Bticino MH202 Instrukcja obsługi

Bticino MH202 Instrukcja obsługi
MH202
Instrukcja Obsługi
www.homesystems-legrandgroup.com
MH202
Instrukcja Obsługi
MH202
Instrukcja Obsługi
Spis treści
Opis urządzenia MH202
4
Zastosowanie urządzenia MH202 za pomocą stron internetowych z komputera osobistego5
Funkcje podstawowe
7
Scenariusze
7
Diagnostyka
7
Funkcje zastrzeżone dla użytkownika administrator
Konfiguracja - Urządzenie
8
8
Konfiguracja - Język
9
Przyczyny i rozwiązania nieprawidłowości
MH202 nie odpowiada na żądania przez sieć Ethernet (browser, ping, itp.)
3
9
9
MH202
Instrukcja Obsługi
Opis urządzenia MH202
To urządzenie umożliwia zarządzanie scenariuszami prostymi i zaawansowanymi do maksymalnej
liczby 300. Dzięki programatorowi scenariuszy system jest w stanie wykonać określone
działania nie tylko w odpowiedzi na polecenie użytkownika, ale również po wystąpieniu
zdarzeń zewnętrznych, takich jak otwarcie drzwi. Wykonanie scenariusza zaawansowanego
połączone z określoną godziną i datą umożliwia na przykład symulację obecności w mieszkaniu
poprzez automatyczną aktywację żaluzji lub oświetlenia o wcześniej ustawionych godzinach
podczas nieobecności domowników. Scenariusze są programowane w urządzeniu za pomocą
oprogramowania. Instalacja programatora scenariuszy MH202 wymaga jedynie podłączenia do
magistrali Automatyki MY HOME.
Przykłady scenariuszy możliwych do zapisania w MH202
ZDARZENIE
MH202
SCENARIUSZ
SCENARIUSZ
SCENARIUSZ DZIEŃ
80%
ETHERNET
Made in Italy
MH202
SCS
SCENARIUSZ NOC
°C
ETHERNET
Made in Italy
zachód słońca
MH202
SCS
°C
ETHERNET
Made in Italy
°C
MH202
Bezwietrznie i godz.
10.00
SCS
SCENARIUSZ LATO
wschód słońca
światło ogrodu
OFF
Żaluzje W GÓRĘ
80%
°C
80%
światło ogrodu
ON
Żaluzje W DÓŁ
80%
°C
80%
markizy
otwarte
°C
Żaluzje W GÓRĘ
Nawadnianie ON
SCENARIUSZ BUDZIK
80%
ETHERNET
Made in Italy
MH202
SCS
°C
SCENARIUSZ ZIMA
wschód słońca
i godz. 7.15 od
poniedziałku do
piątku
ETHERNET
Made in Italy
zachód słońca i
godz. 17.15
MH202
SCS
°C
4
°C
°C
światło ogrodu
OFF
Żaluzje W GÓRĘ
°C
System dźwięku
ON
°C
°C
80%
światło ogrodu
ON
Żaluzje W DÓŁ
Regulacja cieplna
ON 22°C
°C
MH202
Instrukcja Obsługi
Zastosowanie urządzenia MH202 za pomocą stron
internetowych z komputera osobistego
Połączenie pomiędzy komputerem a MH202 jest możliwe tylko dla jednego dostępu na raz;
dlatego też nie jest możliwe jednoczesne podłączenie wielu użytkowników do MH202, czyli do
instalacji.
Oczywiście, dostęp do przycisków sterujących instalacji jest możliwy po przejściu przez „stronę
identyfikacyjną”, na której trzeba podać login (nazwa identyfikacyjna) i hasło (hasło dostępu)
znane tylko użytkownikowi.
Jeśli identyfikacja zakończyła się sukcesem, można wyświetlić listę wszystkich możliwych do
aktywacji funkcji, które zostały określone za pomocą oprogramowania w fazie konfiguracji
urządzenia MH201.
Uwaga: jeśli nie zostanie wykonana żadna akcja przez okes zdefiniowany w fazie
programowania, programator scenariuszy wyloguje się i wróci użytkownika do strony
identyfikacyjnej. Należy ponownie wprowadzić poprawne wartości login i hasło.
Strona
identyfikacyjna
Kontrolna
strona główna
Dostęp do stron internetowych mogą uzyskać dwa typy użytkownika:
•
użytkownik administrator
•
użytkownik user
Użytkownik administrator oprócz nawigacji na tych samych stronach co użytkownik ,może
uzyskać dostęp do funkcji konfiguracjA i zdefiniować niektóre parametry MH202, na przykład login
i hasło dostępu do stron jako użytkownik user, ustawić datę i godzinę, wybrać język itp.
Uwaga: login i hasło użytkownika administratora są definiowane za pomocą oprogramowania i
edytowalne za pośrednictwem sieci.
5
MH202
Instrukcja Obsługi
Przykład strony internetowej:
1
9
2
8
3
7
1. Adres MH202
2. Nazwa identyfikacyjna MH202
3. Przycisk, aby wrócić do początkowej strony internetowej
4. Ikona wybranej funkcji
5. Przyciski włączające
6. Przyciski uaktywniające
7. Obszar informacyjny i operacyjny
8. Przycisk wyjścia
9. Obszar wyboru dostępnych funkcji
6
6
5 4
MH202
Instrukcja Obsługi
Funkcje podstawowe
Scenariusze
Ta funkcja pozwala: wyświetlić, włączyć/wyłączyć i uaktywnić/unieaktywnić scenariusze
skonfigurowane w programatorze scenariuszy.
Uwaga: Dla każdego pomyślnie wysłanego polecenia zostaje wyświetlony na stronie komunikat
potwierdzenia: Polecenie wysłane
Diagnostyka
Klikając na tekst „DIAGNOSTYKA” zostaje wyświetlona strona zawierająca parametry urządzenia
oraz komunikat diagnostyczny (np.: Nie stwierdzono nieprawidłowości).
7
MH202
Instrukcja Obsługi
Funkcje zastrzeżone dla użytkownika administrator
Po uzyskaniu dostępu do stron web w pasku funkcji pojawia się okno KONFIGURACJA, która
obejmuje dwie strony:
•
URZĄDZENIE
•
JĘZYK
Konfiguracja - Urządzenie
Na tej stronie urzytkownik administrator może skonfigurować dane dotyczące loginu i hasła dla
użytkownika user (dostęp Web) oraz parametry konfiguracyjne Ethernetu dla dostępu urządzenia
MH202
Aby potwierdzić wprowadzone dane, nacisnąć przycisk
.
Po kliknięciu na napis „DATA/GODZINA” uzyskuje się dostęp do strony konfiguracyjnej danych
dotyczących daty, godziny i strefy czasowej
Aby potwierdzić wprowadzone dane, nacisnąć przycisk
8
.
MH202
Instrukcja Obsługi
Konfiguracja - Język
Na tej stronie użytkownik administrator może skonfigurować język, w którym są wyświetlane
strony internetowe Urządzenia MH202.
Domyślnym językiem jest włoski, dostępne są inne języki.
Po wybraniu języka i zatwierdzeniu strony internetowe będą wyświetlane w nowym języku. Jeśli
system wykonuje inne operacje, pojawi się komunikat, aby poczekać.
Przyczyny i rozwiązania nieprawidłowości
Ogólne kontrole po podłączeniu zasilania
•
Po podłączeniu BUS SCS, system LED włącza się na krótko, potem gaśnie.
Następnie ponownie się włącza, co wskazuje, że Programator scenariuszy działa.
Jeśli to nie nastąpi, należy się skontaktować z serwisem technicznym.
MH202 nie odpowiada na żądania przez sieć Ethernet (browser,
ping, itp.)
•
Sprawdzić, czy system SCS jest zasilany i czy działa prawidłowo
•
Sprawdzić, czy kabel Ethernetu komputera (używany do komunikacji z MH202) oraz kabel
MH202 są prawidłowo podłączone do odpowiednich portów RJ45
•
Sprawdzić, czy komputer używany do komunikowania się z MH202 i urządzenie MH202
są prawidłowo skonfigurowane (w szczególności sprawdzić, czy komputer ma aktywny
interfejs sieciowy, adres IP i maskę sieci kompatybilne z urządzeniem)
•
Należy także sprawdzić, czy adresy IP ustawione w komputerze i w MH202 nie są już
używane przez inne urządzenia w sieci LAN
9
Legrand SNC
128, av. du Maréchal-de-Lattre-de-Tassigny
87045 Limoges Cedex - France
www.legrand.com
BTicino SpA
Viale Borri, 231
21100 Varese
www.bticino.it
Legrand SNC zastrzega sobie prawo do zmiany w każdym momencie treści przedstawionej w niniejszej instrukcji i do
zakomunikowania w dowolnej formie i trybie dokonanych zmian.
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement