Electrolux LRB3AF12S Benutzerhandbuch

Electrolux LRB3AF12S Benutzerhandbuch
LRB3AF12S
NL
FR
DE
Koelkast
Réfrigérateur
Kühlschrank
Gebruiksaanwijzing
Notice d'utilisation
Benutzerinformation
2
18
34
2
www.electrolux.com
INHOUDSOPGAVE
1. VEILIGHEIDSINFORMATIE............................................................................... 2
2. VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN...................................................................... 5
3. INSTALLATIE..................................................................................................... 7
4. BEDIENINGSPANEEL....................................................................................... 9
5. DAGELIJKS GEBRUIK.......................................................................................9
6. AANWIJZINGEN EN TIPS................................................................................10
7. ONDERHOUD EN REINIGING........................................................................ 11
8. PROBLEEMOPLOSSING.................................................................................12
9. GELUIDEN....................................................................................................... 16
10. TECHNISCHE GEGEVENS........................................................................... 16
11. AANWIJZINGEN VOOR TESTINSTITUTEN..................................................16
WE DENKEN AAN U
Bedankt voor uw aankoop van een Electrolux-apparaat. U koos voor een product
dat jaren professionele ervaring en innovatie bevat. Ingenieus en stijlvol en
ontworpen met u in het achterhoofd. Wanneer u het gebruikt, kunt u er op
vertrouwen dat u keer op keer fantastische resultaten zult krijgen.
Welkom bij Electrolux.
Ga naar onze website voor:
Advies over gebruik, brochures, het oplossen van problemen, onderhouds- en
reparatie-informatie:
www.electrolux.com/support
Registreer uw product voor een betere service:
www.registerelectrolux.com
Koop accessoires, verbruiksartikelen en originele reserveonderdelen voor uw
apparaat:
www.electrolux.com/shop
KLANTENSERVICE
Gebruik altijd originele onderdelen.
Als u contact opneemt met de klantenservice zorg dat u de volgende gegevens
bij de hand hebt: Model, productnummer, serienummer.
De informatie staat op het typeplaatje.
Waarschuwing / Belangrijke veiligheidsinformatie
Algemene informatie en tips
Milieu‑informatie
Wijzigingen voorbehouden.
1.
VEILIGHEIDSINFORMATIE
Lees zorgvuldig de meegeleverde instructies voor
installatie en gebruik van het apparaat. De fabrikant is
niet verantwoordelijk voor verwondingen of schade die
NEDERLANDS
3
voortvloeit uit de onjuiste installatie of het onjuiste
gebruik. Bewaar de instructies altijd op een veilige,
toegankelijke plek voor toekomstig gebruik.
1.1 Veiligheid van kinderen en kwetsbare mensen
•
•
•
•
•
•
•
Dit apparaat kan worden gebruikt door kinderen van 8
jaar en ouder en door mensen met beperkte
lichamelijke, zintuiglijke of verstandelijke vermogens of
een gebrek aan ervaring en kennis, indien zij onder
toezicht staan of instructies hebben gekregen over het
veilig gebruiken van het apparaat en indien zij de
eventuele gevaren begrijpen.
Kinderen in de leeftijd van 3 tot 8 jaar mogen het
apparaat laden en lossen op voorwaarde dat ze goed
zijn geïnstrueerd.
Dit apparaat mag worden gebruikt door personen met
zware en complexe beperkingen, indien ze duidelijk
zijn geïnstrueerd.
Kinderen jonger dan 3 jaar dienen, mits zij
voortdurend onder toezicht staan, bij het apparaat uit
de buurt te worden gehouden.
Laat kinderen niet met het apparaat spelen.
Kinderen mogen zonder toezicht geen reinigings- en
onderhoudswerkzaamheden aan het apparaat
uitvoeren.
Houd alle verpakkingen uit de buurt van kinderen en
verwijder ze op gepaste wijze.
1.2 Algemene veiligheid
•
•
Dit apparaat is bedoeld voor gebruik in huishoudelijke
en soortgelijke toepassingen, zoals:
– boerderijen, personeelskeukens in winkels,
kantoren of andere werkomgevingen;
– Door gasten in hotels, motels, bed&breakfasts en
andere woonomgevingen.
Neem de volgende instructies in acht om besmetting
van voedsel te voorkomen:
4
www.electrolux.com
open de deur niet gedurende lange perioden;
– reinig regelmatig oppervlakken die in contact
kunnen komen met voedsel en toegankelijke
afwateringssystemen;
– bewaar rauw vlees en vis in geschikte recipiënten in
de koelkast, zodat het niet in contact komt met of
druppelt op andere levensmiddelen.
WAARSCHUWING: Houd de ventilatieopeningen altijd
vrij van obstructies; dit geldt zowel voor losstaande als
ingebouwde modellen.
WAARSCHUWING: Gebruik geen mechanische of
andere middelen om het ontdooiproces te versnellen,
behalve die middelen die door de fabrikant zijn
aanbevolen.
WAARSCHUWING: Let op dat u het koelcircuit niet
beschadigt.
WAARSCHUWING: Gebruik geen elektrische
apparaten in de koelkast, tenzij deze door de fabrikant
worden aanbevolen.
Gebruik geen waterstralen en stoom om het apparaat
te reinigen.
Maak het apparaat schoon met een vochtige zachte
doek. Gebruik alleen neutrale schoonmaakmiddelen.
Gebruik geen schuurmiddelen, schuursponsjes,
oplosmiddelen of metalen voorwerpen.
Als het apparaat lange tijd leeg is, schakel het dan uit,
ontdooi, reinig en droog het en laat de deur open om
te voorkomen dat er schimmel in het apparaat
ontstaat.
Bewaar geen explosieve stoffen zoals spuitbussen
met een ontvlambaar drijfgas in dit apparaat.
Als de voedingskabel beschadigd is, moet de
fabrikant, een erkende serviceverlener of een
gekwalificeerd persoon deze vervangen teneinde
gevaarlijke situaties te voorkomen.
–
•
•
•
•
•
•
•
•
•
NEDERLANDS
5
2. VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN
2.1 Installatie
WAARSCHUWING!
Zorg er bij het plaatsen van
het apparaat voor dat het
stroomsnoer niet klem zit of
wordt beschadigd.
WAARSCHUWING!
Alleen een erkende
installatietechnicus mag het
apparaat installeren.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Verwijder alle verpakkingsmaterialen.
Installeer en gebruik geen beschadigd
apparaat.
Gebruik het apparaat niet voordat u
het in de ingebouwde structuur
installeert omwille van
veiligheidsredenen.
Volg de installatie-instructies die zijn
meegeleverd met het apparaat.
Pas altijd op bij verplaatsing van het
apparaat, want het is zwaar. Gebruik
altijd veiligheidshandschoenen en
gesloten schoeisel.
Zorg ervoor dat rond het apparaat
lucht kan circuleren.
Bij de eerste installatie of na het
omdraaien van de deur moet u
minstens 4 uur wachten voordat u het
apparaat op de stroom aansluit.
Hierdoor kan de olie terug in de
compressor stromen.
Trek de stekker uit het stopcontact
voordat u handelingen aan het
apparaat uitvoert (bijv. het omdraaien
van de deur).
Installeer het apparaat niet in de
nabijheid van radiatoren, fornuizen,
ovens of kookplaten.
Stel het apparaat niet bloot aan
regen.
Installeer het apparaat niet op een
plaats met direct zonlicht.
Installeer dit apparaat niet in ruimtes
die te vochtig of te koud zijn.
Til de voorkant van het apparaat op
als u hem wilt verplaatsen, om
krassen op de vloer te voorkomen.
2.2 Aansluiting op het
elektriciteitsnet
WAARSCHUWING!
Gevaar voor brand en
elektrische schokken.
WAARSCHUWING!
Gebruik geen
meerwegstekkers en
verlengsnoeren.
•
•
•
•
•
•
•
Dit apparaat moet worden
aangesloten op een geaard
stopcontact.
Zorg ervoor dat de parameters op het
vermogensplaatje overeenkomen met
elektrische vermogen van de
netstroom.
Gebruik altijd een juist geïnstalleerd
schokbestendig stopcontact.
Zorg dat u de elektrische onderdelen
(hoofdstekker, kabel, compressor)
niet beschadigt. Neem contact met de
erkende servicedienst of een
elektricien om de elektrische
onderdelen te wijzigen.
De stroomkabel moet lager blijven
dan het niveau van de stopcontact.
Steek de stekker pas in het
stopcontact als de installatie is
voltooid. Zorg ervoor dat het netsnoer
na installatie bereikbaar is.
Trek niet aan het netsnoer om het
apparaat los te koppelen. Trek altijd
aan de stekker.
2.3 Gebruik
WAARSCHUWING!
Gevaar op letsel,
brandwonden of elektrische
schokken.
Het apparaat bevat ontvlambaar
gas, isobutaan (R600a), een aardgas
met een hoge ecologische compatibiliteit.
Zorg ervoor dat u het koelcircuit dat
isobutaan bevat, niet beschadigt.
•
De specificatie van dit apparaat niet
wijzigen.
6
www.electrolux.com
•
•
•
•
•
•
Plaats geen elektrische apparaten
(bijv. ijsmachines) in het apparaat
tenzij uitdrukkelijk geschikt verklaard
door de fabrikant.
Als er schade aan het koelcircuit
optreedt, zorg er dan voor dat er zich
geen vlammen en andere
ontstekingsbronnen in de kamer
bevinden. Lucht de ruimte indien dit
gebeurt.
Zet geen hete items op de
kunststofonderdelen van het
apparaat.
Bewaar geen ontvlambare gassen en
vloeistoffen in het apparaat.
Plaats geen ontvlambare producten of
items die vochtig zijn door
ontvlambare producten in, bij of op
het apparaat.
Raak de compressor of condensator
niet aan. Ze zijn heet.
2.4 Binnenverlichting
WAARSCHUWING!
Gevaar voor elektrische
schokken.
•
De soort lamp die in dit apparaat
gebruikt wordt, is uitsluitend geschikt
voor huishoudelijke apparaten.
Gebruik het niet voor de verlichting in
huis.
2.5 Onderhoud en reiniging
WAARSCHUWING!
Gevaar voor letsel of schade
aan het apparaat.
•
•
•
Schakel het apparaat uit en trek de
stekker uit het stopcontact voordat u
onderhoudshandelingen verricht.
Het koelcircuit van dit apparaat bevat
koolwaterstoffen. Enkel bevoegde
personen mogen de eenheid
onderhouden en herladen.
Controleer regelmatig de afvoer van
het apparaat en reinig het indien
nodig. Indien de afvoer verstopt is, zal
er water op de bodem van het
apparaat liggen.
2.6 Service
•
•
•
•
Neem contact op met de erkende
servicedienst voor reparatie van het
apparaat. Gebruik uitsluitend originele
reserveonderdelen.
Houd er rekening mee dat
zelfreparatie of niet-professionele
reparatie gevolgen kan hebben voor
de veiligheid en de garantie kan doen
vervallen.
De volgende reserveonderdelen zijn
beschikbaar gedurende 7 jaar nadat
het model is stopgezet: thermostaten,
temperatuursensoren, printplaten,
lichtbronnen, deurklinken,
deurscharnieren, trays en manden.
Houd er rekening mee dat sommige
van deze reserveonderdelen alleen
beschikbaar zijn voor professionele
reparateurs en dat niet alle
reserveonderdelen relevant zijn voor
alle modellen.
Deurpakkingen zijn beschikbaar tot 10
jaar nadat het model is stopgezet.
2.7 Verwijdering
WAARSCHUWING!
Gevaar voor letsel of
verstikking.
•
•
•
•
•
•
Haal de stekker uit het stopcontact.
Snij het netsnoer van het apparaat af
en gooi dit weg.
Verwijder de deur om te voorkomen
dat kinderen en huisdieren opgesloten
raken in het apparaat.
Het koelcircuit en de
isolatiematerialen van dit apparaat
zijn ozonvriendelijk.
Het isolatieschuim bevat ontvlambare
gassen. Neem contact met uw
plaatselijke overheid voor informatie
m.b.t. correcte afvalverwerking van
het apparaat.
Veroorzaak geen schade aan het deel
van de koeleenheid dat zich naast de
warmtewisselaar bevindt.
NEDERLANDS
7
3. INSTALLATIE
WAARSCHUWING!
Raadpleeg de hoofdstukken
Veiligheid.
WAARSCHUWING!
Zet het apparaat vast in
overeenstemming met de
installatie-instructies om een
risico op instabiliteit van het
apparaat te voorkomen.
WAARSCHUWING!
Raadpleeg het installatieinstructiedocument om uw
apparaat te installeren.
D3
D1
3.1 Afmetingen
W1
90
D2
°
W3
B
A
H1
W2
Totale afmetingen1)
Totale afmetingen1)
H1
mm
1218
W1
mm
548
D1
mm
549
1) de hoogte, breedte en diepte van het ap‐
paraat zonder de handgreep en de voeten
8
www.electrolux.com
Als u twijfels hebt over waar
het apparaat te installeren,
raadpleeg dan de verkoper,
de klantenservice of de
dichstsbijzijnde erkende
servicedienst.
Benodigde ruimte in gebruik1)
H2 (A+B)
mm
1261
W2
mm
548
D2
mm
551
A
mm
1225
B
mm
36
1) de hoogte, breedte en diepte van het ap‐
paraat inclusief de handgreep, plus de
ruimte die nodig is voor de vrije circulatie
van de koellucht
Totale ruimte die nodig is bij ge‐
bruik1)
H3 (A+B)
mm
1261
W3
mm
548
D3
mm
1071
1) de hoogte, breedte en diepte van het ap‐
paraat inclusief de handgreep, plus de
ruimte die nodig is voor de vrije circulatie
van de koellucht, plus de ruimte die nodig is
om de deur te openen tot de minimale hoek
waardoor alle interne apparatuur kan wor‐
den verwijderd
Het moet mogelijk zijn het
apparaat van de
hoofdstroomtoevoer af te
halen. De stekker moet
daarom na installatie
gemakkelijk toegankelijk zijn.
3.4 Elektrische aansluiting
•
•
•
3.2 Locatie
Installeer het apparaat niet in de buurt
van een warmtebron (oven, kachels,
radiatoren, fornuizen of kookplaten) of op
een plek met direct zonlicht om de beste
functionaliteit van het apparaat te
garanderen. Zorg ervoor dat lucht vrij
kan circuleren rond de achterkant van de
kast.
3.3 Positionering
•
Zorg er vóór het aansluiten voor dat
het voltage en de frequentie op het
typeplaatje overeenkomen met de
stroomtoevoer in uw huis.
Dit apparaat moet worden
aangesloten op een geaard
stopcontact. De netsnoerstekker is
voorzien van een contact voor dit
doel. Als het stopcontact niet geaard
is, sluit het apparaat dan aan op een
afzonderlijk aardepunt, in
overeenstemming met de geldende
regels. Raadpleeg hiervoor een
gekwalificeerd elektricien.
De fabrikant kan niet aansprakelijk
gesteld worden als bovenstaande
veiligheidsvoorschriften niet
opgevolgd worden.
Dit apparaat voldoet aan de EEG richtlijnen.
3.5 Ventilatievereisten
De luchtcirculatie achter het apparaat
moet voldoende zijn.
5 cm
min.
200 cm2
Dit apparaat moet in een droge, goed
geventileerde positie binnenshuis
worden geïnstalleerd.
Dit apparaat is bedoeld voor gebruik bij
een omgevingstemperatuur variërend
van 10°C tot 43°C.
min.
200 cm2
NEDERLANDS
LET OP!
Raadpleeg de installatieinstructies voor de installatie.
9
LET OP!
Bedek tijdens iedere fase
van het omdraaien van de
deur de vloer met een
duurzaam materiaal om
krassen te voorkomen.
3.6 Omkeerbaarheid van de
deur
Raadpleeg het afzonderlijke document
met instructies voor installatie en
omdraaien van de deur.
4. BEDIENINGSPANEEL
4.1 Inschakelen
1. Steek dan de stekker in het
stopcontact.
2. Draai de thermostaatknop op een
gemiddelde stand.
4.2 Uitschakelen
Draai de temperatuurknop op de stand
"O" om het apparaat uit te schakelen.
4.3 Temperatuurregeling
De temperatuur wordt automatisch
geregeld. U kunt echter zelf een
temperatuur in het apparaat instellen.
•
•
de kamertemperatuur,
de frequentie waarmee de deur wordt
geopend,
• de hoeveelheid etenswaren die wordt
bewaard,
• de plek van het apparaat.
Een gemiddelde instelling is over het
algemeen het meest geschikt.
Voor de bediening van het apparaat:
1. Draai de temperatuurregelaar
rechtsom om een lagere temperatuur
in het apparaat te verkrijgen.
2. Draai de temperatuurregelaar
linksom om een hogere temperatuur
in het apparaat te verkrijgen.
Houd bij de instellingskeuze rekening
met het feit dat de temperatuur in het
apparaat afhankelijk is van:
5. DAGELIJKS GEBRUIK
5.1 Het plaatsen van de
deurschappen
Om het bewaren van
voedselverpakkingen van verschillende
afmetingen mogelijk te maken, kunnen
de schappen op verschillende hoogtes
worden geplaatst.
1. Trek het schap enigszins omhoog
totdat het loskomt.
2. Opnieuw plaatsen zoals gewenst.
1
2
10
www.electrolux.com
5.2 Verplaatsbare schappen
De wanden van de koelkast zijn voorzien
van een aantal glijschoenen zodat de
schappen op de gewenste plaats gezet
kunnen worden.
De stand van de vochtregeling is
afhankelijk van het type en de
hoeveelheid groenten en fruit:
•
•
Slots gesloten: aanbevolen wanneer
er een kleine hoeveelheid groenten
en fruit is. Zo blijft het natuurlijke
vochtgehalte in groenten en fruit
langer behouden.
Slots geopend: aanbevolen wanneer
er een grote hoeveelheid groenten en
fruit is. Op deze manier zorgt meer
luchtcirculatie voor een lagere
luchtvochtigheid.
5.5 Indicatielampje temperatuur
Verwijder de glasplaat boven
de groentelade niet om een
goede luchtcirculatie te
garanderen.
5.3 Groentelade
In het onderste deel van het apparaat
bevindt zich een speciale lade die
geschikt is voor de opslag van groenten
en fruit.
5.4 Vochtregeling
De glasplaat omvat een constructie met
inkepingen (afstelbaar door middel van
een schuifhendel), waarmee u het
vochtgehalte in de groentelade(s) kunt
regelen.
Voor de juiste bewaring van het voedsel
is de koelkast uitgerust met een
temperatuurlampje. Het symbool op de
zijkant van het apparaat duidt het
koudste deel van de koelkast aan.
Als OK wordt weergegeven (A), breng
dan vers voedsel naar een zone die is
aangegeven met een symbool, zo niet
(B), wacht dan ten minste 12 uur en
controleer of het OK is (A).
Als het nog steeds niet OK is (B), stelt u
de instellingsregeling in op een koudere
stand.
A
OK
B
OK
6. AANWIJZINGEN EN TIPS
6.1 Tips voor energiebesparing
•
Het meest efficiënte gebruik van
energie is verzekerd in de configuratie
met de lades in het onderste deel van
het apparaat en met de rekken
gelijkmatig verdeeld. De positie van
de deurbakken heeft geen invloed op
het energieverbruik.
NEDERLANDS
•
•
•
•
De deur niet vaker openen of open
laten staan dan noodzakelijk.
Stel de temperatuur niet te hoog in
om energie te besparen, tenzij de
kenmerken van het voedsel dit
vereisen.
Als de omgevingstemperatuur hoog
is, de temperatuurregeling op een
lage temperatuur staat en het
apparaat volledig gevuld is, kan de
compressor continu aan staan
waardoor er ijs op de verdamper
ontstaat. Stel in dit geval de
temperatuurregeling in op een hogere
temperatuur om automatisch
ontdooien mogelijk te maken en zo
energie te besparen.
Zorg voor een goede ventilatie. Dek
de ventilatieroosters of -gaten niet af.
6.2 Tips voor het koelen van
vers voedsel
•
•
•
•
De middentemperatuurinstelling zorgt
voor een goede conservering van
vers voedsel.
Een hogere temperatuurinstelling in
het apparaat kan leiden tot een
kortere houdbaarheid van voedsel.
Bedek het voedsel met een
verpakking om de versheid en het
aroma te behouden.
Gebruik altijd gesloten containers
voor vloeistoffen en voor voedsel, om
smaken of geuren in het vak te
voorkomen.
Om kruisbesmetting tussen gekookt
en rauw voedsel te voorkomen,
bedekt u het gekookte voedsel en
scheidt u het van het rauwe.
•
•
•
11
Het wordt aanbevolen om het voedsel
in de koelkast te ontdooien.
Plaats geen warm voedsel in het
apparaat. Zorg ervoor dat het is
afgekoeld bij kamertemperatuur
voordat u het in het apparaat plaatst.
Om voedselverspilling te voorkomen
moet de nieuwe voorraad voedsel
altijd achter de oude worden
geplaatst.
6.3 Tips voor het koelen van
voedsel
•
•
•
•
•
•
•
Vlees (alle soorten): in plastic zakken
verpakken en op het glazen schap
leggen, boven de groentelade.
Bewaar vlees maximaal 1-2 dagen.
Groenten en fruit: grondig reinigen
(grond verwijderen) en in een speciale
lade (groentelade) plaatsen.
Het is raadzaam om exotische
vruchten zoals bananen, mango's,
papaja's, etc. niet in de koelkast te
bewaren.
Groenten zoals tomaten,
aardappelen, uien en knoflook mogen
niet in de koelkast worden bewaard.
Boter en kaas: in een luchtdicht bakje
leggen of in aluminiumfolie of plastic
zakjes wikkelen om zoveel mogelijk
lucht uit te sluiten.
Flessen: afsluiten met een dop en in
de deur plaatsen of (indien
beschikbaar) in het flessenrek.
Raadpleeg altijd de vervaldatum van
de producten om te weten hoelang ze
bewaard kunnen worden.
7. ONDERHOUD EN REINIGING
WAARSCHUWING!
Raadpleeg de hoofdstukken
Veiligheid.
7.1 De binnenkant
schoonmaken
Voordat u het apparaat voor de eerste
keer gebruikt, wast u de binnenkant en
de interne accessoires met lauwwarm
water en een beetje neutrale zeep om de
typische geur van een nieuw product
weg te nemen. Droog daarna grondig af.
LET OP!
Gebruik geen
reinigingsmiddelen,
schuurpoeders, chloor of
reinigers op oliebasis. Deze
beschadigen de afwerking.
12
www.electrolux.com
LET OP!
De toebehoren en
onderdelen van het apparaat
zijn niet geschikt om in een
afwasmachine gewassen te
worden.
koelvak regelmatig schoon te maken om
te voorkomen dat het water overloopt en
op het voedsel in de koelkast gaat
druppelen.
Gebruik hiervoor de buisreiniger die werd
meegeleverd met het apparaat.
7.2 Periodieke reiniging
Het apparaat moet regelmatig worden
schoongemaakt:
1. Maak de binnenkant en de
accessoires schoon met lauw water
en wat neutrale zeep.
2. Controleer de afdichtingen
regelmatig en wrijf ze schoon om u
ervan te verzekeren dat ze schoon
en vrij van resten zijn.
3. Afspoelen en goed afdrogen.
7.3 Het ontdooien van de
koelkast
Rijp wordt tijdens normaal gebruik
automatisch van de verdamper van het
koelvak verwijderd. Het dooiwater loopt
via een gootje in een speciale
opvangbak aan de achterkant van het
apparaat, boven de compressormotor,
waar het verdampt.
Het is belangrijk om het afvoergaatje van
het dooiwater in het midden van het
7.4 Periode dat het apparaat
niet gebruikt wordt
Neem de volgende
voorzorgsmaatregelen als het apparaat
gedurende lange tijd niet gebruikt wordt:
1. Trek de stekker uit het stopcontact.
2. Verwijder al het voedsel
3. Maak het apparaat en alle
toebehoren schoon.
4. Laat de deur open staan om
onaangename luchtjes te
voorkomen.
8. PROBLEEMOPLOSSING
WAARSCHUWING!
Raadpleeg de hoofdstukken
Veiligheid.
8.1 Wat te doen in de volgende gevallen...
Probleem
Mogelijke oorzaak
Oplossing
Het apparaat werkt niet.
Het apparaat is uitgescha‐
keld.
Schakel het apparaat in.
De stekker zit niet goed in
het stopcontact.
Steek de stekker goed in
het stopcontact.
NEDERLANDS
Probleem
13
Mogelijke oorzaak
Oplossing
Er staat geen spanning op
het stopcontact.
Sluit een ander elektrisch
apparaat op het stopcon‐
tact aan. Bel een gekwalifi‐
ceerd elektricien.
Het apparaat maakt la‐
waai.
Het apparaat is niet stevig
en stabiel geplaatst.
Controleer of het apparaat
stabiel staat.
De compressor werkt con‐
tinu.
De temperatuur is fout in‐
gesteld.
Raadpleeg het hoofdstuk
'Bedieningspaneel'.
Er worden veel producten
tegelijk geplaatst.
Wacht een paar uur en
controleer dan nogmaals
de temperatuur.
De kamertemperatuur is te Raadpleeg het hoofdstuk
hoog.
“Installatie”.
Het voedsel dat in het ap‐ Laat voedsel afkoelen tot
paraat werd geplaatst, was kamertemperatuur voordat
te warm.
u het opslaat.
De deur is niet goed geslo‐ Zie de rubriek over 'De
ten.
deur sluiten'.
De deur is verkeerd uitge‐ Het apparaat staat niet wa‐ Raadpleeg 'Installatie-in‐
lijnd of komt tegen het ven‐ terpas.
structies'.
tilatierooster aan.
Deur gaat niet makkelijk
open.
U probeerde de deur na
het sluiten meteen weer te
openen.
Wacht een paar seconden
tussen het sluiten en weer
openen van de deur.
Het lampje werkt niet.
Het lampje staat in de
stand-by-stand.
Sluit en open de deur.
Het lampje is stuk.
Zie de rubriek over 'Het
lampje vervangen'.
Er is te veel vorst en ijs.
De deur is niet goed geslo‐ Zie de rubriek over 'De
ten.
deur sluiten'.
De pakking is vervormd of
vuil.
Zie de rubriek over 'De
deur sluiten'.
De producten zijn niet op
de juiste wijze verpakt.
Pak de producten beter in.
De temperatuur is fout in‐
gesteld.
Raadpleeg het hoofdstuk
'Bedieningspaneel'.
Apparaat is volledig gela‐
den en is ingesteld op de
laagste temperatuur.
Stel een hogere tempera‐
tuur in. Raadpleeg het
hoofdstuk 'Bedieningspa‐
neel'.
14
www.electrolux.com
Probleem
Mogelijke oorzaak
Oplossing
De ingestelde temperatuur
in het apparaat is te laag
en de omgevingstempera‐
tuur is te hoog.
Stel een hogere tempera‐
tuur in. Raadpleeg het
hoofdstuk 'Bedieningspa‐
neel'.
Er loopt water over de ach‐ Tijdens het automatische
Dat is juist.
terkant van de koelkast.
ontdooiproces, ontdooit de
rijp tegen de achterwand.
Er bevindt zich teveel con‐
denswater op de achter‐
wand van de koelkast.
De deur is te vaak geo‐
pend.
Open de deur alleen als
het nodig is.
De deur is niet volledig ge‐ Zorg ervoor dat de deur
sloten.
volledig gesloten is.
Het bewaarde voedsel was Verpak voedsel in geschikt
niet ingepakt.
materiaal voordat u het in
het apparaat plaatst.
Er loopt water in de koel‐
kast.
Producten verhinderen dat Zorg ervoor dat de produc‐
het water in de waterop‐
ten de achterwand niet ra‐
vangbak loopt.
ken.
De waterafvoer is verstopt. Reinig de waterafvoer.
Er ligt water op de vloer.
De dooiwaterafvoer is niet Maak de dooiwaterafvoer
aangesloten op de ver‐
vast op de verdamperbak.
damperbak boven de com‐
pressor.
De temperatuur in het ap‐
paraat is te laag/hoog.
De temperatuur is niet
goed ingesteld.
Stel een hogere/lagere
temperatuur in.
De deur is niet goed geslo‐ Zie de rubriek over 'De
ten.
deur sluiten'.
De temperatuur van het
voedsel is te hoog.
Laat het voedsel afkoelen
tot kamertemperatuur voor‐
dat u het conserveert.
Er worden veel producten
tegelijk bewaard.
Conserveer minder pro‐
ducten tegelijk.
De deur is te vaak geo‐
pend.
Open de deur alleen als
het nodig is.
Er is geen koude luchtcir‐
culatie in het apparaat
aanwezig.
Zorg ervoor dat er koude
luchtcirculatie in het appa‐
raat is. Zie het hoofdstuk
'Nuttige aanwijzingen en
tips'.
NEDERLANDS
Bel, wanneer het advies niet
tot resultaten leidt, de
dichtstbijzijnde
klantenservice voor dit merk.
8.2 Het lampje vervangen
Het apparaat is uitgerust met
een LED-binnenlampje dat
een lange levensduur heeft.
Het wordt ten zeerste
aanbevolen uitsluitend
originele reserveonderdelen
te gebruiken.
Gebruik uitsluitend
ledlampen (E14-basis). Het
maximale vermogen wordt
getoond op de lampunit.
LET OP!
Trek de stekker uit het
stopcontact.
1. Trek met uw vingers aan de
linkerkant van de lampekap om deze
te ontgrendelen. Verwijder de kap
door deze naar u toe te trekken.
1
2
1
15
2. Vervang het kapotte lampje door een
nieuw lampje van gelijk vermogen en
vorm dat specifiek bedoeld is voor
huishoudelijke apparaten.
3. Plaats de afdekking van het lampje
terug.
4. Steek de stekker in het stopcontact.
5. Open de deur.
Controleer of het lampje gaat
branden.
8.3 De deur sluiten
1. Maak de afdichtingen van de deur
schoon.
2. Stel de deur, indien nodig, af.
Raadpleeg 'Installatie-instructies'.
3. Vervang, indien nodig, de defecte
deurafdichtingen. Neem contact op
met een erkend servicecentrum.
16
www.electrolux.com
9. GELUIDEN
SSSRRR!
BRRR!
CLICK!
HISSS!
BLUBB!
10. TECHNISCHE GEGEVENS
De technische gegevens staan op het
typeplaatje aan de binnenkant van het
apparaat en op het energielabel.
De QR-code op het energielabel dat bij
het apparaat wordt geleverd, biedt een
weblink naar de informatie gerelateerd
aan de prestaties van het apparaat
in de EU-EPREL-database. Bewaar het
energielabel ter referentie samen met
de gebruikershandleiding en alle andere
documenten die bij dit apparaat worden
geleverd.
Het is ook mogelijk om dezelfde
informatie in EPREL te vinden via de link
https://eprel.ec.europa.eu en de
modelnaam en het productnummer die u
vindt op het typeplaatje van het
apparaat.
Zie de link www.theenergylabel.eu voor
gedetailleerde informatie over het
energielabel.
11. AANWIJZINGEN VOOR TESTINSTITUTEN
De installatie en voorbereiding van het
toestel voor elke EcoDesign-verificatie
moet in overeenstemming zijn met EN
62552. De ventilatievoorschriften, de
afmetingen van de uitsparingen en de
minimale open afstanden aan de
achterzijde moeten voldoen aan de
voorschriften van deze
gebruikershandleiding in hoofdstuk 3.
Neem contact op met de fabrikant voor
verdere informatie, inclusief laadplannen.
NEDERLANDS
17
12. MILIEUBESCHERMING
Recycleer de materialen met het
apparaten gemarkeerd met het symbool
symbool . Gooi de verpakking in een
geschikte afvalcontainer om het te
recycleren. Bescherm het milieu en de
volksgezondheid en recycleer op een
correcte manier het afval van elektrische
en elektronische apparaten. Gooi
niet weg met het huishoudelijk afval.
Breng het product naar het milieustation
bij u in de buurt of neem contact op met
de gemeente.
18
www.electrolux.com
TABLE DES MATIÈRES
1. INFORMATIONS DE SÉCURITÉ..................................................................... 18
2. CONSIGNES DE SÉCURITÉ........................................................................... 21
3. INSTALLATION................................................................................................ 23
4. BANDEAU DE COMMANDE............................................................................ 25
5. UTILISATION QUOTIDIENNE..........................................................................25
6. CONSEILS........................................................................................................27
7. ENTRETIEN ET NETTOYAGE.........................................................................28
8. DÉPANNAGE................................................................................................... 28
9. BRUITS.............................................................................................................32
10. DONNÉES TECHNIQUES............................................................................. 32
11. INFORMATIONS POUR LES INSTITUTS DE TEST..................................... 32
NOUS PENSONS À VOUS
Merci d'avoir acheté un appareil Electrolux. Vous avez choisi un produit qui
bénéficie de décennies d'expérience professionnelle et d'innovation. Ingénieux et
élégant, cet appareil a été conçu pour vous. C'est la raison pour laquelle vous
pouvez avoir la certitude d'obtenir d'excellents résultats à chaque utilisation.
Bienvenue chez Electrolux.
Visitez notre site Web pour :
Obtenir des conseils d'utilisation, des brochures, un dépanneur, des
informations sur le service et les réparations :
www.electrolux.com/support
Enregistrer votre produit pour un meilleur service :
www.registerelectrolux.com
Acheter des accessoires, des consommables et des pièces de rechange
d'origine pour votre appareil :
www.electrolux.com/shop
SERVICE ET ASSISTANCE À LA CLIENTÈLE
Utilisez toujours des pièces de rechange d'origine.
Avant de contacter notre centre de service agréé, assurez-vous de disposer des
informations suivantes : Modèle, PNC, Numéro de série.
Les informations se trouvent sur la plaque signalétique.
Avertissement/Mise en garde-Information de sécurité
Informations générales et conseils
Informations environnementales
Sous réserve de modifications.
1.
INFORMATIONS DE SÉCURITÉ
Avant d'installer et d'utiliser cet appareil, lisez
soigneusement les instructions fournies. Le fabricant ne
pourra être tenu pour responsable des blessures et
FRANÇAIS
19
dégâts résultant d'une mauvaise installation ou
utilisation. Conservez toujours les instructions dans un
lieu sûr et accessible pour vous y référer ultérieurement.
1.1 Sécurité des enfants et des personnes
vulnérables
•
•
•
•
•
•
•
Cet appareil peut être utilisé par des enfants âgés
d'au moins 8 ans et par des personnes ayant des
capacités physiques, sensorielles ou mentales
réduites ou dénuées d’expérience ou de
connaissance, s'ils sont correctement surveillés ou si
des instructions relatives à l'utilisation de l'appareil en
toute sécurité leur ont été données et s’ils
comprennent les risques encourus.
Les enfants de 3 à 8 ans peuvent charger et
décharger l’appareil à condition qu’ils aient reçu des
instructions appropriées.
Cet appareil peut être utilisé par des personnes
souffrant de handicaps très importants et complexes à
conditions qu’elles aient reçu des instructions
appropriées.
Les enfants de moins de 3 ans doivent être tenus à
l'écart de l'appareil, à moins d'être surveillés en
permanence.
Ne laissez pas les enfants jouer avec l'appareil.
Les enfants ne doivent pas nettoyer ni entreprendre
une opération de maintenance sur l'appareil sans
surveillance.
Ne laissez pas les emballages à la portée des enfants
et jetez-les convenablement.
1.2 Sécurité générale
•
Cet appareil est conçu pour un usage domestique et
des applications équivalentes, notamment :
– bâtiments de ferme, cuisines réservées aux
employés dans les magasins, bureaux et autres
lieux de travail ;
20
www.electrolux.com
l'utilisation par les clients des hôtels, motels, des
environnements du type chambres d’hôtes et autres
environnements à caractère résidentiel.
Pour éviter la contamination des aliments, respectez
les instructions suivantes :
– n’ouvrez pas la porte pendant de longues durées ;
– nettoyez régulièrement les surfaces pouvant être en
contact avec les aliments et les systèmes
d’évacuation accessibles ;
– conservez la viande et le poisson crus dans des
récipients appropriés dans le réfrigérateur, afin
qu’ils ne soient pas en contact ou ne coulent pas
sur d’autres aliments.
AVERTISSEMENT : Veillez à ce que les orifices de
ventilation, situés dans l'enceinte de l'appareil ou dans
la structure intégrée, ne soient pas obstrués.
AVERTISSEMENT : N’utilisez aucun dispositif
mécanique ou autre moyen pour accélérer le
processus de dégivrage, hormis ceux recommandés
par le fabricant.
AVERTISSEMENT : N'endommagez pas le circuit de
réfrigération.
AVERTISSEMENT : N'utilisez pas d'appareils
électriques à l'intérieur des compartiments de
conservation des aliments de l'appareil, sauf s'ils sont
du type recommandé par le fabricant.
Ne pulvérisez pas d'eau ni de vapeur pour nettoyer
l'appareil.
Nettoyez l'appareil avec un chiffon doux humide.
Utilisez uniquement des détergents neutres. N'utilisez
pas de produits abrasifs, de tampons à récurer, de
solvants ni d'objets métalliques.
Si l’appareil est vide pendant une longue durée,
éteignez-le, dégivrez-le, nettoyez-le, séchez-le et
laissez la porte ouverte pour empêcher le
développement de moisissure dans l’appareil.
–
•
•
•
•
•
•
•
•
FRANÇAIS
•
•
21
Ne conservez pas de substances explosives dans cet
appareil, telles que des aérosols contenant un gaz
propulseur inflammable.
Si le câble d'alimentation est endommagé, il doit être
remplacé par le fabricant, son service après-vente
agréé ou des personnes aux qualifications similaires
afin d'éviter tout danger.
2. CONSIGNES DE SÉCURITÉ
2.1 Installation
AVERTISSEMENT!
L'appareil doit être installé
uniquement par un
professionnel qualifié.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Retirez l'intégralité de l'emballage.
N'installez pas et ne branchez pas un
appareil endommagé.
Pour des raisons de sécurité,
n'utilisez pas l'appareil avant de l'avoir
installé dans la structure encastrée.
Suivez scrupuleusement les
instructions d'installation fournies
avec l'appareil.
Soyez toujours vigilants lorsque vous
déplacez l'appareil car il est lourd.
Utilisez toujours des gants de sécurité
et des chaussures fermées.
Assurez-vous que l'air circule autour
de l'appareil.
Lors de la première installation ou
après avoir inversé la porte, attendez
au moins 4 heures avant de brancher
l'appareil sur le secteur. Cela permet
à l'huile de refouler dans le
compresseur.
Avant toute opération sur l'appareil
(par ex. inversion de la porte),
débranchez la fiche de la prise de
courant.
N'installez pas l'appareil à proximité
d'un radiateur, d'une cuisinière, d'un
four ou d'une table de cuisson.
N'exposez pas l'appareil à la pluie.
N'installez pas l'appareil dans un
endroit exposé à la lumière directe du
soleil.
N'installez pas l'appareil dans une
pièce trop humide ou trop froide.
•
Lorsque vous déplacez l'appareil,
veillez à le soulever par l'avant pour
éviter de rayer le sol.
2.2 Branchement électrique
AVERTISSEMENT!
Risque d'incendie ou
d'électrocution.
AVERTISSEMENT!
Lorsque vous installez
l'appareil, assurez-vous que
le câble d'alimentation n'est
pas coincé ou endommagé.
AVERTISSEMENT!
N'utilisez pas d'adaptateurs
multiprises ni de rallonges.
•
•
•
•
•
•
L’appareil doit être relié à la terre.
Assurez-vous que les paramètres
figurant sur la plaque signalétique
correspondent aux données
électriques nominale de l’alimentation
secteur.
Utilisez toujours une prise de courant
de sécurité correctement installée.
Veillez à ne pas endommager les
composants électriques tels que la
fiche secteur, le câble d'alimentation
ou le compresseur. Contactez le
service après-vente agréé ou un
électricien pour changer les
composants électriques.
Le câble d'alimentation doit rester en
dessous du niveau de la fiche
secteur.
Ne branchez la fiche secteur dans la
prise secteur qu'à la fin de
l'installation. Assurez-vous que la
22
www.electrolux.com
•
prise secteur est accessible après
l'installation.
Ne tirez pas sur le câble secteur pour
débrancher l'appareil. Tirez toujours
sur la fiche de la prise secteur.
2.3 Utilisation
AVERTISSEMENT!
Risque de blessures, de
brûlures, d'électrocution ou
d'incendie.
L'appareil contient un gaz
inflammable, l'isobutane (R600a), un gaz
naturel ayant un niveau élevé de
compatibilité environnementale. Veillez à
ne pas endommager le circuit frigorifique
contenant de l'isobutane.
•
•
•
•
•
•
•
Ne modifiez pas les caractéristiques
de cet appareil.
Ne placez aucun appareil électrique
(sorbetière, etc.) dans l'appareil, en
l'absence d'indications du fabricant.
Si le circuit frigorifique est
endommagé, assurez-vous de
l'absence de flammes et de sources
d'ignition dans la pièce. Aérez la
pièce.
Évitez tout contact d'éléments chauds
avec les parties en plastique de
l'appareil.
Ne stockez jamais de gaz ou de
liquide inflammable dans l'appareil.
Ne placez pas de produits
inflammables ou d'éléments imbibés
de produits inflammables à l'intérieur
ou à proximité de l'appareil, ni sur
celui-ci.
Ne touchez pas le compresseur ni le
condenseur. Ils sont chauds.
2.4 Éclairage intérieur
AVERTISSEMENT!
Risque d'électrocution !
•
Le type d'ampoule utilisé pour cet
appareil est uniquement destiné aux
appareils domestiques. Ne l'utilisez
pas pour éclairer votre logement.
2.5 Entretien et nettoyage
AVERTISSEMENT!
Risque de blessure
corporelle ou de dommages
matériels.
•
•
•
Avant toute opération d'entretien,
éteignez l'appareil et débranchez la
fiche de la prise secteur.
Cet appareil contient des
hydrocarbures dans son circuit de
réfrigération. L'entretien et la recharge
du circuit de réfrigération doivent être
effectués par un professionnel
qualifié.
Examinez régulièrement l'écoulement
de l'appareil et si nécessaire,
nettoyez-le. Si l'orifice est bouché,
l'eau provenant du dégivrage
s'écoulera en bas de l'appareil.
2.6 Service
•
•
•
•
Pour réparer l'appareil, contactez un
service après-vente agréé. Utilisez
exclusivement des pièces d'origine.
Veuillez noter qu’une autoréparation
ou une réparation non professionnelle
peuvent avoir des conséquences sur
la sécurité et annuler la garantie.
Les pièces de rechange suivantes
seront disponibles pendant 7 ans
après l’arrêt du modèle : thermostats,
capteurs de température, cartes de
circuits imprimés, sources
lumineuses, poignées de porte,
charnières de porte, plateaux et
paniers. Veuillez noter que certaines
de ces pièces de rechange ne sont
disponibles qu’auprès de réparateurs
professionnels et que toutes les
pièces de rechange ne sont pas
adaptées à tous les modèles.
Les joints de portes seront
disponibles pendant 10 ans après
l’arrêt du modèle.
2.7 Mise au rebut
AVERTISSEMENT!
Risque de blessure ou
d'asphyxie.
•
Débranchez l'appareil de
l'alimentation électrique.
FRANÇAIS
•
•
•
•
Coupez le câble d'alimentation et
mettez-le au rebut.
Retirez la porte pour empêcher les
enfants et les animaux de s'enfermer
dans l'appareil.
Le circuit frigorifique et les matériaux
d'isolation de cet appareil préservent
la couche d'ozone.
La mousse isolante contient un gaz
inflammable. Contactez votre service
•
municipal pour obtenir des
informations sur la marche à suivre
pour mettre l'appareil au rebut.
N'endommagez pas la partie du
circuit de réfrigération située à
proximité du condenseur thermique.
3. INSTALLATION
AVERTISSEMENT!
Reportez-vous aux chapitres
concernant la sécurité.
AVERTISSEMENT!
Fixez l’appareil
conformément aux
instructions d’installation
pour éviter tout risque
d’instabilité de l’appareil.
AVERTISSEMENT!
Consultez les instructions
d'installation pour installer
votre appareil.
D3
D1
3.1 Dimensions
W1
90
D2
°
W3
B
A
H1
W2
23
24
www.electrolux.com
3.3 Positionnement
Dimensions générales1)
H1
mm
1218
W1
mm
548
D1
mm
549
Cet appareil doit être installé dans un
lieu sec et bien ventilé à l’intérieur.
Cet appareil est destiné à être utilisé à
une température ambiante comprise
entre 10°C et 43°C.
En cas de doute concernant
le lieu d'installation de
l'appareil, veuillez contacter
le vendeur, notre service
après-vente ou le centre de
réparation agréé le plus
proche.
1) hauteur, largeur et profondeur de l’appa‐
reil sans la poignée ni les pieds
Espace requis en service1)
H2 (A+B)
mm
1261
W2
mm
548
D2
mm
551
A
mm
1225
B
mm
36
1) hauteur, largeur et profondeur de l’appa‐
reil avec la poignée, plus l’espace néces‐
saire pour la libre circulation de l’air de re‐
froidissement
L'appareil doit pouvoir être
débranché de l'alimentation
électrique. C'est pourquoi la
prise électrique doit être
facilement accessible après
l'installation.
3.4 Branchement électrique
•
Espace total requis en service1)
H3 (A+B)
mm
1261
W3
mm
548
D3
mm
1071
1) hauteur, largeur et profondeur de l’appa‐
reil avec la poignée, plus l’espace néces‐
saire pour la libre circulation de l’air de re‐
froidissement, plus l’espace nécessaire
pour autoriser l’ouverture de la porte à l’an‐
gle minimal permettant le retrait de tous les
équipements internes
3.2 Localisation
Pour garantir la meilleure fonctionnalité
de l’appareil, vous ne devez pas installer
l’appareil à proximité d’une source de
chaleur (fours, poêles, radiateurs,
cuisinières ou plaques de cuisson) ni
dans un lieu exposé à la lumière directe
du soleil. Assurez-vous que l’air peut
circuler librement autour de l’arrière du
meuble.
•
•
•
Avant de brancher l'appareil, assurezvous que la tension et la fréquence
indiquées sur la plaque signalétique
correspondent à celles du réseau
électrique domestique.
L’appareil doit être relié à la terre. La
fiche du câble d'alimentation
comporte un contact à cet effet. Si la
prise de courant n'est pas mise à la
terre, branchez l'appareil à une mise
à la terre séparée conformément aux
réglementations en vigueur, en
consultant un électricien spécialisé.
Le fabricant décline toute
responsabilité en cas de non-respect
des consignes de sécurité ci-dessus.
Cet appareil est conforme aux
directives CEE.
3.5 Exigences en matière de
ventilation
Veillez à garantir une circulation d'air
suffisante à l'arrière de l'appareil.
FRANÇAIS
5 cm
25
3.6 Inversion du sens
d'ouverture de la porte
min.
200 cm2
Veuillez vous reporter au document
séparé contenant des instructions sur
l'installation et l’inversion du sens
d’ouverture de la porte.
min.
200 cm2
ATTENTION!
À chaque étape de
réversibilité de la porte,
protégez le sol pour éviter
les rayures dues aux
matériaux durs.
ATTENTION!
Consultez les instructions
d’installation lors de
l'installation.
4. BANDEAU DE COMMANDE
4.1 Mise en marche
1. Insérez la fiche dans la prise murale.
2. Tournez le thermostat vers la droite
sur une position médiane.
4.2 Mise à l'arrêt
Pour éteindre l'appareil, tournez le
thermostat sur la position « O ».
4.3 Réglage de la température
La température est régulée
automatiquement. Cependant, vous
pouvez choisir vous-même la
température à l'intérieur de l'appareil.
5. UTILISATION QUOTIDIENNE
5.1 Mise en place des
balconnets de la porte
Selon la taille des emballages des
aliments conservés, les balconnets de la
porte peuvent être positionnés à
différentes hauteurs.
1. Soulevez doucement le balconnet
jusqu'à ce qu'il se détache.
2. Repositionnez-le selon les besoins.
Choisissez le réglage en tenant compte
du fait que la température à l'intérieur de
l'appareil dépend de plusieurs facteurs :
• la température ambiante,
• la fréquence d'ouverture de la porte
• la quantité de denrées entreposées,
• l'emplacement de l'appareil.
Un réglage intermédiaire est
généralement le plus indiqué.
Pour faire fonctionner l'appareil :
1. Tournez le thermostat vers la droite
pour faire baisser la température à
l'intérieur de l'appareil.
2. Tournez le thermostat vers la gauche
pour remonter la température à
l'intérieur de l'appareil.
26
www.electrolux.com
1
2
5.2 Clayettes amovibles
Les parois du réfrigérateur sont équipées
d'une série de glissières afin que les
clayettes puissent être positionnées
comme vous le souhaitez.
La position du contrôle de l’humidité
dépend du type et de la quantité de fruits
et de légumes :
•
•
Fentes fermées : recommandé en
présence d’une petite quantité de
fruits et de légumes. Ainsi, l’humidité
naturelle des fruits et des légumes est
préservée plus longtemps.
Fentes ouvertes : recommandé en
présence d’une grosse quantité de
fruits et de légumes. Ainsi, une
circulation d’air accrue entraîne un
niveau inférieur d’humidité de l’air.
5.5 Indicateur de température
Ne modifiez pas
l'emplacement de la clayette
en verre située au-dessus
du bac à légumes, afin de
garantir une circulation d'air
optimale.
5.3 Bac à légumes
Un bac spécial est présent dans la partie
inférieure de l’appareil, adapté à la
conservation des fruits et des légumes.
Pour un bon stockage des aliments, le
réfrigérateur est doté d'un indicateur de
température. Le symbole sur la paroi
latérale de l'appareil indique la zone la
plus froide du réfrigérateur.
Si OK est affiché (A), mettez les aliments
frais dans la zone indiquée par le
symbole. Dans le cas contraire (B),
attendez au moins 12 heures et vérifiez
si le statut est OK (A).
Si le statut n’est toujours pas OK (B),
placez la commande de réglage sur une
valeur plus froide.
A
OK
B
OK
5.4 Contrôle de l'humidité
La clayette inférieure en verre est
équipée d'un dispositif muni de fentes
dont les ouvertures sont réglables à
l'aide d'un levier coulissant, afin de
réguler l'humidité du bac à légumes.
FRANÇAIS
27
6. CONSEILS
6.1 Conseils d'économie
d'énergie
•
•
•
•
•
L’utilisation la plus efficace de
l’énergie est assurée dans la
configuration avec les tiroirs dans la
partie inférieure de l’appareil et les
clayettes réparties uniformément. La
position des compartiments de porte
n’affecte pas la consommation
d’énergie.
Évitez d'ouvrir fréquemment la porte
et ne la laissez ouverte que le temps
nécessaire.
Ne réglez pas une température trop
élevée pour économiser l’énergie,
sauf si cela est requis par les
caractéristiques des aliments.
Si la température ambiante est élevée
et le thermostat est réglé sur une
température basse avec l'appareil
plein, il est possible que le
compresseur fonctionne en continu,
causant la formation de givre ou de
glace sur l'évaporateur. Dans ce cas,
réglez le thermostat sur une
température supérieure pour
permettre le dégivrage automatique et
économiser ainsi l’énergie.
Assurez une bonne ventilation. Ne
couvrez pas les grilles ou les orifices
de ventilation.
6.2 Conseils pour la
réfrigération des aliments frais
•
•
•
Le réglage intermédiaire de la
température assure une bonne
conservation des aliments frais.
Un réglage de température plus élevé
à l’intérieur de l’appareil peut
entraîner une durée de conservation
plus courte des aliments.
Couvrez les aliments avec un
emballage pour conserver leur
fraîcheur et leur arôme.
Utilisez toujours des récipients fermés
pour les liquides et les aliments afin
d’éviter les saveurs ou les odeurs
dans le compartiment.
•
•
•
•
Pour éviter la contamination croisée
entre les aliments cuits et les aliments
crus, couvrez les aliments cuits et
séparez-les des aliments crus.
Il est conseillé de décongeler les
aliments à l’intérieur du réfrigérateur.
N'insérez pas d'aliments chauds dans
l’appareil. Assurez-vous qu’ils ont
refroidi à température ambiante avant
de les insérer.
Pour éviter le gaspillage des aliments,
le nouveau stock d’aliments doit
toujours être placé derrière l’ancien.
6.3 Conseils pour la
réfrigération des aliments
•
•
•
•
•
•
•
Viande (tous types) : emballez-la
dans un emballage adapté et placezla sur l'étagère en verre au-dessus du
bac à légumes. Ne conservez la
viande que 1 ou 2 jours au plus.
Fruits et légumes : nettoyez
soigneusement (retirez la terre) et
placez-les dans un bac spécial (bac à
légumes).
Il est conseillé de ne pas conserver
les fruits exotiques tels que les
bananes, les mangues, les papayes,
etc. dans le réfrigérateur.
Les légumes tels que les tomates, les
pommes de terre, les oignons et l’ail
ne doivent pas être conservés dans le
réfrigérateur.
Beurre et fromage : placez-les dans le
compartiment étanche à l'air ou
enveloppez-les dans une feuille
d'aluminium ou un sachet en
polyéthylène, pour les tenir autant que
possible à l'abri de l'air.
Bouteilles : fermez-les avec un
bouchon et placez-les sur le portebouteilles ou (s'il est installé) dans le
balconnet à bouteilles de la porte.
Consultez toujours la date d’expiration
des produits pour savoir combien de
temps les conserver.
28
www.electrolux.com
7. ENTRETIEN ET NETTOYAGE
AVERTISSEMENT!
Reportez-vous aux chapitres
concernant la sécurité.
7.1 Nettoyage de l’intérieur
Avant d'utiliser l'appareil pour la première
fois, nettoyez l'intérieur et tous les
accessoires avec de l'eau tiède
savonneuse (pour supprimer toute odeur
de neuf), puis séchez-les
soigneusement.
ATTENTION!
N'utilisez jamais de
détergents, de produits
abrasifs, de nettoyants à
base de chlore ou d'huile car
ils pourraient endommager
le revêtement.
réfrigérateur en utilisation normale. L'eau
de dégivrage est collectée dans un
récipient spécial situé à l'arrière de
l'appareil, au-dessus du compresseur,
d'où elle s'évapore.
Il est important de nettoyer régulièrement
l'orifice d'écoulement de la goulotte
d'évacuation de l'eau de dégivrage située
au milieu du compartiment réfrigérateur
pour empêcher l'eau de déborder et de
couler à l'intérieur de l'appareil.
Pour ce faire, utilisez la tige de nettoyage
de la goulotte fournie avec l’appareil.
ATTENTION!
Les pièces et accessoires de
l'appareil ne doivent pas être
lavés au lave-vaisselle.
7.2 Nettoyage périodique
L'appareil doit être nettoyé
régulièrement :
1. Nettoyez l'intérieur et les accessoires
avec de l'eau tiède et du savon
neutre.
2. Vérifiez régulièrement les joints de
porte et essuyez-les pour vous
assurer qu'ils sont propres et ne
contiennent pas de résidus.
3. Rincez et séchez soigneusement.
7.3 Dégivrage du réfrigérateur
Le givre est automatiquement éliminé de
l’évaporateur du compartiment du
8. DÉPANNAGE
AVERTISSEMENT!
Reportez-vous aux chapitres
concernant la sécurité.
7.4 Période de non-utilisation
Si l'appareil n'est pas utilisé pendant une
longue période, prenez les précautions
suivantes :
1. Débranchez l'appareil de
l'alimentation électrique.
2. Retirez tous les aliments.
3. Nettoyez l'appareil et tous les
accessoires.
4. Laissez la porte ouverte pour éviter
la formation d'odeurs désagréables.
FRANÇAIS
29
8.1 Que faire si…
Problème
Cause possible
Solution
L’appareil ne fonctionne
pas.
L'appareil est éteint.
Allumez l’appareil.
La fiche du câble d'alimen‐
tation n'est pas correcte‐
ment insérée dans la prise
de courant.
Branchez correctement la
fiche du câble d'alimenta‐
tion dans la prise de cou‐
rant.
Il n’y a pas de tension
dans la prise de courant.
Branchez un autre appareil
électrique à la prise de
courant. Contactez un
électricien qualifié.
L'appareil n'est pas stable.
Assurez-vous de la stabili‐
té de l'appareil.
L'appareil est bruyant.
Le compresseur fonctionne Il y a une erreur dans le ré‐ Reportez-vous au chapitre
en permanence.
glage de la température.
« Bandeau de comman‐
de ».
Trop de produits ont été in‐ Attendez quelques heures
troduits simultanément.
et vérifiez de nouveau la
température.
La température ambiante
est trop élevée.
Reportez-vous au chapitre
« Installation ».
Les aliments introduits
dans l'appareil étaient trop
chauds.
Laissez refroidir les ali‐
ments à température am‐
biante avant de les mettre
dans l'appareil.
La porte n'est pas fermée
correctement.
Reportez-vous au paragra‐
phe « Fermeture de la por‐
te ».
La porte n'est pas dans
l'alignement ou touche la
grille de ventilation.
L’appareil n’est pas
d'aplomb.
Consultez les instructions
d'installation.
La porte est difficile à ou‐
vrir.
Vous avez essayé de rou‐ Attendez quelques secon‐
vrir la porte immédiatement des après avoir fermé la
après l'avoir fermée.
porte pour la rouvrir.
L'éclairage ne fonctionne
pas.
L'éclairage est en mode
veille.
Fermez puis ouvrez la por‐
te.
L'éclairage est défectueux. Consultez le paragraphe
« Remplacement de l'am‐
poule ».
Il y a trop de givre et de
glace.
La porte n'est pas fermée
correctement.
Reportez-vous au paragra‐
phe « Fermeture de la por‐
te ».
30
www.electrolux.com
Problème
Cause possible
Solution
Le joint est déformé ou sa‐ Reportez-vous au paragra‐
le.
phe « Fermeture de la por‐
te ».
Les aliments ne sont pas
correctement emballés.
Emballez les produits de
façon plus adaptée.
Il y a une erreur dans le ré‐ Reportez-vous au chapitre
glage de la température.
« Bandeau de comman‐
de ».
L'appareil est complète‐
Augmentez la température.
ment chargé et réglé sur la Reportez-vous au chapitre
température la plus basse. « Bandeau de comman‐
de ».
La température réglée
dans l’appareil est trop
basse et la température
ambiante est trop élevée.
Augmentez la température.
Reportez-vous au chapitre
« Bandeau de comman‐
de ».
De l'eau s'écoule sur la
Pendant le dégivrage auto‐ Ce phénomène est normal.
plaque arrière du réfrigéra‐ matique, le givre fond sur
teur.
la plaque arrière.
Trop d'eau s'est conden‐
sée sur la paroi arrière du
réfrigérateur.
La porte a été ouverte trop N'ouvrez la porte qu'en cas
fréquemment.
de nécessité.
La porte n'est pas entière‐
ment fermée.
Assurez-vous que la porte
est entièrement fermée.
Les aliments conservés ne Enveloppez les aliments
sont pas emballés.
dans un emballage adapté
avant de les ranger dans
l'appareil.
De l'eau s'écoule à l'inté‐
rieur du réfrigérateur.
De l'eau coule sur le sol.
Des aliments empêchent
l'eau de s'écouler dans le
réservoir d'eau.
Assurez-vous que les pro‐
duits ne touchent pas la
plaque arrière.
L'orifice d'évacuation de
l'eau est obstrué.
Nettoyez l'orifice d'évacua‐
tion de l'eau.
Le tuyau d'évacuation de
Fixez le tuyau d'évacuation
l'eau de dégivrage n'est
de l'eau de dégivrage au
pas raccordé au bac d'éva‐ bac d'évaporation.
poration situé au-dessus
du compresseur.
La température à l'intérieur La température n'est pas
de l'appareil est trop bas‐
réglée correctement.
se/élevée.
Augmentez/réduisez la
température.
FRANÇAIS
Problème
31
Cause possible
Solution
La porte n'est pas fermée
correctement.
Reportez-vous au paragra‐
phe « Fermeture de la por‐
te ».
La température des pro‐
duits est trop élevée.
Laissez les aliments refroi‐
dir à température ambiante
avant de les placer dans
l'appareil.
Trop de produits ont été in‐ Introduisez moins de pro‐
troduits simultanément.
duits en même temps.
La porte a été ouverte trop N'ouvrez la porte qu'en cas
souvent.
de nécessité.
L'air froid ne circule pas
dans l'appareil.
Si ces conseils n'apportent
pas de solution à votre
problème, veuillez consulter
le service après-vente agréé
le plus proche.
8.2 Remplacement de
l'éclairage
Assurez-vous que de l'air
froid circule dans l'appareil.
Reportez-vous au chapitre
« Conseils ».
1
2
1
L'appareil est équipé d'un
éclairage à LED longue
durée.
Il est recommandé d'utiliser
uniquement des pièces
détachées d'origine.
Utilisez des ampoules LED
(base E14) uniquement. La
puissance maximale est
indiquée sur la base
d'éclairage.
ATTENTION!
Débranchez la fiche de la
prise secteur.
1. Tirez sur le côté gauche du diffuseur
de l'ampoule avec les doigts pour le
déverrouiller. Retirez le diffuseur et
tirez-le vers vous.
2. Remplacez l'ampoule par une
ampoule de puissance et de forme
identiques, spécifiquement conçue
pour les appareils électroménagers.
3. Installez le diffuseur de l'ampoule.
4. Branchez la fiche de l'appareil à la
prise secteur.
5. Ouvrez la porte.
Vérifiez que l'ampoule s'allume.
8.3 Fermeture de la porte
1. Nettoyez les joints de la porte.
2. Si nécessaire, ajustez la porte.
Consultez les instructions
d'installation.
3. Si nécessaire, remplacez les joints
de porte défectueux. Contactez le
service après-vente agréé.
32
www.electrolux.com
9. BRUITS
SSSRRR!
BRRR!
CLICK!
HISSS!
BLUBB!
10. DONNÉES TECHNIQUES
Les informations techniques figurent sur
la plaque signalétique sur le côté
intérieur de l'appareil et sur l'étiquette
énergétique.
Le code QR présent sur l’étiquette
énergétique fournie avec l’appareil
contient un lien Web vers les
informations relatives aux performances
de l’appareil dans la base de données
EPREL de l’UE. Conservez l’étiquette
énergétique à titre de référence avec le
manuel d’utilisation et tous les autres
documents fournis avec cet appareil.
Il est également possible de trouver les
mêmes informations dans EPREL à
l’aide du lien https://eprel.ec.europa.eu
avec le nom du modèle et le numéro de
produit se trouvant sur la plaque
signalétique de l’appareil.
Consultez le lien www.theenergylabel.eu
pour obtenir des informations détaillées
sur l’étiquette énergétique.
11. INFORMATIONS POUR LES INSTITUTS DE TEST
L’installation et la préparation de
l’appareil pour une vérification
EcoDesign doivent être conformes à la
norme EN 62552. Les exigences de
ventilation, les dimensions des
évidements et les dégagements arrière
minimum doivent correspondre aux
indications du chapitre 3 de ce manuel
d’utilisation. Veuillez contacter le
fabricant pour de plus amples
informations, notamment les plans de
chargement.
FRANÇAIS
33
12. EN MATIÈRE DE PROTECTION DE
L'ENVIRONNEMENT
Recyclez les matériaux portant le
électroniques. Ne jetez pas les appareils
symbole . Déposez les emballages
dans les conteneurs prévus à cet effet.
Contribuez à la protection de
l'environnement et à votre sécurité,
recyclez vos produits électriques et
portant le symbole avec les ordures
ménagères. Emmenez un tel produit
dans votre centre local de recyclage ou
contactez vos services municipaux.
34
www.electrolux.com
INHALTSVERZEICHNIS
1. SICHERHEITSHINWEISE................................................................................34
2. SICHERHEITSANWEISUNGEN...................................................................... 37
3. MONTAGE........................................................................................................39
4. BEDIENFELD................................................................................................... 42
5. TÄGLICHER GEBRAUCH................................................................................42
6. TIPPS UND HINWEISE....................................................................................43
7. REINIGUNG UND PFLEGE............................................................................. 44
8. FEHLERSUCHE............................................................................................... 45
9. GERÄUSCHE................................................................................................... 49
10. TECHNISCHE DATEN................................................................................... 49
11. INFORMATIONEN FÜR PRÜFINSTITUTE....................................................49
WIR DENKEN AN SIE
Vielen Dank, dass Sie sich für ein Gerät von Electrolux entschieden haben. Sie
haben ein Produkt gewählt, hinter dem jahrzehntelange professionelle Erfahrung
und Innovation stehen. Bei der Entwicklung dieses großartigen und eleganten
Geräts haben wir an Sie gedacht. So haben Sie bei jedem Gebrauch die
Gewissheit, dass Sie stets großartige Ergebnisse erzielen werden.
Willkommen bei Electrolux.
Besuchen Sie uns auf unserer Website, um:
Anwendungshinweise, Prospekte, Fehlerbehebungs-, Service- und ReparaturInformationen zu erhalten:
www.electrolux.com/support
Registrieren Sie Ihr erworbenes Produkt, um den besten Service für es zu
gewährleisten:
www.registerelectrolux.com
Zubehör, Verbrauchsmaterial und Original-Ersatzteile für Ihr Gerät sind hier zu
erwerben:
www.electrolux.com/shop
REPARATUR- UND KUNDENDIENST
Bitte verwenden Sie ausschließlich Original-Ersatzteile für Ihre Produkte.
Halten Sie folgende Angaben bereit, wenn Sie sich an den Kundendienst
wenden: Modell, Produktnummer (PNC), Seriennummer.
Diese Informationen finden Sie auf dem Typenschild.
Warnungs-/Sicherheitshinweise
Allgemeine Informationen und Empfehlungen
Informationen zum Umweltschutz
Änderungen vorbehalten.
1.
SICHERHEITSHINWEISE
Lesen Sie vor der Montage und dem Gebrauch des
Geräts zuerst die Bedienungsanleitung. Bei
DEUTSCH
35
Verletzungen oder Schäden infolge nicht
ordnungsgemäßer Montage oder Verwendung
übernimmt der Hersteller keine Haftung. Bewahren Sie
die Anleitung zum Nachschlagen an einem sicheren und
zugänglichen Ort auf.
1.1 Sicherheit von Kindern und schutzbedürftigen
Personen
•
•
•
•
•
•
•
Das Gerät kann von Kindern ab 8 Jahren und
Personen mit eingeschränkten physischen,
sensorischen oder geistigen Fähigkeiten oder mit
mangelnder Erfahrung und/oder mangelndem Wissen
nur dann verwendet werden, wenn sie durch eine für
ihre Sicherheit zuständige Person beaufsichtigt
werden oder in die sichere Verwendung des Geräts
eingewiesen wurden und die mit dem Gerät
verbundenen Gefahren verstanden haben.
Kinder zwischen 3 und 8 Jahren dürfen das Gerät beund entladen, vorausgesetzt, sie wurden
ordnungsgemäß eingewiesen.
Dieses Gerät kann von Personen mit schweren und
komplexen Behinderungen benutzt werden,
vorausgesetzt, sie wurden ordnungsgemäß
eingewiesen.
Halten Sie Kinder unter 3 Jahren vom Gerät fern,
wenn sie nicht ständig beaufsichtigt werden.
Kinder dürfen nicht mit dem Gerät spielen.
Kinder dürfen keine Reinigung und Wartung ohne
Beaufsichtigung durchführen.
Halten Sie sämtliches Verpackungsmaterial von
Kindern fern und entsorgen Sie es ordnungsgemäß.
1.2 Allgemeine Sicherheit
•
Dieses Gerät ist für die Verwendung im Haushalt und
ähnliche Zwecke vorgesehen, wie z. B.:
– Bauernhöfe, Personalküchenbereiche in
Geschäften, Büros und anderen Arbeitsumfeldern;
36
www.electrolux.com
Für Gäste in Hotels, Motels, Pensionen und
anderen wohnungsähnlichen Räumlichkeiten.
Um eine Kontaminierung von Lebensmitteln zu
vermeiden, beachten Sie die folgenden Hinweise:
– Öffnen Sie die Tür nicht über längere Zeit hinweg;
– Reinigen Sie regelmäßig Oberflächen, die mit
Lebensmitteln in Kontakt kommen können, und
zugängliche Ablaufsysteme;
– Lagern Sie rohes Fleisch und Fisch in geeigneten
Behältern im Kühlschrank, so dass sie nicht mit
anderen Lebensmitteln in Berührung kommen oder
auf diese tropfen.
WARNUNG: Achten Sie darauf, dass die
Belüftungsöffnungen im Schrank, um das Gerät und in
der Einbaunische nicht blockiert sind.
WARNUNG: Versuchen Sie nicht, den Abtauvorgang
durch andere als vom Hersteller empfohlene
mechanische oder sonstige Hilfsmittel zu
beschleunigen.
WARNUNG: Beschädigen Sie nicht den
Kältekreislauf.
WARNUNG: Betreiben Sie in den Lebensmittelfächern
des Geräts keine anderen als die vom Hersteller
empfohlenen Elektrogeräte.
Reinigen Sie das Gerät nicht mit Wasserspray oder
Dampf.
Reinigen Sie das Geräts mit einem weichen, feuchten
Tuch. Nur neutrale Reinigungsmittel verwenden.
Benutzen Sie keine Scheuermittel, scheuernde
Reinigungsschwämmchen, Lösungsmittel oder
Metallgegenstände.
Wenn das Gerät längere Zeit leer steht, schalten Sie
es aus, tauen Sie es ab, reinigen und trocknen Sie es
und lassen Sie die Tür offen, um Schimmelbildung im
Gerät zu vermeiden.
–
•
•
•
•
•
•
•
•
DEUTSCH
•
•
37
Bewahren Sie in dem Gerät keine explosiven
Substanzen, wie Spraydosen mit entzündlichen
Treibgasen auf.
Wenn das Netzkabel beschädigt ist, muss es vom
Hersteller, seinem autorisierten Kundenservice oder
einer gleichermaßen qualifizierten Person
ausgetauscht werden, um Gefahrenquellen zu
vermeiden.
2. SICHERHEITSANWEISUNGEN
2.1 Montage
WARNUNG!
Die Montage des Geräts darf
nur von einer qualifizierten
Fachkraft durchgeführt
werden.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Entfernen Sie das gesamte
Verpackungsmaterial.
Montieren Sie ein beschädigtes Gerät
nicht und benutzen Sie es nicht.
Verwenden Sie das Gerät aus
Sicherheitsgründen nicht, bevor es in
den Einbauschrank gesetzt wird.
Halten Sie sich an die mitgelieferte
Montageanleitung.
Seien Sie beim Umsetzen des
Gerätes vorsichtig, da es sehr schwer
ist. Tragen Sie stets
Sicherheitshandschuhe und festes
Schuhwerk.
Stellen Sie sicher, dass die Luft um
das Gerät zirkulieren kann.
Warten Sie nach der Montage oder
dem Wechsel des Türanschlags
mindestens 4 Stunden, bevor Sie das
Gerät an die Stromversorgung
anschließen. Dies ist erforderlich,
damit das Öl in den Kompressor
zurückfließen kann.
Ziehen Sie den Stecker aus der
Steckdose, bevor Sie am Gerät
arbeiten (z.B. Wechsel des
Türanschlags).
Stellen Sie das Gerät nicht in der
Nähe von Heizkörpern, Herden,
Backöfen oder Kochfeldern auf.
Setzen Sie das Gerät nicht dem
Regen aus.
•
•
•
Stellen Sie das Gerät nicht dort auf,
wo es direktem Sonnenlicht
ausgesetzt sein könnte.
Stellen Sie dieses Gerät nicht in
Bereichen auf, die zu feucht oder kalt
sind.
Wenn Sie das Gerät verschieben
möchten, heben Sie es bitte an der
Vorderkante an, um den Fußboden
nicht zu verkratzen.
2.2 Elektrischer Anschluss
WARNUNG!
Brand- und
Stromschlaggefahr.
WARNUNG!
Achten Sie bei der Montage
des Geräts darauf, dass das
Netzkabel nicht eingeklemmt
oder beschädigt wird.
WARNUNG!
Verwenden Sie keine
Mehrfachsteckdosen oder
Verlängerungskabel.
•
•
•
•
Das Gerät muss geerdet sein.
Stellen Sie sicher, dass die Daten auf
dem Typenschild mit den elektrischen
Nennwerten der Netzspannung
übereinstimmen.
Schließen Sie das Gerät nur an eine
ordnungsgemäß installierte
Schutzkontaktsteckdose an.
Achten Sie darauf, elektrische
Bauteile (wie Netzstecker, Netzkabel
und Kompressor) nicht zu
beschädigen. Wenden Sie sich an
den autorisierten Kundendienst oder
38
www.electrolux.com
•
•
•
einen Elektriker, um die elektrischen
Bauteile auszutauschen.
Das Netzkabel muss unterhalb des
Netzsteckers verlegt werden.
Stecken Sie den Netzstecker erst
nach Abschluss der Montage in die
Steckdose. Stellen Sie sicher, dass
der Netzstecker nach der Montage
noch zugänglich ist.
Ziehen Sie nicht am Netzkabel, wenn
Sie das Gerät von der
Stromversorgung trennen möchten.
Ziehen Sie stets am Netzstecker.
2.4 Innenbeleuchtung
WARNUNG!
Stromschlaggefahr.
•
2.5 Reinigung und Pflege
WARNUNG!
Verletzungsgefahr sowie
Risiko von Schäden am
Gerät.
2.3 Gebrauch
WARNUNG!
Es besteht Verletzungs-,
Verbrennungs-,
Stromschlag- oder
Brandgefahr.
•
•
Das Gerät enthält Isobutan
(R600a), ein brennbares Erdgas mit
einem hohen Grad an
Umweltverträglichkeit. Achten Sie darauf,
den Kältekreislauf, der Isobutan enthält,
nicht zu beschädigen.
•
•
•
•
•
•
•
Nehmen Sie keine technischen
Änderungen am Gerät vor.
Stellen Sie keine elektrischen Geräte
(z. B. Eisbereiter) in das Gerät, wenn
solche Geräte nicht ausdrücklich vom
Hersteller für diesen Zweck
zugelassen sind.
Wird der Kältekreislauf beschädigt,
stellen Sie bitte sicher, dass es keine
Flammen und Zündquellen im Raum
gibt. Belüften Sie den Raum.
Stellen Sie keine heißen
Gegenstände auf die Kunststoffteile
des Geräts.
Bewahren Sie keine entzündbaren
Gase und Flüssigkeiten im Gerät auf.
Laden Sie keine entflammbaren
Produkte oder Gegenstände, die mit
entflammbaren Produkten benetzt
sind, in das Gerät und stellen Sie
solche nicht in die Nähe oder auf das
Gerät.
Berühren Sie nicht den Kompressor
oder den Kondensator. Sie sind heiß.
Die in diesem Gerät verwendete
Lampe ist nur für Haushaltsgeräte
geeignet. Benutzen Sie diese nicht für
die Raumbeleuchtung.
•
Schalten Sie das Gerät immer aus
und ziehen Sie den Netzstecker aus
der Steckdose, bevor
Reinigungsarbeiten durchgeführt
werden.
Der Kältekreis des Gerätes enthält
Kohlenwasserstoffe. Das Gerät muss
von einer qualifizierten Fachkraft
gewartet und nachgefüllt werden.
Prüfen Sie regelmäßig den
Wasserabfluss des Geräts und
reinigen Sie ihn gegebenenfalls. Bei
verstopftem Wasserabfluss sammelt
sich das Abtauwasser am Boden des
Geräts an.
2.6 Wartung
•
•
•
Zur Reparatur des Geräts wenden Sie
sich an den autorisierten
Kundendienst. Dabei dürfen
ausschließlich Originalersatzteile
verwendet werden.
Bitte beachten Sie, dass eigene
Reparaturen oder Reparaturen, die
nicht von Fachkräften durchgeführt
werden, die Sicherheit des Geräts
beeinträchtigen und die Garantie
ungültig machen können.
Folgende Ersatzteile sind innerhalb
von 7 Jahren nach Produkteinstellung
des Modells erhältlich: Thermostate,
Temperatursensoren, Leiterplatten,
Lichtquellen, Türgriffe, Türscharniere,
Ablagen und Körbe. Bitte beachten
Sie, dass einige dieser Ersatzteile nur
an Reparaturbetriebe geliefert werden
können und nicht alle Ersatzteile für
alle Modelle relevant sind.
DEUTSCH
•
Türdichtungen sind innerhalb von 10
Jahren nach Produkteinstellung des
Modells erhältlich.
2.7 Entsorgung
WARNUNG!
Verletzungs- und
Erstickungsgefahr.
•
•
•
Trennen Sie das Gerät von der
Stromversorgung.
Schneiden Sie das Netzkabel ab, und
entsorgen Sie es.
Entfernen Sie die Tür, um zu
verhindern, dass sich Kinder oder
Haustiere in dem Gerät einschließen.
•
•
•
3. MONTAGE
WARNUNG!
Siehe Kapitel
Sicherheitshinweise.
WARNUNG!
Lesen Sie zur Installation
des Geräts die
Montageanleitung.
39
Der Kältekreislauf und die
Isolierungsmaterialien dieses Gerätes
sind ozonfreundlich.
Die Isolierung enthält entzündliches
Gas. Für Informationen zur korrekten
Entsorgung des Gerätes wenden Sie
sich an Ihre kommunale Behörde.
Achten Sie darauf, dass die
Kühleinheit in der Nähe des
Wärmetauschers nicht beschädigt
wird.
WARNUNG!
Befestigen Sie das Gerät
gemäß der
Montageanleitung, um das
Risiko eines instabilen
Geräts zu vermeiden.
www.electrolux.com
D3
D1
3.1 Abmessungen
W1
90
D2
°
W3
A
H1
W2
B
40
Gesamtabmessungen1)
Platzbedarf im Betrieb1)
H1
mm
1218
W1
mm
548
D1
mm
549
1) Höhe, Breite und Tiefe des Geräts ohne
Griff und Füße
Platzbedarf im Betrieb1)
H2 (A+B)
mm
1261
W2
mm
548
D2
mm
551
A
mm
1225
B
mm
36
1) Höhe, Breite und Tiefe des Geräts ein‐
schließlich Griff und zuzüglich des notwen‐
digen Freiraums für die Zirkulation der
Kühlluft
Platzbedarf insgesamt im Betrieb1)
H3 (A+B)
mm
1261
W3
mm
548
DEUTSCH
•
Platzbedarf insgesamt im Betrieb1)
D3
mm
1071
1) Höhe, Breite und Tiefe des Geräts ein‐
schließlich Griff plus des notwendigen Frei‐
raums für die Zirkulation der Kühlluft, zu‐
züglich des Platzes, der notwendig ist, um
eine Türöffnung bis zu dem minimalen Win‐
kel zu ermöglichen, der die Entfernung der
Innenausstattung erlaubt
3.2 Standort
Um die beste Funktionalität des Gerätes
zu gewährleisten, sollten Sie das Gerät
nicht in der Nähe von Wärmequellen
(Backöfen, Heizöfen, Heizkörpern,
Herden oder Kochfeldern) oder an einem
Ort mit direkter Sonneneinstrahlung
installieren. Stellen Sie sicher, dass die
Luft frei um die Geräterückseite
zirkulieren kann.
•
•
3.5 Anforderungen an die
Belüftung
Der Luftstrom hinter dem Gerät muss
ausreichend sein.
5 cm
min.
200 cm2
3.3 Aufstellung
Dieses Gerät sollte in einem trockenen,
gut belüfteten Innenbereich aufgestellt
werden.
min.
200 cm2
Dieses Gerät ist für den Einsatz bei einer
Umgebungstemperatur von 10°C bis
43°C vorgesehen.
Bei Fragen zum
Aufstellungsort des Geräts
wenden Sie sich an den
Verkäufer, unseren
Kundendienst oder
nächstgelegenen
autorisierten Kundendienst.
Es muss möglich sein, das
Gerät vom Netz zu trennen.
Daher muss der Stecker
nach der Installation
zugänglich bleiben.
3.4 Elektroanschluss
•
Kontrollieren Sie vor dem Einschalten
des Geräts, ob die Netzspannung und
-frequenz Ihres Hausanschlusses mit
den auf dem Typenschild
angegebenen Anschlusswerten
übereinstimmen.
41
Das Gerät muss geerdet sein. Zu
diesem Zweck ist der Netzstecker mit
einem Schutzkontakt ausgestattet.
Falls die Steckdose Ihres
Hausanschlusses nicht geerdet sein
sollte, lassen Sie das Gerät gemäß
den geltenden Vorschriften von einem
qualifizierten Elektriker erden.
Der Hersteller übernimmt keinerlei
Haftung bei Missachtung der
vorstehenden Sicherheitshinweise.
Das Gerät entspricht den ECRichtlinien.
VORSICHT!
Lesen Sie die
Montageanleitungen für die
Installation.
3.6 Wechseln des
Türanschlags
Informationen zu Montage und zum
Wechseln des Türanschlags finden Sie
in einer separaten Anleitung.
VORSICHT!
Wenn Sie den Türanschlag
wechseln, schützen Sie den
Boden mit einem
strapazierfähigem Material
vor Verkratzungen.
42
www.electrolux.com
4. BEDIENFELD
4.1 Einschalten des Geräts
1. Stecken Sie den Stecker in die
Netzsteckdose.
2. Drehen Sie den Temperaturregler im
Uhrzeigersinn auf eine mittlere
Einstellung.
4.2 Ausschalten des Geräts
Drehen Sie den Temperaturregler zum
Ausschalten des Geräts in die Position
„O“.
4.3 Temperaturregelung
Die Temperatur wird automatisch
geregelt. Sie können jedoch selbst die
Temperatur im Inneren des Gerätes
einstellen.
Berücksichtigen Sie für eine exakte
Einstellung, dass die Temperatur im
Inneren des Geräts von folgenden
Faktoren abhängt:
• Raumtemperatur,
• Häufigkeit der Türöffnung,
• Menge der gelagerten Lebensmittel,
• Aufstellungsort des Geräts.
Eine mittlere Einstellung ist im
Allgemeinen am besten geeignet.
Bedienung des Geräts:
1. Drehen Sie den Temperaturregler im
Uhrzeigersinn, um eine niedrigere
Temperatur im Inneren des Gerätes
zu erreichen.
2. Drehen Sie den Temperaturregler
gegen den Uhrzeigersinn, um eine
höhere Temperatur im Inneren des
Gerätes zu erreichen.
5. TÄGLICHER GEBRAUCH
5.1 Positionieren der
Türablagen
Die Türablagen können in verschiedener
Höhe positioniert werden; damit
ermöglichen sie das Lagern verschieden
großer Lebensmittelpackungen.
5.2 Verstellbare Ablagen
Die Wände des Kühlschranks sind mit
einer Reihe von Führungsschienen
ausgestattet, die verschiedene
Möglichkeiten für das Einsetzen der
Ablagen bieten.
1. Ziehen Sie die Ablage langsam nach
oben, bis sie sich löst.
2. Setzen Sie die Ablage in
gewünschter Höhe ein.
Die Glasablage über der
Gemüseschublade sollte
jedoch nicht verstellt
werden, um eine korrekte
Luftzirkulation zu
gewährleisten.
1
2
5.3 Obst- / Gemüseschublade
Im unteren Teil des Geräts befindet sich
eine spezielle Schublade, die sich zur
DEUTSCH
Aufbewahrung von Obst und Gemüse
eignet.
•
5.4 Feuchtigkeitsregulierung
In die Glasablage ist eine Vorrichtung mit
(über einen Schieber verstellbaren)
Schlitzen integriert, die die
Feuchtigkeitsregelung in den
Gemüseschubladen ermöglicht.
43
Schlitze geöffnet: Für eine große
Menge an Obst und Gemüse
empfohlen. Auf diese Weise führt eine
höhere Luftzirkulation zu einer
geringeren Luftfeuchtigkeit.
5.5 Temperaturanzeige
Um eine korrekte Lagerung der
Lebensmittel zu gewährleisten, verfügt
dieser Kühlschrank über eine
Temperaturanzeige. Das Symbol an der
Seitenwand des Geräts zeigt den
kältesten Bereich im Kühlraum an.
Wenn OK angezeigt wird (A), lagern Sie
die frischen Lebensmittel im Bereich, der
durch das Symbol angezeigt wird. Bei (B)
warten Sie mindestens 12 Stunden und
prüfen Sie, ob OK (A) angezeigt wird.
Wird nicht OK (B) angezeigt, wählen Sie
eine kältere Einstellung.
Die Position des Feuchtigkeitsreglers
hängt von der Art und der Menge des
Obstes und Gemüses ab:
•
Schlitze geschlossen: Für eine kleine
Menge an Obst und Gemüse
empfohlen. So bleibt der
Feuchtigkeitsgehalt im Obst und
Gemüse länger erhalten.
A
OK
B
OK
6. TIPPS UND HINWEISE
6.1 Tipps zum Energiesparen
•
•
•
•
Die effizienteste Energienutzung wird
erreicht, wenn die Schubladen im
unteren Teil des Geräts eingesetzt
und die Ablagen gleichmäßig
angeordnet sind. Die Position der
Türablagen wirkt sich nicht auf den
Energieverbrauch aus.
Öffnen Sie die Tür nicht zu häufig,
und lassen Sie diese nicht länger
offen als notwendig.
Stellen Sie die Temperatur nicht zu
hoch ein, um Energie zu sparen, es
sei denn, dies ist wegen der
Beschaffenheit des Lebensmittels
erforderlich.
Wenn die Umgebungstemperatur
hoch ist, der Temperaturregler auf
eine niedrige Temperatur eingestellt
und das Gerät voll beladen ist, kann
es zu andauerndem Betrieb des
•
Kompressors und damit zu Reif- oder
Eisbildung am Verdampfer kommen.
Stellen Sie in diesem Fall den
Temperaturregler auf eine höhere
Temperatur, um das automatische
Abtauen zu ermöglichen und Energie
zu sparen.
Sorgen Sie für eine gute Belüftung.
Bedecken Sie die Lüftungsgitter oder
-öffnungen nicht.
6.2 Hinweise für die Kühlung
frischer Lebensmittel
•
Eine mittlere Einstellung stellt eine
gute Konservierung von frischen
Lebensmitteln sicher.
Eine höhere Temperatureinstellung im
Gerät kann die Haltbarkeit der
Lebensmittel verkürzen.
44
www.electrolux.com
•
•
•
•
•
•
Decken Sie die Lebensmittel mit
Verpackungsmaterial ab, um ihre
Frische und ihr Aroma zu bewahren.
Verwenden Sie immer geschlossene
Behälter für Flüssigkeiten und
Lebensmittel, um Düfte oder Gerüche
im Fach zu vermeiden.
Um eine Kreuzkontamination
zwischen gekochten und rohen
Lebensmitteln zu vermeiden, decken
Sie die gekochten Lebensmittel ab
und trennen Sie sie von den rohen.
Es wird empfohlen Lebensmittel im
Kühlschrank aufzutauen.
Stellen Sie keine warmen
Lebensmittel in das Gerät.
Vergewissern Sie sich, dass sie auf
Raumtemperatur abgekühlt sind,
bevor Sie sie einlegen.
Um eine Verschwendung von
Lebensmitteln zu vermeiden, sollten
die neuen Lebensmittel immer hinter
die alten gelegt werden.
6.3 Hinweise für die Kühlung
von Lebensmitteln
•
Fleisch (alle Sorten): Wickeln Sie
Fleisch in geeignetes Material und
•
•
•
•
•
•
legen Sie es auf die Glasablage über
der Gemüseschublade. Lagern Sie
Fleisch höchstens 1 - 2 Tage.
Obst und Gemüse: Gründlich reinigen
(Erde entfernen) und in die spezielle
Schublade (Obst- und
Gemüseschublade) legen.
Es wird empfohlen, exotische Früchte
wie Bananen, Mangos, Papayas usw.
nicht im Kühlschrank aufzubewahren.
Gemüse wie Tomaten, Kartoffeln,
Zwiebeln und Knoblauch sollten nicht
im Kühlschrank aufbewahrt werden.
Butter und Käse: Diese sollten stets in
luftdichten Behältern verpackt sein
oder in Aluminiumfolie bzw. in
Polyäthylenbeutel eingepackt werden,
um so wenig Luft wie möglich in der
Verpackung zu haben.
Flaschen: Sie sollten mit Deckel in der
Flaschenablage in der Tür oder im
Flaschenhalter (falls vorhanden)
aufbewahrt werden.
Achten Sie auf das Haltbarkeitsdatum
der Lebensmittel, damit Sie wissen,
wie lange sie gelagert werden
können.
7. REINIGUNG UND PFLEGE
WARNUNG!
Siehe Kapitel
Sicherheitshinweise.
7.1 Reinigen des Innenraums
Bevor Sie das Gerät in Betrieb nehmen,
beseitigen Sie den typischen Neugeruch
am besten durch Reinigen der Innenteile
mit lauwarmem Wasser und einer
neutralen Seife. Sorgfältig nachtrocknen.
VORSICHT!
Verwenden Sie keine
chemischen
Reinigungsmittel,
Scheuerpulver, chlor- oder
ölhaltige Reinigungsmittel,
da diese die Oberfläche
beschädigen.
VORSICHT!
Das Zubehör des Geräts
und die Innenteile eignen
sich nicht für die Reinigung
im Geschirrspüler.
7.2 Regelmäßige Reinigung
Das gesamte Gerät muss regelmäßig
gereinigt werden:
1. Reinigen Sie das Innere und die
Zubehörteile mit lauwarmem Wasser
und etwas Neutralseife.
2. Prüfen und säubern Sie die
Türdichtungen in regelmäßigen
Abständen, um zu gewährleisten,
dass diese sauber und frei von
Fremdkörpern sind.
3. Spülen und trocknen Sie diese
sorgfältig ab.
DEUTSCH
7.3 Abtauen des Kühlschranks
Bei normalem Betrieb wird Reif
automatisch aus dem Verdampfer des
Kühlschranks entfernt. Das Tauwasser
sammelt sich in einer Auffangrinne und
läuft durch eine Abflussöffnung in einen
speziellen Behälter an der Rückseite des
Geräts über dem Kompressor, wo es
verdampft.
Eine regelmäßige Reinigung des
Abtauwasser-Ablauflochs in der Mitte
des Kühlfachkanals ist wichtig, um zu
verhindern, dass das Wasser überläuft
und auf die eingelagerten Lebensmittel
tropft.
45
7.4 Stillstandszeiten
Bei längerem Stillstand des Geräts
müssen Sie folgende Vorkehrungen
treffen:
1. Trennen Sie das Gerät von der
Spannungsversorgung.
2. Entnehmen Sie alle Lebensmittel.
3. Reinigen Sie das Gerät und alle
Zubehörteile.
4. Lassen Sie die Tür offen, um das
Entstehen unangenehmer Gerüche
zu vermeiden.
Benutzen Sie hierfür den Rohrreiniger,
der mit dem Gerät geliefert wird.
8. FEHLERSUCHE
WARNUNG!
Siehe Kapitel
Sicherheitshinweise.
8.1 Was tun, wenn...
Störung
Mögliche Ursache
Abhilfe
Das Gerät funktioniert
nicht.
Das Gerät ist ausgeschal‐
tet.
Schalten Sie das Gerät
ein.
Der Netzstecker wurde
Stecken Sie den Netzste‐
nicht richtig in die Steckdo‐ cker korrekt in die Steckdo‐
se gesteckt.
se.
Es liegt keine Spannung
an der Steckdose an.
Testen Sie, ob ein anderes
Gerät an dieser Steckdose
funktioniert. Wenden Sie
sich an eine Elektrofach‐
kraft.
46
www.electrolux.com
Störung
Mögliche Ursache
Abhilfe
Das Gerät erzeugt Geräu‐
sche.
Unebenheiten im Boden
wurden nicht ausgegli‐
chen.
Prüfen Sie, ob das Gerät
stabil steht.
Der Kompressor ist durch‐
gehend in Betrieb.
Die Temperatur wurde
falsch eingestellt.
Siehe Kapitel „Bedienfeld“.
Es wurden zu viele Le‐
bensmittel gleichzeitig ein‐
gelegt.
Warten Sie einige Stunden
und prüfen Sie erneut die
Temperatur.
Die Raumtemperatur ist zu Siehe Kapitel „Montage“.
hoch.
In das Gerät eingelegte
Lebensmittel waren noch
zu warm.
Lassen Sie die Lebensmit‐
tel auf Raumtemperatur
abkühlen, bevor Sie sie
einlagern.
Die Tür ist nicht richtig ge‐
schlossen.
Siehe Abschnitt „Schließen
der Tür“.
Die Tür ist nicht richtig aus‐ Das Gerät ist nicht ausge‐
gerichtet oder berührt das richtet.
Belüftungsgitter.
Siehe Montageanleitung.
Die Tür lässt sich nicht
leicht öffnen.
Sie haben versucht, die
Tür unmittelbar nach dem
Schließen wieder zu öff‐
nen.
Warten Sie einige Sekun‐
den zwischen dem Schlie‐
ßen und erneuten Öffnen
der Tür.
Die Lampe funktioniert
nicht.
Die Lampe ist im StandbyModus.
Schließen und öffnen Sie
die Tür.
Die Lampe ist defekt.
Siehe Abschnitt „Austau‐
schen der Lampe“.
Die Tür ist nicht richtig ge‐
schlossen.
Siehe Abschnitt „Schließen
der Tür“.
Die Dichtung ist verzogen
oder verschmutzt.
Siehe Abschnitt „Schließen
der Tür“.
Zu starke Reif- und Eisbil‐
dung.
Die Lebensmittel sind nicht Verpacken Sie die Lebens‐
richtig verpackt.
mittel richtig.
Die Temperatur wurde
falsch eingestellt.
Siehe Kapitel „Bedienfeld“.
Das Gerät ist voll beladen
und auf die niedrigste
Temperatur eingestellt.
Stellen Sie eine höhere
Temperatur ein. Siehe Ka‐
pitel „Bedienfeld“.
DEUTSCH
Störung
47
Mögliche Ursache
Abhilfe
Die Temperatur im Gerät
ist zu niedrig und die Um‐
gebungstemperatur zu
hoch.
Stellen Sie eine höhere
Temperatur ein. Siehe Ka‐
pitel „Bedienfeld“.
Wasser fließt an der Rück‐ Während des automati‐
Dies ist normal.
wand des Kühlschranks hi‐ schen Abtauprozesses
nunter.
schmilzt Reif auf der Rück‐
wand.
Es gibt zu viel Kondens‐
wasser an der Rückwand
des Kühlschranks.
Die Tür wurde zu häufig
geöffnet.
Öffnen Sie die Tür nur bei
Bedarf.
Die Tür wurde nicht voll‐
ständig geschlossen.
Achten Sie darauf, die Tür
vollständig zu schließen.
Das eingelagerte Lebens‐ Packen Sie das Lebens‐
mittel wurde nicht verpackt. mittel in eine geeignete
Verpackung, bevor Sie es
in das Gerät legen.
Wasser fließt in den Kühl‐
schrank.
Lebensmittel verhindern
das Abfließen des Was‐
sers in den Wassersamm‐
ler.
Stellen Sie sicher, dass die
Lebensmittel nicht die
Rückwand berühren.
Der Wasserablauf ist ver‐
stopft.
Reinigen Sie den Wasser‐
ablauf.
Wasser läuft auf den Bo‐
den.
Der Tauwasserablauf ist
Verbinden Sie den Tau‐
nicht mit der Verdampfer‐
wasserablauf mit der Ver‐
schale über dem Kompres‐ dampferschale.
sor verbunden.
Die Temperatur im Gerät
ist zu niedrig/zu hoch.
Die Temperatur ist nicht
richtig eingestellt.
Stellen sie eine höhere/
niedrigere Temperatur ein.
Die Tür ist nicht richtig ge‐
schlossen.
Siehe Abschnitt „Schließen
der Tür“.
Die Temperatur der zu
Lassen Sie die Lebensmit‐
kühlenden Lebensmittel ist tel auf Raumtemperatur
zu hoch.
abkühlen, bevor Sie sie in
das Gerät geben.
Es wurden zu viele Le‐
bensmittel gleichzeitig ein‐
gelegt.
Lagern Sie weniger Le‐
bensmittel zur selben Zeit
ein.
Die Tür wurde zu häufig
geöffnet.
Öffnen Sie die Tür nur,
wenn es notwendig ist.
Die Kaltluft kann im Gerät
nicht zirkulieren.
Kaltluftzirkulation im Gerät
sicherstellen. Siehe Kapitel
„Tipps und Hinweise“.
48
www.electrolux.com
Bitte wenden Sie sich an
den nächsten autorisierten
Kundendienst, wenn alle
genannten
Abhilfemaßnahmen nicht
zum gewünschten Erfolg
führen.
1
2
1
8.2 Austauschen der Lampe
Das Gerät ist mit einer
langlebigen LEDInnenbeleuchtung
ausgestattet.
Es wird dringend empfohlen
nur Originalersatzteile zu
verwenden.
Verwenden Sie nur LEDLampen (E14 Fassung). Die
maximale Leistung ist auf
der Lampeneinheit
angegeben.
VORSICHT!
Ziehen Sie den Netzstecker
aus der Steckdose.
1. Ziehen Sie an der linken Seite der
Lampenabdeckung mit Ihren Fingern,
um sie zu entriegeln. Entfernen Sie
die Abdeckung, indem Sie sie zu sich
ziehen.
2. Ersetzen Sie die defekte Lampe
durch eine Lampe mit der gleichen
Leistung und Form, die speziell für
Haushaltsgeräte vorgesehen ist.
3. Bringen Sie die Lampenabdeckung
an.
4. Stecken Sie den Netzstecker in die
Steckdose.
5. Öffnen Sie die Tür.
Prüfen Sie, ob die Lampe brennt.
8.3 Schließen der Tür
1. Reinigen Sie die Türdichtungen.
2. Stellen Sie die Tür nach Bedarf ein.
Siehe Montageanleitung.
3. Ersetzen Sie die defekten
Türdichtungen, falls erforderlich.
Wenden Sie sich an einen
autorisierten Kundendienst.
DEUTSCH
49
9. GERÄUSCHE
SSSRRR!
BRRR!
CLICK!
HISSS!
BLUBB!
10. TECHNISCHE DATEN
Die technischen Daten befinden sich auf
dem Typenschild innen im Gerät sowie
auf der Energieplakette.
Der QR-Code auf der Energieplakette
des Geräts bietet einen Web-Link zu
Informationen über die Geräteleistung in
der EU EPREL-Datenbank. Bewahren
Sie daher die Energieplakette als
Referenz zusammen mit dieser
Bedienungsanleitung und allen anderen
Unterlagen, die mit dem Gerät geliefert
wurden, auf.
Es ist auch möglich, die gleichen
Informationen in EPREL zu finden,
indem Sie den Link https://
eprel.ec.europa.eu sowie den
Modellnamen und die Produktnummer,
die Sie auf dem Typenschild des Geräts
finden, verwenden.
Beachten Sie den Link
www.theenergylabel.eu bezüglich
detaillierter Informationen zur
Energieplakette.
11. INFORMATIONEN FÜR PRÜFINSTITUTE
Die Installation und die Vorbereitung des
Geräts für eine eventuelle EcoDesignPrüfung müssen mit EN 62552
übereinstimmen. Die Anforderungen an
die Belüftung, die Abmessungen der
Aussparungen und die Mindestabstände
auf der Rückseite müssen den Angaben
in diesem Benutzerhandbuch in Kapitel 3
entsprechen. Für weitere Informationen,
einschließlich der Beladungspläne,
wenden Sie sich bitte an den Hersteller.
50
www.electrolux.com
12. UMWELTTIPPS
Recyceln Sie Materialien mit dem
Entsorgen Sie Geräte mit diesem Symbol
Symbol . Entsorgen Sie die
Verpackung in den entsprechenden
Recyclingbehältern. Recyceln Sie zum
Umwelt- und Gesundheitsschutz
elektrische und elektronische Geräte.
nicht mit dem Hausmüll. Bringen Sie
das Gerät zu Ihrer örtlichen
Sammelstelle oder wenden Sie sich an
Ihr Gemeindeamt.
*
211625760-A-092020
www.electrolux.com/shop
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement