Electrolux EW6T3262H Használati utasítás

Electrolux EW6T3262H Használati utasítás
EW6T3262H
HU
Mosógép
Használati útmutató
2
www.electrolux.com
TARTALOM
1. BIZTONSÁGI INFORMÁCIÓK............................................................................3
2. BIZTONSÁGI UTASÍTÁSOK.............................................................................. 5
3. TERMÉKLEÍRÁS................................................................................................ 6
4. KEZELŐPANEL..................................................................................................7
5. VÁLASZTÓGOMB ÉS NYOMÓGOMBOK......................................................... 9
6. PROGRAMOK.................................................................................................. 12
7. BEÁLLÍTÁSOK................................................................................................. 16
8. AZ ELSŐ HASZNÁLAT ELŐTT........................................................................17
9. NAPI HASZNÁLAT........................................................................................... 17
10. HASZNOS TANÁCSOK ÉS JAVASLATOK....................................................22
11. ÁPOLÁS ÉS TISZTÍTÁS.................................................................................24
12. FOGYASZTÁSI ÉRTÉKEK.............................................................................28
13. HIBAELHÁRÍTÁS........................................................................................... 29
14. MŰSZAKI ADATOK........................................................................................ 32
15. A HASZNÁLAT LÉPÉSEI RÖVIDEN.............................................................33
16. TERMÉKISMERTETŐ AZ EU 1369/2017 SZ. RENDELETE SZERINT.........34
GONDOLUNK ÖNRE
Köszönjük, hogy Electrolux terméket vásárolt. Ön olyan készülék tulajdonosa lett,
mely mögött több évtizedes szakmai tapasztalat és innováció áll. Rendkívüli
tudását és stílusos megjelenését az Ön igényei ihlették. Valahányszor csak
használja, biztos lehet abban, hogy a benne foglalt tudás a siker garanciája.
Köszöntjük az Electrolux világában!
Látogassa meg a weboldalunkat:
Kezelési tanácsok, kiadványok, hibaelhárító, szerviz információk:
www.electrolux.com/webselfservice
További előnyökért regisztrálja készülékét:
www.registerelectrolux.com
Kiegészítők, segédanyagok és eredeti alkatrészek vásárlása a készülékhez:
www.electrolux.com/shop
VÁSÁRLÓI TÁMOGATÁS ÉS SZERVIZ
Kizárólag eredeti alkatrészek használatát javasoljuk.
Ha készülékével a szervizhez fordul, legyenek kéznél az alábbi adatok: Típus,
termékszám, sorozatszám.
Ezek az információk az adattáblán olvashatók.
Figyelmeztetés - Biztonsági információk
Általános információk és hasznos tanácsok
Környezetvédelmi információk
A változtatások jogát fenntartjuk.
MAGYAR
1.
3
BIZTONSÁGI INFORMÁCIÓK
Az üzembe helyezés és használat előtt gondosan
olvassa el a mellékelt útmutatót. A gyártó nem vállal
felelősséget a helytelen beszerelés vagy használat miatt
keletkezett sérülésekért és károkért. Tartsa biztonságos
és elérhető helyen az útmutatót, hogy szükség esetén
mindig a rendelkezésére álljon.
1.1 Gyermekek és fogyatékkal élő személyek
biztonsága
•
•
•
•
•
•
•
•
•
A készüléket 8 év feletti gyermekek és csökkent
fizikai, értelmi vagy mentális képességű, illetve
megfelelő tapasztalatok vagy ismeretek híján lévő
személyek csak felügyelettel, vagy a készülék
biztonságos használatára vonatkozó megfelelő
tájékoztatás esetén használhatják.
A 3-8 éves gyermekek, illetve a súlyos, komplex
fogyatékossággal élő személyek állandó felügyelet
nélkül nem tartózkodhatnak a készülék közelében.
3 évesnél fiatalabb gyermekek kizárólag folyamatos
felügyelet mellett tartózkodhatnak a készülék
közelében.
Ne hagyja, hogy gyermekek játsszanak a készülékkel.
Minden csomagolóanyagot tartson távol a
gyermekektől, és megfelelően dobja azokat
hulladékba.
A mosószereket tartsa távol a gyermekektől.
A gyermekeket és a háziállatokat tartsa távol a
készüléktől, amikor az ajtaja nyitva van.
Ha rendelkezik gyermekbiztonsági zárral a készülék,
akkor azt be kell kapcsolni.
Gyermekek felügyelet nélkül nem végezhetnek
tisztítási vagy karbantartási tevékenységet a
készüléken.
1.2 Általános biztonság
•
Ne változtassa meg a készülék műszaki jellemzőit.
4
www.electrolux.com
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
A készüléket háztartási, illetve más hasonló
felhasználási területekre szánták, mint például:
– üzletek, irodák és egyéb munkahelyeken kialakított
személyzeti konyhák;
– hotelek, motelek, szállások reggelivel és egyéb
lakás céljára szolgáló ingatlanok esetén az ügyfelek
számára;
– társasházak közös használatú helyiségei vagy
mosókonyhák.
Soha ne lépje túl a megengedett legnagyobb töltetet,
mely 6 kg tömegű lehet (lásd a „Programtáblázat”
című fejezetet).
Az üzemi víznyomás értékének a vízhálózat
készülékcsatlakozási pontjánál 0,5 bar (0,05 MPa) és
8 bar (0,8 MPa) között kell lennie.
Ügyeljen arra, hogy a készülék alsó részén levő
szellőzőnyílást a készülék alatti szőnyeg, lábtörlő vagy
egyéb padlóburkoló tárgy ne zárja el.
A készülék vízhálózatra történő csatlakoztatásához
használja a mellékelt, új tömlőkészletet vagy a
márkaszerviz által biztosított egyéb új tömlőkészletet.
Régi tömlőkészlet nem használható fel újra.
Ha a hálózati kábel megsérül, azt a gyártónak vagy a
márkaszerviznek vagy más hasonlóan képzett
személynek kell kicserélnie, nehogy elektromos
veszélyhelyzet álljon elő.
Bármilyen karbantartás előtt kapcsolja ki a készüléket,
és húzza ki a hálózati csatlakozódugót a
csatlakozóaljzatból.
A készülék tisztításához ne használjon nagy nyomású
vízsugarat és/vagy gőzt.
A készüléket nedves ruhával tisztítsa. Csak semleges
tisztítószert használjon. Ne használjon súrolószert,
súrolószivacsot, oldószert vagy fém tárgyat.
MAGYAR
5
2. BIZTONSÁGI UTASÍTÁSOK
2.1 Üzembe helyezés
Az üzembe helyezést az
érvényes helyi/országos
előírásokkal összhangban
kell elvégezni.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Távolítsa el az összes
csomagolóanyagot, a szállítási
csavarokkal, gumiperselyekkel és
műanyag alátétekkel együtt.
A szállítási rögzítőcsavarokat tartsa
biztonságos helyen. Amennyiben a
készüléket a jövőben szállítani kell,
ezeket vissza kell szerelni, hogy a
dob rögzítésével megakadályozzák a
készülék belsejének sérülését.
A készülék nehéz, ezért legyen
körültekintő a mozgatásakor. Mindig
használjon munkavédelmi kesztyűt és
zárt lábbelit.
Tartsa be a készülékhez mellékelt
üzembe helyezési útmutatóban
foglaltakat.
Ne helyezzen üzembe, és ne is
használjon sérült készüléket.
Ne helyezze üzembe a készüléket
olyan helyen, ahol a hőmérséklet 0 °C
alá süllyedhet, vagy ahol ki van téve
az időjárásnak.
A készülék üzemeltetésének helyén a
padló vízszintes, sík, stabil, hőálló és
tiszta legyen.
Gondoskodjon arról, hogy keringeni
tudjon a levegő a készülék és a padló
között.
A készülék végleges elhelyezési
pozíciójában ellenőrizze a felület
megfelelő vízszintességét
vízmértékkel. Ha a felület nem
teljesen vízszintes, a lábak
emelésével vagy süllyesztésével
biztosítsa a vízszintes helyzetet.
Ne telepítse a készüléket közvetlenül
padlóösszefolyó fölé.
Ne permetezzen vizet a készülékre,
és óvja az erősen párás környezettől.
Ne helyezze üzembe a készüléket
olyan helyen, ahol a fedelét nem lehet
teljesen kinyitni.
Ne tegyen a készülék alá zárt edényt
azért, hogy az esetleg a készülékből
szivárgó vizet összegyűjtse. A
használatra javasolt felszerelésekkel
kapcsolatban forduljon a
márkaszervizhez.
2.2 Elektromos csatlakoztatás
FIGYELMEZTETÉS!
Tűz- és áramütésveszély.
•
•
•
•
•
•
•
•
A készüléket kötelező földelni.
Mindig megfelelően felszerelt,
áramütés ellen védett aljzatot
használjon.
Ellenőrizze, hogy az adattáblán
szereplő adatok megfelelnek-e a helyi
elektromos hálózat paramétereinek.
Ne használjon hálózati elosztókat és
hosszabbító kábeleket.
Ügyeljen a hálózati csatlakozódugó
és a hálózati kábel épségére.
Amennyiben a készülék hálózati
vezetékét ki kell cserélni, a cserét
márkaszervizünknél végeztesse el.
Csak az üzembe helyezés befejezése
után csatlakoztassa a hálózati
csatlakozódugót a hálózati
csatlakozóaljzatba. Ügyeljen arra,
hogy a hálózati dugasz üzembe
helyezés után is könnyen elérhető
legyen.
Nedves kézzel ne érintse meg a
hálózati kábelt és a csatlakozódugót.
A készülék csatlakozásának
bontására, soha ne a hálózati
kábelnél fogva húzza ki a
csatlakozódugót. A kábelt mindig a
csatlakozódugónál fogva húzza ki.
2.3 Vízhálózatra csatlakoztatás
•
•
•
•
Ügyeljen arra, hogy ne okozzon
sérülést a vízcsöveknek.
Mielőtt új vagy hosszabb idő óta nem
használt csövekhez csatlakoztatja
javítás vagy új eszköz (pl. vízóra stb.)
felszerelése után a készüléket, addig
folyassa a vizet, amíg az teljesen ki
nem tisztul.
A készülék első használata közben és
után ellenőrizze, hogy nem látható-e
vízszivárgás.
Ne használjon hosszabbítótömlőt, ha
túl rövid a befolyócső. A befolyócső
6
www.electrolux.com
•
•
•
cseréje érdekében forduljon a
márkaszervizhez.
Előfordulhat, hogy víz folyik a
kifolyócsőből. Ezt az okozza, hogy a
készüléket víz segítségével ellenőrzik
a gyárban.
Maximum 400 cm-ig hosszabbíthatja
meg a kifolyócsövet. Forduljon a
márkaszervizhez másik kifolyócsőért
vagy a hosszabbításért.
Üzembe helyezés után biztosítsa a
hálózati dugasz könnyű
elérhetőségét.
2.4 Használat
FIGYELMEZTETÉS!
Személyi sérülés, áramütés,
tűz, égési sérülés vagy a
készülék károsodásának
veszélye áll fenn.
•
•
•
Kövesse a mosószer csomagolásán
feltüntetett utasításokat.
Ne tegyen gyúlékony anyagot vagy
gyúlékony anyaggal szennyezett
tárgyat a készülékbe, annak
közelébe, illetve annak tetejére.
Ne mosson olajjal, zsírral vagy egyéb
zsíros anyaggal erősen szennyezett
ruhaneműt. Ezzel károsíthatja a
•
mosógép gumi alkatrészeit. Az ilyen
ruhaneműt a mosógépbe helyezés
előtt mossa ki kézzel.
Ellenőrizze, hogy minden fémtárgyat
eltávolított-e a ruhákból.
2.5 Szerviz
•
•
A készülék javítását bízza a
márkaszervizre.
Csak eredeti pótalkatrészeket
használjon.
2.6 Ártalmatlanítás
FIGYELMEZTETÉS!
Sérülés- vagy
fulladásveszély.
•
•
•
•
Bontsa a készülék elektromos- és
vízhálózati csatlakozását.
A készülék közelében vágja át a
hálózati kábelt, és tegye a hulladékba.
Szerelje le az ajtókilincset, hogy
megakadályozza gyermekek és
kedvenc állatok készülékdobban
rekedését.
A készüléket az elektromos és
elektronikus berendezésekre (WEEE)
vonatkozó helyi rendeleteknek
megfelelően tegye a hulladékba.
3. TERMÉKLEÍRÁS
3.1 Speciális tulajdonságok
Új mosó-szárítógépe a víz, az energia és
a mosószer gazdaságos felhasználása
révén a modern ruhanemű-kezelés
minden követelményének megfelel.
•
Köszönhetően a Soft Plus
kiegészítő funkciónak, az öblítőszer
egyenletesen oszlik szét a
ruhaneműben, és mélyen behatol a
•
szövetszálakba, így tökéletes
puhaságot biztosít.
A SensiCare rendszer segítségével
a készülék a dobba helyezett
ruhanemű függvényében
automatikusan beállítja a program
időtartamát, hogy a lehető
legrövidebb idő alatt tökéletes mosási
eredményt biztosíton.
MAGYAR
3.2 A készülék áttekintése
1
Kezelőpanel
Fedél
Fedélfogantyú
Leeresztő szivattyú szűrője
Lábak a készülék vízszintbe
állításához.
6 Adattábla
1
2
3
4
5
2
3
6
4
5
4. KEZELŐPANEL
4.1 Kezelőpanel ismertetése
2
1
13
1 Programválasztó gomb
2 Centrifuga sebességét mérséklő
érintőgomb
3 Hőmérséklet érintőgomb
4 Kijelző
5 Késleltetett indítás érintőgomb
6 Time Manager érintőgomb
7 Start/Szünet
érintőgomb
3
4
12 11
8
9
10
11
12
13
10
5
9
6
7
8
Vasaláskönnyítés érintőgomb
Soft Plus érintőgomb
Extra öblítés érintőgomb
Folteltávolítás érintőgomb
Előmosás érintőgomb
Be/Ki nyomógomb
7
8
www.electrolux.com
4.2 Kijelző
Hőmérséklet terület:
Hőmérséklet-visszajelző
Hideg víz visszajelző
Gyermekzár visszajelző.
Késleltetett indítás visszajelző.
Fedél zárva visszajelző.
A digitális visszajelző az alábbiakat képes megjeleníteni:
• Program időtartama (pl.
).
•
Késleltetés időtartama (pl.
•
Ciklus vége (
•
Figyelmeztető kód (pl.
).
).
).
Time Manager szintvisszajelző sávok.
Maximális töltetsúly visszajelzője.
Ruhadarab hozzáadása visszajelző. A mosási fázis elején vi‐
lágít, amíg a felhasználó még szüneteltetheti a készülék műkö‐
dését, és további mosnivalót pakolhat be.
Dobtisztítás visszajelző.
Extra csendes visszajelző.
Öblítés tartás visszajelző.
Centrifugálás terület:
Centrifugálási sebesség-visszajelző
Nincs centrifugálás visszajelző. A centrifugálási fázis ki van
kapcsolva.
MAGYAR
9
5. VÁLASZTÓGOMB ÉS NYOMÓGOMBOK
5.1 Bevezetés
A kiegészítő funkciók nem
választhatóak mindegyik
mosási programmal. A
mosási programok és a
különféle opciók/funkciók
összeegyeztethetőségére
vonatkozóan lásd a
„Programtáblázat” c.
szakaszt. Egy kiegészítő
funkció kizárhat egy másikat;
ebben az esetben a
készülék nem engedi a nem
összeillő kiegészítő funkciók
együtt történő beállítását.
kivételével. Ezzel a kiegészítő funkcióval
módosítható az alapértelmezett
centrifugálási sebesség.
Érintse meg többször ezt a gombot
ehhez:
• Csökkentse a centrifugálási
sebességet. A kijelző csak a beállított
programnál elérhető centrifugálási
sebességeket mutatja.
• További centrifugálási kiegészítő
funkciókNincs centrifugálás
.
Ezzel a kiegészítő funkcióval
kikapcsolhatja az összes
centrifugálási szakaszt. A készülék
csak a szivattyúzást végzi el a
kiválasztott mosási programból. Ezt a
kiegészítő funkciót kényes anyagok
esetében alkalmazza. Egyes mosási
programok esetén az öblítéseket a
gép nagyobb mennyiségű víz
felhasználásával végzi.
5.2 Be/Ki
A készülék be-/kikapcsolásához nyomja
meg ezt a gombot néhány másodpercig.
A készülék be- vagy kikapcsolásakor két
különböző hang hallható.
Mivel az energiafogyasztás
csökkentésére a Készenlét funkció
automatikusan kikapcsolja a készüléket
néhány perc elteltével, így előfordulhat,
hogy a készüléket ismét be kell
kapcsolni.
•
További részletekért olvassa el a
Készenlét c. szakaszt a „Napi használat”
című fejezetben.
A kijelzőn a
visszajelző jelenik
meg. A fedél zárva marad, és a dob
rendszeres időközönként forgást
végez, hogy csökkentse a ruhák
gyűrődését. A fedél kinyitásához le
kell engedni a vizet.
5.3 Hőmérséklet
Egy mosási program kiválasztása esetén
a készülék automatikusan javasol egy
alapértelmezett hőmérsékletet.
Ha megérinti a Start/Szünet
gombot, a készülék centrifugál és
leereszti a vizet.
Érintse meg többször egymás után a
gombot, míg a kívánt hőmérséklet meg
nem jelenik a kijelzőn.
visszajelzők
Amikor a kijelzőn
láthatók, a készülék nem melegíti fel a
vizet.
5.4 Centrifuga
Egy program kiválasztása esetén a
készülék automatikusan beállítja a
megengedett maximális centrifugálási
sebességet, a Farmer program
Kapcsolja be a Öblítés tartás
kiegészítő funkciót.
A program végén elmarad a
centrifugázás. A készülék nem ereszti
le az utolsó öblítővizet, hogy megóvja
a ruhaneműket a gyűrődéstől. A
mosóprogram végén a víz a dobban
marad.
A készülék körülbelül 18
óra elteltével
automatikusan leereszti a
vizet.
•
Kapcsolja be a Extra csendes
kiegészítő funkciót.
A közbenső és végső centrifugálási
szakasz elmarad, és a készülék a
program végén a dobban tartja a
vizet. Ez segít csökkenteni a
ruhanemű gyűrődését.
10
www.electrolux.com
A kijelzőn a
jelzés látható. A fedél
zárva marad. A dob rendszeresen
fordul, hogy csökkentse a ruhanemű
gyűrődését. A fedél kinyitásához le
kell engedni a vizet.
Mivel a program igen halk, megfelel
éjszakai használatra, amikor az
olcsóbb éjszakai áram rendelkezésre
áll. Néhány program esetén az öblítés
több vizet használ.
Ha megérinti a Start/Szünet
gombot, a készülék csak a
szivattyúzást végzi el.
A készülék körülbelül 18
óra elteltével
automatikusan leereszti a
vizet.
5.5 Előmosás
Ezzel a funkcióval egy előmosási
szakaszt adhat a mosási programhoz.
Az érintőgomb fölött megjelenik a
megfelelő visszajelző.
•
A kiegészítő funkció használatával 30
°C-os előmosási szakaszt adhat a
mosási szakasz elé.
A kiegészítő funkció erősen
szennyezett ruhanemű, különösen
homokkal, porral, sárral és egyéb
szilárd részecskével összepiszkolt
ruhák esetén ajánlott.
A kiegészítő funkciók
növelhetik a program
időtartamát.
5.7 Állandó Extra öblítés
Ezzel a kiegészítő funkcióval néhány
további öblítési fázist adhat a kiválasztott
mosási programhoz.
Ezt a kiegészítő funkciót a
mosószermaradványokra allergiás, illetve
érzékeny bőrű személyek esetén
használja.
A kiegészítő funkció növeli a
program időtartamát.
A megfelelő érintőgomb fölötti
visszajelző bekapcsol, és mindaddig
világít a mosási ciklusok alatt, amíg ki
nem kapcsolja ezt a funkciót.
5.8 Állandó Soft Plus
Az öblítőszer eloszlásának és a
ruhanemű puhaságának optimalizálása
érdekében válassza ezt a kiegészítő
funkciót.
Ez öblítőszer használatakor javasolt.
A kiegészítő funkció növeli a
program időtartamát.
A megfelelő érintőgomb fölötti
visszajelző bekapcsol, és mindaddig
világít a mosási ciklusok alatt, amíg ki
nem kapcsolja ezt a funkciót.
5.6 Folteltávolítás
Érintse meg ezt a gombot, hogy
folteltávolító szakaszt adjon a
programhoz.
5.9 Vasaláskönnyítés
A készülék gyengéd mosást és
centrifugálást végez, hogy
megakadályozza a ruhák gyűrődését.
Az érintőgomb fölött megjelenik a
megfelelő visszajelző.
Nehezen eltávolítható foltokkal
szennyezett ruhákhoz használja ezt a
kiegészítő funkciót.
Amikor beállítja a kiegészítő funkciót,
tegyen folttisztítót a rekeszbe
A kiegészítő funkció növeli a
program időtartamát.
E beállítás 40 °C-nál
alacsonyabb hőmérséklet
esetén nem áll
rendelkezésre.
.
A készülék csökkenti a centrifugálási
sebességet, több vizet használ, és a
program időtartamát a ruhanemű
típusához igazítja.
A megfelelő visszajelző világítani kezd.
MAGYAR
visszajelző
visszajelző és
A kijelzőn megjelenik a
a kiválasztott késleltetési időtartam.
Miután megérinti a Start/Szünet
gombot, a készülék megkezdi a
visszaszámlálást, és a fedél reteszelődik.
5.11 Time Manager
A kiegészítő funkció segítségével
csökkenthető a program időtartama a
töltet nagyságának és a szennyeződés
mértékének megfelelően.
Mosási program beállításakor a kijelzőn
a program alapértelmezett időtartama és
kötőjelek láthatók.
Érintse meg a Time Manager gombot a
program időtartamának igény szerinti
csökkentéséhez. A kijelzőn megjelenik
az új program időtartama, és a kötőjelek
száma ennek megfelelően csökken:
teljes töltetnyi normál mértékben
szennyezett ruhaneműhöz.
gyors ciklus teljes töltetnyi enyhén
szennyezett ruhaneműhöz.
nagyon gyors ciklus kisebb töltetnyi
enyhén szennyezett ruhaneműhöz (max.
fél töltet javasolt).
1)
Műszál
A megfelelő késleltetés beállításához
érintse meg többször a gombot. Az idő 1
órás lépésekkel állítható be, 20 óra
időtartamig.
A Time Manager funkció csak a
táblázatban található programoknál áll
rendelkezésre.
Pamut Eco
Ezzel a kiegészítő funkcióval a program
kezdetét megfelelőbb időpontig
késleltetheti.
a legrövidebb ciklus kis
mennyiségű ruhanemű felfrissítéséhez.
Pamut
5.10 Késleltetett indítás
11
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
1) Alapértelmezett időtartam az összes
program számára.
5.12 Start/Szünet
Érintse meg a Start/Szünet
gombot a
készülék indításához vagy
szüneteltetéséhez, illetve a futó program
megszakításához.
12
www.electrolux.com
6. PROGRAMOK
6.1 Programtáblázat
Program
Alapértelme‐
zett hőmér‐
séklet
Hőmérséklettartomány
Referencia
centrifugá‐
lási sebes‐
ség
Centrifugá‐
lási sebes‐
ségtarto‐
mány
Maxi‐
mális
töltet
Pamut
40 °C
90 °C - Hideg
1200 ford./
perc
(1200- 400)
6 kg
Fehér és színes pamut. Normál és erős
szennyezettség.
Pamut Eco
1200 ford./
perc
(1200- 400)
6 kg
Fehér pamut és színtartó színes pamut.
Normál szennyezettség. Az energiafogyasztás
csökken, és a mosóprogram ideje meghosz‐
szabbodik, így jó mosási eredményt biztosít.
1)
40 °C
60 °C - 40 °C
Program leírása
(Töltet típusa és szennyeződés mértéke)
Műszál
40 °C
60 °C - Hideg
1200 ford./ 3 kg
perc
(1200 - 400)
Műszálas vagy kevert szálas szövetek.
Normál szennyezettség.
Kímélő
30 °C
40 °C - Hideg
1200 ford./
perc
(1200- 400)
2 kg
Kényes textília, pl. akril, viszkóz és kevert
szálas szövetek, melyek kímélő mosást
igényelnek. Normál szennyezettség.
Gyors 14 perc 800 ford./
30 °C
perc
(800- 400)
1,5 kg
Műszálas vagy kevertszálas anyagok. Eny‐
hén szennyezett és felfrissítendő ruhaneműk.
Öblítés
1200 ford./
perc
(1200- 400)
6 kg
Minden ruhaanyaghoz, a kényes ruhane‐
műk és gyapjú kivételével. Program a ruha‐
nemű öblítéséhez és centrifugálásához. Egye‐
dül az alapértelmezett centrifugálási sebesség
használható pamut ruhaneműhöz. Csökkentse
a centrifugálási sebességet a töltet típusának
megfelelően. Ha szükséges, használja a Extra
öblítés kiegészítő funkciót további öblítések‐
hez. Alacsony sebességen kímélő öblítéseket
és egy rövid centrifugálást végez a készülék.
Centrif./Sziv‐
attyúzás
1200 ford./
perc
(1200 -400)
6 kg
A ruhanemű centrifugálásához és a víz dobból
való leeresztéséhez. Minden ruhaanyaghoz,
a kényes ruhaneműk és gyapjú kivételével.
MAGYAR
Program
Alapértelme‐
zett hőmér‐
séklet
Hőmérséklettartomány
Referencia
centrifugá‐
lási sebes‐
ség
Centrifugá‐
lási sebes‐
ségtarto‐
mány
Anti-allergén
60 °C
1200 ford./ 6 kg
perc
(1200 - 400)
Fehér pamut ruhadarabok. A program a né‐
hány percig 60 °C fölött tartott hőmérsékletű
mosási szakasznak köszönhetően eltávolítja a
mikroorganizmusokat. Ez segít a csírasejtek,
a baktériumok, a mikroorganizmusok és a ré‐
szecskék eltávolításában. A pára hozzáadása
egy további öblítési szakasszal együtt biztosít‐
ja a mosószermaradványok és a pollenek/
allergén anyagok alapos eltávolítását, így a
kényes és érzékeny bőr számára is megfelelő
eredményt biztosít.
Babaruházat
40 °C
40 °C - Hideg
1200 ford./ 2 kg
perc
(1200 - 400)
Kímélő mosási ciklus, amely csecsemőruhá‐
zathoz alkalmas. A magas vízszint és a dob
gyengéd mozgása megóvja a színeket és a
szöveteket a mosási szakasz során.
Selyem
30 °C
800 ford./
perc
(800 - 400)
0,5 kg
Speciális program selyem és kevert műszá‐
las ruhadarabok számára.
Gyapjú
1200 ford./
perc
(1200- 400)
1,5 kg
Gépben mosható gyapjúhoz, kézzel mos‐
ható gyapjúhoz és „kézzel mosható” jelzés‐
sel ellátott egyéb kényes szövetekhez2)
1200 ford./
perc
(1200 400 )
3 kg
Műszálas sportruházat. A programot modern
kültéri sportruházat, mint például tornaruha,
kerékpáros vagy kocogó ruha és hasonló sza‐
badtéri ruházat gyengéd mosásához tervez‐
ték.
40 °C
40 °C - Hideg
Sport
30 °C
40 °C - Hideg
Maxi‐
mális
töltet
13
Program leírása
(Töltet típusa és szennyeződés mértéke)
14
www.electrolux.com
Program
Alapértelme‐
zett hőmér‐
séklet
Hőmérséklettartomány
Referencia
centrifugá‐
lási sebes‐
ség
Centrifugá‐
lási sebes‐
ségtarto‐
mány
Maxi‐
mális
töltet
Outdoor
30 °C
40 °C - Hideg
1200 ford./
perc
(1200- 400)
2 kg3)
1 kg4)
Program leírása
(Töltet típusa és szennyeződés mértéke)
Ne használjon öblítőszert, és győ‐
ződjön meg arról, hogy nincs öblí‐
tőszer-maradvány a mosószeradagolóban.
Műszálas sportruházat. A programot modern
kültéri sportruházat, mint például tornaruha,
kerékpáros vagy kocogó ruha és hasonló sza‐
badtéri ruházat gyengéd mosásához tervez‐
ték. A javasolt ruhatöltet 2 kg.
Vízálló, vízálló-légáteresztő és vízleperge‐
tő szövetek. A program vízállóságot helyreál‐
lító ciklusként is használható, melyet kifejezet‐
ten a ruhadarabok impregnálására terveztek.
A vízállóságot helyreállító ciklus elvégzéséhez
a következők szerint járjon el:
•
•
Töltse a mosószert a
rekeszbe.
Töltsön ruhaneműhöz való, speciális imp‐
•
öblítőszer-adagoló re‐
regnáló szert a
keszbe.
Csökkentse a töltet mennyiségét 1 kg-ra.
A vízállóság legeredményesebb
helyreállítása érdekében a ruha‐
neműt szárítógépben szárítsa
meg a Outdoor szárítóprogram
használatával (amennyiben az
rendelkezésre áll, és ha a ruhane‐
mű tájékoztató címkéje megenge‐
di).
MAGYAR
Program
Alapértelme‐
zett hőmér‐
séklet
Hőmérséklettartomány
Referencia
centrifugá‐
lási sebes‐
ség
Centrifugá‐
lási sebes‐
ségtarto‐
mány
Maxi‐
mális
töltet
Farmer
30 °C
40 °C - Hideg
800 ford./
2 kg
perc
(1200 - 400)
15
Program leírása
(Töltet típusa és szennyeződés mértéke)
Speciális program farmer ruhaneműhöz
gyengéd mosási fázissal a színek kifakulá‐
sa és a mosásból eredő kopás minimalizá‐
lása érdekében. A még jobb kezelés érdeké‐
ben csökkentett mennyiségű töltet alkalmazá‐
sa javasolt.
1) Standard programok az energiacímke fogyasztási értékei számára. A 1061/2010 sz.
jogszabály értelmében ezek a programok a „Normál 60 °C-os pamut programnak” és a
„Normál 40 °C-os pamut programnak” felelnek meg. Ezek a leghatékonyabb programok a
normál szennyezettségű pamut ruhák mosásához, ami a vízfelhasználást és az energiafo‐
gyasztást illeti.
A mosási szakasz tényleges vízhőmérséklete eltérhet a megadott program-hő‐
mérséklettől.
2) A ciklus közben a dob kis sebességen forog a kíméletes mosás érdekében. Úgy tűnhet,
hogy a dob nem forog, vagy nem megfelelően forog, azonban ez normális jelenség ennél a
programnál.
3) Mosási program.
4) Mosási program és impregnáló szakasz.
Pamut Eco
■
■
■
Műszál
■
■
■
■
Kímélő
■
■
■
■
Gyors 14 perc
■
■
■
Öblítés
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
Time Manager
■
Késleltetett indítás
■
Soft Plus
■
Extra öblítés
■
Folteltávolítás
Pamut
Előmosás
Centrifuga
Program
Vasaláskönnyítés
Programok és kiegészítő funkciók kompatibilitása
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
Centrif./Szivat‐
tyúzás
■
■
Anti-allergén
■
■
■
Babaruházat
■
■
■
Selyem
■
■
Gyapjú
■
■
■
Sport
■
■
■
Outdoor
■
■
■
Farmer
■
■
■
Time Manager
Soft Plus
Extra öblítés
Folteltávolítás
Előmosás
Centrifuga
Program
Késleltetett indítás
www.electrolux.com
Vasaláskönnyítés
16
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
6.2 Woolmark Apparel Care - Kék
A Woolmark vállalat ennek a mosógépnek
a gyapjúmosási ciklusát jóváhagyta a „kéz‐
zel mosható” jelzésű, gyapjú ruhadarabok
gépi mosására, azzal a feltétellel, hogy a
ruhák mosása a mosógép gyártójától szár‐
mazó utasítások szerint történik. Mindig
kövesse a ruhanemű kezelési címkéjén
szereplő szárítási és egyéb utasítást.
M1145
A Woolmark szimbólum minőségtanúsító
védjegy funkciót tölt be számos országban.
7. BEÁLLÍTÁSOK
7.1 Hangjelzések
A készülék különböző hangjelzésekkel
rendelkezik, melyek akkor működnek,
amikor:
•
•
•
Bekapcsolja a készüléket (különleges,
rövid hangjelzés).
Kikapcsolja a készüléket (különleges,
rövid hangjelzés).
Megérint egy gombot (kattanó
hangjelzés).
•
Helytelen beállítást választ (3 rövid
hangjelzés).
• A program véget ér
(hangjelzéssorozat hallható
hozzávetőleg 2 percig).
• A készülék meghibásodott (rövid
hangjelzések sorozata hallható
hozzávetőleg 5 percig).
A program végét jelző hangjelzések ki-/
bekapcsolására, a Előmosás és
Folteltávolítás gombot érintse meg
MAGYAR
egyidejűleg körülbelül 2 másodpercre. A
kijelzőn On/Off látható
Ha kikapcsolja a
hangjelzéseket, azok csak
akkor működnek, amikor a
készülék működésében hiba
lép fel.
7.2 Gyerekzár
Ezzel a kiegészítő funkcióval
megakadályozhatja a gyermekeket
abban, hogy játsszanak a kezelőpanellel.
17
A kiegészítő funkció be/
kikapcsolásához addig tartsa
megérintve a Vasaláskönnyítes gombot,
míg a
visszajelző világítani nem
kezd/el nem alszik a kijelzőn.
A készülék kikapcsolás után
alapértelmezetten visszatér ehhez a
kiegészítő funkcióhoz.
A készülék bekapcsolását követő néhány
másodpercre a Gyerekzár funkció nem
áll rendelkezésre.
8. AZ ELSŐ HASZNÁLAT ELŐTT
1. Ellenőrizze, hogy rendelkezésre áll-e
a tápfeszültség, és nyitva van-e a
vízcsap.
2. Töltsön 2 liter vizet a
jelzésű
mosószer-adagolóba.
Ez a lépés aktiválja a leeresztő
rendszert.
3. Töltsön kis mennyiségű mosószert a
4. Állítsa be és ruhák nélkül indítson el
egy pamut mosására szolgáló
programot a legmagasabb
hőmérsékleten, üres dobbal.
Ez minden szennyeződést eltávolít a
dobból és az üstből.
jelzésű mosószer-adagolóba.
9. NAPI HASZNÁLAT
FIGYELMEZTETÉS!
Lásd a „Biztonság” című
fejezetet.
2. Nyomja meg az A gombot.
9.1 A készülék elindítása
A
1. Csatlakoztassa a dugaszt a hálózati
aljzatba.
2. Nyissa ki a vízcsapot.
3. Nyomja meg az Be/Ki gombot a
készülék bekapcsolásához.
Egy rövid hangjelzés hallható.
9.2 A mosandó holmi
behelyezése
1. Nyissa fel a készülék fedelét.
Automatikusan kinyílik a dob.
3. Helyezze a mosandó darabokat
egyenként a dobba.
4. Rázza meg a darabokat, mielőtt a
készülékbe helyezi őket.
Ügyeljen arra, hogy ne tegyen túl sok
mosandó holmit a dobba.
18
www.electrolux.com
5. Csukja be a dobot, majd a fedelet.
VIGYÁZAT!
A készüléke fedelének
bezárása előtt, ellenőrizze,
hogy megfelelően bezárta-e
a dobot.
2. Helyezze a mosó- és az öblítőszert a
megfelelő rekeszekbe.
Mindig tartsa be a
mosószertermékek
csomagolásán található
utasításokat.
9.3 Mosószer-adagoló
rekeszek. Mosószerek és
adalékok használata
1. Mérje ki a mosógéphez megadott
mosó- és öblítőszert.
Előmosási szakasz mosószeradagolója.
A MAX jelzések a mosószer
maximális mennyiségét jelölik
(mosópor és folyékony mosó‐
szer esetén).
Töltsön be mosószert (mosó‐
port vagy folyékony mosó‐
szert), ha foltmosással rendel‐
kező programot választ.
Mosási szakasz mosószeradagolója.
A MAX jelzések a mosószer
maximális mennyiségét jelölik
(mosópor és folyékony mosó‐
szer esetén).
Rekesz a folyékony adalékok
(öblítőszer, keményítő) szá‐
mára.
A folyékony adalékok maxi‐
mális szintjét jelzi a M jelzés.
A por állagú vagy folyékony
mosószer kiválasztására szol‐
gáló terelőlap.
MAGYAR
19
9.4 Folyékony mosószer vagy
mosópor esetén
CLICK
2.
1.
A
CLICK
3.
4.
• A pozíció mosópor esetén (gyári beállítás).
• B pozíció folyékony mosószer esetén.
B
Folyékony mosószer használatakor:
• Ne használjon kocsonyás állagú vagy sűrű folyékony mosószereket.
• Ne helyezzen a készülékbe a maximális szintjelzésnél nagyobb
mennyiségű folyékony mosószert.
9.5 Program kiválasztása
1. Fordítsa a programválasztó gombot a
kívánt mosási programra.
gomb visszajelzője
A Start/Szünet
villog.
A kijelző a program hozzávetőleges
időtartamát mutatja.
2. Érintse meg a megfelelő gombokat a
hőmérséklet és/vagy a centrifugálási
sebesség módosításához.
3. Szükség szerint válasszon ki egy
vagy több funkciót a megfelelő
gombok megérintésével. A hozzájuk
tartozó visszajelzők világítani
kezdenek a kijelzőn, és az
információk ennek megfelelően
módosulnak.
Amennyiben egy beállítás
nem lehetséges, hangjelzés
hallható, és a kijelzőn
látható.
9.6 A program indítása
A program elindításához érintse meg a
Start/Szünet
gombot. A program
elindítása nem lehetséges, ha a gomb
visszajelzője nem világít és nem is villog
(pl. A programválasztó gomb nem
megfelelő helyzetben áll).
20
www.electrolux.com
A hozzá tartozó visszajelző villogása
megszűnik, és folyamatosan világítani
kezd.
A program elindul, és a fedél
reteszelődik. A kijelzőn a
látható.
jelzés
A leeresztő szivattyú egy
rövid időre bekapcsolhat,
mielőtt a készülék vizet tölt
be.
1. A készülék szüneteltetéséhez érintse
meg a Start/Szünet
gombot. A
megfelelő visszajelző villog.
2. Érintse meg a Késleltetett indítás
gombot ismételten mindaddig, míg a
kijelző a kívánt késleltetési időt nem
mutatja.
3. Új visszaszámlálás indításához
érintse meg ismét a Start/Szünet
gombot.
9.7 Egy program késleltetett
indítással történő indítása
9.8 A SensiCare rendszer
töltetérzékelése
1. Érintse meg a Késleltetett indítás
gombot ismételten mindaddig, míg a
kijelző a kívánt késleltetési időt nem
A Start/Szünet
után:
mutatja. A kijelzőn a
látható.
2. Érintse meg a Start/Szünet
gombot. A készülék fedele reteszelődik,
és megkezdődik a késleltetett indítás
visszaszámlálása. A kijelzőn a
jelzés
látható.
Amikor a visszaszámlálás befejeződött,
automatikusan megkezdődik a program
végrehajtása.
Visszaszámlálás elindulása
után a késleltetett indítás
leállítása
Késleltetett indítás törlése:
1. A készülék szüneteltetéséhez érintse
meg a Start/Szünet
gombot. A
megfelelő visszajelző villog.
2. Érintse meg a Késleltetett indítás
gombot ismételten mindaddig, míg a
kijelzőn a
meg nem jelenik, és a
visszajelző ki nem alszik.
3. A program azonnali elindításához
érintse meg ismét a Start/Szünet
gombot.
Visszaszámlálás elindulása
után a késleltetett indítás
módosítása
Késleltetett indítás módosítása:
gomb megérintése
1. A SensiCare rendszer megkezdi a
súly alapján történő töltetérzékelést,
hogy kiszámítsa a program valós
időtartamát. Ezen szakasz alatt az
időjelző számjegyek alatt található
Time Manager sávok
egyszerű
animációt játszanak le.
2. Hozzávetőleg 15 - 20 perc elteltével
a Time Manager sávjai eltűnnek, és a
kijelzőn az új ciklus időtartama
látható.
A készülék a behelyezett ruhanemű
függvényében automatikusan
beállítja a program időtartamát, hogy
a lehető legrövidebb idő alatt
tökéletes mosási eredményt
biztosíton.
9.9 A program megszakítása és
a kiegészítő funkciók
módosítása
Ha a program működik, csak néhány
kiegészítő funkció módosítására van
lehetőség:
1. Érintse meg a Start/Szünet
gombot.
A megfelelő visszajelző villog.
2. Módosítsa a kiegészítő funkciókat. A
kijelzőn megjelenő információk ennek
megfelelően módosulnak.
3. Érintse meg ismét a Start/Szünet
gombot.
Folytatódik a mosóprogram.
MAGYAR
9.10 Folyamatban levő program
törlése
1. A program törléséhez és a készülék
kikapcsolásához nyomja meg a Be/Ki
gombot.
2. A készülék ismételt bekapcsolásához
nyomja meg a Be/Ki gombot.
Amennyiben a SensiCare
rendszer működése
befejeződött, és a
vízbetöltés már elkezdődött,
az új program a SensiCare
rendszer működésének
megismétlése nélkül indul
el. A készülék a vizet és a
mosószert nem ereszti le a
pazarlás elkerülése
érdekében.
A törlésre egy másik megoldás is
rendelkezésre áll:
1. Forgassa a programválasztó gombot
„Törlés” állásba
9.12 Miután a program véget
ért
Amikor a program befejeződött, a
készülék automatikusan leáll. A
hangjelzések hallhatóak, ha
engedélyezve vannak. A kijelzőn
látható
Kialszik a Start/Szünet
visszajelzője.
1. A készülék kikapcsolásához nyomja
meg a Be/Ki gombot.
A program lejárta után öt perccel az
energiatakarékos funkció automatikusan
kikapcsolja a készüléket.
2. Várjon 1 másodpercet. A kijelzőn
jelenik meg.
Most új mosási programot állíthat be.
Ha a hőmérséklet vagy a
dobban lévő víz szintje túl
magas, és/vagy a dob még
forog, nem nyithatja ki a
készülék fedelét.
A készülék fedele zárva van, amíg egy
program vagy a késleltetett indítás
működik. A kijelzőn a
jelzés látható.
1. Érintse meg a Start/Szünet
gombot. Villogni kezd a
visszajelző.
2. Várjon, amíg a fedélzár visszajelzője
abbahagyja a villogást és
kialszik. Nyissa fel a készülék fedelét
és a dob ajtóját. Ha szükséges,
helyezzen be vagy vegyen ki
ruhaneműt a készülékből. Csukja be
a dob ajtóját, majd a fedelet. Érintse
meg a Start/Szünet
gombot.
gomb
A fedélzár kiold, és kialszik a
visszajelző.
.
9.11 A fedél kinyitása Ruhanemű hozzáadása
21
Folytatódik a program vagy a
késleltetett indítás végrehajtása.
2.
3.
4.
5.
Amikor ismét bekapcsolja a
készüléket, a kijelzőn az
utoljára beállított program
kijelzése látható. Forgassa
el a programválasztó
gombot egy új program
beállításához.
Szedje ki a ruhaneműt a dobból.
Ellenőrizze, hogy a dob üres-e.
Hagyja résnyire nyitva a fedelet és a
mosószer-adagoló rekeszt, hogy
elkerülje a penész vagy kellemetlen
szagok keletkezését.
Zárja el a vízcsapot.
9.13 Vízleeresztés a ciklus
vége után
Ha olyan programot vagy kiegészítő
funkciót választott, amely nem üríti ki az
utolsó öblítés vizét a dobból, a program
befejeződik, azonban:
•
•
•
Az idő területen
látható, és a
kijelzőn a fedél zárva
visszajelző
jelenik meg.
A dob továbbra is rendszeresen forog,
hogy megakadályozza a ruhák
gyűrődését.
A fedél zárva marad.
22
www.electrolux.com
•
A fedél kinyitásához le kell a vizet
engednie:
1. Amennyiben szükséges, a Centrifuga
gomb megérintésével csökkentse a
centrifugálás készülék által javasolt
fordulatszámát.
2. Nyomja meg a Start/Szünet gombot:
•
Amennyiben Öblítés tartás
van beállítva, a készülék leereszti
a vizet és centrifugál.
•
Amennyiben Extra csendes
van beállítva, a készülék csak
leereszti a vizet.
A Öblítés tartás
és Extra csendes
kiegészítő funkció visszajelzője eltűnik.
3. A program befejezése után kialszik a
fedél zárva
visszajelző, és
felnyithatja a fedelet.
4. A készülék kikapcsolásához nyomja
meg a Be/Ki gombot néhány
másodpercig.
automatikusan kikapcsolja a készüléket,
ha:
•
5 percen át nem használja a
készüléket.
A készülék ismételt bekapcsolásához
nyomja meg a Be/Ki gombot.
• A mosási program befejezése után 5
perccel.
A készülék ismételt bekapcsolásához
nyomja meg a Be/Ki gombot.
A kijelzőn a legutolsó program
befejezési ideje látható.
Forgassa el a programválasztó
gombot egy új program beállításához.
A készülék automatikusan kikapcsol 30
másodpercen belül, ha a
programválasztó gombot „Törlés”
állásba fordítja.
Ha olyan programot vagy
kiegészítő funkciót állít be,
melynek végén a víz a
dobban marad, a Készenlét
funkció nem kapcsolja ki a
készüléket arra való
emlékeztetőként, hogy el kell
végezni a szivattyúzást.
9.14 Készenlét kiegészítő
funkció
A Készenlét kiegészítő funkció az
energiafogyasztás csökkentésére
10. HASZNOS TANÁCSOK ÉS JAVASLATOK
FIGYELMEZTETÉS!
Lásd a „Biztonság” című
fejezetet.
10.1 A ruha töltet
•
•
•
•
•
•
A következők szerint válogassa szét a
ruhákat: fehér, színes, műszálas,
kényes és gyapjúruhák.
Tartsa be a mosási útmutatásokat,
melyek a ruhák kezelési címkéin
találhatóak.
Ne mosson együtt fehér és színes
darabokat.
Egyes színes ruhadarabok
elszíneződhetnek az első mosásnál.
Célszerű az első néhány mosásnál
külön mosni ezeket.
Fordítsa ki a többrétegű anyagokat,
gyapjút és nyomtatott ábrákkal ellátott
darabokat.
Kezelje elő a makacs foltokat.
•
•
•
•
Különleges mosószerrel mossa az
erős szennyeződéseket.
Legyen körültekintő a függönyökkel.
Vegye ki az akasztókat, és tegye
mosózsákba vagy párnahuzatba a
függönyöket.
Ne mossa a készülékben a nem
szegett vagy szakadt ruhadarabokat.
Használjon mosózsákot a kis és/vagy
kényes darabok mosására (pl.:
merevített melltartók, övek,
harisnyanadrágok, cipőfűzők,
szalagok stb.).
Centrifugálási szakaszban
kiegyensúlyozási problémákat
okozhat a nagyon kis ruhatöltet, és
túlzott vibrációhoz vezethet. Ha ez
történik:
a. szakítsa meg a programot, és
nyissa ki a készülék ajtaját (lásd
a „Napi használat” című
fejezetet);
MAGYAR
•
•
b. kézzel rendezze el a dobban a
darabokat, hogy azok
egyenletesen helyezkedjenek el;
c. nyomja meg a Start/Szünet
gombot. A centrifugálási szakasz
folytatódik.
Gombolja be a párnahuzatokat, húzza
össze a cipzárakat, kapcsolja be a
kapcsokat és patentokat. Kösse meg
az öveket, zsinegeket, cipőfűzőket,
szalagokat és egyéb laza
alkotóelemeket.
Ürítse ki a zsebeket, és fordítsa ki a
darabokat.
•
•
•
•
23
(max. 60 °C-os) programokhoz
való folyékony mosószerek, illetve
csak gyapjú mosására szolgáló
speciális mosószerek.
Ne keverje a különböző fajtájú
mosószereket.
A környezet védelme érdekében ne
használjon a javasoltnál több
mosószert.
Mindig tartsa be a mosószerek vagy
egyéb termékek csomagolásán
található útmutatásokat, és ne lépje
túl a készüléken jelzett maximális
szintet (
).
Az anyag fajtájához és színéhez, a
program hőmérsékletéhez és a
szennyezettség mértékéhez javasolt
mosószereket használja.
10.4 Környezetvédelmi
tanácsok
•
10.2 Makacs szennyeződések
Egyes szennyeződések esetében nem
elegendő a víz és a mosószer.
Célszerű az ilyen szennyeződéseket a
ruhadarab készülékbe tétele előtt
kezelni.
Különleges folteltávolítók állnak
rendelkezésre. Azt a különleges
folteltávolítót használja, mely megfelel a
folt és az anyag jellegének.
10.3 Mosószerek és egyéb
vegyi áruk
•
Csak mosógépek számára készült
mosószereket és vegyi árukat
használjon:
– univerzális, valamennyi
anyagtípushoz való mosópor, a
kényes szövetek kivételével.
Fehér darabokhoz és a ruhanemű
fertőtlenítéséhez használjon
fehérítőt tartalmazó mosóport
– valamennyi anyagfajtához,
elsősorban az alacsony hőfokú
•
•
•
Előmosási fázis nélkül tegye be a
normál szennyezettségű ruhákat
mosáshoz.
Mindig maximális megengedett
ruhatöltettel indítson egy
mosóprogramot.
Ha a foltokat előkezeli, vagy
folteltávolítót használ, alacsony
hőmérsékletű programot állítson be.
A megfelelő mennyiségű mosószer
használatához ellenőrizze a háztartási
vízhálózatában lévő víz keménységét.
Lásd a „Vízkeménység” című
szakaszt.
10.5 Vízkeménység
Ha nagy vagy közepes a vízkeménység
a körzetében, akkor célszerű vízlágyítót
használni a mosógépekben. Olyan
körzetekben, ahol alacsony a
vízkeménység, nem szükséges
vízlágyító használata.
A lakhelye vízkeménységéről a helyi
vízműtől kérjen tájékoztatást.
Megfelelő mennyiségű vízlágyítót
alkalmazzon. Mindig tartsa be a termék
csomagolásán található útmutatásokat.
24
www.electrolux.com
11. ÁPOLÁS ÉS TISZTÍTÁS
FIGYELMEZTETÉS!
Lásd a „Biztonság” című
fejezetet.
11.1 Külső tisztítás
Csak enyhe mosogatószerrel és meleg
vízzel tisztítsa a készüléket. Hagyjon
minden felületet megszáradni.
VIGYÁZAT!
Ne használjon alkoholt,
oldószereket vagy
vegyszereket.
VIGYÁZAT!
Ne tisztítsa a fémfelületeket
klórtartalmú tisztítószerrel.
11.2 Vízkőmentesítés
Ha nagy vagy közepes a
vízkeménység a körzetében,
akkor célszerű vízkőtelenítőt
használni a mosógépekben.
Rendszeresen ellenőrizze a dobot, hogy
nem rakódott-e le rajta vízkő.
A szokásos mosószerek vízlágyítót
tartalmaznak, azonban javasoljuk, hogy
időnként futtasson le egy programot üres
dobbal és vízkőoldó termékkel.
Mindig tartsa be a termék
csomagolásán található
útmutatásokat.
11.3 Karbantartási mosás
Az alacsony hőmérsékletű programok
ismételt, hosszú időn keresztűl történő
használata a mosószer lerakódását,
szöszmaradványokat és a baktériumok
elszaporodását eredményezheti a
dobban és az üstben. Ez kellemetlen
szagot és penészt eredményezhet. A
lerakódások eltávolításához és a
készülék belsejének tisztításához
rendszeresen (legalább havonta
egyszer) futtasson le egy karbantartó
mosást.
Olvassa el „A dob tisztítása”
című fejezetet.
11.4 A dob tisztítása
Rendszeresen ellenőrizze a dobot, hogy
megakadályozza a nemkívánt
lerakódások képződését.
Rozsdásodások alakulhatnak ki a
dobban a mosnivalóval bekerülő korrozív
hatású tárgyak vagy a vasat tartalmazó
csapvíz miatt
Rozsdamentes acélhoz készült
termékkel tisztítsa meg a dobot.
Mindig tartsa be a termék
csomagolásán található
útmutatásokat.
Ne tisztítsa a mosódobot
savas vízkőmentesítő
szerrel, klórtartalmú
súrolószerrel vagy
acélgyapottal.
Alapos tisztítás:
1. Szedje ki az összes ruhaneműt a
dobból.
2. Futtassa le a Pamut programot a
legmagasabb hőmérséklettel.
3. Töltsön kis mennyiségű mosóport az
üres dobba, hogy eltávolítsa az
esetlegesen visszamaradt
szennyeződéseket.
Esetenként a ciklus végén a
kijelzőn a
ikon jelenik
meg: ez azt jelenti, hogy
"dobtisztítás" végrehajtása
javasolt. A dobtisztítás
elvégzése után az ikon
eltűnik.
11.5 A fedél tömítése
Rendszeresen vizsgálja meg a tömítést.
Szükség esetén tisztítsa meg
ammóniatartalmú tisztítókrémmel, mely
nem karcolja meg a tömítést.
Mindig tartsa be a termék
csomagolásán található
útmutatásokat.
MAGYAR
11.6 A mosószer-adagoló tisztítása
1.
2.
3.
11.7 A leeresztő szűrő tisztítása
Rendszeresen ellenőrizze a
leeresztőszivattyú szűrőjét, hogy az
tiszta-e.
A következő esetekben tisztítsa meg a
leeresztőszivattyút:
•
•
•
A készülék nem engedi ki a vizet.
A dob nem forog.
Szokatlan zaj hallható a készülékből,
mivel a leeresztőszivattyú működését
valami akadályozza.
•
A kijelzőn
riasztási kód látható
FIGYELMEZTETÉS!
• Húzza ki a hálózati
csatlakozódugót a
konnektorból.
• Ne vegye ki a szűrőt,
amíg működik a
készülék.
• Ne tisztítsa a szivattyút,
ha forró a készülékben
lévő víz. Várja meg, amíg
a víz lehűl.
Tartson kéznél egy rongyot, amivel
felitathatja a vizet, amely a szűrő
eltávolításakor távozhat a készülékből.
25
26
www.electrolux.com
A szivattyú tisztításához a következők szerint járjon el:
1.
2.
3.
4.
5.
MAGYAR
27
11.8 A befolyócső és a szelepben lévő szűrő tisztítása
1.
2.
1
2
3
3.
4.
O
90
11.9 Vészleeresztés
Amennyiben a készülék nem ereszti le a
vizet, végezze el „A leeresztő szivattyú
tisztítása” c. részben leírt eljárást.
Szükség esetén tisztítsa meg a
szivattyút.
Amikor vészleeresztési eljárással engedi
le a vizet, akkor ismét be kell kapcsolnia
a leeresztőrendszert:
1. Öntsön 2 liter vizet a mosószeradagoló főmosási rekeszébe.
2. A víz leeresztéséhez indítsa el a
programot.
11.10 Fagyveszély
Ha olyan helyen van a készülék
elhelyezve, ahol 0 °C környékén vagy
alatta lehet a hőmérséklet, akkor engedje
ki a megmaradt vizet a befolyócsőből és
a leeresztő szivattyúból.
1. Húzza ki a hálózati csatlakozódugót
a konnektorból.
2. Zárja el a vízcsapot.
3. Tegye a befolyócső két végét egy
tartályba, és hagyja a csőből kifolyni
a vizet.
4. Ürítse ki a leeresztő szivattyút.
Tekintse át a vészleeresztési eljárást.
5. Amikor üres a vízszivattyú, akkor
szerelje ismét vissza a
befolyócsövet.
FIGYELMEZTETÉS!
Ellenőrizze, hogy
magasabb-e 0 °C-nál a
hőmérséklet, mielőtt ismét
használja a készüléket.
A gyártó nem vállal
felelősséget az alacsony
hőmérsékletek miatt
keletkező károkért.
28
www.electrolux.com
12. FOGYASZTÁSI ÉRTÉKEK
A feltüntetett értékek laboratóriumi körülmények között, a megfelelő
szabványelőírásoknak megfelelően lefolytatott méréseket tükrözik. Az
értékek különböző okok miatt változhatnak, pl. a ruhanemű jellege és
mennyisége, illetve a környezeti hőmérséklet függvényében. A víznyo‐
más, az üzemi feszültség és a befolyó víz hőmérséklete szintén hatással
lehet a mosási program időtartamára.
A folyamatos termékfejlesztés miatt a műszaki adatok előzetes bejelen‐
tés nélkül változhatnak.
Programok
Töltet
(kg)
Energia‐ Vízfo‐
Program Maradék
fogyasz‐ gyasztás hozzáve‐ nedves‐
tás (kWh) (liter)
tőleges
ség (%)1)
időtarta‐
ma (perc)
Pamut
60 °C
6
1,10
56
180
53
Pamut
40 °C
6
0,65
54
150
53
Műszál
40 °C
3
0,45
46
105
35
Kímélő
40 °C
2
0,55
46
90
35
Gyapjú
30 °C
1,5
0,35
50
65
30
6
0,80
43
247
53
3
0,54
33
185
53
3
0,49
34
179
53
Szabványos pamut programok
Szabványos pamut 60 °C
Szabványos pamut 60 °C
Szabványos pamut 40 °C
1) A centrifugálási fázis végén.
Kikapcsolt állapotban (W)
Bekapcsolva hagyva (W)
0.48
0.48
A fenti ábra információi megfelelnek az EGK 1015/2010 irányelvek 2009/125/EC
végrehajtási utasításának.
MAGYAR
29
13. HIBAELHÁRÍTÁS
FIGYELMEZTETÉS!
Lásd a „Biztonság” című
fejezetet.
13.1 Bevezetés
A készülék nem indul el, vagy működés közben leáll.
Először próbálja meg kiküszöbölni a problémát (lásd a táblázatot). Ha a probléma
továbbra is fennáll, akkor forduljon a márkaszervizhez.
FIGYELMEZTETÉS!
Bármilyen ellenőrzés előtt kapcsolja ki a készüléket.
Súlyos probléma esetén hangjelzés hallható, és a kijelzőn riasztási kód jelenik
meg, és a Start/Szünet
gomb folyamatosan villoghat:
•
- A hálózati feszültség ingadozik. Várja meg, hogy a feszültségingadozás
megszűnjön.
•
- Nincs kommunikáció a készülék elektronikus alkatrészei között. Kapcsolja
ki, majd kapcsolja be újra a készüléket. A program nem fejeződött be megfelelően,
vagy a készülék túl korán leállt. Ha a riasztási kód ismét megjelenik, forduljon a
márkaszervizhez.
•
- A túlcsordulás-gátló bekapcsolt. Húzza ki a hálózati dugaszt a hálózati
aljzatból, és zárja el a vízcsapot. Forduljon a márkaszervizhez.
•
- A készülék nem tölti be megfelelően a vizet. Az alapos ellenőrzést
követően indítsa el ismét a készüléket a Start/Szünet
gombbal, ekkor a
készülék megkísérli folytatni a ciklust. Ha a hiba továbbra is fennáll, a hibakód
ismét megjelenik.
•
•
- A készülék nem ereszti le a vizet.
- A készülék fedele nyitva van, vagy nem megfelelően van bezárva. Kérjük,
ellenőrizze a fedelet!
30
www.electrolux.com
13.2 Lehetséges meghibásodások
Jelenség
Lehetséges megoldás
•
•
•
A program nem indul el. •
•
•
•
•
•
•
A készülék nem tölti be •
megfelelően a vizet.
•
•
A készülék megtelik
vízzel, majd azonnal le‐
ereszti azt.
Ellenőrizze, hogy megérintette-e a Start/Szünet
gombot.
Ha késleltetett indítás van beállítva, törölje azt, vagy
várja meg a visszaszámlálás befejeződését.
Kapcsolja ki a Gyerekzár funkciót, ha az be van kap‐
csolva.
Ellenőrizze a kiválasztott programnál a választógomb
helyzetét.
Ellenőrizze, hogy nyitva van-e a vízcsap.
Ellenőrizze, hogy a hálózati víznyomás nem túl ala‐
csony-e. Ezzel kapcsolatban kérjen tájékoztatást a helyi
vízműtől.
Ellenőrizze, hogy a vízcsap nincs-e eltömődve.
Ellenőrizze, hogy a vízbefolyó cső nincs-e megcsava‐
rodva, megsérülve vagy megtörve.
Ellenőrizze, hogy megfelelő-e a vízbefolyó-tömlő csatla‐
koztatása.
Ellenőrizze, hogy a vízbefolyó-tömlőben és a szelepben
található szűrők egyike nincs-e eltömődve. Nézze meg
az „Ápolás és tisztítás” részt.
•
Ellenőrizze, hogy megfelelő helyzetben van-e a kifolyó‐
cső. Lehetséges, hogy kifolyócső túl alacsonyan helyez‐
kedik el. Olvassa el az „Üzembe helyezési utasítás” cí‐
mű részt.
•
•
Ellenőrizze, hogy a szifon nincs-e eltömődve.
Ellenőrizze, hogy a kifolyócső nincs-e megcsavarodva
vagy megtörve.
Ellenőrizze, hogy a lefolyószűrő nincs-e eltömődve.
Szükség esetén tisztítsa meg a szűrőt. Nézze meg az
„Ápolás és tisztítás” című részt.
Ellenőrizze, hogy megfelelő-e a leeresztő tömlő csatla‐
koztatása.
Állítsa be a szivattyúzás programot, ha szivattyúzás nél‐
küli programot állított be.
Állítsa be a szivattyúzás programot, ha olyan kiegészítő
funkciót állított be, melynek végén a víz a dobban ma‐
rad.
•
A készülék nem engedi
ki a vizet.
Ügyeljen arra, hogy a hálózati vezeték csatlakoztatva le‐
gyen a hálózati aljzatba.
Győződjön meg arról, hogy a készülék fedele és a dob
ajtaja be van-e zárva.
Ellenőrizze, hogy nem oldott-e ki valamelyik biztosíték a
biztosítékdobozban.
•
•
•
MAGYAR
Jelenség
A centrifugálási sza‐
kasz nem működik,
vagy a mosási ciklus
szokatlanul sokáig tart.
Lehetséges megoldás
•
•
•
•
Víz van a padlón.
•
•
•
Nem lehet felnyitni a
készülék fedelét.
•
•
•
•
•
A készülékből szokat‐
lan zajok hallatszanak,
valamint rázkódik.
A program végrehajtá‐
sa során a program idő‐
tartama növekedhet
vagy csökkenhet.
Nem kielégítő a mosás
eredménye.
31
•
•
Indítsa el a centrifugálási programot.
Ellenőrizze, hogy a lefolyószűrő nincs-e eltömődve.
Szükség esetén tisztítsa meg a szűrőt. Nézze meg az
„Ápolás és tisztítás” című részt.
Ilyen esetben kézzel rendezze el a dobban a darabokat,
majd indítsa újra a centrifugálási szakaszt. Ezt a jelen‐
séget kiegyensúlyozási hiba is kiválthatja.
Ellenőrizze, hogy a vízcsövek vízcsatlakozásai szoro‐
san meg vannak-e húzva, és nincs-e vízszivárgás.
Ellenőrizze, hogy nincsenek-e sérülések a víz befolyóés kifolyócsövén.
Ellenőrizze, hogy a megfelelő minőségű és mennyiségű
mosószert használja-e.
Ellenőrizze, hogy olyan mosási programot választott-e,
melynél a ciklus végén a víz a dobban marad.
Ellenőrizze, hogy a mosási program befejeződött-e.
Állítsa be a szivattyúzás vagy centrifugálás programot,
ha víz van a dobban.
Ellenőrizze, hogy a készülék kap-e tápfeszültséget.
Ezt a jelenséget a készülék hibája okozhatja. Forduljon
a márkaszervizhez.
Ellenőrizze, hogy megfelelő-e a készülék vízszintezése.
Olvassa el az „Üzembe helyezési utasítás” című részt.
Ellenőrizze, hogy eltávolította-e a csomagolást és/vagy
a szállítási rögzítőcsavarokat. Olvassa el az „Üzembe
helyezési utasítás” című részt.
Tegyen több ruhát a dobba. Lehetséges, hogy a töltet
túl kicsi.
•
A SensiCare System képes a program időtartamának
beállítására a ruhanemű típusának és mennyiségének
megfelelően. További részletekért olvassa el „A Sensi‐
Care System töltetérzékelés” c. szakaszt a „Napi hasz‐
nálat” című fejezetben.
•
Növelje a mosószer mennyiségét, vagy használjon má‐
sikat.
A ruhák mosása előtt használjon speciális tisztítószere‐
ket a makacs szennyeződések eltávolítására.
Ellenőrizze, hogy megfelelő hőmérsékletet állított-e be.
Csökkentse a töltetet.
•
•
•
Túl sok hab képződik a •
dobban mosás közben.
Csökkentse a mosószer mennyiségét.
A mosási ciklus után
•
mosószer maradványok
találhatók a mosószer- •
adagolóban.
Ellenőrizze, hogy megfelelő helyzetben van-e a terelő‐
lap.
Ellenőrizze, hogy a mosószer-adagolót a jelen haszná‐
lati utasításban leírtaknak megfelelően használta-e.
32
www.electrolux.com
Ellenőrzés után kapcsolja be a készüléket. A program a megszakítási ponttól folytatódik.
Ha a probléma ismét jelentkezik, akkor forduljon a márkaszervizhez.
Ha a kijelző a fentiektől eltérő hibakódot mutat, kapcsolja ki, majd be a készüléket. Ha a
probléma továbbra is fennáll, akkor forduljon a márkaszervizhez.
14. MŰSZAKI ADATOK
Méretek
Szélesség / magasság / 400 mm/ 890 mm/ 600 mm/ 600
mélység / teljes mély‐
mm
ség
Elektromos csatlakoz‐
tatás
Feszültség
Összteljesítmény
Biztosíték
Gyakoriság
230 V
2200 W
10 A
50 Hz
A szilárd részecskék és nedvesség bejutása el‐
leni védelmet a védőburkolat biztosítja, kivéve
ahol az alacsony feszültségű részeket nem védi
ez burkolat
IPX4
Hálózati víznyomás
0,5 bar (0,05 MPa)
8 bar (0,8 MPa)
Minimum
Maximum
Hideg víz
Víz betáplálás 1)
Maximális töltet
Cotton (Pamut)
Energiahatékonysági besorolás
Centrifugálási sebes‐
ség
6 kg
A+++
Maximális centrifugálási 1151 ford./perc
sebesség
Kizárólag a magyar piac számára
Forgalmazó neve
Electrolux Lehel Kft
1142 Budapest
Erzsébet királyné útja 87
1) Csatlakoztassa a vízbefolyó-tömlőket egy 3/4'' -os csavarmenetes csaphoz.
MAGYAR
33
15. A HASZNÁLAT LÉPÉSEI RÖVIDEN
15.1 Napi használat
1
2
3
5
4
Csatlakoztassa a dugaszt a hálózati
aljzatba.
Nyissa ki a vízcsapot.
Helyezze be a ruhaneműt.
Öntse a mosószert és egyéb
kezelőanyagot a mosószer-adagoló
megfelelő részébe.
1. A készülék bekapcsolásához nyomja
meg a Be/Ki gombot.
2. Fordítsa el a programkapcsolót a
kívánt program beállításához.
3. Válassza ki a megfelelő gombok
segítségével a szükséges kiegészítő
funkciókat.
4. A program elindításához érintse meg
a Start/Szünet
gombot.
5. A gép elindul.
A program végén vegye ki a ruhaneműt.
A készülék kikapcsolásához nyomja meg
a Be/Ki gombot.
15.2 A leeresztő szivattyú szűrőjének tisztítása
1
2
Rendszeresen tisztítsa a szűrőt,
különösen akkor, ha a
figyelmeztető kód megjelenik a kijelzőn.
3
34
www.electrolux.com
15.3 Programok
Programok
Pamut
Töltet
Termékleírás
6 kg
Fehér és színes pamut.
6 kg
Fehér és színes pamut. A szokásos progra‐
mok az energiacímkén látható energiafo‐
gyasztási értékekhez.
Műszál
3 kg
Műszálas vagy kevertszálas szövetek.
Kímélő
2 kg
Kényes textília, pl. akril, viszkóz és poliész‐
ter.
Pamut Eco
Gyors 14 perc
1,5 kg
Műszálas és kevertszálas szövetek. Eny‐
hén szennyezett és felfrissítendő ruhane‐
műk.
Öblítés
6 kg
Minden ruhaanyaghoz, a kényes ruhane‐
műk és gyapjú kivételével. Program öblítés‐
hez és centrifugáláshoz.
Centrif./Szivattyúzás
6 kg
Minden ruhaanyaghoz, a kényes ruhane‐
műk és gyapjú kivételével. Program centri‐
fugáláshoz és a víz leeresztéséhez.
6 kg
Fehér pamut ruhadarabok. A program segít
a csírasejtek és baktériumok eltávolításá‐
ban.
2 kg
Kímélő mosási ciklus, amely csecsemőru‐
házathoz alkalmas.
Anti-allergén
Babaruházat
Selyem
Gyapjú
Sport
0,5 kg
Speciális program selyem és kevert műszá‐
las ruhadarabok számára.
1,5 kg
Gépben mosható gyapjú, kézzel mosható
gyapjú és kényes ruhanemű.
3 kg
Outdoor
2 kg1)
1 kg2)
Farmer
2 kg
Sportruházat.
Korszerű szabadtéri sportruházat.
Farmer ruházat.
1) Mosási program.
2) Mosási program és impregnáló szakasz.
16. TERMÉKISMERTETŐ AZ EU 1369/2017 SZ.
RENDELETE SZERINT
Termékismertető
Védjegy
ELECTROLUX
MAGYAR
Típusazonosító
Előírt kapacitás, kg-ban
Energiahatékonysági osztály
EW6T3262H,
PNC913128345
6
A+++
kWh/év energiafogyasztás, amely 60 °C-os és 40 °Cos pamutprogram esetében teljes és részleges töltet
mellett 220 normál mosási cikluson és az alacsony vil‐
lamosenergia-fogyasztású üzemmódokon alapul. a
tényleges energiafogyasztás a készülék üzemeltetési
módjától függ.
150
A normál 60 °C-os pamutprogram teljes töltet melletti
energiafogyasztása, kWh értékben
0,80
A normál 60 °C-os pamutprogram részleges töltet
melletti energiafogyasztása, kWh értékben
0,54
A normál 40 °C-os pamutprogram részleges töltet
melletti energiafogyasztása, kWh értékben
0,49
Energiafogyasztás kikapcsolt üzemmódban, W érték‐
ben
0,48
Energiafogyasztás bekapcsolva hagyott üzemmód‐
ban, W értékben
0,48
liter/év vízfogyasztás, amely 60 °C-os és 40 °C-os pa‐
mutprogram esetében teljes és részleges töltet mellett
220 normál mosási cikluson alapul. A tényleges vízfo‐
gyasztás a készülék üzemeltetési módjától függ.
9490
Centrifugálási hatékonysági osztály a G-től (legkevés‐
bé hatékony) A-ig (leghatékonyabb) terjedő skálán
B
Maximális forgási sebesség, ford/perc értékben
maradék nedvességtartalom, % értékben
1151
53
a „normál 60 °C-os pamutprogram” és a „normál
40 °C-os pamutprogram” az a normál mosási prog‐
ram, amelyre a címkén és az adatlapon található tájé‐
koztatás vonatkozik, hogy e programok alkalmasak az
átlagosan szennyezett pamut ruhanemű mosására, il‐
letve hogy az energia- és vízfogyasztás szempontjá‐
ból együtt ezek a leghatékonyabb programok
-
A teljes töltetű normál 60 °C-os pamutprogram progra‐
mideje percben kifejezve és percre kerekítve
247
A részleges töltetű normál 60 °C-os pamutprogram
programideje percben kifejezve és percre kerekítve
185
A részleges töltetű normál 40 °C-os pamutprogram
programideje percben kifejezve és percre kerekítve
179
35
36
www.electrolux.com
A bekapcsolva hagyott üzemmód időtartama percben
5
Levegőben terjedő akusztikus zajkibocsátás 1 pW
hangteljesítményre vonatkoztatott dB(A)-ben kifejezve
mosási fázis esetében
56
Levegőben terjedő akusztikus zajkibocsátás 1 pW
hangteljesítményre vonatkoztatott dB(A)-ben kifejezve
centrifugálási fázis esetében
77
Beépíthető I/N
Nem
A fenti táblázatban szereplő adatok megfelelnek az EU 2010/1015 számú bizottsági
rendelkezésének, mely a 2009/125/EC számú irányelvet teljesíti.
17. KÖRNYEZETVÉDELMI TUDNIVALÓK
A
következő jelzéssel ellátott
anyagokat hasznosítsa újra.
Újrahasznosításhoz tegye a megfelelő
konténerekbe a csomagolást. Járuljon
hozzá környezetünk és egészségünk
védelméhez, és hasznosítsa újra az
elektromos és elektronikus hulladékot. A
*
tiltó szimbólummal ellátott készüléket
ne dobja a háztartási hulladék közé.
Juttassa el a készüléket a helyi
újrahasznosító telepre, vagy lépjen
kapcsolatba a hulladékkezelésért felelős
hivatallal.
MAGYAR
37
38
www.electrolux.com
MAGYAR
39
192921220-A-332019
www.electrolux.com/shop
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement