ZANUSSI ZFC51400WA User Manual

ZANUSSI ZFC51400WA User Manual
User Manual
GETTING
STARTED?
EASY.
ZFC51400WA
NL Gebruiksaanwijzing
Vrieskist
EN User Manual
Chest Freezer
FR Notice d'utilisation
Congélateur coffre
DE Benutzerinformation
Gefriertruhe
2
14
25
37
VEILIGHEIDSINFORMATIE
Lees zorgvuldig de meegeleverde instructies voor installatie en
gebruik van het apparaat. De fabrikant is niet verantwoordelijk
voor verwondingen of schade die voortvloeit uit de onjuiste
installatie of het onjuiste gebruik. Bewaar de instructies altijd op
een veilige, toegankelijke plek voor toekomstig gebruik.
VEILIGHEID VAN KINDEREN EN KWETSBARE
MENSEN
•
•
•
•
•
•
Dit apparaat kan worden gebruikt door kinderen van 8 jaar en
ouder en door mensen met beperkte lichamelijke, zintuiglijke of
verstandelijke vermogens of een gebrek aan ervaring en kennis,
indien zij onder toezicht staan of instructies hebben gekregen
over het veilig gebruiken van het apparaat en indien zij de
eventuele gevaren begrijpen.
Kinderen tussen de 3 en 8 jaar oud en personen met zware en
complexe beperkingen dienen altijd uit de buurt van het
apparaat te worden gehouden, tenzij ze voortdurend onder
toezicht staan.
Kinderen jonger dan 3 jaar dienen, mits zij voortdurend onder
toezicht staan, bij het apparaat uit de buurt te worden
gehouden.
Laat kinderen niet met het apparaat spelen.
Kinderen mogen zonder toezicht geen reinigings- en
onderhoudswerkzaamheden aan het apparaat uitvoeren.
Houd alle verpakkingen uit de buurt van kinderen en verwijder
ze op gepaste wijze.
ALGEMENE VEILIGHEID
•
2
Dit apparaat is bedoeld voor gebruik in huishoudelijke en
soortgelijke toepassingen, zoals:
– Boerderijen, personeelskeukens in winkels, kantoren of
andere werkomgevingen
– Door gasten in hotels, motels, bed&breakfasts en andere
woonomgevingen
•
•
•
•
•
•
•
•
WAARSCHUWING: Houd de ventilatieopeningen altijd vrij van
obstructies; dit geldt zowel voor losstaande als ingebouwde
modellen.
WAARSCHUWING: Gebruik geen mechanische of andere
middelen om het ontdooiproces te versnellen, behalve die
middelen die door de fabrikant zijn aanbevolen.
WAARSCHUWING: Let op dat u het koelcircuit niet
beschadigt.
WAARSCHUWING: Gebruik geen elektrische apparaten in de
koelkast, tenzij deze door de fabrikant worden aanbevolen.
Gebruik geen waterstralen of stoom om het apparaat te
reinigen.
Reinig het apparaat met een vochtige zachte doek. Gebruik
alleen neutrale reinigingsmiddelen. Gebruik geen
schuurmiddelen, schuursponsjes, oplosmiddelen of metalen
voorwerpen.
Bewaar geen explosieve substanties zoals spuitbussen met
drijfgas in dit apparaat.
Als de voedingskabel beschadigd is, moet de fabrikant, een
erkende serviceverlener of een gekwalificeerd persoon deze
vervangen teneinde gevaarlijke situaties te voorkomen.
VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN
INSTALLATIE
WAARSCHUWING! Alleen een
erkende installatietechnicus mag het
apparaat installeren.
•
•
•
•
•
•
Verwijder alle verpakkingsmaterialen.
Installeer en gebruik geen beschadigd apparaat.
Volg de installatie-instructies op die zijn
meegeleverd met het apparaat.
Pas altijd op bij verplaatsing van het apparaat,
want het is zwaar. Gebruik altijd
veiligheidshandschoenen en gesloten schoeisel.
Zorg ervoor dat rond het apparaat lucht kan
circuleren.
Bij de eerste installatie of na het omdraaien van
de deur moet u minstens 4 uur wachten voordat
u het apparaat op de stroom aansluit. Hierdoor
kan de olie terug in de compressor stromen.
•
•
•
•
•
•
Trek de stekker uit het stopcontact voordat u
handelingen aan het apparaat uitvoert (bijv. het
omdraaien van de deur).
Installeer het apparaat niet in de nabijheid van
radiatoren, fornuizen, ovens of kookplaten.
Stel het apparaat niet bloot aan regen.
Installeer het apparaat niet op een plaats met
direct zonlicht.
Installeer dit apparaat niet in ruimtes die te
vochtig of te koud zijn.
Til de voorkant van het apparaat op als u hem
wilt verplaatsen, om krassen op de vloer te
voorkomen.
AANSLUITING OP HET ELEKTRICITEITSNET
WAARSCHUWING! Gevaar voor
brand en elektrische schokken.
3
WAARSCHUWING! Zorg er bij het
plaatsen van het apparaat voor dat het
stroomsnoer niet klem zit of wordt
beschadigd.
WAARSCHUWING! Gebruik geen
meerwegstekkers en verlengsnoeren.
•
•
•
•
•
•
•
Dit apparaat moet worden aangesloten op een
geaard stopcontact.
Zorg ervoor dat de parameters op het
vermogensplaatje overeenkomen met
elektrische vermogen van de netstroom.
Gebruik altijd een juist geïnstalleerd
schokbestendig stopcontact.
Zorg dat u de elektrische onderdelen
(hoofdstekker, kabel, compressor) niet
beschadigt. Neem contact met de erkende
servicedienst of een elektricien om de
elektrische onderdelen te wijzigen.
De stroomkabel moet lager blijven dan het
niveau van de stopcontact.
Steek de stekker pas in het stopcontact als de
installatie is voltooid. Zorg ervoor dat het
netsnoer na installatie bereikbaar is.
Trek niet aan het netsnoer om het apparaat los
te koppelen. Trek altijd aan de stekker.
•
•
•
•
•
BINNENVERLICHTING
WAARSCHUWING! Gevaar voor
elektrische schokken.
•
WAARSCHUWING! Gevaar voor
letsel of schade aan het apparaat.
•
•
•
Het apparaat bevat ontvlambaar gas,
isobutaan (R600a), een aardgas met een hoge
ecologische compatibiliteit. Zorg ervoor dat u het
koelcircuit dat isobutaan bevat, niet beschadigt.
• De specificatie van dit apparaat niet wijzigen.
• Plaats geen elektrische apparaten (bijv.
ijsmachines) in het apparaat tenzij uitdrukkelijk
geschikt verklaard door de fabrikant.
• Als er schade aan het koelcircuit optreedt, zorg
er dan voor dat er zich geen vlammen en andere
ontstekingsbronnen in de kamer bevinden.
Lucht de ruimte indien dit gebeurt.
• Zet geen hete items op de kunststofonderdelen
van het apparaat.
• Plaats geen koolzuurhoudende dranken in het
vriesvak. Dit zal extra druk in de drankfles
veroorzaken.
• Bewaar geen ontvlambare gassen en
vloeistoffen in het apparaat.
• Plaats geen ontvlambare producten of items die
vochtig zijn door ontvlambare producten in, bij
of op het apparaat.
4
De soort lamp die in dit apparaat gebruikt wordt,
is uitsluitend geschikt voor huishoudelijke
apparaten. Gebruik het niet voor de verlichting
in huis.
ONDERHOUD EN REINIGING
GEBRUIK
WAARSCHUWING! Gevaar op letsel,
brandwonden of elektrische schokken.
Raak de compressor of condensator niet aan.
Ze zijn heet.
Zorg ervoor dat u nooit met natte of vochtige
handen items uit het vriesvak verwijderd of
aanraakt.
Vries ontdooide voedingswaren nooit opnieuw
in.
Bewaar de voedingswaren volgens de
instructies op de verpakking.
Wikkel het voedsel in eender welk
contactmateriaal voor voedsel alvorens het in
het vriesvak te plaatsen.
Schakel het apparaat uit en trek de stekker uit
het stopcontact voordat u
onderhoudshandelingen verricht.
Het koelcircuit van dit apparaat bevat
koolwaterstoffen. Enkel bevoegde personen
mogen de eenheid onderhouden en herladen.
Controleer regelmatig de afvoer van het
apparaat en reinig het indien nodig. Indien de
afvoer verstopt is, zal er water op de bodem van
het apparaat liggen.
SERVICE
• Neem contact op met de erkende servicedienst
voor reparatie van het apparaat.
• Gebruik uitsluitend originele reserveonderdelen.
VERWIJDERING
WAARSCHUWING! Gevaar voor
letsel of verstikking.
•
•
•
•
Haal de stekker uit het stopcontact.
Snij het netsnoer van het apparaat af en gooi dit
weg.
Verwijder de deur om te voorkomen dat
kinderen en huisdieren opgesloten raken in het
apparaat.
Het koelcircuit en de isolatiematerialen van dit
apparaat zijn ozonvriendelijk.
•
Het isolatieschuim bevat ontvlambare gassen.
Neem contact met uw plaatselijke overheid voor
informatie m.b.t. correcte afvalverwerking van
het apparaat.
•
Veroorzaak geen schade aan het deel van de
koeleenheid dat zich naast de warmtewisselaar
bevindt.
MONTAGE
WAARSCHUWING! Raadpleeg de
hoofdstukken Veiligheid.
OPSTELLING
Het apparaat moet geïnstalleerd worden op een
droge, goed geventileerde plaats binnen waar de
omgevingstemperatuur overeenkomt met de
klimaatklasse die vermeld is op het typeplaatje van
het apparaat:
Klimaatklasse
Omgevingstemperatuur
SN
+10°C tot + 32°C
N
+16°C tot + 32°C
ST
+16°C tot + 38°C
T
+16°C tot + 43°C
Bij bepaalde modeltypes kunnen er
functionele problemen ontstaan als
deze temperaturen niet worden
gerespecteerd. De juiste werking van
het apparaat kan enkel gegarandeerd
worden als het opgegeven
temperatuurbereik wordt
gerespecteerd. Als u twijfels hebt over
waar het apparaat te installeren,
raadpleeg dan de verkoper, de
klantenservice of de dichstsbijzijnde
erkende servicedienst.
De stekker moet na de installatie
toegankelijk zijn.
ELEKTRISCHE AANSLUITING
• Zorg er vóór het aansluiten voor dat het voltage
en de frequentie op het typeplaatje
overeenkomen met de stroomtoevoer in uw huis.
• Dit apparaat moet worden aangesloten op een
geaard stopcontact. De netsnoerstekker is
voorzien van een contact voor dit doel. Als het
stopcontact niet geaard is, sluit het apparaat
dan aan op een afzonderlijk aardepunt, in
overeenstemming met de geldende regels.
Raadpleeg hiervoor een gekwalificeerd
elektricien.
• De fabrikant kan niet aansprakelijk gesteld
worden als bovenstaande
veiligheidsvoorschriften niet opgevolgd worden.
• Dit apparaat voldoet aan de EEG -richtlijnen.
VENTILATIEVEREISTEN
De luchtcirculatie achter het apparaat moet
voldoende zijn.
1. Plaats de vriezer in horizontale positie op een
stevig oppervlak De kist moet op alle vier de
voetjes staan
2. Zorg ervoor dat de ruimte tussen het apparaat
en de achterwand 5 cm is
3. Zorg ervoor dat de ruimte tussen het apparaat
en de zijkanten 5 cm is
5
BEDIENING
BEDIENINGSPANEEL
1
2
1 Temperatuurknop
2 Stroomaanduidinglampje
3
3 Alarmlampje hoge temperatuur
1
0
2
7
3
6
4
5
1
0
2
A
3
7
6
B
4
5
C
INSCHAKELEN
1. Steek dan de stekker in het stopcontact.
2. Draai de thermostaatknop naar de volgeladen
positie en wacht 24 uur voordat u voedsel in de
koelkast plaatst, zodat de correcte temperatuur
kan worden bereikt. Het stroomlampje licht op.
3. Pas de temperatuurknop aan volgens de
hoeveelheid opgeslagen voeding.
UITSCHAKELEN
Draai de thermostaatknop naar de stand "0".
TEMPERATUURREGELING
De temperatuur in het apparaat wordt geregeld
door de thermostaatknop op het bedieningspaneel.
Ga als volgt te werk om het apparaat in werking te
stellen:
• draai de thermostaatknop naar rechts om de
temperatuur in het apparaat te verlagen.
• draai de thermostaatknop naar links om de
temperatuur in het apparaat te verhogen.
DAGELIJKS GEBRUIK
WAARSCHUWING! Raadpleeg de
hoofdstukken Veiligheid.
6
A. Temperatuurknop
B. Halfgeladen positie
C. Volgeladen positie
Bij het invriezen van kleinere volumes voeding is de
positie Halfgeladen de meest geschikte. Bij het
invriezen van grote hoeveelheden voeding is de
positie Volgeladen de meest geschikte (raadpleeg
"Inschakelen").
De exacte instelling moet echter worden gekozen
rekening houdend met het feit dat de temperatuur
in het apparaat afhankelijk is van:
• de kamertemperatuur
• hoe vaak het deksel wordt geopend
• de hoeveelheid voedsel die wordt bewaard
• de plaats van het apparaat.
ALARM BIJ HOGE TEMPERATUUR
Een toename van de temperatuur in de vriezer
(bijvoorbeeld door stroomuitval) wordt aangegeven
door .
Leg tijdens de alarmfase geen voedsel in de vriezer.
Als de normale omstandigheden hersteld worden
gaat het alarmlampje automatisch uit.
VERS VOEDSEL INVRIEZEN
Het vriesvak is geschikt voor het invriezen van vers
voedsel en om diepvriesvoedsel langere tijd te
bewaren.
De maximale hoeveelheid voedsel die in 24 uur kan
worden ingevroren wordt aangegeven op het
typeplaatje (zie "Technische gegevens").
Het invriesproces duurt 24 uur. voeg tijdens deze
periode geen ander voedsel toe om in te vriezen.
HET BEWAREN VAN INGEVROREN VOEDSEL
Als u het apparaat voor het eerst, of na een periode
dat het niet gebruikt is, inschakelt, moet het
apparaat voordat u er producten in plaatst eerst
minstens 24 uur werken met de thermostaatknop in
de stand Vol.
LET OP! In het geval van onbedoelde
ontdooiing, bijvoorbeeld als de stroom
langer is uitgevallen dan de duur die
op de kaart met technische kenmerken
onder "maximale bewaartijd bij
stroomuitval" is vermeld, moet het
ontdooide voedsel snel geconsumeerd
worden of onmiddellijk bereid worden
en dan weer worden ingevroren (nadat
het afgekoeld is).
HET OPENEN EN SLUITEN VAN HET DEKSEL
LET OP! Trek nooit met grote kracht
aan het handvat
Omdat het deksel is uitgerust met een strak
sluitende afsluiting, is het niet gemakkelijk om hem
direct na het sluiten opnieuw te openen (door het
vacuüm dat aan de binnenkant wordt gevormd)
Wacht een paar minuten voordat u het apparaat
weer opent
De vacuümklep zal u helpen om het deksel te
openen
INVRIESAGENDA
De symbolen geven verschillende soorten
ingevroren levensmiddelen aan.
De cijfers geven de bewaartijd in maanden aan voor
de bijbehorende ingevroren levensmiddelen. Of de
hoogste of laagste waarde van de aangegeven
bewaartijd van toepassing is, hangt af van de
kwaliteit van het voedsel en eventuele bereiding
voordat het werd ingevroren.
OPSLAGMANDEN
Hang de manden aan de bovenrand van de vriezer
(A) of plaats ze in de vriezer (B). Draai de
handvaten voor deze twee posities zoals getoond in
de afbeelding en zet ze vast.
A
B
De onderstaande afbeeldingen tonen hoeveel
manden in de verschillende vriezermodellen kunnen
worden geplaatst.
De manden schuiven in elkaar
606
806
946
1061
230
1201
1336
1611
U kunt extra manden kopen bij uw plaatselijke
erkende klantenservice.
AANWIJZINGEN EN TIPS
WAARSCHUWING! Raadpleeg de
hoofdstukken Veiligheid.
•
•
TIPS VOOR HET INVRIEZEN
Om u te helpen om het beste van het invriesproces
te maken, volgen hier een paar belangrijke tips:
De maximale hoeveelheid voedsel die in 24 uur
ingevroren kan worden, is vermeld op het
typeplaatje.
Het invriesproces duurt 24 uur. Voeg
gedurende deze periode niet meer in te vriezen
voedsel toe.
7
•
•
•
•
•
•
•
Vries alleen verse en grondig schoongemaakte
levensmiddelen van uitstekende kwaliteit in.
Bereid het voedsel in kleine porties voor, zo kan
het snel en volledig worden ingevroren en zo
kunt u later alleen die hoeveelheid laten
ontdooien die u nodig heeft.
Wikkel het voedsel in aluminiumfolie of plastic
en zorg ervoor dat de pakjes luchtdicht zijn.
Leg vers, nog niet ingevroren voedsel niet tegen
het al ingevroren voedsel, om te voorkomen dat
dit laatste warm wordt.
Mager voedsel kan beter worden ingevroren dan
vet voedsel. Zout zorgt dat het voedsel minder
lang in de vriezer goed blijft.
Water bevriest, als dit rechtstreeks uit het
vriesvak geconsumeerd wordt, kan het aan de
huid vastvriezen.
Het is aan te bevelen de invriesdatum op elk
pakje te vermelden, dan kunt u zien hoe lang het
al bewaard is.
TIPS VOOR HET BEWAREN VAN
INGEVROREN VOEDSEL
Om de beste resultaten van dit apparaat te
verkrijgen, dient u
• verzeker u ervan dat de commercieel ingevroren
levensmiddelen op geschikte wijze door de
detailhandelaar werden opgeslagen;
• zorg ervoor dat de ingevroren levensmiddelen zo
snel mogelijk van de winkel naar uw vriezer
gebracht worden;
• het deksel niet vaak te openen of langer open te
laten dan strikt noodzakelijk
• Als voedsel eenmaal ontdooid is, bederft het
snel en kan het niet opnieuw worden ingevroren.
• Bewaar het voedsel niet langer dan de door de
fabrikant aangegeven bewaarperiode.
ONDERHOUD EN REINIGING
WAARSCHUWING! Raadpleeg de
hoofdstukken Veiligheid.
DE BINNENKANT SCHOONMAKEN
Voordat u het apparaat voor de eerste keer
gebruikt, wast u de binnenkant en de interne
accessoires met lauwwarm water en een beetje
neutrale zeep om de typische geur van een nieuw
product weg te nemen. Droog daarna grondig af.
LET OP! Gebruik geen
reinigingsmiddelen, schuurpoeders,
chloor of reinigers op oliebasis. Deze
beschadigen de afwerking.
PERIODIEKE REINIGING
LET OP! Voordat u welke
onderhoudshandeling dan ook verricht,
de stekker uit het stopcontact trekken.
Gebruik geen schoonmaakmiddelen,
schuurmiddelen, sterk geparfumeerde
schoonmaakproducten of boenwas om
de binnenkant van het apparaat
schoon te maken
Zorg ervoor dat u het koelsysteem niet
beschadigt.
Het is niet nodig om het
compressorgedeelte schoon te maken
1. Schakel het apparaat uit.
8
2. Maak het apparaat en toebehoren regelmatig
schoon met warm water en neutrale zeep
Maak de afsluiting van het deksel voorzichtig
schoon
3. Maak het apparaat volledig droog
4. Steek de stekker in het stopcontact.
5. Zet het apparaat aan.
DE VRIEZER ONTDOOIEN
LET OP! Gebruik nooit scherpe
metalen gereedschappen om rijp af te
schrapen omdat u hiermee het
apparaat kunt beschadigen. Gebruik
geen mechanische of andere middelen
om het ontdooiproces te versnellen
(behalve middelen die door de
fabrikant zijn aanbevolen). Een
temperatuurstijging tijdens het
ontdooien van de ingevroren
levensmiddelen, kan de veilige
bewaartijd verkorten.
De hoeveelheid rijp op de wanden van
het apparaat wordt vergroot door de
hoge mate van vocht in de
buitenomgeving en als het voedsel niet
goed is verpakt.
Ontdooi de vriezer wanneer de rijplaag een dikte
van ongeveer 10-15 mm bereikt heeft.
1. Schakel het apparaat uit.
2. Verwijder al het ingevroren voedsel, wikkel het
in een paar lagen krantenpapier en leg het op
een koele plaats.
3. Laat het deksel open, haal de dop van de
ontdooiwaterafvoer en vang al het dooiwater op
in een bak
4. Na afloop van het ontdooien de binnenkant
grondig droog maken en de dop terugzetten.
5. Zet het apparaat aan.
6. Zet de thermostaatknop op de maximale koude
en laat het apparaat twee tot drie uur in deze
instelling werken.
7. Zet het eerder verwijderde voedsel terug in het
vriesvak.
1. Schakel het apparaat uit en trek de stekker uit
het stopcontact.
2. Haal al het voedsel eruit
3. Ontdooi het apparaat en toebehoren en maak
alles schoon
4. Laat het deksel open om onaangename
geurtjes te voorkomen
Als uw apparaat aan blijft staan, vraag
dan iemand om het zo nu en dan te
controleren, om te voorkomen dat het
bewaarde voedsel bederft als de
stroom uitvalt.
PERIODES DAT HET APPARAAT NIET
GEBRUIKT WORDT
Neem de volgende voorzorgsmaatregelen als het
apparaat gedurende lange tijd niet gebruikt wordt:
PROBLEEMOPLOSSING
WAARSCHUWING! Raadpleeg de
hoofdstukken Veiligheid.
WAT MOET U DOEN ALS...
Storing
Het apparaat werkt niet.
Mogelijke oorzaak
Oplossing
Het apparaat is uitgeschakeld.
Zet het apparaat aan.
De stekker zit niet goed in het
stopcontact.
Steek de stekker goed in het
stopcontact.
Er staat geen spanning op het
stopcontact.
Sluit aan op een ander stopcontact. Bel een gekwalificeerd elektricien.
Het apparaat maakt lawaai.
Het apparaat is niet stevig en
stabiel geplaatst.
Controleer of het apparaat stabiel staat.
Er is een hoorbaar of zichtbaar
alarm.
De kist is kortgeleden aangezet
of de temperatuur in het apparaat is nog steeds te hoog.
Zie "Alarm hoge temperatuur"
en neem contact op met de
dichtstbijzijnde klantenservice
als het probleem blijft bestaan.
Er zijn grote hoeveelheden
voedsel tegelijk in de vriezer
geplaatst.
Wacht een paar uur en controleer dan nogmaals de temperatuur.
Het deksel is lang open geweest.
Open de deksel alleen als het
nodig is.
9
Storing
Oplossing
Stroomindicatielampje knippert.
Er is een fout opgetreden in de
temperatuurmeting of het apparaat werkt niet goed.
Neem contact op met de service-afdeling.
Het deksel sluit niet volledig.
Het deksel wordt geblokkeerd
door voedselverpakkingen.
Rangschik de verpakkingen op
de juiste wijze, zie de sticker in
het apparaat.
Er is te veel rijp.
Verwijder de overmatige rijp.
Het deksel gaat moeilijk open.
De pakkingen van het deksel
zijn vies of plakkerig.
Maak de pakkingen van het
deksel schoon.
De klep is geblokkeerd.
Controleer de klep.
Het lampje werkt niet.
Het lampje is stuk.
Zie 'Het lampje vervangen'.
De compressor werkt continu.
De temperatuur is fout ingesteld.
Raadpleeg het hoofdstuk 'Bediening'.
Er zijn grote hoeveelheden
voedsel tegelijk in de vriezer
geplaatst.
Wacht een paar uur en controleer dan nogmaals de temperatuur.
De omgevingstemperatuur is te
hoog.
Zie het typeplaatje voor de klimaatklasse.
Het voedsel dat in het apparaat
werd geplaatst, was te warm.
Laat voedsel afkoelen tot kamertemperatuur voordat u het
opslaat.
Het deksel is niet goed gesloten.
Controleer of het deksel goed
sluit en dat de pakkingen onbeschadigd en schoon zijn.
De deksel is niet correct gesloten of de deurpakking is vervormd/vies.
Raadpleeg 'Openen en sluiten
van deksel'.
De dop van de waterafvoer bevindt zich niet op de juiste
plaats.
Plaats de dop voor de waterafvoer op de juiste manier.
De temperatuur is fout ingesteld.
Raadpleeg het hoofdstuk 'Bediening'.
De temperatuurknop is niet
goed ingesteld.
Stel een hogere/lagere temperatuur in.
De deksel is niet goed gesloten.
Raadpleeg 'Openen en sluiten
van deksel'.
De temperatuur van het product is te hoog.
Laat het product afkoelen tot
kamertemperatuur voordat u
het opbergt.
Er worden veel producten tegelijk bewaard.
Bewaar minder producten tegelijk.
Er is te veel vorst en ijs.
De temperatuur in het apparaat
is te laag/hoog.
10
Mogelijke oorzaak
Storing
Mogelijke oorzaak
Oplossing
De dikte van de rijp is meer
dan 4-5 mm.
Ontdooi het apparaat.
De deksel is te vaak geopend.
Open de deksel alleen als het
nodig is.
In te vriezen producten zijn te
dicht bij elkaar geplaatst.
Zorg ervoor dat er koude
luchtcirculatie in het apparaat
aanwezig is.
KLANTENSERVICE
Als het apparaat nog steeds niet naar behoren
werkt na uitvoeren van de bovenstaande controles,
neem dan contact op met de dichtstbijzijnde
erkende klantenservice.
Om snel geholpen te kunnen worden is het van
belang dat u het model en serienummer van uw
apparaat doorgeeft. Deze kunt u vinden op het
garantiebewijs of op het typeplaatje aan de
rechterkant aan de buitenkant van het apparaat.
1. Haal de netstekker uit het stopcontact.
2. Vervang het kapotte lampje door een nieuw
lampje met hetzelfde vermogen dat speciaal
bedoeld is voor huishoudelijke apparaten (het
maximumvermogen is vermeld op de afdekking
van het lampje).
3. Steek de stekker in het stopcontact.
4. Open het deksel. Controleer of het lampje gaat
branden.
HET LAMPJE VERVANGEN
Het apparaat is uitgerust met een
ledbinnenlampje dat een lange
levensduur heeft.
Het wordt ten zeerste aanbevolen
uitsluitend originele reserveonderdelen
te gebruiken.
Gebruik uitsluitend ledlampen (E14basis). Het maximale vermogen wordt
getoond op de lampunit.
WAARSCHUWING! Verwijder de
afdekking van het lampje op het
moment van vervangen niet. Laat de
vriezer niet werken als de afdekking
van het lampje beschadigd is of
ontbreekt.
TECHNISCHE GEGEVENS
PRODUCTINFORMATIEBLAD
Handelsmerk
Zanussi
Model
ZFC51400WA 920489282
Categorie
9. Diepvrieskist
11
Energie-efficiëntieklasse
A+
Energieverbruik in kWh per jaar, gebaseerd op de resultaten van standaardtests gedurende 24 uur. Het feitelijke
energieverbruik is afhankelijk van de manier waarop het
apparaat wordt gebruikt en de plaats waar het zich bevindt
372
Opslagvolume in liter, koelkast
-
Opslagvolume in liter, ster
-
Opslagvolume in liter, kelderzone
-
Opslagvolume in liter, wijn
-
Opslagvolume in liter, totaal
495
Opslagvolume in liter, diepvries
495
Opslagvolume in liter, koeler
-
Opslagvolume in liter, andere ruimten
-
Sterclassificatie van het vriesvak met het hoogste opslagvolume (l)
****
De ontwerptemperatuur van andere ruimten > 14 °C (°C),
indien van toepassing
-
Vorstvrij (J/N), koelkast
-
Vorstvrij (J/N), vriezer
Nee
conserveringsduur bij stroomuitval in h
31
Vriesvermogen in kg/24h
22,5
Klimaatklasse
SN-N-ST-T
Laagste omgevingstemperatuur waarbij dit apparaat bedoeld is om te gebruiken, in °C
10
Hoogste omgevingstemperatuur waarbij dit apparaat bedoeld is om te gebruiken, in °C
43
Geluidsemissie dB(A) re1 pW
45
Ingebouwde apparatuur J/N
Nee
Dit apparaat is uitsluitend bedoeld voor het bewaren van
wijn J/N
Nee
AANVULLENDE TECHNISCHE GEGEVENS
Afmetingen van het apparaat
12
Hoogte
876 mm
Breedte
1611 mm
Diepte
667,5 mm
Spanning (Voltage)
230 - 240 V
Frequentie
50 Hz
De technische gegevens staan op het typeplaatje
aan de binnen- of buitenkant van het apparaat en
op het energielabel.
MILIEUBESCHERMING
Recycleer de materialen met het symbool
. Gooi
de verpakking in een geschikte afvalcontainer om
het te recycleren. Bescherm het milieu en de
volksgezondheid en recycleer op een correcte
manier het afval van elektrische en elektronische
apparaten. Gooi apparaten gemarkeerd met het
symbool niet weg met het huishoudelijk afval.
Breng het product naar het milieustation bij u in de
buurt of neem contact op met de gemeente.
13
SAFETY INFORMATION
Before the installation and use of the appliance, carefully read the
supplied instructions. The manufacturer is not responsible for any
injuries or damage that are the result of incorrect installation or
usage. Always keep the instructions in a safe and accessible
location for future reference.
CHILDREN AND VULNERABLE PEOPLE SAFETY
•
•
•
•
•
•
This appliance can be used by children aged from 8 years and
above and persons with reduced physical, sensory or mental
capabilities or lack of experience and knowledge if they have
been given supervision or instruction concerning the use of the
appliance in a safe way and understand the hazards involved.
Children between 3 and 8 years of age and persons with very
extensive and complex disabilities shall be kept away from the
appliance unless continuously supervised.
Children of less than 3 years of age should be kept away from
the appliance unless continuously supervised.
Do not let children play with the appliance.
Children shall not carry out cleaning and user maintenance of
the appliance without supervision.
Keep all packaging away from children and dispose of it
appropriately.
GENERAL SAFETY
•
•
•
14
This appliance is intended to be used in household and similar
applications such as:
– Farm houses; staff kitchen areas in shops, offices and other
working environments
– By clients in hotels, motels, bed and breakfast and other
residential type environments
WARNING: Keep ventilation openings, in the appliance
enclosure or in the built-in structure, clear of obstruction.
WARNING: Do not use mechanical devices or other means to
accelerate the defrosting process, other than those
recommended by the manufacturer.
•
•
•
•
•
•
WARNING: Do not damage the refrigerant circuit.
WARNING: Do not use electrical appliances inside the food
storage compartments of the appliance, unless they are of the
type recommended by the manufacturer.
Do not use water spray and steam to clean the appliance.
Clean the appliance with a moist soft cloth. Only use neutral
detergents. Do not use abrasive products, abrasive cleaning
pads, solvents or metal objects.
Do not store explosive substances such as aerosol cans with a
flammable propellant in this appliance.
If the supply cord is damaged, it must be replaced by the
manufacturer, its Authorised Service Centre or similarly
qualified persons in order to avoid a hazard.
SAFETY INSTRUCTIONS
INSTALLATION
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
ELECTRICAL CONNECTION
WARNING! Only a qualified person
must install this appliance.
WARNING! Risk of fire and electric
shock.
Remove all the packaging.
Do not install or use a damaged appliance.
Follow the installation instructions supplied with
the appliance.
Always take care when moving the appliance as
it is heavy. Always use safety gloves and
enclosed footwear.
Make sure the air can circulate around the
appliance.
At first installation or after reversing the door
wait at least 4 hours before connecting the
appliance to the power supply. This is to allow
the oil to flow back in the compressor.
Before carrying out any operations on the
appliance (e.g. reversing the door), remove the
plug from the power socket.
Do not install the appliance close to radiators or
cookers, ovens or hobs.
Do not expose the appliance to the rain.
Do not install the appliance where there is direct
sunlight.
Do not install this appliance in areas that are too
humid or too cold.
When you move the appliance, lift it by the front
edge to avoid scratching the floor.
WARNING! When positioning the
appliance, ensure the supply cord is
not trapped or damaged.
WARNING! Do not use multi-plug
adapters and extension cables.
•
•
•
•
•
•
•
The appliance must be earthed.
Make sure that the parameters on the rating
plate are compatible with the electrical ratings
of the mains power supply.
Always use a correctly installed shockproof
socket.
Make sure not to cause damage to the electrical
components (e.g. mains plug, mains cable,
compressor). Contact the Authorised Service
Centre or an electrician to change the electrical
components.
The mains cable must stay below the level of the
mains plug.
Connect the mains plug to the mains socket
only at the end of the installation. Make sure that
there is access to the mains plug after the
installation.
Do not pull the mains cable to disconnect the
appliance. Always pull the mains plug.
15
•
USE
WARNING! Risk of injury, burns,
electric shock or fire.
The appliance contains flammable gas,
isobutane (R600a), a natural gas with a high level
of environmental compatibility. Be careful not to
cause damage to the refrigerant circuit containing
isobutane.
• Do not change the specification of this
appliance.
• Do not put electrical appliances (e.g. ice cream
makers) in the appliance unless they are stated
applicable by the manufacturer.
• If damage occurs to the refrigerant circuit, make
sure that there are no flames and sources of
ignition in the room. Ventilate the room.
• Do not let hot items to touch the plastic parts of
the appliance.
• Do not put soft drinks in the freezer
compartment. This will create pressure on the
drink container.
• Do not store flammable gas and liquid in the
appliance.
• Do not put flammable products or items that are
wet with flammable products in, near or on the
appliance.
• Do not touch the compressor or the condenser.
They are hot.
• Do not remove or touch items from the freezer
compartment if your hands are wet or damp.
• Do not freeze again food that has been thawed.
• Follow the storage instructions on the
packaging of frozen food.
• Wrap the food in any food contact material
before putting it in the freezer compartment.
INTERNAL LIGHTING
WARNING! Risk of electric shock.
The type of lamp used for this appliance is for
household appliances only. Do not use it for
house lighting.
CARE AND CLEANING
WARNING! Risk of injury or damage
to the appliance.
•
•
•
Before maintenance, deactivate the appliance
and disconnect the mains plug from the mains
socket.
This appliance contains hydrocarbons in the
cooling unit. Only a qualified person must do the
maintenance and the recharging of the unit.
Regularly examine the drain of the appliance and
if necessary, clean it. If the drain is blocked,
defrosted water collects in the bottom of the
appliance.
SERVICE
• To repair the appliance contact the Authorised
Service Centre.
• Use original spare parts only.
DISPOSAL
WARNING! Risk of injury or
suffocation.
•
•
•
•
•
•
Disconnect the appliance from the mains
supply.
Cut off the mains cable and discard it.
Remove the door to prevent children and pets
to be closed inside of the appliance.
The refrigerant circuit and the insulation
materials of this appliance are ozone-friendly.
The insulation foam contains flammable gas.
Contact your municipal authority for information
on how to discard the appliance correctly.
Do not cause damage to the part of the cooling
unit that is near the heat exchanger.
INSTALLATION
WARNING! Refer to Safety chapters.
POSITIONING
This appliance can be installed in a dry, well
ventilated indoor where the ambient temperature
corresponds to the climate class indicated on the
rating plate of the appliance:
16
Climate
class
Ambient temperature
SN
+10°C to + 32°C
N
+16°C to + 32°C
•
Climate
class
Ambient temperature
ST
+16°C to + 38°C
T
+16°C to + 43°C
•
•
Some functional problems might occur
for some types of models when
operating outside of that range. The
correct operation can only be
guaranteed within the specified
temperature range. If you have any
doubts regarding where to install the
appliance, please turn to the vendor,
to our customer service or to the
nearest Authorised Service Centre.
The appliance must be earthed. The power
supply cable plug is provided with a contact for
this purpose. If the domestic power supply
socket is not earthed, connect the appliance to
a separate earth in compliance with current
regulations, consulting a qualified electrician.
The manufacturer declines all responsibility if
the above safety precautions are not observed.
This appliance complies with the E.E.C.
Directives.
VENTILATION REQUIREMENTS
The airflow behind the appliance must be sufficient.
1. Put the freezer in horizontal position on a firm
surface. The cabinet must be on all four feet.
2. Make sure that the clearance between the
appliance and rear wall is 5 cm.
3. Make sure that the clearance between the
appliance and the sides is 5 cm.
The plug should be accessible after
installation.
ELECTRICAL CONNECTION
• Before plugging in, ensure that the voltage and
frequency shown on the rating plate correspond
to your domestic power supply.
OPERATION
CONTROL PANEL
1
2
1 Temperature regulator
2 Power indicator light
3
3 High temperature alarm light
1
0
2
7
3
6
4
5
1
0
2
A
3
7
6
A. Temperature Regulator
B. Half Loaded position
C. Full Loaded position
B
4
5
C
17
SWITCHING ON
1. Insert the plug into the wall socket.
2. Turn the Temperature Regulator to the Full
Loaded position and let the appliance run for
24 hours to allow the correct temperature to be
reached before placing food inside. The power
indicator light will light up.
3. Adjust the Temperature Regulator according to
the quantity of the stored foods.
SWITCHING OFF
Turn the Temperature regulator to the "0" position.
TEMPERATURE REGULATION
The temperature within the appliance is controlled
by the Temperature Regulator situated on the
control panel.
To operate the appliance, proceed as follows:
• to obtain a lower temperature inside the
appliance, turn the Temperature Regulator
clockwise.
• to obtain a higher temperature inside the
appliance, turn the Temperature Regulator
counterclockwise .
In case of freezing less food volumes, the Half
Loaded setting is the most suitable. In case of
freezing large amounts of food, the Full Loaded
setting is the most suitable (refer to "Switching
on").
However, the exact setting should be chosen
keeping in mind that the temperature inside the
appliance depends on:
• room temperature
• how often the lid is opened
• the quantity of food stored
• the location of the appliance.
HIGH TEMPERATURE ALARM
An increase in the temperature in the freezer (for
example due to a power failure) is indicated by
switching on of the Alarm light .
During the alarm phase, do not place food inside
the freezer.
When normal conditions are restored, the Alarm
light will switch off automatically.
DAILY USE
WARNING! Refer to Safety chapters.
FREEZING FRESH FOOD
The freezer compartment is suitable for freezing
fresh food and storing frozen and deep-frozen food
for a long time.
The maximum amount of food that can be frozen in
24 hours is specified on the rating plate (refer to
"Technical data").
The freezing process lasts 24 hours: during this
period do not add other food to be frozen.
STORAGE OF FROZEN FOOD
When first starting-up or after a period out of use,
before putting the products in the compartment let
the appliance run at least 24 hours Temperature
Regulator to the Full Loaded position.
CAUTION! In the event of accidental
defrosting, for example due to a power
failure, if the power has been off for
longer than the value shown in the
technical characteristics chart under
"rising time", the defrosted food must
be consumed quickly or cooked
immediately and then re-frozen (after
cooling).
OPENING AND CLOSING THE LID
CAUTION! Never pull the handle with
immense force.
As the lid is equipped with a tightly closing seal, it
is not easy to reopen it shortly after closing (due to
the vacuum formed inside). Wait for few minutes
before reopening the appliance.
The vacuum valve will help you to open the lid.
FREEZING CALENDAR
The symbols show different types of frozen goods.
The numbers indicate storage times in months for
the appropriate types of frozen goods. Whether the
upper or lower value of the indicated storage time
18
is valid depends on the quality of the foods and
treating before freezing.
The following pictures show how many baskets can
be placed inside the various freezer models.
The baskets will slide into each other.
606
806
946
1061
230
STORAGE BASKETS
Hang the baskets on the upper edge of the freezer
(A) or place them inside the freezer (B). Turn and fix
the handles for these two positions as shown in the
picture.
A
B
1201
1336
1611
You can purchase additional baskets from your
local Authorised Service Centre.
HINTS AND TIPS
WARNING! Refer to Safety chapters.
•
•
HINTS FOR FREEZING
To help you make the most of the freezing process,
here are some hints:
• The maximum quantity of food which can be
frozen in 24 hours is shown on the rating plate.
• The freezing process takes 24 hours. No further
food to be frozen should be added during this
period.
• Freeze only top quality, fresh and thoroughly
cleaned foodstuffs.
• Prepare food in small portions to enable it to be
rapidly and completely frozen and to make it
possible subsequently to thaw only the quantity
required.
• Wrap up the food in aluminium foil or polythene
and make sure that the packages are airtight.
• Do not allow fresh, unfrozen food to touch food
which is already frozen, thus avoiding a rise in
temperature of the latter.
• Lean foods store better and longer than fatty
ones; salt reduces the storage life of food.
Water ices, if consumed immediately after
removal from the freezer compartment, can
possibly cause the skin to be freeze burnt.
It is advisable to show the freezing in date on
each individual pack to enable you to keep tab
of the storage time.
HINTS FOR STORAGE OF FROZEN FOOD
To obtain the best performance from this appliance,
you should:
• make sure that the commercially frozen
foodstuffs were adequately stored by the
retailer;
• be sure that frozen foodstuffs are transferred
from the store to the freezer in the shortest
possible time;
• not open the lid frequently or leave it open
longer than absolutely necessary.
• Once defrosted, food deteriorates rapidly and
cannot be refrozen.
• Do not exceed the storage period indicated by
the food manufacturer.
19
CARE AND CLEANING
WARNING! Refer to Safety chapters.
CLEANING THE INTERIOR
Before using the appliance for the first time, the
interior and all internal accessories should be
washed with lukewarm water and some neutral
soap to remove the typical smell of a brand-new
product, then dried thoroughly.
CAUTION! Do not use detergents,
abrasive powders, chlorine or oilbased cleaners as they will damage
the finish.
PERIODIC CLEANING
CAUTION! Unplug the appliance
before carrying out any maintenance
operation.
Do not use detergents, abrasive
products, highly perfumed cleaning
products or wax polishes to clean the
inner side of the appliance.
Prevent damage to the cooling system.
There is no need to clean the
compressor area.
1. Switch off the appliance.
2. Regularly clean the appliance and the
accessories with warm water and neutral soap.
Clean the lid seal carefully.
3. Fully dry the appliance.
4. Connect the mains plug to the mains socket.
5. Switch on the appliance.
DEFROSTING THE FREEZER
CAUTION! Never use sharp metal
tools to scrape off frost as you could
damage the appliance. Do not use a
mechanical device or any artificial
means to speed up the thawing
process (other than those
recommended by the manufacturer). A
temperature rise of the frozen food
packs, during defrosting, may shorten
their safe storage life.
20
The amount of frost on the walls of the
appliance will be increased by the high
level of the outer environment humidity
and if the frozen food is not wrapped
properly.
Defrost the freezer when the frost layer reaches a
thickness of about 10-15 mm.
1. Switch off the appliance.
2. Remove any stored food, wrap it in several
layers of newspaper and put it in a cool place.
3. Leave the lid open, remove the plug from the
defrost water drain and collect all defrost water
on a tray.
4. When defrosting is completed, dry the interior
thoroughly and refit the plug.
5. Switch on the appliance.
6. Set the temperature regulator to obtain the
maximum coldness and run the appliance for
two or three hours using this setting.
7. Reload the previously removed food into the
compartment.
PERIODS OF NON-OPERATION
When the appliance is not in use for long periods,
take the following precautions:
1. Switch off the appliance and disconnect the
appliance from electricity supply.
2. Remove all food
3. Defrost and clean the appliance and all
accessories.
4. Leave the lid open to prevent unpleasant
smells.
If the cabinet will be kept on, ask
somebody to check it once in a while
to prevent the food inside from
spoiling in case of a power failure.
TROUBLESHOOTING
WARNING! Refer to Safety chapters.
WHAT TO DO IF...
Problem
Possible cause
The appliance does not operate.
The appliance is switched off.
Switch on the appliance.
The mains plug is not connected to the mains socket correctly.
Connect the mains plug to the
mains socket correctly.
There is no voltage in the
mains socket.
Connect to a different electrical mains socket. Contact a
qualified electrician.
The appliance is noisy.
The appliance is not supported
properly.
Check if the appliance stands
stable.
Audible or visual alarm is on.
The cabinet has been recently
switched on or the temperature
in the appliance is too high.
Refer to "High Temperature
Alarm" and if the problem still
occurs contact the nearest Authorized Service Centre.
Large quantities of food to be
frozen were inserted at the
same time.
Wait a few hours and then
check the temperature again.
The lid has been left open for a
long time.
Open the lid only if necessary.
Power indicator light is flashing.
An error has occurred in measuring the temperature or the
appliance is not working properly.
Contact the nearest Authorized Service Centre.
The lid doesn't close completely.
Food packages are blocking
the lid.
Arrange the packages in the
right way, see the sticker in the
appliance.
There is excessive frost.
Eliminate excess frost.
The lid gaskets are dirty or
sticky.
Clean the lid gaskets.
The valve is blocked.
Check the valve.
The lid is difficult to open.
Solution
The lamp does not work.
The lamp is defective.
Refer to "Replacing the lamp".
The compressor operates continually.
Temperature is set incorrectly.
Refer to "Operation" chapter.
21
Problem
There is too much frost and
ice.
The temperature in the appliance is too low/too high.
Possible cause
Solution
Large quantities of food to be
frozen were inserted at the
same time.
Wait a few hours and then
check the temperature again.
The room temperature is too
high.
Refer to climate class chart on
the rating plate.
Food placed in the appliance
was too warm.
Allow food to cool to room
temperature before storing.
The lid is not closed properly.
Check if the lid closes well and
the gaskets are undamaged
and clean.
The lid is not closed correctly
or the gasket is deformed/dirty.
Refer to "Opening and closing
the lid".
The water drainage plug is not
correctly positioned.
Position the water drainage
plug in the correct way.
Temperature is set incorrectly.
Refer to "Operation" chapter.
The temperature regulator is
not set correctly.
Set a higher/lower temperature.
The lid is not closed correctly.
Refer to "Opening and closing
the lid".
The products' temperature is
too high.
Let the product temperature
decrease to room temperature
before storage.
Many products are stored at
the same time.
Store less products at the
same time.
The thickness of the frost is
greater than 4-5 mm.
Defrost the appliance.
The lid has been opened often.
Open the lid only if necessary.
Products to be frozen are
placed too closely to each other.
Make sure that there is cold air
circulation in the appliance.
CUSTOMER SERVICE
If your appliance is still not working properly after
making the above checks, contact the nearest
Authorised Service Centre.
To obtain fast service, it is essential that when you
apply for it you specify the model and serial number
of your appliance which can be found either on the
guarantee certificate or on the rating plate located
on the external right side of the appliance.
22
REPLACING THE LAMP
The appliance is equipped with a
longlife LED interior light.
It is strongly recommended to use
original spare parts only.
Use LED bulbs (E14 base) only. The
maximum power is shown on the lamp
unit.
WARNING! Do not remove the lamp
cover at the time of replacement. Do
not operate the freezer if the lamp
cover is damaged or missing.
1. Disconnect the mains plug from the mains
socket.
2. Replace the used lamp with a new lamp of the
same power and specifically designed for
household appliances (the maximum power is
shown on the lamp cover).
3. Connect the mains plug to the mains socket.
4. Open the lid. Make sure that the lamp comes
on.
TECHNICAL DATA
PRODUCT INFORMATION SHEET
Trade Mark
Zanussi
Model
ZFC51400WA 920489282
Category
9. Chest freezer
Energy efficiency class
A+
Energy consumption in kWh per year, based on standard
test results for 24 hours. The actual energy consumption
will depend on how the appliance is used and where it is
located
372
Storage volume in litres, Fridge
-
Storage volume in litres, Star
-
Storage volume in litres, Cellar zone
-
Storage volume in litres, Wine
-
Storage volume in litres, Total
495
Storage volume in litres, Freezer
495
Storage volume in litres, Chiller
-
Storage volume in litres, Other compartments
-
Star rating of freezer compartment with highest storage
volume (l)
****
Design temperature of other compartments > 14 °C (°C),
if any
-
Frost free (Y/N), Fridge
-
Frost free (Y/N), Freezer
No
Power cut safe in h
31
Freezing capacity in kg/24h
22,5
23
Climate class
SN-N-ST-T
Lowest ambient temperature at which this appliance is intended to be used, in °C
10
Highest ambient temperature at which this appliance is intended to be used, in °C
43
Acoustical noise emissions dB(A) re1 pW
45
Built in appliance Y/N
No
This appliance is intended to be used exclusively for the
storage of wine Y/N
No
ADDITIONAL TECHNICAL DATA
Dimensions of the appliance
Height
876 mm
Width
1611 mm
Depth
667,5 mm
Voltage
230 - 240 V
Frequency
50 Hz
The technical information is situated in the rating
plate, on the external or internal side of the
appliance and on the energy label.
ENVIRONMENTAL CONCERNS
Recycle materials with the symbol
. Put the
packaging in relevant containers to recycle it. Help
protect the environment and human health by
recycling waste of electrical and electronic
appliances. Do not dispose of appliances marked
24
with the symbol with the household waste.
Return the product to your local recycling facility or
contact your municipal office.
INFORMATIONS DE SÉCURITÉ
Avant d'installer et d'utiliser cet appareil, lisez soigneusement les
instructions fournies. Le fabricant ne pourra être tenu pour
responsable des blessures et dégâts résultant d'une mauvaise
installation ou utilisation. Conservez toujours les instructions dans
un lieu sûr et accessible pour vous y référer ultérieurement.
SÉCURITÉ DES ENFANTS ET DES PERSONNES
VULNÉRABLES
•
•
•
•
•
•
Cet appareil peut être utilisé par des enfants de plus de 8 ans,
ainsi que des personnes dont les capacités physiques,
sensorielles et mentales sont réduites ou dont les
connaissances et l'expérience sont insuffisantes, à condition
d'être surveillés ou d'avoir reçu des instructions concernant
l'utilisation sécurisée de l'appareil et de comprendre les risques
encourus.
Les enfants entre 3 et 8 ans et les personnes ayant un
handicap très important et complexe doivent être tenus à l'écart
de l'appareil, à moins d'être surveillés en permanence.
Les enfants de moins de 3 ans doivent être tenus à l'écart de
l'appareil, à moins d'être surveillés en permanence.
Ne laissez pas les enfants jouer avec l'appareil.
Les enfants ne doivent pas nettoyer ni entreprendre une
opération de maintenance sur l'appareil sans surveillance.
Ne laissez pas les emballages à la portée des enfants et jetezles convenablement.
SÉCURITÉ GÉNÉRALE
•
Cet appareil est conçu uniquement pour un usage domestique
et des situations telles que :
– dans des fermes, des coins cuisines réservés au personnel
dans des magasins, bureaux et autres
– l'utilisation par les clients des hôtels, motels, des
environnements du type chambres d’hôtes et autres
environnements à caractère résidentiel
25
•
•
•
•
•
•
•
•
AVERTISSEMENT : Veillez à ce que les orifices de ventilation,
situés dans l'enceinte de l'appareil ou dans la structure
intégrée, ne soient pas obstrués.
AVERTISSEMENT : N'utilisez aucun dispositif mécanique ou
autre appareil pour accélérer le processus de dégivrage que
ceux recommandés par le fabricant.
AVERTISSEMENT : N'endommagez pas le circuit frigorifique.
AVERTISSEMENT : N'utilisez pas d'appareils électriques à
l'intérieur des compartiments de conservation des aliments de
l'appareil, sauf s'ils sont du type recommandé par le fabricant.
Ne pulvérisez pas d'eau ni de vapeur pour nettoyer l'appareil.
Nettoyez l'appareil avec un chiffon doux humide. Utilisez
uniquement des produits de lavage neutres. N'utilisez pas de
produits abrasifs, de tampons à récurer, de solvants ni d'objets
métalliques.
Ne conservez aucune substance explosive dans cet appareil,
comme des aérosols contenant un produit inflammable.
Si le câble d'alimentation est endommagé, il doit être remplacé
par le fabricant, son service après-vente ou des personnes de
qualification similaire afin d'éviter un danger.
CONSIGNES DE SÉCURITÉ
INSTALLATION
AVERTISSEMENT! L'appareil doit
être installé uniquement par un
professionnel qualifié.
•
•
•
•
•
•
26
Retirez l'intégralité de l'emballage.
N'installez pas et ne branchez pas un appareil
endommagé.
Suivez scrupuleusement les instructions
d'installation fournies avec l'appareil.
Soyez toujours vigilants lorsque vous déplacez
l'appareil car il est lourd. Utilisez toujours des
gants de sécurité et des chaussures fermées.
Assurez-vous que l'air circule autour de
l'appareil.
Lors de la première installation ou après avoir
inversé la porte, attendez au moins 4 heures
avant de brancher l'appareil sur le secteur. Cela
permet à l'huile de refouler dans le
compresseur.
•
•
•
•
•
•
Avant toute opération sur l'appareil (par ex.
inversion de la porte), débranchez la fiche de la
prise de courant.
N'installez pas l'appareil à proximité d'un
radiateur, d'une cuisinière, d'un four ou d'une
table de cuisson.
N'exposez pas l'appareil à la pluie.
N'installez pas l'appareil dans un endroit exposé
à la lumière directe du soleil.
N'installez pas l'appareil dans une pièce trop
humide ou trop froide.
Lorsque vous déplacez l'appareil, veillez à le
soulever par l'avant pour éviter de rayer le sol.
BRANCHEMENT ÉLECTRIQUE
AVERTISSEMENT! Risque
d'incendie ou d'électrocution.
AVERTISSEMENT! Lorsque vous
installez l'appareil, assurez-vous que le
câble d'alimentation n'est pas coincé
ou endommagé.
AVERTISSEMENT! N'utilisez pas
d'adaptateurs multiprises ni de
rallonges.
•
•
•
•
•
•
•
L’appareil doit être relié à la terre.
Vérifiez que les paramètres figurant sur la
plaque signalétique correspondent aux données
électriques de votre réseau.
Utilisez une prise correctement installée et
protégée contre les chocs.
Veillez à ne pas endommager les composants
électriques tels que la fiche secteur, le câble
d'alimentation ou le compresseur. Contactez le
service après-vente agréé ou un électricien pour
changer les composants électriques.
Le câble d'alimentation doit rester en dessous
du niveau de la fiche secteur.
Ne branchez la fiche d’alimentation à la prise de
courant qu’à la fin de l’installation. Assurez-vous
que la prise principale est accessible une fois
l’appareil installé.
Ne tirez jamais sur le câble d’alimentation
électrique pour débrancher l’appareil. Tirez
toujours sur la fiche de la prise secteur.
•
•
•
•
•
•
•
ÉCLAIRAGE INTÉRIEUR
AVERTISSEMENT! Risque
d'électrocution !
•
AVERTISSEMENT! Risque de
blessure corporelle ou de dommages
matériels.
•
•
L'appareil contient un gaz inflammable,
l'isobutane (R600a), un gaz naturel ayant un niveau
élevé de compatibilité environnementale. Veillez à
ne pas endommager le circuit frigorifique contenant
de l'isobutane.
• Ne modifiez pas les caractéristiques de cet
appareil.
• Ne placez aucun appareil électrique (sorbetière,
etc.) dans l'appareil, en l'absence d'indications
du fabricant.
• Si le circuit frigorifique est endommagé,
assurez-vous de l'absence de flammes et de
sources d'ignition dans la pièce. Aérez la pièce.
• Évitez tout contact d'éléments chauds avec les
parties en plastique de l'appareil.
• Ne placez jamais de boissons gazeuses dans le
congélateur. Cela engendrerait une pression sur
le récipient de la boisson.
Le type d'ampoule utilisé pour cet appareil est
uniquement destiné aux appareils domestiques.
Ne l'utilisez pas pour éclairer votre logement.
ENTRETIEN ET NETTOYAGE
UTILISATION
AVERTISSEMENT! Risque de
blessures, de brûlures, d'électrocution
ou d'incendie.
Ne stockez jamais de gaz ou de liquide
inflammable dans l'appareil.
Ne placez pas de produits inflammables ou
d'éléments imbibés de produits inflammables à
l'intérieur ou à proximité de l'appareil, ni sur
celui-ci.
Ne touchez pas le compresseur ni le
condenseur. Ils sont chauds.
Ne retirez pas et ne touchez pas les éléments
du compartiment congélateur avec les mains
mouillées ou humides.
Ne recongelez jamais un aliment qui a été
décongelé.
Respectez les instructions de stockage figurant
sur l'emballage des aliments surgelés.
Emballez les aliments dans un emballage adapté
au contact avec des aliments avant de les
placer dans le compartiment congélateur.
•
Avant toute opération d'entretien, éteignez
l'appareil et débranchez la fiche de la prise
secteur.
Cet appareil contient des hydrocarbures dans
son circuit de réfrigération. L'entretien et la
recharge du circuit de réfrigération doivent être
effectués par un professionnel qualifié.
Examinez régulièrement l'écoulement de
l'appareil et si nécessaire, nettoyez-le. Si l'orifice
est bouché, l'eau provenant du dégivrage
s'écoulera en bas de l'appareil.
MAINTENANCE
• Pour réparer l'appareil, contactez un service
après-vente agréé.
• Utilisez exclusivement des pièces d'origine.
MISE AU REBUT
AVERTISSEMENT! Risque de
blessure ou d'asphyxie.
•
Débranchez l'appareil de l'alimentation
électrique.
27
•
•
•
•
Coupez le câble d'alimentation et mettez-le au
rebut.
Retirez la porte pour empêcher les enfants et
les animaux de s'enfermer dans l'appareil.
Le circuit frigorifique et les matériaux d'isolation
de cet appareil préservent la couche d'ozone.
La mousse isolante contient un gaz inflammable.
Contactez votre service municipal pour obtenir
•
des informations sur la marche à suivre pour
mettre l'appareil au rebut.
N'endommagez pas la partie du circuit de
réfrigération située à proximité du condenseur
thermique.
INSTALLATION
AVERTISSEMENT! Reportez-vous
aux chapitres concernant la sécurité.
INSTALLATION
Cet appareil peut être installé dans un pièce
intérieure sèche et bien ventilée où la température
ambiante correspond à la classe climatique
indiquée sur la plaque signalétique de l'appareil :
Classe climatique
Température ambiante
SN
+10 °C à +32 °C
N
+16 °C à +32 °C
ST
+16 °C à +38 °C
T
+16 °C à +43 °C
Des problèmes fonctionnels peuvent
se produire sur certains types de
modèles fonctionnant hors de cette
plage de températures. Seul le respect
de la plage de températures spécifiée
peut garantir un bon fonctionnement
de l'appareil. En cas de doute
concernant le lieu d'installation de
l'appareil, veuillez contacter le vendeur,
notre service après-vente ou le centre
de réparation agréé le plus proche.
28
Après l'installation, la prise doit être
accessible.
BRANCHEMENT ÉLECTRIQUE
• Avant de brancher l'appareil, assurez-vous que
la tension et la fréquence indiquées sur la
plaque signalétique correspondent à celles de
votre réseau électrique domestique.
• L'appareil doit être relié à la terre. La fiche du
cordon d'alimentation est fournie avec un
contact à cette fin. Si la prise de courant n'est
pas mise à la terre, branchez l'appareil à une
mise à la terre séparée conformément aux
réglementations en vigueur, en consultant un
électricien spécialisé.
• Le fabricant décline toute responsabilité en cas
de non-respect de ces consignes de sécurité.
• Cet appareil est conforme aux directives CEE.
EXIGENCES EN MATIÈRE DE VENTILATION
Veillez à garantir une circulation d'air suffisante à
l'arrière de l'appareil.
1. Placez l'appareil parfaitement d'aplomb sur une
surface plane et solide. L'appareil doit reposer
sur ses quatre pieds.
2. Laissez un espace de 5 cm entre l'appareil et le
mur arrière.
3. Laissez un espace de 5 cm entre l'appareil et
les côtés.
FONCTIONNEMENT
BANDEAU DE COMMANDE
1
2
1 Thermostat
2 Voyant de mise sous tension
3
3 Voyant de l'alarme haute température
1
0
2
7
3
6
4
5
1
0
2
A
3
7
6
A. Thermostat
B. Position Demi-charge
C. Position Charge pleine
B
4
5
C
MISE EN MARCHE
1. Insérez la fiche dans la prise murale.
2. Placez le thermostat sur la position Charge
pleine et attendez 24 heures pour que la
température à l'intérieur de l'appareil soit bonne
avant d'y placer les aliments. Le voyant de
l'alimentation s'allume.
3. Ajustez le thermostat selon la quantité
d'aliments entreposés dans l'appareil.
MISE À L'ARRÊT
Tournez le thermostat sur la position « 0 ».
RÉGLAGE DE LA TEMPÉRATURE
La température à l'intérieur de l'appareil est
contrôlée par un thermostat situé sur le bandeau de
commande.
Pour utiliser l'appareil, procédez comme suit :
• pour diminuer la température à l'intérieur de
l'appareil, tournez le thermostat vers la droite.
• pour augmenter la température à l'intérieur de
l'appareil, tournez le thermostat vers la gauche.
Si vous devez congeler de petites quantités
d'aliments, le réglage Demi-charge est le plus
adapté. Si vous devez congeler de grandes
quantités d'aliments, le réglage Charge pleine est le
plus adapté (reportez-vous au chapitre « Mise en
marche »).
Toutefois, on obtiendra le réglage exact en tenant
compte du fait que la température à l'intérieur de
l'appareil dépend de plusieurs facteurs :
• la température ambiante
• la fréquence d'ouverture du couvercle
• la quantité d'aliments stockés
• l'emplacement de l'appareil.
ALARME HAUTE TEMPÉRATURE
Une augmentation de la température dans le
congélateur (par exemple en raison d'une panne de
courant) est indiquée par l'allumage du voyant
d'alarme .
Pendant la phase d'alarme, ne placez aucun aliment
à l'intérieur du congélateur.
Une fois les conditions normales de fonctionnement
rétablies, le voyant d'alarme s'éteint
automatiquement.
29
UTILISATION QUOTIDIENNE
AVERTISSEMENT! Reportez-vous
aux chapitres concernant la sécurité.
CONGÉLATION D'ALIMENTS FRAIS
Le compartiment congélateur est idéal pour
congeler des aliments frais et conserver longtemps
des aliments congelés ou surgelés.
La quantité maximale d'aliments frais que vous
pouvez congeler par tranche de 24 heures est
indiquée sur la plaque signalétique (reportez-vous à
la section « Caractéristiques techniques »).
Le processus de congélation dure 24 heures : vous
ne devez ajouter aucun autre aliment à congeler
pendant cette période.
CONSERVATION D'ALIMENTS CONGELÉS ET
SURGELÉS
Lorsque vous allumez l'appareil pour la première
fois, ou après une période de non-utilisation, laissez
l'appareil fonctionner au moins 24 heures avec le
thermostat sur la position Charge pleine avant de
placer les aliments dans le compartiment.
ATTENTION! En cas de
décongélation accidentelle, due par
exemple à une coupure de courant, si
la coupure a duré plus de temps
qu'indiqué au paragraphe « Autonomie
de fonctionnement » du chapitre
« Caractéristiques techniques »,
consommez rapidement les aliments
décongelés ou cuisez-les
immédiatement avant de les
recongeler (une fois refroidis).
OUVERTURE ET FERMETURE DU
COUVERCLE
ATTENTION! Ne tirez jamais
violemment sur la poignée.
Le couvercle est équipé d'un joint d'étanchéité qui
empêche l'humidité de pénétrer dans la cuve et de
nuire à la production de froid. Le couvercle est
alors difficile à ouvrir juste après que vous l'ayez
refermé (création d'un vide d'air). Attendez
quelques minutes et le couvercle s'ouvrira sans
difficulté.
La valve d'évacuation d'air facilite l'ouverture du
couvercle.
30
GUIDE DE CONGÉLATION
Les symboles indiquent différents types d'aliments
congelés.
Les numéros indiquent les durées de conservation
en mois correspondant aux différents types
d'aliments congelés. La validité de la durée de
conservation maximale ou minimale indiquée
dépend de la qualité des aliments et de leur
traitement avant la congélation.
PANIERS DE RANGEMENT
Accrochez les paniers sur le bord supérieur du
congélateur (A) ou placez-les à l'intérieur (B).
Tournez et bloquez les poignées en fonction de ces
deux positions, comme indiqué.
A
B
Les figures suivantes vous indiquent les différentes
possibilités de chargement en fonction du type
d'appareil.
Les paniers s'emboîtent l'un dans l'autre.
606
806
946
1061
230
1201
1336
1611
Vous pouvez acheter des paniers supplémentaires
auprès de votre service après-vente local agréé.
CONSEILS
AVERTISSEMENT! Reportez-vous
aux chapitres concernant la sécurité.
CONSEILS POUR LA CONGÉLATION
Voici quelques conseils pour exploiter au mieux les
avantages de votre appareil :
• Respectez le pouvoir de congélation de votre
appareil (c'est-à-dire la quantité maximale de
denrées fraîches que vous pouvez congeler par
24 heures) qui figure sur la plaque signalétique.
• Le temps de congélation est de 24 heures.
N'ajoutez pas d'autres aliments à congeler
pendant cette période.
• Congelez seulement les denrées alimentaires
fraîches, de qualité supérieure (une fois
nettoyées).
• Préparez la nourriture en petits paquets adaptés
à l'importance de la consommation pour une
congélation rapide et uniforme.
• Enveloppez les aliments dans des feuilles
d'aluminium ou de polyéthylène et assurez-vous
que les emballages sont étanches.
• Ne laissez pas des aliments frais, non congelés,
toucher des aliments déjà congelés pour éviter
une remontée en température de ces derniers.
• Les aliments maigres se conservent mieux et
plus longtemps que les aliments gras ; le sel
réduit la durée de conservation des aliments.
•
•
La température très basse à laquelle se trouvent
les bâtonnets glacés, s'ils sont consommés dès
leur sortie du compartiment congélateur, peut
provoquer des brûlures.
L'identification des emballages est importante :
indiquez la date de congélation du produit, et
respectez la durée de conservation indiquée par
le fabricant.
CONSEILS POUR LE STOCKAGE DES
ALIMENTS SURGELÉS
Pour obtenir les meilleures performances
possibles :
• assurez-vous que les denrées surgelées
achetées dans le commerce ont été
correctement entreposées par le revendeur ;
• prévoyez un temps réduit au minimum pour le
transport des denrées du magasin à votre
domicile ;
• évitez d'ouvrir trop souvent le couvercle du
congélateur et ne le laissez ouvert que le temps
nécessaire.
• Une fois décongelés, les aliments se détériorent
rapidement et ne peuvent être recongelés.
• Ne dépassez pas la durée de conservation
indiquée par le fabricant.
ENTRETIEN ET NETTOYAGE
AVERTISSEMENT! Reportez-vous
aux chapitres concernant la sécurité.
NETTOYAGE DE L'INTÉRIEUR
Avant d'utiliser l'appareil pour la première fois,
nettoyez l'intérieur et tous les accessoires avec de
l'eau tiède savonneuse (pour supprimer toute odeur
de neuf), puis séchez-les soigneusement.
ATTENTION! N'utilisez jamais de
détergents, de produits abrasifs, de
nettoyants à base de chlore ou d'huile
car ils pourraient endommager le
revêtement.
NETTOYAGE PÉRIODIQUE
ATTENTION! Débranchez l'appareil
avant toute opération d'entretien et de
nettoyage.
N'utilisez jamais de détergents, de
produits abrasifs, de produits de
nettoyage très parfumés ni
d'encaustiques pour nettoyer l'intérieur
de votre appareil.
Veillez à ne pas endommager le
système de réfrigération.
Il n'est pas nécessaire de nettoyer la
zone du compresseur.
1. Éteignez l'appareil.
2. Nettoyez l'appareil et les accessoires
régulièrement avec de l'eau chaude et un
détergent doux.
31
Nettoyez soigneusement les joints du
couvercle.
3. Séchez soigneusement l'appareil.
4. Branchez l'appareil sur le secteur.
5. Mettez l'appareil en marche.
4.
5.
6.
DÉGIVRAGE DU CONGÉLATEUR
ATTENTION! N'utilisez jamais d'objet
métallique tranchant pour gratter le
givre car vous pourriez endommager
l'appareil. N'utilisez aucun dispositif
mécanique ou autre moyen artificiel
pour accélérer le processus de
dégivrage hormis ceux recommandés
par le fabricant. Une élévation de la
température des denrées congelées,
pendant le dégivrage, peut réduire leur
durée de conservation.
La quantité de givre sur les parois de
l'appareil augmente si l'humidité
ambiante est élevée et si les aliments
surgelés ne sont pas bien emballés.
7.
dégivrage, puis recueillez toute l'eau dans un
bac.
Une fois le dégivrage terminé, séchez
soigneusement l'intérieur, puis remettez le
bouchon en place.
Mettez l'appareil en marche.
Réglez le thermostat pour obtenir le plus de
froid possible et faites fonctionner l'appareil
pendant deux ou trois heures en utilisant ce
réglage.
Replacez les denrées dans le compartiment.
EN CAS DE NON-UTILISATION PROLONGÉE
Si l'appareil n'est pas utilisé pendant de longues
périodes, prenez les précautions suivantes :
1. Éteignez l'appareil et débranchez-le.
2. Retirez tous les aliments
3. Dégivrez et nettoyez l'appareil et tous les
accessoires.
4. Maintenez le couvercle ouvert pendant toute la
durée de non-utilisation pour éviter la formation
d'odeurs.
Dégivrez le congélateur lorsque l'épaisseur de la
couche de givre est comprise entre 10 et 15 mm.
1. Éteignez l'appareil.
2. Sortez les denrées congelées, enveloppez-les
dans plusieurs feuilles de papier journal et
conservez-les dans un endroit frais.
3. Laissez le couvercle ouvert, retirez le bouchon
de la goulotte d'évacuation de l'eau de
Si, toutefois, vous n'avez pas la
possibilité de débrancher et de vider
l'appareil, faites vérifier régulièrement
le bon de fonctionnement de celui-ci
en tenant compte de sa charge et de
son autonomie de fonctionnement.
DÉPANNAGE
AVERTISSEMENT! Reportez-vous
aux chapitres concernant la sécurité.
EN CAS D'ANOMALIE DE FONCTIONNEMENT
Problème
L'appareil ne fonctionne pas du
tout.
32
Cause probable
Solution
L'appareil est éteint.
Mettez l'appareil en marche.
La fiche du câble d'alimentation n'est pas correctement insérée dans la prise de courant.
Branchez correctement la fiche
du câble d'alimentation dans la
prise de courant.
La prise de courant n'est pas
alimentée.
Branchez l'appareil sur une autre prise de courant. Contactez
un électricien qualifié.
Problème
Cause probable
Solution
L'appareil est bruyant.
L'appareil n'est pas stable.
Assurez-vous de la stabilité de
l'appareil.
Les signaux sonores et visuels
sont activés.
L'appareil a récemment été mis
en marche ou la température à
l'intérieur de l'appareil est toujours trop élevée.
Reportez-vous au chapitre
« Alarme haute température »
et, si le problème persiste,
contactez le service après-vente agréé le plus proche.
Trop de produits à congeler
ont été introduits en même
temps dans l'appareil.
Attendez quelques heures et
vérifiez de nouveau la température.
Le couvercle est resté ouvert
pendant un long moment.
N'ouvrez le couvercle que si
c'est nécessaire.
Le voyant d'alimentation clignote.
Une erreur s'est produite lors
de la mesure de la température
ou l'appareil ne fonctionne pas
correctement.
Contactez le service aprèsvente agréé le plus proche.
Le couvercle ne ferme pas
complètement.
Des emballages d'aliments bloquent le couvercle.
Placez correctement les paquets en vous reportant à l'autocollant dans l'appareil.
Il y a trop de givre.
Éliminez l'excédent de givre.
Les joints du couvercle sont
sales ou collants.
Nettoyez les joints du couvercle.
Le couvercle est difficile à ouvrir.
La valve est bloquée.
Vérifiez la valve.
L'éclairage ne fonctionne pas.
L'éclairage est défectueux.
Reportez-vous au chapitre
« Remplacement de l'ampoule ».
Le compresseur fonctionne en
permanence.
Il y a une erreur dans le réglage
de la température.
Reportez-vous au chapitre
« Fonctionnement ».
Trop de produits à congeler
ont été introduits en même
temps dans l'appareil.
Attendez quelques heures et
vérifiez de nouveau la température.
La température ambiante est
trop élevée.
Reportez-vous au tableau des
classes climatiques de la plaque signalétique.
Les aliments introduits dans
l'appareil étaient trop chauds.
Laissez refroidir les aliments à
température ambiante avant de
les mettre dans l'appareil.
Le couvercle n'est pas correctement fermé.
Vérifiez que le couvercle se
ferme correctement et que le
joint est propre et en bon état.
33
Problème
Il y a trop de givre et de glace.
La température à l'intérieur de
l'appareil est trop basse/
élevée.
Cause probable
Le couvercle n'est pas correctement fermé ou le joint est déformé/sale.
Reportez-vous au chapitre
« Ouverture et fermeture du
couvercle ».
Le bouchon de la gouttière
d'évacuation de l'eau de dégivrage n'est pas bien placé.
Placez correctement le bouchon de la gouttière d'évacuation de l'eau.
Il y a une erreur dans le réglage
de la température.
Reportez-vous au chapitre
« Fonctionnement ».
Le thermostat n'est pas réglé
correctement.
Augmentez/réduisez la température.
Le couvercle n'est pas correctement fermé.
Reportez-vous au chapitre
« Ouverture et fermeture du
couvercle ».
La température des produits
est trop élevée.
Laissez le produit revenir à
température ambiante avant de
le placer dans l'appareil.
Trop de produits ont été introduits simultanément.
Introduisez moins de produits
en même temps.
L'épaisseur de givre est supérieure à 4 - 5 mm.
Dégivrez l'appareil.
Le couvercle a été ouvert trop
souvent.
N'ouvrez le couvercle que si
c'est nécessaire.
Les produits à congeler sont
placés trop près les uns des
autres.
Assurez-vous que de l'air froid
circule dans l'appareil.
SERVICE APRÈS-VENTE
Si, malgré toutes les vérifications ci-dessus, le
problème persiste et une intervention s'avère
nécessaire, contactez le service après-vente agréé
le plus proche.
Pour obtenir un service rapide, il est essentiel qu'au
moment où vous appelez le service après-vente
vous communiquiez le modèle et le numéro de série
de votre appareil. Ce numéro se trouve sur la
plaque signalétique, située sur le côté extérieur
droit de l'appareil.
REMPLACEMENT DE L'ÉCLAIRAGE
L'appareil est équipé d'un éclairage à
LED longue durée.
34
Solution
Il est recommandé d'utiliser
uniquement des pièces détachées
d'origine.
Utilisez des ampoules LED (base E14)
uniquement. La puissance maximale
est indiquée sur la base d'éclairage.
AVERTISSEMENT! Ne retirez pas le
diffuseur au moment du
remplacement. N'utilisez pas le
congélateur si le diffuseur de
l'ampoule n'est pas installé ou est
endommagé.
1. Débranchez la fiche d'alimentation de la prise
secteur.
2. Remplacez l'ampoule défectueuse par une
ampoule neuve de puissance identique,
spécifiquement conçue pour les appareils
électroménagers (la puissance maximale est
indiquée sur le diffuseur).
3. Branchez l'appareil sur le secteur.
4. Ouvrez le couvercle. Vérifiez que l'ampoule
s'allume.
CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
FICHE D'INFORMATIONS PRODUIT
Marque
Zanussi
Modèle
ZFC51400WA 920489282
Catégorie
9. Congélateur coffre
Classe d'efficacité énergétique
A+
Consommation d'énergie annuelle en kWh, calculée sur la
base du résultat obtenu pour 24 heures dans des conditions d’essai normalisées. La consommation d’énergie
réelle dépend des conditions d’utilisation et de l’emplacement de l’appareil.
372
Volume de stockage en litres, Réfrigérateur
-
Volume de stockage en litres, « Étoile »
-
Volume de stockage en litres, zone « Cave »
-
Volume de stockage en litres, « Vin »
-
Volume de stockage en litres, Total
495
Volume de stockage en litres, « Congélateur »
495
Volume de stockage en litres, « Zone fraîcheur »
-
Volume de stockage en litres, « Compartiments de type
autre »
-
Nombre d'étoiles du compartiment congélateur ayant le
volume de stockage le plus élevé (l)
****
Température de conception des « compartiments de type
autre » > 14 °C (°C), le cas échéant
-
« Sans givre » (O/N), Réfrigérateur
-
« Sans givre » (O/N), Congélateur
Non
Autonomie en h
31
« Pouvoir de congélation », exprimé en kg/24 h
22,5
Classe climatique
SN-N-ST-T
35
Température ambiante la plus basse à laquelle l'appareil
est conçu pour être utilisé, en °C
10
Température ambiante la plus haute à laquelle l'appareil
est conçu pour être utilisé, en °C
43
Émissions acoustiques exprimées en dB(A) re 1 pW
45
Appareil intégrable O/N
Non
Cet appareil est destiné uniquement au stockage du vin
O/N
Non
AUTRES CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
Dimensions de l'appareil
Hauteur
876 mm
Largeur
1611 mm
Profondeur
667,5 mm
Tension
230 - 240 V
Fréquence
50 Hz
Les caractéristiques techniques figurent sur la
plaque signalétique située sur le côté intérieur ou
extérieur de l'appareil et sur l'étiquette énergétique.
EN MATIÈRE DE PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT
Recyclez les matériaux portant le symbole
.
Déposez les emballages dans les conteneurs
prévus à cet effet. Contribuez à la protection de
l'environnement et à votre sécurité, recyclez vos
produits électriques et électroniques. Ne jetez pas
36
les appareils portant le symbole avec les ordures
ménagères. Emmenez un tel produit dans votre
centre local de recyclage ou contactez vos services
municipaux.
SICHERHEITSHINWEISE
Lesen Sie vor der Montage und dem Gebrauch des Geräts zuerst
die Bedienungsanleitung. Bei Verletzungen oder Schäden infolge
nicht ordnungsgemäßer Montage oder Verwendung übernimmt
der Hersteller keine Haftung. Bewahren Sie die Anleitung zum
Nachschlagen an einem sicheren und zugänglichen Ort auf.
SICHERHEIT VON KINDERN UND
SCHUTZBEDÜRFTIGEN PERSONEN
•
•
•
•
•
•
Das Gerät kann von Kindern ab 8 Jahren und Personen mit
eingeschränkten physischen, sensorischen oder geistigen
Fähigkeiten oder mit mangelnder Erfahrung und/oder
mangelndem Wissen nur dann verwendet werden, wenn sie
durch eine für ihre Sicherheit zuständige Person beaufsichtigt
werden oder in die sichere Verwendung des Geräts
eingewiesen wurden und die mit dem Gerät verbundenen
Gefahren verstanden haben.
Kinder zwischen 3 und 8 Jahren und Personen mit schweren
Behinderungen oder Mehrfachbehinderung müssen vom Gerät
ferngehalten werden, wenn sie nicht ständig beaufsichtigt
werden.
Halten Sie Kinder unter 3 Jahren vom Gerät fern, wenn sie nicht
ständig beaufsichtigt werden.
Kinder dürfen nicht mit dem Gerät spielen.
Kinder dürfen keine Reinigung und Wartung ohne
Beaufsichtigung durchführen.
Halten Sie sämtliches Verpackungsmaterial von Kindern fern
und entsorgen Sie es auf angemessene Weise.
ALLGEMEINE SICHERHEIT
•
Dieses Gerät ist für die Verwendung im Haushalt und ähnliche
Zwecke vorgesehen, wie z. B.:
– Bauernhöfe, Personalküchenbereiche in Geschäften, Büros
und anderen Arbeitsumfeldern
– Für Gäste in Hotels, Motels, Pensionen und anderen
wohnungsähnlichen Räumlichkeiten
37
•
•
•
•
•
•
•
•
WARNUNG: Achten Sie darauf, dass die Belüftungsöffnungen
im Schrank, um das Gerät und in der Einbaunische nicht
blockiert sind.
WARNUNG: Versuchen Sie nicht, den Abtauvorgang durch
andere als vom Hersteller empfohlene mechanische oder
sonstige Hilfsmittel zu beschleunigen.
WARNUNG: Beschädigen Sie nicht den Kältekreislauf.
WARNUNG: Betreiben Sie in den Lebensmittelfächern des
Geräts keine anderen als die vom Hersteller empfohlenen
Elektrogeräte.
Reinigen Sie das Gerät nicht mit Wasserspray oder Dampf.
Reinigen Sie das Gerät mit einem weichen, feuchten Tuch.
Verwenden Sie ausschließlich Neutralreiniger. Benutzen Sie
keine Scheuermittel, scheuernde Reinigungsschwämmchen,
Lösungsmittel oder Metallgegenstände.
Bewahren Sie in dem Gerät keine explosiven Substanzen, wie
Spraydosen mit entzündlichen Treibgasen auf.
Wenn das Netzkabel beschädigt ist, muss es vom Hersteller,
seinem autorisierten Kundenservice oder einer gleichermaßen
qualifizierten Person ausgetauscht werden, um
Gefahrenquellen zu vermeiden.
SICHERHEITSANWEISUNGEN
MONTAGE
WARNUNG! Die Montage des Geräts
darf nur von einer qualifizierten
Fachkraft durchgeführt werden.
•
•
•
•
•
•
38
Entfernen Sie das gesamte
Verpackungsmaterial.
Montieren Sie ein beschädigtes Gerät nicht und
benutzen Sie es nicht.
Halten Sie sich an die mitgelieferte
Montageanleitung.
Seien Sie beim Umsetzen des Gerätes
vorsichtig, da es sehr schwer ist. Tragen Sie
stets Sicherheitshandschuhe und festes
Schuhwerk.
Stellen Sie sicher, dass die Luft um das Gerät
zirkulieren kann.
Warten Sie nach der Montage oder dem
Wechsel des Türanschlags mindestens 4
Stunden, bevor Sie das Gerät an die
•
•
•
•
•
•
Stromversorgung anschließen. Dies ist
erforderlich, damit das Öl in den Kompressor
zurückfließen kann.
Ziehen Sie den Stecker aus der Steckdose,
bevor Sie am Gerät arbeiten (z.B. Wechsel des
Türanschlags).
Stellen Sie das Gerät nicht in der Nähe von
Heizkörpern, Herden, Backöfen oder
Kochfeldern auf.
Setzen Sie das Gerät nicht dem Regen aus.
Stellen Sie das Gerät nicht dort auf, wo es
direktem Sonnenlicht ausgesetzt sein könnte.
Stellen Sie dieses Gerät nicht in Bereichen auf,
die zu feucht oder kalt sind.
Wenn Sie das Gerät verschieben möchten,
heben Sie es bitte an der Vorderkante an, um
den Fußboden nicht zu verkratzen.
ELEKTRISCHER ANSCHLUSS
WARNUNG! Brand- und
Stromschlaggefahr.
•
•
WARNUNG! Achten Sie bei der
Montage des Geräts darauf, dass das
Netzkabel nicht eingeklemmt oder
beschädigt wird.
WARNUNG! Verwenden Sie keine
Mehrfachsteckdosen oder
Verlängerungskabel.
•
•
•
•
•
•
•
Das Gerät muss geerdet sein.
Stellen Sie sicher, dass die Daten auf dem
Typenschild mit den elektrischen Nennwerten
der Netzspannung übereinstimmen.
Schließen Sie das Gerät nur an eine
ordnungsgemäß installierte
Schutzkontaktsteckdose an.
Achten Sie darauf, elektrische Bauteile (wie
Netzstecker, Netzkabel und Kompressor) nicht
zu beschädigen. Wenden Sie sich an den
autorisierten Kundendienst oder einen Elektriker,
um die elektrischen Bauteile auszutauschen.
Das Netzkabel muss unterhalb des Netzsteckers
verlegt werden.
Stecken Sie den Netzstecker erst nach
Abschluss der Montage in die Steckdose.
Stellen Sie sicher, dass der Netzstecker nach
der Montage noch zugänglich ist.
Ziehen Sie nicht am Netzkabel, wenn Sie das
Gerät von der Stromversorgung trennen
möchten. Ziehen Sie stets am Netzstecker.
•
•
•
•
•
•
•
INNENBELEUCHTUNG
WARNUNG! Stromschlaggefahr.
•
Das Gerät enthält Isobutan (R600a), ein
brennbares Erdgas mit einem hohen Grad an
Umweltverträglichkeit. Achten Sie darauf, den
Kältekreislauf, der Isobutan enthält, nicht zu
beschädigen.
• Nehmen Sie keine technischen Änderungen am
Gerät vor.
• Stellen Sie keine elektrischen Geräte (z. B.
Eisbereiter) in das Gerät, wenn solche Geräte
nicht ausdrücklich vom Hersteller für diesen
Zweck zugelassen sind.
• Wird der Kältekreislauf beschädigt, stellen Sie
bitte sicher, dass es keine Flammen und
Die in diesem Gerät verwendete Lampe ist nur
für Haushaltsgeräte geeignet. Benutzen Sie
diese nicht für die Raumbeleuchtung.
REINIGUNG UND PFLEGE
GEBRAUCH
WARNUNG! Es besteht Verletzungs-,
Verbrennungs-, Stromschlag- oder
Brandgefahr.
Zündquellen im Raum gibt. Belüften Sie den
Raum.
Stellen Sie keine heißen Gegenstände auf die
Kunststoffteile des Geräts.
Legen Sie Erfrischungsgetränke nicht in das
Gefrierfach. Dadurch entsteht Druck auf den
Getränkebehälter.
Bewahren Sie keine entzündbaren Gase und
Flüssigkeiten im Gerät auf.
Laden Sie keine entflammbaren Produkte oder
Gegenstände, die mit entflammbaren Produkten
benetzt sind, in das Gerät und stellen Sie solche
nicht in die Nähe oder auf das Gerät.
Berühren Sie nicht den Kompressor oder den
Kondensator. Sie sind heiß.
Nehmen Sie keine Gegenstände aus dem
Gefrierfach bzw. berühren Sie diese nicht, falls
Ihre Hände nass oder feucht sind.
Frieren Sie aufgetaute Lebensmittel nicht wieder
ein.
Befolgen Sie die Hinweise auf der Verpackung
zur Aufbewahrung tiefgekühlter Lebensmittel.
Wickeln Sie die Lebensmittel in
Lebensmittelkontaktmaterial ein, bevor Sie sie in
das Gefrierfach legen.
WARNUNG! Verletzungsgefahr sowie
Risiko von Schäden am Gerät.
•
•
•
Schalten Sie das Gerät immer aus und ziehen
Sie den Netzstecker aus der Steckdose, bevor
Reinigungsarbeiten durchgeführt werden.
Der Kältekreis des Gerätes enthält
Kohlenwasserstoffe. Das Gerät muss von einer
qualifizierten Fachkraft gewartet und nachgefüllt
werden.
Prüfen Sie regelmäßig den Wasserabfluss des
Geräts und reinigen Sie ihn gegebenenfalls. Bei
verstopftem Wasserabfluss sammelt sich das
Abtauwasser am Boden des Geräts an.
SERVICE
• Wenden Sie sich zur Reparatur des Geräts an
den autorisierten Kundendienst.
• Verwenden Sie ausschließlich
Originalersatzteile.
39
•
ENTSORGUNG
WARNUNG! Verletzungs- und
Erstickungsgefahr.
•
•
•
Trennen Sie das Gerät von der
Stromversorgung.
Schneiden Sie das Netzkabel ab, und entsorgen
Sie es.
Entfernen Sie die Tür, um zu verhindern, dass
sich Kinder oder Haustiere in dem Gerät
einschließen.
•
•
Der Kältekreislauf und die Isolierungsmaterialien
dieses Gerätes sind ozonfreundlich.
Die Isolierung enthält entzündliches Gas. Für
Informationen zur korrekten Entsorgung des
Gerätes wenden Sie sich an Ihre kommunale
Behörde.
Achten Sie darauf, dass die Kühleinheit in der
Nähe des Wärmetauschers nicht beschädigt
wird.
MONTAGE
WARNUNG! Siehe Kapitel
Sicherheitshinweise.
STANDORT
Installieren Sie dieses Gerät in einem trockenen,
gut belüfteten Raum, in dem die
Umgebungstemperatur mit der Klimaklasse
übereinstimmt, die auf dem Typenschild des Geräts
angegeben ist:
Klimaklasse
Umgebungstemperatur
SN
+10 °C bis +32 °C
N
+16 °C bis +32 °C
ST
+16 °C bis +38 °C
T
+16 °C bis +43 °C
Bei einigen Modellen können
Funktionsstörungen auftreten, wenn
sie außerhalb dieses
Temperaturbereichs betrieben werden.
Der ordnungsgemäße Betrieb wird nur
innerhalb des angegebenen
Temperaturbereichs gewährleistet. Bei
Fragen zum Aufstellungsort des
Geräts wenden Sie sich an den
Verkäufer, unseren Kundendienst oder
nächstgelegenen autorisierten
Kundendienst.
40
Der Stecker muss nach der Montage
zugänglich sein.
ELEKTROANSCHLUSS
• Kontrollieren Sie vor der ersten Benutzung des
Geräts, ob die Netzspannung und -frequenz
Ihres Hausanschlusses mit den auf dem
Typenschild angegebenen Anschlusswerten
übereinstimmen.
• Das Gerät muss geerdet sein. Zu diesem Zweck
ist der Netzstecker mit einem Schutzkontakt
ausgestattet. Falls die Steckdose Ihres
Hausanschlusses nicht geerdet sein sollte,
lassen Sie das Gerät gemäß den geltenden
Vorschriften von einem qualifizierten Elektriker
erden.
• Der Hersteller übernimmt keinerlei Haftung bei
Missachtung der vorstehenden
Sicherheitshinweise.
• Das Gerät entspricht den EC-Richtlinien.
ANFORDERUNGEN AN DIE BELÜFTUNG
Hinter dem Gerät muss genug Platz für eine
ausreichende Luftzirkulation sein.
1. Stellen Sie das Gefriergerät in horizontaler
Position auf einen festen Untergrund. Das
Gefriergerät muss mit allen vier Füßen fest auf
dem Boden stehen.
2. Vergewissern Sie sich, dass der Abstand
zwischen dem Gerät und der hinteren Wand 5
cm beträgt.
3. Vergewissern Sie sich, dass der Abstand
zwischen dem Gerät und den Seiten 5 cm
beträgt.
BETRIEB
BEDIENFELD
1
2
1 Temperaturregler
2 Betriebskontrolllampe
3
3 Hochtemperatur-Alarmlampe
1
0
2
7
3
6
4
5
1
0
2
A
3
7
6
A. Temperaturregler
B. Position halbe Beladung
C. Position volle Beladung
B
4
5
C
EINSCHALTEN DES GERÄTS
1. Stecken Sie den Stecker in die Netzsteckdose.
2. Drehen Sie den Temperaturregler auf volle
Beladung und lassen Sie das Gerät 24
Stunden lang in Betrieb, damit die richtige
Temperatur erreicht wird, bevor Sie
Lebensmittel hinein legen. Die
Betriebskontrolllampe leuchtet auf.
3. Stellen Sie den Temperaturregler gemäß der
eingelagerten Menge Lebensmittel ein.
AUSSCHALTEN DES GERÄTS
Drehen Sie den Temperaturregler auf die Position
„0“.
TEMPERATURREGELUNG
Die Temperatur im Gerät wird durch den
Temperaturregler, der sich auf dem Bedienfeld
befindet, geregelt.
Bedienen Sie das Gerät wie folgt:
• um eine niedrigere Temperatur im Inneren des
Gerätes zu erreichen, drehen Sie den
Temperaturregler im Uhrzeigersinn.
• um eine höhere Temperatur im Inneren des
Gerätes zu erreichen, drehen Sie den
Temperaturregler gegen den Uhrzeigersinn.
Wenn kleinere Mengen Lebensmittel eingefroren
werden, ist die Einstellung Halbe Beladung am
besten geeignet. Wenn größere Mengen
Lebensmittel eingefroren werden, ist die Einstellung
Volle Beladung am besten geeignet (siehe
„Einschalten des Geräts“).
Allerdings muss für eine exakte Einstellung
berücksichtigt werden, dass die Temperatur im
Innern des Geräts von verschiedenen Faktoren
abhängt:
• Raumtemperatur
• Häufigkeit der Deckelöffnung
• Menge der eingelagerten Lebensmittel
• Standort des Geräts.
HOCHTEMPERATURALARM
Ein Anstieg der Temperatur im Gefriergerät (zum
Beispiel aufgrund eines Stromausfalls) wird durch
das Leuchten der Alarmleuchte .
Legen Sie während der Alarmphase keine
Lebensmittel in das Gefriergerät.
Sobald die normalen Bedingungen wieder
hergestellt sind, schaltet sich die Alarmleuchte
automatisch aus.
41
TÄGLICHER GEBRAUCH
WARNUNG! Siehe Kapitel
Sicherheitshinweise.
EINFRIEREN FRISCHER LEBENSMITTEL
Der Gefrierraum eignet sich zum Einfrieren von
frischen Lebensmitteln und zum längerfristigen
Lagern von bereits gefrorenen und tiefgefrorenen
Lebensmitteln.
Die maximale Menge an Lebensmitteln, die in 24
Stunden eingefroren werden kann, ist auf dem
Typenschild angegeben (siehe „Technische
Daten“).
Der Gefriervorgang dauert 24 Stunden: Legen Sie
während dieses Zeitraums keine weiteren
einzufrierenden Lebensmittel in das Gerät.
LAGERN VON GEFRORENEN
LEBENSMITTELN
Lassen Sie das Gerät bei der ersten
Inbetriebnahme oder wenn das Gerät einige Zeit
nicht benutzt wurde, mindestens 24 Stunden lang
in Betrieb mit dem Temperaturregler auf volle
Beladung, bevor Sie Gefriergut einlegen.
VORSICHT! Kam es zum Beispiel
durch einen Stromausfall, der länger
dauerte als der in der Tabelle mit den
technischen Daten angegebene Wert
(siehe „Lagerzeit bei Störung“), zu
einem ungewollten Abtauen, dann
müssen die aufgetauten Lebensmittel
sehr rasch verbraucht oder sofort
gekocht und nach dem Abkühlen
erneut eingefroren werden.
GEFRIERKALENDER
Die Symbole zeigen verschiedene Arten gefrorener
Lebensmittel an.
Die Zahlen geben die Lagerzeiten in Monaten für
das entsprechende Gefriergut an. Es hängt von der
Qualität der Lebensmittel und ihrer Behandlung vor
dem Einfrieren ab, ob der obere oder der untere
Wert für die angezeigte Lagerzeit gilt.
LAGERKÖRBE
Hängen Sie die Körbe auf die Oberkante des
Gefriergeräts (A) oder in das Innere des Geräts (B).
Drehen und fixieren Sie die Griffe in diesen beiden
Positionen wie in der Abbildung gezeigt.
A
B
Die folgenden Abbildungen zeigen, wie viele Körbe
in die verschiedenen Gefriergerätemodelle
eingesetzt werden können.
Die Körbe schieben sich dann ineinander.
606
806
946
1061
230
ÖFFNEN UND SCHLIESSEN DES DECKELS
VORSICHT! Ziehen Sie nie mit großer
Kraft am Griff.
Da der Deckel mit einer sehr gut schließenden
Dichtung ausgestattet ist, kann das Gerät direkt
nach dem Schließen nur sehr schwer geöffnet
werden (da sich im Innern ein Vakuum bildet). Bitte
warten Sie in diesem Fall einige Minuten, bis Sie
das Gerät wieder öffnen.
Das Unterdruckventil hilft Ihnen, den Deckel zu
öffnen.
42
1201
1336
1611
Weitere Körbe können Sie bei Ihrem autorisierten
Fachhändler beziehen.
TIPPS UND HINWEISE
WARNUNG! Siehe Kapitel
Sicherheitshinweise.
HINWEISE ZUM EINFRIEREN
Im Folgenden finden Sie wertvolle Tipps für das
optimale Einfrieren von Lebensmitteln:
• Die maximale Menge an Lebensmitteln, die in 24
Stunden eingefroren werden kann, ist auf dem
Typschild angegeben.
• Der Gefriervorgang dauert 24 Stunden. Legen
Sie während dieses Zeitraums keine weiteren
einzufrierenden Lebensmittel in das Gerät.
• Frieren Sie ausschließlich frische und gründlich
gewaschene Lebensmittel von sehr guter
Qualität ein.
• Teilen Sie die Lebensmittel in kleinere Portionen
ein, damit diese schnell und vollständig
gefrieren und Sie später nur die Menge auftauen
müssen, die Sie gerade benötigen.
• Die einzufrierenden Lebensmittelportionen
sollten stets luftdicht in Aluminiumfolie oder in
lebensmittelechte Polythenbeutel verpackt
werden.
• Achten Sie beim Hineinlegen von frischen, noch
ungefrorenen Lebensmitteln darauf, dass sie
keinen Kontakt mit Gefriergut bekommen, da
diese sonst antauen können.
• Weniger fetthaltige Lebensmittel lassen sich
besser lagern als fetthaltigere; Salz führt zu
•
•
einer Verminderung der maximalen
Einlagerungszeit von Lebensmitteln.
Werden Eiswürfel direkt nach der Entnahme aus
dem Gefrierfach verwendet, können sie
Frostbrand auf der Haut verursachen.
Es empfiehlt sich, das Einfrierdatum auf jeder
einzelnen Packung zu notieren, um einen
genauen Überblick über die Lagerzeit zu haben.
HINWEISE ZUR LAGERUNG GEFRORENER
LEBENSMITTEL
So erzielen Sie die besten Ergebnisse mit Ihrem
Gerät:
• Vergewissern Sie sich, dass die gefrorenen
Lebensmittel vom Händler angemessen gelagert
wurden.
• Achten Sie unbedingt darauf, die eingekauften
gefrorenen Lebensmittel in der kürzest
möglichen Zeit in Ihr Gefriergerät zu bringen.
• Öffnen Sie den Deckel nicht zu häufig, und
lassen Sie ihn nicht länger offen als unbedingt
notwendig.
• Aufgetaute Lebensmittel verderben sehr schnell
und eignen sich nicht für ein erneutes Einfrieren.
• Das Haltbarkeitsdatum auf der
Tiefkühlkostverpackung sollte nicht
überschritten werden.
REINIGUNG UND PFLEGE
WARNUNG! Siehe Kapitel
Sicherheitshinweise.
REINIGEN DES INNENRAUMS
Bevor Sie das Gerät in Betrieb nehmen, beseitigen
Sie den typischen Neugeruch am besten durch
Reinigen der Innenteile mit lauwarmem Wasser und
einer neutralen Seife. Sorgfältig nachtrocknen.
VORSICHT! Verwenden Sie keine
chemischen Reinigungsmittel,
Scheuerpulver, chlor- oder ölhaltige
Reinigungsmittel, da diese die
Oberfläche beschädigen.
REGELMÄSSIGE REINIGUNG
VORSICHT! Ziehen Sie vor jeder
Wartungsmaßnahme immer den
Netzstecker aus der Steckdose.
Benutzen Sie zur Reinigung des
Innenraums keinesfalls Putzmittel,
Scheuerpulver, stark parfümierte
Reinigungsmittel oder Wachspolituren.
Bitte achten Sie darauf, das
Kühlsystem nicht zu beschädigen.
Der Kompressorbereich braucht nicht
gereinigt zu werden.
1. Schalten Sie das Gerät aus.
2. Reinigen Sie Gerät und Zubehörteile
regelmäßig mit warmem Wasser und neutraler
Seife.
Wischen Sie vorsichtig die Deckeldichtung ab.
43
3. Trocknen Sie das Gerät vollständig ab.
4. Stecken Sie den Netzstecker in die
Netzsteckdose.
5. Schalten Sie das Gerät ein.
ABTAUEN DES GEFRIERGERÄTS
VORSICHT! Verwenden Sie niemals
scharfe Gegenstände zum Entfernen
von Reif und Eis, da diese das Gerät
beschädigen können. Versuchen Sie
nicht, den Abtauvorgang durch
(andere als vom Hersteller empfohlene
mechanische oder sonstige) Hilfsmittel
zu beschleunigen. Ein
Temperaturanstieg des Gefrierguts
während des Abtauens des Geräts
kann die Lagerzeit dieser Lebensmittel
verkürzen.
Die Reifbildung an den Innenwänden
des Geräts wird durch eine hohe
Luftfeuchtigkeit am Aufstellort und
eine unsachgemäße Verpackung der
Tiefkühlwaren verstärkt.
4. Ist das Geräteinnere vollständig abgetaut,
trocken Sie die nassen Oberflächen gründlich
ab und setzen Sie den Stopfen wieder ein.
5. Schalten Sie das Gerät ein.
6. Drehen Sie den Temperaturregler auf eine
höhere Einstellung, um die maximal mögliche
Kühlung zu erreichen, und lassen Sie das Gerät
zwei bis drei Stunden mit dieser Einstellung
laufen.
7. Legen Sie die ausgelagerten Lebensmittel
wieder in das Fach.
STILLSTANDSZEITEN
Bei längerem Stillstand des Geräts müssen Sie
folgende Vorkehrungen treffen:
1. Schalten Sie das Gerät aus und trennen Sie es
von der Stromversorgung.
2. Entnehmen Sie alle Lebensmittel
3. Tauen Sie das Gerät ab; reinigen Sie den
Innenraum und das gesamte Zubehör.
4. Lassen Sie den Deckel offen, um das
Entstehen unangenehmer Gerüche zu
vermeiden.
Tauen Sie das Gefriergerät ab, wenn die
Reifschicht eine Stärke von etwa 10 bis 15 mm
erreicht hat.
1. Schalten Sie das Gerät aus.
2. Verpacken Sie das gesamte Gefriergut in
mehrere Schichten Zeitungspapier und lagern
Sie es an einem kühlen Ort.
3. Lassen Sie den Deckel offen, ziehen Sie den
Stopfen aus dem Tauwasserablauf und fangen
Sie das Tauwasser in einer Schale auf.
Möchten Sie bei einer längeren
Abwesenheit das Gerät weiterlaufen
lassen, bitten Sie jemanden,
gelegentlich die Temperatur zu prüfen,
damit das Kühlgut bei einem
möglichen Stromausfall nicht im Innern
des Geräts verdirbt.
FEHLERSUCHE
WARNUNG! Siehe Kapitel
Sicherheitshinweise.
WAS TUN, WENN...
44
Störung
Mögliche Ursache
Abhilfe
Das Gerät funktioniert nicht.
Das Gerät ist ausgeschaltet.
Schalten Sie das Gerät ein.
Der Netzstecker wurde nicht
richtig in die Steckdose gesteckt.
Stecken Sie den Netzstecker
korrekt in die Steckdose.
Störung
Mögliche Ursache
Abhilfe
Es liegt keine Spannung an der
Steckdose an.
Schließen Sie das Gerät an eine andere Steckdose an.
Wenden Sie sich an eine
Elektrofachkraft.
Das Gerät erzeugt Geräusche.
Unebenheiten im Boden wurden nicht ausgeglichen.
Kontrollieren Sie, ob das Gerät
stabil steht.
Es wird ein akustisches oder
optisches Alarmsignal ausgelöst.
Das Gerät wurde erst kürzlich
eingeschaltet, oder die Temperatur im Gerät ist zu hoch.
Siehe „Hochtemperaturalarm“.
Wenn das Problem weiterhin
auftritt, wenden Sie sich an die
nächste autorisierte Kundendienststelle.
Es wurden zu große Mengen
an Lebensmitteln gleichzeitig
eingefroren.
Warten Sie einige Stunden
und prüfen Sie dann die Temperatur erneut.
Der Deckel wurde längere Zeit
offen gelassen.
Öffnen Sie den Deckel nur,
wenn es notwendig ist.
Die Betriebs-Kontrolllampe
blinkt.
Beim Messen der Temperatur
ist ein Fehler aufgetreten oder
das Gerät arbeitet nicht ordnungsgemäß.
Wenden Sie sich an die
nächste autorisierte Kundendienststelle.
Der Deckel schließt nicht richtig.
Eingelegte Lebensmittelpackungen verhindern das
Schließen des Deckels.
Ordnen Sie die Lebensmittelpackungen in der richtigen
Weise an; siehe hierzu den
Aufkleber im Gerät.
Zu starke Reif- und Eisbildung.
Entfernen Sie übermäßigen
Reif.
Die Deckeldichtungen sind
verschmutzt oder klebrig.
Reinigen Sie die Deckeldichtungen.
Der Deckel lässt sich nur
schwer öffnen.
Das Ventil ist blockiert.
Überprüfen Sie das Ventil.
Die Lampe funktioniert nicht.
Die Lampe ist defekt.
Siehe hierzu „Austauschen der
Lampe“.
Der Kompressor ist durchgehend in Betrieb.
Die Temperatur ist nicht richtig
eingestellt.
Siehe Kapitel „Betrieb“.
Es wurden zu große Mengen
an Lebensmitteln gleichzeitig
eingefroren.
Warten Sie einige Stunden
und prüfen Sie dann die Temperatur erneut.
Die Raumtemperatur ist zu
hoch.
Siehe Klimaklasse auf dem Typenschild.
In das Gerät eingelegte Lebensmittel waren noch zu
warm.
Lassen Sie die Lebensmittel
vor dem Einlagern auf Raumtemperatur abkühlen.
45
Störung
Zu starke Reif- und Eisbildung.
Die Temperatur im Gerät ist zu
hoch/niedrig.
Mögliche Ursache
Der Deckel ist nicht richtig geschlossen.
Prüfen Sie, ob der Deckel gut
schließt und die Dichtungen
unbeschädigt und sauber sind.
Der Deckel ist nicht richtig geschlossen oder die Dichtung
hat sich verformt/ist verschmutzt.
Siehe „Öffnen und Schließen
des Deckels“.
Der Wasserablaufstopfen sitzt
nicht richtig.
Setzen Sie den Wasserablaufstopfen richtig ein.
Die Temperatur ist nicht richtig
eingestellt.
Siehe Kapitel „Betrieb“.
Der Temperaturregler ist nicht
richtig eingestellt.
Stellen sie eine höhere/niedrigere Temperatur ein.
Der Deckel ist nicht richtig geschlossen.
Siehe „Öffnen und Schließen
des Deckels“.
Die Temperatur der zu kühlenden Lebensmittel ist zu hoch.
Lassen Sie die Lebensmittel
auf Raumtemperatur abkühlen,
bevor Sie sie in das Gerät legen.
Es wurden zu viele Produkte
auf einmal eingelegt.
Legen Sie weniger Produkte
auf einmal ein.
Die Reifschicht ist dicker als 4
- 5 mm.
Tauen Sie das Gerät ab.
Der Deckel wurde zu häufig
geöffnet.
Öffnen Sie den Deckel nur,
wenn es notwendig ist.
Die einzufrierenden Packungen
liegen zu dicht aneinander.
Kaltluftzirkulation im Gerät sicherstellen.
KUNDENDIENST
Wenn Ihr Gerät noch immer nicht korrekt arbeitet,
nachdem Sie die oben genannten Prüfungen
durchgeführt haben, kontaktieren Sie bitte den
nächsten autorisierten Kundendienst.
Bitte geben Sie beim Kundendienst Modell und
Seriennummer Ihres Geräts an. Sie finden diese
Daten entweder auf der Garantiekarte oder auf dem
Typschild außen rechts am Gerät.
AUSTAUSCHEN DER LAMPE
Das Gerät ist mit einer langlebigen
LED-Innenbeleuchtung ausgestattet.
Es wird dringend empfohlen nur
Originalersatzteile zu verwenden.
46
Abhilfe
Verwenden Sie nur LED-Lampen (E14
Fassung). Die maximale Leistung ist
auf der Lampe angegeben.
WARNUNG! Nehmen Sie die
Lampenabdeckung zum Austausch
nicht ab. Benutzen Sie das
Gefriergerät nicht, wenn die
Lampenabdeckung beschädigt ist
oder fehlt.
1. Ziehen Sie den Netzstecker aus der
Netzsteckdose.
2. Ersetzen Sie die alte Lampe durch eine Lampe
mit der gleichen Leistung (die maximal erlaubte
Leistung steht auf der Lampenabdeckung), die
speziell für Haushaltsgeräte vorgesehen ist.
3. Stecken Sie den Netzstecker in die
Netzsteckdose.
4. Öffnen Sie den Deckel. Prüfen Sie, ob die
Lampe aufleuchtet.
TECHNISCHE DATEN
PRODUKTDATENBLATT
Warenzeichen
Zanussi
Modellkennung
ZFC51400WA 920489282
Kategorie
9. Gefriertruhe
Energieeffizienzklasse
A+
Energieverbrauch in kWh/Jahr, auf der Grundlage von Ergebnissen der Normprüfung über 24 Stunden. Der tatsächliche Verbrauch hängt von der Nutzung und vom
Standort des Geräts ab
372
Nutzinhalt in Liter, Kühlgerät
-
Nutzinhalt in Liter, Star
-
Nutzinhalt in Liter, Kellerzone
-
Nutzinhalt in Liter, Wein
-
Nutzinhalt in Liter, Total
495
Nutzinhalt in Liter, Gefrierschrank,
495
Nutzinhalt in Liter, Kühler
-
Nutzinhalt in Liter, andere Lagerfächer
-
Sternebewertung des Gefrierfachs mit dem höchsten Lagerraum in Liter
****
Auslegungstemperatur der anderen Fächer > 14 °C (°C),
falls vorhanden
-
Frostfrei (J/N), Kühlgerät
-
Frostfrei (J/N), Gefrierschrank
Nein
Stromausfallsicherung in Stunden Std.
31
Gefriervermögen in kg/24 Stunden
22,5
Klimaklasse
SN-N-ST-T
Niedrigste Temperature, bei der das Gerät zur Verwendung bestimmt ist, in °C
10
47
Höchste Temperature, bei der das Gerät zur Verwendung
bestimmt ist, in °C
43
Luftschallemissionen in db(A) re1 pW
45
Einbaugerät (J/N)
Nein
Dieses Gerät ist ausschließlich zur Lagerung von Wein
bestimmt (J/N)
Nein
ZUSÄTZLICHE TECHNISCHE DATEN
Abmessungen des Geräts
Höhe
876 mm
Breite
1611 mm
Tiefe
667,5 mm
Spannung
230 - 240 V
Frequenz
50 Hz
Die technischen Daten befinden sich auf dem
Typenschild auf der Innen- oder Außenseite des
Geräts sowie auf dem Energielabel.
UMWELTTIPPS
mit diesem Symbol nicht mit dem Hausmüll.
Bringen Sie das Gerät zu Ihrer örtlichen
Sammelstelle oder wenden Sie sich an Ihr
Gemeindeamt.
Recyceln Sie Materialien mit dem Symbol
.
Entsorgen Sie die Verpackung in den
entsprechenden Recyclingbehältern. Recyceln Sie
zum Umwelt- und Gesundheitsschutz elektrische
und elektronische Geräte. Entsorgen Sie Geräte
48
*
49
50
51
804181993-A-392019
WWW.ZANUSSI.COM/SHOP
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement