Toro TimeCutter HD XS5450 Riding Mower User manual

Toro TimeCutter HD XS5450 Riding Mower User manual
Form No. 3410-279 Rev B
TimeCutter® HD XS4850- ja X5450
-ajoleikkuri
Mallinro: 74866—Sarjanro: 400000000 tai suurempi
Mallinro: 74867—Sarjanro: 400000000 tai suurempi
Rekisteröi tuotteesi osoitteessa www.Toro.com.
Käännös alkuperäisestä tekstistä (FI)
*3410-279* B
Aina kun tarvitset huoltoa, alkuperäisiä Toro-varaosia tai
lisätietoja, ota yhteys valtuutettuun huoltoliikkeeseen tai
Toron asiakaspalveluun. Ota tällöin tuotteen malli- ja
sarjanumerot valmiiksi esiin. Kuva 1 näyttää laitteen malli ja
sarjanumeron sijainnin. Kirjoita numerot annettuun tilaan.
VAARA
KALIFORNIA
Lakiesityksen 65 mukainen varoitus
Tämä tuote sisältää kemikaaleja, jotka
Kalifornian osavaltion tietojen mukaan
aiheuttavat syöpää, synnynnäisiä
epämuodostumia tai lisääntymiseen
liittyvää haittaa.
Tämän tuotteen moottorin tuottamat
pakokaasut sisältävät kemikaaleja,
jotka Kalifornian osavaltion tietojen
mukaan aiheuttavat syöpää, synnynnäisiä
epämuodostumia tai muuta lisääntymiseen
liittyvää haittaa.
g188704
Kuva 1
Tämä tuote on asiaankuuluvien eurooppalaisten direktiivien
mukainen. Lisätietoja on erillisessä tuotekohtaisessa
vaatimustenmukaisuusvakuutuksessa.
1. Malli- ja sarjanumerokilpi
Kirjoita tuotteen malli- ja sarjanumerot alla olevaan tilaan:
Kalifornian lain (California Public Resource Code) pykälät
4442 ja 4443 kieltävät tämän moottorin käytön metsä-,
pensaikko- tai ruohopeitteisillä mailla, jos moottoria ei ole
varustettu pykälässä 4442 mainitulla hyvässä käyttökunnossa
pidetyllä kipinänsammuttimella tai jos moottoria ei ole
suojattu, varustettu ja huollettu palovaaran ehkäisemiseksi.
Mallinro:
Sarjanro:
Bruttohevosvoima
Tässä käyttöoppaassa esiintyvä varoitusmerkintä (Kuva 2)
ilmaisee vaaratilannetta, josta saattaa olla seurauksena vakava
tapaturma tai jopa kuolema, jos suositellut varotoimenpiteet
laiminlyödään.
Moottorin valmistaja on mitannut tämän moottorin
brutto- tai nettohevosvoiman laboratoriossa SAE J1940:n
mukaisesti. Tämän luokan leikkurin moottorin todellinen
vääntö on huomattavasti alhaisempi, koska se on säädetty
turvallisuuteen, päästöihin ja käyttöön liittyvien vaatimusten
mukaisesti.
g000502
Kuva 2
Osoitteessa www.Toro.com on lisätietoja leikkurimalleista.
1. Varoitusmerkintä.
Tässä käyttöoppaassa käytetään kahta termiä tietojen
korostamiseksi. Tärkeää kiinnittää huomiota mekaanisiin
erikoistietoihin ja Huomautus korostaa erityishuomion
ansaitsevia yleistietoja.
Johdanto
Tämä ajettava vaakatasoleikkuri on tarkoitettu kotikäyttöön
tai kaupalliseen käyttöön. Se on suunniteltu pääasiassa
asuinkiinteistöjen ja kaupallisten kiinteistöjen viheralueiden
ruohonleikkuuseen. Sitä ei ole tarkoitettu pensaiden
leikkuuseen eikä maatalouskäyttöön.
Sisältö
Turvaohjeet ................................................................... 4
Yleinen turvallisuus ................................................. 4
Kaltevuuskaavio ..................................................... 5
Turva- ja ohjetarrat ................................................. 6
Laitteen yleiskatsaus ......................................................11
Ohjauslaitteet ........................................................11
Ennen käyttöä ..........................................................12
Turvallisuus ennen käyttöä.......................................12
Suositeltu polttoaine ...............................................13
Lue nämä tiedot huolellisesti, jotta oppisit käyttämään
ja huoltamaan laitetta asianmukaisesti sekä välttämään
tapaturmia ja tuotevaurioita. Olet itse vastuussa tuotteen
asianmukaisesta ja turvallisesta käytöstä.
Voit ottaa suoraan yhteyden Toroon osoitteessa
www.Toro.com, jos tarvitset tuoteturvallisuuteen ja
käyttökoulutukseen liittyvää materiaalia, tietoja lisävarusteista
tai lähimmästä jälleenmyyjästä tai haluat rekisteröidä tuotteesi.
© 2017—The Toro® Company
8111 Lyndale Avenue South
Bloomington, MN 55420
2
Toron WWW-sivusto osoitteessa www.Toro.com.
Painettu Yhdysvalloissa
Kaikki oikeudet pidätetään
Leikkuupöydän irrotus ............................................46
Leikkuupöydän asentaminen ....................................47
Suuntaimen vaihto..................................................47
Leikkurin hihnan huolto..............................................48
Hihnojen tarkastus .................................................48
Leikkurin hihnan vaihto ..........................................48
Puhdistus .................................................................49
Leikkurin alapuolen pesu .........................................49
Jousitusjärjestelmän puhdistus..................................50
Jätteiden hävitys .....................................................50
Varastointi ...................................................................50
Puhdistus ja varastointi............................................50
Vianetsintä ...................................................................52
Kaaviot .......................................................................54
Stabilointi-/lisäaineen käyttö....................................13
Polttoainesäiliön täyttö ............................................13
Moottoriöljyn määrän tarkistus.................................13
Uuden koneen sisäänajo ..........................................14
Muista aina turvallisuus ...........................................14
Turvajärjestelmän käyttö .........................................15
Istuimen säätö........................................................15
MyRide™-jousitusjärjestelmän säätö.........................15
Liikkeenohjausvipujen säätö ....................................16
Käytön aikana ...........................................................17
Turvallisuus käytön aikana .......................................17
Seisontajarrun käyttö ..............................................18
Ruohonleikkurin teräkytkimen (voimanulosotto)
käyttö................................................................18
Kaasuvivun käyttö ..................................................19
Rikastimen käyttö ...................................................19
Virtalukon käyttö ...................................................19
Moottorin käynnistys ja sammutus ............................19
Liikkeenohjausvipujen käyttö ...................................20
Koneella ajo...........................................................20
Smart SpeedTM -ohjausjärjestelmän käyttö..................21
Koneen pysäytys ....................................................22
Sivuheiton käyttö....................................................22
Leikkuukorkeuden säätö..........................................22
Nurmisuojarullien säätö ..........................................23
122 cm:n leikkuupöydän muunto
sivuheittotilaan ...................................................24
137 cm:n leikkuupöydän muunto
sivuheittotilaan ...................................................25
Lisälaitteiden ja -varusteiden käyttö ...........................27
Käyttövihjeitä .......................................................27
Käytön jälkeen ..........................................................27
Turvallisuus käytön jälkeen ......................................27
Koneen työntäminen käsin ......................................28
Koneen kuljetus .....................................................28
Koneen lastaus.......................................................29
Kunnossapito ...............................................................31
Kunnossapitotaulukko ...............................................31
Huoltoa edeltävät toimenpiteet ....................................32
Kunnossapito- ja varastointiturvallisuus.....................32
Leikkuupöydän verhon vapautus ..............................32
Moottorin huolto ......................................................33
Moottorin turvallinen käyttö ....................................33
Ilmanpuhdistimen huolto ........................................33
Moottoriöljyn huolto ..............................................34
Sytytystulpan huolto ...............................................36
Jäähdytysjärjestelmän puhdistus ...............................37
Polttoainejärjestelmän huolto ......................................38
Polttoaineputken suodattimen vaihto ........................38
Sähköjärjestelmän huolto ...........................................39
Sähköjärjestelmän turvallinen käyttö .........................39
Akun huolto ..........................................................39
Sulakkeiden huolto .................................................40
Vetojärjestelmän huolto .............................................41
Rengaspaineen tarkistus ..........................................41
Leikkurin huolto ........................................................42
Leikkuuterien huolto...............................................42
Leikkuupöydän tasaus .............................................44
3
Turvaohjeet
Tämä kone on suunniteltu standardin EN ISO 5395:2013
mukaisesti.
Yleinen turvallisuus
Tämä tuote voi katkaista jalan tai käden sekä singota esineitä.
Noudata aina kaikkia turvallisuusohjeita, jotta vakavilta
loukkaantumisilta vältytään.
Tuotteen käyttäminen muuhun kuin sen aiottuun
käyttötarkoitukseen voi olla vaarallista käyttäjälle ja sivullisille.
• Lue ja sisäistä tämän käyttöoppaan sisältö, ennen kuin
käynnistät moottorin. Huolehdi siitä, että kaikki tuotteen
käyttäjät tietävät, miten sitä käytetään, ja ymmärtävät
varoitukset.
• Älä laita käsiä tai jalkoja koneen liikkuvien osien lähelle.
• Älä käytä konetta ilman paikallaan olevia ja toimivia
suojuksia ja muita suojalaitteita.
• Älä mene heittoaukkojen eteen. Pidä sivulliset turvallisen
matkan päässä koneesta.
• Älä päästä lapsia käyttöalueelle. Älä anna lasten käyttää
konetta.
• Pysäytä kone ja sammuta moottori ennen huoltoa,
polttoainesäiliön täyttämistä ja tukoksen poistamista
koneesta.
Laitteen asiaton käyttö tai huolto voi aiheuttaa tapaturman.
Vähennä loukkaantumisriskiä noudattamalla näitä
turvallisuusohjeita ja kiinnittämällä aina huomiota
varoitusmerkkiin, joka tarkoittaa varoitusta, vaaraa tai
hengenvaaraa – henkilöturvallisuusohjeet. Ohjeiden
noudattamatta jättäminen saattaa johtaa henkilövahinkoon
tai kuolemaan.
Lisää turvallisuusohjeita löytyy tämän oppaan eri kohdista.
4
Kaltevuuskaavio
G011841
g011841
Kuva 3
Tätä sivua voidaan kopioida henkilökohtaiseen käyttöön.
1. Konetta voidaan käyttää turvallisesti rinteissä, joiden enimmäiskaltevuus on 15 astetta. Määritä rinteiden jyrkkyys
kaltevuuskaavion avulla ennen koneen käyttöä. Älä käytä konetta rinteillä, joiden kaltevuus on yli 15 astetta. Taita arkki
rinteen kaltevuutta vastaavaa viivaa pitkin.
2. Kohdista tämä reuna pystysuoran pinnan kanssa (esim. puu, rakennus, aidanpylväs tai tanko).
3. Esimerkki rinteen kaltevuuden vertaamisesta taitettuun reunaan
5
Turva- ja ohjetarrat
Turva- ja ohjetarrat on sijoitettu hyvin näkyville paikoille mahdollisten vaara-alueiden lähettyville. Korvaa
vioittuneet tai kadonneet tarrat uusilla.
decaloemmarkt
Valmistajan merkki
1. Osoittaa, että terän on valmistanut alkuperäinen
laitevalmistaja.
decalbatterysymbols
Akkusymbolit
Akussa on joitain tai kaikki näistä symboleista.
1. Räjähdysvaara
6. Pidä sivulliset turvallisen
matkan päässä akusta.
2. Ei tulta, liekkejä eikä
tupakointia
7. Käytä silmäsuojaimia:
räjähtävät kaasut voivat
sokeuttaa ja aiheuttaa
muita vammoja.
3. Syövyttävien nesteiden
/ kemiallisten
palovammojen vaara
8. Akkuhappo voi sokeuttaa
tai aiheuttaa vakavia
syöpymiä.
4. Käytä silmäsuojaimia.
9. Huuhtele silmät heti
vedellä ja hankkiudu heti
lääkärin hoitoon.
10. Sisältää lyijyä, ei saa
hävittää tavallisen jätteen
mukana.
5. Lue käyttöopas.
decal117-1194
117-1194
1. Moottori
decal130-0731
130-0731
1. Vaara: esineiden
sinkoutumisvaara. Pidä
suuntainlevy paikallaan.
decal121-2989b
121-2989
1. Ohitusvipuasento koneen
työntämistä varten
2. Ohitusvipuasento koneen
käyttöä varten
6
2. Käsien ja jalkojen
loukkaantumisvaara
ruohonleikkurin terän
lähellä: pysy etäällä
liikkuvista osista.
decal132-0872
132-0872
1. Esineiden
sinkoutumisvaara. Älä
päästä sivullisia laitteen
lähelle.
2. Esineiden
sinkoutumisvaara,
nostettu levitin: älä käytä
konetta leikkuupöydän
ollessa avoimena; käytä
levitintä tai kerääjää.
3. Käsien ja jalkojen
silpoutumisvaara: pidä
kädet ja jalat etäällä
liikkuvista osista.
4. Takertumisvaara: Pysy
etäällä liikkuvista osista.
Pidä kaikki suojukset ja
suojalevyt paikoillaan.
decal130-0654
130-0654
1. Kuljetus – lukitus
3. Leikkuukorkeus
2. Kuljetus – auki
decal130-0765
130-0765
1. Lue käyttöopas.
3. Irrota virta-avain
virtalukosta ja lue
käyttöopas ennen koneen
huoltamista.
decal131-1097
131-1097
2. Leikkuukorkeuden valinta
1. Öljyn tyhjennys
7
decal132-0869
132-0869
1. Vaara: lue käyttöopas.
5. Ramppivaara: Älä käytä moniosaisia ramppeja lastatessasi
konetta perävaunuun. Käytä ainoastaan täysleveää ramppia,
joka on riittävän leveä koneelle. Ramppikulman maahan tulee
olla alle 15 astetta. Aja ramppia ylöspäin peruuttamalla ja
alaspäin eteenpäin ajaen.
2. Vaara: Lue käyttöohjeet ennen korjaamista tai huoltamista.
Siirrä liikkeenohjausvivut pysäköintiasentoon (jarru) sekä
irrota virta-avain ja sytytystulpan johto.
6. Sivullisten loukkaantumisvaara peruutettaessa ja eteenpäin
ajettaessa: Älä kuljeta matkustajia. Katso peruuttaessasi
taakse- ja alaspäin.
3. Loukkaantumisvaara, leikkuuterä; takertumisvaara, hihna:
pysy etäällä liikkuvista osista ja pidä kaikki suojukset ja
suojalevyt paikoillaan.
7. Kaatumisvaara: älä käytä konetta pudotusten, yli 15 astetta
jyrkkien rinteiden tai veden lähellä; käytä ainoastaan rinteillä,
joiden kaltevuus on alle 15 astetta.
4. Esineiden sinkoutumisvaara: pidä sivulliset turvallisen
matkan päässä koneesta, poista roskat ennen käyttöä ja pidä
suuntainlevy paikoillaan.
decal133-5198
133-5198
1. Pikalukko
2. Pikalukko auki
8
decal133-9263
133-9263
1. Nopea
4. Voimanotto vapautettu
2. Hidas
5. Voimanotto kytketty
3. Rikastin
decal136-4243
136-4243
1. Nopea
4. Peruutus
2. Hidas
5. Seisontajarru vapautettu
3. Vapaa
6. Seisontajarru kytketty
decal136-4245
136-4245
1. Hidas
2. Kuljetus
decal136-4244
136-4244
1. Nopea
3. Vapaa
2. Hidas
4. Peruutus
9
3. Nopea
decal136-5596
136-5596
1. Tarkista rengaspaineet
25 käyttötunnin välein.
4. Tarkista rengaspaineet
25 käyttötunnin välein.
2. Moottoriöljy
5. Lue käyttöopas ennen
huoltotoimenpiteitä.
3. Tarkista rengaspaineet
25 käyttötunnin välein.
decal136-9186
136-9186
1. Lue käyttöopas ennen painon lisäämistä sankoon.
10
Laitteen yleiskatsaus
g188776
Kuva 6
1. Polttoainemittari
Polttoainemittari
g195717
Polttoainemittarista näkyy, paljonko säiliössä on polttoainetta
(Kuva 6).
Kuva 4
1. Leikkuupöydän nostopoljin 7. Moottori
2. Leikkuukorkeustappi
8. Polttoainesäiliön korkki
3. Leikkuukorkeuden
säätövipu / kuljetuslukko
9. Leikkuupöytä
Kaasuvipu
Kaasuvivulla ohjataan moottorin kierrosnopeutta, ja siinä on
portaaton säätö HIDAS -asennosta NOPEA-asentoon (Kuva 5).
10. Nurmisuojarulla
4. Smart Speed™ -vipu
5. Liikkeenohjausvipu
11. Kääntöpyörä
6. Ohjauslaitteet
12. Seisontajarruvipu
Rikastimen vipu
Käynnistä kylmä moottori käyttämällä rikastimen vipua.
Kytke rikastin vetämällä rikastimen vipu ylös. Vapauta rikastin
painamalla vipu alas.
Ohjauslaitteet
Tutustu kaikkiin ohjauslaitteisiin, ennen kuin käynnistät
moottorin ja käytät konetta (Kuva 5 ja Kuva 6).
Tuntilaskuri
Tuntilaskuri mittaa, kuinka kauan moottori on ollut käynnissä
kaiken kaikkiaan. Se toimii moottorin ollessa käynnissä.
Määritä mitatun ajan avulla, milloin määräaikaishuollot tulee
suorittaa (Kuva 5).
Liikkeenohjausvivut
Liikkeenohjausvivut ohjaavat erillisiä napamoottoreita
nopeuden mukaan. Vivun siirtäminen eteen- tai taaksepäin
kääntää saman puoleista pyörää eteen- tai taaksepäin.
Pyörän nopeus riippuu siitä, miten paljon vipua siirretään.
Siirrä liikkeenohjausvivut keskeltä ulospäin LUKITTU
VAPAA -asentoon ja poistu koneesta (Kuva 4). Siirrä
liikkeenohjausvivut aina LUKITTU VAPAA -asentoon, kun
pysäytät koneen tai jätät sen ilman valvontaa.
g188738
Kuva 5
1. Tuntilaskuri
2. Kaasuvipu
4. Virtalukko
5. Voimanulosoton (PTO)
kytkin
3. Rikastimen vipu
6. 12 V:n pistorasia
Seisontajarruvipu
Seisontajarruvipu sijaitsee konsolin vasemmalla puolella
(Kuva 4). Jarruvipu kytkee vetävien pyörien seisontajarrun.
11
Kytke seisontajarru vetämällä sen vipua ylös niin, että se
lukittuu pidätinuraan.
Käyttö
Vapauta seisontajarru työntämällä sen vipu ulos pidätinurasta
ja itseäsi kohti ja paina se sitten alas.
Huomaa: Koneen vasen ja oikea puoli määritellään
normaalista käyttöasennosta käsin.
Leikkuupöydän nostopoljinjärjestelmä
Ennen käyttöä
Leikkuupöydän nostopoljinjärjestelmän avulla käyttäjä voi
laskea ja nostaa leikkuupöytää istualtaan. Leikkuupöydän voi
polkimella nostaa tilapäisesti esteen välttämiseksi tai lukita
ylimmän leikkuukorkeuden asentoon tai kuljetusasentoon
(Kuva 4).
Turvallisuus ennen käyttöä
Yleinen turvallisuus
• Älä anna lasten tai kouluttamattomien henkilöiden käyttää
Smart Speed™ -ohjausjärjestelmän
vipu
•
Smart Speed™ -ohjausjärjestelmän vipu sijaitsee kuljettajan
istuimen alapuolella. Sen avulla kuljettaja voi valita jonkin
kolmesta nopeusalueesta: viimeistely, hinaus tai leikkaus
(Kuva 26).
•
•
12 V:n pistorasia
12 voltin jännitteellä toimivat lisävarusteet saavat virtaa
pistorasiasta (Kuva 5).
•
Tärkeää: Kun 12 voltin pistorasia ei ole käytössä, suojaa
se vaurioilta kumitulpalla.
•
Virtalukko
•
Virtalukolla käynnistetään leikkurin moottori. Siinä on kolme
asentoa: KÄYNNISTYS , KÄYNNISSÄ ja PYSÄYTYS .
tai huoltaa laitetta. Paikalliset säännökset saattavat asettaa
rajoituksia käyttäjän iälle. Omistaja vastaa käyttäjien ja
mekaanikkojen koulutuksesta.
Tutustu laitteen turvallisen käytön ohjeisiin,
ohjauslaitteisiin ja turvamerkintöihin.
Selvitä, kuinka koneen saa pysäytettyä ja moottorin
sammutettua nopeasti.
Tarkista, että käyttäjän pitokytkimet, turvakytkimet ja
suojalevyt ovat paikoillaan ja toimivat oikein. Älä käytä
konetta, mikäli ne eivät toimi kunnolla.
Tarkasta aina ennen liikkumista, että terät, teräpultit ja
leikkuujärjestelmät ovat hyvässä käyttökunnossa. Vaihda
kuluneet tai vaurioituneet terät ja pultit sarjoissa, jotta
tasapaino säilyisi.
Tarkasta koneen käyttöalue ja poista siltä kaikki esineet,
joita kone voi singota.
Tutki maasto, jotta voit arvioida, mitä tarvikkeita sekä
lisälaitteita ja -varusteita koneen turvallinen käyttö
edellyttää.
Teräkytkin (voimanulosotto)
Polttoaineturvallisuus
Teräkytkin (voimanulosotto) kytkee ja vapauttaa
voimansiirron leikkuuteriin (Kuva 5).
• Vältä loukkaantumiset ja omaisuusvahingot käsittelemällä
Leikkuukorkeusvipu
•
•
•
Leikkuupöydän voi lukita haluttuun leikkuukorkeuteen
leikkuukorkeusvivun ja jalkapolkimen avulla. Säädä
leikkuukorkeutta vain koneen ollessa paikallaan (Kuva 4).
•
•
Lisätarvikkeet/lisävarusteet
Koneeseen on saatavana valikoima Toron hyväksymiä
lisälaitteita ja -varusteita, joiden avulla voidaan parantaa
ja laajentaa sen ominaisuuksia. Ota yhteys valtuutettuun
huoltoliikkeeseen tai jakelijaan tai siirry osoitteeseen
www.Toro.com, josta löytyy luettelo hyväksytyistä lisälaitteista
ja -varusteista.
•
•
12
polttoainetta erittäin varovasti. Polttoainehöyryt ovat
tulenarkoja ja räjähdysherkkiä.
Sammuta savukkeet, sikarit, piiput ja muut sytytyslähteet.
Käytä vain hyväksyttyä polttoaineastiaa.
Älä irrota polttoainesäiliön korkkia tai lisää polttoainetta
moottorin ollessa käynnissä tai kuuma.
Älä tankkaa konetta sisätiloissa.
Älä säilytä konetta tai polttoainesäiliötä tilassa, jossa
on avotuli, kipinöitä tai varmistusliekki (esimerkiksi
vedenlämmitin tai muu vastaava laite).
Älä täytä astioita ajoneuvon sisällä tai ajoneuvon tai
perävaunun lavalla, jossa on muovipäällyste. Aseta astiat
aina maahan ja pois ajoneuvon läheltä ennen polttoaineen
lisäämistä.
Poista laite ajoneuvosta tai perävaunusta ja tankkaa laite,
kun sen pyörillä on kosketus maahan. Jos se ei ole
mahdollista, tankkaa mieluummin kannettavasta astiasta
kuin polttoaineen jakelupistoolilla.
Tärkeää: Älä käytä metanolia tai etanolia sisältäviä
lisäaineita.
• Käytä laitetta vain, kun pakokaasujärjestelmä on
•
•
•
•
•
kokonaisuudessaan paikallaan ja toimii oikein.
Pidä pistoolia polttoainesäiliön reunaa tai astian
aukkoa vasten koko tankkaamisen ajan. Älä käytä
polttoainepistoolin aukilukituskytkintä.
Jos polttoainetta on roiskunut vaatteille, vaihda vaatteet
välittömästi. Pyyhi läikkynyt polttoaine pois.
Älä täytä polttoainesäiliötä liian täyteen. Aseta
polttoainesäiliön korkki paikalleen ja kiristä se
huolellisesti.
Polttoainetta tulee säilyttää hyväksytyssä polttoaineastiassa,
joka tulee pitää poissa lasten ulottuvilta. Älä osta
polttoainetta enempää kuin 30 päivän tarpeeseen.
Polttoainesäiliötä ei saa täyttää aivan täyteen. Lisää
polttoainetta säiliöön, kunnes pinta on 6–13 mm
täyttökaulan alareunan alapuolella. Säiliöön jäävä tyhjä tila
sallii polttoaineen laajenemisen.
– Vältä höyryjen hengittämistä.
– Pidä kasvot etäällä jakelupistoolista ja polttoainesäiliön
aukosta.
– Vältä ihokosketusta. Pese roiskeet pois saippualla ja
vedellä.
Lisää polttoaineeseen oikea määrä stabilointi-/lisäainetta.
Huomaa: Stabilointi-/lisäaine toimii tehokkaimmin,
kun se sekoitetaan tuoreeseen polttoaineeseen. Käytä
stabilointiainetta aina, jottei polttoainejärjestelmään
kerääntyisi hartsimaisia jäämiä.
Polttoainesäiliön täyttö
1. Pysäköi kone tasaiselle alustalle.
2. Kytke seisontajarru.
3. Sammuta moottori ja irrota virta-avain.
4. Puhdista polttoainesäiliön korkin ympäristö.
5. Täytä polttoainesäiliö polttoainemittarin
enimmäismerkkiin asti (Kuva 7).
Huomaa: Polttoainesäiliötä ei saa täyttää aivan
täyteen. Säiliöön jäävä tyhjä tila sallii polttoaineen
laajentumisen.
Suositeltu polttoaine
• Moottori toimii parhaiten, kun käytetään vain puhdasta ja
•
•
•
•
uutta (korkeintaan 30 päivää vanhaa) lyijytöntä bensiiniä,
jonka tieoktaaniluku (pumppuoktaaniluku) on vähintään
87 (RON + MON / 2).
Etanoli: Enintään 10 % etanolia (bensiinin ja etanolin
seosta) tai 15 % MTBE:tä (metyyli-tertiääri-butyylieetteriä)
sisältävää polttoainetta voidaan käyttää. Etanoli ja
MTBE eivät ole sama asia. Bensiiniä, jonka tilavuudesta
enemmän kuin 15 % (E15) on etanolia, ei ole hyväksytty
käyttöön. Älä käytä bensiiniä, jonka tilavuudesta
enemmän kuin 10 % on etanolia (kuten 15 % etanolia
sisältävä E15, 20 % etanolia sisältävä E20 tai enintään
85 % etanolia sisältävä E85). Muun kuin hyväksytyn
bensiinin käyttö voi aiheuttaa toimintaongelmia ja/tai
moottorivaurioita, joita takuu ei ehkä kata.
Metanolia sisältävää bensiiniä ei saa käyttää.
Älä säilytä polttoainetta talven yli polttoainesäiliössä tai
-astioissa, ellei polttoaineeseen ole lisätty stabilointiainetta.
Bensiiniin ei saa lisätä öljyä.
g197123
Stabilointi-/lisäaineen käyttö
Kuva 7
Polttoaineen stabilointi-/lisäaineen käytöllä on seuraavia etuja:
• Se pitää polttoaineen tuoreena enintään 90 päivän
varastoinnin aikana (tyhjennä polttoainesäiliö, jos kone
varastoidaan yli 90 päiväksi).
• Se puhdistaa moottoria käytön aikana.
• Se estää liimamaisen hartsin kerääntymisen
polttoainejärjestelmään, mikä vaikeuttaisi käynnistämistä.
Moottoriöljyn määrän tarkistus
Tarkista moottorin kampikammion öljymäärä ennen
moottorin käynnistämistä ja koneen käyttämistä. Katso kohta
Moottoriöljyn määrän tarkistus (sivu 13).
13
Uuden koneen sisäänajo
Uusissa moottoreissa täyden voiman saavuttaminen kestää
jonkin aikaa. Uuden ruohonleikkurin leikkuupöydissä ja
vetojärjestelmissä on enemmän moottoria kuormittavaa
kitkaa. Sisäänajo kestää 40–50 tuntia, kunnes uudet koneet
saavuttavat täyden voiman ja parhaan suorituskyvyn.
Muista aina turvallisuus
Lue kaikki turvallisuusohjeet ja perehdy merkintöihin.
Nämä tiedot auttavat suojaamaan sinua ja sivullisia
loukkaantumiselta.
HENGENVAARA
g000513
Kuva 8
Koneen käyttö märällä ruoholla tai jyrkillä rinteillä
saattaa aiheuttaa luisumista ja koneen hallinnan
menetyksen.
1. Turvallinen alue: käytä
konetta rinteillä, joiden
kaltevuus on alle
15 astetta, tai tasaisilla
alueilla.
2. Vaarallinen alue:
käytä 15:tä astetta
jyrkemmillä rinteillä sekä
pudotusten ja veden
lähettyvillä työnnettävää
ruohonleikkuria ja/tai
käsikäyttöistä trimmeriä.
• Älä käytä rinteillä, joiden kaltevuus on yli
15 astetta.
• Vähennä rinteissä nopeutta ja ole äärimmäisen
varovainen.
• Älä käytä konetta veden lähellä.
3. Vesi
HENGENVAARA
VAROITUS
Renkaiden lipeäminen reunojen yli saattaa
kaataa koneen, mistä voi olla seurauksena vakava
loukkaantuminen, hukkumisvaara tai kuolema.
Tämä kone tuottaa 85 dB(A):n ylittävän äänitason
käyttäjän korvan kohdalla ja voi aiheuttaa
kuulovamman pitkäaikaisessa käytössä.
Älä käytä konetta pudotusten lähellä.
Käytä kuulosuojaimia käyttäessäsi konetta.
Käytä silmiä, korvia, käsiä, jalkoja ja päätä suojaavia varusteita.
1
2
G009027
g009027
Kuva 9
1. Käytä silmäsuojaimia.
14
2. Käytä kuulonsuojaimia.
Turvajärjestelmän käyttö
LUKITTU VAPAA -asentoon. Yritä käynnistää moottori.
Moottori ei saa käynnistyä.
VAARA
Istuimen säätö
Jos turvakytkimet ovat irronneet tai vaurioituneet,
kone saattaa toimia odottamattomalla tavalla ja
aiheuttaa henkilövahinkoja.
Istuin siirtyy eteen- ja taaksepäin. Säädä istuin siten, että pystyt
ohjaamaan konetta parhaiten ja asentosi on mahdollisimman
mukava.
• Älä kajoa turvakytkimiin.
Kun haluat säätää istuinta, vapauta istuin siirtämällä vipua
sivusuunnassa (Kuva 10).
• Tarkista turvakytkimien toimivuus päivittäin
ja vaihda mahdolliset vaurioituneet kytkimet
ennen koneen käyttämistä.
Tietoa turvajärjestelmästä
Turvajärjestelmä huolehtii siitä, että moottori käynnistyy vain,
kun:
• teräkytkin (voimanulosotto) on vapautettu
• Liikkeenohjausvivut ovat LUKITTU VAPAA -asennossa.
• Seisontajarru on kytkettynä.
Lisäksi turvajärjestelmä sammuttaa moottorin, jos
liikkeenohjausvivut eivät ole LUKITTU VAPAA -asennossa ja
kuljettaja nousee istuimelta.
Turvajärjestelmän testaus
g027632
Kuva 10
Huoltoväli: Aina ennen käyttöä tai päivittäin
Tarkista turvajärjestelmän toimivuus aina ennen koneen
käyttöä. Jos turvajärjestelmä ei toimi alla kuvatulla tavalla, se
on välittömästi korjautettava valtuutetussa huoltoliikkeessä.
MyRide™-jousitusjärjestelmän
säätö
1. Istu istuimella, kytke seisontajarru ja kytke teräkytkin
(voimanulosotto) PÄÄLLÄ-asentoon. Yritä käynnistää
moottori. Moottori ei saa käynnistyä.
MyRide™-jousitusjärjestelmää voidaan säätää
siten, että ajo on tasaista ja mukavaa. Kahden
takaiskunvaimenninkokoonpanon säätäminen on
helpoin ja nopein tapa säätää jousitusjärjestelmä.
Aseta jousitusjärjestelmä kohtaan, jossa ajoasento on
mahdollisimman mukava.
2. Istu istuimella, kytke seisontajarru ja kytke teräkytkin
(voimanulosotto) POIS-asentoon. Siirrä jompaakumpaa
liikkeenohjausvipua (pois LUKITTU VAPAA -asennosta).
Yritä käynnistää moottori. Moottori ei saa käynnistyä.
Toista toisella ohjausvivulla.
3. Istu istuimella, kytke seisontajarru ja siirrä teräkytkin
(voimanulosotto) POIS-asentoon ja liikkeenohjausvivut
LUKITTU VAPAA -asentoon. Käynnistä moottori. Kun
moottori on käynnissä, vapauta seisontajarru, kytke
teräkytkin (voimanulosotto) ja nouse hieman istuimelta.
Moottorin pitäisi sammua.
Takaiskunvaimenninkokoonpanojen
säätö
Takaiskunvaimenninkokoonpanojen urissa on pidätinkohdat
viitteeksi. Takaiskunvaimenninkokoonpanot voidaan sijoittaa
urassa mihin tahansa kohtaan, ei ainoastaan pidätinkohtiin.
4. Istu istuimella, kytke seisontajarru ja siirrä teräkytkin
(voimanulosotto) POIS-asentoon ja liikkeenohjausvivut
LUKITTU VAPAA -asentoon. Käynnistä moottori. Kun
moottori käy, aseta jompikumpi liikkeenohjausvipu
keskelle ja liikuta sitä eteenpäin tai taaksepäin.
Moottorin pitäisi sammua. Toista toisella
liikkeenohjausvivulla.
Seuraavassa kuvassa näkyy pehmeän ja kovan jousituksen
asennot sekä eri pidätinkohdat (Kuva 11).
5. Istu istuimella, vapauta seisontajarru ja siirrä teräkytkin
(voimanulosotto) POIS-asentoon ja liikkeenohjausvivut
15
g195746
g195744
Kuva 11
1. Kovin asento
3. Uran pidätinkohdat
2. Pehmein asento
Huomaa: Varmista, että vasen ja oikea
takaiskunvaimenninkokoonpano säädetään aina
samaan asentoon.
Säädä takaiskunvaimenninkokoonpanot (Kuva 12).
g195745
Kuva 12
Liikkeenohjausvipujen säätö
Korkeuden säätö
Liikkeenohjausvipuja voidaan säätää korkeammalle tai
matalammalle omien tarpeiden mukaan (Kuva 13).
16
A
• Varmista ennen peruuttamista, että reitti on vapaa,
B
katsomalla taakse ja alas.
• Ole varovainen lähestyessäsi kulmia, joissa on huono
näkyvyys, pensaita, puita tai muita näköesteitä.
• Älä leikkaa ruohoa pudotusten, ojien tai vallien
lähettyvillä. Kone voi kaatua yllättäen, jos pyörä menee
reunan yli tai jos reuna sortuu.
• Pysäytä terät, jos et leikkaa ruohoa.
• Pysäytä laitteet ja tarkasta terät, mikäli kone osuu
esteeseen tai tärisee epätavallisesti. Suorita tarvittavat
korjaukset ennen koneen käytön jatkamista.
g027252
g027252
• Hidasta ja ole varovainen kääntyessäsi koneella ja
Kuva 13
ylittäessäsi teitä ja jalkakäytäviä. Anna muille aina
etuajo-oikeus.
• Kytke leikkuuyksikön käyttö pois ja sammuta moottori
Kallistuksen säätö
ennen leikkuukorkeuden säätämistä (ellei sitä voi säätää
käyttäjän paikalta).
Liikkeenohjausvipuja voidaan säätää eteen- tai taaksepäin
omien tarpeiden mukaan.
• Älä koskaan käytä moottoria tilassa, johon voi kertyä
pakokaasuja.
1. Löysää ylempää pulttia, joka kiinnittää ohjausvivun
ohjausvarren akseliin.
• Älä jätä käynnissä olevaa konetta ilman valvontaa.
• Ennen käyttäjän paikalta poistumista (mukaan lukien
2. Löysää alempaa pulttia juuri sen verran, että ohjausvipu
kääntyy pitkittäissuunnassa (Kuva 13).
ruohonkeräimien puhdistus tai suppilon tukoksen
poistaminen):
3. Kiinnitä ohjausvipu uuteen asentoon kiristämällä
molemmat pultit.
– Pysäytä kone tasaiselle maalle.
4. Säädä toinen ohjausvipu samalla tavalla.
– Vapauta voimanulosotto ja laske lisälaitteet alas.
– Kytke seisontajarru.
Käytön aikana
– Sammuta moottori ja irrota virta-avain.
– Odota, kunnes kaikki liikkuvat osat ovat pysähtyneet.
Turvallisuus käytön aikana
• Älä käytä konetta ukonilman aikana.
• Älä käytä konetta hinaukseen.
• Älä muuta kierrosnopeussäätimen nopeutta tai käytä
Yleinen turvallisuus
• Omistaja ja käyttäjä voivat estää loukkaantumisia tai
•
•
•
•
•
•
•
moottoria ylikierroksilla.
omaisuusvahinkoja aiheuttavat tapaturmat ja ovat siksi
vastuussa niistä.
Pukeudu asianmukaisesti. Käytä silmäsuojaimia, tukevia
liukastumisen estäviä kenkiä ja kuulosuojaimia. Pitkät
hiukset eivät saa roikkua vapaina. Älä käytä koruja.
Älä käytä konetta sairaana, väsyneenä tai alkoholin tai
huumausaineiden vaikutuksen alaisena.
Älä kuljeta matkustajia koneessa ja pidä sivulliset ja
lemmikit poissa koneen luota käytön aikana.
Käytä konetta vain, kun näkyvyys on hyvä, jotta vältät
kuopat ja piilevät vaarat.
Vältä märän ruohon leikkuuta. Heikentynyt pito voi
aiheuttaa koneen luisumisen.
Varmista, että kaikki käytöt ovat vapaalla ja että
seisontajarru on kytketty. Käynnistä moottori ollessasi
käyttäjän paikalla.
Pidä kädet ja jalat etäällä leikkuuyksiköistä. Pysy aina
etäällä heittoaukosta.
• Käytä vain Toron hyväksymiä lisälaitteita ja -varusteita.
Turvallisuus rinteissä
• Hidasta konetta ja ole erityisen varovainen rinteillä. Aja
rinteet ylös ja alas. Nurmiolosuhteet voivat heikentää
koneen vakautta.
• Vältä koneen kääntämistä rinteissä. Jos kääntyminen
on välttämätöntä, käänny hitaasti ja vähän kerrallaan
alamäkeen, jos mahdollista.
• Älä käännä konetta jyrkästi. Ole varovainen, kun peruutat
konetta.
• Ole erityisen varovainen, kun käytät lisälaitteita, sillä ne
voivat heikentää laitteen vakautta.
• Koneeseen on saatavilla kaksipylväinen
kaatumissuojausjärjestelmä (ROPS) lisävarusteena.
Kaatumissuojausjärjestelmää suositellaan käytettäväksi,
kun ruohoa leikataan pudotusten, veden tai jyrkkien
17
Ruohonleikkurin teräkytkimen
(voimanulosotto) käyttö
penkkojen lähellä, mihin liittyy kaatumisriski. Lisätietoja
saa valtuutetusta huoltoliikkeestä.
Seisontajarrun käyttö
Teräkytkin (voimanulosotto) käynnistää ja pysäyttää
leikkuuterät ja voimanulosottoa käyttävät lisälaitteet.
Kytke seisontajarru aina, kun pysäytät koneen tai jätät sen
ilman valvontaa.
Teräkytkimen (voimanulosotto)
kytkentä
Seisontajarrun kytkentä
VAARA
Seisontajarru ei välttämättä pidä konetta paikallaan
rinteessä, mistä voi aiheutua henkilö- tai
omaisuusvahinkoja.
Pysäköi kone rinteeseen vain, jos pyörät voidaan
kiilata tai tukea pukeilla.
G008945
g008945
Kuva 16
Kytke seisontajarru vetämällä sen vipua ylös niin, että se
lukittuu pidätinuraan (Kuva 14).
Huomaa: Kytke terät aina kaasuvivun ollessa
NOPEA-asennossa (Kuva 17).
g188778
Kuva 14
1. Vedä seisontajarrun vipu ylös.
g187516
Seisontajarrun vapautus
Kuva 17
Vapauta seisontajarru työntämällä sen vipu ulos pidätinurasta
ja itseäsi kohti ja paina se sitten alas (Kuva 15).
Teräkytkimen (voimanulosotto)
vapautus
G009174
g009174
g188777
Kuva 18
Kuva 15
1. Työnnä seisontajarrun
vipu ulos pidätinurasta ja
itseäsi kohti.
2. Työnnä seisontajarrun
vipu alas.
18
Kaasuvivun käyttö
Virtalukon käyttö
1. Käännä virta-avain KÄYNNISTYS -asentoon (Kuva 21).
Kaasuvipua voidaan siirtää NOPEA- ja HIDAS -asentojen välillä
(Kuva 19).
Huomaa: Kun moottori käynnistyy, vapauta avain.
Käytä aina NOPEA-asentoa, kun käynnistät ruohonleikkurin
leikkuupöydän teräkytkimellä (voimanulosotto).
Tärkeää: Älä käytä käynnistintä kerralla yli 5
sekunnin ajan. Jos moottori ei käynnisty, odota 15
sekunnin ajan käynnistysyritysten välillä. Näiden
ohjeiden laiminlyönti saattaa rikkoa käynnistimen.
Huomaa: Moottorin käynnistys saattaa edellyttää
useita yrityksiä, kun se käynnistetään ensimmäistä kertaa
polttoainejärjestelmän oltua täysin ilman polttoainetta.
g187517
Kuva 19
RT
ST
A
N
RU
Rikastimen käyttö
P
ST
O
G008947
g008947
Kuva 21
Käynnistä kylmä moottori rikastimella.
1. Jos moottori on kylmä, käynnistä moottori rikastimella.
2. Sammuta moottori kääntämällä virta-avainta.
2. Kytke rikastin vetämällä rikastinnuppia ylös ennen
virta-avaimen kääntämistä (Kuva 20).
Moottorin käynnistys ja
sammutus
3. Vapauta rikastin painamalla sitä alas, kun moottori on
käynnistynyt (Kuva 20).
Moottorin käynnistys
Huomaa: Lämmin tai kuuma moottori ei välttämättä
tarvitse rikastusta.
1
Tärkeää: Älä käytä käynnistintä kerralla yli 5
sekunnin ajan. Käynnistysmoottorin käyttö yli
5 sekunnin ajan voi vaurioittaa käynnistysmoottoria. Jos
moottori ei käynnisty, odota 10 sekunnin ajan ennen
käynnistysmoottorin käyttöä uudelleen.
2
G008959
g008959
Kuva 20
1. PÄÄLLÄ-asento
2. POIS-asento
19
Liikkeenohjausvipujen käyttö
g004532
Kuva 23
1. Liikkeenohjausvipu –
LUKITTU VAPAA -asento
2. Lukitsematon keskiasento
3. Eteenpäin
g189354
Kuva 22
4. Taaksepäin
5. Koneen etuosa
Koneella ajo
Moottorin sammutus
Vetopyörät pyörivät itsenäisesti akselien hydraulimoottorien
voimasta. Toinen puoli voi pyöriä taaksepäin toisen puolen
pyöriessä eteenpäin, jolloin kone pyörii paikallaan kääntymisen
sijaan. Tämä parantaa huomattavasti koneen ohjattavuutta,
mutta saattaa vaatia jonkin verran totuttelua.
1. Vapauta terät siirtämällä teräkytkin POIS-asentoon
(Kuva 20).
2. Siirrä kaasuvipu NOPEA-asentoon.
3. Käännä virta-avain PYSÄYTYS -asentoon ja irrota avain.
Kaasuvivulla säädetään moottorin pyörintänopeutta (1/min).
Aseta kaasuvipu NOPEA-asentoon, jolloin suorituskyky on
parhaimmillaan. Leikkaa aina täydellä kaasulla.
VAROITUS
Kone saattaa pyörähtää paikallaan hyvin nopeasti,
jolloin koneen hallinta saatetaan menettää ja
seurauksena voi olla henkilövahinko tai laitevaurio.
• Ole varovainen kääntyessäsi.
• Hidasta konetta ennen jyrkkiä käännöksiä.
Ajaminen eteenpäin
Huomaa: Moottori sammuu, jos liikkeenohjausvipuja
siirretään seisontajarrun ollessa kytkettynä.
20
Kun haluat pysähtyä, vedä liikkeenohjausvivut
VAPAA -asentoon.
1. Vapauta seisontajarru. Katso kohta Seisontajarrun
vapautus (sivu 18).
2. Siirrä liikkeenohjausvivut keskelle, lukitsemattomaan
asentoon.
3. Kun haluat ajaa eteenpäin, työnnä liikkeenohjausvipuja
hitaasti eteenpäin (Kuva 24).
G008953
g008953
Kuva 25
Smart SpeedTM
-ohjausjärjestelmän käyttö
Smart SpeedTM -ohjausjärjestelmän vipu sijaitsee kuljettajan
istuimen oikealla puolella (Kuva 26). Sen avulla kuljettaja voi
valita jonkin kolmesta ajonopeusalueesta: viimeistely, hinaus
tai leikkaus.
G008952
g008952
Kuva 24
Taaksepäin ajo
1. Siirrä liikkeenohjausvivut keskelle, lukitsemattomaan
asentoon.
2. Kun haluat ajaa taaksepäin, vedä liikkeenohjausvipuja
hitaasti taaksepäin (Kuva 25).
g197125
Kuva 26
1. Smart Speed -vipu
Nopeutta vaihdetaan seuraavasti:
1. Siirrä liikkeenohjausvivut Vapaa-asentoon ja ulospäin
LUKITTU VAPAA -asentoon.
2. Vapauta teräkytkin.
3. Säädä vipu haluamaasi asentoon.
Seuraavat ovat vain suosituksia. Säädöt vaihtelevat
ruohotyypin, ruohon sisältämän kosteuden sekä ruohon
korkeuden mukaan.
21
Suositeltu
käyttö:
Reunus
Pysäköinti
X
Märkä,
painava
ruoho
X
Koulutus
X
Hinaus
HENGENVAARA
Leikkuu
Ellei suuntainta, poistolevyä tai ruohonkerääjää
ole asennettu, liikkuvat terät ja ilmaan sinkoutuvat
roskat saattavat vahingoittaa käyttäjää tai sivullisia.
Teräkosketus tai ulossinkoutuva jäte voi aiheuttaa
loukkaantumisen tai kuoleman.
Ruohon
keräys
X
Levitys
X
• Älä koskaan irrota suuntainta leikkurista, sillä se
ohjaa materiaalin nurmea kohti. Jos suuntain
vaurioituu, vaihda se heti.
Tavallinen
leikkuu
X
Kuljetus
X
• Älä koskaan pane käsiä tai jalkoja leikkurin alle.
• Siirrä teräkytkin (voimanulosotto)
POIS-asentoon, käännä virta-avain
PYSÄYTYS-asentoon ja irrota avain aina ennen
poistoalueen tai leikkuuterien puhdistusta.
Reunus
Tämä on pienin nopeus. Tätä nopeutta suositellaan seuraaviin:
• Pysäköinti
• Märän, painavan ruohon leikkuu
• Koulutus
• Varmista, että suuntain on ala-asennossa.
Leikkuukorkeuden säätö
Laitteessa on leikkuupöydän nostopoljinjärjestelmä.
Leikkuupöydän voi polkimella nostaa tilapäisesti esteen
välttämiseksi tai lukita ylimmän leikkuukorkeuden asentoon
tai kuljetusasentoon. Leikkuupöydän voi lukita haluttuun
leikkuukorkeuteen leikkuukorkeusvivun ja jalkapolkimen
avulla.
Hinaus
Tämä on keskinopeus. Tätä nopeutta suositellaan seuraaviin:
• Ruohon keräys
• Levitys
Leikkuu
Leikkuupöydän nostopoljinjärjestelmän käyttö
Tämä on suurin nopeus. Tätä nopeutta suositellaan seuraaviin:
• Tavallinen leikkuu
• Koneen kuljetus
• Nosta leikkuupöytä painamalla leikkuupöydän nostopoljin
alas. Pidä poljin painettuna, kunnes leikkuupöytä lukittuu
kuljetusasentoon (Kuva 27).
Koneen pysäytys
• Vapauta kuljetuslukko painamalla leikkuupöydän
Kun haluat pysäyttää koneen, siirrä liikkeenohjausvivut
Vapaa-asentoon ja sitten lukittuun asentoon, vapauta
teräkytkin (voimanulosotto) ja käännä virta-avain
PYSÄYTYS -asentoon.
nostopoljinta jalalla ja vetämällä kuljetuslukon kahvaa
taakse (Kuva 27).
Kytke seisontajarru, kun poistut koneelta. Katso kohta
Seisontajarrun kytkentä (sivu 18). Muista irrottaa virta-avain
virtalukosta.
VAROITUS
Lapset ja sivulliset voivat loukkaantua, jos he
siirtävät tai yrittävät käyttää konetta sen ollessa
ilman valvontaa.
Muista irrottaa virta-avain ja kytkeä seisontajarru
aina, kun jätät koneen ilman valvontaa, vaikka vain
muutamaksi minuutiksi.
Sivuheiton käyttö
Leikkurissa on kääntyvä suuntain, joka levittää leikkuujätteen
sivulle ja alas nurmeen päin.
22
g188850
Kuva 28
1. Leikkuupöydän nostopoljin 3. Tappi
2. Kahva
4. Leikkuukorkeusasennot
g024409
g024409
Kuva 27
Kuljetuslukon asento
Nurmisuojarullien säätö
Leikkuukorkeutta säädettäessä on suositeltavaa samalla säätää
nurmisuojarullien korkeus.
Leikkuukorkeuden säätö
1. Vapauta teräkytkin (voimanulosotto), siirrä
liikkeenohjausvivut LUKITTU VAPAA -asentoon ja kytke
seisontajarru.
Leikkuukorkeudeksi voidaan säätää 38–114 mm (6 mm:n
välein) siirtämällä leikkuukorkeustappia eri reikiin.
1. Paina leikkuupöydän nostopoljinta jalalla ja nosta
leikkuupöytä kuljetuslukon asentoon (myös 114 mm:n
leikkuukorkeusasento) kuvan mukaisesti (Kuva 28).
2. Sammuta moottori, irrota avain ja odota, että kaikki
liikkuvat osat ovat pysähtyneet, ennen kuin poistut
käyttäjän paikalta.
2. Kun haluat säätää korkeutta, irrota tappi
leikkuukorkeuden kannattimesta (Kuva 28).
3. Säädä nurmisuojarullat kuvan mukaisesti (Kuva 29).
3. Valitse leikkuukorkeuden säätöjärjestelmästä haluttua
leikkuukorkeutta vastaava reikä ja työnnä tappi reikään
(Kuva 28).
4. Vapauta kuljetuslukko painamalla leikkuupöydän
nostopoljinta jalalla ja vetämällä kahvaa taakse (Kuva
27).
5. Laske leikkuupöytää hitaasti, kunnes vipu koskettaa
tappia.
g029955
g029955
Kuva 29
1. Nurmisuojarulla
4. Laippamutteri
2. Välikappale
5. Pultti
3. Holkki
23
122 cm:n leikkuupöydän
muunto sivuheittotilaan
6. Irrota vasen levitin leikkuupöydästä kuvan mukaan
(Kuva 30).
7. Irrota kaksi lukkopulttia (5/16 × 3/4 tuumaa) ja kaksi
lukkomutteria (5/16 tuumaa), joilla koottu oikea levitin
ja levittimen suojus on kiinnitetty leikkuupöytään (Kuva
31).
Tämän koneen mukana toimitettu leikkuupöytä ja leikkuuterät
on suunniteltu optimaaliseen leikkuujätteen levitykseen ja
sivulle poistoon.
Asenna kiinnitystarvikkeet samoihin leikkuupöydän reikiin,
joista ne alun perin irrotettiin. Tällä varmistetaan, että reikiä
ei jää avoimiksi leikkuupöydän käytön aikana.
HENGENVAARA
Leikkurissa olevien avoimien reikien kautta voi
sinkoutua roskia. Leikkurin rei’stä sinkoutuvat
roskat voivat aiheuttaa loukkaantumisen.
• Älä koskaan käytä leikkuria, jonka kaikkiin
leikkuukotelon reikiin ei ole asennettu suojuksia.
• Asenna kiinnitystarvikkeet kiinnitysreikiin, kun
levitin on irrotettu.
g191136
Kuva 31
Levittimen irrotus
1. Pysäköi kone tasaiselle alustalle ja vapauta teräkytkin.
2. Siirrä liikkeenohjausvivut ulospäin LUKITTU VAPAA
-asentoon, kytke seisontajarru, sammuta moottori,
irrota virta-avain ja odota, että kaikki liikkuvat osat
pysähtyvät, ennen kuin poistut käyttäjän paikalta.
1. Lukkopultti (5/16 ×
3/4 tuumaa)
3. Oikea levitin
2. Lukkomutteri
(5/16 tuumaa)
4. Levittimen suojus
8. Irrota kaksi lukkomutteria (5/16 tuumaa), jotka on
kiinnitetty oikean levittimen hitsattuihin tappeihin
leikkuupöydän yläosassa keskellä ja keskiosasta oikealla
(Kuva 32).
3. Irrota leikkuupöytä. Katso kohta Leikkuupöydän
irrotus (sivu 46).
Huomaa: Irrota oikeanpuoleinen levitin
leikkuupöydästä.
4. Irrota kaksi lukkomutteria (5/16 tuumaa), jotka on
kiinnitetty vasemman levittimen hitsattuihin tappeihin
leikkuupöydän yläosassa keskellä ja keskiosasta
vasemmalla (Kuva 30).
1
1
1
4
2
2
G011149
3
g011149
1. Lukkomutteri
(5/16 tuumaa)
3. Vasen levitin
2. Lukkopultti (5/16 × 3/4
tuumaa)
4. Kiinnitystarvikkeiden
asennuskohta
G010704
3
Kuva 30
g010704
Kuva 32
1. Lukkomutteri
(5/16 tuumaa)
3. Hitsatut tapit (oikea levitin)
2. Oikea levitin
5. Irrota leikkuupöydän sivuseinämästä lukkopultti
ja lukkomutteri, joilla vasen levitin on kiinnitetty
leikkuupöytään.
9. Paikanna ohjauslevy irto-osien pussissa ja irrota
kiinnitystarvikkeet heittolevyn takarei’istä (Kuva 33).
24
4. Irrota kolme lukkomutteria (5/16 tuumaa), jotka on
kiinnitetty vasemmanpuoleisen levittimen hitsattuihin
tappeihin leikkuupöydän yläosassa keskellä, keskiosasta
vasemmalla ja vasemmalla (Kuva 34).
1
1
4
2
Kuva 33
1. Lukkopultit (vanhat)
3. Ohjauslevy (irrallaan)
2. Heittolevyn takareiät
4. Lukkomutterit (vanhat)
G011149
3
g190734
g011149
Kuva 34
1. Lukkomutteri
(5/16 tuumaa)
3. Vasen levitin
2. Lukkopultti (5/16 × 3/4
tuumaa)
4. Kiinnitystarvikkeiden
asennuskohta
10. Asenna levitin leikkuupöydän sivuheittoaukkoon.
11. Kiinnitä ohjauslevy leikkuupöytään irrotetuilla
kiinnitystarvikkeilla.
5. Irrota leikkuupöydän sivuseinämästä lukkopultti
ja lukkomutteri, joilla vasen levitin on kiinnitetty
leikkuupöytään (Kuva 34).
12. Asenna leikkuupöytä. Katso kohta Leikkuupöydän
asentaminen (sivu 47).
6. Irrota vasen levitin leikkuupöydästä (Kuva 34).
7. Paikanna kaksi pulttia irto-osissa, käytä olemassa olevia
lukkomuttereita ja asenna nämä kiinnitystarvikkeet
kuvan (Kuva 34) reikiin leikkuupöydässä, jotta niistä
ei lennä roskia.
137 cm:n leikkuupöydän
muunto sivuheittotilaan
Asenna kiinnitystarvikkeet samoihin leikkuupöydän reikiin,
joista ne irrotettiin. Tällä varmistetaan, että reikiä ei jää
avoimiksi leikkuupöydän käytön aikana.
Huomaa: Asenna pultti ylös leikkuupöydän alapuolen
läpi ja kiinnitä se yläpuolelta vanhalla lukkomutterilla.
VAARA
HENGENVAARA
Leikkurissa olevien avoimien reikien kautta
lentää roskia, mikä voi johtaa vakavaan
loukkaantumiseen.
Leikkurissa olevien avoimien reikien kautta voi
sinkoutua roskia. Leikkurin rei’stä sinkoutuvat
roskat voivat aiheuttaa loukkaantumisen.
• Älä koskaan käytä leikkuria ilman,
että leikkuukotelon kaikkiin reikiin on
asennettu suojukset.
• Älä koskaan käytä leikkuria, jonka kaikkiin
leikkuukotelon reikiin ei ole asennettu suojuksia.
• Asenna kiinnitystarvikkeet asennusaukkoihin,
kun irrotat levittimen.
• Asenna suojukset asennusaukkoihin, kun
irrotat levittimen.
Levittimen irrotus
8. Irrota leikkuupöydän takaseinämästä lukkopultti (5/16
× 3/4 tuumaa) ja lukkomutteri (5/16 tuumaa), joilla
levitin on kiinnitetty leikkuupöytään (Kuva 35).
1. Pysäköi kone tasaiselle alustalle ja vapauta teräkytkin.
2. Siirrä liikkeenohjausvivut ulospäin LUKITTU VAPAA
-asentoon, kytke seisontajarru, sammuta moottori,
irrota virta-avain ja odota, että kaikki liikkuvat osat
pysähtyvät, ennen kuin poistut käyttäjän paikalta.
3. Irrota leikkuupöytä. Katso kohta Leikkuupöydän
irrotus (sivu 46).
25
1
2
G010704
3
g010704
Kuva 36
g190737
Kuva 35
1. Lukkomutteri
(5/16 tuumaa)
3. Hitsatut tapit (oikea levitin)
1. Lukkomutterit, heittolevyn
etuosa (asenna levittimen
irrotuksen jälkeen)
5. Levittimen suojus,
137 cm:n leikkuupöydät
2. Kuusiokantapultti,
leikkuupöydän etureikä
(asenna levittimen
irrotuksen jälkeen)
6. Lukkomutteri
(5/16 tuumaa)
12. Irrota lukkopultti ja lukkomutteri, joilla oikea levitin
on kiinnitetty leikkuupöydän yläosaan, ja irrota oikea
levitin leikkuupöydästä (Kuva 36).
3. Lukkomutteri,
leikkuupöydän etureikä
(asenna levittimen
irrotuksen jälkeen)
7. Lukkopultti (5/16 × 3/4
tuumaa)
13. Asenna aikaisemmin irrotetut kiinnitystarvikkeet
poistolevyn etuosan reikiin ja leikkuupöydän etureikään
(Kuva 35).
2. Oikea levitin
14. Paikanna ohjauslevy irto-osien pussissa, irrota
kiinnitystarvikkeet heittolevyn takarei’istä ja asenna
ohjauslevy sivuheittoaukkoon leikkuupöydässä (Kuva
37).
4. Lukkopultit, heittolevyn
etuosa (asenna levittimen
irrotuksen jälkeen)
9. Paikanna sivuheittoaukon etureunan levittimen suojus
(Kuva 35).
10. Irrota kiinnitystarvikkeet, joilla levittimen suojus ja
oikea levitin on kiinnitetty leikkuupöytään (Kuva 35).
Huomaa: Irrota levittimen suojus ja pidä kaikki
kiinnitystarvikkeet tallessa.
11. Irrota kaksi lukkomutteria (5/16 tuumaa), jotka on
kiinnitetty oikeanpuoleisen levittimen hitsattuihin
tappeihin leikkuupöydän yläosassa keskellä ja
keskiosasta oikealla (Kuva 36).
g190735
Kuva 37
26
1. Lukkopultit
3. Ohjauslevy
2. Heittolevyn takareiät
4. Lukkomutterit
Leikkuusuunnan vaihto
15. Kiinnitä ohjauslevy leikkuupöytään irrotetuilla
kiinnitystarvikkeilla.
Vaihtele leikkuusuuntaa, jotta ruoho pysyy pystyssä. Tämä
helpottaa myös leikkuujätteen levittämistä, joka puolestaan
edistää maatumista ja lannoitusta.
16. Asenna leikkuupöytä. Katso kohta Leikkuupöydän
asentaminen (sivu 47).
Leikkaaminen sopivin aikavälein
Lisälaitteiden ja -varusteiden
käyttö
Ruoho kasvaa eri nopeudella eri vuodenaikoina.
Leikkuukorkeus voidaan pitää samana leikkaamalla ruoho
useammin keväällä. Vähennä leikkuukertoja keskikesällä,
jolloin ruohon kasvu hidastuu. Jos ruohoa ei jostain
syystä voida leikata pitkähköön aikaan, käytä ensin korkeaa
leikkuukorkeutta. Leikkaa ruoho sitten uudelleen parin päivän
kuluttua alemmalla korkeusasetuksella.
Käytä ainoastaan Toron hyväksymiä lisälaitteita ja -varusteita.
Jos moottorinsuojukseen kiinnitetään sanko, se on
kiinnitettävä nailonhihnalla.
Tärkeää: Sangon paino vaikuttaa koneen vakauteen.
Jos moottorinsuojukseen kiinnitetyn sangon sisältö
painaa oheisessa taulukossa mainittua painoa enemmän,
koneeseen on asennettava sangon tukisarja.
Hitaamman leikkuunopeuden käyttö
Leikkuujäljen parantamiseksi ajonopeutta kannattaa hidastaa
tietyissä olosuhteissa.
Ota yhteys valtuutettuun Toro-huoltoon.
Leikkuupöydän koko
Sangon enimmäispaino
ilman sangon tukisarjaa
Varo leikkaamasta ruohoa liian lyhyeksi
122 cm:n leikkuupöytä
1,1 kg
Suurenna leikkuukorkeutta epätasaista nurmea leikattaessa,
jotta nurmi ei leikkaudu paljaaksi.
137 cm:n leikkuupöytä
1,1 kg
Koneen pysäytys
Käyttövihjeitä
Jos koneen liike eteenpäin on pysäytettävä kesken leikkuun,
nurmikolle saattaa pudota kasa leikkuujätettä. Jotta näin ei
kävisi, siirry aiemmin leikatulle alueelle terät kytkettyinä tai
vapauta leikkuupöytä eteenpäin ajaessasi.
Kaasun Nopea-asetuksen käyttö
Leikkuujälki ja ilmanvaihto ovat parhaimmillaan, kun
moottoria käytetään NOPEA-asetuksella. Ilmaa tarvitaan,
jotta ruoho saataisiin leikattua huolellisesti. Älä siis säädä
leikkuukorkeutta liian alas ja älä anna leikkaamattoman
ruohon ympäröidä leikkuria kokonaan. Huolehdi, että
leikkurin toinen sivu on leikatun nurmen päällä, jolloin
leikkuriin pääsee ilmaa.
Leikkuukoneen alapuolen puhtaanapito
Poista leikkuujätteet ja lika leikkurin alapuolelta aina käytön
jälkeen. Jos leikkurin sisälle kertyy ruohoa, leikkuujäljestä
tulee ennen pitkää epätyydyttävä.
Terien huolto
Pidä terä terävänä koko leikkuukauden ajan. Terävä
terä leikkaa ruohon siistimmin ruohonkorsia repimättä.
Repeytymien vuoksi ruohon reunat muuttuvat ruskeiksi, mikä
heikentää kasvua ja altistaa kasvisairauksille. Tarkista aina
käytön jälkeen, että leikkuuterät ovat terävät ja että ne eivät
ole kuluneet tai vaurioituneet. Viilaa mahdolliset lovet pois
ja teroita terät tarpeen mukaan. Jos terä on vaurioitunut tai
kulunut, vaihda se aitoon Toro-vaihtoterään.
Ruohon leikkaus ensimmäisen kerran
Varmista, ettei leikkuri leikkaa nurmen mahdollisia epätasaisia
kohtia paljaaksi, leikkaamalla ruoho hieman tavallista
pidemmäksi. Aikaisemmin käytetty leikkuukorkeus on
kuitenkin yleensä sopivin. Kun leikattava ruoho on yli 15 cm:n
pituista, hyvä leikkuujälki voidaan varmistaa leikkaamalla se
kaksi kertaa.
Käytön jälkeen
Kolmasosan leikkaus ruohon
pituudesta
Turvallisuus käytön jälkeen
Ruohonkorren pituudesta kannattaa leikata vain noin
kolmasosa. Suuremman määrän leikkaamista ei suositella,
ellei ruoho ole harvaa tai ole myöhäinen syksy, jolloin ruoho
kasvaa hitaammin.
Yleinen turvallisuus
• Vähennä tulipalon vaaraa poistamalla ruoho ja leikkuujäte
leikkuuyksiköistä, äänenvaimentimista ja moottoritilasta.
Puhdista öljy- ja polttoaineroiskeet.
27
• Sulje polttoaineen sulkuventtiili ennen koneen varastointia
tai kuljetusta.
• Kytke lisälaitteen käyttö pois aina, kun kuljetat konetta
tai kun sitä ei käytetä.
• Käytä täysleveää ramppia lastatessasi konetta perävaunuun
tai kuorma-autoon.
• Kiinnitä kone tiukasti hihnoilla, ketjuilla, kaapeleilla
tai köysillä. Etu- ja takahihnat on suunnattava alas- ja
ulospäin koneesta.
• Anna moottorin jäähtyä, ennen kuin varastoit laitteen
suljettuun tilaan.
• Älä säilytä konetta tai polttoainesäiliötä tilassa, jossa
on avotuli, kipinöitä tai varmistusliekki (esimerkiksi
vedenlämmitin tai muu vastaava laite).
Koneen työntäminen käsin
g188854
Kuva 38
Tärkeää: Työnnä konetta aina käsin Älä koskaan hinaa
konetta, koska se voi vaurioitua.
1. Ohitusvipu
Koneen työntäminen
2. Vivun asento koneen
työntämistä varten
3. Vivun asento koneen
käyttöä varten
1. Pysäköi kone tasaiselle alustalle ja vapauta teräkytkin.
2. Kytke seisontajarru, sammuta moottori ja odota, että
kaikki liikkuvat osat ovat pysähtyneet, ennen kuin
poistut käyttäjän paikalta.
Koneen käyttö
Siirrä ohitusvipuja taaksepäin aukon läpi ja lukitse ne
paikoilleen kuvan mukaisesti (Kuva 38).
3. Paikanna ohitusvivut rungossa moottorin molemmilla
puolilla.
Huomaa: Tee sama kummallekin vivulle.
4. Siirrä ohitusvipuja eteenpäin aukon läpi ja lukitse ne
paikoilleen painamalla alas (Kuva 38).
Koneen kuljetus
Huomaa: Tee sama kummallekin vivulle.
Käytä koneen kuljetukseen raskaaseen käyttöön tarkoitettua
perävaunua tai kuorma-autoa. Varmista, että perävaunussa tai
kuorma-autossa on kaikki lain vaatimat jarrut, valot ja merkit.
Lue huolellisesti kaikki turvaohjeet. Nämä tiedot auttavat
suojaamaan sinua, perhettäsi, lemmikkejäsi ja sivullisia
loukkaantumiselta.
5. Vapauta seisontajarru.
Huomaa: Älä käynnistä konetta.
VAARA
Kaduilla ja teillä ajaminen ilman suuntavilkkuja,
valoja, heijastavia merkintöjä tai hitaan ajoneuvon
merkkiä on vaarallista ja saattaa aiheuttaa
henkilövahinkoihin johtavan onnettomuuden.
Älä aja koneella julkisella tiellä tai kadulla.
1. Jos käytät perävaunua, kiinnitä se vetoajoneuvoon ja
käytä turvaketjuja.
2. Jos mahdollista, yhdistä perävaunun jarrut.
3. Lastaa kone perävaunuun tai kuorma-autoon.
4. Sammuta moottori, irrota avain, kytke seisontajarru
ja sulje polttoaineventtiili.
28
5. Kiinnitä kone etukääntöpyörien ja takapuskurin lähellä
(Kuva 39).
VAARA
Koneen lastaaminen perävaunuun tai
kuorma-autoon lisää kaatumisen mahdollisuutta,
mikä voi aiheuttaa vakavan loukkaantumisen tai
kuoleman (Kuva 41).
• Ole erittäin varovainen käyttäessäsi konetta
rampilla.
• Käytä vain täysleveää ramppia. Älä käytä erillisiä
ramppeja koneen molemmilla puolilla.
g027708
• Rampin ja maan tai rampin ja perävaunun tai
kuorma-auton välinen kulma ei saa olla yli
15 astetta.
Kuva 39
• Varmista, että rampin pituus on vähintään
neljä kertaa pidempi kuin perävaunun tai
kuorma-auton lavan korkeus maahan. Näin
varmistetaan, että rampin kulma tasaiseen
maahan ei ylitä 15:ta astetta.
Koneen lastaus
Ole erittäin varovainen lastatessasi konetta perävaunuun
tai kuorma-autoon ja poistaessasi konetta niistä. Käytä
toimenpiteeseen täysleveää ramppia, joka on konetta
leveämpi. Peruuta kone ylös ramppia ja aja eteenpäin alas
ramppia (Kuva 40).
• Peruutusrampit ja eteenpäin alas ajettavat
rampit.
• Vältä äkillistä kiihdytystä tai hidastusta konetta
rampilla ajettaessa, sillä tämä voi aiheuttaa
hallinnan menetyksen tai kaatumisen.
g027995
Kuva 40
1. Aja ramppia ylös
peruuttamalla.
2. Aja ramppia alas etupuoli
edellä.
Tärkeää: Älä käytä kapeita erillisiä ramppeja koneen
molemmilla puolilla.
29
1
2
6
g027996
5
g027996
Kuva 41
1. Täysleveä ramppi
säilytysasennossa
2. Sivunäkymä
täysleveästä rampista
lastausasennossa
3. Enintään 15 astetta
4. Ramppi on vähintään
4 kertaa pidempi
kuin perävaunun tai
kuorma-auton lavan
korkeus maahan
5. H= perävaunun tai
kuorma-auton lavan
korkeus maahan
6. Perävaunu
30
Kunnossapito
Huomaa: Koneen vasen ja oikea puoli määritellään normaalista käyttöasennosta käsin.
Kunnossapitotaulukko
Huoltoväli
5 ensimmäisen käyttötunnin
jälkeen
Huoltotoimenpide
• Vaihda moottoriöljy.
Aina ennen käyttöä tai
päivittäin
•
•
•
•
•
•
Tarkista turvajärjestelmän toiminta.
Tarkista, ettei ilmanpuhdistimessa ole likaisia, löystyneitä tai vaurioituneita osia.
Tarkista moottoriöljyn määrä.
Puhdista ilmanottoritilä.
Tarkasta terät.
Tarkista, ettei suuntaimessa ole vaurioita.
Jokaisen käytön jälkeen
• Puhdista leikkuupöydän kotelo.
25 käyttötunnin välein
• Puhdista ilmanpuhdistimen vaahtomuovipanos (useammin pölyisissä ja likaisissa
olosuhteissa).
• Tarkista rengaspaine.
• Tarkista, ettei hihnassa ole kulumia tai murtumia.
100 käyttötunnin välein
• Vaihda ilmanpuhdistimen vaahtomuovipanos (useammin pölyisissä ja likaisissa
olosuhteissa).
• Huolla ilmanpuhdistimen paperipanos (useammin pölyisissä ja likaisissa
olosuhteissa).
• Vaihda moottoriöljy (useammin pölyisissä ja likaisissa olosuhteissa).
• Vaihda öljynsuodatin (useammin pölyisissä ja likaisissa olosuhteissa).
• Tarkista sytytystulpat.
• Tarkasta polttoaineputken suodatin.
200 käyttötunnin välein
• Vaihda ilmanpuhdistimen paperipanos (useammin pölyisissä ja likaisissa
olosuhteissa).
• Vaihda sytytystulpat.
• Vaihda polttoaineputken suodatin.
Ennen varastointia
• Lataa akku ja irrota akun kaapelit.
• Tee kaikki yllä mainitut huoltotoimenpiteet ennen varastointia.
• Maalaa kuluneet pinnat.
VAROITUS
Jos avain jätetään avainkytkimeen, joku voi vahingossa käynnistää moottorin ja vahingoittaa vakavasti
lähellä olijoita.
Irrota avain avainkytkimestä ennen huoltoa.
31
Huoltoa edeltävät
toimenpiteet
Leikkuupöydän verhon
vapautus
Löysää verhon kaksi alapulttia, jotta pääset käsiksi
leikkuupöydän yläosaan (Kuva 42).
Kunnossapito- ja
varastointiturvallisuus
• Tee seuraavat toimenpiteet ennen koneen korjaamista:
– Vapauta käytöt.
– Kytke seisontajarru.
– Sammuta moottori ja irrota virta-avain.
– Irrota sytytystulpan johto.
• Pysäköi kone tasaiselle alustalle.
• Poista ruoho ja leikkuujäte leikkuuyksiköstä,
käyttöpyöristä, äänenvaimentimista ja moottorista
tulipalon estämiseksi.
g027794
• Puhdista öljy- ja polttoaineroiskeet.
• Anna moottorin jäähtyä ennen koneen varastointia.
• Älä säilytä konetta tai polttoainetta lähellä avotulta tai
Kuva 42
1. Alin pultti
tyhjennä polttoainetta sisätiloissa.
2. Verho
Huomaa: Kiinnitä verho huollon jälkeen kiristämällä pultit.
• Älä anna tehtävään kouluttamattomien henkilöiden
huoltaa konetta.
• Tue kone tai sen osat tarvittaessa pukkien avulla.
• Vapauta paine huolellisesti osista, joihin on varastoitunut
energiaa.
• Irrota akku tai vedä johto irti sytytystulpasta ennen
minkäänlaisia huoltotoimia. Irrota kaapeli ensin
miinusnavasta ja vasta sitten plusnavasta. Kytke ensin
plusnavan akkukenkä ja vasta sitten miinusnavan
akkukenkä.
• Ole varovainen, kun tarkastat teriä. Kiedo terien ympärille
esimerkiksi kangas tai käytä pehmustettuja paksuja
suojakäsineitä ja ole varovainen, kun huollat teriä. Älä
suorista tai hitsaa teriä, vaan vaihda ne.
• Pidä kädet ja jalat etäällä liikkuvista osista. Älä tee säätöjä
moottorin ollessa käynnissä, jos mahdollista.
• Pidä kaikki osat hyvässä kunnossa ja kaikkien laitteiden
kiinnitykset tiukalla, varsinkin terien kiinnityspultit.
Vaihda kaikki kuluneet tai vaurioituneet tarrat.
• Älä koskaan yritä muuttaa turvalaitteiden käyttötarkoitusta
tai vähentää turvalaitteen tarjoamaa suojaa. Tarkista
säännöllisesti, että ne toimivat asianmukaisesti.
• Käytä vain aitoja Toro-varaosia ja -lisävarusteita, jotta
kone toimisi parhaalla mahdollisella tavalla ja sen
turvasertifiointi pysyisi voimassa. Muiden valmistajien
varaosat ja lisävarusteet voivat osoittautua vaarallisiksi, ja
niiden käyttö voi johtaa tuotteen takuun raukeamiseen.
• Tarkista seisontajarrun toiminta säännöllisesti. Säädä ja
huolla tarvittaessa.
32
Moottorin huolto
VAARA
Kosketus kuumiin osiin voi aiheuttaa tapaturman.
Pidä kädet, jalat, kasvot, vaatteet ja muut kehonosat
etäällä äänenvaimentimesta ja muista kuumista
pinnoista.
g027800
Moottorin turvallinen käyttö
g027800
Moottori on sammutettava ennen öljyn tarkistusta tai lisäystä
kampikammioon.
Ilmanpuhdistimen huolto
Huoltoväli: Aina ennen käyttöä tai päivittäin
Huomaa: Huolla ilmanpuhdistin useammin (muutaman
tunnin välein), jos käyttöolosuhteet ovat erittäin pölyiset tai
hiekkaiset.
Panosten irrottaminen
1. Pysäköi kone tasaiselle alustalle ja vapauta teräkytkin
(PTO).
g027801
g027801
Kuva 43
2. Kytke seisontajarru, sammuta moottori, irrota
virta-avain ja odota, että kaikki liikkuvat osat ovat
pysähtyneet, ennen kuin poistut käyttäjän paikalta.
5. Irrota vaahtomuovipanos paperipanoksesta (Kuva 44).
3. Puhdista ilmanpuhdistimen suojuksen ympäristö, jotta
likaa ei pääse moottoriin aiheuttamaan vahinkoa.
4. Nosta suojus ja käännä ilmanpuhdistinjärjestelmä pois
moottorista (Kuva 43).
g027802
g027802
Kuva 44
Vaahtomuovipanoksen huolto
Huoltoväli: 25 käyttötunnin välein/Kuukausittain
(kumpi saavutetaan ensin)—Puhdista
ilmanpuhdistimen vaahtomuovipanos
(useammin pölyisissä ja likaisissa
olosuhteissa).
100 käyttötunnin välein/Vuosittain (kumpi saavutetaan
ensin)—Vaihda ilmanpuhdistimen vaahtomuovipanos
(useammin pölyisissä ja likaisissa olosuhteissa).
Pese vaahtomuovipanos vedellä ja vaihda se, jos se on
vaurioitunut.
33
Paperipanoksen huolto
Tärkeää: Jos moottorin kampikammioon laitetaan
liikaa tai liian vähän öljyä ja moottoria käytetään,
moottori saattaa vaurioitua.
Huoltoväli: 100 käyttötunnin välein/Vuosittain
(kumpi saavutetaan ensin)—Huolla
ilmanpuhdistimen paperipanos
(useammin pölyisissä ja likaisissa
olosuhteissa).
1. Pysäköi kone tasaiselle alustalle, vapauta teräkytkin,
sammuta moottori, kytke seisontajarru ja irrota
virta-avain virtalukosta.
2. Varmista, että moottori on sammunut, tasassa ja
jäähtynyt, jotta öljy on ehtinyt valua öljypohjaan.
200 käyttötunnin välein/Kahden vuoden välein
(kumpi saavutetaan ensin)—Vaihda ilmanpuhdistimen
paperipanos (useammin pölyisissä ja likaisissa
olosuhteissa).
3. Puhdista öljyntäyttökorkin ja mittatikun ympäristö
ennen korkin irrottamista, jotta moottoriin ei pääse
likaa, leikkuujätteitä tai muita roskia (Kuva 46).
1. Naputa panosta kevyesti tasaista pintaa vasten, jotta
pöly ja lika irtoavat siitä.
4. Sammuta moottori, irrota avain ja odota, että kaikki
liikkuvat osat ovat pysähtyneet, ennen kuin poistut
käyttäjän paikalta.
2. Tarkista, ettei panos ole repeytynyt, ettei siinä ole
öljykalvoa ja ettei tiiviste ole vaurioitunut.
Tärkeää: Älä puhdista paperipanosta paineilmalla
tai nesteillä, kuten liuotinaineella, bensiinillä tai
paloöljyllä. Paperipanos on vaihdettava, jos se
on vaurioitunut tai jos sitä ei voida puhdistaa
kunnolla.
Moottoriöljyn huolto
Öljylaatu: pesevä öljy (API-huoltoluokitus SF, SG, SH, SJ
tai SL).
Kampikammion tilavuus: 2,4 l suodattimen kanssa
Viskositeetti: Katso seuraava taulukko.
SAE 30
SAE 5W -30, 10W -30
SYNTHETIC 5W -20, 5W -30, 10W -30
g029683
g029683
Kuva 45
Moottoriöljyn määrän tarkistus
Huoltoväli: Aina ennen käyttöä tai päivittäin
g193541
Kuva 46
Huomaa: Tarkista öljymäärä moottorin ollessa kylmä.
VAARA
Kosketus kuumiin osiin voi aiheuttaa tapaturman.
Pidä kädet, jalat, kasvot, vaatteet ja muut kehonosat
etäällä äänenvaimentimesta ja muista kuumista
pinnoista.
34
Moottoriöljyn ja öljynsuodattimen
vaihto
Huoltoväli: 5 ensimmäisen käyttötunnin jälkeen/Ensimmäisen kuukauden jälkeen (kumpi
saavutetaan ensin)—Vaihda moottoriöljy.
100 käyttötunnin välein/Vuosittain (kumpi saavutetaan
ensin)—Vaihda moottoriöljy (useammin pölyisissä ja
likaisissa olosuhteissa).
100 käyttötunnin välein/Vuosittain (kumpi saavutetaan
ensin)—Vaihda öljynsuodatin (useammin pölyisissä
ja likaisissa olosuhteissa).
g027799
g027799
A
Huomaa: Vaihda moottorin öljynsuodatin useammin, jos
käyttöolosuhteet ovat erittäin pölyiset tai hiekkaiset.
B
Huomaa: Toimita käytetty öljy jälleenkäsittelylaitoksen
hävitettäväksi.
1. Pysäköi kone tasaiselle alustalle, jotta kaikki öljy
tyhjenee.
C
2. Vapauta voimanulosotto ja varmista, että seisontajarru
on kytkettynä.
3. Sammuta moottori, irrota avain ja odota, että kaikki
liikkuvat osat ovat pysähtyneet, ennen kuin poistut
käyttäjän paikalta.
4. Tyhjennä moottoriöljy.
D
E
F
G
H
g029570
g029570
Kuva 47
35
5. Vaihda moottorin öljynsuodatin (Kuva 48).
Huomaa: Varmista, että öljynsuodattimen tiiviste
koskettaa moottoria, ja käännä sitten suodatinta vielä
3/4 kierrosta.
A
B
C
D
E
F
g193530
Kuva 49
Sytytystulpan huolto
Huoltoväli: 100 käyttötunnin välein/Vuosittain
(kumpi saavutetaan ensin)—Tarkista
sytytystulpat.
3/4
g027477
200 käyttötunnin välein/Kahden vuoden välein (kumpi
saavutetaan ensin)—Vaihda sytytystulpat.
g027477
Kuva 48
Varmista, että keski- ja sivuelektrodien kärkiväli on
oikea, ennen kuin asennat sytytystulpan. Irrota ja asenna
sytytystulppa käyttäen apuna sytytystulpan avainta ja tarkista
ja säädä kärkiväli kärkivälin työkalulla/rakotulkilla. Asenna
tarvittaessa uudet sytytystulpat.
6. Kaada hitaasti noin 80 % määritetystä öljymäärästä
täyttöputkeen ja lisää hitaasti siten, että sitä on
Full-merkkiin asti (Kuva 49).
Tyyppi: Champion® RN9YC tai NGK® BPR6ES
Kärkiväli: 0,76 mm
Sytytystulpan irrotus
1. Vapauta voimanulosotto ja varmista, että seisontajarru
on kytkettynä.
2. Sammuta moottori, irrota avain ja odota, että kaikki
liikkuvat osat ovat pysähtyneet, ennen kuin poistut
käyttäjän paikalta.
36
Sytytystulpan asennus
B
A
Kiristä sytytystulpat momenttiin 25–30 N·m.
B
A
g027478
g027478
Kuva 50
Huomaa: Koska sytytystulpan ympärillä on syvennys,
tehokkain puhdistustapa on puhaltaa onteloon
paineilmaa. Sytytystulppaan pääsee parhaiten käsiksi,
kun puhallinkotelo on irrotettu puhdistusta varten.
C
25-30 N-m
18.5-22.1 ft-lb
D
Sytytystulpan tarkistus
Tärkeää: Älä puhdista sytytystulppia. Sytytystulppa
tulee vaihtaa aina, kun eriste on mustunut, kun elektrodit
ovat kuluneet tai kun tulpassa on öljykalvo tai murtumia.
g027960
g027960
Kuva 52
Jos näet eristeessä vaaleanruskeata tai harmaata, moottori
toimii moitteettomasti. Jos eriste on mustunut, ilmanpuhdistin
on yleensä likainen.
Jäähdytysjärjestelmän
puhdistus
Säädä kärkiväliksi 0,76 mm.
A
B
Puhdista ilmanottoritilä ruohosta ja roskista aina ennen
käyttöä.
1. Vapauta teräkytkin ja kytke seisontajarru.
2. Sammuta moottori, irrota avain ja odota, että kaikki
liikkuvat osat ovat pysähtyneet, ennen kuin poistut
käyttäjän paikalta.
g027479
3. Irrota ilmansuodatin moottorista.
g027479
Kuva 51
4. Irrota moottorin vaippa.
5. Estä roskien pääseminen ilmanottoon asentamalla
ilmansuodatin suodattimen kantaan.
6. Puhdista osat roskista ja ruohosta.
7. Irrota ilmansuodatin ja asenna moottorin vaippa.
8. Asenna ilmansuodatin.
37
Polttoainejärjestelmän
huolto
HENGENVAARA
Tietyissä oloissa polttoaine on hyvin tulenarkaa
ja räjähdysherkkää. Polttoaineen aiheuttama
tulipalo tai räjähdys voi aiheuttaa palovammoja ja
omaisuusvahinkoja.
g027939
g027939
• Kaikki polttoaineeseen liittyvät
huoltotoimenpiteet on suoritettava vasta,
kun moottori on jäähtynyt. Tyhjennys tulee
suorittaa ulkona avoimessa tilassa. Pyyhi
läikkynyt polttoaine pois.
• Polttoainesäiliötä tyhjennettäessä ei saa
tupakoida, ja tyhjennys tulee suorittaa kaukana
avotulesta tai paikoista, joissa kipinä voi sytyttää
polttoainehöyryt.
Polttoaineputken suodattimen
vaihto
Huoltoväli: 100 käyttötunnin välein/Vuosittain (kumpi
saavutetaan ensin)—Tarkasta
polttoaineputken suodatin.
200 käyttötunnin välein/Kahden vuoden välein
(kumpi saavutetaan ensin)—Vaihda polttoaineputken
suodatin.
Älä asenna likaista suodatinta, jos se on irrotettu
polttoaineputkesta.
g033082
1. Pysäköi kone tasaiselle alustalle ja vapauta teräkytkin.
Kuva 53
2. Kytke jarru, sammuta moottori, irrota virta-avain ja
odota, että kaikki liikkuvat osat ovat pysähtyneet, ennen
kuin poistut käyttäjän paikalta.
38
Sähköjärjestelmän
huolto
Sähköjärjestelmän turvallinen
käyttö
• Irrota akun kytkennät ennen kuin korjaat konetta. Irrota
ensin miinusnavan akkukenkä ja vasta sitten plusnavan
akkukenkä. Kytke ensin plusnavan akkukenkä ja vasta
sitten miinusnavan akkukenkä.
g190587
• Lataa akku avoimessa tilassa, jossa on hyvä ilmanvaihto,
Kuva 54
kaukana kipinöistä ja avotulesta. Irrota laturin virtajohto
ennen kuin kytket laturin akkuun tai irrotat sen akusta.
Käytä suojavaatetusta ja eristettyjä työkaluja.
1. Akun suojus
2. Kiinnikkeet
4. Irrota miinusmaakaapeli (musta) akun navasta (Kuva
55).
VAARA
Huomaa: Säilytä kaikki kiinnikkeet.
KALIFORNIA
Lakiesityksen 65 mukainen varoitus
Akun liitännät, navat ja niihin liittyvät
lisävarusteet sisältävät lyijyä ja lyijy-yhdisteitä,
joiden tiedetään aiheuttavan syöpää ja
haittaavan lisääntymistä. Pese kädet,
kun olet käsitellyt akkua.
VAARA
Akun kaapeleiden virheellinen asennus
voi vahingoittaa konetta ja kaapeleita sekä
aiheuttaa kipinöitä. Kipinät voivat saada
akun kaasut räjähtämään ja aiheuttaa siten
henkilövahingon.
• Irrota aina akun miinuskaapeli
(musta) ennen pluskaapelin (punainen)
irrottamista.
Akun huolto
Akun irrotus
• Kytke aina akun pluskaapeli (punainen)
ennen miinuskaapelia (musta).
VAARA
5. Vedä kumisuojusta ylös punaista pluskaapelia pitkin.
Akun navat tai metallityökalut voivat aiheuttaa
oikosulun koskettaessaan koneen metalliosia,
mistä voi seurata kipinöitä. Kipinät voivat saada
akun kaasut räjähtämään ja aiheuttaa siten
henkilövahingon.
6. Irrota pluskaapeli (punainen) akun navasta (Kuva 55).
Huomaa: Säilytä kaikki kiinnikkeet.
7. Irrota akun pidike (Kuva 55) ja nosta akku pois
akkualustalta.
• Kun irrotat tai asennat akun, älä anna akun
napojen koskettaa koneen metalliosia.
• Älä anna metallityökalujen aiheuttaa oikosulkua
akun napojen ja koneen metalliosien välille.
1. Pysäköi kone tasaiselle alustalle ja vapauta teräkytkin.
2. Kytke seisontajarru, sammuta moottori, irrota
virta-avain ja odota, että kaikki liikkuvat osat ovat
pysähtyneet, ennen kuin poistut käyttäjän paikalta.
3. Löysää akun suojuksen kahta kiinnikettä kääntämällä
niitä 1/4 kierrosta vastapäivään ja irrota akun suojus
(Kuva 54).
39
Akun asennus
1. Aseta akku alustalle (Kuva 55).
2. Asenna pluskaapeli (punainen) akun plusnapaan (+)
käyttämällä aiemmin irrotettuja kiinnikkeitä.
3. Asenna miinuskaapeli akun miinusnapaan (–)
käyttämällä aiemmin irrotettuja kiinnikkeitä.
4. Vedä punainen suojus positiivisen (punaisen) akun
navan päälle.
5. Kiinnitä akku pidikkeellä (Kuva 55).
6. Asenna akun kansi painamalla se alas ja kiristämällä
kaksi kiinnikettä myötäpäivään (Kuva 54).
Sulakkeiden huolto
g188903
Kuva 55
1. Akku
5. Akun plusnapa (+)
2. Akun miinusnapa (–)
6. Navan suojus
Sähköjärjestelmä on suojattu sulakkeilla. Huoltoa ei tarvita.
Jos sulake kuitenkin palaa, tarkista osa/virtapiiri toimintavian
tai oikosulun varalta.
3. Akun miinusnavan (–)
pultti, aluslaatta ja mutteri
7. Akun pidike
Sulaketyyppi:
• Päävirta: F1 (15 A, pistotyyppinen)
4. Akun plusnavan (+) pultti,
aluslaatta ja mutteri
• Latauspiiri: F2 (25 A, pistotyyppinen)
Vaihda pääsulake (15 A) vetämällä sulake ulos konsolin
sivussa olevan aukon kautta ja asentamalla uusi 15 A:n sulake
(Kuva 57).
Akun lataus
Huoltoväli: Ennen varastointia—Lataa akku ja irrota akun
kaapelit.
1. Irrota akku alustasta. Katso kohta Akun irrotus (sivu
39).
2. Lataa akkua 6–10 A:n virralla vähintään yhden tunnin
ajan.
Huomaa: Älä lataa akkua liikaa.
3. Kun akku on ladattu täyteen, irrota laturi
sähköliitännästä. Irrota sitten laturin johtimet akun
navoista (Kuva 56).
g190588
Kuva 57
1. Päävirta (15 A)
2. Konsolin aukko
Vaihda latauspiirin sulake (25 A) vetämällä akun vasemmalla
puolella oleva sulake ulos ja asentamalla uusi 25 A:n sulake
(Kuva 58).
g000538
Kuva 56
1. Akun plusnapa (+)
3. Punainen laturin johdin (+)
2. Akun miinusnapa (–)
4. Musta laturin johdin (–)
40
Vetojärjestelmän huolto
Rengaspaineen tarkistus
Huoltoväli: 25 käyttötunnin välein—Tarkista rengaspaine.
Pidä etu- ja takarenkaiden rengaspaine ohjeiden mukaisena.
Epätasainen rengaspaine saattaa tehdä leikkuujäljestä
epätasaisen. Tarkista paine venttiilin varresta (Kuva 59).
Tarkista paine, kun renkaat ovat kylmät, jotta painelukema
olisi mahdollisimman tarkka.
g190588
Kuva 58
Katso renkaiden valmistajan suosittelema enimmäispaine
kääntöpyörien renkaiden sivusta.
1. Latauspiiri (25 A)
Täytä etukääntöpyörien renkaat paineeseen 1,03 bar.
Täytä vetävien takapyörien renkaat paineeseen 0,9 bar.
g000554
Kuva 59
1. Venttiili
41
Leikkurin huolto
Taipuneiden terien tarkistus
Huomaa: Koneen on oltava tasaisella alustalla seuraavaa
toimenpidettä varten.
Leikkuuterien huolto
1. Nosta leikkuupöytä ylimpään leikkuukorkeusasentoon.
Terät on pidettävä terävinä, jotta leikkausjälki pysyy
ensiluokkaisena. Jotta terien teroitus ja vaihto kävisi
vaivattomasti, on hyvä pitää vaihtoteriä saatavilla.
2. Käytä pehmustettuja paksuja suojakäsineitä tai muita
soveltuvia käsisuojaimia. Käännä terää hitaasti sopivaan
asentoon, jossa etäisyys leikkuusärmästä tasaiseen
alustaan voidaan mitata (Kuva 61).
Terien turvallinen käyttö
Kulunut tai vaurioitunut terä voi rikkoutua ja terän pala voi
sinkoutua käyttäjään tai ohikulkijaan päin, mikä voi aiheuttaa
vakavan henkilövahingon tai kuoleman. Älä yritä korjata
vaurioitunutta terää, koska se saattaa mitätöidä tuotteen
turvasertifioinnin.
• Terät on tarkistettava säännöllisesti kulumisen ja
vaurioiden varalta.
• Ole varovainen, kun tarkastat teriä. Kiedo terien
ympärille esimerkiksi kangas tai käytä käsineitä ja noudata
varovaisuutta teriä huoltaessasi. Terät saa ainoastaan
vaihtaa tai teroittaa. Niitä ei saa suoristaa eikä hitsata.
• Ole varovainen käsitellessäsi moniteräisiä koneita, sillä
yhden terän kääntäminen saattaa kääntää myös muita teriä.
1
2
3
G014972
g014972
Kuva 61
1. Leikkuupöytä
3. Terä
2. Karan kotelo
Ennen terien tarkastusta tai huoltoa
3. Mittaa etäisyys terän kärjestä tasaiseen alustaan (Kuva
62).
1. Pysäköi kone tasaiselle alustalle, vapauta teräkytkin
(voimanulosotto) ja kytke seisontajarru.
2. Sammuta moottori, irrota virta-avain ja irrota
sytytystulppien johdot sytytystulpista.
Terien tarkastus
1
Huoltoväli: Aina ennen käyttöä tai päivittäin
1. Tarkasta leikkuusärmät (Kuva 60).
2. Jos särmät eivät ole teräviä tai niissä on lovia, irrota terä
ja teroita se. Katso Terien teroitus (sivu 43).
3. Tarkasta terät, etenkin kupera alue.
4. Jos havaitset vähäisiäkään murtumisen, kulumisen tai
urautumisen merkkejä tällä alueella, asenna uusi terä
välittömästi (Kuva 60).
G014973
3
2
g014973
Kuva 62
1. Terä mittausasennossa
2. Tasainen alusta
3. Mitattu etäisyys terän ja alustan välillä (A)
4. Käännä samaa terää 180 astetta niin, että vastakkainen
leikkuusärmä on samassa asennossa (Kuva 63).
g006530
Kuva 60
1. Leikkuusärmä
3. Kulumisjälkiä/urautumista
2. Kupera alue
4. Halkeama
42
Terien irrotus
Terä on vaihdettava, jos se on osunut kiinteään esineeseen,
jos se on epätasapainossa tai jos se on taipunut. Käytä
aina aitoja Toro-vaihtoteriä koneen parhaan suorituskyvyn
ja turvallisuuden varmistamiseksi. Muiden valmistajien
vaihtoterien käyttö saattaa aiheuttaa sen, että kone ei ole enää
turvallisuusstandardien mukainen.
3
2
1
1. Tartu terän päähän liinan tai paksun hansikkaan avulla.
G014974
g014974
2. Irrota teräpultti, jousialuslaatta ja terä kara-akselista
(Kuva 65).
Kuva 63
1. Terä, aiemmin mitattu puoli
2. Aiemmin käytetty mittausasento
3. Terän vastakkainen puoli siirretään mittausasentoon
5. Mittaa etäisyys terän kärjestä tasaiseen alustaan (Kuva
64).
Huomaa: Ero saa olla enintään 3 mm.
1
2
3
1
4
G014973
G010341
3
g010341
Kuva 65
2
g014973
Kuva 64
1. Vastakkaisen terän särmä mittausasennossa
2. Tasainen alusta
3. Toinen mitattu etäisyys terän ja alustan välillä (B)
3. Jousialuslaatta
2. Terä
4. Teräpultti
Terien teroitus
1. Viilaa leikkuusärmä teräväksi terän molemmista päistä
(Kuva 66).
A. Jos A:n ja B:n välinen ero on suurempi kuin 3 mm,
vaihda terä uuteen. Katso kohdat Terien irrotus
(sivu 43) ja Terien asennus (sivu 44).
Huomaa: Säilytä alkuperäinen kulma.
Huomaa: Jos taipuneen terän tilalle vaihdetaan
uusi ja mittaustulos on edelleen yli 3 mm, terän
kara saattaa olla taipunut. Ota yhteys valtuutettuun
Toro-jälleenmyyjään.
B.
1. Terän siipialue
Huomaa: Terä säilyttää tasapainonsa, kun
molemmista leikkuusärmistä poistetaan materiaalia
yhtä paljon.
Jos ero on hyväksytyissä rajoissa, siirry seuraavaan
terään.
6. Toista toimenpide kullekin terälle.
g000552
Kuva 66
1. Teroita alkuperäiseen kulmaan.
2. Tarkista terän tasapaino asettamalla se terän tasaimeen
(Kuva 67).
43
Leikkuupöydän tasaus
Huomaa: Jos terä pysyy vaaka-asennossa, se on
tasapainossa ja sitä voidaan käyttää.
Varmista, että leikkuupöytä on vaakasuorassa asentamisen
aikana tai jos nurmikon leikkuujälki ei ole tasainen.
Huomaa: Jos terä ei ole tasapainossa, viilaa sitä vähän
vain siipialueelta (Kuva 66).
Ennen tasausta on tarkistettava, ettei leikkuupöydässä ole
taipuneita teriä. Kaikki taipuneet terät on irrotettava ja
vaihdettava. Katso kohta Taipuneiden terien tarkistus (sivu
42) ennen kuin jatkat.
Leikkuupöytä on tasattava sivusuunnassa ennen terän
pituussuuntaisen kaltevuuden säätämistä.
g000553
Kuva 67
1. Terä
2. Tasain
Vaatimukset:
• Koneen on oltava tasaisella alustalla.
3. Toista, kunnes terä on tasapainossa.
• Kaikkien neljän renkaan ilmanpaineen on oltava oikea.
Katso kohta Rengaspaineen tarkistus (sivu 41).
Terien asennus
1. Asenna terä kara-akseliin (Kuva 65).
Sivusuuntaisen tasauksen tarkistus
Tärkeää: Terän kuperan puolen on osoitettava
ylöspäin leikkurin sisäpuolta kohti, jotta
leikkuujäljestä tulee kunnollinen.
Leikkurin terien on oltava tasassa sivusuunnassa. Tarkista
sivusuuntainen tasaus aina leikkurin asennuksen yhteydessä
tai jos nurmikon leikkuujälki ei ole tasainen.
2. Asenna jousialuslaatta (kovera puoli terää kohden) ja
teräpultti (Kuva 65).
1. Pysäköi kone tasaiselle alustalle ja vapauta teräkytkin.
2. Siirrä liikkeenohjausvivut ulospäin LUKITTU VAPAA
-asentoon, sammuta moottori, irrota virta-avain,
kytke seisontajarru ja odota, että kaikki liikkuvat osat
pysähtyvät, ennen kuin poistut käyttäjän paikalta.
3. Kiristä teräpultti momenttiin 135–150 N·m.
3. Pyöritä teriä varovasti puolelta toiselle.
4. Mittaa ulkoleikkuusärmien ja tasaisen alustan väliltä
(Kuva 69).
Huomaa: Jos molemmat mitat eivät ole 5 mm:n
sisällä toisistaan, säätö on tarpeen. Katso kohta
Leikkuupöydän tasaus (sivu 45).
g004536
Kuva 68
1. Terän siipialue
3. Jousialuslaatta
2. Terä
4. Teräpultti
g007202
Kuva 69
1. Terät sivusuunnassa
2. Ulkoleikkuusärmät
44
3. Mittaa etäisyys terän
kärjestä tasaiseen
alustaan.
Terän pituussuuntaisen kaltevuuden
tarkistus
Leikkuupöydän tasaus
1. Aseta nurmisuojarullat ylimpiin reikiin tai poista
ne kokonaan tämän toimenpiteen ajaksi. Katso
Nurmisuojarullien säätö (sivu 23).
Terän pituussuuntainen kaltevuus on tarkistettava aina ennen
leikkurin asennusta. Jos leikkurin etupää on yli 7,9 mm
alempana kuin leikkurin takapää, säädä terän kaltevuutta
seuraavien ohjeiden mukaisesti:
2. Aseta leikkuukorkeusvipu 76 mm:n asentoon. Katso
Leikkuukorkeuden säätö (sivu 23).
1. Pysäköi kone tasaiselle alustalle ja vapauta teräkytkin.
3. Aseta kaksi 6,6 cm:n pölkkyä leikkuupöydän etureunan
molempien puolien alle niin, että ne eivät ole
nurmisuojarullan kannattimien alla (Kuva 71).
2. Siirrä liikkeenohjausvivut ulospäin LUKITTU VAPAA
-asentoon, kytke seisontajarru, sammuta moottori,
irrota virta-avain ja odota, että kaikki liikkuvat osat
pysähtyvät, ennen kuin poistut käyttäjän paikalta.
4. Aseta kaksi 7,3 cm:n pölkkyä leikkuupöydän helman
takareunan alle, yksi leikkuupöydän molemmille puolille
(Kuva 71).
3. Käännä teriä varovasti niin, että ne ovat
pituussuuntaisesti (Kuva 70).
4. Mittaa etäisyys etuterän kärjestä tasaiseen alustaan ja
takaterän kärjestä tasaiseen alustaan (Kuva 70).
Huomaa: Jos etuterän kärki ei ole 1,6–7,9 mm
alempana kuin takaterän kärki, siirry toimenpiteeseen
Leikkuupöydän tasaus (sivu 45).
g024428
Kuva 71
1. Puupölkky – 6,6 cm paksu
3. Etureuna
2. Puupölkky – 7,3 cm paksu
5. Löysää säätöpultteja jokaisessa neljässä kulmassa niin,
että leikkuupöytä asettuu tukevasti neljän pölkyn varaan
(Kuva 72).
g007199
Kuva 70
1. Pituussuuntaiset terät
3. Mittaa etäisyys terän
kärjestä tasaiseen
alustaan.
2. Ulkoleikkuusärmät
45
Leikkuupöydän irrotus
1. Irrota sokka ja aluslaatta, joilla kiinnitystappi on
kiinnitetty runkoon ja leikkuupöytään, ja irrota
kiinnitystanko (Kuva 73).
g028276
Kuva 73
1. Kiinnitystappi
g024313
Kuva 72
1. Leikkuupöydän nostovarsi
3. Koukku
2. Ketju
4. Säätöpultti
3. Sokka
2. Aluslaatta
2. Vapauta jännitys leikkuupöydästä nostamalla
leikkuupöytää.
3. Irrota ketjut leikkuupöydän nostovarsien koukuista
(Kuva 74).
6. Tarkista, että kaikki neljä ketjua ovat kireällä (Kuva 72).
7. Kiristä neljä säätöpulttia (Kuva 72).
8. Varmista, että pölkyt asettuvat tiukasti leikkuupöydän
helman alle ja että kaikki pultit ovat kireällä.
9. Varmista, että leikkuupöytä on tasassa, tarkistamalla
sivusuuntainen tasaus ja terän pituussuuntainen
kaltevuus. Toista leikkuupöydän tasausvaiheet
tarvittaessa.
Leikkuupöydän irrotus
Pysäköi kone tasaiselle alustalle, vapauta teräkytkin, siirrä
liikkeenohjausvivut ulospäin LUKITTU VAPAA -asentoon,
kytke seisontajarru, sammuta moottori, irrota virta-avain ja
odota, että kaikki liikkuvat osat ovat pysähtyneet, ennen kuin
poistut käyttäjän paikalta.
Aseta leikkuri alimpaan leikkuukorkeuteen. Suorita irrotus
loppuun valitsemalla yksi seuraavista toimenpiteistä asennetun
leikkuupöydän koon mukaan.
g024313
Kuva 74
Leikkuupöydän irrotuksen valmistelu
1. Leikkuupöydän nostovarsi
3. Koukku
2. Ketju
4. Säätöpultti
1. Aseta leikkuri 76 mm:n leikkuukorkeuteen.
2. Löysää kaksi alinta pulttia, joilla leikkuupöydän
verho on kiinnitetty leikkuupöytään. Katso kohta
Leikkuupöydän verhon vapautus (sivu 32).
4. Nosta leikkuukorkeus kuljetusasentoon.
3. Irrota leikkurin hihna moottorin hihnapyörästä. Katso
Leikkurin hihnan vaihto (sivu 48).
6. Liu'uta leikkuri pois koneen alta.
5. Irrota hihna moottorin kytkimen hihnapyörältä.
Huomaa: Säilytä kaikki osat myöhempää käyttöä
varten.
46
Leikkuupöydän asentaminen
1. Pysäköi kone tasaiselle alustalle ja vapauta teräkytkin.
2. Siirrä liikkeenohjausvivut ulospäin LUKITTU VAPAA
-asentoon, sammuta moottori, irrota virta-avain,
kytke seisontajarru ja odota, että kaikki liikkuvat osat
pysähtyvät, ennen kuin poistut käyttäjän paikalta.
3. Liu'uta leikkuri koneen alle.
4. Laske leikkuukorkeuden säätövipu alimpaan asentoon.
5. Asenna leikkuukorkeuden tappi alimman
leikkuukorkeuden lukitusasentoon.
6. Nosta leikkuupöydän takaosaa ja kiinnitä ketjut
takanostovarsiin (Kuva 74).
7. Kiinnitä etuketjut etunostovarsiin (Kuva 74).
8. Asenna pitkä kiinnitystanko rungon ripustimen ja
leikkuupöydän läpi.
9. Kiinnitä kiinnitystappi aiemmin irrotetuilla sokilla ja
aluslaatoilla (Kuva 73).
g197127
Kuva 75
10. Asenna leikkurin hihna moottorin hihnapyörään.
Katso kohta Leikkurin hihnan vaihto (sivu 48).
1. Tanko
2. Sokka
11. Kiristä kaksi alinta pulttia, joilla leikkuupöydän
verho on kiinnitetty leikkuupöytään. Katso kohta
Leikkuupöydän verhon vapautus (sivu 32).
3. Suuntain
4. Jousi
5. Leikkuupöydän
kannattimet
6. Tankoon asennettu jousi
3. Irrota vaurioitunut tai kulunut heittokanavan suuntain.
Suuntaimen vaihto
4. Aseta uusi heittokanavan suuntain niin, että
kannatinpäät ovat leikkuupöydän hitsattujen
kannattimien välissä kuvan mukaisesti (Kuva 76).
Huoltoväli: Aina ennen käyttöä tai päivittäin—Tarkista, ettei
suuntaimessa ole vaurioita.
5. Asenna jousi tangon suoraan päähän.
VAARA
6. Sijoita jousi tankoon kuvan mukaisesti niin, että jousen
lyhyempi pää tulee tangon alta ennen mutkaa ja menee
tangon yli, kun se palaa mutkasta.
Jos heittoaukko ei ole peitossa, leikkuri saattaa
singota esineitä käyttäjän tai sivullisten suuntaan,
mistä voi olla seurauksena vakava tapaturma.
Seurauksena voi olla myös kosketus terään.
7. Nosta jousen silmukkapäätä ja aseta se suuntaimen
kannattimen loveen (Kuva 76).
Älä käytä ruohonleikkuria ilman leikkuujätelevyä,
heittokanavan suuntainta tai ruohonkerääjää.
Tarkista suuntain vaurioiden varalta aina ennen käyttöä.
Vaihda vaurioituneet osat ennen käyttöä.
1. Irrota sokka (Kuva 75).
2. Irrota jousi suuntaimen kannattimen lovesta ja liu’uta
tanko pois hitsatuista leikkuupöydän kannattimista,
jousesta ja heittokanavan suuntaimesta (Kuva 75).
47
Leikkurin hihnan huolto
2
Hihnojen tarkastus
Huoltoväli: 25 käyttötunnin välein—Tarkista, ettei hihnassa
ole kulumia tai murtumia.
1
Tarkista, ettei hihnoissa ole murtumia, rispaantuneita reunoja,
palojälkiä tai muita vaurioita. Vaihda vaurioituneet hihnat.
3
Leikkurin hihnan vaihto
Kuluneen hihnan merkkejä ovat vinkuminen hihnan
pyöriessä, terien lipsuminen ruohoa leikattaessa, rispaantuneet
reunat, palojäljet ja murtumat. Vaihda leikkurin hihna, jos
jokin näistä tiloista ilmenee.
1. Vapauta teräkytkin (voimanulosotto), siirrä
liikkeenohjausvivut LUKITTU VAPAA -asentoon ja kytke
seisontajarru.
4
2. Sammuta moottori, irrota avain ja odota, että kaikki
liikkuvat osat ovat pysähtyneet, ennen kuin poistut
käyttäjän paikalta.
g017618
g017618
Kuva 76
3. Aseta leikkuri 76 mm:n leikkuukorkeuteen.
1. Tanko- ja jousikokoonpano 3. Tanko (lyhyt pää)
asennettuna
käännetty leikkurin
kannattimen taakse
2. Jousen silmukkapää
4. Lyhyt pää, kiinni leikkurin
asennettuna suuntaimen
kannattimessa
kannattimen loveen
4. Irrota leikkuupöydän verho. Katso kohta
Leikkuupöydän verhon vapautus (sivu 32)
5. Löysää molempien hihnan suojusten kahta pulttia,
mutta älä irrota niitä.
6. Liu’uta suojus irti pulteista ja irrota se nostamalla ylösja ulospäin.
8. Kiinnitä tanko- ja jousikokoonpano kääntämällä sitä
niin, että tangon lyhyt pää on leikkuupöytään hitsatun
etummaisen kannattimen takana (Kuva 76).
7. Irrota lattialevy, jotta pääset käsiksi kiristinpyörään.
8. Vapauta kiristinpyörän jännitys irrottamalla
kiristinpyörän jousi leikkuupöydän tapista jousen
irrotustyökalun avulla (Toro-osanro 92-5771) (Kuva
77).
Tärkeää: Suuntaimen on oltava jousikuormitettuna ala-asennossa. Nosta suuntain ylös ja testaa,
että napsahtaa ala-asentoon.
9. Asenna sokka (Kuva 75).
48
Puhdistus
Leikkurin alapuolen pesu
Huoltoväli: Jokaisen käytön jälkeen—Puhdista
leikkuupöydän kotelo.
Tärkeää: Kone voidaan pestä miedolla pesuaineella
ja vedellä. Älä pese konetta painepesurilla. Älä käytä
vettä ylen määrin, älä etenkään ohjauspaneelin lähellä,
istuimen alla tai moottorin ja hydraulipumppujen
läheisyydessä.
Pese leikkurin alapuoli aina käytön jälkeen, jotta ruohoa ei
pääse kertymään ja jotta leikkuujäte hajaantuu paremmin.
1. Pysäköi kone tasaiselle alustalle ja vapauta teräkytkin.
g028279
2. Siirrä liikkeenohjausvivut ulospäin LUKITTU VAPAA
-asentoon, kytke seisontajarru, sammuta moottori,
irrota virta-avain ja odota, että kaikki liikkuvat osat
pysähtyvät, ennen kuin poistut käyttäjän paikalta.
Kuva 77
1. Jousen irrotustyökalu
(Toro-osanro 92-5771)
4. Kiristinpyörän varsi
2. Kiristinpyörän jousi
5. Leikkurin hihna
3. Kiinnitä letkuliitin leikkurin pesuliitännän päähän ja
käännä vesi suurelle paineelle (Kuva 78).
3. Leikkuupöydän tappi
Huomaa: Levitä vaseliinia pesuliitännän
O-renkaaseen, jotta liitin liukuu paremmin ja suojaa
O-rengasta.
9. Laske leikkuri alimpaan leikkuukorkeuteen ja aseta
leikkuukorkeuden tappi alimman leikkuukorkeuden
lukitusasentoon.
10. Irrota hihna leikkuupöydän hihnapyöriltä ja irrota
vanha hihna.
3
4
11. Asenna uusi hihna leikkurin hihnapyörien ja moottorin
alla olevan kytkimen hihnapyörän ympärille (Kuva 77).
1
VAARA
Asennettuna jousessa on jännitys, ja se saattaa
aiheuttaa henkilövahinkoja.
5
Ole varovainen, kun irrotat hihnaa.
12. Asenna kiristinpyörän jousi leikkuupöydän tappiin
jousen irrotustyökalun avulla (Toro-osanro 92-5771),
jolloin kiristinpyörä ja leikkurin hihna jännittyvät (Kuva
77).
G017966
2
13. Varmista, että hihna on asettunut oikein kaikkiin
hihnapyöriin.
g017966
Kuva 78
14. Asenna hihnan suojukset asentamalla molempien
suojusten kielekkeet huolellisesti leikkuupöydän
kannattimien vastaaviin koloihin.
15. Käännä suojus leikkuupöytään ja liu’uta lovet
paikoilleen löysättyjen pulttien alle.
1. Pesuliitäntä – sijainnit
137 cm:n leikkuupöydissä
4. O-rengas
2. Pesuliitäntä – sijainnit
122 cm:n leikkuupöydissä
5. Letku
3. Pesuliitäntä
16. Kiinnitä suojus leikkuupöytään kiristämällä pultit.
4. Aseta leikkuri alimpaan leikkuukorkeuteen.
17. Asenna leikkuupöydän verho. Katso kohta
Leikkuupöydän verhon vapautus (sivu 32)
5. Istuudu istuimelle ja käynnistä moottori.
6. Kytke teräkytkin (voimanulosotto) ja anna leikkurin
käydä 1–3 minuuttia.
49
Varastointi
7. Vapauta terän ohjausvipu, sammuta moottori, irrota
avain virtalukosta ja odota, että kaikki liikkuvat osat
pysähtyvät.
Puhdistus ja varastointi
8. Katkaise vedentulo ja irrota liitin pesuliitännästä.
1. Vapauta teräkytkin (voimanulosotto), kytke
seisontajarru, käännä virta-avain PYSÄYTYS -asentoon
ja irrota avain.
Huomaa: Jos leikkuri ei puhdistu yhdellä pesukerralla,
liota sitä ja anna sen seistä 30 minuutin ajan. Toista
sitten toimenpide.
2. Poista ruoho, lika ja rasva koneen kaikista ulkoisista
osista, etenkin moottorista ja hydraulijärjestelmästä.
Puhdista lika ja roskat moottorin sylinterinkannen
rivoista ja tuulettimen kotelosta.
9. Käytä leikkuria vielä 1–3 minuuttia, jotta vesi valuu
pois.
VAARA
Tärkeää: Kone voidaan pestä miedolla
pesuaineella ja vedellä. Älä pese konetta
painepesurilla. Älä käytä vettä ylen määrin,
älä etenkään kojetaulun, moottorin ja
hydraulipumppujen läheisyydessä.
Rikkoutunut tai puuttuva pesuliitäntä voi
aiheuttaa esineiden ulossinkoutumista
tai teräkosketuksen. Teräkosketus
tai ulossinkoutuva jäte voi aiheuttaa
loukkaantumisen tai kuoleman.
3. Tarkista seisontajarrujen toiminta. Katso
Seisontajarrun käyttö (sivu 18).
• Vaihda rikkoutunut tai puuttuva
pesuliitäntä välittömästi, ennen kuin käytät
leikkuria uudelleen.
4. Huolla ilmanpuhdistin. Katso kohta Ilmanpuhdistimen
huolto (sivu 33).
5. Vaihda kampikammioöljy. Katso kohta Moottoriöljyn
ja öljynsuodattimen vaihto (sivu 35).
• Käsiä tai jalkoja ei saa koskaan laittaa
leikkurin alle tai sen aukkojen läpi.
6. Tarkista rengaspaine. Katso kohta Rengaspaineen
tarkistus (sivu 41).
Jousitusjärjestelmän
puhdistus
7. Lataa akku. Katso kohta Akun lataus (sivu 40).
8. Kaavi ruoho ja lika leikkurin alta ja pese leikkuri sitten
vesiletkulla.
Huomaa: Älä puhdista iskunvaimenninkokoonpanoja
painepesurilla (Kuva 79).
Huomaa: Käytä konetta teräkytkin (voimanulosotto)
kytkettynä ja korkeimmalla tyhjäkäyntinopeudella
2–5 minuutin ajan pesun jälkeen.
9. Tarkista terien kunto. Katso kohta Leikkuuterien
huolto (sivu 42).
10. Valmistele kone varastointia varten, jos sitä ei ole
tarkoitus käyttää yli kuukauteen. Valmistele kone
varastointia varten seuraavasti:
A. Lisää polttoainesäiliöön öljypohjaista
stabilointi-/lisäainetta. Noudata stabilointiaineen
valmistajan sekoitusohjeita. Älä käytä
alkoholipohjaista stabilointiainetta (etanolia tai
metanolia).
g195820
Kuva 79
Huomaa: Stabilointi-/lisäaine toimii
tehokkaimmin, kun se sekoitetaan tuoreeseen
polttoaineeseen ja kun sitä käytetään jatkuvasti.
Jätteiden hävitys
Moottoriöljy, akut, hydraulineste ja moottorin jäähdytysneste
saastuttavat ympäristöä. Ne on hävitettävä kansallisten ja
paikallisten määräysten mukaisesti.
B.
Käytä moottoria, jotta lisäaineinen polttoaine
kiertää koko polttoainejärjestelmässä (5 minuuttia).
C.
Sammuta moottori, anna sen jäähtyä ja tyhjennä
polttoainesäiliö.
D.
Käynnistä moottori ja anna sen käydä, kunnes se
sammuu.
E. Hävitä polttoaine asianmukaisesti. Kierrätä
polttoaine paikallisten asetusten mukaisesti.
50
Tärkeää: Älä säilytä lisäaineistettua
polttoainetta 90 päivää kauempaa.
11. Tarkista ja kiristä kaikki pultit, mutterit ja ruuvit. Korjaa
tai vaihda kaikki vaurioituneet osat.
12. Maalaa kaikki naarmuuntuneet tai paljaat metallipinnat.
Maalia on saatavissa valtuutetusta huoltoliikkeestä.
13. Varastoi kone puhtaaseen, kuivaan autotalliin tai
varastotilaan. Irrota avain virtalukosta ja pidä se lasten
ja muiden luvattomien käyttäjien ulottumattomissa.
Peitä kone, jotta se pysyy suojassa ja puhtaana.
51
Vianetsintä
Ongelma
Mahdollinen syy
Korjaustoimenpiteet
Polttoainesäiliössä näkyy merkkejä
hajoamisesta tai polttoaine näyttää
loppuvan usein koneesta.
1. Ilmanpuhdistimen paperipanos on
tukkeutunut.
1. Puhdista paperipanos.
Moottori ylikuumenee.
1. Moottori on ylikuormitettu.
1. Vähennä ajonopeutta.
2. Kampikammiossa on liian vähän öljyä.
3. Moottorin puhallinkotelon alla olevat
jäähdytysrivat ja ilmakanavat ovat
tukossa.
4. Ilmanpuhdistin on likainen.
2. Lisää öljyä kampikammioon.
3. Poista tukkeumat jäähdytysrivoista ja
ilmakanavista.
Käynnistin ei pyöritä.
Moottori ei käynnisty, käynnistyy huonosti
tai ei pysy käynnissä.
Moottori menettää tehoaan.
5. Polttoainejärjestelmässä on likaa, vettä
tai vanhentunutta polttoainetta.
4. Puhdista tai vaihda ilmanpuhdistimen
panos.
5. Ota yhteys valtuutettuun
huoltoliikkeeseen
1. Liikkeenohjausvivut eivät ole LUKITTU
VAPAA -asennossa.
1. Siirrä liikkeenohjausvivut LUKITTU
VAPAA -asentoon.
2. Seisontajarru on vapautettuna.
3. Akussa ei ole latausta.
4. Sähköliitännät ovat ruostuneet tai
löystyneet.
5. Sulake on palanut.
6. Rele tai kytkin on vaurioitunut.
2. Kytke seisontajarru.
3. Lataa akku.
4. Tarkista, että sähköliitäntöjen kosketus
on kunnossa.
5. Vaihda sulake.
6. Ota yhteys valtuutettuun
huoltoliikkeeseen.
1. Polttoainesäiliö on tyhjä.
1. Täytä polttoainesäiliö.
2. Rikastin ei ole käytössä.
3. Ilmanpuhdistin on likainen.
2. Siirrä rikastimen vipu Päällä-asentoon.
3. Puhdista tai vaihda ilmanpuhdistimen
panos.
4. Asenna sytytystulpan johto.
4. Sytytystulpan johdot ovat löysällä tai
irronneet.
5. Sytytystulppa on syöpynyt tai likainen,
tai sen kärkiväli on väärä.
6. Polttoainesuodattimessa on likaa.
7. Polttoainejärjestelmässä on likaa, vettä
tai vanhentunutta polttoainetta.
8. Polttoainesäiliössä on vääränlaista
polttoainetta.
9. Kampikammiossa on liian vähän öljyä.
5. Asenna uusi sytytystulppa, jonka
kärkiväli on oikea.
6. Vaihda polttoainesuodatin.
7. Ota yhteys valtuutettuun
huoltoliikkeeseen.
8. Tyhjennä säiliö ja täytä se
oikeantyyppisellä polttoaineella.
9. Lisää öljyä kampikammioon.
1. Moottori on ylikuormitettu.
1. Vähennä ajonopeutta.
2. Ilmanpuhdistin on likainen.
3. Kampikammiossa on liian vähän öljyä.
4. Moottorin puhallinkotelon alla olevat
jäähdytysrivat ja ilmakanavat ovat
tukossa.
5. Sytytystulppa on syöpynyt tai likainen,
tai sen kärkiväli on väärä.
6. Polttoainesäiliön ilmareikä on tukossa.
2. Puhdista ilmanpuhdistimen panos.
3. Lisää öljyä kampikammioon.
4. Poista tukkeumat jäähdytysrivoista ja
ilmakanavista.
7. Polttoainesuodattimessa on likaa.
8. Polttoainejärjestelmässä on likaa, vettä
tai vanhentunutta polttoainetta.
9. Polttoainesäiliössä on vääränlaista
polttoainetta.
52
5. Asenna uusi sytytystulppa, jonka
kärkiväli on oikea.
6. Ota yhteys valtuutettuun
huoltoliikkeeseen.
7. Vaihda polttoainesuodatin.
8. Ota yhteys valtuutettuun
huoltoliikkeeseen.
9. Tyhjennä säiliö ja täytä se
oikeantyyppisellä polttoaineella.
Ongelma
Kone ei liiku.
Mahdollinen syy
1. Ohitusventtiilit ovat auki.
1. Sulje hinausventtiilit.
2. Vetohihnat ovat kuluneet, löysällä tai
rikkinäiset.
3. Vetohihnat ovat irti hihnapyöriltä.
2. Ota yhteys valtuutettuun
huoltoliikkeeseen.
3. Ota yhteys valtuutettuun
huoltoliikkeeseen.
4. Ota yhteys valtuutettuun
huoltoliikkeeseen.
4. Vaihteisto ei toimi.
Epänormaali värinä.
1. Moottorin kiinnityspultit ovat löysällä.
1. Kiristä moottorin kiinnityspultit.
2. Moottorin hihnapyörä, kiristinpyörä tai
terän hihnapyörä on löysällä.
3. Moottorin hihnapyörä on vaurioitunut.
2. Kiristä löysä pyörä.
4. Leikkuuterä(t) on taipunut/ovat
taipuneet tai epätasapainossa.
5. Terän kiinnityspultti on löysällä.
6. Terän kara on taipunut.
Epätasainen leikkuukorkeus.
3. Ota yhteys valtuutettuun
huoltoliikkeeseen.
4. Asenna uusi leikkuuterä(t).
5. Kiristä terän kiinnityspultti.
6. Ota yhteys valtuutettuun
huoltoliikkeeseen.
1. Terät ovat tylsiä.
1. Teroita terä(t).
2. Leikkuuterät ovat taipuneet.
3. Leikkuri ei ole tasassa.
2. Asenna uusi leikkuuterä(t).
3. Tasaa leikkuri sivusuunnassa ja
pituussuunnassa.
4. Säädä nurmisuojapyörän korkeutta.
4. Nurmisuojapyörää ei ole asetettu
oikein.
5. Leikkurin alapuoli on likainen.
6. Väärä rengaspaine.
7. Terän kara on taipunut.
Terät eivät pyöri.
Korjaustoimenpiteet
5. Puhdista leikkurin alapuoli.
6. Aseta oikea rengaspaine.
7. Ota yhteys valtuutettuun
huoltoliikkeeseen.
1. Käyttöhihna on kulunut, löysällä tai
rikkinäinen.
1. Asenna uusi käyttöhihna.
2. Käyttöhihna on irti hihnapyörältä.
2. Asenna käyttöhihna ja tarkista, että
säätöakselit ja hihnaohjaimet ovat
oikeassa asennossa.
3. Ota yhteys valtuutettuun
huoltoliikkeeseen.
4. Asenna uusi leikkurin hihna.
3. Voimanulosoton (PTO) kytkin tai
PTO-kytkin on viallinen.
4. Leikkurin hihna on kulunut, löysällä tai
rikkinäinen.
53
Kaaviot
g203461
Kytkentäkaavio (Rev. A)
54
Eurooppalainen tietosuojailmoitus
Toron keräämät tiedot
Toro Warranty Company (Toro) huolehtii asiakkaiden tietosuojasta. Takuuvaatimusten käsittelyä ja mahdollisia tuotteiden takaisinkutsukampanjoita varten
pyydämme, että asiakkaat lähettävät henkilötiedot suoraan Torolle tai paikalliselle Toro-jälleenmyyjälle.
Toro-takuujärjestelmä toimii yhdysvaltalaisilla palvelimilla, eivätkä yhdysvaltalaiset tietosuojalait välttämättä tarjoa samanlaista suojaa kuin vastaavat
lait asiakkaan omassa maassa.
ANTAMALLA HENKILÖTIEDOT TOROLLE ASIAKAS SUOSTUU SIIHEN, ETTÄ NÄITÄ TIETOJA KÄSITELLÄÄN TÄSSÄ TIETOSUOJAILMOITUKSESSA
KUVATULLA TAVALLA.
Tapa, jolla Toro käyttää tietoja
Toro voi käyttää henkilötietoja takuuvaatimusten käsittelyyn, yhteydenottoihin mahdollisissa tuotteiden takaisinkutsukampanjoissa ja muissa
mahdollisissa tarkoituksissa, joista kerrotaan erikseen. Toro voi jakaa tietoja Toron sisaryhtiöille, jälleenmyyjille ja muille liiketoimintakumppaneille
näiden tarkoitusten yhteydessä. Toro ei myy asiakkaiden henkilötietoja muille yhtiöille. Toro pidättää oikeuden luovuttaa henkilötietoja lain
määräämiin tarkoituksiin tai asiaankuuluvien viranomaisten pyynnöstä, Toron järjestelmien toiminnan varmistamiseksi tai Toron turvallisuuden tai
muiden käyttäjien turvallisuuden varmistamiseksi.
Henkilötietojen säilytys
Henkilötietoja säilytetään niin kauan kuin niitä tarvitaan niiden alkuperäiseen tarkoitukseen tai muihin asianmukaisiin tarkoituksiin (kuten
viranomaismääräysten noudattamiseksi) tai lain määräämän ajan.
Toron vakuutus asiakkaiden henkilötietojen tietosuojasta
Toro pyrkii säilyttämään henkilötietojen tietosuojan kohtuullisten varotoimien avulla. Lisäksi se pyrkii huolehtimaan tietojen tarkkuudesta ja
paikkansapitävyydestä.
Henkilötietojen käyttö ja korjaus
Jos haluat tarkistaa henkilötietosi tai korjata niitä, lähetä sähköpostia osoitteeseen [email protected]
Australian kuluttajalainsäädäntö
Australialaiset asiakkaat voivat saada lisätietoja Australian kuluttajalainsäädännöstä pakkauksen sisällä olevasta materiaalista tai paikalliselta
Toro-jälleenmyyjältä.
374-0282 Rev C
Kotikäyttöön tarkoitetut
tuotteet
Toron takuu
ja
Toro GTS -käynnistystakuu
Ehdot ja takuunalaiset tuotteet
Toro Company ja sen sisaryhtiö Toro Warranty Company antavat yhteisen
sopimuksensa mukaisesti takuun korjata alla ilmoitettu Toro-tuote, jos siinä
ilmenee materiaali- tai valmistusvikoja tai jos Toro GTS (Guaranteed to
Start) -käynnistystakuun piiriin kuuluva laite ei käynnisty ensimmäisellä tai
toisella vedolla, edellyttäen, että käyttöoppaassa kuvatuista säännöllisistä
huoltotoimenpiteistä on huolehdittu.
Takuuhuollon ohjeet
Jos epäilet, että Toro-tuotteessasi on materiaali- tai valmistusvirhe, toimi
näin:
Tuotteille annetaan seuraavat takuuajat alkuperäisestä ostopäivästä lukien:
Tuotteet
Työnnettävät ruohonleikkurit
•Valettu leikkuupöytä
Takuuaika
5 vuotta kotikäytössä2
90 päivää kaupallisessa käytössä
—Moottori
5 vuoden GTS-takuu, kotikäytössä3
—Akku
2 vuotta
•Teräsleikkuupöytä
2 vuotta kotikäytössä2
30 päivää kaupallisessa käytössä
—Moottori
2 vuoden GTS-takuu, kotikäytössä3
TimeMaster-leikkurit
3 vuotta kotikäytössä2
90 päivää kaupallisessa käytössä
•Moottori
3 vuoden GTS-takuu, kotikäytössä3
•Akku
2 vuotta
Sähkökäyttöiset kannettavat laitteet 2 vuotta kotikäytössä2
ja sähkökäyttöiset työnnettävät
Ei takuuta kaupallisessa käytössä
ruohonleikkurit
Kaikki seuraavat ajoleikkurit
•Moottori
Katso moottorin valmistajan takuu4
•Akku
2 vuotta kotikäytössä2
•Lisälaitteet
2 vuotta kotikäytössä2
Ajoleikkurit ja puutarhatraktorit (DH) 2 vuotta kotikäytössä2
30 päivää kaupallisessa käytössä
3 vuotta kotikäytössä2
TimeCutter
30 päivää kaupallisessa käytössä
•Moottori
3 vuotta kotikäytössä2
2 vuotta tai 300 tuntia kaupallisessa
käytössä 5
3 vuotta tai 300 tuntia5
TimeCutter HD
•Moottori
3 vuotta tai 300 tuntia kaupallisessa
käytössä 5
1Alkuperäinen
1.
Ota yhteys tuotteen myyjään huollon järjestämiseksi. Jos et voi jostain
syystä ottaa yhteyttä tuotteen myyjään, ota yhteys mihin tahansa
valtuutettuun Toro-jälleenmyyjään. Etsi Toro-jälleenmyyjä osoitteessa
http://www.toro.com/en-us/locator/pages/default.aspx.
2.
Vie laite ja ostotodistus (ostokuitti) huoltoliikkeeseen. Jos et ole
tyytyväinen huoltoliikkeen arvioon tai saamaasi palveluun, ota yhteys
Toroon:
Toro Warranty Company
Toro Customer Care Department, RLC Division
8111 Lyndale Avenue South
Bloomington, MN 55420-1196
001–952–948–4707
Takuun ulkopuoliset kohteet ja viat
Muita nimenomaisia takuita ei ole, lukuun ottamatta joitain tuotteita koskevia
moottoriin tai moottorin päästöjen rajoitusjärjestelmiin liittyviä takuita. Tämä
takuu ei kata seuraavia:
•
Määräaikaishuolto tai varaosat, kuten suodattimet, polttoaine,
voiteluaineet, öljynvaihdot, sytytystulpat, ilmansuodattimet, terien
teroitus, kuluneet terät, kaapelin/vivuston säädöt sekä jarrujen ja
kytkinten säädöt
•
•
Normaalin kulumisen seurauksena vioittuneet osat
•
•
Nouto- ja toimituskulut
•
Korjaukset, jotka johtuvat suositellun polttoainemenettelyn
laiminlyönnistä (lisäohjeita on käyttöoppaassa)
ostaja on henkilö, joka alun perin osti Toro-tuotteen.
Laitteet tai osat, joita on muutettu, käytetty väärin tai laiminlyöty tai
jotka on vaihdettava tai korjattava onnettomuuksien tai asianmukaisen
huollon laiminlyönnin vuoksi
Muun kuin valtuutetun Toro-huoltoliikkeen tekemät korjaukset tai
korjausyritykset
–
Epäpuhtauksien poistaminen polttoainejärjestelmästä
–
Vanhan polttoaineen (yli kuukauden vanhan) tai yli 10 % etanolia
tai yli 15 % MTBE:tä sisältävän polttoaineen käyttö
–
Polttoainejärjestelmän tyhjentämättä jättäminen ennen yli
kuukauden pituisia käyttökatkoja
2Kotikäyttö
tarkoittaa tuotteen käyttöä samalla tontilla, jolla asiakkaan koti sijaitsee. Käyttöä
useammassa kuin yhdessä paikassa pidetään kaupallisena käyttönä, johon sovelletaan kaupalliseen
käyttöön annettua takuuta.
3Toro
GTS -käynnistystakuu ei kata kaupallisessa käytössä olevia tuotteita.
4Joillakin
5Kumpi
•
Toro-tuotteissa käytetyillä moottoreilla on moottorin valmistajan antama takuu.
Korjaukset tai säädöt, joilla pyritään korjaamaan seuraavista tekijöistä
johtuvia käynnistysvaikeuksia:
–
Asianmukaisten huoltotoimenpiteiden tai suositellun
polttoainemenettelyn laiminlyönti
–
Leikkurin terän osuminen esteeseen
tahansa ilmenee ensin.
Takuu voidaan evätä, jos tuntilaskuri on irrotettu, siihen on tehty muutoksia
tai jos sitä on muuten peukaloitu.
Omistajan vastuut
Toro-tuotetta on huollettava käyttöoppaan huolto-ohjeiden mukaisesti.
Tällaisen kunnossapidon kustannuksista vastaa omistaja huollon
suorittajasta riippumatta.
•
Erityisolosuhteet, joissa käynnistys voi edellyttää useampaa kuin kahta
vetoa:
–
Ensimmäinen käynnistyskerta yli kolmen kuukauden pituisen
käyttökatkon tai varastoinnin jälkeen
–
Käynnistys alhaisessa lämpötilassa, esimerkiksi varhain keväällä
tai myöhään syksyllä
–
Väärä käynnistystapa – jos yksikön käynnistyksessä on ongelmia,
varmista käyttöoppaasta, että käytät oikeaa käynnistystapaa.
Näin voidaan ehkä välttää tarpeeton käynti valtuutetussa
Toro-huoltoliikkeessä.
Yleiset ehdot
Ostajaa suojaavat maakohtaiset lait. Tämä takuu ei rajoita ostajan
lakisääteisiä oikeuksia.
374-0268 Rev K
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Related manuals

Download PDF

advertisement