Progress PGU0811 Brugermanual

Progress PGU0811 Brugermanual
Brugsanvisning
Bruksanvisning
Fryser
Fryser
PGU0811
2 Progress
INDHOLDSFORTEGNELSE
Om sikkerhed
Sikkerhedsanvisninger
Installation
Kontrolpanel
Daglig brug
Råd og tips
2
4
5
7
8
9
Vedligeholdelse og rengøring
Fejlfinding
Støj
Tekniske data
Oplysninger til testinstitutter
11
12
15
15
16
Ret til ændringer uden varsel forbeholdes.
OM SIKKERHED
Læs brugsanvisningen grundigt, før apparatet installeres og
tages i brug. Producenten påtager sig intet ansvar for
eventuelle skader, der er resultatet af forkert installation eller
brug. Opbevar altid brugsanvisningen på et sikkert og
tilgængeligt sted til senere opslag.
Sikkerhed for børn og andre udsatte personer
•
•
•
•
•
•
•
Apparatet kan bruges af børn fra 8 år og opefter samt af
personer med nedsat fysisk, sensorisk eller psykisk
funktionsevne, eller som mangler den nødvendige erfaring
eller viden, hvis de er under opsyn eller er blevet instrueret
i at bruge apparatet på en sikker måde samt forstår de
medfølgende farer.
Børn mellem 3 og 8 år må fylde og tømme apparatet,
såfremt de er blevet instrueret korrekt.
Dette apparat må bruges af personer med meget
omfattende og komplekst handicap, såfremt de er blevet
instrueret korrekt.
Børn på under 3 år skal holdes på afstand af apparatet,
med mindre de overvåges konstant.
Børn må ikke lege med apparatet.
Børn må ikke udføre rengøring og vedligholdelse på
apparatet uden opsyn.
Opbevar al emballage utilgængeligt for børn, og bortskaf
det korrekt.
Progress 3
Generel sikkerhed
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Dette apparat er beregnet til husholdningsbrug eller
lignende anvendelse, som f.eks.:
– Stuehuse, kantineområder i butikker, på kontorer og i
andre arbejdsmiljøer
– Af kunder på hoteller, moteller, bed & breakfast og
andre miljøer af indkvarteringstypen.
Overhold følgende instruktioner for at undgå kontaminering
af mad:
– lad ikke lågen stå åben i lange perioder;
– rengør regelmæssigt overflader, der kan komme i
kontakt med mad og tilgængelige dræningssystemer;
ADVARSEL: Sørg for, at der er frit gennemtræk gennem
udluftninger, både i apparatets kabinet og i et evt.
indbygningselement.
ADVARSEL: Brug ikke mekaniske redskaber eller andre
kunstige hjælpemidler til at fremskynde optøningen,
medmindre de er anbefalet af producenten.
ADVARSEL: Undgå at beskadige kølekredsløbet.
ADVARSEL: Brug ikke el-apparater indvendig i
køleskabet, med mindre det er anbefalet af producenten.
Undlad at bruge højtryksrenser eller damp til at rengøre
apparatet.
Rengør apparatet med en fugtig, blød klud. Brug kun et
neutralt rengøringsmiddel. Brug ikke slibende midler,
skuresvampe, opløsningsmidler eller metalgenstande.
Når apparatet står tomt i en lang periode, skal det slukkes,
afrimes, rengøres, tørres, og lågen skal efterlades åben for
at forhindre, at der dannes mug i apparatet.
Opbevar ikke eksplosive stoffer, som f.eks.
aerosolbeholdere med brændbar drivgas, i dette apparat.
Hvis netledningen er beskadiget, skal den af
sikkerhedsgrunde udskiftes af producenten, et autoriseret
servicecenter eller en tekniker med tilsvarende
kvalifikationer.
4 Progress
SIKKERHEDSANVISNINGER
Installation
ADVARSEL! Brug ikke
adaptere med flere stik og
forlængerledninger.
ADVARSEL! Apparatet må kun
installeres af en sagkyndig.
• Fjern al emballagen.
• Undlad at installere eller bruge et
beskadiget apparat.
• Brug ikke apparatet, inden det
monteres i den indbyggede struktur,
pga. sikkerhed.
• Følg installationsvejledningen, der
følger med apparatet.
• Vær altid forsigtig, når du flytter
apparatet, da det er tungt. Brug altid
sikkerhedshandsker og lukket fodtøj.
• Sørg for, at luften kan cirkulere omkring
apparatet.
• Vent mindst 4 timer, inden du slutter
apparatet til strømforsyningen efter
første installation eller efter at have
vendt døren. Dette er for, at olien kan
løbe tilbage i kompressoren.
• Inden der udføres nogen form for
arbejde på apparatet (f.eks. vending af
døren), skal stikket altid tages ud af
kontakten.
• Installér ikke apparatet tæt på
radiatorer eller komfurer, ovne eller
kogeplader.
• Udsæt ikke apparatet for regn.
• Installér ikke apparatet, hvor der er
direkte sollys.
• Montér ikke apparatet på områder, der
er for fugtige eller for kolde.
• Når du flytter apparatet, skal du løfte op
i forkanten, så gulvet ikke bliver ridset.
Tilslutning, el
ADVARSEL! Risiko for brand
og elektrisk stød.
ADVARSEL! Ved placering af
apparatet skal du sørge for, at
forsyningsledningen ikke
sætter sig fast eller bliver
beskadiget.
• Apparatet skal tilsluttes strøm m/jord,
jvf. Stærkstrømsreglementet.
• Sørg for, at parametrene på typeskiltet
er kompatible med de elektriske data
for strømforsyningen.
• Brug altid en korrekt monteret lovlig
stikkontakt.
• Pas på, du ikke beskadiger de
elektriske komponenter (f.eks. netstik,
netledning, kompressor). Kontakt det
autoriserede servicecenter eller en
elektriker for at skifte de elektriske
komponenter.
• Netledningen skal være under niveauet
for netstikket.
• Sæt først netstikket i stikkontakten ved
installationens afslutning. Sørg for, at
der er adgang til elstikket efter
installationen.
• Undgå at slukke for apparatet ved at
trække i netledningen. Tag altid selve
netstikket ud af kontakten.
Brug
ADVARSEL! Risiko for
personskade, forbrændinger,
elektrisk stød eller brand.
Dette apparat indeholder brændbar
gas, isobutan (R600a), en naturgas med
høj biologisk nedbrydelighed. Vær
omhyggelig med ikke at forårsage skade
på kølekredsløbet, der indeholder
isobutan.
• Apparatets specifikationer må ikke
ændres.
• Anbring ikke el-apparater (f.eks.
ismaskiner) i apparatet, medmindre det
er angivet på apparatet som egnet af
producenten.
• Hvis der opstår skader på
kølekredsløbet, skal du sørge for, at
der ikke er åben ild eller
Progress 5
•
•
•
•
•
•
•
•
•
antændelseskilder i rummet. Luft ud i
rummet.
Lad ikke varme ting røre apparatets
plastdele.
Sæt ikke drikkevarer med kulsyre
(brus) i fryserafdelingen. Dette vil
skabe tryk på drikkevarerne.
Opbevar ikke brandfarlig gas og
væsker i apparatet.
Undlad at bruge brændbare produkter
eller ting, der er fugtet med brændbare
produkter, i apparatet eller i nærheden
af eller på dette.
Rør ikke ved kompressoren eller
kondensatoren. De er varme.
Rør ikke ved ting fra fryserafdelingen,
hvis dine hænder er våde eller fugtige.
Indfrys ikke madvarer, der har været
optøet.
Følg opbevaringsanvisningerne på
emballagen til frostvaren.
Pak madvaren ind i
fødekontaktmateriale, inden den
lægges i fryseren.
Vedligeholdelse og rengøring
ADVARSEL! Risiko for skader
på mennesker eller apparat.
• Sluk for apparatet, og tag stikket ud af
kontakten inden vedligeholdelse.
• Apparatets kølesystem indeholder
kulbrinter. Kun en faguddannet person
må udføre vedligeholdelse og
opladning af enheden.
• Undersøg jævnligt apparatets afløb, og
rengør det, hvis det er nødvendigt. Hvis
afløbet er blokeret, ophobes
afrimningsvandet i bunden af
apparatet.
Service
• Kontakt det autoriserede servicecenter
for at få repareret apparatet. Brug kun
originale reservedele.
INSTALLATION
ADVARSEL! Se kapitlerne om
sikkerhed.
• Bemærk, at hvis man selv reparerer
apparatet, eller får det repareret af en
ikke-faglig, kan det have
sikkerhedsmæssige konsekvenser og
vil muligvis ugyldiggøre garantien.
• De følgende reservedele vil være
tilgængelige i 7 år, efter produktionen
af modellen er blevet standset:
termostater, temperatursensorer,
printplader, lyskilder, lågehåndtag,
lågehængsler, bakker og kurve.
Bemærk, at nogle af disse reservedele
kun er tilgængelige for fagudlærte
reparatører, og at ikke alle reservedele
er relevante for alle modeller.
• Lågepakninger vil være tilgængelige i
10 år, efter produktionen af modellen er
standset.
Bortskaffelse
ADVARSEL! Risiko for
personskade eller kvælning.
• Tag stikket ud af kontakten.
• Klip elledningen af, og kassér den.
• Fjern lågen, så børn og kæledyr ikke
kan blive lukket inde i apparatet.
• Apparatets kølekredsløb og
isoleringsmaterialer er ozonvenlige.
• Isoleringsskummet indeholder
brændbar gas. Kontakt din
genbrugsplads ang. oplysninger om,
hvordan apparatet bortskaffes korrekt.
• Undgå at beskadige delene til
køleenheden, der befinder sig i
nærheden af varmeveksleren.
6 Progress
ADVARSEL! Se dokumentet
med installationsinstruktioner
for at installere dit apparat.
ADVARSEL! Fastgør
apparatet i overensstemmelse
med dokumentet med
installationsinstruktioner for at
undgå en risiko for ustabilitet af
apparatet.
D3
D1
Mål
H2
6
1,
11
D2
3°
H1
W1
W3
W2
Samlede mål1)
H1
Samlet plads påkrævet under brug1)
mm
819
W1
mm
596
D1
mm
547
1) apparatets højde, bredde og dybde uden håndtaget
og fødderne
D3
mm
1120
1) apparatets højde, bredde og dybde inkl. håndtaget,
samt den nødvendige plads til fri cirkulation af den af‐
kølende luft, samt den nødvendige plads for at lågen
kan åbnes til den minimale vinkel, som gør det muligt
at fjerne alt internt udstyr
Placering
Påkrævet plads under brug1)
1) apparatets højde, bredde og dybde inkl. håndtaget,
Med henblik på at sikre apparatets bedste
funktion bør du ikke installere apparatet i
nærheden af varmekilden (ovn, komfurer,
radiatorer eller kogeplader) eller på et sted
med direkte sollys. Sørg for, at luft kan
cirkulere frit omkring bagsiden af skabet.
samt den nødvendige plads til fri cirkulation af den af‐
kølende luft
Opstilling
H2
mm
820
W2
mm
596
D2
mm
550
Samlet plads påkrævet under brug1)
H2
mm
820
W3
mm
777
Dette apparat bør installeres i en tør, godt
ventileret indendørs position.
Dette apparat er beregnet til at blive brugt
ved omgivende temperatur fra 10°C til
43°C.
Progress 7
særskilt jordforbindelse iht.
Stærkstrømsreglementet. Spørg en
autoriseret installatør til råds.
• Producenten fralægger sig ethvert
ansvar, hvis de nævnte
sikkerhedsregler ikke overholdes.
• Apparatet er i overensstemmelse med
EU-direktiverne.
Hvis du er i tvivl om, hvor du
kan installere apparatet, bedes
du henvende dig til sælgeren,
vores kundeservice eller til det
nærmeste autoriserede
servicecenter.
Det skal være muligt at koble
apparatet fra lysnettet. Der skal
derfor være let adgang til
stikket efter installationen.
Krav til lufttilførsel
FORSIGTIG! Se
installationsvejledningen vedr.
installation.
El-forbindelse
• Inden tilslutning til lysnettet skal det
kontrolleres, at spændingen og
frekvensen på mærkepladen svarer til
boligens forsyningsstrøm.
• Apparatet skal tilsluttes strøm m/jord,
jvf. Stærkstrømsreglementet. Stikket på
netledningen har en kontakt til dette
formål. Hvis der ikke er jord på
stikkontakten, tilsluttes apparatet en
Vending af dør
Se særskilt dokument med vejledning om
installation og vending af låge.
FORSIGTIG! Ved hver fase af
lågens vending skal gulvet
beskyttes mod ridser med et
holdbart materiale.
KONTROLPANEL
1
2
1 Strømlampe
2 Termostatknap og tænd-/slukknap
3 FastFreeze-lampe
Aktivering
1. Sæt stikket i stikkontakten.
2. Drej termostatknappen med uret til en
mellemindstilling.
Hvis temperaturen i apparatet er for høj,
blinker advarselslampen, og lydalarmen
går i gang.
3. Tryk på FastFreeze-knappen for at
slukke for lydalarmen.
3
4
5
4 FastFreeze-kontakt og kontakt til
nulstilling af alarm
5 Advarselslampe
Advarselslampen blinker, indtil den
indvendige temperatur er nået op på
det niveau, der kræves for at opbevare
de frosne fødevarer sikkert.
Deaktivering
1. Drej temperaturvælgeren til "O"positionen.
Strømlampen slukkes.
8 Progress
2. Tag stikket ud af kontakten.
Sådan slås funktionen til:
Indstilling af temperatur
1. Tryk på knappen FastFreeze i 2-3
sekunder for at aktivere FastFreezefunktionen. Lampen FastFreeze
tændes.
2. Læg maden i fryseren og hold
FastFreeze-funktionen tændt i
yderligere 24 timer. Se afsnittet
"Indfrysning af ferskvarer".
Temperaturen reguleres automatisk. Du
kan dog selv indstille en temperatur inden
i apparatet.
Vælg indstillingen, mens du husker på, at
temperaturen i apparatet afhænger af:
• rumtemperaturen
• hvor ofte lågen åbnes
• mængden af mad
• hvor apparatet står.
I reglen er en mellemindstilling den mest
passende.
Sådan betjenes apparatet:
1. Drej temperaturvælgeren med uret for
at opnå en lavere temperatur inden i
apparatet.
2. Drej temperaturvælgeren mod uret for
at opnå en højere temperatur inden i
apparatet.
FastFreeze-funktion
FastFreeze bruges til at udføre
forhåndsfrysning og lynfrysning i
frysersekvens. Denne funktion bruges til
hurtig nedfrysning af friske madvarer og
hindrer samtidig opvarmning af allerede
dybfrosne madvarer.
Funktionen standser
automatisk efter 52 timer.
Funktionen kan slås fra når
som helst ved at trykke på
FastFreeze-kontakten i 2-3
sekunder.
Alarm for for høj temperatur
Når der er en temperaturstigning i fryseren
(f.eks. på grund af strømsvigt), blinker
alarmen, og lyden er tændt.
Mens lyden er tændt, kan den afbrydes
når som helst ved at trykke på nulstil
alarm-knappen.
Advarselslampen holder op med at blinke,
når forholdene igen er normale, og lyden
slukkes af sig selv.
Inden indfrysning af friske
madvarer startes FastFreezefunktionen mindst 24 timer, før
madvarerne afslutter
forhåndsfrysning.
DAGLIG BRUG
Nedfrysning af friske madvarer
Fryseafdelingen er velegnet til indfrysning
af friske madvarer og til opbevaring af
frosne og dybfrosne madvarer i lang tid.
Inden indfrysning af friske madvarer
startes FastFreeze-funktionen mindst 24
timer, før madvarerne lægges i
fryseafdelingen.
Opbevar den friske mad jævnt fordelt i
den første afdeling eller skuffe fra oven.
Den maksimale mængde madvarer, der
kan nedfryses, uden at tilføje andre friske
madvarer i løbet af 24 timer, står på
typepladen (et mærkat indvendig i
apparatet).
Når indfrysningen er slut, vender
apparatet automatisk tilbage til den
tidligere temperaturindstilling (se
"FastFreeze-funktionen").
Progress 9
Opbevaring af frosne madvarer
Optøning
Når et apparat tændes for første gang
eller efter en længere periode, hvor det
ikke har været anvendt, skal det køre i
mindst 3 timer med funktionen FastFreeze
slået til, inden der lægges madvarer ind.
Inden frostvarer og dybfrossen mad
spises, kan det optøs i køleskabet eller i
en plastikpose under koldt vand.
Fryseskufferne gør, at du hurtigt og nemt
kan finde de madvarer, du skal bruge.
Hvis der skal opbevares store mængder
madvarer, tages alle skuffer ud, undtagen
nederste skuffe, der skal blive siddende
for at sikre god luftcirkulation.
Dette afhænger af den tilgængelige tid og
af madtypen. Små stykker kan endda
tilberedes, mens de stadigvæk er frosne.
Isterningbakker
Apparatet har en eller flere bakker til
isterninger.
Brug ikke metalgenstande til at
tage bakkerne ud af
frostrummet.
Opbevar madvarerne med en afstand på
mindst 15 mm fra døren.
FORSIGTIG! Hvis madvarerne
optøs ved et uheld, f.eks. som
følge af strømsvigt, og
strømafbrydelsen har varet
længere end den viste værdi
på typeskiltet under
"temperaturstigningstid", skal
madvarerne enten spises eller
tilberedes med det samme,
nedkøles og derefter nedfryses
igen. Se under "Alarm for høj
temperatur".
1. Fyld vand i disse bakker.
2. Sæt isbakkerne i frostafdelingen.
RÅD OG TIPS
Energisparetips
• Den interne konfiguration af apparatet
er den, der sikrer den meste effektive
energianvendelse.
• Åbn døren så lidt som muligt, og lad
den ikke stå åben længere end
nødvendigt.
• Jo koldere temperaturindstilling, des
højere er energiforbruget.
• Sørg for en god udluftning. Dæk ikke
ventilationsristerne eller hullerne.
•
•
•
Råd om frysning
• Aktiver FastFreeze-funktionen mindst
24 timer inden der lægges mad i
fryseren.
• Inden nedfrysning skal friske madvarer
pakkes ind og forsegles i:
•
aluminiumsfolie, plastikfilm eller -poser,
lufttætte beholdere med låg.
For mere effektiv nedfrysning og
optøning skal maden deles op i små
portioner.
Det anbefales at sætte mærkater og
datoer på alle dine frosne madvarer.
Dette vil hjælpe med at identificere mad
og vide, hvornår det bør bruges, inden
det bliver dårligt.
Maden bør være frisk, når den fryses
ned, for at bevare god kvalitet. Især
frugt og grønt bør fryses ned efter
høsten for at bevare alle deres
næringsstoffer.
Nedfrys ikke flasker eller dåser med
væsker, især drikkevarer indeholdende
kuldioxid - de kan eksplodere under
nedfrysning.
10 Progress
• Sæt ikke varm mad i fryseren. Nedkøl
den ved stuetemperatur, inden den
placeres i afdelingen.
• For at undgå en temperaturstigning af
allerede frossen mad må du ikke
anbringe frisk ufrossen mad lige ved
siden af den. Placer mad ved
stuetemperatur i den del af fryseren,
hvor der ikke er noget frossen mad.
• Undlad at spise isterninger og
sodavandsis, lige efter du har taget
dem ud af fryseren. Risiko for
forfrysninger.
• Genfrys ikke optøet mad. Hvis maden
er blevet optøet, skal den tilberedes,
nedkøles og derefter fryses ned.
Tips om opbevaring af
frostvarer
• Middeltemperaturindstillingen sikrer en
god opbevaring af frosne madvarer.
En højere temperaturindstilling inden i
apparatet kan føre til kortere
holdbarhed.
• Hele fryseren er velegnet til opbevaring
af frosne madvarer.
• Lad der være nok plads omkring
maden, til at luften kan cirkulere frit.
• For passende opbevaring bedes du se
madens holdbarhed på mærkaten på
madvarens emballage.
• Det er vigtigt at pakke mad ind på en
sådan måde, at det forhindrer vand,
fugt eller kondensvand i at trænge ind.
Tips til indkøb
Efter indkøb:
• Sørg for, at emballagen ikke er
beskadiget - maden kan blive forringet.
Hvis emballagen er opsvulmet eller
våd, er den muligvis ikke blevet
opbevaret under optimale forhold, og
optøningen er muligvis allerede gået i
gang.
• Med henblik på at begrænse
optøningen bør du købe frosne varer
som det sidste under dit indkøb og
transportere dem i en termisk og
isoleret køletaske.
• Placer de frosne varer i fryseren med
det samme, så snart du kommer tilbage
fra butikken.
• Hvis mad er blevet optøet, selv delvist,
bør du ikke genindfryse den. Spis det
så hurtigt som muligt.
• Overhold udløbsdatoen og
opbevaringsoplysningerne på
emballagen.
Holdbarhed
Madvare
Holdbarhed (måne‐
der)
Brød
3
Frugt (bortset fra citrus)
6 - 12
Grøntsager
8 - 10
Rester uden kød
1-2
Mejeriprodukter:
Smør
Blød ost (f.eks. mozzarella)
Hård ost (f.eks. parmesan, cheddar)
Skaldyr:
6-9
3-4
6
Progress 11
Madvare
Holdbarhed (måne‐
der)
Fed fisk (f.eks. laks, makrel)
Mager fisk (f.eks. torsk, skrubbe)
Rejer
Afskallede muslinger
Kogt fisk
2-3
4-6
12
3-4
1-2
Kød:
Fjerkræ
Oksekød
Svin
Lam
Pølse
Skinke
Rester med kød
9 - 12
6 - 12
4-6
6-9
1-2
1-2
2-3
VEDLIGEHOLDELSE OG RENGØRING
ADVARSEL! Se kapitlerne om
sikkerhed.
Indvendig rengøring
Inden apparatet tages i brug bør det
vaskes indvendig (inkl. tilbehør) med
lunkent vand tilsat neutral sæbe for at
fjerne den typiske lugt af nyt apparat. Tør
grundigt efter.
FORSIGTIG! Brug ikke
vaskemidler, skurepulver, chlor
eller oliebaserede
rengøringsmidler, da de
beskadiger finishets overflade.
FORSIGTIG! Apparatets dele
og tilbehør egner sig ikke til
opvask i maskine.
Regelmæssig rengøring
Apparatet skal jævnlig rengøres:
1. Vask det indvendigt, inkl. tilbehør, med
lunkent vand tilsat neutral sæbe.
2. Efterse jævnlig lågepakningerne, og
tør dem af, så de er rene og fri for
belægninger.
3. Skyl og tør grundigt af.
Afrimning af fryseren
FORSIGTIG! Brug aldrig
skarpe metalgenstande til at
skrabe rim af fryseren. Det kan
beskadige den.
Brug ikke mekaniske redskaber
eller andre kunstige
hjælpemidler til at fremskynde
optøningen, medmindre det er
anbefalet af producenten.
Ca. 12 timer før afrimningen
indstilles termostatknappen til
en lavere temperatur for at
opbygge tilstrækkelig ekstra
køling i tilfælde af afbrydelse i
driften.
Der vil altid dannes lidt rim på hylderne i
frostrummet og rundt om øverste rum.
Fryseren skal afrimes, når laget af rim er
3-5 mm tykt.
1. Sluk for apparatet, og tag elstikket ud
af stikkontakten.
2. Tag evt. opbevaret mad ud, og læg det
et køligt sted.
12 Progress
FORSIGTIG! Hvis
dybfrostvarernes
temperatur er steget under
afrimningen, kan det
forkorte deres holdbarhed.
Rør ikke frostvarer med
våde hænder. Hænderne
kan fryse fast til pakken.
3. Lad lågen stå åben. Beskyt gulvet mod
afrimningsvandet, f.eks. med en klud
eller en flad beholder.
4. Sæt evt. en grydefuld varmt vand i
frostafdelingen for at fremskynde
optøningen. Fjern efterhånden de
stykker is, der går løs under
afrimningen. Brug den medfølgende
isskraber til dette formål.
5. Når afrimningen er afsluttet, tørres
grundigt af indvendig. Gem
isskraberen til fremtidig brug.
6. Tænd for apparatet, og luk lågen.
7. Sæt termostatknappen på højeste trin,
og lad apparatet stå på denne
indstilling i mindst 3 timer.
Sæt først derefter maden tilbage i
fryseren.
Rengøring af luftkanalerne
1. Fjern plinten (A) og derefter
ventilationsristen (B).
C
B
A
2. Rengør ventilationsristen.
3. Tag forsigtigt luftdeflektoren ud (C), og
kontrollér at der ikke er mere vand
tilbage fra afrimningen.
4. Rengør den nederste del af apparatet
med en støvsuger.
Pause i brug
Tag følgende forholdsregler, når apparatet
ikke skal bruges i længere tid:
1.
2.
3.
4.
5.
Tag stikket ud af stikkontakten.
Tag al maden ud.
Afrim apparatet.
Rengør apparatet inkl. alt tilbehør.
Lad lågen stå åben for at forebygge
ubehagelig lugt.
FEJLFINDING
ADVARSEL! Se kapitlerne om
sikkerhed.
Hvis noget går galt
Problem
Mulige årsager
Opløsning
Apparatet virker ikke.
Der er slukket for apparatet.
Tænd for apparatet.
Stikket er ikke sat rigtigt i
stikkontakten.
Sæt stikket helt ind i stikkon‐
takten.
Der er ingen strøm i stikkon‐
takten.
Prøv at tilslutte et andet
elektrisk apparat til den på‐
gældende stikkontakt. Kon‐
takt en autoriseret elektriker.
Progress 13
Problem
Mulige årsager
Opløsning
Apparatet støjer.
Apparatet står ikke stabilt.
Kontrollér, om apparatet står
stabilt.
Lydsignalet eller den visuelle
alarm er slået til.
Skabet er for nylig blevet
tændt.
Se "Alarm for åben dør" eller
"Alarm for høj temperatur".
Temperaturen i apparatet er
for høj.
Se "Alarm for åben dør" eller
"Alarm for høj temperatur".
Temperaturen er indstillet
forkert.
Se kapitlet "Kontrolpanel".
Der blev lagt for store
mængder madvarer i på
samme tid.
Vent nogle få timer, og kon‐
trollér så temperaturen igen.
Der er for høj stuetempera‐
tur.
Se kapitlet "Installation".
Madvarerne var for varme,
da de blev lagt i apparatet.
Lad madvarerne komme
ned på stuetemperatur, før
de lægges i.
Døren er ikke lukket rigtigt.
Se afsnittet "Lukning af lå‐
gen".
Funktionen FastFreeze er
tændt.
Se afsnittet ”FastFreezefunktion".
Kompressoren starter ikke
straks, når der er trykket på
"FastFreeze", eller når tem‐
peraturen er ændret.
Kompressoren går i gang ef‐
ter et stykke tid.
Det er normalt og skyldes ik‐
ke fejl.
Lågen flugter ikke med ska‐
bet eller støder på ventilati‐
onsristen.
Apparatet er ikke i vater.
Se installationsinstruktioner‐
ne.
Lågen åbner ikke nemt.
Du forsøgte at åbne lågen
igen, lige efter den blev luk‐
ket.
Vent nogle få sekunder mel‐
lem lukning og genåbning af
lågen.
Der er for meget rim og is.
Døren er ikke lukket rigtigt.
Se afsnittet "Lukning af lå‐
gen".
Lågepakningen er defekt el‐
ler snavset.
Se afsnittet "Lukning af lå‐
gen".
Madvarerne er ikke pakket
godt nok ind.
Pak madvarerne rigtigt ind.
Temperaturen er indstillet
forkert.
Se kapitlet "Kontrolpanel".
Kompressoren kører hele ti‐
den.
14 Progress
Problem
Mulige årsager
Opløsning
Apparatet er helt fuldt og
står på den laveste tempera‐
tur.
Vælg en højere temperatur.
Se kapitlet "Kontrolpanel".
Temperatur indstillet i appa‐
ratet er for lav, og den omgi‐
vende temperatur er for høj.
Vælg en højere temperatur.
Se kapitlet "Kontrolpanel".
Der løber vand ud på gulvet.
Smeltevandsafløbet er ikke
tilsluttet fordampningsbak‐
ken over kompressoren.
Tilslut smeltevandsafløbet til
fordampningsbakken.
Temperaturen kan ikke ind‐
stilles.
"FastFreeze-funktion" er slå‐
et til.
Sluk for "FastFreeze-funkti‐
on" manuelt, eller vent, indtil
funktionen deaktiveres auto‐
matisk, for at indstille tempe‐
raturen. Se afsnittet "Fast‐
Freeze-funktion".
Temperaturen i apparatet er
for lav/høj.
Temperaturen er ikke indstil‐
let korrekt.
Vælg en højere/lavere tem‐
peratur.
Døren er ikke lukket rigtigt.
Se afsnittet "Lukning af lå‐
gen".
Madvarernes temperatur er
for høj.
Lad madvarerne køle ned til
stuetemperatur, før de sæt‐
tes i skabet.
Der er lagt for store mæng‐
der madvarer i på samme
tid.
Læg færre madvarer i ad
gangen.
Tykkelsen af rimen er over
4-5 mm.
Afrim apparatet.
Lågen er blevet åbnet for tit.
Åbn kun lågen, når det er
nødvendigt.
Funktionen FastFreeze er
tændt.
Se afsnittet ”FastFreezefunktion".
Der cirkulerer ikke kold luft i
apparatet.
Kontrollér, at der cirkulerer
kold luft i apparatet. Se ka‐
pitlet "Nyttige oplysninger og
råd".
Der er sket en fejl under
temperaturmålingen.
Kontakt en autoriseret elek‐
triker eller det nærmeste
autoriserede servicecenter.
Strømlampen blinker.
Progress 15
Hvis rådet ikke fører til det
ønskede resultat, skal du ringe
til det nærmeste autoriserede
servicecenter.
2. Justér lågen, hvis den ikke slutter tæt.
Se installationsinstruktionerne.
3. Udskift evt. defekte lågepakninger.
Kontakt det autoriserede
servicecenter.
Lukning af lågen
1. Rengør lågepakningerne.
STØJ
SSSRRR!
BRRR!
CLICK!
HISSS!
BLUBB!
TEKNISKE DATA
De tekniske specifikationer fremgår af
typeskiltet indvendig i skabet samt af
energimærket.
QR-koden på energimærket, der fulgte
med apparatet, indeholder et weblink til
informationen relateret til apparatets
ydeevne i EU EPREL-databasen.
Opbevar energimærket til reference
sammen med brugervejledningen og alle
andre dokumenter, der blev leveret med
dette apparat.
Den samme information kan findes også i
EPREL ved hjælp af linket https://
eprel.ec.europa.eu og modelnavnet og
produktnummeret, som findes på
apparatets typeskilt.
16 Progress
OPLYSNINGER TIL TESTINSTITUTTER
Installation og klargøring af apparatet til
en eventuel EcoDesign-verifikation skal
være i overensstemmelse med EN 62552.
Ventilationskrav, mål af fordybning og
minimale afstande bagpå skal være som
angivet i denne brugervejledning i kapitel
3. Kontakt producenten vedrørende andre
yderligere oplysninger, herunder
fyldningsplaner.
MILJØHENSYN
Genbrug materialer med symbolet .
Anbring emballagematerialet i passende
beholdere til genbrug. Hjælp med at
beskytte miljøet og menneskelig sundhed
samt at genbruge affald af elektriske og
elektroniske apparater. Kasser ikke
apparater, der er mærket med symbolet
, sammen med husholdningsaffaldet.
Lever produktet tilbage til din lokale
genbrugsplads eller kontakt din kommune.
Progress 17
INNHOLD
Sikkerhetsinformasjon
Sikkerhetsanvisninger
Montering
Betjeningspanel
Daglig bruk
Råd og tips
17
19
20
22
23
24
Stell og rengjøring
Feilsøking
Støy
Tekniske data
Informasjon for testinstitutter
26
27
30
30
31
Med forbehold om endringer.
SIKKERHETSINFORMASJON
Les medfølgende instruksjoner grundig før du installerer og
bruker apparatet. Produsenten er ikke ansvarlig for
personskader eller andre skader som følge av feilaktig
montering eller bruk. Hold alltid instruksjonene på et trygt og
tilgjengelig sted for fremtidig referanse.
Sikkerhet for barn og utsatte personer
•
•
•
•
•
•
•
Dette produktet kan brukes av barn fra 8 år og oppover og
personer med reduserte fysiske, sensoriske eller mentale
evner eller manglende erfaring og kunnskap hvis de har
tilsyn eller får instruksjon i sikker bruk av produktet og
forstår hvilke farer som kan inntreffe.
Barn i alderen 3 til 8 år har lov til å sette inn og ta ut varer
i/fra produktet forutsatt at de har fått de riktige
instruksjonene.
Dette produktet kan brukes av personer med svært
omfattende og komplekse funksjonshemminger, forutsatt
at de har fått de riktige instruksjonene.
Barn yngre enn 3 år må holdes på avstand fra produktet
hvis de ikke er under tilsyn hele tiden.
Ikke la barn leke med produktet.
Rengjøring og vedlikehold av produktet skal ikke utføres
av barn med mindre de er under tilsyn.
Oppbevar all emballasje utilgjengelig for barn, og kast den
i samsvar med lokale reguleringer.
18 Progress
Generell sikkerhet
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Dette produktet er ment å brukes i husholdninger og
lignende steder som:
– Gårdshus; personalkjøkken i butikker, på kontorer og
andre arbeidsmiljøer;
– Av gjester på hoteller, moteller, pensjonater og andre
boligtyper.
Følg disse instruksjonene for å unngå forurensing av mat:
– ikke åpne døren i lengre perioder;
– rengjør regelmessig tilgjengelige dreneringssystemer og
overflater som kan komme i berøring med matvarer;
ADVARSEL: Hold ventilasjonsåpningene i produktets
kabinett eller i den innebygde strukturen fri for hindringer.
ADVARSEL: Ikke bruk mekaniske redskaper eller annet
utstyr som ikke produsenten har anbefalt for å gjøre
avrimingsprosessen raskere.
ADVARSEL: Ikke ødelegg kjølemiddelkretsen.
ADVARSEL: Ikke bruk elektriske produkter inne i skapet,
hvis de ikke er av en type som anbefales av produsenten.
Ikke bruk spylevann eller damp til å rengjøre produktet.
Rengjør produktet med en fuktig, myk klut. Bare kun
nøytrale rengjøringsmidler. Du må aldri bruke skurende
oppvaskmidler, skuresvamper, løsemidler eller
metallgjenstander.
Når kjøleskapet blir stående tomt i en lengre periode, bør
du slå det av, avrime det, rengjøre det, tørke det og la
døren bli stående oppe slik at det ikke dannes mugg i
produktet.
Oppbevar ikke eksplosive stoffer som aerosolbeholdere
med brennbart drivstoff i dette produktet.
Hvis strømkabelen blir skadet, må den skiftes av
produsenten, autorisert servicesenter eller annen
kvalifisert person for å unngå risiko.
Progress 19
SIKKERHETSANVISNINGER
Installering
ADVARSEL! Bare en
kvalifisert person må montere
dette produktet.
• Fjern all emballasje.
• Ikke monter eller bruk et skadet
apparat.
• Bruk ikke apparatet før du installerer
det i en innebygget enhet med hensyn
til sikkerhet.
• Følg installasjonsanvisningene som
følger med apparatet.
• Vær alltid forsiktig når du flytter
apparatet. Det er tungt. Bruk alltid
vernebriller og lukket fottøy.
• Påse at luft kan sirkulere rundt
apparatet.
• Ved første installering eller etter
reversering av døren, vent minst 4
timer før du kobler apparatet til
strømforsyningen. Dette påser at oljen
renner tilbake til kompressoren.
• Før du gjør noe med apparatet (for
eksempel reversering av døren), fjern
støpselet fra stikkontakten.
• Installer ikke apparatet i nærheten av
radiatorer eller komfyrer, ovner eller
kokeplater.
• Utsett ikke apparatet for regn.
• Plasser ikke apparatet i direkte sollys.
• Installer ikke apparatet på meget
fuktige eller kalde steder.
• Når du flytter apparatet skal du løfte det
i forkant for å unngå riper på gulvet.
Elektrisk tilkopling
ADVARSEL! Fare for brann og
elektrisk støt.
ADVARSEL! Når du plasserer
produktet, må du sørge for at
kabelen ikke er i klem eller
skadet.
ADVARSEL! Ikke bruk
grenuttak eller skjøteledninger.
• Apparatet må være jordet.
• Kontroller at parameterne på typeskiltet
er kompatible med de elektriske
spesifikasjonene til strømforsyningen.
• Bruk alltid et korrekt montert, jordet
støpsel.
• Sørg for ikke å forårsake skade på
elektriske komponenter (f. eks støpsel,
nettkabel, kompressor). Ta kontakt
med servicesenteret eller en elektriker
for å endre de elektriske
komponentene.
• Strømkabelen må ligge under nivået til
støpselet.
• Sett ikke støpselet i stikkontakten før
monteringen er fullført. Påse at det er
tilgang til stikkontakten etter
monteringen.
• Dra ikke i kabelen for å koble fra
apparatet. Trekk alltid i selve støpselet.
Bruk
ADVARSEL! Fare for skade,
brannskader, elektrisk støt eller
brann.
Apparatet inneholder brennbare
gasser, isobutan (R600a), naturgass med
liten innvirkning på miljøet. Vær forsiktig
så du ikke forårsaker skade på
kjølemiddelkretsen som inneholder
isobutan.
• Dette apparatets spesifikasjoner må
ikke endres.
• Legg ikke elektriske apparater (f. eks.
iskremmaskin) i apparatet med mindre
slik anvendelse er oppgitt av
produsenten.
• Dersom det skulle oppstå skade på
kjølemiddelkretsen, må du kontrollere
at det ikke er flammer og
antenningskilder i rommet. Luft rommet
godt.
• La ikke varme artikler komme i
nærheten av plastdelene til apparatet.
• Legg ikke mineralvann i fryseren. Dette
vil skape trykk i drikkebeholderen.
20 Progress
• Oppbevar ikke lett antennelig gasser
eller væske i apparatet.
• Legg ikke brennbare produkter, eller
gjenstander som er fuktet med
brennbare produkter, inn i eller i
nærheten av apparatet.
• Rør ikke kompressoren eller
kondensatoren. De er varme.
• Berør eller ta ikke ut varer fra fryseren
med våte/fuktige hender.
• Frys ikke tinet mat på nytt.
• Følg oppbevaringsinstruksjonene på
emballasjen for frossen mat.
• Pakk maten i plast eller i en beholder
før du setter maten i fryseskapet.
Stell og rengjøring
ADVARSEL! Fare for
personskade eller skade på
produktet.
• Slå av produktet og trekk støpselet ut
av stikkontakten før rengjøring og
vedlikehold.
• Dette produktet inneholder
hydrokarbon i kjøleenheten.
Vedlikehold og etterfylling av enheten
må kun foretas av en kvalifisert person.
• Undersøk regelmessig avløpsrøret til
kjøleskapet og rengjør om nødvendig.
Hvis avløpet er blokkert, vil vann som
har tinet samle seg i bunnen av
produktet.
Service
• Vær oppmerksom på at selvreparasjon
eller ikke-profesjonell reparasjon kan
ha sikkerhetsmessige konsekvenser og
gjøre garantien ugyldig.
• Følgende reservedeler vil være
tilgjengelige i 7 år etter at modellen er
avviklet: termostater,
temperatursensorer, kretskort, lyskilder,
dørhåndtak, dørhengsler, skuffer og
kurver. Vær oppmerksom på at noen
av disse reservedelene bare er
tilgjengelige for profesjonelle
reparatører, og at ikke alle reservedeler
er relevante for alle modeller.
• Dørpakninger vil være tilgjengelige i 10
år etter at modellen er avviklet.
Avfallsbehandling
ADVARSEL! Fare for skade og
kvelning.
• Koble produktet fra strømmen.
• Kutt av strømkabelen og kast den.
• Fjern døren for å forhindre at barn og
dyr blir stengt inne i produktet.
• Kjølemiddelkretsen og
isolasjonsmaterialet til dette produktet
er ozon-vennlig.
• Isolasjonsskummet inneholder
brennbare gasser. Kontakt kommunen
din for informasjon om hvordan du
kaster produktet på en riktig måte.
• Ikke forårsak skade på den delen av
kjøleenheten som er nær
varmeveksleren.
• Kontakt det autoriserte servicesenteret
for å reparere produktet. Det skal bare
brukes originale reservedeler.
MONTERING
ADVARSEL! Se etter i
Sikkerhetskapitlene.
ADVARSEL! Se dokumentet
med installasjonsinstrukser for
informasjon om hvordan du
installerer produktet.
ADVARSEL! Reparer
produktet i henhold til
dokumentet med
installasjonsinstrukser for å
unngå risiko for instabilitet av
produktet.
Progress 21
D3
D1
Dimensjoner
H2
6
1,
11
D2
3°
H1
W1
W3
W2
Plassering
Generelle dimensjoner1)
H1
mm
819
W1
mm
596
D1
mm
547
1) høyden, bredden og dybden på produktet uten
håndtak og føtter
For å sikre at produktet fungerer optimalt,
bør du ikke montere produktet i nærheten
av varmekilder (stekeovn, komfyrer,
radiatorer, komfyrer eller kokeplater) eller
på et sted med direkte sollys. Pass på at
luften kan sirkulere fritt rundt baksiden av
kabinettet.
Posisjonering
Plass som kreves ved bruk1)
H2
mm
820
W2
mm
596
D2
mm
550
1) høyden, bredden og dybden på produktet inkludert
håndtaket, pluss plassen som er nødvendig for fri sir‐
kulasjon av kjøleluft
Samlet plass som kreves ved bruk1)
H2
mm
820
W3
mm
777
D3
mm
1120
1) høyden, bredden og dybden på produktet inkludert
håndtaket, pluss plassen som er nødvendig for fri sir‐
kulasjon av kjøleluft, pluss den plassen som er nød‐
vendig for å åpne døren til minste vinkel som gjør det
mulig å fjerne alt internt utstyr
Produktet skal moteres i en tørr, godt
ventilert innendørs posisjon.
Dette produktet er beregnet til bruk ved
omgivelsestemperatur fra 10°C til 43°C.
Hvis du er i tvil om hvor du skal
montere produktet, må du
kontakte leverandøren,
kundeservice eller nærmeste
servicesenter.
Det må være mulig å kople
produktet fra strømforsyningen.
Støpslet skal derfor alltid være
lett tilgjengelig etter montering.
Elektrisk tilkopling
• Før du setter støpselet inn i
stikkontakten, forsikre deg om at
spenningen og frekvensen som er
oppført på typeskiltet samsvarer med
strømnettet i hjemmet ditt.
22 Progress
Omhengsling av døren
• Produktet må være jordet. Støpselet på
strømledningen er utstyrt med
jordingskontakt. Dersom husets
stikkontakt ikke er jordet, skal produktet
koples til en separat jording i
overensstemmelse med gjeldende
forskrifter. Kontakt en faglært elektriker.
• Produsenten fraskriver seg ethvert
ansvar dersom sikkerhetsreglene ikke
blir fulgt.
• Dette produktet er i overensstemmelse
med EØS-direktivene.
Se det separate dokumentet med
instruksjoner om montering og
omhengsling.
FORSIKTIG! Beskytt gulvet
mot riper med et robust
materiale hver gang du
omhengsler døren.
Krav til ventilasjon
FORSIKTIG! Se etter i
monteringsinstruksjonene for
installasjon.
BETJENINGSPANEL
1
2
3
4
5
1 Strømindikatorlampe
2 Termostatbryter og på-/av-bryter
3 FastFreeze-lampe
4 FastFreeze-bryter og bryter for
tilbakestilling av alarm
5 Alarmlampe
Slik slår du på produktet
Slå av
1. Sett støpselet inn i strømuttaket.
2. Drei termostatbryteren med urviserne
til middels innstilling.
Hvis temperaturen inne i produktet er for
høy, vil Alarm-lyset blinke og lydalarmen
slå seg på.
3. Trykk på FastFreeze bryteren så vil
lydalarmen slå seg av. Alarmlampen
vil blinke til den interne temperaturen
har nådd nivået som kreves for sikkert
konservering av frossen mat.
1. Drei termostatbryteren til posisjonen
«O».
Strømindikatorlampen slukkes.
2. Trekk støpselet ut av stikkontakten.
Temperaturregulering
Temperaturen reguleres automatisk.
Imidlertid kan du stille temperaturen i
produktet på egen hånd.
Progress 23
Velger innstilling mens du husker at
temperaturen inne i produktet avhenger av
følgende når du velger innstilling:
• romtemperatur,
• hvor ofte døren åpnes,
• mengde mat som oppbevares,
• produktets plassering.
Vanligvis er en middels innstilling best
egnet.
Slik bruker du produktet:
1. Drei temperaturregulatoren med
urviseren for å oppnå en lavere
temperatur inne i produktet.
2. Drei temperaturregulatoren mot
urviseren for å oppnå en høyere
temperatur inne i produktet.
FastFreeze-funksjon
FastFreeze brukes til å utføre
forhåndsfrysing og hurtigfrysing av
fryserommet i rekkefølge. Denne
funksjonen fremskynder innfrysingen av
ferske matvarer og beskytter samtidig mat
som allerede er frossen, mot uønsket
temperaturøkning.
Når du vil fryse ferske
matvarer, må FastFreezefunksjonen aktiveres minst 24
timer før varene legges inn for
å fullføre forhåndsfrysing.
Slå på funksjonen:
1. Trykk FastFreeze-knappen i 2-3
sekunder for å aktivere FastFreezefunksjonen. FastFreeze-lampen slår
seg på.
2. Plasser matvarene i fryserommet, og
la FastFreeze-funksjonen stå på i 24
timer til. Se avsnittet «Frysing av fersk
mat».
Denne funksjonen stopper
automatisk etter 52 timer.
Denne funksjonen kan du også
deaktivere til enhver tid ved å
trykke på FastFreeze-bryteren i
2-3 sekunder.
Alarm ved høy temperatur
Når det er temperaturøkning i fryserommet
(f.eks. på grunn av strømbrudd) blinker
alarmlampen og lyden lyser.
Lyden kan slås av når som helst ved å
trykke på bryteren for tilbakestilling av
alarm.
Når normale forhold er gjenopprettet,
slutter alarmlampen å blinke, og lyden
slås av automatisk.
DAGLIG BRUK
Frysing av fersk mat
Fryserrommet passer for frysing av fersk
mat, og lagring av frossen og dyp-frossen
mat over lengre tid.
Når du vil fryse ferske matvarer, må
FastFreeze-funksjonen aktiveres minst 24
timer før varene som skal fryses legges i
fryserommet.
Lagre den ferske maten jevnt fordelt i det
første rommet eller skuffen fra toppen.
Maksimal mengde mat som kan fryses
uten å legge til annen fersk mat i løpet av
24 timer, er spesifisert på typeskiltet (en
etikett som sitter inne i produktet).
Når fryseprosessen er fullført, går
produktet automatisk tilbake til forrige
temperaturinnstilling (se «FastFreeze
Funksjon»).
Oppbevaring av frosne matvarer
Når du slår på produktet for første gang
eller etter en periode der den ikke var i
bruk, må du la den stå på i minst 3 timer
med FastFreeze-funksjonen slått på.
Fryseskuffene sikrer at du enkelt og raskt
finner det du leter etter. Skal du
oppbevare store mengder mat, kan du ta
ut alle skuffene bortsett fra den nederste
24 Progress
skuffen, som må være på plass for å gi
god luftsirkulasjon.
Oppbevar maten minst 15 mm fra døren.
FORSIKTIG! Dersom det
oppstår utilsiktet tining, f.eks.
på grunn av strømbrudd, og
hvis strømmen er borte lenger
enn den verdien som er oppført
på typeskiltet under «stigetid»,
må den tinte maten brukes opp
så raskt som mulig eller
tilberedes øyeblikkelig og så
fryses på nytt. Se «Alarm ved
høy temperatur».
Denne operasjonen avhenger av
tilgjengelig tid og type mat. Små stykker
kan også tilberedes mens de ennå er
frosne.
Produksjon av isbiter
Dette produktet er utstyrt med en eller
flere brett for produksjon av isterninger.
Bruk ikke gjenstander av metall
for å fjerne brettene fra
fryseren.
1. Fyll brettene med vann.
2. Plasser brettet inn i fryseseksjonen.
Tining
Dypfryste eller frosne matvarer kan tines i
kjøleskapet eller inne i en plastpose under
kaldt vann før de spises.
RÅD OG TIPS
Tips for strømsparing
• Produktets interne konfigurasjon er den
som sikrer mest mulig effektiv
energibruk.
• Døren må ikke åpnes for ofte og må
ikke stå åpen lengre enn nødvendig.
• Jo kaldere temperaturinnstilling, jo
høyere energiforbruk.
• Sørg for god ventilasjon. Ikke dekk
ventilasjonsristene eller -hullene.
•
•
•
Tips til frysing
• Aktiver FastFreeze-funksjonen minst
24 timer før maten i fryserommet.
• Før du fryser, må du pakke inn og
forsegle fersk mat i: aluminiumsfolie,
plastfilm eller poser, lufttette beholdere
med lokk.
• For mer effektiv frysing og tining, kan
du dele mat i små porsjoner.
• Det anbefales å sette etiketter og
datoer på all den frosne maten. Dette
vil gjøre det lettere å identifisere
matvarer og til å vite når de skal brukes
før de forderver.
• Maten skal være fersk når den fryses
for å bevare god kvalitet. Særlig frukt
•
•
og grønnsaker bør fryses etter høsting
for å bevare alle næringsstoffene
deres.
Frys ikke flasker eller bokser med
væsker, spesielt drikke som inneholder
karbondioksid – de kan eksplodere
under frysing.
Ikke sett varm mat inn i fryserommet.
Avkjøl den ved romtemperatur før du
legger den inn i rommet.
For å unngå temperaturøkning for
allerede fryst mat må du ikke plassere
fersk ufryst mat direkte ved siden av
den. Plasser mat ved romtemperatur i
den rommet av fryserommet der det
ikke er frossen mat.
Ikke spis isterninger, vannis eller
iskrem like etter at du har tatt dem ut av
fryseren. Risiko for frostbitt.
Ikke frys ting mat. Hvis maten er tint,
koker, avkjøler og fryser du den.
Tips til oppbevaring av frosne
matvarer
• Middels temperaturinnstilling
temperatur sikrer god konservering av
frosne matvarer.
Progress 25
•
•
•
•
Høyere temperaturinnstilling inne i
produktet kan føre til kortere
holdbarhet.
Hele fryserommet er egnet for lagring
av frosne matvarer.
La det være nok plass rundt maten slik
at luften kan sirkulere fritt.
For tilstrekkelig oppbevaring se
etiketten med matens holdbarhet på
matemballasjen.
Det er viktig å pakke inn maten slik
måte at vann, fuktighet eller kondens
ikke kommer inn.
Handletips
Etter dagligvarehandel:
•
•
•
•
pakningen er hoven eller våt, kan det
hende at den ikke har blitt lagret under
optimale forhold, og tiningen kan
allerede ha startet.
For å begrense tineprosessen, kjøp
frosne varer på slutten av
dagligvarehandelen og transporter dem
i en termisk og isolert kjølebag.
Plasser den frosne maten umiddelbart i
fryseren etter at du kom tilbake fra
butikken.
Hvis maten har blitt tint i noen grad, må
du ikke fryse den på nytt. Spis den så
snart som mulig.
Respekter utløpsdatoen og
lagringsinformasjonen på pakken.
• Forsikre deg om at emballasjen ikke er
skadet – maten kan bli fordervet. Hvis
Holdbarhetstid
Matvaretype
Holdbarhet (måne‐
der)
Brød
3
Frukt (unntatt sitrus)
6 – 12
Grønnsaker
8 – 10
Rester uten kjøtt
1–2
Meierimat:
Smør
Bløtost (f.eks. mozzarella)
Hard ost (f.eks. parmesan, cheddar)
6–9
3–4
6
Sjømat:
Fet fisk (f.eks. laks, makrell)
Mager fisk (f.eks. torsk, flyndre)
Reker
Muslinger og blåmuslinger uten skall
Kokt fisk
Kjøtt:
2–3
4–6
12
3–4
1–2
26 Progress
Matvaretype
Holdbarhet (måne‐
der)
Fjærfe
Storfekjøtt
Svinekjøtt
Lammekjøtt
Pølse
Skinke
Rester med kjøtt
9 – 12
6 – 12
4–6
6–9
1–2
1–2
2–3
STELL OG RENGJØRING
ADVARSEL! Se etter i
Sikkerhetskapitlene.
Rengjøre inne i ovnen
Før du tar produktet i bruk, må du vaske
innsiden samt alt utstyr i lunkent vann
tilsatt et nøytralt rengjøringsmiddel, for å
fjerne den typiske lukten som sitter i
flunkende nye produkter. Husk å tørke
nøye.
FORSIKTIG! Ikke bruk kraftige
vaskemidler eller skurepulver,
klor eller oljebasert
vaskemiddel, da dette vil skade
finishen.
FORSIKTIG! Tilbehøret og
delene til produktet er ikke
egnet for vask i
oppvaskmaskin.
Regelmessig rengjøring
Utstyret skal rengjøres regelmessig:
1. Rengjør innsiden og tilbehøret med
lunkent vann tilsatt litt nøytral såpe.
2. Kontroller dørpakningene regelmessig
og vask dem for å sikre at de er rene
og fri for matrester.
3. Skyll og tørk grundig.
Avriming av fryseren
FORSIKTIG! Ikke bruk skarpe
metallredskaper til å skrape rim
av fordamperen, da det kan
skade den.
Bruk ikke redskaper eller utstyr
som ikke er anbefalt av
produsenten for å gjøre
avrimingsprosessen raskere.
Ca. 12 timer før avriming stiller
du inn en lavere temperatur for
å bygge opp tilstrekkelig
kjølereserve i tilfelle
driftsbrudd.
Det vil alltid dannes en viss mengde rim
på frysehyllene og rundt det øverste
rommet.
Avrim fryseren når laget av rim har blitt ca.
3-5 mm tykt.
1. Skru av produktet og trekk støpselet ut
av stikkontakten.
2. Fjern eventuell innsatt mat og sett den
på et kjølig sted.
FORSIKTIG! En
temperaturstigning i
pakkene med frossen mat
under tining kan redusere
matens holdbarhetstid.
Ikke berør frosne matvarer
med våte hender. Det kan
gi frostskader.
Progress 27
3. La døren stå åpen. Beskytt gulvet mot
avrimningsvannet f.eks. med en klut
eller et flatt kar.
4. Sett en bolle med varmt vann inn i
fryseren for å få avrimingsprosessen til
å gå raskere. Fjern også stykker av is
som løsner før avrimingen er ferdig.
Bruk den medfølgende isskraperen til
dette formålet.
5. Tørk innsiden av skapet grundig når
avrimingen er ferdig. Behold
isskraperen for fremtidig bruk.
6. Slå på produktet og lukk døren.
7. Still termostatbryteren på maksimal
kjøling, og la produktet gå i minst tre
timer med denne innstillingen.
Vent til denne tiden er forbi før du legger
maten tilbake i fryseren.
2. Rengjør ventilasjonsristen.
3. Trekk luftfordeleren (C) forsiktig ut og
kontroller at det ikke er igjen noe vann
fra avrimingen.
4. Rengjør den nederste delen av
produktet med støvsuger.
Perioder uten bruk
Når produktet ikke brukes i lange perioder,
ta følgende forholdsregler:
1.
2.
3.
4.
5.
Koble produktet fra strømforsyningen.
Fjern alle matvarer.
Avrim produktet.
Rengjør produktet og alt tilbehør.
La døren stå på gløtt for å hindre at
det danner seg ubehagelig lukt.
Rengjøre luftkanalene
1. Ta av sokkelen (A) og deretter
ventilasjonsristen (B).
C
B
A
FEILSØKING
ADVARSEL! Se etter i
Sikkerhetskapitlene.
Hva må gjøres, hvis ...
Problem
Mulig årsak
Løsning
Produktet fungerer ikke.
Produktet er slått av.
Slå på produktet.
Støpselet sitter ikke ordent‐
lig i stikkontakten.
Sett støpselet ordentlig inn i
stikkontakten.
28 Progress
Problem
Mulig årsak
Løsning
Stikkontakten er ikke spen‐
ningsførende.
Koble et annet elektrisk pro‐
dukt til stikkontakten. Kon‐
takt en kvalifisert elektriker.
Produktet er støyintensivt.
Produktet står ikke stødig.
Kontroller at produktet står
stabilt.
Akustisk eller visuell alarm
er på.
Skapet er nettopp slått på.
Se "Alarm ved åpen dør" el‐
ler "Alarm ved høy tempera‐
tur".
Temperaturen i produktet er
for høy.
Se "Alarm ved åpen dør" el‐
ler "Alarm ved høy tempera‐
tur".
Temperaturen er feil innstilt.
Se kapittelet "Betjeningspa‐
nel".
Mye mat ble lagt i fryseren
på en gang.
Vent noen timer og kontrol‐
ler temperaturen igjen.
Romtemperaturen er for
høy.
Se "Montering"-kapittelet.
Matproduktene som ble lagt
ned i produktet var for varm.
La matprodukter avkjøle seg
til romtemperatur før du leg‐
ger den i fryseren.
Døren er ikke ordentlig luk‐
ket.
Se avsnittet "Lukke døren".
Funksjonen FastFreeze er
slått på.
Se avsnittet "FastFreezefunksjonen".
Kompressoren starter ikke
med en gang etter at du har
trykket på "FastFreeze", el‐
ler etter at temperaturen er
endret.
Kompressoren starter etter
en viss tid.
Dette er normalt, det har ik‐
ke oppstått en feil.
Døren er ikke skikkelig ju‐
stert eller berører ventila‐
sjonsgrillen.
Produktet står ikke plant.
Se installasjonsanvisninger.
Vanskelig å åpne døren.
Du prøvde å åpne døren
igjen med en gang etter den
ble lukket.
Vent noen sekunder før du
åpner døren på nytt.
Det er for mye rim og is.
Døren er ikke ordentlig luk‐
ket.
Se avsnittet "Lukke døren".
Pakningen er deformert eller
skitten.
Se avsnittet "Lukke døren".
Kompressoren arbeider uav‐
brutt.
Progress 29
Problem
Mulig årsak
Løsning
Matvarene er ikke pakket
skikkelig inn.
Pakk maten bedre inn.
Temperaturen er feil innstilt.
Se kapittelet "Betjeningspa‐
nel".
Produktet er fullt og er satt til
laveste temperatur.
Still inn på en høyere tem‐
peratur. Se kapittelet "Betje‐
ningspanel".
Temperaturen i produktet er
for lav og omgivelsestempe‐
raturen er for høy.
Still inn på en høyere tem‐
peratur. Se kapittelet "Betje‐
ningspanel".
Det renner vann på gulvet.
Smeltevannets utløp er ikke
koblet til fordamperbrettet
over kompressoren.
Fest smeltevannsrøret til for‐
damperbrettet.
Temperaturen kan ikke stil‐
les inn.
Funksjonen "FastFreeze" er
slått på.
Slå av "FastFreeze-funksjo‐
nen" manuelt, eller vent til
funksjonen deaktiveres au‐
tomatisk for å velge tempe‐
raturen. Se avsnittet "Fast‐
Freeze-funksjonen".
Temperaturen i produktet er
for høy/lav.
Temperaturen er ikke riktig
innstilt.
Still inn en lavere/høyere
temperatur.
Døren er ikke ordentlig luk‐
ket.
Se avsnittet "Lukke døren".
Matvarene har for høy tem‐
peratur.
La matvarene avkjøle seg til
romtemperatur før du legger
til oppbevaring.
Mange matvarer er lagt inn i
produktet samtidig.
Legg færre matvarer inn i
produktet på samme tid.
Tykkelsen til frosten er stør‐
re enn 4–5 mm.
Avrim produktet.
Døren har vært åpnet for of‐
te.
Åpne døren bare hvis det er
nødvendig.
Funksjonen FastFreeze er
slått på.
Se avsnittet "FastFreezefunksjonen".
Det sirkulerer ikke kald luft i
produktet.
Påse at kald luft sirkulerer i
produktet. Se etter i kapitte‐
let "Råd og tips".
Det har oppstått en feil i
temperaturmålingen.
Kontakt en kvalifisert elektri‐
ker eller nærmeste autori‐
serte servicesenter.
Strømindikatorlyset blinker.
30 Progress
Dersom rådet ikke gir det
ønskede resultatet, ta kontakt
med nærmeste autoriserte
serviceverksted.
2. Juster døren, om nødvendig. Se
monteringsinstruksjoner.
3. Bytt defekte dørpakninger, om
nødvendig. Kontakt det autoriserte
servicesenteret.
Lukke døren
1. Rengjøre dørpakninger.
STØY
SSSRRR!
BRRR!
CLICK!
HISSS!
BLUBB!
TEKNISKE DATA
Tekniske data finner du på typeskiltet til
høyre utvendig på produktet, på den
innvendige siden av produktet og på
energietiketten.
QR-koden på energietiketten som fulgte
med produktet, gir en nettlenke til
informasjonen som er relatert til ytelsen av
dette produktet i EU EPREL-databasen.
Oppbevar energietiketten kun for
henvisning med denne brukerhåndboken
samt alle andre dokumenter som fulgte
med dette produktet.
Det er også mulig å finne den samme
informasjonen i EPREL med koblingen
https://eprel.ec.europa.eu og
modellnavnet, samt produktnummeret
som du finner på merkeskiltet til apparatet.
Progress 31
INFORMASJON FOR TESTINSTITUTTER
Montering og forberedelse av produkt for
enhver EcoDesign-kontroll skal være i
samsvar med EN 62552. Ventilasjonskrav,
spordimensjoner og minste avstand bak
skal være som angitt i denne
brukerhåndboken i kapittel 3. Kontakt
produsenten for ytterligere informasjon,
inkludert lasteplaner.
BESKYTTELSE AV MILJØET
Resirkuler materialer som er merket med
med husholdningsavfallet. Produktet kan
leveres der hvor tilsvarende produkt
selges eller på miljøstasjonen i
kommunen. Kontakt kommunen for
nærmere opplysninger.
symbolet . Legg emballasjen i riktige
beholdere for å resirkulere det. Bidrar til å
beskytte miljøet, menneskers helse og for
å resirkulere avfall av elektriske og
elektroniske produkter. Ikke kast produkter
som er merket med symbolet sammen
*
www.progress-hausgeraete.de
211625830-A-052020
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement