ZANUSSI ZRT23100WA Manual de usuario

ZANUSSI ZRT23100WA Manual de usuario
User Manual
GETTING
STARTED?
EASY.
ZRT23100WA
EL Οδηγίες Χρήσης
Ψυγειοκαταψύκτης
PT Manual de instruções
Combinado
ES Manual de instrucciones
Frigorífico-congelador
2
15
27
ΠΛΗΡΟΦΟΡΊΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΆΛΕΙΑ
Πριν από την εγκατάσταση και τη χρήση της συσκευής,
διαβάστε προσεκτικά τις παρεχόμενες οδηγίες. Ο
κατασκευαστής δεν είναι υπεύθυνος για τυχόν τραυματισμούς ή
ζημίες που είναι αποτέλεσμα λανθασμένης εγκατάστασης ή
χρήσης. Να φυλάσσετε πάντα αυτές τις οδηγίες σε ένα
ασφαλές μέρος με εύκολη πρόσβαση για μελλοντική αναφορά.
ΑΣΦΆΛΕΙΑ ΠΑΙΔΙΏΝ ΚΑΙ ΕΥΠΑΘΏΝ ΑΤΌΜΩΝ
•
•
•
•
•
•
Η συσκευή αυτή μπορεί να χρησιμοποιηθεί από παιδιά
ηλικίας 8 ετών και άνω και από άτομα με μειωμένες
σωματικές, αισθητηριακές ή πνευματικές δυνατότητες ή
έλλειψη εμπειρίας και γνώσης, εάν επιβλέπονται ή έχουν
λάβει οδηγίες σχετικά με τη χρήση της συσκευής με ασφαλή
τρόπο και κατανοούν τους κινδύνους που ενέχονται.
Αυτή η συσκευή μπορεί να χρησιμοποιηθεί από παιδιά
ηλικίας μεταξύ 3 και 8 ετών και από άτομα με εκτεταμένες και
περίπλοκες αναπηρίες αν έχουν λάβει σωστές οδηγίες.
Παιδιά ηλικίας μικρότερης των 3 ετών πρέπει να παραμένουν
μακριά από τη συσκευή εκτός αν επιβλέπονται συνεχώς.
Μην αφήνετε τα παιδιά να παίζουν με τη συσκευή.
Τα παιδιά δεν πρέπει να εκτελούν τον καθαρισμό και τη
συντήρηση που εκτελεί ο χρήστης στη συσκευή χωρίς
επίβλεψη.
Φυλάσσετε όλα τα υλικά συσκευασίας μακριά από τα παιδιά
και απορρίψτε τα κατάλληλα.
ΓΕΝΙΚΈΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΊΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΆΛΕΙΑ
•
2
Αυτή η συσκευή προορίζεται για οικιακή χρήση και
παρόμοιες εφαρμογές, όπως:
– Αγροικίες, χώροι κουζίνας προσωπικού σε καταστήματα,
γραφεία και άλλα εργασιακά περιβάλλοντα
– Από πελάτες σε ξενοδοχεία, μοτέλ, πανσιόν και άλλα
περιβάλλοντα στέγασης
•
•
•
•
•
•
•
•
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Διατηρείτε ελεύθερα από εμπόδια όλα τα
ανοίγματα αερισμού στο περίβλημα της συσκευής ή την
εντοιχισμένη κατασκευή.
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Μη χρησιμοποιείτε μηχανικές συσκευές
ή διαφορετικά τεχνητά μέσα για την επιτάχυνση της
διαδικασίας απόψυξης από εκείνα που συνιστά ο
κατασκευαστής.
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Μην προκαλείτε ζημιά στο κύκλωμα
ψυκτικού υγρού.
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Μη χρησιμοποιείτε ηλεκτρικές συσκευές
στο εσωτερικό του θαλάμου αποθήκευσης τροφίμων της
συσκευής, εκτός αν είναι συσκευές οι οποίες προτείνονται για
αυτή τη χρήση από τον κατασκευαστή.
Μη χρησιμοποιείτε ψεκασμό με νερό ή ατμό για το
καθάρισμα της συσκευής.
Καθαρίστε τη συσκευή με ένα υγρό μαλακό πανί.
Χρησιμοποιείτε μόνο ουδέτερα απορρυπαντικά. Μη
χρησιμοποιείτε λειαντικά προϊόντα, σφουγγαράκια που
χαράσσουν, διαλύτες ή μεταλλικά αντικείμενα.
Μην αποθηκεύετε εκρηκτικές ουσίες όπως φιάλες αεροζόλ με
εύφλεκτο προωθητικό σε αυτή τη συσκευή.
Εάν το καλώδιο τροφοδοσίας έχει υποστεί φθορές, θα πρέπει
να αντικατασταθεί από τον κατασκευαστή, το
Εξουσιοδοτημένο Κέντρο Σέρβις ή ένα κατάλληλα
καταρτισμένο άτομο, ώστε να αποφευχθούν τυχόν κίνδυνοι.
ΟΔΗΓΊΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΆΛΕΙΑ
ΕΓΚΑΤΆΣΤΑΣΗ
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ! Η εγκατάσταση
αυτής της συσκευής πρέπει να
εκτελείται μόνο από κατάλληλα
καταρτισμένο άτομο.
•
•
•
•
Αφαιρέστε όλα τα υλικά της συσκευασίας.
Εάν η συσκευή έχει υποστεί ζημιά, μην
προβείτε σε εγκατάσταση ή χρήση της.
Ακολουθείτε τις οδηγίες εγκατάστασης που
παρέχονται με τη συσκευή.
Πάντα να προσέχετε όταν μετακινείτε τη
συσκευή καθώς είναι βαριά. Να
•
•
•
χρησιμοποιείτε πάντα γάντια ασφαλείας και
κλειστά παπούτσια.
Διασφαλίστε την κυκλοφορία του αέρα γύρω
από τη συσκευή.
Στην πρώτη εγκατάσταση ή μετά από
αναστροφή της πόρτας, περιμένετε
τουλάχιστον 4 ώρες πριν συνδέσετε τη
συσκευή στην παροχή ρεύματος. Αυτό είναι
απαραίτητο για να μπορέσει το λάδι να
επιστρέψει στον συμπιεστή.
Προτού πραγματοποιήσετε οποιαδήποτε
ενέργεια στη συσκευή (π.χ. αναστροφή της
πόρτας), αποσυνδέστε το φις από την πρίζα.
3
•
•
•
•
•
Μην εγκαθιστάτε τη συσκευή κοντά σε σώματα
θέρμανσης, κουζίνες, φούρνους ή εστίες
μαγειρέματος.
Μην εκθέτετε τη συσκευή σε βροχή.
Μην εγκαθιστάτε τη συσκευή σε θέση όπου
εκτίθεται σε άμεσο ηλιακό φως.
Μην εγκαθιστάτε αυτή τη συσκευή σε μέρη με
πολύ υγρασία ή κρύο.
Όταν μετακινείτε τη συσκευή, να την
ανασηκώνετε από το μπροστινό μέρος για να
μη χαράξετε το δάπεδο.
ΗΛΕΚΤΡΙΚΉ ΣΎΝΔΕΣΗ
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ! Κίνδυνος
πυρκαγιάς και ηλεκτροπληξίας.
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ! Κατά την
τοποθέτηση της συσκευής φροντίστε
το καλώδιο τροφοδοσίας να μην
πιαστεί ή υποστεί ζημιά.
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ! Μη
χρησιμοποιείτε πολύπριζα και
μπαλαντέζες.
•
•
•
•
•
•
•
Η συσκευή πρέπει να είναι γειωμένη.
Βεβαιωθείτε ότι οι παράμετροι στην πινακίδα
τεχνικών χαρακτηριστικών είναι συμβατές με
τις ονομαστικές τιμές ηλεκτρικού ρεύματος της
παροχής ρεύματος.
Χρησιμοποιείτε πάντα σωστά εγκατεστημένη
πρίζα με προστασία κατά της ηλεκτροπληξίας.
Προσέχετε να μην προκληθεί ζημιά στα
ηλεκτρικά εξαρτήματα (π.χ. φις τροφοδοσίας,
καλώδιο τροφοδοσίας, συμπιεστής).
Επικοινωνήστε με το Εξουσιοδοτημένο Κέντρο
Σέρβις ή με ηλεκτρολόγο για την αλλαγή των
ηλεκτρικών εξαρτημάτων.
Το καλώδιο τροφοδοσίας πρέπει να
παραμένει χαμηλότερα από το ύψος του φις
τροφοδοσίας.
Συνδέστε το φις τροφοδοσίας στην πρίζα
μόνον αφού έχει ολοκληρωθεί η εγκατάσταση.
Μετά την εγκατάσταση, βεβαιωθείτε ότι είναι
δυνατή η πρόσβαση στο φις τροφοδοσίας.
Μην τραβάτε το καλώδιο τροφοδοσίας για να
αποσυνδέσετε τη συσκευή. Τραβάτε πάντα το
φις τροφοδοσίας.
ΧΡΉΣΗ
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ! Κίνδυνος
τραυματισμού, εγκαυμάτων,
ηλεκτροπληξίας ή πυρκαγιάς.
4
Η συσκευή περιέχει εύφλεκτο αέριο,
ισοβουτάνιο (R600a), ένα φυσικό αέριο με υψηλό
επίπεδο περιβαλλοντικής συμβατότητας.
Προσέχετε να μην προκληθεί ζημιά στο κύκλωμα
ψυκτικού υγρού που περιέχει ισοβουτάνιο.
• Μην αλλάζετε τις προδιαγραφές αυτής της
συσκευής.
• Μην τοποθετείτε ηλεκτρικές συσκευές (π.χ.
παγωτομηχανές) μέσα στη συσκευή, εκτός αν
αναφέρονται ως κατάλληλες για τον σκοπό
αυτό από τον κατασκευαστή.
• Αν προκληθεί ζημιά στο κύκλωμα ψυκτικού
υγρού, βεβαιωθείτε ότι δεν υπάρχει παρουσία
φλόγας και πηγών ανάφλεξης στο χώρο.
Αερίστε τον χώρο.
• Μην αφήνετε ζεστά αντικείμενα να έρθουν σε
επαφή με τα πλαστικά μέρη της συσκευής.
• Μην τοποθετείτε αναψυκτικά ποτά στον
θάλαμο του καταψύκτη. Στον θάλαμο του
καταψύκτη αναπτύσσεται πίεση στα δοχεία
αυτών των ποτών.
• Μη φυλάσσετε εύφλεκτα αέρια και υγρά στη
συσκευή.
• Μην τοποθετείτε μέσα, κοντά ή επάνω στη
συσκευή εύφλεκτα αντικείμενα ή αντικείμενα
εμποτισμένα με εύφλεκτα προϊόντα.
• Μην αγγίζετε τον συμπιεστή ή τον
συμπυκνωτή. Αυτά τα εξαρτήματα είναι ζεστά.
• Εάν τα χέρια σας είναι βρεγμένα ή νωπά, μην
αφαιρείτε ή μην αγγίζετε προϊόντα από τον
θάλαμο του καταψύκτη.
• Μην καταψύχετε εκ νέου τρόφιμα που έχετε
αποψύξει.
• Ακολουθείτε τις οδηγίες αποθήκευσης στη
συσκευασία των κατεψυγμένων τροφίμων.
• Τυλίξτε τα τρόφιμα σε υλικό συσκευασίας
κατάλληλο για αποθήκευση τροφίμων πριν τα
τοποθετήσετε στον θάλαμο καταψύκτη.
ΕΣΩΤΕΡΙΚΌΣ ΦΩΤΙΣΜΌΣ
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ! Κίνδυνος
ηλεκτροπληξίας.
•
Ο τύπος λαμπτήρα που χρησιμοποιείται για
αυτή τη συσκευή προορίζεται μόνο για
οικιακές συσκευές. Μην τον χρησιμοποιείτε για
οικιακό φωτισμό.
ΦΡΟΝΤΊΔΑ ΚΑΙ ΚΑΘΆΡΙΣΜΑ
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ! Κίνδυνος
τραυματισμού ή βλάβης της
συσκευής.
•
•
•
Πριν από την πραγματοποίηση συντήρησης,
απενεργοποιήστε τη συσκευή και
αποσυνδέστε το φις τροφοδοσίας από την
πρίζα.
Η συσκευή αυτή περιέχει υδρογονάνθρακες
στην ψυκτική μονάδα. Η συντήρηση και η
αναπλήρωση του ψυκτικού υγρού της
μονάδας πρέπει να πραγματοποιούνται μόνο
από εξειδικευμένο άτομο.
Επιθεωρείτε τακτικά την αποστράγγιση της
συσκευής και, αν απαιτείται, καθαρίζετέ την.
Εάν η αποστράγγιση είναι φραγμένη, το νερό
απόψυξης συσσωρεύεται στο κάτω μέρος της
συσκευής.
ΣΈΡΒΙΣ
• Για την επισκευή της συσκευής, επικοινωνήστε
με το Εξουσιοδοτημένο Κέντρο Σέρβις.
• Χρησιμοποιείτε μόνο γνήσια ανταλλακτικά.
•
•
•
•
•
•
Αποσυνδέστε τη συσκευή από την
τροφοδοσία ρεύματος.
Κόψτε το καλώδιο τροφοδοσίας και απορρίψτε
το.
Αφαιρέστε την πόρτα για να αποτραπεί ο
εγκλεισμός παιδιών ή ζώων μέσα στη
συσκευή.
Το κύκλωμα ψυκτικού υγρού και τα μονωτικά
υλικά αυτής της συσκευής είναι φιλικά προς το
όζον.
Ο αφρός μόνωσης περιέχει εύφλεκτο αέριο.
Επικοινωνήστε με τις δημοτικές αρχές για
πληροφορίες σχετικά με τη σωστή απόρριψη
της συσκευής.
Μην προκαλείτε ζημιά στο τμήμα της ψυκτικής
μονάδας που βρίσκεται κοντά στον εναλλάκτη
θερμότητας.
ΑΠΌΡΡΙΨΗ
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ! Κίνδυνος
τραυματισμού ή ασφυξίας.
ΕΓΚΑΤΆΣΤΑΣΗ
Μπορεί να παρουσιαστούν
λειτουργικά προβλήματα σε
ορισμένους τύπους μοντέλων όταν
λειτουργούν εκτός αυτού του εύρους.
Η σωστή λειτουργία μπορεί να
διασφαλιστεί μόνο εντός του
καθορισμένου εύρους θερμοκρασίας.
Εάν έχετε αμφιβολίες σχετικά με το
μέρος τοποθέτησης της συσκευής,
απευθυνθείτε στον πωλητή, την
εξυπηρέτηση πελατών μας ή στο
πλησιέστερο Εξουσιοδοτημένο
Κέντρο Σέρβις.
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ! Ανατρέξτε στα
κεφάλαια σχετικά με την Ασφάλεια.
ΤΟΠΟΘΈΤΗΣΗ
Εγκαταστήστε τη συσκευή σε στεγνό, καλά
αεριζόμενο εσωτερικό χώρο όπου η θερμοκρασία
περιβάλλοντος αντιστοιχεί στην κλιματική
κατηγορία που αναγράφεται στην πινακίδα
τεχνικών χαρακτηριστικών της συσκευής.
Κλιματική
κλάση
Θερμοκρασία περιβάλλοντος
SN
+10°C έως + 32°C
N
+16°C έως + 32°C
ST
+16°C έως + 38°C
T
+16°C έως + 43°C
ΘΈΣΗ
Ανατρέξτε στις οδηγίες
συναρμολόγησης για την
εγκατάσταση.
Για να εξασφαλιστεί η βέλτιστη απόδοση,
τοποθετήστε τη συσκευή μακριά από πηγές
θερμότητας, όπως καλοριφέρ, λέβητες, άμεσο
ηλιακό φως, κ.λπ. Βεβαιωθείτε ότι ο αέρας μπορεί
να κυκλοφορεί ελεύθερα γύρω από το πίσω
μέρος του θαλάμου.
5
ΗΛΕΚΤΡΙΚΉ ΣΎΝΔΕΣΗ
• Πριν από τη σύνδεση, επαληθεύστε ότι η τάση
και η συχνότητα που αναγράφονται στην
πινακίδα τεχνικών χαρακτηριστικών
αντιστοιχούν στα χαρακτηριστικά της παροχής
σας.
• Η συσκευή πρέπει να είναι γειωμένη. Το φις
του καλωδίου τροφοδοσίας διαθέτει μια επαφή
για τον σκοπό αυτό. Εάν η πρίζα δεν είναι
γειωμένη, συνδέστε τη συσκευή σε μια
•
•
μεμονωμένη γείωση σύμφωνα με τους
τρέχοντες κανονισμούς, αφού συμβουλευθείτε
έναν επαγγελματία ηλεκτρολόγο.
Σε περίπτωση μη τήρησης των παραπάνω
προφυλάξεων ασφαλείας, ο κατασκευαστής
δεν φέρει καμία ευθύνη.
Η συσκευή αυτή συμμορφώνεται με τις
Οδηγίες της ΕΟΚ.
ΛΕΙΤΟΥΡΓΊΑ
ΕΝΕΡΓΟΠΟΊΗΣΗ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΉΣ
Συνδέστε το φις σε μια πρίζα.
Στρέψτε τον ρυθμιστή θερμοκρασίας προς τα
δεξιά σε μια μέτρια ρύθμιση.
ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΊΗΣΗ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΉΣ
Για να απενεργοποιηθεί η συσκευή, στρέψτε τον
ρυθμιστή θερμοκρασίας στη θέση «O».
ΡΎΘΜΙΣΗ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΊΑΣ
Η θερμοκρασία ρυθμίζεται αυτόματα. Μπορείτε
όμως να ρυθμίσετε μόνοι σας τη θερμοκρασία
στο εσωτερικό της συσκευής.
Επιλέξτε τη ρύθμιση λαμβάνοντας υπόψη ότι η
θερμοκρασία στο εσωτερικό της συσκευής
εξαρτάται από:
• τη θερμοκρασία δωματίου,
• τη συχνότητα που ανοίγει η πόρτα,
• την ποσότητα των αποθηκευμένων τροφίμων,
• τη θέση της συσκευής.
Η πλέον κατάλληλη είναι συνήθως μια μεσαία
ρύθμιση.
Για να χειριστείτε τη συσκευή:
1. Στρέψτε τον ρυθμιστή θερμοκρασίας
δεξιόστροφα για να επιτύχετε χαμηλότερη
θερμοκρασία εντός της συσκευής.
2. Στρέψτε τον ρυθμιστή θερμοκρασίας
αριστερόστροφα για να επιτύχετε υψηλότερη
θερμοκρασία εντός της συσκευής.
ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΉ ΧΡΉΣΗ
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ! Ανατρέξτε στα
κεφάλαια σχετικά με την Ασφάλεια.
ΚΑΤΆΨΥΞΗ ΦΡΈΣΚΩΝ ΤΡΟΦΊΜΩΝ
Ο θάλαμος του καταψύκτη είναι κατάλληλος για
την κατάψυξη φρέσκων τροφίμων, καθώς και για
τη μακροχρόνια αποθήκευση κατεψυγμένων
τροφίμων και προϊόντων βαθιάς κατάψυξης.
Για την κατάψυξη φρέσκων τροφίμων δεν είναι
απαραίτητο να αλλάξετε τη μέτρια ρύθμιση.
Ωστόσο, για λειτουργία πιο γρήγορης κατάψυξης,
στρέψτε το ρυθμιστή θερμοκρασίας στις
υψηλότερες ρυθμίσεις για την επίτευξη
μεγαλύτερης ψύξης.
ΠΡΟΣΟΧΗ! Σε αυτή την περίπτωση,
η θερμοκρασία στο θάλαμο του
ψυγείου ενδέχεται να μειωθεί κάτω
από τους 0°C. Αν συμβεί αυτό, θέστε
και πάλι το ρυθμιστή θερμοκρασίας
σε μια πιο θερμή ρύθμιση.
6
ΑΠΟΘΉΚΕΥΣΗ ΚΑΤΕΨΥΓΜΈΝΩΝ
ΤΡΟΦΊΜΩΝ
Κατά την αρχική ενεργοποίηση ή μετά από μια
περίοδο μη λειτουργίας, προτού τοποθετήσετε τα
προϊόντα στον θάλαμο, η συσκευή πρέπει να
λειτουργήσει για τουλάχιστον 2 ώρες στις
υψηλότερες ρυθμίσεις.
Σε περίπτωση ακούσιας απόψυξης,
για παράδειγμα σε περίπτωση
διακοπής ρεύματος, εάν το ρεύμα
ήταν κομμένο για περισσότερο
διάστημα από την τιμή που
αναγράφεται στον πίνακα τεχνικών
χαρακτηριστικών στην ενότητα
«χρόνος ανόδου», τα αποψυγμένα
τρόφιμα πρέπει να καταναλωθούν
σύντομα ή να μαγειρευτούν αμέσως
και στη συνέχεια να καταψυχθούν και
πάλι (αφού έχουν κρυώσει).
ΑΠΌΨΥΞΗ
Τα τρόφιμα βαθιάς κατάψυξης ή της κατάψυξης,
πριν τη χρήση τους, μπορούν να αποψύχονται
στον θάλαμο ψυγείου ή σε θερμοκρασία
δωματίου, ανάλογα με τον διαθέσιμο χρόνο για
απόψυξη.
Τα μικρά κομμάτια μπορούν να μαγειρεύονται
ακόμη και κατεψυγμένα, απευθείας από τον
καταψύκτη: σε αυτήν την περίπτωση, το
μαγείρεμα διαρκεί περισσότερο.
ΤΟΠΟΘΈΤΗΣΗ ΤΩΝ ΡΑΦΙΏΝ ΤΗΣ ΠΌΡΤΑΣ
Για να είναι δυνατή η αποθήκευση συσκευασιών
τροφίμων διαφόρων μεγεθών, τα ράφια της
πόρτας μπορούν να τοποθετούνται σε
διαφορετικά ύψη.
1. Τραβήξτε σταδιακά το ράφι προς τα πάνω
μέχρι να απελευθερωθεί.
2. Στη συνέχεια, τοποθετήστε το ξανά όπως
θέλετε.
ΜΕΤΑΚΙΝΟΎΜΕΝΑ ΡΆΦΙΑ
Τα τοιχώματα του ψυγείου διαθέτουν μια σειρά
από ράγες, ώστε να μπορείτε να τοποθετήσετε τα
ράφια σε όποια θέση επιθυμείτε.
Για να διασφαλίσετε τη σωστή
κυκλοφορία του αέρα, μη
μετακινήσετε το γυάλινο ράφι επάνω
από το συρτάρι λαχανικών.
ΥΠΟΔΕΊΞΕΙΣ ΚΑΙ ΣΥΜΒΟΥΛΈΣ
ΚΑΝΟΝΙΚΟΊ ΉΧΟΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΊΑΣ
Οι παρακάτω ήχοι είναι φυσιολογικοί κατά τη
διάρκεια της λειτουργίας:
• Ένας αμυδρός ήχος γουργουρίσματος
ακούγεται από τις σερπαντίνες όταν το
ψυκτικό αντλείται.
• Ένα βουητό και ένας παλλόμενος ήχος
ακούγεται από τον συμπιεστή όταν το ψυκτικό
αντλείται.
• Ένας ξαφνικός ήχος σπασίματος από το
εσωτερικό της συσκευής ο οποίος προκαλείται
από τη θερμική διαστολή (ένα φυσικό και
ακίνδυνο φυσικό φαινόμενο).
• Ένας αμυδρός ήχος κλικ από το ρυθμιστή
θερμοκρασίας όταν ο συμπιεστής
ενεργοποιείται ή απενεργοποιείται.
ΣΥΜΒΟΥΛΈΣ ΕΞΟΙΚΟΝΌΜΗΣΗΣ ΕΝΈΡΓΕΙΑΣ
• Μην ανοίγετε την πόρτα συχνά και μην την
αφήνετε ανοιχτή για περισσότερο από ό,τι
είναι απολύτως απαραίτητο.
ΣΥΜΒΟΥΛΈΣ ΨΎΞΗΣ ΦΡΈΣΚΩΝ ΤΡΟΦΊΜΩΝ
• Μην αποθηκεύετε στο ψυγείο ζεστά τρόφιμα ή
υγρά που εξατμίζονται.
• Καλύπτετε ή τυλίγετε τα τρόφιμα, ιδιαίτερα εάν
μυρίζουν έντονα.
• Τοποθετείτε τα τρόφιμα με τέτοιο τρόπο ώστε
ο αέρας να κυκλοφορεί ελεύθερα γύρω τους.
ΣΥΜΒΟΥΛΈΣ ΨΎΞΗΣ
Χρήσιμες συμβουλές:
• Κρέας (όλοι οι τύποι): τυλίξτε σε κατάλληλη
συσκευασία και τοποθετήστε το στο γυάλινο
7
•
•
•
•
ράφι επάνω από το συρτάρι των λαχανικών.
Μην αποθηκεύετε κρέας για περισσότερο από
1-2 ημέρες.
Μαγειρεμένα τρόφιμα, κρύα πιάτα: σκεπάστε
τα και τοποθετήστε τα σε οποιοδήποτε ράφι.
Φρούτα και λαχανικά: πλύντε τα καλά και
τοποθετήστε τα στο ειδικό συρτάρι. Οι
μπανάνες, οι πατάτες, τα κρεμμύδια και το
σκόρδο δεν πρέπει να διατηρούνται στο
ψυγείο, εάν δεν είναι συσκευασμένα.
Βούτυρο και τυρί: τοποθετήστε τα σε ειδικά
αεροστεγή δοχεία ή τυλίξτε τα με
αλουμινόχαρτο ή σε πλαστικές σακούλες
αφαιρώντας όσο το δυνατόν περισσότερο
αέρα.
Μπουκάλια: ταπώστε τα και αποθηκεύεστε τα
στο ράφι μπουκαλιών στην πόρτα ή (αν
διατίθεται) στη σχάρα μπουκαλιών.
ΣΥΜΒΟΥΛΈΣ ΚΑΤΆΨΥΞΗΣ
• Καταψύχετε μόνο πρώτης ποιότητας, φρέσκα
και καλά καθαρισμένα τρόφιμα.
• Για πιο αποδοτική κατάψυξη και απόψυξη
διαχωρίζετε τα τρόφιμα σε μικρές μερίδες.
• Τυλίγετε τα τρόφιμα σε αλουμινόχαρτο ή
πλαστικές σακούλες. Βεβαιωθείτε ότι οι
συσκευασίες είναι αεροστεγείς.
• Για την αποφυγή αύξησης της θερμοκρασίας
των ήδη κατεψυγμένων τροφίμων, μην
•
•
•
τοποθετείτε φρέσκα μη κατεψυγμένα τρόφιμα
δίπλα σε κατεψυγμένα.
Τα άπαχα τρόφιμα αποθηκεύονται καλύτερα
και για μεγαλύτερο διάστημα από τα λιπαρά
Το αλάτι μειώνει τη διάρκεια αποθήκευσης των
τροφίμων.
Μην τρώτε παγάκια, πάγο ή γρανίτες αμέσως
μόλις τα βγάλετε από τον καταψύκτη. Υπάρχει
κίνδυνος κρυοπαγήματος.
Είναι σκόπιμο να γράφετε την ημερομηνία
κατάψυξης σε κάθε συσκευασία ώστε να
μπορείτε να υπολογίζετε τον χρόνο
αποθήκευσης.
ΣΥΜΒΟΥΛΈΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΘΉΚΕΥΣΗ
ΚΑΤΕΨΥΓΜΈΝΩΝ ΤΡΟΦΊΜΩΝ
• Βεβαιωθείτε ότι οι συνθήκες διατήρησης των
κατεψυγμένων τροφίμων του εμπορίου ήταν
κατάλληλες στο κατάστημα αγοράς.
• Βεβαιωθείτε ότι τα κατεψυγμένα τρόφιμα
έχουν μεταφερθεί ταχύτατα από το κατάστημα
αγοράς στον καταψύκτη.
• Αφού αποψυχθούν, τα τρόφιμα αλλοιώνονται
γρήγορα και δεν μπορούν να καταψυχθούν
ξανά.
• Μην υπερβαίνετε τον χρόνο αποθήκευσης
που υποδεικνύεται από τους παρασκευαστές
των τροφίμων.
ΦΡΟΝΤΊΔΑ ΚΑΙ ΚΑΘΆΡΙΣΜΑ
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ! Ανατρέξτε στα
κεφάλαια σχετικά με την Ασφάλεια.
ΓΕΝΙΚΈΣ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΉΣΕΙΣ
ΠΡΟΣΟΧΗ! Πριν από οποιαδήποτε
εργασία συντήρησης αποσυνδέετε τη
συσκευή από την πρίζα.
Η συσκευή αυτή περιέχει
υδρογονάνθρακες στη μονάδα ψύξης
της, και για το λόγο αυτό οι εργασίες
συντήρησης και επαναφόρτισης θα
πρέπει να πραγματοποιούνται μόνο
από εξουσιοδοτημένους τεχνικούς.
Τα αξεσουάρ και μέρη της συσκευής
δεν είναι κατάλληλα για πλύσιμο στο
πλυντήριο πιάτων.
ΚΑΘΆΡΙΣΜΑ ΤΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΎ
Πριν από την πρώτη χρήση της συσκευής, το
εσωτερικό και όλα τα εξαρτήματα πρέπει να
8
πλυθούν με χλιαρό νερό και ουδέτερο σαπούνι
για την αφαίρεση της τυπικής μυρωδιάς ενός
ολοκαίνουριου προϊόντος και, στη συνέχεια, να
σκουπιστούν καλά για να στεγνώσουν.
ΠΡΟΣΟΧΗ! Μη χρησιμοποιείτε
απορρυπαντικά ή σκόνες που
χαράσσουν, χλωρίνη ή καθαριστικά
που έχουν ως βάση το πετρέλαιο
καθότι καταστρέφουν το φινίρισμα.
ΠΕΡΙΟΔΙΚΌΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΌΣ
ΠΡΟΣΟΧΗ! Μην τραβάτε, μετακινείτε
ή προκαλείτε ζημιά σε σωληνώσεις
ή/και καλώδια που βρίσκονται στο
εσωτερικό της συσκευής.
ΠΡΟΣΟΧΗ! Μην προκαλείτε ζημιά
στο σύστημα ψύξης.
Η συσκευή πρέπει να καθαρίζεται τακτικά:
1. Καθαρίζετε το εσωτερικό και τα εξαρτήματα
με χλιαρό νερό και λίγο ουδέτερο σαπούνι.
2. Ελέγχετε και σκουπίζετε τακτικά τα λάστιχα
της πόρτας, ώστε να παραμένουν καθαρά και
χωρίς υπολείμματα.
3. Ξεπλύνετε και σκουπίστε καλά.
4. Αν έχετε πρόσβαση, καθαρίστε τον
συμπυκνωτή και τον συμπιεστή στο πίσω
μέρος της συσκευής με μια βούρτσα.
Κάτι τέτοιο βελτιώνει την απόδοση της
συσκευής και εξοικονομεί ηλεκτρική ενέργεια
ΑΠΌΨΥΞΗ ΤΟΥ ΨΥΓΕΊΟΥ
Ο πάγος εξαλείφεται αυτόματα από τον
εξατμιστήρα του θαλάμου του ψυγείου κάθε φορά
που σταματά ο συμπιεστής κινητήρα κατά τη
διάρκεια της κανονικής χρήσης. Το νερό της
απόψυξης αποστραγγίζεται μέσω μιας σκάφης σε
ένα ειδικό δοχείο στο πίσω μέρος της συσκευής,
επάνω από το συμπιεστή, όπου και εξατμίζεται.
Είναι σημαντικό να καθαρίζεται τακτικά η οπή
αποστράγγισης του νερού της απόψυξης στη
μέση του αγωγού του θαλάμου του ψυγείου,
προκειμένου να αποτρέπεται η υπερχείλιση και το
στάξιμο νερού στα τρόφιμα στο εσωτερικό του
θαλάμου.
ΑΠΌΨΥΞΗ ΤΟΥ ΚΑΤΑΨΎΚΤΗ
ΠΡΟΣΟΧΗ! Μη χρησιμοποιείτε ποτέ
αιχμηρά μεταλλικά εργαλεία για την
απόξεση του πάγου από τον
εξατμιστήρα, καθότι μπορεί να του
προκαλέσετε ζημιά.
Μη χρησιμοποιείτε μηχανικές
συσκευές ή άλλα τεχνητά μέσα για
την επιτάχυνση της διαδικασίας
απόψυξης εκτός από αυτά που
συνιστά ο κατασκευαστής.
Περίπου 12 ώρες πριν από την
απόψυξη, ρυθμίστε χαμηλότερη
θερμοκρασία, για να επιτευχθεί
επαρκής ψύξη, λόγω της επικείμενης
διακοπής της λειτουργίας.
Κάποια ποσότητα πάγου θα δημιουργείται πάντα
στα ράφια του καταψύκτη και γύρω από τον
επάνω θάλαμο.
Ο καταψύκτης πρέπει να αποψύχεται όταν το
στρώμα πάγου έχει πάχος περίπου 3-5 mm.
1. Απενεργοποιήστε τη συσκευή, ή βγάλτε το
φις από την πρίζα.
2. Αφαιρέστε τα αποθηκευμένα τρόφιμα, τυλίξτε
τα με πολλές εφημερίδες και τοποθετήστε τα
σε δροσερό μέρος.
ΠΡΟΣΟΧΗ! Η άνοδος της
θερμοκρασίας των συσκευασιών
κατεψυγμένων τροφίμων κατά τη
διάρκεια της απόψυξης μπορεί
να μειώσει τη διάρκεια της
ασφαλούς αποθήκευσής τους.
Μην αγγίζετε τα κατεψυγμένα
τρόφιμα με βρεγμένα χέρια. Τα
χέρια σας μπορεί να παγώσουν
πάνω στα τρόφιμα.
3. Αφήστε την πόρτα ανοιχτή. Προστατέψτε το
δάπεδο από το νερό της απόψυξης, π.χ. με
ένα πανί ή ένα επίπεδο σκεύος.
4. Για να επιταχύνετε τη διαδικασία απόψυξης,
τοποθετήστε μια κατσαρόλα με ζεστό νερό
στον θάλαμο του καταψύκτη. Επιπλέον,
απομακρύνετε τα κομμάτια πάγου που σπάνε
και πέφτουν πριν από την ολοκλήρωση της
απόψυξης.
5. Όταν ολοκληρωθεί η απόψυξη, σκουπίστε
καλά το εσωτερικό. .
6. Ενεργοποιήστε τη συσκευή και κλείστε την
πόρτα.
7. Στρέψτε τον ρυθμιστή θερμοκρασίας στην
κατάλληλη θέση ώστε να επιτευχθεί μέγιστη
ψύξη και αφήστε τη συσκευή να λειτουργήσει
για περίπου δύο ή τρεις ώρες σε αυτή τη
ρύθμιση.
Μόνο μετά από αυτό το χρονικό διάστημα
τοποθετήσετε πάλι τα τρόφιμα στον θάλαμο του
καταψύκτη.
ΠΕΡΊΟΔΟΙ ΕΚΤΌΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΊΑΣ
Όταν η συσκευή δεν χρησιμοποιείται για μεγάλα
χρονικά διαστήματα, λαμβάνετε τις ακόλουθες
προφυλάξεις:
1. Αποσυνδέστε τη συσκευή από την ηλεκτρική
τροφοδοσία.
2. Αφαιρέστε όλα τα τρόφιμα.
3. Πραγματοποιήστε απόψυξη της συσκευής (αν
είναι απαραίτητο).
4. Καθαρίστε τη συσκευή και όλα τα
εξαρτήματα.
5. Αφήστε την πόρτα ή τις πόρτες ανοικτές για
να αποτρέψετε τις δυσάρεστες οσμές.
9
ΠΡΟΣΟΧΗ! Εάν επιθυμείτε η
συσκευή να παραμείνει
ενεργοποιημένη, ζητήστε από κάποιο
άτομο να ελέγχει τον θάλαμο κατά
διαστήματα, ώστε να μη χαλάσουν τα
τρόφιμα στο εσωτερικό σε
περίπτωση διακοπής ρεύματος.
ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ! Ανατρέξτε στα
κεφάλαια σχετικά με την Ασφάλεια.
ΤΙ ΝΑ ΚΆΝΕΤΕ ΑΝ...
Πρόβλημα
Πιθανή αιτία
Λύση
Η συσκευή είναι απενεργο‐
ποιημένη.
Ενεργοποιήστε τη συσκευή.
Δεν έχει συνδεθεί σωστά το
φις τροφοδοσίας στην πρίζα.
Συνδέστε σωστά το φις τρο‐
φοδοσίας στην πρίζα.
Δεν υπάρχει τάση ρεύματος
στην πρίζα.
Συνδέστε μια άλλη ηλεκτρική
συσκευή στην πρίζα. Επικοι‐
νωνήστε με πιστοποιημένο
ηλεκτρολόγο.
Η συσκευή κάνει θόρυβο.
Η συσκευή δεν στηρίζεται σω‐
στά.
Βεβαιωθείτε ότι η συσκευή εί‐
ναι σταθερή.
Ο λαμπτήρας δεν λειτουργεί.
Ο λαμπτήρας βρίσκεται σε κα‐
τάσταση αναμονής.
Κλείστε και ανοίξτε την πόρτα.
Ο λαμπτήρας είναι ελαττωμα‐
τικός.
Ανατρέξτε στην ενότητα
«Αντικατάσταση του λαμπτή‐
ρα».
Δεν έχει ρυθμιστεί σωστά η
θερμοκρασία.
Ανατρέξτε στο κεφάλαιο «Λει‐
τουργία».
Τοποθετήσατε ταυτόχρονα
μεγάλες ποσότητες τροφίμων
για κατάψυξη.
Περιμένετε μερικές ώρες και,
στη συνέχεια, ελέγξτε ξανά τη
θερμοκρασία.
Η θερμοκρασία περιβάλλο‐
ντος είναι πολύ υψηλή.
Ανατρέξτε στον πίνακα κλιμα‐
τικής κλάσης στην πινακίδα
τεχνικών χαρακτηριστικών.
Τα τρόφιμα που τοποθετήσα‐
τε στη συσκευή ήταν πολύ ζε‐
στά.
Περιμένετε μέχρι τα τρόφιμα
να αποκτήσουν θερμοκρασία
δωματίου πριν τα αποθηκεύ‐
σετε.
Η συσκευή δεν λειτουργεί.
Ο συμπιεστής λειτουργεί συν‐
εχώς.
10
Πρόβλημα
Πιθανή αιτία
Λύση
Δεν έχει κλείσει σωστά η πόρ‐
τα.
Ανατρέξτε στην ενότητα
«Κλείσιμο της πόρτας».
Δεν έχει κλείσει σωστά η πόρ‐
τα ή το λάστιχο είναι παρα‐
μορφωμένο/βρόμικο.
Ανατρέξτε στην ενότητα
«Κλείσιμο της πόρτας».
Δεν έχει τοποθετηθεί σωστά
το πώμα αποστράγγισης νε‐
ρού.
Τοποθετήστε σωστά το πώμα
αποστράγγισης νερού.
Τα τρόφιμα δεν είναι συ‐
σκευασμένα σωστά.
Συσκευάστε σωστά τα τρόφι‐
μα.
Δεν έχει ρυθμιστεί σωστά η
θερμοκρασία.
Ανατρέξτε στο κεφάλαιο «Λει‐
τουργία».
Υπάρχει ροή νερού στην πί‐
σω πλάκα του ψυγείου.
Κατά τη διάρκεια της αυτόμα‐
της διαδικασίας απόψυξης, ο
πάγος λιώνει στην πίσω πλά‐
κα.
Αυτό είναι φυσιολογικό.
Υπάρχει ροή νερού στο εσω‐
τερικό του ψυγείου.
Η έξοδος νερού είναι φραγμέ‐
νη.
Καθαρίστε την έξοδο νερού.
Υπάρχουν τρόφιμα που εμπο‐
δίζουν τη ροή του νερού στον
συλλέκτη νερού.
Βεβαιωθείτε ότι τα τρόφιμα
δεν έρχονται σε επαφή με την
πίσω πλάκα.
Υπάρχει ροή νερού στο δάπε‐
δο.
Η έξοδος του νερού απόψυ‐
ξης δεν είναι συνδεδεμένη
στον δίσκο εξάτμισης που
βρίσκεται επάνω από το συ‐
μπιεστή.
Προσαρμόστε την έξοδο του
νερού απόψυξης ώστε να ρέει
μέσα στον δίσκο εξάτμισης.
Η πόρτα δεν είναι σωστά ευ‐
θυγραμμισμένη ή παρεμβάλ‐
λεται στη γρίλια εξαερισμού.
Η συσκευή δεν είναι σωστά
οριζοντιωμένη.
Ανατρέξτε στην ενότητα «Ορι‐
ζοντίωση της συσκευής».
Η θερμοκρασία στη συσκευή
είναι πολύ χαμηλή/πολύ υψη‐
λή.
Δεν έχει ρυθμιστεί σωστά ο
ρυθμιστής θερμοκρασίας.
Ρυθμίστε υψηλότερη/χαμηλό‐
τερη θερμοκρασία.
Δεν έχει κλείσει σωστά η πόρ‐
τα.
Ανατρέξτε στην ενότητα
«Κλείσιμο της πόρτας».
Η θερμοκρασία των τροφίμων
είναι πολύ υψηλή.
Αφήστε τη θερμοκρασία των
τροφίμων να μειωθεί στη θερ‐
μοκρασία δωματίου πριν από
την αποθήκευση.
Αποθηκεύσατε ταυτόχρονα
μεγάλες ποσότητες τροφίμων.
Αποθηκεύστε λιγότερα τρόφι‐
μα ταυτόχρονα.
Το πάχος του πάγου είναι με‐
γαλύτερο από 4-5 mm.
Πραγματοποιήστε απόψυξη
της συσκευής.
Έχει σχηματιστεί υπερβολικός
πάγος.
11
Πρόβλημα
Υπάρχει πολύ νερό από τη
συμπύκνωση στο πίσω τοί‐
χωμα του ψυγείου.
Υπάρχει πάγος στο πίσω τοί‐
χωμα του ψυγείου.
Η πόρτα δεν ανοίγει εύκολα.
Πιθανή αιτία
Λύση
Ανοίγετε πολύ συχνά την
πόρτα.
Ανοίγετε την πόρτα μόνο όταν
είναι απαραίτητο.
Δεν υπάρχει κυκλοφορία
κρύου αέρα στη συσκευή.
Βεβαιωθείτε ότι υπάρχει κυ‐
κλοφορία κρύου αέρα στη συ‐
σκευή.
Η πόρτα ανοιγόταν πολύ συ‐
χνά.
Ανοίγετε την πόρτα μόνο όταν
είναι απαραίτητο.
Η πόρτα δεν είχε κλείσει εντε‐
λώς.
Βεβαιωθείτε ότι η πόρτα έχει
κλείσει εντελώς.
Τα αποθηκευμένα τρόφιμα
δεν ήταν συσκευασμένα.
Τυλίγετε τα τρόφιμα σε κατάλ‐
ληλη συσκευασία προτού τα
αποθηκεύσετε στη συσκευή.
Η θερμοκρασία περιβάλλο‐
ντος είναι υψηλή και η συ‐
σκευή έχει ρυθμιστεί στη χα‐
μηλότερη θερμοκρασία
Θέστε τον ρυθμιστή θερμο‐
κρασίας σε υψηλότερη θερμο‐
κρασία ώστε να είναι δυνατή
η αυτόματη απόψυξη.
Η συσκευή είναι πλήρως φορ‐
τωμένη και έχει ρυθμιστεί στη
χαμηλότερη θερμοκρασία.
Θέστε τον ρυθμιστή θερμο‐
κρασίας σε υψηλότερη θερμο‐
κρασία ώστε να είναι δυνατή
η αυτόματη απόψυξη.
Προσπαθήσατε να ανοίξετε
πάλι την πόρτα αμέσως μετά
το κλείσιμό της.
Περιμένετε μερικά δευτερόλε‐
πτα από το κλείσιμο της πόρ‐
τας και ανοίξτε την πάλι.
Εάν το πρόβλημα δεν
αποκατασταθεί, επικοινωνήστε με το
πλησιέστερο Εξουσιοδοτημένο
Κέντρο Σέρβις.
2. Αφαιρέστε το κάλυμμα του λαμπτήρα προς
την κατεύθυνση των βελών.
ΑΝΤΙΚΑΤΆΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΛΑΜΠΤΉΡΑ
Η συσκευή διαθέτει εσωτερικό
φωτισμό LED μακράς διάρκειας.
Συνιστάται η χρήση μόνο γνήσιων
ανταλλακτικών.
Χρησιμοποιείτε μόνο λαμπτήρες LED
(βάση E14). Η μέγιστη ισχύς
αναγράφεται στον λαμπτήρα.
ΠΡΟΣΟΧΗ! Αποσυνδέστε το φις από
την πρίζα.
1. Χρησιμοποιώντας ένα κατσαβίδι, αφαιρέστε
τη βίδα από το κάλυμμα του λαμπτήρα.
12
3. Αντικαταστήστε τον λαμπτήρα με έναν ίδιων
χαρακτηριστικών, ειδικά σχεδιασμένο για
οικιακές συσκευές.
4. Επανατοποθετήστε το κάλυμμα του
λαμπτήρα.
5. Σφίξτε τη βίδα στο κάλυμμα του λαμπτήρα.
6. Συνδέστε το φις στην πρίζα.
7. Ανοίξτε την πόρτα.
Βεβαιωθείτε ότι ο λαμπτήρας ανάβει.
ΚΛΕΊΣΙΜΟ ΤΗΣ ΠΌΡΤΑΣ
1. Καθαρίστε τα λάστιχα της πόρτας.
2. Εάν χρειαστεί, προσαρμόστε την πόρτα.
Ανατρέξτε στις οδηγίες συναρμολόγησης.
3. Εάν χρειαστεί, αντικαταστήστε τα
ελαττωματικά λάστιχα της πόρτας.
Επικοινωνήστε με το Εξουσιοδοτημένο
Κέντρο Σέρβις.
ΤΕΧΝΙΚΆ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΆ
ΔΕΛΤΊΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΏΝ ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΪΌΝ
Εμπορικό σήμα
Zanussi
Μοντέλο
ZRT23100WA 920403793
Κατηγορία
7. Ψυγειοκαταψύκτης
Τάξη ενεργειακής απόδοσης
A+
Κατανάλωση ενέργειας kWh ανά έτος, βάσει αποτελε‐
σμάτων 24ωρης πρότυπης δοκιμής. Η πραγματική κατα‐
νάλωση ενέργειας εξαρτάται από τον τρόπο χρήσης και
τη θέση της συσκευής.
225
Όγκος αποθήκευσης σε λίτρα, Ψυγείο
180
Όγκος αποθήκευσης σε λίτρα, Star
-
Όγκος αποθήκευσης σε λίτρα, Ζώνη κελαριού
-
Όγκος αποθήκευσης σε λίτρα, Κρασί
-
Όγκος αποθήκευσης σε λίτρα, Σύνολο
223
Όγκος αποθήκευσης σε λίτρα, Καταψύκτης
43
Όγκος αποθήκευσης σε λίτρα, Συντήρηση
-
Όγκος αποθήκευσης σε λίτρα, Λοιποί Θάλαμοι
-
Κατάταξη με αστέρες του θαλάμου κατάψυξης με τον
υψηλότερο όγκο αποθήκευσης (l)
****
Θερμοκρασία σχεδιασμού λοιπών θαλάμων D > 14 °C
(°C), κατά περίπτωση
-
Θάλαμος χωρίς πάγο (frost-free) (Ν/Ο), Ψυγείο
Όχι
Θάλαμος χωρίς πάγο(frost-free) (Ν/Ο), Κατάψυξη
Όχι
Ώρες αυτονομίας σε περίπτωση διακοπής ηλεκτρικού
ρεύματος
19
Χωρητικότητα κατάψυξης σε kg/24ωρο
3
Κλιματική κλάση
SN-N-ST-T
Χαμηλότερη θερμοκρασία περιβάλλοντος στην οποία
προορίζεται να χρησιμοποιηθεί η συσκευή, σε °C
10
Υψηλότερη θερμοκρασία περιβάλλοντος στην οποία
προορίζεται να χρησιμοποιηθεί η συσκευή, σε °C
43
13
Εκπομπές αερόφερτου ακουστικού θορύβου dB(A) re1
pW
40
Εντοιχιζόμενο μοντέλο συσκευής Ν/Ο
Όχι
Η παρούσα συσκευή προορίζεται αποκλειστικά για τη
συντήρηση κρασιών Ν/Ο
Όχι
ΠΡΌΣΘΕΤΑ ΤΕΧΝΙΚΆ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΆ
Διαστάσεις της συσκευής
Ύψος
1404 mm
Πλάτος
545 mm
Βάθος
604 mm
Τάση
230 - 240 V
Συχνότητα
50 Hz
Τα τεχνικά δεδομένα αναγράφονται στην πινακίδα
τεχνικών χαρακτηριστικών στην εξωτερική ή
εσωτερική πλευρά της συσκευής και στην ετικέτα
κατανάλωσης ενέργειας.
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ
Ανακυκλώστε τα υλικά που φέρουν το σύμβολο
απορρίπτετε με τα οικιακά απορρίμματα συσκευές
. Τοποθετήστε τα υλικά συσκευασίας σε
κατάλληλα δοχεία για ανακύκλωση. Συμβάλετε
στην προστασία του περιβάλλοντος και της
ανθρώπινης υγείας ανακυκλώνοντας τις άχρηστες
ηλεκτρικές και ηλεκτρονικές συσκευές. Μην
που φέρουν το σύμβολο . Επιστρέψτε το
προϊόν στην τοπική σας μονάδα ανακύκλωσης ή
επικοινωνήστε με τη δημοτική αρχή.
14
INFORMAÇÕES DE SEGURANÇA
Leia atentamente as instruções fornecidas antes de instalar e
utilizar o aparelho. O fabricante não poderá ser responsabilizado
por ferimentos ou danos resultantes de instalação incorreta ou
utilização incorreta. Guarde sempre as instruções num sítio
seguro e acessível para consultar no futuro.
SEGURANÇA PARA CRIANÇAS E PESSOAS
VULNERÁVEIS
•
•
•
•
•
•
Este aparelho pode ser utilizado por crianças de 8 ou mais
anos de idade e por pessoas com capacidades físicas,
sensoriais ou mentais reduzidas ou com pouca experiência e
conhecimento se tiverem recebido supervisão ou instruções
relativas à utilização do aparelho de forma segura e
compreenderem os perigos envolvidos.
Este aparelho pode ser utilizado por crianças com idade entre
3 e 8 anos e pessoas portadoras de incapacidade profunda e
complexa desde que recebam as instruções adequadas.
As crianças com menos de 3 anos de idade devem ser
mantidas afastadas do aparelho ou constantemente vigiadas.
Não permita que as crianças brinquem com o aparelho.
A limpeza e a manutenção básica do aparelho não devem ser
efetuadas por crianças sem supervisão.
Mantenha todos os materiais de embalagem fora do alcance
das crianças e elimine-os de forma apropriada.
SEGURANÇA GERAL
•
•
Este aparelho destina-se exclusivamente a utilizações
domésticas ou semelhantes, tais como:
– turismo rural; áreas de cozinha destinadas ao pessoal em
lojas, escritórios e outros ambientes de trabalho;
– utilização por clientes de hotéis, motéis e outros ambientes
do tipo residencial.
AVISO: As aberturas de ventilação do aparelho ou da estrutura
onde ele se encontra encastrado têm de ser mantidas sem
obstruções.
15
•
•
•
•
•
•
•
AVISO: Não utilize um dispositivo mecânico ou qualquer meio
artificial para acelerar o processo de descongelação além
daqueles recomendados pelo fabricante.
AVISO: Não danifique o circuito de refrigeração.
AVISO: Não utilize aparelhos elétricos dentro dos
compartimentos do aparelho destinados a alimentos, a não ser
que sejam do tipo recomendado pelo fabricante.
Não utilize jatos de água ou vapor para limpar o aparelho.
Limpe o aparelho com um pano macio e húmido. Utilize apenas
detergentes neutros. Não utilize produtos abrasivos, esfregões,
solventes ou objetos metálicos.
Não guarde substâncias explosivas, como latas de aerossóis
com agente pressurizante inflamável, dentro do aparelho.
Se o cabo de alimentação estiver danificado, deve ser
substituído pelo fabricante, por um Centro de Assistência
Técnica Autorizado ou por uma pessoa igualmente qualificada,
para evitar perigos.
INSTRUÇÕES DE SEGURANÇA
INSTALAÇÃO
AVISO! A instalação deste aparelho
tem de ser efetuada por uma pessoa
qualificada.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
16
Remova toda a embalagem.
Não instale nem utilize o aparelho se ele estiver
danificado.
Siga as instruções de instalação fornecidas
com o aparelho.
Tenha sempre cuidado quando deslocar o
aparelho porque ele é pesado. Utilize sempre
luvas e calçado de proteção.
Certifique-se de que o ar pode circular em
torno do aparelho.
Após a instalação ou após uma inversão da
porta, aguarde pelo menos 4 horas antes de
ligar o aparelho à alimentação elétrica. Isto
permite que o óleo regresse ao compressor.
Antes de efetuar qualquer operação no aparelho
(por exemplo, inverter a porta), retire a ficha da
tomada elétrica.
Não instale o aparelho perto de radiadores,
fogões, fornos ou placas.
Não exponha o aparelho a chuva.
Não instale o aparelho em locais com luz solar
direta.
•
•
Não instale este aparelho em locais demasiado
húmidos ou frios.
Quando deslocar o aparelho, eleve-o na parte
da frente para evitar riscar o chão.
LIGAÇÃO ELÉTRICA
AVISO! Risco de incêndio e choque
elétrico.
AVISO! Quando colocar o aparelho
na posição definitiva, certifique-se de
que o cabo de alimentação não fica
entalado ou danificado.
AVISO! Não utilize adaptadores com
várias tomadas, nem cabos de
extensão.
•
•
•
•
O aparelho tem de ficar ligado à terra.
Certifique-se de que os parâmetros indicados
na placa de características são compatíveis
com a alimentação elétrica.
Utilize sempre uma tomada bem instalada e à
prova de choques elétricos.
Certifique-se de que não danifica os
componentes elétricos (ficha e cabo de
•
•
•
alimentação elétrica, compressor, etc.).
Contacte um Centro de Assistência Técnica
Autorizado ou um eletricista se for necessário
substituir componentes elétricos.
O cabo de alimentação deve ficar abaixo do
nível da ficha.
Ligue a ficha à tomada elétrica apenas no final
da instalação. Certifique-se de que a ficha fica
acessível após a instalação.
Não puxe o cabo de alimentação para desligar o
aparelho. Puxe sempre a ficha de alimentação.
LUZ INTERIOR
AVISO! Risco de choque elétrico.
•
MANUTENÇÃO E LIMPEZA
AVISO! Risco de ferimentos ou danos
no aparelho.
UTILIZAÇÃO
AVISO! Risco de ferimentos,
queimaduras, choque elétrico ou
incêndio.
•
•
O aparelho contém gás inflamável,
isobutano (R600a), que é um gás natural com um
alto nível de compatibilidade ambiental. Tenha
cuidado para não provocar danos no circuito de
refrigeração que contém isobutano.
• Não altere as especificações deste aparelho.
• Não coloque dispositivos elétricos (por ex.
máquinas de fazer gelados) no interior do
aparelho, exceto se forem autorizados pelo
fabricante.
• Se ocorrerem danos no circuito de refrigeração,
certifique-se de que não existem chamas e
fontes de ignição na divisão. Ventile bem a
divisão.
• Não permita que objetos quentes toquem nas
peças de plástico do aparelho.
• Não coloque bebidas gaseificadas dentro do
congelador. Isto irá criar pressão no recipiente
da bebida.
• Não guarde gases e líquidos inflamáveis no
aparelho.
• Não coloque produtos inflamáveis, ou objetos
molhados com produtos inflamáveis, no interior,
perto ou em cima do aparelho.
• Não toque no compressor ou no condensador.
Estão quentes.
• Não remova nem toque em peças do
compartimento de congelação com as mãos
húmidas ou molhadas.
• Não volte a congelar alimentos que já foram
descongelados.
• Cumpra as instruções de armazenamento das
embalagens dos alimentos congelados.
• Embale os alimentos em material próprio para
contacto com alimentos antes de os colocar no
congelador.
Este aparelho utiliza uma lâmpada de um tipo
que se destina exclusivamente a aparelhos
domésticos. Não a utilize para iluminação em
casa.
•
Antes de qualquer acção de manutenção,
desactive o aparelho e desligue a ficha da
tomada eléctrica.
Este aparelho contém hidrocarbonetos na sua
unidade de arrefecimento A manutenção e o
recarregamento só devem ser efectuados por
uma pessoa qualificada.
Inspeccione regularmente o escoamento do
aparelho e limpe-o, se necessário. Se o orifício
de escoamento estiver bloqueado, a água
descongelada fica acumulada na parte inferior
do aparelho.
ASSISTÊNCIA
• Contacte um Centro de Assistência Técnica
Autorizado se for necessário reparar o aparelho.
• Utilize apenas peças de substituição originais.
ELIMINAÇÃO
AVISO! Risco de ferimentos ou
asfixia.
•
•
•
•
•
•
Desligue o aparelho da alimentação eléctrica.
Corte o cabo de alimentação eléctrica e
elimine-o.
Remova a porta para evitar que crianças ou
animais de estimação fiquem fechados no
interior do aparelho.
O circuito de refrigeração e os materiais de
isolamento deste aparelho não prejudicam a
camada de ozono.
A espuma de isolamento contém gás inflamável.
Contacte a sua autoridade municipal para saber
como eliminar o aparelho correctamente.
Não provoque danos na parte da unidade de
arrefecimento que está próxima do permutador
de calor.
17
INSTALAÇÃO
AVISO! Consulte os capítulos
relativos à segurança.
POSICIONAMENTO
Instale o aparelho num espaço interior seco e bem
ventilado, onde a temperatura ambiente
corresponda à classe climática indicada na placa
de características do aparelho.
Classe climática
Temperatura ambiente
SN
+10°C a +32°C
N
+16°C a +32°C
ST
+16°C a +38°C
T
+16°C a +43°C
Podem ocorrer alguns problemas de
funcionamento em alguns tipos de
modelos se estiverem a funcionar fora
destas condições. O funcionamento
correcto só pode ser garantido no
intervalo de temperaturas indicado. Se
tiver dúvidas em relação ao local onde
deve instalar o aparelho, contacte o
vendedor, o nosso serviço de apoio ao
cliente ou o Centro de Assistência
Técnica Autorizado mais próximo.
LOCALIZAÇÃO
Consulte as instruções de montagem
para efectuar a instalação.
Para garantir o melhor desempenho, instale o
aparelho bem afastado de fontes de calor, como
sejam radiadores, caldeiras, luz solar directa, etc.
Certifique-se de que o ar pode circular livremente
atrás do armário.
LIGAÇÃO ELÉTRICA
• Antes de ligar a ficha na tomada, certifique-se
de que a voltagem e a frequência indicadas na
placa de características correspondem à rede
elétrica da sua casa.
• O aparelho tem de ficar ligado à terra. A ficha
do cabo de alimentação é fornecida com um
contacto para esse fim. Se a tomada elétrica
doméstica não estiver ligada à terra, ligue o
aparelho a uma ligação à terra separada que
cumpra as normas atuais; consulte um
eletricista qualificado.
• O fabricante declina toda a responsabilidade
caso as precauções de segurança acima não
sejam cumpridas.
• Este aparelho está em conformidade com as
Diretivas da C.E.E.
FUNCIONAMENTO
LIGAR
Introduza a ficha na tomada eléctrica.
Rode o regulador de temperatura no sentido
horário para um valor médio.
DESLIGAR
Para desligar o aparelho, rode o regulador da
temperatura para a posição “O”.
REGULAÇÃO DA TEMPERATURA
A temperatura é regulada automaticamente. No
entanto, pode selecionar manualmente uma
temperatura no interior do aparelho.
Escolha a regulação tendo em conta que a
temperatura no interior do aparelho depende do
seguinte:
18
• temperatura ambiente;
• frequência de abertura da porta;
• quantidade de alimentos armazenados;
• localização do aparelho.
Normalmente, uma regulação média é a mais
adequada.
Para regular o aparelho:
1. Rode o regulador de temperatura no sentido
horário para baixar a temperatura no interior do
aparelho.
2. Rode o regulador de temperatura no sentido
anti-horário para aumentar a temperatura no
interior do aparelho.
UTILIZAÇÃO DIÁRIA
AVISO! Consulte os capítulos
relativos à segurança.
CONGELAR ALIMENTOS FRESCOS
O compartimento do congelador é adequado para
congelar alimentos frescos e conservar alimentos
congelados e ultracongelados a longo prazo.
Para congelar alimentos frescos, não é necessário
alterar a definição média.
No entanto, para uma operação de congelação
mais rápida, rode o regulador de temperatura para
definições superiores para obter a frescura máxima.
Os artigos pequenos podem ser cozinhados ainda
congelados, logo após retirados do congelador:
neste caso, a cozedura demora mais tempo.
POSICIONAMENTO DAS PRATELEIRAS DA
PORTA
Para permitir o armazenamento de embalagens de
alimentos de várias dimensões, as prateleiras da
porta podem ser colocadas a diferentes alturas.
1. Puxe a prateleira gradualmente para cima até
que ela se desencaixe.
2. Volte a colocar conforme desejar.
CUIDADO! Neste estado, a
temperatura do compartimento do
frigorífico pode descer abaixo dos 0
°C. Se isto ocorrer, volte a colocar o
regulador da temperatura numa
definição mais quente.
ARMAZENAMENTO DE ALIMENTOS
CONGELADOS
Quando ligar pela primeira vez ou após um período
sem utilização, deixe o aparelho em funcionamento
durante 2 horas ou mais na regulação máxima
antes de colocar produtos.
Em caso de descongelação acidental,
por exemplo, devido a uma falha de
energia, se a energia faltar durante
mais tempo do que o indicado na
tabela de características técnicas em
“Tempo de autonomia”, os alimentos
descongelados têm de ser
consumidos rapidamente ou
cozinhados imediatamente e depois
novamente congelados (após
arrefecerem).
PRATELEIRAS MÓVEIS
As paredes do frigorífico possuem várias calhas
que permitem posicionar as prateleiras conforme
pretendido.
DESCONGELAÇÃO
Antes de serem utilizados, os alimentos congelados
e ultra-congelados podem ser descongelados no
compartimento do frigorífico ou à temperatura
ambiente, dependendo do tempo disponível para
esta operação.
Não desloque a prateleira de vidro que
cobre a gaveta de legumes, para
garantir uma circulação de ar correcta.
SUGESTÕES E DICAS
SONS DE FUNCIONAMENTO NORMAIS
Os seguintes sons são normais durante o
funcionamento:
•
Um som de gorgolejar ou borbulhar quando o
refrigerante está a ser bombeado.
19
•
•
•
Um som sibilante e ritmado proveniente do
compressor quando o refrigerante está a ser
bombeado.
Um ruído repentino de estilhaçar no interior do
aparelho, causado pela dilatação térmica
(fenómeno físico natural e não perigoso).
Um ruído de clique proveniente do regulador de
temperatura quando o compressor é ligado e
desligado.
CONSELHOS PARA POUPAR ENERGIA
• Não abra a porta muitas vezes, nem a deixe
aberta mais tempo do que o absolutamente
necessário.
CONSELHOS PARA A REFRIGERAÇÃO DE
ALIMENTOS FRESCOS
• Não armazene alimentos quentes ou líquidos
que se evaporam no frigorífico.
• Cubra ou embale os alimentos, especialmente
se tiverem um odor forte.
• Posicione os alimentos de modo a permitir que
o ar circule livremente em redor deles.
CONSELHOS PARA A REFRIGERAÇÃO
Conselhos úteis:
• Carne (todos os tipos): embale em embagalens
adequadas e coloque na prateleira de vidro por
cima da gaveta de legumes. A carne conservase por 1 ou 2 dias no máximo.
• Alimentos cozinhados e pratos frios: cubra e
coloque em qualquer prateleira.
• Fruta e legumes: lave bem e coloque numa
gaveta especial. Alguns produtos, como
bananas, batatas, cebolas e alho, não devem
ser guardados no frigorífico se não estiverem
embalados.
• Manteiga e queijo: coloque em recipientes
herméticos especiais ou embale em folha de
alumínio ou sacos de politeno para excluir o
máximo de ar possível.
• Garrafas: devem ter uma tampa e devem ser
colocadas na prateleira de garrafas da porta ou
noutra prateleira de garrafas (se existir).
CONSELHOS PARA A CONGELAÇÃO
• Congele apenas alimentos de alta qualidade,
frescos e bem limpos.
• Para melhorar a eficiência ao congelar e
descongelar, divida os alimentos em porções
pequenas.
• Envolva os alimentos em folha de alumínio ou
película de politeno. Certifique-se de que as
embalagens ficam bem vedadas.
• Para evitar aumentos de temperatura nos
alimentos já congelados, não coloque os
alimentos frescos em contacto com os
congelados.
• Os alimentos sem gordura conservam-se
durante mais tempo do que os alimentos com
gordura. O sal reduz o tempo de
armazenamento dos alimentos.
• Não se deve comer cubos de gelo ou gelados à
base de água imediatamente após serem
retirados do congelador. Existe o risco de
queimaduras por frio.
• É aconselhável que anote a data de congelação
em cada embalagem para poder controlar o
tempo de armazenamento.
CONSELHOS PARA O ARMAZENAMENTO DE
ALIMENTOS CONGELADOS
• Certifique-se de que os alimentos congelados
comercialmente foram armazenados
adequadamente pelo vendedor.
• Certifique-se de que os alimentos congelados
são transferidos do supermercado para o
congelador no tempo mais curto possível.
• Uma vez descongelados, os alimentos
degradam-se rapidamente e não podem voltar a
ser congelados.
• Não exceda o período de armazenamento
indicado pelo produtor de cada alimento.
MANUTENÇÃO E LIMPEZA
AVISO! Consulte os capítulos
relativos à segurança.
20
AVISOS GERAIS
CUIDADO! Desligue o aparelho da
tomada eléctrica antes de qualquer
operação de manutenção.
Este aparelho contém hidrocarbonetos
na unidade de refrigeração, pelo que a
manutenção e a recarga devem ser
efectuadas exclusivamente por
técnicos autorizados.
canal do compartimento do frigorífico, para evitar o
transbordamento de água para os alimentos.
Os acessórios e as peças deste
aparelho não podem ser lavados na
máquina de lavar loiça.
LIMPEZA DO INTERIOR
Antes de utilizar o aparelho pela primeira vez, limpe
o interior e todos os acessórios internos com água
morna e detergente neutro, para remover o cheiro
típico de um produto novo, e seque
minuciosamente.
CUIDADO! Não utilize detergentes,
pós abrasivos, cloro ou produtos de
limpeza à base de óleos, porque estes
produtos danificam o acabamento.
LIMPEZA PERIÓDICA
CUIDADO! Não puxe, não desloque,
nem danifique quaisquer tubos e/ou
cabos no interior do aparelho.
CUIDADO! Não danifique o circuito
de refrigeração.
O equipamento tem de ser limpo regularmente:
1. Limpe o interior e os acessórios com água
morna e um pouco de detergente neutro.
2. Verifique regularmente os vedantes da porta e
limpe-os para garantir que estão limpos e sem
resíduos.
3. Enxagúe e seque cuidadosamente.
4. Se estiver acessível, limpe o condensador e o
compressor na parte de trás do aparelho com
uma escova.
Esta operação vai melhorar o desempenho do
aparelho e reduzir o consumo de eletricidade.
DESCONGELAR O FRIGORÍFICO
O gelo é eliminado automaticamente do
evaporador do compartimento do frigorífico sempre
que o compressor motorizado pára, durante o
funcionamento normal. A água resultante da
descongelação é drenada por um canal para um
recipiente especial colocado na parte traseira do
aparelho, sobre o compressor motorizado, onde
evapora.
É importante limpar periodicamente o orifício de
descarga da água da descongelação, no centro do
DESCONGELAR O CONGELADOR
CUIDADO! Nunca utilize objetos
metálicos afiados para raspar o gelo
do evaporador, porque pode danificálo.
Não utilize um dispositivo mecânico ou
qualquer meio artificial para acelerar o
processo de descongelação além dos
recomendados pelo fabricante.
Cerca de 12 horas antes de
descongelar, selecione uma
temperatura inferior para criar uma
reserva de frio suficiente para a
interrupção do funcionamento.
Haverá sempre a formação de uma certa
quantidade de gelo nas prateleiras do congelador e
em redor do compartimento superior.
Descongele o congelador quando a camada de
gelo atingir uma espessura de 3 a 5 mm.
1. Desligue o aparelho ou retire a ficha da tomada
elétrica.
2. Retire os alimentos armazenados, embrulhe-os
em várias folhas de jornal e coloque-os num
local frio.
CUIDADO! Um aumento da
temperatura das embalagens dos
alimentos congelados, durante a
descongelação, pode reduzir o
tempo de armazenamento seguro.
Não toque nos produtos
congelados com as mãos
molhadas. Pode ficar com as
mãos coladas aos produtos.
3. Deixe a porta aberta. Proteja o chão contra a
água descongelada, por exemplo, com um
pano ou um recipiente plano.
4. Para acelerar o processo de descongelação,
coloque um tacho com água quente no
21
compartimento do congelador. Retire os
pedaços de gelo que se tenham partido antes
do fim da descongelação.
5. Quando a descongelação terminar, seque o
interior minuciosamente. .
6. Ligue o aparelho e feche a porta.
7. Regule a temperatura para obter o máximo de
frio e deixe o aparelho funcionar nessa
regulação durante duas ou três horas.
Volte a colocar os alimentos no congelador apenas
após decorrido esse tempo.
1.
2.
3.
4.
5.
Desligue o aparelho da alimentação elétrica.
Retire todos os alimentos.
Descongele o aparelho (se necessário).
Limpe o aparelho e todos os acessórios.
Deixe a(s) porta(s) aberta(s) para evitar cheiros
desagradáveis.
PERÍODOS DE INATIVIDADE
CUIDADO! Se pretender deixar o
aparelho ligado, peça a alguém para o
verificar com alguma regularidade,
para evitar que os alimentos no interior
se estraguem em caso de falha de
energia.
Quando não pretender utilizar o aparelho durante
bastante tempo, adote as seguintes precauções:
RESOLUÇÃO DE PROBLEMAS
AVISO! Consulte os capítulos
relativos à segurança.
O QUE FAZER SE...
Problema
O aparelho não funciona.
Solução
O aparelho está desligado.
Ligue o aparelho.
A ficha não está corretamente
introduzida na tomada elétrica.
Ligue a ficha corretamente na
tomada elétrica.
Não existe tensão na tomada
elétrica.
Ligue outro aparelho elétrico
na tomada elétrica. Contacte
um eletricista qualificado.
O aparelho emite demasiado
ruído.
O aparelho não está apoiado
corretamente.
Verifique se o aparelho está
estável.
A lâmpada não funciona.
A lâmpada está em espera.
Feche e abra a porta.
A lâmpada está avariada.
Consulte “Substituir a lâmpada”.
A temperatura regulada não é
adequada.
Consulte o capítulo “Funcionamento”.
Foram colocados muitos alimentos para congelar ao mesmo tempo.
Aguarde algumas horas e volte
a verificar a temperatura.
A temperatura ambiente está
demasiado elevada.
Consulte a classe climática na
placa de características.
Os alimentos colocados no
aparelho estavam demasiado
quentes.
Deixe que os alimentos arrefeçam até à temperatura ambiente antes de os guardar.
O compressor funciona continuamente.
22
Causa possível
Problema
Causa possível
Solução
A porta não está bem fechada.
Consulte “Fechar a porta”.
A porta não está bem fechada
ou a junta da porta está deformada/suja.
Consulte “Fechar a porta”.
O tampão de escoamento da
água não está bem colocado.
Coloque o tampão de escoamento da água na posição correta.
Os alimentos não estão embalados corretamente.
Embale melhor os alimentos.
A temperatura regulada não é
adequada.
Consulte o capítulo “Funcionamento”.
Há água a escorrer na parede
traseira do frigorífico.
Durante o processo de descongelação automática, o gelo
descongela na parede traseira.
Isto é normal.
Há água que escorre para o frigorífico.
A saída da água está obstruída.
Limpe a saída da água.
Existem alimentos a impedir
que a água escorra para o coletor da água.
Certifique-se de que os alimentos não tocam na parede
traseira.
Existe água a escorrer para o
chão.
A saída da água descongelada
não está ligada ao tabuleiro de
evaporação, por cima do compressor.
Encaixe o tubo de saída da
água descongelada no tabuleiro de evaporação.
A porta está desnivelada ou toca na grelha de ventilação.
O aparelho não está nivelado.
Consulte “Nivelamento”.
A temperatura no aparelho está demasiado baixa/alta.
O regulador de temperatura
não está bem regulado.
Regule para uma temperatura
mais alta/baixa.
A porta não está bem fechada.
Consulte “Fechar a porta”.
A temperatura de algum produto está demasiado elevada.
Deixe que a temperatura dos
alimentos diminua até à temperatura ambiente antes de os
guardar.
Guardou demasiados alimentos ao mesmo tempo.
Guarde menos alimentos ao
mesmo tempo.
A espessura do gelo acumulado é superior a 4-5 mm.
Descongele o aparelho.
A porta foi aberta muitas vezes.
Abra a porta apenas quando
for mesmo necessário.
Não há circulação de ar frio no
interior do aparelho.
Certifique-se de que o ar frio
pode circular no interior do
aparelho.
Existe demasiado gelo acumulado.
23
Problema
Existe demasiada água condensada na parede traseira do
frigorífico.
Há gelo na parede traseira do
frigorífico.
A porta não abre facilmente.
Causa possível
Solução
A porta foi aberta demasiadas
vezes.
Abra a porta apenas quando
for mesmo necessário.
A porta não está totalmente fechada.
Certifique-se de que a porta
está totalmente fechada.
Os alimentos armazenados
não estão embalados.
Coloque os alimentos em embalagens adequadas antes de
os guardar no aparelho.
A temperatura ambiente é elevada e o aparelho está regulado para a temperatura mais
baixa.
Selecione uma temperatura
superior no regulador de temperatura para permitir a descongelação automática.
O aparelho está totalmente
carregado e regulado para a
temperatura mais baixa.
Selecione uma temperatura
superior no regulador de temperatura para permitir a descongelação automática.
Tentou reabrir a porta imediatamente após a fechar.
Aguarde alguns segundos entre o fecho e a reabertura da
porta.
Se estes conselhos não permitirem a
resolução do problema, contacte o
Centro de Assistência Técnica
Autorizado mais próximo.
SUBSTITUIR A LÂMPADA
O aparelho está equipado com uma
luz interior LED de longa duração.
Recomendamos vivamente que utilize
apenas peças de substituição
originais.
Utilize apenas lâmpadas LED
(casquilho E14). A potência máxima
está indicada na unidade da lâmpada.
CUIDADO! Desligue a ficha da
tomada elétrica.
1. Com uma chave de parafusos, retire o parafuso
da tampa da lâmpada.
2. Retire a tampa da lâmpada na direção das
setas.
24
3. Substitua a lâmpada por uma com
características idênticas e especialmente
concebida para aparelhos domésticos.
4. Reinstale a tampa da lâmpada.
5. Aperte o parafuso da tampa da lâmpada.
6. Ligue a ficha na tomada elétrica.
7. Abra a porta.
Certifique-se de que a lâmpada acende.
FECHAR A PORTA
1. Limpe as juntas da porta.
2. Se necessário, ajuste a porta. Consulte as
instruções de montagem.
3. Se as juntas da porta estiverem defeituosas,
substitua-as. Contacte um Centro de
Assistência Técnica Autorizado.
DADOS TÉCNICOS
FICHA DE INFORMAÇÃO DO PRODUTO
Marca comercial
Zanussi
Modelo
ZRT23100WA 920403793
Categoria
7. Frigorífico-congelador
Classe de eficiência energética
A+
Consumo de energia em kWh por ano, com base nos resultados de teste normalizados durante 24 horas. O valor
real do consumo de energia dependerá do modo de utilização do aparelho e da sua localização.
225
Volume de armazenagem em litros, frigorífico
180
Volume de armazenagem em litros, Zona de estrelas
-
Volume de armazenagem em litros, Zona de adega
-
Volume de armazenagem em litros, Vinho
-
Volume de armazenagem em litros, Total
223
Volume de armazenagem em litros, Congelador
43
Volume de armazenagem em litros, Compartimento refrigerado
-
Volume de armazenagem em litros, Outros compartimentos
-
Classificação de estrelas do compartimento do congelador ao maior volume de armazenagem (l)
****
Temperatura de design dos outros compartimentos > 14
°C (°C), se existentes
-
Sem gelo (S/N), Frigorífico
Não
Sem gelo (S/N), Congelador
Não
Segurança de corte de alimentação em h
19
Capacidade de congelamento em kg/24 h
3
Classe de climatização
SN-N-ST-T
Temperatura ambiente mais baixa de utilização deste eletrodoméstico, em °C
10
Temperatura ambiente mais alta de utilização deste eletrodoméstico, em °C
43
Nível de emissão de ruído dB(A) re1 pW
40
Eletrodoméstico de encastrar S/N
Não
A utilização deste eletrodoméstico é exclusivamente para
o armazenamento de vinho S/N
Não
25
DADOS TÉCNICOS ADICIONAIS
Dimensões do aparelho
Altura
1404 mm
Largura
545 mm
Profundidade
604 mm
Tensão
230 - 240 V
Frequência
50 Hz
As informações técnicas encontram-se na placa de
características, que está no exterior ou no interior
do aparelho e na etiqueta de energia.
PREOCUPAÇÕES AMBIENTAIS
Recicle os materiais que apresentem o símbolo
.
Coloque a embalagem nos contentores indicados
para reciclagem. Ajude a proteger o ambiente e a
saúde pública através da reciclagem dos aparelhos
eléctricos e electrónicos. Não elimine os aparelhos
26
que tenham o símbolo juntamente com os
resíduos domésticos. Coloque o produto num
ponto de recolha para reciclagem local ou contacte
as suas autoridades municipais.
INFORMACIÓN SOBRE SEGURIDAD
Antes de instalar y utilizar el aparato, lea atentamente las
instrucciones facilitadas. El fabricante no se hace responsable de
lesiones o daños producidos como resultado de una instalación o
un uso incorrectos. Conserve siempre estas instrucciones en
lugar seguro y accesible para futuras consultas.
SEGURIDAD DE NIÑOS Y PERSONAS VULNERABLES
•
•
•
•
•
•
Este aparato puede ser utilizado por niños de 8 años en
adelante y personas cuyas capacidades físicas, sensoriales o
mentales estén disminuidas o que carezcan de la experiencia y
conocimientos suficientes para manejarlo, siempre que cuenten
con las instrucciones o la supervisión sobre el uso del
electrodoméstico de forma segura y comprendan los riesgos.
Este aparato pueden utilizarlo niños entre 3 y 8 años, así como
las personas con minusvalías importantes y complejas, siempre
que estén bajo supervisión continua.
Es necesario mantener alejados del aparato a los niños de
menos de 3 años salvo que estén bajo supervisión continua.
No deje que los niños jueguen con el aparato.
La limpieza y mantenimiento de usuario del aparato no podrán
ser realizados por niños sin supervisión.
Mantenga todo el material de embalaje fuera del alcance de los
niños y deséchelo de forma adecuada.
SEGURIDAD GENERAL
•
•
Este aparato está concebido para utilizarse en aplicaciones
domésticas y similares, tales como:
– Granjas; áreas de cocina para el personal en tiendas,
oficinas y otros entornos de trabajo
– Por clientes en hoteles, moteles, pensiones y otros entornos
de tipo residencial
ADVERTENCIA: Mantenga libres de obstrucciones las
aberturas de ventilación del alojamiento del aparato o de la
estructura empotrada.
27
•
•
•
•
•
•
•
ADVERTENCIA: No utilice dispositivos mecánicos ni medios
artificiales para acelerar el proceso de descongelación, excepto
los recomendados por el fabricante.
ADVERTENCIA: No dañe el circuito del refrigerante.
ADVERTENCIA: No utilice dispositivos eléctricos dentro de los
compartimientos para alimentos del aparato, salvo si son del
tipo recomendado por el fabricante.
No utilice pulverizadores ni vapor de agua para limpiar el
aparato.
Limpie el aparato con un paño suave humedecido. Utilice solo
detergentes neutros. No utilice productos abrasivos, estropajos
duros, disolventes ni objetos metálicos.
No almacene sustancias explosivas tales como latas de aerosol
con un propulsor inflamable en este aparato.
Si el cable eléctrico sufre algún daño, el fabricante, su servicio
técnico autorizado o un profesional cualificado tendrán que
cambiarlo para evitar riesgos.
INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD
INSTALACIÓN
ADVERTENCIA! Sólo un técnico
cualificado puede instalar el aparato.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
28
Retire todo el embalaje.
No instale ni utilice un aparato dañado.
Siga las instrucciones de instalación
suministradas con el aparato.
Tenga cuidado al mover el aparato, porque es
pesado. Utilice siempre guantes de protección y
calzado cerrado.
Asegúrese de que el aire pueda circular
alrededor del aparato.
En la primera instalación otras invertir el sentido
de apertura de la puerta, espere al menos 4
horas antes de conectar el aparato a la
alimentación eléctrica. Esto es para permitir que
el aceite regrese al compresor.
Desenchufe siempre el aparato antes de llevar a
cabo cualquier operación, por ejemplo cambiar
el sentido de apertura de la puerta.
No instale el aparato cerca de radiadores,
cocinas, hornos o placas de cocción.
No exponga el aparato a la lluvia.
No instale el aparato donde reciba luz solar
directa.
•
•
No instale este aparato en áreas excesivamente
húmedas o frías.
Al mover el aparato, levántelo por el borde
frontal para no arañar el suelo.
CONEXIÓN ELÉCTRICA
ADVERTENCIA! Riesgo de incendios
y descargas eléctricas.
ADVERTENCIA! Al colocar el
producto, asegúrese de que el cable
de alimentación no queda atrapado o
doblado.
ADVERTENCIA! No utilice
adaptadores de enchufes múltiples ni
cables prolongadores.
•
•
•
•
El aparato debe conectarse a tierra.
Asegúrese de que los parámetros de la placa
de características son compatibles con los
valores eléctricos del suministro eléctrico.
Utilice siempre una toma con aislamiento de
conexión a tierra correctamente instalada.
Asegúrese de no provocar daños en los
componentes eléctricos (como enchufe, cable
•
•
•
de alimentación, compresor). Póngase en
contacto con un electricista o con el servicio
técnico autorizado para cambiar los
componentes eléctricos.
El cable de alimentación debe estar por debajo
del nivel del enchufe de alimentación.
Conecte el enchufe a la toma de corriente
únicamente cuando haya terminado la
instalación. Asegúrese de tener acceso al
enchufe del suministro de red una vez finalizada
la instalación.
No desconecte el aparato tirando del cable de
conexión a la red. Tire siempre del enchufe.
•
LUZ INTERNA
ADVERTENCIA! Riesgo de descarga
eléctrica.
•
ADVERTENCIA! Podría sufrir
lesiones o dañar el aparato.
•
•
El aparato contiene un gas inflamable,
isobutano (R600a), un gas natural con alto grado
de compatibilidad medioambiental. Tenga cuidado
para no dañar el circuito de refrigerante que
contiene isobutano.
• No cambie las especificaciones de este
aparato.
• No utilice otros aparatos eléctricos (como
máquinas de hacer helados) dentro de aparatos
de refrigeración, salvo que el fabricante haya
autorizado su utilización.
• Si se daña el circuito del refrigerante, evite las
llamas y fuentes de ignición en la habitación.
Ventile la habitación.
• No toque con elementos calientes las piezas de
plástico del aparato.
• No coloque bebidas con gas en el congelador.
Se creará presión en el contenedor de la
bebida.
• No almacene gas ni líquido inflamable en el
aparato.
• No coloque productos inflamables ni objetos
mojados con productos inflamables dentro,
cerca o encima del aparato.
• No toque el compresor ni el condensador. Están
calientes.
• No retire ni toque elementos del compartimento
congelador con las manos húmedas o mojadas.
• No vuelva a congelar alimentos que se hayan
descongelado.
• Siga las instrucciones del envase de los
alimentos congelados.
El tipo de luz utilizada para este aparato es
específica para aparatos domésticos. No se
debe utilizar para la iluminación doméstica.
MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA
USO DEL APARATO
ADVERTENCIA! Existe riesgo de
lesiones, quemaduras, descargas
eléctricas o incendios.
Envuelva los alimentos en cualquier material
adecuado antes de ponerlos en el congelador.
•
Antes de proceder con el mantenimiento,
apague el aparato y desconecte el enchufe de
la red.
Este equipo contiene hidrocarburos en la
unidad de refrigeración. Solo una persona
cualificada debe realizar el mantenimiento y la
recarga de la unidad.
Examine periódicamente el desagüe del aparato
y límpielo si fuera necesario. Si el desagüe se
bloquea, el agua descongelada se acumulará en
la base del aparato.
ASISTENCIA
• Para reparar el aparato, póngase en contacto
con el centro de servicio autorizado.
• Utilice solamente piezas de recambio originales.
DESECHO
ADVERTENCIA! Existe riesgo de
lesiones o asfixia.
•
•
•
•
•
•
Desconecte el aparato de la red.
Corte el cable de conexión a la red y deséchelo.
Retire la puerta para evitar que los niños y las
mascotas queden encerrados en el aparato.
El circuito del refrigerante y los materiales
aislantes de este aparato no dañan la capa de
ozono.
La espuma aislante contiene gas inflamable.
Póngase en contacto con las autoridades
locales para saber cómo desechar
correctamente el aparato.
No dañe la parte de la unidad de refrigeración
que está cerca del intercambiador de calor.
29
INSTALACIÓN
ADVERTENCIA! Consulte los
capítulos sobre seguridad.
COLOCACIÓN
Instale el aparato en un lugar interior seco y bien
ventilado en el que la temperatura ambiente se
corresponda con la clase climática indicada en la
placa de características del aparato.
Clase climática
Temperatura ambiente
SN
+10°C a + 32°C
N
+16°C a + 32°C
ST
+16°C a + 38°C
T
+16°C a + 43°C
Se puede producir algún problema de
funcionamiento en algunos modelos
cuando se usan fuera de ese rango.
Solo se puede garantizar el correcto
funcionamiento dentro del rango de
temperatura especificado. Si tiene
cualquier duda respecto al lugar de
instalación del aparato, consulte al
vendedor, a nuestro servicio de
atención al cliente o al servicio técnico
autorizado más cercano.
UBICACIÓN
Consulte las instrucciones de montaje
para la instalación.
Para garantizar el mejor rendimiento, instale el
aparato alejado de fuentes de calor, como
radiadores, calderas, luz solar directa, etc.
Asegúrese también de que el aire puede circular
sin obstáculos por la parte trasera del aparato.
CONEXIÓN ELÉCTRICA
• Antes de conectar el aparato, compruebe que el
voltaje y la frecuencia indicados en la placa de
datos técnicos se corresponden con el
suministro de la vivienda.
• El aparato debe conectarse a tierra. El enchufe
del cable de alimentación se suministra con un
contacto para tal fin. Si la toma de red de la
vivienda carece de conexión a tierra, conecte el
aparato a una toma de tierra conforme con la
normativa, después de consultar a un
electricista profesional
• El fabricante declina toda responsabilidad si no
se toman las precauciones antes indicadas.
• Este aparato cumple las directivas CEE.
FUNCIONAMIENTO
ENCENDIDO
Introduzca el enchufe eléctrico en la toma.
Gire el regulador de temperatura hacia la derecha,
a un ajuste intermedio.
APAGADO
Para apagar el aparato, gire el regulador de
temperatura hasta la posición "O".
REGULACIÓN DE LA TEMPERATURA
La temperatura se regula automáticamente. Sin
embargo, puede configurar la temperatura del
aparato usted mismo.
El ajuste debe elegirse teniendo en cuenta que la
temperatura interior del aparato depende de:
30
• temperatura ambiente,
• frecuencia de apertura de la puerta,
• cantidad de alimentos guardados,
• ubicación del aparato.
Lo más conveniente es ajustar la temperatura en
una posición intermedia.
Para utilizar el aparato:
1. Gire el regulador de temperatura hacia la
derecha para obtener una temperatura más
baja en el aparato.
2. Gire el regulador de temperatura hacia la
izquierda para obtener una temperatura más
alta en el aparato.
USO DIARIO
ADVERTENCIA! Consulte los
capítulos sobre seguridad.
CONGELACIÓN DE ALIMENTOS FRESCOS
El compartimento del congelador es adecuado
para congelar alimentos frescos y conservar a largo
plazo los alimentos congelados y ultracongelados.
Para congelar alimentos frescos no es necesario
cambiar el ajuste intermedio.
Sin embargo, para lograr una congelación más
rápida, gire el regulador de temperatura a un ajuste
más alto para obtener el frío máximo.
Es posible incluso cocinar piezas pequeñas
congeladas, tomadas directamente del congelador:
en tal caso, el tiempo de cocción será más
prolongado.
COLOCACIÓN DE LOS ESTANTES DE LA
PUERTA
Para poder guardar alimentos de distintos tamaños,
los estantes de la puerta se pueden colocar a
diferentes alturas.
1. Tire gradualmente del estante hacia arriba
hasta que se suelte.
2. Vuelva a colocarlo según sea necesario.
PRECAUCIÓN! En esa situación, la
temperatura del compartimento
frigorífico puede descender por
debajo de 0°C. En ese caso, sitúe el
regulador de temperatura en un ajuste
menos frío.
CONSERVACIÓN DE ALIMENTOS
CONGELADOS
Al poner en marcha el aparato por primera vez o
después de un periodo sin uso, déjelo en marcha al
menos durante 2 horas con un ajuste alto antes de
colocar los productos en el compartimento.
En caso de producirse una
descongelación accidental, por
ejemplo, por un corte del suministro
eléctrico, y si la interrupción ha sido
más prolongada que el valor indicado
en el campo "tiempo de elevación" de
la tabla de características técnicas,
será necesario consumir cuanto antes
los alimentos descongelados o
cocinarlos de inmediato y congelarlos
de nuevo (después de que se hayan
enfriado).
ESTANTES MÓVILES
Las paredes del frigorífico cuentan con una serie
de guías para colocar los estantes del modo que se
prefiera.
DESCONGELACIÓN
Los alimentos ultracongelados o congelados, antes
de utilizarlos, se pueden descongelar en el
compartimento frigorífico o a temperatura ambiente,
dependiendo del tiempo de que se disponga.
No coloque el estante de vidrio por
encima del cajón de verduras para no
impedir la correcta circulación del aire.
CONSEJOS
SONIDOS DE FUNCIONAMIENTO NORMAL
Los ruidos siguientes son normales durante el
funcionamiento:
•
Un gorgoteo y burbujeo débil desde el serpentín
cuando se bombea el refrigerante.
31
•
•
•
Un zumbido o sonido intermitente desde el
compresor cuando se bombea el refrigerante.
Un chasquido repentino desde el interior del
aparato debido a la dilatación térmica (un
fenómeno físico natural no peligroso).
Un chasquido débil desde el regulador de
temperatura cuando se activa o desactiva el
compresor.
CONSEJOS PARA AHORRAR ENERGÍA
• No abra la puerta con frecuencia ni la deje
abierta más tiempo del estrictamente necesario.
CONSEJOS PARA LA REFRIGERACIÓN DE
ALIMENTOS FRESCOS
• No guarde en el frigorífico alimentos calientes ni
líquidos en evaporación.
• Cubra o envuelva los alimentos, en especial si
tienen sabores fuertes.
• Coloque los alimentos de modo que el aire
pueda circular libremente entre ellos.
CONSEJOS PARA LA REFRIGERACIÓN
Consejos útiles:
• Carne (de todo tipo): guárdela en un envoltorio
adecuado y colóquela en el estante de vidrio,
sobre el cajón de las verduras. Almacene la
carne durante un máximo de 1-2 días.
• Alimentos cocinados, platos fríos: cubra y
coloque en cualquier instante.
• Frutas y verduras: limpie a fondo y coloque en
un cajón especial. No guarde en el frigorífico
productos como plátanos, patatas, cebollas y
ajos, a menos que estén empaquetados.
• Mantequilla y queso: coloque en un recipiente
hermético especial o envuelva o bolsas de
polietileno para eliminar todo el aire posible.
•
Botellas: cierre con un tapón y colóquelas en el
estante para botellas de la puerta de la puerta o
en el botellero (si dispone de él).
CONSEJOS SOBRE LA CONGELACIÓN
• Congele solo alimentos de máxima calidad,
frescos y perfectamente limpios.
• Para congelar y descongelar con más eficacia,
divida la comida en porciones pequeñas.
• Envuelva los alimentos en aluminio o polietileno.
Asegúrese de que los envases sean herméticos.
• Para evitar aumentos en la temperatura de
comida ya congelada, no coloque comida no
congelada justo al lado.
• Los alimentos magros se congelan mejor que
los grasos. La sal reduce el tiempo de
almacenamiento de los alimentos.
• No coma cubitos de hielo, sorbetes o helados
inmediatamente después de sacarlos del
congelador. Existe riesgo de quemaduras.
• Se recomienda etiquetar cada paquete con la
fecha de congelación para controlar el tiempo
de almacenamiento.
CONSEJOS PARA EL ALMACENAMIENTO DE
ALIMENTOS CONGELADOS
• Comprobar que el comerciante ha mantenido
los productos congelados correctamente
almacenados.
• Procurar que los alimentos congelados pasen
de la tienda al congelador en el menor tiempo
posible.
• los alimentos descongelados se deterioran con
rapidez y no pueden congelarse de nuevo.
• No supere el tiempo de almacenamiento
indicado por el fabricante de los alimentos.
MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA
ADVERTENCIA! Consulte los
capítulos sobre seguridad.
ADVERTENCIAS GENERALES
PRECAUCIÓN! Antes de realizar
tareas de mantenimiento, desenchufe
el aparato
Este aparato contiene hidrocarburos
en la unidad de refrigeración por lo
que cualquier tarea de mantenimiento
o recarga debe ser realizada por
personal técnico homologado.
32
Los accesorios y las piezas del
aparato no deben lavarse en el
lavavajillas.
LIMPIEZA DEL INTERIOR
Antes de utilizar el aparato por primera vez, lave su
interior y todos los accesorios internos con agua
templada y jabón neutro para eliminar el típico olor
de los productos nuevos. A continuación, seque
todo bien.
PRECAUCIÓN! No utilice
detergentes, polvos abrasivos ni
limpiadores a base de cloro o aceite,
ya que podrían dañar el acabado.
LIMPIEZA PERIÓDICA
PRECAUCIÓN! No mueva, dañe ni
tire de los conductos o cables del
interior del aparato.
PRECAUCIÓN! No dañe el sistema
de refrigeración.
El equipo debe limpiarse de forma regular:
1. Limpie el interior y los accesorios con agua
templada y un jabón neutro.
2. Revise y limpie periódicamente las juntas de la
puerta para mantenerlas limpias y sin restos.
3. Aclare y seque a fondo.
4. Si se puede acceder, limpie el condensador y
el compresor de la parte posterior del aparato
con un cepillo.
Así mejorará el rendimiento del aparato y
reducirá el consumo eléctrico.
DESCONGELACIÓN DEL FRIGORÍFICO
La escarcha se elimina automáticamente del
evaporador del frigorífico cada vez que se detiene
el compresor, durante el funcionamiento normal. El
agua de la descongelación se descarga por un
canal hacia un recipiente especial situado en la
parte posterior del aparato, sobre el motor
compresor, desde donde se evapora.
Es importante limpiar periódicamente el orificio de
salida del agua de descongelación situado en la
mitad del canal del compartimento frigorífico para
evitar que el agua se desborde y caiga sobre los
alimentos del interior.
DESCONGELACIÓN DEL CONGELADOR
PRECAUCIÓN! No utilice
herramientas metálicas afiladas para
raspar la escarcha del evaporador, ya
que podría dañarlo.
No utilice dispositivos mecánicos ni
medios artificiales para acelerar el
proceso de descongelación, excepto
los recomendados por el fabricante.
Unas 12 horas antes de realizar la
descongelación, ajuste una
temperatura más baja con el fin de
acumular frío suficiente en caso de
una interrupción del funcionamiento.
Siempre se forma un poco de escarcha en los
estantes del congelador y en torno al
compartimento superior.
Descongele el congelador cuando la capa de
escarcha alcance un grosor de unos 3-5 mm.
1. Apague el aparato o desconecte el enchufe de
la toma de corriente.
2. Retire los alimentos congelados, envuélvalos
en varias hojas de papel de periódico y
colóquelos en un sitio fresco.
PRECAUCIÓN! El aumento de la
temperatura de los paquetes de
alimentos congelados durante la
descongelación puede acortar su
tiempo de almacenamiento.
No toque los alimentos
congelados con las manos
mojadas. Podrían congelarse al
contacto con los alimentos.
3. Deje la puerta abierta. Proteja el suelo del agua
de la descongelación p. ej., con un paño o
recipiente plano.
4. Para acelerar el proceso de descongelación,
coloque un recipiente con agua tibia en el
compartimento congelador. Además, retire los
trozos de hielo que se desprendan antes de
que finalice la descongelación.
5. Cuando la descongelación haya terminado,
seque a fondo el interior del aparato. .
6. Encienda el aparato y cierre la puerta.
7. Ajuste el regulador de temperatura para
obtener el máximo frío y haga funcionar el
aparato durante dos o tres horas con dicho
ajuste.
Solo después de este tiempo vuelva a poner la
comida en el congelador.
PERIODOS DE INACTIVIDAD
33
Si el aparato no se utiliza durante un tiempo
prolongado, tome las siguientes precauciones:
1. Desconecte el aparato de la red eléctrica.
2. Extraiga todos los alimentos.
3. Descongele el aparato (si es necesario).
4. Limpie el aparato y todos los accesorios.
5. Deje la puerta o puertas abiertas para que no
se produzcan olores desagradables.
PRECAUCIÓN! Si desea mantener el
aparato encendido, procure que
alguien lo vigile de vez en cuando para
que los alimentos de su interior no se
estropeen si se interrumpe el
suministro eléctrico.
SOLUCIÓN DE PROBLEMAS
ADVERTENCIA! Consulte los
capítulos sobre seguridad.
QUÉ HACER SI...
Problema
El aparato no funciona.
Solución
El aparato está apagado.
Encienda el electrodoméstico.
El aparato no está correctamente enchufado a la toma de
corriente.
Enchufe el aparato correctamente a la toma de corriente.
No hay tensión en la toma de
corriente.
Enchufe un aparato eléctrico
diferente a la toma de corriente. Llame a un electricista cualificado.
El aparato hace ruido.
El aparato no está bien apoyado en el suelo.
Compruebe que los soportes
del aparato descansan sobre
una superficie estable.
La bombilla no funciona.
La bombilla está en espera.
Cierre y abra la puerta.
La bombilla es defectuosa.
Consulte la sección "Cambio
de la bombilla".
La temperatura está ajustada
incorrectamente.
Consulte el capítulo de funcionamiento.
Se han introducido numerosos
alimentos para congelar al mismo tiempo.
Espere unas horas y vuelva a
comprobar la temperatura.
La temperatura ambiente es
demasiado alta.
Consulte la tabla de clase climática en la placa de características.
Los alimentos introducidos en
el aparato estaban demasiado
calientes.
Deje que los alimentos se enfríen a temperatura ambiente
antes de almacenarlos.
La puerta no está bien cerrada.
Consulte la sección "Cierre de
la puerta".
El compresor funciona continuamente.
34
Posible causa
Problema
Hay demasiada escarcha o
hielo.
Posible causa
Solución
La puerta no se ha cerrado correctamente o la junta está deformada/sucia.
Consulte la sección "Cierre de
la puerta".
El tapón de drenaje del agua
no está bien colocado.
Coloque el tapón de drenaje
en la forma correcta.
Los alimentos no están bien
envueltos.
Envuelva mejor los productos.
La temperatura está ajustada
incorrectamente.
Consulte el capítulo de funcionamiento.
El agua fluye por la placa posterior del frigorífico.
Durante el proceso de descongelación automática, la escarcha se derrite en la placa posterior.
Esto es correcto.
El agua fluye al interior del frigorífico.
La salida de agua está obstruida.
Limpie la salida de agua.
Los productos impiden que el
agua fluya al colector de agua.
Asegúrese de que los alimentos no entran en contacto con
la placa posterior.
Hay agua en el suelo.
La salida de agua de la descongelación no está conectada
a la bandeja de evaporación situada sobre el compresor.
Fije la salida de agua de descongelación a la bandeja de
evaporación.
La puerta está mal alineada o
interfiere con la rejilla de ventilación.
El aparato no está nivelado.
Consulte la sección “Nivelación”.
La temperatura del aparato es
demasiado baja/alta.
El regulador de temperatura no
se ha ajustado correctamente.
Seleccione una temperatura
más alta o baja.
La puerta no está bien cerrada.
Consulte la sección "Cierre de
la puerta".
La temperatura de los productos es demasiado alta.
Deje que la temperatura de los
productos descienda a la temperatura ambiente antes de
guardarlos.
Se han guardado muchos alimentos al mismo tiempo.
Guarde menos productos al
mismo tiempo.
El grosor de la escarcha es de
más de 4-5 mm.
Descongele el aparato.
La puerta se ha abierto con
frecuencia.
Si es necesario, cierre la puerta.
No hay circulación de aire frío
en el aparato.
Compruebe que el aire frío circula libremente en el aparato.
35
Problema
Posible causa
Hay demasiada agua de condensación en la pared posterior del frigorífico.
La puerta se abre con demasiada frecuencia.
Abra la puerta solo cuando sea
necesario.
La puerta no se cierra completamente.
Asegúrese de que la puerta
está cerrada completamente.
Los alimentos guardados no
están envueltos correctamente.
Envuelva los alimentos correctamente antes de guardarlos
en el aparato.
La temperatura ambiente es alta y el aparato está configurado a la temperatura más baja
Ajuste el termostato en una
temperatura más elevada para
permitir la descongelación automática.
El aparato está completamente
cargado y ajustado a la temperatura más baja.
Ajuste el termostato en una
temperatura más elevada para
permitir la descongelación automática.
Ha intentado volver a abrir la
puerta inmediatamente después de cerrarla.
Espere unos segundos entre el
cierre y la reapertura de la
puerta.
Hay escarcha en la pared posterior del frigorífico.
La puerta no se abre fácilmente.
Solución
Si el consejo anterior no ofrece
resultados, llame al servicio técnico
autorizado más cercano.
CAMBIO DE LA BOMBILLA
El aparato está equipado con una luz
LED interior de larga duración.
Recomendamos encarecidamente
utilizar solo piezas de repuesto
originales.
Utilice bombillas LED (rosca E14)
solamente. La potencia máxima se
indica en la unidad de la bombilla.
PRECAUCIÓN! Desenchufe el
aparato de la toma de corriente.
1. Con un destornillador, retire el tornillo de la
tapa de la bombilla.
2. Retire la tapa de la bombilla en el sentido que
indican las flechas.
36
3. Cambie la bombilla por otra de las mismas
características y diseñada específicamente
para electrodomésticos.
4. Vuelva a colocar la tapa de la bombilla.
5. Apriete el tornillo de la tapa de la bombilla.
6. Enchufe el aparato a la toma de corriente.
7. Abra la puerta.
Compruebe que la bombilla se enciende.
CIERRE DE LA PUERTA
1. Limpie las juntas de la puerta.
2. Si es necesario, ajuste la puerta. Consulte las
instrucciones de montaje.
3. Si es necesario, cambie las juntas defectuosas.
Póngase en contacto con el servicio técnico
autorizado.
DATOS TÉCNICOS
FICHA DE INFORMACIÓN DEL PRODUCTO
Marca registrada
Zanussi
Modelo
ZRT23100WA 920403793
Categoría
7. Frigorífico-Congelador
Clase de eficiencia energética
A+
Consumo de energía en kWh/año, según los resultados
obtenidos en la prueba estándar de 24 horas. El consumo
de energía real depende de las condiciones de uso del
aparato y de su localización
225
Volumen útil en litros, refrigerador
180
Volumen útil en litros, estrellas
-
Volumen útil en litros, zona de bodega
-
Volumen útil en litros, vino
-
Volumen útil en litros, total
223
Volumen útil en litros, congelador
43
Volumen útil en litros, enfriador
-
Volumen útil en litros, otros compartimentos
-
Clasificación por estrellas del compartimento del congelador con el volumen útil más alto (I)
****
Temperatura de diseño de otros compartimentos > 14 °C
(°C), si acaso
-
Libre de escarcha (S/N), refrigerador
No
Libre de escarcha (S/N), congelador
No
Autonomía en h
19
Capacidad de congelación en kg/24h
3
Clase climática
SN-N-ST-T
Temperatura mínima ambiente a la que este aparato está
destinado a ser utiizado, en °C
10
Temperatura máxima ambiente a la que este aparato está
destinado a ser utiizado, en °C
43
Emisiones de ruido acústico dB(A) re1 pW
40
Aparato encastrado S/N
No
Aparato destinado a utilizarse exclusivamente para la conservación de vinos S/N
No
37
DATOS TÉCNICOS ADICIONALES
Medidas del aparato
Alto
1404 mm
Ancho
545 mm
Fondo
604 mm
Voltaje
230 - 240 V
Frecuencia
50 Hz
La información técnica se encuentra en la placa de
datos técnicos situada en el lado exterior o interior
del aparato, y en la etiqueta de consumo
energético.
ASPECTOS MEDIOAMBIENTALES
con el símbolo junto con los residuos
domésticos. Lleve el producto a su centro de
reciclaje local o póngase en contacto con su
oficina municipal.
Recicle los materiales con el símbolo
. Coloque
el material de embalaje en los contenedores
adecuados para su reciclaje. Ayude a proteger el
medio ambiente y la salud pública, así como a
reciclar residuos de aparatos eléctricos y
electrónicos. No deseche los aparatos marcados
38
*
39
212002193-A-272019
WWW.ZANUSSI.COM/SHOP
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement