ZANUSSI ZUA12420SA Упатство за користење

ZANUSSI ZUA12420SA Упатство за користење
User Manual
GETTING
STARTED?
EASY.
ZUA12420SA
SQ Udhëzimet për përdorim
Frigorifer
MK Упатство за ракување
Фрижидер
2
16
VISIT OUR WEBSITE FOR:
Marrjen e këshillave të përdorimit,
broshurave, informacionit për ndreqjen e
problemeve, shërbimin dhe riparimin:
www.zanussi.com/support
INFORMACIONI I SIGURISË
Përpara instalimit dhe përdorimit të pajisjes, lexoni me kujdes
udhëzimet e ofruara. Prodhuesi nuk është përgjegjës për
lëndimet apo dëmet si rezultat i instalimit apo përdorimit të
papërshtatshëm. Gjithmonë mbajini udhëzimet në një vend të
sigurt dhe ku mund të arrihen lehtë për t'iu referuar në të
ardhmen.
SIGURIA E FËMIJËVE DHE PERSONAVE ME
PROBLEME
•
•
•
•
•
•
•
2
Kjo pajisje mund të përdoret nga fëmijë të moshës 8 vjeç e
sipër dhe persona me aftësi të kufizuara fizike, ndijimesh ose
mendore ose që nuk kanë eksperiencë dhe njohuri, nëse
këta mbahen nën mbikëqyrje ose udhëzohen për përdorimin
e sigurt të pajisjes dhe i kuptojnë rreziqet e përdorimit.
Fëmijët e moshës nga 3 deri 8 vjeç lejohen që të mbushin
dhe zbrazin pajisjen me kusht që të kenë marrë udhëzimet e
duhura.
Kjo pajisje mund të përdoret nga personat me aftësi të
kufizuara shumë të theksuara dhe komplekse, me kusht që
të mbahen nën monitorim të vazhdueshëm.
Fëmijët nën 3 vjeç duhet të mbahen larg nga pajisja,
përveçse kur mbikëqyren në mënyrë të vazhdueshme.
Mos lejoni fëmijët të luajnë me pajisjen.
Fëmijët nuk duhet të kryejnë pastrimin dhe mirëmbajtjen e
pajisjes pa mbikëqyrje.
Mbajeni të gjithë paketimin larg nga fëmijët dhe hidheni atë
siç kërkohet.
SIGURIA E PËRGJITHSHME
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Kjo pajisje është vetëm për përdorim në shtëpi dhe për
përdorime të ngjashme, si p.sh.:
– Në shtëpi në fshat, në zonat e kuzhinës për personelin në
dyqane, në zyra dhe në ambiente të tjera pune;
– Nga klientët në hotele, motele, hotele që ofrojnë mëngjes
dhe ambiente të tjera banimi.
Për të shmangur kontaminimin e ushqimit, respektoni
udhëzimet e mëposhtme:
– mos e hapni derën për periudha të gjata;
– pastroni rregullisht sipërfaqet që mund të bien në kontakt
me ushqimin dhe sistemet e aksesueshme të shkarkimit;
– ruajeni mishin e pagatuar dhe peshkun në enë të
përshtatshme në frigorifer, që të mos bien në kontakt me
ushqimet e tjera ose të mos pikojnë mbi ushqimet e tjera.
PARALAJMËRIM: Mos i bllokoni vrimat e ventilimit në kasën
e pajisjes ose në strukturën inkaso.
PARALAJMËRIM: Mos përdorni asnjë pajisje mekanike apo
mjete artificiale për të përshpejtuar procesin e shkrirje, veç
atyre të rekomanduara nga prodhuesi.
PARALAJMËRIM: Mos e dëmtoni qarkun e lëndës ftohëse.
PARALAJMËRIM: Mos përdorni pajisje elektrike brenda
ndarjeve për ruajtjen e ushqimit në pajisje nëse ato nuk janë
të rekomanduara nga prodhuesi.
Mos përdorni spërkatës uji dhe avull për të pastruar pajisjen.
Pastrojeni pajisjen me një leckë të butë dhe të lagësht.
Përdorni vetëm detergjent neutral. Mos përdorni produkte
gërryese, materiale të ashpra pastruese, tretës ose objekte
metalike.
Kur pajisja lihet bosh për periudha të gjata kohe, fikeni,
shkrijeni, pastrojeni, thajeni dhe lëreni derën të hapur për të
mos lejuar zhvillimin e mykut brenda pajisjes.
Mos ruani brenda kësaj pajisjeje substanca shpërthyese, si
p.sh. kuti aerosoli me shtytës të djegshëm.
Për të shmangur rreziqet, nëse kablloja e furnizimit është e
dëmtuar, ajo duhet zëvendësuar nga prodhuesi, qendra e
3
autorizuar e shërbimit ose persona me kualifikim të
ngjashëm.
UDHËZIMET PËR SIGURINË
INSTALIMI
PARALAJMËRIM! Vetëm një person
i kualifikuar duhet ta instalojë këtë
pajisje.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Hiqni të gjithë paketimin.
Mos instaloni ose mos përdorni një pajisje të
dëmtuar.
Mos e përdorni pajisjen përpara se ta instaloni
në strukturën inkaso për arsye sigurie.
Ndiqni udhëzimet e instalimit të dhëna me
pajisjen.
Gjithmonë bëni kujdes kur e lëvizni pajisjen
sepse është e rëndë. Përdorni gjithnjë doreza
sigurie dhe këpucë të mbyllura.
Sigurohuni që ajri të mund të qarkullojë
përreth pajisjes.
Pas instalimit të parë ose pas ndryshimit të
krahut të derës, prisni të paktën 4 orë përpara
se të lidhni pajisjen me energjinë elektrike. Kjo
bëhet që vaji të lejohet të rrjedhë përsëri te
kompresori.
Përpara se të kryeni çdo lloj veprimi (p.sh.
ndryshimit të krahut të derës), hiqni spinën
nga priza.
Mos e instaloni pajisjen pranë radiatorëve,
sobave, furrave ose vatrave të gatimit.
Mos e ekspozoni pajisjen ndaj shiut.
Mos e instaloni pajisjen atje ku ka dritë të
drejtpërdrejtë dielli.
Mos e instaloni këtë pajisje në zona që kanë
shumë lagështirë ose që janë shumë të ftohta.
Kur lëvizni pajisjen, ngrijeni nga cepi i
përparmë për të shmangur gërvishtjen e
dyshemesë.
LIDHJA ELEKTRIKE
PARALAJMËRIM! Rrezik zjarri dhe
goditjeje elektrike.
PARALAJMËRIM! Kur poziciononi
pajisjen, sigurohuni që kordoni i
energjisë të mos ngecë ose
dëmtohet.
PARALAJMËRIM! Mos përdorni
përshtatës me shumë spina dhe
kabllo zgjatuese.
4
•
•
•
•
•
•
•
Pajisja duhet tokëzuar.
Sigurohuni që parametrat në pllakën e
specifikimeve të përkojnë me vlerat elektrike
të rrjetit elektrik.
Përdorni gjithmonë një prizë me tokëzim të
instaluar mirë.
Sigurohuni që të mos dëmtoni pjesët elektrike
(p.sh. spinën e rrjetit, kabllon e rrjetit,
kompresorin). Kontaktoni qendrën e
autorizuar të shërbimit ose një elektricist për
të ndërruar pjesët elektrike.
Kablloja e rrjetit duhet të qëndrojë nën nivelin
e spinës së rrjetit.
Pajisjen futeni në prizë vetëm në fund të
instalimit. Sigurohuni që spina të jetë e
arritshme pas montimit të pajisjes.
Mos e shkëputni pajisjen nga rrjeti duke e
tërhequr nga kablloja elektrike. Gjithmonë
tërhiqeni kabllon duke e kapur nga spina.
PËRDORIMI
PARALAJMËRIM! Rrezik lëndimi,
djegiesh, goditjeje elektrike ose
zjarri.
Pajisja përmban gaz të ndezshëm,
izobutan (R600a), një gaz natyror me nivel të
lartë pajtueshmërie me mjedisin. Bëni kujdes të
mos shkaktoni dëmtime te qarku i agjentit ftohës
që përmban izobutan.
• Mos i ndryshoni specifikimet e kësaj pajisjeje.
• Mos vendosni pajisje elektrike (p.sh. makinë
akulloresh) në pajisje përveçse kur është
shënuar nga prodhuesi se mund të vendosen.
• Nëse dëmtohet qarku i ftohjes, sigurohuni që
të mos ketë flakë dhe burime ndezjeje në
dhomë. Ajrosni dhomën.
• Mos lejoni që enë të nxehta të prekin pjesët
plastike të pajisjes.
• Mos vendosni pije freskuese në ndarjen e
ngrirjes. Kjo krijon presion te depozita e ujit.
• Mos ruani gaz dhe lëngje që marrin flakë në
pajisje.
• Mos vendosni produkte të ndezshme ose
sende të lagura me produkte të ndezshme
brenda, pranë ose mbi pajisje.
• Mos e prekni kompresorin ose kondensatorin.
Ata janë të nxehtë.
•
•
•
•
Mos hiqni ose mos prekni sende në ndarjen e
ngrirësit nëse duart i keni të lagura ose të
njoma.
Mos ngrini përsëri ushqime që janë shkrirë.
Respektoni udhëzimet e ruajtjes që gjenden
tek ambalazhimi i ushqimit të ngrirë.
Mbështillini ushqimet me material
mbështjellës përpara se t’i fusni në ndarjen e
ngrirjes.
•
•
NDRIÇIMI I BRENDSHËM
PARALAJMËRIM! Rrezik goditjeje
elektrike.
•
Lloji i llambës së përdorur për këtë pajisje
është vetëm për pajisje shtëpiake. Mos e
përdorni atë për ndriçim banese.
•
HEDHJA E MBETURINAVE
PARALAJMËRIM! Rrezik plagosjeje
ose mbytjeje.
KUJDESI DHE PASTRIMI
PARALAJMËRIM! Rrezik plagosjeje
ose dëmtim i pajisjes.
•
•
•
Përpara se të kryeni mirëmbajtjen e pajisjes,
çaktivizojeni atë dhe hiqeni nga priza.
Kjo pajisje përmban hidrokarbure në njësinë
ftohëse. Vetëm një person i kualifikuar duhet
ta kryejë mirëmbajtjen dhe rimbushjen e
njësisë.
Kontrolloni rregullisht tubin e shkarkimit të
pajisjes dhe nëse është e nevojshme
pastrojeni. Nëse tubi i shkarkimit është i
bllokuar, uji i shkrirë do të mblidhet në fundin
e pajisjes.
SERVISI
• Për të riparuar pajisjen kontaktoni me qendrën
të autorizuar të shërbimit. Përdorni vetëm
pjesë këmbimi origjinale.
Ju lutemi vini re se vetëriparimi ose riparimi
joprofesional mund të ketë pasoja sigurie dhe
mund të zhvlerësojë garancinë.
Pjesët e mëposhtme të këmbimit do të jenë të
disponueshme për 7 vjet pas daljes nga
qarkullimi të modelit: termostatët, sensorët e
temperaturës, qarqet, burimet e dritës,
dorezat e dyerve, menteshat e dyerve,
vasketat dhe koshat. Ju lutemi vini re se disa
nga këto pjesë këmbimi janë të
disponueshme vetëm për riparuesit
profesionistë, dhe se jo të gjitha pjesët e
këmbimit u përshtaten të gjitha modeleve.
Guarnicionet e dyerve do të jenë të
disponueshme për 10 vjet pas daljes nga
qarkullimi të modelit.
•
•
•
•
•
•
Shkëputeni pajisjen nga rrjeti i furnizimit
elektrik.
Prisni kabllon e lidhjes me rrjetin dhe hidheni
atë.
Hiqni kapësen e derës për të parandaluar
bllokimin brenda pajisjes të fëmijëve dhe të
kafshëve shtëpiake.
Qarku i ftohjes dhe materialet e izolimit të
kësaj pajisjeje nuk ndikojnë tek ozoni.
Shkuma izoluese përmban gaz të ndezshëm.
Kontaktoni autoritetin e bashkisë suaj për t'u
informuar mbi mënyrën e duhur të hedhjes së
pajisjes.
Mos i shkaktoni dëmtime pjesës së njësisë së
ftohjes që është afër shkëmbyesit të
nxehtësisë.
INSTALIMI
PARALAJMËRIM! Referojuni
kapitujve për sigurinë.
PARALAJMËRIM! Referojuni
dokumentit të udhëzimeve të
instalimit për të instaluar pajisjen
tuaj.
PARALAJMËRIM! Rregullojeni
pajisjen në përputhje me dokumentin
e udhëzimeve të instalimit për të
shmangur rrezikun e
paqëndrueshëmrisë së pajisjes.
VENDNDODHJA
Për të siguruar performancën më të mirë,
instalojeni pajisjen larg burimeve të nxehtësisë,
të tilla si radiatorë, bojlerë, drita e drejtpërdrejtë e
diellit etj. Sigurohuni që ajri të qarkullojë lirisht
përreth pjesës së pasme të pajisjes.
5
POZICIONIMI I PAJISJES
Instalojeni pajisjen në një ambient të brendshëm
të thatë dhe të ajrosur mirë, ku temperatura e
ambientit përputhet me kategorinë e klimës që
tregohet në etiketën e specifikimeve të pajisjes.
Kategoria
e klimës
Temperatura e ambientit
•
•
•
SN
+10°C deri + 32°C
N
+16°C deri + 32°C
ST
+16°C deri + 38°C
T
+16°C deri + 43°C
Kur funksionon jashtë atij diapazoni,
te disa lloje modelesh mund të
ndodhin disa probleme funksionale.
Funksionimi i saktë mund të
garantohet vetëm brenda diapazonit
të specifikuar të temperaturës. Nëse
keni dyshime rreth vendit të instalimit
të pajisjes, kontaktoni me shitësin,
shërbimin për klientin ose Qendrën
më të afërt të Autorizuar të
Shërbimit.
LIDHJA ELEKTRIKE
• Përpara se ta futni pajisjen në prizë,
sigurohuni që tensioni dhe frekuenca që
tregohet në tabelën e vlerave përputhet me të
dhënat e rrymës së shtëpisë tuaj.
Pajisja duhet tokëzuar. Spina e kabllos së
ushqimit është e pajisur me një kontakt,
pikërisht për këtë qëllim. Nëse spina e
ushqimit të shtëpisë nuk është e tokëzuar,
lidheni pajisjen në një prizë të veçuar të
tokëzuar në përputhje me rregullat në fuqi,
duke u këshilluar me një elektricist.
Prodhuesi refuzon çdo përgjegjësi nëse nuk
respektohen masat paraprake të mësipërme.
Kjo pajisje është në përputhje me direktivat
E.E.C Direktivat
KËRKESAT PËR VENTILIMIN
Qarkullimi i ajrit mbrapa pajisjes duhet të jetë i
mjaftueshëm.
5 cm
min.
200 cm2
min.
200 cm2
KUJDES! Për instalimin, referojuni
udhëzimeve të montimit.
FUNKSIONIMI
NDEZJA
1. Vendoseni spinën në prizën e murit.
2. Rrotullojeni rregullatorin e temperaturës në
drejtim të akrepave të orës në një cilësim
mesatar.
FIKJA
Për të fikur pajisjen, rrotulloni rregullatorin e
temperaturës në pozicionin "O".
RREGULLIMI I TEMPERATURËS
Temperatura rregullohet automatikisht.
Megjithatë, mund të vendosni vetë një
temperaturë brenda pajisjes.
Zgjidhni cilësimin duke pasur parasysh se
temperatura brenda pajisjes varet nga:
6
• temperatura e dhomës,
• shpeshtësia e hapjes së derës,
• sasia e ushqimit të ruajtur,
• vendndodhja e pajisjes.
Në përgjithësi, më i përshtatshëm është një
cilësim mesatar.
Për të përdorur pajisjen:
1. Rrotulloni rregullatorin e temperaturës në
drejtim të akrepave të orës për të arritur
temperaturë më të ulët brenda pajisjes.
2. Rrotulloni rregullatorin e temperaturës në
drejtim të kundërt të akrepave të orës për të
arritur temperaturë më të lartë brenda
pajisjes.
PËRDORIMI I PËRDITSHËM
PARALAJMËRIM! Referojuni
kapitujve për sigurinë.
NGRIRJA E USHQIMIT TË FRESKËT
Ndarja e ngrirësit është e përshtatshme për
ngrirjen e ushqimeve të freskëta dhe për ruajtjen
e ushqimeve të ngrira për një kohë të gjatë.
Për të ngrirë ushqime të freskëta nuk është e
nevojshme të ndryshoni vendosjen mesatare.
Gjithsesi, për një proces më të shpejtë ngrirjeje,
rrotulloni çelësin e temperaturës në një vendosje
më të lartë për të përftuar maksimumin e
ftohtësisë.
KUJDES! Në këto kushte,
temperatura e dhomëzës së
frigoriferit mund të bjerë nën 0°C.
Nëse ndodh kjo, rivendoseni çelësin
e temperaturës në një vendosje më
të ngrohtë.
RUAJTJA E USHQIMEVE TË NGRIRA
Kur e përdorni për herë të parë ose pas një
periudhe jashtë përdorimit, përpara se të futni
produkte në ndarje, lëreni pajisjen të punojë për
të paktën 2 orë në cilësimet më të larta.
Në rast të një shkrirjeje aksidentale,
për shembull si pasojë e ndërprerjes
së rrymës elektrike, nëse kjo
ndërprerje ka zgjatur më shumë se
vlera e shfaqur në tabelën e të
dhënave teknike në pikën "koha në
rritje", ushqimi i shkrirë duhet të
konsumohet shpejt ose të gatuhet
menjëherë dhe më pas të rivendoset
në ngrirje (pasi të jetë ftohur).
SHKRIRJA
Përpara se të përdoren, ushqimet e ngrira ose
tepër të ngrira mund të shkrihen në ndarjen e
frigoriferit ose në temperaturë dhome, në varësi
të kohës në dispozicion për këtë proces.
Copëzat e vogla të ushqimit mund të gatuhen
edhe ndërsa janë ende të ngrira, direkt nga
ngrirësi: në këtë rast, gatimi do të zgjasë më
shumë.
VENDOSJA E RAFTEVE TË DERËS
Për të mundësuar ruajtjen e pakove të ushqimit
me madhësi të ndryshme, raftet e derës mund të
vendosen në lartësi të ndryshme.
1. Ngrijeni raftin gradualisht lart derisa të lirohet.
2. Ripozicionojeni siç kërkohet.
Ky model është i pajisur me një kuti të
ruajtjes së ushqimit të ndryshueshme, e cila
lëvizet anash.
RAFTET E LËVIZSHME
Muret e frigoriferit janë të pajisura me një sërë
shinash në mënyrë që raftet të mund të
vendosen sipas dëshirës.
Mos e lëvizni raftin prej xhami mbi
sirtarin e zarzavateve për të siguruar
qarkullim të mirë të ajrit.
TREGUESI I TEMPERATURËS
Për të ruajtur ushqimin siç duhet, frigoriferi është
i pajisur me tregues temperature. Simboli në
paretin anësor të pajisjes tregon pjesën më të
ftohtë të frigoriferit.
Nëse shfaqet OK (A), vendoseni ushqimin e
freskët në zonën që tregon simboli, nëse nuk
shfaqet (B), rregulloni kontrolluesin e
temperaturës në një cilësim më të ftohtë dhe
prisni 12 orë përpara se të kontrolloni sërish
treguesin e temperaturës.
7
A
OK
B
OK
Pasi të keni vendosur ushqimin e
freskët në pajisje ose pasi të keni
hapur derën vazhdimisht për një
periudhë të gjatë, është normale që
treguesi të mos tregojë OK. Prisni të
paktën 12 orë përpara se të
rregulloni sërish kontrolluesin e
temperaturës.
UDHËZIME DHE KËSHILLA
TINGUJT E FUNKSIONIMIT NORMAL
Gjatë punës tingujt e mëposhtëm janë normalë:
• Një tingull i lehtë gurgullues ose flluskues nga
bobina kur pompohet lëndë ftohëse.
• Një tingull gumëzhitës ose pulsues nga
kompresori kur pompohet lënda ftohëse.
• Një zhurmë e papritur kërcitëse nga brenda
pajisjes që shkaktohet nga zgjerimi termik (një
fenomen fizik i natyrshëm dhe jo i
rrezikshëm).
• Një zhurmë e dobët kërcitëse nga rregullatori i
temperaturës kur kompresori ndizet ose fiket.
KËSHILLA PËR KURSIMIN E ENERGJISË
• Cilësimi i mesëm i temperaturës ruan
ushqimet e freskëta dhe të ngrira ndërkohë që
kursen energjinë.
• Ndarja e ushqimeve të freskëta (Frigoriferi):
Sigurohet përdorimi më efikas i energjisë në
konfigurimin me sirtarët në pjesën e poshtme
të pajisjes dhe raftet të shpërndara në mënyrë
të njëtrajtshme. Pozicioni i koshave të dyerve
nuk ndikon në konsumin e energjisë.
• Nëse temperatura e ambientit është e lartë,
rregullatori i temperaturës është caktuar në
temperaturë të ulët dhe pajisja është e
mbushur plot, kompresori mund të punojë pa
ndërprerje duke shkaktuar formimin e brymës
ose akullit në aparatin e avullimit. Në këtë
rast, vendoseni rregullatorin e temperaturës
në një temperaturë më të lartë për të lejuar
shkrirjen automatike dhe për të kursyer
energjinë në këtë mënyrë.
• Mos e hapni shpesh derën ose mos e lini
hapur për një kohë më të gjatë sesa nevojitet
patjetër.
KËSHILLA PËR FTOHJEN E USHQIMEVE TË
FRESKËTA
• Mos depozitoni ushqime të ngrohta apo lëngje
që avullojnë në ftohës.
• Mbulojeni me kapak ose mbështilleni
ushqimin, veçanërisht nëse ka një erë të fortë.
8
•
Vendoseni ushqimin në mënyrë të tillë që ajri
të qarkullojë lirshëm rreth tij.
KËSHILLA PËR FTOHJEN
Këshilla të nevojshme:
• Mish (të gjitha llojet): mbështilleni në
ambalazh të përshtatshëm dhe vendoseni mbi
raftin e xhamit që ndodhet mbi sirtarin e
perimeve. Ruajeni mishin për maksimumi 1-2
ditë.
• Ushqime të gatuara, gatesa të ftohta:
mbulojini dhe vendosini në çdo raft.
• Frutat dhe perimet: pastrojini plotësisht dhe
vendosini në një sirtar të veçantë. Bananet,
patatet, qepët dhe hudhrat, nëse nuk janë të
paketuara, nuk duhet të mbahen në frigorifer.
• Gjalpi dhe djathi: vendosini në një mbajtëse të
posaçme hermetike ose të mbështjella në
letër alumini ose qeska prej polietileni për të
lejuar brenda sa më pak ajër të jetë e mundur.
• Shishet: mbyllini me kapak dhe vendosini në
raftin e shisheve në derën e pajisjes ose
(nëse ka) në mbajtësen e shisheve.
KËSHILLA PËR NGRIRJEN
• Ngrini vetëm ushqime të cilësisë së lartë, të
freskëta dhe të pastruara mirë.
• Për ngrirje dhe shkrirje më efikase ndajini
ushqimet në porcione të vogla.
• Mbështilleni ushqimin me fletë alumin ose
qeseje. Sigurohuni që paketimet të jenë
hermetike.
• Për të shmangur rritjen në temperaturë të
ushqimeve të ngrira tashmë, mos vendosni
ushqime të freskëta të pa ngrira direkt pranë
tyre.
• Ushqimet pa dhjamë ruhen më mirë dhe më
gjatë se ushqimet e yndyrshme. Kripa
redukton jetëgjatësinë e ruajtjes së ushqimit.
• Mos hani kuba akulli, akull ose lëpirëse akulli
menjëherë pasi i nxirrni nga ngrirësi. Rrezik
atrofizimi.
•
Këshillohet që të shënoni datën e ngrirjes në
çdo pako ushqimi të ngrirë, për të pasur
parasysh kohën e ruajtjes.
KËSHILLA PËR DEPOZITIMIN E USHQIMEVE
TË NGRIRA
• Të siguroheni se ushqimet e ngrira që keni
blerë janë ruajtur siç duhet nga shitësi.
•
•
•
Sigurohuni që ushqimet e ngrira të
transportohen nga dyqani në ngrirës brenda
një kohe sa më të shkurtër të mundshme.
Pasi e keni shkrirë, ushqimi prishet shpejt dhe
nuk mund të ngrihet sërish.
Mos e tejkaloni periudhën e ruajtjes të
përcaktuar nga prodhuesi i ushqimit.
KUJDESI DHE PASTRIMI
PARALAJMËRIM! Referojuni
kapitujve për sigurinë.
PARALAJMËRIME TË PËRGJITHSHME
KUJDES! Shkëputeni nga korrenti
pajisjen përpara se të kryeni çdo
veprim mirëmbajtjeje.
Kjo pajisje përmban hidrokarbure
brenda njësisë ftohëse; për këtë
arsye, mirëmbajtja dhe rimbushja
duhet të kryhen vetëm nga teknikë të
autorizuar.
2. Kontrolloni rregullisht gominat e derës dhe
pastrojini për t’u siguruar që janë të pastra
dhe nuk kanë papastërti.
3. Shpëlajeni dhe thajeni tërësisht.
4. Nëse arrihet, pastroni me furçë
kondensatorin dhe kompresorin në pjesën e
pasme të pajisjes.
Ky veprim do të përmirësojë rendimentin e
pajisjes dhe do të kursejë konsumin e
energjisë.
PASTRIMI I KANALEVE TË AJRIT
1. Hiqni plintën (A), pastaj rrjetën e ajrimit (B).
Aksesorët dhe pjesët e pajisjes nuk
duhet të lahen në enëlarëse.
PASTRIMI I PJESËS SË BRENDSHME TË
PAJISJES
Përpara së të përdorni pajisjen për herë të parë,
pastroni pjesën e saj të brendshme dhe gjithë
aksesorët e brendshëm me ujë të vakët dhe pak
sapun natyral për të hequr erën tipike të një
produkti të ri, e më pas thajeni tërësisht.
KUJDES! Mos përdorni detergjent,
pluhura gërryes, klor apo pastrues
me bazë vaji, pasi këto mund të
dëmtojnë sipërfaqet e lëmuara.
PASTRIMI PERIODIK
KUJDES! Mos tërhiqni, lëvizni apo
dëmtoni asnjë tub dhe/ose kabllot
brenda pajisjes.
KUJDES! Mos e dëmtoni qarkun e
sistemit ftohës.
C
B
A
2. Pastroni rrjetën e ajrimit. (Shihni seksionin
"Pastrimi i filtrit të ajrimit". )
3. Nxirrni jashtë me kujdes deflektorin e ajrit
(C), duke kontrolluar që nuk ka ujë të mbetur
nga shkrirja.
4. Pastroni pjesën e poshtme të pajisjes me
fshesë me korrent.
PASTRIMI I FILTRIT TË VENTILIMIT
Filtri mund të hiqet për t'u larë.
Pajisja është e pajisur me një filtër për thithjen e
ajrit (1) dhe një tub për daljen e ajrit (2) në rrjetën
e ventilimit.
Pajisja duhet pastruar rregullisht:
1. Pastroni pjesën e brendshme dhe aksesorët
me ujë të vakët dhe me pak sapun neutral.
9
SHKRIRJA E NGRIRËSIT
2
A
B
1
1.
2.
3.
4.
Kapni fletët (A) dhe (B) me gishta.
Tërhiqeni filtrin poshtë.
Nxirreni filtrin jashtë.
Për të zëvendësuar filtrin, kryejeni këtë
proces sipas rendit të kundërt.
SHKRIRJA E FRIGORIFERIT
Bryma eliminohet automatikisht nga avulluesi i
ndarjes së frigoriferit sa herë që kompresori i
motorit ndalon, gjatë përdorimit normal. Uji i
shkrirjes shkarkohet nëpërmjet një zgavre brenda
një mbajtëseje të posaçme që ndodhet në pjesën
e pasme të pajisjes, mbi kompresorin e motorit,
ku dhe avullon.
Është e rëndësishme që të pastroni periodikisht
vrimën kulluese të ujit të shkrirjes (F), që ndodhet
nën sirtarët e sallatës, për të mos e lejuar ujin të
rrjedhë jashtë e të pikojë te ushqimet brenda.
Përdorni pastruesin e posaçëm që ju është
dhënë (P), të cilin do ta gjeni të futur në vrimën e
kullimit.
F
P
KUJDES! Mos përdorni kurrë vegla
të mprehta metalike për të gërryer
brymën nga avulluesi pasi mund ta
dëmtoni atë.
Mos përdorni pajisje mekanike apo
mjete artificiale për të përshpejtuar
procesin e shkrirjes, përveç atyre të
rekomanduara nga prodhuesi.
Rreth 12 orë para shkrirjes, caktoni
temperaturë më të ulët, në mënyrë
që të formohet një rezervë e
mjaftueshme ftohjeje në rast
ndërprerjeje në funksionim.
Do të formohet gjithmonë një sasi e caktuar
bryme në raftet e ngrirësit dhe përreth ndarjes së
sipërme.
Shkrini ngrirësin kur shtresa e brymës të arrijë
një trashësi prej 3-5 mm.
1. Fikni pajisjen ose hiqni spinën elektrike nga
priza.
2. Hiqni të gjitha ushqimet nga pajisja,
paketojini me disa shtresa gazete dhe
vendosini në një vend të freskët.
KUJDES! Rritja e temperaturës
së pakove të ushqimit të ngrirë
gjatë shkrirjes mund të shkurtojë
jetëgjatësinë e ruajtjes së
ushqimit.
Mos i prekni me duar të lagura
ushqimet e ngrira. Këto ushqime
mund t'ju ngrijnë duart.
3. Lëreni derën hapur. Mbroni dyshemenë nga
uji i shkrirjes, p.sh. me një leckë ose një enë
të sheshtë.
4. Për të shpejtuar procesin e shkrirjes,
vendosni një tenxhere me ujë të ngrohtë në
ndarjen e ngrirësit. Përveç kësaj, hiqni
copëzat e akullit që shkëputen përpara se të
ketë përfunduar shkrirja.
5. Kur të përfundojë procesi i shkrirjes, thani
plotësisht pjesën e brendshme të pajisjes. .
6. Ndizni pajisjen dhe mbyllni derën.
7. Vendoseni rregullatorin e temperaturës në
pozicionin e ftohtësisë maksimale dhe lëreni
pajisjen të punojë për dy ose tre orë me këtë
cilësim.
Vetëm pas kësaj kohe futeni ushqimin përsëri në
ndarjen e ngrirësit.
PERIUDHAT E MOSPËRDORIMIT
10
Kur pajisja nuk përdoret për periudha të gjata,
merrni masat paraprake të mëposhtme:
1. Shkëputeni pajisjen nga furnizimi elektrik.
2. Nxirrini të gjitha ushqimet.
3. Shkrini pajisjen (nëse është e nevojshme).
4. Pastroni pajisjen dhe të gjithë aksesorët.
5. Lëreni derën/dyert paksa hapur për të
shmangur formimin e erërave të
pakëndshme.
KUJDES! Nëse dëshironi ta mbani
pajisjen të ndezur, kërkojini dikujt ta
kontrollojë herë pas herë për të
shmangur prishjen e ushqimit brenda
në rast ndërprerjeje të energjisë
elektrike.
ZGJIDHJA E PROBLEMEVE
PARALAJMËRIM! Referojuni
kapitujve për sigurinë.
SI TË VEPROJMË NËSE...
Problemi
Pajisja nuk punon.
Shkaku i mundshëm
Zgjidhja
Pajisja është e fikur.
Ndizni pajisjen.
Spina nuk është futur mirë në
prizë.
Futeni spinën mirë në prizë.
Në prizën elektrike nuk kalon
tension.
Lidhni një pajisje tjetër
elektrike në prizë. Kontaktoni
një elektricist të kualifikuar.
Pajisja bën zhurmë.
Pajisja nuk është mbështetur
mirë në dysheme.
Kontrolloni nëse pajisja
qëndron pa lëvizur.
Drita treguese e energjisë
pulson.
Ka ndodhur një gabim në
matjen e temperaturës.
Kontaktoni me një elektricist
të kualifikuar ose me qendrën
më të afërt të autorizuar të
shërbimit.
Pajisja nuk punon siç duhet.
Kontaktoni me një elektricist
të kualifikuar ose me qendrën
më të afërt të autorizuar të
shërbimit.
Temperatura në pajisje është
tepër e lartë.
Kontaktoni me një elektricist
të kualifikuar ose me qendrën
më të afërt të autorizuar të
shërbimit.
Llamba është në gjendje
gatishmërie.
Mbyllni dhe hapni derën.
Llamba është me defekt.
Referojuni paragrafit
“Ndërrimi i llambës”.
Temperatura është vendosur
në mënyrë të gabuar.
Referojuni kapitullit
“Funksionimi”.
Llamba nuk punon.
Kompresori punon pa
ndërprerje.
11
Problemi
Është grumbulluar shumë
brymë dhe akull.
Brenda në frigorifer rrjedh ujë.
Temperatura në pajisje është
tepër e ulët/e lartë.
12
Shkaku i mundshëm
Zgjidhja
Janë futur shumë produkte
ushqimore njëkohësisht për
t'u ngrirë.
Prisni disa orë dhe më pas
kontrolloni sërish
temperaturën.
Temperatura e dhomës është
tepër e lartë.
Referojuni grafikut të
kategorisë klimatike në
pllakën e specifikimeve.
Ushqimet e vendosura në
pajisje kanë qenë shumë të
ngrohta.
Lëreni ushqimin të ftohet deri
në temperaturën e dhomës
përpara se ta ruani.
Dera nuk është mbyllur siç
duhet.
Referojuni pjesës “Mbyllja e
derës”.
Dera nuk është mbyllur mirë
ose guarnicioni është
deformuar/ndotur.
Referojuni pjesës “Mbyllja e
derës”.
Tapa e tubit të shkarkimit të
ujit nuk është vendosur siç
duhet.
Vendoseni mirë tapën e tubit
të shkarkimit të ujit.
Produktet ushqimore nuk janë
mbështjellë siç duhet.
Mbështillini më mirë
produktet ushqimore.
Temperatura është vendosur
në mënyrë të gabuar.
Referojuni kapitullit
“Funksionimi”.
Vrima e daljes së ujit është
bllokuar.
Pastroni vrimën e daljes së
ujit.
Produktet ushqimore
pengojnë rrjedhjen e ujit në
kolektorin e ujit.
Sigurohuni që produktet
ushqimore të mos prekin
pllakëzën e pasme.
Rregullatori i temperaturës
nuk është vendosur siç duhet.
Caktoni një temperaturë më
të lartë/më të ulët.
Dera nuk është mbyllur siç
duhet.
Referojuni pjesës “Mbyllja e
derës”.
Temperatura e produkteve
ushqimore është tepër e lartë.
Lëreni temperaturën e
produkteve ushqimore të ulet
deri në temperaturën e
ambientit përpara se t'i ruani.
Janë futur shumë produkte
ushqimore njëkohësisht në
pajisje.
Futni më pak produkte
ushqimore njëkohësisht në
pajisje.
Trashësia e brymës tejkalon
4-5 mm.
Shkrini akullin në pajisje.
Dera është hapur shpesh.
Hapeni derën vetëm kur
është e nevojshme.
Problemi
Në paretin e pasmë të
frigoriferit ka shumë ujë të
kondensuar.
Në paretin e pasmë të
frigoriferit ka brymë.
Dera nuk hapet lehtë.
Shkaku i mundshëm
Zgjidhja
Në pajisje nuk qarkullon ajër i
ftohtë.
Sigurohuni që në pajisje të
qarkullojë ajër i ftohtë.
Dera është hapur shumë
shpesh.
Hapeni derën vetëm kur
është e nevojshme.
Dera nuk është mbyllur
plotësisht.
Sigurohuni që dera të jetë e
mbyllur plotësisht.
Ushqimi i ruajtur nuk është
mbështjellë.
Mbështilleni ushqimin në
paketime të përshtatshme
përpara se ta ruani në pajisje.
Temperatura e ambientit
është e lartë dhe pajisja është
vendosur në temperaturën
më të ulët
Vendoseni rregullatorin e
temperaturës në një
përzgjedhje më të lartë për të
lejuar shkrirjen automatike.
Pajisja është mbushur
plotësisht dhe është vendosur
në temperaturën më të ulët.
Vendoseni rregullatorin e
temperaturës në një
përzgjedhje më të lartë për të
lejuar shkrirjen automatike.
Jeni përpjekur të rihapni
derën menjëherë pas
mbylljes.
Prisni pak sekonda mes
mbylljes dhe rihapjes së
derës.
Nëse këshillat nuk sjellin rezultatin e
dëshiruar, kontaktoni me qendrën
më të afërt të autorizuar të shërbimit.
NDËRRIMI I LLAMBËS
Pajisja ka një dritë të brendshme
LED me jetëgjatësi të madhe.
Rekomandohet shumë që të
përdorni vetëm pjesë këmbimi
origjinale.
Përdorni vetëm llamba LED (me
bazë E14). Fuqia maksimale
tregohet në njësinë e llambës.
KUJDES! Shkëputeni spinën e
pajisjes nga priza e rrjetit elektrik.
1. Përdorni një kaçavidë dhe hiqni vidën nga
kapaku i llambës.
2. Hiqni kapakun e llambës në drejtim të
shigjetave.
3. Zëvendësojeni llambën me një tjetër me të
njëjtat karakteristike dhe të projektuar enkas
për pajisjet elektro-shtëpiake.
4. Rimontoni kapakun e llambushkës.
5. Shtrëngoni vidhën te kapaku i llambushkës.
6. Futeni spinën në prizën elektrike.
7. Hapni derën.
Sigurohuni që drita të ndizet.
MBYLLJA E DERËS
1. Pastroni guarnicionin e derës.
2. Nëse është e nevojshme, rregulloni derën.
Shikoni udhëzimet e montimit.
3. Nëse është e nevojshme, zëvendësoni
guarnicionet me defekt të derës. Kontaktoni
qendrën e autorizuar të shërbimit.
13
TË DHËNAT TEKNIKE
FLETA E INFORMACIONIT TË PRODUKTIT
14
Marka tregtare
Zanussi
Modeli
ZUA12420SA 933030009
Kategoria
7. Frigorifer me ngrirje
Klasi i efikasitetit të energjisë
A+
Konsumi i energjisë në kWh në vit, bazuar në rezultatet
e testit standard për 24 orë. Konsumi aktual i energjisë
do të varet nga mënyra e përdorimit të pajisjes dhe
vendit ku ndodhet ajo
180
Volumi i ruajtjes në litra, frigoriferi
90
Volumi i ruajtjes në litra, Ndarja me yll
16
Volumi i ruajtjes në litra, Zona e qilarit
-
Volumi i ruajtjes në litra, Verë
-
Volumi i ruajtjes në litra, Totali
106
Volumi i ruajtjes në litra, Ngrirësi
-
Volumi i ruajtjes në litra, Ftohësi
-
Volumi i ruajtjes në litra, Ndarjet e tjera
-
Vlerësimi me yll i ndarjes së ngrirësit me volumin më të
lartë të ruajtjes (l)
****
Temperatura e parashikuar e ndarjeve të tjera > 14 °C
(°C), nëse ka
-
Pa brymë (Po/Jo), Frigoriferi
Jo
Pa brymë (Po/Jo), Ngrirësi
Jo
Siguria ndaj ndërprerjes së rrymës në orë
11
Kapaciteti i ngrirjes në kg/24 orë
2
Klasi i klimës
SN-N-ST
Temperatura e ulët e ambientit në të cilën synohet të
përdoret pajisja, në °C
10
Temperatura e lartë e ambientit në të cilën synohet të
përdoret pajisja, në °C
38
Emetimet akustike të zhurmës dB(A) re1 pW
40
Pajisje inkaso Po/Jo
Po
Kjo pajisje është planifikuar që të përdoret vetëm për
ruajtjen e verës Po/Jo
Jo
TË DHËNAT TEKNIKE SHTESË
Dimensionet e pajisjes
Lartësia
815 mm
Gjerësia
560 mm
Thellësia
550 mm
Tensioni
230 - 240 V
Frekuenca
50 Hz
Të dhënat teknike jepen në pllakën e
specifikimeve, e cila gjendet në anën e jashtme
ose të brendshme të pajisjes dhe në etiketën e
energjisë.
ÇËSHTJE QË LIDHEN ME AMBIENTIN
Ricikloni materialet me simbolin
. Vendoseni
ambalazhin te kontejnerët e riciklimit nëse ka.
Ndihmoni në mbrojtjen e mjedisit dhe shëndetit të
njerëzve dhe në riciklimin e mbetjeve të pajisjeve
elektrike dhe elektronike. Mos hidhni pajisjet e
shënuara me simbolin e mbeturinave
shtëpiake. Ktheni produktin në pikën lokale të
riciklimit ose kontaktoni me zyrën komunale.
15
ПОСЕТЕТЕ ЈА НАШАТА СТРАНИЦА ЗА:
Добијте корисни совети, брошури,
водич за решавање на проблеми,
информации за сервисирање и
поправка:
www.zanussi.com/support
БЕЗБЕДНОСНИ ИНФОРМАЦИИ
Пред монтирање и користење на апаратот, ве молиме
внимателно да ги прочитате приложените упатства.
Производителот не сноси одговорност за направена
повреда или штета кои се резултат на неправилна
монтажа или употреба. Секогаш чувајте ги упатствата на
сигурно и безбедно место за подоцнежна употреба.
БЕЗБЕДНОСТ НА ДЕЦА И РАНЛИВИ ЛИЦА
•
•
•
•
•
•
•
16
Овој апарат можат да го користат деца над 8 години и
лица со намалени физички, сетилни или ментални
способности или лица без искуство и знаење доколку тоа
го прават под надзор или им биле дадени упатства како
безбедно да го употребуваат апаратот и ги разбираат
опасностите поврзани со него.
На децата на возраст од 3 до 8 години им е дозволено
да ставаат и вадат алишта од апаратот доколку тие се
соодветно обучени.
Овој апарат може да го користат лица со многу обемни и
сложени пречки во развојот доколку се соодветно
обучени.
Апаратот не смее да биде во дофат на деца помали од 3
години освен ако не се под постојан надзор.
Не дозволувајте им на децата да играат со апаратот.
Децата не треба да го чистат или да го оддржуваат
апаратот без надзор.
Држете ја амбалажата подалеку од децата и разрешете
се соодветно од него.
ОПШТА БЕЗБЕДНОСТ
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Овој апарат е наменет за употреба во домаќинство и за
други слични примени, како на пр:
– Фарми; кујнски простор за вработени во продавници,
канцеларии и други работни околини;
– Од страна на клиенти во хотели, мотели, сместување
на база на спиење со појадок и друг вид на
сместувачки објекти.
За да се избегне контаминација на храна, почитувајте ги
следниве упатства:
– не отварајте ги вратите подолги временски периоди;
– редовно исчистете ги површините што може да
допираат храна и достапните системи за цедење;
– чувајте сурово месо и риба во соодветни контејнери
во фрижидерот, така што тоа не е во контакт со или не
капе врз друга храна.
ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ: Отворите за вентилација, во
околината на апаратот или во вградената конструкција,
треба да се ослободени од пречки.
ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ: Не користете механички уреди или
вештачки средства за забрзување на топењето освен
оние што ги препорачува производителот.
ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ: Не оштетувајте го колото за
ладење.
ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ: Не користете електрични апарати
внатре во преградите на апаратот за чување храна,
освен ако не е вид којшто е препорачан од страна на
производителот.
Не користете воден спреј и пареа за чистење на
апаратот.
Чистете го апаратот со мека, влажна крпа. Користете
само неутрални детергенти. Не користете абразивни
производи, абразивни сунгери за чистење, растворувачи
или метални предмети.
Кога апаратот е празен подолг период, исклучете го,
одмрзнете го, исчистете го, исушете го и оставете ја
17
•
•
вратата отворена за да спречите развивање на мувла во
апаратот.
Не чувате во овој апарат експлозивни материи, како на
пример конзерви со аеросол и со запалив гас.
Доколку кабелот за напојување се оштети, треба да се
замени од страна на производителот, негов овластен
Сервис или слично квалификувани лица за да се избегне
опасност.
БЕЗБЕДНОСНИ УПАТСТВА
МОНТАЖА
ПОВРЗУВАЊЕ НА СТРУЈА
ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ! Апаратот
мора да го монтира само
квалификувано лице.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
18
Извадете ја целата амбалажа.
Немојте да монтирате ниту да користите
оштетен апарат.
Не користете го апаратот пред да го
монтирате во вградената конструкција од
безбедносни причини.
Следете ги инструкциите за монтирање
дадени со апаратот.
Секогаш внимавјте кога го пренесувате
апаратот затоа што е тежок. Секогаш
носете заштитни ракавици и приложените
обувки.
Овозможете кружење на воздухот околу
апаратот.
Кога првпат инсталирате или откако сте ја
замениле вратата почекајте најмалку 4
часа пред да го поврзете апаратот на
струја. Ова овозможува маслото да истече
назад во компресорот.
Пред да извршите било каква работа на
самиот апарат (на пр. промена на врата),
извадате го кабелот од штекерот.
Не монтирајте го апаратот во близина на
радијатори или шпорети, рерна или
површини за готвење.
Не го изложувајте апаратот на дожд.
Не монтирајте го апаратот на места
кадешто има директна сончева светлина.
Не го монтирајте овој апарат во многу
влажни и студени места.
Кога го преместувате апаратот, кренете го
предниот дел за да спречите гребење на
подот.
ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ! Ризик од
пожар и струен удар.
ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ! Кога го
поставуваме апаратот, проверете
дали гајтанот за струја е заплеткан
или оштетен.
ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ! Не
користете адаптери со повеќе
приклучоци и продолжни кабли.
•
•
•
•
•
•
•
Апаратот мора да биде заземјен.
Проверете дали параметрите на плочката
со спецификации се компатибилни со
електричната моќност на мрежата на
електрична енергија.
Секогаш користете правилно монтиран
штекер отпорен на струјни удари.
Внимавајте да не ги оштетите
електричните компоненти (на пр.
приклучокот за струја, кабелот,
компресорот). Контактирајте со
Овластениот сервисен центар или со
електричар за да ги смени електричните
компоненти.
Кабелот за струја мора да стои под нивото
на приклучокот.
Поврзете го приклучокот за струја со
штекерот на крајот од монтажата.
Проверете дали приклучокот за струја е
пристапен по монтирањето.
Не влечете го кабелот за да го исклучите
апаратот од струја. Секогаш повлекувајте
го приклучокот за струја.
УПОТРЕБA
НЕГА И ЧИСТЕЊЕ
ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ! Постои
опасност од повреда, изгореници,
струен удар или пожар.
ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ! Ризик од
повреда или оштетување на
апаратот.
•
Апаратот содржи запаллив гас,
изобутан (R600a), природен гас со високо
ниво на компатибилност со околината.
Внимавајте да не гo оштетите водот за
ладење кој содржи изобутан.
• Не менувајте ги спецификациите на овој
апарат.
• Не ставајте електрични апарати (на пр.
уред за правење сладолед) во апаратот
освен ако тоа не е наведено од страна на
производителот.
• Ако дојде до оштетување на колото за
ладење, проверете дали има пламен и
извор на оган во просторијата.
Проветрувајте ја просторијата.
• Не дозволувајте жешки предмети да ги
допираат пластичните делови на апаратот.
• Не ставајте газирани пијалоци во комората
за замрзнување. Ова ќе создаде притисок
во садот со пијалак.
• Не чувајте запалив гас и течност во
апаратот.
• Не ставајте запаливи производи или
предмети натопени со запаливи средства
во, блиску до, или на апаратот.
• Не допирајте го компресорот или
кондензаторот. Тие се жешки.
• Не вадете ги и не допирајте ги предметите
од комората за замрзнување ако рацете ви
се водени или влажни.
• Не замрзнувајте храна што веќе била
одмрзната.
• Следете ги упатствата за чување
замрзната храна што се наоѓаат на
пакувањето.
• Завиткајте ја храната во материјал кој е
безбеден за чување на храна пред да ја
ставите во преградата на замрзнувачот.
ВНАТРЕШНА СВЕТИЛКА
ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ! Опасност од
струен удар.
•
Видот на светло кое се користи за овој
апарат, е само за домашна употреба. Не
употребувајте ја за осветлување во куќата.
•
•
Пред одржувањето, исклучете го апаратот
и исклучете го кабелот од штекерот за
струја.
Апаратот содржи јаглеводороди во уредот
за ладење. Само квалификувано лице смее
да го одржува апаратот и повторно да ја
полни единицата.
Редовно вршете проверка на одводот на
фрижидерот и ако е потребно исчистете го.
Ако одводот е блокиран, ќе се собира
одмрзната вода на дното на апаратот.
СЕРВИСИРАЊЕ
• За да го поправите апаратот контактирајте
го Овластениот сервисен центар.
Користете само оригинални резервни
делови.
• Треба да знаете дека само-поправката или
непрофесионалната поправка може да
имаат последици врз безбедноста и може
да ја направи гаранцијата неважечка.
• Следниве резервни делови ќе бидат
достапни во рок од 7 години откако
моделот прекине да се произведува:
термостати, сензори за температура,
печатени плочи, извори на светлина, рачки
за врати, шарки за врати, плехови и корпи.
Треба да знаете дека некои од овие
резервни делови се достапни само кај
професионални сервисери, и дека не сите
резервни делови се релевантни за сите
модели.
• Дихтунзите за вратите ќе бидат достапни
10 години откако моделот ќе прекине да се
произведува.
РАСХОДУВАЊЕ
ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ! Ризик од
повреда или задушување.
•
•
•
•
•
Исклучете го апаратот од приклучокот за
струја.
Отсечете го кабелот за струја и фрлете го.
Извадете ја вратата за да спречите
затворање на деца и миленичиња во
апаратот.
Водовите за ладење и изолираните
материјали на овој апарат се еколошки
производи.
Изолациската пена содржи запалив гас.
Контактирајте со општинската власт за да
19
добиете информации за правилно
расходување на апаратот.
•
Не оштетувајте го делот за ладење којшто
се наоѓа во близина на разменувачот на
топлина.
МОНТАЖА
ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ! Видете во
поглавјата за заштита и сигурност.
ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ! Погледнете
во упатството за монтажа за да го
монтирате уредот.
ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ! Поправете
го апаратот во согласност со
упатството за монтажа за да
избегнете ризик од нестабилност
на апаратот.
МЕСТОПОЛОЖБА
За да обезбедите најдобар перформанс,
монтирајте го апаратот на добра
оддалеченост од извори на топлина, како што
се радијатори, бојлери, директна сончева
светлина итн. Погрижете се воздухот да може
слободно да струи околу задниот дел од
апаратот.
ПОСТАВУВАЊЕ
Овој апарат може да биде поставен внатре,
на суво и добро проветрено место, каде што
околната температура е соодветна на
климатската класа укажана на плочката со
спецификации на апаратот.
Климатска
класа
20
Температура на околината
SN
+10°C до + 32°C
N
+16°C до + 32°C
ST
+16°C до + 38°C
T
+16°C до + 43°C
Може да дојде до појава на
одредени функционални проблеми
кај некои модели доколку работат
вон тој опсег. Правилното
работење може да се гарантира
само во наведениот температурен
опсег. Ако не сте сигурни околу
тоа каде да го монтирате
апаратот, побарајте совет од
продавачот, од нашата служба за
корисници или од најблискиот
Овластен сервисен центар.
ПОВРЗУВАЊЕ НА СТРУЈА
• Пред да го приклучите, проверете дали
напонот и фреквенцијата прикажани на
плочката со спецификации одговараат на
вашата домашна електрична мрежа.
• Апаратот мора да биде заземјен.
Приклучокот на кабелот за напојување со
струја е со заземјување. Ако штекерот од
домашната електрична мрежа не е вземјен,
поврзете го апаратот со посебно
вземјување во согласност со прописите за
електрична енергија и откако ќе се
посоветувате со квалификуван електричар.
• Производителот одбива каква било
одговорност ако горенаведените
безбедносни мерки не се испочитувани.
• Апаратот ги исполнува барањата
предвидени со Директивите на ЕЕЗ.
ПОТРЕБИ ЗА ПРОВЕТРУВАЊЕ
Протокот на воздух зад апаратот мора да
биде доволен.
5 cm
ВНИМАНИЕ! Видете ги упатствата
за монтажа.
min.
200 cm2
min.
200 cm2
РАКУВАЊЕ
ВКЛУЧУВАЊЕ
1. Ставете го приклучокот во ѕидниот
штекер.
2. Свртете го регулаторот на температурата
надесно до средната поставка.
ИСКЛУЧУВАЊЕ
За да го исклучите апаратот, свртете го
регулаторот за температура на позиција „O“.
РЕГУЛИРАЊЕ НА ТЕМПЕРАТУРАТА
Температурата се регулира автоматски.
Сепак, самите можете да поставите
температура внатре во апаратот.
Одберете ја поставката имајќи предвид дека
температурата во внатрешноста на апаратот
зависи од:
• собната температура,
• зачестеноста на отворање на вратата,
• количеството храна што се чува,
• локацијата на апаратот.
Средната поставка, општо земено, е
најпогодна.
За да работите со апаратот:
1. Свртете го регулаторот за температура
надесно за да добиете пониска
температура во апаратот.
2. Свртете го регулаторот за температура
налево за да добиете повисока
температура во апаратот.
СЕКОЈДНЕВНА УПОТРЕБА
ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ! Видете во
поглавјата за заштита и сигурност.
ЗАМРЗНУВАЊЕ НА СВЕЖА ХРАНА
Преградата за замрзнување е погодна за
замрзнување на свежа храна и за долгорочно
чување на замрзната и длабоко замрзната
храна.
За да смрзнувате свежа храна, не е
неопходно да ја менувате средната поставка.
Меѓутоа, за побрзо смрзнување, свртете го
регулаторот на температурата кон поголемата
поставка за да постигнете максимално
ладење.
ВНИМАНИЕ! Во оваа состојба,
температурата на комората на
фрижидерот може да падне под
0°C. Ако се случи тоа, поставете го
регулаторот на температурата на
поставка за повисока температура.
ЧУВАЊЕ НА ЗАМРЗНАТА ХРАНА
По првото вклучување или по извесен период
некористење, пред да ставите производи во
комората, оставете го апаратот да работи
барем 2 часа на највисоката поставка.
21
Во случај на случајно
одмрзнување, на пример при
прекин на снабдувањето со
електрична струја, ако струјата
била исклучена подолг период од
вредноста прикажана во табелата
со технички карактеристики под
„време на подигање“, одмрзнатата
храна мора да биде брзо
конзумирана или веднаш зготвена
и потоа повторно замрзната
(откако ќе се излади).
ОДМРЗНУВАЊЕ
Длабоко смрзнатата и смрзнатата храна, пред
да се употреби, може да се одмрзне во
преградата на фрижидерот или на собна
температура, зависно од времето достапно за
оваа постапка.
Малите парчиња може дури и да се готват
смрзнати, директно од замрзнувачот: во тој
случај, готвењето ќе трае подолго.
МЕСТЕЊЕ НА ПОЛИЦИ НА ВРАТАТА
За да се овозможи чување на пакети храна во
разни големини, полиците на вратата може да
се поставуваат на различни висини.
1. Постепено извлекувајте ја полицата се
додека не се ослободи.
2. Поместете ја како што е потребно.
Овој модел е опремен со варијабилна
кутија за чување што може да се
поместува странично.
ПОДВИЖНИ ПОЛИЦИ
На ѕидовите на фрижидерот се монтирани
низа држачи така што полиците може да се
наместат по желба.
22
Не поместувајте ја стаклената
полица над фиоката за зеленчук
за да не го пореметите струењето
на воздухот.
ПОКАЗНО СВЕТЛО ЗА ТЕМПЕРАТУРА
За правилно чување на храната во
фрижидерот истиот е опремен со показно
светло за температура. Страничниот симбол
на апаратот ја покажува најстудената област
во фрижидерот.
Ако OK е прикажано (A), ставете свежа храна
во областа означена со симбол, ако не е (B),
наместете го контролорот на температура на
пониска поставка и чекајте 12 часа пред да го
проверите повторно показното светло за
температура.
A
OK
B
OK
Откако ќе ставите свежа храна во
апаратот или после постојаното
отворање на вратата подолг
временски период, нормално е
пораката OK да исчезне. Почекајте
најмалку 12 часа пред да го
наместите повторно контролорот
за температура.
ПОМОШ И СОВЕТИ
НОРМАЛНИ РАБОТНИ ЗВУЦИ
Следните звуци се нормални за време на
работа:
• Слабо клокотење и звук на кркорење од
калемот кога фрижидерот се полни.
• Звук на брмчење и пулсирачки звук од
компресорот кога фрижидерот се полни.
• Ненадеен звук на кршење од внатрешноста
на апаратот како резултат на термичка
дилатација (природен и физички феномен
којшто не е опасен).
• Слаб звук на чкрипење од регулаторот на
температура кога компресорот се вклучува
или исклучува.
СОВЕТИ ЗА ШТЕДЕЊЕ ЕНЕРГИЈА
• Поставувањето на средна температура
зачувува свежа и замрзната храна, додека
заштедува енергија.
• Преграда за свежа храна (Фрижидер):
Најефикасна употреба на енергија е
обезбедена во конфигурацијата со
фиоките во долниот дел на апаратот и
полиците рамномерно распоредени.
Позицијата на корпите на вратите не влијае
на потрошувачката на енергија.
• Доколку околната температура е висока и
регулаторот за температура е на ниска
температура и апаратот е целосно
наполнет, компресорот може да работи
непрестано, што ќе предизвика
формирање мраз или лед на испарувачот.
Во овој случај, поставете ја контролата на
температурата кон повисока температура
за да дозволите автоматско одмрзнување
и да заштедите енергија на овој начин.
• Не отворајте ја вратата често и не
оставајте ја отворена подолго отколку што
е неопходно.
СОВЕТИ ЗА ЛАДЕЊЕ СВЕЖА ХРАНА
• Не ставајте топла храна или течности што
испаруваат во фрижидерот.
• Покривајте ја или виткајте ја храната,
особено ако има посилен вкус.
• Ставајте ја храната така што воздухот
може да кружи слободно околу неа.
СОВЕТИ ЗА ЛАДЕЊЕ
Корисни совети:
• Месо (сите видови): виткајте го во
пластични ќесички и ставајте го на
стаклената полица над фиоката за
•
•
•
•
зеленчук. Месото чувајте го најмногу од 1-2
дена.
Зготвена храна, ладни јадења: покријте ги
и ставете ги на полицата.
Овошје и зеленчук: темелно измијте и
ставете ги во специјалната фиока.
Бананите, компирите, кромидот и лукот,
ако не се спакувани, не смеат да се чуваат
во фрижидер.
Путер и сирење: ставете го специјален
херметчки сад или завиткајте го со
алуминиумска фолија или пластично ќесе
за да го извадите воздухот колку што може
повеќе.
Шишиња: тие треба да бидат затворени со
капаче и да се чуваат на полицата за
шишиња на вратата, или на држачот за
шишиња (ако има).
СОВЕТИ ЗА ЗАМРЗНУВАЊЕ
• Смрзнувајте само квалитетна, свежа и
убаво измиена храна.
• За поефикасно замрзнување и
одмрзнување поделете ја храната во мали
порции.
• Завиткајте ја храната во алиминумска
фолија или пластично ќесе. Пакувањето не
смее да пропушта воздух.
• За да се избегне зголемување на
темпертурата на веќе смрзнатата храна, не
ја ставјте веќе смрзнатата храна директно
до неа.
• Немасната храна се чува подобро и
подолго отколку масната. Солта го
намалува векот на чување на храната.
• Немојте да јадите коцки мраз, мраз или
лижавчиња мраз веднаш после вадење од
замрзнувачот. Опасност од замрзнатини.
• Препорачливо е да се запише датумот на
смрзнување на секое пакување за да
можете да водите сметка за времето на
смрзнатост.
СОВЕТИ ЗА ЧУВАЊЕ ЗАМРЗНАТА ХРАНА
• Проверувајте дали комерцијалните
смрзнати прехранбени продукти биле
соодветно чувани кај продавачот.
• Погрижете се замрзнатите прехранбени
продукти да се пренесат од продавницата
до замрзнувачот во најкраток можен рок.
• Штом ќе се одмрзне, храната се расипува
брзо и не може повторно да се смрзне.
• Не надминувајте го препорачаниот период
за чување.
23
НЕГА И ЧИСТЕЊЕ
ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ! Видете во
поглавјата за заштита и сигурност.
ОПШТИ ПРЕДУПРЕДУВАЊА
ВНИМАНИЕ! Исклучете го
апаратот од струја пред да вршите
каква било постапка за
одржување.
Овој апарат содржи
хидрокарбонати во одделот за
ладење; затоа оддржувањето и
повторното полнење мора да биде
направено од овластени
техничари.
4. Ако се достапни, чистете ги со четка
кондензаторот и компресорот на задната
страна на апаратот.
Со тоа се подобрува работењето на
апаратот и се штеди електрична енергија.
ЧИСТЕЊЕ НА ВОЗДУШНИТЕ КАНАЛИ
1. Извадете го подножјето (A), a потоа
решетката за вентилација (B).
C
B
A
Додатоците и деловите од
апаратот не се соодветни за
миење во машина за миење на
садови.
ЧИСТЕЊЕ НА ВНАТРЕШНОСТА
Пред првото користење на апаратот, измијте
ја внатрешноста и сите внатрешни додатоци
со млака вода и неутрален сапун за да се
отстрани карактеристичниот мирис на новите
производи, а потоа темелно избришете ги.
ВНИМАНИЕ! Не користите
детергенти, абразивни средства,
средства за чистење со хлор или
на база на масло затоа што може
да ја оштетат политурата.
ПЕРИОДИЧНО ЧИСТЕЊЕ
ВНИМАНИЕ! Не влечете ги, не
поместувајте ги и не оштетувајте
ги цевките и/или каблите внатре
во апаратот.
ВНИМАНИЕ! Не оштетувајте ги
водовите за ладење.
Опремата треба редовно да се чисти:
1. Измијте ги внатрешноста и додатоците со
млака вода и со неутрален сапун.
2. Редовно проверувајте ги заптивките на
вратата и бришете ги за да бидат чисти и
без остатоци од храна.
3. Исплакнете и избришете целосно.
24
2. Исчистете ја решетката за вентилација.
(Видете во „Чистење на филтерот за
вентилација“. )
3. Внимателно извлечете го надвор
дефлекторот за воздух (C), проверувајќи
да нема останато вода од одмрзнувањето.
4. Исчистете го долниот дел на апаратот со
правосмукалка.
ЧИСТЕЊЕ НА ВЕНТИЛАЦИСКИОТ ФИЛТЕР
Филтерот може да се извади за да се измие.
Уредот е опремен со филтер за доводен
воздух (1) и филтер за одводен воздух (2) кои
се наоѓаат на решетката за проветрување.
ОДМРЗНУВАЊЕ НА ЗАМРЗНУВАЧОТ
2
A
B
1
1. Притиснете ги крилцата (A) и (B) со
прстите.
2. Притиснете го филтерот надолу.
3. Извлечете го филтерот надвор.
4. За повторно да го ставите филтерот,
одете по обратен редослед.
ОДМРЗНУВАЊЕ НА ФРИЖИДЕРОТ
Сланата автоматски се отстранува од
испарувачот во преградата од фрижидерот
секогаш кога компресорот ќе престане да
работи во текот на вообичаената употреба.
Водата од одмрзнувањето истекува во
посебен сад на задната страна на апаратот,
над компресорот, од кој што испарува.
Важно е повремено да се исчисти дупчето за
истекување на водата од одмрзнувањето (F)
сместено под фиоките за салати за да се
спречи прелевање на водата и нејзино
капење врз храната внатре. Користете го
приложениот специјален чистач (P), што ќе го
најдете веќе вметнат во дупчето за
истекување.
F
P
ВНИМАНИЕ! Никогаш не
користете метални алатки за да го
стругате мразот од испарувачот,
бидејќи може да го оштетите.
Не користете механички уреди или
какви било други вештачки
средства за забрзување на
процесот на одмрзнување, освен
оние што се препорачани од
производителот.
Околу 12 часа пред
одмрзнувањето, поставете
пониска температура, за да се
насоберат доволно резерви студ
во случак на прекин на работата.
На полиците на замрзнувачот и околу
најгорната преграда секогаш ќе се формира
одредена количина мраз.
Одмрзнете го замрзнувачот кога слојот мраз
ќе достигне дебелина од околу 3-5 mm.
1. Исклучете го апаратот и извлечете го
приклучникот од ѕидниот штекер.
2. Извадете ја храната, завиткајте ја во
неколку слоја весник и ставете ја на
студено место.
ВНИМАНИЕ! Качувањето на
температурата на смрзнатата
храна за време на
одмрзнувањето може да го
скрати нивниот век на чување.
Не допирајте ги смрзнатите
работи со мокри раце. Рацете
може да ви се залепат на
смрзнатата храна.
3. Оставете ја вратата отворена. Заштитете
го подот од водата која што се одмрзнува
на пр. со крпа или со рамен сад.
4. За да се забрза одмрзнувањето, ставете
сад со топла вода во комората за
замрзнување. Освен тоа, отстранете ги
парчињата мраз што се откачуваат пред
да заврши одмрзнувањето.
5. Кога одмрзнувањето ќе заврши, темелно
исушете ја внатрешноста. .
6. Вклучете го апаратот и затворете ја
вратата.
7. Поставете го регулаторот на
температурата за да добиете максимално
ладење и оставете го апаратот да работи
два-три часа со оваа поставка.
Само после ова време ставете ја храната
назад во преграда за замрзнувач.
25
ПЕРИОДИ НА НЕРАБОТЕЊЕ
Кога апаратот не се користи подолго време,
преземете ги следниве мерки за заштита:
1. Откачете го апаратот од електричната
мрежа.
2. Извадете ја сета храна.
3. Одмрзнете го апаратот (ако е потребно).
4. Исчистете ги апаратот и сите додатоци.
5. Оставете ја вратата/вратите отворени за
да спречите непријатни миризби.
ВНИМАНИЕ! Ако фрижидерот
треба да остане вклучен, замолете
некого да го проверува повремено
за да не се случи храната да се
расипе во случај на снемување
струја.
РЕШАВАЊЕ НА ПРОБЛЕМИ
ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ! Видете во
поглавјата за заштита и сигурност.
ШТО ДА НАПРАВИТЕ АКО...
Проблем
Апаратот не работи.
Решение
Апаратот е исклучен.
Вклучете го апаратот.
Приклучокот за струја не е
правилно ставен во
штекерот.
Правилно ставете го
приклучокот за струја во
штекерот.
Во штекерот нема напон.
Приклучете некој друг
електричен апарат во
штекерот. Побарајте
квалификуван електричар.
Апаратот е бучен.
Апаратот не е добро
потпрен.
Проверете дали апаратот
стои стабилно.
Трепка показното светло за
струја.
Се појавува грешка при
мерење на температурата.
Стапете во контакт со
квалификуван електричар
или со најблискиот
Овластен сервисен центар.
Апаратот не работи добро.
Стапете во контакт со
квалификуван електричар
или со најблискиот
Овластен сервисен центар.
Температурата во апаратот
е превисока.
Стапете во контакт со
квалификуван електричар
или со најблискиот
Овластен сервисен центар.
Светлото е во состојба на
мирување.
Затворете ја и отворете ја
вратата.
Светлото не е исправно.
Видете во „Заменување на
светлото“.
Светлото не работи.
26
Можна причина
Проблем
Компресорот работи
непрекинато.
Има премногу слана и мраз.
Во фрижидерот тече вода.
Температурата во апаратот
е премногу ниска/висока.
Можна причина
Решение
Температурата не е
правилно поставена.
Видете во поглавјето
„Ракување“.
Биле ставени големи
количества храна за
смрзнување истовремено.
Почекајте неколку часа и
повторно проверете ја
температурата.
Собната температура е
премногу висока.
Видете во табелата за
климатска класа на
плочката за спецификации.
Храната ставена во
апаратот била многу топла.
Оставете ја храната да се
излади до собна
температура пред да ја
ставите во апаратот.
Вратата не е правилно
затворена.
Видете во „Затворање на
вратата“.
Вратата не е правилно
затворена или заптивката е
деформирана/валкана.
Видете во „Затворање на
вратата“.
Чепот на одводот за
испуштање вода не е
правилно наместен.
Наместете го чепот на
одводот за испуштање вода
правилно.
Производите не се
правилно завиткани.
Завиткајте ги производите
подобро.
Температурата не е
правилно поставена.
Видете во поглавјето
„Ракување“.
Одводот за вода е затнат.
Исчистете го одводот за
вода.
Производите спречуваат
водата да тече во садот за
собирање на вода.
Проверете некој производ
да не ја допира задната
плоча.
Регулаторот на
температурата не е
правилно поставен.
Поставете повисока/
пониска температура.
Вратата не е правилно
затворена.
Видете во „Затворање на
вратата“.
Температурата на
производите е превисока.
Оставете ги производите да
се изладат до собна
температура пред да ги
ставите внатре.
Истовремено се внесени
многу производи.
Ставајте помалку
производи истовремено.
Дебелината на мразот е
поголема од 4-5 mm.
Одмрзнете го апаратот.
27
Проблем
Има многу кондензирана
вода на задниот ѕид на
фрижидерот.
Има многу мраз на задниот
ѕид на фрижидерот.
Вратите не се отвораат
лесно.
Можна причина
Вратата се отворала често.
Отворајте ја вратата само
доколку е неопходно.
Во апаратот не кружи
студен воздух.
Погрижете се да има
кружење на студениот
воздух во апаратот.
Вратата била често
отворана.
Отворајте ја вратата само
доколку е неопходно.
Вратата не е целосно
затворена.
Погрижете се дека вратата
е целосно затворена.
Складираната храна не е
завиткана.
Завиткајте ја храната во
соодветно пакување пред
да ја ставите во апаратот.
Собната температура е
висока и апаратот е
поставен на најниска
температура.
Поставете го регулаторот
за температура на повисока
температура за да
дозволите автоматско
одмрзнување.
Апаратот е целосно полн и
е поставен на најниска
температура.
Поставете го регулаторот
за температура на повисока
температура за да
дозволите автоматско
одмрзнување.
Сте се обидела да ја
отворите вратата веднаш
после затворањето.
Почекајте неколку секунди
меѓу затворањето и
повторното затворање на
вратата.
Во случај овие совети да не дадат
посакуван резултат, јавете се во
најблискиот Овластен сервисен
центар.
ЗАМЕНА НА СВЕТЛОТО
Апаратот е опремен со LED
внатрешно светло со долг работен
век.
Силно се препорачува да
користите само оригинални
резервни делови.
Користете само ЛЕД сијалици
(основа E14). Максималната
моќност е прикажана на
светилката.
28
Решение
ВНИМАНИЕ! Извадете го
приклучокот за струја од штекерот.
1. Со помош на штрафцигер, извадете ја
завртката од капакот на светилката.
2. Капакот на светилката извадете го во
насока на стрелката.
3. Заменете ја светилката со друга светилка
со иста моќност која е посебно направена
за домашни апарати.
4. Ставете го назад капакот на светилката.
5. Стегнете ја завртката на капакот на
светилката.
6. Ставете го приклучокот во штекерот.
7. Отворете ја вратата.
Проверете дали светилката се пали.
ЗАТВОРАЊЕ НА ВРАТАТА
1. Исчистете ги заптивките на вратата.
2. Ако е потребно, приспособете ја вратата.
Видете во упатство за монтирање.
3. Ако е потребно, заменете ја неисправната
заптивка на вратата. Стапете во контакт
со Овластен сервисен центар.
ТЕХНИЧКИ ПОДАТОЦИ
ИНФОРМАТИВЕН ЛИСТ ЗА ПРОИЗВОД
Трговска марка
Zanussi
Модел
ZUA12420SA 933030009
Категорија
7. Фрижидер-Замрзнувач
Класа на енергетска ефикасност
A+
Потрошувачка на енергија во kWh годишно, врз
основа на резултати од стандареден тест за 24
часа. Моменталната потрошувачка на енергија ќе
зависи од тоа како апаратот се користи и каде е
поставен
180
Волумен за складирање во литри, Фрижидер
90
Волумен за складирање во литри, Ѕвезда
16
Волумен за складирање во литри, Оддел за
винарија
-
Волумен за складирање во литри, Вино
-
Волумен за складирање во литри, Целосен
106
Волумен за складирање во литри, Замрзнувач
-
Волумен за складирање во литри, Ладилник
-
Волумен за складирање во литри, Други оддели
-
Рангирање со ѕвезда на одделот на замрзнувал со
најголем волумен за складирање (л)
****
Одредување на температура на другите оддели > 14
°C (°C), ако има
-
Без мраз (ДА/НЕ), Фрижидер
Не
Без мраз (ДА/НЕ), Замрзнувач
Не
Безбедност при исклучување на електрично
напојување во ч
11
Капацитет на замрзнување во кg/24ч
2
Климатска класа
SN-N-ST
29
Најниска собна температура на која овој апарат
треба да се користи, во °C
10
Најниска собна температура на која овој апарат
треба да се користи, во °C
38
Акустична емисија на бучава во db(A) re1 pW
40
Вградено во апарат ДА/НЕ
Да
Апаратот е наменет единствено за чување на вино
ДА/НЕ
Не
ДОПОЛНИТЕЛНИ ТЕХНИЧКИ ПОДАТОЦИ
Димензии на апаратот
Висина
815 mm
Широчина
560 mm
Длабочина
550 mm
Волтажа
230 - 240 V
Фреквенција
50 Hz
Техничките информации се наоѓаат на
плочката со спецификации на надворешната
или внатрешната страна од апаратот и на
етикетата за енергија.
ГРИЖА ЗА ОКОЛИНАТА
фрлајте ги апаратите озанчени со симболот
во отпадот од домаќинството. Вратете го
производот во вашиот локален капацитет за
рециклирање или контактирајте ја вашата
општинска канцеларија.
Рециклирајте ги материјалите со симболот
.
Ставете ја амбалажата во соодветни
контејнери за да ја рециклирате. Помогнете во
заштитата на живтната средина и човековото
здравје и рециклирајте го отпадот од
електрични и електронски апарати. Не
30
*
31
211625531-A-042020
WWW.ZANUSSI.COM/SHOP
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement