Electrolux LUT6NE18C Brugermanual

Electrolux LUT6NE18C Brugermanual
LUT6NE18C
DA
NO
Fryser
Fryser
Brugsanvisning
Bruksanvisning
2
19
2
www.electrolux.com
INDHOLDSFORTEGNELSE
1. OM SIKKERHED................................................................................................ 2
2. SIKKERHEDSANVISNINGER............................................................................4
3. INSTALLATION.................................................................................................. 6
4. KONTROLPANEL...............................................................................................9
5. DAGLIG BRUG.................................................................................................11
6. RÅD OG TIPS...................................................................................................12
7. VEDLIGEHOLDELSE OG RENGØRING......................................................... 13
8. FEJLFINDING...................................................................................................14
9. STØJ.................................................................................................................17
10. TEKNISKE DATA........................................................................................... 17
11. OPLYSNINGER TIL TESTINSTITUTTER...................................................... 17
VI TÆNKER PÅ DIG
Tak for dit køb af et Electrolux-apparat. Du har valgt et produkt, som giver dig
årtiers professionel erfaring og innovation på én gang. Genialt og elegant. Det er
designet med dig i tankerne. Så uanset hvornår du bruger det, kan du være
sikker på, at du får et fantastisk resultat hver gang.
Velkommen til Electrolux.
Besøg vores websted for at:
Få rådgivning, brochurer, fejlfinding, service- og reparationsinformation:
www.electrolux.com/support
Få bedre service ved at registrere dit produkt:
www.registerelectrolux.com
Køb tilbehør, forbrugsvarer og originale reservedele til dit produkt:
www.electrolux.com/shop
KUNDEPLEJE OG SERVICE
Brug altid originale reservedele.
Sørg for at have følgende data tilgængelig, når du kontakter service: Model, PNC,
Serienummer.
Du finder oplysningerne på maskinens typeskilt.
Advarsel/Forsigtig-Sikkerhedsanvisninger
Generelle oplysninger og gode råd
Miljøoplysninger
Ret til ændringer uden varsel forbeholdes.
1.
OM SIKKERHED
Læs brugsanvisningen grundigt, før apparatet installeres
og tages i brug. Producenten påtager sig intet ansvar for
eventuelle skader, der er resultatet af forkert installation
DANSK
3
eller brug. Opbevar altid brugsanvisningen på et sikkert
og tilgængeligt sted til senere opslag.
1.1 Sikkerhed for børn og andre udsatte personer
•
•
•
•
•
•
•
Apparatet kan bruges af børn fra 8 år og opefter samt
af personer med nedsat fysisk, sensorisk eller psykisk
funktionsevne, eller som mangler den nødvendige
erfaring eller viden, hvis de er under opsyn eller er
blevet instrueret i at bruge apparatet på en sikker
måde samt forstår de medfølgende farer.
Børn mellem 3 og 8 år må fylde og tømme apparatet,
såfremt de er blevet instrueret korrekt.
Dette apparat må bruges af personer med meget
omfattende og komplekst handicap, såfremt de er
blevet instrueret korrekt.
Børn på under 3 år skal holdes på afstand af
apparatet, med mindre de overvåges konstant.
Børn må ikke lege med apparatet.
Børn må ikke udføre rengøring og vedligholdelse på
apparatet uden opsyn.
Opbevar al emballage utilgængeligt for børn, og
bortskaf det korrekt.
1.2 Generel sikkerhed
•
•
Dette apparat er beregnet til husholdningsbrug eller
lignende anvendelse, som f.eks.:
– Stuehuse, kantineområder i butikker, på kontorer og
i andre arbejdsmiljøer
– Af kunder på hoteller, moteller, bed & breakfast og
andre miljøer af indkvarteringstypen.
Overhold følgende instruktioner for at undgå
kontaminering af mad:
– lad ikke lågen stå åben i lange perioder;
– rengør regelmæssigt overflader, der kan komme i
kontakt med mad og tilgængelige
dræningssystemer;
4
www.electrolux.com
•
•
•
•
•
•
•
•
•
ADVARSEL: Sørg for, at der er frit gennemtræk
gennem udluftninger, både i apparatets kabinet og i et
evt. indbygningselement.
ADVARSEL: Brug ikke mekaniske redskaber eller
andre kunstige hjælpemidler til at fremskynde
optøningen, medmindre de er anbefalet af
producenten.
ADVARSEL: Undgå at beskadige kølekredsløbet.
ADVARSEL: Brug ikke el-apparater indvendig i
køleskabet, med mindre det er anbefalet af
producenten.
Undlad at bruge højtryksrenser eller damp til at
rengøre apparatet.
Rengør apparatet med en fugtig, blød klud. Brug kun
et neutralt rengøringsmiddel. Brug ikke slibende
midler, skuresvampe, opløsningsmidler eller
metalgenstande.
Når apparatet står tomt i en lang periode, skal det
slukkes, afrimes, rengøres, tørres, og lågen skal
efterlades åben for at forhindre, at der dannes mug i
apparatet.
Opbevar ikke eksplosive stoffer, som f.eks.
aerosolbeholdere med brændbar drivgas, i dette
apparat.
Hvis netledningen er beskadiget, skal den af
sikkerhedsgrunde udskiftes af producenten, et
autoriseret servicecenter eller en tekniker med
tilsvarende kvalifikationer.
2. SIKKERHEDSANVISNINGER
2.1 Installation
ADVARSEL!
Apparatet må kun installeres
af en sagkyndig.
•
•
Fjern al emballagen.
Undlad at installere eller bruge et
beskadiget apparat.
•
•
•
•
Brug ikke apparatet, inden det
monteres i den indbyggede struktur,
pga. sikkerhed.
Følg installationsvejledningen, der
følger med apparatet.
Vær altid forsigtig, når du flytter
apparatet, da det er tungt. Brug altid
sikkerhedshandsker og lukket fodtøj.
Sørg for, at luften kan cirkulere
omkring apparatet.
DANSK
•
•
•
•
•
•
•
•
Vent mindst 4 timer, inden du slutter
apparatet til strømforsyningen efter
første installation eller efter at have
vendt døren. Dette er for, at olien kan
løbe tilbage i kompressoren.
Inden der udføres nogen form for
arbejde på apparatet (f.eks. vending
af døren), skal stikket altid tages ud af
kontakten.
Installér ikke apparatet tæt på
radiatorer eller komfurer, ovne eller
kogeplader.
Udsæt ikke apparatet for regn.
Installér ikke apparatet, hvor der er
direkte sollys.
Montér ikke apparatet på områder,
der er for fugtige eller for kolde.
Når du flytter apparatet, skal du løfte
op i forkanten, så gulvet ikke bliver
ridset.
Apparatet indeholder en pose med
tørremiddel. Dette er ikke et legetøj.
Dette er ikke mad. Skal bortskaffes
med det samme.
2.2 Tilslutning, el
•
•
•
•
•
•
•
2.3 Brug
ADVARSEL!
Risiko for personskade,
forbrændinger, elektrisk stød
eller brand.
Dette apparat indeholder
brændbar gas, isobutan (R600a), en
naturgas med høj biologisk
nedbrydelighed. Vær omhyggelig med
ikke at forårsage skade på
kølekredsløbet, der indeholder isobutan.
•
ADVARSEL!
Risiko for brand og elektrisk
stød.
•
ADVARSEL!
Ved placering af apparatet
skal du sørge for, at
forsyningsledningen ikke
sætter sig fast eller bliver
beskadiget.
•
ADVARSEL!
Brug ikke adaptere med flere
stik og forlængerledninger.
•
Apparatet skal tilsluttes strøm m/jord,
jvf. Stærkstrømsreglementet.
Sørg for, at parametrene på
typeskiltet er kompatible med de
elektriske data for strømforsyningen.
Brug altid en korrekt monteret lovlig
stikkontakt.
Pas på, du ikke beskadiger de
elektriske komponenter (f.eks. netstik,
netledning, kompressor). Kontakt det
autoriserede servicecenter eller en
elektriker for at skifte de elektriske
komponenter.
5
Netledningen skal være under
niveauet for netstikket.
Sæt først netstikket i stikkontakten
ved installationens afslutning. Sørg
for, at der er adgang til elstikket efter
installationen.
Undgå at slukke for apparatet ved at
trække i netledningen. Tag altid selve
netstikket ud af kontakten.
•
•
•
•
•
•
•
Apparatets specifikationer må ikke
ændres.
Anbring ikke el-apparater (f.eks.
ismaskiner) i apparatet, medmindre
det er angivet på apparatet som egnet
af producenten.
Hvis der opstår skader på
kølekredsløbet, skal du sørge for, at
der ikke er åben ild eller
antændelseskilder i rummet. Luft ud i
rummet.
Lad ikke varme ting røre apparatets
plastdele.
Sæt ikke drikkevarer med kulsyre
(brus) i fryserafdelingen. Dette vil
skabe tryk på drikkevarerne.
Opbevar ikke brandfarlig gas og
væsker i apparatet.
Undlad at bruge brændbare produkter
eller ting, der er fugtet med
brændbare produkter, i apparatet eller
i nærheden af eller på dette.
Rør ikke ved kompressoren eller
kondensatoren. De er varme.
Rør ikke ved ting fra fryserafdelingen,
hvis dine hænder er våde eller
fugtige.
Indfrys ikke madvarer, der har været
optøet.
Følg opbevaringsanvisningerne på
emballagen til frostvaren.
6
www.electrolux.com
•
Pak madvaren ind i
fødekontaktmateriale, inden den
lægges i fryseren.
•
2.4 Vedligeholdelse og
rengøring
ADVARSEL!
Risiko for skader på
mennesker eller apparat.
•
•
•
Sluk for apparatet, og tag stikket ud af
kontakten inden vedligeholdelse.
Apparatets kølesystem indeholder
kulbrinter. Kun en faguddannet
person må udføre vedligeholdelse og
opladning af enheden.
Undersøg jævnligt apparatets afløb,
og rengør det, hvis det er nødvendigt.
Hvis afløbet er blokeret, ophobes
afrimningsvandet i bunden af
apparatet.
•
2.6 Bortskaffelse
ADVARSEL!
Risiko for personskade eller
kvælning.
2.5 Service
•
•
•
•
•
•
Kontakt det autoriserede
servicecenter for at få repareret
apparatet. Brug kun originale
reservedele.
Bemærk, at hvis man selv reparerer
apparatet, eller får det repareret af en
ikke-faglig, kan det have
sikkerhedsmæssige konsekvenser og
vil muligvis ugyldiggøre garantien.
De følgende reservedele vil være
tilgængelige i 7 år, efter produktionen
af modellen er blevet standset:
termostater, temperatursensorer,
printplader, lyskilder, lågehåndtag,
lågehængsler, bakker og kurve.
Bemærk, at nogle af disse
reservedele kun er tilgængelige for
fagudlærte reparatører, og at ikke alle
reservedele er relevante for alle
modeller.
Lågepakninger vil være tilgængelige i
10 år, efter produktionen af modellen
er standset.
•
•
Tag stikket ud af kontakten.
Klip elledningen af, og kassér den.
Fjern lågen, så børn og kæledyr ikke
kan blive lukket inde i apparatet.
Apparatets kølekredsløb og
isoleringsmaterialer er ozonvenlige.
Isoleringsskummet indeholder
brændbar gas. Kontakt din
genbrugsplads ang. oplysninger om,
hvordan apparatet bortskaffes korrekt.
Undgå at beskadige delene til
køleenheden, der befinder sig i
nærheden af varmeveksleren.
3. INSTALLATION
ADVARSEL!
Se kapitlerne om sikkerhed.
ADVARSEL!
Se dokumentet med
installationsinstruktioner for
at installere dit apparat.
ADVARSEL!
Fastgør apparatet i
overensstemmelse med
dokumentet med
installationsinstruktioner for
at undgå en risiko for
ustabilitet af apparatet.
DANSK
7
D3
D1
3.1 Mål
D2
W1
W3
A
B
H1
W2
Påkrævet plads under brug1)
Samlede mål1)
H1
mm
1769
D2
mm
552
W1
mm
556
A
mm
1780
D1
mm
549
B
mm
36
1) apparatets højde, bredde og dybde uden
håndtaget og fødderne
Påkrævet plads under brug1)
H 2 (A+B)
mm
1816
W2
mm
560
1) apparatets højde, bredde og dybde inkl.
håndtaget, samt den nødvendige plads til fri
cirkulation af den afkølende luft
Samlet plads påkrævet under brug1)
H 3 (A+B)
mm
1816
8
www.electrolux.com
Samlet plads påkrævet under brug1)
W3
mm
780
D3
mm
1085
1) apparatets højde, bredde og dybde inkl.
håndtaget, samt den nødvendige plads til fri
cirkulation af den afkølende luft, samt den
nødvendige plads for at lågen kan åbnes til
den minimale vinkel, som gør det muligt at
fjerne alt internt udstyr
•
•
frekvensen på mærkepladen svarer til
boligens forsyningsstrøm.
Apparatet skal tilsluttes strøm m/jord,
jvf. Stærkstrømsreglementet. Stikket
på netledningen har en kontakt til
dette formål. Hvis der ikke er jord på
stikkontakten, tilsluttes apparatet en
særskilt jordforbindelse iht.
Stærkstrømsreglementet. Spørg en
autoriseret installatør til råds.
Producenten fralægger sig ethvert
ansvar, hvis de nævnte
sikkerhedsregler ikke overholdes.
Apparatet er i overensstemmelse med
EU-direktiverne.
3.2 Placering
•
Med henblik på at sikre apparatets
bedste funktion bør du ikke installere
apparatet i nærheden af varmekilden
(ovn, komfurer, radiatorer eller
kogeplader) eller på et sted med direkte
sollys. Sørg for, at luft kan cirkulere frit
omkring bagsiden af skabet.
Der skal være tilstrækkelig luftstrøm bag
apparatet.
3.5 Krav til lufttilførsel
5 cm
min.
200 cm2
3.3 Opstilling
Dette apparat bør installeres i en tør,
godt ventileret indendørs position.
Dette apparat er beregnet til at blive
brugt ved omgivende temperatur fra
10°C til 43°C.
Hvis du er i tvivl om, hvor du
kan installere apparatet,
bedes du henvende dig til
sælgeren, vores
kundeservice eller til det
nærmeste autoriserede
servicecenter.
Det skal være muligt at
koble apparatet fra lysnettet.
Der skal derfor være let
adgang til stikket efter
installationen.
3.4 El-forbindelse
•
Inden tilslutning til lysnettet skal det
kontrolleres, at spændingen og
min.
200 cm2
FORSIGTIG!
Se installationsvejledningen
vedr. installation.
3.6 Vending af dør
Se særskilt dokument med vejledning om
installation og vending af låge.
FORSIGTIG!
Ved hver fase af lågens
vending skal gulvet
beskyttes mod ridser med et
holdbart materiale.
DANSK
9
4. KONTROLPANEL
1
6
1
2
3
4
5
Display
Knap til øgning af temperatur
Knap til sænkning af temperatur
OK
Den foruddefinerede knaplyd kan
ændres ved at trykke på Mode og
knappen til sænkning af temperatur
4
3
2
5 Mode
6 ON/OFF
samtidigt i nogle få sekunder. Ændringen
kan tilbagestilles.
4.1 Display
A
B
C
F E D
A.
B.
C.
D.
E.
F.
Timerindikator
FastFreeze-funktion
Temperaturindikator
Advarselslampe
ChildLock-funktion
DrinksChill-funktion
4.2 Aktivering
4.4 Indstilling af temperatur
1. Sæt stikket i stikkontakten.
2. Tryk på apparatets ON/OFF-knap,
hvis displayet er slukket.
Temperaturindikatorerne viser den
indstillede standardtemperatur.
Se under "Indstilling af temperatur" for at
ændre temperaturen.
Indstil skabstemperaturen ved at trykke
på temperaturvælgerne.
Den anbefalede indstillingstemperatur er
som standard:
• -18 °C i fryseren
Temperaturintervallet kan variere mellem
-15 °C og -24 °C for fryseren.
Temperaturindikatorerne viser den
indstillede temperatur.
Hvis der vises "dEMo" på displayet,
henvises der til "Fejlfinding".
4.3 Deaktivering
1. Tryk på skabets ON/OFF i 3
sekunder.
Displayet slukkes.
2. Træk stikket ud af stikkontakten.
Den indstillede temperatur
vil blive nået inden for 24
timer.
Den indstillede temperatur
huskes efter et strømsvigt.
4.5 FastFreeze-funktion
FastFreeze bruges til at udføre
forhåndsfrysning og lynfrysning i
10
www.electrolux.com
frysersekvens. Denne funktion bruges til
hurtig nedfrysning af friske madvarer og
hindrer samtidig opvarmning af allerede
dybfrosne madvarer.
Inden indfrysning af friske
madvarer startes
FastFreeze-funktionen
mindst 24 timer, før
madvarerne afslutter
forhåndsfrysning.
1. Tryk på knappen Mode, indtil det
tilsvarende ikon vises, for at slå
funktionen til.
FastFreeze-lampen blinker.
2. Tryk på knappen OK for at bekræfte.
FastFreeze-lampen vises.
Funktionen standser automatisk efter 52
timer.
Du kan deaktivere FastFreezefunktionen, inden den slutter automatisk,
ved at gentage proceduren, indtil
FastFreeze-lampen slukkes, eller ved at
vælge en anden indstillet temperatur.
4.6 ChildLock-funktion
Aktivér ChildLock-funktionen for at låse
knapperne og forhindre utilsigtet
betjening.
1. Tryk på Mode, indtil det tilsvarende
ikon vises.
ChildLock-lampen blinker.
2. Tryk på OK for at bekræfte.
ChildLock-lampen vises.
ChildLock-funktionen slås fra ved at
gentage proceduren, indtil ChildLockindikatoren slukkes.
4.7 DrinksChill-funktion
DrinksChill-funktionen bruges til at
indstille en lydalarm på et ønsket
tidspunkt, hvilket f.eks. er praktisk, når en
opskrift kræver, at fødevarer køles ned i
et bestemt stykke tid.
Det er også praktisk, når der er brug for
en påmindelse for ikke at glemme de
flasker eller dåser, der stilles i fryseren
med henblik på hurtig afkøling.
1. Tryk på Mode, indtil det tilsvarende
ikon vises.
DrinksChill-lampen blinker.
Timeren viser den indstillede værdi (30
minutter) i få sekunder.
2. Tryk på Timer-vælgeren for at ændre
timerens indstilling fra 1 til 90
minutter.
3. Tryk på OK for at bekræfte.
DrinksChill-lampen vises.
Timeren begynder at blinke (min).
Ved nedtællingens afslutning blinker "0
min"-indikatoren, og der høres en
lydalarm. Tryk på OK for at slukke for
lyden og afslutte funktionen.
Funktionen slås fra ved at gentage
proceduren, indtil DrinksChill slukkes.
Tiden kan ændres når som
helst under nedtællingen og
også ved afslutningen ved at
trykke på
temperaturvælgeren for
afkøling og opvarmning.
4.8 Alarm for for høj temperatur
Når der er en temperaturstigning i
fryseren (f.eks. pga. et tidligere
strømsvigt), blinker advarsels- og
frysertemperaturlamperne, og lyden
tændes.
Sådan deaktiveres alarmen:
1. Tryk på en vilkårlig knap.
Lyden slukkes.
2. Fryserens temperaturindikator viser
den højeste opnåede temperatur i
nogle få sekunder, og derefter viser
displayet den indstillede temperatur
igen.
Alarmindikatoren fortsætter
med at blinke, indtil de
normale forhold er
genoprettet.
Hvis du ikke trykker på
nogen knap, slukkes lyden
automatisk efter ca. en time
for at undgå forstyrrelse.
4.9 Alarm for åben låge
Hvis fryserens låge står åben i ca. 90
sekunder, tændes lyden, og
advarselslampen blinker.
Alarmen stopper, når lågen er lukket. Når
alarmen lyder, kan lyden afbrydes ved at
trykke på en vilkårlig knap.
DANSK
11
Hvis du ikke trykker på
nogen knap, slukkes lyden
automatisk efter ca. en time
for at undgå forstyrrelse.
5. DAGLIG BRUG
5.1 Nedfrysning af friske
madvarer
Fryseafdelingen er velegnet til
indfrysning af friske madvarer og til
opbevaring af frosne og dybfrosne
madvarer i lang tid.
Inden indfrysning af friske madvarer
startes FastFreeze-funktionen mindst 24
timer, før madvarerne lægges i
fryseafdelingen.
Opbevar den friske mad jævnt fordelt i
den første og anden afdeling eller skuffe
fra oven.
Den maksimale mængde madvarer, der
kan nedfryses, uden at tilføje andre friske
madvarer i løbet af 24 timer, står på
typepladen (et mærkat indvendig i
apparatet).
Når indfrysningen er slut, vender
apparatet automatisk tilbage til den
tidligere temperaturindstilling (se
"FastFreeze-funktionen").
5.2 Opbevaring af frosne
madvarer
Når et apparat tændes for første gang
eller efter en længere periode, hvor det
ikke har været anvendt, skal det køre i
mindst 3 timer med funktionen
FastFreeze slået til, inden der lægges
madvarer ind.
Fryseskufferne gør, at du hurtigt og nemt
kan finde de madvarer, du skal bruge.
Hvis der skal opbevares store mængder
madvarer, tages alle skuffer ud,
undtagen nederste skuffe, der skal blive
siddende for at sikre god luftcirkulation.
Opbevar madvarerne med en afstand på
mindst 15 mm fra døren.
FORSIGTIG!
Hvis madvarerne optøs ved
et uheld, f.eks. som følge af
strømsvigt, og
strømafbrydelsen har varet
længere end den viste værdi
på typeskiltet under
"temperaturstigningstid",
skal madvarerne enten
spises eller tilberedes med
det samme, nedkøles og
derefter nedfryses igen. Se
under "Alarm for høj
temperatur".
5.3 Optøning
Inden frostvarer og dybfrossen mad
spises, kan det optøs i køleskabet eller i
en plastikpose under koldt vand.
Dette afhænger af den tilgængelige tid
og af madtypen. Små stykker kan endda
tilberedes, mens de stadigvæk er frosne.
5.4 Isterningbakker
Apparatet har en eller flere bakker til
isterninger.
Brug ikke metalgenstande til
at tage bakkerne ud af
frostrummet.
1. Fyld vand i disse bakker.
2. Sæt isbakkerne i frostafdelingen.
5.5 Kuldeakkumulatorer
Dette apparat er udstyret med
kuldeakkumulatorer, der øger
opbevaringstiden i tilfælde af
strømafbrydelse eller driftsforstyrrelser.
For at sikre den bedste
akkumulatorydeevne bør de placeres i
apparatets forreste øverste område.
12
www.electrolux.com
6. RÅD OG TIPS
6.1 Energisparetips
•
•
•
•
•
•
Den interne konfiguration af apparatet
er den, der sikrer den meste effektive
energianvendelse.
Fjern ikke kuldeakkumulatorerne fra
frysekurven.
Åbn døren så lidt som muligt, og lad
den ikke stå åben længere end
nødvendigt.
Jo koldere temperaturindstilling, des
højere er energiforbruget.
Sørg for en god udluftning. Dæk ikke
ventilationsristerne eller hullerne.
Sørg for, at madprodukter inden i
apparatet lader luften cirkulere
gennem særlige huller bagest på
apparatets inderside.
6.2 Råd om frysning
•
•
•
•
•
•
•
•
Aktiver FastFreeze-funktionen mindst
24 timer inden der lægges mad i
fryseren.
Inden nedfrysning skal friske
madvarer pakkes ind og forsegles i:
aluminiumsfolie, plastikfilm eller poser, lufttætte beholdere med låg.
For mere effektiv nedfrysning og
optøning skal maden deles op i små
portioner.
Det anbefales at sætte mærkater og
datoer på alle dine frosne madvarer.
Dette vil hjælpe med at identificere
mad og vide, hvornår det bør bruges,
inden det bliver dårligt.
Maden bør være frisk, når den fryses
ned, for at bevare god kvalitet. Især
frugt og grønt bør fryses ned efter
høsten for at bevare alle deres
næringsstoffer.
Nedfrys ikke flasker eller dåser med
væsker, især drikkevarer
indeholdende kuldioxid - de kan
eksplodere under nedfrysning.
Sæt ikke varm mad i fryseren. Nedkøl
den ved stuetemperatur, inden den
placeres i afdelingen.
For at undgå en temperaturstigning af
allerede frossen mad må du ikke
anbringe frisk ufrossen mad lige ved
siden af den. Placer mad ved
stuetemperatur i den del af fryseren,
hvor der ikke er noget frossen mad.
•
•
Undlad at spise isterninger og
sodavandsis, lige efter du har taget
dem ud af fryseren. Risiko for
forfrysninger.
Genfrys ikke optøet mad. Hvis maden
er blevet optøet, skal den tilberedes,
nedkøles og derefter fryses ned.
6.3 Tips om opbevaring af
frostvarer
•
•
•
•
•
God temperaturindstilling, der sikrer,
at opbevaring af frosne madvarer er
ved en temperatur på under eller lig
med -18 °C.
En højere temperaturindstilling inden i
apparatet kan føre til kortere
holdbarhed.
Hele fryseren er velegnet til
opbevaring af frosne madvarer.
Lad der være nok plads omkring
maden, til at luften kan cirkulere frit.
For passende opbevaring bedes du
se madens holdbarhed på mærkaten
på madvarens emballage.
Det er vigtigt at pakke mad ind på en
sådan måde, at det forhindrer vand,
fugt eller kondensvand i at trænge
ind.
6.4 Tips til indkøb
Efter indkøb:
•
•
•
•
Sørg for, at emballagen ikke er
beskadiget - maden kan blive
forringet. Hvis emballagen er
opsvulmet eller våd, er den muligvis
ikke blevet opbevaret under optimale
forhold, og optøningen er muligvis
allerede gået i gang.
Med henblik på at begrænse
optøningen bør du købe frosne varer
som det sidste under dit indkøb og
transportere dem i en termisk og
isoleret køletaske.
Placer de frosne varer i fryseren med
det samme, så snart du kommer
tilbage fra butikken.
Hvis mad er blevet optøet, selv
delvist, bør du ikke genindfryse den.
Spis det så hurtigt som muligt.
DANSK
•
13
Overhold udløbsdatoen og
opbevaringsoplysningerne på
emballagen.
6.5 Holdbarhed
Madvare
Holdbarhed (måne‐
der)
Brød
3
Frugt (bortset fra citrus)
6 - 12
Grøntsager
8 - 10
Rester uden kød
1-2
Mejeriprodukter:
Smør
Blød ost (f.eks. mozzarella)
Hård ost (f.eks. parmesan, cheddar)
6-9
3-4
6
Skaldyr:
Fed fisk (f.eks. laks, makrel)
Mager fisk (f.eks. torsk, skrubbe)
Rejer
Afskallede muslinger
Kogt fisk
2-3
4-6
12
3-4
1-2
Kød:
Fjerkræ
Oksekød
Svin
Lam
Pølse
Skinke
Rester med kød
9 - 12
6 - 12
4-6
6-9
1-2
1-2
2-3
7. VEDLIGEHOLDELSE OG RENGØRING
ADVARSEL!
Se kapitlerne om sikkerhed.
7.1 Indvendig rengøring
Inden apparatet tages i brug bør det
vaskes indvendig (inkl. tilbehør) med
lunkent vand tilsat neutral sæbe for at
fjerne den typiske lugt af nyt apparat. Tør
grundigt efter.
FORSIGTIG!
Brug ikke vaskemidler,
skurepulver, chlor eller
oliebaserede
rengøringsmidler, da de
beskadiger finishets
overflade.
FORSIGTIG!
Apparatets dele og tilbehør
egner sig ikke til opvask i
maskine.
14
www.electrolux.com
7.2 Regelmæssig rengøring
Apparatet skal jævnlig rengøres:
1. Vask det indvendigt, inkl. tilbehør,
med lunkent vand tilsat neutral sæbe.
2. Efterse jævnlig lågepakningerne, og
tør dem af, så de er rene og fri for
belægninger.
3. Skyl og tør grundigt af.
7.3 Afrimning af fryseren
er tændt, hverken på de indvendige
vægge eller på madvarerne.
7.4 Pause i brug
Tag følgende forholdsregler, når
apparatet ikke skal bruges i længere tid:
1.
2.
3.
4.
Fryserrummet er af frost free-typen. Det
betyder, at der ikke dannes rim, når det
Tag stikket ud af stikkontakten.
Tag al maden ud.
Rengør apparatet inkl. alt tilbehør.
Lad lågen stå åben for at forebygge
ubehagelig lugt.
8. FEJLFINDING
ADVARSEL!
Se kapitlerne om sikkerhed.
8.1 Hvis noget går galt
Problem
Mulige årsager
Opløsning
Apparatet virker ikke.
Der er slukket for appara‐
tet.
Tænd for apparatet.
Stikket er ikke sat rigtigt i
stikkontakten.
Sæt stikket helt ind i stik‐
kontakten.
Der er ingen strøm i stik‐
kontakten.
Prøv at tilslutte et andet
elektrisk apparat til den på‐
gældende stikkontakt.
Kontakt en autoriseret
elektriker.
Apparatet støjer.
Apparatet står ikke stabilt.
Kontrollér, om apparatet
står stabilt.
Lydsignalet eller den visu‐
elle alarm er slået til.
Skabet er for nylig blevet
tændt.
Se "Alarm for åben dør" el‐
ler "Alarm for høj tempera‐
tur".
Temperaturen i apparatet
er for høj.
Se "Alarm for åben dør" el‐
ler "Alarm for høj tempera‐
tur".
Døren står åben.
Luk lågen.
Temperaturen er indstillet
forkert.
Se kapitlet "Kontrolpanel".
Der blev lagt for store
mængder madvarer i på
samme tid.
Vent nogle få timer, og
kontrollér så temperaturen
igen.
Kompressoren kører hele
tiden.
DANSK
Problem
Mulige årsager
15
Opløsning
Der er for høj stuetempera‐ Se kapitlet "Installation".
tur.
Madvarerne var for varme, Lad madvarerne komme
da de blev lagt i apparatet. ned på stuetemperatur, før
de lægges i.
Døren er ikke lukket rigtigt. Se afsnittet "Lukning af lå‐
gen".
Kompressoren starter ikke
straks, når der er trykket
på "FastFreeze", eller når
temperaturen er ændret.
Funktionen FastFreeze er
tændt.
Se afsnittet ”FastFreezefunktion".
Kompressoren går i gang
efter et stykke tid.
Det er normalt og skyldes
ikke fejl.
Lågen flugter ikke med
Apparatet er ikke i vater.
skabet eller støder på ven‐
tilationsristen.
Se installationsinstruktio‐
nerne.
Lågen åbner ikke nemt.
Du forsøgte at åbne lågen
igen, lige efter den blev
lukket.
Vent nogle få sekunder
mellem lukning og genåb‐
ning af lågen.
Der er for meget rim og is.
Døren er ikke lukket rigtigt. Se afsnittet "Lukning af lå‐
gen".
Lågepakningen er defekt
eller snavset.
Se afsnittet "Lukning af lå‐
gen".
Madvarerne er ikke pakket
godt nok ind.
Pak madvarerne rigtigt ind.
Temperaturen er indstillet
forkert.
Se kapitlet "Kontrolpanel".
Apparatet er helt fuldt og
Vælg en højere tempera‐
står på den laveste tempe‐ tur. Se kapitlet "Kontrolpa‐
ratur.
nel".
Temperatur indstillet i ap‐
paratet er for lav, og den
omgivende temperatur er
for høj.
Der løber vand ud på gul‐
vet.
Vælg en højere tempera‐
tur. Se kapitlet "Kontrolpa‐
nel".
Smeltevandsafløbet er ikke Tilslut smeltevandsafløbet
tilsluttet fordampningsbak‐ til fordampningsbakken.
ken over kompressoren.
16
www.electrolux.com
Problem
Mulige årsager
Opløsning
Temperaturen kan ikke
indstilles.
"FastFreeze-funktion" er
slået til.
Sluk for "FastFreeze-funk‐
tion" manuelt, eller vent,
indtil funktionen deaktive‐
res automatisk, for at ind‐
stille temperaturen. Se af‐
snittet "FastFreeze-funkti‐
on".
Temperaturen i apparatet
er for lav/høj.
Temperaturen er ikke ind‐
stillet korrekt.
Vælg en højere/lavere tem‐
peratur.
Døren er ikke lukket rigtigt. Se afsnittet "Lukning af lå‐
gen".
Madvarernes temperatur er Lad madvarerne køle ned
for høj.
til stuetemperatur, før de
sættes i skabet.
Der er lagt for store mæng‐ Læg færre madvarer i ad
der madvarer i på samme gangen.
tid.
Lågen er blevet åbnet for
tit.
Åbn kun lågen, når det er
nødvendigt.
Funktionen FastFreeze er
tændt.
Se afsnittet ”FastFreezefunktion".
Der cirkulerer ikke kold luft
i apparatet.
Kontrollér, at der cirkulerer
kold luft i apparatet. Se ka‐
pitlet "Nyttige oplysninger
og råd".
DEMO vises på displayet.
Apparatet er i demo-til‐
stand.
Hold OK -tasten nede i ca.
10 sekunder, indtil der ly‐
der en lang advarsel, og
displayet slukker et kort
øjeblik.
Der vises et
Problem med temperatur‐
føler.
Kontakt det nærmeste
autoriserede servicecenter
(kølesystemet fortsætter
med at holde madvarerne
kolde, men det er ikke mu‐
ligt at regulere temperatu‐
ren).
- eller
-
eller -symbol i tempera‐
turdisplayet i stedet for tal.
Hvis rådet ikke fører til det
ønskede resultat, skal du
ringe til det nærmeste
autoriserede servicecenter.
8.2 Lukning af lågen
1. Rengør lågepakningerne.
2. Justér lågen, hvis den ikke slutter
tæt. Se installationsinstruktionerne.
3. Udskift evt. defekte lågepakninger.
Kontakt det autoriserede
servicecenter.
DANSK
17
9. STØJ
SSSRRR!
BRRR!
CLICK!
HISSS!
BLUBB!
10. TEKNISKE DATA
De tekniske specifikationer fremgår af
typeskiltet indvendig i skabet samt af
energimærket.
QR-koden på energimærket, der fulgte
med apparatet, indeholder et weblink til
informationen relateret til apparatets
ydeevne i EU EPREL-databasen.
Opbevar energimærket til reference
sammen med brugervejledningen og alle
andre dokumenter, der blev leveret med
dette apparat.
Den samme information kan findes også
i EPREL ved hjælp af linket https://
eprel.ec.europa.eu og modelnavnet og
produktnummeret, som findes på
apparatets typeskilt.
11. OPLYSNINGER TIL TESTINSTITUTTER
Installation og klargøring af apparatet til
en eventuel EcoDesign-verifikation skal
være i overensstemmelse med EN
62552. Ventilationskrav, mål af
fordybning og minimale afstande bagpå
skal være som angivet i denne
brugervejledning i kapitel 3. Kontakt
producenten vedrørende andre
yderligere oplysninger, herunder
fyldningsplaner.
18
www.electrolux.com
12. MILJØHENSYN
Genbrug materialer med symbolet .
Anbring emballagematerialet i passende
beholdere til genbrug. Hjælp med at
beskytte miljøet og menneskelig
sundhed samt at genbruge affald af
elektriske og elektroniske apparater.
Kasser ikke apparater, der er mærket
med symbolet , sammen med
husholdningsaffaldet. Lever produktet
tilbage til din lokale genbrugsplads eller
kontakt din kommune.
NORSK
19
INNHOLD
1. SIKKERHETSINFORMASJON.........................................................................19
2. SIKKERHETSANVISNINGER.......................................................................... 21
3. MONTERING....................................................................................................23
4. KONTROLLPANEL...........................................................................................26
5. DAGLIG BRUK................................................................................................. 28
6. RÅD OG TIPS...................................................................................................29
7. STELL OG RENGJØRING............................................................................... 30
8. FEILSØKING.................................................................................................... 31
9. STØY................................................................................................................ 34
10. TEKNISKE DATA........................................................................................... 34
11. INFORMASJON FOR TESTINSTITUTTER................................................... 34
VI TENKER PÅ DEG
Takk for at du har kjøpt et produkt fra Electrolux. Du har valgt et produkt som
bringer flere tiår med erfaring og innovasjon med seg. Genial og stilig, og den er
designet med tanke på deg. Du kan være trygg på at du får gode resultater hver
gang du bruker den.
Velkommen til Electrolux.
Gå inn på nettstedet vårt for å:
Få råd om bruk, brosjyrer, løse problemer, service- og
reparasjonsinformasjon:
www.electrolux.com/support
Registrer produktet for bedre service:
www.registerelectrolux.com
Kjøp tilbehør, forbruksvarer og originale reservedeler til produktet ditt:
www.electrolux.com/shop
KUNDESTØTTE OG SERVICE
Bruk alltid originale reservedeler.
Når du kontakter vår autoriserte serviceavdeling, må du sørge for å ha følgende
data for hånden: Modell, PNC (produktnummer), serienummer.
Informasjonen finner du på typeskiltet.
Advarsel/Forsiktig – Sikkerhetsinformasjon
Generell informasjon og tips
Miljøinformasjon
Med forbehold om endringer.
1.
SIKKERHETSINFORMASJON
Les medfølgende instruksjoner grundig før du installerer
og bruker apparatet. Produsenten er ikke ansvarlig for
personskader eller andre skader som følge av feilaktig
20
www.electrolux.com
montering eller bruk. Hold alltid instruksjonene på et
trygt og tilgjengelig sted for fremtidig referanse.
1.1 Sikkerhet for barn og utsatte personer
•
•
•
•
•
•
•
Dette produktet kan brukes av barn fra 8 år og
oppover og personer med reduserte fysiske,
sensoriske eller mentale evner eller manglende
erfaring og kunnskap hvis de har tilsyn eller får
instruksjon i sikker bruk av produktet og forstår hvilke
farer som kan inntreffe.
Barn i alderen 3 til 8 år har lov til å sette inn og ta ut
varer i/fra produktet forutsatt at de har fått de riktige
instruksjonene.
Dette produktet kan brukes av personer med svært
omfattende og komplekse funksjonshemminger,
forutsatt at de har fått de riktige instruksjonene.
Barn yngre enn 3 år må holdes på avstand fra
produktet hvis de ikke er under tilsyn hele tiden.
Ikke la barn leke med produktet.
Rengjøring og vedlikehold av produktet skal ikke
utføres av barn med mindre de er under tilsyn.
Oppbevar all emballasje utilgjengelig for barn, og kast
den i samsvar med lokale reguleringer.
1.2 Generell sikkerhet
•
•
Dette produktet er ment å brukes i husholdninger og
lignende steder som:
– Gårdshus; personalkjøkken i butikker, på kontorer
og andre arbeidsmiljøer;
– Av gjester på hoteller, moteller, pensjonater og
andre boligtyper.
Følg disse instruksjonene for å unngå forurensing av
mat:
– ikke åpne døren i lengre perioder;
– rengjør regelmessig tilgjengelige
dreneringssystemer og overflater som kan komme i
berøring med matvarer;
NORSK
•
•
•
•
•
•
•
•
•
21
ADVARSEL: Hold ventilasjonsåpningene i produktets
kabinett eller i den innebygde strukturen fri for
hindringer.
ADVARSEL: Ikke bruk mekaniske redskaper eller
annet utstyr som ikke produsenten har anbefalt for å
gjøre avrimingsprosessen raskere.
ADVARSEL: Ikke ødelegg kjølemiddelkretsen.
ADVARSEL: Ikke bruk elektriske produkter inne i
skapet, hvis de ikke er av en type som anbefales av
produsenten.
Ikke bruk spylevann eller damp til å rengjøre
produktet.
Rengjør produktet med en fuktig, myk klut. Bare kun
nøytrale rengjøringsmidler. Du må aldri bruke
skurende oppvaskmidler, skuresvamper, løsemidler
eller metallgjenstander.
Når kjøleskapet blir stående tomt i en lengre periode,
bør du slå det av, avrime det, rengjøre det, tørke det
og la døren bli stående oppe slik at det ikke dannes
mugg i produktet.
Oppbevar ikke eksplosive stoffer som
aerosolbeholdere med brennbart drivstoff i dette
produktet.
Hvis strømkabelen blir skadet, må den skiftes av
produsenten, autorisert servicesenter eller annen
kvalifisert person for å unngå risiko.
2. SIKKERHETSANVISNINGER
2.1 Installering
ADVARSEL!
Bare en kvalifisert person
må montere dette produktet.
•
•
•
•
Fjern all emballasje.
Ikke monter eller bruk et skadet
apparat.
Bruk ikke apparatet før du installerer
det i en innebygget enhet med hensyn
til sikkerhet.
Følg installasjonsanvisningene som
følger med apparatet.
•
•
•
•
Vær alltid forsiktig når du flytter
apparatet. Det er tungt. Bruk alltid
vernebriller og lukket fottøy.
Påse at luft kan sirkulere rundt
apparatet.
Ved første installering eller etter
reversering av døren, vent minst 4
timer før du kobler apparatet til
strømforsyningen. Dette påser at oljen
renner tilbake til kompressoren.
Før du gjør noe med apparatet (for
eksempel reversering av døren), fjern
støpselet fra stikkontakten.
22
www.electrolux.com
•
•
•
•
•
•
Installer ikke apparatet i nærheten av
radiatorer eller komfyrer, ovner eller
kokeplater.
Utsett ikke apparatet for regn.
Plasser ikke apparatet i direkte sollys.
Installer ikke apparatet på meget
fuktige eller kalde steder.
Når du flytter apparatet skal du løfte
det i forkant for å unngå riper på
gulvet.
Apparatet inneholder en pose med
tørkemiddel. Det er ikke et leketøy.
Det er ikke mat. Kast det med
samme.
2.2 Elektrisk tilkopling
ADVARSEL!
Fare for brann og elektrisk
støt.
ADVARSEL!
Når du plasserer produktet,
må du sørge for at kabelen
ikke er i klem eller skadet.
ADVARSEL!
Ikke bruk grenuttak eller
skjøteledninger.
•
•
•
•
•
•
•
Apparatet må være jordet.
Kontroller at parameterne på
typeskiltet er kompatible med de
elektriske spesifikasjonene til
strømforsyningen.
Bruk alltid et korrekt montert, jordet
støpsel.
Sørg for ikke å forårsake skade på
elektriske komponenter (f. eks
støpsel, nettkabel, kompressor). Ta
kontakt med servicesenteret eller en
elektriker for å endre de elektriske
komponentene.
Strømkabelen må ligge under nivået
til støpselet.
Sett ikke støpselet i stikkontakten før
monteringen er fullført. Påse at det er
tilgang til stikkontakten etter
monteringen.
Dra ikke i kabelen for å koble fra
apparatet. Trekk alltid i selve
støpselet.
2.3 Bruk
ADVARSEL!
Fare for skade, brannskader,
elektrisk støt eller brann.
Apparatet inneholder brennbare
gasser, isobutan (R600a), naturgass
med liten innvirkning på miljøet. Vær
forsiktig så du ikke forårsaker skade på
kjølemiddelkretsen som inneholder
isobutan.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Dette apparatets spesifikasjoner må
ikke endres.
Legg ikke elektriske apparater (f. eks.
iskremmaskin) i apparatet med
mindre slik anvendelse er oppgitt av
produsenten.
Dersom det skulle oppstå skade på
kjølemiddelkretsen, må du kontrollere
at det ikke er flammer og
antenningskilder i rommet. Luft
rommet godt.
La ikke varme artikler komme i
nærheten av plastdelene til apparatet.
Legg ikke mineralvann i fryseren.
Dette vil skape trykk i
drikkebeholderen.
Oppbevar ikke lett antennelig gasser
eller væske i apparatet.
Legg ikke brennbare produkter, eller
gjenstander som er fuktet med
brennbare produkter, inn i eller i
nærheten av apparatet.
Rør ikke kompressoren eller
kondensatoren. De er varme.
Berør eller ta ikke ut varer fra fryseren
med våte/fuktige hender.
Frys ikke tinet mat på nytt.
Følg oppbevaringsinstruksjonene på
emballasjen for frossen mat.
Pakk maten i plast eller i en beholder
før du setter maten i fryseskapet.
2.4 Stell og rengjøring
ADVARSEL!
Fare for personskade eller
skade på produktet.
•
Slå av produktet og trekk støpselet ut
av stikkontakten før rengjøring og
vedlikehold.
NORSK
•
•
Dette produktet inneholder
hydrokarbon i kjøleenheten.
Vedlikehold og etterfylling av enheten
må kun foretas av en kvalifisert
person.
Undersøk regelmessig avløpsrøret til
kjøleskapet og rengjør om nødvendig.
Hvis avløpet er blokkert, vil vann som
har tinet samle seg i bunnen av
produktet.
•
2.6 Avfallsbehandling
ADVARSEL!
Fare for skade og kvelning.
2.5 Service
•
•
•
Kontakt det autoriserte
servicesenteret for å reparere
produktet. Det skal bare brukes
originale reservedeler.
Vær oppmerksom på at
selvreparasjon eller ikke-profesjonell
reparasjon kan ha sikkerhetsmessige
konsekvenser og gjøre garantien
ugyldig.
Følgende reservedeler vil være
tilgjengelige i 7 år etter at modellen er
avviklet: termostater,
temperatursensorer, kretskort,
lyskilder, dørhåndtak, dørhengsler,
skuffer og kurver. Vær oppmerksom
•
•
•
•
•
•
Koble produktet fra strømmen.
Kutt av strømkabelen og kast den.
Fjern døren for å forhindre at barn og
dyr blir stengt inne i produktet.
Kjølemiddelkretsen og
isolasjonsmaterialet til dette produktet
er ozon-vennlig.
Isolasjonsskummet inneholder
brennbare gasser. Kontakt
kommunen din for informasjon om
hvordan du kaster produktet på en
riktig måte.
Ikke forårsak skade på den delen av
kjøleenheten som er nær
varmeveksleren.
3. MONTERING
ADVARSEL!
Se etter i
Sikkerhetskapitlene.
ADVARSEL!
Se dokumentet med
installasjonsinstrukser for
informasjon om hvordan du
installerer produktet.
23
på at noen av disse reservedelene
bare er tilgjengelige for profesjonelle
reparatører, og at ikke alle
reservedeler er relevante for alle
modeller.
Dørpakninger vil være tilgjengelige i
10 år etter at modellen er avviklet.
ADVARSEL!
Reparer produktet i henhold
til dokumentet med
installasjonsinstrukser for å
unngå risiko for instabilitet
av produktet.
www.electrolux.com
D3
D1
3.1 Dimensjoner
D2
W1
W3
A
H1
W2
B
24
Plass som kreves ved bruk1)
Generelle dimensjoner1)
H1
mm
1769
D2
mm
552
W1
mm
556
A
mm
1780
D1
mm
549
B
mm
36
1) høyden, bredden og dybden på produk‐
tet uten håndtak og føtter
Plass som kreves ved bruk1)
H 2 (A+B)
mm
1816
W2
mm
560
1) høyden, bredden og dybden på produk‐
tet inkludert håndtaket, pluss plassen som
er nødvendig for fri sirkulasjon av kjøleluft
Samlet plass som kreves ved bruk1)
H 3 (A+B)
mm
1816
NORSK
•
Samlet plass som kreves ved bruk1)
W3
mm
780
D3
mm
1085
1) høyden, bredden og dybden på produk‐
tet inkludert håndtaket, pluss plassen som
er nødvendig for fri sirkulasjon av kjøleluft,
pluss den plassen som er nødvendig for å
åpne døren til minste vinkel som gjør det
mulig å fjerne alt internt utstyr
3.2 Plassering
For å sikre at produktet fungerer optimalt,
bør du ikke montere produktet i
nærheten av varmekilder (stekeovn,
komfyrer, radiatorer, komfyrer eller
kokeplater) eller på et sted med direkte
sollys. Pass på at luften kan sirkulere fritt
rundt baksiden av kabinettet.
•
•
3.5 Krav til ventilasjon
Luftstrømmen bak produktet må være
tilstrekkelig.
5 cm
min.
200 cm2
3.3 Posisjonering
Produktet skal moteres i en tørr, godt
ventilert innendørs posisjon.
Dette produktet er beregnet til bruk ved
omgivelsestemperatur fra 10°C til 43°C.
Hvis du er i tvil om hvor du
skal montere produktet, må
du kontakte leverandøren,
kundeservice eller nærmeste
servicesenter.
Det må være mulig å kople
produktet fra
strømforsyningen. Støpslet
skal derfor alltid være lett
tilgjengelig etter montering.
3.4 Elektrisk tilkopling
•
Før du setter støpselet inn i
stikkontakten, forsikre deg om at
spenningen og frekvensen som er
oppført på typeskiltet samsvarer med
strømnettet i hjemmet ditt.
25
Produktet må være jordet. Støpselet
på strømledningen er utstyrt med
jordingskontakt. Dersom husets
stikkontakt ikke er jordet, skal
produktet koples til en separat jording
i overensstemmelse med gjeldende
forskrifter. Kontakt en faglært
elektriker.
Produsenten fraskriver seg ethvert
ansvar dersom sikkerhetsreglene ikke
blir fulgt.
Dette produktet er i
overensstemmelse med EØSdirektivene.
min.
200 cm2
FORSIKTIG!
Se etter i
monteringsinstruksjonene for
installasjon.
3.6 Omhengsling av døren
Se det separate dokumentet med
instruksjoner om montering og
omhengsling.
FORSIKTIG!
Beskytt gulvet mot riper med
et robust materiale hver
gang du omhengsler døren.
26
www.electrolux.com
4. KONTROLLPANEL
1
6
1
2
3
4
5
4
3
2
5 Mode
6 ON/OFF
Skjerm
Temperatur, plussknapp
Temperatur, minusknapp
OK
Det er mulig å endre den
forhåndsdefinerte lyden for knapper ved
å holde knappen Mode og knappen for
senking av temperatur inne samtidig i et
par sekunder. Endringen kan
tilbakestilles.
4.1 Skjerm
A
B
C
F E D
A.
B.
C.
D.
E.
F.
Tidsurindikator
FastFreeze-funksjon
Temperaturindikator
Alarmindikator
ChildLock-funksjon
DrinksChill-funksjon
4.2 Slik slår du på produktet
4.4 Temperaturregulering
1. Sett støpselet inn i stikkontakten.
2. Trykk på knappen ON/OFF hvis
displayet er av.
Temperaturindikatorene viser innstilt
standardtemperatur.
For å stille inn en annen temperatur, se
«Temperaturjustering».
Still inn temperatur for produktet ved å
trykke på temperaturregulatorene.
Anbefalt standard innstilt temperatur er:
• -18°C i fryseren
Temperaturen i fryseren kan variere
mellom -15 °C og -24 °C for fryser.
Temperaturindikatorene viser den
innstilte temperaturen.
Hvis "dEMo" vises på displayet, se
«Feilsøking».
4.3 Slå av
1. Trykk på produktets ON/OFF i 3
sekunder.
Da slukkes displayet.
2. Trekk støpselet ut av stikkontakten.
Den innstilte temperaturen
nås innen 24 timer.
Etter strømbrudd forblir den
innstilte temperaturen lagret.
4.5 FastFreeze-funksjon
FastFreeze brukes til å utføre
forhåndsfrysing og hurtigfrysing av
fryserommet i rekkefølge. Denne
NORSK
funksjonen fremskynder innfrysingen av
ferske matvarer og beskytter samtidig
mat som allerede er frossen, mot
uønsket temperaturøkning.
Når du vil fryse ferske
matvarer, må FastFreezefunksjonen aktiveres minst
24 timer før varene legges
inn for å fullføre
forhåndsfrysing.
1. Trykk på Mode-knappen til
tilsvarende ikon vises for å slå på
funksjonen.
FastFreeze-indikatoren blinker.
2. Trykk på OK-knappen for å bekrefte.
FastFreeze-indikatoren vises.
Denne funksjonen stopper automatisk
etter 52 timer.
Du kan deaktivere FastFreezefunksjonen før den automatiske slutten
ved å gjenta prosedyren til FastFreezeindikatoren slås av eller ved å velge en
annen innstilt temperatur.
4.6 ChildLock-funksjon
Aktiver ChildLock-funksjonen hvis du vil
låse knappene og hindre utilsiktet
betjening.
1. Trykk Mode til tilsvarende ikon
kommer til syne.
ChildLock-indikatoren blinker.
2. Trykk OK for å bekrefte.
ChildLock-indikatoren vises.
For å slå av ChildLock-funksjonen,
gjenta prosedyren til indikatoren
ChildLock slås av.
4.7 DrinksChill-funksjon
DrinksChill-funksjonen skal brukes til å
stille inn en alarm på et ønsket tidspunkt.
Denne funksjonen er nyttig for eksempel
når en oppskrift krever at du avkjøler
matprodukter i en viss tid.
Den er også nyttig hvis du trenger en
påminnelse for ikke å glemme flasker
eller bokser som du har satt i fryseren så
de skal bli fort kalde.
1. Trykk Mode til tilsvarende ikon
kommer til syne.
DrinksChill-indikatoren blinker.
27
Tidsuret viser den innstilte verdien (30
minutter) i noen sekunder.
2. Trykk på reguleringsknappen for
tidsuret for å endre innstilt verdi fra 1
til 90 minutter.
3. Trykk OK for å bekrefte.
DrinksChill-indikatoren vises.
Tidsuret begynner å blinke (min).
Når nedtellingen er ferdig, blinker «0
min»-indikatoren og det høres en alarm.
Trykk på OK for å skru av lyden og
avslutte funksjonen.
For å slå av funksjonen, gjenta
prosedyren til DrinksChill slukkes.
Du kan når som helst endre
tidspunktet under
nedtellingen og på slutten,
ved å trykke på minus eller
pluss.
4.8 Alarm ved høy temperatur
Når det er temperaturøkning i
fryserommet (for eksempel på grunn av
en tidligere strømbrudd), blinker alarmog frysetemperaturindikatorene og lyden
er på.
For å deaktivere alarmen:
1. Trykk på en vilkårlig knapp.
Lyden slås av.
2. Fryserens temperaturindikator viser
den høyest oppnådde temperaturen i
noen sekunder, og viser deretter stilt
temperaturen på nytt.
Alarmindikatoren fortsetter å
blinke til normale forhold
gjenopprettes.
Hvis du ikke trykker på noen
knapp, slås lyden av
automatisk etter rundt en
time for å unngå
forstyrrelser.
4.9 Døren er åpen-alarm
Hvis fryserdøren blir stående åpen i
omtrent 90 sekunder, er lyden på og
alarmindikatoren blinker.
Alarmen stopper etter at døren lukkes.
Under alarmen kan lyden dempes ved å
trykke på en hvilken som helst knapp.
28
www.electrolux.com
Hvis du ikke trykker på noen
knapp, slås lyden av
automatisk etter rundt en
time for å unngå
forstyrrelser.
5. DAGLIG BRUK
5.1 Frysing av fersk mat
Fryserrommet passer for frysing av fersk
mat, og lagring av frossen og dypfrossen mat over lengre tid.
Når du vil fryse ferske matvarer, må
FastFreeze-funksjonen aktiveres minst
24 timer før varene som skal fryses
legges i fryserommet.
Oppbevar den ferske maten jevnt fordelt
i det første og andre rommet eller skuffen
fra toppen.
Maksimal mengde mat som kan fryses
uten å legge til annen fersk mat i løpet av
24 timer, er spesifisert på typeskiltet (en
etikett som sitter inne i produktet).
Når fryseprosessen er fullført, går
produktet automatisk tilbake til forrige
temperaturinnstilling (se «FastFreeze
Funksjon»).
5.2 Oppbevaring av frosne
matvarer
Når du slår på produktet for første gang
eller etter en periode der den ikke var i
bruk, må du la den stå på i minst 3 timer
med FastFreeze-funksjonen slått på.
Fryseskuffene sikrer at du enkelt og raskt
finner det du leter etter. Skal du
oppbevare store mengder mat, kan du ta
ut alle skuffene bortsett fra den nederste
skuffen, som må være på plass for å gi
god luftsirkulasjon.
Oppbevar maten minst 15 mm fra døren.
FORSIKTIG!
Dersom det oppstår utilsiktet
tining, f.eks. på grunn av
strømbrudd, og hvis
strømmen er borte lenger
enn den verdien som er
oppført på typeskiltet under
«stigetid», må den tinte
maten brukes opp så raskt
som mulig eller tilberedes
øyeblikkelig og så fryses på
nytt. Se «Alarm ved høy
temperatur».
5.3 Tining
Dypfryste eller frosne matvarer kan tines
i kjøleskapet eller inne i en plastpose
under kaldt vann før de spises.
Denne operasjonen avhenger av
tilgjengelig tid og type mat. Små stykker
kan også tilberedes mens de ennå er
frosne.
5.4 Produksjon av isbiter
Dette produktet er utstyrt med en eller
flere brett for produksjon av isterninger.
Bruk ikke gjenstander av
metall for å fjerne brettene
fra fryseren.
1. Fyll brettene med vann.
2. Plasser brettet inn i fryseseksjonen.
5.5 Fryseelementer
Dette produktet er utstyrt med
fryseelementer som øker
oppbevaringstiden i tilfelle strømbrudd.
For å sikre at fryseelementene fungerer
optimalt, plasser de i den øvre delen av
produktet.
NORSK
29
6. RÅD OG TIPS
6.1 Tips for strømsparing
•
•
•
•
•
•
Produktets interne konfigurasjon er
den som sikrer mest mulig effektiv
energibruk.
Fjern ikke kuldeakkumulatorene fra
frysekurven.
Døren må ikke åpnes for ofte og må
ikke stå åpen lengre enn nødvendig.
Jo kaldere temperaturinnstilling, jo
høyere energiforbruk.
Sørg for god ventilasjon. Ikke dekk
ventilasjonsristene eller -hullene.
Forsikre deg om at matvareprodukter
inne i produktet tillater luftsirkulasjon
gjennom egne hull på baksiden av
produktet.
6.2 Tips til frysing
•
•
•
•
•
•
•
•
Aktiver FastFreeze-funksjonen minst
24 timer før maten i fryserommet.
Før du fryser, må du pakke inn og
forsegle fersk mat i: aluminiumsfolie,
plastfilm eller poser, lufttette
beholdere med lokk.
For mer effektiv frysing og tining, kan
du dele mat i små porsjoner.
Det anbefales å sette etiketter og
datoer på all den frosne maten. Dette
vil gjøre det lettere å identifisere
matvarer og til å vite når de skal
brukes før de forderver.
Maten skal være fersk når den fryses
for å bevare god kvalitet. Særlig frukt
og grønnsaker bør fryses etter
høsting for å bevare alle
næringsstoffene deres.
Frys ikke flasker eller bokser med
væsker, spesielt drikke som
inneholder karbondioksid – de kan
eksplodere under frysing.
Ikke sett varm mat inn i fryserommet.
Avkjøl den ved romtemperatur før du
legger den inn i rommet.
For å unngå temperaturøkning for
allerede fryst mat må du ikke plassere
fersk ufryst mat direkte ved siden av
den. Plasser mat ved romtemperatur i
den rommet av fryserommet der det
ikke er frossen mat.
•
•
Ikke spis isterninger, vannis eller
iskrem like etter at du har tatt dem ut
av fryseren. Risiko for frostbitt.
Ikke frys ting mat. Hvis maten er tint,
koker, avkjøler og fryser du den.
6.3 Tips til oppbevaring av
frosne matvarer
•
•
•
•
•
En god temperaturinnstilling som
sikrer konservering av frosne
matvarer er en temperatur under eller
lik -18 °C.
Høyere temperaturinnstilling inne i
produktet kan føre til kortere
holdbarhet.
Hele fryserommet er egnet for lagring
av frosne matvarer.
La det være nok plass rundt maten
slik at luften kan sirkulere fritt.
For tilstrekkelig oppbevaring se
etiketten med matens holdbarhet på
matemballasjen.
Det er viktig å pakke inn maten slik
måte at vann, fuktighet eller kondens
ikke kommer inn.
6.4 Handletips
Etter dagligvarehandel:
•
•
•
•
•
Forsikre deg om at emballasjen ikke
er skadet – maten kan bli fordervet.
Hvis pakningen er hoven eller våt, kan
det hende at den ikke har blitt lagret
under optimale forhold, og tiningen
kan allerede ha startet.
For å begrense tineprosessen, kjøp
frosne varer på slutten av
dagligvarehandelen og transporter
dem i en termisk og isolert kjølebag.
Plasser den frosne maten umiddelbart
i fryseren etter at du kom tilbake fra
butikken.
Hvis maten har blitt tint i noen grad,
må du ikke fryse den på nytt. Spis den
så snart som mulig.
Respekter utløpsdatoen og
lagringsinformasjonen på pakken.
30
www.electrolux.com
6.5 Holdbarhetstid
Matvaretype
Holdbarhet (måne‐
der)
Brød
3
Frukt (unntatt sitrus)
6 – 12
Grønnsaker
8 – 10
Rester uten kjøtt
1–2
Meierimat:
Smør
Bløtost (f.eks. mozzarella)
Hard ost (f.eks. parmesan, cheddar)
6–9
3–4
6
Sjømat:
Fet fisk (f.eks. laks, makrell)
Mager fisk (f.eks. torsk, flyndre)
Reker
Muslinger og blåmuslinger uten skall
Kokt fisk
2–3
4–6
12
3–4
1–2
Kjøtt:
Fjærfe
Storfekjøtt
Svinekjøtt
Lammekjøtt
Pølse
Skinke
Rester med kjøtt
9 – 12
6 – 12
4–6
6–9
1–2
1–2
2–3
7. STELL OG RENGJØRING
ADVARSEL!
Se etter i
Sikkerhetskapitlene.
7.1 Rengjøre inne i ovnen
Før du tar produktet i bruk, må du vaske
innsiden samt alt utstyr i lunkent vann
tilsatt et nøytralt rengjøringsmiddel, for å
fjerne den typiske lukten som sitter i
flunkende nye produkter. Husk å tørke
nøye.
FORSIKTIG!
Ikke bruk kraftige
vaskemidler eller
skurepulver, klor eller
oljebasert vaskemiddel, da
dette vil skade finishen.
FORSIKTIG!
Tilbehøret og delene til
produktet er ikke egnet for
vask i oppvaskmaskin.
7.2 Regelmessig rengjøring
Utstyret skal rengjøres regelmessig:
1. Rengjør innsiden og tilbehøret med
lunkent vann tilsatt litt nøytral såpe.
NORSK
2. Kontroller dørpakningene
regelmessig og vask dem for å sikre
at de er rene og fri for matrester.
3. Skyll og tørk grundig.
7.3 Avriming av fryseren
Fryseseksjonen er frostfri. Det vil si at det
ikke danner seg rim mens produktet er i
bruk, verken på veggene eller på maten.
31
Når produktet ikke brukes i lange
perioder, ta følgende forholdsregler:
1. Koble produktet fra
strømforsyningen.
2. Fjern alle matvarer.
3. Rengjør produktet og alt tilbehør.
4. La døren stå på gløtt for å hindre at
det danner seg ubehagelig lukt.
7.4 Perioder uten bruk
8. FEILSØKING
ADVARSEL!
Se etter i
Sikkerhetskapitlene.
8.1 Hva må gjøres, hvis ...
Problem
Mulig årsak
Løsning
Produktet fungerer ikke.
Produktet er slått av.
Slå på produktet.
Støpselet sitter ikke or‐
dentlig i stikkontakten.
Sett støpselet ordentlig inn
i stikkontakten.
Stikkontakten er ikke spen‐ Koble et annet elektrisk
ningsførende.
produkt til stikkontakten.
Kontakt en kvalifisert elek‐
triker.
Produktet er støyintensivt.
Produktet står ikke stødig.
Kontroller at produktet står
stabilt.
Akustisk eller visuell alarm
er på.
Skapet er nettopp slått på.
Se "Alarm ved åpen dør"
eller "Alarm ved høy tem‐
peratur".
Temperaturen i produktet
er for høy.
Se "Alarm ved åpen dør"
eller "Alarm ved høy tem‐
peratur".
Døren er åpen.
Lukk døren.
Temperaturen er feil inn‐
stilt.
Se kapittelet "Betjenings‐
panel".
Mye mat ble lagt i fryseren
på en gang.
Vent noen timer og kontrol‐
ler temperaturen igjen.
Romtemperaturen er for
høy.
Se "Montering"-kapittelet.
Kompressoren arbeider
uavbrutt.
32
www.electrolux.com
Problem
Mulig årsak
Løsning
Matproduktene som ble
lagt ned i produktet var for
varm.
La matprodukter avkjøle
seg til romtemperatur før
du legger den i fryseren.
Døren er ikke ordentlig luk‐ Se avsnittet "Lukke døren".
ket.
Funksjonen FastFreeze er
slått på.
Se avsnittet "FastFreezefunksjonen".
Kompressoren starter ikke
med en gang etter at du
har trykket på "FastFree‐
ze", eller etter at tempera‐
turen er endret.
Kompressoren starter etter Dette er normalt, det har
en viss tid.
ikke oppstått en feil.
Døren er ikke skikkelig ju‐
stert eller berører ventila‐
sjonsgrillen.
Produktet står ikke plant.
Se installasjonsanvisnin‐
ger.
Vanskelig å åpne døren.
Du prøvde å åpne døren
igjen med en gang etter
den ble lukket.
Vent noen sekunder før du
åpner døren på nytt.
Det er for mye rim og is.
Døren er ikke ordentlig luk‐ Se avsnittet "Lukke døren".
ket.
Pakningen er deformert el‐ Se avsnittet "Lukke døren".
ler skitten.
Matvarene er ikke pakket
skikkelig inn.
Pakk maten bedre inn.
Temperaturen er feil inn‐
stilt.
Se kapittelet "Betjenings‐
panel".
Produktet er fullt og er satt
til laveste temperatur.
Still inn på en høyere tem‐
peratur. Se kapittelet "Be‐
tjeningspanel".
Temperaturen i produktet
er for lav og omgivelse‐
stemperaturen er for høy.
Still inn på en høyere tem‐
peratur. Se kapittelet "Be‐
tjeningspanel".
Det renner vann på gulvet. Smeltevannets utløp er ik‐ Fest smeltevannsrøret til
ke koblet til fordamperbret‐ fordamperbrettet.
tet over kompressoren.
Temperaturen kan ikke stil‐ Funksjonen "FastFreeze"
les inn.
er slått på.
Slå av "FastFreeze-funk‐
sjonen" manuelt, eller vent
til funksjonen deaktiveres
automatisk for å velge tem‐
peraturen. Se avsnittet
"FastFreeze-funksjonen".
NORSK
Problem
Mulig årsak
Temperaturen i produktet
er for høy/lav.
Temperaturen er ikke riktig Still inn en lavere/høyere
innstilt.
temperatur.
33
Løsning
Døren er ikke ordentlig luk‐ Se avsnittet "Lukke døren".
ket.
Matvarene har for høy tem‐ La matvarene avkjøle seg
peratur.
til romtemperatur før du
legger til oppbevaring.
Mange matvarer er lagt inn Legg færre matvarer inn i
i produktet samtidig.
produktet på samme tid.
DEMO vises på displayet.
Døren har vært åpnet for
ofte.
Åpne døren bare hvis det
er nødvendig.
Funksjonen FastFreeze er
slått på.
Se avsnittet "FastFreezefunksjonen".
Det sirkulerer ikke kald luft
i produktet.
Påse at kald luft sirkulerer i
produktet. Se etter i kapit‐
telet "Råd og tips".
Produktet er i demonstra‐
sjonsmodus.
Hold OK -knappen nede i
ca. 10 sek. til det høres en
lang lyd og displayet slås
av en kort stund.
Et
eller eller -sym‐ Temperatursensor-pro‐
bol vises i stedet for tall på blem.
temperaturdisplayet.
Dersom rådet ikke gir det
ønskede resultatet, ta
kontakt med nærmeste
autoriserte serviceverksted.
8.2 Lukke døren
1. Rengjøre dørpakninger.
Kontakt nærmeste autori‐
serte servicesenter (kjøle‐
systemet fortsetter å holde
matvarene kalde, men det
er ikke mulig å justere tem‐
peraturen).
2. Juster døren, om nødvendig. Se
monteringsinstruksjoner.
3. Bytt defekte dørpakninger, om
nødvendig. Kontakt det autoriserte
servicesenteret.
34
www.electrolux.com
9. STØY
SSSRRR!
BRRR!
CLICK!
HISSS!
BLUBB!
10. TEKNISKE DATA
Tekniske data finner du på typeskiltet til
høyre utvendig på produktet, på den
innvendige siden av produktet og på
energietiketten.
QR-koden på energietiketten som fulgte
med produktet, gir en nettlenke til
informasjonen som er relatert til ytelsen
av dette produktet i EU EPRELdatabasen. Oppbevar energietiketten
kun for henvisning med denne
brukerhåndboken samt alle andre
dokumenter som fulgte med dette
produktet.
Det er også mulig å finne den samme
informasjonen i EPREL med koblingen
https://eprel.ec.europa.eu og
modellnavnet, samt produktnummeret
som du finner på merkeskiltet til
apparatet.
11. INFORMASJON FOR TESTINSTITUTTER
Montering og forberedelse av produkt for
enhver EcoDesign-kontroll skal være i
samsvar med EN 62552.
Ventilasjonskrav, spordimensjoner og
minste avstand bak skal være som angitt
i denne brukerhåndboken i kapittel 3.
Kontakt produsenten for ytterligere
informasjon, inkludert lasteplaner.
NORSK
12. BESKYTTELSE AV MILJØET
Resirkuler materialer som er merket med
symbolet . Legg emballasjen i riktige
beholdere for å resirkulere det. Bidrar til
å beskytte miljøet, menneskers helse og
for å resirkulere avfall av elektriske og
elektroniske produkter. Ikke kast
produkter som er merket med symbolet
*
sammen med husholdningsavfallet.
Produktet kan leveres der hvor
tilsvarende produkt selges eller på
miljøstasjonen i kommunen. Kontakt
kommunen for nærmere opplysninger.
35
222377553-A-062020
www.electrolux.com/shop
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement