Toro GrandStand Mower, With 122cm Rear Discharge TURBO FORCE Cutting Unit User manual

Toro GrandStand Mower, With 122cm Rear Discharge TURBO FORCE Cutting Unit User manual
Form No. 3431-891 Rev A
GrandStand®-gräsklippare
Med 122 cm bred TURBO FORCE®-klippenhet
med bakre utkastare
Modellnr 74542TE—Serienr 400000000 och högre
Registrera din produkt på www.Toro.com.
Översättning av originalet (SV)
*3431-891* A
Produkten uppfyller alla relevanta europeiska direktiv.
Mer information finns i produktens separata försäkran
om överensstämmelse.
Se motortillverkarens information som medföljer
maskinen.
Introduktion
Denna åkgräsklippare som man står på med roterande
knivar är avsedd att användas av yrkesförare som
har anlitats för kommersiellt arbete. Den är primärt
konstruerad för att klippa gräs på väl underhållna
gräsmattor runt bostäder eller kommersiella
anläggningar. Det kan medföra fara för dig och
kringstående om maskinen används i andra syften
än vad som avsetts.
g235457
Figur 1
1. Här finns modell- och serienumren
Modellnr
Läs den här informationen noga så att du lär dig att
använda och underhålla produkten på rätt sätt och
för att undvika person- och produktskador. Du är
ansvarig för att produkten används på ett korrekt och
säkert sätt.
Serienr
I den här bruksanvisningen anges potentiella risker
och alla säkerhetsmeddelanden har markerats med
en varningssymbol (Figur 2), som anger fara som
kan leda till allvarliga personskador eller dödsfall om
föreskrifterna inte följs.
Besök www.Toro.com för mer information, inklusive
säkerhetsråd, utbildningsmaterial, information om
tillbehör, hjälp med att hitta en återförsäljare eller för
att registrera din produkt.
Kontakta en auktoriserad återförsäljare eller
Toros kundservice och ha produktens modell- och
artikelnummer till hands om du har behov av service,
Toro-originaldelar eller ytterligare information. Figur 1
visar var på produkten modell- och serienumren sitter.
Skriv numren i det tomma utrymmet.
g000502
Figur 2
1. Varningssymbol
Viktigt: Skanna rutkoden på serienummerdekalen
(i förekommande fall) med en mobil enhet för att
få tillgång till information om garanti, reservdelar
och annat.
© 2019—The Toro® Company
8111 Lyndale Avenue South
Bloomington, MN 55420
Två ord används också i den här bruksanvisningen för
att markera information. Viktigt anger speciell teknisk
information och Observera anger allmän information
som bör ges särskild uppmärksamhet.
2
Kontakta oss på www.Toro.com.
Tryckt i USA
Med ensamrätt
Innehåll
Serva tändstiftet ............................................... 35
Kontrollera gnistsläckaren ................................ 36
Underhålla bränslesystemet ................................ 37
Tömma bränsletanken...................................... 37
Ta bort bränsletanken ....................................... 37
Byta ut bränslefiltret .......................................... 38
Underhålla elsystemet ......................................... 38
Elsystemets säkerhet ....................................... 38
Utföra service på batteriet................................. 38
Serva säkringarna ............................................ 40
Underhålla drivsystemet ...................................... 41
Justera spårningen ........................................... 41
Kontrollera däcktrycket ..................................... 41
Justera hjulsvängarmarnas lager...................... 42
Serva de svängbara hjulen och lagren .............. 42
Ta bort kopplingsmellanlägget .......................... 43
Kontrollera hjulmuttrarna .................................. 44
Underhålla kylsystemet ....................................... 45
Rengöra luftintagsgallret................................... 45
Rengöra kylsystemet ........................................ 45
Underhålla bromsarna ......................................... 45
Testa parkeringsbromsen ................................. 45
Justera bromsarna............................................ 45
Underhålla remmarna .......................................... 46
Kontrollera remmarna....................................... 46
Byta ut klipparremmen...................................... 46
Byta ut drivremmen .......................................... 47
Underhålla styrsystemet ...................................... 48
Justera rörelsereglagespakarna ....................... 48
Underhålla hydraulsystemet ................................ 49
Säkerhet för hydraulsystemet ........................... 49
Specifikationer för hydraulsystemet .................. 49
Kontrollera hydraulvätskan ............................... 49
Byta ut hydraulvätskan och hydraulfiltren ............................................................. 49
Lufta hydraulsystemet ...................................... 50
Klippdäcksunderhåll............................................. 51
Serva knivarna ................................................. 51
Balansera klippdäcket ...................................... 53
Justera däcklyftfjädern...................................... 55
Rengöring ........................................................... 56
Rengöra under klipparen .................................. 56
Avfallshantering................................................ 56
Förvaring ................................................................ 56
Säker förvaring ................................................. 56
Rengöring och förvaring ................................... 56
Felsökning .............................................................. 58
Scheman ................................................................ 60
Säkerhet ................................................................... 4
Allmän säkerhet.................................................. 4
Säkerhets- och instruktionsdekaler .................... 4
Produktöversikt ......................................................... 8
Reglage ............................................................. 8
Specifikationer ................................................... 9
Redskap/tillbehör................................................ 9
Före körning ........................................................ 10
Säkerhet före användning................................. 10
Fylla på bränsle ................................................ 10
Utföra dagligt underhåll......................................11
Köra in en ny maskin..........................................11
Använda säkerhetssystemet .............................11
Under arbetets gång ............................................ 12
Säkerhet under användning.............................. 12
Använda parkeringsbromsen............................ 13
Använda knivreglagebrytaren
(kraftuttaget) ................................................. 13
Använda gasreglaget........................................ 14
Använda choken .............................................. 14
Använda tändningslåset ................................... 15
Starta motorn.................................................... 15
Stänga av motorn ............................................. 16
Använda plattformen ........................................ 16
Köra framåt och bakåt....................................... 17
Justera klipphöjden........................................... 18
Använda vikter.................................................. 19
Efter körning ........................................................ 19
Säkerhet efter användning................................ 19
Använda bränslekranen.................................... 19
Skjuta maskinen för hand ................................. 20
Transportera maskinen..................................... 20
Underhåll ................................................................ 22
Säkerhet vid underhåll ...................................... 22
Rekommenderat underhåll .................................. 22
Förberedelser för underhåll ................................. 24
Lossa kudden för åtkomst till den bakre
delen ............................................................. 24
Öppna motorskyddet och skyddsexpansionen................................................................ 24
Stänga motorskyddet och skyddsexpansionen................................................................ 25
Ta bort den vänstra remkåpan........................... 26
Ta bort höger remkåpa...................................... 27
Montera höger remkåpa ................................... 28
Montera vänster remkåpa................................. 29
Smörjning ............................................................ 30
Smörja maskinen.............................................. 30
Smörja det fjäderbelastade mellanhjulet ........... 30
Smörja de främre hjulsvängarmarna................. 31
Smörja svänghjulsnaven .................................. 31
Smörja rörelsereglagen .................................... 32
Motorunderhåll .................................................... 32
Motorsäkerhet .................................................. 32
Serva luftrenaren .............................................. 32
Serva motoroljan .............................................. 33
3
Säkerhet
• Håll avstånd till utkastaröppningen.
• Håll kringstående och barn borta från
Maskinen har utformats i enlighet med
SS-EN ISO 5395.
Allmän säkerhet
•
Maskinen kan slita av händer och fötter och kasta
omkring föremål. Följ alltid alla säkerhetsanvisningar
för att undvika allvarliga personskador.
• Läs och se till att du har förstått innehållet i den
här bruksanvisningen innan du startar motorn.
• Håll händer och fötter på avstånd från maskinens
rörliga delar.
• Kör endast maskinen om skydd och andra
säkerhetsanordningar sitter på plats och fungerar.
arbetsområdet. Låt inte barn använda maskinen.
Maskinen ska endast användas av personer
som är ansvariga, utbildade, införstådda med
anvisningarna och fysiskt kapabla att använda
maskinen.
Stanna maskinen, stäng av motorn och ta ut
tändningsnyckeln innan du utför service på, tankar
eller rensar maskinen.
Felaktigt bruk eller underhåll av maskinen kan leda
till personskador. För att minska risken för skador
ska du alltid följa säkerhetsanvisningarna och
uppmärksamma varningssymbolen . Symbolen
betyder Var försiktig, Varning eller Fara – anvisning om
personsäkerhet. Underlåtenhet att följa anvisningarna
kan leda till personskador eller dödsfall.
Säkerhets- och instruktionsdekaler
Säkerhetsdekalerna och säkerhetsanvisningarna är fullt synliga och sitter nära potentiella
farozoner. Ersätt dekaler som är skadade eller fattas.
decal93-7818
93-7818
decalbatterysymbols
1. Varning – läs bruksanvisningen för anvisningar om hur du
drar åt knivbulten/muttern till 115–149 Nm.
Batterisymboler
Vissa eller samtliga av dessa symboler finns på batteriet.
1. Explosionsrisk
6. Håll kringstående på
behörigt avstånd.
2. Eld, öppen låga och
rökning förbjudet.
7. Bär ögonskydd – explosiva
gaser kan orsaka blindhet
och andra skador.
8. Batterisyra kan orsaka
allvarliga brännskador.
3. Brännskaderisk p.g.a.
frätande vätskor/kemiska
ämnen
4. Använd ögonskydd.
5. Läs bruksanvisningen.
decal106-5517
106-5517
9. Spola ögonen omedelbart
med vatten och sök
läkarhjälp snabbt.
1. Varning – rör inte den heta ytan.
10. Innehåller bly; får inte
kastas i hushållssoporna.
decaloemmarkt
Tillverkarens logotyp
1. Märket visar att kniven är en originaldel från
maskintillverkaren.
4
decal116-8775
116-8775
1. Läs bruksanvisningen.
2.
Varning – Fyll på
till påfyllningsrörets
underkant. Fyll inte
på för mycket i tanken.
decal131-3524
131-3524
1. Läs bruksanvisningen.
3. Bränslenivå
131-3528
2. Transmissionsvätska
decal131-3507
15A
131-3507
1. Läs bruksanvisningen.
15A
10A
7.5A
2. Remsträckare
decal131-3528
131-3528
1. Tändningslås – 15 A
3. Kraftuttag – 10 A
2. Tillbehörsport – 15 A
4. InfoCenter – 7,5 A
decal131-3521
131-3521
1. Klipphöjd
decal131-3536
131-3536
5
1. Batteri
4. Parkeringsbroms
2. Tid
3. Krafttuttag
5. Motor – start
6. Aktivera styrstängerna.
decal133-4641
133-4641
1. Varning – kör inte passagerare.
decal139-5557
139-5557
1. Risk för kringflygande
3. Risk för att fastna i rem
föremål – håll kringstående
– håll avstånd till rörliga
på avstånd.
delar och se till att alla
skydd sitter på plats.
2. Avkapnings/avslitningsrisk för händer
och fötter, gräsklipparkniv
– håll dig på avstånd från
rörliga delar.
decal133-4665
133-4665
1. Vältrisk – kör inte uppför sluttningar med större lutning än
10 grader. Kör inte tvärsöver sluttningar med större lutning
än 15 grader.
decal136-0505
136-0505
1. Däcktryck
5. Motorns luftfilter
2. Drifttimmar
kontrollera/ändra
3. Transmissionsvätska
6. Motorolja
7. Läs bruksanvisningen
innan du utför underhåll.
4. Kontrollera
6
decal131-3525
131-3525
1. Frigör parkeringsbromsen.
5. Snabbt
2. Lägg i parkeringsbromsen.
6. Motorhastighet
3. Aktivera kraftuttaget.
7. Långsamt
4. Koppla ur kraftuttaget.
decal131-3526
131-3526
5. Back
1. Kraftuttag – urkopplat
2. Snabbt
6. Hjuldrivning
3. Långsamt
7. Aktivera handtagen.
4. Neutral
decal139-5556
139-5556
1. Varning – läs bruksanvisningen.
5. Risk för kringflygande föremål – håll kringstående på avstånd.
2. Varning! Använd inte maskinen om du inte har genomgått
utbildning.
6. Varning – koppla in parkeringsbromsen, stäng av motorn och
ta ut nyckeln innan du lämnar maskinen eller utför underhåll.
3. Varning – använd hörselskydd.
7. Vältrisk – använd inte två ramper när du lastar maskinen på
ett släp. Använd endast en enda ramp som är tillräckligt bred
för maskinen. Backa uppför rampen (i backläget) och kör
framåt nedför rampen.
4. Risk för att händer och fötter slits av, gräsklipparkniv – håll
8. Vältrisk – kör inte maskinen nära stup eller vatten. Håll
avstånd till rörliga delar och se till att alla skydd sitter på plats.
avstånd till stup.
7
Kontrollpanel
Produktöversikt
g273599
g031182
Figur 3
Figur 4
1. Främre svänghjul
6. Förarkudde
1. Tanklock
8. Klipphöjdsreglage
2. Motor
3. Kontrollpanel
7. Bränsletank
8. Plattform (nedfällt läge)
2. Chokereglage
9. Klipphöjdspinne
4. Rörelsereglagespakar
9. Batteri
5. Hydraultank
10. Klippdäck
3. Parkeringsbromsspak
10. Plattformsspärr
4. Hydraultanklock
11. Höger rörelsereglagespak
5. Timmätare
12. Kraftuttagsbrytare
6. Tändningslås
13. Vänster rörelsereglagespak
7. Gasreglage
Reglage
Bekanta dig med alla reglage innan du startar motorn
och använder maskinen.
Kraftuttagsbrytare
Med kraftuttagsbrytaren kopplar du in och ur
klipparens knivar och alla motordrivna redskap. (Figur
4). Se Använda knivreglagebrytaren (kraftuttaget)
(sida 13).
8
Timmätare
Tändningslås
Timmätaren registrerar antalet timmar som motorn
har arbetat. Den är aktiv när motorn är igång. Använd
dessa tider för att schemalägga regelbundet underhåll
(Figur 5).
Tändningslåset används för att starta och stänga av
motorn och har tre lägen: AVSTÄNGT LÄGE, KÖRLÄGE
och STARTLÄGE . Se Starta motorn (sida 15).
Rörelsereglage
Använd rörelsereglagespakarna för att köra maskinen
framåt och bakåt och för att svänga åt olika håll (Figur
4).
Bränslekran
Stäng bränslekranen när du ska transportera
maskinen eller ställa den i förvaring. Se Använda
bränslekranen (sida 19).
g216020
Figur 5
1. Säkerhetssymboler
3. Timmätare
Specifikationer
2. Batterilampa
Obs: Delarnas mått och utseende kan ändras utan
föregående meddelande.
Säkerhetsindikatorer
Klippbredd
122 cm
Symboler på timmätaren anger med hjälp av en svart
triangel att säkerhetskomponenten är i rätt läge (Figur
5).
Bredd
127 cm
Längd med plattformen
nedsänkt
Längd med plattformen
upphöjd
Höjd
191 cm
Vikt
415 kg
Indikatorlampa för batteri
Om du vrider tändningsnyckeln till KÖRLÄGET i några
sekunder visas batterispänningen där timmarna
vanligtvis visas.
Batterilampan tänds när du vrider tändningsnyckeln
till KÖRLÄGET och när laddningen ligger under korrekt
driftsnivå (Figur 5).
155 cm
122 cm
Redskap/tillbehör
Det finns ett urval av godkända Toro-redskap och
-tillbehör som du kan använda för att förbättra och
utöka maskinens kapacitet. Kontakta en auktoriserad
serviceverkstad eller Toro-återförsäljare eller gå till
www.Toro.com för att se en lista över alla godkända
redskap och tillbehör.
Gasreglage
Gasreglaget styr motorhastigheten och har en steglös
reglerbar inställning från LÅNGSAMT till SNABBT (Figur
4).
Använd endast originalreservdelar och tillbehör
från Toro för att garantera optimal prestanda och
fortlöpande säkerhet för produkten. Det kan vara
farligt att använda reservdelar och tillbehör från andra
tillverkare och det kan göra produktgarantin ogiltig.
Choke
Använd choken för att starta en kall motor. Dra
choken uppåt för att koppla in den. Tryck in choken
för att koppla ur den.
Knivreglagebrytare (kraftuttag)
Använd knivreglagebrytaren (kraftuttaget) för att
koppla in och ur klipparknivarna. (Figur 4)
9
Körning
•
Före körning
Säkerhet före användning
Allmän säkerhet
• Låt aldrig barn eller personer som saknar
•
nödvändig utbildning använda maskinen. Lokala
föreskrifter kan begränsa förarens ålder. Det är
ägaren som ansvarar för att utbilda alla förare och
mekaniker.
•
• Lär dig hur du använder utrustningen på ett säkert
sätt och bekanta dig med manöverorgan och
säkerhetsskyltar.
•
• Lär dig att stanna maskinen och stänga av motorn
snabbt.
• Kontrollera att förarkontroller, säkerhetsbrytare
och skydd sitter fast och fungerar som de ska. Kör
inte maskinen om dessa inte fungerar som de ska.
•
• Före klippning ska du alltid kontrollera att knivarna,
•
knivskruvarna och klippenheterna är i gott
fungerande skick.
• Inspektera området där maskinen ska användas
•
och ta bort föremål som maskinen kan slunga iväg.
• Undersök terrängen för att avgöra vad som är
•
lämplig utrustning och vilka redskap eller tillbehör
som eventuellt krävs för att använda maskinen på
ett korrekt och säkert sätt.
– Förvara bränslet i en godkänd dunk och håll
den utom räckhåll från barn.
Bränsle är skadligt eller dödligt om det förtärs.
Längre exponering för bränsleångor kan orsaka
allvarliga skador och sjukdom.
– Undvik att andas in bränsleångor under en
längre tid.
– Håll händer och ansikte borta från munstycket
och bränsletankens öppning.
– Håll bränsle borta från ögon och hud.
Förvara inte maskinen eller bränslebehållaren
i närheten av en öppen låga, t.ex. nära en
varmvattenberedare eller någon annan maskin.
Fyll inte på dunkar inuti ett fordon eller på ett
lastbilsflak eller släp med plastklädsel. Ställ alltid
dunkar på marken, en bit bort från ditt fordon före
påfyllning.
Ta bort utrustningen från lastbilen eller släpet och
fyll på bränsle när den står på marken. Fyll hellre
på maskinen från en dunk än med munstycket på
en bensinpump om det inte är möjligt att lasta av
maskinen från släpet.
Kör inte maskinen utan att ha hela avgassystemet
på plats och i gott fungerande skick.
Se till att bensinpumpens munstycke hela tiden
har kontakt med kanten på bränsletankens eller
dunkens öppning tills tankningen är klar. Använd
inte en låsöppningsanordning för munstycket.
Byt omedelbart kläder om du råkar spilla bränsle
på dem. Torka upp utspillt bränsle.
Överfyll aldrig bränsletanken. Sätt på tanklocket
och dra åt det ordentligt.
Fylla på bränsle
Bränslesäkerhet
• Använd endast ren och färsk (ej äldre än 30 dagar)
• Bränsle är extremt brandfarligt och mycket
explosivt. Brand eller explosion i bränsle kan
orsaka brännskador och materiella skador.
•
– Förhindra att statisk elektricitet antänder
bränslet genom att ställa bränsledunken
och/eller maskinen direkt på marken före
påfyllning, inte i ett fordon eller ovanpå ett
föremål.
– Fyll tanken på en öppen plats, utomhus, när
motorn är kall. Torka upp utspillt bränsle.
– Hantera inte bränsle när du röker eller befinner
dig i närheten av en öppen låga eller gnistor.
– Ta inte bort tanklocket och fyll aldrig på bränsle
i bränsletanken när motorn är igång eller varm.
•
•
– Om du har spillt bränsle ska du inte starta
motorn. Undvik att orsaka gnistor tills
bränsleångorna har skingrats.
•
10
blyfri bensin med oktantal 87 eller högre för bästa
resultat (klassificeringsmetod [R+M]/2).
Etanol: Bensin som innehåller upp till 10 % etanol
(gasohol) eller 15 % MTBE (metyl-tertiär-butyleter)
baserat på volym är godkänd. Etanol och MTBE
är inte samma sak. Bensin med 15 % etanol (E15)
baserat på volym får inte användas. Använd inte
bensin som innehåller mer än 10 % etanol
baserat på volym, t.ex. E15 (innehåller 15 %
etanol), E20 (innehåller 20 % etanol) eller E85
(innehåller upp till 85 % etanol). Användning av
ej godkänd bensin kan leda till prestandaproblem
och/eller skador på motorn som eventuellt inte
omfattas av garantin.
Använd inte bensin som innehåller metanol.
Förvara inte bränsle i bränsletanken eller i en
bränsledunk under vintern om inte en stabiliserare
används.
Tillför inte olja i bensinen.
Använda stabiliserare/konditionerare
Köra in en ny maskin
Det tar tid för nya maskiner att komma upp i sin fulla
prestanda. Nya klippdäck och drivsystem har högre
friktion vilket belastar motorn ytterligare. Räkna med
att det tar 40 till 50 timmar att köra in nya maskiner så
att de får full kraft och optimal prestanda.
Använd bränslestabiliserare/konditionerare i maskinen
så att bränslet förblir färskt längre. Följ tillverkarens
anvisningar.
Viktigt: Använd inte bränsletillsatser som
innehåller metanol eller etanol.
Använda säkerhetssystemet
Tillsätt den mängd bränslestabiliserare/konditionerare
som tillverkaren uppger till färskt bränsle.
VARNING
Fylla bränsletanken
1.
Parkera maskinen på ett plant underlag, koppla
ur kraftuttaget, för rörelsereglagespakarna
till det NEUTRALA LÅSLÄGET och dra åt
parkeringsbromsen.
2.
Stäng av motorn, ta ut nyckeln och vänta tills
alla rörliga delar har stannat innan du kliver ur
förarsätet.
Om säkerhetsbrytarna är frånkopplade eller
skadade kan maskinen plötsligt gå igång,
vilket i sin tur kan leda till personskador.
• Gör inga otillåtna ändringar på
säkerhetsbrytarna.
3.
Rengör runt tanklocket och ta bort locket.
• Kontrollera säkerhetsbrytarnas funktion
dagligen och byt ut eventuella skadade
brytare innan maskinen körs.
4.
Fyll bränsletanken till påfyllningsrörets nedersta
del.
Säkerhetssystemets funktioner
Obs: Fyll inte tanken helt full. Det tomma
Säkerhetssystemet är konstruerat så att kraftuttaget
bara kan kopplas in om något av följande inträffar:
utrymmet behövs för bränslets expansion.
5.
• Flytta någon av rörelsereglagespakarna till det
Skruva på tanklocket ordentligt. Torka upp all
utspilld bensin.
olåsta mittläget.
• Sätt kraftuttagsbrytaren i KÖRLÄGET.
Säkerhetssystemet har utformats så
att knivar/redskap stannar om båda
rörelsereglagespakarna flyttas eller släpps
till det NEUTRALA låsläget.
Det finns symboler på timmätaren som visar
om säkerhetskomponenterna är i rätt läge. När
komponenten är i rätt läge tänds en triangel i
motsvarande ruta (Figur 7).
g038312
Figur 6
Utföra dagligt underhåll
g031282
Figur 7
Innan maskinen startas varje dag ska Varje
användning/dagligen-procedurerna utföras som
anges i Underhåll (sida 22).
1. Trianglarna tänds när säkerhetskomponenterna är i rätt
läge.
11
Testa säkerhetssystemet
• Använd lämpliga kläder, inklusive ögonskydd,
Serviceintervall: Varje användning eller dagligen
Testa säkerhetssystemet före varje användningstillfälle.
•
Obs: Låt en auktoriserad serviceverkstad reparera
systemet omedelbart om det inte fungerar enligt
nedanstående beskrivning.
1.
Starta motorn, se Starta motorn (sida 15).
2.
För rörelsereglagespakarna till mittläget, olåst
läge.
•
•
Obs: Knivar/redskap ska stanna och motorn
ska stanna.
•
3.
Starta motorn och koppla ur parkeringsbromsen.
4.
Flytta någon av rörelsereglagespakarna till det
olåsta mittläget.
•
5.
Fortsätt att hålla rörelsereglagespaken i det
olåsta mittläget, dra upp kraftuttagsbrytaren och
släpp brytaren.
•
Obs: Kopplingen och knivarna/redskapet ska
kopplas in.
6.
•
Flytta eller släpp rörelsereglagespakarna till det
NEUTRALA låsläget.
•
Obs: Knivarna/redskapet ska stanna samtidigt
7.
8.
som motorn ska fortsätta att gå.
•
Tryck kraftuttagsbrytaren nedåt och flytta
någon av rörelsereglagespakarna till det olåsta
mittläget.
•
Fortsätt att hålla rörelsereglagespaken i det
olåsta mittläget, dra upp kraftuttagsbrytaren och
släpp brytaren.
•
•
Obs: Kopplingen och knivarna/redskapet ska
kopplas in.
9.
Tryck kraftuttagsbrytaren till AVSTÄNGT
LÄGE.
Obs: Knivarna/redskapet ska stanna.
10.
Ha motorn igång, dra upp kraftuttagsbrytaren
och släpp den utan att hålla någon av
rörelsereglagespakarna i det olåsta mittläget.
•
Obs: Knivarna/redskapet ska inte kopplas in.
•
Under arbetets gång
•
Säkerhet under användning
•
Allmän säkerhet
•
• Ägaren/operatören kan förebygga olyckor samt
ansvarar för olyckor som kan ge upphov till
personskador eller skador på egendom.
12
långbyxor, rejäla och halkfria skor samt
hörselskydd. Sätt upp långt hår och använd inte
hängande smycken eller löst sittande kläder.
Var fullt koncentrerad på maskinen när du
använder den. Delta inte i aktiviteter som kan
distrahera dig, eftersom personskador eller skador
på egendom då kan uppstå.
Kör inte maskinen om du är sjuk, trött eller
påverkad av alkohol eller läkemedel.
Låt aldrig passagerare åka på maskinen och håll
kringstående personer och husdjur på avstånd
från maskinen under drift.
Använd endast maskinen när sikten och
väderförhållandena är goda. Använd inte
maskinen när det finns risk för blixtnedslag.
Vått gräs och våta löv kan orsaka allvarliga skador
om du halkar och rör vid kniven. Undvik att klippa
under våta förhållanden.
Se till att alla drivenheter är i neutralläge,
parkeringsbromsen är inkopplad och att du sitter i
förarsätet innan du startar motorn.
Se till att du har bra fotfäste när du använder
maskinen, särskilt när du backar.
Håll händer och fötter borta från klippenheterna.
Håll alltid avstånd till utkastaröppningen.
Titta bakåt och nedåt innan du backar för att se
till att vägen är fri.
Var extra försiktig i närheten av skymda hörn,
buskage, träd eller andra föremål som kan
försämra sikten.
Stanna knivarna när du inte klipper gräs.
Stanna maskinen, ta ut tändningsnyckeln och
vänta tills alla rörliga delar har stannat innan du
undersöker klippdäcket eller redskapet om du
kör på ett föremål eller om maskinen vibrerar på
ett onormalt sätt. Reparera alla skador innan du
börjar köra maskinen igen.
Sakta ned och var försiktig när du svänger och
korsar vägar och trottoarer med maskinen. Lämna
alltid företräde.
Koppla från klippenheten och stäng av motorn
innan du ställer in klipphöjden (om du inte kan
justera den från förarplatsen).
Kör endast motorn i välventilerade utrymmen.
Avgaser innehåller koloxid, vilket är dödligt om
det andas in.
Lämna aldrig en maskin som är i gång utan
uppsikt.
Innan du lämnar förarplatsen (till exempel för
att tömma gräsuppsamlarna eller för att rensa
utkastaren) ska du göra följande:
– Parkera maskinen på ett plant underlag.
• Använd endast maskinen under förhållanden då
– Koppla bort kraftuttaget.
– Lägg i parkeringsbromsen.
– Stäng av motorn och ta ur tändningsnyckeln.
– Vänta tills alla rörliga delar har stannat.
• Stäng av maskinen och koppla ur klippenhetens
drivning i följande situationer:
– Före tankning
•
– Innan du rensar blockeringar.
– Innan du kontrollerar, rengör eller underhåller
klippenheten.
•
– När du har kört på något främmande föremål
eller om det uppstår onormala vibrationer.
Kontrollera noga om klippenheten har skadats
och reparera eventuella skador innan du startar
och kör maskinen igen.
•
– Innan du lämnar förarplatsen.
• Använd inte maskinen som bogserfordon.
• Använd endast tillbehör och redskap som har
fullgod drivkraft, styrning eller stabilitet föreligger.
Tänk på att maskinen kan förlora drivkraften om
du kör på vått gräs, tvärs över sluttningar eller i
nedförslutning. Om drivhjulen tappar dragkraft kan
det leda till att maskinen glider och att du förlorar
kontrollen över bromsning och styrning. Maskinen
kan glida även om drivhjulen stoppas.
Ta bort eller märk ut hinder som t.ex. diken, hål,
fåror, gupp, stenar eller andra dolda faror. Det kan
finnas dolda hinder i högt gräs. Ojämn terräng kan
göra att maskinen välter.
Var extra försiktig när du kör med tillbehör eller
redskap. Dessa kan ändra maskinens stabilitet
och leda till att du förlorar kontrollen. Följ
anvisningarna för motvikterna.
Ställ dig inte i maskinens färdriktning om du
förlorar kontrollen över maskinen.
Använda parkeringsbromsen
godkänts av Toro®.
Koppla alltid in parkeringsbromsen när du stänger av
maskinen eller lämnar den utan uppsikt. Kontrollera
alltid att parkeringsbromsen fungerar innan maskinen
används.
Säkerhet i sluttningar
• Sluttningar är en betydande faktor vid olyckor som
orsakas av att föraren förlorat kontrollen eller att
maskinen välter, vilket kan innebära livsfara eller
leda till allvarliga personskador. Du ansvarar för
säker drift i sluttningar. Om du kör maskinen i
en sluttning måste du vara extra försiktig. Vidta
följande åtgärder innan du använder maskinen
i en sluttning:
Justera parkeringsbromsen om den inte är tillräckligt
stark, se Justera bromsarna (sida 45).
Dra parkeringsbromsspaken bakåt för att koppla in
den (Figur 8).
Tryck parkeringsbromsspaken framåt för att koppla
ur den.
– Läs och ta till dig sluttningsanvisningarna i
bruksanvisningen och på maskinen.
– Utvärdera dagligen förhållandena på platsen
för att fastställa om sluttningen är säker för
maskindrift. Använd sunt förnuft och ett
gott omdöme när du utför utvärderingen.
Förändringar i terrängen, t.ex. fukt, kan snabbt
påverka hur maskinen fungerar i en sluttning.
• Kör tvärs över sluttningar, aldrig uppåt eller nedåt
i dem. Kör aldrig maskinen i mycket branta eller
våta sluttningar.
g009465
Figur 8
• Identifiera faror nere vid slutet av sluttningen.
Kör inte maskinen nära stup, diken, flodbäddar,
vatten eller andra riskfyllda områden. Maskinen
kan välta plötsligt om ett hjul kör över en kant
eller kanten ger vika. Håll säkert avstånd (dubbel
maskinbredd) mellan maskinen och riskfyllda
områden. Använd en manuell gräsklippare eller
ett handhållet verktyg vid arbete i dessa områden.
1. Parkeringsbroms –
inkopplad
2. Parkeringsbroms –
urkopplad
Använda knivreglagebrytaren (kraftuttaget)
• Undvik att starta, stänga av eller svänga med
maskinen i sluttningar. Undvik att göra plötsliga
ändringar i hastighet eller riktning, sväng långsamt
och gradvis.
Knivreglagebrytaren (kraftuttaget) används
tillsammans med rörelsereglagespakarna för att
koppla in och ur klipparknivarna.
13
Koppla in klipparknivarna
(kraftuttaget)
g008946
Figur 12
Använda choken
Använd choken för att starta en kall motor.
1.
Dra upp chokereglaget så att choken aktiveras
innan du använder tändningslåset (Figur 13).
2.
Tryck ned chokeknappen så att choken
avaktiveras när motorn har startats (Figur 13).
g031592
Figur 9
Koppla ur klipparknivarna
(kraftuttaget)
Figur 10 och Figur 11 visar två sätt att koppla ur
klipparknivarna.
g009174
Figur 10
g008959
Figur 13
1. AKTIVERAT
g031593
Figur 11
Använda gasreglaget
Du kan flytta gasreglaget mellan det SNABBA och det
LÅNGSAMMA läget (Figur 12).
Använd alltid det
kraftuttaget.
SNABBA
läget när du kopplar in
14
LÄGE
2. INAKTIVERAT
LÄGE
Använda tändningslåset
Starta motorn
Viktigt: Låt inte startmotorn gå i mer än
Viktigt: Låt inte startmotorn gå i mer än
fem sekunder åt gången. Om motorn inte startar
ska du vänta 15 sekunder innan du försöker
igen. Om du inte följer de här anvisningarna kan
startmotorn brännas ur.
fem sekunder åt gången. Om motorn inte startar
ska du vänta 15 sekunder innan du försöker
igen. Om du inte följer de här anvisningarna kan
startmotorn brännas ur.
Obs: Det kan vara nödvändigt att upprepa cykeln för
Obs: Det kan vara nödvändigt att upprepa cykeln för
att starta motorn när du startar den för första gången
efter att du har fyllt ett helt tomt bränslesystem med
bränsle.
att starta motorn när du startar den för första gången
efter att du har fyllt ett helt tomt bränslesystem med
bränsle.
g031239
Figur 14
g031281
Figur 15
g273672
Figur 16
15
Stänga av motorn
Använda plattformen
Du kan använda maskinen med plattformen i det
upphöjda eller nedsänkta läget. Det är upp till dig att
bestämma vilket läge som ska användas.
VAR FÖRSIKTIG
Barn eller kringstående kan skadas om de
flyttar eller försöker köra en maskin som har
lämnats utan uppsikt.
VARNING
Förarplattformen är tung och kan orsaka
skador när du höjer eller sänker den. Sänk
eller höj försiktigt förarplattformen. Om den
tappas plötsligt kan du komma till skada.
• Lägg inte handen eller fingrarna på
plattformens svängområde när du sänker
och höjer förarplattformen.
• Kontrollera att plattformen stöds när du
drar ut spärrpinnen.
• Kontrollera att spärren håller fast
plattformen när du fäller upp den. Tryck
den hårt mot kudden så att spärrpinnen
går i lås.
• Håll kringstående på avstånd från
maskinen när du höjer och sänker
plattformen.
Ta alltid ut nyckeln och koppla in
parkeringsbromsen innan du lämnar
förarsätet.
Låt motorn gå på tomgång med en låg växel
(sköldpaddan) i 60 sekunder innan du vrider
tändningen till AV-LÄGET.
Använda maskinen med
plattformen upphöjd
Kör maskinen med plattformen uppåt under följande
förhållanden:
• Använda maskinen nära stup
• Använda maskinen på små ytor som maskinen
är för stor för
• Områden med lågt hängande grenar eller andra
föremål
• du lastar maskinen för transport
• du kör uppför sluttningar.
Höj plattformen genom att dra plattformens bakre del
så att spärrpinnen och knoppen går i lås. Tryck den
hårt mot kudden så att spärrpinnen går i lås.
g030982
Figur 17
Använda maskinen med
plattformen nedsänkt
Viktigt: Se till att bränslekranen är stängd innan
maskinen transporteras eller ställs i förvaring, för
att förhindra bränsleläckage. Dra bort kabeln från
tändstiftet/-stiften innan maskinen ställs i förvar
för att förhindra oavsiktlig start.
Kör maskinen med plattformen nedsänkt under
följande förhållanden:
• Använda maskinen på de flesta områden
• du kör tvärs över sluttningar
• du kör nedför sluttningar.
Sänk plattformen genom att skjuta den framåt mot
kudden så att trycket på spärrpinnen släpper. Dra
sedan ut knoppen och sänk ned plattformen (Figur
18).
16
Köra framåt
1.
Koppla ur parkeringsbromsen. Se Använda
parkeringsbromsen (sida 13).
2.
För rörelsereglagespakarna till det olåsta
mittläget.
g031026
Figur 18
1. Plattformen upphöjd
3. Dra ut knoppen för att
sänka ned plattformen.
2. Plattformen nedsänkt
g030983
Figur 19
Köra framåt och bakåt
Med gasreglaget styrs motorns varvtal mätt i rpm
(varv per minut). Sätt gasreglaget i det SNABBA läget
för bästa prestanda.
1. Främre referensstav
4. Höger rörelsereglagespak
2. Vänster rörelsereglagespak
5. Höger rörelsereglagespak
i det NEUTRALA LÅSLÄGET
3. Bakre referensstav
6. Vänster rörelsereglagespak i det NEUTRALA
LÅSLÄGET
Viktigt: Maskinen ska backas över trottoarkanter,
3.
med ett hjul åt gången, eftersom den kan skadas
om den körs framåt över trottoarkanter.
För långsamt rörelsereglagespakarna framåt
(Figur 20).
Obs: Motorn stängs av om en rörelsereglage-
VAR FÖRSIKTIG
spak flyttas när parkeringsbromsen är inkopplad.
Maskinen kan rotera väldigt snabbt och du
kan förlora kontrollen över maskinen vilket
kan leda till personskador för dig och skador
på maskinen.
Obs: Ju längre du för rörelsereglagen i endera
riktningen, desto snabbare kommer maskinen
att förflytta sig i denna riktning.
Obs: Dra tillbaka rörelsereglagespakarna till
Sakta ned innan du gör en skarp sväng.
NEUTRALLÄGET
17
när du vill stanna.
Justera klipphöjden
Klipphöjden kan ställas in på 38–127 mm i steg om
6 mm.
Obs: Att använda en klipphöjd under 51 mm ökar
slitaget på klipparremmen. Använd om möjligt en
klipphöjd som är högre än 51 mm.
g273674
Figur 20
Köra bakåt
1.
För båda rörelsereglagespakarna till det olåsta
mittläget.
2.
Flytta långsamt rörelsereglagespakarna bakåt
(Figur 21).
g273673
g267253
Figur 21
Figur 22
18
Använda vikter
främre och bakre spännremmarna ska vara riktade
nedåt och ut från maskinen.
• Vikter kan monteras för att förbättra balansen. Du
kan lägga till eller ta bort vikter för att ge bästa
möjliga prestanda i olika arbetsförhållanden samt
efter egna önskemål.
Använda bränslekranen
Stäng bränslekranen vid transport, underhåll och
förvaring (Figur 23).
• Lägg till eller ta bort en vikt i taget tills du uppnår
önskad hantering och balans.
Kontrollera att bränslekranen är öppen när motorn
startas.
• Se redskapens bruksanvisning för
rekommenderade vikter.
Obs: Kontakta en auktoriserad återförsäljare om du
vill beställa vikter.
VARNING
För stora viktförändringar kan påverka
maskinens användning och göra den svår att
hantera. Detta kan orsaka allvarliga skador på
dig eller kringstående.
g273676
• Ändra bara vikten i små steg.
• Efter varje viktförändring bör du kontrollera
att du kan hantera maskinen på ett säkert
sätt.
Efter körning
Säkerhet efter användning
g031238
Figur 23
Allmän säkerhet
1. AKTIVERAT
• Stäng alltid av maskinen, ta ut tändningsnyckeln,
vänta tills alla rörliga delar har stannat och låt
maskinen svalna innan du justerar, servar, rengör
eller ställer den i förvaring.
• Ta bort gräs och skräp från klippenheterna,
ljuddämparna och motorrummet för att undvika
eldsvåda. Torka upp eventuellt olje- eller
bränslespill.
• Stäng av bränsletillförseln på maskinen vid
förvaring och transport.
• Koppla ur kraftuttaget när du transporterar
maskinen eller inte använder den.
• Förvara aldrig maskinen eller bränslebehållaren i
närheten av en öppen låga, gnista eller tändlåga,
t.ex. på en varmvattenberedare eller någon annan
anordning.
• Använd ramper i fullbredd när du lastar maskinen
på en släpvagn eller lastbil.
• Bind fast maskinen så att den sitter säkert med
spännband, kedjor, vajrar eller rep. Både de
19
LÄGE
2. INAKTIVERAT
LÄGE
Skjuta maskinen för hand
Transportera maskinen
Med hjälp av överströmningsventilerna kan du skjuta
maskinen för hand utan att motorn är igång.
Använd en släpvagn eller lastbil för tung last för att
transportera maskinen. Använd en fullbreddsramp.
Se till att alla bromsar, lampor och markeringar som
krävs enligt lag finns på släpvagnen eller lastbilen. Läs
alla säkerhetsanvisningarna noga. Att känna till den
här informationen kan hjälpa dig och kringstående att
undvika skador. Kontrollera vilka lokala bestämmelser
som gäller för transport på släp.
Viktigt: Skjut alltid maskinen för hand. Bogsera
inte maskinen eftersom hydrauliken då kan
skadas.
Viktigt: Starta eller använd inte maskinen när
överströmningsventilerna är öppna. Detta kan
skada systemet.
VARNING
Det är farligt att köra på gator eller vägar utan
blinkers, strålkastare och reflexer, eller utan
en skylt för långsamtgående fordon, och det
kan orsaka olyckor med personskador som
följd.
Kör inte maskinen på allmän väg.
Välja ett släp
VARNING
Om man lastar på en maskin på ett släp eller
en lastbil ökar risken för att välta, vilket kan
orsaka allvarliga personskador och innebära
livsfara (Figur 25).
• Använd endast en fullbreddsramp. Använd
inte åtskilda ramper för var sida av
maskinen.
• Kontrollera att rampen är minst fyra gånger
så lång som släpvagns- eller lastbilsflakets
höjd från marken.
g030984
Figur 24
20
5.
Backa maskinen uppför ramper (Figur 26).
g031405
Figur 26
1. Backa maskinen uppför
ramper.
g229507
Figur 25
3. H = släpvagns- eller
lastbilsflakets höjd från
marken
2. Rampen är minst 4 gånger 4. Släp
så lång som släpets eller
lastbilsflakets höjd från
marken
1. Fullbreddsramp i uppfällt
läge
2. Gå med maskinen nedför
rampen.
6.
Stäng av motorn, ta ut nyckeln och koppla in
parkeringsbromsen.
7.
Bind fast maskinen nära de främre svänghjulen
och den bakre stötdämparen med remmar,
kedjor, kablar eller rep (Figur 27). Kontrollera
vilka lokala bestämmelser som gäller för
transport på släp.
Lasta maskinen
VARNING
Om man lastar på en maskin på ett släp eller
en lastbil ökar risken för att välta, vilket kan
orsaka allvarliga personskador och innebära
livsfara.
• Var mycket försiktig vid körning på en
ramp.
• Backa maskinen uppför rampen och gå
med den framåt nedför rampen.
• Undvik plötslig acceleration eller
inbromsning när du kör maskinen på en
ramp, eftersom det kan orsaka att du
tappar kontrollen eller tippar.
1.
Om du använder en släpvagn ska den kopplas
till det bogserande fordonet och säkras med
säkerhetskedjor.
2.
Anslut i förekommande fall släpvagnsbromsarna
och släpvagnsbelysningen.
3.
Sänk ned rampen (Figur 25).
4.
Höj upp plattformen.
g273707
Figur 27
1. Fästöglor
Viktigt: Håll alltid plattformen upphöjd när
maskinen ska lastas eller lossas.
21
Underhåll
Obs: Vänster och höger sida på maskinen är lika med förarens vänstra respektive högra sida vid normal
körning.
VAR FÖRSIKTIG
Om du lämnar tändningsnyckeln i låset kan någon råka starta motorn av misstag och skada dig
eller någon annan person allvarligt.
Ta ut tändningsnyckeln innan du utför något underhåll.
Säkerhet vid underhåll
• Ta bort gräs och skräp från klippenheten,
drivhjulen, ljuddämparna och motorn för att
undvika eldsvåda. Torka upp eventuellt olje- eller
bränslespill.
• Gör följande innan du justerar, rengör, utför
underhåll på maskinen, eller när du lämnar den
utan uppsikt:
• Undersök gräsutkastarens komponenter ofta och
– Ställ maskinen på ett plant underlag.
byt ut dem om de är slitna eller skadade.
– Koppla bort drivenheterna.
• Förlita dig inte på att ett hydraulsystem ska
– Koppla in parkeringsbromsen.
stötta upp maskinen. Stötta upp maskinen med
pallbockar när du höjer den.
– Stäng av motorn och ta ur tändningsnyckeln.
– Vänta tills alla rörliga delar har stannat.
• Alla delar ska vara i gott bruksskick och alla
hydraulkopplingar ska vara åtdragna. Byt ut slitna
och skadade delar och dekaler, eller ersätt de som
saknas. Tillförsäkra säkert bruksskick genom att
se till att alla fästelement är åtdragna på maskinen.
– Låt maskinens komponenter svalna innan du
utför något underhåll.
• Låt inte obehöriga personer serva maskinen.
• Håll händer och fötter borta från rörliga delar. Gör
• Använd endast originalreservdelar och tillbehör
helst inga justeringar när motorn är igång.
från Toro för att garantera optimal prestanda och
fortlöpande säkerhet för produkten. Det kan vara
farligt att använda reservdelar och tillbehör från
andra tillverkare och det kan göra produktgarantin
ogiltig.
• Lätta försiktigt på trycket i komponenter med
lagrad energi.
• Kontrollera parkeringsbromsens funktion ofta.
Justera och underhåll bromsen vid behov.
• Mixtra aldrig med säkerhetsbrytarna. Kontrollera
regelbundet att säkerhetsbrytarna fungerar som
de ska.
Rekommenderat underhåll
Underhållsintervall
Underhållsförfarande
Efter de första 8 timmarna
• Byt ut motoroljan.
• Kontrollera hydraulvätskenivån.
Efter de första 50 timmarna
• Byt ut hydrauloljefiltren och hydraulvätskan.
Efter de första 100 timmarna
• Kontrollera hjulmuttrarna.
Varje användning eller
dagligen
Var 50:e timme
•
•
•
•
•
•
•
Kontrollera säkerhetssystemet.
Kontrollera oljenivån i motorn.
Rengör luftintagsgallret (oftare vid dammiga eller smutsiga förhållanden).
Rengör transmissionens kylarfläktar och -skydd.
Testa parkeringsbromsen.
Kontrollera knivarna.
Rengör klippdäcket.
• Kontrollera gnistsläckaren (om sådan finns).
• Kontrollera däcktrycket.
22
Underhållsintervall
Underhållsförfarande
•
•
•
•
•
Var 100:e timme
Byt ut motoroljan.
Kontrollera och rengör tändstiftet och ställ in elektrodavståndet.
Kontrollera batteriet.
Kontrollera kopplingen.
Kontrollera och rengör motorns kylflänsar och höljen (oftare vid dammiga eller
smutsiga förhållanden).
• Kontrollera klipparremmen/-remmarna.
Var 200:e timme
• Byt ut motoroljefiltret.
Var 250:e timme
• Byt ut huvudfiltret (oftare vid dammiga eller smutsiga arbetsförhållanden).
• Kontrollera det inre luftfiltret (oftare vid dammiga eller smutsiga arbetsförhållanden).
Var 300:e timme
• Kontrollera och justera ventilspelet. Kontakta en auktoriserad återförsäljare.
Var 500:e timme
•
•
•
•
Var 800:e timme
• Byt ut bränslefiltret.
Var 1000:e timme
• Byt ut drivremmen.
Byt ut det inre luftfiltret (oftare vid dammiga eller smutsiga arbetsförhållanden).
Justera hjulsvängarmarnas lager.
Kontrollera hydraulvätskenivån.
Byt ut hydrauloljefiltren och hydraulvätskan.
Före förvaring
•
•
•
•
Reparera lackskador.
Utför alla underhållsprocedurer i listan ovan före förvaring.
Reparera lackskador.
Utför alla underhållsprocedurer i listan ovan före förvaring.
Årligen
•
•
•
•
•
Smörj de främre hjulsvängarmarna (oftare vid dammiga och smutsiga förhållanden).
Smörj svänghjulsnaven.
Smörj rörelsereglagen.
Applicera monteringssmörjmedel på kuddvreden.
Kontrollera knivbultarna och de böjda brickorna. Byt ut om den är skadad.
Viktigt: Mer information om underhållsrutiner finns i bruksanvisningen till motorn.
23
Förberedelser för
underhåll
Öppna motorskyddet och
skyddsexpansionen
1.
Lossa kudden för åtkomst
till den bakre delen
Ta bort skruven och ansatsmuttern som fäster
motorskyddet på skyddsexpansionen (Figur 29).
Du kan lossa kudden så att du kommer åt maskinens
bakre del för underhåll eller justeringar.
1.
Sänk ned plattformen.
2.
Lossa vreden på vardera sidan av maskinen
(Figur 28).
g279539
g032556
Figur 29
Figur 28
1. Vred
1. Skruv och ansatsmutter
2. Kudde
3.
Ta bort kudden och sänk ned den till plattformen.
4.
Utför underhåll eller gör justeringar på maskinen.
5.
Lyft upp kudden och skjut tillbaka den på
pinnarna på båda sidorna av maskinen.
6.
Dra åt vreden.
2.
2. Motorskydd
Vrid motorskyddet framåt enligt Figur 30.
g279542
Figur 30
24
3.
Stänga motorskyddet och
skyddsexpansionen
Ta bort de två skruvarna (5/16 x 1 tum) och
remskyddet (Figur 31).
1.
Montera skyddsexpansionen enligt Figur 32.
Dra åt muttrarna till 20–25 Nm.
2.
Montera remskyddet enligt Figur 31. Dra åt
skruvarna till 20–25 Nm.
3.
Vrid motorskyddet bakåt enligt Figur 33.
g279540
Figur 31
1. Skruv – 5/16 x 1 tum (2)
4.
2. Remskydd
Ta bort sexkantsmuttern (5/16 tum) och muttern
(5/16 tum) som fäster skyddsexpansionen
vid vagnsskruvarna (Figur 32). Ta bort
skyddsexpansionen.
g279543
Figur 33
4.
g279541
Figur 32
1. Sexkantsmutter (5/16 tum) 3. Mutter (5/16)
2. Skyddsförlängning
4. Vagnsskruv (5/16 x 4 tum)
25
Fäst motorskyddet vid skyddsexpansionen med
skruven och ansatsmuttern enligt Figur 29.
Ta bort den vänstra
remkåpan
1.
Ta bort de två flänsskruvarna som fäster
spännkåpan på den vänstra remkåpan och ta
bort spännkåpan (Figur 34).
g270474
Figur 36
1. Vagnsskruv
3. Vänster remkåpa
2. Vänster CE-kåpa
4. Flänslåsmutter
4.
g270487
Ta bort de tre skruvar som fäster den vänstra
remkåpan på klippdäcket och ta bort kåpan
(Figur 37).
Figur 34
1. Flänsskruvar (¼ x ⅝ tum)
3. Vänster remkåpa
2. Spännkåpa
2.
Ta bort den skruv som fäster remkåpsflänsarna
enligt Figur 35.
g270486
Figur 35
1. Höger remkåpa
3. Flänsskruv (vänster och
höger remkåpa)
2. Fläns (vänster remkåpa)
g270488
Figur 37
3.
1. Skruvar
Ta bort de två vagnsskruvarna och de två
låsmuttrarna som fäster den vänstra CE-kåpan
på den vänstra remkåpan (Figur 36).
26
2. Vänster remkåpa
Ta bort höger remkåpa
1.
Ta bort de två vagnsskruvarna och de två
låsmuttrarna som fäster den högra CE-kåpan på
den högra remkåpan (Figur 38).
g270475
Figur 38
1. Flänslåsmutter
3. Höger CE-skydd
2. Höger remkåpa
4. Vagnsskruv
2.
Ta bort de två skruvar och flänsskruven som
fäster den högra remkåpan på klippdäcket och
ta bort kåpan (Figur 39).
g270489
Figur 39
27
1. Höger remkåpa
3. Klippdäck
2. Skruv
4. Flänsskruv
Montera höger remkåpa
1.
2.
Montera höger remkåpa på klippdäcket (Figur
40) med de två skruvar som du tog bort i Ta bort
den vänstra remkåpan (sida 26).
Montera den högra CE-kåpan på den högra
remkåpan (Figur 41) med de två vagnsskruvar
och två låsmuttrar som du tog bort i Ta bort den
vänstra remkåpan (sida 26).
g270475
Figur 41
g270504
Figur 40
1. Höger remkåpa
3. Klippdäck
2. Skruv
4. Flänsskruv
28
1. Flänslåsmutter
3. Höger CE-skydd
2. Höger remkåpa
4. Vagnsskruv
Montera vänster remkåpa
1.
Montera vänster remkåpa på klippdäcket (Figur
42) med de tre skruvar som du tog bort i Ta bort
den vänstra remkåpan (sida 26).
g270474
Figur 43
1. Vagnsskruv
3. Vänster remkåpa
2. Vänster CE-kåpa
4. Flänslåsmutter
3.
Fäst remkåpans flänsar med flänsskruven
(Figur 44) som du tog bort i Ta bort den vänstra
remkåpan (sida 26).
g270503
Figur 42
1. Skruvar
2.
2. Vänster remkåpa
Montera den vänstra CE-kåpan på den vänstra
remkåpan (Figur 43) med de två vagnsskruvar
och två låsmuttrar som du tog bort i Ta bort den
vänstra remkåpan (sida 26).
g270486
Figur 44
1. Höger remkåpa
3. Flänsskruv (vänster och
höger remkåpa)
2. Fläns (vänster remkåpa)
4.
29
Montera spännkåpan på den vänstra remkåpan
med de två flänsskruvar som du tog bort i Ta bort
den vänstra remkåpan (sida 26), enligt Figur 45.
Smörjning
Smörja maskinen
Smörj med litium- eller molybdenfett nr 2.
1. Koppla ur kraftuttaget och dra åt
parkeringsbromsen.
2. Stäng av motorn, ta ut nyckeln och vänta tills
alla rörliga delar har stannat innan du kliver ur
förarsätet.
3. Torka av smörjnipplarna med en trasa.
Obs: Skrapa bort eventuell färg på
g270487
Figur 45
1. Flänsskruvar (¼ x ⅝ tum)
4.
5.
3. Vänster remkåpa
2. Spännkåpa
6.
nippelns/nipplarnas framsida.
Sätt på en fettspruta på nippeln.
Pumpa in fett i nipplarna tills det börjar tränga ut
ur lagren.
Torka bort överflödigt fett.
Smörja det fjäderbelastade
mellanhjulet
Viktigt: Endast högtemperaturfett ska användas.
Använd inte universalfett.
1. Öppna motorskyddet. Se Öppna motorskyddet
och skyddsexpansionen (sida 24).
2. Ta bort vänster remkåpa, se Ta bort den vänstra
remkåpan (sida 26).
3. Smörj det fjäderbelastade mellanhjulet
på klippdäcket med högtemperaturfett vid
smörjnippeln som visas i Figur 46.
g273838
Figur 46
1. Smörjnippel
4.
30
Montera vänster remkåpa, se Montera vänster
remkåpa (sida 29).
5.
Stäng motorskyddet. Se Stänga motorskyddet
och skyddsexpansionen (sida 25).
5.
Obs: Gänglåsningslim har applicerats för att
fästa distansmuttrarna på axeln. Ta bort axeln
(med den andra distansmuttern fortfarande på
plats) från hjulet.
Smörja de främre
hjulsvängarmarna
6.
Bänd loss tätningen och kontrollera om lagren
är slitna eller skadade. Byt ut dem vid behov.
7.
Fyll lagren med universalfett.
8.
Sätt i ett lager och en ny tätning i hjulet.
Serviceintervall: Årligen
Typ av fett: litium- eller molybdenfett
1.
Ta bort dammkåpan och justera hjulsvängarmarna. Se Justera hjulsvängarmarnas lager
(sida 42).
Obs: Du måste byta ut tätningarna.
9.
Obs: Låt dammkåpan vara av tills du har smort
hjulsvängarmarna.
2.
Ta bort sexkantspluggen.
3.
Gänga in en smörjnippel (¼ tum – 28 konisk
gänga) i hålet.
4.
Pumpa in fett i smörjnippeln tills det tränger ut
runt det övre lagret.
5.
Ta ut smörjnippeln ur hålet.
6.
Ta bort en distansmutter från svänghjulets axel.
Stryk på gänglåsningslim på en distansmutter
och gänga på den på axeln med plattjärnen
vända utåt om båda distansmuttrarna har tagits
bort eller ramlat av från axeln.
Obs: Gänga inte på distansmuttern hela
vägen till axelns slut. Lämna ca 3 mm från
distansmutterns ytterkant till axelns ände inuti
muttern.
10.
För in den monterade muttern och axeln i hjulet
på sidan med lagret och det nya skyddet.
Montera sexkantpluggen och dammkåpan.
11.
Smörja svänghjulsnaven
Lägg hjulet med den öppna sidan vänd uppåt,
och fyll området inuti hjulet runt axeln med
universalfett.
12.
Sätt i det andra lagret och ett nytt skydd i hjulet.
Serviceintervall: Årligen
13.
Stryk på gänglåsningslim på den andra
distansmuttern och gänga på den på axeln med
plattjärnen vända utåt.
14.
Dra åt muttern till 8–9 N·m, lossa på den och dra
därefter åt den igen till 2–3 N·m.
Typ av fett: litium- eller molybdenfett
1.
Ställ maskinen på ett plant underlag, koppla ur
kraftuttaget och koppla in parkeringsbromsen.
2.
Stäng av motorn, ta ut nyckeln och vänta tills
alla rörliga delar har stannat innan du kliver ur
förarsätet.
3.
Ta bort svänghjulet från hjulgafflarna.
4.
Ta bort skyddstätningarna från hjulnavet (Figur
47).
Obs: Kontrollera att axeln inte sticker ut ur
någon av muttrarna.
15.
Sätt skyddstätningarna över hjulnavet och
montera hjulet i hjulgaffeln.
16.
Montera svänghjulets skruv och dra åt muttern
helt.
Viktigt: Kontrollera lagerjusteringen ofta genom
att snurra svänghjulet, annars kan skyddet och
lagret skadas. Hjulet ska inte snurra fritt mer än ett
till två varv och inte heller ha något spel i sidled.
Om hjulet snurrar fritt ändrar du distansmutterns
åtdragningsmoment tills det tar emot något och
stryker på gänglåsningslim.
g006115
Figur 47
1. Skyddstätning
2. Distansmutter med
plattjärn
31
Smörja rörelsereglagen
Motorunderhåll
Serviceintervall: Årligen
Motorsäkerhet
Smörj förarkontrollens kulled och rörelsereglagebussningen för båda reglagen.
• Stäng av motorn innan du kontrollerar oljenivån
eller fyller på olja i vevhuset.
Obs: Använd en oljekanna mellan reglagefästena
• Håll händer, fötter, ansikte och andra kroppsdelar
för att smörja bussningen som sitter inuti det vridbara
röret.
samt kläder på avstånd från ljuddämparen och
andra heta ytor.
Serva luftrenaren
Var 250:e timme—Byt ut huvudfiltret (oftare vid
dammiga eller smutsiga arbetsförhållanden).
Var 250:e timme—Kontrollera det inre
luftfiltret (oftare vid dammiga eller smutsiga
arbetsförhållanden).
Var 500:e timme—Byt ut det inre luftfiltret (oftare
vid dammiga eller smutsiga arbetsförhållanden).
Demontera filtren
1.
Koppla ur kraftuttaget, för rörelsereglagespakarna till det NEUTRALA LÅSLÄGET och koppla in
parkeringsbromsen.
2.
Stäng av motorn, ta ut nyckeln och vänta tills
alla rörliga delar har stannat innan du kliver ur
förarsätet.
3.
Öppna motorskyddet. Se Öppna motorskyddet
och skyddsexpansionen (sida 24).
4.
Lossa spärrhakarna på luftrenaren och dra av
luftrenarkåpan från luftrenarhuset (Figur 49).
g228034
Figur 48
1. Förarkontrollens kulled
2. Vridbart rör
g026970
Figur 49
1. Luftrenarklämmor
2. Luftrenarkåpa
32
3. Huvudfilter
4. Inre filter
5.
Rengör luftrenarkåpan invändigt med tryckluft.
6.
Dra försiktigt ut huvudfiltret ur luftrenarhuset
(Figur 49).
Serva motoroljan
Obs: Undvik att knacka filtret mot sidan på
luftrenarhuset.
7.
Avlägsna endast det inre filtret om du har för
avsikt att byta ut det.
Motoroljespecifikationer
Oljetyp: renande olja (API-klassificering SJ eller
högre)
Kontrollera filtren
1.
Motoroljevolym: 2,1 liter med filter, 1,8 liter utan filter
Kontrollera säkerhetsfiltret. Byt ut både
säkerhetsfiltret och huvudfiltret om det är
smutsigt.
Viskositet: se tabellen nedan.
Viktigt: Försök inte att rengöra
säkerhetsfiltret. Om säkerhetsfiltret är
smutsigt är huvudfiltret skadat.
2.
Kontrollera om huvudfiltret är skadat genom
att titta i filtret och lysa med en kraftig lampa
på filtrets utsida. Byt ut huvudfiltret om det är
smutsigt, böjt eller skadat.
Obs: Hål i filtret syns som ljusa punkter. Rengör
inte huvudfiltret.
Montera filtren
g004216
Figur 50
Viktigt: Kör alltid motorn med både luftfilter och
skydd monterade för att undvika motorskador.
1.
Kontrollera så att inte filtren har skadats under
transporten innan du monterar nya filter.
Kontrollera oljenivån i motorn
Obs: Använd inte ett skadat filter.
2.
Om du byter ut det inre filtret ska du försiktigt
skjuta in det i filterhuset (Figur 49).
3.
Skjut försiktigt in huvudfiltret över säkerhetsfiltret
(Figur 49).
Serviceintervall: Varje användning eller dagligen
Obs: Kontrollera oljenivån när motorn är kall.
VARNING
Vid kontakt med heta ytor kan personskador
uppstå.
Obs: Kontrollera att huvudfiltret sitter ordentligt
genom att trycka på dess yttre kant när du
monterar det.
Håll händer, fötter, ansikte och andra
kroppsdelar samt kläder på avstånd från
ljuddämparen och andra heta ytor.
Viktigt: Tryck inte mitt på filtret där det är
mjukt.
4.
5.
Montera luftrenarkåpan med ventilatorlocket
nedfällt och vrid den så att spärrhakarna låser
fast kåpan på dess plats (Figur 49).
Viktigt: Fyll inte på för mycket olja i vevhuset
eftersom detta kan skada motorn. Kör inte motorn
om oljenivån ligger under lågnivåmärket eftersom
detta kan skada motorn.
Stäng motorskyddet. Se Stänga motorskyddet
och skyddsexpansionen (sida 25).
33
1.
Ställ maskinen på ett plant underlag, koppla ur
kraftuttaget och koppla in parkeringsbromsen.
2.
Stäng av motorn, ta ut nyckeln och vänta tills
alla rörliga delar har stannat innan du kliver ur
förarsätet.
3.
Kontrollera oljenivån i motorn enligt (Figur 51).
Byta ut motoroljan
Serviceintervall: Efter de första 8 timmarna
Var 100:e timme
Obs: Kassera spilloljan på en återvinningsstation.
1.
Parkera maskinen så att tömningssidan är något
lägre än den motsatta sidan så att tanken töms
helt.
2.
Koppla ur kraftuttaget, för rörelsereglagespakarna till det NEUTRALA LÅSLÄGET och dra åt
parkeringsbromsen.
3.
Stäng av motorn, ta ut nyckeln och vänta tills
alla rörliga delar har stannat innan du kliver ur
förarsätet.
4.
Byt motoroljan på det sätt som visas i Figur 52.
g273859
g273859
g194611
Figur 51
g031447
Figur 52
5.
34
Häll långsamt ca 80 % av den angivna oljan i
påfyllningsröret och tillsätt långsamt ytterligare
olja tills den når markeringen Full (Figur 53).
g273859
g194610
Figur 53
6.
Starta motorn och kör till ett plant område.
7.
Kontrollera oljenivån igen.
Byta ut motoroljefiltret
Serviceintervall: Var 200:e timme
Obs: Byt motoroljefiltret oftare vid mycket dammiga
eller sandiga arbetsförhållanden.
1.
Töm motorn på olja; se Byta ut motoroljan (sida
34).
2.
Byt ut motoroljefiltret (Figur 54).
g027477
Figur 54
Obs: Kontrollera att oljefilterpackningen ligger
mot motorn och vrid sedan filtret ytterligare 3/4
varv.
3.
Fyll vevhuset med ny olja av rätt typ, se
Motoroljespecifikationer (sida 33).
Serva tändstiftet
Serviceintervall: Var 100:e timme
Se till att mellanrummet mellan mitt- och
sidoelektroderna är rätt innan ett tändstift monteras.
Använd en tändstiftsnyckel vid demontering och
montering och ett bladmått för kontroll och justering
av mellanrummet. Montera vid behov nya tändstift.
Typ: NGK® BPR4ES eller motsvarande
Luftgap: 0,75 mm
35
Ta bort tändstiftet
Montera tändstiftet
1.
Ställ maskinen på ett plant underlag, koppla ur
kraftuttaget och koppla in parkeringsbromsen.
2.
Stäng av motorn, ta ut nyckeln och vänta tills
alla rörliga delar har stannat innan du kliver ur
förarsätet.
3.
Ta bort tändstiftet på det sätt som visas i Figur
55.
g027661
g273860
Figur 57
Kontrollera gnistsläckaren
För maskiner med gnistsläckare
Serviceintervall: Var 50:e timme
g027478
Figur 55
VARNING
Varma komponenter i avgassystemet kan
antända bränsleångor även efter att du har
stängt av motorn. Varma partiklar som blåses
ut medan motorn är igång kan antända
brännbara material, vilket kan leda till skada
på person eller egendom.
Kontrollera tändstiftet
Viktigt: Rengör inte tändstiftet/-stiften. Byt alltid
ut tändstiftet om det har en svart beläggning,
slitna elektroder, en oljefilm eller sprickor.
Om isolatorn är ljust brun eller grå fungerar motorn
korrekt. En svart beläggning på isolatorn betyder
vanligen att luftrenaren är smutsig.
Fyll endast på bränsle och kör motorn om en
gnistsläckaren finns monterad.
Ställ in gapet till 0,76 mm.
g206628
Figur 56
36
1.
Ställ maskinen på ett plant underlag, koppla ur
kraftuttaget och koppla in parkeringsbromsen.
2.
Stäng av motorn, ta ut nyckeln och vänta tills
alla rörliga delar har stannat innan du kliver ur
förarsätet.
3.
Vänta tills ljuddämparen har svalnat.
4.
Byt ut släckaren om du upptäcker sprickor i
gallret eller svetspunkterna.
5.
Om gallret har blivit igensatt tar du bort släckaren
och skakar den så att lösa partiklar ramlar bort.
Rengör även gallret med en stålborste (blötlägg
vid behov gallret i lösningsmedel).
6.
Montera släckaren på avgasutloppet.
Underhålla
bränslesystemet
Tömma bränsletanken
Du tömmer bränsletanken genom att ta bort den
och hälla ut bränslet från påfyllningsröret. Se Ta
bort bränsletanken (sida 37). Du kan även tömma
bränsletanken med en hävertpump och utföra följande
procedur.
g273861
Figur 58
FARA
1. Tanklock
Under vissa förhållanden är bränsle extremt
brandfarligt och mycket explosivt. Brand eller
explosion i bränsle kan orsaka brännskador
på dig och andra och materiella skador.
Ta bort bränsletanken
• Töm bränsletanken på bränsle när motorn
är kall. Gör det utomhus på en öppen plats.
Torka upp eventuellt utspillt bränsle.
• Rök aldrig när du tömmer ut bränsle och
håll dig borta från öppen eld eller platser
där bränsleångorna kan antändas av
gnistor.
1.
Koppla ur kraftuttaget, för rörelsereglagespakarna till det NEUTRALA LÅSLÄGET och dra åt
parkeringsbromsen.
2.
Stäng av motorn, ta ut nyckeln och vänta tills
alla rörliga delar har stannat innan du kliver ur
förarsätet.
3.
Gör rent runt bränslelocket så att det inte
kommer in skräp i bränsletanken (Figur 58).
4.
Skruva av tanklocket.
5.
För in sifonen i bränsletanken.
6.
Använd en sifon av pumptyp och tappa bränslet
i en bensindunk.
7.
Torka upp all utspilld bensin.
1.
Sänk ned plattformen.
2.
Släpp kudden. Se Lossa kudden för åtkomst till
den bakre delen (sida 24).
3.
Ta bort tvärslån.
g031413
Figur 59
1. Bränsletank
4.
2. Tvärslå
Ta bort bränsletanken och placera den på
förarplattformen.
Obs: Om du vill flytta bränsletanken längre
från maskinen, ta bort bränsleledningarna och
luftarslangarna från tankens ovansida.
37
Byta ut bränslefiltret
Underhålla elsystemet
Serviceintervall: Var 800:e timme/Årligen (beroende
på vilket som inträffar först)
Elsystemets säkerhet
Sätt inte tillbaka ett smutsigt filter om det har tagits
bort från bränsleslangen.
• Koppla ifrån batteriet eller dra ur tändkabeln innan
du utför några reparationer. Lossa minuskabelanslutningen först och pluskabelanslutningen
sist. Återanslut pluskabelanslutningen först och
minuskabelanslutningen sist.
Obs: Torka upp all utspilld bensin.
1.
Ställ maskinen på ett plant underlag, koppla ur
kraftuttaget och koppla in parkeringsbromsen.
2.
Stäng av motorn, ta ut nyckeln och vänta tills
alla rörliga delar har stannat innan du kliver ur
förarsätet.
3.
Stäng bränslekranen. Se ( Använda
bränslekranen (sida 19)).
4.
Byt ut bränslefiltret enligt Figur 60.
• Ladda batteriet i ett öppet och välventilerat
utrymme, på avstånd från gnistor och öppna lågor.
Koppla ur laddaren innan batteriet ansluts eller
kopplas bort. Använd skyddskläder och isolerade
verktyg.
Utföra service på batteriet
Serviceintervall: Var 100:e timme
Håll alltid batteriet rent och fulladdat. Använd en
pappershandduk för att rengöra batteriet. Tvätta
batteripolerna med en lösning av fyra delar vatten och
en del bikarbonat om de korroderat. Stryk på ett tunt
lager fett på batteripolerna som skydd mot korrosion.
Spänning: 12 V
Demontering av batteri
g027518
Figur 60
38
1.
Ställ maskinen på ett plant underlag, koppla ur
kraftuttaget och koppla in parkeringsbromsen.
2.
Stäng av motorn, ta ut nyckeln och vänta tills
alla rörliga delar har stannat innan du kliver ur
förarsätet.
3.
Ta bort batteriet enligt Figur 61.
Ladda batteriet
VARNING
När batteriet laddas bildas explosiva gaser.
Rök aldrig nära batteriet och håll det borta
från gnistor och lågor.
Viktigt: Se till att batteriet alltid är fulladdat
(specifik vikt 1,265) för att undvika batteriskador
när temperaturen är under 0 °C.
1.
Ta bort batteriet från chassit. Se Demontering
av batteri (sida 38).
2.
Kontrollera elektrolytnivån.
3.
Se till att påfyllningslocken är monterade på
batteriet.
4.
Ladda batteriet i 1 timme med 25 till 30 A eller
6 timmar med 4 till 6 A.
5.
När batteriet är fulladdat ska laddaren kopplas
bort från eluttaget, och laddningskablarna
kopplas bort från batteripolerna (Figur 62).
6.
Sätt i batteriet i maskinen och anslut
batterikablarna, se Montera batteriet (sida 40).
Obs: Kör inte maskinen med bortkopplat
batteri, eftersom detta kan orsaka elektriska
skador.
g030988
Figur 61
g000538
Figur 62
39
1. Batteriets pluspol
3. Röd (+) laddningskabel
2. Batteriets minuspol
4. Svart (–) laddningskabel
Montera batteriet
Serva säkringarna
Montera batteriet enligt Figur 63.
Elsystemet skyddas av säkringar. Det kräver inget
underhåll. Undersök om det har uppstått funktionsfel
eller kortslutning i komponenten eller kretsen om en
säkring går.
1.
Ställ maskinen på ett plant underlag, koppla ur
kraftuttaget och koppla in parkeringsbromsen.
2.
Stäng av motorn, ta ut nyckeln och vänta tills
alla rörliga delar har stannat innan du kliver ur
förarsätet.
3.
Lossa förarkudden från maskinens bakre del.
4.
Ta bort säkringen och byt ut den (Figur 64).
5.
Sätt tillbaka förarkudden.
g031414
Figur 64
g030989
Figur 63
40
1. Tillvalssäkring (15 A)
3. Laddningssäkring (25 A)
2. Kraftuttagssäkring (10 A)
4. Huvudsäkring (30 A)
Underhålla drivsystemet
Obs: Om du inte kan uppnå korrekt spårning
genom att justera vänster reglagestång, ska du
kontakta en auktoriserad återförsäljare.
Justera spårningen
6.
Om du trycker båda rörelsereglagespakarna lika långt
framåt och maskinen drar åt ena sidan justerar du
spårningen enligt följande:
Kontrollera att maskinen inte kryper framåt i
neutralläget när parkeringsbromsen har lossats.
7.
Sätt tillbaka bränsletanken om du tog bort den
tidigare.
8.
Montera kudden.
1.
Ställ maskinen på ett plant underlag, koppla ur
kraftuttaget och koppla in parkeringsbromsen.
2.
Stäng av motorn, ta ut nyckeln och vänta tills
alla rörliga delar har stannat innan du kliver ur
förarsätet.
3.
Lossa kudden från maskinens bakre del. Se
Lossa kudden för åtkomst till den bakre delen
(sida 24).
Kontrollera däcktrycket
Serviceintervall: Var 50:e timme/En gång per månad
(beroende på vilket som inträffar
först)
Lufttrycket i bakdäcken ska vara 0,83–0,97 bar.
Obs: För enklare åtkomst kan du även ta bort
4.
bränsletanken. Se Ta bort bränsletanken (sida
37).
Viktigt: Ojämnt lufttryck i däcken kan orsaka
ojämn klippning.
Vrid sedan den vänstra reglagestången i
kvartsvarv tills maskinen går rakt (Figur 65).
Obs: Framdäcken är halvpneumatiska och kräver ej
att lufttrycket upprätthålls.
Obs: Om maskinen drar åt höger, förkorta
reglagestången genom att vrida den åt höger.
Om maskinen drar åt vänster, ska du förlänga
stången genom att vrida åt vänster.
Obs: Justera endast den vänstra
reglagestången så att det vänstra hjulets
hastighet stämmer överens med det högra
hjulets hastighet. Justera inte det högra
hjulets hastighet, eftersom den högra
rörelsereglagespaken då inte längre är
centrerad i det neutrala låslägesspåret på
instrumentpanelen.
g001055
Figur 66
Viktigt: Vrid inte reglagestången för mycket.
Det kan göra att maskinen kryper framåt i
neutralläget.
g031531
Figur 65
1. Vrid åt vänster för att
förlänga stången.
3. Vrid åt höger för att
förkorta stången.
2. Vänster reglagestång
5.
Kontrollera att spårningen är korrekt och justera
stången efter behov.
41
Justera hjulsvängarmarnas Serva de svängbara hjulen
lager
och lagren
De svängbara hjulen roterar på ett rullager som
stöds av en rörbussning. Vid noggrann smörjning av
lagret blir slitaget mycket litet. Om lagret inte smörjs
ordentligt nöts det snabbt. Ett ostadigt svängbart hjul
tyder vanligtvis på ett utslitet lager.
Serviceintervall: Var 500:e timme/Årligen (beroende
på vilket som inträffar först)
1.
Koppla ur knivreglagebrytaren (kraftuttaget),
för rörelsereglagespakarna till det NEUTRALA
låsläget och koppla in parkeringsbromsen.
2.
Stäng av motorn, ta ut nyckeln och vänta tills
alla rörliga delar har stannat innan du kliver ur
förarsätet.
3.
Ta av dammkåpan från hjulet och dra åt
låsmuttern (Figur 67).
4.
Dra åt låsmuttern tills fjäderbrickorna är plana
och släpp sedan efter 1/4 varv för att få rätt
förbelastning på lagren (Figur 67).
1.
Ta bort låsmuttern från hjulbulten som håller fast
det svängbara hjulet i hjulgaffeln (Figur 68).
Viktigt: Kontrollera att fjäderbrickorna har
monterats korrekt enligt Figur 67.
5.
Montera dammkåpan (Figur 67).
g009453
Figur 68
1. Låsmutter
4. Rullager
2. Bussning
5. Svänghjul
3. Rörbussning
6. Hjulbult
2.
Ta bort en bussning och dra sedan ut
rörbussningen och rullagret ur hjulnavet (Figur
68).
3.
Ta bort den andra bussningen från hjulnavet och
avlägsna eventuellt fett och smuts från hjulnavet
(Figur 68).
4.
Inspektera om det förekommer slitage på
rullagret, bussningarna, rörbussningen och inuti
hjulnavet.
g001297
Figur 67
1. Fjäderbrickor
3. Dammkåpa
2. Låsmutter
Obs: Byt ut eventuella skadade eller utslitna
delar (Figur 68).
42
5.
Placera en bussning i hjulnavet (Figur 68).
6.
Smörj rullagret och rörbussningen och skjut in
dem i hjulnavet (Figur 68).
7.
Skjut in den andra bussningen i hjulnavet (Figur
68).
8.
För in det svängbara hjulet i hjulgaffeln och sätt
fast det med hjälp av hjulbulten och låsmuttern
(Figur 68).
9.
10.
Dra åt låsmuttern tills rörbussningens undersida
vidrör hjulgafflarnas insida (Figur 68).
4.
Kontrollera kablagets, kontakternas och
anslutningarnas skick. Rengör eller reparera
dem vid behov.
5.
Kontrollera att det är 12 V vid kopplingens
kontakt när du kopplar in kraftuttagsbrytaren.
6.
Mät avståndet mellan rotorn och ankaret. Om
avståndet är större än 1 mm fortsätter du med
följande steg:
Smörj beslaget på det svängbara hjulet.
Ta bort kopplingsmellanlägget
Serviceintervall: Var 100:e timme
A.
När kopplingsbromsen har slitits ned så mycket
att den inte längre kan kopplas in ordentligt kan
mellanlägget tas ut och kopplingen fortsätta att
användas (Figur 69).
Lossa båda bromsmonteringsskruvarna ett
halvt till ett helt varv enligt Figur 71.
Obs: Ta inte bort bromsstången från
fälthöljet/ankaret. Bromsstången har slitits
och på så sätt anpassats efter ankaret och
den anpassningen måste finnas kvar även i
fortsättningen efter att mellanläget har tagits
bort för att rätt bromsmoment ska kunna
garanteras.
g010869
Figur 69
1. Ankare
2. Fälthölje
5. Bromsdistans
6. Mellanlägg.
3. Rotor
g010870
Figur 71
7. Bromsstång
1. Bromsmonteringsskruv
4. Bromsmonteringsskruv
1.
Ställ maskinen på ett plant underlag, koppla ur
kraftuttaget och koppla in parkeringsbromsen.
2.
Stäng av motorn, ta ut nyckeln och vänta tills
alla rörliga delar har stannat innan du kliver ur
förarsätet.
3.
Använd tryckluft för att blåsa bort skräp som
ansamlats under bromsstången och runt
bromsdistanserna.
B.
Ta bort mellanlägget med en näbbtång eller
för hand.
Obs: Släng inte mellanlägget förrän du har
kontrollerat att kopplingen fungerar som
den ska.
g010871
Figur 72
1. Mellanlägg
g010868
C.
Figur 70
43
Använd tryckluft för att blåsa bort skräp som
har ansamlats under bromsstången och
runt bromsdistanserna.
D.
Dra åt varje skruv (M6 x 1) till 12,3–13,7 Nm.
E.
Använd ett 0,25 mm tjockt bladmått för
att kontrollera att det finns ett mellanrum
mellan rotorn och ankarets framsida på
båda sidorna om bromsstången enligt Figur
73 och Figur 74.
F.
Utför följande säkerhetskontroll:
i.
Sitt i förarsätet och starta motorn.
ii.
Kontrollera att knivarna inte
kopplas in när kraftuttagsbrytaren
är AVSTÄNGD och kopplingen är
urkopplad.
Obs: Eftersom rotorn och ankarets
Obs: Om kopplingen inte kopplas ur
framsida kan vara nötta (åsar och gropar
har bildats) är det ibland svårt att mäta
mellanrummet.
monterar du mellanlägget och går till
Felsökning (sida 58).
iii.
Koppla in och ur kraftuttagsbrytaren
tio gånger i följd för att vara säker på
att kopplingen fungerar som den ska.
Obs: Om kopplingen inte kopplas
in korrekt går du till Felsökning (sida
58).
Kontrollera hjulmuttrarna
g010872
Figur 73
Serviceintervall: Efter de första 100
timmarna—Kontrollera
hjulmuttrarna.
1. Bladmått
Kontrollera och dra åt hjulmuttrarna till 115–142 Nm.
g010873
Figur 74
1. Bladmått
• Om mellanrummet är mindre än
0,25 mm monterar du mellanlägget och
går till Felsökning (sida 58).
• Om mellanrummet är tillräckligt stort
fortsätter du med säkerhetskontrollen i
steg F.
44
Underhålla kylsystemet
Underhålla bromsarna
Rengöra luftintagsgallret
Testa parkeringsbromsen
Serviceintervall: Varje användning eller dagligen
Serviceintervall: Varje användning eller dagligen
Före varje användningstillfälle ska du ta bort
eventuella ansamlingar av gräs, smuts eller annat
skräp från cylindern och kylflänsarna, luftintagsgallret
i svänghjulsänden och förgasarens reglerarmar och
länksystem. Detta bidrar till att skapa tillräcklig kylning
av motorn och korrekt motorhastighet samt minskar
riskerna för överhettning och mekaniska skador på
motorn.
Kontrollera parkeringsbromsen både på ett
jämnt underlag och i en sluttning före varje
användningstillfälle.
Koppla alltid in parkeringsbromsen när du stannar
maskinen eller lämnar den utan uppsikt. Justera
parkeringsbromsen om den inte är tillräckligt stark.
1.
Koppla ur kraftuttaget och koppla in
parkeringsbromsen
Rengöra kylsystemet
2.
Serviceintervall: Var 100:e timme—Kontrollera och
rengör motorns kylflänsar och höljen
(oftare vid dammiga eller smutsiga
förhållanden).
Stäng av motorn, ta ut nyckeln och vänta tills
alla rörliga delar har stannat innan du kliver ur
förarsätet.
3.
Koppla ur parkeringsbromsen.
4.
Aktivera bromsspaken och säkerställ att
maskinen inte rör sig.
5.
Justera bromsen vid behov.
1.
Ställ maskinen på ett plant underlag, koppla ur
kraftuttaget och koppla in parkeringsbromsen.
2.
Stäng av motorn, ta ut nyckeln och vänta tills
alla rörliga delar har stannat innan du kliver ur
förarsätet.
3.
Ta bort luftintagsgallret och fläkthuset (Figur 75).
4.
Ta bort skräp och gräs från motordelarna.
5.
Montera luftintagsgallret och fläkthuset (Figur
75).
Justera bromsarna
1.
Ta bort bränsletanken. Se Ta bort bränsletanken
(sida 37).
2.
Lossa skruven på kabelklämman på maskinens
vänstra sida.
g031343
Figur 75
1. Skydd och motorns
luftintagsfilter
2. Fläkthus
g031396
Figur 76
1. Kabel
2. Kabelklämma
45
3. Skruv och mutter
3.
Dra kablarna nedåt tills de är spända.
4.
Dra åt muttern.
5.
Montera bränsletanken, tvärslån och kudden.
Montera remmen
Underhålla remmarna
1.
Montera remmen i klippdäcket (Figur 78).
Kontrollera remmarna
Serviceintervall: Var 100:e timme—Kontrollera
klipparremmen/-remmarna.
Se till att remmarna inte är spruckna eller slitna
eller har fransiga kanter, brännmärken, tecken på
överhettning eller andra skador.
Tjut när remmen roterar, slirande knivar vid
gräsklippning, fransiga remkanter, brännmärken och
sprickor är tecken på en sliten klipparrem. Byt ut
klipparremmen om du ser något av dessa tecken.
g270502
Figur 78
Byta ut klipparremmen
2.
Dra remmen enligt Figur 79.
Ta bort remmen
1.
Ställ maskinen på ett plant underlag, koppla ur
kraftuttaget och koppla in parkeringsbromsen.
2.
Stäng av motorn, ta ut nyckeln och vänta tills
alla rörliga delar har stannat innan du kliver ur
förarsätet.
3.
Öppna motorskyddet och skyddsexpansionen.
Se Öppna motorskyddet och skyddsexpansionen (sida 24).
g270500
Figur 79
4.
Ta bort vänster remkåpa, se Ta bort den vänstra
remkåpan (sida 26).
5.
Ta bort höger remkåpa, se Ta bort höger
remkåpa (sida 27).
3.
Montera höger remkåpa, se Montera höger
remkåpa (sida 28).
6.
Dra mellanremskivan och mellanremskivans
kåpa mot motorn och dra av remmen från
skivorna (Figur 77).
4.
Montera vänster remkåpa, se Montera vänster
remkåpa (sida 29).
5.
Stäng motorskyddet och skyddsexpansionen.
Se Stänga motorskyddet och skyddsexpansionen (sida 25).
g270501
Figur 77
1. Mellanremskiva
7.
2. Mellanremskivans kåpa
Avlägsna remmen från maskinen.
46
Byta ut drivremmen
7.
Ta bort transmissionsremmen från kopplingen
och kopplingsspärren (Figur 81).
Serviceintervall: Var 1000:e timme—Byt ut
drivremmen.
8.
Montera den nya remmen.
9.
Montera spännfjädern och den nedre
hydraulslangen.
1.
Ta bort bränsletanken. Se Ta bort bränsletanken
(sida 37).
2.
Skruva av hydraultanklocket.
3.
Leta reda på avtappningspluggarna på
transmissionens undersida och sätt ett
avtappningskärl under hålet (Figur 80).
g267274
Figur 80
1. Avtappningsplugg
4.
Låt maskinen tömmas på hydraulvätska.
5.
Ta bort den nedre hydraulslangen (Figur 81).
g031345
Figur 81
1. Nedre hydraulslang
3. Spännfjäder
2. Drivrem
6.
Lossa spännfjädern (Figur 81).
VAR FÖRSIKTIG
Fjädern är spänd när den är monterad
och kan orsaka personskador.
Använd skyddsglasögon och var
försiktig när du tar bort fjädern.
47
10.
Sätt tillbaka avtappningspluggarna och dra åt till
ett moment på 22–27 Nm.
11.
Fyll på hydraulvätska till nivåmärket.
12.
Sätt tillbaka locket till hydraultanken.
13.
Kör maskinen i 10 minuter och kontrollera att
hydraulvätskans nivå är korrekt.
Underhålla styrsystemet
Justera rörelsereglagespakarna
Om rörelsereglagespakarna inte är i horisontell linje
med varandra måste rörelsereglagespakarna justeras.
1.
Ställ maskinen på ett plant underlag, koppla ur
kraftuttaget och koppla in parkeringsbromsen.
2.
Stäng av motorn, ta ut nyckeln och vänta tills
alla rörliga delar har stannat innan du kliver ur
förarsätet.
1. Kam
För rörelsereglagespakarna nedåt, bort från det
NEUTRALA LÅSLÄGET (Figur 82).
7.
3.
4.
g031538
Figur 83
Kontrollera om den högra rörelsereglagespaken
är i horisontell linje med den vänstra (Figur 82).
2. Mutter
Justera kammen tills den är i linje med den
vänstra rörelsereglagespaken och dra sedan åt
kammens mutter.
Obs: Om du vrider kammen medurs (i den
vertikala positionen) sänks handtaget. Om du
vrider den moturs (i den vertikala positionen)
höjs handtaget.
Viktigt: Se till att kammens platta del inte
hamnar utanför en vertikal position (höger
eller vänster). Det kan skada omkopplaren.
8.
g009436
Figur 82
1. Vänster rörelsereglagespak
2. Höger rörelsereglagespak
i det neutrala låsläget
3. Kontrollera den
horisontella inriktningen
här
4. Höger rörelsereglagespak
Obs: Justera höger rörelsereglagespak
horisontellt, justera kammen.
5.
Lossa kudden från maskinens bakre del.
6.
Lossa muttern som håller kammen på plats
(Figur 83).
48
Upprepa steg 3 t.o.m. 7 för vänster
rörelsereglagespak.
Underhålla
hydraulsystemet
Säkerhet för hydraulsystemet
• Sök omedelbart läkare om du träffas av en stråle
hydraulvätska och vätskan tränger in i huden.
Vätska som trängt in i huden måste opereras bort
inom några få timmar av en läkare.
• Se till att alla hydrauloljeslangar och -ledningar
är i gott skick och att alla hydraulanslutningar
och -kopplingar är ordentligt åtdragna innan
hydraulsystemet trycksätts.
g031401
Figur 84
• Håll kropp och händer borta från småläckor eller
1. Hydraultanklock
munstycken som sprutar ut hydraulvätska under
högtryck.
4.
• Använd en kartong- eller pappersbit för att hitta
hydraulläckor.
2. Nivåmärke
Skruva av tanklocket på påfyllningsröret (Figur
84).
Obs: Titta inuti och kontrollera vätskenivån i
• Lätta på allt tryck i hydraulsystemet på ett säkert
sätt innan något arbete utförs i hydraulsystemet.
5.
Specifikationer för
hydraulsystemet
6.
behållaren.
Fyll på behållaren tills vätskan når nivåmärket
för kall vätska.
Sätt fast locket på påfyllningsröret.
Byta ut hydraulvätskan och
hydraulfiltren
Hydraulvätsketyp: Toro® HYPR-OIL™
500-hydraulvätska
Hydraulsystemets vätskekapacitet: 4,7 liter
Serviceintervall: Efter de första 50 timmarna
Var 500:e timme/Årligen (beroende på vilket
som inträffar först)—Byt ut hydrauloljefiltren och
hydraulvätskan.
Viktigt: Använd den specificerade vätskan. Andra
vätskor kan skada systemet.
Byt hydraulvätskan oftare vid krävande förhållanden
eller varmt klimat. Kontakta din auktoriserade
återförsäljare om det behövs en hydraulsats när du
byter ut hydraulfiltren.
Kontrollera hydraulvätskan
Serviceintervall: Efter de första 8 timmarna
Var 500:e timme
VARNING
Obs: Kontrollera hydraulvätskenivån när vätskan är
Het hydraulvätska kan orsaka allvarliga
brännskador.
kall.
1.
2.
3.
Ställ maskinen på ett plant underlag, koppla ur
kraftuttaget och koppla in parkeringsbromsen.
Låt hydraulvätskan svalna innan något
underhåll utförs i hydraulsystemet.
Stäng av motorn, ta ut nyckeln och vänta tills
alla rörliga delar har stannat innan du kliver ur
förarsätet.
1.
Rengör området runt hydraultankens lock och
påfyllningsrör (Figur 84).
2.
3.
49
Ställ maskinen på ett plant underlag, koppla ur
kraftuttaget och koppla in parkeringsbromsen.
Stäng av motorn, ta ut nyckeln och vänta tills
alla rörliga delar har stannat innan du kliver ur
förarsätet.
Ta bort bränsletanken. Se Ta bort bränsletanken
(sida 37).
4.
Skruva av hydraultanklocket.
5.
Leta reda på avtappningspluggen på
transmissionernas undersida och sätt ett
avtappningskärl under hålet (Figur 85).
eller motsvarande. Andra oljor kan orsaka
skador på systemet.
Viktigt: Övervaka vätskenivån i
hydraultanken så att du inte fyller på
för mycket.
13.
Dra åt avluftarpluggarna.
14.
Sätt på hydraultanklocket.
15.
Montera bränsletanken.
16.
Starta motorn och låt den gå i ca två minuter så
att systemet luftas.
17.
Stäng av motorn och undersök om det finns
några läckor.
Obs: Se Lufta hydraulsystemet (sida 50) om ett
eller båda hjulen inte drivs runt.
g268090
Figur 85
1. Avtappningsplugg
2. Hydraulfilter
Lufta hydraulsystemet
Drivsystemet är självluftande, men det kan vara
nödvändigt att lufta systemet om hydrauloljan har
bytts ut eller service har utförs på systemet.
6.
Ta bort avtappningspluggarna.
7.
Låt maskinen tömmas helt på hydraulvätska.
8.
Ta bort hydraulfilterlock och -filter från respektive
transmission.
1.
9.
Montera de nya hydraulfiltren med fjädersidan
vänd utåt och sätt tillbaka filterlocken.
Ställ maskinen på ett plant underlag, koppla ur
kraftuttaget och koppla in parkeringsbromsen.
2.
Stäng av motorn, ta ut nyckeln och vänta tills
alla rörliga delar har stannat innan du kliver ur
förarsätet.
3.
Hissa upp maskinens bakre del med domkrafter
så pass högt att drivhjulen höjs från marken.
4.
Starta motorn och flytta gasreglaget till
tomgångsläget.
10.
Sätt tillbaka avtappningspluggarna och dra åt till
ett moment på 22–27 Nm.
11.
Lossa avluftarpluggen i respektive transmission
så att den är lös och går att rucka (Figur 86).
Obs: Detta gör att luft kan komma ut ur
hydraulsystemet när du fyller på hydraulvätska.
Obs: Om drivhjulen inte snurrar kan du lufta
systemet genom att försiktigt vrida hjulet framåt.
g031544
Figur 86
Vänster transmission visas
1. Avluftarplugg
12.
Tillsätt vätska i hydraultanken långsamt tills den
börjar sippra ut genom en av avluftarpluggarna.
Viktigt: Använd vätskan som anges i
Specifikationer för hydraulsystemet (sida 49)
50
5.
Kontrollera hydraulvätskenivån medan den
sjunker och fyll på vätska efter behov för att
hålla korrekt nivå.
6.
Gör om samma sak med det motsatta hjulet.
Klippdäcksunderhåll
Serva knivarna
För bästa klippresultat ska knivarna hållas vassa. Ha
extraknivar till hands för att lätt kunna slipa och byta
ut dem.
g006530
Knivsäkerhet
Figur 87
En sliten eller skadad kniv kan gå sönder och
en bit av kniven kan slungas ut mot dig eller
någon kringstående, vilket kan leda till allvarliga
personskador eller dödsfall.
• Kontrollera om knivarna är slitna eller skadade
1. Egg
3. Slitage/spårbildning
2. Böjd del
4. Spricka
Kontrollera om knivarna är böjda
med jämna mellanrum.
• Var försiktig när du kontrollerar knivarna. Linda
in knivarna i något eller ta på dig handskar, och
var försiktig när du servar knivarna. Knivarna får
endast bytas ut eller slipas – de ska aldrig rätas ut
eller svetsas.
1.
Vrid knivarna tills ändarna vetter framåt och
bakåt.
2.
Mät från en plan yta till knivens egg vid punkt A
på knivarna (Figur 88).
• Kontrollera alltid maskinen för att se om knivarna
och knivbultarna är slitna eller skadade. Byt ut
slitna eller skadade knivar och skruvar i satser så
att balanseringen bibehålls.
• Var försiktig när en kniv roteras på maskiner med
flera knivar, eftersom den kan få även andra knivar
att börja rotera.
Gör följande innan du kontrollerar
eller servar knivarna
1.
Ställ maskinen på ett plant underlag, koppla ur
kraftuttaget och koppla in parkeringsbromsen.
2.
Stäng av motorn, ta ut nyckeln och koppla bort
tändkablarna från tändstiften.
g000975
Figur 88
1. Mät här, från kniven till en
hård yta
Kontrollera knivarna
Serviceintervall: Varje användning eller dagligen
2. Punkt A
3.
Rotera knivarnas motsatta ändar framåt.
4.
Mät från ett jämnt underlag till knivarnas egg vid
samma punkt som i steg 2 ovan.
1.
Kontrollera eggarna (Figur 87).
2.
Ta bort kniven och slipa den om eggarna är slöa
eller har fått hack, se Slipa knivarna (sida 52).
3.
Kontrollera knivarna, speciellt den böjda delen.
får inte överstiga 3 mm.
4.
Montera omedelbart en ny kniv om du upptäcker
sprickor, slitage eller spårbildning i detta område
(Figur 87).
Obs: Byt ut kniven om detta mått överstiger
Obs: Skillnaden mellan måtten i steg 2 och 3
3 mm.
51
VARNING
En kniv som är böjd eller skadad
kan brytas av och orsaka allvarliga
personskador.
g000552
Figur 90
• Byt alltid ut en böjd eller skadad kniv
mot en ny kniv.
1. Slipa med ursprunglig vinkel.
• Fila inte på en knivs egg eller yta, och
skapa inte vassa spår på dem.
2.
Demontera knivarna
Obs: Om kniven stannar kvar i ett horisontellt
läge är den i balans och kan användas.
Byt en kniv om den slår emot ett hårt föremål eller
om kniven är obalanserad eller böjd. Använd alltid
Toros originalknivar för att säkerställa bästa möjliga
prestanda och även fortsättningsvis hålla maskinen
säker. Om du använder ersättningsknivar från
andra tillverkare kan det resultera i att maskinen inte
uppfyller gällande säkerhetsstandarder.
1.
2.
Kontrollera knivens balans med en
knivbalanserare (Figur 91).
Obs: Om kniven inte är balanserad kan du fila
bort lite metall från knivens segeldel (Figur 90).
Håll knivänden med en trasa eller en tjockt
vadderad handske.
g000553
Figur 91
1. Kniv
Avlägsna knivskruven, den böjda brickan och
kniven från spindelaxeln (Figur 89).
3.
2. Balanserare
Upprepa proceduren tills kniven är balanserad.
Montera knivarna
Serviceintervall: Årligen
1.
Kontrollera knivbulten för att se om det finns
skadade gängor. Byt ut bulten och den böjda
brickan vid behov.
2.
Montera kniven på spindelaxeln (Figur 92).
Viktigt: Knivens böjda del måste alltid peka
uppåt, mot däckets insida, för att klippningen
ska bli rätt.
3.
Obs: Den böjda brickans kon måste monteras
mot bultens huvud (Figur 92).
g004536
Figur 89
1. Knivens segeldel
3. Böjd bricka
2. Kniv
4. Knivskruv
4.
Slipa knivarna
1.
Montera den böjda brickan och knivbulten (Figur
92).
Slipa eggarna i båda ändarna av kniven med en
fil (Figur 90).
Obs: Behåll ursprungsvinkeln.
Obs: Kniven behåller balanseringen om samma
mängd material avlägsnas från båda eggarna.
52
Dra åt knivskruven till 115–150 Nm.
g006888
Figur 93
1. Mät från en plan yta
g004536
2. Mät knivarna vid B och C
Figur 92
1. Knivens segeldel
3. Böjd bricka
2. Kniv
4. Knivskruv
5.
Skillnaden mellan mått B och C ska inte vara
mer än 6 mm.
Obs: Om detta inte är korrekt, se Ställa in
klipparen i sidled (sida 53).
Balansera klippdäcket
Ställa in klipparen i sidled
1.
Förbereda maskinen
Lossa sidomuttern och kontramuttern i oken du
vill justera (Figur 94).
Kontrollera att klippdäcket är i våg när du monterar det
eller om du märker att gräsmattan blir ojämnt klippt.
Ställ in klippdäckets lutning i sidled innan du justerar
den främre-bakre lutningen.
1.
Ställ maskinen på ett plant underlag, koppla ur
kraftuttaget och koppla in parkeringsbromsen.
2.
Stäng av motorn, ta ut nyckeln och koppla bort
tändkablarna från tändstiften.
3.
Kontrollera däcktrycket i båda drivhjulen, se
Kontrollera däcktrycket (sida 41).
4.
Kontrollera att klippdäckets knivar inte är
böjda. Ta bort och byt ut alla böjda knivar. Se
Kontrollera om knivarna är böjda (sida 51).
5.
g273882
Figur 94
1. Övre bult
2. Kontramutter
Sänk klippdäcket till en klipphöjd på 76 mm.
Kontrollera klippdäckets höjd i
sidled
1.
Justera bakdäckens tryck.
2.
Kontrollera att knivarna inte är böjda, se
Kontrollera om knivarna är böjda (sida 51).
3.
Placera knivarna i sidled.
4.
Mät vid B och C från en plan yta till
knivspetsarnas egg (Figur 93).
3. Ok
2.
4. Sidomutter
5. Justera dessa ok för att
justera klippdäckets högra
sida.
6. Justera dessa ok för
att justera klippdäckets
vänstra sida.
Vrid okens övre bult för att justera klippdäckets
höjd (Figur 94).
Obs: Vrid bultarna medurs för att höja däcket.
Vrid bultarna moturs för att sänka det.
3.
53
Dra åt kontramuttrarna och sidobultarna.
4.
Kontrollera höjden i sidled, se Kontrollera
klippdäckets höjd i sidled (sida 53).
Kontrollera klippdäckets lutning
framåt-bakåt
1.
Justera trycket i bakdäcken enligt
specifikationerna.
2.
Ställ in en knivs lutning framåt-bakåt. Mät vid A
och B från en plan yta till knivspetsarnas egg
(Figur 95).
Obs: Klipparkniven ska vara 6 mm lägre i
framkanten vid A än i bakkanten vid B.
3.
Rotera knivarna och upprepa proceduren för de
övriga knivarna.
g273883
Figur 96
1. Övre bult
2. Kontramutter
3. Ok
2.
4. Sidomutter
5. Justera dessa ok för
att justera klippdäckets
främre sida.
6. Justera dessa ok för att
justera klippdäckets bakre
sida.
Vrid okens övre bult för att justera klippdäckets
höjd (Figur 96).
Obs: Rotera bulten medsols för att höja däcket.
Rotera bulten moturs för att sänka det.
3.
Dra åt kontramuttrarna och sidobultarna.
4.
Kontrollera lutningen framåt-bakåt, se
Kontrollera klippdäckets lutning framåt-bakåt
(sida 54).
g001041
Figur 95
1. Mät kniven vid A och B
2. Mät från en plan yta
Anpassa klipphöjden
4.
Om lutningen framåt-bakåt inte är korrekt, se
Balansera klippdäckets främre och bakre del
(sida 54).
Balansera klippdäckets främre
och bakre del
1.
Lossa kontramuttern och sidobulten i oken som
du vill justera (Figur 96).
1.
Kontrollera trycket i bakdäcket.
2.
Ställ in klipphöjden på 76 cm, se Justera
klipphöjden (sida 18).
3.
Ställ in en knivs lutning framåt-bakåt med
maskinen på en plan yta.
4.
Mät vid A och från en plan yta till knivspetsarnas
egg (Figur 97).
Obs: Måttet ska vara 76 cm.
54
Justera däcklyftfjädern
Obs: Om du justerar kompressionsfjädern så ändrar
det hur mycket däcket flyter och hur mycket energi
som krävs för att lyfta däcket med klipphöjdsreglaget.
• Mer fjäderkompression minskar den spaklyftkraft
som krävs och leder till att däcket flyter mer.
• Mindre fjäderkompression ökar den spaklyftkraft
som krävs och leder till att däcket flyter mindre.
1.
Höj klipphöjdsreglaget och lås det i
transportläget.
2.
Kontrollera avståndet mellan fjädermuttern och
det svetsade monteringsfästets baksida (Figur
98).
3.
Kontrollera att längden är 47–50 mm (Figur 98).
4.
Ändra vid behov avståndet genom att justera
bulten framtill på monteringsfästet (Figur 98).
g000975
Figur 97
1. Mät från en plan yta
2. Mät kniven vid A
5.
Om avståndet inte är korrekt, lokalisera de två
främre oken på maskinen (Figur 96).
6.
Lossa okens sidobult och kontramutter.
7.
Justera okens övre bult tills knivspetsen är
76 cm.
8.
Dra åt kontramuttrarna och sidobultarna.
g273894
Figur 98
1. Däcklyftfjäder
4. Justerskruv
2. Fjädermutter
5. Längden är 47–50 mm.
3. Monteringsfästets baksida
5.
55
Gör om samma sak med den motsatta
däcklyftfjädern.
Rengöring
Förvaring
Rengöra under klipparen
Säker förvaring
Serviceintervall: Varje användning eller dagligen
• Låt motorn svalna före förvaring av maskinen.
• Förvara inte maskinen eller bränsle i närheten av
Ta dagligen bort allt gräs som har ansamlats under
klipparen.
1.
Koppla ur kraftuttaget, för rörelsereglagespakarna till det NEUTRALA LÅSLÄGET och dra åt
parkeringsbromsen.
2.
Stäng av motorn, ta ut nyckeln och vänta tills
alla rörliga delar har stannat innan du kliver ur
förarsätet.
3.
öppna lågor, och tappa inte ur bränsle inomhus.
Rengöring och förvaring
Serviceintervall: Före förvaring
Före förvaring
Höj upp maskinens främre del och stötta
klipparen med hjälp av domkrafter.
1.
Koppla ur kraftuttaget, koppla in
parkeringsbromsen, stäng av motorn och
ta ut nyckeln.
2.
Avlägsna gräsklipp, smuts och smörja från
maskinens utvändiga delar, särskilt motorn.
Avfallshantering
Viktigt: Du kan tvätta maskinen med
ett milt rengöringsmedel och vatten.
Högtryckstvätta inte maskinen. Undvik att
använda alltför mycket vatten, särskilt nära
drivsystemet och motorn. Vid högtryckstvätt
kan smuts och vatten tränga in i känsliga
komponenter som spindellagren och de
elektriska omkopplarna.
Motorolja, batterier, hydraulvätska och kylarvätska
förorenar miljön. Kassera dessa produkter i enlighet
med gällande statliga och lokala föreskrifter.
56
3.
Rensa bort eventuellt smuts och skräp från
utsidan av motorns kylflänsar och fläkthus.
4.
Kontrollera bromsen, se Testa parkeringsbromsen (sida 45).
5.
Serva luftrenaren, se Serva luftrenaren (sida
32).
6.
Smörj maskinen, se Smörja maskinen (sida 30).
7.
Byt motoroljan, se Byta ut motoroljan (sida 34).
8.
Kontrollera lufttrycket i däcken, se Kontrollera
däcktrycket (sida 41).
9.
Gör följande vid långvarig förvaring:
A.
Tillsätt stabiliserare/konditionerare till
bränslet i tanken enligt anvisningarna från
bränslestabiliserarens tillverkare.
B.
Kör motorn för att fördela det stabiliserade
bränslet i bränslesystemet (5 minuter).
C.
Stäng av motorn, låt den svalna och tappa
ur bränslet (se Tömma bränsletanken (sida
37)) eller kör motorn tills den stängs av.
D.
Starta motorn och kör tills den stängs
av. Upprepa med choken inkopplad (i
förekommande fall) tills motorn inte längre
startar.
E.
Kassera bränslet på en återvinningsstation
enligt lokala föreskrifter.
Viktigt: Förvara inte bränsle som
innehåller stabiliserare/konditionerare
längre än den tid som rekommenderas
av bränslestabiliserarens tillverkare.
10.
Ta ur tändstiftet/-stiften och kontrollera
dess/deras skick. Se Ta bort tändstiftet (sida
36).
11.
När tändstiften har tagits bort från motorn häller
du två matskedar motorolja i varje tändstiftshål
och använder startmotorn för att dra runt motorn
så att oljan fördelas i cylindern.
12.
Montera tändstiftet/-stiften men anslut inte
tändkabeln till tändstiftet/-stiften.
13.
Kontrollera och dra åt alla fästelement. Reparera
eller byt ut skadade delar samt delar som
saknas.
14.
Måla i lackskador och bara metallytor med färg
som du köpt från en auktoriserad återförsäljare.
15.
Förvara maskinen i ett rent och torrt garage eller
lagerutrymme. Ta ut nyckeln ur tändningslåset
och förvara den på en plats du inte glömmer.
Täck över maskinen för att skydda den och hålla
den ren.
57
Felsökning
Problem
Motorn startar inte, är trögstartad eller
stannar efter en stund.
Motorn tappar kraft.
Motorn överhettas.
Maskinen driver inte.
Maskinen vibrerar onormalt.
Möjliga orsaker
Åtgärd
1. Bränsletanken är tom eller
avstängningsventilen är stängd.
1. Fyll bränsletanken med bränslet och
öppna kranen.
2. Chokereglaget är inte aktiverat.
3. En tändstiftskabel är lös eller
urkopplad.
4. Ett tändstift är anfrätt, skadat eller
avståndet är felaktigt inställt.
5. Luftrenaren är smutsig.
6. Det finns smuts i bränslefiltret.
7. Det finns smuts, vatten eller gammalt
bränsle i bränslesystemet.
8. Avståndet mellan säkerhetsbrytarna är
felaktigt.
2. Koppla in chokereglaget.
3. Montera kabeln på tändstiftet.
4. Montera ett nytt tändstift med korrekt
avstånd.
5. Serva luftrenarelementet.
6. Byt ut bränslefiltret.
7. Kontakta en auktoriserad
återförsäljare.
8. Kontakta en auktoriserad
återförsäljare.
1. Motorn belastas för hårt.
1. Sänk hastigheten.
2. Luftrenaren är smutsig.
3. Oljenivån i vevhuset är låg.
4. Kylflänsarna och luftkanalerna under
motorns fläkthus är igensatta.
5. Ett tändstift är anfrätt, skadat eller
avståndet är felaktigt inställt.
6. Ventilationshålet i tanklocket är
igensatt.
7. Det finns smuts i bränslefiltret.
8. Det finns smuts, vatten eller gammalt
bränsle i bränslesystemet.
2. Serva luftrenarelementet.
3. Fyll på olja i vevhuset.
4. Ta bort hindret från kylflänsarna och
luftkanalerna.
5. Montera ett nytt tändstift med korrekt
avstånd.
6. Rengör eller byt ut tanklocket.
7. Byt ut bränslefiltret.
8. Kontakta en auktoriserad
återförsäljare.
1. Motorn belastas för hårt.
1. Sänk hastigheten.
2. Oljenivån i vevhuset är låg.
3. Kylflänsarna och luftkanalerna under
motorns fläkthus är igensatta.
2. Fyll på olja i vevhuset.
3. Ta bort hindret från kylflänsarna och
luftkanalerna.
1. Hydraultanknivån är låg.
1. Fyll på hydraulvätska i tanken.
2. Det finns luft i hydraulsystemet.
3. En pumpdrivrem slirar.
4. En mellanremskivfjäder för
pumpdrivremmen saknas.
5. Pumpens överströmningsventiler är
öppna.
2. Avlufta hydraulsystemet.
3. Byt ut pumpdrivremmen.
4. Byt ut mellanremskivfjädern för
pumpdrivremmen.
5. Dra åt överströmningsventilerna. Dra
åt till ett moment på 12–15 N·m.
1. Kniven/knivarna är böjd(a) eller
obalanserad(e).
1. Montera ny(a) kniv(ar).
2. En fästskruv för en kniv är lös.
3. Motorns fästskruvar är lösa.
4. Det finns en lös motorremskiva,
mellanremskiva eller knivremskiva.
5. En motorremskiva är skadad.
2. Dra åt knivens fästskruv.
3. Dra åt motorns fästskruvar.
4. Dra åt aktuell remskiva.
6. En knivspindel är böjd.
58
5. Kontakta en auktoriserad
återförsäljare.
6. Kontakta en auktoriserad
återförsäljare.
Problem
Klipphöjden är ojämn.
Möjliga orsaker
1. Kniven/knivarna är inte skarp/skarpa.
1. Slipa kniven/knivarna.
2. Kniven/knivarna är böjd(a).
3. Klippdäcket är inte balanserat.
2. Montera ny(a) kniv(ar).
3. Nivellera klippardäckets position i
sidled.
4. Justera lutningen framåt-bakåt.
5. Rengör klipparens undersida.
6. Justera däcktrycket.
7. Kontakta en auktoriserad
återförsäljare.
4.
5.
6.
7.
Knivarna roterar inte.
Klippardäckets lutning är fel.
Klippardäckets undersida är smutsig.
Däcktrycket är felaktigt.
En knivspindel är böjd.
1. En pumpdrivrem är sliten, lös eller
trasig.
1. Kontrollera remspänningen.
2. En pumpdrivrem ligger inte runt
remskivan.
2. Montera drivremmen och kontrollera
justeringsaxlarna och remstyrningarna
för rätt position.
3. Montera en ny klipparrem.
4. Montera klipparens remskiva och
kontrollera att mellanremskivan,
mellandrevsarmen och fjädern
befinner sig i rätt läge och fungerar
som de ska.
5. Byt ut fjädern.
3. En klipparrem är sliten, lös eller trasig.
4. En klipparrem ligger inte runt
remskivan.
5. En mellanremskivfjäder är trasig eller
saknas.
6. Justeringen av den elektriska
kopplingen har ändrats.
7. Kopplingens kontakt eller kabel har
skadats.
8. Den elektriska kopplingen har skadats.
9. Säkerhetssystemet förhindrar att
knivarna roterar.
1 Kraftuttagsbrytaren fungerar inte.
0.
Kopplingen kopplar inte in.
Åtgärd
6. Justera kopplingens luftgap.
7. Kontakta en auktoriserad
återförsäljare.
8. Kontakta en auktoriserad
återförsäljare.
9. Kontakta en auktoriserad
återförsäljare.
1 Kontakta en auktoriserad
0. återförsäljare.
1. En säkring har gått.
1. Byt ut säkringen. Kontrollera spolens
motstånd, batteriets laddning,
laddsystemet och kabelanslutningarna
och byt ut komponenterna vid behov.
2. Låg matarspänning vid kopplingen.
2. Kontrollera spolens motstånd,
batteriets laddning, laddsystemet och
kabelanslutningarna och byt ut delarna
vid behov.
3. Byt ut kopplingen.
4. Reparera eller byt ut kopplingens anslutningskabel eller elektriska system.
Rengör anslutningskontakterna.
5. Ta bort mellanlägget eller byt ut
kopplingen.
3. Spolen är skadad.
4. Otillräcklig strömtillförsel.
5. För stor luftspalt mellan rotorn/ankaret.
59
Scheman
g269997
Elschema DWG 131-1199 (Rev. A)
60
Anteckningar:
Anteckningar:
Anteckningar:
Integritetsmeddelande för EES/STORBRITANNIEN
Toros bruk av dina personuppgifter
The Toro Company (”Toro”) respekterar din integritet. I samband med dina köp av våra produkter kan vi samla in vissa personuppgifter om dig, antingen
direkt från dig eller via din lokala Toro-återförsäljare. Toro använder dessa uppgifter till att utföra sina avtalsenliga skyldigheter (t.ex. registrera din garanti,
behandla dina garantianspråk eller kontakta dig i händelse av att en produkt måste återkallas) och för att tillfredsställa legitima affärsändamål (t.ex. mäta
kundnöjdhet, förbättra våra produkter eller tillhandahålla produktinformation som kan vara av intresse för dig). Toro kan vidarebefordra uppgifterna
till sina dotterbolag, återförsäljare eller andra affärspartner i samband med någon av dessa aktiviteter. Vi kan även vidarebefordra personuppgifter i
de fall som lagen kräver det eller i samband med försäljning, köp eller fusion av ett företag. Vi säljer inte dina personuppgifter i marknadsföringssyfte
till något annat företag.
Kvarhållande av personuppgifter
Toro kvarhåller dina personuppgifter så länge de är relevanta för ovan nämnda syften och i enlighet med gällande lagstiftning. Kontakta [email protected]
för ytterligare information om tillämpliga perioder för kvarhållande.
Toros säkerhetsengagemang
Dina personuppgifter kan komma att behandlas i USA eller i något annat land som kan ha mindre strikta dataskyddslagar än landet där du är
bofast. I de fall som vi överför uppgifter från landet där du är bosatt vidtar vi lagstadgade åtgärder för att tillförsäkra att dina uppgifter skyddas och
behandlas konfidentiellt.
Åtkomst och korrigering
Du kan äga rätt att korrigera eller granska dina personuppgifter samt neka eller begränsa behandlingen av dina data. Om du önskar göra det ska du
kontakta oss via e-post på [email protected] Om du har frågor rörande det sätt på vilket Toro har hanterat dina uppgifter, uppmanar vi dig att diskutera det
direkt med oss. Observera att personer som är bosatta i europeiska har rätt att lämna in klagomål till avsedd myndighet för dataskydd.
374-0282 Rev C
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Related manuals

Download PDF

advertisement