Progress PKV1446 Brugermanual

Progress PKV1446 Brugermanual
Brugsanvisning
Bruksanvisning
Køleskab
Kjøleskap
PKV1446
2 Progress
INDHOLDSFORTEGNELSE
Om sikkerhed
Sikkerhedsanvisninger
Installation
Betjening
Daglig brug
2
3
5
6
9
Råd og tips
Vedligeholdelse og rengøring
Fejlfinding
Tekniske data
13
14
15
17
Ret til ændringer uden varsel forbeholdes.
OM SIKKERHED
Læs brugsanvisningen grundigt, før apparatet installeres og
tages i brug. Producenten påtager sig intet ansvar for
eventuelle skader, der er resultatet af forkert installation eller
brug. Opbevar altid brugsanvisningen på et sikkert og
tilgængeligt sted til senere opslag.
Sikkerhed for børn og andre udsatte personer
•
•
•
•
•
•
Apparatet kan bruges af børn fra 8 år og opefter samt af
personer med nedsat fysisk, sensorisk eller psykisk
funktionsevne, eller som mangler den nødvendige erfaring
eller viden, hvis de er under opsyn eller er blevet instrueret
i at bruge apparatet på en sikker måde samt forstår de
medfølgende farer.
Dette apparat kan bruges af børn mellem 3 og 8 år og
personer med omfattende og komplekst handicap, hvis de
er blevet instrueret korrekt.
Børn på under 3 år skal holdes på afstand af apparatet,
med mindre de overvåges konstant.
Børn må ikke lege med apparatet.
Børn må ikke udføre rengøring og vedligholdelse på
apparatet uden opsyn.
Opbevar al emballage utilgængeligt for børn, og bortskaf
det korrekt.
Generelt om sikkerhed
•
Dette apparat er beregnet til husholdningsbrug eller
lignende anvendelse, som f.eks.:
Progress 3
Stuehuse, kantineområder i butikker, på kontorer og i
andre arbejdsmiljøer
– Af kunder på hoteller, moteller, bed & breakfast og
andre miljøer af indkvarteringstypen
ADVARSEL: Sørg for, at der er frit gennemtræk gennem
udluftninger, både i apparatets kabinet og i et evt.
indbygningselement.
ADVARSEL: Brug ikke mekaniske redskaber eller andre
kunstige hjælpemidler til at fremskynde optøningen,
medmindre de er anbefalet af producenten.
ADVARSEL: Undgå at beskadige kølekredsløbet.
ADVARSEL: Brug ikke el-apparater indvendig i
køleskabet, med mindre det er anbefalet af producenten.
Undlad at bruge højtryksrenser eller damp til at rengøre
apparatet.
Rengør apparatet med en fugtig, blød klud. Brug kun et
neutralt rengøringsmiddel. Brug ikke slibende midler,
skuresvampe, opløsningsmidler eller metalgenstande.
Opbevar ikke eksplosive stoffer, som f.eks.
aerosolbeholdere med brændbar drivgas, i dette apparat.
Hvis netledningen er beskadiget, skal den af
sikkerhedsgrunde udskiftes af producenten, et autoriseret
servicecenter eller en tekniker med tilsvarende
kvalifikationer.
–
•
•
•
•
•
•
•
•
SIKKERHEDSANVISNINGER
Installation
ADVARSEL! Apparatet må kun
installeres af en sagkyndig.
• Fjern al emballagen.
• Undlad at installere eller bruge et
beskadiget apparat.
• Brug ikke apparatet, inden det
monteres i den indbyggede struktur,
pga. sikkerhed.
• Følg installationsvejledningen, der
følger med apparatet.
• Vær altid forsigtig, når du flytter
apparatet, da det er tungt. Brug altid
sikkerhedshandsker og lukket fodtøj.
• Sørg for, at luften kan cirkulere omkring
apparatet.
• Vent mindst 4 timer, inden du slutter
apparatet til strømforsyningen efter
første installation eller efter at have
vendt døren. Dette er for, at olien kan
løbe tilbage i kompressoren.
• Inden der udføres nogen form for
arbejde på apparatet (f.eks. vending af
døren), skal stikket altid tages ud af
kontakten.
4 Progress
• Installér ikke apparatet tæt på
radiatorer eller komfurer, ovne eller
kogeplader.
• Udsæt ikke apparatet for regn.
• Installér ikke apparatet, hvor der er
direkte sollys.
• Montér ikke apparatet på områder, der
er for fugtige eller for kolde.
• Når du flytter apparatet, skal du løfte op
i forkanten, så gulvet ikke bliver ridset.
• Apparatet indeholder en pose med
tørremiddel. Dette er ikke et legetøj.
Dette er ikke mad. Skal bortskaffes
med det samme.
Tilslutning, el
ADVARSEL! Risiko for brand
og elektrisk stød.
ADVARSEL! Ved placering af
apparatet skal du sørge for, at
forsyningsledningen ikke
sætter sig fast eller bliver
beskadiget.
ADVARSEL! Brug ikke
adaptere med flere stik og
forlængerledninger.
• Apparatet skal tilsluttes strøm m/jord,
jvf. Stærkstrømsreglementet.
• Sørg for, at parametrene på typeskiltet
er kompatible med de elektriske data
for strømforsyningen.
• Brug altid en korrekt monteret lovlig
stikkontakt.
• Pas på, du ikke beskadiger de
elektriske komponenter (f.eks. netstik,
netledning, kompressor). Kontakt det
autoriserede servicecenter eller en
elektriker for at skifte de elektriske
komponenter.
• Netledningen skal være under niveauet
for netstikket.
• Sæt først netstikket i stikkontakten ved
installationens afslutning. Sørg for, at
der er adgang til elstikket efter
installationen.
• Undgå at slukke for apparatet ved at
trække i netledningen. Tag altid selve
netstikket ud af kontakten.
Brug
ADVARSEL! Risiko for
personskade, forbrændinger,
elektrisk stød eller brand.
Dette apparat indeholder brændbar
gas, isobutan (R600a), en naturgas med
høj biologisk nedbrydelighed. Vær
omhyggelig med ikke at forårsage skade
på kølekredsløbet, der indeholder
isobutan.
• Apparatets specifikationer må ikke
ændres.
• Anbring ikke el-apparater (f.eks.
ismaskiner) i apparatet, medmindre det
er angivet på apparatet som egnet af
producenten.
• Hvis der opstår skader på
kølekredsløbet, skal du sørge for, at
der ikke er åben ild eller
antændelseskilder i rummet. Luft ud i
rummet.
• Lad ikke varme ting røre apparatets
plastdele.
• Sæt ikke drikkevarer med kulsyre
(brus) i fryserafdelingen. Dette vil
skabe tryk på drikkevarerne.
• Opbevar ikke brandfarlig gas og
væsker i apparatet.
• Undlad at bruge brændbare produkter
eller ting, der er fugtet med brændbare
produkter, i apparatet eller i nærheden
af eller på dette.
• Rør ikke ved kompressoren eller
kondensatoren. De er varme.
• Rør ikke ved ting fra fryserafdelingen,
hvis dine hænder er våde eller fugtige.
• Indfrys ikke madvarer, der har været
optøet.
• Følg opbevaringsanvisningerne på
emballagen til frostvaren.
• Pak madvaren ind i
fødekontaktmateriale, inden den
lægges i fryseren.
Indvendig belysning
ADVARSEL! Risiko for
elektrisk stød.
Progress 5
• Det type lampe, der anvendes til dette
apparat, er kun til
husholdningsapparater. Den må ikke
bruges til anden belysning.
• Brug kun originale reservedele.
Bortskaffelse
ADVARSEL! Risiko for
personskade eller kvælning.
Vedligeholdelse og rengøring
ADVARSEL! Risiko for skader
på mennesker eller apparat.
• Sluk for apparatet, og tag stikket ud af
kontakten inden vedligeholdelse.
• Apparatets kølesystem indeholder
kulbrinter. Kun en faguddannet person
må udføre vedligeholdelse og
opladning af enheden.
• Undersøg jævnligt apparatets afløb, og
rengør det, hvis det er nødvendigt. Hvis
afløbet er blokeret, ophobes
afrimningsvandet i bunden af
apparatet.
• Tag stikket ud af kontakten.
• Klip elledningen af, og kassér den.
• Fjern lågen, så børn og kæledyr ikke
kan blive lukket inde i apparatet.
• Apparatets kølekredsløb og
isoleringsmaterialer er ozonvenlige.
• Isoleringsskummet indeholder
brændbar gas. Kontakt din
genbrugsplads ang. oplysninger om,
hvordan apparatet bortskaffes korrekt.
• Undgå at beskadige delene til
køleenheden, der befinder sig i
nærheden af varmeveksleren.
Service
• Kontakt det autoriserede servicecenter
for at få repareret apparatet.
INSTALLATION
ADVARSEL! Se kapitlerne om
sikkerhed.
Placering
Se monteringsvejledningen
vedr. installation.
For at sikre bedst mulig ydelse bør
apparatet placeres i god afstand fra
varmekilder som radiatorer, kedler, direkte
sollys osv. Sørg for, at luften kan cirkulere
frit omkring kabinettets bagside.
Placering
Installér apparatet på et tørt sted med god
udluftning indendørs, hvor
rumtemperaturen passer til den anførte
klimaklasse på apparatets typeskilt.
Klima‐
klasse
Omgivelsestemperatur
SN
+10°C til + 32°C
N
+16°C til + 32°C
ST
+16°C til + 38°C
T
+16°C til + 43°C
Der kan opstå visse
funktionsproblemer for visse
typer modeller, når de betjenes
uden for dette interval. Der kan
kun garanteres korrekt drift
inden for det specifikke
temperaturinterval. Hvis du er i
tvivl om, hvor du kan installere
apparatet, bedes du henvende
dig til sælgeren, vores
kundeservice eller til det
nærmeste autoriserede
servicecenter.
6 Progress
Tilslutning, el
min.
200 cm2
5 cm
• Inden tilslutning til lysnettet skal det
kontrolleres, at spændingen og
frekvensen på mærkepladen svarer til
boligens forsyningsstrøm.
• Apparatet skal tilsluttes strøm m/jord,
jvf. Stærkstrømsreglementet. Stikket på
netledningen har en kontakt til dette
formål. Hvis der ikke er jord på
stikkontakten, tilsluttes apparatet en
særskilt jordforbindelse iht.
Stærkstrømsreglementet. Spørg en
autoriseret installatør til råds.
• Producenten fralægger sig ethvert
ansvar, hvis de nævnte
sikkerhedsregler ikke overholdes.
• Apparatet er i overensstemmelse med
EU-direktiverne.
min.
200 cm2
FORSIGTIG! Se
monteringsvejledningen vedr.
installation.
Krav til lufttilførsel
Der skal være tilstrækkelig luftstrøm bag
apparatet.
BETJENING
Betjeningspanel
1
Functions
6
1
2
3
4
5
Visning
Knap til øgning af temperatur
Knap til sænkning af temperatur
OK
Den foruddefinerede knaplyd kan ændres
ved at trykke på Functions og knappen til
4
3
2
5 Functions
6 ON/OFF
sænkning af temperatur samtidigt i nogle
få sekunder. Ændringen kan tilbagestilles.
Progress 7
Display
A
B
C D E
F
Off
min
I H G
Aktivering
1. Sæt stikket i stikkontakten.
2. Tryk på apparatets ON/OFF-knap, hvis
displayet er slukket.
Temperaturindikatorerne viser den
indstillede standardtemperatur.
Se under "Indstilling af temperatur" for at
ændre temperaturen.
Hvis der vises "dEMo" på displayet,
henvises der til "Fejlfinding".
Slukning
1. Tryk på skabets ON/OFF i 5 sekunder.
Displayet slukkes.
2. Træk stikket ud af stikkontakten.
Indstilling af temperatur
Indstil skabstemperaturen ved at trykke på
temperaturvælgerne.
Standardindstillet temperatur:
• +5°C i køleskabet
Temperaturindikatorerne viser den
indstillede temperatur.
Den indstillede temperatur vil
blive nået inden for 24 timer.
Den indstillede temperatur
huskes efter et strømsvigt.
IntensiveCooling-funktion
Hvis det er nødvendigt at anbringe store
mængder varme madvarer i køleskabet,
f.eks. efter indkøb, anbefales det at
aktivere IntensiveCooling-funktionen for at
køle varerne hurtigere ned og for at undgå
A.
B.
C.
D.
E.
F.
G.
H.
I.
Timerindikator
ON/OFF-indikator
IntensiveCooling-funktion
VitaSafe-funktion
FastFreeze-funktion
Temperaturlampe
Alarmindikator
ChildLock-funktion
DrinksChill-funktion
at opvarme de andre fødevarer i
køleskabet.
1. Tryk på Functions, indtil det
tilsvarende symbol vises på displayet.
IntensiveCooling-lampen blinker.
2. Tryk på OK for at bekræfte.
IntensiveCooling-lampen vises.
IntensiveCooling-funktionen afbrydes
automatisk efter ca. 6 timer.
Sådan slås funktionen fra, inden den
slukkes automatisk, gentag proceduren.
Funktionen slås fra, når der
vælges en anden temperatur i
køleskabet.
Indstilling af VitaSafe-rummet
1. Tryk på Functions, indtil det
tilsvarende ikon vises.
Displayet viser 3. Dette er
standardindstillingen, som sikrer den mest
effektive ydeevne.
2. Tryk på temperaturknapperne på
betjeningspanelet for at vælge den
nødvendige indstilling.
3. Tryk på OK for at bekræfte
indstillingen.
Indikatoren går tilbage til køleskabets
temperaturindstilling på få sekunder.
Ind‐
stil‐
ling
1-3
Egnet til
Kød og fisk
8 Progress
Ind‐
stil‐
ling
4-5
Egnet til
Kød, fisk, grøntsager og frugt,
der opbevares samme sted
FastFreeze-funktion
FastFreeze-funktionen bruges til hurtig
nedfrysning af friske madvarer og hindrer
samtidig opvarmning af allerede dybfrosne
madvarer.
1. Tryk på knappen Functions, indtil det
tilsvarende ikon vises, for at slå
funktionen til.
FastFreeze-lampen blinker.
2. Tryk på knappen OK for at bekræfte.
FastFreeze-lampen vises.
Funktionen standser automatisk efter 28
timer.
For at slukke for funktionen, inden den
afsluttes automatisk, skal du gentage
proceduren, indtil FastFreeze-lampen
slukkes.
Funktionen slås fra, når der
vælges en anden temperatur.
ChildLock-funktion
Aktivér ChildLock-funktionen for at låse
knapperne og forhindre utilsigtet
betjening.
1. Tryk på Functions, indtil det
tilsvarende symbol vises.
ChildLock-indikatoren blinker.
2. Tryk på OK for at bekræfte.
ChildLock-indikatoren vises.
ChildLock-funktionen slås fra ved at
gentage proceduren, indtil ChildLockindikatoren slukkes.
DrinksChill-funktion
DrinksChill-funktionen bruges til at indstille
en lydalarm på et ønsket tidspunkt, hvilket
f.eks. er praktisk, når en opskrift kræver,
at fødevarer køles ned i et bestemt stykke
tid.
Det er også praktisk, når der er brug for en
påmindelse for ikke at glemme de flasker,
der stilles i fryseren med henblik på hurtig
afkøling.
1. Tryk på Functions, indtil det
tilsvarende ikon vises.
DrinksChill-lampen blinker.
Timeren viser den indstillede værdi (30
minutter) i få sekunder.
2. Tryk på Timer-vælgeren for at ændre
timerens indstilling fra 1 til 90 minutter.
3. Tryk på OK for at bekræfte.
DrinksChill-lampen vises.
Timeren begynder at blinke (min).
Ved nedtællingens afslutning blinker
DrinksChill-indikatoren, og der høres en
lydalarm. Tryk på OK for at slukke for
lyden og afslutte funktionen.
Funktionen slås fra ved at gentage
proceduren, indtil DrinksChill slukkes.
Tiden kan ændres når som
helst under nedtællingen og
også ved afslutningen ved at
trykke på temperaturvælgeren
for afkøling og opvarmning.
Alarm for åben låge
Hvis lågen står åben i nogle få minutter,
starter lydalarmen, og alarmlampen
blinker.
Alarmen stopper, når lågen er lukket. Når
alarmen lyder, kan lydsignalet afbrydes
ved at trykke på en vilkårlig knap.
Progress 9
DAGLIG BRUG
ADVARSEL! Se kapitlerne om
sikkerhed.
Indvendig rengøring
Inden apparatet tages i brug bør det
vaskes indvendig (inkl. tilbehør) med
lunkent vand tilsat neutral sæbe for at
fjerne den typiske lugt af nyt apparat. Tør
grundigt efter.
FORSIGTIG! Brug ikke
vaskemidler, skurepulver, chlor
eller oliebaserede
rengøringsmidler, da de
beskadiger finishets overflade.
Placering af dørhylder
Hylderne i døren kan sættes i forskellig
højde, så der er plads til madvarer af
forskellig størrelse.
1. Træk gradvist hylden op, til den
kommer fri.
2. Sæt den derpå i den ønskede højde.
Flyt ikke glashylden over
grøntsagsskuffen. Den sikrer
korrekt luftcirkulation.
VitaSafe-afdelingen
Takket være opbevaringstemperaturen og
den relative luftfugtighed (mellem 45 og
90%) kan forskellige slags madvarer
opbevares under de bedst mulige forhold.
For at få mere at vide om
temperaturindstillingerne i VitaSafeafdelingen kan du se afsnittet “Indstilling
af VitaSafe-afdeling”.
VitaSafe-afdelingen er velegnet til
opbevaring af forskellige friske madvarer,
da den bevarer madens høje
næringsværdier og fugtighedsniveau i
længere tid sammenlignet med et
almindeligt køleskab.
VitaSafe-afdelingen er også velegnet til
optøning af madvarer.
De optøede madvarer kan opbevares i op
til to dage.
Styring af fugtighed
Flytbare hylder
Køleskabets vægge har en række skinner,
så hylderne kan placeres efter ønske.
Afdelingen har stop, så skufferne ikke
falder ud, når de trækkes helt ud. Sådan
fjernes skuffen:
1. Træk skuffen ud til maksimum.
2. Løft og træk skuffen ud.
10 Progress
~0°c
VitaSafe
Skufferne markeret med
og
kan
vanddråbesymboler:
bruges uafhængigt af hinanden, med
højere eller lavere luftfugtighed efter de
ønskede opbevaringsforhold.
• "Tør": lav luftfugtighed - op til 50%
relativ luftfugtighed.
Denne luftfugtighed opnås, når begge
skydere står i denne position , og
ventilationsåbningerne er helt åbne.
• "Fugtig": høj luftfugtighed - op til 90 %.
Denne luftfugtighed opnås, når begge
, og
skydere står i denne position
ventilationsåbningerne er lukkede.
Fugtigheden holdes og kan ikke slippe
ud.
Luftfugtigheden i hver skuffe styres
særskilt med skydeventilen i skuffens
front.
Madvare
Indstilling for luftfugtig‐
hed
Holdbarhed
Løg
"tør"
op til 5 måneder
Smør
"tør"
op til 1 måned
Kød, vildt, små stykker kød,
fjerkræ
"tør"
op til 7 dage
Tomatsauce
"tør"
op til 4 dage
Fisk, skaldyr, tilberedte
kødvarer
"tør"
op til 3 dage
Tilberedte skaldyr
"tør"
op til 2 dage
Salat, grøntsager
Gulerødder, urter, rosenkål,
selleri
“fugtig”
op til 1 måned
Artiskokker, blomkål, ciko‐
rie, icebergsalat, julesalat,
vårsalat, salat, porrer, radi‐
cchio
“fugtig”
op til 21 dage
Broccoli, kinakål, grønkål,
hvidkål, radiser, savoykål
“fugtig”
op til 14 dage
Ærter, glaskål
“fugtig”
op til 10 dage
Forårsløg, radiser, aspar‐
ges, spinat
“fugtig”
op til 7 dage
Progress 11
Madvare
Indstilling for luftfugtig‐
hed
Holdbarhed
Frugt
Pærer, dadler (friske), jord‐
bær, ferskener
“fugtig”
op til 1 måned
Blommer
rabarber, stikkelsbær
“fugtig”
op til 21 dage
Æbler (ikke frostfølsomme),
kvæder
“fugtig”
op til 20 dage
Abrikoser, kirsebær
“fugtig”
op til 14 dage
Små blommer, vindruer
“fugtig”
op til 10 dage
Brombær, ribs
“fugtig”
op til 8 dage
Figener (friske)
“fugtig”
op til 7 dage
Blåbær, hindbær
“fugtig”
op til 5 dage
Kager med flødeskum og andet
bagværk kan opbevares i
VitaSafe afdelingen i 2 eller 3
dage.
•
Må ikke sættes i VitaSafeafdelingen:
•
• Frostfølsom frugt, der skal opbevares
ved kælder- eller stuetemperatur, f.eks.
ananas, bananer, grapefrugt, meloner,
mango, papaya, appelsiner, citroner,
kiwifrugt.
• Madvarer, der ikke er nævnt på listen,
bør opbevares i køleskabet (f.eks. alle
slags ost, pålæg osv.).
Luftfugtigheden i skufferne
afhænger af vandindholdet i
den opbevarede mad, frugt og
grøntsager, og også af, hvor tit
lågen åbnes.
VitaSafe-afdelingen er også velegnet til
langsom optøning af dybfrost. I så fald kan
de optøede madvarer opbevares op til to
dage i VitaSafe-afdelingen.
• Læg mærke til, hvor frisk maden er, og
hold især øje med udløbsdatoen.
•
•
Kvalitet og friskhed påvirker
holdbarheden.
Den samlede opbevaringstid afhænger
af, hvordan madvarerne har været
opbevaret, inden de blev lagt i
køleskabet.
Enhver type mad, frugt, grønt eller
dyremad skal altid være emballeret
eller pakket ind inden opbevaring.
Madvarer med højt proteinindhold er
mere letfordærvelige. Skaldyr holder
sig altså dårligere end fisk, der igen
holder sig dårligere end kød. Ved
opbevaring i en VitaSafe-afdeling kan
holdbarheden for den slags madvarer
forlænges op til tre gange, uden at
kvaliteten forringes.
Alle madvarer, der opbevares i en
VitaSafe-afdeling, bør tages op af
skufferne ca. 15-30 minutter før brug.
Det gælder især frugt og grøntsager,
der skal spises som de er, dvs. uden
tilberedning. Konsistensen i frugt og
grøntsager bliver bedre, hvis de får tid
til at komme op på stuetemperatur.
12 Progress
Temperaturlampe
Køleskabet er udstyret med
temperaturindikatoren for korrekt
opbevaring af madvarer. Symbolet på
apparatets sidevæg angiver det koldeste
område i køleskabet.
Hvis OK viser (A), kan der lægges friske
madvarer i området, der er angivet med
symbolet, hvis ikke (B), justeres
temperaturvælgeren til en koldere
indstilling, og temperaturindikatoren
kontrolleres igen efter 12 timer.
A
OK
B
OK
Når du har sat de friske
madvarer i apparatet eller efter
at have åbnet døren flere
gange i træk eller i en lang
periode, er det normalt, at
lampen ikke vises OK. Vent
mindst 12 timer, inden du
genjusterer
temperaturvælgeren.
Ventilator
Køleskabs -rummet er udstyret med en
enhed, der gør det muligt at køle maden
hurtigt og holde en ensartet temperatur i
rummet.
Enheden aktiveres automatisk efter
behov, f.eks. for hurtigt at opnå den
ønskede temperatur, efter at døren er
blevet åbnet, eller hvis
omgivelsestemperaturen er høj.
Enheden Ventilator slås fra, når
døren er åben, og slås
automatisk til igen, når døren
lukkes.
Frysning og opbevaring af
dybfrost
Fryseafdelingen er velegnet til indfrysning
af friske madvarer og til opbevaring af
frosne og dybfrosne madvarer i lang tid.
Når apparatet tændes igen efter en
længere periode, hvor det ikke har været
anvendt, skal det køre i mindst 2 timer
med funktionen FastFreeze slået til, inden
der lægges madvarer ind. Inden
indfrysning af friske madvarer startes
FastFreeze-funktionen mindst 24 timer, før
madvarerne lægges i fryseafdelingen.
For at indfryse mad skal du lægge det i
det øverste rum.
Den maksimale mængde madvarer, der
kan indfryses på 24 timer, står på
typepladen, der er anbragt indvendigt i
skabet.
Fryseprocessen varer 24 timer, og under
denne periode må der ikke tilføjes anden
mad, der skal nedfryses.
Hvis madvarerne optøs ved et uheld
(f.eks. som følge af strømsvigt), og
strømafbrydelsen har varet længere end
den angivne temperaturstigningstid under
tekniske specifikationer, skal madvarerne
enten spises eller tilberedes og derefter
nedfryses igen (efter afkøling).
Progress 13
Optøning
Når dybfrostvarer eller nedfrosne
madvarer skal bruges, kan de optøs i
køleafdelingen eller ved stuetemperatur,
afhængig af hvornår de skal bruges.
Små stykker kan endda tilberedes uden
optøning, direkte fra fryseren: i så fald
forlænges tilberedningstiden.
RÅD OG TIPS
Normale driftslyde
Følgende lyde er normale under drift:
• Der kommer en svag gurglende og
boblende lyd fra kølerørene, når der
pumpes kølemiddel.
• Der kommer en summende og
pulserende lyd fra kompressoren, når
der pumpes kølemiddel.
• Der kommer en pludselig smældende
lyd fra apparatets inderside, som
forårsages af termisk udvidelse (et
naturligt og ufarligt fysisk fænomen).
• Der kommer en svag klik-lyd fra
temperaturregulatoren, når
kompressoren tændes eller slukkes.
Energisparetips
• Åbn lågen så lidt som muligt, og lad
den ikke stå åben længere end højst
nødvendigt.
Råd om køling af friske
madvarer
• Sæt ikke dampende varm mad eller
drikke i køleskabet.
• Læg låg på maden eller pak den ind,
især hvis den lugter stærkt.
• Placer maden, så luften kan cirkulere
frit rundt om den.
Råd om køling
Nyttige tip:
• Kød (alle slags): pakkes ind i passende
emballage og lægges på glashylden
over grøntsagsskuffen. Opbevar kød i
højst 1-2 dage.
• Tilberedt mad, kolde retter: tildæk og
stil på en hvilken som helst hylde.
• Frugt og grønt: rengør grundigt og læg i
en speciel skuffe. Bananer, kartofler,
løg og hvidløg må ikke lægges i
køleskab, med mindre de er pakket ind.
• Smør og ost: anbring i en særlig lufttæt
beholder eller pak det ind i alufolie eller
i en polyætylenpose for at udelukke så
meget luft som muligt.
• Flasker: luk dem med en kapsel og
opbevare dem i dørflaskehylden, eller
(hvis tilgængelige) på flaskestativet.
Råd om frysning
• Nedfrys kun 1. klasses madvarer, der
er friske og grundigt rengjorte.
• For mere effektiv nedfrysning og
optøning skal maden deles op i små
portioner.
• Pak maden ind i aluminiumsfolie eller
polyætylen. Sørg for, at pakkerne er
lufttætte.
• For at undgå en temperaturstigning af
allerede frossen mad må du ikke
anbringe frisk ufrossen mad lige ved
siden af den.
• Magre madvarer holder sig bedre og
længere end fedtholdige. Salt
nedsætter madens holdbarhed.
• Undlad at spise isterninger og
sodavandsis, lige efter du har taget
dem ud af fryseren. Risiko for
forfrysninger.
• Det er en god idé at mærke alle pakker
med indfrysningsdato, så du har styr på
holdbarheden.
Tips om opbevaring af
frostvarer
• Sikr dig, at købte dybfrostvarer har
været været korrekt opbevaret i
forretningen.
• Sørg for at bringe frostvarer hjem
hurtigst muligt og lægge dem i fryseren.
14 Progress
• Optøede madvarer nedbrydes meget
hurtigt og kan ikke nedfryses igen.
• Overskrid ikke udløbsdatoen på
pakken.
VEDLIGEHOLDELSE OG RENGØRING
ADVARSEL! Se kapitlerne om
sikkerhed.
Generelle advarsler
FORSIGTIG! Kobl apparatet
fra strømforsyningen, før der
udføres nogen som helst form
for vedligeholdelse.
Apparatets kølesystem
indeholder kulbrinter, og
service og påfyldning af
kølemiddel må derfor kun
udføres af en autoriseret
tekniker.
Apparatets dele og tilbehør
egner sig ikke til opvask i
maskine.
Regelmæssig rengøring
FORSIGTIG! Undgå at trække
i, flytte eller beskadige evt. rør
og/eller ledninger i apparatet.
FORSIGTIG! Undgå at
beskadige kølesystemet.
Apparatet skal jævnlig rengøres:
1. Vask det indvendigt, inkl. tilbehør, med
lunkent vand tilsat neutral sæbe.
2. Efterse jævnlig dørpakningerne, og tør
dem af, så de er rene og fri for
belægninger.
3. Skyl og tør grundigt af.
4. Rens kondensatoren og kompressoren
bag på skabet med en børste, hvis der
er adgang til dem.
Dette øger apparatets ydeevne og
sparer strøm.
Afrimning af køleskabet
Afrimningen af køleafdelingen er
automatisk. Det vand, der dannes, løber
ind i en beholder på kompressoren og
fordamper. Beholderen kan ikke fjernes.
Afrimning af fryseren
FORSIGTIG! Brug aldrig
skarpe metalgenstande til at
skrabe rim af fryseren. Det kan
beskadige den.
Brug ikke mekaniske redskaber
eller andre kunstige
hjælpemidler til at fremskynde
optøningen, medmindre det er
anbefalet af producenten.
Ca. 12 timer før afrimningen
indstilles termostatknappen til
en lavere temperatur for at
opbygge tilstrækkelig ekstra
køling i tilfælde af afbrydelse i
driften.
Der vil altid dannes lidt rim på hylderne i
frostrummet og rundt om øverste rum.
Fryseren skal afrimes, når laget af rim er
3-5 mm tykt.
1. Sluk for apparatet, og tag elstikket ud
af stikkontakten.
2. Tag eventuelle madvarer ud, pak dem
ind i flere lag avispapir, og læg dem et
koldt sted.
FORSIGTIG! Hvis
dybfrostvarernes
temperatur er steget under
afrimningen, kan det
forkorte deres holdbarhed.
Rør ikke frostvarer med
våde hænder. Hænderne
kan fryse fast til pakken.
3. Lad døren stå åben. Beskyt gulvet
mod afrimningsvandet, f.eks. med en
klud eller en flad beholder.
4. Sæt evt. en grydefuld varmt vand i
frostafdelingen for at fremskynde
optøningen. Fjern efterhånden de
Progress 15
stykker is, der går løs under
afrimningen.
5. Når afrimningen er afsluttet, tørres
grundigt af indvendig. .
6. Tænd for apparatet, og luk døren.
7. Sæt termostatknappen på højeste trin,
og lad apparatet stå på denne
indstilling i to-tre timer.
Sæt først derefter maden tilbage i
fryseren.
1.
2.
3.
4.
5.
Tag stikket ud af stikkontakten.
Tag al maden ud.
Afrim apparatet (om nødvendigt).
Rengør apparatet inkl. alt tilbehør.
Lad døren/dørene stå åben for at
forebygge ubehagelig lugt.
Pause i brug
FORSIGTIG! Hvis der skal
være tændt for apparatet: Bed
nogen se til det en gang
imellem, så maden ikke bliver
fordærvet, hvis der har været
strømsvigt.
Tag følgende forholdsregler, når apparatet
ikke skal bruges i længere tid:
FEJLFINDING
ADVARSEL! Se kapitlerne om
sikkerhed.
Hvis noget går galt
Problem
Mulige årsager
Løsning
Apparatet virker ikke.
Der er slukket for appara‐
tet.
Tænd for køleskabet.
Stikket er ikke sat rigtigt i
stikkontakten.
Sæt stikket helt ind i stikkon‐
takten.
Der er ingen strøm i stik‐
kontakten.
Prøv at tilslutte et andet elek‐
trisk apparat til den pågælden‐
de stikkontakt. Kontakt en
autoriseret elektriker.
Lågen står åben.
Luk lågen. Se "Alarm for åben
låge"
Problem med temperatur‐
føler.
Kontakt det nærmeste autori‐
serede servicecenter (kølesy‐
stemet fortsætter med at holde
madvarerne kolde, men det er
ikke muligt at regulere tempe‐
raturen).
Pæren er i standby.
Luk lågen, og åbn den.
Pæren er defekt.
Kontakt det nærmeste autori‐
serede servicecenter.
Temperaturen er indstillet
forkert.
Se under "Betjening".
Der vises et
- eller
- el‐
ler
-symbol i temperatur‐
displayet i stedet for tal.
Pæren lyser ikke.
Kompressoren kører hele ti‐
den.
16 Progress
Problem
Mulige årsager
Løsning
Der blev lagt for store
mængder madvarer i på
samme tid.
Vent nogle få timer, og kon‐
trollér så temperaturen igen.
Der er for høj stuetempe‐
ratur.
Se klimaklassediagrammet på
typepladen.
Madvarerne var for varme,
da de blev lagt i apparatet.
Lad madvarerne komme ned
på stuetemperatur, før de læg‐
ges i.
Døren er ikke lukket rig‐
tigt.
Se under "Lukning af lågen".
"FastFreeze-funktion" eller
"IntensiveCooling-funkti‐
on" er slået til.
Se "FastFreeze-funktion" eller
"IntensiveCooling-funktion".
Døren er ikke lukket kor‐
rekt, eller pakningen er
defekt/snavset.
Se under "Lukning af lågen".
Apparatet er helt fuldt og
står på den laveste tempe‐
ratur
Vælg en højere temperatur.
Se under "Betjening".
Temperatur indstillet i ap‐
paratet er for lav, og den
omgivende temperatur er
for høj.
Vælg en højere temperatur.
Se under "Betjening"
Temperaturen er indstillet
forkert.
Se under "Betjening".
Kompressoren starter ikke
straks, når der er trykket på
"FastFreeze" eller "Intensiv‐
eCooling", eller når tempera‐
turen er ændret.
Det er normalt og skyldes
ikke fejl.
Kompressoren går i gang efter
et stykke tid.
Der løber vand inde i køle‐
skabet.
Madvarer forhindrer, at
vandet løber ned i vand‐
beholderen.
Sørg for, at madvarerne ikke
rører ved bagpladen.
Temperaturen kan ikke ind‐
stilles.
"FastFreeze-funktion" eller
"IntensiveCooling-funkti‐
on" er slået til.
Sluk for "FastFreeze-funktion"
eller "IntensiveCooling-funkti‐
on" manuelt, eller vent, indtil
funktionen nulstilles automa‐
tisk, for at indstille temperatu‐
ren. Se "FastFreeze-funktion"
eller "IntensiveCooling-funkti‐
on".
Der er for meget rim og is.
Progress 17
Problem
Mulige årsager
Løsning
dEMo vises på displayet.
Apparatet er i demo-til‐
stand.
Hold OK nede i ca. 10 sekun‐
der, indtil der lyder en lang ad‐
varsel, og displayet slukker et
kort øjeblik.
Temperaturen i apparatet er
for lav/høj.
Temperaturen er ikke ind‐
stillet korrekt.
Vælg en højere/lavere tempe‐
ratur.
Døren er ikke lukket rig‐
tigt.
Se under "Lukning af lågen".
Madvarernes temperatur
er for høj.
Lad madvarerne køle ned til
stuetemperatur, før de sættes
i skabet.
Der er lagt for store
mængder madvarer i på
samme tid.
Læg færre madvarer i ad gan‐
gen.
Tykkelsen af rimen er over
4-5 mm.
Afrim apparatet.
Lågen er blevet åbnet for
tit.
Åbn kun lågen, når det er nød‐
vendigt.
"FastFreeze-funktion" eller
"IntensiveCooling-funkti‐
on" er slået til.
Se "FastFreeze-funktion" eller
"IntensiveCooling-funktion".
Hvis rådet ikke fører til det
ønskede resultat, skal du
kontakte det nærmeste
autoriserede servicecenter.
Udskiftning af pæren
Apparatet er forsynet med en indvendig
LED-pære med lang holdbarhed.
Lukning af døren
1. Rengør dørpakningerne.
2. Justér døren, hvis den ikke slutter tæt.
Se monteringsvejledningerne.
3. Udskift evt. defekte dørpakninger.
Kontakt det autoriserede
servicecenter.
Pæren må kun skiftes af et godkendt
servicecenter. Kontakt dit autoriserede
servicecenter.
TEKNISKE DATA
Produktdatablad
Varemærk
Progress
Model
PKV1446 923795015
18 Progress
Kategori
3. Køleskabs-køler og køleskab
med en 0-stjernet afdeling
Energieffektivitetsklasse
A++
Elforbrug i kWh/år på grundlag af standardiserede
prøvningsresultater for 24 timer. Det faktiske elforbrug
vil afhænge af, hvordan apparatet anvendes og dets
placering
197
Nettorumfang i liter, køleskab
115
Nettorumfang i liter, Star
14
Nettorumfang i liter, Cellar-zone
-
Nettorumfang i liter, vinskab
-
Nettorumfang i liter, samlet
188
Nettorumfang i liter, fryser
-
Nettorumfang i liter, køle/fryseapparater
59
Nettorumfang i liter, køleskab
-
Stjernemærkning af fryserum med højeste nettorum‐
fang (l)
****
Designtemperatur for andet rum> 14 °C (°C), hvis det
er relevant
-
Frostfri (J/N), køleskab
Ja
Frostfri (J/N), fryser
Nej
Optøningstid ved strømafbrydelse i timer
12
Indfrysningskapacitet i kg/24 t
2
Klimaklasse
SN-N-ST-T
Laveste temperatur, som apparatet er beregnet til
brug i °C
10
Højeste temperatur, som apparatet er beregnet til
brug i °C
43
Emission af støj dB(A) re 1 pW
37
Apparat beregnet til indbygning J/N
Ja
Apparatet er udelukkende beregnet til opbevaring af
vin J/N
Nej
Yderligere tekniske data
Nichemål
Højde
1400 mm
Bredde
560 mm
Progress 19
Dybde
550 mm
Spænding
230 - 240 V
Hyppighed
50 Hz
De tekniske specifikationer fremgår af
mærkeplade udvendigt eller indvendigt i
apparatets samt af energimærket.
MILJØHENSYN
Genbrug materialer med symbolet .
Anbring emballagematerialet i passende
beholdere til genbrug. Hjælp med at
beskytte miljøet og menneskelig sundhed
samt at genbruge affald af elektriske og
elektroniske apparater. Kasser ikke
apparater, der er mærket med symbolet
, sammen med husholdningsaffaldet.
Lever produktet tilbage til din lokale
genbrugsplads eller kontakt din kommune.
20 Progress
INNHOLD
Sikkerhetsinformasjon
Sikkerhetsanvisninger
Montering
Bruk
Daglig bruk
20
21
23
24
26
Råd og tips
Stell og rengjøring
Feilsøking
Tekniske data
30
31
32
35
Med forbehold om endringer.
SIKKERHETSINFORMASJON
Les medfølgende instruksjoner grundig før du installerer og
bruker apparatet. Produsenten er ikke ansvarlig for
personskader eller andre skader som følge av feilaktig
montering eller bruk. Hold alltid instruksjonene på et trygt og
tilgjengelig sted for fremtidig referanse.
Sikkerhet for barn og utsatte mennesker
•
•
•
•
•
•
Dette apparatet kan brukes av barn fra 8 år og oppover og
personer med reduserte fysiske, sensoriske eller mentale
evner eller manglende erfaring og kunnskap hvis de har
tilsyn eller får instruksjon i sikker bruk av apparatet og
forstår hvilke farer som kan inntreffe.
Apparatet kan brukes av barn mellom 3 og 8 år og
personer med svært omfattende og komplekse
funksjonsnedsettelser, hvis de har fått de riktige
instruksjonene.
Barn yngre enn 3 år må holdes på avstand fra apparatet
hvis de ikke er under tilsyn hele tiden.
Ikke la barn leke med apparatet.
Rengjøring og vedlikehold av apparatet skal ikke utføres
av barn med mindre de er under tilsyn.
Oppbevar all emballasje utilgjengelig for barn, og kast den
i samsvar med lokale reguleringer.
Generell sikkerhet
•
Dette produktet er ment å brukes i husholdninger og
lignende applikasjoner som:
Progress 21
Gårdshus; ansattes kjøkkenområder i butikker, kontorer
og andre arbeidsmiljøer
– Av kunder i hoteller, moteller, bed and breakfast og
andre boligtype miljøer
ADVARSEL: Påse at ventilasjonsåpninger i produktets
kabinett eller i innebygde konstruksjoner ikke blokkeres.
ADVARSEL: Bruk ikke mekaniske enheter eller andre
metoder for å akselerere avfrostingsprosessen unntatt de
som anbefales av produsenten.
ADVARSEL: Du må ikke skade kjølekretsen.
ADVARSEL: Bruk ikke elektriske produkter inne i
oppbevaringshyllene på produktet, med mindre de er av
den typen som anbefales av produsenten.
Bruk ikke vannspray og damp for å rengjøre produktet.
Rengjør produktet med en fuktet myk klut. Bruk kun
nøytrale vaskemidler. Bruk ikke slipeprodukter, slipende
rengjøringsputer, løsemidler eller metallobjekter.
Oppbevar ikke eksplosive stoffer som aerosolbeholdere
med brennbart drivstoff i dette produktet.
Hvis strømkabelen blir skadet, må den skiftes av
produsenten, autorisert servicesenter eller annen
kvalifisert person for å unngå risiko.
–
•
•
•
•
•
•
•
•
SIKKERHETSANVISNINGER
Installering
ADVARSEL! Bare en
kvalifisert person må montere
dette produktet.
• Fjern all emballasje.
• Ikke monter eller bruk et skadet
apparat.
• Bruk ikke apparatet før du installerer
det i en innebygget enhet med hensyn
til sikkerhet.
• Følg installasjonsanvisningene som
følger med apparatet.
• Vær alltid forsiktig når du flytter
apparatet. Det er tungt. Bruk alltid
vernebriller og lukket fottøy.
• Påse at luft kan sirkulere rundt
apparatet.
• Ved første installering eller etter
reversering av døren, vent minst 4
timer før du kobler apparatet til
strømforsyningen. Dette påser at oljen
renner tilbake til kompressoren.
• Før du gjør noe med apparatet (for
eksempel reversering av døren), fjern
støpselet fra stikkontakten.
• Installer ikke apparatet i nærheten av
radiatorer eller komfyrer, ovner eller
kokeplater.
• Utsett ikke apparatet for regn.
• Plasser ikke apparatet i direkte sollys.
• Installer ikke apparatet på meget
fuktige eller kalde steder.
22 Progress
• Når du flytter apparatet skal du løfte det
i forkant for å unngå riper på gulvet.
• Apparatet inneholder en pose med
tørkemiddel. Det er ikke et leketøy. Det
er ikke mat. Kast det med samme.
Elektrisk tilkopling
ADVARSEL! Fare for brann og
elektrisk støt.
ADVARSEL! Når du plasserer
produktet, må du sørge for at
kabelen ikke er i klem eller
skadet.
ADVARSEL! Ikke bruk
grenuttak eller skjøteledninger.
• Apparatet må være jordet.
• Kontroller at parameterne på typeskiltet
er kompatible med de elektriske
spesifikasjonene til strømforsyningen.
• Bruk alltid et korrekt montert, jordet
støpsel.
• Sørg for ikke å forårsake skade på
elektriske komponenter (f. eks støpsel,
nettkabel, kompressor). Ta kontakt
med servicesenteret eller en elektriker
for å endre de elektriske
komponentene.
• Strømkabelen må ligge under nivået til
støpselet.
• Sett ikke støpselet i stikkontakten før
monteringen er fullført. Påse at det er
tilgang til stikkontakten etter
monteringen.
• Dra ikke i kabelen for å koble fra
apparatet. Trekk alltid i selve støpselet.
Bruk
ADVARSEL! Fare for skade,
brannskader, elektrisk støt eller
brann.
Apparatet inneholder brennbare
gasser, isobutan (R600a), naturgass med
liten innvirkning på miljøet. Vær forsiktig
så du ikke forårsaker skade på
kjølemiddelkretsen som inneholder
isobutan.
• Dette apparatets spesifikasjoner må
ikke endres.
• Legg ikke elektriske apparater (f. eks.
iskremmaskin) i apparatet med mindre
slik anvendelse er oppgitt av
produsenten.
• Dersom det skulle oppstå skade på
kjølemiddelkretsen, må du kontrollere
at det ikke er flammer og
antenningskilder i rommet. Luft rommet
godt.
• La ikke varme artikler komme i
nærheten av plastdelene til apparatet.
• Legg ikke mineralvann i fryseren. Dette
vil skape trykk i drikkebeholderen.
• Oppbevar ikke lett antennelig gasser
eller væske i apparatet.
• Legg ikke brennbare produkter, eller
gjenstander som er fuktet med
brennbare produkter, inn i eller i
nærheten av apparatet.
• Rør ikke kompressoren eller
kondensatoren. De er varme.
• Berør eller ta ikke ut varer fra fryseren
med våte/fuktige hender.
• Frys ikke tinet mat på nytt.
• Følg oppbevaringsinstruksjonene på
emballasjen for frossen mat.
• Pakk maten i plast eller i en beholder
før du setter maten i fryseskapet.
Innvendig belysning
ADVARSEL! Fare for elektrisk
støt.
• Typen lampe som brukes i dette
produktet er kun for
husholdningsprodukter. Skal ikke
brukes til vanlig belysning.
Stell og rengjøring
ADVARSEL! Fare for
personskade eller skade på
produktet.
• Slå av produktet og trekk støpselet ut
av stikkontakten før rengjøring og
vedlikehold.
• Dette produktet inneholder
hydrokarbon i kjøleenheten.
Progress 23
Vedlikehold og etterfylling av enheten
må kun foretas av en kvalifisert person.
• Undersøk regelmessig avløpsrøret til
kjøleskapet og rengjør om nødvendig.
Hvis avløpet er blokkert, vil vann som
har tinet samle seg i bunnen av
produktet.
Service
• Kontakt det autoriserte servicesenteret
for å reparere apparatet.
• Det skal bare brukes originale
reservedeler.
Avfallsbehandling
• Koble produktet fra strømmen.
• Kutt av strømkabelen og kast den.
• Fjern døren for å forhindre at barn og
dyr blir stengt inne i produktet.
• Kjølemiddelkretsen og
isolasjonsmaterialet til dette produktet
er ozon-vennlig.
• Isolasjonsskummet inneholder
brennbare gasser. Kontakt kommunen
din for informasjon om hvordan du
kaster produktet på en riktig måte.
• Ikke forårsak skade på den delen av
kjøleenheten som er nær
varmeveksleren.
ADVARSEL! Fare for skade og
kvelning.
MONTERING
ADVARSEL! Se etter i
Sikkerhetskapitlene.
Lokalitet
Se etter i
monteringsanvisningene for
installasjon.
For å sikre best mulig effekt, monter
produktet et godt stykke borte fra
varmekilder, som radiatorer,
varmtvannsbeholdere, direkte sollys, osv.
Pass på at luften kan sirkulere fritt rundt
baksiden av kabinettet.
Plassering
Monter dette produktet på et godt ventilert
sted der romtemperaturen samsvarer med
den klimaklassen som er oppført på
typeskiltet.
Klima‐
klasse
Omgivelsestemperatur
SN
+10 °C til + 32 °C
N
+16°C til + 32°C
ST
+16°C til + 38°C
Klima‐
klasse
Omgivelsestemperatur
T
+16°C til + 43°C
Noen funksjonelle problemer
kan oppstå for enkelte typer
modeller når de opererer
utenfor dette området. Korrekt
drift kan bare garanteres
innenfor det angitte
temperaturområdet. Hvis du er
i tvil om hvor du skal montere
produktet, må du kontakte
leverandøren, kundeservicen
vår eller nærmeste
servicesenter.
Elektrisk tilkopling
• Før du setter støpselet inn i
stikkontakten, forsikre deg om at
spenningen og frekvensen som er
oppført på typeskiltet samsvarer med
strømnettet i hjemmet ditt.
• Produktet må være jordet. Støpselet på
strømledningen er utstyrt med
jordingskontakt. Dersom husets
stikkontakt ikke er jordet, skal produktet
koples til en separat jording i
24 Progress
overensstemmelse med gjeldende
forskrifter. Kontakt en faglært elektriker.
• Produsenten fraskriver seg ethvert
ansvar dersom sikkerhetsreglene ikke
blir fulgt.
• Dette produktet er i overensstemmelse
med EØS-direktivene.
FORSIKTIG! Se etter i
monteringsanvisningene for
installasjon.
Krav til ventilasjon
Luftstrømmen bak produktet må være
tilstrekkelig.
5 cm
min.
200 cm2
min.
200 cm2
BRUK
Kontrollpanel
1
Functions
6
1
2
3
4
5
Skjerm
Temperatur, plussknapp
Temperatur, minusknapp
OK
Det er mulig å endre den
forhåndsdefinerte lyden for knapper ved å
holde knappen Functions og knappen for
4
3
2
5 Functions
6 ON/OFF
senking av temperatur inne samtidig i et
par sekunder. Endringen kan tilbakestilles.
Progress 25
Display
A
B
C D E
F
Off
min
I H G
Slå på
1. Sett støpselet inn i stikkontakten.
2. Trykk på knappen ON/OFF hvis
displayet er av.
Temperaturindikatorene viser innstilt
standardtemperatur.
For å stille inn en annen temperatur, se
"Regulere temperaturen".
Hvis "dEMo" vises på displayet, se
«Feilsøking».
Slå av
1. Trykk på produktets ON/OFF i 5
sekunder.
Da slukkes displayet.
2. Trekk støpselet ut av stikkontakten.
A.
B.
C.
D.
E.
F.
G.
H.
I.
Timer-indikator
ON/OFF-indikator
IntensiveCooling-funksjon
VitaSafe-funksjon
FastFreeze-funksjon
Temperaturindikator
Alarmindikator
ChildLock-funksjon
DrinksChill-funksjon
matvarene avkjøles raskere. Samtidig
unngår du at matvarene som allerede
befinner seg i kjøleskapet, blir oppvarmet.
1. Trykk Functions inntil tilsvarende ikon
vises.
IntensiveCooling-indikatoren blinker.
2. Trykk OK-knappen for å bekrefte.
IntensiveCooling-indikatoren vises.
IntensiveCooling-funksjonen slår seg
automatisk av etter ca. 6 timer.
For å slå av funksjonen før den
deaktiveres automatisk, gjentar du
fremgangsmåten.
Funksjonen slås av ved å velge
en annen innstilt temperatur i
kjøleskapet.
Temperturregulering
VitaSafe-seksjoninnstilling
Still inn temperatur for produktet ved å
trykke på temperaturregulatorene.
Standardtemperatur:
• +5°C i kjøleskapet
Temperaturindikatorene viser den innstilte
temperaturen.
1. Trykk Functions til tilsvarende ikon
kommer til syne.
Displayet viser 3. Dette er
standardinnstillingen som sikrer mest
mulig effektiv ytelse.
2. Trykk temperaturknappene på
betjeningspanelet for å velge den
nødvendige innstillingen.
3. TrykkOK for å bekrefte innstillingen.
Indikatoren går tilbake til innstillingen for
kjøleskapstemperatur i løpet av sekunder.
Den innstilte temperaturen nås
innen 24 timer.
Etter strømbrudd forblir den
innstilte temperaturen lagret.
IntensiveCooling-funksjon
Hvis du skal legge inn en større mengde
varm mat, for eksempel etter at du har
handlet, foreslår vi at du aktiverer
IntensiveCooling-funksjonen, slik at
Inn‐
stil‐
ling
1–3
Påføring
Kjøtt og fisk
26 Progress
Inn‐
stil‐
ling
4-5
Påføring
Kjøtt, fisk, grønnsaker og frukt
lagret sammen
FastFreeze-funksjon
FastFreeze-funksjonen fremskynder
frysing av ferske matvarer og beskytter
samtidig allerede innlagte matvarer mot
uønsket temperaturøkning.
1. Trykk Functions-knappen til
tilsvarende ikon vises for å slå på
funksjonen.
FastFreeze-indikatoren blinker.
2. Trykk OK-knappen for å bekrefte.
FastFreeze-indikatoren vises.
Denne funksjonen stopper automatisk
etter 28 timer.
For å slå av funksjonen før den
deaktiveres automatisk, gjenta prosedyren
inntil indikatoren FastFreeze slås av.
Funksjonen slås av ved å velge
en annen innstilt temperatur.
ChildLock-funksjon
Aktiver ChildLock-funksjonen hvis du vil
låse knappene og hindre utilsiktet bruk.
1. Trykk Functions til tilsvarende ikon
kommer til syne.
ChildLock-indikatoren blinker.
2. Trykk på OK for å bekrefte.
ChildLock-indikatoren vises.
For å slå av ChildLock-funksjonen, gjenta
prosedyren til indikatoren ChildLock slås
av.
Denne funksjonen er nyttig for eksempel
når en oppskrift krever at du avkjøler
matprodukter i en viss tid.
Den er også nyttig hvis du trenger en
påminnelse for ikke å glemme flasker som
du har satt i fryseren så de skal bli fort
kalde.
1. Trykk Functions til tilsvarende ikon
kommer til syne.
DrinksChill-indikatoren blinker.
Tidsuret viser den innstilte verdien (30
minutter) i noen sekunder.
2. Trykk på reguleringsknappen for
tidsuret for å endre innstilt verdi fra 1 til
90 minutter.
3. Trykk på OK for å bekrefte.
DrinksChill-indikatoren vises.
Tidsuret begynner å blinke (min).
Når nedtellingen er ferdig, blinker
DrinksChill-indikatoren og det høres en
alarm. Trykk på OK for å skru av lyden og
avslutte funksjonen.
For å slå av funksjonen, gjenta
prosedyren til DrinksChill slukkes.
Du kan når som helst endre
tidspunktet under nedtellingen
og på slutten, ved å trykke på
minus eller pluss.
Alarm ved åpen dør
Hvis døren blir stående åpen i noen få
minutter, starter lydalarmen og
alarmindikatoren blinker.
Alarmen stopper etter at døren lukkes.
Under alarmen kan lydsignalet dempes
ved å trykke på en hvilken som helst
knapp.
DrinksChill-funksjon
DrinksChill-funksjonen skal brukes til å
stille inn en alarm på et ønsket tidspunkt.
DAGLIG BRUK
ADVARSEL! Se etter i
Sikkerhetskapitlene.
Rengjøre inne i ovnen
Før du tar produktet i bruk, må du vaske
innsiden samt alt utstyr i lunkent vann
Progress 27
tilsatt et nøytralt rengjøringsmiddel, for å
fjerne den typiske lukten som sitter i
flunkende nye produkter. Husk å tørke
nøye.
FORSIKTIG! Ikke bruk kraftige
vaskemidler eller skurepulver,
klor eller oljebasert
vaskemiddel, da dette vil skade
finishen.
VitaSafe-beholder
Lagringstemperaturen og den relative
luftfuktigheten (mellom 45 and 90%) gir
optimale forhold for lagring av forskjellige
typer mat.
For å lese mer om
temperaturinnstillingene i VitaSafebeholderen se avsnittet “Innstilling av
VitaSafe-beholderen”.
For å lagre pakker av mat i forskjellige
størrelser, kan hyllene i døren plasseres i
forskjellige høyder.
VitaSafe-beholderen er egnet for lagring
av mye fersk mat da den bevarer matens
høye næringsverdier og et høyt
fuktighetsnivå mye lenger sammenlignet
med det normale kjøleskapet.
1. Dra hyllen gradvis opp til den løsner.
2. Flytt etter behov.
VitaSafe-beholderen er også egnet til å
tine mat.
Slik plasserer du dørhyllene
Den opptinte maten oppbevares i opptil to
dager.
Fuktighetskontroll
Seksjonen har stoppskinner som
forhindrer at skuffene faller ut når de er
trukket helt ut. For å fjerne skuffen:
1. Trekk ut skuffen så langt det går.
2. Løft og trekk ut skuffen.
Flyttbare hyller
~0°c
Veggene inne i kjøleskapet er utstyrt med
en rekke spor, som gjør at hyllene kan
plasseres der de trengs.
VitaSafe
Skuffene markert med vanndråper:
og
kan brukes i henhold til ønskede
oppbevaringsforhold, med lavere eller
høyere luftfuktighet uavhengig av
hverandre.
Luftfuktigheten i hver enkelt skuff
reguleres separat, og styres ved hjelp av
glideventilen foran på skuffen.
Ikke flytt glasshyllen over
grønnsakskuffen, ettersom den
sikrer riktig luftsirkulasjon.
• «Tørr»: lav luftfuktighet – opptil 50 %
relativ luftfuktighet.
Luftfuktighetsnivået er nådd når begge
gliderne er satt i denne posisjonen
og ventilasjonsåpningene er vidåpne.
28 Progress
• «Fuktig»: høy relativ luftfuktighet –
opptil 90 %.
Luftfuktighetsnivået er nådd når begge
gliderne er satt i denne posisjonen
Matvaretype
og ventilasjonsåpningene er
lukket. Luftfuktigheten bevares og
lekker ikke ut.
Innstilling av luftfuktighet
Lagringstid
Løk
«tørr»
opptil 5 måneder
Smør
«tørr»
opptil 1 måned
Oksekjøtt, vilt, små stykker
kjøtt, fjærkre
«tørr»
opptil 7 dager
Tomatsaus
«tørr»
opptil 4 dager
Fisk, skalldyr, kokte/stekte
kjøttprodukter
«tørr»
opptil 3 dager
Kokt/stekt sjømat
«tørr»
opptil 2 dager
Salat, grønnsaker
Gulrøtter, urter, rosenkål,
selleri
«fuktig»
opptil 1 måned
Artisjokker, blomkål, sikori,
isbergsalat, endiver, vårsa‐
lat, bladsalat, purreløk, ro‐
sensalat
«fuktig»
opptil 21 dager
Brokkoli, kinakål, grønnkål,
kål, reddiker, savoykål
«fuktig»
opptil 14 dager
Erter, kålrot
«fuktig»
opptil 10 dager
Vårløk, reddiker, asparges,
spinat
«fuktig»
opptil 7 dager
Frukt
Pærer, dadler (ferske), jord‐
bær, fersken
«fuktig»
opptil 1 måned
Plommer
rabarbra, stikkelsbær
«fuktig»
opptil 21 dager
Epler (ikke kuldefølsomme),
kvedeepler
«fuktig»
opptil 20 dager
Aprikos, kirsebær
«fuktig»
opptil 14 dager
Damaskusplommer, druer
«fuktig»
opptil 10 dager
Bjørnebær, rips
«fuktig»
opptil 8 dager
Progress 29
Matvaretype
Innstilling av luftfuktighet
Lagringstid
Fikener (ferske)
«fuktig»
opptil 7 dager
Blåbær, bringebær
«fuktig»
opptil 5 dager
Kremkaker og andre typer
bakverk kan oppbevares i
VitaSafe-seksjonen i 2-3 dager.
Må ikke legges i VitaSafeseksjonen:
• Kuldefølsom frukt som skal oppbevares
ved kjeller- eller romtemperatur, som
ananas, bananer, grapefrukt, meloner,
mango, papaya, appelsin, sitron, kiwi.
• Matvaretyper som ikke er nevnt ovenfor
skal oppbevares i kjøleskapet (for
eksempel alle typer ost, oppskåret
pålegg, osv.).
Luftfuktigheten i skuffene
avhenger av væskeinnholdet i
matvarene, grønnsakene og
frukten som oppbevares, samt
hvor ofte døren åpnes.
VitaSafe-seksjonen egner seg også for
langsom opptining av matvarer. Hvis du
bruker skuffen på den måten, kan den
opptinte maten oppbevares i VitaSafeseksjonen i opptil to dager.
• Kontroller hvor ferske matvarene er.
Hold øye med holdbarhetsdatoen.
Kvalitet og ferskhet påvirker
lagringstiden.
• Hele lagringssyklustiden avhenger av
hvordan varen ble oppbevart før den
siste lagringen i kjøleskapet.
• Alle typer matvarer, frukt, grønnsaker
eller dyremat skal alltid pakkes inn før
de lagres.
• Mat som er rik på proteiner forringes
raskere. Det betyr at sjømat vil bli dårlig
før fisk, og fisk vil bli dårlig før kjøtt. Når
mat oppbevares i en VitaSafe-seksjon,
kan oppbevaringstiden økes med opptil
tre ganger uten at matvarene forringes.
• All mat som oppbevares i en VitaSafeseksjon skal tas ut av skuffene ca. 15–
30 minutter før bruk, spesielt frukt og
grønnsaker som skal spises uten
videre tilberedning. Konsistensen og
smaken på frukt og grønnsaker blir
bedre når de får tilbake romtemperatur.
Temperaturindikator
For riktig oppbevaring av mat er
kjøleskapet utstyrt med
temperaturindikator. Symbolet på
sideveggen av produktet viser det
kaldeste området i kjøleskapet.
Hvis OK vises (A), legg inn fersk mat i
området markert med symbol, hvis ikke
(B), må du justere temperaturkontrolleren
en kaldere innstilling og vente i 12 timer
før du kontrollerer temperaturindikatoren
på nytt.
A
OK
B
OK
Etter at det er satt fersk mat inn
i produktet eller døren har blitt
åpnet gjentatte ganger eller
over en lengre periode, er det
normalt at indikatoren ikke å
vise OK. Vent minst 12 timer
før du justerer
temperaturkontrollen igjen.
Vifte
Vinkjøleren er utstyrt med en enhet som
gir mulighet for rask nedkjøling av mat og
jevnere temperatur.
Denne enheten aktiveres automatisk ved
behov, f.eks. for en raskt
30 Progress
temperaturgjenvinning etter at døren er
åpnet eller når omgivelsestemperaturen er
høy.
funksjonen aktiveres minst 24 timer før
varene som skal fryses legges i
fryserommet.
For å fryse fersk mat, plasser den i den
øvre skuffen.
Maksimal mengde mat som kan fryses på
24 timer er spesifisert på typeskiltet, en
etikett som sitter inne i apparatet.
Innfrysingsprosessen varer i 24 timer: i
løpet av denne perioden må du ikke legge
inn flere matvarer som skal fryses.
Enheten Vifte stopper når
døren er åpen og starter på
nytt straks døren er lukket.
Frysing og oppbevaring av
frossen mat
Fryserdelen passer for frysing av fersk
mat, og lagring av frossen og dypfrossen
mat over lengre tid.
Når apparatet slås på for første gang eller
etter en periode der den ikke var i bruk,
må du la den stå på i minst 2 timer med
FastFreeze-funksjonen slått på. Når du vil
fryse ferske matvarer, må FastFreeze-
Dersom det oppstår tining, f.eks. på grunn
av strømbrudd, og hvis strømmen blir
borte lenger enn den verdien som er
oppført i tabellen over tekniske
egenskaper under "stigetid", må den tinte
maten brukes opp så raskt som mulig eller
tilberedes øyeblikkelig og så fryses inn
igjen (etter avkjøling).
Tining
Dypfrosne eller frosne matvarer kan tines i
kjøleseksjonen eller ved romtemperatur
før de skal brukes i forhold til hvor mye tid
du har til rådighet.
Små stykker kan også tilberedes mens de
ennå er frosne, direkte fra fryseren: I så
fall tar tilberedningen lengre tid.
RÅD OG TIPS
Normale driftslyder
Tips for strømsparing
Følgende lyder er normale under bruk:
• Døren må ikke åpnes for ofte og må
ikke stå åpen lengre enn absolutt
nødvendig.
• Du kan høre en lav gurglelyd eller
boblelyd når kuldemediet pumpes.
• En virrende og pulserende lyd fra
kompressoren når kuldemediet
pumpes.
• En plutselig knakende lyd fra innsiden
av produktet som lages av termisk
dilatasjon (et naturlig og ufarlig fysisk
fenomen).
• En lav klikkelyd fra
temperaturregulatoren når
kompressoren slås av eller på.
Tips til kjøling av ferske
matvarer
• Ikke oppbevar varme matvarer eller
dampende væsker i kjøleskapet.
• Dekk til eller pakk inn maten, særlig
hvis den har sterk lukt.
• Plasser maten slik at luften kan
sirkulere fritt rundt den.
Progress 31
Tips til kjøling
Nyttige tips:
• Kjøtt (alle typer): pakkes i en egnet
forpakning og plasseres på glasshyllen
over grønnsakskuffen. Oppbevar kjøtt i
maks 1-2 dager.
• Ferdig tilberedte retter, kalde retter:
tildekkes godt og plasseres på hvilken
som helst hylle.
• Frukt og grønnsaker: vask godt og
plasser i den spesialboks. Bananer,
poteter, løk og hvitløk må kun
oppbevares i kjøleskap dersom de ikke
er innpakket.
• Smør og ost: plasseres i lufttette
bokser eller pakkes i aluminiumsfolie/
plastfolie for å holde luft borte så godt
som mulig.
• Flasker: lukk med en kork og sett i
flaskehyllen i døren, eller (hvis det
følger med) på flaskehyllen.
Tips til frysing
• Kun ferske matprodukter av høy
kvalitet og som er godt renset bør
innfryses.
• For mer effektiv frysing og tining, kan
du dele mat i små porsjoner.
• Pakk maten i aluminiumsfolie eller
plastfolie. Sørg for at pakkene er
lufttette.
• For å unngå temperaturøkning for
allerede fryst mat må du ikke plassere
fersk ufryst mat direkte ved siden av
den.
• Magre matvarer har lenger holdbarhet
enn fete. Salt reduserer matvarenes
oppbevaringstid.
• Ikke spis isterninger, vannis eller
iskrem like etter at du har tatt dem ut av
fryseren. Risiko for frostbitt.
• Det er lurt å merke hver enkelt pakke
med innfrysingsdatoen, slik at du
lettere kan følge med på
oppbevaringstiden.
Tips til oppbevaring av frosne
matvarer
• Påse at frosne matprodukter har vært
oppbevart på riktig måte i butikken.
• Sørg for at frosne matvarer fraktes fra
butikken til fryseren din hjemme på
kortest mulig tid.
• Når maten er tint bederves den raskt
og kan ikke fryses inn igjen.
• Ikke overskrid oppbevaringstidene som
matvareprodusenten har merket
emballasjen med.
STELL OG RENGJØRING
ADVARSEL! Se etter i
Sikkerhetskapitlene.
Generelle advarsler
FORSIKTIG! Trekk støpselet ut
av stikkontakten før du foretar
enhver rengjøring av skapet.
Dette produktet inneholder
hydrokarboner i kjølekretsen.
Vedlikehold må derfor bare
utføres av autoriserte
serviceteknikere.
Tilbehøret og delene til
prduktet er ikke egnet for vask i
oppvaskmaskin.
Regelmessig rengjøring
FORSIKTIG! Ikke trekk i, flytt
eller påfør skade på noen rør
og/eller kabler inne i produktet.
FORSIKTIG! Ikke ødelegg
kjølesystemet.
Utstyret skal rengjøres regelmessig:
32 Progress
1. Rengjør innsiden og tilbehøret med
lunkent vann tilsatt litt nøytral såpe.
2. Kontroller dørpakningene regelmessig
og vask dem for å sikre at de er rene
og fri for matrester.
3. Skyll og tørk grundig.
4. Hvis du kan komme til, rengjøres
kondensatoren og kompressoren bak
på produktet med en børste.
Dette gjør at produktets ytelse blir
bedre, og du sparer energi.
Avriming av kjøleskapet
Avriming av kjøleskapsrommet skjer
automatisk. Kondensvannet flyter inn i en
beholder på kompressoren og fordamper.
Denne beholderen kan ikke fjernes.
Avriming av fryseren
FORSIKTIG! Ikke bruk skarpe
metallredskaper til å skrape rim
av fordamperen, da de kan
skade den.
Bruk ikke redskaper eller utstyr
som ikke er anbefalt av
produsenten for å gjøre
avrimingsprosessen raskere.
Ca. 12 timer før avriming stiller
du inn en lavere temperatur for
å bygge opp tilstrekkelig
kjølereserve i tilfelle
driftsbrudd.
Det vil alltid dannes en viss mengde rim
på frysehyllene og rundt det øverste
rommet.
Avrim fryseren når laget av rim har blitt ca.
3-5 mm tykt.
1. Skru av produktet og trekk støpselet ut
av stikkontakten.
2. Ta ut alle matvarene, pakk dem godt
inn i flere lag avispapir og legg dem på
et kaldt sted.
FEILSØKING
ADVARSEL! Se etter i
Sikkerhetskapitlene.
FORSIKTIG! En
temperaturstigning i
pakkene med frossen mat
under tining kan redusere
matens holdbarhetstid.
Ikke berør frosne matvarer
med våte hender. Det kan
gi frostskader.
3. La døren stå åpen. Beskytt gulvet mot
avrimningsvannet f.eks. med en klut
eller et flatt kar.
4. Sett en bolle med varmt vann inn i
fryseren for å få avrimingsprosessen til
å gå raskere. Fjern også stykker av is
som smelter løs før avrimingen er
ferdig.
5. Tørk innsiden av skapet grundig når
avrimingen er ferdig. .
6. Slå på apparatet og lukk døren.
7. Still termostatbryteren på maksimal
kjøling, og la produktet gå i to eller tre
timer med denne innstillingen.
Vent til denne tiden er forbi før du legger
maten tilbake i fryseren.
Perioder uten bruk
Når produktet ikke brukes i lange perioder,
ta følgende forholdsregler:
1.
2.
3.
4.
5.
Koble produktet fra strømforsyningen.
Fjern alle matvarer.
Avrim produktet (om nødvendig).
Rengjør produktet og alt tilbehør.
La døren(e) stå åpne for å hindre
ubehaglig lukt.
FORSIKTIG! Hvis du ønsker å
la produktet stå på, spør noen
om å ta en titt i blant for å for å
hindre at maten blir ødelagt i
tilfelle strømbrudd.
Progress 33
Hva må gjøres, hvis ...
Problem
Mulig årsak
Løsning
Produktet fungerer ikke.
Produktet er slått av.
Slå på produktet.
Støpselet sitter ikke or‐
dentlig i stikkontakten.
Sett støpselet ordentlig inn i
stikkontakten.
Stikkontakten er ikke
spenningsførende.
Koble et annet elektrisk pro‐
dukt til stikkontakten. Kontakt
en kvalifisert elektriker.
Døren er åpen.
Lukk døren. Se «Alarmen ved
åpen dør»
Et
eller
eller
-sym‐
bol vises i stedet for tall på
temperaturdisplayet.
Temperatursensor-pro‐
blem.
Kontakt nærmeste autoriserte
servicesenter (kjølesystemet
fortsetter å holde matvarene
kalde, men det vil ikke være
mulig å justere temperaturen).
Lampen lyser ikke.
Lampen er i standby-mo‐
dus.
Lukk døren og åpne den igjen.
Pæren er defekt.
Kontakt nærmeste autoriserte
servicesenter.
Temperaturen er innstilt
feil.
Se «Bruk».
Mye mat ble lagt i fryseren
på en gang.
Vent noen timer og kontroller
temperaturen igjen.
Romtemperaturen er for
høy.
Se klimaklassediagrammet på
merkeplaten.
Matproduktene som ble
lagt ned i produktet var for
varm.
La matprodukter avkjøle seg til
romtemperatur før du legger
den i fryseren.
Døren er ikke ordentlig
lukket.
Se «Lukke døren».
Funksjonen "FastFreeze"
eller "IntensiveCooling" er
slått på.
Se «FastFreeze-funksjonen»
eller «IntensiveCooling-funk‐
sjonen».
Døren er ikke riktig lukket
eller pakningen er defor‐
mert/skitten.
Se «Lukke døren».
Produktet er fullt og er satt
til laveste temperatur.
Still inn på en høyere tempe‐
ratur. Se «Bruk».
Kompressoren arbeider uav‐
brutt.
Det er for mye rim og is.
34 Progress
Problem
Mulig årsak
Løsning
Temperaturen i produktet
er for lav og omgivelse‐
stemperaturen er for høy.
Still inn på en høyere tempe‐
ratur. Se «Bruk»
Temperaturen er innstilt
feil.
Se «Bruk».
Kompressoren starter ikke
med en gang etter at du har
trykket på "FastFreeze" eller
"IntensiveCooling", eller et‐
ter at temperaturen er en‐
dret.
Dette er normalt, det har
ikke oppstått en feil.
Kompressoren starter etter en
viss tid.
Det renner vann inne i kjøle‐
skapet.
Matprodukter forhindrer at
vannet får samle seg i
vannoppsamlingsbeholde‐
ren.
Pass på at ingen matvarer be‐
rører bakveggen.
Temperaturen kan ikke stil‐
les inn.
Funksjonen "FastFreeze"
eller "IntensiveCooling" er
slått på.
Slå av "FastFreeze-funksjo‐
nen" eller"IntensiveCoolingfunksjonen" manuelt, eller vent
til funksjonen tilbakestilles au‐
tomatisk for å velge tempera‐
turen. Se «FastFreeze-funk‐
sjonen» eller «IntensiveCoo‐
ling-funksjonen».
dEMo vises på displayet.
Produktet er i demonstra‐
sjonsmodus.
Holde OK nede i ca. 10 sek. til
det høres en lang lyd og di‐
splayet slukkes en kort stund.
Temperaturen i produktet er
for høy/lav.
Temperaturregulatoren er
ikke riktig innstilt.
Still inn en lavere/høyere tem‐
peratur.
Døren er ikke ordentlig
lukket.
Se «Lukke døren».
Matvarene har for høy
temperatur.
La matvarene avkjøle seg til
romtemperatur før du legger til
oppbevaring.
Mange matvarer er lagt
inn i produktet samtidig.
Oppbevar færre matvarer inn i
produktet på samme tid.
Tykkelsen til frosten er
større enn 4–5 mm.
Avrim produktet.
Døren har vært åpnet for
ofte.
Åpne døren bare hvis det er
nødvendig.
Funksjonen "FastFreeze"
eller "IntensiveCooling" er
slått på.
Se «FastFreeze-funksjonen»
eller «IntensiveCooling-funk‐
sjonen».
Progress 35
Dersom rådet ikke gir
resultater, kontakt nærmeste
autoriserte servicesenter.
Skifte lyspære
Produktet er utstyrt med et ekstra
holdbart, innvendig LED-lys.
Lukke døren
1. Rengjøre dørpakninger.
2. Juster døren, om nødvendig. Se etter i
monteringsanvisningen.
3. Bytt defekte dørpakninger, om
nødvendig. Kontakt det autoriserte
service-senteret.
Lyset kan bare skiftes av en
servicetekniker. Kontakt ditt nærmeste
autoriserte servicesenter.
TEKNISKE DATA
Produktinformasjonsark
Varemerke
Progress
Modell
PKV1446 923795015
Kategori
3. Kjøleskap-chiller og kjøleskap
med et 0-stjerners rom
Energieffektivitetsklasse
A++
Strømforbruk i kWh per år, basert på standard testre‐
sultater i 24 timer. Det faktiske strømforbruket vil av‐
henge av hvordan apparatet brukes og hvor det er
plassert
197
Lagringsvolum i liter, kjøleskap
115
Lagringsvolum i liter, Star
14
Lagringsvolum i liter, skuff
-
Lagringsvolum i liter, vin
-
Lagringsvolum i liter, total
188
Lagringsvolum i liter, fryser
-
Lagringsvolum i liter, chiller
59
Lagringsvolum i liter, andre deler
-
Stjerneklassifisering av fryserommet med høyeste la‐
gringsvolum (l)
****
Design temperatur av andre rom > 14 °C (°C), hvis
noen
-
Frostfritt (J/N), kjøleskap
Ja
Frostfritt (J/N), fryser
Nei
Strømbruddsikker i t
12
36 Progress
Frysekapasitet i kg/24t
2
Klimaklasse
SN-N-ST-T
Laveste omgivelsestemperatur der dette apparatet
skal brukes, i °C
10
Høyeste omgivelsestemperatur der dette apparatet
skal brukes, i °C
43
Akustisk støyutslipp dB(A) re1 pW
37
Innebygget apparat J/N
Ja
Dette apparatet er beregnet på å brukes utelukkende
til lagring av vin J/N
Nei
Ytterligere tekniske data
Nisjemål
Justerbar
1400 mm
Bredde
560 mm
Dybde
550 mm
Spenning
230 - 240 V
Frekvens
50 Hz
Tekniske data finner du på typeskiltet til
høyre utvendig på apparatet, på den
utvendige eller innvendige siden av
apparatet og på energietiketten.
BESKYTTELSE AV MILJØET
Resirkuler materialer som er merket med
med husholdningsavfallet. Produktet kan
leveres der hvor tilsvarende produkt
selges eller på miljøstasjonen i
kommunen. Kontakt kommunen for
nærmere opplysninger.
symbolet . Legg emballasjen i riktige
beholdere for å resirkulere det. Bidrar til å
beskytte miljøet, menneskers helse og for
å resirkulere avfall av elektriske og
elektroniske produkter. Ikke kast produkter
som er merket med symbolet sammen
*
Progress 37
38 Progress
Progress 39
www.progress-hausgeraete.de
222377157-A-312019
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement