ZANUSSI ZRX51101WA User Manual

ZANUSSI ZRX51101WA User Manual
NL
EN
FR
DE
Gebruikershandleiding 2
User Manual
12
Notice d’utilisation
22
Benutzerhandbuch
33
USER
MANUAL
Koelkast
Refrigerator
Réfrigérateur
Kühlschrank
ZRX51100WA
ZRX51101WA
ZANUSSI
Inhoud
Veiligheidsinformatie ������������������������������� 2
Veiligheidsvoorschriften �������������������������� 3
Bediening ������������������������������������������������ 4
Tips en advies����������������������������������������� 5
Het eerste gebruik����������������������������������� 5
Dagelijks gebruik������������������������������������� 5
Onderhoud en reiniging �������������������������� 6
Problemen oplossen�������������������������������� 7
Installatie������������������������������������������������� 9
Technische informatie�����������������������������11
Wijzigingen voorbehouden.
Veiligheidsinformatie
Lees zorgvuldig de meegeleverde instructies voor installatie en
gebruik van het apparaat. De fabrikant is niet verantwoordelijk
voor letsel en schade veroorzaakt door een
foutieve installatie. Bewaar de instructies van het apparaat
voor toekomstig gebruik.
Veiligheid van kinderen en kwetsbare mensen
• Dit apparaat kan worden gebruikt door kinderen van 8 jaar en
ouder en door mensen met beperkte lichamelijke, zintuiglijke
of verstandelijke vermogens of een gebrek aan ervaring en
kennis, indien zij onder toezicht staan of instructies hebben
gekregen over het veilig gebruiken van het apparaat en indien
zij de eventuele gevaren begrijpen.
• Dit apparaat mag worden gebruikt door kinderen tussen
de 3 en 8 jaar oud en personen met zware en complexe
beperkingen, indien ze duidelijk zijn geïnstrueerd.
• Houd kinderen jonger dan 3 jaar uit de buurt of onder
permanent toezicht.
• Laat kinderen niet met het apparaat spelen.
• Kinderen mogen zonder toezicht geen reinigingsen onderhoudswerkzaamheden aan het apparaat uitvoeren.
• Houd alle verpakking uit de buurt van kinderen en gooi het
op passende wijze weg.
Algemene veiligheid
• Dit apparaat is bedoeld voor huishoudelijk gebruik of
gelijksoortige toepassingen zoals:
––Boerderijen, personeelskeukens in winkels, kantoren
of andere werkomgevingen
––Door gasten in hotels, motels, bed&breakfasts en andere
woonomgevingen
2
www.zanussi.com
• WAARSCHUWING: Houd de ventilatieopeningen altijd
vrij van obstructies; dit geldt zowel voor losstaande als
ingebouwde modellen.
• WAARSCHUWING: Gebruik geen mechanische of andere
middelen om het ontdooiproces te versnellen, behalve die
middelen die door de fabrikant zijn aanbevolen.
• WAARSCHUWING: Let op dat u het koelcircuit niet beschadigt.
• WAARSCHUWING: Gebruik geen elektrische apparaten in de
koelkast, tenzij deze door de fabrikant worden aanbevolen.
• Gebruik geen waterstralen of stoom om het apparaat te reinigen.
• Reinig het apparaat met een vochtige zachte doek.
Gebruik alleen neutrale reinigingsmiddelen. Gebruik geen
schuurmiddelen, schuursponsjes, oplosmiddelen of metalen
voorwerpen.
• Bewaar geen explosieve substanties zoals spuitbussen
met drijfgas in dit apparaat.
• Indien het netsnoer beschadigd is, moet het worden
vervangen door de fabrikant, zijn service agent of dergelijk
gekwalificeerd persoon om gevaar te voorkomen.
• Gebruik alleen drinkwater indien het apparaat is voorzien
van een ijsmaker of een waterdispenser.
• Sluit het apparaat alleen aan op de drinkwatervoorziening.
• De waterdruk (minimaal en maximaal) moet liggen tussen
1 bar (0,1 MPa) en 10 bar (1 MPa).
Veiligheidsvoorschriften
Installatie
•
•
•
•
•
•
•
WAARSCHUWING:
Alleen een erkende installatietechnicus
mag het apparaat installeren.
Verwijder alle verpakkingsmaterialen.
Installeer en gebruik geen beschadigd
apparaat.
Volg de installatie-instructies op die zijn
meegeleverd met het apparaat.
Wees voorzichtig met het verplaatsen
van het apparaat, het is zwaar. Draag altijd
veiligheidshandschoenen.
Zorg ervoor dat rond het apparaat lucht
kan circuleren.
Wacht ten minste 4 uur alvorens het apparaat
aan de netstroom aan te sluiten. Hierdoor
kan de olie terug in de compressor stromen.
Installeer het apparaat niet in de nabijheid
van radiators, fornuizen, ovens of kookplaten.
www.zanussi.com
• De achterzijde van het apparaat moet tegen
de muur worden geplaatst.
• Installeer het apparaat niet op een plaats
met direct zonlicht.
• Gebruik dit apparaat niet in ruimtes die te
vochtig of te koud zijn, zoals bijgebouwen,
garages of wijnkelders.
Aansluiting aan het elektriciteitsnet
WAARSCHUWING:
Gevaar voor brand en elektrische
schokken.
WAARSCHUWING:
Zorg er bij het plaatsen van het apparaat
voor dat het stroomsnoer niet klem zit of
wordt beschadigd.
WAARSCHUWING:
Gebruik geen meerwegstekkers
en verlengsnoeren.
3
• Dit apparaat moet zijn geaard.
• Alle elektrische aansluitingen moeten door
een gediplomeerd elektromonteur worden
gemaakt.
• Controleer of de elektrische informatie
op het typeplaatje overeenkomt met de
stroomvoorziening. Zo niet, neem dan contact
op met een elektromonteur.
• Gebruik altijd een juist geïnstalleerd
schokbestendig stopcontact.
• Gebruik geen meerwegstekkers
en verlengsnoeren.
• Zorg dat u de elektrische onderdelen
(hoofdstekker, kabel, compressor)
niet beschadigt. Neem contact met
de Servicedienst of een elektrotechnicus
om de elektrische onderdelen te wijzigen.
• De stroomkabel moet lager blijven dan het
niveau van de stopcontact.
• Steek de stekker pas in het stopcontact als
de installatie is voltooid. Zorg ervoor dat het
netsnoer na installatie bereikbaar is.
• Trek niet aan het netsnoer om het apparaat
los te koppelen. Trek altijd aan de stekker.
Gebruik van het apparaat
AARSCHUWING:
W
Gevaar op letsel, brandwonden
of elektrische schokken.
Het apparaat bevat een ontvlambaar
gas, isobutaan (R600a), een aardgas
dat milieuvriendelijk is. Wees voorzichtig
om geen schade te veroorzaken aan het
koelcircuit dat isobutaan bevat.
• De specificatie van dit apparaat niet wijzigen.
• Plaats geen elektrische apparaten (bijv.
ijsmachines) in het apparaat tenzij uitdrukkelijk
geschikt verklaard door de fabrikant.
• Als er schade aan het koelcircuit optreedt,
zorg er dan voor dat er zich geen vlammen
en andere ontstekingsbronnen in de kamer
bevinden. Ventileer de kamer goed.
• Zet geen hete items op de
kunststofonderdelen van het apparaat.
• Bewaar geen ontvlambare gassen en
vloeistoffen in het apparaat.
• Plaats geen ontvlambare producten of
gerechten die vochtig zijn gemaakt met
ontvlambare producten in, bij of op het
apparaat.
• Raak de compressor of condensator niet aan.
Ze zijn heet.
Binnenverlichting
WAARSCHUWING:
Gevaar voor elektrische schokken.
• De soort lamp die in dit apparaat
gebruikt wordt, is uitsluitend geschikt
voor huishoudelijke apparaten. Gebruik
deze niet voor verlichting in huis.
Onderhoud en reiniging
WAARSCHUWING:
Gevaar voor letsel of schade aan
het apparaat.
• Schakel het apparaat uit en trek
de stekker uit het stopcontact voordat
u onderhoudshandelingen verricht.
• Het koelcircuit van dit apparaat bevat
koolwaterstoffen. Enkel bevoegde personen
mogen de eenheid onderhouden en herladen.
• Controleer regelmatig de afvoer van het
apparaat en reinig het indien nodig. Indien
de afvoer verstopt is, zal er water op
de bodem van het apparaat liggen.
Afvalverwerking
•
•
•
•
•
•
WAARSCHUWING:
Gevaar voor letsel of verstikking.
Haal de stekker uit het stopcontact.
Snijd het netsnoer van het apparaat
af en gooi dit weg.
Verwijder de deur om te voorkomen dat
kinderen en huisdieren opgesloten raken
in het apparaat.
Het koelcircuit en de isolatiematerialen
van dit apparaat zijn ozonvriendelijk.
Het isolatieschuim bevat ontvlambare
gassen. Neem contact met uw plaatselijke
overheid voor informatie m.b.t. correcte
afvalverwerking van het apparaat.
Veroorzaak geen schade aan het deel
van de koeleenheid dat zich naast de
warmtewisselaar bevindt.
Bediening
Inschakelen
Uitschakelen
Steek de stekker in het stopcontact.
Draai de thermostaatknop op de stand "0"
om het apparaat uit te schakelen.
Draai de thermostaatknop naar rechts op een
gemiddelde stand.
4
www.zanussi.com
Temperatuurregeling
De temperatuur wordt automatisch geregeld.
geregeld.
Ga als volgt te werk om het apparaat in werking
te stellen:
• Draai de thermostaatknop op een lagere
stand om de minimale koude te verkrijgen.
• Draai de thermostaatknop op een hogere
stand om de maximale koude te verkrijgen.
In de ijsmaker kan een temperatuur
van -2 ºC of lager worden bereikt als
de thermostaatknop in overeenstemming
met de volgende tabel wordt ingesteld:
Omgevingstemperatuur
Temperatuur
instelling
+10ºC tot +25ºC
1-2
+25ºC tot +32ºC
2-3
+32ºC tot +38ºC
3-5
+38ºC tot +43ºC
6
De exacte instelling moet echter worden
gekozen rekening houdend met het feit dat de
temperatuur in het apparaat afhankelijk is van:
• Omgevingstemperatuur.
• Hoe vaak de deur wordt geopend.
• De hoeveelheid voedsel die wordt bewaard.
• De plaats van het apparaat.
Als de omgevingstemperatuur hoog is
of als het apparaat volledig gevuld is
en de thermostaatknop op de koudste
instelling staat, kan het apparaat continu
werken, waardoor er ijs op de achterwand
gevormd wordt. In dat geval moet de
knop op een hogere temperatuur gezet
worden om automatische ontdooiing
mogelijk te maken en zodoende het
energieverbruik te beperken.
Het eerste gebruik
De binnenkant schoonmaken
Voordat u het apparaat voor de eerste keer
gebruikt, wast u de binnenkant en de interne
accessoires met lauwwarm water en een beetje
neutrale zeep om de typische geur van een nieuw
product weg te nemen. Droog daarna grondig af.
VOORZICHTIG!
Gebruik geen afwasmiddel of
schurende poeders, aangezien
deze deafwerking beschadigen.
Dagelijks gebruik
WAARSCHUWING:
Raadpleeg de hoofdstukken Veiligheid.
De ijsmaker gebruiken
Dit apparaat is uitgerust met een ijsmaker.
In de ijsmaker kan een temperatuur van
-2 ºC of lager worden bereikt, afhankelijk
van de instelling van de thermostaatknop.
Dit compartiment is geschikt om ijsblokjes
te maken en te bewaren. (Het benodigde
ijsblokbakje kunt u kopen in een
gescpecialiseerde winkel.)
Gebruik geen metalen voorwerpen
om het ijsblokbakje uit de vriezer
te verwijderen.
Tips en advies
Normale bedrijfsgeluiden:
De volgende geluiden zijn normaal tijdens het
gebruik:
• Een zacht gorgelend en borrelend geluid als
het koelmiddel door leidingen wordt gepompt.
www.zanussi.com
• Een zoemend en kloppend geluid van
de compressor als het koelmiddel wordt
rondgepompt.
• Een plotseling krakend geluid uit de
binnenkant van het apparaat veroorzaakt
door thermische uitzetting (een natuurlijk
en ongevaarlijk natuurkundig fenomeen).
5
• Een vaag klikgeluid van de temperatuurregelaar
wanneer de compressor in en uitschakelt.
Tips voor energiebesparing
• De deur niet vaker openen of open laten
staan dan strikt noodzakelijk.
• Als de omgevingstemperatuur hoog is, de
thermostaatknop op een lage temperatuur
staat en het apparaat volledig gevuld is, kan
de compressor continu aan staan waardoor er
ijs op de verdamper ontstaat. Als dit gebeurt,
zet u de thermostaatknop naar een warmere
instelling om de koelkast automatisch te
laten ontdooien en zo elektriciteitsverbruik
te besparen.
• Verwijder indien aangebracht de
koelelementen niet uit de vriesmand.
Tips voor het koelen van vers voedsel
Om de beste prestatie te verkrijgen:
• Zet geen warm voedsel of verdampende
vloeistoffen in de koelkast.
• Dek het voedsel af of verpak het, in het
bijzonder als het een sterke geur heeft.
• Plaats het voedsel zodanig dat de lucht
er vrij omheen kan circuleren.
Tips voor het koelen
Nuttige tips:
• Vlees (alle soorten): in plastic zakken
verpakken en op het glazen legplateau
leggen, boven de groentelade.
• Bewaar het, voor de veiligheid, slechts een
of maximaal twee dagen op deze manier.
• Gekookt voedsel, koude schotels, enz:
deze moeten afgedekt worden en mogen
op willekeurig plateau gezet worden.
• Fruit en groente: deze moeten zorgvuldig
schoongemaakt worden en in de speciaal
daarvoor bedoelde lade(n) geplaatst worden.
• Boter en kaas: dit moet in speciale luchtdichte
bakjes gelegd of in aluminiumfolie of plastic
zakjes gewikkeld worden om zoveel mogelijk
lucht in te sluiten.
• Flessen: deze hebben een dop nodig en
moeten op het plankje van de deur worden
bewaard.
• Bananen, aardappelen, uien en knoflook,
indien niet verpakt, mogen niet in de koelkast
bewaard worden.
Onderhoud en reiniging
WAARSCHUWING:
Raadpleeg de hoofdstukken Veiligheid.
Algemene waarschuwingen
VOORZICHTIG!
Voordat u welke onderhoudshandeling
dan ook verricht, de stekker uit het
stopcontact trekken.
Dit apparaat bevat koolwaterstoffen in
de koeleenheid. Onderhoud en herladen
mag alleen uitgevoerd worden door
bevoegde technici.
De accvessoires en onderdelen van
het apparaat zijn niet geschikt om in de
vaatwasmachine te worden gewassen.
Periodieke reiniging
VOORZICHTIG!
Trek niet aan leidingen en/of kabels aan
de binnenkant van de kast en verplaats
of beschadig ze niet.
6
VOORZICHTIG!
Zorg ervoor dat u het koelsysteem
niet beschadigt. Til de voorkant van de
koelkast op als u hem wilt verplaatsen,
om krassen op de vloer te voorkomen.
Het apparaat moet regelmatig worden
schoongemaakt:
1. Maak de binnenkant en de accessoires
schoon met lauw water en wat neutrale zeep.
2. Controleer de afdichtingen regelmatig en
wrijf ze schoon om u ervan te verzekeren
dat ze schoon en vrij van restjes zijn.
3. Spoel ze af en maak ze grondig droog.
4. Maak indien toegankelijk de condensor
en de compressor aan de achterkant
van het apparaat schoon met een borstel.
Deze handeling zal de prestatie van het
apparaat verbeteren en het elektriciteitsverbruik
verminderen.
De ijsmaker reinigen
VOORZICHTIG!
Gebruik geen reinigingsmiddelen
of schurende pasta.
www.zanussi.com
Reinig indien nodig de oppervlakken van
de dispenser en ijscontainer die toegankelijk zijn
van buitenaf, alleen met een zachte doek en
warm water.
Zorg ervoor dat het ijsreservoir helemaal droog
is voordat u het weer terugplaatst.
Het ijsbereidingscompartiment
ontdooien
VOORZICHTIG!
Gebruik nooit scherpe metalen
hulpmiddelen om de rijp van de
verdamper te krabben, deze zou
beschadigd kunnen raken. Gebruik
geen mechanische of andere middelen
om het ontdooiproces te versnellen,
behalve die middelen die door de
fabrikant zijn aanbevolen.
Een zekere hoeveelheid rijp zal zich altijd
vormen rond het bovenste vak.
Een dikke laag rijp of ijs heeft een isolerend
effect, waardoor de koelprestatie verminderd
wordt aangezien de temperatuur in de
koelkamers stijgt en het energieverbruik
toeneemt.
3. Laat de deur van het apparaat en de
ijsmaker open staan. Ontdooien duurt
meestal een paar uur.
4. Als u klaar bent, giet u het verzamelde
dooiwater uit de bak en veegt u de
oppervlakken droog.
5. Steek de stekker weer in het stopcontact
en draai de thermostaatknop naar de
gemiddelde stand.
6. Leg het voedsel terug.
Periodes dat het apparaat niet
gebruikt wordt
Als het apparaat gedurende lange
Periodes niet gebruikt wordt, dient u de
volgende voorzorgsmaatregelen te treffen:
1. De ijsmaker uitzetten.
2. Draai de waterkraan dicht.
3. Het ijsreservoir legen.
4. Trek de stekker uit het stopcontact.
5. Verwijder al het voedsel.
6. Laat de deur/deuren open staan om
onaangename luchtjes te voorkomen.
Als de ijsmaker weer start, gebruik dan geen
ijs dat op de eerste dag is geproduceerd om
zeker te weten dat u een verse smaak heeft.
Ontdooi de vriezer wanneer de rijplaag
een dikte van ongeveer 3-5 mm bereikt.
1. Schakel het apparaat uit en trek de stekker
uit het stopcontact.
2. Leeg het ijsvak.
WAARSCHUWING:
Als uw apparaat aan blijft staan, vraag
dan iemand om het zo nu en dan te
controleren, om te voorkomen dat
het bewaarde voedsel bederft als
de stroom uitvalt.
Problemen oplossen
WAARSCHUWING:
Raadpleeg de hoofdstukken Veiligheid.
Wat moet ik doen als...
Probleem
Mogelijke oorzaak
Oplossing
Het apparaat werkt niet.
Het apparaat is
uitgeschakeld.
Zet het apparaat aan.
De stekker zit niet goed
in het stopcontact.
Sluit de stekker aan op het
stopcontact.
Er staat geen spanning
op het stopcontact.
Sluit een ander elektrisch
apparaat op het stopcontact
aan. Neem contact op met een
gekwalificeerd elektricien.
www.zanussi.com
7
Probleem
Mogelijke oorzaak
Oplossing
Het lampje brandt niet.
Het lampje staat in stand-by.
Sluit en open de deur.
Het lampje is stuk.
Zie ‘Het lampje vervangen’.
Het apparaat maakt lawaai.
Het apparaat is niet stevig
en stabiel geplaatst.
Controleer of het apparaat
stabiel staat.
De compressor werkt
continu.
Temperatuur incorrect
ingesteld.
Raadpleeg het hoofdstuk
‘Bediening’.
Veel in te vriezen producten
op hetzelfde moment
geplaatst.
Wacht een paar uur en
controleer dan nogmaals
de temperatuur.
De omgevingstemperatuur
is te hoog.
Raadpleeg de klimaatsklasse
op het typeplaatje.
Het voedsel dat in het
apparaat werd geplaatst,
was te warm.
Laat voedselproducten afkoelen
tot kamertemperatuur voordat
u ze opslaat.
De deur is niet goed
gesloten.
Zie "De deur sluiten".
De deur is niet correct
gesloten of de deurpakking
is vervormd/vies.
Zie "De deur sluiten".
De waterafvoer bevindt zich
niet op de juiste plaats.
Plaats de plug van de
waterafvoer op de juiste manier.
De producten zijn niet op
de juiste wijze verpakt.
Pak de producten beter in.
Temperatuur incorrect
ingesteld.
Raadpleeg het hoofdstuk
‘Bediening’.
De waterafvoer is verstopt.
Reinig de waterafvoer.
Producten verhinderen
dat het water in de
wateropvangbak loopt.
Zorg dat de voedselproducten
de achterplaat niet raken.
De deur is verkeerd uitgelijnd of
komt tegen het ventilatierooster
aan.
Het apparaat staat niet
waterpas.
Zie ‘Waterpas zetten’.
De temperatuur in het apparaat
is te laag/hoog
De temperatuurknop is niet
goed ingesteld.
Stel een hogere/lagere
temperatuur in.
De deur is niet goed
gesloten.
Zie "De deur sluiten".
De temperatuur
van de voedingsproducten
is te hoog.
Laat de temperatuur van het
voedselproduct dalen naar
de kamertemperatuur voordat
u ze opslaat.
Er is te veel vorst en ijs.
Er loopt water in de koelkast.
8
www.zanussi.com
Probleem
Mogelijke oorzaak
Oplossing
Veel producten worden
op hetzelfde moment
opgeslagen.
Bewaar minder voedselproducten
op hetzelfde moment.
De dikte van de rijp is meer
dan 4-5 mm.
Ontdooi het apparaat.
De deur is te vaak
geopend.
Open de deur alleen als het
nodig is.
Er is geen koude
luchtcirculatie in het
apparaat aanwezig.
Zorg ervoor dat er
koudeluchtcirculatie
in het apparaat is.
De deur sluiten
1. De afdichtingen van de deur schoonmaken.
2. De deur afstellen, indien nodig. Raadpleeg
“Installatie”.
3. Vervang, indien nodig, de defecte
deurafdichtingen. Naam contact op met het
Service Center.
Installatie
WAARSCHUWING:
Raadpleeg de hoofdstukken Veiligheid.
Plaatsing
Het apparaat moet geïnstalleerd worden op een
droge, goed geventileerde plaats binnen waar
de omgevingstemperatuur overeenkomt met de
klimaatklasse die vermeld is op het typeplaatje
van het apparaat:
Klimaat
klasse
Omgevingstemperatuur
SN
+10ºC tot +32ºC
N
+16ºC tot +32ºC
ST
+16ºC tot +38ºC
T
+16ºC tot +43ºC
Voor sommige typen of modellen
kunnen zich enige functionele
problemen voordoen als ze worden
gebruikt buiten dit bereik. De juiste
werking van het apparaat kan
enkel gegarandeerd worden als het
opgegeven temperatuurbereik wordt
www.zanussi.com
gerespecteerd. Als u vragen hebt
m.b.t. de montagelocatie van het
apparaat, raadpleeg dan de dealer,
uw klantenservice of de dichtstbijzijnde
technische dienst
Locatie
WAARSCHUWING:
De stroomtoevoer aan het apparaat moet
verbroken kunnen worden; de stekker
moet daarom na de installatie gemakkelijk
toegankelijk zijn na de installatie.
Het apparaat moet ver van hittebronnen, zoals
radiatoren, boilers, direct zonlicht enz., vandaan
worden geïnstalleerd. Zorg er voor dat lucht
vrij kan circuleren aan de achterkant van het
keukenkastje. Als het apparaat onder een
wandkast wordt geplaatst, moet de minimale
afstand tussen de bovenkant van de kast en
de wandkast ten minste 100 mm bedragen
om optimale prestaties te garanderen.
9
haal deze niet uit het scharnier).
Verwijder de deur.
1
Voor de beste prestatie kunt u het apparaat
echter beter niet onder een wandkast zetten.
De afstelbare voetjes aan de onderkant van
het apparaat garanderen een nauwkeurig
horizontale uitlijning.
Het is raadzaam dat er 75 mm is tussen
de achterkant van de koelkast en de muur,
aan beide zijden ten minste 100 mm ruimte,
een hoogte van meer dan 100 mm vanaf de
bovenkant en een vrije ruimte vooraan om
de deuren 160° te openen
Omkeerbaarheid van de deur
WAARSCHUWING:
Voordat werkzaamheden worden
uitgevoerd, moet u zich ervan verzekeren
dat de stekker uit het stopcontact is
getrokken.
VOORZICHTIG!
Om de volgende bewerkingen uit te
voeren, raden we aan dit samen met een
ander persoon te doen die de deuren van
het apparaat stevig vasthoudt tijdens de
werken.
1. Verwijder de afdekking van het bovenste
scharnier.
2. Draai de 2 bevestigingsschroeven los en
verwijder het scharnier van het apparaat.
1
2
4
3
5. Verwijder vervolgens de linkervoet zoals
weergegeven op de afbeelding.
6. Bevestig het deurscharnier (de bijbehorende
voet) aan de tegenoverliggende kant en
dan de andere losgemaakte voet op de
vorige plek van het deurscharnier, zoals
weergegeven op de afbeelding.
Zorg ervoor dat de schroeven in de juiste
gaten zitten zoals getoond op de afbeelding.
De rand van het scharnier is evenwijdig aan
de zijkant van de kast.
Zorg dat u de onderste voetonder het
deurscharnier plaatst. De onderste voet
is herkenbaar aan de 4 ribben aan het
buiten-oppervlak.
7. Bevestig de deur op de onderste
scharnierpen.
8. Voor het bevestigen van het bovenste
deurscharnier verwijdert u de plastic pluggen
voorzichtig en brengt u ze aan in de gaten
die door de bevestigingsschroeven van het
scharnier zijn achtergelaten.
9. Plaats het bovenscharnier terug met behulp
van de 2 bevestigingsschroeven, waarbij
u ervoor zorgt dat de rand van de deur
parallel loopt met de zijkant van de kast.
10. Breng de afdekking van het scharnier
weer aan.
11. Plaats de hendel en de plastic pluggen
op de tegenoverliggende zijde.
1
3. Verwijder de deur.
4. Schroef de twee schroeven los waarmee
het onderste deurscharnier is bevestigd
(er zit een voetbevestiging op het scharnier,
10
2
1
2
3
www.zanussi.com
WAARSCHUWING:
Zet het apparaat op zijn plaats, zet het
waterpas, wacht minstens vier uur en
steek dan de stekker in het stopcontact.
Voer een eindcontrole uit en verzeker
u ervan dat:
• alle schroeven zijn aangedraaid.
• De magnetische afdichtstrip vast zit
aan de kast.
• De deur goed open en dicht gaat.
Als de omgevingstemperatuur laag is (bijv. in
de winter), kan het zijn dat het deurrubber niet
precies op de kast past. Wacht in dat geval
tot de afdichting zich op een natuurlijke wijze
zet. Als u bovenstaande handelingen liever
niet zelf uitvoert, neem dan contact op met de
dichtstbijzijnde klantenservice. Een vakman
van de klantenservice zal de draairichting van
de deuren op uw kosten veranderen.
Aansluiting aan het elektriciteitsnet
• Zorg er vóór het aansluiten voor dat het
voltage en de frequentie op het typeplaatje
overeenkomen met de stroomtoevoer in uw
huis.
• Dit apparaat moet zijn geaard.
De netsnoerstekker is voorzien van een
contact voor dit doel. Als het stopcontact niet
geaard is, sluit het apparaat dan aan op een
afzonderlijk aardepunt, in overeenstemming
met de geldende regels. Raadpleeg hiervoor
een gekwalificeerd elektricien.
• De fabrikant kan niet aansprakelijk gesteld
worden als bovenstaande veiligheidsvoorschriften
niet opgevolgd worden.
• Dit apparaat voldoet aan de EEG-richtlijnen.
Technische informatie
Technische gegevens
Hoogte
mm
510
Breedte
mm
439
Diepte
mm
532
Spanning
Volt
220-240
Frequentie
Hz
50
De technische informatie bevindt zich op het
typeplaatje, aan de buiten - of binnenkant van het
apparaat en niet het energielabel.
MILIEUBESCHERMING
Recycle de materialen met het symbool
.
Gooi de verpakking in een geschikte verzamelcontainer om het te recyclen. Help het milieu en
menselijke gezondheid te beschermen en recycle
het afval van elektrische apparaten.
Gooi apparaten gemarkeerd met het symbool
niet weg met het huishoudelijk afval. Breng het
product naar het milieustation bij u in de buurt of
neem contact op met de gemeente.
www.zanussi.com
11
Contents
Safety information ��������������������������������� 12
Safety Instructions �������������������������������� 13
Operation����������������������������������������������� 14
Hints and tips����������������������������������������� 15
First use������������������������������������������������� 15
Daily use������������������������������������������������ 15
Care and cleaning �������������������������������� 16
Troubleshooting������������������������������������� 17
Installation��������������������������������������������� 19
Technical information����������������������������� 21
Subject to change without notice.
Safety information
Before the installation and use of the appliance, carefully read
the supplied instructions. The manufacturer is not responsible
if an incorrect installation and use causes injuries and
damages. Always keep the instructions with the appliance for
future reference.
Children and vulnerable people safety
• This appliance can be used by children aged from 8 years
and above and persons with reduced physical, sensory or
mental capabilities or lack of experience and knowledge if
they have been given supervision or instruction concerning
the use of the appliance in a safe way and understand the
hazards involved.
• This appliance may be used by children between 3 and 8
years of age and persons with very extensive and complex
disabilities, if they have been properly instructed.
• Children of less than 3 years of age should be kept away
unless continuously supervised.
• Do not let children play with the appliance.
• Children shall not carry out cleaning and user maintenance
of the appliance without supervision.
• Keep all packaging away from children and dispose of it
appropriately.
General Safety
• This appliance is intended to be used in household and similar applications such as:
––Farm houses; staff kitchen areas in shops, offices and other
working environments
––By clients in hotels, motels, bed and breakfast and other
residential type environments
12
www.zanussi.com
• WARNING: Keep ventilation openings, in the appliance enclosure or in the built-in structure, clear of obstruction.
• WARNING: Do not use mechanical devices or other means
to accelerate the defrosting process, other than those recommended by the manufacturer.
• WARNING: Do not damage the refrigerant circuit.
• WARNING: Do not use electrical appliances inside the food
storage compartments of the appliance, unless they are of the
type recommended by the manufacturer.
• Do not use water spray and steam to clean the appliance.
• Clean the appliance with a moist soft cloth. Only use neutral
detergents. Do not use abrasive products, abrasive cleaning
pads, solvents or metal objects.
• Do not store explosive substances such as aerosol cans with
a flammable propellant in this appliance.
• If the supply cord is damaged, it must be replaced by the
manufacturer, its service agent or similarlyqualified persons in
order to avoid a hazard.
• If the appliance is equipped with an Ice maker or a water dispenser, fill them with potable water only.
• If the appliance requires a water connection, connect it to
potable water supply only.
• The inlet water pressure (minimum and maximum)must be
between 1 bar (0,1 MPa) and 10 bar (1 MPa)
Safety Instructions
Installation
•
•
•
•
•
•
•
•
WARNING!
Only a qualified person must install this
appliance.
Remove all the packaging.
Do not install or use a damaged appliance.
Obey the installation instruction supplied with
the appliance.
Always be careful when you move the appliance because it is heavy. Always wear safety
gloves.
Make sure the air can circulate around the
appliance.
Wait at least 4 hours before connecting the
appliance to the power supply. This is to allow
the oil to flow back in the compressor.
Do not install the appliance close to radiators
or cookers, oven or hobs.
The rear of the appliance must stand against
the wall.
www.zanussi.com
• Do not install the appliance where there is
direct sunlight.
• Do not install this appliance in areas that
are too humid or too cold, such as the
construction appendices, garages or wine
cellars.
Electrical connection
WARNING!
Risk of fire and electrical shock.
WARNING!
When positioning the appliance, ensure
the supply cord is not trapped or damaged.
WARNING!
Do not use multi-plug adapters and
extension cables.
• The appliance must be earthed.
• All electrical connections should be made by
a qualified electrician.
13
• Make sure that the electrical information on
the rating plate agrees with the power supply.
If not, contact an electrician.
• Always use a correctly installed shockproof
socket.
• Do not use multi-plug adapters and extension
cables.
• Make sure not to cause damage to the
electrical components (e.g. mains plug, mains
cable, compressor). Contact the Service or an
electrician to change the electrical components.
• The mains cable must stay below the level of
the mains plug.
• Connect the mains plug to the mains socket
only at the end of the installation. Make sure
that there is access to the mains plug after the
installation.
• Do not pull the mains cable to disconnect the
appliance. Always pull the mains plug.
Use
ARNING!
W
Risk of injury, burns, electrical shock or
fire.
The appliance contains flammable gas,
isobutane (R600a), a natural gas with a
high level of environmental compatibility.
Be careful not to cause damage to the
refrigerant circuit containing isobutane.
• Do not change the specification of this appliance.
• Do not put electrical appliances (e.g. ice
cream makers) in the appliance unless they
are stated applicable by the manufacturer.
• If damage occurs to the refrigerant circuit,
make sure that there are no flames and sources of ignition in the room. Ventilate the room.
• Do not let hot items to touch the plastic parts
of the appliance.
• Do not store flammable gas and liquid in the
appliance.
• Do not put flammable products or items that
are wet with flammable products in, near or
on the appliance.
• Do not touch the compressor or the condenser. They are hot.
Internal lighting
WARNING!
Risk of electric shock.
• The type of lamp used for this appliance is for
household appliances only. Do not use it for
house lighting.
Care and cleaning
WARNING!
Risk of injury or damage to the appliance.
• Before maintenance, deactivate the appliance and disconnect the mains plug from the
mains socket.
• This appliance contains hydrocarbons in the
cooling unit. Only a qualified person must do
the maintenance and the recharging of the
unit.
• Regularly examine the drain of the appliance and if necessary, clean it. If the drain
is blocked, defrosted water collects in the
bottom of the appliance.
Disposal
•
•
•
•
•
•
WARNING!
Risk of injury or suffocation.
Disconnect the appliance from the mains
supply.
Cut off the mains cable and discard it.
Remove the door to prevent children and pets
to be closed inside of the appliance.
The refrigerant circuit and the insulation materials of this appliance are ozone-friendly.
The insulation foam contains flammable gas.
Contact your municipal authority for information on how to discard the appliance correctly.
Do not cause damage to the part of the cooling unit that is near the heat exchanger.
Operation
Switching on
Switching off
Insert the electrical plug into a wall
socket.
To turn off the appliance, turn the Temperature
regulator to the “0” position.
Turn the Temperature regulator clockwise to a
medium setting.
Temperature regulation
14
The temperature is automatically
regulated.
www.zanussi.com
To operate the appliance, proceed as follows:
• Turn the Temperature regulator toward lower
settings to obtain the minimum coldness.
• Turn the Temperature regulator toward higher
settings to obtain the maximum coldness.
In the ice-making compartment -2 ºC or
lower temperature can be reached if the
Temperature regulator
is set according to following table:
Ambient
temperature
Temperature
regulatorsetting
+10ºC to +25ºC
1-2
+25ºC to +32ºC
2-3
+32ºC to +38ºC
3-5
+38ºC to +43ºC
6
However, the exact setting should be chosen
keeping in mind that the
temperature inside the appliance
depends on:
• Room temperature.
• How often the door is opened.
• The quantity of food stored.
• The location of the appliance.
If the ambient temperature is high or the
appliance is fully loaded, and the appliance is set to the lowest temperatures,
it may run continuously causing frost to
form on the rear wall. In this case the
dial must be set to a higher temperature
to allow automatic defrosting and therefore reduced energy consumption.
First use
Cleaning the interior
CAUTION!
Before using the appliance for the first
time, the interior and all internal accessories
should be washed with lukewarm water and
some neutral soap to remove the typical smell of
a brandnew product, then dried thoroughly.
Do not use detergents or
abrasive powders, as these
will damage the finish.
Daily use
WARNING!
Refer to Safety chapters.
Using of the ice-maker comparment
This appliance is equipped with an icemaker
compartment.
This compartment is suitable for making
and storing ice-cubes. (You can purchase
the needed ice-cube tray from a
specialist shop.)
Do not use metallic instruments to remove the ice-cube tray from the freezer.
In the ice-maker compartment -2 °C or lower
temperature can be reached depending on setting of the thermostat control.
Hints and tips
Normal operating sounds
The following sounds are normal during operation:
• A faint gurgling and bubbling sound from coils
sound when refrigerant is pumped.
• A whirring and pulsating sound from the compressor when refrigerant is pumped.
www.zanussi.com
• A sudden cracking noise from inside appliance caused by thermic dilatation (a natural
and not a dangerous physical phenomenon).
• A faint click noise from the temperature regulator when the compressor switches on or off.
15
Hints for energy saving
Hints for refrigeration
• Do not open the door frequently or leave it
open longer than absolutely necessary.
• If the ambient temperature is high and the
Temperature Regulator is set to low temperature and the appliance is fully loaded, the
compressor may run continuously, causing
frost or ice on the evaporator. If this happens,
set the Temperature Regulator toward warmer
settings to allow automatic defrosting and so
a saving in electricity consumption.
• If foreseen, do not remove the cold accumulators from the freezer basket.
Useful hints:
Hints for fresh food refrigeration
To obtain the best performance:
• Do not store warm food or evaporating liquids
in the refrigerator.
• Do cover or wrap the food, particularly if it has
a strong odour.
• Position food so that air can circulatefreely
around it.
• Meat (all types) : wrap in plastic bags and
place on the glass shelf above the vegetable
drawer.
• For safety, store in this way only one or two
days at the most.
• Cooked foods, cold dishes, etc.: these should
be covered and may be placed on any shelf.
• Fruit and vegetables: these should be
thoroughly cleaned and placed in the special
drawer(s) provided.
• Butter and cheese: these should be placed
in special airtight containers or wrapped in
aluminium foil or plastic bags to exclude as
much air as possible.
• Bottles: these need a cap and should be
stored on the door bottle shelf.
• Bananas, potatoes, onions and garlic, if not
packed, must not be kept in the refrigerator.
Care and cleaning
WARNING!
Refer to Safety chapters.
General warnings
CAUTION!
Unplug the appliance before carrying out
any maintenance operation.
This appliance contains hydrocarbons
in its cooling unit; maintenance and
recharging must therefore only be
carried out by authorized technicians.
The accessories and parts of the
appliance are not suitable for washing in
a dishwasher.
Periodic cleaning
CAUTION!
Do not pull, move or damage any pipes
and/or cables inside the cabinet.
16
CAUTION!
Take care of not to damage the cooling
system. When moving the cabinet, lift it
by the front edge to avoid scratching the
floor.
The equipment has to be cleaned regularly:
1. Clean the inside and accessories with lukewarm water and some neutral soap.
2. Regularly check the door seals and wipe
clean to ensure they are clean and free from
debris.
3. Rinse and dry thoroughly.
4. If accessible, clean the condenser and the
compressor at the back of the appliance with
a brush.
This operation will improve the performance of
the appliance and save on electricity
consumption.
Cleaning the ice maker
CAUTION!
Do not use detergents or abrasive
pastes.
www.zanussi.com
When necessary, clean the surfaces of the
dispenser and the ice container that are
accessible from the outside, using only a soft
cloth and warm water.
Ensure that the ice container is thoroughly dry
before being refitted.
Defrosting the ice-makercompartment
CAUTION!
Never use sharp metal tools to scrape off
frost from the evaporator as you could
damage it. Do not use a mechanical
device or any artificial means to speed
up the thawing process other than those
recommended by the manufacturer.
A certain amount of frost will always form
around the ice-maker compartment.
Thick frost and ice has an insulating
effect, so it reduces cooling efficiency as
the temperature increases, it needs more
energy.
Defrosting usually takes several hours.
4. When finished, pour defrost water gathered out of the tray and wipe the surfaces
dry.
5. Insert the plug into the wall socket and
turn the thermostat control to a medium
setting.
6. Put food taken out back to its place.
Periods of non-operation
When the appliance is not in use for long
periods, take the following precautions:
1. Switch off the ice maker.
2. Turn off the water connection.
3. Empty the ice container.
4. Disconnect the appliance from electricity
supply.
5. Remove all food.
6. Leave the door/doors open to prevent
unpleasant smells.
When the ice maker starts again, do not
use ice produced during the first day to
ensure fresh taste.
Defrost the freezer when the frost layer
reaches a thickness of about 3-5 mm.
1. Switch off the appliance and disconnect the
mains plug from the mains socket.
2. Empty the ice compartment.
3. Leave the door of the appliance and icemaker compartment open.
WARNING!
If the cabinet will be kept on,
ask somebody to check it
once in a while to prevent
the food inside from spoiling
in case of a power failure.
Troubleshooting
WARNING!
Refer to Safety chapters.
What to do if...
Problem
Possible cause
Solution
The appliance does not
operate.
The appliance is switched
off.
Switch on the appliance.
The mains plug is not connected to the mains socket
correctly.
Connect the mains plug to
the mains socket correctly.
There is no voltage in the
mains socket.
Connect a different electrical
appliance to the mains socket.
Contact a qualified electrician.
www.zanussi.com
17
Problem
Possible cause
Solution
The lamp does not work.
The lamp is in stand-by.
Close and open the door.
The lamp is defective.
Refer to “Replacing the lamp”.
The appliance is noisy.
The appliance is not supported properly.
Check if the appliance
stands stable.
The compressor operates
continuously.
Temperature is set
incorrectly.
Refer to “Operation” chapter.
Many food products to be
frozen were put in at the
same time.
Wait some hours and then
check the temperature again.
The room temperature is
too high.
Refer to climate class chart
on the rating plate.
Food products placed in the
appliance were too warm.
Allow food products to cool
to room temperature before
storing.
The door is not closed
correctly.
Refer to “Closing the door”.
The door is not closed
correctly or the gasket is
deformed/dirty.
Refer to “Closing the door”.
The water drainage plug is
not correctly positioned.
Position the water drainage
plug in the correct way.
Food products are not
wrapped properly.
Wrap the food products better.
Temperature is set
incorrectly.
Refer to “Operation” chapter.
The water outlet is clogged.
Clean the water outlet.
Food products prevent that
water flows into the water
collector.
Make sure that food products
do not touch the rear plate.
Door is misaligned or interferes
with ventilation grill.
The appliance is not
levelled.
Refer to “Levelling”.
The temperature in the appliance is too low/too high
The temperature regulator
is not set correctly.
Set a higher/lower
temperature.
The door is not closed
correctly.
Refer to “Closing the door”.
The food products’
temperature is too high.
Let the food products temperature decrease to room
temperature before storage.
Many food products are
stored at the same time.
Store less food products at
the same time.
There is too much frost and ice.
Water flows inside the refrigerator.
18
www.zanussi.com
Problem
Possible cause
Solution
The thickness of the frost is
greater than 4-5 mm.
Defrost the appliance.
The door has been opened
often.
Open the door only if necessary.
There is no cold air circulation in the appliance.
Make sure that there is cold
air circulation in the appliance.
Closing the door
1. Clean the door gaskets.
2. If necessary, adjust the door. Refer to
“Installation”.
3. If necessary, replace the defectivedoor gaskets. Contact the ServiceCenter.
Installation
Location
WARNING!
Refer to Safety chapters.
Positioning
This appliance should be installed in a dry, well
ventilated indoor climate where the ambient
temperature corresponds to the climate class
indicated on the rating plate of the appliance:
Climate
class
Ambient temperature
SN
+10ºC to +32ºC
N
+16ºC to +32ºC
ST
+16ºC to +38ºC
T
+16ºC to +43ºC
WARNING!
It must be possible to disconnect the
appliance from the mains power
supply; the plug must therefore be
easily accessible after installation.
The appliance should be installed well
away from sources of heat such as radiators,
boilers, direct sunlight etc. Ensure that air can
circulate freely around the back of the cabinet.
To ensure best performance, if the appliance is
positioned below an overhanging wall unit, the
minimum distance between the top of the
cabinet and the wall unit must be at least 100
mm.
Some functional problems might occur
for some types of models when operating
outside of that range. The correct
operation can only be guaranteed within
the specified temperaturerange. If you
have any doubts regarding where to
install the appliance, please turn to the
vendor, to our customer service or to the
nearest Service Centre
www.zanussi.com
19
1
2
Ideally, however, the appliance should not be
positioned below overhanging wall units.
Accurate levelling is ensured by one or more
adjustable feet at the base of the cabinet.
It is advisable for there to be 75mm separating
the back of the fridge to the wall, at least 100mm
of space at its two sides, height of over 100mm
from its top and a clear space upfront to allow
the doors to open 160°
Door reversibility
WARNING!
Before carrying out any operations, remove the plug from the power socket.
CAUTION!
To carry out the following operations, we
suggest that this be made with another
person that will keep a firm hold on the
doors of the appliance during the
operations.
1. Remove the top hinge cover.
2. Unscrew the 2 retaining screws, and remove
the hinge from the appliance.
5. Then remove the left foot as shown in the
figure.
6. Fix the door hinge (with the original foot
on it) on the opposite side and then the
loosened foot at the former place as
shown in the figure.
Make sure to place the screws in the right
holes as shown in the figure.The edge of
the hinge is parallel with the side of the
cabinet.
Please make sure to place the lower foot
below the door hinge. The lower foot is
recognizable by its 4 ribs on the outer
surface.
7. Fix the door onto the lower hinge pin.
8. To fit top door hinge, remove the plastic
screw hole cover carefully, and refit them
in the holes left by the hinge retaining
screws.
9. Refit the top hinge using the 2 retaining
screws, making sure that the edge of
the door is parallel with the side of the
cabinet.
10. Replace the hinge cover.
11. Relocate the handle and the plastic plugs
to the opposite side.
1
2
4
3
1
3. Take the door off.
4. Unscrew the two screws fixing the lower
door hinge (there is a foot fixing on the
hinge, do not remove it from the hinge). Take
the door off.
20
1
2
3
WARNING!
Reposition, level the appliance, wait for
at least four hours and then connect it to
the power socket.
www.zanussi.com
Do a final check to make sure that:
• All screws are tightened.
• The magnetic seal adheres to the
cabinet.
• The door opens and closes correctly.
If the ambient temperature is cold (i.e. in
Winter), the gasket may not fit perfectly to the
cabinet. In that case, wait for the natural fitting
of the gasket. In case you do not want to carry
out the above mentioned operations, contact
the nearest After Sales Service Force. The
After Sales Service specialist will carry out the
reversibility of the doors at your cost.
Electrical connection
• Before plugging in, ensure that the voltage
and frequency shown on the rating plate
correspond to your domestic power supply.
• The appliance must be earthed. The power
supply cable plug is provided with a contact
for this purpose. If the domestic power supply
socket is not earthed, connect the appliance
to a separate earth in compliance with current
regulations, consulting a qualified electrician.
• The manufacturer declines all responsibility if
the above safety precautions are not observed.
• This appliance complies with the E.E.C.
Directives.
Technical information
Technical data
Height
mm
510
Width
mm
439
Depth
mm
532
Voltage
Volts
220-240
Frequency
Hz
50
The technical information are situated on the
rating plate, on the external or internal side of the
appliance and non the energy label.
ENVIRONMENTAL CONCERNS
Recycle the materials with the symbol
.
Put the packaging in applicable containers to
recycle it. Help protect the environment and
human health and to recycle waste of electrical
and electronic appliances.
Do not dispose appliances marked with the
symbol with the household waste. Return the
product to your local recycling facility or contact
your municipal office.
www.zanussi.com
21
Sommaire
Informations de sécurité������������������������ 22
Instructions de sécurité ������������������������ 23
Fonctionnement������������������������������������� 25
Première utilisation�������������������������������� 25
Utilisation quotidienne��������������������������� 25
Conseils et astuces������������������������������� 26
Entretien et Nettoyage �������������������������� 26
Dépannage�������������������������������������������� 28
Instructions d'installation����������������������� 29
Caractéristiques techniques������������������ 31
Sous réserve de modifications sans préavis.
Informations de sécurité
Avant d'installer et d'utiliser cet appareil, lisez attentivement
les instructions fournies. Le fabricant ne peut être tenu pour
responsable des dommages et blessures liés à une mauvaise
installation ou utilisation. Conservez toujours cette notice avec
votre appareil pour vous y référer ultérieurement.
Sécurité des enfants et des personnes vulnérables
• Cet appareil peut être utilisé par des enfants de plus
de 8 ans, ainsi que des personnes dont les capacités
physiques, sensorielles et mentales sont réduites ou dont les
connaissances et l'expérience sont insuffisantes, à condition
d'être surveillés ou d'avoir reçu des instructions concernant
l'utilisation sécurisée de l'appareil et de comprendre les
risques encourus.
• Cet appareil peut être utilisé par des enfants entre 3 et
8 ans et des personnes ayant un handicap très important
et complexe à condition d'avoir reçu de bonnes instructions.
• Les enfants de moins de 3 ans doivent être tenus à l'écart,
à moins d'être surveillés en permanence.
• Ne laissez pas les enfants jouer avec l'appareil.
• Le nettoyage et l'entretien par l'usager ne doivent pas
être effectués par des enfants sans surveillance.
• Ne laissez pas les emballages à la portée des enfants
et jetez-les convenablement.
Sécurité générale
• Cet appareil est conçu uniquement pour un usage
domestique et des utilisations telles que :
––dans des fermes, des coins cuisines réservés au personnel
dans des magasins, bureaux et autres
22
www.zanussi.com
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
––pour une utilisation privée, par les clients, dans des hôtels
et autres lieux de séjour.
AVERTISSEMENT : Veillez à ce que les orifices de ventilation,
situés dans l'enceinte de l'appareil ou la structure intégrée,
ne soient pas obstrués.
AVERTISSEMENT : Ne pas utiliser de dispositifs mécaniques
ou autres moyens pour accélérer le processus de dégivrage
autres que ceux recommandés par le fabricant.
AVERTISSEMENT : Ne pas endommager le circuit de
réfrigération.
AVERTISSEMENT : Ne pas utiliser d'appareils électriques
à l'intérieur du compartiment de stockage des denrées, à
moins qu'ils ne soient du type recommandé par le fabricant.
Ne pulvérisez pas d'eau ni de vapeur pour nettoyer l'appareil.
Nettoyez l'appareil avec un chiffon doux humide. Utilisez
uniquement un peu d'eau savonneuse N'utilisez pas de
produits abrasifs, de tampons à récurer, de solvants ou
d'objets métalliques.
Ne pas stocker dans cet appareil des substances explosives
telles que des aérosols contenant des gaz propulseurs
inflammables.
Si le câble d'alimentation est endommagé, il doit être
remplacé par le fabricant, son atelier d'entretien ou un
technicien qualifié afin d'éviter tout danger.
Si l'appareil est équipé d'un distributeur de glaçons ou d'eau,
remplissez-le uniquement avec de l'eau potable.
Si l'appareil nécessite un raccordement à l'arrivée d'eau,
raccordez-le uniquement à une arrivée d'eau potable.
La pression de l'arrivée d'eau (minimale et maximale) doit
être comprise entre 1 bar (0,1 MPa) et 10 bars (1 MPa).
Instructions de sécurité
Instructions d'installation
AVERTISSEMENT !
L'appareil doit être installé uniquement
par un professionnel qualifié.
• Retirez l'intégralité de l'emballage.
• N'installez pas et ne branchez pas
un appareil endommagé.
• Suivez scrupuleusement les instructions
d'installation fournies avec l'appareil.
www.zanussi.com
• Soyez toujours vigilants lorsque vous
déplacez l'appareil car il est lourd. Portez
toujours des gants de sécurité.
• Assurez-vous que l'air circule autour
de l'appareil.
• Attendez au moins 4 heures avant de brancher
l'appareil sur le secteur. Ceci permet à l'huile
de revenir dans le compresseur.
• N'installez pas l'appareil à proximité des
radiateurs, des cuisinières, des fours ou
des plaques de cuisson.
23
• La surface arrière de l'appareil doit être
face à un mur.
• N'installez pas l'appareil dans un endroit
exposé à la lumière directe du soleil.
• N'installez pas l'appareil dans un endroit trop
humide ou trop froid, comme une dépendance
extérieure, un garage ou une cave.
Raccordement électrique
•
•
•
•
•
•
•
•
•
AVERTISSEMENT !
Risque d'incendie ou d'électrocution.
AVERTISSEMENT !
Lorsque vous installez l'appareil, assurezvous que le câble d'alimentation n'est pas
coincé ou endommagé.
AVERTISSEMENT !
L'appareil ne doit pas être raccordé
à l'aide d'une rallonge ou d'une prise
multiple.
L'appareil doit être mis à la terre.
L'ensemble des branchements électriques
doit être effectué par un technicien qualifié.
Vérifiez que les données électriques figurant
sur la plaque signalétique correspondent
à celles de votre réseau. Si ce n'est pas
le cas, contactez un électricien.
Utilisez toujours une prise antichoc bien
installée.
L'appareil ne doit pas être raccordé à l'aide
d'une rallonge ou d'une prise multiple.
Veillez à ne pas endommager les composants
électriques tels que la fiche secteur, le câble
d'alimentation ou le compresseur. Contactez
le service après-vente ou un électricien pour
changer les composants électriques.
Le câble d'alimentation doit rester au-dessous
du niveau de la prise secteur.
Ne connectez la fiche d'alimentation secteur
à la prise de courant secteur qu'à la fin de
l'installation. Assurez-vous que la prise de
courant est accessible une fois l'appareil
installé.
Ne tirez jamais sur le câble d'alimentation
pour débrancher l'appareil. Détachez, pour
ce faire, la fiche de la prise secteur
Application
AVERTISSEMENT !
Risque de blessures, de brûlures,
d'électrocution ou d'incendie.
L'appareil contient du gaz inflammable,
l'isobutane (R600a), un gaz naturel
très respectueux de l'environnement.
Veillez à ne pas endommager le circuit
frigorifique contenant l'isobutane.
• Ne modifiez pas les caractéristiques
de cet appareil.
24
• Ne placez aucun appareil électrique
(sorbetière, etc.) dans l'appareil, en l'absence
d'indications du fabricant.
• Si le circuit frigorifique est endommagé,
assurez-vous de l'absence de flammes
et de sources d'ignition dans la pièce.
Aérez la pièce.
• Évitez tout contact d'éléments chauds avec
les parties en plastique de l'appareil.
• Ne stockez jamais de gaz ou de liquide
inflammable dans l'appareil.
• Ne placez pas de produits inflammables ou
d'éléments imbibés de produits inflammables
à l'intérieur ou à proximité de l'appareil, ni sur
celui-ci.
• Ne touchez pas le compresseur
ni le condenseur. Ils sont chauds.
Éclairage intérieur
AVERTISSEMENT !
Risque de choc électrique.
• Le type d'ampoule utilisé pour cet appareil
est uniquement destiné aux appareils
domestiques. Ne les utilisez pas pour
éclairer votre logement.
Entretien et Nettoyage
AVERTISSEMENT !
Risque de blessure corporelle
ou de dommages matériels.
• BAvant toute opération d'entretien, éteignez
l'appareil et débranchez la prise secteur.
• Cet appareil contient des hydrocarbures dans
son circuit de réfrigération. L'entretien et la
recharge du circuit de réfrigération doivent
être effectués par un professionnel qualifié.
• Examinez régulièrement l'écoulement de
l'appareil et si nécessaire, nettoyez-le.
Si l'orifice est bouché, l'eau provenant du
dégivrage s'écoulera en bas de l'appareil.
Mise au rebut
•
•
•
•
•
AVERTISSEMENT !
Risque de blessure ou d'asphyxie.
Débranchez l'appareil de l'alimentation
secteur.
Coupez le câble d'alimentation et mettezle au rebut
Retirez la porte pour empêcher les enfants
et les animaux de s'enfermer dans l'appareil.
Le circuit frigorifique et les matériaux
d'isolation de cet appareil préservent
la couche d'ozone.
La mousse isolante contient un gaz
inflammable. Pour obtenir plus de détails sur
le recyclage de ce produit, veuillez prendre
contact avec les services de votre commune
ou le magasin où vous avez effectué l'achat.
www.zanussi.com
• N'endommagez pas la partie du circuit de
réfrigération située à proximité du condenseur
thermique.
Fonctionnement
Mise en marche
Insérez la fiche dans la prise murale.
Tournez le thermostat vers la droite
sur une position médiane.
Mise à l'arrêt
Pour mettre l'appareil à l'arrêt, tournez
le thermostat sur la position « 0 ».
Réglage de la température
La température est automatiquement réglée.
Pour faire fonctionner l'appareil, procédez
comme suit
• Tournez le thermostat sur la position
minimale pour obtenir moins de froid.
• Tournez le thermostat sur la position
maximale pour obtenir plus de froid.
Dans le compartiment à glaçons, une
température de -2 ºC ou moins peut être
atteinte si le thermostat est réglé selon
le tableau suivant :
Température
ambiante
Limiteur de
température
+10 ºC à +25 ºC
1-2
+25 ºC à +32 ºC
2-3
+32 ºC à +38 ºC
3-5
+38 ºC à +43 ºC
6
Cependant, le réglage exact doit être choisi en
gardant à l’esprit que la température à l’intérieur
de l’appareil dépend de :
• la température ambiante
• la fréquence d'ouverture de la porte
• la quantité des aliments stockés
• l'emplacement de l'appareil.
Si la température ambiante est élevée
ou l'appareil très rempli et si le thermostat
est réglé sur la température la plus
basse, il est possible que le compresseur
fonctionne en régime continu, d'où un
risque de formation de givre sur la paroi
arrière. Pour éviter cet inconvénient,
placez le thermostat sur une température
plus élevée de façon à permettre
Première utilisation
un dégivrage automatique et, par
conséquent, des économies de courant.
Nettoyage intérieur
Avant d'utiliser l'appareil pour la première fois,
nettoyez l'intérieur et tous les accessoires avec
de l'eau tiède savonneuse (pour supprimer toute
odeur de neuf), puis séchez-les soigneusement.
ATTENTION !
Ne pas utiliser de détergents
ou de poudres abrasives car cela
risque d’endommagerle fini de l’appareil.
Utilisation quotidienne
AVERTISSEMENT !
Reportez-vous aux chapitres concernant
la sécurité.
Utilisation du compartiment à glaçons
Cet appareil est équipé d'un compartiment
à glaçons.
www.zanussi.com
Dans le compartiment à glaçons, une température
de -2 ºC ou moins peut être atteinte en fonction
du réglage du thermostat.
Ce compartiment est adapté à la fabrication
et à la conservation de glaçons. (Il est possible
d’acheter les bacs à glaçons nécessaires
auprès d’un magasin spécialisé).
25
N'utilisez pas d'instruments métalliques
pour décoller les bacs à glaçons du
congélateur.
Conseils et astuces
Bruits normaux de fonctionnement
Les bruits suivants sont normaux lorsque
l'appareil est en cours de fonctionnement :
• Un léger gargouillis lorsque le liquide
réfrigérant est pompé.
• Un ronronnement et un bruit de pulsation
provenant du compresseur lorsque le liquide
réfrigérant est pompé.
• Un bruit de craquement soudain provenant
de l'intérieur de l'appareil provoqué par une
dilatation thermique (un phénomène naturel
et inoffensif).
• Un léger déclic du thermostat quand le
compresseur est mis en fonctionnement
ou s’arrête.
Conseils d'économie d'énergie
• Évitez d'ouvrir trop souvent la porte
du congélateur et ne la laissez ouverte
que le temps nécessaire.
• Si la température ambiante est élevée, le
thermostat réglé sur la position maximale
et l'appareil plein, il est possible que le
compresseur fonctionne en régime continu,
d'où un risque de formation de givre ou de
glace sur l'évaporateur. Dans ce cas, réglez
le thermostat sur une température plus élevée
pour faciliter le dégivrage automatique, ce qui
permet ainsi d'économiser de l'énergie.
• S'ils sont inclus, n'enlevez pas les
accumulateurs de froid du panier
de congélation.
Conseils pour la réfrigération
des aliments frais
Pour obtenir les meilleurs résultats :
• Ne placez pas les aliments chauds ou les
liquides bouillants dans le réfrigérateur.
• Couvrez ou enveloppez soigneusement les
aliments, surtout s'ils ont une odeur forte.
• Placez correctement les aliments pour que
l'air puisse circuler librement autour.
Conseils pour la réfrigération
Conseil utiles :
• Viande (tous types de viande) : enveloppez-la
dans des sachets en plastique et placez-la
sur la clayette en verre au-dessus du bac
à légumes.
• Pour des raisons de sécurité, ne la conservez
de cette manière que pendant un ou deux
jours maximum.
• Aliments cuits, plats froids, etc. : ils doivent
être couverts et peuvent être placés sur
n'importe quelle clayette.
• Fruits et légumes : placez-les une fois
nettoyés dans le bac à légumes.
• Beurre et fromage : placez-les dans des
récipients étanches spéciaux ou enveloppezles soigneusement dans des feuilles
d'aluminium ou des sacs en plastique, pour
emmagasiner le moins d'air possible.
• Bouteilles : elles doivent disposer d’un
bouchon et être stockées dans le portebouteilles de la porte.
• Bananes, pommes de terre, oignons et ail ne
doivent pas être mis dans le réfrigérateur, s'ils
ne sont pas emballés.
Entretien et Nettoyage
AVERTISSEMENT !
Reportez-vous aux chapitres concernant
la sécurité.
Avertissements généraux
Cet appareil contient des hydrocarbures
dans son circuit de réfrigération ;
l'entretien et la recharge de ce circuit
doivent donc être effectués par des
professionnels agréés.
ATTENTION !
Débranchez l'appareil avant toute
opération d'entretien et de nettoyage.
26
www.zanussi.com
Les accessoires et les pièces de
l’appareil ne sont pas adaptés au lavage
en machine.
Nettoyage périodique
ATTENTION !
Ne tirez sur aucun tuyau ni câble à
l'intérieur de l'appareil, n'en déplacez
ni n'en abîmez aucun.
ATTENTION !
Veillez à ne pas endommager le système
de réfrigération. Lorsque vous déplacez
l'appareil, levez l'avant pour ne pas rayer
le sol.
Cet appareil doit être nettoyé régulièrement :
1. Nettoyez l'intérieur et les accessoires avec
de l'eau tiède et additionnée d'un détergent
doux.
2. Vérifiez régulièrement les joints de porte
et nettoyez-les en les essuyant pour éviter
toute accumulation de déchets.
3. Rincez et séchez soigneusement.
4. S'ils sont accessibles, nettoyez le
condenseur et le compresseur situés
à l'arrière de l'appareil avec une brosse.
Cette opération améliore les performances
de l'appareil et permet des économies
d'énergie.
Nettoyage du distributeur de glaçons
ATTENTION !
N'utilisez pas de détergent ni de poudre
à récurer.
Si nécessaire, nettoyez les surfaces du
distributeur et du bac à glaçons qui sont
accessibles depuis l’extérieur, uniquement
à l’aide d’un chiffon doux et d’eau chaude.
Assurez-vous que le bac à glaçons est bien
sec avant de le remettre en place.
Dégivrage du compartiment à glaçons
ATTENTION !
N'utilisez en aucun cas de couteau
ou tout autre objet tranchant, d'objet
métallique pour gratter la couche
de givre, vous risquez de détériorer
irrémédiablement l'évaporateur N'utilisez
aucun dispositif mécanique ou moyen
artificiel pour accélérer le processus de
décongélation autres que ceux qui sont
recommandés par le fabricant.
www.zanussi.com
Une certaine quantité de givre se forme
toujours autour du compartiment à glaçons.
Le givre épais ou la glace ont un effet isolant,
ils réduisent donc l’efficacité de la réfrigération
quand la température augmente, ce qui
nécessite une plus grande quantité d’énergie.
positive
Dégivrez le compartiment congélateur quand
la couche de givre atteint une épaisseur
d’environ 3 à 5 mm.
1. Éteignez l'appareil et débranchez la fiche
de la prise secteur.
2. Videz le bac à glaçons.
3. Laissez la porte de l'appareil et le
compartiment à glaçons ouverts.
Le processus de dégivrage prend en général
plusieurs heures.
4. Celui-ci terminé, évacuez l'eau récoltée
dans le bac et séchez soigneusement
toutes les surfaces.
5. Rebranchez l'appareil et réglez le
thermostat sur une position médiane.
6. Remettez les aliments dans l'appareil.
En cas de non-utilisation prolongée
En cas de non-utilisation prolongée,
prenez les précautions suivantes :
1. Désactivez le distributeur de glaçons.
2. Coupez l'arrivée d'eau.
3. Videz le bac à glaçons.
4. Débranchez l'appareil de l'alimentation
électrique.
5. Retirez tous les aliments.
6. Laissez la porte/les portes ouverte(s) pour
éviter la formation d'odeurs désagréables.
Quand le distributeur de glaçons redémarre,
n’utilisez pas la glace qui a été produite
pendant la première journée pour être sûr
qu’elle aura bon goût.
AVERTISSEMENT !
Si l'armoire doit être laissée sous
tension, demandez à quelqu’un de la
vérifier de temps en temps pour éviter
que les aliments qui se trouvent à
l’intérieur ne soient altérés en raison
d’une coupure de l’alimentation
électrique.
27
Dépannage
AVERTISSEMENT !
Reportez-vous aux chapitres concernant
la sécurité.
Quel comportement adopter si...
Problème
Cause possible
Solution
L’appareil ne fonctionne
pas.
L’appareil est éteint.
Mettez l'appareil
en fonctionnement.
La fiche du câble
d'alimentation n'est pas
correctement insérée dans
la prise de courant.
Branchez la fiche d'alimentation
à la prise de secteur correctement.
Absence de tension dans
la prise murale.
Branchez un autre appareil
électrique à la prise murale.
Contactez un électricien qualifié.
L'éclairage est en mode
veille.
Fermez puis ouvrez la porte.
L'éclairage est défectueux.
Reportez-vous au paragraphe « Remplacement
de l’ampoule ».
L'appareil est bruyant.
L'appareil n'est pas stable.
Vérifiez que l'appareil est stable.
Le compresseur fonctionne
en continu.
La température est réglée
sur une valeur incorrecte.
Reportez-vous au chapitre
« Fonctionnement ».
De nombreux aliments
ont été introduits pour
congélation en même temps.
Attendez quelques heures
puis vérifiez à nouveau la
température.
La température ambiante
est trop élevée.
Reportez-vous au tableau
Classe climatique sur la plaque
signalétique.
Les aliments introduits
dans l'appareil étaient trop
chauds.
Laissez les aliments revenir
à température ambiante avant
de les stocker.
La porte n’est pas fermée
correctement.
Reportez-vous au chapitre
« Fermeture de la porte ».
La porte n'est pas correctement fermée ou le joint est
déformé/sale.
Reportez-vous au chapitre
« Fermeture de la porte ».
Le bouchon de la gouttière d’évacuation d’eau de
dégivrage n’est pas bien
placé.
Placez correctement le bouchon
de la gouttière d’évacuation
d’eau de dégivrage
Les aliments ne sont pas
correctement emballés.
Emballez les produits de façon
plus adaptée.
L'éclairage ne fonctionne pas.
Il y a trop de givre et de glace.
28
www.zanussi.com
Problème
Cause possible
Solution
La température est réglée
incorrectement.
Reportez-vous au chapitre
« Fonctionnement ».
L’orifice d’écoulement d’eau
de dégivrage est obstrué.
Nettoyez l’orifice d’écoulement
d’eau de dégivrage.
Des aliments empêchent
l'eau de s'écouler dans le
réservoir d'eau.
Vérifiez que les aliments ne
touchent pas plaque arrière.
La porte n'est pas dans
l'alignement ou touche
la grille de ventilation.
L'appareil n'est pas
de niveau.
Reportez-vous au paragraphe
« Mise de niveau ».
La température à l'intérieur de
l'appareil est trop basse/élevée.
Le thermostat n’est pas
réglé correctement.
réglez une température plus
basse/élevée.
La porte n’est pas fermée
correctement.
Reportez-vous au chapitre
« Fermeture de la porte ».
La température de aliments
est trop élevée.
Laissez les aliments refroidir
jusqu’à la température ambiante
avant stockage.
Un grand nombre
d’aliments ont été stockés
stockés en même temps.
Stockez moins d’aliments
en même temps.
L'épaisseur de givre est
supérieure à 4-5 mm.
Dégivrez l'appareil.
La porte a été ouverte trop
souvent.
N'ouvrez la porte qu'en cas
de nécessité.
L'air froid ne circule pas
dans l'appareil.
Vérifiez que de l‘air froid circule
dans l’appareil.
De l'eau s'écoule à l'intérieur
du réfrigérateur.
Fermeture de la porte
1. Nettoyez les joints de la porte.
2. Si nécessaire, ajustez la porte. Reportezvous au chapitre « Installation ».
3. Si nécessaire, remplacez les joints
défectueux Contactez le service après-vente.
Instructions d'installation
AVERTISSEMENT !
Reportez-vous aux chapitres concernant
la sécurité.
Classe
climatique
Température ambiante
Mise en place
SN
+10 ºC à +32 ºC
Cet appareil doit être installé dans un climat
intérieur sec et bien ventilé où la température
ambiante correspond à la classe climatique
indiquée sur la plaque signalétique de l'appareil :
N
+16 ºC à +32 ºC
ST
+16 ºC à +38 ºC
T
+16 ºC à +43 ºC
www.zanussi.com
29
Des problèmes fonctionnels peuvent se
produire sur certains types de modèles
fonctionnant hors de cette plage de
températures. Un bon fonctionnement
de l'appareil ne peut être garanti qu’à
l’intérieur de la plage de températures
spécifiée. En cas de doute concernant
l'emplacement d'installation de l'appareil,
veuillez contacter le vendeur, notre
service après-vente ou le centre de
maintenance le plus proche.
ATTENTION !
Pour effectuer les opérations
suivantes, nous vous suggérons d’être
accompagné d’une autre personne qui
maintiendra fermement les portes de
l’appareil pendant les opérations.
1. Retirez le cache-charnière supérieur.
2. Dévissez les 2 vis de retenue et enlevez
la charnière de l'appareil.
1
Emplacement
AVERTISSEMENT !
Il doit être possible de débrancher
l’appareil de la prise murale ; celle-ci doit
donc être facilement accessible après
l’installation.
L’appareil doit être installé à bonne distance
d'une source de chaleur (chauffage, cuisson,
rayons solaires trop intenses). Veillez à ce que
l'air circule librement tout autour de l'appareil
Pour obtenir les meilleurs résultats, si l’appareil
est placé au-dessous d’une unité murale en
surplomb, la distance minimum entre le haut
de l’armoire et l’unité murale doit être d’au
moins 100 mm.
2
3
1
4
3. Enlevez la porte.
4. Dévissez les deux vis qui fixent la
charnière inférieure de la porte (ne
séparez pas la patte de fixation de la
charnière de celle-ci). Enlevez la porte.
1
2
Idéalement, cependant, l’appareil ne doit pas
être au-dessous d’unités murales en surplomb.
La mise de niveau se fait à l'aide d'un ou de
plusieurs pieds réglables à la base de l'appareil.
Il est conseillé de laisser un espace de 75 mm
entre l’arrière du réfrigérateur et le mur, d’au
moins 100 mm sur ses deux côtés, une hauteur
de plus de100 mm depuis sa partie supérieure
et un espace libre à l’avant pour permettre une
ouverture des portes de 160°.
Réversibilité de la porte
AVERTISSEMENT !
Avant de procéder à toute opération
d'entretien ou déplacement, débranchez
la prise de courant.
30
5. Retirez ensuite la patte gauche comme
indiqué sur la figure.
6. Fixez la charnière (portant sa patte
d’origine) du côté opposé puis la patte
desserrée à l'emplacement précédent
comme indiqué sur la figure.
Veillez à placer les vis dans les orifices
appropriés, comme indiqué sur la figure.
Le bord de la charnière est parallèle au
flanc de l’armoire.
Veuillez vousassurer de placer la patte
inférieure au-dessous de la charnière.
La patte inférieure est reconnaissable à
ses 4 nervures sur sa surface extérieure.
7. Replacez la porte sur le gond de la
charnière inférieure.
www.zanussi.com
8. Pour installer la charnière supérieure de la
porte, retirez avec précaution les couvercles
en plastique et remettez-les dans les
trous laissés par les vis de retenue de la
charnière.
9. Remontez la charnière supérieure à l'aide
des 2 vis de retenue en vous assurant que
le bord de la porte est parallèle au flanc de
l'appareil.
10. Remettez en place le cache-charnière.
11. Déplacez la poignée et les bouchons
en plastique de l'autre côté.
1
2
3
AVERTISSEMENT !
Remettez l'appareil en place, mettezle d'aplomb, attendez au moins quatre
heures puis branchez-le au secteur.
Si la température ambiante est basse (par
exemple, en hiver), il se peut que le joint
n'adhère pas parfaitement. Dans ce cas,
attendez que le joint reprenne sa taille
naturelle. Si vous ne souhaitez pas effectuer
personnellement les opérations décrites cidessus, contactez votre service après-vente.
Un technicien du service après-vente procédera
à la réversibilité des portes à vos frais.
Raccordement électrique
• Avant de procéder au branchement, vérifiez
que la tension et la fréquence indiquées sur la
plaque signalétique correspondent à celles de
votre alimentation électrique domestique.
• L'appareil doit être mis à la terre. La fiche du
câble électrique est fournie avec un contact
à cette fin. Si la prise de courant n'est pas
mise à la terre, branchez l'appareil à une
mise à la terre séparée conformément aux
réglementations en vigueur, en consultant un
électricien spécialisé.
• Le fabricant décline toute responsabilité en cas
d'incident suite au non-respect des consignes
de sécurité susmentionnées.
• Cet appareil est conforme aux directives CEE.
Contrôlez une dernière fois pour vous
assurer que :
• Toutes les vis sont serrées.
• Le joint magnétique adhère bien
à l’armoire.
• La porte s’ouvre et se ferme
correctement.
Caractéristiques techniques
Caractéristiques techniques
Hauteur
mm
510
Largeur
mm
439
Profondeur
mm
532
Tension
V
220-240
Fréquence
Hz
50
Les informations techniques se trouvent sur la
plaque signalétique du côté extérieur ou intérieur de de l’appareil ce qui n’est pas le cas de
l’étiquette énergétique.
www.zanussi.com
31
EN MATIÈRE DE PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT
Recyclez les matériaux portant le symbole
.
Déposez les emballages dans les containers
appropriés afin de les recycler. Aidez à protéger
l’environnement et la santé et à recycler les
déchets issus des appareils électriques et
électroniques.
32
Ne jetez pas les appareils portant le symbole
avec les déchets ménagers. Rapportez ce
produit à votre centre de recyclage local ou
renseignez-vous auprès de votre mairie.
www.zanussi.com
Inhaltsverzeichnis
Sicherheitsinformationen����������������������� 33
Sicherheitsanweisungen ���������������������� 34
Betrieb��������������������������������������������������� 36
Erste Inbetriebnahme���������������������������� 36
Täglicher Gebrauch������������������������������� 36
Praktische Tipps������������������������������������ 37
Reinigung und Pflege ��������������������������� 37
Problembehebung��������������������������������� 39
Montage ������������������������������������������������ 40
Technische Informationen ��������������������� 43
Änderungen vorbehalten.
Sicherheitsinformationen
Lesen Sie die mitgelieferte Bedienungsanleitung sorgfältig
vor Montage und Inbetriebnahme des Geräts. Der Hersteller
übernimmt keine Verantwortung für Verletzungen und
Beschädigungen durch unsachgemäße
Montage. Bewahren Sie die Anleitung zum Nachschlagen auf.
Sicherheit von Kindern und schutzbedürftigen Personen
• Das Gerät kann von Kindern ab 8 Jahren und Personen mit
eingeschränkten physischen, sensorischen oder geistigen
Fähigkeiten oder mit mangelnder Erfahrung und/oder
mangelndem Wissen nur dann verwendet werden, wenn sie
durch eine für ihre Sicherheit zuständige Person beaufsichtigt
werden oder in die sichere Verwendung des Geräts
eingewiesen wurden und die mit dem Gerät verbundenen
Gefahren verstanden haben.
• Das Gerät kann von Kindern zwischen 3 und 8 Jahren
und Personen mit schweren Behinderungen oder
Mehrfachbehinderung benutzt werden, wenn Sie in
die sichere Verwendung eingewiesen wurden.
• Halten Sie Kinder unter 3 Jahren vom Gerät fern,
wenn sie nicht ständig beaufsichtigt werden.
• Kinder dürfen nicht mit dem Gerät spielen.
• Wartung oder Reinigung des Geräts darf nicht von Kindern
ohne Aufsicht erfolgen.
• Halten Sie sämtliches Verpackungsmaterial von Kindern
fern und entsorgen Sie es auf angemessene Weise.
Allgemeine Sicherheit
• Dieses Gerät ist für die Verwendung im Haushalt und
ähnliche Zwecke vorgesehen, wie z. B.:
––Bauernhöfe, Personalküchenbereiche in Geschäften, Büros
und anderen Arbeitsumfeldern
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
––Für Gäste in Hotels, Motels, Pensionen und anderen
wohnungsähnlichen Räumlichkeiten
ACHTUNG: Achten Sie darauf, dass die Belüftungsöffnungen
im Gehäuse, um das Gerät und in der Einbaunische nicht
blockiert sind.
ACHTUNG: Versuchen Sie nicht, den Abtauvorgang durch
andere als vom Hersteller empfohlene mechanische oder
sonstige Hilfsmittel zu beschleunigen.
ACHTUNG: Beschädigen Sie nicht den Kältekreislauf.
ACHTUNG: Betreiben Sie in den Lebensmittelfächern des
Geräts keine anderen als die vom Hersteller empfohlenen
Elektrogeräte.
Das Gerät nicht mit Wasserspray oder Dampf reinigen.
Reinigen Sie das Geräts mit einem weichen, feuchten
Tuch. Verwenden Sie nur neutrale Reinigungsmittel. Keine
Scheuermittel, Scheuerschwämme, scharfe Reinigungsmittel
oder Metallobjekte für die Reinigung verwenden.
Bewahren Sie in dem Gerät keine explosiven Substanzen,
wie Spraydosen mit entzündlichen Treibgasen auf.
Wenn das Netzkabel beschädigt ist, muss es vom Hersteller,
einem autorisierten Kundendienst oder einer gleichermaßen
qualifizierten Person ersetzt werden, um Gefahren zu
vermeiden.
Ist das Gerät mit einem Eiswürfelbereiter oder einem
Wasserspender ausgestattet, füllen Sie diese nur mit
Trinkwasser.
Wenn ein Wasseranschluss vorgesehen ist, verbinden
Sie das Gerät nur mit dem Trinkwasseranschluss.
Der Wasserdruck am Einlass (Mindest- und Höchstdruck)
muss zwischen 1 bar (0,1 MPa) und 10 bar (1 MPa) liegen.
Sicherheitsanweisungen
Montage
ACHTUNG!
Nur eine qualifizierte Fachkraft darf
die Montage des Geräts vornehmen.
• Entfernen Sie das gesamte
Verpackungsmaterial.
• Montieren Sie ein beschädigtes Gerät
nicht und benutzen Sie es nicht.
• Halten Sie sich an die mitgelieferte
Montageanleitung.
34
• Seien Sie beim Umsetzen des Geräts
vorsichtig, denn es ist schwer. Tragen
Sie stets Sicherheitshandschuhe.
• Stellen Sie sicher, dass die Luft um das
Gerät zirkulieren kann.
• Warten Sie mindestens 4 Stunden, bevor
Sie das Gerät an das Stromnetz anschließen.
Dies ist erforderlich, damit das Öl in den
Kompressor zurückfließen kann.
• Stellen Sie das Gerät nicht in der Nähe
von Heizkörpern, Herden, Backöfen oder
Kochfeldern auf.
www.zanussi.com
• Die Geräterückseite muss gegen die Wand
gestellt werden.
• Stellen Sie das Gerät nicht dort auf, wo es
direktem Sonnenlicht ausgesetzt sein könnte.
• Stellen Sie das Gerät nicht an zu feuchten
oder kalten Orten auf, wie z. B. in
Nebengebäuden, Garagen oder Weinkellern.
Elektroanschluss
•
•
•
•
•
•
•
•
•
ACHTUNG!
Brand- und Stromschlaggefahr.
ACHTUNG!
Achten Sie bei der Montage des Geräts
darauf, dass das Netzkabel nicht
eingeklemmt oder beschädigt wird.
ACHTUNG!
Verwenden Sie keine Mehrfachsteckdosen
oder Verlängerungskabel.
Das Gerät muss geerdet sein.
Die elektrischen Anschlüsse müssen von
einem qualifizierten Elektriker ausgeführt
werden.
Stellen Sie sicher, dass die elektrischen
Daten auf dem Typenschild den Daten Ihrer
Stromversorgung entsprechen. Wenden Sie
sich anderenfalls an eine Elektrofachkraft.
Schließen Sie das Gerät unbedingt
an eine sachgemäß installierte
Schutzkontaktsteckdose an.
Verwenden Sie keine Mehrfachsteckdosen
oder Verlängerungskabel.
Achten Sie darauf, elektrische Bauteile (wie
Netzstecker, Netzkabel und Kompressor)
nicht zu beschädigen. Wenden Sie sich an
den technischen Kundendienst oder eine
Elektrofachkraft, um die elektrischen Bauteile
auszutauschen.
Das Netzkabel muss unterhalb des
Netzsteckers verlegt werden.
Stecken Sie den Netzstecker erst nach
Abschluss der Montage in die Steckdose.
Stellen Sie sicher, dass der Netzstecker nach
der Montage noch zugänglich ist.
Ziehen Sie nicht am Netzkabel, wenn Sie
das Gerät vom Netzstrom trennen möchten.
Ziehen Sie dazu immer direkt am Netzstecker.
Verwendung
CHTUNG!
A
Es besteht Verletzungs-, Verbrennungs-,
Stromschlag- und Brandgefahr.
Das Gerät enthält Isobutan (R600a), ein
leicht entflammbares Erdgas mit einem
hohen Grad an Umweltverträglichkeit.
Achten Sie darauf, den Kühlmittelkreis
mit dem Isobutan nicht zu beschädigen.
• Nehmen Sie keine technischen Änderungen
am Gerät vor.
www.zanussi.com
• Stellen Sie keine elektrischen Geräte
(z. B. Eisbereiter) in das Gerät, wenn solche
Geräte nicht ausdrücklich vom Hersteller für
diesen Zweck zugelassen sind.
• Wird der Kältekreislauf beschädigt, stellen
Sie bitte sicher, dass es keine Flammen und
Zündquellen im Raum gibt. Belüften Sie den
Raum.
• Stellen Sie keine heißen Gegenstände
auf die Kunststoffteile des Geräts.
• Bewahren Sie keine entzündbaren
Gase und Flüssigkeiten im Gerät auf.
• Laden Sie keine entflammbaren Produkte
oder Gegenstände, die mit entflammbaren
Produkten benetzt sind, in das Gerät und
stellen Sie solche nicht in die Nähe oder
auf das Gerät.
• Berühren Sie nicht den Kompressor oder
den Kondensator. Sie sind heiß.
Innenbeleuchtung
ACHTUNG!
Stromschlaggefahr.
• Die in diesem Gerät verwendete Lampe ist
nur für Haushaltsgeräte geeignet. Benutzen
Sie sie nicht zur Raumbeleuchtung.
Reinigung und Pflege
ACHTUNG!
Verletzungsgefahr sowie Risiko von
Schäden am Gerät.
• Vor Wartungsarbeiten das Gerät deaktivieren
und den Stecker des Anschlusskabels aus
der Steckdose ziehen.
• Der Kältekreis des Gerätes enthält
Kohlenwasserstoffe. Das Gerät muss von
einer qualifizierten Fachkraft gewartet und
nachgefüllt werden.
• Prüfen Sie regelmäßig den Wasserabfluss
des Geräts und reinigen Sie ihn
gegebenenfalls. Bei verstopftem
Wasserabfluss sammelt sich das
Abtauwasser am Boden des Geräts an.
Entsorgung
•
•
•
•
ACHTUNG!
Verletzungs- und Erstickungsgefahr.
Trennen Sie das Gerät von der
Stromversorgung.
Schneiden Sie das Netzkabel ab und
entsorgen Sie es.
Entfernen Sie die Tür, um zu verhindern,
dass sich Kinder oder Haustiere in dem
Gerät einschließen.
Der Kältekreislauf und die Isolierungsmaterialien dieses Gerätes sind ozonfreundlich.
35
• Die Isolierung enthält entzündliches Gas.
Für Informationen zur ordnungsgemäßen
Entsorgung des Geräts wenden Sie sich an
die zuständige kommunale Behörde vor Ort.
• Achten Sie darauf, dass die Kühleinheit in der
Nähe des Wärmetauschers nicht beschädigt
wird.
Betrieb
Einschalten
Stecken Sie den Stecker in die
Netzsteckdose.
Drehen Sie den Temperaturregler im
Uhrzeigersinn auf eine mittlere Einstellung.
Ausschalten
Drehen Sie den Temperaturregler zum
Ausschalten des Geräts in die Position „0“.
Temperaturregelung
Die Temperatur wird automatisch
geregelt.
Bedienen Sie das Gerät wie folgt:
• Drehen Sie den Temperaturregler auf eine
niedrigere Einstellung, um die minimal
mögliche Kühlung zu erreichen.
• Drehen Sie den Temperaturregler auf eine
höhere Einstellung, um die maximal mögliche
Kühlung zu erreichen.
Im Eisbereitungsfach können
Temperaturen von -2 °C und
niedriger erreicht werden, wenn der
Temperaturregler gemäß folgender
Tabelle eingestellt wird:
Umgebungstemperatur
Temperaturreglereinstellung
+10 ºC bis +25 ºC
1-2
+25 ºC bis +32 ºC
2-3
+32 ºC bis +38 ºC
3-5
+38 ºC bis +43 ºC
6
Allerdings muss für eine exakte Einstellung
berücksichtigt werden, dass die Temperatur im
Innern des Geräts von verschiedenen Faktoren
abhängt:
• Raumtemperatur.
• Häufigkeit der Türöffnung.
• Menge der eingelagerten Lebensmittel.
• Standort des Geräts.
Ist die Umgebungstemperatur hoch oder
das Gerät voll beladen, dieses aber auf
die niedrigste Temperatur eingestellt, so
kann es bei andauerndem Betrieb des
Geräts an der Rückwand zu Reifbildung
kommen. In diesem Fall muss eine
höhere Temperatur gewählt werden, die
ein automatisches Abtauen ermöglicht
und damit auch einen niedrigeren
Energieverbrauch.
Erste Inbetriebnahme
Reinigen des Innenraums
Bevor Sie das Gerät in Betrieb
nehmen, beseitigen Sie den typischen
Neugeruch am besten durch Auswaschen
der Innenteile mit lauwarmem Wasser und
einer neutralen Seife. Sorgfältig nachtrocknen.
VORSICHT!
Verwenden Sie keine Reinigungsmittel
oder Scheuerpulver, da diese
dieOberfläche beschädigen.
Täglicher Gebrauch
ACHTUNG!
Siehe Kapitel „Sicherheitshinweise“.
36
Gebrauch des Eisbereitungsfachs
Dieses Gerät ist mit einem Eisbereitungsfach
ausgestattet.
www.zanussi.com
Im Eisbereitungsfach können abhängig von der
Einstellung des Temperaturreglers Temperaturen
von -2 °C und niedriger erreicht werden.
Dieses Fach ist für die Bereitung und Lagerung
von Eiswürfeln geeignet. (Die dafür benötigte
Eiswürfelschale können Sie in einem
Fachgeschäft erwerben.)
Bitte verwenden Sie zum Entnehmen
der Eiswürfelschale aus dem Gefrierfach
keine Gegenstände aus Metall.
Praktische Tipps
Normale Betriebsgeräusche
Folgende Geräusche sind während des
Gerätebetriebs normal:
• Ein leichtes Gurgeln und Blubbern, wenn das
Kältemittel durch die Leitungen gepumpt wird.
• Ein Surren und ein pulsierendes Geräusch
vom Kompressor, wenn das Kältemittel durch
die Leitungen gepumpt wird.
• Ein plötzliches Knackgeräusch aus dem
Geräteinneren, verursacht durch thermische
Ausdehnung (eine natürliche und nicht a
gefährliche physikalische Erscheinung).
• Leises Klicken des Temperaturreglers, wenn
sich der Kompressor ein- oder ausschaltet.
Energiespartipps
• Öffnen Sie die Tür nicht zu häufig, und lassen
Sie diese nicht länger offen als notwendig.
• Wenn die Umgebungstemperatur hoch
ist, der Temperaturregler auf eine niedrige
Temperatur eingestellt und das Gerät voll
beladen ist, kann es zu andauerndem Betrieb
des Kompressors und damit zu Reif- oder
Eisbildung am Verdampfer kommen. Stellen
Sie in diesem Fall den Temperaturregler
auf eine höhere Einstellung ein, die ein
automatisches Abtauen und damit auch einen
niedrigeren Energieverbrauch ermöglicht.
• Nehmen Sie die Kälteakkus (falls vorhanden)
nicht aus dem Gefrierkorb.
Hinweise für die Kühlung frischer
Lebensmittel
So erzielen Sie die besten Ergebnisse:
• Decken Sie die Lebensmittel ab oder
verpacken Sie diese entsprechend,
besonders wenn diese stark riechen.
• Legen Sie die Lebensmittel so hinein,
dass die Luft frei um sie zirkulieren kann.
Hinweise für die Kühlung
Tipps:
• Fleisch (alle Sorten): Verpacken Sie
Kunststoff in einem Frischhaltebeutel und
legen Sie diesen auf die Glasablage über
der Gemüseschublade.
• Bitte lagern Sie Fleisch aus Sicherheitsgründen
nur einen oder maximal zwei Tage auf diese
Weise.
• Gekochte Lebensmittel, kalte Gerichte usw.:
Diese sollten abgedeckt auf eine der Ablagen
gelegt werden.
• Obst und Gemüse: Bitte waschen Sie
Obst und Gemüse gründlich und legen Sie
es in die speziell dafür vorgesehene(n)
Schublade(n).
• Butter und Käse: Diese sollten stets in
speziellen luftdichten Behältern verpackt sein
oder in Aluminiumfolie bzw. in Kunststofftüten
eingepackt werden, um so wenig Luft wie
möglich in der Verpackung zu haben.
• Flaschen: Bitte bewahren Sie Flaschen stets
mit Deckel im Flaschenhalter oder in der
Türablage auf.
• Bananen, Kartoffeln, Zwiebeln und Knoblauch
sollten im Kühlschrank nicht unverpackt
aufbewahrt werden.
• Legen Sie keine warmen Lebensmittel oder
dampfende Flüssigkeiten in den Kühlschrank.
Reinigung und Pflege
ACHTUNG!
Siehe Kapitel „Sicherheitshinweise“.
www.zanussi.com
Allgemeine Warnhinweise
ORSICHT!
V
Ziehen Sie vor jeder Wartungsmaßnahme
immer den Netzstecker aus der Steckdose.
37
Dieses Gerät enthält Kohlenwasserstoffe
in seinem Kältekreislauf. Aus diesem
Grund dürfen die Wartung und das
Nachfüllen ausschließlich durch
autorisiertes Fachpersonal erfolgen.
Das Zubehör und die Innenteile des
Gerätes eignen sich nicht für die
Reinigung im Geschirrspüler.
Regelmäßige Reinigung
VORSICHT!
Ziehen Sie nicht an Leitungen und/oder
Kabeln im Innern des Kühlschranks
und achten Sie darauf, diese nicht zu
verschieben oder zu beschädigen.
VORSICHT!
Bitte achten Sie darauf, das Kühlsystem
nicht zu beschädigen. Wenn Sie das
Gerät verschieben möchten, heben
Sie es an der Vorderkante an, um den
Fußboden nicht zu verkratzen.
Das gesamte Gerät muss regelmäßig gereinigt
werden:
1. Reinigen Sie die Innenseiten und die
Zubehörteile mit lauwarmem Wasser und
etwas Neutralseife.
2. Prüfen und säubern Sie die Türdichtungen
in regelmäßigen Abständen, um zu
gewährleisten, dass diese sauber und frei
von Fremdkörpern sind.
3. Spülen und trocknen Sie diese sorgfältig ab.
4. Reinigen Sie den Kondensator und den
Kompressor auf der Geräterückseite, falls
diese zugänglich sind, mit einer Bürste.
Dadurch verbessert sich die Leistung des
Geräts und es verbraucht weniger Strom.
Reinigen des Eiswürfelbereiters
VORSICHT!
Verwenden Sie keine Reinigungsmittel
oder Scheuerpasten.
Reinigen Sie, falls erforderlich, die Oberflächen
der Eisausgabe und des Eisbehälters, die von
außen zugänglich sind, mit einem weichen Tuch
und warmem Wasser. Stellen Sie sicher, dass
der Eisbehälter vollständig trocken ist, bevor
er eingebaut wird.
Auftauen des Eisbereitungsfachs
ORSICHT!
V
Entfernen Sie Reif und Eis vom
Verdampfer bitte niemals mit scharfen
Gegenständen, da dieser dadurch
beschädigt werden könnte. Benutzen
38
Sie keine mechanischen oder sonstigen
Hilfsmittel, um den Abtauvorgang durch
andere als vom Hersteller empfohlene
Hilfsmittel zu beschleunigen.
Es bildet sich stets etwas Reif um das
Eisbereitungsfach.
Eine dicke Reif- oder Eisschicht hat eine
isolierende Wirkung, was die Gefrierleistung
mindert. Die Temperatur in den Kühlkammern
steigt an und mit ihr der Energieverbrauch.
Tauen Sie das Gefriergerät ab, wenn die
Reifschicht eine Stärke von etwa 3 bis 5 mm
erreicht hat.
1. Schalten Sie das Gerät ab und ziehen
Sie den Netzstecker aus der Steckdose.
2. Leeren Sie das Eisfach.
3. Lassen Sie die Tür des Geräts und
des Eisbereitungsfachs geöffnet.
Das Abtauen dauert im Allgemeinen einige
Stunden.
4. Schütten Sie das in der Schale
angesammelte Abtauwasser weg und
wischen Sie die Oberflächen trocken.
5. Stecken Sie den Netzstecker wieder
in die Netzsteckdose und drehen Sie
den Temperaturregler auf eine mittlere
Einstellung.
6. Legen Sie die entnommenen Lebensmittel
in das Gerät zurück.
Stillstandszeiten
Bei längerem Stillstand des Geräts
müssen Sie folgende Vorkehrungen treffen:
1. Schalten Sie den Eiswürfelbereiter aus.
2. Schließen Sie den Wasserhahn.
3. Leeren Sie den Eisbehälter.
4. Trennen Sie das Gerät von der
Spannungsversorgung.
5. Entnehmen Sie alle Lebensmittel.
6. Lassen Sie die Tür(en) offen, um das
Entstehen unangenehmer Gerüche zu
vermeiden.
Wenn der Eiswürfelbereiter wieder startet,
verwenden Sie nicht das während des ersten
Tages produzierte Eis, um den frischen
Geschmack sicherzustellen.
ACHTUNG!
Möchten Sie bei einer längeren
Abwesenheit den Gefrierschrank weiter
laufen lassen, bitten Sie jemanden,
gelegentlich die Temperatur zu prüfen,
damit das Gefriergut bei einem
möglichen Stromausfall nicht im Innern
des Gerätes verdirbt.
www.zanussi.com
Problembehebung
ACHTUNG!
Siehe Kapitel „Sicherheitshinweise“.
Was tun, wenn...
Problem
Mögliche Ursache
Abhilfe
Das Gerät
funktioniert nicht.
Das Gerät ist ausgeschaltet.
Schalten sie das Gerät ein.
Der Netzstecker ist nicht
richtig in die Steckdose
gesteckt.
Stecken Sie den Netzstecker
richtig in die Steckdose.
Es liegt keine Spannung
an der Netzsteckdose an.
Testen Sie, ob ein anderes
Gerät an dieser Steckdose
funktioniert. Kontaktieren Sie
einen qualifizierten Elektriker.
Die Lampe befindet sich
im Standby-Modus.
Schließen und öffnen Sie die Tür.
Die Leuchte ist defekt.
Siehe hierzu „Austauschen
der Lampe“.
Das Gerät ist laut.
Das Gerät ist nicht
ordnungsgemäß aufgestellt.
Prüfen Sie, ob das Gerät stabil
steht.
Der Kompressor läuft
durchgehend.
Die Temperatur ist falsch
eingestellt.
Siehe Kapitel „Betrieb“.
Es wurden zu große
Mengen an Lebensmitteln
gleichzeitig eingefroren.
Warten Sie einige Stunden, und
prüfen Sie dann die Temperatur
erneut.
Die Raumtemperatur
ist zu hoch.
Siehe Klimaklasse
auf dem Typenschild.
In das Gerät eingelegte
Lebensmittel waren noch
zu warm.
Lassen Sie die Lebensmittel
vor dem Einlagern auf
Raumtemperatur abkühlen.
Die Tür wurde nicht richtig
geschlossen.
Siehe hierzu „Schließen der
Tür“.
Die Tür ist nicht richtig
geschlossen oder die
Dichtung hat sich verformt/
ist verschmutzt.
Siehe hierzu „Schließen der
Tür“.
Der Stopfen des
Tauwasserablaufs sitzt
nicht richtig.
Stecken Sie den Stopfen
des Tauwasserablaufs richtig
ein.
Die Lebensmittel sind nicht
richtig verpackt.
Verpacken Sie die Lebensmittel
richtig.
Temperatur ist
falsch eingestellt.
Siehe Kapitel „Betrieb“.
Die Lampe funktioniert nicht.
Zu starke Reif- und Eisbildung.
www.zanussi.com
39
Problem
Mögliche Ursache
Abhilfe
Wasser fließt in den
Kühlschrank.
Der Wasserabflusskanal
ist verstopft.
Reinigen Sie den Wasserablauf.
Die eingelagerten
Lebensmittel verhindern,
dass das Wasser zum
Wassersammler fließt.
Stellen Sie sicher, dass
die Lebensmittel nicht die
Rückwand berühren.
Die Tür ist nicht richtig
ausgerichtet oder berührt
das Belüftungsgitter.
Das Gerät ist nicht
ausgerichtet.
Siehe hierzu „Ausrichten des
Gerätes“.
Die Temperatur im Gerät ist
zu hoch/niedrig.
Der Temperaturregler ist
nicht richtig eingestellt.
Stellen Sie eine höhere/
niedrigere Temperatur ein.
Die Tür wurde nicht richtig
geschlossen.
Siehe hierzu „Schließen der
Tür“.
Die Temperatur der
Lebensmittel
ist zu hoch.
Lassen Sie die Lebensmittel auf
Raumtemperatur abkühlen,
bevor Sie sie in das Gerät
stellen.
Es wurden zu große
Mengen an Lebensmitteln
gleichzeitig eingelegt.
Legen Sie weniger Lebensmittel
gleichzeitig ein.
Die Reifschicht ist dicker
als 4–5 mm.
Tauen Sie das Gerät ab.
Die Tür wurde zu häufig
geöffnet.
Öffnen Sie die Tür nur, wenn
nötig.
Die Kaltluft zirkuliert nicht
im Gerät.
Stellen Sie sicher, dass die
Kaltluft im Gerät zirkulieren
kann.
Schließen der Tür
1. Reinigen Sie die Türdichtungen.
2. Stellen Sie die Tür nach Bedarf ein.
Siehe „Montage“.
3. Ersetzen Sie die defekten Türdichtungen,
falls erforderlich. Wenden Sie sich an den
Kundendienst.
Montage
ACHTUNG!
Siehe Kapitel „Sicherheitshinweise“.
Aufstellung
Installieren Sie dieses Gerät in einem
trockenen, gut belüfteten Raum, an dem die
Umgebungstemperatur mit der Klimaklasse
übereinstimmt, die auf dem Typenschild des
Geräts angegeben ist:
40
Klimaklasse
Umgebungstemperatur
SN
+10 ºC bis +32 ºC
N
+16 ºC bis +32 ºC
ST
+16 ºC bis +38 ºC
T
+16 ºC bis +43 ºC
www.zanussi.com
Bei einigen Modellen können
Funktionsstörungen auftreten, wenn sie
außerhalb dieses Temperaturbereichs
betrieben werden. Der ordnungsgemäße
Betrieb wird nur innerhalb des
angegebenen Temperaturbereichs
gewährleistet. Bei Fragen zum
Aufstellungsort des Geräts wenden
Sie sich an den Verkäufer, unseren
Kundendienst oder nächstgelegenen
Service-Partner.
Aufstellungsort
ACHTUNG!
Es muss möglich sein, das Gerät von der
Hauptstromversorgung zu trennen; daher
sollte der Netzstecker nach der Montage
leicht zugänglich sein.
Das Gerät sollte in ausreichendem Abstand von
Wärmequellen wie Heizungen, Boilern, direkter
Sonneneinstrahlung, usw. aufgestellt werden.
Vergewissern Sie sich, dass Luft an der
Rückseite des Gehäuses frei zirkulieren kann.
Wenn das Gerät unter einem Hängeschrank
installiert wird, muss der Abstand zwischen
der Geräteoberseite und dem Hängeschrank
mindestens 100 mm betragen, um die
bestmögliche Leistung zu garantieren.
Wechseln des Türanschlags
ACHTUNG!
Vor der Durchführung von Arbeiten am
Gerät ist stets der Netzstecker aus der
Steckdose zu ziehen.
ORSICHT!
V
Die nachfolgend beschriebenen
Tätigkeiten sollten mit Hilfe einer
zweiten Person durchgeführt werden,
um ein Herunterfallen der Türen
zu vermeiden.
1. Nehmen Sie die obere
Scharnierverkleidung ab.
2. Lösen Sie die 2 Halteschrauben, und
nehmen Sie das Scharnier vom Gerät ab.
1
2
3
1
4
3. Nehmen Sie die Tür ab.
4. Lösen Sie die beiden Schrauben, mit
denen das untere Türscharnier befestigt
ist (darauf achten die Fußbefestigung am
Scharnier nicht zu entfernen). Nehmen
Sie die Tür ab.
1
Es wird jedoch empfohlen, das Gerät nicht
unter einem Hängeschrank aufzustellen.
Die ordnungsgemäße waagrechte Ausrichtung
des Gerätes kann mithilfe eines oder mehrerer
verstellbarer Füße am Sockel des Gehäuses
erfolgen.
Es wird empfohlen zwischen der Rückseite des
Kühlschranks und der Wand einen Abstand von
75 mm, zu beiden Außenseiten mindestens
100 mm, zur Oberseite 100 mm und einen
freien Platz vor dem Gerät vorzuhalten, damit
die Türen 160° geöffnet werden können.
www.zanussi.com
2
5. Entfernen Sie dann den Standfuß,
wie in der Abbildung dargestellt.
6. Befestigen Sie zunächst das Türscharnier
(und den entsprechenden Standfuß)
an der gegenüberliegenden Seite, und
befestigen Sie anschließend den anderen,
abmontierten Standfuß an der Stelle, an
der vorher das Türscharnier befestigt war.
Gehen Sie dabei wie in der Abbildung
dargestellt vor.
41
Stellen Sie sicher, dass die Schrauben
wie in der Abbildung gezeigt in die
richtigen Bohrungen eingesetzt werden.
Die Scharnierkante muss parallel zur
Schrankseite verlaufen.
Stellen Sie sicher,dass der untere
Standfuß unter dem Türscharnier befestigt
wird. Den unteren Standfuß erkennen Sie
an den 4 Lamellen an der Außenfläche.
7. Befestigen Sie die Tür an dem unteren
Scharnierbolzen.
8. Um das obere Türscharnier zu befestigen,
entfernen Sie vorsichtig die PlastikVerschlussstopfen, und bringen Sie diese
wieder in den Löchern der Halteschrauben
des Scharniers an.
9. Bringen Sie das obere Scharnier mit den
2 Halteschrauben an. Achten Sie darauf,
dass die Türkante parallel zur Geräteseite
ausgerichtet ist.
10. Bringen Sie die Scharnierverkleidung
wieder an.
11. Montieren Sie den Griff und die
Plastik-Verschlussstopfen an der
gegenüberliegenden Seite.
1
2
3
`
ACHTUNG!
Rücken Sie das Gerät wieder an
die richtige Stelle, und richten Sie es
waagerecht aus. Warten Sie mindestens
vier Stunden, bevor Sie es wieder an
die Stromversorgung anschließen.
42
Prüfen Sie alles erneut,
um sicherzustellen, dass:
• Alle Schrauben fest angezogen sind.
• Der magnetische Dichtungsstreifen
fest am Gerät anliegt.
• Die Tür korrekt öffnet und schließt
Bei niedrigen Umgebungstemperaturen
(z. B. im Winter) kann es vorkommen,
dass die Türdichtung nicht richtig am Gerät
anliegt. Warten Sie in diesem Fall ab, bis
sich die Dichtung allmählich angepasst hat.
Wenden Sie sich an den Kundendienst,
wenn Sie bei den oben beschriebenen
Schritten Unterstützung benötigen. Ein
Kundendiensttechniker wird die Türen
dann auf Ihre Kosten umbauen.
Elektroanschluss
• Kontrollieren Sie vor der ersten Benutzung des
Gerätes, ob die Netzspannung und -frequenz
Ihres Hausanschlusses mit den auf dem
Typenschild angegebenen Anschlusswerten
übereinstimmen.
• Das Gerät muss geerdet sein. Zu diesem
Zweck ist der Netzstecker mit einem
Schutzkontakt ausgestattet. Falls die
Steckdose Ihres Hausanschlusses nicht
geerdet sein sollte, lassen Sie das Gerät
gemäß den geltenden Vorschriften von einem
qualifizierten Elektriker erden.
• Der Hersteller übernimmt keinerlei
Haftung für Schäden oder Verletzungen,
die durch Missachtung der vorstehenden
Sicherheitshinweise entstehen.
• Das Gerät entspricht den EWG
Richtlinien.
www.zanussi.com
Technische Informationen
Technische Daten
Höhe
mm
510
Breite
mm
439
Tiefe
mm
532
Anschlussspannung
Volt
220-240
Frequenz
Hz
50
Die technischen Informationen befinden sich auf
dem Typenschild auf der Außen- oder Innenseite
des Geräts sowie auf der Energieplakette.
UMWELTTIPPS
Recyceln Sie Materialien mit dem Symbol
.
Entsorgen Sie die Verpackung in den entsprechenden Recyclingbehältern. Recyceln Sie zum
Umwelt-und Gesundheitsschutz elektrische und
elektronische Geräte.
Entsorgen Sie Geräte mit diesem Symbol nicht
mit dem Hausmüll. Bringen Sie das Gerät zu Ihrer
örtlichen Sammelstelle oder wenden Sie sich an
Ihr Gemeindeamt.
www.zanussi.com
43
212000665-A-532013
www.zanussi.com/shop
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement