ZANUSSI ZBA15021SA User Manual

ZANUSSI ZBA15021SA User Manual
User Manual
GETTING
STARTED?
EASY.
ZBA15021SA
NL Gebruiksaanwijzing
Koelkast
EN User Manual
Refrigerator
FR Notice d'utilisation
Réfrigérateur
DE Benutzerinformation
Kühlschrank
2
12
22
33
GA NAAR ONZE WEBSITE VOOR:
Advies over gebruik, brochures, het oplossen van problemen, onderhouds- en reparatie-informatie:
www.zanussi.com/support
VEILIGHEIDSINFORMATIE
Lees zorgvuldig de meegeleverde instructies voor installatie en
gebruik van het apparaat. De fabrikant is niet verantwoordelijk
voor verwondingen of schade die voortvloeit uit de onjuiste
installatie of het onjuiste gebruik. Bewaar de instructies altijd op
een veilige, toegankelijke plek voor toekomstig gebruik.
VEILIGHEID VAN KINDEREN EN KWETSBARE
MENSEN
•
•
•
•
•
•
•
Dit apparaat kan worden gebruikt door kinderen van 8 jaar en
ouder en door mensen met beperkte lichamelijke, zintuiglijke of
verstandelijke vermogens of een gebrek aan ervaring en kennis,
indien zij onder toezicht staan of instructies hebben gekregen
over het veilig gebruiken van het apparaat en indien zij de
eventuele gevaren begrijpen.
Kinderen in de leeftijd van 3 tot 8 jaar mogen het apparaat
laden en lossen op voorwaarde dat ze goed zijn geïnstrueerd.
Dit apparaat mag worden gebruikt door personen met zware en
complexe beperkingen, indien ze duidelijk zijn geïnstrueerd.
Kinderen jonger dan 3 jaar dienen, mits zij voortdurend onder
toezicht staan, bij het apparaat uit de buurt te worden
gehouden.
Laat kinderen niet met het apparaat spelen.
Kinderen mogen zonder toezicht geen reinigings- en
onderhoudswerkzaamheden aan het apparaat uitvoeren.
Houd alle verpakkingen uit de buurt van kinderen en verwijder
ze op gepaste wijze.
ALGEMENE VEILIGHEID
•
2
Dit apparaat is bedoeld voor gebruik in huishoudelijke en
soortgelijke toepassingen, zoals:
boerderijen, personeelskeukens in winkels, kantoren of
andere werkomgevingen;
– Door gasten in hotels, motels, bed&breakfasts en andere
woonomgevingen.
Neem de volgende instructies in acht om besmetting van
voedsel te voorkomen:
– open de deur niet gedurende lange perioden;
– reinig regelmatig oppervlakken die in contact kunnen komen
met voedsel en toegankelijke afwateringssystemen;
– bewaar rauw vlees en vis in geschikte recipiënten in de
koelkast, zodat het niet in contact komt met of druppelt op
andere levensmiddelen.
WAARSCHUWING: Houd de ventilatieopeningen altijd vrij van
obstructies; dit geldt zowel voor losstaande als ingebouwde
modellen.
WAARSCHUWING: Gebruik geen mechanische of andere
middelen om het ontdooiproces te versnellen, behalve die
middelen die door de fabrikant zijn aanbevolen.
WAARSCHUWING: Let op dat u het koelcircuit niet
beschadigt.
WAARSCHUWING: Gebruik geen elektrische apparaten in de
koelkast, tenzij deze door de fabrikant worden aanbevolen.
Gebruik geen waterstralen en stoom om het apparaat te
reinigen.
Maak het apparaat schoon met een vochtige zachte doek.
Gebruik alleen neutrale schoonmaakmiddelen. Gebruik geen
schuurmiddelen, schuursponsjes, oplosmiddelen of metalen
voorwerpen.
Als het apparaat lange tijd leeg is, schakel het dan uit, ontdooi,
reinig en droog het en laat de deur open om te voorkomen dat
er schimmel in het apparaat ontstaat.
Bewaar geen explosieve stoffen zoals spuitbussen met een
ontvlambaar drijfgas in dit apparaat.
Als de voedingskabel beschadigd is, moet de fabrikant, een
erkende serviceverlener of een gekwalificeerd persoon deze
vervangen teneinde gevaarlijke situaties te voorkomen.
–
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
3
VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN
INSTALLATIE
WAARSCHUWING! Alleen een
erkende installatietechnicus mag het
apparaat installeren.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Verwijder alle verpakkingsmaterialen.
Installeer en gebruik geen beschadigd apparaat.
Gebruik het apparaat niet voordat u het in de
ingebouwde structuur installeert omwille van
veiligheidsredenen.
Volg de installatie-instructies op die zijn
meegeleverd met het apparaat.
Pas altijd op bij verplaatsing van het apparaat,
want het is zwaar. Gebruik altijd
veiligheidshandschoenen en gesloten schoeisel.
Zorg ervoor dat rond het apparaat lucht kan
circuleren.
Bij de eerste installatie of na het omdraaien van
de deur moet u minstens 4 uur wachten voordat
u het apparaat op de stroom aansluit. Hierdoor
kan de olie terug in de compressor stromen.
Trek de stekker uit het stopcontact voordat u
handelingen aan het apparaat uitvoert (bijv. het
omdraaien van de deur).
Installeer het apparaat niet in de nabijheid van
radiatoren, fornuizen, ovens of kookplaten.
Stel het apparaat niet bloot aan regen.
Installeer het apparaat niet op een plaats met
direct zonlicht.
Installeer dit apparaat niet in ruimtes die te
vochtig of te koud zijn.
Til de voorkant van het apparaat op als u hem
wilt verplaatsen, om krassen op de vloer te
voorkomen.
AANSLUITING OP HET ELEKTRICITEITSNET
WAARSCHUWING! Gevaar voor
brand en elektrische schokken.
WAARSCHUWING! Zorg er bij het
plaatsen van het apparaat voor dat het
stroomsnoer niet klem zit of wordt
beschadigd.
•
•
•
•
•
GEBRUIK
WAARSCHUWING! Gevaar op letsel,
brandwonden of elektrische schokken.
Het apparaat bevat ontvlambaar gas,
isobutaan (R600a), een aardgas met een hoge
ecologische compatibiliteit. Zorg ervoor dat u het
koelcircuit dat isobutaan bevat, niet beschadigt.
• De specificatie van dit apparaat niet wijzigen.
• Plaats geen elektrische apparaten (bijv.
ijsmachines) in het apparaat tenzij uitdrukkelijk
geschikt verklaard door de fabrikant.
• Als er schade aan het koelcircuit optreedt, zorg
er dan voor dat er zich geen vlammen en andere
ontstekingsbronnen in de kamer bevinden.
Lucht de ruimte indien dit gebeurt.
• Zet geen hete items op de kunststofonderdelen
van het apparaat.
• Bewaar geen ontvlambare gassen en
vloeistoffen in het apparaat.
• Plaats geen ontvlambare producten of items die
vochtig zijn door ontvlambare producten in, bij
of op het apparaat.
• Raak de compressor of condensator niet aan.
Ze zijn heet.
BINNENVERLICHTING
WAARSCHUWING! Gevaar voor
elektrische schokken.
WAARSCHUWING! Gebruik geen
meerwegstekkers en verlengsnoeren.
•
•
4
Dit apparaat moet worden aangesloten op een
geaard stopcontact.
Zorg ervoor dat de parameters op het
vermogensplaatje overeenkomen met
elektrische vermogen van de netstroom.
Gebruik altijd een juist geïnstalleerd
schokbestendig stopcontact.
Zorg dat u de elektrische onderdelen
(hoofdstekker, kabel, compressor) niet
beschadigt. Neem contact met de erkende
servicedienst of een elektricien om de
elektrische onderdelen te wijzigen.
De stroomkabel moet lager blijven dan het
niveau van de stopcontact.
Steek de stekker pas in het stopcontact als de
installatie is voltooid. Zorg ervoor dat het
netsnoer na installatie bereikbaar is.
Trek niet aan het netsnoer om het apparaat los
te koppelen. Trek altijd aan de stekker.
•
De soort lamp die in dit apparaat gebruikt wordt,
is uitsluitend geschikt voor huishoudelijke
apparaten. Gebruik het niet voor de verlichting
in huis.
ONDERHOUD EN REINIGING
WAARSCHUWING! Gevaar voor
letsel of schade aan het apparaat.
•
Schakel het apparaat uit en trek de stekker uit
het stopcontact voordat u
onderhoudshandelingen verricht.
Het koelcircuit van dit apparaat bevat
koolwaterstoffen. Enkel bevoegde personen
mogen de eenheid onderhouden en herladen.
Controleer regelmatig de afvoer van het
apparaat en reinig het indien nodig. Indien de
afvoer verstopt is, zal er water op de bodem van
het apparaat liggen.
•
SERVICE
• Neem contact op met de erkende servicedienst
voor reparatie van het apparaat. Gebruik
uitsluitend originele reserveonderdelen.
• Houd er rekening mee dat zelfreparatie of nietprofessionele reparatie gevolgen kan hebben
voor de veiligheid en de garantie kan doen
vervallen.
• De volgende reserveonderdelen zijn
beschikbaar gedurende 7 jaar nadat het model
is stopgezet: thermostaten,
temperatuursensoren, printplaten, lichtbronnen,
deurklinken, deurscharnieren, trays en manden.
•
•
•
Houd er rekening mee dat sommige van deze
reserveonderdelen alleen beschikbaar zijn voor
professionele reparateurs en dat niet alle
reserveonderdelen relevant zijn voor alle
modellen.
Deurpakkingen zijn beschikbaar tot 10 jaar
nadat het model is stopgezet.
VERWIJDERING
WAARSCHUWING! Gevaar voor
letsel of verstikking.
•
•
•
•
•
Haal de stekker uit het stopcontact.
Snij het netsnoer van het apparaat af en gooi dit
weg.
Verwijder de deur om te voorkomen dat
kinderen en huisdieren opgesloten raken in het
apparaat.
Het koelcircuit en de isolatiematerialen van dit
apparaat zijn ozonvriendelijk.
Het isolatieschuim bevat ontvlambare gassen.
Neem contact met uw plaatselijke overheid voor
informatie m.b.t. correcte afvalverwerking van
het apparaat.
Veroorzaak geen schade aan het deel van de
koeleenheid dat zich naast de warmtewisselaar
bevindt.
INSTALLATIE
WAARSCHUWING! Raadpleeg de
hoofdstukken Veiligheid.
WAARSCHUWING! Raadpleeg het
installatie-instructiedocument om uw
apparaat te installeren.
WAARSCHUWING! Zet het apparaat
vast in overeenstemming met de
installatie-instructies om een risico op
instabiliteit van het apparaat te
voorkomen.
LOCATIE
Installeer, om de beste prestatie te garanderen, het
apparaat van hittebronnen vandaan, zoals
radiatoren, boilers, direct zonlicht enz. Zorg er voor
dat lucht vrij aan de achterkant van het apparaat
kan circuleren.
PLAATSING
Installeer het apparaat op een droge, goed
geventileerde plaats binnen waar de
omgevingstemperatuur overeenkomt met de
klimaatklasse die vermeld is op het typeplaatje van
het apparaat.
Klimaatklasse
Omgevingstemperatuur
SN
+10°C tot + 32°C
N
+16°C tot + 32°C
ST
+16°C tot + 38°C
T
+16°C tot + 43°C
5
Bij bepaalde modeltypes kunnen er
functionele problemen ontstaan als
deze temperaturen niet worden
gerespecteerd. De juiste werking van
het apparaat kan enkel gegarandeerd
worden als het opgegeven
temperatuurbereik wordt
gerespecteerd. Als u twijfels hebt over
waar het apparaat te installeren,
raadpleeg dan de verkoper, de
klantenservice of de dichstsbijzijnde
erkende servicedienst.
ELEKTRISCHE AANSLUITING
• Zorg er vóór het aansluiten voor dat het voltage
en de frequentie op het typeplaatje
overeenkomen met de stroomtoevoer in uw huis.
• Dit apparaat moet worden aangesloten op een
geaard stopcontact. De netsnoerstekker is
voorzien van een contact voor dit doel. Als het
stopcontact niet geaard is, sluit het apparaat
dan aan op een afzonderlijk aardepunt, in
overeenstemming met de geldende regels.
Raadpleeg hiervoor een gekwalificeerd
elektricien.
• De fabrikant kan niet aansprakelijk gesteld
worden als bovenstaande
veiligheidsvoorschriften niet opgevolgd worden.
•
Dit apparaat voldoet aan de EEG -richtlijnen.
VENTILATIEVEREISTEN
De luchtcirculatie achter het apparaat moet
voldoende zijn.
5 cm
min.
200 cm2
min.
200 cm2
LET OP! Raadpleeg de montageinstructies voor de installatie.
BEDIENING
INSCHAKELEN
1. Steek dan de stekker in het stopcontact.
2. Draai de temperatuurknop naar rechts op een
gemiddelde stand.
UITSCHAKELEN
Draai de temperatuurknop op de stand "O" om het
apparaat uit te schakelen.
TEMPERATUURREGELING
De temperatuur wordt automatisch geregeld. U
kunt echter zelf een temperatuur in het apparaat
instellen.
Houd bij de instellingskeuze rekening met het feit
dat de temperatuur in het apparaat afhankelijk is
van:
• de kamertemperatuur,
• de frequentie waarmee de deur wordt geopend,
• de hoeveelheid etenswaren die wordt bewaard,
• de plek van het apparaat.
Een gemiddelde instelling is over het algemeen het
meest geschikt.
Voor de bediening van het apparaat:
1. Draai de temperatuurregelaar rechtsom om een
lagere temperatuur in het apparaat te
verkrijgen.
2. Draai de temperatuurregelaar linksom om een
hogere temperatuur in het apparaat te
verkrijgen.
DAGELIJKS GEBRUIK
WAARSCHUWING! Raadpleeg de
hoofdstukken Veiligheid.
6
HET PLAATSEN VAN DE DEURPLATEAUS
Om het bewaren van voedselverpakkingen van
verschillende afmetingen mogelijk te maken, kunnen
de schappen op verschillende hoogtes worden
geplaatst.
1. Trek het schap enigszins omhoog totdat het
loskomt.
2. Opnieuw plaatsen zoals gewenst.
VERPLAATSBARE LEGREKKEN
De wanden van de koelkast zijn voorzien van een
aantal glijschoenen zodat de schappen op de
gewenste plaats gezet kunnen worden.
Verwijder de glasplaat boven de
groentelade niet om een goede
luchtcirculatie te garanderen.
AANWIJZINGEN EN TIPS
NORMALE BEDRIJFSGELUIDEN:
De volgende geluiden zijn normaal tijdens de
werking:
• Een zacht gorgelend en borrelend geluid als het
koelmiddel door leidingen wordt gepompt.
• Een zoemend en kloppend geluid van de
compressor als het koelmiddel wordt
rondgepompt.
• Een plotseling krakend geluid uit de binnenkant
van het apparaat veroorzaakt door thermische
uitzetting (een natuurlijk en ongevaarlijk
natuurkundig fenomeen).
• Een zacht klikkend geluid van de thermostaat als
de compressor aan of uit gaat.
TIPS VOOR ENERGIEBESPARING
• Middelhoge temperatuurinstelling bewaart vers
voedsel en bespaart energie.
• Compartiment voor vers voedsel (koelkast): Het
meest efficiënte gebruik van energie is
verzekerd in de configuratie met de lades in het
onderste deel van het apparaat en met de
rekken gelijkmatig verdeeld. De positie van de
deurbakken heeft geen invloed op het
energieverbruik.
• Als de omgevingstemperatuur hoog is, de
temperatuurregeling op een lage temperatuur
staat en het apparaat volledig gevuld is, kan de
compressor continu aan staan waardoor er ijs
op de verdamper ontstaat. Stel in dit geval de
temperatuurregeling in op een hogere
•
temperatuur om automatisch ontdooien mogelijk
te maken en zo energie te besparen.
De deur niet vaker openen of open laten staan
dan strikt noodzakelijk.
TIPS VOOR HET KOELEN VAN VERS
VOEDSEL
• Zet geen warm voedsel of verdampende
vloeistoffen in de koelkast.
• Dek het voedsel af of verpak het, in het
bijzonder als het een sterke geur heeft.
• Plaats het voedsel zodanig dat de lucht er
vrijelijk omheen kan circuleren.
TIPS VOOR HET KOELEN
Nuttige tips:
• Vlees (alle soorten): in plastic zakken verpakken
en op het glazen schap leggen, boven de
groentelade. Bewaar vlees maximaal 1-2 dagen.
• Gekookte etenswaren, koude gerechten:
bedekken en op een schap leggen.
• Fruit en groeten: goed wassen en in een
speciale lade leggen. Bananen, aardappelen,
uien en knoflook moeten als deze niet verpakt
zijn niet in de koelkast worden bewaard.
• Boter en kaas: in speciale luchtdichte bakjes
leggen of in aluminiumfolie of plastic zakjes
wikkelen om zoveel mogelijk lucht uit te sluiten.
• Flessen: afsluiten met een dop en in de deur
plaatsen of (indien beschikbaar) in het
flessenrek.
7
ONDERHOUD EN REINIGING
WAARSCHUWING! Raadpleeg de
hoofdstukken Veiligheid.
ALGEMENE WAARSCHUWINGEN
LET OP! Voordat u welke
onderhoudshandeling dan ook verricht,
de stekker uit het stopcontact trekken.
Dit apparaat bevat koolwaterstoffen in
de koeleenheid. Onderhoud en
hervullen mag alleen uitgevoerd
worden door bevoegde technici.
De toebehoren en onderdelen van het
apparaat zijn niet geschikt om in een
afwasmachine gewassen te worden.
DE BINNENKANT SCHOONMAKEN
Voordat u het apparaat voor de eerste keer
gebruikt, wast u de binnenkant en de interne
accessoires met lauwwarm water en een beetje
neutrale zeep om de typische geur van een nieuw
product weg te nemen. Droog daarna grondig af.
3. Spoel ze af en maak ze grondig droog.
4. Maak indien toegankelijk de condensor en de
compressor aan de achterkant van het
apparaat schoon met een borstel.
Dit zal de prestatie van het apparaat verbeteren
en het elektriciteitsverbruik reduceren.
HET ONTDOOIEN VAN DE KOELKAST
Rijp wordt elke keer als de compressormotor
tijdens normale werking stopt, automatisch van de
verdamper van het koelvak verwijderd. Het
dooiwater loopt via een gootje in een speciale
opvangbak aan de achterkant van het apparaat,
boven de compressormotor, waar het verdampt.
Het is belangrijk om het afvoergaatje van het
dooiwater in het midden van het koelvak regelmatig
schoon te maken om te voorkomen dat het water
overloopt en op het voedsel in de koelkast gaat
druppelen.
LET OP! Gebruik geen
reinigingsmiddelen, schuurpoeders,
chloor of reinigers op oliebasis. Deze
beschadigen de afwerking.
PERIODIEKE REINIGING
LET OP! Trek niet aan leidingen en/of
kabels aan de binnenkant van het
apparaat en verplaats of beschadig ze
niet.
LET OP! Let op dat u het koelsysteem
niet beschadigt.
Het apparaat moet regelmatig worden
schoongemaakt:
1. Maak de binnenkant en de accessoires schoon
met lauw water en wat neutrale zeep.
2. Controleer de afdichtingen regelmatig en wrijf
ze schoon om u ervan te verzekeren dat ze
schoon en vrij van resten zijn.
8
PERIODES DAT HET APPARAAT NIET
GEBRUIKT WORDT
Neem de volgende voorzorgsmaatregelen als het
apparaat gedurende lange tijd niet gebruikt wordt:
1. Trek de stekker uit het stopcontact.
2. Verwijder al het voedsel
3. Maak het apparaat en alle toebehoren schoon.
4. Laat de deur/deuren open staan om
onaangename luchtjes te voorkomen.
LET OP! Als u uw apparaat
ingeschakeld wilt laten, vraag dan
iemand om het zo nu en dan te
controleren, om te voorkomen dat het
bewaarde voedsel bederft, als de
stroom uitvalt.
PROBLEEMOPLOSSING
WAARSCHUWING! Raadpleeg de
hoofdstukken Veiligheid.
WAT MOET U DOEN ALS ...
Probleem
Het apparaat werkt niet.
Mogelijke oorzaak
Oplossing
Het apparaat is uitgeschakeld.
Schakel het apparaat in.
De stekker zit niet goed in het
stopcontact.
Steek de stekker goed in het
stopcontact.
Er staat geen spanning op het
stopcontact.
Sluit een ander elektrisch apparaat op het stopcontact aan.
Bel een gekwalificeerd elektricien.
Het apparaat maakt lawaai.
Het apparaat is niet stevig en
stabiel geplaatst.
Controleer of het apparaat stabiel staat.
Het lampje werkt niet.
Het lampje staat in stand-by.
Sluit en open de deur.
Het lampje is stuk.
Zie 'Het lampje vervangen'.
De temperatuur is fout ingesteld.
Raadpleeg het hoofdstuk 'Bediening'.
Er zijn grote hoeveelheden
voedsel tegelijk in de vriezer
geplaatst.
Wacht een paar uur en controleer dan nogmaals de temperatuur.
De kamertemperatuur is te
hoog.
Zie het typeplaatje voor de klimaatklasse.
Het voedsel dat in het apparaat
werd geplaatst, was te warm.
Laat voedsel afkoelen tot kamertemperatuur voordat u het
opslaat.
De deur is niet goed gesloten.
Zie 'De deur sluiten'.
Er loopt water over de achterkant van de koelkast.
Tijdens het automatische ontdooiproces, ontdooit de rijp tegen de achterwand.
Dat is juist.
Er loopt water in de koelkast.
De waterafvoer is verstopt.
Reinig de waterafvoer.
Producten verhinderen dat het
water in de wateropvangbak
loopt.
Zorg ervoor dat de producten
de achterwand niet raken.
Er ligt water op de vloer.
De dooiwaterafvoer is niet aangesloten op de verdamperbak
boven de compressor.
Maak de dooiwaterafvoer vast
op de verdamperbak.
De temperatuur in het apparaat
is te laag/hoog.
De temperatuurknop is niet
goed ingesteld.
Stel een hogere/lagere temperatuur in.
De compressor werkt continu.
9
Probleem
Er bevindt zich teveel condenswater op de achterwand van
de koelkast.
Er bevindt zich vorst op de
achterwand van de koelkast.
Deur gaat niet makkelijk open.
Mogelijke oorzaak
De deur is niet goed gesloten.
Zie 'De deur sluiten'.
De temperatuur van het voedsel is te hoog.
Laat het voedsel afkoelen tot
kamertemperatuur voordat u
het conserveert.
Er worden veel producten tegelijk bewaard.
Conserveer minder producten
tegelijk.
De deur is te vaak geopend.
Open de deur alleen als het
nodig is.
Er is geen koude luchtcirculatie
in het apparaat aanwezig.
Zorg ervoor dat er koude
luchtcirculatie in het apparaat
is.
De deur is te vaak geopend.
Open de deur alleen als het
nodig is.
De deur is niet volledig gesloten.
Zorg ervoor dat de deur volledig gesloten is.
Het bewaarde voedsel was
niet ingepakt.
Verpak voedsel in geschikt materiaal voordat u het in het apparaat plaatst.
De omgevingstemperatuur is
hoog en het apparaat is ingesteld op de laagste temperatuur
Zet de temperatuurregelaar op
een hogere temperatuur om
automatisch ontdooien mogelijk te maken.
Het apparaat is volledig geladen en is ingesteld op de laagste temperatuur.
Zet de temperatuurregelaar op
een hogere temperatuur om
automatisch ontdooien mogelijk te maken.
U probeerde de deur na het
sluiten meteen weer te openen.
Wacht een paar seconden tussen het sluiten en weer openen van de deur.
Bel, wanneer het advies niet tot
resultaten leidt, de dichtstbijzijnde
klantenservice voor dit merk.
HET LAMPJE VERVANGEN
Het apparaat is uitgerust met een
LED-binnenlampje dat een lange
levensduur heeft.
Het wordt ten zeerste aanbevolen
uitsluitend originele reserveonderdelen
te gebruiken.
10
Oplossing
Gebruik uitsluitend ledlampen (E14basis). Het maximale vermogen wordt
getoond op de lampunit.
LET OP! Trek de stekker uit het
stopcontact.
1. Spreid met uw vingers beide kanten van de
transparente deksel om deze los te maken en
neem de deksel af door in de richting van de
pijlen te trekken.
2. Vervang het kapotte lampje door een nieuw
lampje met dezelfde kenmerken dat specifiek
bedoeld is voor huishoudelijke apparaten.
3. Plaats de afdekking van het lampje terug.
4. Steek de stekker in het stopcontact.
5. Open de deur.
Controleer of het lampje gaat branden.
1
2
1
DE DEUR SLUITEN
1. Maak de afdichtingen van de deur schoon.
2. Stel de deur, indien nodig, af. Raadpleeg de
montageaanwijzingen.
3. Vervang, indien nodig, de defecte
deurafdichtingen. Neem contact op met de
erkende servicedienst.
TECHNISCHE GEGEVENS
TECHNISCHE GEGEVENS
Afmetingen van het apparaat
Hoogte
873 mm
Breedte
540 mm
Diepte
550 mm
Spanning (Voltage)
230 - 240 V
Frequentie
50 Hz
De technische gegevens staan op het typeplaatje
aan de binnen- of buitenkant van het apparaat en
op het energielabel.
MILIEUBESCHERMING
Recycleer de materialen met het symbool
. Gooi
de verpakking in een geschikte afvalcontainer om
het te recycleren. Bescherm het milieu en de
volksgezondheid en recycleer op een correcte
manier het afval van elektrische en elektronische
apparaten. Gooi apparaten gemarkeerd met het
symbool niet weg met het huishoudelijk afval.
Breng het product naar het milieustation bij u in de
buurt of neem contact op met de gemeente.
11
VISIT OUR WEBSITE FOR:
Get usage advice, brochures, trouble shooter, service and repair information:
www.zanussi.com/support
SAFETY INFORMATION
Before the installation and use of the appliance, carefully read the
supplied instructions. The manufacturer is not responsible for any
injuries or damage that are the result of incorrect installation or
usage. Always keep the instructions in a safe and accessible
location for future reference.
CHILDREN AND VULNERABLE PEOPLE SAFETY
•
•
•
•
•
•
•
This appliance can be used by children aged from 8 years and
above and persons with reduced physical, sensory or mental
capabilities or lack of experience and knowledge if they have
been given supervision or instruction concerning the use of the
appliance in a safe way and understand the hazards involved.
Children aged from 3 to 8 years are allowed to load and unload
the appliance provided that they have been properly instructed.
This appliance may be used by persons with very extensive and
complex disabilities provided that they have been properly
instructed.
Children of less than 3 years of age should be kept away from
the appliance unless continuously supervised.
Do not let children play with the appliance.
Children shall not carry out cleaning and user maintenance of
the appliance without supervision.
Keep all packaging away from children and dispose of it
appropriately.
GENERAL SAFETY
•
12
This appliance is intended to be used in household and similar
applications such as:
– Farm houses; staff kitchen areas in shops, offices and other
working environments;
By clients in hotels, motels, bed and breakfast and other
residential type environments.
To avoid contamination of food respect the following
instructions:
– do not open the door for long periods;
– clean regularly surfaces that can come in contact with food
and accessible drainage systems;
– store raw meat and fish in suitable containers in the
refrigerator, so that it is not in contact with or drip onto other
food.
WARNING: Keep ventilation openings, in the appliance
enclosure or in the built-in structure, clear of obstruction.
WARNING: Do not use mechanical devices or other means to
accelerate the defrosting process, other than those
recommended by the manufacturer.
WARNING: Do not damage the refrigerant circuit.
WARNING: Do not use electrical appliances inside the food
storage compartments of the appliance, unless they are of the
type recommended by the manufacturer.
Do not use water spray and steam to clean the appliance.
Clean the appliance with a moist soft cloth. Only use neutral
detergents. Do not use abrasive products, abrasive cleaning
pads, solvents or metal objects.
When the appliance is empty for long period, switch it off,
defrost, clean, dry and leave the door open to prevent mould
from developing within the appliance.
Do not store explosive substances such as aerosol cans with a
flammable propellant in this appliance.
If the supply cord is damaged, it must be replaced by the
manufacturer, its Authorised Service Centre or similarly
qualified persons in order to avoid a hazard.
–
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
SAFETY INSTRUCTIONS
INSTALLATION
WARNING! Only a qualified person
must install this appliance.
•
Remove all the packaging.
•
•
•
Do not install or use a damaged appliance.
Do not use the appliance before installing it in
the built-in structure due to safety manner.
Follow the installation instructions supplied with
the appliance.
13
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Always take care when moving the appliance as
it is heavy. Always use safety gloves and
enclosed footwear.
Make sure the air can circulate around the
appliance.
At first installation or after reversing the door
wait at least 4 hours before connecting the
appliance to the power supply. This is to allow
the oil to flow back in the compressor.
Before carrying out any operations on the
appliance (e.g. reversing the door), remove the
plug from the power socket.
Do not install the appliance close to radiators or
cookers, ovens or hobs.
Do not expose the appliance to the rain.
Do not install the appliance where there is direct
sunlight.
Do not install this appliance in areas that are too
humid or too cold.
When you move the appliance, lift it by the front
edge to avoid scratching the floor.
ELECTRICAL CONNECTION
WARNING! Risk of fire and electric
shock.
WARNING! When positioning the
appliance, ensure the supply cord is
not trapped or damaged.
USE
WARNING! Risk of injury, burns,
electric shock or fire.
The appliance contains flammable gas,
isobutane (R600a), a natural gas with a high level
of environmental compatibility. Be careful not to
cause damage to the refrigerant circuit containing
isobutane.
• Do not change the specification of this
appliance.
• Do not put electrical appliances (e.g. ice cream
makers) in the appliance unless they are stated
applicable by the manufacturer.
• If damage occurs to the refrigerant circuit, make
sure that there are no flames and sources of
ignition in the room. Ventilate the room.
• Do not let hot items to touch the plastic parts of
the appliance.
• Do not store flammable gas and liquid in the
appliance.
• Do not put flammable products or items that are
wet with flammable products in, near or on the
appliance.
• Do not touch the compressor or the condenser.
They are hot.
INTERNAL LIGHTING
WARNING! Do not use multi-plug
adapters and extension cables.
•
•
•
•
•
•
•
The appliance must be earthed.
Make sure that the parameters on the rating
plate are compatible with the electrical ratings
of the mains power supply.
Always use a correctly installed shockproof
socket.
Make sure not to cause damage to the electrical
components (e.g. mains plug, mains cable,
compressor). Contact the Authorised Service
Centre or an electrician to change the electrical
components.
The mains cable must stay below the level of the
mains plug.
Connect the mains plug to the mains socket
only at the end of the installation. Make sure that
there is access to the mains plug after the
installation.
Do not pull the mains cable to disconnect the
appliance. Always pull the mains plug.
WARNING! Risk of electric shock.
•
The type of lamp used for this appliance is for
household appliances only. Do not use it for
house lighting.
CARE AND CLEANING
WARNING! Risk of injury or damage
to the appliance.
•
•
•
Before maintenance, deactivate the appliance
and disconnect the mains plug from the mains
socket.
This appliance contains hydrocarbons in the
cooling unit. Only a qualified person must do the
maintenance and the recharging of the unit.
Regularly examine the drain of the appliance and
if necessary, clean it. If the drain is blocked,
defrosted water collects in the bottom of the
appliance.
SERVICE
• To repair the appliance contact the Authorised
Service Centre. Use original spare parts only.
14
•
•
•
Please note that self-repair or non-professional
repair can have safety consequences and might
void the guarantee.
The following spare parts will be available for 7
years after the model has been discontinued:
thermostats, temperature sensors, printed
circuit boards, light sources, door handles, door
hinges, trays and baskets. Please note that
some of these spare parts are only available to
professional repairers, and that not all spare
parts are relevant for all models.
Door gaskets will be available for 10 years after
the model has been discontinued.
•
•
•
•
•
•
Disconnect the appliance from the mains
supply.
Cut off the mains cable and discard it.
Remove the door to prevent children and pets
to be closed inside of the appliance.
The refrigerant circuit and the insulation
materials of this appliance are ozone-friendly.
The insulation foam contains flammable gas.
Contact your municipal authority for information
on how to discard the appliance correctly.
Do not cause damage to the part of the cooling
unit that is near the heat exchanger.
DISPOSAL
WARNING! Risk of injury or
suffocation.
INSTALLATION
WARNING! Refer to Safety chapters.
WARNING! Refer to installation
instruction document to install your
appliance.
WARNING! Fix the appliance in
accordance with installation instruction
document to avoid a risk of instability
of the appliance.
LOCATION
To ensure best performance, install the appliance
well away from sources of heat such as radiators,
boilers, direct sunlight etc. Make sure that air can
circulate freely around the back of the cabinet.
POSITIONING
Install the appliance in a dry, well ventilated indoors
where the ambient temperature corresponds to the
climate class indicated on the rating plate of the
appliance.
Climate
class
Ambient temperature
SN
+10°C to + 32°C
N
+16°C to + 32°C
ST
+16°C to + 38°C
Climate
class
T
Ambient temperature
+16°C to + 43°C
Some functional problems might occur
for some types of models when
operating outside of that range. The
correct operation can only be
guaranteed within the specified
temperature range. If you have any
doubts regarding where to install the
appliance, please turn to the vendor,
to our customer service or to the
nearest Authorised Service Centre.
ELECTRICAL CONNECTION
• Before plugging in, ensure that the voltage and
frequency shown on the rating plate correspond
to your domestic power supply.
• The appliance must be earthed. The power
supply cable plug is provided with a contact for
this purpose. If the domestic power supply
socket is not earthed, connect the appliance to
a separate earth in compliance with current
regulations, consulting a qualified electrician.
• The manufacturer declines all responsibility if
the above safety precautions are not observed.
• This appliance complies with the E.E.C.
Directives.
15
VENTILATION REQUIREMENTS
The airflow behind the appliance must be sufficient.
5 cm
CAUTION! Refer to the assembly
instructions for the installation.
min.
200 cm2
min.
200 cm2
OPERATION
SWITCHING ON
1. Insert the plug into the wall socket.
2. Turn the Temperature regulator clockwise to a
medium setting.
SWITCHING OFF
To turn off the appliance, turn the temperature
regulator to the "O" position.
TEMPERATURE REGULATION
The temperature is regulated automatically.
However, you can set a temperature inside the
appliance yourself.
Choose the setting keeping in mind that the
temperature inside the appliance depends on:
DAILY USE
WARNING! Refer to Safety chapters.
POSITIONING THE DOOR SHELVES
To permit storage of food packages of various
sizes, the door shelves can be placed at different
heights.
1. Gradually pull the shelf up until it comes free.
2. Reposition as required.
16
• room temperature,
• frequency of opening the door,
• quantity of food stored,
• appliance location.
A medium setting is generally the most suitable
one.
To operate the appliance:
1. Turn the temperature regulator clockwise to
obtain a lower temperature inside the
appliance.
2. Turn the temperature regulator
counterclockwise to obtain a higher
temperature inside the appliance.
MOVABLE SHELVES
The walls of the refrigerator are equipped with a
series of runners so that the shelves can be
positioned as desired.
Do not move the glass shelf above the
vegetable drawer to ensure correct air
circulation.
HINTS AND TIPS
NORMAL OPERATING SOUNDS
The following sounds are normal during operation:
• A faint gurgling and bubbling sound from coils
sound when refrigerant is pumped.
• A whirring and pulsating sound from the
compressor when refrigerant is pumped.
• A sudden cracking noise from inside appliance
caused by thermic dilatation (a natural and not
dangerous physical phenomenon).
• A faint click noise from the temperature
regulator when the compressor switches on or
off.
HINTS FOR ENERGY SAVING
• Medium temperature setting preserves fresh
foods while saving energy.
• Fresh Food Compartment (Fridge): Most
efficient use of energy is ensured in the
configuration with the drawers in the bottom
part of the appliance and shelves evenly
distributed. Position of the door bins does not
affect energy consumption.
• If the ambient temperature is high and the
temperature control is set to low temperature
and the appliance is fully loaded, the
compressor may run continuously, causing frost
or ice formation on the evaporator. In this case,
set the temperature control toward higher
temperature to allow automatic defrosting and
to save energy this way.
•
Do not open the door frequently or leave it open
longer than absolutely necessary.
HINTS FOR FRESH FOOD REFRIGERATION
• Do not store warm food or evaporating liquids in
the refrigerator.
• Cover or wrap the food, particularly if it has a
strong flavour.
• Position food so that air can circulate freely
around it.
HINTS FOR REFRIGERATION
Useful hints:
• Meat (all types): wrap in a suitable packaging
and place it on the glass shelf above the
vegetable drawer. Store meat for at most 1-2
days.
• Cooked foods, cold dishes: cover and place on
any shelf.
• Fruit and vegetables: clean thoroughly and
place in a special drawer. Bananas, potatoes,
onions and garlic must not be kept in the
refrigerator if not packed.
• Butter and cheese: place in a special airtight
container or wrap in an aluminium foil or a
polythene bag to exclude as much air as
possible.
• Bottles: close with a cap and place on the door
bottle shelf, or (if available) on the bottle rack.
CARE AND CLEANING
WARNING! Refer to Safety chapters.
17
GENERAL WARNINGS
CAUTION! Unplug the appliance
before carrying out any maintenance
operation.
This appliance contains hydrocarbons
in its cooling unit; maintenance and
recharging must therefore only be
carried out by authorized technicians.
The accessories and parts of the
appliance are not suitable for washing
in a dishwasher.
CLEANING THE INTERIOR
Before using the appliance for the first time, the
interior and all internal accessories should be
washed with lukewarm water and some neutral
soap to remove the typical smell of a brand-new
product, then dried thoroughly.
This will improve the performance of the
appliance and save electricity consumption.
DEFROSTING OF THE REFRIGERATOR
Frost is automatically eliminated from the
evaporator of the refrigerator compartment every
time the motor compressor stops, during normal
use. The defrost water drains out through a trough
into a special container at the back of the
appliance, over the motor compressor, where it
evaporates.
It is important to periodically clean the defrost water
drain hole in the middle of the refrigerator
compartment channel to prevent the water
overflowing and dripping onto the food inside.
CAUTION! Do not use detergents,
abrasive powders, chlorine or oilbased cleaners as they will damage
the finish.
PERIODIC CLEANING
CAUTION! Do not pull, move or
damage any pipes and/or cables
inside the appliance.
CAUTION! Do not damage the
cooling system.
The equipment has to be cleaned regularly:
1. Clean the inside and accessories with
lukewarm water and some neutral soap.
2. Regularly check the door seals and wipe them
clean to ensure they are clean and free from
debris.
3. Rinse and dry thoroughly.
4. If accessible, clean the condenser and the
compressor at the back of the appliance with a
brush.
TROUBLESHOOTING
WARNING! Refer to Safety chapters.
18
PERIODS OF NON-OPERATION
When the appliance is not in use for long periods,
take the following precautions:
1. Disconnect the appliance from electricity
supply.
2. Remove all food.
3. Clean the appliance and all accessories.
4. Leave the door/doors open to prevent
unpleasant smells.
CAUTION! If you want to keep the
appliance switched on, ask somebody
to check it once in a while to prevent
the food inside from spoiling in case of
a power failure.
WHAT TO DO IF...
Problem
Possible cause
The appliance does not operate.
The appliance is switched off.
Switch on the appliance.
The mains plug is not connected to the mains socket correctly.
Connect the mains plug to the
mains socket correctly.
There is no voltage in the
mains socket.
Connect a different electrical
appliance to the mains socket.
Contact a qualified electrician.
The appliance is noisy.
The appliance is not supported
properly.
Check if the appliance stands
stable.
The lamp does not work.
The lamp is in stand-by.
Close and open the door.
The lamp is defective.
Refer to "Replacing the lamp".
Temperature is set incorrectly.
Refer to "Operation" chapter.
Many food products to be frozen were put in at the same
time.
Wait a few hours and then
check the temperature again.
The room temperature is too
high.
Refer to climate class chart on
the rating plate.
Food products placed in the
appliance were too warm.
Allow food products to cool to
room temperature before storing.
The door is not closed correctly.
Refer to "Closing the door".
Water flows on the rear plate
of the refrigerator.
During the automatic defrosting process, frost melts on the
rear plate.
This is correct.
Water flows into the refrigerator.
The water outlet is clogged.
Clean the water outlet.
Food products prevent that
water flows into the water collector.
Make sure that food products
do not touch the rear plate.
Water flows on the floor.
The melting water outlet is not
connected to the evaporative
tray above the compressor.
Attach the melting water outlet
to the evaporative tray.
The temperature in the appliance is too low/too high.
The temperature regulator is
not set correctly.
Set a higher/lower temperature.
The door is not closed correctly.
Refer to "Closing the door".
The compressor operates continually.
Solution
19
Problem
There is too much condensed
water on the rear wall of the refrigerator.
There is frost on the rear wall
of the refrigerator.
Door does not open easily.
Possible cause
The food products' temperature is too high.
Let the food products temperature decrease to room temperature before storage.
Many food products are stored
at the same time.
Store less food products at the
same time.
The door has been opened often.
Open the door only if necessary.
There is no cold air circulation
in the appliance.
Make sure that there is cold air
circulation in the appliance.
Door was opened too frequently.
Open the door only when necessary.
Door was not closed completely.
Make sure the door is closed
completely.
Stored food was not wrapped.
Wrap food in suitable packaging before storing it in the appliance.
The ambient temperature is
high and the appliance is set to
the lowest temperature
Set the temperature regulator
to a higher temperature to allow automatic defrosting.
The appliance is fully loaded
and is set to the lowest temperature.
Set the temperature regulator
to a higher temperature to allow automatic defrosting.
You attempted to re-open the
door immediately after closing.
Wait a few seconds between
closing and re-opening of the
door.
If the advice does not lead to the
desired result, call the nearest
Authorized Service Centre.
REPLACING THE LAMP
The appliance is equipped with a longlife LED interior light.
It is strongly recommended to use
original spare parts only.
Use LED bulbs (E14 base) only. The
maximum power is shown on the lamp
unit.
20
Solution
CAUTION! Disconnect the plug from
the mains socket.
1. With your fingers, spread slightly both sides of
the transparent cover to unhook them and
detach the cover pulling it in the direction of
the arrows.
2. Replace the lamp with the one that has
identical characteristics and is specifically
designed for household appliances.
3. Reassemble the lamp cover.
4. Connect the plug to the mains socket.
5. Open the door.
Make sure that the light switches on.
1
2
1
CLOSING THE DOOR
1. Clean the door gaskets.
2. If necessary, adjust the door. Refer to assembly
instructions.
3. If necessary, replace the defective door
gaskets. Contact the Authorised Service
Centre.
TECHNICAL DATA
TECHNICAL DATA
Dimensions of the appliance
Height
873 mm
Width
540 mm
Depth
550 mm
Voltage
230 - 240 V
Frequency
50 Hz
The technical information is situated in the rating
plate, on the external or internal side of the
appliance and on the energy label.
ENVIRONMENTAL CONCERNS
Recycle materials with the symbol
. Put the
packaging in relevant containers to recycle it. Help
protect the environment and human health by
recycling waste of electrical and electronic
appliances. Do not dispose of appliances marked
with the symbol with the household waste.
Return the product to your local recycling facility or
contact your municipal office.
21
VISITEZ NOTRE SITE WEB POUR :
Obtenir des conseils d'utilisation, des brochures, un dépanneur, des informations sur
le service et les réparations :
www.zanussi.com/support
INFORMATIONS DE SÉCURITÉ
Avant d'installer et d'utiliser cet appareil, lisez soigneusement les
instructions fournies. Le fabricant ne pourra être tenu pour
responsable des blessures et dégâts résultant d'une mauvaise
installation ou utilisation. Conservez toujours les instructions dans
un lieu sûr et accessible pour vous y référer ultérieurement.
SÉCURITÉ DES ENFANTS ET DES PERSONNES
VULNÉRABLES
•
•
•
•
•
•
•
22
Cet appareil peut être utilisé par des enfants âgés d'au moins 8
ans et par des personnes ayant des capacités physiques,
sensorielles ou mentales réduites ou dénuées d’expérience ou
de connaissance, s'ils sont correctement surveillés ou si des
instructions relatives à l'utilisation de l'appareil en toute sécurité
leur ont été données et s’ils comprennent les risques encourus.
Les enfants de 3 à 8 ans peuvent charger et décharger
l’appareil à condition qu’ils aient reçu des instructions
appropriées.
Cet appareil peut être utilisé par des personnes souffrant de
handicaps très importants et complexes à conditions qu’elles
aient reçu des instructions appropriées.
Les enfants de moins de 3 ans doivent être tenus à l'écart de
l'appareil, à moins d'être surveillés en permanence.
Ne laissez pas les enfants jouer avec l'appareil.
Les enfants ne doivent pas nettoyer ni entreprendre une
opération de maintenance sur l'appareil sans surveillance.
Ne laissez pas les emballages à la portée des enfants et jetezles convenablement.
SÉCURITÉ GÉNÉRALE
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Cet appareil est conçu pour un usage domestique et des
applications équivalentes, notamment :
– bâtiments de ferme, cuisines réservées aux employés dans
les magasins, bureaux et autres lieux de travail ;
– l'utilisation par les clients des hôtels, motels, des
environnements du type chambres d’hôtes et autres
environnements à caractère résidentiel.
Pour éviter la contamination des aliments, respectez les
instructions suivantes :
– n’ouvrez pas la porte pendant de longues durées ;
– nettoyez régulièrement les surfaces pouvant être en contact
avec les aliments et les systèmes d’évacuation accessibles ;
– conservez la viande et le poisson crus dans des récipients
appropriés dans le réfrigérateur, afin qu’ils ne soient pas en
contact ou ne coulent pas sur d’autres aliments.
AVERTISSEMENT : Veillez à ce que les orifices de ventilation,
situés dans l'enceinte de l'appareil ou dans la structure
intégrée, ne soient pas obstrués.
AVERTISSEMENT : N’utilisez aucun dispositif mécanique ou
autre moyen pour accélérer le processus de dégivrage, hormis
ceux recommandés par le fabricant.
AVERTISSEMENT : N'endommagez pas le circuit de
réfrigération.
AVERTISSEMENT : N'utilisez pas d'appareils électriques à
l'intérieur des compartiments de conservation des aliments de
l'appareil, sauf s'ils sont du type recommandé par le fabricant.
Ne pulvérisez pas d'eau ni de vapeur pour nettoyer l'appareil.
Nettoyez l'appareil avec un chiffon doux humide. Utilisez
uniquement des détergents neutres. N'utilisez pas de produits
abrasifs, de tampons à récurer, de solvants ni d'objets
métalliques.
Si l’appareil est vide pendant une longue durée, éteignez-le,
dégivrez-le, nettoyez-le, séchez-le et laissez la porte ouverte
pour empêcher le développement de moisissure dans
l’appareil.
23
•
•
Ne conservez pas de substances explosives dans cet appareil,
telles que des aérosols contenant un gaz propulseur
inflammable.
Si le câble d'alimentation est endommagé, il doit être remplacé
par le fabricant, son service après-vente agréé ou des
personnes aux qualifications similaires afin d'éviter tout danger.
CONSIGNES DE SÉCURITÉ
INSTALLATION
AVERTISSEMENT! Lorsque vous
installez l'appareil, assurez-vous que le
câble d'alimentation n'est pas coincé
ou endommagé.
AVERTISSEMENT! L'appareil doit
être installé uniquement par un
professionnel qualifié.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Retirez l'intégralité de l'emballage.
N'installez pas et ne branchez pas un appareil
endommagé.
Pour des raisons de sécurité, n'utilisez pas
l'appareil avant de l'avoir installé dans la
structure encastrée.
Suivez scrupuleusement les instructions
d'installation fournies avec l'appareil.
Soyez toujours vigilants lorsque vous déplacez
l'appareil car il est lourd. Utilisez toujours des
gants de sécurité et des chaussures fermées.
Assurez-vous que l'air circule autour de
l'appareil.
Lors de la première installation ou après avoir
inversé la porte, attendez au moins 4 heures
avant de brancher l'appareil sur le secteur. Cela
permet à l'huile de refouler dans le
compresseur.
Avant toute opération sur l'appareil (par ex.
inversion de la porte), débranchez la fiche de la
prise de courant.
N'installez pas l'appareil à proximité d'un
radiateur, d'une cuisinière, d'un four ou d'une
table de cuisson.
N'exposez pas l'appareil à la pluie.
N'installez pas l'appareil dans un endroit exposé
à la lumière directe du soleil.
N'installez pas l'appareil dans une pièce trop
humide ou trop froide.
Lorsque vous déplacez l'appareil, veillez à le
soulever par l'avant pour éviter de rayer le sol.
BRANCHEMENT ÉLECTRIQUE
AVERTISSEMENT! Risque
d'incendie ou d'électrocution.
24
AVERTISSEMENT! N'utilisez pas
d'adaptateurs multiprises ni de
rallonges.
•
•
•
•
•
•
•
L’appareil doit être relié à la terre.
Vérifiez que les paramètres figurant sur la
plaque signalétique correspondent aux données
électriques de votre réseau.
Utilisez une prise correctement installée et
protégée contre les chocs.
Veillez à ne pas endommager les composants
électriques tels que la fiche secteur, le câble
d'alimentation ou le compresseur. Contactez le
service après-vente agréé ou un électricien pour
changer les composants électriques.
Le câble d'alimentation doit rester en dessous
du niveau de la fiche secteur.
Ne branchez la fiche d’alimentation à la prise de
courant qu’à la fin de l’installation. Assurez-vous
que la prise principale est accessible une fois
l’appareil installé.
Ne tirez jamais sur le câble d’alimentation
électrique pour débrancher l’appareil. Tirez
toujours sur la fiche de la prise secteur.
UTILISATION
AVERTISSEMENT! Risque de
blessures, de brûlures, d'électrocution
ou d'incendie.
L'appareil contient un gaz inflammable,
l'isobutane (R600a), un gaz naturel ayant un niveau
élevé de compatibilité environnementale. Veillez à
ne pas endommager le circuit frigorifique contenant
de l'isobutane.
•
•
•
•
•
•
•
Ne modifiez pas les caractéristiques de cet
appareil.
Ne placez aucun appareil électrique (sorbetière,
etc.) dans l'appareil, en l'absence d'indications
du fabricant.
Si le circuit frigorifique est endommagé,
assurez-vous de l'absence de flammes et de
sources d'ignition dans la pièce. Aérez la pièce.
Évitez tout contact d'éléments chauds avec les
parties en plastique de l'appareil.
Ne stockez jamais de gaz ou de liquide
inflammable dans l'appareil.
Ne placez pas de produits inflammables ou
d'éléments imbibés de produits inflammables à
l'intérieur ou à proximité de l'appareil, ni sur
celui-ci.
Ne touchez pas le compresseur ni le
condenseur. Ils sont chauds.
ÉCLAIRAGE INTÉRIEUR
AVERTISSEMENT! Risque
d'électrocution !
•
Le type d'ampoule utilisé pour cet appareil est
uniquement destiné aux appareils domestiques.
Ne l'utilisez pas pour éclairer votre logement.
ENTRETIEN ET NETTOYAGE
AVERTISSEMENT! Risque de
blessure corporelle ou de dommages
matériels.
•
•
•
Avant toute opération d'entretien, éteignez
l'appareil et débranchez la fiche de la prise
secteur.
Cet appareil contient des hydrocarbures dans
son circuit de réfrigération. L'entretien et la
recharge du circuit de réfrigération doivent être
effectués par un professionnel qualifié.
Examinez régulièrement l'écoulement de
l'appareil et si nécessaire, nettoyez-le. Si l'orifice
est bouché, l'eau provenant du dégivrage
s'écoulera en bas de l'appareil.
SERVICE
• Pour réparer l'appareil, contactez un service
après-vente agréé. Utilisez exclusivement des
pièces d'origine.
• Veuillez noter qu’une autoréparation ou une
réparation non professionnelle peuvent avoir
des conséquences sur la sécurité et annuler la
garantie.
• Les pièces de rechange suivantes seront
disponibles pendant 7 ans après l’arrêt du
modèle : thermostats, capteurs de température,
cartes de circuits imprimés, sources lumineuses,
poignées de portes, charnières de portes, bacs
et paniers. Veuillez noter que certaines de ces
pièces de rechange ne sont disponibles
qu’auprès de réparateurs professionnels et que
toutes les pièces de rechange ne sont pas
adaptées à tous les modèles.
• Les joints de portes seront disponibles pendant
10 ans après l’arrêt du modèle.
MISE AU REBUT
AVERTISSEMENT! Risque de
blessure ou d'asphyxie.
•
•
•
•
•
•
Débranchez l'appareil de l'alimentation
électrique.
Coupez le câble d'alimentation et mettez-le au
rebut.
Retirez la porte pour empêcher les enfants et
les animaux de s'enfermer dans l'appareil.
Le circuit frigorifique et les matériaux d'isolation
de cet appareil préservent la couche d'ozone.
La mousse isolante contient un gaz inflammable.
Contactez votre service municipal pour obtenir
des informations sur la marche à suivre pour
mettre l'appareil au rebut.
N'endommagez pas la partie du circuit de
réfrigération située à proximité du condenseur
thermique.
INSTALLATION
AVERTISSEMENT! Reportez-vous
aux chapitres concernant la sécurité.
AVERTISSEMENT! Consultez les
instructions d'installation pour installer
votre appareil.
AVERTISSEMENT! Fixez l’appareil
conformément aux instructions
d’installation pour éviter tout risque
d’instabilité de l’appareil.
LOCALISATION
Pour assurer des performances optimales, l'appareil
ne doit pas être installé près d'une source de
25
chaleur telle qu'un radiateur, une chaudière, la
lumière directe du soleil, etc. Assurez-vous que l'air
circule librement à l'arrière de l'appareil.
POSITIONNEMENT
Installez cet appareil dans une pièce intérieure
sèche et bien ventilée où la température ambiante
correspond à la classe climatique indiquée sur la
plaque signalétique de l'appareil.
Classe climatique
Température ambiante
SN
+10 °C à +32 °C
N
+16 °C à + 32 °C
ST
+16 °C à + 38 °C
T
+16 °C à + 43 °C
Des problèmes fonctionnels peuvent
survenir sur certains types de modèles
fonctionnant hors de cette plage de
températures. Seul le respect de la
plage de températures spécifiée peut
garantir un bon fonctionnement de
l'appareil. En cas de doute concernant
l'emplacement d'installation de
l'appareil, veuillez contacter le vendeur,
notre service après-vente ou le centre
de réparation agréé le plus proche.
BRANCHEMENT ÉLECTRIQUE
• Avant de brancher l'appareil, assurez-vous que
la tension et la fréquence indiquées sur la
•
•
•
plaque signalétique correspondent à celles de
votre réseau électrique domestique.
L'appareil doit être relié à la terre. La fiche du
cordon d'alimentation est fournie avec un
contact à cette fin. Si la prise de courant n'est
pas mise à la terre, branchez l'appareil à une
mise à la terre séparée conformément aux
réglementations en vigueur, en consultant un
électricien spécialisé.
Le fabricant décline toute responsabilité en cas
de non-respect de ces consignes de sécurité.
Cet appareil est conforme aux directives CEE.
EXIGENCES EN MATIÈRE DE VENTILATION
Veillez à garantir une circulation d'air suffisante à
l'arrière de l'appareil.
5 cm
min.
200 cm2
min.
200 cm2
ATTENTION! Consultez la notice de
montage lors de l'installation.
FONCTIONNEMENT
MISE EN MARCHE
1. Insérez la fiche dans la prise murale.
2. Tournez le thermostat vers la droite sur une
position médiane.
MISE HORS TENSION
Pour éteindre l'appareil, tournez le thermostat sur la
position « O ».
RÉGLAGE DE LA TEMPÉRATURE
La température est régulée automatiquement.
Cependant, vous pouvez choisir vous-même la
température à l'intérieur de l'appareil.
26
Choisissez le réglage en tenant compte du fait que
la température à l'intérieur de l'appareil dépend de
plusieurs facteurs :
• la température ambiante,
• la fréquence d'ouverture de la porte
• la quantité de denrées entreposées,
• l'emplacement de l'appareil.
Un réglage intermédiaire est généralement le plus
indiqué.
Pour faire fonctionner l'appareil :
1. Tournez le thermostat vers la droite pour faire
baisser la température à l'intérieur de l'appareil.
2. Tournez le thermostat vers la gauche pour
remonter la température à l'intérieur de
l'appareil.
UTILISATION QUOTIDIENNE
AVERTISSEMENT! Reportez-vous
aux chapitres concernant la sécurité.
MISE EN PLACE DES BALCONNETS DE LA
PORTE
En fonction de la taille des emballages des aliments
conservés, les balconnets de la porte peuvent être
positionnés à différentes hauteurs.
1. Soulevez doucement le balconnet jusqu'à ce
qu'il se détache.
2. Repositionnez-le selon les besoins.
CLAYETTES AMOVIBLES
Les parois du réfrigérateur sont équipées d'une
série de glissières afin que les clayettes puissent
être positionnées comme vous le souhaitez.
Ne modifiez pas l'emplacement de la
clayette en verre située au-dessus du
bac à légumes, afin de garantir une
circulation d'air optimale.
CONSEILS
BRUITS NORMAUX DE FONCTIONNEMENT
Les bruits suivants sont normaux lorsque l'appareil
est en cours de fonctionnement :
• Un léger gargouillis lorsque le liquide réfrigérant
est pompé.
• Un ronronnement et un bruit de pulsation
provenant du compresseur lorsque le liquide
réfrigérant est pompé.
• Un bruit de craquement soudain provenant de
l'intérieur de l'appareil provoqué par une
dilatation thermique (un phénomène naturel et
inoffensif).
• Un léger cliquetis du thermostat lorsque le
compresseur s'active ou se désactive.
CONSEILS D'ÉCONOMIE D'ÉNERGIE
• Un réglage de température moyen préserve les
aliments frais tout en économisant l’énergie.
• Compartiment Aliments frais (Réfrigérateur) :
L’utilisation la plus efficace de l’énergie est
assurée dans la configuration avec les tiroirs
dans la partie inférieure de l’appareil et les
clayettes réparties uniformément. La position
•
•
des compartiments de porte n’affecte pas la
consommation d’énergie.
Si la température ambiante est élevée et le
thermostat est réglé sur une température basse
avec l'appareil plein, il est possible que le
compresseur fonctionne en continu, causant la
formation de givre ou de glace sur l'évaporateur.
Dans ce cas, réglez le thermostat sur une
température supérieure pour permettre le
dégivrage automatique et économiser ainsi
l’énergie.
Évitez d'ouvrir trop souvent la porte du
congélateur et ne la laissez ouverte que le
temps nécessaire.
CONSEILS POUR LA RÉFRIGÉRATION DES
ALIMENTS FRAIS
• Ne placez pas les aliments chauds ou les
liquides bouillants dans le réfrigérateur.
• Couvrez ou enveloppez les aliments, surtout s'ils
sont forts en saveurs.
• Placez correctement les aliments pour que l'air
puisse circuler librement autour
27
CONSEILS POUR LA RÉFRIGÉRATION
Conseil utiles :
• Viande (tous types de viande) : emballez-la dans
un emballage adapté et placez-la sur l'étagère
en verre au-dessus du bac à légumes. Ne
conservez la viande que 1 ou 2 jours au plus.
• Aliments cuits, plats froids : couvrez-les et
placez-les sur une étagère.
• Fruits et légumes : nettoyez-les soigneusement
et placez-les dans le bac spécial. Bananes,
pommes de terre, oignons et ail ne doivent pas
être mis dans le réfrigérateur, s'ils ne sont pas
emballés.
•
•
Beurre et fromage : placez-les dans le
compartiment spécial, étanche à l'air, ou
enveloppez-les dans une feuille d'aluminium ou
un sachet en polyéthylène, pour les tenir autant
que possible à l'abri de l'air.
Bouteilles : elles doivent être munies d'un
bouchon et être placées sur le porte-bouteilles
ou (s'il est installé) dans le balconnet à
bouteilles de la porte.
ENTRETIEN ET NETTOYAGE
AVERTISSEMENT! Reportez-vous
aux chapitres concernant la sécurité.
AVERTISSEMENTS GÉNÉRAUX
ATTENTION! Débranchez l'appareil
avant toute opération d'entretien et de
nettoyage.
Cet appareil contient des
hydrocarbures dans son circuit de
réfrigération ; l'entretien et la recharge
ne doivent donc être effectués que par
du personnel qualifié.
Les pièces et accessoires de l'appareil
ne doivent pas être lavés au lavevaisselle.
NETTOYAGE DE L'INTÉRIEUR
Avant d'utiliser l'appareil pour la première fois,
nettoyez l'intérieur et tous les accessoires avec de
l'eau tiède savonneuse (pour supprimer toute odeur
de neuf), puis séchez-les soigneusement.
ATTENTION! N'utilisez jamais de
détergents, de produits abrasifs, de
nettoyants à base de chlore ou d'huile
car ils pourraient endommager le
revêtement.
NETTOYAGE PÉRIODIQUE
ATTENTION! Ne tirez pas, ne
déplacez pas, n'endommagez pas les
tuyaux et/ou câbles qui se trouvent à
l'intérieur de l'appareil.
28
ATTENTION! N'endommagez pas le
circuit de refroidissement.
L'appareil doit être nettoyé régulièrement :
1. Nettoyez l'intérieur et les accessoires avec de
l'eau tiède et additionnée d'un détergent doux.
2. Vérifiez régulièrement les joints de porte et
essuyez-les pour vous assurer qu'ils sont
propres et ne contiennent pas de résidus.
3. Rincez et séchez soigneusement.
4. S'ils sont accessibles, nettoyez le condenseur
et le compresseur situés à l'arrière de l'appareil
avec une brosse.
Cette opération améliore les performances de
l'appareil et permet des économies d'électricité.
DÉGIVRAGE DU RÉFRIGÉRATEUR
En fonctionnement normal, le givre est
automatiquement éliminé de l'évaporateur du
compartiment réfrigérateur à chaque fois que le
compresseur s'arrête. L'eau de dégivrage est
collectée dans un récipient spécial situé à l'arrière
de l'appareil, au-dessus du compresseur, d'où elle
s'évapore.
Il est important de nettoyer régulièrement l'orifice
d'écoulement de la goulotte d'évacuation de l'eau
de dégivrage située au milieu du compartiment
réfrigérateur pour empêcher l'eau de déborder et
de couler à l'intérieur de l'appareil.
1. Débranchez l'appareil de l'alimentation
électrique.
2. Retirez tous les aliments.
3. Nettoyez l'appareil et tous les accessoires.
4. Laissez la porte/les portes ouverte(s) pour
éviter la formation d'odeurs désagréables.
EN CAS DE NON-UTILISATION PROLONGÉE
Si l'appareil n'est pas utilisé pendant de longues
périodes, prenez les précautions suivantes :
ATTENTION! Si, toutefois, vous
n'avez pas la possibilité de débrancher
et de vider l'appareil, faites vérifier
régulièrement le bon de
fonctionnement de celui-ci pour éviter
que les aliments qu'il contient ne
pourrissent en cas de coupure de
courant.
DÉPANNAGE
AVERTISSEMENT! Reportez-vous
aux chapitres concernant la sécurité.
EN CAS D'ANOMALIE DE FONCTIONNEMENT
Problème
L'appareil ne fonctionne pas du
tout.
Cause probable
Solution
L'appareil est éteint.
Mettez l'appareil en marche.
La fiche du câble d'alimentation n'est pas correctement insérée dans la prise de courant.
Branchez correctement la fiche
du câble d'alimentation dans la
prise de courant.
La prise de courant n'est pas
alimentée.
Branchez un autre appareil
électrique à la prise de courant. Contactez un électricien
qualifié.
L'appareil est bruyant.
L'appareil n'est pas stable.
Assurez-vous de la stabilité de
l'appareil.
L'éclairage ne fonctionne pas.
L'éclairage est en mode veille.
Fermez puis ouvrez la porte.
L'éclairage est défectueux.
Reportez-vous au chapitre
« Remplacement de l'ampoule ».
Il y a une erreur dans le réglage
de la température.
Reportez-vous au chapitre
« Fonctionnement ».
Trop de produits à congeler
ont été introduits en même
temps dans l'appareil.
Attendez quelques heures et
vérifiez de nouveau la température.
Le compresseur fonctionne en
permanence.
29
Problème
Cause probable
Solution
La température ambiante est
trop élevée.
Reportez-vous au tableau des
classes climatiques de la plaque signalétique.
Les aliments introduits dans
l'appareil étaient trop chauds.
Laissez refroidir les aliments à
température ambiante avant de
les mettre dans l'appareil.
La porte n'est pas fermée correctement.
Reportez-vous au chapitre
« Fermeture de la porte ».
De l'eau s'écoule sur la plaque
arrière du réfrigérateur.
Pendant le dégivrage automatique, le givre fond sur la plaque
arrière.
Ce phénomène est normal.
De l'eau s'écoule dans le réfrigérateur.
L'orifice d'écoulement de l'eau
de dégivrage est obstrué.
Nettoyez l'orifice d'écoulement
de l'eau de dégivrage.
Des aliments empêchent l'eau
de s'écouler dans le réservoir
d'eau.
Assurez-vous que les produits
ne touchent pas la plaque arrière.
De l'eau coule sur le sol.
Le tuyau d'évacuation de l'eau
de dégivrage n'est pas raccordé au bac d'évaporation situé
au-dessus du compresseur.
Fixez le tuyau d'évacuation de
l'eau au bac d'évaporation de
l'eau de dégivrage.
La température à l'intérieur de
l'appareil est trop basse/
élevée.
Le thermostat n'est pas réglé
correctement.
Augmentez/réduisez la température.
La porte n'est pas fermée correctement.
Reportez-vous au chapitre
« Fermeture de la porte ».
La température des produits
est trop élevée.
Laissez les aliments refroidir à
température ambiante avant de
les placer dans l'appareil.
Trop de produits ont été introduits simultanément.
Introduisez moins de produits
en même temps.
La porte a été ouverte trop
souvent.
N'ouvrez la porte qu'en cas de
nécessité.
L'air froid ne circule pas dans
l'appareil.
Assurez-vous que de l'air froid
circule dans l'appareil.
La porte a été ouverte trop fréquemment.
N'ouvrez la porte qu'en cas de
nécessité.
La porte n'est pas entièrement
fermée.
Assurez-vous que la porte est
entièrement fermée.
Les aliments conservés ne sont
pas emballés.
Enveloppez les aliments dans
un emballage adapté avant de
les ranger dans l'appareil.
Trop d'eau s'est condensée sur
la paroi arrière du réfrigérateur.
30
Problème
De l'eau s'écoule sur la plaque
arrière du réfrigérateur.
La porte est difficile à ouvrir.
Cause probable
Solution
La température ambiante est
élevée et l'appareil est réglé
sur la température la plus basse.
Placez le thermostat sur une
température plus élevée pour
permettre le dégivrage automatique.
L'appareil est entièrement
chargé et il est réglé sur la
température la plus basse.
Placez le thermostat sur une
température plus élevée pour
permettre le dégivrage automatique.
Vous avez essayé de rouvrir la
porte immédiatement après
l'avoir fermée.
Attendez quelques secondes
après avoir fermé la porte pour
la rouvrir.
Si ces conseils n'apportent pas de
solution à votre problème, veuillez
consulter le service après-vente agréé
le plus proche.
1
2
REMPLACEMENT DE L'ÉCLAIRAGE
1
L'appareil est équipé d'un éclairage à
LED longue durée.
Il est recommandé d'utiliser
uniquement des pièces détachées
d'origine.
Utilisez des ampoules LED (base E14)
uniquement. La puissance maximale
est indiquée sur la base d'éclairage.
ATTENTION! Débranchez la fiche de
l'appareil de la prise secteur.
1. Écartez doucement les deux côtés du diffuseur
avec vos doigts pour les décrocher, puis
détachez le cache en le tirant dans le sens des
flèches.
2. Remplacez l'ampoule par une ampoule de
caractéristiques identiques, spécifiquement
conçue pour les appareils électroménagers.
3. Remontez le diffuseur de l'ampoule.
4. Branchez la fiche de l'appareil à la prise
secteur.
5. Ouvrez la porte.
Vérifiez que l'ampoule s'allume.
FERMETURE DE LA PORTE
1. Nettoyez les joints de la porte.
2. Si nécessaire, ajustez la porte. Reportez-vous
aux instructions de montage.
3. Si nécessaire, remplacez les joints de porte
défectueux. Contactez le service après-vente
agréé.
CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
Dimensions de l'appareil
Hauteur
873 mm
31
Largeur
540 mm
Profondeur
550 mm
Tension
230 - 240 V
Fréquence
50 Hz
Les caractéristiques techniques figurent sur la
plaque signalétique située sur le côté intérieur ou
extérieur de l'appareil et sur l'étiquette énergétique.
EN MATIÈRE DE PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT
Recyclez les matériaux portant le symbole
.
Déposez les emballages dans les conteneurs
prévus à cet effet. Contribuez à la protection de
l'environnement et à votre sécurité, recyclez vos
produits électriques et électroniques. Ne jetez pas
32
les appareils portant le symbole avec les ordures
ménagères. Emmenez un tel produit dans votre
centre local de recyclage ou contactez vos services
municipaux.
BESUCHEN SIE UNS AUF UNSERER WEBSITE, UM:
Anwendungshinweise, Prospekte, Fehlerbehebungs-, Service- und Reparatur-Informationen zu erhalten:
www.zanussi.com/support
SICHERHEITSHINWEISE
Lesen Sie vor der Montage und dem Gebrauch des Geräts zuerst
die Bedienungsanleitung. Bei Verletzungen oder Schäden infolge
nicht ordnungsgemäßer Montage oder Verwendung übernimmt
der Hersteller keine Haftung. Bewahren Sie die Anleitung zum
Nachschlagen an einem sicheren und zugänglichen Ort auf.
SICHERHEIT VON KINDERN UND
SCHUTZBEDÜRFTIGEN PERSONEN
•
•
•
•
•
•
•
Das Gerät kann von Kindern ab 8 Jahren und Personen mit
eingeschränkten physischen, sensorischen oder geistigen
Fähigkeiten oder mit mangelnder Erfahrung und/oder
mangelndem Wissen nur dann verwendet werden, wenn sie
durch eine für ihre Sicherheit zuständige Person beaufsichtigt
werden oder in die sichere Verwendung des Geräts
eingewiesen wurden und die mit dem Gerät verbundenen
Gefahren verstanden haben.
Kinder zwischen 3 und 8 Jahren dürfen das Gerät be- und
entladen, vorausgesetzt, sie wurden ordnungsgemäß
eingewiesen.
Dieses Gerät kann von Personen mit schweren und komplexen
Behinderungen benutzt werden, vorausgesetzt, sie wurden
ordnungsgemäß eingewiesen.
Halten Sie Kinder unter 3 Jahren vom Gerät fern, wenn sie nicht
ständig beaufsichtigt werden.
Kinder dürfen nicht mit dem Gerät spielen.
Kinder dürfen keine Reinigung und Wartung ohne
Beaufsichtigung durchführen.
Halten Sie sämtliches Verpackungsmaterial von Kindern fern
und entsorgen Sie es ordnungsgemäß.
33
ALLGEMEINE SICHERHEIT
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
34
Dieses Gerät ist für die Verwendung im Haushalt und ähnliche
Zwecke vorgesehen, wie z. B.:
– Bauernhöfe, Personalküchenbereiche in Geschäften, Büros
und anderen Arbeitsumfeldern;
– Für Gäste in Hotels, Motels, Pensionen und anderen
wohnungsähnlichen Räumlichkeiten.
Um eine Kontaminierung von Lebensmitteln zu vermeiden,
beachten Sie die folgenden Hinweise:
– Öffnen Sie die Tür nicht über längere Zeit hinweg;
– Reinigen Sie regelmäßig Oberflächen, die mit Lebensmitteln
in Kontakt kommen können, und zugängliche Ablaufsysteme;
– Lagern Sie rohes Fleisch und Fisch in geeigneten Behältern
im Kühlschrank, so dass sie nicht mit anderen Lebensmitteln
in Berührung kommen oder auf diese tropfen.
WARNUNG: Achten Sie darauf, dass die Belüftungsöffnungen
im Schrank, um das Gerät und in der Einbaunische nicht
blockiert sind.
WARNUNG: Versuchen Sie nicht, den Abtauvorgang durch
andere als vom Hersteller empfohlene mechanische oder
sonstige Hilfsmittel zu beschleunigen.
WARNUNG: Beschädigen Sie nicht den Kältekreislauf.
WARNUNG: Betreiben Sie in den Lebensmittelfächern des
Geräts keine anderen als die vom Hersteller empfohlenen
Elektrogeräte.
Reinigen Sie das Gerät nicht mit Wasserspray oder Dampf.
Reinigen Sie das Geräts mit einem weichen, feuchten Tuch.
Nur neutrale Reinigungsmittel verwenden. Benutzen Sie keine
Scheuermittel, scheuernde Reinigungsschwämmchen,
Lösungsmittel oder Metallgegenstände.
Wenn das Gerät längere Zeit leer steht, schalten Sie es aus,
tauen Sie es ab, reinigen und trocknen Sie es und lassen Sie
die Tür offen, um Schimmelbildung im Gerät zu vermeiden.
Bewahren Sie in dem Gerät keine explosiven Substanzen, wie
Spraydosen mit entzündlichen Treibgasen auf.
•
Wenn das Netzkabel beschädigt ist, muss es vom Hersteller,
seinem autorisierten Kundenservice oder einer gleichermaßen
qualifizierten Person ausgetauscht werden, um
Gefahrenquellen zu vermeiden.
SICHERHEITSANWEISUNGEN
MONTAGE
WARNUNG! Achten Sie bei der
Montage des Geräts darauf, dass das
Netzkabel nicht eingeklemmt oder
beschädigt wird.
WARNUNG! Die Montage des Geräts
darf nur von einer qualifizierten
Fachkraft durchgeführt werden.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Entfernen Sie das gesamte
Verpackungsmaterial.
Montieren Sie ein beschädigtes Gerät nicht und
benutzen Sie es nicht.
Verwenden Sie das Gerät aus
Sicherheitsgründen nicht, bevor es in den
Einbauschrank gesetzt wird.
Halten Sie sich an die mitgelieferte
Montageanleitung.
Seien Sie beim Umsetzen des Gerätes
vorsichtig, da es sehr schwer ist. Tragen Sie
stets Sicherheitshandschuhe und festes
Schuhwerk.
Stellen Sie sicher, dass die Luft um das Gerät
zirkulieren kann.
Warten Sie nach der Montage oder dem
Wechsel des Türanschlags mindestens 4
Stunden, bevor Sie das Gerät an die
Stromversorgung anschließen. Dies ist
erforderlich, damit das Öl in den Kompressor
zurückfließen kann.
Ziehen Sie den Stecker aus der Steckdose,
bevor Sie am Gerät arbeiten (z.B. Wechsel des
Türanschlags).
Stellen Sie das Gerät nicht in der Nähe von
Heizkörpern, Herden, Backöfen oder
Kochfeldern auf.
Setzen Sie das Gerät nicht dem Regen aus.
Stellen Sie das Gerät nicht dort auf, wo es
direktem Sonnenlicht ausgesetzt sein könnte.
Stellen Sie dieses Gerät nicht in Bereichen auf,
die zu feucht oder kalt sind.
Wenn Sie das Gerät verschieben möchten,
heben Sie es bitte an der Vorderkante an, um
den Fußboden nicht zu verkratzen.
ELEKTRISCHER ANSCHLUSS
WARNUNG! Brand- und
Stromschlaggefahr.
WARNUNG! Verwenden Sie keine
Mehrfachsteckdosen oder
Verlängerungskabel.
•
•
•
•
•
•
•
Das Gerät muss geerdet sein.
Stellen Sie sicher, dass die Daten auf dem
Typenschild mit den elektrischen Nennwerten
der Netzspannung übereinstimmen.
Schließen Sie das Gerät nur an eine
ordnungsgemäß installierte
Schutzkontaktsteckdose an.
Achten Sie darauf, elektrische Bauteile (wie
Netzstecker, Netzkabel und Kompressor) nicht
zu beschädigen. Wenden Sie sich an den
autorisierten Kundendienst oder einen Elektriker,
um die elektrischen Bauteile auszutauschen.
Das Netzkabel muss unterhalb des Netzsteckers
verlegt werden.
Stecken Sie den Netzstecker erst nach
Abschluss der Montage in die Steckdose.
Stellen Sie sicher, dass der Netzstecker nach
der Montage noch zugänglich ist.
Ziehen Sie nicht am Netzkabel, wenn Sie das
Gerät von der Stromversorgung trennen
möchten. Ziehen Sie stets am Netzstecker.
GEBRAUCH
WARNUNG! Es besteht Verletzungs-,
Verbrennungs-, Stromschlag- oder
Brandgefahr.
Das Gerät enthält Isobutan (R600a), ein
brennbares Erdgas mit einem hohen Grad an
Umweltverträglichkeit. Achten Sie darauf, den
Kältekreislauf, der Isobutan enthält, nicht zu
beschädigen.
• Nehmen Sie keine technischen Änderungen am
Gerät vor.
35
•
•
•
•
•
•
Stellen Sie keine elektrischen Geräte (z. B.
Eisbereiter) in das Gerät, wenn solche Geräte
nicht ausdrücklich vom Hersteller für diesen
Zweck zugelassen sind.
Wird der Kältekreislauf beschädigt, stellen Sie
bitte sicher, dass es keine Flammen und
Zündquellen im Raum gibt. Belüften Sie den
Raum.
Stellen Sie keine heißen Gegenstände auf die
Kunststoffteile des Geräts.
Bewahren Sie keine entzündbaren Gase und
Flüssigkeiten im Gerät auf.
Laden Sie keine entflammbaren Produkte oder
Gegenstände, die mit entflammbaren Produkten
benetzt sind, in das Gerät und stellen Sie solche
nicht in die Nähe oder auf das Gerät.
Berühren Sie nicht den Kompressor oder den
Kondensator. Sie sind heiß.
INNENBELEUCHTUNG
SERVICE
• Wenden Sie sich zur Reparatur des Geräts an
den autorisierten Kundendienst. Verwenden Sie
ausschließlich Originalersatzteile.
• Bitte beachten Sie, dass eine Selbstreparatur
oder eine nicht fachgerechte Reparatur
sicherheitstechnische Konsequenzen haben und
zum Erlöschen der Garantie führen kann.
• Die folgenden Ersatzteile sind noch 7 Jahre
nach Einstellung des Modells erhältlich:
Thermostate, Temperatursensoren, Platinen,
Lichtquellen, Türgriffe, Türscharniere, Ablagen
und Körbe. Bitte beachten Sie, dass einige
dieser Ersatzteile nur für Fachwerkstätten
erhältlich sind, und dass nicht alle Ersatzteile für
alle Modelle geeignet sind.
• Türdichtungen sind noch 10 Jahre nach
Einstellung des Modells erhältlich.
ENTSORGUNG
WARNUNG! Stromschlaggefahr.
•
Die in diesem Gerät verwendete Lampe ist nur
für Haushaltsgeräte geeignet. Benutzen Sie
diese nicht für die Raumbeleuchtung.
REINIGUNG UND PFLEGE
WARNUNG! Verletzungsgefahr sowie
Risiko von Schäden am Gerät.
•
•
•
Schalten Sie das Gerät immer aus und ziehen
Sie den Netzstecker aus der Steckdose, bevor
Reinigungsarbeiten durchgeführt werden.
Der Kältekreis des Gerätes enthält
Kohlenwasserstoffe. Das Gerät muss von einer
qualifizierten Fachkraft gewartet und nachgefüllt
werden.
Prüfen Sie regelmäßig den Wasserabfluss des
Geräts und reinigen Sie ihn gegebenenfalls. Bei
verstopftem Wasserabfluss sammelt sich das
Abtauwasser am Boden des Geräts an.
WARNUNG! Verletzungs- und
Erstickungsgefahr.
•
•
•
•
•
•
Trennen Sie das Gerät von der
Stromversorgung.
Schneiden Sie das Netzkabel ab, und entsorgen
Sie es.
Entfernen Sie die Tür, um zu verhindern, dass
sich Kinder oder Haustiere in dem Gerät
einschließen.
Der Kältekreislauf und die Isolierungsmaterialien
dieses Gerätes sind ozonfreundlich.
Die Isolierung enthält entzündliches Gas. Für
Informationen zur korrekten Entsorgung des
Gerätes wenden Sie sich an Ihre kommunale
Behörde.
Achten Sie darauf, dass die Kühleinheit in der
Nähe des Wärmetauschers nicht beschädigt
wird.
MONTAGE
WARNUNG! Siehe Kapitel
Sicherheitshinweise.
WARNUNG! Lesen Sie zur Installation
des Geräts die Montageanleitung.
36
WARNUNG! Befestigen Sie das
Gerät gemäß der Montageanleitung,
um das Risiko eines instabilen Geräts
zu vermeiden.
STANDORT
Damit das Gerät die optimale Leistung bringen
kann, sollte es weit entfernt von Wärmequellen wie
Heizungskörpern, Boilern, direktem Sonnenlicht
usw. aufgestellt werden. Die Luft muss frei an der
Rückseite des Gerätes zirkulieren können.
AUFSTELLUNG
Installieren Sie dieses Gerät in einem trockenen,
gut belüfteten Raum, an dem die
Umgebungstemperatur mit der Klimaklasse
übereinstimmt, die auf dem Typenschild des Geräts
angegeben ist.
Klimaklasse
Umgebungstemperatur
SN
+10 °C bis +32 °C
N
+16 °C bis +32 °C
ST
+16 °C bis +38 °C
T
+16 °C bis +43 °C
Bei einigen Modellen können
Funktionsstörungen auftreten, wenn
sie außerhalb dieses
Temperaturbereichs betrieben werden.
Der ordnungsgemäße Betrieb wird nur
innerhalb des angegebenen
Temperaturbereichs gewährleistet. Bei
Fragen zum Aufstellungsort des
Geräts wenden Sie sich an den
Verkäufer, unseren Kundendienst oder
nächstgelegenen autorisierten
Service-Partner.
ELEKTROANSCHLUSS
• Kontrollieren Sie vor der ersten Benutzung des
Geräts, ob die Netzspannung und -frequenz
•
•
•
Ihres Hausanschlusses mit den auf dem
Typenschild angegebenen Anschlusswerten
übereinstimmen.
Das Gerät muss geerdet sein. Zu diesem Zweck
ist der Netzstecker mit einem Schutzkontakt
ausgestattet. Falls die Steckdose Ihres
Hausanschlusses nicht geerdet sein sollte,
lassen Sie das Gerät gemäß den geltenden
Vorschriften von einem qualifizierten Elektriker
erden.
Der Hersteller übernimmt keinerlei Haftung bei
Missachtung der vorstehenden
Sicherheitshinweise.
Das Gerät entspricht den EC-Richtlinien.
ANFORDERUNGEN AN DIE BELÜFTUNG
Hinter dem Gerät muss genug Platz für eine
ausreichende Luftzirkulation sein.
5 cm
min.
200 cm2
min.
200 cm2
VORSICHT! Beachten Sie bei der
Installation die Montageanleitung.
BETRIEB
EINSCHALTEN DES GERÄTS
1. Stecken Sie den Stecker in die Netzsteckdose.
2. Drehen Sie den Temperaturregler im
Uhrzeigersinn auf eine mittlere Einstellung.
AUSSCHALTEN DES GERÄTS
Drehen Sie den Temperaturregler zum Ausschalten
des Geräts in die Position „O“.
TEMPERATURREGELUNG
Die Temperatur wird automatisch geregelt. Sie
können jedoch selbst die Temperatur im Inneren
des Gerätes einstellen.
Berücksichtigen Sie für eine exakte Einstellung,
dass die Temperatur im Inneren des Geräts von
folgenden Faktoren abhängt:
• Raumtemperatur,
• Häufigkeit der Türöffnung,
• Menge der gelagerten Lebensmittel,
• Aufstellungsort des Geräts.
Eine mittlere Einstellung ist im Allgemeinen am
besten geeignet.
Bedienung des Geräts:
1. Drehen Sie den Temperaturregler im
Uhrzeigersinn, um eine niedrigere Temperatur
im Inneren des Gerätes zu erreichen.
37
2. Drehen Sie den Temperaturregler gegen den
Uhrzeigersinn, um eine höhere Temperatur im
Inneren des Gerätes zu erreichen.
TÄGLICHER GEBRAUCH
WARNUNG! Siehe Kapitel
Sicherheitshinweise.
POSITIONIEREN DER TÜRABLAGEN
Die Türablagen können in verschiedener Höhe
positioniert werden; damit ermöglichen sie das
Lagern verschieden großer
Lebensmittelpackungen.
1. Ziehen Sie die Ablage langsam nach oben, bis
sie sich löst.
2. Setzen Sie die Ablage in gewünschter Höhe
ein.
VERSTELLBARE ABLAGEN
Die Wände des Kühlschranks sind mit einer Reihe
von Führungsschienen ausgestattet, die
verschiedene Möglichkeiten für das Einsetzen der
Ablagen bieten.
Die Glasablage über der
Gemüseschublade sollte jedoch nicht
verstellt werden, um eine korrekte
Luftzirkulation zu gewährleisten.
TIPPS UND HINWEISE
NORMALE BETRIEBSGERÄUSCHE
Folgende Geräusche sind während des normalen
Gerätebetriebs normal:
• Ein leichtes Gurgeln und Blubbern, wenn das
Kältemittel durch die Leitungen gepumpt wird.
• Ein Surren und ein pulsierendes Geräusch vom
Kompressor, wenn das Kältemittel durch die
Leitungen gepumpt wird.
• Ein plötzliches Knackgeräusch aus dem
Geräteinneren, verursacht durch thermische
Ausdehnung (eine natürliche und nicht
gefährliche physikalische Erscheinung).
• Leises Klicken des Temperaturreglers, wenn
sich der Kompressor ein- oder ausschaltet.
•
TIPPS ZUM ENERGIESPAREN
• Eine mittlere Temperatureinstellung konserviert
frische Lebensmittel und spart Energie.
•
38
•
Fach für frische Lebensmittel (Kühlschrank): Die
effizienteste Energienutzung wird erreicht, wenn
die Schubladen im unteren Teil des Geräts
eingesetzt und die Ablagen gleichmäßig
angeordnet sind. Die Position der Türablagen
wirkt sich nicht auf den Energieverbrauch aus.
Wenn die Umgebungstemperatur hoch ist, der
Temperaturregler auf eine niedrige Temperatur
eingestellt und das Gerät voll beladen ist, kann
es zu andauerndem Betrieb des Kompressors
und damit zu Reif- oder Eisbildung am
Verdampfer kommen. Stellen Sie in diesem Fall
den Temperaturregler auf eine höhere
Temperatur, um das automatische Abtauen zu
ermöglichen und Energie zu sparen.
Öffnen Sie die Tür nicht zu häufig, und lassen
Sie diese nicht länger offen als notwendig.
HINWEISE FÜR DIE KÜHLUNG FRISCHER
LEBENSMITTEL
• Legen Sie keine warmen Lebensmittel oder
dampfende Flüssigkeiten in den Kühlschrank.
• Decken Sie die Lebensmittel ab oder verpacken
Sie diese entsprechend, besonders wenn sie
stark riechen.
• Legen Sie die Lebensmittel so hinein, dass die
Luft frei um sie zirkulieren kann.
•
HINWEISE FÜR DIE KÜHLUNG
Tipps:
• Fleisch (alle Sorten): Wickeln Sie Fleisch in
geeignetes Material und legen Sie dieses auf
die Glasablage über der Gemüseschublade.
Lagern Sie Fleisch höchstens 1 - 2 Tage.
• Gekochte Lebensmittel, kalte Gerichte: Decken
Sie die Speisen ab und ordnen Sie sie auf einer
beliebigen Ablage ein.
•
•
Obst und Gemüse: Gründlich reinigen und in
der speziellen Schublade aufbewahren.
Bananen, Kartoffeln, Zwiebeln und Knoblauch
sollten im Kühlschrank nicht unverpackt
aufbewahrt werden.
Butter und Käse: Diese sollten stets in
speziellen luftdichten Behältern verpackt sein
oder in Aluminiumfolie bzw. in lebensmittelechte
Tüten eingepackt werden, um so wenig Luft wie
möglich in der Verpackung zu haben.
Flaschen: Sie sollten mit Deckel in der
Flaschenablage in der Tür oder im
Flaschenhalter (falls vorhanden) aufbewahrt
werden.
REINIGUNG UND PFLEGE
WARNUNG! Siehe Kapitel
Sicherheitshinweise.
ALLGEMEINE WARNHINWEISE
VORSICHT! Ziehen Sie vor jeder
Wartungsmaßnahme immer den
Netzstecker aus der Steckdose.
Dieses Gerät enthält
Kohlenwasserstoffe in seinem
Kältekreislauf. Aus diesem Grund
dürfen die Wartung und das
Nachfüllen ausschließlich durch
autorisiertes Fachpersonal erfolgen.
Das Zubehör des Geräts und die
Innenteile eignen sich nicht für die
Reinigung im Geschirrspüler.
REINIGEN DES INNENRAUMS
Bevor Sie das Gerät in Betrieb nehmen, beseitigen
Sie den typischen Neugeruch am besten durch
Reinigen der Innenteile mit lauwarmem Wasser und
einer neutralen Seife. Sorgfältig nachtrocknen.
VORSICHT! Verwenden Sie keine
chemischen Reinigungsmittel,
Scheuerpulver, chlor- oder ölhaltige
Reinigungsmittel, da diese die
Oberfläche beschädigen.
REGELMÄSSIGE REINIGUNG
VORSICHT! Ziehen Sie nicht an
Leitungen und/oder Kabeln im Innern
des Geräts und achten Sie darauf,
diese nicht zu verschieben oder zu
beschädigen.
VORSICHT! Beschädigen Sie nicht
das Kühlsystem.
Das gesamte Gerät muss regelmäßig gereinigt
werden:
1. Reinigen Sie das Innere und die Zubehörteile
mit lauwarmem Wasser und etwas Neutralseife.
2. Prüfen und säubern Sie die Türdichtungen in
regelmäßigen Abständen, um zu gewährleisten,
dass diese sauber und frei von Fremdkörpern
sind.
3. Spülen und trocknen Sie diese sorgfältig ab.
4. Reinigen Sie den Kondensator und den
Kompressor auf der Geräterückseite, falls diese
zugänglich sind, mit einer Bürste.
Dadurch verbessert sich die Leistung des
Geräts und es verbraucht weniger Strom.
ABTAUEN DES KÜHLSCHRANKS
Bei normalem Betrieb wird Reif bei jedem Anhalten
des Kompressors automatisch vom Verdampfer des
Kühlschranks entfernt. Das Tauwasser sammelt
sich in einer Auffangrinne und läuft durch eine
Abflussöffnung in einen speziellen Behälter an der
Rückseite des Geräts über dem Kompressor, wo
es verdampft.
39
Reinigen Sie deshalb regelmäßig die
Abflussöffnung in der Mitte der Auffangrinne an der
Rückwand des Kühlraums, damit das Tauwasser
nicht überläuft und auf die eingelagerten
Lebensmittel tropft.
Bei längerem Stillstand des Geräts müssen Sie
folgende Vorkehrungen treffen:
1. Trennen Sie das Gerät von der
Spannungsversorgung.
2. Entnehmen Sie alle Lebensmittel.
3. Reinigen Sie das Gerät und alle Zubehörteile.
4. Lassen Sie die Tür(en) offen, um das Entstehen
unangenehmer Gerüche zu vermeiden.
VORSICHT! Möchten Sie bei einer
längeren Abwesenheit das Gerät
weiter laufen lassen, bitten Sie
jemanden, es gelegentlich zu prüfen,
damit die Lebensmittel bei einem
möglichen Stromausfall nicht im Innern
des Gerätes verderben.
STILLSTANDSZEITEN
FEHLERSUCHE
WARNUNG! Siehe Kapitel
Sicherheitshinweise.
WAS TUN, WENN...
Störung
Mögliche Ursache
Abhilfe
Das Gerät funktioniert nicht.
Das Gerät ist ausgeschaltet.
Schalten Sie das Gerät ein.
Der Netzstecker wurde nicht
richtig in die Steckdose gesteckt.
Stecken Sie den Netzstecker
korrekt in die Steckdose.
Es liegt keine Spannung an der
Steckdose an.
Testen Sie, ob ein anderes
Gerät an dieser Steckdose
funktioniert. Wenden Sie sich
an eine Elektrofachkraft.
Das Gerät erzeugt Geräusche.
Unebenheiten im Boden wurden nicht ausgeglichen.
Prüfen Sie, ob das Gerät stabil
steht.
Die Lampe funktioniert nicht.
Die Lampe befindet sich im
Standby-Modus.
Schließen und öffnen Sie die
Tür.
Die Lampe ist defekt.
Siehe „Austauschen der Lampe“.
Die Temperatur wurde falsch
eingestellt.
Siehe Kapitel „Betrieb“.
Es wurden viele Lebensmittel
gleichzeitig zum Einfrieren eingelegt.
Warten Sie einige Stunden
und prüfen Sie erneut die Temperatur.
Der Kompressor ist laufend in
Betrieb.
40
Störung
Mögliche Ursache
Abhilfe
Die Raumtemperatur ist zu
hoch.
Siehe Klimaklasse auf dem Typenschild.
In das Gerät eingelegte Lebensmittel waren noch zu
warm.
Lassen Sie die Lebensmittel
auf Raumtemperatur abkühlen,
bevor Sie sie einlagern.
Die Tür ist nicht richtig geschlossen.
Siehe „Schließen der Tür“.
Wasser fließt an der Rückwand des Kühlschranks hinunter.
Während des automatischen
Abtauprozesses schmilzt Reif
auf der Rückwand.
Dies ist normal.
Wasser fließt in den Kühlschrank.
Der Wasserablauf ist verstopft.
Reinigen Sie den Wasserablauf.
Die eingelagerten Lebensmittel
verhindern, dass das Wasser
zum Wassersammler fließt.
Stellen Sie sicher, dass die Lebensmittel nicht die Rückwand
berühren.
Wasser läuft auf den Boden.
Der Tauwasserablauf ist nicht
mit der Verdampferschale über
dem Kompressor verbunden.
Verbinden Sie den Tauwasserablauf mit der Verdampferschale.
Die Temperatur im Gerät ist zu
niedrig/zu hoch.
Der Temperaturregler ist nicht
richtig eingestellt.
Stellen Sie eine höhere/niedrigere Temperatur ein.
Die Tür ist nicht richtig geschlossen.
Siehe „Schließen der Tür“.
Die Temperatur der zu kühlenden Lebensmittel ist zu hoch.
Lassen Sie die Lebensmittel
auf Raumtemperatur abkühlen,
bevor Sie sie in das Gerät geben.
Es wurden zu viele Lebensmittel gleichzeitig eingelegt.
Lagern Sie weniger Lebensmittel zur selben Zeit ein.
Die Tür wurde zu häufig geöffnet.
Öffnen Sie die Tür nur, wenn
es notwendig ist.
Die Kaltluft kann im Gerät nicht
zirkulieren.
Kaltluftzirkulation im Gerät sicherstellen.
Die Tür wurde zu häufig geöffnet.
Öffnen Sie die Tür nur bei Bedarf.
Die Tür wurde nicht vollständig
geschlossen.
Achten Sie darauf, die Tür vollständig zu schließen.
Das eingelagerten Lebensmittel wurden nicht verpackt.
Packen Sie die Lebensmittel in
geeignete Verpackungen, bevor Sie sie in das Gerät legen.
Es gibt zu viel Kondenswasser
an der Rückwand des Kühlschranks.
41
Störung
Auf der Rückwand des Kühlschranks hat sich Eis gebildet.
Die Tür lässt sich nicht leicht
öffnen.
Mögliche Ursache
Abhilfe
Die Umgebungstemperatur ist
hoch und das Gerät ist auf die
niedrigste Temperatur eingestellt
Stellen Sie den Temperaturregler auf eine höhere Temperatur, um das automatische
Abtauen zu ermöglichen.
Das Gerät ist voll beladen und
auf die niedrigste Temperatur
eingestellt.
Stellen Sie den Temperaturregler auf eine höhere Temperatur, um das automatische
Abtauen zu ermöglichen.
Sie haben versucht, die Tür unmittelbar nach dem Schließen
wieder zu öffnen.
Warten Sie einige Sekunden
zwischen dem Schließen und
erneuten Öffnen der Tür.
Bitte wenden Sie sich an den
nächsten autorisierten Kundendienst,
wenn alle genannten
Abhilfemaßnahmen nicht zum
gewünschten Erfolg führen.
1
2
1
AUSTAUSCHEN DER LAMPE
Das Gerät ist mit einer langlebigen
LED-Innenbeleuchtung ausgestattet.
Es wird dringend empfohlen nur
Originalersatzteile zu verwenden.
Verwenden Sie nur LED-Lampen (E14
Fassung). Die maximale Leistung ist
auf der Lampe angegeben.
VORSICHT! Ziehen Sie den
Netzstecker aus der Steckdose.
1. Spreizen Sie mit Ihren Fingern beide Seiten der
durchsichtigen Abdeckung leicht auseinander,
um sie auszuhaken und nehmen Sie die
Abdeckung durch Ziehen in Pfeilrichtung ab.
2. Ersetzen Sie die Lampe durch eine Lampe mit
denselben Eigenschaften, die speziell für
Haushaltsgeräte vorgesehen ist.
3. Bringen Sie die Lampenabdeckung wieder an.
4. Stecken Sie den Netzstecker in die Steckdose.
5. Öffnen Sie die Tür.
Prüfen Sie, ob die Lampe brennt.
SCHLIESSEN DER TÜR
1. Reinigen Sie die Türdichtungen.
2. Stellen Sie die Tür nach Bedarf ein. Siehe die
Montageanleitung.
3. Ersetzen Sie die defekten Türdichtungen, falls
erforderlich. Wenden Sie sich an einen
autorisierten Kundendienst.
TECHNISCHE DATEN
TECHNISCHE DATEN
Abmessungen des Geräts
42
Höhe
873 mm
Breite
540 mm
Tiefe
550 mm
Spannung
230 - 240 V
Frequenz
50 Hz
Die technischen Daten befinden sich auf dem
Typenschild auf der Innen- oder Außenseite des
Geräts sowie auf dem Energielabel.
UMWELTTIPPS
mit diesem Symbol nicht mit dem Hausmüll.
Bringen Sie das Gerät zu Ihrer örtlichen
Sammelstelle oder wenden Sie sich an Ihr
Gemeindeamt.
Recyceln Sie Materialien mit dem Symbol
.
Entsorgen Sie die Verpackung in den
entsprechenden Recyclingbehältern. Recyceln Sie
zum Umwelt- und Gesundheitsschutz elektrische
und elektronische Geräte. Entsorgen Sie Geräte
43
*
211625551-A-052020
WWW.ZANUSSI.COM/SHOP
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement