Progress PK1246 Instrukcja obsługi

Progress PK1246 Instrukcja obsługi
Návod k použití
Használati útmutató
Instrukcja obsługi
Návod na používanie
Chladnička
Hűtőszekrény
Chłodziarka
Chladnička
PK1246
2 Progress
OBSAH
Bezpečnostní informace
Bezpečnostní pokyny
Instalace
Provoz
Denní používání
2
4
6
7
7
Tipy a rady
Čištění a údržba
Odstraňování závad
Technické údaje
9
10
12
15
Zmĕny vyhrazeny.
BEZPEČNOSTNÍ INFORMACE
Tento návod si pečlivě přečtěte ještě před instalací
spotřebiče a jeho prvním použitím. Výrobce nenese
odpovědnost za žádný úraz ani škodu v důsledku nesprávné
instalace nebo použití. Návod k použití vždy uchovávejte na
bezpečném a přístupném místě pro jeho budoucí použití.
Bezpečnost dětí a postižených osob
•
•
•
•
•
•
•
Tento spotřebič smí používat děti starší osmi let nebo
osoby se sníženými fyzickými, smyslovými nebo
duševními schopnostmi nebo osoby bez patřičných
zkušeností a znalostí, pouze pokud tak činí pod dozorem
nebo vedením, které zohledňuje bezpečný provoz
spotřebiče, a pokud rozumí rizikům spojeným s provozem
spotřebiče.
Děti ve věku tří až osmi let mohou tento spotřebič plnit a
vyprazdňovat, pokud k tomu dostaly řádné pokyny.
Osoby s rozsáhlým a komplexním postižením mohou tento
spotřebič používat, pokud k tomu dostaly řádné pokyny.
Děti mladší tří let bez stálého dozoru držte z dosahu
spotřebiče.
Nenechte děti hrát si se spotřebičem.
Čištění a uživatelskou údržbu spotřebiče by neměly
provádět děti bez dozoru.
Všechny obaly uschovejte z dosahu dětí a řádně je
zlikvidujte.
Progress 3
Všeobecné bezpečnostní informace
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Tento spotřebič je určen pro použití v domácnosti a pro
následující způsoby použití:
– ve farmářských domech, v kuchyňkách pro
zaměstnance v obchodech, kancelářích a jiných
pracovních prostředích;
– Pro zákazníky hotelů, motelů, penzionů a jiných
ubytovacích zařízení.
Aby se zabránilo kontaminaci potravin, řiďte se
následujícími pokyny:
– neotevírejte dveře na delší dobu;
– pravidelně čistěte povrchy, které mohou přijít do styku s
potravinami a přístupnými vypouštěcími systémy;
– syrové maso a ryby uchovávejte v chladničce ve
vhodných nádobách, aby nepřišly navzájem do styku
nebo nekapaly na jiné potraviny.
VAROVÁNÍ: Udržujte volně průchodné větrací otvory na
povrchu spotřebiče nebo kolem vestavěného spotřebiče.
VAROVÁNÍ: K urychlení odmrazování nepoužívejte
mechanické ani jiné pomocné prostředky, které nejsou
doporučeny výrobcem.
VAROVÁNÍ: Nepoškozujte chladicí okruh.
VAROVÁNÍ: V prostoru chladicích spotřebičů nepoužívejte
jiné elektrické přístroje, než typy schválené k tomuto účelu
výrobcem.
K čištění spotřebiče nepoužívejte proud vody nebo páru.
Vyčistěte spotřebič vlhkým měkkým hadrem. Používejte
pouze neutrální mycí prostředky. Nepoužívejte prostředky
s drsnými částicemi, drátěnky, rozpouštědla nebo kovové
předměty.
Pokud necháte spotřebič prázdný na delší dobu, vypněte
jej, odmrazte, vyčistěte, vysušte a nechte dveře otevřené,
abyste zabránili vzniku plísní ve spotřebiči.
V tomto spotřebiči neuchovávejte výbušné směsi, jako
např. aerosolové spreje s hořlavým hnacím plynem.
4 Progress
•
Jestliže je poškozený přívodní kabel, smí ho vyměnit
pouze výrobce, autorizované servisní středisko nebo
osoba s podobnou příslušnou kvalifikací, jinak by mohlo
dojít k úrazu.
BEZPEČNOSTNÍ POKYNY
Instalace
VAROVÁNÍ! Tento spotřebič
smí instalovat jen kvalifikovaná
osoba.
• Odstraňte veškerý obalový materiál.
• Poškozený spotřebič neinstalujte ani
nepoužívejte.
• Z důvodu bezpečnosti spotřebič
nepoužívejte, dokud není nainstalován
do vestavné konstrukce.
• Řiďte se pokyny k instalaci dodanými
spolu s tímto spotřebičem.
• Při přemisťování spotřebiče buďte vždy
opatrní, protože je těžký. Vždy
používejte ochranné rukavice a
uzavřenou obuv.
• Přesvědčte se, že vzduch může okolo
spotřebiče volně proudit.
• Při první instalaci nebo změně směru
otevírání dveří počkejte alespoň čtyři
hodiny, než spotřebič připojíte k
napájení. Olej tak může natéct zpět do
kompresoru.
• Před každou činností na spotřebiči
(např. změna směru otevírání dveří)
vytáhněte zástrčku ze síťové zásuvky.
• Neinstalujte spotřebič v blízkosti
topidel, sporáků, trub či varných desek.
• Nevystavujte spotřebič dešti.
• Neinstalujte spotřebič tam, kde by se
dostal do přímého slunečního světla.
• Neinstalujte spotřebič v příliš vlhkých či
příliš chladných místech.
• Při přemisťování spotřebiče jej
nadzdvihněte za přední okraj, abyste
zabránili poškrábání podlahy.
Připojení k elektrické síti
VAROVÁNÍ! Hrozí nebezpečí
požáru nebo úrazu elektrickým
proudem.
VAROVÁNÍ! Při instalaci
spotřebiče se ujistěte, že není
napájecí kapel nikde
zachycený či poškozený.
VAROVÁNÍ! Nepoužívejte
rozbočovací zástrčky ani
prodlužovací kabely.
• Spotřebič musí být uzemněn.
• Zkontrolujte, zda údaje na typovém
štítku souhlasí s parametry elektrické
sítě.
• Vždy používejte správně instalovanou
síťovou zásuvku s ochranou proti úrazu
elektrickým proudem.
• Dbejte na to, abyste nepoškodili
elektrické součásti (např. napájecí
kabel, síťovou zástrčku, kompresor).
Při výměně elektrických součástí se
obraťte na autorizované servisní
středisko či elektrikáře.
• Napájecí kabel musí zůstat pod úrovní
síťové zástrčky.
• Síťovou zástrčku zapojte do síťové
zásuvky až na konci instalace
spotřebiče. Po instalaci musí zůstat
síťová zástrčka nadále dostupná.
• Neodpojujte spotřebič ze zásuvky
tahem za kabel. Vždy tahejte za
zástrčku.
Použití spotřebiče
VAROVÁNÍ! Hrozí nebezpečí
zranění, popálení, úrazu
elektrickým proudem nebo
požáru.
Progress 5
Spotřebič obsahuje hořlavý plyn
isobutan (R600a) - zemní plyn, který je
dobře snášen životním prostředím. Dbejte
na to, abyste nepoškodili chladicí okruh
obsahující isobutan.
• Neměňte technické parametry tohoto
spotřebiče.
• Do spotřebiče nevkládejte jiná
elektrická zařízení (jako např.
výrobníky zmrzliny), pokud nejsou
výrobcem označena jako použitelná.
• Pokud dojde k poškození chladicího
okruhu, ujistěte se, že se v místnosti
nenachází zdroje otevřeného ohně či
možného vznícení. Místnost vyvětrejte.
• Zabraňte kontaktu horkých předmětů s
plastovými částmi spotřebiče.
• Do mrazicího oddílu nevkládejte
sycené nápoje. V nádobě takových
nápojů by vznikl přetlak.
• Ve spotřebiči neuchovávejte hořlavé
plyny a kapaliny.
• Do spotřebiče, do jeho blízkosti nebo
na spotřebič neumísťujte hořlavé
předměty nebo předměty obsahující
hořlavé látky.
• Nedotýkejte se kompresoru či
kondenzátoru. Jsou horké.
• Nedotýkejte se a neodstraňujte
předměty či potraviny z mrazicího
oddílu, pokud máte mokré či vlhké
ruce.
• Nezmrazujte znovu potraviny, které
byly rozmražené.
• Dodržujte skladovací pokyny uvedené
na balení mražených potravin.
• Potraviny před vložením do mrazicího
oddílu zabalte do jakéhokoli vhodného
materiálu pro kontakt s potravinami.
Vnitřní osvětlení
VAROVÁNÍ! Nebezpečí úrazu
elektrickým proudem!
• Typ osvětlení použitý u tohoto
spotřebiče je určen pouze do domácích
spotřebičů. Nepoužívejte je pro
osvětlení domácnosti.
Čištění a údržba
VAROVÁNÍ! Hrozí nebezpečí
poranění nebo poškození
spotřebiče.
• Před čištěním nebo údržbou spotřebič
vždy vypněte a vytáhněte síťovou
zástrčku ze zásuvky.
• Tento spotřebič obsahuje uhlovodíky v
chladicí jednotce. Údržbu a doplnění
jednotky smí provádět pouze
kvalifikovaná osoba.
• Pravidelně kontrolujte vypouštěcí otvor
spotřebiče a v případě potřeby jej
vyčistěte. Jestliže je otvor ucpaný,
bude se na dně spotřebiče
shromažďovat voda.
Obsluha
• Pro opravu spotřebiče se obraťte na
autorizované servisní středisko.
Používejte výhradně originální
náhradní díly.
• Uvědomte si, že opravy svépomocí a
neprofesionální opravy mohou mít
bezpečnostní následky a mohou
zneplatnit záruku.
Likvidace
VAROVÁNÍ! Hrozí nebezpečí
úrazu či udušení.
• Odpojte spotřebič od elektrické sítě.
• Odřízněte a vyhoďte síťový kabel.
• Odstraňte dveře, abyste zabránili
uvěznění dětí a domácích zvířat ve
spotřebiči.
• Chladicí okruh a izolační materiály
tohoto spotřebiče neškodí ozonové
vrstvě.
• Izolační pěna obsahuje hořlavé plyny.
Pro informace ohledně správné
likvidace spotřebiče se obraťte na
místní úřady.
• Nepoškozujte část chladicí jednotky,
která se nachází blízko výměníku tepla.
6 Progress
INSTALACE
VAROVÁNÍ! Viz kapitoly o
bezpečnosti.
VAROVÁNÍ! Při instalaci
spotřebiče se řiďte pokyny k
instalaci.
VAROVÁNÍ! Abyste předešli
riziku nestability spotřebiče,
upevněte ho v souladu s
pokyny k instalaci.
Umístění
K zajištění nejlepšího výkonu instalujte
spotřebič v dostatečné vzdálenosti od
zdrojů tepla, jako jsou radiátory, bojlery,
přímý sluneční svit apod. Zkontrolujte, zda
může vzduch volně cirkulovat kolem zadní
části skříně spotřebiče.
Poloha
Spotřebič instalujte na suchém, dobře
větraném místě, jehož okolní teplota
odpovídá klimatické třídě uvedené na
typovém štítku spotřebiče.
Klima‐
tická
třída
Okolní teplota
SN
+10 °C až 32 °C
N
+16 °C až 32 °C
ST
+16 °C až 38 °C
T
+16 °C až 43 °C
U některých typů modelů může
při provozu mimo daný rozsah
docházet k problémům s
fungováním. Správný provoz
lze zaručit pouze v rámci
stanoveného teplotního
rozsahu. Pokud máte jakékoliv
pochyby ohledně místa
instalace spotřebiče, obraťte se
na prodejce, na náš zákaznický
servis nebo na nejbližší
autorizované servisní středisko.
Připojení k elektrické síti
• Spotřebič smí být připojen k síti až po
ověření, že napětí a frekvence uvedené
na typovém štítku odpovídají napětí v
domácí síti.
• Spotřebič musí být uzemněn. Zástrčka
napájecího kabelu je k tomuto účelu
vybavena příslušným kontaktem.
Pokud není domácí zásuvka
uzemněná, poraďte se s odborníkem a
připojte spotřebič k samostatnému
uzemnění v souladu s platnými
předpisy.
• Výrobce odmítá veškerou odpovědnost
v případě nedodržení výše uvedených
pokynů.
• Tento spotřebič je v souladu se
směrnicemi EHS.
Požadavky na větrání
Prostor za spotřebičem musí umožňovat
dostatečné proudění vzduchu.
Progress 7
5 cm
POZOR! Řiďte se pokyny k
montáži při instalaci.
min.
200 cm2
min.
200 cm2
PROVOZ
Zapnutí spotřebiče
1. Zasuňte zástrčku do síťové zásuvky.
2. Otočte regulátorem teploty doprava na
střední nastavení.
Vypnutí spotřebiče
Chcete-li spotřebič vypnout, otočte
regulátorem teploty do polohy „O“.
Regulace teploty
Teplota se reguluje automaticky. Teplotu
uvnitř spotřebiče však můžete nastavit
sami.
Při volbě nastavení mějte na paměti, že
teplota uvnitř spotřebiče závisí na:
• teplotě místnosti,
• četnosti otevírání dveří,
• množství uložených potravin,
• umístění spotřebiče.
Optimální je obvykle střední nastavení.
Chcete-li spotřebič nastavit:
1. Otočte regulátorem teploty po směru
hodinových ručiček, chcete-li uvnitř
spotřebiče dosáhnout nižší teploty.
2. Otočte regulátorem teploty proti směru
hodinových ručiček, chcete-li uvnitř
spotřebiče dosáhnout vyšší teploty.
DENNÍ POUŽÍVÁNÍ
VAROVÁNÍ! Viz kapitoly o
bezpečnosti.
Zmrazování čerstvých potravin
Mrazicí oddíl se hodí pro zmrazování
čerstvých potravin a pro dlouhodobé
uložení zmrazených a
hlubokozmrazených potravin.
Chcete-li zmrazovat čerstvé potraviny, je
nutné změnit střední nastavení.
K rychlejšímu zmrazování otočte
regulátorem teploty směrem na vyšší
nastavení, abyste dosáhli maximálního
chladu.
POZOR! Teplota chladicího
oddílu pak může klesnout pod
0 °C. V takovém případě otočte
regulátorem teploty zpět na
teplejší nastavení.
Uskladnění zmrazených
potravin
Po prvním spuštění spotřebiče nebo po
jeho dlouhodobé odstávce nechte
spotřebič před vložením potravin běžet
nejméně dvě hodiny na vyšší nastavení.
8 Progress
V případě náhodného
rozmrazení, například z důvodu
výpadku proudu, a pokud
výpadek proudu trval delší
dobu, než je uvedeno v tabulce
technických údajů, je nutné
rozmrazené potraviny rychle
spotřebovat nebo ihned uvařit
či upéct a potom opět zmrazit
(po ochlazení).
Skleněná police nad zásuvkou
na zeleninu musí ale vždy
zůstat na svém místě k
zajištění správného oběhu
vzduchu.
Rozmrazování
Hluboce zmrazené nebo zmrazené
potraviny je možné před použitím
rozmrazit v chladničce nebo při pokojové
teplotě, podle toho, kolik na to máte času.
Malé kousky lze dokonce tepelně
upravovat ještě zmrazené, přímo z
mrazničky: čas přípravy bude ale v
takovém případě delší.
Umístění dveřních polic
Výroba kostek ledu
Spotřebič je vybaven jednou nebo více
nádobkami pro výrobu kostek ledu.
K vyjmutí nádobek z mrazničky
nepoužívejte kovové nástroje.
Dveřní police můžete umístit do různé
výšky a vkládat tak do nich různě velká
balení potravin.
1. Nádobky naplňte vodou.
2. Nádobky na led vložte do mrazicího
oddílu.
1. Postupně vytahujte polici směrem
nahoru, dokud se neuvolní.
2. Změňte umístění dle potřeby.
Ukazatel teploty
Pro správné uchovávání potravin je
chladnička vybavena ukazatelem teploty.
Symbol na boční stěně spotřebiče
označuje nejchladnější oblast v
chladničce.
Pokud se zobrazuje hlášení OK (A), vložte
čerstvé potraviny do oddílu označeného
symbolem; pokud se nezobrazuje (B),
nastavte regulátor teploty na chladnější
nastavení a vyčkejte 12 hodin, než
ukazatel teploty opět zkontrolujete.
A
OK
B
OK
Přemístitelné police
Na stěnách chladničky jsou drážky, do
kterých se podle potřeby zasunují police.
Progress 9
Po vložení čerstvých potravin
do spotřebiče nebo po
opakovaném otevření dveří na
delší dobu je normální, když se
přestane zobrazovat hlášení
OK. Vyčkejte alespoň 12 hodin,
než provedete nové nastavení
ovladače teploty.
TIPY A RADY
Normální provozní zvuky
Následující zvuky jsou během chodu
spotřebiče běžné:
• Když je čerpána chladicí kapalina,
můžete z cívek slyšet zvuk slabého
bublání či zurčení.
• Když se čerpá chladící kapalina, může
to být doprovázeno drnčením nebo
pulsujícím zvukem kompresoru.
• Náhlý praskavý zvuk zevnitř spotřebiče,
přestavuje přirozený, nijak nebezpečný
fyzikální jev způsobený tepelnou
roztažností.
• Když se kompresor spustí nebo vypne,
můžete zaslechnout slabé cvakání
regulátoru teploty.
Tipy pro úsporu energie
• Střední nastavení teploty uchovává
čerstvé a zmražené potraviny, zatímco
šetří energii.
• Oddíl pro čerstvé potraviny
(chladnička): Nejúspornější využití
energie je zajištěno v konfiguraci s
rovnoměrně rozloženými zásuvkami ve
spodní části spotřebiče a policemi.
Poloha dveřních košů neovlivňuje
spotřebu energie.
• Jestliže je okolní teplota vysoká,
regulátor teploty je na vyšším
nastavení a spotřebič je zcela
zaplněný, může kompresor běžet
nepřetržitě a způsobit, že se na
výparníku tvoří námraza nebo led. V
takovém případě nastavte regulátor
teploty na vyšší teplotu, abyste
umožnili automatické odmrazování a
ušetřili tak energii.
• Neotvírejte často dveře, ani je
nenechávejte otevřené déle, než je
nezbytně nutné.
Tipy pro chlazení čerstvých
potravin
• Do chladničky nevkládejte teplé
potraviny nebo tekutiny, které se
odpařují.
• Potraviny zakrývejte nebo je zabalujte,
zejména mají-li silnou vůni.
• Potraviny položte tak, aby okolo nich
mohl proudit volně vzduch.
Tipy pro chlazení
Užitečné rady:
• Maso (všechny druhy) : zabalte do
vhodného obalu a položte na
skleněnou polici nad zásuvku se
zeleninou. Maso skladujte nejdéle 1-2
dny.
• Vařená jídla, studená jídla: zakryjte a
položte na libovolnou polici.
• Ovoce a zelenina: důkladně očistěte a
vložte do zvláštní zásuvky. Banány,
brambory, cibule a česnek smí být v
chladničce pouze tehdy, jsou-li
zabalené.
• Máslo a sýr: vložte do speciální
vzduchotěsné nádoby nebo zabalte do
hliníkové fólie či do polyetylénového
sáčku, aby k nim měl vzduch co
nejméně přístup.
• Lahve: uzavřete víčkem a uložte buďto
v polici na lahve ve dveřích spotřebiče
nebo ve stojanu na lahve (je-li součástí
výbavy).
10 Progress
Tipy pro zmrazování potravin
• Mrazte pouze potraviny prvotřídní
kvality, čerstvé a dokonale očištěné.
• Efektivnějšího zmrazování a
rozmrazování potravin dosáhnete, když
je rozdělíte na malé porce.
• Potraviny zabalte do alobalu nebo
polyetylénu. Přesvědčte se, že je obal
vzduchotěsný.
• Aby nedošlo ke zvýšení teploty již
zmrazených potravin, neumísťujte
přímo vedle nich čerstvé nezmrazené
potraviny.
• Libové potraviny vydrží uložené déle a
v lepším stavu než tučné. Sůl zkracuje
délku bezpečného skladování potravin.
• Ledové kostky nebo zmrzliny nejezte
ihned poté, co je vyjmete z mrazničky.
Hrozí nebezpečí omrznutí.
• Doporučujeme napsat na každý balíček
viditelně datum uskladnění, abyste
mohli správně dodržet dobu uchování
potravin.
Tipy pro skladování
zmrazených potravin
• Vždy si při nákupu ověřte, že
zakoupené zmrazené potraviny byly
prodejcem správně skladované.
• Zajistěte, aby zmrazené potraviny byly
z obchodu přineseny v co nejkratším
možném čase.
• Již rozmrazené potraviny se rychle kazí
a nesmí se znovu zmrazovat.
• Nepřekračujte dobu skladování
uvedenou výrobcem na obalu.
ČIŠTĚNÍ A ÚDRŽBA
VAROVÁNÍ! Viz kapitoly o
bezpečnosti.
Obecná upozornění
POZOR! Před každou údržbou
nebo čištěním spotřebič
odpojte od elektrické sítě.
Tento spotřebič obsahuje
plynné uhlovodíky v chladicím
okruhu; údržbu a doplnění smí
tedy provádět pouze oprávněný
a kvalifikovaný technik.
Příslušenství a součásti
spotřebiče nejsou vhodné pro
mytí v myčce nádobí.
Čistění vnitřku spotřebiče
Před prvním použitím spotřebiče omyjte
vnitřek a veškeré vnitřní příslušenství
vlažnou vodou s trochou neutrálního
mycího prostředku, abyste odstranili
typický pach nového výrobku, pak vše
důkladně vytřete do sucha.
POZOR! Nepoužívejte čisticí
prostředky, abrazivní prášky,
čističe na bázi chlóru nebo
ropy, které mohou poškodit
povrch spotřebiče.
Pravidelné čištění
POZOR! Nehýbejte s žádnými
trubkami nebo kabely uvnitř
spotřebiče, netahejte za ně a
nepoškozujte je.
POZOR! Nepoškozujte chladicí
systém.
Spotřebič je nutné pravidelně čistit:
1. Vnitřek a všechno vnitřní příslušenství
omyjte vlažnou vodou s trochou
neutrálního mycího prostředku.
2. Pravidelně kontrolujte těsnění dveří a
otírejte je, aby bylo čisté, bez
usazených nečistot.
3. Vše důkladně opláchněte a osušte.
4. Jsou-li dostupné, vyčistěte
kondenzátor a kompresor na zadní
straně spotřebiče kartáčem.
Zlepší se tím výkon spotřebiče a sníží
spotřeba energie.
Progress 11
Odmrazování chladničky
Během normálního používání se námraza
automaticky odstraňuje z výparníku
chladicího oddílu při každém vypnutí
motoru kompresoru. Rozmrazená voda
vytéká žlábkem do speciální nádoby na
zadní straně spotřebiče nad motorem
kompresoru, kde se odpařuje.
Odtokový otvor pro rozmraženou vodu,
který se nachází uprostřed žlábku v
chladicím oddíle, se musí pravidelně čistit,
aby voda nemohla přetéct a kapat na
uložené potraviny.
Odmrazování mrazničky
POZOR! K odstraňování
námrazy z výparníku
nepoužívejte nikdy ostré
kovové nástroje, mohli byste jej
poškodit.
K urychlení odmrazování
nepoužívejte mechanické nebo
jiné pomocné prostředky, které
nejsou doporučeny výrobcem.
Asi 12 hodin před
odmrazováním nastavte nižší
teplotu, aby se vytvořila
dostatečná zásoba chladu pro
případ přerušení provozu
spotřebiče.
Na policích mrazničky a okolo horního
oddílu se vždy bude tvořit určité množství
námrazy.
Mrazničku odmrazujte, když vrstva
námrazy dosáhne tloušťky kolem 3–5 mm.
1. Vypněte spotřebič nebo vytáhněte
zástrčku ze zásuvky.
2. Vyjměte všechny zmrazené potraviny,
zabalte je do několika vrstev novin a
dejte je na chladné místo.
POZOR! Zvýšení teploty
zmražených potravin
během odmrazování může
zkrátit dobu jejich
skladování.
Nedotýkejte se zmrazených
potravin vlhkýma rukama.
Ruce by vám mohly k
potravinám přimrznout.
3. Nechte dveře otevřené. Zabezpečte
podlahu před rozmrazovanou vodou
např. pomocí hadru nebo ploché
nádoby.
4. Chcete-li urychlit odmrazování,
postavte do mrazicího oddílu hrnek s
teplou vodou. Odstraňujte také kusy
ledu, které odpadnou ještě před
dokončením odmrazování.
5. Po skončení odmrazování vysušte
důkladně vnitřní prostor. .
6. Zapněte spotřebič a zavřete dveře.
7. Otočte regulátorem teploty na nejvyšší
nastavení a nechte spotřebič takto
běžet na dvě až tři hodiny.
Jídlo vložte zpět do mrazicího oddílu až
poté.
Vyřazení spotřebiče z provozu
Jestliže spotřebič nebudete po dlouhou
dobu používat, proveďte následná
opatření:
1. Odpojte spotřebič od elektrické sítě.
2. Vyjměte všechny potraviny.
3. Odmrazte spotřebič (v případě
potřeby).
4. Vyčistěte spotřebič a všechno
příslušenství.
5. Nechte dveře pootevřené, abyste
zabránili vzniku nepříjemných pachů.
12 Progress
POZOR! Pokud chcete nechat
spotřebič zapnutý, požádejte
někoho, aby jej občas
zkontroloval, zda se
uchovávaný obsah nekazí,
např. z důvodu výpadku
proudu.
ODSTRAŇOVÁNÍ ZÁVAD
VAROVÁNÍ! Viz kapitoly o
bezpečnosti.
Co dělat, když...
Problém
Možná příčina
Řešení
Spotřebič nefunguje.
Spotřebič je vypnutý.
Zapněte spotřebič.
Zástrčka není správně zasu‐
nutá do zásuvky.
Zasuňte zástrčku správně
do zásuvky.
Zásuvka není pod proudem.
Zasuňte do zásuvky zá‐
strčku jiného elektrického
spotřebiče. Obraťte se na
kvalifikovaného elektrikáře.
Spotřebič je hlučný.
Spotřebič není správně po‐
staven.
Zkontrolujte stabilní polohu
spotřebiče.
Osvětlení nefunguje.
Osvětlení je v pohotovost‐
ním režimu.
Zavřete a otevřete dveře.
Vadná žárovka.
Viz „Výměna žárovky“.
Nesprávně nastavená teplo‐
ta.
Viz pokyny v části „Provoz“.
Příčinou může být vložení
velkého množství potravin
ke zmrazení najednou.
Počkejte několik hodin a pak
znovu zkontrolujte teplotu.
Teplota v místnosti je příliš
vysoká.
Viz tabulka klimatické třídy
na typovém štítku.
Vložili jste do spotřebiče
příliš teplé potraviny.
Před uložením nechte potra‐
viny vychladnout na teplotu
místnosti.
Dveře nejsou správně
zavřené.
Viz „Zavření dveří“.
Kompresor funguje
nepřetržitě.
Progress 13
Problém
Možná příčina
Řešení
Příliš mnoho námrazy a le‐
du.
Dveře nejsou správně
zavřené nebo je deformova‐
né či zašpiněné těsnění.
Viz „Zavření dveří“.
Zátka výpusti vody není ve
správné poloze.
Zasuňte zátku výpusti vody
do správné polohy.
Potraviny nejsou řádně za‐
balené.
Zabalte potraviny lépe.
Nesprávně nastavená teplo‐
ta.
Viz pokyny v části „Provoz“.
Po vnitřní zadní stěně chlad‐
ničky stéká voda.
Během automatického od‐
mrazování se na zadní stě‐
ně rozmrazuje námraza.
Nejde o závadu.
V chladničce teče voda.
Odtokový otvor je ucpaný.
Vyčistěte odtokový otvor.
Vložené potraviny brání od‐
toku vody do odtokového ot‐
voru.
Přemístěte potraviny tak,
aby se nedotýkaly zadní stě‐
ny.
Na podlaze teče voda.
Vývod rozmražené vody
(kondenzátu) neústí do
odpařovací misky nad kom‐
presorem.
Vložte vývod rozmražené
vody (kondenzátu) do
odpařovací misky.
Teplota ve spotřebiči je příliš
nízká/vysoká.
Není správně nastavený re‐
gulátor teploty.
Nastavte vyšší/nižší teplotu.
Dveře nejsou správně
zavřené.
Viz „Zavření dveří“.
Teplota potravin je příliš vy‐
soká.
Před uložením nechte potra‐
viny vychladnout na teplotu
místnosti.
Uložili jste příliš velké množ‐
ství potravin najednou.
Najednou ukládejte menší
množství potravin.
Síla námrazy je větší než 4 5 mm.
Spotřebič odmrazte.
Otvírali jste často dveře.
Dveře otevírejte jen v
případě potřeby.
Dveře byly otvírány příliš ča‐
sto.
Dveře otevírejte jen v
případě potřeby.
Dveře nejsou zcela dovřené.
Ujistěte se, že jsou dveře
zcela dovřené.
Na zadní stěně chladničky je
příliš mnoho kondenzované
vody.
14 Progress
Problém
Na zadní stěně chladničky je
námraza.
Dveře nelze snadno otevřít.
Možná příčina
Řešení
Uložené potraviny nebyly
zabalené.
Před uložením do spotřebiče
jídlo zabalte do vhodného
obalu.
Okolní teplota je vysoká a
spotřebič je nastaven na
nejnižší teplotu.
Nastavte pomocí ovladače
vyšší teplotu, aby se
spotřebič automaticky od‐
mrazil.
Spotřebič je zcela zaplněný
a je nastaven na nejnižší te‐
plotu.
Nastavte pomocí ovladače
vyšší teplotu, aby se
spotřebič automaticky od‐
mrazil.
Pokusili jste se otevřít dveře
ihned po jejich uzavření.
Vyčkejte několik sekund po
zavření dveří, než je znovu
otevřete.
Pokud tyto rady nevedou
ke kýženému výsledku, obraťte
se na nejbližší autorizované
servisní středisko.
1
2
Výměna žárovky
1
Tento spotřebič je vybaven
vnitřním osvětlením pomocí
LED diod s dlouhou životností.
Důrazně doporučujeme
používat pouze originální
náhradní díly.
Používejte pouze LED žárovky
(objímka E14). Maximální
výkon je zobrazen na těle
žárovky.
POZOR! Vytáhněte zástrčku ze
zásuvky.
1. Prsty mírně roztáhněte průhledný kryt
oběma směry a uvolněte jej z háčku ve
směru označeném šipkami.
2. Vyměňte žárovku za novou se
stejnými vlastnostmi a určenou
speciálně pro použití v domácích
spotřebičích.
3. Nasaďte kryt žárovky.
4. Zasuňte zástrčku do zásuvky.
5. Otevřete dveře spotřebiče.
Přesvědčte se, že se osvětlení
rozsvítí.
Zavření dveří
1. Vyčistěte těsnění dveří.
2. Pokud je to nutné, dveře seřiďte. Řiďte
se pokyny k montáži.
3. V případě potřeby vadné těsnění dveří
vyměňte. Kontaktujte autorizované
servisní středisko.
Progress 15
TECHNICKÉ ÚDAJE
Technické údaje
Rozměry spotřebiče
Výška
1219 mm
Šířka
540 mm
Hloubka
550 mm
Napětí
230 - 240 V
Frekvence
50 Hz
Skladovací doba při po‐
ruše
12 h
Technické údaje jsou uvedeny na
typovém štítku umístěném na vnější nebo
vnitřní straně spotřebiče a na
energetickém štítku.
POZNÁMKY K OCHRANĚ ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ
Recyklujte materiály označené symbolem
. Obaly vyhoďte do příslušných
odpadních kontejnerů k recyklaci.
Pomáhejte chránit životní prostředí a
lidské zdraví a recyklovat elektrické a
elektronické spotřebiče určené k likvidaci.
Spotřebiče označené příslušným
symbolem nelikvidujte spolu s
domovním odpadem. Spotřebič
odevzdejte v místním sběrném dvoře
nebo kontaktujte místní úřad.
16 Progress
TARTALOM
Biztonsági információk
Biztonsági utasítások
Üzembe helyezés
Működés
Napi használat
16
18
20
21
22
Hasznos tanácsok és javaslatok
Ápolás és tisztítás
Hibaelhárítás
Műszaki adatok
23
25
26
30
A változtatások jogát fenntartjuk.
BIZTONSÁGI INFORMÁCIÓK
Az üzembe helyezés és használat előtt gondosan olvassa el
a mellékelt útmutatót. A gyártó nem vállal felelősséget a
helytelen beszerelés vagy használat miatt keletkezett
sérülésekért és károkért. Tartsa biztonságos és elérhető
helyen az útmutatót, hogy szükség esetén mindig a
rendelkezésére álljon.
Gyermekek és fogyatékkal élő személyek
biztonsága
•
•
•
•
•
•
•
A készüléket 8 év feletti gyermekek és csökkent fizikai,
értelmi vagy mentális képességű, illetve megfelelő
tapasztalatok vagy ismeretek híján lévő személyek csak
felügyelettel, vagy a készülék biztonságos használatára
vonatkozó megfelelő tájékoztatás esetén használhatják.
3 - 8 éves gyermekek elvégezhetik a készülék megtöltését
és kiürítését, ha megfelelő oktatásban részesültek.
A készüléket súlyos, komplex fogyatékossággal élő
személyek kizárólag akkor használhatják, ha megfelelő
oktatásban részesültek.
3 évesnél fiatalabb gyermekek kizárólag folyamatos
felügyelet mellett tartózkodhatnak a készülék közelében.
Ne hagyja, hogy gyermekek játsszanak a készülékkel.
Gyermekek felügyelet nélkül nem végezhetnek tisztítási
vagy karbantartási tevékenységet a készüléken.
Minden csomagolóanyagot tartson távol a gyermekektől,
és megfelelően dobja azokat a hulladékba.
Progress 17
Általános biztonság
•
•
•
•
•
•
•
•
•
A készüléket háztartási, illetve más hasonló felhasználási
területekre szánták, mint például:
– Hétvégi házak, üzletek, irodák és egyéb munkahelyeken
kialakított személyzeti konyhák;
– Hotelek, motelek, szállások reggelivel és egyéb lakás
céljára szolgáló ingatlanok esetén az ügyfelek számára.
Az élelmiszer szennyeződésének elkerülésére tartsa be az
alábbi utasításokat:
– ne hagyja nyitva az ajtót hosszabb időn át:
– rendszeresen tisztítsa az olyan felületeket, melyek
élelmiszerrel érintkezhetnek, valamint a hozzáférhető
lefolyórendszereket;
– a nyers húst és halat megfelelő edényekben tárolja a
hűtőszekrényben, hogy ne érjenek hozzá, illetve ne
csöpögjenek más élelmiszerre.
FIGYELMEZTETÉS: Ne takarja le a készülékházon vagy a
beépített szerkezeten lévő szellőzőnyílásokat.
FIGYELMEZTETÉS: Csak a gyártó által ajánlott
mechanikus berendezéseket vagy eszközöket használjon
a leolvasztás meggyorsítására.
FIGYELMEZTETÉS: Ügyeljen arra, hogy ne sérüljön meg
a hűtőkör.
FIGYELMEZTETÉS: Kizárólag a gyártó által ajánlott típusú
elektromos berendezéseket használjon a készülék
ételtároló rekeszeiben.
A készülék tisztításához ne használjon vízsugarat vagy
gőzt.
A készüléket puha, nedves ruhával tisztítsa. Csak
semleges tisztítószert használjon. Ne használjon
súrolószert, súrolószivacsot, oldószert vagy fém tárgyat.
Amikor a készülék hosszú ideig üresen áll, kapcsolja ki,
olvassza le, tisztítsa ki, szárítsa meg, és hagyja nyitva az
ajtaját, hogy elkerülje a penész megjelenését a készülék
belsejében.
18 Progress
•
•
Tilos robbanásveszélyes termékeket és anyagokat (pl.:
gyulladásveszélyes hajtógázzal töltött aeroszolos
flakonokat) tárolni a készülékben.
Ha a hálózati kábel megsérül, azt a gyártónak vagy a
márkaszerviznek vagy más hasonlóan képzett személynek
kell kicserélnie, nehogy veszélyhelyzet álljon elő.
BIZTONSÁGI UTASÍTÁSOK
Üzembe helyezés
FIGYELMEZTETÉS! A
készüléket csak képesített
személy helyezheti üzembe.
• Távolítsa el az összes
csomagolóanyagot.
• Ne helyezzen üzembe, és ne is
használjon sérült készüléket.
• Biztonsági okokból ne használja a
készüléket a bútorba való beépítés
előtt.
• Tartsa be a készülékhez mellékelt
üzembe helyezési útmutatóban
foglaltakat.
• A készülék nehéz, ezért legyen
körültekintő a mozgatásakor. Mindig
használjon munkavédelmi kesztyűt és
zárt lábbelit.
• Gondoskodjon arról, hogy keringeni
tudjon a levegő a készülék körül.
• Az első üzembe helyezéskor vagy az
ajtó nyitási irányának megfordítása
után várjon legalább 4 órát, mielőtt
csatlakoztatja a készüléket az
elektromos hálózathoz. Ez azért
szükséges, hogy az olaj
visszafolyhasson a kompresszorba.
• A készüléken elvégzendő bármilyen
művelet végrehajtása (pl. az ajtó nyitási
irányának megfordítása) előtt húzza ki
a hálózati vezetéket a hálózati
aljzatból.
• Ne helyezze üzembe a készüléket
radiátorok, tűzhelyek, sütők vagy
főzőlapok közelében.
• Ne tegye ki a készüléket esőnek.
• Ne helyezze üzembe a készüléket
közvetlen napsugárzásnak kitett
helyen.
• A készüléket nem szabad túl párás
vagy túl hideg környezetben
üzemeltetni.
• A készülék mozgatásakor a készülék
elejének peremét emelje fel, ellenkező
esetben megkarcolhatja a padlót.
Elektromos csatlakoztatás
FIGYELMEZTETÉS! Tűz- és
áramütésveszély.
FIGYELMEZTETÉS! A
készülék elhelyezésekor
ügyeljen arra, hogy a hálózati
kábel ne csípődjön be és ne
sérüljön meg.
FIGYELMEZTETÉS! Ne
használjon hálózati elosztókat
és hosszabbító kábeleket.
• A készüléket kötelező földelni.
• Ellenőrizze, hogy az adattáblán
szereplő adatok megfelelnek-e a helyi
elektromos hálózat paramétereinek.
• Mindig megfelelően felszerelt,
áramütés ellen védett aljzatot
használjon.
• Ügyeljen az elektromos alkatrészek (pl.
hálózati csatlakozódugasz, hálózati
kábel, kompresszor) épségére. Ha az
elektromos alkatrészek cserére
szorulnak, forduljon a hivatalos
márkaszervizhez vagy elektromos
szakemberhez.
• A hálózati kábelnek a hálózati aljzat
szintje alatt kell elhelyezkednie.
• Csak az üzembe helyezés befejezése
után csatlakoztassa a hálózati
csatlakozódugót a hálózati
Progress 19
csatlakozóaljzatba. Ügyeljen arra, hogy
a hálózati dugasz üzembe helyezés
után is könnyen elérhető legyen.
• A készülék csatlakozásának bontására,
soha ne a hálózati kábelnél fogva
húzza ki a csatlakozódugót. A kábelt
mindig a csatlakozódugónál fogva
húzza ki.
Használat
FIGYELMEZTETÉS! Sérülés-,
égés-, áramütés- és
tűzveszély.
A készülékben gyúlékony, azonban
igen környezetbarát földgáz, izobután
(R600a) taláható. Ügyeljen arra, hogy ne
sértse meg a hűtőkör izobutánt tartalmazó
alkatrészeit.
• Ne változtassa meg a készülék
műszaki jellemzőit.
• Ne helyezzen más elektromos
készüléket (például fagylaltkészítő
gépet) a készülék belsejébe, hacsak
ezt a gyártó kifejezetten nem javasolja.
• Amennyiben a hűtőkör megsérül,
tartózkodjon mindennemű nyílt láng és
gyújtószikra használatától.
Szellőztesse ki a helyiséget.
• Ügyeljen arra, hogy forró tárggyal ne
érjen a készülék műanyag részeihez.
• Ne tegyen üditőitalt a fagyasztótérbe. A
fagyás ugyanis nyomást fejt ki az
italtároló edényre.
• Ne tároljon gyúlékony gázt vagy
folyadékot a készülékben.
• Ne tegyen gyúlékony anyagot vagy
gyúlékony anyaggal szennyezett
tárgyat a készülékbe, annak közelébe,
illetve annak tetejére.
• Ne érintse meg a készülék
kompresszorát és kondenzátorát. Ezek
üzem közben forróvá válnak.
• Nedves/vizes kézzel ne vegyen ki
semmilyen ételt a fagyasztóból, és ne
is érintse meg azokat.
• Az egyszer már felolvasztott ételt ne
fagyassza vissza.
• Kövesse a fagyasztott étel
csomagolásán található tárolási
útmutatásokat.
• A fagyasztórekeszbe helyezés előtt
csomagolja be az élelmiszert a többi
élelmiszerrel való érintkezés
megakadályozásához.
Belső világítás
FIGYELMEZTETÉS! Vigyázat!
Áramütés-veszély!
• A készülékben használt égő kizárólag
háztartási készülékekhez használható.
Otthona kivilágítására ne használja.
Ápolás és tisztítás
FIGYELMEZTETÉS! Személyi
sérülés vagy a készülék
károsodásának veszélye áll
fenn.
• Karbantartás előtt kapcsolja ki a
készüléket, és húzza ki a hálózati
csatlakozódugót a csatlakozóaljzatból.
• A készülék hűtőegysége szénhidrogén
hűtőközeget tartalmaz. Az elektromos
üzembe helyezést és a készülék
hűtőközeggel való feltöltését csak
képesített személy végezheti el.
• Rendszeresen ellenőrizze a készülék
olvadékvíz-elvezető nyílását, és
szükség szerint tisztítsa ki. Ha az
olvadékvíz-elvezető nyílás el van
záródva, a víz összegyűlik a készülék
alján.
Szolgáltatások
• A készülék javítását bízza a
márkaszervizre. Csak eredeti
pótalkatrészeket használjon.
• Kérjük, ne feledje, hogy a házilagos
vagy nem szakértő által végzett javítás
biztonsági következményekkel járhat,
és érvénytelenítheti a jótállást.
Ártalmatlanítás
FIGYELMEZTETÉS! Sérülésvagy fulladásveszély.
20 Progress
• Bontsa a készülék hálózati
csatlakozását.
• Vágja le a hálózati tápkábelt, és
helyezze a hulladékba.
• Szerelje le az ajtót, hogy
megakadályozza a gyermekek és
háziállatok készülékben rekedését.
• A készülék hűtőköre és szigetelése
ózonbarát anyagokat tartalmaz.
• A szigetelőhab gyúlékony gázt
tartalmaz. A készülék megfelelő
ártalmatlanítására vonatkozó
tájékoztatásért lépjen kapcsolatba a
helyi hatóságokkal.
• Ügyeljen arra, hogy ne sérüljön meg a
hűtőegység azon része, mely a
hőcserélő közelében található.
ÜZEMBE HELYEZÉS
FIGYELMEZTETÉS! Lásd a
„Biztonság” című fejezetet.
FIGYELMEZTETÉS! Az
üzembe helyezésre vonatkozó
információkért olvassa el az
Üzembe helyezési útmutatót.
FIGYELMEZTETÉS! Az
instabilitás kockázatának
elkerülése érdekében a
készüléket az üzembe
helyezési útmutatónak
megfelelően rögzítse.
Elhelyezés
A legjobb teljesítmény biztosítása
érdekében a készüléket minden
hőforrástól, például radiátoroktól,
kazánoktól, közvetlen napsütéstől stb.
távol helyezze üzembe. Gondoskodjon
arról, hogy a levegő szabadon
áramolhasson a készülék hátlapja körül.
Elhelyezés
A készüléket olyan száraz, jól szellőző
helyiségben kell üzembe helyezni,
amelynek környezeti hőmérséklete
megfelel annak a klímabesorolásnak,
amely a készülék adattábláján van
feltüntetve.
Klíma‐
osz‐
tály
Környezeti hőmérséklet
SN
+10°C és 32°C között
Klíma‐
osz‐
tály
Környezeti hőmérséklet
N
+16°C és 32°C között
ST
+16°C és 38°C között
T
+16°C és 43°C között
Bizonyos működési problémák
léphetnek fel egyes típusoknál,
ha az adott tartományon kívül
eső értéken üzemelteti azokat.
A megfelelő működés kizárólag
a megadott hőmérséklettartományon belül biztosítható.
Amennyiben kételye merül fel
azzal kapcsolatban, hogy hova
telepítse a készüléket, forduljon
a készülék forgalmazójához,
ügyfélszolgálatunkhoz vagy a
legközelebbi hivatalos
márkaszervizhez.
Elektromos csatlakoztatás
• Az elektromos csatlakoztatás előtt
győződjön meg arról, hogy az
adattáblán feltüntetett feszültség és
frekvencia megegyezik-e az elektromos
hálózat értékeivel.
• A készüléket kötelező földelni. Az
elektromos hálózati vezeték dugasza
ilyen típusú (földelt). Ha az elektromos
hálózati csatlakozóaljzat nincs
leföldelve, csatlakoztassa a készüléket
az érvényben lévő jogszabályok szerint
külön földpólushoz, miután konzultált
egy képesített villanyszerelővel.
Progress 21
• A gyártó minden felelősséget elhárít
magától, ha a fenti biztonsági
óvintézkedéseket nem tartják be.
• A készülék megfelel az EGK
irányelveinek.
VIGYÁZAT! Az üzembe
helyezés előtt olvassa el az
összeszerelési utasítást.
Szellőzési követelmények
A készülék mögött megfelelő légáramlást
kell biztosítani.
5 cm
min.
200 cm2
min.
200 cm2
MŰKÖDÉS
Bekapcsolás
1. Csatlakoztassa a hálózati vezetéket a
konnektorhoz.
2. Forgassa a hőmérséklet-szabályozót
az óramutató járásával megegyező
irányba egy közepes beállításra.
Kikapcsolás
A készülék kikapcsolásához forgassa a
hőmérséklet-szabályozót "O" állásba.
A hőmérséklet beállítása
A hőmérséklet szabályozása
automatikusan történik. Mindazonáltal
saját maga is beállíthatja a készülékben
levő hőmérsékletet.
A beállítás kiválasztásakor szem előtt kell
tartani, hogy a készülék belsejében levő
hőmérséklet az alábbi tényezőktől függ:
• szobahőmérséklet,
• az ajtónyitások gyakorisága,
• a tárolt élelmiszer mennyisége,
• a készülék elhelyezése.
Általában egy közepes beállítás a
leginkább megfelelő.
A készülék működtetése:
1. Forgassa el a hőmérsékletszabályozót az óramutató járásával
megegyező irányban, hogy
alacsonyabb hőmérsékletet érjen el a
készülék belsejében.
2. Forgassa el a hőmérsékletszabályozót az óramutató járásával
ellentétes irányban, hogy magasabb
hőmérsékletet érjen el a készülék
belsejében.
22 Progress
NAPI HASZNÁLAT
FIGYELMEZTETÉS! Lásd a
„Biztonság” című fejezetet.
Friss élelmiszer lefagyasztása
A hűtőrekesz alkalmas friss élelmiszerek
lefagyasztására, valamint fagyasztott és
mélyhűtött élelmiszerek hosszú távú
tárolására is.
Friss élelmiszerek fagyasztásához nem
szükséges megváltoztatnia a közepes
beállítást.
A gyorsabb fagyasztási művelet
érdekében forgassa a hőmérsékletszabályozót a magasabb beállítások felé,
hogy maximális hűtést érjen el.
VIGYÁZAT! Ebben az esetben
a fagyasztórekesz
hőmérséklete 0 °C alá is eshet.
Ha ez az eset előfordul, állítsa
magasabb értékre a
hőmérséklet-szabályzót.
Kiolvasztás
A mélyfagyasztott vagy fagyasztott
élelmiszerek használat előtt a
hűtőrekeszben vagy szobahőmérsékleten
kiolvaszthatók, attól függően, hogy mennyi
idő áll rendelkezésre ehhez a művelethez.
A kisebb darabok még akár fagyasztott
állapotban, közvetlenül a fagyasztóból
kivéve is megfőzhetők: ebben az esetben
a főzés hosszabb ideig tart.
Az ajtópolcok elhelyezése
Ha eltérő méretű élelmiszercsomagok
számára szeretne helyet biztosítani, az
ajtópolcokat különböző magasságokba
állíthatja.
1. Óvatosan tolja felfelé a polcot, amíg ki
nem szabadul.
2. Pozícionálja újra szükség szerint.
Fagyasztott élelmiszerek
tárolása
Az első indításkor, illetve hosszabb
használaton kívüli idő után, mielőtt az
élelmiszereket a rekeszbe pakolná,
üzemeltesse legalább 2 óráig a készüléket
a magasabb beállításokon.
Véletlenszerűen, például
áramkimaradás miatt
bekövetkező leolvadás esetén,
amikor az áramszünet
hosszabb ideig tart, mint a
műszaki jellemzők között
megadott „áramkimaradási
biztonság” (felolvadási idő), a
felolvadt élelmiszert gyorsan el
kell fogyasztani, vagy azonnal
meg kell főzni, majd pedig a
(kihűlés után) újra
lefagyasztani.
Mozgatható polcok
A hűtőszekrény falai több sor polctartó
sínnel vannak ellátva, hogy a polcokat
tetszés szerinti helyre lehessen tenni.
Progress 23
visszajelzővel van felszerelve. A készülék
oldalfalán elhelyezett szimbólum a
hűtőszekrény leghidegebb területét jelöli.
Ha az OK megjelenik (A), helyezze a friss
élelmiszert a szimbólum által jelzett
területre, ha nem (B), akkor állítsa a
hőmérséklet-szabályozót hidegebb
értékre, majd várjon 12 órát a
hőmérséklet-visszajelző ellenőrzése előtt.
A megfelelő levegőkeringés
érdekében ne helyezze át a
zöldségfiók felett lévő
üvegpolcot.
Jégkockakészítés
A készülékben egy vagy több
jégkockatartó található jégkockák
készítéséhez.
Amikor a jégkockatartókat ki
akarja venni a fagyasztóból, ne
próbáljon fémeszközzel
segíteni.
1. Töltse meg vízzel ezeket a tálcákat
2. Tegye a jégkockatartókat a
fagyasztórekeszbe.
A
OK
B
OK
Friss élelmiszer behelyezése
vagy a készülék ajtajának
hosszabb ideig tartó, többszöri
kinyitása után normális
jelenség, hogy az OK üzenet
nem jelenik meg a kijelzőn.
Várjon legalább 12 órát a
hőmérséklet-szabályzó
beállításának megváltoztatása
előtt.
Hőmérséklet-visszajelző
Az élelmiszerek helyes tárolása
érdekében a hűtőszekrény hőmérséklet-
HASZNOS TANÁCSOK ÉS JAVASLATOK
Normális működéssel járó
hangok:
Az alábbi hangok normális jelenségnek
tekinthetők üzemelés közben:
• Gyenge gurgulázó és bugyborékoló
hang a csőkígyókból a hűtőközeg
áramlása közben.
• Zümmögő vagy pulzáló hang hallható a
kompresszor felől a hűtőközeg
áramoltatása során.
• Hirtelen recsegő zaj hallható a
készülék belseje felől, melyet a
hőtágulás okoz (ez természetes és
nem veszélyes fizikai jelenség).
• Gyenge kattanó zaj hallható a
hőmérséklet-szabályozóból a
kompresszor be- vagy kikapcsolásakor.
Energiatakarékossági tanácsok
• A közepes értékre állított hőmérséklet
biztosítja a friss és fagyasztott
élelmiszerek eltarthatóságát, és
energiamegtakarítást eredményez.
• Hűtőrekesz (Hűtő): Az energia
leghatékonyabb felhasználását az
elhelyezés biztosítja; a rekeszek a
készülék alsó részén találhatók, és a
polcok elosztása egyenletes. Az
ajtóban lévő tárolók elhelyezkedése
24 Progress
nem befolyásolja az
energiafogyasztást.
• Ha a környezeti hőmérséklet magas, és
a hőmérséklet-szabályozó alacsony
hőmérsékletre van állítva, a készülék
pedig teljesen meg van töltve,
előfordulhat, hogy a kompresszor
folyamatosan üzemel, ami miatt jég
vagy dér képződik az elpárologtatón.
Ebben az esetben állítsa a
hőmérséklet-szabályozót magasabb
hőmérsékletre, hogy lehetővé tegye az
automatikus leolvasztást, és ezáltal
energiát takarítson meg.
• Ne nyitogassa gyakran az ajtót, illetve
ne hagyja a feltétlenül szükségesnél
tovább nyitva.
Ötletek friss élelmiszerek
hűtéséhez
• Ne tároljon meleg ételt vagy párolgó
folyadékot a hűtőszekrényben.
• Takarja le vagy csomagolja be az
élelmiszereket, különösen, ha
valamelyiknek erős az aromája.
• Úgy helyezze be az ételeket, hogy a
levegő szabadon körbe tudja járni
azokat.
Ötletek a hűtőszekrény
használatához
Hasznos tanácsok:
• Hús (minden fajtája): csomagolja
megfelelő csomagolóanyagba, és
helyezze a zöldséges fiók feletti
üveglapra. A húst legfeljebb 1-2 napig
tárolja.
• Készételek, hidegtálak: fedje le és
helyezze a polcok egyikére.
• Gyümölcsök és zöldségek: alaposan
tisztítsa meg, és helyezze egy erre a
célra készült tartóedénybe. Ha a
banán, krumpli, hagyma vagy
fokhagyma nincs becsomagolva, tilos
őket a hűtőszekrényben tartani.
• Vaj és sajt: speciális légmentes
tartóedénybe kell helyezni, vagy
alufóliába vagy nejlonzacskókba
csomagolni őket, és a lehető legtöbb
levegőt kiszorítani körülöttük.
• Palackok: zárja le kupakkal, és tárolja
őket az ajtó palacktartó rekeszében
vagy (ha van) a palacktartó állványon.
Ötletek fagyasztáshoz
• Csak első osztályú, friss és alaposan
megtisztított élelmiszereket fagyasszon
le.
• A hatékonyabb fagyasztás és
felolvasztás érdekében az
élelmiszereket ossza fel kis adagokra.
• Az ételt alufóliába vagy műanyag
fóliába csomagolja. Ügyeljen arra, hogy
a csomagolás légmentes legyen.
• A már lefagyasztott élelmiszer
felmelegedésének elkerülésére ne
helyezze közvetlenül mellé a friss,
lefagyasztandó élelmiszert.
• A zsírszegény ételeket könnyebben és
hosszabb ideig lehet tárolni, mint a
zsírosakat. A só csökkenti az
élelmiszerek eltarthatóságát.
• A jégkockákat, illetve jégkrémeket ne
fogyassza azonnal a fagyasztóból való
kivétel után, mert fagyási sérülést
okozhatnak.
• Ajánlatos minden egyes csomagon
feltüntetni a lefagyasztás dátumát,
hogy nyomon lehessen követni a
tárolási időket.
Ötletek fagyasztott élelmiszerek
tárolásához
• Ellenőrizze, hogy a kereskedelmileg
lefagyasztott élelmiszereket
megfelelően tárolta-e az eladó.
• Gondoskodjon róla, hogy a fagyasztott
élelmiszerek a lehető legrövidebb időn
belül elkerüljenek az élelmiszerüzletből
a fagyasztóba.
• A kiolvasztott élelmiszerek nagyon
gyorsan romlanak, nem fagyaszthatók
vissza.
• Ne lépje túl az élelmiszergyártó által
feltüntetett tárolási időtartamot.
Progress 25
ÁPOLÁS ÉS TISZTÍTÁS
FIGYELMEZTETÉS! Lásd a
„Biztonság” című fejezetet.
Általános figyelmeztetések
VIGYÁZAT! Bármilyen
karbantartási művelet előtt
válassza le a készüléket a
hálózatról.
A készülék hűtőegysége
szénhidrogént tartalmaz, ezért
csak megbízott szerelő
végezhet rajta karbantartást, és
töltheti fel újra.
A készülék tartozékai és
alkatrészei nem tisztíthatók
mosogatógépben.
A készülék belsejének tisztítása
A készülék legelső használata előtt mossa
ki a készülék belsejét és az összes belső
tartozékot semleges mosogatószeres
langyos vízzel, hogy eltávolítsa a
tökéletesen új termékek tipikus szagát,
majd alaposan szárítsa ki.
VIGYÁZAT! Ne használjon
mosószereket, súrolóporokat,
klór- vagy olajtartalmú
tisztítószereket, mert ezek
károsítják a felületet.
Rendszeres tisztítás
VIGYÁZAT! Ne húzza meg, ne
mozgassa és ne sértse meg a
készülékben lévő csöveket és/
vagy kábeleket.
VIGYÁZAT! Ügyeljen arra,
hogy ne sérüljön meg a
hűtőrendszer.
A készüléket rendszeresen tisztítani kell:
1. A készülék belsejét és a tartozékokat
langyos vízzel és egy kevés semleges
mosogatószerrel tisztítsa meg.
2. Rendszeresen ellenőrizze az
ajtótömítéseket, és törölje tisztára,
hogy biztosítsa azok tisztaságát és
szennyeződésmentességét.
3. Gondosan öblítse le és szárítsa meg.
4. Amennyiben hozzáférhető, tisztítsa
meg a kondenzátort és a készülék
hátulján lévő kompresszort egy
kefével.
Ezzel javíthatja a készülék
teljesítményét, és csökkentheti az
áramfogyasztást.
A hűtőszekrény jégmentesítése
Rendeltetésszerű használat során az
olvadékvíz minden alkalommal
automatikusan távozik a hűtőrekesz
elpárologtatójáról, amint a kompresszor
leáll. A jégmentesítéssel keletkezett víz a
hűtőtér hátsó falán levő, vályúszerű
csatornán keresztül a készülék hátulján, a
kompresszor felett elhelyezett tartályba
jut, ahonnan elpárolog.
Fontos, hogy a hűtőszekrény hátfalának
közepén látható olvadékvíz
kivezetőnyílást, amely a jégmentesítésből
származó vizet elvezeti, rendszeresen
megtisztítsa, nehogy a víz befolyjon a
tárolótérbe, károsítva a készüléket vagy a
tárolt árut.
26 Progress
A fagyasztó leolvasztása
VIGYÁZAT! Soha ne próbálja
meg éles fémeszközökkel
lekaparni a jeget az
elpárologtatóról, mert
felsértheti azt.
A leolvasztás felgyorsítására
kizárólag a gyártó által ajánlott
eszközöket vagy anyagokat
használjon.
A leolvasztás előtt kb. 12
órával állítson be alacsonyabb
hőmérsékletet annak
érdekében, hogy a működés
megszakítására elegendő
hűtési tartalék halmozódjon fel.
ruhadarab leterítésével vagy egy lapos
edény elhelyezésével.
4. A leolvasztási folyamat felgyorsítása
érdekében helyezzen egy fazék
langyos vizet a fagyasztórekeszbe.
Ezenkívül, távolítsa el azokat a
jégdarabokat, amelyek leolvasztás
közben letörnek.
5. A leolvasztás befejezése után
alaposan törölje szárazra a készülék
belsejét. .
6. Kapcsolja be a készüléket, és csukja
be az ajtaját.
7. Állítsa be a hőmérséklet-szabályozót a
maximális hideg elérésére, és
üzemeltesse a készüléket két-három
órán keresztül ezen a beállításon.
Csak ezen idő eltelte után helyezze vissza
az élelmiszert a fagyasztóba.
Bizonyos mennyiségű dér mindig
képződik a fagyasztó polcain és a felső
rekesz körül.
Használaton kívüli időszak
Olvassza le a fagyasztót, amikor a
dérréteg vastagsága meghaladja a 3-5
mm-t.
Ha a készüléket hosszú időn át nem
használja, az alábbi óvintézkedéseket
végezze el:
1. Kapcsolja ki a készüléket, vagy húzza
ki a dugaszt a konnektorból.
2. Szedjen ki minden élelmiszert a
készülékből, csomagolja be azokat
több réteg újságpapírba, és tegye
hideg helyre.
1. Válassza le a készüléket az
elektromos táphálózatról.
2. Vegye ki az összes élelmiszert.
3. Szükség esetén olvassza le a
készüléket.
4. Tisztítsa meg a készüléket és az
összes tartozékot.
5. Hagyja résnyire nyitva az ajtót/ajtókat,
hogy ne képződjenek kellemetlen
szagok.
VIGYÁZAT! Ha a
leolvasztás közben a
fagyasztott
élelmiszercsomagok
hőmérséklete
megemelkedik, biztonságos
tárolási idejük lerövidülhet.
A fagyasztott árukhoz ne
nyúljon nedves kézzel. A
keze hozzáfagyhat az
élelmiszerhez.
3. Hagyja nyitva az ajtót. Védje meg a
padlót az olvadékvíztől, például egy
HIBAELHÁRÍTÁS
FIGYELMEZTETÉS! Lásd a
„Biztonság” című fejezetet.
VIGYÁZAT! Ha a készüléket
bekapcsolva szeretné hagyni,
kérjen meg valakit, időnként
ellenőrizze, hogy a benne lévő
étel nem romlott-e meg
áramkimaradás miatt.
Progress 27
Mi a teendő, ha ...
Jelenség
Lehetséges ok
Megoldás
A készülék nem működik.
A készülék ki van kapcsolva.
Kapcsolja be a készüléket.
A hálózati dugasz nincs
megfelelően csatlakoztatva
a konnektorba.
Csatlakoztassa megfelelően
a hálózati dugaszt a konnek‐
torba.
Nincs feszültség a konnek‐
torban.
Csatlakoztasson egy másik
elektromos készüléket a há‐
lózati aljzatba. Forduljon
szakképzett villanyszerelő‐
höz.
A készülék zajos.
A készülék alátámasztása
nem megfelelő.
Ellenőrizze, hogy a készülék
stabilan áll-e.
A világítás nem működik.
A világítás készenléti üzem‐
módban van.
Csukja be, majd nyissa ki az
ajtót.
A világítás izzója meghibá‐
sodott.
Olvassa el az „Izzócsere” c.
részt.
A hőmérséklet beállítása
nem megfelelő.
Olvassa el a „Működtetés” c.
szakaszt.
Egyszerre túl sok lefagyasz‐
tandó élelmiszert helyezett a
készülékbe.
Várjon néhány órát, majd el‐
lenőrizze ismét a hőmérsék‐
letet.
A szobahőmérséklet túl ma‐
gas.
Olvassa el az adattáblán lé‐
vő klímabesorolást.
A készülékbe helyezett étel
túl meleg volt.
A behelyezés előtt várja
meg, amíg az étel lehűl szo‐
bahőmérsékletre.
Az ajtó nincs jól becsukva.
Olvassa el „Az ajtó becsuká‐
sa” című részt.
Az ajtó nincs jól becsukva
vagy az ajtótömítés defor‐
málódott/szennyeződött.
Olvassa el „Az ajtó becsuká‐
sa” című részt.
A vízleeresztő dugója nincs
a helyén.
Tegye vissza a helyére a
vízleeresztő dugóját.
Az élelmiszerek nincsenek
megfelelően becsomagolva.
Csomagolja be jobban az
élelmiszereket.
A hőmérséklet beállítása
nem megfelelő.
Olvassa el a „Működtetés” c.
szakaszt.
A kompresszor folyamato‐
san működik.
Túl sok dér és jég képződött.
28 Progress
Jelenség
Lehetséges ok
Megoldás
Víz folyik a hűtőszekrény há‐
toldalán.
Az automatikus leolvasztás
során a dér megolvad a hát‐
lapon.
Ez nem hibajelenség.
Víz folyik be a hűtőszekrény‐
be.
A vízkifolyó eltömődött.
Tisztítsa meg a kifolyónyí‐
lást.
Az élelmiszerek megakadá‐
lyozzák, hogy a víz a víz‐
gyűjtőbe folyjon.
Ügyeljen arra, hogy az élel‐
miszerek ne érjenek a hátsó
falhoz.
Víz folyik ki a padlóra.
A leolvasztási víz nem a
kompresszor fölötti párolog‐
tató tálcába folyik.
Illessze a leolvasztási víz ki‐
folyóját a párologtató tálcá‐
hoz.
A készülékben a hőmérsék‐
let túl alacsony/magas.
A hőmérséklet-szabályozó
nincs helyesen beállítva.
Állítson be magasabb/
alacsonyabb hőmérsékletet.
Az ajtó nincs jól becsukva.
Olvassa el „Az ajtó becsuká‐
sa” című részt.
Az élelmiszerek hőmérsék‐
lete túl magas.
Hagyja, hogy az élelmisze‐
rek hőmérséklete szobahő‐
mérsékletre csökkenjen a
tárolás előtt.
Egyszerre túl sok terméket
helyezett be.
Egyszerre kevesebb termék‐
et tároljon el.
A jégréteg vastagabb mint
4-5 mm.
Olvassza le a készüléket.
Túl gyakran nyitja ki az ajtót.
Csak akkor nyissa ki az aj‐
tót, amikor szükséges.
Túl gyakran nyitogatta a ké‐
szülék ajtaját.
Csak akkor nyissa ki az aj‐
tót, amikor szükséges.
Az ajtót nem megfelelően
csukta be.
Győződjön meg róla, hogy
az ajtó teljesen be van csuk‐
va.
A tárolt étel nincs becsoma‐
golva.
Mielőtt a készülékben tárol‐
ná, megfelelően csomagolja
be az ételeket.
A környezeti hőmérséklet
magas, és a készülék a leg‐
alacsonyabb hőmérsékletre
van állítva.
Állítsa a hőmérséklet-szabá‐
lyozót magasabb hőmérsék‐
leti értékre az automatikus
jégmentesítés lehetővé téte‐
léhez.
A hűtőszekrény hátfalán túl
sok kondenzvíz jelenik meg.
A hűtőszekrény hátfalán dér
jelenik meg.
Progress 29
Jelenség
Az ajtó nehezen nyitható.
Lehetséges ok
Megoldás
A készülék teljesen tele van
pakolva, és a legalacso‐
nyabb hőmérsékletre van ál‐
lítva.
Állítsa a hőmérséklet-szabá‐
lyozót magasabb hőmérsék‐
leti értékre az automatikus
jégmentesítés lehetővé téte‐
léhez.
Az ajtót közvetlenül a becsu‐
kást követően újra ki akarta
nyitni.
Az ajtó bezárása, majd újbó‐
li kinyitása között várjon né‐
hány másodpercet.
Ha a hibajelenség továbbra is
fennáll, forduljon a legközelebbi
hivatalos márkaszervizhez.
A sütőlámpa cseréje
A készüléket hosszú
élettartamú belső LEDvilágítással szereltük fel.
Javasoljuk, hogy mindig eredeti
cserealkatrészt használjon.
Kizárólag LED égőt (E14
foglalat) használjon. A
maximális teljesítmény a
lámpaegységen látható.
VIGYÁZAT! Húzza ki a
dugaszt a hálózati aljzatból.
1. Az ujjaival óvatosan húzza szét az
átlátszó fedél két oldalát, majd a
reteszelés feloldását követően a nyíl
irányába mozgatva távolítsa el a
fedelet.
1
2
1
2. Olyan égőt használjon a cseréhez,
melynek jellemzői azonosak az
eredetivel, és kifejezetten háztartási
eszközökhöz gyártották.
3. Szerelje vissza a lámpabúrát.
4. Csatlakoztassa a hálózati vezetéket a
hálózati aljzatba.
5. Nyissa ki az ajtót.
Győződjön meg arról, hogy a világítás
bekapcsol-e.
Az ajtó becsukása
1. Tisztítsa meg az ajtótömítéseket.
2. Szükség esetén állítsa be az ajtót.
Olvassa el az összeszerelési utasítást.
3. Szükség esetén cserélje ki a hibás
ajtótömítéseket. Forduljon a
márkaszervizhez.
30 Progress
MŰSZAKI ADATOK
Műszaki adatok
A készülék méretei
Magasság
1219 mm
Szélesség
540 mm
Mélység
550 mm
Feszültség
230 - 240 V
Frekvencia
50 Hz
Áramkimaradási bizton‐
ság
12 ó
A műszaki adatok a készülék külsején
vagy belsejében lévő adattáblán és az
energiatakarékossági címkén találhatók.
KÖRNYEZETVÉDELMI TUDNIVALÓK
A
következő jelzéssel ellátott
anyagokat hasznosítsa újra.
Újrahasznosításhoz tegye a megfelelő
konténerekbe a csomagolást. Járuljon
hozzá környezetünk és egészségünk
védelméhez, és hasznosítsa újra az
elektromos és elektronikus hulladékot. A
tiltó szimbólummal ellátott készüléket ne
dobja a háztartási hulladék közé. Juttassa
el a készüléket a helyi újrahasznosító
telepre, vagy lépjen kapcsolatba a
hulladékkezelésért felelős hivatallal.
Progress 31
SPIS TREŚCI
Informacje dotyczące bezpieczeństwa
Wskazówki dotyczące
bezpieczeństwa
Instalacja
Eksploatacja
31
33
35
36
Codzienna eksploatacja
Wskazówki i porady
Konserwacja i czyszczenie
Rozwiązywanie problemów
Dane techniczne
37
38
40
42
45
Producent zastrzega sobie możliwość wprowadzenia zmian bez wcześniejszego
powiadomienia.
INFORMACJE DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA
Przed przystąpieniem do instalacji i rozpoczęciem
eksploatacji urządzenia należy uważnie zapoznać się z
dołączoną instrukcją obsługi. Producent nie odpowiada za
obrażenia ciała ani szkody spowodowane nieprawidłową
instalacją lub eksploatacją urządzenia. Należy zachować
instrukcję obsługi w bezpiecznym i łatwo dostępnym miejscu
w celu wykorzystania w przyszłości.
Bezpieczeństwo dzieci i osób o ograniczonych
zdolnościach ruchowych, sensorycznych lub
umysłowych
•
•
•
•
•
Urządzenie mogą obsługiwać dzieci po ukończeniu
ósmego roku życia oraz osoby o ograniczonych
zdolnościach fizycznych, sensorycznych lub umysłowych,
a także nieposiadające odpowiedniej wiedzy lub
doświadczenia, jeśli będą one nadzorowane lub zostaną
poinstruowane w zakresie bezpiecznego korzystania z
urządzenia i będą świadome związanych z tym zagrożeń.
Dzieci w wieku od 3 do 8 lat mogą wkładać i wyjmować
produkty z urządzenia, pod warunkiem że zostaną
odpowiednio poinstruowane.
Z urządzenia mogą korzystać osoby o znacznym stopniu
niepełnosprawności, pod warunkiem że zostaną
odpowiednio poinstruowane.
Dzieci poniżej 3 roku życia nie powinny zbliżać się do
urządzenia, jeśli nie znajdują się pod stałym nadzorem.
Nie pozwalać, aby dzieci bawiły się urządzeniem.
32 Progress
•
•
Dzieci nie powinny zajmować się czyszczeniem ani
konserwacją urządzenia bez odpowiedniego nadzoru.
Przechowywać opakowanie w miejscu niedostępnym dla
dzieci lub pozbyć się go w odpowiedni sposób.
Ogólne zasady bezpieczeństwa
•
•
•
•
•
•
•
To urządzenie jest przeznaczone do użytku w
gospodarstwie domowym oraz do podobnych zastosowań,
np.:
– gospodarstwa rolne, kuchnie w obiektach sklepowych,
biurowych oraz innych placówkach pracowniczych;
– do obsługi przez klientów w hotelach, motelach,
obiektach noclegowych i innych obiektach
mieszkalnych.
Aby uniknąć zanieczyszczenia żywności, należy
przestrzegać następujących zaleceń:
– nie pozostawiać zbyt długo otworzonych drzwi;
– regularnie czyścić powierzchnie, które mogą mieć
kontakt z żywnością, oraz dostępne elementy systemu
odpływu skroplin;
– przechowywać surowe mięso i ryby w odpowiednich
pojemnikach w chłodziarce, tak aby nie miały styczności
(ani wypływające z nich soki) z innymi produktami.
OSTRZEŻENIE: Otwory wentylacyjne w obudowie
urządzenia lub w zabudowie nie mogą być zakryte ani
zanieczyszczone.
OSTRZEŻENIE: Nie wolno używać żadnych urządzeń lub
środków do przyspieszania odmrażania urządzenia z
wyjątkiem tych, które zaleca producent.
OSTRZEŻENIE: Należy zachować ostrożność, aby nie
uszkodzić układu chłodniczego.
OSTRZEŻENIE: Do wnętrza urządzenia nie wolno
wkładać żadnych urządzeń elektrycznych z wyjątkiem
tych, które zaleca producent.
Urządzenia nie wolno czyścić wodą pod ciśnieniem ani
parą wodną.
Progress 33
•
•
•
•
Czyścić urządzenie za pomocą wilgotnej szmatki.
Stosować wyłącznie neutralne środki czyszczące. Nie
używać produktów ściernych, myjek do szorowania,
rozpuszczalników ani metalowych przedmiotów.
Jeśli urządzenie będzie pozostawać puste przez długi
czas, należy je wyłączyć, rozmrozić, wyczyścić, osuszyć i
pozostawić otworzone drzwi, aby zapobiec rozwojowi
pleśni wewnątrz urządzenia.
Nie przechowywać w urządzeniu substancji wybuchowych,
np. puszek z aerozolem zawierających łatwopalny gaz
pędny.
Jeśli przewód zasilający jest uszkodzony, ze względów
bezpieczeństwa musi go wymienić producent,
autoryzowane centrum serwisowe lub inna
wykwalifikowana osoba.
WSKAZÓWKI DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA
Instalacja
OSTRZEŻENIE! Urządzenie
może zainstalować wyłącznie
wykwalifikowana osoba.
• Usunąć wszystkie elementy
opakowania.
• Nie instalować ani nie używać
uszkodzonego urządzenia.
• Ze względów bezpieczeństwa nie
należy uruchamiać urządzenia przed
zainstalowaniem go w zabudowie.
• Należy postępować zgodnie z
instrukcją instalacji dołączoną do
urządzenia.
• Zachować ostrożność podczas
przenoszenia urządzenia, ponieważ
jest ono ciężkie. Należy zawsze
stosować rękawice ochronne i mieć na
stopach pełne obuwie.
• Wokół urządzenia należy zapewnić
przepływ powietrza.
• Po zainstalowaniu nowego urządzenia
lub zmianie kierunku otwierania jego
drzwi należy odczekać co najmniej 4
godziny przed podłączeniem
urządzenia do zasilania. Jest to
•
•
•
•
•
•
niezbędne, aby olej spłynął z powrotem
do sprężarki.
Przed wykonaniem jakichkolwiek
czynności przy urządzeniu (np. przed
zmianą kierunku otwierania drzwi)
należy wyjąć wtyczkę przewodu
zasilającego z gniazdka.
Nie instalować urządzenia w pobliżu
grzejników, kuchenek, piekarników ani
płyt grzejnych.
Nie narażać urządzenia na zamoczenie
przez deszcz.
Nie instalować urządzenia w miejscu
narażonym na bezpośrednie działanie
promieni słonecznych.
Nie instalować urządzenia w
miejscach, gdzie występuje zbyt duża
wilgotność lub zbyt niska temperatura.
Przesuwając urządzenie, należy
podnieść jego przednią krawędź, aby
uniknąć zarysowania podłogi.
34 Progress
Podłączenie do sieci
elektrycznej
OSTRZEŻENIE! Występuje
zagrożenie pożarem i
porażeniem prądem
elektrycznym.
OSTRZEŻENIE! Ustawiając
urządzenie, należy uważać,
aby nie przycisnąć lub nie
uszkodzić przewodu
zasilającego.
OSTRZEŻENIE! Nie stosować
rozgałęźników ani
przedłużaczy.
• Urządzenie musi być uziemione.
• Upewnić się, że parametry na tabliczce
znamionowej odpowiadają parametrom
znamionowym źródła zasilania.
• Należy używać wyłącznie prawidłowo
zamontowanego gniazda elektrycznego
z uziemieniem.
• Należy zwrócić uwagę, aby nie
uszkodzić elementów elektrycznych
(np. wtyczki, przewodu zasilającego,
sprężarki). Jeśli wystąpi konieczność
wymiany elementów elektrycznych,
należy skontaktować się z
autoryzowanym punktem serwisowym
lub elektrykiem.
• Przewód zasilający powinien
znajdować się poniżej wtyczki.
• Podłączyć wtyczkę do gniazda
elektrycznego dopiero po zakończeniu
instalacji. Należy zadbać o to, aby po
zakończeniu instalacji urządzenia
wtyczka przewodu zasilającego była
łatwo dostępna.
• Odłączając urządzenie, nie należy
ciągnąć za przewód zasilający. Należy
zawsze ciągnąć za wtyczkę sieciową.
Użytkowanie
OSTRZEŻENIE!
Niebezpieczeństwo odniesienia
obrażeń ciała, oparzenia,
porażenia prądem lub pożaru.
Urządzenie zawiera palny gaz –
izobutan (R600a) – który jest gazem
ziemnym, spełniającym wymogi dotyczące
ochrony środowiska. Należy zachować
ostrożność, aby nie uszkodzić układu
chłodniczego zawierającego izobutan.
• Nie zmieniać parametrów technicznych
urządzenia.
• Nie umieszczać w urządzeniu innych
urządzeń elektrycznych (np. maszynek
do lodów), chyba że zostały one
przeznaczone do tego celu przez
producenta.
• W razie uszkodzenia układu
chłodniczego należy zadbać o to, aby
w pomieszczeniu nie było otwartego
płomienia ani źródeł zapłonu.
Przewietrzyć pomieszczenie.
• Nie dopuszczać, aby gorące
przedmioty dotykały plastikowych
elementów urządzenia.
• Nie wkładać do komory zamrażarki
napojów gazowanych. Zamrażanie
powoduje wzrost ciśnienia w
opakowaniu z napojem.
• Nie wolno przechowywać w urządzeniu
łatwopalnych gazów i płynów.
• Nie umieszczać w urządzeniu, na nim
ani w jego pobliżu łatwopalnych
substancji ani przedmiotów
nasączonych łatwopalnymi
substancjami.
• Nie dotykać sprężarki ani skraplacza.
Są one gorące.
• Nie wyjmować ani nie dotykać
produktów znajdujących się w komorze
zamrażarki mokrymi lub wilgotnymi
rękoma.
• Nie wolno ponownie zamrażać
rozmrożonej żywności.
• Należy przestrzegać wskazówek
dotyczących przechowywania mrożonej
żywności, które znajdują się na jej
opakowaniu.
• Przed umieszczeniem w komorze
zamrażarki należy owinąć żywność
dowolnym materiałem dopuszczonym
do kontaktu z żywnością.
Progress 35
Oświetlenie wewnętrzne
OSTRZEŻENIE! Zagrożenie
porażeniem prądem.
• Oświetlenie zastosowane w tym
urządzeniu jest przeznaczone
wyłącznie do urządzeń domowych. Nie
należy używać jej do oświetlania
pomieszczeń.
Konserwacja i czyszczenie
OSTRZEŻENIE! Zagrożenie
odniesieniem obrażeń lub
uszkodzeniem urządzenia.
• Przed przystąpieniem do konserwacji
należy wyłączyć urządzenie i wyjąć
wtyczkę przewodu zasilającego z
gniazda elektrycznego.
• W układzie chłodniczym urządzenia
znajdują się związki węglowodorowe.
Konserwacją i napełnianiem układu
chłodniczego może zajmować się
wyłącznie wykwalifikowana osoba.
• Regularnie sprawdzać odpływ skroplin
w urządzeniu i w razie potrzeby
oczyszczać go. Gdy odpływ zablokuje
się, na dnie urządzenia zbiera się
woda.
Serwis
centrum serwisowym. Należy stosować
wyłącznie oryginalne części zamienne.
• Samodzielna lub nieprofesjonalna
naprawa może mieć negatywny wpływ
na bezpieczeństwo i spowodować
utratę gwarancji.
Utylizacja
OSTRZEŻENIE! Zagrożenie
odniesieniem obrażeń lub
uduszeniem.
• Odłączyć urządzenie od źródła
zasilania.
• Odciąć i wyrzucić przewód zasilający.
• Wymontować drzwi, aby uniemożliwić
zamknięcie się dziecka lub zwierzęcia
wewnątrz urządzenia.
• Czynnik w układzie chłodniczym i
materiały izolacyjne zastosowane w
tym urządzeniu nie stanowią
zagrożenia dla warstwy ozonowej.
• Pianka izolacyjna zawiera łatwopalny
gaz. Aby uzyskać informacje dotyczące
prawidłowej utylizacji urządzenia,
należy skontaktować się z lokalnymi
władzami.
• Należy uważać, aby nie uszkodzić
układu chłodniczego w pobliżu
wymiennika ciepła.
• Aby naprawić urządzenie, należy
skontaktować się z autoryzowanym
INSTALACJA
OSTRZEŻENIE! Patrz rozdział
dotyczący bezpieczeństwa.
OSTRZEŻENIE! Aby
zainstalować urządzenie,
należy zapoznać się z
instrukcją instalacji.
OSTRZEŻENIE! Przymocować
urządzenie zgodnie z instrukcją
instalacji, aby uniknąć
zagrożenia związanego z jego
niestabilnością.
Umiejscowienie
W celu zapewnienia optymalnego
działania urządzenie należy zainstalować
z dala od źródeł ciepła, takich jak
kaloryfery, bojlery, bezpośrednie
promienie słoneczne itp. Należy zapewnić
swobodny przepływ powietrza z tyłu
urządzenia.
Ustawianie
Urządzenie należy zainstalować w
suchym, dobrze wietrzonym
pomieszczeniu, w którym temperatura
36 Progress
otoczenia będzie odpowiadać klasie
klimatycznej wskazanej na tabliczce
znamionowej urządzenia.
Klasa
klima‐
tyczna
Temperatura otoczenia
SN
od +10°C do + 32°C
N
od +16°C do + 32°C
ST
od +16°C do + 38°C
T
od +16°C do + 43°C
Niektóre modele urządzeń
mogą działać nieprawidłowo w
temperaturze spoza podanego
zakresu. Prawidłowa praca
urządzenia jest gwarantowana
tylko w podanym zakresie
temperatury. W razie
wątpliwości dotyczących
miejsca instalacji należy
skontaktować się ze
sprzedawcą, działem obsługi
klienta lub najbliższym
autoryzowanym punktem
serwisowym.
tym celu wyposażona w specjalny styk.
Jeśli gniazdko nie ma
wyprowadzonego uziemienia,
urządzenie należy podłączyć do
oddzielnego uziemienia zgodnie z
aktualnymi przepisami po konsultacji z
wykwalifikowanym elektrykiem.
• Producent nie ponosi żadnej
odpowiedzialności w przypadku
nieprzestrzegania podanych zaleceń
bezpieczeństwa.
• Urządzenie spełnia wymogi dyrektyw
EWG.
Wymagania dotyczące
wentylacji
Niezbędny jest wystarczający przepływ
powietrza za urządzeniem.
5 cm
min.
200 cm2
min.
200 cm2
Podłączenie do sieci
elektrycznej
• Przed podłączeniem urządzenia do
gniazdka należy sprawdzić, czy
napięcie oraz częstotliwość na
tabliczce znamionowej odpowiadają
napięciu w sieci domowej.
• Urządzenie musi być uziemione.
Wtyczka przewodu zasilającego jest w
UWAGA! Przed
zainstalowaniem urządzenia
należy przeczytać instrukcję
montażu.
EKSPLOATACJA
Włączanie
Wyłączanie
1. Włożyć wtyczkę przewodu
zasilającego do gniazda
elektrycznego.
2. Obrócić regulator temperatury zgodnie
z ruchem wskazówek zegara do
średniego ustawienia.
Aby wyłączyć urządzenie, ustawić pokrętło
regulacji temperatury w położeniu „O”.
Regulacja temperatury
Temperatura jest regulowana
automatycznie. Jednak użytkownik może
Progress 37
również samodzielnie ustawić temperaturę
w komorze urządzenia.
Ustawienie temperatury należy wybrać,
uwzględniając fakt, że temperatura
wewnątrz urządzenia zależy od:
•
•
•
•
temperatury w pomieszczeniu,
częstotliwości otwierania drzwi,
ilości przechowywanej żywności,
miejsca, w którym umieszczono
urządzenie.
Ustawienie średnie jest zazwyczaj
najbardziej odpowiednie.
Obsługa urządzenia:
1. Obrócić pokrętło regulacji temperatury
zgodnie z ruchem wskazówek zegara,
aby uzyskać niższą temperaturę w
komorze urządzenia.
2. Obrócić pokrętło regulacji temperatury
przeciwnie do ruchu wskazówek
zegara, aby uzyskać wyższą
temperaturę w komorze urządzenia.
CODZIENNA EKSPLOATACJA
OSTRZEŻENIE! Patrz rozdział
dotyczący bezpieczeństwa.
Zamrażanie świeżej żywności
Komora zamrażarki jest przeznaczona do
długotrwałego przechowywania mrożonek,
głęboko zamrożonej żywności oraz do
zamrażania świeżej żywności.
W celu zamrożenia świeżej żywności nie
ma potrzeby zmieniania średniego
ustawienia.
Jednak w celu szybszego zamrożenia
produktów można obrócić regulator
temperatury na wyższe ustawienie, aby
uzyskać maksymalne chłodzenie.
UWAGA! W takim przypadku
temperatura w komorze
chłodziarki może spaść poniżej
0°C. Jeśli tak się stanie, należy
ponownie ustawić wyższą
temperaturę.
Przechowywanie zamrożonej
żywności
Przy pierwszym uruchomieniu lub po
pewnym okresie wyłączenia urządzenia,
przed umieszczeniem produktów w
komorze należy uruchomić urządzenie na
co najmniej 2 godziny z wyższym
ustawieniem.
Jeżeli dojdzie do
przypadkowego rozmrożenia
żywności spowodowanego na
przykład awarią zasilania, jeśli
awaria zasilania trwała dłużej,
niż podano w tabeli danych
technicznych w punkcie „czas
utrzymywania temperatury bez
zasilania”, należy szybko
spożyć rozmrożoną żywność
lub niezwłocznie ją ugotować,
po czym ponownie zamrozić
(po ostudzeniu).
Rozmrażanie
Głęboko zamrożoną żywność lub
mrożonki przed użyciem należy rozmrozić
w komorze chłodziarki lub w temperaturze
pokojowej, zależnie od dostępnego czasu
rozmrażania.
Małe kawałki można gotować w stanie
zamrożonym, od razu po wyjęciu z
zamrażarki. W takim przypadku gotowanie
potrwa dłużej.
Rozmieszczanie półek na
drzwiach
Aby umożliwić przechowywanie artykułów
spożywczych w opakowaniach o różnej
wielkości, półki na drzwiach można
umieszczać na różnej wysokości.
1. Stopniowo wyciągać półkę do góry aż
do jej zwolnienia.
38 Progress
2. Umieścić ponownie według potrzeb.
Do wyjmowania tacek z
zamrażarki nie należy używać
metalowych narzędzi.
1. Napełnić pojemniki wodą
2. Włożyć pojemniki na lód do komory
zamrażarki.
Wskaźnik temperatury
Chłodziarkę wyposażono we wskaźnik
temperatury ułatwiający prawidłowe
przechowywanie żywności. Symbol na
bocznej ściance urządzenia wskazuje
najchłodniejsze miejsce w chłodziarce.
Zmiana położenia półek
Ściany komory chłodziarki wyposażono w
kilka prowadnic umożliwiających
umieszczenie półek zgodnie z bieżącymi
potrzebami.
Nie wolno wyjmować szklanej
półki znad szuflady na
warzywa, ponieważ zapewnia
ona odpowiedni obieg
powietrza.
Wytwarzanie lodu
Jeśli wyświetla się wskazanie OK (A),
można umieścić żywność w obszarze
oznaczonym symbolem, jeśli nie (B),
należy obniżyć ustawienie temperatury i
odczekać 12 godzin przed ponownym
sprawdzeniem wskaźnika temperatury.
A
OK
B
OK
Po włożeniu do urządzenia
świeżej żywności lub
wielokrotnym otwieraniu drzwi
na dłuższy czas normalnym
zjawiskiem jest zniknięcie
wskazania OK. W takiej
sytuacji należy wstrzymać się
co najmniej 12 godzin z
regulacją temperatury.
Urządzenie wyposażono w jedną lub dwie
tacki do wytwarzania lodu.
WSKAZÓWKI I PORADY
Odgłosy normalnej pracy
Podczas pracy urządzenia mogą być
słyszalne następujące odgłosy:
• Lekko słyszalny odgłos bulgotania
dochodzący z przewodów
chłodniczych, gdy pompowany jest
czynnik chłodniczy.
• Odgłos brzęczenia i pulsowania
sprężarki, gdy pompowany jest czynnik
chłodniczy.
• Odgłos trzaskania z wnętrza
urządzenia, spowodowany przez
Progress 39
naturalne i niegroźne zjawisko
rozszerzalności cieplnej.
• Lekko słyszalny odgłos klikania
regulatora temperatury podczas
włączania i wyłączania się sprężarki.
Wskazówki dotyczące
oszczędzania energii
• Ustawienie średniej temperatury
pozwala przechowywać świeże i
zamrożone produkty i jednocześnie
oszczędzać energię.
• Komora na świeże produkty
(chłodziarka): aby zapewnić najbardziej
efektywne zużycie energii, należy
umieścić szuflady w dolnej części
urządzenia i równomiernie rozmieścić
półki. Umiejscowienie pojemników na
drzwiach nie ma wpływu na zużycie
energii.
• Jeśli temperatura otoczenia jest
wysoka, regulator temperatury jest
ustawiony na niską temperaturę i
urządzenie jest w pełni załadowane,
sprężarka może pracować bez
przerwy, co powoduje osadzanie się
szronu lub lodu na parowniku. W takim
przypadku należy ustawić regulator
temperatury na wyższą temperaturę,
aby umożliwić automatyczne
odszranianie, jednocześnie
oszczędzając energię.
• Nie otwierać zbyt często drzwi
urządzenia i nie zostawiać ich
otworzonych dłużej, niż jest to
absolutnie konieczne.
Wskazówki dotyczące
przechowywania świeżej
żywności
• W chłodziarce nie należy
przechowywać ciepłej żywności ani
parujących płynów.
• Artykuły spożywcze należy przykryć lub
owinąć – szczególnie te, które
wydzielają mocny zapach.
• Należy zapewnić swobodny przepływ
powietrza wokół artykułów
spożywczych.
Wskazówki dotyczące
przechowywania
Przydatne wskazówki:
• Mięso (wszystkie rodzaje): zapakować
do odpowiedniego opakowania i
umieścić na szklanej półce nad
pojemnikiem na warzywa. Mięso
można przechowywać maksymalnie
przez 1–2 dni.
• Żywność gotowana, potrawy na zimno:
przykryć i umieścić na dowolnej półce.
• Owoce i warzywa: dokładnie umyć
i umieścić w specjalnej szufladzie.
Niezapakowanych bananów,
ziemniaków, cebuli i czosnku nie
należy przechowywać w chłodziarce.
• Masło i ser: umieścić w specjalnym
hermetycznym pojemniku, owinąć folią
aluminiową lub umieścić
w polietylenowym worku tak, aby
maksymalnie ograniczyć dostęp
powietrza.
• Butelki: zamknąć butelkę nakrętką i
umieścić ją na drzwiowej półce na
butelki lub (jeśli występuje) specjalnej
półce na butelki.
Wskazówki dotyczące
zamrażania
• Należy zamrażać tylko produkty
spożywcze najwyższej jakości, świeże i
dokładnie oczyszczone.
• W celu zapewnienia bardziej
efektywnego zamrażania i rozmrażania
należy podzielić żywność na małe
porcje.
• Zawinąć żywność w folię aluminiową
lub polietylenową. Upewnić się, że
opakowanie jest szczelne.
• Nie należy umieszczać świeżej
żywności bezpośrednio obok już
zamrożonych produktów, aby uniknąć
podniesienia ich temperatury.
• Produkty niskotłuszczowe przechowują
się lepiej i przez dłuższy czas niż te o
dużej zawartości tłuszczu. Sól
powoduje skrócenie okresu
przechowywania żywności.
• Nie należy spożywać kostek lodu,
lodów sorbetowych ani lodów na
40 Progress
patyku bezpośrednio po ich wyjęciu z
zamrażarki. Grozi to odmrożeniami.
• Zaleca się umieszczenie daty
zamrożenia na każdym opakowaniu w
celu kontroli długości okresu
przechowywania.
Wskazówki dotyczące
przechowywania zamrożonej
żywności
• Przenieść zamrożoną żywność ze
sklepu do zamrażarki w jak
najkrótszym czasie.
• Po rozmrożeniu żywność szybko traci
świeżość i nie może być ponownie
zamrażana.
• Nie przekraczać okresu
przechowywania podanego przez
producenta żywności.
• Upewnić się, że mrożonki były
odpowiednio przechowywane w
sklepie.
KONSERWACJA I CZYSZCZENIE
OSTRZEŻENIE! Patrz rozdział
dotyczący bezpieczeństwa.
Ogólne wskazówki
UWAGA! Przed
przeprowadzeniem
jakichkolwiek prac
konserwacyjnych należy
odłączyć urządzenie od
zasilania.
Układ chłodniczy urządzenia
zawiera węglowodory, dlatego
wszelkie prace konserwacyjne i
napełnianie układu powinny
być wykonywane przez
wykwalifikowanych
pracowników serwisu.
Akcesoria oraz części
urządzenia nie nadają się do
mycia w zmywarce.
Czyszczenie wnętrza
W celu usunięcia zapachu nowego
produktu, przed pierwszym
uruchomieniem urządzenia, należy umyć
jego wnętrze i znajdujące się w nim
akcesoria letnią wodą z dodatkiem
neutralnego środka czyszczącego, a
następnie dokładnie osuszyć.
UWAGA! Nie należy stosować
żrących detergentów,
materiałów ściernych, środków
na bazie chloru lub oleju,
ponieważ mogłoby to
spowodować uszkodzenie
powierzchni urządzenia.
Okresowe czyszczenie
UWAGA! Nie należy ciągnąć,
przesuwać ani dopuszczać do
uszkodzenia rurek i/lub
przewodów w urządzeniu.
UWAGA! Nie wolno uszkodzić
układu chłodzenia.
Urządzenie należy regularnie czyścić:
1. Wnętrze i akcesoria należy myć letnią
wodą z dodatkiem neutralnego środka
czyszczącego.
2. Regularnie sprawdzać i przecierać
uszczelki drzwi, aby nie gromadziły się
na nich zabrudzenia.
3. Dokładnie opłukać i wysuszyć.
4. Jeśli skraplacz i sprężarka z tyłu
urządzenia są dostępne, oczyścić je
za pomocą szczotki.
Pozwoli to poprawić to wydajność
urządzenia i zmniejszyć zużycie
energii elektrycznej.
Progress 41
Rozmrażanie chłodziarki
Podczas normalnego użytkowania za
każdym razem po wyłączeniu się silnika
sprężarki następuje automatyczne
usunięcie szronu z parownika komory
chłodziarki. Woda z rozpuszczonego
szronu spływa rynienką do specjalnego
pojemnika znajdującego się z tyłu
urządzenia nad sprężarką, skąd następnie
odparowuje.
Należy okresowo czyścić otwór
odpływowy znajdujący się na środku
rynienki w komorze chłodziarki, aby
zapobiec przelewaniu się wody i jej
kapaniu na żywność.
Rozmrażanie zamrażarki
UWAGA! Nigdy nie wolno
używać ostrych metalowych
przedmiotów do usuwania
szronu z parownika, ponieważ
można go uszkodzić.
Nie wolno stosować urządzeń
mechanicznych ani żadnych
innych metod niezalecanych
przez producenta, aby
przyśpieszyć rozmrażanie.
Na około 12 godzin przed
planowanym rozmrażaniem
należy ustawić niższą
temperaturę, aby zapewnić
odpowiednią rezerwę zimna w
zamrożonych produktach na
czas przerwy w działaniu.
Na półkach zamrażarki oraz w górnej
części komory zawsze osadza się trochę
szronu.
Zamrażarkę należy rozmrażać, gdy
warstwa szronu ma grubość ok. 3-5 mm.
1. Wyłączyć urządzenie i wyjąć wtyczkę z
gniazda elektrycznego.
2. Wyjąć wszystkie przechowywane
artykuły spożywcze, zawinąć w kilka
warstw gazet i umieścić w chłodnym
miejscu.
UWAGA! Wzrost
temperatury zamrożonych
artykułów spożywczych
podczas rozmrażania może
spowodować skrócenie
czasu ich bezpiecznego
przechowywania.
Nie wolno dotykać
zamrożonej żywności
mokrymi rękoma. Ręce
mogą przymarznąć do
mrożonki.
3. Zostawić otwarte drzwi. Zabezpieczyć
podłogę przed wodą powstałą z
rozmrażania, używając np. ściereczki
lub płaskiego pojemnika.
4. Aby przyspieszyć proces rozmrażania,
należy umieścić w komorze
zamrażarki miskę z ciepłą wodą.
Należy również usuwać kawałki lodu,
które odrywają się podczas
rozmrażania.
5. Po zakończeniu rozmrażania należy
dokładnie wysuszyć wnętrze
urządzenia. .
6. Włączyć urządzenie i zamknąć drzwi.
7. Ustawić regulator temperatury w celu
uzyskania maksymalnego chłodzenia i
pozostawić takie ustawienie na dwietrzy godziny.
Dopiero po upływie tego czasu umieścić z
powrotem żywność w komorze
zamrażarki.
Przerwy w użytkowaniu
urządzenia
42 Progress
Jeśli urządzenie nie będzie użytkowane
przez długi czas, należy wykonać
następujące czynności:
1. Odłączyć urządzenie od zasilania.
2. Wyjąć wszystkie artykuły spożywcze.
3. Rozmrozić urządzenie (w razie
potrzeby).
4. Wyczyścić urządzenie oraz wszystkie
akcesoria.
5. Pozostawić uchylone drzwi, aby
uniknąć powstawania nieprzyjemnych
zapachów.
UWAGA! Jeśli urządzenie ma
pozostać włączone, należy
poprosić kogoś o jego
regularne sprawdzanie, aby
uniknąć zepsucia się żywności
w przypadku przerwy w
zasilaniu.
ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW
OSTRZEŻENIE! Patrz rozdział
dotyczący bezpieczeństwa.
Co zrobić, gdy…
Problem
Możliwa przyczyna
Rozwiązanie
Urządzenie nie działa.
Urządzenie jest wyłączone.
Włączyć urządzenie.
Wtyczki przewodu zasilają‐
cego nie włożono prawidło‐
wo do gniazda elektryczne‐
go.
Włożyć prawidłowo wtyczkę
do gniazda elektrycznego.
Brak napięcia w gnieździe
elektrycznym.
Podłączyć inne urządzenie
elektryczne do tego samego
gniazda elektrycznego.
Skontaktować się z wykwali‐
fikowanym elektrykiem.
Urządzenie pracuje głośno.
Urządzenie nie stoi stabilnie.
Sprawdzić, czy urządzenie
jest wypoziomowane.
Nie działa oświetlenie.
Oświetlenie jest w trybie
czuwania.
Zamknąć i otworzyć drzwi.
Przepaliła się żarówka.
Patrz „Wymiana żarówki”.
Nie ustawiono prawidłowo
temperatury.
Patrz rozdział „Eksploata‐
cja”.
W urządzeniu umieszczono
naraz dużą ilość żywności
do zamrożenia.
Odczekać kilka godzin i po‐
nownie sprawdzić tempera‐
turę.
Sprężarka pracuje bez prze‐
rwy.
Progress 43
Problem
Możliwa przyczyna
Rozwiązanie
Temperatura w pomieszcze‐
niu jest za wysoka.
Zapoznać się z informacją
dotyczącą klasy klimatycz‐
nej na tabliczce znamiono‐
wej.
Włożono za ciepłe potrawy
do urządzenia.
Przed umieszczeniem żyw‐
ności w urządzeniu należy
odczekać, aż ostygnie ona
do temperatury pokojowej.
Nie zamknięto prawidłowo
drzwi.
Patrz „Zamykanie drzwi”.
Nie zamknięto prawidłowo
drzwi lub uszczelka jest zde‐
formowana/brudna.
Patrz „Zamykanie drzwi”.
Nie włożono prawidłowo za‐
tyczki otworu odpływowego
odszraniania.
Umieścić prawidłowo za‐
tyczkę otworu odpływowego
odszraniania.
Nie zapakowano prawidłowo
produktów żywnościowych.
Zapakować prawidłowo pro‐
dukty.
Nie ustawiono prawidłowo
temperatury.
Patrz rozdział „Eksploata‐
cja”.
Po tylnej ściance chłodziarki
spływa woda.
Podczas procesu automa‐
tycznego odszraniania szron
topi się na tylnej ściance.
Jest to normalne zjawisko.
Woda spływa do komory
chłodziarki.
Odpływ skroplin jest nie‐
drożny.
Oczyścić odpływ skroplin.
Produkty uniemożliwiają
spływanie skroplin do ry‐
nienki na tylnej ściance.
Upewnić się, że produkty nie
stykają się z tylną ścianką.
Woda wylewa się na podło‐
gę.
Końcówka wężyka odprowa‐
dzającego wodę z odszra‐
niania nie jest połączona z
pojemnikiem umieszczonym
nad sprężarką.
Zamocować końcówkę węż‐
yka odprowadzającego wo‐
dę z odszraniania w pojem‐
niku umieszczonym nad
sprężarką.
Temperatura w urządzeniu
jest za niska lub za wysoka.
Nie ustawiono prawidłowo
regulatora temperatury.
Ustawić wyższą/niższą tem‐
peraturę.
Nie zamknięto prawidłowo
drzwi.
Patrz „Zamykanie drzwi”.
Osadza się za dużo szronu i
lodu.
44 Progress
Problem
Na tylnej ścianie chłodziarki
zbiera się za dużo skroplin.
Na tylnej ściance chłodziarki
zgromadził się szron.
Drzwi stawiają opór przy ot‐
wieraniu.
Możliwa przyczyna
Rozwiązanie
Temperatura produktów jest
za wysoka.
Pozostawić produkty, aby
ostygły do temperatury po‐
kojowej i dopiero wtedy wło‐
żyć je do urządzenia.
Włożono na raz za wiele
produktów do przechowania.
Ograniczyć liczbę produktów
wkładanych jednocześnie do
przechowania.
Grubość warstwy szronu
przekracza 4-5 mm.
Rozmrozić urządzenie.
Użytkownik za często otwie‐
ra drzwi urządzenia.
Otwierać drzwi urządzenia
tylko wtedy, gdy jest to ko‐
nieczne.
Drzwi otwierano za często.
Drzwi urządzenia otwierać
tylko wtedy, gdy jest to ko‐
nieczne.
Drzwi nie zamknięto prawid‐
łowo.
Sprawdzić, czy drzwi za‐
mknięto prawidłowo.
Nie opakowano produktów
spożywczych.
Opakować odpowiednio pro‐
dukty spożywcze przed ich
umieszczeniem w urządze‐
niu.
Temperatura otoczenia jest
wysoka, a w urządzeniu us‐
tawiono najniższą tempera‐
turę.
Ustawić pokrętło regulacji
temperatury na wyższą tem‐
peraturę, aby umożliwić au‐
tomatyczne odszranianie.
Urządzenie jest w pełni zała‐
dowane i ustawiono w nim
najniższą temperaturę.
Ustawić pokrętło regulacji
temperatury na wyższą tem‐
peraturę, aby umożliwić au‐
tomatyczne odszranianie.
Próbowano otworzyć drzwi
zaraz po ich zamknięciu.
Po zamknięciu drzwi należy
odczekać kilka sekund
przed ich ponownym otwo‐
rzeniem.
Jeżeli podane rozwiązania nie
przynoszą pożądanego efektu,
należy skontaktować się z
najbliższym autoryzowanym
punktem serwisowym.
Wymiana oświetlenia
Urządzenie wyposażono w
bardzo trwałe oświetlenie
wnętrza typu LED.
Progress 45
Zaleca się stosowanie
wyłącznie oryginalnych części
zamiennych.
Należy stosować wyłącznie
źródła światła LED (oprawa
E14). Moc maksymalną
podano na kloszu oświetlenia.
UWAGA! Wyjąć wtyczkę
przewodu zasilającego z
gniazda.
1. Odchylić lekko palcami po obu
stronach zaczepy przezroczystego
klosza w celu ich zwolnienia, a
następnie zdjąć klosz, pociągając go w
kierunku wskazanym strzałkami.
1
2. Wymienić źródło światła na źródło o
takich samych parametrach,
przeznaczone specjalnie do urządzeń
domowych.
3. Ponownie założyć klosz oświetlenia.
4. Włożyć wtyczkę przewodu
zasilającego do gniazda.
5. Otworzyć drzwi.
Upewnić się, że oświetlenie się
włącza.
Zamykanie drzwi
1. Wyczyścić uszczelki drzwi.
2. W razie potrzeby wyregulować drzwi.
Patrz wskazówki dotyczące montażu.
3. W razie potrzeby wymienić
uszkodzone uszczelki drzwi. Należy
skontaktować się z autoryzowanym
centrum serwisowym.
2
1
DANE TECHNICZNE
Dane techniczne
Wymiary urządzenia
Wysokość
1219 mm
Szerokość
540 mm
Głębokość
550 mm
Napięcie
230 - 240 V
Częstotliwość
50 Hz
Czas utrzymywania
temperatury
12 godz.
Dane techniczne podano na tabliczce
znamionowej znajdującej się wewnątrz lub
na zewnątrz urządzenia oraz na etykiecie
z oznaczeniem klasy energetycznej.
OCHRONA ŚRODOWISKA
Materiały oznaczone symbolem
należy
poddać utylizacji. Opakowanie urządzenia
włożyć do odpowiedniego pojemnika w
celu przeprowadzenia recyklingu. Należy
zadbać o ponowne przetwarzanie
odpadów urządzeń elektrycznych i
elektronicznych, aby chronić środowisko
naturalne oraz ludzkie zdrowie. Nie wolno
46 Progress
wyrzucać urządzeń oznaczonych
symbolem razem z odpadami
domowymi. Należy zwrócić produkt do
miejscowego punktu ponownego
przetwarzania lub skontaktować się z
odpowiednimi władzami miejskimi.
Progress 47
OBSAH
Bezpečnostné informácie
Bezpečnostné pokyny
Inštalácia
Prevádzka
Každodenné používanie
47
49
51
52
52
Tipy a rady
Ošetrovanie a čistenie
Riešenie problémov
Technické údaje
54
55
57
60
Vyhradzujeme si právo na zmeny bez predchádzajúceho upozornenia.
BEZPEČNOSTNÉ INFORMÁCIE
Pred inštaláciou a používaním spotrebiča si pozorne
prečítajte priložený návod na používanie. Výrobca
nezodpovedá za zranenia ani za škody spôsobené
nesprávnou montážou alebo používaním. Tieto pokyny
uskladnite na bezpečnom a prístupnom mieste, aby ste do
nich mohli v budúcnosti nahliadnuť.
Bezpečnosť detí a zraniteľných osôb
•
•
•
•
•
•
•
Tento spotrebič smú používať deti staršie ako 8 rokov a
osoby so zníženou fyzickou, zmyslovou alebo psychickou
spôsobilosťou alebo nedostatkom skúseností a znalostí,
iba ak sú pod dozorom zodpovednej osoby alebo ak boli
zodpovednou osobou poučené o bezpečnom používaní
spotrebiča a rozumejú prípadným rizikám.
Deti od 3 do 8 rokov smú nakladať a vykladať potraviny
do/zo spotrebiča za predpokladu, že boli správne poučené.
Tento spotrebič smú používať osoby s veľmi rozsiahlymi a
zložitými hendikepmi za predpokladu, že boli správne
poučené.
Deti do 3 rokov nesmú mať prístup k spotrebiču, iba ak sú
nepretržite pod dohľadom zodpovednej osoby.
Nedovoľte, aby sa deti hrali so spotrebičom.
Deti nesmú spotrebič bez dozoru čistiť ani vykonávať
žiadnu údržbu na spotrebiči.
Obaly vždy uschovajte mimo dosahu detí a náležite ich
zlikvidujte.
48 Progress
Všeobecná bezpečnosť
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Spotrebič je určený na používanie v domácnostiach a
podobných priestoroch, ako sú napríklad:
– vidiecke domy, kuchynky pre zamestnancov v
obchodoch, kanceláriách a inom pracovnom prostredí,
– Pre klientov v hoteloch, moteloch, ubytovacích
zariadeniach s raňajkami a iných obytných objektoch.
Aby ste predišli kontaminácii potravín, dodržiavajte
nasledovné pokyny:
– neotvárajte dvierka na dlhšie doby;
– pravidelne čistite povrchy, ktoré prichádzajú do kontaktu
s jedlom a prístupné odtokové systémy;
– surové mäso a ryby skladujte vo vhodných nádobách v
chladničke, aby neboli k kontakte s inými potravinami
ani na nich nemohli kvapkať.
UPOZORNENIE: Udržiavajte vetracie otvory na skrini
spotrebiča alebo konštrukcii vstavaného spotrebiča
nezakryté.
UPOZORNENIE: Na urýchlenie odmrazovania
nepoužívajte iné mechanické zariadenia alebo prostriedky
ako tie, ktoré odporúča výrobca.
UPOZORNENIE: Nepoškoďte chladiaci okruh.
UPOZORNENIE: V spotrebiči vo vnútri priehradiek na
uchovávanie potravín nepoužívajte elektrické spotrebiče,
ak ich neodporúča výrobca.
Na čistenie spotrebiča nepoužívajte vodný postrekovač a
paru.
Spotrebič čistite navlhčenou mäkkou handričkou.
Používajte len neutrálne čistiace prostriedky. Nepoužívajte
abrazívne výrobky, brúsne čistiace vankúšiky, rozpúšťadlá
alebo kovové predmety.
Keď je spotrebič dlho prázdny, vypnite ho, odmrazte,
vyčistite, vysušte a nechajte otvorené dvierka, aby ste
predišli tvorbe plesne v spotrebiči.
Progress 49
•
•
V tomto spotrebiči neskladujte výbušné látky, ako
napríklad aerosólové nádoby s horľavými pohonnými
látkami.
Ak je poškodený elektrický napájací kábel, musíte ho dať
vymeniť u výrobcu, v autorizovanom servisnom stredisku
alebo u kvalifikovanej osoby, aby sa predišlo
nebezpečenstvu.
BEZPEČNOSTNÉ POKYNY
Montáž
VAROVANIE! Tento spotrebič
smie nainštalovať iba
kvalifikovaná osoba.
• Odstráňte všetky obaly.
• Neinštalujte ani nepoužívajte
poškodený spotrebič.
• Spotrebič z bezpečnostných dôvodov
nepoužívajte pred jeho nainštalovaním
do zabudovanej štruktúry.
• Dodržiavajte pokyny na inštaláciu
dodané so spotrebičom.
• Vždy dávajte pozor, ak presúvate
spotrebič, pretože je ťažký. Vždy
používajte ochranné rukavice a
uzavretú obuv.
• Uistite sa, že okolo spotrebiča môže
prúdiť vzduch.
• Pri prvej inštalácii alebo po zmene
smeru otvárania dvierok počkajte
minimálne 4 hodiny pred pripojením
spotrebiča do napájania. Je to potrebné
na to, aby olej stiekol späť do
kompresora.
• Pred vykonávaním úprav na spotrebiči
(napr. zmena smeru otvárania dvierok)
vytiahnite sieťovú zástrčku zo sieťovej
zásuvky.
• Spotrebič neinštalujte blízko radiátorov,
sporákov, rúr ani varných panelov.
• Spotrebič nevystavujte dažďu.
• Neinštalujte spotrebič na priamom
slnečnom svetle.
• Spotrebič neinštalujte do oblastí, ktoré
sú príliš vlhké alebo príliš studené.
• Pri presúvaní spotrebiča nadvihnite
jeho prednú hranu, aby ste
nepoškriabali podlahu.
Zapojenie do elektrickej siete
VAROVANIE! Hrozí
nebezpečenstvo požiaru a
zásahu elektrickým prúdom.
VAROVANIE! Pri umiestňovaní
spotrebiča sa uistite, že nie je
elektrický napájací kábel
zachytený alebo poškodený.
VAROVANIE! Nepoužívajte
viaczásuvkové adaptéry a
predlžovacie káble.
• Spotrebič musí byť uzemnený.
• Uistite sa, že parametre na typovom
štítku sú kompatibilné s elektrickým
napätím zdroja napájania.
• Vždy používajte správne nainštalovanú
zásuvku odolnú proti nárazom.
• Dávajte pozor, aby ste nepoškodili
elektrické komponenty (napr. sieťovú
zástrčku, sieťový kábel, kompresor). Ak
je potrebná výmena elektrických
komponentov, obráťte sa na
autorizované servisné stredisko alebo
elektrikára.
• Sieťový kábel musí byť pod úrovňou
sieťovej zástrčky.
• Sieťovú zástrčku pripojte do sieťovej
zásuvky až po dokončení inštalácie. Po
inštalácii sa uistite, že máte prístup k
sieťovej zástrčke.
50 Progress
• Spotrebič neodpájajte ťahaním za
napájací kábel. Vždy ťahajte za sieťovú
zástrčku.
Použitie
VAROVANIE! Riziko
poranenia, popálenia, zásahu
elektrickým prúdom alebo riziko
požiaru.
Spotrebič obsahuje horľavý plyn,
izobután (R600a), prírodný plyn s vysokou
úrovňou environmentálnej kompatibility.
Dávajte pozor, aby ste nepoškodili
chladiaci okruh, ktorý obsahuje izobután.
• Nemeňte technické parametre tohto
spotrebiča.
• Do spotrebiča nevkladajte iné
elektrické spotrebiče (napr. výrobníky
zmrzliny), pokiaľ nie sú na tento účel
určené výrobcom.
• Ak sa poškodí chladiaci okruh, uistite
sa, že v miestnosti nie sú plamene a
zdroje vznietenia. Miestnosť dobre
vyvetrajte.
• Nedovoľte, aby sa plastových častí
spotrebiča dotýkali horúce predmety.
• Do mraziaceho priestoru nedávajte
sýtené a nealkoholické nápoje. Vytvoril
by sa tlak na nádobu s nápojom.
• V spotrebiči neskladujte horľavé plyny
ani kvapaliny.
• Horľavé produkty alebo predmety, ktoré
obsahujú horľavé látky, nevkladajte do
spotrebiča, do jeho blízkosti ani naň.
• Nedotýkajte sa kompresora ani
kondenzátora. Sú horúce.
• Ak máte mokré alebo vlhké ruky, z
mraziaceho priestoru nevyberajte
žiadne predmety, ani sa ich
nedotýkajte.
• Rozmrazené potraviny nikdy znovu
nezmrazujte.
• Dodržiavajte pokyny týkajúce sa
správneho uskladnenia uvedené na
obale mrazených potravín.
• Potraviny pred vložením do mraziaceho
priestoru zabaľte do materiálu
určeného na styk s potravinami.
Vnútorné osvetlenie
VAROVANIE! Hrozí
nebezpečenstvo zásahu
elektrickým prúdom.
• Typ žiarovky použitý v tomto spotrebiči
je určený iba pre domáce spotrebiče.
Nepoužívajte ju na osvetlenie
domácnosti.
Ošetrovanie a čistenie
VAROVANIE! Hrozí
nebezpečenstvo poranenia
alebo poškodenia spotrebiča.
• Pred vykonávaním údržby spotrebič
vypnite a vytiahnite jeho zástrčku zo
sieťovej zásuvky.
• Tento spotrebič obsahuje uhľovodíky
v chladiacej jednotke. Údržbu a
dopĺňanie jednotky smie vykonať iba
kvalifikovaná osoba.
• Pravidelne kontrolujte odtok spotrebiča
a v prípade potreby ho vyčistite. Ak je
odtok upchatý, odmrazená voda sa
bude zhromažďovať na dne spotrebiča.
Servis
• Ak treba dať spotrebič opraviť, obráťte
sa na autorizované servisné stredisko.
Používajte iba originálne náhradné
diely.
• Nezabudnite, že vlastnoručná alebo
neprofesionálna oprava môže mať
bezpečnostné následky a mohla by
spôsobiť zánik záruky.
Likvidácia
VAROVANIE! Hrozí
nebezpečenstvo poranenia
alebo udusenia.
• Spotrebič odpojte od elektrickej siete.
• Odrežte elektrický kábel a zlikvidujte
ho.
• Odstráňte dvierka, aby ste zabránili
uviaznutiu detí a domácich zvierat v
spotrebiči.
Progress 51
• Chladiaci okruh a izolačné materiály
tohto spotrebiča nepoškodzujú
ozónovú vrstvu.
• Penová izolácia obsahuje horľavý plyn.
Informácie o správnej likvidácii
spotrebiča vám poskytne váš miestny
úrad.
• Nepoškoďte tú časť chladiacej
jednotky, ktorá sa nachádza blízko
výmenníka tepla.
INŠTALÁCIA
VAROVANIE! Pozrite si
kapitoly ohľadne bezpečnosti.
VAROVANIE! Pred inštaláciou
si pozrite dokument s pokynmi
na inštaláciu.
VAROVANIE! Spotrebič
opravte v súlade s
dokumentom s pokynmi na
inštaláciu, aby ste predišli
nebezpečenstvu nestability
spotrebiča.
Umiestnenie
V záujme najlepšieho výkonu nainštalujte
spotrebič v dostatočnej vzdialenosti od
tepelných zdrojov, ako sú radiátory,
ohrievače vody, priame slnečné svetlo a
pod. Zabezpečte, aby za zadnou stenou
spotrebiča mohol voľne prúdiť vzduch.
Miesto inštalácie
Tento spotrebič nainštalujte do suchého a
dobre vetraného interiéru, kde teplota
prostredia zodpovedá klimatickej triede
uvedenej na typovom štítku spotrebiča.
Pri prevádzke mimo
uvedeného rozsahu môže dôjsť
pri niektorých typoch modelov k
určitým funkčným problémom.
Správnu prevádzku je možné
zaručiť len v rámci uvedeného
teplotného rozsahu. Ak máte
akékoľvek pochybnosti týkajúce
sa miesta inštalácie spotrebiča,
obráťte sa na predajcu, na náš
zákaznícky servis alebo na
najbližšie autorizované
servisné stredisko.
Zapojenie do elektrickej siete
• Pred zapojením do siete sa uistite, či
napätie a frekvencia uvedené na
typovom štítku zodpovedajú vašim
domácim hodnotám napájania.
• Spotrebič musí byť uzemnený.
Zástrčka na napájacom kábli obsahuje
kontakt, ktorý slúži na tento účel. Ak
domáca sieťová zásuvka nie je
uzemnená, spotrebič pripojte
k samostatnému uzemneniu v súlade
s platnými predpismi. Poraďte sa s
kvalifikovaným elektrikárom.
• Výrobca odmieta akúkoľvek
zodpovednosť pri nedodržaní hore
uvedených bezpečnostných opatrení.
• Tento spotrebič spĺňa smernice EHS.
Klima‐
tická
trieda
Teplota prostredia
SN
+10 °C až +32 °C
Požiadavky na vetranie
N
+16 °C až +32 °C
ST
+16 °C až +38 °C
Za spotrebičom musí byť zabezpečené
dostatočné prúdenie vzduchu.
T
+16 °C až +43 °C
52 Progress
5 cm
UPOZORNENIE! Pri inštalácii
postupujte podľa pokynov na
inštaláciu.
min.
200 cm2
min.
200 cm2
PREVÁDZKA
Zapnutie
1. Zástrčku zasuňte do zásuvky
elektrickej siete.
2. Otočte regulátor teploty doprava do
strednej polohy.
• teploty v miestnosti,
• frekvencie otvárania dvierok,
• množstva uchovávaných potravín,
• umiestenia spotrebiča.
Stredné nastavenie je vo všeobecnosti
najvhodnejšie.
Vypnutie
Prevádzka spotrebiča:
Ak chcete spotrebič vypnúť, otočte
ovládač teploty do polohy „O”.
1. Otočte ovládač teploty v smere
otáčania hodinových ručičiek, aby ste
nastavili nižšiu teplotu vnútri
spotrebiča.
2. Otočte ovládač teploty proti smeru
otáčania hodinových ručičiek, aby ste
nastavili vyššiu teplotu vnútri
spotrebiča.
Regulácia teploty
Teplota sa reguluje automaticky. Teplotu
vnútri spotrebiča však môžete nastaviť
sami.
Nastavenie treba vybrať s prihliadnutím na
skutočnosť, že teplota v spotrebiči závisí
od:
KAŽDODENNÉ POUŽÍVANIE
VAROVANIE! Pozrite si
kapitoly ohľadne bezpečnosti.
Zmrazovanie čerstvých potravín
Mraziaci priestor je vhodný na
zmrazovanie čerstvých potravín a na
dlhodobé uchovávanie mrazených a
hlboko mrazených potravín.
Pri zmrazovaní čerstvých potravín nie je
nutné meniť nastavenie spotrebiča.
V záujme rýchlejšieho zmrazenia potravín
však odporúčame nastaviť regulátor
teploty na intenzívnejšie chladenie.
UPOZORNENIE! V takýchto
podmienkach môže klesnúť
teplota chladiaceho priestoru
pod 0 °C. Ak sa tak stane,
nastavte na regulátore teploty
vyššiu teplotu.
Progress 53
Skladovanie mrazených
potravín
Pri prvom uvedení do prevádzky alebo po
určitom čase mimo prevádzky nechajte
spotrebič pred vložením potravín bežať
najmenej 2 hodiny pri najvyššom
nastavení.
V prípade neúmyselného
rozmrazenia potravín,
napríklad v dôsledku výpadku
napájacieho napätia, za
predpokladu, že doba výpadku
energie bola dlhšia ako údaj
uvedený v technických údajoch
pod položkou „akumulačná
doba“, rozmrazené potraviny
treba čo najskôr spotrebovať
alebo uvariť a až potom znova
zmraziť (po ochladení).
Prestaviteľné poličky
Steny chladničky sú vybavené niekoľkými
lištami, aby ste poličky mohli umiestniť do
požadovanej polohy.
Rozmrazovanie
Hlboko zmrazené alebo mrazené
potraviny sa pred použitím môžu
rozmrazovať v chladiacom priestore alebo
pri izbovej teplote, v závislosti od času,
ktorý máte k dispozícii.
Malé kúsky možno dokonca variť, aj keď
sú ešte zmrazené, hneď po vybratí z
mrazničky: v tomto prípade varenie potrvá
dlhšie.
Umiestnenie priehradiek na
dverách
Priehradky na dverách možno umiestniť v
rôznej výške, aby ste mohli uložiť balenia
potravín rôznych veľkostí.
1. Postupne ťahajte priehradku nahor,
kým sa neuvoľní.
2. Vložte ju do požadovanej polohy.
Nepremiestňujte sklenenú
policu nad zásuvkou na ovocie
a zeleninu, aby bola zaručená
správna cirkulácia vzduchu.
Výroba ľadových kociek
Tento spotrebič je vybavený jednou alebo
dvoma miskami na prípravu ľadových
kociek.
Na uvoľňovanie misiek z
mrazničky nepoužívajte kovové
nástroje.
1. Tieto misky naplňte vodou
2. Misky s ľadom vložte do mraziaceho
priestoru.
Ukazovateľ teploty
V záujme správneho skladovania potravín
je chladnička vybavená ukazovateľom
54 Progress
teploty. Symbol na bočnej stene
spotrebiča indikuje najchladnejšiu oblasť v
chladničke.
Ak sa zobrazuje hlásenie OK (A), vložte
do oblasti vyznačenej symbolom čerstvé
potraviny, ak sa hlásenie nezobrazuje (B),
nastavte ovládač teploty na nižšiu teplotu
a počkajte 12 hodín. Až potom znovu
skontrolujte ukazovateľ teploty.
A
OK
B
OK
Hlásenie OK môže zmiznúť, ak
vložíte do spotrebiča čerstvé
potraviny alebo opakovane
otvárate dvierka na dlhší čas.
Je to normálne. Počkajte
minimálne 12 hodín pred
opätovným nastavením
ovládača teploty.
TIPY A RADY
Normálne zvuky pri prevádzke
Nasledovné zvuky sú pri bežnej
prevádzke normálne:
• Cievka vydáva slabé bublanie a
zurčanie pri prečerpávaní chladiva.
• Kompresor vydáva bzučanie a
pulzovanie pri prečerpávaní chladiva.
• Náhle praskanie vychádzajúce z vnútra
spotrebiča býva spôsobené tepelnou
dilatáciou (prirodzený a nie
nebezpečný fyzický jav).
• Regulátor teploty vydáva slabé kliknutie
pri zapnutí alebo vypnutí kompresora.
Rady pre úsporu energie
• Stredné nastavenie teploty zachováva
potraviny čerstvé a zmrazené a
zároveň šetrí energiu.
• Skladovací priestor na čerstvé
potraviny (chladnička): Najúčinnejšie
využitie energie je zabezpečené v
konfigurácii so zásuvkami v spodnej
časti spotrebiča a rovnomerne
rozmiestnenými poličkami. Poloha
košov na dverách neovplyvňuje
spotrebu energie.
• Ak je okolitá teplota vysoká a regulátor
teploty je nastavený na intenzívnejšie
chladenie a spotrebič je úplne
naložený, kompresor môže ostať v
činnosti nepretržite, pričom sa vytvorí
námraza alebo ľad na výparníku. V
takomto prípade nastavte regulátor
teploty na vyššiu teplotu, aby bolo
možné automatické rozmrazovanie a
na úsporu energie týmto spôsobom.
• Dvere spotrebiča neotvárajte príliš
často a nenechávajte ich otvorené
dlhšie, ako je absolútne nevyhnutné.
Rady na chladenie čerstvých
potravín
• Do chladničky nevkladajte teplé
potraviny ani odparujúce sa kvapaliny.
• Potraviny prikryte alebo zabaľte, hlavne
ak majú prenikavú arómu.
• Potraviny uložte tak, aby vzduch mohol
voľne cirkulovať okolo nich.
Rady pre chladenie
Užitočné rady:
• Mäso (všetky druhy): zabaľte do
vhodného balenia a položte na
sklenenú policu nad zásuvkou na
zeleninu. Mäso uskladnite na
maximálne 1-2 dni.
• Varené a studené jedlá: zakryte a
umiestnite na ľubovoľný rošt.
• Ovocie a zelenina: dôkladne vyčistite a
vložte do špeciálnej zásuvky.
Progress 55
V chladničke sa nesmú skladovať
banány, zemiaky, cibuľa ani cesnak, ak
nie sú zabalené.
• Maslo a syry: vložte do špeciálneho
vzduchotesného zásobníka alebo
zabaľte do hliníkovej fólie alebo
polyténového vrecka, aby ste odstránili
čo najviac vzduchu.
• Fľaše: zavrite uzáverom a položte do
priehradky na fľaše na dverách alebo
do police na fľaše (ak je k dispozícii).
• Chudé potraviny sa uchovávajú lepšie
a dlhšie ako tučné. Soľ skracuje dobu
skladovateľnosti potravín.
• Kocky ľadu, zmrzliny ani nanuky
nekonzumujte ihneď po vybratí z
mrazničky. Hrozí nebezpečenstvo
omrzlín.
• Odporúča sa označiť každé balenie
dátumom zmrazovania, aby ste mohli
presne sledovať dobu uchovávania.
Rady pre zmrazovanie
Rady na uchovávanie
mrazených potravín
• Zmrazujte iba potraviny špičkovej
kvality, čerstvé a dôkladne vyčistené.
• Potraviny pre účinnejšie zmrazovanie a
rozmrazovanie rozdeľte na malé porcie.
• Potraviny zabaľte do hliníkovej fólie
alebo polyetylénu. Skontrolujte, či je
obal vzduchotesný.
• Aby ste predišli nárastu teploty už
zmrazených potravín, neklaďte priamo
vedľa nich čerstvé nezmrazené
potraviny.
• Presvedčite sa, že maloobchodný
predajca adekvátne skladuje komerčné
mrazené potraviny.
• Dbajte, aby ste mrazené potraviny
preniesli z predajne potravín do
mrazničky podľa možnosti čo
najrýchlejšie.
• Po rozmrazení sa potraviny rýchlo
kazia a nesmú sa znova zmrazovať.
• Neprekračujte dobu skladovania
uvedenú výrobcom potravín.
OŠETROVANIE A ČISTENIE
VAROVANIE! Pozrite si
kapitoly ohľadne bezpečnosti.
Všeobecné upozornenia
UPOZORNENIE! Pred
akoukoľvek údržbou spotrebič
odpojte od elektrickej siete.
V chladiacej jednotke
spotrebiča sa nachádzajú
uhľovodíky, preto smie údržbu
a doplnenie chladiva vykonať
výhradne autorizovaný technik.
Príslušenstvo a časti
spotrebiča sa nesmú umývať v
umývačke riadu.
Čistenie vnútrajška
Pred prvým použitím spotrebiča treba jeho
vnútro a všetky jeho diely umyť vlažnou
vodou s prídavkom neutrálneho
umývacieho prostriedku, aby ste odstránili
typický zápach nového spotrebiča. Potom
všetky povrchy dôkladne osušte.
UPOZORNENIE! Nepoužívajte
saponáty, abrazívne prášky ani
čistiace prostriedky na báze
chlóru alebo oleja, pretože
poškodia povrchovú vrstvu.
Pravidelné čistenie
UPOZORNENIE! Neťahajte,
nepresúvajte a nepoškodzujte
žiadne rúrky a/ani káble vnútri
spotrebiča.
UPOZORNENIE!
Nepoškodzujte chladiaci
systém.
Zariadenie je nutné pravidelne čistiť:
56 Progress
1. Vnútro spotrebiča a príslušenstvo
umyte vlažnou vodou s prídavkom
neutrálneho saponátu.
2. Pravidelne kontrolujte tesnenia dvierok
a udržiavajte ich čisté. Zvyšky
potravín a nečistoty utrite handričkou.
3. Opláchnite a riadne vysušte.
4. Kefou vyčistite kondenzátor a
kompresor na zadnej strane
spotrebiča, ak sú prístupné.
Tým zvýšite výkonnosť spotrebiča
a usporíte elektrickú energiu.
Odmrazovanie chladničky
Pri normálnom používaní sa námraza
automaticky odstraňuje z výparníka
chladiaceho priestoru pri každom
zastavení motora kompresora.
Odmrazená voda odteká cez žliabok do
osobitnej nádoby na zadnej stene
spotrebiča nad motorom kompresora,
z ktorej sa odparuje.
Je dôležité, aby ste odtokový otvor
v strednej časti chladiaceho priestoru
pravidelne čistili, aby sa zabránilo
pretekaniu vody a jej kvapkaniu na
potraviny vnútri chladničky.
Odmrazovanie mrazničky
UPOZORNENIE! Na
odstraňovanie námrazy z
výparníka nikdy nepoužívajte
ostré predmety. Mohli by ste
spotrebič poškodiť.
Na urýchlenie odmrazovania
nepoužívajte mechanické
nástroje ani iné prostriedky, s
výnimkou prostriedkov, ktoré
odporučil výrobca.
Približne 12 hodín pred
odmrazovaním nastavte nižšiu
teplotu, aby si potraviny
vytvorili dostatočnú rezervu
chladu pre prípad prerušenia
činnosti.
Na policiach a v okolí hornej časti
mrazničky sa vždy vytvára určité
množstvo námrazy.
Keď vrstva námrazy dosiahne hrúbku
približne 3 až 5 mm, mrazničku odmrazte.
1. Spotrebič vypnite alebo vytiahnite
zástrčku zo sieťovej zásuvky.
2. Vyberte všetky skladované potraviny,
zabaľte ich do niekoľkých vrstiev
novinového papiera a uložte na
chladnom mieste.
UPOZORNENIE! Počas
odmrazovania spotrebiča
stúpne teplota mrazených
potravín, preto sa môže
skrátiť ich trvanlivosť.
Mrazených potravín sa
nedotýkajte mokrými
rukami. Ruky by vám mohli
primrznúť k potravinám.
3. Dvere nechajte otvorené. Podlahu
chráňte pred rozmrazenou vodou,
napr. handričkou alebo plochou
nádobou.
4. Do mraziaceho priestoru vložte hrniec
s teplou vodou, aby sa proces
odmrazovania urýchlil. Kusy ľadu,
ktoré sa dajú oddeliť, vyberajte už
počas odmrazovania.
Progress 57
5. Po ukončení odmrazovania vnútro
dôkladne osušte. .
6. Spotrebič zapnite a zatvorte dvierka.
7. Regulátor teploty nastavte na
maximálne chladenie a spotrebič
nechajte v činnosti pri tomto nastavení
približne dve až tri hodiny.
Až po tomto čase vložte potraviny späť do
mraziaceho priestoru.
2. Vyberte všetky potraviny.
3. Odmrazte spotrebič (v prípade
potreby).
4. Spotrebič a všetky časti príslušenstva
vyčistite.
5. Dvierka nechajte pootvorené, aby sa
zabránilo vzniku nepríjemného
zápachu.
Obdobia nečinnosti
Ak spotrebič nebudete dlhší čas používať,
vykonajte nasledujúce opatrenia:
1. Spotrebič odpojte od elektrického
napájania.
UPOZORNENIE! Ak chcete
spotrebič ponechať zapnutý,
požiadajte niekoho, aby ho raz
za čas skontroloval a zabránil
tak znehodnoteniu potravín
v prípade výpadku napájania.
RIEŠENIE PROBLÉMOV
VAROVANIE! Pozrite si
kapitoly ohľadne bezpečnosti.
Čo robiť, keď...
Problém
Možná príčina
Riešenie
Spotrebič nefunguje.
Spotrebič je vypnutý.
Spotrebič zapnite.
Sieťová zástrčka spotrebiča
nie je správne zapojená do
sieťovej zásuvky.
Sieťovú zástrčku zapojte
správne do sieťovej zásuv‐
ky.
Sieťová zásuvka nie je pod
napätím.
Do sieťovej zásuvky skúste
zapojiť iný spotrebič. Obráť‐
te sa na kvalifikovaného
elektrikára.
Nadmerná hlučnosť spotre‐
biča.
Spotrebič nestojí pevne na
podklade.
Skontrolujte, či spotrebič
stabilne stojí.
Nesvieti žiarovka.
Žiarovka je v pohotovost‐
nom režime.
Zatvorte a otvorte dvierka.
Žiarovka je vypálená.
Pozrite si časť „Výmena žia‐
rovky”.
Teplota nie je nastavená
správne.
Pozrite si časť „Prevádzka”.
Naraz ste vložili príliš veľké
množstvo čerstvých potra‐
vín.
Počkajte niekoľko hodín a
potom opäť skontrolujte te‐
plotu.
Kompresor pracuje bez pre‐
stania.
58 Progress
Problém
Možná príčina
Riešenie
Izbová teplota je príliš vyso‐
ká.
Pozrite si údaje o klimatickej
triede uvedené na typovom
štítku.
Potraviny vložené do spotre‐
biča boli príliš teplé.
Pred vložením nechajte po‐
traviny vychladnúť na izbovú
teplotu.
Dvierka spotrebiča nie sú
správne zatvorené.
Pozrite si časť „Zatvorenie
dvierok“.
Dvierka nie sú správne za‐
tvorené alebo tesnenie je
zdeformované/špinavé.
Pozrite si časť „Zatvorenie
dvierok“.
Uzáver odtokového kanálika
nie je správne umiestnený.
Uzáver odtokového kanálika
vložte správnym spôsobom.
Potraviny nie sú správne za‐
balené.
Lepšie zabaľte potraviny.
Teplota nie je nastavená
správne.
Pozrite si časť „Prevádzka”.
Po zadnej stene chladničky
steká voda.
Počas automatického odm‐
razovania sa námraza roztá‐
pa na zadnej stene.
Je to normálne.
Voda steká do chladiaceho
priestoru.
Upchaný odtokový kanálik
na rozmrazenú vodu.
Vyčistite odtokový kanálik.
Potraviny uložené v spotre‐
biči bránia odtekaniu vody
do odtokového kanálika.
Dávajte pozor, aby sa potra‐
viny nedotýkali zadnej steny.
Voda vyteká na podlahu.
Odtokový kanálik na vodu z
rozmrazenej námrazy nie je
pripojený k odparovacej mi‐
ske nad kompresorom.
Odtokový kanálik pripevnite
k odparovacej miske.
Teplota vnútri spotrebiča je
príliš nízka alebo príliš vyso‐
ká.
Nie je správne nastavený re‐
gulátor teploty.
Nastavte vyššiu alebo nižšiu
teplotu.
Dvierka spotrebiča nie sú
správne zatvorené.
Pozrite si časť „Zatvorenie
dvierok“.
Teplota potravín je príliš vy‐
soká.
Pred vložením do spotrebiča
nechajte potraviny najprv vy‐
chladnúť na izbovú teplotu.
Do spotrebiča ste vložili na‐
raz veľa potravín.
Do spotrebiča vkladajte na‐
raz menej potravín.
Príliš veľa námrazy a ľadu.
Progress 59
Problém
Na zadnej stene chladničky
je príliš veľa skondenzovanej
vody.
Na zadnej stene chladničky
je námraza.
Dvierka sa ťažko otvárajú.
Možná príčina
Riešenie
Námraza je hrubšia ako 4-5
mm.
Spotrebič odmrazte.
Dvierka ste otvárali príliš ča‐
sto.
Dvierka otvorte, len ak je to
potrebné.
Dvierka boli otvárané príliš
často.
Dvierka otvorte, len ak je to
potrebné.
Dvierka neboli úplne zatvo‐
rené.
Uistite sa, že sú dvierka úpl‐
ne zatvorené.
Uskladnené potraviny neboli
zabalené.
Potraviny pred uskladnením
v spotrebiči zabaľte do vhod‐
ného obalu.
Okolitá teplota je vysoká a
spotrebič je nastavený na
najnižšiu teplotu.
Regulátor teploty nastavte
na vyššiu teplotu, aby bolo
možné automatické rozmra‐
zovanie.
Spotrebič je plne naplnený a
je nastavený na najnižšiu te‐
plotu.
Regulátor teploty nastavte
na vyššiu teplotu, aby bolo
možné automatické rozmra‐
zovanie.
Pokúsili ste sa opäť otvoriť
dvierka ihneď po zatvorení.
Medzi zatvorením a opätov‐
ným otvorením dvierok po‐
čkajte niekoľko sekúnd.
Ak pomocou horeuvedených
pokynov nedosiahnete
požadovaný výsledok,
kontaktujte najbližšie
autorizované servisné
stredisko.
Výmena osvetlenia
Spotrebič je vybavený
trvácnym vnútorným
osvetlením LED.
Dôrazne sa odporúča používať
iba originálne náhradné diely.
Použite iba LED žiarovky (E14
základné). Maximálny výkon je
uvedený na jednotke žiarovky.
UPOZORNENIE! Zástrčku
sieťového kábla vytiahnite zo
sieťovej zásuvky.
1. Prstami mierne roztvorte obe strany
priehľadného krytu, aby ste ich rozopli
a odpojte kryt jeho potiahnutím v
smere šípok.
60 Progress
3. Namontujte kryt žiarovky.
4. Zástrčku spotrebiča zapojte do
sieťovej zásuvky.
5. Dvierka otvorte.
Skontrolujte, či sa žiarovka rozsvietila.
1
2
Zatvorenie dvierok
1
1. Očistite tesnenia dvierok.
2. V prípade potreby nastavte dvierka.
Pozrite si montážne pokyny.
3. V prípade potreby vymeňte poškodené
tesnenia dvierok. Obráťte sa na
autorizované servisné stredisko.
2. Žiarovku vymeňte za žiarovku s
rovnakými parametrami a špeciálne
určenú pre domáce spotrebiče.
TECHNICKÉ ÚDAJE
Technické údaje
Rozmery spotrebiča
Výška
1219 mm
Šírka
540 mm
Hĺbka
550 mm
Napätie
230 - 240 V
Frekvencia
50 Hz
Akumulačná doba
12 h
Technické údaje sú uvedené na typovom
štítku, na vonkajšej alebo vnútornej strane
spotrebiča a na štítku energetických
parametrov.
OCHRANA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA
Materiály označené symbolom odovzdajte
spotrebiče označené symbolom spolu s
odpadom z domácnosti. Výrobok
odovzdajte v miestnom recyklačnom
zariadení alebo sa obráťte na obecný
alebo mestský úrad.
na recykláciu. . Obal hoďte do
príslušných kontajnerov na recykláciu.
Chráňte životné prostredie a zdravie ľudí a
recyklujte odpad z elektrických a
elektronických spotrebičov. Nelikvidujte
*
Progress 61
62 Progress
Progress 63
www.progress-hausgeraete.de
211626071-A-082020
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement