Toro GrandStand Mower, With 91cm Rear Discharge TURBO FORCE Cutting Unit User manual

Toro GrandStand Mower, With 91cm Rear Discharge TURBO FORCE Cutting Unit User manual
Form No. 3431-886 Rev A
GrandStand®-gräsklippare
Med 91 cm bred TURBO FORCE®-klippenhet
med bakre utkastare
Modellnr 74540TE—Serienr 400000000 och högre
Registrera din produkt på www.Toro.com.
Översättning av originalet (SV)
*3431-886* A
Produkten uppfyller alla relevanta europeiska direktiv.
Mer information finns i produktens separata försäkran
om överensstämmelse.
Se motortillverkarens information som medföljer
maskinen.
Introduktion
Denna åkgräsklippare som man står på med roterande
knivar är avsedd att användas av yrkesförare som
har anlitats för kommersiellt arbete. Den är primärt
konstruerad för att klippa gräs på väl underhållna
gräsmattor runt bostäder eller kommersiella
anläggningar. Det kan medföra fara för dig och
kringstående om maskinen används i andra syften
än vad som avsetts.
g276640
Figur 1
1. Här finns modell- och serienumren
Läs den här informationen noga så att du lär dig att
använda och underhålla produkten på rätt sätt och
för att undvika person- och produktskador. Du är
ansvarig för att produkten används på ett korrekt och
säkert sätt.
Modellnr
Serienr
I den här bruksanvisningen anges potentiella risker
och alla säkerhetsmeddelanden har markerats med
en varningssymbol (Figur 2), som anger fara som
kan leda till allvarliga personskador eller dödsfall om
föreskrifterna inte följs.
Besök www.Toro.com för mer information, inklusive
säkerhetsråd, utbildningsmaterial, information om
tillbehör, hjälp med att hitta en återförsäljare eller för
att registrera din produkt.
Kontakta en auktoriserad återförsäljare eller
Toros kundservice och ha produktens modell- och
artikelnummer till hands om du har behov av service,
Toro-originaldelar eller ytterligare information. Figur 1
visar var på produkten modell- och serienumren sitter.
Skriv numren i det tomma utrymmet.
g000502
Figur 2
1. Varningssymbol
Viktigt: Skanna rutkoden på serienummerdekalen
(i förekommande fall) med en mobil enhet för att
få tillgång till information om garanti, reservdelar
och annat.
© 2019—The Toro® Company
8111 Lyndale Avenue South
Bloomington, MN 55420
Två ord används också i den här bruksanvisningen för
att markera information. Viktigt anger speciell teknisk
information och Observera anger allmän information
som bör ges särskild uppmärksamhet.
2
Kontakta oss på www.Toro.com.
Tryckt i USA
Med ensamrätt
Innehåll
Utföra service på batteriet................................. 34
Serva säkringarna ............................................ 36
Underhålla drivsystemet ...................................... 37
Justera spårningen .......................................... 37
Ställa in avståndsbrytaren ................................ 37
Kontrollera däcktrycket ..................................... 38
Justera hjulsvängarmarnas lager...................... 38
Justera den elektriska kopplingen..................... 39
Underhålla kylsystemet ....................................... 40
Rengöra luftintagsgallret................................... 40
Rengöra kylsystemet ........................................ 40
Underhålla bromsarna ......................................... 41
Testa parkeringsbromsen ................................. 41
Kontrollera bromsens frigång............................ 41
Justera bromsarna............................................ 41
Underhålla remmarna .......................................... 42
Kontrollera remmarna....................................... 42
Byta ut klipparremmen...................................... 42
Byta ut pumpdrivremmen.................................. 43
Underhålla styrsystemet ...................................... 44
Justera höger rörelsereglage............................ 44
Justera neutralläget för rörelsereglagespakarna............................................................. 44
Underhålla hydraulsystemet ................................ 46
Säkerhet för hydraulsystemet ........................... 46
Specifikationer för hydraulsystemet .................. 46
Kontrollera hydraulvätskan ............................... 46
Byta hydraulvätska ........................................... 46
Byta hydraulfiltret.............................................. 47
Lufta hydraulsystemet ...................................... 48
Kontrollera hydraulslangarna............................ 48
Klippdäcksunderhåll............................................. 49
Serva knivarna ................................................. 49
Balansera klippdäcket ...................................... 51
Rengöring ........................................................... 54
Rengöra under klippdäcket............................... 54
Rengöra bakhjulsmotorerna ............................. 54
Avfallshantering................................................ 54
Förvaring ................................................................ 55
Säker förvaring ................................................. 55
Rengöring och förvaring ................................... 55
Felsökning .............................................................. 56
Scheman ................................................................ 58
Säkerhet ................................................................... 4
Allmän säkerhet.................................................. 4
Säkerhets- och instruktionsdekaler .................... 4
Produktöversikt ......................................................... 8
Reglage ............................................................. 8
Specifikationer ................................................... 9
Redskap/tillbehör................................................ 9
Före körning ........................................................ 10
Säkerhet före användning................................. 10
Fylla på bränsle ................................................ 10
Utföra dagligt underhåll......................................11
Köra in en ny maskin..........................................11
Använda säkerhetssystemet .............................11
Under arbetets gång ............................................ 12
Säkerhet under användning.............................. 12
Använda parkeringsbromsen............................ 13
Använda kraftuttaget ........................................ 13
Använda gasreglaget........................................ 14
Använda choken .............................................. 14
Använda tändningslåset ................................... 15
Starta motorn.................................................... 15
Stänga av motorn ............................................. 16
Använda plattformen ........................................ 16
Köra framåt och bakåt....................................... 17
Justera klipphöjden........................................... 18
Använda vikter.................................................. 18
Efter körning ........................................................ 19
Säkerhet efter användning................................ 19
Använda bränslekranen.................................... 19
Skjuta maskinen för hand ................................. 20
Transportera maskinen..................................... 20
Underhåll ................................................................ 22
Säkerhet vid underhåll ...................................... 22
Rekommenderat underhåll .................................. 23
Förberedelser för underhåll ................................. 24
Höja upp gräsklipparen för ökad
åtkomst ......................................................... 24
Lossa kudden för åtkomst till den bakre
delen ............................................................. 25
Ta bort remkåporna .......................................... 26
Ta bort klippdäcksskydden................................ 26
Smörjning ............................................................ 27
Smörja maskinen.............................................. 27
Smörja de främre hjulsvängarmarna................. 27
Smörja svänghjulsnaven .................................. 28
Motorunderhåll .................................................... 29
Motorsäkerhet .................................................. 29
Serva luftrenaren .............................................. 29
Serva motoroljan .............................................. 30
Serva tändstiftet ............................................... 32
Kontrollera gnistsläckaren ................................ 33
Underhålla bränslesystemet ................................ 33
Tömma bränsletanken...................................... 33
Byta ut bränslefiltret .......................................... 34
Underhålla elsystemet ......................................... 34
Elsystemets säkerhet ....................................... 34
3
Säkerhet
• Håll avstånd till utkastaröppningen.
• Håll kringstående och barn borta från
Maskinen har utformats i enlighet med
SS-EN ISO 5395.
Allmän säkerhet
•
Maskinen kan slita av händer och fötter och kasta
omkring föremål. Följ alltid alla säkerhetsanvisningar
för att undvika allvarliga personskador.
arbetsområdet. Låt inte barn använda maskinen.
Maskinen ska endast användas av personer
som är ansvariga, utbildade, införstådda med
anvisningarna och fysiskt kapabla att använda
maskinen.
Stanna maskinen, stäng av motorn och ta ut
tändningsnyckeln innan du utför service på, tankar
eller rensar maskinen.
Felaktigt bruk eller underhåll av maskinen kan leda
till personskador. För att minska risken för skador
ska du alltid följa säkerhetsanvisningarna och
uppmärksamma varningssymbolen . Symbolen
betyder Var försiktig, Varning eller Fara – anvisning om
personsäkerhet. Underlåtenhet att följa anvisningarna
kan leda till personskador eller dödsfall.
• Läs och se till att du har förstått innehållet i den
här bruksanvisningen innan du startar motorn.
• Håll händer och fötter på avstånd från maskinens
rörliga delar.
• Kör endast maskinen om skydd och andra
säkerhetsanordningar sitter på plats och fungerar.
Säkerhets- och instruktionsdekaler
Säkerhetsdekalerna och anvisningarna är fullt synliga för föraren och finns nära alla potentiella
farozoner. Ersätt dekaler som har skadats eller saknas.
decal93-7818
93-7818
decalbatterysymbols
1. Varning – läs bruksanvisningen för anvisningar om hur du
drar åt knivbulten/muttern till 115–149 Nm.
Batterisymboler
Vissa eller samtliga av dessa symboler finns på batteriet.
1. Explosionsrisk
6. Håll kringstående på
behörigt avstånd.
2. Eld, öppen låga och
rökning förbjudet.
7. Bär ögonskydd – explosiva
gaser kan orsaka blindhet
och andra skador.
8. Batterisyra kan orsaka
allvarliga brännskador.
3. Brännskaderisk p.g.a.
frätande vätskor/kemiska
ämnen
4. Använd ögonskydd.
5. Läs bruksanvisningen.
decal106-5517
106-5517
9. Spola ögonen omedelbart
med vatten och sök
läkarhjälp snabbt.
1. Varning – rör inte den heta ytan.
10. Innehåller bly; får inte
kastas i hushållssoporna.
decaloemmarkt
Tillverkarens logotyp
1. Visar att kniven är en originaldel från maskintillverkaren.
4
decal116-8775
116-8775
decal115-4186
115-4186
1. Läs bruksanvisningen.
2.
1. Intervall
2. Kraftuttag
Varning – Fyll på
till påfyllningsrörets
underkant. Fyll inte
på för mycket i tanken.
3. Parkeringsbroms
4. Neutral
5. Brytare för förarnärvaro
6. Batteri
decal115-4212
115-4212
3. Varning – rör inte den heta
ytan.
1. Hydraulvätskenivå
2. Läs bruksanvisningen.
decal139-5559
139-5559
1. Remdragning
decal116-8772
116-8772
1. Tillbehör, 15 A
2. Kraftuttag, 10 A
decal119-1854
119-1854
3. Ladda, 25 A
4. Huvud, 30 A
1. Justeringsvred för hjuldrivningshastighet.
5
decal133-4665
133-4665
decal119-2317
1. Vältrisk – kör inte uppför sluttningar med större lutning än
10 grader. Kör inte tvärsöver sluttningar med större lutning
än 15 grader.
119-2317
1. Klipphöjd
decal139-5557
139-5557
decal139-5560
3. Risk för att fastna i rem
1. Risk för kringflygande
– håll avstånd till rörliga
föremål – håll kringstående
delar och se till att alla
på avstånd.
skydd sitter på plats.
139-5560
2. Avkapnings/avslitningsrisk för händer
och fötter, gräsklipparkniv
– håll dig på avstånd från
rörliga delar.
1. Läs bruksanvisningen
innan du utför underhåll.
2. Kontrollera drivhjulets
däcktryck var 50:e timme..
4. Smörj styrhjulet var 500:e
timme.
5. Kontrollera oljan var 8:e
timme.
3. Smörj var 50:e timma.
6. Kontrollera
hydraulvätskan var 50:e
timme.
decal117-0454
117-0454
1. Rörelsereglage
3. Långsamt
5. Back
2. Snabbt
4. Neutral
6. Kraftuttag – koppla ur
6
7. Brytare för förarnärvaro
decal125-4679
125-4679
1. Parkeringsbroms – frigjord
5. Motorvarvtal
2. Parkeringsbroms – ilagd
6. Långsamt
3. Kraftreglage (PTO) – inkopplat
7. Steglös reglerbar inställning
4. Kraftreglage (PTO) – frånkopplat
8. Snabbt
decal139-5556
139-5556
1. Varning – läs bruksanvisningen.
5. Risk för kringflygande föremål – håll kringstående på avstånd.
2. Varning! Använd inte maskinen om du inte har genomgått
utbildning.
6. Varning – koppla in parkeringsbromsen, stäng av motorn och
ta ut nyckeln innan du lämnar maskinen eller utför underhåll.
3. Varning – använd hörselskydd.
7. Vältrisk – använd inte två ramper när du lastar maskinen på
ett släp. Använd endast en enda ramp som är tillräckligt bred
för maskinen. Backa uppför rampen (i backläget) och kör
framåt nedför rampen.
4. Risk för att händer och fötter slits av, gräsklipparkniv – håll
8. Vältrisk – kör inte maskinen nära stup eller vatten. Håll
avstånd till rörliga delar och se till att alla skydd sitter på plats.
avstånd till stup.
7
Reglage
Produktöversikt
Bekanta dig med alla reglage innan du startar motorn
och använder maskinen.
Kontrollpanel
g277381
Figur 3
1. Batteri
2. Motor
6. Förarkudde
7. Plattform (nedfällt läge)
3. Bränsletank
8. Hydraultank
4. Kontrollpanel
5. Rörelsereglagespakar
9. Klippdäck
10. Främre svänghjul
g020529
Figur 4
1. Tanklock
2. Klipphöjdsreglage
7. Timmätare
8. Choke Reglage
3. Kraftuttagsbrytare
9. Tändningslås
4. Höger rörelsereglagespak 10. Bränslemätare
5. Vänster rörelsereglagespak
11. Gasreglage
6. Parkeringsbromsspak
Timmätare
Timmätaren registrerar antalet timmar som motorn
har arbetat. Den är aktiv när motorn är igång. Använd
dessa tider för att schemalägga regelbundet underhåll
(Figur 5).
g009467
Figur 5
1. Säkerhetssymboler
2. Batterilampa
8
3. Timmätare
Bränslemätare
Specifikationer
Bränslemätaren sitter längst upp, mitt på tanken
(Figur 4).
Obs: Delarnas mått och utseende kan ändras utan
föregående meddelande.
Säkerhetsindikatorer
Klippbredd
91 cm
Bredd
97 cm
Symboler på timmätaren anger med hjälp av en svart
triangel att säkerhetskomponenten är i rätt läge (Figur
5).
Längd med plattformen
nedsänkt
188 cm
Längd med plattformen
upphöjd
155 cm
Indikatorlampa för batteri
Höjd
122 cm
Vikt
352 kg
Om du vrider tändningsnyckeln till KÖRLÄGET i några
sekunder visas batterispänningen där timmarna
vanligtvis visas.
Redskap/tillbehör
Batterilampan tänds när du vrider tändningsnyckeln
till KÖRLÄGET och när laddningen ligger under korrekt
driftsnivå (Figur 5).
Det finns ett urval av godkända Toro-redskap och
-tillbehör som du kan använda för att förbättra och
utöka maskinens kapacitet. Kontakta en auktoriserad
serviceverkstad eller Toro-återförsäljare eller gå till
www.Toro.com för att se en lista över alla godkända
redskap och tillbehör.
Gasreglage
Gasreglaget styr motorhastigheten och har en steglös
reglerbar inställning från LÅNGSAMT till SNABBT (Figur
4).
Använd endast originalreservdelar och tillbehör
från Toro för att garantera optimal prestanda och
fortlöpande säkerhet för produkten. Det kan vara
farligt att använda reservdelar och tillbehör från andra
tillverkare och det kan göra produktgarantin ogiltig.
Choke
Använd choken för att starta en kall motor. Dra
choken uppåt för att koppla in den. Tryck in choken
för att koppla ur den.
Kraftuttagsbrytare
Använd knivreglagebrytaren för att koppla in och ur
klipparknivarna. (Figur 4). Se Använda kraftuttaget
(sida 13).
Tändningslås
Tändningslåset används för att starta och stänga av
motorn och har tre lägen: AVSTÄNGT LÄGE, KÖRLÄGE
och STARTLÄGE . Se Använda tändningslåset (sida 15).
Rörelsereglage
Använd rörelsereglagespakarna för att köra maskinen
framåt och bakåt och för att svänga åt olika håll (Figur
4).
Bränslekran
Stäng bränslekranen när du ska transportera
maskinen eller ställa den i förvaring. Se Använda
bränslekranen (sida 19).
9
Körning
– Förvara bränslet i en godkänd dunk och håll
den utom räckhåll från barn.
• Bränsle är skadligt eller dödligt om det förtärs.
Före körning
Längre exponering för bränsleångor kan orsaka
allvarliga skador och sjukdom.
Säkerhet före användning
– Undvik att andas in bränsleångor under en
längre tid.
Allmän säkerhet
– Håll händer och ansikte borta från munstycket
och bränsletankens öppning.
• Låt aldrig barn eller personer som saknar
– Håll bränsle borta från ögon och hud.
nödvändig utbildning använda maskinen. Lokala
föreskrifter kan begränsa förarens ålder. Det är
ägaren som ansvarar för att utbilda alla förare och
mekaniker.
• Förvara inte maskinen eller bränslebehållaren
i närheten av en öppen låga, t.ex. nära en
varmvattenberedare eller någon annan maskin.
• Fyll inte på dunkar inuti ett fordon eller på ett
• Lär dig hur du använder utrustningen på ett säkert
lastbilsflak eller släp med plastklädsel. Ställ alltid
dunkar på marken, en bit bort från ditt fordon före
påfyllning.
sätt och bekanta dig med manöverorgan och
säkerhetsskyltar.
• Lär dig att stanna maskinen och stänga av motorn
• Ta bort utrustningen från lastbilen eller släpet och
snabbt.
och skydd sitter fast och fungerar som de ska. Kör
inte maskinen om dessa inte fungerar som de ska.
fyll på bränsle när den står på marken. Fyll hellre
på maskinen från en dunk än med munstycket på
en bensinpump om det inte är möjligt att lasta av
maskinen från släpet.
• Före klippning ska du alltid kontrollera att knivarna,
• Kör inte maskinen utan att ha hela avgassystemet
• Kontrollera att förarkontroller, säkerhetsbrytare
på plats och i gott fungerande skick.
knivskruvarna och klippenheterna är i gott
fungerande skick.
• Se till att bensinpumpens munstycke hela tiden
har kontakt med kanten på bränsletankens eller
dunkens öppning tills tankningen är klar. Använd
inte en låsöppningsanordning för munstycket.
• Inspektera området där maskinen ska användas
och ta bort föremål som maskinen kan slunga iväg.
• Undersök terrängen för att avgöra vad som är
• Byt omedelbart kläder om du råkar spilla bränsle
lämplig utrustning och vilka redskap eller tillbehör
som eventuellt krävs för att använda maskinen på
ett korrekt och säkert sätt.
på dem. Torka upp utspillt bränsle.
• Överfyll aldrig bränsletanken. Sätt på tanklocket
och dra åt det ordentligt.
Bränslesäkerhet
Fylla på bränsle
• Bränsle är extremt brandfarligt och mycket
explosivt. Brand eller explosion i bränsle kan
orsaka brännskador och materiella skador.
Rekommenderat bränsle
– Förhindra att statisk elektricitet antänder
bränslet genom att ställa bränsledunken
och/eller maskinen direkt på marken före
påfyllning, inte i ett fordon eller ovanpå ett
föremål.
• Använd endast ren och färsk (ej äldre än 30 dagar)
blyfri bensin med oktantal 87 eller högre för bästa
resultat (klassificeringsmetod [R+M]/2).
• Etanol: Bensin som innehåller upp till 10 % etanol
– Fyll tanken på en öppen plats, utomhus, när
motorn är kall. Torka upp utspillt bränsle.
(gasohol) eller 15 % MTBE (metyl-tertiär-butyleter)
baserat på volym är godkänd. Etanol och MTBE
är inte samma sak. Bensin med 15 % etanol (E15)
baserat på volym får inte användas. Använd inte
bensin som innehåller mer än 10 % etanol
baserat på volym, t.ex. E15 (innehåller 15 %
etanol), E20 (innehåller 20 % etanol) eller E85
(innehåller upp till 85 % etanol). Användning av
ej godkänd bensin kan leda till prestandaproblem
– Hantera inte bränsle när du röker eller befinner
dig i närheten av en öppen låga eller gnistor.
– Ta inte bort tanklocket och fyll aldrig på bränsle
i bränsletanken när motorn är igång eller varm.
– Om du har spillt bränsle ska du inte starta
motorn. Undvik att orsaka gnistor tills
bränsleångorna har skingrats.
10
Använda säkerhetssystemet
och/eller skador på motorn som eventuellt inte
omfattas av garantin.
• Använd inte bensin som innehåller metanol.
• Förvara inte bränsle i bränsletanken eller i en
VARNING
bränsledunk under vintern om inte en stabiliserare
används.
Om säkerhetsbrytarna är frånkopplade eller
skadade kan maskinen plötsligt gå igång,
vilket i sin tur kan leda till personskador.
• Tillför inte olja i bensinen.
• Gör inga otillåtna ändringar på
säkerhetsbrytarna.
Använda stabiliserare/konditionerare
• Kontrollera säkerhetsbrytarnas funktion
dagligen och byt ut eventuella skadade
brytare innan maskinen körs.
Använd bränslestabiliserare/konditionerare i maskinen
så att bränslet förblir färskt längre. Följ tillverkarens
anvisningar.
Säkerhetssystemets funktioner
Viktigt: Använd inte bränsletillsatser som
innehåller metanol eller etanol.
Säkerhetssystemet är konstruerat så att kraftuttaget
bara kan kopplas in om något av följande inträffar:
Tillsätt den mängd bränslestabiliserare/konditionerare
som tillverkaren uppger till färskt bränsle.
• Flytta höger rörelsereglagespak till det olåsta
mittläget.
Fylla bränsletanken
• Sätt kraftuttagsbrytaren i KÖRLÄGET.
1.
Parkera maskinen på ett plant underlag, koppla
ur kraftuttaget, för rörelsereglagespakarna
till det NEUTRALA LÅSLÄGET och dra åt
parkeringsbromsen.
Säkerhetssystemet har utformats så
att knivar/redskap stannar om båda
rörelsereglagespakarna flyttas eller släpps
till det NEUTRALA låsläget.
2.
Stäng av motorn, ta ut nyckeln och vänta tills
alla rörliga delar har stannat innan du kliver ur
förarsätet.
3.
Rengör runt tanklocket och ta bort locket.
Det finns symboler på timmätaren som visar
om säkerhetskomponenterna är i rätt läge. När
komponenten är i rätt läge tänds en triangel i
motsvarande ruta (Figur 6).
4.
Fyll bränsletanken till påfyllningsrörets nedersta
del.
Obs: Fyll inte bränsletanken helt full. Det
tomma utrymmet i tanken behövs för bensinens
expansion.
5.
Skruva på tanklocket ordentligt. Torka upp all
utspilld bensin.
g009472
Utföra dagligt underhåll
Figur 6
1. Trianglarna tänds när säkerhetskomponenterna är i rätt
läge.
Innan maskinen startas varje dag ska Varje
användning/dagligen-procedurerna utföras som
anges i Underhåll (sida 22).
Köra in en ny maskin
Det tar tid för nya maskiner att komma upp i sin fulla
prestanda. Nya klippdäck och drivsystem har högre
friktion vilket belastar motorn ytterligare. Räkna med
att det tar 40 till 50 timmar att köra in nya maskiner så
att de får full kraft och optimal prestanda.
11
Testa säkerhetssystemet
Serviceintervall: Varje användning eller dagligen
•
Testa säkerhetssystemet före varje användningstillfälle.
Obs: Låt en auktoriserad serviceverkstad reparera
•
systemet omedelbart om det inte fungerar enligt
nedanstående beskrivning.
1. Starta motorn, se Starta motorn (sida 15).
2. Flytta höger rörelsereglagespak till det olåsta
mittläget.
•
•
Obs: Knivar/redskap ska stanna och motorn
3.
4.
5.
6.
ska stanna.
Starta motorn och koppla ur parkeringsbromsen.
Flytta höger rörelsereglagespak till det olåsta
mittläget.
Fortsätt att hålla rörelsereglagespaken i det
olåsta mittläget, dra upp kraftuttagsbrytaren och
släpp brytaren.
•
•
•
Obs: Kopplingen och knivarna/redskapet ska
kopplas in.
Flytta eller släpp höger rörelsereglage till det
NEUTRALA LÅSLÄGET.
•
•
Obs: Knivarna/redskapet ska stanna samtidigt
7.
8.
9.
som motorn ska fortsätta att gå.
Skjut ned kraftuttagsbrytaren och flytta höger
rörelsereglagespak till det olåsta mittläget.
Fortsätt att hålla rörelsereglagespaken i det
olåsta mittläget, dra upp kraftuttagsbrytaren och
släpp brytaren.
•
•
•
Obs: Kopplingen och knivarna/redskapet ska
kopplas in.
Tryck kraftuttagsbrytaren till AVSTÄNGT LÄGE.
Obs: Knivarna/redskapet ska stanna.
10.
•
Ha motorn igång, dra upp kraftuttagsbrytaren
och släpp den utan att hålla den högra
rörelsereglagespaken i det olåsta mittläget.
•
Obs: Knivarna/redskapet ska inte kopplas in.
Under arbetets gång
•
Säkerhet under användning
•
Allmän säkerhet
•
• Ägaren/operatören kan förebygga olyckor samt
•
ansvarar för olyckor som kan ge upphov till
personskador eller skador på egendom.
Använd lämpliga kläder, inklusive ögonskydd,
långbyxor, rejäla och halkfria skor samt
12
hörselskydd. Sätt upp långt hår och använd inte
hängande smycken eller löst sittande kläder.
Var fullt koncentrerad på maskinen när du
använder den. Delta inte i aktiviteter som kan
distrahera dig, eftersom personskador eller skador
på egendom då kan uppstå.
Kör inte maskinen om du är sjuk, trött eller
påverkad av alkohol eller läkemedel.
Låt aldrig passagerare åka på maskinen och håll
kringstående personer och husdjur på avstånd
från maskinen under drift.
Använd endast maskinen när sikten och
väderförhållandena är goda. Använd inte
maskinen när det finns risk för blixtnedslag.
Vått gräs och våta löv kan orsaka allvarliga skador
om du halkar och rör vid kniven. Undvik att klippa
under våta förhållanden.
Se till att alla drivenheter är i neutralläge,
parkeringsbromsen är inkopplad och att du sitter i
förarsätet innan du startar motorn.
Se till att du har bra fotfäste när du använder
maskinen, särskilt när du backar.
Håll händer och fötter borta från klippenheterna.
Håll alltid avstånd till utkastaröppningen.
Titta bakåt och nedåt innan du backar för att se
till att vägen är fri.
Var extra försiktig i närheten av skymda hörn,
buskage, träd eller andra föremål som kan
försämra sikten.
Stanna knivarna när du inte klipper gräs.
Stanna maskinen, ta ut tändningsnyckeln och
vänta tills alla rörliga delar har stannat innan du
undersöker klippdäcket eller redskapet om du
kör på ett föremål eller om maskinen vibrerar på
ett onormalt sätt. Reparera alla skador innan du
börjar köra maskinen igen.
Sakta ned och var försiktig när du svänger och
korsar vägar och trottoarer med maskinen. Lämna
alltid företräde.
Koppla från klippenheten och stäng av motorn
innan du ställer in klipphöjden (om du inte kan
justera den från förarplatsen).
Kör endast motorn i välventilerade utrymmen.
Avgaser innehåller koloxid, vilket är dödligt om
det andas in.
Lämna aldrig en maskin som är i gång utan
uppsikt.
Innan du lämnar förarplatsen (till exempel för
att tömma gräsuppsamlarna eller för att rensa
utkastaren) ska du göra följande:
– Parkera maskinen på ett plant underlag.
– Koppla bort kraftuttaget.
– Lägg i parkeringsbromsen.
– Stäng av motorn och ta ur tändningsnyckeln.
Tänk på att maskinen kan förlora drivkraften om
du kör på vått gräs, tvärs över sluttningar eller i
nedförslutning. Om drivhjulen tappar dragkraft kan
det leda till att maskinen glider och att du förlorar
kontrollen över bromsning och styrning. Maskinen
kan glida även om drivhjulen stoppas.
– Vänta tills alla rörliga delar har stannat.
• Stäng av maskinen och koppla ur klippenhetens
drivning i följande situationer:
– Före tankning
• Ta bort eller märk ut hinder som t.ex. diken, hål,
– Innan du rensar blockeringar.
fåror, gupp, stenar eller andra dolda faror. Det kan
finnas dolda hinder i högt gräs. Ojämn terräng kan
göra att maskinen välter.
– Innan du kontrollerar, rengör eller underhåller
klippenheten.
– När du har kört på något främmande föremål
eller om det uppstår onormala vibrationer.
Kontrollera noga om klippenheten har skadats
och reparera eventuella skador innan du startar
och kör maskinen igen.
• Var extra försiktig när du kör med tillbehör eller
redskap. Dessa kan ändra maskinens stabilitet
och leda till att du förlorar kontrollen. Följ
anvisningarna för motvikterna.
• Ställ dig inte i maskinens färdriktning om du
– Innan du lämnar förarplatsen.
förlorar kontrollen över maskinen.
• Använd inte maskinen som bogserfordon.
• Använd endast tillbehör och redskap som har
Använda parkeringsbromsen
godkänts av Toro®.
Säkerhet i sluttningar
Koppla alltid in parkeringsbromsen när du stänger av
maskinen eller lämnar den utan uppsikt. Kontrollera
alltid att parkeringsbromsen fungerar innan maskinen
används.
• Sluttningar är en betydande faktor vid olyckor som
orsakas av att föraren förlorat kontrollen eller att
maskinen välter, vilket kan innebära livsfara eller
leda till allvarliga personskador. Du ansvarar för
säker drift i sluttningar. Om du kör maskinen i
en sluttning måste du vara extra försiktig. Vidta
följande åtgärder innan du använder maskinen
i en sluttning:
Justera parkeringsbromsen om den inte är tillräckligt
stark, se Justera bromsarna (sida 41).
Dra parkeringsbromsspaken bakåt för att koppla in
den (Figur 7).
– Läs och ta till dig sluttningsanvisningarna i
bruksanvisningen och på maskinen.
Tryck parkeringsbromsspaken framåt för att koppla
ur den.
– Utvärdera dagligen förhållandena på platsen
för att fastställa om sluttningen är säker för
maskindrift. Använd sunt förnuft och ett
gott omdöme när du utför utvärderingen.
Förändringar i terrängen, t.ex. fukt, kan snabbt
påverka hur maskinen fungerar i en sluttning.
• Kör tvärs över sluttningar, aldrig uppåt eller nedåt
i dem. Kör aldrig maskinen i mycket branta eller
våta sluttningar.
• Identifiera faror nere vid slutet av sluttningen.
g009465
Kör inte maskinen nära stup, diken, flodbäddar,
vatten eller andra riskfyllda områden. Maskinen
kan välta plötsligt om ett hjul kör över en kant
eller kanten ger vika. Håll säkert avstånd (dubbel
maskinbredd) mellan maskinen och riskfyllda
områden. Använd en manuell gräsklippare eller
ett handhållet verktyg vid arbete i dessa områden.
Figur 7
1. Parkeringsbroms –
inkopplad
2. Parkeringsbroms –
urkopplad
Använda kraftuttaget
• Undvik att starta, stänga av eller svänga med
maskinen i sluttningar. Undvik att göra plötsliga
ändringar i hastighet eller riktning, sväng långsamt
och gradvis.
Använd kraftuttagsbrytaren tillsammans med
rörelsereglagespakarna för att koppla in och ur
klipparens knivar eller motordrivna redskap.
• Använd endast maskinen under förhållanden då
fullgod drivkraft, styrning eller stabilitet föreligger.
13
Koppla in kraftuttagsbrytaren
g008946
Figur 11
Använda choken
Använd choken för att starta en kall motor.
g216326
Figur 8
1.
Dra upp chokereglaget så att choken aktiveras
innan du använder tändningslåset (Figur 12).
2.
Tryck ned chokeknappen så att choken
avaktiveras när motorn har startats (Figur 12).
Koppla ur kraftuttagsbrytaren
Figur 9 och Figur 10 visar två sätt att koppla ur
kraftuttaget.
g009174
Figur 9
g008959
Figur 12
1. AKTIVERAT
g012895
Figur 10
Använda gasreglaget
Du kan flytta gasreglaget mellan det SNABBA och det
LÅNGSAMMA läget (Figur 11).
Använd alltid det
kraftuttaget.
SNABBA
läget när du kopplar in
14
LÄGE
2. INAKTIVERAT
LÄGE
Använda tändningslåset
Starta motorn
Viktigt: Låt inte startmotorn gå i mer än
Viktigt: Låt inte startmotorn gå i mer än
fem sekunder åt gången. Om motorn inte startar
ska du vänta 15 sekunder innan du försöker
igen. Om du inte följer de här anvisningarna kan
startmotorn brännas ur.
fem sekunder åt gången. Om motorn inte startar
ska du vänta 15 sekunder innan du försöker
igen. Om du inte följer de här anvisningarna kan
startmotorn brännas ur.
Obs: Det kan vara nödvändigt att upprepa cykeln för
Obs: En varm eller het motor behöver eventuellt inte
chokas.
att starta motorn när du startar den för första gången
efter att du har fyllt ett helt tomt bränslesystem med
bränsle.
Obs: Det kan vara nödvändigt att upprepa cykeln för
att starta motorn när du startar den för första gången
efter att du har fyllt ett helt tomt bränslesystem med
bränsle.
g031239
Figur 13
g031281
Figur 14
g277435
Figur 15
15
Stänga av motorn
Använda plattformen
Du kan använda maskinen med plattformen i det
upphöjda eller nedsänkta läget. Det är upp till dig att
bestämma vilket läge som ska användas.
VAR FÖRSIKTIG
Barn eller kringstående kan skadas om de
flyttar eller försöker köra en maskin som har
lämnats utan uppsikt.
VARNING
Förarplattformen är tung och kan orsaka
skador när du höjer eller sänker den. Sänk
eller höj försiktigt förarplattformen. Om den
tappas plötsligt kan du komma till skada.
• Lägg inte handen eller fingrarna på
plattformens svängområde när du sänker
och höjer förarplattformen.
• Kontrollera att plattformen stöds när du
drar ut spärrpinnen.
• Kontrollera att spärren håller fast
plattformen när du fäller upp den. Tryck
den hårt mot kudden så att spärrpinnen
går i lås.
• Håll kringstående på avstånd från
maskinen när du höjer och sänker
plattformen.
Ta alltid ut nyckeln och koppla in
parkeringsbromsen innan du lämnar
förarsätet.
Låt motorn gå på tomgång med en låg växel
(sköldpaddan) i 60 sekunder innan du vrider
tändningen till AV-LÄGET.
Använda maskinen med
plattformen upphöjd
Kör maskinen med plattformen uppåt under följande
förhållanden:
• Använda maskinen nära stup
• Använda maskinen på små ytor som maskinen
är för stor för
• Områden med lågt hängande grenar eller andra
föremål
• du lastar maskinen för transport
• du kör uppför sluttningar.
Höj plattformen genom att dra plattformens bakre del
så att spärrpinnen och knoppen går i lås. Tryck den
hårt mot kudden så att spärrpinnen går i lås.
g032587
Figur 16
Använda maskinen med
plattformen nedsänkt
Viktigt: Se till att bränslekranen är stängd innan
maskinen transporteras eller ställs i förvaring, för
att förhindra bränsleläckage. Dra bort kabeln från
tändstiftet/-stiften innan maskinen ställs i förvar
för att förhindra oavsiktlig start.
Kör maskinen med plattformen nedsänkt under
följande förhållanden:
• Använda maskinen på de flesta områden
• du kör tvärs över sluttningar
• du kör nedför sluttningar.
Sänk plattformen genom att skjuta den framåt mot
kudden så att trycket på spärrpinnen släpper. Dra
sedan ut knoppen och sänk ned plattformen (Figur
17).
16
g020531
Figur 18
g277434
Figur 17
1. Plattformen upphöjd
3. Dra ut knoppen för att
sänka ned plattformen.
Köra framåt och bakåt
Med gasreglaget styrs motorns varvtal mätt i rpm
(varv per minut). Sätt gasreglaget i det SNABBA läget
för bästa prestanda.
3.
Kör framåt genom att flytta växelväljarspaken till
den önskade hastigheten.
4.
För långsamt rörelsereglagespakarna framåt
(Figur 19).
Obs: Ju längre du för rörelsereglagen i endera
riktningen, desto snabbare kommer maskinen
att förflytta sig i denna riktning.
Obs: Dra tillbaka rörelsereglagespakarna till
NEUTRALLÄGET
Sakta ned innan du gör skarpa svängar.
Köra framåt
Flytta höger rörelsereglagespak till det olåsta
mittläget.
5. Höger rörelsereglagespak
i det NEUTRALA LÅSLÄGET
spak flyttas när parkeringsbromsen är inkopplad.
Maskinen kan rotera väldigt snabbt och du
kan förlora kontrollen över maskinen vilket
kan leda till personskador för dig och skador
på maskinen.
2.
2. Vänster rörelsereglagespak
Obs: Motorn stängs av om en rörelsereglage-
VAR FÖRSIKTIG
Koppla ur parkeringsbromsen. Se Använda
parkeringsbromsen (sida 13).
4. Höger rörelsereglagespak
3. Bakre referensstav
2. Plattformen nedsänkt
1.
1. Främre referensstav
17
när du vill stanna.
2.
Rotera sprinten 90 grader och ta bort den från
klipphöjdsfästet.
3.
Sätt i pinnen i det hål i klipphöjdsfästet som
passar för den önskade klipphöjden (Figur 21).
4.
Tryck på knappen högst upp och sänk
klipphöjden till sprinten (Figur 21).
g273674
Figur 19
g020532
Figur 21
1. Klipphöjdshål
Köra bakåt
3. Klipphöjdsreglage
2. Klipphöjdspinne
1.
Flytta höger rörelsereglagespak till det olåsta
mittläget.
2.
Flytta långsamt rörelsereglagespakarna bakåt
(Figur 20).
Använda vikter
• Vikter kan monteras för att förbättra balansen. Du
kan lägga till eller ta bort vikter för att ge bästa
möjliga prestanda i olika arbetsförhållanden samt
efter egna önskemål.
• Lägg till eller ta bort en vikt i taget tills du uppnår
önskad hantering och balans.
• Se redskapens bruksanvisning för
rekommenderade vikter.
Obs: Kontakta en auktoriserad återförsäljare om du
vill beställa vikter.
VARNING
För stora viktförändringar kan påverka
maskinens användning och göra den svår att
hantera. Detta kan orsaka allvarliga skador på
dig eller kringstående.
g273673
Figur 20
• Ändra bara vikten i små steg.
• Efter varje viktförändring bör du kontrollera
att du kan hantera maskinen på ett säkert
sätt.
Justera klipphöjden
Klipphöjden kan ställas in på mellan 25 och 127 mm i
steg om 6 mm.
1.
Flytta klipphöjdsreglaget till transportläget
(längst upp).
18
Använda bränslekranen
Efter körning
Stäng bränslekranen vid transport, underhåll och
förvaring (Figur 22).
Säkerhet efter användning
Kontrollera att bränslekranen är öppen när motorn
startas.
Allmän säkerhet
• Stäng alltid av maskinen, ta ut tändningsnyckeln,
vänta tills alla rörliga delar har stannat och låt
maskinen svalna innan du justerar, servar, rengör
eller ställer den i förvaring.
• Ta bort gräs och skräp från klippenheterna,
ljuddämparna och motorrummet för att undvika
eldsvåda. Torka upp eventuellt olje- eller
bränslespill.
g277457
• Stäng av bränsletillförseln på maskinen vid
förvaring och transport.
• Koppla ur kraftuttaget när du transporterar
maskinen eller inte använder den.
• Förvara aldrig maskinen eller bränslebehållaren i
närheten av en öppen låga, gnista eller tändlåga,
t.ex. på en varmvattenberedare eller någon annan
anordning.
• Använd ramper i fullbredd när du lastar maskinen
på en släpvagn eller lastbil.
• Bind fast maskinen så att den sitter säkert med
spännband, kedjor, vajrar eller rep. Både de
främre och bakre spännremmarna ska vara riktade
nedåt och ut från maskinen.
g008948
Figur 22
1. AKTIVERAT
19
LÄGE
2. INAKTIVERAT
LÄGE
Skjuta maskinen för hand
7.
Stäng överströmningsventilerna men dra inte åt
dem för hårt.
Med hjälp av överströmningsventilerna kan du skjuta
maskinen för hand utan att motorn är igång.
8.
Dra åt ventilerna till 12–15 Nm.
Viktigt: Skjut alltid maskinen för hand. Bogsera
Transportera maskinen
inte maskinen eftersom hydrauliken då kan
skadas.
Använd en släpvagn eller lastbil för tung last för att
transportera maskinen. Använd en fullbreddsramp.
Se till att alla bromsar, lampor och markeringar som
krävs enligt lag finns på släpvagnen eller lastbilen. Läs
alla säkerhetsanvisningarna noga. Att känna till den
här informationen kan hjälpa dig och kringstående att
undvika skador. Kontrollera vilka lokala bestämmelser
som gäller för transport på släp.
Viktigt: Starta eller använd inte maskinen när
överströmningsventilerna är öppna. Detta kan
skada systemet.
1.
Koppla ur kraftuttaget, för rörelsereglagespakarna till det NEUTRALA LÅSLÄGET och dra åt
parkeringsbromsen.
2.
Sänk ned klippdäcket till lägsta klipphöjd.
VARNING
Obs: Det ger åtkomst till överströmningsventilerna.
3.
Obs: Hydrauloljan kan då passera förbi
Det är farligt att köra på gator eller vägar utan
blinkers, strålkastare och reflexer, eller utan
en skylt för långsamtgående fordon, och det
kan orsaka olyckor med personskador som
följd.
pumparna och hjulen kan rotera.
Kör inte maskinen på allmän väg.
Öppna överströmningsventilerna på båda
pumparna genom att vrida dem 1–2 varv
motsols (Figur 23)
Obs: Vrid överströmningsventilen högst två
varv så att ventilen inte lossnar från höljet och
vätska rinner ut.
Välja ett släp
VARNING
Om man lastar på en maskin på ett släp eller
en lastbil ökar risken för att välta, vilket kan
orsaka allvarliga personskador och innebära
livsfara (Figur 24).
• Använd endast en fullbreddsramp. Använd
inte åtskilda ramper för var sida av
maskinen.
• Kontrollera att rampen är minst fyra gånger
så lång som släpvagns- eller lastbilsflakets
höjd från marken.
g012680
Figur 23
1. Pumpens överströmningsventil
4.
Koppla ur parkeringsbromsen.
5.
Skjut maskinen till önskad plats.
6.
Koppla in parkeringsbromsen.
20
5.
Backa maskinen uppför ramper (Figur 25).
g031405
Figur 25
1. Backa maskinen uppför
ramper.
g229507
Figur 24
3. H = släpvagns- eller
lastbilsflakets höjd från
marken
2. Rampen är minst 4 gånger 4. Släp
så lång som släpets eller
lastbilsflakets höjd från
marken
1. Fullbreddsramp i uppfällt
läge
2. Gå med maskinen nedför
rampen.
6.
Stäng av motorn, ta ut nyckeln och koppla in
parkeringsbromsen.
7.
Bind fast maskinen nära de främre svänghjulen
och den bakre stötdämparen med remmar,
kedjor, kablar eller rep (Figur 26). Kontrollera
vilka lokala bestämmelser som gäller för
transport på släp.
Lasta maskinen
VARNING
Om man lastar på en maskin på ett släp eller
en lastbil ökar risken för att välta, vilket kan
orsaka allvarliga personskador och innebära
livsfara.
• Var mycket försiktig vid körning på en
ramp.
• Backa maskinen uppför rampen och gå
med den framåt nedför rampen.
• Undvik plötslig acceleration eller
inbromsning när du kör maskinen på en
ramp, eftersom det kan orsaka att du
tappar kontrollen eller tippar.
1.
Om du använder en släpvagn ska den kopplas
till det bogserande fordonet och säkras med
säkerhetskedjor.
2.
Anslut i förekommande fall släpvagnsbromsarna
och släpvagnsbelysningen.
3.
Sänk ned rampen (Figur 24).
4.
Höj upp plattformen.
g277456
Figur 26
1. Fästöglor
Viktigt: Håll alltid plattformen upphöjd när
maskinen ska lastas eller lossas.
21
Underhåll
Obs: Vänster och höger sida på maskinen är lika med förarens vänstra respektive högra sida vid normal
körning.
VAR FÖRSIKTIG
Om du lämnar tändningsnyckeln i låset kan någon råka starta motorn av misstag och skada dig
eller någon annan person allvarligt.
Ta ut tändningsnyckeln innan du utför något underhåll.
Säkerhet vid underhåll
• Gör följande innan du justerar, rengör, utför
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
underhåll på maskinen, eller när du lämnar den
utan uppsikt:
– Ställ maskinen på ett plant underlag.
– Koppla bort drivenheterna.
– Koppla in parkeringsbromsen.
– Stäng av motorn och ta ur tändningsnyckeln.
– Vänta tills alla rörliga delar har stannat.
– Låt maskinens komponenter svalna innan du
utför något underhåll.
Låt inte obehöriga personer serva maskinen.
Håll händer och fötter borta från rörliga delar. Gör
helst inga justeringar när motorn är igång.
Lätta försiktigt på trycket i komponenter med
lagrad energi.
Kontrollera parkeringsbromsens funktion ofta.
Justera och underhåll bromsen vid behov.
Mixtra aldrig med säkerhetsbrytarna. Kontrollera
regelbundet att säkerhetsbrytarna fungerar som
de ska.
Ta bort gräs och skräp från klippenheten,
drivhjulen, ljuddämparna och motorn för att
undvika eldsvåda. Torka upp eventuellt olje- eller
bränslespill.
Undersök gräsutkastarens komponenter ofta och
byt ut dem om de är slitna eller skadade.
Förlita dig inte på att ett hydraulsystem ska
stötta upp maskinen. Stötta upp maskinen med
pallbockar när du höjer den.
Alla delar ska vara i gott bruksskick och alla
hydraulkopplingar ska vara åtdragna. Byt ut slitna
och skadade delar och dekaler, eller ersätt de som
saknas. Tillförsäkra säkert bruksskick genom att
se till att alla fästelement är åtdragna på maskinen.
Använd endast originalreservdelar och tillbehör
från Toro för att garantera optimal prestanda och
fortlöpande säkerhet för produkten. Det kan vara
farligt att använda reservdelar och tillbehör från
andra tillverkare och det kan göra produktgarantin
ogiltig.
22
Rekommenderat underhåll
Underhållsintervall
Efter de första 8 timmarna
Varje användning eller
dagligen
Underhållsförfarande
• Byt ut motoroljan.
• Kontrollera hydrauloljenivån.
• Byt ut hydraulfiltret.
•
•
•
•
•
•
•
•
Kontrollera säkerhetssystemet.
Kontrollera oljenivån i motorn.
Rengör luftintagsgallret (oftare vid dammiga eller smutsiga förhållanden).
Testa parkeringsbromsen.
Kontrollera bromsens frigång.
Kontrollera knivarna.
Rengör under klippdäcket.
Ta bort skräp från bakhjulsmotorerna.
Var 25:e timme
• Rengör luftrenarens skumplastinsats (oftare vid dammiga eller smutsiga
förhållanden).
Var 50:e timme
• Smörj klippdäckets mellandrevsarmar (oftare vid dammiga och smutsiga
förhållanden).
• Smörj lyftlänken (oftare vid dammiga och smutsiga förhållanden).
• Kontrollera gnistsläckaren (om sådan finns).
• Kontrollera däcktrycket.
• Kontrollera hydrauloljenivån.
Var 100:e timme
Rengör luftrenarens pappersinsats (oftare vid dammiga eller smutsiga förhållanden).
Byt ut motoroljan.
Kontrollera och rengör tändstiftet och ställ in elektrodavståndet.
Kontrollera batteriet.
Kontrollera den elektriska kopplingen.
Kontrollera och rengör motorns kylflänsar och höljen (oftare vid dammiga eller
smutsiga förhållanden).
• Kontrollera klipparremmen/-remmarna.
• Kontrollera pumpdrivremmen.
• Kontrollera hydraulslangarna.
Var 200:e timme
• Byt ut luftrenarens pappersinsats (oftare vid dammiga eller smutsiga förhållanden).
• Byt ut motoroljefiltret.
Var 250:e timme
• Byt hydraulvätska om Mobil® 1-olja används.
Var 300:e timme
• Kontrollera och justera ventilspelet. Kontakta en auktoriserad återförsäljare.
Var 500:e timme
• Justera hjulsvängarmarnas lager.
• Byt hydraulvätska om Toro® HYPR-OIL™ 500-hydraulvätska används.
• Byt ut hydraulfiltret.
Var 800:e timme
• Byt ut bränslefiltret.
Före förvaring
Årligen
•
•
•
•
•
•
• Reparera lackskador.
• Reparera lackskador.
• Utför alla underhållsprocedurer i listan ovan före förvaring.
• Smörj de främre hjulsvängarmarna (oftare vid dammiga och smutsiga förhållanden).
• Smörj svänghjulsnaven.
• Kontrollera knivbultarna och de böjda brickorna. Byt ut om den är skadad.
Viktigt: Mer information om underhållsrutiner finns i bruksanvisningen till motorn.
23
Förberedelser för
underhåll
Höja upp gräsklipparen för
ökad åtkomst
Du kan höja upp gräsklipparens främre del och stötta
upp den så att du får åtkomst till undersidan och kan
utföra underhåll.
1.
Ställ maskinen på ett plant underlag, koppla ur
kraftuttaget och koppla in parkeringsbromsen.
2.
Stäng av motorn, ta ut nyckeln och vänta tills
alla rörliga delar har stannat innan du kliver ur
förarsätet.
3.
Höj plattformen, se Använda plattformen (sida
16).
4.
g012681
Figur 28
Ta bort batteriet, se Demontering av batteri (sida
34).
1. Lock
3. Hydraultank
2. Plastbit
g012597
Figur 27
1. Vingmutter
4. Pluskabel (+)
2. Batterikåpa
5. Batteri
3. Minuskabel (-)
5.
Töm bränsletanken på bränsle, se Tömma
bränsletanken (sida 33).
6.
Ta bort locket från hydraultanken och lägg
en plastbit över öppningen och sätt på
hydraultanklocket igen (Figur 28).
Obs: Nu är hydraultanken förseglad och
kommer inte att läcka.
24
7.
Det krävs två personer för att höja gräsklipparens
främre del så att gräsklipparen vilar på drivhjulen
och plattformen, som är i det upphöjda läget
(Figur 29).
8.
Utför underhåll på maskinen.
9.
2 personer krävs för att sänka ned gräsklipparens
främre del till marken.
10.
Ta bort plastbiten under hydraultanklocket (Figur
28).
11.
Sätt i batteriet i maskinen (Figur 27).
Lossa kudden för åtkomst
till den bakre delen
Du kan lossa kudden så att du kommer åt maskinens
bakre del för underhåll eller justeringar.
1.
Sänk ned plattformen.
2.
Ta bort hårnålssprintarna på båda sidorna av
kudden.
3.
Skjut de stora brickorna med plastbussningar
inåt.
4.
Ta bort kudden och sänk ned den till plattformen.
5.
Utför underhåll eller gör justeringar på maskinen.
6.
Lyft upp kudden och skjut tillbaka den på
pinnarna på båda sidorna av maskinen (Figur
30).
7.
Skjut in de stora brickorna med plastbussningar
i kuddfästet och fäst dem med en hårnålssprint
(Figur 30).
g279050
g277482
Figur 29
1. Ta ut batteriet.
2. Två personer krävs för att
lyfta upp gräsklipparens
främre del (plattformen
ska vara upphöjd).
g032596
Figur 30
25
Ta bort remkåporna
3.
Montera kåporna genom att utföra stegen i omvänd
ordning.
1.
På maskinens vänstra sida tar du bort skruven
med brickskalle och lossar ansatsskruven. Ta
bort skyddet.
Lossa de två ansatsskruvarna och skruven
(Figur 31).
g277917
Figur 33
1. Skruv med brickskalle
2. Vänster klippdäcksskydd
g277768
Figur 31
1. Ansatsskruv
3. Remkåpa
2. Skruv
2.
Ta bort kåpan.
Ta bort klippdäcksskydden
Montera skydden genom att utföra förfarandet i
omvänd ordning.
1.
Avlägsna remkåporna. Se Ta bort remkåporna
(sida 26).
2.
På maskinens högra sida tar du bort skruvarna
med brickskalle (¼ x ¾ tum) och lossar
ansatsskruven (Figur 32). Ta bort skyddet.
g277769
Figur 32
1. Skruv med brickskalle
2. Höger klippdäcksskydd
3. Ansatsskruv
26
3. Ansatsskruv
Smörjning
Smörja maskinen
Serviceintervall: Var 50:e timme—Smörj
klippdäckets mellandrevsarmar
(oftare vid dammiga och smutsiga
förhållanden).
Var 50:e timme—Smörj lyftlänken (oftare vid
dammiga och smutsiga förhållanden).
Typ av fett: litium- eller molybdenfett
1.
Ställ maskinen på ett plant underlag, koppla ur
kraftuttaget och koppla in parkeringsbromsen.
2.
Stäng av motorn, ta ut nyckeln och vänta tills
alla rörliga delar har stannat innan du kliver ur
förarsätet.
3.
Torka av smörjnipplarna med en trasa.
g277524
Figur 35
Smörja de främre
hjulsvängarmarna
Obs: Skrapa av eventuell färg från nipplarnas
framändar.
4.
Sätt på en fettspruta på nippeln.
5.
Pumpa in fett i nipplarna tills det börjar tränga ut
ur lagren.
6.
Torka bort överflödigt fett.
Serviceintervall: Årligen
Typ av fett: litium- eller molybdenfett
1.
Använd Figur 34 och Figur 35 för att lokalisera
smörjpunkterna.
Ta bort dammkåpan och justera hjulsvängarmarna. Se Justera hjulsvängarmarnas lager
(sida 38).
Obs: Låt dammkåpan vara av tills du har smort
hjulsvängarmarna.
g277525
Figur 34
27
2.
Ta bort sexkantspluggen.
3.
Gänga in en smörjnippel (¼ tum – 28 konisk
gänga) i hålet.
4.
Pumpa in fett i smörjnippeln tills det tränger ut
runt det övre lagret.
5.
Ta ut smörjnippeln ur hålet.
6.
Montera sexkantpluggen och dammkåpan.
Smörja svänghjulsnaven
Serviceintervall: Årligen
12.
Sätt i det andra lagret och ett nytt skydd i hjulet.
13.
Stryk på gänglåsningslim på den andra
distansmuttern och gänga på den på axeln med
plattjärnen vända utåt.
14.
Dra åt muttern till 8–9 N·m, lossa på den och dra
därefter åt den igen till 2–3 N·m.
Typ av fett: litium- eller molybdenfett
1.
Ställ maskinen på ett plant underlag, koppla ur
kraftuttaget och koppla in parkeringsbromsen.
2.
Stäng av motorn, ta ut nyckeln och vänta tills
alla rörliga delar har stannat innan du kliver ur
förarsätet.
3.
Ta bort svänghjulet från hjulgafflarna.
4.
Ta bort skyddstätningarna från hjulnavet (Figur
36).
Obs: Kontrollera att axeln inte sticker ut ur
någon av muttrarna.
15.
Sätt skyddstätningarna över hjulnavet och
montera hjulet i hjulgaffeln.
16.
Montera svänghjulets skruv och dra åt muttern
helt.
Viktigt: Kontrollera lagerjusteringen ofta genom
att snurra svänghjulet, annars kan skyddet och
lagret skadas. Hjulet ska inte snurra fritt mer än ett
till två varv och inte heller ha något spel i sidled.
Om hjulet snurrar fritt ändrar du distansmutterns
åtdragningsmoment tills det tar emot något och
stryker på gänglåsningslim.
g006115
Figur 36
1. Skyddstätning
5.
2. Distansmutter med
plattjärn
Ta bort en distansmutter från svänghjulets axel.
Obs: Gänglåsningslim har applicerats för att
fästa distansmuttrarna på axeln. Ta bort axeln
(med den andra distansmuttern fortfarande på
plats) från hjulet.
6.
Bänd loss tätningen och kontrollera om lagren
är slitna eller skadade. Byt ut dem vid behov.
7.
Fyll lagren med universalfett.
8.
Sätt i ett lager och en ny tätning i hjulet.
Obs: Du måste byta ut tätningarna.
9.
Stryk på gänglåsningslim på en distansmutter
och gänga på den på axeln med plattjärnen
vända utåt om båda distansmuttrarna har tagits
bort eller ramlat av från axeln.
Obs: Gänga inte på distansmuttern hela
vägen till axelns slut. Lämna ca 3 mm från
distansmutterns ytterkant till axelns ände inuti
muttern.
10.
För in den monterade muttern och axeln i hjulet
på sidan med lagret och det nya skyddet.
11.
Lägg hjulet med den öppna sidan vänd uppåt,
och fyll området inuti hjulet runt axeln med
universalfett.
28
Motorunderhåll
Rengöra luftrenarens
skumplastinsats
Motorsäkerhet
Serviceintervall: Var 25:e timme
• Stäng av motorn innan du kontrollerar oljenivån
eller fyller på olja i vevhuset.
Håll händer, fötter, ansikte och andra kroppsdelar
samt kläder på avstånd från ljuddämparen och
andra heta ytor.
•
1.
Tvätta skumplastinsatsen med flytande tvål och
varmt vatten. Skölj ordentligt när den är ren.
2.
Torka insatsen genom att krama den i en ren
trasa.
Viktigt: Byt ut skumplastinsatsen om den
är trasig eller sliten.
Serva luftrenaren
Kontrollera skumplast- och pappersinsatserna, och
byt ut dem om de är skadade eller väldigt smutsiga.
Serva luftrenarens pappersinsats
Viktigt: Olja inte in skumplast- eller
Serviceintervall: Var 100:e timme—Rengör
luftrenarens pappersinsats (oftare
vid dammiga eller smutsiga
förhållanden).
pappersinsatsen.
Ta ut skumplast- och
pappersinsatserna
1.
2.
3.
4.
5.
6.
Var 200:e timme—Byt ut luftrenarens
pappersinsats (oftare vid dammiga eller
smutsiga förhållanden).
Ställ maskinen på ett plant underlag, koppla ur
kraftuttaget och koppla in parkeringsbromsen.
Stäng av motorn, ta ut nyckeln och vänta tills
alla rörliga delar har stannat innan du kliver ur
förarsätet.
Gör rent omkring luftrenaren så att inte smuts
faller ned i motorn och orsakar skador (Figur 37).
Lossa på kåpans vred och ta bort luftrenarkåpan
(Figur 37).
Lossa på slangklämman och ta bort
luftrenarenheten (Figur 37).
Dra försiktigt loss skumplastinsatsen från
pappersinsatsen (Figur 37).
1.
Rengör pappersinsatsen genom att knacka
försiktigt på den för att få bort damm.
Obs: Om pappersinsatsen är mycket smutsig
bör den bytas ut mot en ny.
2.
Inspektera och leta efter sprickor, oljebeläggning
eller skador på gummitätningen.
3.
Byt ut pappersinsatsen om den är skadad.
Viktigt: Rengör inte pappersfiltret.
Montera skumplast- och
pappersinsatserna
Viktigt: Kör alltid motorn med både skumplastoch pappersinsatserna monterade för att undvika
skador på motorn.
g012619
Figur 37
1. Skydd
3. Pappersinsats
2. Slangklämma
4. Skumplastinsats
29
1.
Skjut försiktigt på skumplastinsatsen på
luftrenarens pappersinsats (Figur 37).
2.
Sätt luftrenaren på luftrenarbasen eller slangen
och fäst den (Figur 37).
3.
Sätt luftrenarkåpan i rätt läge och dra åt
kåpvredet (Figur 37).
Serva motoroljan
Motoroljespecifikationer
Oljetyp: renande olja (API-klassificering SJ eller
högre)
Motoroljevolym: 1,7 liter med filter, 1,5 liter utan filter
g277606
Viskositet: se tabellen nedan:
g004216
Figur 38
Kontrollera oljenivån i motorn
Serviceintervall: Varje användning eller dagligen
Obs: Kontrollera oljenivån när motorn är kall.
VARNING
Vid kontakt med heta ytor kan personskador
uppstå.
Håll händer, fötter, ansikte och andra
kroppsdelar samt kläder på avstånd från
ljuddämparen och andra heta ytor.
Viktigt: Fyll inte på för mycket olja i vevhuset
eftersom detta kan skada motorn. Kör inte motorn
om oljenivån ligger under lågnivåmärket eftersom
detta kan skada motorn.
1.
Ställ maskinen på ett plant underlag, koppla ur
kraftuttaget och koppla in parkeringsbromsen.
2.
Stäng av motorn, ta ut nyckeln och vänta tills
alla rörliga delar har stannat innan du kliver ur
förarsätet.
3.
Kontrollera oljenivån i motorn enligt (Figur 39).
g194611
Figur 39
30
Byta ut motoroljan
Serviceintervall: Efter de första 8 timmarna
Var 100:e timme
Obs: Kassera spilloljan på en återvinningsstation.
1.
Parkera maskinen så att tömningssidan är något
lägre än den motsatta sidan så att tanken töms
helt.
2.
Koppla ur kraftuttaget, för rörelsereglagespakarna till det NEUTRALA LÅSLÄGET och dra åt
parkeringsbromsen.
3.
Stäng av motorn, ta ut nyckeln och vänta tills
alla rörliga delar har stannat innan du kliver ur
förarsätet.
4.
Byt motoroljan på det sätt som visas i Figur 40.
g194610
Figur 41
g277606
6.
Starta motorn och kör till ett plant område.
7.
Kontrollera oljenivån igen.
Byta ut motoroljefiltret
Serviceintervall: Var 200:e timme
Obs: Byt motoroljefiltret oftare vid mycket dammiga
eller sandiga arbetsförhållanden.
g032598
Figur 40
5.
Häll långsamt ca 80 % av den angivna oljan i
påfyllningsröret och tillsätt långsamt ytterligare
olja tills den når markeringen Full (Figur 41).
31
1.
Töm motorn på olja; se Byta ut motoroljan (sida
31).
2.
Byt ut motoroljefiltret (Figur 42).
Ta bort tändstiftet
g277606
1.
Ställ maskinen på ett plant underlag, koppla ur
kraftuttaget och koppla in parkeringsbromsen.
2.
Stäng av motorn, ta ut nyckeln och vänta tills
alla rörliga delar har stannat innan du kliver ur
förarsätet.
3.
Ta bort tändstiftet på det sätt som visas i Figur
43.
g277607
g027478
Figur 43
Kontrollera tändstiftet
Viktigt: Rengör inte tändstiftet/-stiften. Byt alltid
ut tändstiftet om det har en svart beläggning,
slitna elektroder, en oljefilm eller sprickor.
g027477
Figur 42
Om isolatorn är ljust brun eller grå fungerar motorn
korrekt. En svart beläggning på isolatorn betyder
vanligen att luftrenaren är smutsig.
Obs: Kontrollera att oljefilterpackningen ligger
mot motorn och vrid sedan filtret ytterligare 3/4
varv.
3.
Ställ in gapet till 0,76 mm.
Fyll vevhuset med ny olja av rätt typ, se
Motoroljespecifikationer (sida 30).
Serva tändstiftet
Serviceintervall: Var 100:e timme
Se till att mellanrummet mellan mitt- och
sidoelektroderna är rätt innan ett tändstift monteras.
g027479
Figur 44
Använd en tändstiftsnyckel vid demontering och
montering och ett bladmått för kontroll och justering
av mellanrummet. Montera vid behov nya tändstift.
Typ: NGK® BPR4ES eller motsvarande
Luftgap: 0,75 mm
32
Montera tändstiftet
Underhålla
bränslesystemet
Tömma bränsletanken
Obs: Använd en sifon för att tömma bränslet ur
tanken. Du kan köpa en sifon i järnhandeln.
FARA
Under vissa förhållanden är bränsle extremt
brandfarligt och mycket explosivt. Brand eller
explosion i bränsle kan orsaka brännskador
och materiella skador.
• Utför bränslerelaterat underhåll när motorn
är kall. Gör det utomhus på en öppen plats.
Torka upp eventuellt utspillt bränsle.
g027661
Figur 45
• Rök aldrig när du tömmer ut bränsle och
håll dig borta från öppen eld eller platser
där bränsleångorna kan antändas av
gnistor.
Kontrollera gnistsläckaren
För maskiner med gnistsläckare
Serviceintervall: Var 50:e timme
VARNING
Varma komponenter i avgassystemet kan
antända bränsleångor även efter att du har
stängt av motorn. Varma partiklar som blåses
ut medan motorn är igång kan antända
brännbara material, vilket kan leda till skada
på person eller egendom.
Fyll endast på bränsle och kör motorn om en
gnistsläckaren finns monterad.
1.
Ställ maskinen på ett plant underlag, koppla ur
kraftuttaget och koppla in parkeringsbromsen.
2.
Stäng av motorn, ta ut nyckeln och vänta tills
alla rörliga delar har stannat innan du kliver ur
förarsätet.
3.
Vänta tills ljuddämparen har svalnat.
4.
Byt ut släckaren om du upptäcker sprickor i
gallret eller svetspunkterna.
5.
Om gallret har blivit igensatt tar du bort släckaren
och skakar den så att lösa partiklar ramlar bort.
Rengör även gallret med en stålborste (blötlägg
vid behov gallret i lösningsmedel).
6.
1.
Ställ maskinen på ett plant underlag, koppla ur
kraftuttaget och koppla in parkeringsbromsen.
2.
Stäng av motorn, ta ut nyckeln och vänta tills
alla rörliga delar har stannat innan du kliver ur
förarsätet.
3.
Gör rent runt bränslelocket så att det inte
kommer in skräp i bränsletanken (Figur 46).
4.
Skruva av tanklocket.
5.
För in sifonen i bränsletanken.
6.
Använd sifonen och tappa bränslet i en ren
bränsledunk (Figur 46).
7.
Torka upp all utspilld bensin.
g277622
Figur 46
1. Tanklock
Montera släckaren på avgasutloppet.
33
Byta ut bränslefiltret
Underhålla elsystemet
Serviceintervall: Var 800:e timme/Årligen (beroende
på vilket som inträffar först)
Elsystemets säkerhet
Sätt inte tillbaka ett smutsigt filter om det har tagits
bort från bränsleslangen.
• Koppla ifrån batteriet eller dra ur tändkabeln innan
du utför några reparationer. Lossa minuskabelanslutningen först och pluskabelanslutningen
sist. Återanslut pluskabelanslutningen först och
minuskabelanslutningen sist.
Obs: Torka upp all utspilld bensin.
1.
Ställ maskinen på ett plant underlag, koppla ur
kraftuttaget och koppla in parkeringsbromsen.
2.
Stäng av motorn, ta ut nyckeln och vänta tills
alla rörliga delar har stannat innan du kliver ur
förarsätet.
3.
Stäng bränslekranen. Se ( Använda
bränslekranen (sida 19)).
4.
Byt ut bränslefiltret enligt Figur 47.
• Ladda batteriet i ett öppet och välventilerat
utrymme, på avstånd från gnistor och öppna lågor.
Koppla ur laddaren innan batteriet ansluts eller
kopplas bort. Använd skyddskläder och isolerade
verktyg.
Utföra service på batteriet
Serviceintervall: Var 100:e timme
Håll alltid batteriet rent och fulladdat. Använd en
pappershandduk för att rengöra batteriet. Tvätta
batteripolerna med en lösning av fyra delar vatten och
en del bikarbonat om de korroderat. Stryk på ett tunt
lager fett på batteripolerna som skydd mot korrosion.
Spänning: 12 V
Demontering av batteri
g033082
Figur 47
34
1.
Ställ maskinen på ett plant underlag, koppla ur
kraftuttaget och koppla in parkeringsbromsen.
2.
Stäng av motorn, ta ut nyckeln och vänta tills
alla rörliga delar har stannat innan du kliver ur
förarsätet.
3.
Ta bort batteriet enligt Figur 48.
Ladda batteriet
VARNING
När batteriet laddas bildas explosiva gaser.
Rök aldrig nära batteriet och håll det borta
från gnistor och lågor.
Viktigt: Se till att batteriet alltid är fulladdat
(specifik vikt 1,265) för att undvika batteriskador
när temperaturen är under 0 °C.
1.
Ta bort batteriet från chassit. Se Demontering
av batteri (sida 34).
2.
Kontrollera elektrolytnivån.
3.
Se till att påfyllningslocken är monterade på
batteriet.
4.
Ladda batteriet i 1 timme med 25 till 30 A eller
6 timmar med 4 till 6 A.
5.
När batteriet är fulladdat ska laddaren kopplas
bort från eluttaget, och laddningskablarna
kopplas bort från batteripolerna (Figur 49).
6.
Sätt i batteriet i maskinen och anslut
batterikablarna, se Montera batteriet (sida 36).
Obs: Kör inte maskinen med bortkopplat
batteri, eftersom detta kan orsaka elektriska
skador.
g273408
Figur 48
g000538
Figur 49
35
1. Batteriets pluspol
3. Röd (+) laddningskabel
2. Batteriets minuspol
4. Svart (–) laddningskabel
Montera batteriet
Serva säkringarna
Montera batteriet enligt Figur 50.
Elsystemet skyddas av säkringar. Det kräver inget
underhåll. Undersök om det har uppstått funktionsfel
eller kortslutning i komponenten eller kretsen om en
säkring går.
1.
Ställ maskinen på ett plant underlag, koppla ur
kraftuttaget och koppla in parkeringsbromsen.
2.
Stäng av motorn, ta ut nyckeln och vänta tills
alla rörliga delar har stannat innan du kliver ur
förarsätet.
3.
Lossa förarkudden från maskinens bakre del.
4.
Ta bort säkringen och byt ut den (Figur 51).
5.
Sätt tillbaka förarkudden.
g032599
Figur 51
g273407
Figur 50
36
1. Tillvalssäkring (15 A)
3. Laddningssäkring (25 A)
2. Kraftuttagssäkring (10 A)
4. Huvudsäkring (30 A)
Underhålla drivsystemet
Justera spårningen
Om du trycker båda rörelsereglagespakarna lika långt
framåt och maskinen drar åt ena sidan justerar du
spårningen enligt följande:
1.
Ställ maskinen på ett plant underlag, koppla ur
kraftuttaget och koppla in parkeringsbromsen.
2.
Stäng av motorn, ta ut nyckeln och vänta tills
alla rörliga delar har stannat innan du kliver ur
förarsätet.
3.
Lossa kudden från maskinens bakre del.
4.
Vrid den högra kabeljusteringen för att centrera
den högra rörelsereglagespaken i det neutrala
låslägesspåret på instrumentpanelen (Figur 53).
g017848
Figur 53
1. Vänster kabeljustering
3. Höger kabeljustering
2. Kabellås
7.
Kontrollera att spårningen är korrekt.
Obs: Om maskinen inte startar efter att
du har justerat spårningen kontrollerar du
att avståndsbrytarens mål ligger i linje med
bulten på rörelsereglagespaken. Se Ställa in
avståndsbrytaren (sida 37).
g015241
Figur 52
1. Vänster rörelsereglagespak
3. NEUTRALT
2. Höger rörelsereglagespak
4. Justera reglagespakarna
framifrån–bakåt.
5.
6.
8.
Upprepa vajerjusteringen tills spårningen är
korrekt.
9.
Kontrollera att maskinen inte kryper framåt i
neutralläget när parkeringsbromsen är ilagd.
LÅSLÄGE
Viktigt: Vrid inte länkningen för mycket. Det kan
göra att maskinen kryper framåt i neutralläget.
Vrid den vänstra kabeljusteringen så att det
vänstra hjulets hastighet stämmer överens med
den hastighet som du tidigare ställde in för det
högra hjulet.
Ställa in avståndsbrytaren
Justera i kvartsvarv tills maskinen går rakt.
Använd den här metoden om maskinen inte startar
efter att spårningen har justerats.
Obs: Justera endast den vänstra kabeln så att
det vänstra hjulets hastighet stämmer överens
med det högra hjulets hastighet. Justera
inte det högra hjulets hastighet eftersom den
högra rörelsereglagespaken då inte längre
är centrerad i det neutrala låslägesspåret på
instrumentpanelen.
37
1.
Se till att bulten på rörelsereglagespaken ligger i
linje med avståndsbrytarens mål (Figur 54).
2.
Vid behov lossar du bultarna och justerar
avståndsbrytaren tills målet ligger i linje med
bulten på rörelsereglaget (Figur 54).
3.
Kontrollera avståndet från bulten till
avståndsbrytaren. Det ska vara mellan 0,51 och
1,02 mm såsom visas i Figur 54.
4.
Om justering behövs, lossa kontramuttern och
justera bulten till rätt avstånd.
5.
Dra åt kontramuttern efter justeringen av bulten
(Figur 54).
Kontrollera däcktrycket
6.
Testa säkerhetssystemet innan du använder
maskinen.
Serviceintervall: Var 50:e timme/En gång per månad
(beroende på vilket som inträffar
först)
Lufttrycket i bakdäcken ska vara 0,83–0,97 bar.
Viktigt: Ojämnt lufttryck i däcken kan orsaka
ojämn klippning.
Obs: Framdäcken är halvpneumatiska och kräver ej
att lufttrycket upprätthålls.
g001055
Figur 55
Justera hjulsvängarmarnas
lager
Serviceintervall: Var 500:e timme/Årligen (beroende
på vilket som inträffar först)
c:\data\documentum\checkout\g015609
1.
Ställ maskinen på ett plant underlag, koppla ur
kraftuttaget och koppla in parkeringsbromsen.
2.
Stäng av motorn, ta ut nyckeln och vänta tills
alla rörliga delar har stannat innan du kliver ur
förarsätet.
3.
Ta av dammkåpan från hjulet och dra åt
låsmuttern (Figur 56).
4.
Dra åt låsmuttern tills fjäderbrickorna är plana
och släpp sedan efter 1/4 varv för att få rätt
förbelastning på lagren (Figur 56).
Figur 54
1. Avståndsbrytarens mål
4. Bulten på rörelsereglaget
2. Avståndsbrytare
5. 0,51–1,02 mm
3. Bultar och muttrar
6. Kontramutter
Viktigt: Kontrollera att fjäderbrickorna har
monterats korrekt enligt Figur 56.
5.
38
Montera dammkåpan (Figur 56).
g009482
Figur 57
1. Justeringsmutter
2. Skåra
g001297
Figur 56
1. Fjäderbrickor
3. Dammkåpa
2. Låsmutter
Justera den elektriska
kopplingen
Serviceintervall: Var 100:e timme—Kontrollera den
elektriska kopplingen.
Kopplingen kan ställas in så att den fungerar och
bromsar som den ska.
1.
Ställ maskinen på ett plant underlag, koppla ur
kraftuttaget och koppla in parkeringsbromsen.
2.
Stäng av motorn, ta ut nyckeln och vänta tills
alla rörliga delar har stannat innan du kliver ur
förarsätet.
3.
För in ett bladmått på 0,4–0,5 mm genom ett av
inspektionshålen på sidan av enheten.
Obs: Se till att bladmåttet förs in mellan
beslaget och rotorns friktionsytor.
Obs: Avståndet måste vara minst 0,4 mm och
högst 0,5 mm.
4.
Om justering behövs, använd ett bladmått på
0,4 mm för att ställa in vart och ett av de tre
justeringsskårornas lägen.
5.
Dra åt låsmuttrarna tills du känner ett motstånd
i bladmåttet, men ändå kan röra det inom
luftgapet utan problem (Figur 57).
6.
Upprepa proceduren för återstående skåror.
7.
Kontrollera alla skåror igen och gör små
justeringar med bladmåttet mellan rotorn och
beslaget med mycket liten kontakt mellan dem.
39
3. Bladmått
Underhålla kylsystemet
Rengöra luftintagsgallret
Serviceintervall: Varje användning eller dagligen
Före varje användningstillfälle ska du ta bort
eventuella ansamlingar av gräs, smuts eller annat
skräp från cylindern och kylflänsarna, luftintagsgallret
i svänghjulsänden och förgasarens reglerarmar och
länksystem. Detta bidrar till att skapa tillräcklig kylning
av motorn och korrekt motorhastighet samt minskar
riskerna för överhettning och mekaniska skador på
motorn.
Rengöra kylsystemet
Serviceintervall: Var 100:e timme—Kontrollera och
rengör motorns kylflänsar och höljen
(oftare vid dammiga eller smutsiga
förhållanden).
1.
g017626
Figur 58
Ställ maskinen på ett plant underlag, koppla ur
kraftuttaget och koppla in parkeringsbromsen.
2.
Stäng av motorn, ta ut nyckeln och vänta tills
alla rörliga delar har stannat innan du kliver ur
förarsätet.
3.
Ta bort luftintagsgallret och fläkthuset (Figur 58).
4.
Ta bort skräp och gräs från motordelarna.
5.
Montera luftintagsgallret och fläkthuset (Figur
58).
1. Skydd
4. Fläkthus
2. Luftintagsgaller för motorn
5. Skruv
3. Skruv
40
Underhålla bromsarna
Testa parkeringsbromsen
Serviceintervall: Varje användning eller dagligen
Kontrollera parkeringsbromsen både på ett
jämnt underlag och i en sluttning före varje
användningstillfälle.
Koppla alltid in parkeringsbromsen när du stannar
maskinen eller lämnar den utan uppsikt. Justera
parkeringsbromsen om den inte är tillräckligt stark.
1.
Koppla ur kraftuttaget och koppla in
parkeringsbromsen
2.
Stäng av motorn, ta ut nyckeln och vänta tills
alla rörliga delar har stannat innan du kliver ur
förarsätet.
3.
Koppla ur parkeringsbromsen.
4.
Aktivera bromsspaken och säkerställ att
maskinen inte rör sig.
5.
Justera bromsen vid behov.
g277633
Figur 59
Kontrollera bromsens
frigång
1. Däck
3. Avstånd på 3 till 6 mm
2. Bromsstång
4. Mät minsta avstånd mellan
stång och däck.
Justera bromsarna
Serviceintervall: Varje användning eller dagligen
1.
Ställ maskinen på ett plant underlag, koppla ur
kraftuttaget och koppla in parkeringsbromsen.
2.
Stäng av motorn, ta ut nyckeln och vänta tills
alla rörliga delar har stannat innan du kliver ur
förarsätet.
Viktigt: Se till att maskinen står på en jämn yta
när du kontrollerar och justerar bromsen.
1.
Ställ maskinen på ett plant underlag, koppla ur
kraftuttaget och koppla in parkeringsbromsen.
3.
Koppla ur parkeringsbromsen.
4.
2.
Stäng av motorn, ta ut nyckeln och vänta tills
alla rörliga delar har stannat innan du kliver ur
förarsätet.
Justera bromsen genom att ta bort sprintbulten
och hårnålssprinten från den nedre bromsspaken
och oket (Figur 60).
5.
Justera oket (Figur 59).
3.
Kontrollera lufttrycket i däcken; se Kontrollera
däcktrycket (sida 38).
4.
Koppla ur parkeringsbromsen. Se Använda
parkeringsbromsen (sida 13).
5.
När bromsen är urkopplad mäter du avståndet
mellan bromsstången och däcket på varje sida.
6.
Använd sidan med det minsta avståndet och
säkerställ att avståndet är 3–6 mm som i
Figur 59. Se Justera bromsarna (sida 41) om
avståndet är felaktigt.
Obs: Avståndet mellan bromsstången och
däcket ska vara mellan 3 och 6 mm.
Obs: Vrid upp oket för att dra åt bromsen. Vrid
ned oket för att lossa bromsen.
41
6.
Kontrollera bromsens funktion igen, se Testa
parkeringsbromsen (sida 41).
7.
Fäst oket vid den nedre bromsspaken med hjälp
av sprintbulten och hårnålssprinten (Figur 60).
Underhålla remmarna
Kontrollera remmarna
Serviceintervall: Var 100:e timme—Kontrollera
klipparremmen/-remmarna.
Se till att remmarna inte är spruckna eller slitna
eller har fransiga kanter, brännmärken, tecken på
överhettning eller andra skador.
Tjut när remmen roterar, slirande knivar vid
gräsklippning, fransiga remkanter, brännmärken och
sprickor är tecken på en sliten klipparrem. Byt ut
klipparremmen om du ser något av dessa tecken.
Byta ut klipparremmen
Viktigt: Beslagen på maskinens skyddsplåtar är
g013291
konstruerade så att de ska sitta kvar på plåten
efter att de har lossats. Lossa alla fästdon på varje
plåt något så att plåten sitter löst, men inte är helt
loss. Gå sedan tillbaka och lossa dem helt så att
plåten kan tas bort. Då lossar du inte bultarna från
hållarna av misstag.
Figur 60
1. Ok
3. Nedre bromsspak
2. Sprintbult
4. Hårnålssprint
1.
Ställ maskinen på ett plant underlag, koppla ur
kraftuttaget och koppla in parkeringsbromsen.
2.
Stäng av motorn, ta ut nyckeln och vänta tills
alla rörliga delar har stannat innan du kliver ur
förarsätet.
3.
Ta bort remkåporna och klippdäcksskydden.
Se Ta bort remkåporna (sida 26) och Ta bort
klippdäcksskydden (sida 26).
4.
Ta bort fjädern från förankringen på
mellanremskivans arm (Figur 61).
g277791
Figur 61
42
1. Kopplingsskiva
3. Rem
2. Fjäderbelastad
mellanremskiva
4. Fjäder
5.
Ta bort den utslitna klipparremmen (Figur 61).
6.
Montera den nya klipparremmen runt
kopplingsskivan, däckskivorna och
mellanremskivan (Figur 61).
7.
Montera fjädern på förankringen på
mellanremskivans arm (Figur 61).
8.
Montera skydden och remkåporna. Se Ta
bort klippdäcksskydden (sida 26) och Ta bort
remkåporna (sida 26).
Byta ut pumpdrivremmen
Serviceintervall: Var 100:e timme—Kontrollera
pumpdrivremmen.
1.
Ställ maskinen på ett plant underlag, koppla ur
kraftuttaget och koppla in parkeringsbromsen.
2.
Stäng av motorn, ta ut nyckeln och vänta tills
alla rörliga delar har stannat innan du kliver ur
förarsätet.
3.
Ta bort klipparremmen enligt Byta ut
klipparremmen (sida 42).
4.
Luta maskinen, se Höja upp gräsklipparen för
ökad åtkomst (sida 24).
5.
Ta bort de två skruvarna och två brickorna som
fäster pumpdrivremmens skydd (Figur 62). Ta
bort skyddet.
g015402
Figur 63
g279094
Figur 62
1. Skruv och bricka
6.
2. Pumpdrivremmens skydd
Ta bort ansatsbulten, muttern och brickan från
motordäcket och den anslutna fjädern (Figur 63).
43
1. Hydraulpumpar
4. Kopplingshållare
2. Mellanremskiva
5. Pumpdrivrem
3. Kopplingsskiva
6. Anslagsbult, mutter och
bricka
7.
Ta bort pumpdrivremmen (Figur 63).
8.
Montera den nya remmen runt kopplingen och
de 2 pumpskivorna.
9.
Sätt dit fjädern på ansatsbulten och brickan och
anslut den till motordäcket med muttern (Figur
63).
10.
Montera pumpdrivremmen med de två bultar
och två brickor som du tog bort tidigare.
11.
Sänk ned maskinen till arbetsläget.
12.
Montera klipparremmen enligt Byta ut
klipparremmen (sida 42).
Underhålla styrsystemet
Justera höger
rörelsereglage
Om rörelsereglagespakarna inte är i horisontell linje
med varandra måste höger rörelsereglagespak
justeras.
Obs: Justera den horisontella inriktningen innan du
justerar inriktningen framifrån–bakåt.
1.
Ställ maskinen på ett plant underlag, koppla ur
kraftuttaget och koppla in parkeringsbromsen.
2.
Stäng av motorn, ta ut nyckeln och vänta tills
alla rörliga delar har stannat innan du kliver ur
förarsätet.
3.
Tryck den högra rörelsereglagespaken nedåt, ut
ur det NEUTRALA LÅSLÄGET (Figur 64).
4.
g024053
Figur 65
Kontrollera om den högra rörelsereglagespaken
är i horisontell linje med den vänstra (Figur 64).
1. Kam
7.
2. Mutter
Justera kammen tills den är i linje med den
vänstra rörelsereglagespaken och dra sedan åt
kammens mutter.
Obs: Om du vrider kammen medurs (i den
vertikala positionen) sänks handtaget. Om du
vrider den moturs (i den vertikala positionen)
höjs handtaget.
Viktigt: Se till att kammens platta del inte
hamnar utanför en vertikal position (höger
eller vänster). Det kan skada omkopplaren.
g009436
Figur 64
1. Vänster rörelsereglagespak
2. Höger rörelsereglagespak
i det NEUTRALA LÅSLÄGET
3. Kontrollera den
horisontella inriktningen
här.
4. Höger rörelsereglagespak
Justera neutralläget för
rörelsereglagespakarna
Viktigt: Kontrollera att spårningen är korrekt när
rörelsereglagespakarna har justerats (Figur 66).
Obs: Justera höger rörelsereglagespak
horisontellt, justera kammen.
5.
Lossa kudden från maskinens bakre del.
6.
Lossa muttern som håller kammen på plats
(Figur 65).
Obs: Justera den horisontella inriktningen innan du
justerar inriktningen framifrån–bakåt.
Om rörelsereglagespakarna inte är korrekt inriktade
framifrån–bakåt, eller om det inte går lätt att flytta
höger rörelsereglage till det NEUTRALA LÅSLÄGET ska
du justera spakarnas neutralläge.
1.
44
När den horisontella inriktningen är färdig
kontrollerar du inriktningen framifrån–bakåt
genom att trycka rörelsereglagespakarna lite
framåt så att rörelsereglagespakarnas länkage
sträcks (Figur 66).
g012706
Figur 66
1. Vänster rörelsereglagespak
3. NEUTRALT
2. Höger rörelsereglagespak
4. Justera rörelsereglagespakarna framifrån–bakåt.
2.
LÅSLÄGE
Se till att den högra rörelsereglagespaken lätt
kan föras in i det NEUTRALA LÅSLÄGET.
g017848
Figur 67
Obs: Vrid kabeljusteringen medurs för
att flytta rörelsereglagets handtag framåt.
Vrid kabeljusteringen moturs för att flytta
rörelsereglagets handtag bakåt.
3.
1. Vänster kabeljustering
2. Kabellås
Vrid kabeljusteringen på höger sida om en
justering behövs.
Obs: Justera kabeljusteringen i kvartsvarv.
4.
När den högra rörelsereglagespaken lätt kan
föras in i det NEUTRALA LÅSLÄGET justerar du den
vänstra rörelsereglagespaken och riktar in den
med den högra rörelsereglagespaken.
5.
Kontrollera att spårningen är korrekt, se Justera
spårningen (sida 37).
6.
Montera kabellåset på kabeljusteringsmuttrarna
för att säkra justeringen (Figur 67).
45
3. Höger kabeljustering
Underhålla
hydraulsystemet
Säkerhet för hydraulsystemet
• Sök omedelbart läkare om du träffas av en stråle
hydraulvätska och vätskan tränger in i huden.
Vätska som trängt in i huden måste opereras bort
inom några få timmar av en läkare.
g012005
Figur 68
• Se till att alla hydrauloljeslangar och -ledningar
är i gott skick och att alla hydraulanslutningar
och -kopplingar är ordentligt åtdragna innan
hydraulsystemet trycksätts.
• Håll kropp och händer borta från småläckor eller
1. Lock
3. Nivå för kall olja—fullt
2. Skärm
4. Nivå för varm olja—fullt
4.
munstycken som sprutar ut hydraulvätska under
högtryck.
Skruva av tanklocket på påfyllningsröret (Figur
68).
Obs: Titta inuti och kontrollera vätskenivån i
• Använd en kartong- eller pappersbit för att hitta
hydraulläckor.
5.
• Lätta på allt tryck i hydraulsystemet på ett säkert
sätt innan något arbete utförs i hydraulsystemet.
6.
Specifikationer för
hydraulsystemet
7.
Hydraulvätsketyp: Toro® HYPR-OIL™
500-hydraulvätska eller Mobil® 1 15W-50
syntetisk motorolja.
8.
Hydraulsystemets vätskekapacitet: 2,0 liter
Viktigt: Använd den specificerade vätskan. Andra
vätskor kan skada systemet.
9.
Kontrollera hydraulvätskan
behållaren.
Fyll på behållaren tills vätskan når nivåmärket
för kall olja på skärmen.
Kör maskinen på låg tomgång under 15 minuter
så att all luft kan komma ut ur systemet och
oljan värms upp.
Stäng av motorn, ta ut nyckeln och vänta tills
alla rörliga delar har stannat innan du kliver ur
förarsätet.
Kontrollera vätskenivån när vätskan är varm.
Fyll vid behov på behållaren tills vätskenivån
ligger mellan markeringen för het och kall olja.
Obs: Vätskenivån ska vara nedanför
markeringen för het vätska på skärmen när
vätskan är varm (Figur 68).
Sätt fast locket på påfyllningsröret.
Byta hydraulvätska
Serviceintervall: Efter de första 8 timmarna
Serviceintervall: Var 250:e timme—Byt
hydraulvätska om Mobil® 1-olja
används.
Var 500:e timme—Byt hydraulvätska om Toro®
HYPR-OIL™ 500-hydraulvätska används.
Var 50:e timme
Obs: På skärmen i tanken finns två nivåmarkeringar
beroende på om vätskan är varm eller kall.
1.
Ställ maskinen på ett plant underlag, koppla ur
kraftuttaget och koppla in parkeringsbromsen.
2.
Stäng av motorn, ta ut nyckeln och vänta tills
alla rörliga delar har stannat innan du kliver ur
förarsätet.
Het hydraulolja kan orsaka allvarliga
brännskador.
3.
Rengör området runt hydraultankens lock och
påfyllningsrör (Figur 68).
Låt hydraulvätskan svalna innan något
underhåll utförs i hydraulsystemet.
VARNING
1.
46
Ställ maskinen på ett plant underlag, koppla ur
kraftuttaget och koppla in parkeringsbromsen.
2.
Stäng av motorn, ta ut nyckeln och vänta tills
alla rörliga delar har stannat innan du kliver ur
förarsätet.
VARNING
Het hydraulolja kan orsaka allvarliga
brännskador.
3.
Ta bort hydraultankens lock.
4.
Leta reda på den främre hydraulslangen under
hydraultanken och placera ett avtappningskärl
under tanken (Figur 69).
5.
Lossa slangklämman och för den nedåt på
slangen.
1.
Ställ maskinen på ett plant underlag, koppla ur
kraftuttaget och koppla in parkeringsbromsen.
6.
Lossa den främre hydraulslangen och låt
vätskan rinna ut ur tanken.
2.
Stäng av motorn, ta ut nyckeln och vänta tills
alla rörliga delar har stannat innan du kliver ur
förarsätet.
3.
Leta reda på filtret och sätt ett avtappningskärl
under filtret (Figur 70).
Låt hydraulvätskan svalna innan något
underhåll utförs i hydraulsystemet.
g012575
Figur 69
1. Hydraultank
3. Främre hydraulslang
g012576
2. Hydraulfilter
7.
Byt hydraulfiltren; se Byta hydraulfiltret (sida 47).
8.
Anslut hydraulslangen under tanken.
9.
Fyll på vätska i tanken tills den når nivåmärket
för kall olja på tanken.
Figur 70
1. Hydraultank
2. Hydraulfilter
4.
Ta bort det gamla filtret och torka av ytan på
filteradapterns packning (Figur 71).
5.
en likvärdig. Andra oljor kan orsaka skador
på systemet.
Stryk på ett tunt lager hydraulvätska på
utbytesfiltrets gummipackning.
6.
Sätt i det nya hydraulfiltret i filteradaptern.
10.
Sätt på hydraultanklocket.
7.
11.
Starta motorn och låt den gå i ca 2 minuter för
att lufta systemet.
Vrid filtret medsols tills gummipackningen
kommer i kontakt med filteradaptern och dra åt
filtret ytterligare ett halvt varv (Figur 71).
12.
Stäng av motorn och undersök om det finns
några läckor.
Viktigt: Använd den angivna vätskan eller
Obs: Se Lufta hydraulsystemet (sida 48) om ett
eller båda hjulen inte drivs runt.
13.
Kontrollera oljenivån och fyll vid behov på olja.
Viktigt: Fyll inte på för mycket.
Byta hydraulfiltret
Serviceintervall: Efter de första 8 timmarna
Var 500:e timme/Årligen (beroende på vilket
som inträffar först)
47
Lufta hydraulsystemet
Drivsystemet är självluftande, men det kan vara
nödvändigt att lufta systemet om hydrauloljan har
bytts ut eller service har utförs på systemet.
g001043
1.
Ställ maskinen på ett plant underlag, koppla ur
kraftuttaget och koppla in parkeringsbromsen.
2.
Stäng av motorn, ta ut nyckeln och vänta tills
alla rörliga delar har stannat innan du kliver ur
förarsätet.
3.
Hissa upp maskinens bakre del med domkrafter
så pass högt att drivhjulen höjs från marken.
4.
Starta motorn och flytta gasreglaget till
tomgångsläget.
Figur 71
1. Hydraulfilter
3. Adapter
2. Packning
8.
Torka upp eventuell utspilld olja.
9.
Kontrollera vätskan i behållaren och fyll på
vätska i tanken tills den når nivåmärket för kall
vätska på tanken.
Obs: Om drivhjulen inte snurrar kan du lufta
systemet genom att försiktigt vrida hjulet framåt.
Viktigt: Använd den angivna vätskan eller
en likvärdig. Andra vätskor kan orsaka
skador på systemet.
10.
Starta motorn och låt den gå i ca två minuter så
att systemet luftas.
11.
Stäng av motorn och undersök om det finns
några läckor.
Kontrollera hydraulvätskenivån medan den
sjunker och fyll på vätska efter behov för att
hålla korrekt nivå.
6.
Gör om samma sak med det motsatta hjulet.
Kontrollera hydraulslangarna
Serviceintervall: Var 100:e timme
Kontrollera hydraulledningarna med avseende
på läckage, lösa kopplingar, veck, lösa fästdon,
slitage, allmän vittring och kemiskt slitage. Utför alla
nödvändiga reparationer innan maskinen används.
Obs: Se Lufta hydraulsystemet (sida 48) om ett
eller båda hjulen inte drivs runt.
12.
5.
Kontrollera vätskenivån och fyll på vätska vid
behov.
Obs: Håll områdena runt hydraulsystemet rena från
ansamlingar av gräs och skräp.
Viktigt: Fyll inte på för mycket.
Obs: Långa drifttider vid höga temperaturer i varmt
klimat kan slita på slangar och tätningar. Inspektera
oftare vid varmt klimat och byt hydraulvätska och filter
oftare.
48
Klippdäcksunderhåll
Serva knivarna
För bästa klippresultat ska knivarna hållas vassa. Ha
extraknivar till hands för att lätt kunna slipa och byta
ut dem.
g006530
Knivsäkerhet
Figur 72
En sliten eller skadad kniv kan gå sönder och
en bit av kniven kan slungas ut mot dig eller
någon kringstående, vilket kan leda till allvarliga
personskador eller dödsfall.
• Kontrollera om knivarna är slitna eller skadade
1. Egg
3. Slitage/spårbildning
2. Böjd del
4. Spricka
Kontrollera om knivarna är böjda
med jämna mellanrum.
• Var försiktig när du kontrollerar knivarna. Linda
in knivarna i något eller ta på dig handskar, och
var försiktig när du servar knivarna. Knivarna får
endast bytas ut eller slipas – de ska aldrig rätas ut
eller svetsas.
1.
Vrid knivarna tills ändarna vetter framåt och
bakåt.
2.
Mät från en plan yta till knivens egg vid punkt A
på knivarna (Figur 73).
• Kontrollera alltid maskinen för att se om knivarna
och knivbultarna är slitna eller skadade. Byt ut
slitna eller skadade knivar och skruvar i satser så
att balanseringen bibehålls.
• Var försiktig när en kniv roteras på maskiner med
flera knivar, eftersom den kan få även andra knivar
att börja rotera.
Gör följande innan du kontrollerar
eller servar knivarna
1.
Ställ maskinen på ett plant underlag, koppla ur
kraftuttaget och koppla in parkeringsbromsen.
2.
Stäng av motorn, ta ut nyckeln och koppla bort
tändkablarna från tändstiften.
g277688
Figur 73
1. Mät här, från kniven till en
hård yta
Kontrollera knivarna
Serviceintervall: Varje användning eller dagligen
2. Punkt A
3.
Rotera knivarnas motsatta ändar framåt.
4.
Mät från ett jämnt underlag till knivarnas egg vid
samma punkt som i steg 2 ovan.
1.
Kontrollera eggarna (Figur 72).
Obs: Skillnaden mellan måtten i steg 2 och 3
2.
Ta bort kniven och slipa den om eggarna är slöa
eller har fått hack, se Slipa knivarna (sida 50).
får inte överstiga 3 mm.
3.
Kontrollera knivarna, speciellt den böjda delen.
3 mm.
4.
Montera omedelbart en ny kniv om du upptäcker
sprickor, slitage eller spårbildning i detta område
(Figur 72).
Obs: Byt ut kniven om detta mått överstiger
49
VARNING
En kniv som är böjd eller skadad
kan brytas av och orsaka allvarliga
personskador.
g000552
Figur 75
• Byt alltid ut en böjd eller skadad kniv
mot en ny kniv.
1. Slipa med ursprunglig vinkel.
• Fila inte på en knivs egg eller yta, och
skapa inte vassa spår på dem.
2.
Demontera knivarna
Obs: Om kniven stannar kvar i ett horisontellt
läge är den i balans och kan användas.
Byt ut en kniv om den har träffats av ett hårt föremål,
om kniven är obalanserad eller böjd. Använd alltid
Toros originalknivar för att säkerställa bästa möjliga
prestanda och även fortsättningsvis hålla maskinen
säker. Om du använder ersättningsknivar från
andra tillverkare kan det resultera i att maskinen inte
uppfyller gällande säkerhetsstandarder.
1.
2.
Kontrollera knivens balans med en
knivbalanserare (Figur 76).
Obs: Om kniven inte är balanserad kan du fila
bort lite metall från knivens segeldel (Figur 75).
Håll knivänden med en trasa eller en tjockt
vadderad handske.
g000553
Figur 76
1. Kniv
Avlägsna knivskruven, den böjda brickan och
kniven från spindelaxeln (Figur 74).
3.
2. Balanserare
Upprepa proceduren tills kniven är balanserad.
Montera knivarna
Serviceintervall: Årligen
1.
Kontrollera knivbulten för att se om det finns
skadade gängor. Byt ut bulten och den böjda
brickan vid behov.
2.
Montera kniven på spindelaxeln (Figur 77).
Viktigt: Knivens böjda del måste alltid peka
uppåt, mot däckets insida, för att klippningen
ska bli rätt.
3.
Obs: Den böjda brickans kon måste monteras
mot bultens huvud (Figur 77).
g004536
Figur 74
1. Knivens segeldel
3. Böjd bricka
2. Kniv
4. Knivskruv
4.
Slipa knivarna
1.
Montera den böjda brickan och knivbulten (Figur
77).
Slipa eggarna i båda ändarna av kniven med en
fil (Figur 75).
Obs: Behåll ursprungsvinkeln.
Obs: Kniven behåller balanseringen om samma
mängd material avlägsnas från båda eggarna.
50
Dra åt knivskruven till 115–150 Nm.
3.
Justera den gängade stångens längd med hjälp
av kontramuttrarna för att åstadkomma det
korrekta avståndet.
4.
Dra åt kontramuttrarna på den främre lekaren
(Figur 78).
g004536
Figur 77
1. Knivens segeldel
3. Böjd bricka
2. Kniv
4. Knivskruv
Balansera klippdäcket
Förbereda maskinen
Kontrollera att klippdäcket är i våg när du monterar det
eller om du märker att gräsmattan blir ojämnt klippt.
Ställ in klippdäckets lutning i sidled innan du justerar
den främre-bakre lutningen.
1.
Ställ maskinen på ett plant underlag, koppla ur
kraftuttaget och koppla in parkeringsbromsen.
2.
Stäng av motorn, ta ut nyckeln och koppla bort
tändkablarna från tändstiften.
3.
Kontrollera däcktrycket i båda drivhjulen, se
Kontrollera däcktrycket (sida 38).
4.
5.
g277713
Figur 78
1. Mät här i mitten av lekarna 6. Justerskruv
(längden från mitt till mitt).
2. Lekarens kontramuttrar
3. Främre lekare
4. Främre kedja
7. Kontramutter
8. Ok
9. Övre kedjans skruv
5. Bakre fäste
Kontrollera att klippdäckets knivar inte är böjda.
Ta bort och byt ut alla böjda knivar. Se Serva
knivarna (sida 49).
5.
Sänk klippdäcket till en klipphöjd på 76 mm.
Kontrollera avståndet mellan ok och
däckhängararm på alla ok.
Obs: Detta avstånd ska vara 11 mm som i
Figur 79.
Kontrollera avstånden för lekare
och ok
1.
Kontrollera avståndet mellan lekarna. Mät i
mitten av lekarna (längden från mitt till mitt) på
den gängade stången (Figur 78).
Obs: Kontrollera att längden är 49,5 cm för
klippdäck på 91 cm och 43,7 cm för klippdäck
på 102 cm.
2.
Lossa kontramuttrarna på den främre lekaren
(Figur 78).
51
6.
Om avståndet behöver justeras lossar du den
övre kedjans skruv (Figur 79).
7.
Lossa kontramuttern och vrid justerskruven för
att uppnå korrekt avstånd enligt Figur 79.
8.
Dra åt kontramuttern och den övre kedjans
skruv.
g277687
Figur 80
1. Mät här från knivens spets
till den plana ytan.
2. Mät vid C och D.
Anpassa klippdäckets bakre del
g277712
1.
Figur 79
1. Justerskruv
4. Däckhängararm
2. Kontramutter
5. Avståndet måste vara
11 mm.
6. Övre kedjans skruv
3. Ok
2.
3.
Justera klippdäckets främre–bakre
lutning på höger sida
1.
Ställ in den högra knivens främre-bakre lutning
(Figur 80).
4.
2.
Mät den högra kniven vid punkt C, från en plan
yta till knivens egg, och skriv upp måttet (Figur
80).
5.
3.
Mät den högra kniven vid punkt D, från en plan
yta till knivens egg, och skriv upp måttet (Figur
80).
6.
Ställ in de vänstra och högra knivarnas
främre-bakre lutning.
Mät den vänstra kniven vid punkt B, från en plan
yta till knivens egg, och skriv upp måttet (Figur
81).
Mät den högra kniven vid punkt D, från en plan
yta till knivens egg, och skriv upp måttet (Figur
81).
Obs: Måttet för läge B måste vara inom 3 mm
av måttet för läge D (Figur 81). Fortsätt till nästa
steg om detta inte är korrekt.
Lossa kontramuttrarna på den främre lekaren på
vänster sida (Figur 78).
Använd kontramuttrarna på vänster sida för att
justera den gängade stångens längd på vänster
sida tills punkt B överensstämmer med punkt D.
Dra åt kontramuttrarna på den främre lekaren på
vänster sida (Figur 78).
Obs: Gräsklipparkniven ska vara ca 6–10 mm
lägre vid punkt C än punkt D (Figur 80). Fortsätt
till nästa steg om detta inte är korrekt.
4.
Lossa kontramuttrarna på de främre lekarna på
höger och vänster sida (Figur 78).
5.
Använd kontramuttrarna på höger sida för
att justera längden på den gängade stången
på höger sida för att få 6–10 mm lutning
framåt-bakåt.
6.
Dra åt kontramuttrarna på de främre lekarna på
höger och vänster sida (Figur 78).
g277690
Figur 81
1. Mät här från knivens spets
till den plana ytan.
52
2. Mät vid B och D
Balansera klippdäcket framtill
Obs: Måttet vid punkt C måste vara inom 3 mm
av klipphöjdsinställningen på 76 mm. Fortsätt till
nästa steg om detta inte är korrekt.
1.
Ställ in de vänstra och högra knivarnas
främre-bakre lutning.
2.
Kontrollera de främre kedjorna och se till att alla
kedjor är spända.
4.
Obs: Änden av linsträckaren med en skåra har
vänstergängor (Figur 83).
Obs: Om någon kedja är lös justerar du den
gängade stång som har en lös kedja för att
kedjan ska bli spänd.
3.
4.
Mät den vänstra kniven vid punkt A, från en plan
yta till knivens egg, och skriv upp måttet (Figur
82).
Mät den högra kniven vid punkt C, från en plan
yta till knivens egg, och skriv upp måttet (Figur
82).
5.
Justera linsträckaren för att höja eller sänka
däckhöjden och uppnå 76 mm vid punkt C.
6.
Dra åt kontramuttrarna på båda sidor om
linsträckaren.
7.
Kontrollera och se till att klippdäckets lyftspak
spärras i transportläget.
Obs: Justera linsträckaren tills den spärras i
transportläget om den inte gör det.
Obs: Det får inte skilja mer än 3 mm mellan
punkt A och C. Fortsätt till nästa steg om detta
inte är korrekt.
5.
Lossa den övre kedjans skruvar (Figur 78).
6.
Lossa kontramuttrarna på respektive ok (Figur
78).
7.
Justera okens justerskruvar i punkt A och C för
att få rätt höjd (Figur 82).
8.
Dra åt kontramuttrarna och den övre kedjans
skruvar (Figur 78).
Lossa kontramuttrarna på båda sidor om
linsträckaren (Figur 83).
8.
Dra åt kontramuttrarna.
g277714
Figur 83
1. Kontramutter
3. Skåra som indikerar
vänstergängor
2. Linsträckare
g277689
Figur 82
1. Mät här från knivens spets
till den plana ytan.
Justera kompressionsfjädern
2. Mät vid A och C.
Obs: Om du justerar kompressionsfjädern så ändrar
det hur mycket däcket flyter och hur mycket energi
som krävs för att lyfta däcket med klipphöjdsreglaget.
Anpassa klipphöjden
1.
Sänk ned klipparen till en klipphöjd på 76 mm.
2.
Ställ in den högra knivens främre-bakre lutning
(Figur 80).
3.
Mät den högra kniven vid punkt C, från en plan
yta till knivens egg, och skriv upp måttet (Figur
82).
• Mer fjäderkompression minskar den spaklyftkraft
som krävs och leder till att däcket flyter mer.
• Mindre fjäderkompression ökar den spaklyftkraft
som krävs och leder till att däcket flyter mindre.
53
1.
Höj klipphöjdsreglaget och lås det i
transportläget.
2.
Kontrollera kompressionsfjäderns längd.
3.
4.
Obs: Den nominella längden är 28,2 cm för
klippdäck på 91 cm och 25,7 cm för klippdäck
på 102 cm (Figur 84).
Rengöring
Justera det här avståndet genom att lossa
fjäderkontramuttern och vrida muttern framför
respektive fjäder (Figur 84).
Rengöra under klippdäcket
Serviceintervall: Varje användning eller dagligen
Lås muttern på plats genom att dra åt
fjäderkontramuttern (Figur 84).
Ta dagligen bort allt gräs som har ansamlats under
klipparen.
g277711
3. Främre mutter
2. Fjäderkontramutter
4. Kompressionsfjäder
5.
Parkera maskinen på ett plant underlag, koppla
ur kraftuttaget, för rörelsereglagespakarna
till det NEUTRALA LÅSLÄGET och dra åt
parkeringsbromsen.
2.
Stäng av motorn, ta ut nyckeln och vänta tills
alla rörliga delar har stannat innan du kliver ur
förarsätet.
3.
Höj upp maskinens främre del och stötta
klipparen med hjälp av domkrafter.
Rengöra bakhjulsmotorerna
Figur 84
1. 25,7 cm för klippdäck på
102 cm och 28,2 cm för
klippdäck på 91 cm
1.
Serviceintervall: Varje användning eller dagligen
Gör om samma sak med den motsatta
klippdäckslyftfjädern.
1.
Parkera maskinen på ett plant underlag, koppla
ur kraftuttaget, för rörelsereglagespakarna
till det NEUTRALA LÅSLÄGET och dra åt
parkeringsbromsen.
2.
Stäng av motorn, ta ut nyckeln och vänta tills
alla rörliga delar har stannat innan du kliver ur
förarsätet.
3.
Höj upp förarplattformen för att komma åt
bakhjulsmotorerna.
Avfallshantering
Motorolja, batterier, hydraulvätska och kylarvätska
förorenar miljön. Kassera dessa produkter i enlighet
med gällande statliga och lokala föreskrifter.
54
Förvaring
Viktigt: Förvara inte bränsle som
innehåller stabiliserare/konditionerare
längre än den tid som rekommenderas
av bränslestabiliserarens tillverkare.
Säker förvaring
• Låt motorn svalna före förvaring av maskinen.
• Förvara inte maskinen eller bränsle i närheten av
öppna lågor, och tappa inte ur bränsle inomhus.
10.
Ta ur tändstiftet/-stiften och kontrollera
dess/deras skick. Se Serva tändstiftet (sida 32).
11.
När tändstiften har tagits bort från motorn häller
du två matskedar motorolja i varje tändstiftshål
och använder startmotorn för att dra runt motorn
så att oljan fördelas i cylindern.
12.
Montera tändstiftet/-stiften men anslut inte
tändkabeln till tändstiftet/-stiften.
13.
Kontrollera och dra åt alla fästelement. Reparera
eller byt ut skadade delar samt delar som
saknas.
14.
Måla i lackskador och bara metallytor med färg
som du köpt från en auktoriserad återförsäljare.
15.
Förvara maskinen i ett rent och torrt garage eller
lagerutrymme. Ta ut nyckeln ur tändningslåset
och förvara den på en plats du inte glömmer.
Täck över maskinen för att skydda den och hålla
den ren.
Rengöring och förvaring
Serviceintervall: Före förvaring
Före förvaring
1.
Koppla ur kraftuttaget, koppla in
parkeringsbromsen, stäng av motorn och
ta ut nyckeln.
2.
Avlägsna gräsklipp, smuts och smörja från
maskinens utvändiga delar, särskilt motorn.
Viktigt: Du kan tvätta maskinen med
ett milt rengöringsmedel och vatten.
Högtryckstvätta inte maskinen. Undvik att
använda alltför mycket vatten, särskilt nära
drivsystemet och motorn. Vid högtryckstvätt
kan smuts och vatten tränga in i känsliga
komponenter som spindellagren och de
elektriska omkopplarna.
3.
Rensa bort eventuellt smuts och skräp från
utsidan av motorns kylflänsar och fläkthus.
4.
Kontrollera bromsen, se Testa parkeringsbromsen (sida 41).
5.
Serva luftrenaren, se Serva luftrenaren (sida
29).
6.
Smörj maskinen, se Smörjning (sida 27).
7.
Byt motoroljan, se Serva motoroljan (sida 30).
8.
Kontrollera lufttrycket i däcken, se Kontrollera
däcktrycket (sida 38).
9.
Gör följande vid långvarig förvaring:
A.
Tillsätt stabiliserare/konditionerare till
bränslet i tanken enligt anvisningarna från
bränslestabiliserarens tillverkare.
B.
Kör motorn för att fördela det stabiliserade
bränslet i bränslesystemet (5 minuter).
C.
Stäng av motorn, låt den svalna och tappa
ur bränslet (se Tömma bränsletanken (sida
33)) eller kör motorn tills den stängs av.
D.
Starta motorn och kör tills den stängs
av. Upprepa med choken inkopplad (i
förekommande fall) tills motorn inte längre
startar.
E.
Kassera bränslet på en återvinningsstation
enligt lokala föreskrifter.
55
Felsökning
Problem
Motorn startar inte, är trögstartad eller
stannar efter en stund.
Motorn tappar kraft.
Motorn överhettas.
Maskinen driver inte.
Maskinen vibrerar onormalt.
Möjliga orsaker
Åtgärd
1. Bränsletanken är tom eller
avstängningsventilen är stängd.
1. Fyll bränsletanken med bränslet och
öppna kranen.
2. Chokereglaget är inte aktiverat.
3. En tändstiftskabel är lös eller
urkopplad.
4. Ett tändstift är anfrätt, skadat eller
avståndet är felaktigt inställt.
5. Luftrenaren är smutsig.
6. Det finns smuts i bränslefiltret.
7. Det finns smuts, vatten eller gammalt
bränsle i bränslesystemet.
8. Avståndet mellan säkerhetsbrytarna är
felaktigt.
2. Koppla in chokereglaget.
3. Montera kabeln på tändstiftet.
4. Montera ett nytt tändstift med korrekt
avstånd.
5. Serva luftrenarelementet.
6. Byt ut bränslefiltret.
7. Kontakta en auktoriserad
återförsäljare.
8. Kontakta en auktoriserad
återförsäljare.
1. Motorn belastas för hårt.
1. Sänk hastigheten.
2. Luftrenaren är smutsig.
3. Oljenivån i vevhuset är låg.
4. Kylflänsarna och luftkanalerna under
motorns fläkthus är igensatta.
5. Ett tändstift är anfrätt, skadat eller
avståndet är felaktigt inställt.
6. Ventilationshålet i tanklocket är
igensatt.
7. Det finns smuts i bränslefiltret.
8. Det finns smuts, vatten eller gammalt
bränsle i bränslesystemet.
2. Serva luftrenarelementet.
3. Fyll på olja i vevhuset.
4. Ta bort hindret från kylflänsarna och
luftkanalerna.
5. Montera ett nytt tändstift med korrekt
avstånd.
6. Rengör eller byt ut tanklocket.
7. Byt ut bränslefiltret.
8. Kontakta en auktoriserad
återförsäljare.
1. Motorn belastas för hårt.
1. Sänk hastigheten.
2. Oljenivån i vevhuset är låg.
3. Kylflänsarna och luftkanalerna under
motorns fläkthus är igensatta.
2. Fyll på olja i vevhuset.
3. Ta bort hindret från kylflänsarna och
luftkanalerna.
1. Hydraultanknivån är låg.
1. Fyll på hydraulvätska i tanken.
2. Det finns luft i hydraulsystemet.
3. En pumpdrivrem slirar.
4. En mellanremskivfjäder för
pumpdrivremmen saknas.
5. Pumpens överströmningsventiler är
öppna.
2. Avlufta hydraulsystemet.
3. Byt ut pumpdrivremmen.
4. Byt ut mellanremskivfjädern för
pumpdrivremmen.
5. Dra åt överströmningsventilerna. Dra
åt till ett moment på 12–15 N·m.
1. Kniven/knivarna är böjd(a) eller
obalanserad(e).
1. Montera ny(a) kniv(ar).
2. En fästskruv för en kniv är lös.
3. Motorns fästskruvar är lösa.
4. Det finns en lös motorremskiva,
mellanremskiva eller knivremskiva.
5. En motorremskiva är skadad.
2. Dra åt knivens fästskruv.
3. Dra åt motorns fästskruvar.
4. Dra åt aktuell remskiva.
6. En knivspindel är böjd.
56
5. Kontakta en auktoriserad
återförsäljare.
6. Kontakta en auktoriserad
återförsäljare.
Problem
Klipphöjden är ojämn.
Möjliga orsaker
1. Kniven/knivarna är inte skarp/skarpa.
1. Slipa kniven/knivarna.
2. Kniven/knivarna är böjd(a).
3. Klippdäcket är inte balanserat.
2. Montera ny(a) kniv(ar).
3. Nivellera klippardäckets position i
sidled.
4. Justera lutningen framåt-bakåt.
5. Rengör klipparens undersida.
6. Justera däcktrycket.
7. Kontakta en auktoriserad
återförsäljare.
4.
5.
6.
7.
Knivarna roterar inte.
Åtgärd
Klippardäckets lutning är fel.
Klippardäckets undersida är smutsig.
Däcktrycket är felaktigt.
En knivspindel är böjd.
1. En pumpdrivrem är sliten, lös eller
trasig.
1. Kontrollera remspänningen.
2. En pumpdrivrem ligger inte runt
remskivan.
2. Montera drivremmen och kontrollera
justeringsaxlarna och remstyrningarna
för rätt position.
3. Montera en ny klipparrem.
4. Montera klipparens remskiva och
kontrollera att mellanremskivan,
mellandrevsarmen och fjädern
befinner sig i rätt läge och fungerar
som de ska.
5. Byt ut fjädern.
3. En klipparrem är sliten, lös eller trasig.
4. En klipparrem ligger inte runt
remskivan.
5. En mellanremskivfjäder är trasig eller
saknas.
6. Justeringen av den elektriska
kopplingen har ändrats.
7. Kopplingens kontakt eller kabel har
skadats.
8. Den elektriska kopplingen har skadats.
9. Säkerhetssystemet förhindrar att
knivarna roterar.
1 Kraftuttagsbrytaren fungerar inte.
0.
57
6. Justera kopplingens luftgap.
7. Kontakta en auktoriserad
återförsäljare.
8. Kontakta en auktoriserad
återförsäljare.
9. Kontakta en auktoriserad
återförsäljare.
1 Kontakta en auktoriserad
0. återförsäljare.
Scheman
g009494
Hydraulschema (Rev. A)
58
g015606
Elschema (Rev. A)
59
Integritetsmeddelande för EES/STORBRITANNIEN
Toros bruk av dina personuppgifter
The Toro Company (”Toro”) respekterar din integritet. I samband med dina köp av våra produkter kan vi samla in vissa personuppgifter om dig, antingen
direkt från dig eller via din lokala Toro-återförsäljare. Toro använder dessa uppgifter till att utföra sina avtalsenliga skyldigheter (t.ex. registrera din garanti,
behandla dina garantianspråk eller kontakta dig i händelse av att en produkt måste återkallas) och för att tillfredsställa legitima affärsändamål (t.ex. mäta
kundnöjdhet, förbättra våra produkter eller tillhandahålla produktinformation som kan vara av intresse för dig). Toro kan vidarebefordra uppgifterna
till sina dotterbolag, återförsäljare eller andra affärspartner i samband med någon av dessa aktiviteter. Vi kan även vidarebefordra personuppgifter i
de fall som lagen kräver det eller i samband med försäljning, köp eller fusion av ett företag. Vi säljer inte dina personuppgifter i marknadsföringssyfte
till något annat företag.
Kvarhållande av personuppgifter
Toro kvarhåller dina personuppgifter så länge de är relevanta för ovan nämnda syften och i enlighet med gällande lagstiftning. Kontakta [email protected]
för ytterligare information om tillämpliga perioder för kvarhållande.
Toros säkerhetsengagemang
Dina personuppgifter kan komma att behandlas i USA eller i något annat land som kan ha mindre strikta dataskyddslagar än landet där du är
bofast. I de fall som vi överför uppgifter från landet där du är bosatt vidtar vi lagstadgade åtgärder för att tillförsäkra att dina uppgifter skyddas och
behandlas konfidentiellt.
Åtkomst och korrigering
Du kan äga rätt att korrigera eller granska dina personuppgifter samt neka eller begränsa behandlingen av dina data. Om du önskar göra det ska du
kontakta oss via e-post på [email protected] Om du har frågor rörande det sätt på vilket Toro har hanterat dina uppgifter, uppmanar vi dig att diskutera det
direkt med oss. Observera att personer som är bosatta i europeiska har rätt att lämna in klagomål till avsedd myndighet för dataskydd.
374-0282 Rev C
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Related manuals

Download PDF

advertisement