ZANUSSI ZUA14020SA Manual de usuario

ZANUSSI ZUA14020SA Manual de usuario
User Manual
GETTING
STARTED?
EASY.
ZUA14020SA
BG Ръководство за употреба
Хладилник
HU Használati útmutató
Hűtőszekrény
PT Manual de instruções
Frigorífico
ES Manual de instrucciones
Frigorífico
2
15
28
40
ПОСЕТЕТЕ НАШИЯ УЕБСАЙТ ЗА:
Вижте полезни съвети за употреба,
брошури, отстраняване на неизправно‐
сти, информация за сервиз и ремонт:
www.zanussi.com/support
ИНФОРМАЦИЯ ЗА БЕЗОПАСНОСТ
Преди монтирането и употребата на уреда внимателно
прочетете предоставените инструкции. Производителят не
е отговорен за наранявания или повреди в резултат на
неправилна инсталация или употреба. Винаги дръжте
инструкциите на безопасно и лесно достъпно място за
справка в бъдеще.
БЕЗОПАСНОСТ ЗА ДЕЦА И ЛИЦА В УЯЗВИМО
ПОЛОЖЕНИЕ
•
•
•
•
•
•
•
2
Този уред може да бъде използван от деца над 8
годишна възраст, както и лица с намалени физически,
сетивни и умствени възможности или лица без опит и
познания, само ако те са под наблюдение или бъдат
инструктирани относно безопасната употреба на уреда и
възможните рискове.
Деца на възраст от 3 до 8 години могат да зареждат и
разтоварват уреда, при условие че са били
инструктирани правилно.
Този уред може да се използва от лица с много тежки
или комплексни увреждания, при условие че са били
инструктирани правилно.
Деца под 3-годишна възраст трябва да се държат далеч
от уреда, освен ако не са под постоянно наблюдение.
Не позволявайте на деца да си играят с уреда.
Деца не трябва да извършват почистване или поддръжка
на уреда без надзор.
Дръжте всички опаковки далеч от деца и изхвърлете
опаковките по местните правила.
ОСНОВНА БЕЗОПАСНОСТ
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Този уред е предназначен за употреба в домашни
условия и подобни приложения като:
– Селскостопански къщи; кухненски зони за персонал в
магазини, офиси и други работни среди;
– От клиенти в хотели, мотели, места за отдих и други
места за живеене.
За да се избегне замърсяването на храна, следвайте
инструкциите по-долу:
– не дръжте вратата отворена в продължение на дълги
периоди;
– редовно почиствайте повърхностите, които могат да
влязат в контакт с храна и достъпните отводнителни
системи;
– съхранявайте сурови меса и риба в подходящите
съдове в хладилник, за да не влязат в контакт или
потекат върху друга храна.
ВНИМАНИЕ: Дръжте вентилационните отвори в корпуса
на уреда или във вградената структура, без да са
възпрепятствани.
ВНИМАНИЕ: Не използвайте механични устройства или
други средства, за да засилите процеса на
размразяване, освен тези препоръчани от
производителя.
ВНИМАНИЕ: Не повреждайте охладителната верига.
ВНИМАНИЕ: Не използвайте ел. уреди в отделенията за
съхранение на храна, освен ако не са от типа,
препоръчан от производителя.
Не използвайте водоструйка или пара, за да почистите
уреда.
Почистете уреда с мокра и мека кърпа. Използвайте
само неутрални препарати. Не използвайте абразивни
продукти, грапави, почистващи кърпи, разтворители или
метални предмети.
Когато уредът стои празен за дълъг период – изключете
го, размразете го, почистете уреда и оставете вратата
3
•
•
отворена, за да избегнете образуването на мухал във
вътрешността на уреда.
Не съхранявайте експлозивни субстанции, като кутии
аерозол със запалимо гориво в този уред.
Ако захранващият кабел е повреден, той трябва да се
смени от производителя, негов оторизиран сервизен
център или лица със сходна квалификация, за да се
избегне опасност.
ИНСТРУКЦИИ ЗА БЕЗОПАСНОСТ
МОНТАЖ
ЕЛЕКТРИЧЕСКО СВЪРЗВАНЕ
ВНИМАНИЕ! Само квалифициран
човек може да извърши монтажа
на уреда.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
4
Премахнете всички опаковки.
Не монтирайте и не използвайте повреден
уред.
Не използвайте уреда, преди да го
инсталирате във вградената конструкция
заради безопасността.
Следвайте инструкциите за инсталиране,
приложени към уреда.
Винаги внимавайте, когато местите уреда,
тъй като е тежък. Винаги използвайте
предпазни ръкавици и затворени обувки.
Уверете се, че има циркулация на въздуха
около уреда.
При първо инсталиране или след
реверсиране на вратичката изчакайте поне
4 часа, преди да свържете уреда към
захранването. Това е, за да се позволи на
маслото да се влива обратно в
компресора.
Преди да извършвате каквито и да било
действия върху уреда (напр. реверсиране
на вратата), извадете щепсела от контакта.
Не монтирайте уреда близо до радиатори,
печки, фурни или котлони.
Не излагайте уреда на дъжд.
Не монтирайте уреда на места с директна
слънчева светлина.
Не инсталирайте този уред на места, които
са прекалено влажни или студени.
Когато местите уреда, повдигнете го от
предния ъгъл, за да предотвратите
драскане по пода.
ВНИМАНИЕ! Риск от пожар или
токов удар.
ВНИМАНИЕ! При позициониране
на уреда се уверете, че
захранващият кабел не е закачен
или повреден.
ВНИМАНИЕ! Не използвайте
разклонители или адаптери с
много входове.
•
•
•
•
•
•
•
Уредът трябва да е заземен.
Уверете се, че параметрите на табелката с
технически данни са съвместими с
електрическите данни на захранващата
мрежа.
Винаги използвайте правилно монтиран
контакт със защита от токов удар.
Уверете се, че не наранявате ел.
компоненти (напр. основен контакт за
захранване, захранващ кабел, компресор).
Свържете се с оторизирания сервизен
център или електротехник, за да смени
електрическите компоненти.
Захранващият кабел трябва да е под
нивото на основния контакт за захранване.
Свържете кабела за захранването към
контакта единствено в края на
инсталацията. Уверете се, че щепселът за
захранване е достъпен след
инсталирането.
Не издърпвайте захранващия кабел, за да
изключите уреда. Винаги издърпвайте
щепсела.
УПОТРЕБА
•
ВНИМАНИЕ! Риск от контузии,
изгаряния, електрически удар или
пожар.
Уредът съдържа запалим газ, изобутан
(R600а), природен газ с високо ниво на
екологична съвместимост. Внимавайте да не
причините повреда на хладилната верига със
съдържание на изобутан.
• Не променяйте предназначението на
уреда.
• Не поставяйте електрически уреди (напр.
машини за сладолед) в уреда, освен ако те
са одобрени от производителя.
• Случай на повреда в хладилната верига,
уверете се, че няма пламъци и запалими
източници в стаята. Проветрете стаята.
• Не позволявайте горещи съдове да се
допират до пластмасовите части на уреда.
• Не съхранявайте запалими газове или
течности в уреда.
• Не поставяйте запалителни материали или
предмети, които са напоени със
запалителни материали, в уреда, в близост
до него или върху него.
• Не докосвайте компресора или
кондензатора. Те са горещи.
ВЪТРЕШНО ОСВЕТЛЕНИЕ
ВНИМАНИЕ! Опасност от токов
удар.
•
Видът на лампичката, използвана в този
уред, е само за домакински уреди. Не я
използвайте за битово осветление.
ГРИЖИ И ПОЧИСТВАНЕ
ВНИМАНИЕ! Опасност от
нараняване или повреда на уреда.
•
•
Преди поддръжка изключете уреда и
извадете щепсела на захранването от
контакта на ел. мрежа.
Този уред съдържа въглеводороди в
охлаждащия блок. Само квалифицирано
лице може да поддържа и презарежда
уреда.
Редовно проверявайте канала за
отцеждане на уреда и ако е необходимо, го
почистете. Ако каналът за отцеждане се
запуши, размразената вода ще се събере
на дъното на уреда.
ОБСЛУЖВАНЕ
• За поправка на уреда се свържете с
оторизиран сервизен център. Използвайте
само оригинални резервни части.
• Моля, имайте предвид, че
собственоръчната поправка или поправка,
която не е извършена от специалист може
да има последици, свързани с
безопасността и да анулира гаранцията.
• Следните резервни части ще бъдат
налични в рамките на 7 години след като
моделът е спрян от производство:
термостати, датчици за температура,
печатни платки, осветителни тела, дръжки
за врати, панти за врати, тави и кошници.
Моля, имайте предвид, че някои от тези
резервни части са налични само за
професионални техници и не всички
резервни части са подходящи за всички
модели.
• Уплътненията за врати ще са налични в
рамките на 10 години след като моделът е
спрян от производство.
ИЗХВЪРЛЯНЕ
ВНИМАНИЕ! Риск от нараняване
или задушаване.
•
•
•
•
•
•
Изключете уреда от електрозахранването.
Отрежете захранващия кабел и го
изхвърлете.
Отстранете вратичката, за да не могат
деца и домашни любимци да се заключат в
уреда.
Хладилната верига и изолационните
материали на този уред са благоприятни за
озона.
Изолационната пяна съдържа
възпламеним газ. Свържете се с
общинските власти за информация за това
как да изхвърлите уреда правилно.
Не повреждайте частта на охлаждащия
блок, който е близо до топлообменника.
5
МОНТАЖ
ВНИМАНИЕ! Вж. глава
"Безопасност".
ВНИМАНИЕ! За да монтирате
уреда си, се консултирайте с
документа с инструкции за монтаж.
ВНИМАНИЕ! Поставете уреда в
съответствие с документа с
инструкции за монтаж, за да
избегнете риск от нестабилност на
уреда.
МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ
За да осигурите отлична ефективност,
монтирайте уреда достатъчно далеч от
източници на топлина като радиатори,
бойлери, пряка слънчева светлина и др.
Уверете се, че въздухът може да циркулира
свободно около задната страна на шкафа.
РАЗПОЛАГАНЕ
Монтирайте уредът в сухо, добре проветриво
помещение, където температурата в
помещението отговаря на климатичния клас,
посочен на табелката с данни на уреда.
Климати‐
чен клас
ИЗИСКВАНИЯ ЗА ВЕНТИЛАЦИЯ
Въздушният поток зад уреда трябва да е
достатъчен.
5 cm
min.
200 cm2
Околна температура
SN
+10°C до + 32°C
N
+16°C до + 32°C
ST
+16°C до + 38°C
Т
+16°C до + 43°C
Възможно е да се появят
функционални проблеми при
някои видове модели, ако се
работи извън рамките на
посочения диапазон. Правилната
работа е гарантирана, единствено
ако се извършва в посочения
температурен диапазон. Ако имате
съмнения относно това къде да
монтирате уреда, обърнете се към
търговеца, отдела за обслужване
на клиенти или най-близкия
оторизиран сервизен център.
6
ЕЛЕКТРИЧЕСКО СВЪРЗВАНЕ
• Преди включване към
електрозахранващата мрежа проверете
дали напрежението и честотата на
табелката с данни отговарят на тези от
домашната ви електрозахранваща мрежа.
• Уредът трябва да е заземен. За целта
щепселът на захранващия кабел има
специален контакт. Ако домашният контакт
на електрозахранването не е заземен,
свържете уреда към отделен заземяващ
кабел в съответствие с действащите
нормативни разпоредби след консултация
с квалифициран техник.
• Производителят не носи отговорност, ако
горепосочените мерки за безопасност не
са спазени.
• Уредът съответства на Директивите на
E.E.C.
min.
200 cm2
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! За
инсталация вижте инструкциите за
монтаж.
ДЕЙСТВИЕ
ВКЛЮЧВАНЕ
1. Поставете щепсела в контакта.
2. Завъртете регулатора за температурата
по посока на часовниковата стрелка на
средно положение.
ИЗКЛЮЧВАНЕ
За да изключите уреда, завъртете регулатора
за температурата в положение "О".
РЕГУЛИРАНЕ НА ТЕМПЕРАТУРАТА
Температурата се регулира автоматично.
Въпреки това можете сами да зададете
температура в уреда.
Изберете настройката, имайки предвид, че
температурата във вътрешността на уреда
зависи от:
• стайната температура,
• това колко често се отваря вратата
• количеството на съхраняваните храни,
• местоположението на уреда.
Обикновено средната настройка е найподходяща.
За да боравите с уреда:
1. Завъртете терморегулатора по посока на
часовниковата стрелка, за да постигнете
по-ниска температура в уреда.
2. Завъртете терморегулатора по посока
обратна на часовниковата стрелка, за да
постигнете по-висока температура в
уреда.
ВСЕКИДНЕВНА УПОТРЕБА
ВНИМАНИЕ! Вж. глава
"Безопасност".
ПОЗИЦИОНИРАНЕ НА РАФТОВЕТЕ НА
ВРАТАТА
За да е възможно съхранението на продукти в
опаковки с различна големина, рафтовете на
вратата могат да се поставят на различна
височина.
1. Постепенно издърпайте рафта, докато се
освободи.
2. Необходимо е препозициониране.
ПОДВИЖНИ РАФТОВЕ
Стените на хладилника са оборудвани със
серия от плъзгачи, така че рафтовете да
могат да се разположат според
предпочитанията ви.
Не премествайте стъкления рафт
над чекмеджето за зеленчуци, за
да осигурите правилна циркулация
на въздуха.
Този модел е оборудван с променлива
кутия за съхранение, която може да се
мести настрани.
ИНДИКАТОР ЗА ТЕМПЕРАТУРА
За правилно съхранение на храните,
хладилникът е оборудван с индикатор за
температурата. Символът на страничната
стена на уредът показва най-студената част
на хладилника.
Ако OK се показва (A), поставете свежи
продукти в зона, посочена със символ, ако не
(B), регулирайте контролера на
температурата до по-хладна настройка и
7
изчакайте 12 часа преди да проверявате
индикатора за температура отново.
A
OK
B
OK
След като сложите прясна храна в
уреда или след като отворите
вратата неколкократно или за
дълъг период от време, е
нормално индикаторът да не
показва OK. Изчакайте поне 12
часа преди да пренастроите
контролера на температурата.
ПРЕПОРЪКИ И СЪВЕТИ
ЗВУЦИ ПРИ НОРМАЛНА РАБОТА:
Следните звуци са нормални по време на
работа:
• Леко бълбукане и бълбукащ звук от
намотките прозвучава, когато хладилникът
изпомпва.
• Бръмчащ и пулсиращ звук от компресора,
когато хладилникът се изпомпва.
• Внезапен звук на напукване от
вътрешността на уреда, причинен от
термично разширение (естествен
физически феномен, който не е опасен).
• Слаб звук на щракане от температурния
регулатор, когато компресорът се включва
или изключва.
СЪВЕТИ ЗА ИКОНОМИЯ НА
ЕЛЕКТРОЕНЕРГИЯ
• Настройката на средна температура
запазва пресни храни, като същевременно
спестява енергия.
• Отделение за прясна храна (хладилник):
Най-ефективното използване на енергия се
осигурява в конфигурацията с
чекмеджетата в долната част на уреда и
рафтовете, разпределени равномерно.
Положението на поставките на вратата не
влияе на консумацията на енергия.
• Ако температурата на околната среда е
висока и контролът на температурата е
настроен на ниска температура и уредът е
напълно натоварен, компресорът може да
работи непрекъснато, причинявайки скреж
или образуване на лед върху изпарителя.
В този случай настройте контрола на
температурата към по-висока температура,
за да се позволи автоматично
размразяване и да спестите енергия по
този начин.
8
•
Не отваряйте вратата често и не я
оставяйте отворена по-дълго от абсолютно
необходимото.
СЪВЕТИ ЗА СЪХРАНЯВАНЕ В ХЛАДИЛНИК
НА ПРЕСНИ ХРАНИТЕЛНИ ПРОДУКТИ
• Не съхранявайте топли храни или вдигащи
пара течности в хладилника.
• Покривайте или завивайте храната,
особено ако има силна миризма.
• Поставяйте храната така, че въздухът да
може свободно да циркулира около нея.
СЪВЕТИ ЗА ОХЛАЖДАНЕ
Полезни съвети:
• Месо (всякакви видове): завийте в
подходящи пликове и поставете на
стъкления рафт над чекмеджетата за
зеленчуци. Съхранявайте месо за наймного 1-2 дена.
• Готвени храни, студени блюда: покрийте и
поставете на които и да е шкаф.
• Плодове и зеленчуци: почистете обстойно
и поставете в специалния шкаф. Банани,
картофи, лук и чесън не трябва да се
съхраняват в хладилника, ако не са
пакетирани.
• Масло и сирене: поставете в специален
запечатан контейнер или увийте в
алуминиево фолио или полиетиленова
торба, за да извадите колкото може повече
въздух.
• Бутилки: затворете с капачка и поставете
или на поставката за бутилки (ако е
възможно) или на рафта за бутилки на
вратата.
ГРИЖИ И ПОЧИСТВАНЕ
ВНИМАНИЕ! Вж. глава
"Безопасност".
ОБЩИ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! Изключете
уреда от контакта преди
извършването на каквито и да
било операции по поддръжката.
4. Ако имате достъп, изчистете кондензатора
и компресора в задната част на уреда с
четка.
Това ще подобри работата на уреда и ще
реализира икономия на енергия
ПОЧИСТВАНЕ НА ВЪЗДУХОПРОВОДИТЕ
1. Отстранете перваза (А), а след това вентилационната решетка (В).
Този уред съдържа въглеводороди
в охлаждащия блок; следователно
поддръжката и презареждането
трябва да се извършват от
упълномощени техници.
Принадлежностите и частите на
уреда не са подходящи за миене в
съдомиялна машина.
ПОЧИСТВАНЕ НА ВЪТРЕШНОСТТА
Преди да използвате уреда за първи път,
трябва да почистите вътрешността и всички
вътрешни принадлежности с хладка сапунена
вода и малко неутрален сапун, за да
отстраните типичната за новите изделия
миризма, а след това подсушете напълно.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! Не
използвайте препарати, абразивни
пудри, хлор или почистващи
препарати на маслена основа, тъй
като ще повредят покритието.
ПЕРИОДИЧНО ПОЧИСТВАНЕ
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! Не
дърпайте, не движете и не
повреждайте тръбите и/или
кабелите в уреда.
C
B
A
2. Почистете вентилационната решетка.
(Вижте “Почистване на вентилационния
филтър”. )
3. Внимателно издърпайте
въздухоотражателя (С), като проверите
дали не е останала вода от
размразяването.
4. Почистете долната част на уреда с
прахосмукачка.
ПОЧИСТВАНЕ НА ВЕНТИЛАЦИОННИЯ
ФИЛТЪР
Филтърът може да се извади за измиване.
Уредът е снабден с входен въздушен филтър
(1) и изходен въздуховод (2), разположени на
вентилационната решетка.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! Не
повреждайте охлаждащата
система.
Уредът трябва да се почиства редовно:
1. Почиствайте вътрешността и
принадлежностите с хладка вода и малко
неутрален сапун.
2. Редовно проверявайте уплътненията на
вратата и ги забърсвайте, за да сте
сигурни, че са чисти и без замърсявания.
3. Изплакнете и подсушете напълно.
9
отцеждането й върху храната вътре.
Използвайте специалното приспособление за
почистване (Р), което се намира в отвора за
отцеждане.
2
F
A
P
B
1
1.
2.
3.
4.
Стиснете с пръсти пластинките (A) и (B).
Изтеглете филтъра надолу.
Издърпайте филтъра.
Филтърът се поставя по същия начин в
обратен ред.
РАЗМРАЗЯВАНЕ НА ХЛАДИЛНИКА
При нормално използване скрежът се
отстранява автоматично от изпарителя в
хладилното отделение при всяко спиране на
компресора на електромотора. Водата от
размразяването се оттича по улей и се събира
в специален контейнер, разположен в задната
част на уреда, над електромотора на
компресора, откъдето се изпарява.
Важно е периодично да почиствате отвора за
оттичане на размразената вода (F), който се
намира под чекмеджето за салати, за да не
допуснете преливане на водата и
ПЕРИОДИ НА БЕЗДЕЙСТВИЕ
Когато уредът не се използва за дълъг период
от време, вземете следните предпазни мерки:
1. Изключете уреда от електрозахранването.
2. Извадете цялата храна.
3. Почистете уреда и всички
принадлежности.
4. Оставете вратата/вратите отворена/ени,
за да предотвратите появата на неприятни
миризми.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! Ако желаете
уредът да остане включен,
помолете някого да го проверява
от време на време, за да се
предотврати развалянето на
храната в случай на спиране на
тока.
ОТСТРАНЯВАНЕ НА НЕИЗПРАВНОСТИ
ВНИМАНИЕ! Вж. глава
"Безопасност".
КАК ДА ПОСТЪПИТЕ, АКО...
Проблем
Уредът не работи.
10
Възможна причина
Решение
Уредът е изключен.
Включете уреда.
Щепселът не е поставен
правилно в контакта.
Включете правилно щепсе‐
ла в захранващия контакт.
Проблем
Възможна причина
Решение
Няма напрежение в захран‐
ващия контакт.
Включете друг електроуред
в контакта. Обърнете се
към квалифициран електро‐
техник.
Уредът е шумен.
Уредът не е правилно пози‐
циониран.
Проверете дали уредът
стои стабилно.
Лампичката не работи.
Лампчката е в режим на из‐
чакване.
Затворете и отворете вра‐
тата.
Лампичката е дефектна.
Вижте "Смяна на лампичка‐
та".
Температурата е зададена
неправилно.
Вижте глава "Действие".
Поставили сте едновремен‐
но голямо количество храна
за замразяване.
Изчакайте няколко часа и
след това отново проверете
температурата.
Температурата в помеще‐
нието е твърде висока.
Вижте таблицата за клима‐
тичен клас на табелката с
данни.
Хранителните продукти, по‐
ставени в уреда са твърде
топли.
Оставете хранителните
продукти да се охладят до
стайна температура, преди
да ги съхранявате.
Вратата не е правилно за‐
творена.
Вижте "Затваряне на врата‐
та".
По задната стена на хла‐
дилника се стича вода.
По време на автоматичното
размразяване се разтопява
скрежът по задната стена.
Това е нормално.
В хладилника се стича во‐
да.
Изходът за вода е запушен.
Почистете изхода за вода.
Хранителните продукти
пречат на стичането на во‐
дата в съда за събиране.
Уверете се, че хранителни‐
те продукти не се допират
до задната стена.
Водата тече на пода.
Изходящият маркуч за топя‐
ща се вода не е свързан
към тавата на изпарителя
над компресора.
Свържете изходящия мар‐
куч за топяща се вода към
тавата на изпарителя.
Температурата в уреда е
твърде ниска/висока.
Регулаторът на температу‐
рата не е настроен правил‐
но.
Задайте по-висока/по-ниска
температура.
Вратата не е правилно за‐
творена.
Вижте "Затваряне на врата‐
та".
Компресорът работи непре‐
къснато.
11
Проблем
Има прекалено много кон‐
денз по задната стена на
хладилника.
По задната стена на хла‐
дилника има скреж.
Вратата не се отваря лесно.
Възможна причина
Решение
Температурата на храни‐
телните продукти е твърде
висока.
Изчакайте температурата
на хранителните продукти
да спадне до температура‐
та в помещението, преди
съхранение.
Прекалено много хранител‐
ни продукти се съхраняват
едновременно.
Съхранявайте едновремен‐
но по-малко хранителни
продукти.
Вратата се отваря често.
Отворете вратата само, ако
е необходимо.
Няма циркулация на студен
въздух в уреда.
Уверете се, че има циркула‐
ция на студен въздух в уре‐
да.
Вратата е отваряна прека‐
лено често.
Отваряйте вратата, само
когато е необходимо.
Вратата не е напълно за‐
творена.
Уверете се, че вратата е
напълно затворена.
Съхраняваната храна не е
опакована.
Опаковайте храната в под‐
ходяща опаковка, преди да
я съхраните в уреда.
Температурата на околната
среда е висока и уредът е
настроен на най-ниската
температура
Поставете терморегулатора
на по-висока температура,
за да разрешите автоматич‐
но размразяване.
Уредът е напълно зареден
и уре е настроен на най-ни‐
ската температура
Поставете терморегулатора
на по-висока температура,
за да разрешите автоматич‐
но размразяване.
Опитали сте да отворите
вратата веднага след като
сте я затворили.
Изчакайте няколко секунди,
след като сте затворили
вратата, преди да я отвори‐
те отново.
В случай, че съветите не водят до
постигане на желаните резултати,
свържете се с най-близкият
оторизиран сервизен център.
СМЯНА НА КРУШКАТА
Уредът е снабден с интериорна
LED лампичка с дълъготраен
живот.
12
Препоръчително е да се използват
само оригинални резервни части.
Използвайте само LED крушки
(основа E14). Максималната
мощност е посочена на
осветителното тяло.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! Изключете
щепсела от контакта на
захранващата мрежа.
1. Използвайки отвертка, свалете винта от
капака на крушката.
2. Свалете капака на крушката в посока на
стрелките.
4. Сглобете отново капака на крушката.
5. Затегнете винта на капака на лампата.
6. Включете щепсела в контакта на
захранващата мрежа.
7. Отворете вратата.
Уверете се, че крушката светва.
ЗАТВАРЯНЕ НА ВРАТАТА
1. Почистете уплътненията на вратичката.
2. При необходимост регулирайте вратата.
Вижте инструкциите за сглобяване.
3. Ако е необходимо, сменете дефектните
уплътнения. Свържете се с оторизиран
сервизен център.
3. Сменете крушката с нова със същите
характеристики и специално проектирана
за домашни уреди.
ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ
ПРОДУКТОВ ФИШ
Търговска марка
Zanussi
Модел
ZUA14020SA 933028010
категория
1. Хладилник с едно или повече от‐
деления за пресни хранителни про‐
дукти
Клас на енергийна ефективност
A+
Консумация на енергия в kWh за година въз основа
на стандартни тестови резултати за 24 часа. Реал‐
ната консумация на енергия зависи от начина, по
който се използва уреда и къде е разположен.
120
Обем за съхранение в литри, хладилник
127
Обем за съхранение в литри, звезда
-
Обем за съхранение в литри, мазе зона
-
Обем за съхранение в литри, вино
-
Обем за съхранение в литри, обща сума
127
Обем за съхранение в литри, фризер
-
Обем за съхранение в литри, охладител
-
Обем за съхранение в литри, други отделения
-
Класификация на звездите на фризерното отделе‐
ние с най-голям обем на съхранение (л)
нито една
Температура на проектиране на други отделения >
14 ° C (° C), ако има такива
-
Хладилник без скреж (Д/Н), хладилник
Не
13
Хладилник без скреж (Д/Н), фризер
-
Захранването е безопасно в ч
-
Капацитет на замразяване в kg/24ч
-
Климатичен клас
SN-N-ST-T
Най-ниската околна температура, при която този
уред е предназначен за използване, в ° C
10
Най-висока околна температура, при която този
уред е предназначен за използване, в ° C
43
Акустични шумови емисии dB(A) re1 pW
38
Вграден уред Д/Н
Да
този уред е предназначен да се изолзва изключи‐
телно за съхранение на вино Д/Н
Не
ДОПЪЛНИТЕЛНИ ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ
Размери на уреда
Височина
815 mm
Ширина
560 mm
Дълбочина
550 mm
Волтаж
230 - 240 V
Честота
50 Hz
Техническата информация се намира на
табелката с данни на външната или
вътрешната страна на уреда и на етикета за
енергийна категория.
ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА
Рециклирайте материалите със символа
.
Поставяйте опаковките в съответните
контейнери за рециклирането им. Помогнете
за опазването на околната среда и човешкото
здраве, както и за рециклирането на отпадъци
от електрически и електронни уреди. Не
14
изхвърляйте уредите, означени със символаl
, заедно с битовата смет. Върнете уреда в
местния пункт за рециклиране или се
обърнете към вашата общинска служба.
HONLAPUNKON AZ ALÁBBI INFORMÁCIÓK
ÁLLNAK RENDELKEZÉSRE:
használattal kapcsolatos tanácsokért,
prospektusokért, hibaelhárítási-, szervizés javítási információkért:
www.zanussi.com/support
BIZTONSÁGI INFORMÁCIÓK
Az üzembe helyezés és használat előtt gondosan olvassa el a
mellékelt útmutatót. A gyártó nem vállal felelősséget a
helytelen beszerelés vagy használat miatt keletkezett
sérülésekért és károkért. Tartsa biztonságos és elérhető
helyen az útmutatót, hogy szükség esetén mindig a
rendelkezésére álljon.
GYERMEKEK ÉS FOGYATÉKKAL ÉLŐ SZEMÉLYEK
BIZTONSÁGA
•
•
•
•
•
•
•
A készüléket 8 év feletti gyermekek és csökkent fizikai,
értelmi vagy mentális képességű, illetve megfelelő
tapasztalatok vagy ismeretek híján lévő személyek csak
felügyelettel, vagy a készülék biztonságos használatára
vonatkozó megfelelő tájékoztatás esetén használhatják.
3 - 8 éves gyermekek elvégezhetik a készülék megtöltését
és kiürítését, ha megfelelő oktatásban részesültek.
A készüléket súlyos, komplex fogyatékossággal élő
személyek kizárólag akkor használhatják, ha megfelelő
oktatásban részesültek.
3 évesnél fiatalabb gyermekek kizárólag folyamatos
felügyelet mellett tartózkodhatnak a készülék közelében.
Ne hagyja, hogy gyermekek játsszanak a készülékkel.
Gyermekek felügyelet nélkül nem végezhetnek tisztítási vagy
karbantartási tevékenységet a készüléken.
Minden csomagolóanyagot tartson távol a gyermekektől, és
megfelelően dobja azokat a hulladékba.
15
ÁLTALÁNOS BIZTONSÁG
•
•
•
•
•
•
•
•
•
16
A készüléket háztartási, illetve más hasonló felhasználási
területekre szánták, mint például:
– Hétvégi házak, üzletek, irodák és egyéb munkahelyeken
kialakított személyzeti konyhák;
– Hotelek, motelek, szállások reggelivel és egyéb lakás
céljára szolgáló ingatlanok esetén az ügyfelek számára.
Az élelmiszer szennyeződésének elkerülésére tartsa be az
alábbi utasításokat:
– ne hagyja nyitva az ajtót hosszabb időn át:
– rendszeresen tisztítsa az olyan felületeket, melyek
élelmiszerrel érintkezhetnek, valamint a hozzáférhető
lefolyórendszereket;
– a nyers húst és halat megfelelő edényekben tárolja a
hűtőszekrényben, hogy ne érjenek hozzá, illetve ne
csöpögjenek más élelmiszerre.
FIGYELMEZTETÉS: Ne takarja le a készülékházon vagy a
beépített szerkezeten lévő szellőzőnyílásokat.
FIGYELMEZTETÉS: Csak a gyártó által ajánlott mechanikus
berendezéseket vagy eszközöket használjon a leolvasztás
meggyorsítására.
FIGYELMEZTETÉS: Ügyeljen arra, hogy ne sérüljön meg a
hűtőkör.
FIGYELMEZTETÉS: Kizárólag a gyártó által ajánlott típusú
elektromos berendezéseket használjon a készülék ételtároló
rekeszeiben.
A készülék tisztításához ne használjon vízsugarat vagy gőzt.
A készüléket puha, nedves ruhával tisztítsa. Csak semleges
tisztítószert használjon. Ne használjon súrolószert,
súrolószivacsot, oldószert vagy fém tárgyat.
Amikor a készülék hosszú ideig üresen áll, kapcsolja ki,
olvassza le, tisztítsa ki, szárítsa meg, és hagyja nyitva az
ajtaját, hogy elkerülje a penész megjelenését a készülék
belsejében.
•
•
Tilos robbanásveszélyes termékeket és anyagokat (pl.:
gyulladásveszélyes hajtógázzal töltött aeroszolos flakonokat)
tárolni a készülékben.
Ha a hálózati kábel megsérül, azt a gyártónak vagy a
márkaszerviznek vagy más hasonlóan képzett személynek
kell kicserélnie, nehogy veszélyhelyzet álljon elő.
BIZTONSÁGI UTASÍTÁSOK
ÜZEMBE HELYEZÉS
FIGYELMEZTETÉS! A készülék
elhelyezésekor ügyeljen arra, hogy a
hálózati kábel ne csípődjön be és ne
sérüljön meg.
FIGYELMEZTETÉS! A készüléket
csak képesített személy helyezheti
üzembe.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Távolítsa el az összes csomagolóanyagot.
Ne helyezzen üzembe, és ne is használjon
sérült készüléket.
Biztonsági okokból ne használja a készüléket
a bútorba való beépítés előtt.
Tartsa be a készülékhez mellékelt üzembe
helyezési útmutatóban foglaltakat.
A készülék nehéz, ezért legyen körültekintő a
mozgatásakor. Mindig használjon
munkavédelmi kesztyűt és zárt lábbelit.
Gondoskodjon arról, hogy keringeni tudjon a
levegő a készülék körül.
Az első üzembe helyezéskor vagy az ajtó
nyitási irányának megfordítása után várjon
legalább 4 órát, mielőtt csatlakoztatja a
készüléket az elektromos hálózathoz. Ez
azért szükséges, hogy az olaj
visszafolyhasson a kompresszorba.
A készüléken elvégzendő bármilyen művelet
végrehajtása (pl. az ajtó nyitási irányának
megfordítása) előtt húzza ki a hálózati
vezetéket a hálózati aljzatból.
Ne helyezze üzembe a készüléket radiátorok,
tűzhelyek, sütők vagy főzőlapok közelében.
Ne tegye ki a készüléket esőnek.
Ne helyezze üzembe a készüléket közvetlen
napsugárzásnak kitett helyen.
A készüléket nem szabad túl párás vagy túl
hideg környezetben üzemeltetni.
A készülék mozgatásakor a készülék elejének
peremét emelje fel, ellenkező esetben
megkarcolhatja a padlót.
FIGYELMEZTETÉS! Ne használjon
hálózati elosztókat és hosszabbító
kábeleket.
•
•
•
•
•
•
•
A készüléket kötelező földelni.
Ellenőrizze, hogy az adattáblán szereplő
adatok megfelelnek-e a helyi elektromos
hálózat paramétereinek.
Mindig megfelelően felszerelt, áramütés ellen
védett aljzatot használjon.
Ügyeljen az elektromos alkatrészek (pl.
hálózati csatlakozódugasz, hálózati kábel,
kompresszor) épségére. Ha az elektromos
alkatrészek cserére szorulnak, forduljon a
hivatalos márkaszervizhez vagy elektromos
szakemberhez.
A hálózati kábelnek a hálózati aljzat szintje
alatt kell elhelyezkednie.
Csak az üzembe helyezés befejezése után
csatlakoztassa a hálózati csatlakozódugót a
hálózati csatlakozóaljzatba. Ügyeljen arra,
hogy a hálózati dugasz üzembe helyezés után
is könnyen elérhető legyen.
A készülék csatlakozásának bontására, soha
ne a hálózati kábelnél fogva húzza ki a
csatlakozódugót. A kábelt mindig a
csatlakozódugónál fogva húzza ki.
HASZNÁLAT
FIGYELMEZTETÉS! Sérülés-,
égés-, áramütés- és tűzveszély.
ELEKTROMOS CSATLAKOZTATÁS
FIGYELMEZTETÉS! Tűz- és
áramütésveszély.
A készülékben gyúlékony, azonban igen
környezetbarát földgáz, izobután (R600a)
taláható. Ügyeljen arra, hogy ne sértse meg a
hűtőkör izobutánt tartalmazó alkatrészeit.
17
•
•
•
•
•
•
•
Ne változtassa meg a készülék műszaki
jellemzőit.
Ne helyezzen más elektromos készüléket
(például fagylaltkészítő gépet) a készülék
belsejébe, hacsak ezt a gyártó kifejezetten
nem javasolja.
Amennyiben a hűtőkör megsérül, tartózkodjon
mindennemű nyílt láng és gyújtószikra
használatától. Szellőztesse ki a helyiséget.
Ügyeljen arra, hogy forró tárggyal ne érjen a
készülék műanyag részeihez.
Ne tároljon gyúlékony gázt vagy folyadékot a
készülékben.
Ne tegyen gyúlékony anyagot vagy gyúlékony
anyaggal szennyezett tárgyat a készülékbe,
annak közelébe, illetve annak tetejére.
Ne érintse meg a készülék kompresszorát és
kondenzátorát. Ezek üzem közben forróvá
válnak.
BELSŐ VILÁGÍTÁS
FIGYELMEZTETÉS! Vigyázat!
Áramütés-veszély!
•
A készülékben használt égő kizárólag
háztartási készülékekhez használható.
Otthona kivilágítására ne használja.
ÁPOLÁS ÉS TISZTÍTÁS
FIGYELMEZTETÉS! Személyi
sérülés vagy a készülék
károsodásának veszélye áll fenn.
•
•
•
Karbantartás előtt kapcsolja ki a készüléket,
és húzza ki a hálózati csatlakozódugót a
csatlakozóaljzatból.
A készülék hűtőegysége szénhidrogén
hűtőközeget tartalmaz. Az elektromos
üzembe helyezést és a készülék
hűtőközeggel való feltöltését csak képesített
személy végezheti el.
Rendszeresen ellenőrizze a készülék
olvadékvíz-elvezető nyílását, és szükség
szerint tisztítsa ki. Ha az olvadékvíz-elvezető
nyílás el van záródva, a víz összegyűlik a
készülék alján.
SZOLGÁLTATÁSOK
• A készülék javítását bízza a márkaszervizre.
Csak eredeti pótalkatrészeket használjon.
• Kérjük, ne feledje, hogy a házilagos vagy nem
szakértő által végzett javítás biztonsági
következményekkel járhat, és
érvénytelenítheti a jótállást.
• Az alábbi cserealkatrészek 7 évig lesznek
elérhetők a model gyártásának megszűnése
után: termosztátok, hőmérséklet-érzékelők,
nyomtatott áramköri lapok, fényforrások,
ajtófogantyúk, ajtózsanérok, tálcák és
kosarak. Kérjük, ne feledje, hogy ezen
cserealkatrészek némelyikét kizárólag
szakértő szerelő szerezheti be, és nem
mindegyik alkatrész társítható minden
modellhez.
• Az ajtótömítések 10 évig lesznek elérhetők a
model gyártásának megszűnése után.
ÁRTALMATLANÍTÁS
FIGYELMEZTETÉS! Sérülés- vagy
fulladásveszély.
•
•
•
•
•
•
Bontsa a készülék hálózati csatlakozását.
Vágja le a hálózati tápkábelt, és helyezze a
hulladékba.
Szerelje le az ajtót, hogy megakadályozza a
gyermekek és háziállatok készülékben
rekedését.
A készülék hűtőköre és szigetelése ózonbarát
anyagokat tartalmaz.
A szigetelőhab gyúlékony gázt tartalmaz. A
készülék megfelelő ártalmatlanítására
vonatkozó tájékoztatásért lépjen kapcsolatba
a helyi hatóságokkal.
Ügyeljen arra, hogy ne sérüljön meg a
hűtőegység azon része, mely a hőcserélő
közelében található.
ÜZEMBE HELYEZÉS
FIGYELMEZTETÉS! Lásd a
„Biztonság” című fejezetet.
FIGYELMEZTETÉS! Az üzembe
helyezésre vonatkozó információkért
olvassa el az Üzembe helyezési
útmutatót.
18
FIGYELMEZTETÉS! Az instabilitás
kockázatának elkerülése érdekében
a készüléket az üzembe helyezési
útmutatónak megfelelően rögzítse.
ELHELYEZÉS
A legjobb teljesítmény biztosítása érdekében a
készüléket minden hőforrástól, például
radiátoroktól, kazánoktól, közvetlen napsütéstől
stb. távol helyezze üzembe. Gondoskodjon arról,
hogy a levegő szabadon áramolhasson a
készülék hátlapja körül.
ELHELYEZÉS
A készüléket olyan száraz, jól szellőző
helyiségben kell üzembe helyezni, amelynek
környezeti hőmérséklete megfelel annak a
klímabesorolásnak, amely a készülék
adattábláján van feltüntetve.
Klímaosz‐
tály
•
•
•
Környezeti hőmérséklet
SN
+10°C és 32°C között
N
+16°C és 32°C között
ST
+16°C és 38°C között
T
+16°C és 43°C között
Bizonyos működési problémák
léphetnek fel egyes típusoknál, ha az
adott tartományon kívül eső értéken
üzemelteti azokat. A megfelelő
működés kizárólag a megadott
hőmérséklet-tartományon belül
biztosítható. Amennyiben kételye
merül fel azzal kapcsolatban, hogy
hova telepítse a készüléket, forduljon
a készülék forgalmazójához,
ügyfélszolgálatunkhoz vagy a
legközelebbi hivatalos
márkaszervizhez.
feszültség és frekvencia megegyezik-e az
elektromos hálózat értékeivel.
A készüléket kötelező földelni. Az elektromos
hálózati vezeték dugasza ilyen típusú (földelt).
Ha az elektromos hálózati csatlakozóaljzat
nincs leföldelve, csatlakoztassa a készüléket
az érvényben lévő jogszabályok szerint külön
földpólushoz, miután konzultált egy képesített
villanyszerelővel.
A gyártó minden felelősséget elhárít magától,
ha a fenti biztonsági óvintézkedéseket nem
tartják be.
A készülék megfelel az EGK irányelveinek.
SZELLŐZÉSI KÖVETELMÉNYEK
A készülék mögött megfelelő légáramlást kell
biztosítani.
5 cm
min.
200 cm2
min.
200 cm2
VIGYÁZAT! Az üzembe helyezés
előtt olvassa el az összeszerelési
utasítást.
ELEKTROMOS CSATLAKOZTATÁS
• Az elektromos csatlakoztatás előtt győződjön
meg arról, hogy az adattáblán feltüntetett
MŰKÖDÉS
BEKAPCSOLÁS
1. Csatlakoztassa a hálózati vezetéket a
konnektorhoz.
2. Forgassa a hőmérséklet-szabályozót az
óramutató járásával megegyező irányba egy
közepes beállításra.
KIKAPCSOLÁS
A készülék kikapcsolásához forgassa a
hőmérséklet-szabályozót "O" állásba.
A HŐMÉRSÉKLET BEÁLLÍTÁSA
A hőmérséklet szabályozása automatikusan
történik. Mindazonáltal saját maga is beállíthatja
a készülékben levő hőmérsékletet.
A beállítás kiválasztásakor szem előtt kell tartani,
hogy a készülék belsejében levő hőmérséklet az
alábbi tényezőktől függ:
• szobahőmérséklet,
• az ajtónyitások gyakorisága,
• a tárolt élelmiszer mennyisége,
• a készülék elhelyezése.
19
Általában egy közepes beállítás a leginkább
megfelelő.
A készülék működtetése:
1. Forgassa el a hőmérséklet-szabályozót az
óramutató járásával megegyező irányban,
hogy alacsonyabb hőmérsékletet érjen el a
készülék belsejében.
2. Forgassa el a hőmérséklet-szabályozót az
óramutató járásával ellentétes irányban, hogy
magasabb hőmérsékletet érjen el a készülék
belsejében.
NAPI HASZNÁLAT
FIGYELMEZTETÉS! Lásd a
„Biztonság” című fejezetet.
AZ AJTÓPOLCOK ELHELYEZÉSE
Ha eltérő méretű élelmiszercsomagok számára
szeretne helyet biztosítani, az ajtópolcokat
különböző magasságokba állíthatja.
1. Óvatosan tolja felfelé a polcot, amíg ki nem
szabadul.
2. Pozícionálja újra szükség szerint.
A készülék változtatható méretű
tárolódobozzal rendelkezik, mely
oldalirányban eltolható.
MOZGATHATÓ POLCOK
A hűtőszekrény falai több sor polctartó sínnel
vannak ellátva, hogy a polcokat tetszés szerinti
helyre lehessen tenni.
20
A megfelelő levegőkeringés
érdekében ne helyezze át a
zöldségfiók felett lévő üvegpolcot.
HŐMÉRSÉKLET-VISSZAJELZŐ
Az élelmiszerek helyes tárolása érdekében a
hűtőszekrény hőmérséklet-visszajelzővel van
felszerelve. A készülék oldalfalán elhelyezett
szimbólum a hűtőszekrény leghidegebb területét
jelöli.
Ha az OK megjelenik (A), helyezze a friss
élelmiszert a szimbólum által jelzett területre, ha
nem (B), akkor állítsa a hőmérséklet-szabályozót
hidegebb értékre, majd várjon 12 órát a
hőmérséklet-visszajelző ellenőrzése előtt.
A
OK
B
OK
Friss élelmiszer behelyezése vagy a
készülék ajtajának hosszabb ideig
tartó, többszöri kinyitása után
normális jelenség, hogy az OK
üzenet nem jelenik meg a kijelzőn.
Várjon legalább 12 órát a
hőmérséklet-szabályzó beállításának
megváltoztatása előtt.
HASZNOS TANÁCSOK ÉS JAVASLATOK
NORMÁLIS MŰKÖDÉSSEL JÁRÓ HANGOK:
Az alábbi hangok normális jelenségnek
tekinthetők üzemelés közben:
• Gyenge gurgulázó és bugyborékoló hang a
csőkígyókból a hűtőközeg áramlása közben.
• Zümmögő vagy pulzáló hang hallható a
kompresszor felől a hűtőközeg áramoltatása
során.
• Hirtelen recsegő zaj hallható a készülék
belseje felől, melyet a hőtágulás okoz (ez
természetes és nem veszélyes fizikai
jelenség).
• Gyenge kattanó zaj hallható a hőmérsékletszabályozóból a kompresszor be- vagy
kikapcsolásakor.
ENERGIATAKARÉKOSSÁGI TANÁCSOK
• A közepes értékre állított hőmérséklet
biztosítja a friss élelmiszerek eltarthatóságát,
és energiamegtakarítást eredményez.
• Hűtőrekesz (Hűtő): Az energia
leghatékonyabb felhasználását az elhelyezés
biztosítja; a rekeszek a készülék alsó részén
találhatók, és a polcok elosztása egyenletes.
Az ajtóban lévő tárolók elhelyezkedése nem
befolyásolja az energiafogyasztást.
• Ha a környezeti hőmérséklet magas, és a
hőmérséklet-szabályozó alacsony
hőmérsékletre van állítva, a készülék pedig
teljesen meg van töltve, előfordulhat, hogy a
kompresszor folyamatosan üzemel, ami miatt
jég vagy dér képződik az elpárologtatón.
Ebben az esetben állítsa a hőmérsékletszabályozót magasabb hőmérsékletre, hogy
lehetővé tegye az automatikus leolvasztást,
és ezáltal energiát takarítson meg.
•
Ne nyitogassa gyakran az ajtót, illetve ne
hagyja a feltétlenül szükségesnél tovább
nyitva.
ÖTLETEK FRISS ÉLELMISZEREK
HŰTÉSÉHEZ
• Ne tároljon meleg ételt vagy párolgó
folyadékot a hűtőszekrényben.
• Takarja le vagy csomagolja be az
élelmiszereket, különösen, ha valamelyiknek
erős az aromája.
• Úgy helyezze be az ételeket, hogy a levegő
szabadon körbe tudja járni azokat.
ÖTLETEK A HŰTŐSZEKRÉNY
HASZNÁLATÁHOZ
Hasznos tanácsok:
• Hús (minden fajtája): csomagolja megfelelő
csomagolóanyagba, és helyezze a zöldséges
fiók feletti üveglapra. A húst legfeljebb 1-2
napig tárolja.
• Készételek, hidegtálak: fedje le és helyezze a
polcok egyikére.
• Gyümölcsök és zöldségek: alaposan tisztítsa
meg, és helyezze egy erre a célra készült
tartóedénybe. Ha a banán, krumpli, hagyma
vagy fokhagyma nincs becsomagolva, tilos
őket a hűtőszekrényben tartani.
• Vaj és sajt: speciális légmentes tartóedénybe
kell helyezni, vagy alufóliába vagy
nejlonzacskókba csomagolni őket, és a lehető
legtöbb levegőt kiszorítani körülöttük.
• Palackok: zárja le kupakkal, és tárolja őket az
ajtó palacktartó rekeszében vagy (ha van) a
palacktartó állványon.
ÁPOLÁS ÉS TISZTÍTÁS
FIGYELMEZTETÉS! Lásd a
„Biztonság” című fejezetet.
ÁLTALÁNOS FIGYELMEZTETÉSEK
VIGYÁZAT! Bármilyen karbantartási
művelet előtt válassza le a
készüléket a hálózatról.
A készülék hűtőegysége
szénhidrogént tartalmaz, ezért csak
megbízott szerelő végezhet rajta
karbantartást, és töltheti fel újra.
A készülék tartozékai és alkatrészei
nem tisztíthatók mosogatógépben.
A KÉSZÜLÉK BELSEJÉNEK TISZTÍTÁSA
A készülék legelső használata előtt mossa ki a
készülék belsejét és az összes belső tartozékot
semleges mosogatószeres langyos vízzel, hogy
eltávolítsa a tökéletesen új termékek tipikus
szagát, majd alaposan szárítsa ki.
21
VIGYÁZAT! Ne használjon
mosószereket, súrolóporokat, klórvagy olajtartalmú tisztítószereket,
mert ezek károsítják a felületet.
A SZELLŐZŐSZŰRŐ TISZTÍTÁSA
A szűrő kivehető és mosható.
A készülék egy, a szellőzőrácsra szerelt
légbeömlő szűrővel (1) és egy légkiömlő
csatornával (2) rendelkezik.
RENDSZERES TISZTÍTÁS
VIGYÁZAT! Ne húzza meg, ne
mozgassa és ne sértse meg a
készülékben lévő csöveket és/vagy
kábeleket.
2
VIGYÁZAT! Ügyeljen arra, hogy ne
sérüljön meg a hűtőrendszer.
A készüléket rendszeresen tisztítani kell:
1. A készülék belsejét és a tartozékokat langyos
vízzel és egy kevés semleges
mosogatószerrel tisztítsa meg.
2. Rendszeresen ellenőrizze az ajtótömítéseket,
és törölje tisztára, hogy biztosítsa azok
tisztaságát és szennyeződésmentességét.
3. Gondosan öblítse le és szárítsa meg.
4. Amennyiben hozzáférhető, tisztítsa meg a
kondenzátort és a készülék hátulján lévő
kompresszort egy kefével.
Ezzel javíthatja a készülék teljesítményét, és
csökkentheti az áramfogyasztást.
A LÉGCSATORNÁK TISZTÍTÁSA
1. Vegye ki a lábazatot (A), majd a
szellőzőrácsot (B).
C
B
A
A
1
1.
2.
3.
4.
Nyomja össze az ujjaival az (A) és (B) fület.
Húzza le a szűrőt.
Húzza ki a szűrőt.
Fordított sorrendben tegye vissza a szűrőt.
A HŰTŐSZEKRÉNY JÉGMENTESÍTÉSE
Rendeltetésszerű használat során az olvadékvíz
minden alkalommal automatikusan távozik a
hűtőrekesz elpárologtatójáról, amint a
kompresszor leáll. A jégmentesítéssel keletkezett
víz a hűtőtér hátsó falán levő, vályúszerű
csatornán keresztül a készülék hátulján, a
kompresszor felett elhelyezett tartályba jut,
ahonnan elpárolog.
Fontos, hogy rendszeresen tisztítsa a
salátafiókok alatt lévő olvadékvíz kivezető nyílást
(F), nehogy a víz túlfolyjon és rácsöpögjön a
készülékben lévő élelmiszerekre. A kapott
speciális tisztítót (P) használja, amely bent
található a lefolyónyílás belsejében.
F
2. Tisztítsa meg a szellőzőrácsot. (Lásd "A
szellőzőszűrő tisztítása " című részt. )
3. Körültekintően húzza ki a légterelőt (C), és
ellenőrizze, hogy a jégmentesítésből nem
maradt-e víz vissza.
4. Porszívóval tisztítsa ki a készülék alsó
részét.
22
B
P
HASZNÁLATON KÍVÜLI IDŐSZAK
Ha a készüléket hosszú időn át nem használja,
az alábbi óvintézkedéseket végezze el:
1. Válassza le a készüléket az elektromos
táphálózatról.
2. Vegye ki az összes élelmiszert.
3. Tisztítsa meg a készüléket és az összes
tartozékot.
4. Hagyja résnyire nyitva az ajtót/ajtókat, hogy
ne képződjenek kellemetlen szagok.
VIGYÁZAT! Ha a készüléket
bekapcsolva szeretné hagyni, kérjen
meg valakit, időnként ellenőrizze,
hogy a benne lévő étel nem romlotte meg áramkimaradás miatt.
HIBAELHÁRÍTÁS
FIGYELMEZTETÉS! Lásd a
„Biztonság” című fejezetet.
MI A TEENDŐ, HA ...
Jelenség
Lehetséges ok
Megoldás
A készülék ki van kapcsolva.
Kapcsolja be a készüléket.
A hálózati dugasz nincs meg‐
felelően csatlakoztatva a kon‐
nektorba.
Csatlakoztassa megfelelően
a hálózati dugaszt a konnek‐
torba.
Nincs feszültség a konnektor‐
ban.
Csatlakoztasson egy másik
elektromos készüléket a háló‐
zati aljzatba. Forduljon szak‐
képzett villanyszerelőhöz.
A készülék zajos.
A készülék alátámasztása
nem megfelelő.
Ellenőrizze, hogy a készülék
stabilan áll-e.
A világítás nem működik.
A világítás készenléti üzem‐
módban van.
Csukja be, majd nyissa ki az
ajtót.
A világítás izzója meghibáso‐
dott.
Olvassa el az „Izzócsere” c.
részt.
A hőmérséklet beállítása nem
megfelelő.
Olvassa el a „Működtetés” c.
szakaszt.
Egyszerre túl sok lefagyasz‐
tandó élelmiszert helyezett a
készülékbe.
Várjon néhány órát, majd el‐
lenőrizze ismét a hőmérsék‐
letet.
A szobahőmérséklet túl ma‐
gas.
Olvassa el az adattáblán lévő
klímabesorolást.
A készülékbe helyezett étel
túl meleg volt.
A behelyezés előtt várja meg,
amíg az étel lehűl szobahő‐
mérsékletre.
Az ajtó nincs jól becsukva.
Olvassa el „Az ajtó becsuká‐
sa” című részt.
A készülék nem működik.
A kompresszor folyamatosan
működik.
23
Jelenség
Megoldás
Víz folyik a hűtőszekrény há‐
toldalán.
Az automatikus leolvasztás
során a dér megolvad a hátla‐
pon.
Ez nem hibajelenség.
Víz folyik be a hűtőszekrény‐
be.
A vízkifolyó eltömődött.
Tisztítsa meg a kifolyónyílást.
Az élelmiszerek megakadá‐
lyozzák, hogy a víz a vízgyűj‐
tőbe folyjon.
Ügyeljen arra, hogy az élelmi‐
szerek ne érjenek a hátsó fal‐
hoz.
Víz folyik ki a padlóra.
A leolvasztási víz nem a
kompresszor fölötti párologta‐
tó tálcába folyik.
Illessze a leolvasztási víz ki‐
folyóját a párologtató tálcá‐
hoz.
A készülékben a hőmérséklet
túl alacsony/magas.
A hőmérséklet-szabályozó
nincs helyesen beállítva.
Állítson be magasabb/alacso‐
nyabb hőmérsékletet.
Az ajtó nincs jól becsukva.
Olvassa el „Az ajtó becsuká‐
sa” című részt.
Az élelmiszerek hőmérséklete
túl magas.
Hagyja, hogy az élelmiszerek
hőmérséklete szobahőmér‐
sékletre csökkenjen a tárolás
előtt.
Egyszerre túl sok terméket
helyezett be.
Egyszerre kevesebb terméket
tároljon el.
Túl gyakran nyitja ki az ajtót.
Csak akkor nyissa ki az ajtót,
amikor szükséges.
Nem kering a hideg levegő a
készülékben.
Gondoskodjon arról, hogy ke‐
ringeni tudjon a hideg levegő
a készülékben.
Túl gyakran nyitogatta a ké‐
szülék ajtaját.
Csak akkor nyissa ki az ajtót,
amikor szükséges.
Az ajtót nem megfelelően
csukta be.
Győződjön meg róla, hogy az
ajtó teljesen be van csukva.
A tárolt étel nincs becsoma‐
golva.
Mielőtt a készülékben tárolná,
megfelelően csomagolja be
az ételeket.
A környezeti hőmérséklet ma‐
gas, és a készülék a legala‐
csonyabb hőmérsékletre van
állítva.
Állítsa a hőmérséklet-szabá‐
lyozót magasabb hőmérsék‐
leti értékre az automatikus
jégmentesítés lehetővé téte‐
léhez.
A készülék teljesen tele van
pakolva, és a legalacsonyabb
hőmérsékletre van állítva.
Állítsa a hőmérséklet-szabá‐
lyozót magasabb hőmérsék‐
leti értékre az automatikus
jégmentesítés lehetővé téte‐
léhez.
A hűtőszekrény hátfalán túl
sok kondenzvíz jelenik meg.
A hűtőszekrény hátfalán dér
jelenik meg.
24
Lehetséges ok
Jelenség
Az ajtó nehezen nyitható.
Lehetséges ok
Megoldás
Az ajtót közvetlenül a becsu‐
kást követően újra ki akarta
nyitni.
Az ajtó bezárása, majd újbóli
kinyitása között várjon né‐
hány másodpercet.
Ha a hibajelenség továbbra is
fennáll, forduljon a legközelebbi
hivatalos márkaszervizhez.
A SÜTŐLÁMPA CSERÉJE
A készüléket hosszú élettartamú
belső LED-világítással szereltük fel.
Javasoljuk, hogy mindig eredeti
cserealkatrészt használjon.
Kizárólag LED égőt (E14 foglalat)
használjon. A maximális teljesítmény
a lámpaegységen látható.
VIGYÁZAT! Húzza ki a dugaszt a
hálózati aljzatból.
3. Olyan égőt használjon a cseréhez, melynek
jellemzői azonosak az eredetivel, és
kifejezetten háztartási eszközökhöz
gyártották.
4. Szerelje vissza a lámpabúrát.
5. Csavarja be a lámpabúra csavarját.
6. Csatlakoztassa a hálózati vezetéket a
hálózati aljzatba.
7. Nyissa ki az ajtót.
Győződjön meg arról, hogy a világítás
bekapcsol-e.
AZ AJTÓ BECSUKÁSA
1. Tisztítsa meg az ajtótömítéseket.
2. Szükség esetén állítsa be az ajtót. Olvassa el
az összeszerelési utasítást.
3. Szükség esetén cserélje ki a hibás
ajtótömítéseket. Forduljon a
márkaszervizhez.
1. Egy csavarhúzóval távolítsa el a lámpabúra
csavarját.
2. A nyíl irányába mozgatva távolítsa el a
lámpabúrát.
MŰSZAKI ADATOK
TERMÉKISMERTETŐ ADATLAP
Védjegy
Zanussi
Modell
ZUA14020SA 933028010
Kategória
1. Hűtőszekrény egy vagy több fris‐
sentartó rekesszel
Energiahatékonysági osztály
A+
25
kWh/év energiafogyasztás 24 órás szabványos teszte‐
redmények alapján. A tényleges energiafogyasztás függ
a készülék elhelyezésétől és használatának módjától
120
Tárolási térfogat literben, hűtőszekrény
127
Tárolási térfogat literben, csillag besorolás
-
Tárolási térfogat literben, borhűtő zóna
-
Tárolási térfogat literben, borhűtő
-
Tárolási térfogat literben, teljes
127
Tárolási térfogat literben, fagyasztó
-
Tárolási térfogat literben, gyorshűtő
-
Tárolási térfogat literben, egyéb rekeszek
-
A legmagasabb tárolási térfogatú fagyasztórekesz csil‐
lag értékelése (l)
Nincs
Egyéb terek tervezési hőmérséklete > 14 °C (°C), ha
van
-
Jegesedésmentes (I/N), hűtőszekrény
Nem
Jegesedésmentes (I/N), fagyasztó
-
Áramkimaradástól független, órában
-
Fagyasztókapacitás kg/24 órában kifejezve
-
Klímaosztály
SN-N-ST-T
Legalacsonyabb környezeti hőmérséklet, amelyben a
készülék rendeltetésszerűen használható, °C értékben
10
Legmagasabb környezeti hőmérséklet, amelyben a ké‐
szülék rendeltetésszerűen használható, °C értékben
43
Akusztikus zajkibocsátás dB(A) re1 pW
38
Beépíthető készülék I/N
Igen
Ezt a készüléket kizárólag borok tárolására tervezték
I/N
Nem
KIEGÉSZÍTŐ MŰSZAKI ADATOK
A készülék méretei
Magasság
815 mm
Szélesség
560 mm
Mélység
550 mm
Feszültség
230 - 240 V
Frekvencia
50 Hz
A műszaki adatok a készülék külsején vagy
belsejében lévő adattáblán és az
energiatakarékossági címkén találhatók.
KÖRNYEZETVÉDELMI TUDNIVALÓK
A
következő jelzéssel ellátott anyagokat
hasznosítsa újra. Újrahasznosításhoz tegye a
26
megfelelő konténerekbe a csomagolást. Járuljon
hozzá környezetünk és egészségünk
védelméhez, és hasznosítsa újra az elektromos
és elektronikus hulladékot. A tiltó
szimbólummal ellátott készüléket ne dobja a
háztartási hulladék közé. Juttassa el a készüléket
a helyi újrahasznosító telepre, vagy lépjen
kapcsolatba a hulladékkezelésért felelős
hivatallal.
27
VISITE O NOSSO WEBSITE PARA:
Resolver problemas e obter conselhos de
utilização, catálogos e informações sobre
assistência e reparações:
www.zanussi.com/support
INFORMAÇÕES DE SEGURANÇA
Leia atentamente as instruções fornecidas antes de instalar e
utilizar o aparelho. O fabricante não poderá ser responsabilizado
por ferimentos ou danos resultantes de instalação incorreta ou
utilização incorreta. Guarde sempre as instruções num sítio
seguro e acessível para consultar no futuro.
SEGURANÇA PARA CRIANÇAS E PESSOAS
VULNERÁVEIS
•
•
•
•
•
•
•
28
Este aparelho pode ser utilizado por crianças de 8 ou mais
anos de idade e por pessoas com capacidades físicas,
sensoriais ou mentais reduzidas ou com pouca experiência e
conhecimento se tiverem recebido supervisão ou instruções
relativas à utilização do aparelho de forma segura e
compreenderem os perigos envolvidos.
Crianças com idades entre os 3 e os 8 anos estão autorizadas
a carregar e descarregar o aparelho desde que tenham sido
devidamente instruídas.
Este aparelho pode ser utilizado por pessoas com
incapacidades muitos extensas e complexas desde que
devidamente instruídas.
É necessário manter as crianças com menos de 3 anos de
idade afastadas do aparelho, a menos que constantemente
vigiadas.
Não permita que as crianças brinquem com o aparelho.
A limpeza e a manutenção básica do aparelho não devem ser
efectuadas por crianças sem supervisão.
Mantenha todos os materiais de embalagem fora do alcance
das crianças e elimine-os de forma apropriada.
SEGURANÇA GERAL
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Este aparelho destina-se exclusivamente a utilizações
domésticas ou semelhantes, tais como:
– turismo rural; áreas de cozinha destinadas ao pessoal em
lojas, escritórios e outros ambientes de trabalho;
– utilização por clientes de hotéis, motéis e outros ambientes
do tipo residencial.
Para evitar a contaminação dos alimentos, siga as instruções
que se seguem:
– não abra a porta durante longos períodos;
– limpe regularmente superfícies que possam entrar em
contacto com alimentos e sistemas de drenagem acessíveis;
– guarde a carne e o peixe crús em recipientes adequados no
frigorífico, para que não entrem em contacto ou pinguem
sobre outros alimentos.
AVISO: Mantenha desobstruídas as aberturas de ventilação do
aparelho ou da estrutura onde ele se encontra encastrado.
AVISO: Não utilize um dispositivo mecânico ou qualquer meio
artificial para acelerar o processo de descongelação além
daqueles recomendados pelo fabricante.
AVISO: Não danifique o circuito de refrigeração.
AVISO: Não utilize aparelhos eléctricos dentro dos
compartimentos do aparelho destinados a alimentos, a não ser
que sejam do tipo recomendado pelo fabricante.
Não utilize jatos de água ou vapor para limpar o aparelho.
Limpe o aparelho com um pano macio húmido. Utilize apenas
detergentes neutros. Não utilize produtos abrasivos, esfregões,
solventes ou objetos metálicos.
Quando o aparelho estiver vazio durante um longo período,
desligue-o, descongele, limpe, seque e deixe a porta aberta
para prevenir o desenvolvimento de bolor no interior do
aparelho.
Não guarde substâncias explosivas, como latas de aerossóis
com agente de pressão inflamável, dentro do aparelho.
Se o cabo de alimentação estiver danificado, deve ser
substituído pelo fabricante, por um agente de assistência
29
autorizado ou por uma pessoa igualmente qualificada, para
evitar perigos.
INSTRUÇÕES DE SEGURANÇA
INSTALAÇÃO
AVISO! A instalação deste aparelho
tem de ser efetuada por uma pessoa
qualificada.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Remova toda a embalagem.
Não instale nem utilize o aparelho se ele estiver
danificado.
Não utilize o aparelho antes de o instalar de
forma segura na estrutura de encastre.
Siga as instruções de instalação fornecidas
com o aparelho.
Tenha sempre cuidado quando deslocar o
aparelho porque ele é pesado. Utilize sempre
luvas e calçado de proteção.
Certifique-se de que o ar pode circular em
torno do aparelho.
Após a instalação ou após uma inversão da
porta, aguarde pelo menos 4 horas antes de
ligar o aparelho à alimentação elétrica. Isto
permite que o óleo regresse ao compressor.
Antes de efetuar qualquer operação no aparelho
(por exemplo, inverter a porta), retire a ficha da
tomada elétrica.
Não instale o aparelho perto de radiadores,
fogões, fornos ou placas.
Não exponha o aparelho a chuva.
Não instale o aparelho em locais com luz solar
direta.
Não instale este aparelho em locais demasiado
húmidos ou frios.
Quando deslocar o aparelho, eleve-o na parte
da frente para evitar riscar o chão.
LIGAÇÃO ELÉTRICA
AVISO! Risco de incêndio e choque
elétrico.
AVISO! Quando colocar o aparelho
na posição definitiva, certifique-se de
que o cabo de alimentação não fica
entalado ou danificado.
AVISO! Não utilize adaptadores com
várias tomadas, nem cabos de
extensão.
•
30
O aparelho tem de ficar ligado à terra.
•
•
•
•
•
•
Certifique-se de que os parâmetros indicados
na placa de características são compatíveis
com a alimentação elétrica.
Utilize sempre uma tomada bem instalada e à
prova de choques elétricos.
Certifique-se de que não danifica os
componentes elétricos (ficha e cabo de
alimentação elétrica, compressor, etc.).
Contacte um Centro de Assistência Técnica
Autorizado ou um eletricista se for necessário
substituir componentes elétricos.
O cabo de alimentação deve ficar abaixo do
nível da ficha.
Ligue a ficha à tomada elétrica apenas no final
da instalação. Certifique-se de que a ficha fica
acessível após a instalação.
Não puxe o cabo de alimentação para desligar o
aparelho. Puxe sempre a ficha de alimentação.
UTILIZAÇÃO
AVISO! Risco de ferimentos,
queimaduras, choque elétrico ou
incêndio.
O aparelho contém gás inflamável,
isobutano (R600a), que é um gás natural com um
alto nível de compatibilidade ambiental. Tenha
cuidado para não provocar danos no circuito de
refrigeração que contém isobutano.
• Não altere as especificações deste aparelho.
• Não coloque dispositivos elétricos (por ex.
máquinas de fazer gelados) no interior do
aparelho, exceto se forem autorizados pelo
fabricante.
• Se ocorrerem danos no circuito de refrigeração,
certifique-se de que não existem chamas e
fontes de ignição na divisão. Ventile bem a
divisão.
• Não permita que objetos quentes toquem nas
peças de plástico do aparelho.
• Não guarde gases e líquidos inflamáveis no
aparelho.
• Não coloque produtos inflamáveis, ou objetos
molhados com produtos inflamáveis, no interior,
perto ou em cima do aparelho.
• Não toque no compressor ou no condensador.
Estão quentes.
LUZ INTERIOR
•
AVISO! Risco de choque elétrico.
•
Este aparelho utiliza uma lâmpada de um tipo
que se destina exclusivamente a aparelhos
domésticos. Não a utilize para iluminação em
casa.
MANUTENÇÃO E LIMPEZA
•
AVISO! Risco de ferimentos ou danos
no aparelho.
•
•
•
Antes de qualquer acção de manutenção,
desactive o aparelho e desligue a ficha da
tomada eléctrica.
Este aparelho contém hidrocarbonetos na sua
unidade de arrefecimento A manutenção e o
recarregamento só devem ser efectuados por
uma pessoa qualificada.
Inspeccione regularmente o escoamento do
aparelho e limpe-o, se necessário. Se o orifício
de escoamento estiver bloqueado, a água
descongelada fica acumulada na parte inferior
do aparelho.
ASSISTÊNCIA TÉCNICA
• Contacte o Centro de Assistência Técnica
Autorizado se for necessário reparar o aparelho.
Utilize apenas peças de substituição originais.
• Note que uma reparação própria ou não
profissional pode ter consequências para a
segurança e anular a garantia.
As peças de reposição que se seguem estarão
disponíveis durante 7 anos após a
descontinuação do modelo: termostatos,
sensores de temperatura, placas de circuito
impresso, fontes de luz, puxadores de portas,
dobradiças, tabuleiros e cestos. Note que
algumas destas peças de reposição só estão
disponíveis para reparadores profissionais e que
nem todas as peças de reposição são
relevantes para todos os modelos.
As juntas das portas estarão disponíveis
durante 10 anos após a descontinuação do
modelo.
ELIMINAÇÃO
AVISO! Risco de ferimentos ou
asfixia.
•
•
•
•
•
•
Desligue o aparelho da alimentação eléctrica.
Corte o cabo de alimentação eléctrica e
elimine-o.
Remova a porta para evitar que crianças ou
animais de estimação fiquem fechados no
interior do aparelho.
O circuito de refrigeração e os materiais de
isolamento deste aparelho não prejudicam a
camada de ozono.
A espuma de isolamento contém gás inflamável.
Contacte a sua autoridade municipal para saber
como eliminar o aparelho correctamente.
Não provoque danos na parte da unidade de
arrefecimento que está próxima do permutador
de calor.
INSTALAÇÃO
AVISO! Consulte os capítulos
relativos à segurança.
AVISO! Consulte o documento de
instruções de instalação para instalar
o seu aparelho.
AVISO! Fixe o aparelho de acordo
com o documento de instruções de
instalação para evitar um risco de
instabilidade do aparelho.
LOCALIZAÇÃO
Para garantir o melhor desempenho, instale o
aparelho bem afastado de fontes de calor como
radiadores, caldeiras, luz solar directa, etc.
Certifique-se de que o ar pode circular livremente
atrás do aparelho.
POSICIONAMENTO
Instale o aparelho num espaço interior seco e bem
ventilado, onde a temperatura ambiente
corresponda à classe climática indicada na placa
de características do aparelho.
Classe climática
Temperatura ambiente
SN
+10°C a +32°C
N
+16°C a +32°C
ST
+16°C a +38°C
31
Classe climática
T
Temperatura ambiente
+16°C a +43°C
Podem ocorrer alguns problemas de
funcionamento em alguns tipos de
modelos se estiverem a funcionar fora
destas condições. O funcionamento
correcto só pode ser garantido no
intervalo de temperaturas indicado. Se
tiver dúvidas em relação ao local onde
deve instalar o aparelho, contacte o
vendedor, o nosso serviço de apoio ao
cliente ou o Centro de Assistência
Técnica Autorizado mais próximo.
LIGAÇÃO ELÉTRICA
• Antes de ligar a ficha na tomada, certifique-se
de que a voltagem e a frequência indicadas na
placa de características correspondem à rede
elétrica da sua casa.
• O aparelho tem de ficar ligado à terra. A ficha
do cabo de alimentação é fornecida com um
contacto para esse fim. Se a tomada elétrica
doméstica não estiver ligada à terra, ligue o
aparelho a uma ligação à terra separada que
•
•
cumpra as normas atuais; consulte um
eletricista qualificado.
O fabricante declina toda a responsabilidade
caso as precauções de segurança acima não
sejam cumpridas.
Este aparelho está em conformidade com as
Diretivas da C.E.E.
REQUISITOS DE VENTILAÇÃO
A circulação de ar na parte posterior do aparelho
tem de ser suficiente.
5 cm
min.
200 cm2
min.
200 cm2
CUIDADO! Consulte as instruções de
montagem para efetuar a instalação.
FUNCIONAMENTO
LIGAR
1. Introduza a ficha na tomada eléctrica.
2. Rode o regulador da temperatura no sentido
horário para uma regulação média.
DESLIGAR
Para desligar o aparelho, rode o regulador da
temperatura para a posição “O”.
REGULAÇÃO DA TEMPERATURA
A temperatura é regulada automaticamente. No
entanto, pode selecionar manualmente uma
temperatura no interior do aparelho.
Escolha a regulação tendo em conta que a
temperatura no interior do aparelho depende do
seguinte:
UTILIZAÇÃO DIÁRIA
AVISO! Consulte os capítulos
relativos à segurança.
32
• temperatura ambiente;
• frequência de abertura da porta;
• quantidade de alimentos armazenados;
• localização do aparelho.
Normalmente, uma regulação média é a mais
adequada.
Para regular o aparelho:
1. Rode o regulador de temperatura no sentido
horário para baixar a temperatura no interior do
aparelho.
2. Rode o regulador de temperatura no sentido
anti-horário para aumentar a temperatura no
interior do aparelho.
POSICIONAMENTO DAS PRATELEIRAS DA
PORTA
Para permitir o armazenamento de embalagens de
alimentos de várias dimensões, as prateleiras da
porta podem ser colocadas a diferentes alturas.
1. Puxe a prateleira gradualmente para cima até
que ela se desencaixe.
2. Volte a colocar conforme desejar.
Este modelo está equipado com uma caixa de
armazenamento variável que pode ser
deslizada lateralmente.
PRATELEIRAS MÓVEIS
As paredes do frigorífico possuem várias calhas
que permitem posicionar as prateleiras conforme
pretendido.
Não desloque a prateleira de vidro que
cobre a gaveta de legumes, para
garantir uma circulação de ar correcta.
INDICADOR DE TEMPERATURA
O frigorífico está equipado com um indicador de
temperatura para ajudar a garantir um
armazenamento correto dos alimentos. O símbolo
na parte lateral do aparelho indica a área mais fria
do frigorífico.
Se aparecer OK (A), coloque os alimentos na área
indicada pelo símbolo; caso contrário (B), ajuste o
controlador da temperatura para uma regulação
mais fria e aguarde 12 horas até voltar a verificar o
indicador de temperatura.
A
OK
B
OK
Após colocar alimentos frescos no
aparelho ou após ter tido a porta
aberta durante bastante tempo, é
normal que o indicador não apresente
OK. Aguarde pelo menos 12 horas
antes de reajustar o controlador da
temperatura.
SUGESTÕES E DICAS
SONS DE FUNCIONAMENTO NORMAIS
Os seguintes sons são normais durante o
funcionamento:
• Um som de gorgolejar ou borbulhar quando o
refrigerante está a ser bombeado.
• Um som sibilante e ritmado proveniente do
compressor quando o refrigerante está a ser
bombeado.
• Um ruído repentino de estilhaçar no interior do
aparelho, causado pela dilatação térmica
(fenómeno físico natural e não perigoso).
• Um ruído de clique proveniente do regulador de
temperatura quando o compressor é ligado e
desligado.
CONSELHOS PARA POUPAR ENERGIA
• A definição da temperatura média conserva os
alimentos frescos enquanto poupa energia.
• Compartimento de alimentos frescos
(Frigorífico): A utilização mais eficiente da
energia é garantida na configuração com as
gavetas na parte inferior do aparelho e nas
prateleiras uniformemente distribuídas. O
posicionamento das caixas da porta não afeta o
consumo de energia.
• Se a temperatura ambiente for alta e o controlo
de temperatura se encontrar na regulação de
temperatura baixa com o aparelho
completamente cheio, o compressor pode
33
•
funcionar continuamente, causando a formação
de gelo no evaporador. Neste caso, defina o
controlo de temperatura para uma temperatura
mais alta para permitir a descongelação
automática e poupar energia desta forma.
Não abra a porta muitas vezes, nem a deixe
aberta mais tempo do que o absolutamente
necessário.
CONSELHOS PARA A REFRIGERAÇÃO DE
ALIMENTOS FRESCOS
• Não armazene alimentos quentes ou líquidos
que se evaporam no frigorífico.
• Cubra ou embale os alimentos, especialmente
se tiverem um odor forte.
• Posicione os alimentos de modo a permitir que
o ar circule livremente em redor deles.
•
•
•
•
•
Carne (todos os tipos): embale em embagalens
adequadas e coloque na prateleira de vidro por
cima da gaveta de legumes. A carne conservase por 1 ou 2 dias no máximo.
Alimentos cozinhados e pratos frios: cubra e
coloque em qualquer prateleira.
Fruta e legumes: lave bem e coloque numa
gaveta especial. Alguns produtos, como
bananas, batatas, cebolas e alho, não devem
ser guardados no frigorífico se não estiverem
embalados.
Manteiga e queijo: coloque em recipientes
herméticos especiais ou embale em folha de
alumínio ou sacos de politeno para excluir o
máximo de ar possível.
Garrafas: devem ter uma tampa e devem ser
colocadas na prateleira de garrafas da porta ou
noutra prateleira de garrafas (se existir).
CONSELHOS PARA A REFRIGERAÇÃO
Conselhos úteis:
MANUTENÇÃO E LIMPEZA
AVISO! Consulte os capítulos
relativos à segurança.
AVISOS GERAIS
CUIDADO! Desligue o aparelho da
tomada eléctrica antes de qualquer
operação de manutenção.
Este aparelho contém hidrocarbonetos
na unidade de refrigeração, pelo que a
manutenção e a recarga devem ser
efectuadas exclusivamente por
técnicos autorizados.
Os acessórios e as peças deste
aparelho não podem ser lavados na
máquina de lavar loiça.
LIMPEZA DO INTERIOR
Antes de utilizar o aparelho pela primeira vez, limpe
o interior e todos os acessórios internos com água
morna e detergente neutro, para remover o cheiro
típico de um produto novo, e seque
minuciosamente.
CUIDADO! Não utilize detergentes,
pós abrasivos, cloro ou produtos de
limpeza à base de óleos, porque estes
produtos danificam o acabamento.
34
LIMPEZA PERIÓDICA
CUIDADO! Não puxe, não desloque,
nem danifique quaisquer tubos e/ou
cabos no interior do aparelho.
CUIDADO! Não danifique o circuito
de refrigeração.
O equipamento tem de ser limpo regularmente:
1. Limpe o interior e os acessórios com água
morna e um pouco de detergente neutro.
2. Verifique regularmente os vedantes da porta e
limpe-os para garantir que estão limpos e sem
resíduos.
3. Enxagúe e seque cuidadosamente.
4. Se estiver acessível, limpe o condensador e o
compressor na parte de trás do aparelho com
uma escova.
Esta operação vai melhorar o desempenho do
aparelho e reduzir o consumo de eletricidade.
LIMPAR OS CANAIS DE AR
1. Retire o rodapé (A) e depois a grelha de
ventilação (B).
4. Para voltar a colocar o filtro, efectue o
processo inverso.
C
B
A
2. Limpe a grelha de ventilação. (Consulte
“Limpar o filtro de ventilação”. )
3. Retire cuidadosamente o deflector do ar (C),
certificando-se de que não fica água resultante
da descongelação.
4. Limpe a parte inferior do aparelho com um
aspirador.
DESCONGELAR O FRIGORÍFICO
O gelo é eliminado automaticamente do
evaporador do compartimento do frigorífico sempre
que o compressor motorizado pára, durante o
funcionamento normal. A água resultante da
descongelação é drenada por um canal para um
recipiente especial colocado na parte traseira do
aparelho, sobre o compressor motorizado, onde
evapora.
É importante limpar periodicamente o orifício de
escoamento da água resultante da descongelação
(F), que se encontra debaixo das gavetas para
legumes, para evitar que transborde para os
alimentos. Utilize o acessório de limpeza especial
fornecido (P), que pode encontrar já inserido no
orifício de escoamento.
F
P
LIMPAR O FILTRO DE VENTILAÇÃO
O filtro pode ser retirado para limpeza.
O aparelho está equipado com um filtro de entrada
de ar (1) e uma conduta de saída de ar (2) na
grelha de ventilação.
2
A
B
1
1. Pressione as abas (A) e (B) com os dedos.
2. Puxe o filtro para baixo.
3. Remova o filtro.
PERÍODOS DE INATIVIDADE
Quando não pretender utilizar o aparelho durante
bastante tempo, adote as seguintes precauções:
1. Desligue o aparelho da alimentação elétrica.
2. Retire todos os alimentos.
3. Limpe o aparelho e todos os acessórios.
4. Deixe a(s) porta(s) aberta(s) para evitar cheiros
desagradáveis.
CUIDADO! Se pretender deixar o
aparelho ligado, peça a alguém para o
verificar com alguma regularidade,
para evitar que os alimentos no interior
se estraguem em caso de falha de
energia.
RESOLUÇÃO DE PROBLEMAS
AVISO! Consulte os capítulos
relativos à segurança.
35
O QUE FAZER SE...
Problema
O aparelho não funciona.
Solução
O aparelho está desligado.
Ligue o aparelho.
A ficha não está corretamente
introduzida na tomada elétrica.
Ligue a ficha corretamente na
tomada elétrica.
Não existe tensão na tomada
elétrica.
Ligue outro aparelho elétrico
na tomada elétrica. Contacte
um eletricista qualificado.
O aparelho emite demasiado
ruído.
O aparelho não está apoiado
corretamente.
Verifique se o aparelho está
estável.
A lâmpada não funciona.
A lâmpada está em espera.
Feche e abra a porta.
A lâmpada está avariada.
Consulte “Substituir a lâmpada”.
A temperatura regulada não é
adequada.
Consulte o capítulo “Funcionamento”.
Foram colocados muitos alimentos para congelar ao mesmo tempo.
Aguarde algumas horas e volte
a verificar a temperatura.
A temperatura ambiente está
demasiado elevada.
Consulte a classe climática na
placa de características.
Os alimentos colocados no
aparelho estavam demasiado
quentes.
Deixe que os alimentos arrefeçam até à temperatura ambiente antes de os guardar.
O compressor funciona continuamente.
36
Causa possível
A porta não está bem fechada.
Consulte “Fechar a porta”.
Há água a escorrer na parede
traseira do frigorífico.
Durante o processo de descongelação automática, o gelo
descongela na parede traseira.
Isto é normal.
Há água que escorre para o frigorífico.
A saída da água está obstruída.
Limpe a saída da água.
Existem alimentos a impedir
que a água escorra para o coletor da água.
Certifique-se de que os alimentos não tocam na parede
traseira.
Existe água a escorrer para o
chão.
A saída da água descongelada
não está ligada ao tabuleiro de
evaporação, por cima do compressor.
Encaixe o tubo de saída da
água descongelada no tabuleiro de evaporação.
A temperatura no aparelho está demasiado baixa/alta.
O regulador de temperatura
não está bem regulado.
Regule para uma temperatura
mais alta/baixa.
A porta não está bem fechada.
Consulte “Fechar a porta”.
Problema
Existe demasiada água condensada na parede traseira do
frigorífico.
Há gelo na parede traseira do
frigorífico.
A porta não abre facilmente.
Causa possível
Solução
A temperatura de algum produto está demasiado elevada.
Deixe que a temperatura dos
alimentos diminua até à temperatura ambiente antes de os
guardar.
Guardou demasiados alimentos ao mesmo tempo.
Guarde menos alimentos ao
mesmo tempo.
A porta foi aberta muitas vezes.
Abra a porta apenas quando
for mesmo necessário.
Não há circulação de ar frio no
interior do aparelho.
Certifique-se de que o ar frio
pode circular no interior do
aparelho.
A porta foi aberta demasiadas
vezes.
Abra a porta apenas quando
for mesmo necessário.
A porta não está totalmente fechada.
Certifique-se de que a porta
está totalmente fechada.
Os alimentos armazenados
não estão embalados.
Coloque os alimentos em embalagens adequadas antes de
os guardar no aparelho.
A temperatura ambiente é elevada e o aparelho está regulado para a temperatura mais
baixa.
Selecione uma temperatura
superior no regulador de temperatura para permitir a descongelação automática.
O aparelho está totalmente
carregado e regulado para a
temperatura mais baixa.
Selecione uma temperatura
superior no regulador de temperatura para permitir a descongelação automática.
Tentou reabrir a porta imediatamente após a fechar.
Aguarde alguns segundos entre o fecho e a reabertura da
porta.
Se estes conselhos não permitirem a
resolução do problema, contacte o
Centro de Assistência Técnica
Autorizado mais próximo.
SUBSTITUIR A LÂMPADA
O aparelho está equipado com uma
luz interior LED de longa duração.
Recomendamos vivamente que utilize
apenas peças de substituição
originais.
Utilize apenas lâmpadas LED
(casquilho E14). A potência máxima
está indicada na unidade da lâmpada.
CUIDADO! Desligue a ficha da
tomada elétrica.
1. Com uma chave de parafusos, retire o parafuso
da tampa da lâmpada.
2. Retire a tampa da lâmpada na direção das
setas.
37
4.
5.
6.
7.
3. Substitua a lâmpada por uma com
características idênticas e especialmente
concebida para aparelhos domésticos.
Reinstale a tampa da lâmpada.
Aperte o parafuso da tampa da lâmpada.
Ligue a ficha na tomada elétrica.
Abra a porta.
Certifique-se de que a lâmpada acende.
FECHAR A PORTA
1. Limpe as juntas da porta.
2. Se necessário, ajuste a porta. Consulte as
instruções de montagem.
3. Se as juntas da porta estiverem defeituosas,
substitua-as. Contacte um Centro de
Assistência Técnica Autorizado.
DADOS TÉCNICOS
FICHA DE INFORMAÇÃO DO PRODUTO
38
Marca comercial
Zanussi
Modelo
ZUA14020SA 933028010
Categoria
1. Frigorífico com um ou mais compartimentos de armazenamento de alimentos frescos
Classe de eficiência energética
A+
Consumo de energia em kWh por ano, com base nos resultados de teste normalizados durante 24 horas. O valor
real do consumo de energia dependerá do modo de utilização do aparelho e da sua localização.
120
Volume de armazenagem em litros, frigorífico
127
Volume de armazenagem em litros, Zona de estrelas
-
Volume de armazenagem em litros, Zona de adega
-
Volume de armazenagem em litros, Vinho
-
Volume de armazenagem em litros, Total
127
Volume de armazenagem em litros, Congelador
-
Volume de armazenagem em litros, Compartimento refrigerado
-
Volume de armazenagem em litros, Outros compartimentos
-
Classificação de estrelas do compartimento do congelador ao maior volume de armazenagem (l)
Nenhum
Temperatura de design dos outros compartimentos > 14
°C (°C), se existentes
-
Sem gelo (S/N), Frigorífico
Não
Sem gelo (S/N), Congelador
-
Segurança de corte de alimentação em h
-
Capacidade de congelamento em kg/24 h
-
Classe de climatização
SN-N-ST-T
Temperatura ambiente mais baixa de utilização deste eletrodoméstico, em °C
10
Temperatura ambiente mais alta de utilização deste eletrodoméstico, em °C
43
Nível de emissão de ruído dB(A) re1 pW
38
Eletrodoméstico de encastrar S/N
Sim
A utilização deste eletrodoméstico é exclusivamente para
o armazenamento de vinho S/N
Não
DADOS TÉCNICOS ADICIONAIS
Dimensões do aparelho
Altura
815 mm
Largura
560 mm
Profundidade
550 mm
Tensão
230 - 240 V
Frequência
50 Hz
As informações técnicas encontram-se na placa de
características, que está no exterior ou no interior
do aparelho e na etiqueta de energia.
PREOCUPAÇÕES AMBIENTAIS
Recicle os materiais que apresentem o símbolo
.
Coloque a embalagem nos contentores indicados
para reciclagem. Ajude a proteger o ambiente e a
saúde pública através da reciclagem dos aparelhos
eléctricos e electrónicos. Não elimine os aparelhos
que tenham o símbolo juntamente com os
resíduos domésticos. Coloque o produto num
ponto de recolha para reciclagem local ou contacte
as suas autoridades municipais.
39
VISITE NUESTRO SITIO WEB PARA OBTENER MÁS INFORMACIÓN
SOBRE:
Obtener consejos, folletos, soluciones a
problemas e información de servicio y reparación:
www.zanussi.com/support
INFORMACIÓN SOBRE SEGURIDAD
Antes de instalar y utilizar el aparato, lea atentamente las
instrucciones facilitadas. El fabricante no se hace responsable de
lesiones o daños producidos como resultado de una instalación o
un uso incorrectos. Conserve siempre estas instrucciones en
lugar seguro y accesible para futuras consultas.
SEGURIDAD DE NIÑOS Y PERSONAS VULNERABLES
•
•
•
•
•
•
•
Este aparato puede ser utilizado por niños de 8 años en
adelante y personas cuyas capacidades físicas, sensoriales o
mentales estén disminuidas o que carezcan de la experiencia y
conocimientos suficientes para manejarlo, siempre que cuenten
con las instrucciones o la supervisión sobre el uso del
electrodoméstico de forma segura y comprendan los riesgos.
Los niños de 3 a 8 años pueden cargar y descargar el aparato
siempre que hayan sido debidamente instruidos.
Este aparato puede ser utilizado por personas con
discapacidades muy extensas y complejas, siempre que hayan
sido instruidas adecuadamente.
Es necesario mantener alejados del aparato a los niños de
menos de 3 años salvo que estén bajo supervisión continua.
No deje que los niños jueguen con el aparato.
La limpieza y mantenimiento de usuario del aparato no podrán
ser realizados por niños sin supervisión.
Mantenga todo el material de embalaje fuera del alcance de los
niños y deséchelo de forma adecuada.
SEGURIDAD GENERAL
•
40
Este aparato está concebido para utilizarse en aplicaciones
domésticas y similares, tales como:
Granjas; áreas de cocina para el personal en tiendas,
oficinas y otros entornos de trabajo;
– Por clientes en hoteles, moteles, pensiones y otros entornos
de tipo residencial.
Para evitar la contaminación alimentaria, respete las siguientes
instrucciones:
– no abra la puerta durante largos periodos de tiempo;
– limpie regularmente las superficies que pueden entrar en
contacto con los alimentos y los sistemas de drenaje
accesibles;
– guarde la carne y el pescado crudos en recipientes
adecuados en el frigorífico, de manera que no estén en
contacto con otros alimentos ni goteen sobre ellos.
ADVERTENCIA: Mantenga libres de obstrucciones las
aberturas de ventilación del alojamiento del aparato o de la
estructura empotrada.
ADVERTENCIA: No utilice dispositivos mecánicos ni medios
artificiales para acelerar el proceso de descongelación, excepto
los recomendados por el fabricante.
ADVERTENCIA: No dañe el circuito del refrigerante.
ADVERTENCIA: No utilice dispositivos eléctricos dentro de los
compartimientos para alimentos del aparato, salvo si son del
tipo recomendado por el fabricante.
No utilice pulverizadores ni vapor de agua para limpiar el
aparato.
Limpie el aparato con un paño suave humedecido. Utilice solo
detergentes neutros. No utilice productos abrasivos, estropajos
duros, disolventes ni objetos metálicos.
Cuando el aparato esté vacío durante un largo período,
apáguelo, descongélelo, límpielo, séquelo y deje la puerta
abierta para evitar que se desarrolle moho en el interior del
aparato.
No almacene sustancias explosivas tales como latas de aerosol
con un propulsor inflamable en este aparato.
Si el cable eléctrico sufre algún daño, el fabricante, su servicio
técnico autorizado o un profesional cualificado tendrán que
cambiarlo para evitar riesgos.
–
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
41
INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD
INSTALACIÓN
•
ADVERTENCIA! Sólo un técnico
cualificado puede instalar el aparato.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Retire todo el embalaje.
No instale ni utilice un aparato dañado.
No utilice el aparato antes de instalarlo en la
estructura empotrada por motivos de seguridad.
Siga las instrucciones de instalación
suministradas con el aparato.
Tenga cuidado al mover el aparato, porque es
pesado. Utilice siempre guantes de protección y
calzado cerrado.
Asegúrese de que el aire pueda circular
alrededor del aparato.
En la primera instalación otras invertir el sentido
de apertura de la puerta, espere al menos 4
horas antes de conectar el aparato a la
alimentación eléctrica. Esto es para permitir que
el aceite regrese al compresor.
Desenchufe siempre el aparato antes de llevar a
cabo cualquier operación, por ejemplo cambiar
el sentido de apertura de la puerta.
No instale el aparato cerca de radiadores,
cocinas, hornos o placas de cocción.
No exponga el aparato a la lluvia.
No instale el aparato donde reciba luz solar
directa.
No instale este aparato en áreas excesivamente
húmedas o frías.
Al mover el aparato, levántelo por el borde
frontal para no arañar el suelo.
CONEXIÓN ELÉCTRICA
ADVERTENCIA! Riesgo de incendios
y descargas eléctricas.
ADVERTENCIA! Al colocar el
producto, asegúrese de que el cable
de alimentación no queda atrapado o
doblado.
ADVERTENCIA! No utilice
adaptadores de enchufes múltiples ni
cables prolongadores.
•
•
•
42
El aparato debe conectarse a tierra.
Asegúrese de que los parámetros de la placa
de características son compatibles con los
valores eléctricos del suministro eléctrico.
Utilice siempre una toma con aislamiento de
conexión a tierra correctamente instalada.
•
•
•
Asegúrese de no provocar daños en los
componentes eléctricos (como enchufe, cable
de alimentación, compresor). Póngase en
contacto con un electricista o con el servicio
técnico autorizado para cambiar los
componentes eléctricos.
El cable de alimentación debe estar por debajo
del nivel del enchufe de alimentación.
Conecte el enchufe a la toma de corriente
únicamente cuando haya terminado la
instalación. Asegúrese de tener acceso al
enchufe del suministro de red una vez finalizada
la instalación.
No desconecte el aparato tirando del cable de
conexión a la red. Tire siempre del enchufe.
USO DEL APARATO
ADVERTENCIA! Existe riesgo de
lesiones, quemaduras, descargas
eléctricas o incendios.
El aparato contiene un gas inflamable,
isobutano (R600a), un gas natural con alto grado
de compatibilidad medioambiental. Tenga cuidado
para no dañar el circuito de refrigerante que
contiene isobutano.
• No cambie las especificaciones de este
aparato.
• No utilice otros aparatos eléctricos (como
máquinas de hacer helados) dentro de aparatos
de refrigeración, salvo que el fabricante haya
autorizado su utilización.
• Si se daña el circuito del refrigerante, evite las
llamas y fuentes de ignición en la habitación.
Ventile la habitación.
• No toque con elementos calientes las piezas de
plástico del aparato.
• No almacene gas ni líquido inflamable en el
aparato.
• No coloque productos inflamables ni objetos
mojados con productos inflamables dentro,
cerca o encima del aparato.
• No toque el compresor ni el condensador. Están
calientes.
LUZ INTERNA
ADVERTENCIA! Riesgo de descarga
eléctrica.
•
El tipo de luz utilizada para este aparato es
específica para aparatos domésticos. No se
debe utilizar para la iluminación doméstica.
MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA
ADVERTENCIA! Podría sufrir
lesiones o dañar el aparato.
•
•
•
Antes de proceder con el mantenimiento,
apague el aparato y desconecte el enchufe de
la red.
Este equipo contiene hidrocarburos en la
unidad de refrigeración. Solo una persona
cualificada debe realizar el mantenimiento y la
recarga de la unidad.
Examine periódicamente el desagüe del aparato
y límpielo si fuera necesario. Si el desagüe se
bloquea, el agua descongelada se acumulará en
la base del aparato.
SERVICIO
• Para reparar el aparato, póngase en contacto
con el centro de servicio autorizado. Utilice
solamente piezas de recambio originales.
• Tenga en cuenta que la autorreparación o la
reparación no profesional puede tener
consecuencias de seguridad y podría anular la
garantía.
• Las siguientes piezas de repuesto estarán
disponibles durante 7 años después de que el
•
modelo se haya retirado: termostatos, sensores
de temperatura, placas de circuitos impresos,
fuentes de luz, manijas de puertas, bisagras de
puertas, bandejas y cestas. Tenga en cuenta
que algunas de estas piezas de recambio solo
están disponibles para los reparadores
profesionales, y que no todas las piezas de
recambio son relevantes para todos los
modelos.
Las juntas de las puertas estarán disponibles
durante 10 años después de que el modelo se
haya retirado.
DESECHO
ADVERTENCIA! Existe riesgo de
lesiones o asfixia.
•
•
•
•
•
•
Desconecte el aparato de la red.
Corte el cable de conexión a la red y deséchelo.
Retire la puerta para evitar que los niños y las
mascotas queden encerrados en el aparato.
El circuito del refrigerante y los materiales
aislantes de este aparato no dañan la capa de
ozono.
La espuma aislante contiene gas inflamable.
Póngase en contacto con las autoridades
locales para saber cómo desechar
correctamente el aparato.
No dañe la parte de la unidad de refrigeración
que está cerca del intercambiador de calor.
INSTALACIÓN
ADVERTENCIA! Consulte los
capítulos sobre seguridad.
ADVERTENCIA! Consulte el
documento de instrucciones de
instalación para instalar su aparato.
ADVERTENCIA! Fije el aparato de
acuerdo con las instrucciones de
instalación para evitar el riesgo de
inestabilidad.
UBICACIÓN
Para garantizar el mejor rendimiento, instale el
aparato alejado de fuentes de calor, como
radiadores, calderas, luz solar directa, etc.
Asegúrese también de que el aire puede circular
sin obstáculos por la parte trasera del aparato.
COLOCACIÓN
Instale el aparato en un lugar interior seco y bien
ventilado en el que la temperatura ambiente se
corresponda con la clase climática indicada en la
placa de características del aparato.
Clase climática
Temperatura ambiente
SN
+10°C a + 32°C
N
+16°C a + 32°C
ST
+16°C a + 38°C
T
+16°C a + 43°C
43
Se puede producir algún problema de
funcionamiento en algunos modelos
cuando se usan fuera de ese rango.
Solo se puede garantizar el correcto
funcionamiento dentro del rango de
temperatura especificado. Si tiene
cualquier duda respecto al lugar de
instalación del aparato, consulte al
vendedor, a nuestro servicio de
atención al cliente o al servicio técnico
autorizado más cercano.
CONEXIÓN ELÉCTRICA
• Antes de conectar el aparato, compruebe que el
voltaje y la frecuencia indicados en la placa de
datos técnicos se corresponden con el
suministro de la vivienda.
• El aparato debe conectarse a tierra. El enchufe
del cable de alimentación se suministra con un
contacto para tal fin. Si la toma de red de la
vivienda carece de conexión a tierra, conecte el
aparato a una toma de tierra conforme con la
normativa, después de consultar a un
electricista profesional
• El fabricante declina toda responsabilidad si no
se toman las precauciones antes indicadas.
•
Este aparato cumple las directivas CEE.
REQUISITOS DE VENTILACIÓN
El aire debe poder circular libremente por la parte
posterior del aparato.
5 cm
min.
200 cm2
min.
200 cm2
PRECAUCIÓN! Consulte las
instrucciones de montaje para la
instalación.
FUNCIONAMIENTO
ENCENDIDO
1. Introduzca el enchufe en la toma de pared.
2. Gire el regulador de temperatura hacia la
derecha, a un ajuste intermedio.
APAGADO
Para apagar el aparato, gire el regulador de
temperatura hasta la posición "O".
REGULACIÓN DE LA TEMPERATURA
La temperatura se regula automáticamente. Sin
embargo, puede configurar la temperatura del
aparato usted mismo.
El ajuste debe elegirse teniendo en cuenta que la
temperatura interior del aparato depende de:
• temperatura ambiente,
• frecuencia de apertura de la puerta,
• cantidad de alimentos guardados,
• ubicación del aparato.
Lo más conveniente es ajustar la temperatura en
una posición intermedia.
Para utilizar el aparato:
1. Gire el regulador de temperatura hacia la
derecha para obtener una temperatura más
baja en el aparato.
2. Gire el regulador de temperatura hacia la
izquierda para obtener una temperatura más
alta en el aparato.
USO DIARIO
ADVERTENCIA! Consulte los
capítulos sobre seguridad.
44
COLOCACIÓN DE LOS ESTANTES DE LA
PUERTA
Para poder guardar alimentos de distintos tamaños,
los estantes de la puerta se pueden colocar a
diferentes alturas.
1. Tire gradualmente del estante hacia arriba
hasta que se suelte.
2. Vuelva a colocarlo según sea necesario.
Este modelo cuenta con una caja de
almacenamiento variable que se puede deslizar
lateralmente.
No coloque el estante de vidrio por
encima del cajón de verduras para no
impedir la correcta circulación del aire.
INDICADOR DE TEMPERATURA
Para almacenar correctamente los alimentos, el
frigorífico dispone de indicador de temperatura. El
símbolo de la pared lateral indica el área más fría
del frigorífico.
Si aparece OK (A), coloque los alimentos frescos
en el área indicada con el símbolo, si no (B), ajuste
el controlador de temperatura en más frío y espere
12 horas antes de volver a comprobar el indicador
de temperatura.
ESTANTES MÓVILES
Las paredes del frigorífico cuentan con una serie
de guías para colocar los estantes del modo que se
prefiera.
A
OK
B
OK
Después de colocar alimentos frescos
en el aparato o después de abrir la
puerta repetidamente o durante
mucho tiempo, es normal que el
indicador no muestre OK. Espere al
menos 12 horas para volver a ajustar
el control de temperatura.
CONSEJOS
SONIDOS DE FUNCIONAMIENTO NORMAL
Los ruidos siguientes son normales durante el
funcionamiento:
• Un gorgoteo y burbujeo débil desde el serpentín
cuando se bombea el refrigerante.
• Un zumbido o sonido intermitente desde el
compresor cuando se bombea el refrigerante.
• Un chasquido repentino desde el interior del
aparato debido a la dilatación térmica (un
fenómeno físico natural no peligroso).
• Un chasquido débil desde el regulador de
temperatura cuando se activa o desactiva el
compresor.
CONSEJOS PARA AHORRAR ENERGÍA
• El ajuste de la temperatura medio conserva los
alimentos frescos y a la vez ahorra energía.
• Compartimiento de alimentos frescos
(frigorífico): Se garantiza el consumo más
•
•
eficiente de energía en la configuración con los
cajones en la parte inferior del aparato y los
estantes distribuidos uniformemente. La
posición de los contenedores de la puerta no
afecta al consumo de energía.
Si la temperatura ambiente es alta, se ha
ajustado un valor de temperatura bajo y el
aparato está totalmente lleno, el compresor
podría funcionar sin detenerse y generar
escarcha o hielo en el evaporador. En este
caso, ajuste el control a una temperatura más
alta para permitir la descongelación automática
y ahorrar energía de esta manera.
No abra la puerta con frecuencia ni la deje
abierta más tiempo del estrictamente necesario.
45
CONSEJOS PARA LA REFRIGERACIÓN DE
ALIMENTOS FRESCOS
• No guarde en el frigorífico alimentos calientes ni
líquidos en evaporación.
• Cubra o envuelva los alimentos, en especial si
tienen sabores fuertes.
• Coloque los alimentos de modo que el aire
pueda circular libremente entre ellos.
CONSEJOS PARA LA REFRIGERACIÓN
Consejos útiles:
• Carne (de todo tipo): guárdela en un envoltorio
adecuado y colóquela en el estante de vidrio,
•
•
•
•
sobre el cajón de las verduras. Almacene la
carne durante un máximo de 1-2 días.
Alimentos cocinados, platos fríos: cubra y
coloque en cualquier instante.
Frutas y verduras: limpie a fondo y coloque en
un cajón especial. No guarde en el frigorífico
productos como plátanos, patatas, cebollas y
ajos, a menos que estén empaquetados.
Mantequilla y queso: coloque en un recipiente
hermético especial o envuelva o bolsas de
polietileno para eliminar todo el aire posible.
Botellas: cierre con un tapón y colóquelas en el
estante para botellas de la puerta de la puerta o
en el botellero (si dispone de él).
MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA
ADVERTENCIA! Consulte los
capítulos sobre seguridad.
PRECAUCIÓN! No dañe el sistema
de refrigeración.
Este aparato contiene hidrocarburos
en la unidad de refrigeración por lo
que cualquier tarea de mantenimiento
o recarga debe ser realizada por
personal técnico homologado.
El equipo debe limpiarse de forma regular:
1. Limpie el interior y los accesorios con agua
templada y un jabón neutro.
2. Revise y limpie periódicamente las juntas de la
puerta para mantenerlas limpias y sin restos.
3. Aclare y seque a fondo.
4. Si se puede acceder, limpie el condensador y
el compresor de la parte posterior del aparato
con un cepillo.
Así mejorará el rendimiento del aparato y
reducirá el consumo eléctrico.
Los accesorios y las piezas del
aparato no deben lavarse en el
lavavajillas.
LIMPIEZA DE LOS CANALES DE AIRE
1. Retire el zócalo (A) y, a continuación, la rejilla
de ventilación (B).
ADVERTENCIAS GENERALES
PRECAUCIÓN! Antes de realizar
tareas de mantenimiento, desenchufe
el aparato
LIMPIEZA DEL INTERIOR
Antes de utilizar el aparato por primera vez, lave su
interior y todos los accesorios internos con agua
templada y jabón neutro para eliminar el típico olor
de los productos nuevos. A continuación, seque
todo bien.
C
B
A
PRECAUCIÓN! No utilice
detergentes, polvos abrasivos ni
limpiadores a base de cloro o aceite,
ya que podrían dañar el acabado.
LIMPIEZA PERIÓDICA
PRECAUCIÓN! No mueva, dañe ni
tire de los conductos o cables del
interior del aparato.
46
2. Limpie la rejilla de ventilación. (Consulte la
sección "Limpieza del filtro de ventilación". )
3. Tire con cuidado del deflector de aire (C),
comprobando que no queda agua de la
descongelación.
4. Limpie la parte inferior del aparato con una
aspiradora.
LIMPIEZA DEL FILTRO DE VENTILACIÓN
El filtro se puede extraer para su lavado.
El aparato dispone de un filtro de entrada de aire
(1) y un conducto de salida (2) en la rejilla de
ventilación.
canal hacia un recipiente especial situado en la
parte posterior del aparato, sobre el motor
compresor, desde donde se evapora.
Es importante limpiar periódicamente el orificio de
salida del agua de descongelación (F) situado bajo
el cajón de verduras a fin de evitar que se
desborde y caiga sobre los alimentos del mismo.
Utilice el limpiador especial suministrado (P), que
hallará ya colocado en el orificio de desagüe.
2
A
F
P
B
PERIODOS DE INACTIVIDAD
1
1.
2.
3.
4.
Presione las lengüetas (A) y (B) con los dedos.
Baje el filtro.
Extraiga el filtro.
Para sustituir el filtro, invierta el orden de los
pasos.
Si el aparato no se utiliza durante un tiempo
prolongado, tome las siguientes precauciones:
1. Desconecte el aparato de la red eléctrica.
2. Extraiga todos los alimentos.
3. Limpie el aparato y todos los accesorios.
4. Deje la puerta o puertas abiertas para que no
se produzcan olores desagradables.
DESCONGELACIÓN DEL FRIGORÍFICO
La escarcha se elimina automáticamente del
evaporador del frigorífico cada vez que se detiene
el compresor, durante el funcionamiento normal. El
agua de la descongelación se descarga por un
PRECAUCIÓN! Si desea mantener el
aparato encendido, procure que
alguien lo vigile de vez en cuando para
que los alimentos de su interior no se
estropeen si se interrumpe el
suministro eléctrico.
SOLUCIÓN DE PROBLEMAS
ADVERTENCIA! Consulte los
capítulos sobre seguridad.
QUÉ HACER SI...
Problema
El aparato no funciona.
Posible causa
Solución
El aparato está apagado.
Encienda el electrodoméstico.
El aparato no está correctamente enchufado a la toma de
corriente.
Enchufe el aparato correctamente a la toma de corriente.
47
Problema
Solución
No hay tensión en la toma de
corriente.
Enchufe un aparato eléctrico
diferente a la toma de corriente. Llame a un electricista cualificado.
El aparato hace ruido.
El aparato no está bien apoyado en el suelo.
Compruebe que los soportes
del aparato descansan sobre
una superficie estable.
La bombilla no funciona.
La bombilla está en espera.
Cierre y abra la puerta.
La bombilla es defectuosa.
Consulte la sección "Cambio
de la bombilla".
La temperatura está ajustada
incorrectamente.
Consulte el capítulo de funcionamiento.
Se han introducido numerosos
alimentos para congelar al mismo tiempo.
Espere unas horas y vuelva a
comprobar la temperatura.
La temperatura ambiente es
demasiado alta.
Consulte la tabla de clase climática en la placa de características.
Los alimentos introducidos en
el aparato estaban demasiado
calientes.
Deje que los alimentos se enfríen a temperatura ambiente
antes de almacenarlos.
La puerta no está bien cerrada.
Consulte la sección "Cierre de
la puerta".
El agua fluye por la placa posterior del frigorífico.
Durante el proceso de descongelación automática, la escarcha se derrite en la placa posterior.
Esto es correcto.
El agua fluye al interior del frigorífico.
La salida de agua está obstruida.
Limpie la salida de agua.
Los productos impiden que el
agua fluya al colector de agua.
Asegúrese de que los alimentos no entran en contacto con
la placa posterior.
Hay agua en el suelo.
La salida de agua de la descongelación no está conectada
a la bandeja de evaporación situada sobre el compresor.
Fije la salida de agua de descongelación a la bandeja de
evaporación.
La temperatura del aparato es
demasiado baja/alta.
El regulador de temperatura no
se ha ajustado correctamente.
Seleccione una temperatura
más alta o baja.
La puerta no está bien cerrada.
Consulte la sección "Cierre de
la puerta".
El compresor funciona continuamente.
48
Posible causa
Problema
Hay demasiada agua de condensación en la pared posterior del frigorífico.
Hay escarcha en la pared posterior del frigorífico.
La puerta no se abre fácilmente.
Posible causa
Solución
La temperatura de los productos es demasiado alta.
Deje que la temperatura de los
productos descienda a la temperatura ambiente antes de
guardarlos.
Se han guardado muchos alimentos al mismo tiempo.
Guarde menos productos al
mismo tiempo.
La puerta se ha abierto con
frecuencia.
Si es necesario, cierre la puerta.
No hay circulación de aire frío
en el aparato.
Compruebe que el aire frío circula libremente en el aparato.
La puerta se abre con demasiada frecuencia.
Abra la puerta solo cuando sea
necesario.
La puerta no se cierra completamente.
Asegúrese de que la puerta
está cerrada completamente.
Los alimentos guardados no
están envueltos correctamente.
Envuelva los alimentos correctamente antes de guardarlos
en el aparato.
La temperatura ambiente es alta y el aparato está configurado a la temperatura más baja
Ajuste el termostato en una
temperatura más elevada para
permitir la descongelación automática.
El aparato está completamente
cargado y ajustado a la temperatura más baja.
Ajuste el termostato en una
temperatura más elevada para
permitir la descongelación automática.
Ha intentado volver a abrir la
puerta inmediatamente después de cerrarla.
Espere unos segundos entre el
cierre y la reapertura de la
puerta.
Si el consejo anterior no ofrece
resultados, llame al servicio técnico
autorizado más cercano.
CAMBIO DE LA BOMBILLA
El aparato está equipado con una luz
LED interior de larga duración.
Recomendamos encarecidamente
utilizar solo piezas de repuesto
originales.
Utilice bombillas LED (rosca E14)
solamente. La potencia máxima se
indica en la unidad de la bombilla.
PRECAUCIÓN! Desenchufe el
aparato de la toma de corriente.
1. Con un destornillador, retire el tornillo de la
tapa de la bombilla.
2. Retire la tapa de la bombilla en el sentido que
indican las flechas.
49
4.
5.
6.
7.
3. Cambie la bombilla por otra de las mismas
características y diseñada específicamente
para electrodomésticos.
Vuelva a colocar la tapa de la bombilla.
Apriete el tornillo de la tapa de la bombilla.
Enchufe el aparato a la toma de corriente.
Abra la puerta.
Compruebe que la bombilla se enciende.
CIERRE DE LA PUERTA
1. Limpie las juntas de la puerta.
2. Si es necesario, ajuste la puerta. Consulte las
instrucciones de montaje.
3. Si es necesario, cambie las juntas defectuosas.
Póngase en contacto con el servicio técnico
autorizado.
DATOS TÉCNICOS
FICHA DE INFORMACIÓN DEL PRODUCTO
50
Marca registrada
Zanussi
Modelo
ZUA14020SA 933028010
Categoría
1. Frigorífico con uno o más compartimentos de conservación de alimentos
frescos
Clase de eficiencia energética
A+
Consumo de energía en kWh/año, según los resultados
obtenidos en la prueba estándar de 24 horas. El consumo
de energía real depende de las condiciones de uso del
aparato y de su localización
120
Volumen útil en litros, refrigerador
127
Volumen útil en litros, estrellas
-
Volumen útil en litros, zona de bodega
-
Volumen útil en litros, vino
-
Volumen útil en litros, total
127
Volumen útil en litros, congelador
-
Volumen útil en litros, enfriador
-
Volumen útil en litros, otros compartimentos
-
Clasificación por estrellas del compartimento del congelador con el volumen útil más alto (I)
Ninguna
Temperatura de diseño de otros compartimentos > 14 °C
(°C), si acaso
-
Libre de escarcha (S/N), refrigerador
No
Libre de escarcha (S/N), congelador
-
Autonomía en h
-
Capacidad de congelación en kg/24h
-
Clase climática
SN-N-ST-T
Temperatura mínima ambiente a la que este aparato está
destinado a ser utiizado, en °C
10
Temperatura máxima ambiente a la que este aparato está
destinado a ser utiizado, en °C
43
Emisiones de ruido acústico dB(A) re1 pW
38
Aparato encastrado S/N
Sí
Aparato destinado a utilizarse exclusivamente para la conservación de vinos S/N
No
DATOS TÉCNICOS ADICIONALES
Medidas del aparato
Alto
815 mm
Ancho
560 mm
Fondo
550 mm
Voltaje
230 - 240 V
Frecuencia
50 Hz
La información técnica se encuentra en la placa de
datos técnicos situada en el lado exterior o interior
del aparato, y en la etiqueta de consumo
energético.
ASPECTOS MEDIOAMBIENTALES
con el símbolo junto con los residuos
domésticos. Lleve el producto a su centro de
reciclaje local o póngase en contacto con su
oficina municipal.
Recicle los materiales con el símbolo
. Coloque
el material de embalaje en los contenedores
adecuados para su reciclaje. Ayude a proteger el
medio ambiente y la salud pública, así como a
reciclar residuos de aparatos eléctricos y
electrónicos. No deseche los aparatos marcados
51
*
211625540-A-052020
WWW.ZANUSSI.COM/SHOP
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement