Toro TimeCutter ZS 4200T Riding Mower, TimeCutter ZS 5000 Riding Mower User manual

Toro TimeCutter ZS 4200T Riding Mower, TimeCutter ZS 5000 Riding Mower User manual
Form No. 3394-280 Rev A
TimeCutter® ZS 4200T/5000
-ajoleikkuri
Mallinro: 74656—Sarjanro: 315000001 tai suurempi
Mallinro: 74660—Sarjanro: 315000001 tai suurempi
Rekisteröi tuotteesi osoitteessa www.Toro.com.
Käännös alkuperäisestä tekstistä (FI)
*3394-280* A
Tämä tuote on asiaankuuluvien eurooppalaisten direktiivien
mukainen. Lisätietoja on erillisessä tuotekohtaisessa
vaatimustenmukaisuusvakuutuksessa.
1
Bruttohevosvoima
Mallit, joiden moottoreiden hevosvoimat on ilmoitettu:
moottorin valmistaja on mitannut moottorin
bruttohevosvoimat laboratorio-olosuhteissa SAE J1995:n
mukaisesti ja määrittänyt ne J2723:n mukaan. Tämän luokan
ruohonleikkurin moottorin todellinen hevosvoimamäärä
on huomattavasti alhaisempi, koska se on säädetty
turvallisuuteen, päästöihin ja käyttöön liittyvien vaatimusten
mukaisesti.
G014523
Kuva 1
Istuimen alla
Osoitteessa www.Toro.com on lisätietoja ajoleikkurimalleista.
1. Malli- ja sarjanumerokilpi
Tämä kipinäsytytysjärjestelmä on Kanadan ICES-002
-normin mukainen
Kirjoita tuotteen malli- ja sarjanumerot alla olevaan tilaan:
Tärkeää: Tässä moottorissa ei ole kipinänsammuttimella varustettua äänenvaimenninta. Kalifornian laki
(California Public Resource Code Section 4442) kieltää
tämän moottorin käytön metsissä, pensaikoissa tai
ruohikkoalueilla. Muissa maissa ja valtioissa voi olla
vastaavia rajoituksia.
Mallinro:
Sarjanro:
Tässä käyttöoppaassa esiintyvä varoitusmerkintä (Kuva
2) ilmaisee uhkaa, josta saattaa olla seurauksena vakava
tapaturma tai jopa kuolema, jos suositellut varotoimenpiteet
laiminlyödään.
Johdanto
Tämä kone on ajettava vaakatasoleikkuri, joka on tarkoitettu
kotikäyttöön asuinalueille. Se on tarkoitettu pääasiassa
viheralueiden ruohonleikkuuseen. Sitä ei ole tarkoitettu
pensaiden leikkuuseen tai ruohon tai muun kasvuston
leikkuuseen teiden varsilla eikä maatalouskäyttöön.
Kuva 2
1. Varoitusmerkintä.
Lue nämä tiedot huolellisesti, jotta oppisit käyttämään
ja huoltamaan laitetta asianmukaisesti sekä välttämään
tapaturmia ja tuotevaurioita. Olet itse vastuussa tuotteen
asianmukaisesta ja turvallisesta käytöstä.
Tässä käyttöoppaassa käytetään kahta termiä tietojen
korostamiseksi. Tärkeää kiinnittää huomiota mekaanisiin
erikoistietoihin ja Huomautus korostaa erityishuomion
ansaitsevia yleistietoja.
Voit ottaa yhteyden Toroon suoraan osoitteessa
www.Toro.com, jos tarvitset tuoteturvallisuuteen ja
käyttökoulutukseen liittyviä materiaaleja, tietoja lisävarusteista
tai lähimmästä jälleenmyyjästä tai haluat rekisteröidä tuotteesi.
Aina kun tarvitset huoltoa, alkuperäisiä Toro-varaosia tai
lisätietoja, ota yhteys valtuutettuun huoltoliikkeeseen tai
Toron asiakaspalveluun. Ota tällöin tuotteen malli- ja
sarjanumerot valmiiksi esiin. Kuva 1 näyttää laitteen malli ja
sarjanumeron sijainnin. Kirjoita numerot annettuun tilaan.
© 2015—The Toro® Company
8111 Lyndale Avenue South
Bloomington, MN 55420
2
Toron WWW-sivusto osoitteessa www.Toro.com.
Painettu Yhdysvalloissa.
Kaikki oikeudet pidätetään
Sisältö
Leikkuupöydän tasaus .............................................44
Leikkurin irrotus ....................................................46
Leikkurin asennus...................................................46
Suuntaimen vaihto..................................................47
Leikkurin hihnan huolto..............................................48
Hihnojen tarkastus .................................................48
Leikkurin hihnan vaihto ..........................................48
Puhdistus .................................................................49
Leikkurin alapuolen pesu .........................................49
Varastointi ...................................................................50
Puhdistus ja varastointi............................................50
Vianetsintä ...................................................................52
Kaaviot .......................................................................54
Turvaohjeet ................................................................... 4
Turvalliset käyttötavat .............................................. 4
Toro-leikkurin turvallisuus........................................ 6
Malli 74656............................................................. 7
Malli 74660............................................................. 7
Kaltevuuskaavio ..................................................... 8
Turva- ja ohjetarrat ................................................. 9
Laitteen yleiskatsaus ......................................................15
Ohjauslaitteet ........................................................16
Käyttö .........................................................................17
Polttoaineen lisäys ..................................................17
Moottoriöljyn määrän tarkistus.................................18
Uuden koneen sisäänajo ..........................................18
Muista aina turvallisuus ...........................................19
Moottorin käynnistys ..............................................20
Terien käyttö..........................................................21
Moottorin pysäytys .................................................21
Koneella ajo...........................................................21
Koneen pysäytys ....................................................23
Leikkuukorkeuden säätö..........................................24
Nurmisuojarullien säätö (107 cm:n
leikkuupöydät)....................................................24
Nurmisuojarullien säätö (127 cm:n
leikkuupöydät)....................................................24
Istuimen säätö........................................................25
Liikkeenohjausvipujen säätö ....................................25
Koneen työntäminen käsin ......................................25
Muunto sivulle poistoon (107 cm:n leikkuupöydillä
varustetut mallit).................................................26
Muunto sivulle poistoon (127 cm:n leikkuupöydillä
varustetut mallit).................................................27
Koneen kuljetus .....................................................29
Koneen lastaus.......................................................29
Käyttövihjeitä .......................................................31
Kunnossapito ...............................................................32
Kunnossapitotaulukko ...............................................32
Huoltoa edeltävät toimenpiteet ....................................33
Istuimen nosto.......................................................33
Leikkuupöydän verhon vapautus ..............................33
Voitelu .....................................................................33
Laakereiden rasvaus ................................................33
Moottorin huolto ......................................................34
Ilmanpuhdistimen huolto ........................................34
Moottoriöljyn huolto ..............................................34
Sytytystulpan huolto ...............................................36
Jäähdytysjärjestelmän puhdistus ...............................37
Polttoainejärjestelmän huolto ......................................38
Polttoaineputken suodattimen vaihto ........................38
Sähköjärjestelmän huolto ...........................................39
Akun lataus ...........................................................39
Sulakkeiden huolto .................................................40
Vetojärjestelmän huolto .............................................41
Rengaspaineen tarkistus ..........................................41
Sähköjarrun vapautus..............................................41
Leikkurin huolto ........................................................41
Leikkuuterien huolto...............................................41
3
Turvaohjeet
Valmistelut
• Tutki maasto, jotta voit arvioida, mitä lisälaitteita ja
Tämä kone on suunniteltu standardin EN ISO 5395:2013
mukaisesti.
•
Ruohonleikkurin asiaton käyttö tai huolto voi aiheuttaa
tapaturman tai kuoleman. Vähennä tapaturmariskiä
noudattamalla näitä turvaohjeita.
Toro on suunnitellut ja testannut tämän ruohonleikkurin
siten, että sen käyttö on turvallista, mutta seuraavien ohjeiden
noudattamatta jättäminen saattaa aiheuttaa henkilövahingon.
•
Parhaan mahdollisen turvallisuuden ja hyvän
suorituskyvyn takaamiseksi sekä laitetuntemuksen
hankkimiseksi on tärkeää, että kaikki ruohonleikkurin
käyttäjät lukevat tämän käyttöoppaan ja omaksuvat sen
tiedot ennen laitteen käyttämistä. Erityistä huomiota
on kiinnitettävä turvaohjeen varoitusmerkintään
(Kuva 2), joka tarkoittaa Varoitusta, Vaaraa tai
Hengenvaaraa – ”henkilöturvallisuusohjeet”. Lue ja
omaksu nämä ohjeet, sillä ne käsittelevät turvallisuutta.
Ohjeiden noudattamatta jättäminen saattaa johtaa
henkilövahinkoon.
•
•
Turvalliset käyttötavat
Koulutus
varusteita työn turvallinen suorittaminen edellyttää. Käytä
vain valmistajan hyväksymiä lisälaitteita ja varusteita.
Pukeudu asianmukaisesti. Käytä kypärää, suojalaseja,
pitkälahkeisia housuja, tukevia ja liukastumisen estäviä
kenkiä, käsineitä sekä kuulosuojaimia.
Tärkeää: Pitkät hiukset, löysät vaatteet ja roikkuvat
korut voivat takertua liikkuviin osiin.
Tarkasta alue, jolla laitetta on tarkoitus käyttää, ja varmista,
että kaikki esineet poistetaan koneen tieltä ennen käyttöä.
Ole erityisen huolellinen käsitellessäsi polttoaineita. Ne
ovat tulenarkoja, ja niiden höyryt räjähtävät herkästi.
– Käytä hyväksyttyä säiliötä.
– Älä irrota polttoainesäiliön korkkia tai lisää
polttoainetta moottorin ollessa käynnissä. Anna
moottorin jäähtyä ennen polttoaineen lisäämistä.
Älä tupakoi koneen lähettyvillä moottorin ollessa
käynnissä.
– Älä täytä tai tyhjennä koneen polttoainesäiliötä
sisätiloissa.
Tarkista, että käyttäjän pitokytkimet, turvakytkimet ja
kilvet ovat paikoillaan ja toimivat oikein. Älä käytä
konetta, mikäli ne eivät toimi kunnolla.
Käyttö
• Lue käyttöopas ja muu koulutusmateriaali.
• Salamanisku voi aiheuttaa vakavan loukkaantumisen tai
Huomaa: Jos käyttäjä tai mekaanikko ei ymmärrä
oppaan kieltä, omistajan on selitettävä hänelle sen sisältö.
•
• Tutustu laitteen turvallisen käytön ohjeisiin,
ohjauslaitteisiin ja turvamerkintöihin.
•
• Kaikille käyttäjille ja mekaanikoille on annettava
asianmukainen koulutus. Omistaja vastaa käyttäjien
koulutuksesta.
•
• Älä anna lapsien tai kouluttamattomien henkilöiden
käyttää tai huoltaa laitetta.
•
Huomaa: Paikalliset säännökset saattavat asettaa
rajoituksia käyttäjän iälle.
• Omistaja/käyttäjä voi estää itselleen tai muille henkilöille
•
tai omaisuudelle aiheutuneet vahingot ja on siksi vastuussa
niistä.
•
•
•
•
4
hengenvaaran. Jos alueella on ukonilma, konetta ei saa
käyttää. Tällöin on hakeuduttava suojaan.
Älä käytä moottoria ahtaissa tiloissa, joihin voi kertyä
vaarallista häkää ja muita pakokaasuja.
Käytä konetta vain hyvin valaistuilla alueilla, jotta pystyt
välttämään kolot ja piilevät vaarat.
Varmista ennen moottorin käynnistämistä, että kaikki
käyttöpyörät ovat vapaalla ja seisontajarru on kytketty.
Käynnistä moottori vain käyttäjän paikalta.
Hidasta ja ole erityisen varovainen rinteillä. Aja rinteillä
sivusuuntaan. Nurmiolosuhteet voivat heikentää koneen
vakautta. Ole varovainen käyttäessäsi konetta pudotusten
lähellä.
Hidasta ja ole varovainen kääntyessäsi sekä muuttaessasi
suuntaa mäissä.
Älä nosta leikkuupöytää terien pyöriessä.
Älä käytä konetta, jos PTO-suojus tai muut turvalaitteet
eivät ole tiukasti paikallaan. Varmista, että kaikki
turvalaitteet ovat paikoillaan, ne on säädetty oikein ja ne
toimivat oikein.
Älä käytä konetta, jos heittokanavan suuntain on ylhäällä
tai irrotettu tai jos sitä on muunnettu, ellei ruohonkerääjä
ole käytössä.
Älä muuta moottorin kierrosnopeuden säätimen asetuksia
tai käytä moottoria ylikierroksilla.
Kunnossapito ja varastointi
• Pysähdy tasaiselle maalle, kytke käyttöpyörät pois käytöstä,
•
•
•
•
•
•
•
•
•
kytke käsijarru päälle (jos on) ja sammuta moottori aina,
ennen kuin poistut käyttäjän paikalta, myös kerääjien
tyhjentämistä tai tukoksen suppilosta poistamista varten.
Pysäytä laitteet ja tarkasta terät, mikäli kone osuu esineisiin
tai tärisee epätavallisesti. Suorita tarvittavat korjaukset
ennen koneen käytön jatkamista.
Älä pane käsiä tai jalkoja leikkuuyksikköön.
Katso taakse ja alas ennen peruuttamista ja varmista, että
reitti on vapaa.
Pidä lemmikit ja sivulliset etäällä käytössä olevasta
koneesta.
Hidasta ja ole varovainen kääntyessäsi sekä teitä ja
jalkakäytäviä ylittäessäsi. Pysäytä terät, jos et leikkaa
ruohoa.
Katso, mihin suuntaan leikkuujäte poistuu ja huolehdi,
ettei tässä suunnassa ole ihmisiä.
Älä käytä leikkuria alkoholin tai huumausaineiden
vaikutuksen alaisena.
Ole varovainen lastatessasi konetta perävaunuun tai
kuorma-autoon ja niistä pois.
Ole varovainen lähestyessäsi kulmia, joissa on huono
näkyvyys, pensaita, puita tai muita näköesteitä.
• Kytke käyttöpyörät pois käytöstä, kytke seisontajarru,
sammuta moottori ja irrota virta-avain tai sytytystulpan
johto. Odota ennen säätämistä, puhdistamista tai
korjaamista, että kaikki osat pysähtyvät kokonaan.
• Poista ruoho ja leikkuujäte leikkuuyksiköstä,
käyttöpyöristä, äänenvaimentimista ja moottorista
tulipalon estämiseksi.
• Puhdista öljy- ja polttoaineroiskeet.
• Anna moottorin jäähtyä ennen koneen varastointia.
• Älä säilytä polttoainetta lähellä avotulta tai tyhjennä
polttoainesäiliötä sisätiloissa.
• Älä anna tehtävään kouluttamattomien henkilöiden
huoltaa konetta.
• Tue osat tarvittaessa pukkien avulla.
• Vapauta paine huolellisesti osista, joihin on varastoitunut
energiaa.
• Irrota akku tai vedä johto irti sytytystulpasta ennen
minkäänlaisia huoltotoimia. Irrota kaapeli ensin
miinusnavasta ja vasta sitten plusnavasta. Kytke kaapeli
ensin plusnapaan ja vasta sitten miinusnapaan.
• Ole varovainen, kun tarkastat teriä. Kiedo terien ympärille
Polttoaineiden turvallinen käsittely
esimerkiksi kangas tai käytä paksuja hansikkaita ja ole
varovainen, kun huollat teriä. Älä suorista tai hitsaa teriä,
vaan vaihda ne.
• Vältä loukkaantumiset ja omaisuusvahingot käsittelemällä
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
bensiiniä erittäin varovasti. Bensiini on erittäin tulenarkaa
ja sen höyryt ovat räjähdysherkkiä.
Sammuta savukkeet, sikarit, piiput ja muut sytytyslähteet.
Käytä vain hyväksyttyä polttoaineastiaa.
Älä irrota polttoainesäiliön korkkia tai lisää polttoainetta
moottorin ollessa käynnissä.
Anna moottorin jäähtyä ennen polttoaineen lisäämistä.
Älä täytä koneen polttoainesäiliötä sisätiloissa.
Älä säilytä konetta tai polttoainesäiliötä tilassa, jossa
on avotuli, kipinöitä tai varmistusliekki (esimerkiksi
vedenlämmitin tai muu vastaava laite).
Älä täytä astioita ajoneuvon sisällä, kuorma-autossa tai
perävaunun lavalla, jossa on muovipäällyste. Aseta astiat
maahan ja pois ajoneuvon läheltä ennen polttoaineen
lisäämistä.
Poista laite kuorma-autosta tai perävaunusta ja tankkaa
laite, kun sen pyörillä on kosketus maahan. Jos se ei
ole mahdollista, tankkaa tällainen laite mieluummin
kannettavasta astiasta kuin polttoaineen jakelupistoolilla.
Pidä pistoolia polttoainesäiliön reunaa tai astian
aukkoa vasten koko tankkaamisen ajan. Älä käytä
polttoainepistoolin aukilukituskytkintä.
Jos polttoainetta on roiskunut vaatteille, vaihda vaatteet
välittömästi.
Älä täytä polttoainesäiliötä liian täyteen. Asenna
polttoainesäiliön korkki ja kiristä se huolellisesti.
• Pidä kädet ja jalat poissa liikkuvista osista. Älä tee säätöjä
moottorin ollessa käynnissä, jos mahdollista.
• Pidä kaikki osat hyvässä kunnossa ja kaikkien laitteiden
kiinnitykset tiukalla. Vaihda kaikki kuluneet tai
vaurioituneet tarrat.
Kuljetus
• Ole varovainen lastatessasi konetta perävaunuun tai
kuorma-autoon.
• Käytä täysleveää ramppia lastatessasi konetta perävaunuun
tai kuorma-autoon.
• Kiinnitä kone tiukasti hihnoilla, ketjuilla, kaapeleilla
tai köysillä. Etu- ja takahihnat on suunnattava alas- ja
ulospäin koneesta.
5
Toro-leikkurin turvallisuus
Käyttö rinteillä
Seuraavassa luettelossa on erityisesti Toro-tuotteita koskevia
turvaohjeita ja muita turvallisuustietoja, jotka käyttäjän on
tunnettava.
Kaikilla rinteillä ja kaltevilla pinnoilla on oltava erityisen
varovainen. Jos tunnet olosi epävarmaksi rinteessä, älä leikkaa
sitä.
• Poista leikkuualueelta kaikki esteet, kuten kivet, puiden
oksat jne.
• Varo koloja, uria ja töyssyjä.
Tämä tuote voi katkaista jalan tai käden sekä singota
esineitä. Noudata aina kaikkia turvallisuusohjeita vakavan
loukkaantumisen tai kuoleman välttämiseksi.
Tämä tuote on tarkoitettu ruohon leikkaamiseen ja
kierrättämiseen tai leikatun ruohon keräämiseen, kun se on
varustettu ruohonkerääjällä. Muu käyttö voi olla vaarallista
käyttäjälle ja sivullisille.
•
Yleinen käyttö
•
• Varmista ennen ruohonleikkuuta, että alueella ei ole
sivullisia. Pysäytä kone, jos alueelle tulee ihmisiä.
•
•
•
•
• Älä kosketa laitteen tai lisälaitteiden osia, jotka voivat olla
kuumia käytön jäljiltä. Anna kaikkien osien jäähtyä, ennen
kuin yrität huoltaa, säätää tai korjata konetta.
• Käytä vain Toron hyväksymiä lisälaitteita. Takuu
saattaa raueta, jos käytetään lisälaitteita, joita Toro ei ole
hyväksynyt.
Huomaa: Korkea ruoho voi peittää esteet.
Älä leikkaa ruohoa pudotusten, ojien tai vallien
lähettyvillä.
Huomaa: Kone voi kaatua yllättäen, jos pyörä menee
törmän tai ojan reunan yli tai jos reuna sortuu.
Ole erityisen varovainen käyttäessäsi ruohonkerääjiä tai
muita lisälaitteita.
Huomaa: Ne voivat vaikuttaa koneen vakauteen.
Liiku rinteillä hitaasti ja vähän kerrallaan.
Älä muuta nopeutta tai suuntaa äkillisesti.
Leikkaa rinteet sivuttaissuunnassa.
Älä leikkaa ruohoa rinteillä, joiden kaltevuus on yli
15 astetta.
Hinausturvallisuus
• Tarkista vapaa alikulkukorkeus (esim. puiden oksat,
porttikäytävät, sähkölinjat) ennen kuin ajat minkään
kohteen alitse. Varo osumasta kohteeseen.
• Älä kiinnitä hinattavaa laitetta muualle koneeseen kuin
• Hidasta vauhtia ennen kääntymistä ja noudata
•
varovaisuutta.
• Ole varovainen ajaessasi reunakiveysten, kivien,
puunjuurien ja muiden esteiden yli.
• Katso taakse ja alas ennen peruuttamista ja varmista, että
reitti on vapaa. Ole erityisen varovainen peruuttaessasi.
•
• Käytä ohjauslaitteita tasaisella liikkeellä ja riuhtomatta.
•
• Kun lastaat konetta, käytä täysleveää ramppia, joka on
leveämpi kuin koneen runko.
• Älä kuljeta matkustajia.
•
• Älä kuljeta koneessa esineitä.
•
vetokoukkuun.
Noudata valmistajan suosituksia, jotka koskevat
hinattavien laitteiden painoa ja rinteillä vetämistä.
Hinauspaino ei saa olla suurempi kuin koneen, käyttäjän
ja lisäpainojen yhteispaino. Käytä lisälaitteen asiakirjoissa
tai vetolaitteen käyttöoppaassa määritettyjä vastapainoja tai
pyöräpainoja.
Älä koskaan anna lasten tai muiden henkilöiden olla
hinattavan laitteen sisällä tai päällä.
Rinteissä hinattavan laitteen paino voi johtaa pidon
menetykseen, kaatumisriskin kasvuun ja ajoneuvon
hallinnan menetykseen. Vähennä hinattavan laitteen
painoa ja hidasta vauhtia.
Pysäytysmatka kasvaa hinatun kuorman painon kasvaessa.
Aja hitaasti ja varaa pysähtymiseen lisää etäisyyttä.
Tee leveitä käännöksiä, jotta lisälaite ei koskettaisi konetta.
Huolto
• Älä säilytä konetta tai polttoaineastiaa sisätiloissa, joissa
•
•
•
6
on avotuli, esimerkiksi vedenlämmitin tai tulisija.
Pidä pultit ja mutterit, varsinkin terien kiinnityspultit,
tiukalla.
Älä koskaan poista tai peukaloi turvalaitteita. Tarkista
säännöllisesti, että ne toimivat asianmukaisesti. Älä
koskaan yritä muuttaa turvalaitteiden käyttötarkoitusta tai
vähentää turvalaitteen tarjoamaa suojaa.
Alkuperäisten vakio-osien tai lisävarusteiden poistaminen
saattaa vaikuttaa koneen toimintaan ja turvallisuuteen
Malli 74660
sekä takuun voimassaoloon. Muiden kuin alkuperäisten
Toro-osien käyttö saattaa johtaa vakavaan tapaturmaan tai
kuolemaan. Valtuuttamattomien muutosten tekeminen
moottoriin tai polttoaine- tai ilmastointijärjestelmään
saattaa olla säännösten vastaista.
Äänenpaine
Tämän laitteen äänenpainetaso käyttäjän korvan kohdalla on
94 dB(A), johon sisältyy epävarmuusarvo (K) 1 dB(A).
• Vaihda kaikki osat, mukaan lukien muun muassa renkaat,
hihnat, terät ja polttoainejärjestelmän osat, alkuperäisiin
Toro-osiin.
Äänitehon taso on määritetty standardissa EN ISO 5395:2013
kuvatun menettelyn mukaisesti.
• Tarkista jarrujen toiminta säännöllisesti. Säädä ja huolla
jarrut tarvittaessa.
Ääniteho
Malli 74656
Tämän laitteen taattu äänitehon taso on 105 dB(A). Lukemaan
sisältyy epävarmuusarvo (K) 1 dB(A).
Äänenpaine
Äänitehon taso on määritetty standardissa ISO 11094 kuvatun
menettelyn mukaisesti.
Tämän laitteen äänenpainetaso käyttäjän korvan kohdalla on
89 dBA, johon sisältyy epävarmuusarvo (K) 1 dBA.
Käden/käsivarren värinä
Äänitehon taso on määritetty standardissa EN ISO 5395:2013
kuvatun menettelyn mukaisesti.
Oikealle kädelle mitattu värinätaso = 2.8 m/s2
Vasemmalle kädelle mitattu värinätaso = 3.5 m/s2
Ääniteho
Epävarmuusarvo (K) = 1,7 m/s2
Tämän laitteen taattu äänitehon taso on 100 dB(A). Lukemaan
sisältyy epävarmuusarvo (K) 1 dB(A).
Mitatut arvot on määritetty standardissa EN ISO 5395:2013
kuvatun menettelyn mukaisesti.
Äänitehon taso on määritetty standardissa ISO 11094 kuvatun
menettelyn mukaisesti.
Koko vartalon
Mitattu värinätaso = 0,37 m/s2
Käden/käsivarren värinä
Epävarmuusarvo (K) = 0,18 m/s2
Oikealle kädelle mitattu värinätaso = 2.6 m/s2
Mitatut arvot on määritetty standardissa EN ISO 5395:2013
kuvatun menettelyn mukaisesti (istuen ja seisten ajettavat
leikkurit).
Vasemmalle kädelle mitattu värinätaso = 3,2 m/s2
Epävarmuusarvo (K) = 1,6 m/s2
Mitatut arvot on määritetty standardissa EN ISO 5395:2013
kuvatun menettelyn mukaisesti.
Koko vartalon
Mitattu värinätaso = 0.82 m/s2
Epävarmuusarvo (K) = 0.41 m/s2
Mitatut arvot on määritetty standardissa EN ISO 5395:2013
kuvatun menettelyn mukaisesti (istuen ja seisten ajettavat
leikkurit).
7
Kaltevuuskaavio
G011841
Kuva 3
Tätä sivua voidaan kopioida henkilökohtaiseen käyttöön.
1. Konetta voidaan käyttää turvallisesti rinteissä, joiden enimmäiskaltevuus on 15 astetta. Määritä rinteiden jyrkkyys
kaltevuuskaavion avulla ennen koneen käyttöä. Älä käytä konetta rinteillä, joiden kaltevuus on yli 15 astetta. Taita arkki
rinteen kaltevuutta vastaavaa viivaa pitkin.
2. Kohdista tämä reuna pystysuoran pinnan kanssa (esim. puu, rakennus, aidanpylväs tai tanko).
3. Esimerkki rinteen kaltevuuden vertaamisesta taitettuun reunaan.
8
Turva- ja ohjetarrat
Turva- ja ohjetarrat on sijoitettu hyvin näkyville paikoille mahdollisten vaara-alueiden lähettyville. Korvaa
vioittuneet tai kadonneet tarrat uusilla.
93-7009
1. Vaara: älä käytä ruohonleikkuria suuntain ylhäällä tai ilman
suuntainta. Pidä suuntain paikallaan.
2. Jalkojen ja käsien loukkaantumisvaara, leikkuuterä: pysy
etäällä liikkuvista osista.
Valmistajan merkki
105-7015
107 cm:n leikkuupöydillä varustetut mallit
1. Osoittaa, että terän on valmistanut alkuperäinen
laitevalmistaja.
106-8717
1. Lue käyttöohjeet ennen korjaamista tai huoltamista.
2. Tarkista rengaspaineet 25 käyttötunnin välein.
3. Rasvaa 25 käyttötunnin välein.
4. Moottori
99-3943
127 cm:n leikkuupöydillä varustetut mallit
1. Moottori
110-6691
1. Esineiden sinkoutumisvaara: pidä sivulliset turvallisen
matkan päässä koneesta.
2. Esineiden sinkoutumisvaara ruohonleikkurista: älä
käytä konetta ilman suuntainta, poistolevyä tai
ruohonkeräysjärjestelmää.
3. Jalkojen ja käsien loukkaantumisvaara: pysy etäällä
liikkuvista osista.
9
112-9840
127 cm:n leikkuupöydillä varustetut mallit
1. Lue käyttöopas.
3. Irrota virta-avain ja lue
ohjeet ennen korjaamista
tai huoltamista.
2. Leikkuukorkeus
114-1606
120-5469
107 cm:n leikkuupöydillä varustetut mallit
1. Takertumisvaara, hihna: pidä kaikki suojukset paikoillaan.
1. Leikkuukorkeus
119-8814
1. Pysäköintiasento
4. Vapaa
2. Nopea
5. Peruutus
3. Hidas
119-8815
1. Pysäköintiasento
4. Vapaa
2. Nopea
5. Peruutus
3. Hidas
120-5470
127 cm:n leikkuupöydillä varustetut mallit
1. Leikkuukorkeus
10
Akkusymbolit
Akussa on joitain tai kaikki näistä symboleista
1. Räjähdysvaara
6. Pidä sivulliset turvallisen
matkan päässä akusta.
2. Ei tulta, liekkejä eikä
tupakointia.
7. Käytä silmäsuojaimia:
räjähtävät kaasut voivat
sokeuttaa ja aiheuttaa
muita vammoja.
3. Syövyttävien
nesteiden / kemiallisten
palovammojen vaara
8. Akkuhappo voi sokeuttaa
tai aiheuttaa vakavia
syöpymiä.
121-2989
1. Ohitusvipuasento koneen
työntämistä varten
2. Ohitusvipuasento koneen
käyttöä varten
4. Käytä silmäsuojaimia
9. Huuhtele silmät heti
vedellä ja hankkiudu heti
lääkärin hoitoon.
10. Sisältää lyijyä, ei saa
hävittää tavallisen jätteen
mukana.
5. Lue käyttöopas.
131-3948
131-3948
1. Hidas
131-4036
3. Nopea
1. Vetoaisan
enimmäisvetopaino on
36 kg.
2. Hinaaminen
11
2. Lue käyttöopas.
121-0772
1. Nopea
4. Rikastin
2. Portaaton säätö
5. Voimanulosotto (PTO), teräkytkin
3. Hidas
12
121-0773
1. Nopea
4. Rikastin
2. Portaaton säätö
5. Voimanulosotto (PTO), teräkytkin
3. Hidas
13
132-0869
1. Vaara: lue käyttöopas.
3. Käsien loukkaantumisvaara, leikkuuterä; käden
puristumisvaara, hihna:
Pidä kädet ja jalat etäällä
liikkuvista osista. Pidä
kaikki suojukset ja suojalevyt paikoillaan.
5. Rampilta putoamisen
vaara: Älä käytä
kaksiosaista ramppia
koneen lastaamiseen
perävaunuun. Käytä vain
yksiosaista ramppia, joka
on riittävän leveä koneelle
ja jonka kaltevuus on alle
15 astetta. Aja ramppia
ylöspäin peruuttamalla ja
alaspäin eteenpäin ajaen.
2. Vaara: kytke seisontajarru
ja irrota virta-avain sekä
sytytystulpan johto ennen
huoltoa.
4. Esineiden sinkoutumisvaara: Älä päästä sivullisia
laitteen lähelle. Poista
roskat alueelta ennen leikkuuta. Pidä suuntainlevy
alhaalla.
6. Kehon loukkaantumisvaara: Älä kuljeta matkustajia. Katso taaksesi, kun
leikkaat peruutusvaihteella.
14
7. Kaatumisvaara rinteillä: Älä
käytä kaltevilla alustoilla
vesialueiden lähellä. Ei
saa käyttää rinteillä, joiden
kaltevuus on yli 15 astetta.
Laitteen yleiskatsaus
Kuva 4
107 cm:n leikkuupöydillä varustetut mallit
1. Suuntain
4. Leikkuukorkeusvipu
7. Jalkatuki
10. Moottori
2. Takakäyttöpyörä
5. Kuljettajan istuin
8. Polttoainesäiliön korkki
11. Moottorinsuojus
3. Liikkeenohjausvivut
6. Smart Speed™ -vipu
9. Ohjauspaneeli
12. Etukääntöpyörä
Kuva 5
127 cm:n leikkuupöydillä varustetut mallit
1. Leikkuukorkeusvipu
5. Leikkuupöytä
2. Liikkeenohjausvivut
6. Nurmisuojarulla
9. Polttoainesäiliön korkki
3. Kuljettajan istuin
7. Etukääntöpyörä
11. Ohjauspaneeli
4. Smart Speed™ -vipu
8. Jalkatuki
12. Suuntain
10. Moottori
15
13. Takakäyttöpyörä
14. Moottorinsuojus
Ohjauslaitteet
Teräkytkin (voimanulosotto)
Tutustu kaikkiin ohjauslaitteisiin, ennen kuin käynnistät
moottorin ja käytät konetta (Kuva 4, Kuva 5 ja Kuva 6).
Teräkytkin, joka on merkitty voimanulosoton (PTO)
kuvakkeella, kytkee ja vapauttaa voimansiirron leikkuuteriin
(Kuva 6).
Liikkeenohjausvivut ja pysäköintiasento
Liikkeenohjausvivut ohjaavat erillisiä napamoottoreita
nopeuden mukaan. Vivun siirtäminen eteen- tai taaksepäin
kääntää saman puoleista pyörää eteen- tai taaksepäin. Pyörän
nopeus riippuu siitä, miten paljon vipua siirretään. Siirrä
liikkeenohjausvivut keskeltä ulospäin pysäköintiasentoon ja
poistu koneesta (Kuva 15). Siirrä liikkeenohjausvivut aina
pysäköintiasentoon, kun pysäytät koneen tai jätät sen ilman
valvontaa.
Smart Speed™ -ohjausjärjestelmän
vipu
Smart Speed™ -ohjausjärjestelmän vipu sijaitsee kuljettajan
istuimen alapuolella. Sen avulla kuljettaja voi valita jonkin
kolmesta nopeusalueesta: viimeistely, hinaus tai leikkaus
(Kuva 7).
Kuva 6
Ohjauspaneeli
1. Kaasuvipu
3. Teräkytkin
(voimanulosotto)
2. Virtalukko
4. Rikastin
Virtalukko
Kuva 7
Virtalukossa on kolme asentoa: Pysäytys, Käynnissä ja
Käynnistys. Virta-avain kääntyy Käynnistys-asentoon ja
palautuu vapautettaessa Käynnissä-asentoon. Kun avain
käännetään Pysäytys-asentoon, moottori sammuu. Irrota
kuitenkin avain aina koneelta poistuessasi, jotta konetta ei
vahingossa käynnistettäisi (Kuva 6).
Polttoaineen tarkistusikkuna
Kaasuvipu
Koneen vasemmalla sivulla sijaitsevasta tarkistusikkunasta
voidaan tarkistaa, onko polttoainesäiliössä bensiiniä (Kuva 8).
1. Smart Speed -vipu
Kaasulla säädetään moottorin nopeutta, ja siinä on portaaton
säätö hitaalta nopealle (Kuva 6).
Rikastimen vipu
Vedä rikastimen vipua ylös, kunnes se pysähtyy
rikastusasentoon (Kuva 6). Paina rikastimen vipu alas
moottorin normaalin käytön asentoon.
16
Käyttö
G014521
Huomaa: Koneen vasen ja oikea puoli määritellään
normaalista käyttöasennosta käsin.
Polttoaineen lisäys
• Moottori toimii parhaiten, kun käytetään vain puhdasta ja
1
•
Kuva 8
1. Polttoaineen tarkistusikkuna
Leikkuukorkeusvipu
Leikkuukorkeusvivun avulla kuljettaja voi laskea ja nostaa
leikkuupöytää istualtaan. Kun vipua siirretään ylös kuljettajaa
kohti, leikkuupöytä nousee maasta, ja kun vipua siirretään
alas kuljettajasta poispäin, leikkuupöytä laskee maahan. Säädä
leikkuukorkeutta vain koneen ollessa paikallaan. Katso
Leikkuukorkeuden säätö (sivu 24).
•
•
•
uutta (korkeintaan 30 päivää vanhaa) lyijytöntä bensiiniä,
jonka tieoktaaniluku (pumppuoktaaniluku) on vähintään
87 (RON + MON / 2).
Etanoli: Enintään 10 % etanolia (bensiinin ja etanolin
seosta) tai 15 % MTBE:tä (metyyli-tertiääri-butyylieetteriä)
sisältävää polttoainetta voidaan käyttää. Etanoli ja
MTBE eivät ole sama asia. Bensiiniä, jonka tilavuudesta
enemmän kuin 15 % (E15) on etanolia, ei ole hyväksytty
käyttöön. Älä käytä bensiiniä, jonka tilavuudesta
enemmän kuin 10 % on etanolia (kuten 15 % etanolia
sisältävä E15, 20 % etanolia sisältävä E20 tai enintään
85 % etanolia sisältävä E85). Muun kuin hyväksytyn
bensiinin käyttö voi aiheuttaa toimintaongelmia ja/tai
moottorivaurioita, joita takuu ei ehkä kata.
Metanolia sisältävää bensiiniä ei saa käyttää.
Polttoainetta ei saa säilyttää talven yli polttoainesäiliössä
tai -astioissa, ellei polttoaineeseen ole lisätty
stabilointiainetta.
Bensiiniin ei saa lisätä öljyä.
HENGENVAARA
Tietyissä oloissa bensiini on hyvin tulenarkaa
ja räjähdysherkkää. Bensiinin aiheuttama
tulipalo tai räjähdys voi aiheuttaa palovammoja ja
omaisuusvahinkoja.
• Täytä polttoainesäiliö ulkona avoimessa tilassa,
kun moottori on jäähtynyt. Läikkynyt bensiini
tulee pyyhkiä pois.
• Älä täytä polttoainesäiliötä suljetussa
perävaunussa.
• Polttoainesäiliötä ei saa täyttää aivan täyteen.
Lisää bensiiniä polttoainesäiliöön, kunnes
pinta on 6–13 mm täyttökaulan alareunan
alapuolella. Säiliöön jäävä tyhjä tila sallii
bensiinin laajenemisen.
• Älä tupakoi bensiiniä käsitellessäsi ja pysy
kaukana avotulesta tai paikoista, joissa kipinä
voi sytyttää bensiinihöyryt.
• Bensiiniä tulee säilyttää sille hyväksytyssä
säiliössä, joka on pidettävä poissa lasten
ulottuvilta. Älä osta bensiiniä enempää kuin 30
päivän tarpeeseen.
• Käytä vain, kun pakokaasujärjestelmä on
kokonaisuudessaan paikallaan ja toimii oikein.
17
stabilointiainetta aina, jottei polttoainejärjestelmään
kerääntyisi hartsimaisia jäämiä.
HENGENVAARA
Polttoainesäiliön täytön aikana saattaa tietyissä
olosuhteissa purkautua staattista sähköä, joka
sytyttää bensiinihöyryt. Bensiinin aiheuttama
tulipalo tai räjähdys voi aiheuttaa palovammoja ja
omaisuusvahinkoja.
• Bensiiniastiat tulee aina asettaa maahan pois
ajoneuvosta ennen tankkaamista.
• Bensiiniastioita ei saa täyttää ajoneuvon sisällä
tai kuorma-auton tai perävaunun lavalla, sillä
sisämatot tai muoviset lavan päällysteet saattavat
eristää astian ja hidastaa staattisen sähkön
purkautumista.
• Poista polttoainekäyttöiset laitteet
kuorma-autosta tai perävaunusta ja tankkaa
laite, kun sen pyörillä on kosketus maahan,
mikäli tämä on käytännössä mahdollista.
• Jos se ei ole mahdollista, tankkaa tällainen
laite kannettavasta astiasta kuorma-auton tai
perävaunun lavalla mieluummin kuin bensiinin
jakelupistoolilla.
• Jos jakelupistoolia on käytettävä, pidä pistoolia
polttoainesäiliön reunaa tai astian aukkoa vasten
koko tankkaamisen ajan.
Polttoainesäiliön täyttö
Huomaa: Varmista, että moottori on sammutettu ja että
liikkeenohjausvivut ovat pysäköintiasennossa.
Huomaa: Polttoaineen tarkistusikkunan kautta voidaan
tarkistaa ennen säiliön täyttöä, miten paljon säiliössä on
bensiiniä (Kuva 9).
Tärkeää: Älä täytä polttoainesäiliötä liian täyteen.
Täytä säiliö täyttöaukon kaulan alaosaan asti. Säiliöön
jäävä tyhjä tila sallii polttoaineen laajentumisen.
Ylitäyttö voi aiheuttaa polttoainevuodon tai vaurioittaa
moottoria tai päästöjärjestelmää.
A
B
C
D
VAARA
Bensiini on haitallista tai tappavaa nieltynä.
Pitkäaikainen altistuminen höyryille voi aiheuttaa
vakavan tapaturman ja sairauksia.
• Vältä höyryjen hengittämistä.
• Pidä kasvot etäällä jakelupistoolista ja
polttoainesäiliöstä tai lisäainepullon aukosta.
• Vältä ihokosketusta. Pese roiskeet pois
saippualla ja vedellä.
E
g027243
Kuva 9
Stabilointi-/lisäaineen käyttö
Moottoriöljyn määrän tarkistus
Polttoaineen stabilointi-/lisäaineen käytöllä on seuraavia etuja:
• Se pitää bensiinin tuoreena korkeintaan 90 päivän
varastoinnin ajan. Pitempiaikaiseen varastointiin
suositellaan polttoainesäiliön tyhjentämistä.
• Se puhdistaa moottoria käytön aikana.
• Se estää liimamaisen hartsin kerääntymisen
polttoainejärjestelmään, mikä vaikeuttaisi käynnistämistä.
Tarkista moottorin kampikammion öljymäärä ennen
moottorin käynnistämistä ja koneen käyttämistä. Katso kohta
Moottoriöljyn määrän tarkistus (sivu 34).
Uuden koneen sisäänajo
Uusissa moottoreissa täyden voiman saavuttaminen kestää
jonkin aikaa. Uuden ruohonleikkurin leikkuupöydissä ja
vetojärjestelmissä on enemmän moottoria kuormittavaa
kitkaa. Sisäänajo kestää 40–50 tuntia, kunnes uudet koneet
saavuttavat täyden voiman ja parhaan suorituskyvyn.
Tärkeää: Älä käytä metanolia tai etanolia sisältäviä
lisäaineita.
Lisää bensiiniin oikea määrä stabilointi-/lisäainetta.
Huomaa: Stabilointi-/lisäaine toimii tehokkaimmin,
kun se sekoitetaan tuoreeseen bensiiniin. Käytä
18
Muista aina turvallisuus
Käyttöturvallisuus
Lue huolellisesti kaikki turvallisuusohjeet ja perehdy
merkintöihin. Nämä tiedot auttavat suojaamaan sinua,
perhettäsi, lemmikkejäsi ja sivullisia loukkaantumiselta.
HENGENVAARA
Käyttö märällä ruoholla tai jyrkillä rinteillä
saattaa aiheuttaa luisumista ja koneen hallinnan
menetyksen.
Renkaiden lipeäminen reunojen yli saattaa
kaataa koneen, mistä voi olla seurauksena vakava
loukkaantuminen, hukkumisvaara tai kuolema.
Kuva 10
1. Turvallinen alue – käytä
TimeCutter-leikkuria tällä
alueella
2. Käytä pudotusten tai
veden lähettyvillä
työnnettävää
ruohonleikkuria ja/tai
käsikäyttöistä trimmeriä.
Jos renkaiden pito menetetään, konetta ei voida
ohjata.
Noudata seuraavia ohjeita hallinnan säilyttämiseksi
ja kaatumisen ehkäisemiseksi.
• Älä leikkaa ruohoa pudotusten tai vesialueiden
lähellä.
3. Vesi
VAROITUS
• Älä leikkaa ruohoa rinteillä, joiden kaltevuus on
yli 15 astetta.
Tämä kone tuottaa 85 dB(A):n ylittävän äänitason
käyttäjän korvan korkeudelle ja voi aiheuttaa
kuulovamman pitkäaikaisessa käytössä.
• Vähennä rinteissä nopeutta ja ole äärimmäisen
varovainen.
• Kun leikkaat ruohoa rinteissä, aja rinteessä
vähitellen alhaalta ylöspäin.
Käytä kuulosuojaimia käyttäessäsi konetta.
• Älä muuta nopeutta tai suuntaa äkillisesti.
Silmiä, korvia, käsiä, jalkoja ja päätä suojaavien varusteiden
käyttö on suositeltavaa.
• Kun muutat suuntaa rinteessä, käännä konetta
ylöspäin. Kääntyminen alaspäin rinteessä
heikentää pitoa.
1
2
• Lisälaitteet muuttavat koneen
ajo-ominaisuuksia. Ole erityisen varovainen,
kun käytät lisälaitteita koneen kanssa.
G009027
Kuva 11
1. Käytä suojalaseja
19
2. Käytä kuulonsuojaimia
Tietoa turvajärjestelmästä
Moottorin käynnistys
Huomaa: Lämmin tai kuuma moottori ei välttämättä
tarvitse rikastusta (Kuva 12).
VAARA
Jos turvakytkimet ovat irronneet tai vaurioituneet,
kone saattaa toimia odottamattomalla tavalla ja
aiheuttaa henkilövahinkoja.
Tärkeää: Älä käytä käynnistintä kerralla yli 10 sekunnin
ajan. Jos moottori ei käynnisty, odota 60 sekunnin ajan
käynnistysyritysten välillä. Näiden ohjeiden laiminlyönti
saattaa vaurioittaa käynnistintä.
• Älä kajoa turvakytkimiin.
• Tarkista turvakytkimien toimivuus päivittäin
ja vaihda mahdolliset vaurioituneet kytkimet
ennen koneen käyttämistä.
A
B
C
D
Turvajärjestelmä huolehtii siitä, että moottori käynnistyy vain,
kun:
• Terät on vapautettu.
• Liikkeenohjausvivut ovat pysäköintiasennossa.
Lisäksi turvajärjestelmä pysäyttää moottorin, jos
liikkeenohjausvivut eivät ole pysäköintiasennossa ja kuljettaja
nousee istuimelta.
Turvajärjestelmän testaus
Tarkista turvajärjestelmän toimivuus aina ennen koneen
käyttöä. Jos turvajärjestelmä ei toimi alla kuvatulla tavalla, se
on välittömästi korjautettava valtuutetussa huoltoliikkeessä.
E
1. Istu istuimella, aseta liikkeenohjausvivut
pysäköintiasentoon ja siirrä teräkytkin Päällä-asentoon.
2. Yritä käynnistää moottori. Moottori ei saa käynnistyä.
F
3. Istu istuimella ja siirrä teräkytkin Pois-asentoon.
4. Siirrä jompikumpi liikkeenohjausvipu keskelle,
lukitsemattomaan asentoon.
G
5. Yritä käynnistää moottori. Moottori ei saa käynnistyä.
6. Toista toisella liikkeenohjausvivulla.
7. Istu istuimella, siirrä teräkytkin Pois-asentoon ja lukitse
liikkeenohjausvivut pysäköintiasentoon.
g027535
Kuva 12
8. Käynnistä moottori.
9. Kun moottori on käynnissä, kytke teräkytkin ja nouse
hieman istuimelta.
Huomaa: Moottorin pitäisi sammua.
10. Istu istuimella, siirrä teräkytkin Pois-asentoon ja lukitse
liikkeenohjausvivut pysäköintiasentoon.
11. Käynnistä moottori.
12. Kun moottori on käynnissä, siirrä liikkeenohjausvivut
keskelle lukitsemattomaan asentoon, kytke teräkytkin ja
nouse hieman istuimelta.
Huomaa: Moottorin pitäisi sammua.
20
Terien käyttö
Moottorin pysäytys
1. Vapauta terät siirtämällä teräkytkin Pois-asentoon
(Kuva 14).
Teräkytkin, joka on merkitty voimanulosoton (PTO)
kuvakkeella, kytkee ja vapauttaa voimansiirron leikkuuteriin.
Tällä kytkimellä ohjataan voimansiirtoa lisälaitteisiin, kuten
leikkuupöytiin ja leikkuuteriin, jotka ottavat virtaa moottorista.
2. Siirrä kaasuvipu hitaalle.
Huomaa: Käytä joutokäyntinopeudella noin yhden
minuutin ajan.
Terien kytkentä
3. Käännä virta-avain Pysäytys-asentoon ja irrota avain.
Tärkeää: Älä kytke teriä, jos kone on pysäköity pitkään
ruohikkoon. Muutoin hihnat tai kytkin saattavat
vaurioitua.
Koneella ajo
Huomaa: Kytke terät aina kaasuvivun ollessa
Nopea-asennossa (Kuva 13).
Konetta ajettaessa on hyödyllistä ymmärtää, miten paikallaan
kääntyvä leikkuri toimii. Käyttöpyörät pyörivät itsenäisesti
akselien hydraulimoottorien voimasta. Tämän ansiosta toinen
puoli voi pyöriä taaksepäin toisen puolen pyöriessä eteenpäin,
jolloin kone pyörii paikallaan kääntymisen sijaan. Tämä
parantaa huomattavasti koneen ohjattavuutta mutta saattaa
vaatia jonkin verran totuttelua uudelta käyttäjältä.
B
A
VAARA
Kone voi pyöriä paikallaan hyvin nopeasti. Käyttäjä
voi menettää koneen hallinnan, mikä voi johtaa
henkilö- tai omaisuusvahinkoihin.
C
• Ole varovainen kääntyessäsi.
• Hidasta konetta ennen jyrkkiä käännöksiä.
Kaasuvivulla säädetään moottorin pyörintänopeutta (1/min).
Aseta kaasuvipu Nopea-asentoon, jolloin suorituskyky
on parhaimmillaan. Koneen käyttö täydellä kaasulla on
suositeltavaa useimmissa tapauksissa.
g027582
Kuva 13
Terien vapautus
1
g027538
Kuva 14
21
Smart SpeedTM -ohjausjärjestelmän
käyttö
Smart SpeedTM -ohjausjärjestelmän vipu sijaitsee kuljettajan
istuimen alapuolella (Kuva 16). Sen avulla kuljettaja voi valita
jonkin kolmesta ajonopeusalueesta: viimeistely, hinaus tai
leikkaus.
Kuva 16
1. Smart Speed -vipu
Nopeutta vaihdetaan seuraavasti:
1. Siirrä liikkeenohjausvivut vapaalle ja ulospäin
pysäköintiasentoon.
Kuva 15
1. Pysäköintiasento (jarru)
4. Taaksepäin
2. Lukitsematon keskiasento
3. Eteenpäin
5. Koneen etuosa
2. Vapauta teräkytkin.
3. Säädä vipu haluamaasi asentoon.
Seuraavat ovat vain suosituksia. Säädöt vaihtelevat
ruohotyypin, ruohon sisältämän kosteuden sekä ruohon
korkeuden mukaan.
Suositeltu
käyttö:
Reunus
Pysäköinti
X
Märkä,
painava
ruoho
X
Koulutus
X
Hinaus
Ruohon
keräys
X
Levitys
X
Leikkuu
Tavallinen
leikkuu
X
Kuljetus
X
Reunus
Tämä on pienin nopeus. Tätä nopeutta suositellaan seuraaviin:
• Pysäköinti
• Märän, painavan ruohon leikkuu
• Koulutus
Hinaus
Tämä on keskinopeus. Tätä nopeutta suositellaan seuraaviin:
22
• Ruohon keräys
Taaksepäin ajo
• Levitys
Huomaa: Noudata varovaisuutta peruutettaessa ja
käännyttäessä.
Leikkuu
1. Siirrä liikkeenohjausvivut keskelle, lukitsemattomaan
asentoon.
Tämä on suurin nopeus. Tätä nopeutta suositellaan seuraaviin:
• Tavallinen leikkuu
2. Kun haluat ajaa taaksepäin, katso taakse- ja alaspäin ja
vedä liikkeenohjausvipuja hitaasti taaksepäin (Kuva 18).
• Koneen kuljetus
Eteenpäin ajo
1. Siirrä liikkeenohjausvivut keskelle, lukitsemattomaan
asentoon.
2. Kun haluat ajaa eteenpäin, työnnä liikkeenohjausvipuja
hitaasti eteenpäin (Kuva 17).
G008953
Kuva 18
Jos haluat ajaa suoraan, siirrä molempia
liikkeenohjausvipuja yhtä paljon (Kuva 18).
Jos haluat kääntyä, vapauta liikkeenohjausvipua
suuntaan, johon haluat kääntyä.
Kun haluat pysähtyä, paina liikkeenohjausvivut vapaalle.
G008952
Kuva 17
Koneen pysäytys
Kun haluat pysäyttää koneen, siirrä liikkeenohjausvivut
vapaalle ja ulospäin pysäköintiasentoon. Vapauta teräkytkin,
siirrä kaasu hitaalle, käytä moottoria joutokäynnillä noin
minuutin ajan ja käännä virta-avain Pysäytys-asentoon.
Jos haluat ajaa suoraan, siirrä molempia
liikkeenohjausvipuja yhtä paljon (Kuva 17).
Jos haluat kääntyä, vapauta liikkeenohjausvipua
suuntaan, johon haluat kääntyä (Kuva 17).
Huomaa: Muista irrottaa virta-avain virtalukosta.
Mitä enemmän liikkeenohjausvipuja siirretään, sitä
nopeammin kone liikkuu kyseiseen suuntaan.
VAARA
Kun haluat pysähtyä, vedä liikkeenohjausvivut vapaalle.
Lapset tai sivulliset voivat loukkaantua, jos he
siirtävät tai yrittävät käyttää leikkuria sen ollessa
ilman valvontaa.
Muista irrottaa virta-avain ja siirtää
liikkeenohjausvivut ulospäin pysäköintiasentoon,
kun jätät koneen ilman valvontaa vaikka vain
muutamaksi minuutiksi.
23
Leikkuukorkeuden säätö
• Ylempi reikä: käytä tätä asentoa, kun leikkuupöydän
leikkuukorkeusasennoksi on asetettu 63 mm tai sitä
matalampi asento (Kuva 20).
Huomaa: Kuljetusasento on korkein leikkuukorkeusasento
tai leikkuukorkeus (115 mm) (Kuva 19).
• Alempi reikä: käytä tätä asentoa, kun leikkuupöydän
leikkuukorkeusasennoksi on asetettu 76 mm tai sitä
korkeampi asento (Kuva 20).
Leikkuukorkeutta säädetään vivulla, joka sijaitsee kuljettajan
istuimen oikealla puolella (Kuva 19).
4
3
2
g019929
1
5
Kuva 20
1. Nurmisuojarulla
4. Ylempi reikä:
leikkuupöydän
leikkuukorkeusasento
63 mm tai sitä matalampi
2. Alempi reikä:
leikkuupöydän
leikkuukorkeusasento
76 mm tai sitä korkeampi
5. Pultti
3. Laippamutteri
Nurmisuojarullien säätö
(127 cm:n leikkuupöydät)
Leikkuukorkeutta säädettäessä on suositeltavaa samalla säätää
nurmisuojarullien korkeus.
Huomaa: Säädä nurmisuojarullia siten, että ne eivät kosketa
maata normaaleilla tasaisilla leikkuualueilla.
Kuva 19
1. Vapauta teräkytkin (voimanulosotto), lukitse
liikkeenohjausvivut vapaalle ja kytke seisontajarru.
Nurmisuojarullien säätö
(107 cm:n leikkuupöydät)
2. Sammuta moottori, irrota avain ja odota, että kaikki
liikkuvat osat ovat pysähtyneet, ennen kuin poistut
käyttäjän paikalta.
Leikkuukorkeutta säädettäessä on suositeltavaa samalla säätää
nurmisuojarullien korkeus.
3. Säädä nurmisuojarullat (Kuva 21) lähimmän
leikkuukorkeusasennon mukaan.
Huomaa: Säädä nurmisuojarullia siten, että ne eivät kosketa
maata normaaleilla tasaisilla leikkuualueilla.
1. Vapauta teräkytkin (voimanulosotto), lukitse
liikkeenohjausvivut vapaalle ja kytke seisontajarru.
2. Sammuta moottori, irrota avain ja odota, että kaikki
liikkuvat osat ovat pysähtyneet, ennen kuin poistut
käyttäjän paikalta.
3. Säädä nurmisuojarullat johonkin seuraavista asennoista:
24
Liikkeenohjausvipujen säätö
4
Korkeuden säätö
Liikkeenohjausvipuja voidaan säätää korkeammalle tai
matalammalle kuljettajan mieltymysten mukaan (Kuva 23).
G010233
A
3
1
B
2
Kuva 21
1. Nurmisuojarulla
3. Laippamutteri
2. Pultti
4. Reikien etäisyys
Istuimen säätö
g027252
Kuva 23
Istuin siirtyy eteen- ja taaksepäin. Säädä istuin siten, että pystyt
ohjaamaan konetta parhaiten ja asentosi on mahdollisimman
mukava. (Kuva 22).
A
Kallistuksen säätö
B
Liikkeenohjausvipuja voidaan kallistaa pitkittäissuunnassa
kuljettajan mieltymysten mukaan.
1. Löysää ylempää pulttia, joka kiinnittää ohjausvivun
ohjausvarren akseliin.
2. Löysää alempaa pulttia juuri sen verran, että ohjausvipu
kääntyy pitkittäissuunnassa (Kuva 23). Kiinnitä
ohjausvipu uuteen asentoon kiristämällä molemmat
pultit.
3. Toista säätö vastakkaiselle ohjausvivulle.
C
Koneen työntäminen käsin
Tärkeää: Työnnä konetta aina käsin Älä koskaan hinaa
konetta, koska se voi vaurioitua.
Tässä koneessa on sähköinen jarrumekanismi. Konetta
työnnettäessä virta-avaimen on oltava Käynnissä-asennossa.
Jotta sähköjarru voitaisiin vapauttaa, akun on oltava ladattu ja
toiminnassa.
g027249
Kuva 22
Koneen työntäminen
1. Pysäköi kone tasaiselle alustalle ja vapauta teräkytkin.
2. Siirrä liikkeenohjausvivut ulospäin pysäköintiasentoon,
sammuta moottori ja odota, että kaikki liikkuvat osat
pysähtyvät, ennen kuin poistut käyttäjän paikalta.
3. Paikanna ohitusvivut rungossa moottorin molemmilla
puolilla.
4. Siirrä ohitusvipuja eteenpäin aukon läpi ja lukitse ne
paikoilleen painamalla alas (Kuva 24).
Huomaa: Tee samat vaiheet jokaisen vivun kohdalla.
25
Muunto sivulle poistoon
(107 cm:n leikkuupöydillä
varustetut mallit)
5. Siirrä liikkeenohjausvivut sisäänpäin vapaa-asentoon ja
käännä virta-avain Käynnissä-asentoon.
Huomaa: Älä käynnistä konetta.
Huomaa: Konetta voidaan nyt työntää käsin.
Tämän koneen mukana toimitettu leikkuupöytä ja leikkuuterät
on suunniteltu optimaaliseen leikkuujätteen levitykseen ja
sivulle poistoon.
3
Poistolevyn irrotus sivulle poistoa
varten
1. Pysäköi kone tasaiselle alustalle ja vapauta teräkytkin.
2. Siirrä liikkeenohjausvivut ulospäin pysäköintiasentoon,
sammuta moottori, irrota virta-avain ja odota, että
kaikki liikkuvat osat pysähtyvät, ennen kuin poistut
käyttäjän paikalta.
1 2
3. Irrota kaksi pulttia ja mutteria, jotka kiinnittävät
poistolevyn leikkuriin (Kuva 25).
g017303
G009660
Kuva 24
1. Ohitusvipujen sijainnit
1
3. Vivun asento koneen
työntämistä varten
2. Vivun asento koneen
käyttöä varten
2
3
6. Varmista lopuksi, että avain on käännetty takaisin
Pysäytys-asentoon, jotta akun lataus ei purkautuisi.
Huomaa: Jos kone ei liiku, sähköjarru voi olla edelleen
kytkettynä. Tarvittaessa sähköjarru voidaan vapauttaa käsin.
Katso kohta Sähköjarrun vapautus (sivu 41).
4
Koneen käyttö
5
Siirrä ohitusvipuja taaksepäin aukon läpi ja lukitse ne
paikoilleen kuvan mukaisesti (Kuva 24).
Kuva 25
Huomaa: Tee samat vaiheet jokaisen vivun kohdalla.
1. Hattumutteri (1/4 tuumaa)
4. Käännä levyä ylös
2. Poistolevy
5. Irrota levy
3. Pultti (1/4 × 2-1/2 tuumaa)
4. Irrota poistolevy.
5. Nosta suuntainta ylös ja paikanna suuntaimen
kääntötangossa oleva lukkomutteri.
6. Irrota nykyinen ohut mutteri (3/8 tuumaa).
7. Asenna ohjauslevy esiin tulleeseen kääntötankoon
(Kuva 26).
Huomaa: Kiinnitä ohjauslevy leikkuriin olemassa
olevalla ohuella mutterilla (3/8 tuumaa).
Huomaa: Ohjauslevy on toimitettu koneen mukana
irto-osana.
26
1
2
3
G005667
Kuva 26
1. Saranatappi
3. Nykyinen ohut mutteri
(3/8 tuumaa)
2. Ohjauslevy (alun perin
toimitettu koneen mukana)
8. Kiristä kiinnike momenttiin 7–9 Nm.
9. Laske suuntain heittoaukon päälle.
Tärkeää: Varmista, että leikkurissa on kääntyvä
suuntain, joka levittää leikkuujätteen sivulle ja alas
nurmeen päin, kun sivuheittotila on käytössä.
Kuva 27
1. Poistolevy
Poistolevyn asennus levitystä varten
3. Pultti (1/4 × 2-1/2 tuumaa)
2. Hattumutteri (1/4 tuumaa)
1. Pysäköi kone tasaiselle alustalle ja vapauta teräkytkin.
6. Kiinnitä poistolevy leikkurin alareunaan kahdella
pultilla (1/4 × 2-1/2 tuumaa) ja kahdella hattumutterilla
(1/4 tuumaa) kuvan mukaisesti (Kuva 27).
2. Siirrä liikkeenohjausvivut ulospäin pysäköintiasentoon,
sammuta moottori, irrota virta-avain ja odota, että
kaikki liikkuvat osat pysähtyvät, ennen kuin poistut
käyttäjän paikalta.
Huomaa: Älä kiristä muttereita liikaa; tämä voi
vääristää levyä niin, että se koskettaa leikkuuteriä.
3. Irrota ohjauslevy leikkuupöydästä (Kuva 26).
4. Nosta suuntainta ja liu’uta poistolevyn yläosassa olevat
kielekkeet suuntaimen alla olevaan tukitankoon.
Muunto sivulle poistoon
(127 cm:n leikkuupöydillä
varustetut mallit)
5. Käännä poistolevy alas aukon päälle ja leikkurin
alemman reunan päälle (Kuva 27).
Tämän koneen mukana toimitettu leikkuupöytä ja leikkuuterät
on suunniteltu optimaaliseen leikkuujätteen levitykseen ja
sivulle poistoon.
Oikeanpuoleisen levittimen irrotus
sivulle poistoa varten
1. Pysäköi kone tasaiselle alustalle ja vapauta teräkytkin.
2. Siirrä liikkeenohjausvivut ulospäin pysäköintiasentoon,
sammuta moottori, irrota virta-avain ja odota, että
kaikki liikkuvat osat pysähtyvät, ennen kuin poistut
käyttäjän paikalta.
3. Irrota oikeanpuoleinen leikkuuterä. Katso kohta Terien
irrotus (sivu 43).
27
4. Irrota kaksi nuppia ja jousialuslaattaa, jotka kiinnittävät
oikeanpuoleisen levittimen leikkuriin (Kuva 28).
VAARA
Leikkurissa olevien avoimien reikien kautta
lentää roskia, mikä voi johtaa vakavaan
loukkaantumiseen.
• Älä koskaan käytä leikkuria ilman,
että leikkuukotelon kaikkiin reikiin on
asennettu suojukset.
• Asenna suojukset asennusaukkoihin, kun
irrotat levittimen.
7. Asenna oikeanpuoleinen leikkuuterä. Katso kohta
Terien irrotus (sivu 43).
Kuva 28
1. Nuppi
8. Nosta suuntain ylös. Asenna kaksi pulttia (5/16 ×
3/4 tuumaa) leikkuupöydän aukon reunassa oleviin
reikiin.
3. Levittimen tappi tulee ulos
leikkurista
2. Jousialuslaatta
9. Asenna ohjauslevy leikkuupöytään (Kuva 30).
5. Irrota oikeanpuoleinen levitin ja laske suuntain
heittoaukon päälle kuvien mukaisesti (Kuva 28 ja Kuva
29).
Huomaa: Kiinnitä ohjauslevy leikkuupöytään
kahdella lukkomutterilla (5/16 tuumaa).
Huomaa: Ohjauslevy on toimitettu koneen mukana
irto-osana.
1
2
3
G015321
Kuva 30
1. Pultti (5/16 × 3/4 tuumaa)
3. Lukkomutteri
(5/16 tuumaa)
2. Ohjauslevy
10. Kiristä kiinnikkeet momenttiin 7–9 Nm.
11. Laske suuntain heittoaukon päälle.
Kuva 29
1. Oikea levitin
2. Jousialuslaatta ja nuppi
Tärkeää: Varmista, että leikkurissa on kääntyvä
suuntain, joka levittää leikkuujätteen sivulle ja alas
nurmeen päin, kun sivuheittotila on käytössä.
3. Heittoaukko
6. Asenna kiinnikkeet leikkurin yläosassa oleviin reikiin,
jotta niistä ei lennä roskia.
28
Oikeanpuoleisen levittimen asennus
levitystä varten
1. Pysäköi kone tasaiselle alustalle ja vapauta teräkytkin.
2. Siirrä liikkeenohjausvivut ulospäin pysäköintiasentoon,
sammuta moottori, irrota virta-avain ja odota, että
kaikki liikkuvat osat pysähtyvät, ennen kuin poistut
käyttäjän paikalta.
3. Irrota ohjauslevy leikkuupöydästä (Kuva 30).
Kuva 31
4. Irrota oikeanpuoleinen leikkuuterä. Katso kohta Terien
irrotus (sivu 43).
5. Aseta oikeanpuoleinen levitin leikkuupöydän alle ja
kiinnitä se kahdella nupilla ja jousialuslaatalla (kovera
puoli leikkuriin päin) kuvien mukaisesti (Kuva 28 ja
Kuva 29).
Koneen lastaus
Ole erittäin varovainen lastatessasi konetta perävaunuun
tai kuorma-autoon ja poistaessasi konetta niistä. Käytä
toimenpiteeseen täysleveää ramppia, joka on konetta leveämpi.
Peruutusrampit ja eteenpäin alas ajettavat rampit (Kuva 32).
Tärkeää: Varmista, että kieleke, joka on
kauimmaisena oikeanpuoleisen levittimen oikealla
sivulla, on leikkurin ulkopuolella ja samalla tasolla
leikkurin pinnan kanssa.
6. Asenna oikeanpuoleinen leikkuuterä. Katso kohta
Terien irrotus (sivu 43).
Koneen kuljetus
Kuva 32
Käytä koneen kuljetukseen raskaaseen käyttöön tarkoitettua
perävaunua tai kuorma-autoa. Varmista, että perävaunussa tai
kuorma-autossa on kaikki lain vaatimat jarrut, valot ja merkit.
Lue huolellisesti kaikki turvaohjeet. Nämä tiedot auttavat
suojaamaan sinua, perhettäsi, lemmikkejäsi ja sivullisia
loukkaantumiselta.
1. Peruutusrampit
2. Eteenpäin alas ajettavat
rampit
Tärkeää: Älä käytä kapeita erillisiä ramppeja koneen
molemmilla puolilla.
VAARA
Rampin on oltava tarpeeksi pitkä, jotta kulma maahan ei
ylitä 15 astetta (Kuva 33). Tasaisella maalla rampin on
oltava vähintään neljä kertaa pidempi kuin perävaunun tai
kuorma-auton lavan korkeus maahan. Jyrkempi kulma saattaa
aiheuttaa leikkurin osien takertumisen, kun laitetta siirretään
rampilta perävaunuun tai kuorma-autoon. Jyrkemmät kulmat
saattavat myös aiheuttaa koneen kaatumisen tai hallinnan
menetyksen. Jos kone lastataan rinteessä tai lähellä rinnettä,
sijoita perävaunu tai kuorma-auto siten, että se on rinteen
alapäässä ja ramppi on ylöspäin rinteeseen. Näin saadaan
mahdollisimman pieni ramppikulma.
Kaduilla ja teillä ajaminen ilman suuntavilkkuja,
valoja, heijastavia merkkejä tai hitaan ajoneuvon
merkkiä on vaarallista ja saattaa aiheuttaa
henkilövahinkoihin johtavan onnettomuuden.
Älä aja koneella julkisella tiellä tai kadulla.
Koneen kuljetus:
1. Jos käytät perävaunua, kiinnitä se vetoajoneuvoon ja
käytä turvaketjuja.
2. Jos mahdollista, yhdistä perävaunun jarrut.
3. Lastaa kone perävaunuun tai kuorma-autoon.
4. Sammuta moottori, irrota avain, kytke seisontajarru
ja sulje polttoaineventtiili.
5. Kiinnitä kone etukääntöpyörien ja takapuskurin lähellä
(Kuva 31).
29
VAARA
1
Koneen lastaaminen perävaunuun tai
kuorma-autoon lisää kaatumisen mahdollisuutta,
mikä voi aiheuttaa vakavan loukkaantumisen tai
kuoleman.
• Ole erittäin varovainen käyttäessäsi konetta
rampilla.
• Käytä vain täysleveää ramppia. Älä käytä erillisiä
ramppeja koneen molemmilla puolilla.
• Rampin ja maan tai rampin ja perävaunun tai
kuorma-auton välinen kulma ei saa olla yli
15 astetta.
2
• Varmista, että rampin pituus on vähintään
neljä kertaa pidempi kuin perävaunun tai
kuorma-auton lavan korkeus maahan. Näin
varmistetaan, että rampin kulma tasaiseen
maahan ei ylitä 15 astetta.
6
• Peruutusrampit ja eteenpäin alas ajettavat
rampit.
• Vältä äkillistä kiihdytystä tai hidastusta konetta
rampilla ajettaessa, sillä tämä voi aiheuttaa
hallinnan menetyksen tai kaatumisen.
g027996
5
Kuva 33
1. Täysleveä ramppi
säilytysasennossa
2. Sivunäkymä
täysleveästä rampista
lastausasennossa
3. Enintään 15 astetta
30
4. Ramppi on vähintään
neljä kertaa pidempi
kuin perävaunun tai
kuorma-auton lavan
korkeus maahan
5. H= perävaunun tai
kuorma-auton lavan
korkeus maahan
6. Perävaunu
Käyttövihjeitä
Varo leikkaamasta ruohoa liian lyhyeksi
Kaasun Nopea-asetuksen käyttö
Jos leikkurin leikkuuleveys on leveämpi kuin ennen
käyttämässäsi leikkurissa, nosta leikkuukorkeutta, jotta et
leikkaisi epätasaista nurmea liian lyhyeksi.
Leikkuujälki ja ilmanvaihto ovat parhaimmillaan, kun
moottoria käytetään Nopea-asetuksella. Ilmaa tarvitaan,
jotta ruoho saataisiin leikattua huolellisesti. Älä siis säädä
leikkuukorkeutta liian alas ja älä anna leikkaamattoman
ruohon ympäröidä leikkuria kokonaan. Huolehdi, että
leikkurin toinen sivu on leikatun nurmen päällä, jolloin
leikkuriin pääsee ilmaa.
Pitkän ruohon leikkaaminen
Jos ruohon annetaan kasvaa hieman normaalia pidemmäksi
tai se on hyvin kosteaa, leikkaa ruoho tavallista korkeammalla
leikkuukorkeudella. Leikkaa ruoho sitten uudelleen normaalia,
alempaa asetusta käyttäen.
Smart Speed™ -järjestelmän käyttö
Ohjausjärjestelmä
Pysäytys
Jos koneen liike eteenpäin on pysäytettävä kesken leikkuun,
nurmikolle saattaa pudota kasa leikkuujätettä. Jotta näin ei
kävisi, siirry aiemmin leikatulle alueelle terät kytkettyinä tai
vapauta leikkuupöytä eteenpäin ajaessasi.
Smart Speed™ -ohjausjärjestelmän vipu sijaitsee kuljettajan
istuimen alapuolella. Sen avulla kuljettaja voi valita jonkin
kolmesta nopeusalueesta: viimeistely, hinaus tai leikkaus.
Viimeistelynopeuden asetuksesta on hyötyä, kun konetta
ohjataan ahtaissa paikoissa tai huolellista leikkuuta vaativilla
alueilla. Viimeistelynopeuden asetuksella voidaan myös
parantaa leikkuujälkeä silloin, kun konetta halutaan käyttää
suurella kaasulla ja terien nopeudella, sillä ajonopeutta voidaan
alentaa tarpeen mukaan.
Leikkuukoneen alapuolen puhtaanapito
Poista leikkuujätteet ja lika leikkurin alapuolelta aina käytön
jälkeen. Jos leikkurin sisälle kertyy ruohoa, leikkuujäljestä
tulee ennen pitkää epätyydyttävä.
Ruohon leikkaus ensimmäisen kerran
Terien huolto
Varmista, ettei leikkuri leikkaa nurmen mahdollisia epätasaisia
kohtia paljaaksi, leikkaamalla ruoho hieman tavallista
pidemmäksi. Aikaisemmin käytetty leikkuukorkeus on
kuitenkin yleensä sopivin. Kun leikattava ruoho on yli 15 cm:n
pituista, hyvä leikkuujälki voidaan varmistaa leikkaamalla se
kaksi kertaa.
Pidä terä terävänä koko leikkuukauden ajan. Terävä
terä leikkaa ruohon siistimmin ruohonkorsia repimättä.
Repeytymien vuoksi ruohon reunat muuttuvat ruskeiksi, mikä
heikentää kasvua ja altistaa kasvisairauksille. Tarkista aina
käytön jälkeen, että leikkuuterät ovat terävät ja että ne eivät
ole kuluneet tai vaurioituneet. Viilaa mahdolliset lovet pois
ja teroita terät tarpeen mukaan. Jos terä on vaurioitunut tai
kulunut, vaihda se aitoon Toro-vaihtoterään.
1/3:n leikkaus ruohonkorresta
Ruohonkorren pituudesta kannattaa leikata vain noin 1/3.
Suuremman määrän leikkaamista ei suositella, ellei ruoho
ole harvaa tai ole myöhäinen syksy, jolloin ruoho kasvaa
hitaammin.
Leikkuusuunnan vaihto
Vaihtele leikkuusuuntaa, jotta ruoho pysyy pystyssä. Tämä
helpottaa myös leikkuujätteen levittämistä, joka puolestaan
edistää maatumista ja lannoitusta.
Leikkaaminen sopivin aikavälein
Ruoho kannattaa yleensä leikata neljän päivän välein. Ruohon
kasvunopeus kuitenkin vaihtelee. Koska leikkuukorkeus on
hyvä pitää samana, leikkaa ruoho useammin alkukeväällä.
Vähennä leikkuukertoja keskikesällä, jolloin ruohon kasvu
hidastuu. Jos ruohoa ei jostain syystä voida leikata pitkähköön
aikaan, käytä ensin korkeaa leikkuukorkeutta. Leikkaa
ruoho sitten uudelleen parin päivän kuluttua alemmalla
korkeusasetuksella.
31
Kunnossapito
Huomaa: Koneen vasen ja oikea puoli määritellään normaalista käyttöasennosta käsin.
Kunnossapitotaulukko
Huoltoväli
8 ensimmäisen käyttötunnin
jälkeen
Huoltotoimenpide
• Vaihda moottoriöljy.
Aina ennen käyttöä tai
päivittäin
•
•
•
•
•
Tarkista turvajärjestelmän toiminta.
Tarkista moottoriöljyn määrä.
Puhdista ilmanottoritilä.
Tarkista leikkuuterät.
Tarkista, ettei suuntaimessa ole vaurioita.
Jokaisen käytön jälkeen
• Puhdista leikkuupöydän kotelo.
25 käyttötunnin välein
• Rasvaa kaikki voitelukohdat.
• Tarkista rengaspaine.
• Tarkista, ettei hihnassa ole kulumia tai murtumia.
100 käyttötunnin välein
•
•
•
•
200 käyttötunnin välein
• Vaihda paperipanos (useammin pölyisissä ja likaisissa olosuhteissa).
• Vaihda öljynsuodatin (useammin pölyisissä ja likaisissa olosuhteissa).
Ennen varastointia
Huolla paperipanos (useammin pölyisissä ja likaisissa olosuhteissa).
Vaihda moottoriöljy (useammin pölyisissä ja likaisissa olosuhteissa).
Tarkista sytytystulpat.
Vaihda polttoaineputken suodatin.
• Lataa akku ja irrota akun kaapelit.
• Tee kaikki yllä mainitut huoltotoimenpiteet ennen varastointia.
• Maalaa kuluneet pinnat.
Tärkeää: Lisää huoltotoimenpiteitä on moottorin käyttöohjeessa.
VAROITUS
Jos jätät avaimen virtalukkoon, joku voi vahingossa käynnistää moottorin ja vahingoittaa vakavasti lähellä
olijoita.
Irrota avain virtalukosta ja irrota sytytystulpan johto ennen huoltotoimenpiteitä. Työnnä johto sivuun, jotta
se ei pääse vahingossa koskettamaan sytytystulppaa.
32
Huoltoa edeltävät
toimenpiteet
Voitelu
Istuimen nosto
Huoltoväli: 25 käyttötunnin välein—Rasvaa kaikki
voitelukohdat.
Varmista, että liikkeenohjausvivut on lukittu
pysäköintiasentoon, ja nosta istuinta eteenpäin.
Rasvatyyppi: litiumpohjainen yleisrasva nro 2
Laakereiden rasvaus
1. Pysäköi kone tasaiselle alustalle ja vapauta teräkytkin.
Istuinta nostamalla päästään käsiksi seuraaviin osiin:
2. Siirrä liikkeenohjausvivut ulospäin pysäköintiasentoon,
sammuta moottori, irrota virta-avain ja odota, että
kaikki liikkuvat osat pysähtyvät, ennen kuin poistut
käyttäjän paikalta.
• Sarjanumerokilpi
• Huoltotarra
• Istuimen säätöpultit
3. Puhdista rasvanipat (Kuva 35 ja Kuva 36) rievulla.
• Polttoainesuodatin
Huomaa: Hankaa mahdolliset maaliläiskät pois
nipasta (nipoista).
• Akku ja akun kaapelit
Leikkuupöydän verhon
vapautus
Löysää verhon kaksi alapulttia, jotta pääset käsiksi
leikkuupöydän yläosaan (Kuva 34).
1
G014522
Kuva 35
1. Etukääntöpyörän rengas
Kuva 34
1. Alin pultti
2. Verho
Huomaa: Kiinnitä verho huollon jälkeen kiristämällä pultit.
Kuva 36
Sijaitsee istuinkaukalon alapuolella
1. Lue käyttöohjeet ennen
3. Rasvaa 25 käyttötunnin
korjaamista tai huoltamista
välein
2. Tarkista rengaspaineet
25 käyttötunnin välein
4. Moottori
4. Liitä voitelupistooli kuhunkin nippaan (Kuva 35 ja
Kuva 36).
5. Pumppaa rasvaa nippoihin, kunnes rasvaa alkaa tihkua
laakereista.
33
Moottorin huolto
Tärkeää: Älä puhdista paperipanosta paineilmalla
tai nesteillä, kuten liuotinaineella, bensiinillä tai
paloöljyllä. Paperipanos on vaihdettava, jos se
on vaurioitunut tai jos sitä ei voida puhdistaa
kunnolla.
Ilmanpuhdistimen huolto
Huomaa: Huolla ilmanpuhdistin useammin (muutaman
tunnin välein), jos käyttöolosuhteet ovat erittäin pölyiset tai
hiekkaiset.
Moottoriöljyn huolto
Suodatinpanoksen irrotus
Öljylaatu: pesevä öljy (API-huoltoluokitus SF, SG, SH, SJ
tai SL).
1. Pysäköi kone tasaiselle alustalle ja vapauta teräkytkin
(PTO).
Kampikammion tilavuus:
2. Siirrä liikkeenohjausvivut jarruasentoon, sammuta
moottori, irrota virta-avain ja odota, että kaikki liikkuvat
osat pysähtyvät, ennen kuin poistut käyttäjän paikalta.
3. Puhdista ilmanpuhdistimen suojuksen ympäristö, jotta
likaa ei pääse moottoriin aiheuttamaan vahinkoa.
Malli
Öljynsuodattimen
kanssa
Ilman öljynsuodatinta
74656
1,5 l
1,7 l
74660
1,8 l
2,1 l
Viskositeetti: Katso seuraava taulukko.
4. Nosta suojus ja irrota letkukiristin, joka kiinnittää
ilmanpuhdistinjärjestelmän moottoriin (Kuva 37).
SAE V iscosity Grades
SAE 40
5. Löysää letkukiristintä ja irrota paperipanos (Kuva 37).
SAE 30
SAE 10W
– 30/ SAE 10W
– 40
2
1
SAE 5W
– 20
°F -20
°C -30
3
0
-20
20
-10
32
0
40
60
10
80
20
100
30
40
STARTING TEMPERATURE RANGE ANTICIPATED BEFORE NEXT OIL CHANGE
g017470
Kuva 38
Huomaa: Moniasteöljyjen (5W-20, 10W-30 ja 10W-40)
käyttö lisää öljyn kulutusta. Tarkista öljymäärä useammin,
kun käytät niitä.
G014908
Moottoriöljyn määrän tarkistus
Kuva 37
1. Suojus
Huoltoväli: Aina ennen käyttöä tai päivittäin
3. Letkunkiristin
Huomaa: Tarkista öljymäärä moottorin ollessa kylmä.
2. Paperipanos
VAARA
Kosketus kuumiin osiin voi aiheuttaa tapaturman.
Paperipanoksen puhdistus:
Pidä kädet, jalat, kasvot, vaatteet ja muut
ruumiinosat etäällä äänenvaimentimesta ja muista
kuumista osista.
Huoltoväli: 100 käyttötunnin välein—Huolla paperipanos
(useammin pölyisissä ja likaisissa
olosuhteissa).
Tärkeää: Älä lisää kampikammioon liikaa öljyä ja käytä
moottoria. Se saattaa aiheuttaa moottorivaurion.
200 käyttötunnin välein/Vuosittain (kumpi saavutetaan
ensin)—Vaihda paperipanos (useammin pölyisissä ja
likaisissa olosuhteissa).
1. Pysäköi kone tasaiselle alustalle.
1. Naputa panosta kevyesti tasaista pintaa vasten, jotta
pöly ja lika irtoavat siitä.
2. Vapauta teräkytkin (voimanulosotto).
3. Sammuta moottori, odota, että kaikki liikkuvat osat
ovat pysähtyneet, ja irrota avain ennen kuin poistut
käyttäjän paikalta.
2. Tarkista, ettei panos ole repeytynyt, ettei siinä ole
öljykalvoa ja ettei tiiviste ole vaurioitunut.
34
4. Tarkista moottoriöljyn määrä (Kuva 39).
Moottoriöljyn vaihto
A
Huoltoväli: 8 ensimmäisen käyttötunnin jälkeen—Vaihda
moottoriöljy.
B
100 käyttötunnin välein—Vaihda moottoriöljy
(useammin pölyisissä ja likaisissa olosuhteissa).
Huomaa: Toimita käytetty öljy jälleenkäsittelylaitoksen
hävitettäväksi.
C
D
1. Pysäköi kone siten, että valutuspuoli on hieman
vastakkaista puolta alempana, jotta kaikki öljy valuu
pois.
E
2. Vapauta voimanulosotto, lukitse liikkeenohjausvivut
vapaalle ja kytke seisontajarru.
3. Sammuta moottori, irrota avain ja odota, että kaikki
liikkuvat osat ovat pysähtyneet, ennen kuin poistut
käyttäjän paikalta (Kuva 40).
F
H
G
I
J
G027659
A
B
C
D
E
F
Kuva 39
G027539
Kuva 40
35
Moottorin öljynsuodattimen vaihto
4. Kaada hitaasti noin 80 % määritetystä öljymäärästä
täyttöputkeen ja lisää hitaasti siten, että sitä on
Full-merkkiin asti (Kuva 41).
A
Huoltoväli: 200 käyttötunnin välein—Vaihda öljynsuodatin
(useammin pölyisissä ja likaisissa
olosuhteissa).
B
Huomaa: Vaihda moottorin öljynsuodatin useammin, jos
käyttöolosuhteet ovat erittäin pölyiset tai hiekkaiset.
1. Tyhjennä öljy moottorista. Katso kohta Moottoriöljyn
vaihto (sivu 35).
2. Vaihda moottorin öljynsuodatin (Kuva 42).
C
D
E
F
A
B
C
D
E
F
g027660
Kuva 41
3/4
g027477
Kuva 42
Huomaa: Varmista, että öljynsuodattimen tiiviste
koskettaa moottoria. Käännä sitä sitten vielä 3/4
kierrosta.
3. Täytä kampikammio sopivalla, uudella öljyllä. Katso
kohta Moottoriöljyn vaihto (sivu 35).
Sytytystulpan huolto
Huoltoväli: 100 käyttötunnin välein—Tarkista sytytystulpat.
Varmista, että keski- ja sivuelektrodien kärkiväli on
oikea, ennen kuin asennat sytytystulpan. Irrota ja asenna
sytytystulppa käyttäen apuna sytytystulpan avainta ja tarkista
ja säädä kärkiväli kärkivälin työkalulla/rakotulkilla. Asenna
tarvittaessa uudet sytytystulpat.
Tyyppi: NGK BPR4ES (tai vastaava)
36
Sytytystulpan asennus
Kärkiväli: 0,76 mm
Kiristä sytytystulppa momenttiin 22 N·m.
Sytytystulpan irrotus
B
A
1. Vapauta teräkytkin (voimanulosotto).
2. Sammuta moottori, odota, että kaikki liikkuvat osat
ovat pysähtyneet, ja irrota avain ennen kuin poistut
käyttäjän paikalta.
3. Irrota sytytystulppa (Kuva 44).
B
A
C
16 ft-lb
22 N-m
D
g027478
Kuva 43
g027661
Kuva 45
Sytytystulpan tarkistus
Tärkeää: Älä puhdista sytytystulppaa. Sytytystulppa
tulee vaihtaa aina, kun eriste on mustunut, kun elektrodit
ovat kuluneet tai kun tulpassa on öljykalvo tai murtumia.
Jäähdytysjärjestelmän
puhdistus
Huomaa: Jos näet eristeessä vaaleanruskeata tai harmaata,
moottori toimii moitteettomasti. Jos eriste on mustunut,
ilmanpuhdistin on yleensä likainen.
Puhdista ilmanottoritilä ruohosta ja roskista aina ennen
käyttöä.
1. Vapauta teräkytkin, lukitse ohjausvivut vapaalle ja kytke
seisontajarru.
Säädä kärkiväliksi 0,76 mm.
A
B
2. Sammuta moottori, irrota avain ja odota, että kaikki
liikkuvat osat ovat pysähtyneet, ennen kuin poistut
käyttäjän paikalta.
3. Irrota ilmanottoritilä, ilmanpuhdistimen suojus ja
tuulettimen kotelo.
4. Puhdista osat roskista ja ruohosta.
g027479
5. Asenna ilmanottoritilä, ilmanpuhdistimen suojus ja
tuulettimen kotelo.
Kuva 44
37
Polttoainejärjestelmän
huolto
HENGENVAARA
g027590
Tietyissä oloissa bensiini on hyvin tulenarkaa
ja räjähdysherkkää. Bensiinin aiheuttamasta
tulipalosta tai räjähdyksestä voi tulla palovammoja
ja omaisuusvahinkoja.
A
• Kaikki polttoaineeseen liittyvät
huoltotoimenpiteet on suoritettava vasta,
kun moottori on jäähtynyt. Tyhjennys tulee
suorittaa ulkona avoimessa tilassa. Läikkynyt
bensiini tulee pyyhkiä pois.
B
• Bensiinisäiliötä tyhjennettäessä ei saa
tupakoida, ja tyhjennys tulee suorittaa kaukana
avotulesta tai paikoista, joissa kipinä voi sytyttää
bensiinihöyryt.
C
Polttoaineputken suodattimen
vaihto
D
Huoltoväli: 100 käyttötunnin välein—Vaihda
polttoaineputken suodatin.
Älä asenna likaista suodatinta, jos se on irrotettu
polttoaineputkesta.
1. Pysäköi kone tasaiselle alustalle ja vapauta teräkytkin.
2. Siirrä liikkeenohjausvivut ulospäin pysäköintiasentoon,
sammuta moottori, irrota virta-avain ja odota, että
kaikki liikkuvat osat pysähtyvät, ennen kuin poistut
käyttäjän paikalta.
g027518
Kuva 46
3. Vaihda polttoaineputken suodatin (Kuva 46).
38
Sähköjärjestelmän
huolto
5. Vedä kumisuojusta ylös punaista pluskaapelia pitkin.
6. Irrota pluskaapeli (punainen) akun navasta (Kuva 47).
Huomaa: Säilytä kaikki kiinnikkeet.
7. Irrota akun pidike (Kuva 47) ja nosta akku pois
akkualustalta.
VAARA
KALIFORNIA
Lakiesityksen 65 mukainen varoitus
Akun liitännät, navat ja niihin liittyvät
lisävarusteet sisältävät lyijyä ja lyijy-yhdisteitä,
joiden tiedetään aiheuttavan syöpää ja
haittaavan lisääntymistä. Pese kädet,
kun olet käsitellyt akkua.
3
2
6
5
1
7
Akun lataus
4
Akun irrotus
VAARA
Akun navat tai metallityökalut voivat aiheuttaa
oikosulun koskettaessaan koneen metalliosia,
mistä voi seurata kipinöitä. Kipinät voivat saada
akun kaasut räjähtämään ja aiheuttaa siten
henkilövahingon.
• Kun irrotat tai asennat akun, älä anna akun
napojen koskettaa koneen metalliosia.
• Älä anna metallityökalujen aiheuttaa oikosulkua
akun napojen ja koneen metalliosien välille.
G005072
Kuva 47
1. Akku
5. Akun miinusnapa (–)
2. Akun plusnapa (+)
6. Siipimutteri, aluslaatta ja
pultti
3. Pultti, aluslaatta ja mutteri
7. Akun pidike
4. Navan suojus
1. Pysäköi kone tasaiselle alustalle ja vapauta teräkytkin.
2. Siirrä liikkeenohjausvivut ulospäin pysäköintiasentoon,
sammuta moottori, irrota virta-avain ja odota, että
kaikki liikkuvat osat pysähtyvät, ennen kuin poistut
käyttäjän paikalta.
3. Nosta istuin, jotta pääset käsiksi akkuun.
4. Irrota miinusmaakaapeli (musta) akun navasta (Kuva
47).
Huomaa: Säilytä kaikki kiinnikkeet.
VAARA
Akun kaapeleiden virheellinen asennus
voi vahingoittaa konetta ja kaapeleita sekä
aiheuttaa kipinöitä. Kipinät voivat saada
akun kaasut räjähtämään ja aiheuttaa siten
henkilövahingon.
• Irrota aina akun miinuskaapeli
(musta) ennen pluskaapelin (punainen)
irrottamista.
• Kytke aina akun pluskaapeli (punainen)
ennen miinuskaapelia (musta).
39
Akun lataus
Sulakkeiden huolto
Huoltoväli: Ennen varastointia—Lataa akku ja irrota akun
kaapelit.
Sähköjärjestelmä on suojattu sulakkeilla. Huoltoa ei tarvita.
Jos sulake kuitenkin palaa, tarkista osa/virtapiiri toimintavian
tai oikosulun varalta.
1. Irrota akku alustasta. Katso kohta Akun irrotus (sivu
39).
Sulaketyyppi:
2. Lataa akkua 6–10 A:n virralla vähintään yhden tunnin
ajan.
• Päävirta F1 – 30 A, kahvatyyppinen
• Latauspiiri F2 – 25 A, kahvatyyppinen
Huomaa: Älä lataa akkua liikaa.
1. Irrota ruuvit, joilla ohjauspaneeli on kiinni koneessa.
3. Kun akku on ladattu täyteen, irrota laturi
sähköliitännästä. Irrota sitten laturin johtimet akun
navoista (Kuva 48).
Huomaa: Säilytä kaikki kiinnikkeet.
2. Nosta ohjauspaneeli ylös, niin pääset käsiksi
pääjohdinsarjaan ja sulakerasiaan (Kuva 49).
3. Vaihda sulake vetämällä ensin vanha sulake irti (Kuva
49).
30
25
Kuva 48
2. Akun miinusnapa (–)
4. Musta laturin johdin (–)
1
25
3. Punainen laturin johdin (+)
30
1. Akun plusnapa (+)
2
Akun asennus
G014921
Kuva 49
1. Aseta akku alustalle (Kuva 47).
1. Päävirta – 30 A
2. Asenna pluskaapeli (punainen) akun plusnapaan (+)
käyttämällä aiemmin irrotettuja kiinnikkeitä.
2. Latauspiiri – 25 A
4. Palauta ohjauspaneeli normaaliasentoon.
3. Asenna miinuskaapeli akun miinusnapaan (–)
käyttämällä aiemmin irrotettuja kiinnikkeitä.
Huomaa: Kiinnitä paneeli koneeseen aiemmin
irrotetuilla ruuveilla.
4. Vedä punainen suojus positiivisen (punaisen) akun
navan päälle.
5. Kiinnitä akku pidikkeellä (Kuva 47).
6. Laske istuin alas.
40
Vetojärjestelmän huolto
Leikkurin huolto
Rengaspaineen tarkistus
Leikkuuterien huolto
Huoltoväli: 25 käyttötunnin välein—Tarkista rengaspaine.
Pidä terät terävinä koko leikkuukauden ajan. Terävät terät
leikkaavat ruohon siistimmin ruohonkorsia repimättä.
Repeytymien vuoksi ruohon reunat muuttuvat ruskeiksi, mikä
heikentää kasvua ja altistaa kasvisairauksille.
Pidä etu- ja takarenkaiden rengaspaine ohjeiden mukaisena.
Epätasainen rengaspaine saattaa tehdä leikkuujäljestä
epätasaisen. Tarkista paine venttiilin varresta (Kuva 50).
Tarkista paine, kun renkaat ovat kylmät, jotta painelukema
olisi mahdollisimman tarkka.
Tarkista päivittäin, että leikkuuterät ovat terävät ja että ne
eivät ole kuluneet tai vaurioituneet. Viilaa mahdolliset lovet
pois ja teroita terät tarpeen mukaan. Jos terä on vaurioitunut
tai kulunut, vaihda se aitoon Toro-vaihtoterään. Jotta terien
teroitus ja vaihto kävisi vaivattomasti, käytettävissä on hyvä
olla muutamia vaihtoteriä.
Katso renkaiden valmistajan suosittelema enimmäispaine
kääntöpyörien renkaiden sivusta.
Täytä vetävien takapyörien renkaat paineeseen 0,82 bar.
VAARA
Kulunut tai vaurioitunut terä voi rikkoutua ja terän
pala voi sinkoutua käyttäjään tai ohikulkijaan
aiheuttaen vakavan loukkaantumisen tai kuoleman.
• Terä on tarkistettava säännöllisesti kulumisen ja
vaurioiden varalta.
Kuva 50
• Kulunut tai vaurioitunut terä on vaihdettava.
1. Venttiilinvarsi
Ennen terien tarkastusta tai huoltoa
Sähköjarrun vapautus
Pysäköi kone tasaiselle alustalle, vapauta teräkytkin, siirrä
liikkeenohjausvivut ulospäin pysäköintiasentoon, sammuta
moottori ja irrota virta-avain.
Sähköjarru vapautuu kääntämällä nostovarsia eteenpäin käsin.
Kun sähköjarru on aktivoitunut, jarru palautuu.
Vapauta jarru:
Terien tarkastus
1. Käännä virta-avain Pysäytys-asentoon tai irrota akun
kytkentä.
Huoltoväli: Aina ennen käyttöä tai päivittäin—Tarkista
leikkuuterät.
2. Paikanna sähköjarrun akseli, johon jarrun nostovarret
yhdistyvät (Kuva 51).
1. Tarkasta leikkuusärmät (Kuva 52).
3. Vapauta jarru kääntämällä akselia eteenpäin.
Huomaa: Jos särmät eivät ole teräviä tai niissä on
lovia, irrota terät ja teroita ne. Katso kohta Terien
teroitus (sivu 43).
2. Tarkasta terät, etenkin kupera alue (Kuva 52).
Huomaa: Jos havaitset vähäisiäkään vaurioita,
kulumia tai uria tällä alueella (kohdat 3 ja 4, Kuva 52),
asenna uusi terä välittömästi.
Kuva 51
1. Jarrun nostovarsi sähköjarrun ohjausyksikössä
41
3. Mittaa etäisyys terän kärjestä tasaiseen alustaan (Kuva
54).
1
Kuva 52
1. Leikkuusärmä
2. Kupera alue
3. Kulumisjälkiä/urautumista
G014973
3
4. Vaurio
2
Kuva 54
Taipuneiden terien tarkistus
1. Terä mittausasennossa
2. Tasainen alusta
3. Mitattu etäisyys terän ja alustan välillä (A)
Huomaa: Koneen on oltava tasaisella alustalla seuraavaa
toimenpidettä varten.
1. Nosta leikkuupöytä ylimpään leikkuukorkeusasentoon,
joka on myös kuljetusasento.
4. Käännä samaa terää 180 astetta niin, että vastakkainen
leikkuusärmä on samassa asennossa (Kuva 55).
2. Käytä pehmustettuja paksuja suojakäsineitä tai muita
soveltuvia käsisuojaimia. Käännä terää hitaasti sopivaan
asentoon, jossa etäisyys leikkuusärmästä tasaiseen
alustaan voidaan mitata (Kuva 53).
3
1
1
2
G014974
2
Kuva 55
3
1. Terä, aiemmin mitattu puoli
G014972
2. Aiemmin käytetty mittausasento
Kuva 53
1. Leikkuupöytä
3. Terän vastakkainen puoli siirretään mittausasentoon
3. Terä
2. Karan kotelo
5. Mittaa etäisyys terän kärjestä tasaiseen alustaan (Kuva
56).
Huomaa: Ero saa olla enintään 3 mm.
42
1
G014973
3
2
Kuva 56
G027833
1. Vastakkaisen terän särmä mittausasennossa
2. Tasainen alusta
3. Toinen mitattu etäisyys terän ja alustan välillä (B)
Kuva 57
A. Jos A:n ja B:n välinen ero on suurempi kuin 3 mm,
vaihda terä uuteen. Katso kohdat Terien irrotus
(sivu 43) ja Terien asennus (sivu 43).
3. Jousialuslaatta
2. Terä
4. Teräpultti
Terien teroitus
1. Viilaa leikkuusärmä teräväksi terän molemmista päistä
(Kuva 58).
Huomaa: Jos taipuneen terän tilalle vaihdetaan
uusi ja mittaustulos on edelleen yli 3 mm, terän
kara saattaa olla taipunut. Ota yhteys valtuutettuun
Toro-jälleenmyyjään.
B.
1. Terän siipialue
Huomaa: Säilytä alkuperäinen kulma.
Huomaa: Terä säilyttää tasapainonsa, kun
molemmista leikkuusärmistä poistetaan materiaalia
yhtä paljon.
Jos ero on hyväksytyissä rajoissa, siirry seuraavaan
terään.
Toista toimenpide kullekin terälle.
Terien irrotus
Terä on vaihdettava, jos se on osunut kiinteään esineeseen,
jos se on epätasapainossa tai jos se on taipunut. Käytä
aina aitoja Toro-vaihtoteriä koneen parhaan suorituskyvyn
ja turvallisuuden varmistamiseksi. Muiden valmistajien
vaihtoterien käyttö saattaa aiheuttaa sen, että kone ei ole enää
turvallisuusstandardien mukainen.
Kuva 58
1. Teroita alkuperäiseen kulmaan
2. Tarkista terän tasapaino asettamalla se terän tasaimeen
(Kuva 59).
1. Tartu terän päähän liinan tai paksun hansikkaan avulla.
Huomaa: Jos terä pysyy vaaka-asennossa, se on
tasapainossa ja sitä voidaan käyttää.
2. Irrota teräpultti, jousialuslaatta ja terä kara-akselista
(Kuva 57).
Huomaa: Jos terä ei ole tasapainossa, viilaa sitä vähän
vain siipialueelta (Kuva 58).
Kuva 59
1. Terä
2. Tasain
3. Toista, kunnes terä on tasapainossa.
Terien asennus
1. Asenna terä kara-akseliin (Kuva 57).
43
Tärkeää: Terän kuperan puolen on osoitettava
ylöspäin leikkurin sisäpuolta kohti, jotta
leikkuujäljestä tulee kunnollinen.
G005278
2
2. Asenna jousialuslaatta (kovera puoli terää kohden) ja
teräpultti (Kuva 57).
3
3. Kiristä teräpultti momenttiin 47–88 Nm.
3
Leikkuupöydän tasaus
Varmista, että leikkuupöytä on vaakasuorassa aina leikkuria
asentaessasi tai jos nurmikon leikkuujälki ei ole tasainen.
1
2
4
Ennen tasausta on tarkistettava, ettei leikkuupöydässä ole
taipuneita teriä. Kaikki taipuneet terät on irrotettava ja
vaihdettava. Katso kohta Leikkuuterien huolto (sivu 41)
ennen kuin jatkat.
4
Kuva 61
Leikkuupöydät, joissa on kolme terää
1. Terä sivusuunnassa
2. Terän siipialue
Leikkuupöytä on tasattava ensin sivusuunnassa, minkä jälkeen
voidaan säätää pituussuuntaista kaltevuutta.
Vaatimukset:
• Koneen on oltava tasaisella alustalla.
• Kaikkien neljän renkaan ilmanpaineen on oltava oikea.
Katso kohta Rengaspaineen tarkistus (sivu 41).
3. Ulkoleikkuusärmät
4. Mittaa tästä etäisyys
terän kärjestä tasaiseen
alustaan
5. Mittaa ulkoleikkuusärmien ja tasaisen pinnan väliltä
(Kuva 60 ja Kuva 61). Jos molemmat mitat eivät ole
5 mm:n sisällä toisistaan, säätö on tarpeen. Jatka sitten
toimenpidettä.
6. Siirry koneen vasemmalle puolelle.
Sivusuuntainen tasaus
1. Pysäköi kone tasaiselle alustalle ja vapauta teräkytkin.
7. Löysää sivuosan lukkomutteria.
2. Siirrä liikkeenohjausvivut ulospäin pysäköintiasentoon,
sammuta moottori, irrota virta-avain ja odota, että
kaikki liikkuvat osat pysähtyvät, ennen kuin poistut
käyttäjän paikalta.
8. Nosta tai laske leikkuupöydän vasenta sivua kiertämällä
takaosan mutteria (Kuva 62).
Huomaa: Jos haluat nostaa leikkuupöytää, kierrä
takaosan mutteria myötäpäivään. Jos haluat laskea
leikkuupöytää, kierrä takaosan mutteria vastapäivään.
3. Siirrä leikkuukorkeuden säätövipu keskimmäiseen
asentoon.
4. Käännä teriä varovasti niin, että ne ovat kaikki
sivuttaissuunnassa (Kuva 60 ja Kuva 61).
1
2
G009682
3
3
2
4
4
Kuva 60
Leikkuupöydät, joissa on kaksi terää
1. Terät sivusuunnassa
2. Terän siipialue
Kuva 62
1. Ripustuskorvake
3. Takaosan lukkomutteri
2. Sivuosan lukkomutteri
3. Ulkoleikkuusärmät
4. Mittaa tästä etäisyys
terän kärjestä tasaiseen
alustaan
9. Tarkista sivuttaissuunnan säädöt uudelleen. Toista
toimenpidettä, kunnes mitat ovat oikein.
44
3
10. Tasaa leikkuupöytä tarkistamalla terän kaltevuus
pituussuunnassa. Katso Terän pituussuuntaisen
kaltevuuden säätö (sivu 45).
2
Terän pituussuuntaisen kaltevuuden
säätö
1
Terän pituussuuntainen kaltevuus on tarkistettava aina ennen
leikkurin asennusta. Jos leikkurin etupää on yli 7,9 mm
alempana kuin leikkurin takapää, säädä terän kaltevuutta
seuraavien ohjeiden mukaisesti:
2
3
G009659
Kuva 64
Leikkuupöydät, joissa on kolme terää
1. Pysäköi kone tasaiselle alustalle ja vapauta teräkytkin.
1. Pituussuuntaiset terät
2. Siirrä liikkeenohjausvivut ulospäin pysäköintiasentoon,
sammuta moottori, irrota virta-avain ja odota, että
kaikki liikkuvat osat pysähtyvät, ennen kuin poistut
käyttäjän paikalta.
2. Ulkoleikkuusärmät
3. Siirrä leikkuukorkeuden säätövipu keskimmäiseen
asentoon.
5. Mittaa etäisyys etuterän kärjestä tasaiseen alustaan ja
takaterän kärjestä tasaiseen alustaan (Kuva 63 ja Kuva
64).
Huomaa: Tarkista ja säädä terän sivusuuntainen
tasaus, jos et ole tarkistanut asetusta. Katso kohta
Sivusuuntainen tasaus (sivu 44).
Huomaa: Jos etuterän kärki ei ole 1,6–7,9 mm
alempana kuin takaterän kärki, säädä etuosan
lukkomutteria.
6. Säädä terän pituussuuntaista kaltevuutta kiertämällä
leikkurin etuosassa olevaa säätömutteria (Kuva 65).
4. Käännä teriä varovasti niin, että ne ovat
pituussuuntaisesti (Kuva 63 ja Kuva 64).
2
3. Mittaa tästä etäisyys
terän kärjestä tasaiseen
alustaan
1
G009658
2
Kuva 63
Leikkuupöydät, joissa on kaksi terää
3
1. Pituussuuntaiset terät
2. Mittaa tästä etäisyys terän kärjestä tasaiseen alustaan
1
2
G014634
Kuva 65
1. Säätötanko
2. Säätölohko
3. Lukkomutteri
7. Nosta leikkurin etupäätä kiristämällä säätömutteria.
8. Laske leikkurin etupäätä löysäämällä säätömutteria.
9. Tarkista pituussuuntainen kaltevuus uudelleen säädön
jälkeen. Jatka mutterin säätämistä, kunnes etuterän
kärki on 1,6–7,9 mm takaterän kärkeä alempana (Kuva
63 ja Kuva 64).
10. Kun terän pituussuuntainen kaltevuus on kunnossa,
tarkista leikkurin sivusuuntainen tasaus uudelleen.
Katso kohta Sivusuuntainen tasaus (sivu 44).
45
Leikkurin irrotus
1. Pysäköi kone tasaiselle alustalle ja vapauta teräkytkin.
2. Siirrä liikkeenohjausvivut ulospäin pysäköintiasentoon,
sammuta moottori, irrota virta-avain ja odota, että
kaikki liikkuvat osat pysähtyvät, ennen kuin poistut
käyttäjän paikalta.
3. Laske leikkuukorkeuden säätövipu alimpaan asentoon.
2
4. Löysää kaksi alinta pulttia, joilla leikkuupöydän
verho on kiinnitetty leikkuupöytään. Katso kohta
Leikkuupöydän verhon vapautus (sivu 33).
5. Irrota sokkanaula etutukitangosta ja irrota tanko
leikkuupöydän kannattimesta (Kuva 66).
2
3
1
G005077
Kuva 67
1. Leikkuupöytä
3. Takanostovarsi
2. Kannatin
8. Irrota leikkurin hihna moottorin hihnapyörästä
liu’uttamalla leikkuupöytää taaksepäin.
9. Liu’uta leikkuupöytä pois koneen alta.
Huomaa: Säilytä kaikki osat myöhempää käyttöä
varten.
3
1
2
Leikkurin asennus
1. Pysäköi kone tasaiselle alustalle ja vapauta teräkytkin.
2. Siirrä liikkeenohjausvivut ulospäin pysäköintiasentoon,
sammuta moottori, irrota virta-avain ja odota, että
kaikki liikkuvat osat pysähtyvät, ennen kuin poistut
käyttäjän paikalta.
G014635
Kuva 66
1. Etutukitanko
3. Liu'uta leikkuri koneen alle.
3. Leikkuupöydän kannatin
4. Laske leikkuukorkeuden säätövipu alimpaan asentoon.
2. Lukkomutteri
5. Nosta leikkuupöydän takaosaa ja ohjaa kannattimet
takanostovarren päälle (Kuva 67).
6. Laske leikkuupöydän etuosa varovasti maahan.
6. Kiinnitä etutukitanko leikkuupöytään liitintapilla ja
sokkanaulalla (Kuva 66).
7. Nosta leikkuupöytä ja kannattimet irti
takanostovarresta. Laske leikkuri maahan
varovasti (Kuva 67).
7. Asenna leikkurin hihna moottorin hihnapyörään.
Katso kohta Leikkurin hihnan vaihto (sivu 48).
8. Kiristä kaksi alinta pulttia, joilla leikkuupöydän
verho on kiinnitetty leikkuupöytään. Katso kohta
Leikkuupöydän verhon vapautus (sivu 33).
46
Suuntaimen vaihto
8. Työnnä tanko suuntaimen edessä leikkuupöydässä
olevaan lyhyeen pidikkeeseen.
Huoltoväli: Aina ennen käyttöä tai päivittäin—Tarkista, ettei
suuntaimessa ole vaurioita.
9. Kiinnitä tangon takaosa leikkuriin mutterilla
(3/8 tuumaa) kuvan mukaisesti (Kuva 68).
VAARA
Tärkeää: Suuntaimen on oltava jousikuormitettuna ala-asennossa. Nosta suuntain ylös ja testaa,
että se napsahtaa ala-asentoon.
Jos heittoaukko ei ole peitossa, leikkuri saattaa
singota esineitä käyttäjän tai sivullisten suuntaan,
mistä voi olla seurauksena vakava tapaturma.
Seurauksena voi olla myös kosketus terään. Älä
koskaan käytä konetta ilman suuntainta, poistolevyä
tai ruohonkeräysjärjestelmää.
Älä koskaan käytä konetta ilman suuntainta,
poistolevyä tai ruohonkeräysjärjestelmää.
Tarkista suuntain vaurioiden varalta aina ennen käyttöä.
Vaihda vaurioituneet osat ennen käyttöä.
1. Irrota mutteri (3/8 tuumaa) tangosta leikkurin alta
(Kuva 68).
3
4
5
6
2
7
1
G005192
Kuva 68
1. Leikkuupöytä
5. Jousi
2. Suuntain
6. Mutteri (3/8 tuumaa)
3. Suuntaimen kannake
7. Lyhyt pidike
4. Tanko
2. Liu’uta tanko ulos lyhyestä pidikkeestä, jousesta ja
suuntaimesta (Kuva 68).
3. Irrota vaurioitunut tai kulunut suuntain.
4. Vaihda suuntain (Kuva 68).
5. Liu’uta tangon suora pää suuntaimen takakannakkeen
läpi.
6. Aseta jousi päätylangat alaspäin tankoon ja suuntaimen
kannakkeiden väliin.
7. Liu’uta tanko suuntaimen toisen kannakkeen läpi (Kuva
68).
47
Leikkurin hihnan huolto
2
Hihnojen tarkastus
5
Huoltoväli: 25 käyttötunnin välein—Tarkista, ettei hihnassa
ole kulumia tai murtumia.
1
3
4
Tarkista, ettei hihnoissa ole murtumia, rispaantuneita reunoja,
palojälkiä tai muita vaurioita. Vaihda vaurioituneet hihnat.
3
Leikkurin hihnan vaihto
Kuluneen hihnan merkkejä ovat vinkuminen hihnan
pyöriessä, terien lipsuminen ruohoa leikattaessa, rispaantuneet
reunat, palojäljet ja murtumat. Vaihda leikkurin hihna, jos
jokin näistä tiloista ilmenee.
4
1. Löysää kaksi alinta pulttia, joilla leikkuupöydän
verho on kiinnitetty leikkuupöytään. Katso kohta
Leikkuupöydän verhon vapautus (sivu 33).
G014930
6
Kuva 69
Leikkuupöydät, joissa on kaksi terää
2. Pysäköi kone tasaiselle alustalle ja vapauta teräkytkin.
3. Siirrä liikkeenohjausvivut ulospäin pysäköintiasentoon,
sammuta moottori, irrota virta-avain ja odota, että
kaikki liikkuvat osat pysähtyvät, ennen kuin poistut
käyttäjän paikalta.
1. Kiristinpyörä
4. Jousi
2. Leikkurin hihna
5. Moottorin hihnapyörä
3. Ulommainen hihnapyörä
6. Jousen irrotustyökalu
4. Aseta leikkuukorkeudeksi alin leikkuuasento (38 mm).
3
5. Vapauta kiristinpyörän jännitys irrottamalla
kiristinpyörän jousi leikkuupöydän koukusta jousen
irrotustyökalun avulla (Toro-osanro 92-5771). Irrota
sitten hihna hihnapyöriltä (Kuva 69 ja Kuva 70).
5
2
1
3
VAARA
Asennettuna jousessa on jännitys, ja se saattaa
aiheuttaa henkilövahinkoja.
Ole varovainen, kun irrotat hihnaa.
4
G014931
6
Kuva 70
Leikkuupöydät, joissa on kolme terää
1. Kiristinpyörä
4. Jousi
2. Leikkurin hihna
5. Moottorin hihnapyörä
3. Ulommainen hihnapyörä
6. Jousen irrotustyökalu
6. Asenna uusi hihna moottorin ja leikkurin hihnapyörien
ympäri (Kuva 70).
48
Puhdistus
7. Asenna kiristinpyörän jousi leikkuupöydän koukkuun
jousen irrotustyökalun (Toro-osanro 92-5771) avulla,
jolloin kiristinpyörä ja leikkurin hihna jännittyvät (Kuva
69 ja Kuva 70).
Leikkurin alapuolen pesu
8. Kiristä kaksi alinta pulttia, joilla leikkuupöydän
verho on kiinnitetty leikkuupöytään. Katso kohta
Leikkuupöydän verhon vapautus (sivu 33).
Huoltoväli: Jokaisen käytön jälkeen—Puhdista
leikkuupöydän kotelo.
Pese leikkurin alapuoli aina käytön jälkeen, jotta ruohoa ei
pääse kertymään ja jotta leikkuujäte hajaantuu paremmin.
Tärkeää: Kone voidaan pestä miedolla pesuaineella
ja vedellä. Älä pese konetta painepesurilla. Älä käytä
vettä ylen määrin, älä etenkään ohjauspaneelin lähellä,
istuimen alla tai moottorin ja hydraulipumppujen
läheisyydessä.
1. Pysäköi kone tasaiselle alustalle ja vapauta teräkytkin.
2. Siirrä liikkeenohjausvivut ulospäin pysäköintiasentoon,
sammuta moottori, irrota virta-avain ja odota, että
kaikki liikkuvat osat pysähtyvät, ennen kuin poistut
käyttäjän paikalta.
3. Kiinnitä letkuliitin leikkurin pesuliitännän päähän ja
käännä vesi suurelle paineelle (Kuva 71).
Huomaa: Levitä vaseliinia pesuliitännän
O-renkaaseen, jotta liitin liukuu paremmin ja suojaa
O-rengasta.
Kuva 71
1. Pesuliitäntä
3. O-rengas
2. Letku
4. Liitin
4. Laske leikkuri alimpaan leikkuukorkeuteen.
5. Istuudu istuimelle ja käynnistä moottori.
6. Kytke teräkytkin (voimanulosotto) ja anna leikkurin
käydä 1–3 minuuttia.
7. Vapauta terän ohjausvipu, sammuta moottori, irrota
avain virtalukosta ja odota, että kaikki liikkuvat osat
pysähtyvät.
8. Käännä vesi pois päältä ja irrota liitin pesuliitännästä.
49
Varastointi
Huomaa: Jos leikkuri ei puhdistu yhdellä pesukerralla,
liota sitä ja anna sen seistä 30 minuutin ajan. Toista
sitten toimenpide.
Puhdistus ja varastointi
9. Käytä leikkuria vielä 1–3 minuuttia, jotta vesi valuu
pois.
1. Vapauta teräkytkin, siirrä liikkeenohjausvivut ulospäin
pysäköintiasentoon, sammuta moottori ja irrota
virta-avain.
2. Irrota ruohon jäämät, lika ja rasva koneen kaikista
ulkoisista osista, etenkin moottorista.
3. Puhdista lika ja roskat moottorin sylinterinkannen
rivoista ja tuulettimen kotelosta.
VAARA
Rikkoutunut tai puuttuva pesuliitäntä voi
aiheuttaa esineiden ulossinkoutumista
tai teräkosketuksen. Teräkosketus
tai ulossinkoutuva jäte voi aiheuttaa
loukkaantumisen tai kuoleman.
• Vaihda rikkoutunut tai puuttuva
pesuliitäntä välittömästi, ennen kuin käytät
leikkuria uudelleen.
4.
• Käsiä tai jalkoja ei saa koskaan laittaa
leikkurin alle tai sen aukkojen läpi.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
Tärkeää: Kone voidaan pestä miedolla
pesuaineella ja vedellä. Älä pese konetta
painepesurilla. Älä käytä vettä ylen määrin, älä
etenkään ohjauspaneelin lähellä, istuimen alla tai
moottorin ja hydraulipumppujen läheisyydessä.
Huolla ilmanpuhdistin. Katso kohta Ilmanpuhdistimen
huolto (sivu 34).
Rasvaa kone. Katso kohta Voitelu (sivu 33).
Vaihda kampikammioöljy ja suodatin. Katso kohta
Moottoriöljyn huolto (sivu 34).
Tarkista rengaspaine. Katso kohta Rengaspaineen
tarkistus (sivu 41).
Lataa akku. Katso kohta Akun lataus (sivu 39).
Tarkista terien kunto. Katso kohta Leikkuuterien
huolto (sivu 41).
Valmistele kone varastointia varten, jos sitä ei ole
tarkoitus käyttää yli kuukauteen. Valmistele kone
varastointia varten seuraavasti.
Lisää polttoainesäiliöön öljypohjaista stabilointi/lisäainetta. Noudata stabilointiaineen valmistajan
sekoitusohjeita. Älä käytä alkoholipohjaista
stabilointiainetta (etanolia tai metanolia).
Huomaa: Stabilointi-/lisäaine toimii tehokkaimmin,
kun se sekoitetaan tuoreeseen bensiiniin ja kun sitä
käytetään jatkuvasti.
Käytä moottoria, jotta lisäaineinen polttoaine kiertää
koko polttoainejärjestelmässä (viisi minuuttia).
Sammuta moottori, anna sen jäähtyä ja tyhjennä
polttoainesäiliö.
Käynnistä moottori uudelleen ja anna sen käydä,
kunnes se sammuu.
Käytä rikastinta. Käynnistä moottori ja käytä sitä,
kunnes se ei käynnisty enää uudelleen.
Hävitä polttoaine asianmukaisesti. Kierrätä se
paikallisten säädösten mukaan.
Tärkeää: Älä säilytä lisäaineistettua bensiiniä
30 päivää kauempaa.
12. Irrota sytytystulpat ja tarkista niiden kunto. Katso
kohta Sytytystulpan huolto (sivu 36). Kun sytytystulppa
(-tulpat) on irrotettu moottorista, kaada kaksi
50
ruokalusikallista moottoriöljyä sytytystulpan reikään.
Kierrätä moottoria käynnistimellä, jotta öljy leviää
sylinterin sisään. Asenna sytytystulppa tai -tulpat. Älä
asenna sytytystulpan (-tulppien) johtoa.
13. Puhdista lika ja roskat leikkurin päältä.
14. Kaavi ruoho ja lika leikkurin alta ja pese leikkuri sitten
vesiletkulla.
15. Tarkista käyttöhihnan ja leikkurin hihnan kunto.
16. Tarkista ja kiristä kaikki pultit, mutterit ja ruuvit. Korjaa
tai vaihda kaikki kuluneet tai vaurioituneet osat.
17. Maalaa kaikki naarmuuntuneet tai paljaat metallipinnat.
Maalia on saatavissa valtuutetusta huoltoliikkeestä.
18. Varastoi kone puhtaaseen, kuivaan autotalliin tai
varastotilaan. Poista avain virtalukosta ja pane se
talteen. Peitä kone suojataksesi sen ja pitääksesi sen
puhtaana.
51
Vianetsintä
Ongelma
Moottori ylikuumenee.
Mahdollinen syy
1. Moottori on ylikuormitettu.
1. Vähennä ajonopeutta.
2. Kampikammiossa on liian vähän öljyä.
3. Moottorin puhallinkotelon alla olevat
jäähdytysrivat ja ilmakanavat ovat
tukossa.
4. Ilmanpuhdistin on likainen.
2. Lisää öljyä kampikammioon.
3. Poista tukkeumat jäähdytysrivoista ja
ilmakanavista.
5. Polttoainejärjestelmässä on likaa, vettä
tai vanhentunutta polttoainetta.
Käynnistin ei pyöritä.
Moottori ei käynnisty, käynnistyy huonosti
tai ei pysy käynnissä.
Kone ei liiku.
4. Puhdista tai vaihda ilmanpuhdistimen
panos.
5. Ota yhteys valtuutettuun
huoltoliikkeeseen
1. Teräkytkin on kytkettynä.
1. Siirrä teräkytkin vapautettuun
asentoon.
2. Liikkeenohjausvivut eivät ole
pysäköintiasennossa.
3. Akussa ei ole latausta.
4. Sähköliitännät ovat ruostuneet tai
löystyneet.
5. Sulake on palanut.
6. Rele tai kytkin on vaurioitunut.
2. Siirrä liikkeenohjausvivut ulospäin
pysäköintiasentoon.
3. Lataa akku.
4. Tarkista, että sähköliitäntöjen kosketus
on kunnossa.
5. Vaihda sulake.
6. Ota yhteys valtuutettuun
huoltoliikkeeseen.
1. Polttoainesäiliö on tyhjä.
1. Täytä polttoainesäiliö.
2. Rikastin ei ole käytössä.
3. Ilmanpuhdistin on likainen.
2. Siirrä rikastimen vipu Päällä-asentoon.
3. Puhdista tai vaihda ilmanpuhdistimen
panos.
4. Asenna sytytystulpan johto.
4. Sytytystulpan johto on löysällä tai
irronnut.
5. Sytytystulppa on syöpynyt tai likainen,
tai sen kärkiväli on väärä.
6. Polttoainesuodattimessa on likaa.
7. Polttoainejärjestelmässä on likaa, vettä
tai vanhentunutta polttoainetta.
8. Polttoainesäiliössä on vääränlaista
polttoainetta.
9. Kampikammiossa on liian vähän öljyä.
5. Asenna uusi sytytystulppa, jonka
kärkiväli on oikea.
6. Vaihda polttoainesuodatin.
7. Ota yhteys valtuutettuun
huoltoliikkeeseen.
8. Tyhjennä säiliö ja täytä se
oikeantyyppisellä polttoaineella.
9. Lisää öljyä kampikammioon.
1. Ohitusventtiilit ovat auki.
1. Sulje hinausventtiilit.
2. Vetohihnat ovat kuluneet, löysällä tai
rikkinäiset.
3. Vetohihnat ovat irti hihnapyöriltä.
2. Ota yhteys valtuutettuun
huoltoliikkeeseen.
3. Ota yhteys valtuutettuun
huoltoliikkeeseen.
4. Ota yhteys valtuutettuun
huoltoliikkeeseen.
4. Vaihteisto ei toimi.
Epänormaali värinä.
Korjaustoimenpiteet
1. Moottorin kiinnityspultit ovat löysällä.
1. Kiristä moottorin kiinnityspultit.
2. Moottorin hihnapyörä, kiristinpyörä tai
terän hihnapyörä on löysällä.
3. Moottorin hihnapyörä on vaurioitunut.
2. Kiristä löysä pyörä.
4. Leikkuuterä(t) on taipunut/ovat
taipuneet tai epätasapainossa.
5. Terän kiinnityspultti on löysällä.
6. Terän kara on taipunut.
52
3. Ota yhteys valtuutettuun
huoltoliikkeeseen.
4. Asenna uusi leikkuuterä(t).
5. Kiristä terän kiinnityspultti.
6. Ota yhteys valtuutettuun
huoltoliikkeeseen.
Ongelma
Epätasainen leikkuukorkeus.
Mahdollinen syy
1. Terät ovat tylsiä.
1. Teroita terä(t).
2. Leikkuuterät ovat taipuneet.
3. Leikkuri ei ole tasassa.
2. Asenna uusi leikkuuterä(t).
3. Tasaa leikkuri sivusuunnassa ja
pituussuunnassa.
4. Säädä nurmisuojapyörän korkeutta.
4. Nurmisuojapyörää ei ole asetettu
oikein.
5. Leikkurin alapuoli on likainen.
6. Väärä rengaspaine.
7. Terän kara on taipunut.
Terät eivät pyöri.
Korjaustoimenpiteet
5. Puhdista leikkurin alapuoli.
6. Aseta oikea rengaspaine.
7. Ota yhteys valtuutettuun
huoltoliikkeeseen.
1. Käyttöhihna on kulunut, löysällä tai
rikkinäinen.
1. Asenna uusi käyttöhihna.
2. Käyttöhihna on irti hihnapyörältä.
2. Asenna käyttöhihna ja tarkista, että
säätöakselit ja hihnaohjaimet ovat
oikeassa asennossa.
3. Ota yhteys valtuutettuun
huoltoliikkeeseen.
4. Asenna uusi leikkurin hihna.
3. Voimanulosoton (PTO) kytkin tai
sähköinen PTO-kytkin on viallinen.
4. Leikkurin hihna on kulunut, löysällä tai
rikkinäinen.
53
Kaaviot
Kytkentäkaavio (Rev. A)
54
Kansainväliset jakelijat
Jakelija:
Maa:
Puhelinnumero:
Jakelija:
Maa:
Agrolanc Kft
Balama Prima Engineering Equip.
B-Ray Corporation
Unkari
Hongkong
Korea
36 27 539 640
852 2155 2163
82 32 551 2076
Maquiver S.A.
Maruyama Mfg. Co. Inc.
Mountfield a.s.
Casco Sales Company
Puerto Rico
787 788 8383
Mountfield a.s.
Kolumbia
Japani
Tšekin
tasavalta
Slovakia
Ceres S.A.
Costa Rica
506 239 1138
Munditol S.A.
Argentiina
CSSC Turf Equipment (pvt) Ltd.
Cyril Johnston & Co.
Cyril Johnston & Co.
Sri Lanka
Pohjois-Irlanti
Irlanti
94 11 2746100
44 2890 813 121
44 2890 813 121
Venäjä
Ecuador
Suomi
Equiver
Femco S.A.
ForGarder OU
Meksiko
Guatemala
Viro
52 55 539 95444
502 442 3277
372 384 6060
Norma Garden
Oslinger Turf Equipment SA
Oy Hako Ground and Garden
Ab
Parkland Products Ltd.
Perfetto
Pratoverde SRL.
G.Y.K. Company Ltd.
Geomechaniki of Athens
Golf international Turizm
Guandong Golden Star
Hako Ground and Garden
Japani
Kreikka
Turkki
Kiina
Ruotsi
81 726 325 861
30 10 935 0054
90 216 336 5993
86 20 876 51338
46 35 10 0000
Prochaska & Cie
RT Cohen 2004 Ltd.
Riversa
Lely Turfcare
Solvert S.A.S.
Itävalta
Israel
Espanja
Tanska
Ranska
Hako Ground and Garden
Hayter Limited (U.K.)
47 22 90 7760
44 1279 723 444
Spypros Stavrinides Limited
Surge Systems India Limited
Kypros
Intia
97 14 347 9479
T-Markt Logistics Ltd.
Unkari
36 26 525 500
Hydroturf Egypt LLC
Irrimac
Irrigation Products Int'l Pvt Ltd.
Norja
Yhdistynyt
kuningaskunta
Arabiemiirikuntien
liitto
Egypti
Portugali
Intia
64 3 34 93760
48 61 8 208 416
39 049 9128
128
43 1 278 5100
972 986 17979
34 9 52 83 7500
45 66 109 200
33 1 30 81 77
00
357 22 434131
91 1 292299901
Toro Australia
Toro Europe NV
Valtech
Australia
Belgia
Marokko
Jean Heybroek b.v.
Alankomaat
202 519 4308
351 21 238 8260
0091 44 2449
4387
31 30 639 4611
Victus Emak
Puola
61 3 9580 7355
32 14 562 960
212 5 3766
3636
48 61 823 8369
Hydroturf Int. Co Dubai
Uusi-Seelanti
Puola
Italia
Puhelinnumero:
57 1 236 4079
81 3 3252 2285
420 255 704
220
420 255 704
220
54 11 4 821
9999
7 495 411 61 20
593 4 239 6970
358 987 00733
Eurooppalainen tietosuojailmoitus
Toron keräämät tiedot
Toro Warranty Company (Toro) huolehtii asiakkaiden tietosuojasta. Takuuvaatimusten käsittelyä ja mahdollisia tuotteiden takaisinkutsukampanjoita varten
pyydämme, että asiakkaat lähettävät henkilötiedot suoraan Torolle tai paikalliselle Toro-jälleenmyyjälle.
Toro-takuujärjestelmä toimii yhdysvaltalaisilla palvelimilla, eivätkä yhdysvaltalaiset tietosuojalait välttämättä tarjoa samanlaista suojaa kuin vastaavat
lait asiakkaan omassa maassa.
ANTAMALLA HENKILÖTIEDOT TOROLLE ASIAKAS SUOSTUU SIIHEN, ETTÄ NÄITÄ TIETOJA KÄSITELLÄÄN TÄSSÄ TIETOSUOJAILMOITUKSESSA
KUVATULLA TAVALLA.
Tapa, jolla Toro käyttää tietoja
Toro voi käyttää henkilötietoja takuuvaatimusten käsittelyyn, yhteydenottoihin mahdollisissa tuotteiden takaisinkutsukampanjoissa ja muissa
mahdollisissa tarkoituksissa, joista kerrotaan erikseen. Toro voi jakaa tietoja Toron sisaryhtiöille, jälleenmyyjille ja muille liiketoimintakumppaneille
näiden tarkoitusten yhteydessä. Toro ei myy asiakkaiden henkilötietoja muille yhtiöille. Toro pidättää oikeuden luovuttaa henkilötietoja lain
määräämiin tarkoituksiin tai asiaankuuluvien viranomaisten pyynnöstä, Toron järjestelmien toiminnan varmistamiseksi tai Toron turvallisuuden tai
muiden käyttäjien turvallisuuden varmistamiseksi.
Henkilötietojen säilytys
Henkilötietoja säilytetään niin kauan kuin niitä tarvitaan niiden alkuperäiseen tarkoitukseen tai muihin asianmukaisiin tarkoituksiin (kuten
viranomaismääräysten noudattamiseksi) tai lain määräämän ajan.
Toron vakuutus asiakkaiden henkilötietojen tietosuojasta
Toro pyrkii säilyttämään henkilötietojen tietosuojan kohtuullisten varotoimien avulla. Lisäksi se pyrkii huolehtimaan tietojen tarkkuudesta ja
paikkansapitävyydestä.
Henkilötietojen käyttö ja korjaus
Jos haluat tarkistaa henkilötietosi tai korjata niitä, lähetä sähköpostia osoitteeseen [email protected]
Australian kuluttajalainsäädäntö
Australialaiset asiakkaat voivat saada lisätietoja Australian kuluttajalainsäädännöstä pakkauksen sisällä olevasta materiaalista tai paikalliselta
Toro-jälleenmyyjältä.
374-0269 Rev H
Kotikäyttöön tarkoitetut
tuotteet
Toron takuu
ja
Toro GTS -käynnistystakuu
Ehdot ja takuunalaiset tuotteet
Toro Company ja sen sisaryhtiö Toro Warranty Company antavat yhteisen
sopimuksensa mukaisesti alkuperäiselle ostajalle1 takuun korjata alla ilmoitettu
Toro-tuote, jos siinä ilmenee materiaali- tai valmistusvikoja tai jos Toro GTS
(Guaranteed to Start) -käynnistystakuun piiriin kuuluva laite ei käynnisty ensimmäisellä
tai toisella vedolla, edellyttäen, että käyttöoppaassa kuvatuista säännöllisistä
huoltotoimenpiteistä on huolehdittu.
1.
Ota yhteys tuotteen myyjään huollon järjestämiseksi. Jos et voi jostain syystä
ottaa yhteyttä tuotteen myyjään, ota yhteys mihin tahansa valtuutettuun
Toro-jälleenmyyjään. Katso oheinen jakelijaluettelo.
2.
Vie laite ja ostotodistus (ostokuitti) huoltoliikkeeseen. Jos et ole tyytyväinen
huoltoliikkeen arvioon tai saamaasi palveluun, ota yhteys Toroon:
Toro Customer Care Department, RLC Division
Toro Warranty Company
Tuotteille annetaan seuraavat takuuajat ostopäivästä lukien:
Tuotteet
Työnnettävät ruohonleikkurit
•Valettu leikkuupöytä
001–952–948–4707
•Akku
•Teräsleikkuupöytä
•Moottori
TimeMaster-leikkurit
•Moottori
•Akku
Sähkökäyttöiset kannettavat laitteet
ja työnnettävät ruohonleikkurit
Lumilingot
•Yksivaiheinen
•Moottori
•Kaksivaiheinen
•Suppilo, suppilon suuntain ja
siipipyörän kotelon suojus
Sähkökäyttöiset lumilingot
Kaikki seuraavat ajoleikkurit
•Moottori
•Akku
•Lisälaitteet
Ajoleikkurit ja puutarhatraktorit (DH)
Ajoleikkurit ja puutarhatraktorit (XLS)
TITAN-leikkurit
•Runko
1Alkuperäinen
5 vuotta kotikäytössä2
90 päivää kaupallisessa käytössä
5 vuoden GTS-takuu,
kotikäytössä3
2 vuotta
2 vuotta kotikäytössä2
30 päivää kaupallisessa käytössä
2 vuoden GTS-takuu,
kotikäytössä3
3 vuotta kotikäytössä2
90 päivää kaupallisessa käytössä
3 vuoden GTS-takuu,
kotikäytössä3
2 vuotta
2 vuotta kotikäytössä2
Ei takuuta kaupallisessa käytössä
2 vuotta kotikäytössä2
45 päivää kaupallisessa käytössä
2 vuoden GTS-takuu,
kotikäytössä3
3 vuotta kotikäytössä2
45 päivää kaupallisessa käytössä
Elinikäinen (vain alkuperäinen omistaja)5
Katso moottorin valmistajan takuu4
2 vuotta kotikäytössä2
2 vuotta kotikäytössä2
2 vuotta kotikäytössä2
30 päivää kaupallisessa käytössä
3 vuotta kotikäytössä2
30 päivää kaupallisessa käytössä
3 vuotta kotikäytössä2
30 päivää kaupallisessa käytössä
3 vuotta tai 240 tuntia5
Elinikäinen (vain alkuperäinen omistaja)6
ostaja on henkilö, joka alun perin osti Toro-tuotteen.
GTS -käynnistystakuu ei kata kaupallisessa käytössä olevia tuotteita.
4Joillakin
5Kumpi
Takuun ulkopuoliset kohteet ja viat
Muita nimenomaisia takuita ei ole, lukuun ottamatta joitain tuotteita koskevia moottoriin
tai moottorin päästöjen rajoitusjärjestelmiin liittyviä takuita. Tämä takuu ei kata
seuraavia:
•
•
•
•
•
•
2 vuotta kotikäytössä2
Ei takuuta kaupallisessa käytössä
2Kotikäyttö tarkoittaa tuotteen käyttöä samalla tontilla, jolla asiakkaan koti sijaitsee. Käyttöä
useammassa kuin yhdessä paikassa pidetään kaupallisena käyttönä, johon sovelletaan kaupalliseen
käyttöön annettua takuuta.
3Toro
Bloomington, MN 55420-1196
Takuuaika
•Moottori
TimeCutter
8111 Lyndale Avenue South
Toro-tuotteissa käytetyillä moottoreilla on moottorin valmistajan antama takuu.
•
•
Määräaikaishuolto tai varaosat, kuten suodattimet, polttoaine, voiteluaineet,
öljynvaihdot, sytytystulpat, ilmansuodattimet, terien teroitus, kuluneet terät,
kaapelin/vivuston säädöt sekä jarrujen ja kytkinten säädöt
Normaalin kulumisen seurauksena vioittuneet osat
Laitteet tai osat, joita on muutettu, käytetty väärin tai laiminlyöty, tai jotka
on vaihdettava tai korjattava onnettomuuksien tai asianmukaisen huollon
laiminlyönnin vuoksi
Nouto- ja toimituskulut
Muun kuin valtuutetun Toro-huoltoliikkeen tekemät korjaukset tai korjausyritykset
Korjaukset, jotka johtuvat suositellun polttoainemenettelyn laiminlyönnistä
(lisäohjeita on käyttöoppaassa)
–
Epäpuhtauksien poistaminen polttoainejärjestelmästä
–
Vanhan polttoaineen (yli kuukauden vanhan) tai yli 10 % etanolia tai yli
15 % MTBE:tä sisältävän polttoaineen käyttö
–
Polttoainejärjestelmän tyhjentämättä jättäminen ennen yli kuukauden
pituisia käyttökatkoja
Korjaukset tai säädöt, joilla pyritään korjaamaan seuraavista tekijöistä johtuvia
käynnistysvaikeuksia:
–
Asianmukaisten huoltotoimenpiteiden tai suositellun polttoainemenettelyn
laiminlyönti
–
Leikkurin terän osuminen esteeseen
Erityisolosuhteet, joissa käynnistys voi edellyttää useampaa kuin kahta vetoa:
–
Ensimmäinen käynnistyskerta yli kolmen kuukauden pituisen käyttökatkon
tai varastoinnin jälkeen
–
Käynnistys alhaisessa lämpötilassa, esimerkiksi varhain keväällä tai
myöhään syksyllä
–
Väärä käynnistystapa – jos yksikön käynnistyksessä on ongelmia, varmista
käyttöoppaasta, että käytät oikeaa käynnistystapaa. Näin voidaan ehkä
välttää tarpeeton käynti valtuutetussa Toro-huoltoliikkeessä.
Yleiset ehdot
Ostajaa suojaavat maakohtaiset lait. Tämä takuu ei rajoita ostajan lakisääteisiä
oikeuksia.
tahansa ilmenee ensin.
6Elinikäinen
takuu: Jos koneen päärakenteen muodostava runko (joka koostuu yhteen hitsatuista
osista ja johon moottorin kaltaiset muut osat kiinnitetään) halkeaa tai murtuu normaalikäytössä,
se korjataan tai vaihdetaan Toron harkinnan mukaan takuun puitteissa maksutta osien ja työn
osalta. Takuu ei kata rungon vaurioitumista väärinkäytön tai ruostumisen edellyttämien korjausten
laiminlyönnin seurauksena.
Takuu voidaan evätä, jos tuntilaskuri on irrotettu, siihen on tehty muutoksia tai jos sitä
on muuten peukaloitu.
Omistajan vastuut
Toro-tuotetta on huollettava käyttöoppaan huolto-ohjeiden mukaisesti. Tällaisen
kunnossapidon kustannuksista vastaa omistaja huollon suorittajasta riippumatta.
Takuuhuollon ohjeet
Jos epäilet, että Toro-tuotteessasi on materiaali- tai valmistusvirhe, toimi näin:
374-0268 Rev G
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Related manuals

Download PDF

advertisement