lukitse liikkeenohjausvivut pysäköintiasentoon.
Käynnistä moottori. Kun moottori on käynnissä,
kytke teräkytkin ja nouse hieman istuimelta.
Moottorin tulee sammua.
4. Istu istuimella, siirrä teräkytkin Pois-asentoon ja
lukitse liikkeenohjausvivut pysäköintiasentoon.
Käynnistä moottori. Kun moottori on käynnissä,
siirrä liikkeenohjausvivut keskelle lukitsemattomaan
asentoon, kytke teräkytkin ja nouse hieman
istuimelta. Moottorin pitäisi sammua.
Moottorin sammutus
1. Vapauta terät siirtämällä teräkytkin Pois-asentoon
(Kuva 15).
2. Siirrä kaasuvipu Nopea-asentoon (Kuva 12).
3. Käännä virta-avain Pysäytys-asentoon (Kuva 13) ja
irrota avain.
Ajaminen
Kuva 16
Konetta ajettaessa on hyödyllistä ymmärtää, miten
paikallaan kääntyvä leikkuri toimii. Käyttöpyörät
pyörivät itsenäisesti akselien hydraulimoottorien
voimasta. Tämän ansiosta toinen puoli voi pyöriä
taaksepäin toisen puolen pyöriessä eteenpäin, jolloin
kone pyörii paikallaan kääntymisen sijaan. Tämä
parantaa huomattavasti koneen ohjattavuutta mutta
saattaa vaatia jonkin verran totuttelua uudelta käyttäjältä.
1. Pysäköintiasento (jarru)
3. Eteenpäin
2. Lukitsematon keskiasento
4. Taaksepäin
Smart Speed™ -ohjausjärjestelmän
käyttö
Smart Speed™ -ohjausjärjestelmän vipu sijaitsee
kuljettajan istuimen alapuolella (Kuva 17). Sen avulla
kuljettaja voi valita ajonopeusalueeksi nopean tai hitaan.
VAARA
Kone voi pyöriä paikallaan hyvin nopeasti. Käyttäjä
voi menettää koneen hallinnan, mikä voi johtaa
henkilö- tai omaisuusvahinkoihin.
• Ole varovainen kääntyessäsi.
• Hidasta konetta ennen jyrkkiä käännöksiä.
1
Kaasuvivulla säädetään moottorin pyörintänopeutta
(1/min). Aseta kaasuvipu Nopea-asentoon, jolloin
suorituskyky on parhaimmillaan. Koneen käyttö täydellä
kaasulla on suositeltavaa useimmissa tapauksissa.
G014475
Kuva 17
1. Smart Speed -vipu
Nopeuden vaihto:
1. Siirrä liikkeenohjausvivut vapaalle ja ulospäin
pysäköintiasentoon. Vapauta teräkytkin.
18
VAARA
Jos irrotat otteesi liikkeenohjausvivuista koneen
ollessa liikkeessä, saatat menettää koneen
hallinnan, mikä voi johtaa loukkaantumiseen.
Pysäytä aina kone ja siirrä liikkeenohjausvivut
pysäköintiasentoon, ennen kuin säädät Smart
Speed™ -ohjausjärjestelmää.
2. Säädä vipu haluamaasi asentoon.
Eteenpäin
1. Siirrä liikkeenohjausvivut keskelle, lukitsemattomaan
asentoon.
2. Kun haluat ajaa eteenpäin, työnnä
liikkeenohjausvipuja hitaasti eteenpäin (Kuva 16).
G008953
Kuva 19
Jos haluat ajaa suoraan, siirrä molempia
liikkeenohjausvipuja yhtä paljon (Kuva 19).
Jos haluat kääntyä, vapauta liikkeenohjausvipua
suuntaan, johon haluat kääntyä.
Kun haluat pysähtyä, paina liikkeenohjausvivut
vapaalle.
Koneen pysäytys
Kun haluat pysäyttää koneen, siirrä liikkeenohjausvivut
vapaalle ja ulospäin pysäköintiasentoon. Vapauta
teräkytkin, varmista että kaasu on nopealla ja käännä
virta-avain Pysäytys-asentoon. Muista irrottaa
virta-avain virtalukosta.
G008952
VAARA
Kuva 18
Lapset tai sivulliset voivat loukkaantua, jos he
siirtävät tai yrittävät käyttää leikkuria sen ollessa
ilman valvontaa.
Jos haluat ajaa suoraan, siirrä molempia
liikkeenohjausvipuja yhtä paljon (Kuva 16).
Muista irrottaa virta-avain ja siirtää
liikkeenohjausvivut ulospäin pysäköintiasentoon,
kun jätät koneen ilman valvontaa vaikka vain
muutamaksi minuutiksi.
Jos haluat kääntyä, vapauta liikkeenohjausvipua
suuntaan, johon haluat kääntyä (Kuva 16).
Mitä enemmän liikkeenohjausvipuja siirretään, sitä
nopeammin kone liikkuu kyseiseen suuntaan.
Leikkuukorkeuden säätö
Kun haluat pysähtyä, vedä liikkeenohjausvivut
vapaalle.
Leikkuukorkeutta säädetään vivulla, joka sijaitsee
kuljettajan istuimen oikealla puolella (Kuva 20).
Taaksepäin
1. Siirrä liikkeenohjausvivut keskelle, lukitsemattomaan
asentoon.
2. Kun haluat ajaa taaksepäin, katso taakse- ja alaspäin
ja vedä liikkeenohjausvipuja hitaasti taaksepäin
(Kuva 19).
19
4
3
1
2
3
2
1
g019929
5
Kuva 21
1. Nurmisuojarulla
4. Ylempi reikä:
leikkuupöydän
leikkuukorkeusasento
63 mm tai sitä matalampi
2. Alempi reikä:
leikkuupöydän
leikkuukorkeusasento
76 mm tai sitä korkeampi
5. Pultti
G015319
Kuva 20
1. Leikkuukorkeusvipu
3. Laippamutteri
3. 115 mm, kuljetusasento
2. Leikkuukorkeusasennot
Istuimen säätö
1. Siirrä vipu haluamaasi leikkuuasentoon vetämällä
vipua ylös- ja sisäänpäin.
1. Nosta istuin ja löysää säätöpultteja juuri sen verran,
että istuinta voidaan siirtää (Kuva 22).
2. Kun vipu on haluamassasi kohdassa, laske vipua
hitaasti alas, kunnes se kytkeytyy leikkuuasentoon.
Kuljetusasento on korkein leikkuukorkeusasento tai
leikkuukorkeus 115 mm (Kuva 20).
1
Nurmisuojarullien säätö,
107 cm leikkuupöydät
Leikkuukorkeutta säädettäessä on suositeltavaa samalla
säätää nurmisuojarullien korkeus.
Huomaa: Säädä nurmisuojarullia siten, että ne eivät
kosketa maata normaaleilla tasaisilla leikkuualueilla.
1. Vapauta teräkytkin (voimanulosotto), lukitse
liikkeenohjausvivut vapaalle ja kytke seisontajarru.
G014477
Kuva 22
2. Sammuta moottori, irrota avain ja odota, että kaikki
liikkuvat osat ovat pysähtyneet, ennen kuin poistut
käyttäjän paikalta.
1. Säätöpultti
2. Siirrä istuin haluamallesi kohdalle ja kiristä pultit.
3. Säädä nurmisuojarullat johonkin seuraavista
asennoista:
Liikkeenohjausvipujen säätö
• Ylempi reikä: käytä tätä asentoa, kun
leikkuupöydän leikkuukorkeusasennoksi on
asetettu 63 mm tai sitä matalampi asento (kuva
22).
Korkeuden säätö
Liikkeenohjausvipuja voidaan säätää korkeammalle tai
matalammalle kuljettajan mieltymysten mukaan.
• Alempi reikä: käytä tätä asentoa, kun
leikkuupöydän leikkuukorkeusasennoksi on
asetettu 76 mm tai sitä korkeampi asento (kuva
22).
1. Irrota kaksi pulttia, jotka kiinnittävät ohjausvivun
ohjausvarren akseliin (Kuva 23).
20
(Kuva 24). Tee samat vaiheet jokaisen vivun
kohdalla.
2. Siirrä ohjausvipu seuraavien aukkojen kohdalle.
Kiinnitä vipu kahdella pultilla (Kuva 23).
1
5. Siirrä liikkeenohjausvivut sisäänpäin vapaa-asentoon
ja käännä virta-avain Käynnissä-asentoon. Älä
käynnistä konetta.
2
3
4
Konetta voidaan nyt työntää käsin.
3
G014970
Kuva 23
1. Ohjausvarren akseli
3. Lovettu, ylempi aukko
2. Ohjausvipu
4. Pultti
3. Toista säätö vastakkaiselle ohjausvivulle.
Kallistuksen säätö
Liikkeenohjausvipuja voidaan kallistaa
pitkittäissuunnassa kuljettajan mieltymysten
mukaan.
1
2
g017303
Kuva 24
1. Ohitusvipujen sijainnit
1. Löysää ylempää pulttia, joka kiinnittää ohjausvivun
ohjausvarren akseliin.
3. Vivun asento koneen
työntämistä varten
2. Vivun asento koneen
käyttöä varten
2. Löysää alempaa pulttia juuri sen verran, että
ohjausvipu kääntyy pitkittäissuunnassa (Kuva 23).
Kiinnitä ohjausvipu uuteen asentoon kiristämällä
molemmat pultit.
6. Varmista lopuksi, että avain on käännetty takaisin
Pysäytys-asentoon, jotta akun lataus ei purkautuisi.
3. Toista säätö vastakkaiselle ohjausvivulle.
Koneen työntäminen käsin
Jos kone ei liiku, sähköjarru voi olla edelleen kytkettynä.
Tarvittaessa sähköjarru voidaan vapauttaa käsin. Katso
vetojärjestelmän huoltoa käsittelevän osan kohta
Sähköjarrun vapautus (sivu 33).
Tärkeää: Työnnä konetta aina käsin Älä koskaan
hinaa konetta, koska se voi vaurioitua.
Koneen käyttö
Tässä koneessa on sähköinen jarrumekanismi.
Konetta työnnettäessä virta-avaimen on oltava
Käynnissä-asennossa. Jotta sähköjarru voitaisiin
vapauttaa, akun on oltava ladattu ja toiminnassa.
Kytke napamoottorit siirtämällä ohitusvipuja sisäänpäin
ja työntämällä ne takaisin vaakasuuntaiseen uraan
(Kuva 24).
Koneen työntäminen
Suuntain
1. Pysäköi kone tasaiselle alustalle ja vapauta teräkytkin.
Leikkurissa on kääntyvä suuntain, joka levittää
leikkuujätteen sivulle ja alas nurmeen päin.
2. Siirrä liikkeenohjausvivut ulospäin
pysäköintiasentoon, sammuta moottori ja
odota, että kaikki liikkuvat osat pysähtyvät, ennen
kuin poistut käyttäjän paikalta.
3. Paikanna ohitusvivut rungossa moottorin
molemmilla puolilla.
4. Siirrä ohitusvipuja eteenpäin aukon läpi ja lukitse
ne paikoilleen painamalla alas kuvan mukaisesti
21
G009660
HENGENVAARA
1
Ellei suuntainta, poistolevyä tai ruohonkerääjää
ole asennettu, käyttäjä tai sivulliset voivat joutua
kosketuksiin terien kanssa tai heitä kohti voi
sinkoutua leikkuujätettä. Teräkosketus tai
ulossinkoutuva jäte voi aiheuttaa loukkaantumisen
tai kuoleman.
2
3
• Älä koskaan irrota suuntainta leikkurista, sillä
se ohjaa materiaalin nurmea kohti. Jos suuntain
vaurioituu, vaihda se heti.
• Älä koskaan pane käsiä tai jalkoja leikkurin alle.
4
• Siirrä aina teräkytkin Pois-asentoon ja
käännä virta-avain Pysäytys-asentoon ennen
poistoalueen tai leikkuuterien puhdistamista.
Irrota myös virta-avain ja irrota sytytystulpan
johto.
5
Kuva 25
Muunto sivulle poistoon
mallit, joissa on 107 cm:n
leikkuupöydät
1. Hattumutteri (1/4 tuuma)
4. Käännä levyä ylös
2. Poistolevy
5. Irrota levy
3. Pultti (1/4 x 2-1/2")
4. Irrota poistolevy.
Tätä leikkuupöytää voidaan käyttää sivupoistotilassa.
Poistolevy on irrotettava sivupoistotilaa varten.
5. Nosta suuntainta ylös ja paikanna suuntaimen
kääntötangossa oleva lukkomutteri. Irrota nykyinen
ohut mutteri (3/8 tuuma).
Poistolevyn irrotus sivulle poistoa
varten
6. Asenna ohjauslevy esiin tulleeseen kääntötankoon
(Kuva 26). Kiinnitä ohjauslevy leikkuriin olemassa
olevalla ohuella mutterilla (3/8 tuuma).
1. Pysäköi kone tasaiselle alustalle ja vapauta teräkytkin.
2. Siirrä liikkeenohjausvivut ulospäin
pysäköintiasentoon, sammuta moottori,
irrota virta-avain ja odota, että kaikki liikkuvat osat
pysähtyvät, ennen kuin poistut käyttäjän paikalta.
3. Irrota kaksi pulttia ja mutteria, jotka kiinnittävät
poistolevyn leikkuriin (Kuva 25).
1
2
3
G005667
Kuva 26
7. Kiristä kiinnike momenttiin 7–9 N·m.
8. Laske suuntain heittoaukon päälle.
Tärkeää: Varmista, että leikkurissa on
kääntyvä suuntain, joka levittää leikkuujätteen
sivulle ja alas nurmeen päin, kun sivuheittotila
on käytössä.
22
Poistolevyn asennus levitystä varten
tarvitaan, jotta ruoho saataisiin leikattua huolellisesti.
Älä siis säädä leikkuukorkeutta liian alas ja älä
anna leikkaamattoman ruohon ympäröidä leikkuria
kokonaan. Huolehdi, että leikkurin toinen sivu on
leikatun nurmen päällä, jolloin leikkuriin pääsee ilmaa.
1. Pysäköi kone tasaiselle alustalle ja vapauta teräkytkin.
2. Siirrä liikkeenohjausvivut ulospäin
pysäköintiasentoon, sammuta moottori,
irrota virta-avain ja odota, että kaikki liikkuvat osat
pysähtyvät, ennen kuin poistut käyttäjän paikalta.
3. Nosta suuntainta ja liu’uta poistolevyn yläosassa
olevat kielekkeet suuntaimen alla olevaan
tukitankoon. Käännä poistolevy alas aukon päälle ja
leikkurin alemman reunan päälle (Kuva 27).
Smart Speed™ -ohjausjärjestelmän
käyttö
Smart Speed™ -ohjausjärjestelmän vipu sijaitsee
kuljettajan istuimen alapuolella. Sen avulla kuljettaja
voi valita nopeusalueeksi nopean tai hitaan. Hitaan
nopeuden asetuksesta on hyötyä, kun konetta ohjataan
ahtaissa paikoissa tai huolellista leikkuuta vaativilla
alueilla. Hitaan nopeuden asetuksella voidaan myös
parantaa leikkuujälkeä silloin, kun konetta halutaan
käyttää suurella kaasulla ja terien nopeudella, sillä
ajonopeutta voidaan alentaa tarpeen mukaan.
Ruohon leikkaus ensimmäisen kerran
Varmista, ettei leikkuri leikkaa nurmen mahdollisia
epätasaisia kohtia paljaaksi, leikkaamalla ruoho
hieman tavallista pidemmäksi. Aikaisemmin käytetty
leikkuukorkeus on kuitenkin yleensä sopivin. Kun
leikattava ruoho on yli 15 cm:n pituista, ruoho
kannattaa leikata kahteen kertaan hyvän leikkuujäljen
varmistamiseksi.
Leikkaa 1/3 ruohonkorresta
Ruohonkorren pituudesta kannattaa leikata vain noin
1/3. Suuremman määrän leikkaamista ei suositella, ellei
ruoho ole harvaa tai ole myöhäinen syksy, jolloin ruoho
kasvaa hitaammin.
Kuva 27
1. Poistolevy
Leikkuusuunta
3. Pultti (1/4 x 2-1/2 tuumaa)
2. Hattumutteri (1/4 tuuma)
Vaihtele leikkuusuuntaa, jotta ruoho pysyy pystyssä.
Tämä helpottaa myös leikkuujätteen levittämistä, joka
puolestaan edistää maatumista ja lannoitusta.
4. Kiinnitä poistolevy leikkurin alareunaan kahdella
pultilla (1/4 x 2-1/2 tuumaa) ja kahdella
hattumutterilla (1/4 tuuma) kuvan mukaisesti
(Kuva 27).
Leikkaa sopivin aikavälein
Ruoho kannattaa yleensä leikata neljän päivän välein.
Ruohon kasvunopeus kuitenkin vaihtelee. Koska
leikkuukorkeus on hyvä pitää samana, leikkaa ruoho
useammin alkukeväällä. Vähennä leikkuukertoja
keskikesällä, jolloin ruohon kasvu hidastuu. Jos ruohoa
ei jostain syystä voida leikata pitkähköön aikaan,
käytä ensin korkeaa leikkuukorkeutta. Leikkaa ruoho
sitten uudelleen parin päivän kuluttua alemmalla
korkeusasetuksella.
Huomaa: Älä kiristä muttereita liikaa; tämä voi
vääristää levyä niin, että se koskettaa leikkuuteriä.
Käyttövihjeitä
Kaasun Nopea-asetus
Leikkuujälki ja ilmanvaihto ovat parhaimmillaan,
kun moottoria käytetään Nopea-asetuksella. Ilmaa
23
Varo leikkaamasta ruohoa liian
lyhyeksi
Jos leikkurin leikkuuleveys on leveämpi kuin ennen
käyttämässäsi leikkurissa, nosta leikkuukorkeutta, jotta
et leikkaisi epätasaista nurmea liian lyhyeksi.
Pitkä ruoho
Jos ruohon annetaan kasvaa hieman normaalia
pidemmäksi tai se on hyvin kosteaa, leikkaa ruoho
tavallista korkeammalla leikkuukorkeudella. Leikkaa
ruoho sitten uudelleen normaalia, alempaa asetusta
käyttäen.
Pysäytettäessä
Jos koneen liike eteenpäin on pysäytettävä kesken
leikkuun, nurmikolle saattaa pudota kasa leikkuujätettä.
Jotta näin ei kävisi, siirry aiemmin leikatulle alueelle
terät kytkettyinä.
Pidä leikkuukoneen alapuoli puhtaana
Poista leikkuujätteet ja lika leikkurin alapuolelta aina
käytön jälkeen. Jos leikkurin sisälle kertyy ruohoa,
leikkuujäljestä tulee ennen pitkää epätyydyttävä.
Terän huolto
Pidä terä terävänä koko leikkuukauden ajan. Terävä
terä leikkaa ruohon siistimmin ruohonkorsia repimättä.
Repeytymien vuoksi ruohon reunat muuttuvat ruskeiksi,
mikä heikentää kasvua ja altistaa kasvisairauksille.
Tarkista päivittäin, että leikkuuterät ovat terävät ja
että ne eivät ole kuluneet tai vaurioituneet. Viilaa
mahdolliset lovet pois ja teroita terät tarpeen mukaan.
Jos terä on vaurioitunut tai kulunut, vaihda se aitoon
Toro-vaihtoterään.
24
Kunnossapito
Huomaa: Koneen vasen ja oikea puoli määritellään normaalista käyttöasennosta käsin.
Kunnossapitotaulukko
Huoltoväli
Huoltotoimenpide
Aina ennen käyttöä tai
päivittäin
•
•
•
•
•
•
•
Tarkista turvajärjestelmä.
Tarkista, ettei ilmanpuhdistimessa ole likaisia, löystyneitä tai vaurioituneita osia.
Tarkista moottoriöljyn määrä.
Tarkista ilmanotto- ja jäähdytystilat ja puhdista ne tarvittaessa.
Tarkista leikkuuterät.
Tarkista, ettei suuntaimessa ole vaurioita.
Puhdista leikkuukotelo.
25 käyttötunnin välein
•
•
•
•
Rasvaa kaikki voitelukohdat.
Huolla paperipanos (useammin erittäin pölyisissä ja likaisissa olosuhteissa).
Tarkista rengaspaine.
Tarkista, ettei hihnoissa ole kulumia tai murtumia.
100 käyttötunnin välein
•
•
•
•
Vaihda paperipanos (useammin erittäin pölyisissä ja likaisissa olosuhteissa).
Vaihda moottoriöljy ja suodatin.
Puhdista puhallinkotelo (useammin erittäin likaisissa tai pölyisissä olosuhteissa).
Vaihda polttoaineputken suodatin.
200 käyttötunnin välein
• Tarkista sytytystulpan kunto ja kärkiväli.
500 käyttötunnin välein
• Vaihda sytytystulppa.
Ennen varastointia
• Lataa akku ja irrota akun kaapelit.
• Tee kaikki yllä mainitut huoltotoimenpiteet ennen varastointia.
• Maalaa kuluneet pinnat.
Tärkeää: Lisää huoltotoimenpiteitä on moottorin käyttöohjeessa.
VAROITUS
Jos jätät avaimen virtalukkoon, joku voi vahingossa käynnistää moottorin ja vahingoittaa vakavasti lähellä
olijoita.
Irrota avain virtalukosta ja irrota sytytystulpan johto ennen huoltotoimenpiteitä. Työnnä johto sivuun, jotta
se ei pääse vahingossa koskettamaan sytytystulppaa.
25
Huoltoa edeltävät
toimenpiteet
Voitelu
Istuimen nosto
Huoltoväli: 25 käyttötunnin välein—Rasvaa kaikki
voitelukohdat.
Varmista, että liikkeenohjausvivut on lukittu
pysäköintiasentoon. Nosta istuinta eteenpäin.
Rasvatyyppi: Litiumpohjainen yleisrasva nro 2
Laakereiden rasvaus
1. Pysäköi kone tasaiselle alustalle ja vapauta teräkytkin.
Istuinta nostamalla päästään käsiksi seuraaviin osiin:
2. Siirrä liikkeenohjausvivut ulospäin
pysäköintiasentoon, sammuta moottori,
irrota virta-avain ja odota, että kaikki liikkuvat osat
pysähtyvät, ennen kuin poistut käyttäjän paikalta.
• Sarjanumerokilpi
• Huoltotarra
• Istuimen säätöpultit
3. Puhdista rasvanipat (Kuva 28 ja Kuva 29) rievulla.
Varmista, että kaikki maaliläiskät tulevat hangatuiksi
pois nipasta (nipoista).
• Polttoainesuodatin
• Akku ja akun kaapelit
1
G014522
Kuva 28
1. Etukääntöpyörän rengas
Kuva 29
Sijaitsee istuinkaukalon alapuolella
1. Lue käyttöohjeet
ennen korjaamista tai
huoltamista.
2. Tarkista rengaspaineet
25 käyttötunnin välein.
3. Rasvaa 25 käyttötunnin
välein.
4. Moottori
4. Liitä voitelupistooli kuhunkin nippaan (Kuva 28 ja
Kuva 29). Pumppaa rasvaa nippoihin, kunnes rasvaa
alkaa tihkua laakereista.
5. Pyyhi pois liika rasva.
26
Moottorin huolto
3. Irrota paperipanoksesta lika naputtamalla sen
laskostettua puolta varovasti. Älä pese paperipanosta
tai puhdista sitä paineilmalla, jotta se ei vaurioituisi.
Vaihda panos, jos se on likainen, taipunut tai
vaurioitunut. Käsittele uusia panoksia varovasti. Älä
käytä panosta, jos sen kumitiiviste on viallinen.
4. Puhdista kaikki ilmanpuhdistimen osat niihin
kertyneestä liasta ja poista roskat. Älä päästä likaa
kaasuttimeen.
5. Asenna ilmanpuhdistimen panos niin, että
laskostettu puoli tulee ulospäin, ja aseta kumitiiviste
ilmanpuhdistimen kannan reunoja vasten (Kuva 30).
6. Asenna ilmanpuhdistimen suojus paikalleen ja
kiinnitä se kahdella nupilla (Kuva 30).
Ilmanpuhdistimen huolto
Huoltoväli: Aina ennen käyttöä tai päivittäin—Tarkista,
ettei ilmanpuhdistimessa ole likaisia,
löystyneitä tai vaurioituneita osia.
Koneen ilmanpuhdistimessa on vaihdettava
suuritiheyksinen paperipanos. Tarkista ilmanpuhdistin
päivittäin tai ennen koneen käynnistystä. Tarkista, ettei
ilmanpuhdistinjärjestelmän ympärille ole kertynyt likaa
tai roskia. Pidä alue puhtaana. Tarkista myös, etteivät
osat ole löystyneet tai vaurioituneet. Vaihda kaikki
taipuneet tai vaurioituneet ilmanpuhdistimen osat.
Huomaa: Jos ilmanpuhdistimessa on löystyneitä tai
vaurioituneita osia, moottoriin saattaa koneen käytön
aikana päästä suodattamatonta ilmaa, joka aiheuttaa
ennenaikaista kulumista ja vikoja.
Moottoriöljyn huolto
Öljylaatu: pesevä öljy (API-huoltoluokitus, SG, SH, SJ
tai korkeampi)
Huomaa: Puhdista ilmanpuhdistin useammin, mikäli
olosuhteet ovat erittäin likaiset tai pölyiset
Kampikammion tilavuus: 1,5 litraa, kun suodatin on
vaihdettu
Viskositeetti: Katso seuraava taulukko.
4
3
1
2
G005176
Kuva 31
G005300
Kuva 30
1. Nupit, ilmanpuhdistimen
suojus
3. Paperipanos
2. Ilmanpuhdistimen suojus
4. Ilmanpuhdistimen kanta
Moottorin öljymäärän tarkistus
Huoltoväli: Aina ennen käyttöä tai päivittäin—Tarkista
moottoriöljyn määrä.
1. Pysäköi kone tasaiselle alustalle, vapauta teräkytkin,
sammuta moottori ja irrota virta-avain virtalukosta.
2. Varmista, että moottori on pysähtynyt ja jäähtynyt,
jotta öljy on ehtinyt valua öljypohjaan.
3. Puhdista öljyntäyttökorkin/mittatikun ympäristö
ennen korkin irrottamista, jotta moottoriin ei pääse
likaa, leikkuujätteitä tai muita roskia.
4. Irrota öljyntäyttökorkki/mittatikku ja pyyhi öljy
pois. Aseta mittatikku takaisin ja paina se tukevasti
paikalleen (Kuva 32).
Paperipanoksen huolto
Huoltoväli: 25 käyttötunnin välein—Huolla
paperipanos (useammin erittäin
pölyisissä ja likaisissa olosuhteissa).
100 käyttötunnin välein—Vaihda
paperipanos (useammin erittäin
pölyisissä ja likaisissa olosuhteissa).
1. Irrota ilmanpuhdistimen suojus (Kuva 30).
2. Irrota ilmanpuhdistimen panos ja kumitiiviste
(Kuva 30).
27
1. Pysäköi kone siten, että valutuspuoli on hieman
vastakkaista puolta alempana, jotta kaikki öljy valuu
pois.
1
2. Vapauta teräkytkin ja siirrä liikkeenohjausvivut
ulospäin pysäköintiasentoon.
3. Sammuta moottori, irrota avain ja odota, että kaikki
liikkuvat osat ovat pysähtyneet, ennen kuin poistut
käyttäjän paikalta.
2
4. Puhdista alue tyhjennysventtiilin ympärillä ja koneen
rungossa. Paikanna öljyn tyhjennysletku ja liu'uta se
tyhjennysventtiilin ylle (Kuva 33).
F
3
G005068
L
3
Kuva 32
1. Mittatikku
3. Öljymäärä
2. Täyttöputki
5. Irrota mittatikku ja tarkista öljymäärä. (Kuva 32).
Öljyn pinnan on ulotuttava mittatikun F-merkkiin
saakka.
6. Jos öljyä on liian vähän, lisää oikeantyyppistä öljyä
mittatikun F-merkkiin saakka. Tarkista öljymäärä
aina mittatikun avulla, ennen kuin lisäät öljyä.
Kuva 33
Huomaa: Huolehdi, että kampikammiossa on
aina oikea määrä öljyä, jotta moottorin liiallinen
kuluminen ja vauriot voitaisiin välttää. Älä koskaan
käytä moottoria, jos öljyn pinta ulottuu mittatikun
L-merkin alapuolelle tai F-merkin yläpuolelle.
1. Öljyn tyhjennysletku
3. Rungon pääty
2. Tyhjennysventtiili
4. Öljynsuodatin
5. Aseta öljyn tyhjennysletkun vastakkainen pää rungon
päädyn ylle (Kuva 33).
Öljyn ja suodattimen vaihto
6. Aseta astia tyhjennysletkun alapuolelle koneen alle
kuvan mukaisesti (Kuva 34).
Huoltoväli: 100 käyttötunnin välein—Vaihda
moottoriöljy ja suodatin.
Lisää öljyä, jonka huoltoluokitus on SG, SH, SJ tai
korkeampi viskositeettitaulukon määritysten mukaisesti.
Vaihda öljy ja suodatin, kun moottori on vielä
lämmin. Öljy on notkeampaa ja kuljettaa mukanaan
enemmän epäpuhtauksia. Varmista, että moottori
on vaakasuorassa, kun öljyä lisätään, tarkistetaan tai
vaihdetaan.
Vaihda öljy ja suodatin seuraavasti:
28
3
2
1
G005177
Kuva 35
3. Istukka
1. Öljynsuodatin
2. Tiiviste
14. Kaada hitaasti noin 80 % määritetystä öljymäärästä
täyttöputkeen (Kuva 32).
15. Asenna öljyntäyttökorkki/mittatikku ja paina se
tukevasti paikalleen (Kuva 32).
Kuva 34
1. Öljyn tyhjennysventtiili
4. Astia
2. Koneen runko
5. Öljynsuodatin
16. Tarkista öljymäärä (Kuva 32). Katso kohta Moottorin
öljymäärän tarkistus.
3. Öljyn tyhjennysletku
17. Lisää öljyä hitaasti niin, että öljyn pinta nousee
täynnä-merkin tasalle.
7. Avaa tyhjennysventtiili kiertämällä sitä 1/4 kierrosta
vastapäivään ja anna öljyn valua astiaan (Kuva 34).
Irrota öljyntäyttökorkki/mittatikku (Kuva 32).
18. Asenna öljyntäyttökorkki/mittatikku ja paina se
tukevasti paikalleen (Kuva 32).
8. Varaa riittävästi aikaa, jotta kaikki öljy ehtii valumaan.
Sytytystulpan huolto
9. Irrota vanha suodatin ja pyyhi asennusalusta
puhtaaksi (Kuva 34).
Huoltoväli: 200 käyttötunnin välein—Tarkista
sytytystulpan kunto ja kärkiväli.
10. Kun kaikki öljy on valunut ulos, sulje öljyn
tyhjennysventtiili. Irrota öljyn tyhjennysletku ja pyyhi
ylimääräinen öljy rungosta (Kuva 34).
500 käyttötunnin välein—Vaihda
sytytystulppa.
Sytytystulppa on RFI-yhteensopiva. Myös vastaavia
muunmerkkisiä tulppia voidaan käyttää. Sytytystulpan
suositeltu vaihtoväli on 500 tuntia.
Huomaa: Toimita käytetty öljy
jälleenkäsittelylaitoksen hävitettäväksi.
11. Aseta uusi vaihtosuodatin matalaan astiaan avoin pää
ylöspäin. Kaada uutta, oikeantyyppistä öljyä keskellä
olevaan kierteitettyyn aukkoon. Lopeta kaataminen,
kun öljyn pinta yltää kierteiden alareunaan. Anna
öljyn imeytyä suodatinmateriaaliin minuutista
kahteen minuuttiin.
Tyyppi: Champion XC12YC (tai vastaava)
Kärkiväli: 0,76 mm
Sytytystulpan irrotus
12. Sivele ohut kerros puhdasta öljyä uuden suodattimen
kumitiivisteelle.
1. Vapauta teräkytkin, siirrä liikkeenohjausvivut
ulospäin pysäköintiasentoon, sammuta moottori ja
irrota virta-avain.
13. Asenna uusi öljynsuodatin asennusalustaan. Käännä
öljynsuodatinta myötäpäivään, kunnes kumitiiviste
koskettaa asennusalustaa. Kiristä sitten suodatinta
vielä 2/3–1 kierrosta (Kuva 35).
2. Vedä sytytystulpan johto irti (Kuva 36). Puhdista
sytytystulpan ympäristö, jotta moottoriin ei pääse sitä
vaurioittavaa likaa.
Huomaa: Koska sytytystulpan ympärillä on
syvennys, tehokkain puhdistustapa on puhaltaa
onteloon paineilmaa. Sytytystulppaan pääsee
29
Puhallinkotelon puhdistus
parhaiten käsiksi, kun puhallinkotelo on irrotettu
puhdistusta varten.
3. Irrota sytytystulppa ja metallinen aluslaatta.
Jotta jäähdytys toimisi riittävän tehokkaasti, varmista,
että säleikkö, jäähdytysrivat ja muut moottorin ulkoiset
pinnat ovat aina puhtaat.
1
Irrota puhallinkotelo ja mahdolliset muut suojukset
kerran vuodessa tai 100 käyttötunnin välein (useammin
erittäin likaisissa tai pölyisissä olosuhteissa). Puhdista
jäähdytysrivat ja ulkoiset pinnat tarvittaessa. Muista
asentaa suojukset takaisin paikoilleen. Kiristä
puhallinkotelon ruuvit momenttiin 7,5 N·m.
Tärkeää: Jos moottoria käytetään säleikkö
tukkeutuneena, likaisilla tai tukkeutuneilla
jäähdytysrivoilla tai ilman suojuksia,
ylikuumeneminen voi vaurioittaa moottoria.
G005070
Kuva 36
1. Sytytystulpan ja johdon sijainti
Sytytystulpan tarkistus
1. Tarkastele sytytystulpan keskikohtaa (Kuva 37).
Jos näet eristeessä vaaleanruskeata tai harmaata,
moottori toimii moitteettomasti. Jos eriste on
mustunut, ilmanpuhdistin on yleensä likainen.
Tärkeää: Sytytystulppaa ei saa koskaan
puhdistaa. Sytytystulppa tulee vaihtaa aina, kun
eriste on mustunut, kun elektrodit ovat kuluneet
tai kun tulpassa on öljykalvo tai murtumia.
2. Tarkista keski- ja sivuelektrodien kärkiväli (Kuva 37).
Taivuta sivuelektrodia (Kuva 37), jos kärkiväli ei ole
oikea.
Kuva 37
1. Keskielektrodin eriste
3. Kärkiväli (ei
mittakaavassa)
2. Sivuelektrodi
Sytytystulpan asennus
1. Asenna sytytystulppa. Varmista, että kärkiväli on
asetettu oikein.
2. Kiristä sytytystulppa momenttiin 41 N·m.
3. Paina johto sytytystulppaan (Kuva 36).
30
Polttoainejärjestelmän
huolto
HENGENVAARA
Tietyissä oloissa bensiini on hyvin tulenarkaa
ja räjähdysherkkää. Bensiinin aiheuttama
tulipalo tai räjähdys voi aiheuttaa palovammoja ja
omaisuusvahinkoja.
1
2
3
• Kaikki polttoaineeseen liittyvät
huoltotoimenpiteet on suoritettava vasta,
kun moottori on jäähtynyt. Tyhjennys tulee
suorittaa ulkona avoimessa tilassa. Läikkynyt
bensiini tulee pyyhkiä pois.
5
G017302
4
Kuva 38
• Bensiinisäiliötä tyhjennettäessä ei saa
tupakoida, ja tyhjennys tulee suorittaa kaukana
avotulesta tai paikoista, joissa kipinä voi sytyttää
bensiinihöyryt.
1. Polttoaineputki säiliöstä
4. Polttoaineletku moottoriin
2. Polttoaineputken suodatin
5. Letkunkiristin
3. Kulkusuunnan nuoli
Polttoaineputken suodattimen
vaihto
4. Purista letkunkiristimien päitä yhteen ja liu’uta niitä
poispäin suodattimesta (Kuva 38).
5. Irrota suodatin polttoaineletkuista.
Huoltoväli: 100 käyttötunnin välein—Vaihda
polttoaineputken suodatin.
6. Asenna uusi suodatin niin, että kulkusuunnan nuoli
tulee polttoainesäiliöstä päin ja osoittaa moottoriin
päin. Kiinnitä suodatin paikalleen siirtämällä
letkukiristimet lähelle sitä (Kuva 38).
Älä asenna likaista suodatinta, jos se on irrotettu
polttoaineputkesta.
1. Pysäköi kone tasaiselle alustalle ja vapauta teräkytkin.
2. Siirrä liikkeenohjausvivut ulospäin
pysäköintiasentoon, sammuta moottori,
irrota virta-avain ja odota, että kaikki liikkuvat osat
pysähtyvät, ennen kuin poistut käyttäjän paikalta.
3. Paikanna moottorin sivulla oleva polttoainesuodatin
(Kuva 38).
31
Sähköjärjestelmän
huolto
3
2
6
5
1
7
Akun lataus
Akun irrotus
VAARA
4
Akun navat tai metallityökalut voivat aiheuttaa
oikosulun koskettaessaan koneen metalliosia,
mistä voi seurata kipinöitä. Kipinät voivat saada
akun kaasut räjähtämään ja aiheuttaa siten
henkilövahingon.
G005072
Kuva 39
• Kun irrotat tai asennat akun, älä anna akun
napojen koskettaa koneen metalliosia.
• Älä anna metallityökalujen aiheuttaa oikosulkua
akun napojen ja koneen metalliosien välille.
1. Akku
5. Akun miinusnapa
2. Akun plusnapa
6. Siipimutteri, aluslaatta ja
pultti
3. Pultti, aluslaatta ja mutteri
7. Akun pidike
4. Navan suojus
1. Pysäköi kone tasaiselle alustalle ja vapauta teräkytkin.
2. Siirrä liikkeenohjausvivut ulospäin
pysäköintiasentoon, sammuta moottori,
irrota virta-avain ja odota, että kaikki liikkuvat osat
pysähtyvät, ennen kuin poistut käyttäjän paikalta.
Akun lataus
Huoltoväli: Ennen varastointia—Lataa akku ja irrota
akun kaapelit.
3. Nosta istuin, jotta pääset käsiksi akkuun.
1. Irrota akku alustasta. Katso Akun irrotus.
4. Irrota negatiivinen (musta) maakaapeli akun navasta
(Kuva 39). Säilytä kaikki kiinnikkeet.
2. Lataa akkua 6–10 A:n virralla vähintään yhden tunnin
ajan. Älä lataa akkua liikaa.
VAARA
3. Kun akku on ladattu täyteen, irrota laturi
sähköliitännästä. Irrota sitten laturin johtimet akun
navoista (Kuva 40).
Akun kaapeleiden virheellinen asennus voi
vahingoittaa konetta ja kaapeleita aiheuttaen
kipinöitä. Kipinät voivat saada akun kaasut
räjähtämään ja aiheuttaa siten henkilövahingon.
• Irrota aina akun miinuskaapeli (musta)
ennen pluskaapelin (punainen) irrottamista.
• Kytke aina akun pluskaapeli (punainen)
ennen miinuskaapelia (musta).
5. Vedä kumisuojusta ylös punaista pluskaapelia pitkin.
Irrota pluskaapeli (punainen) akun navasta (Kuva 39).
Säilytä kaikki kiinnikkeet.
Kuva 40
6. Irrota akun pidike (Kuva 39) ja nosta akku pois
akkualustalta.
1. Akun plusnapa
3. Punainen laturin johdin (+)
2. Akun miinusnapa
4. Musta laturin johdin (–)
Huomaa: Älä käytä konetta, kun akkua ei ole
kytketty. Se voi aiheuttaa sähkövaurioita.
32
Vetojärjestelmän huolto
Akun asennus
1. Aseta akku alustalle (Kuva 39).
Rengaspaineen tarkistus
2. Asenna pluskaapeli (punainen) akun plusnapaan (+)
käyttämällä aiemmin irrotettuja kiinnikkeitä.
Huoltoväli: 25 käyttötunnin välein—Tarkista
rengaspaine.
3. Asenna miinuskaapeli akun miinusnapaan (–)
käyttämällä aiemmin irrotettuja kiinnikkeitä.
Pidä etu- ja takarenkaiden rengaspaine ohjeiden
mukaisena. Epätasainen rengaspaine saattaa tehdä
leikkuujäljestä epätasaisen. Tarkista paine venttiilin
varresta (Kuva 42). Tarkista paine, kun renkaat ovat
kylmät, jotta painelukema olisi mahdollisimman tarkka.
4. Vedä punainen suojus positiivisen (punaisen) akun
navan päälle.
5. Kiinnitä akku pidikkeellä (Kuva 39).
6. Laske istuin alas.
Katso renkaiden valmistajan suosittelema enimmäispaine
kääntöpyörien renkaiden sivusta.
Sulakkeiden huolto
Täytä takakäyttöpyörien renkaat paineeseen 0,82 bar.
Sähköjärjestelmä on suojattu sulakkeilla. Huoltoa ei
tarvita. Jos sulake kuitenkin palaa, tarkista osa/virtapiiri
toimintavian tai oikosulun varalta.
Sulake:
• Päävirta F1 – 30 A, kahvatyyppinen
• Latauspiiri F2 – 25 A, kahvatyyppinen
1. Irrota ruuvit, joilla ohjauspaneeli on kiinni koneessa.
Säilytä kaikki kiinnikkeet.
Kuva 42
1. Venttiilinvarsi
2. Nosta ohjauspaneeli ylös, niin pääset käsiksi
pääjohdinsarjaan ja sulakerasiaan (Kuva 41).
Sähköjarrun vapautus
3. Vaihda sulake vetämällä ensin vanha sulake irti
(Kuva 41).
Sähköjarru voidaan vapauttaa käsin kääntämällä
nostovarsia eteenpäin. Kun sähköjarru on aktivoitunut,
jarru palautuu.
Vapauta jarru:
1
30
25
30
1
25
2
G014921
Kuva 41
1. Päävirta – 30 A
2. Latauspiiri – 25 A
4. Palauta ohjauspaneeli normaaliasentoon. Kiinnitä
paneeli koneeseen aiemmin irrotetuilla ruuveilla.
G015000
Kuva 43
1. Jarrun nostovarsi sähköjarrun ohjausyksikössä
33
1. Paikanna sähköjarrun akseli, johon jarrun nostovarret
yhdistyvät.
Leikkurin huolto
2. Vapauta jarru kääntämällä akselia eteenpäin.
Leikkuuterien huolto
Pidä terät terävinä koko leikkuukauden ajan. Terävät terät
leikkaavat ruohon siistimmin ruohonkorsia repimättä.
Repeytymien vuoksi ruohon reunat muuttuvat ruskeiksi,
mikä heikentää kasvua ja altistaa kasvisairauksille.
Tarkista päivittäin, että leikkuuterät ovat terävät ja
että ne eivät ole kuluneet tai vaurioituneet. Viilaa
mahdolliset lovet pois ja teroita terät tarpeen mukaan.
Jos terä on vaurioitunut tai kulunut, vaihda se aitoon
Toro-vaihtoterään. Jotta terien teroitus ja vaihto kävisi
vaivattomasti, käytettävissä on hyvä olla muutamia
vaihtoteriä.
VAARA
Kulunut tai vaurioitunut terä voi rikkoutua ja terän
pala voi sinkoutua käyttäjään tai ohikulkijaan
aiheuttaen vakavan loukkaantumisen tai kuoleman.
• Terä on tarkistettava säännöllisesti kulumisen ja
vaurioiden varalta.
• Kulunut tai vaurioitunut terä on vaihdettava.
Ennen terien tarkastusta tai huoltoa
Pysäköi kone tasaiselle alustalle, vapauta teräkytkin ja
siirrä liikkeenohjausvivut ulospäin pysäköintiasentoon.
Pysäytä moottori ja irrota virta-avain.
Terien tarkastus
Huoltoväli: Aina ennen käyttöä tai päivittäin—Tarkista
leikkuuterät.
1. Tarkasta leikkuusärmät (Kuva 44). Jos särmät eivät
ole teräviä tai niissä on lovia, irrota terät ja teroita ne.
Katso kohta Terien teroitus.
2. Tarkista terät, etenkin kupera alue (Kuva 44). Jos
havaitset vähäisiäkään vaurioita, kulumia tai uria
tällä alueella (kohta 3, Kuva 44), asenna uusi terä
välittömästi.
34
3. Mittaa etäisyys terän kärjestä tasaiseen alustaan.
1
Kuva 44
G014973
1. Leikkuusärmä
3. Kulumisjälkiä/urautumista
2. Kupera alue
4. Vaurio
3
2
Kuva 46
1. Terä mittausasennossa
2. Tasainen alusta
3. Mitattu etäisyys terän ja alustan välillä (A)
Taipuneiden terien tarkistus
Huomaa: Koneen on oltava tasaisella alustalla
seuraavaa toimenpidettä varten.
4. Käännä samaa terää 180 astetta niin, että vastakkainen
leikkuusärmä on samassa asennossa.
1. Nosta leikkuupöytä ylimpään leikkuukorkeusasentoon, joka on myös kuljetusasento.
2. Käytä pehmustettuja paksuja suojakäsineitä tai muita
soveltuvia käsisuojaimia. Käännä terää hitaasti
sopivaan asentoon, jossa etäisyys leikkuusärmästä
tasaiseen alustaan voidaan mitata.
3
2
1
G014974
Kuva 47
1
1. Terä, aiemmin mitattu puoli
2
3
2. Aiemmin käytetty mittausasento
3. Terän vastakkainen puoli siirretään mittausasentoon
G014972
Kuva 45
1. Leikkuupöytä
5. Mittaa etäisyys terän kärjestä tasaiseen alustaan. Ero
saa olla enintään 3 mm.
3. Terä
2. Karan kotelo
1
G014973
3
2
Kuva 48
1. Vastakkaisen terän särmä mittausasennossa
2. Tasainen alusta
3. Toinen mitattu etäisyys terän ja alustan välillä (B)
35
Terien teroitus
VAARA
1. Viilaa leikkuusärmä teräväksi terän molemmista
päistä (Kuva 50). Säilytä alkuperäinen kulma.
Terä säilyttää tasapainonsa, kun molemmista
leikkuusärmistä poistetaan materiaalia yhtä paljon.
Taipunut tai vaurioitunut terä voi rikkoutua
ja aiheuttaa vakavan loukkaantumisen tai
kuoleman lähellä olijoille.
• Taipunut tai vaurioitunut terä on aina
vaihdettava uuteen.
• Älä hio tai tee teräviä lovia terän särmiin tai
pintoihin.
Kuva 50
A. Jos A:n ja B:n välinen ero on suurempi kuin
3 mm, vaihda terä uuteen. Katso kohdat Terien
irrotus ja Terien asennus.
1. Teroita alkuperäiseen kulmaan
Huomaa: Jos taipuneen terän tilalle vaihdetaan
uusi ja mittaustulos on edelleen yli 3 mm,
terän kara saattaa olla taipunut. Ota yhteys
valtuutettuun Toro-huoltoliikkeeseen.
2. Tarkista terän tasapaino asettamalla se terän
tasaimeen (Kuva 51). Jos terä pysyy vaaka-asennossa,
se on tasapainossa ja sitä voidaan käyttää. Jos terä ei
ole tasapainossa, viilaa sitä vähän vain siipialueelta
(Kuva 50). Toista, kunnes terä on tasapainossa.
B. Jos ero on hyväksytyissä rajoissa, siirry seuraavaan
terään.
Toista toimenpide kullekin terälle.
Terien irrotus
Kuva 51
1. Terä
Terä on vaihdettava, jos se on osunut kiinteään
esineeseen, jos se on epätasapainossa tai jos se on
taipunut. Käytä aina aitoja Toro-vaihtoteriä parhaan
suorituskyvyn ja turvallisuuden varmistamiseksi. Muiden
valmistajien vaihtoterien käyttö saattaa aiheuttaa sen, että
kone ei ole enää turvallisuusstandardien mukainen.
2. Tasain
Terien asennus
1. Asenna terä kara-akseliin (Kuva 49).
Tärkeää: Terän kuperan puolen on osoitettava
ylöspäin leikkurin sisäpuolta kohti, jotta
leikkuujäljestä tulee kunnollinen.
Tartu terän päähän liinan tai paksun hansikkaan avulla.
Irrota teräpultti, jousialuslaatta, terän jäykistäjä ja terä
kara-akselista (Kuva 49).
2. Asenna terän jäykistäjä, jousialuslaatta (kovera puoli
terää kohden) ja teräpultti (Kuva 49).
3. Kiristä teräpultti momenttiin 47–88 N·m.
Leikkuupöydän tasaus
Varmista, että leikkuupöytä on vaakasuorassa, aina
leikkuria asentaessasi tai jos nurmikon leikkuujälki ei ole
tasainen.
Kuva 49
1. Terän siipialue
4. Teräpultti
2. Terä
5. Terän jäykistäjä (vain
mallit, joissa on 107 cm:n
leikkuupöydät)
Ennen tasausta on tarkistettava, ettei leikkuupöydässä ole
taipuneita teriä. Kaikki taipuneet terät on irrotettava ja
vaihdettava. Ennen kuin jatkat, katso kohta Taipuneiden
terien tarkistus.
Leikkuupöytä on tasattava ensin sivusuunnassa, minkä
jälkeen voidaan säätää pitkittäiskaltevuutta.
3. Jousialuslaatta
36
Vaatimukset:
G015323
• Koneen on oltava tasaisella alustalla.
• Kaikkien renkaiden ilmanpaineen on oltava oikea.
Katso vetojärjestelmän huoltoa käsittelevän osan
kohta Rengaspaineen tarkistus.
5
1
Sivusuuntainen tasaus
1. Pysäköi kone tasaiselle alustalle ja vapauta teräkytkin.
2. Siirrä liikkeenohjausvivut ulospäin
pysäköintiasentoon, sammuta moottori,
irrota virta-avain ja odota, että kaikki liikkuvat osat
pysähtyvät, ennen kuin poistut käyttäjän paikalta.
4
2
Kuva 53
1. Kannatin
2. Lovettu säätöasento
3. Siirrä leikkuukorkeuden säätövipu keskimmäiseen
asentoon.
4. Sivuosan lukkomutteri
5. Sivuosan lukkopultti
3. Kiinteä asento
4. Käännä teriä varovasti niin, että ne ovat
sivusuuntaisesti (Kuva 52).
8. Löysää kannattimessa olevaa takaosan lukkomutteria
(Kuva 54).
1
2
3
G009682
3
3
2
4
1
3
4
4
2
Kuva 52
1. Terät sivusuunnassa
2. Terän siipialue
3. Ulkoleikkuusärmät
4. Mittaa tästä etäisyys
terän kärjestä tasaiseen
alustaan
G015324
Kuva 54
1. Kannatin
2. Takaosan lukkomutteri
5. Mittaa ulkoleikkuusärmien ja tasaisen pinnan väliltä
(Kuva 52). Jos molemmat mitat eivät ole 5 mm:n
sisällä toisistaan, säätö on tarpeen. Jatka sitten
toimenpidettä.
3. Sivuosan lukkomutteri,
lovettu asento
4. Säätölovet
9. Löysää kannattimessa olevaa sivuosan lukkomutteria
juuri sen verran, että kannatinta voidaan säätää
(Kuva 54). Mittaa tarvittava säädön määrä hitsatun
kannattimen lovien avulla. Jokainen lovi vastaa
6 mm:ä, ja jokainen yksittäinen sivu vastaa 3 mm:ä
(Kuva 55). Säädä leikkuupöytä sopivalle korkeudelle.
6. Tue leikkuupöydän paino asettamalla puukappaleet
leikkuupöydän reunojen alle.
Huomaa: Älä aseta tukia nurmisuojarullien alle, jos
leikkuupöydässä on sellaiset.
7. Siirry koneen vasemmalle puolelle. Irrota sivuosan
lukkopultti ja lukkomutteri kiinteästä asennosta ja
asenna ne lovettuun taka-asennusaukkoon (Kuva 53).
37
2
1
G009658
1
2
2
Kuva 56
1. Pituussuuntaiset terät
2. Mittaa tästä etäisyys terän kärjestä tasaiseen alustaan
G015325
Kuva 55
1. 6 mm
2. 3 mm
5. Mittaa etäisyys etuterän kärjestä tasaiseen alustaan
ja takaterän kärjestä tasaiseen alustaan (Kuva 56).
Jos etuterän kärki ei ole 1,6–7,9 mm alempana kuin
takaterän kärki, säädä etuosan lukkomutteria.
6. Säädä terän pituussuuntaista kaltevuutta kiertämällä
leikkurin etuosassa olevaa säätömutteria (Kuva 57).
10. Pysäytä leikkuupöytä säädettyyn asentoon ja kiinnitä
uusi asento kiristämällä kannattimessa oleva sivuosan
lukkomutteri (Kuva 54). Kiristä kannattimessa olevaa
takaosan lukkomutteria.
11. Tasaa leikkuupöytä tarkistamalla terän
kaltevuus pituussuunnassa. Katso kohta
Terän pituussuuntaisen kaltevuuden säätö.
Terän pituussuuntaisen kaltevuuden
säätö
Terän pituussuuntainen kaltevuus on tarkistettava aina
ennen leikkurin asennusta. Jos leikkurin etupää on yli
7,9 mm alempana kuin leikkurin takapää, säädä terän
kaltevuutta seuraavien ohjeiden mukaisesti:
3
1. Pysäköi kone tasaiselle alustalle ja vapauta teräkytkin.
1
2. Siirrä liikkeenohjausvivut ulospäin
pysäköintiasentoon, sammuta moottori,
irrota virta-avain ja odota, että kaikki liikkuvat osat
pysähtyvät, ennen kuin poistut käyttäjän paikalta.
2
G014634
Kuva 57
3. Siirrä leikkuukorkeuden säätövipu keskimmäiseen
asentoon.
1. Säätötanko
2. Säätölohko
Huomaa: Tarkista ja säädä terän sivusuuntainen
tasaus, jos et ole tarkistanut asetusta. Katso kohta
Leikkurin sivusuuntainen tasaus.
3. Lukkomutteri
7. Nosta leikkurin etupäätä kiristämällä säätömutteria.
Laske leikkurin etupäätä löysäämällä säätömutteria.
8. Tarkista pituussuuntainen kaltevuus uudelleen
säädön jälkeen. Jatka mutterin säätämistä, kunnes
etuterän kärki on 1,6–7,9 mm alempana kuin
takaterän kärki (Kuva 56).
9. Kun terän pituussuuntainen kaltevuus on kunnossa,
tarkista leikkurin sivusuuntainen tasaus uudelleen.
Katso kohta Leikkurin sivusuuntainen tasaus.
4. Käännä teriä varovasti niin, että ne ovat
pituussuuntaisesti (Kuva 56).
Leikkurin irrotus
1. Pysäköi kone tasaiselle alustalle ja vapauta teräkytkin.
38
2. Siirrä liikkeenohjausvivut ulospäin
pysäköintiasentoon, sammuta moottori,
irrota virta-avain ja odota, että kaikki liikkuvat osat
pysähtyvät, ennen kuin poistut käyttäjän paikalta.
3. Laske leikkuukorkeuden säätövipu alimpaan
asentoon.
4. Irrota sokka etutukitangosta ja irrota tanko
leikkuupöydän kannattimesta (Kuva 58). Laske
leikkuupöydän etuosa varovasti maahan.
2
3
2
1
G005077
Kuva 59
1. Leikkuupöytä
3. Takanostovarsi
2. Kannatin
6. Irrota leikkurin hihna moottorin hihnapyörästä
liu’uttamalla leikkuupöytää taaksepäin.
3
1
7. Liu’uta leikkuupöytä pois koneen alta.
2
Huomaa: Säilytä kaikki osat myöhempää käyttöä
varten.
Leikkurin hihnan huolto
G014635
Hihnojen tarkastus
Kuva 58
1. Etutukitanko
Huoltoväli: 25 käyttötunnin välein—Tarkista, ettei
hihnoissa ole kulumia tai murtumia.
3. Leikkuupöydän kannatin
2. Lukkomutteri
Tarkista, ettei hihnoissa ole murtumia, rispaantuneita
reunoja, palojälkiä tai muita vaurioita. Vaihda
vaurioituneet hihnat.
5. Nosta leikkuupöytä ja kannattimet irti
takanostovarresta. Laske leikkuri maahan
varovasti (Kuva 59).
Leikkurin hihnan vaihto
Kuluneen hihnan merkkejä ovat vinkuminen hihnan
pyöriessä, terien lipsuminen ruohoa leikattaessa,
rispaantuneet reunat, palojäljet ja murtumat. Vaihda
leikkurin hihna, jos jokin näistä tiloista ilmenee.
1. Pysäköi kone tasaiselle alustalle ja vapauta teräkytkin.
2. Siirrä liikkeenohjausvivut ulospäin
pysäköintiasentoon, sammuta moottori,
irrota virta-avain ja odota, että kaikki liikkuvat osat
pysähtyvät, ennen kuin poistut käyttäjän paikalta.
3. Aseta leikkuukorkeudeksi alin leikkuuasento
(38 mm).
4. Vapauta kiristinpyörän jännitys irrottamalla
kiristinpyörän jousi leikkuupöydän koukusta jousen
39
irrotustyökalun avulla (Toro-osanro 92-5771). Irrota
sitten hihna hihnapyöriltä (Kuva 60).
6. Kiinnitä etutukitanko leikkuupöytään liitintapilla ja
sokalla (Kuva 58).
7. Asenna leikkurin hihna moottorin hihnapyörään.
Katso kohta Leikkurin hihnan vaihto.
VAARA
Asennettuna jousessa on jännitys, ja se saattaa
aiheuttaa henkilövahinkoja.
Suuntaimen vaihto
Ole varovainen, kun irrotat hihnaa.
Huoltoväli: Aina ennen käyttöä tai päivittäin—Tarkista,
ettei suuntaimessa ole vaurioita.
2
VAARA
5
Jos heittoaukko ei ole peitossa, leikkuri saattaa
singota esineitä käyttäjän tai sivullisten suuntaan,
mistä voi olla seurauksena vakava tapaturma.
Seurauksena voi olla myös kosketus terään.
1
3
4
Älä koskaan käytä konetta ilman suuntainta,
poistolevyä tai ruohonkeräysjärjestelmää.
3
Tarkista suuntain vaurioiden varalta aina ennen käyttöä.
Vaihda vaurioituneet osat ennen käyttöä.
1. Paikanna kuvassa näytetyt kohteet (Kuva 61).
4
3
4
G014930
6
5
Kuva 60
1. Kiristinpyörä
4. Jousi
2. Leikkurin hihna
5. Moottorin hihnapyörä
3. Ulommainen hihnapyörä
6. Jousen irrotustyökalu
6
2
5. Asenna uusi hihna moottorin ja leikkurin
hihnapyörien ympäri.
7
1
6. Asenna kiristinpyörän jousi leikkuupöydän koukkuun
jousen irrotustyökalun avulla (Toro-osanro 92-5771),
jolloin kiristinpyörä ja leikkurin hihna jännittyvät
(Kuva 60).
G005192
Kuva 61
Leikkurin asennus
1. Leikkuupöytä
5. Jousi
2. Suuntain
6. Mutteri (3/8 tuuma)
1. Pysäköi kone tasaiselle alustalle ja vapauta teräkytkin.
3. Suuntaimen kannake
7. Lyhyt pidike
2. Siirrä liikkeenohjausvivut ulospäin
pysäköintiasentoon, sammuta moottori,
irrota virta-avain ja odota, että kaikki liikkuvat osat
pysähtyvät, ennen kuin poistut käyttäjän paikalta.
4. Tanko
2. Irrota mutteri (3/8 tuumaa) tangosta leikkurin alta
(Kuva 61).
3. Liu'uta leikkuri koneen alle.
3. Liu'uta tanko ulos lyhyestä pidikkeestä, jousesta
ja suuntaimesta (Kuva 61). Irrota vaurioitunut tai
kulunut suuntain.
4. Laske leikkuukorkeuden säätövipu alimpaan
asentoon.
4. Vaihda suuntain (Kuva 61).
5. Nosta leikkuupöydän takaosaa ja ohjaa kannattimet
takanostovarren päälle (Kuva 59).
40
5. Liu'uta tangon suora pää suuntaimen takakannakkeen
läpi.
Puhdistus
6. Aseta jousi päätylangat alaspäin tankoon ja
suuntaimen kannakkeiden väliin. Liu'uta tanko
suuntaimen toisen kannakkeen läpi (Kuva 61).
Leikkurin alapuolen pesu
Huoltoväli: Aina ennen käyttöä tai päivittäin—Puhdista
leikkuukotelo.
7. Työnnä tanko suuntaimen edessä leikkuupöydässä
olevaan lyhyeen pidikkeeseen. Kiinnitä tangon
takapää leikkuriin mutterilla (3/8 tuumaa) (Kuva 61).
Pese leikkurin alapuoli aina käytön jälkeen, jotta ruohoa
ei pääse kertymään ja jotta leikkuujäte hajaantuu
paremmin.
1. Pysäköi kone tasaiselle alustalle ja vapauta teräkytkin.
2. Siirrä liikkeenohjausvivut ulospäin
pysäköintiasentoon, sammuta moottori,
irrota virta-avain ja odota, että kaikki liikkuvat osat
pysähtyvät, ennen kuin poistut käyttäjän paikalta.
3. Kiinnitä letkuliitin leikkurin pesuliitännän päähän ja
käännä vesi suurelle paineelle (Kuva 62).
Tärkeää: Suuntaimen on oltava
jousikuormitettuna ala-asennossa. Nosta
suuntain ylös ja testaa, että napsahtaa
ala-asentoon.
Huomaa: Levitä vaseliinia pesuliitännän
O-renkaaseen, jotta liitin liukuu paremmin ja suojaa
O-rengasta.
Kuva 62
1. Pesuliitäntä
3. O-rengas
2. Letku
4. Liitin
4. Laske leikkuri alimpaan leikkuukorkeuteen.
5. Istuudu istuimelle ja käynnistä moottori. Kytke
teräkytkin ja anna leikkurin käydä 1–3 minuuttia.
6. Vapauta teräkytkin, pysäytä moottori ja irrota
virta-avain. Odota, kunnes kaikki liikkuvat osat ovat
pysähtyneet.
7. Käännä vesi pois päältä ja irrota liitin pesuliitännästä.
Huomaa: Jos leikkuri ei puhdistu yhdellä
pesukerralla, liota sitä ja anna sen seistä 30 minuutin
ajan. Toista sitten toimenpide.
8. Käytä leikkuria vielä 1–3 minuuttia, jotta ylimääräinen
vesi tulee ulos.
41
Varastointi
VAARA
Rikkoutunut tai puuttuva pesuliitäntä voi
aiheuttaa esineiden ulossinkoutumista
tai teräkosketuksen. Teräkosketus
tai ulossinkoutuva jäte voi aiheuttaa
loukkaantumisen tai kuoleman.
Puhdistus ja varastointi
1. Vapauta teräkytkin, siirrä liikkeenohjausvivut
ulospäin pysäköintiasentoon, sammuta moottori ja
irrota virta-avain.
2. Irrota ruohon jäämät, lika ja rasva koneen kaikista
ulkoisista osista, etenkin moottorista. Puhdista
lika ja roskat moottorin sylinterinkannen rivoista ja
tuulettimen kotelosta.
• Vaihda rikkoutunut tai puuttuva pesuliitäntä
välittömästi, ennen kuin käytät leikkuria
uudelleen.
• Käsiä tai jalkoja ei saa koskaan laittaa
leikkurin alle tai sen aukkojen läpi.
Tärkeää: Kone voidaan pestä miedolla
pesuaineella ja vedellä. Älä pese konetta
painepesurilla. Älä käytä vettä ylen määrin,
älä etenkään ohjauspaneelin lähellä, istuimen
alla tai moottorin ja hydraulipumppujen
läheisyydessä.
3. Huolla ilmanpuhdistin. Katso moottorin huoltoa
käsittelevän osan kohta Ilmanpuhdistimen huolto.
4. Rasvaa kone. Katso kohta Voitelu.
5. Vaihda kampikammioöljy ja suodatin. Katso
moottorin huoltoa käsittelevän osan kohta
Moottoriöljyn huolto.
6. Tarkista rengaspaineet. Katso vetojärjestelmän
huoltoa käsittelevän osan kohta Rengaspaineen
tarkistus.
7. Lataa akku. Katso sähköjärjestelmän huoltoa
käsittelevän osan kohta Akun huolto.
8. Tarkista terien kunto. Katso leikkurin huoltoa
käsittelevän osan kohta Leikkuuterien huolto.
9. Valmistele kone varastointia varten, jos sitä ei ole
tarkoitus käyttää yli kuukauteen. Valmistele kone
varastointia varten seuraavasti.
10. Lisää polttoainesäiliöön öljypohjaista
stabilointi-/lisäainetta. Noudata stabilointiaineen
valmistajan sekoitusohjeita. Älä käytä
alkoholipohjaista stabilointiainetta (etanolia
tai metanolia).
Huomaa: Stabilointi-/lisäaine toimii
tehokkaimmin, kun se sekoitetaan tuoreeseen
bensiiniin ja kun sitä käytetään jatkuvasti.
Käytä moottoria, jotta lisäaineinen polttoaine kiertää
koko polttoainejärjestelmässä (viisi minuuttia).
Sammuta moottori, anna sen jäähtyä ja tyhjennä
polttoainesäiliö.
Käynnistä moottori uudelleen ja anna sen käydä,
kunnes se sammuu.
Käytä rikastinta. Käynnistä moottori ja käytä sitä,
kunnes se ei käynnisty enää uudelleen.
42
Hävitä polttoaine asianmukaisesti. Kierrätä se
paikallisten säädösten mukaan.
Tärkeää: Älä säilytä lisäaineistettua bensiiniä
90 päivää kauempaa.
11. Irrota sytytystulpat ja tarkista niiden kunto.
Katso moottorin huoltoa käsittelevän osan kohta
Sytytystulpan huolto. Kun sytytystulppa (-tulpat) on
irrotettu moottorista, kaada kaksi ruokalusikallista
moottoriöljyä sytytystulpan reikään. Kierrätä
moottoria käynnistimellä, jotta öljy leviää sylinterin
sisään. Asenna sytytystulppa tai -tulpat. Älä asenna
sytytystulpan (-tulppien) johtoa.
12. Puhdista lika ja roskat leikkurin päältä.
13. Kaavi ruoho ja lika leikkurin alta ja pese leikkuri
sitten vesiletkulla.
14. Tarkista käyttöhihnan ja leikkurin hihnan kunto.
15. Tarkista ja kiristä kaikki pultit, mutterit ja ruuvit.
Korjaa tai vaihda kaikki kuluneet tai vaurioituneet
osat.
16. Maalaa kaikki naarmuuntuneet tai paljaat
metallipinnat. Maalia on saatavissa valtuutetusta
huoltoliikkeestä.
17. Varastoi kone puhtaaseen, kuivaan autotalliin tai
varastotilaan. Poista avain virtalukosta ja pane se
talteen. Peitä kone suojataksesi sen ja pitääksesi sen
puhtaana.
43
Vianetsintä
Ongelma
Moottori ylikuumenee.
Mahdollinen syy
1. Moottori on ylikuormitettu.
1. Vähennä ajonopeutta.
2. Kampikammiossa on liian vähän öljyä.
3. Moottorin puhallinkotelon alla olevat
jäähdytysrivat ja ilmakanavat ovat
tukossa.
4. Ilmanpuhdistin on likainen.
2. Lisää öljyä kampikammioon.
3. Poista tukkeumat jäähdytysrivoista ja
ilmakanavista.
5. Polttoainejärjestelmässä on likaa, vettä
tai vanhentunutta polttoainetta.
Käynnistin ei pyöritä
Moottori ei käynnisty, käynnistyy huonosti
tai ei pysy käynnissä.
Moottori menettää tehoaan.
Korjaustoimenpiteet
4. Puhdista tai vaihda ilmanpuhdistimen
panos.
5. Ota yhteys valtuutettuun
huoltoliikkeeseen
1. Teräkytkin on kytkettynä.
1. Siirrä teräkytkin vapautettuun
asentoon.
2. Liikkeenohjausvivut eivät ole
pysäköintiasennossa.
3. Akussa ei ole latausta.
4. Sähköliitännät ovat ruostuneet tai
löystyneet.
5. Sulake on palanut.
6. Rele tai kytkin on vaurioitunut.
2. Siirrä liikkeenohjausvivut ulospäin
pysäköintiasentoon.
3. Lataa akku.
4. Tarkista, että sähköliitäntöjen kosketus
on kunnossa.
5. Vaihda sulake.
6. Ota yhteys valtuutettuun
huoltoliikkeeseen.
1. Polttoainesäiliö on tyhjä.
1. Täytä polttoainesäiliö.
2. Rikastin ei ole käytössä.
3. Ilmanpuhdistin on likainen.
2. Siirrä rikastimen vipu Päällä-asentoon.
3. Puhdista tai vaihda ilmanpuhdistimen
panos.
4. Asenna sytytystulpan johto.
4. Sytytystulpan johto on löysällä tai
irronnut.
5. Sytytystulppa on syöpynyt tai likainen,
tai sen kärkiväli on väärä.
6. Polttoainesuodattimessa on likaa.
7. Polttoainejärjestelmässä on likaa, vettä
tai vanhentunutta polttoainetta.
8. Polttoainesäiliössä on vääränlaista
polttoainetta.
9. Kampikammiossa on liian vähän öljyä.
5. Asenna uusi sytytystulppa, jonka
kärkiväli on oikea.
6. Vaihda polttoainesuodatin.
7. Ota yhteys valtuutettuun
huoltoliikkeeseen.
8. Tyhjennä säiliö ja täytä se
oikeantyyppisellä polttoaineella.
9. Lisää öljyä kampikammioon.
1. Moottori on ylikuormitettu.
1. Vähennä ajonopeutta.
2. Ilmanpuhdistin on likainen.
3. Kampikammiossa on liian vähän öljyä.
4. Moottorin puhallinkotelon alla olevat
jäähdytysrivat ja ilmakanavat ovat
tukossa.
5. Sytytystulppa on syöpynyt tai likainen,
tai sen kärkiväli on väärä.
6. Polttoainesäiliön ilmareikä on tukossa.
2. Puhdista ilmanpuhdistimen panos.
3. Lisää öljyä kampikammioon.
4. Poista tukkeumat jäähdytysrivoista ja
ilmakanavista.
7. Polttoainesuodattimessa on likaa.
8. Polttoainejärjestelmässä on likaa, vettä
tai vanhentunutta polttoainetta.
9. Polttoainesäiliössä on vääränlaista
polttoainetta.
44
5. Asenna uusi sytytystulppa, jonka
kärkiväli on oikea.
6. Ota yhteys valtuutettuun
huoltoliikkeeseen.
7. Vaihda polttoainesuodatin.
8. Ota yhteys valtuutettuun
huoltoliikkeeseen.
9. Tyhjennä säiliö ja täytä se
oikeantyyppisellä polttoaineella.
Ongelma
Kone ei liiku.
Mahdollinen syy
1. Ohitusventtiilit ovat auki.
1. Sulje hinausventtiilit.
2. Vetohihnat ovat kuluneet, löysällä tai
rikkinäiset.
3. Vetohihnat ovat irti hihnapyöriltä.
2. Ota yhteys valtuutettuun
huoltoliikkeeseen.
3. Ota yhteys valtuutettuun
huoltoliikkeeseen.
4. Ota yhteys valtuutettuun
huoltoliikkeeseen.
4. Vaihteisto ei toimi.
Epänormaali värinä.
1. Moottorin kiinnityspultit ovat löysällä.
1. Kiristä moottorin kiinnityspultit.
2. Moottorin hihnapyörä, kiristinpyörä tai
terän hihnapyörä on löysällä.
3. Moottorin hihnapyörä on vaurioitunut.
2. Kiristä löysä pyörä.
4. Leikkuuterä(t) on taipunut / ovat
taipuneet tai epätasapainossa.
5. Terän kiinnityspultti on löysällä.
6. Terän kara on taipunut.
Epätasainen leikkuukorkeus.
3. Ota yhteys valtuutettuun
huoltoliikkeeseen.
4. Asenna uusi leikkuuterä(t).
5. Kiristä terän kiinnityspultti.
6. Ota yhteys valtuutettuun
huoltoliikkeeseen.
1. Terät ovat tylsiä.
1. Teroita terä(t).
2. Leikkuuterät ovat taipuneet.
3. Leikkuri ei ole tasassa.
2. Asenna uusi leikkuuterä(t).
3. Tasaa leikkuri sivusuunnassa ja
pituussuunnassa.
4. Säädä nurmisuojapyörän korkeutta.
4. Nurmisuojapyörää ei ole asetettu
oikein.
5. Leikkurin alapuoli on likainen.
6. Väärä rengaspaine.
7. Terän kara on taipunut.
Terät eivät pyöri.
Korjaustoimenpiteet
5. Puhdista leikkurin alapuoli.
6. Aseta oikea rengaspaine.
7. Ota yhteys valtuutettuun
huoltoliikkeeseen.
1. Käyttöhihna on kulunut, löysällä tai
rikkinäinen.
1. Asenna uusi käyttöhihna.
2. Käyttöhihna on irti hihnapyörältä.
2. Asenna käyttöhihna ja tarkista, että
säätöakselit ja hihnaohjaimet ovat
oikeassa asennossa.
3. Ota yhteys valtuutettuun
huoltoliikkeeseen.
4. Asenna uusi leikkurin hihna.
3. Voimanulosoton (PTO) kytkin tai
sähköinen PTO-kytkin on viallinen.
4. Leikkurin hihna on kulunut, löysällä tai
rikkinäinen.
45
Kaaviot
G014644
Kytkentäkaavio (Rev. A)
46
Huomautuksia:
47
Huomautuksia:
48
Huomautuksia:
49
Eurooppalainen tietosuojailmoitus
Toron keräämät tiedot
Toro Warranty Company (Toro) huolehtii asiakkaiden tietosuojasta. Takuuvaatimusten käsittelyä ja mahdollisia tuotteiden takaisinkutsukampanjoita varten
pyydämme, että asiakkaat lähettävät henkilötiedot suoraan Torolle tai paikalliselle Toro-jälleenmyyjälle.
Toro-takuujärjestelmä toimii yhdysvaltalaisilla palvelimilla, eivätkä yhdysvaltalaiset tietosuojalait välttämättä tarjoa samanlaista suojaa kuin vastaavat
lait asiakkaan omassa maassa.
ANTAMALLA HENKILÖTIEDOT TOROLLE ASIAKAS SUOSTUU SIIHEN, ETTÄ NÄITÄ TIETOJA KÄSITELLÄÄN TÄSSÄ TIETOSUOJAILMOITUKSESSA
KUVATULLA TAVALLA.
Tapa, jolla Toro käyttää tietoja
Toro voi käyttää henkilötietoja takuuvaatimusten käsittelyyn ja yhteydenottoihin mahdollisissa tuotteiden takaisinkutsukampanjoissa. Toro voi jakaa
tietoja Toron sisaryhtiöille, jälleenmyyjille ja muille liiketoimintakumppaneille näiden tarkoitusten yhteydessä. Takuuta varten annettuja henkilötietoja
ei käytetä markkinointiin eikä niitä luovuteta tai myydä muille yhtiöille markkinointitarkoituksiin. Toro pidättää oikeuden luovuttaa henkilötietoja
lain määräämiin tarkoituksiin tai asiaankuuluvien viranomaisten pyynnöstä, järjestelmien toiminnan varmistamiseksi tai Toron turvallisuuden tai
muiden käyttäjien turvallisuuden varmistamiseksi.
Henkilötietojen säilytys
Henkilötietoja säilytetään niin kauan kuin niitä tarvitaan niiden alkuperäiseen tarkoitukseen tai muihin asianmukaisiin tarkoituksiin (kuten
viranomaismääräysten noudattamiseksi) tai lain määräämän ajan.
Toron vakuutus asiakkaiden henkilötietojen tietosuojasta
Toro pyrkii säilyttämään henkilötietojen tietosuojan kohtuullisten varotoimien avulla. Lisäksi se pyrkii huolehtimaan tietojen tarkkuudesta ja
paikkansapitävyydestä.
Henkilötietojen käyttö ja korjaus
Jos haluat tarkistaa henkilötietosi tai korjata niitä, lähetä sähköpostia osoitteeseen [email protected]
374-0282 Rev A
Kansainvälinen jakelijaluettelo
Jakelija:
Atlantis Su ve Sulama Sisstemleri Lt
Balama Prima Engineering Equip.
B-Ray Corporation
Casco Sales Company
Ceres S.A.
CSSC Turf Equipment (pvt) Ltd.
Cyril Johnston & Co.
Equiver
Femco S.A.
G.Y.K. Company Ltd.
Geomechaniki of Athens
Guandong Golden Star
Hako Ground and Garden
Hako Ground and Garden
Hayter Limited (U.K.)
Maa:
Turkki
Hongkong
Korea
Puerto Rico
Costa Rica
Sri Lanka
Pohjois-Irlanti
Meksiko
Guatemala
Japani
Kreikka
Kiina
Ruotsi
Norja
Yhdistynyt kuningaskunta
Puhelinnumero:
90 216 344 86 74
852 2155 2163
82 32 551 2076
787 788 8383
506 239 1138
94 11 2746100
44 2890 813 121
52 55 539 95444
502 442 3277
81 726 325 861
30 10 935 0054
86 20 876 51338
46 35 10 0000
47 22 90 7760
44 1279 723 444
Hydroturf Int. Co Dubai
Hydroturf Egypt LLC
Ibea S.P.A.
Irriamc
Irrigation Products Int'l Pvt Ltd.
Jean Heybroek b.v.
Maquiver S.A.
Maruyama Mfg. Co. Inc.
Metra Kft
Mountfield a.s.
Munditol S.A.
Oslinger Turf Equipment SA
Oy Hako Ground and Garden Ab
Parkland Products Ltd.
Prochaska & Cie
RT Cohen 2004 Ltd.
Riversa
Sc Svend Carlsen A/S
Solvert S.A.S.
Spypros Stavrinides Limited
Surge Systems India Limited
T-Markt Logistics Ltd.
Toro Australia
Toro Europe NV
Arabiemiirikuntien liitto
Egypti
Italia
Portugali
Intia
Alankomaat
Kolumbia
Japani
Unkari
Tšekin tasavalta
Argentiina
Ecuador
Suomi
Uusi-Seelanti
Itävalta
Israel
Espanja
Tanska
Ranska
Kypros
Intia
Unkari
Australia
Belgia
97 14 347 9479
202 519 4308
39 0331 853611
351 21 238 8260
86 22 83960789
31 30 639 4611
57 1 236 4079
81 3 3252 2285
36 1 326 3880
420 255 704 220
54 11 4 821 9999
593 4 239 6970
358 987 00733
64 3 34 93760
43 1 278 5100
972 986 17979
34 9 52 83 7500
45 66 109 200
33 1 30 81 77 00
357 22 434131
91 1 292299901
36 26 525 500
61 3 9580 7355
32 14 562 960
374-0269 Rev C
Toron takuu
Ehdot ja takuunalaiset tuotteet
The Toro Company ja sen sisaryhtiö Toro Warranty Company antavat
yhteisen sopimuksensa mukaisesti alkuperäiselle ostajalle* takuun
korjata tässä luetellut Toro-tuotteet, jos niissä ilmenee materiaali- tai
valmistusvikoja.
Omistajan vastuut
Toro-laitetta on huollettava käyttöoppaan huolto-ohjeiden mukaisesti.
Tällaisen kunnossapidon kustannuksista vastaa omistaja huollon
suorittajasta riippumatta.
Takuuhuollon ohjeet
Tuotteille annetaan seuraavat takuuajat ostopäivästä lukien:
Tuotteet
Työnnettävät ruohonleikkurit
•Valettu leikkuupöytä
•Moottori
•Teräsleikkuupöytä
•Moottori
Takuuaika
Jos uskot, että Toro-tuotteessasi on materiaali- tai valmistusvirhe, toimi
seuraavasti:
5 vuotta kotikäytössä2
45 päivää kaupallisessa käytössä
5 vuoden GTS-takuu
Katso moottorin valmistajan takuu1
2 vuotta kotikäytössä2
45 päivää kaupallisessa käytössä
2 vuoden GTS-käynnistystakuu
Katso moottorin valmistajan takuu1
1.
Ota yhteys tuotteen myyjään huollon järjestämiseksi. Jos et voi
jostain syystä ottaa yhteyttä tuotteen myyjään, ota yhteys mihin
tahansa valtuutettuun Toro-jälleenmyyjään.
2.
Vie laite ja ostotodistus (ostokuitti) huoltoliikkeeseen. Jos et ole
tyytyväinen huoltoliikkeen arvioon tai saamaasi palveluun, ota yhteys
Toroon:
Customer Care Department, RLC Division
The Toro Company
8111 Lyndale Avenue South
Bloomington, MN 55420-1196
Päällikkö: Tekninen tuotetuki: 001–952–887–8248
Sähkökäyttöiset kannettavat laitteet 2 vuoden rajoitettu takuu
Lumilingot
•Yksivaiheinen
•Kaksivaiheinen
•Sähkötoiminen
Kaikki seuraavat ajoleikkurit
•Moottori
•Lisälaitteet
Takamoottoriset ajoleikkurit
Ajoleikkurit ja puutarhatraktorit
TimeCutter Z -leikkurit
TITAN-leikkurit
•Runko
TITAN MX -leikkurit
•Runko
Z Master -leikkurit: 2000-sarja
•Runko
2 vuotta kotikäytössä2
45 päivää kaupallisessa käytössä
2 vuotta kotikäytössä2
45 päivää kaupallisessa käytössä
2 vuotta kotikäytössä2
Katso oheinen jakelijaluettelo
Takuun ulkopuoliset kohteet ja viat
Katso moottorin valmistajan takuu1
1 vuosi, vain osat
1 vuosi
Tämä takuu ei kata seuraavia:
•
Määräaikaishuolto tai kuluvat osat, esim. terät, roottorilavat,
kaavinterät, hihnat, polttoaine, voiteluaineet, öljynvaihdot,
sytytystulpat, kaapeli/vivusto tai jarrujen säätö
•
Laitteet tai osat, joita on muutettu tai käytetty väärin, tai jotka on
vaihdettava tai korjattava onnettomuuksien tai asianmukaisen huollon
laiminlyönnin vuoksi.
•
Korjaukset, jotka johtuvat vanhan polttoaineen (yli kuukauden ikäisen)
käytöstä tai siitä, että laitetta ei ole valmisteltu oikein, ennen kuin se
on jätetty käyttämättömäksi yli kuukauden ajaksi
•
Moottori ja vaihteisto. Näihin sovelletaan asianmukaisen valmistajan
takuita ja niiden erillisiä takuuehtoja.
kotikäytössä2
2 vuotta
90 päivää kaupallisessa käytössä
2 vuotta kotikäytössä2
90 päivää kaupallisessa käytössä
3 vuotta kotikäytössä2
30 päivää kaupallisessa käytössä
3 vuotta tai 240 tuntia3
Elinikäinen (vain alkuperäinen
omistaja)4
3 vuotta tai 400 tuntia3
Elinikäinen (vain alkuperäinen
omistaja)4
5 vuotta tai 1 200 tuntia3
Elinikäinen (vain alkuperäinen
omistaja)4
Kaikki näiden takuiden piiriin kuuluvat korjaukset on suoritettava
valtuutetussa Toro-huoltoliikkeessä, ja niissä saa käyttää vain Toron
hyväksymiä varaosia.
Yleiset ehdot
* Alkuperäinen ostaja on henkilö, joka alun perin osti Toro-tuotteen.
1Joillakin
Toro-tuotteissa käytetyillä moottoreilla on moottorin valmistajan antama takuu.
Ostajaa suojaavat maakohtaiset lait. Tämä takuu ei rajoita ostajan
lakisääteisiä oikeuksia.
2Kotikäyttö
tarkoittaa tuotteen käyttöä samalla tontilla, jolla asiakkaan koti sijaitsee. Käyttöä
useammassa kuin yhdessä paikassa pidetään kaupallisena käyttönä, johon sovelletaan
kaupalliseen käyttöön annettua takuuta.
3Kumpi
tahansa ilmenee ensin.
4Elinikäinen
takuu: Jos koneen päärakenteen muodostava runko (joka koostuu yhteen hitsatuista
osista ja johon moottorin kaltaiset muut osat kiinnitetään) halkeaa tai murtuu normaalikäytössä,
se korjataan tai vaihdetaan Toron harkinnan mukaan takuun puitteissa maksutta osien ja työn
osalta. Takuu ei kata rungon vaurioitumista väärinkäytön tai ruostumisen edellyttämien korjausten
laiminlyönnin seurauksena.
Takuu kattaa osat ja työn, mutta kuljetuskustannukset ovat asiakkaan
vastuulla.
Takuu voidaan evätä, jos tuntilaskuri on irrotettu, siihen on tehty muutoksia
tai jos sitä on muuten peukaloitu.
374-0268 Rev C
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Related manuals

Download PDF

advertisement