Progress PGU0811 Ръководство за употреба

Progress PGU0811 Ръководство за употреба
Ръководство за употреба
Lietošanas instrukcija
Naudojimo instrukcija
Фризер
Saldētava
Šaldiklis
PGU0811
2 Progress
СЪДЪРЖАНИЕ
Информация за безопасност
Инструкции за безопасност
Монтаж
Контролен панел
Всекидневна употреба
Препоръки и съвети
2
4
6
8
9
10
Грижи и почистване
Отстраняване на неизправности
Шумове
Технически данни
Информация за изпитващи
лаборатории
12
14
17
17
17
Запазваме си правото на изменения.
ИНФОРМАЦИЯ ЗА БЕЗОПАСНОСТ
Преди монтирането и употребата на уреда внимателно
прочетете предоставените инструкции. Производителят
не е отговорен за наранявания или повреди в резултат
на неправилна инсталация или употреба. Винаги дръжте
инструкциите на безопасно и лесно достъпно място за
справка в бъдеще.
Безопасност за деца и лица в уязвимо положение
•
•
•
•
•
•
Този уред може да бъде използван от деца над 8
годишна възраст, както и лица с намалени физически,
сетивни и умствени възможности или лица без опит и
познания, само ако те са под наблюдение или бъдат
инструктирани относно безопасната употреба на уреда
и възможните рискове.
Деца на възраст от 3 до 8 години могат да зареждат и
разтоварват уреда, при условие че са били
инструктирани правилно.
Този уред може да се използва от лица с много тежки
или комплексни увреждания, при условие че са били
инструктирани правилно.
Деца под 3-годишна възраст трябва да се държат
далеч от уреда, освен ако не са под постоянно
наблюдение.
Не позволявайте на деца да си играят с уреда.
Деца не трябва да извършват почистване или
поддръжка на уреда без надзор.
Progress 3
•
Дръжте всички опаковки далеч от деца и изхвърлете
опаковките по местните правила.
Основна безопасност
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Този уред е предназначен за употреба в домашни
условия и подобни приложения като:
– Селскостопански къщи; кухненски зони за персонал
в магазини, офиси и други работни среди;
– От клиенти в хотели, мотели, места за отдих и други
места за живеене.
За да се избегне замърсяването на храна, следвайте
инструкциите по-долу:
– не дръжте вратата отворена в продължение на
дълги периоди;
– редовно почиствайте повърхностите, които могат да
влязат в контакт с храна и достъпните отводнителни
системи;
ВНИМАНИЕ: Дръжте вентилационните отвори в
корпуса на уреда или във вградената структура, без да
са възпрепятствани.
ВНИМАНИЕ: Не използвайте механични устройства
или други средства, за да засилите процеса на
размразяване, освен тези препоръчани от
производителя.
ВНИМАНИЕ: Не повреждайте охладителната верига.
ВНИМАНИЕ: Не използвайте ел. уреди в отделенията
за съхранение на храна, освен ако не са от типа,
препоръчан от производителя.
Не използвайте водоструйка или пара, за да почистите
уреда.
Почистете уреда с мокра и мека кърпа. Използвайте
само неутрални препарати. Не използвайте абразивни
продукти, грапави, почистващи кърпи, разтворители
или метални предмети.
Когато уредът стои празен за дълъг период –
изключете го, размразете го, почистете уреда и
4 Progress
•
•
оставете вратата отворена, за да избегнете
образуването на мухал във вътрешността на уреда.
Не съхранявайте експлозивни субстанции, като кутии
аерозол със запалимо гориво в този уред.
Ако захранващият кабел е повреден, той трябва да се
смени от производителя, негов оторизиран сервизен
център или лица със сходна квалификация, за да се
избегне опасност.
ИНСТРУКЦИИ ЗА БЕЗОПАСНОСТ
Монтаж
ВНИМАНИЕ! Само
квалифициран човек може да
извърши монтажа на уреда.
• Премахнете всички опаковки.
• Не монтирайте и не използвайте
повреден уред.
• Не използвайте уреда, преди да го
инсталирате във вградената
конструкция заради безопасността.
• Следвайте инструкциите за
инсталиране, приложени към уреда.
• Винаги внимавайте, когато местите
уреда, тъй като е тежък. Винаги
използвайте предпазни ръкавици и
затворени обувки.
• Уверете се, че има циркулация на
въздуха около уреда.
• При първо инсталиране или след
реверсиране на вратичката
изчакайте поне 4 часа, преди да
свържете уреда към захранването.
Това е, за да се позволи на маслото
да се влива обратно в компресора.
• Преди да извършвате каквито и да
било действия върху уреда (напр.
реверсиране на вратата), извадете
щепсела от контакта.
• Не монтирайте уреда близо до
радиатори, печки, фурни или
котлони.
• Не излагайте уреда на дъжд.
• Не монтирайте уреда на места с
директна слънчева светлина.
• Не инсталирайте този уред на места,
които са прекалено влажни или
студени.
• Когато местите уреда, повдигнете го
от предния ъгъл, за да
предотвратите драскане по пода.
Електрическо свързване
ВНИМАНИЕ! Риск от пожар
или токов удар.
ВНИМАНИЕ! При
позициониране на уреда се
уверете, че захранващият
кабел не е закачен или
повреден.
ВНИМАНИЕ! Не използвайте
разклонители или адаптери с
много входове.
• Уредът трябва да е заземен.
• Уверете се, че параметрите на
табелката с технически данни са
съвместими с електрическите данни
на захранващата мрежа.
• Винаги използвайте правилно
монтиран контакт със защита от
токов удар.
• Уверете се, че не наранявате ел.
компоненти (напр. основен контакт
за захранване, захранващ кабел,
компресор). Свържете се с
оторизирания сервизен център или
електротехник, за да смени
електрическите компоненти.
Progress 5
• Захранващият кабел трябва да е под
нивото на основния контакт за
захранване.
• Свържете кабела за захранването
към контакта единствено в края на
инсталацията. Уверете се, че
щепселът за захранване е достъпен
след инсталирането.
• Не издърпвайте захранващия кабел,
за да изключите уреда. Винаги
издърпвайте щепсела.
Употреба
ВНИМАНИЕ! Риск от
контузии, изгаряния,
електрически удар или
пожар.
Уредът съдържа запалим газ,
изобутан (R600а), природен газ с
високо ниво на екологична
съвместимост. Внимавайте да не
причините повреда на хладилната
верига със съдържание на изобутан.
• Не променяйте предназначението на
уреда.
• Не поставяйте електрически уреди
(напр. машини за сладолед) в уреда,
освен ако те са одобрени от
производителя.
• Случай на повреда в хладилната
верига, уверете се, че няма пламъци
и запалими източници в стаята.
Проветрете стаята.
• Не позволявайте горещи съдове да
се допират до пластмасовите части
на уреда.
• Не поставяйте газирани напитки във
фризерното отделение. Това ще
създаде натиск върху контейнера за
напитки.
• Не съхранявайте запалими газове
или течности в уреда.
• Не поставяйте запалителни
материали или предмети, които са
напоени със запалителни материали,
в уреда, в близост до него или върху
него.
• Не докосвайте компресора или
кондензатора. Те са горещи.
• Не премахвайте или докосвайте
неща от фризерното отделение, ако
ръцете ви са мокри или влажни.
• Не замразявайте отново храна,
която вече сте размразили.
• Спазвайте инструкциите за
съхранение върху опаковката на
замразената храна.
• Опаковайте храните в материал,
подходящ за контакт с храна, преди
да ги поставите в отделението на
фризера.
Грижи и почистване
ВНИМАНИЕ! Опасност от
нараняване или повреда на
уреда.
• Преди поддръжка изключете уреда и
извадете щепсела на захранването
от контакта на ел. мрежа.
• Този уред съдържа въглеводороди в
охлаждащия блок. Само
квалифицирано лице може да
поддържа и презарежда уреда.
• Редовно проверявайте канала за
отцеждане на уреда и ако е
необходимо, го почистете. Ако
каналът за отцеждане се запуши,
размразената вода ще се събере на
дъното на уреда.
Обслужване
• За поправка на уреда се свържете с
оторизиран сервизен център.
Използвайте само оригинални
резервни части.
• Моля, имайте предвид, че
собственоръчната поправка или
поправка, която не е извършена от
специалист може да има последици,
свързани с безопасността и да
анулира гаранцията.
• Следните резервни части ще бъдат
налични в рамките на 7 години след
като моделът е спрян от
производство: термостати, датчици
за температура, печатни платки,
осветителни тела, дръжки за врати,
6 Progress
панти за врати, тави и кошници.
Моля, имайте предвид, че някои от
тези резервни части са налични само
за професионални техници и не
всички резервни части са подходящи
за всички модели.
• Уплътненията за врати ще са
налични в рамките на 10 години след
като моделът е спрян от
производство.
Изхвърляне
ВНИМАНИЕ! Риск от
нараняване или задушаване.
• Изключете уреда от
електрозахранването.
• Отрежете захранващия кабел и го
изхвърлете.
• Отстранете вратичката, за да не
могат деца и домашни любимци да
се заключат в уреда.
• Хладилната верига и изолационните
материали на този уред са
благоприятни за озона.
• Изолационната пяна съдържа
възпламеним газ. Свържете се с
общинските власти за информация
за това как да изхвърлите уреда
правилно.
• Не повреждайте частта на
охлаждащия блок, който е близо до
топлообменника.
МОНТАЖ
ВНИМАНИЕ! Вж. глава
"Безопасност".
ВНИМАНИЕ! Поставете
уреда в съответствие с
документа с инструкции за
монтаж, за да избегнете риск
от нестабилност на уреда.
ВНИМАНИЕ! За да
монтирате уреда си, се
консултирайте с документа с
инструкции за монтаж.
D3
D1
Размери
H2
6
1,
11
D2
3°
H1
W1
W3
W2
Общи размери1)
H1
mm
Общи размери1)
819
W1
mm
596
Progress 7
Общи размери1)
D1
mm
547
1) височина, ширина и дълбочина на уреда без
дръжката и крачетата
Необходимо място при употреба1)
H2
mm
820
W2
mm
596
D2
mm
550
1) височина, ширина и дълбочина на уреда с вклю‐
чена дръжка и необходимото място за свободна
циркулация на охлаждащия въздух
Общо пространство при употреба1)
H2
mm
820
W3
mm
777
D3
mm
1120
1) височина, ширина и дълбочина на уреда с вклю‐
чена дръжка и необходимото място за свободна
циркулация на охлаждащия въздух, както и необхо‐
димото място, позволяващо отварянето на вратата
при минимален ъгъл, при който да може да се из‐
вади вътрешното оборудване
Местоположение
За да осигурите най-добрата
функционалност на уреда, не се
препоръчва монтажа на уреда в
близост до източник на топлина (фурни,
готв. печки, радиатори или котлони) или
на място с пряка слънчева светлина.
Уверете се, че има свободна
циркулация на въздух около гърба на
шкафа.
Разполагане
Ако имате съмнения относно
това къде да монтирате
уреда, обърнете се към
търговеца, отдела за
обслужване на клиенти или
най-близкия оторизиран
сервизен център.
Трябва да е възможно
уредът да се изключва от
мрежовото захранване.
Щепселът трябва да е
леснодостъпен след
инсталирането.
Електрическо свързване
• Преди включване към
електрозахранващата мрежа
проверете дали напрежението и
честотата на табелката с данни
отговарят на тези от домашната Ви
електрозахранваща мрежа.
• Уредът трябва да е заземен. За
целта щепселът на захранващия
кабел има специален контакт. Ако
домашният контакт на
електрозахранването не е заземен,
свържете уреда към отделен
заземяващ кабел в съответствие с
действащите нормативни
разпоредби след консултация с
квалифициран техник.
• Производителят не носи
отговорност, ако горепосочените
мерки за безопасност не са спазени.
• Уредът съответства на Директивите
на E.E.C.
Изисквания за вентилация
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! За
инсталация вижте
инструкциите за монтаж.
Уредът трябва да бъде монтиран на
сухо и проветриво място на закрито.
Възможност за обръщане на
вратата
Уредът е предназначен за работа в
околна среда с температура, варираща
от 10°C до 43°C.
Моля, вижте отделния документ с
инструкции относно монтажа и
обръщането на вратата.
8 Progress
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! На
всеки етап от обръщането на
вратата пазете пода от
одрасквания с издръжлив
материал.
КОНТРОЛЕН ПАНЕЛ
1
2
3
4
5
1 Индикаторна лампичка за
електрозахранване
2 Регулатор на температурата и ключ
за включване/изключване
3 Лампичка FastFreeze
4 Ключ FastFreeze и бутон за
нулиране на алармата
5 Лампичка на алармата
Включване
Регулиране на температурата
1. Поставете щепсела в контакта.
2. Завъртете регулатора за
температурата по посока на
часовниковата стрелка на средно
положение.
Ако температурата във вътрешната
част на уреда е твърде висока,
лампичката за алармата ще премигне и
звуковата аларма ще се включи.
3. Натиснете ключа FastFreeze и
аларменият сигнал ще спре.
Алармената лампичка продължава
да премигва, докато вътрешната
температура достигне нужното ниво
за безопасното съхраняване на
замразена храна.
Температурата се регулира
автоматично. Въпреки това можете
сами да зададете температура в уреда.
Изключване
1. Нагласете регулатора на
температурата на позиция "О".
Лампичката за захранване ще изгасне.
2. Изключете щепсела от контакта на
захранващата мрежа.
Изберете настройката, имайки предвид,
че температурата във вътрешността на
уреда зависи от:
• стайната температура,
• това колко често се отваря вратата,
• количеството на съхраняваните
храни,
• местоположението на уреда.
Обикновено средната настройка е найподходяща.
За да боравите с уреда:
1. Завъртете терморегулатора по
посока на часовниковата стрелка, за
да постигнете по-ниска температура
в уреда.
2. Завъртете терморегулатора по
посока обратна на часовниковата
стрелка, за да постигнете по-висока
температура в уреда.
Progress 9
Функция FastFreeze
FastFreeze се използва, за да извърши
пре-замразяване и бързо замразяване
последователно във фризерното
отделение. Функцията ускорява
замразяването на пресните храни и в
същото време предпазва вече
съхраняваните храни от нежелано
затопляне.
За да замразите пресни
хранителни продукти,
активирайте функцията
FastFreeze най-малко 24 часа
преди поставянето на
хранителни продукти за
завършване на процеса на
пре-замразяване.
За да активирате функцията:
1. Натиснете бутон FastFreeze за 2-3
секунди, за да включите функцията
FastFreeze. Лампичката FastFreeze
се включва.
2. Поставете храната във фризерното
отделение и оставете функцията
FastFreeze включена в продължение
на още 24 часа. Вижте раздел
„Замразяване на свежа храна“.
Тази функция спира
автоматично след 52 часа.
Функцията може да бъде
деактивирана по всяко
време, натискайки бутона
FastFreeze за 2-3 секунди.
Аларма за висока
температура
Когато температурата във фризерното
отделение се повиши (напр. поради
спиране на тока) светлината за аларма
мига, а звукът се включва.
Звукът може да бъде изключен с
натискане на бутона за нулиране на
алармата.
Когато са възстановени нормалните
състояния, светлината за аларма ще
спре да мига, а звукът ще се изключи
автоматично.
ВСЕКИДНЕВНА УПОТРЕБА
Замразяване на пресни
хранителни продукти
Фризерното отделение е подходящо за
замразяване на пресни хранителни
продукти и дълготрайно съхранение на
готови дълбоко замразени продукти.
За да замразите пресни хранителни
продукти, активирайте функцията
FastFreeze най-малко 24 часа преди
поставянето на хранителни продукти за
замразяване във фризерното
отделение.
Съхранявайте пресни храни,
разпределени равномерно в първото
отделение или чекмедже отгоренадолу.
Максималното количество храна, което
може да бъде замразено без да бъде
добавено допълнително количество
прясна храна в продължение на 24
часа, е указано на табелката с данни
(етикет, поставен във вътрешността на
уреда).
Когато процесът на замразяване
приключи, уредът автоматично
възвръща предишната настройка за
температура (вж. „Функция FastFreeze“).
Съхраняване на замразена
храна
При първоначално активиране на уреда
или след дълъг период, през който
уредът не е използван, оставете го да
работи поне 3 часа с включена функция
FastFreeze, преди да поставите
хранителни продукти в отделението.
Чекмеджетата на фризера осигуряват
бързо и лесно откриване на храните,
които желаете. Ако съхранявате големи
количества храна, отстранете всички
10 Progress
чекмеджета, освен най-долното
чекмедже, което трябва да стои на
своето място, за да осигурява добро
въздушно циркулиране.
Дръжте храната по всички рафтове на
разстояние от вратата не по-малко от
15 mm.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! В
случай на случайно
размразяване, например
поради спиране на тока, ако
уредът е бил изключен за подълго време, отколкото е
посочено в таблицата с
техническите спецификации
срещу "Време на
повишаване", замразената
храна трябва се консумира
бързо или да се сготви
веднага, да се охлади и след
това да се замрази отново.
Вижте „Аларма за висока
температура“.
Размразяване
Дълбоко замразените или замразените
храни могат да бъдат размразявани в
хладилника или в найлонова торбичка
под струя студена вода преди
консумация.
Това зависи от наличното свободно
време и вида храна. Малки парчета
могат да бъдат сготвени дори в
замразено състояние.
Приготвяне на кубчета лед
Този уред е оборудван с една или
повече тавички за приготвяне на
кубчета лед.
Не използвайте метални
инструменти за изваждане на
тавичките от фризера.
1. Напълнете тези тавички с вода.
2. Поставете тавичките за лед в
отделението на фризера.
ПРЕПОРЪКИ И СЪВЕТИ
Съвети за икономия на
електроенергия
• Вътрешната конфигурация на уреда
е тази, която осигурява найефективно потребление на енергия.
• Не отваряйте вратата често и не я
оставяйте отворена по-дълго от
необходимото.
• Колкото по-ниска е настроената
температура, толкова по-голямо ще
бъде потреблението на енергия.
• Уверете се, че вентилацията е
добра. Не покривайте
вентилационните решетки и отвори.
•
•
•
Съвети за замразяване
• Активирайте функцията FastFreeze
поне 24 часа преди да поставите
храна във фризерното отделение.
• Преди да замразите свежа храна,
опаковайте я и я запечатайте в:
алуминиево фолио, прозрачно
•
фолио или торбички, здраво
затворени съдове с капаци.
За по-ефективно замразяване и
размразяване разделете храната на
малки порции.
Препоръчително е да ги етикирате и
да сложите дати на всеки замразен
хранителен продукт. Това ще
спомогне за разграничаването на
храната и за напомняне на срока на
годност, за да се избегне тяхното
разваляне.
Храната трябва да е прясна, когато
се замразява, за да се запази
доброто качество. Особено плодове
и зеленчуци трябва да бъдат
замразявани след беритба, за да се
запазят всички хранителни
стойности.
Не замразявайте бутилки или
консерви, по-конкретно напитки,
съдържащи въглероден диоксид –
възможно е да експлодират при
замразяване.
Progress 11
• Не поставяйте гореща храна във
фризерното отделение. Оставете я
да изстине на стайна температура
преди да я поставите във
фризерното отделение.
• За да избегнете повишаване в
температурата на вече замразена
храна, не поставяйте прясна
незамразена храна в
непосредствена близост. Поставете
храната при стайна температура в
частта на фризерното отделение,
където няма замразена храна.
• Не консумирайте ледени кубчета,
лед или ледени близалки
непосредствено преди изваждането
им от фризера. Риск от замръзвания.
• Не замразявайте повторно
размразена храна. Ако храната се е
размразила, сгответе я, оставете я
да изстине и след това я замразете.
Съвети за съхранение на
замразени храни
• Средните температурни настройки
осигуряват доброто съхранение на
замразени хранителни продукти.
По-високите температурни настройки
в уреда може да доведат до пократък срок на годност на храната.
• Цялото фризерно отделение е
подходящо за съхранение на
замразени хранителни продукти.
• Оставете достатъчно място около
храната, за да може въздуха да
циркулира свободно.
• За правилно съхраняване, вижте
етикета върху опаковката на
храните, за да видите срока на
годност.
• От значение е да загъвате храните
по такъв начин, че да не навлизат
вода и влага или да се образува
конденз при поставяне в
отделението.
Съвети при пазаруване
След пазаруване:
• Уверете се, че опаковката не е
нарушена – храната може да е
развалена. Ако опаковката е издута
и мокра, най-вероятно продуктът не
е съхраняван в оптимални условия и
е започнал процесът по
размразяване.
• За да ограничите размразяването,
купувайте замразени продукти след
като сте избрали всичко останало и
ги пренасяйте в термични или
изолирани хладилни чанти.
• Поставете замразените продукти във
фризера веднага след като се
приберете от пазар.
• Ако храната се е размразила дори
наполовина, не я замразявайте
отново. Консумирайте я възможно
най-скоро.
• Водете се по срока на годност и
указанията за съхранение върху
опаковката.
Срок на годност
Вид храна
Срок на годност
(месеци)
Хляб
3
Плодове (с изкл. на цитруси)
6 - 12
Зеленчуци
8 - 10
Останала храна без месо
1-2
Млечни продукти:
12 Progress
Вид храна
Срок на годност
(месеци)
Чисто масло
Меко сирене (напр. моцарела)
Твърдо сирене (напр. пармезан, чедар)
6-9
3-4
6
Морски дарове:
Тлъсти риби (напр. сьомга, скумрия)
Нетлъсти риби (напр. треска, писия)
Скариди
Белени миди и черни миди
Сготвена риба
2-3
4-6
12
3-4
1-2
Месо:
Птиче
Говеждо
Свинско
Агнешко
Наденица
Шунка
Останала храна с месо
9 - 12
6 - 12
4-6
6-9
1-2
1-2
2-3
ГРИЖИ И ПОЧИСТВАНЕ
ВНИМАНИЕ! Вж. глава
"Безопасност".
Почистване на вътрешността
Преди да използвате уреда за първи
път, трябва да почистите вътрешността
и всички вътрешни принадлежности с
хладка вода и малко неутрален сапун,
за да отстраните типичната за новите
изделия миризма, а след това
подсушете напълно.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! Не
използвайте препарати,
абразивни пудри, хлор или
почистващи препарати на
маслена основа, тъй като ще
повредят покритието.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!
Принадлежностите и частите
на уреда не са подходящи за
миене в съдомиялна машина.
Периодично почистване
Уредът трябва да се почиства редовно:
1. Почиствайте вътрешността и
принадлежностите с хладка вода и
малко неутрален сапун.
2. Редовно проверявайте
уплътненията на вратата и ги
забърсвайте, за да сте сигурни, че
са чисти и без замърсявания.
3. Изплакнете и подсушете напълно.
Progress 13
Обезскрежаване на фризера
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! Не
използвайте остри метални
инструменти за изстъргване
на скрежа от изпарителя, за
да не го повредите.
Не използвайте машинни
съоръжения или други
средства за ускоряване на
процеса на размразяване,
различни от препоръчаните
от производителя.
Около 12 часа преди
размразяването, задайте пониска температура, за да се
натрупа достатъчен запас от
студ за прекъсването на
работата.
Известно количество скреж винаги ще
се натрупва по рафтовете на фризера и
около горното отделение.
размразяването. За целта
използвайте доставения скрепер за
лед.
5. Когато размразяването завърши,
подсушете добре вътрешната част.
Запазете скрепера за бъдеща
употреба.
6. Включете уреда и затворете
вратата.
7. Настройте регулатора на
температурата, за да получите
максимално изстудяване, и оставете
уреда да поработи поне 3 часа на
тази настройка.
Едва тогава поставете извадената
преди това храна обратно в
отделението на фризера.
Почистване на
въздухопроводите
1. Отстранете перваза (А), а след това
- вентилационната решетка (В).
Размразете фризера, когато пластът
скреж достигне дебелина 3 – 5 mm.
1. Изключете уреда или изтеглете
щепсела от стенния контакт.
2. Извадете съхраняваната храна и я
преместете на хладно място.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!
Покачването на
температурата на
замразените опаковки с
храна по време на
размразяването може да
съкрати техния безопасен
срок на съхранение.
Не докосвайте замразени
храни с мокри ръце.
Ръцете могат да залепнат
за храната.
3. Оставете вратата отворена. Пазете
пода от размразената вода,
например с парцал или плосък съд.
4. За да ускорите размразителния
процес, поставете съд с топла вода
във фризерното отделение. Освен
това, отстранете парченцата лед,
които се отделят преди края на
C
B
A
2. Почистете вентилационната
решетка.
3. Внимателно издърпайте
въздухоотражателя (С), като
проверите дали не е останала вода
от размразяването.
4. Почистете долната част на уреда с
прахосмукачка.
Периоди на бездействие
Когато уредът не се използва за дълъг
период от време, вземете следните
предпазни мерки:
14 Progress
1. Изключете уреда от
електрозахранването.
2. Извадете цялата храна.
3. Размразете уреда.
4. Почистете уреда и всички
принадлежности.
5. Оставете вратата/ отворена/ени, за
да предотвратите появата на
неприятни миризми.
ОТСТРАНЯВАНЕ НА НЕИЗПРАВНОСТИ
ВНИМАНИЕ! Вж. глава
"Безопасност".
Как да постъпите, ако...
Проблем
Възможна причина
Решение
Уредът не работи.
Уредът е изключен.
Включете уреда.
Щепселът не е поставен
правилно в захранващия
контакт.
Включете правилно щеп‐
села в захранващия кон‐
такт.
Няма напрежение в за‐
хранващия контакт.
Включете друг електроу‐
ред в захранващия кон‐
такт. Обърнете се към ква‐
лифициран електротехник.
Уредът е шумен.
Уредът не е правилно ни‐
велиран.
Проверете дали уредът
стои стабилно.
Звуковата или визуалната
аларма е включена.
Отделението е било вклю‐
чено наскоро.
Вижте „Аларма за отворе‐
на врата" или „Аларма за
висока температура".
Температурата в уреда е
твърде висока.
Вижте „Аларма за отворе‐
на врата" или „Аларма за
висока температура".
Температурата е зададена
неправилно.
Вижте глава „Командно та‐
бло“.
Поставени са прекалено
много хранителни продук‐
ти едновременно.
Изчакайте няколко часа и
след това отново провере‐
те температурата.
Температурата в помеще‐
нието е твърде висока.
Вижте глава „Инсталира‐
не“.
Поставените в уреда хра‐
нителни продукти са твър‐
де топли.
Оставете хранителните
продукти да се охладят до
стайна температура,
преди да ги съхранявате.
Компресорът работи не‐
прекъснато.
Progress 15
Проблем
Възможна причина
Решение
Вратата не е правилно за‐
творена.
Вижте раздел „Затваряне
на вратата“.
Функцията FastFreeze е
включена.
Вижте раздел „Функция
FastFreeze“.
Компресорът не стартира
незабавно след натискане
на бутона „FastFreeze“,
или след смяна на темпе‐
ратурата.
Компресорът се включва
след известно време.
Това е нормално, не е въз‐
никнала неизправност.
Вратата е разместена или
пречи на вентилационната
решетка.
Уредът не е нивелиран.
Вижте инструкциите за
монтаж.
Вратата не се отваря лес‐
но.
Опитали сте да отворите
вратата веднага след като
сте я затворили.
Изчакайте няколко секун‐
ди, след като сте затвори‐
ли вратата, преди да я от‐
ворите отново.
Има твърде много скреж и
лед.
Вратата не е правилно за‐
творена.
Вижте раздел „Затваряне
на вратата“.
Уплътнението е деформи‐
рано или замърсено.
Вижте раздел „Затваряне
на вратата“.
Хранителните продукти не
са увити правилно.
Увийте хранителните про‐
дукти по-добре.
Температурата е зададена
неправилно.
Вижте глава „Командно та‐
бло“.
Уредът е напълно зареден
и е настроен на най-ниска‐
та температура.
Задайте по-висока темпе‐
ратура. Вижте глава „Ко‐
мандно табло“.
Температурата в уреда е
твърде ниска, а околната
температура твърде висо‐
ка.
Задайте по-висока темпе‐
ратура. Вижте глава „Ко‐
мандно табло“.
Изходящият маркуч за то‐
пяща се вода не е свързан
към тавата на изпарителя
над компресора.
Свържете изходящия мар‐
куч за топяща се вода към
тавата на изпарителя.
Водата тече на пода.
16 Progress
Проблем
Възможна причина
Решение
Не може да се задава тем‐
пература.
Функцията „FastFreeze“ е
включена.
Изключете функцията
„FastFreeze“ или ръчно
или изчакайте, докато се
деактивира автоматично,
за да зададете температу‐
рата. Вижте функцията
„FastFreeze“.
Температурата в уреда е
твърде ниска/висока.
Температурата не е зада‐
дена правилно.
Задайте по-висока/по-нис‐
ка температура.
Вратата не е правилно за‐
творена.
Вижте раздел „Затваряне
на вратата“.
Температурата на храни‐
телните продукти е твърде
висока.
Изчакайте температурата
на хранителните продукти
да спадне до температура‐
та в помещението преди
съхранение.
Прекалено много храни‐
телни продукти се съхра‐
няват едновременно.
Съхранявайте едновре‐
менно по-малко хранител‐
ни продукти.
Дебелината на леда е по‐
вече от 4 – 5 mm.
Размразете уреда.
Вратата се отваря често.
Отваряйте вратата, само
когато е необходимо.
Функцията FastFreeze е
включена.
Вижте раздел „Функция
FastFreeze“.
Няма циркулация на сту‐
ден въздух в уреда.
Уверете се, че има цирку‐
лация на студен въздух в
уреда. Вижте глава „Пре‐
поръки и съвети“.
Възникнала е неизправ‐
ност при измерване на
температурата.
Свържете се с квалифици‐
ран електротехник или с
най-близкия оторизиран
сервизен център.
Индикаторна лампичка за
електрозахранване мига.
В случай, че съветите не
водят до постигане на
желаните резултати,
свържете се с най-близкият
оторизиран сервизен център.
Затваряне на вратата
1. Почистете уплътненията на вратата.
2. При необходимост регулирайте
вратата. Вижте инструкциите за
монтаж.
3. Ако е необходимо, сменете
дефектните уплътнения. Свържете
се с оторизиран сервизен център.
Progress 17
ШУМОВЕ
SSSRRR!
BRRR!
CLICK!
HISSS!
BLUBB!
ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ
Техническите данни се намират на
табелката с данни от вътрешната
страна на уреда и на етикета за
енергийна категория.
QR кода върху етикета за енергийна
категория, предоставен с уреда,
съдържа уеб връзка, водеща до
информация, свързана с
функционалността на уреда в базата
данни EPREL на ЕС. Запазете етикета
за енергийна категория за справка,
както и ръководството за потребители и
всички други документи, предоставени
с уреда.
Възможно е да потърсите
информацията в EPREL, като
използвате връзката https://
eprel.ec.europa.eu и въведете името на
модела и продуктовия номер, които се
намират върху табелката с данни на
уреда.
ИНФОРМАЦИЯ ЗА ИЗПИТВАЩИ ЛАБОРАТОРИИ
Монтажът и подготовката на уреда за
всяка ЕкоДизайн заверка трябва да
съответстват на EN 62552.
Изискванията за вентилация,
размерите за вдлъбнатини и
минималните задни хлабини трябва да
бъдат упоменати в настоящото
ръководство за потребители в глава 3.
Моля, свържете се с производителя за
допълнителна информация,
включително и планове за товарене.
18 Progress
ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА
Рециклирайте материалите със
символа . Поставяйте опаковките в
съответните контейнери за
рециклирането им. Помогнете за
опазването на околната среда и
човешкото здраве, както и за
рециклирането на отпадъци от
електрически и електронни уреди. Не
изхвърляйте уредите, означени със
символаl , заедно с битовата смет.
Върнете уреда в местния пункт за
рециклиране или се обърнете към
вашата общинска служба.
Progress 19
SATURS
Drošības informācija
Drošības norādījumi
Uzstādīšana
Vadības panelis
Izmantošana ikdienā
Padomi un ieteikumi
19
21
22
24
25
26
Kopšana un tīrīšana
Problēmrisināšana
Trokšņi
Tehniskie dati
Informācija pārbaudes iestādēm
28
30
33
33
33
Izmaiņu tiesības rezervētas.
DROŠĪBAS INFORMĀCIJA
Pirms ierīces uzstādīšanas un lietošanas rūpīgi izlasiet
pievienotos norādījumus. Ražotājs neatbild par
savainojumiem un bojājumiem, kas radušies ierīces
nepareizas uzstādīšanas vai izmantošanas rezultātā.
Glabājiet šīs instrukcijas drošā, pieejamā vietā, lai tās varētu
izmantot nākotnē.
Bērnu un nespējīgu cilvēku drošība
•
•
•
•
•
•
•
Šo ierīci drīkst izmantot bērni no 8 gadu vecuma un cilvēki
ar ierobežotām fiziskām, sensorām vai garīgām spējām,
vai pieredzes un zināšanu trūkumu atbildīgās personas
uzraudzībā vai, ja tie ir informēti par ierīces drošu lietošanu
un izprot potenciālos riskus.
Bērni vecumā no 3 līdz 8. gadiem var ievietot priekšmetus
ierīcē un izņemt tos, ja viņi ir atbilstoši apmācīti.
Šo ierīci var izmantot personas ar ļoti plašu un sarežģītu
invaliditāti, ja tās saņēmušas pienācīgas norādes.
Neļaujiet bērniem jaunākiem par 3 gadiem tuvoties ierīcei,
ja vien viņi netiek nepārtraukti uzraudzīti.
Neļaujiet bērni rotaļāties ar ierīci.
Bērni nedrīkst tīrīt ierīci un veikt tās apkopi bez
uzraudzības.
Neļaujiet bērniem tuvoties iepakojumam un atbrīvojieties
no tā attiecīgi.
20 Progress
Vispārīgi drošības norādījumi
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Ierīce paredzēta izmantošanai mājsaimniecībā un līdzīgiem
mērķiem, piemēram:
– Lauku mājās, darbinieku virtuves zonās veikalos, birojos
un citās darba vietās;
– viesu lietošanai viesnīcās, moteļos, privātajās viesnīcās
un citās apdzīvojamās vidēs.
Lai izvairītos no pārtikas produktu piesārņošanas,
ievērojiet šādus norādījumus:
– neatstājiet durvis atvērtas ilgstoši;
– regulāri tīriet virsmas, kas var saskarties ar pārtiku un
pieejamām noplūdes sistēmām;
UZMANĪBU: sekojiet, lai ierīces korpusa vai iebūvētās
konstrukcijas ventilācijas atveres nebūtu aizsērējušas.
UZMANĪBU: nelietojiet ražotāja neieteiktas mehāniskas
ierīces vai citus līdzekļus atkušanas procesa paātrināšanai.
UZMANĪBU: nesabojājiet dzesētāja shēmu.
UZMANĪBU: nelietojiet ēdiena uzglabāšanas paredzētajos
nodalījumos elektroierīces, ja vien to izmantošanu
neparedz ražotājs.
Ierīces tīrīšanai neizmantojiet tvaiku un neizsmidziniet
ūdeni.
Tīriet ierīci ar mitru, mīkstu drānu. Izmantojiet tikai neitrālus
mazgāšanas līdzekļus. Neizmantojiet abrazīvus
izstrādājumus, abrazīvus sūkļus, šķīdinātājus vai metāla
priekšmetus.
Ja ledusskapis ilgstoši paliek tukšs, izslēdziet to,
atkausējiet, iztīriet, nosusiniet un atstājiet vaļā durvis, lai
ierīcē neveidotos pelējums.
Neglabājiet ierīcē sprāgstošas vielas, tādas kā aerosoli ar
uzliesmojošu virzošo spēku.
Ja elektrības padeves vads ir bojāts, lai izvairītos no
nelaimes gadījumiem, to jānomaina ražotājam,
autorizētajam servisa centram vai kvalificētam
speciālistam.
Progress 21
DROŠĪBAS NORĀDĪJUMI
Uzstādīšana
BRĪDINĀJUMS! Ierīci drīkst
uzstādīt tikai kvalificēta
persona.
• Noņemiet visu iesaiņojumu.
• Neuzstādiet un nelietojiet bojātu ierīci.
• Drošības nolūkos nelietojiet ierīci pirms
tās iebūvēšanas.
• Ievērojiet kopā ar ierīci piegādātās
uzstādīšanas norādes.
• Vienmēr uzmanīgi pārvietojiet ierīci, jo
tā ir smaga. Vienmēr izmantojiet
drošības cimdus un slēgtus apavus.
• Pārliecinieties, ka ap ierīci brīvi cirkulē
gaiss.
• Pēc uzstādīšanas vai durvju vēršanās
virziena maiņas nogaidiet vismaz 4
stundas, līdz pieslēdzat ierīci
elektrotīklam. Tas nepieciešams, lai
ļautu eļļai ieplūst atpakaļ kompresorā.
• Pirms jebkāda darba veikšanas ar ierīci
(piemēram, durvju vēršanās virziena
maiņas) atvienojiet kontaktdakšu no
kontaktligzdas.
• Neuzstādiet ierīci blakus radiatoriem,
plītīm, cepeškrāsnīm vai plīts virsmām.
• Nepakļaujiet ierīci lietus iedarbībai.
• Neuzstādiet ierīci tiešos saules staros.
• Neuzstādiet ierīci pārāk mitrās un pārāk
aukstās vietās.
• Pārvietojot ierīci, paceliet to aiz
priekšējās malas, lai nesaskrāpētu
grīdu.
Elektrības padeves pieslēgšana
BRĪDINĀJUMS! Var izraisīt
ugunsgrēku un elektrošoku.
BRĪDINĀJUMS! Novietojot
ierīci, pārliecinieties, ka vads
nav aizķēries vai bojāts.
BRĪDINĀJUMS! Nelietojiet
daudzkontaktu adapterus vai
pagarinātājus.
• Ierīcei jābūt iezemētai.
• Pārliecinieties, ka tehnisko datu
plāksnītē norādītie parametri atbilst
elektrotīkla parametriem.
• Vienmēr izmantojiet pareizi uzstādītu
un drošu kontaktligzdu.
• Rīkojieties uzmanīgi, lai nesabojātu
elektriskās detaļas (piem.,
kontaktspraudni, kabeli, kompresoru).
Sazinieties ar pilnvarotu servisa centru
vai elektriķi, lai nomainītu elektriskās
detaļas.
• Strāvas kabelim jāatrodas zemāk par
spraudkontaktu.
• Pieslēdziet kontaktspraudni
kontaktligzdai tikai uzstādīšanas
beigās. Pārbaudiet, vai pēc
uzstādīšanas kontaktspraudnim var
brīvi piekļūt.
• Nekad neatslēdziet ierīci no tīkla, velkot
aiz strāvas kabeļa. Vienmēr velciet aiz
kontaktspraudņa.
Pielietojums
BRĪDINĀJUMS! Savainojumu,
apdegumu vai elektrošoka
risks.
Ierīce satur satur uzliesmojošu gāzi,
izobutānu (R600a), dabasgāzi, kas ir videi
praktiski nekaitīga. Rīkojieties uzmanīgi, lai
nesabojātu dzesētāja shēmu, kas satur
izobutānu.
• Nemainiet šīs ierīces specifikācijas.
• Neievietojiet elektriskās ierīces (piem.,
saldējuma pagatavošanas ierīci) ierīcē,
izņemot, ja ražotājs norādījis, ka to var
darīt.
• Ja dzesētāja shēmā rodas bojājumi,
pārliecinieties, ka telpā nav liesmas vai
aizdegšanās avoti. Izvēdiniet telpu.
• Neļaujiet karstiem priekšmetiem
saskarties ar ierīces plastmasas daļām.
• Neglabājiet bezalkoholiskos dzērienus
saldētavas nodalījumā. Tas radīs
spiedienu dzēriena tvertnē.
• Neuzglabājiet ierīcē viegli
uzliesmojošas gāzes vai šķidrumus.
22 Progress
• Neievietojiet ierīcē, neturiet tās tuvumā
vai uz tās viegli uzliesmojošas vielas
vai ar viegli uzliesmojošām vielām
piesūcinātus priekšmetus.
• Nepieskarieties kompresoram vai
kondensatoram. Tie ir karsti.
• Neizņemiet un nepieskarieties
saldētavā ievietotajiem produktiem ar
slapjām vai mitrām rokām.
• Nesasaldējiet atkārtoti atkausētu
pārtiku.
• Ievērojiet uzglabāšanas norādījumus,
kas norādīti uz pārtikas iesaiņojuma.
• Pirms pārtikas ievietošanas saldētavas
nodalījumā ietiniet to pārtikai paredzētā
iesaiņojuma materiālā.
Apkope un tīrīšana
BRĪDINĀJUMS! Pastāv
savainojumu vai ierīces
bojājumu risks.
• Pirms apkopes izslēdziet ierīci un
atvienojiet to no elektrotīkla.
• Šīs ierīces dzsētājagregātā ir
ogļūdeņradis. Dzesētājagregāta
atkārtotas uzpildes darbus var veikt
tikai kvalificētas personas.
• Regulāri pārbaudiet ierīces aizplūdes
atveri un, ja nepieciešams, iztīriet to. Ja
izplūdes sistēma nosprostota,
atkausētais ūdens sakrāsies ierīces
apakšējā daļā.
Apkope
• Lai salabotu ierīci, sazinieties ar
pilnvarotu servisa centru. Lietojiet tikai
oriģinālas rezerves daļas.
• Lūdzam ņemt vērā, ka pašrocīgi veikti
remontdarbi vai remontdarbi, kurus
veikušas neprofesionālas personas, var
radīt ar drošību saistītas sekas un
garantija var zaudēt spēku.
• Tālāk uzskaitītās rezerves daļas būs
pieejamas septiņus gadus pēc modeļa
ražošanas pārtraukšanas: termostati,
temperatūras sensori, iespiestas
shēmas, gaismas avoti, durvju rokturi,
durvju eņģes, paplātes un grozi.
Lūdzam ņemt vērā, ka dažas no šīm
rezerves daļām ir pieejamas tikai
profesionāliem remontētājiem un ka ne
visas rezerves daļas der visiem
modeļiem.
• Durvju blīves būs pieejamas 10 gadus
pēc modeļa ražošanas pārtraukšanas.
Ierīces utilizācija
BRĪDINĀJUMS! Pastāv
savainošanās vai
nosmakšanas risks.
• Atvienojiet ierīci no elektropadeves.
• Nogrieziet strāvas kabeli un izmetiet to.
• Izņemiet durvis, lai novērstu bērnu vai
dzīvnieku ieslēgšanu ierīcē.
• Šīs ierīces dzesētāja shēma un
izolācijas materiāli nekaitē ozona
slānim.
• Izolācijas slānis satur viegli
uzliesmojošu gāzi. Sazinieties ar
vietējo pašvaldību, lai noskaidrotu, kā
pareizi atbrīvoties no ierīces.
• Nesabojājiet dzesēšanas bloka daļu,
kas atrodas blakus siltummainim.
UZSTĀDĪŠANA
BRĪDINĀJUMS! Skatiet sadaļu
"Drošība".
BRĪDINĀJUMS! Skatiet
uzstādīšanas norādījumus, lai
uzstādītu savu ierīci.
BRĪDINĀJUMS! Nofiksējiet
ierīci saskaņā ar uzstādīšanas
norādījumos teikti, lai ierīce
nebūtu nestabila.
Progress 23
D3
D1
Izmēri
H2
6
1,
11
D2
3°
H1
W1
W3
W2
Lietošanai nepieciešamā kopējā platī‐
Kopējie izmēri1)
H1
mm
819
W1
mm
596
D1
mm
547
1) ierīces augstums, platums un dziļums, neskaitot
rokturi un kājiņas
ba1)
D3
mm
1120
1) ierīces augstums, platums un dziļums, ieskaitot rok‐
turus, kā arī vieta, kas nepieciešama brīvai dzesēšanai
nepieciešamā gaisa cirkulācijai, kā arī vieta, kas nepie‐
ciešama, lai atvērtu durvis minimālā leņķī un izņemtu
visus iekšējos piederumus
Lietošanai nepieciešamā platība1)
Vieta
H2
mm
820
W2
mm
596
D2
mm
550
Lai ierīce darbotos pēc iespējas labāk, to
nedrīkst uzstādīt tuvu karstuma avotiem
(cepeškrāsnij, plītij, radiatoriem, plīts
virsmām) vai zem tiešiem saules stariem.
Pārliecinieties, ka ap ierīci aizmugurē brīvi
cirkulē gaiss.
1) ierīces augstums, platums un dziļums, ieskaitot rok‐
turus, kā arī vieta, kas nepieciešama brīvai dzesēšanai
nepieciešamā gaisa cirkulācijai
Lietošanai nepieciešamā kopējā platī‐
ba1)
H2
mm
820
W3
mm
777
Novietošana
Šī ierīce jāuzstāda sausā, labi vēdinātā
telpā.
Ierīci paredzēts lietot telpā, kur gaisa
temperatūra ir no 10°C līdz 43°C.
Ja jums ir kādas šaubas par
ierīces uzstādīšanas vietu,
lūdzu, sazinieties ar pārdevēju,
mūsu klientu apkalpošanas
centru vai tuvāko pilnvaroto
servisa centru.
24 Progress
• Ražotājs neuzņemsies atbildību par
sekām, kas būs radušās, neievērojot
iepriekš minētos norādījumus.
• Ierīce atbilst EEK direktīvām.
direktīvām:
Jābūt nodrošinātai iespējai
atvienot ierīci no elektrotīkla.
Tādēļ pēc ierīces uzstādīšanas
jābūt iespējai piekļūt
kontaktligzdai.
Ventilācijas prasības
Elektriskais savienojums
UZMANĪBU! Skatiet montāžas
norādījumus uzstādīšanai.
• Pirms ierīces pieslēgšanas
elektrotīklam, pārbaudiet, vai tehnisko
datu plāksnītē minētie sprieguma un
frekvences parametri atbilst mājas
elektrotīkla parametriem.
• Ierīcei jābūt iezemētai. Lai nodrošinātu
zemējumu, strāvas kabeļa
kontaktspraudnis ir aprīkots ar papildu
kontaktu. Ja mājas elektrotīkla
kontaktligzda nav iezemēta, iepriekš
sazinoties ar kvalificētu speciālistu,
pievienojiet ierīcei atsevišķu, spēkā
esošiem noteikumiem atbilstošu
zemējumu.
Durvju vēršanās virziena maiņa
Norādījumus par uzstādīšanu un durvju
vēršanās virziena maiņu, lūdzu, skatiet
atsevišķajā dokumentā ar norādījumiem.
UZMANĪBU! Durvju vēršanās
virziena maiņas laikā vienmēr
aizsargājiet grīdu no
saskrāpēšanas, izmantojot
izturīgu materiālu.
VADĪBAS PANELIS
1
2
3
4
5
1 Jaudas indikators
2 Temperatūras regulators un
ieslēgšanās/izslēgšanās slēdzis
3 FastFreeze gaisma
4 FastFreeze slēdzis un brīdinājuma
atcelšanas slēdzis
5 Brīdinājuma indikators
Ierīces ieslēgšana
3. Nospiediet slēdzi FastFreeze, un
skaņas signāls tiks izslēgts.
Brīdinājuma indikators mirgos, kamēr
temperatūra saldētavas iekšpusē
atgriežas tādā līmenī, kāds
nepieciešams drošai saldētas pārtikas
uzglabāšanai.
1. Iespraudiet kontaktdakšu
kontaktligzdā.
2. Pagrieziet temperatūras regulatoru
pulksteņa rādītāja virzienā līdz vidējam
iestatījumam.
Ja temperatūra ierīcē ir pārāk augsta,
mirgos brīdinājuma gaismas signāls un
ieslēgsies brīdinājuma skaņas signāls.
Progress 25
Izslēgšana
1. Iestatiet temperatūras regulatoru
stāvoklī "O".
Jaudas indikators izdzisīs.
2. Atvainojiet kontaktdakšu no
kontaktligzdas.
Temperatūras regulēšana
Temperatūra tiek regulēta automātiski.
Taču jūs varat arī pats iestatīt temperatūru
ierīces iekšpusē.
Izvēlieties vajadzīgo iestatījumu,
atceroties, ka temperatūra ierīces
iekšpusē ir atkarīga no:
• telpas temperatūras;
• durvju vēršanās biežuma;
• uzglabāto produktu daudzuma;
• ierīces atrašanās vietas.
Vidējais iestatījums parasti ir
vispiemērotākais.
Ierīces lietošana.
1. Pagrieziet temperatūras regulatoru
pulksteņa rādītāja virzienā, lai
pazeminātu ierīces iekšējo
temperatūru.
2. Pagrieziet temperatūras regulatoru
pretēji pulksteņa rādītāja virzienam, lai
paaugstinātu ierīces iekšējo
temperatūru.
FastFreeze funkcija
Funkciju FastFreeze izmanto iepriekšējai
sasaldēšanai un ātrai sasaldēšanai
saldēšanas nodalījumā. Šī funkcija
paātrina svaigu produktu sasaldēšanu un
vienlaikus aizsargā jau uzglabāšanai
ievietotos produktus no sasilšanas.
Lai sasaldētu svaigus
produktus, aktivizējiet
sasaldēšanas funkciju
FastFreeze vismaz 24 stundas
pirms sasaldēšanai paredzēto
produktu ievietošanas
saldētavā.
Funkcijas ieslēgšana.
1. 2-3 sekundes piespiediet taustiņu
FastFreeze, lai aktivizētu FastFreeze
funkciju. Iedegsies indikators
FastFreeze.
2. Novietojiet pārtiku saldēšanas
nodalījumā un atstājiet saldētavas
funkciju FastFreeze ieslēgtu vēl
24 stundas. Skatiet sadaļu “Svaigas
pārtikas sasaldēšana”.
Šī funkcija automātiski
izslēdzas pēc 52 stundām.
Funkciju jebkurā laikā var
deaktivizēt, 2–3 sekundes turot
nospiestu slēdzi FastFreeze.
Paaugstinātas temperatūras
brīdinājuma signāls
Ja saldētavas nodalījumā palielinās
temperatūra (piem., elektrības piegādes
pārtraukuma dēļ), brīdinājuma indikators
mirgo, un skan skaņa.
Skaņas signālu var izslēgt jebkurā brīdī,
piespiežot brīdinājuma atiestates slēdzi.
Kad atjaunoti normāli apstākļi, brīdinājuma
indikators pārstāj mirgot, un skaņas
signāls automātiski izslēdzas.
IZMANTOŠANA IKDIENĀ
Svaigas pārtikas sasaldēšana
Saldētava piemērota svaigu produktu
sasaldēšanai un sasaldētu produktu
ilgstošai uzglabāšanai.
Lai sasaldētu svaigus produktus,
aktivizējiet sasaldēšanas funkciju
FastFreeze vismaz 24 stundas pirms
sasaldēšanai paredzēto produktu
ievietošanas saldētavā.
Glabājiet svaigu pārtiku vienmērīgi
izkārtotā veidā pirmajā nodalījumā vai
atvilktnē no augšas.
Maksimālais produktu daudzums, ko var
sasaldēt 24 stundu laikā, nepievienojot
26 Progress
citus svaigus produktus, ir norādīts
tehnisko datu plāksnītē, kas atrodas
ierīces iekšpusē.
Kad sasaldēšanas process ir pabeigts,
ierīce pati atjauno iepriekšējos
temperatūras iestatījumus (skat. sadaļu
"Funkcija FastFreeze ").
Saldētas pārtikas uzglabāšana
Pirmo reizi ieslēdzot ierīci vai arī pēc
ilgstošas neizmantošanas, pirms ievietojat
nodalījumā produktus, ļaujiet ierīcei
darboties vismaz 3 stundas, iestatot
funkciju FastFreeze.
Saldētavas grozi ļauj viegli un ātri atrast
nepieciešamos produktus. Ja ir jāuzglabā
liels produktu daudzums, izņemiet visas
atvilktnes, izņemot augšējo grozu, kuram
ir jāatrodas savā vietā, lai nodrošinātu
labu gaisa cirkulāciju.
Atlaidināšana
Dziļi saldētus vai saldētus produktus pirms
lietošanas var atlaidināt ledusskapī vai
ielikt polietilēna maisiņā un tad aukstā
ūdenī.
Tas atkarīgs no pieejamā laika un
produkta veida. Nelielus produktus var
pagatavot arī saldētā veidā.
Ledus gabaliņu pagatavošana
Ierīces komplektācijā ir viena vai vairākas
ledus gabaliņu pagatavošanai piemērotas
paplātes.
Lai izņemtu trauciņus no
saldētavas, neizmantojiet
metāliskus priekšmetus.
1. Piepildiet šīs paplātes ar ūdeni.
2. Ielieciet paplātes saldētavā.
Glabājiet pārtiku ne tuvāk kā 15 mm
attālumā no durvīm.
UZMANĪBU! Ja sākas nejaušs
atkausēšanas process,
piemēram, elektroenerģijas
piegādes pārtraukuma dēļ
(elektrības piegādes
pārtraukuma laiks ir ilgāks par
datu plāksnītē minēto
uzglabāšanas ilgumu
elektroenerģijas piegādes
pārtraukuma gadījumā,
atkausētos produktus
nekavējoties jāizmanto vai
jāpagatavo, jāatdzesē un
atkārtoti jāsasaldē. Skatiet
sadaļu “Augstas temperatūras
brīdinājums”.
PADOMI UN IETEIKUMI
Ieteikumi elektroenerģijas
ietaupīšanā
• ierīces iekšējā konfigurācija nodrošina
visefektīvāko enerģijas lietojumu.
• Neatveriet vai neatstājiet ierīces durvis
atvērtas ilgāk nekā tas nepieciešams.
• jo aukstāka temperatūra, jo lielāks
enerģijas patēriņš.
• Nodrošiniet labu ventilāciju.
Nenosedziet ventilācijas restes vai
atveres.
Progress 27
Ieteikumi produktu sasaldēšanai
• Aktivizējiet funkciju FastFreeze vismaz
24 stundas pirms sasaldēšanai
paredzēto produktu ievietošanas
saldētavā.
• Pirms sasaldēšanas ietiniet un
noslēdziet svaigus produktus: alumīnija
folijā, polietilēna plēvē vai maisiņos,
gaisu necaurlaidīgos traukos ar vāku.
• Lai efektīvāk sasaldētu un atkausētu,
sadaliet pārtiku mazās porcijās.
• Ieteicams uz sasaldētiem produktiem
piestiprināt uzlīmes un norādīt
datumus. Tas palīdzēs noskaidrot, kas
ir sasaldēts un līdz kuram laikam to
vajadzētu izlietot.
• Lai saglabātu labu kvalitāti, produktus
vajadzētu sasaldēt svaigus. It īpaši
augļus un dārzeņus ieteicams sasaldēt
uzreiz pēc novākšanas, lai saglabātu
visas uzturvielas.
• Nesasaldējiet pudeles vai skārdenes ar
dzērieniem, it īpaši, ja dzēriens satur
oglekļa dioksīdu — sasaldēšanas laikā
tās var uzsprāgt.
• Nelieciet saldētavas nodalījumā karstus
ēdienus. Atdzesējiet tos līdz istabas
temperatūrai, pirms liekat nodalījumā.
• Lai izvairītos no jau saldētas pārtikas
temperatūras paaugstināšanās,
nenovietojiet tās tuvumā svaigu,
nesaldētu pārtiku. Ievietojiet istabas
temperatūras produktus tajā saldētavas
nodalījumā, kur nav saldētas pārtikas.
• Neēdiet ledus gabaliņus, ledū
sasaldētu ūdeni vai ledenes uzreiz pēc
to izņemšanas no saldētavas. Pastāv
apsaldējuma risks.
• Nesasaldējiet atkārtoti jau atkausētus
produktus. Ja produkti ir atkausēti,
pagatavojiet tos, atdzesējiet, tad
sasaldējiet.
Saldētu produktu uzglabāšanas
ieteikumi
• Vidējs temperatūras iestatījums
nodrošina labu saldētu produktu
saglabāšanu.
Augstāks temperatūras iestatījums
ierīcē var samazināt produktu derīguma
termiņu.
• Saldētus produktus var glabāt visā
saldētavas nodalījumā.
• Atstājiet pietiekami daudz vietas ap
produktiem, lai gais varētu brīvi cirkulēt
tiem apkārt.
• Lai uzzinātu par piemērotu glabāšanu,
skatiet uzlīmi uz produktu iepakojuma
ar informāciju par derīguma termiņu.
• Produktus svarīgi iesaiņot tā, lai tajos
neiekļūtu ūdens, mitrums un
kondensācija.
Iepirkšanās ieteikumi
Pēc iepirkšanās.
• Gādājiet, lai iepakojums nebūtu bojāts,
jo produkti var sabojāties. Ja
iepakojums ir uzblīdis vai slapjš, to,
iespējams, neuzglabāja optimālos
apstākļos un tas jau sācis atkausēties.
• Lai ierobežotu atkausēšanas procesu,
pērciet saldētus produktus pašās
iepirkšanās beigās un pārvietojiet tos
aukstiem produktiem paredzētā
termiskā un izolētā maisā.
• Pēc atgriešanās mājās nekavējoties
ievietojiet saldētu pārtiku saldētavā.
• Ja produkti ir pat nedaudz
atkausējušies, nesasaldējiet tos
atkārtoti. Apēdiet produktus pēc
iespējas ātrāk.
• Ievērojiet derīguma termiņu un
glabāšanas informāciju, kas norādīta uz
iepakojuma.
Glabāšanas laiks
Pārtikas veids
Glabāšanas laiks
(mēneši)
Maize
3
28 Progress
Pārtikas veids
Glabāšanas laiks
(mēneši)
Augļi (izņemot citrusaugļus)
6 - 12
Dārzeņi
8 - 10
Ēdiena atliekas bez gaļas
1-2
Piena produkti:
Sviests
Mīksts siers (piem., Mozzarella)
Ciets siers (piem., parmezāns vai Čedaras siers)
6-9
3-4
6
Jūras veltes:
Treknas zivis (piem., lasis, skumbrija)
Liesas zivis (piem., menca, plekste)
Garneles
Nolobīti gliemeži un mīdijas
Pagatavota zivs
2-3
4-6
12
3-4
1-2
Gaļa:
Putnu gaļa
Liellopa gaļa
Cūkgaļa
Jēra gaļa
Desiņas
Šķiņķis
Ēdiena atliekas ar gaļu
9 - 12
6 - 12
4-6
6-9
1-2
1-2
2-3
KOPŠANA UN TĪRĪŠANA
BRĪDINĀJUMS! Skatiet sadaļu
"Drošība".
Iekšpuses tīrīšana
Lai neitralizētu sākotnējo izstrādājuma
aromātu, pirms ierīces pirmās lietošanas
reizes mazgājiet iekšpusi un iekšējos
piederumus ar remdenu ziepjūdeni un pēc
tam rūpīgi nosusiniet tos.
UZMANĪBU! Neizmantojiet
mazgāšanas līdzekļus,
abrazīvos pulverus, tīrīšanas
līdzekļus uz hlora vai eļļas
bāzes, tā kā tie var sabojāt
apdari.
UZMANĪBU! Ierīces
papildpiederumus un detaļas
trauku mazgājamā mašīnā
mazgāt nedrīkst.
Periodiska tīrīšana
Ierīce regulāri jātīra
1. Tīriet iekšpusi un piederumus ar
remdenu ūdeni un neitrālām ziepēm.
2. Regulāri pārbaudiet durvju blīvējumu
un notīriet to, lai uz tā nebūtu netīrumu.
3. Noskalojiet un rūpīgi nožāvējiet.
Progress 29
Saldētavas atkausēšana
UZMANĪBU! Neizmantojiet
cietus skrāpjus ledus
notīrīšanai no iztvaikotāja, jo
šādi to var sabojāt.
Nelietojiet ražotāja neieteiktas
mehāniskas ierīces vai citus
līdzekļus atkušanas procesa
paātrināšanai.
Lai uzkrātu pietiekamu
aukstuma rezervi darbības
traucējumu gadījumā,
12 stundas pirms
atkausēšanas iestatiet zemāku
temperatūru.
5. Kad atkausēšana ir pabeigta, rūpīgi
nosusiniet iekšpusi. Saglabājiet ledus
skrāpi turpmākai izmantošanai.
6. Ieslēdziet ierīci un aizveriet durvis.
7. Iestatiet temperatūras regulatoru tā, lai
iegūtu maksimālu aukstumu un ar šo
iestatījumu darbiniet ierīci vismaz
3 stundas.
Tikai pēc šī laika ievietojiet pārtikas
produktus atpakaļ saldētavā.
Gaisa kanālu tīrīšana
1. Noņemiet līsti (A), pēc tam ventilatora
restes (B).
Uz saldētavas plauktiem un ap augšējo
nodalījumu vienmēr izveidojas sarmas
kārtiņa.
Atkausējiet saldētavu, kad ledus biezums
sasniedz aptuveni 3-5 mm.
C
B
A
1. Izslēdziet ierīci vai atvienojiet to no
elektrotīkla.
2. Izņemiet uzglabāto pārtiku un
novietojiet vēsā vietā.
UZMANĪBU! Atkausēšanas
laikā temperatūra saldētās
pārtikas iepakojumos
paaugstinās, tas var
saīsināt produktu derīguma
laiku.
Nepieskarieties saldētajiem
produktiem ar mitrām
rokām. Jūsu rokas var
piesalt pie ēdiena.
3. Atstājiet durvis atvērtas. Pasargājiet
grīdu no atkusušā ūdens, piem., ar
dvieli vai plakanu tvertni.
4. Lai paātrinātu atkausēšanu, novietojiet
saldētavas nodalījumā trauku ar siltu
ūdeni. Papildus pirms atkausēšanas
pabeigšanas izņemiet atkusušos ledus
gabalus. Šim mērķim izmantojiet
komplektācijā iekļauto ledus skrāpi.
2. Notīriet ventilatora restes.
3. Uzmanīgi izņemiet gaisa deflektoru (C)
un pārbaudiet, vai pēc atkausēšanas
iekšā nav palicis ūdens.
4. Iztīriet ierīces lejas daļu ar
putekļsūcēju.
Ierīces ilgstoša neizmantošana
Ja ierīce netiek ilgstoši lietota, veiciet
šādus piesardzības pasākumus:
1.
2.
3.
4.
5.
Atvienojiet ierīci no elektrotīkla.
Izņemiet produktus.
Atkausējiet ierīci.
Iztīriet ierīci un visus piederumus.
Atstājiet durvispusvirus, lai nepieļautu
nepatīkama aromāta veidošanos.
30 Progress
PROBLĒMRISINĀŠANA
BRĪDINĀJUMS! Skatiet sadaļu
"Drošība".
Ko darīt, ja ...
Problēma
Iespējamais cēlonis
Risinājums
Ierīce nedarbojas.
Ierīce ir izslēgta.
Ieslēdziet ierīci.
Kontaktdakša nav pareizi
pievienota elektrotīkla kon‐
taktligzdai.
Pareizi ievietojiet kontakt‐
dakšu kontaktligzdā.
Elektrotīkla kontaktligzdā
nav strāvas.
Pievienojiet elektrotīkla kon‐
taktligzdai citu elektroierīci.
Sazinieties ar kvalificētu
elektriķi.
Ierīce darbojoties rada troks‐
ni.
Ierīce nav pareizi atbalstīta.
Pārbaudiet, vai ierīce stāv
stabili.
Redzams vai dzirdams
trauksmes signāls.
Ierīce ir nesen ieslēgta.
Skatiet sadaļu "Durvju atvēr‐
šanās brīdinājuma signāls"
vai "Paaugstinātas tempera‐
tūras brīdinājuma signāls".
Temperatūra ierīcē ir pārāk
augsta.
Skatiet sadaļu "Durvju atvēr‐
šanās brīdinājuma signāls"
vai "Paaugstinātas tempera‐
tūras brīdinājuma signāls".
Temperatūra ir iestatīta ne‐
pareizi.
Skatiet sadaļu "Vadības pa‐
nelis".
Vienlaicīgi ielikts liels daudz‐
ums pārtikas produktu.
Pagaidiet dažas stundas un
pēc tam vēlreiz pārbaudiet
temperatūru.
Telpas temperatūra ir pārāk
augsta.
Skatiet sadaļu "Uzstādīša‐
na".
Saldētavā ievietotie produkti
ir par siltu.
Pirms produktu uzglabāša‐
nas ļaujiet tiem atdzist līdz
istabas temperatūrai.
Durvis nav pareizi aizvērtas.
Skatiet sadaļu "Durvju aiz‐
vēršana".
Ir aktivizēta funkcija Fast‐
Freeze.
Skatiet sadaļu "Funkcija
FastFreeze”.
Kompresors nepārtraukti
darbojas.
Progress 31
Problēma
Iespējamais cēlonis
Risinājums
Kompresors nesāk darboties
uzreiz pēc "FastFreeze" no‐
spiešanas vai pēc tempera‐
tūras mainīšanas.
Kompresors sāk darboties
pēc kāda laika posma.
Tas ir normāli. Kļūda nav ra‐
dusies.
Durvis nav pareizi izlīdzinā‐
tas vai traucē ventilatora
restēm.
Ierīce nav nolīmeņota.
Skatiet uzstādīšanas norā‐
des.
Durvis atvērt nav viegli.
Jūs mēģinājāt atvērt durvis
uzreiz pēc aizvēršanas.
Pirms atverat durvis pēc to
aizvēršanas, nogaidiet da‐
žas sekundes.
Pārāk liels apsarmojums vai
ledus kārta.
Durvis nav pareizi aizvērtas.
Skatiet sadaļu "Durvju aiz‐
vēršana".
Blīvējums ir deformēts vai
netīrs.
Skatiet sadaļu "Durvju aiz‐
vēršana".
Pārtikas produkti nav pareizi
iesaiņoti.
Iesaiņojiet pareizi pārtikas
produktus.
Temperatūra ir iestatīta ne‐
pareizi.
Skatiet sadaļu "Vadības pa‐
nelis".
Ierīce ir piepildīta pilna, un
tai ir iestatīta viszemākā
temperatūra.
Iestatiet augstāku tempera‐
tūru. Skatiet sadaļu "Vadī‐
bas panelis".
Ierīcē iestatītā temperatūra ir
pārāk zema, un apkārtējā
temperatūra ir pārāk augsta.
Iestatiet augstāku tempera‐
tūru. Skatiet sadaļu "Vadī‐
bas panelis".
Ūdens plūst uz grīdas.
Kušanas ūdeņu tekne nav
pievienota tvaikošanas pa‐
plātei virs kompresora.
Pievienojiet kušanas ūdeņu
tekni tvaikošanas paplātei.
Nevar iestatīt temperatūru.
Ieslēgta "FastFreeze" funk‐
cija.
Izslēdziet “FastFreeze funk‐
ciju" manuāli vai uzgaidiet,
līdz funkcija automātiski
atiestatās, lai iestatītu tem‐
peratūru. Skatiet sadaļu
“FastFreeze funkcija .
Temperatūra ierīcē ir pārāk
zema/augsta.
Temperatūra nav iestatīta
pareizi.
Iestatiet augstāku/zemāku
temperatūru.
Durvis nav pareizi aizvērtas.
Skatiet sadaļu "Durvju aiz‐
vēršana".
Pārtikas produktu tempera‐
tūra ir pārāk augsta.
Pirms ievietošanas ļaujiet
pārtikas produktiem atdzist
līdz istabas temperatūrai.
32 Progress
Problēma
Mirgo jaudas indikators.
Iespējamais cēlonis
Risinājums
Vienlaicīgi tiek uzglabāts pā‐
rāk daudz pārtikas produktu.
Glabājiet mazāk pārtikas
produktu vienlaicīgi.
Apsarmojuma kārtas bie‐
zums pārsniedz 4-5 mm.
Atkausējiet ierīci.
Durvis tika atvērtas pārāk
bieži.
Atveriet durvis tikai tad, ja
tas ir nepieciešams.
Ir aktivizēta funkcija Fast‐
Freeze.
Skatiet sadaļu "Funkcija
FastFreeze”.
Ierīcē necirkulē aukstais
gaiss.
Pārliecinieties, vai ierīcē no‐
tiek aukstā gaisa cirkulācija.
Skatiet sadaļu "Padomi un
ieteikumi".
Temperatūras mērījumos ir
ieviesusies kļūme.
Sazinieties ar kvalificētu
elektriķi vai tuvāko pilnvaro‐
to servisa centru.
Ja šī informācija nepalīdz
novērst problēmu, sazinieties
ar tuvāko pilnvaroto servisa
centru.
Durvju aizvēršana
1. Durvju blīvējuma tīrīšana.
2. Ja nepieciešams, noregulējiet durvis.
Skatiet uzstādīšanas norādes.
3. Ja nepieciešams, nomainiet durvju
blīvējumu. Sazinieties ar pilnvaroto
servisa centru.
Progress 33
TROKŠŅI
SSSRRR!
BRRR!
CLICK!
HISSS!
BLUBB!
TEHNISKIE DATI
Tehniskā informācija atrodas ierīces
iekšpusē novietotajā elektroenerģijas datu
plāksnītē.
QR kods uz enerģijas marķējuma, kas
iekļauts ierīces komplektācijā, nodrošina
tīmekļa saiti uz informāciju par ierīces
veiktspēju ES EPREL datu bāzē.
Saglabājiet šo enerģijas marķējumu kopā
ar lietošanas instrukciju un pārējiem
dokumentiem, kas iekļauti šīs ierīces
komplektācijā.
Ir iespējams atrast to pašu informāciju
EPREL datu bāzē, izmantojot saiti https://
eprel.ec.europa.eu, un modeļa
nosaukumu un izstrādājuma numuru, ko
var atrast uz ierīces datu plāksnītes.
INFORMĀCIJA PĀRBAUDES IESTĀDĒM
Ierīces uzstādīšana un sagatavošana
EcoDesign pārbaudei atbilst EN 62552.
Ventilācijas prasības, iebūvējamās nišas
izmēri un minimālā atstarpe ierīces
aizmugurē norādīta šīs pamācības
3. nodaļā Lūdzam sazināties ar ražotāju ar
papildu jautājumiem, tostarp par ielādes
shēmām.
34 Progress
APSVĒRUMI PAR VIDES AIZSARDZĪBU
Nododiet otrreizējai pārstrādei materiālus
ar simbolu . Ievietojiet iepakojuma
materiālus atbilstošajos konteineros to
otrreizējai pārstrādei. Palīdziet aizsargāt
apkārtējo vidi un cilvēku veselību, atkārtoti
pārstrādājot elektrisko un elektronisko
iekārtu atkritumus. Neizmetiet ierīces, kas
apzīmētas ar šo simbolu , kopā ar
mājsaimniecības atkritumiem. Nododiet
izstrādājumu vietējā otrreizējās pārstrādes
punktā vai sazinieties ar vietējo
pašvaldību.
Progress 35
TURINYS
Saugos informacija
Saugos instrukcijos
Įrengimas
Valdymo skydelis
Kasdienis naudojimas
Patarimai
35
37
38
40
41
42
Valymas ir priežiūra
Trikčių šalinimas
Triukšmas
Techniniai duomenys
Informacija patikros įstaigoms
44
45
49
49
49
Galimi pakeitimai.
SAUGOS INFORMACIJA
Prieš įrengdami ir naudodami šį prietaisą, atidžiai
perskaitykite pateiktą instrukciją. Gamintojas neatsako už
sužalojimus ar žalą, patirtą dėl netinkamo prietaiso įrengimo
ar naudojimo. Instrukciją visada laikykite saugioje ir
pasiekiamoje vietoje, kad prireikus galėtumėte pasižiūrėti.
Vaikų ir pažeidžiamų žmonių sauga
•
•
•
•
•
•
•
Vyresni nei 8 metų vaikai ir asmenys, kurių fiziniai, jutimo
arba protiniai gebėjimai riboti, arba kuriems trūksta
patirties ir žinių, šį prietaisą gali naudoti tik tuomet, jei jie
prižiūrimi arba jiems buvo suteikti nurodymai, kaip saugiai
naudoti prietaisą, ir jei jie supranta su prietaiso naudojimu
susijusius pavojus.
Vaikai nuo 3 iki 8 metų gali sudėti daiktus į prietaisą ir
išimti iš jo, jeigu jie buvo tinkamai išmokyti tai daryti.
Šį prietaisą gali naudoti asmenys, turintys labai sunkią ir
sudėtingą negalią, jeigu jie buvo tinkamai išmokyti tai
daryti.
Mažesnių nei 3 metų vaikų negalima prileisti prie prietaiso,
jeigu jie nuolat nėra prižiūrimi.
Neleiskite vaikams žaisti su šiuo prietaisu.
Vaikai be priežiūros negali atlikti prietaiso valymo ir
naudotojo priežiūros darbų.
Visas pakuotės medžiagas saugokite nuo vaikų ir tinkamai
pašalinkite.
36 Progress
Bendrosios saugos reikalavimai
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Šis prietaisas skirtas tik naudojimui namų ūkyje; jį galima
naudoti, pavyzdžiui:
– kaimo sodybose, darbuotojų valgomuosiuose,
pavyzdžiui, parduotuvėse, biuruose ir kitoje darbo
aplinkoje;
– viešbučiuose, moteliuose, svečių namuose ir kitose
gyvenamosiose vietose.
Laikykitės šių nurodymų, kad neužterštumėte maisto:
– nepalikite durelių atidarytų ilgą laiką;
– reguliariai valykite paviršius, kurie liečiasi su maistu, ir
pasiekiamas drenažo sistemas;
ĮSPĖJIMAS. Pasirūpinkite, kad nebūtų užkimštos
ventiliacijos angos, esančios prietaiso korpuse ar
įmontuotoje konstrukcijoje.
ĮSPĖJIMAS. Norėdami paspartinti atitirpinimo procesą,
nenaudokite jokių mechaninių prietaisų ar kitų priemonių,
išskyrus gamintojo rekomenduojamas.
ĮSPĖJIMAS. Nepažeiskite šaltnešio grandinės.
ĮSPĖJIMAS. Nenaudokite jokių elektrinių prietaisų maisto
produktų laikymo skyriuose, išskyrus tuos, kuriuos
rekomenduoja gamintojas.
Prietaisui valyti nenaudokite garų ir nepurkškite vandeniu.
Valykite prietaisą drėgna, minkšta šluoste. Naudokite tik
neutralius ploviklius. Nenaudokite šveičiamųjų produktų,
šveitimo kempinių, tirpiklių arba metalinių grandyklių.
Kai prietaisas ilgą laiką stovi tuščias, išjunkite, atitirpinkite,
išvalykite, išdžiovinkite ir palikite dureles atviras, kad
prietaise nesusidarytų pelėsio.
Nelaikykite šiame prietaise sprogių medžiagų, pavyzdžiui,
aerozolinių talpyklių su degiu propelentu.
Jei pažeidžiamas maitinimo laidas, jį leidžiama keisti tik
gamintojui, jo įgaliotajam techninės priežiūros centrui arba
panašios kvalifikacijos asmenims – kitaip gali kilti pavojus.
Progress 37
SAUGOS INSTRUKCIJOS
Įrengimas
ĮSPĖJIMAS! Šį prietaisą įrengti
privalo tik kvalifikuotas asmuo.
• Nuimkite visas pakavimo medžiagas.
• Neįrenkite ir nenaudokite sugadinto
prietaiso.
• Saugos sumetimais nenaudokite
prietaiso, prieš įrengdami jį balduose.
• Vadovaukitės su prietaisu pateiktomis
įrengimo instrukcijomis.
• Visada būkite atsargūs, kai perkeliate
prietaisą, nes jis yra sunkus. Visada
mūvėkite apsaugines pirštines ir
avėkite uždarą avalynę.
• Prietaisą statykite taip, kad aplink jį
galėtų cirkuliuoti oras.
• Pirmą kartą įrengus arba pakeitus
durelių atidarymo kryptį, palaukite bent
4 valandas, prieš jungdami prietaisą į
maitinimo tinklą. Per tą laiką alyva
sutekės atgal į kompresorių.
• Prieš atlikdami bet kokius darbus su
prietaisu (pvz., keičiant durelių
atidarymo kryptį), ištraukite kištuką iš
maitinimo lizdo.
• Neįrenkite prietaiso šalia radiatorių,
viryklių, orkaičių arba kaitlenčių.
• Nestatykite prietaiso ten, kur ant jo
galėtų užlyti.
• Neįrenkite prietaiso tiesioginiais saulės
spinduliais apšviestoje vietoje.
• Neįrenkite prietaiso per daug drėgnose
ar per šaltose vietose.
• Kai perkeliate prietaisą, kelkite jį už
priekinio krašto, kad nesubraižytumėte
grindų.
Elektros prijungimas
ĮSPĖJIMAS! Pavojus sukelti
gaisrą ir gauti elektros smūgį.
ĮSPĖJIMAS! Kai statote
prietaisą, įsitikinkite, kad
maitinimo laidas nebūtų
prispaustas ar pažeistas.
ĮSPĖJIMAS! Nenaudokite
daugiakanalių kištukų, jungiklių
ir ilginamųjų laidų.
• Prietaisą privaloma įžeminti.
• Įsitikinkite, kad parametrai techninių
duomenų plokštelėje atitinka maitinimo
tinklo elektros vardinius duomenis.
• Visada naudokite tinkamai įrengtą
įžemintą saugųjį elektros lizdą.
• Būkite atsargūs, kad nesugadintumėte
elektrinių dalių (pvz., elektros kištuko,
maitinimo kabelio, kompresoriaus).
Iškvieskite įgaliotojo techninės
priežiūros centro atstovą arba elektriką,
kad pakeistų elektrines dalis.
• Maitinimo kabelis privalo būti žemiau
elektros kištuko lygio.
• Elektros kištuką į tinklo lizdą junkite tik
tuomet, kai visiškai pabaigsite
įrengimą. Įsitikinkite, kad įrengus
prietaisą, elektros laido kištuką būtų
lengva pasiekti.
• Norėdami išjungti prietaisą, netraukite
už maitinimo laido. Visada traukite
paėmę už elektros kištuko.
Naudojimas
ĮSPĖJIMAS! Pavojus
susižaloti, nudegti, gauti
elektros smūgį ar sukelti gaisrą.
Prietaise yra degių dujų, izobutano
(R600a) – tai gamtinės dujos, kurios
visiškai nedaro žalos aplinkai. Būkite
atsargūs, kad nepažeistumėte šaltnešio
grandinės, kurioje yra izobutano.
• Nekeiskite šio prietaiso techninių
savybių.
• Nedėkite į prietaisą elektrinių prietaisų
(pvz., ledų gaminimo aparatų), nebent
gamintojas būtų nurodęs, kad juos
galima naudoti prietaise.
• Jeigu šaltnešio grandinė būtų pažeista,
patalpoje nedekite liepsnos ir saugokite
prietaisą nuo uždegimo šaltinių. Gerai
išvėdinkite patalpą.
38 Progress
• Prie plastikinių prietaiso dalių neturi
liestis jokie įkaitę daiktai.
• Nelaikykite šaldiklio skyriuje jokių
gazuotų gėrimų. Kitaip gėrimo indas
bus veikiamas slėgio.
• Prietaise nelaikykite degių dujų ir
skysčių.
• Šalia prietaiso, į prietaisą arba ant jo
nedėkite degių produktų arba degiais
produktais sudrėkintų daiktų.
• Nelieskite kompresoriaus arba
kondensatoriaus. Jie būna karšti.
• Jei jūsų rankos šlapios arba drėgnos,
neimkite ir nelieskite jokių produktų iš
šaldiklio kameros.
• Neužšaldykite atšildyto maisto
pakartotinai.
• Vadovaukitės ant šaldytų maisto
produktų pakuočių pateiktais laikymo
nurodymais.
• Suvyniokite maistą bet kokia sąlyčiui su
maistu tinkančia medžiaga, prieš
dėdami į šaldiklį.
Valymas ir priežiūra
ĮSPĖJIMAS! Galite susižeisti
arba sugadinti prietaisą.
• Prieš atlikdami priežiūros darbus,
išjunkite prietaisą ir ištraukite maitinimo
laido kištuką iš elektros tinklo lizdo.
• Šio prietaiso aušinamajame įtaise yra
angliavandenilio. Prietaiso techninės
priežiūros ir užpildymo darbus
privaloma atlikti tik kvalifikuotas asmuo.
• Reguliariai tikrinkite prietaiso vandens
išleidimo kanalą ir, jeigu reikia,
išvalykite jį. Jei išleidimo kanalas
užsikimš, tirpsmo vanduo kaupsis
prietaiso apačioje.
Techninė priežiūra
• Dėl prietaiso remonto kreipkitės į
įgaliotąjį techninės priežiūros centrą.
Naudokite tik originalias atsargines
dalis.
• Atkreipkite dėmesį, kad pačių arba
neprofesionalus remontas gali turėti
pasekmių saugai ir panaikinti garantiją.
• Šių atsarginių dalių bus galima įsigyti 7
metus nutraukus modelio gamybą:
termostatų, temperatūros jutiklių,
spausdintinių plokščių, šviesos šaltinių,
durelių rankenų, durelių vyrių, dėklų ir
krepšių. Įsidėmėkite, kad tam tikros
šios atsarginės dalys yra prieinamos tik
profesionaliems remonto specialistams
ir kad ne visos atsarginės dalys yra
aktualios visiems modeliams.
• Durelių tarpiklių bus galima įsigyti 10
metų nutraukus modelio gamybą.
Seno prietaiso išmetimas
ĮSPĖJIMAS! Pavojus susižeisti
arba uždusti.
• Ištraukite maitinimo laido kištuką iš
maitinimo tinklo lizdo.
• Nupjaukite elektros laidą ir išmeskite jį.
• Išimkite dureles, kad vaikai ir gyvūnai
neužsidarytų prietaiso viduje.
• Šio prietaiso šaltnešio grandinė ir
izoliacinės medžiagos neardo ozono
sluoksnio.
• Izoliaciniame porolone yra degių dujų.
Norėdami sužinoti, kaip tinkamai
išmesti seną prietaisą, susisiekite su
atitinkama savivaldybės įstaiga.
• Nepažeiskite aušinimo įtaiso, esančio
šalia šilumokaičio.
ĮRENGIMAS
ĮSPĖJIMAS! Žr. saugos
skyrius.
ĮSPĖJIMAS! Kaip įrengti
prietaisą žr. įrengimo
instrukcijoje.
ĮSPĖJIMAS! Pritvirtinkite
prietaisą pagal įrengimo
instrukciją, kad išvengtumėte
prietaiso nestabilumo rizikos.
Progress 39
D3
D1
Matmenys
H2
6
1,
11
D2
3°
H1
W1
W3
W2
Vieta
Bendri matmenys1)
H1
mm
819
W1
mm
596
D1
mm
547
1) prietaiso aukštis, plotis ir gylis be rankenos ir kojelių
Siekiant užtikrinti geriausią prietaiso
veikimą, neturėtumėte jo įrengti greta
karščio šaltinių (orkaičių, krosnelių,
radiatorių, viryklių ar kaitlenčių) arba
tiesioginių saulės spindulių veikiamose
vietose. Užtikrinkite, kad aplink spintelės
galą galėtų laisvai cirkuliuoti oras.
Padėties parinkimas
Naudojant reikalinga vieta1)
H2
mm
820
W2
mm
596
D2
mm
550
1) prietaiso aukštis, plotis ir gylis, įskaitant rankeną, ir
vieta reikalinga laisvai vėsinimo oro cirkuliacijai
Naudojant reikalinga bendra vieta1)
H2
mm
820
W3
mm
777
D3
mm
1120
1) prietaiso aukštis, plotis ir gylis, įskaitant rankeną, ir
vieta reikalinga laisvai vėsinimo oro cirkuliacijai, vieta
reikalinga durelėms atidaryti minimaliu kampu, lei‐
džianti išimti visą vidinę įrangą
Jį reikia įrengti sausoje, gerai vėdinamoje
patalpoje.
Šis prietaisas yra skirtas naudoti aplinkos
temperatūroje nuo 10°C iki 43°C.
Kilus abejonių dėl to, kur įrengti
prietaisą, kreipkitės į pardavėją,
mūsų klientų aptarnavimo
tarnybą arba artimiausią
įgaliotąjį techninės priežiūros
centrą.
Prietaisas turi būti statomas
taip, kad jį būtų galima atjungti
nuo elektros tinklo. Todėl
pastačius prietaisą, jo kištukas
turi būti lengvai pasiekiamas.
Elektros prijungimas
• Prieš prijungdami prietaisą prie elektros
tinklo, patikrinkite, ar duomenų lentelėje
nurodyta įtampa ir dažnis atitinka
40 Progress
Durelių atidarymo krypties
pakeitimas
maitinimo tinkle esančią įtampą ir
dažnį.
• Prietaisą privaloma įžeminti. Šiam
tikslui elektros maitinimo kabelio
kištuke įrengtas kontaktas. Jei namų
elektros tinklo lizdas neįžemintas,
prietaisą prijunkite prie atskiro
įžeminimo – paisykite galiojančių
reglamentų ir pasitarkite su kvalifikuotu
elektriku.
• Jei nesilaikoma pirmiau pateiktų
saugos nurodymų, gamintojas
neprisiima jokios atsakomybės.
• Šis prietaisas atitinka EEB direktyvas:
Žr. atskirą dokumentą su įrengimo ir
durelių atidarymo krypties keitimo
instrukcijomis.
DĖMESIO Visada kai keičiate
durelių atidarymo kryptį,
apsaugokite grindis nuo
subraižymo patvaria medžiaga.
Reikalavimai ventiliacijai
DĖMESIO Kaip įrengti, žr.
įrengimo instrukciją.
VALDYMO SKYDELIS
1
2
1 Maitinimo indikatoriaus lemputė
2 Temperatūros reguliatorius ir
įjungimo / išjungimo jungiklis
3 FastFreeze lemputė
Įjungimas
1. Kištuką įkiškite į sieninį lizdą.
2. Temperatūros reguliatorių sukite pagal
laikrodžio rodyklę iki vidutinio šaldymo
nuostatos.
Jeigu temperatūra prietaiso viduje per
aukšta, mirksės įspėjamoji lemputė ir
skambės įspėjamasis garso signalas.
3. Paspaudus jungiklį FastFreeze,
įspėjamasis garso signalas nutils.
Įspėjamoji lemputė mirksės tol, kol
vidinė temperatūra pasieks saugiam
3
4
5
4 FastFreeze jungiklis ir įspėjamojo
signalo atkūrimo jungiklis
5 Įspėjamoji lemputė
užšaldyto maisto saugojimui reikalingą
lygį.
Išjungimas
1. Temperatūros reguliatorių pasukite į
„O“ padėtį.
Maitinimo indikatoriaus lemputė užges.
2. Ištraukite kištuką iš sieninio lizdo.
Progress 41
Temperatūros reguliavimas
Norėdami įjungti šią funkciją:
Temperatūra reguliuojama automatiškai.
Tačiau ir patys galite nustatyti temperatūrą
prietaiso viduje.
1. Norėdami įjungti funkciją FastFreeze,
spauskite ir 2–3 sekundes palaikykite
nuspaudę mygtuką FastFreeze.
Užsidegs lemputė FastFreeze.
2. Maisto produktus sudėkite į šaldymo
skyrių ir funkciją FastFreeze palikite
įjungtą dar 24 valandoms. Žr. skyrių
„Šviežių maisto produktų užšaldymas“.
Pasirinkite nuostatą atsižvelgdami į tai,
kad temperatūra prietaiso viduje priklauso
nuo šių veiksnių:
• patalpos temperatūros;
• durelių atidarymo dažnumo;
• laikomo maisto kiekio;
• prietaiso vietos.
Daugeliu atvejų parankiausia pasirinkti
vidutinę nuostatą.
Prietaisui naudoti:
1. Pasukite temperatūros reguliatorių
pagal laikrodžio rodyklę, kad prietaise
būtų žemesnė temperatūra.
2. Pasukite temperatūros reguliatorių
prieš laikrodžio rodyklę, kad prietaise
būtų aukštesnė temperatūra.
FastFreeze funkcija
FastFreeze yra naudojama išankstiniam
užšaldymui ir greitam užšaldymui šaldiklio
skyriuje. Ši funkcija pagreitina šviežių
produktų užšaldymą ir apsaugo jau
užšaldytus maisto produktus, kad netikėtai
neatšiltų.
Ši funkcija automatiškai
išsijungia po 52 valandų. Šią
funkciją galima bet kuriuo metu
išjungti, paspaudus ir 2–3
sekundes palaikius nuspaudus
jungiklį FastFreeze.
Įspėjimas dėl aukštos
temperatūros
Kai šaldiklio skyriuje temperatūra pakyla
(pvz., dėl maitinimo trikties), mirksi
įspėjamoji lemputė ir įsijungia garsas.
Garsą galima bet kada išjungti,
paspaudus įspėjamojo signalo atkūrimo
jungiklį.
Atkūrus normalias veikimo sąlygas,
įspėjamoji lemputė nustos mirksėti ir garso
signalas automatiškai nutils.
Norėdami užšaldyti šviežius
maisto produktus, funkciją
FastFreeze įjunkite mažiausiai
24 valandas prieš dėdami
produktus pirminiam
užšaldymui.
KASDIENIS NAUDOJIMAS
Šviežių maisto produktų
užšaldymas
Šaldiklio skyriuje galima užšaldyti šviežius
maisto produktus ir ilgai laikyti užšaldytus
arba visiškai užšaldytus.
Norėdami užšaldyti šviežius maisto
produktus, funkciją FastFreeze įjunkite
mažiausiai 24 valandas prieš dėdami
užšaldyti skirtus maisto produktus į
šaldiklio skyrių.
Šviežius maisto produktus laikykite
vienodai paskirstytus pirmame skyriuje
arba stalčiuje nuo viršaus.
Didžiausias maisto kiekis, kurį galima
užšaldyti nepridedant kitų šviežių produktų
per 24 valandas, nurodytas duomenų
lentelėje ( prietaiso viduje esančioje
etiketėje).
Pasibaigus užšaldymo procesui, prietaisas
automatiškai grįžta prie ankstesnės
42 Progress
temperatūros nuostatos (žr. „Funkcija
FastFreeze“).
Užšaldytų produktų laikymas
Prietaisą įjungus pirmą kartą arba po ilgos
pertraukos, prieš sudedant produktus į
skyrių, jį reikia įjungti mažiausiai prieš 3
valandas, įjungus funkciją FastFreeze.
Naudodami šaldiklio stalčius, norimą
maisto produktų pakuotę rasite greitai ir
lengvai. Jei dėsite didelį produktų kiekį, iš
prietaiso ištraukite visus stalčius, išskyrus
apatinį stalčių, kuris jam skirtoje vietoje turi
būti tam, kad būtų užtikrinta gera oro
cirkuliacija.
Maistą laikykite ne arčiau nei 15 mm nuo
durelių.
DĖMESIO Atsitiktinio atitirpimo
atveju, pavyzdžiui, atsijungus
elektros maitinimui, jei
maitinimo nebuvo ilgiau, negu
duomenų lentelės eilutėje
„Produktų išsilaikymo
trukmė“ nurodyta trukmė,
atitirpusius produktus reikia
nedelsiant suvartoti arba iš
karto išvirti / iškepti, tada
atvėsinti ir užšaldyti
pakartotinai. Žr. „Įspėjimas apie
aukštą temperatūrą“.
Atšildymas
Prieš vartojant giliai užšaldytą ar užšaldytą
maistą galima atšildyti šaldytuve arba
plastikiniame maišelyje šaltame
vandenyje.
Šis darbas atliekamas atsižvelgiant į
turimą laiką ir produktų rūšį. Mažus maisto
produkto gabalėlius galima gaminti
užšaldytus.
Ledo kubelių gamyba
Šiame prietaise yra vienas arba keli dėklai
ledo kubeliams gaminti.
Netraukite dėklų iš šaldiklio
metaliniais įrankiais.
1. Pripildykite šiuos dėklus vandens.
2. Įdėkite ledo dėklus į šaldiklio skyrių.
PATARIMAI
Patarimai, kaip taupyti energiją
• Vidinė prietaiso sąranka užtikrina
veiksmingiausią energijos vartojimą.
• Neatidarinėkite dažnai durelių,
nepalikite jų atvirų ilgiau, negu būtina.
• Kuo žemesnė temperatūros nuostata,
tuo didesnės energijos sąnaudos.
• Užtikrinkite gerą ventiliaciją.
Neuždenkite ventiliacijos grotelių ar
angų.
Užšaldymo patarimai
• Įjunkite funkciją FastFreeze mažiausiai
24 valandas prieš dėdami maisto
produktus į šaldiklio skyrių.
• Užšaldydami maisto produktus
suvyniokite ir užsandarinkite juos
naudodami aliuminio foliją, maistinę
plėvelę ar maišelius, dangteliais
uždengiamus, orui nelaidžius indus.
• Padalykite maistą į mažas porcijas, kad
galėtumėte veiksmingiau užšaldyti ir
atšildyti.
• Ant visų šaldytų produktų
rekomenduojama uždėti etiketes ir
nurodyti datas. Taip galėsite lengviau
atpažinti maisto produktus ir žinosite,
iki kada juos reikia suvartoti, kol dar
nesugedo.
• Užšaldant maisto produktai turi būti
švieži, kad būtų išsaugota gera kokybė.
Progress 43
•
•
•
•
•
Ypač vaisius ir daržoves reikia
užšaldyti tik surinkus, kad būtų
išsaugotos visos jų maistinės
medžiagos.
Neužšaldykite butelių ar skardinių su
skysčiais, ypač gėrimų su anglies
dioksidu – jie gali sprogti užšaldant.
Nedėkite į šaldiklio skyrių karštų maisto
produktų. Atvėsinkite juos kambario
temperatūroje, prieš dėdami į skyrių.
Nedėkite šviežio neužšaldyto maisto
prie jau užšaldyto maisto, kad
nepadidintumėte jo temperatūros.
Kambario temperatūros maisto
produktus dėkite į tą šaldiklio skyriaus
dalį, kur nėra užšaldytų produktų.
Nevalgykite ką tik iš šaldiklio išimtų
ledo kubelių, ledukų ar varveklių. Galite
nušalti.
Atitirpintų maisto produktų pakartotinai
neužšaldykite. Jeigu produktai atitirpo,
paruoškite juos, atvėsinkite ir vėl
užšaldykite.
Užšaldyto maisto laikymo
patarimai
• Vidutinė temperatūros nuostata
užtikrina gerą šaldytų maisto produktų
saugojimą.
Aukštesnė temperatūros nuostata
prietaise gali lemti trumpesnę
naudojimo trukmę.
• Visame šaldiklio skyriuje galima laikyti
užšaldytus maisto produktus.
• Palikite pakankamai vietos aplink
maisto produktus, kad aplink galėtų
laisvai cirkuliuoti oras.
• Dėl tinkamo laikymo peržiūrėkite
produkto etiketėje nurodytą maisto
produkto naudojimo trukmę.
• Svarbu suvynioti produktą taip, kad į
vidų nepatektų vandens, drėgmės ar
kondensato.
Patarimai apsipirkimui
Apsipirkus parduotuvėje:
• Įsitikinkite, kad pakuotė nepažeistas –
maistas gali sugesti. Jeigu pakuotė
išsipūtusi arba drėgna, gali būti, kad ji
nebuvo laikoma optimaliomis sąlygomis
ir jau prasidėjo atitirpimas.
• Norėdami apriboti atitirpinimo procesą,
šaldytus gaminius pirkite apsipirkimo
proceso pabaigoje ir gabenkite juos
terminiame ir izoliuotame vėsiame
maišelyje.
• Užšaldytus maisto produktus, grįžę iš
parduotuvės, nedelsdami sudėkite į
šaldiklį.
• Jeigu maistas bent iš dalies atitirpo,
pakartotinai jo neužšaldykite. Kuo
greičiau jį suvartokite.
• Laikykitės ant pakuotės nurodytos
galiojimo datos ir laikymo informacijos.
Šaldiklio skyriaus naudojimo trukmės
Maisto rūšis
Naudojimo trukmė
(mėnesiais)
Duona
3
Vaisiai (išskyrus citrusinius)
6–12
Daržovės
8–10
Likučiai be mėsos
1–2
Pieno produktai:
44 Progress
Maisto rūšis
Naudojimo trukmė
(mėnesiais)
Sviestas
Minkštas sūris (pvz., mocarela)
Kietas sūris (pvz., parmezanas, čedaras)
6–9
3–4
6
Jūros gėrybės:
Riebi žuvis (pvz., lašiša, skumbrė)
Liesa žuvis (pvz., menkė, plekšnė)
Krevetės
Išlukštenti jūros moliuskai ir midijos
Virta žuvis
2–3
4–6
12
3–4
1–2
Mėsa:
Paukštiena
Jautiena
Kiauliena
Aviena
Dešrelė
Kumpis
Likučiai su mėsa
9–12
6–12
4–6
6–9
1–2
1–2
2–3
VALYMAS IR PRIEŽIŪRA
ĮSPĖJIMAS! Žr. saugos
skyrius.
Vidaus valymas
Prieš naudodami prietaisą pirmą kartą,
drungnu vandeniu ir nedideliu kiekiu
neutralaus muilo nuplaukite prietaiso vidų
ir visas vidines dalis – taip pašalinsite
naujam prietaisui būdingą kvapą; paskui
gerai nusausinkite.
DĖMESIO Nenaudokite
ploviklių, šveičiamųjų miltelių,
chloro ar naftos pagrindo
valiklių, nes jie sugadins
apdailą.
DĖMESIO Prietaiso priedų ir
dalių negalima plauti
indaplovėje.
Reguliarus valymas
Įrangą būtina reguliariai valyti:
1. Vidų ir priedus valykite šilto vandens ir
neutralaus muilo tirpalu.
2. Reguliariai tikrinkite durelių tarpiklius ir
juos nuvalykite, kad būtų švarūs ir be
jokių nešvarumų.
3. Nuplaukite ir gerai nusausinkite.
Šaldiklio atitirpdymas
DĖMESIO Nenaudokite
metalinių įrankių šerkšnui
grandyti nuo garintuvo, nes
galite jį pažeisti.
Norėdami paspartinti
atitirpinimo procesą,
nenaudokite jokių mechaninių
ar dirbtinių priemonių, išskyrus
gamintojo rekomenduojamas.
Maždaug 12 valandų prieš
atitirpinimą nustatykite
žemesnę temperatūrą, kad
susikauptų pakankamai šalčio
atsargų prietaiso veikimui
nutraukti.
Progress 45
Ant šaldiklio lentynų ir aplink viršutinį
skyrių visada susidaro šiek tiek šerkšno.
Tik praėjus šiam laikui, vėl sudėkite maistą
į šaldiklio skyrių.
Atitirpdykite šaldiklį, kai šerkšno sluoksnio
storis yra 3–5 mm.
Oro kanalų valymas
1. Išjunkite prietaisą ir ištraukite jo kištuką
iš sieninio elektros lizdo.
2. Išimkite laikomus produktus ir padėkite
vėsioje vietoje.
3.
4.
5.
6.
7.
DĖMESIO Dėl atitirpinimo
metu pakilusios užšaldytų
maisto produktų
temperatūros gali
sutrumpėti jų galiojimo
laikas.
Nelieskite užšaldytų maisto
produktų drėgnomis
rankomis. Rankos gali
prišalti prie maisto
produktų.
Dureles palikite atviras. Ant grindų
padėkite šluostę arba plokščią indą,
kad apsaugotumėte grindis nuo
tirpsmo vandens.
Norėdami pagreitinti atitirpdymą, į
šaldiklio kamerą įdėkite puodą su šiltu
vandeniu. Taip pat išimkite atitirpinimo
metu atlūžusius ledo gabalus. Šiam
tikslui naudokite pristatytą ledo
grandyklę.
Baigę šalinti šerkšną, kruopščiai
nusausinkite vidų. Pasilikite ledo
grandyklę, kad galėtumėte pasinaudoti
prireikus.
Įjunkite prietaisą ir uždarykite dureles.
Temperatūros reguliatorių nustatykite į
padėtį, kad būtų šaldoma maksimaliai,
ir leiskite prietaisui veikti šiuo
nustatymu bent 3 valandas.
TRIKČIŲ ŠALINIMAS
ĮSPĖJIMAS! Žr. saugos
skyrius.
1. Nuimkite apatinę juostą (A), tuomet
ventiliacijos groteles (B).
C
B
A
2. Išvalykite ventiliacijos groteles.
3. Atsargiai ištraukite oro kreipiklį (C) ir
patikrinkite, ar neliko vandens po
atitirpdymo.
4. Dulkių siurbliu išsiurbkite apatinę
prietaiso dalį.
Laikotarpis, kai prietaisas
nenaudojamas
Jeigu prietaisas ilgą laiką nebus
naudojamas, atlikite tokius veiksmus:
1.
2.
3.
4.
5.
Atjunkite prietaisą nuo elektros tinklo.
Išimkite visus maisto produktus.
Atitirpinkite prietaisą.
Prietaisą ir visus priedus išvalykite.
Dureles palikite atidarytas, kad
nesikauptų nemalonūs kvapai.
46 Progress
Ką daryti, jeigu...
Problema
Galima priežastis
Sprendimas
Prietaisas neveikia.
Prietaisas yra išjungtas.
Įjunkite prietaisą.
Maitinimo laido kištukas ne‐
tinkamai įjungtas į elektros
tinklo lizdą.
Tinkamai įkiškite maitinimo
laido kištuką į maitinimo tin‐
klo lizdą.
Maitinimo tinklo lizde nėra
įtampos.
Įjunkite į maitinimo tinklo liz‐
dą kitą elektros prietaisą.
Kreipkitės į kvalifikuotą elek‐
triką.
Prietaisas veikia triukšmin‐
gai.
Prietaisas netinkamai atrem‐
tas.
Patikrinkite, ar prietaisas
stabiliai stovi.
Įsijungia garsinis ar vaizdinis
įspėjamasis signalas.
Prietaisas neseniai buvo
įjungtas.
Žr. „Atidarytų durelių įspėji‐
mo signalas“ arba „Įspėji‐
mas dėl aukštos temperatū‐
ros“.
Temperatūra prietaise per
aukšta.
Žr. „Atidarytų durelių įspėji‐
mo signalas“ arba „Įspėji‐
mas dėl aukštos temperatū‐
ros“.
Netinkamai nustatyta tempe‐
ratūra.
Skaitykite skyrių „Valdymo
skydelis“.
Vienu metu įdėta daug mais‐
to produktų.
Palaukite keletą valandų ir iš
naujo patikrinkite temperatū‐
rą.
Per aukšta patalpos tempe‐
ratūra.
Skaitykite skyrių „Įrengi‐
mas“.
Į prietaisą įdėti maisto pro‐
duktai pernelyg šilti.
Prieš dėdami maisto produk‐
tus į prietaisą, palaukite, kol
jie atvės iki kambario tempe‐
ratūros.
Netinkamai uždarytos dure‐
lės.
Skaitykite skyrių „Durelių už‐
darymas“.
Įjungta funkcija FastFreeze.
Žr. skyrių „Funkcija Fast‐
Freeze“.
Kompresorius įsijungia po
kurio laiko.
Tai normalu ir ne sutrikimas.
Kompresorius veikia nesu‐
stodamas.
Paspaudus „FastFreeze“ ar‐
ba pakeitus temperatūrą,
kompresorius įsijungia ne iš
karto.
Progress 47
Problema
Galima priežastis
Sprendimas
Durelės netinkamai išlygin‐
tos arba trukdo ventiliacijos
grotelėms.
Prietaisas netinkamai išly‐
gintas.
Žr. įrengimo instrukciją.
Dureles nelengva atidaryti.
Jūs mėginote atidaryti dure‐
les iškart tik jas uždarę.
Palaukite kelias sekundes ir
vėl mėginkite atidaryti dure‐
les.
Susiformuoja pernelyg daug
šerkšno ir ledo.
Netinkamai uždarytos dure‐
lės.
Skaitykite skyrių „Durelių už‐
darymas“.
Deformuotas arba nešvarus
tarpiklis.
Skaitykite skyrių „Durelių už‐
darymas“.
Maisto produktai netinkamai
suvynioti.
Geriau suvyniokite maisto
produktus.
Netinkamai nustatyta tempe‐
ratūra.
Skaitykite skyrių „Valdymo
skydelis“.
Prietaisas pilnas produktų ir
nustatyta, kad prietaise būtų
mažiausia temperatūra
Nustatykite aukštesnę tem‐
peratūrą. Skaitykite skyrių
„Valdymo skydelis“.
Prietaise nustatyta per žema
temperatūra ir aplinkos tem‐
peratūra per aukšta.
Nustatykite aukštesnę tem‐
peratūrą. Skaitykite skyrių
„Valdymo skydelis“.
Ant grindų yra vandens.
Atitirpusio vandens nutekėji‐
mo vamzdelis veda ne į gari‐
nimo indą, esantį virš kom‐
presoriaus.
Pritvirtinkite atitirpusio van‐
dens nutekėjimo vamzdelį
prie garinimo indo.
Negalima nustatyti tempera‐
tūros.
Įjungta funkcija „FastFree‐
ze“.
Patys rankomis išjunkite
funkciją „FastFreeze“ arba
palaukite, kol ši funkcija bus
išjungta automatiškai, ir nus‐
tatykite temperatūrą. Žr.
„Funkcija FastFreeze“.
Temperatūra prietaise per
žema / per aukšta.
Netinkamai nustatyta tempe‐
ratūra.
Nustatykite aukštesnę / že‐
mesnę temperatūrą.
Netinkamai uždarytos dure‐
lės.
Skaitykite skyrių „Durelių už‐
darymas“.
Maisto produktų temperatū‐
ra per aukšta.
Prieš sudėdami maisto pro‐
duktus, juos atvėsinkite iki
kambario temperatūros.
Vienu metu laikoma daug
maisto produktų.
Vienu metu sudėkite mažiau
maisto produktų.
48 Progress
Problema
Mirksi maitinimo indikato‐
riaus lemputė.
Galima priežastis
Sprendimas
Šerkšno storis yra daugiau
nei 4–5 mm.
Atitirpinkite prietaisą.
Dažnai atidarinėjamos dure‐
lės.
Dureles atidarykite tik jei rei‐
kia.
Įjungta funkcija FastFreeze.
Žr. skyrių „Funkcija Fast‐
Freeze“.
Prietaise nevyksta šalto oro
cirkuliacija.
Pasirūpinkite, kad prietaise
vyktų šalto oro cirkuliacija.
Žr. skyrių „Patarimai“.
Matuojant temperatūrą įvyko
klaida.
Kreipkitės į kvalifikuotą elek‐
triką arba į artimiausią įgalio‐
tąjį techninės priežiūros
centrą.
Jei patarimas nepadėjo
išspręsti problemos, kreipkitės į
artimiausią įgaliotąjį techninės
priežiūros centrą.
Durelių uždarymas
1. Nuvalykite durelių sandarinimo
tarpiklius.
2. Jei reikia, sureguliuokite dureles. Žr.
įrengimo instrukciją.
3. Jei reikia, pakeiskite pažeistus durelių
tarpiklius. Kreipkitės į įgaliotąjį
techninės priežiūros centrą.
Progress 49
TRIUKŠMAS
SSSRRR!
BRRR!
CLICK!
HISSS!
BLUBB!
TECHNINIAI DUOMENYS
Techninė informacija pateikta duomenų
lentelėje, esančioje prietaiso vidinėje
pusėje, ir energijos plokštelėje.
Su prietaisu pateiktoje energijos
plokštelėje nurodytas QR kodas suteikia
žiniatinklio nuorodą į informaciją, susijusią
su šio prietaiso veikimu, ES EPREL
duomenų bazėje. Išsaugokite energijos
plokštelę kartu su naudotojo vadovu ir
visais kitais su šiuo prietaisu pateiktais
dokumentais, kad galėtumėte pasižiūrėti
ateityje.
Tą pačią informaciją taip pat galima rasti
EPREL naudojant nuorodą https://
eprel.ec.europa.eu bei modelio
pavadinimą ir gaminio numerį, kuriuos
rasite prietaiso techninių duomenų
lentelėje.
INFORMACIJA PATIKROS ĮSTAIGOMS
Prietaiso įrengimas ir paruošimas bet
kokiai „EcoDesign“ patikrai bus vykdomas
pagal EN 62552. Reikalavimai ventiliacijai,
išėmos matmenys ir minimalūs tarpai gale
bus nurodyti šio naudotojo vadovo 3
skyriuje. Dėl kitos papildomos
informacijos, įskaitant sudėjimo planus,
kreipkitės į gamintoją.
50 Progress
APLINKOS APSAUGA
Atiduokite perdirbti medžiagas, pažymėtas
pažymėtų prietaisų kartu su kitomis
buitinėmis atliekomis. Atiduokite šį gaminį į
vietos atliekų surinkimo punktą arba
susisiekite su vietnos savivaldybe dėl
papildomos informacijos.
šiuo ženklu . Išmeskite pakuotę į
atitinkamą atliekų surinkimo konteinerį,
kad ji būtų perdirbta. Padėkite saugoti
aplinką bei žmonių sveikatą ir surinkti bei
perdirbti elektros ir elektronikos prietaisų
atliekas. Neišmeskite šiuo ženklu
*
Progress 51
www.progress-hausgeraete.de
211625835-A-052020
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement