Electrolux LRB3AF12S Instrukcja obsługi

Electrolux LRB3AF12S Instrukcja obsługi
LRB3AF12S
CS
PL
SK
Chladnička
Chłodziarka
Chladnička
Návod k použití
Instrukcja obsługi
Návod na používanie
2
17
34
2
www.electrolux.com
OBSAH
1. BEZPEČNOSTNÍ INFORMACE......................................................................... 2
2. BEZPEČNOSTNÍ POKYNY ...............................................................................5
3. INSTALACE........................................................................................................6
4. OVLÁDACÍ PANEL.............................................................................................9
5. DENNÍ POUŽÍVÁNÍ............................................................................................ 9
6. TIPY A RADY................................................................................................... 10
7. ČIŠTĚNÍ A ÚDRŽBA........................................................................................ 11
8. ODSTRAŇOVÁNÍ ZÁVAD................................................................................ 12
9. ZVUKY..............................................................................................................15
10. TECHNICKÉ ÚDAJE...................................................................................... 15
11. INFORMACE PRO ZKUŠEBNY..................................................................... 15
MYSLÍME NA VÁS
Děkujeme, že jste si zakoupili spotřebič značky Electrolux. Vybrali jste si produkt,
se kterým jsou spjaty desítky let profesionálních zkušeností a inovací. Tento
důmyslný a stylový spotřebič byl navržen s ohledem na jeho uživatele. Kdykoliv
jej proto používáte, můžete se spolehnout, že pokaždé dosáhnete skvělých
výsledků.
Vítá Vás Electrolux.
Navštivte naše stránky ohledně:
Rady ohledně používání, brožury, poradce při potížích a servisní informace
získáte na:
www.electrolux.com/support
Registrace vašeho spotřebiče, kterou získáte lepší servis:
www.registerelectrolux.com
Nákupu příslušenství, spotřebního materiálu a originálních náhradních dílů pro
váš spotřebič:
www.electrolux.com/shop
PÉČE O ZÁKAZNÍKY A SERVIS
Doporučujeme používat originální náhradní díly.
Při kontaktu se servisním střediskem se ujistěte, že máte k dispozici následující
údaje: Model, výrobní číslo (PNC), sériové číslo.
Tyto informace jsou uvedeny na typovém štítku.
Upozornění / Důležité bezpečnostní informace
Všeobecné informace a rady
Poznámky k ochraně životního prostředí
Zmĕny vyhrazeny.
1.
BEZPEČNOSTNÍ INFORMACE
Tento návod si pečlivě přečtěte ještě před instalací
spotřebiče a jeho prvním použitím. Výrobce nenese
ČESKY
3
odpovědnost za žádný úraz ani škodu v důsledku
nesprávné instalace nebo použití. Návod k použití vždy
uchovávejte na bezpečném a přístupném místě pro jeho
budoucí použití.
1.1 Bezpečnost dětí a postižených osob
•
•
•
•
•
•
•
Tento spotřebič smí používat děti starší osmi let nebo
osoby se sníženými fyzickými, smyslovými nebo
duševními schopnostmi nebo osoby bez patřičných
zkušeností a znalostí, pouze pokud tak činí pod
dozorem nebo vedením, které zohledňuje bezpečný
provoz spotřebiče, a pokud rozumí rizikům spojeným s
provozem spotřebiče.
Děti ve věku tří až osmi let mohou tento spotřebič plnit
a vyprazdňovat, pokud k tomu dostaly řádné pokyny.
Osoby s rozsáhlým a komplexním postižením mohou
tento spotřebič používat, pokud k tomu dostaly řádné
pokyny.
Děti mladší tří let bez stálého dozoru držte z dosahu
spotřebiče.
Nenechte děti hrát si se spotřebičem.
Čištění a uživatelskou údržbu spotřebiče by neměly
provádět děti bez dozoru.
Všechny obaly uschovejte z dosahu dětí a řádně je
zlikvidujte.
1.2 Všeobecné bezpečnostní informace
•
•
Tento spotřebič je určen pro použití v domácnosti a
pro následující způsoby použití:
– ve farmářských domech, v kuchyňkách pro
zaměstnance v obchodech, kancelářích a jiných
pracovních prostředích;
– Pro zákazníky hotelů, motelů, penzionů a jiných
ubytovacích zařízení.
Aby se zabránilo kontaminaci potravin, řiďte se
následujícími pokyny:
– neotevírejte dveře na delší dobu;
4
www.electrolux.com
pravidelně čistěte povrchy, které mohou přijít do
styku s potravinami a přístupnými vypouštěcími
systémy;
– syrové maso a ryby uchovávejte v chladničce ve
vhodných nádobách, aby nepřišly navzájem do
styku nebo nekapaly na jiné potraviny.
VAROVÁNÍ: Udržujte volně průchodné větrací otvory
na povrchu spotřebiče nebo kolem vestavěného
spotřebiče.
VAROVÁNÍ: K urychlení odmrazování nepoužívejte
mechanické ani jiné pomocné prostředky, které nejsou
doporučeny výrobcem.
VAROVÁNÍ: Nepoškozujte chladicí okruh.
VAROVÁNÍ: V prostoru chladicích spotřebičů
nepoužívejte jiné elektrické přístroje, než typy
schválené k tomuto účelu výrobcem.
K čištění spotřebiče nepoužívejte proud vody nebo
páru.
Vyčistěte spotřebič vlhkým měkkým hadrem.
Používejte pouze neutrální mycí prostředky.
Nepoužívejte prostředky s drsnými částicemi,
drátěnky, rozpouštědla nebo kovové předměty.
Pokud necháte spotřebič prázdný na delší dobu,
vypněte jej, odmrazte, vyčistěte, vysušte a nechte
dveře otevřené, abyste zabránili vzniku plísní ve
spotřebiči.
V tomto spotřebiči neuchovávejte výbušné směsi, jako
např. aerosolové spreje s hořlavým hnacím plynem.
Jestliže je poškozený přívodní kabel, smí ho vyměnit
pouze výrobce, autorizované servisní středisko nebo
osoba s podobnou příslušnou kvalifikací, jinak by
mohlo dojít k úrazu.
–
•
•
•
•
•
•
•
•
•
ČESKY
5
2. BEZPEČNOSTNÍ POKYNY
2.1 Instalace
VAROVÁNÍ!
Tento spotřebič smí
instalovat jen kvalifikovaná
osoba.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Odstraňte veškerý obalový materiál.
Poškozený spotřebič neinstalujte ani
nepoužívejte.
Z důvodu bezpečnosti spotřebič
nepoužívejte, dokud není
nainstalován do vestavné konstrukce.
Řiďte se pokyny k instalaci dodanými
spolu s tímto spotřebičem.
Při přemisťování spotřebiče buďte
vždy opatrní, protože je těžký. Vždy
používejte ochranné rukavice a
uzavřenou obuv.
Přesvědčte se, že vzduch může okolo
spotřebiče volně proudit.
Při první instalaci nebo změně směru
otevírání dveří počkejte alespoň čtyři
hodiny, než spotřebič připojíte k
napájení. Olej tak může natéct zpět
do kompresoru.
Před každou činností na spotřebiči
(např. změna směru otevírání dveří)
vytáhněte zástrčku ze síťové zásuvky.
Neinstalujte spotřebič v blízkosti
topidel, sporáků, trub či varných
desek.
Nevystavujte spotřebič dešti.
Neinstalujte spotřebič tam, kde by se
dostal do přímého slunečního světla.
Neinstalujte spotřebič v příliš vlhkých
či příliš chladných místech.
Při přemisťování spotřebiče jej
nadzdvihněte za přední okraj, abyste
zabránili poškrábání podlahy.
2.2 Připojení k elektrické síti
VAROVÁNÍ!
Hrozí nebezpečí požáru
nebo úrazu elektrickým
proudem.
VAROVÁNÍ!
Při instalaci spotřebiče se
ujistěte, že není napájecí
kapel nikde zachycený či
poškozený.
VAROVÁNÍ!
Nepoužívejte rozbočovací
zástrčky ani prodlužovací
kabely.
•
•
•
•
•
•
•
Spotřebič musí být uzemněn.
Zkontrolujte, zda údaje na typovém
štítku souhlasí s parametry elektrické
sítě.
Vždy používejte správně instalovanou
síťovou zásuvku s ochranou proti
úrazu elektrickým proudem.
Dbejte na to, abyste nepoškodili
elektrické součásti (např. napájecí
kabel, síťovou zástrčku, kompresor).
Při výměně elektrických součástí se
obraťte na autorizované servisní
středisko či elektrikáře.
Napájecí kabel musí zůstat pod
úrovní síťové zástrčky.
Síťovou zástrčku zapojte do síťové
zásuvky až na konci instalace
spotřebiče. Po instalaci musí zůstat
síťová zástrčka nadále dostupná.
Neodpojujte spotřebič ze zásuvky
tahem za kabel. Vždy tahejte za
zástrčku.
2.3 Použití spotřebiče
VAROVÁNÍ!
Hrozí nebezpečí zranění,
popálení, úrazu elektrickým
proudem nebo požáru.
Spotřebič obsahuje hořlavý plyn
isobutan (R600a) - zemní plyn, který je
dobře snášen životním prostředím.
Dbejte na to, abyste nepoškodili chladicí
okruh obsahující isobutan.
•
•
•
Neměňte technické parametry tohoto
spotřebiče.
Do spotřebiče nevkládejte jiná
elektrická zařízení (jako např.
výrobníky zmrzliny), pokud nejsou
výrobcem označena jako použitelná.
Pokud dojde k poškození chladicího
okruhu, ujistěte se, že se v místnosti
nenachází zdroje otevřeného ohně či
možného vznícení. Místnost
vyvětrejte.
6
www.electrolux.com
•
•
•
•
Zabraňte kontaktu horkých předmětů
s plastovými částmi spotřebiče.
Ve spotřebiči neuchovávejte hořlavé
plyny a kapaliny.
Do spotřebiče, do jeho blízkosti nebo
na spotřebič neumísťujte hořlavé
předměty nebo předměty obsahující
hořlavé látky.
Nedotýkejte se kompresoru či
kondenzátoru. Jsou horké.
•
•
2.4 Vnitřní osvětlení
VAROVÁNÍ!
Nebezpečí úrazu elektrickým
proudem!
•
Typ osvětlení použitý u tohoto
spotřebiče je určen pouze do
domácích spotřebičů. Nepoužívejte je
pro osvětlení domácnosti.
2.5 Čištění a údržba
VAROVÁNÍ!
Hrozí nebezpečí poranění
nebo poškození spotřebiče.
•
•
•
Před čištěním nebo údržbou spotřebič
vždy vypněte a vytáhněte síťovou
zástrčku ze zásuvky.
Tento spotřebič obsahuje uhlovodíky
v chladicí jednotce. Údržbu a doplnění
jednotky smí provádět pouze
kvalifikovaná osoba.
Pravidelně kontrolujte vypouštěcí
otvor spotřebiče a v případě potřeby
jej vyčistěte. Jestliže je otvor ucpaný,
bude se na dně spotřebiče
shromažďovat voda.
2.6 Obsluha
•
•
Používejte výhradně originální
náhradní díly.
Uvědomte si, že opravy svépomocí a
neprofesionální opravy mohou mít
bezpečnostní následky a mohou
zneplatnit záruku.
Následující náhradní díly budou
dostupné po dobu sedmi let po
ukončení výroby tohoto modelu:
termostaty, snímače teploty, desky s
tištěnými obvody, zdroje osvětlení,
dveřní kliky, dveřní závěsy, nádobky a
koše. Uvědomte si, že některé z
těchto náhradních dílů jsou dostupné
pouze profesionálním opravářům a že
ne všechny díly jsou vhodné pro
všechny modely.
Dveřní těsnění budou dostupná po
dobu 10 let od ukončení výroby tohoto
modelu.
2.7 Likvidace
VAROVÁNÍ!
Hrozí nebezpečí úrazu či
udušení.
•
•
•
•
•
•
Odpojte spotřebič od elektrické sítě.
Odřízněte a vyhoďte síťový kabel.
Odstraňte dveře, abyste zabránili
uvěznění dětí a domácích zvířat ve
spotřebiči.
Chladicí okruh a izolační materiály
tohoto spotřebiče neškodí ozonové
vrstvě.
Izolační pěna obsahuje hořlavé plyny.
Pro informace ohledně správné
likvidace spotřebiče se obraťte na
místní úřady.
Nepoškozujte část chladicí jednotky,
která se nachází blízko výměníku
tepla.
Pro opravu spotřebiče se obraťte na
autorizované servisní středisko.
3. INSTALACE
VAROVÁNÍ!
Viz kapitoly o bezpečnosti.
VAROVÁNÍ!
Při instalaci spotřebiče se
řiďte pokyny k instalaci.
VAROVÁNÍ!
Abyste předešli riziku
nestability spotřebiče,
upevněte ho v souladu s
pokyny k instalaci.
ČESKY
7
D3
D1
3.1 Rozměry
W1
90
D2
°
W3
B
A
H1
W2
Celkové rozměry1)
Prostor potřebný při používání1)
H1
mm
1218
W1
mm
548
D1
mm
549
1) výška, šířka a hloubka spotřebiče bez
držadla a nožiček
B
mm
36
1) výška, šířka a hloubka spotřebiče včetně
držadla a prostoru potřebného pro volné
proudění chladicího vzduchu
Celkový prostor potřebný při použí‐
vání1)
Prostor potřebný při používání1)
H3 (A+B)
mm
1261
H2 (A+B)
mm
1261
W3
mm
548
W2
mm
548
D2
mm
551
A
mm
1225
8
www.electrolux.com
•
Celkový prostor potřebný při použí‐
vání1)
D3
mm
1071
1) výška, šířka a hloubka spotřebiče včetně
držadla, prostoru potřebného pro volné pro‐
udění chladicího vzduchu a prostoru
potřebného k otevírání dveří v minimálním
úhlu, který umožňuje vyjímání veškerého
vnitřního vybavení
3.2 Umístění
Abyste zajistili nejlepší funkci spotřebiče,
neměli byste jej instalovat v blízkosti
zdrojů tepla (trouby, sporáků, radiátorů
nebo varných desek) nebo na místě s
přímým slunečním svitem. Dbejte na to,
aby kolem zadní stěny skříně spotřebiče
mohl volně proudit vzduch.
•
•
Spotřebič musí být uzemněn.
Zástrčka napájecího kabelu je k
tomuto účelu vybavena příslušným
kontaktem. Pokud není domácí
zásuvka uzemněná, poraďte se s
odborníkem a připojte spotřebič k
samostatnému uzemnění v souladu s
platnými předpisy.
Výrobce odmítá veškerou
odpovědnost v případě nedodržení
výše uvedených pokynů.
Tento spotřebič je v souladu se
směrnicemi EHS.
3.5 Požadavky na větrání
Prostor za spotřebičem musí umožňovat
dostatečné proudění vzduchu.
5 cm
min.
200 cm2
3.3 Umístění
Tento spotřebič by měl být instalován na
suchém, dobře větraném místě vnitřních
prostor.
min.
200 cm2
Tento spotřebič je zamýšlen k použití při
pokojové teplotě v rozsahu 10°C až
43°C.
Pokud máte jakékoliv
pochyby ohledně místa
instalace spotřebiče, obraťte
se na prodejce, na náš
zákaznický servis nebo na
nejbližší autorizované
servisní středisko.
Spotřebič musí být možné
odpojit od elektrické sítě.
Zástrčka musí proto být i po
instalaci dobře přístupná.
3.4 Připojení k elektrické síti
•
Spotřebič smí být připojen k síti až po
ověření, že napětí a frekvence
uvedené na typovém štítku odpovídají
napětí v domácí síti.
POZOR!
Při instalaci se řiďte pokyny
k montáži.
3.6 Změna směru otvírání dveří
K instalaci a změně směru otevírání
dveří si pročtěte si samostatný dokument
s pokyny.
POZOR!
Během celého postupu
změny směru otevírání dveří
chraňte podlahu před
poškrábáním odolným
materiálem.
ČESKY
9
4. OVLÁDACÍ PANEL
4.1 Zapnutí spotřebiče
1. Zasuňte zástrčku do síťové zásuvky.
2. Otočte regulátorem teploty po směru
hodinových ručiček na střední
nastavení.
4.2 Vypnutí spotřebiče
Chcete-li spotřebič vypnout, otočte
regulátorem teploty do polohy „O“.
4.3 Regulace teploty
Teplota se reguluje automaticky. Teplotu
uvnitř spotřebiče však můžete nastavit
sami.
Při volbě nastavení mějte na paměti, že
teplota uvnitř spotřebiče závisí na:
• teplotě místnosti,
• četnosti otevírání dveří,
• množství uložených potravin,
• umístění spotřebiče.
Optimální je obvykle střední nastavení.
Chcete-li spotřebič nastavit:
1. Otočte regulátorem teploty po směru
hodinových ručiček, chcete-li uvnitř
spotřebiče dosáhnout nižší teploty.
2. Otočte regulátorem teploty proti
směru hodinových ručiček, chcete-li
uvnitř spotřebiče dosáhnout vyšší
teploty.
5. DENNÍ POUŽÍVÁNÍ
5.1 Umístění dveřních polic
Dveřní police můžete umístit do různé
výšky a vkládat tak do nich různě velká
balení potravin.
1. Postupně vytahujte polici směrem
nahoru, dokud se neuvolní.
2. Změňte umístění dle potřeby.
Skleněná police nad
zásuvkou na zeleninu musí
ale vždy zůstat na svém
místě k zajištění správného
oběhu vzduchu.
5.3 Zásuvka na zeleninu
Ve spodní části spotřebiče se nachází
speciální zásuvka na zeleninu vhodná k
uchovávání ovoce a zeleniny.
1
2
5.2 Přemístitelné police
Na stěnách chladničky jsou drážky, do
kterých se podle potřeby zasunují police.
5.4 Regulace vlhkosti
Ve skleněné polici jsou štěrbiny
(nastavitelné posuvnou páčkou), které
umožňují regulaci vlhkosti v zásuvce
nebo zásuvkách na zeleninu.
10
www.electrolux.com
5.5 Ukazatel teploty
Pro správné uchovávání potravin je
chladnička vybavena ukazatelem teploty.
Symbol na boční stěně spotřebiče
označuje nejchladnější oblast v
chladničce.
Poloha regulace vlhkosti závisí na druhu
a množství ovoce a zeleniny:
•
•
Zavřené štěrbiny: doporučují se v
případě malého množství ovoce a
zeleniny. Přirozený obsah vlhkosti v
ovoci a zelenině se tak uchová déle.
Otevřené štěrbiny: doporučují se v
případě velkého množství ovoce a
zeleniny. Větší cirkulace vzduchu tak
má za následek nižší vlhkost
vzduchu.
Pokud se zobrazí OK (A), vložte čerstvé
potraviny do oblasti vyznačené
symbolem, pokud ne (B), vyčkejte
alespoň 12 hodin a zkontrolujte, zda je to
OK (A).
Pokud to stále není OK (B), upravte
nastavení na chladnější hodnotu.
A
OK
B
OK
6. TIPY A RADY
6.1 Tipy pro úsporu energie
•
•
•
•
•
Nejúspornější využití energie je
zajištěno v konfiguraci s rovnoměrně
rozloženými zásuvkami ve spodní
části spotřebiče a policemi. Poloha
dveřních košů neovlivňuje spotřebu
energie.
Neotvírejte často dveře, ani je
nenechávejte otevřené déle, než je
nutné.
Nenastavujte příliš vysokou teplotu,
abyste šetřili energií, pokud to
nevyžadují vlastnosti potravin.
Jestliže je okolní teplota vysoká,
regulátor teploty je na vyšším
nastavení a spotřebič je zcela
zaplněný, může kompresor běžet
nepřetržitě a způsobit, že se na
výparníku tvoří námraza nebo led. V
takovém případě nastavte regulátor
teploty na vyšší teplotu, abyste
umožnili automatické odmrazování a
ušetřili tak energii.
Zajistěte dobré větrání. Nezakrývejte
větrací mřížky nebo otvory.
6.2 Tipy pro chlazení čerstvých
potravin
•
•
•
•
•
•
•
Střední nastavení teploty zajišťuje
dobré uchovávání čerstvých potravin.
Vyšší nastavení teploty uvnitř
spotřebiče může vést ke kratší době
použitelnosti potravin.
Zakryjte potraviny obalem, abyste
zachovali jejich čerstvost a aroma.
Vždy používejte uzavřené nádoby na
tekutina a na potraviny, abyste
zabránili vzniku vůní a pachů v oddílu.
Abyste zabránili mísení vůní mezi
uvařenými a syrovými potravinami,
zakryjte uvařené potraviny a oddělte
jej od syrových.
Potraviny se doporučuje rozmrazovat
uvnitř chladničky.
Do spotřebiče nevkládejte horké
potraviny. Ujistěte se, že vychladly na
pokojovou teplotu, než je vložíte
dovnitř.
Abyste zabránili plýtvání potravinami,
nové potraviny by měly být uloženy
vždy za staršími.
ČESKY
6.3 Tipy pro chlazení potravin
•
•
•
•
Maso (všechny druhy) : zabalte do
vhodného obalu a položte na
skleněnou polici nad zásuvku se
zeleninou. Maso skladujte nejdéle 1-2
dny.
Ovoce a zelenina: důkladně vyčistěte
(odstraňte nečistoty) a vložte
speciální zásuvku (zásuvku na
zeleninu).
V chladničce se nedoporučuje
uchovávat exotické ovoce, jako jsou
banány, mango, papája, apod.
Zelenina, jako jsou rajčata, brambory,
cibule a česnek, by se neměla
uchovávat v chladničce.
•
•
•
11
Máslo a sýr: vložte do vzduchotěsné
nádoby nebo zabalte do hliníkové
fólie či do polyetylénového sáčku, aby
k nim měl vzduch co nejméně přístup.
Lahve: uzavřete je víčkem a uložte je
buďto v polici na lahve ve dveřích
spotřebiče nebo ve stojanu na lahve
(je-li součástí výbavy).
Vždy si prostudujte datum spotřeby
potravin, abyste věděli, jak dlouho je
lze uchovávat.
7. ČIŠTĚNÍ A ÚDRŽBA
VAROVÁNÍ!
Viz kapitoly o bezpečnosti.
7.1 Čistění vnitřku spotřebiče
Před prvním použitím spotřebiče omyjte
vnitřek a veškeré vnitřní příslušenství
vlažnou vodou s trochou neutrálního
mycího prostředku, abyste odstranili
typický pach nového výrobku, pak vše
důkladně vytřete do sucha.
POZOR!
Nepoužívejte čisticí
prostředky, abrazivní prášky,
čističe na bázi chlóru nebo
ropy, které mohou poškodit
povrch spotřebiče.
7.3 Odmrazování chladničky
Během normálního používání se
námraza automaticky odstraňuje z
výparníku chladicího oddílu.
Rozmrazená voda vytéká žlábkem do
speciální nádoby na zadní straně
spotřebiče nad motorem kompresoru,
kde se odpařuje.
Odtokový otvor pro rozmraženou vodu,
který se nachází uprostřed žlábku v
chladicím oddíle, se musí pravidelně
čistit, aby voda nemohla přetéct a kapat
na uložené potraviny.
Za tímto účelem použijte čistič na trubky
dodaný spolu se spotřebičem.
POZOR!
Příslušenství a součásti
spotřebiče nejsou vhodné
pro mytí v myčce nádobí.
7.2 Pravidelné čištění
Spotřebič je nutné pravidelně čistit:
1. Vnitřek a všechno vnitřní
příslušenství omyjte vlažnou vodou s
trochou neutrálního mycího
prostředku.
2. Pravidelně kontrolujte těsnění dveří a
otírejte je, aby bylo čisté, bez
usazených nečistot.
3. Vše důkladně opláchněte a osušte.
7.4 Vyřazení spotřebiče z
provozu
12
www.electrolux.com
Jestliže spotřebič nebudete po dlouhou
dobu používat, proveďte následná
opatření:
1. Odpojte spotřebič od elektrické sítě.
2. Vyjměte všechny potraviny.
3. Vyčistěte spotřebič a všechno
příslušenství.
4. Nechte dveře pootevřené, abyste
zabránili vzniku nepříjemných pachů.
8. ODSTRAŇOVÁNÍ ZÁVAD
VAROVÁNÍ!
Viz kapitoly o bezpečnosti.
8.1 Co dělat, když...
Problém
Možná příčina
Řešení
Spotřebič nefunguje.
Spotřebič je vypnutý.
Zapněte spotřebič.
Zástrčka není správně za‐
sunutá do zásuvky.
Zasuňte zástrčku správně
do zásuvky.
Zásuvka není pod pro‐
udem.
Zasuňte do zásuvky zá‐
strčku jiného elektrického
spotřebiče. Obraťte se na
kvalifikovaného elektrikáře.
Spotřebič je hlučný.
Spotřebič není správně po‐ Zkontrolujte stabilní polohu
staven.
spotřebiče.
Kompresor funguje
nepřetržitě.
Nesprávně nastavená te‐
plota.
Viz pokyny v části „Ovláda‐
cí panel“.
Uložili jste příliš velké
množství potravin najed‐
nou.
Počkejte několik hodin a
pak znovu zkontrolujte te‐
plotu.
Teplota v místnosti je příliš Řiďte se pokyny v části „In‐
vysoká.
stalace“.
Vložili jste do spotřebiče
příliš teplé potraviny.
Před uložením nechte po‐
traviny vychladnout na te‐
plotu místnosti.
Dveře nejsou správně
zavřené.
Viz část „Zavření dveří“.
Dveře nejsou zarovnané
Spotřebič není vyrovnaný.
nebo si překáží s ventilační
mřížkou.
Viz pokyny k instalaci.
Dveře nelze snadno
otevřít.
Pokusili jste se otevřít
dveře ihned po jejich
uzavření.
Vyčkejte několik sekund po
zavření dveří, než je znovu
otevřete.
Osvětlení nefunguje.
Osvětlení je v pohotovost‐
ním režimu.
Zavřete a otevřete dveře.
Vadná žárovka.
Viz část „Výměna žárovky“.
ČESKY
Problém
Možná příčina
Příliš mnoho námrazy a le‐ Dveře nejsou správně
du.
zavřené.
Těsnění je zdeformované
nebo znečištěné.
13
Řešení
Viz část „Zavření dveří“.
Viz část „Zavření dveří“.
Potraviny nejsou řádně za‐ Zabalte potraviny lépe.
balené.
Nesprávně nastavená te‐
plota.
Viz pokyny v části „Ovláda‐
cí panel“.
Spotřebič je zcela plný a je Nastavte vyšší teplotu. Viz
nastavený na nejnižší te‐
pokyny v části „Ovládací
plotu.
panel“.
Nastavená teplota ve
Nastavte vyšší teplotu. Viz
spotřebiči je příliš nízká a
pokyny v části „Ovládací
okolní teplota je příliš vyso‐ panel“.
ká.
Po vnitřní zadní stěně
chladničky stéká voda.
Během automatického od‐ Nejde o závadu.
mrazování se na zadní stě‐
ně rozmrazuje námraza.
Na zadní stěně chladničky
je příliš mnoho kondenzo‐
vané vody.
Dveře byly otvírány příliš
často.
Dveře otevírejte jen v
případě potřeby.
Dveře nejsou zcela
dovřené.
Ujistěte se, že jsou dveře
zcela dovřené.
Uložené potraviny nebyly
zabalené.
Před uložením do
spotřebiče jídlo zabalte do
vhodného obalu.
Vložené potraviny brání
odtoku vody do odtokové‐
ho otvoru.
Přemístěte potraviny tak,
aby se nedotýkaly zadní
stěny.
Odtokový otvor je ucpaný.
Vyčistěte odtokový otvor.
Na podlaze teče voda.
Vývod rozmražené vody
(kondenzátu) neústí do
odpařovací misky nad
kompresorem.
Vložte vývod rozmražené
vody (kondenzátu) do
odpařovací misky.
Teplota ve spotřebiči je
příliš nízká/vysoká.
Není správně nastavená
teplota.
Nastavte vyšší/nižší teplo‐
tu.
Dveře nejsou správně
zavřené.
Viz část „Zavření dveří“.
Teplota potravin je příliš
vysoká.
Před uložením nechte po‐
traviny vychladnout na te‐
plotu místnosti.
V chladničce teče voda.
14
www.electrolux.com
Problém
Možná příčina
Řešení
Uložili jste příliš velké
množství potravin najed‐
nou.
Najednou ukládejte menší
množství potravin.
Otvírali jste často dveře.
Dveře otevírejte jen v
případě potřeby.
Ve spotřebiči neobíhá
chladný vzduch.
Zkontrolujte, zda ve
spotřebiči může dobře ob‐
íhat chladný vzduch. Viz
kapitola „Tipy a rady“.
Pokud tyto rady nevedou
ke kýženému výsledku,
obraťte se na nejbližší
autorizované servisní
středisko.
1
2
1
8.2 Výměna žárovky
Tento spotřebič je vybaven
vnitřním osvětlením pomocí
LED diod s dlouhou
životností.
Důrazně doporučujeme
používat pouze originální
náhradní díly.
Používejte pouze LED
žárovky (objímka E14).
Maximální výkon je
zobrazen na těle žárovky.
POZOR!
Vytáhněte zástrčku ze
zásuvky.
1. Prsty uvolněte levou stranu krytu
žárovky. Kryt vytáhněte směrem k
sobě.
2. Vyměňte žárovku za novou o
stejném výkonu a tvaru, která je
určena pouze pro použití v domácích
spotřebičích.
3. Nasaďte kryt žárovky.
4. Zasuňte zástrčku do zásuvky.
5. Otevřete dveře spotřebiče.
Přesvědčte se, že se osvětlení
rozsvítí.
8.3 Zavření dveří
1. Vyčistěte těsnění dveří.
2. Pokud je to nutné, dveře seřiďte. Viz
pokyny k instalaci.
3. V případě potřeby vadné těsnění
dveří vyměňte. Kontaktujte
autorizované servisní středisko.
ČESKY
15
9. ZVUKY
SSSRRR!
BRRR!
CLICK!
HISSS!
BLUBB!
10. TECHNICKÉ ÚDAJE
Technické údaje jsou uvedeny na
typovém štítku umístěném na vnitřní
straně spotřebiče a na energetickém
štítku.
QR kód na energetickém štítku dodaném
se spotřebičem nabízí internetový odkaz
na informace týkající se výkonu
spotřebiče v databázi EU EPREL.
Uchovejte si energetický štítek pro
referenční potřeby s návodem k použití a
všemi ostatními dokumenty dodanými s
tímto spotřebičem.
Rovněž lze tyto informace nalézt v
databázi EPREL prostřednictvím odkazu
https://eprel.ec.europa.eu a pomocí
názvu modelu a výrobního čísla, které
naleznete na typovém štítku spotřebiče.
Podrobné informace o energetickém
štítku viz www.theenergylabel.eu.
11. INFORMACE PRO ZKUŠEBNY
Instalace a příprava tohoto spotřebiče
pro jakékoliv ověřování EcoDesign musí
vyhovovat normě EN 62552. Požadavky
na větrání, rozměry výklenku a minimální
vzdálenosti zadní části od stěn musí
odpovídat hodnotám uvedeným v tomto
návodu k použití v kapitole 3. Ohledně
dalších informací včetně plnicích plánů
se obraťte na výrobce.
16
www.electrolux.com
12. POZNÁMKY K OCHRANĚ ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ
Recyklujte materiály označené
určené k likvidaci. Spotřebiče označené
symbolem . Obaly vyhoďte do
příslušných odpadních kontejnerů k
recyklaci. Pomáhejte chránit životní
prostředí a lidské zdraví a recyklovat
elektrické a elektronické spotřebiče
příslušným symbolem nelikvidujte
spolu s domovním odpadem. Spotřebič
odevzdejte v místním sběrném dvoře
nebo kontaktujte místní úřad.
POLSKI
17
SPIS TREŚCI
1. INFORMACJE DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA......................................... 17
2. WSKAZÓWKI DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA.......................................... 20
3. INSTALACJA.................................................................................................... 22
4. PANEL STEROWANIA.....................................................................................25
5. CODZIENNA EKSPLOATACJA....................................................................... 25
6. WSKAZÓWKI I PORADY................................................................................. 27
7. KONSERWACJA I CZYSZCZENIE.................................................................. 28
8. ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW.................................................................. 28
9. HAŁAS/GŁOŚNA PRACA.................................................................................32
10. DANE TECHNICZNE......................................................................................32
11. INFORMACJE DLA OŚRODKÓW PRZEPROWADZAJĄCYCH TESTY....... 33
Z MYŚLĄ O TOBIE
Dziękujemy za zakup urządzenia Electrolux. Jest ono owocem dziesięcioleci
doświadczeń i innowacji. To przydatne i stylowe urządzenie zostało
zaprojektowane z myślą o Tobie. Użytkując je, zawsze ma się pewność
uzyskania wspaniałych efektów.
Witamy w świecie marki Electrolux!
Zapraszamy do naszej witryny internetowej, aby:
Uzyskać wskazówki dotyczące użytkowania, broszury, pomoc w
rozwiązywaniu problemów oraz informacje dotyczące serwisu:
www.electrolux.com/support
Zarejestrować produkt, aby otrzymać lepszą obsługę serwisową:
www.registerelectrolux.com
Nabyć akcesoria, materiały eksploatacyjne i oryginalne części zamienne do
urządzenia:
www.electrolux.com/shop
OBSŁUGA KLIENTA I SERWIS
Zalecamy stosowanie oryginalnych części zamiennych.
Kontaktując się z autoryzowanym centrum serwisowym, należy przygotować
poniższe dane: informacje o modelu, numer produktu, numer seryjny.
Informacje te można znaleźć na tabliczce znamionowej.
Ostrzeżenie/przestroga – informacje dotyczące bezpieczeństwa
Ogólne informacje i wskazówki
Informacje dotyczące środowiska naturalnego
Producent zastrzega sobie możliwość wprowadzenia zmian bez wcześniejszego
powiadomienia.
1.
INFORMACJE DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA
Przed przystąpieniem do instalacji i rozpoczęciem
eksploatacji urządzenia należy uważnie zapoznać się z
18
www.electrolux.com
dołączoną instrukcją obsługi. Producent nie odpowiada
za obrażenia ciała ani szkody spowodowane
nieprawidłową instalacją lub eksploatacją urządzenia.
Należy zachować instrukcję obsługi w bezpiecznym i
łatwo dostępnym miejscu w celu wykorzystania w
przyszłości.
1.1 Bezpieczeństwo dzieci i osób o ograniczonych
zdolnościach ruchowych, sensorycznych lub
umysłowych
•
•
•
•
•
•
•
Urządzenie mogą obsługiwać dzieci po ukończeniu
ósmego roku życia oraz osoby o ograniczonych
zdolnościach fizycznych, sensorycznych lub
umysłowych, a także nieposiadające odpowiedniej
wiedzy lub doświadczenia, jeśli będą one
nadzorowane lub zostaną poinstruowane w zakresie
bezpiecznego korzystania z urządzenia i będą
świadome związanych z tym zagrożeń.
Dzieci w wieku od 3 do 8 lat mogą wkładać i
wyjmować produkty z urządzenia, pod warunkiem że
zostaną odpowiednio poinstruowane.
Z urządzenia mogą korzystać osoby o znacznym
stopniu niepełnosprawności, pod warunkiem że
zostaną odpowiednio poinstruowane.
Dzieci poniżej 3 roku życia nie powinny zbliżać się do
urządzenia, jeśli nie znajdują się pod stałym
nadzorem.
Nie pozwalać, aby dzieci bawiły się urządzeniem.
Dzieci nie powinny zajmować się czyszczeniem ani
konserwacją urządzenia bez odpowiedniego nadzoru.
Przechowywać opakowanie w miejscu niedostępnym
dla dzieci lub pozbyć się go w odpowiedni sposób.
1.2 Ogólne zasady bezpieczeństwa
•
To urządzenie jest przeznaczone do użytku w
gospodarstwie domowym oraz do podobnych
zastosowań, np.:
POLSKI
gospodarstwa rolne, kuchnie w obiektach
sklepowych, biurowych oraz innych placówkach
pracowniczych;
– do obsługi przez klientów w hotelach, motelach,
obiektach noclegowych i innych obiektach
mieszkalnych.
Aby uniknąć zanieczyszczenia żywności, należy
przestrzegać następujących zaleceń:
– nie pozostawiać zbyt długo otworzonych drzwi;
– regularnie czyścić powierzchnie, które mogą mieć
kontakt z żywnością, oraz dostępne elementy
systemu odpływu skroplin;
– przechowywać surowe mięso i ryby w
odpowiednich pojemnikach w chłodziarce, tak aby
nie miały styczności (ani wypływające z nich soki) z
innymi produktami.
OSTRZEŻENIE: Otwory wentylacyjne w obudowie
urządzenia lub w zabudowie nie mogą być zakryte ani
zanieczyszczone.
OSTRZEŻENIE: Nie wolno używać żadnych urządzeń
lub środków do przyspieszania odmrażania
urządzenia z wyjątkiem tych, które zaleca producent.
OSTRZEŻENIE: Należy zachować ostrożność, aby
nie uszkodzić układu chłodniczego.
OSTRZEŻENIE: Do wnętrza urządzenia nie wolno
wkładać żadnych urządzeń elektrycznych z wyjątkiem
tych, które zaleca producent.
Urządzenia nie wolno czyścić wodą pod ciśnieniem
ani parą wodną.
Czyścić urządzenie za pomocą wilgotnej szmatki.
Stosować wyłącznie neutralne środki czyszczące. Nie
używać produktów ściernych, myjek do szorowania,
rozpuszczalników ani metalowych przedmiotów.
Jeśli urządzenie będzie pozostawać puste przez długi
czas, należy je wyłączyć, rozmrozić, wyczyścić,
osuszyć i pozostawić otworzone drzwi, aby zapobiec
rozwojowi pleśni wewnątrz urządzenia.
–
•
•
•
•
•
•
•
•
19
20
www.electrolux.com
•
•
Nie przechowywać w urządzeniu substancji
wybuchowych, np. puszek z aerozolem zawierających
łatwopalny gaz pędny.
Jeśli przewód zasilający jest uszkodzony, ze
względów bezpieczeństwa musi go wymienić
producent, autoryzowane centrum serwisowe lub inna
wykwalifikowana osoba.
2. WSKAZÓWKI DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA
2.1 Instalacja
OSTRZEŻENIE!
Urządzenie może
zainstalować wyłącznie
wykwalifikowana osoba.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Usunąć wszystkie elementy
opakowania.
Nie instalować ani nie używać
uszkodzonego urządzenia.
Ze względów bezpieczeństwa nie
należy uruchamiać urządzenia przed
zainstalowaniem go w zabudowie.
Należy postępować zgodnie z
instrukcją instalacji dołączoną do
urządzenia.
Zachować ostrożność podczas
przenoszenia urządzenia, ponieważ
jest ono ciężkie. Należy zawsze
stosować rękawice ochronne i mieć
na stopach pełne obuwie.
Wokół urządzenia należy zapewnić
przepływ powietrza.
Po zainstalowaniu nowego
urządzenia lub zmianie kierunku
otwierania jego drzwi należy
odczekać co najmniej 4 godziny przed
podłączeniem urządzenia do
zasilania. Jest to niezbędne, aby olej
spłynął z powrotem do sprężarki.
Przed wykonaniem jakichkolwiek
czynności przy urządzeniu (np. przed
zmianą kierunku otwierania drzwi)
należy wyjąć wtyczkę przewodu
zasilającego z gniazdka.
Nie instalować urządzenia w pobliżu
grzejników, kuchenek, piekarników
ani płyt grzejnych.
Nie narażać urządzenia na
zamoczenie przez deszcz.
•
•
•
Nie instalować urządzenia w miejscu
narażonym na bezpośrednie działanie
promieni słonecznych.
Nie instalować urządzenia w
miejscach, gdzie występuje zbyt duża
wilgotność lub zbyt niska temperatura.
Przesuwając urządzenie, należy
podnieść jego przednią krawędź, aby
uniknąć zarysowania podłogi.
2.2 Podłączenie do sieci
elektrycznej
OSTRZEŻENIE!
Występuje zagrożenie
pożarem i porażeniem
prądem elektrycznym.
OSTRZEŻENIE!
Ustawiając urządzenie,
należy uważać, aby nie
przycisnąć lub nie uszkodzić
przewodu zasilającego.
OSTRZEŻENIE!
Nie stosować rozgałęźników
ani przedłużaczy.
•
•
•
•
Urządzenie musi być uziemione.
Upewnić się, że parametry na
tabliczce znamionowej odpowiadają
parametrom znamionowym źródła
zasilania.
Należy używać wyłącznie prawidłowo
zamontowanego gniazda
elektrycznego z uziemieniem.
Należy zwrócić uwagę, aby nie
uszkodzić elementów elektrycznych
(np. wtyczki, przewodu zasilającego,
sprężarki). Jeśli wystąpi konieczność
wymiany elementów elektrycznych,
należy skontaktować się z
POLSKI
•
•
•
autoryzowanym punktem serwisowym
lub elektrykiem.
Przewód zasilający powinien
znajdować się poniżej wtyczki.
Podłączyć wtyczkę do gniazda
elektrycznego dopiero po
zakończeniu instalacji. Należy zadbać
o to, aby po zakończeniu instalacji
urządzenia wtyczka przewodu
zasilającego była łatwo dostępna.
Odłączając urządzenie, nie należy
ciągnąć za przewód zasilający.
Należy zawsze ciągnąć za wtyczkę
sieciową.
2.3 Użytkowanie
OSTRZEŻENIE!
Niebezpieczeństwo
odniesienia obrażeń ciała,
oparzenia, porażenia
prądem lub pożaru.
Urządzenie zawiera palny gaz –
izobutan (R600a) – który jest gazem
ziemnym, spełniającym wymogi
dotyczące ochrony środowiska. Należy
zachować ostrożność, aby nie uszkodzić
układu chłodniczego zawierającego
izobutan.
•
•
•
•
•
•
Nie zmieniać parametrów
technicznych urządzenia.
Nie umieszczać w urządzeniu innych
urządzeń elektrycznych (np.
maszynek do lodów), chyba że
zostały one przeznaczone do tego
celu przez producenta.
W razie uszkodzenia układu
chłodniczego należy zadbać o to, aby
w pomieszczeniu nie było otwartego
płomienia ani źródeł zapłonu.
Przewietrzyć pomieszczenie.
Nie dopuszczać, aby gorące
przedmioty dotykały plastikowych
elementów urządzenia.
Nie wolno przechowywać w
urządzeniu łatwopalnych gazów i
płynów.
Nie umieszczać w urządzeniu, na nim
ani w jego pobliżu łatwopalnych
substancji ani przedmiotów
nasączonych łatwopalnymi
substancjami.
•
21
Nie dotykać sprężarki ani skraplacza.
Są one gorące.
2.4 Oświetlenie wewnętrzne
OSTRZEŻENIE!
Zagrożenie porażeniem
prądem.
•
Oświetlenie zastosowane w tym
urządzeniu jest przeznaczone
wyłącznie do urządzeń domowych.
Nie należy używać jej do oświetlania
pomieszczeń.
2.5 Konserwacja i czyszczenie
OSTRZEŻENIE!
Zagrożenie odniesieniem
obrażeń lub uszkodzeniem
urządzenia.
•
•
•
Przed przystąpieniem do konserwacji
należy wyłączyć urządzenie i wyjąć
wtyczkę przewodu zasilającego z
gniazda elektrycznego.
W układzie chłodniczym urządzenia
znajdują się związki węglowodorowe.
Konserwacją i napełnianiem układu
chłodniczego może zajmować się
wyłącznie wykwalifikowana osoba.
Regularnie sprawdzać odpływ
skroplin w urządzeniu i w razie
potrzeby oczyszczać go. Gdy odpływ
zablokuje się, na dnie urządzenia
zbiera się woda.
2.6 Serwis
•
•
•
Aby naprawić urządzenie, należy
skontaktować się z autoryzowanym
centrum serwisowym. Należy
stosować wyłącznie oryginalne części
zamienne.
Samodzielna lub nieprofesjonalna
naprawa może mieć negatywny
wpływ na bezpieczeństwo i
spowodować utratę gwarancji.
Następujące części zamienne będą
dostępne przez 7 lat po zakończeniu
produkcji modelu: termostaty, czujniki
temperatury, układy elektroniczne,
źródła światła, uchwyty drzwi, zawiasy
drzwi, półki i kosze. Niektóre z tych
części zamiennych będą dostępne
wyłącznie dla profesjonalnych
22
www.electrolux.com
•
punktów serwisowych i nie wszystkie
części zamienne są odpowiednie do
wszystkich modeli.
Uszczelki drzwi będą dostępne przez
10 lat po zakończeniu produkcji
modelu.
2.7 Utylizacja
OSTRZEŻENIE!
Zagrożenie odniesieniem
obrażeń lub uduszeniem.
•
•
Odłączyć urządzenie od źródła
zasilania.
Odciąć i wyrzucić przewód zasilający.
•
•
•
•
Wymontować drzwi, aby uniemożliwić
zamknięcie się dziecka lub zwierzęcia
wewnątrz urządzenia.
Czynnik w układzie chłodniczym i
materiały izolacyjne zastosowane w
tym urządzeniu nie stanowią
zagrożenia dla warstwy ozonowej.
Pianka izolacyjna zawiera łatwopalny
gaz. Aby uzyskać informacje
dotyczące prawidłowej utylizacji
urządzenia, należy skontaktować się
z lokalnymi władzami.
Należy uważać, aby nie uszkodzić
układu chłodniczego w pobliżu
wymiennika ciepła.
3. INSTALACJA
OSTRZEŻENIE!
Patrz rozdział dotyczący
bezpieczeństwa.
OSTRZEŻENIE!
Aby zainstalować
urządzenie, należy
zapoznać się z instrukcją
instalacji.
OSTRZEŻENIE!
Przymocować urządzenie
zgodnie z instrukcją
instalacji, aby uniknąć
zagrożenia związanego z
jego niestabilnością.
POLSKI
D3
D1
3.1 Wymiary
W1
90
D2
°
W3
B
A
H1
W2
Całkowite wymiary1)
Wymagana przestrzeń1)
H1
mm
1218
W1
mm
548
D1
mm
549
1) wysokość, szerokość i głębokość urzą‐
dzenia bez uchwytu i nóżek
Wymagana przestrzeń1)
H2 (A+B)
mm
1261
W2
mm
548
D2
mm
551
A
mm
1225
B
mm
36
1) wysokość, szerokość i głębokość urzą‐
dzenia wraz z uchwytem plus przestrzeń
niezbędna do swobodnego obiegu powie‐
trza chłodzącego
Całkowita wymagana przestrzeń 1)
H3 (A+B)
mm
1261
W3
mm
548
23
24
www.electrolux.com
Całkowita wymagana przestrzeń 1)
D3
mm
•
1071
1) wysokość, szerokość i głębokość urzą‐
dzenia wraz z uchwytem oraz przestrzeń
niezbędna do swobodnego obiegu powie‐
trza chłodzącego oraz przestrzeń niezbęd‐
na do otworzenia drzwi pod minimalnym ką‐
tem umożliwiającym wyjęcie całego wypo‐
sażenia wnętrza
•
3.2 Miejsce instalacji
Aby zapewnić optymalną pracę
urządzenia, nie należy instalować go w
pobliżu źródła ciepła (np. piekarnika,
pieca, grzejnika, kuchenki gazowej lub
płyty grzejnej) ani w miejscu, gdzie pada
bezpośrednio światło słoneczne.
Zapewnić swobodny przepływ powietrza
za urządzeniem.
3.3 Umiejscowienie
Urządzenie należy zainstalować w
suchym, dobrze wentylowanym
pomieszczeniu.
Urządzenie jest przeznaczone do
eksploatacji w temperaturze otoczenia
od 10°C do 43°C.
W razie wątpliwości
dotyczących miejsca
instalacji należy
skontaktować się ze
sprzedawcą, działem obsługi
klienta lub najbliższym
autoryzowanym centrum
serwisowym.
Należy zapewnić możliwość
odłączenia urządzenia od
źródła zasilania. Dlatego po
zainstalowaniu urządzenia
musi być łatwy dostęp do
wtyczki.
3.4 Podłączenie do sieci
elektrycznej
•
Przed podłączeniem urządzenia do
gniazdka należy sprawdzić, czy
napięcie oraz częstotliwość na
•
tabliczce znamionowej odpowiadają
napięciu w sieci domowej.
Urządzenie musi być uziemione.
Wtyczka przewodu zasilającego jest
w tym celu wyposażona w specjalny
styk. Jeśli gniazdko nie ma
wyprowadzonego uziemienia,
urządzenie należy podłączyć do
oddzielnego uziemienia zgodnie z
aktualnymi przepisami po konsultacji
z wykwalifikowanym elektrykiem.
Producent nie ponosi żadnej
odpowiedzialności, gdy użytkownik
nie przestrzega zaleceń
bezpieczeństwa.
Urządzenie spełnia wymogi dyrektyw
EWG.
3.5 Wymagania dotyczące
wentylacji
Niezbędny jest wystarczający przepływ
powietrza za urządzeniem.
5 cm
min.
200 cm2
min.
200 cm2
UWAGA!
Przed zainstalowaniem
urządzenia należy zapoznać
się z instrukcją instalacji.
3.6 Zmiana kierunku otwierania
drzwi
Należy zapoznać się z oddzielnym
dokumentem zawierającym wskazówki
dotyczące instalacji i zmiany kierunku
otwierania drzwi.
POLSKI
UWAGA!
Na każdym etapie procedury
zmiany kierunku otwierania
drzwi należy zabezpieczyć je
przez zarysowaniem,
używając odpowiednio
wytrzymałego materiału.
4. PANEL STEROWANIA
4.1 Włączanie
1. Włożyć wtyczkę przewodu
zasilającego do gniazda.
2. Obrócić pokrętło regulacji
temperatury zgodnie z ruchem
wskazówek zegara do pośredniego
ustawienia.
4.2 Wyłączanie
Aby wyłączyć urządzenie, ustawić
pokrętło regulacji temperatury w
położeniu „O”.
4.3 Regulacja temperatury
Temperatura jest regulowana
automatycznie. Jednak użytkownik może
również samodzielnie ustawić
temperaturę w komorze urządzenia.
•
•
•
•
temperatury w pomieszczeniu,
częstotliwości otwierania drzwi,
ilości przechowywanej żywności,
miejsca, w którym umieszczono
urządzenie.
Ustawienie średnie jest zazwyczaj
najwłaściwsze.
Obsługa urządzenia:
1. Obrócić pokrętło regulacji
temperatury zgodnie z ruchem
wskazówek zegara, aby uzyskać
niższą temperaturę w komorze
urządzenia.
2. Obrócić pokrętło regulacji
temperatury przeciwnie do ruchu
wskazówek zegara, aby uzyskać
wyższą temperaturę w komorze
urządzenia.
Ustawienie temperatury należy wybrać,
uwzględniając fakt, że temperatura
wewnątrz urządzenia zależy od:
5. CODZIENNA EKSPLOATACJA
5.1 Rozmieszczanie półek na
drzwiach
Aby umożliwić przechowywanie
artykułów spożywczych w opakowaniach
o różnej wielkości, półki na drzwiach
można umieszczać na różnej wysokości.
1. Stopniowo wyciągać półkę do góry
aż do jej zwolnienia.
2. Umieścić ponownie według potrzeb.
1
2
25
26
www.electrolux.com
5.2 Zmiana położenia półek
Ściany komory chłodziarki wyposażono
w kilka prowadnic umożliwiających
umieszczenie półek zgodnie z bieżącymi
potrzebami.
Położenie mechanizmu regulacji
wilgotności zależy od rodzaju i ilości
owoców i warzyw:
•
•
Otwory zamknięte: zalecane, gdy w
szufladzie znajduje się niewielka ilość
owoców i warzyw. Pozwala to dłużej
zachować naturalną wilgoć zawartą w
owocach i warzywach.
Otwory otwarte: zalecane, gdy w
szufladzie znajduje się duża ilość
owoców i warzyw. Większy przepływ
powietrza powoduje zmniejszenie
jego wilgotności.
5.5 Wskaźnik temperatury
Nie wolno wyjmować
szklanej półki znad szuflady
na warzywa, ponieważ
zapewnia ona odpowiedni
obieg powietrza.
5.3 Szuflada na owoce i
warzywa
W dolnej części urządzenia znajduje się
specjalna szuflada do przechowywania
owoców i warzyw.
5.4 Regulacja wilgotności
Szklana półka jest wyposażona w
mechanizm ze szczelinami
(regulowanymi dźwigienką), który
umożliwia regulację wilgotności w
szufladzie (szufladach) na warzywa.
Chłodziarkę wyposażono we wskaźnik
temperatury ułatwiający prawidłowe
przechowywanie żywności. Symbol na
bocznej ściance urządzenia wskazuje
najchłodniejsze miejsce w chłodziarce.
Jeśli widoczny jest symbol OK (A),
należy umieścić w tym miejscu świeżą
żywność. W przeciwnym razie (B)
odczekać co najmniej 12 godziny i
sprawdzić, czy symbol OK (A) jest już
widoczny.
Jeśli symbol OK nadal nie jest widoczny
(B), należy wybrać niższe ustawienie
temperatury.
A
OK
B
OK
POLSKI
27
6. WSKAZÓWKI I PORADY
6.1 Wskazówki dotyczące
oszczędzania energii
•
•
•
•
•
Aby zapewnić najbardziej efektywne
zużycie energii, należy umieścić
szuflady w dolnej części urządzenia i
równomiernie rozmieścić półki.
Umiejscowienie pojemników na
drzwiach nie ma wpływu na zużycie
energii.
Nie otwierać zbyt często drzwi
urządzenia i nie zostawiać ich
otworzonych dłużej niż jest to
konieczne.
Aby oszczędzić energię, nie należy
ustawiać zbyt niskiej temperatury, o
ile nie jest to konieczne ze względu
na właściwości przechowywanych
produktów.
Jeśli temperatura otoczenia jest
wysoka, regulator temperatury jest
ustawiony na niską temperaturę i
urządzenie jest w pełni załadowane,
sprężarka może pracować bez
przerwy, co powoduje osadzanie się
szronu lub lodu na parowniku. W
takim przypadku należy ustawić
regulator temperatury na wyższą
temperaturę, aby umożliwić
automatyczne odszranianie,
jednocześnie oszczędzając energię.
Zapewnić dobrą wentylację. Nie
zakrywać kratek ani otworów
wentylacyjnych.
•
•
•
•
6.3 Wskazówki dotyczące
przechowywania żywności
w chłodziarce
•
•
•
6.2 Wskazówki dotyczące
przechowywania świeżej
żywności
•
•
•
•
•
Średnie ustawienie temperatury
zapewnia dobre przechowywanie
świeżej żywności.
Wyższa temperatura wewnątrz
urządzenia może prowadzić do
skrócenia czasu przechowywania
żywności.
Aby zachować świeżość i aromat
produktów, należy je przechowywać w
opakowaniach.
Aby uniknąć przenikania smaków i
zapachów, należy przechowywać
napoje i żywność w szczelnych
pojemnikach.
Aby uniknąć zanieczyszczenia
ugotowanych potraw przez surowe
produkty, należy przykrywać
ugotowane potrawy i przechowywać
je oddzielnie.
Zaleca się rozmrażanie żywności w
chłodziarce.
Nie wkładać do urządzenia gorących
potraw. Przed umieszczeniem ich w
urządzeniu należy upewnić się, że
przestygły do temperatury pokojowej.
Aby zapobiec marnotrawstwu
żywności, należy zawsze umieszczać
nowe produkty za kupionymi
wcześniej.
•
•
Mięso (wszystkie rodzaje):
zapakować do odpowiedniego
opakowania i umieścić na szklanej
półce nad pojemnikiem na warzywa.
Mięso można przechowywać
maksymalnie przez 1-2 dni.
Owoce i warzywa: dokładnie oczyścić
(usunąć ziemię) i umieścić w
specjalnej szufladzie (na warzywa i
owoce).
Nie zaleca się przechowywania w
chłodziarce egzotycznych owoców,
jak banany, mango, papaje itp.
Nie należy przechowywać w
chłodziarce takich warzyw, jak
pomidory, ziemniaki, cebula i
czosnek.
Masło i ser: umieścić w szczelnym
pojemniku, polietylenowym woreczku
lub owinąć folią aluminiową, aby
maksymalnie ograniczyć dostęp
powietrza.
Butelki: zamknąć je nakrętkami i
umieścić na drzwiowej półce na
butelki lub (jeśli występuje) na
specjalnej półce na butelki.
Należy zawsze brać uwagę termin
przydatności do spożycia
przechowywanych produktów.
28
www.electrolux.com
7. KONSERWACJA I CZYSZCZENIE
OSTRZEŻENIE!
Patrz rozdział dotyczący
bezpieczeństwa.
7.1 Czyszczenie wnętrza
W celu usunięcia zapachu nowego
produktu, przed pierwszym
uruchomieniem urządzenia, należy umyć
jego wnętrze i znajdujące się w nim
akcesoria letnią wodą z dodatkiem
neutralnego środka czyszczącego, a
następnie dokładnie osuszyć.
UWAGA!
Nie należy stosować żrących
detergentów, materiałów
ściernych, środków na bazie
chloru lub oleju, ponieważ
mogłoby to spowodować
uszkodzenie powierzchni
urządzenia.
UWAGA!
Akcesoria oraz części
urządzenia nie nadają się do
mycia w zmywarce.
7.2 Okresowe czyszczenie
Urządzenie należy regularnie czyścić:
1. Wnętrze i akcesoria należy myć
letnią wodą z dodatkiem neutralnego
środka czyszczącego.
2. Regularnie sprawdzać i przecierać
uszczelki drzwi, aby nie gromadziły
się na nich zabrudzenia.
3. Dokładnie opłukać i wysuszyć.
7.3 Rozmrażanie chłodziarki
komory chłodziarki. Woda z
rozpuszczonego szronu spływa rynienką
do specjalnego pojemnika znajdującego
się z tyłu urządzenia nad sprężarką,
skąd następnie odparowuje.
Należy okresowo czyścić otwór
odpływowy znajdujący się na środku
rynienki w komorze chłodziarki, aby
zapobiec przelewaniu się wody i jej
kapaniu na żywność.
W tym celu należy użyć przyrządu do
czyszczenia dostarczonego wraz z
urządzeniem.
7.4 Przerwa w użytkowaniu
urządzenia
Jeśli urządzenie nie będzie użytkowane
przez długi czas, należy wykonać
następujące czynności:
1. Odłączyć urządzenie od zasilania.
2. Wyjąć wszystkie artykuły spożywcze.
3. Wyczyścić urządzenie oraz wszystkie
akcesoria.
4. Pozostawić uchylone drzwi, aby
uniknąć powstawania
nieprzyjemnych zapachów.
Podczas normalnego użytkowania szron
jest automatycznie usuwany z parownika
8. ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW
OSTRZEŻENIE!
Patrz rozdział dotyczący
bezpieczeństwa.
POLSKI
29
8.1 Co zrobić, gdy…
Problem
Prawdopodobna przy‐
czyna
Rozwiązanie
Urządzenie nie działa.
Urządzenie jest wyłączone. Włączyć urządzenie.
Wtyczki przewodu zasilają‐ Włożyć prawidłowo wtycz‐
cego nie włożono prawidło‐ kę do gniazda elektryczne‐
wo do gniazda elektrycz‐
go.
nego.
Brak napięcia w gnieździe
elektrycznym.
Podłączyć inne urządzenie
elektryczne do tego same‐
go gniazda elektrycznego.
Skontaktować się z wy‐
kwalifikowanym elektry‐
kiem.
Urządzenie pracuje głoś‐
no.
Urządzenie nie stoi stabil‐
nie.
Sprawdzić, czy urządzenie
jest wypoziomowane.
Sprężarka pracuje bez
przerwy.
Nie ustawiono prawidłowo
temperatury.
Patrz rozdział „Panel stero‐
wania”.
Włożono na raz zbyt wiele
produktów do przechowa‐
nia.
Odczekać kilka godzin i
ponownie sprawdzić tem‐
peraturę.
Temperatura w pomie‐
szczeniu jest za wysoka.
Patrz rozdział „Instalacja”.
Włożono za ciepłe potrawy Przed umieszczeniem żyw‐
do urządzenia.
ności w urządzeniu należy
odczekać, aż ostygnie ona
do temperatury pokojowej.
Nie zamknięto prawidłowo
drzwi.
Patrz punkt „Zamykanie
drzwi”.
Drzwi są źle dopasowane
lub zahaczają o kratkę
wentylacyjną.
Urządzenie nie jest dobrze Patrz instrukcja instalacji.
wypoziomowane.
Drzwi stawiają opór przy
otwieraniu.
Próbowano otworzyć drzwi Po zamknięciu drzwi nale‐
zaraz po ich zamknięciu.
ży odczekać kilka sekund
przed ich ponownym otwo‐
rzeniem.
Nie działa oświetlenie.
Oświetlenie jest w trybie
czuwania.
Zamknąć i otworzyć drzwi.
Wystąpiła usterka oświetle‐ Patrz punkt „Wymiana oś‐
nia.
wietlenia”.
Osadza się za dużo szronu Nie zamknięto prawidłowo
i lodu.
drzwi.
Patrz punkt „Zamykanie
drzwi”.
30
www.electrolux.com
Problem
Prawdopodobna przy‐
czyna
Rozwiązanie
Uszczelka jest zdeformo‐
wana lub brudna.
Patrz punkt „Zamykanie
drzwi”.
Nie zapakowano prawidło‐
wo produktów żywnościo‐
wych.
Zapakować prawidłowo
produkty.
Nie ustawiono prawidłowo
temperatury.
Patrz rozdział „Panel stero‐
wania”.
Urządzenie jest w pełni za‐ Ustawić wyższą tempera‐
ładowane i ustawiono w
turę. Patrz rozdział „Panel
nim najniższą temperaturę. sterowania”.
Temperatura ustawiona w
urządzeniu jest zbyt niska,
a temperatura otoczenia –
zbyt wysoka.
Ustawić wyższą tempera‐
turę. Patrz rozdział „Panel
sterowania”.
Po tylnej ściance chłodziar‐ Podczas procesu automa‐
ki spływa woda.
tycznego odszraniania
szron topi się na tylnej
ściance.
Jest to normalne zjawisko.
Na tylnej ścianie chłodziar‐ Zbyt często otwierano
ki zbiera się za dużo skro‐ drzwi.
plin.
Drzwi urządzenia otwierać
tylko wtedy, gdy jest to ko‐
nieczne.
Woda spływa do komory
chłodziarki.
Woda wylewa się na pod‐
łogę.
Drzwi nie zamknięto pra‐
widłowo.
Sprawdzić, czy drzwi za‐
mknięto prawidłowo.
Nie opakowano produktów
spożywczych.
Opakować odpowiednio
produkty spożywcze przed
ich umieszczeniem w urzą‐
dzeniu.
Produkty uniemożliwiają
spływanie skroplin do ry‐
nienki na tylnej ściance.
Upewnić się, że produkty
nie stykają się z tylną
ścianką.
Odpływ skroplin jest nie‐
drożny.
Oczyścić odpływ skroplin.
Końcówka wężyka odpro‐
wadzającego wodę z od‐
szraniania nie jest połączo‐
na z pojemnikiem umie‐
szczonym nad sprężarką.
Zamocować końcówkę
wężyka odprowadzającego
wodę z odszraniania w po‐
jemniku umieszczonym
nad sprężarką.
Temperatura w urządzeniu Temperatura jest ustawio‐
jest za niska lub za wyso‐ na nieprawidłowo.
ka.
Ustawić wyższą/niższą
temperaturę.
POLSKI
Problem
31
Prawdopodobna przy‐
czyna
Rozwiązanie
Nie zamknięto prawidłowo
drzwi.
Patrz punkt „Zamykanie
drzwi”.
Temperatura produktów
jest za wysoka.
Pozostawić produkty, aby
ostygły do temperatury po‐
kojowej i dopiero wtedy
włożyć je do urządzenia.
Włożono na raz za wiele
produktów do przechowa‐
nia.
Ograniczyć liczbę produk‐
tów wkładanych jedno‐
cześnie do przechowania.
Użytkownik za często ot‐
wiera drzwi urządzenia.
Otwierać drzwi urządzenia
tylko wtedy, gdy jest to ko‐
nieczne.
Brak obiegu zimnego po‐
wietrza w urządzeniu.
Zapewnić obieg zimnego
powietrza w urządzeniu.
Patrz rozdział „Wskazówki
i porady”.
Jeżeli podane rozwiązania
nie przynoszą pożądanego
efektu, należy skontaktować
się z najbliższym
autoryzowanym punktem
serwisowym.
1
2
1
8.2 Wymiana oświetlenia
Urządzenie wyposażono w
bardzo trwałe oświetlenie
wnętrza typu LED.
Zaleca się stosowanie
wyłącznie oryginalnych
części zamiennych.
Należy stosować wyłącznie
źródła światła LED (oprawa
E14). Moc maksymalną
podano na kloszu
oświetlenia.
UWAGA!
Wyjąć wtyczkę przewodu
zasilającego z gniazda.
1. Odblokować klosz oświetlenia,
pociągając go palcami z lewej strony.
Zdjąć klosz, pociągając go do siebie.
2. Wymienić źródło światła na źródło o
takiej samej mocy i kształcie,
przeznaczone specjalnie do
urządzeń domowych.
3. Zamontować klosz oświetlenia.
4. Włożyć wtyczkę przewodu
zasilającego do gniazda.
5. Otworzyć drzwi urządzenia.
Upewnić się, że oświetlenie się
włącza.
8.3 Zamykanie drzwi
1. Wyczyścić uszczelki drzwi.
2. W razie potrzeby wyregulować drzwi.
Patrz instrukcja instalacji.
3. W razie potrzeby wymienić
uszkodzone uszczelki drzwi. Należy
32
www.electrolux.com
skontaktować się z autoryzowanym
centrum serwisowym.
9. HAŁAS/GŁOŚNA PRACA
SSSRRR!
BRRR!
CLICK!
HISSS!
BLUBB!
10. DANE TECHNICZNE
Dane techniczne podano na tabliczce
znamionowej umieszczonej na bocznej
ściance wewnątrz urządzenia oraz na
etykiecie z oznaczeniem klasy
energetycznej.
Kod QR znajdujący się na etykiecie z
oznaczeniem klasy energetycznej, którą
dołączono do urządzenia, zawiera łącze
do strony internetowej z informacjami o
parametrach urządzenia zawartymi w
bazie danych EU EPREL. Należy
zachować etykietę z oznaczeniem klasy
energetycznej wraz instrukcją obsługi i
innymi dokumentami dostarczonymi wraz
z urządzeniem w celu ewentualnego
wykorzystania w przyszłości.
Informacje te możne również znaleźć w
bazie danych EPREL, korzystając z
łącza https://eprel.ec.europa.eu i podając
nazwę modelu oraz numer produktu,
które znajdują się na tabliczce
znamionowej urządzenia.
Korzystając z łącza
www.theenergylabel.eu, można uzyskać
szczegółowe informacje na temat
etykiety z oznaczeniem klasy
energetycznej.
POLSKI
33
11. INFORMACJE DLA OŚRODKÓW
PRZEPROWADZAJĄCYCH TESTY
Instalacja i przygotowanie urządzenia do
weryfikacji pod względem wymogów
Ekoprojektu mają być zgodne z normą
EN 62552. Wymagania dotyczące
wentylacji, wymiarów wnęki i
minimalnych odstępów z tyłu są
określone w niniejszej instrukcji w
rozdziale 3. Aby uzyskać więcej
informacji, w tym dotyczących sposobu
załadunku, należy skontaktować się z
producentem.
12. OCHRONA ŚRODOWISKA
Materiały oznaczone symbolem
należy poddać utylizacji. Opakowanie
urządzenia włożyć do odpowiedniego
pojemnika w celu przeprowadzenia
recyklingu. Należy zadbać o ponowne
przetwarzanie odpadów urządzeń
elektrycznych i elektronicznych, aby
chronić środowisko naturalne oraz
ludzkie zdrowie. Nie wolno wyrzucać
urządzeń oznaczonych symbolem
razem z odpadami domowymi. Należy
zwrócić produkt do miejscowego punktu
ponownego przetwarzania lub
skontaktować się z odpowiednimi
władzami miejskimi.
34
www.electrolux.com
OBSAH
1. BEZPEČNOSTNÉ INFORMÁCIE.....................................................................34
2. BEZPEČNOSTNÉ POKYNY............................................................................ 37
3. INŠTALÁCIA.....................................................................................................39
4. OVLÁDACÍ PANEL...........................................................................................41
5. KAŽDODENNÉ POUŽÍVANIE.......................................................................... 41
6. TIPY A RADY................................................................................................... 42
7. OŠETROVANIE A ČISTENIE...........................................................................43
8. RIEŠENIE PROBLÉMOV................................................................................. 44
9. ZVUKY..............................................................................................................48
10. TECHNICKÉ ÚDAJE...................................................................................... 48
11. INFORMÁCIE PRE SKÚŠOBNE....................................................................48
WE’RE THINKING OF YOU
Ďakujeme, že ste si kúpili spotrebič značky Electrolux. Vybrali ste si výrobok,
ktorý v sebe skrýva desaťročia odborných skúseností a inovácií. Je dômyselný a
štýlový a pri jeho navrhovaní sme mysleli predovšetkým na vás. Pri každom
použití si tak môžete byť istí, že dosiahnete vynikajúce výsledky.
Vitajte vo svete Electrolux.
Navštívte naše webové stránky, kde nájdete:
Rady ohľadne používania, brožúry, návody na riešenie problémov, informácie
o servise a oprave získate na stránke:
www.electrolux.com/support
Zaregistrujte si svoj spotrebič a využívajte ešte lepší servis:
www.registerelectrolux.com
Príslušenstvo, spotrebný materiál a originálne náhradné diely pre spotrebič si
môžete kúpiť na stránke:
www.electrolux.com/shop
STAROSTLIVOSŤ A SLUŽBY ZÁKAZNÍKOM
Vždy používajte originálne náhradné diely.
Keď budete kontaktovať autorizované servisné stredisko, nezabudnite si pripraviť
nasledujúce údaje: model, číslo výrobku, sériové číslo.
Tieto informácie nájdete na typovom štítku.
Varovanie/upozornenie – Bezpečnostné pokyny
Všeobecné informácie a tipy
Ochrana životného prostredia
Vyhradzujeme si právo na zmeny bez predchádzajúceho upozornenia.
1.
BEZPEČNOSTNÉ INFORMÁCIE
Pred inštaláciou a používaním spotrebiča si pozorne
prečítajte priložený návod na používanie. Výrobca
nezodpovedá za zranenia ani za škody spôsobené
SLOVENSKY
35
nesprávnou montážou alebo používaním. Tieto pokyny
uskladnite na bezpečnom a prístupnom mieste, aby ste
do nich mohli v budúcnosti nahliadnuť.
1.1 Bezpečnosť detí a zraniteľných osôb
•
•
•
•
•
•
•
Tento spotrebič smú používať deti staršie ako 8 rokov
a osoby so zníženou fyzickou, zmyslovou alebo
psychickou spôsobilosťou alebo nedostatkom
skúseností a znalostí, iba ak sú pod dozorom
zodpovednej osoby alebo ak boli zodpovednou
osobou poučené o bezpečnom používaní spotrebiča a
rozumejú prípadným rizikám.
Deti od 3 do 8 rokov smú nakladať a vykladať
potraviny do/zo spotrebiča za predpokladu, že boli
správne poučené.
Tento spotrebič smú používať osoby s veľmi
rozsiahlymi a zložitými hendikepmi za predpokladu, že
boli správne poučené.
Deti do 3 rokov nesmú mať prístup k spotrebiču, iba
ak sú nepretržite pod dohľadom zodpovednej osoby.
Nedovoľte, aby sa deti hrali so spotrebičom.
Deti nesmú spotrebič bez dozoru čistiť ani vykonávať
žiadnu údržbu na spotrebiči.
Obaly vždy uschovajte mimo dosahu detí a náležite
ich zlikvidujte.
1.2 Všeobecná bezpečnosť
•
•
Spotrebič je určený na používanie v domácnostiach a
podobných priestoroch, ako sú napríklad:
– vidiecke domy, kuchynky pre zamestnancov v
obchodoch, kanceláriách a inom pracovnom
prostredí,
– Pre klientov v hoteloch, moteloch, ubytovacích
zariadeniach s raňajkami a iných obytných
objektoch.
Aby ste predišli kontaminácii potravín, dodržiavajte
nasledovné pokyny:
36
www.electrolux.com
neotvárajte dvierka na dlhšie doby;
– pravidelne čistite povrchy, ktoré prichádzajú do
kontaktu s jedlom a prístupné odtokové systémy;
– surové mäso a ryby skladujte vo vhodných
nádobách v chladničke, aby neboli k kontakte s
inými potravinami ani na nich nemohli kvapkať.
UPOZORNENIE: Udržiavajte vetracie otvory na skrini
spotrebiča alebo konštrukcii vstavaného spotrebiča
nezakryté.
UPOZORNENIE: Na urýchlenie odmrazovania
nepoužívajte iné mechanické zariadenia alebo
prostriedky ako tie, ktoré odporúča výrobca.
UPOZORNENIE: Nepoškoďte chladiaci okruh.
UPOZORNENIE: V spotrebiči vo vnútri priehradiek na
uchovávanie potravín nepoužívajte elektrické
spotrebiče, ak ich neodporúča výrobca.
Na čistenie spotrebiča nepoužívajte vodný
postrekovač a paru.
Spotrebič čistite navlhčenou mäkkou handričkou.
Používajte len neutrálne čistiace prostriedky.
Nepoužívajte abrazívne výrobky, brúsne čistiace
vankúšiky, rozpúšťadlá alebo kovové predmety.
Keď je spotrebič dlho prázdny, vypnite ho, odmrazte,
vyčistite, vysušte a nechajte otvorené dvierka, aby ste
predišli tvorbe plesne v spotrebiči.
V tomto spotrebiči neskladujte výbušné látky, ako
napríklad aerosólové nádoby s horľavými pohonnými
látkami.
Ak je poškodený elektrický napájací kábel, musíte ho
dať vymeniť u výrobcu, v autorizovanom servisnom
stredisku alebo u kvalifikovanej osoby, aby sa predišlo
nebezpečenstvu.
–
•
•
•
•
•
•
•
•
•
SLOVENSKY
37
2. BEZPEČNOSTNÉ POKYNY
2.1 Montáž
VAROVANIE!
Pri umiestňovaní spotrebiča
sa uistite, že nie je elektrický
napájací kábel zachytený
alebo poškodený.
VAROVANIE!
Tento spotrebič smie
nainštalovať iba
kvalifikovaná osoba.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Odstráňte všetky obaly.
Poškodený spotrebič neinštalujte ani
nepoužívajte.
Z bezpečnostných dôvodov spotrebič
nepoužívajte, ak nie je správne
nainštalovaný do nábytku určeného
na zabudovanie.
Dodržiavajte pokyny na inštaláciu
dodané so spotrebičom.
Vždy dávajte pozor, ak presúvate
spotrebič, pretože je ťažký. Vždy
používajte ochranné rukavice a
uzavretú obuv.
Uistite sa, že okolo spotrebiča môže
prúdiť vzduch.
Pri prvej inštalácii alebo po zmene
smeru otvárania dvierok počkajte
minimálne 4 hodiny pred pripojením
spotrebiča do napájania. Je to
potrebné na to, aby olej stiekol späť
do kompresora.
Pred vykonávaním úprav na
spotrebiči (napr. zmena smeru
otvárania dvierok) vytiahnite sieťovú
zástrčku zo sieťovej zásuvky.
Spotrebič neinštalujte blízko
radiátorov, sporákov, rúr ani varných
panelov.
Spotrebič nevystavujte dažďu.
Neinštalujte spotrebič na priamom
slnečnom svetle.
Spotrebič neinštalujte do oblastí, ktoré
sú príliš vlhké alebo príliš studené.
Pri presúvaní spotrebiča nadvihnite
jeho prednú hranu, aby ste
nepoškriabali podlahu.
2.2 Zapojenie do elektrickej
siete
VAROVANIE!
Hrozí nebezpečenstvo
požiaru a zásahu
elektrickým prúdom.
VAROVANIE!
Nepoužívajte viaczásuvkové
adaptéry a predlžovacie
káble.
•
•
•
•
•
•
•
Spotrebič musí byť uzemnený.
Uistite sa, že parametre na typovom
štítku sú kompatibilné s elektrickým
napätím zdroja napájania.
Vždy používajte správne
nainštalovanú zásuvku odolnú proti
nárazom.
Dávajte pozor, aby ste nepoškodili
elektrické komponenty (napr. sieťovú
zástrčku, sieťový kábel, kompresor).
Ak je potrebná výmena elektrických
komponentov, obráťte sa na
autorizované servisné stredisko alebo
elektrikára.
Sieťový kábel musí byť pod úrovňou
sieťovej zástrčky.
Sieťovú zástrčku pripojte do sieťovej
zásuvky až po dokončení inštalácie.
Po inštalácii sa uistite, že máte
prístup k sieťovej zástrčke.
Spotrebič neodpájajte ťahaním za
napájací kábel. Vždy ťahajte za
sieťovú zástrčku.
2.3 Použitie
VAROVANIE!
Riziko poranenia, popálenia,
zásahu elektrickým prúdom
alebo riziko požiaru.
Spotrebič obsahuje horľavý plyn,
izobután (R600a), prírodný plyn s
vysokou úrovňou environmentálnej
kompatibility. Dávajte pozor, aby ste
nepoškodili chladiaci okruh, ktorý
obsahuje izobután.
•
Nemeňte technické parametre tohto
spotrebiča.
38
www.electrolux.com
•
•
•
•
•
•
Do spotrebiča nevkladajte iné
elektrické spotrebiče (napr. výrobníky
zmrzliny), pokiaľ nie sú na tento účel
určené výrobcom.
Ak sa poškodí chladiaci okruh, uistite
sa, že v miestnosti nie sú plamene a
zdroje vznietenia. Miestnosť dobre
vyvetrajte.
Nedovoľte, aby sa plastových častí
spotrebiča dotýkali horúce predmety.
V spotrebiči neskladujte horľavé plyny
ani kvapaliny.
Horľavé produkty alebo predmety,
ktoré obsahujú horľavé látky,
nevkladajte do spotrebiča, do jeho
blízkosti ani naň.
Nedotýkajte sa kompresora ani
kondenzátora. Sú horúce.
2.6 Servis
•
•
•
2.4 Vnútorné osvetlenie
VAROVANIE!
Hrozí nebezpečenstvo
zásahu elektrickým prúdom.
•
Typ žiarovky použitý v tomto
spotrebiči je určený iba pre domáce
spotrebiče. Nepoužívajte ju na
osvetlenie domácnosti.
2.5 Ošetrovanie a čistenie
VAROVANIE!
Hrozí nebezpečenstvo
poranenia alebo poškodenia
spotrebiča.
•
•
•
Pred vykonávaním údržby spotrebič
vypnite a vytiahnite jeho zástrčku zo
sieťovej zásuvky.
Tento spotrebič obsahuje uhľovodíky
v chladiacej jednotke. Údržbu a
dopĺňanie jednotky smie vykonať iba
kvalifikovaná osoba.
Pravidelne kontrolujte odtok
spotrebiča a v prípade potreby ho
vyčistite. Ak je odtok upchatý,
odmrazená voda sa bude
zhromažďovať na dne spotrebiča.
•
Ak treba dať spotrebič opraviť,
obráťte sa na autorizované servisné
stredisko. Používajte iba originálne
náhradné diely.
Nezabudnite, že vlastnoručná alebo
neprofesionálna oprava môže mať
bezpečnostné následky a mohla by
spôsobiť zánik záruky.
Nasledovné náhradné diely budú
dostupné do dobu 7 rokov od
ukončenia predaja modelu:
termostaty, snímače teploty, dosky s
plošnými spojmi, zdroje svetla,
rukoväte dvierok, závesy dvierok,
nádoby a koše. Upozorňujeme, že
niektoré z týchto dielov môžu byť
dostupné iba pre profesionálnych
opravárov, a že nie všetky náhradné
diely sú vhodné pre všetky modely.
Tesnenia dvierok budú dostupné po
dobu 10 rokov od ukončenia predaja
modelu.
2.7 Likvidácia
VAROVANIE!
Hrozí nebezpečenstvo
poranenia alebo udusenia.
•
•
•
•
•
•
Spotrebič odpojte od elektrickej siete.
Odrežte elektrický kábel a zlikvidujte
ho.
Odstráňte dvierka, aby ste zabránili
uviaznutiu detí a domácich zvierat v
spotrebiči.
Chladiaci okruh a izolačné materiály
tohto spotrebiča nepoškodzujú
ozónovú vrstvu.
Penová izolácia obsahuje horľavý
plyn. Informácie o správnej likvidácii
spotrebiča vám poskytne váš miestny
úrad.
Nepoškoďte tú časť chladiacej
jednotky, ktorá sa nachádza blízko
výmenníka tepla.
SLOVENSKY
39
3. INŠTALÁCIA
VAROVANIE!
Pozrite si kapitoly ohľadne
bezpečnosti.
VAROVANIE!
Spotrebič opravte v súlade s
dokumentom s pokynmi na
inštaláciu, aby ste predišli
nebezpečenstvu nestability
spotrebiča.
VAROVANIE!
Pred inštaláciou si pozrite
dokument s pokynmi na
inštaláciu.
D3
D1
3.1 Rozmery
W1
90
D2
°
W3
B
A
H1
W2
Celkové rozmery1)
Celkové rozmery1)
H1
mm
1218
W1
mm
548
D1
mm
549
1) výška, šírka a hĺbka spotrebiča bez ruko‐
väte a nožičiek
40
www.electrolux.com
Ak máte akékoľvek
pochybnosti týkajúce sa
miesta inštalácie spotrebiča,
obráťte sa na predajcu, na
náš zákaznícky servis alebo
na najbližšie autorizované
servisné stredisko.
Priestor potrebný pri používaní1)
H2 (A+B)
mm
1261
W2
mm
548
D2
mm
551
A
mm
1225
B
mm
36
1) výška, šírka a hĺbka spotrebiča vrátane
rukoväte, plus priestor potrebný na voľnú
cirkuláciu chladiaceho vzduchu
Celkový priestor požadovaný pri
používaní1)
H3 (A+B)
mm
1261
W3
mm
548
D3
mm
1071
1) výška, šírka a hĺbka spotrebiča vrátane
rukoväte, plus priestor potrebný na voľnú
cirkuláciu chladiaceho vzduchu, plus pries‐
tor potrebný na umožnenie otvorenia dverí
do minimálneho uhla povoľujúceho vybratie
všetkej vnútornej výbavy
3.2 Umiestnenie
Na zabezpečenie najlepšej funkčnosti
spotrebiča neinštalujte spotrebič v
blízkosti zdroja tepla (rúra, sporáky,
radiátory, variče alebo varné panely)
alebo na mieste s priamym slnečným
žiarením. Dbajte, aby okolo zadnej časti
spotrebiča mohol voľne cirkulovať
vzduch.
3.3 Umiestnenie
Musí byť možné odpojiť
spotrebič od prívodu
sieťového napätia. Zástrčka
preto bude musieť byť po
inštalácii prístupná.
3.4 Zapojenie do elektrickej
siete
•
•
•
•
Pred zapojením do siete sa uistite, či
napätie a frekvencia uvedené na
typovom štítku zodpovedajú vašim
domácim hodnotám napájania.
Spotrebič musí byť uzemnený.
Zástrčka na napájacom kábli
obsahuje kontakt, ktorý slúži na tento
účel. Ak domáca sieťová zásuvka nie
je uzemnená, spotrebič pripojte
k samostatnému uzemneniu v súlade
s platnými predpismi. Poraďte sa s
kvalifikovaným elektrikárom.
Výrobca odmieta akúkoľvek
zodpovednosť pri nedodržaní hore
uvedených bezpečnostných opatrení.
Tento spotrebič spĺňa smernice EHS.
3.5 Požiadavky na vetranie
Za spotrebičom musí byť zabezpečené
dostatočné prúdenie vzduchu.
5 cm
min.
200 cm2
Spotrebič treba inštalovať do dobre
vetranej suchej miestnosti.
Tento spotrebič je určený na použitie pri
okolitej teplote od 10°C do 43°C.
min.
200 cm2
SLOVENSKY
UPOZORNENIE!
Pri inštalácii postupujte
podľa pokynov na inštaláciu.
3.6 Obojstrannosť dverí
Pozrite si samostatný dokument s
pokynmi ohľadom inštalácie a zmeny
smeru otvárania dvierok.
41
UPOZORNENIE!
Pri každom kroku zmeny
smeru otvárania dvierok
chráňte podlahu trvácnym
materiálom pred
poškriabaním.
4. OVLÁDACÍ PANEL
4.1 Zapnutie
1. Zástrčku zasuňte do sieťovej
zásuvky.
2. Ovládač teploty otočte v smere
pohybu hodinových ručičiek do
strednej polohy.
4.2 Vypnutie
Ak chcete spotrebič vypnúť, otočte
ovládač teploty do polohy „O”.
4.3 Regulácia teploty
Teplota sa reguluje automaticky. Teplotu
vnútri spotrebiča však môžete nastaviť
sami.
• teploty v miestnosti,
• frekvencie otvárania dvierok,
• množstva uchovávaných potravín,
• umiestenia spotrebiča.
Stredné nastavenie je vo všeobecnosti
najvhodnejšie.
Prevádzka spotrebiča:
1. Otočte ovládač teploty v smere
otáčania hodinových ručičiek, aby ste
nastavili nižšiu teplotu vnútri
spotrebiča.
2. Otočte ovládač teploty proti smeru
otáčania hodinových ručičiek, aby ste
nastavili vyššiu teplotu vnútri
spotrebiča.
Nastavenie treba vybrať s prihliadnutím
na skutočnosť, že teplota v spotrebiči
závisí od:
5. KAŽDODENNÉ POUŽÍVANIE
5.1 Umiestnenie priehradiek na
dverách
Priehradky na dverách možno umiestniť
v rôznej výške, aby ste mohli uložiť
balenia potravín rôznych veľkostí.
1. Postupne ťahajte priehradku nahor,
kým sa neuvoľní.
2. Vložte ju do požadovanej polohy.
1
2
42
www.electrolux.com
5.2 Prestaviteľné poličky
Steny chladničky sú vybavené
niekoľkými lištami, aby ste poličky mohli
umiestniť do požadovanej polohy.
Poloha ovládania vlhkosti závisí na
druhu a množstve ovocia a zeleniny:
•
•
Zatvorené otvory: odporúča sa pri
malom množstve ovocia a zeleniny.
Týmto spôsobom sa dlhšie zachová
prirodzená vlhkosť v ovocí a zelenine.
Otvorené otvory: odporúča sa pri
veľkom množstve ovocia a zeleniny.
Týmto spôsobom väčšia cirkulácia
vzduchu zníži vlhkosť vzduchu.
5.5 Ukazovateľ teploty
Nepremiestňujte sklenenú
poličku nad zásuvkou na
ovocie a zeleninu, aby bola
zaručená správna cirkulácia
vzduchu.
5.3 Zásuvka na zeleninu
V dolnej časti spotrebiča je špeciálna
zásuvka vhodná na uskladnenie ovocia a
zeleniny.
V záujme správneho skladovania
potravín je chladnička vybavená
ukazovateľom teploty. Symbol na bočnej
stene spotrebiča indikuje najchladnejšiu
oblasť v chladničke.
Ak sa zobrazí OK (A), vložte čerstvé
potraviny do oblasti označenej
symbolom, ak sa nezobrazí (B), počkajte
minimálne 12 hodín a skontrolujte či sa
zobrazí OK (A).
Ak sa ešte stále nezobrazí OK (B),
upravte teplotu na chladnejšie
nastavenie.
5.4 Regulácia vlhkosti
V sklenenej polici je vetracie zariadenie
(nastaviteľné pomocou posuvnej páčky),
ktoré umožňuje regulovať vlhkosť v
priehradke (priehradkách) na zeleninu.
A
OK
B
OK
6. TIPY A RADY
6.1 Rady pre úsporu energie
•
Najúčinnejšie využitie energie je
zabezpečené v konfigurácii so
zásuvkami v spodnej časti spotrebiča
a rovnomerne rozmiestnenými
•
poličkami. Poloha košov na dverách
neovplyvňuje spotrebu energie.
Dvierka neotvárajte príliš často
a nenechávajte ich otvorené dlhšie
ako je nevyhnutné.
SLOVENSKY
•
•
•
Nenastavujte príliš vysokú teplotu na
úsporu energie, pokiaľ to nie je
požadované vlastnosťami potravín.
Ak je okolitá teplota vysoká a
regulátor teploty je nastavený na
intenzívnejšie chladenie a spotrebič je
úplne naložený, kompresor môže
ostať v činnosti nepretržite, pričom sa
vytvorí námraza alebo ľad na
výparníku. V takomto prípade
nastavte regulátor teploty na vyššiu
teplotu, aby bolo možné automatické
rozmrazovanie a na úsporu energie
týmto spôsobom.
Zabezpečte dobré vetranie.
Nezakrývajte ventilačné mriežky a
otvory.
6.2 Rady na chladenie
čerstvých potravín
•
•
•
•
•
Stredné nastavenie teploty zaisťuje
dobré zachovanie čerstvých potravín.
Vyššie nastavenie teploty vnútri
spotrebiča môže viesť ku skráteniu
životnosti potravín.
Potraviny zakryte obalom, aby ste
zachovali čerstvosť a arómu.
Na tekutiny a jedlo vždy používajte
zatvorené nádoby, aby ste predišli
arómam alebo pachom v spotrebiči.
Aby ste sa vyhli krížovej kontaminácii
medzi uvarenými a surovými
potravinami, zakryte uvarené
potraviny a oddeľte ich od surových.
Odporúča sa rozmraziť potraviny
vnútri chladničky.
•
•
6.3 Rady pre chladenie
potravín
•
•
•
•
•
•
•
Mäso (všetky druhy): zabaľte do
vhodného balenia a položte na
sklenenú policu nad zásuvkou na
zeleninu. Mäso uskladnite na
maximálne 1-2 dni.
Ovocie a zelenina: dôkladne očistite
(odstráňte znečistenie) a vložte do
špeciálnej zásuvky (zásuvka na
zeleninu).
V chladničke sa odporúča
neskladovať exotické ovocie, ako
napr. banány, mangá, papáje a pod.
V chladničke sa nemá skladovať
zelenina ako paradajky, zemiaky,
cibuľa a cesnak.
Maslo a syry: vložte do
vzduchotesného zásobníka alebo
zabaľte do hliníkovej fólie alebo
polyténového vrecka, aby ste
odstránili čo najviac vzduchu.
Fľaše: zavrite uzáverom a položte do
priehradky na fľaše na dverách alebo
do police na fľaše (ak je k dispozícii).
Vždy si pozrite dátum trvanlivosti
produktov, aby ste vedeli, ako dlho ich
skladovať.
7. OŠETROVANIE A ČISTENIE
VAROVANIE!
Pozrite si kapitoly ohľadne
bezpečnosti.
7.1 Čistenie vnútrajška
Pred prvým použitím spotrebiča treba
jeho vnútro a všetky jeho diely umyť
vlažnou vodou s prídavkom neutrálneho
umývacieho prostriedku, aby ste
odstránili typický zápach nového
spotrebiča. Potom všetky povrchy
dôkladne osušte.
43
Do spotrebiča nevkladajte teplé
potraviny. Pred ich vložením sa
uistite, že ochladli na izbovú teplotu.
Aby ste predišli potravinovému
odpadu, nové zásoby potravín vždy
umiestnite za staré.
UPOZORNENIE!
Nepoužívajte saponáty,
abrazívne prášky ani čistiace
prostriedky na báze chlóru
alebo oleja, pretože
poškodia povrchovú vrstvu.
UPOZORNENIE!
Príslušenstvo a časti
spotrebiča sa nesmú umývať
v umývačke riadu.
44
www.electrolux.com
7.2 Pravidelné čistenie
Zariadenie je nutné pravidelne čistiť:
1. Vnútro spotrebiča a príslušenstvo
umyte vlažnou vodou s prídavkom
neutrálneho saponátu.
2. Pravidelne kontrolujte tesnenia
dvierok a udržiavajte ich čisté.
Zvyšky potravín a nečistoty utrite
handričkou.
3. Opláchnite a riadne vysušte.
7.3 Odmrazovanie chladničky
7.4 Obdobie mimo prevádzky
Počas normálneho používania sa
automaticky odstraňuje námraza z
výparníka v chladiacom priestore.
Odmrazená voda odteká cez žliabok do
osobitnej nádoby na zadnej stene
spotrebiča nad motorom kompresora,
z ktorej sa odparuje.
Ak sa spotrebič po dlhší čas nepoužíva,
sú potrebné nasledujúce preventívne
opatrenia:
Je dôležité, aby ste odtokový otvor
v strednej časti chladiaceho priestoru
pravidelne čistili, aby sa zabránilo
pretekaniu vody a jej kvapkaniu na
potraviny vnútri chladničky.
1. Spotrebič odpojte od elektrického
napájania.
2. Vyberte všetky potraviny.
3. Spotrebič a všetky časti
príslušenstva vyčistite.
4. Dvierka nechajte pootvorené, aby sa
zabránilo vzniku nepríjemného
zápachu.
Na tento účel použite čistič trubíc
dodávaný so spotrebičom.
8. RIEŠENIE PROBLÉMOV
VAROVANIE!
Pozrite si kapitoly ohľadne
bezpečnosti.
8.1 Čo robiť, keď...
Problém
Možné príčiny
Riešenie
Spotrebič nefunguje.
Spotrebič je vypnutý.
Spotrebič zapnite.
Sieťová zástrčka spotrebi‐ Sieťovú zástrčku zapojte
ča nie je správne zapojená správne do sieťovej zásuv‐
do sieťovej zásuvky.
ky.
Sieťová zásuvka nie je pod Do sieťovej zásuvky skú‐
napätím.
ste zapojiť iný spotrebič.
Obráťte sa na kvalifikova‐
ného elektrikára.
Nadmerná hlučnosť spo‐
trebiča.
Spotrebič nestojí pevne na Skontrolujte, či spotrebič
podklade.
stabilne stojí.
SLOVENSKY
45
Problém
Možné príčiny
Riešenie
Kompresor pracuje bez
prestania.
Teplota nie je nastavená
správne.
Pozrite si kapitolu „Ovláda‐
cí panel“.
Do spotrebiča ste vložili
naraz veľa potravín.
Počkajte niekoľko hodín a
potom opäť skontrolujte te‐
plotu.
Izbová teplota je príliš vy‐
soká.
Pozrite si kapitolu „Inštalá‐
cia”.
Potraviny vložené do spo‐
trebiča boli príliš teplé.
Pred vložením nechajte
potraviny vychladnúť na iz‐
bovú teplotu.
Dvierka spotrebiča nie sú
správne zatvorené.
Pozrite si časť „Zatvorenie
dvierok“.
Dvierka nie sú zarovnané
alebo zasahujú do venti‐
lačnej mriežky.
Spotrebič nie je vo vodo‐
rovnej polohe.
Pozrite si časť „Pokyny pre
inštaláciu“.
Dvierka sa ťažko otvárajú.
Pokúsili ste sa opäť otvoriť Medzi zatvorením a opä‐
dvierka ihneď po zatvorení. tovným otvorením dvierok
počkajte niekoľko sekúnd.
Nesvieti žiarovka.
Žiarovka je v pohotovost‐
nom režime.
Zatvorte a otvorte dvierka.
Žiarovka je vypálená.
Pozrite si časť „Výmena
žiarovky“.
Dvierka spotrebiča nie sú
správne zatvorené.
Pozrite si časť „Zatvorenie
dvierok“.
Tesnenie je poškodené
alebo špinavé.
Pozrite si časť „Zatvorenie
dvierok“.
Potraviny nie sú správne
zabalené.
Lepšie zabaľte potraviny.
Teplota nie je nastavená
správne.
Pozrite si kapitolu „Ovláda‐
cí panel“.
Spotrebič je úplne plný a
súčasne je nastavený na
najnižšiu teplotu.
Nastavte vyššiu teplotu.
Pozrite si kapitolu „Ovláda‐
cí panel“.
Príliš veľa námrazy a ľadu.
Teplota nastavená v spo‐
Nastavte vyššiu teplotu.
trebiči je príliš nízka a oko‐ Pozrite si kapitolu „Ovláda‐
litá teplota je príliš vysoká. cí panel“.
Po zadnej stene chladnič‐
ky steká voda.
Počas automatického
odmrazovania sa námraza
roztápa na zadnej stene.
Je to normálne.
46
www.electrolux.com
Problém
Možné príčiny
Riešenie
Na zadnej stene chladnič‐ Dvierka boli otvárané príliš
ky je príliš veľa skondenzo‐ často.
vanej vody.
Dvierka otvorte, len ak je to
potrebné.
Dvierka neboli úplne zatvo‐ Uistite sa, že sú dvierka
rené.
úplne zatvorené.
Uskladnené potraviny ne‐
boli zabalené.
Potraviny pred uskladne‐
ním v spotrebiči zabaľte do
vhodného obalu.
Voda steká do chladiaceho Potraviny uskladnené v
Dávajte pozor, aby sa po‐
priestoru.
spotrebiči bránia odtekaniu traviny nedotýkali zadnej
vody do odtokového kaná‐ steny.
lika.
Upchaný odtokový kanálik
na rozmrazenú vodu.
Voda vyteká na podlahu.
Vyčistite odtokový kanálik.
Odtokový kanálik na vodu Odtokový kanálik pripevni‐
z rozmrazenej námrazy nie te k odparovacej miske.
je pripojený k odparovacej
miske nad kompresorom.
Teplota vnútri spotrebiča je Nie je správne nastavená
príliš nízka alebo príliš vy‐ teplota
soká.
Nastavte vyššiu alebo niž‐
šiu teplotu.
Dvierka spotrebiča nie sú
správne zatvorené.
Pozrite si časť „Zatvorenie
dvierok“.
Teplota potravín je príliš
vysoká.
Pred vložením do spotrebi‐
ča nechajte potraviny naj‐
prv vychladnúť na izbovú
teplotu.
Do spotrebiča ste vložili
naraz veľa potravín.
Do spotrebiča vkladajte
naraz menej potravín.
Dvierka ste otvárali príliš
často.
Dvierka otvorte, len ak je to
potrebné.
V spotrebiči neprúdi stude‐ Zabezpečte prúdenie stu‐
ný vzduch.
deného vzduchu v spotre‐
biči. Pozrite si kapitolu „Ti‐
py a rady“.
Ak pomocou hore
uvedených pokynov
nedosiahnete požadovaný
výsledok, kontaktujte
najbližšie autorizované
servisné stredisko.
8.2 Výmena osvetlenia
Spotrebič je vybavený
trvácnym vnútorným
osvetlením LED.
SLOVENSKY
Dôrazne sa odporúča
používať iba originálne
náhradné diely.
Použite iba LED žiarovky
(E14 základné). Maximálny
výkon je uvedený na
jednotke žiarovky.
UPOZORNENIE!
Zástrčku sieťového kábla
vytiahnite zo sieťovej
zásuvky.
1. Kryt osvetlenia uvoľnite potiahnutím
jeho ľavej strany prstami. Kryt
odoberte potiahnutím smerom k
sebe.
1
2
1
47
2. Nefunkčnú žiarovku vymeňte za
žiarovku s rovnakým výkonom a
tvarom špeciálne určenú pre domáce
spotrebiče.
3. Namontujte kryt žiarovky.
4. Zástrčku spotrebiča zapojte do
sieťovej zásuvky.
5. Otvorte dvierka.
Skontrolujte, či sa žiarovka
rozsvietila.
8.3 Zatvorenie dvierok
1. Očistite tesnenia dvierok.
2. V prípade potreby nastavte dvierka.
Pozrite si časť „Pokyny pre
inštaláciu“.
3. V prípade potreby vymeňte
poškodené tesnenia dvierok. Obráťte
sa na autorizované servisné
stredisko.
48
www.electrolux.com
9. ZVUKY
SSSRRR!
BRRR!
CLICK!
HISSS!
BLUBB!
10. TECHNICKÉ ÚDAJE
Technické informácie sa uvádzajú na
typovom štítku na vnútornej strane
spotrebiča a na štítku energetických
parametrov.
Čiarový kód na štítku energetických
parametrov dodanom so spotrebičom
poskytuje webový odkaz na informácie
ohľadom výkonu spotrebiča v EU EPREL
databáze. Štítok energetických
parametrov si ponechajte na neskoršie
nahliadnutie spolu s návodom na
obsluhu a všetkými ďalšími dokumentmi
poskytnutými s týmto spotrebičom.
Tie isté informácie môžete nájsť aj v
EPREL databáze pomocou odkazu
https://eprel.ec.europa.eu a názvu
modelu a čísla výrobku, ktoré nájdete na
typovom štítku spotrebiča.
Pre bližšie informácie o štítku
energetických parametrov si pozrite
odkaz www.theenergylabel.eu.
11. INFORMÁCIE PRE SKÚŠOBNE
Inštalácia a príprava spotrebiča na
akékoľvek overenie ekologického dizajnu
musí byť v súlade s normou EN 62552.
Požiadavky na vetranie, rozmery otvoru
a minimálne voľné priestory vzadu sú
uvedené v tomto návode na obsluhu v
kapitole 3. Kontaktujte výrobcu ohľadnom
akýchkoľvek ďalších informácií, vrátane
plánov naplnenia.
SLOVENSKY
49
12. OCHRANA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA
Materiály označené symbolom
spotrebiče označené symbolom spolu s
odovzdajte na recykláciu. . Obal hoďte
do príslušných kontajnerov na recykláciu.
Chráňte životné prostredie a zdravie ľudí
a recyklujte odpad z elektrických a
elektronických spotrebičov. Nelikvidujte
odpadom z domácnosti. Výrobok
odovzdajte v miestnom recyklačnom
zariadení alebo sa obráťte na obecný
alebo mestský úrad.
*
50
www.electrolux.com
SLOVENSKY
51
211625763-A-092020
www.electrolux.com/shop
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement