DMX-004DII Channel Switch Pack
DMX-004DII Channel Switch Pack
Ref. nr.: 154.029
INSTRUCTION MANUAL
GEBRUIKSAANWIJZING
GEBRAUCHSANLEITUNG
MANUAL DE INSTRUCCIONES
MANUEL D'INSTRUCTIONS
ENGLISH
Congratulations to the purchase of this Beamz light effect. Please read this manual thoroughly prior to using the unit in
order to benefit fully from all features.
Read the manual prior to using the unit. Follow the instructions in order not to invalidate the warranty. Take all precautions
to avoid fire and/or electrical shock. Repairs must only be carried out by a qualified technician in order to avoid electrical
shock. Keep the manual for future reference.
- Prior to using the unit, please ask advice from a
specialist. When the unit is switched on for the first time,
some smell may occur. This is normal and will disappear
after a while.
- The unit contains voltage carrying parts. Therefore do
NOT open the housing.
- Do not place metal objects or pour liquids into the unit
This may cause electrical shock and malfunction.
- Do not place the unit near heat sources such as
radiators, etc. Do not place the unit on a vibrating
surface. Do not cover the ventilation holes.
- The unit is not suitable for continuous use.
- Be careful with the mains lead and do not damage it. A
faulty or damaged mains lead can cause electrical shock
and malfunction.
- When unplugging the unit from a mains outlet, always
pull the plug, never the lead.
- Do not plug or unplug the unit with wet hands.
- If the plug and/or the mains lead are damaged, they
need to be replaced by a qualified technician.
- If the unit is damaged to such an extent that internal
parts are visible, do NOT plug the unit into a mains outlet
and DO NOT switch the unit on. Contact your dealer. Do
NOT connect the unit to a rheostat or dimmer.
- To avoid fire and shock hazard, do not expose the unit to
rain and moisture.
- All repairs should be carried out by a qualified technician
only.
- Connect the unit to an earthed mains outlet
(220-240Vac/50Hz) protected by a 10-16A fuse.
- During a thunderstorm or if the unit will not be used for a
longer period of time, unplug it from the mains. The rule
is: Unplug it from the mains when not in use.
- If the unit has not been used for a longer period of time,
condensation may occur. Let the unit reach room
temperature before you switch it on. Never use the unit
in humid rooms or outdoors.
- During operation, the housing becomes very hot. Do not
touch it during operation and immediately after.
- To prevent accidents in companies, you must follow the
applicable guide lines and follow the instructions.
- Secure the unit with an extra safety chain if the unit is
ceiling mount. Use a truss system with clamps. Make
sure nobody stands in the mounting area. Mount the
effect at least 50cm away from inflammable material and
leave at least 1 meter space on every side to ensure
sufficient cooling.
- This unit contains high intensity LEDs. Do not look into
the LED light to prevent damage to your eyes.
- Do not repeatedly switch the fixture on and off. This
shortens the life time.
- Keep the unit out of the reach of children. Do not leave
the unit unattended.
- Do not use cleaning sprays to clean switches. The
residues of these sprays cause deposits of dust and
grease. In case of malfunction, always seek advice from
a specialist.
- Only operate the unit with clean hands.
- Do not force the controls.
- If the unit has fallen, always have it checked by a
qualified technician before you switch the unit on again.
- Do not use chemicals to clean the unit. They damage the
varnish. Only clean the unit with a dry cloth.
- Keep away from electronic equipment that may cause
interference.
- Only use original spares for repairs, otherwise serious
damage and/or dangerous radiation may occur.
- Switch the unit off prior to unplugging it from the mains
and/or other equipment. Unplug all leads and cables
prior to moving the unit.
- Make sure that the mains lead cannot be damaged when
people walk on it. Check the mains lead before every
use for damages and faults!
- The mains voltage is 220-240Vac/50Hz. Check if power
outlet match. If you travel, make sure that the mains
voltage of the country is suitable for this unit.
- Keep the original packing material so that you can
transport the unit in safe conditions
This mark attracts the attention of the user to high voltages that are present inside the housing and that are of
sufficient magnitude to cause a shock hazard.
This mark attracts the attention of the user to important instructions that are contained in the manual and that he
should read and adhere to.
DO NOT LOOK DIRECTLY INTO THE LENS. This can damage your eyes. Persons who are subject to epileptic
attacks should be aware of the effects that this light effect may have on them.
The unit has been certified CE. It is prohibited to make any changes to the unit. They would invalidate the CE certificate
and their guarantee!
NOTE: To make sure that the unit will function normally, it must be used in rooms with a temperature between 5°C/41°F
and 35°C/95°F.
NEDERLANDS
Hartelijk dank voor de aanschaf van dit Beamz lichteffect. Neemt U a.u.b. een paar momenten de tijd om deze handleiding
zorgvuldig te lezen, aangezien wij graag willen dat u onze producten snel en volledig gebruikt.
Lees deze handleiding eerst door alvorens het product te gebruiken. Volg de instructies op anders zou de garantie wel
eens kunnen vervallen. Neem ook altijd alle veiligheidsmaatregelen om brand en/of een elektrische schok te voorkomen.
Tevens is het ook raadzaam om reparaties / modificaties e.d. over te laten aan gekwalificeerd personeel om een
elektrische schok te voorkomen. Bewaar deze handleiding ook voor toekomstig gebruik.
- Bewaar de verpakking zodat u indien het apparaat defect
is, dit in de originele verpakking kunt opsturen om
beschadigingen te voorkomen.
- Voordat het apparaat in werking wordt gesteld, altijd eerst
een deskundige raadplegen. Bij het voor de eerste keer
inschakelen kan een bepaalde reuk optreden. Dit is
normaal en verdwijnt na een poos.
- In het apparaat bevinden zich onder spanning staande
onderdelen; open daarom NOOIT dit apparaat.
- Plaats geen metalen objecten en mors geen vloeistof in
het effect. Dit kan leiden tot elektrische schokken of
defecten.
- Toestel niet opstellen in de buurt van warmtebronnen zoals
radiatoren etc. en niet op een vibrerende onder- grond
plaatsen. Dek ventilatieopeningen nooit af.
- Het apparaat is niet geschikt voor continu gebruik.
- Wees voorzichtig met het netsnoer en beschadig deze niet.
Als het snoer kapot of beschadigd is, kan dit leiden tot
elektrische schokken of defecten.
- Als u de stekker uit het stopcontact neemt, trek dan niet
aan het snoer, maar aan de stekker.
- Om brand of elektrische schok te voorkomen, dient u dit
apparaat niet bloot te stellen aan regen of vocht.
- Verwijder of plaats een stekker nooit met natte handen
resp. uit en in het stopcontact.
- Indien zowel de stekker en/of netsnoer als snoeringang in
het apparaat beschadigd zijn dient dit door een vakman
hersteld te worden.
- Indien het apparaat zo beschadigd is dat inwendige
(onder)delen zichtbaar zijn mag de stekker NOOIT in het
stopcontact worden geplaatst en het apparaat NOOIT
worden ingeschakeld. Neem in dit geval contact op met de
dealer.
- Sluit het apparaat nooit op een dimmer aan.
- Reparatie aan het apparaat dient te geschieden door een
vakman of een deskundige.
- Sluit het apparaat alleen aan op een 220-240VAC / 50Hz
(geaard) stopcontact, verbonden met een 10-16A
meterkastgroep.
- Bij onweer altijd de stekker uit het stopcontact halen, zo
ook wanneer het apparaat voor een langere tijd niet
gebruikt wordt. Stelregel: Bij geen gebruik stekker
verwijderen.
- Als u het apparaat lang niet gebruikt heeft en het weer wil
gebruiken kan er condens ontstaan; laat het apparaat
-
-
-
-
-
-
-
-
-
eerst op kamertemperatuur komen alvorens het weer in
werking te stellen.
Apparaat nooit in vochtige ruimten en buiten gebruiken.
De behuizing wordt zeer warm, raak deze dan ook niet
aan bij gebruik en direct na gebruik..
Om ongevallen in bedrijven te voorkomen moet rekening
worden gehouden met de daarvoor geldende richtlijnen
en moeten de aanwijzingen/waarschuwingen worden
gevolgd.
Zorg voor een extra veiligheidsketting als het apparaat
op hoogte wordt gehangen. Gebruik een truss-systeem
met clamps . Ga nooit onder het apparaat staan bij
ophanging. Monteer minimaal 50 cm van brandbare
objecten en laat tenminste 1meter vrij aan weerszijden
voor een deugdelijke ventilatie.
Dit apparaat bezit een high intensity LED; kijk nooit in de
LED om oogbeschadigingen te voorkomen.
Het apparaat buiten bereik van kinderen houden.
Bovendien mag het apparaat nooit onbeheerd gelaten
worden
Gebruik geen schoonmaakspray om de schakelaars te
reinigen. Restanten van deze spray zorgen ervoor dat
smeer en stof ophopen. Raadpleeg bij storing te allen
tijde een deskundige.
Zorg dat uw handen schoon zijn tijdens het gebruik.
Gebruik geen overmatige kracht bij het bedienen van het
apparaat.
Bij een ongeval met dit product altijd eerst een deskundige raadplegen alvorens opnieuw te gebruiken.
Tracht het apparaat niet schoon te maken met
chemische oplossingen. Dit kan de lak beschadigen.
Gebruik een droge doek om schoon te maken.
Blijf uit de buurt van elektronische apparatuur die
bromstoringen zouden kunnen veroorzaken.
Bij reparatie dienen altijd originele onderdelen te worden
gebruikt om onherstelbare beschadigingen en/of
ontoelaatbare straling te voorkomen.
Schakel eerst het toestel uit voordat u het netsnoer
verwijdert. Verwijder netsnoer en aansluitsnoeren
voordat u dit product gaat verplaatsen.
Zorg ervoor dat het netsnoer niet beschadigd/defect kan
raken wanneer mensen erover heen lopen. Het netsnoer
vóór ieder gebruik controleren op breuken/defecten!
In Nederland/België is de netspanning 220-240Vac/50Hz.
Indien u reist (en u neemt het apparaat mee) informeer
dan naar de netspanning in het land waar u verblijft.
Deze markering wordt weergegeven om u erop attent te maken dat een levensgevaarlijke spanning in het product
aanwezig is en dat bij aanraking van deze delen een elektrische schok wordt verkregen.
Deze instructiemarkering wordt weergegeven om u erop te wijzen dat de instructie zeer belangrijk is om te lezen en/of
op te volgen.
KIJK NOOIT DIRECT IN DE LENS. Dit kan uw ogen beschadigen. Daarnaast dienen epileptici rekening te houden
met de effecten die dit toestel creëert.
Dit apparaat is CE goedgekeurd ; er mogen geen veranderingen modificaties worden doorgevoerd ; deze kunnen de CE
status te niet doen met alle gevolgen van dien. Tevens vervalt de garantie!
OPMERKING: Om zeker te zijn van een correcte werking, dient u dit apparaat in een ruimte te gebruiken waar de
temperatuur tussen de 5°C/41°F en 35°C/95°F ligt.
DEUTSCH
Vielen Dank für den Kauf dieses Beamz gerat. Nehmen Sie sich einen Augenblick Zeit, um diese Anleitung sorgfältig
durchzulesen, damit sie die Möglichkeiten, die unser Produkt bietet, sofort voll ausnutzen können. Lesen Sie erst die
Anleitung vollständig vor der ersten Inbetriebnahme durch. Befolgen Sie die Anweisung, da sonst jeglicher
Garantieanspruch verfällt. Treffen Sie stets alle Sicherheits-vorkehrungen um Feuer und/oder Stromschlag zu vermeiden.
Reparaturen dürfen nur von qualifiziertem Fachpersonal ausgeführt werden, um Stromschlag zu vermeiden. Bewahren
Sie diese Anleitung für spätere Bezugnahme auf.
- Bewahren Sie die Verpackung auf, um das Gerät im
Bedarfsfall sicher transportieren zu können.
- Bevor das Gerät in Betrieb genommen wird, muss es erst
von einem Fachmann überprüft werden. Bei der ersten
Benutzung kann etwas Geruch auftreten. Das ist normal
und verschwindet nach einer Weile
- Das Gerät enthält unter Spannung stehende Teile. Daher
NIEMALS das Gehäuse öffnen.
- Keine Metallgegenstände oder Flüssigkeiten ins Gerät
dringen lassen. Sie können zu Stromschlag und Defekten
führen.
- Gerät nicht in der Nähe von Wärmequellen wie
Heizkörpern aufstellen. Nicht auf eine vibrierende
Oberfläche stellen. Niemals die Belüftungsschlitze
abdecken.
- Das Gerät ist nicht für Dauerbetrieb geeignet.
- Gehen Sie vorsichtig mit dem Netzkabel um und
beschädigen Sie es nicht. Eine beschädigte Netzschnur
kann zu Stromschlag und Defekten führen.
- Wenn Sie das Gerät vom Netz trennen, immer am Stecker
ziehen, niemals an der Schnur.
- Um Feuer und Stromschlag zu vermeiden, das Gerät vor
Regen und Feuchtigkeit schützen.
- Den Stecker nie mit nassen Händen in eine Netzsteckdose
stecken oder abziehen.
- Wenn sowohl der Stecker und/oder die Netzschnur bzw.
der Kabeleintritt ins Gerät beschädigt sind, müssen sie
von einem Fachmann repariert werden.
- Wenn das Gerät so beschädigt ist, dass Innenteile sichtbar
sind, darf der Stecker NICHT in eine Steckdose gesteckt
werden und das Gerät darf NICHT eingeschaltet werden.
Wenden Sie sich in dem Fall an Ihren Fachhändler. Das
Gerät darf nicht an einen Dimmer angeschlossen werden.
- Reparaturen dürfen nur von einem Fachmann oder
Sachverständigen ausgeführt werden.
- Das Gerät nur an eine geerdete 10-16A Netzsteckdose mit
220-240V AC/50Hz Spannung anschließen.
- Bei Gewitter oder längerem Nichtgebrauch den
Netzstecker abziehen. Die Regel gilt: Bei Nichtgebrauch
Netzstecker abziehen.
- Wenn das Gerät längere Zeit nicht benutzt wurde, kann
sich Kondenswasser gebildet haben. Lassen Sie das
Gerät erst auf Zimmertemperatur kommen, bevor Sie es
einschalten. Das Gerät nicht in feuchten Räumen oder im
Freien benutzen.
- Das Gehäuse wird sehr warm. Während des Betriebs und
gleich danach nicht das Gehäuse anfassen.
- Um Unfällen in der Öffentlichkeit vorzubeugen, müssen
die geltenden Richtlinien beachtet und die
Anweisungen/Warnungen befolgt werden.
- Wenn das Gerät an der Decke befestigt werden soll,
muss es mit einer zusätzlichen Sicherheitskette
abgesichert werden. Benutzen Sie ein Traversen system
mit Haken. Während der Montage darf sich niemand im
Bereich darunter aufhalten. Das Gerät muss mindestens
50cm von brennbaren Materialien entfernt angebracht
werden. Lassen Sie einen Mindestabstand von 1m an
jeder Seite des Geräts frei, um ausreichende Kühlung zu
gewährleisten.
- Das Gerät besitzt eine hochintensive LED. Niemals
direkt in die LED blicken, um die Augen nicht zu
beschädigen.
- Niemals das Gerät kurz hintereinander ein- und
ausschalten. Dadurch verkürzt sich die Lebensdauer
erheblich.
- Das Gerät außerhalb der Reichweite von Kindern halten.
Das Gerät niemals unbeaufsichtigt lassen.
- Die Regler nicht mit Reinigungssprays reinigen. Diese
hinterlassen Rückstände, die zu Staub- und
Fettansammlungen führen. Bei Störungen immer einen
Fachmann um Rat fragen.
- Das Gerät nur mit sauberen Händen bedienen.
- Das Gerät nicht mit Gewalt bedienen.
- Nach einem Unfall mit dem Gerät immer erst einen
Fachmann um Rat fragen, bevor Sie es wieder
einschalten.
- Keine chemischen Reinigungsmittel benutzen, die den
Lack beschädigen. Das Gerät nur mit einem trockenen
Tuch abwischen.
- Nicht in der Nähe von elektronischen Geräten benutzen,
die Brummstörungen verursachen können.
- Bei Reparaturen nur die Original-Ersatzteile verwenden,
um starke Schäden und/oder gefährliche Strahlungen zu
vermeiden.
- Bevor Sie das Netz- und/oder Anschlusskabel abziehen,
erst das Gerät ausschalten. Netz- und Anschlusskabel
abziehen, bevor Sie das Gerät umstellen.
- Sorgen Sie dafür, dass das Netzkabel nicht beschädigt
werden kann, wenn Menschen darüber laufen. Das
Netzkabel vor jedem Einsatz auf Brüche/Schadstellen
überprüfen.
- In Deutschland beträgt die Netzspannung 220-240V AC /
50Hz. Wenn Sie das Gerät auf Reisen mitnehmen,
prüfen Sie, ob die örtliche Netzspannung den
Anforderungen des Geräts entspricht.
Dieses Zeichen weist den Benutzer darauf hin, dass lebensgefährliche Spannungen im Gerät anliegen, die bei
Berührung einen Stromschlag verursachen.
Dieses Zeichen lenkt die Aufmerksamkeit des Benutzers auf wichtige Hinweise in der Anleitung hin, die unbedingt
eingehalten werden müssen.
NIEMALS DIREKT IN DIE LINSE BLICKEN. Dies kann Ihre Augen verletzen. Epileptiker müssen die
Auswirkungen berücksichtigen, die die Effekte dieses gerat auf ihre Gesundheit haben können.
Das Gerät ist CE geprüft. Daher dürfen KEINE Veränderungen vorgenommen werden. Außerdem verfällt bei
Veränderungen am Gerät jeglicher Garantieanspruch!
HINWEIS: Um einen einwandfreien Betrieb zu gewährleisten, muss die Raumtemperatur zwischen 5° und 35°C
liegen.
ESPAÑOL
Enhorabuena por la compra de este efecto de luces Beamz. Por favor lea atentamente este manual antes de usar el
aparato para disfrutar al completo de sus prestaciones.
Seguir las instrucciones le permite no invalidar la garantía. Tome todas las precauciones para evitar que se produzca fuego
o una descarga eléctrica. Las reparaciones solo deben llevarse a cabo por técnicos cualificados para evitar descargas
eléctricas. Guarde el manual para futuras consultas.
- Antes de usar el aparato, por favor pida consejo a un
profesional. Cuando el aparato se enciende por
primera vez, suele sentirse cierto olor. Esto es normal
y desaparece al poco tiempo.
- Este aparato contiene piezas que llevan voltaje. Por lo
tanto NO abra la carcasa.
- No coloque objetos metálicos o vierta líquidos dentro
del aparato Podría producir descargas eléctricas y
fallos en el funcionamiento.
- No coloque el aparato cerca de fuentes de calor tipo
radiadores, etc. No coloque el aparato en superficies
vibratorias. No tape los agujeros de ventilación.
- Este aparato no está preparado para un uso
continuado.
- Tenga cuidado con el cable de alimentación y no lo
dañe. Un daño o defecto en el cable de alimentación
puede producir una descarga eléctrica o fallo en el
funcionamiento.
- Cuando desconecte el aparato de la toma de corriente,
siempre tire de la clavija, nunca del cable.
- No enchufe o desenchufe el aparato con las manos
mojadas.
- Si la clavija y/o el cable de alimentación están
dañados, necesitan reemplazarse por un técnico
cualificado.
- Si el aparato está dañado de modo que puedan verse
sus partes internas, NO conecte el aparato a la toma
de corriente y NO lo encienda. Contacte con su
distribuidor. NO conecte el aparato a un reostato o
dimmer.
- Para evitar un fuego o peligro de descarga, no
exponga el aparato a la lluvia y a la humedad.
- Todas las reparaciones deben llevarse a cabo
exclusivamente por técnicos cualificados.
- Conecte el aparato a una toma de corriente con toma
de tierra (220-240Vca/50Hz) protegida por un fusible
de 10-16A.
- Durante una tormenta o si el aparato no va a usarse
durante un periodo largo de tiempo, desconéctelo de
la toma de corriente. La regla es: Desconéctelo si no
lo va a usar.
- Si el aparato no se ha usado en mucho tiempo puede
producirse condensación. Deje el aparato a
temperatura ambiente antes de encenderlo. Nunca
utilice el aparato en ambientes húmedos o en el
exterior.
- Durante el funcionamiento, la carcasa se calienta
muchísimo. No la toque durante el funcionamiento o
inmediatamente después.
- Para prevenir accidentes en las empresas, debe seguir
las directrices aplicables y seguir las instrucciones.
- Asegure el aparato con una cadena de seguridad extra
si el aparato se monta en un techo. Utilice un sistema de
truss con ganchos. Asegúrese de que nadie permanece
en el área de montaje. Monte el efecto a una distancia
de al menos 50cm de materiales inflamables y deje un
espacio de al menos 1 metro a cada lado para permitir
que haya suficiente ventilación.
- Este aparato contiene LEDs de alta luminosidad. No
mire a la luz del LED para evitar daños en su vista.
- No lo apague y encienda repetidamente. Esto acorta su
tiempo de vida.
- Mantenga el aparato fuera del alcance de los niños. No
deje el aparato sin vigilancia.
- No utilice sprays limpiadores para limpiar los
interruptores. Los residuos de estos sprays producen
depósitos de polvo y grasa. En caso de mal
funcionamiento, siempre consulte a un profesional.
- Solo maneje el aparato con las manos limpias.
- No fuerce los controles.
- Si el aparato se ha caído, siempre haga que lo verifique
un técnico cualificado antes de encenderlo otra vez.
- NO utilice productos químicos para limpiar el aparato.
Dañan el barniz. Tan solo límpielo con un trapo seco.
- Manténgalo lejos de equipos electrónicos ya que
pueden producir interferencias.
- Solo utilice recambios originales para las reparaciones,
de otro modo pueden producirse daños serios y/o
radiaciones peligrosas.
- Apague el aparato antes de desconectarlo de la toma de
corriente y/o de otros equipos. Desconecte todos los
cables y conexiones antes de mover el aparato.
- Asegúrese de que el cable de alimentación no puede
dañarse cuando la gente lo pise. Compruebe el cable de
alimentación antes de cada uso por si hay daños o
defectos.
- El voltaje de funcionamiento es 220-240Vca/50Hz.
Compruebe que la toma de corriente coincide. Si tiene
que viajar, asegúrese de que el voltaje del país es el
adecuado para este aparato.
- Guarde el embalaje original para poder transportar el
aparato en condiciones seguras.
Esta señal advierte al usuario de la presencia de alto voltaje en el interior de la carcasa y que es de la suficiente
magnitud como para producir una descarga eléctrica.
Esta señal advierte al usuario de que el manual contiene instrucciones importantes que han de leerse y seguirse al
pie de la letra.
NO MIRE DIRECTAMENTE A LA S LENTES. Puede dañarle la vista. Las personas propensas a tener ataques
epilépticos deben tener en cuenta los efectos que este efecto de luces puede tener en ellos. Este aparato ha obtenido el
certificado CE. Está prohibido hacer cambios en el aparato. ¡Invalidaría el certificado CE y su garantía!
NOTA: Para asegurarse de que el aparato funcione correctamente, debe usarse en ambientes a una temperatura de
entre 5°C/41°F y 35°C/95°F.
FRANCAIS
Nous vous remercions d’avoir acheté un appareil Beamz. Veuillez lire la présente notice avant l’utilisation afin de pouvoir en
profiter pleinement.
Veuillez lire la notice avant utilisation. Respectez impérativement les instructions afin de continuer à bénéficier de la garantie.
Prenez toutes les précautions nécessaires pour éviter tout incendie ou décharge électrique. Seul un technicien spécialisé peut
effectuer les réparations. Nous vous conseillons de conserver la présente notice pour pouvoir vous y reporter ultérieurement.
- Avant d’utiliser l’appareil, prenez conseil auprès d’un
spécialiste. Lors de la première mise sous tension, il est
possible qu’une odeur soit perceptible. C’est normal,
l’odeur disparaîtra peu de temps après.
- L’appareil contient des composants porteurs de tension.
N’OUVREZ JAMAIS le boîtier.
- Ne placez pas des objets métalliques ou du liquide sur
l’appareil, cela pourrait causer des décharges électriques
et dysfonctionnements.
- Ne placez pas l’appareil à proximité de sources de
chaleur, par exemple radiateur. Ne positionnez pas
l’appareil sur une surface vibrante. N’obturez pas les
ouïes de ventilation.
- L’appareil n’est pas conçu pour une utilisation en continu.
- Faites attention au cordon secteur, il ne doit pas être
endommagé.
- Lorsque vous débranchez l’appareil de la prise secteur,
tenez-le par la prise, ne tirez jamais sur le cordon.
- Ne branchez pas et ne débranchez pas l’appareil avec
les mains mouillées.
- Seul un technicien spécialisé peut remplacer la fiche
secteur et / ou le cordon secteur.
- Si l’appareil est endommagé et donc les éléments
internes sont visibles, ne branchez pas l’appareil, NE
L’ALLUMEZ PAS. Contactez votre revendeur. NE
BRANCHEZ PAS l’appareil à un rhéostat ou un dimmer.
- Pour éviter tout risque d’incendie ou de décharge
électrique, n’exposez pas l’appareil à la pluie ou à
l’humidité.
- Seul un technicien habilité et spécialisé peut effectuer les
réparations
- Branchez l’appareil à une prise 220-240 V/50 Hz avec
terre, avec un fusible 10-16 A.
- Pendant un orage ou en cas de non utilisation prolongée
de l’appareil, débranchez l’appareil du secteur.
- En cas de non utilisation prolongée de l’appareil, de la
condensation peut être créée. Avant de l’allumer, laissez
l’appareil atteindre la température ambiante. Ne l’utilisez
jamais dans des pièces humides ou en extérieur.
- Pendant le fonctionnement, le boîtier est très chaud. Ne
le touchez pas pendant le fonctionnement et juste après.
- Afin d’éviter tout accident en entreprise, vous devez
respecter les conseils et instructions.
- Assurez l’appareil avec une élingue de sécurité s’il doit
être monté au plafond. Utilisez un système de crochets.
Assurez-vous que personne ne puisse se trouver sous
l’appareil. Il doit être monté à 50 cm au moins de tout
matériau inflammable et à un mètre au moins de toute
surface pour garantir son bon refroidissement.
- Cet appareil contient des LEDs de grande intensité. Ne
regardez pas directement les LEDs pour éviter tout
troubles de la vision.
- N’allumez pas et n’éteignez pas l’appareil de manière
répétée. Cela réduit sa durée de vie.
- Conservez l’appareil hors de la portée des enfants. Ne
laissez pas l’appareil sans surveillance.
- N’utilisez pas d’aérosols pour nettoyer les interrupteurs.
Les résidus créent des dépôts et de la graisse. En cas de
dysfonctionnement, demandez conseil à un spécialiste.
- Ayez toujours les mains propres pour utiliser l’appareil.
- Ne forcez pas les réglages.
- Si l’appareil est tombé, faites-le toujours vérifier par un
technicien avant de le rallumer.
- Pour nettoyer l’appareil, n’utilisez pas de produits
chimiques qui abîment le revêtement, utilisez uniquement
un tissu sec.
- Tenez toujours l’appareil éloigné de tout équipement
électrique pouvant causer des interférences.
- Pour toute réparation, il faut impérativement utiliser des
pièces d’origine, sinon il y a risque de dommages graves
et / ou de radiations dangereuses.
- Eteignez toujours l’appareil avant de le débrancher du
secteur et de tout autre appareil. Débranchez tous les
cordons avant de déplacer l’appareil.
- Assurez-vous que le cordon secteur n’est pas abîmé si
des personnes viennent à marcher dessus. Avant toute
utilisation, vérifiez son état.
- La tension d’alimentation est de 220-240 V~/50 Hz.
Vérifiez la compatibilité. Si vous voyagez, vérifiez que la
tension d’alimentation du pays est compatible avec
l’appareil.
- Conservez l’emballage d’origine pour pouvoir transporter
l’appareil en toute sécurité.
Ce symbole doit attirer l’attention de l’utilisateur sur les tensions élevées présentes dans le boîtier de l’appareil, pouvant
engendrer une décharge électrique.
Ce symbole doit attirer l’attention de l’utilisateur sur des instructions importantes détaillées dans la notice, elles doivent être
lues et respectées.
NE REGARDEZ PAS DIRECTEMENT LA LENTILLE. Cela peut créer des troubles de la vision. Les personnes
photosensibles et épileptiques doivent prendre en compte les effets que ce jeu de lumière peut causer.
Cet appareil porte le symbole CE. Il est interdit d’effectuer toute modification sur l’appareil. La certification CE et la garantie
deviendraient caduques !
NOTE : Pour un fonctionnement normal de l’appareil, il doit être utilisé en intérieur avec une plage de température maximale
autorisée entre 5°C/41°F et 35°C/95°F.
www.beamzlighting.com
Function and Control panel
1.
2.
3.
4.
5.
6.
Output sockets
Green LED: Indicate the output of related channel
Display: Display all kinds of operating modes.
Up button: Select UP.
Down button: Select DOWN
Menu button: In automatic or DMX mode, select different
functions
7. Mode button: Choose to work in automatic or DMX
mode
8. Output fuse: Fuse for each channel (6.3A).
Always replace with same type of fuse and always disconnect unit from
main power before replacing the fuse.
9. Power switch
10. Power Wire
11. DMX output
12. DMX input
Operation
The unit has two operation modes, DMX or Auto mode.
Auto mode
The unit has 16 inner programmes. You can set the speed of the programmes.
1. Connect lights.
2. Press “MODE”, select P (programm)
3. Press “UP” or “DOWN”, select programm P1 – P16
4. Press “MENU”, select Sp (speed)
5. Press “UP” or “DOWN”, select speed SP01 – SP99, 01 for the 30sec step and 99 for the fastest 10 steps per
second.
DMX mode
The unit can set to 1 channel, 2 channel or 4 channel DMX.
1. Connect the unit to a DMX controller
2. Press “MODE”, select A (adress)
3. Press “UP’ or “DOWN” to select the DMX start-adress 001-512
4. Press “MENU”, select CH (channel)
5. Press “UP” or “DOWN”, to select 1, 2 or 4 CH DMX
CH1 means all the units outputs receive the selected DMX value.
CH2 means unit is in 2 channel mode. CH1 and CH2 are one DMX channel. CH3 and CH4 are second DMX
channel.
CH4 means unit is in 4 channel mode. All 4 outputs have there own DMX channel
6. DMX value of switching. 0 to 127 is Off, 128 to 255 is On.
www.beamzlighting.com
Signal terminator.
A DMX signal terminator is recommended to avoid a bad signal caused by other electrical devices. A DMX
terminator is a XLR connector with a 120Ω resistor between pin 2 and pin 3 of the XLR connector. Connect it to the
last OUTPUT socket of the final light.
See picture:
Specifications
Outputs
Max. Load
Max. Load Channel
Power supply
Dimension
Weight
:4
: 16A
: 6.3A
: 230Vac ~ 50Hz
: 260 x 210 x 90mm
: 2,3Kg
www.beamzlighting.com
Fonctions et panneau de commande
1.
2.
3.
4.
5.
6.
Prises de sortie
LED verte : indique la sortie du canal correspondant
Affichage : indique tous les modes de fonctionnement
Touche Up : sélection UP
Touche Down : sélection DOWN
Touche MENU : en mode automatique ou DMX,
sélection de différentes fonctions
7. Touche MODE : choix du fonctionnement en mode
automatique ou DMX
8. Fusibles : un fusible par canal (6,3 A)
Remplacez toujours les fusibles fondus par des fusibles de même type
et débranchez toujours l'appareil avant de les remplacer.
9. Interrupteur secteur
10. Cordon secteur
11. Sortie DMX
12. Entrée DMX
Fonctionnement
L'appareil dispose de deux modes de fonctionnement, DMX ou mode Auto.
Mode Auto
L'appareil dispose de 16 programmes internes. Vous pouvez régler la vitesse des programmes.
1. Reliez les projecteurs.
2. Appuyez sur “MODE”, sélectionnez P (programme)
3. Appuyez sur “UP” ou “DOWN”, sélectionnez le programme P1 – P16
4. Appuyez sur “MENU”, sélectionnez Sp (vitesse)
5. Appuyez sur “UP” ou “DOWN”, sélectionnez la vitesse SP01 – SP99, 01 pour le palier de 30 secondes et 99 pour
les 10 paliers les plus rapides par seconde.
Mode DMX
L'appareil dispose de 1, 2 ou 4 canaux DMX.
1. Reliez l'appareil à un contrôleur DMX.
2. Appuyez sur “MODE”, sélectionnez A (adresse)
3. Appuyez sur “UP’ ou “DOWN” pour sélectionner l'adresse de démarrage DMX 001-512
4. Appuyez sur “MENU”, sélectionnez CH (canal)
5. Appuyez sur “UP” ou “DOWN”, pour sélectionner 1, 2 ou 4 canaux DMX
CH1 signifie que toutes les sorties d'appareil reçoivent la valeur DMX sélectionnée.
CH2 signifie que l'appareil est en mode 2 canaux. CH1 et CH2 sont le premier canal DMX. CH3 et CH4 sont le
second canal DMX.
CH4 signifie que l'appareil est en mode 4 canaux. Les 4 sorties ont leur propre canal DMX.
6. Valeur DMX de commutation. 0 à 127 = OFF, 128 à 255 = ON.
www.beamzlighting.com
Bouchon DMX
Il est recommandé d'utiliser un bouchon DMX pour éviter une mauvaise qualité de signal causé par d'autres
appareils électriques. Un bouchon DMX est une prise XLR avec une résistance 120 Ω entre les pins 2 et 3 de la
fiche XLR. Reliez le bouchon à la dernière prise OUTPUT du dernier appareil.
Voir schéma :
Caractéristiques
Sorties
Charge max.
Charge max. canal
Alimentation
Dimensions
Poids
:4
: 16 A
: 6,3 A
: 230 V~- 50 Hz
: 260 x 210 x 90 mm
: 2,3 kg
www.beamzlighting.com
Declaration of Conformity
Manufacturer:
TRONIOS BV
Bedrijvenpark Twente 415
7602 KM - ALMELO
+31(0)546589299
+31(0)546589298
The Netherlands
Product number:
154.029
Product Description:
Trade Name:
4-Channel DMX Switch Pack
BEAMZ
Regulatory Requirement: EN 60439
EN 55103-1/-2
EN 61000-3-2/-3-3
The product meets the requirements stated in Directives 2006/95 and 2004/108/EC and
conforms to the above mentioned Declarations.
ALMELO,
28-05-2014
Name:
P. Feldman
Controller regulations
Signature
www.beamzlighting.com
www.tronios.com
Copyright © 2012 by TRONIOS the Netherlands
www.beamzlighting.com
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement