Toro TimeCutter ZS 4200T Riding Mower, TimeCutter ZS 5000 Riding Mower User manual

Toro TimeCutter ZS 4200T Riding Mower, TimeCutter ZS 5000 Riding Mower User manual

Form No. 3409-400 Rev A

TimeCutter

®

ZS 4200T / ZS 5000

-ajoleikkuri

Mallinro: 74657—Sarjanro: 400000000 tai suurempi

Mallinro: 74661—Sarjanro: 400000000 tai suurempi

Rekisteröi tuotteesi osoitteessa www.Toro.com.

Käännös alkuperäisestä tekstistä (FI)

*3409-400* A

Tämä tuote on asiaankuuluvien eurooppalaisten direktiivien mukainen. Lisätietoja on erillisessä tuotekohtaisessa vaatimustenmukaisuusvakuutuksessa.

Bruttohevosvoima

Moottorin valmistaja on mitannut tämän moottorin brutto- tai nettohevosvoiman laboratoriossa SAE J1940:n mukaisesti. Tämän luokan leikkurin moottorin todellinen vääntö on huomattavasti alhaisempi, koska se on säädetty turvallisuuteen, päästöihin ja käyttöön liittyvien vaatimusten mukaisesti.

Osoitteessa www.Toro.com on lisätietoja leikkurimalleista.

Tärkeää:

Jos Toro-moottorilla varustettua konetta käytetään yli 1 500 m:n korkeudessa pitkäkestoisesti, korkean ilmanalan sarjan on oltava asennettuna, jotta moottori täyttää CARB/EPA-päästömääräykset.

Korkean ilmanalan sarja parantaa moottorin suorituskykyä ja estää sytytystulppien likaantumisen, käynnistysvaikeudet ja päästöjen lisääntymisen.

Kun sarja on asennettu, kiinnitä korkean ilmanalan kilpi koneen sarjanumerokilven viereen. Ota yhteys valtuutettuun Toro-huoltoliikkeeseen oikean korkean ilmanalan sarjan ja korkean ilmanalan kilven saamiseksi.

Etsi lähin huoltoliike sivustoltamme osoitteessa www.Toro.com tai ota yhteys Toro Customer Care

Department -asiakaspalveluun, jonka numero(t) on lueteltu päästöjärjestelmän takuulauselmassa (Emission

Control Warranty Statement).

Poista sarja moottorista ja palauta moottori alkuperäisiin tehdasmäärityksiin, kun konetta käytetään alle 1 500 m:n korkeudessa. Älä käytä korkeaa ilmanalaa varten muunnettua moottoria alhaisemmassa ilmanalassa.

Muuten moottori voi ylikuumentua ja vaurioitua.

Jos et ole varma, onko kone muunnettu korkeaa

ilmanalaa varten, katso, onko siinä seuraava kilpi ( Kuva

3

).

Johdanto

Tämä kone on ajettava vaakatasoleikkuri, joka on tarkoitettu kotikäyttöön asuinalueille. Se on tarkoitettu pääasiassa viheralueiden ruohonleikkuuseen. Sitä ei ole tarkoitettu pensaiden leikkuuseen tai ruohon tai muun kasvuston leikkuuseen teiden varsilla eikä maatalouskäyttöön.

Lue nämä tiedot huolellisesti, jotta oppisit käyttämään ja huoltamaan laitetta asianmukaisesti sekä välttämään tapaturmia ja tuotevaurioita. Olet itse vastuussa tuotteen asianmukaisesta ja turvallisesta käytöstä.

Voit ottaa suoraan yhteyden Toroon osoitteessa www.Toro.com, jos tarvitset tuoteturvallisuuteen ja käyttökoulutukseen liittyvää materiaalia, tietoja lisävarusteista tai lähimmästä jälleenmyyjästä tai haluat rekisteröidä tuotteesi.

Aina kun tarvitset huoltoa, alkuperäisiä Toro-varaosia tai lisätietoja, ota yhteys valtuutettuun huoltoliikkeeseen tai

Toron asiakaspalveluun. Ota tällöin tuotteen malli- ja sarjanumerot valmiiksi esiin.

Kuva 1

näyttää laitteen malli ja sarjanumeron sijainnin. Kirjoita numerot annettuun tilaan.

Kuva 1

Istuimen alla

1.

Malli- ja sarjanumerokilpi g188142

Kuva 3

Kirjoita tuotteen malli- ja sarjanumerot alla olevaan tilaan: decal127-9363

Mallinro:

Sarjanro:

Tässä käyttöoppaassa esiintyvä varoitusmerkintä (

Kuva 2

) ilmaisee vaaratilannetta, josta saattaa olla seurauksena vakava tapaturma tai jopa kuolema, jos suositellut varotoimenpiteet laiminlyödään.

© 2016—The Toro® Company

8111 Lyndale Avenue South

Bloomington, MN 55420

2

Toron WWW-sivusto osoitteessa www.Toro.com.

Painettu Yhdysvalloissa

Kaikki oikeudet pidätetään

1.

Varoitusmerkintä

Kuva 2

Tässä käyttöoppaassa käytetään kahta termiä tietojen korostamiseksi.

Tärkeää

kiinnittää huomiota mekaanisiin erikoistietoihin ja

Huomautus

korostaa erityishuomion ansaitsevia yleistietoja.

g000502

Sisältö

Turvaohjeet ................................................................... 4

Yleinen turvallisuus ................................................. 4

Kaltevuuskaavio ..................................................... 5

Turva- ja ohjetarrat ................................................. 6

Laitteen yleiskatsaus ......................................................12

Ohjauslaitteet ........................................................12

Ennen käyttöä ..........................................................13

Turvallisuus ennen käyttöä.......................................13

Suositeltu polttoaine ...............................................14

Stabilointi-/lisäaineen käyttö....................................14

Polttoainesäiliön täyttö ............................................14

Moottoriöljyn määrän tarkistus.................................15

Uuden koneen sisäänajo ..........................................15

Muista aina turvallisuus ...........................................15

Turvajärjestelmän käyttö .........................................16

Istuimen säätö........................................................16

Liikkeenohjausvipujen säätö ....................................16

Muunto sivulle poistoon..........................................17

Käytön aikana ...........................................................19

Turvallisuus käytön aikana .......................................19

Ruohonleikkurin teräkytkimen (voimanulosotto) käyttö................................................................20

Kaasuvivun käyttö ..................................................20

Rikastimen käyttö ...................................................21

Virtalukon käyttö ...................................................21

Moottorin käynnistys ja sammutus ............................21

Liikkeenohjausvipujen käyttö ...................................22

Koneella ajo...........................................................22

Koneen pysäytys ....................................................24

Leikkuukorkeuden säätö..........................................24

Nurmisuojarullien säätö ..........................................24

Sivuheiton käyttö....................................................25

Käyttövihjeitä .......................................................25

Käytön jälkeen ..........................................................26

Turvallisuus käytön jälkeen ......................................26

Koneen työntäminen käsin ......................................26

Koneen kuljetus .....................................................27

Koneen lastaus.......................................................27

Kunnossapito ...............................................................29

Kunnossapitotaulukko ...............................................29

Huoltoa edeltävät toimenpiteet ....................................30

Kunnossapito ja varastointi......................................30

Istuimen nosto.......................................................30

Leikkuupöydän verhon vapautus ..............................30

Voitelu .....................................................................31

Laakereiden rasvaus ................................................31

Moottorin huolto ......................................................31

Moottorin turvallinen käyttö ....................................31

Ilmanpuhdistimen huolto ........................................31

Moottoriöljyn huolto ..............................................32

Sytytystulpan huolto ...............................................35

Jäähdytysjärjestelmän puhdistus ...............................36

Polttoainejärjestelmän huolto ......................................36

Polttoaineputken suodattimen vaihto ........................36

Sähköjärjestelmän huolto ...........................................37

Sähköjärjestelmän turvallinen käyttö .........................37

Akun huolto ..........................................................37

Sulakkeiden huolto .................................................38

Vetojärjestelmän huolto .............................................39

Rengaspaineen tarkistus ..........................................39

Sähköjarrun vapautus..............................................40

Leikkurin huolto ........................................................40

Leikkuuterien huolto...............................................40

Leikkuupöydän tasaus .............................................43

Leikkuupöydän irrotus ............................................45

Leikkuupöydän asentaminen ....................................46

Suuntaimen vaihto..................................................46

Leikkurin hihnan huolto..............................................47

Hihnojen tarkastus .................................................47

Leikkuupöydän hihnan vaihto ..................................47

Puhdistus .................................................................48

Leikkurin alapuolen pesu .........................................48

Varastointi ...................................................................49

Puhdistus ja varastointi............................................49

Vianetsintä ...................................................................51

Kaaviot .......................................................................53

3

Turvaohjeet

Tämä kone on suunniteltu standardin EN ISO 5395:2013 mukaisesti.

Yleinen turvallisuus

Tämä tuote voi katkaista jalan tai käden sekä singota esineitä.

Noudata aina kaikkia turvallisuusohjeita, jotta vakavilta loukkaantumisilta vältytään.

Tuotteen käyttäminen muuhun kuin sen aiottuun käyttötarkoitukseen voi olla vaarallista käyttäjälle ja sivullisille.

Lue ja sisäistä tämän

käyttöoppaan

sisältö, ennen kuin käynnistät moottorin. Huolehdi siitä, että kaikki tuotteen käyttäjät tietävät, miten sitä käytetään, ja ymmärtävät varoitukset.

Älä laita käsiä tai jalkoja koneen liikkuvien osien lähelle.

Älä käytä konetta ilman paikallaan olevia ja toimivia suojuksia ja muita suojalaitteita.

Älä mene heittoaukkojen eteen. Pidä sivulliset turvallisen matkan päässä koneesta.

Älä päästä lapsia käyttöalueelle. Älä anna lasten käyttää konetta.

Pysäytä kone ja sammuta moottori ennen huoltoa, polttoainesäiliön täyttämistä ja tukoksen poistamista koneesta.

Laitteen asiaton käyttö tai huolto voi aiheuttaa tapaturman.

Vähennä loukkaantumisriskiä noudattamalla näitä turvallisuusohjeita ja kiinnittämällä aina huomiota varoitusmerkkiin, joka tarkoittaa varoitusta, vaaraa tai hengenvaaraa – henkilöturvallisuusohjeet. Ohjeiden noudattamatta jättäminen saattaa johtaa henkilövahinkoon tai kuolemaan.

Lisää turvallisuusohjeita löytyy tämän oppaan eri kohdista.

4

Kaltevuuskaavio

G01 1841

Kuva 4

Tätä sivua voidaan kopioida henkilökohtaiseen käyttöön.

1.

Konetta voidaan käyttää turvallisesti rinteissä, joiden enimmäiskaltevuus on

15 astetta

. Määritä rinteiden jyrkkyys kaltevuuskaavion avulla ennen koneen käyttöä.

Älä käytä konetta rinteillä, joiden kaltevuus on yli 15 astetta.

Taita arkki rinteen kaltevuutta vastaavaa viivaa pitkin.

2.

Kohdista tämä reuna pystysuoran pinnan kanssa (esim. puu, rakennus, aidanpylväs tai tanko).

3.

Esimerkki rinteen kaltevuuden vertaamisesta taitettuun reunaan g011841

5

Turva- ja ohjetarrat

Turva- ja ohjetarrat on sijoitettu hyvin näkyville paikoille mahdollisten vaara-alueiden lähettyville. Korvaa vioittuneet tai kadonneet tarrat uusilla.

decal93-7009

93-7009

1.

Vaara: älä käytä ruohonleikkuria suuntain ylhäällä tai ilman suuntainta. Pidä suuntain paikallaan.

2.

Jalkojen ja käsien loukkaantumisvaara, leikkuuterä: pysy etäällä liikkuvista osista.

Valmistajan merkki

1.

Osoittaa, että terän on valmistanut alkuperäinen laitevalmistaja.

decaloemmarkt

105-7015

107 cm:n leikkuupöydillä varustetut mallit decal105-7015

99-3943

127 cm:n leikkuupöydillä varustetut mallit

1.

Moottori decal99-3943

106-8717

1.

Lue käyttöohjeet ennen korjaamista tai huoltamista.

2.

Tarkista rengaspaineet 25 käyttötunnin välein.

3.

Rasvaa 25 käyttötunnin välein.

4.

Moottori decal106-8717

6

decal112-9840

112-9840

127 cm:n leikkuupöydillä varustetut mallit

1.

Lue

käyttöopas

.

3.

Irrota virta-avain ja lue ohjeet ennen korjaamista tai huoltamista.

2.

Leikkuukorkeus

1.

Pysäköintiasento

2.

Nopea

3.

Hidas

119-8814

4.

Vapaa

5.

Peruutus decal119-8814

120-5469

107 cm:n leikkuupöydillä varustetut mallit

1.

Leikkuukorkeus decal120-5469

1.

Pysäköintiasento

2.

Nopea

3.

Hidas

119-8815

4.

Vapaa

5.

Peruutus decal119-8815

7

120-5470

127 cm:n leikkuupöydillä varustetut mallit

1.

Leikkuukorkeus decal120-5470

decal121-2989b

121-2989

1.

Ohitusvipuasento koneen työntämistä varten

2.

Ohitusvipuasento koneen käyttöä varten decalbatterysymbols

Akkusymbolit

Akussa on joitain tai kaikki näistä symboleista.

1.

Räjähdysvaara

2.

Ei tulta, liekkejä eikä tupakointia

3.

Syövyttävien nesteiden

/ kemiallisten palovammojen vaara

4.

Käytä silmäsuojaimia.

5.

Lue

käyttöopas

.

6.

Pidä sivulliset turvallisen matkan päässä akusta.

7.

Käytä silmäsuojaimia: räjähtävät kaasut voivat sokeuttaa ja aiheuttaa muita vammoja.

8.

Akkuhappo voi sokeuttaa tai aiheuttaa vakavia syöpymiä.

9.

Huuhtele silmät heti vedellä ja hankkiudu heti lääkärin hoitoon.

10.

Sisältää lyijyä, ei saa hävittää tavallisen jätteen mukana.

1.

Öljyn tyhjennys

131-1097

131-3948

1.

Hidas

2.

Hinaaminen

131-3948

3.

Nopea decal131-1097 decal131-3948 decal132-0872

1.

Esineiden sinkoutumisvaara. Älä päästä sivullisia laitteen lähelle.

2.

Esineiden sinkoutumisvaara, nostettu levitin: älä käytä konetta leikkuupöydän ollessa avoimena; käytä levitintä tai kerääjää.

132-0872

3.

Käsien ja jalkojen silpoutumisvaara: pidä kädet ja jalat etäällä liikkuvista osista.

4.

Takertumisvaara: Pysy etäällä liikkuvista osista.

Pidä kaikki suojukset ja suojalevyt paikoillaan.

8

1.

Nopea

2.

Portaaton säätö

3.

Hidas

121-0772

107 cm:n leikkuupöydillä varustetut mallit

4.

Rikastin

5.

Voimanulosotto (PTO), teräkytkin decal121-0772

9

1.

Nopea

2.

Portaaton säätö

3.

Hidas

121-0773

127 cm:n leikkuupöydillä varustetut mallit

4.

Rikastin

5.

Voimanulosotto (PTO), teräkytkin decal121-0773

10

1.

Vaara: lue

käyttöopas

.

2.

Vaara: kytke seisontajarru ja irrota virta-avain sekä sytytystulpan johto ennen huoltoa.

decal132-0869

132-0869

3.

Käsien loukkaantumisvaara, leikkuuterä; käden puristumisvaara, hihna:

Pidä kädet ja jalat etäällä liikkuvista osista. Pidä kaikki suojukset ja suojalevyt paikoillaan.

4.

Esineiden sinkoutumisvaara: Älä päästä sivullisia laitteen lähelle. Poista roskat alueelta ennen leikkuuta. Pidä suuntainlevy alhaalla.

5.

Rampilta putoamisen vaara: Älä käytä kaksiosaista ramppia koneen lastaamiseen perävaunuun. Käytä vain yksiosaista ramppia, joka on riittävän leveä koneelle ja jonka kaltevuus on alle

15 astetta. Aja ramppia ylöspäin peruuttamalla ja alaspäin eteenpäin ajaen.

6.

Kehon loukkaantumisvaara: Älä kuljeta matkustajia. Katso taaksesi, kun leikkaat peruutusvaihteella.

7.

Kaatumisvaara rinteillä: Älä käytä kaltevilla alustoilla vesialueiden lähellä. Ei saa käyttää rinteillä, joiden kaltevuus on yli 15 astetta.

11

Laitteen yleiskatsaus

g027829

1.

Leikkuukorkeusvipu

2.

Liikkeenohjausvivut

3.

Kuljettajan istuin

4.

Smart Speed

-vipu

5.

Leikkuupöytä

6.

Nurmisuojarulla

7.

Etukääntöpyörä

8.

Jalkatuki

Kuva 5

9.

Polttoainesäiliön korkki

10.

Moottori

11.

Ohjauspaneeli

12.

Suuntain

13.

Takavetopyörä

14.

Moottorinsuojus

Ohjauslaitteet

Tutustu kaikkiin ohjauslaitteisiin, ennen kuin käynnistät moottorin ja käytät konetta (

Kuva 5

ja

Kuva 6

).

Virtalukko

Virtalukolla käynnistetään leikkurin moottori. Siinä on kolme asentoa: K

ÄYNNISTYS

, K

ÄYNNISSÄ ja P

YSÄYTYS

.

Rikastimen vipu

Käynnistä kylmä moottori rikastimella. Kytke rikastin vetämällä rikastimen nuppi ylös. Poista rikastin käytöstä

painamalla rikastimen nuppi alas ( Kuva 6

).

Kaasuvipu

Kaasuvivulla ohjataan moottorin kierrosnopeutta, ja siinä on portaaton säätö H

IDAS

-asennosta N

OPEA

-asentoon ( Kuva 6

).

g032603

Teräkytkin (voimanulosotto)

Teräkytkin, joka on merkitty voimanulosoton (PTO) kuvakkeella, kytkee ja vapauttaa voimansiirron leikkuuteriin

( Kuva 6 ).

1.

Kaasuvipu

2.

Rikastin

Kuva 6

Ohjauspaneeli

3.

Teräkytkin

(voimanulosotto)

4.

Virtalukko

12

Liikkeenohjausvivut

Liikkeenohjausvivuilla konetta kuljetetaan eteen- ja taaksepäin sekä käännetään.

Pysäköinti-asento

Ennen kuin poistut koneesta, siirrä liikkeenohjausvivut keskeltä ulospäin P

YSÄKÖINTI

-asentoon ( Kuva 5 ). Siirrä

liikkeenohjausvivut aina P

YSÄKÖINTI

-asentoon, kun pysäytät koneen tai jätät sen ilman valvontaa.

Smart Speed

-ohjausjärjestelmän vipu

Smart Speed™ -ohjausjärjestelmän vipu sijaitsee kuljettajan istuimen alapuolella. Sen avulla kuljettaja voi valita jonkin kolmesta nopeusalueesta: viimeistely, hinaus tai leikkaus

( Kuva 5 ).

Polttoaineen tarkistusikkuna

Koneen vasemmalla sivulla sijaitsevasta tarkistusikkunasta

voidaan tarkistaa, onko polttoainesäiliössä polttoainetta ( Kuva

7

).

G014521

1

Kuva 7

1.

Polttoaineen tarkistusikkuna g014521

Leikkuukorkeusvipu

Leikkuukorkeusvivun avulla leikkuupöytää voidaan laskea ja nostaa istualtaan. Vivun siirtäminen ylös (itseä kohti) nostaa leikkuupöydän maasta ja vivun siirtäminen alas (poispäin) laskee leikkuupöydän maahan. Säädä leikkuukorkeutta vain koneen ollessa paikallaan (

Kuva 5

).

Lisätarvikkeet/lisävarusteet

Koneeseen on saatavana valikoima Toron hyväksymiä lisälaitteita ja -varusteita, joiden avulla voidaan parantaa ja laajentaa sen ominaisuuksia. Ota yhteys valtuutettuun huoltoliikkeeseen tai jakelijaan tai siirry osoitteeseen www.Toro.com, josta löytyy luettelo hyväksytyistä lisälaitteista ja -varusteista.

Käyttö

Huomaa:

Koneen vasen ja oikea puoli määritellään normaalista käyttöasennosta käsin.

Ennen käyttöä

Turvallisuus ennen käyttöä

Yleinen turvallisuus

Älä anna lasten tai kouluttamattomien henkilöiden käyttää tai huoltaa laitetta. Paikalliset säännökset saattavat asettaa rajoituksia käyttäjän iälle. Omistaja vastaa käyttäjien ja mekaanikkojen koulutuksesta.

Tutustu laitteen turvallisen käytön ohjeisiin, ohjauslaitteisiin ja turvamerkintöihin.

Selvitä, kuinka koneen saa pysäytettyä ja moottorin sammutettua nopeasti.

Tarkista, että käyttäjän pitokytkimet, turvakytkimet ja suojalevyt ovat paikoillaan ja toimivat oikein. Älä käytä konetta, mikäli ne eivät toimi kunnolla.

Tarkasta aina ennen liikkumista, että terät, teräpultit ja leikkuujärjestelmät ovat hyvässä käyttökunnossa. Vaihda kuluneet tai vaurioituneet terät ja pultit sarjoissa, jotta tasapaino säilyisi.

Tarkasta koneen käyttöalue ja poista siltä kaikki esineet, joita kone voi singota.

Tutki maasto, jotta voit arvioida, mitä tarvikkeita sekä lisälaitteita ja -varusteita koneen turvallinen käyttö edellyttää.

Polttoaineturvallisuus

Vältä loukkaantumiset ja omaisuusvahingot käsittelemällä polttoainetta erittäin varovasti. Polttoainehöyryt ovat tulenarkoja ja räjähdysherkkiä.

Sammuta savukkeet, sikarit, piiput ja muut sytytyslähteet.

Käytä vain hyväksyttyä polttoaineastiaa.

Älä irrota polttoainesäiliön korkkia tai lisää polttoainetta moottorin ollessa käynnissä tai kuuma.

Älä tankkaa konetta sisätiloissa.

Älä säilytä konetta tai polttoainesäiliötä tilassa, jossa on avotuli, kipinöitä tai varmistusliekki (esimerkiksi vedenlämmitin tai muu vastaava laite).

Älä täytä astioita ajoneuvon sisällä tai ajoneuvon tai perävaunun lavalla, jossa on muovipäällyste. Aseta astiat aina maahan ja pois ajoneuvon läheltä ennen polttoaineen lisäämistä.

Poista laite ajoneuvosta tai perävaunusta ja tankkaa laite, kun sen pyörillä on kosketus maahan. Jos se ei ole

13

mahdollista, tankkaa mieluummin kannettavasta astiasta kuin polttoaineen jakelupistoolilla.

Käytä laitetta vain, kun pakokaasujärjestelmä on kokonaisuudessaan paikallaan ja toimii oikein.

Pidä pistoolia polttoainesäiliön reunaa tai astian aukkoa vasten koko tankkaamisen ajan. Älä käytä polttoainepistoolin aukilukituskytkintä.

Jos polttoainetta on roiskunut vaatteille, vaihda vaatteet välittömästi. Pyyhi läikkynyt polttoaine pois.

Älä täytä polttoainesäiliötä liian täyteen. Aseta polttoainesäiliön korkki paikalleen ja kiristä se huolellisesti.

Polttoainetta tulee säilyttää hyväksytyssä polttoaineastiassa, joka tulee pitää poissa lasten ulottuvilta. Älä osta polttoainetta enempää kuin 30 päivän tarpeeseen.

• Polttoainesäiliötä ei saa täyttää aivan täyteen. Lisää polttoainetta säiliöön, kunnes pinta on 6–13 mm täyttökaulan alareunan alapuolella. Säiliöön jäävä tyhjä tila sallii polttoaineen laajenemisen.

– Vältä höyryjen hengittämistä.

– Pidä kasvot etäällä jakelupistoolista ja polttoainesäiliön aukosta.

– Vältä ihokosketusta. Pese roiskeet pois saippualla ja vedellä.

Stabilointi-/lisäaineen käyttö

Polttoaineen stabilointi-/lisäaineen käytöllä on seuraavia etuja:

Se pitää polttoaineen tuoreena enintään 90 päivän varastoinnin aikana (tyhjennä polttoainesäiliö, jos kone varastoidaan yli 90 päiväksi).

Se puhdistaa moottoria käytön aikana.

Se estää liimamaisen hartsin kerääntymisen polttoainejärjestelmään, mikä vaikeuttaisi käynnistämistä.

Tärkeää:

Älä käytä metanolia tai etanolia sisältäviä lisäaineita.

Lisää polttoaineeseen oikea määrä stabilointi-/lisäainetta.

Huomaa:

Stabilointi-/lisäaine toimii tehokkaimmin, kun se sekoitetaan tuoreeseen polttoaineeseen. Käytä stabilointiainetta aina, jottei polttoainejärjestelmään kerääntyisi hartsimaisia jäämiä.

Polttoainesäiliön täyttö

1.

Pysäköi kone tasaiselle maalle.

2.

Sammuta moottori ja kytke seisontajarru.

3.

Puhdista polttoainesäiliön korkin ympäristö.

4.

Täytä säiliö täyttöaukon kaulan alaosaan asti ( Kuva 8

).

Huomaa:

Polttoainesäiliötä ei saa täyttää aivan täyteen. Säiliöön jäävä tyhjä tila sallii polttoaineen laajentumisen.

A

B

C

Suositeltu polttoaine

Moottori toimii parhaiten, kun käytetään vain puhdasta ja uutta (korkeintaan 30 päivää vanhaa) lyijytöntä bensiiniä, jonka tieoktaaniluku (pumppuoktaaniluku) on vähintään

87 (RON + MON / 2).

Etanoli

: Enintään 10 % etanolia (bensiinin ja etanolin seosta) tai 15 % MTBE:tä (metyyli-tertiääri-butyylieetteriä) sisältävää polttoainetta voidaan käyttää. Etanoli ja

MTBE eivät ole sama asia. Bensiiniä, jonka tilavuudesta enemmän kuin 15 % (E15) on etanolia, ei ole hyväksytty käyttöön.

Älä käytä bensiiniä, jonka tilavuudesta enemmän kuin 10 % on etanolia

(kuten 15 % etanolia sisältävä E15, 20 % etanolia sisältävä E20 tai enintään

85 % etanolia sisältävä E85). Muun kuin hyväksytyn bensiinin käyttö voi aiheuttaa toimintaongelmia ja/tai moottorivaurioita, joita takuu ei ehkä kata.

Metanolia sisältävää bensiiniä

ei saa

käyttää.

Älä

säilytä polttoainetta talven yli polttoainesäiliössä tai

-astioissa, ellei polttoaineeseen ole lisätty stabilointiainetta.

Bensiiniin

ei saa

lisätä öljyä.

D

E g027243 g027243

Kuva 8

14

Moottoriöljyn määrän tarkistus

Tarkista moottorin kampikammion öljymäärä ennen moottorin käynnistämistä ja koneen käyttämistä. Katso kohta

Moottoriöljyn määrän tarkistus (sivu 32)

.

Uuden koneen sisäänajo

Uusissa moottoreissa täyden voiman saavuttaminen kestää jonkin aikaa. Uuden ruohonleikkurin leikkuupöydissä ja vetojärjestelmissä on enemmän moottoria kuormittavaa kitkaa. Sisäänajo kestää 40–50 tuntia, kunnes uudet koneet saavuttavat täyden voiman ja parhaan suorituskyvyn.

Muista aina turvallisuus

Lue kaikki turvallisuusohjeet ja perehdy merkintöihin.

Nämä tiedot auttavat suojaamaan sinua ja sivullisia loukkaantumiselta.

HENGENVAARA

Koneen käyttö märällä ruoholla tai jyrkillä rinteillä saattaa aiheuttaa luisumista ja koneen hallinnan menetyksen.

• Älä käytä rinteillä, joiden kaltevuus on yli

15 astetta.

• Vähennä rinteissä nopeutta ja ole äärimmäisen varovainen.

• Älä käytä konetta veden lähellä.

HENGENVAARA

Renkaiden lipeäminen reunojen yli saattaa kaataa koneen, mistä voi olla seurauksena vakava loukkaantuminen, hukkumisvaara tai kuolema.

Älä käytä konetta pudotusten lähellä.

1.

Turvallinen alue – käytä konetta rinteillä, joiden kaltevuus on alle

15 astetta, tai tasaisilla alueilla.

2.

Vaarallinen alue – käytä 15:ta astetta jyrkemmillä rinteillä sekä pudotusten ja veden lähettyvillä työnnettävää ruohonleikkuria ja/tai käsikäyttöistä trimmeriä.

Kuva 9

3.

Vesi g000513

VAROITUS

Tämä kone tuottaa 85 dB(A):n ylittävän äänitason käyttäjän korvan kohdalla ja voi aiheuttaa kuulovamman pitkäaikaisessa käytössä.

Käytä kuulosuojaimia käyttäessäsi konetta.

Käytä silmiä, korvia, käsiä, jalkoja ja päätä suojaavia varusteita.

1

2

G009027

1.

Käytä silmäsuojaimia.

Kuva 10

2.

Käytä kuulonsuojaimia.

g009027

15

Turvajärjestelmän käyttö

VAARA

Jos turvakytkimet ovat irronneet tai vaurioituneet, kone saattaa toimia odottamattomalla tavalla ja aiheuttaa henkilövahinkoja.

• Älä kajoa turvakytkimiin.

• Tarkista turvakytkimien toimivuus päivittäin ja vaihda mahdolliset vaurioituneet kytkimet ennen koneen käyttämistä.

Tietoa turvajärjestelmästä

Turvajärjestelmä huolehtii siitä, että moottori käynnistyy vain, kun:

• teräkytkin (voimanulosotto) on vapautettu

Liikkeenohjausvivut ovat P

YSÄKÖINTI

-asennossa.

Lisäksi turvajärjestelmä sammuttaa moottorin, jos liikkeenohjausvivut eivät ole P

YSÄKÖINTI

-asennossa ja kuljettaja nousee istuimelta.

Istuimen säätö

A B

C

Kuva 11

g027249 g027249

Turvajärjestelmän testaus

Tarkista turvajärjestelmän toimivuus aina ennen koneen käyttöä. Jos turvajärjestelmä ei toimi alla kuvatulla tavalla, se on välittömästi korjautettava valtuutetussa huoltoliikkeessä.

1.

Istu istuimella, aseta liikkeenohjausvivut

P

YSÄKÖINTI

-asentoon ja siirrä teräkytkin

P

ÄÄLLÄ

-asentoon. Yritä käynnistää moottori. Moottori ei saa käynnistyä.

2.

Istu istuimella ja siirrä teräkytkin P

OIS

-asentoon.

Siirrä jompikumpi liikkeenohjausvipu keskelle lukitsemattomaan asentoon. Yritä käynnistää moottori. Moottori ei saa käynnistyä. Toista toisella liikkeenohjausvivulla.

3.

Istu istuimella, siirrä teräkytkin P

OIS

-asentoon ja lukitse liikkeenohjausvivut P

YSÄKÖINTI

-asentoon. Käynnistä moottori. Kun moottori on käynnissä, kytke teräkytkin ja nouse hieman istuimelta, jolloin moottorin pitäisi sammua.

4.

Istu istuimella, siirrä teräkytkin P

OIS

-asentoon ja lukitse liikkeenohjausvivut P

YSÄKÖINTI

-asentoon.

Käynnistä moottori. Kun moottori on käynnissä, siirrä liikkeenohjausvivut keskelle lukitsemattomaan asentoon, kytke teräkytkin ja nouse hieman istuimelta, jolloin moottorin pitäisi sammua.

Liikkeenohjausvipujen säätö

Korkeuden säätö

Liikkeenohjausvipuja voidaan säätää korkeammalle tai matalammalle omien tarpeiden mukaan (

Kuva 12

).

A g027252

B

Kuva 12

g027252

16

Kallistuksen säätö

Liikkeenohjausvipuja voidaan säätää eteen- tai taaksepäin omien tarpeiden mukaan.

1.

Löysää ylempää pulttia, joka kiinnittää ohjausvivun ohjausvarren akseliin.

2.

Löysää alempaa pulttia juuri sen verran, että ohjausvipu kääntyy pitkittäissuunnassa (

Kuva 12 ).

3.

Kiinnitä ohjausvipu uuteen asentoon kiristämällä molemmat pultit.

4.

Säädä toinen ohjausvipu samalla tavalla.

4.

Irrota poistolevy.

5.

Nosta suuntainta ylös ja paikanna suuntaimen kääntötangossa oleva lukkomutteri.

6.

Irrota nykyinen ohut mutteri (⅜ tuumaa).

7.

Asenna ohjauslevy esiin tulleeseen kääntötankoon

( Kuva 14 ).

Huomaa:

Kiinnitä ohjauslevy leikkuriin olemassa olevalla ohuella mutterilla (⅜ tuumaa).

Huomaa:

Ohjauslevy on toimitettu koneen mukana irto-osana.

Muunto sivulle poistoon

Vain 107 cm:n leikkuupöydillä varustetut koneet

Tämän koneen mukana toimitettu leikkuupöytä ja leikkuuterät on suunniteltu optimaaliseen leikkuujätteen levitykseen ja sivulle poistoon.

Poistolevyn irrotus sivulle poistoa varten

1.

Pysäköi kone tasaiselle alustalle ja vapauta teräkytkin.

2.

Kytke seisontajarru, sammuta moottori, irrota virta-avain ja odota, että kaikki liikkuvat osat ovat pysähtyneet, ennen kuin poistut käyttäjän paikalta.

3.

Irrota kaksi pulttia ja mutteria, jotka kiinnittävät poistolevyn leikkuriin (

Kuva 13 ).

G009660

1

4

5

2

3

1.

Hattumutteri (¼ tuumaa)

2.

Poistolevy

3.

Pultti (¼ × 2½ tuumaa)

Kuva 13

4.

Käännä levyä ylös

5.

Irrota levy

2

1

3

G005667

1.

Saranatappi

Kuva 14

3.

Nykyinen ohut mutteri

(⅜ tuumaa)

2.

Ohjauslevy (alun perin toimitettu koneen mukana) g005667 g009660

8.

Kiristä kiinnike momenttiin 7–9 N·m.

9.

Laske suuntain heittoaukon päälle.

Tärkeää:

Varmista, että leikkurissa on kääntyvä suuntain, joka levittää leikkuujätteen sivulle ja alas nurmeen päin, kun sivuheittotila on käytössä.

Poistolevyn asennus levitystä varten

1.

Pysäköi kone tasaiselle alustalle ja vapauta teräkytkin.

2.

Kytke seisontajarru, sammuta moottori, irrota virta-avain ja odota, että kaikki liikkuvat osat ovat pysähtyneet, ennen kuin poistut käyttäjän paikalta.

3.

Irrota ohjauslevy leikkuupöydästä (

Kuva 14 ).

4.

Nosta suuntainta ja liu’uta poistolevyn yläosassa olevat kielekkeet suuntaimen alla olevaan tukitankoon.

5.

Käännä poistolevy alas aukon päälle ja leikkurin

alemman reunan päälle ( Kuva 15

).

17

1.

Nuppi

2.

Jousialuslaatta g005655

Kuva 16

3.

Levittimen tappi tulee ulos leikkurista

5.

Irrota oikeanpuoleinen levitin ja laske suuntain heittoaukon päälle kuvien mukaisesti (

Kuva 16

ja

Kuva

17 ).

Kuva 15

1.

Poistolevy

2.

Hattumutteri (¼ tuumaa)

3.

Pultti (¼ × 2½ tuumaa) g005652

6.

Kiinnitä poistolevy leikkurin alareunaan kahdella pultilla (¼ × 2½ tuumaa) ja kahdella hattumutterilla

(¼ tuumaa) kuvan mukaisesti (

Kuva 15 ).

Huomaa:

Älä kiristä muttereita liikaa; tämä voi vääristää levyä niin, että se koskettaa leikkuuteriä.

Vain 127 cm:n leikkuupöydillä varustetut koneet

Tämän koneen mukana toimitettu leikkuupöytä ja leikkuuterät on suunniteltu optimaaliseen leikkuujätteen levitykseen ja sivulle poistoon.

Oikeanpuoleisen levittimen irrotus sivulle poistoa varten

1.

Pysäköi kone tasaiselle alustalle ja vapauta teräkytkin.

2.

Kytke seisontajarru, sammuta moottori, irrota virta-avain ja odota, että kaikki liikkuvat osat ovat pysähtyneet, ennen kuin poistut käyttäjän paikalta.

3.

Irrota oikeanpuoleinen leikkuuterä. Katso kohta

Terien irrotus (sivu 42)

.

4.

Irrota kaksi nuppia ja jousialuslaattaa, jotka kiinnittävät oikeanpuoleisen levittimen leikkuriin (

Kuva 16

).

1.

Oikea levitin

2.

Jousialuslaatta ja nuppi

Kuva 17

3.

Heittoaukko g024261

6.

Asenna kiinnikkeet leikkurin yläosassa oleviin reikiin, jotta niistä ei lennä roskia.

18

VAARA

Leikkurissa olevien avoimien reikien kautta lentää roskia, mikä voi johtaa vakavaan loukkaantumiseen.

• Älä koskaan käytä leikkuria ilman, että leikkuukotelon kaikkiin reikiin on asennettu suojukset.

• Asenna suojukset asennusaukkoihin, kun irrotat levittimen.

7.

Asenna oikeanpuoleinen leikkuuterä. Katso kohta

Terien asennus (sivu 43)

.

8.

Nosta suuntain ylös. Asenna kaksi pulttia (5/16 ×

¾ tuumaa) leikkuupöydän aukon reunassa oleviin reikiin.

9.

Asenna ohjauslevy leikkuupöytään (

Kuva 18 ).

Huomaa:

Kiinnitä ohjauslevy leikkuupöytään kahdella lukkomutterilla (5/16 tuumaa).

Huomaa:

Ohjauslevy on toimitettu koneen mukana irto-osana.

1

5.

Aseta oikeanpuoleinen levitin leikkuupöydän alle ja kiinnitä se kahdella nupilla ja jousialuslaatalla (kovera puoli leikkuriin päin) kuvien mukaisesti (

Kuva 16

ja

Kuva 17 ).

Tärkeää:

Varmista, että kieleke, joka on kauimmaisena oikeanpuoleisen levittimen oikealla sivulla, on leikkurin ulkopuolella ja samalla tasolla leikkurin pinnan kanssa.

6.

Asenna oikeanpuoleinen leikkuuterä. Katso kohta

Terien asennus (sivu 43)

.

Käytön aikana

Turvallisuus käytön aikana

2

3

G015321

Kuva 18

1.

Pultti (5/16 × 3/4 tuumaa) 3.

Lukkomutteri

(5/16 tuumaa)

2.

Ohjauslevy g015321

10.

Kiristä kiinnikkeet momenttiin 7–9 N·m.

11.

Laske suuntain heittoaukon päälle.

Tärkeää:

Varmista, että leikkurissa on kääntyvä suuntain, joka levittää leikkuujätteen sivulle ja alas nurmeen päin, kun sivuheittotila on käytössä.

Oikeanpuoleisen levittimen asennus levitystä varten

1.

Pysäköi kone tasaiselle alustalle ja vapauta teräkytkin.

2.

Kytke seisontajarru, sammuta moottori, irrota virta-avain ja odota, että kaikki liikkuvat osat ovat pysähtyneet, ennen kuin poistut käyttäjän paikalta.

3.

Irrota ohjauslevy leikkuupöydästä ( Kuva 18 ).

4.

Irrota oikeanpuoleinen leikkuuterä. Katso kohta

Terien irrotus (sivu 42)

.

Yleinen turvallisuus

• Omistaja ja käyttäjä voivat estää loukkaantumisia tai omaisuusvahinkoja aiheuttavat tapaturmat ja ovat siksi vastuussa niistä.

Pukeudu asianmukaisesti. Käytä silmäsuojaimia, tukevia liukastumisen estäviä kenkiä ja kuulosuojaimia. Pitkät hiukset eivät saa roikkua vapaina. Älä käytä koruja.

Älä käytä konetta sairaana, väsyneenä tai alkoholin tai huumausaineiden vaikutuksen alaisena.

Älä kuljeta matkustajia koneessa ja pidä sivulliset ja lemmikit poissa koneen luota käytön aikana.

Käytä konetta vain, kun näkyvyys on hyvä, jotta vältät kuopat ja piilevät vaarat.

Vältä märän ruohon leikkuuta. Heikentynyt pito voi aiheuttaa koneen luisumisen.

Varmista, että kaikki käytöt ovat vapaalla ja että seisontajarru on kytketty. Käynnistä moottori ollessasi käyttäjän paikalla.

Pidä kädet ja jalat etäällä leikkuuyksiköistä. Pysy aina etäällä heittoaukosta.

Varmista ennen peruuttamista, että reitti on vapaa, katsomalla taakse ja alas.

Ole varovainen lähestyessäsi kulmia, joissa on huono näkyvyys, pensaita, puita tai muita näköesteitä.

Älä leikkaa ruohoa pudotusten, ojien tai vallien lähettyvillä. Kone voi kaatua yllättäen, jos pyörä menee reunan yli tai jos reuna sortuu.

Pysäytä terät, jos et leikkaa ruohoa.

Pysäytä laitteet ja tarkasta terät, mikäli kone osuu esteeseen tai tärisee epätavallisesti. Suorita tarvittavat korjaukset ennen koneen käytön jatkamista.

Hidasta ja ole varovainen kääntyessäsi koneella ja ylittäessäsi teitä ja jalkakäytäviä. Anna muille aina etuajo-oikeus.

19

Kytke leikkuuyksikön käyttö pois ja sammuta moottori ennen leikkuukorkeuden säätämistä (ellei sitä voi säätää käyttäjän paikalta).

Älä koskaan käytä moottoria tilassa, johon voi kertyä pakokaasuja.

Älä jätä käynnissä olevaa konetta ilman valvontaa.

Ennen käyttäjän paikalta poistumista (mukaan lukien ruohonkeräimien puhdistus tai suppilon tukoksen poistaminen):

– Pysäytä kone tasaiselle maalle.

– Vapauta voimanulosotto ja laske lisälaitteet alas.

– Kytke seisontajarru.

– Sammuta moottori ja irrota virta-avain.

– Odota, kunnes kaikki liikkuvat osat ovat pysähtyneet.

Älä käytä konetta ukonilman aikana.

Älä käytä konetta hinaukseen.

Älä muuta kierrosnopeussäätimen nopeutta tai käytä moottoria ylikierroksilla.

Käytä vain Toron hyväksymiä lisälaitteita ja -varusteita.

Turvallisuus rinteissä

Hidasta konetta ja ole erityisen varovainen rinteillä. Aja rinteet ylös ja alas. Nurmiolosuhteet voivat heikentää koneen vakautta.

Vältä koneen kääntämistä rinteissä. Jos kääntyminen on välttämätöntä, käänny hitaasti ja vähän kerrallaan alamäkeen, jos mahdollista.

Älä käännä konetta jyrkästi. Ole varovainen, kun peruutat konetta.

Ole erityisen varovainen, kun käytät lisälaitteita, sillä ne voivat heikentää laitteen vakautta.

Ruohonleikkurin teräkytkimen

(voimanulosotto) käyttö

Teräkytkin (voimanulosotto) käynnistää ja pysäyttää leikkuuterät ja voimanulosottoa käyttävät lisälaitteet.

Teräkytkimen (voimanulosotto) kytkentä

Huomaa:

Kytke terät aina kaasuvivun ollessa

N

OPEA

-asennossa ( Kuva 20

).

Kuva 20

Teräkytkimen (voimanulosotto) vapautus

Kuva 21

G009174 g187516 g009174

Kaasuvivun käyttö

Kaasuvipua voidaan siirtää N

OPEA

- ja H

IDAS

-asentojen välillä

( Kuva 22 ).

Käytä aina N

OPEA

-asentoa, kun käynnistät ruohonleikkurin leikkuupöydän teräkytkimellä (voimanulosotto).

g187517

Kuva 22

Kuva 19

G008945 g008945

20

Rikastimen käyttö

Käynnistä kylmä moottori rikastimella.

1.

Jos moottori on kylmä, käynnistä moottori rikastimella.

2.

Kytke rikastin vetämällä rikastinnuppia ylös ennen

virta-avaimen kääntämistä ( Kuva 23

).

Huomaa:

Varmista, että rikastin kytketään täysin.

Nuppia on ehkä pidettävä ylhäällä virtalukkoa käytettäessä.

3.

Vapauta rikastin painamalla sitä alas, kun moottori

käynnistynyt ( Kuva 23

).

1

2

ST

ART

RUN

ST

OP

Kuva 24

G008947 g008947

2.

Sammuta moottori kääntämällä virta-avain

P

YSÄYTYS

-asentoon.

Moottorin käynnistys ja sammutus

Moottorin käynnistys

Huomaa:

Lämmin tai kuuma moottori ei välttämättä tarvitse rikastusta.

Tärkeää:

Älä käytä käynnistintä kerralla yli 5 sekunnin ajan. Käynnistysmoottorin käyttö yli

5 sekunnin ajan voi vaurioittaa käynnistysmoottoria. Jos moottori ei käynnisty, odota 10 sekunnin ajan ennen käynnistysmoottorin käyttöä uudelleen.

1.

Päällä-asento

G008959

Kuva 23

2.

Pois-asento g008959

Virtalukon käyttö

1.

Käännä virta-avain K

ÄYNNISTYS

-asentoon (

Kuva 24

).

Huomaa:

Kun moottori käynnistyy, vapauta avain.

Tärkeää:

Älä käytä käynnistintä kerralla yli 5 sekunnin ajan. Jos moottori ei käynnisty, odota

15 sekuntia yritysten välillä. Näiden ohjeiden laiminlyönti saattaa rikkoa käynnistimen.

Huomaa:

Moottorin käynnistys saattaa edellyttää useita yrityksiä, kun se käynnistetään ensimmäistä kertaa polttoainejärjestelmän oltua täysin ilman polttoainetta.

21

A

C

B

D

Liikkeenohjausvipujen käyttö

E

F

G g004532 g027581

Kuva 26

1.

Liikkeenohjausvipu –

P

YSÄKÖINTI

-asento

4.

Taaksepäin

2.

Lukitsematon keskiasento 5.

Koneen etuosa

3.

Eteenpäin g027581

Kuva 25

Moottorin sammutus

1.

Vapauta terät siirtämällä teräkytkin P

OIS

-asentoon

( Kuva 23 ).

2.

Siirrä kaasuvipu N

OPEA

-asentoon.

3.

Käännä virta-avain P

YSÄYTYS

-asentoon ja irrota avain.

Koneella ajo

Vetopyörät pyörivät itsenäisesti akselien hydraulimoottorien voimasta. Toinen puoli voi pyöriä taaksepäin toisen puolen pyöriessä eteenpäin, jolloin kone pyörii paikallaan kääntymisen sijaan. Tämä parantaa huomattavasti koneen ohjattavuutta, mutta saattaa vaatia jonkin verran totuttelua.

Kaasuvivulla säädetään moottorin pyörintänopeutta (1/min).

Aseta kaasuvipu N

OPEA

-asentoon, jolloin suorituskyky on parhaimmillaan. Leikkaa aina täydellä kaasulla.

VAARA

Kone voi pyöriä paikallaan hyvin nopeasti. Käyttäjä voi menettää koneen hallinnan, mikä voi johtaa henkilö- tai omaisuusvahinkoihin.

• Ole varovainen kääntyessäsi.

• Hidasta konetta ennen jyrkkiä käännöksiä.

Ajaminen eteenpäin

Huomaa:

Noudata varovaisuutta peruutettaessa ja käännyttäessä.

22

1.

Siirrä liikkeenohjausvivut keskelle, lukitsemattomaan asentoon.

2.

Kun haluat ajaa eteenpäin, työnnä liikkeenohjausvipuja

hitaasti eteenpäin ( Kuva 27

).

Smart Speed

TM

-ohjausjärjestelmän käyttö

Smart Speed TM -ohjausjärjestelmän vipu sijaitsee kuljettajan istuimen alapuolella (

Kuva 29

). Sen avulla kuljettaja voi valita jonkin kolmesta ajonopeusalueesta: viimeistely, hinaus tai leikkaus.

g027625

Kuva 29

1.

Smart Speed -vipu

G008952 g008952

Kuva 27

Taaksepäin ajo

1.

Siirrä liikkeenohjausvivut keskelle, lukitsemattomaan asentoon.

2.

Kun haluat ajaa taaksepäin, vedä liikkeenohjausvipuja

hitaasti taaksepäin ( Kuva 28

).

Kuva 28

G008953 g008953

Nopeutta vaihdetaan seuraavasti:

1.

Siirrä liikkeenohjausvivut Vapaa-asentoon ja ulospäin

P

YSÄKÖINTI

-asentoon.

2.

Vapauta teräkytkin.

3.

Säädä vipu haluamaasi asentoon.

Seuraavat ovat vain suosituksia. Säädöt vaihtelevat ruohotyypin, ruohon sisältämän kosteuden sekä ruohon korkeuden mukaan.

Suositeltu käyttö:

Pysäköinti

Märkä, painava ruoho

Koulutus

Ruohon keräys

Levitys

Tavallinen leikkuu

Kuljetus

Reunus

X

X

X

Hinaus

X

X

Leikkuu

X

X

Reunus

Tämä on pienin nopeus. Tätä nopeutta suositellaan seuraaviin:

Pysäköinti

Märän, painavan ruohon leikkuu

Koulutus

Hinaus

Tämä on keskinopeus. Tätä nopeutta suositellaan seuraaviin:

23

Ruohon keräys

Levitys

Leikkuu

Tämä on suurin nopeus. Tätä nopeutta suositellaan seuraaviin:

Tavallinen leikkuu

Koneen kuljetus

Koneen pysäytys

Kun haluat pysäyttää koneen, siirrä liikkeenohjausvivut

V

APAA

-asentoon ja ulospäin P

YSÄKÖINTI

-asentoon. Vapauta teräkytkin, varmista, että kaasu on N

OPEA

-asennossa, ja käännä virta-avain P

YSÄYTYS

-asentoon. Ota avain pois virtalukosta.

VAARA

Lapset tai sivulliset voivat loukkaantua, jos he siirtävät tai yrittävät käyttää leikkuria sen ollessa ilman valvontaa.

Muista irrottaa virta-avain ja siirtää liikkeenohjausvivut ulospäin P

YSÄKÖINTI

-asentoon, kun jätät koneen ilman valvontaa vaikka vain muutamaksi minuutiksi.

Leikkuukorkeuden säätö

Huomaa:

Kuljetusasento on korkein leikkuukorkeusasento

115 mm:ssä kuvan mukaisesti (

Kuva 30 ).

Kuva 30

g027697

Nurmisuojarullien säätö

107 cm:n leikkuupöydillä varustetut koneet

Kun säädät leikkuukorkeutta, säädä samalla nurmisuojarullien korkeus.

Huomaa:

Säädä nurmisuojarullia siten, että ne eivät kosketa maata normaaleilla tasaisilla leikkuualueilla.

1.

Pysäköi kone tasaiselle alustalle ja vapauta teräkytkin.

2.

Kytke seisontajarru, sammuta moottori, irrota virta-avain ja odota, että kaikki liikkuvat osat ovat pysähtyneet, ennen kuin poistut käyttäjän paikalta.

3.

Säädä nurmisuojarullat johonkin seuraavista asennoista:

Ylempi reikä: käytä tätä asentoa, kun leikkuupöydän leikkuukorkeusasennoksi on asetettu 63 mm tai sitä matalampi asento (

Kuva 31 ).

Alempi reikä: käytä tätä asentoa, kun leikkuupöydän leikkuukorkeusasennoksi on asetettu 76 mm tai sitä

korkeampi asento ( Kuva 31

).

24

3

2 g019929

1

5 g019929

1.

Nurmisuojarulla

2.

Alempi reikä: leikkuupöydän leikkuukorkeusasento

76 mm tai sitä korkeampi

3.

Laippamutteri

Kuva 31

4.

Ylempi reikä: leikkuupöydän leikkuukorkeusasento

63 mm tai sitä matalampi

5.

Pultti

127 cm:n leikkuupöydillä varustetut koneet

Kun säädät leikkuukorkeutta, säädä samalla nurmisuojarullien korkeus.

Huomaa:

Säädä nurmisuojarullia siten, että ne eivät kosketa maata normaaleilla tasaisilla leikkuualueilla.

1.

Pysäköi kone tasaiselle alustalle ja vapauta teräkytkin.

2.

Kytke seisontajarru, sammuta moottori, irrota virta-avain ja odota, että kaikki liikkuvat osat ovat pysähtyneet, ennen kuin poistut käyttäjän paikalta.

3.

Säädä nurmisuojarullat ( Kuva 32 ) lähimmän

leikkuukorkeusasennon mukaan.

4

G010233

3

1.

Nurmisuojarulla

2.

Pultti

1

2

Kuva 32

3.

Laippamutteri

4.

Reikien etäisyys

Sivuheiton käyttö

4 g010233

Leikkurissa on kääntyvä suuntain, joka levittää leikkuujätteen sivulle ja alas nurmeen päin.

HENGENVAARA

Ellei suuntainta, poistolevyä tai ruohonkerääjää ole asennettu, liikkuvat terät ja ilmaan sinkoutuvat roskat saattavat vahingoittaa käyttäjää tai sivullisia.

Teräkosketus tai ulossinkoutuva jäte voi aiheuttaa loukkaantumisen tai kuoleman.

• Älä koskaan irrota suuntainta leikkurista, sillä se ohjaa materiaalin nurmea kohti. Jos suuntain vaurioituu, vaihda se heti.

• Älä koskaan pane käsiä tai jalkoja leikkurin alle.

• Siirrä teräkytkin (voimanulosotto)

P

OIS

-asentoon, käännä virta-avain

P

YSÄYTYS

-asentoon ja irrota avain aina ennen poistoalueen tai leikkuuterien puhdistusta.

• Varmista, että suuntain on ala-asennossa.

Käyttövihjeitä

Kaasun Nopea-asetuksen käyttö

Leikkuujälki ja ilmanvaihto ovat parhaimmillaan, kun moottoria käytetään N

OPEA

-asetuksella. Ilmaa tarvitaan, jotta ruoho saataisiin leikattua huolellisesti. Älä siis säädä leikkuukorkeutta liian alas ja älä anna leikkaamattoman ruohon ympäröidä leikkuria kokonaan. Huolehdi, että leikkurin toinen sivu on leikatun nurmen päällä, jolloin leikkuriin pääsee ilmaa.

Ruohon leikkaus ensimmäisen kerran

Varmista, ettei leikkuri leikkaa nurmen mahdollisia epätasaisia kohtia paljaaksi, leikkaamalla ruoho hieman tavallista pidemmäksi. Aikaisemmin käytetty leikkuukorkeus on kuitenkin yleensä sopivin. Kun leikattava ruoho on yli 15 cm:n pituista, hyvä leikkuujälki voidaan varmistaa leikkaamalla se kaksi kertaa.

Kolmasosan leikkaus ruohon pituudesta

Ruohonkorren pituudesta kannattaa leikata vain noin kolmasosa. Suuremman määrän leikkaamista ei suositella, ellei ruoho ole harvaa tai ole myöhäinen syksy, jolloin ruoho kasvaa hitaammin.

Leikkuusuunnan vaihto

Vaihtele leikkuusuuntaa, jotta ruoho pysyy pystyssä. Tämä helpottaa myös leikkuujätteen levittämistä, joka puolestaan edistää maatumista ja lannoitusta.

Leikkaaminen sopivin aikavälein

Ruoho kasvaa eri nopeudella eri vuodenaikoina.

Leikkuukorkeus voidaan pitää samana leikkaamalla ruoho useammin keväällä. Vähennä leikkuukertoja keskikesällä,

25

jolloin ruohon kasvu hidastuu. Jos ruohoa ei jostain syystä voida leikata pitkähköön aikaan, käytä ensin korkeaa leikkuukorkeutta. Leikkaa ruoho sitten uudelleen parin päivän kuluttua alemmalla korkeusasetuksella.

Hitaamman leikkuunopeuden käyttö

Leikkuujäljen parantamiseksi ajonopeutta kannattaa hidastaa tietyissä olosuhteissa.

Koneen pysäytys

Jos koneen liike eteenpäin on pysäytettävä kesken leikkuun, nurmikolle saattaa pudota kasa leikkuujätettä. Jotta näin ei kävisi, siirry aiemmin leikatulle alueelle terät kytkettyinä tai vapauta leikkuupöytä eteenpäin ajaessasi.

Kiinnitä kone tiukasti hihnoilla, ketjuilla, kaapeleilla tai köysillä. Etu- ja takahihnat on suunnattava alas- ja ulospäin koneesta.

Anna moottorin jäähtyä, ennen kuin varastoit laitteen suljettuun tilaan.

Sulje polttoaineen sulkuventtiili ennen koneen varastointia tai kuljetusta.

Älä säilytä konetta tai polttoainesäiliötä tilassa, jossa on avotuli, kipinöitä tai varmistusliekki (esimerkiksi vedenlämmitin tai muu vastaava laite).

Varo leikkaamasta ruohoa liian lyhyeksi

Suurenna leikkuukorkeutta epätasaista nurmea leikattaessa, jotta nurmi ei leikkaudu paljaaksi.

Koneen työntäminen käsin

Tärkeää:

Työnnä konetta aina käsin Konetta ei saa hinata, koska se voi vaurioittaa hydraulijärjestelmää.

Tässä koneessa on sähköinen jarrumekanismi. Kun konetta halutaan työntää, virta-avaimen on oltava

K

ÄYNNISSÄ

-asennossa. Jotta sähköjarru voitaisiin vapauttaa, akun on oltava ladattu ja toiminnassa.

Leikkuukoneen alapuolen puhtaanapito

Poista leikkuujätteet ja lika leikkurin alapuolelta aina käytön jälkeen. Jos leikkurin sisälle kertyy ruohoa, leikkuujäljestä tulee ennen pitkää epätyydyttävä.

Terien huolto

Pidä terä terävänä koko leikkuukauden ajan. Terävä terä leikkaa ruohon siistimmin ruohonkorsia repimättä.

Repeytymien vuoksi ruohon reunat muuttuvat ruskeiksi, mikä heikentää kasvua ja altistaa kasvisairauksille. Tarkista aina käytön jälkeen, että leikkuuterät ovat terävät ja että ne eivät ole kuluneet tai vaurioituneet. Viilaa mahdolliset lovet pois ja teroita terät tarpeen mukaan. Jos terä on vaurioitunut tai kulunut, vaihda se aitoon Toro-vaihtoterään.

Käytön jälkeen

Koneen työntäminen

1.

Pysäköi kone tasaiselle alustalle ja vapauta teräkytkin.

2.

Siirrä liikkeenohjausvivut ulospäin P

YSÄKÖINTI

asentoon, sammuta moottori ja odota, että kaikki liikkuvat osat pysähtyvät, ennen kuin poistut käyttäjän paikalta.

3.

Paikanna ohitusvivut rungossa moottorin molemmilla puolilla.

4.

Siirrä ohitusvipuja eteenpäin aukon läpi ja lukitse ne

paikoilleen painamalla alas ( Kuva 33

).

Huomaa:

Tee sama kummallekin vivulle.

5.

Siirrä liikkeenohjausvivut sisäänpäin V

APAA

-asentoon ja käännä virta-avain K

ÄYNNISSÄ

-asentoon.

Huomaa:

Älä käynnistä konetta.

Huomaa:

Voit nyt työntää konetta käsin.

Turvallisuus käytön jälkeen

Yleinen turvallisuus

Vähennä tulipalon vaaraa poistamalla ruoho ja leikkuujäte leikkuuyksiköistä, äänenvaimentimista ja moottoritilasta.

Puhdista öljy- ja polttoaineroiskeet.

Sulje polttoaineen sulkuventtiili ennen koneen varastointia tai kuljetusta.

Kytke lisälaitteen käyttö pois aina, kun kuljetat konetta tai kun sitä ei käytetä.

Käytä täysleveää ramppia lastatessasi konetta perävaunuun tai kuorma-autoon.

26

3

4.

Sammuta moottori, irrota avain, kytke seisontajarru ja sulje polttoaineventtiili.

5.

Kiinnitä kone etukääntöpyörien ja takapuskurin lähellä

( Kuva 34 ).

1.

Ohitusvipujen sijainnit

Kuva 33

1 2 g017303 g017303

3.

Vivun asento koneen työntämistä varten

2.

Vivun asento koneen käyttöä varten

Kuva 34

Koneen lastaus

Ole erittäin varovainen lastatessasi konetta perävaunuun tai kuorma-autoon ja poistaessasi konetta niistä. Käytä toimenpiteeseen täysleveää ramppia, joka on konetta leveämpi. Aja ramppia ylöspäin peruuttamalla ja alaspäin eteenpäin ajaen (

Kuva 35 ).

6.

Käännä lopuksi virta-avain takaisin P

YSÄYTYS

asentoon, jotta akun lataus ei purkautuisi.

Huomaa:

Jos kone ei liiku, sähköjarru voi olla edelleen kytkettynä. Tarvittaessa sähköjarru voidaan vapauttaa. Katso kohta

Sähköjarrun vapautus (sivu 40)

.

Koneen käyttö

Siirrä ohitusvipuja taaksepäin aukon läpi ja lukitse ne paikoilleen kuvan mukaisesti (

Kuva 33 ).

Huomaa:

Tee sama kummallekin vivulle.

1.

Aja ramppia ylös peruuttamalla.

g027708 g027995

Kuva 35

2.

Aja ramppia alas etupuoli edellä.

Koneen kuljetus

Käytä koneen kuljetukseen raskaaseen käyttöön tarkoitettua perävaunua tai kuorma-autoa. Varmista, että perävaunussa tai kuorma-autossa on kaikki lain vaatimat jarrut, valot ja merkit.

Lue huolellisesti kaikki turvaohjeet. Nämä tiedot auttavat suojaamaan sinua, perhettäsi, lemmikkejäsi ja sivullisia loukkaantumiselta.

VAARA

Kaduilla ja teillä ajaminen ilman suuntavilkkuja, valoja, heijastavia merkintöjä tai hitaan ajoneuvon merkkiä on vaarallista ja saattaa aiheuttaa henkilövahinkoihin johtavan onnettomuuden.

Älä aja koneella julkisella tiellä tai kadulla.

1.

Jos käytät perävaunua, kiinnitä se vetoajoneuvoon ja käytä turvaketjuja.

2.

Jos mahdollista, yhdistä perävaunun jarrut.

3.

Lastaa kone perävaunuun tai kuorma-autoon.

Tärkeää:

Älä käytä kapeita erillisiä ramppeja koneen molemmilla puolilla.

27

VAARA

Koneen lastaaminen perävaunuun tai kuorma-autoon lisää kaatumisen mahdollisuutta, mikä voi aiheuttaa vakavan loukkaantumisen tai

kuoleman ( Kuva 37 ).

• Ole erittäin varovainen käyttäessäsi konetta rampilla.

• Käytä vain täysleveää ramppia. Älä käytä erillisiä ramppeja koneen molemmilla puolilla.

• Rampin ja maan tai rampin ja perävaunun tai kuorma-auton välinen kulma ei saa olla yli

15 astetta.

• Varmista, että rampin pituus on vähintään neljä kertaa pidempi kuin perävaunun tai kuorma-auton lavan korkeus maahan. Näin varmistetaan, että rampin kulma tasaiseen maahan ei ylitä 15:ta astetta.

• Peruutusrampit ja eteenpäin alas ajettavat rampit.

• Vältä äkillistä kiihdytystä tai hidastusta konetta rampilla ajettaessa, sillä tämä voi aiheuttaa hallinnan menetyksen tai kaatumisen.

6

1

2

1.

Täysleveä ramppi säilytysasennossa

2.

Sivunäkymä täysleveästä rampista lastausasennossa

3.

Enintään 15 astetta

5

Kuva 36

g027996 g027996

4.

Ramppi on vähintään

4 kertaa pidempi kuin perävaunun tai kuorma-auton lavan korkeus maahan

5.

H= perävaunun tai kuorma-auton lavan korkeus maahan

6.

Perävaunu

28

Kunnossapito

Huomaa:

Koneen vasen ja oikea puoli määritellään normaalista käyttöasennosta käsin.

Kunnossapitotaulukko

Huoltotoimenpide Huoltoväli

5 ensimmäisen käyttötunnin jälkeen

• Vaihda moottoriöljy.

Aina ennen käyttöä tai päivittäin

Jokaisen käytön jälkeen

25 käyttötunnin välein

100 käyttötunnin välein

200 käyttötunnin välein

Ennen varastointia

• Tarkista turvajärjestelmän toiminta.

• Tarkista, ettei ilmanpuhdistimessa ole likaisia, löystyneitä tai vaurioituneita osia.

• Tarkista moottoriöljyn määrä.

• Puhdista ilmanottoritilä.

• Tarkasta terät.

• Tarkista, ettei suuntaimessa ole vaurioita.

• Puhdista leikkuupöydän kotelo.

• Rasvaa kaikki voitelukohdat.

• Puhdista ilmanpuhdistimen vaahtomuovipanos (useammin pölyisissä ja likaisissa olosuhteissa).

• Tarkista rengaspaine.

• Tarkista, ettei hihnassa ole kulumia tai murtumia.

• Vaihda ilmanpuhdistimen vaahtomuovipanos (useammin pölyisissä ja likaisissa olosuhteissa).

• Huolla ilmanpuhdistimen paperipanos (useammin pölyisissä ja likaisissa olosuhteissa).

• Vaihda moottoriöljy (useammin pölyisissä ja likaisissa olosuhteissa).

• Vaihda öljynsuodatin (useammin pölyisissä ja likaisissa olosuhteissa).

• Tarkista sytytystulpat.

• Tarkasta polttoaineputken suodatin.

• Vaihda ilmanpuhdistimen paperipanos (useammin pölyisissä ja likaisissa olosuhteissa).

• Vaihda sytytystulpat.

• Vaihda polttoaineputken suodatin.

• Lataa akku ja irrota akun kaapelit.

• Tee kaikki yllä mainitut huoltotoimenpiteet ennen varastointia.

• Maalaa kuluneet pinnat.

VAROITUS

Jos jätät avaimen virtalukkoon, joku voi vahingossa käynnistää moottorin ja vahingoittaa vakavasti lähellä olijoita.

Irrota avain virtalukosta ja irrota sytytystulpan johto ennen huoltotoimenpiteitä. Työnnä johto sivuun, jotta se ei pääse vahingossa koskettamaan sytytystulppaa.

29

Huoltoa edeltävät toimenpiteet

Kunnossapito ja varastointi

Tee seuraavat toimenpiteet ennen koneen korjaamista:

– Vapauta käytöt.

– Kytke seisontajarru.

– Sammuta moottori ja irrota virta-avain.

– Irrota sytytystulpan johto.

Pysäköi kone tasaiselle alustalle.

Poista ruoho ja leikkuujäte leikkuuyksiköstä, käyttöpyöristä, äänenvaimentimista ja moottorista tulipalon estämiseksi.

Puhdista öljy- ja polttoaineroiskeet.

Anna moottorin jäähtyä ennen koneen varastointia.

Älä säilytä konetta tai polttoainetta lähellä avotulta tai tyhjennä polttoainetta sisätiloissa.

Älä anna tehtävään kouluttamattomien henkilöiden huoltaa konetta.

Tue kone tai sen osat tarvittaessa pukkien avulla.

Vapauta paine huolellisesti osista, joihin on varastoitunut energiaa.

Irrota akku tai vedä johto irti sytytystulpasta ennen minkäänlaisia huoltotoimia. Irrota kaapeli ensin miinusnavasta ja vasta sitten plusnavasta. Kytke ensin plusnavan akkukenkä ja vasta sitten miinusnavan akkukenkä.

Ole varovainen, kun tarkastat teriä. Kiedo terien ympärille esimerkiksi kangas tai käytä pehmustettuja paksuja suojakäsineitä ja ole varovainen, kun huollat teriä. Älä suorista tai hitsaa teriä, vaan vaihda ne.

Pidä kädet ja jalat poissa liikkuvista osista. Älä tee säätöjä moottorin ollessa käynnissä, jos mahdollista.

Pidä kaikki osat hyvässä kunnossa ja kaikkien laitteiden kiinnitykset tiukalla, varsinkin terien kiinnityspultit.

Vaihda kaikki kuluneet tai vaurioituneet tarrat.

Älä koskaan yritä muuttaa turvalaitteiden käyttötarkoitusta tai vähentää turvalaitteen tarjoamaa suojaa. Tarkista säännöllisesti, että ne toimivat asianmukaisesti.

Käytä vain aitoja Toro-varaosia ja -lisävarusteita, jotta kone toimisi parhaalla mahdollisella tavalla ja sen turvasertifiointi pysyisi voimassa. Muiden valmistajien varaosat ja lisävarusteet voivat osoittautua vaarallisiksi, ja niiden käyttö voi johtaa tuotteen takuun raukeamiseen.

Tarkista seisontajarrun toiminta säännöllisesti. Säädä ja huolla tarvittaessa.

Istuimen nosto

Varmista, että liikkeenohjausvivut on lukittu

P

YSÄKÖINTI

-asentoon. Nosta istuinta eteenpäin.

Istuinta nostamalla päästään käsiksi seuraaviin osiin:

Sarjanumerokilpi

Huoltotarra

Istuimen säätöpultit

Polttoainesuodatin

Akku ja akun kaapelit

Leikkuupöydän verhon vapautus

Löysää verhon kaksi alapulttia, jotta pääset käsiksi leikkuupöydän yläosaan (

Kuva 37 ).

1.

Alin pultti

Kuva 37

2.

Verho g027794

Huomaa:

Kiinnitä verho huollon jälkeen kiristämällä pultit.

30

Voitelu

Laakereiden rasvaus

Huoltoväli:

25 käyttötunnin välein—Rasvaa kaikki voitelukohdat.

Rasvatyyppi:

litiumpohjainen yleisrasva nro 2

1.

Pysäköi kone tasaiselle alustalle ja vapauta teräkytkin.

2.

Siirrä liikkeenohjausvivut ulospäin P

YSÄKÖINTI

asentoon, sammuta moottori, irrota virta-avain ja odota, että kaikki liikkuvat osat pysähtyvät, ennen kuin poistut käyttäjän paikalta.

3.

Puhdista rasvanipat ( Kuva 38

ja

Kuva 39

) rievulla.

Huomaa:

Hankaa mahdolliset maaliläiskät pois nipasta (nipoista).

Moottorin huolto

Moottorin turvallinen käyttö

Moottori on sammutettava ennen öljyn tarkistusta tai lisäystä kampikammioon.

Ilmanpuhdistimen huolto

Huoltoväli:

Aina ennen käyttöä tai päivittäin

Huomaa:

Huolla ilmanpuhdistin useammin (muutaman tunnin välein), jos käyttöolosuhteet ovat erittäin pölyiset tai hiekkaiset.

Panosten irrottaminen

1.

Pysäköi kone tasaiselle alustalle ja vapauta teräkytkin

(PTO).

2.

Kytke seisontajarru, sammuta moottori, irrota virta-avain ja odota, että kaikki liikkuvat osat ovat pysähtyneet, ennen kuin poistut käyttäjän paikalta.

3.

Puhdista ilmanpuhdistimen suojuksen ympäristö, jotta likaa ei pääse moottoriin aiheuttamaan vahinkoa.

4.

Nosta suojus ja käännä ilmanpuhdistinjärjestelmä pois

moottorista ( Kuva 40

).

g032432

Kuva 38

1.

Etukääntöpyörän rengas g027800 g027800 decal106-8717

Kuva 39

Sijaitsee istuinkaukalon alapuolella

1.

Lue käyttöohjeet ennen korjaamista tai huoltamista.

2.

Tarkista rengaspaineet

25 käyttötunnin välein.

3.

Rasvaa 25 käyttötunnin välein.

4.

Moottori

4.

Liitä voitelupistooli kuhunkin nippaan ( Kuva 38

ja

Kuva 39 ).

5.

Pumppaa rasvaa nippoihin, kunnes rasvaa alkaa tihkua laakereista.

g027801 g027801

Kuva 40

31

5.

Irrota vaahtomuovipanos paperipanoksesta ( Kuva 41

).

Moottoriöljyn huolto

Öljylaatu:

pesevä öljy (API-huoltoluokitus SF, SG, SH, SJ tai SL).

Kampikammion tilavuus:

2,4 l suodattimen kanssa

Viskositeetti:

Katso seuraava taulukko.

Kuva 41

g027802 g027802

SAE 30

SAE 5W -30, 10W -30

SYNTHETIC 5W -20, 5W -30, 10W -30

Vaahtomuovipanoksen huolto

Huoltoväli:

25 käyttötunnin välein/Kuukausittain

(kumpi saavutetaan ensin)—Puhdista ilmanpuhdistimen vaahtomuovipanos

(useammin pölyisissä ja likaisissa olosuhteissa).

100 käyttötunnin välein/Vuosittain (kumpi saavutetaan ensin)—Vaihda ilmanpuhdistimen vaahtomuovipanos

(useammin pölyisissä ja likaisissa olosuhteissa).

Pese vaahtomuovipanos vedellä ja vaihda se, jos se on vaurioitunut.

Paperipanoksen huolto

Huoltoväli:

100 käyttötunnin välein/Vuosittain

(kumpi saavutetaan ensin)—Huolla ilmanpuhdistimen paperipanos

(useammin pölyisissä ja likaisissa olosuhteissa).

200 käyttötunnin välein/Kahden vuoden välein

(kumpi saavutetaan ensin)—Vaihda ilmanpuhdistimen paperipanos (useammin pölyisissä ja likaisissa olosuhteissa).

1.

Naputa panosta kevyesti tasaista pintaa vasten, jotta pöly ja lika irtoavat siitä.

2.

Tarkista, ettei panos ole repeytynyt, ettei siinä ole

öljykalvoa ja ettei tiiviste ole vaurioitunut.

Tärkeää:

Älä puhdista paperipanosta paineilmalla tai nesteillä, kuten liuotinaineella, bensiinillä tai paloöljyllä. Paperipanos on vaihdettava, jos se on vaurioitunut tai jos sitä ei voida puhdistaa kunnolla.

Kuva 42

g029683 g029683

Moottoriöljyn määrän tarkistus

Huoltoväli:

Aina ennen käyttöä tai päivittäin

Huomaa:

Tarkista öljymäärä moottorin ollessa kylmä.

VAARA

Kosketus kuumiin osiin voi aiheuttaa tapaturman.

Pidä kädet, jalat, kasvot, vaatteet ja muut kehonosat etäällä äänenvaimentimesta ja muista kuumista pinnoista.

Tärkeää:

Jos moottorin kampikammioon laitetaan liikaa tai liian vähän öljyä ja moottoria käytetään, moottori saattaa vaurioitua.

1.

Pysäköi kone tasaiselle alustalle, vapauta teräkytkin, sammuta moottori, kytke seisontajarru ja irrota virta-avain virtalukosta.

2.

Varmista, että moottori on sammunut, tasassa ja jäähtynyt, jotta öljy on ehtinyt valua öljypohjaan.

3.

Puhdista öljyntäyttökorkin ja mittatikun ympäristö ennen korkin irrottamista, jotta moottoriin ei pääse likaa, leikkuujätteitä tai muita roskia (

Kuva 43 ).

4.

Sammuta moottori, irrota avain ja odota, että kaikki liikkuvat osat ovat pysähtyneet, ennen kuin poistut käyttäjän paikalta.

32

C

I

A

F

G

B

D

E

H

J K

G029368 g029368

Moottoriöljyn ja öljynsuodattimen vaihto

Huoltoväli:

5 ensimmäisen käyttötunnin jälkeen/Ensimmäisen kuukauden jälkeen (kumpi saavutetaan ensin)—Vaihda moottoriöljy.

100 käyttötunnin välein/Vuosittain (kumpi saavutetaan ensin)—Vaihda moottoriöljy (useammin pölyisissä ja likaisissa olosuhteissa).

100 käyttötunnin välein/Vuosittain (kumpi saavutetaan ensin)—Vaihda öljynsuodatin (useammin pölyisissä ja likaisissa olosuhteissa).

Huomaa:

Vaihda moottorin öljynsuodatin useammin, jos käyttöolosuhteet ovat erittäin pölyiset tai hiekkaiset.

Huomaa:

Toimita käytetty öljy jälleenkäsittelylaitoksen hävitettäväksi.

1.

Pysäköi kone tasaiselle alustalle, jotta kaikki öljy tyhjenee.

2.

Vapauta voimanulosotto ja varmista, että seisontajarru on kytkettynä.

3.

Sammuta moottori, irrota avain ja odota, että kaikki liikkuvat osat ovat pysähtyneet, ennen kuin poistut käyttäjän paikalta.

4.

Tyhjennä moottoriöljy.

Kuva 43

33

A

C

A

B g027799 g027799

C

E

F

B

D

D

3/4 g027477

Kuva 45

6.

Kaada hitaasti noin 80 % määritetystä öljymäärästä täyttöputkeen ja lisää hitaasti siten, että sitä on

Full

-merkkiin asti (

Kuva 46 ).

g027477 g027823 g027823

Kuva 44

5.

Vaihda moottorin öljynsuodatin (

Kuva 45

).

Huomaa:

Varmista, että öljynsuodattimen tiiviste koskettaa moottoria, ja käännä sitten suodatinta vielä

3/4 kierrosta.

34

A B

C

D

Sytytystulpan irrotus

1.

Vapauta voimanulosotto ja siirrä liikkeenohjausvivut

P

YSÄKÖINTI

-asentoon.

2.

Sammuta moottori, irrota avain ja odota, että kaikki liikkuvat osat ovat pysähtyneet, ennen kuin poistut käyttäjän paikalta.

A

B

E F g027478 g027478

Kuva 47

g027660 g027660

Huomaa:

Koska sytytystulpan ympärillä on syvennys, tehokkain puhdistustapa on puhaltaa onteloon paineilmaa. Sytytystulppaan pääsee parhaiten käsiksi, kun puhallinkotelo on irrotettu puhdistusta varten.

Kuva 46

Sytytystulpan huolto

Huoltoväli:

100 käyttötunnin välein/Vuosittain

(kumpi saavutetaan ensin)—Tarkista sytytystulpat.

200 käyttötunnin välein/Kahden vuoden välein (kumpi saavutetaan ensin)—Vaihda sytytystulpat.

Varmista, että keski- ja sivuelektrodien kärkiväli on oikea, ennen kuin asennat sytytystulpan. Irrota ja asenna sytytystulppa käyttäen apuna sytytystulpan avainta ja tarkista ja säädä kärkiväli kärkivälin työkalulla/rakotulkilla. Asenna tarvittaessa uudet sytytystulpat.

Tyyppi:

Champion ® RN9YC tai NGK ® BPR6ES

Kärkiväli:

0,76 mm

Sytytystulpan tarkistus

Tärkeää:

Älä puhdista sytytystulppia. Sytytystulppa tulee vaihtaa aina, kun eriste on mustunut, kun elektrodit ovat kuluneet tai kun tulpassa on öljykalvo tai murtumia.

Jos näet eristeessä vaaleanruskeata tai harmaata, moottori toimii moitteettomasti. Jos eriste on mustunut, ilmanpuhdistin on yleensä likainen.

Säädä kärkiväliksi 0,76 mm.

A B g027479 g027479

Kuva 48

35

Sytytystulpan asennus

Kiristä sytytystulpat momenttiin 25–30 N·m.

A

C

25-30 N-m

18.5-22.1 ft-lb

B

D

Kuva 49

g027960

Jäähdytysjärjestelmän puhdistus

Puhdista ilmanottoritilä ruohosta ja roskista aina ennen käyttöä.

1.

Vapauta teräkytkin ja siirrä liikkeenohjausvivut

P

YSÄKÖINTI

-asentoon.

2.

Sammuta moottori, irrota avain ja odota, että kaikki liikkuvat osat ovat pysähtyneet, ennen kuin poistut käyttäjän paikalta.

3.

Irrota ilmansuodatin moottorista.

4.

Irrota moottorin vaippa.

5.

Estä roskien pääseminen ilmanottoon asentamalla ilmansuodatin suodattimen kantaan.

6.

Puhdista osat roskista ja ruohosta.

7.

Irrota ilmansuodatin ja asenna moottorin vaippa.

8.

Asenna ilmansuodatin.

g027960

Polttoainejärjestelmän huolto

HENGENVAARA

Tietyissä oloissa polttoaine on hyvin tulenarkaa ja räjähdysherkkää. Polttoaineen aiheuttama tulipalo tai räjähdys voi aiheuttaa palovammoja ja omaisuusvahinkoja.

• Kaikki polttoaineeseen liittyvät huoltotoimenpiteet on suoritettava vasta, kun moottori on jäähtynyt. Tyhjennys tulee suorittaa ulkona avoimessa tilassa. Pyyhi läikkynyt polttoaine pois.

• Polttoainesäiliötä tyhjennettäessä ei saa tupakoida, ja tyhjennys tulee suorittaa kaukana avotulesta tai paikoista, joissa kipinä voi sytyttää polttoainehöyryt.

Polttoaineputken suodattimen vaihto

Huoltoväli:

100 käyttötunnin välein/Vuosittain (kumpi saavutetaan ensin)—Tarkasta polttoaineputken suodatin.

200 käyttötunnin välein/Kahden vuoden välein

(kumpi saavutetaan ensin)—Vaihda polttoaineputken suodatin.

Älä asenna likaista suodatinta, jos se on irrotettu polttoaineputkesta.

1.

Pysäköi kone tasaiselle alustalle ja vapauta teräkytkin.

2.

Kytke jarru, sammuta moottori, irrota virta-avain ja odota, että kaikki liikkuvat osat ovat pysähtyneet, ennen kuin poistut käyttäjän paikalta.

36

Kuva 50

g027939 g027939

Sähköjärjestelmän huolto

Sähköjärjestelmän turvallinen käyttö

Irrota akun kytkennät ennen kuin korjaat konetta. Irrota ensin miinusnavan akkukenkä ja vasta sitten plusnavan akkukenkä. Kytke ensin plusnavan akkukenkä ja vasta sitten miinusnavan akkukenkä.

Lataa akku avoimessa tilassa, jossa on hyvä ilmanvaihto, kaukana kipinöistä ja avotulesta. Irrota laturin virtajohto ennen kuin kytket laturin akkuun tai irrotat sen akusta.

Käytä suojavaatetusta ja eristettyjä työkaluja.

VAARA

KALIFORNIA

Lakiesityksen 65 mukainen varoitus

Akun liitännät, navat ja niihin liittyvät lisävarusteet sisältävät lyijyä ja lyijy-yhdisteitä, joiden tiedetään aiheuttavan syöpää ja haittaavan lisääntymistä. Pese kädet, kun olet käsitellyt akkua.

g033082

Akun huolto

Akun irrotus

VAARA

Akun navat tai metallityökalut voivat aiheuttaa oikosulun koskettaessaan koneen metalliosia, mistä voi seurata kipinöitä. Kipinät voivat saada akun kaasut räjähtämään ja aiheuttaa siten henkilövahingon.

• Kun irrotat tai asennat akun, älä anna akun napojen koskettaa koneen metalliosia.

• Älä anna metallityökalujen aiheuttaa oikosulkua akun napojen ja koneen metalliosien välille.

1.

Pysäköi kone tasaiselle alustalle ja vapauta teräkytkin.

2.

Siirrä liikkeenohjausvivut ulospäin P

YSÄKÖINTI

asentoon, sammuta moottori, irrota virta-avain ja odota, että kaikki liikkuvat osat pysähtyvät, ennen kuin poistut käyttäjän paikalta.

3.

Nosta istuin, jotta pääset käsiksi akkuun.

4.

Irrota miinusmaakaapeli (musta) akun navasta (

Kuva

51 ).

Huomaa:

Säilytä kaikki kiinnikkeet.

37

VAARA

Akun kaapeleiden virheellinen asennus voi vahingoittaa konetta ja kaapeleita sekä aiheuttaa kipinöitä. Kipinät voivat saada akun kaasut räjähtämään ja aiheuttaa siten henkilövahingon.

• Irrota aina akun miinuskaapeli

(musta) ennen pluskaapelin (punainen) irrottamista.

• Kytke aina akun pluskaapeli (punainen) ennen miinuskaapelia (musta).

5.

Vedä kumisuojusta ylös punaista pluskaapelia pitkin.

6.

Irrota pluskaapeli (punainen) akun navasta (

Kuva 51

).

Huomaa:

Säilytä kaikki kiinnikkeet.

7.

Irrota akun pidike ( Kuva 51 ) ja nosta akku pois

akkualustalta.

3

2

6

5

1

Akun lataus

Huoltoväli:

Ennen varastointia—Lataa akku ja irrota akun kaapelit.

1.

Irrota akku alustasta. Katso kohta

Akun irrotus (sivu

37)

.

2.

Lataa akkua 6–10 A:n virralla vähintään yhden tunnin ajan.

Huomaa:

Älä lataa akkua liikaa.

3.

Kun akku on ladattu täyteen, irrota laturi sähköliitännästä. Irrota sitten laturin johtimet akun navoista (

Kuva 52

).

7

1.

Akun plusnapa (+)

2.

Akun miinusnapa (–) g000538

Kuva 52

3.

Punainen laturin johdin (+)

4.

Musta laturin johdin (–)

4

G005072 g005072

Kuva 51

1.

2.

Akku

Akun plusnapa (+)

5.

Akun miinusnapa (–)

6.

Siipimutteri, aluslaatta ja pultti

3.

Pultti, aluslaatta ja mutteri 7.

Akun pidike

4.

Navan suojus

Akun asennus

1.

Aseta akku alustalle (

Kuva 51 ).

2.

Asenna pluskaapeli (punainen) akun plusnapaan (+) käyttämällä aiemmin irrotettuja kiinnikkeitä.

3.

Asenna miinuskaapeli akun miinusnapaan (–) käyttämällä aiemmin irrotettuja kiinnikkeitä.

4.

Vedä punainen suojus positiivisen (punaisen) akun navan päälle.

5.

Kiinnitä akku pidikkeellä (

Kuva 51 ).

6.

Laske istuin alas.

Sulakkeiden huolto

Sähköjärjestelmä on suojattu sulakkeilla. Huoltoa ei tarvita.

Jos sulake kuitenkin palaa, tarkista osa/virtapiiri toimintavian tai oikosulun varalta.

Sulaketyyppi:

Päävirta: F1 (30 A, pistotyyppinen)

Latauspiiri: F2 (25 A, pistotyyppinen)

1.

Irrota ruuvit, joilla ohjauspaneeli on kiinni koneessa.

Huomaa:

Säilytä kaikki kiinnikkeet.

2.

Nosta ohjauspaneeli ylös, niin pääset käsiksi pääjohdinsarjaan ja sulakerasiaan (

Kuva 53 ).

38

3.

Vaihda sulake vetämällä ensin vanha sulake irti (

Kuva

53 ).

25

30

25

30

1

1.

Päävirta (30 A)

2

G014921

Kuva 53

2.

Latauspiiri (25 A)

4.

Palauta ohjauspaneeli normaaliasentoon.

Huomaa:

Kiinnitä paneeli koneeseen aiemmin irrotetuilla ruuveilla.

g014921

Vetojärjestelmän huolto

Rengaspaineen tarkistus

Huoltoväli:

25 käyttötunnin välein—Tarkista rengaspaine.

Pidä etu- ja takarenkaiden rengaspaine ohjeiden mukaisena.

Epätasainen rengaspaine saattaa tehdä leikkuujäljestä epätasaisen. Tarkista paine venttiilin varresta (

Kuva 54

).

Tarkista paine, kun renkaat ovat kylmät, jotta painelukema olisi mahdollisimman tarkka.

Katso renkaiden valmistajan suosittelema enimmäispaine kääntöpyörien renkaiden sivusta.

Täytä vetävien takapyörien renkaat paineeseen 90 kPa (13 psi).

g000554

Kuva 54

1.

Venttiilinvarsi

39

Sähköjarrun vapautus

Sähköjarru voidaan vapauttaa manuaalisesti kääntämällä nostovarsia eteenpäin. Kun sähköjarru on aktivoitunut, jarru palautuu.

1.

Käännä virta-avain P

YSÄYTYS

-asentoon tai irrota akun kytkentä.

2.

Paikanna sähköjarrun akseli, johon jarrun nostovarret yhdistyvät (

Kuva 55 ).

3.

Vapauta jarru kääntämällä akselia eteenpäin.

Kuva 55

1.

Jarrun nostovarsi sähköjarrun ohjausyksikössä

2.

Vasen takarengas

Leikkurin huolto

Leikkuuterien huolto

Terät on pidettävä terävinä, jotta leikkausjälki pysyy ensiluokkaisena. Jotta terien teroitus ja vaihto kävisi vaivattomasti, on hyvä pitää vaihtoteriä saatavilla.

g027911

Terien turvallinen käyttö

Kulunut tai vaurioitunut terä voi rikkoutua ja terän pala voi sinkoutua käyttäjään tai ohikulkijaan päin sekä aiheuttaa vakavan henkilövahingon tai kuoleman. Älä yritä korjata vaurioitunutta terää, koska se saattaa mitätöidä tuotteen turvasertifioinnin.

Terät on tarkistettava säännöllisesti kulumisen ja vaurioiden varalta.

Ole varovainen, kun tarkastat teriä. Kiedo terien ympärille esimerkiksi kangas tai käytä käsineitä ja noudata varovaisuutta teriä huoltaessasi. Terät saa ainoastaan vaihtaa tai teroittaa. Niitä ei saa suoristaa eikä hitsata.

Ole varovainen käsitellessäsi moniteräisiä koneita, sillä yhden terän kääntäminen saattaa kääntää myös muita teriä.

Ennen terien tarkastusta tai huoltoa

1.

Pysäköi kone tasaiselle alustalle, vapauta teräkytkin

(PTO) ja siirrä liikkeenohjausvivut ulospäin

P

YSÄKÖINTI

-asentoon.

2.

Sammuta moottori, irrota virta-avain ja irrota sytytystulppien johdot sytytystulpista.

Terien tarkastus

Huoltoväli:

Aina ennen käyttöä tai päivittäin

1.

Tarkasta leikkuusärmät ( Kuva 56

).

2.

Jos särmät eivät ole teräviä tai niissä on lovia, irrota terä ja teroita se. Katso

Terien teroitus (sivu 42)

.

3.

Tarkasta terät, etenkin kupera alue.

4.

Jos havaitset vähäisiäkään murtumisen, kulumisen tai urautumisen merkkejä tällä alueella, asenna uusi terä

välittömästi ( Kuva 56 ).

40

1

1.

Leikkuusärmä

2.

Kupera alue g006530

Kuva 56

3.

Kulumisjälkiä/urautumista

4.

Halkeama

Taipuneiden terien tarkistus

Huomaa:

Koneen on oltava tasaisella alustalla seuraavaa toimenpidettä varten.

1.

Nosta leikkuupöytä ylimpään leikkuukorkeusasentoon.

2.

Käytä pehmustettuja paksuja suojakäsineitä tai muita soveltuvia käsisuojaimia. Käännä terää hitaasti sopivaan asentoon, jossa etäisyys leikkuusärmästä tasaiseen alustaan voidaan mitata (

Kuva 57 ).

3

2

Kuva 58

1.

Terä mittausasennossa

2.

Tasainen alusta

3.

Mitattu etäisyys terän ja alustan välillä (A)

G014973 g014973

4.

Käännä samaa terää 180 astetta niin, että vastakkainen

leikkuusärmä on samassa asennossa ( Kuva 59 ).

3

1

2

3

G014972 g014972

1.

Leikkuupöytä

2.

Karan kotelo

Kuva 57

3.

Terä

3.

Mittaa etäisyys terän kärjestä tasaiseen alustaan ( Kuva

58 ).

2

1

G014974

Kuva 59

1.

Terä, aiemmin mitattu puoli

2.

Aiemmin käytetty mittausasento

3.

Terän vastakkainen puoli siirretään mittausasentoon g014974

5.

Mittaa etäisyys terän kärjestä tasaiseen alustaan ( Kuva

60 ).

Huomaa:

Ero saa olla enintään 3 mm.

41

1

G014973

3

2

Kuva 60

1.

Vastakkaisen terän särmä mittausasennossa

2.

Tasainen alusta

3.

Toinen mitattu etäisyys terän ja alustan välillä (B) g014973

G027833

1.

Terän siipialue

2.

Terä

Kuva 61

3.

Jousialuslaatta

4.

Teräpultti g027833

A.

Jos A:n ja B:n välinen ero on suurempi kuin 3 mm, vaihda terä uuteen. Katso kohdat

Terien irrotus

(sivu 42)

ja

Terien asennus (sivu 43)

.

Huomaa:

Jos taipuneen terän tilalle vaihdetaan uusi ja mittaustulos on edelleen yli 3 mm, terän kara saattaa olla taipunut. Ota yhteys valtuutettuun

Toro-jälleenmyyjään.

B.

Jos ero on hyväksytyissä rajoissa, siirry seuraavaan terään.

6.

Toista toimenpide kullekin terälle.

Terien teroitus

1.

Viilaa leikkuusärmä teräväksi terän molemmista päistä

( Kuva 62 ).

Huomaa:

Säilytä alkuperäinen kulma.

Huomaa:

Terä säilyttää tasapainonsa, kun molemmista leikkuusärmistä poistetaan materiaalia yhtä paljon.

Terien irrotus

Terä on vaihdettava, jos se on osunut kiinteään esineeseen, jos se on epätasapainossa tai jos se on taipunut. Käytä aina aitoja Toro-vaihtoteriä koneen parhaan suorituskyvyn ja turvallisuuden varmistamiseksi. Muiden valmistajien vaihtoterien käyttö saattaa aiheuttaa sen, että kone ei ole enää turvallisuusstandardien mukainen.

1.

Tartu terän päähän liinan tai paksun hansikkaan avulla.

2.

Irrota teräpultti, jousialuslaatta ja terä kara-akselista

( Kuva 61 ).

Kuva 62

1.

Teroita alkuperäiseen kulmaan.

g000552

2.

Tarkista terän tasapaino asettamalla se terän tasaimeen

( Kuva 63 ).

Huomaa:

Jos terä pysyy vaaka-asennossa, se on tasapainossa ja sitä voidaan käyttää.

Huomaa:

Jos terä ei ole tasapainossa, viilaa sitä vähän vain siipialueelta (

Kuva 62 ).

g000553

42

1.

Terä

Kuva 63

2.

Tasain

3.

Toista, kunnes terä on tasapainossa.

Terien asennus

1.

Asenna terä kara-akseliin ( Kuva 61

).

Tärkeää:

Terän kuperan puolen on osoitettava ylöspäin leikkurin sisäpuolta kohti, jotta leikkuujäljestä tulee kunnollinen.

2.

Asenna jousialuslaatta (kovera puoli terää kohden) ja

teräpultti ( Kuva 61 ).

3.

Kiristä teräpultti momenttiin 47–88 N·m.

Leikkuupöydän tasaus

Varmista, että leikkuupöytä on vaakasuorassa aina leikkuria asentaessasi tai jos nurmikon leikkuujälki ei ole tasainen.

Ennen tasausta on tarkistettava, ettei leikkuupöydässä ole taipuneita teriä, ja kaikki taipuneet terät on irrotettava ja vaihdettava. Katso kohta

Taipuneiden terien tarkistus (sivu

41)

ennen kuin jatkat.

Leikkuupöytä on tasattava sivusuunnassa ennen terän pituussuuntaisen kaltevuuden säätämistä.

Vaatimukset:

Koneen on oltava tasaisella alustalla.

Kaikkien renkaiden ilmanpaineen on oltava oikea. Katso kohta

Rengaspaineen tarkistus (sivu 39)

.

Sivusuuntainen tasaus

1.

Pysäköi kone tasaiselle alustalle ja vapauta teräkytkin.

2.

Siirrä liikkeenohjausvivut ulospäin P

YSÄKÖINTI

asentoon, sammuta moottori, irrota virta-avain ja odota, että kaikki liikkuvat osat pysähtyvät, ennen kuin poistut käyttäjän paikalta.

3.

Siirrä leikkuukorkeuden säätövipu keskimmäiseen asentoon.

4.

Käännä teriä varovasti niin, että ne ovat kaikki

sivuttaissuunnassa ( Kuva 64

ja

Kuva 65

).

4

4 g009682

Kuva 64

Leikkuupöydät, joissa on kaksi terää

1.

Terät sivusuunnassa

2.

Terän siipialue

3.

Ulkoleikkuusärmät

4.

Mittaa tästä etäisyys terän kärjestä tasaiseen alustaan

G005278

2

3

3

2

1

1

G009682

3

2

3

2

4

4 g005278

Kuva 65

Leikkuupöydät, joissa on kolme terää

1.

Terät sivusuunnassa

2.

Terän siipialue

3.

Ulkoleikkuusärmät

4.

Mittaa tästä etäisyys terän kärjestä tasaiseen alustaan

5.

Mittaa ulkoleikkuusärmien ja tasaisen pinnan väliltä

( Kuva 64

ja

Kuva 65

).

Huomaa:

Jos molemmat mitat eivät ole 5 mm:n sisällä toisistaan, säätö on tarpeen. Jatka sitten toimenpidettä.

6.

Siirry koneen vasemmalle puolelle.

7.

Löysää sivuosan lukkomutteria.

8.

Nosta tai laske leikkuupöydän vasenta sivua kiertämällä takaosan mutteria (

Kuva 66 ).

Huomaa:

Jos haluat nostaa leikkuupöytää, kierrä takaosan mutteria myötäpäivään. Jos haluat laskea leikkuupöytää, kierrä takaosan mutteria vastapäivään.

( Kuva 66 ).

43

2

1

G009658

2 g027588

1.

Ripustuskorvake

2.

Sivuosan lukkomutteri

Kuva 66

3.

Takamutteri

9.

Tarkista sivuttaissuunnan säädöt uudelleen. Toista toimenpidettä, kunnes mitat ovat oikein.

10.

Tasaa leikkuupöytä tarkistamalla terän kaltevuus pituussuunnassa. Katso

Terän pituussuuntaisen kaltevuuden säätö (sivu 44)

.

Terän pituussuuntaisen kaltevuuden säätö

Terän pituussuuntainen kaltevuus on tarkistettava aina ennen leikkurin asennusta. Jos leikkurin etupää on yli 7,9 mm alempana kuin leikkurin takapää, säädä terän kaltevuutta seuraavien ohjeiden mukaisesti:

1.

Pysäköi kone tasaiselle alustalle ja vapauta teräkytkin.

2.

Siirrä liikkeenohjausvivut ulospäin P

YSÄKÖINTI

asentoon, sammuta moottori, irrota virta-avain ja odota, että kaikki liikkuvat osat pysähtyvät, ennen kuin poistut käyttäjän paikalta.

3.

Siirrä leikkuukorkeuden säätövipu keskimmäiseen asentoon.

Huomaa:

Tarkista ja säädä terän sivusuuntainen tasaus, jos et ole tarkistanut asetusta. Katso kohta

Sivusuuntainen tasaus (sivu 43)

.

4.

Käännä teriä varovasti niin, että ne ovat pituussuuntaisesti (

Kuva 67

ja

Kuva 68 ).

Kuva 67

Leikkuupöydät, joissa on kaksi terää

1.

Pituussuuntaiset terät

2.

Mittaa tästä etäisyys terän kärjestä tasaiseen alustaan g009658

3

2

1

2

G009659

Kuva 68

Leikkuupöydät, joissa on kolme terää

3

1.

Pituussuuntaiset terät 3.

Mittaa etäisyys terän kärjestä tasaiseen alustaan.

2.

Ulkoleikkuusärmät g009659

5.

Mittaa etäisyys etuterän kärjestä tasaiseen alustaan ja takaterän kärjestä tasaiseen alustaan (

Kuva 67

ja

Kuva

68 ).

Huomaa:

Jos etuterän kärki ei ole 1,6–7,9 mm alempana kuin takaterän kärki, säädä etuosan lukkomutteria.

6.

Säädä terän pituussuuntaista kaltevuutta kiertämällä

leikkurin etuosassa olevaa säätömutteria ( Kuva 69 ).

44

3

1

2

Kuva 69

3.

Lukkomutteri

G014634 g014634

1.

Säätötanko

2.

Säätölohko

7.

Nosta leikkurin etupäätä kiristämällä säätömutteria.

8.

Laske leikkurin etupäätä löysäämällä säätömutteria.

9.

Tarkista pituussuuntainen kaltevuus uudelleen säädön jälkeen. Jatka mutterin säätämistä, kunnes etuterän

kärki on 1,6–7,9 mm takaterän kärkeä alempana ( Kuva

67

ja

Kuva 68

).

10.

Kun terän pituussuuntainen kaltevuus on kunnossa, tarkista leikkurin sivusuuntainen tasaus uudelleen.

Katso kohta

Sivusuuntainen tasaus (sivu 43)

.

Leikkuupöydän irrotus

1.

Pysäköi kone tasaiselle alustalle ja vapauta teräkytkin.

2.

Siirrä liikkeenohjausvivut ulospäin P

YSÄKÖINTI

asentoon, sammuta moottori, irrota virta-avain ja odota, että kaikki liikkuvat osat pysähtyvät, ennen kuin poistut käyttäjän paikalta.

3.

Laske leikkuukorkeuden säätövipu alimpaan asentoon.

4.

Löysää 2 alinta pulttia, joilla leikkuupöydän verho on kiinnitetty leikkuupöytään. Katso kohta

Leikkuupöydän verhon vapautus (sivu 30)

.

5.

Irrota sokkanaula etutukitangosta ja irrota tanko leikkuupöydän kannattimesta (

Kuva 70

).

3

1

2

G014635 g014635

Kuva 70

3.

Leikkuupöydän kannatin 1.

Etutukitanko

2.

Lukkomutteri

6.

Laske leikkuupöydän etuosa varovasti maahan.

7.

Nosta leikkuupöytä ja kannattimet irti takanostovarresta. Laske leikkuri maahan

varovasti ( Kuva 71 ).

1

G005077

1.

Leikkuupöytä

2.

Kannatin

Kuva 71

3.

Takanostovarsi

8.

Irrota leikkurin hihna moottorin hihnapyörästä liu’uttamalla leikkuupöytää taaksepäin.

9.

Liu’uta leikkuupöytä pois koneen alta.

g005077

45

Huomaa:

Säilytä kaikki osat myöhempää käyttöä varten.

Leikkuupöydän asentaminen

1.

Pysäköi kone tasaiselle alustalle ja vapauta teräkytkin.

2.

Siirrä liikkeenohjausvivut ulospäin P

YSÄKÖINTI

asentoon, sammuta moottori, irrota virta-avain ja odota, että kaikki liikkuvat osat pysähtyvät, ennen kuin poistut käyttäjän paikalta.

3.

Liu'uta leikkuri koneen alle.

4.

Laske leikkuukorkeuden säätövipu alimpaan asentoon.

5.

Nosta leikkuupöydän takaosaa ja ohjaa kannattimet takanostovarren päälle (

Kuva 71 ).

6.

Kiinnitä etutukitanko leikkuupöytään liitintapilla ja

sokkanaulalla ( Kuva 70

).

7.

Asenna leikkurin hihna moottorin hihnapyörään.

Katso kohta

Leikkuupöydän hihnan vaihto (sivu 47)

.

8.

Kiristä kaksi alinta pulttia, joilla leikkuupöydän verho on kiinnitetty leikkuupöytään. Katso kohta

Leikkuupöydän verhon vapautus (sivu 30)

.

Suuntaimen vaihto

Huoltoväli:

Aina ennen käyttöä tai päivittäin—Tarkista, ettei suuntaimessa ole vaurioita.

VAARA

Jos heittoaukko ei ole peitossa, leikkuri saattaa singota esineitä käyttäjän tai sivullisten suuntaan, mistä voi olla seurauksena vakava tapaturma.

Seurauksena voi olla myös kosketus terään. Älä koskaan käytä konetta ilman suuntainta, poistolevyä tai ruohonkeräysjärjestelmää.

Älä koskaan käytä konetta ilman suuntainta, poistolevyä tai ruohonkeräysjärjestelmää.

Tarkista suuntain vaurioiden varalta aina ennen käyttöä.

Vaihda vaurioituneet osat ennen käyttöä.

1.

Irrota mutteri (⅜ tuumaa) tangosta leikkurin alta ( Kuva

72 ).

2

3

1

7

4

5

6

1.

Leikkuupöytä

2.

Suuntain

3.

Suuntaimen kannake

4.

Tanko

G005192

Kuva 72

5.

Jousi

6.

Mutteri (⅜ tuumaa)

7.

Lyhyt pidike g005192

2.

Liu’uta tanko ulos lyhyestä pidikkeestä, jousesta ja suuntaimesta (

Kuva 72 ).

3.

Irrota vaurioitunut tai kulunut suuntain.

4.

Vaihda suuntain ( Kuva 72

).

5.

Liu’uta tangon suora pää suuntaimen takakannakkeen läpi.

6.

Aseta jousi päätylangat alaspäin tankoon ja suuntaimen kannakkeiden väliin.

7.

Liu’uta tanko suuntaimen toisen kannakkeen läpi ( Kuva

72 ).

8.

Työnnä tanko suuntaimen edessä leikkuupöydässä olevaan lyhyeen pidikkeeseen.

9.

Kiinnitä tangon takaosa leikkuriin mutterilla

(⅜ tuumaa) kuvan mukaisesti ( Kuva 72 ).

Tärkeää:

Suuntaimen on oltava jousikuormitettuna ala-asennossa. Nosta suuntain ylös ja testaa, että se napsahtaa ala-asentoon.

46

Leikkurin hihnan huolto

Hihnojen tarkastus

Huoltoväli:

25 käyttötunnin välein—Tarkista, ettei hihnassa ole kulumia tai murtumia.

Tarkista, ettei hihnoissa ole murtumia, rispaantuneita reunoja, palojälkiä tai muita vaurioita. Vaihda vaurioituneet hihnat.

Leikkuupöydän hihnan vaihto

Kuluneen hihnan merkkejä ovat vinkuminen hihnan pyöriessä, terien lipsuminen ruohoa leikattaessa, rispaantuneet reunat, palojäljet ja murtumat. Vaihda leikkurin hihna, jos jokin näistä tiloista ilmenee.

1.

Pysäköi kone tasaiselle alustalle ja vapauta teräkytkin.

2.

Siirrä liikkeenohjausvivut ulospäin P

YSÄKÖINTI

asentoon, sammuta moottori, irrota virta-avain ja odota, että kaikki liikkuvat osat pysähtyvät, ennen kuin poistut käyttäjän paikalta.

3.

Aseta leikkuukorkeudeksi alin leikkuuasento (38 mm).

4.

Irrota hihnapyörän suojukset (

Kuva 73

).

4

G014930

6

Kuva 74

Leikkuupöydät, joissa on kaksi terää

1.

Kiristinpyörä

2.

Leikkurin hihna

3.

Ulommainen hihnapyörä

4.

Jousi

5.

Moottorin hihnapyörä

6.

Jousen irrotustyökalu g014930

3

2

5

1

3 g032555

1.

Suojus

Kuva 73

2.

Ruuvi

5.

Löysää 2 alinta pulttia, joilla leikkuupöydän verho on kiinnitetty leikkuupöytään. Katso kohta

Leikkuupöydän verhon vapautus (sivu 30)

.

6.

Vapauta kiristinpyörän jännitys irrottamalla kiristinpyörän jousi leikkuupöydän koukusta jousen irrotustyökalun avulla (Toro-osanro 92-5771). Irrota sitten hihna hihnapyöriltä (

Kuva 74

ja

Kuva 75

).

VAARA

Asennettuna jousessa on jännitys, ja se saattaa aiheuttaa henkilövahinkoja.

Ole varovainen, kun irrotat hihnaa.

4

G014931

6

Kuva 75

Leikkuupöydät, joissa on kolme terää

1.

Kiristinpyörä

2.

Leikkurin hihna

3.

Ulommainen hihnapyörä

4.

Jousi

5.

Moottorin hihnapyörä

6.

Jousen irrotustyökalu g014931

7.

Asenna uusi hihna moottorin ja leikkurin hihnapyörien ympäri (

Kuva 75

).

47

8.

Asenna kiristinpyörän jousi leikkuupöydän koukkuun jousen irrotustyökalun avulla, jolloin kiristinpyörä ja

leikkurin hihna jännittyvät ( Kuva 74

ja

Kuva 75 ).

9.

Kiristä kaksi alinta pulttia, joilla leikkuupöydän verho on kiinnitetty leikkuupöytään. Katso kohta

Leikkuupöydän verhon vapautus (sivu 30)

.

10.

Asenna hihnapyörän suojukset.

Puhdistus

Leikkurin alapuolen pesu

Huoltoväli:

Jokaisen käytön jälkeen—Puhdista leikkuupöydän kotelo.

Tärkeää:

Kone voidaan pestä miedolla pesuaineella ja vedellä. Älä pese konetta painepesurilla. Älä käytä vettä ylen määrin, älä etenkään ohjauspaneelin lähellä, istuimen alla tai moottorin ja hydraulipumppujen läheisyydessä.

Pese leikkurin alapuoli aina käytön jälkeen, jotta ruohoa ei pääse kertymään ja jotta leikkuujäte hajaantuu paremmin.

1.

Pysäköi kone tasaiselle alustalle ja vapauta teräkytkin.

2.

Siirrä liikkeenohjausvivut ulospäin P

YSÄKÖINTI

asentoon, sammuta moottori, irrota virta-avain ja odota, että kaikki liikkuvat osat pysähtyvät, ennen kuin poistut käyttäjän paikalta.

3.

Kiinnitä letkuliitin leikkurin pesuliitännän päähän ja

käännä vesi suurelle paineelle ( Kuva 76

).

Huomaa:

Levitä vaseliinia pesuliitännän

O-renkaaseen, jotta liitin liukuu paremmin ja suojaa

O-rengasta.

48

1.

Pesuliitäntä

2.

Letku

Kuva 76

3.

O-rengas

4.

Liitin

4.

Laske leikkuri alimpaan leikkuukorkeuteen.

5.

Istuudu istuimelle ja käynnistä moottori.

6.

Kytke teräkytkin (voimanulosotto) ja anna leikkurin käydä 1–3 minuuttia.

7.

Vapauta terän ohjausvipu, sammuta moottori, irrota avain virtalukosta ja odota, että kaikki liikkuvat osat pysähtyvät.

8.

Katkaise vedentulo ja irrota liitin pesuliitännästä.

g003934

Huomaa:

Jos leikkuri ei puhdistu yhdellä pesukerralla, liota sitä ja anna sen seistä 30 minuutin ajan. Toista sitten toimenpide.

9.

Käytä leikkuria vielä 1–3 minuuttia, jotta vesi valuu pois.

VAARA

Rikkoutunut tai puuttuva pesuliitäntä voi aiheuttaa esineiden ulossinkoutumista tai teräkosketuksen. Teräkosketus tai ulossinkoutuva jäte voi aiheuttaa loukkaantumisen tai kuoleman.

• Vaihda rikkoutunut tai puuttuva pesuliitäntä välittömästi, ennen kuin käytät leikkuria uudelleen.

• Käsiä tai jalkoja ei saa koskaan laittaa leikkurin alle tai sen aukkojen läpi.

Varastointi

Puhdistus ja varastointi

1.

Vapauta teräkytkin, siirrä liikkeenohjausvivut ulospäin

P

YSÄKÖINTI

-asentoon, sammuta moottori ja irrota virta-avain.

2.

Irrota ruohon jäämät, lika ja rasva koneen kaikista ulkoisista osista, etenkin moottorista. Puhdista lika ja roskat moottorin sylinterinkannen rivoista ja tuulettimen kotelosta.

Tärkeää:

Kone voidaan pestä miedolla pesuaineella ja vedellä. Älä pese konetta painepesurilla. Älä käytä vettä ylen määrin, älä etenkään ohjauspaneelin lähellä, istuimen alla tai moottorin ja hydraulipumppujen ja -moottorien läheisyydessä.

3.

Huolla ilmanpuhdistin. Katso kohta

Ilmanpuhdistimen huolto (sivu 31)

.

4.

Rasvaa kone. Katso kohta

Voitelu (sivu 31)

.

5.

Vaihda moottoriöljy ja suodatin. Katso kohta

Moottoriöljyn ja öljynsuodattimen vaihto (sivu 33)

.

6.

Tarkista rengaspaineet. Katso kohta

Rengaspaineen tarkistus (sivu 39)

.

7.

Lataa akku. Katso kohta

Akun lataus (sivu 38)

.

8.

Tarkista terien kunto. Katso kohta

Leikkuuterien huolto (sivu 40)

.

9.

Valmistele kone varastointia varten, jos sitä ei ole tarkoitus käyttää yli kuukauteen. Valmistele kone varastointia varten seuraavasti.

A.

Lisää polttoainesäiliöön öljypohjaista stabilointi-/lisäainetta. Noudata stabilointiaineen valmistajan sekoitusohjeita. Älä käytä alkoholipohjaista stabilointiainetta (etanolia tai metanolia).

Huomaa:

Stabilointi-/lisäaine toimii tehokkaimmin, kun se sekoitetaan tuoreeseen polttoaineeseen ja kun sitä käytetään jatkuvasti.

B.

Käytä moottoria, jotta lisäaineinen polttoaine kiertää koko polttoainejärjestelmässä (viisi minuuttia).

C.

Sammuta moottori, odota sen jäähtymistä ja tyhjennä polttoainesäiliö.

D.

Käynnistä moottori uudelleen ja anna sen käydä, kunnes se sammuu.

E.

Käynnistä moottori ja käytä sitä, kunnes se ei käynnisty enää uudelleen.

F.

Hävitä polttoaine asianmukaisesti. Kierrätä se paikallisten säädösten mukaan.

Tärkeää:

Älä säilytä stabilointi-/lisäainetta sisältävää polttoainetta 90 päivää kauempaa.

49

10.

Irrota sytytystulpat ja tarkista niiden kunto. Katso kohta

Sytytystulpan huolto (sivu 35)

. Kun sytytystulpat on irrotettu moottorista, kaada 30 ml (kaksi ruokalusikallista) moottoriöljyä sytytystulpan reikään.

Kierrätä moottoria käynnistimellä, jotta öljy leviää sylinterin sisään. Asenna sytytystulppa tai -tulpat. Älä asenna sytytystulpan (-tulppien) johtoa.

11.

Puhdista lika ja roskat leikkurin päältä.

12.

Kaavi ruoho ja lika leikkurin alta ja pese leikkuri sitten vesiletkulla.

13.

Tarkista käyttöhihnan ja leikkurin hihnan kunto.

14.

Tarkista ja kiristä kaikki pultit, mutterit ja ruuvit. Korjaa tai vaihda kaikki kuluneet tai vaurioituneet osat.

15.

Maalaa kaikki naarmuuntuneet tai paljaat metallipinnat.

Maalia on saatavissa valtuutetusta huoltoliikkeestä.

16.

Varastoi kone puhtaaseen, kuivaan autotalliin tai varastotilaan. Poista avain virtalukosta ja pane se talteen. Peitä kone suojataksesi sen ja pitääksesi sen puhtaana.

50

Vianetsintä

Ongelma

Moottori ylikuumenee.

Käynnistin ei pyöritä.

Moottori ei käynnisty, käynnistyy huonosti tai ei pysy käynnissä.

Kone ei liiku.

Epänormaali värinä.

Mahdollinen syy

1. Ohitusventtiilit ovat auki.

2. Vetohihnat ovat kuluneet, löysällä tai rikkinäiset.

3. Vetohihnat ovat irti hihnapyöriltä.

4. Vaihteisto ei toimi.

1. Moottorin kiinnityspultit ovat löysällä.

2. Moottorin hihnapyörä, kiristinpyörä tai terän hihnapyörä on löysällä.

3. Moottorin hihnapyörä on vaurioitunut.

Korjaustoimenpiteet

1. Moottori on ylikuormitettu.

1. Vähennä ajonopeutta.

2. Kampikammiossa on liian vähän öljyä.

2. Lisää öljyä kampikammioon.

3. Moottorin puhallinkotelon alla olevat jäähdytysrivat ja ilmakanavat ovat tukossa.

3. Poista tukkeumat jäähdytysrivoista ja ilmakanavista.

4. Ilmanpuhdistin on likainen.

5. Polttoainejärjestelmässä on likaa, vettä tai vanhentunutta polttoainetta.

4. Puhdista tai vaihda ilmanpuhdistimen panos.

5. Ota yhteys valtuutettuun huoltoliikkeeseen

1. Teräkytkin on kytkettynä.

2. Liikkeenohjausvivut eivät ole

P

YSÄKÖINTI

-asennossa.

3. Akussa ei ole latausta.

4. Sähköliitännät ovat ruostuneet tai löystyneet.

5. Sulake on palanut.

6. Rele tai kytkin on vaurioitunut.

1. Siirrä teräkytkin vapautettuun asentoon.

2. Siirrä liikkeenohjausvivut ulospäin

P

YSÄKÖINTI

-asentoon.

3. Lataa akku.

4. Tarkista, että sähköliitäntöjen kosketus on kunnossa.

5. Vaihda sulake.

6. Ota yhteys valtuutettuun huoltoliikkeeseen.

1. Polttoainesäiliö on tyhjä.

1. Täytä polttoainesäiliö.

2. Rikastin ei ole käytössä.

3. Ilmanpuhdistin on likainen.

4. Sytytystulpan johdot ovat löysällä tai irronneet.

5. Sytytystulppa on syöpynyt tai likainen, tai sen kärkiväli on väärä.

6. Polttoainesuodattimessa on likaa.

7. Polttoainejärjestelmässä on likaa, vettä tai vanhentunutta polttoainetta.

2. Siirrä rikastimen vipu Päällä-asentoon.

3. Puhdista tai vaihda ilmanpuhdistimen panos.

4. Asenna sytytystulpan johto.

5. Asenna uusi sytytystulppa, jonka kärkiväli on oikea.

6. Vaihda polttoainesuodatin.

7. Ota yhteys valtuutettuun huoltoliikkeeseen.

8. Polttoainesäiliössä on vääränlaista polttoainetta.

8. Tyhjennä säiliö ja täytä se oikeantyyppisellä polttoaineella.

9. Kampikammiossa on liian vähän öljyä.

9. Lisää öljyä kampikammioon.

1. Sulje hinausventtiilit.

2. Ota yhteys valtuutettuun huoltoliikkeeseen.

3. Ota yhteys valtuutettuun huoltoliikkeeseen.

4. Ota yhteys valtuutettuun huoltoliikkeeseen.

1. Kiristä moottorin kiinnityspultit.

2. Kiristä löysä pyörä.

3. Ota yhteys valtuutettuun huoltoliikkeeseen.

4. Asenna uusi leikkuuterä(t).

4. Leikkuuterä(t) on taipunut/ovat taipuneet tai epätasapainossa.

5. Terän kiinnityspultti on löysällä.

6. Terän kara on taipunut.

5. Kiristä terän kiinnityspultti.

6. Ota yhteys valtuutettuun huoltoliikkeeseen.

51

Ongelma

Epätasainen leikkuukorkeus.

Terät eivät pyöri.

Mahdollinen syy

1. Terät ovat tylsiä.

2. Leikkuuterät ovat taipuneet.

3. Leikkuri ei ole tasassa.

4. Nurmisuojapyörää ei ole asetettu oikein.

5. Leikkurin alapuoli on likainen.

6. Väärä rengaspaine.

7. Terän kara on taipunut.

Korjaustoimenpiteet

1. Teroita terä(t).

2. Asenna uusi leikkuuterä(t).

3. Tasaa leikkuri sivusuunnassa ja pituussuunnassa.

4. Säädä nurmisuojapyörän korkeutta.

5. Puhdista leikkurin alapuoli.

6. Aseta oikea rengaspaine.

7. Ota yhteys valtuutettuun huoltoliikkeeseen.

1. Asenna uusi käyttöhihna.

1. Käyttöhihna on kulunut, löysällä tai rikkinäinen.

2. Käyttöhihna on irti hihnapyörältä.

3. Voimanulosoton (PTO) kytkin tai sähköinen PTO-kytkin on viallinen.

4. Leikkurin hihna on kulunut, löysällä tai rikkinäinen.

2. Asenna käyttöhihna ja tarkista, että säätöakselit ja hihnaohjaimet ovat oikeassa asennossa.

3. Ota yhteys valtuutettuun huoltoliikkeeseen.

4. Asenna uusi leikkurin hihna.

52

Kaaviot

Kytkentäkaavio (Rev. A)

53 g028022

Huomautuksia:

Eurooppalainen tietosuojailmoitus

Toron keräämät tiedot

Toro Warranty Company (Toro) huolehtii asiakkaiden tietosuojasta. Takuuvaatimusten käsittelyä ja mahdollisia tuotteiden takaisinkutsukampanjoita varten pyydämme, että asiakkaat lähettävät henkilötiedot suoraan Torolle tai paikalliselle Toro-jälleenmyyjälle.

Toro-takuujärjestelmä toimii yhdysvaltalaisilla palvelimilla, eivätkä yhdysvaltalaiset tietosuojalait välttämättä tarjoa samanlaista suojaa kuin vastaavat lait asiakkaan omassa maassa.

ANTAMALLA HENKILÖTIEDOT TOROLLE ASIAKAS SUOSTUU SIIHEN, ETTÄ NÄITÄ TIETOJA KÄSITELLÄÄN TÄSSÄ TIETOSUOJAILMOITUKSESSA

KUVATULLA TAVALLA.

Tapa, jolla Toro käyttää tietoja

Toro voi käyttää henkilötietoja takuuvaatimusten käsittelyyn, yhteydenottoihin mahdollisissa tuotteiden takaisinkutsukampanjoissa ja muissa mahdollisissa tarkoituksissa, joista kerrotaan erikseen. Toro voi jakaa tietoja Toron sisaryhtiöille, jälleenmyyjille ja muille liiketoimintakumppaneille näiden tarkoitusten yhteydessä. Toro ei myy asiakkaiden henkilötietoja muille yhtiöille. Toro pidättää oikeuden luovuttaa henkilötietoja lain määräämiin tarkoituksiin tai asiaankuuluvien viranomaisten pyynnöstä, Toron järjestelmien toiminnan varmistamiseksi tai Toron turvallisuuden tai muiden käyttäjien turvallisuuden varmistamiseksi.

Henkilötietojen säilytys

Henkilötietoja säilytetään niin kauan kuin niitä tarvitaan niiden alkuperäiseen tarkoitukseen tai muihin asianmukaisiin tarkoituksiin (kuten viranomaismääräysten noudattamiseksi) tai lain määräämän ajan.

Toron vakuutus asiakkaiden henkilötietojen tietosuojasta

Toro pyrkii säilyttämään henkilötietojen tietosuojan kohtuullisten varotoimien avulla. Lisäksi se pyrkii huolehtimaan tietojen tarkkuudesta ja paikkansapitävyydestä.

Henkilötietojen käyttö ja korjaus

Jos haluat tarkistaa henkilötietosi tai korjata niitä, lähetä sähköpostia osoitteeseen [email protected]

Australian kuluttajalainsäädäntö

Australialaiset asiakkaat voivat saada lisätietoja Australian kuluttajalainsäädännöstä pakkauksen sisällä olevasta materiaalista tai paikalliselta

Toro-jälleenmyyjältä.

374-0282 Rev C

Toron takuu ja

Toro GTS -käynnistystakuu

Kotikäyttöön tarkoitetut tuotteet

Ehdot ja takuunalaiset tuotteet Takuuhuollon ohjeet

Toro Company ja sen sisaryhtiö Toro Warranty Company antavat yhteisen sopimuksensa mukaisesti takuun korjata alla ilmoitettu Toro-tuote, jos siinä ilmenee materiaali- tai valmistusvikoja tai jos Toro GTS (Guaranteed to

Start) -käynnistystakuun piiriin kuuluva laite ei käynnisty ensimmäisellä tai toisella vedolla, edellyttäen, että

käyttöoppaassa

huoltotoimenpiteistä on huolehdittu.

kuvatuista säännöllisistä

Tuotteille annetaan seuraavat takuuajat alkuperäisestä ostopäivästä lukien:

Tuotteet

Työnnettävät ruohonleikkurit

Valettu leikkuupöytä

Moottori

Akku

Teräsleikkuupöytä

Moottori

TimeMaster-leikkurit

Moottori

Takuuaika

5 vuotta kotikäytössä 2

90 päivää kaupallisessa käytössä

5 vuoden GTS-takuu, kotikäytössä 3

2 vuotta

2 vuotta kotikäytössä 2

30 päivää kaupallisessa käytössä

2 vuoden GTS-takuu, kotikäytössä 3

3 vuotta kotikäytössä 2

90 päivää kaupallisessa käytössä

3 vuoden GTS-takuu, kotikäytössä 3

2 vuotta

Akku

Sähkökäyttöiset kannettavat laitteet ja työnnettävät ruohonleikkurit

Kaikki seuraavat ajoleikkurit

• Moottori

• Akku

Lisälaitteet

2 vuotta kotikäytössä 2

Ei takuuta kaupallisessa käytössä

Katso moottorin valmistajan takuu

2 vuotta kotikäytössä

2 vuotta kotikäytössä

2

2

4

Ajoleikkurit ja puutarhatraktorit (DH) 2 vuotta kotikäytössä 2

30 päivää kaupallisessa käytössä

Ajoleikkurit ja puutarhatraktorit

(XLS)

3 vuotta kotikäytössä 2

30 päivää kaupallisessa käytössä

TimeCutter

3 vuotta kotikäytössä 2

30 päivää kaupallisessa käytössä

1 Alkuperäinen ostaja on henkilö, joka alun perin osti Toro-tuotteen.

2 Kotikäyttö tarkoittaa tuotteen käyttöä samalla tontilla, jolla asiakkaan koti sijaitsee. Käyttöä useammassa kuin yhdessä paikassa pidetään kaupallisena käyttönä, johon sovelletaan kaupalliseen käyttöön annettua takuuta.

3 Toro GTS -käynnistystakuu ei kata kaupallisessa käytössä olevia tuotteita.

4 Joillakin Toro-tuotteissa käytetyillä moottoreilla on moottorin valmistajan antama takuu.

Takuu voidaan evätä, jos tuntilaskuri on irrotettu, siihen on tehty muutoksia tai jos sitä on muuten peukaloitu.

Omistajan vastuut

Toro-tuotetta on huollettava

käyttöoppaan

huolto-ohjeiden mukaisesti.

Tällaisen kunnossapidon kustannuksista vastaa omistaja huollon suorittajasta riippumatta.

Jos epäilet, että Toro-tuotteessasi on materiaali- tai valmistusvirhe, toimi näin:

1.

Ota yhteys tuotteen myyjään huollon järjestämiseksi. Jos et voi jostain syystä ottaa yhteyttä tuotteen myyjään, ota yhteys mihin tahansa valtuutettuun Toro-jälleenmyyjään. Etsi Toro-jälleenmyyjä osoitteessa http://www.toro.com/en-us/locator/pages/default.aspx.

2.

Vie laite ja ostotodistus (ostokuitti) huoltoliikkeeseen. Jos et ole tyytyväinen huoltoliikkeen arvioon tai saamaasi palveluun, ota yhteys

Toroon:

Toro Warranty Company

Toro Customer Care Department, RLC Division

8111 Lyndale Avenue South

Bloomington, MN 55420-1196

001–952–948–4707

Takuun ulkopuoliset kohteet ja viat

Muita nimenomaisia takuita ei ole, lukuun ottamatta joitain tuotteita koskevia moottoriin tai moottorin päästöjen rajoitusjärjestelmiin liittyviä takuita. Tämä takuu ei kata seuraavia:

Määräaikaishuolto tai varaosat, kuten suodattimet, polttoaine, voiteluaineet, öljynvaihdot, sytytystulpat, ilmansuodattimet, terien teroitus, kuluneet terät, kaapelin/vivuston säädöt sekä jarrujen ja kytkinten säädöt

Normaalin kulumisen seurauksena vioittuneet osat

Laitteet tai osat, joita on muutettu, käytetty väärin tai laiminlyöty tai jotka on vaihdettava tai korjattava onnettomuuksien tai asianmukaisen huollon laiminlyönnin vuoksi

Nouto- ja toimituskulut

Muun kuin valtuutetun Toro-huoltoliikkeen tekemät korjaukset tai korjausyritykset

Korjaukset, jotka johtuvat suositellun polttoainemenettelyn laiminlyönnistä (lisäohjeita on

käyttöoppaassa

)

– Epäpuhtauksien poistaminen polttoainejärjestelmästä

– Vanhan polttoaineen (yli kuukauden vanhan) tai yli 10 % etanolia tai yli 15 % MTBE:tä sisältävän polttoaineen käyttö

– Polttoainejärjestelmän tyhjentämättä jättäminen ennen yli kuukauden pituisia käyttökatkoja

Korjaukset tai säädöt, joilla pyritään korjaamaan seuraavista tekijöistä johtuvia käynnistysvaikeuksia:

– Asianmukaisten huoltotoimenpiteiden tai suositellun polttoainemenettelyn laiminlyönti

– Leikkurin terän osuminen esteeseen

Erityisolosuhteet, joissa käynnistys voi edellyttää useampaa kuin kahta vetoa:

– Ensimmäinen käynnistyskerta yli kolmen kuukauden pituisen käyttökatkon tai varastoinnin jälkeen

– Käynnistys alhaisessa lämpötilassa, esimerkiksi varhain keväällä tai myöhään syksyllä

– Väärä käynnistystapa – jos yksikön käynnistyksessä on ongelmia, varmista

käyttöoppaasta

, että käytät oikeaa käynnistystapaa.

Näin voidaan ehkä välttää tarpeeton käynti valtuutetussa

Toro-huoltoliikkeessä.

Yleiset ehdot

Ostajaa suojaavat maakohtaiset lait. Tämä takuu ei rajoita ostajan lakisääteisiä oikeuksia.

374-0268 Rev J

Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project