Aeg SKE818F1DC Kasutusjuhend

Aeg SKE818F1DC Kasutusjuhend
SKE818F1DC
ET
LV
LT
USER
MANUAL
Kasutusjuhend
Külmutuskapp
Lietošanas instrukcija
Ledusskapis
Naudojimo instrukcija
Šaldytuvas
2
20
38
2
www.aeg.com
SISUKORD
1. OHUTUSINFO...................................................................................................... 2
2. OHUTUSJUHISED................................................................................................4
3. PAIGALDAMINE................................................................................................... 6
4. JUHTPANEEL.......................................................................................................9
5. IGAPÄEVANE KASUTAMINE.............................................................................11
6. VIHJEID JA NÄPUNÄITEID................................................................................ 13
7. PUHASTUS JA HOOLDUS.................................................................................14
8. VEAOTSING....................................................................................................... 15
9. HELID..................................................................................................................18
10. TEHNILISED ANDMED.................................................................................... 18
11. TEAVE TESTIMISASUTUSTELE..................................................................... 18
PARIMATE TULEMUSTE SAAVUTAMISEKS
Täname teid selle AEG toote valimise eest. Lõime toote, mis võimaldab teil
aastaid nautida laitmatuid tulemusi ning lisasime elu lihtsamaks ja kergemaks
muutvaid innovaatilisi tehnoloogiaid – omadusi, mida te tavaliste seadmete juures
ei pruugi leida. Leidke mõni minut aega ning lugege, kuidas seadmega parimaid
tulemusi saavutada.
Külastage meie veebisaiti:
Nõuandeid, brošüüre, veaotsingu, teavet teeninduse ja parandusvõimaluste
kohta:
www.aeg.com/support
Registreerige oma toode parema teeninduse saamiseks:
www.registeraeg.com
Ostke lisaseadmeid, tarvikuid ja originaalvaruosi:
www.aeg.com/shop
KLIENDITEENINDUS
Soovitame alati kasutada originaalvaruosi.
Teenindusse pöördumisel peaksid teil olema varuks järgmised andmed: Mudel,
tootenumber (PNC), seerianumber.
Andmed leiate seadme andmesildilt.
Hoiatus / oluline ohutusinfo
Üldine informatsioon ja nõuanded
Keskkonnateave
Jäetakse õigus teha muutusi.
1.
OHUTUSINFO
Enne seadme paigaldamist ja kasutamist lugege
kaasasolev juhend tähelepanelikult läbi. Tootja ei võta
endale vastutust vigastuste või varalise kahju eest, mis
EESTI
3
on tingitud paigaldusnõuete eiramisest või väärast
kasutusest. Hoidke kasutusjuhend kindlas kohas alles,
et saaksite seda vajadusel vaadata.
1.1 Laste ja ohustatud inimeste turvalisus
•
•
•
•
•
•
•
Üle 8-aastased lapsed ning füüsilise, sensoorse või
vaimse erivajadusega või oskuste ja teadmisteta
inimesed võivad seda seadet kasutada vaid järelvalve
olemasolul ja juhul, kui neid on õpetatud seadet
turvaliselt kasutama ning nad mõistavad seadme
kasutamisega kaasnevaid ohte.
3 kuni 8-aastased lapsed võivad seadmesse
toiduaineid panna ja neid sealt välja võtta, kui neid on
eelnevalt põhjalikult juhendatud.
Ulatusliku või keeruka puudega isikud võivad seda
seadet kasutada juhul, kui neid on eelnevalt põhjalikult
juhendatud.
Alla 3-aastased lapsed tuleks seadmest eemal hoida,
kui täiskasvanu nende tegevust ei jälgi.
Ärge lubage lastel seadmega mängida.
Ilma järelvalveta ei tohi lapset seadet puhastada ega
hooldustoiminguid läbi viia.
Hoidke pakendimaterjal lastele kättesaamatus kohas
ja kõrvaldage see nõuetekohaselt.
1.2 Üldine ohutus
•
•
See seade on mõeldud kasutamiseks koduses
majapidamises või muudes sarnastes kohtades,
näiteks:
– talumajapidamistes; personalile mõeldud köökides
kauplustes, kontorites ja mujal;
– Hotellides, motellides ja muudes majutuskohtades.
Vältimaks toidu riknemist järgige järgmisi juhiseid:
– ärge jätke ust liiga kauaks lahti;
– puhastage regulaarselt toiduga kokkupuutuvaid
pindu ning juurdepääsetavaid tühjendussüsteeme;
4
www.aeg.com
hoidke külmikus värsket liha ja kala sobivates
nõudes, nii et need ei puutuks kokku teiste
toiduainetega.
HOIATUS! Hoidke ventilatsiooniavad vabad nii
eraldiseisva kui ka sisseehitatud seadme puhul.
HOIATUS! Ärge kasutage sulamisprotsessi
kiirendamiseks mehhaanilisi ega muid vahendeid –
kasutage ainult tooja soovitatud tarvikuid.
HOIATUS! Vältige külmutusagensi süsteemi
kahjustamist.
HOIATUS! Ärge kasutage toiduainete hoidmiseks
mõeldud osades elektrilisi seadmeid, kui need pole
tootja poolt spetsiaalselt soovitatud.
Ärge kasutage seadme puhastamiseks vee- või
aurupihustit.
Puhastage seadet pehme niiske lapiga. Kasutage
ainult neutraalseid pesuaineid. Ärge kasutage
abrasiivseid tooteid, küürimisšvamme, lahusteid ega
metallist esemeid.
Kui seade jääb pikaks ajaks tühjaks, lülitage see välja,
sulatage, puhastage, kuivatage ja jätke uks lahti, et
vältida seadme sisemuses hallituse tekkimist.
Ärge hoidke selles seadmes süttivaid aineid ega
plahvatusohtlikke esemeid (nt aerosoolpihusteid).
Kui toitejuhe on vigastatud, laske see ohutuse mõttes
välja vahetada tootja, selle volitatud hooldekeskuses
või lihtsalt kvalifitseeritud isiku poolt.
–
•
•
•
•
•
•
•
•
•
2. OHUTUSJUHISED
2.1 Paigaldamine
HOIATUS!
Seadet tohib paigaldada
ainult kvalifitseeritud tehnik.
•
•
•
Eemaldage kõik pakkematerjalid.
Kahjustatud seadet ei tohi paigaldada
ega kasutada.
Ohutuse tagamiseks ärge kasutage
seadet enne, kui see on
köögimööblisse sisse ehitatud.
•
•
•
•
Järgige seadmega kaasasolevaid
paigaldusjuhiseid.
Kuna seade on raske, olge selle
liigutamisel ettevaatlik. Kasutage
töökindaid ja kinnisi jalanõusid.
Jälgige, et õhk saaks seadme ümber
vabalt liikuda.
Esmakordsel paigaldamisel või ukse
avamissuuna muutmisel oodake enne
elektrivõrku ühendamist vähemalt 4
tundi. See on vajalik selleks, et õli
saaks kompressorisse tagasi valguda.
EESTI
•
•
•
•
•
•
•
Enne mis tahes toimingute läbiviimist
(nt ukse avamissuuna muutmine)
eemaldage toitejuhe seinakontaktist.
Ärge paigutage seadet radiaatorite,
pliitide ega ahjude lähedusse.
Ärge jätke seadet vihma kätte.
Ärge paigutage seadet otsese
päikesevalgusega kohta.
Ärge paigaldage seda seadet liiga
niiskesse või liiga külma kohta.
Seadme teise kohta viimisel tõstke
seda esiservast, et vältida põranda
kriimustamist.
Seadmes on kott desikantainega. See
ei ole mänguasi. See ei ole toiduaine.
Visake see kohe minema.
2.2 Elektriühendus
2.3 Kasutamine
HOIATUS!
Vigastuse, põletuse,
elektrilöögi või tulekahjuoht!
Seade sisaldab isobutaani
(R600a), so looduslik gaas, millel puudub
oluline keskkonnamõju. Olge ettevaatlik,
et te isobutaani sisaldavat
külmutusainesüsteemi ei vigastaks.
•
•
•
HOIATUS!
Tulekahju- ja elektrilöögioht!
HOIATUS!
Seadme paigaldamisel
veenduge, et toitejuhe
kulgeks vabalt ega oleks
vigastatud.
HOIATUS!
Ärge kasutage
mitmikpistikuid ega
pikenduskaableid.
•
•
•
•
•
•
•
Seade peab olema maandatud.
Kontrollige, kas andmeplaadil olevad
elektriandmed vastavad teie kohaliku
vooluvõrgu näitajatele.
Kasutage alati nõuetekohaselt
paigaldatud elektriohutut pistikupesa.
Veenduge, et te elektrilisi osi ei
vigastaks (nt toitepistikut, toitejuhet,
kompressorit). Elektriliste osade
vahetamiseks pöörduge volitatud
teeninduskeskusse või elektriku
poole.
Toitejuhe peab jääma toitepistikust
allapoole.
Ühendage toitepistik seinakontakti
alles pärast paigalduse lõpuleviimist.
Veenduge, et pärast paigaldamist
säilib juurdepääs toitepistikule.
Seadet vooluvõrgust eemaldades
ärge tõmmake toitekaablist. Võtke
alati kinni pistikust.
5
•
•
•
•
Ärge muutke seadme tehnilisi
omadusi.
Ärge pange seadmesse muid
elektriseadmeid (nt jäätisevalmistajat),
kui see pole tootja poolt ette nähtud.
Kui külmutusagens on viga saanud,
siis veenduge, ega seadmest ei tule
leeke või suitsu. Õhutage ruum
korralikult.
Jälgige, et kuumad esemed ei
puutuks vastu seadme plastpindu.
Ärge hoidke seadmes süttivaid gaase
ega vedelikke.
Ärge pange süttivaid või süttiva
ainega määrdunud esemeid
seadmesse, selle lähedusse või
peale.
Ärge katsuge kompressorit ega
kondensaatorit. Need on kuumad.
2.4 Sisevalgustus
HOIATUS!
Elektrilöögi oht!
•
See valgustitüüp on mõeldud
kasutamiseks üksnes selles seadmes.
Ärge kasutage seda ruumide
valgustamiseks.
2.5 Puhastus ja hooldus
HOIATUS!
Seadme vigastamise või
kahjustamise oht!
•
•
Enne hooldust lülitage seade välja ja
ühendage toitepistik pistikupesast
lahti.
Selle seadme jahutusüksus sisaldab
süsivesinikke. Süsteemi tohib
hooldada ja laadida ainult
kvalifitseeritud tehnik.
6
www.aeg.com
•
Kontrollige regulaarselt külmiku
äravooluava; vajadusel puhastage.
Kui äravooluava on ummistunud,
koguneb sulamisvesi seadme põhjale.
2.6 Teenindus
•
•
•
Seadme parandamiseks võtke
ühendust volitatud
teeninduskeskusega. Kasutage ainult
originaalvaruosi.
Pidage meeles, et kui olete
parandanud seadet ise või lasknud
seda teha ebapädeval isikul, võib see
kahjustada seadme ohutust ja muuta
garantii kehtetuks.
Pärast mudeli tootmise lõpetamist on
7 aasta jooksul saadaval järgmised
tagavaraosad: termostaadid,
temperatuuriandurid, trükkplaadid,
valgusallikad, uksekäepidemed,
uksehinged, lahtrid ja korvid. Pidage
meeles, et mõned tagavaraosad on
saadaval ainult ametlikele
parandajatele ning et mõned
tagavaraosad ei pruugi kõigile
mudelitele sobida.
•
Uksetihendid on saadaval 10 aasta
jooksul pärast mudeli tootmise
lõpetamist.
2.7 Jäätmekäitlus
HOIATUS!
Lämbumis- või vigastusoht!
•
•
•
•
•
•
Eemaldage seade vooluvõrgust.
Lõigake toitekaabel seadme küljest
lahti ja visake ära.
Eemaldage uksekäepide, et vältida
laste ja loomade seadmesse
lõksujäämist.
Selle seadme külmutusagensi
süsteem ja isolatsioonimaterjalid on
osoonisõbralikud.
Isolatsioonivaht sisaldab tuleohtlikku
gaasi. Seadme õige kõrvaldamise
kohta saate täpsemaid juhiseid
kohalikust omavalitsusest.
Ärge vigastage soojusvaheti
läheduses paiknevat jahutusüksust.
3. PAIGALDAMINE
HOIATUS!
Vt ohutust käsitlevaid
peatükke.
HOIATUS!
Seadme paigaldamise kohta
leiate teavet
paigaldusjuhistest.
HOIATUS!
Fikseerige seade vastavalt
paigaldusjuhistele, et ära
hoida seadme ebastabiilset
asendit.
EESTI
7
D3
D1
3.1 Mõõdud
D2
W1
W3
A
B
H1
W2
Üldmõõdud1)
Kasutuseks vajalik ruum1)
H1
mm
1769
W1
mm
556
D1
mm
549
1) seadme kõrgus, laius ja sügavus ilma käepide‐
me ja tugijalgadeta
A
mm
1780
B
mm
36
1) seadme kõrgus, laius ja sügavus koos käepide‐
me ja tugijalgadega pluss jahutava õhu vabaks
ringluseks vajalik ruum
Üldine kasutuseks vajalik ruum1)
Kasutuseks vajalik ruum1)
H 2 (A+B)
mm
1816
W2
mm
560
D2
mm
552
H 3 (A+B)
mm
1816
W3
mm
780
8
www.aeg.com
Üldine kasutuseks vajalik ruum1)
D3
mm
1085
1) seadme kõrgus, laius ja sügavus koos käepide‐
me ja tugijalgadega pluss jahutava õhu vabaks
ringluseks vajalik ruum pluss minimaalne ukse
avamiseks vajalik ruum, mis võimaldab eemalda‐
da kõiki seadme sisemisi komponente
3.2 Asukoht
Seadme parima toimimise tagamiseks ei
tohiks seda paigaldada soojusallikate
lähedusse (ahi, kamin, pliit, radiaator
jms) või otsese päikesevalguse kätte.
Jälgige, et õhk saaks ka seadme taga
vabalt liikuda.
•
•
vastav kontakt. Kui pistikupesa ei ole
maandatud, konsulteerige pädeva
elektrikuga ja ühendage seade eraldi
maandusjuhiga, mis vastab
kehtivatele normidele.
Seadme ohutusmeetmete eiramisel
vabaneb tootja mis tahes vastutusest.
See seade vastab EÜ direktiividele.
3.5 Ventilatsiooninõuded
Seadme taga tuleb tagada piisav
õhuringlus.
5 cm
min.
200 cm2
3.3 Paigaldamine
Seade tuleb paigaldada kuiva,
hästiventileeritavasse siseruumi.
min.
200 cm2
See seade on ette nähtud kasutamiseks
siseruumis, mille temperatuur on
vahemikus 10°C kuni 43°C.
Kui te pole kindel, kuhu
seade paigaldada, siis
pöörduge müüja,
klienditeeninduse või lähima
volitatud teeninduskeskuse
poole.
Seadet peab saama
eemaldada vooluvõrgust.
Seetõttu peab see olema
kergesti ligipääsetav ka
pärast paigaldamist.
3.4 Elektriühendus
•
•
Enne vooluvõrguga ühendamist
veenduge, et andmesildil olevad
elektriandmed vastavad teie
kohalikule vooluvõrgule.
Seade peab olema maandatud.
Toitekaabli pistikul on selle jaoks
ETTEVAATUST!
Näpunäiteid ühendamise
kohta leiate
paigaldusjuhistest.
3.6 Ukse avamissuuna
muutmine
Teavet paigaldamise ja ukse
avamissuuna muutmise kohta leiate
eraldi dokumendist.
ETTEVAATUST!
Ukse avamissuuna
muutmisel asetage põranda
kaitsmiseks maha
vastupidav materjal.
EESTI
4. JUHTPANEEL
1
6
1
2
3
4
5
Näidik
Temperatuuri tõstmise nupp
Temperatuuri vähendamise nupp
OK
Nuputoonide eelmääratud heli saab
muuta, vajutades mõne sekundi jooksul
korraga Mode-nuppu ja temperatuuri
4
3
2
5 Mode
6 ON/OFF
alandamise nuppu. Teistkordne
vajutamine taastab algseade.
4.1 Näidik
A
B C
D
Off
min
H
G F E
4.2 Sisselülitamine
1. Ühendage toitepistik pistikupessa.
2. Kui ekraan on väljas, vajutage
seadme ON/OFF-nuppu.
Temperatuuriindikaatoritel kuvatakse
määratud vaiketemperatuur.
Teise temperatuuri määramiseks vt
jaotist "Temperatuuri reguleerimine".
Kui ekraanil kuvatakse "dEMo", vt jaotist
"Veaotsing".
4.3 Väljalülitamine
1. Vajutage ON/OFF sekundit seadme
nuppu 3.
Ekraan lülitub välja.
2. Ühendage toitepistik pistikupesast
lahti.
A.
B.
C.
D.
E.
F.
G.
H.
Taimeri indikaator
Coolmatic-funktsioon
Holiday-režiim
Temperatuuri indikaator
Hoiatuse indikaator
ChildLock-funktsioon
DrinksChill-funktsioon
DYNAMICAIR-funktsioon
4.4 Temperatuuri
reguleerimine
Seadme temperatuuri saab määrata
temperatuuriregulaatoreid vajutades.
Soovitatav vaiketemperatuur:
• +4°C külmiku jaoks
Külmiku temperatuurivahemik võib olla
2°C kuni 8°C.
Temperatuuri indikaatorid näitavad
määratud temperatuuri.
Määratud temperatuur
saavutatakse 24 tunni
pärast.
Pärast elektrikatkestust jääb
määratud temperatuur
salvestatuks.
9
10
www.aeg.com
4.5 Coolmatic-funktsioon
Kui külmikusektsiooni tuleb korraga
paigutada suur hulk toitu (näiteks pärast
sisseostude tegemist), on soovitatav
aktiveerida funktsioon Coolmatic, et toit
kiiremini maha jahutada ja vältida
külmutuskapis juba olevate toitude
soojenemist.
1. Vajutage Mode, kuni ilmub vastav
ikoon.
Funktsiooni Coolmatic indikaator vilgub.
2. Kinnitamiseks vajutage OK.
Kuvatakse indikaator Coolmatic.
Funktsiooni ajaks lülitub ventilaator
automaatselt sisse.
See funktsioon lülitub automaatselt välja
ligikaudu 6 tunni pärast.
Funktsiooni Coolmatic saate soovi korral
ka enne selle automaatset lõppu välja
lülitada toimingut korrates või valides
külmiku jaoks teise temperatuuri.
4.6 Holiday-režiim
See režiim võimaldab hoida külmikut
tühjana pikal puhkuseperioodil, ilma
halva lõhna tekkimiseta.
1. Vajutage Mode, kuni ilmub vastav
ikoon.
Funktsiooni Holiday indikaator vilgub.
Temperatuurinäidikul kuvatakse valitud
temperatuur.
2. Kinnitamiseks vajutage OK.
Kuvatakse indikaator Holiday.
See režiim lülitub pärast
teistsuguse temperatuuri
valimist välja.
4.7 DYNAMICAIR-funktsioon
Külmikusektsioon on varustatud
seadeldisega, mis võimaldab toiduainete
kiiret jahutamist ja hoiab sektsioonis
ühtlasema temperatuuri.
See seadeldis lülitub vajadusel
automaatselt või käsitsi sisse.
Funktsiooni sisselülitamiseks tehke
järgmist.
1. Vajutage nuppu Mode, kuni ilmub
vastav ikoon.
Funktsiooni DYNAMICAIR indikaator
vilgub.
2. Kinnitamiseks vajutage nuppu OK.
Kuvatakse indikaator DYNAMICAIR.
Et funktsioon välja lülitada, korrake
toimingut, kuni DYNAMICAIR indikaator
kustub.
Kui funktsioon aktiveeritakse
automaatselt, siis funktsiooni
DYNAMICAIR-indikaatorit ei
kuvata (vt "Igapäevane
kasutamine").
Funktsiooni DYNAMICAIR
sisselülitamine suurendab
tarbitava energia hulka.
Dünaamilise õhu seadeldis katkestab
töö, kui uks on lahti ja jätkab tööd kohe
pärast ukse sulgemist.
4.8 ChildLock-funktsioon
Lülitage sisse ChildLock-funktsioon, et
lukustada nupud juhusliku sisselülitamise
eest.
1. Vajutage Mode, kuni ilmub vastav
ikoon.
Funktsiooni ChildLock indikaator vilgub.
2. Vajutage kinnitamiseks OK.
Kuvatakse indikaator ChildLock.
Et ChildLock-funktsioon välja lülitada,
korrake toimingut, kuni ChildLockindikaator kustub.
4.9 DrinksChill-funktsioon
Funktsioon DrinksChill on mõeldud
valitud ajaks helisignaali seadmiseks,
mis on kasulik variant näiteks juhul, kui
mõnda toiduainet tuleb retsepti järgi
külmikus teatud aeg jahutada.
1. Vajutage Mode, kuni ilmub vastav
ikoon.
Funktsiooni DrinksChill indikaator vilgub.
Mõneks sekundiks kuvab taimer
määratud aja (30 minutit).
2. Taimeriga valitud aja muutmiseks
vahemikus 1 kuni 90 minutit vajutage
taimeri reguleerimisnuppu.
3. Vajutage kinnitamiseks OK.
Kuvatakse indikaator DrinksChill.
Taimer hakkab vilkuma (min).
Pöördloenduse lõppedes hakkab "0 min"indikaator vilkuma ja kõlab helisignaal.
Helisignaali väljalülitamiseks ja
EESTI
funktsiooni lõpetamiseks vajutage nuppu
OK.
Et funktsioon välja lülitada, korrake
toimingut, kuni DrinksChill kustub.
11
Signaal vaikib, kui te ukse sulgete.
Signaali ajal saab heli välja lülitada, kui
vajutate suvalist nuppu.
Kui nuppu ei vajutata, lülitub
helisignaal automaatselt
umbes tunni aja pärast välja,
et ümbruskonda mitte
häirida.
Aega saab pöördloenduse
ajal ja enne lõppu alati
muuta, vajutades
temperatuuri vähendamise
või suurendamise nuppu.
4.10 Lahtise ukse signaal
Kui külmiku uks on jäänud lahti juba 5
minutiks, kõlab helisignaal js
hoiatusindikaator vilgub.
5. IGAPÄEVANE KASUTAMINE
5.1 Ukseriiulite paigutamine
5.2 Liigutatavad riiulid
Erineva suurusega toidupakendite
hoiustamiseks saab ukseriiuleid
paigutada erinevatele kõrgustele.
Külmiku seintel on mitu siini, mille abil
saab riiuleid paigaldada nii, nagu teile
meeldib.
1. Tõmmake riiulit ülespoole, kuni see
lahti tuleb.
2. Paigutage soovikohaselt ümber.
See seade on varustatud ka kahest
osast koosneva riiuliga. Ruumi paremaks
ärakasutamiseks saab riiuli eesmise osa
paigutada tagumise osa alla.
Riiuli kokkupanemiseks:
1. Võtke eesmine osa õrnalt välja.
2. Libistage see teise osa all olevale
siinile.
1
2
See mudel on varustatud
hoiukastiga, mida saab külgsuunas
liigutada.
Õige õhuringluse
tagamiseks ärge eemaldage
klaasriiulit, mis asub
juurviljasahtli kohal.
12
www.aeg.com
5.3 Juurviljasahtel
1. Tõmmake siinid välja.
Sahtel on mõeldud puu- ja juurvilja
säilitamiseks.
Sahtli eemaldamiseks (nt
puhastamiseks):
1. Tõmmake sahtel välja ja tõstke üles.
2. Asetage sahtli tagumine osa (1)
siinidele.
2. Enne ukse sulgemist lükake siinid
tagasi sisse, et vältida seadme
kahjustamist.
2
1
3. Sahtli sisselükkamisel hoidke selle
esiosa (2) ülestõstetuna.
4. Vajutage sahtli esiosa allapoole.
Tagasiasetamiseks:
Tõmmake sahtel uuesti välja
ja kontrollige, kas see
asetseb õigesti nii tagumiste
kui eesmiste klambrite
küljes.
5.4 DYNAMICAIR
Külmikusektsioon on varustatud
seadeldisega, mis võimaldab toiduainete
kiiret jahutamist ja hoiab sektsioonis
ühtlasema temperatuuri.
See seadeldis lülitub vajadusel
automaatselt sisse.
EESTI
13
Seadeldise saab vajadusel ka käsitsi
sisse lülitada (vt jaotist "Funktsioon
DYNAMICAIR").
Ventilaator töötab ainult siis,
kui uks on suletud.
6. VIHJEID JA NÄPUNÄITEID
6.1 Näpunäiteid energia
säästmiseks
•
•
•
•
•
: Energia edukaim säästmine on
tagatud seadme allosas olevate
sahtlite konfiguratsiooni ja ühtlaselt
paiknevate riiulitega. Ukse küljes
olevate lahtrite paigutus
energiatarbimist ei mõjuta.
Ärge avage ust sageli ja ärge jätke ust
lahti kauemaks kui vaja.
Ärge valige liiga kõrget temperatuuri,
et energiat säästa, kui toiduainete
kirjelduses teisiti ei öelda.
Kui ruumi temperatuur on kõrge või
kui seade on täis ja temperatuur on
seatud madalale tasemele, võib
kompressor pidevalt töötada,
põhjustades härmatise või jää
tekkimist aurustil. Sellisel juhul
seadke temperatuur kõrgemale
tasemele, et võimaldada automaatset
sulatamist ja sel viisil energiat kokku
hoida.
Tagage hea ventilatsioon. Ärge katke
ventilatsiooniavasid või -võret.
6.2 Soovitusi värske toidu
säilitamiseks külmikus
•
•
•
Sobivaim temperatuur, mis tagab
värske toidu säilimise, on +4°C või
sellest madalam.
Kõrgem temperatuur külmikus võib
toiduainete säilivusaega lühendada.
Toidu värskuse ja lõhna säilitamiseks
katke see kinni.
Kindlasti tuleks nii vedelikke kui muud
toitu säilitada kinnistes anumates, et
•
•
•
•
vältida maitse ja lõhna
laialikandumist.
Toore ja kuumutatud toidu
ristsaastumise ärahoidmiseks katke
küpsetatud toit kinni ja hoidke seda
tooretest toiduainetest eemal.
Külmutatud toitu soovitatakse
sulatada külmikus.
Ärge pange külmikusse sooja toitu.
Enne külmikusse panekut jahutage
toit toatemperatuurini.
Toidu raiskamise vältimiseks asetage
uuemad toiduained alati tahapoole.
6.3 Näpunäiteid toidu
säilitamiseks külmikus
•
•
•
•
•
•
Liha (igasugune): mähkige sobivasse
pakendisse ja pange juurviljasahtli
kohal olevale klaasriiulile. Liha
säilitusaeg on 1-2 päeva.
Puu- ja köögiviljad: puhastage
põhjalikult (eemaldage muld) ja
asetage spetsiaalsesse sahtlisse
(juurviljasahtlisse).
Eksootilisi puuvilju (banaane,
mangosid, papaiat jms) pole
soovitatav külmikusse panna.
Juurvilju, nagu tomatid, kartulid,
sibulad või küüslauk ei tohiks
külmikusse panna.
Või ja juust: pange õhukindlasse
nõusse või mässige fooliumi või
polüetüleenist kotti ning suruge sealt
õhku välja niipalju kui võimalik.
Pudelid: keerake peale kork ja
paigutage ukse küljes olevale
pudeliriiulile või pudelirestile (kui see
on olemas).
14
www.aeg.com
•
Et kiirendada toiduainete jahtumist, on
soovitatav sisse lülitada ventilaator.
Dünaamilise õhu sisselülitamine
tagab külmikus ühtlasema
temperatuuri.
•
Vaadake alati toiduainete
säilituskuupäeva, et teada, kui kaua
neid hoida võib.
7. PUHASTUS JA HOOLDUS
HOIATUS!
Vt ohutust käsitlevaid
peatükke.
7.1 Sisemuse puhastamine
Enne seadme esmakordset kasutamist
peske leige vee ja neutraalse seebiga
üle seadme sisemus ja kõik sisetarvikud,
et eemaldada uuele tootele omane lõhn,
seejärel kuivatage täielikult.
automaatselt. Sulamisvesi nõrgub
mööda renni spetsiaalsesse seadme
tagaküljel kompressori kohal asuvasse
anumasse, kus see aurustub.
Puhastage regulaarselt külmiku sees
keskel olevat äravooluava auku, et ära
hoida vee kogunemist ja külmikus
olevatesse toiduainetesse imbumist.
Kasutage selleks tarvikute kotis olevat
spetsiaalset torupuhastajat.
ETTEVAATUST!
Ärge kasutage pesuaineid,
abrasiivpulbreid, kloori- või
õlipõhiseid
puhastusvahendeid, sest
need võivad seadme pinda
kahjustada.
ETTEVAATUST!
Seadme tarvikuid ega osi ei
tohi pesta
nõudepesumasinas.
7.2 Regulaarne puhastamine
Seadet tuleb regulaarselt puhastada:
1. Puhastage seadme sisemus ja
tarvikud sooja vee ja neutraalse
pesuvahendiga.
2. Kontrollige regulaarselt
uksetihendeid ja pühkige need
puhtaks, eemaldades mustuse ja
prahi.
3. Loputage ja kuivatage põhjalikult.
7.3 Külmiku sulatamine
Tavakasutuse käigus eemaldatakse
härmatis külmikusektsiooni aurustist
7.4 Seadme mittekasutamise
periood
Kui seadet pikema aja jooksul ei
kasutata, siis rakendage järgmisi
ohutusmeetmeid:
1.
2.
3.
4.
Ühendage seade vooluvõrgust lahti.
Eemaldage kõik toiduained.
Puhastage seade ja kõik tarvikud.
Jätke uks lahti, et vältida halva lõhna
tekkimist.
EESTI
15
8. VEAOTSING
HOIATUS!
Vt ohutust käsitlevaid
peatükke.
8.1 Mida teha, kui...
Probleem
Võimalik põhjus
Lahendus
Seade ei tööta.
Seade on välja lülitatud.
Lülitage seade sisse.
Toitepistik ei ole korralikult
pistikupessa ühendatud.
Ühendage toitepistik korrali‐
kult pistikupessa.
Pistikupesas ei ole voolu.
Ühendage pistikupessa mõni
muu elektriseade. Võtke
ühendust kvalifitseeritud
elektrikuga.
Seade teeb liiga valju müra.
Seade ei ole paigutatud ta‐
sapinnaliselt.
Kontrollige, kas seade paik‐
neb stabiilselt.
Heli- või visuaalne hoiatus
on sees.
Seade on hiljuti sisse lülita‐
tud.
Vt jaotist "Avatud ukse hoia‐
tus" või "Kõrge temperatuuri
hoiatus".
Temperatuur seadmes on lii‐ Vt jaotist "Avatud ukse hoia‐
ga kõrge.
tus" või "Kõrge temperatuuri
hoiatus".
Kompressor töötab pidevalt.
Uks on jäänud lahti.
Sulgege uks.
Temperatuur on valesti vali‐
tud.
Vt jaotist "Juhtpaneel".
Panite külmikusse korraga
liiga palju toiduaineid.
Oodake mõni tund, seejärel
kontrollige uuesti tempera‐
tuuri.
Ruumi temperatuur on liiga
kõrge.
Vt jaotist "Paigaldamine".
Seadmesse paigutatud toit
oli liiga soe.
Enne toidu hoiustamist laske
sel jahtuda toatemperatuuri‐
ni.
Seadme uks ei ole korralikult Vt jaotist "Ukse sulgemine".
suletud.
Funktsioon Coolmatic on sis‐ Vt jaotist "Funktsioon Cool‐
se lülitatud.
matic".
16
www.aeg.com
Probleem
Võimalik põhjus
Lahendus
Kompressor ei hakka kohe
tööle pärast "Coolmatic" va‐
jutamist või pärast tempera‐
tuuri muutmist.
Kompressor käivitub mõne
aja pärast.
See on normaalne, viga ei
ole.
Uks ei ole õiges asendis või
on vastu ventilatsioonivõret.
Seade on loodist väljas.
Vt paigaldusjuhiseid.
Uks ei avaneb raskelt.
Üritasite ust avada liiga kii‐
resti pärast selle sulgemist.
Pärast ukse sulgemist ja en‐
ne selle uuesti avamist oo‐
dake mõni sekund.
Lamp ei põle.
Lamp on ooterežiimis.
Sulgege ja avage uks.
Valgusti on rikkis.
Pöörduge lähimasse teenin‐
duskeskusse.
Härmatist ja jääd on liiga
palju.
Seadme uks ei ole korralikult Vt jaotist "Ukse sulgemine".
suletud.
Tihend on deformeerunud
või must.
Vt jaotist "Ukse sulgemine".
Toiduained ei ole korralikult
pakendatud.
Pakendage toiduained pare‐
mini.
Temperatuur on valesti vali‐
tud.
Vt jaotist "Juhtpaneel".
Seade on väga täis ja valitud Valige kõrgem temperatuur.
on madalaim temperatuur.
Vt jaotist "Juhtpaneel".
Seadme valitud temperatuur
on liiga madal ja ümbritsev
temperatuur liiga kõrge.
Valige kõrgem temperatuur.
Vt jaotist "Juhtpaneel".
Vesi voolab mööda külmu‐
tuskapi tagapaneeli.
Automaatse sulamisprotses‐ See on normaalne.
si ajal sulab tagapaneelil
olev härmatis.
Külmiku tagaseinal on liiga
palju kondensvett.
Ust on avatud liiga tihti.
Avage ust ainult vajadusel.
Uks polnud täielikult suletud. Kontrollige, kas uks on kor‐
ralikult suletud.
Külmiku sees voolab vesi.
Toit ei ole korralikult sisse
pakitud.
Enne toidu hoiulepanekut
mässige toit sobivasse pa‐
kendisse.
Toiduained takistavad vee
valgumist veekogumisnõus‐
se.
Veenduge, et toiduained ei
puutuks tagapaneeli.
EESTI
Probleem
17
Võimalik põhjus
Lahendus
Vee väljavooluava on um‐
mistunud.
Puhastage vee väljavoolua‐
va.
Põrandal on vett.
Sulamisvee väljavooluava ei
ole ühendatud kompressori
kohal asuva aurustumisren‐
niga.
Suunake sulamisvee välja‐
voolujuhik aurustumisrenni.
Temperatuuri ei saa määra‐
ta.
Sisse on lülitatud "Coolma‐
tic-funktsioon".
Lülitage "Coolmatic-funktsi‐
oon" käsitsi välja või oodake,
kuni funktsioon automaatselt
valitud temperatuurile lähtes‐
tub. Vt jaotist "Coolmaticfunktsioon".
Temperatuur seadmes on lii‐ Temperatuur ei ole õigesti
ga madal/kõrge.
seadistatud.
Valige kõrgem/madalam
temperatuur.
Seadme uks ei ole korralikult Vt jaotist "Ukse sulgemine".
suletud.
Toidu temperatuur on liiga
kõrge.
Laske toiduainetel jahtuda
toatemperatuurini, enne kui
need külmikusse asetate.
Hoiustasite korraga liiga pal‐ Ärge pange külmikusse kor‐
ju toiduaineid.
raga liiga palju toitu.
Ust on avatud liiga tihti.
Avage uks ainult vajadusel.
Funktsioon Coolmatic on sis‐ Vt jaotist "Funktsioon Cool‐
se lülitatud.
matic".
Seadmes ei ole külma õhu
ringlust.
Veenduge, et seadmes on
tagatud külma õhu ringlus.
Vt jaotist "Vihjeid ja näpunäi‐
teid".
Ekraanil kuvatakse DEMO.
Seade on demorežiimis.
Hoidke OK allavajutatult um‐
bes 10 sekundit, kuni kostab
pikk signaal ja ekraan lülitub
veidikeseks välja.
Numbrite asemel kuvatakse
temperatuurinäidikul sümbol
Temperatuurianduri pro‐
bleem.
Võtke ühendust lähima tee‐
ninduskeskusega (jahutus‐
süsteem hoiab jätkuvalt toi‐
duained külmana, kuid tem‐
peratuuri reguleerimine pole
võimalik).
või
või
.
Kui neist nõuannetest abi ei
ole, helistage lähimasse
volitatud teeninduskeskusse.
8.2 Lambi asendamine
Seade on varustatud pikaealise sisemise
LED-valgustiga.
18
www.aeg.com
Lampi tohib vahetada ainult
hoolduskeskuse töötaja. Pöörduge
volitatud teeninduskeskusse.
8.3 Ukse sulgemine
2. Vajadusel reguleerige ust. Vt
paigaldusjuhiseid.
3. Vajadusel asendage katkised
uksetihendid uutega. Võtke ühendust
volitatud teeninduskeskusega.
1. Puhastage uksetihendid.
9. HELID
SSSRRR!
BRRR!
CLICK!
HISSS!
BLUBB!
10. TEHNILISED ANDMED
Tehniline teave asub seadme siseküljel
oleval andmesildil ning energiamärgisel.
Seadme energiamärgisel olevalt QRkoodilt leiate veebilingi infoga selle
seadme omaduste kohta EL EPREL-i
andmebaasis. Hoidke energiamärgis
koos kasutusjuhendi ja kõigi muude
seadmega kaasas olnud dokumentidega
alles.
Sama infot EPREL-is on võimalik leida
ka asukohast https://eprel.ec.europa.eu
ning kasutades mudeli nime ja
tootenumbrit, mille leiate seadme
andmesildilt.
11. TEAVE TESTIMISASUTUSTELE
Selle seadme paigaldamine ja
ettevalmistamine EcoDesign-kinnituse
saamiseks vastab direktiivile EN 62552.
Ventilatsiooninõuded, paigaldusniši
EESTI
mõõtmed ja minimaalne kaugus
tagaseinast on toodud käesolev
19
kasutusjuhendi 3. peatükis. Lisateavet
(sh infot täitmise kohta) saate tootjalt.
12. JÄÄTMEKÄITLUS
Sümboliga
tähistatud materjalid võib
ringlusse suunata. Selleks viige pakendid
vastavatesse konteineritesse. Aidake
hoida keskkonda ja inimeste tervist ja
suunake elektri- ja elektroonilised
jäätmed ringlusse. Ärge visake
sümboliga tähistatud seadmeid muude
majapidamisjäätmete hulka. Viige seade
kohalikku ringluspunkti või pöörduge abi
saamiseks kohalikku omavalitsusse.
20
www.aeg.com
SATURS
1. DROŠĪBAS INFORMĀCIJA................................................................................ 20
2. DROŠĪBAS NORĀDĪJUMI.................................................................................. 22
3. UZSTĀDĪŠANA................................................................................................... 24
4. VADĪBAS PANELIS............................................................................................ 27
5. IZMANTOŠANA IKDIENĀ...................................................................................29
6. PADOMI UN IETEIKUMI.....................................................................................31
7. KOPŠANA UN TĪRĪŠANA................................................................................... 31
8. PROBLĒMRISINĀŠANA.....................................................................................32
9. TROKŠŅI............................................................................................................ 36
10. TEHNISKIE DATI.............................................................................................. 36
11. INFORMĀCIJA PĀRBAUDES IESTĀDĒM....................................................... 36
LABĀKIEM REZULTĀTIEM
Pateicamies, ka izvēlējāties AEG produktu. Esam to izveidojuši, lai ilgstoši
nodrošinātu nevainojamu veiktspēju, izmantojot novatoriskas tehnoloģijas, kas
palīdz vienkāršot dzīvi, – iespējas, ko neatradīsiet parastās ierīcēs. Lūdzu, veltiet
dažas minūtes, lai izlasītu šo tekstu un gūtu labākus rezultātus.
Apmeklējiet mūsu vietni, lai:
saņemtu padomus par lietošanu, brošūras, problēmrisināšanas informāciju un
informāciju par apkopi un remontu:
www.aeg.com/support
Lai saņemtu labāku servisu, reģistrējiet savu izstrādājumu:
www.registeraeg.com
Iegādājieties piederumus, vienreizējās lietošanas detaļas un oriģinālās
rezerves daļas savai ierīcei:
www.aeg.com/shop
KLIENTU APKALPOŠANA UN PAKALPOJUMI
Lietojiet tikai oriģinālas rezerves daļas.
Sazinoties ar apkalpes dienestu, pārliecinieties, vai jums ir šādi dati: modelis,
PCK, sērijas numurs.
Šo informāciju var atrast tehnisko datu plāksnītē.
Drošības informācija brīdinājumam un piesardzībai
Vispārēja informācija un padomi
Informācija par vides aizsardzību
Izmaiņu tiesības rezervētas.
1.
DROŠĪBAS INFORMĀCIJA
Pirms ierīces uzstādīšanas un lietošanas rūpīgi izlasiet
pievienotos norādījumus. Ražotājs neatbild par
savainojumiem un bojājumiem, kas radušies ierīces
nepareizas uzstādīšanas vai izmantošanas rezultātā.
LATVIEŠU
21
Glabājiet šīs instrukcijas drošā, pieejamā vietā, lai tās
varētu izmantot nākotnē.
1.1 Bērnu un nespējīgu cilvēku drošība
•
•
•
•
•
•
•
Šo ierīci drīkst izmantot bērni no 8 gadu vecuma un
cilvēki ar ierobežotām fiziskām, sensorām vai garīgām
spējām, vai pieredzes un zināšanu trūkumu atbildīgās
personas uzraudzībā vai, ja tie ir informēti par ierīces
drošu lietošanu un izprot potenciālos riskus.
Bērni vecumā no 3 līdz 8. gadiem var ievietot
priekšmetus ierīcē un izņemt tos, ja viņi ir atbilstoši
apmācīti.
Šo ierīci var izmantot personas ar ļoti plašu un
sarežģītu invaliditāti, ja tās saņēmušas pienācīgas
norādes.
Neļaujiet bērniem jaunākiem par 3 gadiem tuvoties
ierīcei, ja vien viņi netiek nepārtraukti uzraudzīti.
Neļaujiet bērni rotaļāties ar ierīci.
Bērni nedrīkst tīrīt ierīci un veikt tās apkopi bez
uzraudzības.
Neļaujiet bērniem tuvoties iepakojumam un
atbrīvojieties no tā attiecīgi.
1.2 Vispārīgi drošības norādījumi
•
•
Ierīce paredzēta izmantošanai mājsaimniecībā un
līdzīgiem mērķiem, piemēram:
– Lauku mājās, darbinieku virtuves zonās veikalos,
birojos un citās darba vietās;
– viesu lietošanai viesnīcās, moteļos, privātajās
viesnīcās un citās apdzīvojamās vidēs.
Lai izvairītos no pārtikas produktu piesārņošanas,
ievērojiet šādus norādījumus:
– neatstājiet durvis atvērtas ilgstoši;
– regulāri tīriet virsmas, kas var saskarties ar pārtiku
un pieejamām noplūdes sistēmām;
– glabājiet jēlu gaļu un zivis piemērotās tvertnēs
ledusskapī, lai tās nesaskartos ar vai neuzpilētu uz
citiem produktiem.
22
www.aeg.com
•
•
•
•
•
•
•
•
•
UZMANĪBU: sekojiet, lai ierīces korpusa vai iebūvētās
konstrukcijas ventilācijas atveres nebūtu aizsērējušas.
UZMANĪBU: nelietojiet ražotāja neieteiktas
mehāniskas ierīces vai citus līdzekļus atkušanas
procesa paātrināšanai.
UZMANĪBU: nesabojājiet dzesētāja shēmu.
UZMANĪBU: nelietojiet ēdiena uzglabāšanas
paredzētajos nodalījumos elektroierīces, ja vien to
izmantošanu neparedz ražotājs.
Ierīces tīrīšanai neizmantojiet tvaiku un neizsmidziniet
ūdeni.
Tīriet ierīci ar mitru, mīkstu drānu. Izmantojiet tikai
neitrālus mazgāšanas līdzekļus. Neizmantojiet
abrazīvus izstrādājumus, abrazīvus sūkļus,
šķīdinātājus vai metāla priekšmetus.
Ja ledusskapis ilgstoši paliek tukšs, izslēdziet to,
atkausējiet, iztīriet, nosusiniet un atstājiet vaļā durvis,
lai ierīcē neveidotos pelējums.
Neglabājiet ierīcē sprāgstošas vielas, tādas kā
aerosoli ar uzliesmojošu virzošo spēku.
Ja elektrības padeves vads ir bojāts, lai izvairītos no
nelaimes gadījumiem, to jānomaina ražotājam,
autorizētajam servisa centram vai kvalificētam
speciālistam.
2. DROŠĪBAS NORĀDĪJUMI
2.1 Uzstādīšana
BRĪDINĀJUMS!
Ierīci drīkst uzstādīt tikai
kvalificēta persona.
•
•
•
•
•
•
Noņemiet visu iesaiņojumu.
Neuzstādiet un nelietojiet bojātu ierīci.
Drošības nolūkos nelietojiet ierīci
pirms tās iebūvēšanas.
Ievērojiet kopā ar ierīci piegādātās
uzstādīšanas norādes.
Vienmēr uzmanīgi pārvietojiet ierīci, jo
tā ir smaga. Vienmēr izmantojiet
drošības cimdus un slēgtus apavus.
Pārliecinieties, ka ap ierīci brīvi cirkulē
gaiss.
•
•
•
•
•
•
Pēc uzstādīšanas vai durvju vēršanās
virziena maiņas nogaidiet vismaz 4
stundas, līdz pieslēdzat ierīci
elektrotīklam. Tas nepieciešams, lai
ļautu eļļai ieplūst atpakaļ kompresorā.
Pirms jebkāda darba veikšanas ar
ierīci (piemēram, durvju vēršanās
virziena maiņas) atvienojiet
kontaktdakšu no kontaktligzdas.
Neuzstādiet ierīci blakus radiatoriem,
plītīm, cepeškrāsnīm vai plīts
virsmām.
Nepakļaujiet ierīci lietus iedarbībai.
Neuzstādiet ierīci tiešos saules staros.
Neuzstādiet ierīci pārāk mitrās un
pārāk aukstās vietās.
LATVIEŠU
•
•
Pārvietojot ierīci, paceliet to aiz
priekšējās malas, lai nesaskrāpētu
grīdu.
Ierīces komplektācijā ir iekļauts
mitruma uzsūcēja maisiņš. Tā nav
rotaļlieta. Tas nav ēdams. Izmetiet to
nekavējoties.
2.2 Elektrības padeves
pieslēgšana
BRĪDINĀJUMS!
Var izraisīt ugunsgrēku un
elektrošoku.
BRĪDINĀJUMS!
Novietojot ierīci,
pārliecinieties, ka vads nav
aizķēries vai bojāts.
BRĪDINĀJUMS!
Nelietojiet daudzkontaktu
adapterus vai pagarinātājus.
•
•
•
•
•
•
•
Ierīcei jābūt iezemētai.
Pārliecinieties, ka tehnisko datu
plāksnītē norādītie parametri atbilst
elektrotīkla parametriem.
Vienmēr izmantojiet pareizi uzstādītu
un drošu kontaktligzdu.
Rīkojieties uzmanīgi, lai nesabojātu
elektriskās detaļas (piem.,
kontaktspraudni, kabeli, kompresoru).
Sazinieties ar pilnvarotu servisa
centru vai elektriķi, lai nomainītu
elektriskās detaļas.
Strāvas kabelim jāatrodas zemāk par
spraudkontaktu.
Pieslēdziet kontaktspraudni
kontaktligzdai tikai uzstādīšanas
beigās. Pārbaudiet, vai pēc
uzstādīšanas kontaktspraudnim var
brīvi piekļūt.
Nekad neatslēdziet ierīci no tīkla,
velkot aiz strāvas kabeļa. Vienmēr
velciet aiz kontaktspraudņa.
2.3 Pielietojums
BRĪDINĀJUMS!
Savainojumu, apdegumu vai
elektrošoka risks.
23
Ierīce satur satur uzliesmojošu
gāzi, izobutānu (R600a), dabasgāzi, kas
ir videi praktiski nekaitīga. Rīkojieties
uzmanīgi, lai nesabojātu dzesētāja
shēmu, kas satur izobutānu.
•
•
•
•
•
•
•
Nemainiet šīs ierīces specifikācijas.
Neievietojiet elektriskās ierīces (piem.,
saldējuma pagatavošanas ierīci)
ierīcē, izņemot, ja ražotājs norādījis,
ka to var darīt.
Ja dzesētāja shēmā rodas bojājumi,
pārliecinieties, ka telpā nav liesmas
vai aizdegšanās avoti. Izvēdiniet
telpu.
Neļaujiet karstiem priekšmetiem
saskarties ar ierīces plastmasas
daļām.
Neuzglabājiet ierīcē viegli
uzliesmojošas gāzes vai šķidrumus.
Neievietojiet ierīcē, neturiet tās
tuvumā vai uz tās viegli uzliesmojošas
vielas vai ar viegli uzliesmojošām
vielām piesūcinātus priekšmetus.
Nepieskarieties kompresoram vai
kondensatoram. Tie ir karsti.
2.4 Iekšējais apgaismojums
BRĪDINĀJUMS!
Pastāv risks saņemt
elektrošoku.
•
Šajā ierīcē izmantotā spuldze
paredzēta tikai mājsaimniecības
ierīcēm. Nelietojiet to telpu
apgaismošanai.
2.5 Apkope un tīrīšana
BRĪDINĀJUMS!
Pastāv savainojumu vai
ierīces bojājumu risks.
•
•
•
Pirms apkopes izslēdziet ierīci un
atvienojiet to no elektrotīkla.
Šīs ierīces dzsētājagregātā ir
ogļūdeņradis. Dzesētājagregāta
atkārtotas uzpildes darbus var veikt
tikai kvalificētas personas.
Regulāri pārbaudiet ierīces aizplūdes
atveri un, ja nepieciešams, iztīriet to.
Ja izplūdes sistēma nosprostota,
atkausētais ūdens sakrāsies ierīces
apakšējā daļā.
24
www.aeg.com
2.6 Serviss
•
•
•
•
Lai salabotu ierīci, sazinieties ar
pilnvarotu servisa centru. Lietojiet tikai
oriģinālas rezerves daļas.
Lūdzam ņemt vērā, ka pašrocīgi veikti
remontdarbi vai remontdarbi, kurus
veikušas neprofesionālas personas,
var radīt ar drošību saistītas sekas un
garantija var zaudēt spēku.
Tālāk norādītās rezerves daļas būs
pieejamas 7 gadus pēc modeļa
ražošanas pārtraukšanas: termostati,
temperatūras sensori, iespiedshēmas
plates, gaismas avoti, durvju rokturi,
durvju eņģes, plaukti un grozi.
Lūdzam ņemt vērā, ka dažas no šīm
rezerves daļām ir pieejamas tikai
profesionāliem remontētājiem un ka
ne visas rezerves daļas der visiem
modeļiem.
Durvju blīves būs pieejamas 10 gadus
pēc modeļa ražošanas pārtraukšanas.
2.7 Ierīces utilizācija
BRĪDINĀJUMS!
Pastāv savainošanās vai
nosmakšanas risks.
•
•
•
•
•
•
Atvienojiet ierīci no elektropadeves.
Nogrieziet strāvas kabeli un izmetiet
to.
Izņemiet durvis, lai novērstu bērnu vai
dzīvnieku ieslēgšanu ierīcē.
Šīs ierīces dzesētāja shēma un
izolācijas materiāli nekaitē ozona
slānim.
Izolācijas slānis satur viegli
uzliesmojošu gāzi. Sazinieties ar
vietējo pašvaldību, lai noskaidrotu, kā
pareizi atbrīvoties no ierīces.
Nesabojājiet dzesēšanas bloka daļu,
kas atrodas blakus siltummainim.
3. UZSTĀDĪŠANA
BRĪDINĀJUMS!
Skatiet sadaļu "Drošība".
BRĪDINĀJUMS!
Skatiet uzstādīšanas
norādījumus, lai uzstādītu
savu ierīci.
BRĪDINĀJUMS!
Nofiksējiet ierīci saskaņā ar
uzstādīšanas norādījumos
teikti, lai ierīce nebūtu
nestabila.
LATVIEŠU
25
D3
D1
3.1 Izmēri
D2
W1
W3
A
B
H1
W2
Kopējie izmēri1)
Lietošanai nepieciešamā platība1)
H1
mm
1769
W1
mm
556
D1
mm
549
1) ierīces augstums, platums un dziļums, neskai‐
tot rokturi un kājiņas
Lietošanai nepieciešamā platība1)
A
mm
1780
B
mm
36
1) ierīces augstums, platums un dziļums, ieskaitot
rokturus, kā arī vieta, kas nepieciešama brīvai
dzesēšanai nepieciešamā gaisa cirkulācijai
Lietošanai nepieciešamā kopējā platī‐
ba1)
H 2 (A+B)
mm
1816
H 3 (A+B)
mm
1816
W2
mm
560
W3
mm
780
D2
mm
552
26
www.aeg.com
Lietošanai nepieciešamā kopējā platī‐
ba1)
D3
mm
1085
1) ierīces augstums, platums un dziļums, ieskaitot
rokturus, kā arī vieta, kas nepieciešama brīvai
dzesēšanai nepieciešamā gaisa cirkulācijai, kā arī
vieta, kas nepieciešama, lai atvērtu durvis mini‐
mālā leņķī un izņemtu visus iekšējos piederumus
3.2 Vieta
Lai ierīce darbotos pēc iespējas labāk, to
nedrīkst uzstādīt tuvu karstuma avotiem
(cepeškrāsnij, plītij, radiatoriem, plīts
virsmām) vai zem tiešiem saules stariem.
Pārliecinieties, ka ap ierīci aizmugurē
brīvi cirkulē gaiss.
•
•
kabeļa kontaktspraudnis ir aprīkots ar
papildu kontaktu. Ja mājas elektrotīkla
kontaktligzda nav iezemēta, iepriekš
sazinoties ar kvalificētu speciālistu,
pievienojiet ierīcei atsevišķu, spēkā
esošiem noteikumiem atbilstošu
zemējumu.
Ražotājs neuzņemsies atbildību par
sekām, kas būs radušās, neievērojot
iepriekš minētos norādījumus.
Ierīce atbilst EEK direktīvām.
direktīvām:
3.5 Ventilācijas prasības
Nodrošiniet ierīces aizmugurē piemērotu
ventilāciju.
5 cm
min.
200 cm2
3.3 Novietošana
Šī ierīce jāuzstāda sausā, labi vēdinātā
telpā.
Ierīci paredzēts lietot telpā, kur gaisa
temperatūra ir no 10°C līdz 43°C.
Ja jums ir kādas šaubas par
ierīces uzstādīšanas vietu,
lūdzu, sazinieties ar
pārdevēju, mūsu klientu
apkalpošanas centru vai
tuvāko pilnvaroto servisa
centru.
Jābūt nodrošinātai iespējai
atvienot ierīci no elektrotīkla.
Tādēļ pēc ierīces
uzstādīšanas jābūt iespējai
piekļūt kontaktligzdai.
3.4 Elektriskais savienojums
•
•
Pirms ierīces pieslēgšanas
elektrotīklam, pārbaudiet, vai tehnisko
datu plāksnītē minētie sprieguma un
frekvences parametri atbilst mājas
elektrotīkla parametriem.
Ierīcei jābūt iezemētai. Lai
nodrošinātu zemējumu, strāvas
min.
200 cm2
UZMANĪBU!
Skatiet montāžas
norādījumus uzstādīšanai.
3.6 Durvju vēršanās virziena
maiņa
Norādījumus par uzstādīšanu un durvju
vēršanās virziena maiņu, lūdzu, skatiet
atsevišķajā dokumentā ar norādījumiem.
UZMANĪBU!
Durvju vēršanās virziena
maiņas laikā vienmēr
aizsargājiet grīdu no
saskrāpēšanas, izmantojot
izturīgu materiālu.
LATVIEŠU
27
4. VADĪBAS PANELIS
1
6
5
4
3
2
1 Displejs
2 Temperatūras paaugstināšanas
taustiņš
3 Temperatūras aukstuma taustiņš
4 OK
5 Mode
6 ON/OFF
Ir iespējams mainīt noteikto skaņu
taustiņiem, dažas sekundes paturot
vienlaikus nospiestu Mode taustiņu un
temperatūras pazemināšanas taustiņu. Ir
iespējams atjaunot iepriekšējo
iestatījumu.
4.1 Displejs
A
B C
D
Off
min
H
G F E
A.
B.
C.
D.
E.
F.
G.
H.
Taimera indikators
Coolmatic funkcija
Holiday režīms
Temperatūras indikators
Brīdinājuma indikators
ChildLock funkcija
DrinksChill funkcija
DYNAMICAIR funkcija
4.2 Ierīces ieslēgšana
4.4 Temperatūras regulēšana
1. Iespraudiet kontaktdakšu
kontaktligzdā.
2. Ja displejs ir izslēgts, nospiediet
ierīces taustiņu ON/OFF.
Temperatūras indikatori rāda
sākotnēji iestatīto temperatūru.
Lai izvēlētos citu temperatūru, skatiet
sadaļu “Temperatūras regulēšana”.
Iestatiet ledusskapja temperatūru,
nospiežot temperatūras regulatorus.
Ieteiktā noklusējuma temperatūra ir:
• ledusskapī +4 °C;
Ledusskapī temperatūra var būt no 2 °C
līdz 8 °C.
Temperatūras indikatori rāda iestatīto
temperatūru.
Ja displejā parādās "dEMo", skatiet
sadaļu „Problēmrisināšana”.
4.3 Izslēgšana
1. Piespiediet ierīces taustiņu ON/OFF
3 sekundes.
Displejs izslēdzas.
2. Atvienojiet kontaktdakšu no
kontaktligzdas.
Iestatītā temperatūra tiks
sasniegta 24 stundu laikā.
Strāvas padeves
pārtraukuma gadījumā
iestatītā temperatūra
saglabājas.
28
www.aeg.com
4.5 Coolmatic funkcija
Ja ledusskapja nodalījumā nepieciešams
ievietot lielāku daudzumu siltu produktu
(piemēram, uzreiz pēc iepirkšanās),
ieteicams aktivizēt funkciju Coolmatic, lai
pēc iespējas ātrāk atdzesētu produktus
un nepieļautu citu jau ievietotu produktu
sasilšanu.
1. Nospiediet Mode, līdz parādās
atbilstošā ikona.
Mirgo indikators Coolmatic.
2. Nospiediet OK, lai apstiprinātu izvēli.
Redzams indikators Coolmatic.
Ventilators automātiski ieslēdzas uz visu
funkcijas darbības laiku.
Šī funkcija automātiski izslēdzas pēc
aptuveni 6 stundām.
Funkciju Coolmatic var izslēgt, pirms tā
izslēdzas automātiski, atkārtojot
procedūru vai izvēloties citu ledusskapja
temperatūru.
4.6 Holiday režīms
Šis režīms ļauj turēt ierīci tukšu ilgāku
laiku atvaļinājuma laikā, samazinot sliktu
smaku veidošanos.
1. Nospiediet Mode, līdz parādās
atbilstošā ikona.
Mirgo indikators Holiday. Temperatūras
indikators rāda iestatīto temperatūru.
2. Nospiediet OK, lai apstiprinātu izvēli.
Redzams indikators Holiday.
Šis režīms izslēdzas,
izvēloties citu temperatūru.
4.7 DYNAMICAIR funkcija
Ledusskapja nodalījums ir aprīkots ar
ierīci, kas ļauj ātri atdzesēt produktus un
uzturēt vienmērīgu temperatūru
nodalījumā.
Šī ierīce ieslēdzas automātiski pēc
vajadzības vai manuāli.
Funkcijas ieslēgšana.
1. Nospiediet taustiņu Mode, līdz
parādās atbilstošā ikona.
Mirgo indikators DYNAMICAIR.
2. Lai apstiprinātu, nospiediet taustiņu
OK.
Redzams indikators DYNAMICAIR.
Lai izslēgtu funkciju, atkārtojiet soļus, līdz
DYNAMICAIR indikatora ikona nodziest.
Ja funkcija aktivizējas
automātiski, DYNAMICAIR
indikators neparādās (skatiet
sadaļu "Izmantošana
ikdienā").
Funkcijas DYNAMICAIR
aktivizēšanās palielina
enerģijas patēriņu.
Dinamiskā gaisa ierīce pārstāj darboties,
kad durvis ir atvērtas, un aktivizējas
uzreiz pēc durvju aizvēršanas.
4.8 ChildLock funkcija
Aktivizējiet funkciju ChildLock, lai pogas
nevarētu lietot bez atļaujas.
1. Piespiediet Mode taustiņu, līdz
parādās atbilstošā ikona.
Mirgo indikators ChildLock.
2. Piespiediet OK, lai apstiprinātu.
Redzams indikators ChildLock.
Lai izslēgtu funkciju ChildLock, atkārtojiet
procedūru, līdz izdziest funkcijas
ChildLock indikators.
4.9 DrinksChill funkcija
DrinksChill funkcija tiek izmantota, lai
noteiktam laikam iestatītu skaņas
signālu. Piemērota, ja, piemēram, pēc
receptes pārtiku nepieciešams atdzesēt
noteiktu laika periodu.
1. Piespiediet Mode taustiņu, līdz
parādās atbilstošā ikona.
Mirgo indikators DrinksChill.
Taimeris uz dažām sekundēm rāda
iestatītu lielumu (30 minūtes).
2. Nospiediet taimera regulēšanas
taustiņu, lai mainītu iestatīto taimera
vērtību diapazonā no 1 līdz 90
minūtēm.
3. Piespiediet OK, lai apstiprinātu.
Redzams indikators DrinksChill.
Taimeris sāk mirgot (min).
Laika atskaites beigās mirgo indikators
"0 min" un atskan skaņas signāls.
Nospiediet OK, lai izslēgtu skaņu un
apturētu funkciju.
Lai izslēgtu funkciju, atkārtojiet soļus, līdz
DrinksChill izdziest.
LATVIEŠU
Laiku var mainīt jebkurā
laika atskaites laikā un pirms
darbības beigām, piespiežot
aukstākas temperatūras
taustiņu un siltākas
temperatūras taustiņu.
4.10 Durvju atvēršanās
brīdinājuma signāls
29
Skaņas signāls izslēdzas, kad tiek
aizvērtas durvis. Brīdinājuma signāla
laikā skaņu var izslēgt, nospiežot jebkuru
pogu.
Ja neviena poga netiek
piespiesta, signāls
automātiski izslēgsies pēc
aptuveni stundas, lai
netraucētu nevienam.
Ja ledusskapja durvis paliek atvērtas
aptuveni 5 minūtes, atskan skaņas
signāls un mirgo brīdinājuma indikators.
5. IZMANTOŠANA IKDIENĀ
5.1 Durvju plauktu
novietošana
Lai uzglabātu dažāda lieluma produktus
iesaiņojumā, durvju plauktus var novietot
dažādā augstumā.
1. Pakāpeniski velciet plauktu uz augšu,
līdz tas atbrīvojas.
2. Novietojiet to nepieciešamajā
stāvoklī.
5.2 Izņemami plaukti
Ledusskapja iekšējās sienas aprīkotas ar
vadotnēm, kas paredzētas plauktu
izvietošanai dažādos līmeņos.
Šī ierīce ir aprīkota arī ar divdaļīgu
plauktu. Priekšējo plaukta pusi var
novietot zem otrās puses, lai efektīvāk
izmantotu vietu.
Lai salocītu plauktu:
1. Uzmanīgi izņemiet priekšējo daļu.
2. Iebīdiet to apakšējās vadotnēs un
zem otrās plaukta daļas.
1
2
Šim modelim ir maināma
uzglabāšanas kaste, ko var pārvietot
uz sāniem.
Lai nodrošinātu pareizu
gaisa cirkulāciju, neizņemiet
virs dārzeņu atvilktnes esošo
stikla plauktu.
5.3 Dārzeņu atvilktne
Atvilktne piemērota dārzeņu
uzglabāšanai.
30
www.aeg.com
Lai izņemtu atvilktni (piem., lai to iztīrītu):
1. Izvelciet atvilkti un paceliet uz augšu.
2. Uzlieciet atvilktnes aizmugurējo daļu
(1) uz sliedēm.
2
1
2. Iebīdiet sliedes skapītī, lai nesabojātu
ierīci, aizverot durvis.
3. Turiet atvilktnes (2) priekšpusi
paceltā stāvoklī, kad iebīdāt atvilktni
iekšā.
4. Piespiediet atvilktnes priekšpusi uz
leju.
Atkal izvelciet atvilkti un
pārbaudiet, vai tā pareizi
novietota uz aizmugurējiem
un priekšējiem āķiem.
5.4 DYNAMICAIR
Ledusskapja nodalījums ir aprīkots ar
ierīci, kas ļauj ātri atdzesēt produktus un
uzturēt vienmērīgu temperatūru
nodalījumā.
Montēšana.
1. Izvelciet sliedes.
Šī ierīce ieslēdzas automātiski pēc
vajadzības.
Ierīci var ieslēgt manuāli, ja
nepieciešams (skatiet sadaļu
“DYNAMICAIR funkcija ").
Ventilators darbojas tikai tad,
kad durvis ir aizvērtas.
LATVIEŠU
31
6. PADOMI UN IETEIKUMI
6.1 Ieteikumi elektroenerģijas
ietaupīšanā
•
•
•
•
•
visefektīvākais enerģijas lietojums tiek
nodrošināts konfigurācijā ar
atvilktnēm ierīces apakšējajā daļā un
plauktiem vienmērīgi izkārtotiem.
Durvju plauktu pozīcija neietekmē
enerģijas patēriņu.
Neatveriet vai neatstājiet ierīces
durvis atvērtas ilgāk nekā tas
nepieciešams.
neiestatiet augstu temperatūru, lai
ietaupītu enerģiju, ja vien tas nav
nepieciešams pašiem produktiem.
Ja vides temperatūra ir augsta,
temperatūras regulators ir iestatīts uz
zemu temperatūru un ierīcē ir ievietots
maksimāls produktu daudzums,
kompresors, iespējams, darbosies
nepārtrauktā darbības režīmā,
veidojot uz iztvaikotāja apsarmojumu.
Šādā gadījumā iestatiet temperatūras
regulatoru uz augstāku temperatūru,
lai notiktu automātiska atkausēšana
un tādējādi taupītu enerģiju.
Nodrošiniet labu ventilāciju.
Nenosedziet ventilācijas restes vai
atveres.
6.2 Ieteikumi svaigu produktu
uzglabāšanai ledusskapī
•
•
•
•
Labs temperatūras iestatījums, kas
nodrošina svaigas pārtikas
uzglabāšanu, ir +4 °C vai zemāks.
Augstāks temperatūras iestatījums
ierīcē var samazināt produktu
derīguma termiņu.
Apsedziet produktus ar iepakojumu,
lai saglabātu to svaigumu un aromātu.
Vienmēr lietojiet slēgtus traukus
šķidrumiem un ēdieniem, ai izvairītos
no garšām un smakām nodalījumā.
Lai izvairītos no savstarpēja
piesārņojuma pagatavota ēdiena un
7. KOPŠANA UN TĪRĪŠANA
BRĪDINĀJUMS!
Skatiet sadaļu "Drošība".
•
•
•
jēlu produktu starpā, nosedziet
pagatavoto ēdienu un nošķiriet to no
jēliem produktiem.
Produktus ieteicams atkausēt
ledusskapī.
Nelieciet ierīcē karstus ēdienus.
Ievietojiet tos tikai tad, kad tie ir
atdzisuši līdz istabas temperatūrai.
Lai nepieļautu pārtikas izšķērdēšanu,
svaigi produkti vienmēr jānovieto aiz
vecajiem.
6.3 Ieteikumi produktu
uzglabāšanai ledusskapī
•
•
•
•
•
•
•
•
Visu veidu gaļa: iesaiņojiet piemērotā
iepakojumā un novietojiet uz stikla
plaukta virs dārzeņu atvilktnes;
Uzglabājiet gaļu ne ilgāk par
1-2 dienām.
Augļi un dārzeņi: rūpīgi notīriet
(augsnes paliekas) un ievietojiet
īpašajā atvilktnē (dārzeņu atvilktnē).
Eksotiskus augļus, tādus kā banāni,
mango, papaijas utt., ledusskapī turēt
nav ieteicams.
Ledusskapī nav ieteicams glabāt
dārzeņus, tādus kā tomāti, kartupeļi,
sīpoli un ķiploki.
Sviests un siers: ievietojiet hermētiskā
tvertnē vai ietiniet alumīnija folijā vai
ievietojiet polietilēna maisiņā, lai
izvadītu pēc iespējas vairāk gaisa.
Pudeles: uzskrūvējiet tām vāciņu un
novietojiet durvju pudeļu plauktā vai
(ja tāds ir) pudeļu plauktā.
Lai paātrinātu produktu atdzesēšanu,
ieteicams ieslēgt ventilatoru.
Dinamiskā gaisa aktivizēšana
nodrošina labāku iekšējās
temperatūras viendabīgumu.
Vienmēr skatiet produktu derīguma
termina beigas, lai zinātu, cik ilgi tos
var glabāt.
32
www.aeg.com
7.1 Iekšpuses tīrīšana
Lai neitralizētu sākotnējo izstrādājuma
aromātu, pirms ierīces pirmās lietošanas
reizes mazgājiet iekšpusi un iekšējos
piederumus ar remdenu ziepjūdeni un
pēc tam rūpīgi nosusiniet tos.
UZMANĪBU!
Neizmantojiet mazgāšanas
līdzekļus, abrazīvos
pulverus, tīrīšanas līdzekļus
uz hlora vai eļļas bāzes, tā
kā tie var sabojāt apdari.
novadīts īpašā tvertnē, kas atrodas
ierīces aizmugurē virs kompresora
motora, un tur iztvaiko.
Tādēļ, lai nepieļautu ūdens pārplūšanu
un nokļūšanu uz produktiem, ir svarīgi
periodiski iztīrīt arī ledusskapja
nodalījuma vidusdaļā esošo atkausētā
ūdens aizplūdes atveri.
Šim nolūkam izmantojiet cauruļu tīrāmo,
kas iekļauts komplektācijā ar ierīci.
UZMANĪBU!
Ierīces papildpiederumus un
detaļas trauku mazgājamā
mašīnā mazgāt nedrīkst.
7.2 Periodiska tīrīšana
Ierīce regulāri jātīra
1. Tīriet iekšpusi un piederumus ar
remdenu ūdeni un neitrālām ziepēm.
2. Regulāri pārbaudiet durvju blīvējumu
un notīriet to, lai uz tā nebūtu
netīrumu.
3. Noskalojiet un rūpīgi nožāvējiet.
7.3 Ledusskapja atkausēšana
Parastā darbības režīma laikā tiek
automātiski likvidēts apsarmojums, kas
veidojas ledusskapja nodalījumā. Ūdens,
kas rodas atkausēšanas laikā, tiek
7.4 Ierīces ilgstoša
neizmantošana
Ja ierīce netiek ilgstoši lietota, veiciet
šādus piesardzības pasākumus:
1.
2.
3.
4.
Atvienojiet ierīci no elektrotīkla.
Izņemiet produktus.
Iztīriet ierīci un visus piederumus.
Atstājiet durvispusvirus, lai
nepieļautu nepatīkama aromāta
veidošanos.
8. PROBLĒMRISINĀŠANA
BRĪDINĀJUMS!
Skatiet sadaļu "Drošība".
8.1 Ko darīt, ja ...
Problēma
Iespējamais cēlonis
Risinājums
Ierīce nedarbojas.
Ierīce ir izslēgta.
Ieslēdziet ierīci.
Kontaktdakša nav pareizi
pievienota elektrotīkla kon‐
taktligzdai.
Pareizi ievietojiet kontakt‐
dakšu kontaktligzdā.
LATVIEŠU
Problēma
33
Iespējamais cēlonis
Risinājums
Elektrotīkla kontaktligzdā
nav strāvas.
Pievienojiet elektrotīkla kon‐
taktligzdai citu elektroierīci.
Sazinieties ar kvalificētu
elektriķi.
Ierīce darbojoties rada troks‐ Ierīce nav pareizi atbalstīta.
ni.
Pārbaudiet, vai ierīce stāv
stabili.
Redzams vai dzirdams
trauksmes signāls.
Ierīce ir nesen ieslēgta.
Skatiet sadaļu "Durvju atvēr‐
šanās brīdinājuma signāls"
vai "Paaugstinātas tempera‐
tūras brīdinājuma signāls".
Temperatūra ierīcē ir pārāk
augsta.
Skatiet sadaļu "Durvju atvēr‐
šanās brīdinājuma signāls"
vai "Paaugstinātas tempera‐
tūras brīdinājuma signāls".
Durvis ir atstātas vaļā.
Aizveriet durvis.
Temperatūra ir iestatīta ne‐
pareizi.
Skatiet sadaļu "Vadības pa‐
nelis".
Kompresors nepārtraukti
darbojas.
Vienlaicīgi ielikts liels daudz‐ Pagaidiet dažas stundas un
ums pārtikas produktu.
pēc tam vēlreiz pārbaudiet
temperatūru.
Telpas temperatūra ir pārāk
augsta.
Skatiet sadaļu "Uzstādīša‐
na".
Saldētavā ievietotie produkti
ir par siltu.
Pirms produktu uzglabāša‐
nas ļaujiet tiem atdzist līdz
istabas temperatūrai.
Durvis nav pareizi aizvērtas.
Skatiet sadaļu "Durvju aiz‐
vēršana".
Ir aktivizēta funkcija Coolma‐ Skatiet sadaļu "Funkcija
tic.
Coolmatic”.
Kompresors nesāk darboties Kompresors sāk darboties
uzreiz pēc "Coolmatic" no‐
pēc kāda laika posma.
spiešanas vai pēc tempera‐
tūras mainīšanas.
Tas ir normāli. Kļūda nav ra‐
dusies.
Durvis nav pareizi izlīdzinā‐ Ierīce nav nolīmeņota.
tas vai traucē ventilatora res‐
tēm.
Skatiet uzstādīšanas norā‐
des.
Durvis atvērt nav viegli.
Pirms atverat durvis pēc to
aizvēršanas, nogaidiet da‐
žas sekundes.
Jūs mēģinājāt atvērt durvis
uzreiz pēc aizvēršanas.
34
www.aeg.com
Problēma
Iespējamais cēlonis
Risinājums
Lampa nedeg.
Lampa darbojas gaidīšanas
režīmā.
Aizveriet un atveriet durvis.
Lampa ir bojāta.
Sazinieties ar pilnvarotu ser‐
visa centru.
Durvis nav pareizi aizvērtas.
Skatiet sadaļu "Durvju aiz‐
vēršana".
Blīvējums ir deformēts vai
netīrs.
Skatiet sadaļu "Durvju aiz‐
vēršana".
Pārtikas produkti nav pareizi
iesaiņoti.
Iesaiņojiet pareizi pārtikas
produktus.
Temperatūra ir iestatīta ne‐
pareizi.
Skatiet sadaļu "Vadības pa‐
nelis".
Ierīce ir piepildīta pilna, un
tai ir iestatīta viszemākā
temperatūra.
Iestatiet augstāku tempera‐
tūru. Skatiet sadaļu "Vadības
panelis".
Pārāk liels apsarmojums vai
ledus kārta.
Ierīcē iestatītā temperatūra ir Iestatiet augstāku tempera‐
pārāk zema, un apkārtējā
tūru. Skatiet sadaļu "Vadības
temperatūra ir pārāk augsta. panelis".
Pa ledusskapja aizmugures
sienu plūst ūdens.
Automātiskās atkausēšanas
laikā izkusušais ūdens plūst
pa aizmugurējo sieniņu.
Tas ir normāli.
Uz ledusskapja aizmugurē‐
jās sienas sakrājies pārāk
daudz ūdens kondensāta.
Durvis tiek vērtas pārāk bie‐
ži.
Atveriet durvis tikai tad, ja
tas ir nepieciešams.
Durvis nav bijušas pilnībā
aizvērtas.
Pārliecinieties, ka durvis ir
pilnībā aizvērtas.
Uzglabātā pārtika nav iesai‐
ņota.
Pirms pārtikas uzglabāšanas
ierīcē iesaiņojiet to piemēro‐
tā iepakojumā.
Pārtikas produkti traucē
ūdens plūsmai ūdens kolek‐
torā.
Pārliecinieties, ka pārtikas
produkti neskaras pie aizmu‐
gures paneļa.
Ūdens notece ir aizsērējusi.
Iztīriet ūdens noteci.
Kušanas ūdeņu tekne nav
pievienota tvaikošanas pa‐
plātei virs kompresora.
Pievienojiet kušanas ūdeņu
tekni tvaikošanas paplātei.
Ūdens ieplūst ledusskapī.
Ūdens plūst uz grīdas.
LATVIEŠU
35
Problēma
Iespējamais cēlonis
Risinājums
Nevar iestatīt temperatūru.
Ieslēgta ”Coolmatic funkcija". Izslēdziet “Coolmatic funkci‐
ju" manuāli vai uzgaidiet, līdz
funkcija automātiski atiesta‐
tās, lai iestatītu temperatūru.
Skatiet sadaļu ”Coolmatic
funkcija".
Temperatūra ierīcē ir pārāk
zema/augsta.
Temperatūra nav iestatīta
pareizi.
Iestatiet augstāku/zemāku
temperatūru.
Durvis nav pareizi aizvērtas.
Skatiet sadaļu "Durvju aiz‐
vēršana".
Pārtikas produktu tempera‐
tūra ir pārāk augsta.
Pirms ievietošanas ļaujiet
pārtikas produktiem atdzist
līdz istabas temperatūrai.
Vienlaicīgi tiek uzglabāts pā‐ Glabājiet mazāk pārtikas
rāk daudz pārtikas produktu. produktu vienlaicīgi.
Durvis tika atvērtas pārāk
bieži.
Atveriet durvis tikai tad, ja
tas ir nepieciešams.
Ir aktivizēta funkcija Coolma‐ Skatiet sadaļu "Funkcija
tic.
Coolmatic”.
DEMO parādās displejā.
Temperatūras displejā re‐
dzams simbols
vai
Ierīcē necirkulē aukstais
gaiss.
Pārliecinieties, vai ierīcē no‐
tiek aukstā gaisa cirkulācija.
Skatiet sadaļu "Padomi un
ieteikumi".
Ierīce atrodas demonstrāci‐
jas režīmā.
Turiet piespiestu taustiņu OK
aptuveni 10 sekundes, līdz
atskan ilgs signāls un dis‐
plejs uz īsu laiku izslēdzas.
Temperatūras sensora pro‐
vai blēma.
ciparu vietā.
Ja šī informācija nepalīdz
novērst problēmu,
sazinieties ar tuvāko
pilnvaroto servisa centru.
8.2 Spuldzes maiņa
Ierīcei ir ilga darba mūža LED iekšpuses
apgaismojums.
Sazvanieties ar tuvākā piln‐
varoto servisa centru (dze‐
sēšanas sistēma uzturēs
produktus aukstus, bet tem‐
peratūru nebūs iespējams
regulēt).
Apgaismojuma ierīci drīkst nomainīt tikai
apkopes speciālists. Sazinieties ar savu
pilnvaroto servisa centru.
8.3 Durvju aizvēršana
1. Durvju blīvējuma tīrīšana.
2. Ja nepieciešams, noregulējiet durvis.
Skatiet uzstādīšanas norādes.
36
www.aeg.com
3. Ja nepieciešams, nomainiet durvju
blīvējumu. Sazinieties ar pilnvaroto
servisa centru.
9. TROKŠŅI
SSSRRR!
BRRR!
CLICK!
HISSS!
BLUBB!
10. TEHNISKIE DATI
Tehniskā informācija atrodas ierīces
iekšpusē novietotajā elektroenerģijas
datu plāksnītē.
QR kods uz enerģijas marķējuma, kas
iekļauts ierīces komplektācijā, nodrošina
tīmekļa saiti uz informāciju par ierīces
veiktspēju ES EPREL datu bāzē.
Saglabājiet šo enerģijas marķējumu kopā
ar lietošanas instrukciju un pārējiem
dokumentiem, kas iekļauti šīs ierīces
komplektācijā.
Ir iespējams atrast to pašu informāciju
EPREL datu bāzē, izmantojot saiti
https://eprel.ec.europa.eu, un modeļa
nosaukumu un izstrādājuma numuru, ko
var atrast uz ierīces datu plāksnītes.
11. INFORMĀCIJA PĀRBAUDES IESTĀDĒM
Ierīces uzstādīšana un sagatavošana
EcoDesign pārbaudei atbilst EN 62552.
Ventilācijas prasības, iebūvējamās nišas
izmēri un minimālā atstarpe ierīces
aizmugurē norādīta šīs pamācības
3. nodaļā Lūdzam sazināties ar ražotāju
ar papildu jautājumiem, tostarp par
ielādes shēmām.
LATVIEŠU
37
12. APSVĒRUMI PAR VIDES AIZSARDZĪBU
Nododiet otrreizējai pārstrādei materiālus
Neizmetiet ierīces, kas apzīmētas ar šo
ar simbolu . Ievietojiet iepakojuma
materiālus atbilstošajos konteineros to
otrreizējai pārstrādei. Palīdziet aizsargāt
apkārtējo vidi un cilvēku veselību,
atkārtoti pārstrādājot elektrisko un
elektronisko iekārtu atkritumus.
simbolu , kopā ar mājsaimniecības
atkritumiem. Nododiet izstrādājumu
vietējā otrreizējās pārstrādes punktā vai
sazinieties ar vietējo pašvaldību.
38
www.aeg.com
TURINYS
1. SAUGOS INFORMACIJA................................................................................... 38
2. SAUGOS INSTRUKCIJOS................................................................................. 40
3. ĮRENGIMAS........................................................................................................ 42
4. VALDYMO SKYDELIS........................................................................................ 45
5. KASDIENIS NAUDOJIMAS................................................................................ 47
6. PATARIMAI.........................................................................................................49
7. VALYMAS IR PRIEŽIŪRA.................................................................................. 50
8. TRIKČIŲ ŠALINIMAS..........................................................................................50
9. TRIUKŠMAS....................................................................................................... 54
10. TECHNINIAI DUOMENYS................................................................................ 54
11. INFORMACIJA PATIKROS ĮSTAIGOMS..........................................................55
PUIKIEMS REZULTATAMS
Ačiū, kad pasirinkite šį AEG gaminį. Mes sukūrėme jį taip, kad jis nepriekaištingai
veiktų daugelį metų – pasižymintis pažangiomis technologijomis, kurios padeda
palengvinti gyvenimą, jis turi funkcijų, kurių galite nerasti įprastuose buitiniuose
prietaisuose. Skirkite kelias minutes perskaityti instrukciją, kad galėtumėte jį
geriausiai panaudoti.
Apsilankykite mūsų interneto svetainėje, kad:
gautumėte naudojimo patarimų, brošiūrų, trikčių šalinimo, aptarnavimo ir
remonto informacijos:
www.aeg.com/support
Užregistruotumėte savo gaminį geresniam aptarnavimui:
www.registeraeg.com
Įsigytumėte priedų, vartojamųjų prekių ir originalių atsarginių dalių savo
prietaisui:
www.aeg.com/shop
KLIENTŲ PRIEŽIŪRA IR APTARNAVIMAS
Visada naudokite originalias atsargines dalis.
Kreipdamiesi į įgaliotąjį techninės priežiūros centrą, būtinai pateikite šią
informaciją: modelis, PNC, serijos numeris.
Informacija yra nurodyta techninių duomenų plokštelėje.
Įspėjimas / atsargumo ir saugos informacija
Bendroji informacija ir patarimai
Aplinkosaugos informacija
Galimi pakeitimai.
1.
SAUGOS INFORMACIJA
Prieš įrengdami ir naudodami šį prietaisą, atidžiai
perskaitykite pateiktą instrukciją. Gamintojas neatsako
už sužalojimus ar žalą, patirtą dėl netinkamo prietaiso
LIETUVIŲ
39
įrengimo ar naudojimo. Instrukciją visada laikykite
saugioje ir pasiekiamoje vietoje, kad prireikus
galėtumėte pasižiūrėti.
1.1 Vaikų ir pažeidžiamų žmonių sauga
•
•
•
•
•
•
•
Vyresni nei 8 metų vaikai ir asmenys, kurių fiziniai,
jutimo arba protiniai gebėjimai riboti, arba kuriems
trūksta patirties ir žinių, šį prietaisą gali naudoti tik
tuomet, jei jie prižiūrimi arba jiems buvo suteikti
nurodymai, kaip saugiai naudoti prietaisą, ir jei jie
supranta su prietaiso naudojimu susijusius pavojus.
Vaikai nuo 3 iki 8 metų gali sudėti daiktus į prietaisą ir
išimti iš jo, jeigu jie buvo tinkamai išmokyti tai daryti.
Šį prietaisą gali naudoti asmenys, turintys labai sunkią
ir sudėtingą negalią, jeigu jie buvo tinkamai išmokyti
tai daryti.
Mažesnių nei 3 metų vaikų negalima prileisti prie
prietaiso, jeigu jie nuolat nėra prižiūrimi.
Neleiskite vaikams žaisti su šiuo prietaisu.
Vaikai be priežiūros negali atlikti prietaiso valymo ir
naudotojo priežiūros darbų.
Visas pakuotės medžiagas saugokite nuo vaikų ir
tinkamai pašalinkite.
1.2 Bendrosios saugos reikalavimai
•
•
Šis prietaisas skirtas tik naudojimui namų ūkyje; jį
galima naudoti, pavyzdžiui:
– kaimo sodybose, darbuotojų valgomuosiuose,
pavyzdžiui, parduotuvėse, biuruose ir kitoje darbo
aplinkoje;
– viešbučiuose, moteliuose, svečių namuose ir kitose
gyvenamosiose vietose.
Laikykitės šių nurodymų, kad neužterštumėte maisto:
– nepalikite durelių atidarytų ilgą laiką;
– reguliariai valykite paviršius, kurie liečiasi su maistu,
ir pasiekiamas drenažo sistemas;
40
www.aeg.com
šviežią mėsą ir žuvį laikykite tinkamoje taroje
šaldytuve, kad nesiliestų su kitu maistu arba
nelašėtų ant kito maisto.
ĮSPĖJIMAS. Pasirūpinkite, kad nebūtų užkimštos
ventiliacijos angos, esančios prietaiso korpuse ar
įmontuotoje konstrukcijoje.
ĮSPĖJIMAS. Norėdami paspartinti atitirpinimo
procesą, nenaudokite jokių mechaninių prietaisų ar
kitų priemonių, išskyrus gamintojo rekomenduojamas.
ĮSPĖJIMAS. Nepažeiskite šaltnešio grandinės.
ĮSPĖJIMAS. Nenaudokite jokių elektrinių prietaisų
maisto produktų laikymo skyriuose, išskyrus tuos,
kuriuos rekomenduoja gamintojas.
Prietaisui valyti nenaudokite garų ir nepurkškite
vandeniu.
Valykite prietaisą drėgna, minkšta šluoste. Naudokite
tik neutralius ploviklius. Nenaudokite šveičiamųjų
produktų, šveitimo kempinių, tirpiklių arba metalinių
grandyklių.
Kai prietaisas ilgą laiką stovi tuščias, išjunkite,
atitirpinkite, išvalykite, išdžiovinkite ir palikite dureles
atviras, kad prietaise nesusidarytų pelėsio.
Nelaikykite šiame prietaise sprogių medžiagų,
pavyzdžiui, aerozolinių talpyklių su degiu propelentu.
Jei pažeidžiamas maitinimo laidas, jį leidžiama keisti
tik gamintojui, jo įgaliotajam techninės priežiūros
centrui arba panašios kvalifikacijos asmenims – kitaip
gali kilti pavojus.
–
•
•
•
•
•
•
•
•
•
2. SAUGOS INSTRUKCIJOS
2.1 Įrengimas
•
•
•
•
ĮSPĖJIMAS!
Šį prietaisą įrengti privalo tik
kvalifikuotas asmuo.
•
Nuimkite visas pakavimo medžiagas.
Neįrenkite ir nenaudokite sugadinto
prietaiso.
Saugos sumetimais nenaudokite
prietaiso, prieš įrengdami jį balduose.
•
•
Vadovaukitės su prietaisu pateiktomis
įrengimo instrukcijomis.
Visada būkite atsargūs, kai perkeliate
prietaisą, nes jis yra sunkus. Visada
mūvėkite apsaugines pirštines ir
avėkite uždarą avalynę.
Prietaisą statykite taip, kad aplink jį
galėtų cirkuliuoti oras.
Pirmą kartą įrengus arba pakeitus
durelių atidarymo kryptį, palaukite
bent 4 valandas, prieš jungdami
LIETUVIŲ
•
•
•
•
•
•
•
prietaisą į maitinimo tinklą. Per tą
laiką alyva sutekės atgal į
kompresorių.
Prieš atlikdami bet kokius darbus su
prietaisu (pvz., keičiant durelių
atidarymo kryptį), ištraukite kištuką iš
maitinimo lizdo.
Neįrenkite prietaiso šalia radiatorių,
viryklių, orkaičių arba kaitlenčių.
Nestatykite prietaiso ten, kur ant jo
galėtų užlyti.
Neįrenkite prietaiso tiesioginiais
saulės spinduliais apšviestoje vietoje.
Neįrenkite prietaiso per daug
drėgnose ar per šaltose vietose.
Kai perkeliate prietaisą, kelkite jį už
priekinio krašto, kad
nesubraižytumėte grindų.
Prietaise yra sausiklio maišelis. Tai ne
žaislas. Tai ne maistas. Iškart jį
išmeskite.
2.2 Elektros prijungimas
ĮSPĖJIMAS!
Pavojus sukelti gaisrą ir
gauti elektros smūgį.
ĮSPĖJIMAS!
Kai statote prietaisą,
įsitikinkite, kad maitinimo
laidas nebūtų prispaustas ar
pažeistas.
ĮSPĖJIMAS!
Nenaudokite daugiakanalių
kištukų, jungiklių ir
ilginamųjų laidų.
•
•
•
•
•
Prietaisą privaloma įžeminti.
Įsitikinkite, kad parametrai techninių
duomenų plokštelėje atitinka
maitinimo tinklo elektros vardinius
duomenis.
Visada naudokite tinkamai įrengtą
įžemintą saugųjį elektros lizdą.
Būkite atsargūs, kad
nesugadintumėte elektrinių dalių
(pvz., elektros kištuko, maitinimo
kabelio, kompresoriaus). Iškvieskite
įgaliotojo techninės priežiūros centro
atstovą arba elektriką, kad pakeistų
elektrines dalis.
Maitinimo kabelis privalo būti žemiau
elektros kištuko lygio.
•
•
41
Elektros kištuką į tinklo lizdą junkite tik
tuomet, kai visiškai pabaigsite
įrengimą. Įsitikinkite, kad įrengus
prietaisą, elektros laido kištuką būtų
lengva pasiekti.
Norėdami išjungti prietaisą, netraukite
už maitinimo laido. Visada traukite
paėmę už elektros kištuko.
2.3 Naudojimas
ĮSPĖJIMAS!
Pavojus susižaloti, nudegti,
gauti elektros smūgį ar
sukelti gaisrą.
Prietaise yra degių dujų, izobutano
(R600a) – tai gamtinės dujos, kurios
visiškai nedaro žalos aplinkai. Būkite
atsargūs, kad nepažeistumėte šaltnešio
grandinės, kurioje yra izobutano.
•
•
•
•
•
•
•
Nekeiskite šio prietaiso techninių
savybių.
Nedėkite į prietaisą elektrinių prietaisų
(pvz., ledų gaminimo aparatų), nebent
gamintojas būtų nurodęs, kad juos
galima naudoti prietaise.
Jeigu šaltnešio grandinė būtų
pažeista, patalpoje nedekite liepsnos
ir saugokite prietaisą nuo uždegimo
šaltinių. Gerai išvėdinkite patalpą.
Prie plastikinių prietaiso dalių neturi
liestis jokie įkaitę daiktai.
Prietaise nelaikykite degių dujų ir
skysčių.
Šalia prietaiso, į prietaisą arba ant jo
nedėkite degių produktų arba degiais
produktais sudrėkintų daiktų.
Nelieskite kompresoriaus arba
kondensatoriaus. Jie būna karšti.
2.4 Vidinis apšvietimas
ĮSPĖJIMAS!
Pavojus gauti elektros
smūgį.
•
Šiame prietaise naudojamos lemputės
tipas yra skirtas tik buitiniams
prietaisams. Nenaudokite jos būstui
apšviesti.
42
www.aeg.com
2.5 Valymas ir priežiūra
ĮSPĖJIMAS!
Galite susižeisti arba
sugadinti prietaisą.
•
•
•
Prieš atlikdami priežiūros darbus,
išjunkite prietaisą ir ištraukite
maitinimo laido kištuką iš elektros
tinklo lizdo.
Šio prietaiso aušinamajame įtaise yra
angliavandenilio. Prietaiso techninės
priežiūros ir užpildymo darbus
privaloma atlikti tik kvalifikuotas
asmuo.
Reguliariai tikrinkite prietaiso vandens
išleidimo kanalą ir, jeigu reikia,
išvalykite jį. Jei išleidimo kanalas
užsikimš, tirpsmo vanduo kaupsis
prietaiso apačioje.
2.6 Techninė priežiūra
•
•
•
Dėl prietaiso remonto kreipkitės į
įgaliotąjį techninės priežiūros centrą.
Naudokite tik originalias atsargines
dalis.
Atkreipkite dėmesį, kad pačių arba
neprofesionalus remontas gali turėti
pasekmių saugai ir panaikinti
garantiją.
Šių atsarginių dalių bus galima įsigyti
7 metus nutraukus modelio gamybą:
•
termostatų, temperatūros jutiklių,
spausdintinių plokščių, šviesos
šaltinių, durelių rankenų, durelių vyrių,
dėklų ir krepšių. Įsidėmėkite, kad tam
tikros šios atsarginės dalys yra
prieinamos tik profesionaliems
remonto specialistams ir kad ne visos
atsarginės dalys yra aktualios visiems
modeliams.
Durelių tarpiklių bus galima įsigyti 10
metų nutraukus modelio gamybą.
2.7 Seno prietaiso išmetimas
ĮSPĖJIMAS!
Pavojus susižeisti arba
uždusti.
•
•
•
•
•
•
Ištraukite maitinimo laido kištuką iš
maitinimo tinklo lizdo.
Nupjaukite elektros laidą ir išmeskite
jį.
Išimkite dureles, kad vaikai ir gyvūnai
neužsidarytų prietaiso viduje.
Šio prietaiso šaltnešio grandinė ir
izoliacinės medžiagos neardo ozono
sluoksnio.
Izoliaciniame porolone yra degių dujų.
Norėdami sužinoti, kaip tinkamai
išmesti seną prietaisą, susisiekite su
atitinkama savivaldybės įstaiga.
Nepažeiskite aušinimo įtaiso, esančio
šalia šilumokaičio.
3. ĮRENGIMAS
ĮSPĖJIMAS!
Žr. saugos skyrius.
ĮSPĖJIMAS!
Kaip įrengti prietaisą žr.
įrengimo instrukcijoje.
ĮSPĖJIMAS!
Pritvirtinkite prietaisą pagal
įrengimo instrukciją, kad
išvengtumėte prietaiso
nestabilumo rizikos.
LIETUVIŲ
43
D3
D1
3.1 Matmenys
D2
W1
W3
A
B
H1
W2
Bendri matmenys1)
Naudojant reikalinga vieta1)
H1
mm
1769
W1
mm
556
D1
mm
549
1) prietaiso aukštis, plotis ir gylis be rankenos ir
kojelių
Naudojant reikalinga vieta1)
H 2 (A+B)
mm
1816
W2
mm
560
D2
mm
552
A
mm
1780
B
mm
36
1) prietaiso aukštis, plotis ir gylis, įskaitant ranke‐
ną, ir vieta reikalinga laisvai vėsinimo oro cirkulia‐
cijai
Naudojant reikalinga bendra vieta1)
H 3 (A+B)
mm
1816
W3
mm
780
44
www.aeg.com
Naudojant reikalinga bendra vieta1)
D3
mm
1085
1) prietaiso aukštis, plotis ir gylis, įskaitant ranke‐
ną, ir vieta reikalinga laisvai vėsinimo oro cirkulia‐
cijai, vieta reikalinga durelėms atidaryti minimaliu
kampu, leidžianti išimti visą vidinę įrangą
3.2 Vieta
Siekiant užtikrinti geriausią prietaiso
veikimą, neturėtumėte jo įrengti greta
karščio šaltinių (orkaičių, krosnelių,
radiatorių, viryklių ar kaitlenčių) arba
tiesioginių saulės spindulių veikiamose
vietose. Užtikrinkite, kad aplink spintelės
galą galėtų laisvai cirkuliuoti oras.
•
•
kištuke įrengtas kontaktas. Jei namų
elektros tinklo lizdas neįžemintas,
prietaisą prijunkite prie atskiro
įžeminimo – paisykite galiojančių
reglamentų ir pasitarkite su
kvalifikuotu elektriku.
Jei nesilaikoma pirmiau pateiktų
saugos nurodymų, gamintojas
neprisiima jokios atsakomybės.
Šis prietaisas atitinka EEB direktyvas:
3.5 Reikalavimai ventiliacijai
Už prietaiso turi būti pakankamas oro
srautas.
5 cm
min.
200 cm2
3.3 Padėties parinkimas
Jį reikia įrengti sausoje, gerai vėdinamoje
patalpoje.
Šis prietaisas yra skirtas naudoti aplinkos
temperatūroje nuo 10°C iki 43°C.
Kilus abejonių dėl to, kur
įrengti prietaisą, kreipkitės į
pardavėją, mūsų klientų
aptarnavimo tarnybą arba
artimiausią įgaliotąjį
techninės priežiūros centrą.
Prietaisas turi būti statomas
taip, kad jį būtų galima
atjungti nuo elektros tinklo.
Todėl pastačius prietaisą, jo
kištukas turi būti lengvai
pasiekiamas.
3.4 Elektros prijungimas
•
•
Prieš prijungdami prietaisą prie
elektros tinklo, patikrinkite, ar
duomenų lentelėje nurodyta įtampa ir
dažnis atitinka maitinimo tinkle
esančią įtampą ir dažnį.
Prietaisą privaloma įžeminti. Šiam
tikslui elektros maitinimo kabelio
min.
200 cm2
DĖMESIO
Kaip įrengti, žr. įrengimo
instrukciją.
3.6 Durelių atidarymo
krypties pakeitimas
Žr. atskirą dokumentą su įrengimo ir
durelių atidarymo krypties keitimo
instrukcijomis.
DĖMESIO
Visada kai keičiate durelių
atidarymo kryptį,
apsaugokite grindis nuo
subraižymo patvaria
medžiaga.
LIETUVIŲ
4. VALDYMO SKYDELIS
1
6
1
2
3
4
5
Rodinys
Temperatūros didinimo mygtukas
Temperatūros mažinimo mygtukas
OK
Mygtukų signalą galima pakeisti vienu
metu paspaudus ir kelias sekundes
palaikius nuspaudus Mode mygtuką ir
4
3
2
5 Mode
6 ON/OFF
temperatūros mažinimo mygtuką.
Pakeitimą galima atitaisyti.
4.1 Rodinys
A
B C
D
Off
min
H
G F E
4.2 Įjungimas
1. Įjunkite maitinimo laido kištuką į
elektros lizdą.
2. Jeigu ekranas neįjungtas,
paspauskite prietaiso ON/OFF.
Temperatūros indikatoriai rodo
nustatytą numatytąją temperatūrą.
Kaip parinkti kitą nustatytą temperatūros
vertę, žr. skyriuje „Temperatūros
reguliavimas“.
Jeigu ekrane rodoma "dEMo", žr. skyrelį
„Trikčių šalinimas“.
4.3 Išjungimas
1. Spauskite prietaiso ON/OFF 3
sekundėms nustatyti.
Ekranas užgesta.
2. Iš elektros lizdo ištraukite elektros
laido kištuką.
A.
B.
C.
D.
E.
F.
G.
H.
Laikmačio indikatorius
Coolmatic funkcija
Holiday režimas
Temperatūros indikatorius
Įspėjamasis indikatorius
ChildLock funkcija
DrinksChill funkcija
DYNAMICAIR funkcija
4.4 Temperatūros
reguliavimas
Nustatykite prietaiso temperatūrą,
spausdami temperatūros valdiklius.
Rekomenduojama nustatyta numatytoji
temperatūra:
• +4 °C šaldytuve
Temperatūros intervalas šaldytuve gali
būti nuo 2 °C iki 8 °C.
Temperatūros indikatoriai rodo
nustatytąją temperatūrą.
Nustatyta temperatūra
pasiekiama per 24 valandas.
Nutrūkus elektros tiekimui,
nustatyta temperatūra
išsaugoma atmintyje.
45
46
www.aeg.com
4.5 Coolmatic funkcija
Jei jums reikia į šaldytuvo skyrių įdėti
didelį kiekį šiltų maisto produktų,
pavyzdžiui, apsipirkus bakalėjos
parduotuvėje, rekomenduojame įjungti
Coolmatic funkciją, kad produktai
greičiau sušaltų ir jie nesušildytų
šaldytuve jau esančių produktų
1. Spaudinėkite Mode tol, kol pasirodys
atitinkama piktograma.
Mirksi indikatorius Coolmatic.
2. Paspauskite OK, kad patvirtintumėte.
Rodomas indikatorius Coolmatic. Kai
veikia funkcija, ventiliatorius įsijungia
automatiškai.
Ši funkcija automatiškai nustoja veikti
maždaug po 6 valandų.
Galite išjungti funkciją Coolmatic, prieš
jai automatiškai pasibaigiant,
pakartodami procesą arba pasirinkdami
skirtingą šaldytuvo nustatytą
temperatūrą.
4.6 Holiday režimas
Šis režimas naudojamas tam, kad per
ilgas atostogas prietaisą būtų galima
laikyti tuščią ir susidarytų mažiau
nemalonių kvapų.
1. Spaudinėkite Mode tol, kol pasirodys
atitinkama piktograma.
Mirksi indikatorius Holiday. Temperatūros
indikatorius rodo nustatytą temperatūrą.
2. Paspauskite OK, kad patvirtintumėte.
Rodomas indikatorius Holiday.
Šis režimas išsijungia,
pasirinkus kitą temperatūros
vertę.
4.7 DYNAMICAIR funkcija
Šaldytuvo skyriuje įrengtas įtaisas, kuris
leidžia greitai atšaldyti maisto produktus
ir užtikrina vienodesnę temperatūrą
skyriuje.
Įtaisas įsijungia automatiškai, kai to
reikia, arba įjungiamas rankomis.
Norėdami įjungti šią funkciją:
1. Spauskite mygtuką Mode tol, kol
pasirodys atitinkama piktograma.
Mirksi indikatorius DYNAMICAIR.
2. Paspauskite mygtuką OK, kad
patvirtintumėte.
Rodomas indikatorius DYNAMICAIR.
Norėdami išjungti funkciją, kartokite
procesą, kol indikatoriaus piktograma
DYNAMICAIR užges.
Jeigu funkcija įjungiama
automatiškai, indikatorius
DYNAMICAIR nerodomas
(žr. „Kasdienis naudojimas“).
Įjungus funkciją
DYNAMICAIR, padidėja
energijos sąnaudos.
Dinaminis oro įtaisas išsijungia atidarius
dureles ir nedelsiant vėl įsijungia dureles
uždarius.
4.8 ChildLock funkcija
Įjunkite funkciją ChildLock, kad
užrakintumėte mygtukus nuo jų
panaudojimo netyčia.
1. Spaudinėkite Mode tol, kol pasirodys
atitinkama piktograma.
Mirksi indikatorius ChildLock.
2. Paspauskite OK, kad patvirtintumėte.
Rodomas indikatorius ChildLock.
Norėdami išjungti funkciją ChildLock,
kartokite procesą, kol indikatorius
ChildLock užges.
4.9 DrinksChill funkcija
Funkcija DrinksChill naudojama garso
signalui norimu metu nustatyti; ši funkcija
naudinga, kai, pavyzdžiui, pagal receptą
maisto produktus reikia tam tikrą laiką
šaldyti.
1. Spaudinėkite Mode tol, kol pasirodys
atitinkama piktograma.
Mirksi indikatorius DrinksChill.
Laikmatis kelias sekundes rodo nustatytą
vertę (30 minučių).
2. Norėdami nustatyti laikmačio vertę
nuo 1 iki 90 minučių, paspauskite
laikmačio reguliatorių.
3. Paspauskite OK, kad patvirtintumėte.
Rodomas indikatorius DrinksChill.
Laikmatis pradeda mirksėti (min).
Pasibaigus atgaliniam laiko skaičiavimui,
mirksi indikatorius „0 min“ ir skamba
įspėjamasis garso signalas. Paspauskite
LIETUVIŲ
OK, kad išjungtumėte garsą ir
sustabdytumėte šią funkciją.
pasigirsta garso signalas ir mirksi
įspėjamasis indikatorius.
Norėdami išjungti funkciją, kartokite
procesą, kol DrinksChill išsijungs.
Įspėjimai sustabdomi uždarius dureles.
Veikiant įspėjamajam signalui, garsą
nutildysite paspaudę bet kurį mygtuką.
Laiką galima pakeisti bet
kada atgalinės atskaitos
metu ir pabaigoje,
paspaudus temperatūros
mažinimo ir temperatūros
didinimo mygtuką.
47
Jeigu nepaspausite jokio
mygtuko, garsas
automatiškai išsijungs
maždaug po valandos, kad
netrukdytų.
4.10 Atidarytų durelių
įspėjimo signalas
Jeigu šaldytuvo durelės paliekamos
atidarytos maždaug 5 minutėms,
5. KASDIENIS NAUDOJIMAS
5.1 Durelių lentynų
išdėstymas
Norint laikyti įvairių dydžių maisto
pakuotes, durelių lentynas galima
išdėstyti skirtingame aukštyje.
1. Pamažu traukite lentyną aukštyn, kol
ji atsilaisvins.
2. Tada įstatykite į norimą vietą.
5.2 Išimamos lentynos
Šaldytuvo sienelėse yra įrengti bėgeliai,
todėl lentynas galima įstatyti į norimas
vietas.
Šiame prietaise taip pat yra lentyna,
sudaryta iš dviejų dalių. Lentynos
priekinę pusę galima nulenkti po antra
puse ir geriau išnaudoti erdvę.
Norint nulenkti lentyną:
1. Švelniai ištraukite priekinę pusę.
2. Įstumkite ją į apatinį bėgelį, po
lentynos antrąja puse.
1
2
Šiame modelyje yra keičiama
laikymo dėžė, kurią galima pastumti į
šonus.
Neperkelkite stiklinės
lentynos virš daržovių
stalčiaus, kad tinkamai
cirkuliuotų oras.
48
www.aeg.com
5.3 Stalčius daržovėms
1. ištraukite bėgelius.
Šis stalčius tinka vaisiams ir daržovėms
laikyti.
Norint išimti stalčių (pvz., valymui):
1. patraukite stalčių ir jį pakelkite.
2. Galinę stalčiaus dalį (1) uždėkite ant
bėgelių.
2. Įstumkite bėgelius į spintelę, kad
uždarydami dureles
nesugadintumėte prietaiso.
2
1
3. Stalčiaus priekį (2) pakelkite ir
stumkite stalčių į vidų.
4. Paspauskite stalčiaus priekinę dalį
žemyn.
Norėdami vėl surinkti:
Vėl ištraukite stalčių ir
patikrinkite, ar jis tinkamai
uždėtas ant galinių ir
priekinių kablių.
5.4 DYNAMICAIR
Šaldytuvo skyriuje įrengtas įtaisas, kuris
leidžia greitai atšaldyti maisto produktus
ir užtikrina vienodesnę temperatūrą
skyriuje.
Įtaisas įsijungia automatiškai, kai to
reikia.
LIETUVIŲ
49
Prireikus galima įjungti įtaisą taip pat ir
rankomis (žr. skyrių „Funkcija
DYNAMICAIR“).
Ventiliatorius veikia tik tada,
kai uždarytos durelės.
6. PATARIMAI
6.1 Patarimai, kaip taupyti
energiją
•
•
•
•
•
•
•
Veiksmingiausias energijos vartojimas
užtikrinamas naudojant stalčius
apatinėje prietaiso dalyje ir vienodai
paskirstant lentynas. Durelių dėžių
padėtis neturi poveikio energijos
sąnaudoms.
Neatidarinėkite dažnai durelių,
nepalikite jų atvirų ilgiau, negu būtina.
Nenustatykite per aukštos
temperatūros energijai taupyti, nebent
tai būtina dėl produktų savybių.
Jei aplinkos temperatūra aukšta, o
temperatūros reguliatoriumi nustatyta
žema temperatūra ir prietaisas pilnas
produktų, kompresorius gali veikti
nepertraukiamai, todėl ant garintuvo
gali susiformuoti šerkšno arba ledo.
Tokiu atveju temperatūros reguliatorių
reikia nustatyti ties aukštesne
temperatūra – tada automatiškai vyks
atitirpdymas ir bus mažiau
suvartojama energijos.
Užtikrinkite gerą ventiliaciją.
Neuždenkite ventiliacijos grotelių ar
angų.
6.2 Šviežių maisto produktų
šaldymo patarimai
•
Gera temperatūros nuostata,
užtikrinanti šviežių maisto produktų
saugojimą, yra mažesnė kaip arba
lygiai +4 °C temperatūra.
Aukštesnė temperatūros nuostata
prietaise gali lemti trumpesnę maisto
produktų naudojimo trukmę.
•
•
•
•
Supakuokite maisto produktus, kad
išsaugotumėte jų šviežumą ir
aromatą.
Visada skysčiams ir maisto
produktams naudokite uždaras
pakuotes, kad skyriuje neatsirastų
kvapų.
Norėdami išvengti kryžminės taršos
tarp paruošto ir neparuošto maisto,
uždenkite paruoštą maistą ir atskirkite
jį nuo neparuošto.
Maisto produktus atitirpinti
rekomenduojama šaldytuve.
Nedėkite į prietaisą karštų maisto
produktų. Prieš dėdami atvėsinkite jį
kambario temperatūroje.
Visada naujas atsargas dėkite už
senų, kad nebūtų maisto atliekų.
6.3 Maisto produktų šaldymo
patarimai
•
•
•
•
•
Mėsa (įvairių rūšių) įvyniokite į
tinkamas pakuotes ir sudėkite ant
stiklinės lentynos, virš daržovių
stalčiaus. Laikykite mėsą ne daugiau
kaip 1–2 dienas.
Vaisiai ir daržovės: kruopščiai
nuplaukite (pašalinkite nešvarumus) ir
įdėkite į specialų stalčių (daržovių
stalčių).
Rekomenduojama egzotinių vaisių,
pavyzdžiui, bananų, mangų, papajų ir
pan., nelaikyti šaldytuve.
Šaldytuve negalima laikyti tokių
daržovių kaip, pomidorai, bulvės,
svogūnai ir česnakai.
Sviestas ir sūris: įdėkite į orui
nepralaidžią talpyklę arba suvyniokite
50
www.aeg.com
•
•
į aliuminio foliją ar įdėkite ir polietileno
maišelį ir pašalinkite kuo daugiau oro.
Buteliai: reikia uždaryti kamšteliais ir
įdėti į durelėse esančią butelių lentyną
arba (jeigu yra) ant grotelių buteliams.
Norint paspartinti produktų vėsinimą,
rekomenduojama įjungti ventiliatorių.
•
Dinaminio oro cirkuliacijos
aktyvinimas padeda geriau
suvienodinti vidinę temperatūrą.
Visada žiūrėkite produktų galiojimo
pabaigos datą, kad žinotumėte, kiek
ilgai galite juos laikyti.
7. VALYMAS IR PRIEŽIŪRA
ĮSPĖJIMAS!
Žr. saugos skyrius.
7.1 Vidaus valymas
Prieš naudodami prietaisą pirmą kartą,
drungnu vandeniu ir nedideliu kiekiu
neutralaus muilo nuplaukite prietaiso
vidų ir visas vidines dalis – taip
pašalinsite naujam prietaisui būdingą
kvapą; paskui gerai nusausinkite.
garintuvo pašalinamas automatiškai.
Atitirpęs vanduo lataku nuteka į specialų
indą, esantį prietaiso galinėje dalyje, virš
kompresoriaus; ten vanduo išgaruoja.
Labai svarbu reguliariai išvalyti atitirpusio
vandens nutekėjimo angą, kuri yra
šaldytuvo skyriaus kanalo viduryje – tada
vanduo neišsilies ir nelašės ant viduje
esančių maisto produktų.
Tam naudokite su prietaisu pateiktą
vamzdelių valymo priemonę.
DĖMESIO
Nenaudokite ploviklių,
šveičiamųjų miltelių, chloro
ar naftos pagrindo valiklių,
nes jie sugadins apdailą.
DĖMESIO
Prietaiso priedų ir dalių
negalima plauti indaplovėje.
7.2 Reguliarus valymas
Įrangą būtina reguliariai valyti:
1. Vidų ir priedus valykite šilto vandens
ir neutralaus muilo tirpalu.
2. Reguliariai tikrinkite durelių tarpiklius
ir juos nuvalykite, kad būtų švarūs ir
be jokių nešvarumų.
3. Nuplaukite ir gerai nusausinkite.
7.3 Šaldytuvo atitirpdymas
Normalaus prietaiso naudojimo metu,
šerkšnas nuo šaldytuvo skyriaus
8. TRIKČIŲ ŠALINIMAS
ĮSPĖJIMAS!
Žr. saugos skyrius.
7.4 Laikotarpis, kai prietaisas
nenaudojamas
Jeigu prietaisas ilgą laiką nebus
naudojamas, atlikite tokius veiksmus:
1.
2.
3.
4.
Atjunkite prietaisą nuo elektros tinklo.
Išimkite visus maisto produktus.
Prietaisą ir visus priedus išvalykite.
Dureles palikite atidarytas, kad
nesikauptų nemalonūs kvapai.
LIETUVIŲ
51
8.1 Ką daryti, jeigu...
Problema
Galima priežastis
Sprendimas
Prietaisas neveikia.
Prietaisas yra išjungtas.
Įjunkite prietaisą.
Maitinimo laido kištukas ne‐
tinkamai įjungtas į elektros
tinklo lizdą.
Tinkamai įkiškite maitinimo
laido kištuką į maitinimo tin‐
klo lizdą.
Maitinimo tinklo lizde nėra
įtampos.
Įjunkite į maitinimo tinklo liz‐
dą kitą elektros prietaisą.
Kreipkitės į kvalifikuotą elek‐
triką.
Prietaisas veikia triukšmin‐
gai.
Prietaisas netinkamai atrem‐ Patikrinkite, ar prietaisas sta‐
tas.
biliai stovi.
Įsijungia garsinis ar vaizdinis Prietaisas neseniai buvo
įspėjamasis signalas.
įjungtas.
Kompresorius veikia nesu‐
stodamas.
Žr. „Atidarytų durelių įspėji‐
mo signalas“ arba „Įspėjimas
dėl aukštos temperatūros“.
Temperatūra prietaise per
aukšta.
Žr. „Atidarytų durelių įspėji‐
mo signalas“ arba „Įspėjimas
dėl aukštos temperatūros“.
Durelės paliktos atviros.
Uždarykite dureles.
Netinkamai nustatyta tempe‐ Skaitykite skyrių „Valdymo
ratūra.
skydelis“.
Vienu metu įdėta daug mais‐ Palaukite keletą valandų ir iš
to produktų.
naujo patikrinkite temperatū‐
rą.
Per aukšta patalpos tempe‐
ratūra.
Skaitykite skyrių „Įrengimas“.
Į prietaisą įdėti maisto pro‐
duktai pernelyg šilti.
Prieš dėdami maisto produk‐
tus į prietaisą, palaukite, kol
jie atvės iki kambario tempe‐
ratūros.
Netinkamai uždarytos dure‐
lės.
Skaitykite skyrių „Durelių už‐
darymas“.
Įjungta funkcija Coolmatic.
Žr. skyrių „Funkcija Coolma‐
tic“.
Paspaudus „Coolmatic“ arba Kompresorius įsijungia po
pakeitus temperatūrą, kom‐ kurio laiko.
presorius įsijungia ne iš kar‐
to.
Tai normalu ir ne sutrikimas.
Durelės netinkamai išlygin‐
tos arba trukdo ventiliacijos
grotelėms.
Žr. įrengimo instrukciją.
Prietaisas netinkamai išly‐
gintas.
52
www.aeg.com
Problema
Galima priežastis
Sprendimas
Dureles nelengva atidaryti.
Jūs mėginote atidaryti dure‐
les iškart tik jas uždarę.
Palaukite kelias sekundes ir
vėl mėginkite atidaryti dure‐
les.
Lemputė nešviečia.
Lemputė veikia parengties
režimu.
Uždarykite ir atidarykite du‐
reles.
Perdegusi lemputė.
Kreipkitės į artimiausią įga‐
liotąjį techninės priežiūros
centrą.
Netinkamai uždarytos dure‐
lės.
Skaitykite skyrių „Durelių už‐
darymas“.
Deformuotas arba nešvarus
tarpiklis.
Skaitykite skyrių „Durelių už‐
darymas“.
Maisto produktai netinkamai
suvynioti.
Geriau suvyniokite maisto
produktus.
Susiformuoja pernelyg daug
šerkšno ir ledo.
Netinkamai nustatyta tempe‐ Skaitykite skyrių „Valdymo
ratūra.
skydelis“.
Prietaisas pilnas produktų ir
nustatyta, kad prietaise būtų
mažiausia temperatūra
Nustatykite aukštesnę tem‐
peratūrą. Skaitykite skyrių
„Valdymo skydelis“.
Prietaise nustatyta per žema Nustatykite aukštesnę tem‐
temperatūra ir aplinkos tem‐ peratūrą. Skaitykite skyrių
peratūra per aukšta.
„Valdymo skydelis“.
Šaldytuvo galine sienele te‐
ka vanduo.
Automatinio atitirpdymo pro‐
ceso metu atitirpo ant gali‐
nės plokštelės susiformavęs
šerkšnas.
Tai normalu.
Ant šaldytuvo galinės siene‐
lės yra per daug kondensa‐
to.
Durelės buvo per dažnai da‐
rinėjamos.
Dureles atidarykite tik kai rei‐
kia.
Durelės ne iki galo uždary‐
tos.
Patikrinkite, ar durelės iki ga‐
lo uždarytos.
Laikomas nesupakuotas
maistas.
Prieš dėdami maistą į prie‐
taisą, supakuokite į tinkamą
pakavimo medžiagą.
Į šaldytuvą teka vanduo.
Maisto produktai neleidžia
Patikrinkite, ar maisto pro‐
vandeniui nutekėti į vandens duktai neliečia galinės siene‐
rinktuvą.
lės.
Užsikimšo vandens išleidimo Išvalykite vandens išleidimo
anga.
angą.
LIETUVIŲ
Problema
Galima priežastis
Ant grindų yra vandens.
Atitirpusio vandens nutekėji‐ Pritvirtinkite atitirpusio van‐
mo vamzdelis veda ne į gari‐ dens nutekėjimo vamzdelį
nimo indą, esantį virš kom‐
prie garinimo indo.
presoriaus.
Negalima nustatyti tempera‐
tūros.
Įjungta funkcija „Coolmatic“.
Temperatūra prietaise per
žema / per aukšta.
Netinkamai nustatyta tempe‐ Nustatykite aukštesnę / že‐
ratūra.
mesnę temperatūrą.
Netinkamai uždarytos dure‐
lės.
53
Sprendimas
Patys rankomis išjunkite
funkciją „Coolmatic“ arba pa‐
laukite, kol ši funkcija bus iš‐
jungta automatiškai, ir nusta‐
tykite temperatūrą. Žr.
„Funkcija Coolmatic“.
Skaitykite skyrių „Durelių už‐
darymas“.
Maisto produktų temperatūra Prieš sudėdami maisto pro‐
per aukšta.
duktus, juos atvėsinkite iki
kambario temperatūros.
Vienu metu laikoma daug
maisto produktų.
Vienu metu sudėkite mažiau
maisto produktų.
Dažnai atidarinėjamos dure‐
lės.
Dureles atidarykite tik jei rei‐
kia.
Įjungta funkcija Coolmatic.
Žr. skyrių „Funkcija Coolma‐
tic“.
Prietaise nevyksta šalto oro
cirkuliacija.
Pasirūpinkite, kad prietaise
vyktų šalto oro cirkuliacija.
Žr. skyrių „Patarimai“.
DEMO rodoma ekrane.
Prietaisas veikia demonstra‐
ciniu režimu.
Laikykite maždaug 10 se‐
kundžių nuspaudę mygtuką
OK , kol pasigirs ilgas signa‐
las ir ekranas trumpam išsi‐
jungs.
Temperatūros ekrane rodo‐
Temperatūros jutiklio triktis.
Kreipkitės į artimiausią įga‐
liotąjį techninės priežiūros
centrą (aušinamoji sistema ir
toliau šaldys maisto produk‐
tus, tačiau bus neįmanoma
reguliuoti temperatūros).
mas simbolis
,
arba
, o ne skaičiai.
Jei patarimas nepadėjo
išspręsti problemos,
kreipkitės į artimiausią
įgaliotąjį techninės priežiūros
centrą.
8.2 Lemputės keitimas
Šiame prietaise įrengta ilgai veikianti
diodinė vidaus apšvietimo lemputė.
54
www.aeg.com
Apšvietimo įtaisą gali keisti tik techninio
aptarnavimo centro specialistas.
Kreipkitės į įgaliotąjį aptarnavimo centrą.
8.3 Durelių uždarymas
2. Jei reikia, sureguliuokite dureles. Žr.
įrengimo instrukciją.
3. Jei reikia, pakeiskite pažeistus
durelių tarpiklius. Kreipkitės į įgaliotąjį
techninės priežiūros centrą.
1. Nuvalykite durelių sandarinimo
tarpiklius.
9. TRIUKŠMAS
SSSRRR!
BRRR!
CLICK!
HISSS!
BLUBB!
10. TECHNINIAI DUOMENYS
Techninė informacija pateikta duomenų
lentelėje, esančioje prietaiso vidinėje
pusėje, ir energijos plokštelėje.
Su prietaisu pateiktoje energijos
plokštelėje nurodytas QR kodas suteikia
žiniatinklio nuorodą į informaciją,
susijusią su šio prietaiso veikimu, ES
EPREL duomenų bazėje. Išsaugokite
energijos plokštelę kartu su naudotojo
vadovu ir visais kitais su šiuo prietaisu
pateiktais dokumentais, kad galėtumėte
pasižiūrėti ateityje.
Tą pačią informaciją taip pat galima rasti
EPREL naudojant nuorodą https://
eprel.ec.europa.eu bei modelio
pavadinimą ir gaminio numerį, kuriuos
rasite prietaiso techninių duomenų
lentelėje.
LIETUVIŲ
55
11. INFORMACIJA PATIKROS ĮSTAIGOMS
Prietaiso įrengimas ir paruošimas bet
kokiai „EcoDesign“ patikrai bus
vykdomas pagal EN 62552. Reikalavimai
ventiliacijai, išėmos matmenys ir
minimalūs tarpai gale bus nurodyti šio
naudotojo vadovo 3 skyriuje. Dėl kitos
papildomos informacijos, įskaitant
sudėjimo planus, kreipkitės į gamintoją.
12. APLINKOS APSAUGA
Atiduokite perdirbti medžiagas,
pažymėtas šiuo ženklu . Išmeskite
pakuotę į atitinkamą atliekų surinkimo
konteinerį, kad ji būtų perdirbta. Padėkite
saugoti aplinką bei žmonių sveikatą ir
surinkti bei perdirbti elektros ir
elektronikos prietaisų atliekas.
*
Neišmeskite šiuo ženklu pažymėtų
prietaisų kartu su kitomis buitinėmis
atliekomis. Atiduokite šį gaminį į vietos
atliekų surinkimo punktą arba susisiekite
su vietnos savivaldybe dėl papildomos
informacijos.
222377608-A-062020
www.aeg.com/shop
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement