SMEG S3L100P1 Руководство пользователя

SMEG S3L100P1 Руководство пользователя
Instrukcja
obsługi
Инструкция
по
эксплуатаци
и
Chłodziarka
S3L100P1
Холодильни
к
2
SPIS TREŚCI
Informacje dotyczące bezpieczeństwa
Wskazówki dotyczące
bezpieczeństwa
Instalacja
Eksploatacja
2
4
6
7
Codzienna eksploatacja
Wskazówki i porady
Konserwacja i czyszczenie
Rozwiązywanie problemów
Dane techniczne
7
9
9
10
13
Producent zastrzega sobie możliwość wprowadzenia zmian bez wcześniejszego
powiadomienia.
INFORMACJE DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA
Przed przystąpieniem do instalacji i rozpoczęciem
eksploatacji urządzenia należy uważnie zapoznać się z
dołączoną instrukcją obsługi. Producent nie odpowiada za
obrażenia ciała ani szkody spowodowane nieprawidłową
instalacją lub eksploatacją urządzenia. Należy zachować
instrukcję obsługi w bezpiecznym i łatwo dostępnym miejscu
w celu wykorzystania w przyszłości.
Bezpieczeństwo dzieci i osób o ograniczonych
zdolnościach ruchowych, sensorycznych lub
umysłowych
•
•
•
•
•
Urządzenie mogą obsługiwać dzieci po ukończeniu
ósmego roku życia oraz osoby o ograniczonych
zdolnościach fizycznych, sensorycznych lub umysłowych,
a także nieposiadające odpowiedniej wiedzy lub
doświadczenia, jeśli będą one nadzorowane lub zostaną
poinstruowane w zakresie bezpiecznego korzystania z
urządzenia i będą świadome związanych z tym zagrożeń.
Urządzenie mogą obsługiwać dzieci w wieku od 3 do 8 lat i
osoby o znacznym stopniu niepełnosprawności, jeśli
zostaną uprzednio odpowiednio poinstruowane.
Dzieci poniżej 3 roku życia nie powinny zbliżać się do
urządzenia, jeśli nie znajdują się pod stałym nadzorem.
Nie pozwalać, aby dzieci bawiły się urządzeniem.
Dzieci nie powinny zajmować się czyszczeniem ani
konserwacją urządzenia bez odpowiedniego nadzoru.
3
•
Przechowywać opakowanie w miejscu niedostępnym dla
dzieci lub pozbyć się go w odpowiedni sposób.
Ogólne zasady bezpieczeństwa
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Urządzenie jest przeznaczone do użytku w gospodarstwie
domowym oraz do podobnych zastosowań w takich
miejscach, jak:
– Gospodarstwa rolne, kuchnie w obiektach sklepowych,
biurowych oraz innych placówkach pracowniczych
– do obsługi przez klientów w hotelach, motelach,
obiektach noclegowych i innych obiektach
mieszkalnych.
OSTRZEŻENIE: Otwory wentylacyjne w obudowie
urządzenia lub w zabudowie nie mogą być zakryte ani
zanieczyszczone.
OSTRZEŻENIE: Nie wolno używać żadnych urządzeń ani
środków do przyspieszania odmrażania urządzenia z
wyjątkiem tych, które zaleca producent.
OSTRZEŻENIE: Należy zachować ostrożność, aby nie
uszkodzić układu chłodniczego.
OSTRZEŻENIE: Do wnętrza urządzenia nie wolno
wkładać żadnych urządzeń elektrycznych z wyjątkiem
tych, które zaleca producent.
Urządzenia nie wolno czyścić wodą pod ciśnieniem ani
parą wodną.
Czyścić urządzenie za pomocą wilgotnej szmatki.
Stosować wyłącznie neutralne środki czyszczące. Nie
używać produktów ściernych, myjek do szorowania,
rozpuszczalników ani metalowych przedmiotów.
Nie przechowywać w urządzeniu substancji wybuchowych,
np. puszek z aerozolem zawierających łatwopalny gaz
pędny.
Jeśli przewód zasilający jest uszkodzony, ze względów
bezpieczeństwa musi go wymienić producent,
autoryzowane centrum serwisowe lub inna
wykwalifikowana osoba.
4
WSKAZÓWKI DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA
Instalacja
OSTRZEŻENIE! Urządzenie
może zainstalować wyłącznie
wykwalifikowana osoba.
• Usunąć wszystkie elementy
opakowania.
• Nie instalować ani nie używać
uszkodzonego urządzenia.
• Ze względów bezpieczeństwa nie
należy uruchamiać urządzenia przed
zainstalowaniem go w zabudowie.
• Należy postępować zgodnie z
instrukcją instalacji dołączoną do
urządzenia.
• Zachować ostrożność podczas
przenoszenia urządzenia, ponieważ
jest ono ciężkie. Należy zawsze
stosować rękawice ochronne i mieć na
stopach pełne obuwie.
• Wokół urządzenia należy zapewnić
przepływ powietrza.
• Po zainstalowaniu nowego urządzenia
lub zmianie kierunku otwierania jego
drzwi należy odczekać co najmniej 4
godziny przed podłączeniem
urządzenia do zasilania. Jest to
niezbędne, aby olej spłynął z powrotem
do sprężarki.
• Przed wykonaniem jakichkolwiek
czynności przy urządzeniu (np. przed
zmianą kierunku otwierania drzwi)
należy wyjąć wtyczkę przewodu
zasilającego z gniazdka.
• Nie instalować urządzenia w pobliżu
grzejników, kuchenek, piekarników ani
płyt grzejnych.
• Nie narażać urządzenia na zamoczenie
przez deszcz.
• Nie instalować urządzenia w miejscu
narażonym na bezpośrednie działanie
promieni słonecznych.
• Nie instalować urządzenia w
miejscach, gdzie występuje zbyt duża
wilgotność lub zbyt niska temperatura.
• Przesuwając urządzenie, należy
podnieść jego przednią krawędź, aby
uniknąć zarysowania podłogi.
• W urządzeniu znajduje się torebka ze
środkiem pochłaniającym wilgoć. Nie
wolno się nią bawić. Nie jest ona
przeznaczona do spożycia. Należy ją
niezwłocznie wyrzucić.
Podłączenie do sieci
elektrycznej
OSTRZEŻENIE! Występuje
zagrożenie pożarem i
porażeniem prądem
elektrycznym.
OSTRZEŻENIE! Ustawiając
urządzenie, należy uważać,
aby nie przycisnąć lub nie
uszkodzić przewodu
zasilającego.
OSTRZEŻENIE! Nie stosować
rozgałęźników ani
przedłużaczy.
• Urządzenie musi być uziemione.
• Upewnić się, że parametry na tabliczce
znamionowej odpowiadają parametrom
znamionowym źródła zasilania.
• Należy używać wyłącznie prawidłowo
zamontowanego gniazda elektrycznego
z uziemieniem.
• Należy zwrócić uwagę, aby nie
uszkodzić elementów elektrycznych
(np. wtyczki, przewodu zasilającego,
sprężarki). Jeśli wystąpi konieczność
wymiany elementów elektrycznych,
należy skontaktować się z
autoryzowanym punktem serwisowym
lub elektrykiem.
• Przewód zasilający powinien
znajdować się poniżej wtyczki.
• Podłączyć wtyczkę do gniazda
elektrycznego dopiero po zakończeniu
instalacji. Należy zadbać o to, aby po
zakończeniu instalacji urządzenia
wtyczka przewodu zasilającego była
łatwo dostępna.
• Odłączając urządzenie, nie należy
ciągnąć za przewód zasilający. Należy
zawsze ciągnąć za wtyczkę sieciową.
5
Użytkowanie
OSTRZEŻENIE!
Niebezpieczeństwo odniesienia
obrażeń ciała, oparzenia,
porażenia prądem lub pożaru.
Urządzenie zawiera palny gaz –
izobutan (R600a) – który jest gazem
ziemnym, spełniającym wymogi dotyczące
ochrony środowiska. Należy zachować
ostrożność, aby nie uszkodzić układu
chłodniczego zawierającego izobutan.
• Nie zmieniać parametrów technicznych
urządzenia.
• Nie umieszczać w urządzeniu innych
urządzeń elektrycznych (np. maszynek
do lodów), chyba że zostały one
przeznaczone do tego celu przez
producenta.
• W razie uszkodzenia układu
chłodniczego należy zadbać o to, aby
w pomieszczeniu nie było otwartego
płomienia ani źródeł zapłonu.
Przewietrzyć pomieszczenie.
• Nie dopuszczać, aby gorące
przedmioty dotykały plastikowych
elementów urządzenia.
• Nie wolno przechowywać w urządzeniu
łatwopalnych gazów i płynów.
• Nie umieszczać w urządzeniu, na nim
ani w jego pobliżu łatwopalnych
substancji ani przedmiotów
nasączonych łatwopalnymi
substancjami.
• Nie dotykać sprężarki ani skraplacza.
Są one gorące.
Oświetlenie wewnętrzne
OSTRZEŻENIE! Zagrożenie
porażeniem prądem.
• Oświetlenie zastosowane w tym
urządzeniu jest przeznaczone
wyłącznie do urządzeń domowych. Nie
należy używać go do oświetlania
pomieszczeń.
Konserwacja i czyszczenie
OSTRZEŻENIE! Zagrożenie
odniesieniem obrażeń lub
uszkodzeniem urządzenia.
• Przed przystąpieniem do konserwacji
należy wyłączyć urządzenie i wyjąć
wtyczkę przewodu zasilającego z
gniazda elektrycznego.
• W układzie chłodniczym urządzenia
znajdują się związki węglowodorowe.
Konserwacją i napełnianiem układu
chłodniczego może zajmować się
wyłącznie wykwalifikowana osoba.
• Regularnie sprawdzać odpływ skroplin
w urządzeniu i w razie potrzeby
oczyszczać go. Gdy odpływ zablokuje
się, na dnie urządzenia zbiera się
woda.
Serwis
• Aby naprawić urządzenie, należy
skontaktować się z autoryzowanym
centrum serwisowym.
• Należy stosować wyłącznie oryginalne
części zamienne.
Utylizacja
OSTRZEŻENIE! Zagrożenie
odniesieniem obrażeń lub
uduszeniem.
• Odłączyć urządzenie od źródła
zasilania.
• Odciąć i wyrzucić przewód zasilający.
• Wymontować drzwi, aby uniemożliwić
zamknięcie się dziecka lub zwierzęcia
wewnątrz urządzenia.
• Czynnik w układzie chłodniczym i
materiały izolacyjne zastosowane w
tym urządzeniu nie stanowią
zagrożenia dla warstwy ozonowej.
• Pianka izolacyjna zawiera łatwopalny
gaz. Aby uzyskać informacje dotyczące
prawidłowej utylizacji urządzenia,
należy skontaktować się z lokalnymi
władzami.
• Należy uważać, aby nie uszkodzić
układu chłodniczego w pobliżu
wymiennika ciepła.
6
INSTALACJA
OSTRZEŻENIE! Patrz rozdział
dotyczący bezpieczeństwa.
Miejsce instalacji
Przed zainstalowaniem
urządzenia należy przeczytać
instrukcję montażu.
W celu zapewnienia optymalnego
działania, urządzenie należy zainstalować
z dala od źródeł ciepła, takich jak
kaloryfery, bojlery, bezpośrednie
promienie słoneczne itd. Należy zapewnić
swobodny przepływ powietrza z tyłu
urządzenia.
Ustawianie
Urządzenie należy zainstalować w
suchym, dobrze wietrzonym
pomieszczeniu, w którym temperatura
otoczenia będzie odpowiadać klasie
klimatycznej wskazanej na tabliczce
znamionowej urządzenia.
Klasa
klima‐
tyczna
Temperatura otoczenia
SN
od +10°C do + 32°C
N
od +16°C do + 32°C
ST
od +16°C do + 38°C
T
od +16°C do + 43°C
Niektóre modele urządzeń
mogą działać nieprawidłowo w
temperaturze spoza podanego
zakresu. Prawidłowa praca
urządzenia jest gwarantowana
tylko w podanym zakresie
temperatury. W razie
wątpliwości dotyczących
miejsca instalacji należy
skontaktować się ze
sprzedawcą, działem obsługi
klienta lub najbliższym
autoryzowanym punktem
serwisowym.
Podłączenie do sieci
elektrycznej
• Przed podłączeniem urządzenia do
gniazdka należy sprawdzić, czy
napięcie oraz częstotliwość na
tabliczce znamionowej odpowiadają
napięciu w sieci domowej.
• Urządzenie musi być uziemione.
Wtyczka przewodu zasilającego jest w
tym celu wyposażona w specjalny styk.
Jeśli gniazdko nie ma
wyprowadzonego uziemienia,
urządzenie należy podłączyć do
oddzielnego uziemienia zgodnie z
aktualnymi przepisami po konsultacji z
wykwalifikowanym elektrykiem.
• Producent nie ponosi żadnej
odpowiedzialności w przypadku
nieprzestrzegania podanych zaleceń
bezpieczeństwa.
• Urządzenie spełnia wymogi dyrektyw
EWG.
Wymagania dotyczące
wentylacji
Przepływ powietrza za urządzeniem musi
być wystarczający.
7
5 cm
UWAGA! Przed
zainstalowaniem urządzenia
należy przeczytać instrukcję
montażu.
min.
200 cm2
min.
200 cm2
EKSPLOATACJA
Włączanie
1. Włożyć wtyczkę przewodu
zasilającego do gniazda
elektrycznego.
2. Obrócić regulator temperatury zgodnie
z ruchem wskazówek zegara do
średniego ustawienia.
Wyłączanie
Aby wyłączyć urządzenie, ustawić pokrętło
regulacji temperatury w położeniu „O”.
Regulacja temperatury
Temperatura jest regulowana
automatycznie. Jednak użytkownik może
również samodzielnie ustawić temperaturę
w komorze urządzenia.
•
•
•
•
temperatury w pomieszczeniu,
częstotliwości otwierania drzwi,
ilości przechowywanej żywności,
miejsca, w którym umieszczono
urządzenie.
Ustawienie średnie jest zazwyczaj
najbardziej odpowiednie.
Obsługa urządzenia:
1. Obrócić pokrętło regulacji temperatury
zgodnie z ruchem wskazówek zegara,
aby uzyskać niższą temperaturę w
komorze urządzenia.
2. Obrócić pokrętło regulacji temperatury
przeciwnie do ruchu wskazówek
zegara, aby uzyskać wyższą
temperaturę w komorze urządzenia.
Ustawienie temperatury należy wybrać,
uwzględniając fakt, że temperatura
wewnątrz urządzenia zależy od:
CODZIENNA EKSPLOATACJA
OSTRZEŻENIE! Patrz rozdział
dotyczący bezpieczeństwa.
Czyszczenie wnętrza
W celu usunięcia zapachu nowego
produktu, przed pierwszym
uruchomieniem urządzenia, należy umyć
jego wnętrze i znajdujące się w nim
akcesoria letnią wodą z dodatkiem
neutralnego środka czyszczącego, a
następnie dokładnie osuszyć.
UWAGA! Nie należy stosować
żrących detergentów,
materiałów ściernych, środków
na bazie chloru lub oleju,
ponieważ mogłoby to
spowodować uszkodzenie
powierzchni urządzenia.
8
Rozmieszczanie półek na
drzwiach
Aby umożliwić przechowywanie artykułów
spożywczych w opakowaniach o różnej
wielkości, półki na drzwiach można
umieszczać na różnej wysokości.
1. Stopniowo wyciągać półkę do góry aż
do jej zwolnienia.
2. Umieścić ponownie według potrzeb.
Nie wolno wyjmować szklanej
półki znad szuflady na
warzywa, ponieważ zapewnia
ona odpowiedni obieg
powietrza.
Wskaźnik temperatury
Chłodziarkę wyposażono we wskaźnik
temperatury ułatwiający prawidłowe
przechowywanie żywności. Symbol na
bocznej ściance urządzenia wskazuje
najchłodniejsze miejsce w chłodziarce.
Jeśli wyświetla się wskazanie OK (A),
można umieścić żywność w obszarze
oznaczonym symbolem, jeśli nie (B),
należy obniżyć ustawienie temperatury i
odczekać 12 godzin przed ponownym
sprawdzeniem wskaźnika temperatury.
Zmiana położenia półek
Ściany komory chłodziarki wyposażono w
kilka prowadnic umożliwiających
umieszczenie półek zgodnie z bieżącymi
potrzebami.
A
OK
B
OK
Po włożeniu do urządzenia
świeżej żywności lub
wielokrotnym otwieraniu drzwi
na dłuższy czas normalnym
zjawiskiem jest zniknięcie
wskazania OK. W takiej
sytuacji należy wstrzymać się
co najmniej 12 godzin z
regulacją temperatury.
9
WSKAZÓWKI I PORADY
Odgłosy normalnej pracy
Podczas pracy urządzenia mogą być
słyszalne następujące odgłosy:
• Lekko słyszalny odgłos bulgotania
dochodzący z przewodów
chłodniczych, gdy pompowany jest
czynnik chłodniczy.
• Odgłos brzęczenia i pulsowania
sprężarki, gdy pompowany jest czynnik
chłodniczy.
• Odgłos trzaskania z wnętrza
urządzenia, spowodowany przez
naturalne i niegroźne zjawisko
rozszerzalności cieplnej.
• Lekko słyszalny odgłos klikania
regulatora temperatury podczas
włączania i wyłączania się sprężarki.
Wskazówki dotyczące
oszczędzania energii
• Nie otwierać zbyt często drzwi
urządzenia i nie zostawiać ich
otworzonych dłużej, niż jest to
absolutnie konieczne.
Wskazówki dotyczące
przechowywania świeżej
żywności
• W chłodziarce nie należy
przechowywać ciepłej żywności ani
parujących płynów.
• Artykuły spożywcze należy przykryć lub
owinąć – szczególnie te, które
wydzielają mocny zapach.
• Należy zapewnić swobodny przepływ
powietrza wokół artykułów
spożywczych.
Wskazówki dotyczące
przechowywania
Przydatne wskazówki:
• Mięso (wszystkie rodzaje): zapakować
do odpowiedniego opakowania i
umieścić na szklanej półce nad
pojemnikiem na warzywa. Mięso
można przechowywać maksymalnie
przez 1–2 dni.
• Żywność gotowana, potrawy na zimno:
przykryć i umieścić na dowolnej półce.
• Owoce i warzywa: dokładnie umyć
i umieścić w specjalnej szufladzie.
Niezapakowanych bananów,
ziemniaków, cebuli i czosnku nie
należy przechowywać w chłodziarce.
• Masło i ser: umieścić w specjalnym
hermetycznym pojemniku, owinąć folią
aluminiową lub umieścić
w polietylenowym worku tak, aby
maksymalnie ograniczyć dostęp
powietrza.
• Butelki: zamknąć butelkę nakrętką i
umieścić ją na drzwiowej półce na
butelki lub (jeśli występuje) specjalnej
półce na butelki.
KONSERWACJA I CZYSZCZENIE
OSTRZEŻENIE! Patrz rozdział
dotyczący bezpieczeństwa.
Ogólne wskazówki
UWAGA! Przed
przeprowadzeniem
jakichkolwiek prac
konserwacyjnych należy
odłączyć urządzenie od
zasilania.
10
Układ chłodniczy urządzenia
zawiera węglowodory, dlatego
wszelkie prace konserwacyjne i
napełnianie układu powinny
być wykonywane przez
wykwalifikowanych
pracowników serwisu.
Akcesoria oraz części
urządzenia nie nadają się do
mycia w zmywarce.
szronu spływa rynienką do specjalnego
pojemnika znajdującego się z tyłu
urządzenia nad sprężarką, skąd następnie
odparowuje.
Należy okresowo czyścić otwór
odpływowy znajdujący się na środku
rynienki w komorze chłodziarki, aby
zapobiec przelewaniu się wody i jej
kapaniu na żywność.
Okresowe czyszczenie
UWAGA! Nie należy ciągnąć,
przesuwać ani dopuszczać do
uszkodzenia rurek i/lub
przewodów w urządzeniu.
UWAGA! Nie wolno uszkodzić
układu chłodzenia.
Urządzenie należy regularnie czyścić:
1. Wnętrze i akcesoria należy myć letnią
wodą z dodatkiem neutralnego środka
czyszczącego.
2. Regularnie sprawdzać i przecierać
uszczelki drzwi, aby nie gromadziły się
na nich zabrudzenia.
3. Dokładnie opłukać i wysuszyć.
4. Jeśli skraplacz i sprężarka z tyłu
urządzenia są dostępne, oczyścić je
za pomocą szczotki.
Pozwoli to poprawić to wydajność
urządzenia i zmniejszyć zużycie
energii elektrycznej.
Przerwy w użytkowaniu
urządzenia
Jeśli urządzenie nie będzie użytkowane
przez długi czas, należy wykonać
następujące czynności:
1. Odłączyć urządzenie od zasilania.
2. Wyjąć wszystkie artykuły spożywcze.
3. Wyczyścić urządzenie oraz wszystkie
akcesoria.
4. Pozostawić uchylone drzwi, aby
uniknąć powstawania nieprzyjemnych
zapachów.
Rozmrażanie chłodziarki
Podczas normalnego użytkowania za
każdym razem po wyłączeniu się silnika
sprężarki następuje automatyczne
usunięcie szronu z parownika komory
chłodziarki. Woda z rozpuszczonego
ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW
OSTRZEŻENIE! Patrz rozdział
dotyczący bezpieczeństwa.
UWAGA! Jeśli urządzenie ma
pozostać włączone, należy
poprosić kogoś o jego
regularne sprawdzanie, aby
uniknąć zepsucia się żywności
w przypadku przerwy w
zasilaniu.
11
Co zrobić, gdy…
Problem
Prawdopodobna przy‐
czyna
Rozwiązanie
Urządzenie nie działa.
Urządzenie jest wyłączo‐
ne.
Włączyć urządzenie.
Wtyczki przewodu zasila‐
jącego nie włożono pra‐
widłowo do gniazda elek‐
trycznego.
Włożyć prawidłowo wtyczkę
do gniazda elektrycznego.
Brak napięcia w gnieździe
elektrycznym.
Podłączyć inne urządzenie
elektryczne do tego samego
gniazda elektrycznego. Skon‐
taktować się z wykwalifikowa‐
nym elektrykiem.
Oświetlenie jest w trybie
czuwania.
Zamknąć i otworzyć drzwi.
Przepaliła się żarówka.
Patrz „Wymiana żarówki”.
Nie ustawiono prawidłowo
temperatury.
Patrz „Eksploatacja”.
Włożono na raz zbyt wiele
produktów do przechowa‐
nia.
Odczekać kilka godzin i po‐
nownie sprawdzić temperatu‐
rę.
Temperatura w pomie‐
szczeniu jest za wysoka.
Zapoznać się z informacją do‐
tyczącą klasy klimatycznej na
tabliczce znamionowej.
Włożono za ciepłe potra‐
wy do urządzenia.
Przed umieszczeniem żyw‐
ności w urządzeniu należy od‐
czekać, aż ostygnie ona do
temperatury pokojowej.
Nie zamknięto prawidłowo
drzwi.
Patrz „Zamykanie drzwi”.
Nie zamknięto prawidłowo
drzwi lub uszczelka jest
zdeformowana/brudna.
Patrz „Zamykanie drzwi”.
Urządzenie jest w pełni
załadowane i ustawiono w
nim najniższą temperatu‐
rę.
Ustawić wyższą temperaturę.
Patrz „Eksploatacja”.
Nie działa oświetlenie.
Sprężarka pracuje bez prze‐
rwy.
Osadza się za dużo szronu i
lodu.
12
Problem
Prawdopodobna przy‐
czyna
Rozwiązanie
Temperatura ustawiona w
urządzeniu jest zbyt niska,
a temperatura otoczenia –
zbyt wysoka.
Ustawić wyższą temperaturę.
Patrz „Eksploatacja”.
Produkty uniemożliwiają
spływanie skroplin do ry‐
nienki na tylnej ściance.
Upewnić się, że produkty nie
stykają się z tylną ścianką.
Odpływ skroplin jest nie‐
drożny.
Oczyścić odpływ skroplin.
Woda wylewa się na podło‐
gę.
Końcówka wężyka odpro‐
wadzającego wodę z od‐
szraniania nie jest połą‐
czona z pojemnikiem
umieszczonym nad sprę‐
żarką.
Zamocować końcówkę węż‐
yka odprowadzającego wodę
z odszraniania w pojemniku
umieszczonym nad sprężarką.
Temperatura w urządzeniu
jest za niska lub za wysoka.
Nie ustawiono prawidłowo
regulatora temperatury.
Ustawić wyższą/niższą tempe‐
raturę.
Nie zamknięto prawidłowo
drzwi.
Patrz „Zamykanie drzwi”.
Temperatura produktów
jest za wysoka.
Pozostawić produkty, aby os‐
tygły do temperatury pokojo‐
wej i dopiero wtedy włożyć je
do urządzenia.
Włożono na raz za wiele
produktów do przechowa‐
nia.
Ograniczyć ilość produktów
wkładanych jednocześnie do
przechowania.
Użytkownik za często ot‐
wiera drzwi urządzenia.
Otwierać drzwi urządzenia tyl‐
ko wtedy, gdy jest to koniecz‐
ne.
Brak obiegu zimnego po‐
wietrza w urządzeniu.
Zapewnić obieg zimnego po‐
wietrza w urządzeniu.
Woda spływa do komory
chłodziarki.
Jeżeli podane rozwiązania nie
przynoszą pożądanego efektu,
należy skontaktować się z
najbliższym autoryzowanym
centrum serwisowym.
Wymiana oświetlenia
Urządzenie wyposażono w
bardzo trwałe oświetlenie
wnętrza typu LED.
Zaleca się stosowanie
wyłącznie oryginalnych części
zamiennych.
13
Należy stosować wyłącznie
źródła światła LED (oprawa
E14). Moc maksymalną
podano na kloszu oświetlenia.
UWAGA! Wyjąć wtyczkę
przewodu zasilającego z
gniazda.
1. Odchylić lekko palcami po obu
stronach zaczepy przezroczystego
klosza w celu ich zwolnienia, a
następnie zdjąć klosz, pociągając go w
kierunku wskazanym strzałkami.
1
2
1
2. Wymienić źródło światła na źródło o
takich samych parametrach,
przeznaczone specjalnie do urządzeń
domowych.
3. Ponownie założyć klosz oświetlenia.
4. Włożyć wtyczkę przewodu
zasilającego do gniazda.
5. Otworzyć drzwi.
Upewnić się, że oświetlenie się
włącza.
Zamykanie drzwi
1. Wyczyścić uszczelki drzwi.
2. W razie potrzeby wyregulować drzwi.
Patrz wskazówki dotyczące montażu.
3. W razie potrzeby wymienić
uszkodzone uszczelki drzwi. Należy
skontaktować się z autoryzowanym
centrum serwisowym.
DANE TECHNICZNE
Karta informacyjna produktu
Znak towarowy
SMEG
Model
S3L100P1 923742033
Kategoria
1. Chłodziarka z co najmniej jedną
komorą do przechowywania świeżej
żywności
Klasa efektywności energetycznej
A+
Zużycie energii w kWH rocznie na podstawie wyników
testu przeprowadzonego w normalnych warunkach w
cyklu 24 godzinnym. Rzeczywiste zużycie energii za‐
leży od sposobu użytkowania urządzenia i miejsca, w
którym się ono znajduje
126
Pojemność użytkowa w litrach, lodówka
181
Pojemność użytkowa w litrach, Star
-
Pojemność użytkowa w litrach, strefa piwniczna
-
14
Pojemność użytkowa w litrach, wino
-
Pojemność użytkowa w litrach, łącznie
181
Pojemność użytkowa w litrach, zamrażarka
-
Pojemność użytkowa w litrach, chłodziarka
-
Pojemność użytkowa w litrach, pozostałe komory
-
Oznaczenie gwiazdkowe komory zamrażania o naj‐
większej pojemności użytkowej (l)
Brak
Temperatura projektowa „pozostałych komór” > 14 °C
(°C),jeśli występują
-
„System bezszronowy” (T/N), lodówka
Nie
„System bezszronowy” (T/N), zamrażarka
-
Bezpieczny czas przechowywania bez zasilania, go‐
dzin
-
Zdolność zamrażania w kg/24 h
-
Klasa klimatyczna
SN-N-ST
Najniższa temperatura otoczenia, w której urządzenie
jest przeznaczone do użytku, w °C
10
Najwyższa temperatura otoczenia, w której urządze‐
nie jest przeznaczone do użytku, w °C
38
Poziom emitowanego hałasu, podany w dB(A) re1 pW
35
Przeznaczony do zabudowy T/N
Tak
Urządzenie przeznaczone wyłącznie do przechowy‐
wania wina T/N
Nie
Dodatkowe dane techniczne
Wymiary wnęki
Wysokość
1030 mm
Szerokość
560 mm
Głębokość
550 mm
Napięcie
230 - 240 V
Częstotliwość
50 Hz
Dane techniczne podano na tabliczce
znamionowej znajdującej się wewnątrz lub
na zewnątrz urządzenia oraz na etykiecie
z oznaczeniem klasy energetycznej.
OCHRONA ŚRODOWISKA
Materiały oznaczone symbolem
należy
poddać utylizacji. Opakowanie urządzenia
włożyć do odpowiedniego pojemnika w
celu przeprowadzenia recyklingu. Należy
zadbać o ponowne przetwarzanie
odpadów urządzeń elektrycznych i
elektronicznych, aby chronić środowisko
naturalne oraz ludzkie zdrowie. Nie wolno
wyrzucać urządzeń oznaczonych
symbolem razem z odpadami
15
domowymi. Należy zwrócić produkt do
miejscowego punktu ponownego
przetwarzania lub skontaktować się z
odpowiednimi władzami miejskimi.
16
СОДЕРЖАНИЕ
Сведения по технике безопасности
Указания по безопасности
Установка
Описание работы
Ежедневное использование
16
18
20
21
22
Полезные советы
Уход и очистка
Поиск и устранение
неисправностей
Технические данные
23
24
25
28
Право на изменения сохраняется.
СВЕДЕНИЯ ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ
Перед установкой и эксплуатацией прибора внимательно
ознакомьтесь с приложенным руководством.
Производитель не несет ответственность за какие-либо
травмы или ущерб, возникшие вследствие неправильной
установки или эксплуатации. Всегда храните эту
Инструкцию под рукой в надежном месте для
последующего использования.
Безопасность детей и лиц с ограниченными
возможностями
•
•
•
Данный прибор может эксплуатироваться детьми, если
их возраст превышает 8 лет, и лицами с
ограниченными физическими, сенсорными или
умственными способностями и с недостаточным
опытом или знаниями только при условии нахождения
под присмотром лица, отвечающего за их
безопасность, или после получения соответствующих
инструкций, позволяющих им безопасно
эксплуатировать электроприбор и дающих им
представление об опасности, сопряженной с его
эксплуатацией.
Допускается использование прибора детьми в
возрасте от 3 до 8 лет, а также лицами с ярко
выраженными и комплексными нарушениями здоровья
при условии надлежащего надзора за ними.
Детям младше 3 лет запрещается находиться рядом с
прибором, если только за ними не обеспечивается
постоянный надзор взрослых.
17
•
•
•
Не позволяйте детям играть с прибором.
Очистка и доступное пользователю техническое
обслуживание прибора не должно производиться
детьми без присмотра.
Храните все упаковочные материалы вне
досягаемости детей и утилизируйте материалы
надлежащим образом.
Общие правила техники безопасности
•
•
•
•
•
•
•
Прибор предназначен для домашнего бытового и
аналогичного применения, например:
– В сельских жилых домах; в помещениях, служащих
кухнями для обслуживающего персонала в
магазинах, офисах и на других рабочих местах.
– Для использования клиентами отелей, мотелей
мини-гостиниц типа «ночлег и завтрак» и других
мест проживания.
ВНИМАНИЕ: Не перекрывайте вентиляционные
отверстия в корпусе прибора или в мебели, в которую
он встроен.
ВНИМАНИЕ: Не используйте механические устройства
или любые другие средства, кроме рекомендованных
производителем, для ускорения процесса
размораживания.
ВНИМАНИЕ: Не допускайте повреждения контура
холодильника.
ВНИМАНИЕ: Не используйте внутри отсеков для
хранения пищевых продуктов электрические приборы,
если они не рекомендованы производителем.
Не используйте для очистки прибора подаваемую под
давлением воду или пар.
Протирайте прибор мягкой влажной тряпкой.
Используйте только нейтральные моющие средства.
Не используйте абразивные средства, абразивные
губки, растворители или металлические предметы.
18
•
•
Не используйте прибор для хранения взрывоопасных
веществ, таких как аэрозольные баллоны с
взрывоопасным газом-вытеснителем.
В случае повреждения шнура питания во избежание
несчастного случая он должен быть заменен
изготовителем, авторизованным сервисным центром
или специалистом с аналогичной квалификацией.
УКАЗАНИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ
Установка
ВНИМАНИЕ! Установка
прибора должна
осуществляться только
квалифицированным
персоналом!
• Удалите всю упаковку.
• Не устанавливайте и не подключайте
прибор, имеющий повреждения.
• Не эксплуатируйте прибор до его
установки в мебель, в которую он
должен быть встроен, в целях
соблюдения мер безопасности.
• Следуйте приложенной к прибору
Инструкции по установке.
• Никогда не забывайте о мерах
предосторожности при его
перемещении: прибор имеет
большой вес. Всегда используйте
защитные перчатки и закрытую
обувь.
• Убедитесь, что вокруг прибора
имеется достаточная вентиляция.
• Перед первой установкой или
перевешиванием дверцы подождите
не мене 4 часов, прежде чем
подключать прибор к сети
электропитания. Это необходимо
сделать для того, чтобы масло могло
вернуться в компрессор.
• Перед выполнением любой
операции с прибором (например,
перевешивание дверцы) выньте
вилку из сетевой розетки.
• Не устанавливайте прибор рядом с
радиаторами отопления, кухонными
•
•
•
•
•
плитами, духовыми шкафами или
варочными панелями.
Не подвергайте прибор воздействию
дождя.
Не устанавливайте прибор там, где
на него может падать прямой
солнечный свет.
Не устанавливайте прибор в
слишком влажных или холодных
местах.
При перемещении прибора
поднимайте его за передний край,
чтобы не допустить появления на
полу царапин.
В приборе находится пакет с
влагопоглотителем. Это не игрушка.
Это не продукт питания. Просьба
немедленно его утилизировать.
Подключение к электросети
ВНИМАНИЕ! Существует
риск пожара и поражения
электрическим током.
ВНИМАНИЕ! При выборе
места установки прибора
убедитесь, что шнур
электропитания не зажат и не
поврежден.
ВНИМАНИЕ! Не используйте
тройники и удлинители.
• Прибор должен быть заземлен.
• Убедитесь, что параметры,
указанные на табличке с
техническими данными,
соответствуют характеристикам
электросети.
19
• Включайте прибор только в
установленную надлежащим
образом электророзетку с защитным
контактом.
• Следите за тем, чтобы не повредить
электрические компоненты прибора
(вилку кабеля электропитания,
кабель электропитания, компрессор
и т.д.) Для замены электрических
компонентов обратитесь в
авторизованный сервисный центр
или к электрику.
• Кабель электропитания должен
располагаться ниже уровня вилки
электропитания.
• Вставляйте вилку сетевого кабеля в
розетку только по окончании
установки прибора. Убедитесь, что
после установки прибора к вилке
электропитания имеется свободный
доступ.
• Для отключения прибора от
электросети не тяните за кабель
электропитания. Всегда беритесь за
саму вилку.
Эксплуатация
ВНИМАНИЕ! Существует
риск получения травмы,
ожога, поражения
электрическим током или
пожара.
Прибор содержит горючий газ
изобутан (R600a). Это природный газ,
безвредный для окружающей среды.
Следите за тем, чтобы не повредить
контур холодильника, содержащий
изобутан.
• Не вносите изменения в параметры
данного прибора.
• Не помещайте в прибор
электроприборы (например,
мороженицы), если их
производителем не указано, что
подобное их применение допустимо.
• В случае повреждения контура
холодильника следует исключить
появление в помещении открытого
•
•
•
•
пламени и источников возгорания.
Хорошо проветрите помещение.
Не ставьте на пластмассовые части
прибора горячую посуду.
Не храните внутри прибора горючие
газы и жидкости.
Не помещайте на прибор, рядом с
ним или внутрь него
легковоспламеняющиеся вещества
или изделия, пропитанные
легковоспламеняющимися
веществами.
Не прикасайтесь к компрессору или
конденсатору. Они горячие.
Внутреннее освещение
ВНИМАНИЕ! Существует
опасность поражения
электрическим током.
• Тип лампы, используемой в данной
приборе, предназначен для бытовой
техники. Не используйте ее для
освещения дома.
Уход и очистка
ВНИМАНИЕ! Это может
привести к повреждению
прибора или травмам.
• Перед выполнением операций по
чистке и уходу выключите прибор и
извлеките вилку сетевого шнура из
розетки.
• В холодильном контуре данного
прибора содержатся углеводороды.
Техническое обслуживание и
перезарядка должны выполняться
только квалифицированным
специалистом.
• Регулярно проверяйте сливное
отверстие в корпусе прибора и при
необходимости прочищайте его. В
случае засорения отверстия талая
вода будет скапливаться в нижней
части прибора.
Сервис
• Для ремонта прибора обратитесь в
авторизованный сервисный центр.
20
• Применяйте только оригинальные
запасные части.
Утилизация
ВНИМАНИЕ! Существует
опасность травмы или
удушья.
• Отключите прибор от электросети.
• Отрежьте и утилизируйте кабель
электропитания.
• Удалите дверцу, чтобы
предотвратить риск ее запирания
при попадании внутрь прибора детей
и домашних животных.
• Содержимое холодильного контура и
изоляционные материалы данного
прибора не вредят озоновому слою.
• Изоляционный пенопласт содержит
горючий газ. Для получения
информации о том, как надлежит
утилизировать данный прибор,
обратитесь в местные
муниципальные органы власти.
• Не повреждайте часть узла
охлаждения, которая находится
рядом с теплообменником.
УСТАНОВКА
ВНИМАНИЕ! См. главы,
содержащие Сведения по
технике безопасности.
Выбор места установки
При установке см. указания
по сборке.
Для обеспечения оптимальной работы
устанавливайте прибор вдали от
источников тепла, таких как радиаторы
отопления, котлы, прямые солнечные
лучи и т.д. Убедитесь в свободной
циркуляции воздуха вокруг задней
стенки прибора.
Размещение
Устанавливайте прибор в сухом,
хорошо вентилируемом помещении, где
температура окружающей среды
соответствует климатическому классу,
указанному на табличке с техническими
данными прибора.
Кли‐
мати‐
че‐
ский
класс
Температура окружающей
среды
SN
от +10°C до + 32°C
Кли‐
мати‐
че‐
ский
класс
Температура окружающей
среды
N
от +16°C до + 32°C
ST
от +16°C до + 38°C
T
от +16°C до + 43°C
При работе за рамками
данного диапазона у ряда
моделей могут наблюдаться
определенные проблемы с
функционированием.
Надлежащая работа может
быть гарантирована только в
рамках заданного диапазона
температур. В случае
сомнений при выборе места
установки прибора
обратитесь в место продажи,
в авторизованный сервисный
центр или в ближайший
центр обслуживания.
Подключение к электросети
• Перед включением прибора в сеть
удостоверьтесь, что напряжение и
частота, указанные в табличке с
техническими данными,
21
соответствуют параметрам
домашней электрической сети.
• Прибор должен быть заземлен. Для
этого вилка сетевого кабеля имеет
специальный контакт заземления.
Если розетка электрической сети не
заземлена, выполните отдельное
заземление прибора в соответствии
с действующими нормами, поручив
эту операцию квалифицированному
электрику.
• Изготовитель снимает с себя всякую
ответственность в случае
несоблюдения вышеуказанных
правил техники безопасности.
• Данный прибор соответствует
директивам E.E.C.
5 cm
min.
200 cm2
min.
200 cm2
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ При
установке см. указания по
сборке.
Требования к вентиляции
Необходимо обеспечить достаточную
циркуляцию воздуха с задней стороны
прибора.
ОПИСАНИЕ РАБОТЫ
Включение
1. Вставьте вилку сетевого шнура в
розетку.
2. Поверните регулятор температуры
по часовой стрелке на среднее
значение.
• температуры в помещении;
• частоты открывания дверцы;
• количества хранящихся продуктов;
• места расположения прибора.
В общем случае наиболее
оптимальным является среднее
значение температуры.
Выключение
Использование прибора:
Чтобы выключить прибор, поверните
регулятор температуры в положение
«О».
1. Для понижения температуры внутри
прибора поверните ручку
регулятора температуры по часовой
стрелке.
2. Для повышения температуры внутри
прибора поверните ручку
регулятора температуры против
часовой стрелки.
Регулирование температуры
Температура регулируется
автоматически. Тем не менее можно
задать температуру внутри прибора
самостоятельно.
Выберите настройку, учитывая, что
температура внутри прибора зависит
от:
22
ЕЖЕДНЕВНОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ
ВНИМАНИЕ! См. главы,
содержащие Сведения по
технике безопасности.
Очистка внутренних
поверхностей
Перед первым включением прибора
вымойте его внутренние поверхности и
все внутренние принадлежности теплой
водой с нейтральным мылом, чтобы
удалить запах, характерный для
недавно изготовленного изделия, а
затем тщательно протрите их.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ Не
используйте моющие или
абразивные средства и
очистители на основе хлора
или на масляной основе, т.к.
они могут повредить
покрытие поверхностей
холодильника.
Размещение полок дверцы
Чтобы обеспечить возможность
хранения упаковок продуктов
различных размеров, полки дверцы
можно размещать на разной высоте.
Съемные полки
На стенках холодильника установлен
ряд направляющих, позволяющих
размещать полки по желанию.
1. Постепенно поднимайте полку, пока
она не высвободится.
2. Меняйте положение по мере
необходимости.
Не перемещайте стеклянную
полку, расположенную над
ящиком для овощей, чтобы
обеспечить правильную
циркуляцию воздуха.
Индикатор температуры
Для обеспечения надлежащего
хранения продуктов холодильник
оснащен индикатором температуры.
Символ на боковой стенке прибора
23
обозначает область максимального
холода в холодильнике.
Если отображается сообщение «OK»
(А), поместите свежие продукты в
область холодильника, обозначенную
данным символом. В противном случае
(В) переведите ручку термостата в
более холодное положение и
подождите 12 часов, прежде чем снова
проверить показания индикатора
температуры.
A
OK
B
OK
После закладки в прибор
свежих продуктов или после
многократного открывания
дверцы индикатор OK может
погаснуть надолго: это
нормально. Перед
перенастройкой термостата
подождите как минимум 12
часов.
ПОЛЕЗНЫЕ СОВЕТЫ
Нормальные звуки во время
работы
Рекомендации по охлаждению
продуктов
Следующие звуки в ходе работы
прибора являются нормальным
явлением:
• не помещайте в холодильник теплые
продукты или испаряющиеся
жидкости;
• Закрывайте или заворачивайте
продукты, в особенности если они
имеют сильный запах.
• располагайте продукты таким
образом, чтобы вокруг них мог
свободно циркулировать воздух.
• Слабое журчание и бульканье,
исходящие от змеевиков во время
прокачивания хладагента.
• Жужжание и пульсация, исходящие
от компрессора при прокачке
хладагента.
• Резкое потрескивание, исходящее
изнутри прибора и вызванное
тепловым расширением
(естественным и неопасным
физическим явлением).
• Тихое щелканье регулятора
температуры при включении и
выключении компрессора.
Рекомендации по экономии
электроэнергии
• Не открывайте дверцу слишком
часто и не держите ее открытой
дольше необходимого.
Рекомендации по охлаждению
Полезные советы
• Мясо (всех типов): помещайте в
подходящий упаковочный материал
и кладите на стеклянную полку,
расположенную над ящиком для
овощей. Храните мясо не более 1-2
дней.
• Продукты, подвергшиеся тепловой
обработке и холодные блюда:
накройте и храните на любой полке.
• Фрукты и овощи: тщательно
промойте и поместите в
специальный выдвижной ящик.
Бананы, картофель, лук и чеснок не
24
должны храниться в холодильнике в
неупакованном виде.
• Сливочное масло и сыр: поместите в
специальный
воздухонепроницаемый контейнер,
заверните в алюминиевую фольгу
или положите в полиэтиленовый
пакет, чтобы максимально
ограничить контакт с воздухом.
• Бутылки: закройте крышкой и
храните на дверной полке для
бутылок или в стойке для бутылок
(если прибор ей оборудован).
УХОД И ОЧИСТКА
ВНИМАНИЕ! См. главы,
содержащие Сведения по
технике безопасности.
Общие предупреждения
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ Перед
выполнением каких-либо
операций по чистке или уходу
за прибором выньте вилку
сетевого шнура из розетки.
Холодильный контур данного
прибора содержит
углеводороды, поэтому
техническое обслуживание и
перезарядка должны
выполняться только
авторизованным
специалистом.
Принадлежности и детали
прибора не подлежат мойке в
посудомоечной машине.
Периодическая чистка
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Запрещается вытягивать,
перемещать или повреждать
какие-либо трубки и (или)
кабели, находящиеся внутри
прибора.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ Не
допускайте повреждения
холодильного контура.
Прибор необходимо регулярно чистить:
1. Очищайте внутренние поверхности
и принадлежности с помощью
теплой воды и нейтрального мыла.
2. Регулярно проверяйте и протирайте
уплотнения дверцы, чтобы
обеспечить чистоту и отсутствие
загрязнений.
3. Ополосните чистой водой и вытрите
насухо.
4. В случае наличия доступа очищайте
конденсатор и компрессор,
расположенные с задней стороны
прибора, при помощи щетки.
Эта повышает эффективность
работы прибора и снижает
потребление электроэнергии.
Размораживание
холодильника
При нормальных условиях
эксплуатации удаление инея с
испарителя холодильной камеры
происходит автоматически при каждом
выключении компрессора. Талая вода
сливается в специальный поддон,
установленный с задней стороны
прибора над компрессором, где она
испаряется.
Необходимо регулярно прочищать
сливное отверстие, находящееся в
середине канала холодильного
отделения, во избежание накопления
воды и попадания капель на
находящиеся внутри продукты.
25
2. Извлеките из него все продукты.
3. Вымойте прибор и все
принадлежности.
4. Оставьте дверцы приоткрытыми,
чтобы предотвратить появление
неприятного запаха.
Перерывы в эксплуатации
Если прибор не будет использоваться в
течение длительного времени, примите
следующие меры предосторожности:
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ Если
требуется, чтобы прибор
продолжал работать,
попросите кого-либо
проверять его время от
времени, чтобы не допустить
порчи находящихся в нем
продуктов в случае
отключения электроэнергии.
1. Отключите прибор от сети
электропитания.
ПОИСК И УСТРАНЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ
ВНИМАНИЕ! См. главы,
содержащие Сведения по
технике безопасности.
Что делать, если...
Неполадка
Возможная причина
Устранение
Прибор не работает.
Прибор выключен.
Включите прибор.
Вилка сетевого шнура
неправильно вставлена
в розетку.
Правильно вставьте вилку
сетевого шнура в розетку.
Отсутствует напряжение
в сетевой розетке.
Подключите к этой сетевой
розетке другой электропри‐
бор. Обратитесь к квалифи‐
цированному электрику.
Лампа находится в ре‐
жиме ожидания.
Откройте и закройте дверцу.
Лампа освещения пере‐
горела.
См. раздел «Замена лампоч‐
ки».
Неверно задано значе‐
ние температуры.
См. раздел «Описание рабо‐
ты».
Одновременно было по‐
мещено много пищевых
продуктов.
Подождите несколько часов,
а затем проверьте темпера‐
туру снова.
Лампочка не горит.
Постоянно работает ком‐
прессор.
26
Неполадка
Возможная причина
Устранение
Температура воздуха в
помещении слишком вы‐
сокая.
См. климатический класс в
табличке с техническими
данными.
Положенные в прибор
пищевые продукты были
слишком теплыми.
Прежде чем положить пище‐
вые продукты на хранение,
дайте им остыть до комнат‐
ной температуры.
Неплотно закрыта двер‐
ца.
См. раздел «Закрытие двер‐
цы».
Дверца закрыта неплот‐
но или деформирован/
загрязнен уплотнитель.
См. раздел «Закрытие двер‐
цы».
Выбрана самая низкая
температура при полно‐
стью загруженном при‐
боре.
Задайте более высокую тем‐
пературу. См. раздел «Опи‐
сание работы».
Заданная для прибора
температура слишком
низкая, а температура
окружающей среды сли‐
шком высокая.
Задайте более высокую тем‐
пературу. См. «Описание ра‐
боты»
Пищевые продукты ме‐
шают воде стекать в во‐
досборник.
Убедитесь, что пищевые
продукты не касаются за‐
дней стенки.
Засорилось сливное от‐
верстие.
Прочистите сливное отвер‐
стие.
На пол течет вода.
Сброс талой воды не
подсоединен к поддону
испарителя, располо‐
женному над компрессо‐
ром.
Направьте сброс талой воды
в поддон испарителя.
Температура внутри при‐
бора слишком низкая/
слишком высокая.
Температура задана не‐
правильно.
Задайте более высокую/
более низкую температуру.
Неплотно закрыта двер‐
ца.
См. раздел «Закрытие двер‐
цы».
Слишком высокая темпе‐
ратура пищевых продук‐
тов.
Прежде чем положить пище‐
вые продукты на хранение,
дайте им охладиться до ком‐
натной температуры.
Слишком много льда и
инея.
Вода стекает внутрь холо‐
дильника.
27
Неполадка
Возможная причина
Устранение
Одновременно хранится
слишком много пищевых
продуктов.
Одновременно закладывай‐
те меньшее количество пи‐
щевых продуктов.
Часто открывалась двер‐
ца.
Открывайте дверцу только
по необходимости.
Внутри прибора нет цир‐
куляции холодного воз‐
духа.
Убедитесь, что внутри при‐
бора циркулирует холодный
воздух.
Если приведенная
рекомендация не позволяет
достичь желаемого эффекта,
обратитесь в ближайший
авторизованный сервисный
центр.
1
2
1
Замена лампы
Прибор оборудован
светодиодной лампой
длительного срока службы.
Крайне рекомендуется
использовать только
фирменные запасные части.
Используйте только
светодиодные модули
(цоколь E14). Максимальная
мощность указана на модуле
освещения.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ Выньте
вилку сетевого шнура из
розетки.
1. Слегка сожмите пальцами с обеих
сторон прозрачный плафон, чтобы
высвободить защелки, и снимите
его в направлении, указанном
стрелками.
2. Замените лампу новой, с
идентичными характеристиками, и
предназначенной специально для
бытовых приборов.
3. Установите плафон на место.
4. Вставьте вилку сетевого шнура в
розетку.
5. Откройте дверцу.
Убедитесь, что лампа включается.
Закрывание дверцы
1. Почистите уплотнения дверцы.
2. При необходимости отрегулируйте
дверцу. См. инструкции по сборке.
3. При необходимости замените
непригодные уплотнения дверцы.
Обратитесь в авторизованный
сервисный центр.
28
ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ
Технический лист
Торговый знак
SMEG
Модель
S3L100P1 923742033
Категория
1. Холодильник с одним или бо‐
лее отделением для свежих про‐
дуктов
Класс энергетической эффективности
A+
Энергопотребление, кВт ч/год, основанное на ре‐
зультатах нормативных испытаний в течение 24
часов. Фактическое энергопотребление будет за‐
висеть от характера эксплуатации и места распо‐
ложения прибора
126
Объем хранения в литрах, холодильник
181
Объем хранения в литрах, класс (число звезд)
-
Объем хранения в литрах, (отделение погреба)
-
Объем хранения в литрах, отделение для вин
-
Объем хранения в литрах, всего
181
Объем хранения в литрах, морозильник
-
Объем хранения в литрах, отделение для быстро‐
го охлаждения
-
Объем хранения в литрах, другие отделения
-
Класс (число звезд) морозильного отделение с
максимальным объемом хранения (л)
Отсутств.
Расчетная температура других отделений > 14 °C
(°C), если имеются
-
Система «Frost free» (Д/Н), холодильник
Нет
Система «Frost free» (Д/Н), морозильник
-
Безопасное время перебоя электропитания в ча‐
сах
-
Мощность замораживания в кг/24 часа
-
Климатический класс
SN-N-ST
Низшая температура окружающей среды, для эк‐
сплуатации при которой рассчитан прибор, в °C
10
Высшая температура окружающей среды, для эк‐
сплуатации при которой рассчитан прибор, в °C
38
29
Выдаваемый акустический шум в дБ(А), 1 пВт
35
Встраиваемая
Да
Прибор предназначен исключительно для хране‐
ния вина (Д/Н)
Нет
Дополнительные технические
данные
Размеры выемки
Высота
1030 мм
Ширина
560 мм
Глубина
550 мм
Напряжение
230 - 240 В
Частота
50 Гц
Технические данные указаны на
табличке с техническими данными на
наружной или внутренней стенке
прибора и на табличке
энергопотребления.
ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ
человека. Не выбрасывайте вместе с
бытовыми отходами бытовую технику,
помеченную символом . Доставьте
изделие на местное предприятие по
переработке вторичного сырья или
обратитесь в свое муниципальное
управление.
Материалы с символом
следует
сдавать на переработку. Положите
упаковку в соответствующие
контейнеры для сбора вторичного
сырья. Принимая участие в
переработке старого электробытового
оборудования, Вы помогаете защитить
окружающую среду и здоровье
Класс энергетической эффективности в Российской Федерации: A+
Месяц и год изготовления данного изделия указаны в
серийном номере, где первая цифра соответствует последней
цифре года, а вторая и третья цифры – порядковому номеру
недели. Например, серийный номер 84912345 означает, что
изделие изготовлено на сорок девятой неделе 2018 года.
ИЗГОТОВИТЕЛЬ: Electrolux Appliances AB, St. Göransgatan
143, 105 45 Stockholm, Швеция
ИМПОРТЕР И УПОЛНОМОЧЕННАЯ ИЗГОТОВИТЕЛЕМ
ОРГАНИЗАЦИЯ: ООО «СМЕГ Руссия» 117105, г. Москва,
Варшавское шоссе, д.1, стр.1-2, офис А-615 тел.: +7 (495)
380-37-82
Изготовлено в Италии
ПРЕДПРИЯТИЕ ИЗГОТОВИТЕЛЯ: Электролюкс Италия
С.п.А., Виа Форесто Эст, 31025 Санта Лючия ди Пиаве (ТВ),
Италия
*
30
31
222376872-A-272019
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement