Aeg SFB58211AF Kasutusjuhend

Aeg SFB58211AF Kasutusjuhend
SFB58211AF
ET
LV
LT
USER
MANUAL
Kasutusjuhend
Külmutuskapp
Lietošanas instrukcija
Ledusskapis
Naudojimo instrukcija
Šaldytuvas
2
16
30
2
www.aeg.com
SISUKORD
1. OHUTUSINFO...................................................................................................... 2
2. OHUTUSJUHISED................................................................................................4
3. PAIGALDAMINE................................................................................................... 6
4. KASUTAMINE.......................................................................................................7
5. IGAPÄEVANE KASUTAMINE...............................................................................7
6. VIHJEID JA NÄPUNÄITEID.................................................................................. 9
7. PUHASTUS JA HOOLDUS.................................................................................10
8. VEAOTSING....................................................................................................... 12
9. TEHNILISED ANDMED...................................................................................... 14
PARIMATE TULEMUSTE SAAVUTAMISEKS
Täname teid selle AEG toote valimise eest. Lõime toote, mis võimaldab teil
aastaid nautida laitmatuid tulemusi ning lisasime elu lihtsamaks ja kergemaks
muutvaid innovaatilisi tehnoloogiaid – omadusi, mida te tavaliste seadmete juures
ei pruugi leida. Leidke mõni minut aega ning lugege, kuidas seadmega parimaid
tulemusi saavutada.
Külastage meie veebisaiti:
Nõuandeid, brošüüre, veaotsingu, teavet teeninduse ja parandusvõimaluste
kohta:
www.aeg.com/support
Registreerige oma toode parema teeninduse saamiseks:
www.registeraeg.com
Ostke lisaseadmeid, tarvikuid ja originaalvaruosi:
www.aeg.com/shop
KLIENDITEENINDUS
Soovitame alati kasutada originaalvaruosi.
Teenindusse pöördumisel peaksid teil olema varuks järgmised andmed: Mudel,
tootenumber (PNC), seerianumber.
Andmed leiate seadme andmesildilt.
Hoiatus / oluline ohutusinfo
Üldine informatsioon ja nõuanded
Keskkonnateave
Jäetakse õigus teha muutusi.
1.
OHUTUSINFO
Enne seadme paigaldamist ja kasutamist lugege
kaasasolev juhend tähelepanelikult läbi. Tootja ei võta
endale vastutust vigastuste või varalise kahju eest, mis
on tingitud paigaldusnõuete eiramisest või väärast
EESTI
3
kasutusest. Hoidke kasutusjuhend kindlas kohas alles,
et saaksite seda vajadusel vaadata.
1.1 Laste ja ohustatud inimeste turvalisus
•
•
•
•
•
•
•
Üle 8-aastased lapsed ning füüsilise, sensoorse või
vaimse erivajadusega või oskuste ja teadmisteta
inimesed võivad seda seadet kasutada vaid järelvalve
olemasolul ja juhul, kui neid on õpetatud seadet
turvaliselt kasutama ning nad mõistavad seadme
kasutamisega kaasnevaid ohte.
3 kuni 8-aastased lapsed võivad seadmesse
toiduaineid panna ja neid sealt välja võtta, kui neid on
eelnevalt põhjalikult juhendatud.
Ulatusliku või keeruka puudega isikud võivad seda
seadet kasutada juhul, kui neid on eelnevalt põhjalikult
juhendatud.
Alla 3-aastased lapsed tuleks seadmest eemal hoida,
kui täiskasvanu nende tegevust ei jälgi.
Ärge lubage lastel seadmega mängida.
Ilma järelvalveta ei tohi lapset seadet puhastada ega
hooldustoiminguid läbi viia.
Hoidke pakendimaterjal lastele kättesaamatus kohas
ja kõrvaldage see nõuetekohaselt.
1.2 Üldine ohutus
•
•
See seade on mõeldud kasutamiseks koduses
majapidamises või muudes sarnastes kohtades,
näiteks:
– talumajapidamistes; personalile mõeldud köökides
kauplustes, kontorites ja mujal;
– Hotellides, motellides ja muudes majutuskohtades.
Vältimaks toidu riknemist järgige järgmisi juhiseid:
– ärge jätke ust liiga kauaks lahti;
– puhastage regulaarselt toiduga kokkupuutuvaid
pindu ning juurdepääsetavaid tühjendussüsteeme;
– hoidke külmikus värsket liha ja kala sobivates
nõudes, nii et need ei puutuks kokku teiste
toiduainetega.
4
www.aeg.com
•
•
•
•
•
•
•
•
•
HOIATUS! Hoidke ventilatsiooniavad vabad nii
eraldiseisva kui ka sisseehitatud seadme puhul.
HOIATUS! Ärge kasutage sulamisprotsessi
kiirendamiseks mehhaanilisi ega muid vahendeid –
kasutage ainult tooja soovitatud tarvikuid.
HOIATUS! Vältige külmutusagensi süsteemi
kahjustamist.
HOIATUS! Ärge kasutage toiduainete hoidmiseks
mõeldud osades elektrilisi seadmeid, kui need pole
tootja poolt spetsiaalselt soovitatud.
Ärge kasutage seadme puhastamiseks vee- või
aurupihustit.
Puhastage seadet pehme niiske lapiga. Kasutage
ainult neutraalseid pesuaineid. Ärge kasutage
abrasiivseid tooteid, küürimisšvamme, lahusteid ega
metallist esemeid.
Kui seade jääb pikaks ajaks tühjaks, lülitage see välja,
sulatage, puhastage, kuivatage ja jätke uks lahti, et
vältida seadme sisemuses hallituse tekkimist.
Ärge hoidke selles seadmes süttivaid aineid ega
plahvatusohtlikke esemeid (nt aerosoolpihusteid).
Kui toitejuhe on vigastatud, laske see ohutuse mõttes
välja vahetada tootja, selle volitatud hooldekeskuses
või lihtsalt kvalifitseeritud isiku poolt.
2. OHUTUSJUHISED
2.1 Paigaldamine
HOIATUS!
Seadet tohib paigaldada
ainult kvalifitseeritud tehnik.
•
•
•
•
•
Eemaldage kõik pakkematerjalid.
Kahjustatud seadet ei tohi paigaldada
ega kasutada.
Ohutuse tagamiseks ärge kasutage
seadet enne, kui see on
köögimööblisse sisse ehitatud.
Järgige seadmega kaasasolevaid
paigaldusjuhiseid.
Kuna seade on raske, olge selle
liigutamisel ettevaatlik. Kasutage
töökindaid ja kinnisi jalanõusid.
•
•
•
•
•
•
•
Jälgige, et õhk saaks seadme ümber
vabalt liikuda.
Esmakordsel paigaldamisel või ukse
avamissuuna muutmisel oodake enne
elektrivõrku ühendamist vähemalt 4
tundi. See on vajalik selleks, et õli
saaks kompressorisse tagasi valguda.
Enne mis tahes toimingute läbiviimist
(nt ukse avamissuuna muutmine)
eemaldage toitejuhe seinakontaktist.
Ärge paigutage seadet radiaatorite,
pliitide ega ahjude lähedusse.
Ärge jätke seadet vihma kätte.
Ärge paigutage seadet otsese
päikesevalgusega kohta.
Ärge paigaldage seda seadet liiga
niiskesse või liiga külma kohta.
EESTI
•
Seadme teise kohta viimisel tõstke
seda esiservast, et vältida põranda
kriimustamist.
2.2 Elektriühendus
HOIATUS!
Tulekahju- ja elektrilöögioht!
HOIATUS!
Seadme paigaldamisel
veenduge, et toitejuhe
kulgeks vabalt ega oleks
vigastatud.
HOIATUS!
Ärge kasutage
mitmikpistikuid ega
pikenduskaableid.
•
•
•
•
•
•
•
Seade peab olema maandatud.
Kontrollige, kas andmeplaadil olevad
elektriandmed vastavad teie kohaliku
vooluvõrgu näitajatele.
Kasutage alati nõuetekohaselt
paigaldatud elektriohutut pistikupesa.
Veenduge, et te elektrilisi osi ei
vigastaks (nt toitepistikut, toitejuhet,
kompressorit). Elektriliste osade
vahetamiseks pöörduge volitatud
teeninduskeskusse või elektriku
poole.
Toitejuhe peab jääma toitepistikust
allapoole.
Ühendage toitepistik seinakontakti
alles pärast paigalduse lõpuleviimist.
Veenduge, et pärast paigaldamist
säilib juurdepääs toitepistikule.
Seadet vooluvõrgust eemaldades
ärge tõmmake toitekaablist. Võtke
alati kinni pistikust.
2.3 Kasutamine
HOIATUS!
Vigastuse, põletuse,
elektrilöögi või tulekahjuoht!
Seade sisaldab isobutaani
(R600a), so looduslik gaas, millel puudub
oluline keskkonnamõju. Olge ettevaatlik,
et te isobutaani sisaldavat
külmutusainesüsteemi ei vigastaks.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
5
Ärge muutke seadme tehnilisi
omadusi.
Ärge pange seadmesse muid
elektriseadmeid (nt jäätisevalmistajat),
kui see pole tootja poolt ette nähtud.
Kui külmutusagens on viga saanud,
siis veenduge, ega seadmest ei tule
leeke või suitsu. Õhutage ruum
korralikult.
Jälgige, et kuumad esemed ei
puutuks vastu seadme plastpindu.
Ärge asetage kihisevaid jooke
sügavkülmikusse. See tekitab
joogipudelis rõhku.
Ärge hoidke seadmes süttivaid gaase
ega vedelikke.
Ärge pange süttivaid või süttiva
ainega määrdunud esemeid
seadmesse, selle lähedusse või
peale.
Ärge katsuge kompressorit ega
kondensaatorit. Need on kuumad.
Ärge eemaldage sügavkülmikust
toiduaineid ega puutuge neid
märgade või niiskete kätega.
Ärge külmutage juba ülessulatatud
toiduaineid.
Järgige külmutatud toiduainete
pakenditel olevaid säilitusjuhiseid.
Enne sügavkülmikuossa asetamist
pakkige toit mõnda toiduga
kokkupuutuvasse materjali.
2.4 Sisevalgustus
HOIATUS!
Elektrilöögi oht!
•
See valgustitüüp on mõeldud
kasutamiseks üksnes selles seadmes.
Ärge kasutage seda ruumide
valgustamiseks.
2.5 Puhastus ja hooldus
HOIATUS!
Seadme vigastamise või
kahjustamise oht!
•
•
Enne hooldust lülitage seade välja ja
ühendage toitepistik pistikupesast
lahti.
Selle seadme jahutusüksus sisaldab
süsivesinikke. Süsteemi tohib
hooldada ja laadida ainult
kvalifitseeritud tehnik.
6
www.aeg.com
•
Kontrollige regulaarselt külmiku
äravooluava; vajadusel puhastage.
Kui äravooluava on ummistunud,
koguneb sulamisvesi seadme põhjale.
2.6 Hooldus
•
•
•
Seadme parandamiseks võtke
ühendust volitatud
teeninduskeskusega. Kasutage ainult
originaalvaruosi.
Pidage meeles, et kui olete
parandanud seadet ise või lasknud
seda teha ebapädeval isikul, võib see
kahjustada seadme ohutust ja muuta
garantii kehtetuks.
Pärast mudeli tootmise lõpetamist on
7 aasta jooksul saadaval järgmised
tagavaraosad: termostaadid,
temperatuuriandurid, trükkplaadid,
valgusallikad, uksekäepidemed,
uksehinged, lahtrid ja korvid. Pidage
meeles, et mõned tagavaraosad on
saadaval ainult ametlikele
parandajatele ning et mõned
tagavaraosad ei pruugi kõigile
mudelitele sobida.
•
Uksetihendid on saadaval 10 aasta
jooksul pärast mudeli tootmise
lõpetamist.
2.7 Jäätmekäitlus
HOIATUS!
Lämbumis- või vigastusoht!
•
•
•
•
•
•
Eemaldage seade vooluvõrgust.
Lõigake toitekaabel seadme küljest
lahti ja visake ära.
Eemaldage uksekäepide, et vältida
laste ja loomade seadmesse
lõksujäämist.
Selle seadme külmutusagensi
süsteem ja isolatsioonimaterjalid on
osoonisõbralikud.
Isolatsioonivaht sisaldab tuleohtlikku
gaasi. Seadme õige kõrvaldamise
kohta saate täpsemaid juhiseid
kohalikust omavalitsusest.
Ärge vigastage soojusvaheti
läheduses paiknevat jahutusüksust.
3. PAIGALDAMINE
HOIATUS!
Vt ohutust käsitlevaid
peatükke.
HOIATUS!
Seadme paigaldamise kohta
leiate teavet
paigaldusjuhistest.
HOIATUS!
Fikseerige seade vastavalt
paigaldusjuhistele, et ära
hoida seadme ebastabiilset
asendit.
3.1 Asukoht
Parima tulemuse saamiseks paigutage
seade piisavalt kaugele sellistest
kütteallikatest nagu radiaatorid, boilerid,
otsene päikesevalgus jne. Veenduge, et
seadme taga on tagatud vaba
õhuringlus.
3.2 Paigaldamine
Paigaldage seade kuiva,
hästiventileeritud kohta, kus ümbritsev
temperatuur vastab seadme andmesildil
olevale kliimaklassile.
Kliimak‐ Ümbritseva õhu temperatuur
lass
SN
+10°C kuni + 32°C
N
+16°C kuni + 32°C
ST
+16°C kuni + 38°C
T
+16°C kuni + 43°C
EESTI
Kui temperatuur jääb sellest
vahemikust väljapoole,
võivad mõne mudeli töös
tekkida probleemid. Õige töö
on tagatud ainult ette nähtud
temperatuurivahemikus. Kui
te pole kindel, kuhu seade
paigaldada, siis pöörduge
müüja, klienditeeninduse või
lähima volitatud
teeninduskeskuse poole.
•
7
See seade vastab EÜ direktiividele.
3.4 Ventilatsiooninõuded
Seadme taga tuleb tagada piisav
õhuringlus.
5 cm
min.
200 cm2
3.3 Elektriühendus
•
•
•
min.
200 cm2
Enne vooluvõrguga ühendamist
veenduge, et andmesildil olevad
elektriandmed vastavad teie
kohalikule vooluvõrgule.
Seade peab olema maandatud.
Toitekaabli pistikul on selle jaoks
vastav kontakt. Kui pistikupesa ei ole
maandatud, konsulteerige pädeva
elektrikuga ja ühendage seade eraldi
maandusjuhiga, mis vastab
kehtivatele normidele.
Seadme ohutusmeetmete eiramisel
vabaneb tootja mis tahes vastutusest.
ETTEVAATUST!
Näpunäiteid ühendamise
kohta leiate
paigaldusjuhistest.
4. KASUTAMINE
4.1 Sisselülitamine
1. Pange toitepistik pistikupessa.
2. Keerake temperatuuriregulaator
päripäeva keskmisse asendisse.
4.2 Väljalülitamine
Seadme väljalülitamiseks keerake
temperatuuriregulaator asendisse "O".
4.3 Temperatuuri
reguleerimine
Temperatuuri reguleeritakse
automaatselt. Siiski on teil seadme
sisetemperatuuri võimalik ka ise valida.
Sobiva seade valimisel tuleb pidada
meeles, et seadme sisetemperatuur
sõltub:
• ruumi temperatuurist;
• ukse avamise sagedusest;
• säilitatava toidu kogusest;
• seadme asukohast.
Kõige sobivam on tavaliselt keskmine
seade.
Seadme kasutamiseks:
1. Seadmes madalama temperatuuri
saavutamiseks keerake
temperatuuriregulaatorit päripäeva.
2. Seadmes kõrgema temperatuuri
saavutamiseks keerake
temperatuuriregulaatorit vastupäeva.
5. IGAPÄEVANE KASUTAMINE
HOIATUS!
Vt ohutust käsitlevaid
peatükke.
5.1 Värske toidu külmutamine
Sügavkülmikuosa sobib värske toidu
külmutamiseks ning külmutatud ja
8
www.aeg.com
sügavkülmutatud toidu pikaajaliseks
säilitamiseks.
Värskete toiduainete külmutamiseks ei
pea keskmist seadet muutma.
Kui aga soovite kiiremat külmutamist,
keerake maksimaalse külmutustaseme
saavutamiseks temperatuuriregulaatorit
kõrgema seade suunas.
5.4 Ukseriiulite paigutamine
Erineva suurusega toidupakendite
hoiustamiseks saab ukseriiuleid
paigutada erinevatele kõrgustele.
1. Tõmmake riiulit ülespoole, kuni see
lahti tuleb.
2. Paigutage soovikohaselt ümber.
ETTEVAATUST!
Selles olekus või külmikuosa
temperatuur langeda alla 0
°C. Sel juhul keerake
temperatuuriregulaatorit
soojemale tasemele.
5.2 Külmutatud toidu
säilitamine
Esmakordsel käivitamisel või pärast
pikemaajalist kasutuspausi laske
seadmel vähemalt 2 tundi suuremal
võimsusel töötada, enne kui
sügavkülmutiosasse toiduaineid asetate.
Sulatamisprotsessi tahtmatul
käivitumisel, näiteks
elektrikatkestuse tõttu, kui
seade on olnud toiteta
kauem kui tehniliste
andmete tabelis toodud
"tempreatuuri tõusu aeg"
seda lubaks, tuleb sulatatud
toit kiiresti ära tarvitada või
koheselt küpsetada ja
seejärel uuesti külmutada
(pärast jahtumist).
See mudel on varustatud
hoiukastiga, mida saab külgsuunas
liigutada.
5.5 Liigutatavad riiulid
Külmiku seintel on mitu siini, mille abil
saab riiuleid paigaldada nii, nagu teile
meeldib.
5.3 Sulatamine
Sügavkülmutatud või külmutatud toitu
võib sulatada kas külmikuosas või hoopis
toatemperatuuril, olenevalt sellest, kui
palju aega selleks on.
Väikseid toiduportsjoneid võib valmistada
ka külmutatult, otse sügavkülmikust
võetuna: sel juhul kulub
toiduvalmistamiseks rohkem aega.
Õige õhuringluse
tagamiseks ärge eemaldage
klaasriiulit, mis asub
juurviljasahtli kohal.
EESTI
6. VIHJEID JA NÄPUNÄITEID
6.1 Normaalsed töötamise
ajal kostuvad helid
•
Järgmised helid on töötamise ajal
normaalsed:
•
•
•
•
•
Nõrk vulisemise ja mulisemise heli
süsteemist, kui külmutusagensi
pumbatakse.
Vihisev ja tuksuv heli kompressorist,
kui külmutusagensi pumbatakse.
Järsk praksuv heli seadme seest,
mida põhjustab soojuspaisumine
(loomulik ja ohutu füüsikaline nähtus).
Nõrk klõpsuv heli temperatuuri
regulaatorist, kui kompressor lülitub
sisse või välja.
6.2 Näpunäiteid energia
säästmiseks
•
•
•
Keskmine temperatuuriseade säilitab
nii värsket kui külmutatud toitu ja
säästab energiat.
Värske toidu sektsioon (külmik):
Energia edukaim säästmine on
tagatud seadme allosas olevate
sahtlite konfiguratsiooni ja ühtlaselt
paiknevate riiulitega. Ukse küljes
olevate lahtrite paigutus
energiatarbimist ei mõjuta.
Ärge avage sügavkülmiku ust sageli
ja ärge jätke ust lahti kauemaks, kui
hädavajalik.
6.3 Soovitusi värske toidu
säilitamiseks külmikus
•
•
•
Ärge pange külmutuskappi sooja toitu
või auravaid vedelikke.
Katke toit kinni või mähkige sisse, eriti
juhul, kui see on tugeva lõhnaga.
Pange toidud külmutuskappi nii, et
õhk saaks nende ümber liikuda.
6.4 Näpunäiteid toidu
säilitamiseks külmikus
Näpunäited:
•
Liha (igasugune): mähkige sobivasse
pakendisse ja pange juurviljasahtli
kohal olevale klaasriiulile. Liha
säilitusaeg on 1-2 päeva.
•
•
Küpsetatud toidud, külmad road:
katke kinni ja asetage mistahes
riiulile.
Puu- ja köögiviljad: puhastage
hoolikalt ja pange selleks ette nähtud
sahtlisse. Pakkimata banaane,
kartuleid, sibulaid, küüslauku ei tohi
külmikus hoida.
Või ja juust: Pange spetsiaalsesse
õhukindlasse nõusse või mässige
fooliumi või polüetüleenist kotti ning
suruge sealt õhku välja niipalju kui
võimalik.
Pudelid: keerake peale kork ja
paigutage ukse küljes olevale
pudeliriiulile või pudelirestile (kui see
on olemas).
6.5 Näpunäiteid
sügavkülmutamiseks
•
•
•
•
•
•
•
Külmutage ainult kvaliteetset, värsket
ja korralikult puhastatud toitu.
Külmutamise ja sulatamise
hõlbustamiseks jaotage toiduained
väiksemateks portsjoniteks.
Mässige toit fooliumisse või
toidukilesse. Veenduge, et pakendid
oleks õhukindlad.
Et vältida juba külmutatud toidu
temperatuuri tõusu, ärge paigutage
värsket külmutamata toitu otse selle
vastu.
Lahjemad toidud säilivad paremini ja
kauem kui rasvased. Sool vähendab
toidu säilitusaega.
Ärge sööge jääkuubikuid, mahlajääd
või jääkomme kohe pärast
sügavkülmikust väljavõtmist.
Külmakahjustuse oht.
Säilitusaja jälgimiseks on soovitav
igale säilitatavale toidule märkida
külmutamiskuupäev.
6.6 Nõuandeid külmutatud
toidu säilitamiseks
•
•
•
Veenduge, et poest ostetud
külmutatud toiduaineid säilitatakse
juhiseid järgides.
Pange külmutatud toit pärast ostmist
niipea kui võimalik sügavkülmikusse.
Ülessulanud toit rikneb üsna ruttu ja
seda ei tohi enam uuesti külmutada.
9
10
www.aeg.com
•
Ärge ületage toidu tootja poolt
määratletud säilitusaega.
7. PUHASTUS JA HOOLDUS
HOIATUS!
Vt ohutust käsitlevaid
peatükke.
7.1 Üldised hoiatused
ETTEVAATUST!
Eemaldage seade
vooluvõrgust enne
igasuguste hooldustööde
tegemist.
Seadme jahutussüsteem
sisaldab süsivesinikke;
süsteemi võivad hooldada ja
täita ainult volitatud
tehnikud.
Seadme tarvikuid ega osi ei
tohi pesta
nõudepesumasinas.
Seadet tuleb regulaarselt puhastada:
1. Puhastage seadme sisemus ja
tarvikud sooja vee ja neutraalse
pesuvahendiga.
2. Kontrollige regulaarselt
uksetihendeid ja pühkige need
puhtaks, eemaldades mustuse ja
prahi.
3. Loputage ja kuivatage põhjalikult.
4. Puhastage seadme tagaküljel asuvat
kondensaatorit ja kompressorit
harjaga.
See parandab seadme jõudlust ja
vähendab elektritarbimist.
7.4 Õhukanalite puhastamine
1. Eemaldage esmalt sokkel (A) ja
seejärel õhutusrest (B).
7.2 Sisemuse puhastamine
Enne seadme esmakordset kasutamist
peske leige vee ja neutraalse seebiga
üle seadme sisemus ja kõik sisetarvikud,
et eemaldada uuele tootele omane lõhn,
seejärel kuivatage täielikult.
ETTEVAATUST!
Ärge kasutage pesuaineid,
abrasiivpulbreid, kloori- või
õlipõhiseid
puhastusvahendeid, sest
need võivad seadme pinda
kahjustada.
7.3 Regulaarne puhastamine
ETTEVAATUST!
Ärge tõmmake, teisaldage
ega vigastage torusid ja/või
kaableid, mis paiknevad
seadme sees.
ETTEVAATUST!
Vältige jahutussüsteemi
kahjustamist.
C
B
A
2. Puhastage õhutusrest.
3. Tõmmake õhudeflektor (C)
ettevaatlikult välja, veendudes, et
sinna pole jäänud sulamisvett.
4. Puhastage seadme alumine osa
tolmuimejaga.
7.5 Külmiku sulatamine
Normaalkasutuse ajal eemaldatakse
härmatis külmiku aurusti küljest
automaatselt iga kord, kui kompressor
seiskub. Sulamisvesi nõrgub mööda
renni spetsiaalsesse seadme tagaküljel
kompressori kohal asuvasse anumasse,
kus see aurustub.
EESTI
Salatisahtlite all asuvat vee
väljavooluava (F) tuleb kindlasti
regulaarselt puhastada, et ära hoida vee
kogunemist ja külmikus olevatesse
toiduainetesse imbumist. Kasutage
spetsiaalset puhastajat (P), mis on
väljavooluavasse juba asetatud.
F
P
7.6 Sügavkülmiku sulatamine
ETTEVAATUST!
Aurusti vigastamise
vältimiseks ärge kasutage
sellelt härmatise
eemaldamisel teravaid
metallist tööriistu.
Ärge kasutage sulatamise
kiirendamiseks mehaanilisi
seadmeid või muid
kunstlikke vahendeid peale
tootja poolt soovitatute.
Ligikaudu 12 tundi enne
sulatamist valige madalam
temperatuur, et luua piisav
külmareserv katkestuse
ajaks.
Sügavkülmiku riiulitel ja ülemise
sektsiooni ümbruses moodustub alati
teatud kogus härmatist.
Sulatage külmik, kui härmatisekihi
paksus on jõudnud 3-5 millimeetrini.
1. Lülitage seade välja või eemaldage
toitepistik pistikupesast.
2. Eemaldage säilitatavad toiduained,
pakkige need mitme ajalehekihi sisse
ja asetage jahedasse kohta.
11
ETTEVAATUST!
Külmutatud toiduainete
temperatuuri tõus
sulatamise ajal võib
lühendada nende
kõlblikkusaega.
Ärge puudutage
külmutatud tooteid
märgade kätega. Käed
võivad külmutatud
toodete külge kinni
jääda.
3. Jätke uks lahti. Kaitske põrandat
sulamisvee eest, asetades seadme
ette lapi või lameda nõu.
4. Sulatamisprotsessi kiirendamiseks
asetage sügavkülmakambrisse sooja
veega täidetud keedunõu. Lisaks
eemaldage sulatamisel lahti
murdunud jäätükid.
5. Kui sulatamine on lõppenud,
kuivatage sisemust hoolikalt. .
6. Lülitage seade sisse ja sulgege uks.
7. Seadke temperatuuriregulaator
maksimaalsele külmale ja laske
seadmel selle seadistusega kaks või
kolm tundi töötada.
Alles siis pange toiduained
sügavkülmutisektsiooni tagasi.
7.7 Seadme mittekasutamise
perioodid
Kui seadet pikema aja jooksul ei
kasutata, siis rakendage järgmisi
ohutusmeetmeid:
1.
2.
3.
4.
5.
Ühendage seade vooluvõrgust lahti.
Eemaldage kõik toiduained.
Sulatage seade (vajadusel).
Puhastage seade ja kõik tarvikud.
Jätke uks/uksed lahti, et vältida
ebameeldivate lõhnade tekkimist.
ETTEVAATUST!
Kui soovite seadet hoida
sisselülitatult, siis paluge
kellelgi seda aeg-ajalt
kontrollida, et vältida
säilitatava toidu riknemist
elektrikatkestuse korral.
12
www.aeg.com
8. VEAOTSING
HOIATUS!
Vt ohutust käsitlevaid
peatükke.
8.1 Mida teha, kui...
Probleem
Võimalik põhjus
Lahendus
Seade ei tööta.
Seade on välja lülitatud.
Lülitage seade sisse.
Toitepistik ei ole korralikult
pistikupessa ühendatud.
Ühendage toitepistik korrali‐
kult pistikupessa.
Pistikupesas ei ole voolu.
Ühendage pistikupessa mõni
muu elektriseade. Võtke
ühendust kvalifitseeritud
elektrikuga.
Seade teeb liiga valju müra.
Seade ei ole paigutatud ta‐
sapinnaliselt.
Kontrollige, kas seade paik‐
neb stabiilselt.
Lamp ei põle.
Lamp on ooterežiimis.
Sulgege ja avage uks.
Lamp on katki.
Vt jaotist "Lambi vahetami‐
ne".
Temperatuur on valesti vali‐
tud.
Vt jaotist "Kasutamine".
Kompressor töötab pidevalt.
Külmutamiseks paigutati
Oodake mõni tund, seejärel
seadmesse korraga liiga pal‐ kontrollige uuesti tempera‐
ju toiduaineid.
tuuri.
Ruumi temperatuur on liiga
kõrge.
Kontrollige andmesildil ole‐
vat kliimaklassi.
Seadmesse paigutatud toit
oli liiga soe.
Enne toidu hoiustamist laske
sel jahtuda toatemperatuuri‐
ni.
Seadme uks ei ole korralikult Vt jaotist "Ukse sulgemine".
suletud.
Härmatist ja jääd on liiga
palju.
Uks ei ole korralikult kinni või Vt jaotist "Ukse sulgemine".
on tihend deformeerunud/
määrdunud.
Vee väljalaskekork ei ole
korralikult paigas.
Paigutage vee väljalaske‐
kork õigesti.
Toiduained ei ole korralikult
pakendatud.
Pakendage toiduained pare‐
mini.
EESTI
Probleem
Võimalik põhjus
Lahendus
Temperatuur on valesti vali‐
tud.
Vt jaotist "Kasutamine".
13
Vesi voolab mööda külmu‐
tuskapi tagapaneeli.
Automaatse sulamisprotses‐ See on normaalne.
si ajal sulab tagapaneelil
olev härmatis.
Vesi voolab külmutuskappi.
Vee väljavooluava on um‐
mistunud.
Puhastage vee väljavoolua‐
va.
Toiduained takistavad vee
voolamist veekogumisnõus‐
se.
Veenduge, et toiduained ei
puutuks tagapaneeli.
Sulamisvee väljavooluava ei
ole ühendatud kompressori
kohal asuva aurustumisren‐
niga.
Suunake sulamisvee välja‐
voolujuhik aurustumisrenni.
Põrandal on vett.
Temperatuur seadmes on lii‐ Temperatuuriregulaator ei
ga madal/kõrge.
ole õigesti seadistatud.
Valige kõrgem/madalam
temperatuur.
Seadme uks ei ole korralikult Vt jaotist "Ukse sulgemine".
suletud.
Toidu temperatuur on liiga
kõrge.
Laske toiduainetel jahtuda
toatemperatuurini, enne kui
need külmikusse asetate.
Hoiustasite korraga liiga pal‐ Ärge pange külmikusse kor‐
ju toiduaineid.
raga liiga palju toitu.
Härmatise paksus on üle 4-5 Sulatage seade.
mm.
Külmiku tagaseinal on liiga
palju kondensvett.
Ust on avatud liiga tihti.
Avage uks ainult vajadusel.
Seadmes ei ole külma õhu
ringlust.
Veenduge, et seadmes on
tagatud külma õhu ringlus.
Ust on avatud liiga tihti.
Avage ust ainult vajadusel.
Uks polnud täielikult suletud. Kontrollige, kas uks on kor‐
ralikult suletud.
Külmiku tagaseinal on här‐
matist.
Toit ei ole korralikult sisse
pakitud.
Enne toidu hoiulepanekut
mässige toit sobivasse pa‐
kendisse.
Ümbritsev temperatuur on
kõrge ja valitud on seadme
madalaim temperatuur.
Automaatse sulatuse võimal‐
damiseks seadke tempera‐
tuuriregulaator kõrgemale ta‐
semele.
14
www.aeg.com
Probleem
Võimalik põhjus
Lahendus
Seade on väga täis ja valitud Automaatse sulatuse võimal‐
on madalaim temperatuur.
damiseks seadke tempera‐
tuuriregulaator kõrgemale ta‐
semele.
Uks ei avaneb raskelt.
Üritasite ust avada liiga kii‐
resti pärast selle sulgemist.
Pärast ukse sulgemist ja en‐
ne selle uuesti avamist oo‐
dake mõni sekund.
Kui neist nõuannetest abi ei
ole, helistage lähimasse
volitatud teeninduskeskusse.
8.2 Lambi asendamine
Seade on varustatud
pikaealise sisemise LEDvalgustiga.
Soovitame tungivalt
kasutada üksnes
originaalvaruosi.
Kasutage ainult LED-pirne
(E14 tüüpi).
Maksimumvõimsus on
märgitud lambile.
ETTEVAATUST!
Eemaldage toitepistik
pistikupesast.
1. Eemaldage kruvikeeraja abil kruvi
lambi katte küljest.
2. Eemaldage lambi kate noolega
näidatud suunas.
3. Vahetage vana lamp uue vastu, mis
on vanaga sarnaste näitajatega ning
spetsiaalselt kodumasinate jaoks
mõeldud.
4. Pange lambi kate tagasi.
5. Keerake lambi kate kruviga kinni.
6. Ühendage toitepistik pistikupessa.
7. Avage uks.
Kontrollige, kas lamp läheb põlema.
8.3 Ukse sulgemine
1. Puhastage uksetihendid.
2. Vajadusel reguleerige ust. Tutvuge
vastavate juhistega.
3. Vajadusel asendage katkised
uksetihendid uutega. Pöörduge
volitatud teeninduskeskusse.
9. TEHNILISED ANDMED
9.1 Tehnilised andmed
Seadme mõõtmed
Kõrgus
815 mm
Laius
596 mm
Sügavus
550 mm
Pinge
230 - 240 V
Sagedus
50 Hz
Temperatuuri tõusu aeg 11 h
Täiendavad tehnilised andmed on kirjas
andmesildil, mis asub seadme sise- või
välisküljel, ja energiasildil.
EESTI
15
10. JÄÄTMEKÄITLUS
Sümboliga
tähistatud materjalid võib
ringlusse suunata. Selleks viige pakendid
vastavatesse konteineritesse. Aidake
hoida keskkonda ja inimeste tervist ja
suunake elektri- ja elektroonilised
jäätmed ringlusse. Ärge visake
sümboliga tähistatud seadmeid muude
majapidamisjäätmete hulka. Viige seade
kohalikku ringluspunkti või pöörduge abi
saamiseks kohalikku omavalitsusse.
16
www.aeg.com
SATURS
1. DROŠĪBAS INFORMĀCIJA................................................................................ 16
2. DROŠĪBAS NORĀDĪJUMI.................................................................................. 18
3. UZSTĀDĪŠANA................................................................................................... 20
4. LIETOŠANA........................................................................................................ 21
5. IZMANTOŠANA IKDIENĀ...................................................................................22
6. PADOMI UN IETEIKUMI.....................................................................................23
7. KOPŠANA UN TĪRĪŠANA................................................................................... 24
8. PROBLĒMRISINĀŠANA.....................................................................................26
9. TEHNISKIE DATI................................................................................................ 29
LABĀKIEM REZULTĀTIEM
Pateicamies, ka izvēlējāties AEG produktu. Esam to izveidojuši, lai ilgstoši
nodrošinātu nevainojamu veiktspēju, izmantojot novatoriskas tehnoloģijas, kas
palīdz vienkāršot dzīvi, – iespējas, ko neatradīsiet parastās ierīcēs. Lūdzu, veltiet
dažas minūtes, lai izlasītu šo tekstu un gūtu labākus rezultātus.
Apmeklējiet mūsu vietni, lai:
saņemtu padomus par lietošanu, brošūras, problēmrisināšanas informāciju un
informāciju par apkopi un remontu:
www.aeg.com/support
Lai saņemtu labāku servisu, reģistrējiet savu izstrādājumu:
www.registeraeg.com
Iegādājieties piederumus, vienreizējās lietošanas detaļas un oriģinālās
rezerves daļas savai ierīcei:
www.aeg.com/shop
KLIENTU APKALPOŠANA UN PAKALPOJUMI
Lietojiet tikai oriģinālas rezerves daļas.
Sazinoties ar apkalpes dienestu, pārliecinieties, vai jums ir šādi dati: modelis,
PCK, sērijas numurs.
Šo informāciju var atrast tehnisko datu plāksnītē.
Drošības informācija brīdinājumam un piesardzībai
Vispārēja informācija un padomi
Informācija par vides aizsardzību
Izmaiņu tiesības rezervētas.
1.
DROŠĪBAS INFORMĀCIJA
Pirms ierīces uzstādīšanas un lietošanas rūpīgi izlasiet
pievienotos norādījumus. Ražotājs neatbild par
savainojumiem un bojājumiem, kas radušies ierīces
nepareizas uzstādīšanas vai izmantošanas rezultātā.
LATVIEŠU
17
Glabājiet šīs instrukcijas drošā, pieejamā vietā, lai tās
varētu izmantot nākotnē.
1.1 Bērnu un nespējīgu cilvēku drošība
•
•
•
•
•
•
•
Šo ierīci drīkst izmantot bērni no 8 gadu vecuma un
cilvēki ar ierobežotām fiziskām, sensorām vai garīgām
spējām, vai pieredzes un zināšanu trūkumu atbildīgās
personas uzraudzībā vai, ja tie ir informēti par ierīces
drošu lietošanu un izprot potenciālos riskus.
Bērni vecumā no 3 līdz 8. gadiem var ievietot
priekšmetus ierīcē un izņemt tos, ja viņi ir atbilstoši
apmācīti.
Šo ierīci var izmantot personas ar ļoti plašu un
sarežģītu invaliditāti, ja tās saņēmušas pienācīgas
norādes.
Neļaujiet bērniem jaunākiem par 3 gadiem tuvoties
ierīcei, ja vien viņi netiek nepārtraukti uzraudzīti.
Neļaujiet bērni rotaļāties ar ierīci.
Bērni nedrīkst tīrīt ierīci un veikt tās apkopi bez
uzraudzības.
Neļaujiet bērniem tuvoties iepakojumam un
atbrīvojieties no tā attiecīgi.
1.2 Vispārīgi drošības norādījumi
•
•
Ierīce paredzēta izmantošanai mājsaimniecībā un
līdzīgiem mērķiem, piemēram:
– Lauku mājās, darbinieku virtuves zonās veikalos,
birojos un citās darba vietās;
– viesu lietošanai viesnīcās, moteļos, privātajās
viesnīcās un citās apdzīvojamās vidēs.
Lai izvairītos no pārtikas produktu piesārņošanas,
ievērojiet šādus norādījumus:
– neatstājiet durvis atvērtas ilgstoši;
– regulāri tīriet virsmas, kas var saskarties ar pārtiku
un pieejamām noplūdes sistēmām;
– glabājiet jēlu gaļu un zivis piemērotās tvertnēs
ledusskapī, lai tās nesaskartos ar vai neuzpilētu uz
citiem produktiem.
18
www.aeg.com
•
•
•
•
•
•
•
•
•
UZMANĪBU: sekojiet, lai ierīces korpusa vai iebūvētās
konstrukcijas ventilācijas atveres nebūtu aizsērējušas.
UZMANĪBU: nelietojiet ražotāja neieteiktas
mehāniskas ierīces vai citus līdzekļus atkušanas
procesa paātrināšanai.
UZMANĪBU: nesabojājiet dzesētāja shēmu.
UZMANĪBU: nelietojiet ēdiena uzglabāšanas
paredzētajos nodalījumos elektroierīces, ja vien to
izmantošanu neparedz ražotājs.
Ierīces tīrīšanai neizmantojiet tvaiku un neizsmidziniet
ūdeni.
Tīriet ierīci ar mitru, mīkstu drānu. Izmantojiet tikai
neitrālus mazgāšanas līdzekļus. Neizmantojiet
abrazīvus izstrādājumus, abrazīvus sūkļus,
šķīdinātājus vai metāla priekšmetus.
Ja ledusskapis ilgstoši paliek tukšs, izslēdziet to,
atkausējiet, iztīriet, nosusiniet un atstājiet vaļā durvis,
lai ierīcē neveidotos pelējums.
Neglabājiet ierīcē sprāgstošas vielas, tādas kā
aerosoli ar uzliesmojošu virzošo spēku.
Ja elektrības padeves vads ir bojāts, lai izvairītos no
nelaimes gadījumiem, to jānomaina ražotājam,
autorizētajam servisa centram vai kvalificētam
speciālistam.
2. DROŠĪBAS NORĀDĪJUMI
2.1 Uzstādīšana
BRĪDINĀJUMS!
Ierīci drīkst uzstādīt tikai
kvalificēta persona.
•
•
•
•
•
•
Noņemiet visu iesaiņojumu.
Neuzstādiet un nelietojiet bojātu ierīci.
Drošības nolūkos nelietojiet ierīci
pirms tās iebūvēšanas.
Ievērojiet kopā ar ierīci piegādātās
uzstādīšanas norādes.
Vienmēr uzmanīgi pārvietojiet ierīci, jo
tā ir smaga. Vienmēr izmantojiet
drošības cimdus un slēgtus apavus.
Pārliecinieties, ka ap ierīci brīvi cirkulē
gaiss.
•
•
•
•
•
•
Pēc uzstādīšanas vai durvju vēršanās
virziena maiņas nogaidiet vismaz 4
stundas, līdz pieslēdzat ierīci
elektrotīklam. Tas nepieciešams, lai
ļautu eļļai ieplūst atpakaļ kompresorā.
Pirms jebkāda darba veikšanas ar
ierīci (piemēram, durvju vēršanās
virziena maiņas) atvienojiet
kontaktdakšu no kontaktligzdas.
Neuzstādiet ierīci blakus radiatoriem,
plītīm, cepeškrāsnīm vai plīts
virsmām.
Nepakļaujiet ierīci lietus iedarbībai.
Neuzstādiet ierīci tiešos saules staros.
Neuzstādiet ierīci pārāk mitrās un
pārāk aukstās vietās.
LATVIEŠU
•
Pārvietojot ierīci, paceliet to aiz
priekšējās malas, lai nesaskrāpētu
grīdu.
2.2 Elektrības padeves
pieslēgšana
BRĪDINĀJUMS!
Var izraisīt ugunsgrēku un
elektrošoku.
BRĪDINĀJUMS!
Novietojot ierīci,
pārliecinieties, ka vads nav
aizķēries vai bojāts.
BRĪDINĀJUMS!
Nelietojiet daudzkontaktu
adapterus vai pagarinātājus.
•
•
•
•
•
•
•
Ierīcei jābūt iezemētai.
Pārliecinieties, ka tehnisko datu
plāksnītē norādītie parametri atbilst
elektrotīkla parametriem.
Vienmēr izmantojiet pareizi uzstādītu
un drošu kontaktligzdu.
Rīkojieties uzmanīgi, lai nesabojātu
elektriskās detaļas (piem.,
kontaktspraudni, kabeli, kompresoru).
Sazinieties ar pilnvarotu servisa
centru vai elektriķi, lai nomainītu
elektriskās detaļas.
Strāvas kabelim jāatrodas zemāk par
spraudkontaktu.
Pieslēdziet kontaktspraudni
kontaktligzdai tikai uzstādīšanas
beigās. Pārbaudiet, vai pēc
uzstādīšanas kontaktspraudnim var
brīvi piekļūt.
Nekad neatslēdziet ierīci no tīkla,
velkot aiz strāvas kabeļa. Vienmēr
velciet aiz kontaktspraudņa.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
BRĪDINĀJUMS!
Pastāv risks saņemt
elektrošoku.
2.3 Pielietojums
BRĪDINĀJUMS!
Savainojumu, apdegumu vai
elektrošoka risks.
Ierīce satur satur uzliesmojošu
gāzi, izobutānu (R600a), dabasgāzi, kas
ir videi praktiski nekaitīga. Rīkojieties
uzmanīgi, lai nesabojātu dzesētāja
shēmu, kas satur izobutānu.
Nemainiet šīs ierīces specifikācijas.
Neievietojiet elektriskās ierīces (piem.,
saldējuma pagatavošanas ierīci)
ierīcē, izņemot, ja ražotājs norādījis,
ka to var darīt.
Ja dzesētāja shēmā rodas bojājumi,
pārliecinieties, ka telpā nav liesmas
vai aizdegšanās avoti. Izvēdiniet
telpu.
Neļaujiet karstiem priekšmetiem
saskarties ar ierīces plastmasas
daļām.
Neglabājiet bezalkoholiskos dzērienus
saldētavas nodalījumā. Tas radīs
spiedienu dzēriena tvertnē.
Neuzglabājiet ierīcē viegli
uzliesmojošas gāzes vai šķidrumus.
Neievietojiet ierīcē, neturiet tās
tuvumā vai uz tās viegli uzliesmojošas
vielas vai ar viegli uzliesmojošām
vielām piesūcinātus priekšmetus.
Nepieskarieties kompresoram vai
kondensatoram. Tie ir karsti.
Neizņemiet un nepieskarieties
saldētavā ievietotajiem produktiem ar
slapjām vai mitrām rokām.
Nesasaldējiet atkārtoti atkausētu
pārtiku.
Ievērojiet uzglabāšanas norādījumus,
kas norādīti uz pārtikas iesaiņojuma.
Pirms pārtikas ievietošanas
saldētavas nodalījumā ietiniet to
pārtikai paredzētā iesaiņojuma
materiālā.
2.4 Iekšējais apgaismojums
•
Šajā ierīcē izmantotā spuldze
paredzēta tikai mājsaimniecības
ierīcēm. Nelietojiet to telpu
apgaismošanai.
2.5 Apkope un tīrīšana
BRĪDINĀJUMS!
Pastāv savainojumu vai
ierīces bojājumu risks.
•
•
19
Pirms apkopes izslēdziet ierīci un
atvienojiet to no elektrotīkla.
Šīs ierīces dzsētājagregātā ir
ogļūdeņradis. Dzesētājagregāta
20
www.aeg.com
•
atkārtotas uzpildes darbus var veikt
tikai kvalificētas personas.
Regulāri pārbaudiet ierīces aizplūdes
atveri un, ja nepieciešams, iztīriet to.
Ja izplūdes sistēma nosprostota,
atkausētais ūdens sakrāsies ierīces
apakšējā daļā.
•
tikai profesionāliem remontētājiem un
ka ne visas rezerves daļas der visiem
modeļiem.
Durvju blīves būs pieejamas 10 gadus
pēc modeļa ražošanas pārtraukšanas.
2.7 Ierīces utilizācija
2.6 Apkope
•
•
•
Lai salabotu ierīci, sazinieties ar
pilnvarotu servisa centru. Lietojiet tikai
oriģinālas rezerves daļas.
Lūdzam ņemt vērā, ka pašrocīgi veikti
remontdarbi vai remontdarbi, kurus
veikušas neprofesionālas personas,
var radīt ar drošību saistītas sekas un
garantija var zaudēt spēku.
Tālāk uzskaitītās rezerves daļas būs
pieejamas septiņus gadus pēc
modeļa ražošanas pārtraukšanas:
termostati, temperatūras sensori,
iespiestas shēmas, gaismas avoti,
durvju rokturi, durvju eņģes, paplātes
un grozi. Lūdzam ņemt vērā, ka dažas
no šīm rezerves daļām ir pieejamas
BRĪDINĀJUMS!
Pastāv savainošanās vai
nosmakšanas risks.
•
•
•
•
•
•
Atvienojiet ierīci no elektropadeves.
Nogrieziet strāvas kabeli un izmetiet
to.
Izņemiet durvis, lai novērstu bērnu vai
dzīvnieku ieslēgšanu ierīcē.
Šīs ierīces dzesētāja shēma un
izolācijas materiāli nekaitē ozona
slānim.
Izolācijas slānis satur viegli
uzliesmojošu gāzi. Sazinieties ar
vietējo pašvaldību, lai noskaidrotu, kā
pareizi atbrīvoties no ierīces.
Nesabojājiet dzesēšanas bloka daļu,
kas atrodas blakus siltummainim.
3. UZSTĀDĪŠANA
BRĪDINĀJUMS!
Skatiet sadaļu "Drošība".
BRĪDINĀJUMS!
Skatiet uzstādīšanas
norādījumus, lai uzstādītu
savu ierīci.
BRĪDINĀJUMS!
Nofiksējiet ierīci saskaņā ar
uzstādīšanas norādījumos
teikti, lai ierīce nebūtu
nestabila.
3.1 Vieta
Lai nodrošinātu labāko veiktspēju, ierīce
jāuzstāda pietiekamā attālumā no
siltuma avotiem, piemēram, radiatoriem,
boileriem, tiešiem saules stariem utt.
Gādājiet, lai korpusa aizmugurē varētu
brīvi cirkulēt gaiss.
3.2 Novietojums
Uzstādiet ierīci sausā, labi vēdināmā
telpā, kuras temperatūra atbilst ierīces
tehnisko datu plāksnītē norādītajai
klimatiskajai klasei.
Klimati‐
skā kla‐
se
Temperatūras atbilstība
SN
no +10 °C līdz 32 °C
N
no +16 °C līdz 32 °C
ST
no +16 °C līdz 38 °C
T
no +16 °C līdz 43 °C
LATVIEŠU
Ierīces izmantošana ārpus
noteiktā temperatūras
diapazona var radīt darbības
problēmas dažiem
modeļiem. Pareizu ierīces
darbību var garantēt,
izmantojot to tikai noteiktajā
temperatūras diapazonā. Ja
jums ir kādas šaubas par
ierīces uzstādīšanas vietu,
lūdzu, sazinieties ar
pārdevēju, mūsu klientu
apkalpošanas centru vai
tuvāko pilnvaroto servisa
centru.
•
•
esošiem noteikumiem atbilstošu
zemējumu.
Ražotājs neuzņemsies atbildību par
sekām, kas būs radušās, neievērojot
iepriekš minētos norādījumus.
Ierīce atbilst Eiropas Savienības
direktīvām.
3.4 Ventilācijas prasības
Nodrošiniet ierīces aizmugurē piemērotu
ventilāciju.
5 cm
min.
200 cm2
3.3 Elektrības padeves
pieslēgums
•
•
Pirms ierīces pieslēgšanas
elektrotīklam pārbaudiet, vai tehnisko
datu plāksnītē minētie sprieguma un
frekvences parametri atbilst mājas
elektrotīkla parametriem.
Ierīcei jābūt iezemētai. Lai
nodrošinātu zemējumu, strāvas
kabeļa kontaktspraudnis ir aprīkots ar
papildu kontaktu. Ja mājas elektrotīkla
kontaktligzda nav iezemēta, iepriekš
sazinoties ar kvalificētu speciālistu,
pievienojiet ierīcei atsevišķu, spēkā
min.
200 cm2
UZMANĪBU!
Skatiet montāžas
norādījumus uzstādīšanai.
4. LIETOŠANA
4.1 Ierīces ieslēgšana
1. Iespraudiet kontaktdakšu
kontaktligzdā.
2. Pagrieziet temperatūras regulatoru
pulksteņa rādītāja virzienā līdz
vidējam iestatījumam.
4.2 Ierīces izslēgšana
Izslēdziet ierīci, pagriežot temperatūras
regulatoru pozīcijā "O".
4.3 Temperatūras regulēšana
Temperatūra tiek regulēta automātiski.
Tomēr jūs pats varat iestatīt ierīces
iekšējo temperatūru.
21
Izvēlieties vajadzīgo iestatījumu,
atceroties, ka temperatūra ierīces
iekšpusē ir atkarīga no:
•
•
•
telpas temperatūras;
durvju vēršanas biežuma;
ledusskapī uzglabāto produktu
daudzuma;
• ierīces atrašanās vietas.
Vidējais iestatījums parasti ir
vispiemērotākais.
Ierīces lietošana:
1. Pagrieziet temperatūras regulatoru
pulksteņa rādītāja virzienā, lai
pazeminātu ierīces iekšējo
temperatūru.
2. Pagrieziet temperatūras regulatoru
pretēji pulksteņa rādītāja virzienam,
lai paaugstinātu ierīces iekšējo
temperatūru.
22
www.aeg.com
5. IZMANTOŠANA IKDIENĀ
BRĪDINĀJUMS!
Skatiet sadaļu "Drošība".
5.1 Svaigas pārtikas
sasaldēšana
Saldētava piemērota svaigu produktu
sasaldēšanai un sasaldētu produktu
ilgstošai uzglabāšanai.
Lai sasaldētu svaigu pārtiku, nav
nepieciešams mainīt vidējos iestatījumus.
Tomēr, lai sasalšana notiktu ātrāk,
pagrieziet temperatūras regulatoru uz
augstāku iestatījumu, lai iegūtu
maksimālu aukstumu.
UZMANĪBU!
Šādā stāvoklī ledusskapja
nodalījuma temperatūra var
kristies zem 0 °C. Ja tas
notiek, atiestatiet
temperatūras regulatoru uz
siltāku iestatījumu.
5.3 Atkausēšana
Īpaši stipri sasaldēti vai saldēti produkti
pirms to lietošanas jāatlaidina
ledusskapja nodalījumā vai istabas
temperatūrā (atkarībā no šim procesam
paredzētā laika).
Mazus gabaliņus var gatavot vēl
sasalušus uzreiz pēc izņemšanas no
saldētavas - šādā gadījumā gatavošanas
process aizņems ilgāk laika.
5.4 Durvju plauktu
novietošana
Lai uzglabātu dažāda lieluma produktus
iesaiņojumā, durvju plauktus var novietot
dažādā augstumā.
1. Pakāpeniski velciet plauktu uz augšu,
līdz tas atbrīvojas.
2. Novietojiet to nepieciešamajā
stāvoklī.
5.2 Saldētas pārtikas
uzglabāšana
Pirmo reizi ieslēdzot ierīci vai arī pēc
ilgstošas ledusskapja neizmantošanas,
pirms ievietojat nodalījumā produktus,
ļaujiet ierīcei darboties vismaz 2 stundas,
iestatot visaugstāko temperatūru.
Ja sākas nejaušs
atkausēšanas process,
piemēram, elektroenerģijas
piegādes pārtraukuma dēļ
(elektrības piegādes
pārtraukuma laiks ir ilgāks
par tehnisko datu plāksnītē
minēto uzglabāšanas ilgumu
elektroenerģijas piegādes
pārtraukuma gadījumā),
atkausētos produktus
nekavējoties jāizmanto vai
jāpagatavo un pēc to
atdzišanas — atkārtoti
jāsasaldē.
Šim modelim ir maināma
uzglabāšanas kaste, ko var pārvietot
uz sāniem.
5.5 Izņemami plaukti
Ledusskapja iekšējās sienas ir aprīkotas
ar vadotnēm, kas paredzētas plauktu
izvietošanai dažādos līmeņos.
LATVIEŠU
23
Lai nodrošinātu pareizu
gaisa cirkulāciju, neizņemiet
virs dārzeņu atvilktnes esošo
stikla plauktu.
6. PADOMI UN IETEIKUMI
6.1 Skaņas normālas
darbības laikā
•
Darbības laikā ir normālas šādas skaņas:
6.4 Ieteikumi uzglabāšanai
ledusskapī
•
•
•
•
Viegla burbuļojoša skaņa atskan no
spirālēm, kad tiek sūknēts
dzesēšanas šķidrums;
Viegla dūcoša un pulsējoša skaņa
atskan no kompresora, kad tiek
sūknēts dzesēšanas šķidrums;
Pēkšņa rīboša skaņa no ierīces
iekšpuses, kuru izraisa termiskā
izplešanās (dabisks fizisks fenomens,
kas nav bīstams);
Viegla klikšķinoša skaņa no
temperatūras regulatora, kad
kompresors ieslēdzas un izslēdzas.
6.2 Ieteikumi elektroenerģijas
ietaupīšanā
•
•
•
Vidējas temperatūras iestatījums
saglabā svaigus un saldētus
produktus, taupot enerģiju.
Svaigu produktu nodalījums
(ledusskapī): visefektīvākais enerģijas
lietojums tiek nodrošināts
konfigurācijā ar atvilktnēm ierīces
apakšējajā daļā un plauktiem
vienmērīgi izkārtotiem. Durvju plauktu
pozīcija neietekmē enerģijas patēriņu.
Neatveriet vai neatstājiet ierīces
durvis atvērtas ilgāk nekā tas
nepieciešams.
6.3 Ieteikumi svaigu produktu
uzglabāšanai ledusskapī
•
•
neuzglabājiet ledusskapī siltus
produktus vai gaistošus šķidrumus;
Pārklājiet vai iesaiņojiet produktus,
īpaši tos, kuriem piemīt stiprs
aromāts.
novietojiet produktus tā, lai ap tiem
varētu brīvi cirkulēt gaiss.
Noderīgi ieteikumi:
•
•
•
•
•
Visa veida gaļa: iesaiņojiet piemērotā
iepakojumā un novietojiet uz stikla
plaukta virs dārzeņu atvilktnes;
Uzglabājiet gaļu ne ilgāk par 1-2
dienām.
Pagatavoti ēdieni, aukstie ēdieni:
nosedziet un novietojiet jebkurā
plauktā.
Augļi un dārzeņi: rūpīgi notīriet un
ievietojiet speciālā atvilktnē.
Ledusskapī nedrīkst uzglabāt
banānus, kartupeļus, sīpolus un
ķiplokus (ja vien tie nav iesaiņoti).
Sviests un siers: ievietojiet speciālā
hermētiskā tvertnē vai ietiniet
alumīnija folijā vai ievietojiet
polietilēna maisiņā, lai izvadītu pēc
iespējas vairāk gaisa.
Pudeles: uzskrūvējiet vāciņu un
novietojiet durvju pudeļu plauktā vai
(ja tāds ir) pudeļu plauktā.
6.5 Ieteikumi produktu
sasaldēšanai
•
•
•
•
Sasaldējiet tikai augstākās kvalitātes,
svaigus un rūpīgi notīrītus produktus.
Lai efektīvāk sasaldētu un atkausētu,
sadaliet pārtiku mazās porcijās.
Ietiniet pārtiku alumīnija folijā vai
polietilēnā. Pārliecinieties, ka
iesaiņojums ir hermētisks.
Lai izvairītos no jau saldētas pārtikas
temperatūras paaugstināšanās,
nenovietojiet tās tuvumā svaigu,
nesaldētu pārtiku.
24
www.aeg.com
•
•
•
Liesi produkti uzglabājas labāk un
ilgāk nekā tie, kuros ir augsts tauku
saturs. Sāls samazina produktu
uzglabāšanas laiku.
Neēdiet ledus gabaliņus, ledū
sasaldētu ūdeni vai ledenes uzreiz
pēc to izņemšanas no saldētavas.
Pastāv apsaldējuma risks.
Lai atcerētos produktu sasaldēšanas
laiku, ieteicams to pierakstīt uz katra
individuālā iepakojuma.
•
•
•
Pārbaudiet, vai saldētie produkti tiek
ievietoti saldētavā iespējami īsākā
laikā posmā.
tiklīdz produkti ir atkausēti, tie ātri
bojājas un tos nedrīkst atkārtoti
sasaldēt;
Nepārsniedziet produktu ražotāja
norādīto uzglabāšanas laiku.
6.6 Ieteikumi saldētu
produktu uzglabāšanai
•
Pārbaudiet, vai tirdzniecībā pieejamie
produkti tika pareizi uzglabāti.
7. KOPŠANA UN TĪRĪŠANA
BRĪDINĀJUMS!
Skatiet sadaļu "Drošība".
7.1 Vispārīgie brīdinājumi
UZMANĪBU!
Pirms apkopes veikšanas
atvienojiet ierīci no
elektrotīkla.
Šīs ierīces dzesēšanas bloks
satur ogļūdeņradi, tādēļ
apkopi un uzlādi var veikt
tikai kvalificēti speciālisti.
Ierīces papildpiederumus un
detaļas trauku mazgājamā
mašīnā mazgāt nedrīkst.
7.2 Ierīces iekšpuses tīrīšana
Lai neitralizētu sākotnējo izstrādājuma
aromātu, pirms ierīces pirmās lietošanas
reizes mazgājiet iekšpusi un iekšējos
piederumus ar remdenu ziepjūdeni un
pēc tam rūpīgi nosusiniet tos.
UZMANĪBU!
Neizmantojiet mazgāšanas
līdzekļus, abrazīvos
pulverus, tīrīšanas līdzekļus
uz hlora vai eļļas bāzes, tā
kā tie var sabojāt apdari.
7.3 Periodiska tīrīšana
UZMANĪBU!
Neraujiet, nepārvietojiet vai
nesabojājiet ierīcē esošās
caurules un/vai kabeļus.
UZMANĪBU!
Nesabojājiet dzesēšanas
sistēmu.
Ierīce regulāri jātīra
1. Tīriet iekšpusi un piederumus ar
remdenu ūdeni un neitrālu tīrīšanas
līdzekli.
2. Regulāri pārbaudiet durvju blīvējumu
un notīriet to, lai uz tā nebūtu
netīrumu.
3. Noskalojiet un rūpīgi nožāvējiet.
4. Ja tiem var piekļūt, tīriet ierīces
aizmugurē esošo kondensatoru un
kompresoru ar suku.
Tas uzlabos ierīces veiktspēju un
samazinās elektroenerģijas patēriņu
7.4 Gaisa kanālu tīrīšana
1. Noņemiet līsti (A), pēc tam ventilatora
restes (B).
LATVIEŠU
25
7.6 Saldētavas atkausēšana
C
B
UZMANĪBU!
Neizmantojiet cietus
skrāpjus ledus notīrīšanai no
iztvaikotāja, jo šādi to var
sabojāt.
Nelietojiet ražotāja
neieteiktas mehāniskas
ierīces vai citus līdzekļus
atkausēšanas procesa
paātrināšanai.
A
2. Notīriet ventilatora restes.
3. Uzmanīgi izņemiet gaisa deflektoru
(C) un pārbaudiet, vai pēc
atkausēšanas iekšā nav palicis
ūdens.
4. Iztīriet ierīces lejas daļu ar
putekļsūcēju.
7.5 Ledusskapja atkausēšana
Parastā darbības režīma laikā, ik reizi
apstājoties kompresora motora darbībai,
tiek automātiski likvidēts apsarmojums,
kas veidojas uz ledusskapja nodalījumā
esošā iztvaikotāja. Ūdens, kas rodas
atkausēšanas laikā, tiek novadīts īpašā
tvertnē, kas atrodas ierīces aizmugurē
virs kompresora motora, un tur iztvaiko.
Lai uzkrātu pietiekamu
aukstuma rezervi darbības
traucējumu gadījumā, 12
stundas pirms atkausēšanas
iestatiet zemāku
temperatūru.
Uz saldētavas plauktiem un ap augšējo
nodalījumu vienmēr izveidojas sarmas
kārtiņa.
Atkausējiet saldētavu, kad ledus biezums
sasniedz aptuveni 3-5 mm.
1. Izslēdziet ierīci vai atvienojiet to no
elektrotīkla.
2. Izņemiet uzglabāto pārtiku, ietiniet to
vairākos avīžu slāņos un novietojiet
vēsā vietā.
Tādēļ, lai ūdens nepārplūstu un
nenokļūtu uz produktiem, svarīgi regulāri
iztīrīt zem salātu atvilktnēm izvietoto
atkausētā ūdens aizplūdes atveri (F).
Lietojiet šim nolūkam paredzēto tīrītāju
(P), kas jau ievietots ūdens aizplūdes
atverē.
F
P
3.
4.
5.
6.
UZMANĪBU!
Atkausēšanas laikā
temperatūra saldētās
pārtikas iepakojumos
paaugstinās, tas var
saīsināt produktu
derīguma laiku.
Nepieskarieties
saldētajiem produktiem
ar mitrām rokām. Jūsu
rokas var piesalt pie
ēdiena.
Atstājiet durvis atvērtas. Pasargājiet
grīdu no atkusušā ūdens, piem., ar
dvieli vai plakanu tvertni.
Lai paātrinātu atkausēšanu,
novietojiet saldētavas nodalījumā
trauku ar siltu ūdeni. Papildus pirms
atkausēšanas pabeigšanas izņemiet
atkusušos ledus gabalus.
Kad atkausēšana ir pabeigta, rūpīgi
nosusiniet iekšpusi. .
Ieslēdziet ierīci un aizveriet durvis.
26
www.aeg.com
7. Iestatiet temperatūras regulatoru tā,
lai iegūtu maksimālu aukstumu, un ar
šo iestatījumu darbiniet ierīci divas
vai trīs stundas.
Tikai pēc šī laika ievietojiet pārtikas
produktus atpakaļ saldētavā.
3. Atkausējiet ierīci (ja nepieciešams).
4. Iztīriet ierīci un visus piederumus.
5. Atstājiet durvis pusvirus, lai
nepieļautu nepatīkama aromāta
veidošanos.
7.7 Ledusskapja ilgstoša
neizmantošana
Ja ierīce netiek ilgstoši lietota, veiciet
šādus piesardzības pasākumus:
1. Atvienojiet ierīci no elektrotīkla.
2. Izņemiet produktus.
UZMANĪBU!
Ja vēlaties atstāt ierīci
ieslēgtu, palūdziet, lai kāds
pārbauda to jūsu
prombūtnes laikā un novērš
produktu sabojāšanos
iespējamā elektroenerģijas
piegādes pārtraukuma
gadījumā.
8. PROBLĒMRISINĀŠANA
BRĪDINĀJUMS!
Skatiet sadaļu "Drošība".
8.1 Ko darīt, ja ...
Problēma
Iespējamie iemesli
Risinājums
Ierīce nedarbojas.
Ierīce ir izslēgta.
Ieslēdziet ierīci.
Kontaktdakša nav pareizi
pievienota elektrotīkla kon‐
taktligzdai.
Pareizi ievietojiet kontakt‐
dakšu kontaktligzdā.
Elektrotīkla kontaktligzdā
nav strāvas.
Pievienojiet elektrotīkla kon‐
taktligzdai citu elektroierīci.
Sazinieties ar kvalificētu
elektriķi.
Ierīce darbojoties rada troks‐ Ierīce nav pareizi atbalstīta.
ni.
Pārbaudiet, vai ierīce stāv
stabili.
Lampa nedeg.
Lampa darbojas gaidīšanas
režīmā.
Aizveriet un atveriet durvis.
Lampa ir bojāta.
Skatiet sadaļu "Lampas no‐
mainīšana".
Temperatūra ir iestatīta ne‐
pareizi.
Skatiet sadaļu "Lietošana".
Kompresors nepārtraukti
darbojas.
Vienlaikus sasaldēšanai ie‐
Pagaidiet dažas stundas un
vietots liels sasaldējamo pro‐ pēc tam vēlreiz pārbaudiet
duktu daudzums.
temperatūru.
Telpas temperatūra ir pārāk
augsta.
Skatiet klimata klases tabulu
uz datu plāksnītes.
LATVIEŠU
Problēma
27
Iespējamie iemesli
Risinājums
Saldētavā ievietotie produkti
ir par siltu.
Pirms produktu uzglabāša‐
nas ļaujiet tiem atdzist līdz
istabas temperatūrai.
Durvis nav pareizi aizvērtas.
Skatiet sadaļu "Durvju aiz‐
vēršana".
Durvis nav aizvērtas pareizi
vai blīvējums ir deformējies/
netīrs.
Skatiet sadaļu "Durvju aiz‐
vēršana".
Nav pareizi ievietots ūdens
izplūdes noslēgs.
Ievietojiet ūdens izplūdes
noslēgu pareizi.
Pārtikas produkti nav pareizi
iesaiņoti.
Iesaiņojiet pareizi pārtikas
produktus.
Temperatūra ir iestatīta ne‐
pareizi.
Skatiet sadaļu "Lietošana".
Pa ledusskapja aizmugures
sienu plūst ūdens.
Automātiskās atkausēšanas
laikā izkusušais ūdens plūst
pa aizmugurējo sieniņu.
Tas ir normāli.
Ūdens notek ledusskapī.
Ūdens notece aizsērējusi.
Iztīriet ūdens noteci.
Pārtikas produkti traucē
ūdens plūsmai ūdens kolek‐
torā.
Pārliecinieties, ka pārtikas
produkti neskaras pie aizmu‐
gures paneļa.
Ūdens plūst uz grīdas.
Kušanas ūdens tekne nav
pievienota iztvaikošanas pa‐
plātei virs kompresora.
Pievienojiet kušanas ūdens
tekni iztvaikošanas paplātei.
Temperatūra ierīcē ir pārāk
zema/augsta.
Temperatūras regulators nav Iestatiet augstāku/zemāku
pareizi iestatīts.
temperatūru.
Pārāk liels apsarmojums vai
ledus kārta.
Durvis nav pareizi aizvērtas.
Skatiet sadaļu "Durvju aiz‐
vēršana".
Pārtikas produktu tempera‐
tūra ir pārāk augsta.
Pirms ievietošanas ļaujiet
pārtikas produktiem atdzist
līdz istabas temperatūrai.
Vienlaicīgi tiek uzglabāts pā‐ Glabājiet mazāk pārtikas
rāk daudz pārtikas produktu. produktu vienlaicīgi.
Apsarmojuma kārtas bie‐
zums pārsniedz 4-5 mm.
Atkausējiet ierīci.
Durvis tika atvērtas pārāk
bieži.
Atveriet durvis tikai tad, ja
tas ir nepieciešams.
Ierīcē necirkulē aukstais
gaiss.
Pārliecinieties, vai ierīcē no‐
tiek aukstā gaisa cirkulācija.
28
www.aeg.com
Problēma
Iespējamie iemesli
Risinājums
Uz ledusskapja aizmugurē‐
jās sienas sakrājies pārāk
daudz ūdens kondensāta.
Durvis tiek vērtas pārāk bie‐
ži.
Atveriet durvis tikai tad, ja
tas ir nepieciešams.
Durvis nav bijušas pilnībā
aizvērtas.
Pārliecinieties, ka durvis ir
pilnībā aizvērtas.
Uzglabātā pārtika nav iesai‐
ņota.
Pirms pārtikas uzglabāšanas
ierīcē iesaiņojiet to piemēro‐
tā iepakojumā.
Uz ledusskapja aizmugures
sienas ir izveidojies apsar‐
mojums.
Apkārtējā temperatūra ir pā‐ Ar temperatūras regulatoru
rāk augsta, un ierīcei ir iesta‐ iestatiet augstāku tempera‐
tīta viszemākā temperatūra. tūru, lai būtu iespējama au‐
tomātiskā atkausēšana.
Ierīce ir piepildīta pilna, un
tai ir iestatīta viszemākā
temperatūra.
Durvis nevar viegli atvērt.
Ar temperatūras regulatoru
iestatiet augstāku tempera‐
tūru, lai būtu iespējama au‐
tomātiskā atkausēšana.
Jūs mēģināt atvērt durvis uz‐ Pirms atverat durvis pēc to
reiz pēc aizvēršanas.
aizvēršanas, nogaidiet da‐
žas sekundes.
Ja šī informācija nepalīdz
novērst problēmu,
sazinieties ar tuvāko
pilnvaroto servisa centru.
8.2 Spuldzes maiņa
Ierīcei ir ilga darba mūža
iekšējais LED
apgaismojums.
Ir ļoti ieteicams izmantot tikai
oriģinālās rezerves daļas.
Izmantojiet tikai LED
spuldzes (E14 vītne).
Maksimālā jauda norādīta uz
lampas pārsega.
UZMANĪBU!
Atvienojiet kontaktdakšu no
elektrotīkla.
1. Ar skrūvgriezi izskrūvējiet skrūvi no
lampas pārsega.
2. Noņemiet lampas pārsegu bultiņas
norādītajā virzienā.
3. Nomainiet veco spuldzi ar jaunu tādu
pašu raksturlielumu spuldzi, kas
paredzēta izmantošanai
mājsaimniecības ierīcēs.
4. Noņemiet lampas pārsegu.
5. Pievelciet skrūvi lampas pārsegā.
6. Pievienojiet kontaktdakšu
elektrotīklam.
7. Atveriet durvis.
Pārliecinieties, ka spuldze ieslēdzas.
8.3 Durvju aizvēršana
1. Durvju blīvējuma tīrīšana.
2. Ja nepieciešams, noregulējiet durvis.
Skatiet montāžas norādījumus.
3. Ja nepieciešams, nomainiet durvju
blīvējumu. Sazinieties ar pilnvaroto
servisa centru.
LATVIEŠU
29
9. TEHNISKIE DATI
9.1 Tehniskie dati
Frekvence
Ierīces izmēri
Augstums
815 mm
Platums
596 mm
Dziļums
550 mm
Spriegums
230 - 240 V
50 Hz
Uzglabāšanas ilgums
11 st.
elektroenerģijas piegā‐
des pārtraukuma gadīju‐
mā
Tehniskā informācija atrodas ierīces
ārpusē vai iekšpusē izvietotajā
elektroenerģijas datu plāksnītē.
10. APSVĒRUMI PAR VIDES AIZSARDZĪBU
Nododiet otrreizējai pārstrādei materiālus
Neizmetiet ierīces, kas apzīmētas ar šo
ar simbolu . Ievietojiet iepakojuma
materiālus atbilstošajos konteineros to
otrreizējai pārstrādei. Palīdziet aizsargāt
apkārtējo vidi un cilvēku veselību,
atkārtoti pārstrādājot elektrisko un
elektronisko iekārtu atkritumus.
simbolu , kopā ar mājsaimniecības
atkritumiem. Nododiet izstrādājumu
vietējā otrreizējās pārstrādes punktā vai
sazinieties ar vietējo pašvaldību.
30
www.aeg.com
TURINYS
1. SAUGOS INFORMACIJA................................................................................... 30
2. SAUGOS INSTRUKCIJOS................................................................................. 32
3. ĮRENGIMAS........................................................................................................ 34
4. NAUDOJIMAS.....................................................................................................35
5. KASDIENIS NAUDOJIMAS................................................................................ 36
6. PATARIMAI.........................................................................................................37
7. VALYMAS IR PRIEŽIŪRA.................................................................................. 38
8. TRIKČIŲ ŠALINIMAS..........................................................................................40
9. TECHNINIAI DUOMENYS.................................................................................. 43
PUIKIEMS REZULTATAMS
Ačiū, kad pasirinkite šį AEG gaminį. Mes sukūrėme jį taip, kad jis nepriekaištingai
veiktų daugelį metų – pasižymintis pažangiomis technologijomis, kurios padeda
palengvinti gyvenimą, jis turi funkcijų, kurių galite nerasti įprastuose buitiniuose
prietaisuose. Skirkite kelias minutes perskaityti instrukciją, kad galėtumėte jį
geriausiai panaudoti.
Apsilankykite mūsų interneto svetainėje, kad:
gautumėte naudojimo patarimų, brošiūrų, trikčių šalinimo, aptarnavimo ir
remonto informacijos:
www.aeg.com/support
Užregistruotumėte savo gaminį geresniam aptarnavimui:
www.registeraeg.com
Įsigytumėte priedų, vartojamųjų prekių ir originalių atsarginių dalių savo
prietaisui:
www.aeg.com/shop
KLIENTŲ PRIEŽIŪRA IR APTARNAVIMAS
Visada naudokite originalias atsargines dalis.
Kreipdamiesi į įgaliotąjį techninės priežiūros centrą, būtinai pateikite šią
informaciją: modelis, PNC, serijos numeris.
Informacija yra nurodyta techninių duomenų plokštelėje.
Įspėjimas / atsargumo ir saugos informacija
Bendroji informacija ir patarimai
Aplinkosaugos informacija
Galimi pakeitimai.
1.
SAUGOS INFORMACIJA
Prieš įrengdami ir naudodami šį prietaisą, atidžiai
perskaitykite pateiktą instrukciją. Gamintojas neatsako
už sužalojimus ar žalą, patirtą dėl netinkamo prietaiso
įrengimo ar naudojimo. Instrukciją visada laikykite
LIETUVIŲ
31
saugioje ir pasiekiamoje vietoje, kad prireikus
galėtumėte pasižiūrėti.
1.1 Vaikų ir pažeidžiamų žmonių sauga
•
•
•
•
•
•
•
Vyresni nei 8 metų vaikai ir asmenys, kurių fiziniai,
jutimo arba protiniai gebėjimai riboti, arba kuriems
trūksta patirties ir žinių, šį prietaisą gali naudoti tik
tuomet, jei jie prižiūrimi arba jiems buvo suteikti
nurodymai, kaip saugiai naudoti prietaisą, ir jei jie
supranta su prietaiso naudojimu susijusius pavojus.
Vaikai nuo 3 iki 8 metų gali sudėti daiktus į prietaisą ir
išimti iš jo, jeigu jie buvo tinkamai išmokyti tai daryti.
Šį prietaisą gali naudoti asmenys, turintys labai sunkią
ir sudėtingą negalią, jeigu jie buvo tinkamai išmokyti
tai daryti.
Mažesnių nei 3 metų vaikų negalima prileisti prie
prietaiso, jeigu jie nuolat nėra prižiūrimi.
Neleiskite vaikams žaisti su šiuo prietaisu.
Vaikai be priežiūros negali atlikti prietaiso valymo ir
naudotojo priežiūros darbų.
Visas pakuotės medžiagas saugokite nuo vaikų ir
tinkamai pašalinkite.
1.2 Bendrosios saugos reikalavimai
•
•
Šis prietaisas skirtas tik naudojimui namų ūkyje; jį
galima naudoti, pavyzdžiui:
– kaimo sodybose, darbuotojų valgomuosiuose,
pavyzdžiui, parduotuvėse, biuruose ir kitoje darbo
aplinkoje;
– viešbučiuose, moteliuose, svečių namuose ir kitose
gyvenamosiose vietose.
Laikykitės šių nurodymų, kad neužterštumėte maisto:
– nepalikite durelių atidarytų ilgą laiką;
– reguliariai valykite paviršius, kurie liečiasi su maistu,
ir pasiekiamas drenažo sistemas;
– šviežią mėsą ir žuvį laikykite tinkamoje taroje
šaldytuve, kad nesiliestų su kitu maistu arba
nelašėtų ant kito maisto.
32
www.aeg.com
•
•
•
•
•
•
•
•
•
ĮSPĖJIMAS. Pasirūpinkite, kad nebūtų užkimštos
ventiliacijos angos, esančios prietaiso korpuse ar
įmontuotoje konstrukcijoje.
ĮSPĖJIMAS. Norėdami paspartinti atitirpinimo
procesą, nenaudokite jokių mechaninių prietaisų ar
kitų priemonių, išskyrus gamintojo rekomenduojamas.
ĮSPĖJIMAS. Nepažeiskite šaltnešio grandinės.
ĮSPĖJIMAS. Nenaudokite jokių elektrinių prietaisų
maisto produktų laikymo skyriuose, išskyrus tuos,
kuriuos rekomenduoja gamintojas.
Prietaisui valyti nenaudokite garų ir nepurkškite
vandeniu.
Valykite prietaisą drėgna, minkšta šluoste. Naudokite
tik neutralius ploviklius. Nenaudokite šveičiamųjų
produktų, šveitimo kempinių, tirpiklių arba metalinių
grandyklių.
Kai prietaisas ilgą laiką stovi tuščias, išjunkite,
atitirpinkite, išvalykite, išdžiovinkite ir palikite dureles
atviras, kad prietaise nesusidarytų pelėsio.
Nelaikykite šiame prietaise sprogių medžiagų,
pavyzdžiui, aerozolinių talpyklių su degiu propelentu.
Jei pažeidžiamas maitinimo laidas, jį leidžiama keisti
tik gamintojui, jo įgaliotajam techninės priežiūros
centrui arba panašios kvalifikacijos asmenims – kitaip
gali kilti pavojus.
2. SAUGOS INSTRUKCIJOS
2.1 Įrengimas
ĮSPĖJIMAS!
Šį prietaisą įrengti privalo tik
kvalifikuotas asmuo.
•
•
•
•
•
Nuimkite visas pakavimo medžiagas.
Neįrenkite ir nenaudokite sugadinto
prietaiso.
Saugos sumetimais nenaudokite
prietaiso, prieš įrengdami jį balduose.
Vadovaukitės su prietaisu pateiktomis
įrengimo instrukcijomis.
Visada būkite atsargūs, kai perkeliate
prietaisą, nes jis yra sunkus. Visada
•
•
•
•
mūvėkite apsaugines pirštines ir
avėkite uždarą avalynę.
Prietaisą statykite taip, kad aplink jį
galėtų cirkuliuoti oras.
Pirmą kartą įrengus arba pakeitus
durelių atidarymo kryptį, palaukite
bent 4 valandas, prieš jungdami
prietaisą į maitinimo tinklą. Per tą
laiką alyva sutekės atgal į
kompresorių.
Prieš atlikdami bet kokius darbus su
prietaisu (pvz., keičiant durelių
atidarymo kryptį), ištraukite kištuką iš
maitinimo lizdo.
Neįrenkite prietaiso šalia radiatorių,
viryklių, orkaičių arba kaitlenčių.
LIETUVIŲ
•
•
•
•
Nestatykite prietaiso ten, kur ant jo
galėtų užlyti.
Neįrenkite prietaiso tiesioginiais
saulės spinduliais apšviestoje vietoje.
Neįrenkite prietaiso per daug
drėgnose ar per šaltose vietose.
Kai perkeliate prietaisą, kelkite jį už
priekinio krašto, kad
nesubraižytumėte grindų.
2.2 Elektros prijungimas
ĮSPĖJIMAS!
Pavojus sukelti gaisrą ir
gauti elektros smūgį.
ĮSPĖJIMAS!
Kai statote prietaisą,
įsitikinkite, kad maitinimo
laidas nebūtų prispaustas ar
pažeistas.
ĮSPĖJIMAS!
Nenaudokite daugiakanalių
kištukų, jungiklių ir
ilginamųjų laidų.
•
•
•
•
•
•
•
Prietaisą privaloma įžeminti.
Įsitikinkite, kad parametrai techninių
duomenų plokštelėje atitinka
maitinimo tinklo elektros vardinius
duomenis.
Visada naudokite tinkamai įrengtą
įžemintą saugųjį elektros lizdą.
Būkite atsargūs, kad
nesugadintumėte elektrinių dalių
(pvz., elektros kištuko, maitinimo
kabelio, kompresoriaus). Iškvieskite
įgaliotojo techninės priežiūros centro
atstovą arba elektriką, kad pakeistų
elektrines dalis.
Maitinimo kabelis privalo būti žemiau
elektros kištuko lygio.
Elektros kištuką į tinklo lizdą junkite tik
tuomet, kai visiškai pabaigsite
įrengimą. Įsitikinkite, kad įrengus
prietaisą, elektros laido kištuką būtų
lengva pasiekti.
Norėdami išjungti prietaisą, netraukite
už maitinimo laido. Visada traukite
paėmę už elektros kištuko.
33
2.3 Naudojimas
ĮSPĖJIMAS!
Pavojus susižaloti, nudegti,
gauti elektros smūgį ar
sukelti gaisrą.
Prietaise yra degių dujų, izobutano
(R600a) – tai gamtinės dujos, kurios
visiškai nedaro žalos aplinkai. Būkite
atsargūs, kad nepažeistumėte šaltnešio
grandinės, kurioje yra izobutano.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Nekeiskite šio prietaiso techninių
savybių.
Nedėkite į prietaisą elektrinių prietaisų
(pvz., ledų gaminimo aparatų), nebent
gamintojas būtų nurodęs, kad juos
galima naudoti prietaise.
Jeigu šaltnešio grandinė būtų
pažeista, patalpoje nedekite liepsnos
ir saugokite prietaisą nuo uždegimo
šaltinių. Gerai išvėdinkite patalpą.
Prie plastikinių prietaiso dalių neturi
liestis jokie įkaitę daiktai.
Nelaikykite šaldiklio skyriuje jokių
gazuotų gėrimų. Kitaip gėrimo indas
bus veikiamas slėgio.
Prietaise nelaikykite degių dujų ir
skysčių.
Šalia prietaiso, į prietaisą arba ant jo
nedėkite degių produktų arba degiais
produktais sudrėkintų daiktų.
Nelieskite kompresoriaus arba
kondensatoriaus. Jie būna karšti.
Jei jūsų rankos šlapios arba drėgnos,
neimkite ir nelieskite jokių produktų iš
šaldiklio kameros.
Neužšaldykite atšildyto maisto
pakartotinai.
Vadovaukitės ant šaldytų maisto
produktų pakuočių pateiktais laikymo
nurodymais.
Suvyniokite maistą bet kokia sąlyčiui
su maistu tinkančia medžiaga, prieš
dėdami į šaldiklį.
2.4 Vidinis apšvietimas
ĮSPĖJIMAS!
Pavojus gauti elektros
smūgį.
•
Šiame prietaise naudojamos lemputės
tipas yra skirtas tik buitiniams
34
www.aeg.com
prietaisams. Nenaudokite jos būstui
apšviesti.
2.5 Valymas ir priežiūra
ĮSPĖJIMAS!
Galite susižeisti arba
sugadinti prietaisą.
•
•
•
Prieš atlikdami priežiūros darbus,
išjunkite prietaisą ir ištraukite
maitinimo laido kištuką iš elektros
tinklo lizdo.
Šio prietaiso aušinamajame įtaise yra
angliavandenilio. Prietaiso techninės
priežiūros ir užpildymo darbus
privaloma atlikti tik kvalifikuotas
asmuo.
Reguliariai tikrinkite prietaiso vandens
išleidimo kanalą ir, jeigu reikia,
išvalykite jį. Jei išleidimo kanalas
užsikimš, tirpsmo vanduo kaupsis
prietaiso apačioje.
2.6 Techninė priežiūra
•
•
•
Dėl prietaiso remonto kreipkitės į
įgaliotąjį techninės priežiūros centrą.
Naudokite tik originalias atsargines
dalis.
Atkreipkite dėmesį, kad pačių arba
neprofesionalus remontas gali turėti
pasekmių saugai ir panaikinti
garantiją.
Šių atsarginių dalių bus galima įsigyti
7 metus nutraukus modelio gamybą:
•
termostatų, temperatūros jutiklių,
spausdintinių plokščių, šviesos
šaltinių, durelių rankenų, durelių vyrių,
dėklų ir krepšių. Įsidėmėkite, kad tam
tikros šios atsarginės dalys yra
prieinamos tik profesionaliems
remonto specialistams ir kad ne visos
atsarginės dalys yra aktualios visiems
modeliams.
Durelių tarpiklių bus galima įsigyti 10
metų nutraukus modelio gamybą.
2.7 Seno prietaiso išmetimas
ĮSPĖJIMAS!
Pavojus susižeisti arba
uždusti.
•
•
•
•
•
•
Ištraukite maitinimo laido kištuką iš
maitinimo tinklo lizdo.
Nupjaukite elektros laidą ir išmeskite
jį.
Išimkite dureles, kad vaikai ir gyvūnai
neužsidarytų prietaiso viduje.
Šio prietaiso šaltnešio grandinė ir
izoliacinės medžiagos neardo ozono
sluoksnio.
Izoliaciniame porolone yra degių dujų.
Norėdami sužinoti, kaip tinkamai
išmesti seną prietaisą, susisiekite su
atitinkama savivaldybės įstaiga.
Nepažeiskite aušinimo įtaiso, esančio
šalia šilumokaičio.
3. ĮRENGIMAS
ĮSPĖJIMAS!
Žr. saugos skyrius.
ĮSPĖJIMAS!
Kaip įrengti prietaisą žr.
įrengimo instrukcijoje.
ĮSPĖJIMAS!
Pritvirtinkite prietaisą pagal
įrengimo instrukciją, kad
išvengtumėte prietaiso
nestabilumo rizikos.
3.1 Kur statyti prietaisą
Norėdami užtikrinti geriausą veikimą,
įrenkite prietaisą atokiai nuo šilumos
šaltinių, pvz, radiatorių, katilų ir
tiesioginių saulės spindulių. Palikite
pakankamai vietos orui laisvai cirkuliuoti
aplink prietaiso galinę pusę.
3.2 Padėties parinkimas
Prietaisą įrenkite sausoje, gerai
vėdinamoje patalpoje, kurioje aplinkos
temperatūra atitiktų klimato klasę,
nurodytą prietaiso duomenų lentelėje.
LIETUVIŲ
Klimato
klasė
Aplinkos oro temperatūra
SN
10–32 °C
N
16–32 °C
ST
16–38 °C
T
16–43 °C
Viršijus nustatytas ribas, kai
kurių rūšių modeliuose gali
būti veikimo sutrikimų.
Tinkamas veikimas
garantuojamas tik tuo atveju,
jeigu nebus viršytos
nustatytos temperatūros
ribos. Kilus abejonių dėl to,
kur įrengti prietaisą,
kreipkitės į pardavėją, mūsų
klientų aptarnavimo tarnybą
arba artimiausią įgaliotąjį
techninės priežiūros centrą.
•
•
35
kištuke įrengtas kontaktas. Jei namų
elektros tinklo lizdas neįžemintas,
prietaisą prijunkite prie atskiro
įžeminimo – paisykite galiojančių
reglamentų ir pasitarkite su
kvalifikuotu elektriku.
Jei nesilaikoma pirmiau pateiktų
saugos nurodymų, gamintojas
neprisiima jokios atsakomybės.
Šis prietaisas atitinka EEB direktyvas:
3.4 Reikalavimai ventiliacijai
Už prietaiso turi būti pakankamas oro
srautas.
5 cm
min.
200 cm2
min.
200 cm2
3.3 Elektros jungtis
•
•
Prieš prijungdami prietaisą prie
elektros tinklo, patikrinkite, ar
duomenų lentelėje nurodyta įtampa ir
dažnis atitinka maitinimo tinkle
esančią įtampą ir dažnį.
Prietaisą privaloma įžeminti. Šiam
tikslui elektros maitinimo kabelio
DĖMESIO
Kaip įrengti, žr. surinkimo
instrukciją.
4. NAUDOJIMAS
4.1 Įjungimas
1. Įkiškite kištuką į sieninį elektros tinklo
lizdą.
2. Temperatūros reguliatorių pasukite
pagal laikrodžio rodyklę iki vidutinės
nuostatos.
4.2 Išjungimas
Prietaisą išjungsite temperatūros
reguliatorių pasukę į padėtį „O“.
4.3 Temperatūros
reguliavimas
Temperatūra reguliuojama automatiškai.
Tačiau ir patys galite nustatyti
temperatūrą prietaiso viduje.
Pasirinkite nuostatą atsižvelgdami į tai,
kad temperatūra prietaiso viduje
priklauso nuo šių veiksnių:
• patalpos temperatūros;
• durelių atidarymo dažnumo;
• laikomo maisto kiekio;
• prietaiso vietos.
Dauguma atvejų geriausia nustatyti ties
vidutine nuostata.
Prietaiso naudojimas:
36
www.aeg.com
1. Pasukite temperatūros reguliatorių
pagal laikrodžio rodyklę, kad
nustatytumėte žemesnę temperatūrą
prietaiso viduje.
2. Pasukite temperatūros reguliatorių
prieš laikrodžio rodyklę, kad
nustatytumėte aukštesnę
temperatūrą prietaiso viduje.
5. KASDIENIS NAUDOJIMAS
ĮSPĖJIMAS!
Žr. saugos skyrius.
5.1 Šviežių maisto produktų
užšaldymas
Šaldiklio skyriuje galima užšaldyti
šviežius maisto produktus ir ilgai laikyti
užšaldytus arba visiškai užšaldytus.
Norint užšaldyti šviežius maisto
produktus, visai nebūtina keisti vidutinę
nuostatą.
Tačiau, norėdami paspartinti užšaldymą,
temperatūros nustatymo rankenėle
nustatykite žemesnės temperatūros
nuostatas.
DĖMESIO
Esant tokioms sąlygoms,
šaldytuvo skyriuje
temperatūra gali nukristi
žemiau 0 °C. Jeigu taip
atsitiktų, temperatūros
nustatymo rankenėle
nustatykite aukštesnės
temperatūros nuostatą.
5.2 Užšaldytų produktų
laikymas
Kai prietaisą įjungiate pirmą kartą arba
jei jo ilgai nenaudojote, prieš dėdami
produktus į šį skyrių leiskite prietaisui
veikti mažiausiai 2 valandas esant
didžiausiai nuostatai.
Atsitiktinio atitirpimo atveju,
pavyzdžiui, atsijungus
elektros maitinimui, jei
maitinimo nebuvo ilgiau,
negu duomenų lentelės
eilutėje „Produktų
išsilaikymo trukmė“ nurodyta
trukmė, atitirpusius
produktus reikia nedelsiant
suvartoti arba iš karto išvirti /
iškepti ir užšaldyti
pakartotinai (ataušinus).
5.3 Atšildymas
Visiškai užšaldytus arba užšaldytus
maisto produktus prieš juos naudojant
galima atitirpinti šaldytuvo skyriuje arba
kambario temperatūroje – tai priklauso
nuo to, kiek laiko galite skirti šiam darbui.
Mažus užšaldytus maisto produkto
gabalėlius galima gaminti iškart juos
išėmus iš šaldiklio, šiuo atveju reiks ilgiau
gaminti.
5.4 Durelių lentynų
išdėstymas
Norint laikyti įvairių dydžių maisto
pakuotes, durelių lentynas galima
išdėstyti skirtingame aukštyje.
1. Pamažu traukite lentyną aukštyn, kol
ji atsilaisvins.
LIETUVIŲ
2. Tada įstatykite į norimą vietą.
37
5.5 Išimamos lentynos
Šaldytuvo sienelėse yra įrengti bėgeliai,
todėl lentynas galima įstatyti į norimas
vietas.
Neperkelkite stiklinės
lentynos virš daržovių
stalčiaus, kad tinkamai
cirkuliuotų oras.
Šiame modelyje yra keičiama
laikymo dėžė, kurią galima pastumti į
šonus.
6. PATARIMAI
6.1 Normalaus veikimo garsai
Šie garsai girdėti yra normalu prietaisui
veikiant:
•
•
•
•
silpnas gurguliavimas ir burbuliavimas
iš gyvatukų, kai pumpuojamas
šaltnešis.
Dūzgimas ir pulsuojantis garsas iš
kompresoriaus, kai pumpuojamas
šaltnešis.
Staigus traškesys prietaiso viduje dėl
terminio plėtimosi (natūralus ir
nepavojingas fizikinis reiškinys).
Silpnas spragsėjimas iš temperatūros
reguliatoriaus, kai įsijungia ar
išsijungia kompresorius.
6.2 Patarimai, kaip taupyti
energiją
•
•
Naudojant vidutinės temperatūros
nuostatą maisto produktai išlieka
švieži ir užšaldyti ir sutaupoma
energijos.
Šviežio maisto skyrius (šaldytuvas):
Veiksmingiausias energijos vartojimas
užtikrinamas naudojant stalčius
apatinėje prietaiso dalyje ir vienodai
paskirstant lentynas. Durelių dėžių
padėtis neturi poveikio energijos
sąnaudoms.
•
Neatidarinėkite dažnai durelių,
nepalikite jų atvirų ilgiau, negu yra
būtina.
6.3 Šviežių maisto produktų
šaldymo patarimai
•
•
•
Šaldytuve nelaikykite šiltų maisto
produktų arba garuojančių skysčių.
Maisto produktus uždenkite arba
įvyniokite, ypač jei jie pasižymi stipriu
kvapu.
Maisto produktus išdėstykite taip, kad
aplink juos galėtų laisvai cirkuliuoti
oras.
6.4 Šaldymo patarimai
Naudingi patarimai:
•
•
•
Mėsa (visų rūšių): įvyniokite į
tinkamas pakuotes ir sudėkite ant
stiklinės lentynos, virš daržovių
stalčiaus. Laikykite mėsą ne daugiau
kaip 1–2 dienas.
Paruoštus produktus, šaltus
patiekalus: uždenkite ir padėkite ant
bet kurios lentynos.
Vaisius ir daržoves: kruopščiai
nuplaukite ir įdėkite į specialų stalčių.
Bananų, bulvių, svogūnų ir česnakų,
38
www.aeg.com
•
•
jei jie nesupakuoti, šaldytuve laikyti
negalima.
Sviestą ir sūrį: įdėkite į specialią orui
nepralaidžią talpyklę arba suvyniokite
į aliuminio foliją ar įdėkite ir polietileno
maišelį ir pašalinkite kuo daugiau oro.
Butelius: reikia uždaryti kamšteliais ir
įdėti į durelėse esančią butelių lentyną
arba (jeigu yra) ant grotelių buteliams.
•
•
sumažina maisto produktų laikymo
trukmę.
Nevalgykite ledo kubelių, ledukų ar
varveklių iškart išėmę juos iš šaldiklio.
Galite nusideginti šalčiu.
Rekomenduojame ant kiekvieno
paketo nurodyti užšaldymo datą, kad
žinotumėte laikymo trukmę.
6.5 Užšaldymo patarimai
6.6 Užšaldyto maisto laikymo
patarimai
•
•
•
•
•
•
Užšaldykite tik aukščiausios kokybės,
šviežius ir gerai nuvalytus maisto
produktus.
Padalykite maistą į mažas porcijas,
kad galėtumėte veiksmingiau
užšaldyti ir atšildyti.
Suvyniokite maistą į aliuminio foliją
arba polietileną. Patikrinkite, ar
pakuotės nepraleidžia oro.
Nedėkite šviežio neužšaldyto maisto
prie jau užšaldyto maisto, kad
nepadidintumėte jo temperatūros.
Liesi maisto produktai laikomi geriau ir
ilgiau negu riebūs produktai. Druska
•
•
•
Pasirūpinkite, kad pramoniniu būdu
užšaldyti maisto produktai būtų buvę
tinkamai laikyti parduotuvėje.
Pasirūpinkite, kad užšaldyti produktai
iš parduotuvės į šaldiklį būtų pernešti
per kuo trumpesnį laiką.
Atitirpdyti maisto produktai greitai
genda; juos pakartotinai užšaldyti
draudžiama.
Neviršykite maisto produktų gamintojo
nurodyto laikymo trukmės.
7. VALYMAS IR PRIEŽIŪRA
ĮSPĖJIMAS!
Žr. saugos skyrius.
7.1 Bendri įspėjimai
DĖMESIO
Prieš atlikdami techninę
priežiūrą, ištraukite prietaiso
kištuką.
Šio prietaiso šaldymo bloke
yra angliavandenilių, todėl
techninės priežiūros ir
pakartotinio užpildymo
darbus privalo atlikti tik
įgaliotieji specialistai.
Prietaiso priedų ir dalių
negalima plauti indaplovėje.
7.2 Vidaus valymas
Prieš naudodami prietaisą pirmą kartą,
drungnu vandeniu ir nedideliu kiekiu
neutralaus muilo nuplaukite prietaiso
vidų ir visas vidines dalis – taip
pašalinsite naujam prietaisui būdingą
kvapą; paskui gerai nusausinkite.
DĖMESIO
Nenaudokite ploviklių,
šveičiamųjų miltelių, chloro
ar naftos pagrindo valiklių,
nes jie sugadins apdailą.
7.3 Reguliarus valymas
DĖMESIO
Netraukite, nejudinkite ir
nepažeiskite jokių prietaiso
viduje esančių vamzdelių ir
(arba) kabelių.
DĖMESIO
Nepažeiskite aušinamosios
sistemos.
Įrangą būtina reguliariai valyti:
1. Vidų ir priedus valykite šilto vandens
ir neutralaus muilo tirpalu.
LIETUVIŲ
2. Reguliariai tikrinkite durelių tarpiklius
ir juos nuvalykite, kad būtų švarūs ir
be jokių nešvarumų.
3. Nuplaukite ir gerai nusausinkite.
4. Jeigu pasiekiama, prietaiso gale
esantį kondensatorių ir kompresorių
valykite šepetėliu.
Tokiu būdu pagerinsite prietaiso
veikimą ir sutaupysite elektros
energijos.
7.4 Oro kanalų valymas
1. Nuimkite apatinę juostą (A), tuomet
ventiliacijos groteles (B).
C
B
A
2. Išvalykite ventiliacijos groteles.
3. Atsargiai ištraukite oro kreipiklį (C) ir
patikrinkite, ar neliko vandens po
atitirpdymo.
4. Dulkių siurbliu išsiurbkite apatinę
prietaiso dalį.
7.5 Šaldytuvo atitirpdymas
Įprasto prietaiso naudojimo metu, kai
nustoja veikti kompresorius, nuo
šaldytuvo skyriaus sienelės automatiškai
pašalinamas šerkšnas. Atitirpęs vanduo
lataku nuteka į specialų indą, esantį
prietaiso galinėje dalyje, virš
kompresoriaus; ten vanduo išgaruoja.
Labai svarbu reguliariai valyti atitirpusio
vandens išleidimo angą (F), esančią po
stalčiais salotoms – tada vanduo
neišsilies ir nelašės ant viduje esančių
maisto produktų. Naudokite pateikiamą
specialų valiklį (P) – jis įkištas į išleidimo
angą.
F
39
P
7.6 Šaldiklio atitirpdymas
DĖMESIO
Nenaudokite metalinių
įrankių šerkšnui grandyti nuo
garintuvo, nes galite jį
pažeisti.
Norėdami paspartinti
atitirpinimo procesą,
nenaudokite jokių
mechaninių ar dirbtinių
priemonių, išskyrus
gamintojo
rekomenduojamas.
Maždaug 12 valandų prieš
atitirpinimą nustatykite
žemesnę temperatūrą, kad
susikauptų pakankamai
šalčio atsargų prietaiso
veikimui nutraukti.
Ant šaldiklio lentynų ir aplink viršutinį
skyrių visada susidaro šiek tiek šerkšno.
Atitirpdykite šaldiklį, kai šerkšno
sluoksnio storis yra 3–5 mm.
1. Išjunkite prietaisą ir ištraukite jo
kištuką iš sieninio elektros lizdo.
2. Išimkite laikomus produktus,
suvyniokite juos į kelis sluoksnius
popieriaus ir padėkite vėsioje vietoje
40
www.aeg.com
3.
4.
5.
6.
7.
DĖMESIO
Dėl atitirpinimo metu
pakilusios užšaldytų
maisto produktų
temperatūros gali
sutrumpėti jų galiojimo
laikas.
Nelieskite užšaldytų
maisto produktų
drėgnomis rankomis.
Rankos gali prišalti prie
maisto produktų.
Dureles palikite atviras. Ant grindų
padėkite šluostę arba plokščią indą,
kad apsaugotumėte grindis nuo
tirpsmo vandens.
Norėdami pagreitinti atitirpdymą, į
šaldiklio kamerą įdėkite puodą su
šiltu vandeniu. Taip pat išimkite
atitirpinimo metu atlūžusius ledo
gabalus.
Baigę šalinti šerkšną, kruopščiai
nusausinkite vidų. .
Įjunkite prietaisą ir uždarykite
dureles.
Temperatūros reguliatorių nustatykite
į padėtį, kad būtų šaldoma
maksimaliai, ir leiskite prietaisui veikti
šiuo nustatymu dvi ar tris valandas.
Tik praėjus šiam laikui, vėl sudėkite
maistą į šaldiklio skyrių.
7.7 Laikotarpiai, kai
prietaisas nenaudojamas
Jeigu prietaisas ilgą laiką nebus
naudojamas, atlikite tokius veiksmus:
1.
2.
3.
4.
5.
Atjunkite prietaisą nuo elektros tinklo.
Išimkite visus maisto produktus.
Atitirpdykite prietaisą (jeigu reikia).
Prietaisą ir visus priedus išvalykite.
Dureles palikite atidarytas, kad
nesikauptų nemalonūs kvapai.
DĖMESIO
Jeigu norite palikti prietaisą
įjungtą, ko nors paprašykite,
kad kartkartėmis patikrintų,
ar dėl elektros maitinimo
pertrūkio negenda jame
laikomi maisto produktai.
8. TRIKČIŲ ŠALINIMAS
ĮSPĖJIMAS!
Žr. saugos skyrius.
8.1 Ką daryti, jeigu...
Problema
Galima priežastis
Sprendimo būdas
Prietaisas neveikia.
Prietaisas yra išjungtas.
Įjunkite prietaisą.
Maitinimo laido kištukas ne‐
tinkamai įjungtas į elektros
tinklo lizdą.
Tinkamai įkiškite kištuką į
maitinimo tinklo lizdą.
Maitinimo tinklo lizde nėra
įtampos.
Įjunkite į maitinimo tinklo liz‐
dą kitą elektros prietaisą.
Kreipkitės į kvalifikuotą elek‐
triką.
Prietaisas veikia triukšmin‐
gai.
Prietaisas netinkamai pasta‐
tytas.
Patikrinkite, ar prietaisas sta‐
biliai stovi.
Lemputė nešviečia.
Lemputė veikia parengties
režimu.
Uždarykite ir atidarykite du‐
reles.
LIETUVIŲ
Problema
Kompresorius veikia be per‐
stojo.
Susiformuoja pernelyg daug
šerkšno ir ledo.
Galima priežastis
Sprendimo būdas
Perdegusi lemputė.
Žr. skyrių „Lemputės keiti‐
mas“.
41
Netinkamai nustatyta tempe‐ Skaitykite skyrių „Naudoji‐
ratūra.
mas“.
Vienu metu įdėta pernelyg
daug maisto produktų, ku‐
riuos reikia užšaldyti.
Palaukite keletą valandų ir iš
naujo patikrinkite temperatū‐
rą.
Per aukšta patalpos tempe‐
ratūra.
Žr. klimato klasių schemą
techninių duomenų plokšte‐
lėje.
Į prietaisą įdėti maisto pro‐
duktai pernelyg šilti.
Prieš dėdami maisto produk‐
tus į prietaisą, palaukite, kol
jie atvės iki kambario tempe‐
ratūros.
Netinkamai uždarytos dure‐
lės.
Žr. skyrių „Durelių uždary‐
mas“.
Durelės netinkamai uždary‐
tos arba deformuotas / ne‐
švarus tarpiklis.
Žr. skyrių „Durelių uždary‐
mas“.
Netaisyklingai įstatytas van‐
dens nutekėjimo kamštis.
Taisyklingai įstatykite van‐
dens nutekėjimo kamštį.
Maisto produktai netinkamai
suvynioti.
Geriau suvyniokite maisto
produktus.
Netinkamai nustatyta tempe‐ Skaitykite skyrių „Naudoji‐
ratūra.
mas“.
Šaldytuvo galine sienele te‐
ka vanduo.
Automatinio atitirpdymo pro‐
ceso metu atitirpo ant gali‐
nės sienelės susiformavęs
šerkšnas.
Tai normalu.
Į šaldytuvą teka vanduo.
Užsikimšo vandens išleidimo Išvalykite vandens išleidimo
anga.
angą.
Maisto produktai neleidžia
Patikrinkite, ar maisto pro‐
vandeniui nutekėti į vandens duktai neliečia galinės siene‐
rinktuvą.
lės.
Ant grindų yra vandens.
Atitirpusio vandens nutekėji‐ Pritvirtinkite atitirpusio van‐
mo vamzdelis veda ne į gari‐ dens nutekėjimo vamzdelį
nimo indą, esantį virš kom‐
prie garinimo indo.
presoriaus.
Temperatūra prietaise per
žema / per aukšta.
Netinkamai nustatytas tem‐
peratūros reguliatorius.
Nustatykite aukštesnę / že‐
mesnę temperatūrą.
42
www.aeg.com
Problema
Galima priežastis
Sprendimo būdas
Netinkamai uždarytos dure‐
lės.
Žr. skyrių „Durelių uždary‐
mas“.
Maisto produktų temperatūra Prieš sudėdami maisto pro‐
per aukšta.
duktus, juos atvėsinkite iki
kambario temperatūros.
Ant šaldytuvo galinės siene‐
lės yra per daug kondensa‐
to.
Ant galinės šaldytuvo siene‐
lės yra šerkšno.
Dureles nelengva atidaryti.
Vienu metu laikoma daug
maisto produktų.
Vienu metu sudėkite mažiau
maisto produktų.
Šerkšno storis yra daugiau
nei 4–5 mm.
Atitirpinkite prietaisą.
Dažnai atidarinėjamos dure‐
lės.
Dureles atidarykite tik jei rei‐
kia.
Prietaise nevyksta šalto oro
cirkuliacija.
Pasirūpinkite, kad prietaise
vyktų šalto oro cirkuliacija.
Durelės buvo per dažnai da‐
rinėjamos.
Dureles atidarykite tik kai rei‐
kia.
Durelės ne iki galo uždary‐
tos.
Patikrinkite, ar durelės iki ga‐
lo uždarytos.
Laikomas nesupakuotas
maistas.
Prieš dėdami maistą į prie‐
taisą, supakuokite į tinkamą
pakavimo medžiagą.
Aukšta aplinkos temperatū‐
ra, o prietaise nustatyta že‐
miausia temperatūra.
Nustatykite temperatūros re‐
guliatoriumi aukštesnę tem‐
peratūrą, kad būtų galima
atitirpdyti automatiškai.
Prietaisas visiškai prikrautas
ir nustatyta žemiausia tem‐
peratūra.
Nustatykite temperatūros re‐
guliatoriumi aukštesnę tem‐
peratūrą, kad būtų galima
atitirpdyti automatiškai.
Jūs mėginote atidaryti dure‐
les iškart tik jas uždarę.
Palaukite kelias sekundes ir
vėl mėginkite atidaryti dure‐
les.
Jei patarimas nepadėjo
išspręsti problemos,
kreipkitės į artimiausią
įgaliotąjį techninės priežiūros
centrą.
8.2 Lemputės keitimas
Šiame prietaise įrengta ilgai
veikianti diodinė vidaus
apšvietimo lemputė.
Primygtinai
rekomenduojama naudoti tik
originalias atsargines dalis.
LIETUVIŲ
43
3. Seną lemputę pakeiskite nauja,
identiškų savybių, specialiai
buitiniams prietaisams skirta
lempute.
4. Vėl uždėkite lemputės gaubtelį.
5. Įsukite varžtą į lemputės gaubtelį.
6. Įjunkite kištuką į elektros tinklo lizdą.
7. Atidarykite dureles.
Patikrinkite, ar lemputė įsijungia.
Naudokite tik diodines
lemputes (su E14 cokoliu).
Didžiausia galia nurodyta ant
lemputės bloko.
DĖMESIO
Ištraukite kištuką iš elektros
tinklo.
1. Atsuktuvu išsukite varžtą iš lemputės
gaubtelio.
2. Nuimkite lemputės gaubtelį rodyklių
nurodyta kryptimi.
8.3 Durelių uždarymas
1. Nuvalykite durelių sandarinimo
tarpiklius.
2. Jei reikia, sureguliuokite dureles.
Skaitykite surinkimo nurodymus.
3. Jei reikia, pakeiskite pažeistus
durelių tarpiklius. Kreipkitės į įgaliotąjį
techninės priežiūros centrą.
9. TECHNINIAI DUOMENYS
9.1 Techniniai duomenys
Prietaiso matmenys
Aukštis
815 mm
Plotis
596 mm
Gylis
550 mm
Įtampa
230 - 240 V
Dažnis
50 Hz
Saugus laikas dingus
elektrai
11 val.
Techninė informacija pateikta duomenų
lentelėje, kuri yra ant prietaiso išorinės ar
vidinės pusės, ir energijos plokštelėje.
10. APLINKOS APSAUGA
Atiduokite perdirbti medžiagas,
pažymėtas šiuo ženklu . Išmeskite
pakuotę į atitinkamą atliekų surinkimo
konteinerį, kad ji būtų perdirbta. Padėkite
saugoti aplinką bei žmonių sveikatą ir
surinkti bei perdirbti elektros ir
elektronikos prietaisų atliekas.
*
Neišmeskite šiuo ženklu pažymėtų
prietaisų kartu su kitomis buitinėmis
atliekomis. Atiduokite šį gaminį į vietos
atliekų surinkimo punktą arba susisiekite
su vietnos savivaldybe dėl papildomos
informacijos.
211625556-A-042020
www.aeg.com/shop
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement