SMEG U8F082DF User Manual
Gebruik‐
saanwijzing
User Manual
Notice d'utili‐
sation
Benutzerin‐
formation
Vriezer
Freezer
Congélateur
Gefriergerät
U8F082DF
2
INHOUDSOPGAVE
Veiligheidsinformatie
Veiligheidsvoorschriften
Installatie
Bedieningspaneel
Dagelijks gebruik
Aanwijzingen en tips
2
4
6
8
9
10
Onderhoud en reiniging
Probleemoplossing
Geluiden
Technische gegevens
Aanwijzingen voor testinstituten
12
13
16
17
17
Wijzigingen voorbehouden.
VEILIGHEIDSINFORMATIE
Lees zorgvuldig de meegeleverde instructies voor installatie
en gebruik van het apparaat. De fabrikant is niet
verantwoordelijk voor verwondingen of schade die voortvloeit
uit de onjuiste installatie of het onjuiste gebruik. Bewaar de
instructies altijd op een veilige, toegankelijke plek voor
toekomstig gebruik.
Veiligheid van kinderen en kwetsbare mensen
•
•
•
•
•
•
Dit apparaat kan worden gebruikt door kinderen van 8 jaar
en ouder en door mensen met beperkte lichamelijke,
zintuiglijke of verstandelijke vermogens of een gebrek aan
ervaring en kennis, indien zij onder toezicht staan of
instructies hebben gekregen over het veilig gebruiken van
het apparaat en indien zij de eventuele gevaren begrijpen.
Kinderen in de leeftijd van 3 tot 8 jaar mogen het apparaat
laden en lossen op voorwaarde dat ze goed zijn
geïnstrueerd.
Dit apparaat mag worden gebruikt door personen met
zware en complexe beperkingen, indien ze duidelijk zijn
geïnstrueerd.
Kinderen jonger dan 3 jaar dienen, mits zij voortdurend
onder toezicht staan, bij het apparaat uit de buurt te
worden gehouden.
Laat kinderen niet met het apparaat spelen.
Kinderen mogen zonder toezicht geen reinigings- en
onderhoudswerkzaamheden aan het apparaat uitvoeren.
3
•
Houd alle verpakkingen uit de buurt van kinderen en
verwijder ze op gepaste wijze.
Algemene veiligheid
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Dit apparaat is bedoeld voor gebruik in huishoudelijke en
soortgelijke toepassingen, zoals:
– boerderijen, personeelskeukens in winkels, kantoren of
andere werkomgevingen;
– Door gasten in hotels, motels, bed&breakfasts en
andere woonomgevingen.
Neem de volgende instructies in acht om besmetting van
voedsel te voorkomen:
– open de deur niet gedurende lange perioden;
– reinig regelmatig oppervlakken die in contact kunnen
komen met voedsel en toegankelijke
afwateringssystemen;
WAARSCHUWING: Houd de ventilatieopeningen altijd vrij
van obstructies; dit geldt zowel voor losstaande als
ingebouwde modellen.
WAARSCHUWING: Gebruik geen mechanische of andere
middelen om het ontdooiproces te versnellen, behalve die
middelen die door de fabrikant zijn aanbevolen.
WAARSCHUWING: Let op dat u het koelcircuit niet
beschadigt.
WAARSCHUWING: Gebruik geen elektrische apparaten in
de koelkast, tenzij deze door de fabrikant worden
aanbevolen.
Gebruik geen waterstralen en stoom om het apparaat te
reinigen.
Maak het apparaat schoon met een vochtige zachte doek.
Gebruik alleen neutrale schoonmaakmiddelen. Gebruik
geen schuurmiddelen, schuursponsjes, oplosmiddelen of
metalen voorwerpen.
Als het apparaat lange tijd leeg is, schakel het dan uit,
ontdooi, reinig en droog het en laat de deur open om te
voorkomen dat er schimmel in het apparaat ontstaat.
4
•
•
Bewaar geen explosieve stoffen zoals spuitbussen met
een ontvlambaar drijfgas in dit apparaat.
Als de voedingskabel beschadigd is, moet de fabrikant,
een erkende serviceverlener of een gekwalificeerd
persoon deze vervangen teneinde gevaarlijke situaties te
voorkomen.
VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN
Installatie
WAARSCHUWING! Alleen een
erkende installatietechnicus
mag het apparaat installeren.
• Verwijder alle verpakkingsmaterialen.
• Installeer en gebruik geen beschadigd
apparaat.
• Gebruik het apparaat niet voordat u het
in de ingebouwde structuur installeert
omwille van veiligheidsredenen.
• Volg de installatie-instructies op die zijn
meegeleverd met het apparaat.
• Pas altijd op bij verplaatsing van het
apparaat, want het is zwaar. Gebruik
altijd veiligheidshandschoenen en
gesloten schoeisel.
• Zorg ervoor dat rond het apparaat lucht
kan circuleren.
• Bij de eerste installatie of na het
omdraaien van de deur moet u
minstens 4 uur wachten voordat u het
apparaat op de stroom aansluit.
Hierdoor kan de olie terug in de
compressor stromen.
• Trek de stekker uit het stopcontact
voordat u handelingen aan het
apparaat uitvoert (bijv. het omdraaien
van de deur).
• Installeer het apparaat niet in de
nabijheid van radiatoren, fornuizen,
ovens of kookplaten.
• Stel het apparaat niet bloot aan regen.
• Installeer het apparaat niet op een
plaats met direct zonlicht.
• Installeer dit apparaat niet in ruimtes
die te vochtig of te koud zijn.
• Til de voorkant van het apparaat op als
u hem wilt verplaatsen, om krassen op
de vloer te voorkomen.
Aansluiting op het
elektriciteitsnet
WAARSCHUWING! Gevaar
voor brand en elektrische
schokken.
WAARSCHUWING! Zorg er bij
het plaatsen van het apparaat
voor dat het stroomsnoer niet
klem zit of wordt beschadigd.
WAARSCHUWING! Gebruik
geen meerwegstekkers en
verlengsnoeren.
• Dit apparaat moet worden aangesloten
op een geaard stopcontact.
• Zorg ervoor dat de parameters op het
vermogensplaatje overeenkomen met
elektrische vermogen van de
netstroom.
• Gebruik altijd een juist geïnstalleerd
schokbestendig stopcontact.
• Zorg dat u de elektrische onderdelen
(hoofdstekker, kabel, compressor) niet
beschadigt. Neem contact met de
erkende servicedienst of een elektricien
om de elektrische onderdelen te
wijzigen.
• De stroomkabel moet lager blijven dan
het niveau van de stopcontact.
• Steek de stekker pas in het stopcontact
als de installatie is voltooid. Zorg ervoor
dat het netsnoer na installatie
bereikbaar is.
• Trek niet aan het netsnoer om het
apparaat los te koppelen. Trek altijd
aan de stekker.
5
Gebruik
WAARSCHUWING! Gevaar op
letsel, brandwonden of
elektrische schokken.
Het apparaat bevat ontvlambaar
gas, isobutaan (R600a), een aardgas met
een hoge ecologische compatibiliteit. Zorg
ervoor dat u het koelcircuit dat isobutaan
bevat, niet beschadigt.
• De specificatie van dit apparaat niet
wijzigen.
• Plaats geen elektrische apparaten (bijv.
ijsmachines) in het apparaat tenzij
uitdrukkelijk geschikt verklaard door de
fabrikant.
• Als er schade aan het koelcircuit
optreedt, zorg er dan voor dat er zich
geen vlammen en andere
ontstekingsbronnen in de kamer
bevinden. Lucht de ruimte indien dit
gebeurt.
• Zet geen hete items op de
kunststofonderdelen van het apparaat.
• Plaats geen koolzuurhoudende
dranken in het vriesvak. Dit zal extra
druk in de drankfles veroorzaken.
• Bewaar geen ontvlambare gassen en
vloeistoffen in het apparaat.
• Plaats geen ontvlambare producten of
items die vochtig zijn door ontvlambare
producten in, bij of op het apparaat.
• Raak de compressor of condensator
niet aan. Ze zijn heet.
• Zorg ervoor dat u nooit met natte of
vochtige handen items uit het vriesvak
verwijderd of aanraakt.
• Vries ontdooide voedingswaren nooit
opnieuw in.
• Bewaar de voedingswaren volgens de
instructies op de verpakking.
• Wikkel het voedsel in eender welk
contactmateriaal voor voedsel alvorens
het in het vriesvak te plaatsen.
Onderhoud en reiniging
WAARSCHUWING! Gevaar
voor letsel of schade aan het
apparaat.
• Schakel het apparaat uit en trek de
stekker uit het stopcontact voordat u
onderhoudshandelingen verricht.
• Het koelcircuit van dit apparaat bevat
koolwaterstoffen. Enkel bevoegde
personen mogen de eenheid
onderhouden en herladen.
• Controleer regelmatig de afvoer van
het apparaat en reinig het indien nodig.
Indien de afvoer verstopt is, zal er
water op de bodem van het apparaat
liggen.
Service
• Neem contact op met de erkende
servicedienst voor reparatie van het
apparaat. Gebruik uitsluitend originele
reserveonderdelen.
• Houd er rekening mee dat zelfreparatie
of niet-professionele reparatie gevolgen
kan hebben voor de veiligheid en de
garantie kan doen vervallen.
• De volgende reserveonderdelen zijn
beschikbaar gedurende 7 jaar nadat
het model is stopgezet: thermostaten,
temperatuursensoren, printplaten,
lichtbronnen, deurklinken,
deurscharnieren, trays en manden.
Houd er rekening mee dat sommige
van deze reserveonderdelen alleen
beschikbaar zijn voor professionele
reparateurs en dat niet alle
reserveonderdelen relevant zijn voor
alle modellen.
• Deurpakkingen zijn beschikbaar tot 10
jaar nadat het model is stopgezet.
Verwijdering
WAARSCHUWING! Gevaar
voor letsel of verstikking.
• Haal de stekker uit het stopcontact.
• Snij het netsnoer van het apparaat af
en gooi dit weg.
6
• Verwijder de deur om te voorkomen dat
kinderen en huisdieren opgesloten
raken in het apparaat.
• Het koelcircuit en de isolatiematerialen
van dit apparaat zijn ozonvriendelijk.
• Het isolatieschuim bevat ontvlambare
gassen. Neem contact met uw
plaatselijke overheid voor informatie
m.b.t. correcte afvalverwerking van het
apparaat.
• Veroorzaak geen schade aan het deel
van de koeleenheid dat zich naast de
warmtewisselaar bevindt.
INSTALLATIE
WAARSCHUWING!
Raadpleeg de hoofdstukken
Veiligheid.
WAARSCHUWING! Zet het
apparaat vast in
overeenstemming met de
installatie-instructies om een
risico op instabiliteit van het
apparaat te voorkomen.
WAARSCHUWING!
Raadpleeg het installatieinstructiedocument om uw
apparaat te installeren.
D3
D1
Afmetingen
D2
3°
H1
6
1,
11
H2
W1
W3
W2
Benodigde ruimte in gebruik1)
Totale afmetingen1)
H1
mm
819
W1
mm
596
D1
mm
547
1) de hoogte, breedte en diepte van het apparaat zon‐
der de handgreep en de voeten
Benodigde ruimte in gebruik1)
H2
mm
820
W2
mm
596
D2
mm
550
1) de hoogte, breedte en diepte van het apparaat in‐
clusief de handgreep, plus de ruimte die nodig is voor
de vrije circulatie van de koellucht
Totale ruimte die nodig is bij gebruik1)
H2
mm
820
7
Totale ruimte die nodig is bij gebruik1)
W3
mm
777
D3
mm
1120
1) de hoogte, breedte en diepte van het apparaat in‐
clusief de handgreep, plus de ruimte die nodig is voor
de vrije circulatie van de koellucht, plus de ruimte die
nodig is om de deur te openen tot de minimale hoek
waardoor alle interne apparatuur kan worden verwij‐
derd
Locatie
Installeer het apparaat niet in de buurt van
een warmtebron (oven, kachels,
radiatoren, fornuizen of kookplaten) of op
een plek met direct zonlicht om de beste
functionaliteit van het apparaat te
garanderen. Zorg ervoor dat lucht vrij kan
circuleren rond de achterkant van de kast.
Positionering
Dit apparaat moet in een droge, goed
geventileerde positie binnenshuis worden
geïnstalleerd.
Dit apparaat is bedoeld voor gebruik bij
een omgevingstemperatuur variërend van
10°C tot 43°C.
Als u twijfels hebt over waar
het apparaat te installeren,
raadpleeg dan de verkoper, de
klantenservice of de
dichstsbijzijnde erkende
servicedienst.
Het moet mogelijk zijn het
apparaat van de
hoofdstroomtoevoer af te
halen. De stekker moet daarom
na installatie gemakkelijk
toegankelijk zijn.
Elektrische aansluiting
• Zorg er vóór het aansluiten voor dat het
voltage en de frequentie op het
typeplaatje overeenkomen met de
stroomtoevoer in uw huis.
• Dit apparaat moet worden aangesloten
op een geaard stopcontact. De
netsnoerstekker is voorzien van een
contact voor dit doel. Als het
stopcontact niet geaard is, sluit het
apparaat dan aan op een afzonderlijk
aardepunt, in overeenstemming met de
geldende regels. Raadpleeg hiervoor
een gekwalificeerd elektricien.
• De fabrikant kan niet aansprakelijk
gesteld worden als bovenstaande
veiligheidsvoorschriften niet opgevolgd
worden.
• Dit apparaat voldoet aan de EEG richtlijnen.
Ventilatievereisten
LET OP! Raadpleeg de
installatie-instructies voor de
installatie.
Omkeerbaarheid van de deur
Raadpleeg het afzonderlijke document
met instructies voor installatie en
omdraaien van de deur.
LET OP! Bedek tijdens iedere
fase van het omdraaien van de
deur de vloer met een
duurzaam materiaal om
krassen te voorkomen.
8
BEDIENINGSPANEEL
1
2
3
4
5
1 Stroomaanduidinglampje
2 Thermostaatknop en aan/uitschakelaar
3 Super -lampje
4 Super schakelaar knop en alarmreset
5 Alarmlampje
Inschakelen
• de frequentie waarmee de deur wordt
geopend,
• de hoeveelheid etenswaren die wordt
bewaard,
• de plek van het apparaat.
Een gemiddelde instelling is over het
algemeen het meest geschikt.
1. Steek dan de stekker in het
stopcontact.
2. Draai de temperatuurknop naar rechts
op een gemiddelde stand.
Als de temperatuur in het apparaat te
hoog wordt, gaat het Alarmlampje
knipperen en klinkt er een akoestisch
alarm.
3. Druk op de Super-schakelaar en het
akoestische alarm zal worden
uitgeschakeld. Het Alarmlampje blijft
knipperen tot de interne temperatuur is
bereikt die nodig is voor het veilig
bewaren van diepvriesvoeding.
Uitschakelen
1. Draai de thermostaatknop naar de
stand "O".
Het vermogenslampje gaat uit.
2. Trek de stekker uit het stopcontact.
Temperatuurregeling
De temperatuur wordt automatisch
geregeld. U kunt echter zelf een
temperatuur in het apparaat instellen.
Houd bij de instellingskeuze rekening met
het feit dat de temperatuur in het apparaat
afhankelijk is van:
• de kamertemperatuur,
Voor de bediening van het apparaat:
1. Draai de temperatuurregelaar
rechtsom om een lagere temperatuur
in het apparaat te verkrijgen.
2. Draai de temperatuurregelaar linksom
om een hogere temperatuur in het
apparaat te verkrijgen.
Super -functie
De Super wordt gebruikt voor het
voorvriezen en snel invriezen in volgorde
van het vriesvak. Deze functie versnelt het
invriezen van vers voedsel en beschermt
voedsel dat reeds is geconserveerd tegen
ongewenste opwarming.
Activeer om vers voedsel in te
vriezen de Super-functie ten
minste 24 uur voordat u het
voedsel erin plaatst om het
voorvriezen te voltooien.
Om de functie aan te zetten:
9
1. Houd de Super-knop 2-3 seconden
ingedrukt om de Super-functie te
activeren. Het Super-lampje gaat aan.
2. Plaats het voedsel in het vriesvak en
houd de Super-functie nog 24 uur
ingeschakeld. Raadpleeg de rubriek
"Vers voedsel invriezen".
Deze functie stopt automatisch
na 52 uur. Het is mogelijk om
de functie te allen tijde te
deactiveren door gedurende
2-3 seconden op de knop
Super te drukken.
Alarm bij hoge temperatuur
Bij een temperatuurstijging in het vriesvak
(bijv. Als gevolg van een stroomstoring)
knippert het alarmlampje en gaat het
geluid aan.
Het geluid kan te allen tijde worden
uitgeschakeld door op de
alarmresetschakelaar te drukken.
Wanneer de normale omstandigheden zijn
hersteld, stopt het alarmlampje met
knipperen en gaat het geluid automatisch
uit.
Alarm bij open deur
Als de deur ongeveer 80 seconden heeft
opengestaan klinkt er een geluidsalarm.
Na het sluiten van de deur stopt het
akoestische alarm.
U kunt altijd de terugzetschakelaar van
het alarm indrukken om het geluidsalarm
uit te schakelen.
DAGELIJKS GEBRUIK
Vers voedsel invriezen
Het vriesvak is geschikt voor het invriezen
van vers voedsel en om diepvriesvoedsel
langere tijd te bewaren.
Activeer om vers voedsel in te vriezen de
Super-functie ten minste 24 uur voordat u
het in te vriezen voedsel in het vriesvak
legt.
Bewaar het verse voedsel gelijkmatig
verdeeld in het eerste vak of de eerste
lade vanaf de bovenkant.
De maximale hoeveelheid levensmiddelen
die kunnen worden ingevroren zonder
andere verse levensmiddelen toe te
voegen, gedurende 24 uur, staat
aangegeven op het typeplaatje (een label
dat zich aan de binnenkant van het
apparaat bevindt).
Wanneer het invriesproces is voltooid,
keert het apparaat automatisch terug naar
de vorige temperatuurinstelling (zie
"Super-functie").
Het bewaren van ingevroren
voedsel
Als u het apparaat voor het eerst of na
een periode dat het niet is gebruikt
inschakelt, dient u voordat u de producten
in het vak legt het apparaat minstens 3
uur te laten werken met de Super-functie
ingeschakeld.
De vriesladen zorgen ervoor dat u het
voedselpakket dat u wenst, snel en
makkelijk kan vinden. Indien grote
hoeveelheden voedsel moeten worden
bewaard, verwijder dan alle lades behalve
de onderste lade die nodig is voor een
goede luchtcirculatie.
Leg het voedsel op minstens 15 mm
afstand van de deur.
10
LET OP! In het geval van
onbedoelde ontdooiing,
bijvoorbeeld als de stroom
langer is uitgevallen dan de
duur die op het typeplaatje
"tijdsduur" is vermeld, moeten
ontdooide etenswaren snel
geconsumeerd worden of
onmiddellijk bereid worden,
afgekoeld en opnieuw worden
ingevroren. Zie 'Alarm hoge
temperatuur'.
Ontdooien
Diepgevroren of gevroren voedsel kan,
voordat het wordt geconsumeerd, worden
ontdooid in de koelkast of in een plastic
zak onder koud water.
Deze handeling is afhankelijk van de
beschikbare tijd en het soort voedsel.
Kleine stukjes kunnen zelfs nog bevroren
gekookt worden.
AANWIJZINGEN EN TIPS
Tips voor energiebesparing
• De interne configuratie van het
apparaat zorgt voor het meest
efficiënte energiegebruik.
• De deur niet vaker openen of open
laten staan dan noodzakelijk.
• Hoe kouder de temperatuurinstelling,
hoe hoger het energieverbruik.
• Zorg voor een goede ventilatie. Dek de
ventilatieroosters of -gaten niet af.
•
•
Tips voor het invriezen
• Activeer de Super-functie ten minste 24
uur voordat u het voedsel in het
vriesvak legt.
• Vóór het invriezen verpakken en
verzegelen van vers voedsel in:
aluminiumfolie, plastic folie of zakken,
luchtdichte containers met deksel.
• Verdeel voor efficiënter invriezen en
ontdooien het voedsel in kleine porties.
• Het wordt aanbevolen om etiketten en
datums op al uw diepvriesproducten te
plakken. Dit zal helpen
voedingsmiddelen te identificeren en te
weten wanneer ze moeten worden
gebruikt voordat ze bederven.
• Het voedsel moet vers zijn wanneer het
wordt ingevroren om een goede
kwaliteit te behouden. Vooral groenten
en fruit moeten na de oogst worden
ingevroren om al hun voedingsstoffen
te behouden.
• Flessen of blikken met vloeistoffen niet
invriezen, in het bijzonder dranken die
•
•
kooldioxide bevatten - ze kunnen
exploderen tijdens het invriezen.
Plaats geen warm voedsel in het
koelvak. Koel het af bij
kamertemperatuur voordat u het in het
vak plaatst.
Om te voorkomen dat de temperatuur
van al ingevroren voedsel toeneemt,
dient u vers voedsel hier niet direct
naast te plaatsen. Plaats voedsel op
kamertemperatuur in het deel van het
vriesvak waar geen bevroren voedsel
is.
IJsblokjes, ingevroren water of
waterijsjes niet meteen nadat ze uit de
vriezer zijn gehaald opeten. Gevaar
voor bevriezing.
Ontdooid voedsel niet opnieuw
invriezen. Als het voedsel ontdooid is,
kook het dan, koel het af en vries het
dan in.
Tips voor het bewaren van
ingevroren voedsel
• De middentemperatuurinstelling zorgt
voor een goede conservering van
ingevroren voedsel.
Een hogere temperatuurinstelling in het
apparaat kan leiden tot een kortere
houdbaarheid.
• Het hele vriesvak is geschikt voor de
opslag van diepvriesproducten.
• Laat voldoende ruimte rond het voedsel
om de lucht vrij te laten circuleren.
11
• Raadpleeg voor adequate opslag het
etiket van de voedselverpakking om de
houdbaarheid van voedsel te bekijken.
• Het is belangrijk om het voedsel
zodanig in te pakken dat er geen water,
vocht of condensatie in kan komen.
Winkeltips
•
•
Na het boodschappen doen:
• Zorg ervoor dat de verpakking niet
beschadigd is - het voedsel kan
bedorven zijn. Als de verpakking
gezwollen of nat is, is deze mogelijk
niet in de optimale omstandigheden
•
•
opgeslagen en is het ontdooien
mogelijk al begonnen.
Om het ontdooiproces te beperken,
koopt u diepvriesproducten aan het
einde van uw boodschappen en
vervoert u ze in een thermische en
geïsoleerde koeltas.
Plaats de diepvriesproducten
onmiddellijk na terugkomst uit de
winkel in de vriezer.
Als voedsel zelfs gedeeltelijk ontdooid
is, mag u het niet opnieuw invriezen.
Consumeer het zo snel mogelijk.
Respecteer de vervaldatum en de
bewaarinformatie op de verpakking.
Houdbaarheid
Soort gerecht
Houdbaarheid
(maanden)
Brood
3
Fruit (met uitzondering van citrusvruchten)
6 - 12
Groenten
8 - 10
Restjes zonder vlees
1-2
Zuivelproducten:
Boter
Zachte kaas (bijv. mozzarella)
Harde kaas (bijv. parmezaanse kaas, cheddar)
6-9
3-4
6
Vis/Zeevruchten:
Vette vis (bv. zalm, makreel)
Magere vis (bv. kabeljauw, bot)
Garnalen
Schelpdieren en mosselen
Gekookte vis
2-3
4-6
12
3-4
1-2
Vlees:
Gevogelte
Rundvlees
Varkensvlees
Lamsvlees
Worst
Ham
Restjes met vlees
9 - 12
6 - 12
4-6
6-9
1-2
1-2
2-3
12
ONDERHOUD EN REINIGING
WAARSCHUWING!
Raadpleeg de hoofdstukken
Veiligheid.
De binnenkant schoonmaken
Voordat u het apparaat voor de eerste
keer gebruikt, wast u de binnenkant en de
interne accessoires met lauwwarm water
en een beetje neutrale zeep om de
typische geur van een nieuw product weg
te nemen. Droog daarna grondig af.
LET OP! Gebruik geen
reinigingsmiddelen,
schuurpoeders, chloor of
reinigers op oliebasis. Deze
beschadigen de afwerking.
LET OP! De toebehoren en
onderdelen van het apparaat
zijn niet geschikt om in een
afwasmachine gewassen te
worden.
Periodieke reiniging
Het apparaat moet regelmatig worden
schoongemaakt:
1. Maak de binnenkant en de
accessoires schoon met lauw water en
wat neutrale zeep.
2. Controleer de afdichtingen regelmatig
en wrijf ze schoon om u ervan te
verzekeren dat ze schoon en vrij van
resten zijn.
3. Afspoelen en goed afdrogen.
De vriezer ontdooien
LET OP! Gebruik nooit scherpe
metalen hulpmiddelen om de
rijp van de verdamper te
krabben, deze zou beschadigd
kunnen raken.
Gebruik geen mechanische of
andere middelen om het
ontdooiproces te versnellen,
behalve die middelen die door
de fabrikant zijn aanbevolen.
Stel ongeveer 12 uur voordat u
gaat ontdooien een lagere
temperatuur in om voldoende
koudereserve op te bouwen in
geval van onderbrekingen
tijdens de werking.
Een zekere hoeveelheid rijp zal zich altijd
vormen op de schappen van de vriezer en
rond het bovenste vak.
Ontdooi de vriezer wanneer de rijplaag
een dikte van ongeveer 3-5 mm bereikt
heeft.
1. Trek de stekker uit het stopcontact of
schakel het apparaat uit.
2. Verwijder al het ingevroren voedsel en
leg het op een koele plaats.
LET OP! Een
temperatuurstijging tijdens
het ontdooien van de
ingevroren levensmiddelen,
kan de veilige bewaartijd
verkorten.
Raak ingevroren voedsel
niet met natte handen aan.
Uw handen kunnen hieraan
vastvriezen.
3. Laat de deur open staan. Bescherm de
vloer tegen het ontdooiwater met bijv.
een doek of een platte opvangbak.
4. Om het ontdooiproces te versnellen
kunt u een bak warm water in het
vriesvak zetten. Verwijder bovendien
stukken ijs die afbreken voordat het
13
ontdooien voltooid is. Gebruik hiervoor
de meegeleverde ijsschraper.
5. Na afloop van het ontdooien, de
binnenkant grondig droog maken.
Bewaar de ijsschraper voor toekomstig
gebruik.
6. Zet het apparaat aan en doe de deur
dicht.
7. Zet de thermostaatknop op de
maximale koude en laat het apparaat
minstens drie uur in deze instelling
werken.
Pas na deze tijd plaatst u het eten terug in
het vriesvak.
Het reinigen van de
luchtkanalen
1. Verwijder de plint (A) en daarna het
ventilatierooster (B).
C
B
2. Reinig het ventilatierooster.
3. Trek het luchtplaatje (C) er voorzichtig
uit, controleer of er geen dooiwater is
achtergebleven.
4. Maak het onderste deel van het
apparaat schoon met een stofzuiger.
Periode dat het apparaat niet
gebruikt wordt
Neem de volgende voorzorgsmaatregelen
als het apparaat gedurende lange tijd niet
gebruikt wordt:
1.
2.
3.
4.
Trek de stekker uit het stopcontact.
Verwijder al het voedsel
Ontdooi het apparaat.
Maak het apparaat en alle toebehoren
schoon.
5. Laat de deur open staan om
onaangename luchtjes te voorkomen.
A
PROBLEEMOPLOSSING
WAARSCHUWING!
Raadpleeg de hoofdstukken
Veiligheid.
Wat te doen in de volgende gevallen...
Probleem
Mogelijke oorzaak
Oplossing
Het apparaat werkt niet.
Het apparaat is uitgescha‐
keld.
Schakel het apparaat in.
De stekker zit niet goed in
het stopcontact.
Steek de stekker goed in het
stopcontact.
14
Probleem
Mogelijke oorzaak
Oplossing
Er staat geen spanning op
het stopcontact.
Sluit een ander elektrisch
apparaat op het stopcontact
aan. Bel een gekwalificeerd
elektricien.
Het apparaat maakt lawaai.
Het apparaat is niet stevig
en stabiel geplaatst.
Controleer of het apparaat
stabiel staat.
Er is een hoorbaar of zicht‐
baar alarm.
De kast recent is ingescha‐
keld.
Zie "Deur open alarm" of
"Alarm hoge temperatuur".
De temperatuur in het appa‐
raat is te hoog.
Zie "Deur open alarm" of
"Alarm hoge temperatuur".
De deur is open gelaten.
Sluit de deur.
De temperatuur is fout inge‐
steld.
Raadpleeg het hoofdstuk
'Bedieningspaneel'.
Er worden veel producten
tegelijk geplaatst.
Wacht een paar uur en con‐
troleer dan nogmaals de
temperatuur.
De kamertemperatuur is te
hoog.
Raadpleeg het hoofdstuk
“Installatie”.
Het voedsel dat in het appa‐
raat werd geplaatst, was te
warm.
Laat voedsel afkoelen tot
kamertemperatuur voordat u
het opslaat.
De deur is niet goed geslo‐
ten.
Zie de rubriek over 'De deur
sluiten'.
De functie Super is inge‐
schakeld.
Zie de rubriek over "Superfunctie".
De compressor start niet on‐
middellijk na het drukken op
"Super", of na het verande‐
ren van de temperatuur.
De compressor start na eni‐
ge tijd.
Dit is normaal, er is geen
storing.
De deur is verkeerd uitge‐
lijnd of komt tegen het venti‐
latierooster aan.
Het apparaat staat niet wa‐
terpas.
Raadpleeg 'Installatie-in‐
structies'.
Deur gaat niet makkelijk
open.
U probeerde de deur na het
sluiten meteen weer te ope‐
nen.
Wacht een paar seconden
tussen het sluiten en weer
openen van de deur.
Er is te veel vorst en ijs.
De deur is niet goed geslo‐
ten.
Zie de rubriek over 'De deur
sluiten'.
De pakking is vervormd of
vuil.
Zie de rubriek over 'De deur
sluiten'.
De compressor werkt conti‐
nu.
15
Probleem
Mogelijke oorzaak
Oplossing
De producten zijn niet op de
juiste wijze verpakt.
Pak de producten beter in.
De temperatuur is fout inge‐
steld.
Raadpleeg het hoofdstuk
'Bedieningspaneel'.
Apparaat is volledig geladen
en is ingesteld op de laagste
temperatuur.
Stel een hogere temperatuur
in. Raadpleeg het hoofdstuk
'Bedieningspaneel'.
De ingestelde temperatuur
in het apparaat is te laag en
de omgevingstemperatuur is
te hoog.
Stel een hogere temperatuur
in. Raadpleeg het hoofdstuk
'Bedieningspaneel'.
Er ligt water op de vloer.
De dooiwaterafvoer is niet
aangesloten op de verdam‐
perbak boven de compres‐
sor.
Maak de dooiwaterafvoer
vast op de verdamperbak.
De temperatuur kan niet
worden ingesteld.
De "Super-functie" is inge‐
schakeld.
Schakel "Super-functie"
handmatig uit of wacht tot
de functie automatisch
deactiveert om de tempera‐
tuur in te stellen. Raadpleeg
de rubriek over "Super-func‐
tie".
De temperatuur in het appa‐
raat is te laag/hoog.
De temperatuur is niet goed
ingesteld.
Stel een hogere/lagere tem‐
peratuur in.
De deur is niet goed geslo‐
ten.
Zie de rubriek over 'De deur
sluiten'.
De temperatuur van het
voedsel is te hoog.
Laat het voedsel afkoelen
tot kamertemperatuur voor‐
dat u het conserveert.
Er worden veel producten
tegelijk bewaard.
Conserveer minder produc‐
ten tegelijk.
De dikte van de rijp is meer
dan 4-5 mm.
Ontdooi het apparaat.
De deur is te vaak geopend.
Open de deur alleen als het
nodig is.
De functie Super is inge‐
schakeld.
Zie de rubriek over "Superfunctie".
16
Probleem
Stroomindicatielampje knip‐
pert.
Mogelijke oorzaak
Oplossing
Er is geen koude luchtcircu‐
latie in het apparaat aanwe‐
zig.
Zorg ervoor dat er koude
luchtcirculatie in het appa‐
raat is. Zie het hoofdstuk
'Nuttige aanwijzingen en
tips'.
Er is een fout opgetreden in
de temperatuurmeting.
Neem contact op met een
erkende elektricien of de
dichtstbijzijnde klantenservi‐
ce.
Bel, wanneer het advies niet tot
resultaten leidt, de
dichtstbijzijnde klantenservice
voor dit merk.
2. Stel de deur, indien nodig, af.
Raadpleeg 'Installatie-instructies'.
3. Vervang, indien nodig, de defecte
deurafdichtingen. Neem contact op
met een erkend servicecentrum.
De deur sluiten
1. Maak de afdichtingen van de deur
schoon.
GELUIDEN
SSSRRR!
BRRR!
CLICK!
HISSS!
BLUBB!
17
TECHNISCHE GEGEVENS
De technische gegevens staan op het
typeplaatje aan de binnenkant van het
apparaat en op het energielabel.
de gebruikershandleiding en alle andere
documenten die bij dit apparaat worden
geleverd.
De QR-code op het energielabel dat bij
het apparaat wordt geleverd, biedt een
weblink naar de informatie gerelateerd
aan de prestaties van het apparaat
in de EU-EPREL-database. Bewaar het
energielabel ter referentie samen met
Het is ook mogelijk om dezelfde informatie
in EPREL te vinden via de link https://
eprel.ec.europa.eu en de modelnaam en
het productnummer die u vindt op het
typeplaatje van het apparaat.
AANWIJZINGEN VOOR TESTINSTITUTEN
De installatie en voorbereiding van het
toestel voor elke EcoDesign-verificatie
moet in overeenstemming zijn met EN
62552. De ventilatievoorschriften, de
afmetingen van de uitsparingen en de
minimale open afstanden aan de
achterzijde moeten voldoen aan de
voorschriften van deze
gebruikershandleiding in hoofdstuk 3.
Neem contact op met de fabrikant voor
verdere informatie, inclusief laadplannen.
MILIEUBESCHERMING
Recycleer de materialen met het symbool
. Gooi de verpakking in een geschikte
afvalcontainer om het te recycleren.
Bescherm het milieu en de
volksgezondheid en recycleer op een
correcte manier het afval van elektrische
en elektronische apparaten. Gooi
apparaten gemarkeerd met het symbool
niet weg met het huishoudelijk afval.
Breng het product naar het milieustation
bij u in de buurt of neem contact op met
de gemeente.
18
CONTENTS
Safety information
Safety instructions
Installation
Control panel
Daily use
Hints and tips
18
20
21
23
24
25
Care and cleaning
Troubleshooting
Noises
Technical data
Information for test institutes
27
28
32
32
32
Subject to change without notice.
SAFETY INFORMATION
Before the installation and use of the appliance, carefully
read the supplied instructions. The manufacturer is not
responsible for any injuries or damage that are the result of
incorrect installation or usage. Always keep the instructions
in a safe and accessible location for future reference.
Children and vulnerable people safety
•
•
•
•
•
•
•
This appliance can be used by children aged from 8 years
and above and persons with reduced physical, sensory or
mental capabilities or lack of experience and knowledge if
they have been given supervision or instruction concerning
the use of the appliance in a safe way and understand the
hazards involved.
Children aged from 3 to 8 years are allowed to load and
unload the appliance provided that they have been
properly instructed.
This appliance may be used by persons with very
extensive and complex disabilities provided that they have
been properly instructed.
Children of less than 3 years of age should be kept away
from the appliance unless continuously supervised.
Do not let children play with the appliance.
Children shall not carry out cleaning and user maintenance
of the appliance without supervision.
Keep all packaging away from children and dispose of it
appropriately.
19
General Safety
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
This appliance is intended to be used in household and
similar applications such as:
– Farm houses; staff kitchen areas in shops, offices and
other working environments;
– By clients in hotels, motels, bed and breakfast and other
residential type environments.
To avoid contamination of food respect the following
instructions:
– do not open the door for long periods;
– clean regularly surfaces that can come in contact with
food and accessible drainage systems;
WARNING: Keep ventilation openings, in the appliance
enclosure or in the built-in structure, clear of obstruction.
WARNING: Do not use mechanical devices or other
means to accelerate the defrosting process, other than
those recommended by the manufacturer.
WARNING: Do not damage the refrigerant circuit.
WARNING: Do not use electrical appliances inside the
food storage compartments of the appliance, unless they
are of the type recommended by the manufacturer.
Do not use water spray and steam to clean the appliance.
Clean the appliance with a moist soft cloth. Only use
neutral detergents. Do not use abrasive products, abrasive
cleaning pads, solvents or metal objects.
When the appliance is empty for long period, switch it off,
defrost, clean, dry and leave the door open to prevent
mould from developing within the appliance.
Do not store explosive substances such as aerosol cans
with a flammable propellant in this appliance.
If the supply cord is damaged, it must be replaced by the
manufacturer, its Authorised Service Centre or similarly
qualified persons in order to avoid a hazard.
20
SAFETY INSTRUCTIONS
Installation
WARNING! Only a qualified
person must install this
appliance.
• Remove all the packaging.
• Do not install or use a damaged
appliance.
• Do not use the appliance before
installing it in the built-in structure due
to safety manner.
• Follow the installation instructions
supplied with the appliance.
• Always take care when moving the
appliance as it is heavy. Always use
safety gloves and enclosed footwear.
• Make sure the air can circulate around
the appliance.
• At first installation or after reversing the
door wait at least 4 hours before
connecting the appliance to the power
supply. This is to allow the oil to flow
back in the compressor.
• Before carrying out any operations on
the appliance (e.g. reversing the door),
remove the plug from the power socket.
• Do not install the appliance close to
radiators or cookers, ovens or hobs.
• Do not expose the appliance to the
rain.
• Do not install the appliance where there
is direct sunlight.
• Do not install this appliance in areas
that are too humid or too cold.
• When you move the appliance, lift it by
the front edge to avoid scratching the
floor.
Electrical connection
WARNING! Risk of fire and
electric shock.
WARNING! When positioning
the appliance, ensure the
supply cord is not trapped or
damaged.
WARNING! Do not use multiplug adapters and extension
cables.
• The appliance must be earthed.
• Make sure that the parameters on the
rating plate are compatible with the
electrical ratings of the mains power
supply.
• Always use a correctly installed
shockproof socket.
• Make sure not to cause damage to the
electrical components (e.g. mains plug,
mains cable, compressor). Contact the
Authorised Service Centre or an
electrician to change the electrical
components.
• The mains cable must stay below the
level of the mains plug.
• Connect the mains plug to the mains
socket only at the end of the
installation. Make sure that there is
access to the mains plug after the
installation.
• Do not pull the mains cable to
disconnect the appliance. Always pull
the mains plug.
Use
WARNING! Risk of injury,
burns, electric shock or fire.
The appliance contains flammable
gas, isobutane (R600a), a natural gas with
a high level of environmental compatibility.
Be careful not to cause damage to the
refrigerant circuit containing isobutane.
• Do not change the specification of this
appliance.
• Do not put electrical appliances (e.g.
ice cream makers) in the appliance
unless they are stated applicable by the
manufacturer.
• If damage occurs to the refrigerant
circuit, make sure that there are no
flames and sources of ignition in the
room. Ventilate the room.
21
• Do not let hot items to touch the plastic
parts of the appliance.
• Do not put soft drinks in the freezer
compartment. This will create pressure
on the drink container.
• Do not store flammable gas and liquid
in the appliance.
• Do not put flammable products or items
that are wet with flammable products
in, near or on the appliance.
• Do not touch the compressor or the
condenser. They are hot.
• Do not remove or touch items from the
freezer compartment if your hands are
wet or damp.
• Do not freeze again food that has been
thawed.
• Follow the storage instructions on the
packaging of frozen food.
• Wrap the food in any food contact
material before putting it in the freezer
compartment.
• Please note that self-repair or nonprofessional repair can have safety
consequences and might void the
guarantee.
• The following spare parts will be
available for 7 years after the model
has been discontinued: thermostats,
temperature sensors, printed circuit
boards, light sources, door handles,
door hinges, trays and baskets. Please
note that some of these spare parts are
only available to professional repairers,
and that not all spare parts are relevant
for all models.
• Door gaskets will be available for 10
years after the model has been
discontinued.
Care and cleaning
• Disconnect the appliance from the
mains supply.
• Cut off the mains cable and discard it.
• Remove the door to prevent children
and pets to be closed inside of the
appliance.
• The refrigerant circuit and the insulation
materials of this appliance are ozonefriendly.
• The insulation foam contains
flammable gas. Contact your municipal
authority for information on how to
discard the appliance correctly.
• Do not cause damage to the part of the
cooling unit that is near the heat
exchanger.
WARNING! Risk of injury or
damage to the appliance.
• Before maintenance, deactivate the
appliance and disconnect the mains
plug from the mains socket.
• This appliance contains hydrocarbons
in the cooling unit. Only a qualified
person must do the maintenance and
the recharging of the unit.
• Regularly examine the drain of the
appliance and if necessary, clean it. If
the drain is blocked, defrosted water
collects in the bottom of the appliance.
Disposal
WARNING! Risk of injury or
suffocation.
Service
• To repair the appliance contact the
Authorised Service Centre. Use original
spare parts only.
INSTALLATION
WARNING! Refer to Safety
chapters.
WARNING! Refer to
installation instruction
document to install your
appliance.
22
WARNING! Fix the appliance
in accordance with installation
instruction document to avoid a
risk of instability of the
appliance.
D3
D1
Dimensions
H2
6
1,
11
D2
3°
H1
W1
W3
W2
Overall dimensions1)
H1
mm
Overall space required in use1)
819
W1
mm
596
D1
mm
547
1) the height, width and depth of the appliance without
the handle and feet
D3
mm
1120
1) the height, width and depth of the appliance includ‐
ing the handle, plus the space necessary for free circu‐
lation of the cooling air, plus the space necessary to
allow door opening to the minimum angle permitting
removal of all internal equipment
Location
Space required in use1)
H2
mm
820
W2
mm
596
D2
mm
550
1) the height, width and depth of the appliance includ‐
ing the handle, plus the space necessary for free circu‐
lation of the cooling air
Overall space required in use1)
H2
mm
820
W3
mm
777
To ensure appliance's best functionality,
you should not install the appliance in the
nearby of the heat source (oven, stoves,
radiators, cookers or hobs) or in a place
with direct sunlight. Make sure that air can
circulate freely around the back of the
cabinet.
Positioning
This appliance should be installed in a dry,
well ventilated indoor position.
This appliance is intended to be used at
ambient temperature ranging from 10°C to
43°C.
23
If you have any doubts
regarding where to install the
appliance, please turn to the
vendor, to our customer service
or to the nearest Authorised
Service Centre.
It must be possible to
disconnect the appliance from
the mains power supply. The
plug must therefore be easily
accessible after installation.
Electrical connection
• Before plugging in, ensure that the
voltage and frequency shown on the
rating plate correspond to your
domestic power supply.
• The appliance must be earthed. The
power supply cable plug is provided
with a contact for this purpose. If the
domestic power supply socket is not
earthed, connect the appliance to a
separate earth in compliance with
current regulations, consulting a
qualified electrician.
• The manufacturer declines all
responsibility if the above safety
precautions are not observed.
• This appliance complies with the E.E.C.
Directives.
Ventilation requirements
CAUTION! Refer to the
installation instructions for the
installation.
Door reversibility
Please refer to the separate document
with instructions on installation and door
reversal.
CAUTION! At every stage of
reversing the door protect the
floor from scratching with a
durable material.
CONTROL PANEL
1
2
3
4
5
1 Power indicator light
2 Temperature regulator and On/Off
switch
3 Super light
4 Super switch and alarm reset switch
5 Alarm light
Switching on
3. Push the Super switch and the
acoustic alarm will turn off. The Alarm
light will blink until the internal
temperature has reached a level
required for the safe conservation of
frozen food.
1. Insert the plug into the wall socket.
2. Turn the Temperature regulator
clockwise to a medium setting.
If the temperature inside the appliance is
too high, the Alarm light will blink and the
acoustic alarm will turn on.
24
Switching off
To switch on the function:
1. Turn the Temperature regulator to the
"O" position.
The Power indicator light will switch off.
2. Remove the plug from the wall socket.
1. Press the Super button for 2-3
seconds to activate the Super function.
The Super light will switch on.
2. Place the food in the freezing
compartment and keep the Super
function switched on for further 24
hours. Refer to "Freezing fresh food"
section.
Temperature regulation
The temperature is regulated
automatically. However, you can set a
temperature inside the appliance yourself.
Choose the setting keeping in mind that
the temperature inside the appliance
depends on:
• room temperature,
• frequency of opening the door,
• quantity of food stored,
• appliance location.
A medium setting is generally the most
suitable one.
To operate the appliance:
1. Turn the temperature regulator
clockwise to obtain a lower
temperature inside the appliance.
2. Turn the temperature regulator
counterclockwise to obtain a higher
temperature inside the appliance.
This function stops
automatically after 52 hours. It
is possible to deactivate the
function at any time by
pressing the Super switch for
2-3 seconds.
High temperature alarm
When there is a temperature increase in
the freezer compartment (e.g. due to a
power failure) the Alarm light is blinking
and sound is on.
The sound can be switched off at any time
by pressing the Alarm reset switch.
When normal conditions are restored the
Alarm light stops blinking and the sound
turns off automatically.
Super function
Door open alarm
The Super is used to perform pre-freezing
and fast freezing in sequence of Freezer
compartment. This function accelerates
the freezing of fresh food and, at the same
time, protects foodstuffs already stored
from undesirable warming.
After closing the door, the acoustic alarm
stops.
To freeze fresh food activate
the Super function at least 24
hours before placing the food
to complete pre-freezing.
An acoustic alarm sounds when the door
is left open for around 80 seconds.
In any case, press the Alarm reset switch
to deactivate the acoustic alarm.
DAILY USE
Freezing fresh food
The freezer compartment is suitable for
freezing fresh food and storing frozen and
deep-frozen food for a long time.
To freeze fresh food activate the Super
function at least 24 hours before placing
the food to be frozen in the freezer
compartment.
25
Store the fresh food evenly distributed in
the first compartment or drawer from the
top.
The maximum amount of food that can be
frozen without adding other fresh food
during 24 hours is specified on the rating
plate (a label located inside the
appliance).
When the freezing process is complete,
the appliance automatically returns to the
previous temperature setting (see "Super
Function").
Storage of frozen food
When activating an appliance for the first
time or after a period out of use, before
putting the products in the compartment
let the appliance run at least 3 hours with
the Super function switched on.
The freezer drawers ensure that it is quick
and easy to find the food package you
want. If large quantities of food are to be
stored, remove all drawers, except for the
bottom drawer which needs to be in place
to provide good air circulation.
Keep the food no closer than 15 mm from
the door.
CAUTION! In the event of
accidental defrosting, for
example due to a power failure,
if the power has been off for
longer than the value shown on
rating plate under "rising time",
the defrosted food must be
consumed quickly or cooked
immediately then cooled and
then re-frozen. Refer to "High
temperature alarm".
Thawing
Deep-frozen or frozen food, prior to being
consumed, can be thawed in the
refrigerator or inside a plastic bag under
cold water.
This operation depends on the time
available and on the type of food. Small
pieces may even be cooked still frozen.
HINTS AND TIPS
Hints for energy saving
• The internal configuration of the
appliance is the one that ensures the
most efficient use of energy.
• Do not open the door frequently or
leave it open longer than necessary.
• The colder the temperature setting, the
higher the energy consumption.
• Ensure a good ventilation. Do not cover
the ventilation grilles or holes.
Hints for freezing
• Activate Super function at least 24
hours before placing the food inside the
freezer compartment.
• Before freezing wrap and seal fresh
food in: aluminium foil, plastic film or
bags, airtight containers with lid.
• For more efficient freezing and thawing
divide food into small portions.
• It is recommended to put labels and
dates on all your frozen food. This will
help to identify foods and to know when
they should be used before their
deterioration.
• The food should be fresh when being
frozen to preserve good quality.
Especially fruits and vegetables should
be frozen after the harvest to preserve
all of their nutrients.
• Do not freeze bottles or cans with
liquids, in particular drinks containing
carbon dioxide - they may explode
during freezing.
• Do not put hot food in the freezer
compartment. Cool it down at room
temperature before placing it inside the
compartment.
• To avoid increase in temperature of
already frozen food, do not place fresh
unfrozen food directly next to it. Place
food at room temperature in the part of
26
the freezer compartment where there is
no frozen food.
• Do not eat ice cubes, water ices or ice
lollies immediately after taking them out
of the freezer. Risk of frostbites.
• Do not re-freeze defrosted food. If the
food has defrosted, cook it, cool it down
and then freeze it.
Hints for storage of frozen food
• The medium temperature setting
ensures good preservation of frozen
food products.
Higher temperature setting inside the
appliance may lead to shorter shelf life.
• The whole freezer compartment is
suitable for storage of frozen food
products.
• Leave enough space around the food
to allow air to circulate freely.
• For adequate storage refer to food
packaging label to see the shelf life of
food.
• It is important to wrap the food in such
a way that prevents water, humidity or
condensation from getting inside.
Shopping tips
After grocery shopping:
• Ensure that the packaging is not
damaged - the food could be
deteriorated. If the package is swollen
or wet, it might have not been stored in
the optimal conditions and defrosting
may have already started.
• To limit the defrosting process buy
frozen goods at the end of your grocery
shopping and transport them in a
thermal and insulated cool bag.
• Place the frozen foods immediately in
the freezer after coming back from the
shop.
• If food has defrosted even partially, do
not re-freeze it. Consume it as soon as
possible.
• Respect the expiry date and the
storage information on the package.
Shelf life
Type of food
Shelf life (months)
Bread
3
Fruits (except citrus)
6 - 12
Vegetables
8 - 10
Leftovers without meat
1-2
Dairy food:
Butter
Soft cheese (e.g. mozzarella)
Hard cheese (e.g. parmesan, cheddar)
6-9
3-4
6
Seafood:
Fatty fish (e.g. salmon, mackerel)
Lean fish (e.g. cod, flounder)
Shrimps
Shucked clams and mussels
Cooked fish
2-3
4-6
12
3-4
1-2
27
Type of food
Shelf life (months)
Meat:
Poultry
Beef
Pork
Lamb
Sausage
Ham
Leftovers with meat
9 - 12
6 - 12
4-6
6-9
1-2
1-2
2-3
CARE AND CLEANING
WARNING! Refer to Safety
chapters.
Cleaning the interior
Before using the appliance for the first
time, the interior and all internal
accessories should be washed with
lukewarm water and some neutral soap to
remove the typical smell of a brand-new
product, then dried thoroughly.
CAUTION! Do not use
detergents, abrasive powders,
chlorine or oil-based cleaners
as they will damage the finish.
CAUTION! The accessories
and parts of the appliance are
not suitable for washing in a
dishwasher.
Periodic cleaning
The equipment has to be cleaned
regularly:
1. Clean the inside and accessories with
lukewarm water and some neutral
soap.
2. Regularly check the door seals and
wipe them clean to ensure they are
clean and free from debris.
3. Rinse and dry thoroughly.
Defrosting of the freezer
CAUTION! Never use sharp
metal tools to scrape off frost
from the evaporator as you
could damage it.
Do not use a mechanical
device or any artificial means to
speed up the thawing process
other than those recommended
by the manufacturer.
About 12 hours prior to
defrosting set a lower
temperature in order to build up
sufficient chill reserve in case
of any interruption in operation.
A certain amount of frost will always form
on the freezer shelves and around the top
compartment.
Defrost the freezer when the frost layer
reaches a thickness of about 3-5 mm.
1. Switch off the appliance or pull out
electrical plug from the wall socket.
2. Remove any stored food and put it in a
cool place.
CAUTION! A temperature
rise of the frozen food
packs during defrosting
may shorten their safe
storage life.
Do not touch frozen goods
with wet hands. Hands can
freeze to the goods.
28
3. Leave the door open. Protect the floor
from the defrosting water e.g. with a
cloth or a flat vessel.
4. In order to speed up the defrosting
process, place a pot of warm water in
the freezer compartment. In addition,
remove pieces of ice that break away
before defrosting is complete. Use the
supplied ice scraper for this purpose.
5. When defrosting is complete, dry the
interior thoroughly. Keep the ice
scraper for the future use.
6. Switch on the appliance and close the
door.
7. Set the temperature regulator to obtain
the maximum coldness and run the
appliance for at least 3 hours using
this setting.
Only after this time put the food back into
the freezer compartment.
2. Clean the ventilation grid.
3. Carefully pull the air deflector out (C),
checking that there is no water left
from the defrosting.
4. Clean the lower part of the appliance
with a vacuum cleaner.
Period of non-operation
When the appliance is not in use for long
period, take the following precautions:
1. Disconnect the appliance from
electricity supply.
2. Remove all food.
3. Defrost the appliance.
4. Clean the appliance and all
accessories.
5. Leave the door open to prevent
unpleasant smells.
Cleaning the air channels
1. Remove the plinth (A), then the
ventilation grid (B).
C
B
A
TROUBLESHOOTING
WARNING! Refer to Safety
chapters.
What to do if...
Problem
Possible cause
Solution
The appliance does not op‐
erate.
The appliance is switched
off.
Switch on the appliance.
29
Problem
Possible cause
Solution
The mains plug is not con‐
nected to the mains socket
correctly.
Connect the mains plug to
the mains socket correctly.
There is no voltage in the
mains socket.
Connect a different electrical
appliance to the mains sock‐
et. Contact a qualified elec‐
trician.
The appliance is noisy.
The appliance is not suppor‐
ted properly.
Check if the appliance
stands stable.
Acoustic or visual alarm is
on.
The cabinet has been re‐
cently switched on.
Refer to "Door Open Alarm"
or "High Temperature
Alarm".
The temperature in the ap‐
pliance is too high.
Refer to "Door Open Alarm"
or "High Temperature
Alarm".
The door is left open.
Close the door.
Temperature is set incor‐
rectly.
Refer to "Control Panel"
chapter.
Many food products were
put in at the same time.
Wait a few hours and then
check the temperature
again.
The room temperature is too
high.
Refer to "Installation" chap‐
ter.
Food products placed in the
appliance were too warm.
Allow food products to cool
to room temperature before
storing.
The door is not closed cor‐
rectly.
Refer to "Closing the door"
section.
The Super function is
switched on.
Refer to "Super function"
section.
The compressor does not
start immediately after
pressing the "Super", or af‐
ter changing the tempera‐
ture.
The compressor starts after
a period of time.
This is normal, no error has
occurred.
Door is misaligned or inter‐
feres with ventilation grill.
The appliance is not level‐
led.
Refer to installation instruc‐
tions.
The compressor operates
continually.
30
Problem
Possible cause
Solution
Door does not open easily.
You attempted to re-open
the door immediately after
closing.
Wait a few seconds between
closing and re-opening of
the door.
There is too much frost and
ice.
The door is not closed cor‐
rectly.
Refer to "Closing the door"
section.
The gasket is deformed or
dirty.
Refer to "Closing the door"
section.
Food products are not wrap‐
ped properly.
Wrap the food products bet‐
ter.
Temperature is set incor‐
rectly.
Refer to "Control Panel"
chapter.
Appliance is fully loaded and
is set to the lowest tempera‐
ture.
Set a higher temperature.
Refer to "Control Panel"
chapter.
Temperature set in the ap‐
pliance is too low and the
ambient temperature is too
high.
Set a higher temperature.
Refer to "Control Panel"
chapter.
Water flows on the floor.
The melting water outlet is
not connected to the evapo‐
rative tray above the com‐
pressor.
Attach the melting water out‐
let to the evaporative tray.
Temperature cannot be set.
The "Super function" is
switched on.
Switch off "Super function"
manually, or wait until the
function deactivates auto‐
matically to set the tempera‐
ture. Refer to "Super func‐
tion" section.
The temperature in the ap‐
pliance is too low/too high.
The temperature is not set
correctly.
Set a higher/lower tempera‐
ture.
The door is not closed cor‐
rectly.
Refer to "Closing the door"
section.
The food products' tempera‐
ture is too high.
Let the food products tem‐
perature decrease to room
temperature before storage.
Many food products are
stored at the same time.
Store less food products at
the same time.
The thickness of the frost is
greater than 4-5 mm.
Defrost the appliance.
31
Problem
Power indicator light flashes.
Possible cause
Solution
The door has been opened
often.
Open the door only if neces‐
sary.
The Super function is
switched on.
Refer to "Super function"
section.
There is no cold air circula‐
tion in the appliance.
Make sure that there is cold
air circulation in the appli‐
ance. Refer to "Hints and
Tips" chapter.
An error has occurred in
measuring the temperature.
Contact a qualified electri‐
cian or the nearest Author‐
ized Service Centre.
If the advice does not lead to
the desired result, call the
nearest Authorized Service
Centre.
Closing the door
1. Clean the door gaskets.
2. If necessary, adjust the door. Refer to
installation instructions.
3. If necessary, replace the defective
door gaskets. Contact the Authorised
Service Centre.
32
NOISES
SSSRRR!
BRRR!
CLICK!
HISSS!
BLUBB!
TECHNICAL DATA
The technical information is situated in the
rating plate on the internal side of the
appliance and on the energy label.
The QR code on the energy label supplied
with the appliance provides a web link to
the information related to the performance
of the appliance in the EU EPREL
database. Keep the energy label for
reference together with the user manual
and all other documents provided with this
appliance.
It is also possible to find the same
information in EPREL using the link
https://eprel.ec.europa.eu and the model
name and product number that you find on
the rating plate of the appliance.
INFORMATION FOR TEST INSTITUTES
Installation and preparation of the
appliance for any EcoDesign verification
shall be compliant with EN 62552.
Ventilation requirements, recess
dimensions and minimum rear clearances
shall be as stated in this User Manual at
Chapter 3. Please contact the
manufacturer for any other further
information, including loading plans.
33
ENVIRONMENTAL CONCERNS
Recycle materials with the symbol . Put
the packaging in relevant containers to
recycle it. Help protect the environment
and human health by recycling waste of
electrical and electronic appliances. Do
not dispose of appliances marked with the
symbol with the household waste.
Return the product to your local recycling
facility or contact your municipal office.
34
TABLE DES MATIÈRES
Informations de sécurité
Consignes de sécurité
Installation
Bandeau de commande
Utilisation quotidienne
Conseils
34
36
38
40
41
42
Entretien et nettoyage
Dépannage
Bruits
Données techniques
Informations pour les instituts de test
44
45
49
49
49
Sous réserve de modifications.
INFORMATIONS DE SÉCURITÉ
Avant d'installer et d'utiliser cet appareil, lisez
soigneusement les instructions fournies. Le fabricant ne
pourra être tenu pour responsable des blessures et dégâts
résultant d'une mauvaise installation ou utilisation.
Conservez toujours les instructions dans un lieu sûr et
accessible pour vous y référer ultérieurement.
Sécurité des enfants et des personnes vulnérables
•
•
•
•
•
•
Cet appareil peut être utilisé par des enfants âgés d'au
moins 8 ans et par des personnes ayant des capacités
physiques, sensorielles ou mentales réduites ou dénuées
d’expérience ou de connaissance, s'ils sont correctement
surveillés ou si des instructions relatives à l'utilisation de
l'appareil en toute sécurité leur ont été données et s’ils
comprennent les risques encourus.
Les enfants de 3 à 8 ans peuvent charger et décharger
l’appareil à condition qu’ils aient reçu des instructions
appropriées.
Cet appareil peut être utilisé par des personnes souffrant
de handicaps très importants et complexes à conditions
qu’elles aient reçu des instructions appropriées.
Les enfants de moins de 3 ans doivent être tenus à l'écart
de l'appareil, à moins d'être surveillés en permanence.
Ne laissez pas les enfants jouer avec l'appareil.
Les enfants ne doivent pas nettoyer ni entreprendre une
opération de maintenance sur l'appareil sans surveillance.
35
•
Ne laissez pas les emballages à la portée des enfants et
jetez-les convenablement.
Sécurité générale
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Cet appareil est conçu pour un usage domestique et des
applications équivalentes, notamment :
– bâtiments de ferme, cuisines réservées aux employés
dans les magasins, bureaux et autres lieux de travail ;
– l'utilisation par les clients des hôtels, motels, des
environnements du type chambres d’hôtes et autres
environnements à caractère résidentiel.
Pour éviter la contamination des aliments, respectez les
instructions suivantes :
– n’ouvrez pas la porte pendant de longues durées ;
– nettoyez régulièrement les surfaces pouvant être en
contact avec les aliments et les systèmes d’évacuation
accessibles ;
AVERTISSEMENT : Veillez à ce que les orifices de
ventilation, situés dans l'enceinte de l'appareil ou dans la
structure intégrée, ne soient pas obstrués.
AVERTISSEMENT : N’utilisez aucun dispositif mécanique
ou autre moyen pour accélérer le processus de dégivrage,
hormis ceux recommandés par le fabricant.
AVERTISSEMENT : N'endommagez pas le circuit de
réfrigération.
AVERTISSEMENT : N'utilisez pas d'appareils électriques
à l'intérieur des compartiments de conservation des
aliments de l'appareil, sauf s'ils sont du type recommandé
par le fabricant.
Ne pulvérisez pas d'eau ni de vapeur pour nettoyer
l'appareil.
Nettoyez l'appareil avec un chiffon doux humide. Utilisez
uniquement des détergents neutres. N'utilisez pas de
produits abrasifs, de tampons à récurer, de solvants ni
d'objets métalliques.
Si l’appareil est vide pendant une longue durée, éteignezle, dégivrez-le, nettoyez-le, séchez-le et laissez la porte
36
•
•
ouverte pour empêcher le développement de moisissure
dans l’appareil.
Ne conservez pas de substances explosives dans cet
appareil, telles que des aérosols contenant un gaz
propulseur inflammable.
Si le câble d'alimentation est endommagé, il doit être
remplacé par le fabricant, son service après-vente agréé
ou des personnes aux qualifications similaires afin d'éviter
tout danger.
CONSIGNES DE SÉCURITÉ
Installation
AVERTISSEMENT! L'appareil
doit être installé uniquement
par un professionnel qualifié.
• Retirez l'intégralité de l'emballage.
• N'installez pas et ne branchez pas un
appareil endommagé.
• Pour des raisons de sécurité, n'utilisez
pas l'appareil avant de l'avoir installé
dans la structure encastrée.
• Suivez scrupuleusement les
instructions d'installation fournies avec
l'appareil.
• Soyez toujours vigilants lorsque vous
déplacez l'appareil car il est lourd.
Utilisez toujours des gants de sécurité
et des chaussures fermées.
• Assurez-vous que l'air circule autour de
l'appareil.
• Lors de la première installation ou
après avoir inversé la porte, attendez
au moins 4 heures avant de brancher
l'appareil sur le secteur. Cela permet à
l'huile de refouler dans le compresseur.
• Avant toute opération sur l'appareil (par
ex. inversion de la porte), débranchez
la fiche de la prise de courant.
• N'installez pas l'appareil à proximité
d'un radiateur, d'une cuisinière, d'un
four ou d'une table de cuisson.
• N'exposez pas l'appareil à la pluie.
• N'installez pas l'appareil dans un
endroit exposé à la lumière directe du
soleil.
• N'installez pas l'appareil dans une
pièce trop humide ou trop froide.
• Lorsque vous déplacez l'appareil,
veillez à le soulever par l'avant pour
éviter de rayer le sol.
Branchement électrique
AVERTISSEMENT! Risque
d'incendie ou d'électrocution.
AVERTISSEMENT! Lorsque
vous installez l'appareil,
assurez-vous que le câble
d'alimentation n'est pas coincé
ou endommagé.
AVERTISSEMENT! N'utilisez
pas d'adaptateurs multiprises ni
de rallonges.
• L’appareil doit être relié à la terre.
• Vérifiez que les paramètres figurant sur
la plaque signalétique correspondent
aux données électriques de votre
réseau.
• Utilisez une prise correctement
installée et protégée contre les chocs.
• Veillez à ne pas endommager les
composants électriques tels que la
fiche secteur, le câble d'alimentation ou
le compresseur. Contactez le service
après-vente agréé ou un électricien
pour changer les composants
électriques.
• Le câble d'alimentation doit rester en
dessous du niveau de la fiche secteur.
37
• Ne branchez la fiche d’alimentation à la
prise de courant qu’à la fin de
l’installation. Assurez-vous que la prise
principale est accessible une fois
l’appareil installé.
• Ne tirez jamais sur le câble
d’alimentation électrique pour
débrancher l’appareil. Tirez toujours
sur la fiche de la prise secteur.
• Ne recongelez jamais un aliment qui a
été décongelé.
• Respectez les instructions de stockage
figurant sur l'emballage des aliments
surgelés.
• Emballez les aliments dans un
emballage adapté au contact avec des
aliments avant de les placer dans le
compartiment congélateur.
Utilisation
Entretien et nettoyage
AVERTISSEMENT! Risque de
blessures, de brûlures,
d'électrocution ou d'incendie.
L'appareil contient un gaz
inflammable, l'isobutane (R600a), un gaz
naturel ayant un niveau élevé de
compatibilité environnementale. Veillez à
ne pas endommager le circuit frigorifique
contenant de l'isobutane.
• Ne modifiez pas les caractéristiques de
cet appareil.
• Ne placez aucun appareil électrique
(sorbetière, etc.) dans l'appareil, en
l'absence d'indications du fabricant.
• Si le circuit frigorifique est endommagé,
assurez-vous de l'absence de flammes
et de sources d'ignition dans la pièce.
Aérez la pièce.
• Évitez tout contact d'éléments chauds
avec les parties en plastique de
l'appareil.
• Ne placez jamais de boissons
gazeuses dans le congélateur. Cela
engendrerait une pression sur le
récipient de la boisson.
• Ne stockez jamais de gaz ou de liquide
inflammable dans l'appareil.
• Ne placez pas de produits
inflammables ou d'éléments imbibés de
produits inflammables à l'intérieur ou à
proximité de l'appareil, ni sur celui-ci.
• Ne touchez pas le compresseur ni le
condenseur. Ils sont chauds.
• Ne retirez pas et ne touchez pas les
éléments du compartiment congélateur
avec les mains mouillées ou humides.
AVERTISSEMENT! Risque de
blessure corporelle ou de
dommages matériels.
• Avant toute opération d'entretien,
éteignez l'appareil et débranchez la
fiche de la prise secteur.
• Cet appareil contient des
hydrocarbures dans son circuit de
réfrigération. L'entretien et la recharge
du circuit de réfrigération doivent être
effectués par un professionnel qualifié.
• Examinez régulièrement l'écoulement
de l'appareil et si nécessaire, nettoyezle. Si l'orifice est bouché, l'eau
provenant du dégivrage s'écoulera en
bas de l'appareil.
Service
• Pour réparer l'appareil, contactez un
service après-vente agréé. Utilisez
exclusivement des pièces d'origine.
• Veuillez noter qu’une autoréparation ou
une réparation non professionnelle
peuvent avoir des conséquences sur la
sécurité et annuler la garantie.
• Les pièces de rechange suivantes
seront disponibles pendant 7 ans après
l’arrêt du modèle : thermostats,
capteurs de température, cartes de
circuits imprimés, sources lumineuses,
poignées de portes, charnières de
portes, bacs et paniers. Veuillez noter
que certaines de ces pièces de
rechange ne sont disponibles
qu’auprès de réparateurs
professionnels et que toutes les pièces
de rechange ne sont pas adaptées à
tous les modèles.
38
• Les joints de portes seront disponibles
pendant 10 ans après l’arrêt du
modèle.
Mise au rebut
AVERTISSEMENT! Risque de
blessure ou d'asphyxie.
• Débranchez l'appareil de l'alimentation
électrique.
• Coupez le câble d'alimentation et
mettez-le au rebut.
• Retirez la porte pour empêcher les
enfants et les animaux de s'enfermer
dans l'appareil.
• Le circuit frigorifique et les matériaux
d'isolation de cet appareil préservent la
couche d'ozone.
• La mousse isolante contient un gaz
inflammable. Contactez votre service
municipal pour obtenir des informations
sur la marche à suivre pour mettre
l'appareil au rebut.
• N'endommagez pas la partie du circuit
de réfrigération située à proximité du
condenseur thermique.
INSTALLATION
AVERTISSEMENT! Fixez
l’appareil conformément aux
instructions d’installation pour
éviter tout risque d’instabilité de
l’appareil.
AVERTISSEMENT! Reportezvous aux chapitres concernant
la sécurité.
AVERTISSEMENT! Consultez
les instructions d'installation
pour installer votre appareil.
D3
D1
Dimensions
H2
6
1,
11
D2
3°
H1
W1
W3
W2
Dimensions générales1)
H1
W1
mm
mm
Dimensions générales1)
819
596
D1
mm
547
1) hauteur, largeur et profondeur de l’appareil sans la
poignée ni les pieds
39
Espace requis en service1)
H2
mm
820
W2
mm
596
D2
mm
550
1) hauteur, largeur et profondeur de l’appareil avec la
poignée, plus l’espace nécessaire pour la libre circula‐
tion de l’air de refroidissement
Espace total requis en service1)
H2
mm
820
W3
mm
777
D3
mm
1120
1) hauteur, largeur et profondeur de l’appareil avec la
poignée, plus l’espace nécessaire pour la libre circula‐
tion de l’air de refroidissement, plus l’espace nécessai‐
re pour autoriser l’ouverture de la porte à l’angle mini‐
mal permettant le retrait de tous les équipements inter‐
nes
Localisation
Pour garantir la meilleure fonctionnalité de
l’appareil, vous ne devez pas installer
l’appareil à proximité d’une source de
chaleur (fours, poêles, radiateurs,
cuisinières ou plaques de cuisson) ni dans
un lieu exposé à la lumière directe du
soleil. Assurez-vous que l’air peut circuler
librement autour de l’arrière du meuble.
Positionnement
Cet appareil doit être installé dans un lieu
sec et bien ventilé à l’intérieur.
Cet appareil est destiné à être utilisé à
une température ambiante comprise entre
10°C et 43°C.
En cas de doute concernant le
lieu d'installation de l'appareil,
veuillez contacter le vendeur,
notre service après-vente ou le
centre de réparation agréé le
plus proche.
L'appareil doit pouvoir être
débranché de l'alimentation
électrique. C'est pourquoi la
prise électrique doit être
facilement accessible après
l'installation.
Branchement électrique
• Avant de brancher l'appareil, assurezvous que la tension et la fréquence
indiquées sur la plaque signalétique
correspondent à celles du réseau
électrique domestique.
• L’appareil doit être relié à la terre. La
fiche du câble d'alimentation comporte
un contact à cet effet. Si la prise de
courant n'est pas mise à la terre,
branchez l'appareil à une mise à la
terre séparée conformément aux
réglementations en vigueur, en
consultant un électricien spécialisé.
• Le fabricant décline toute
responsabilité en cas de non-respect
des consignes de sécurité ci-dessus.
• Cet appareil est conforme aux
directives CEE.
Exigences en matière de
ventilation
ATTENTION! Consultez les
instructions d’installation lors
de l'installation.
Inversion du sens d'ouverture
de la porte
Veuillez vous reporter au document
séparé contenant des instructions sur
l'installation et l’inversion du sens
d’ouverture de la porte.
ATTENTION! À chaque étape
de réversibilité de la porte,
protégez le sol pour éviter les
rayures dues aux matériaux
durs.
40
BANDEAU DE COMMANDE
1
2
3
4
5
1 Voyant de mise sous tension
2 Thermostat et interrupteur Marche/
Arrêt
3 Super Voyant
4 Super Interrupteur et touche de
réinitialisation de l'alarme
5 Voyant d'alarme
Mise en marche
• la fréquence d'ouverture de la porte
• la quantité de denrées entreposées,
• l'emplacement de l'appareil.
Un réglage intermédiaire est
généralement le plus indiqué.
1. Insérez la fiche dans la prise murale.
2. Tournez le thermostat vers la droite
sur une position médiane.
Si la température à l'intérieur de l'appareil
est trop élevée, le voyant Alarme clignote
et l'alarme sonore retentit.
3. Appuyez sur la touche Super pour
éteindre l'alarme sonore. Le voyant
d’alarme clignote jusqu’à ce que la
température interne ait atteint un
niveau requis pour la conservation
sûre des aliments congelés.
Mise à l'arrêt
1. Réglez le thermostat sur la position
« 0 ».
Le voyant Mise sous tension s'éteint.
2. Débranchez la fiche de la prise
secteur.
Réglage de la température
La température est régulée
automatiquement. Cependant, vous
pouvez choisir vous-même la température
à l'intérieur de l'appareil.
Choisissez le réglage en tenant compte
du fait que la température à l'intérieur de
l'appareil dépend de plusieurs facteurs :
• la température ambiante,
Pour faire fonctionner l'appareil :
1. Tournez le thermostat vers la droite
pour faire baisser la température à
l'intérieur de l'appareil.
2. Tournez le thermostat vers la gauche
pour remonter la température à
l'intérieur de l'appareil.
Super Fonction
La fonction Super sert à effectuer une précongélation et une congélation rapide en
séquence dans le compartiment du
congélateur. Cette fonction accélère la
congélation des aliments frais et protège
en même temps les denrées déjà
entreposées d'un réchauffement
indésirable.
Pour congeler des aliments
frais, activez la fonction Super
au moins 24 heures avant de
placer les aliments pour
effectuer une pré-congélation.
Pour activer cette fonction :
41
1. Appuyez sur la touche Super pendant
2 à 3 secondes pour activer la fonction
Super. Le voyant Super s'allume.
2. Placez les aliments dans le
compartiment de congélation et
maintenez la fonction Super activée
pendant 24 heures supplémentaires.
Consultez la section « Congélation
d'aliments frais ».
Cette fonction s'arrête
automatiquement au bout de
52 heures. Vous pouvez
désactiver la fonction à tout
moment en appuyant sur
l’interrupteur Super pendant 2
à 3 secondes.
Alarme haute température
En cas d’augmentation de la température
dans le compartiment du congélateur (par
exemple en raison d’une coupure de
courant), le voyant d’alarme clignote et un
son retentit.
Le son peut être coupé à tout moment en
appuyant sur la touche de réinitialisation
de l'alarme.
Une fois les conditions normales rétablies,
le voyant Alarme cesse de clignoter et le
son se coupe automatiquement.
Alarme de porte ouverte
Une alarme sonore retentit si la porte
reste ouverte pendant environ
80 secondes.
Après avoir fermé la porte, l’alarme sonore
s’arrête.
Appuyez sur la touche de réinitialisation
de l’alarme pour arrêter l'alarme sonore.
UTILISATION QUOTIDIENNE
Congélation d'aliments frais
Le compartiment congélateur est idéal
pour congeler des aliments frais et
conserver longtemps des aliments
congelés ou surgelés.
Activez la fonction Super au moins
24 heures avant d'introduire des aliments
frais à congeler dans le compartiment
congélateur.
Conservez les aliments frais répartis
uniformément dans le premier
compartiment ou le premier bac depuis le
haut.
La quantité maximale d’aliments pouvant
être congelés, sans ajouter d'autres
aliments frais pendant 24 heures, figure
sur la plaque signalétique (étiquette située
à l'intérieur de l'appareil).
Une fois le processus de congélation
terminé, l’appareil revient
automatiquement au réglage de
température précédent (voir « Fonction
Super »).
Conservation d'aliments
congelés
Lors de la mise en service ou après un
arrêt prolongé, laissez fonctionner
l'appareil au moins 3 heures avec la
fonction Super activée avant d'introduire
les produits dans le compartiment.
Les tiroirs de congélation vous permettent
de trouver facilement et rapidement les
aliments dont vous avez besoin. Si vous
devez stocker une grande quantité
d'aliments, retirez tous les tiroirs, sauf le
tiroir inférieur qui doit rester en place afin
de permettre une circulation d'air optimale.
Les aliments ne doivent pas s'approcher
de plus de 15 mm de la porte.
42
ATTENTION! En cas de
décongélation accidentelle, due
par exemple à une coupure de
courant, si la coupure a duré
plus de temps qu'indiqué sur la
plaque signalétique dans
« Autonomie de
fonctionnement », consommez
rapidement les aliments
décongelés ou cuisez-les
immédiatement, puis laissezles refroidir avant de les
recongeler. Consultez le
paragraphe « Alarme haute
température ».
Décongélation
Avant d’être consommés, les aliments
surgelés ou congelés peuvent être
décongelés au réfrigérateur ou dans un
sachet en plastique sous de l’eau froide.
Cette opération dépend du temps
disponible et du type d’aliments. Les petits
morceaux peuvent même être cuits
toujours congelés.
CONSEILS
Conseils d'économie d'énergie
• La configuration interne de l’appareil
est celle qui assure l’utilisation la plus
efficace de l’énergie.
• Évitez d'ouvrir fréquemment la porte et
ne la laissez ouverte que le temps
nécessaire.
• Plus le réglage de la température est
bas, plus la consommation électrique
est élevée.
• Assurez une bonne ventilation. Ne
couvrez pas les grilles ou les orifices
de ventilation.
•
•
•
Conseils pour la congélation
• Activez la fonction Super au moins
24 heures avant de placer les aliments
à l’intérieur du compartiment du
congélateur.
• Avant de congeler, emballez et fermez
les aliments frais dans : papier
aluminium, film ou sachets en
plastique, récipients hermétiques avec
couvercle.
• Pour une congélation et une
décongélation plus efficaces, séparez
les aliments en petites portions.
• Il est recommandé de mettre des
étiquettes et des dates sur tous vos
aliments congelés. Cela permettra
d’identifier les aliments et de savoir
•
•
•
quand ils peuvent être consommés
avant leur détérioration.
Les aliments doivent être frais lorsqu’ils
sont congelés pour préserver leur
qualité. En particulier, les fruits et les
légumes doivent être congelés après
leur récolte pour préserver tous leurs
nutriments.
Ne congelez pas des bouteilles ou des
canettes avec des liquides, en
particulier des boissons contenant du
dioxyde de carbone : elles pourraient
exploser pendant la congélation.
N'introduisez pas d'aliments chauds
dans le compartiment du congélateur.
Laissez-les refroidir à température
ambiante avant de les placer dans le
compartiment.
Pour éviter d'augmenter la température
des aliments déjà surgelés, ne placez
pas d'aliments frais non congelés
directement à proximité. Placez les
aliments à température ambiante dans
la partie du compartiment du
congélateur où il n’y a pas d’aliments
congelés.
Ne mangez pas les glaçons, les glaces
à l'eau ou les bâtonnets glacés dès leur
sortie du congélateur. Risque de
gelure.
Ne recongelez pas des aliments
décongelés. Si les aliments sont
43
décongelés, cuisez-les, laissez-les
refroidir puis congelez-les.
Conseils sur le stockage des
aliments congelés
• Le réglage intermédiaire de la
température assure une bonne
conservation des produits alimentaires
congelés.
Un réglage de température plus élevé à
l’intérieur de l’appareil peut entraîner
une durée de conservation plus courte.
• L’ensemble du compartiment du
congélateur est adapté à la
conservation de produits alimentaires
congelés.
• Laissez suffisamment d’espace autour
des aliments pour permettre à l’air de
circuler librement.
• Pour une conservation adéquate,
consultez l’étiquette de l’emballage des
aliments pour connaître la durée de
conservation des aliments.
• Il est important d’emballer les aliments
de manière à empêcher l’eau,
l’humidité ou la condensation de
pénétrer à l’intérieur.
Conseils pour vos courses
Après vos courses :
• Assurez-vous que l’emballage n’est
pas endommagé : les aliments
pourraient être détériorés. Si
l’emballage est gonflé ou mouillé, il n’a
peut-être pas été conservé dans des
conditions optimales et la
décongélation a peut-être déjà
commencé.
• Pour limiter le processus de
décongélation, achetez les produits
congelés à la fin de vos courses et
transportez-les dans un sac isotherme.
• Placez les aliments congelés dans le
congélateur immédiatement après être
revenu de vos courses.
• Si les aliments sont décongelés même
partiellement, ne les recongelez pas.
Consommez-les dès que possible.
• Respectez la date d’expiration et les
informations de conservation sur
l’emballage.
Durée de conservation
Type d'aliments
Durée de conserva‐
tion (mois)
Pain
3
Fruits (sauf agrumes)
6 - 12
Légumes
8 - 10
Restes sans viande
1-2
Produits laitiers :
Beurre
Fromage à pâte molle (par exemple mozzarella)
Fromage à pâte dure (par exemple parmesan, cheddar)
Fruits de mer :
6-9
3-4
6
44
Type d'aliments
Durée de conserva‐
tion (mois)
Poisson gras (par exemple saumon, maquereau)
Poisson maigre (par exemple cabillaud, limande)
Crevette
Palourdes et moules sans coquille
Poisson cuit
2-3
4-6
12
3-4
1-2
Viande :
Volaille
Bœuf
Porc
Agneau
Saucisse
Jambon
Restes avec viande
9 - 12
6 - 12
4-6
6-9
1-2
1-2
2-3
ENTRETIEN ET NETTOYAGE
AVERTISSEMENT! Reportezvous aux chapitres concernant
la sécurité.
Nettoyage de l’intérieur
Avant d'utiliser l'appareil pour la première
fois, nettoyez l'intérieur et tous les
accessoires avec de l'eau tiède
savonneuse (pour supprimer toute odeur
de neuf), puis séchez-les soigneusement.
ATTENTION! N'utilisez jamais
de détergents, de produits
abrasifs, de nettoyants à base
de chlore ou d'huile car ils
pourraient endommager le
revêtement.
ATTENTION! Les pièces et
accessoires de l'appareil ne
doivent pas être lavés au lavevaisselle.
Nettoyage périodique
L'appareil doit être nettoyé régulièrement :
1. Nettoyez l'intérieur et les accessoires
avec de l'eau tiède et du savon neutre.
2. Vérifiez régulièrement les joints de
porte et essuyez-les pour vous assurer
qu'ils sont propres et ne contiennent
pas de résidus.
3. Rincez et séchez soigneusement.
Dégivrage du congélateur
ATTENTION! N’utilisez jamais
d’outils métalliques tranchants
pour gratter le givre de
l’évaporateur car vous
risqueriez de l’endommager.
N’utilisez aucun dispositif
mécanique ou moyen artificiel
pour accélérer le processus de
dégivrage hormis ceux
recommandés par le fabricant.
Environ 12 heures avant le
dégivrage, mettez le thermostat
sur une température inférieure
afin d'assurer une réserve de
froid suffisante en cas
d’interruption du
fonctionnement.
Une certaine quantité de givre se forme
toujours sur les clayettes du congélateur
et autour du compartiment supérieur.
45
Dégivrez le congélateur lorsque
l'épaisseur de la couche de givre est
d'environ 3-5 mm
1. Éteignez l'appareil ou débranchez la
fiche de la prise secteur.
2. Sortez les denrées congelées et
conservez-les dans un endroit frais.
ATTENTION! Une
élévation de la température
des denrées congelées,
pendant le dégivrage, peut
réduire leur durée de
conservation.
Ne touchez pas les produits
congelés avec les mains
mouillées. Les mains
peuvent geler sur les
produits.
3. Laissez la porte ouverte. Protégez le
sol de l’eau de dégivrage avec un
chiffon ou un récipient plat.
4. Le dégivrage peut être accéléré en
plaçant un récipient d’eau chaude
dans le compartiment du congélateur.
Retirez également les morceaux de
glace au fur et à mesure qu’ils se
détachent avant la fin du dégivrage.
Utilisez le grattoir fourni à cette fin.
5. Une fois le dégivrage terminé, séchez
bien l'intérieur. Conservez le grattoir
pour utilisation ultérieure.
6. Mettez l'appareil en marche et fermez
la porte.
7. Réglez le thermostat pour obtenir le
plus de froid possible et faites
fonctionner l'appareil au moins
3 heures avec ce réglage.
Vous pouvez remettre les denrées dans le
compartiment congélateur uniquement à
ce stade.
DÉPANNAGE
AVERTISSEMENT! Reportezvous aux chapitres concernant
la sécurité.
Nettoyage des dispositifs de
ventilation
1. Retirez la plinthe (A), puis la grille
d'aération (B).
C
B
A
2. Nettoyez la grille de ventilation.
3. Retirez délicatement le déflecteur d'air
(C) et vérifiez qu'il n'y a aucune trace
d'eau de dégivrage dans le dispositif.
4. Nettoyez les parties inférieures de
l'appareil à l'aide d'un aspirateur.
Période de non-utilisation
Si l'appareil n'est pas utilisé pendant une
longue période, prenez les précautions
suivantes :
1. Débranchez l'appareil de l'alimentation
électrique.
2. Retirez tous les aliments.
3. Dégivrez l'appareil.
4. Nettoyez l'appareil et tous les
accessoires.
5. Laissez la porte ouverte pour éviter la
formation d'odeurs désagréables.
46
Que faire si…
Problème
Cause possible
Solution
L'appareil ne fonctionne pas.
L'appareil est éteint.
Allumez l’appareil.
La fiche du câble d'alimenta‐
tion n'est pas correctement
insérée dans la prise de
courant.
Branchez correctement la fi‐
che du câble d'alimentation
dans la prise de courant.
Il n’y a pas de tension dans
la prise de courant.
Branchez un autre appareil
électrique sur la prise de
courant. Contactez un élec‐
tricien qualifié.
L'appareil est bruyant.
L'appareil n'est pas stable.
Assurez-vous de la stabilité
de l'appareil.
Les signaux sonores ou vi‐
suels sont activés.
L'appareil a été allumé ré‐
cemment.
Consultez le paragraphe
« Alarme porte ouverte » ou
« Alarme haute températu‐
re ».
La température à l'intérieur
de l'appareil est trop élevée.
Consultez le paragraphe
« Alarme porte ouverte » ou
« Alarme haute températu‐
re ».
La porte est laissée ouverte.
Refermez la porte.
Il y a une erreur dans le ré‐
glage de la température.
Reportez-vous au chapitre
« Bandeau de commande ».
Trop de produits ont été in‐
troduits simultanément.
Attendez quelques heures et
vérifiez de nouveau la tem‐
pérature.
La température ambiante
est trop élevée.
Reportez-vous au chapitre
« Installation ».
Les aliments introduits dans
l'appareil étaient trop
chauds.
Laissez refroidir les aliments
à température ambiante
avant de les mettre dans
l'appareil.
La porte n'est pas fermée
correctement.
Reportez-vous au paragra‐
phe « Fermeture de la por‐
te ».
La fonction Super est acti‐
vée.
Consultez le paragraphe
« Fonction Super »
Le compresseur fonctionne
en permanence.
47
Problème
Cause possible
Solution
Le compresseur ne démarre
pas immédiatement après
avoir appuyé sur la touche
« Super » ou après avoir
changé la température.
Le compresseur démarre au
bout d'un certain temps.
Ce phénomène est normal,
il ne s'agit pas d'une anoma‐
lie.
La porte n'est pas dans l'ali‐
gnement ou touche la grille
de ventilation.
L’appareil n’est pas
d'aplomb.
Consultez les instructions
d'installation.
La porte est difficile à ouvrir.
Vous avez essayé de rouvrir
la porte immédiatement
après l'avoir fermée.
Attendez quelques secon‐
des après avoir fermé la
porte pour la rouvrir.
Il y a trop de givre et de gla‐
ce.
La porte n'est pas fermée
correctement.
Reportez-vous au paragra‐
phe « Fermeture de la por‐
te ».
Le joint est déformé ou sale.
Reportez-vous au paragra‐
phe « Fermeture de la por‐
te ».
Les aliments ne sont pas
correctement emballés.
Emballez les produits de fa‐
çon plus adaptée.
Il y a une erreur dans le ré‐
glage de la température.
Reportez-vous au chapitre
« Bandeau de commande ».
L'appareil est complètement
chargé et réglé sur la tem‐
pérature la plus basse.
Augmentez la température.
Reportez-vous au chapitre
« Bandeau de commande ».
La température réglée dans
l’appareil est trop basse et la
température ambiante est
trop élevée.
Augmentez la température.
Reportez-vous au chapitre
« Bandeau de commande ».
De l'eau coule sur le sol.
Le tuyau d'évacuation de
l'eau de dégivrage n'est pas
raccordé au bac d'évapora‐
tion situé au-dessus du
compresseur.
Fixez le tuyau d'évacuation
de l'eau de dégivrage au
bac d'évaporation.
Il est impossible de régler la
température.
La « fonction Super » est
activée.
Désactivez manuellement la
« fonction Super », ou atten‐
dez que la fonction se dés‐
active automatiquement
avant de régler la tempéra‐
ture. Reportez-vous au pa‐
ragraphe « Fonction Su‐
per ».
48
Problème
Cause possible
Solution
La température à l'intérieur
de l'appareil est trop basse/
élevée.
La température n'est pas ré‐
glée correctement.
Augmentez/réduisez la tem‐
pérature.
La porte n'est pas fermée
correctement.
Reportez-vous au paragra‐
phe « Fermeture de la por‐
te ».
La température des produits
est trop élevée.
Laissez les aliments refroidir
à température ambiante
avant de les placer dans
l'appareil.
Trop de produits ont été in‐
troduits simultanément.
Introduisez moins de pro‐
duits en même temps.
L'épaisseur de givre est su‐
périeure à 4 - 5 mm.
Dégivrez l'appareil.
La porte a été ouverte trop
souvent.
N'ouvrez la porte qu'en cas
de nécessité.
La fonction Super est acti‐
vée.
Consultez le paragraphe
« Fonction Super »
L'air froid ne circule pas
dans l'appareil.
Assurez-vous que de l'air
froid circule dans l'appareil.
Reportez-vous au chapitre
« Conseils ».
Une erreur s'est produite
lors de la mesure de la tem‐
pérature.
Contactez un électricien
qualifié ou le service aprèsvente agréé le plus proche.
Le voyant de mise sous ten‐
sion clignote.
Si ces conseils n'apportent pas
de solution à votre problème,
veuillez consulter le service
après-vente agréé le plus
proche.
Fermeture de la porte
1. Nettoyez les joints de la porte.
2. Si nécessaire, ajustez la porte.
Consultez les instructions
d'installation.
3. Si nécessaire, remplacez les joints de
porte défectueux. Contactez le service
après-vente agréé.
49
BRUITS
SSSRRR!
BRRR!
CLICK!
HISSS!
BLUBB!
DONNÉES TECHNIQUES
Les informations techniques figurent sur la
plaque signalétique sur le côté intérieur de
l'appareil et sur l'étiquette énergétique.
Le code QR présent sur l’étiquette
énergétique fournie avec l’appareil
contient un lien Web vers les informations
relatives aux performances de l’appareil
dans la base de données EPREL de l’UE.
Conservez l’étiquette énergétique à titre
de référence avec le manuel d’utilisation
et tous les autres documents fournis avec
cet appareil.
Il est également possible de trouver les
mêmes informations dans EPREL à l’aide
du lien https://eprel.ec.europa.eu avec le
nom du modèle et le numéro de produit se
trouvant sur la plaque signalétique de
l’appareil.
INFORMATIONS POUR LES INSTITUTS DE TEST
L’installation et la préparation de l’appareil
pour une vérification EcoDesign doivent
être conformes à la norme EN 62552. Les
exigences de ventilation, les dimensions
des évidements et les dégagements
arrière minimum doivent correspondre aux
indications du chapitre 3 de ce manuel
d’utilisation. Veuillez contacter le fabricant
pour de plus amples informations,
notamment les plans de chargement.
50
EN MATIÈRE DE PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT
Recyclez les matériaux portant le symbole
. Déposez les emballages dans les
conteneurs prévus à cet effet. Contribuez
à la protection de l'environnement et à
votre sécurité, recyclez vos produits
électriques et électroniques. Ne jetez pas
les appareils portant le symbole avec
les ordures ménagères. Emmenez un tel
produit dans votre centre local de
recyclage ou contactez vos services
municipaux.
51
INHALTSVERZEICHNIS
Sicherheitshinweise
Sicherheitsanweisungen
Montage
Bedienfeld
Täglicher Gebrauch
Tipps und Hinweise
51
53
55
57
58
59
Reinigung und Pflege
Fehlersuche
Geräusche
Technische Daten
Informationen für Prüfinstitute
61
62
66
66
66
Änderungen vorbehalten.
SICHERHEITSHINWEISE
Lesen Sie vor der Montage und dem Gebrauch des Geräts
zuerst die Bedienungsanleitung. Bei Verletzungen oder
Schäden infolge nicht ordnungsgemäßer Montage oder
Verwendung übernimmt der Hersteller keine Haftung.
Bewahren Sie die Anleitung zum Nachschlagen an einem
sicheren und zugänglichen Ort auf.
Sicherheit von Kindern und schutzbedürftigen
Personen
•
•
•
•
•
Das Gerät kann von Kindern ab 8 Jahren und Personen
mit eingeschränkten physischen, sensorischen oder
geistigen Fähigkeiten oder mit mangelnder Erfahrung und/
oder mangelndem Wissen nur dann verwendet werden,
wenn sie durch eine für ihre Sicherheit zuständige Person
beaufsichtigt werden oder in die sichere Verwendung des
Geräts eingewiesen wurden und die mit dem Gerät
verbundenen Gefahren verstanden haben.
Kinder zwischen 3 und 8 Jahren dürfen das Gerät be- und
entladen, vorausgesetzt, sie wurden ordnungsgemäß
eingewiesen.
Dieses Gerät kann von Personen mit schweren und
komplexen Behinderungen benutzt werden, vorausgesetzt,
sie wurden ordnungsgemäß eingewiesen.
Halten Sie Kinder unter 3 Jahren vom Gerät fern, wenn sie
nicht ständig beaufsichtigt werden.
Kinder dürfen nicht mit dem Gerät spielen.
52
•
•
Kinder dürfen keine Reinigung und Wartung ohne
Beaufsichtigung durchführen.
Halten Sie sämtliches Verpackungsmaterial von Kindern
fern und entsorgen Sie es ordnungsgemäß.
Allgemeine Sicherheit
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Dieses Gerät ist für die Verwendung im Haushalt und
ähnliche Zwecke vorgesehen, wie z. B.:
– Bauernhöfe, Personalküchenbereiche in Geschäften,
Büros und anderen Arbeitsumfeldern;
– Für Gäste in Hotels, Motels, Pensionen und anderen
wohnungsähnlichen Räumlichkeiten.
Um eine Kontaminierung von Lebensmitteln zu vermeiden,
beachten Sie die folgenden Hinweise:
– Öffnen Sie die Tür nicht über längere Zeit hinweg;
– Reinigen Sie regelmäßig Oberflächen, die mit
Lebensmitteln in Kontakt kommen können, und
zugängliche Ablaufsysteme;
WARNUNG: Achten Sie darauf, dass die
Belüftungsöffnungen im Schrank, um das Gerät und in der
Einbaunische nicht blockiert sind.
WARNUNG: Versuchen Sie nicht, den Abtauvorgang
durch andere als vom Hersteller empfohlene mechanische
oder sonstige Hilfsmittel zu beschleunigen.
WARNUNG: Beschädigen Sie nicht den Kältekreislauf.
WARNUNG: Betreiben Sie in den Lebensmittelfächern des
Geräts keine anderen als die vom Hersteller empfohlenen
Elektrogeräte.
Reinigen Sie das Gerät nicht mit Wasserspray oder
Dampf.
Reinigen Sie das Geräts mit einem weichen, feuchten
Tuch. Nur neutrale Reinigungsmittel verwenden. Benutzen
Sie keine Scheuermittel, scheuernde
Reinigungsschwämmchen, Lösungsmittel oder
Metallgegenstände.
Wenn das Gerät längere Zeit leer steht, schalten Sie es
aus, tauen Sie es ab, reinigen und trocknen Sie es und
53
•
•
lassen Sie die Tür offen, um Schimmelbildung im Gerät zu
vermeiden.
Bewahren Sie in dem Gerät keine explosiven Substanzen,
wie Spraydosen mit entzündlichen Treibgasen auf.
Wenn das Netzkabel beschädigt ist, muss es vom
Hersteller, seinem autorisierten Kundenservice oder einer
gleichermaßen qualifizierten Person ausgetauscht werden,
um Gefahrenquellen zu vermeiden.
SICHERHEITSANWEISUNGEN
Montage
WARNUNG! Die Montage des
Geräts darf nur von einer
qualifizierten Fachkraft
durchgeführt werden.
• Entfernen Sie das gesamte
Verpackungsmaterial.
• Montieren Sie ein beschädigtes Gerät
nicht und benutzen Sie es nicht.
• Verwenden Sie das Gerät aus
Sicherheitsgründen nicht, bevor es in
den Einbauschrank gesetzt wird.
• Halten Sie sich an die mitgelieferte
Montageanleitung.
• Seien Sie beim Umsetzen des Gerätes
vorsichtig, da es sehr schwer ist.
Tragen Sie stets
Sicherheitshandschuhe und festes
Schuhwerk.
• Stellen Sie sicher, dass die Luft um das
Gerät zirkulieren kann.
• Warten Sie nach der Montage oder
dem Wechsel des Türanschlags
mindestens 4 Stunden, bevor Sie das
Gerät an die Stromversorgung
anschließen. Dies ist erforderlich, damit
das Öl in den Kompressor
zurückfließen kann.
• Ziehen Sie den Stecker aus der
Steckdose, bevor Sie am Gerät
arbeiten (z.B. Wechsel des
Türanschlags).
• Stellen Sie das Gerät nicht in der Nähe
von Heizkörpern, Herden, Backöfen
oder Kochfeldern auf.
• Setzen Sie das Gerät nicht dem Regen
aus.
• Stellen Sie das Gerät nicht dort auf, wo
es direktem Sonnenlicht ausgesetzt
sein könnte.
• Stellen Sie dieses Gerät nicht in
Bereichen auf, die zu feucht oder kalt
sind.
• Wenn Sie das Gerät verschieben
möchten, heben Sie es bitte an der
Vorderkante an, um den Fußboden
nicht zu verkratzen.
Elektrischer Anschluss
WARNUNG! Brand- und
Stromschlaggefahr.
WARNUNG! Achten Sie bei
der Montage des Geräts
darauf, dass das Netzkabel
nicht eingeklemmt oder
beschädigt wird.
WARNUNG! Verwenden Sie
keine Mehrfachsteckdosen
oder Verlängerungskabel.
• Das Gerät muss geerdet sein.
• Stellen Sie sicher, dass die Daten auf
dem Typenschild mit den elektrischen
Nennwerten der Netzspannung
übereinstimmen.
• Schließen Sie das Gerät nur an eine
ordnungsgemäß installierte
Schutzkontaktsteckdose an.
• Achten Sie darauf, elektrische Bauteile
(wie Netzstecker, Netzkabel und
54
Kompressor) nicht zu beschädigen.
Wenden Sie sich an den autorisierten
Kundendienst oder einen Elektriker, um
die elektrischen Bauteile
auszutauschen.
• Das Netzkabel muss unterhalb des
Netzsteckers verlegt werden.
• Stecken Sie den Netzstecker erst nach
Abschluss der Montage in die
Steckdose. Stellen Sie sicher, dass der
Netzstecker nach der Montage noch
zugänglich ist.
• Ziehen Sie nicht am Netzkabel, wenn
Sie das Gerät von der
Stromversorgung trennen möchten.
Ziehen Sie stets am Netzstecker.
Gebrauch
WARNUNG! Es besteht
Verletzungs-, Verbrennungs-,
Stromschlag- oder
Brandgefahr.
Das Gerät enthält Isobutan
(R600a), ein brennbares Erdgas mit
einem hohen Grad an
Umweltverträglichkeit. Achten Sie darauf,
den Kältekreislauf, der Isobutan enthält,
nicht zu beschädigen.
• Nehmen Sie keine technischen
Änderungen am Gerät vor.
• Stellen Sie keine elektrischen Geräte
(z. B. Eisbereiter) in das Gerät, wenn
solche Geräte nicht ausdrücklich vom
Hersteller für diesen Zweck zugelassen
sind.
• Wird der Kältekreislauf beschädigt,
stellen Sie bitte sicher, dass es keine
Flammen und Zündquellen im Raum
gibt. Belüften Sie den Raum.
• Stellen Sie keine heißen Gegenstände
auf die Kunststoffteile des Geräts.
• Legen Sie Erfrischungsgetränke nicht
in das Gefrierfach. Dadurch entsteht
Druck auf den Getränkebehälter.
• Bewahren Sie keine entzündbaren
Gase und Flüssigkeiten im Gerät auf.
• Laden Sie keine entflammbaren
Produkte oder Gegenstände, die mit
•
•
•
•
•
entflammbaren Produkten benetzt sind,
in das Gerät und stellen Sie solche
nicht in die Nähe oder auf das Gerät.
Berühren Sie nicht den Kompressor
oder den Kondensator. Sie sind heiß.
Nehmen Sie keine Gegenstände aus
dem Gefrierfach bzw. berühren Sie
diese nicht, falls Ihre Hände nass oder
feucht sind.
Frieren Sie aufgetaute Lebensmittel
nicht wieder ein.
Befolgen Sie die Hinweise auf der
Verpackung zur Aufbewahrung
tiefgekühlter Lebensmittel.
Wickeln Sie die Lebensmittel in
Lebensmittelkontaktmaterial ein, bevor
Sie sie in das Gefrierfach legen.
Reinigung und Pflege
WARNUNG!
Verletzungsgefahr sowie Risiko
von Schäden am Gerät.
• Schalten Sie das Gerät immer aus und
ziehen Sie den Netzstecker aus der
Steckdose, bevor Reinigungsarbeiten
durchgeführt werden.
• Der Kältekreis des Gerätes enthält
Kohlenwasserstoffe. Das Gerät muss
von einer qualifizierten Fachkraft
gewartet und nachgefüllt werden.
• Prüfen Sie regelmäßig den
Wasserabfluss des Geräts und reinigen
Sie ihn gegebenenfalls. Bei
verstopftem Wasserabfluss sammelt
sich das Abtauwasser am Boden des
Geräts an.
Service
• Wenden Sie sich zur Reparatur des
Geräts an den autorisierten
Kundendienst. Verwenden Sie
ausschließlich Originalersatzteile.
• Bitte beachten Sie, dass eine
Selbstreparatur oder eine nicht
fachgerechte Reparatur
sicherheitstechnische Konsequenzen
haben und zum Erlöschen der Garantie
führen kann.
• Die folgenden Ersatzteile sind noch 7
Jahre nach Einstellung des Modells
55
erhältlich: Thermostate,
Temperatursensoren, Platinen,
Lichtquellen, Türgriffe, Türscharniere,
Ablagen und Körbe. Bitte beachten Sie,
dass einige dieser Ersatzteile nur für
Fachwerkstätten erhältlich sind, und
dass nicht alle Ersatzteile für alle
Modelle geeignet sind.
• Türdichtungen sind noch 10 Jahre nach
Einstellung des Modells erhältlich.
Entsorgung
WARNUNG! Verletzungs- und
Erstickungsgefahr.
• Schneiden Sie das Netzkabel ab, und
entsorgen Sie es.
• Entfernen Sie die Tür, um zu
verhindern, dass sich Kinder oder
Haustiere in dem Gerät einschließen.
• Der Kältekreislauf und die
Isolierungsmaterialien dieses Gerätes
sind ozonfreundlich.
• Die Isolierung enthält entzündliches
Gas. Für Informationen zur korrekten
Entsorgung des Gerätes wenden Sie
sich an Ihre kommunale Behörde.
• Achten Sie darauf, dass die Kühleinheit
in der Nähe des Wärmetauschers nicht
beschädigt wird.
• Trennen Sie das Gerät von der
Stromversorgung.
MONTAGE
WARNUNG! Siehe Kapitel
Sicherheitshinweise.
WARNUNG! Befestigen Sie
das Gerät gemäß der
Montageanleitung, um das
Risiko eines instabilen Geräts
zu vermeiden.
WARNUNG! Lesen Sie zur
Installation des Geräts die
Montageanleitung.
D3
D1
Abmessungen
H2
6
1,
11
D2
3°
H1
W1
W3
W2
Gesamtabmessungen1)
Gesamtabmessungen1)
H1
mm
819
W1
mm
596
D1
mm
547
1) Höhe, Breite und Tiefe des Geräts ohne Griff und
Füße
56
Platzbedarf im Betrieb1)
H2
mm
820
W2
mm
596
D2
mm
550
1) Höhe, Breite und Tiefe des Geräts einschließlich
Griff und zuzüglich des notwendigen Freiraums für die
Zirkulation der Kühlluft
Platzbedarf insgesamt im Betrieb1)
H2
mm
820
W3
mm
777
D3
mm
1120
1) Höhe, Breite und Tiefe des Geräts einschließlich
Griff plus des notwendigen Freiraums für die Zirkulati‐
on der Kühlluft, zuzüglich des Platzes, der notwendig
ist, um eine Türöffnung bis zu dem minimalen Winkel
zu ermöglichen, der die Entfernung der Innenausstat‐
tung erlaubt
Standort
Um die beste Funktionalität des Gerätes
zu gewährleisten, sollten Sie das Gerät
nicht in der Nähe von Wärmequellen
(Backöfen, Heizöfen, Heizkörpern, Herden
oder Kochfeldern) oder an einem Ort mit
direkter Sonneneinstrahlung installieren.
Stellen Sie sicher, dass die Luft frei um
die Geräterückseite zirkulieren kann.
Aufstellung
Dieses Gerät sollte in einem trockenen,
gut belüfteten Innenbereich aufgestellt
werden.
Dieses Gerät ist für den Einsatz bei einer
Umgebungstemperatur von 10°C bis 43°C
vorgesehen.
Bei Fragen zum Aufstellungsort
des Geräts wenden Sie sich an
den Verkäufer, unseren
Kundendienst oder
nächstgelegenen autorisierten
Kundendienst.
Es muss möglich sein, das
Gerät vom Netz zu trennen.
Daher muss der Stecker nach
der Installation zugänglich
bleiben.
Elektroanschluss
• Kontrollieren Sie vor dem Einschalten
des Geräts, ob die Netzspannung und frequenz Ihres Hausanschlusses mit
den auf dem Typenschild angegebenen
Anschlusswerten übereinstimmen.
• Das Gerät muss geerdet sein. Zu
diesem Zweck ist der Netzstecker mit
einem Schutzkontakt ausgestattet.
Falls die Steckdose Ihres
Hausanschlusses nicht geerdet sein
sollte, lassen Sie das Gerät gemäß den
geltenden Vorschriften von einem
qualifizierten Elektriker erden.
• Der Hersteller übernimmt keinerlei
Haftung bei Missachtung der
vorstehenden Sicherheitshinweise.
• Das Gerät entspricht den ECRichtlinien.
Anforderungen an die Belüftung
VORSICHT! Lesen Sie die
Montageanleitungen für die
Installation.
Wechseln des Türanschlags
Informationen zu Montage und zum
Wechseln des Türanschlags finden Sie in
einer separaten Anleitung.
VORSICHT! Wenn Sie den
Türanschlag wechseln,
schützen Sie den Boden mit
einem strapazierfähigem
Material vor Verkratzungen.
57
BEDIENFELD
1
2
3
4
5
1 Betriebskontrolllampe
2 Temperaturregler und Ein-/AusSchalter
3 Anzeige Super
4 Taste Super und Taste zum
Ausschalten des Alarms
5 Alarmanzeige
Einschalten des Geräts
Berücksichtigen Sie für eine exakte
Einstellung, dass die Temperatur im
Inneren des Geräts von folgenden
Faktoren abhängt:
1. Stecken Sie den Stecker in die
Netzsteckdose.
2. Drehen Sie den Temperaturregler im
Uhrzeigersinn auf eine mittlere
Einstellung.
Wenn die Temperatur im Innern des
Gerätes zu hoch ist, blinkt die
Alarmanzeige und es ertönt ein
Alarmsignal.
3. Drücken Sie den Schalter Super und
der akustische Alarm wird
ausgeschaltet. Die Alarmanzeige blinkt
weiterhin, bis die Innentemperatur auf
den Wert abgesunken ist, der für die
sichere Lagerung des Gefrierguts
erforderlich ist.
Ausschalten des Geräts
1. Drehen Sie den Temperaturregler auf
die Position „O“.
Die Betriebs-Kontrolllampe schaltet sich
aus.
2. Ziehen Sie den Netzstecker aus der
Steckdose.
Temperaturregelung
Die Temperatur wird automatisch geregelt.
Sie können jedoch selbst die Temperatur
im Inneren des Gerätes einstellen.
• Raumtemperatur,
• Häufigkeit der Türöffnung,
• Menge der gelagerten Lebensmittel,
• Aufstellungsort des Geräts.
Eine mittlere Einstellung ist im
Allgemeinen am besten geeignet.
Bedienung des Geräts:
1. Drehen Sie den Temperaturregler im
Uhrzeigersinn, um eine niedrigere
Temperatur im Inneren des Gerätes zu
erreichen.
2. Drehen Sie den Temperaturregler
gegen den Uhrzeigersinn, um eine
höhere Temperatur im Inneren des
Gerätes zu erreichen.
Funktion Super
Die Funktion Super dient dazu das
Gefrierfach auf das Vorgefrieren und
anschließende Schnellgefrieren der
Lebensmittel vorzubereiten. Die Funktion
ist eine Schnellgefrierfunktion, die die
Tiefkühlung neu hinzukommender
Lebensmittel beschleunigt und gleichzeitig
die bereits tiefgekühlten Lebensmittel vor
unerwünschter Erwärmung schützt.
58
Um frische Lebensmittel
einzufrieren, schalten Sie die
Super-Funktion mindestens 24
Stunden, bevor Sie die
einzufrierenden Lebensmittel in
das Gefrierfach hinein legen,
ein.
Einschalten der Funktion:
1. Halten Sie die Taste Super 2 - 3
Sekunden gedrückt, um die SuperFunktion einzuschalten. Die
Kontrolllampe Super leuchtet.
2. Legen Sie die Lebensmittel in das
Gefrierfach und lassen Sie die
Funktion Super weitere 24 Stunden
eingeschaltet. Siehe Abschnitt
„Einfrieren frischer Lebensmittel“.
Diese Funktion endet
automatisch nach 52 Stunden.
Diese Funktion kann jederzeit
ausgeschaltet werden. Halten
Sie dafür den Super-Schalter 2
- 3 Sekunden gedrückt.
Hochtemperaturalarm
Bei einem Temperaturanstieg im
Gefrierfach (zum Beispiel aufgrund eines
Stromausfalls) blinkt die Alarmanzeige
und es ertönt ein Signalton.
Der Ton kann jederzeit durch Drücken des
Schalters zum Rücksetzen des Alarms
ausgeschaltet werden.
Sobald die normalen Bedingungen
wiederhergestellt sind, hört die
Alarmanzeige auf zu blinken und der Ton
wird automatisch ausgeschaltet.
Alarm Tür offen
Es ertönt ein Signalton, wenn die Tür ca.
80 Sekunden lang offen steht.
Der Signalton erlischt, wenn die Tür
geschlossen wird.
Drücken Sie in jedem Fall die Löschtaste
für den Signalton, um diesen
auszuschalten.
TÄGLICHER GEBRAUCH
Einfrieren frischer Lebensmittel
Der Gefrierraum eignet sich zum
Einfrieren von frischen Lebensmitteln und
zum längerfristigen Lagern von bereits
gefrorenen und tiefgefrorenen
Lebensmitteln.
Um frische Lebensmittel einzufrieren,
schalten Sie die Super-Funktion
mindestens 24 Stunden, bevor Sie die
Lebensmittel in das Gefrierfach legen, ein.
Lagern Sie die frischen Lebensmittel
gleichmäßig verteilt im ersten Fach oder in
der ersten Schublade von oben.
Die maximale Menge an Lebensmitteln,
die in 24 Stunden eingefroren werden
kann, ohne dass weitere frische
Lebensmittel hinzukommen, ist auf dem
Typenschild angegeben, das sich im
Innern des Gerätes befindet.
Nach Abschluss des Gefriervorgangs stellt
das Gerät automatisch wieder die vorher
ausgewählte Temperatur ein (siehe
„Funktion Super“).
Lagern von gefrorenen
Lebensmitteln
Lassen Sie das Gerät vor der ersten
Inbetriebnahme oder nach einer Zeit, in
der das Gerät nicht benutzt wurde,
mindestens 3 Stunden lang mit
eingeschalteter Funktion Super laufen,
bevor Sie Lebensmittel in das Fach legen.
Die Gefrierschubladen sorgen dafür, dass
Sie die Lebensmittel schnell und einfach
finden. Wenn große Mengen an
Lebensmitteln gelagert werden sollen,
entfernen Sie die Schubladen,
ausgenommen die untere Schublade, die
an ihrem Platz bleiben muss, um eine
gute Luftzirkulation zu garantieren.
Lagern Sie die Lebensmittel mit einem
Mindestabstand zur Tür von 15 mm.
59
VORSICHT! Kam es zum
Beispiel durch einen
Stromausfall, der länger
dauerte als der auf dem
Typenschild angegebene Wert
(siehe „Lagerzeit bei Störung“)
zu einem ungewollten Abtauen,
dann müssen die aufgetauten
Lebensmittel sehr rasch
verbraucht oder sofort gekocht
und nach dem Abkühlen erneut
eingefroren werden. Siehe
„Hochtemperaturwarnung“.
Abtauen
Tiefgefrorene oder gefrorene Lebensmittel
können vor dem Verzehr im Kühlschrank
oder in einem Plastikbeutel unter kaltem
Wasser aufgetaut werden.
Dieser Vorgang hängt von der
verfügbaren Zeit und der Lebensmittelart
ab. Kleinere Gefriergutteile können sogar
noch gefroren gekocht werden.
TIPPS UND HINWEISE
Tipps zum Energiesparen
• Die Konfiguration des
Geräteinnenraums gewährleistet die
effizienteste Energienutzung.
• Öffnen Sie die Tür nicht zu häufig, und
lassen Sie diese nicht länger offen als
notwendig.
• Je kälter die Temperatureinstellung,
desto höher der Energieverbrauch.
• Sorgen Sie für eine gute Belüftung.
Bedecken Sie die Lüftungsgitter oder öffnungen nicht.
Hinweise zum Einfrieren
• Schalten Sie die Super-Funktion
mindestens 24 Stunden, bevor Sie die
Lebensmittel in das Gefrierfach hinein
legen, ein.
• Vor dem Einfrieren verpacken und
verschließen Sie frische Lebensmittel
in: Aluminiumfolie, Kunststofffolie oder beutel, luftdichte Behälter mit Deckel.
• Teilen Sie die Lebensmittel in kleine
Portionen, um das Einfrieren und
Auftauen zu erleichtern.
• Es wird empfohlen, Ihre tiefgekühlten
Lebensmittel mit Etiketten und dem
Datum zu versehen. So können Sie die
Lebensmittel identifizieren und
erkennen wann sie verzehrt werden
sollten, bevor sie verderben.
• Die Lebensmittel sollten beim
Einfrieren frisch sein, um eine gute
Qualität zu bewahren. Besonders Obst
•
•
•
•
•
und Gemüse sollte nach der Ernte
eingefroren werden, um alle Nährstoffe
zu erhalten.
Frieren Sie keine Flaschen oder Dosen
mit Flüssigkeiten, insbesondere
kohlensäurehaltige Getränke, ein - die
Gefäße können beim Einfrieren
explodieren.
Geben Sie keine heißen Lebensmittel
in den Gefrierraum. Vergewissern Sie
sich, dass sie auf Raumtemperatur
abgekühlt sind, bevor Sie sie in das
Fach legen.
Um eine Erwärmung bereits
eingefrorener Lebensmittel zu
verhindern, legen Sie die frischen, nicht
gefrorenen Lebensmittel nicht direkt
neben sie. Legen Sie die Lebensmittel
mit Raumtemperatur in die
Gefrierfächer, die keine gefrorenen
Lebensmittel enthalten.
Essen Sie keine Eiswürfel, Wassereis
oder Eis am Stiel, wenn sie direkt aus
dem Gefriergerät genommen wurden.
Gefahr von Erfrierungen.
Frieren Sie aufgetaute Lebensmittel
nicht wieder ein. Wenn Lebensmittel
aufgetaut wurden, kochen Sie sie,
lassen Sie sie abkühlen und frieren Sie
sie dann ein.
60
Hinweise zur Lagerung
gefrorener Lebensmittel
• Eine mittlere Einstellung stellt eine gute
Konservierung von gefrorenen
Lebensmitteln sicher.
Eine höhere Temperatureinstellung im
Gerät kann die Haltbarkeit verkürzen.
• Der gesamte Gefrierraum ist für die
Lagerung von Tiefkühlprodukten
geeignet.
• Lassen Sie ausreichend Platz um die
Lebensmittel herum, damit die Luft frei
zirkulieren kann.
• Die Haltbarkeit von Lebensmitteln ist
auf dem Etikett der
Lebensmittelverpackung angegeben.
• Es ist wichtig, die Lebensmittel so zu
verpacken, dass kein Wasser,
Feuchtigkeit oder Kondenswasser ins
Innere gelangt.
Einkaufstipps
Nach dem Lebensmitteleinkauf:
• Achten Sie darauf, dass die
Verpackung nicht beschädigt ist - die
Lebensmittel könnten verdorben sein.
Wenn die Verpackung aufgequollen
oder nass ist, wurde das Lebensmittel
möglicherweise nicht unter den
optimalen Bedingungen gelagert und
das Auftauen hat eventuell bereits
begonnen.
• Um den Auftauprozess zu minimieren,
kaufen Sie Tiefkühlware am Ende Ihres
Einkaufs und transportieren Sie diese
in einer Isoliertasche.
• Legen Sie die tiefgefrorenen
Lebensmittel sofort nach der Rückkehr
aus dem Laden in das Gefriergerät.
• Wenn Lebensmittel auch nur teilweise
aufgetaut sind, dürfen sie nicht wieder
eingefroren werden. Verzehren Sie sie
schnell wie möglich.
• Beachten Sie das Haltbarkeitsdatum
und die Lagerinformationen auf der
Verpackung.
Haltbarkeit
Lebensmittelart
Haltbarkeit (Mona‐
te)
Brot
3
Obst (außer Zitrusfrüchten)
6 - 12
Gemüse
8 - 10
Speisereste ohne Fleisch
1-2
Molkereiprodukte:
Butter
Weichkäse (z.B. Mozzarella)
Hartkäse (z.B. Parmesan, Cheddar)
6-9
3-4
6
Meeresfrüchte:
Fette Fische (z.B. Lachs, Makrele)
Magere Fische (z.B. Kabeljau, Flunder)
Shrimps
Muscheln und Miesmuscheln ohne Schale
Gekochter Fisch
Fleisch:
2-3
4-6
12
3-4
1-2
61
Lebensmittelart
Haltbarkeit (Mona‐
te)
Geflügel
Rind
Schweinefleisch
Lamm
Wurst
Schinken
Speisereste mit Fleisch
9 - 12
6 - 12
4-6
6-9
1-2
1-2
2-3
REINIGUNG UND PFLEGE
WARNUNG! Siehe Kapitel
Sicherheitshinweise.
Reinigen des Innenraums
Bevor Sie das Gerät in Betrieb nehmen,
beseitigen Sie den typischen Neugeruch
am besten durch Reinigen der Innenteile
mit lauwarmem Wasser und einer
neutralen Seife. Sorgfältig nachtrocknen.
VORSICHT! Verwenden Sie
keine chemischen
Reinigungsmittel,
Scheuerpulver, chlor- oder
ölhaltige Reinigungsmittel, da
diese die Oberfläche
beschädigen.
VORSICHT! Das Zubehör des
Geräts und die Innenteile
eignen sich nicht für die
Reinigung im Geschirrspüler.
Regelmäßige Reinigung
Das gesamte Gerät muss regelmäßig
gereinigt werden:
1. Reinigen Sie das Innere und die
Zubehörteile mit lauwarmem Wasser
und etwas Neutralseife.
2. Prüfen und säubern Sie die
Türdichtungen in regelmäßigen
Abständen, um zu gewährleisten, dass
diese sauber und frei von
Fremdkörpern sind.
3. Spülen und trocknen Sie diese
sorgfältig ab.
Abtauen des Gefriergeräts
VORSICHT! Verwenden Sie
niemals scharfe
Metallwerkzeuge, um Reif vom
Verdampfer zu kratzen, weil er
dadurch beschädigt werden
könnte.
Versuchen Sie nicht, den
Abtauvorgang durch andere als
vom Hersteller empfohlene
mechanische oder sonstige
Hilfsmittel zu beschleunigen.
Stellen Sie ungefähr 12
Stunden vor dem Abtauen eine
niedrigere Temperatur ein, um
ausreichend Kältereserve für
die Betriebsunterbrechung
aufzubauen.
Auf den Ablagen des Gefriergeräts und im
Innern des oberen Fachs bildet sich stets
etwas Reif.
Tauen Sie das Gefriergerät ab, wenn die
Reifschicht eine Stärke von etwa 3 bis 5
mm erreicht hat.
1. Schalten Sie das Gerät aus, oder
ziehen Sie den Netzstecker aus der
Steckdose.
2. Entnehmen Sie die eingelagerten
Lebensmittel und lagern Sie sie an
einem kühlen Ort.
62
VORSICHT! Ein
Temperaturanstieg der
gefrorenen
Lebensmittelpakete
während des Abtauens
kann deren
Haltbarkeitsdauer
verkürzen.
Fassen Sie gefrorene
Lebensmittel nicht mit
nassen Händen an. Ihre
Hände könnten an den
Lebensmitteln festfrieren.
3. Lassen Sie die Tür offen. Schützen Sie
den Boden vor dem Abtauwasser, z.B.
mit einem Tuch oder einem flachen
Behälter.
4. Zur Beschleunigung des
Abtauprozesses stellen Sie einen Topf
mit warmem Wasser in das
Gefrierfach. Entfernen Sie bereits
während des Abtauprozesses
vorsichtig Eisstücke, die sich lösen
lassen. Verwenden Sie dazu den
mitgelieferten Eiskratzer.
5. Wenn der Gefrierraum vollständig
abgetaut ist, wischen Sie das Innere
sorgfältig trocken. Bewahren Sie den
Eiskratzer für den zukünftigen
Gebrauch auf.
6. Schalten Sie das Gerät ein und
schließen Sie die Tür.
7. Drehen Sie den Temperaturregler auf
eine höhere Einstellung, um die
maximal mögliche Kühlung zu
erreichen, und lassen Sie das Gerät
mindestens 3 Stunden mit dieser
Einstellung laufen.
Legen Sie das Gefriergut erst nach dieser
Zeit wieder in das Gefrierfach.
FEHLERSUCHE
WARNUNG! Siehe Kapitel
Sicherheitshinweise.
Reinigen der Luftkanäle
1. Entfernen Sie die Sockelleiste (A) und
dann das Belüftungsgitter (B).
C
B
A
2. Reinigen Sie das Belüftungsgitter.
3. Ziehen Sie das Luftleitblech (C)
vorsichtig heraus und prüfen Sie, dass
sich hier kein Tauwasser angesammelt
hat.
4. Reinigen Sie das Unterteil des Geräts
mit einem Staubsauger.
Stillstandszeiten
Bei längerem Stillstand des Geräts
müssen Sie folgende Vorkehrungen
treffen:
1. Trennen Sie das Gerät von der
Spannungsversorgung.
2. Entnehmen Sie alle Lebensmittel.
3. Tauen Sie das Gerät ab.
4. Reinigen Sie das Gerät und alle
Zubehörteile.
5. Lassen Sie die Tür offen, um das
Entstehen unangenehmer Gerüche zu
vermeiden.
63
Was tun, wenn..
Störung
Mögliche Ursache
Lösung
Das Gerät funktioniert nicht.
Das Gerät ist ausgeschaltet.
Schalten Sie das Gerät ein.
Der Netzstecker steckt nicht
richtig in der Steckdose.
Stecken Sie den Stecker
richtig in die Steckdose.
Es liegt keine Spannung an
der Steckdose an.
Testen Sie bitte, ob ein an‐
deres Gerät an dieser
Steckdose funktioniert.
Wenden Sie sich an eine
Elektrofachkraft.
Das Gerät ist laut.
Das Gerät ist nicht ord‐
nungsgemäß aufgestellt.
Kontrollieren Sie, ob das
Gerät stabil steht.
Es wird ein akustisches oder
optisches Alarmsignal aus‐
gelöst.
Das Gerät wurde erst kürz‐
lich eingeschaltet.
Siehe „Tür -offen-Alarm“
oder „Temperaturalarm“.
Die Temperatur im Gerät ist
zu hoch.
Siehe „Tür -offen-Alarm“
oder „Temperaturalarm“.
Die Tür wurde offen gelas‐
sen.
Schließen Sie die Tür.
Die Temperatur ist nicht
richtig eingestellt.
Siehe Kapitel „Bedienfeld“.
Es wurden zu viele Lebens‐
mittel gleichzeitig eingelegt.
Warten Sie einige Stunden
und prüfen Sie dann die
Temperatur erneut.
Die Raumtemperatur ist zu
hoch.
Siehe Kapitel „Installation“.
In das Gerät eingelegte Le‐
bensmittel waren noch zu
warm.
Lassen Sie die Lebensmittel
vor dem Einlagern auf
Raumtemperatur abkühlen.
Tür nicht richtig geschlos‐
sen.
Siehe „Schließen der Tür“.
Die Funktion Super ist ein‐
geschaltet.
Siehe „Funktion Super“.
Der Kompressor schaltet
sich erst nach einer Weile
ein.
Dies ist normal, es liegt kei‐
ne Störung vor.
Der Kompressor ist durchge‐
hend in Betrieb.
Der Kompressor schaltet
sich nicht sofort ein, nach‐
dem Sie "Super“ gedrückt
oder die Temperatur auf ei‐
nen anderen Wert eingestellt
haben.
64
Störung
Mögliche Ursache
Lösung
Die Tür ist nicht richtig aus‐
gerichtet oder berührt das
Belüftungsgitter.
Das Gerät ist nicht eben
ausgerichtet.
Siehe Installationsanleitung.
Tür lässt sich nur schwer öff‐
nen.
Sie haben versucht, die Tür
unmittelbar nach dem
Schließen wieder zu öffnen.
Lassen Sie zwischen Schlie‐
ßen und erneutem Öffnen
der Tür einige Sekunden
verstreichen.
Zu starke Reif- und Eisbil‐
dung.
Tür nicht richtig geschlos‐
sen.
Siehe „Schließen der Tür“.
Die Dichtung ist verformt
oder schmutzig.
Siehe „Schließen der Tür“.
Die Lebensmittel sind nicht
richtig verpackt.
Verpacken Sie die Lebens‐
mittel richtig.
Die Temperatur ist nicht
richtig eingestellt.
Siehe Kapitel „Bedienfeld“.
Das Gerät ist voll beladen
und auf die niedrigste Tem‐
peratur eingestellt
Stellen Sie eine höhere
Temperatur ein. Siehe Kapi‐
tel „Bedienfeld“.
Die Temperatur im Gerät ist
zu niedrig und die Umge‐
bungstemperatur ist zu
hoch.
Stellen Sie eine höhere
Temperatur ein. Siehe Kapi‐
tel „Bedienfeld“.
Wasser fließt auf den Bo‐
den.
Der Tauwasserablauf ist
nicht mit der Verdampfer‐
schale über dem Kompres‐
sor verbunden.
Verbinden Sie den Tauwas‐
serablauf mit der Verdamp‐
ferschale.
Die Temperatur lässt sich
nicht einstellen.
Die „Funktion Super“ ist ein‐
geschaltet.
Schalten Sie die „Funktion
Super“ manuell aus, oder
warten Sie mit dem Einstel‐
len der Temperatur, bis die
Funktion automatisch abge‐
schaltet wurde. Siehe „Funk‐
tion Super“.
Die Temperatur im Gerät ist
zu hoch/niedrig.
Die Temperatur ist nicht
richtig eingestellt.
Stellen Sie eine höhere/
niedrigere Temperatur ein.
Tür nicht richtig geschlos‐
sen.
Siehe „Schließen der Tür“.
Die Temperatur der Lebens‐
mittel ist zu hoch.
Lassen Sie die Lebensmittel
auf Raumtemperatur abküh‐
len, bevor Sie sie in das Ge‐
rät legen.
65
Störung
Die Betriebsanzeige blinkt.
Mögliche Ursache
Lösung
Es wurden zu viele Lebens‐
mittel gleichzeitig eingela‐
gert.
Lagern Sie weniger Lebens‐
mittel auf einmal ein.
Die Reifschicht ist dicker als
4–5 mm.
Tauen Sie das Gerät ab.
Die Tür wurde zu häufig ge‐
öffnet.
Öffnen Sie die Tür nur,
wenn nötig.
Die Funktion Super ist ein‐
geschaltet.
Siehe „Funktion Super“.
Die Kaltluft zirkuliert nicht im
Gerät.
Stellen Sie sicher, dass die
Kaltluft im Gerät zirkulieren
kann. Siehe Kapitel „Tipps
und Hinweise“.
Beim Messen der Tempera‐
tur ist ein Fehler aufgetre‐
ten.
Wenden Sie sich an eine
Elektrofachkraft oder den
nächstgelegenen autorisier‐
ten Kundendienst in Ihrer
Nähe.
Sollten die Ratschläge nicht
zum erwünschten Resultat
führen, wenden Sie sich an
einen autorisierten
Kundendienst in Ihrer Nähe.
Schließen der Tür
1. Reinigen Sie die Türdichtungen.
2. Stellen Sie die Tür nach Bedarf ein.
Siehe Montageanleitung.
3. Ersetzen Sie die defekten
Türdichtungen, falls erforderlich.
Wenden Sie sich an einen
autorisierten Kundendienst.
66
GERÄUSCHE
SSSRRR!
BRRR!
CLICK!
HISSS!
BLUBB!
TECHNISCHE DATEN
Die technischen Daten befinden sich auf
dem Typenschild auf der Innenseite des
Geräts sowie auf dem Energielabel.
Der QR-Code auf dem Energielabel des
Geräts enthält einen Web-Link zu den
Leistungsdaten des Geräts in der EU
EPREL Datenbank. Bewahren Sie das
Energielabel zusammen mit der
Bedienungsanleitung und allen anderen
mitgelieferten Dokumenten zum
Nachschlagen auf.
Sie finden die gleichen Informationen in
EPREL über folgenden Link: https://
eprel.ec.europa.eu. Dazu benötigen Sie
außerdem die Modellbezeichnung und
Produktnummer, die auf dem Typenschild
des Geräts angegeben sind.
INFORMATIONEN FÜR PRÜFINSTITUTE
Die Installation und die Vorbereitung des
Geräts für eine eventuelle EcoDesignPrüfung müssen mit EN 62552
übereinstimmen. Die Anforderungen an
die Belüftung, die Abmessungen der
Aussparungen und die Mindestabstände
auf der Rückseite müssen den Angaben in
diesem Benutzerhandbuch in Kapitel 3
entsprechen. Für weitere Informationen,
einschließlich der Beladungspläne,
wenden Sie sich bitte an den Hersteller.
67
UMWELTTIPPS
Recyceln Sie Materialien mit dem Symbol
Geräte mit diesem Symbol nicht mit
dem Hausmüll. Bringen Sie das Gerät zu
Ihrer örtlichen Sammelstelle oder wenden
Sie sich an Ihr Gemeindeamt.
. Entsorgen Sie die Verpackung in den
entsprechenden Recyclingbehältern.
Recyceln Sie zum Umwelt- und
Gesundheitsschutz elektrische und
elektronische Geräte. Entsorgen Sie
*
211625906-A-052020
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement