Juno JCF12210S5 Používateľská príručka

Juno JCF12210S5 Používateľská príručka
Návod k
použití
JCF12210S5
Návod na
používanie
Navodila za
uporabo
Chladnička
Chladnička
Hladilnik
2
OBSAH
Bezpečnostní informace
Bezpečnostní pokyny
Instalace
Provoz
Denní používání
2
4
6
7
7
Tipy a rady
Čištění a údržba
Odstraňování závad
Technické údaje
9
10
12
15
Zmĕny vyhrazeny.
BEZPEČNOSTNÍ INFORMACE
Tento návod si pečlivě přečtěte ještě před instalací
spotřebiče a jeho prvním použitím. Výrobce nenese
odpovědnost za žádný úraz ani škodu v důsledku nesprávné
instalace nebo použití. Návod k použití vždy uchovávejte na
bezpečném a přístupném místě pro jeho budoucí použití.
Bezpečnost dětí a postižených osob
•
•
•
•
•
•
•
Tento spotřebič smí používat děti starší osmi let nebo
osoby se sníženými fyzickými, smyslovými nebo
duševními schopnostmi nebo osoby bez patřičných
zkušeností a znalostí, pouze pokud tak činí pod dozorem
nebo vedením, které zohledňuje bezpečný provoz
spotřebiče, a pokud rozumí rizikům spojeným s provozem
spotřebiče.
Děti ve věku tří až osmi let mohou tento spotřebič plnit a
vyprazdňovat, pokud k tomu dostaly řádné pokyny.
Osoby s rozsáhlým a komplexním postižením mohou tento
spotřebič používat, pokud k tomu dostaly řádné pokyny.
Děti mladší tří let bez stálého dozoru držte z dosahu
spotřebiče.
Nenechte děti hrát si se spotřebičem.
Čištění a uživatelskou údržbu spotřebiče by neměly
provádět děti bez dozoru.
Všechny obaly uschovejte z dosahu dětí a řádně je
zlikvidujte.
3
Všeobecné bezpečnostní informace
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Tento spotřebič je určen pro použití v domácnosti a pro
následující způsoby použití:
– ve farmářských domech, v kuchyňkách pro
zaměstnance v obchodech, kancelářích a jiných
pracovních prostředích;
– Pro zákazníky hotelů, motelů, penzionů a jiných
ubytovacích zařízení.
Aby se zabránilo kontaminaci potravin, řiďte se
následujícími pokyny:
– neotevírejte dveře na delší dobu;
– pravidelně čistěte povrchy, které mohou přijít do styku s
potravinami a přístupnými vypouštěcími systémy;
– syrové maso a ryby uchovávejte v chladničce ve
vhodných nádobách, aby nepřišly navzájem do styku
nebo nekapaly na jiné potraviny.
VAROVÁNÍ: Udržujte volně průchodné větrací otvory na
povrchu spotřebiče nebo kolem vestavěného spotřebiče.
VAROVÁNÍ: K urychlení odmrazování nepoužívejte
mechanické ani jiné pomocné prostředky, které nejsou
doporučeny výrobcem.
VAROVÁNÍ: Nepoškozujte chladicí okruh.
VAROVÁNÍ: V prostoru chladicích spotřebičů nepoužívejte
jiné elektrické přístroje, než typy schválené k tomuto účelu
výrobcem.
K čištění spotřebiče nepoužívejte proud vody nebo páru.
Vyčistěte spotřebič vlhkým měkkým hadrem. Používejte
pouze neutrální mycí prostředky. Nepoužívejte prostředky
s drsnými částicemi, drátěnky, rozpouštědla nebo kovové
předměty.
Pokud necháte spotřebič prázdný na delší dobu, vypněte
jej, odmrazte, vyčistěte, vysušte a nechte dveře otevřené,
abyste zabránili vzniku plísní ve spotřebiči.
V tomto spotřebiči neuchovávejte výbušné směsi, jako
např. aerosolové spreje s hořlavým hnacím plynem.
4
•
Jestliže je poškozený přívodní kabel, smí ho vyměnit
pouze výrobce, autorizované servisní středisko nebo
osoba s podobnou příslušnou kvalifikací, jinak by mohlo
dojít k úrazu.
BEZPEČNOSTNÍ POKYNY
Instalace
VAROVÁNÍ! Tento spotřebič
smí instalovat jen kvalifikovaná
osoba.
• Odstraňte veškerý obalový materiál.
• Poškozený spotřebič neinstalujte ani
nepoužívejte.
• Z důvodu bezpečnosti spotřebič
nepoužívejte, dokud není nainstalován
do vestavné konstrukce.
• Řiďte se pokyny k instalaci dodanými
spolu s tímto spotřebičem.
• Při přemisťování spotřebiče buďte vždy
opatrní, protože je těžký. Vždy
používejte ochranné rukavice a
uzavřenou obuv.
• Přesvědčte se, že vzduch může okolo
spotřebiče volně proudit.
• Při první instalaci nebo změně směru
otevírání dveří počkejte alespoň čtyři
hodiny, než spotřebič připojíte k
napájení. Olej tak může natéct zpět do
kompresoru.
• Před každou činností na spotřebiči
(např. změna směru otevírání dveří)
vytáhněte zástrčku ze síťové zásuvky.
• Neinstalujte spotřebič v blízkosti
topidel, sporáků, trub či varných desek.
• Nevystavujte spotřebič dešti.
• Neinstalujte spotřebič tam, kde by se
dostal do přímého slunečního světla.
• Neinstalujte spotřebič v příliš vlhkých či
příliš chladných místech.
• Při přemisťování spotřebiče jej
nadzdvihněte za přední okraj, abyste
zabránili poškrábání podlahy.
Připojení k elektrické síti
VAROVÁNÍ! Hrozí nebezpečí
požáru nebo úrazu elektrickým
proudem.
VAROVÁNÍ! Při instalaci
spotřebiče se ujistěte, že není
napájecí kapel nikde
zachycený či poškozený.
VAROVÁNÍ! Nepoužívejte
rozbočovací zástrčky ani
prodlužovací kabely.
• Spotřebič musí být uzemněn.
• Zkontrolujte, zda údaje na typovém
štítku souhlasí s parametry elektrické
sítě.
• Vždy používejte správně instalovanou
síťovou zásuvku s ochranou proti úrazu
elektrickým proudem.
• Dbejte na to, abyste nepoškodili
elektrické součásti (např. napájecí
kabel, síťovou zástrčku, kompresor).
Při výměně elektrických součástí se
obraťte na autorizované servisní
středisko či elektrikáře.
• Napájecí kabel musí zůstat pod úrovní
síťové zástrčky.
• Síťovou zástrčku zapojte do síťové
zásuvky až na konci instalace
spotřebiče. Po instalaci musí zůstat
síťová zástrčka nadále dostupná.
• Neodpojujte spotřebič ze zásuvky
tahem za kabel. Vždy tahejte za
zástrčku.
Použití spotřebiče
VAROVÁNÍ! Hrozí nebezpečí
zranění, popálení, úrazu
elektrickým proudem nebo
požáru.
5
Spotřebič obsahuje hořlavý plyn
isobutan (R600a) - zemní plyn, který je
dobře snášen životním prostředím. Dbejte
na to, abyste nepoškodili chladicí okruh
obsahující isobutan.
• Neměňte technické parametry tohoto
spotřebiče.
• Do spotřebiče nevkládejte jiná
elektrická zařízení (jako např.
výrobníky zmrzliny), pokud nejsou
výrobcem označena jako použitelná.
• Pokud dojde k poškození chladicího
okruhu, ujistěte se, že se v místnosti
nenachází zdroje otevřeného ohně či
možného vznícení. Místnost vyvětrejte.
• Zabraňte kontaktu horkých předmětů s
plastovými částmi spotřebiče.
• Do mrazicího oddílu nevkládejte
sycené nápoje. V nádobě takových
nápojů by vznikl přetlak.
• Ve spotřebiči neuchovávejte hořlavé
plyny a kapaliny.
• Do spotřebiče, do jeho blízkosti nebo
na spotřebič neumísťujte hořlavé
předměty nebo předměty obsahující
hořlavé látky.
• Nedotýkejte se kompresoru či
kondenzátoru. Jsou horké.
• Nedotýkejte se a neodstraňujte
předměty či potraviny z mrazicího
oddílu, pokud máte mokré či vlhké
ruce.
• Nezmrazujte znovu potraviny, které
byly rozmražené.
• Dodržujte skladovací pokyny uvedené
na balení mražených potravin.
• Potraviny před vložením do mrazicího
oddílu zabalte do jakéhokoli vhodného
materiálu pro kontakt s potravinami.
Vnitřní osvětlení
VAROVÁNÍ! Nebezpečí úrazu
elektrickým proudem!
• Typ osvětlení použitý u tohoto
spotřebiče je určen pouze do domácích
spotřebičů. Nepoužívejte je pro
osvětlení domácnosti.
Čištění a údržba
VAROVÁNÍ! Hrozí nebezpečí
poranění nebo poškození
spotřebiče.
• Před čištěním nebo údržbou spotřebič
vždy vypněte a vytáhněte síťovou
zástrčku ze zásuvky.
• Tento spotřebič obsahuje uhlovodíky v
chladicí jednotce. Údržbu a doplnění
jednotky smí provádět pouze
kvalifikovaná osoba.
• Pravidelně kontrolujte vypouštěcí otvor
spotřebiče a v případě potřeby jej
vyčistěte. Jestliže je otvor ucpaný,
bude se na dně spotřebiče
shromažďovat voda.
Obsluha
• Pro opravu spotřebiče se obraťte na
autorizované servisní středisko.
Používejte výhradně originální
náhradní díly.
• Uvědomte si, že opravy svépomocí a
neprofesionální opravy mohou mít
bezpečnostní následky a mohou
zneplatnit záruku.
Likvidace
VAROVÁNÍ! Hrozí nebezpečí
úrazu či udušení.
• Odpojte spotřebič od elektrické sítě.
• Odřízněte a vyhoďte síťový kabel.
• Odstraňte dveře, abyste zabránili
uvěznění dětí a domácích zvířat ve
spotřebiči.
• Chladicí okruh a izolační materiály
tohoto spotřebiče neškodí ozonové
vrstvě.
• Izolační pěna obsahuje hořlavé plyny.
Pro informace ohledně správné
likvidace spotřebiče se obraťte na
místní úřady.
• Nepoškozujte část chladicí jednotky,
která se nachází blízko výměníku tepla.
6
INSTALACE
VAROVÁNÍ! Viz kapitoly o
bezpečnosti.
VAROVÁNÍ! Při instalaci
spotřebiče se řiďte pokyny k
instalaci.
VAROVÁNÍ! Abyste předešli
riziku nestability spotřebiče,
upevněte ho v souladu s
pokyny k instalaci.
Umístění
K zajištění nejlepšího výkonu instalujte
spotřebič v dostatečné vzdálenosti od
zdrojů tepla, jako jsou radiátory, bojlery,
přímý sluneční svit apod. Zkontrolujte, zda
může vzduch volně cirkulovat kolem zadní
části skříně spotřebiče.
Poloha
Spotřebič instalujte na suchém, dobře
větraném místě, jehož okolní teplota
odpovídá klimatické třídě uvedené na
typovém štítku spotřebiče.
Klima‐
tická
třída
Okolní teplota
SN
+10 °C až 32 °C
N
+16 °C až 32 °C
ST
+16 °C až 38 °C
T
+16 °C až 43 °C
U některých typů modelů může
při provozu mimo daný rozsah
docházet k problémům s
fungováním. Správný provoz
lze zaručit pouze v rámci
stanoveného teplotního
rozsahu. Pokud máte jakékoliv
pochyby ohledně místa
instalace spotřebiče, obraťte se
na prodejce, na náš zákaznický
servis nebo na nejbližší
autorizované servisní středisko.
Připojení k elektrické síti
• Spotřebič smí být připojen k síti až po
ověření, že napětí a frekvence uvedené
na typovém štítku odpovídají napětí v
domácí síti.
• Spotřebič musí být uzemněn. Zástrčka
napájecího kabelu je k tomuto účelu
vybavena příslušným kontaktem.
Pokud není domácí zásuvka
uzemněná, poraďte se s odborníkem a
připojte spotřebič k samostatnému
uzemnění v souladu s platnými
předpisy.
• Výrobce odmítá veškerou odpovědnost
v případě nedodržení výše uvedených
pokynů.
• Tento spotřebič je v souladu se
směrnicemi EHS.
Požadavky na větrání
Prostor za spotřebičem musí umožňovat
dostatečné proudění vzduchu.
7
5 cm
POZOR! Řiďte se pokyny k
montáži při instalaci.
min.
200 cm2
min.
200 cm2
PROVOZ
Zapnutí spotřebiče
1. Zasuňte zástrčku do síťové zásuvky.
2. Otočte regulátorem teploty doprava na
střední nastavení.
Vypnutí spotřebiče
Chcete-li spotřebič vypnout, otočte
regulátorem teploty do polohy „O“.
Regulace teploty
Teplota se reguluje automaticky. Teplotu
uvnitř spotřebiče však můžete nastavit
sami.
Při volbě nastavení mějte na paměti, že
teplota uvnitř spotřebiče závisí na:
• teplotě místnosti,
• četnosti otevírání dveří,
• množství uložených potravin,
• umístění spotřebiče.
Optimální je obvykle střední nastavení.
Chcete-li spotřebič nastavit:
1. Otočte regulátorem teploty po směru
hodinových ručiček, chcete-li uvnitř
spotřebiče dosáhnout nižší teploty.
2. Otočte regulátorem teploty proti směru
hodinových ručiček, chcete-li uvnitř
spotřebiče dosáhnout vyšší teploty.
DENNÍ POUŽÍVÁNÍ
VAROVÁNÍ! Viz kapitoly o
bezpečnosti.
Zmrazování čerstvých potravin
Mrazicí oddíl se hodí pro zmrazování
čerstvých potravin a pro dlouhodobé
uložení zmrazených a
hlubokozmrazených potravin.
Chcete-li zmrazovat čerstvé potraviny, je
nutné změnit střední nastavení.
K rychlejšímu zmrazování otočte
regulátorem teploty směrem na vyšší
nastavení, abyste dosáhli maximálního
chladu.
POZOR! Teplota chladicího
oddílu pak může klesnout pod
0 °C. V takovém případě otočte
regulátorem teploty zpět na
teplejší nastavení.
Uskladnění zmrazených
potravin
Po prvním spuštění spotřebiče nebo po
jeho dlouhodobé odstávce nechte
spotřebič před vložením potravin běžet
nejméně dvě hodiny na vyšší nastavení.
8
V případě náhodného
rozmrazení, například z důvodu
výpadku proudu, a pokud
výpadek proudu trval delší
dobu, než je uvedeno v tabulce
technických údajů, je nutné
rozmrazené potraviny rychle
spotřebovat nebo ihned uvařit
či upéct a potom opět zmrazit
(po ochlazení).
Skleněná police nad zásuvkou
na zeleninu musí ale vždy
zůstat na svém místě k
zajištění správného oběhu
vzduchu.
Rozmrazování
Hluboce zmrazené nebo zmrazené
potraviny je možné před použitím
rozmrazit v chladničce nebo při pokojové
teplotě, podle toho, kolik na to máte času.
Malé kousky lze dokonce tepelně
upravovat ještě zmrazené, přímo z
mrazničky: čas přípravy bude ale v
takovém případě delší.
Umístění dveřních polic
Dveřní police můžete umístit do různé
výšky a vkládat tak do nich různě velká
balení potravin.
1. Postupně vytahujte polici směrem
nahoru, dokud se neuvolní.
2. Změňte umístění dle potřeby.
Výroba kostek ledu
Spotřebič je vybaven jednou nebo více
nádobkami pro výrobu kostek ledu.
K vyjmutí nádobek z mrazničky
nepoužívejte kovové nástroje.
1. Nádobky naplňte vodou.
2. Nádobky na led vložte do mrazicího
oddílu.
Ukazatel teploty
Pro správné uchovávání potravin je
chladnička vybavena ukazatelem teploty.
Symbol na boční stěně spotřebiče
označuje nejchladnější oblast v
chladničce.
Pokud se zobrazuje hlášení OK (A), vložte
čerstvé potraviny do oddílu označeného
symbolem; pokud se nezobrazuje (B),
nastavte regulátor teploty na chladnější
nastavení a vyčkejte 12 hodin, než
ukazatel teploty opět zkontrolujete.
Přemístitelné police
Na stěnách chladničky jsou drážky, do
kterých se podle potřeby zasunují police.
A
OK
B
OK
9
Po vložení čerstvých potravin
do spotřebiče nebo po
opakovaném otevření dveří na
delší dobu je normální, když se
přestane zobrazovat hlášení
OK. Vyčkejte alespoň 12 hodin,
než provedete nové nastavení
ovladače teploty.
TIPY A RADY
Normální provozní zvuky
Následující zvuky jsou během chodu
spotřebiče běžné:
• Když je čerpána chladicí kapalina,
můžete z cívek slyšet zvuk slabého
bublání či zurčení.
• Když se čerpá chladící kapalina, může
to být doprovázeno drnčením nebo
pulsujícím zvukem kompresoru.
• Náhlý praskavý zvuk zevnitř spotřebiče,
přestavuje přirozený, nijak nebezpečný
fyzikální jev způsobený tepelnou
roztažností.
• Když se kompresor spustí nebo vypne,
můžete zaslechnout slabé cvakání
regulátoru teploty.
Tipy pro úsporu energie
• Střední nastavení teploty uchovává
čerstvé a zmražené potraviny, zatímco
šetří energii.
• Oddíl pro čerstvé potraviny
(chladnička): Nejúspornější využití
energie je zajištěno v konfiguraci s
rovnoměrně rozloženými zásuvkami ve
spodní části spotřebiče a policemi.
Poloha dveřních košů neovlivňuje
spotřebu energie.
• Jestliže je okolní teplota vysoká,
regulátor teploty je na vyšším
nastavení a spotřebič je zcela
zaplněný, může kompresor běžet
nepřetržitě a způsobit, že se na
výparníku tvoří námraza nebo led. V
takovém případě nastavte regulátor
teploty na vyšší teplotu, abyste
umožnili automatické odmrazování a
ušetřili tak energii.
• Neotvírejte často dveře, ani je
nenechávejte otevřené déle, než je
nezbytně nutné.
Tipy pro chlazení čerstvých
potravin
• Do chladničky nevkládejte teplé
potraviny nebo tekutiny, které se
odpařují.
• Potraviny zakrývejte nebo je zabalujte,
zejména mají-li silnou vůni.
• Potraviny položte tak, aby okolo nich
mohl proudit volně vzduch.
Tipy pro chlazení
Užitečné rady:
• Maso (všechny druhy) : zabalte do
vhodného obalu a položte na
skleněnou polici nad zásuvku se
zeleninou. Maso skladujte nejdéle 1-2
dny.
• Vařená jídla, studená jídla: zakryjte a
položte na libovolnou polici.
• Ovoce a zelenina: důkladně očistěte a
vložte do zvláštní zásuvky. Banány,
brambory, cibule a česnek smí být v
chladničce pouze tehdy, jsou-li
zabalené.
• Máslo a sýr: vložte do speciální
vzduchotěsné nádoby nebo zabalte do
hliníkové fólie či do polyetylénového
sáčku, aby k nim měl vzduch co
nejméně přístup.
• Lahve: uzavřete víčkem a uložte buďto
v polici na lahve ve dveřích spotřebiče
nebo ve stojanu na lahve (je-li součástí
výbavy).
10
Tipy pro zmrazování potravin
• Mrazte pouze potraviny prvotřídní
kvality, čerstvé a dokonale očištěné.
• Efektivnějšího zmrazování a
rozmrazování potravin dosáhnete, když
je rozdělíte na malé porce.
• Potraviny zabalte do alobalu nebo
polyetylénu. Přesvědčte se, že je obal
vzduchotěsný.
• Aby nedošlo ke zvýšení teploty již
zmrazených potravin, neumísťujte
přímo vedle nich čerstvé nezmrazené
potraviny.
• Libové potraviny vydrží uložené déle a
v lepším stavu než tučné. Sůl zkracuje
délku bezpečného skladování potravin.
• Ledové kostky nebo zmrzliny nejezte
ihned poté, co je vyjmete z mrazničky.
Hrozí nebezpečí omrznutí.
• Doporučujeme napsat na každý balíček
viditelně datum uskladnění, abyste
mohli správně dodržet dobu uchování
potravin.
Tipy pro skladování
zmrazených potravin
• Vždy si při nákupu ověřte, že
zakoupené zmrazené potraviny byly
prodejcem správně skladované.
• Zajistěte, aby zmrazené potraviny byly
z obchodu přineseny v co nejkratším
možném čase.
• Již rozmrazené potraviny se rychle kazí
a nesmí se znovu zmrazovat.
• Nepřekračujte dobu skladování
uvedenou výrobcem na obalu.
ČIŠTĚNÍ A ÚDRŽBA
VAROVÁNÍ! Viz kapitoly o
bezpečnosti.
Obecná upozornění
POZOR! Před každou údržbou
nebo čištěním spotřebič
odpojte od elektrické sítě.
Tento spotřebič obsahuje
plynné uhlovodíky v chladicím
okruhu; údržbu a doplnění smí
tedy provádět pouze oprávněný
a kvalifikovaný technik.
Příslušenství a součásti
spotřebiče nejsou vhodné pro
mytí v myčce nádobí.
Čistění vnitřku spotřebiče
Před prvním použitím spotřebiče omyjte
vnitřek a veškeré vnitřní příslušenství
vlažnou vodou s trochou neutrálního
mycího prostředku, abyste odstranili
typický pach nového výrobku, pak vše
důkladně vytřete do sucha.
POZOR! Nepoužívejte čisticí
prostředky, abrazivní prášky,
čističe na bázi chlóru nebo
ropy, které mohou poškodit
povrch spotřebiče.
Pravidelné čištění
POZOR! Nehýbejte s žádnými
trubkami nebo kabely uvnitř
spotřebiče, netahejte za ně a
nepoškozujte je.
POZOR! Nepoškozujte chladicí
systém.
Spotřebič je nutné pravidelně čistit:
1. Vnitřek a všechno vnitřní příslušenství
omyjte vlažnou vodou s trochou
neutrálního mycího prostředku.
2. Pravidelně kontrolujte těsnění dveří a
otírejte je, aby bylo čisté, bez
usazených nečistot.
3. Vše důkladně opláchněte a osušte.
4. Jsou-li dostupné, vyčistěte
kondenzátor a kompresor na zadní
straně spotřebiče kartáčem.
Zlepší se tím výkon spotřebiče a sníží
spotřeba energie.
11
Odmrazování chladničky
Během normálního používání se námraza
automaticky odstraňuje z výparníku
chladicího oddílu při každém vypnutí
motoru kompresoru. Rozmrazená voda
vytéká žlábkem do speciální nádoby na
zadní straně spotřebiče nad motorem
kompresoru, kde se odpařuje.
Odtokový otvor pro rozmraženou vodu,
který se nachází uprostřed žlábku v
chladicím oddíle, se musí pravidelně čistit,
aby voda nemohla přetéct a kapat na
uložené potraviny.
Odmrazování mrazničky
POZOR! K odstraňování
námrazy z výparníku
nepoužívejte nikdy ostré
kovové nástroje, mohli byste jej
poškodit.
K urychlení odmrazování
nepoužívejte mechanické nebo
jiné pomocné prostředky, které
nejsou doporučeny výrobcem.
Asi 12 hodin před
odmrazováním nastavte nižší
teplotu, aby se vytvořila
dostatečná zásoba chladu pro
případ přerušení provozu
spotřebiče.
Na policích mrazničky a okolo horního
oddílu se vždy bude tvořit určité množství
námrazy.
Mrazničku odmrazujte, když vrstva
námrazy dosáhne tloušťky kolem 3–5 mm.
1. Vypněte spotřebič nebo vytáhněte
zástrčku ze zásuvky.
2. Vyjměte všechny zmrazené potraviny,
zabalte je do několika vrstev novin a
dejte je na chladné místo.
POZOR! Zvýšení teploty
zmražených potravin
během odmrazování může
zkrátit dobu jejich
skladování.
Nedotýkejte se zmrazených
potravin vlhkýma rukama.
Ruce by vám mohly k
potravinám přimrznout.
3. Nechte dveře otevřené. Zabezpečte
podlahu před rozmrazovanou vodou
např. pomocí hadru nebo ploché
nádoby.
4. Chcete-li urychlit odmrazování,
postavte do mrazicího oddílu hrnek s
teplou vodou. Odstraňujte také kusy
ledu, které odpadnou ještě před
dokončením odmrazování.
5. Po skončení odmrazování vysušte
důkladně vnitřní prostor. .
6. Zapněte spotřebič a zavřete dveře.
7. Otočte regulátorem teploty na nejvyšší
nastavení a nechte spotřebič takto
běžet na dvě až tři hodiny.
Jídlo vložte zpět do mrazicího oddílu až
poté.
Vyřazení spotřebiče z provozu
Jestliže spotřebič nebudete po dlouhou
dobu používat, proveďte následná
opatření:
1. Odpojte spotřebič od elektrické sítě.
2. Vyjměte všechny potraviny.
3. Odmrazte spotřebič (v případě
potřeby).
4. Vyčistěte spotřebič a všechno
příslušenství.
5. Nechte dveře pootevřené, abyste
zabránili vzniku nepříjemných pachů.
12
POZOR! Pokud chcete nechat
spotřebič zapnutý, požádejte
někoho, aby jej občas
zkontroloval, zda se
uchovávaný obsah nekazí,
např. z důvodu výpadku
proudu.
ODSTRAŇOVÁNÍ ZÁVAD
VAROVÁNÍ! Viz kapitoly o
bezpečnosti.
Co dělat, když...
Problém
Možná příčina
Řešení
Spotřebič nefunguje.
Spotřebič je vypnutý.
Zapněte spotřebič.
Zástrčka není správně zasu‐
nutá do zásuvky.
Zasuňte zástrčku správně
do zásuvky.
Zásuvka není pod proudem.
Zasuňte do zásuvky zá‐
strčku jiného elektrického
spotřebiče. Obraťte se na
kvalifikovaného elektrikáře.
Spotřebič je hlučný.
Spotřebič není správně po‐
staven.
Zkontrolujte stabilní polohu
spotřebiče.
Osvětlení nefunguje.
Osvětlení je v pohotovost‐
ním režimu.
Zavřete a otevřete dveře.
Vadná žárovka.
Viz „Výměna žárovky“.
Nesprávně nastavená teplo‐
ta.
Viz pokyny v části „Provoz“.
Příčinou může být vložení
velkého množství potravin
ke zmrazení najednou.
Počkejte několik hodin a pak
znovu zkontrolujte teplotu.
Teplota v místnosti je příliš
vysoká.
Viz tabulka klimatické třídy
na typovém štítku.
Vložili jste do spotřebiče
příliš teplé potraviny.
Před uložením nechte potra‐
viny vychladnout na teplotu
místnosti.
Dveře nejsou správně
zavřené.
Viz „Zavření dveří“.
Kompresor funguje
nepřetržitě.
13
Problém
Možná příčina
Řešení
Příliš mnoho námrazy a le‐
du.
Dveře nejsou správně
zavřené nebo je deformova‐
né či zašpiněné těsnění.
Viz „Zavření dveří“.
Zátka výpusti vody není ve
správné poloze.
Zasuňte zátku výpusti vody
do správné polohy.
Potraviny nejsou řádně za‐
balené.
Zabalte potraviny lépe.
Nesprávně nastavená teplo‐
ta.
Viz pokyny v části „Provoz“.
Po vnitřní zadní stěně chlad‐
ničky stéká voda.
Během automatického od‐
mrazování se na zadní stě‐
ně rozmrazuje námraza.
Nejde o závadu.
V chladničce teče voda.
Odtokový otvor je ucpaný.
Vyčistěte odtokový otvor.
Vložené potraviny brání od‐
toku vody do odtokového ot‐
voru.
Přemístěte potraviny tak,
aby se nedotýkaly zadní stě‐
ny.
Na podlaze teče voda.
Vývod rozmražené vody
(kondenzátu) neústí do
odpařovací misky nad kom‐
presorem.
Vložte vývod rozmražené
vody (kondenzátu) do
odpařovací misky.
Teplota ve spotřebiči je příliš
nízká/vysoká.
Není správně nastavený re‐
gulátor teploty.
Nastavte vyšší/nižší teplotu.
Dveře nejsou správně
zavřené.
Viz „Zavření dveří“.
Teplota potravin je příliš vy‐
soká.
Před uložením nechte potra‐
viny vychladnout na teplotu
místnosti.
Uložili jste příliš velké množ‐
ství potravin najednou.
Najednou ukládejte menší
množství potravin.
Síla námrazy je větší než 4 5 mm.
Spotřebič odmrazte.
Otvírali jste často dveře.
Dveře otevírejte jen v
případě potřeby.
Dveře byly otvírány příliš ča‐
sto.
Dveře otevírejte jen v
případě potřeby.
Dveře nejsou zcela dovřené.
Ujistěte se, že jsou dveře
zcela dovřené.
Na zadní stěně chladničky je
příliš mnoho kondenzované
vody.
14
Problém
Na zadní stěně chladničky je
námraza.
Dveře nelze snadno otevřít.
Možná příčina
Řešení
Uložené potraviny nebyly
zabalené.
Před uložením do spotřebiče
jídlo zabalte do vhodného
obalu.
Okolní teplota je vysoká a
spotřebič je nastaven na
nejnižší teplotu.
Nastavte pomocí ovladače
vyšší teplotu, aby se
spotřebič automaticky od‐
mrazil.
Spotřebič je zcela zaplněný
a je nastaven na nejnižší te‐
plotu.
Nastavte pomocí ovladače
vyšší teplotu, aby se
spotřebič automaticky od‐
mrazil.
Pokusili jste se otevřít dveře
ihned po jejich uzavření.
Vyčkejte několik sekund po
zavření dveří, než je znovu
otevřete.
Pokud tyto rady nevedou
ke kýženému výsledku, obraťte
se na nejbližší autorizované
servisní středisko.
1
2
Výměna žárovky
1
Tento spotřebič je vybaven
vnitřním osvětlením pomocí
LED diod s dlouhou životností.
Důrazně doporučujeme
používat pouze originální
náhradní díly.
Používejte pouze LED žárovky
(objímka E14). Maximální
výkon je zobrazen na těle
žárovky.
POZOR! Vytáhněte zástrčku ze
zásuvky.
1. Prsty mírně roztáhněte průhledný kryt
oběma směry a uvolněte jej z háčku ve
směru označeném šipkami.
2. Vyměňte žárovku za novou se
stejnými vlastnostmi a určenou
speciálně pro použití v domácích
spotřebičích.
3. Nasaďte kryt žárovky.
4. Zasuňte zástrčku do zásuvky.
5. Otevřete dveře spotřebiče.
Přesvědčte se, že se osvětlení
rozsvítí.
Zavření dveří
1. Vyčistěte těsnění dveří.
2. Pokud je to nutné, dveře seřiďte. Řiďte
se pokyny k montáži.
3. V případě potřeby vadné těsnění dveří
vyměňte. Kontaktujte autorizované
servisní středisko.
15
TECHNICKÉ ÚDAJE
Technické údaje
Rozměry spotřebiče
Výška
1219 mm
Šířka
540 mm
Hloubka
550 mm
Napětí
230 - 240 V
Frekvence
50 Hz
Skladovací doba při po‐
ruše
12 h
Technické údaje jsou uvedeny na
typovém štítku umístěném na vnější nebo
vnitřní straně spotřebiče a na
energetickém štítku.
POZNÁMKY K OCHRANĚ ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ
Recyklujte materiály označené symbolem
. Obaly vyhoďte do příslušných
odpadních kontejnerů k recyklaci.
Pomáhejte chránit životní prostředí a
lidské zdraví a recyklovat elektrické a
elektronické spotřebiče určené k likvidaci.
Spotřebiče označené příslušným
symbolem nelikvidujte spolu s
domovním odpadem. Spotřebič
odevzdejte v místním sběrném dvoře
nebo kontaktujte místní úřad.
16
OBSAH
Bezpečnostné informácie
Bezpečnostné pokyny
Inštalácia
Prevádzka
Každodenné používanie
16
18
20
21
21
Tipy a rady
Ošetrovanie a čistenie
Riešenie problémov
Technické údaje
23
24
26
29
Vyhradzujeme si právo na zmeny bez predchádzajúceho upozornenia.
BEZPEČNOSTNÉ INFORMÁCIE
Pred inštaláciou a používaním spotrebiča si pozorne
prečítajte priložený návod na používanie. Výrobca
nezodpovedá za zranenia ani za škody spôsobené
nesprávnou montážou alebo používaním. Tieto pokyny
uskladnite na bezpečnom a prístupnom mieste, aby ste do
nich mohli v budúcnosti nahliadnuť.
Bezpečnosť detí a zraniteľných osôb
•
•
•
•
•
•
•
Tento spotrebič smú používať deti staršie ako 8 rokov a
osoby so zníženou fyzickou, zmyslovou alebo psychickou
spôsobilosťou alebo nedostatkom skúseností a znalostí,
iba ak sú pod dozorom zodpovednej osoby alebo ak boli
zodpovednou osobou poučené o bezpečnom používaní
spotrebiča a rozumejú prípadným rizikám.
Deti od 3 do 8 rokov smú nakladať a vykladať potraviny
do/zo spotrebiča za predpokladu, že boli správne poučené.
Tento spotrebič smú používať osoby s veľmi rozsiahlymi a
zložitými hendikepmi za predpokladu, že boli správne
poučené.
Deti do 3 rokov nesmú mať prístup k spotrebiču, iba ak sú
nepretržite pod dohľadom zodpovednej osoby.
Nedovoľte, aby sa deti hrali so spotrebičom.
Deti nesmú spotrebič bez dozoru čistiť ani vykonávať
žiadnu údržbu na spotrebiči.
Obaly vždy uschovajte mimo dosahu detí a náležite ich
zlikvidujte.
17
Všeobecná bezpečnosť
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Spotrebič je určený na používanie v domácnostiach a
podobných priestoroch, ako sú napríklad:
– vidiecke domy, kuchynky pre zamestnancov v
obchodoch, kanceláriách a inom pracovnom prostredí,
– Pre klientov v hoteloch, moteloch, ubytovacích
zariadeniach s raňajkami a iných obytných objektoch.
Aby ste predišli kontaminácii potravín, dodržiavajte
nasledovné pokyny:
– neotvárajte dvierka na dlhšie doby;
– pravidelne čistite povrchy, ktoré prichádzajú do kontaktu
s jedlom a prístupné odtokové systémy;
– surové mäso a ryby skladujte vo vhodných nádobách v
chladničke, aby neboli k kontakte s inými potravinami
ani na nich nemohli kvapkať.
UPOZORNENIE: Udržiavajte vetracie otvory na skrini
spotrebiča alebo konštrukcii vstavaného spotrebiča
nezakryté.
UPOZORNENIE: Na urýchlenie odmrazovania
nepoužívajte iné mechanické zariadenia alebo prostriedky
ako tie, ktoré odporúča výrobca.
UPOZORNENIE: Nepoškoďte chladiaci okruh.
UPOZORNENIE: V spotrebiči vo vnútri priehradiek na
uchovávanie potravín nepoužívajte elektrické spotrebiče,
ak ich neodporúča výrobca.
Na čistenie spotrebiča nepoužívajte vodný postrekovač a
paru.
Spotrebič čistite navlhčenou mäkkou handričkou.
Používajte len neutrálne čistiace prostriedky. Nepoužívajte
abrazívne výrobky, brúsne čistiace vankúšiky, rozpúšťadlá
alebo kovové predmety.
Keď je spotrebič dlho prázdny, vypnite ho, odmrazte,
vyčistite, vysušte a nechajte otvorené dvierka, aby ste
predišli tvorbe plesne v spotrebiči.
18
•
•
V tomto spotrebiči neskladujte výbušné látky, ako
napríklad aerosólové nádoby s horľavými pohonnými
látkami.
Ak je poškodený elektrický napájací kábel, musíte ho dať
vymeniť u výrobcu, v autorizovanom servisnom stredisku
alebo u kvalifikovanej osoby, aby sa predišlo
nebezpečenstvu.
BEZPEČNOSTNÉ POKYNY
Montáž
VAROVANIE! Tento spotrebič
smie nainštalovať iba
kvalifikovaná osoba.
• Odstráňte všetky obaly.
• Neinštalujte ani nepoužívajte
poškodený spotrebič.
• Spotrebič z bezpečnostných dôvodov
nepoužívajte pred jeho nainštalovaním
do zabudovanej štruktúry.
• Dodržiavajte pokyny na inštaláciu
dodané so spotrebičom.
• Vždy dávajte pozor, ak presúvate
spotrebič, pretože je ťažký. Vždy
používajte ochranné rukavice a
uzavretú obuv.
• Uistite sa, že okolo spotrebiča môže
prúdiť vzduch.
• Pri prvej inštalácii alebo po zmene
smeru otvárania dvierok počkajte
minimálne 4 hodiny pred pripojením
spotrebiča do napájania. Je to potrebné
na to, aby olej stiekol späť do
kompresora.
• Pred vykonávaním úprav na spotrebiči
(napr. zmena smeru otvárania dvierok)
vytiahnite sieťovú zástrčku zo sieťovej
zásuvky.
• Spotrebič neinštalujte blízko radiátorov,
sporákov, rúr ani varných panelov.
• Spotrebič nevystavujte dažďu.
• Neinštalujte spotrebič na priamom
slnečnom svetle.
• Spotrebič neinštalujte do oblastí, ktoré
sú príliš vlhké alebo príliš studené.
• Pri presúvaní spotrebiča nadvihnite
jeho prednú hranu, aby ste
nepoškriabali podlahu.
Zapojenie do elektrickej siete
VAROVANIE! Hrozí
nebezpečenstvo požiaru a
zásahu elektrickým prúdom.
VAROVANIE! Pri umiestňovaní
spotrebiča sa uistite, že nie je
elektrický napájací kábel
zachytený alebo poškodený.
VAROVANIE! Nepoužívajte
viaczásuvkové adaptéry a
predlžovacie káble.
• Spotrebič musí byť uzemnený.
• Uistite sa, že parametre na typovom
štítku sú kompatibilné s elektrickým
napätím zdroja napájania.
• Vždy používajte správne nainštalovanú
zásuvku odolnú proti nárazom.
• Dávajte pozor, aby ste nepoškodili
elektrické komponenty (napr. sieťovú
zástrčku, sieťový kábel, kompresor). Ak
je potrebná výmena elektrických
komponentov, obráťte sa na
autorizované servisné stredisko alebo
elektrikára.
• Sieťový kábel musí byť pod úrovňou
sieťovej zástrčky.
• Sieťovú zástrčku pripojte do sieťovej
zásuvky až po dokončení inštalácie. Po
inštalácii sa uistite, že máte prístup k
sieťovej zástrčke.
19
• Spotrebič neodpájajte ťahaním za
napájací kábel. Vždy ťahajte za sieťovú
zástrčku.
Použitie
VAROVANIE! Riziko
poranenia, popálenia, zásahu
elektrickým prúdom alebo riziko
požiaru.
Spotrebič obsahuje horľavý plyn,
izobután (R600a), prírodný plyn s vysokou
úrovňou environmentálnej kompatibility.
Dávajte pozor, aby ste nepoškodili
chladiaci okruh, ktorý obsahuje izobután.
• Nemeňte technické parametre tohto
spotrebiča.
• Do spotrebiča nevkladajte iné
elektrické spotrebiče (napr. výrobníky
zmrzliny), pokiaľ nie sú na tento účel
určené výrobcom.
• Ak sa poškodí chladiaci okruh, uistite
sa, že v miestnosti nie sú plamene a
zdroje vznietenia. Miestnosť dobre
vyvetrajte.
• Nedovoľte, aby sa plastových častí
spotrebiča dotýkali horúce predmety.
• Do mraziaceho priestoru nedávajte
sýtené a nealkoholické nápoje. Vytvoril
by sa tlak na nádobu s nápojom.
• V spotrebiči neskladujte horľavé plyny
ani kvapaliny.
• Horľavé produkty alebo predmety, ktoré
obsahujú horľavé látky, nevkladajte do
spotrebiča, do jeho blízkosti ani naň.
• Nedotýkajte sa kompresora ani
kondenzátora. Sú horúce.
• Ak máte mokré alebo vlhké ruky, z
mraziaceho priestoru nevyberajte
žiadne predmety, ani sa ich
nedotýkajte.
• Rozmrazené potraviny nikdy znovu
nezmrazujte.
• Dodržiavajte pokyny týkajúce sa
správneho uskladnenia uvedené na
obale mrazených potravín.
• Potraviny pred vložením do mraziaceho
priestoru zabaľte do materiálu
určeného na styk s potravinami.
Vnútorné osvetlenie
VAROVANIE! Hrozí
nebezpečenstvo zásahu
elektrickým prúdom.
• Typ žiarovky použitý v tomto spotrebiči
je určený iba pre domáce spotrebiče.
Nepoužívajte ju na osvetlenie
domácnosti.
Ošetrovanie a čistenie
VAROVANIE! Hrozí
nebezpečenstvo poranenia
alebo poškodenia spotrebiča.
• Pred vykonávaním údržby spotrebič
vypnite a vytiahnite jeho zástrčku zo
sieťovej zásuvky.
• Tento spotrebič obsahuje uhľovodíky
v chladiacej jednotke. Údržbu a
dopĺňanie jednotky smie vykonať iba
kvalifikovaná osoba.
• Pravidelne kontrolujte odtok spotrebiča
a v prípade potreby ho vyčistite. Ak je
odtok upchatý, odmrazená voda sa
bude zhromažďovať na dne spotrebiča.
Servis
• Ak treba dať spotrebič opraviť, obráťte
sa na autorizované servisné stredisko.
Používajte iba originálne náhradné
diely.
• Nezabudnite, že vlastnoručná alebo
neprofesionálna oprava môže mať
bezpečnostné následky a mohla by
spôsobiť zánik záruky.
Likvidácia
VAROVANIE! Hrozí
nebezpečenstvo poranenia
alebo udusenia.
• Spotrebič odpojte od elektrickej siete.
• Odrežte elektrický kábel a zlikvidujte
ho.
• Odstráňte dvierka, aby ste zabránili
uviaznutiu detí a domácich zvierat v
spotrebiči.
20
• Chladiaci okruh a izolačné materiály
tohto spotrebiča nepoškodzujú
ozónovú vrstvu.
• Penová izolácia obsahuje horľavý plyn.
Informácie o správnej likvidácii
spotrebiča vám poskytne váš miestny
úrad.
• Nepoškoďte tú časť chladiacej
jednotky, ktorá sa nachádza blízko
výmenníka tepla.
INŠTALÁCIA
VAROVANIE! Pozrite si
kapitoly ohľadne bezpečnosti.
VAROVANIE! Pred inštaláciou
si pozrite dokument s pokynmi
na inštaláciu.
VAROVANIE! Spotrebič
opravte v súlade s
dokumentom s pokynmi na
inštaláciu, aby ste predišli
nebezpečenstvu nestability
spotrebiča.
Umiestnenie
V záujme najlepšieho výkonu nainštalujte
spotrebič v dostatočnej vzdialenosti od
tepelných zdrojov, ako sú radiátory,
ohrievače vody, priame slnečné svetlo a
pod. Zabezpečte, aby za zadnou stenou
spotrebiča mohol voľne prúdiť vzduch.
Miesto inštalácie
Tento spotrebič nainštalujte do suchého a
dobre vetraného interiéru, kde teplota
prostredia zodpovedá klimatickej triede
uvedenej na typovom štítku spotrebiča.
Pri prevádzke mimo
uvedeného rozsahu môže dôjsť
pri niektorých typoch modelov k
určitým funkčným problémom.
Správnu prevádzku je možné
zaručiť len v rámci uvedeného
teplotného rozsahu. Ak máte
akékoľvek pochybnosti týkajúce
sa miesta inštalácie spotrebiča,
obráťte sa na predajcu, na náš
zákaznícky servis alebo na
najbližšie autorizované
servisné stredisko.
Zapojenie do elektrickej siete
• Pred zapojením do siete sa uistite, či
napätie a frekvencia uvedené na
typovom štítku zodpovedajú vašim
domácim hodnotám napájania.
• Spotrebič musí byť uzemnený.
Zástrčka na napájacom kábli obsahuje
kontakt, ktorý slúži na tento účel. Ak
domáca sieťová zásuvka nie je
uzemnená, spotrebič pripojte
k samostatnému uzemneniu v súlade
s platnými predpismi. Poraďte sa s
kvalifikovaným elektrikárom.
• Výrobca odmieta akúkoľvek
zodpovednosť pri nedodržaní hore
uvedených bezpečnostných opatrení.
• Tento spotrebič spĺňa smernice EHS.
Klima‐
tická
trieda
Teplota prostredia
SN
+10 °C až +32 °C
Požiadavky na vetranie
N
+16 °C až +32 °C
ST
+16 °C až +38 °C
Za spotrebičom musí byť zabezpečené
dostatočné prúdenie vzduchu.
T
+16 °C až +43 °C
21
5 cm
UPOZORNENIE! Pri inštalácii
postupujte podľa pokynov na
inštaláciu.
min.
200 cm2
min.
200 cm2
PREVÁDZKA
Zapnutie
1. Zástrčku zasuňte do zásuvky
elektrickej siete.
2. Otočte regulátor teploty doprava do
strednej polohy.
• teploty v miestnosti,
• frekvencie otvárania dvierok,
• množstva uchovávaných potravín,
• umiestenia spotrebiča.
Stredné nastavenie je vo všeobecnosti
najvhodnejšie.
Vypnutie
Prevádzka spotrebiča:
Ak chcete spotrebič vypnúť, otočte
ovládač teploty do polohy „O”.
1. Otočte ovládač teploty v smere
otáčania hodinových ručičiek, aby ste
nastavili nižšiu teplotu vnútri
spotrebiča.
2. Otočte ovládač teploty proti smeru
otáčania hodinových ručičiek, aby ste
nastavili vyššiu teplotu vnútri
spotrebiča.
Regulácia teploty
Teplota sa reguluje automaticky. Teplotu
vnútri spotrebiča však môžete nastaviť
sami.
Nastavenie treba vybrať s prihliadnutím na
skutočnosť, že teplota v spotrebiči závisí
od:
KAŽDODENNÉ POUŽÍVANIE
VAROVANIE! Pozrite si
kapitoly ohľadne bezpečnosti.
Zmrazovanie čerstvých potravín
Mraziaci priestor je vhodný na
zmrazovanie čerstvých potravín a na
dlhodobé uchovávanie mrazených a
hlboko mrazených potravín.
Pri zmrazovaní čerstvých potravín nie je
nutné meniť nastavenie spotrebiča.
V záujme rýchlejšieho zmrazenia potravín
však odporúčame nastaviť regulátor
teploty na intenzívnejšie chladenie.
UPOZORNENIE! V takýchto
podmienkach môže klesnúť
teplota chladiaceho priestoru
pod 0 °C. Ak sa tak stane,
nastavte na regulátore teploty
vyššiu teplotu.
22
Skladovanie mrazených
potravín
Pri prvom uvedení do prevádzky alebo po
určitom čase mimo prevádzky nechajte
spotrebič pred vložením potravín bežať
najmenej 2 hodiny pri najvyššom
nastavení.
V prípade neúmyselného
rozmrazenia potravín,
napríklad v dôsledku výpadku
napájacieho napätia, za
predpokladu, že doba výpadku
energie bola dlhšia ako údaj
uvedený v technických údajoch
pod položkou „akumulačná
doba“, rozmrazené potraviny
treba čo najskôr spotrebovať
alebo uvariť a až potom znova
zmraziť (po ochladení).
Prestaviteľné poličky
Steny chladničky sú vybavené niekoľkými
lištami, aby ste poličky mohli umiestniť do
požadovanej polohy.
Rozmrazovanie
Hlboko zmrazené alebo mrazené
potraviny sa pred použitím môžu
rozmrazovať v chladiacom priestore alebo
pri izbovej teplote, v závislosti od času,
ktorý máte k dispozícii.
Malé kúsky možno dokonca variť, aj keď
sú ešte zmrazené, hneď po vybratí z
mrazničky: v tomto prípade varenie potrvá
dlhšie.
Umiestnenie priehradiek na
dverách
Priehradky na dverách možno umiestniť v
rôznej výške, aby ste mohli uložiť balenia
potravín rôznych veľkostí.
1. Postupne ťahajte priehradku nahor,
kým sa neuvoľní.
2. Vložte ju do požadovanej polohy.
Nepremiestňujte sklenenú
policu nad zásuvkou na ovocie
a zeleninu, aby bola zaručená
správna cirkulácia vzduchu.
Výroba ľadových kociek
Tento spotrebič je vybavený jednou alebo
dvoma miskami na prípravu ľadových
kociek.
Na uvoľňovanie misiek z
mrazničky nepoužívajte kovové
nástroje.
1. Tieto misky naplňte vodou
2. Misky s ľadom vložte do mraziaceho
priestoru.
Ukazovateľ teploty
V záujme správneho skladovania potravín
je chladnička vybavená ukazovateľom
teploty. Symbol na bočnej stene
23
spotrebiča indikuje najchladnejšiu oblasť v
chladničke.
Ak sa zobrazuje hlásenie OK (A), vložte
do oblasti vyznačenej symbolom čerstvé
potraviny, ak sa hlásenie nezobrazuje (B),
nastavte ovládač teploty na nižšiu teplotu
a počkajte 12 hodín. Až potom znovu
skontrolujte ukazovateľ teploty.
A
OK
B
OK
Hlásenie OK môže zmiznúť, ak
vložíte do spotrebiča čerstvé
potraviny alebo opakovane
otvárate dvierka na dlhší čas.
Je to normálne. Počkajte
minimálne 12 hodín pred
opätovným nastavením
ovládača teploty.
TIPY A RADY
Normálne zvuky pri prevádzke
Nasledovné zvuky sú pri bežnej
prevádzke normálne:
• Cievka vydáva slabé bublanie a
zurčanie pri prečerpávaní chladiva.
• Kompresor vydáva bzučanie a
pulzovanie pri prečerpávaní chladiva.
• Náhle praskanie vychádzajúce z vnútra
spotrebiča býva spôsobené tepelnou
dilatáciou (prirodzený a nie
nebezpečný fyzický jav).
• Regulátor teploty vydáva slabé kliknutie
pri zapnutí alebo vypnutí kompresora.
Rady pre úsporu energie
• Stredné nastavenie teploty zachováva
potraviny čerstvé a zmrazené a
zároveň šetrí energiu.
• Skladovací priestor na čerstvé
potraviny (chladnička): Najúčinnejšie
využitie energie je zabezpečené v
konfigurácii so zásuvkami v spodnej
časti spotrebiča a rovnomerne
rozmiestnenými poličkami. Poloha
košov na dverách neovplyvňuje
spotrebu energie.
• Ak je okolitá teplota vysoká a regulátor
teploty je nastavený na intenzívnejšie
chladenie a spotrebič je úplne
naložený, kompresor môže ostať v
činnosti nepretržite, pričom sa vytvorí
námraza alebo ľad na výparníku. V
takomto prípade nastavte regulátor
teploty na vyššiu teplotu, aby bolo
možné automatické rozmrazovanie a
na úsporu energie týmto spôsobom.
• Dvere spotrebiča neotvárajte príliš
často a nenechávajte ich otvorené
dlhšie, ako je absolútne nevyhnutné.
Rady na chladenie čerstvých
potravín
• Do chladničky nevkladajte teplé
potraviny ani odparujúce sa kvapaliny.
• Potraviny prikryte alebo zabaľte, hlavne
ak majú prenikavú arómu.
• Potraviny uložte tak, aby vzduch mohol
voľne cirkulovať okolo nich.
Rady pre chladenie
Užitočné rady:
• Mäso (všetky druhy): zabaľte do
vhodného balenia a položte na
sklenenú policu nad zásuvkou na
zeleninu. Mäso uskladnite na
maximálne 1-2 dni.
• Varené a studené jedlá: zakryte a
umiestnite na ľubovoľný rošt.
• Ovocie a zelenina: dôkladne vyčistite a
vložte do špeciálnej zásuvky.
V chladničke sa nesmú skladovať
24
banány, zemiaky, cibuľa ani cesnak, ak
nie sú zabalené.
• Maslo a syry: vložte do špeciálneho
vzduchotesného zásobníka alebo
zabaľte do hliníkovej fólie alebo
polyténového vrecka, aby ste odstránili
čo najviac vzduchu.
• Fľaše: zavrite uzáverom a položte do
priehradky na fľaše na dverách alebo
do police na fľaše (ak je k dispozícii).
• Kocky ľadu, zmrzliny ani nanuky
nekonzumujte ihneď po vybratí z
mrazničky. Hrozí nebezpečenstvo
omrzlín.
• Odporúča sa označiť každé balenie
dátumom zmrazovania, aby ste mohli
presne sledovať dobu uchovávania.
Rady pre zmrazovanie
• Presvedčite sa, že maloobchodný
predajca adekvátne skladuje komerčné
mrazené potraviny.
• Dbajte, aby ste mrazené potraviny
preniesli z predajne potravín do
mrazničky podľa možnosti čo
najrýchlejšie.
• Po rozmrazení sa potraviny rýchlo
kazia a nesmú sa znova zmrazovať.
• Neprekračujte dobu skladovania
uvedenú výrobcom potravín.
• Zmrazujte iba potraviny špičkovej
kvality, čerstvé a dôkladne vyčistené.
• Potraviny pre účinnejšie zmrazovanie a
rozmrazovanie rozdeľte na malé porcie.
• Potraviny zabaľte do hliníkovej fólie
alebo polyetylénu. Skontrolujte, či je
obal vzduchotesný.
• Aby ste predišli nárastu teploty už
zmrazených potravín, neklaďte priamo
vedľa nich čerstvé nezmrazené
potraviny.
• Chudé potraviny sa uchovávajú lepšie
a dlhšie ako tučné. Soľ skracuje dobu
skladovateľnosti potravín.
Rady na uchovávanie
mrazených potravín
OŠETROVANIE A ČISTENIE
VAROVANIE! Pozrite si
kapitoly ohľadne bezpečnosti.
Všeobecné upozornenia
UPOZORNENIE! Pred
akoukoľvek údržbou spotrebič
odpojte od elektrickej siete.
V chladiacej jednotke
spotrebiča sa nachádzajú
uhľovodíky, preto smie údržbu
a doplnenie chladiva vykonať
výhradne autorizovaný technik.
Príslušenstvo a časti
spotrebiča sa nesmú umývať v
umývačke riadu.
Čistenie vnútrajška
Pred prvým použitím spotrebiča treba jeho
vnútro a všetky jeho diely umyť vlažnou
vodou s prídavkom neutrálneho
umývacieho prostriedku, aby ste odstránili
typický zápach nového spotrebiča. Potom
všetky povrchy dôkladne osušte.
UPOZORNENIE! Nepoužívajte
saponáty, abrazívne prášky ani
čistiace prostriedky na báze
chlóru alebo oleja, pretože
poškodia povrchovú vrstvu.
Pravidelné čistenie
UPOZORNENIE! Neťahajte,
nepresúvajte a nepoškodzujte
žiadne rúrky a/ani káble vnútri
spotrebiča.
25
UPOZORNENIE!
Nepoškodzujte chladiaci
systém.
Zariadenie je nutné pravidelne čistiť:
1. Vnútro spotrebiča a príslušenstvo
umyte vlažnou vodou s prídavkom
neutrálneho saponátu.
2. Pravidelne kontrolujte tesnenia dvierok
a udržiavajte ich čisté. Zvyšky
potravín a nečistoty utrite handričkou.
3. Opláchnite a riadne vysušte.
4. Kefou vyčistite kondenzátor a
kompresor na zadnej strane
spotrebiča, ak sú prístupné.
Tým zvýšite výkonnosť spotrebiča
a usporíte elektrickú energiu.
Odmrazovanie chladničky
Pri normálnom používaní sa námraza
automaticky odstraňuje z výparníka
chladiaceho priestoru pri každom
zastavení motora kompresora.
Odmrazená voda odteká cez žliabok do
osobitnej nádoby na zadnej stene
spotrebiča nad motorom kompresora,
z ktorej sa odparuje.
Je dôležité, aby ste odtokový otvor
v strednej časti chladiaceho priestoru
pravidelne čistili, aby sa zabránilo
pretekaniu vody a jej kvapkaniu na
potraviny vnútri chladničky.
Odmrazovanie mrazničky
UPOZORNENIE! Na
odstraňovanie námrazy z
výparníka nikdy nepoužívajte
ostré predmety. Mohli by ste
spotrebič poškodiť.
Na urýchlenie odmrazovania
nepoužívajte mechanické
nástroje ani iné prostriedky, s
výnimkou prostriedkov, ktoré
odporučil výrobca.
Približne 12 hodín pred
odmrazovaním nastavte nižšiu
teplotu, aby si potraviny
vytvorili dostatočnú rezervu
chladu pre prípad prerušenia
činnosti.
Na policiach a v okolí hornej časti
mrazničky sa vždy vytvára určité
množstvo námrazy.
Keď vrstva námrazy dosiahne hrúbku
približne 3 až 5 mm, mrazničku odmrazte.
1. Spotrebič vypnite alebo vytiahnite
zástrčku zo sieťovej zásuvky.
2. Vyberte všetky skladované potraviny,
zabaľte ich do niekoľkých vrstiev
novinového papiera a uložte na
chladnom mieste.
UPOZORNENIE! Počas
odmrazovania spotrebiča
stúpne teplota mrazených
potravín, preto sa môže
skrátiť ich trvanlivosť.
Mrazených potravín sa
nedotýkajte mokrými
rukami. Ruky by vám mohli
primrznúť k potravinám.
3. Dvere nechajte otvorené. Podlahu
chráňte pred rozmrazenou vodou,
napr. handričkou alebo plochou
nádobou.
4. Do mraziaceho priestoru vložte hrniec
s teplou vodou, aby sa proces
odmrazovania urýchlil. Kusy ľadu,
ktoré sa dajú oddeliť, vyberajte už
počas odmrazovania.
26
5. Po ukončení odmrazovania vnútro
dôkladne osušte. .
6. Spotrebič zapnite a zatvorte dvierka.
7. Regulátor teploty nastavte na
maximálne chladenie a spotrebič
nechajte v činnosti pri tomto nastavení
približne dve až tri hodiny.
Až po tomto čase vložte potraviny späť do
mraziaceho priestoru.
2. Vyberte všetky potraviny.
3. Odmrazte spotrebič (v prípade
potreby).
4. Spotrebič a všetky časti príslušenstva
vyčistite.
5. Dvierka nechajte pootvorené, aby sa
zabránilo vzniku nepríjemného
zápachu.
Obdobia nečinnosti
Ak spotrebič nebudete dlhší čas používať,
vykonajte nasledujúce opatrenia:
1. Spotrebič odpojte od elektrického
napájania.
UPOZORNENIE! Ak chcete
spotrebič ponechať zapnutý,
požiadajte niekoho, aby ho raz
za čas skontroloval a zabránil
tak znehodnoteniu potravín
v prípade výpadku napájania.
RIEŠENIE PROBLÉMOV
VAROVANIE! Pozrite si
kapitoly ohľadne bezpečnosti.
Čo robiť, keď...
Problém
Možná príčina
Riešenie
Spotrebič nefunguje.
Spotrebič je vypnutý.
Spotrebič zapnite.
Sieťová zástrčka spotrebiča
nie je správne zapojená do
sieťovej zásuvky.
Sieťovú zástrčku zapojte
správne do sieťovej zásuv‐
ky.
Sieťová zásuvka nie je pod
napätím.
Do sieťovej zásuvky skúste
zapojiť iný spotrebič. Obráť‐
te sa na kvalifikovaného
elektrikára.
Nadmerná hlučnosť spotre‐
biča.
Spotrebič nestojí pevne na
podklade.
Skontrolujte, či spotrebič
stabilne stojí.
Nesvieti žiarovka.
Žiarovka je v pohotovost‐
nom režime.
Zatvorte a otvorte dvierka.
Žiarovka je vypálená.
Pozrite si časť „Výmena žia‐
rovky”.
Teplota nie je nastavená
správne.
Pozrite si časť „Prevádzka”.
Naraz ste vložili príliš veľké
množstvo čerstvých potra‐
vín.
Počkajte niekoľko hodín a
potom opäť skontrolujte te‐
plotu.
Kompresor pracuje bez pre‐
stania.
27
Problém
Možná príčina
Riešenie
Izbová teplota je príliš vyso‐
ká.
Pozrite si údaje o klimatickej
triede uvedené na typovom
štítku.
Potraviny vložené do spotre‐
biča boli príliš teplé.
Pred vložením nechajte po‐
traviny vychladnúť na izbovú
teplotu.
Dvierka spotrebiča nie sú
správne zatvorené.
Pozrite si časť „Zatvorenie
dvierok“.
Dvierka nie sú správne za‐
tvorené alebo tesnenie je
zdeformované/špinavé.
Pozrite si časť „Zatvorenie
dvierok“.
Uzáver odtokového kanálika
nie je správne umiestnený.
Uzáver odtokového kanálika
vložte správnym spôsobom.
Potraviny nie sú správne za‐
balené.
Lepšie zabaľte potraviny.
Teplota nie je nastavená
správne.
Pozrite si časť „Prevádzka”.
Po zadnej stene chladničky
steká voda.
Počas automatického odm‐
razovania sa námraza roztá‐
pa na zadnej stene.
Je to normálne.
Voda steká do chladiaceho
priestoru.
Upchaný odtokový kanálik
na rozmrazenú vodu.
Vyčistite odtokový kanálik.
Potraviny uložené v spotre‐
biči bránia odtekaniu vody
do odtokového kanálika.
Dávajte pozor, aby sa potra‐
viny nedotýkali zadnej steny.
Voda vyteká na podlahu.
Odtokový kanálik na vodu z
rozmrazenej námrazy nie je
pripojený k odparovacej mi‐
ske nad kompresorom.
Odtokový kanálik pripevnite
k odparovacej miske.
Teplota vnútri spotrebiča je
príliš nízka alebo príliš vyso‐
ká.
Nie je správne nastavený re‐
gulátor teploty.
Nastavte vyššiu alebo nižšiu
teplotu.
Dvierka spotrebiča nie sú
správne zatvorené.
Pozrite si časť „Zatvorenie
dvierok“.
Teplota potravín je príliš vy‐
soká.
Pred vložením do spotrebiča
nechajte potraviny najprv vy‐
chladnúť na izbovú teplotu.
Do spotrebiča ste vložili na‐
raz veľa potravín.
Do spotrebiča vkladajte na‐
raz menej potravín.
Príliš veľa námrazy a ľadu.
28
Problém
Na zadnej stene chladničky
je príliš veľa skondenzovanej
vody.
Na zadnej stene chladničky
je námraza.
Dvierka sa ťažko otvárajú.
Možná príčina
Riešenie
Námraza je hrubšia ako 4-5
mm.
Spotrebič odmrazte.
Dvierka ste otvárali príliš ča‐
sto.
Dvierka otvorte, len ak je to
potrebné.
Dvierka boli otvárané príliš
často.
Dvierka otvorte, len ak je to
potrebné.
Dvierka neboli úplne zatvo‐
rené.
Uistite sa, že sú dvierka úpl‐
ne zatvorené.
Uskladnené potraviny neboli
zabalené.
Potraviny pred uskladnením
v spotrebiči zabaľte do vhod‐
ného obalu.
Okolitá teplota je vysoká a
spotrebič je nastavený na
najnižšiu teplotu.
Regulátor teploty nastavte
na vyššiu teplotu, aby bolo
možné automatické rozmra‐
zovanie.
Spotrebič je plne naplnený a
je nastavený na najnižšiu te‐
plotu.
Regulátor teploty nastavte
na vyššiu teplotu, aby bolo
možné automatické rozmra‐
zovanie.
Pokúsili ste sa opäť otvoriť
dvierka ihneď po zatvorení.
Medzi zatvorením a opätov‐
ným otvorením dvierok po‐
čkajte niekoľko sekúnd.
Ak pomocou horeuvedených
pokynov nedosiahnete
požadovaný výsledok,
kontaktujte najbližšie
autorizované servisné
stredisko.
Výmena osvetlenia
Spotrebič je vybavený
trvácnym vnútorným
osvetlením LED.
Dôrazne sa odporúča používať
iba originálne náhradné diely.
Použite iba LED žiarovky (E14
základné). Maximálny výkon je
uvedený na jednotke žiarovky.
UPOZORNENIE! Zástrčku
sieťového kábla vytiahnite zo
sieťovej zásuvky.
1. Prstami mierne roztvorte obe strany
priehľadného krytu, aby ste ich rozopli
a odpojte kryt jeho potiahnutím v
smere šípok.
29
3. Namontujte kryt žiarovky.
4. Zástrčku spotrebiča zapojte do
sieťovej zásuvky.
5. Dvierka otvorte.
Skontrolujte, či sa žiarovka rozsvietila.
1
2
Zatvorenie dvierok
1
1. Očistite tesnenia dvierok.
2. V prípade potreby nastavte dvierka.
Pozrite si montážne pokyny.
3. V prípade potreby vymeňte poškodené
tesnenia dvierok. Obráťte sa na
autorizované servisné stredisko.
2. Žiarovku vymeňte za žiarovku s
rovnakými parametrami a špeciálne
určenú pre domáce spotrebiče.
TECHNICKÉ ÚDAJE
Technické údaje
Rozmery spotrebiča
Výška
1219 mm
Šírka
540 mm
Hĺbka
550 mm
Napätie
230 - 240 V
Frekvencia
50 Hz
Akumulačná doba
12 h
Technické údaje sú uvedené na typovom
štítku, na vonkajšej alebo vnútornej strane
spotrebiča a na štítku energetických
parametrov.
OCHRANA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA
Materiály označené symbolom odovzdajte
na recykláciu. . Obal hoďte do
príslušných kontajnerov na recykláciu.
Chráňte životné prostredie a zdravie ľudí a
recyklujte odpad z elektrických a
elektronických spotrebičov. Nelikvidujte
spotrebiče označené symbolom spolu s
odpadom z domácnosti. Výrobok
odovzdajte v miestnom recyklačnom
zariadení alebo sa obráťte na obecný
alebo mestský úrad.
30
KAZALO
Varnostne informacije
Varnostna navodila
Namestitev
Delovanje
Vsakodnevna uporaba
30
32
33
34
35
Namigi in nasveti
Vzdrževanje in čiščenje
Odpravljanje težav
Tehnični podatki
36
37
39
42
Pridržujemo si pravico do sprememb.
VARNOSTNE INFORMACIJE
Pred namestitvijo in uporabo naprave natančno preberite
priložena navodila. Proizvajalec ni odgovoren za poškodbe
ali škodo, nastalo zaradi nepravilne namestitve ali uporabe.
Navodila vedno shranite na varnem in dostopnem mestu za
poznejšo uporabo.
Varnost otrok in ranljivih oseb
•
•
•
•
•
•
•
To napravo lahko uporabljajo otroci od osmega leta naprej
ter osebe z zmanjšanimi telesnimi, čutnimi ali razumskimi
sposobnostmi ali s pomanjkanjem izkušenj ter znanja le
pod nadzorom ali če so dobile ustrezna navodila glede
varne uporabe naprave in če se zavedajo nevarnosti, ki
obstajajo.
Napravo lahko po ustreznih navodilih polnijo in praznijo
otroci med tretjim in osmim letom.
To napravo lahko po ustreznih navodilih uporabljajo
invalidi.
Otroci, mlajši od treh let, se ne smejo približevati napravi,
če niso pod nenehnim nadzorom.
Preprečite, da bi se otroci igrali z napravo.
Čiščenja naprave in uporabniškega vzdrževanja na njej ne
smejo izvajati otroci brez nadzora.
Vso embalažo hranite zunaj dosega otrok in jo ustrezno
zavrzite.
Splošna varnostna navodila
•
Ta naprava je namenjena uporabi v gospodinjstvu in
podobni vrsti uporabe, npr.:
31
kmečkih hišah; kuhinjah za zaposlene v trgovinah,
pisarnah in drugih delovnih okoljih,
– s strani gostov v hotelih, motelih, kjer nudijo prenočišča
z zajtrkom, in drugih stanovanjskih okoljih.
Da bi preprečili onesnaženje hrane, upoštevajte naslednja
navodila:
– ne odpirajte vrat za dalj časa;
– redno čistite površine, ki lahko pridejo v stik s hrano, in
dostopne odvodne sisteme;
– surovo meso in ribe shranjujte v primernih posodah v
hladilniku, tako da ne bodo v stiku z drugimi živili in
njihovi sokovi ne bodo kapljali na druga živila.
OPOZORILO: Prezračevalne odprtine na ohišju naprave
ali vgradni konstrukciji naj ne bodo ovirane.
OPOZORILO: Za odtaljevanje ne uporabljajte mehanskih
priprav ali drugih sredstev, razen tistih, ki jih priporoča
proizvajalec.
OPOZORILO: Ne poškodujte hladilnega krogotoka.
OPOZORILO: V predelkih za shranjevanje hrane v napravi
ne uporabljajte električnih priprav, razen tistih, ki jih
priporoča proizvajalec.
Za čiščenje naprave ne uporabljajte vodnega pršca in
pare.
Napravo očistite z vlažno mehko krpo. Uporabljajte samo
nevtralna čistilna sredstva. Za čiščenje ne uporabljajte
abrazivnih čistil, grobih gobic, topil ali kovinskih predmetov.
Ko je naprava dalj časa prazna, jo izklopite, odtajajte,
očistite, osušite in pustite vrata odprta, da preprečite
nastanek plesni v njej.
V napravi ne shranjujte eksplozivov, kot so embalaže z
aerosoli z vnetljivim plinom.
Če je napajalni kabel poškodovan, ga mora zamenjati
predstavnik proizvajalca, pooblaščenega servisnega
centra ali druga strokovno usposobljena oseba, da se
izognete nevarnosti.
–
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
32
VARNOSTNA NAVODILA
Namestitev
OPOZORILO! To napravo
lahko namesti le strokovno
usposobljena oseba.
• Odstranite vso embalažo.
• Ne nameščajte ali uporabljajte
poškodovane naprave.
• Zaradi varnosti naprave ne
uporabljajte, dokler je ne namestite v
vgradno konstrukcijo.
• Upoštevajte navodila za namestitev,
priložena napravi.
• Pri premikanju naprave bodite pazljivi,
ker je težka. Vedno uporabljajte
zaščitne rokavice in priloženo obutev.
• Poskrbite, da bo zrak lahko krožil okrog
naprave.
• Ob prvi namestitvi ali po zamenjavi
strani odpiranja vrat počakajte vsaj štiri
ure, preden napravo priključite na
napajanje. To pa zato, da olje steče
nazaj v kompresor.
• Pred izvajanjem kakršnih koli del na
napravi (npr. pred zamenjavo strani
odpiranja vrat) iztaknite vtič iz vtičnice.
• Naprave ne postavljajte v bližino
radiatorjev, štedilnikov, pečic ali
kuhalnih plošč.
• Naprave ne izpostavljajte dežju.
• Naprave ne postavljajte na mesto, kjer
je izpostavljena neposredni sončni
svetlobi.
• Naprave ne postavljajte v prevlažne ali
premrzle prostore.
• Napravo pri premikanju dvignite na
sprednjem delu, da ne opraskate tal.
Električna povezava
OPOZORILO! Nevarnost
požara in električnega udara.
OPOZORILO! Pri nameščanju
naprave pazite, da napajalnega
kabla v kaj ne ujamete ali ga
poškodujete.
OPOZORILO! Ne uporabljajte
razdelilnikov in podaljškov.
• Naprava mora biti ozemljena.
• Preverite, ali so parametri s ploščice za
tehnične navedbe združljivi z električno
napetostjo omrežja.
• Vedno uporabite pravilno nameščeno
varnostno vtičnico.
• Pazite, da ne poškodujete električnih
sestavnih delov (npr. vtiča, priključnega
kabla, kompresorja). Za zamenjavo
električnih sestavnih delov se obrnite
na pooblaščeni servisni center ali
električarja.
• Priključni kabel mora biti speljan pod
vtičem.
• Vtič vtaknite v vtičnico šele ob koncu
nameščanja. Poskrbite, da bo vtič
dosegljiv tudi po namestitvi.
• Ne vlecite za električni priključni kabel,
če želite izključiti napravo. Vedno
povlecite za vtič.
Uporaba
OPOZORILO! Nevarnost
poškodbe, opeklin, električnega
udara ali požara.
Naprava vsebuje vnetljiv plin
izobutan (R600a), zemeljski plin z visoko
stopnjo okoljske neoporečnosti. Pazite, da
ne poškodujete hladilnega krogotoka, ki
vsebuje izobutan.
• Ne spreminjajte specifikacij te naprave.
• V napravo ne postavljajte električnih
naprav (npr. aparatov za sladoled),
razen če jih za ta namen odobri
proizvajalec.
• Če se poškoduje hladilni krogotok,
poskrbite, da v prostoru ne bo ognja in
virov vžiga. Prostor prezračite.
• Preprečite stik vročih predmetov s
plastičnimi deli naprave.
• Gaziranih pijač ne postavljajte v
zamrzovalnik. Ustvari se pritisk na
vsebnik pijač.
33
• V napravi ne shranjujte vnetljivega
plina in tekočin.
• V napravo, njeno bližino ali nanjo ne
postavljajte vnetljivih izdelkov ali mokrih
predmetov z vnetljivimi izdelki.
• Ne dotikajte se kompresorja ali
kondenzatorja, ker je vroč.
• Če imate mokre ali vlažne roke, ne
odstranjujte in se ne dotikajte
predmetov iz zamrzovalnika.
• Odtajane hrane ne zamrzujte ponovno.
• Upoštevajte navodila za shranjevanje
na embalaži zamrznjene hrane.
• Preden živila položite v zamrzovalnik,
jih zavijte v poljuben material,
namenjen za stik z živili.
Notranja osvetlitev
OPOZORILO! Nevarnost
električnega udara.
• Vrsta lučke, uporabljene v tej napravi,
je prilagojena le gospodinjskim
aparatom. Ne uporabljajte je za hišno
razsvetljavo.
Vzdrževanje in čiščenje
OPOZORILO! Nevarnost
telesnih poškodb ali poškodb
naprave.
• Pred vzdrževanjem izklopite napravo in
iztaknite vtič iz vtičnice.
• Ta naprava vsebuje ogljikovodike v
hladilni enoti. Vzdrževalna dela in
ponovno polnjenje enote lahko opravi
le pooblaščena oseba.
• V napravi redno preverjajte odtok vode
in ga po potrebi očistite. Če je odtok
zamašen, se odtajana voda nabira na
dnu naprave.
Storitve
• Za popravilo naprave se obrnite na
pooblaščeni servisni center.
Uporabljajte samo originalne
nadomestne dele.
• Samopopravila ali nestrokovna
popravila lahko vplivajo na varnost,
zaradi česar lahko preneha veljati
garancija.
Odstranjevanje
OPOZORILO! Nevarnost
poškodbe ali zadušitve.
• Napravo izključite iz napajanja.
• Odrežite električni priključni kabel in ga
zavrzite.
• Odstranite vrata in na ta način
preprečite, da bi se otroci in živali zaprli
v napravo.
• Hladilni krogotok in izolacijski material
naprave sta ozonu prijazna.
• Izolacijska pena vsebuje vnetljiv plin.
Za informacije o pravilnem
odstranjevanju naprave se obrnite na
občinsko upravo.
• Ne poškodujte dela hladilne enote, ki
se nahaja v bližini kondenzatorja.
NAMESTITEV
OPOZORILO! Oglejte si
poglavja o varnosti.
OPOZORILO! Za namestitev
naprave si oglejte dokument z
navodili za namestitev.
OPOZORILO! Napravo
namestite v skladu z
dokumentom z navodili za
namestitev, da preprečite
nestabilnost naprave.
Mesto namestitve
Za zagotovitev najboljšega delovanja
napravo postavite čim dlje od virov
toplote, kot so radiatorji, grelci,
neposredna sončna svetloba itd.
Zagotovite nemoteno kroženje zraka na
hrbtni strani ohišja.
Postavitev
Napravo namestite v suhem, dobro
prezračevanem prostoru s temperaturo, ki
34
ustreza klimatskemu razredu s ploščice za
tehnične navedbe naprave.
Kli‐
matski
razred
Temperatura okolja
SN
od +10 °C do + 32 °C
N
od +16 °C do + 32 °C
ST
od +16 °C do + 38 °C
T
od +16 °C do + 43 °C
Pri nekaterih modelih lahko
zunaj tega območja pride do
težav v delovanju. Pravilno
delovanje je lahko zagotovljeno
samo znotraj določenega
temperaturnega območja. Če
ste v dvomih glede mesta
namestitve naprave, se obrnite
na prodajalca, našo službo za
pomoč strankam ali najbližji
pooblaščeni servisni center.
kontakt. Če vtičnica hišne električne
napeljave ni ozemljena, napravo
priključite na ločeno ozemljitev v skladu
z veljavnimi predpisi, pred tem pa se
posvetujte z usposobljenim
električarjem.
• Proizvajalec ne prevzema odgovornosti
v primeru neupoštevanja zgornjih
varnostnih navodil.
• Naprava je izdelana v skladu z
direktivami EGS.
Zahteve glede prezračevanja
Na zadnji strani naprave mora biti
zagotovljen zadosten pretok zraka.
5 cm
min.
200 cm2
min.
200 cm2
Električna povezava
• Pred priključitvijo naprave se
prepričajte, da se napetost in frekvenca
s ploščice za tehnične navedbe
ujemata s hišno električno napeljavo.
• Naprava mora biti ozemljena. Zato ima
vtič napajalnega kabla varnostni
POZOR! Za namestitev si
oglejte navodila za montažo.
DELOVANJE
Vklop
1. Vtič vtaknite v omrežno vtičnico.
2. Regulator temperature obrnite v smeri
urinega kazalca na srednjo nastavitev.
Izklop
Za izklop naprave obrnite regulator
temperature v položaj »O«.
Nastavitev temperature
Temperatura se samodejno prilagaja.
Vendar lahko sami nastavite temperaturo
v napravi.
Nastavitev izberite ob upoštevanju, da je
temperatura v napravi odvisna od:
• temperature v prostoru,
• pogostosti odpiranja vrat,
• količine shranjenih živil,
• mesta postavitve naprave.
Običajno je najprimernejša srednja
nastavitev.
Za upravljanje naprave:
1. Obrnite regulator temperature v smeri
urnega kazalca za dosego nižje
temperature v napravi.
35
2. Obrnite regulator temperature v
nasprotni smeri urnega kazalca za
dosego višje temperature v napravi.
VSAKODNEVNA UPORABA
OPOZORILO! Oglejte si
poglavja o varnosti.
Zamrzovanje svežih živil
Zamrzovalnik je primeren za zamrzovanje
svežih živil in dolgotrajno shranjevanje
zamrznjenih in globoko zamrznjenih živil.
Če želite zamrzniti sveža živila, srednje
nastavitve ni treba spremeniti.
Vendar pa za hitrejše zamrzovanje obrnite
regulator temperature proti višji nastavitvi,
da dosežete najmočnejšo ohlajenost.
Majhne kose lahko začnete pripravljati še
zamrznjene, neposredno iz
zamrzovalnika: v tem primeru bo priprava
hrane trajale dlje.
Nameščanje vratnih polic
Da bi lahko shranili zavitke hrane različnih
velikosti, so lahko vratne police
nameščene na različnih višinah.
1. Polico postopoma vlecite navzgor,
dokler je ne sprostite.
2. Prestavite na želeno mesto.
POZOR! V tem primeru lahko
temperatura v predelu
hladilnika pade pod 0 °C. Če
pride do tega, ponastavite
regulator temperature na
toplejšo nastavitev.
Shranjevanje zamrznjenih živil
Ob prvem vklopu ali po daljšem obdobju
neuporabe naj zamrzovalna skrinja vsaj
dve uri deluje pri najvišji nastavitvi, preden
vanjo položite živila.
V primeru nenamernega
odtajanja, npr. da je izpad
električnega toka daljši od
vrednosti, navedene v
razpredelnici tehničnih
podatkov pod »Čas naraščanja
temperature«, morate odtajana
živila porabiti hitro ali takoj
skuhati in ponovno zamrzniti.
Odmrzovanje
Globoko zamrznjena ali zamrznjena živila
lahko pred uporabo odmrznete v predelku
hladilniku ali pri sobni temperaturi, odvisno
od razpoložljivega časa.
Premične police
Stene hladilnika so opremljene s številnimi
vodili, da so lahko police postavljene tako,
kot želite.
36
Ne premikajte steklene police
nad predalom za zelenjavo, da
zagotovite pravilno kroženje
zraka.
Če je prikazan OK (A), položite živila v
predel, ki ga ponazarja simbol, če ni (B),
nastavite termostat na nižjo temperaturo
in počakajte 12 ur, preden ponovno
preverite prikazovalnik temperature.
Priprava ledenih kock
Ta naprava je opremljena z eno ali več
posodicami za pripravo ledenih kock.
Za odstranjevanje posodic iz
zamrzovalnika ne uporabljajte
kovinskih predmetov.
1. Posodice napolnite z vodo.
2. Posodice za pripravo ledenih kock
postavite v zamrzovalnik.
Prikazovalnik temperature
Za pravilno shranjevanje živil je hladilnik
opremljen s prikazovalnikom temperature.
Simbol na stranski steni naprave
predstavlja najhladnejši predel v
hladilniku.
A
OK
B
OK
Ko zložite sveža živila v
napravo ali ko večkrat ali za
dalj časa odprete vrata,
prikazovalnik ponavadi ne
prikaže OK. Počakajte vsaj 12
ur, preden ponovno nastavite
termostat.
NAMIGI IN NASVETI
Običajni zvoki delovanja
Zvoki, navedeni v nadaljevanju, so med
delovanjem običajni:
• Med črpanjem hladilnega sredstva je
slišen blag klokotajoč in šumeč zvok
tuljav.
• Med črpanjem hladilnega sredstva je
slišen brneč in utripajoč zvok
kompresorja.
• Nenadno pokanje iz notranjosti
naprave zaradi toplotnega raztezanja
(naraven in nenevaren fizikalni pojav).
• Pri vklopu ali izklopu kompresorja je
slišen blag klikajoč zvok regulatorja
temperature.
Nasveti za varčevanje z energijo
• Srednja nastavitev temperature ohranja
sveža in zamrznjena živila, obenem pa
varčuje z energijo.
• Predelek za sveža živila (hladilnik):
Najbolj ekonomična poraba energije je
zagotovljena v konfiguraciji s predali v
spodnjem delu naprave in enakomerno
razporejenimi policami. Položaj posodic
na vratih ne vpliva na porabo energije.
• Če je temperatura okolja visoka in je
termostat nastavljen na nizko
temperaturo ter je naprava povsem
napolnjena, lahko kompresor
neprestano deluje, zaradi česar se na
izparilniku nabere ivje ali led. V tem
primeru nastavite termostat na višjo
temperaturo, da na ta način omogočite
samodejno odtaljevanje in varčevanje z
energijo.
• Vrat ne odpirajte pogosto in jih ne
puščajte odprtih dlje, kot je treba.
Namigi za hlajenje svežih živil
• V hladilniku ne shranjujte toplih živil ali
hlapljivih tekočin.
• Živila pokrijte ali zavijte, še posebej, če
imajo močan vonj.
• Živila shranite tako, da bo okoli njih
lahko prosto krožil zrak.
37
Namigi za hlajenje
Uporabni nasveti:
• Meso (vse vrste): zavijte v primerno
embalažo in postavite na stekleno
polico nad predalom za zelenjavo.
Meso shranjujte največ 1-2 dni.
• Pripravljene jedi, hladne jedi: pokrijte in
postavite na poljubno polico.
• Sadje in zelenjava: temeljito očistite in
položite v poseben predal. Nepakiranih
banan, krompirja, čebule in česna ne
smete hraniti v hladilniku.
• Maslo in siri: položite v posebno
nepropustno posodo ali zavijte v
aluminijasto folijo ali polietilensko
vrečko, da izločite čim več zraka.
• Steklenice: zaprite s pokrovčki in
položite na vratno polico za steklenice
ali (če je na voljo) na držalu za
steklenice.
Namigi za zamrzovanje
• Zamrzujte samo kakovostna, sveža in
povsem očiščena živila.
• Za temeljitejše zamrzovanje in
odtaljevanje razdelite živila na majhne
porcije.
• Živila zavijte v aluminijasto folijo ali
polietilen. Prepričajte se, da so zavitki
nepredušno zaprti.
• Če želite preprečiti povišanje
temperature že zamrznjenih živil, poleg
njih ne postavljajte svežih
nezamrznjenih živil.
• Nemastna živila lahko shranjujete lažje
in dalj časa od mastnih. Sol skrajša
dobo shranjevanja živil.
• Ne uživajte ledenih kock, sorbetov ali
sladolednih lučk takoj, ko jih vzamete iz
zamrzovalnika. Nevarnost ozeblin.
• Posamezne zavitke je priporočljivo
označiti z datumom zamrzovanja, da
imate pod nadzorom čas shranjevanja.
Namigi za shranjevanje
zamrznjenih živil
• Prepričajte se, da je imel prodajalec
zamrznjena živila primerno shranjena.
• Poskrbite, da bodo zamrznjena živila iz
trgovine v zamrzovalnik prenesena v
najkrajšem možnem času.
• Odtajana živila se hitro pokvarijo in jih
ne smete ponovno zamrzniti.
• Ne prekoračite obdobja zamrzovanja, ki
ga navede proizvajalec živil.
VZDRŽEVANJE IN ČIŠČENJE
OPOZORILO! Oglejte si
poglavja o varnosti.
Splošna opozorila
POZOR! Pred vzdrževalnimi
deli izključite napravo.
Naprava ima v svoji hladilni
enoti ogljikovodike, zaradi
česar mora vzdrževanje in
polnjenje izvajati pooblaščen
serviser.
Dodatna oprema in deli
naprave niso primerni za
pomivanje v pomivalnem stroju.
Čiščenje notranjosti
Pred prvo uporabo naprave morate
notranjost in vso notranjo opremo očistiti z
mlačno vodo in nevtralnim pomivalnim
sredstvom, da odstranite tipičen vonj po
novem, ter nato temeljito posušiti.
POZOR! Ne uporabljajte
čistilnih sredstev, grobih
praškov, klora ali oljnih čistil,
ker poškodujejo površino.
Redno čiščenje
POZOR! Cevi in/ali kablov v
napravi ne smete vleči,
premikati ali jih poškodovati.
38
POZOR! Ne poškodujte
hladilnega sistema.
Odtaljevanje zamrzovalnika
POZOR! Za strganje ivja z
izparilnika nikoli ne uporabljajte
ostrih kovinskih pripomočkov,
saj ga lahko poškodujete.
Za pospeševanje odtaljevanja
ne uporabljajte mehanske
naprave ali umetnih sredstev,
ampak samo tista, ki jih
priporoča proizvajalec.
Napravo morate redno čistiti:
1. Očistite notranjost in dodatno opremo
z mlačno vodo ter nekaj nevtralnega
pomivalnega sredstva.
2. Redno preverjajte vratna tesnila in jih
očistite, da na njih ne bo ostankov
hrane in umazanije.
3. Temeljito izperite in posušite.
4. Če sta kondenzator in kompresor na
hrbtni strani naprave dosegljiva, ju
očistite s krtačko.
Na ta način boste izboljšali delovanje
naprave in prihranili porabo električne
energije.
Odtaljevanje hladilnika
Med običajno uporabo se ob vsaki
zaustavitvi kompresorja ivje samodejno
odtaja z izparilnika v hladilnem prostoru.
Odtajana voda odteka skozi odprtino za
odtekanje vode v posebno posodo na
zadnji strani naprave nad kompresorjem,
kjer izhlapi.
Pomembno je, da redno čistite odprtino za
odtekanje odtajane vode na sredini kanala
hladilnega prostora in s tem preprečite
prelivanje in kapljanje vode po živilih v
notranjosti.
Približno 12 ur pred
odtaljevanjem nastavite nižjo
temperaturo, da se nakopiči
zadostna zaloga hladu za
poznejšo prekinitev v
delovanju.
Na policah zamrzovalnika in okoli
zgornjega predala se vedno nabere
določena količina ivja.
Zamrzovalnik odtajajte, ko plast ivja
doseže debelino okoli 3-5 mm.
1. Izklopite napravo ali izvlecite električni
vtič iz vtičnice.
2. Odstranite shranjena živila, ovijte jih v
več plasti časopisnega papirja in
postavite na hladno mesto.
3.
4.
5.
6.
POZOR! Dvig temperature
zamrznjenih živil lahko med
odtaljevanjem skrajša
njihovo varno dobo
shranjevanja.
Zamrznjenih živil se ne
dotikajte z mokrimi rokami.
Roke lahko primrznejo
nanje.
Vrata pustite odprta. Zaščitite tla pred
odtajano vodo, npr. s krpo ali nizko
posodo.
Da bi postopek odtaljevanja pospešili,
postavite v zamrzovalnik lonec tople
vode. Poleg tega pred končanim
odtaljevanjem odstranite kose ledu, ki
se odlomijo.
Ko je odtaljevanje končano, temeljito
osušite notranjost. .
Vklopite napravo in zaprite vrata.
39
7. Za dosego najmočnejše ohlajenosti
ustrezno nastavite regulator
temperature in pustite, da naprava dve
do tri ure deluje pri tej nastavitvi.
Šele nato zložite živila nazaj v
zamrzovalnik.
2.
3.
4.
5.
Odstranite vsa živila.
Odtajajte napravo (po potrebi).
Očistite napravo ter vso opremo.
Pustite vrata odprta, da preprečite
nastanek neprijetnih vonjav.
Obdobja neuporabe
Če naprave dlje časa ne uporabljate,
opravite naslednje varnostne ukrepe:
1. Napravo izključite iz električnega
omrežja.
POZOR! Če želite napravo
pustiti vklopljeno, prosite
nekoga, da jo občasno preveri,
da se živila v njej v primeru
izpada električne energije ne bi
pokvarila.
ODPRAVLJANJE TEŽAV
OPOZORILO! Oglejte si
poglavja o varnosti.
Kaj storite v primeru ...
Težava
Možen vzrok
Rešitev
Naprava ne deluje.
Naprava je izklopljena.
Vklopite napravo.
Vtič ni pravilno vtaknjen v
vtičnico.
Pravilno vtaknite vtič v vtič‐
nico.
Ni napetosti v vtičnici.
V omrežno vtičnico vključite
drugo električno napravo.
Obrnite se na usposobljene‐
ga električarja.
Naprava je glasna.
Naprava ni pravilno podprta.
Preverite, ali je naprava sta‐
bilno na tleh.
Luč ne sveti.
Luč je v stanju pripravljeno‐
sti.
Zaprite in odprite vrata.
Luč je okvarjena.
Oglejte si »Zamenjava žarni‐
ce«.
Temperatura je nepravilno
nastavljena.
Oglejte si poglavje »Delova‐
nje«.
V zamrzovalnik ste dali pre‐
več živil hkrati.
Počakajte nekaj ur in ponov‐
no preverite temperaturo.
Temperatura v prostoru je
previsoka.
Oglejte si razpredelnico kli‐
matskih razredov na ploščici
za tehnične navedbe.
Kompresor deluje nepreki‐
njeno.
40
Težava
Možen vzrok
Rešitev
Živila, ki ste jih dali v napra‐
vo, so bila pretopla.
Počakajte, da se živila ohla‐
dijo na sobno temperaturo,
preden jih shranite.
Vrata niso pravilno zaprta.
Oglejte si »Zapiranje vrat«.
Vrata niso pravilno zaprta ali
pa je poškodovano/umaza‐
no tesnilo.
Oglejte si »Zapiranje vrat«.
Čep za izpust vode ni pravil‐
no nameščen.
Pravilno namestite čep za
izpust vode.
Živila niso pravilno zaščite‐
na.
Bolje zaščitite živila.
Temperatura je nepravilno
nastavljena.
Oglejte si poglavje »Delova‐
nje«.
Po zadnji steni hladilnika te‐
če voda.
Med samodejnim odtaljeva‐
njem se na zadnji steni taja
led.
To je pravilno.
Voda teče v hladilnik.
Zamašen je odvod vode.
Očistite odvod vode.
Živila v napravi preprečujejo
odtekanje vode v zbiralnik.
Živila se ne smejo dotikati
zadnje stene.
Voda teče na tla.
Odvod odtajane vode ni
priključen na izparilni pla‐
denj nad kompresorjem.
Odvod odtajane vode name‐
stite na izparilni pladenj.
Temperatura v napravi je
prenizka/previsoka.
Regulator temperature ni
pravilno nastavljen.
Nastavite višjo/nižjo tempe‐
raturo.
Vrata niso pravilno zaprta.
Oglejte si »Zapiranje vrat«.
Temperatura živil je previso‐
ka.
Živila naj se pred hrambo
ohladijo na sobno tempera‐
turo.
Hkrati je shranjenih veliko ži‐
vil.
Hkrati imejte shranjenih
manj živil.
Ivje je debelejše od 4-5 mm.
Odtajajte napravo.
Vrata ste pogosto odprli.
Vrata odprite samo, če je
treba.
Vrata so bila prepogosto od‐
prta.
Vrata odprite samo, ko je
treba.
Vrata niso bila povsem zapr‐
ta.
Poskrbite, da bodo vrata po‐
vsem zaprta.
Nabralo se je preveč ivja in
ledu.
Na zadnji steni hladilnika je
preveč kondenzirane vode.
41
Težava
Na zadnji steni hladilnika se
je nabralo ivje.
Vrata se težko odpirajo.
Možen vzrok
Rešitev
Shranjena živila niso bila za‐
ščitena.
Živila pred hrambo v napravi
zavijte v primerno embalažo.
Temperatura okolja je viso‐
ka, naprava pa je nastavlje‐
na na najnižjo temperaturo.
Regulator temperature na‐
stavite na višjo temperaturo,
da omogočite samodejno
odtaljevanje.
Naprava je povsem napol‐
njena in nastavljena na naj‐
nižjo temperaturo.
Regulator temperature na‐
stavite na višjo temperaturo,
da omogočite samodejno
odtaljevanje.
Vrata ste poskusili ponovno
odpreti takoj, ko ste jih zapr‐
li.
Med zapiranjem in ponov‐
nim odpiranjem vrat poča‐
kajte nekaj sekund.
Če nasvet ne bo prinesel
želenega uspeha, pokličite
najbližji pooblaščeni servisni
center.
Zamenjava žarnice
1
2
1
Naprava ima notranjo svetlečo
diodo z dolgo življenjsko dobo.
Priporočamo uporabo samo
originalnih nadomestnih delov.
Uporabljajte samo svetleče
diode (nastavek E14). Najvišja
moč je prikazana na žarnici.
POZOR! Iztaknite vtič iz
vtičnice.
1. S prsti malce razširite obe strani
prozornega pokrova, da ga ločite,
potem pa ga snemite v smeri puščic.
2. Žarnico zamenjajte s tako, ki ima
podobne lastnosti in je posebej
prilagojena gospodinjskim aparatom.
3. Namestite nazaj pokrov žarnice.
4. Vtaknite vtič v vtičnico.
5. Odprite vrata.
Preverite, ali luč zasveti.
Zapiranje vrat
1. Očistite tesnila vrat.
2. Po potrebi nastavite vrata. Oglejte si
navodila za montažo.
3. Po potrebi zamenjajte poškodovana
tesnila vrat. Obrnite se na pooblaščeni
servisni center.
42
TEHNIČNI PODATKI
Tehnični podatki
Dimenzije naprave
Višina
1219 mm
Širina
540 mm
Globina
550 mm
Napetost
230 - 240 V
Frekvenca
50 Hz
Čas naraščanja tempe‐
rature
12 h
Tehnični podatki se nahajajo na ploščici
za tehnične navedbe na zunanji ali
notranji strani naprave in energijski
nalepki.
SKRB ZA OKOLJE
Reciklirajte materiale, ki jih označuje
naprav. Naprav, označenih s simbolom ,
ne odstranjujte z gospodinjskimi odpadki.
Izdelek vrnite na krajevno zbirališče za
recikliranje ali se obrnite na občinski urad.
simbol . Embalažo odložite v ustrezne
zabojnike za reciklažo. Pomagajte zaščititi
okolje in zdravje ljudi ter reciklirati
odpadke električnih in elektronskih
*
43
211625593-A-062020
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement